P. 1
Junaci Otadzbine

Junaci Otadzbine

|Views: 116|Likes:
Published by Olivera Jovanovic

More info:

Published by: Olivera Jovanovic on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2012

pdf

text

original

SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

IZDAVA^ Savezna vlada ZA IZDAVA^A Momir Bulatovi}, predsednik Savezne vlade Savezna vlada izra`ava duboku zahvalnost porodicama poginulih i nestalih branilaca otaxbine, Vojsci Jugoslavije, Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije i svima koji su pru`ili svesrdnu pomo} u pripremi Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. IZDAVA^KI ODBOR Pavle Bulatovi} , predsednik, Zoran Sokolovi}, general armije Dragoqub Ojdani} i Vlajko Stojiqkovi} IZVR[NI IZDAVA^I Novinsko-informativni centar „Vojska”

Na~elnik Stanoje Jovanovi}, pukovnik Glavni i odgovorni urednik Slavoqub Ran|elovi}, pukovnik Vojnoizdava~ki zavod

Direktor Slavko Brstina, pukovnik Glavni i odgovorni urednik mr Mirko Bojani}, pukovnik URE\IVA^KI ODBOR Odgovorni urednik Radoqub Matovi}, pukovnik Zamenik odgovornog urednika Stanoje Jovanovi}, pukovnik Urednik i redaktor Petar Damjanov Urednici Gvozden Petrovi}, pukovnik, Sne`ana Peri{i}, major, Mira Vu~ini}, Aleksandar Ardeqan, potpukovnik Lektor i korektor Mila Barjaktarevi} Likovno-grafi~ki urednik i kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Naslovna strana Milojko Milinkovi}, akademski slikar [TAMPA Vojna {tamparija, Beograd Direktor Milo{ Markovi}, pukovnik

SPOMEN-KWIGA

JUNACI OTAYBINE

Mart 2000. godine

IZDAVA^ ELEKTRONSKOG IZDAWA Klub generala i admirala Vojske Srbije

ZA IZDAVA^A Qubi{a Stoimirovi}, predsednik Kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Prezentaciju pripremio i postavio Miroslav Jovanovi}, pukovnik

24. mart 2009.

PREDGOVOR
S dubokim po{tovawem prema junacima koji su dali svoje `ivote u borbi za odbranu Otaybine, za slobodu i dostojanstvo svoga naroda, ispisujem ove redove u ime rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Vrhovne komande svenarodnog otpora terorizmu albanskih secesionisti~kih snaga na Kosovu i Metohiji od 10. februara 1998. i dvoipomese~noj agresiji devetnaest zemaqa Severnoatlantskog pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju okon~anoj 10. juna 1999. godine. U tom neobjavqenom ratu celi na{ narod bio je na meti agresora: deca u porodili{tima, bolesnici u bolnicama, vojnici u rovovima, na sistemima protivvazdu{ne odbrane i na dr`avnim granicama. ^asno mesto u odbrani slobode i nacionalnog dostojanstva pripada herojskim braniocima mostova, gra|anima na trgovima, braniocima fabrika, svim rodoqubima koji su branili svoj narod i svoju dr`avu. Na{ narod je na svakoj stopi svoje zemqe pru`io herojski otpor zlo~ina~koj agresiji. Takav odnos prema slobodi i nezavisnosti ostavili su nam na{i slavni prethodnici, od Kosovskog boja, preko buna i ustanaka protiv Turske carevine, dva balkanska i dva svetska rata. Uprkos tim ~iwenicama, zla voqa lihvarskih lidera jednoumnog svetskog poretka se, posle raznih optu`bi, pritisaka, ekonomskih sankcija i ultimatuma, zavr{ila oru`anom agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju kao suverenu evropsku zemqu. To proisti~e iz neprihvatawa mogu}nosti da mali narodi, kao {to su srpski i crnogorski, ne pristaju na bespogovorno sluganstvo; {to su stvarawem svoje zajedni~ke dr`ave zaustavili proces potpunog usitwavawa Balkana na vi{e malih i vazalstvu sklonih dr`avica i ispre~ili se na wihovom putu ka strate{ki zna~ajnim prostorima Evroazije. Otuda su proistekli i planska

i efikasna informativno-propagandna kampawa satanizovawa Srba kao varvarskog plemena i pritisci i nasiqe da se odreknu civilizacijskih prava koja se priznaju drugim narodima. Na tom frontu uz najve}u globalnu silu nastupaju i one evropske zemqe i wihove saveznice iz na{eg susedstva koje su u dva svetska rata pretrpele vojni~ki poraz na ovim prostorima. Na`alost, mnogi me|unarodni forumi podlegli su instrumentalizaciji Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, a poslu{no ih slede i neke evropske zemqe koje su nekad bile na{e saveznice. Jugoslavija je, kao napadnuta zemqa, od samog po~etka agresije zahtevala od Ujediwenih nacija da preduzmu korake za weno zaustavqawe i povratak na politi~ki kolosek; da ispune svoju osnovnu ulogu za{tite mira; da obezbede po{tovawe Poveqe UN i ostalih me|unarodnopravnih akata, kako bi se na razuman na~in postiglo mirno i pravedno re{ewe krize. Agresori to nisu prihvatili, nadaju}i se da }emo mi, ve} posle nekoliko dana, pristati na sramnu kapitulaciju ponu|enu u ultimatumu iz Rambujea, koji nijedan narod koji dr`i do sebe ne bi prihvatio. Suo~eni s nepokolebivom odlu~no{}u i jedinstvom na{eg naroda, oru`anih snaga i dr`avnog rukovodstva, agresori su tek posle 78 dana svirepog bombardovawa i razarawa gradova na prostoru Savezne Republike Jugoslavije i ru{ewa mnogih {kola, bolnica, mostova, fabrika i stambenih ~etvrti, nevoqno pristali na anga`ovawe mirovnih snaga pod okriqem Ujediwenih nacija do kona~nog razre{ewa krize na Kosmetu koju su sami izazvali. Svojom hrabro{}u, slobodarskim duhom i moralnom ~vrstinom svojstvenom na{em narodu, ispoqenom u borbenim dejstvima protiv vi{estruko nadmo}nijih snaga zapadne vojne alijanse, pripadnici Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Srbije, uz svesrdnu podr{ku svoga naroda, dokazali su da su nepobedivi. U slavu predaka i na ponos budu}im nara{tajima na{i vojnici i policajci su se, u jedinstvenom frontu oru`anih snaga na{e otaybine, herojski borili i ve{tim manevrom i odlu~nim dejstvima uspe{no uzvra}ali na podmukle kukavi~ke napade agresora.

U toku obra~una s teroristi~kim bandama na Kosovu i Metohiji i za vreme agresije snaga Severnoatlantskog pakta na na{u zemqu nastojali smo da, koliko god je bilo mogu}e, sa~uvamo `ivote pripadnika na{ih oru`anih snaga. Ipak, i u ovom ratu `rtve su bile neminovne. Wih hiqadu i dvoje juna~ki je palo ili nestalo na bojnom poqu. Me|u poginulima je najvi{e pripadnika Vojske Jugoslavije – od vojnika do general-pukovnika iz [taba Vrhovne komande. Oni su, slede}i slavne tradicije srpskih oficira iz oslobodila~kih ratova, uvek bili na ~elu stroja i li~nim primerom pokazali kako se voli i brani Otaybina. Imena svih junaka koji su u borbi za slobodu i nezavisnost Otaybine polo`ili svoje `ivote nalaze se u ovoj spomen-kwizi. Ona }e, kao svojevrstan spomenik, zauzeti istaknuto mesto u slobodarskoj istoriji na{eg naroda. Sa wenih }e stranica sada{wi i budu}i nara{taji u~iti kako se ~uva dostojanstvo svoga naroda i brani otaybina – Savezna Republika Jugoslavija.
PREDSEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE VRHOVNI KOMANDANT

Slobodan Milo{evi}

Znaju}i {ta dajem i za{to ga dajem!” (Milan Raki}) .„I danas kad do|e do posledweg boja. Neozaren starog oreola sjajem. Ja }u dati `ivot. otaxbino moja.

Pripadnici policije i Vojske poginuli pre agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

u [timqu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. 29. sin Boban i porodica Aleksi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1950.11 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ALEKSI] Arsena MILAN ALURI Nisnija NAZMI ANDRI] Zlatibora GORAN Vodnik prve klase policije Milan Aleksi} je ro|en 28. 23. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima porodica Andri}. oktobra 1973. u selu Duqe. avgusta 1997. op{tina Smederevska Palanka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Suva Reka. avgusta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. Preminuo je 26. u selu Saranovo. godine. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tatjana. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Mla|i vodnik policije Goran Andri} je ro|en 6. novembra 1973. u selu Gorwa Lisina. godine. oktobra 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Gazmend i Armend i porodica Aluri. Pripadnik rezervnog sastava policije Nazmi Aluri je ro|en 27. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. oktobra 1998. vra}aju}i sa izvr{ewa slu`benog zadatka na Kosovu i Metohiji. op{tina Bosilegrad. op{tina [timqe. . Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Petrovi}. novembra 1975.

artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. na putu [timqe – Duqe kada su kolonu pripadnika VJ iz zasede napali albanski teroristi. Uspomenu na Zorana An|elkovi}a ~uva}e wegova porodica. marta 1998. . Na odslu`ewu vojnog roka bio je od 18. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. godine. op{tina Pe}. u Surdulici. novembra 1998. avgusta 1998. juna 1998. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.A S p o m e n -kk w i g a AN\ELKOVI] Dragana ZORAN ANI^I] Vitomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 12 ARIZANOVI] Milorada DEJAN Vojnik VJ Zoran An|elkovi} je ro|en 7. na prevoju Duqe. 13. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. septembra 1970. 17. 16. mehanizovanoj brigadi. u Prijepoqu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Palilula. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Vrawu. avgusta 1994. marta 1978. Istog dana je preminuo od zadobijenih rana. Borio se na Kosovu i Metohiji kao komandir komandnog odeqewa 52. na putu Prizren – Pri{tina. Borio se na Kosovu i Metohiji u 243. Mla|i vodnik policije Zoran Ani~i} je ro|en 26. maja 1978. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Desetar VJ Dejan Arizanovi} je ro|en 6. Uspomenu na desetara Dejana Arizanovi}a ~uva}e wegova porodica. u selu Qubeni}. U toku obavqawa zadatka te{ko je rawen. godine.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Zauvek }e ga pamtiti sin Lazar i porodica Bara}. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije. S p o m e n -k w i g a k B ARSI] Novice NENAD BARA] Branka DEJAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. i odveli u selo Koretin. Ubijen je nao~igled rodbine koja je do{la da tra`i wegovo osloba|awe. u selu Dragobiqe. juna 1998. aprila 1972. godine. u Novom Kne`evcu. godine u Kragujevcu. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Kne`evac. oktobra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. godine. juna 1992. godine.13 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Obili}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. septembra 1968. Zavr{io je Vojnu akademiju. op{tina Orahovac. Vodnik policije Mladen Batan~ev je ro|en 27. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. . Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. sinovi Stefan i Nemawa i porodica Arsi}. op{tina Kosovska Kamenica. 3. BATAN^EV Arsena MLADEN Potporu~nik policije Nenad Arsi} je ro|en 20. Albanski teroristi su ga oteli 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Dejan Bara} je ro|en 22. godine. oktobra 1965. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jovana. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29.

op{tina Kula. op{tina De~ani. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Crvenki. Pamti}e ga sinovi Arsen i Aleksandar i porodica Batan~ev. 23. godine. u selu Rastavica. avgusta 1998. oktobra 1964. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine u selu Prilep. oktobra 1973.B S p o m e n -kk w i g a Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. novembra 1973. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Belo{evi}. u Pe}i. . jula 1998. aprila 1994. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi KneMla|i vodnik policije Dragan Bjelanovi} je ro|en 27. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. 14 `evac. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dejan i Boris i porodica Bicok. 2. jula 1992. Preminuo 29. op{tina Istok. op{tina De~ani. godine. BELO[EVI] Vitomira NENAD BICOK Francike ZOLTAN BJELANOVI] @arka DRAGAN Vodnik policije Mla|i vodnik policije Nenad Belo{evi} je ro|en 5. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Crkolez. jula 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. jula 1998. u selu Rastavica. 23. Zoltan Bicok je ro|en 22. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Strahiwa i Milutin i porodica Bo`i}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. @eqko Bo`i} je ro|en 27. u selu Nepoqe. op{tina Pe}. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavomir Bojani} je ro|en 15. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Bjelanovi}.15 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k B Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. op{tina Vi{egrad. marta 1999. godine. maja 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u Pri{tini. u selu Blace. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 29. 2. BOJANI] Desimira SLAVOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Vodnik policije Milovan Blagojevi} je ro|en 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1970. u blizini sela Vranovac. godine. u Priboju. januara 1967. 7. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. op{tina Klina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. novembra 1970. BLAGOJEVI] Milorada MILOVAN BO@I] Dragi{e @EQKO {wih poslova Lipqan. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Blagojevi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. . avgusta 1998.

septembra 1998. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vo`dovac. januara 1971. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Goran Bo{kovi} je ro|en 30. 8. 25. avgusta 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Zorana i porodica Bojani}. januara 1963. u selu Duqe. avgusta 1995. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Brus. juna 1981. u Beogradu. novembra 1969. op{tina Srbica. BOJANI] Radomira ZORAN BO[KOVI] Milete GORAN BRADI] Nikodina MILO[ Mla|i vodnik prve klase policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Bojani} je ro|en 13. 22.B S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i 8. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. septembra 1998. op{tina Brus. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. u selu Likovac. op{tina Klina. u Loznici. februara 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. ^uva}e ga u svojim uspomenama k}i Bojana i porodica Bojani}. op{tina Suva Reka. Vodnik prve klase policije Milo{ Bradi} je ro|en 12. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. u selu Batote. Uspomenu na Gorana Bo{kovi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u mestu Drsnik. u selu . 16 januara 1999. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce.

u Senti. novembra 1950. Pamti}e ga k}i Katarina i porodica Bradi}. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. godine. Zastavnik prve klase VJ Milan Bundalo je ro|en 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. op{tina Obrovac. op{tina De~ani. u selu Prilep. BUKILI] Radomana ZDRAVOMIR BUNDALO Jovana MILAN rizovane brigade na du`nosti ~etnog stare{ine. godine. Uspomenu na Milana Bundala ~uva}e sinovi blizanci Sini{a i Simo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. U ratnim sukobima na Kosovu i Metohiji u~estvovao je kao pripadnik izvi|a~ke ~ete 78. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. moto- Mla|i vodnik prve klase policije Igor Bu{ je ro|en 7. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. BU[ Mihaqa IGOR Mla|i vodnik policije Zdravomir Bukili} je ro|en 22. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. septembra 1998. u selu @egar. kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova De~ani.17 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj sta- . septembra 1970. u Kola{inu. Zauvek }e ga se se}ati porodica Bukili}. 9. Zavr{io je Pe{adijsku podoficirsku {kolu 1970. u rejonu Karaule „Morina”. te wegova porodica. op{tina Vu~itrn. S p o m e n -k w i g a k B O{qane. novembra 1973. avgusta 1998. 30.

Pamti}e ga sin Nikola i porodica Vasiqevi}. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.V S p o m e n -kk w i g a nici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. februara 1970. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u [apcu. Bio je saobra}ajni policajac u . VASIQEVI] Svetomira ZORAN VELI] Qubomira DRAGAN VESELINOVI] Qubomira BRANISLAV Vodnik policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Vasiqevi} je ro|en 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. novembra 1998. septembra 1998. u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Mla|i vodnik prve klase policije Branislav Veselinovi} je ro|en 10. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. godine. JUNACI OT AX BINE jula 1989. 20. godine. op{tina Orahovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. godine. u selu Prilep. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Bojan i Dejan i porodica Veli}. novembra 1998. decembra 1972. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i kurs za saobra}ajne policajce. godine u Pri{tini. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1963. op{tina De~ani. Preminuo je 27. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nenad. k}i Tijana i porodica Bu{. jula 1992. 18. Zavr{io je elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. u Kur{umliji. 7. 18 1991. Dragan Veli} je ro|en 20. u selu Ostrozub. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini.

godine. avgusta 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. godine u Kragujevcu. op{tina Srbica. oktobra 1971. u Glogovcu. u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1999.19 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. op{tina Srbica. u selu Kru{~i}. 12. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za saobra}ajne policajce. februara 1973. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 15. Uspomenu na Neboj{u Vi}entijevi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Veselinovi}. Obavqao je du`nost pomo}nika vo|e smene u Policijskoj stanici Lapovo. u Pri{tini. decembra 1958. 3. februara 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vi}entijevi} je ro|en 19. Uspomenu na Marka Vidosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. S p o m e n -k w i g a k V Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. u selu Makrmaq. VIDOSAVQEVI] Dragoquba MARKO VI]ENTIJEVI] @ivorada NEBOJ[A VOJNOVI] Mirka GOJKO Mla|i vodnik prve klase policije Marko Vidosavqevi} je ro|en 24. u selu Likovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . Bio je apsolvent Elektrotehni~kog fakulteta Vodnik prve klase policije Gojko Vojnovi} je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kula. godine. Pripadnik je rezervnog sastava policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.V S p o m e n -kk w i g a slova Republike Srbije 7. u selu Prilep. godine. u selu [i{man. kod sela Vok{a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. januara 1971. JUNACI OT AX BINE 1997. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Vodnik prve klase policije Ilija Vujo{evi} je ro|en 2. februara 1998. avgusta 1950. januara 1973. u Pan~evu. novembra 1998. Uspomenu na Zorana Vrba{kog ~uva}e wegova porodica. op{tina \akovica. u selu Liko{ane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. op{tina De~ani. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. avgusta 1998. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. op{tina Glogovac. 20 maja 1993. Bio je policajac u Policijskoj sta- . Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. maja 1979. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. VRBA[KI Bo`idara ZORAN VUJKOVI] Dragutina MIROSLAV VUJO[EVI] Vasilija ILIJA Mla|i vodnik policije Mla|i vodnik policije Zoran Vrba{ki je ro|en 12. 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Vujkovi} je ro|en 10. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. sin Milo{ i porodica Vojnovi}. op{tina De~ani. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zauvek }e ga se se}ati k}i Ivana. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Du{an i porodica Vujkovi}. 15. godine. u Vrbasu.

Posle zavr{etka Akademije. k}eri Sowa i Sawa i porodica Vujo{evi}. S p o m e n -k w i g a k G nici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u selu Veri}. te porodica Vuj~i}. a wegovo telo je prona|eno 9. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vojislav i Vladimir. 16. godine. op{tina Istok. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Rajko Gaji} je ro|en 16. VUJ^I] Stojana NIKOLA GAJI] Bo`idara RAJKO GOBEQI] Miluna MILADIN Poru~nik VJ Nikola Vuj~i} je ro|en 13. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je 30. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. bio na du`nostima komandira voda Vojne policije i zamenika komandira ~ete Vojne policije. smer pe{adije. U ratu na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti komandira voda u 5. Pamti}e ga sinovi Radovan i Radoslav. Vojnik VJ Miladin Gobeqi} je ro|en 24. op{tina Istok. u Dvoru na Uni. hrabro se bore}i protiv albanskih te- . u selu Veri}. avgusta 1998. op{tina De~ani. 15. septembra 1978. bataqonu Vojne policije.21 JUNACI OTAXBINE U~estvovao je u ratu u Republici Srpskoj. Albanski teroristi su ga oteli 6. oktobra 1970. novembra iste godine u Mali{evu. Uspomenu na Rajka Gaji}a sa~uva}e wegova porodica. februara 1961. septembra 1998. u Sjenici. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji pripadao je izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa kao izvi|a~. juna 1998. u selu Vok{a. novembra 1998.

op{tina Istok. Kao kapetan bio je na du`nosti komandira baterije. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wegovo delo u odbrani otaxbine ~uva}e porodica. januara 1961. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Bio je zaposlen u „JUKO” Dubrava. motorizovane brigade. u Leskovcu. 26. Bojana i Tamara. novembra 1967. \akovica. septembra 1998. u Titelu. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Svetlana. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. sin Aleksandar i porodica Grozdanovi}. na putu Rako{ – Krwino. godine. Prilikom zarobqavawa velike grupe albanskih terorista. oktobra 1992. Pripadnik rezervnog sastava policije Slavoqub Grozdanovi} je ro|en 6. jula . smer artiqerije. Kapetan VJ Bojan Deni} je ro|en 8. decembra 1997. op{tina Istok. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 3. 22. godine. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima wegova porodica. op{tina Vu~itrn. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. GROZDANOVI] Vladimira SLAVOQUB DENI] Krste BOJAN Mla|i vodnik prve klase policije Slobodan Gorjanovi} je ro|en 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. na du`nosti komandira samohodne baterije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.G S p o m e n -kk w i g a rorista na Karauli „Ko{are”. na planini ]i}evici. decembra 1970. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 22 GORJANOVI] Mihajla SLOBODAN juna 1998. u selu Rako{. op{tina Istok.

U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 243. Dana 26. Uspomenu na Bojana Deni}a ~uva}e k}eri Kristina i Miqana. grani~nom bataqonu Ni{kog korpusa. u selu Brzina. S p o m e n -k w i g a k D 1998. DJATLOV @arka DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Ivan Dimitrijevi} je ro|en 31. u Kragujevcu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantske ~ete Ni{kog korpusa na du`nosti strelca. avgusta 1998. februara 1975. jula 1998. januara 1976. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. Od 19. DIMITRIJEVI] Milisava IVAN DIMOV Stojana DALIBOR Za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice prema Albaniji. \akovica. u borbi s albanskim teroristima u rejonu Bawa – Rav{ Suk Mahala. Albanski teroristi su ga oteli 6. mehanizovane brigade. u rejonu Ko{are. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. smrtno su ga pogodili albanski teroristi. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Djatlov je ro|en 3. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. marta 1998. wegov tenk je pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. u selu Obrenovac. a wegovo telo je prona|e- . kod Suve Reke. pogo|en je iz mitraqeza i poginuo. op{tina Pirot. oktobra 1977. Za vreme slu`bovawa u VJ bio je na du`nosti strelca na Karauli „Topli Dol” u 23. Vojnik Dalibor Dimov je ro|en 23. Ve~no }e ga se se}ati k}i Menika i porodica Dimov. novembra 1998. kod Draga{a. te wegova porodica. godine bio je voza~ tenka.23 JUNACI OTAXBINE Ivan je tom prilikom smrtno rawen. 4. u Pri{tini.

januara 1950. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. op{tina Pri{tina. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske.D S p o m e n -kk w i g a no 9. u Pri{tini. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. godine. jula 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gorwe Dobrevo. . novembra iste godine u Mali{evu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. DRA@ETA Lazara ALEKSANDAR DU[ANI] Dimitrija DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Dra{kovi} je ro|en 7. Poginuo je u rejonu Karaule „\eravica”. Uspomenu na Dragana Du{ani}a ~uva}e k}i Marina i sin Ivan. Zavr{io je sredwu medicinsku {kolu i kurs za policajce. motorizovane brigade na du`nosti komandira pionirskog voda. u rejonu Karaule „Ko{are”. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. padobranske brigade. novembra 1967. juna 1974. 9. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. Potporu~nik VJ Aleksandar Dra`eta je ro|en 10. op{tina De~ani. JUNACI OT AX BINE 24 DRA[KOVI] Radivoja SR\AN Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i Viktorija i porodica Dra{kovi}. u Skopqu. kao komandir odeqewa. te wegova porodica. smer pe{adije. 25. avgusta 1998. Rezervni vodnik prve klase VJ Dragan Du{ani} je ro|en 15. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. oktobra 1998. obezbe|uju}i dr`avnu granicu prema Albaniji. Uspomenu na svetao lik potporu~nika Aleksandra Dra`ete ~uva}e wegova porodica. 28. u selu Prilep.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. decembra 1963.25 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k \ \OKI] \or|a ZORAN \OKI] Tihomira DEJAN \OR\EVI] Stojka RANKO Mla|i vodnik prve klase policije Zoran \oki} je ro|en 7. op{tina Novo Brdo. oktobra 1965. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Pripadnik rezervnog sastava policije Ranko \or|evi} je ro|en 13. oktobra 1998. Radio je kao policajac u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. U rezervnom je sastavu Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1990. u selu Kara~ica. Zavr{io je sredwu ma{insku tehni~ku {kolu. u selu Prilep. Izgubio je `ivot 8. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 12. septembra 1970. k}i Aleksandra i porodica \or|evi}. u Kosovskoj Mitrovici. . godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. godine. 9. op{tina [timqe. u selu Prekovce. avgusta 1998. maja 1989. u Leskovcu. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}eri Jovana. op{tina Novo Brdo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. Ivana i Zorana. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. te porodica \oki}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tijana i porodica \oki}. Bio je zaposlen u Zemqoradni~koj zadruzi „Prekovce”. juna 1998. Vodnik policije Dejan \oki} je ro|en 4.

decembra 1987. Zastavnik policije Dragoqub \uki} je ro|en 13. 7. u selu Gotovu{a. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 74. marta 1964. maja 1998. maja 1998. maja 1956. u Pan~evu. op{tina De~ani. u selu Gorwi Streoci. a wegova patrola razbila je teroristi~ku grupu i zaplenila deo naoru`a- . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. u selu Doganovi}. oktobra 1995. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. jula 1978. obezbe|uju}i dr`avnu granicu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. 25. godine. Bio je zaposlen u fabrici „Lola korporacija” u [trpcu. \ULA Jovana DORIN Pripadnik rezervnog sastava policije \or|e \or|evi} je ro|en 6. u Pe}i. godine. op{tina Ka~anik.\ S p o m e n -kk w i g a \OR\EVI] ^edomira \OR\E \UKI] Save DRAGOQUB JUNACI OT AX BINE 26 va}e k}i Ana. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 23. Uspomenu na poginulog \or|a ~uva}e sinovi Milan i Ivan. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina [trpce. sin Mirko i porodica \uki}. Vojni rok je slu`io na Karauli „Bogi}evica”. U toj borbi likvidirao je jednog teroristu. poginuo je u obra~unu sa grupom uba~enih albanskih terorista u rejonu Karaule „Bogi}evica”. grani~nog bataqona Podgori~kog korpusa Druge armije. Uspomenu na wega sa~u- Vojnik VJ Dorin \ula je ro|en 10. k}er Jovana i porodica \or|evi}. septembra 1998. Kao vo|a grani~ne patrole.

u Sarajevu. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica.27 JUNACI OTAXBINE nica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. \URI^I] Marka BRANKO ERAKOVI] Miodraga IVAN @IVADINOVI] Du{ana GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Branko \uri~i} je ro|en 4. Bio je policajac u Policijskoj stanici. Gorana @ivadinovi}a zauvek }e pamtiti wegova porodica. 12. oktobra 1993. op{tina Klina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. avgusta 1998. novembra 1990. u selu Graba- Mla|i vodnik prve klase policije Ivan Erakovi} je ro|en 1. godine. juna 1967. S p o m e n -k w i g a k E wa i neprijateqskog materijala. Zavr{io je vi{u poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. op{tina De~ani. u selu Crnobreg. septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran @ivadinovi} je ro|en 4. u Prokupqu. jula 1998. . op{tina Klina. septembra 1969. godine. Odeqewa unutra{wih poslova Klina. op{tina Srbica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. u selu Likovac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. jula 1969. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 25. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milan i porodica Erakovi}. 2. u selu Grabanica. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice.

u Kosovskoj Mitrovici. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. 28. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.I S p o m e n -kk w i g a IVAZ Jeremije DARKO IVANOVI] Dragutina RADOJICA JUNACI OT AX BINE 28 IVKOVI] Stojana DEJAN Pripadnik rezervnog sastava policije Darko Ivaz je ro|en 8. . Zavr{io je Sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Preminuo 5. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Miqana. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. novembra 1969. marta 1999. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Mla|i vodnik prve klase policije Radojica Ivanovi} je ro|en 29. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Pri{tini. godine. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. juna iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Bio je zaposlen u Beobanci. godine. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. maja 1998. filijala u Zve~anu. sinovi Milutin i Konstantin i porodica Ivanovi}. k}i Miqana i porodica Ivkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Ivkovi} je ro|en 3. februara 1998. maja 1970. u Pri{tini. op{tina Glogovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. 21. godine. 6. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e sin Nikola. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Ivaz. avgusta 1964. u Lebanu. u selu Liko{ane.

Poginuo 29. marta 1972. Bio je zaposlen u DP „Srbija{ume” u Kur{umliji. Uspomenu na desetara Bratislava Ili}a ~uva}e wegova porodica. oktobra 1972. u Kur{umliji. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Leskovcu. u Kur{umliji. Uspomenu na vodnika Dragana ~uva}e sin Dragan i porodica Igwatovi} Desetar VJ po ugovoru Bratislav Ili} je ro|en 3. De~ane. Poginuo je 11. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 549. avgusta 1998. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Jakovqevi} je ro|en 25. na du`nosti komandira odeqewa. na du`nosti zamenika komandira voda minobaca~a 82 mm. Zavr{io je sredwu {umarsku {kolu. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Prizren. pri ~i{}ewu terena od albanskih terorista u rejonu sela Gramo~eq. op{tina Glogovac. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 352. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Nikola i Stefan i porodica Jakovqevi}. maja 1968.29 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J IGWATOVI] Vojislava DRAGAN ILI] Du{anke BRATISLAV JAKOVQEVI] Jovana DEJAN Vodnik VJ Dragan Igwatovi} je ro|en 23. u rejonu Planeje. 17. U borbi s albanskim teroristima stradao je od podmetnute eksplozivne naprave. motorizovane brigade. u selu Orlate. maja 1998. oktobra 1998. godine. in`iwerijskog puka. .

godine. Zavr{io je sredwu {kolu. kada je wegov tenk pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u Aran|elovcu. u selu Rosuqe.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Dragoja ILIJA JANKOVI] Radovana ZORAN JUNACI OT AX BINE 30 JANKOVI] Radojice SA[A Pripadnik rezervnog sastava policije Ilija Jankovi} je ro|en 27. avgusta 1998. Bio je zaposlen u „Kosmet-prevozu” u Gwilanu. jula 1998. u okolini sela Crnoqevo. mehanizovane brigade. Preminuo je 19. op{tina Pe}. u borbi s albanskim teroristima. maja 1977. Vojni rok je slu`io kao vojnik ni{anxija u tenku.Rav{ Suk Mahala. Uspomenu na Zorana ~uva}e wegova porodica. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. op{tina [timqe. godine. 2. septembra 1972. Suva Reka. . januara 1958. septembra 1998. u selu Barane. Ilija Jankovi} }e ostati u trajnoj uspomeni svoje porodice. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima 18. op{tina Gwilane. Vojnik VJ Zoran Jankovi} je ro|en 9. Poginuo je na pravcu Bawa . op{tina Pe}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Dowa Budriga. Pripadnik rezervnog sastava policije Sa{a Jankovi} je ro|en 18. 26.

Pripadnik rezervnog sastava policije Vladimir Jefti} je ro|en 15. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. 28. mehanizovane brigade. JEREMI] Milisava IVAN JEFTI] Vitomira VLADIMIR Vodnik prve klase policije Neboj{a Jevti} je ro|en 9. S p o m e n -k w i g a k J JEVTI] Radivoja NEBOJ[A Pamti}e ga zauvek wegova porodica. jula 1972. u selu Matijevac. poginuo je u rejonu sela Qubovce. Vojnik VJ Ivan Jeremi} je ro|en 7. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u selu Budakovo. u borbi s albanskim teroristima. godine. marta 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. oktobra 1977.31 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Aleksandar i Nikola i porodica Jevti}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Suva Reka. Uspomenu na Vladimira Jevti}a ~uva}e wegova porodica. Bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu. . avgusta 1998. 21. op{tina Suva Reka. u Kru{evcu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. septembra 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pri{tini. Dana 25. aprila 1991. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti ni{anxije na borbenom vozilu pe{adije. u Pri{tini. septembra 1968. op{tina Vladimirci. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Obrenovac.

na putu Suva Reka – [timqe. Uspomenu na wega ~uva}e sin Sa{a i porodica Jovanovi}. jula 1971. op{tina Glogovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. avgusta 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u selu Liko{ane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. februara 1998. kurs za policajce i {kolu rezervnih vojnih oficira. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. u Bratuncu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. jula 1973. op{tina \akovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Lebanu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. Mla|i vodnik policije Sa{a Jovanovi} je ro|en 15. . u selu Hum. godine. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 28. u selu Duqe. 29. 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Ni{. godine. Mla|i vodnik policije Zoran Jovanovi} je ro|en 19. aprila 1998. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. maja 1972. godine. u selu Batu{a.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Bogoquba MILAN JOVANOVI] Velibora ZORAN JUNACI OT AX BINE 32 JOVANOVI] Dragog SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Milan Jovanovi} je ro|en 11. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Zaposlio se Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1947. septembra 1998. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. u selu Drenovac. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova u Sopotu. godine. decembra 1966. maja 1979. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 14.33 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Milivoja SA[A JOVI] Radivoja MILI] JOVI^I] Stamenije @EQKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Sa{a Jovanovi} je ro|en 9. u Podujevu. u selu Budakovo. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Beogradu. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. decembra 1998. Zavr{io je pravni fakultet. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Mili} Jovi} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. . op{tina De~ani. avgusta 1990. juna 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1966. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u Podujevu. u Beogradu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Uro{. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 21. godine. k}i Katarina i porodica Jovanovi}. Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Jovi~i} je ro|en 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1986. 28.

\akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Branko Karaveli} je ro|en 23. septembra 1998. Stari Trg. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu i kurs za policajce. Sa grupom vojnika u motornom vozilu upao je u zasedu albanskih terorista. op{tina Obili}. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 15. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. op{tina Plav. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. septembra 1998. 11. godine. juna 1998. op{tina Kosovska Mitrovica. Mla|i vodnik Joci} bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa Tre}e armije. u selu Gorwa Trnava. kod sela Plemetina. 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. i posle `estoke borbe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu unutra{wih poslova Klina. januara 1991. . smrtno je pogo|en. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nemawa i Marko. februara 1965. avgusta 1968. te porodica Kandi}. op{tina Klina. Sa svojim jedinicom u~estvovao je i u borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na wegov juna~ki podvig ~uva}e wegova porodica. aprila 1967.K S p o m e n -kk w i g a JOCI] Mladena MIROSLAV KANDI] Tomislava MARINKO JUNACI OT AX BINE 34 brane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Ko{are”. u selu Meteh. Mla|i vodnik prve klase policije Marinko Kandi} je ro|en 2. op{tina Prokupqe. KARAVELI] Krste BRANKO Mla|i vodnik VJ po ugovoru Miroslav Joci} je ro|en 30. u selu Naglavac. u selu Ma`i}.

godine. op{tina Klina. Nesre}nim slu~ajem izRadnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Andreas Kon~arevi} je ro|en 11. 5. septembra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. KLA[WA Spase MIROSLAV KONSTANTINOVI] Du{ana ALEKSANDAR gubio je `ivot 19. jula 1984. u Somboru. KON^AREVI] Gojka ANDREAS Stariji zastavnik policije Mla|i vodnik policije Miroslav Kla{wa je ro|en 27. op{tina Srbica. S p o m e n -k w i g a k K Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1998. sin Dimitrije i porodica Konstantinovi}. a uz rad i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Aleksandar Konstantinovi} je ro|en 1. godine. juna 1993. godine. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. godine. u \akovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Mirjana. januara 1973. marta 1997. juna 1965. u selu Dowe Prekaze. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je saobra}ajni policajac u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. juna 1963.35 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog Miroslava ~uva}e wegova porodica. Bio je pomo}nik komandira u Drugoj policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Beogradu. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. marta 1998. u selu Cerovik. . Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. 19.

Uspomenu na wega ~uva}e porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. u selu Orlate. godine. k}i Jelena i porodica Kosti}. u selu Zo~i{te. avgusta 1998. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. januara 1965. u selu Dowa Brwica. op{tina De~ani. op{tina Orahovac. op{tina Glogovac. 36 brane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1998. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. u Leskovcu. Pripadnik rezervnog sastava policije @ivorad Kosti} je ro|en 4. avgusta 1998. godine. 9. Trajan spomen na wega sa~uva}e porodica. novembra 1961. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Milomir Krvavac je ro|en 23. u selu Prilep. januara 1975. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. 17. godine. u Pqevqima. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. KOSTI] Slavoquba @IVORAD KOCI] Zorana BOJAN KRVAVAC Momira MILOMIR Mla|i vodnik policije Bojan Koci} je ro|en 14. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. op{tina Pri{tina. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. 20.K S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je zaposlen u @TP „Kosovo Poqe”. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE Pamti}e ga sin Milo{.

op{tina [avnik. voda Vojne policije specijalne namene. 7. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. na protivtenkovsku minu. Vodnik Kuzmanovi} je. mehanizovane brigade. u selu Gradac. bataqona Vojne policije Pri{tinskog korpusa. u Beogradu. Borbeno vozilo ~iji je komandir bio Lazarevi} nai{lo je. avgusta 1998. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti strelca u 1. novembra 1979. De~ani. koju su u selu Zbor- Vojnik VJ Nemawa Livi} je ro|en 25. a od posledica rawavawa preminuo je 7. odeqewa 1. na du`nosti komandira voda. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. ~eti Vojne policije 52. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica. maja 1976.37 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Vitomir Kuzmanovi} je ro|en 29. S p o m e n -k w i g a k L KUZMANOVI] Mirka VITOMIR LAZAREVI] Jakova RANKO ce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 21. januara 1999. bataqona Vojne policije. Te{ko je rawen. aprila 1969. poginuo u sukobu s albanskim teroristima koji su postavili zasedu u rejonu sela Jasi}i. februara iste godine. U~estvovao je u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. Uspomenu na wegova dela ~uva}e porodica. postavili albanski teroristi. LIVI] Hardije NEMAWA Vojnik VJ Ranko Lazarevi} je ro|en 15. op{tina [timqe. u selu Ugodnovi}. op{tina Tesli}. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti komandira borbenog vozila. . Za vreme slu`bovawa bio je na du`nosti komandira 2.

LUKI] Milana @IVORAD LUKI] Svetozara DRAGI[A QUBOMIROVI] Svetislava QUBOMIR Vodnik policije @ivorad Luki} je ro|en 25. Radowi~ko jezero. 7. op{tina Obili}. u selu Ov~arevo. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. godine. Uspomenu na vojnika Nemawu Livi}a ~uva}e wegova porodica. novembra 1990. u selu Drsnik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.L S p o m e n -kk w i g a U oru`anom sukobu s albanskim teroristima na Radowi~koj Suki. aprila 1966. oktobra 1998. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zastavnik policije Qubomir Qubomirovi} je ro|en 21. godine. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Trstenik. u selu Plemetina. Uspomenu na poginulog Dragi{u sa~uva}e k}i Danijela i porodica Luki}. godine. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 11. 38 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . u selu Balovac. Spomen na wegovo delo negova}e sin Milan i porodica Luki}. januara 1976. juna 1998. avgusta 1998. februara 1965. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kru{evcu. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragi{a Luki} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. op{tina Klina. poginuo je 2. op{tina Podujevo. godine. op{tina Srbica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu.

septembra 1991. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. marta 1999. Bio je zaposlen u RTS Pri{tina. oktobra 1996. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar i porodica Qubomirovi}. MARJANOVI] Obrada SRE]KO MARKOVI] @ivka GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Markovi} je ro|en 3. decembra 1971. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Zavr{io je sredwu PTT {kolu. S p o m e n -k w i g a k M Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta iste godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 18. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Pri{tini. MARKOVI] Dobrivoja SLAVI[A Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u rejonu planine ^i~avica. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. u Srbici. Pripadnik rezervnog sastava policije Sre}ko Marjanovi} je ro|en 2. op{tina Kosovska Kamenica. 22. septembra 1998. op{tina Podujevo. op{tina Glogovac. 1. 26. godine. u selu Re~ane. u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 17. u Vaqevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Markovi} je ro|en 6. u selu Glavnik. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. septembra 1971. godine. avgusta 1998.39 JUNACI OTAXBINE Preminuo je 4. maja 1973. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

tenk kapetana Martinovi}a je pogo|en raketom. Uspomenu na lik branioca otaxbine ~uva}e porodica Mati}. op{tina Aleksinac. U toku borbi protiv albanskih terorista kod sela Glo|ane. marta 1999. motorizovane brigade. te porodica Martinovi}. Pogo|en je snajperskim hicem. 29. poginuo u borbi protiv albanskih terorista. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Glogovac. Uspomenu na kapetana Martinovi}a ~uva}e we- Vojnik VJ Vojkan Mati} je ro|en 21. op{tina \akovica. 17. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. te porodica Markovi}. kapetan Martinovi} je bio u stroju 549. Vojnik Mati} je. od nepoznate eksplozivne naprave. Kao komandir tenkovske ~ete.M S p o m e n -kk w i g a oktobra 1998. u Vukovaru. Kao strelac bio je na du`nosti u sastavu 549. ~iji je ratni raspored bio na Kosovu i Metohiji. maja 1998. MARKOVI] Mila{ina VLADIMIR MATI] Petra VOJKAN Kapetan VJ Antun @eqko Martinovi} je ro|en 24. op{tina Prizren. oktobra 1977. JUNACI OT AX BINE 40 MARTINOVI] Petra ANTUN @EQKO gove k}eri Kristina i Katarina. . Uspomenu na wega ~uva}e porodica. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade na du`nosti protivavionca. u Jagodini. ispoqavaju}i izuzetnu odlu~nost i primeran patriotizam. Time je uga{en `ivot uzornog komandira. za vreme obra~una s albanskim teroristima u rejonu sela Kaba{. decembra 1979. maja 1967. u selu Trwane. u selu Orlate. Vojnik VJ Vladimir Markovi} je ro|en 15. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Bojana i Aleksandra.

MIKI^EVI] Dragi{e VLADAN Zastavnik policije Miro Meki} je ro|en 20. Kao na~elnik organa bezbednosti 549. smer artiqerija. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. godine. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 22. januara 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Milica i Natalija i porodica Menkovi}. septembra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. 19. jula 1976. u Kragujevcu. januara 1991. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. godine. U~estvovao je u odbrani nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti otaxbine u ratu 1991. februara 1966. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan prve klase VJ Vladan Miki~evi} je ro|en 22. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u {kolu za socijalne radnike. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. Vodnik prve klase policije Branislav Menkovi} je ro|en 6. u [ekovi}ima. motorizovane brigade. godine. u selu Ra~ak. u rejonu sela Polu`a i Dobro{evac. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.41 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MEKI] Petra MIRO MENKOVI] Dragoquba BRANISLAV brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Kristina i An|ela i porodica Meki}. op{tina Glogovac. aprila 1968. obavqao je s velikim uspehom izuzetno slo`ene zadatke u suprotstavqawu albanskim teroristima i separatistima. juna 1956. op{tina [timqe. u Doqevcu.

maja 1961. jula 1998. Orahovac. kod sela Lu`ane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Gwilane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Podujevo. Sreten Mili} je ro|en 1. u selu Lapu{nik. op{tina Lipqan. avgusta 1998. MILADINOVI] Hristivoja GORAN MILI] Velibora SRETEN MILENKOVI] Velimira GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Stariji zastavnik policije Goran Miladinovi} je ro|en 22. oktobra 1985. 25. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Zauvek }e ga pamtiti k}i An|ela i porodica Miladinovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. op{tina Glogovac. godine. op{tina Kur{umlija. godine. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u selu Sagowevo.M S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od snajperskog hica. 42 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. januara 1971. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. marta 1999. u selu Mali{evo. . jula 1970. godine. juna 1992. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e wegova k}i i porodica Miki~evi}. 20. u selu Gorwa Gu{terica. u toku borbe protiv albanskih terorista. Zavr{io je Vi{u pedago{ku {kolu. u selu Parlovo. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Milenkovi} je ro|en 8. Bio je zamenik komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 20. 26.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Sekre- Mla|i vodnik policije Aleksandar Milojkovi} je ro|en 26. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. maja 1970. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Slavi{a i Sini{a i porodica Mili}. 21. u ^a~ku. S p o m e n -k w i g a k M septembra 1998. novembar” u Uro{evcu. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. novembra 1961. MILI] Trajana DRAGAN MILOVANOVI] Svetozara RADOJKO MILOJKOVI] Bo`idara ALEKSANDAR Mla|i vodnik prve klase policije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Mili} je ro|en 21.43 JUNACI OTAXBINE banskim teroristima. tarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. op{tina Uro{evac. Bio je zaposlen u TP „17. februara 1974. u selu Trdevac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1992. Zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Uro{evcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 8. u selu Gorwe Nerodimqe. godine. Poginuo je u borbi s alRadojko Milovanovi} je ro|en 27. godine. jula 1998. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 27. u Pri{tini. . Spomen na poginulog Sretena negova}e k}i Olivera i porodica Mili}. op{tina Glogovac. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. novembra 1998. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Gorwi Milanovac. u Vu~itrnu.

januara 1993. . Kao vojnik po ugovoru. oktobra 1998. u rejonu Kline. k}i Nata{a i porodica Milo{evi}. Stojan je te{ko rawen. Veqko Miqkovi} je ro|en 16. 14. godine. MILO[EVI] Mitra STOJAN MIQKOVI] Predraga VEQKO MIQKOVI] \or|a SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Civilno lice na slu`bi u VJ Stojan Milo{evi} je ro|en 1. u Pri{tini. avgusta 1952. u Zemunu. Na`alost. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Glogovac.M S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. u selu Trdevac. jula 1998. u Gwilanu. 26. Kosovo i Metohija. Uspomenu na plemeniti lik Stojana Milo{evi}a gaji}e sin Sa{a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sa{a Miqkovi} je ro|en 16. op{tina Suva Reka. pa je 13. Svoju du`nost na Kosovu i Metohiji obavqao je u stroju 243. bio je na du`nosti u 15. 44 Uspomenu na mla|eg vodnika Miqkovi}a ~uva}e wegova porodica. u mestu [trpce. U Vojsci Jugoslavije radio je kao kuvar. u sukobu s albanskim teroristima. Obavqaju}i jedan od redovnih zadataka. mehanizovane brigade. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. septembra 1998. jula 1968. preminuo na VMA. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. juna 1975. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. JUNACI OT AX BINE nije dobio posledwu bitku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Duqe. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. U napadu albanskih terorista. mla|i vodnik Miqkovi} je poginuo 26. juna 1998.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. MIRI] Milivoja SLA\AN MIRJA^I] Jovana GORAN protivteroristi~ka dejstva 72. kod sela Lu`nica. februara 1957. na putu Duqe – Crnoqevo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. u [timqu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. gde je i rawen. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. MISKIN Mitra ZDRAVKO Mla|i vodnik policije Sla|an Miri} je ro|en 17. Goran je poginuo 2. Borio se na dubrova~kom rati{tu. specijane brigade. ~ete za Vodnik prve klase policije Zdravko Miskin je ro|en 1. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. a na Kosmetu je bio u dva navrata – u leto 1998. avgusta 1970. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. novembra 1973. Bio je . godine. 103. u Novoj Gajdobri. op{tina Ba~ka Palanka. 17. februara 1996. marta 1999. jula 1976. Bio je vodnik prve klase po ugovoru i borio se u sastavu 2. godine i pre agresije NATO-a na SRJ. S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena.45 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. op{tina Suva Reka. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista u rejonu sela Gorance. u Ivangradu. godine. Pamti}e ga k}i Aleksandra i porodica Miqkovi}. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Goran Mirja~i} je ro|en 15. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. juna 1998. potom je ratovao u Barawi 1995. Zauvek }e ga pamtiti k}i Dragana i porodica.

Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Mihajlovi} je ro|en 17. februara 1999. avgusta 1998. marta 1999. godine. oktobra 1966. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. kod sela Mijali}. godine u Vu~itrnu. k}eri Sandra i Jovana i porodica Miskin. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. u selu Barbace. 15. na putu Vu~itrn – Prilu`je. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Igor. . op{tina Kosovo Poqe.M S p o m e n -kk w i g a vo|a sektora u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. 27. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. op{tina Trgovi{te. septembra 1971. u selu Vok{a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Pripadnik rezervnog sastava policije Qubi{a Mitrovi} je ro|en 1957. Zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Vu~itrn. 3. u U`icu. selo Velika Slatina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Marija i An|ela i porodica Miti}. Bio je zaposlen u Elektroprivredi u Obili}u. MITROVI] Mirka QUBI[A MIHAJLOVI] Vladimira DEJAN Vodnik policije Milorad Miti} je ro|en 26. u mestu Krivovo. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. JUNACI OT AX BINE poslova Glogovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 46 MITI] Stojadina MILORAD Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije.

u selu Velika Ho~a. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tamara. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. sin Aleksandar i porodica Mici}. U Vojsci Jugoslavije obu~io se za strelca. 12. jula 1998. novembra 1965. k}i Danijela i porodica Mihajlovi}. godine. 11.47 JUNACI OTAXBINE godine. NEME[ Zoltana ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Mihajlovi} je ro|en 13. septembra 1991. na putu Uro{evac – [timqe. motorizovane brigade. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 10. op{tina De~ani. op{tina Orahovac. u selu Ko{are. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. op{tina Orahovac. na putu Ratkovac – Bratotin. Uspomenu na Sini{u sa~uva}e sin Dejan. u Senti. godine. u Pri{tini. MIHAJLOVI] Ilije SINI[A MICI] Stojka ALEKSANDAR slova Republike Srbije 1990. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Orahovac. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. \akovica. na bezbednosnom punktu u selu Streoce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k N 21. septembra 1998. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Bio je zaposlen u Republi~koj upravi javnih prihoda u Uro{evcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poVojnik VJ Zoltan Neme{ je ro|en 1. . a na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Mla|i vodnik prve klase policije Aleksandar Mici} je ro|en 22. Radio je kao policajac u Stanici pograni~ne policije Pristani{te. maja 1998. juna 1978. novembra 1969.

N S p o m e n -kk w i g a
U borbi protiv albanskih terorista, vojnik Zoltan Neme{ je rawen 13. marta 1999, kad je aktivirana potezna mina u rejonu sela Hercegovo, op{tina Vu~itrn. Istog dana je od zadobijenih rana i preminuo. Uspomenu na mladog Zoltana ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
rijata unutra{wih poslova u Vrawu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 12. septembra 1998, u selu Makrmaq, op{tina Srbica. Preminuo je 25. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Spomen na Gorana negova}e sin Lazar i porodica Nikoli}.

48

NIKOLI] Dragana GORAN

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. avgusta 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 6. maja 1998, u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog Milovana sa~uva}e wegova porodica.

NIKOLI] Prvoslava MILOVAN

NIKOLI] Slobodana BRANISLAV

Mla|i vodnik policije Goran Nikoli} je ro|en 13. maja 1972. u Vladi~inom Hanu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. decembra 1993. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekreta-

Mla|i vodnik policije Milovan Nikoli} je ro|en 22. marta 1974. u Ra{koj. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branislav Nikoli} je ro|en 8. aprila 1974. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po-

49 JUNACI

OTAXBINE
vnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 21. marta 1999, u Pri{tini. Milivoja Ni~i}a }e zauvek pamtiti wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

O

slova Republike Srbije 1. novembra 1997. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 10. avgusta 1998, na putu od Pe}i prema Istoku. Preminuo je 11. avgusta iste godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti Prvog stepena. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice.

WAGUL Lazara ALEKSANDAR

qona 72. specijalizovane brigade. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Junik, hrabro se borio i poginuo 2. avgusta 1998. godine. Desetar Aleksandar Wagul je odlikovan Ordenom za hrabrost. Uspomenu na borca iz Pan~eva ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Wagul.

NI^I] Velimira MILIVOJE

OSTOJI] Velimira GORAN

Desetar VJ po ugovoru Aleksandar Wagul je ro|en 5. septembra 1974. u Pan~evu. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao vojnik po ugovoru, a kao desetar obavqao je du`nost voza~a diverzanta u svojoj jedinici. Na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bata-

Potpukovnik VJ Goran Ostoji} je ro|en 20. januara 1962. u Ba~kom Dobrom Poqu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i nalazio se na du`nosti na~elnika [taba 63. padobranske brigade, odlikovane Ordenom narodnog heroja.

Pripadnik rezervnog sastava policije Milivoje Ni~i} je ro|en 10. januara 1964. u Lapqem Selu, op{tina Pri{tina. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezer-

O S p o m e n -kk w i g a
U~estvovao je u svim borbenim operacijama kojima je brawen teritorijalni integritet prethodne Jugoslavije – od Slovenije i Hrvatske do Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. U tim borbenim operacijama izrastao je u stare{inu najplemenitijeg kova: hrabrog, odva`nog, ve{tog i humanog. Kao na~elnik [taba 63. padobranske brigade predvodio je borbene grupe na Kosovu i Metohiji, bore}i se protiv albanskih terorista. U jednoj od borbenih akcija, poku{avaju}i proboj iz okru`ewa, potpukovnik Ostoji} je poginuo, 28. jula 1998. godine, u rejonu sela Ko{are, \akovica. Za podvige u odbrani slobode otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog padobranca ~uva}e wegov sin Bogdan i porodica Ostoji}.

JUNACI OT AX BINE

50

OTOVI] Milorada MIODRAG

Pamti}e ga sin Vidoje, k}i Vinka i porodica Otovi}.

PAVLOVI] @ivojina ILIJA

Vodnik policije Miodrag Otovi} je ro|en 7. maja 1962. u selu Brestovik, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. godine. Bio je vo|a sektora u Odeqewu unutra{wih poslova De~ani, Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. marta 1998, u rejonu sela Glo|ane, op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ Ilija Pavlovi} je ro|en 2. avgusta 1979. u Beogradu. Vojni rok je slu`io u izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa, primerno obavqaju}i sve zadatke. Kao izvi|a~, poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 30. septembra 1998, u rejonu Karaule „Ko{are” kraj De~ana. Uspomenu na poginulog izvi|a~a ~uva}e porodica Pavlovi}.

51 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PAVLOVI] Slavka MILO[

PANTOVI] Branislava ALEKSANDAR

PERI] Jova MIROSLAV

Desetar VJ po ugovoru Milo{ Pavlovi} je ro|en 26. oktobra 1967. u Beogradu. Kao desetar po ugovoru, obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa. Grupa vojnika u kojoj je bio i desetar Pavlovi} je 30. septembra 1998. obavqala borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Wihovo vozilo je uletelo u zasedu i tada su albanski teroristi iz vatrenog oru`ja smrtno pogodili hrabrog desetara. Uspomenu na wega ~uva}e porodica.

Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Pantovi} je ro|en 10. novembra 1973. u Vrbasu. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, kod sela Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na Aleksandra Pantovi}a ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Peri} je ro|en 8. aprila 1952. u \eneral Jankovi}u, op{tina Ka~anik. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1994. godine. Radio je u Upravi za vezu u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Uro{evcu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima , 31. jula 1998, u selu Zborce, op{tina [timqe. Preminuo 3. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pamti}e ga sinovi Dragan, Jovica i Bojan i porodica Peri}.

P S p o m e n -kk w i g a
PEROVI] Jezdimira SR\AN PETKOVI] Dragi{e IVAN

JUNACI OT AX BINE

52

PETROVI] Dragoquba GORAN

Kapetan policije Sr|an Perovi} je ro|en 20. decembra 1962. u Pe}i. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. jula 1981. godine. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Otet je u borbi s albanskim teroristima, 6. jula 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Telo mu je prona|eno 16. avgusta te godine u istom selu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na poginulog Sr|ana sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Ivan Petkovi} je ro|en 27. marta 1978. u Kru{evcu. Kao vojnik obavqao je du`nost u 15. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Prilikom napada albanskih terorista na jedinicu VJ, 22. septembra 1998. u rejonu sela ^ikatovo, pogo|en je i tenk u kojem je na borbenom zadatku bio vojnik Petkovi}. Tom prilikom je te{ko rawen i ubrzo je preminuo. Uspomenu na tenkistu iz Kru{evca ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Goran Petrovi} je ro|en 15. oktobra 1968. u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 15. avgusta 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}i Jovana i porodica Petrovi}.

53 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PETROVI] Ilije OGWEN

PETROVI] Luke MIROSLAV

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice.

PETROVI] Petra ZLATKO

Pripadnik rezervnog sastava policije Ogwen Petrovi} je ro|en 2. maja 1975. u Sarajevu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, u selu Likovac, op{tina Srbica. Spomen na Ogwena negova}e sin Ilija i porodica Petrovi}.

Vodnik prve klase policije Miroslav Petrovi} je ro|en 20. oktobra 1964. u selu Rudnik, op{tina Obili}. Zavr{io je sredwu rudarsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 9. avgusta 1998, u selu Bite{ka ^uka, op{tina \akovica. Preminuo je 18. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Pripadnik rezervnog sastava policije Zlatko Petrovi} je ro|en 4. juna 1960. u selu Gorwe Kormiwane, op{tina Kosovska Kamenica. Zavr{io je sredwu hemijsku tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Bio je zaposlen u Fabrici radijatora DP „Jugoterm” u Gwilanu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. avgusta 1998, u okolini

P S p o m e n -kk w i g a
sela Mali{evo, op{tina Orahovac. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Petrovi}.

JUNACI OT AX BINE
iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica.

54

PE[I] Milenka MOMIR

PLAHOTA Alojza BORIS

16. septembra 1998, u rejonu Kosovske Mitrovice. Preminuo 23. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ana i Marija i porodica Plahota.

POPOVI] Ratka SLA\AN

Mla|i vodnik prve klase policije Momir Pe{i} je ro|en 13. aprila 1968. u Klini. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 26. jula 1998, na putu Duqe – Blace, op{tina Suva Reka. Preminuo 1. avgusta

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Boris Plahota je ro|en 28. juna 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, Mla|i vodnik prve klase policije Sla|an Popovi} je ro|en 21. avgusta 1971. u selu Naklo, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije

Zavr{io je sredwu . godine. septembra 1998. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. op{tina [trpce. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. PRELEVI] Nikole DEJAN PR@I] Mladena SVETISLAV ma{insku {kolu i kurs za policajce. januara 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.55 JUNACI OTAXBINE starstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. 10. 27. Preminuo 12. u Gwilanu. na putu [timqe – Uro{evac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajan spomen na wega ~uva}e porodica. Vodnik policije Dejan Prelevi} je ro|en 29. u selu Kovrage. Bio je policajac u Policijskoj stanici [timqe Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 6. S p o m e n -k w i g a k P 16. jula 1998. Zaposlio se u Mini- Mla|i vodnik prve klase policije Svetislav Pr`i} je ro|en 9. u selu Lo|a. juna 1992. op{tina Pe}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. op{tina Uro{evac. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. januara iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. godine. op{tina Istok. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Slivovo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1974. juna 1994. u selu Studenica. novembra 1992. aprila 1967. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

avgusta 1961. 25. u Bosanskoj Krupi. Zavr{io je Fakultet fizi~ke kulture. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. septembra 1998. godine. u mahali Ja{ari. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Milica. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Novom Sadu. godine.P S p o m e n -kk w i g a PRICA Vi{eslava DEJAN RADAKOVI] Bogdana RADE JUNACI OT AX BINE 56 RADOVANOVI] Radeta RAJKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Prica je ro|en 28. u selu Dowe Prekaze. oktobra 1971. godine. 5. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. op{tina Srbica. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. jula 1998. marta 1996. Mla|i vodnik prve klase policije Rajko Radovanovi} je ro|en 1973. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vodnik prve klase policije Rade Radakovi} je ro|en 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. marta 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na Dejana Pricu sa~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Dowe Obriwe. op{tina Srbica. 16. u Kosovskoj Mitrovici. sin Milo{ i porodica Radakovi}. ^uva}e ga u svojim uspomenama porodica Radovanovi}. u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. septembra 1998. 30. jula 1981. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Radoj~i} je ro|en 1. jula iste godine. 12. oktobra 1962. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1968.57 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOI^I] Mom~ila VLADIMIR RADOJ^I] Rajka GORAN RADUNOVI] Milo{a MIRKO Vojnik VJ Vladimir Radoi~i} je ro|en 23. Uspomenu na izvi|a~a Ni{kog korpusa. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. u selu Liko{ane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. marta 1979. u blizini sela Da{inovac. Vladimira ~uva}e porodica Radoi~i}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Spomen na poginulog Gorana negova}e sin @arko i porodica Radoj~i}. u Beogradu. op{tina Glogovac. Vodnik policije Mirko Radunovi} je ro|en 13. jula 1998. u Pan~evu. 6. Albanski teroristi su mu ubili oca Milo{a i majku Milicu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. na Karauli „Ko{are”. vojnik Radoi~i} je poginuo od vatrenih dejstava albanskih terorista. op{tina De~ani. op{tina Pe}. \akovica. Odlu~no brane}i otaxbinu. Mirko je poginuo u borbi s albanskim teroristima. u selu Da{inovac. godine. februara 1998. 28. maja 1993. op{tina De~ani. u selu Lo|a. Na toj du`nosti i u toj jedinici borio se protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. U VJ je bio na du`nosti izvi|a~a u stroju izvi|a~ke ~ete Ni{kog korpusa.

Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar.R S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. RJ u Pe}i. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 6. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina De~ani. ali je preminuo od posledica rawavawa. op{tina Pe}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Bio je zaposlen u „Zastavi”. u selu Broli}. . Bio je komandir u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. s kojom je slobodu otaxbine branio i na Kosovu i Metohiji. godine. 58 RA\ENOVI] Steva MILORAD Rajakovi}. 15. oklopnoj brigadi. Hitno je preba~en u KBC Pri{tina. U napadu albanskih terorista na jedinicu Vojske Jugoslavije. u selu Vok{a. Trajan spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Na|a i Aleksandra i porodica Ra|enovi}. 21. u U`icu. maja 1962. oktobra 1977. Vojni rok je slu`io u 15. Vojnik VJ Slobo Rajakovi} je ro|en 25. RAJAKOVI] Petra SLOBO RAJKOVI] Labuda MILORAD Major policije Milorad Ra|enovi} je ro|en 16. godine. JUNACI OT AX BINE avgusta 1998. godine. op{tina Drvar. jula 1983. 20. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 12. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. januara 1957. oktobra 1981. u selu Malo O~ijevo. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. te{ko je rawen i vojnik Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Rajkovi} je ro|en 16. Uspomenu na plemeniti lik vojnika Rajakovi}a ~uva}e wegova porodica. marta 1999. k}i Andrijana i porodica Radunovi}. koja se nalazila u rejonu sela Besiwe. marta 1999.

u selu Prilep. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k M jula 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. godine. u selu Bu|evo. jula 1976. januara 1999. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Veqko i Du{an. u Kovinu. Pamti}e ga sinovi Veselin.59 JUNACI OTAXBINE jula 1998. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik policije Predrag Rakovi} je ro|en 17. godine. juna 1995. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kovin. op{tina Sjenica. godine. k}i Jovana i porodica Rajkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Telo je prona|eno 16. op{tina Pe}. u selu Lo|a. marta 1976. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u selu Rogovo. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. januara 1967. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. 29. avgusta iste godine. februara 1994. Mla|i vodnik policije Zoran Rako~evi} je ro|en 29. op{tina De~ani. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica Sekretarijata unutra- . op{tina \akovica. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 10. RAJKOVI] Save PETAR RAKOVI] Marka PREDRAG Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. RAKO^EVI] Miroslava ZORAN Mla|i vodnik policije Petar Rajkovi} je ro|en 18. u \akovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996.

60 Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji.R S p o m e n -kk w i g a {wih poslova u Novom Pazaru. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Radoslav i Nemawa i porodica Rako~evi}. Uspomenu na mladog komandira tenkovske ~ete ~uva}e wegovi sin Milan. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nosti voza~a i poslu`ioca na bestrzajnom topu 82 mm. marta 1999. 20. u~estvovao je u borbi protiv hrvatskih paravojnih snaga u okolini Karlovca. januara 1971. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. k}i Ana i porodica Ran~i}. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica Ratkovi}. marta 1976. u Beogradu. u 52. RAN^I] Miroquba NINOSLAV RATKOVI] Mateje VLADIMIR RISTI] Branislava DRAGAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Poru~nik VJ Ninoslav Ran~i} je ro|en 1. marta 1999. Obavqaju}i borbeni Vladimir Ratkovi} je ro|en 12. Komandovao je tenkovskom ~etom u sastavu 15. . Vu~itrn. marta iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. na putu \akovica – selo Pono{evac. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu sela Drvare. 12. juna 1998. oklopne brigade. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je voza~ borbenog vozila „praga" 30/2 mm. u me{ovitoj ~eti 23. pe{adijske brigade Ni{kog korpusa. u Srbici. Dragan Risti} je ro|en 19. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 8. Od 8. zadobio je te{ke povrede. novembra 1991. u Pirotu. kao vojnik JNA. Preminuo je 21. u Kwa`evcu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE zadatak. od kojih je ubrzo preminuo. februara 1970. oktobra do 14.

Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. S p o m e n -k w i g a k S U toku 1998. Razvodnik po ugovoru Dragan Risti} poginuo je 30. 16. septembra 1998. op{tina De~ani. maja 1998. februara 1955. godine. jula 1998. u mestu Stari Trg. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u ^a~ku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.61 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Uspomenu na poginulog razvodnika ~uva}e sinovi @eqko i Nikola i porodica Risti}. u op{tini \akovica. Bio je komandir mehanizovanog odeqewa u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. maja 1978. Vodnik prve klase policije Dragoqub Risti} je ro|en 3. Mla|i vodnik policije Aleksandar Savi} je ro|en 21. u selu Babalo}. op{tina Kosovska Mitrovica. RISTI] Mladena DRAGOQUB SAVI] Rodoquba ALEKSANDAR hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu . Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. prilikom napada albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila u blizini sela Smonice. godine u~estvovao je u suzbijawu {iptarskog terorizma na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u rejonu mahale Huseinovi}. u Prokupqu. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U trajnom se}awu zadr`a}e ga k}i Sawa. sin Slavi{a i porodica Risti}. oktobra 1974. februara 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. Preminuo je 17.

op{tina Vladi~in Han. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zoran Simi} }e ostati u trajnom se}awu svoje porodice. avgusta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 5. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. SIMI] Marka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Neboj{a Savi} je ro|en 5. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Sopot. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Simeunovi} je ro|en 15. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. juna 1967. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. 29. godine. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. godine. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Milovan i porodica Savi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Zoran Simi} je ro|en 6.S S p o m e n -kk w i g a SAVI] Svetomira NEBOJ[A SIMEUNOVI] Zorana SA[A JUNACI OT AX BINE 62 Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. u selu Rakovina. septembra 1998. op{tina Srbica. k}i Viktorija i porodica Simeunovi}. jula 1998. u selu Du~ina. u selu Lau{a. godine. op{tina \akovica. u selu Mawak. januara 1974. u selu Budakovo. juna 1998. op{tina Suva Reka. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vladi~in Han. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1988. 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. decembra 1993. avgusta 1969.

8. Vodnik prve klase policije Zoran Slavkovi} je ro|en 28. na Karauli „Goro`up”. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je grani~ar 55. Bio je policajac u Policijskoj stanici Zubin Potok. na jugoslovensko-albanskoj granici. 25. godine. na obezbe|ivawu dr`avne granice. Sr|an. u Lebanu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. oktobra 1998. septembra 1998. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1996. juna 1963. grani~nog bataqona Pri{tinskog korpusa. godine. septembra 1978. novembra 1974. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u selu Stubla. prilikom napada albanskih terorista sa teritorije Republike Albanije na Karaulu „Goro`up”. u Prijepoqu. op{tina Srbica. op{tina \akovica. u selu Dowe Obriwe. . u \akovici. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik policije Miroslav Slovi} je ro|en 14.63 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMONOVI] @ivojina SR\AN SLAVKOVI] Miodraga ZORAN SLOVI] Radmana MIROSLAV Vojnik VJ Sr|an Simonovi} je ro|en 26. Predrag i Nenad i porodica Slavkovi}. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e wegova porodica. marta 1999. Poginuo je 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Pamti}e ga sinovi Slavko.

juna 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. novembra 1964. u selu Stubla. 8. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Spomen na poginulog kapetana negova}e k}i Maja. . novembra 1992. godine. op{tina [trpce. STANISAVQEVI] Aleksandra SLAVOQUB Kapetan policije Bogoqub Staletovi} je ro|en 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. u selu Berovac. 28. Vodnik policije Dragan Stamenkovi} je ro|en 3. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Bio je komandir u Policijskoj stanici Ka~anik. sin Milo{ i porodica Staletovi}. februara 1999. op{tina \akovica. novembra 1990. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. oktobra 1968. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. aprila 1968. Mla|i vodnik prve klase policije Slavoqub Stanisavqevi} je ro|en 4. op{tina \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Gajre. u selu Rakovina. op{tina Ka~anik. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Zavr{io je ekonomski fakultet. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ni{u. u Ni{u. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici.S S p o m e n -kk w i g a STALETOVI] ^edomira BOGOQUB STAMENKOVI] Borisava DRAGAN JUNACI OT AX BINE 64 Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}i Jovana i porodica Stamenkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.

u selu Qe{ta. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.65 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1974. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. \akovica Uspomenu na wega i wegovo delo ~uva}e porodica Stan~eti}. padobranske brigade. u [apcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. prilikom proboja iz okru`ewa albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. jula 1998. 15. u selu Dragobiqe. U~estvovao je u borbama na prostoru Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u 63. STEVANOVI] Slavoquba MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Stankovi} je ro|en 25. Poginuo je 28. STANKOVI] Tihomira NENAD STAN^ETI] @ivka SR\AN Kao pripadnik 63. smer veze. godine. S p o m e n -k w i g a k S Uspomenu na Slavoquba ~uva}e k}i Sa{ka i porodica Stanisavqevi}. u~estvovao je u obezbe|ivawu dr`avne granice na prostoru Kosova i Metohije. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . op{tina Orahovac. Mla|i vodnik policije Milan Stevanovi} je ro|en 8. Bio je policajac u Policijskoj stanici. op{tina Kosovska Kamenica. op{tina Pe}. padobranskoj brigadi. u selu Gora`devac. septembra 1979. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nemawa i porodica Stankovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Odlikovan je Ordenom Vodnik prve klase VJ Sr|an Stan~eti} je ro|en 16. jula 1990. oktobra 1998. jula 1970.

Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije Odeqewa unutra{wih poslova Sokobawa. op{tina [timqe. godine. u Sokobawi. godine. 4. Bio je policajac u Policijskoj staMla|i zastavnik policije Bora Stefanovi} je ro|en 13. u nasequ Piskote. 8. sin Milo{ i porodica Stevanovi}. januara 1999. STOJANOVI] Miroslava VELIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Milo{ Stevanovi} je ro|en 19. jula 1995. Zavr{io je sred- . JUNACI OT AX BINE nici Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Andrijana i porodica Stefanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kod sela Crnoqevo. u Vrawu. 25. godine.S S p o m e n -kk w i g a 1998. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. u selu Bira~. novembra 1970. jula 1998. op{tina Bratunac. Uspomenu na Milana Stevanovi}a ~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1999. juna 1970. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. op{tina \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zaje~aru. Mla|i vodnik policije Velibor Stojanovi} je ro|en 14. decembra 1974. 66 STEVANOVI] Stanoja MILO[ STEFANOVI] Gradimira BORA Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Spomen na wega trajno }e negovati k}eri Verica i Miqana. u selu Zagon.

67 JUNACI OTAXBINE slova Republike Srbije 16. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kur{umlija. op{tina De~ani. 25. k}i Nadica i porodica Stojanovi}. STOJANOVI] Radovana DRAGAN STOJANOVI] Radovana MIOMIR Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. op{tina Suva Reka. Bio je zaposlen u @TP „Beograd”. novembra 1992. u selu Prilep. decembra 1955. RJ Pe}. Spomen na poginulog Dragana negova}e k}i Aleksandra. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- Pripadnik rezervnog sastava policije Miomir Stojanovi} je ro|en 26. u Pe}i. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici 92. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. sin Filip i porodica Stojanovi}. novembra 1966. 2. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. 16. Razvodnik VJ po ugovoru Jordan Stojanovi} je ro|en 17. S p o m e n -k w i g a k S wu {kolu i kurs za policajce. Preminuo je 16. 5. jula 1998. avgusta 1998. godine. januara 1995. Pamti}e ga sinovi Veselin i Milan. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. . STOJANOVI] Hristivoja JORDAN Vodnik policije Dragan Stojanovi} je ro|en 21. maja 1981. u Prokupqu. u selu Vok{a. op{tina \akovica. avgusta te godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. septembra 1973. godine. avgusta 1998. u Ni{u. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Blace. Uspomenu na poginulog Velibora ~uva}e wegova porodica.

u selu Likovac. jula iste godine. septembra 1998. godine. Uspomenu na vojnika Dragi{u trajno }e ~uvati porodica Stoj~evi}. 25.T S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnog policajca u Tre}em bataqonu Vojne policije. Za ispoqenu hrabrost. Uspomenu na poginulog Jordana ~uva}e porodica Stojanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima u selu Smonica. aprila 1962. op{tina Srbica. u Ku~ancima. . oktobra 1998. odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. TADI] Ilije DRAGOSLAV TASI] Desanke DU[AN STOJ^EVI] Dana DRAGI[A Vojnik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoslav Tadi} je ro|en 26. na podru~ju op{tine \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika tenkiste u 1. Spomen na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Tadi}. jula 1998. oklopne brigade. decembra 1978. u Oxacima. juna 1977. godine u~estvovao je u borbi s albanskim teroristima na prostoru Kosova i Metohije. u rejonu Careva ^esma. oklopnom bataqonu 15. 22. Pripadnik je rezervnog sastava MinistarDu{an Tasi} je ro|en 15. godine. op{tina Dowi Mihoqac. U toku 1998. Vojnik VJ Dragi{a Stoj~evi} je ro|en 5. u Po`arevcu. u rejonu Karaule „Morina”. Umro je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 28. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. motorizovanoj brigadi. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik strelac u 549. 68 stva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Te{ko je rawen 18. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1983. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. marta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Novi Pazar. u selu Kova~evo. maja 1963. 3. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Spomen na wega ~uva}e k}eri Dijana i Dragana. na putu Klina – Srbica. u selu Drvare. u selu Resnik. septembra 1968.69 JUNACI OTAXBINE sinovi Predrag i Aleksandar i porodica Teni}. maja 1992. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na poginulog Du{ana trajno }e ~uvati porodica Tasi}. januara 1968. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova u Podujevu. marta 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. sin Dalibor i porodica Tewovi}. godine. TIMOTIJEVI] Slavoquba GORAN Vodnik policije Milan Teni} je ro|en 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 12. Zauvek }e ga pamtiti Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tewovi} je ro|en 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. aprila 1998. godine. u Bajinoj Ba{ti. godine. TENI] Qubi{e MILAN TEWOVI] Milorada GORAN Preminuo 18. Mla|i vodnik policije Goran Timotijevi} je ro|en 20. u Prokupqu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina Vu~itrn. 24.

jula 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Ra{ka. godine. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Varvarin. jula 1987. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.T S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. 19. septembra 1969. 28. u Orahovcu. godine. Osta}e u trajnom se}awu k}eri Marije i porodice Tiosavqevi}. Trajnu uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e wegova porodica. godine u Senti. juna 1998. u Baqevcu na Ibru. Vodnik policije Dragan Toma{evi} je ro|en 31. novembra 1971. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. TOMA[EVI] Miodraga DRAGAN Mla|i vodnik policije Pero Tintor je ro|en 28. 70 TINTOR Mirka PERO TIOSAVQEVI] Milorada GORAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1968. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. u Podujevu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tiosavqevi} je ro|en 17. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova ^oka. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. u selu Prilep. op{tina De~ani. .

Pamti}e ga k}eri Svetlana i Bosiqka.71 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1974. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. sin Milan i porodica ]erani}. godine. u Glogovcu. Zavr{io je osnovnu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekreta- Stariji vodnik prve klase policije Yafer ]ori je ro|en 18. u selu Bre`anik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ]ORI Limana XAFER Mla|i vodnik policije Dejan Trifunovi} je ro|en 12. TRIFUNOVI] Filipa DEJAN ]ERANI] Radivoja ZORAN rijata unutra{wih poslova u Pe}i. Radio je kao . Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Tijana i porodica Toma{evi}. marta 1993. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1962. u Orahovcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. u selu Vidawe. 8. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. godine. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. januara 1947. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. na putu Suva Reka – Duqe. jula 1998. januara 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1968. 21. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. S p o m e n -k w i g a k ] Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u mestu Duqe. 22. op{tina Klina. jula 1998. u Pe}i. Vodnik policije Zoran ]erani} je ro|en 7.

JUNACI OT AX BINE Uspomenu na vojnika Mi{u trajno }e ~uvati porodica Uboj. Vojnik VJ Mi{a Uboj je ro|en 1. godine.U S p o m e n -kk w i g a policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Glogovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. FATI] Branislava TOMISLAV UBOJ Pere MI[A Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Du{an Uro{evi} je ro|en 13. avgusta 1998. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. 31. avgusta 1973. decembra 1998. u okolini Glogovca. oklopnoj brigadi. godine. Mla|i vodnik policije Tomislav Fati} je ro|en 6. u Beogradu. . op{tina De~ani. Jasmina i Vizleta i porodica ]ori. 31. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik tenkista u 15. Uspomenu na wega ~uva}e sin Arben. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Drenovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 15. 11. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u mestu Crnobreg. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. u Pe}i. De~ani. k}eri [erija. u Rumi. na podru~ju Kosova i Metohije. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. maja 1998. 72 URO[EVI] Petra DU[AN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Du{ana s ponosom }e ~uvati porodica Uro{evi}. maja 1978. februara 1967. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini.

u Mojkovcu. u selu Poklek. na putu Podujevo – Pri{tina. De~ani. u selu Grabac. U Vojsci Jugoslavije bio je padobranac diverzant u 63. Vojnik VJ Rado{ Cerovi} je ro|en 22. februara 1998. Uspomenu na poginulog Rado{a trajno }e ~uvati porodica Cerovi}. na putu Glogovac – Komorane. padobranskoj brigadi. jula 1998. op{tina Klina. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. jula 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.73 JUNACI OTAXBINE Spomen na Sa{u negova}e sin Nemawa i porodica Filipovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Zavr{io je prirodno-matemati~ki fakultet. februara 1974. godine u Pri{tini. . februara 1991. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Spomen na Neboj{u negova}e k}i Nevena i porodica Cveji}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Rakovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. oktobra 1978. u Leskovcu. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 28. godine. jula 1964. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Neboj{a Cveji} je ro|en 16. u rejonu Karaule „Ko{are”. FILIPOVI] Ratomira SA[A CVEJI] ^edomira NEBOJ[A CEROVI] Dragoja RADO[ Mla|i vodnik policije Sa{a Filipovi} je ro|en 10. kod sela Dowe Qup~e. 17. S p o m e n -k w i g a k C maja 1998. septembra 1992. 19.

op{tina De~ani. Preminuo je od zadobijenih rana u borbi s albanskim teroristima u rejonu Jablanice. u selu Mle~ane. op{tina Novi Kne`evac. po}erka Silvija i porodica ^izmadija. Uspomenu na wega ~uva}e sin Atila. u Pqevqima. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti vojnika protivavionca. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Miqana i porodica ^e~ari}. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. godine. decembra 1953. novembra 1998. op{tina Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1998. oklopnoj brigadi. u Bajinoj Ba{ti. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Vodnik prve klase policije Jano{ ^izmadija je ro|en 3. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1976.^ S p o m e n -kk w i g a ^E^ARI] Dobrisava GORAN ^IZMADIJA Ma}o{a JANO[ JUNACI OT AX BINE 74 XUVER Milutina BO@O Mla|i vodnik prve klase policije Goran ^e~ari} je ro|en 19. u 15. godine. januara 1976. godine. 27. . marta 1966. u selu Prilep. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Senta. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 8. u selu Majdan. Vojnik VJ Bo`o Xuver je ro|en 7. 20. Uspomenu na vojnika Bo`u trajno }e ~uvati porodica Xuver. septembra 1998. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.

februara 1960. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Prqevu. op{tina Istok. 18. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. sin Bojan i porodica [ukovi}. Mla|i vodnik prve klase policije Vitomir [}epanovi} je ro|en 11. septembra 1984. 15.75 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k [ [IJAN Ilije @EQKO []EPANOVI] Petra VITOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. godine. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. novembra 1960. [UKOVI] Nenada DRAGOQUB Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije @eqko [ijan je ro|en 12. u selu Vok{a. avgusta 1998. juna 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Zavr{io je sredwu `elezni~ku {kolu i kurs za policajce. 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. marta 1997. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. op{tina Klina. jula 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1998. op{tina Gra~ac. godine u Kovinu. Poginulog Nenada pamti}e k}i Jelena. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan policije Dragoqub [ukovi} je ro|en 13. op{tina De~ani. u selu [aqinovica. u mestu Crnobreg. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. kod sela Iglarevo. godine. op{tina De~ani. . decembra 1972.

grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji. juna 1988. 2. [UWEVI] . te{ko je povre|en u rejonu sela Brekovac. za vreme slu`ewa vojnog roka nalazio se u 53. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Polaze}i na borbeni zadatak. godine. u Ni{u. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Rijeci. Kao vojnik grani~ar. marta 1999. aprila 1969. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1976. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Prilep. Podlegao je povredama prilikom prevo`ewa helikopterom od \akovice ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. op{tina De~ani. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice Vojnik VJ @arko Vu~kovi} je ro|en 5.[ S p o m e n -kk w i g a [UWEVI] Slobodana ELVIS JUNACI OT AX BINE 76 VU^KOVI] Slobodana @ARKO Mla|i vodnik prve klase policije Elvis [uwevi} je ro|en 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Osta}e u trajnoj uspomeni svojeporodice. 8. avgusta 1998.

Pripadnici Vojske i policije poginuli za vreme agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

op{tina Berane. Posledwa du`nost mu je bila komandir odeqewa. . u selu Tomance. Uspomenu na poginulog Selima sa~uva}e sinovi Sait i Senad. maja 1993. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Stariji vodnik VJ @eqko Alar je ro|en 10. sinovi Ivan i Igor i porodica Aksentijevi}. op{tina Kikinda. maja 1948. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Milomir Aksentijevi} je ro|en 15. ALAR Jo`efa @EQKO Stariji vodnik policije Selim Adrovi} je ro|en 23. juna 1949. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Bio je na~elnik Odeqewa za zajedni~ke poslove Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. voda Komandno-izvi|a~ke baterije. motorizovane brigade u ulozi komandira 3. maja 1999. op{tina Leposavi}. 1. godine. Poginuo je 2. septembra 1968. na putu Istok – \akovica. aprila 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Istok.79 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ADROVI] [emse SELIM AKSENTIJEVI] Stevana MILOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova. Zavr{io je Filozofski fakultet. u selu Rodeq. smer artiqerija. Uspomenu na poginulog Milomira Aksentijevi}a trajno }e ~uvati k}eri Jovanka i Jadranka. u selu Vrbica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. k}i Sanela i porodica Adrovi}. odeqewa. u Banatskoj Topoli.

Ivana. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nikolija i Mi{ela i porodica Alar. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. u Beogradu. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Aleksendri}. u Ni{u. kada je avijacija NATO-a bombardo- . Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Cvilen. 15. godine.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. Te{ko je rawen 11. Bio je policajac u Upravi policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Aleksi} je ro|en 7. 80 Vojnik Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1999. sinovi Sa{a i Goran i porodica Aleksandrovi}. op{tina Prizren. Vojnik VJ u rezervi Goran Aleksendri} je ro|en 10. aprila 1999. op{tina Pre{evo. maja 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Brankica. Odlikovan je ordenom za hrabrost. godine. juna 1964. godine. u Prizrenu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. jula 1970. u Aleksandrovcu. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1993. februara 1967. pe{adijske brigade kao vojni obveznik strelac. Bojana i Maja. 17. godine. ALEKSANDROVI] Obrada RADOMIR ALEKSENDRI] Radula GORAN ALEKSI] Aleksandra GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Radomir Aleksandrovi} je ro|en 26. U borbi s albanskim teroristima u rejonu sela Lukare poginuo je 18.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1965. u selu Brada{. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1992. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Aleksi} je ro|en 4. oktobra 1954. u Leskovcu. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 175. Preminuo 16. u selu Grkaje. Pripadnik rezervnog sastava policije Milutin Aleksi} je ro|en 24. Uspomenu na vojnika Sr|ana Aleksi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Leposavi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. poginuo je u rejonu sela Gorwa Budriga. S p o m e n -k w i g a k A vala skladi{te „Jugopetrola”. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase ~uva}e sin Sr|an. marta 1999. ALEKSI] Borivoja RADOVAN Dana 26. 27. maja iste godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Luka i k}i Vawa i porodica Aleksi}. pe{adijske brigade. godine. Radio je kao policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Virovitica. . ALEKSI] Jovana SR\AN ALEKSI] Lazara MILUTIN Vodnik prve klase policije Radovan Aleksi} je ro|en 3. godine. k}i Nata{a i porodica Aleksi}.81 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Naudovac. maja 1999. za vreme dejstva avijacije NATO-a. godine. op{tina Gwilane. maja 1967. op{tina Podujevo.

Zavr{io je Policijsku akademiju. motorizovane brigade. oktobra 1997.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. prilikom dejstva avijacije NATO-a Rezervni kapetan VJ Sre}ko Andri} je ro|en 23. Stana i Veselinka i porodica Aleksi}. januara 1970. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. 82 na motorno vozilo u kojem se i sam nalazio. op{tina Vu~itrn. u Ra{koj. 26. godine. marta 1999. u selu @ilivode. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Jelena i porodica Aleksi}. 2. septembra 1965. Vojnik VJ u rezervi Tomo Aleksi} je ro|en 24. u Kraqevu. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica. 8. Slavica. k}eri Dobrinka. op{tina Glogovac. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Svilajnac. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu mehanizovane ~ete 2. aprila 1999. ALEKSI] Milana DEJAN ALEKSI] Milivoja TOMO ANDRI] Miodraga SRE]KO Potporu~nik policije Dejan Aleksi} je ro|en 24. Zauvek }e ga se se}ati sin Vladimir. na putu Srbica – Glogovac. @ivot je izgubio u rejonu sela Gorwe Obriwe. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova Jagodina. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e porodica Aleksi}. u Svilajncu. aprila 1999. maja 1947. oklopnog bataqo- .

pe{adijske brigade kao izvi|a~. Bio je u sastavu 544. S p o m e n -k w i g a k A na 252. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nata{a i Ana i porodica Andri}. na du`nosti operatera 1. op{tina Bogati}. @ivot je izgubio 13. za vreme dejstva Mla|i vodnik VJ u rezervi @eqko Andri} je ro|en 24. pe{adijske brigade. motorizovane brigade. u selu Prwavor. voda. u selu Popovce. odeqewa 5. [abac. Mahala Mutivode. Uspomenu na vojnog obveznika ^aslava sa~uva}e k}i Vesna. oklopne brigade. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7.83 JUNACI OTAXBINE Mla|i vodnik Andri} je rawen 27. aprila iste godine. . `ivot je od dejstva avijacije NATO-a izgubio 4. septembra 1970. sinovi Draga i Ivan i porodica Andri}. decembra 1973. Bore}i se u razbijawu albanskih terorista. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 175. Srbica. Lebane. op{tina Trstenik. na du`nosti komandira ~ete. avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. @ivot je izgubio za vreme dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. marta 1961. u selu Bogosavac. a od zadobijenih rana preminuo je 28. u Banom Poqu. Vojnik VJ u rezervi ^aslav An|elkovi} je ro|en 8. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. sin Ivan i porodica An|elkovi}. juna 1999. maja 1999. u rejonu sela Landrovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. AN\ELKOVI] Radoslava ^ASLAV AN\ELKOVI] Cvetka IGOR ANDRI] Radovana @EQKO Vojnik VJ u rezervi Igor An|elkovi} je ro|en 10. Uspomenu na vojnika Igora sa~uva}e porodica An|elkovi}.

vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. avgusta 1974. u Petrovcu. aprila 1999. oktobra 1959. sinovi Milo{. op{tina Suva Reka. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. izgubio je `ivot. kao strelac. 15. op{tina Suva Reka. novembra 1950. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.A S p o m e n -kk w i g a ANTI] Velibora SA[A ANTI] Velimira STANKO JUNACI OT AX BINE 84 sandar i Nemawa. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. maja 1999. Dana 17. godine. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 70. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Anti}. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Sopino. maja 1999. op{tina Vrawe. Uspomenu na poginulog Stanka sa~uva}e k}i Milena. AlekVojnik VJ u rezervi Ran|el Anti} je ro|en 11. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. u selu Pe}ane. septembra 1979. te porodica Anti}. Vodnik prve klase policije Stanko Anti} je ro|en 30. Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. op{tina Glogovac. 24. u selu Nekovce. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. ANTI] Petru{a RAN\EL Mla|i vodnik policije Sa{a Anti} je ro|en 20. u selu Dowe Trebi{we. u selu Le{ane.

Uspomenu na Radeta Antoni}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Suva Reka. Uspomenu na Milenka Anti}a sa~uva}e k}eri Jasmina i Leposava. ANTONI] Velibora RADE AXEMOVI] Mili}a BORO Desetar VJ u rezervi Milenko Anti} je ro|en 15. kao diverzant padobranac. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 1. u selu Sopino. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Slavoqub i Borislav. kao strelac. u ^a~ku. Dana 13. padobranske brigade. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji Milenko Anti} je bio u sastavu 70. kao pomo}nik ko- Vojnik VJ u rezervi Rade Antoni} je ro|en 8. Rezervni kapetan prve klase VJ Boro Axemovi} je ro|en 18. jula 1976.85 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. decembra 1952. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. Suva Reka. aprila 1999. smer pe{adije. i posle `estoke borbe izgubio `ivot. motorizovanog bataqona 37. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. motorizovane brigade. maja 1999. ANTI] Stanislava MILENKO Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. sin Bojan i porodica Anti}. S p o m e n -k w i g a k A Uspomenu na poginulog sa~uva}e sinovi Bratislav. Milenko Anti} je sa svojom jedinicom upao u zasedu koju su albanski teroristi postavili u selu Sopino. u rejonu Karaule „Ko{are”. . u Kosovskoj Mitrovici. te porodica Anti}. 17. aprila 1958.

Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Mileva i Marina. u rejonu sela Stok Mahala na putu Srbica – Glogovac. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kru{evcu. od dejstva avijacije NATO-a.B S p o m e n -kk w i g a mandanta za informisawe i moral u bataqonu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @ivot je izgubio 20. u toku obavqawa borbenog zadatka. te porodica Axemovi}. JUNACI OT AX BINE U sukobu s albanskim teroristima izgubio je `ivot. februara 1970. a od posledica rawavawa preminuo je 28. aprila 1999. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . avgusta 1979. pe{adijske brigade. u selu Turija. op{tina Srbobran. Uspomenu na Aleksandra Bajina sa~uva}e wegova porodica. op{tina Klina. 15. Uspomenu na vojnika @arka sa~uva}e sinovi Neboj{a i Nemawa. op{tina Pqevqa. Aleksandar Bajin je ro|en 29. maja 1999. maja 1999. Rawen je 25. BAJI] Rado{a MILIVOJE Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi @arko Babi} je ro|en 2. u rejonu sela Ov~arevo. dobrovoqac Milivoje Baji} je ro|en 5. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog Vojnik VJ u rezervi. na Vojnomedicinskoj akademiji. u selu Zabr|e. 86 BABI] Dragi}a @ARKO BAJIN Petra ALEKSANDAR bataqona Gardijske brigade. te porodica Babi}. kao strelac. avgusta 1949. maja 1999. obavqaju}i vojnu slu`bu u Beogradu.

u Kur{umliji. Prilikom izvla~ewa jedinice iz blokade. februara 1950. za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. 17. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e k}i Sne`ana i porodica Baji}. Odlikovan je Ordenom Bojan Balti} je ro|en 20. 11. usmr}en je projektilom iz streqa~kog oru`ja albanskih terori- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavko Baki} je ro|en 2. kao referent za atomsko-biolo{ko-hemijsku odbranu. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt. marta 1999. januara 1952. u rejonu „Savinih voda”. Uspomenu na rezervnog kapetana Radoslava sa~uva}e k}eri Bojana i Nevena i porodica Balovi}. juna 1999. maja 1999. @ivot je izgubio od bombi NATO-a. decembra 1992.87 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 3. op{tina Pe}. motorizovane brigade kao dobrovoqac strelac. op{tina Kraqevo. pe{adijske brigade. maja 1999. . kao poslu`ilac na haubici. S p o m e n -k w i g a k B je u sastavu 549. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. u rejonu Prizrena. u Prokupqu. 24. BALOVI] Milojka RADOSLAV BALTI] Jugoslava BOJAN BAKI] Bo{ka SLAVKO Vojnik VJ u rezervi Rezervni kapetan VJ Radoslav Balovi} je ro|en 15. godine. Pamti}e ga k}i Nata{a. sin Neboj{a i porodica Baki}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 3. aprila 1976. Bio je zaposlen u „Zastavi” – RJ Pe}. u selu Brezova. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. baterije haubi~ko-artiqerijskog diviziona 105 mm 37. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354.

bio je komandir odeqewa borbene posluge na samohodnom lansirnom oru|u raketne baterije 240. Glogovac. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je na du`nosti komandira. u komandnom vodu raketne baterije i zastupao je komandira raketnog voda raketne baterije. Sa ~inom starijeg vodnika. 88 BANDI] Mom~ila DRAGAN U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima bezbednosti i odbrane prvog stepena. ujedno operate- Vojnik VJ Mihajlo Bandur je ro|en 31. Vodnik prve klase policije Dragan Bara} je ro|en 13. septembra 1956. na komandnom mestu puka direktno je od bombi NATO-a pogo|eno samohodno lansirno oru|e u kojem se nalazio stariji vodnik Bandi} i tom prilikom je izgubio `ivot. BANDUR Stevana MIHAJLO BARA] Dragoslava DRAGAN Stariji vodnik VJ Dragan Bandi} je ro|en 1. @ivot je izgubio 8. u Velikoj Plani. JUNACI OT AX BINE ra.B S p o m e n -kk w i g a sta u selu Trstenik. u Sisku. aprila 1994. Uspomenu na Mihajla Bandura sa~uva}e wegova porodica. U rejonu sela Nadaq. klasi. u Sarajevu. . Uspomenu na Bojana Balti}a sa~uva}e wegova porodica. od dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo u kojem se nalazio. motorizovane brigade. samohodnog raketnog puka PVO. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u 40. decembra 1974. 1. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bandi}. Novi Sad. juna 1971.

89 JUNACI

OTAXBINE
je u sastavu 211. oklopne brigade. Vozilo u kojem se nalazio Nenad Barbulovi} 2. aprila 1999, u rejonu sela Glavnik, Podujevo, nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je on izgubio `ivot. Uspomenu na Nenada Barbulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1978. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo 25. marta 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kojem je bila sme{tena policija u Prizrenu. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e k}i Maja i porodica Bara}.

Vojnik Basara je izgubio `ivot od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Buno{evac, op{tina Vrawe, 22. aprila 1999. godine. Uspomenu na vojnika Branislava sa~uva}e porodica Basara.

BASARA Borivoja BRANISLAV

BA[I] Borislava ALEKSANDAR

BARBULOVI] Dragutina NENAD

Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Branislav Basara je ro|en 12. decembra 1978. u Zemunu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. motorizovane brigade kao vojnik. Aleksandar Ba{i} je ro|en 18. februara 1968. u Kru{evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. pe{adijske brigade, na radio-releju. Smrtno je stradao 23. maja 1999, prilikom preme{tawa motornog vozila iz sredstava veze u rejonu sela Padali{te, op{tina Istok.

Vojnik VJ u rezervi Nenad Barbulovi} je ro|en 24. juna 1978. u Negotinu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio

B S p o m e n -kk w i g a
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Ba{i}.

JUNACI OT AX BINE
@ivot je izgubio upav{i u zasedu albanskih terorista, 4. juna 1999, u Kova~ Mahali, selo Doganovi}, op{tina Ka~anik. Uspomenu na potporu~nika Dragana sa~uva}e porodica Beko.

90

BEKO Qubana DRAGAN

BEK^I] Dragi}a MILAN

{wih poslova Leposavi}, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. maja 1999, u selu Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Milana Bek~i}a trajno }e sa~uvati wegova porodica.

BEK^I] Milomira DRAGO[

Potporu~nik VJ Dragan Beko je ro|en 3. februara 1976. u Dvoru na Uni. U Vojsci Jugoslavije bio je na mestu komandira artiqerijskog voda. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske, smer artiqerije. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. mehanizovane brigade kao komandir komandnog voda 1. haubi~ke baterije 122 mm D30, haubi~kog diviziona 122 mm D-30. Mla|i vodnik prve klase policije Milan Bek~i} je ro|en 11. aprila 1969. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. februara 1997. godine. Obavqao je du`nost policajca u Odeqewu unutraVojnik VJ u rezervi Drago{ Bek~i} je ro|en 7. septembra 1970. u Ra{koj. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao voza~. U rejonu sela ^abi}, Glogovac, u borbi s albanskim teroristima, 9.

91 JUNACI

OTAXBINE
Qubodrag Beloica je poginuo u sukobu s albanskim teroristima, 19. aprila 1999, u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Qubodraga Beloicu sa~uva}e sinovi Mladen i Milorad, te wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

juna 1999, zadobio je prostrelnu ranu, od koje je preminuo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Drago{a sa~uva}e sinovi Vladimir i Du{an i porodica Bek~i}.

BELOICA Milorada QUBODRAG

BEO^ANIN Milomira IVAN

stava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. pionirske ~ete in`iwerijskog bataqona 252. oklopne brigade. U rejonu sela Qubi`da, op{tina Orahovac, rawen je 15. maja 1999. od dejstva minobaca~ke vatre. Od posledica rawavawa preminuo je 20. maja 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Ivana Beo~anina sa~uva}e wegova porodica.

BERI[A Alila ADEM

Vojnik VJ u rezervi Qubodrag Beloica je ro|en 3. novembra 1959. u selu Bukovica, op{tina Ro`aje. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijsko -raketnog diviziona PVO 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac na topu 20/3. Vojnik VJ u rezervi Ivan Beo~anin je ro|en 21. decembra 1972. u Kraqevu. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Za vreme borbenih dej-

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Adem Beri{a je ro|en 17. februara 1955. u Kosovskoj Kamenici. Zavr-

B S p o m e n -kk w i g a
{io je Fakultet politi~kih nauka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1991. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo 7. aprila 1999. godine u Pri{tini, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Matija i Stevan i porodica Beri{a.

JUNACI OT AX BINE
va i Metohije bio je u sastavu 125. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika poslu`ioca na haubici 122 mm. @ivot je izgubio 31. marta 1999, u rejonu sela Trnavce, Srbica, kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zdenka Bzovskog sa~uva}e wegova porodica.

92

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Vojnika Bijeli}a su, 13. juna 1999, zarobili albanski teroristi, a ubili su ga 20. juna iste godine u [timqu, Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Mirka Bijeli}a sa~uva}e wegova porodica.

BZOVSKI Janka ZDENKO

BIJELI] Vladislava MIRKO

BIXI] Vojislava SRBOQUB

Vojnik VJ Zdenko Bzovski je ro|en 27. januara 1978. u Staroj Pazovi. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Koso-

Vojnik VJ Mirko Bijeli} je ro|en 16. januara 1979. u Sidneju, Australija.

Rezervni kapetan prve klase VJ Srboqub Bixi} je ro|en 15. maja 1951. u Vlasotincu.

93 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

U~estvovao je u ratnim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 2. mehanizovanog bataqona 15. oklopne brigade. Dana 25. aprila 1999, u rejonu sela Ladrovac, vozilo u kojem se nalazio Srboqub nai{lo je na protivtenkovsku minu, pri ~emu je zadobio te{ke telesne povrede. Preminuo je 26. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana prve klase Srboquba Bixi}a sa~uva}e k}i Kristina, sin Milo{ i wegova porodica.

BJELOBRK Josipa DARKO

BLAGOJEVI] Bogoquba MOMIR

Vojnik VJ Darko Bjelobrk je ro|en 10. septembra 1979. u Ba~u. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. U borbi s albanskim teroristima izgubio je `ivot, 11. aprila 1999, na Karauli „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Darka Bjelobrka sa~uva}e wegova porodica.

Vodnik policije Momir Blagojevi} je ro|en 2. februara 1974. u Petrovcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1993. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici @agubica, Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. maja 1999, u selu Nekovac, op{tina Glogovac. Poginulog Momira pamti}e k}i Vanesa i porodica Blagojevi}.

B S p o m e n -kk w i g a
BLAGOJEVI] Milana ZORAN BOGDANOVI] Dragi{e SLA\AN

JUNACI OT AX BINE

94

BOGDANOVI] Miroslava MILAN

Kapetan policije Zoran Blagojevi} je ro|en 12. avgusta 1963. u Ni{u. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. juna 1982. godine. Bio je komandir Druge policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 27. maja 1999. u Srbici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Zorana, sinovi blizanci Rastko i Lazar i porodica Blagojevi}.

Vojnik VJ u rezervi Sla|an Bogdanovi} je ro|en 7. novembra 1971. u Prokupqu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji Bogdanovi} se nalazio u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade, kao strelac. Albanski teroristi ranili su ga 18. maja 1999, u rejonu sela Ka~ikale, a od posledica rawavawa preminuo je 7. septembra 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Strahiwa, k}i Ivana i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Milan Bogdanovi} je ro|en 29. januara 1971. u selu Tavnik, Kraqevo. U vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 3. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao strelac. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela ^irez, Kamenica, Bogdanovi} je 30. aprila 1999. smrtno pogo|en metkom iz streqa~kog oru`ja albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bogdanovi}

95 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

BOGDANOVI] Nikole RADE

BOGDANOVI] Ostoje MIRKO

BOGOJEVI] Miodraga BOJAN

Vojnik VJ u rezervi Rade Bogdanovi} je ro|en 3. decembra 1968. u selu Grgurevce, op{tina Lebane. Za vreme ratnih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik strelac. @ivot je tragi~no izgubio od dejstva bombi avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ana i Sa{ka, sin Zdravko i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Mirko Bogdanovi} je ro|en 10. aprila 1964. u selu Crwelevo, Bijeqina. Dana 26. maja 1999, obavqaju}i stra`arsku du`nost na Karauli „Jamena”, poginuo je od avioprojektila avijacije NATO-a, koja je izvela napad na karaulu sa teritorije Bosne i Hercegovine. Uspomenu na Mirka Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Desetar VJ Bojan Bogojevi} je ro|en 29. avgusta 1978. u Zaje~aru. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade na du`nosti komandira odeqewa. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima, 21. aprila 1999, u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bojana Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

aprila 1999. k}i Verica i porodica Bo`idarevi}. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53.B S p o m e n -kk w i g a BOGOSAVQEVI] Bratislava IVAN JUNACI OT AX BINE 96 BOGOSAVQEVI] Milana PREDRAG BO@IDAREVI] Stojana @IVORAD Vojnik VJ Ivan Bogosavqevi} je ro|en 29. kada je avijacija NATO-a bombardovala Kasarnu „Kosovski junaci” u Pri{tini. . u Kru{evcu. @ivot je izgubio 29. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dragi{a. Uspomenu na Ivana Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je bore}i se hrabro protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. op{tina Pri{tina. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Rezervni vodnik VJ @ivorad Bo`idarevi} je ro|en 22. u selu Brwica. grani~nog bataqona. aprila 1999. 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 11. Uspomenu na Predraga Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u Lebanu. marta 1979. @ivot je izgubio u borbi protiv albanskih terorista. godine. pozadinske baze. \akovica. kao vojnik grani~ar. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. na Karauli „Ko{are”. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. marta 1999. Vojnik VJ Predrag Bogosavqevi} je ro|en 30. septembra 1948. novembra 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. \akovica. 11. Vojnik VJ Milenko Bo`i} je ro|en 7. jula 1964. vazduhoplovne baze. aprila 1999. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. . Austrija. @ivot je izgubio od dejstva udarnog talasa i gelera bombi NATO-a. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u sa~uva}e porodica Bo`ilov. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Bo`ovi} je ro|en 22. Za vreme slu`be u Vojsci Jugoslavije bio je komandir minobaca~kog odeqewa u pe{adijskoj ~eti i ~etni stare{ina u borbenom bataqonu 423. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vodnika Miroslava sa~uva}e k}eri Danica i Marija. aprila 1999. te porodica Bo`ovi}. Uspomenu na poginulog vojnika Milenka sa~uva}e porodica Bo`i}. februara 1979. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. 16. aprila 1999. u Nik{i}u. aprila 1978. motorizovane brigade kao vojnik strelac. Podgorica. u Kasarni „Tuzi”. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. 15. \akovica. u Dobrinu. u La}arku kraj Sremske Mitrovice. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53.97 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO@ILOV Milorada QUBI[A BO@I] Bo{ka MILENKO BO@OVI] Branislava MIROSLAV Vojnik VJ Qubi{a Bo`ilov je ro|en 20. na Karauli „Ko{are”. u rejonu sela Ko{are. Aerodrom „Golubovci”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Uspomenu na poginulog vojnika Predraga Bojovi}a sa~uva}e wegova porodica. septembra 1950. motorizovane brigade. Uspomenu na poginulog vojnika Bo`idara Bo`ovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je 1. u Kosovskoj Mitrovici. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Vojnik VJ Predrag Bojovi} je ro|en 10. u ^a~ku. Prizren. op{tina Vu~itrn. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. juna 1979. kao vojnik strelac. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Gorwi Mili}i. te porodica Bojkovi}. Poginuo je hrabro se bore}i protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. 16. sinovi Dragi{a i Dalibor. godine. u selu Prilu`je. . Vojnik VJ u rezervi Slobodan Bojkovi} je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 18. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Uspomenu na vojnika Slobodana sa~uva}e k}i Dijana. juna 1999. marta 1979. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 54. vojnoteritorijalnog odreda kao strelac. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a rejon sela Posli{te.B S p o m e n -kk w i g a BO@OVI] Zlatana BO@IDAR BOJKOVI] Vukadina SLOBODAN JUNACI OT AX BINE 98 BOJOVI] Miroslava PREDRAG Vojnik VJ Bo`idar Bo`ovi} je ro|en 7.

Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 31. bombardovala kasarne u Top~ideru. U toku slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je u ~inu desetara po ugovoru u Stacionarnom centru veze „Pe}”. maja 1999. Vojni rok je slu`io u 125. marta 1999. U toku agresije NATOa obavqao je du`nost na~elnika u organu za nastavu Vojne akademije RV i PVO u Batajnici. Zgrada u kojoj je de`urao je sru{ena i pod wenim ru{evinama zau- . Pukovnik Bugari} je bio na borbenom de`urstvu kada je avijacija NATO-a 31. Vojnik VJ @eqko Bo{kovi} je ro|en 26. septembra 1969. Pukovnik VJ Jovan Bugari} je ro|en 5. prilikom dejstva neprijateqeve avijacije.99 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO[KOVI] Vojina RADOMAN BO[KOVI] Vukomira @EQKO BUGARI] Vojina JOVAN Desetar VJ po ugovoru Radoman Bo{kovi} je ro|en 26. u rejonu sela Mr~aja. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Bo{kovi}. @ivot je izgubio 19. u selu Ganarevo. avgusta 1978. U~estvovao je u odbrani slobode Republike Srpske. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Isakovu. op{tina ]uprija. jula 1949. maja 1999. Uspomenu na desetara Radomana sa~uva}e porodica Bo{kovi}. \akovica Vojnik @eqko Bo{kovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu`ne odbrane i Komandno{tabnu {kolu taktike RV i PVO. op{tina Bijelo Poqe. op{tina Istok. na du`nosti teleprinteriste {ifrera. motorizovanoj brigadi kao topograf. Slobodu i teritorijalni integritet otaxbine hrabro je branio sve do smrti. u selu Qubovo.

na du`nosti strelca. Vojnik Bukumiri} je poginuo od dejstva neprijateqeve avijacije. juna 1999. Vodnik prve klase policije Radomir Bukumiri} je ro|en 11.B S p o m e n -kk w i g a vek se ugasio i wegov `ivot. JUNACI OT AX BINE Za podvige u odbrani slobode otaxbine Darko Bujo{evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Radavac. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. bio je tragi~an za vojnika Darka Bujo{evi}a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. aprila 1956. februara 1979. \akovica. Za zasluge u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a prvog stepena. marta 1958. 31. u selu Siga. maja . motorizovane brigade. u Zaje~aru. Kao vojnik osposobio se za du`nost izvi|a~a i vojni rok na Kosovu i Metohiji slu`io je u sastavu 125. Iznenadni napad albanskih terorista u rejonu sela Mr~aja. Uspomenu na poginulog Radomira ~uva}e k}eri Jelena i An|ela i porodica Bukumiri}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. BUJO[EVI] Vojislava DARKO BUKUMIRI] Milana RADOMIR BUKUMIRI] Sretka RADOSLAV Vojnik VJ Darko Bujo{evi} je ro|en 17. lake pe{adijske brigade. 17. op{tina Pe}. 3. stupio je u stroj 58. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Bujo{evi}. Na poziv za odbranu otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista. Uspomenu na pukovnika Bugari}a ~uva}e wegove k}eri Marijana i Tijana i porodica Bugari}. u selu Gora`devac. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata u- Vojnik VJ u rezervi Radoslav Bukumiri} je ro|en 1. 100 nutra{wih poslova u Pe}i. op{tina Pe}.

u Pe}i. maja 1999. Ra{ka. motorizovanoj brigadi. u rejonu Savinih Voda. ro|endan. i le~en Dobrovoqac VJ Glebovi~ Vitalija Bulah je ro|en 2. maja 1965. Dobrovoqac iz Habarovska poginuo je u rejonu sela Ko{are. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao dobrovoqac i prvi ratni raspored dobio kao strelac u 125. juna 1974. na svoj 25. op{tina Istok. u Habarovskom okrugu u Rusiji. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. \akovica. ali je na putu za Beograd. motorizovane brigade. 19. preminuo 14. op{tina Pe}. jula 1988. kod sela Ka~are.101 JUNACI OTAXBINE kretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. juna 1999. BULATOVI] Milisava MILORAD BULATOVI] Radovana VLADISLAV BULAH Vitalija GLEBOVI^ Vodnik prve klase policije Milorad Bulatovi} je ro|en 30. Bore}i se za `ivot. Uspomenu na poginulog Milorada sa~uva}e sinovi Nemawa i Darko i porodica Bulatovi}. godine. u borbi pro- . 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je na du`nosti policajca u Policijskoj stanici Se- Vojnik VJ u rezervi Vladislav Bulatovi} je ro|en 6. u selu Begov Lukavac. U odbrani otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista borio se u stroju 125. u selu Radavac. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. septembra 1969. sin Sretko i porodica Bukumiri}. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Sawa i Sa{ka. De~ani. S p o m e n -k w i g a k B 1999. juna te godine. u Pe}i. Rawen je 6. u selu Ko{are. Uspomenu na borca Vladislava ~uva}e porodica Bulatovi}. juna 1999. odlu~io je da medicinsku pomo} zatra`i na VMA. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.

Vojnik Rade Bundalo je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1954. Za podvige u odbrani slobode Savezne Republike Jugoslavije odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 102 BUNDALO Sava RADE BUNI] Du{ana JELENKO 1997. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. Vojni rok slu`io je kao izvi|a~ u 37. aprila 1999. oktobra 1976. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Rade Buha je ro|en 18. JUNACI OT AX BINE lu Gorwe Obriwe. op{tina \akovica. u Zrewaninu. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. krenula na borbeni zadatak. motorizovanoj brigadi. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. godine. Uspomenu na delo poginulog dobrovoqca ~uva}e wegova porodica u Habarovsku i vasceli slovenski `ivaq. u Novom Sadu. kada je Rade smrtno stradao. aprila 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Uspomenu na poginulog Jelenka sa~uva}e k}i Sla|ana i porodica Buni}. ali je motorno vozilo zaustavqeno u se- Mla|i vodnik policije Jelenko Buni} je ro|en 28. BUHA Radovana RADE Vojnik VJ Rade Bundalo je ro|en 30.B S p o m e n -kk w i g a tiv albanskih terorista. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Izvi|a~ka ~eta vojnika Bundala je 8. dejstvom avijacije NATO-a. u Nevesiwu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. u selu @abeq. marta 1978. Uspomenu na lik mladog izvi|a~a iz Novog Sada ~uva}e porodica Bundalo.

novembra 1966. Kao dobrovoqac. VARADI I{tvana OSKAR Zauvek }e ga se se}ati sin Viktor i porodica Varadi. u selu Dragobiqe. u Sremskoj Mitrovici. gde je potom i radio kao ma{inbravar. motorizovanu brigadu. Vojnik VJ u rezervi. op{tina Orahovac. kao dobrovoqac. VARGA Savete @EQKO Vodnik policije Oskar Varadi je ro|en 9. 13. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e k}i Marija. dobrovoqac @eqko Varga je ro|en 1. Bio je na du`nosti komandira Policijske stanice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odeqewa unutra{wih poslova Majdanpek. Preminuo je 14. Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. sinovi Radovan i Aleksandar i porodica Buha. stupio je. hrabro se bore}i u Vukovarskoj operaciji. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. u Senti. godine. . Nakon agresije NATO-a na SR Jugoslaviju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 1. na du`nost strelca iz pe{adijskog oru`ja. aprila 1999.103 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. u selu Po`ar. brane}i koridor kod Br~kog. op{tina De~ani. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. jula 1988. aprila 1999. a zatim i Republiku Srpsku. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Ba~ka Topola. juna 1968. u 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od prvih dana branio je Republiku Srpsku Krajinu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima.

maja 1999. op{tina Kur{umlija. Mladen Vasiqevi} je pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste 24. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Vasiqevi}. motorizovane brigade. U svom gradu zavr{io je sredwu {kolu. u borbi protiv albanskih terorista. dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} je ro|en 3. u rejonu Ki{na Reka. oklopne briga- Vojnik VJ Sa{a Vasiqevi} je ro|en 29. 104 VASIQEVI] Dragoslava MLADEN VASIQEVI] Miroquba SA[A nakon ~ega je polo`io vojni~ku zakletvu. januara 1962. borio se kao strelac u stroju 125. u sastavu 15. borio na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Planeja. VASIQEVI] Radomira SRBOSLAV Vojnik VJ Mladen Vasiqevi} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Sa{a Vasiqevi} je poginuo 11. JUNACI OT AX BINE de. a preminuo je narednog dana u KBC-u Pri{tina. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za voza~a borbenog vozila pe{adije i na toj du`nosti se. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . u selu @igrovu. Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. u Kragujevcu. oktobra 1979. aprila 1999.V S p o m e n -kk w i g a Dobrovoqac @eqko Varga je rawen 26. Brane}i otaxbinu na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na @eqka Varge ~uva}e wegova porodica. u Novom Pazaru. oktobra 1976. a preminuo je tri dana kasnije u Vojnomedivinskom centru u Pri{tini. Uspomenu na lik beskompromisnog borca ~uva}e porodica Vasiqevi}. prilikom napada avijacije NATO-a.

u Ni{u. u selu Lepina. Kapetan policije Tihomir Vasi} je ro|en 30. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada su ih iz zasede. VASIQKOVI] Dragana BOJAN ASI] Borivoja TIHOMIR Vojnik VJ Bojan Vasiqkovi} je ro|en 23. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost veziste. juna 1999. op{tina Lipqan. Radio je u Odeqewu unutra{wih poslova Lipqan. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Marko i Milo{ i porodica Vasiqevi}.105 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Kao dobrovoqac je stupio u stroj 37. aprila 1978. godine. Vojnik Bojan Vasiqkovi} je poginuo 8. op{tina Lipqan. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. U kratkom vremenu stasao je u odli~nog strelca. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati sinovi Dragan i Vladimir. maja 1949. rafalnom paqbom. motorizovane brigade. op{tina Prizren. sa svojom jedinicom nalazio u rejonu sela Dowe Obriwe. na putu Trbovac – Sloviwe. . 30. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. a na Kosovu i Metohiji je vojni rok slu`io u stroju 549. k}i Dragana i porodica Vasi}. Dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} se 7. Uspomenu na lik mladog veziste sa~uva}e porodica Vasiqkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. aprila 1999. napali albanski teroristi. U toj akciji smrtno je stradao. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1975.

u Apatinu. Vojnik VJ Rade Vejin je ro|en 1. u Kosovskoj Kamenici. odlu~no brane}i dr`avnu granicu. puku veze u U`icu. u jedinici za obezbe|ewe dr`avne granice u rejonu Karaule „Ko{are”. Prizren. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. maja 1999. aprila 1999. VEJIN Milana RADE Mla|i vodnik policije Vojislav Vasi} je ro|en 21. na Karauli „Ko{are”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1975. Uspomenu na lik mladog podoficira ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Sjenici.V S p o m e n -kk w i g a VASI] Branislava VOJISLAV VASOJEVI] Gruje IVAN JUNACI OT AX BINE 106 Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog Vojislava ~uva}e k}i Jelena i porodica Vasi}. U oru`anoj borbi protiv albanskih terorista. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za izvi|a~a. novembra 1989. \akovica. godine. motorizovane brigade. Zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira veze i obavqao du`nost komandira odeqewa veze u 398. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Na Kosovu i Metohiji je obavqao du`nost komandira veze u 53. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. Vodnik VJ Ivan Vasojevi} je ro|en 11. grani~nom bataqonu u \akovici. juna 1961. decembra 1977. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. u Kosovskoj Kamenici. 3. vodnik Vasojevi} je poginuo 11. godine. Vojnik Vejin je poginuo u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Liken”. maja 1999. 28. .

S p o m e n -k w i g a k V Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Vejin. vojnoteritorijalnog odreda. VELIKINAC Milana ZORAN VELI^KOVI] Davida QUBI[A Rezervni poru~nik VJ Zoran Velikinac je ro|en 25. op{tina Malo Crni}e kraj Po`arevca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u toku obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. Poru~nik Velikinac je poginuo u sukobu s albanskim teroristima 31. Uspomenu na palog poru~nika Velikinca ~uva}e wegov sin Nikolaj i porodica Velikinac. Komandno- . u selu Crqenac. juna 1968. General Veli~kovi} je poginuo 1. Kao rezervni oficir imao je ratni raspored na du`nosti zamenika komandanta 64. maja 1999. Vazduhoplovnu vojnu akademiju.107 JUNACI OTAXBINE nik. Odlikovan je Ordenom ratne zastave prvog stepena. Komandno-{tabnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju. komandanta RV i PVO i zamenika saveznog ministra za odbranu. op{tina Ka~anik. General-pukovnik VJ Qubi{a Veli~kovi} je ro|en 1. od dejstva avijacije NATO-a. juna 1999. u rejonu sela Krive- {tabnu {kolu operatike i najvi{u intervidovsku {kolu u Rusiji. marta 1946. Zavr{io je Ma{inski fakultet i [kolu rezervnih oficira veze. Na toj du`nosti je izuzetno uspe{no obavqao i zadatke u sastavu 243. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u Uro{evcu. te porodica Veli~kovi}. Bio je jedan od najboqih pilota lova~kih aviona MiG-21 i MiG-29 i obavqao du`nosti pomo}nika na~elnika General{taba VJ za RV i PVO. Uspomenu na lik vrhunski osposobqenog stare{ine i pilota ~uva}e wegove k}eri Angelina i Radmila.

avgusta 1965.V S p o m e n -kk w i g a VELI^KOVI] Tomislava GORAN VEQKOVI] Aleksandra BO@IDAR JUNACI OT AX BINE 108 VEQKOVI] Qubodraga DRAGAN Major policije Goran Veli~kovi} je ro|en 15. u Prokupqu. op{tina Ra{ka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1999. juna 1999. na putu izme|u sela Ra{tane i Studen~ane. Poginuo je 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Dragan Veqkovi} je ro|en 22. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Vojnik u rezervi Dragan Veqkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Vojnik VJ u rezervi Bo`idar Veqkovi} je ro|en 30. maja 1999. U stroj za odbranu otaxbine stupio je kao vojnik u rezervi u sastavu 37. Bio je na du`nosti zamenika komandira Policijske stanice u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. u selu Kova~i. U toku bombardovawa Klini~kog centra u Ni{u. obavqao je du`nost kuvara u 201. maja 1961. jula 1984. u rejonu sela Bawica. sin Milan i porodica Veqkovi}. 7. godine. 28. maja 1960. pe{adijskoj bazi. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}eri Milena i Mirjana. u Ni{u. kada je wegovo motorno vozilo bilo pogo|eno tromblonskom minom iz zasede albanskih terorista. poginuo je od dejstva kasetnih bombi NATO-a. Uspomenu na Bo`idara Veqkovi}a ~uva}e wegova k}i Miroslava i porodica Veqkovi} iz Ni{a. motorizovane brigade. u kojoj je obavqao du`nost in`iwerca pionira. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}eri Marina i Maja i porodica Veli~kovi}. Kao vojnik u rezervi. op{tina Suva Reka.

Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. motorizovanu brigadu. na du`nost strelca. kada je poginuo vojnik Goran Vere`an. u selu Me|uhana. \akovica. Poginulog Vladana pamti}e sin Nikola i porodica Veqkovi}. maja 1999. 7. . 20. Uspomenu na lik mladog borca ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. Kao dobrovoqac javio se u 125. maja 1999. op{tina Blace. Vojnik VJ Goran Vere`an je ro|en 24. Bio je policajac u Stanici Pograni~ne policije Vrbnica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1970. u Sremskoj Mitrovici. dobrovoqac Zoran Veseli} je ro|en 12. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993.109 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V VEQKOVI] Novice VLADAN VERE@AN Vladimira GORAN VESELI] Branka ZORAN Mla|i vodnik policije Vladan Veqkovi} je ro|en 15. u Pan~evu. Vojnik VJ u rezervi. godine. U borbi protiv albanskih terorista poginuo je 19. Zoran Veseli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1972. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. raspore|enu na Kosovu i Metohiji. novembra 1978. smrtonosne bombe pogodile su i borbeni razme{taj protivpo`arne jedinice Gardijske brigade. u rejonu sela Ko{are. op{tina Uro{evac. kod mesta zvanog „Partizanski put”. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost protivpo`arca i bio je na slu`bi u Gardijskoj brigadi. Prilikom dejstava avijacije NATO-a u u`em rejonu Beograda. juna 1999.

motorizovane brigade i hrabro se borio protiv albanskih terorista. samohodnog raketnog puka PVO. ali sre}a u jednom trenutku nije bila naklowena Sre}ku – vozilo u kojem je hitao na jo{ jedan zadatak je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. Vojnik VJ u rezervi. Kao vojni obveznik stupio je u stroj 549.V S p o m e n -kk w i g a VE^EVI] Stanimira DEJAN JUNACI OT AX BINE 110 VILIMONOVI] Bo`idara SRE]KO Uspomenu na Sre}ka Vilimonovi}a ~uva}e wegovi sinovi Vojislav i Vladimir i porodica Vilimonovi}. u Aleksandrovcu. U 7. u Kragujevcu. naletelo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Trnavce. Mnogim svojim ratnim drugovima spasio je `ivot. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Debrc. Nakon zavr{etka sredwe {kole. marta 1968. stupio je u stroj 310. februara 1976. Poginuo je 1. 2. juna 1999. Dejan Ve~evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Vladimirci. juna 1999. Vojnik VJ u rezervi Zoran Virjevi} je ro|en 7. voza~ Zoran Virjevi} na{ao se sa svojim vozilom na meti avijacije NATO-a i zadobio smrtonosne rane. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost bolni~ara. na du`nost voza~a na radarskoj stanici. u rodnom gradu slu`io je vojni rok. op{tina Prizren. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Vu~evi}. dobrovoqac Sre}ko Vilimonovi} je ro|en 14. 14. na poziv za odbranu otaxbine. . u Prizrenu. Bolni~ar Sre}ko Vilimonovi} je smrtno stradao. op{tina Srbica. VIRJEVI] Jeremije ZORAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ve~evi} je ro|en 22. a kao vojni obveznik. aprila 1999. januara 1965.

VITKOVI] Vlada NENAD brane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. aprila 1994. 14. Poginuo je 2. maja 1973. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na Zorana Virjevi}a ~uva}e wegova porodica u Kragujevcu. aprila 1999. VITAS Petra @EQKO VOJVODI] Milorada DANILO Mla|i vodnik policije Nenad Vitkovi} je ro|en 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ Danilo Vojvodi} je ro|en 9. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e wegova porodica. kod sela Ka~ikol. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1968. maja 1999. aprila 1999. 19. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. op{tina Podujevo. godine. jula 1973. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. u Zadru.111 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Zve~anu. u Pe}i. Pripadnik rezervnog sastava policije @eqko Vitas je ro|en 26. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se kao vojni obveznik strelac u sastavu 125. Uspomenu na poginulog @eqka Vitasa sa~uva}e wegova porodica. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. na Karauli „Ko{are”.

V S p o m e n -kk w i g a VOJINOVI] Vojina MIROSLAV VUJA^I] \oke VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 112 Uspomenu na lik Vladimira Vuja~i}a ~uva}e wegovi sinovi Dragan. VUJA^I] @ivka MARKO Vojnik VJ u rezervi Miroslav Vojinovi} je ro|en 10. marta 1962. novembra 1966. motorizovanu brigadu da brani Kosovo i Metohiju. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 6. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Pan~evo. Kao dobrovoqac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u~estvuju}i i u Vukovarskoj operaciji. u Zmajevu. u Pri{tini. Uspomenu na poginulog branioca otaxbine Miroslava Vojinovi}a ~uva}e wegovi sinovi Ivan. Igor i Ilija i porodica Vojinovi}. vojnoteritorijalnog odreda. u rejonu sela Streoce. Vu~itrn. vojno-teritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. januara 1954. Vojnik VJ u rezervi Marko Vuja~i} je ro|en 2. u selu Prilu`je. juna 1999. U jedinici je obavqao du`nost strelca. Kao vojni obveznik obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u sastavu 115. dobrovoqac Vladimir Vuja~i} je ro|en 11. maja 1999. 21. gde je zavr{io sredwu ekonomsku {kolu. Kao vojni obveznik. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 27. javio se i u 37. u rejonu sela Grabovac. za odbranu Kosova i Metohije borio se na du`nosti strelca u sastavu 54. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi. Danilo i Darko i porodica Vuja~i}. Devet meseci borio se kao dobrovoqac za Republiku Srpsku Krajinu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mjeki} Mahali. op{tina Kosovo Poqe. Uspomenu na lik Marka Vuja~i}a ~uva}e wegov . u rejonu sela Galica. op{tina Vu~itrn.

u Kur{umliji. Zavr{io je podoficirsku {kolu veze u Kraqevu i najve}i deo svoje karijere proveo na tehni~kom odr`avawu sredstava veze. VUJOVI] Sime VLADIMIR De~ani. Uspomenu na poginulog Miomira ~uva}e sinovi Bo`a i Stefan i porodica Vujo{evi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. pogo|en gelerom bombe u predelu ki~me. k}eri Miwa i Awa. juna 1985. u selu Crveni Bok. Zastavnik Vujovi} je 27. godine. VUJO[EVI] Radisava MIOMIR Zastavnik prve klase VJ Vladimir Vujovi} je ro|en 16. te porodica Vujovi}. op{tina Sisak. Preminuo je 28. . op{tina Vojnik VJ u rezervi Zoran Vukadinovi} je ro|en 4. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.113 JUNACI OTAXBINE vala avijacija NATO-a u bri{u}em letu. Radio je kao policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. marta 1999. urgentno preba~en na VMA. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Crnobreg. u selu Po`are. U~estvovao je u borbenim dejstvima za odbranu Republike Srpske. godine. gde je zavr{io sredwu {kolu. Uspomenu na lik Vladimira Vujovi}a ~uva}e wegov sin Vawa. avgusta 1959. op{tina De~ani. te porodica Vuja~i}. kada je iznenada na taj sistem dejstvo- VUKADINOVI] Stojana ZORAN Vodnik policije Miomir Vujo{evi} je ro|en 27. S p o m e n -k w i g a k V sin Bo{ko. marta 1999. k}eri Sne`ana i Aleksandra. Hrabri podoficir je. radio na uspostavqawu naru{enog sistema radio-relejnih veza u rejonu Stra`evice (Rakovica). aprila 1972. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. marta 1999. januara 1952. 28. ali nije dobio bitku za `ivot.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 12. Uspomenu na lik mladog vojnika iz Kraqeva ~uva}e porodica Vukovi}. U 211. Poginuo je 1. koja je imala borbeni raspored na Kosovu i Me- Vojnik VJ u rezervi Boban Vukovi} je ro|en 30. Zoran Vukadinovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Tom prilikom je vojnik Boban smrtno pogo|en. Uspomenu na borca iz Kur{umlije ~uva}e wegova porodica. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojni~ki i patriotski lik Bobana Vukovi}a ~uva}e wegov sin Petar i porodica Vukovi}.V S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. Ra{ka. Poginuo je tako {to je 13. aprila 1999. Podujevo. marta 1979. Bilo je to u rejonu sela Liko{an. u rejonu sela Lu`ane. JUNACI OT AX BINE tohiji. na du`nosti poslu`ioca minobaca~a 82 mm. na motorno vozilo u kojem se prevozio vojnik Vukovi} albanski teroristi su otvorili vatru iz streqa~kog oru`ja. maja 1999. Vojnik VJ Aleksandar Vukovi} je ro|en 3. u selu Baqevac. septembra 1974. pe{adijske brigade. oklopnoj brigadi. . 114 VUKOVI] Du{ana ALEKSANDAR VUKOVI] Petra BOBAN Kao vojni obveznik borio se u sastavu 37. obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. godine u Kraqevu. op{tina Podujevo. od dejstva avijacije NATO-a. motorizovane brigade. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbenog zadatka. na du`nosti strelca. pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste pri preuzimawu hrane za svoje drugove u rejonu Kisele Bawe.

S p o m e n -k w i g a k V VUKOTI] Milo{a MILETA brane i bezbednosti prvog stepena. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Aleksandra. op{tina Pri{tina. aprila 1999. bataqona Vojne policije na Kosovu i Metohiji. u selu Bistrica. op{tina Glogovac. aprila 1978.115 JUNACI VUKOVI] Puni{e RANKO OTAXBINE dog pripadnika Vojne policije ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Suva Reka. vojnoteritorijalnom odredu Suve Reke. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. na du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja specijalne namene. obavqaju}i du`nost na~elnika intendantske slu`be u 70. u Suvoj Reci. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odRezervni kapetan VJ Bobek Vuksanovi} je ro|en 10. Kristina i Katarina i porodica Vukoti}. januara 1970. motorno vozilo kojim se prevozio nagazilo na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili kod sela Orlate. . godine. u borbi protiv albanskih terorista. VUKSANOVI] Imera BOBEK Vojnik VJ Ranko Vukovi} je ro|en 24. 13. februara 1954. Poginuo je 17. Vojni rok je slu`io u sastavu 52. Vojnik Vukovi} je poginuo tako {to je 31. Na Kosovu i Metohiji borio se protiv agresora i albanskih terorista. Zavr{io je {kolu rezervnih oficira. u Bijelom Poqu. aprila 1999. u selu Sopina. Uspomenu na lik mla- Pripadnik rezervnog sastava policije Mileta Vukoti} je ro|en 29. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u okviru Pri{tinskog korpusa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

na du`nosti vojnika strelca. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 30. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. oklopne brigade. motorizovane brigade. u rejonu Orahovca. jula 1977. godine. maja 1999. godine. Vojni rok je slu`io u sastavu 125. Rezervni vodnik VJ Nenad Vuleti} je ro|en 24. Uspomenu na lik poginulog borca ~uva}e porodica Vu~eq. 116 VU^EQ Alije NASER VULIKI] Ilije NEBOJ[A VULETI] Danila NENAD Vojnik VJ Naser Vu~eq je ro|en 16. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na wega sa~uva}e wegovo dvoje dece i porodica Vuliki}.V S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana Vuksanovi}a ~uva}e wegovi sinovi Dejan. Vladimir i Ivan. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. k}i Ankica i porodica Vuleti}. @estoko i odlu~no se suprotstaviv{i albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. te porodica Vuksanovi}. u Leskovcu. Vojnik Naser Vu~eq je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 13. aprila 1960. Poginuo 3. JUNACI OT AX BINE drag. maja 1999. jula 1998. Uspomenu na lik rezervnog vodnika Nenada Vuleti}a ~uva}e sin Mio- . u rejonu Karaule „Ko{are”. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 252. u selu Dragobiqe. \akovica. op{tina Pe}. aprila 1999. u Pe}i. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vuliki} je ro|en 9. poginuo je 19. marta 1958.

a na Kosovu i Metohiji se kao rezervni poru~nik VJ borio u sastavu 37. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Srbica. Vojnik VJ Goran Gaji} je ro|en 12. januara 1971. Obavqao je borbene zadatke otkrivawa i pra}ewa agresorskih letelica sa osmatra~kim radarom. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Od vojnih {kola je zavr{io [kolu rezervnih oficira. smer pe{adija. 27. raketne brigade PVO. Poginuo je 12. u rejonu sela Liko{an prilikom izvo|ewa borbenog zadatka. godine nala- . aprila 1999. u Kraqevu. Zavr{io je Pravni fakultet u Beogradu. GAJI] Ilije GORAN Poru~nik policije Radoje Vu~ini} je ro|en 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. Na motorno vozilo u kojem se Zoran nalazio pucali su albanski teroristi iz streqa~kog oru`ja. u Srbici. u Beogradu. maja 1999. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e porodica Gavrilovi}. Bio je na du`nosti zamenika komandanta 3. a posebno sin Aleksandar i k}i Ana. novembra 1964. Gavrilovi} je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede. Rezervni poru~nik VJ Zoran Gavrilovi} je ro|en 13.117 JUNACI VU^INI] Qubinka RADOJE OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GAVRILOVI] Slavka ZORAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1965. Uspomenu na poginulog Radoja sa~uva}e k}eri An|ela i Andrijana i porodica Vu~ini}. godine. januara 1991. motorizovanog bataqona. U Vojsci je bio operater na osmatra~kom radaru P-15 u komandnoj bateriji 250. maja 1999. Wegova jedinica se 18.

Vojni rok je slu`io u 549. 18. godine. Pri{tina. Lik poginulog vojnika Gorana u srcu }e zauvek nositi wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. 118 GAJI] Miodraga DRAGIVOJE Od prvih dana agresije snaga NATO-a na SRJ. decembra 1953. u Prokupqu. Rezervni vodnik prve klase VJ Vukadin Gaji} je ro|en 31. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Zvizdar.G S p o m e n -kk w i g a zila u rejonu sela Petrov~i}. u selu Rzale. Bio je na du`nosti ~etnog stare{ine. GAJI] Radivoja VUKADIN GA[PARI] Branka SLOBODAN Vodnik policije Dragivoje Gaji} je ro|en 5. JUNACI OT AX BINE Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. Poginuo je te no}i od dejstva neprijateqske avijacije. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista u selu Lukare. marta 1999. Vojnik VJ Slobodan Ga{pari} je ro|en 23. sina Vladice i porodice Gaji}. 26. pe{adijske brigade. ta~nije od 30. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Wegov lik }e uvek ostati u mislima k}eri Gordane. Uspomenu na poginulog Dragivoja sa~uva}e k}eri Nata{a i Ivana i porodica Gaji}. op{tina Zemun. op{tina Srbica. marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Usmrtio ga je direktan pogodak u kabinu radara. maja 1999. op{tina Ub. aprila 1967. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1992. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. motorizova- . Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. borio se u sastavu 354. godine. februara 1980.

maja 1999. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. u Jo{ani~koj Bawi. avgusta 1958. motorizovane brigade kao pionir. Zoran je od 7. bio vlasnik auto-mehani~arske radwe „Gvozda”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji kao vojnik u rezervi u sastavu in`iwe- Stariji vodnik prve klase VJ Miodrag Gladi{ev je ro|en 3. kao auto-limar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. GLADI[EV Lazara MIODRAG Vojnik VJ u rezervi Zoran Gvozdenovi} je ro|en 8. k}i Natalija i porodica Gvozdenovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sred- . 7. bio na du`nosti strelca u Vojnik VJ u rezervi Milivoje Glav~i} je ro|en 22. Podujevo. Srbica. Zavr{io je sredwu {kolu. marta 1999. 22.119 JUNACI OTAXBINE 354. u selu Duz. maja 1960. te porodica Glav~i}. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Nikola. Uspomenu na poginulog Milivoja sa~uva}e k}eri Slavica. da bi potom. Albanski teroristi su pucali na vozilo kojim se Milivoje prevozio i usmrtili ga. kao vojnik u rezervi. u selu Landovica kod Prizrena. S p o m e n -k w i g a k G noj brigadi i bio je na du`nosti izvi|a~a u artiqeriji. u rejonu sela Prelovac. marta 1968. 26. u Kikindi. pe{adijskoj brigadi. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. GVOZDENOVI] Aleksandra ZORAN GLAV^I] Stojka MILIVOJE rijskog bataqona 37. u Kur{umliji. marta 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Radica i Ru`ica. maja 1999.

decembra 1977. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. februara 1999. Zavr{io je Gra|evinsku {kolu. maja 1954. Uspomenu na tog poginulog borca ~uva}e sinovi Sa{a i Darko. jula 1981. Preminuo je sutradan u Medicinskom centru Ni{. marta 1998. motorizovanoj brigadi na du`nosti poslu`ioca tenka T-55. kerami~ar- Potpukovnik VJ Milorad Gli{i} je ro|en 3. na Odeqewu za neurohirurgiju. Poginuo je u Kur{umliji prvog dana agresije NATO-a. GLI[I] Sibina MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Dobrivoje Gligorijevi} je ro|en 23. U vojnoj slu`bi je od 20. 30. i bio je u 549. u [apcu. k}eri Sowa i Vesna. u selu Novake kod Prizrena. pe{adijskoj brigadi. u selu Re~ica kod Bojnika. @eqko je te{ko povre|en u borbi s albanskim teroristima. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 19. Dobrivoje je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 30. usled dejstva neprijateqeve avijacije. Pred po~etak agresije bio je jedan od referenata u 354. Za- . @eqko Gligori} je ro|en 30. JUNACI OT AX BINE Borac minobaca~lija u 549. 120 GLIGORIJEVI] Stanislava DOBRIVOJE GLIGORI] Bo`idara @EQKO ski smer. Pamti}e ga i wegovog lika se uvek se}ati k}i Dijana i wegova porodica.G S p o m e n -kk w i g a wu vojnu {kolu. maja 1999. 24. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi je od 15. marta 1999. u rejonu Orahovca. u Beogradu. Mladog vojnika }e se s qubavqu se}ati wegova porodica. marta 1999. u selu Planeja kod Prizrena. smer pe{adija. januara 1955. godine. te porodica Gligorijevi}.

19. \akovica. bataqona veze. aprila 1999. jula 1965. motorizovanoj brigadi. sta. a oru|e mu je „strela-2M”. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. Vladan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k G vr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. U~esnik je rata na prostoru Republike Srpske Krajine. smer veze. u Beogradu. Uvek }e ga u srcu ~uvati sin Predrag. u Ni{u. u rejonu Starog Sela. u rejonu sela Moli}. k}i Jovana i porodica. Na Kosmetu se borio u 125. 12. na putu Pri{tina – Medve|a. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a agresija ga je zatekla na Kosovu i Metohiji. aprila 1965. Nikad ga ne}e zaboraviti wegova porodica. \akovica. Vojni rok je slu`io u 125. u Kraqevu. 16. Nenad je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. GOCI] Novice GORAN GOBEQI] Radeta VLADAN GOLUBOVI] @arka NENAD Vojnik VJ u rezervi Goran Goci} je ro|en 20. gde je obavqao du`nost zamenika komandanta 52. motorizovanoj brigadi kao vojnik strelac. u rejonu sela Ko{are. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . pe{adijskoj brigadi. k}i Aleksandra i wegova porodica. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ bio je izvi|a~ u 2. Nenad Golubovi} je ro|en 5. Bio je strelac protivavionac. maja 1999. op{tina Uro{evac. Milorad Gli{i} je poginuo 8. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milo{.121 JUNACI OTAXBINE Poginuo je prilikom minobaca~kog napada albanskih terorista na vatreni polo`aj. maja 1999. Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Vladan Gobeqi} je ro|en 18. decembra 1976. aprila 1999.

motorizovanoj brigadi. u rejonu sela Junik kod Pe}i. javio se kao dobrovoqac u redove VJ. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. GRUBOR Bore SINI[A GRUJI] Gvozdena RANKO Vojnik VJ u rezervi. godine. kod Lipika u Hrvatskoj. oklopne brigade. poginuo odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. u selu Korita. @iveo je sa porodicom u Beogradu. Zavr{io je {kolu za ma{inbravare. u Zrewaninu. \uro je. motorizovanoj brigadi. De~ani. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 21. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 125. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. Maja i Milica. Mladog Grubora nosi}e zauvek u srcu wegova porodica. . 122 GREDEQEVI] Rade \URO Vojnik Sini{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Brestoviku kod Pe}i. avgusta 1978. Bio je na du`nosti voza~a motornog vozila u izvi|a~koj ~eti 15. u rejonu Kosova Poqa. 8. Borio se na Kosovu i Metohiji kao strelac u 125. u selu Orlane. juna 1998. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a. dobrovoqac \uro Gredeqevi} je ro|en 29. 8. te porodica Goci}. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Ranko Gruji} je ro|en 24. aprila 1999. aprila 1935. juna 1958. Poginulog borca pamti}e k}eri Vesna i Du{ica.G S p o m e n -kk w i g a Wegov lik pamti}e k}eri Jelena. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. maja 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ Sini{a Grubor je ro|en 11. 16. te porodica Gredeqevi}.

Vojnik VJ u rezervi Milan Gruji} je ro|en 28. maja 1999. u ataru sela Lapu{nik. pozadinske baze. kao vojnik rezervista. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina Glogovac. Tokom agresije NATO-a. 18. septembra 1964. 21. Uspomenu na vojnika Gruji}a ~uva}e wegova porodica. Na Kosovu i Metohiji je tokom agresije NATO-a obavqao je du`nost kuvara u intendantskom bataqonu 202. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. @ivota je. vojnoteritorijalnom odredu. septembra 1956. 1. Vojnik VJ u rezervi @ivota Gruji} je ro|en 10. godine.123 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GRUJI] Dragoquba DRAGAN GRUJI] Nikole MILAN GRUJI] Stanoja @IVOTA Vodnik policije Dragan Gruji} je ro|en 6. poginuo prilikom raketirawa autobusa u selu Lu`ane. bio je voza~ u 180. oktobra 1962. u Golubiwu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. . k}i Olivera i porodica Gruji}. aprila 1999. u selu Nedakovac. Milan je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1981. Uspomenu na lik @ivote Gruji}a ~uva}e sin Du{an. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sanela i porodica Gruji}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vu~itrn. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Podujevo. u selu Babotinac kod Prokupqa. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. aprila 1999. u Kosovskoj Mitrovici.

Pre po~etka rata bio je rukovalac u skladi{tu za ubojna sredstva 492. Poginuo je prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. Poginuo je prilikom dejstava neprijateqeve avijacije. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Dobrotin. u rejonu Savine Vode kod Pe}i. aprila 1999. Vojnik VJ Miroslav Gucuwa je ro|en 25. godine kurs za mla|e oficire po ugovoru u [kolskom centru RV i PVO u Rajlovcu. u selu Gora`devac kod Pe}i. Kao vojnik je bio na du`nosti ni{anxije na protivavionskom topu 20/3 BOV-3. vazduhoplovne baze. u rejonu Radowi~kog jezera kod \akovice. Na Kosmetu se borio kao poslu`ilac na protivavionskom topu u 52. u Somboru. 3. op{tina Lipqan. Zoran je poginuo 14. na Aerodromu „Slatina” kod Pri{tine. Stariji vodnik VJ Stariji vodnik Zoran Guxi} je ro|en 17. lake pe{adijske brigade. ma{inski smer. novembra 1978. oktobra 1962. kada se sa ~lanovima ekipe nalazio u skladi{tu. Lik mladog vojnika u srcu }e nositi wegova porodica. obavqaju}i borbeni zadatak. u Lipqanu i 1987.G S p o m e n -kk w i g a GUBERINI] ^edomira MIODRAG GUCUWA Krstivoja MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 124 GUXI] Tomislava ZORAN Vojnik VJ u rezervi Miodrag Guberini} je ro|en 25. Tokom agresije borio se kao strelac 58. Se}a}e ga se k}i Qiqana i porodica Guberini}. Kao predstavnik 492. 26. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. oktobra 1968. maja 1999. maja 1999. Tokom kontrole. vazduhoplovne baze bio je u sastavu ekipe iz Komande RV i PVO koja je kontrolisala ubojna sredstva. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. .

Ranko je poginuo 3. Ta eksplozija je usmrtila starijeg vodnika Guxi}a. u selu Sijarina. Sinovi Nikola i Petar i porodica Dedi} pamti}e poginulog borca. Miodrag je. op{tina Medve|a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. rektor u „Alfakomercu” i „Pelikanu”. Mobilisan je 3. Sinovi Jovan i Radoje. posebno sinovi Uro{ i Marko i k}i Jovana. maja 1956. na borbenom polo`aju jedinice u rejonu Savinih Voda. marta 1965. aprila 1999. Zavr{io je gimnaziju u rodnom gradu i bio je uspe{an di- Vojnik VJ u rezervi. Po~etkom agresije NATO-a mobilisan je u 58. prvi je iza{ao iz skladi{ta i dok je pretr~avao do zaklona. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na Saveznu Republi- . u 549. U gra|anstvu je bio KV voza~. kao strelac. u Kninu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Nakon detonacija. maja 1999. dobrovoqac \oko Deqa je ro|en 2. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Usmrtili su ga geleri bombi avijacije NATO-a. S p o m e n -k w i g a k D usledio je napad avijacije NATO-a. laku pe{adijsku brigadu. 20. u Pe}i. Zorana Guyi}a pamti}e wegovi najmiliji. Pe}. k}i Jelena i porodica Daci} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. eksplodirala je bomba u wegovoj neposrednoj blizini. DACI] Radoja MIODRAG DEDI] Branislava RANKO DEQA Nikole \OKO Vojnik VJ u rezervi Miodrag Daci} je ro|en 8. marta 1962. motori- Vojnik VJ u rezervi Ranko Dedi} je ro|en 6.125 JUNACI OTAXBINE zovanu brigadu i bio na du`nosti mitraqesca. poginuo prilikom napada albanskih terorista na motorno vozilo kojim se prevozio u rejonu sela Ho~a Zagradska kod Prizrena.

motorizovanoj brigadi. Wegov lik osta}e u srcu i pam}ewu wegove porodice. 1. u rejonu sela Liko{an. motorizovanu brigadu. javio se kao dobrovoqac i bio raspore|en u 125. oktobra 1971. kada je neprijateqeva avijacija dejstvovala na vozilo kojim su prevo`eni pripadnici Vojnik VJ u rezervi Zoran Dilpari} je ro|en 23. u rejonu Guri Gat. Bio je izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti. Vojni rok je slu`io u 37. obavqaju}i vojni~ki zadatak. Poginuo je 8. op{tina De~ani. juna 1999. 126 jedinice. motorizovane brigade. Glogovac. Odlikovan je Ordenom . Sinovi Milo{ i Marko i porodica Den~i} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. Bio je mobilisan kao voza~ u 3. juna 1999. aprila 1999. op{tina Leskovac. motorizovanu brigadu mobilisan je 3. u selu Biqanovac kod Ra{ke. JUNACI OT AX BINE Den~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zoran je poginuo 12. juna 1967. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. motorizovani bataqon 37. maja 1999. marta 1979. U 549. u rejonu sela Gorwe Obriwe. DEN^I] Ratka MILE DESPI] Dragoquba MILOMIR DILPARI] Milana ZORAN Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Mile Den~i} je ro|en 27. Porodica Deqa nosi}e uspomenu na poginulog branioca otaxbine. kada su na vozilo kojim je upravqao pucali albanski teroristi. Milomir Despi} je ro|en 7. Poginuo je 10.D S p o m e n -kk w i g a ku Jugoslaviju. aprila 1999. kao izvi|a~ atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane. Vojnik Milomir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Jela{nica. u Krupwu.

op{tina Glogovac. DIMITRIJEVI] Bratimira SLAVI[A DIMITRIJEVI] Vuka{ina SLAVI[A DIMITRIJEVI] Nikole SA[A Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 11. maja 1999. raspore|en je na du`nost komandira minobaca~kog odeqewa MB-60 mm. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vitina. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k D za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Zavr{io je ~etvrti stepen ma{inske {kole i radio u preduze}u „Ciglana” iz Bojnika. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti pr- Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 24. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATOa. marta 1966. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. Porodica poginulog vojnika sa~uva}e uspomenu na wega. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Slavi{a je poginuo 25. mobilisan je 3. oktobra 1963. u selu Liva|e kod Lipqana. 14. Mla|i vodnik policije Sa{a Dimitrijevi} je ro|en 14. k}i Milica i porodica. aprila u 549. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. te porodica Dimitrijevi}. Tokom agresije bio je mobilisan u Komandu Vojnog okruga Pri{tina. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kada je po~eo rat. 28. od protivtenkovske mine u selu [utica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Posli{te kod Prizrena. maja 1975. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Stefan i Vladimir. Kao desetar. u Vitini. u selu Savinac kod Bojnika. Zapamti}e ga sin Milo{. godine.127 JUNACI OTAXBINE vog stepena. motorizovanu brigadu.

u selu Krivenik. maja 1999. na prevoju Volujak kod \akovice. Lik mladog vojnika pamti}e wegova porodica. maja 1974. u selu Zaskok. op{tina Uro{evac. Vozilo u kojem se nalazio naletelo je na postavqenu protivtenkovsku minu. Rezervni poru~nik VJ Goran Dimi} je ro|en 15.D S p o m e n -kk w i g a aprila 1999. Na Kosovu i Metohiji je bio raspore|en na du`nost strelca u ~eti Vojne policije specijalne namene 52. Poginuo je 31. januara 1969. vojnoteritorijalni odred Vojnog odseka Pri{tina i postavqen na du`nost zamenika komandira 2. Zavr{io je Medicinski fakultet i odbranio magistarski rad. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. decembra 1978. JUNACI OT AX BINE kada je na motorno vozilo u kojem se nalazio dejstvovala neprijateqeva avijacija. u ataru sela Jezerce. op{tina Uro{evac. pe{adijske ~ete. 128 DIMITRI] Milete BORISLAV DIMI] Mirka GORAN kada je po~ela agresija snaga NATO-a na SRJ mobilisan je u 64. Porodica Dimi} }e ga se uvek se}ati. Istog dana Vojnik VJ u rezervi Dejan Dini} je ro|en 20. Uspomenu na poginulog Sa{u sa~uva}e wegova porodica. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Tokom agresije NATO-a mo- . op{tina Ka~anik. godine. Borislav je poginuo 14. smer atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. DINI] Jovana DEJAN Vojnik VJ Borislav Dimitri} je ro|en 22. Vojni rok je slu`io od 22. bataqona Vojne policije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1998. aprila 1999. u Ni{u. u Crvenki.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dejanov lik pamti}e porodica. godine. Bio je poslu`ilac na haubici 122 mm u 243.129 JUNACI OTAXBINE Raka kod Ka~anika. juna 1998. oktobra 1965. prili- . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. DOGANXI] Milo{a MILADIN Potporu~nik policije Vojnik VJ @eqko Dini} je ro|en 24. godine. u selu Oklace. u selu Nekovac. jula 1960. Doganxi} je te{ko rawen 11. Poginuo je od dejstva albanskih terorista. godine. S p o m e n -k w i g a k D bilisan je u 559. Vojni rok je slu`io od 24. maja 1999. mehanizovanoj brigadi. op{tina Medve|a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. upao je u zasedu i nastradao hrabro se bore}i. 3. u Petrovcu. op{tina Zubin Potok. motorizovanu brigadu. Pri pretresu terena. maja 1999. op{tina Glogovac. kao strelac u 125. u selu Surke. maja 1999. Poginuo je od dejstva albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila. 25. septembra 1987. 1. aprila 1999. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1978. automobiliski transportni bataqon kao voza~ teretnog motornog vozila. Zavr{io je Vi{u {kolu za organizaciju rada. Uspomenu na poginulog Milutina sa~uva}e porodica. aprila 1999. u rejonu sela Ka~ikol. Wegov lik pamti}e porodica. u selu Milutin Dobri} je ro|en 29. DINI] Miroquba @EQKO DOBRI] Aleksandra MILUTIN pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Pe}. Mobilisan je 6. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Miladin Doganxi} je ro|en 29.

Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Kraqevu. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Predrag. aprila 1999. u Vrawu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1998. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 22. Podujevo. a povredama je podlegao u no}i izme|u 13. novembra 1993. i porodica Dodi}. \akovica. op{tina Pqevqa. godine. Bio je raspore|en na du`nost ni{anxije na borbenom desantnom motornom vozilu. u selu Pe}ane. Zavr{io je {kolu u~enika u privredi i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Na Kosmetu se borio u izvi|a~koj ~eStariji vodnik prve klase policije Milan Draga{ je ro|en 2. maja 1999. oklopne brigade. januara 1950. k}i Verica i wegova porodica. Mladoga vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. DODI] Save ZORAN DRAGAWAC Slobodana IVICA DRAGA[ Bo`e MILAN Vojnik VJ Ivica Dragawac je ro|en 19. k}eri Milica i Ana. JUNACI OT AX BINE dio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. op{tina Suva Reka. godine. 24. u selu Gliba~a. maja te godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ivica je poginuo prilikom dejstva neprijateqevih aviona. 130 ti 15. 8. i 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Zoran Dodi} je ro|en 12. u rejonu sela Orlane.D S p o m e n -kk w i g a kom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Miodrag i Sreten. Ra- . novembra 1958. februara 1979.

u Prizrenu. Poginuo je 12. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . godine. prijavio se kao dobrovoqac i bio raspore|en za strelca u pozadinskom bataqonu 37. maja 1999. kod sela Kori{a u op{tini Prizren. i bio na du`nosti zamenika komandanta bataqona u 7. maja 1999. U redove Vojske Jugoslavije na podru~ju Kosova i Metohije mobilisan je tokom agresije. decembra 1947. kao rezervni kapetan prve klase. DRAKULOVI] Radivoja DRAGAN DUKI] Bogdana PETAR Rezervni kapetan prve klase VJ Branimir Drowak je ro|en 6. Kada je po~ela agresija NATO-a. u selu Magura. maja 1999. dobrovoqac Petar Duki} je ro|en 14. decembra 1959. u rejonu Vojnik VJ u rezervi. pe{adijskoj brigadi. k}eri Isidora i Roksanda i porodica. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. op{tina Glogovac. Petar je stradao u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 4. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tawa. Dragan je mobilisan kao vojnik strelac u 108. 13. sin Goran i porodica Draga{. februara 1943. op{tina Lipqan. godine u selu Orlate. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. Poginulog kapetana prve klase uvek }e se se}ati sin Dragan i porodica. Branimir je poginuo od dejstva avijacije NATOa. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalni odred iz Prizrena. DROWAK Radeta BRANIMIR sela Vitak kod Srbice. S p o m e n -k w i g a k D 1972. u Kru{evcu. maja Vojnik VJ u rezervi Dragan Drakulovi} je ro|en 25. Wegovog lika se}a}e se sin Stefan. 19. Bio je pomo}nik vo|e smene u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu.131 JUNACI OTAXBINE sta iz sela Kaba{a.

Glogovac. u rejonu sela Veli} Mahala. u rejonu sela Orlate. U rejonu sela Po`ar kod De~ana albanski teroristi pogodili su tenk u kojem se nalazio vojnik Duwi}. pet dana posle otpo~iwawa agresije na SRJ.D S p o m e n -kk w i g a 1999. sin Nikola i porodica sa~uva}e uspomenu na wega. Wegovog `ivota i neizbrisivog lika se}a}e se porodica. Vuji} Mahala. 132 DUWI] Milana \OR\E DUWI] Radovana RA[O godine. K}i Branka. maja 1979. u Prokupqu. @iveo je u Ra{koj. Posle otpo~iwawa agresije NATO-a. januara 1965. aprila 1999. marta 1998. Ra{o Duwi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \or|e je kao potporu~- Vojnik VJ Ra{o Duwi} je ro|en 7. prilikom obavqawa borbenog zadatka. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 17. JUNACI OT AX BINE nik u rezervi obavqao du`nost komandira voda. ro|en je 2. motorizovane brigade. Mladi vojnik je poginuo 29. Dejstvom avijacije NATO-a pogo|eno je motorno vozilo u kojem se potporu~nik nalazio. Mladog vojnika }e se se}ati wegova porodica. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 29. \or|e je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Srbica. \ELI] Krstomira IVICA Rezervni potporu~nik VJ \or|e Duwi} je ro|en 26. marta 1999. mobilisan je u artiqerijskoraketni divizion PVO 37. Bio je ni{anxija na tenku T-55 u 3. januara 1969. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. oklopnom bataqonu 125. motorizovane brigade. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. diplomirani in`iwer elektronike. u Beogradu. u Skopqu. Vojnik VJ u rezervi Ivica \eli}. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak.

Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati k}i Jelena.133 JUNACI OTAXBINE Stanko je preminuo od povreda zadobijenih od kasetnih bombi. S p o m e n -k w i g a k \ Uo~i agresije. maja 1999. Poginuo je od dejstava NATO-a. pe{adijske brigade i raspore|en na du`nost blagajnika. Pe}. u Beogradu. maja 1999. 26. Za ispoqenu hrabrost odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao je du`nost voza~a u 175. op{tina Gwilane. Poginuo je 10. motorizovanoj brigadi. maja Vojnik VJ Stanko \ilas je ro|en 23. sin Milo{ i porodica \oki}. 3. motorizovanoj brigadi. 15. Uspomenu na wega ~uva}e sin Ilija i porodica \eli}. decembra 1978. . u rejonu Savine Vode. od posledica dejstva avijacije NATO-a. mobilisan je u Komandu 354. Bio je saobra}ajni policajac u 125. septembra 1998. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. godine. pe{adijskoj brigadi. marta 1999. marta 1999. Poginuo je 24. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 21. u 549. u Kur{umliji. aprila 1966. na podru~ju Kosova i Metohije. na podru~ju Kosova i Metohije. Vojnik VJ Bojan \ordumovi} je ro|en 14. jula 1979. \OKI] Zvonimira ZORAN \ILAS @arka STANKO \ORDUMOVI] Pavla BOJAN Vojnik VJ u rezervi Zoran \oki} je ro|en 25. u Beogradu. U Vojsci Jugoslavije. u Leskovcu. u rejonu sela Gorwa Budriga. kao vojni obveznik. Ivica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u srcu i se}awu porodice \ilas.

Pamti}e ga k}eri Marina i Kristina i porodica \or|evi}. juna 1970. godine. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Medicinski fakultet. jula 1989. na podru~ju Kosova i Metohije. 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odBranislav \or|evi} je ro|en 20. u rejonu Karaule „Or}u{a”. aprila 1977. Uspomenu na poginulog Bojana ~uva}e porodica \ordumovi}. Bio je zaposlen u Zdravstvenom centru u Leskovcu. u selu KoMla|i vodnik prve klase policije Radi{a \or|evi} je ro|en 20. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. op{tina Prizren. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Prizrenu. aprila 1999. Prizren. aprila iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. godine. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika izvi|a~a. Poginuo je od posledica bombardovawa NATO-a. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1988. motorizovanoj brigadi. septembra 1953.\ S p o m e n -kk w i g a 1999. u selu Qubi`da. 3. op{tina Leskovac. \OR\EVI] @ivorada RADI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Milan \or|evi} je ro|en 11. 134 \OR\EVI] Bo`idara MILAN \OR\EVI] Dragoquba BRANISLAV ri{a. godine. Preminuo je 4. u Miro{evcu. u Smederevu. . Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u 549. Uspomenu na poginulog Milana ~uva}e porodica \or|evi}.

S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999.135 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Glogovac. \OR\EVI] Ilije MILORAD \OR\EVI] Qubi{e MALI[A \OR\EVI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 13. u selu Trstenik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqonu Vojne policije. 13. Na podru~ju Kosova i Metohije u~estvovao je u borbenim dejstvima u sastavu ratne jedinice Komande Vojnog okruga Pri{tina. u selu Stra`a. u rejonu sela Bubovac. Poginuo je 25. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ivana i Sne`ana i porodica \or|evi}. op{tina Glogovac. januara 1968. Poginuo je 31. od eksplozije protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u selu Godance. maja 1999. u Kwa`evcu. prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost telefoniste u 52. . 1. me{ovitoj artiqerijskoj brigadi. na podru~ju Kosova i Metohije. maja 1999. koju su postavili albanski teroristi kod sela Komorane u op{tini Pri{tina. op{tina Klina. jula 1979. februara 1952. u selu Dobri Dub. Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 12. Gwilane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMali{a \or|evi} je ro|en 22. Uspomenu na poginulog Mali{u trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika strelca u 52. Uspomenu na poginulog Milorada ~uva}e sinovi Milo{ i Marko i porodica \or|evi}. op{tina Kosovo Poqe. na podru~ju Kosova i Metohije.

nai{av{i na mine albanskih terorista u se- Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. u 125. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije i obavqao du`nost mehani~ara za vozila u 192. u selu Vodice kod Prokupqa. godine. dobrovoqac Dragoqub \or|evi} je ro|en 14. JUNACI OT AX BINE lu Kraqane. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. jula 1969. in`iwerijskom puku. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije. jula 1977. na podru~ju Kosova i Metohije. septembra 1957. \akovica. u rejonu sela Pono{evac. . k}i Jelena i porodica \or|evi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 29. \OR\EVI] Milomira DRAGI] \OR\EVI] Milutina DRAGOQUB \OR\EVI] Miodraga BOBAN Vojnik VJ u rezervi Dragi} \or|evi} je ro|en 26. 2. godine u Lebanu. na podru~ju Kosova i Metohije. maja 1999. motorizovanoj brigadi. u Prokupqu. Uspomenu na poginulog Dragoquba trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina \akovica. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati sinovi Qubi{a i Mla|an. 136 datka. Poginuo je 23.\ S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. juna 1992. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog za- Vodnik policije Boban \or|evi} je ro|en 22.

godine u selu Bina~.137 JUNACI OTAXBINE unutra{wih poslova u Uro{evcu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira pe{adije. u selu Re~ane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. vojnoteritorijalnom odredu Suva Reka. \OR\EVI] Mitra SA[KO \OR\EVI] Ratka QUBINKO \OR\EVI] Svetislava MIRKO Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sa{ko \or|evi} je ro|en 25. 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. obavqao je du`nost pomo}nika komandanta za pozadinu u 70. Ra{ka. jula 1999. sin Ivan i porodica \or|evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1975. Suva Reka. 13. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Qubinka trajno }e ~uvati k}i Ivana. u selu Re{tane. Uspomenu na Sa{ka \or|evi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Vitina. na du`nosti bolni~ara u 37. avgusta 1954. Poginuo je 29. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. op{tina Suva Reka. aprila 1999. maja 1999. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata Qubinko \or|evi} je ro|en 4. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Uro{evcu. . u selu Borovi}e. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Bujub Mahale. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. marta 1967. Rezervni kapetan VJ Mirko \or|evi} je ro|en 3. kao rezervni oficir.

Poginuo je od dejstava albanskih terorista. Uspomenu na poginulog Vladimira trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1978. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati sinovi Milan i Miodrag i porodica \or|evi}.\ S p o m e n -kk w i g a 17. oklopnoj brigadi. 6. u 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od . maja 1999. op{tina Leposavi}. 16. na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je sredwu {kolu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik u 125. \akovica. u selu Le{ak. Vojnik VJ Lazar \uki} je ro|en 17. selo Dubnica. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}i Tijana i porodica \orovi}. op{tina Srbica. godine. godine u Kru{evcu. 138 maja 1999. na podru~ju Kosova i Metohije. na du`nosti poslu`ioca na tenku. u rejonu Gola ^uka. 11. Odlikovan je Ordenom Goran \orovi} je ro|en 12. Bosna i Hercegovina. aprila 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik Vojske Jugoslavije. Kqu~. motorizovanoj brigadi. u selu Dowi Vrbqani. avgusta 1967. u selu Likovac. marta 1979. Bio je zaposlen u IMT „Lola” u Le{ku. u selu Sapina. u rejonu sela Ko{are. Poginuo je od posledica dejstava NATO-a. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Suva Reka. op{tina Vu~itrn. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \OR\EVI] Tomislava VLADIMIR \OROVI] Aleksandra GORAN \UKI] Dragana LAZAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Vladimir \or|evi} je ro|en 27.

Uspomenu na poginulog Lazara trajno }e ~uvati porodica \uki}. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. februara 1971. te porodica \uki}. jula 1978. pe{adijskoj brigadi.139 JUNACI OTAXBINE marta 1999. godine. u selu Gorwa Luka. aprila 1999. aprila 1963. \UKI] \ura|a NEDEQKO \UKI] Qubodraga Goran Merdare. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor i Stevica. Za vreme profesionalne vojne slu`be u Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdu{noj odbrani uspe{no je zavr{io te~aje- . S p o m e n -k w i g a k \ brane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Goran \uki} je ro|en 7. 11. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. \URI] Velimira @IVOTA Vodnik prve klase policije Nedeqko \uki} je ro|en 9. op{tina De~ani. u ]upriji. op{tina Temerin. Kur{umlija. u 354. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati sin Marko i porodica \uki}. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Potpukovnik VJ @ivota \uri} je ro|en 19. kao vojni obveznik odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj branilaca na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. kod Aleksandrovca. u selu Plo~a. 28. Poha|ao je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru. u Ba~kom Jarku. marta 1954.

januara 1971. Za rezultate koje je ostvario u~e}i mlade pilote toj ~asnoj profesiji. vi{e puta je pohvaqivan i nagra|ivan. U toku agresije NATO-a na SRJ bio je komandant pilota 241. 98. marta 1999.\ S p o m e n -kk w i g a ve za nastavnika letewa i komandira eskadrile. u rejonu sela Glogovac. godine u Smederevu. \URI] Zorana DENIS Vojnik VJ Denis \uri} je ro|en 24. za vreme osloba|awa sela Duqe od albanskih terorista. do druge polovine maja 1992. koja je na prostoru Kosova i Metohije dejstvovala u sastavu oklopnog bataqona 453. poznate po imenu „Tigrovi”. Predvode}i svoje „Tigrove”. Za iskazanu hrabrost u borbi i uspe{no komandovawe jedinicama major \uri} je odlikovan Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1960. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Mladen i Milan i porodica \uri}. pru`aju}i vazduhoplovnu podr{ku snagama Pri{tinskog korpusa. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je 30. oklopne brigade. Posthumno je unapre|en u ~in potpukovnika. Od septembra 1991. lova~ko-bombarderskog avijacijskog puka. Republika Hrvatska. Tokom profesionalne vojne slu`be obavqao je odgovorne du`nosti. lova~ko-bombarderske eskadrile. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ predvodio je tenkovsku ~etu T-55. u Metkovi}u. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. poginuo je 25. na putu [timqe – Prizren. u~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. JUNACI OT AX BINE 140 \URI] \ure ZORAN Potpukovnik VJ Zoran \uri} je ro|en 24. obu~avaju}i mnoge generacije tenkista. te porodica \uri}. Uspomenu na pilota elitne eskadrile na{e vojske trajno }e ~uvati sin Aleksandar i k}i Ana. marta 1999. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. .

Slavko \urovi} je ro|en 20. u 549. 6. februara 1978. na podru~ju Kosova i Metohije. Za izuzetnu hrabrost ispoqenu u komandovawu jedinicom odlikovan je Ordenom za hrabrost. S p o m e n -k w i g a k E U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost vojnika bolni~ara. u borbama s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. maja 1974.141 JUNACI OTAXBINE Obavqao je du`nost komandira voda u 5. Uspomenu na poginulog Denisa trajno }e ~uvati porodica \uri}. u rejonu sela Orbu{a. bataqonu Vojne policije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. \UROVI] @ivka ALEKSANDAR \UROVI] Mihaila SLAVKO EGERI] Dragana MLADEN Vojnik VJ Poru~nik VJ Aleksandar \urovi} je ro|en 14. 17. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda na podru~ju Republike Srpske Krajine. u Kru{evcu. prilikom izvla~ewa povre|enih drugova. na podru~ju Kosova i Metohije. u 125. U Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik rezer- . \akovica. oktobra 1972. Poginuo je 10. maja 1999. u Podgorici. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. na podru~ju Kosova i Metohije. Prizren. motorizovanoj brigadi. torizovanoj brigadi. u Prijepoqu Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. mo- Razvodnik VJ u rezervi Mladen Egeri} je ro|en 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Aleksandra trajno }e ~uvati porodica \urovi}. u rejonu sela Dowe Morine. Uspomenu na poginulog Slavka trajno }e ~uvati porodica \urovi}. maja 1999.

ERAC Rodoquba RADOSLAV ERDOGLIJA Dragoquba NENAD Stariji vodnik prve klase VJ Savo Erdeqan je ro|en 6. JUNACI OT AX BINE Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog Mladena trajno }e ~uvati porodica Egeri}. op{tina Prizren. juna 1999. 31. u rejonu Karaule „Vrbnica”. . u op{tini Prizren. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika kuvara u 55. 30. 142 ERDEQAN Milutina SAVO Poginuo je od dejstva albanskih terorista. oklopnoj brigadi.E S p o m e n -kk w i g a vnog sastava. osmatra~ u 252. smer pe{adije. 5. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u 549. u selu Lozno. motorizovanoj brigadi. Poginuo je u toku napada snaga NATO-a. motorizovanoj brigadi. januara 1978. na podru~ju Kosova i Metohije. u Zrewaninu. Uspomenu na poginulog ~uva}e k}eri Aleksandra i Dragica i porodica Erdeqan. u selu Brezovik. 2. grani~nom bataqonu. januara 1976. maja 1999. marta 1961. Vojnik VJ u rezervi Nenad Erdoglija je ro|en 23. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Vojnik VJ Radoslav Erac je ro|en 22. u Sarajevu. Klina. Unapre|en je u ~in razvodnika. u rejonu sela Planeja. Poginuo je od dejstva mina albanskih terorista. maja 1999. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. kod U{}a. Uspomenu na poginulog vojnika Radoslava ~uva}e porodica Erac. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina Kraqevo. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 37. u rejonu sela Grabnik.

U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. 29. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. u selu Samodre`a. u rejonu sela Miru{a. S p o m e n -k w i g a k @ tunela Dobrostan.143 JUNACI OTAXBINE Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi. 30. Uspomenu na poginulog Nenada trajno }e ~uvati porodica Erdoglija. k}i Danijela i porodica @ivi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poMla|i vodnik policije Qubivoje @ivkovi} je ro|en 16. selo Bawica. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Goran i Stefan. Orahovac. oklopnoj brigadi. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika osmatra~a (plan{etar) u 252. Uspomenu na poginulog Qubivoja trajno }e ~uvati porodica Er~evi}. oktobra 1998. @IVKOVI] Krste QUBIVOJE Vojnik VJ u rezervi Qubivoje Er~evi} je ro|en 8. op{tina Glogovac. op{tina Vu~itrn. marta 1999. Mla|i vodnik policije Mom~ilo @ivi} je ro|en 18. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u selu Samodre`a. juna 1977. op{tina Kraqevo. godine. ER^EVI] Borivoja QUBIVOJE @IVI] Du{ana MOM^ILO slova Republike Srbije 28. u Ubu. septembra 1969. jula 1963. op{tina Vu~itrn. u selu Adrani. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.

144 Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. u selu Pagaru{a. @IVKOVI] Milovana DRAGAN @IVKOVI] Milomira MIRKO @IVKOVI] Milorada IVAN Stariji vodnik VJ Vodnik prve klase policije Dragan @ivkovi} je ro|en 29. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u bataqonu Vojne policije za protivteroristi~ka dejstva 72. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. smer veze. u selu Prisjan. juna 1997. Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}eri Aleksandra i Miqana i porodica @ivkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Prokupqu. januara 1968. op{tina Novi Pazar. 26.@ S p o m e n -kk w i g a 19. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. u selu Pavqe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u selu Rzale. op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Qubivoja sa~uva}e k}i Kristina i porodica @ivkovi}. marta 1999. jula 1960. op{tina Pirot. 8. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~koj ~eti 37. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Vodnik VJ po ugovoru Ivan @ivkovi} je ro|en 7. . op{tina Orahovac. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica @ivkovi}. specijalne brigade na podru~ju Kosova i Metohije. jula 1981. februara 1973. Bio je policajac u Policijskoj Mirko @ivkovi} je ro|en 20. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. motorizovane brigade.

145 JUNACI OTAXBINE Kosova i Metohije. februara 1966. u Smederevu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Sandra i Andrijana i porodica @ivkovi}. septembra 1992. aprila 1999. u selu Pukovac. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k @ U~estvovao je i u borbama za slobodu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. avgusta 1972. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pirotu. . 28. u selu Rogovo. op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. u rejonu sela Zrze. u selu Dobrodeqane. izme|u Prizrena i \akovice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kod Daqevca. @IVKOVI] Miroslava DRAGAN @IVKOVI] Nedeqka GORAN @IVOJINOVI] Milana DEJAN Mla|i vodnik prve klase policije Vojnik VJ u rezervi Dragan @ivkovi} je ro|en 20. godine. oklopne brigade. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Za ispoqenu hrabrost u borbi protiv albanskih terorista i snaga NATOa odlikovan je Ordenom za hrabrost. 6. Poginuo je od napada avijacije NATO-a. 12. na podru~ju Goran @ivkovi} je ro|en 4. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost bolni~ara. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a borbenog vozila u izvi|a~koj ~eti 252. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Prizren. Vojnik VJ u rezervi Dejan @ivojinovi} je ro|en 8. na podru~ju Kosova i Metohije. u 52. juna 1971. sanitetskom bataqonu. Radio je kao policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. u 125. juna 1999. od 26. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. marta 1957. op{tina Vu~itrn. u Kragujevcu. JUNACI OT AX BINE U listu „Svet”. 2.@ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. . 146 @IKI] -KARA\OR\EVI] Milice QIQANA ZAGRA\ANIN Miroquba SLAVOQUB U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a i prvog operatera na radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe u 310. k}i Tijana i porodica @ivojinovi}. u selu Prilu`je. 1. u rejonu sela Qubeni}. Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 4. u selu [tavqe kod Sjenice. Mla|i vodnik VJ po ugovoru Slavoqub Zagra|anin je ro|en 11. u Kragujevcu. novembra 1969. Bila je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije tokom agresije NATO-a na SRJ i dejstava albanskih terorista na prostoru Kosova i Metohije. zapisane su wene re~i rodoqubqa: „Brani}u Srbiju i kad budem mrtva…” Poginula je prilikom obavqawa borbenog zadatka. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati sin Stefan. Uspomenu na poginulog Slavoquba trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Zagra|anin. op{tina Pe}. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na Qiqanu ~uva}e weno {estoro dece. u rejonu sela Belanica. Vojnik VJ u rezervi Predrag Zdravkovi} je ro|en 5. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. aprila 1999. decembra 1956. ZDRAVKOVI] Du{ana PREDRAG Dobrovoqac VJ Qiqana @iki}-Kara|or|evi} je ro|ena 9.

u selu Parlovcu. juna 1978. 8. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. oko 15 sati. vojnoteritorijalnom odredu. vojnoteritorijalnom odSlavi{a Zdravkovi} je ro|en 15. u selu Prilu`je. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. 18. k}eri Milica. u op{tini Gwilane. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati sin Du{an. na prostoru Kosova i Metohije. u 54. k}eri Mirjana i Dragana i porodica Zdravkovi}. vojnoteritorijalnom odredu. u selu Prilu`je. Vu~itrn. kao vojni obveznik. u selu Gorwi Mijali}. Preminuo je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. S p o m e n -k w i g a k Z U Vojsci Jugoslavije. maja te godine. u selu Gorwi Mijali}. 18. avgusta 1965. aprila 1961. Bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije u 54. op{tina Vu~itrn.147 JUNACI OTAXBINE redu. od rana zadobijenih u sukobima s albanskim teroristima u selu Gorwi Mijali}. maja 1999. u op{tini Vu~itrn. 18. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a u 125. maja 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je u sukobima s . motorizovanoj brigadi. ZDRAVKOVI] Miodraga MILOVAN ZDRAVKOVI] Radojka SLAVI[A ZDRAVKOVI] Stojana NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Milovan Zdravkovi} je ro|en 27. Poginuo je u sukobima s albanskim teroristima. Razvodnik VJ Neboj{a Zdravkovi} je ro|en 19. na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog Milovana trajno }e ~uvati sin Zdravko. te porodica Zdravkovi}. Miqana i Jovana. bio je bolni~ar u 54.

Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Istok. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. ZLATANOVI] Jelice BOJAN IBRA Ganija ZAIM Mla|i vodnik policije Nenad Zuvi} je ro|en 7. februara 1959. 148 ZUVI] Milo{a NENAD godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. u Lebanu. godine. Vojnik VJ u rezervi Bojan Zlatanovi} je ro|en 10. oktobra 1998. Tokom agresije NATOa na SRJ i oru`anih dejstava albanskih terorista na Kosovu i Metohiji bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. juna 1999. u op{tini Prizren. Poginuo je na zadatku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. kapetan Zaim Ibra je obavqao du`nost komandanta in`iwerijskog bataqona u 549. smer in`iwerije. 19. godine. na du`nosti operatera u 175. U toku agresije NATOa na SRJ i sukoba s albanskim teroristima na Kosovu i Metohiji. godine. op{tina De~ani. juna 1974. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati porodica Zlatanovi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. pe{adijskoj brigadi.Z S p o m e n -kk w i g a albanskim teroristima za vreme agresije NATO-a na SRJ. oktobra 1975. Mahala Mutivode. u rejonu sela Mr~aja. u selu Me- . u selu Qumbarda. Preminuo 31. u Gorwem Qubiwu. 28. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. maja iste Kapetan VJ Zaim Ibra je ro|en 1. maja 1999. 5. JUNACI OT AX BINE devcu.

Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Rajko i Ivan i porodica Ivanovi}.149 JUNACI OTAXBINE odbijawa napada albanskih terorista. te porodica Ivankovi}. u Kraqevu. Poginuo je 29. u rejonu Karaule „Ko{ara”. u rejonu Karaule „Ko{are”. \akovica. aprila 1999. Tokom agresije NATO-a na SRJ bio je dobro- Rezervni vodnik VJ Predrag Ivanovi} je ro|en 23. U toku agresije NATOa na SRJ obavqao je du`nost komandira ~ete u 125. maja 1999. motorizovanoj brigadi. u selu Ba~ki Breg. dobrovoqac Ivica Ivanovi} je ro|en 12. IVANOVI] Ivana IVICA IVANOVI] Radoslava PREDRAG Kapetan prve klase VJ Krunoslav Ivankovi} je ro|en 10. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Krunoslava trajno }e ~uvati k}eri Sindi i EndiAmida. juna 1968. Poginuo je prilikom Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na kapetana Zaima trajno }e ~uvati sin Damir i porodica Ibra. na podru~ju Kosova i Metohije. u [idu. . Prizren. aprila 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 14. IVANKOVI] Mate KRUNOSLAV voqac u Vojsci Jugoslavije. S p o m e n -k w i g a k I motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. februara 1964. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Re~are. Sombor. u 125. na podru~ju Kosova i Metohije. izvla~e}i poginulog vojnika Negi}a. januara 1955.

jula 1978. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radiofoniste . maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Klina. u rejonu sela Lukare. pe{adijskoj brigadi.I S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ obavqao je du`nost komandira tenka u 252. januara 1978. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. bio je u sastavu Vojnik VJ Du{an Ivan~evi} je ro|en 29. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. Zoran Ivanovi} je ro|en 22. Uspomenu na desetara Zorana sa~uva}e porodica Ivanovi}. juna 1964. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati porodica Ivanovi}. na du`nosti voza~a u 354. IVAN^EVI] Dragana DU[AN Desetar VJ Vojnik VJ u rezervi Velimir Ivanovi} je ro|en 19. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. marta 1999. u Beogradu. aprila 1999. oklopnoj brigadi. dok su trajala borbena dejstva. u Trsteniku. na podru~ju Kosova i Metohije. u Prokupqu. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je u ulozi poslu`ioca na radaru. 18. Na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati k}i Tatjana i porodica Ivanovi}. od dejstva protivradarske rakete avijacije NATO-a u selu Qug Bunar. Pri{tina. \akovica. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 31. 2. u rejonu sela Grabnik. 150 IVANOVI] Stanimira VELIMIR IVANOVI] Tomislava ZORAN komandnog diviziona 52.

@itora|a. Zavr{io je SredVojnik VJ u rezervi Milovan Ivovi} je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radio-telegrafiste. u Pe}i. \akovica. samohodnom raketnom puku. Za vreme agresije NATO-a na SRJ.151 JUNACI OTAXBINE U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Ivkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog vojnika Du{ana sa~uva}e porodica Ivan~evi}. u selu Dowi Drenovac. na putu Mali{evo – Orlate. u selu Tabanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Bio je na du`nosti komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. wu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Poru~nik policije Radi{a Ivkovi} je ro|en 7. S p o m e n -k w i g a k I plan{etiste i operatera na radaru u 310. u selu Kraqane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1979. 16. u selu Baj~ince. maja 1999. 24. op{tina [abac. godine. op{tina Prokupqe. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. neprijateqeva protivradarska raketa neposredno je pogodila wegov radar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1973. avgusta 1955. jula 1973. in`iwerijskog puka kao radiotelegrafista. Uspomenu na poginulog Radi{u ~uva}e k}i Qiqana. sin Dragan i porodica Ivkovi}. 9. Tada je Du{an izgubio `ivot. op{tina Prizren. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . maja 1999. IVKOVI] @ivadina DEJAN IVKOVI] Save RADI[A IVOVI] Slobodana MILOVAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ivkovi} je ro|en 3.

30.I S p o m e n -kk w i g a je u sastavu 177. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. avgusta 1948. U~estvovao je u ratnim dejstvima na podru~ju Republike Srpske Krajine. Preminuo je 7. novembra te godine na VMA identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. Uspomenu na vojnika Milovana sa~uva}e k}i Tijana i porodica Ivovi}. na du`nosti na~elnika Organa za informisawe i moral. kada se vra}ao sa slu`benog puta iz Prizrena. Poznato je da su kolonu motornih vozila u kojoj se Igi} nalazio napali albanski teroristi. Poginuo je 9. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. kod sela Ka~ikol. Vozilo u kojem se nalazio potpukovnik Ivo{evi} je. marta 1999. op{tina De~ane. JUNACI OT AX BINE {io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. septembra 1971. maja 1999. Zavr- . motorizovane brigade. Tomislav je nestao 3. oko 15. Dana 23. vojnoteritorijalnog odreda. Zavr{io je kurs za rukovaoce ubojnim sredstvima u Tehni~koj sredwoj vojnoj {koli u Kru{evcu. Vrgin Most. 152 IGI] Slobodana TOMISLAV Vodnik prve klase VJ po ugovoru Tomislav Igi} je ro|en je 15. nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Slavujevac i tom prilikom je Simo te{ko povre|en.10 ~asova. u Ni{u. pe{adijskoj bazi. Radio je na tim poslovima u 201. te porodica Ivo{evi}. u selu Perna. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}eri Sne`ana i Ivana. na putu Pri{tina – Leskovac. IVO[EVI] Pere SIMO Potpukovnik VJ Simo Ivo{evi} je ro|en 26. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. pri obavqawu borbenog zadatka. kada su vozilo u kojem se nalazio projektilom iz ru~nog baca~a pogodili albanski teroristi u selu Crnobreg.

U Vojsci Jugoslavije osposobqen je za du`nosti protivpo`arca u Gardijskoj brigadi. 20. Poginuo je predano obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. ILI] Aleksandra DU[KO ILI] Dragana ZORAN IGWATOVI] Jugoslava PREDRAG Mla|i vodnik prve klase policije Du{ko Ili} je ro|en 24. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ili}. u selu Trebiwa. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. jula 1977. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. \akovica. op{tina Kur{umlija. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na Predraga Igwatovi}a sa~uva}e wegova porodica. . Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. u Beogradu. u selu Movqane.153 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I Uspomenu na vodnika Tomislava sa~uva}e porodica Igi}. @ivot je izgubio od protivpe{adijske mine dok je obavqao vojni~ku du`nost. 16. u Aran|elovcu. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Mladen i porodica Ili}. maja 1999. op{tina Suva Reka. u Po`arevcu. Vojnik VJ Predrag Igwatovi} je ro|en 14. avgusta 1990. juna 1968. u rejonu Karaule „Mitar Vojinovi}”. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Vojnik VJ Zoran Ili} je ro|en 3. 19. maja 1999. aprila 1999. decembra 1978.

Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 30. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. \akovica.\ S p o m e n -kk w i g a ILI] Dragi{e DEJAN ILI] @ivorada RADI[A JUNACI OT AX BINE 154 ILI] Milana RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Ili} je ro|en 29. juna 1978. Za ispoqeno juna{tvo odlikovan je Ordenom za hrabrost. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 11. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. u rejonu Karaule „Ko{are”. grani~nog bataqona. u rejonu Karaule „Ko{are”. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pre{evo. . bataqona Vojne policije. u rejonu sela Reqeqan. u Ubu. avgusta 1978. Uspomenu na borca Dejana sa~uva}e k}i Marija i porodica Ili}. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 4. na du`nosti protivavionca raketa{a na „streli 2M”. maja 1999. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 159. aprila 1999. Poginuo je obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost. oktobra 1971. u Kragujevcu. 15. \akovica. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Radi{u Ili}a sa~uva}e wegova porodica. u Leskovcu. Uspomenu na hrabrog vojnika Radi{u sa~uva}e porodica Ili}. kao vojnik grani~ar.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Podujevo. godine raketirala avijacija NATO-a. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane.155 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B ILI] Nedeqka MILIVOJE ILI] Radi{e TOPLICA ILI] Radovana MIROSLAV Rezervni kapetan prve klase VJ Milivoje Ili} je ro|en 11. novembra 1951. marta 1999. Poginuo je 27. op{tina Smederevo. Poginuo je 24. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. pozadinske baze. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}eri Marija i Milena. pe{adijske brigade. Uspomenu na borca Miroslava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. u borbi s albanskim teroristima. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Ili} je ro|en 23. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a u Kur{umliji. u autobusu koji je 1. op{tina Mero{in. na du`nosti referenta u odeqewu za operativno-nastavne poslove. Klina. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e sinovi Bojan i Zoran i porodica Ili}. u Kur{umliji. kao osmatra~ vazdu{nog prostora. @ivot je izgubio u selu Lu`ane. Vojnik VJ u rezervi. decembra 1962. u selu Vla{ki Drenovac. maja 1999. u selu Kostadinovac. . aprila 1999. dobrovoqac Toplica Ili} je ro|en 3. u selu Lugav~ina. sin Mario i porodica Ili}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1961.

juna 1999. 4. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe vojnog voza~a. artiqerijske baterija protivvazdu{ne odbrane. . U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijskog diviziona protivvazdu{ne odbrane 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na rezervistu Sa{u sa~uva}e k}i Marija. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Ili} je ro|en 18. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. maja 1999. te{ko je rawen pri obavqawu borbenog zadatka. u Leskovcu. motorizovane brigade. Vojnik VJ Bratislav Ili} je ro|en 4. juna iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. u Leskovcu. u rejonu sela Orlate. maja 1999. Glogovac. Preminuo je 7. pe{adijske brigade. 354. kao vojnik strelac. Uspomenu na Dragana sa~uva}e k}i An|ela i porodica Ili}. decembra 1967. u rejonu Ho~a Zagradska. avgusta 1978. motorizovanog bataqona 37. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Prizren.I S p o m e n -kk w i g a ILI] Radoja DRAGAN ILI] Radomira BRATISLAV JUNACI OT AX BINE 156 ILI] Stane SA[A Vojnik VJ u rezervi Dragan Ili} je ro|en 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1971. 2. kao strelac. sin Marko i porodica Ili}. motorizovane brigade. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. Uspomenu na Bratislava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. Dana 12. u Prokupqu.

u selu Dowa [ipa{nica. januara 1973. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. op{tina Klina.157 JUNACI ILI] Stanoja GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I ILI] Tihomira NOVICA Zauvek }e ga pamtiti k}i Milica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1983. avgusta 1999. a povredama je podlegao 7. Uspomenu na vojnika Sini{u sa~uva}e porodica Ili}. u Kosovskoj Kamenici. godine. Vojnik VJ u rezervi Sini{a Ili} je ro|en 26. . op{tina Kosovska Kamenica. u selu Belanica. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Kosovska Kamenica Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. maja 1999. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Suva Reka. a wegovo telo je prona|eno 2. Potporu~nik policije Novica Ili} je ro|en 9. 3. sin Milo{ i porodica Ili}. aprila 1999. u rejonu Bandere. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. Zavr{io je sredwu {kolu. mehanizovane brigade. godine. decembra 1959. Oteli su ga albanski teroristi. 9. 1. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. ILI] Cvetka SINI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Ili} je ro|en 20. u Uro{evcu. op{tina Kosovska Kamenica. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e sin Milan i porodica Ili}. U borbi s albanskim teroristima te{ko je rawen. jugoisto~no od sela Bok{i}. juna 1970. avgusta iste godine u selu Koretin.

motorizovane brigade kao voza~ motornog vozila. Poginuo je 17.I S p o m e n -kk w i g a ILI] ^edomira @IVOJIN JAJI] Milana ZVEZDAN JUNACI OT AX BINE 158 JAKOVQEVI] Borivoja MILOJE Vojnik VJ u rezervi @ivojin Ili} je ro|en 30. novembra 1967. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti u 168. u borbi s albanskim teroristima. u selu Skukovo. . u selu Pecka. u rejonu sela Planeja. maja 1999. te porodica Ili}. Uspomenu na Zvezdana zauvek }e nositi u srcu porodica Jaji}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. mehanizovane brigade. 31. motorizovanoj brigadi. oktobra 1955. op{tina Ose~ina. u Novom Pazaru. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Zvezdan Jaji} je ro|en 25. Prizren. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 31. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. op{tina Leskovac. Vojnik VJ u rezervi. Novi Pazar. kao vojnik strelac. Uspomenu na vojnika @ivojina sa~uva}e k}eri Duwa i Jovana. Uspomenu na borca Miloja sa~uva}e sinovi Dejan i Darko i porodica Jakovqevi}. u Grdelici. maja 1999. dobrovoqac Miloje Jakovqevi} je ro|en 6. marta 1962. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 542.

u Prizrenu.159 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JANI] Jovana ALEKSANDAR JANI]EVI] Aleksandra DEJAN JANI]IJEVI] Slavimira QUBI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Jani} je ro|en 10. op{tina Klina. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. februara 1978. 18. Uspomenu na vojnika Dejana sa~uva}e porodica Jani}evi}. u selu Kijevo. u rejonu sela Planeja. pe{adijske brigade. kao strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. op{tina Klina. . Uspomenu na Qubi{u sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Jani}ijevi}. maja 1999. Vojnik VJ Dejan Jani}evi} je ro|en 5. u selu Dobre Vode. u Prokupqu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. 1. Pri{tina. u ulozi vojnog policajca. Prizren. u rejonu sela Lukare. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1974. Vojnik VJ u rezervi Qubi{a Jani}ijevi} je ro|en 30. Uspomenu na wega zauvek }e ~uvati porodica. 11. septembra 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. motorizovane brigade. maja 1999. marta 1970. Poginuo je u borbi protiv albanskih teroristi. juna 1999.

decembra 1971. Uspomenu na vojnika Sr|ana sa~uva}e porodica Jankovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Jankovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Ku{lin. u selu Ribare. Vojnik VJ u rezervi Dragan Jankovi} je ro|en 8. u rejonu Prizrena. kao vojnik voza~. Kru{evac. maja 1999. u Vrawu. motorizovane brigade. Lebane. godine. op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. septembra 1963. u selu Sli{ane. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. za vreme obavqawa borbenog zadatka. Uspomenu na vojnika Gavrila sa~uva}e sinovi Marko i Aleksandar. kao voza~. Poginuo je 23. 29.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Milovana SR\AN JANKOVI] Radojke DRAGAN JUNACI OT AX BINE 160 JANKOVI] Stanimira GAVRILO Vojnik VJ Sr|an Jankovi} je ro|en 18. kada su motorno vozilo u kojem se nalazio napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Istok. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. januara 1978. pe{adijske brigade. . Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. 5. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Gavrilo Jankovi} je ro|en 22. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Vladan i porodica Jankovi}.

sinovi Milan i Miroslav. lake pe{adijske brigade. . Rezervni kapetan VJ Dragan Jasni} je ro|en 5. 12. JASNI] Stanimira RADOJICA Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Dragoslav Jankovi} je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. prilikom eksplozije projektila u vazduhu. Ra{ka. Poginuo je 31. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. te porodica Jasni}. S p o m e n -k w i g a k J JANKOVI] Tomislava DRAGOSLAV JASNI] Miodraga DRAGAN hica albanskog teroriste. Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in mla|eg vodnika. na du`nosti komandira odeqewa. u Ni{u. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. op{tina Leposavi}. marta 1961. smer pe{adije. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za rad na osmatra~kom radaru u raketnoj bateriji protivvazdu{ne odbrane „KUB-M”. maja 1968. u selu ]amurlija kod Ni{a. smrtno je pogo|en iz Mla|i vodnik VJ u rezervi Radojica Jasni} je ro|en 25. na du`nosti komandira voda. marta 1957.161 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na borca Dragoslava sa~uva}e k}eri Jana i Ninoslava i porodica Jankovi}. u Boqevcu. marta 1999. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela Trstenik. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je u 230. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u Le{ku. motorizovanog bataqona 37. neposredno iznad jedinice u kojoj se nalazio. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 58. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}i Mirjana.

aprila 1978. Vojnik VJ u rezervi. u Kola{inu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. godine u selu Bajgora. motorizovane brigade. kao vojnik strelac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. JEVTOVI] Radojka MILAN JEVTI] Velimira BOJAN JELI] Laki}a MILORAD Vojnik VJ Milan Jevtovi} je ro|en 5. 11. februara 1976. dobrovoqac Bojan Jevti} je ro|en 2. 162 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. mehanizovane brigade. maja 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Radojicu Jasni}a sa~uva}e wegova porodica.J S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od dejstva protiv- . 11. Poginuo je 21. na putu Suva Reka – Re{tane. Uspomenu na Bojana Jevti}a sa~uva}e k}i Marijana i porodica Jevti}. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. 3. godine. maja 1999. op{tina Suva Reka. \akovica. juna 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Jeli} je ro|en 27. u rejonu Karaule „Ko{are”. JUNACI OT AX BINE tenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu Timo~ina. kao dobrovoqac strelac. decembra 1974. Uspomenu na poginulog vojnika Milana Jevtovi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. maja 1999. u Gorwem Milanovcu. Suva Reka. u Beogradu. Kosovska Mitrovica.

koje su 23. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Vojni rok slu`io je u 549. Istok. 3. juna 1999. pe{adijske brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 115. u ulozi telefoniste. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Pri{tina. napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. u ~ijem stroju je uspe{no polo`io i sve ispite iz vojni~kih vrlina i patriotizma. u Strazburu. Uspomenu na vojnika Iliju Jeli~i}a ~uva}e wegova porodica. na du`nosti vojnika voza~a. u Pri{tini. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. 13. op{tina Glogovac. u rejonu sela ]irez. Poginuo je od protivtenkovske mine. . Vojnik VJ u rezervi Vladica Jeremi} je ro|en 12. juna 1999. na Vrawevcu. Francuska. maja 1965. u Novom Sadu. Uspomenu na poginulog vojnika Ivicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Vladicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. gde je zavr{io sredwu {kolu. JEREMI] Miladina IVICA JEREMI] Milutina VLADICA JELI^I] Nikole ILIJA Vojnik VJ u rezervi Ivica Jeremi} je ro|en 29. Vojnik VJ Ilija Jeli~i} je ro|en 15. Poginuo je u motornom vozilu. novembra 1978. maja 1976.163 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J Uspomenu na wega ~uva}e sin @arko i porodica Jeli}.

januara 1978. u selu Gorwa Gu{terica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. u rejonu sela Ko{are. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. u Gaxinom Hanu. op{tina Lipqan.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Borivoja DRAGAN JOVANOVI] Branislava BOJAN JUNACI OT AX BINE 164 JOVANOVI] Dragi{e STANOJE Vojnik VJ u rezervi Dragan Jovanovi} je ro|en 1. kao vojnik strelac. maja 1999. aprila 1999. u selu Dobra. . Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Golubac. 20. 12. aprila 1999. vojnik strelac. \akovica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. oklopne brigade. januara 1978. Uspomenu na poginulog vojnika Stanoja Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e wegovo troje dece i porodica Jovanovi}. Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 2. motorizovane brigade kao. u Pri{tini. 11. Vojnik VJ Stanoje Jovanovi} je ro|en 23. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu Ko{ara. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. De~ani. januara 1969. kao vojnik strelac.

Vojnik VJ Milovan Jovanovi} je ro|en 7. op{tina [trpce. Bio je policajac u Policijskoj stanici [trpce. . u Ni{u. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Pirane. motorizovane brigade na du`nosti poslu`ioca u tenku T-55. motorizovane brigade. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 29. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.165 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Zorana BOJAN JOVANOVI] Jovice SLAVI[A JOVANOVI] Milivoja MILOVAN Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 9. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1974. septembra 1977. marta 1999. Prizren. februara 1999. 27. oktobra 1979. Uspomenu na poginulog vojnika Milovana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. na du`nosti voza~a motornog vozila i poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. u [trpcu. u Leskovcu. u selu Brod. aprila 1999. godine. Uspomenu na poginulog Slavi{u ~uva}e wegova porodica. Mla|i vodnik policije Slavi{a Jovanovi} je ro|en 29. \akovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u rejonu Dowa Morina.

. juna 1979. Vojnik VJ Dejan Jovanovi} je ro|en 5. 17. grani~nog bataqona. 24. na du`nosti komandira voda. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu me{ovitog protivoklopnog artiqerijskog diviziona 37. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. smer artiqerije. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. juna 1999. motorizovane brigade. 5. juna 1967. Uspomenu na Mileta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Miroslava RADE JOVANOVI] Miroslava DEJAN JUNACI OT AX BINE 166 JOVANOVI] Rajka MILETA Vojnik VJ Rade Jovanovi} je ro|en 28. u rejonu Kamena Glava. Rezervni potporu~nik VJ Mileta Jovanovi} je ro|en 22. selo Kuki} Mahala. u selu Trnava. januara 1979. u Boru. aprila 1999. mehanizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u ulozi strelca. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u motornom vozilu koje je nai{lo na protivtenkovsku minu. u selu Planeja. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Novi Pazar. Prizren. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 55. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. u rejonu Bawica. maja 1999.

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega ~uva}e wegovi sin Milan. k}i Marija i porodica Jovan~evi}. Poginuo je na zadatku 22. Kao vojni obveznik. godine. gde je bio na du`nosti voza~a. borio se protiv albanskih terorista i agresora za odbranu slobode otaxbine. 8. aprila 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. . na du`nosti strelca. u rejonu sela Gorwe Prekaze. oktobra 1967. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. u Leskovcu. k}i Andrijana i porodica Jovanovi}. Poginuo je na borbenom zadatku. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Aleksandrovac. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Jovi} je ro|en 10. 28. u selu Paquvi. juna 1999. sa ratnim rasporedom u 7. oktobra 1984. marta 1966.167 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Srboquba @IVORAD JOVAN^EVI] Milana DRAGO[ JOVI] Aleksandra SR\AN Vodnik policije @ivorad Jovanovi} je ro|en 5. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Drago{ Jovan~evi} je ro|en 30. Uspomenu na poginulog @ivorada ~uva}e sin Nikola. Uspomenu na lik Sr|ana Jovi}a ~uva}e wegovi sinovi Aleksandar i Lazar i porodica Jovi}. u selu Kowu{evac. op{tina Podujevo. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 202. op{tina Ub. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Plo~e. Srbica. prevoze}i materijalna sredstva. pozadinske baze. u rejonu sela Kon~uq kod Bujanovca. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. pe{adijskoj brigadi. avgusta 1963.

Na poziv za odbranu otaxbine. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu Karaule „Goro`up”. Pripadnik rezervnog sastava policije Veselin Jovovi} je ro|en 8. marta 1999. Kao grafi~ki radnik sa sredwom stru~nom spremom radio je u rodnom gradu.J S p o m e n -kk w i g a JOVOVI] Milomira DEJAN JOVOVI] Radivoja VESELIN JUNACI OT AX BINE 168 JOV^I] Vuka{ina NOVICA Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Jovovi} je ro|en 25. u Klini. Poginuo je 28. u mestu Lebane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Dejana Jovovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. juna 1971. 13. januara 1966. marta 1963. godine. juna 1999. . juna 1999. u Pri{tini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Vojnik VJ u rezervi Novica Jov~i} je ro|en 21. Prizren. u preduze}u „Polet”. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. Uspomenu na palog artiqerca ~uva}e porodica Jov~i}. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. juna 1995. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. vojni obveznik Novica Jov~i} spremno se odazvao i kao artiqerac borio u sastavu 549. Ubili su ga pripadnici KFOR-a. kada je avijacija NATO-a bombardovala \akovicu. u Nik{i}u. 1. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine.

u De~anima. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Novom Sadu. aprila 1999. Milan Joki} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u selu Kraqani. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. novembra 1953.169 JUNACI JOJI] Dragog GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOKANOVI] Jovana BO@O JOKI] Batri}a MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Goran Joji} je ro|en 7. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 15. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stevan i Strahiwa i porodica Jokanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. \akovica. na putu Pantina – Vu~itrn. 16. motorizovane brigade i hrabro se borio obavqaju}i du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja. dobrovoqac Milan Joki} je ro|en 4. marta 1976. . op{tina Vu~itrn. u rejonu Maje Glave. Vojnik VJ u rezervi. U~estvovao je u odbrani slobode i nezavisnosti Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. u selu Pantina. marta 1968. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kraqevu. Kao dobrovoqac pristupio je borbenom stroju 125. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Joki}. Vodnik prve klase policije Bo`o Jokanovi} je ro|en 21. godine. aprila 1999. Ko{are. 17. godine. op{tina Vu~itrn. op{tina De~ani. februara 1980. juna 1995. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica.

Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. oktobra 1956. maja 1999. 14. Uspomenu na neustra{ivog borca ~uva}e porodica Jorgovan. op{tina \akovica. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Joksi}. bataqona vojne policije. na du`nosti voza~a motornog vozila. Obavqaju}i borbeni zadatak. na du`nosti vojnika ni{anxije na oklopnom transporteru. na putu izme|u Pri{tine i Prizrena. na prevoju Volujak. . aprila 1999. u sastavu 52. marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Plandi{tu kod Vr{ca. u Beogradu. kod sela Pono{evac. godine. Vodnik prve klase policije Radovan Jorgin je ro|en 30. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Monika i Marina i porodica Jorgin. 30. Poginuo je usled dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. Vojni rok je slu`io u Komandi Pri{tinskog korpusa. Vojnik Sa{a Jorgovan odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1979. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. 26. februara 1978. godine u Novom Milo{evu. op{tina \akovica.J S p o m e n -kk w i g a JOKSI] Milivoja VLADIMIR JORGIN Radovana RADOVAN JUNACI OT AX BINE 170 JORGOVAN Mite SA[A Vojnik VJ Vladimir Joksi} je ro|en 17. Vojnik VJ Sa{a Jorgovan je ro|en 6. vojnik voza~ Vladimir Joksi} je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada je poginuo. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Be~ej. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. novembra 1979. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. upao u zasedu albanskih terorista.

u Kostolcu. u rejonu Karaule „Goro`up”. u selu Gledi}. dobrovoqac Milosav Jo{ovi} je ro|en 26. op{tina Kraqevo. grani~nom bataqonu na Karauli „Goro`up”. Odlu~no brane}i otaxbinu od albanskih terorista. aprila 1999. Ko{are. Zavr{io je Sredwu elektrotehni~ku {kolu. maja 1956. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Joti}. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. u Zemunu. \akovica. godine. Prizren. \akovica. u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar. Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. aprila 1978. Kao dobrovoqac stupio je u 125. te porodica Josi}. poginuo je 16. slu`io u 55.171 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B JOSI] Dragutina NIKOLA JOTI] Jovana RADE JO[OVI] Radovana MILOSAV Vojnik VJ u rezervi. te porodica Jo{ovi}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Kao dobrovoqac strelac stigao je na Kosovo i Metohiju u stroj 125. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. 27. na du`nost strelca. Uspomenu na dobrovoqca Nikolu Josi}a ~uva}e wegove k}eri Nikolina i Jelena. motorizovane brigade. dobrovoqac Nikola Josi} je ro|en 14. jula 1960. maja 1999. poginuo je 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Rade Joti} je ro|en 3. Dobrovoqac Milosav Jo{ovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlu~no odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. Vojni rok je od septembra 1998.

u Kraqevu. 12. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. na du`nost voza~a tenka. 2.K S p o m e n -kk w i g a KALAJXI] Sretena DU[AN KARXOVI] Vladana SA[A JUNACI OT AX BINE 172 Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Karxovi}. aprila 1999. u rejonu razme{taja svoje jedinice u selu Grabnik. Klina. Vojnik VJ Bersim Kasemovi} je ro|en 19. u rejonu sela Mali{evo. kada su albanski teroristi iz zasede napali vozilo u kojem se i on nalazio. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Karxovi} je ro|en 18. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kalajxi}. . aprila 1999. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. KASEMOVI] Kasema BERSIM Vojnik VJ u rezervi Du{an Kalajxi} je ro|en 27. 15. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. marta 1976. u ^a~ku. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik borio se u sastavu in`iwerijskog bataqona 252. u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. na poziv otaxbine. maja 1999. na du`nosti in`iwerca pionira. u sastavu 15. decembra 1971. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kasemovi}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. juna 1978. stao je u stroj 252. u Smederevskoj Palanci. Vojnik Bersim Kasemovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

u Zemunu. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbe- KENI] Koste MILAN Desetar VJ u rezervi Milan Keni} je ro|en 5. k}eri Marina i Sla|ana. Kao dobrovoqac strelac stao je u stroj branilaca slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. motorizovane brigade. hrabro se borio za odbranu Republike Srpske Krajine. jula 1958. na du`nost poslu`ioca mitraqeza. motorizovane . juna 1999. Tom prilikom ugasio se `ivot borca i rodoquba iz Vaqeva. januara 1974. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na wegov lik Vojnik VJ u rezervi.173 JUNACI KATI] Radoice MIOMIR OTAXBINE ~uva}e sin Dragan. maja 1999. 4. i na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Orlate. Glogovac. Mirko Kevi} se sam javio da brani otaxbinu i kao dobrovoqac stupio u oklopni bataqon 37. Od novembra 1992. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. u sastavu 125. vozilo kojim se prevozio Mirko Kevi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Likovac. u 37. Glogovac. izme|u ostalog i u borbama za Vukovar. u Vaqevu. dobrovoqac Miomir Kati} je ro|en 25. te porodica Kati}. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kevi}. S p o m e n -k w i g a k K KEVI] Veroquba MIRKO nog zadatka. Zavr{io je sredwu {kolu. dobrovoqac Mirko Kevi} je ro|en 23. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a na borbeni polo`aj wegove jedinice. Vojnik VJ u rezervi. Iako invalid. septembra 1963. Vi{e od 17 meseci borio se u stroju branilaca Republike Srpske Krajine. 6. motorizovanu brigadu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dobrovoqac Mirko Kevi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U tim borbama je rawen i progla{en za invalida rata.

u Vr{cu. juna 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Zrewaninu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu Savinih Voda kraj Pe}i. oktobra 1972. kao desetar. De~ani.K S p o m e n -kk w i g a brigade. dobrovoqac Aleksandar Kisin je ro|en 10. op{tina Orahovac. motorizovane brigade. u jedinicu Vojne policije 125. JUNACI OT AX BINE du`nost saobra}ajnog policajca. januara 1979. Zavr{io je sredwu {kolu. 3. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. gde je obavqao Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Kirhner je ro|en 15. Nakon zavr{et- . u rejonu Stani Batu{es. Uspomenu na mladog saobra}ajnog policajca Vojske Jugoslavije ~uva}e porodica Kepi}. Uspomenu na desetara Milana ~uva}e porodica Keni}. Poginuo je. na podru~ju sela Brestovac. od dejstva avijacije NATO-a. obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. maja 1999. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. 174 KEPI] Mla|ana SLAVI[A KIRHNER Radivoja @EQKO Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. marta 1999. u Bugojnu. 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vr{ac. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. godine. Vojnik VJ u rezervi. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. maja 1999. 26. jula 1993. KISIN Nikole ALEKSANDAR Vojnik VJ Slavi{a Kepi} je ro|en 18.

dobrovoqno se javio u 549. Vojnik VJ Dragan Kitanovi} je ro|en 17. godine staje u stroj Vojske Republike Srpske i u wemu ostaje sve do septembra 1995. Kitanovi} je tom prilikom smrtno rawen. Avioni NATO-a su 25. od dejstva protivtenkovske mine. Posle zavr{etka sredwe {kole. Uspomenu na dobrovoqca i rodoquba ~uva}e porodica Kisin. marta 1978. u martu 1998. u rejonu Karaule „Ko{are”. bombardovali kasarne u Uro{evcu. u kojoj se osposobio za poslu`ioca na haubici 122 mm. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. 20. godine i osposobio se za poslu`ioca tenka T-55. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1978. u Bujanovcu. op{tina Srbica. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 125. koja je dejstvovala na Kosovu i Metohiji. motorizovane brigade. marta 1999. u 243. godine. u selu Gorwe Dobrevo. stupio je u Vojsku Jugoslavije. godine. marta 1999. motorizovanu brigadu. KISI] Petra MILOVAN Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kisi}.175 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K ka sredwe {kole u rodnom gradu. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Trnavce. . upisao je Ma{inski fakultet u Bawaluci. ali je izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji preseklo wegove snove. Kao prekaqeni ratnik. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kitanovi}. U septembru 1992. KITANOVI] Slavoquba DRAGAN Vojnik VJ Milovan Kisi} je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kosovo Poqe. \akovica. Poginuo je 31.

k}i Sara i porodica Kne`evi}. godine stupio u Vojsku Jugoslavije. Vojnik VJ Vladimir Ki{ je ro|en 30. 31. juna 1960. maja 1999. u Jagodini. motorizovane brigade. Tom prilikom je nastradao i stariji vodnik po ugovoru Sa{a Kne`evi}. u rejonu sela Posli{te. u \akovici. Zavr{io je sredwu {kolu za metalostrugara i u junu 1998. vazduhoplovnoj bazi. op{tina Prizren. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. u kojoj se osposobio za du`nost radio-telegrafiste u artiqeriji. Kao stariji vodnik po ugovoru obavqao je du`nost rukovaoca u 285. Uspomenu na lik mladog veziste ~uva}e porodica Ki{. septembra 1978. Zavr{io je U~iteqski fakultet. oktobra 1968. 1. Kao vojnik 63. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu u Kraqevu. na koji su piloti NATO-a ispalili {est projektila. u Vrbasu. Na jednom od zadataka raseqavawa minsko-eksplo- KOVA^ Qube RADOJICA Major policije Radojica Kova~ je ro|en 14. Stariji vodnik VJ po ugovoru Sa{a Kne`evi} je ro|en 10. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na lik Sa{e Kne`evi}a ~uva}e sin Vawa. U toku odbrane od agresije NATO-a stariji vodnik Sa{a Kne`evi} obavqao je izuzetno odgovorne du`nosti u okviru 285. vozilo kojim je upravqao bilo je u neposrednoj blizini mosta Brvenik na Ibru. juna 1999. padobranske brigade u~estvovao je u odbrani aerodroma Cerkqe i Biha} i u borbama za Vukovar.K S p o m e n -kk w i g a KI[ Janka VLADIMIR KNE@EVI] Petra SA[A JUNACI OT AX BINE 176 zivnih sredstava iz svoje jedinice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vazduhoplovne baze.

KOVA^EVI] Antonija MOMIR KOVA^EVI] Radoslava DRAGAN se u sastavu artiqerijskog raketnog diviziona protivavionske odbrane 37. u Smederevu. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio Vodnik prve klase VJ po ugovoru Dragan Komarica je ro|en 20. op{tina Srbica. KOMARICA Budimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik prve klase policije Momir Kova~evi} je ro|en 7. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k K slova Republike Srbije 1981. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. marta 1968. oktobra 1969. marta 1999. Stasao je u izuzetnog poslu`ioca na topu 20/3 mm. Poginuo je 28. u selu Beoci. Ra{ka. maja 1999. motorizovane brigade. maja 1962. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati k}i Nata{a i porodica Kova~. tako {to je vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Domanek. oktobra 1993. 1. Uspomenu na hrabrog protivavionca ~uva}e wegov sin Milo{ i porodica Kova~evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dragan Kova~evi} je ro|en 18. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. u selu Bawe. septembra 1999. na putu Suvo Grlo – Zubin Potok. u Pri{tini. Poginuo je 29. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice.177 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. . godine.

aprila 1999. \akovica. u Zrewaninu. Suva Reka. op{tina Klina.K S p o m e n -kk w i g a U~estvovao je u ratu za odbranu Republike Srpske 1993. 11. 22. godine. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Konakovi}. Kao vodnik prve klase po ugovoru obavqao je du`nost komandira odeqewa u sastavu 5. godine. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. bataqona Vojne policije. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. . aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Duqe. Uspomenu na plemeniti lik Dragana Komarice ~uva}e wegov sin Budimir i porodica. u Kladovu. 13. mehanizovanoj brigadi obavqao je du`nost vojnika kuvara. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. Vojnik Kormawo{ je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. JUNACI OT AX BINE 178 KONAKOVI] Petra PREDRAG KORMAWO[ Lasla RUDOLF Vojnik VJ Predrag Konakovi} je ro|en 25. u rejonu Karaule „Ko{are”. Vodnik prve klase Komarica je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. me{ovite artiqerijske brigade. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. osposobiv{i se za du`nost vojnika telefoniste. decembra 1979. maja 1999. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U 243. Na toj du`nosti branio je otaxbinu u brojnim akcijama na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ Rudolf Kormawo{ je ro|en 20. Vojnik Konakovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. aprila 1978. u rejonu sela Bubovac.

Vojnik VJ u rezervi Bojan Kosti} je ro|en 23. u selu Podina. 1. @itora|a. Desetar Tomislav Kosti} je poginuo 20. Desetar VJ po ugovoru Tomislav Kosti} je ro|en 5. KOSTI] Svetislava BOJAN Vojnik VJ Bojan Kosti} je ro|en 19. u rejonu sela Duqe. marta 1978. kao desetar po ugovoru. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. aprila 1962. avgusta 1973. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. osposobiv{i se za du`nost vojnika kuvara. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 202. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Kosti}. Uspomenu na wegov lik ~uva}e sin Ivan i porodica Kosti}. op{tina Suva Reka. 22. maja 1999. smrtno pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu Karaule „Ko{are”. Vojnik u rezervi Bojan Kosti} je. u Beogradu. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. poginuo kada je avijacija NATO-a raketirala autobus u rejonu sela Lu`ane kod Podujeva. obavqaju}i du`nost pekara u okviru intendantskog bataqona. pozadinske baze na Kosovu i Metohiji. U toj specijalnosti su potpuno izra`ene sve wegove vojni~ke i qudske vrline u odbrani Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a diverzanta u 72 specijalnoj brigadi. \akovica. aprila 1999. u Petrovcu na Mlavi. aprila 1999.179 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K KOSTI] @ivorada BOJAN KOSTI] Jovana TOMISLAV Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. mehanizovane brigade.

lake pe{adijske brigade. Stradao je 29. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Kosti}. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na lik Gorana Koci}a ~uva}e sinovi Nemawa i Jovan i porodica Koci}. oktobra 1965. KOCI] Jovana GORAN KO^I] Andrije NEBOJ[A KO[ANIN Blagoja MILIVOJE Vojnik VJ u rezervi Goran Koci} je ro|en 22. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 549. januara 1960. na du`nosti vojnika strelca. maja 1999. aprila te godine od zadobijenih rana. u Kosovskoj Mitrovici. u rejonu Ho~a Zagradska kraj Prizrena. Glogovac. u rejonu naseqa Tamnik. Uspomenu na wega ~uva}e sin Andreja i porodica Ko~i}. na du`nosti vojnika strelca. Neboj{a Ko~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- Vojnik VJ u rezervi Milivoje Ko{anin je ro|en 2. op{tina Ra{ka.K S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Rado{i}e. 180 ne i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. na du`nosti vojnika strelca. Kosovska Mitrovica. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ko~i} je ro|en 24. motorizovane brigade. Milivoje Ko{anin je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . Kao vojni obveznik borio se za odbranu Kosova i Metohije u sastavu 58. 20. gde je zavr{io Sredwu ma{insku {kolu. motorizovane brigade. 16. aprila 1999. Preminuo je 24. od dejstva protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Grdice. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. marta 1971. u Leskovcu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Te{ko je rawen u borbi protiv albanskih terorista.

Uspomenu na lik strelca iz Ra{ke ~uva}e wegovi sin Aleksandar. oktobra 1975. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. bataqonu Vojne policije i borio se za odbranu slobode i nezavi- Vojnik VJ u rezervi Nenad Ko{anin je ro|en 1. u selu Kaznovi}e. na du`nosti vojnika voza~a. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske tokom 1992. Ko{are. nalazio u rejonu sela Be~i}. juna 1969. . S p o m e n -k w i g a k K ne i bezbednosti prvog stepena. i 1993. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}i Sr|ana i porodica Ko{anin. Zavr{io je sredwu {kolu. Kao vojni obveznik u odbrani slobode otaxbine borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. KO[ANIN @ivoina NENAD KO[ANIN Janka DEJAN Kapetan prve klase VJ Sr|an Ko{anin je ro|en 4. u U{}u. KO[ANIN Du{ana SR\AN Vojnik Ko{anin se 18. godine. k}i Kristina i porodica Ko{anin. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. kada je stradao usled dejstva projektila NATO-a. aprila 1999. Kapetan Ko{anin je pripadao 5. Srbica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. \akovica. U Komandi bataqona obavqao je du`nost referenta za informisawe i moral. aprila 1999. Ra{ka.181 JUNACI OTAXBINE snosti otaxbine na Kosovu i Metohiji. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Ko{anin je ro|en 25. u Kosovskoj Mitrovici. godine. 19. Uspomenu na Nenada Ko{anina ~uva}e sinovi Nikola i Marko i porodica Ko{anin. februara 1968.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Tom prilikom je vojnik Ko{anin poginuo. u Prokupqu. KRASI] Petra SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi Sre}ko Ko{anin je ro|en 2. u Ra{koj. aprila 1999. februara 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 182 KO[ANIN Slobodana SRE]KO KO[ARAC Petka NEVEN cajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. motorizovane brigade.K S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Po`egi. 6. Glogovac. 5. juna 1999. Bio je poli- Vojnik VJ Slobodan Krasi} je ro|en 7. i osposobqen je za du`nost izvi|a~a. godine. Uspomenu na poginulog Nevena trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Ko{arac. Uspomenu na Sre}ka Ko{anina ~uva}e porodica. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. na du`nosti mehani~ara za naoru`awe. borio se u sastavu oklopnog bataqona 37. 10. op{tina Suva Reka. JUNACI OT AX BINE albanski teroristi. op{tina Vu~itrn. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. maja 1975. koju su postavili Vodnik policije Neven Ko{arac je ro|en 28. Uspomenu na Dejana Ko{anina ~uva}e wegova porodica. motorno vozilo kojim se prevozio Sre}ko Ko{anin nai{lo je na protivtenkovsku minu u rejonu sela Likovac. u selu Strovce. u selu Budakovo. . novembra 1978. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

jula 1984. godine godine. 15. 20. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. KRI^KOVI] Mihajla DRAGAN KRWAJI] Jove BRANIMIR KRSTI] Borisava SLAVOQUB Vojnik VJ Vodnik policije Dragan Kri~kovi} je ro|en 13. motorizovane brigade. aprila 1999. 3. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. u rejonu razme{taja svoje jedinice u Beogradu. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. Vodnik prve klase policije Slavoqub Krsti} je ro|en 4. u rejonu Karaule „Liken”. op{tina Ni{. u selu Papra}ani. januara 1973. u In|iji. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. na du`nosti manipulanta pogonskog goriva u pozadinskom bataqonu. januara 1979. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Bio je policajac Prve policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. op{tina De~ani. u selu Gorwi Matejevac.183 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}i Dragana i porodica Kri~kovi}. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Predrag. maja 1999. Branimir Krwaji} je ro|en 3. godine u Novom Sadu. Poginuo je u borbi s al- . Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Branimir Krwaji} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. S p o m e n -k w i g a k K Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. maja 1952. Uspomenu na lik vojnika Slobodana Krasi}a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na lik mladog gardiste ~uva}e porodica Krwaji}. juna 1964.

u Pirotu. Uspomenu na lik poginulog desetara ~uva}e sin Trifun. maja 1999. Kao vojni obveznik za odbranu slobode otaxbine borio se u sastavu 101. motorizovanoj brigadi. vojnoteritorijalnog odreda. Pre{evo. juna 1999. Bio je na slu`bi u 78. obavqaju}i vojni~ki zadatak. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998.K S p o m e n -kk w i g a banskim teroristima. oktobra 1977. u rejonu sela Dobro- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Krsti} je ro|en 24. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina Orahovac. 184 poginuo 15. Vojnik Bojan Krsti} je . avgusta 1968. Vojnik VJ Bojan Krsti} je ro|en 1. godine. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Krsti}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. gde je zavr{io Sredwu mlekarsku {kolu. Odsudno brane}i borbeni polo`aj svoje jedinice od napada albanskih terorista. u selu Opteru{a. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. k}eri Nena i Milena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnik Miroslav Krsti} je. 24. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. op{tina Orahovac. KRSTI] Branislava MIROSLAV KRSTI] Miroslava GORAN KRSTI] Velimira BOJAN Desetar VJ u rezervi Miroslav Krsti} je ro|en 18. te porodica Krsti}. JUNACI OT AX BINE deqane. u selu ^ukarka. 9. Orahovac. aprila 1999. u selu Zo}i{te. marta 1970. Uspomenu na poginulog Slavoquba ~uva}e sinovi Sa{a i Sini{a i porodica Krsti}. u Kragujevcu. dao svoj `ivot. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Bato~ina. 7.

marta 1999. 2. juna 1999. Novi Sad. a bio je na du`nosti komandira odeqewa radarske stanice za osmatrawe i navo|ewe. Poginuo je od neprijateqevog projektila koji je pogodio radar na kojem je on radio. Stariji vodnik VJ Sa{a Krsti} je ro|en 18. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Meto- . 28. KRSTI] Tomislava NENAD Mla|i vodnik prve klase policije @arko Krsti} je ro|en 31. jula 1989. op{tina Lipqan. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplov- Vojnik VJ Nenad Krsti} je ro|en 4. oktobra 1968. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. ujedno operater ni{anskog radara. u Para}inu. op{tina Glogovac. te komandira komandnog voda u raketnoj bateriji. marta 1970.185 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. u Pirotu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u okolini sela ^enej. u rejonu sela Lipovica. u Leskovcu. te porodica Krsti}. KRSTI] Petra @ARKO KRSTI] Svetozara SA[A stva i protivvazdu{ne odbrane. oktobra 1977. godine. u selu Mali{evo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Aleksandra i porodica Krsti}. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Jovan. U Vojsci Jugoslavije stekao je ~in starijeg vodnika. S p o m e n -k w i g a k K aprila 1999. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. Uspomenu na starijeg vodnika sa~uva}e sin Davor.

u rejonu sela Kraqane. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.K S p o m e n -kk w i g a hiji bio je u sastavu 52. Poginuo je na zadatku. kao in`iwerac pionir. KRUNI] Tiosava SLAVKO KRXI] Dobrivoja SLOBODAN KUZMANOVI] Milutina DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Slobodan Krxi} je ro|en 6. u ^a~ku. 2. januara 1961. 24. u rejonu sela Belanice. \akovica. 8. . kao vojnik strelac. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Slavka Kruni}a sa~uva}e wegova porodica. bataqona veze. Dragan Kuzmanovi} je ro|en 11. grani~nog bataqona. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u obra~unu s albanskim teroristima. u Kur{umliji. Uspomenu na vojnika Nenada sa~uva}e k}i Kristina i porodica Krsti}. Uspomenu na Slobodana Krxi}a sa~uva}e wegova porodica. 186 Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ke ~ete 252. 6. na putu Pri{tina – Medve|a. februara 1974. in`iwerijskog puka. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na du`nosti vojnika voza~a motornog vozila. \akovica. u ^a~ku. u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1999. decembra 1978. juna 1999. oklopne brigade. Vojnik VJ Slavko Kruni} je ro|en 6. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u ekonomsku {kolu. godine. na podru~ju se- Vojnik VJ Jan Kuku~ka je ro|en 8. Poginuo je 29. februara 1979. marta 1999. maja 1999. jula 1973. Uspomenu na poginulog Kostu ~uva}e k}eri Jelena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. maja iste godine. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e k}eri Svetlana i Qubica. KUKU^KA Jano JAN LAZAREVI] Bo`idara SR\AN Poru~nik policije Kosta Labus je ro|en 12. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Bio je na du`nosti pomo}nika komandira u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Zubin Potok. U artiqerijskom napadu albanskih terorista na jedinicu u kojoj se nalazio. sin Gordan i porodica Kuzmanovi}. LABUS Qubi{e KOSTA la \on. pozadinske baze. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Lazarevi} je ro|en 21. u Pan~evu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Jovana i Ivana i porodica Labus. maja 1999. 30. zadobio je te{ke povrede. . u selu Ugqare. juna 1980. 31. op{tina De~ani. za vreme bombardovawa Kasarne „Kosovski junaci” u Pri{tini. avgusta 1961. motorizovane brigade. 30. godine u Novom Sadu. Preminuo je u Medicinskom centru u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202.187 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na vojnika Jana Kuku~ka sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine.

. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. u rejonu Stra`evice (Beograd).L S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na vojnika Sr|ana Lazarevi}a sa~uva}e wegova porodica. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. bataqonu veze. u Jagodini. avgusta 1971. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e sin Branislav. u Ni{u. u selu Meja. op{tina Klina. Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Lazarevi} je ro|en 14. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. Pohvaqivan je i nagra|ivan vi{e puta. aprila 1952. u selu Drenov~i}. k}i Katarina i porodica Lazarevi}. bio je u 210. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 188 LAZAREVI] Du{ana QUBODRAG LAZAREVI] Marka VLASTIMIR Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. LAZAREVI] Sre}ka SR\AN Zastavnik prve klase VJ Mla|i vodnik policije Qubodrag Lazarevi} je ro|en 1. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Vlastimir Lazarevi} je ro|en 10. oktobra 1973. kao zastavnik vezista. 21. JUNACI OT AX BINE aprila 1999. U Vojsci Jugoslavije. op{tina \akovica. marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. godine. decembra 1993. Zavr{io je Podoficirsku {kolu veze u Kraqevu. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. 27. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici.

Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Milica i An|ela i porodica Lazarevi}. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi kod sela Orlate. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mla|i vodnik policije Boban Lazovi} je ro|en 25. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. aprila 1999. op{tina \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Mamu{a. motorizovane brigade na du`nosti psihologa. . maja 1999. maja 1978. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. LAZI] @ive JOVAN LAZOVI] Mom~ila BOBAN LAZI] Dragi{e MIODRAG Vojnik VJ Jovan Lazi} je ro|en 3. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Ka~ikal. na du`nosti vojnika ni{anxije. septembra 1959. Uspomenu na poginulog vojnika Jovana Lazi}a sa~uva}e wegova porodica. S p o m e n -k w i g a k L Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pri{tina. u Pe}i. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Lazi} je ro|en 27. u Zemunu. Uspomenu na poginulog vojnika Miodraga sa~uva}e k}i Milica i porodica Lazi}. 21. bataqona Vojne policije. op{tina Prizren. u selu Meja. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1976. maja 1999. godine. Pri{tina.189 JUNACI OTAXBINE 3. maja 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. 28. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. bio je u sastavu 549. u Ni{u. Poginuo je 31. kao vojni obveznik.

na du`nosti strelca protivavionca na „streli 2M”. u selu Lipe kod Smedereva. a neretko je obavqao i du`nost komandira baterije. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Monika i Danijela i porodica Lali}. u rejonu sela Moli}. smer PVO. kao dobrovoqac strelac. u rejonu sela Ko{are. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Boban i porodica Lazovi}. 19. u Andrijevici. Dragi Lali} je ro|en 3. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Novom Kne`evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade. \akovica. Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. 19. u Majdanpeku. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. i Vojnu akademiju. motorizovane brigade. 19. . Poginuo je od dejstva avio-bombe NATO-a. aprila 1999. \akovica. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. februara 1965. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jovana i Ana. te porodica Laj~ak. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. januara 1968. maja 1999. LAJ^AK I{tvana ROBERT LALI] Janka DRAGI LAKI]EVI] Mira{a SR\AN Kapetan prve klase VJ Robert Laj~ak je ro|en 19. 190 Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana sa~uva}e k}eri Senka i Stanislava i porodica Laki}evi}.L S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sne`ana. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira voda baterije raketnog diviziona 250. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Sr|an Laki}evi} je ro|en 22. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1959.

oktobra 1971. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Uspomenu na vodnika Sini{u sa~uva}e sin Stefan. na du`nosti voza~a guseni~nog motornog vozila. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. a potom tehni~ar. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. op{tina De~ani. Poginuo je 28. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Zauvek }e ga se se}ati sin Nikola i porodica Lasica. u selu Bjela. jula 1987. Odlikovan je Medaqom Potpukovnik VJ Bo{ko Lemi} je ro|en 1. U Vojsci Jugoslavije bio je. u selu ^enej. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini. godine. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. k}i Awa i porodica Lau{ev. marta 1999. u Novom Sadu. Republika Hrvatska.191 JUNACI LASICA Ostoje MILO[ OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k L LAU[EV Dragi{e SINI[A za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Novi Sad. pri ~emu su vodniku Lau{evu nanete smrtonosne povrede. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Sini{a Lau{ev je ro|en 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. ujedno operater osmatra~kog radara u 240. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. kao vodnik prve klase po ugovoru. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Daruvar. u Srbobranu. LEMI] Du{ana BO[KO Vodnik policije Milo{ Lasica je ro|en 4. motorizovane brigade na du`nosti na~elnika ARJ PVO. kada je neprijateqska raketa direktno pogodila radar. . marta 1999. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. septembra 1967. februara 1952.

Potporu~nik VJ Predrag Leovac je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. godine u Beranu. 12. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Fahrudin i Emil. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. godine. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. u Pqevqima. na du`nosti komandira voda. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 53. LUKI] Luke DRAGAN LEOVAC Mila PREDRAG LI^INA Hamze SAFET Kapetan VJ Dragan Luki} je ro|en 25. u rejonu sela Ko{are. . Pre{evo. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. Uspomenu na potporu~nika Predraga Leovca sa~uva}e wegova porodica. februara 1967. 14. juna 1999. u rejonu sela Reqin. motorizovane brigade. juna 1999. 15. avgusta 1956. te porodica Li~ina. motorizovane brigade. smer pe{adije. u Pe}i. 1. aprila 1999. na du`nosti komandira voda. aprila 1999. 192 Uspomenu na vojnika Safeta sa~uva}e sinovi Emin. u Ni{u. decembra 1975. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Nirvana i porodica Lemi}. Poginuo je u borbi pro- Vojnik VJ u rezervi Safet Li~ina je ro|en 1. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Jelena i porodica Luki}. grani~nog bataqona.L S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. JUNACI OT AX BINE tiv albanskih terorista. Fikret.

avgusta 1973. Mla|i vodnik policije Sla|an Luki} je ro|en 24. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je na odgovornoj du`nosti u Komandi Tre}e armije. 28. godine. maja 1961. u Quboviji. Odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a tre}eg stepena. maja 1999. aprila 1999. U~estvovao u borbenim dejstvima na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Rekovac Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Agresija NATO-a na SRJ zatekla ga je na {kolovawu u General{tabnoj {koli Vojske Jugoslavije. maja 1999. op{tina Pe}.193 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Jelena i sin Du{an. Uspomenu na Sla|ana trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Luki}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. u Loznici. te porodica Luki} S p o m e n -k w i g a k L LUKI] Milivoja VOJIN Kormorane. LUKI] Milovana SLA\AN LUKI] Miladina ZORAN Potpukovnik VJ Vojin Luki} je ro|en 16. godine. . u okolini sela Pripadnik rezervnog sastava policije Zoran Luki} je ro|en 1. u Jagodini. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Tokom slu`be bio je na raznim du`nostima. 20. u selu Mali Stupej. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 27. Uspomenu na Zorana Luki}a trajno }e ~uvati wegova porodica. februara 1974. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Glogovac. jula 1992. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. godine. smer veze.

juna te godine. oklopne brigade na du`nosti komandira pozadinskog voda. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 252. 11. juna 1999. u Novom Sadu. novembra 1970. upav{i u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Mrasor. u Petrovcu na Mlavi. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Preminuo je od zadobijenih rana 13. na VMA. Poginuo je 21.Q S p o m e n -kk w i g a QUBISAVQEVI] Branislava DARKO MAJORO[ Nade STANISLAV JUNACI OT AX BINE 194 MAJSTOROVI] Avrama ALEKSANDAR Vojnik VJ Darko Qubisavqevi} je ro|en 26. U Vojsci Jugoslavije bio je ni{anxija na samohodnoj haubici 122 mm. Bosna i Hercegovina. na du`nosti protivavionca. Vu~itrn. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. maja 1999. Uspomenu na Stanislava Majoro{a sa~uva}e wegova porodica. juna 1968. Klina. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade. septembra 1978. Uspomenu na Aleksandra Majstorovi}a sa~uva}e wegova porodica. Prizren. Rawen je u toku obavqawa borbenog zadatka. u Mostaru. Poginuo je 1. Vojnik VJ Stanislav Majoro{ je ro|en 17. oklopne brigade. Uspomenu na Darka Qubisavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Ki{ni Bek. Rezervni poru~nik VJ Aleksandar Majstorovi} je ro|en 17. u rejonu sela Gra`danik.

2. me{ovite artiqerijske brigade. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e sinovi Goran. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu poligona „Belo Poqe”. tenkovske ~ete 1. Vojnik VJ u rezervi Vojislav Maksimovi} je ro|en 24. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. jula 1962. u sastavu 125. Slobodan i Miroslav. u selu Pasja~e. Gwilane. januara 1964. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji. . oktobra 1967. k}i Marijana i porodica Maksimovi}. Poginuo je na borbenom zadatku. u selu Kusce. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Hrvatskoj. Tokom slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za voza~a tenka. oklopne brigade. Za vreme agresije NATO-a na SRJ vojnik Maksimovi} se borio u sastavu 52. godine u selu Bubovac. u rejonu sela Grabnik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Jovan i porodica Maki}.195 JUNACI MAKI] Blagoja DRAGAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAKSIMOVI] @ivojina VOJISLAV MAKSI] Du{ana IVICA Kapetan VJ Dragan Maki} je ro|en 16. oklopnog bataqona 252. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. motorizovane brigade. Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju Kosova i Metohije. Pe}. marta 1999. Klina. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jelena i Jovana. kao telefonista. Gwilane. 31. 13. Vojnik VJ u rezervi Ivica Maksi} je ro|en 14. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. maja 1999. aprila 1999. kao voza~ tenka.

kao poslu`ilac sredstava veze. marta 1968. u selu Ostreq. u Ni{u. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. januara 1991. JUNACI OT AX BINE 196 MAN^I] Stanimira DEJAN Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Man~i}a sa~uva}e wegova porodica. obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju raketne baterije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. izgubio je `ivot od kasetne avio-bombe avijacije NATO-a. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. Poginuo je 3. Uspomenu na Neboj{u Maksi}a sa~uva}e wegova porodica. 4. dok je. . godine u selu Gora`devac. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je zaposlen u DD „Kopeks” u Pe}i. k}i Teodora i porodica Maksi}. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. U selu Grabnik. godine. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je poslu`ilac u rodu veze. op{tina Pe}. Pe}. avgusta 1995. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. MAKSI] Ilije NEBOJ[A MARA[ Mijajla WEGOMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Man~i} je ro|en 21. juna 1974. Mla|i vodnik prve klase policije Wegomir Mara{ je ro|en 2. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 25. Tokom agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 230. aprila 1999. kod Kline. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. op{tina Bijelo Poqe. juna 1975. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Maksi} je ro|en 9. 24. Bio je na du`nosti pomo}nika {efa smene u De`urnoj slu`bi Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici.M S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na vojnika Ivicu sa~uva}e sin Ilija.

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. godine. \akovica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. MARINKOVI] Milete DRAGAN Vojnik VJ Goran Marin je ro|en 28. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. 11. u selu Trlabu}. motorizovane brigade. Gwilane. u rejonu Karaule „Ko{are”. op{tina Vu~itrn. me{ovite artiqerijske brigade. S p o m e n -k w i g a k M marta 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Marina sa~uva}e wegova porodica. kao vojnik strelac. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira odeqewa. 20. Uspomenu na Wegomira Mara{a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u izvi|a~- Vojnik VJ Dragan Marinkovi} je ro|en 6. Uspomenu na vodnika Miroslava Marinkova sa~uva}e wegova porodica. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. u Zemunu.197 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. u Sivcu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. godine. aprila 1999. kao vojnik poslu`ilac na haubici 152 mm „nora”. avgusta 1980. MARIN Ninoslava GORAN MARINKOV Jovana MIROSLAV ko-diverzantskom bataqonu 72. 28. ma- . Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Marinkov je ro|en 16. marta 1999. jula 1971. @ivot je izgubio tokom bombardovawa avijacije NATO-a. od snajperskog metka albanskog teroriste. specijalne brigade. marta 1978. u selu Koreti{te. kao komandir odeqewa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

u Pri{tini. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 354. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Zoran Marinkovi} je ro|en 16. oktobra 1961. kao telefonista. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Du{ana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. marta 1977. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. maja 1999. 198 Uspomenu na poginulog vojnika Branislava Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica.M S p o m e n -kk w i g a ja 1999. \akovica. u selu Belanica. Suva Reka. aprila 1999. u Zemunu. Duqe. u Novom Sadu. motorizovanog bataqona 37. Branislav Marinkovi} je ro|en 2. prilikom dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Orlate. 25. pe{adijske brigade. u rejonu Lapu{ki Han. Du{an Marjanovi} je ro|en 3. MARINKOVI] Milovana ZORAN MARINKOVI] ^edomira BRANISLAV MARJANOVI] Lazara DU[AN Vojnik VJ u rezervi. . JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 243. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Ko{are. @ivot je izgubio 4. 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog reda. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. kao poslu`ilac samohodnog oru|a. kao strelac. avgusta 1971.

maja 1999. decembra 1959. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 57. sin Stefan i porodica Markovi}. godine. U toku agresije NATOa na SRJ borio se u sastavu 252. maja 1999. Uspomenu na poginulog Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Bo`idarka Markovi} je ro|ena 10. u Kraqevu. k}i Sowa i porodica Markovi}. Uspomenu na Bobana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. kao voza~ motornog vozila. @ivot je izgubio 25. Poginula je od dejstva albanskih terorista. Uspomenu na Bo`idarku Markovi} sa~uva}e sinovi Zvonko i Rade. grani~nog bataqona. @ivot je izgubio obavqaju}i borbeni zadatak. 16. u rejonu sela Dunavo. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Bobovac. Radila je poslove ra~unovo|e i blagajnika u Odeqewu odbrane u Saveznom ministarstvu za odbranu u De~anima. marta 1978. u Jagodini.199 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARJANOVI] Miodraga BOBAN MARKOVI] @ivote KOSTA vojnika Kostu sa~uva}e k}i Violeta. gde ju je i zatekla agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 31. u ~eti za tehni~ko snabdevawe pozadinskog bataqona. Vojnik VJ u rezervi Kosta Markovi} je ro|en 27. Za vreme odslu`ewa vojnog roka vojnik Markovi} polo`io je voza~ki ispit i bio voza~ motornog vozila. Orahovac. MARKOVI] Qubomira BO@IDARKA Vojnik VJ Boban Marjanovi} je ro|en 18. kao vojnik grani~ar. u Podgorici. oklopne brigade. . januara 1944. maja 1999.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ni{u. kao vojnik vezista. 11. na du`nosti operatera ru~nog pra}ewa u raketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 250. Razvodnik VJ po ugovoru Petar Masnec je ro|en 10. U Vojsci Jugoslavije bio je. januara 1965. u selu Orlane. kraj Barajeva. op{tina Podujevo. Uspomenu na Petra Masneca sa~uva}e wegova porodica. u selu Stanci. maja 1999. pe{adijske brigade. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. oktobra 1972. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 7. op{tina Aleksandrovac. kada je wegovo motorno vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u selu Gorwa Klina. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca sa~uva}e k}eri Marija.M S p o m e n -kk w i g a MARKOVI] Radisava MILOSAV MARKOVI] Srbislava GORAN JUNACI OT AX BINE 200 MASNEC Josipa PETAR Vojnik VJ u rezervi. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. juna 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Arnajevo. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . Mla|i vodnik prve klase policije Goran Markovi} je ro|en 7. septembra 1968. godine. Srbica. Qiqana i Biqana. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova deca i porodica Markovi}. dobrovoqac Milosav Markovi} je ro|en 3. u In|iji. 11. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. @ivot je izgubio 1. kao vojnik po ugovoru. te porodica Markovi}.

De~ani. U toku slu`bovawa u VJ. aprila 1976. ure- . Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Milan Mijatovi} je ro|en 14. Poginuo je od pogotka rakete u kabinu vozila u kojem se nalazio.201 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAXUNI Murata IBRAHIM MEDI] Ilije RADOVAN za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. MIJATOVI] Bogdana MILAN Vojnik VJ Ibrahim Maxuni je ro|en 12. sin Goran i porodica Medi}. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. Republika Hrvatska. januara 1962. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Potporu~nik Mijatovi} dobrovoqno je zamenio mla|eg kolegu na in`iwerijskoj ma{ini. aprila 1999. marta 1999. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na poginulog vojnika Ibrahima Maxunija sa~uva}e wegova porodica. 24. u rejonu sela Stani Batu{ec. centru za elektronsko izvi|awe i osmatrawe. posle zavr{ene Mornari~ko-tehni~ke sredwe vojne {kole. na Aerodromu „Sombor”. oktobra 1975. Poginuo je pri napadu avijacije NATO-a. Zastavnik VJ Radovan Medi} je ro|en 2. maja 1999. obavqao je du`nosti komandira odeqewa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ujedno {ifrera i voza~a u 224. U 359. u Draga{u. u selu Brestovac. u Beogradu. 11. in`iwerijskom bataqonu VJ obavqao je du`nost komandira in`iwerijskog voda i zastupnika komandira in`iwerijske ~ete. kojom je 30. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e k}i Marijana. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Sloveniji i Republici Srpskoj Krajini. Dowi Lapac.

obavqaju}i du`nost vojnika strelca. MIJATOVI] Bo`idara PETAR MIJATOVI] Radivoja VEROQUB MIJATOVI] Radomira BRANISLAV Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. u Kru{evcu. op{tina Bogati}. septembra 1974. Vojni rok je slu`io u in`iwerijskom bataqonu Pripadnik rezervnog sastava policije Branislav Mijatovi} je ro|en 14. De~ani. u rejonu sela Stani Batu{ec. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. dobrovoqac Petar Mijatovi} je ro|en 5. Milan nije mogao da ~uje buku aviona. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na mladog oficira in`iwerije ~uva}e porodica Mijatovi}. novembra 1976. Veroqub Mijatovi} je ro|en 29. u Petrovcu na Mlavi. Ubrzo su iznad tog rejona preleteli agresorovi avioni. Usled brujawa in`iwerijskih ma{ina. Obavqaju}i borbeni zadatak. JUNACI OT AX BINE kao dobrovoqac. op{tina Pe}. u selu Dobri Do. u borbi protiv albanskih terorista u selu Galica. motorizovane brigade na du`nosti in`iwerca pionira. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Repu- . Uspomenu na mladog in`iwerca ~uva}e porodica Mijatovi}. maja 1999. Slobodu otaxbine je. branio u stroju 125.M S p o m e n -kk w i g a |ivan vatreni polo`aj za raketnu jedinicu na teritoriji sela Glu{ci. ~ije su rakete bile smrtonosne za mladog stare{inu. vojnik Mijatovi} je poginuo 29. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1972. 202 37.

a tri meseca borio se i u Republici Srpskoj Krajini. Neboj{a je poku{ao da spas na|e u zaklonu. Vojni rok je slu`io kao voza~ u komandom vodu 311.203 JUNACI OTAXBINE obavqaju}i du`nost vojnika strelca. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. do`ivev{i i ratne rane. aprila 1999. koji su napali vatreni polo`aj wegove jedinice u rejonu sela Cerovik. U sukobu s albanskim teroristima. februara 1978. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi. Kao dobrovoqac pristupio je ratnom sastavu 37. 2. op{tina Vlasenica. u selu Sovqak kod [apca. juna 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Te{ko je rawen i ubrzo je podlegao ranama u KBC Pri{tina. . Dobrovoqac @arko Mijatovi} je na oltar otaxbine polo`io svoj `ivot. dobrovoqac @arko Mijatovi} je ro|en 13. Uspomenu na lik mladog pripadnika raketne jedinice PVO ~uva}e wegova porodica. u selu Dobri Do. Tri godine branio je srpski narod u Republici Srpskoj. ali su „harm” rakete bile brze i ubojite. op{tina Pe}. Vojnik VJ Neboj{a Miji} je ro|en 10. juna 1998. 14. smer auto-mehani~arski. MIJATOVI] Rajka @ARKO MIJI] @ivadina NEBOJ[A Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu u Bogati}u. Sa svojom jedinicom vojnik Neboj{a Miji} je branio nebo iznad Gazimestana kod Pri{tine. marta 1969. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. S p o m e n -k w i g a k B blike Srbije od 1. te{ko je rawen 1. napali vatreni polo`aj wegove raketne baterije. Avioni NATO-a su 23. juna te godine. u selu Zagra|e. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Bio je zaposlen u „FIB” u Pe}i. a ranama je podlegao u no}i. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Mijatovi}.

septembra 1969. obavqao je du`nost referenta saobra}ajne slu`be u 175. radi prikupqawa gra|evinskog materijala za potrebe gra|evinske slu`be svoje brigade. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 9. Uspomenu na Zorana Miki}a ~uva}e wegova porodica. Obavqaju}i borbeni zadatak. u Ni{u. U Vojsci Jugoslavije bio je zaposlen kao majstor u Komandi 125. decembra 1970. Kao vojni obveznik nalazio se u sastavu 202. motorizovane brigade. maja 1999. u Kosovu Poqu. na putu Vrawe – Leskovac. 2. u Pe}i. pe{adijskoj brigadi Ni{kog korpusa. Vojnik VJ u rezervi Zoran Miki} je ro|en 9. Kao potporu~nik po ugovoru. Uspomenu na lik borca iz Pe}i ~uva}e porodica Miki}. op{tina Ka~anik. Radomir Miki} je poko{en rafalnom paqbom iz jedne ku}e u kojoj su se krili albanski teroristi. Poginuo je 9. poginuo je u okr{aju s albanskim teroristima. Na toj du`nosti borio se u sastavu svoje jedinice u odbrani otaxbine na Kosovu i Metohiji. Potporu~nik VJ po ugovoru Ivan Miladinovi} je ro|en 29. na vojni~kom zadatku. pozadinske baze na du`nosti voza~a. Prilikom obilaska stambenih objekata u Pe}i. u rejonu [ahas ^esma – Vr~me.M S p o m e n -kk w i g a MIKI] Pavla RADOMIR MIKI] ^edomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 204 MILADINOVI] Vukoslava IVAN Vojnik VJ u rezervi Radomir Miki} je ro|en 29. Uspomenu na potporu~nika Miladinovi}a ~uva}e wegov sin Lazar i porodica. aprila 1999. novembra 1977. juna 1999.

205 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILADINOVI] Dragoquba MIODRAG MILADINOVI] Du{ana MIODRAG MILADINOVI] Miodraga PREDRAG Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 5. na podru~ju op{tine Istok. u Kraqevu. Poginuo je 8. marta 1965. U toj jedinici borio se hrabro protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. u Istoku. Poginuo je 15. u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Miladinovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. Uspomenu na in`iwerca iz Kraqeva ~uva}e sin Nemawa. borio se u sastavu 7. na du`nost in`iwerca pionira. na borbenom zadatku u rejonu sela Vla{ki Drenovac. Poginuo je 11. juna 1999. Vojnik VJ u rezervi Predrag Miladinovi} je ro|en 7. borio se u sastavu 69. vojnoteritorijalnog odreda. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. februara 1962. Kao vojni obveznik stupio je u in`iwerijski bataqon 252. u rejonu sela Krwine. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Nevena i Kristina i porodica Miladinovi}. pe{adijske brigade. k}i Jasmina i porodica Miladinovi}. avgusta 1965. . Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 4. u Kru{evcu. op{tina Istok. op{tina Srbica. na du`nosti vojnika strelca. oklopne brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. tako {to je upao u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Tomance.

maja 1999. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio obavqaju}i du`nost komandira voda u 53. \akovica. u Ra{koj. Uspomenu na vojnika Miladinovi}a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Novom Selu kod Vu~itrna. od dejstva avijacije NATO-a. MILANOVI] Dragana DEJAN Vojnik VJ u rezervi @iko Miladinovi} je ro|en 15. Vodnik prve klase Predrag Milanovi} poginuo je 5. maja 1999.M S p o m e n -kk w i g a MILADINOVI] Radoquba @IKO MILANOVI] Vladimira PREDRAG JUNACI OT AX BINE 206 Uspomenu na mladog komandira ~uva}e wegovi sin Vladimir. februara 1973. maja 1999. juna 1970. motorizovane brigade. na du`nosti poslu`ioca na sredstvima veze. Vodnik prve klase VJ Predrag Milanovi} je ro|en 27. u `estokom okr{aju s albanskim teroristima u \akovici. Od posledica tih rana preminuo je 24. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. novembra 1966. Vojnik VJ u rezervi Dejan Milanovi} je ro|en 23. grani~nom bataqonu. Odlikovan je Medaqom . obavqao je du`nost zamenika komandira karaule. Kao vodnik prve klase Vojske Jugoslavije. maja 1999. u rejonu sela Ko{are. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. borio se u sastavu 52. Vojnik Milanovi} je rawen 9. Poginuo je 15. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu artiqerijsko-raketnog diviziona 37. u sukobu s albanskim teroristima. k}i Ana i porodica Milanovi}a. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. u Vrawu. na du`nosti poslu`ioca na topu. u rejonu sela Bawica. na Vojnomedicinskoj akademiji.

28. marta 1999. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. novembra 1974. motorizovane brigade. decembra 1979. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Milanovi}. Zauvek }e ga pamtiti sin Bojan i porodica Milanovi}. februara 1958. Bio je na du`nosti komandira Policijskog odeqewa u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Uspomenu na vojnika Milenkova ~uva}e wegova porodica. na borbenom polo`aju jedinice. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. Poginuo je 13. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. u selu Mijajlovac. jula 1970. Uspomenu na borca iz Trstenika ~uva}e wegova porodica. u Vrawu. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. op{tina Pre{evo. op{tina Trstenik. op{tina De~ani. . Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. op{tina Kqu~. Poginuo je 15. gde je zavr{io gimnaziju. MILANOVI] Triva VUJO MILENKOV Ilije NINOSLAV MILANOVI] Milana SA[A Potporu~nik policije Vujo Milanovi} je ro|en 18. aprila 1999. maja 1999. op{tina Srbica.207 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Gorwem Ratkovu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. godine. Vojnik VJ u rezervi Ninoslav Milenkov je ro|en 25. borio se u sastavu 7. pe{adijske brigade. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milanovi} je ro|en 7. borio se u sastavu 78.

oktobra 1998.M S p o m e n -kk w i g a MILENKOVI] Apostola VLADICA MILENKOVI] Borisava NEBOJ[A JUNACI OT AX BINE 208 MILENKOVI] Vojislava DRAGAN Vojnik VJ Vladica Milenkovi} je ro|en 18. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Pantina. u selu @ilivode. k}i Tijana i porodica Milenkovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1994. u selu Mogila. Vitina. maja 1961. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. marta 1999. op{tina Vu~itrn. godine. 12. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. . u selu Crni Lug. juna 1963. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Beogradu. novembra 1976. Uspomenu na lik poginulog borca za otaxbinu ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. marta 1999. Uspomenu na Dragana Milenkovi}a ~uva}e sin Nemawa. Zavr{io je sredwu {kolu. od dejstva kasetne bombe. bore}i se u sastavu izvi|a~ko -diverzantskog bataqona 72. specijalne brigade. Vojnik Milenkovi} je poginuo 30. Tu du`nost je obavqao i na Kosovu i Metohiji. op{tina Vu~itrn. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije je osposobqen za du`nost izvi|a~a diverzanta. 26. op{tina Klina. godine. Vodnik policije Neboj{a Milenkovi} je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Milenkovi} je ro|en 12. u Prokupqu.

Poginuo je prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. jula 1974. 11. 22. motorizovanoj brigadi. u rejonu sela Orlate. motorizovanoj brigadi. u rejonu sela Dowe Streoce. Rajko i Marko. Stupio je u redove Vojske Jugoslavije kao strelac u 37. Poverena mu je odgovorna du`nost komandira izvi|a~kog voda u 115. te porodica Milenkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ u rezervi. u op{tini Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Glogovac. 28. op{tina Glogovac. Poginuo je od ru~ne bombe albanskih terorista. u selu Grabovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kragujevcu. u selu ^aglavica. jula 1967. De~ani. u Vrwa~koj Bawi. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Uspomenu na poginulog Gorana ~uva}e wegovi sinovi Filip. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io wenim braniocima u Vojsci Jugoslavije. dobrovoqac Jovica Milenkovi} je ro|en 4. Rezervni poru~nik VJ Goran Milenkovi} je ro|en 26. u 125. februara 1975. maja 1999.209 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILENKOVI] Vukadina DEJAN MILENKOVI] Du{ana GORAN brane i bezbednosti prvog stepena. MILENKOVI] \or|a JOVICA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milenkovi} je ro|en 25. vojnoteritorijalnom odredu Vojnog okruga Pri{tina. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine da brani wenu slobodu. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i dobrovoqno stao u stroj wenih branilaca. maja 1999.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost komandira tehni~ke ~ete pozadinskog bataqona u 243. u rejonu Karaule „Dejan Radanovi}”. a podlegao je ranama istog dana u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Uspomenu na poginulog kapetana prve klase trajno }e ~uvati sin Ivan i porodica Milenkovi}. U borbu protiv snaga NATO-a i albanskih terorista stupio je sa ~inom kapetana prve klase. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. u Uro{evcu. Obavqao je razli~ite du`nosti u Vojsci Jugoslavije. JUNACI OT AX BINE stavili albanski teroristi u rejonu Ka~anika. MILENKOVI] Milentija BOBAN MILENKOVI] Predraga SLAVI[A Kapetan prve klase VJ Milan Milenkovi} je ro|en 11. januara 1975. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Milenkovi} je ro|en 15. decembra 1968. mehanizovanoj brigadi. 210 MILENKOVI] Jordana MILAN Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka. juna 1999. u Surdulici. Obavqao je du`nost poslu`ioca ure|aja u slu`bi za informisawe Komande . 9. u zasedi koju su po- Vojnik VJ Boban Milenkovi} je ro|en 17. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspe{no je zavr{io Vojnotehni~ku akademiju. jula 1978. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i stupio u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. grani~nom bataqonu.M S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. u Kur{umliji. obavqaju}i du`nost grani~ara u 53. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. \akovica. Te{ko je rawen 5.

septembra 1977. Bosna i Hercegovina. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i odva`no stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 20. dobrovoqac Branko Milenovi} je ro|en 13. pe{adijske brigade. juna 1976. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. motorizovanu brigadu. na putu Glogovac – Srbica. Vojske Jugoslavije i raspore|en u 549. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik strelac u 37. MILENKOVI] Radoslava ALEKSANDAR MILENOVI] Milutina BRANKO MILETI] Dobrivoja MILAN Vojnik VJ Aleksandar Milenkovi} je ro|en 21. jula 1975. S p o m e n -k w i g a k M 354. marta 1999. . Poginuo je 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Aleksandra i porodica Milenovi}. u Zenici. u Aleksincu. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 27.211 JUNACI OTAXBINE banski teroristi otvorili vatru na motorno vozilo u kojem je bio i vojnik Aleksandar. u Kur{umliji od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. godine u Prokupqu. Uspomenu na poginulog Aleksandara trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. tako {to su al- Vojnik VJ u rezervi. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ dobrovoqno je stupio u redove Vojnik VJ u rezervi Milan Mileti} je ro|en 22. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. u rejonu sela Istog Mahala. maja 1999.

Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Slavujko Mileti} je ro|en 5. u selu Kraqane. u selu Prilu`ju. februara 1978. op{tina Vu~itrn. Uspomenu na vojnog policajca Dejana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vu~itrn. vojnoteritorijalnom odredu na podru~ju Kosova i Metohije. bataqonu Vojne policije. februara 1962. 24. Obavqao je du`nost strelca u 54. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kru{evcu. JUNACI OT AX BINE vojnog policajca u 55. Poginuo je 18 maja 1999. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Lumbardi. Poginuo je prilikom odbijawa napada albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina De~ani. Vojnik VJ Dejan Mileti} je ro|en 14. maja 1999. 28. in`iwerskom puku. . 212 MILETI] Dragana DEJAN MILETI] Dragutina SLAVUJKO Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io braniocima u Vojsci Jugoslavije. maja 1999. Poginuo je od posledica dejstava albanskih terorista. k}i Sawa i porodica Mileti}.M S p o m e n -kk w i g a Bio je in`iwerac pionir u 192. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Jovan. \akovica. Uspomenu na poginulog Milana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. u selu Gorwi Mijali}i.

od posledica dejstava avijacije NATO-a. marta 1999. u Para}inu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. . Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 29. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Suva Reka. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica. Preminuo je istog dana u novosadskoj bolnici. MILIKI] Radovana ZVONKO Vojnik VJ Bojan Mileti} je ro|en 26. S p o m e n -k w i g a k M MILETI] @ivorada BOJAN MILETI] Zorana VLADAN brane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1993. februara 1979. godine. Vojnik VJ Vladan Mileti} je ro|en 28. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u odbrambenom stroju Vojske Jugoslavije.213 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog vojnika Bojana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. Poginuo je 22. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Novi Sad. u Sjenici. mehanizovanoj brigadi. u selu Duqe. za vreme obavqawa vojni~kih zadataka u selu ^enej. januara 1971. u Kru{evcu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. Te{ko je rawen 28. od posledica dejstava avijacije NATO-a. aprila 1999. januara 1977. Obavqao je du`nost voza~a guseni~nog motornog vozila i vozila to~ka{a u raketnoj bateriji 240. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMla|i vodnik prve klase policije Zvonko Miliki} je ro|en 19. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243.

Uspomenu na poru~nika Bobana trajno }e ~uvati porodica Mili}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Vaganica. u Somboru. MILI] Dragoquba SR\AN Kapetan VJ Mitar Milinkovi} je ro|en 13. u Beogradu. puku veze. januara 1970. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati porodica Milinkovi}. .M S p o m e n -kk w i g a maja 1999. op{tina Kosovska Mitrovica. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Uspe{no je zavr{io Sredwu vojnu {kolu i Vojnu akademiju Kopnene vojske. smer pe{adije. aprila 1999. februara 1974. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandiPoru~nik VJ Boban Mili} je ro|en 16. Poginuo je 31. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. smer veze. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira voda u 52. JUNACI OT AX BINE ra ~ete u 317. i zapo~eo slu`bovawe u Potporu~nik VJ Sr|an Mili} je ro|en 16. Obavqao je du`nost komandira voda i komandira ~ete. marta 1999. prilikom dejstva krstare}ih raketa na objekat u kojem je obavqao du`nost. na prevoju Volujak u op{tini \akovica. Za ispoqenu hrabrost u obavqawu odgovorne du`nosti odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog Zvonka sa~uva}e sin Stevan i porodica Miliki}. 214 MILINKOVI] Dragojla MITAR MILI] Dragoquba BOBAN Vojsci Jugoslavije. u Somboru. bataqonu Vojne policije. specijalisti~ko {kolovawe. februara 1974. u Beogradu. 14.

215 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Kao vojni obveznik. Upravqaju}i vozilom VJ na slu`benom zadatku. aprila 1999. a preminuo je 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nom bataqonu Pri{tinskog korpusa. identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. maja 1999. motorizovanoj brigadi. 15. Uspomenu na vojnika Milo{a trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. marta 1999. obavqao je du`nost komandira ra~unarskog odeqewa u 125. bio je u stroju 201. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. . Uspomenu na vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. u rejonu Karaule „Ko{are”. na putu Pri{tina – Leskovac. u Trsteniku. Uspomenu na poginulog potporu~nika Sr|ana trajno }e ~uvati porodica Mili}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 3. Te{ko je rawen 31. za vreme obavqawa borbenog zadatka. novembra te godine na VMA. vojni voza~ Milo{ Mili}evi} je upao u zasedu albanskih terorista. MILI]EVI] Dragi}a MILO[ MILI]EVI] @ivotija DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Milo{ Mili}evi} je ro|en 16. kao potporu~nik Vojske Jugoslavije. Vojnik VJ Dragan Mili}evi} je ro|en 2. pozadinske baze. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Dana 18. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. aprila 1978. \akovica. Obavqao je du`nost grani~ara u 53. Lukovska Bawa kod Kur{umlije. februara 1947. u selu Mr~e.

Obavqao je du`nost operatera na kontrolnoj ispitnoj stanici u 311. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. za vreme oba- Desetar VJ po ugovoru Mali{a Milovanovi} je ro|en 24. maja iste godine. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. aprila 1999. Poginuo je 31. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. oktobra 1977. prilikom dejstava snaga NATO-a krstare}im raketama na objekat u kojem je obavqao du`nost.M S p o m e n -kk w i g a MILOVANOVI] Vasiqka STANI[A JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog pukovnika Milovanovi}a trajno }e ~uvati sinovi Dejan i Nenad i porodica Milovanovi}. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Komandno-{tabnu {kolu. MILOVANOVI] Dragoslava MALI[A Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 3. u Beogradu. op{tina Leskovac. od dejstava avijacije NATOa. Pukovnik VJ Stani{a Milovanovi} je ro|en 19. u selu Bo|evica. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao je mnoge odgovorne du`nosti: od komandira voda i komandanta jedinica Vojne policije do na~elnika odseka u Odeqewu bezbednosti Komande Prve armije. u selu Belo{evac. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. Kragujevac. Te{ko je rawen 19. Obavqao je du- . u Kraqevu. jula 1949. Preminuo od posledica rawavawa. 216 MILOVANOVI] Dragana GORAN vqawa du`nosti stra`ara na objektu „Bela}evac” kod Pri{tine. 13. Kao profesionalni stare{ina Vojske Jugoslavije. Za savesno obavqawe du`nosti dobio je vi{e priznawa. jula 1970.

upav{i u zasedu albanskih terorista. avgusta 1974. Poginuo je 4. u Beogradu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Obavqao je ~asnu du`nost grani~ara u 15. juna 1970. MILOVANOVI] Du{ana GORAN MILOVANOVI] Radoja MIR^ETA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milovanovi} je ro|en 23. op{tina Bogati}. 30. Poginuo je obavqaju}i ratne zadatke.217 JUNACI OTAXBINE grani~nom bataqonu. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati k}i Bojana. S p o m e n -k w i g a k M `nost rukovaoca in`iwerijskim ma{inama u 359. Uspomenu na desetara po ugovoru trajno }e ~uvati k}eri Jovana i Milica i porodica Milovanovi}. Poginuo je 11. prilikom obavqawa du`nosti. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira ten- Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 17. . septembra 1978. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je vaspita~ vi{e generacija vojnika tenkista. Bio je strelac u 7. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. MILOVANOVI] Mom~ila DEJAN 1999. u selu Ratare kod Kru{evca. aprila 1999. in`iwerijskom bataqonu. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. u rejonu sela Glu{ci. u selu Izbica kod Srbice. sin Stefan i porodica Milovanovi}. u selu Jelava kod Loznice. u Blacu. Uspomenu na vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. maja Kapetan VJ Mir~eta Milovanovi} je ro|en 1. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti.

26. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. Poginuo je. Bio je pripadnik 125. Grdelica. 7. selo Tuma~ino. Vojnik VJ u rezervi Branislav Milovanovi} je ro|en 14. u sukobu s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. op{tina Gwilane. motorizovane brigade. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Goran i porodica Milovanovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao . Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1964. u selu Orahovica Grabli~ki.M S p o m e n -kk w i g a kovske ~ete u 243. Uspomenu na Mir~etu trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je 26. predvode}i svoje tenkiste. marta 1973. 218 MILOJEVI] Milosava SA[A MILOVANOVI] Stojana BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milojevi} je ro|en 18. na podru~ju Kosova i Metohije. u Kosovskoj Mitrovici. u rejonu Duqe. u rejonu sela Gorwa Budriga. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom obavqawa vojni~kog zadatka u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Suva Reka. aprila 1999. Bio je ni{anxija u 175. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. mehanizovanoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. maja 1999.

dobrovoqac Borislav Miloradovi} je ro|en 21. Za ispoqenu hrabrost. MILOSAVQEVI] Qubi{e \OR\E Vodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Milojevi} je ro|en 21. Poginuo je 17. izvla~e}i rawenog druga na polo`aju. godine. S p o m e n -k w i g a k B MILOJEVI] Tomislava ZORAN MILORADOVI] Du{ana BORISLAV Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Dowa Bela Reka. grani~nom bataqonu. i 1999. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. motorizovanu brigadu. novembra 1970. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost u bataqonu za protivteroristi~ka dejstva Vojne policije 72. po`rtvovawe i humanost Vojnik VJ u rezervi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u redove branilaca otaxbine i bio raspore|en u 549. Obavqao je du`nost grani~ara i voza~a motornog vozila u 15. marta 1952. \akovica. u se- . Uspomenu na Borislava trajno }e ~uvati sin Dalibor i porodica Miloradovi}. aprila 1999.219 JUNACI OTAXBINE odlikovan je Ordenom za hrabrost. specijalne brigade. op{tina Mladenovac. Uspomenu na vodnika Zorana trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. 4. na Ko{arama. Vojnik VJ \or|e Milosavqevi} je ro|en 21. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i u sukobu s albanskim teroristima na podru~ju Kosova i Metohije 1998. Poginuo je prilikom obavqawa vojni~kog zadatka. aprila 1999. u Beogradu. decembra 1976. u selu Velika Ivan~a. op{tina Bor. prilikom napada albanskih terorista u rejonu Prizrena. Poginuo je 20.

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. MILOSAVQEVI] Miodraga PREDRAG Razvodnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sla|an Milosavqevi} je ro|en 27. u selu SmaiNeboj{a Milosavqevi} je ro|en 15. Pre- . Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. avgusta 1992. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u trajno }e ~uvati porodica Milosavqevi}. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Pri{tini. 28. avgusta 1969. godine. u selu Zaskok. Poginuo je 31. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Krepoqin. septembra 1968. op{tina @agubica. op{tina Pe}. Bio je na du`nosti izvi|a~a u 64. op{tina [timqe. u selu Zla{. 18. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. op{tina Uro{evac. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Uspomenu na poginulog vojnika Neboj{u trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Milosavqevi}. u rejonu sela Krivenik. aprila 1999. u selu Pi{tane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. vojnoteritorijalnom odredu. godine. 220 MILOSAVQEVI] Milana SLA\AN MILOSAVQEVI] Milorada NEBOJ[A koju su postavili albanski teroristi. JUNACI OT AX BINE lovci.M S p o m e n -kk w i g a lu Jelava kod Loznice. februara 1974. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. od posledica dejstava protivtenkovske mine Vodnik policije Predrag Milosavqevi} je ro|en 12. op{tina Pri{tina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u op{tini Ka~anik.

Obavqao je du`nost poslu`ioca topa. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. u selu Samarinovac kod @itora|e. S p o m e n -k w i g a k M minuo je 28. novembra 1978. Uspomenu na poginulog vojnika Milosava trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. . Uspomenu na poginulog vojnika Darka trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Vojnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 20. \akovica. De~ani. oktobra 1978. Vojnik VJ Milosav Milo{evi} je ro|en 7. u Kragujevcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. u rejonu sela Ko{are. od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. MILO[EVI] Dragana GORAN Vojnik VJ Darko Milo{evi} je ro|en 28. u 125. u Qigu. 5. MILO[EVI] Branislava DARKO MILO[EVI] Vlade MILOSAV Poginuo je 11.221 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. u rejonu sela Stani Batu{ec. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. novembra 1970. motorizovanoj brigadi. maja 1999.

Poginuo je od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. 24. obavqao je du`nost komandira odeqewa u 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. in`iwerijskom puku.M S p o m e n -kk w i g a Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 192. motorizovanu brigadu. \akovica. marta 1968. maja 1999. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati k}i Milena. u rejonu sela Padali{te. maja 1999. JUNACI OT AX BINE branilaca otaxbine i bio raspore|en u 125. pe{adijskoj brigadi. maja 1999. 11. . 23. u selu Kraqan. Uspomenu na poginulog dobrovoqca trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica Milo{evi}. avgusta 1966. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vodnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 16. sin Mihajlo i porodica Milo{evi}. 222 MILO[EVI] \or|a RADE MILO[EVI] Milosava GORAN Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi. u selu Su{ica kod Kru{evca. dobrovoqac Rade Milo{evi} je ro|en 19. Poginuo je upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi. u selu Stani Batu{ec. De~ane. u Po`arevcu. Kao rezervni stare{ina Vojske Jugoslavije. u okolini Istoka.

u selu Dowa Lapu{wa kod Vlasotinca. u Zadru. Od 17. oklopnoj brigadi. Bio je vojnik strelac u 57. Od zadobijenih povreda preminuo je 12. Osta}e zauvek u se}awu svoje porodice. do 25.223 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na preminulog vodnika trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. decembra 1998. juna 1999. godine. u Istoku. Kostawe. Republika Hrvatska. Poginuo je 5. prilikom obezbe|ivawa dr`avne granice. aprila 1966. oktobra 1968. od posledica dejstaVojnik VJ Seqa Milo{evi} je ro|en 14. Obavqao je du`nost bolni~ara u Vojnom odseku u Prizrenu. Poginuo je 30. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Vojnik VJ u rezervi Vladan Milo{evi} je ro|en 21. . februara 1996. Te{ko je rawen 11. u rejonu sela Planeja. grani~nom bataqonu na Karauli „Dunavo”. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. u rejonu sela [timqe. prilikom izvla~ewa rawenika. maja iste godine u bolnici u Pri{tini. maja 1999. aprila 1978. maja 1999. MILO[EVI] Milutina VLADAN MILO[EVI] Mladena SEQA Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sini{a Milo{evi} je ro|en 14. za vreme bombardovawa aviona NATO-a. S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Milo{a SINI[A va artiqerije albanskih terorista. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira artiqerijskog odeqewa u 211. u rejonu sela Dunavo. Smrtne rane tom mladom vojniku nanele su razorne bombe avijacije NATO-a. Uspomenu na hrabrog bolni~ara trajno }e ~uvati k}eri Marija i Jovana i porodica Milo{evi}. oktobra 1995. Vojni rok je slu`io od 17. u op{tini Prizren.

blizu Ra{ke. lake pe{adijske brigade. Desetar VJ po ugovoru Sr|an Milo{evi} je ro|en 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. Mobilisan je kao strelac u 1. kao razvodnik. potpuno izmasakrirano. u selu Kijevo. koju su postavili albanski teroristi. Bio je. na du`nosti komandira odeqewa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovani bataqon 37. u selu Gradac. u rejonu sela Zmi} blizu Kosovske Mitrovice. Zoran je poginuo 25. motorizovane brigade. k}eri Jelena i Sne`ana i porodica. Klina. Uspomenu na Zorana sa~uva}e sin Sre}ko. aprila 1961. Borio se na Kosovu i Metohiji u izvi|a~kom vodu 58. oklopnoj brigadi. Wegovo telo je prona|eno dan posle. Ivan je poginuo 1. u selu Vitkovac kod Kraqeva. Razvodnik VJ u rezervi Ivan Milo{evi} je ro|en 13. U~estvovao je u borbenim dejstvima na prostoru Republike Srpske Krajine. Wegov lik pamti}e k}i Nevena i porodica. kada se vra}ao sa borbenog zadatka. Bio je vi{e od {est godina vojnik po ugovoru u 252. . maja 1999. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista. maja 1975. Pamti}e ga s tugom u srcu porodica. marta 1999. u Ra{koj. Sr|an je poginuo 27. oklopne brigade. jula 1972. Stradao je od ruke albanskih terorista. u rejonu sela Negrovce. a na Kosovu i Metohiji se borio kao izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti 252.M S p o m e n -kk w i g a MILO[EVI] Mom~ila ZORAN MILO[EVI] Radmila SR\AN JUNACI OT AX BINE 224 MILO[EVI] Ratomira IVAN Vojnik VJ u rezervi Zoran Milo{evi} je ro|en 28. Vozilo u kojem se nalazio nai{lo je na minu sa usmerenim dejstvom.

u Leskovcu. pe{adijskog bataqona 354. aprila 1999. oklopne brigade. Mla|i vodnik VJ Miroslav Milo{evi} je ro|en 24. oktobra 1960. bio je na du`nosti komandira odeqewa u 1. 1. pe{adijske brigade. u rejonu sela Komorane. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Rezervni kapetan VJ Dragan Milunovi} je ro|en 7. k}i Milica i porodica. op{tina Kur{umlija. maja 1999. k}i Dragana i porodica. . juna 1999. godine od dejstva neprijateqeve avijacije u selu Vrbovac. u selu Ma~kovac. u sukobu s albanskim teroristima. Miroslav je odlikovan Ordenom za hrabrost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Bio je narodni poslanik u Skup{tini Republike Srbije. Nikada ga ne}e zaboraviti dve k}eri bliznakiwe Sawa i Sandra i porodica Milunovi}. Belo Poqe. Mobilisan je 7. Bio je mobilisan kao bolni~ar u Komandu 15. Novica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Lozovik kod Velike Plane. Kada je po~eo rat. kod sela Duz.225 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Stojana NOVICA MILO[EVI] Tomislava Miroslav MILUNOVI] Ratimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Novica Milo{evi} je ro|en 7. oktobra 1953. artiqerijskom divizionu 279. Wegovog lika se}a}e se sin Darko. Dragan je poginuo 22. Poginuo je 1. Se}a}e ga se sin Milo{. septembra 1961. i kao rezervni kapetan postavqen na du`nost komandira ~ete 1.

Preminuo je 20. marta 1999. godine. pe{adijske brigade. avgusta 1976. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pri{tina. u Kru{evcu. godine. MIQKOVI] Draga BRATISLAV Vodnik prve klase policije Zlatko Milutinovi} je ro|en 31. Vojnik VJ u rezervi Bratislav Miqkovi} je ro|en 10. u selu Sedlare. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Kragujevcu. na putu Orlate – Mali{evo. Uspomenu na wega sa~u- Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Milutinovi} je ro|en 30. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Jelena i Milica i porodica Milutinovi}. maja 1967. u Kragujevcu. Bio je policajac u Policijskoj stanici za obezbe|ewe Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Mobilisan je tokom agresije i bio je na prostoru Kosova i Metohije kao voza~ u sastavu 7. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. te porodica Milutinovi}. 18.M S p o m e n -kk w i g a MILUTINOVI] @ivadina ZLATKO JUNACI OT AX BINE va}e k}eri Aleksandra i Jovana. op{tina [timqe. 226 MILUTINOVI] Milorada DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. aprila iste godine u Pri{tini. Bratislav je poginuo 13. 26. marta 1960. aprila 1999. u rejonu sela Vitak kod Srbice. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994.

te porodica Miqkovi}. prilikom dejstva avijacije NATO-a. gde se u ~asu izbijawa ratnih dejstava zatekao na odslu`ewu vojnog roka. MIQKOVI] Stanimira ZVONKO MIQKOVI] Miodraga SLAVI[A ca. Bio je vojnik protivpo`arac u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog bataqona. maja 1999. marta 1961. op{tina Kosovo Poqe. od eksplozije protivtenkovske mine. obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. koji je bio prepot~iwen 7. avgusta 1978. op{tina Istok. . Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Mini} je ro|en 1. u selu Bresje. MINI] Borislava MOM^ILO Desetar VJ u rezervi Zvonko Miqkovi} je ro|en 16. Dva dana posle otpo~iwawa agresije NATO-a na SRJ mobilisan je kao desetar u 115. aprila 1972. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu. u selu ^irez kod Glogov- Vojnik VJ Slavi{a Miqkovi} je ro|en 6. Zvonko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijskoj brigadi. u Leskovcu. juna 1999. U~estvovao je u ratu na teritoriji Bosne i Hercegovine. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. U Vojsku Jugoslavije je mobilisan 25. Pamti}e ga porodica. Obili}. Poginuo je 3. Poginuo je u Beogradu. i obavqao je du`nost pu{komitraqesca u 69. u selu @a~. Uo~i agresije je bio zaposlen u Elektroprivredi Srbije. 20. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu. Wegov lik osta}e u se}awu porodice. marta 1999. vojnoteritorijalni odred Vojnog okruga Pri{tina. Se}a}e ga se k}eri Anica i Tamara. u Termoelektrani „Kosovo-A”. koju su postavili albanski teroristi. vojnoteritorijalnom odredu Istok.227 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. Slavi{a je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti.

motorizovanoj brigadi bio je na du`nosti poslu`ioca na haubici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijskoj brigadi. februara 1965. prilikom dejstva avijacije NATO-a. aprila 1999. op{tina Istok. Zavr{io je sredwu {kolu i na odslu`ewe vojnog roka oti{ao 21. marta 1999. aprila 1999. te wegova porodica. 228 Vladimir je poginuo 26.M S p o m e n -kk w i g a Mom~ilo je poginuo 11. Neboj{e }e se se}ati sinovi Damjan i Du{an. decembra 1978. na borbenom polo`aju kod sela Reqan. godine u Trsteniku. u Apatinu. Slobodan je poginuo 15. mobilisan je na du`nost manipulanta u 7. od dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. op{tina Srbica. u rejonu sela Landovica. juna 1998. JUNACI OT AX BINE Poginuo je 13. MIRI] Du{ana NEBOJ[A MIRKOV @arka VLADIMIR MIRKOVI] Veqka SLOBODAN Vojnik VJ Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Miri} je ro|en 24. u sukobu s albanskim teroristima. motorizovane brigade. prilikom obavqawa zadatka. Vojni rok je slu`io od 20. op{tina Pre{evo. . marta 1978. Odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. u rejonu sela Vitak. godine. Mladog vojnika se}a}e se wegova porodica. septembra 1998. U 549. Vladimir Mirkov je ro|en 20. kada je upao u zasedu albanskih terorista kod sela Tomance. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica i k}eri Aleksandra i Sawa. Bio je vojnik 78. Slobodan Mirkovi} je ro|en 28. u Ivawici. kao artiqerac.

op{tina Srbica. u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1999. Lik mladog borca pamti}e wegova porodica. op{tina [timqe. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Crnoqevo. sin Milo{ i porodica Miti}. Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1997. Mla|i vodnik policije Radi{a Mirkovi} je ro|en 28. 5. januara 1976. Pripadnik rezervnog sastava policije Predrag Miti} je ro|en 31. Uspomenu na Radi{u Mirkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Qig. u Novom Selu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. marta 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. oktobra 1953. Poginuo je 15. maja 1999. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. . MISIRLI] Ogwena DEJAN MITI] Borisava PREDRAG MIRKOVI] Milorada RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Misirli} je ro|en 5. u Ubu. septembra 1977. \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Rzale. Dejan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Berkovo kod Kline. Mobilisan je 1. kao strelac u 53.229 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Lik mladog vojnika pamti}e zauvek porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1981. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica. grani~ni bataqon. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. op{tina Vitina. 26. maja 1999.

februara 1960. Na Kosovu i Metohiji se borio kao komandir minobaca~kog voda 82 mm. op{tina Orahovac. bio sa grupom stare{ina na borbenom izvi|awa. Bio je policajac u Policijskoj stanici na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. motorizovane brigade. motorizovanog bataqona 37. U~estvovao je u ratovima koji su vo|eni na prostoru Slovenije i Republike Srpske Krajine. u selu Dobrujevac. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Vladimir i porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. marta 1950. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dalibor i Milan. u selu Zo~i{te. Zastavnik prve klase VJ Vojislav Miti} je ro|en 30.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Miladina MIROSLAV MITI] Petronija VOJISLAV JUNACI OT AX BINE 230 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. . Kapetan prve klase VJ Dragan Mitrovi} je ro|en 15. Zavr{io je sredwu {kolu u~enika u privredni i kurs za policajce. smer pe{adije. Tom prilikom je smrtno stradao. 12. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je na du`nosti komandanta 1. u sastavu 3. smer pe{adije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Aleksinac. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. motorizovane brigade. u selu Karan kod U`ica. maja 1999. kada su na wih albanski teroristi otvorili vatru. koja je bila u sastavu Pri{tinskog korpusa. motorizovanog bataqona 37. marta 1981. MITROVI] Blagoja DRAGAN Vodnik prve klase policije Miroslav Miti} je ro|en 20. u rejonu sela Istok Mahala. septembra 1968. godine. Vojislav je 15. U~estvovao je u ratu koji je vo|en na prostoru Republike Srpske. k}i Marija i porodica Miti}. maja 1999.

Penzionisan je u ~inu vodnika prve klase. 24. Vodnik VJ po ugovoru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sla|an je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. sin Darko i porodica. U~estvovao je u ratu na prostoru Republike Srpske. godine. maja 1967. Kada je otpo~ela agresija na SRJ. Bio je na du`nosti vojnika kuvara u prizrenskoj 549. 5. novembra 1979. 8. godine. S p o m e n -k w i g a k M Dragan je poginuo 20. Na motorno vozilo u kojem se nalazio pucali su albanski teroristi.231 JUNACI OTAXBINE na 1981. Bio je zaposlen u AMD u Pe}i. MI]UNOVI] Petra MOM^ILO MIHAJLOVI] Vladimira SLA\AN MIHAJLOVI] Du{ana MARIO Vojnik VJ Sla|an Mihajlovi} je ro|en 29. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. marta. smer artiqerije. godine. izvr{avaju}i borbeni zadatak. maja 1999. javio se u redove Vojske kao Pripadnik rezervnog sastava policije Mom~ilo Mi}unovi} je ro|en 23. sinovi Predrag i Sr|an i porodica Mi}unovi}. juna 1998. dobrovoqac Mario Mihajlovi} je ro|en 20. u Kosovskoj Mitrovici. u rejonu sela Ku{lin kod \akovice. motorizovanoj brigadi. U Vojsku Jugoslavije je stupio 22. Zavr{io je sredwu {kolu. ju- . u selu Vinarce kod Leskovca. maja 1999. aprila 1999. op{tina Pe}. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. u selu Dowe Barane. Poginulog kapetana se}a}e se k}i Danijela. u rejonu sela Istok Mahala. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sowa. novembra 1945.

1. MIHAJLOVI] Radosava VOJMIR Vojnik VJ Ivan Mihajlovi} je ro|en 9. k}i Jelena i porodica. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka. 232 MIHAJLOVI] Jovice IVAN MIHAJLOVI] Mali{e MIROSLAV Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. u selu Trstenik. aprila 1999. pe{adijske brigade. u Smederevu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. Mario je poginuo 15. Rezervni poru~nik VJ Vojmir Mihajlovi} je ro|en 13. JUNACI OT AX BINE rizovane brigade i bio je na du`nosti komandira odeqewa. u Leskovcu. u Uro{evcu. moto- Vodnik prve klase policije Miroslav Mihajlovi} je ro|en 24. Zavr{io je Fakultet op{tenarodne odbrane i bio zaposlen u . op{tina Glogovac. Ivan je poginuo 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.M S p o m e n -kk w i g a dobrovoqac. \akovica. juna 1982. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 22. pe{adiskom bataqonu 354. marta 1962. hrabro se bore}i s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are”. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Postavqen je na du`nost komandira voda u 3. u borbi s albanskim teroristima. u selu Hrtica. aprila 1999. Uspomenu na wega }e ~uvati sin Marko. oktobra 1961. Ivana }e pamtiti wegova porodica. septembra 1998. Borio se na Kosmetu u sastavu 125. Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{ i Mladen i porodica Mihajlovi}. decembra 1977.

Poginuo je 31. .233 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Uro{evcu. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. bore}i se kao komandir odeqewa u 101. op{tina Ka~anik. U Vojsci Jugoslavije je od 23. u Zemunu. u rejonu sela Krivenik. zauvek }e pamtiti wegova porodica. smer pe{adije. Miroslav je poginuo na borbenom polo`aju. maja 1999. Vojmir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je kada je vozilo kojim je sa drugovima izvla~io povre|ene nai{lo na protivtenkovsku minu. Desetar VJ u rezervi Miroslav Mici} je ro|en 20. godine. Wegov lik pamti}e sinovi Dragan i Darko i porodica Mici}. kao rezervni poru~nik. S danom otpo~iwawa agresije je. aprila 1999. U~estvovao je u borbama na Kosovu i Metohiji. stupio u redove Vojske Jugoslavije i bio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u Komandi 64. Orahovac. 27. Poginulog poru~nika pamti}e sin \or|e i porodica Mihajlovi}. maja 1999. prilikom odbrane sela Velika Ho~a. sina jedinca. od napada albanskih terorista. u rejonu sela Dowa Morina. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Velika Ho~a kod Orahovca. \akovica. motorizovanoj brigadi. septembra 1998. Wegovu jedinicu su 16. marta 1979. Bio je vojnik strelac u 125. MIHAJLOVI] Stanoja @EQKO MICI] Sava MIROSLAV Vojnik VJ @eqko Mihajlovi} je ro|en 19. septembra 1961. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Pri{tina. napali albanski teroristi. Poginulog vojnika. vojno-teritorijalnom odredu Orahovac.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskom bataqonu 71. u selu Rudare. nalaze}i se na zadatku u borbenom vozilu pe{adije M-80. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Kao vodnik prve klase. Lik poginulog borca pamti}e wegova porodica. Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine. marta 1999. u selu Mogila. 4. Poginuo je nesre}nim doga|ajem. u rejonu Karaule „Morina”. oklopnu brigadu. u Leskovcu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar u 53. . Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica.M S p o m e n -kk w i g a MICI] Sini{e SLAVI[A JUNACI OT AX BINE 234 MLADENOVI] Lazara DEJAN MLADENOVI] Miomira MARKO Vojnik VJ Slavi{a Mici} je ro|en 24. 17. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Hrabrog vodnika pamti}e wegova porodica. januara 1974. oktobra 1974. Podujevo. od gelera kasetne bombe. u [apcu. Dejan je poginuo 30. Vodnik prve klase VJ Dejan Mladenovi} je ro|en 11. Tokom agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je mobilisan u 211. septembra 1978. grani~nom bataqonu. u Ni{u. Borio se u ratu na prostoru Republike Srpske. Vitina. \akovica. aprila 1999. tako|e na Kosovu i Metohiji. specijalne brigade. Vojnik VJ u rezervi Marko Mladenovi} je ro|en 18.

12. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije M-80 A. aprila 1999. Radio je u Odseku za vezu Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. u selu Dowa Srbica. januara 1970. januara 1976. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 19. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. godine. u Vrawu. op{tina Prizren. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Orlane – Ka~ikol. op{tina Suva Reka. Uspomenu na Zvezdana Mladenovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. 24. Vojni rok je slu`io od 20. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Mladenovi} je ro|en 20. u selu Pe}ane. godine. Poginulog vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. Na Kosmetu je bio u sastavu 15.235 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B MLADENOVI] Spase ZVEZDAN MLADENOVI] Srboquba DEJAN MOKU[ Lasla ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Zvezdan Mladenovi} je ro|en 24. aprila 1999. u Senti. Bio je zaposlen u „Kosovovinu” u Maloj Kru{i. Trajno }e ga u se}awu ~uvati wegova porodica. . Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Zoltan je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. januara 1998. op{tina Podujevo. marta 1978. Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1998. godine. maja 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Pri{tini. oklopne brigade. Vojnik VJ Zoltan Moku{ je ro|en 27.

Poginuo je 4. Na Kosmetu je bio na du`nosti komandira voda u ~eti veze 125. obavqaju}i zadatak u selu Jelava kod Loznice. motorizovane brigade. u Kraqevu. te porodica Mun}an. aprila u Vojnomedicinskoj akademiji. aprila 1999. upav{i u zasedu albanskih terorista. februara 1960. Preminuo je 17. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Nandora }e se se}ati sinovi Darko i Veqko. u Ba~koj Topoli.M S p o m e n -kk w i g a MUJOVI] Milete ZLATKO MUN]AN Jano{a NANDOR JUNACI OT AX BINE 236 za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 2. Vojnik VJ u rezervi. radiofonista u 1. motorizovane brigade. januara 1973. grani~ne brigade. Sa{a je 2. odeqewu voda za intervencije 15. dobrovoqac Nandor Mun}an je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom . juna 1978. u rejonu sela Likovac. aprila 1999. U Republici Srpskoj Krajini borio se osam meseci. Nandor je poginuo 5. motorizovani bataqon 37. javio se u redove Vojske kao dobrovoqac. k}eri Mirjana i Jelena. MUWI] Bo`idara SA[A Vojnik VJ Zlatko Mujovi} je ro|en 10. Vojni rok je slu`io kao vojnik grani~ar. Wegov lik }e pamtiti porodica Mujovi}. aprila 1999. a u Republici Srpskoj tri meseca. U~esnik je ratova koji su vo|eni na prostoru prethodne Jugoslavije. u Podgorici. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Sa{a Muwi} je ro|en 31. zadobio te{ke povrede prilikom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Grebnik. Kada je po~ela agresija na SRJ.

Major Na| je komandovao baterijom 30/2 mm u odbrani slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. samohodnom raketnom puku PVO. k}i Timen i porodica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Istog Mahala. S p o m e n -k w i g a k N za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kraj Pe}i. u Bawi Koviqa~i. Lik mladog potporu~nika osta}e u se}awu k}erkice Jovane i porodice Muwi}. borio se u sastavu 37. godine. 4. na putu Srbica – Glogovac. komandir baterije je smrtno stradao od eksplozije bombe koju su na razme{tajnu prostoriju jedinice lansirali piloti neprijateqevog aviona. NA\ Jano{a [ANDOR Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. decembra 1975. NASTI] Milo{a BOBAN Major VJ [andor Na| je ro|en 31. U Vojsku Jugoslavije je stupio u junu 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost komandira baterije u 230. motorizovane brigade. u Be~eju.237 JUNACI OTAXBINE Obavqaju}i borbeni zadatak sa vatrenog polo`aja u rejonu Grebnika. i te~aj za raketni sistem „KUB-M”. NEGI] Milivoja BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Boban Nasti} je ro|en 15. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Nasti}. februara 1978. 20. na du`nosti voza~a u Komandi motorizovanog bataqona. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. maja 1956. Uspomenu na majora [andora ~uva}e sin Atila. Klina. Vojnik VJ Branislav Negi} je ro|en 25. . u Ra{koj.

Rezervni kapetan prve klase VJ Vladimir Nedeqkovi} je ro|en 23. na du`nosti telefoniste linija{a 224. \akovica. prilikom raketirawa motornog vozila u kojem se nalazio na borbenom zadatku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine.N S p o m e n -kk w i g a Na Kosovu i Metohiji branio je slobodu otaxbine u sastavu 125. u Prokupqu. u Kur{umliji. na kasarnu u Prokupqu. zadobio je smrtonosne povrede. u garnizonu Prokupqe. Desetar VJ po ugovoru Boban Nedeqkovi} je ro|en 2. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Dragana Nedeqkovi}a ~uva}e wegova porodica. kraj Podujeva. Odbijaju}i sa svojom jedinicom napad albanskih terorista u rejonu Karaule „Ko{are”. na du`nosti vojnika kuvara. aprila 1999. Avijacija NATO-a sna`no je dejstvovala bombama i raketama. Ni{. Uspomenu na mladog branioca otaxbine ~uva}e wegova porodica. 24. Desetar Boban Nedeqkovi} stradao je u ru{evinama svoje kasarne. JUNACI OT AX BINE Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 211. Uspomenu na poginulog vezistu ~uva}e wegov sin Stefan. Poginuo je u rejonu sela Merdare. 14. motorizovane brigade. u selu Gorwi Medo{evac. gde je i ra- . k}i Natalija i porodica Nedeqkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. februara 1969. oktobra 1959. NEDEQKOVI] Bo`idara DRAGAN NEDEQKOVI] Du{ana BOBAN NEDEQKOVI] Radovana VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dragan Nedeqkovi} je ro|en 13. juna 1947. centru za stacionarne veze. 238 U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1993. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. marta 1999.

u Be~eju. a u 354. Uspomenu na dobrovoqca iz Beograda ~uva}e porodica Nestorovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. `ele}i da pru`i najvi{i doprinos odbrani slobode otaxbine. kada je smrtno stradao od dejstva bombi avijacije NATO-a na wegov rodni grad. aprila 1999. 29. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.239 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N dio u Zavodu za socijalno i zdravstveno osigurawe. Vojnik VJ u rezervi. obavqaju}i du`nost bolni~ara. marta 1999. stupio je u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1977. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. te porodica Nedeqkovi}. Uspomenu na prekaqenog rezervnog stare{inu ~uva}e wegovi sinovi Radovan i Milan. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. 657. \akovica. maja 1999. pe{adijske brigade. Poginuo je 28. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. dobrovoqac Vladimir Nestorovi} je ro|en 12. brane}i Karaulu „Ko{are”. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost referenta u Odeqewu za operativno-nastavne poslove. Kao dobrovoqac. Draga{. septembra 1967. u rejonu Lopu{ki Han. Uspomenu na Dejana Neran~i}a ~uva}e wegovi sinovi Du{an i Predrag i porodica. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u `estokom sukobu s albanskim teroristima. branio je slobodu otaxbine u sastavu 354. Na svojoj du`nosti kapetan Nedeqkovi} je bio i 24. NERAN^I] Predraga DEJAN 658. u Beogradu. NESTOROVI] Predraga VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Neran~i} je ro|en 5.

N S p o m e n -kk w i g a
NE[I] Slobodana NEBOJ[A NE[OVI] Stanu{e NENAD

JUNACI OT AX BINE
Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica.

240

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ne{ovi}.

NIKI] Milomira IGOR

Poru~nik policije Neboj{a Ne{i} je ro|en 26. jula 1970. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Policijsku akademiju. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. jula 1989. godine. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Mla|i vodnik policije Nenad Ne{ovi} je ro|en 15. juna 1978. u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. juna 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 17. aprila 1999, u selu [ipoqe, op{tina Kosovska Mitrovica.

Vojnik VJ u rezervi Igor Niki} je ro|en 26. januara 1973. u Ra{koj. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, branio je slobodu otaxbine u sastavu 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. U sukobu protiv albanskih terorista, koji su wegovu jedinicu napali iz zasede, pucaju}i iz streqa~kog oru`ja, u rejonu sela Likovac, Glogovac, Igor Niki} je poginuo 25. maja 1999. godine.

241 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

N

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e wegove k}eri An|elija i Emilija i porodica Niki}.

NIKOLI] Zlate BORIS

za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog stare{inu ~uva}e wegova porodica.

NIKI] Mirka MIODRAG

NIKOLI] Zlatomira NIKOLA

Vodnik VJ Boris Nikoli} je ro|en 4. maja 1978. u Zemunu. Zavr{io je jednogodi{we specijalisti~ko {kolovawe za podoficire oklopno-mehanizovanih jedinica i u VJ je obavqao du`nost komandira odeqewa. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine branio u stroju 52. bataqona Vojne policije, kao komandir odeqewa specijalne namene. Poginuo je 31. maja 1999. u rejonu sela Komorane kraj Pri{tine, tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Odlikovan je Ordenom

Vojnik VJ Nikola Nikoli} je ro|en 30. oktobra 1978. u Beogradu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u aprilu 1998. i osposobio se za strelca na borbenom vozilu pe{adije. Slobodu otaxbine i ~ast vojni~ku branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 243. mehanizovane brigade. Vojnik Nikola Nikoli} je poginuo 22. aprila 1999, prilikom dejstva avijacije NATO-a na bor-

Vojnik VJ u rezervi Miodrag Niki} je ro|en 6. marta 1970. u selu Kova~evu, op{tina Novi Pazar. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je u sastavu 168. motorizovane brigade. Poginuo je 31. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Uspomenu na Miodraga Niki}a ~uva}e wegova porodica.

M S p o m e n -kk w i g a
beni raspored wegove jedinice u rejonu sela Duqe, op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolu ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Nikoli}a ~uva}e wegova porodica.

242

NIKOLI] Radosava BRANISLAV

NIKOLI] Milenka NEBOJ[A

NIKOLI] Radojka MILAN

Vodnik policije Branislav Nikoli} je ro|en 7. juna 1965. u Smederevu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na Branislava Nikoli}a sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Nikoli} je ro|en 12. oktobra 1972. u selu Mala Kru{a, op{tina Prizren. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 549. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Milan Nikoli} je ro|en 19. marta 1978. u Prokupqu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar strelac u sastavu 15. grani~nog bataqona. Poginuo je 4. aprila 1999, vra}aju}i se sa zadatka, u rejonu Jadra kod Loznice. Uspomenu na vojnika Milana ~uva}e wegova porodica.

243 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

M

NIKOLI] Radoslava DARKO

NIKOLI] Stanislava GORAN

NIKOLI] Qubomira NENAD

Stariji vodnik VJ Darko Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1971. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu, intendantska slu`ba. Borio se za odbranu slobode Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji je bio u sastavu 243. mehanizovane brigade, u kojoj je obavqao du`nost komandira odeqewa za intendantsko snabdevawe. Poginuo 30. marta 1999, od dejstva avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na starijeg vodnika Darka Nikoli}a ~uva}e wegovi sin Dalibor, k}i Katarina i porodica.

Vodnik prve klase policije Goran Nikoli} je ro|en 21. januara 1964. u Ni{u. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. maja 1982. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 2. juna 1999, na putu Prizren – \akovica, kod sela Celina, op{tina Orahovac. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Marjan i porodica Nikoli}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nenad Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1961. u Lipqanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Saveznog ministarstva unutra{wih poslova od 1983. godine. Bio je zaposlen u STR „Kraqica” u Beogradu. Poginuo je 30. aprila 1999. u Beogradu, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina, sin Aleksandar i porodica Nikoli}.

N S p o m e n -kk w i g a
NIKOLI] Stani{e MILAN NIKOLOV Qubena DRAGAN

JUNACI OT AX BINE

244

Dragan je preminuo narednog dana u KBC Pri{tina od zadobijenih rana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolova ~uva}e wegova porodica.

NISI] Vu~a STAJA
Vojnik VJ u rezervi Milan Nikoli} je ro|en 23. oktobra 1961. u selu ^ukujevac, op{tina Kraqevo. Hrabro je branio Republiku Srpsku Krajinu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 12. aprila 1999, u rejonu sela Trstenik. Milan Nikoli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Goran i porodica Nikoli}. Vojnik VJ u rezervi Dragan Nikolov je ro|en 8. decembra 1967. u Tetovu, Makedonija. Zavr{io je bravarski zanat. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, borio se u sastavu 230. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane, obavqaju}i du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 30/2 mm. Vojnik Dragan Nikolov je, 4. aprila 1999, obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju svoje baterije, u rejonu sela Grobnik, Klina, kada su avioni NATO-a dejstvovali kasetnim bombama. Borbeno vozilo u kojem se nalazio vojnik Nikolov potpuno je uni{teno, a

Desetar VJ u rezervi Staja Nisi} je ro|en 10. januara 1961. u selu Popovqane, op{tina Suva Reka. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 70. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Odlu~no se odupro iznenadnom napadu albanskih terorista, da bi 13.

245 JUNACI

OTAXBINE
rijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 31. marta 1999, u selu Miru{a, op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Darko i porodica Novkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

O

aprila 1999. u selu Pogovqare, Suva Reka, polo`io svoj `ivot na oltar otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena stepena. Uspomenu na desetara Nisi}a ~uva}e wegova porodica.

NOVKOVI] Vladimira NOVICA

NOVKOVI] \or|a DU[AN

stroju in`iwerijskog bataqona 37. motorizovane brigade, na du`nosti in`iwerca pionira. Poginuo je 6. aprila 1999. obavqaju}i vojni~ki zadatak u rejonu sela Galica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog in`iwerca ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Neboj{a i porodica Novkovi}.

OGWANOVI] Jezdimira DANILO

Mla|i vodnik prve klase policije Novica Novkovi} je ro|en 16. jula 1969. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. novembra 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekreta-

Vojnik VJ u rezervi Du{an Novkovi} je ro|en 11. septembra 1957. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Kao vojni obveznik, odlu~no se i hrabro borio na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Danilo Ogwanovi} je ro|en 17. maja 1962. u selu Trnava, Kur{umlija. Posle zavr{etka sredwe {kole, radio je u [IK „Kopaonik”. Kao vojni obveznik,

O S p o m e n -kk w i g a
slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji, u sastavu 354. pe{adijske brigade, obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 9. maja 1999, u rejonu sela Vrani Do, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog borca ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
slova Republike Srbije 11. avgusta 1996. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je 3. maja 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”, op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ogwenovi}.

246

stroju 52. vojnoteritorijalnog odreda iz Lipqana, na du`nosti voza~a i ni{anxije. Poginuo je 27. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ribari, Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Radovana ~uva}e sinovi Lazar i Milo{, k}i Marija i porodica.

OGWENOVI] Branka MILOVAN

ODALOVI] Milorada RADOVAN

OLAJO[ Jo`efa ZOLTAN

Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Milovan Ogwenovi} je ro|en 26. decembra 1976. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poRadovan Odalovi} je ro|en 7. aprila 1960. u Pri{tini, gde je zavr{io sredwu {kolu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio je u Vojnik VJ Zoltan Olajo{ je ro|en 2. aprila 1978. u Subotici. Vojni rok je slu`io od juna 1998, osposobiv{i se za du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adi-

OLKA Mate GORAN OSTOJI] Vukoja SINI[A OTA[EVI] Miluna JOVAN Vojnik VJ Goran Olka je ro|en 12. maja 1998. op{tina Istok. op{tina Subotica. Mla|i vodnik policije Jovan Ota{evi} je ro|en 6. U istoj jedinici branio je slobodu otaxbine. marta 1977. Smrtno su ga ranili albanski teroristi u rejonu sela Belanica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Prizren. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. marta 1999. u selu Qubi`da. osposobiv{i se za du`nost artiqerca u 549. obavqaju}i brojne zaPripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Ostoji} je ro|en 12. septembra 1971. Vojni rok u VJ slu`io je od juna 1998. Bio je policajac u Odeqewu unutra- . op{tina Istok. op{tina Plav. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 27. mehanizovane brigade. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Olajo{. motorizovanoj brigadi. od dejstva avijacije NATO-a na rejon razme{taja wegove jedinice u selu Posli{te. op{tina Suva Reka. u selu Osojane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Na toj du`nosti borio se za odbranu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na artiqerca Gorana ~uva}e wegova porodica. u stroju 243. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. juna 1999. S p o m e n -k w i g a k O je. Bio je zaposlen u JKP u Istoku. maja 1999. Poginuo je na stra`arskoj du`nosti 24. 25. Trajno }e ga pamtiti wegova porodica. januara 1978.247 JUNACI OTAXBINE datke na Kosovu i Metohiji. u selu Gorwa R`anica. Zavr{io je sredwu {kolu. u Maloj Bosni. Vojnik Goran Olka je poginuo 3. godine.

oktobra 1967. u selu ^elopek. godine. op{tina Pe}. Iako je na brojnim zadacima sa najve}im uspehom polo`io ispite vojni~ke profesije. dobrovoqac Milan~e Pavlovi} je ro|en 31. Rezervni zastavnik prve klase. artiqerijsko -raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane obavqao je du`nost veziste u radarskom odeqewu voda vazdu{nog osmatrawa i javqawa. septembra 1998. Uspomenu na desetara iz Gwilana ~uva}e porodica Pavi}. op{tina @abare. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 10. penzionisani zastavnik prve . Zavr{io je sredwu {kolu. 248 PAVI] Blagoja STANI[A radarske osmatra~ke stanice u selu Suvodol kraj Smedereva. marta 1999. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. oktobra 1971.P S p o m e n -kk w i g a {wih poslova De~ani. U 279. godine. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Miloje i Marko i porodica Otovi}. Zavr{io je Mornari~kotehni~ku podoficirsku {kolu. od dejstva neprijateqeve avijacije raketnim projektilima na rejon razme{taja Pripadnik rezervnog sastava policije Milo{ Otovi} je ro|en 5. Desetar Pavi} je poginuo 16. januara 1953. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u selu Sibnica. u Gwilanu. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je 4. Za hrabrost i odlu~nost u izvr{avawu izuzetno odgovornih borbenih zadataka odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. aprila 1999. maja 1999. U toj jedinici branio je slobodu otaxbine u agresiji NATO-a. 30. OTOVI] Jovana MILO[ PAVLOVI] Aleksandra MILAN^E Desetar VJ u rezervi Stani{a Pavi} je ro|en 8.

torizovane brigade.249 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. juna 1999. godine. Vojnik Pavlovi} je poginuo 1. Kao vojni obveznik. k}i Sa{ka i porodica Pavlovi}. septembra 1970. op{tina Prizren. u Smederevskoj Palanci. Srbica. S p o m e n -k w i g a k P klase odazvao se op{tem pozivu za odbranu otaxbine i kao dobrovoqac stupio u 37. PAVLOVI] Borivoja MILAN PAVLOVI] Dragi}a BOJAN PAVLOVI] Zorana IGOR Vojnik VJ u rezervi Bojan Pavlovi} je ro|en 31. stupio je u stroj 549. 26. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Posli{te. mo- Vojnik VJ Igor Pavlovi} je ro|en 24. u rejonu sela Dowe Prekaze. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. osposobiv{i se za du`nosti strelca u jedinici Vojne policije. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. maja 1999. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. u Vaqevu. 10. Mla|i vodnik policije Milan Pavlovi} je ro|en 7. odlu~iv{i se za du`nost strelca. motorizovanu brigadu. op{tina Srbica. aprila 1994. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. Sve vojni~ke obaveze obavqao je na najboqi mogu} na~in. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Milan~e Pavlovi} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. u selu Rzale. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. u Augsburgu. septembra 1979. marta 1999. Uspomenu na prekaqenog borca ~uva}e wegovi sin Sa{a. na du`nost artiqerca. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. . maja 1974. Savezna Republika Nema~ka.

Tom prilikom je mladi vojni policajac poginuo. komandovao je ~uvenom eskadrilom „Vitezovi” i 204. op{tina Ose~ina. godine. 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1968. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. u selu Rusinovce. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. maja 1999. a narednog dana poleteo je u kabini svog aviona MiG-29 u susret brojnim avionima NATO-a. vozilo u kojem se nalazio vojnik Pavlovi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Pukovnik VJ Milenko Pavlovi} je ro|en 5. U ~in pukovnika prevremeno je unapre|en 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. obavqaju}i du`nost strelca u jedinici specijalne namene. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. koji . godine. Zavr{io je sa visokim uspehom sve vazduhoplovne {kole i General{tabnu {kolu VJ. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica i porodica Pavlovi}.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 52. lete}i na avionima MiG-21 i MiG-29. godine. 31. op{tina Lipqan. Agresiju NATO-a na SRJ do~ekao je kao komandant 204. maja 1999. lova~kog avijacijskog puka. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. aprila 1999. brane}i nebo iznad Beograda. jula 1987. lova~kim avijacijskim pukom. oktobra 1959. u rejonu sela Orlate kraj Pri{tine. u selu Gorwe Crniqevo. bataqona Vojne policije. Kao pilot lovac. JUNACI OT AX BINE 250 PAVLOVI] Qubi{e DRAGAN PAVLOVI] Milorada MILENKO Vodnik policije Dragan Pavlovi} je ro|en 23.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pukovnik pilot Milenko Pavlovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Nenada Pavlovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Preminuo je 22. juna 1999.251 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. osposobiv{i se u svojoj jedinici za voza~a motor- . op{tina Prizren. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. U Vojsku Jugoslavije stupio je marta 1998. Kao dobrovoqac je stupio u stroj 549. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u Sanskom Mostu. u Po`egi. jula 1978. u Pustom Selu. juna 1977. Uspomenu na vojnika Ranka ~uva}e porodica Panteli}. a slomqena krila zavr{ila su svoj let u selu Petnica. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. novembra 1970. dobrovoqac Ranko Panteli} je ro|en 11. S p o m e n -k w i g a k B su kidisali na na{u otaxbinu. ali je wegov avion bio pogo|en iznad rejona Vaqeva. Uspomenu na odva`nog branioca neba na{e otaxbine ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Nemawa i porodica Pavlovi}. aprila iste godine u bolnici u Prizrenu. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi na putu Pri{tina – Medve|a. PAVLOVI] Stevana NENAD PANTELI] Radovana RANKO PANTOVI] Bogoquba ZORAN Mla|i vodnik policije Nenad Pavlovi} je ro|en 10. Vojnik VJ u rezervi. u Subotici. Poginuo je 13. 18. godine. Hrabro se borio. Vojnik VJ Zoran Pantovi} je ro|en 23.

maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Batica Paunovi} je ro|en 4. u kurirsko-pozivarskom sistemu. Slobodu otaxbine hrabro je branio u stroju 125. Zoran Pantovi} je poginuo 31. marta 1999. prilikom odlu~nog odbijawa napada albanskih terorista na vatreni polo`aj u selu Trnavce. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Kao vojni obveznik. u Vrawu. februara 1975. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Pantovi}. Uspomenu na rezervnog stare{inu Igora Pavlovi}a ~uva}e wegova porodica. vojnik voza~ Batica Paunovi} je nai{ao vozilom na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Slavujevac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.P S p o m e n -kk w i g a nog vozila u haubi~kom divizionu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1975. 30. marta 1999. . JUNACI OT AX BINE 252 PANTOVI] Srboquba \OR\E PAUNOVI] Velibora BATICA Rezervni vodnik VJ \or|e Pantovi} je ro|en 19. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 78. Wegovo vozilo je naletelo na protivtenkovsku minu. U toku prevo`ewa pripadnika svoje jedinice. imao je ratni raspored u Vojnom odseku Kraqevo. motorizovane brigade. u Kragujevcu. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. op{tina Srbica. Vodnik Pantovi} je poginuo 31. Kao rezervni vodnik Vojske Jugoslavije. Od detonacije protivtenkovske mine vojnik rezervista je na mestu preminuo. gde je zavr{io sredwu {kolu za autoelektri~ara. na du`nosti vojnika voza~a. op{tina Pre{evo.

Poginuo je 6. PAUNOVI] Velinke MIROSLAV PAUNOVI] Milana RADOVAN sela Suvi Bunar. PEJ^INOVI] Branislava VOJIN Vojnik VJ Miroslav Paunovi} je ro|en 18. jula 1949. u Prokupqu. vojnik Pej~inovi} je te{ko rawen od dejstva avijacije NATOa. gde je i radio kao VKV voza~.253 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ka~ikol. aprila 1999. 20. u Petrovcu na Mlavi. Vojni rok u Vojsci Jugoslavije slu`io je kao protivpo`arac u sastavu Gardijske brigade. na du`nosti vojnika voza~a. novembra 1978. od dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ u rezervi Radovan Paunovi} je ro|en 3. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. specijalne brigade Vojne policije. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Zoran i Vladimir i porodica Paunovi}. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 354. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Paunovi} je poginuo 14. maja 1999. pe{adijske brigade. gde se osposobio za du`nost strelca iz specijalnog pe{adijskog oru`ja. Obavqaju}i vojnu slu`bu u krugu svoje kasarne u Beogradu. maja 1973. Na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 52. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na Baticu Paunovi}a ~uva}e wegov sin Kristijan i porodica. u Ba~koj Palanci. na prevoju Volujak. a premi- . op{tina \akovica. u okr{aju protiv albanskih terorista u rejonu Vojnik VJ Vojin Pej~inovi} je ro|en 26. Uspomenu na vojnog policajca Miroslava Paunovi}a ~uva}e wegova porodica.

u selu Rsovci. motorizovane brigade. U `estokom okr{aju protiv albanskih terorista rawen je 25. Kao dobrovoqac stupio je u stroj 125. aprila 1999. U~esnik je mnogih bitaka za odbranu Republike Srpske Krajine. u selu Kriva Reka. Brus. Uspomenu na izuzetnog raketa{a i stare{inu VJ ~uva}e wegovi sinovi Neboj{a i Qubomir i porodica Pej~i}. 254 PERI] Bo`ina RADOVAN PEJ^I] Goluba BO@IDAR Vojnik VJ u rezervi. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane i Komandno{tabnu akademiju RV i PVO. na du`nost vojnika strelca. Pukovnik VJ Bo`idar Pej~i} je ro|en 18. JUNACI OT AX BINE izuzetan stru~wak u oblasti artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. maja iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. kako bi na Kosovu i Metohiji branio slobodu otaxbine. a od zadobijenih rana preminuo je 28.N S p o m e n -kk w i g a nuo je 26. Uspomenu na poginulog gardistu ~uva}e porodica Pej~inovi}. Kao iskusan oficir i . aprila iste godine. u rejonu sela Ko{are. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Raketni projektili lansirani iz aviona NATO-a pogodili su radarsku stanicu za osmatrawe i navo|ewe u kojoj se tog trenutka nalazio pukovnik Pej~i}. prilikom obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. septembra 1959. postizao je izuzetne rezultate na du`nosti u Sektoru za RV i PVO u General{tabu VJ. juna 1950. \akovica. na prvoj liniji odbrane otaxbine. Pukovnik Pej~i} je poginuo 1. juna 1999. op{tina Pirot. dobrovoqac Radovan Peri} je ro|en 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. odgovorno obavqaju}i du`nost bolni~ara. dobrovoqac @ivan Peri} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Dowa Brwica kod Pri{tine. maja 1999. Uspomenu na razvodnika Qubi{u Peri}a ~uva}e wegovi sinovi Milo{. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . op{tina Pri{tina. @ivan Peri} je poginuo 20. Vodnik VJ u rezervi. Vojnik VJ u rezervi Milan Peri} je ro|en 22. u sukobu s albanskim teroristima. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 50. na du`nosti ni{anxije.255 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N PERI] Dikonije QUBI[A PERI] Milodraga @IVAN PERI] Milutina MILAN Razvodnik VJ u rezervi Qubi{a Peri} je ro|en 30. Lazar i Miqan. 15. marta 1958. vojnoteritorijalnog odreda. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999. Kao vojni obveznik. Uspomenu na vodnika iz sela Plo~ice ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. te wegova porodica. na borbenom polo`aju svoje jedinice. u rejonu \akovice. u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je 7. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 180. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji da kao iskusan vojnik i strelac brani slobodu otaxbine od albanskih terorista. Uspomenu na plemenitog bolni~ara ~uva}e wegova porodica. u selu Dowa Brwica. Dobrovoqno se javio u stroj 549. avgusta 1958. gde je zavr{io Sredwu medicinsku {kolu. maja 1999. avgusta 1974. u selu Plo~ica. Vojnik Milan Peri} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. vojnoteritorijalnog odreda iz Pri{tine. op{tina Kovin.

godine. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima od- Vodnik policije Slobodan Petkov je ro|en 10. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Bosilegrad. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. decembra 1970. 4. u selu Zli Dol. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1988. novembra 1978. Vodnik Branimir Peri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. gde je i zavr{io {kolu za ma{inbravare. marta 1999. u selu Pe}ane. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 52. a na koju je on nai{ao svojim vozilom. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998.P S p o m e n -kk w i g a PERI] Mihajla BRANIMIR PERI[I] Dragi}a NIKOLA JUNACI OT AX BINE 256 brane i bezbednosti. Zavr{io je Sredwu poqoprivrednu {kolu. Pri{tina. od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. juna 1969. pe{adijske brigade. aprila 1999. u Prokupqu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. PETKOV Kirila SLOBODAN Rezervni vodnik VJ Branimir Peri} je ro|en 5. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Ni{u. Vojnik Nikola Peri{i} je poginuo 31. op{tina Bosilegrad. op{tina Suva Reka. Poginuo je 24. maja 1999. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je u sastavu 354. Vojnik VJ Nikola Peri{i} je ro|en 24. od dejstva protivtenkovske mine. . Uspomenu na vojnika Nikolu Peri{i}a ~uva}e wegova porodica. osposobiv{i se za voza~a motornog vozila. koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Orlate. bataqona Vojne policije. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Peri}.

motorizovane brigade da na Kosovu i Metohiji brani slobodu otaxbine. u rejonu sela Ko{are.257 JUNACI OTAXBINE }e wegov sin Stojan i porodica. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Marija i Ana i porodica Petkovi}. op{tina Prizren. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na poginulog Slobodana sa~uva}e sinovi Aleksandar i Vladimir i porodica Petkov. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1958. u selu Mala Kru{a. stupio je u stroj 125. op{tina Prizren. aprila 1999. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva- Stariji zastavnik policije Dragan Petkovi} je ro|en 20. 16. Vodnik policije ^edomir Petkovi} je ro|en 6. dobrovoqac Dragan Petkovi} je ro|en 28. PETKOVI] Viktorija DRAGAN PETKOVI] Vladimira DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. PETKOVI] Qubomira ^EDOMIR Vojnik VJ u rezervi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je Pravni fakultet. . marta 1953. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u Smederevu. Kao dobrovoqac strelac. \akovica. maja 1999. godine. maja 1982. u rejonu sela Orlate. Bio je komandir Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Negotin. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Lebanu. novembra 1961. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

op{tina Prizren. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Dejan Petkovi} je ro|en 18. Poginuo je 13. 23. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 7. pe{adijske brigade. op{tina Srbica. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na vojnika Toplicu Petkovi}a ~uva}e wegov sin Neboj{a i porodica. Trajno }e ga sa~uvati u se}awu sinovi Nemawa i Stefan i porodica Petkovi}. maja 1999. 258 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1970. oktobra iste godine u Slankamenu.P S p o m e n -kk w i g a 17. na du`nosti komandira odeqewa. Kao vojni obveznik. u selu Vrbnica. pe{adijske brigade. Ribarska Bawa. juna 1965. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Poginuo je 15. op{tina IsDragan Petkovi} je ro|en 21. Prizren. Preminuo je 2. maja 1999. Dejan Petkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . op{tina Kru{evac. PETKOVI] Predraga TOPLICA PETKOVI] Radovana DRAGAN PETKOVI] Radomira DEJAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Toplica Petkovi} je ro|en 3. u rejonu sela Padali{te. Kao vojni obveznik. Kao vojni obveznik. od dejstva avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. aprila 1999. tokom preme{taja ure|aja i sredstava veze na novi polo`aj. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Vitak. JUNACI OT AX BINE tok. motorizovane brigade. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 549. gde je zavr{io sredwu {kolu. u Leskovcu. u selu Zebica. u Kru{evcu. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je odlu~no i hrabro u sastavu 7. marta 1975.

u Kragujevcu. maja 1968. Negotin. Odlikovao se hrabro{}u i bio komandir za uzor mladim vojnicima. PETKOVI] Tihomira BO@O PETRIKI] Jovana BRANKO Poru~nik VJ Ivica Petkovi} je ro|en 26. . u rejonu sela Ko{are. Kao komandir streqa~kog voda u sastavu 125. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unuBranko Petriki} je ro|en 27. motorizovane brigade postizao je izuzetne rezultate u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i An|ela i porodica Petkovi}. PETKOVI] Save IVICA tra{wih poslova Republike Srbije od 1998. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. S p o m e n -k w i g a k P ne i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1971. u Prokupqu. u selu Jabukovac. \akovica. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je kao izvi|a~ u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. aprila 1999. januara 1973. u borbi protiv albanskih terorista. op{tina Podujevo. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Desetar VJ po ugovoru Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`o Petkovi} je ro|en 7. 19. Uspomenu na uzornog komandira streqa~kog voda ~uva}e wegovi sinovi Predrag i Miroslav i porodica Petkovi}. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Kristina i porodica Petkovi}. specijalne brigade. aprila 1999. u selu Lu`ane. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira voda.259 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 16.

aprila 1999. De~ani. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 7. 260 PETRI] Milojice DEJAN PETROVI] Andrije MILIVOJE {io sredwu {kolu i radio u fabrici uqa. pe{adijske brigade. motorizovane brigade. kada je motorno vozilo kojim je upravqao nai{lo na protivtenkovsku minu. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Turi}evac. Vojnik Dejan Petri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Branka Petriki}a ~uva}e wegova porodica. k}i Aleksandra i porodica Petrovi}. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost izvi|a~a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beranu. jula 1979. Kao vojni obveznik. Mladi vojnik iz Berana je tom prilikom poginuo.P S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 29. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 37. Vojnik VJ Dejan Petri} je ro|en 28. Milivoje Petrovi} je poginuo 28. na du`nosti voza~a. maja 1999. kada su avioni NATO-a lansirali ubojite rakete. JUNACI OT AX BINE Hitaju}i na izvr{ewe borbenog zadataka. Srbica. septembra 1959. Uspomenu na poginulog vojnika Milivoja ~uva}e wegovi sin Andrija. u toku obavqawa borbenog zadatka. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. 8. u Kru{evcu. [iptarski teroristi smrtno su pogodili neustra{ivog Negotinca iz snajperske pu{ke u rejonu sela Opqate. gde je zavr- . Vojnik VJ u rezervi Milivoje Petrovi} je ro|en 21. vojnik Petri} se nalazio u vozilu u rejonu sela Gorwe Obriwe. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Petri}.

oktobra 1943. Uspomenu na poginulog potpukovnika ~uva}e sin Milan. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od marta 1998. godine. u rejonu Karaule „Goro`up”. u `estokom sukobu s albanskim teroristima u nasequ Kape{nica. Poginuo je 30. osposobiv{i se za du`nost vojnog policajca. smer pe{adije. novembra 1978. prilikom raketirawa kasarne u Kur{umliji. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Petrovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u sukobu s albanskim teroristima. Na po~etku agresije NATO-a na SRJ bio je referent u Komandi Tre}e armije. . k}i Maja i porodica Petrovi}. grani~nog bataqona. motorizovane brigade. Prizren. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. oktobra 1978. Izme|u ostalog. u Pri{tini. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na vojnog policajca ~uva}e wegova porodica. gde je i zavr{io sredwu {kolu. u Kosovskoj Vitini. marta 1999. maja 1999. Vojnik VJ Ivica Petrovi} je ro|en 23.261 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PETROVI] Dobrivoja ZORAN PETROVI] Dragana VEQKO PETROVI] Dragoquba IVICA Potpukovnik VJ Zoran Petrovi} je ro|en 22. Vojnik VJ Veqko Petrovi} je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Pe}. obavqao je du`nost komandanta bataqona. Potpukovnik Petrovi} je poginuo 24. U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1998. u Svilajncu. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 55. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu ~ete Vojne policije 125. Vojnik Ivica Petrovi} je poginuo 27.

u rejonu sela Padali{te. Uspomenu na rezervnog . \akovica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. maja 1999. u selu @akovo. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa i {ifrera. Rezervni vodnik VJ Dragan Petrovi} je ro|en 15. Poginuo je 29. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 125. godine. u Pe}i. aprila 1999. U toku preme{taja sredstava veze na novi borbeni polo`aj. Uspomenu na Vukadina Petkovi}a sa~uva}e wegova porodica. oktobra 1965. u selu Gra~ac. op{tina Vrwa~ka Bawa. op{tina Istok. decembra 1976. op{tina Istok. pe{adijske brigade. 24. u selu Qubi`da.P S p o m e n -kk w i g a PETKOVI] @ivorada VUKADIN PETROVI] @ivote @IVAN JUNACI OT AX BINE 262 PETROVI] Miladina DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Vukadin Petkovi} je ro|en 31. op{tina Istok. Kao vojni obveznik. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Dowe Morine. Vojnik u rezervi @ivan Petrovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. jedinicu vodnika Petrovi}a iznenada su napali albanski teroristi. 23. Tom prilikom je hrabri komandir poginuo u neravnopravnoj borbi. oktobra 1997. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Jelena i porodica Petrovi}. marta 1999. Vojnik VJ u rezervi @ivan Petrovi} je ro|en 14. motorizovane brigade. oktobra 1966.

u Kru{evcu. 13. maja 1999. u statusu vojnog obveznika i na du`nosti kojom je ovladao u toku slu`ewa vojnog roka. jula 1971. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. S p o m e n -k w i g a k P vodnika Dragana Petrovi}a ~uva}e wegov sin Vukoje. Kao vojni obveznik. mehanizovane brigade. Uspomenu na prekaqenog ratnika ~uva}e k}i Tamara i porodica Petrovi}. Poginuo je u `estokom okr{aju s albanskim teroristima. . PETRU[EVSKI Nikole ZORAN Vojnik VJ u rezervi Ivica Petrovi} je ro|en 30. k}i Dragana i porodica Petrovi}. novembra 1970. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 243. PETROVI] Miodraga IVICA PETROVI] Miroslava DRAGAN kojem se prevozio na borbeni zadatak nai{lo na nagaznu minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Krivenik. i stekao vrhunske sposobnosti za poslu`ioca komandnog odeqewa. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od februara 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. tako {to je vozilo u Potpukovnik VJ Zoran Petru{evski je ro|en 27.263 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalnog odreda. na du`nosti veziste. Vojnik VJ u rezervi Dragan Petrovi} je ro|en 8. marta 1960. Poginuo je 31. Hrabro se borio za odbranu slobode Republike Srpske Krajine. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Uro{evcu. op{tina Ka~anik. maja 1999. u Kumanovu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Georgije i porodica Petrovi}. u Uro{evcu.

op{tina Orahovac. oklopnoj brigadi. 16. JUNACI OT AX BINE 264 PE[AKOVI] Hranislava SLAVI[A PE[I] Nikole SR\AN Pripadnik rezervnog sastava policije Slavi{a Pe{akovi} je ro|en 2. Zavr{io je sredwu {kolu. januara 1972. u Lebanu. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Medevce. Poginuo je 14. vozilo u kojem se nalazio Zoran Petru{evski nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je iskusni stare{ina smrtno stradao. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Pe{i} je ro|en 19. Uspomenu na Slavi{u Pe{akovi}a sa~uva}e wegova porodica. Zoran Petru{evski je posmrtno unapre|en u ~in potpukovnika VJ. Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. u Ra{koj.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je obavqaju}i odgovornu du`nost u 252. Sr|an Pe{i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1969. Kao vojni obveznik. maja 1999. . godine. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. maja 1999. Mahala Mutivode. U toku izvo|ewa borbene akcije protiv albanskih terorista. 31. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Crni Lug. maja 1999. pe{adijske brigade. k}i Biqana i porodica Petru{evski. op{tina Srbica. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Likovac. Uspomenu na vojnika Pe{i}a ~uva}e wegova porodica.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kraqevu. Vojnik VJ u rezervi Vuka{in Planojevi} je ro|en 1. u Uro{evcu. aprila 1970. Poginuo je u toku obavqawa borbenog zadatka. na du`nosti izvi|a~a. Ra{ka. juna 1999. marta 1970.265 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PE[OVI] Qubi{e DRAGAN PILIPOVI] Ilije TOMISLAV Uspomenu na Tomislava Pilipovi}a ~uva}e wegovi sinovi Lazar i Milo{. avgusta 1961. k}i Marija i porodica Pilipovi}. Kao vojni obveznik. u selu Turja. gde je radio kao ugostiteqski radnik. za slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 252. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. op{tina Ka~anik. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. te porodica Pe{ovi}. Kao vojni obveznik. 14. maja 1999. odlu~no . motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Orahovac. u stroju 37. u selu Baqevac. u rejonu razme{taja jedinice. 3. u rejonu sela Krivenik. na du`nosti vojnika strelca. Kao vojni obveznik. PLANOJEVI] Zorana VUKA[IN Vojnik VJ u rezervi Dragan Pe{ovi} je ro|en 16. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske Krajine. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Katarina. Klina. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Poginuo je 31. oklopne brigade. Vojnik VJ u rezervi Tomislav Pilipovi} je ro|en 27. u rejonu sela ^abi}. maja 1999. Zavr{io je Pravni fakultet. vojnoteritorijalnog odreda u Pri{tini.

u Novom Sadu. Preminuo je 5. obavqao je du`nost operatera u raketnoj bateriji 240. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. avgusta 1998. op{tina Pe}. sa vatrenog polo`aja u selu Nadaq kraj Novog Sada sa tri protivavionske rakete na avione NATO-a. godine. Bio je zaposlen u „Kopeksu” u Pe}i. Za podvige u odbrani otaxbine Aleksandar Popovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je gimnaziju i Prirodno-matemati~ki fakultet u Novom Sadu i do po~etka agresije NATO-a na SRJ bio je izvanredan student poslediplomskih studija. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na mladog raketa{a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Vuka{ina Planojevi}a ~uva}e wegova porodica. op{tina Andrijevica. 8. probio oklop i na licu mesta usmrtio Aleksandra Popovi}a. aprila 1973. juna 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu [ekular. maja 1954. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 24. maja 1999. 266 POPOVI] Vlatka VITOMIR POPOVI] Borivoja ALEKSANDAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vitomir Popovi} je ro|en 13. Kao vojni obveznik. koji su uzvratili samonavo|enim raketnim projektilima. u selu Barane. sinovi Aleksandar i Ivan i porodica Popovi}.P S p o m e n -kk w i g a odgovoriv{i na napade albanskih terorista. . Pamti}e ga k}eri Aleksandra i Ivana. Jedan od tih projektila pogodio je samohodno lansirno oru`je. JUNACI OT AX BINE Raketna baterija u kojoj se nalazio vojnik Aleksandar Popovi} dejstvovala je 1. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima.

dobrovoqac Stojan Popovi} je ro|en 9. u Golemom Selu. u Novom Pazaru. op{tina Vrawe. Kao vojni obveznik. Vojnik Nikola Popovi} je poginuo 9. u stroju 125. 15. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Ko{are. obavqaju}i du`nost strelca. Vojnik VJ Nikola Popovi} je ro|en 20. novembra 1949. aprila 1999.267 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B POPOVI] Vuka{ina STOJAN POPOVI] Zarije ALEKSANDAR POPOVI] Radosava NIKOLA Vojnik VJ u rezervi. u kome je radio kao voza~. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. motorizovane brigade. Kao dobrovoqac. aprila 1999. u sukobu s albanskiim teroristima. \akovica. . \akovica. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 19. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Aleksandra ~uva}e wegov sin Dragan i porodica Popovi}. u rejonu sela Maja Glava. osposobio se za du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 20/3 mm. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 78. avgusta 1968. 16. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. na borbenom polo`aju svoje jedinice u selu Reqin. op{tina Pre{evo. na du`nosti voza~a. Poginuo je. u Krupwu. Uspomenu na poginulog dobrovoqca ~uva}e porodica Popovi}. u stroju 52. decembra 1979. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. tako {to je nai{ao na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili na putu selo Batu{a – Karaula „Ko{are”. aprila 1999. Kao vojnik VJ. Uspomenu na vojnika Nikolu Popovi}a ~uva}e wegova porodica.

aprila 1999. u selu Papaz. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. De~ani. op{tina Suva Reka. Vodnik policije Milutin Pra{~evi} je ro|en 6. grani~nog bataqona. u selu Vrani}. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost grani~ara. odlu~no brane}i Karaulu „Morina”. u selu Meja. Stefan i Nikola i porodica Pra{~evi}. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. novembra 1969. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Vojnik VJ Simo Popovi} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. u Plu`inama. op{tina \akovica. k}i Milica i porodica Popovi}. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 53. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 17. od albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1993. 21. avgusta 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. . januara 1977. Vojnik Simo Popovi} je poginuo 11. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor.P S p o m e n -kk w i g a POPOVI] Slobodana DRAGAN POPOVI] Sretena SIMO JUNACI OT AX BINE 268 PRA[^EVI] Slobodana MILUTIN Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Popovi} je ro|en 19. maja 1999. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Popovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Martin. op{tina \akovica. godine.

kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. februara 1978. u selu Kravi}i. Glogovac. maja 1999. Ka~anik. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Marko i porodica Puzovi}. op{tina Pe}. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 57. marta 1999. Vojnik VJ u rezervi Stani{a Puzovi} je ro|en 15. za slobodu otaxbine borio se u sastvau 37. op{tina Ra{ka. avgusta 1994. i osposobio se za du`nost kuvara. Kao vojni obveznik. 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1958. u rejonu sela Stara Bawica. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. . u Beogradu. na du`nosti vojnika strelca. avgusta 1970. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina i porodica Radevi}. Vojnik u rezervi Stani{a Puzovi} je odlikovan Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 15. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. Uspomenu na vojnika Marija ~uva}e porodica Proti}. grani~nog bataqona. motorizovane brigade. aprila 1999. odgovorno obavqaju}i svoju vojni~ku i grani~arsku du`nost. Mario Proti} je poginuo od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Zastavnik policije Goran Radevi} je ro|en 3. godine. Poginuo je 3. u rejonu sela Stari Poklek.269 JUNACI PROTI] @eqka MARIO OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R PUZOVI] @ivorada STANI[A RADEVI] Branka GORAN Vojnik VJ Mario Proti} je ro|en 18. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine.

Bio je policajac u Stanici pograni~ne policije na Aerodromu „Beograd”. 17. jula 1967. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kosovska Mitrovica. u selu [ipoqe. Mla|i vodnik prve klase policije Slavko Radenkovi} je ro|en 9. RADENOVI] Radomira RADIVOJE Vodnik policije Goran Radeka je ro|en 30. maja 1999. u Kosovskoj Mitrovici. godine. 18. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Sjenici. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Zemunu. Vojnik VJ Radivoje Radenovi} je ro|en 2. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati wegova porodica. decembra 1967. . novembra 1990. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u 243. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.R S p o m e n -kk w i g a RADEKA Vladimira GORAN RADENKOVI] Dragomira SLAVKO JUNACI OT AX BINE 270 Zauvek }e ga pamtiti sinovi Aleksandar i Miqan i porodica Radenkovi}. decembra 1979. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. maja 1999. jula 1986. u rejonu sela Kamena Glava. op{tina Uro{evac. u selu Trbukovac. 8. Vojnik Radivoje Radenovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a.

op{tina Suva Reka. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vojnotehni~ku vazduhoplovnu akademiju u Rajlovcu. juna 1976. op{tina Leskovac. novembra 1961. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. obavqao zadatke oficira za navo|ewe na radarskom polo`aju svoje jedinice na planini Maqen. op{tina Srebrenik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. brigade vazdu{nog osmatrawa. Zavr{io je Vojnu akademiju VJ. u selu Dobrodeqane. RADI] Pere BLAGOJA Mla|i vodnik policije Goran Radivojevi} je ro|en 1. RADIVOJEVI] Vladimira GORAN RADI] Jovana SINI[A je avijacija NATO-a lansirala vo|ene avio-bombe na taj polo`aj i direktno pogodila stanicu u kojoj je mladi stare{ina bio na borbenom zadatku. godine. . bataqonu 126.271 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Dragana i Milica i porodica Radivojevi}. 28. u selu Grada{nica. Uspomenu na potporu~nika Sini{u Radi}a ~uva}e wegova porodica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Orahovac. aprila 1999. u mestu [pionica. javqawa i navo|ewa. u Kninu. kada Potpukovnik VJ Blagoja Radi} je ro|en 20. Potporu~nik VJ Sini{a Radi} je ro|en 30. januara 1968. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. S p o m e n -k w i g a k R Uspomenu na vojnika Radivoja ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Potporu~nik Sini{a Radi} je 6. smer protivvazdu{ne odbrane i kao stru~wak za navo|ewe avijacije slu`bovao je u 31.

Kao vojni obveznik i rezervni kapetan VJ. u Kur{umliji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u borbama za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. u Kur{umliji. Uspomenu na rezervnog kapetana @arka Radovanovi}a ~uva}e wegova porodica. k}i Milijana i porodica Radi~evi}. raketnog diviziona 250. k}i Danka i porodica Radi}. Poginuo je 24. nalazio u borbenoj smeni na vatrenom polo`aju 6. Kao vojni obveznik. . pe{adijske brigade. 19. zatekao se u kabini raketnog sistema „NEVA”. Potpukovnik Blagoja Radi} se 19. Odlu~an da sa svojom jedinicom nanese agresoru {to ve}e gubitke. avgusta 1956. raketne brigade u selu Lipe kraj Smedereva. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e sin Perica. kada su avioni NATO-a na taj sistem bacili svoje bombe. potpukovnik Radi} je preminuo istog dana. U rodnom gradu je radio kao predsednik sindikalne organizacije. slobodu otaxbine branio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u komandi 354. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zoran Radi~evi} je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. u selu Qubo`da. aprila 1999. Te{ko rawen. JUNACI OT AX BINE 272 RADI^EVI] Miodraga ZORAN RADOVANOVI] Radivoja @ARKO Vojnik VJ u rezervi Zoran Radi~evi} je ro|en 11. novembra 1960. vojnoteritorijalnog odreda u rejonu op{tine Istok. op{tina Istok. u selu Prigoda. slobodu otaxbine branio je u stroju 69. op{tina Istok. Rezervni kapetan VJ @arko Radovanovi} je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. koju su bombardovali avioni NATO-a. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. marta 1999. maja 1999. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Zoran.R S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira baterije za vo|ewe raketa i ujedno zamenika komandanta raketnog diviziona 250.

kao voza~. pe{adijske brigade. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Zemunu. u rejonu sela Brabowi}. Desetar VJ po ugovoru Dragan Radovi} je ro|en 28. 25. Uspomenu na desetara Dragana sa~uva}e k}i Jovana i porodica Radovi}. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 56. kao komandir tenka T-55. jula 1973. godine. marta 1999. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e wegovi sin Stefan. . Desetar VJ \or|e Radovi} je ro|en 25. Radio je u Vojsci Jugoslavije kao civilno lice. Kosovska Mitrovica. 24. k}i Sawa i porodica Radovanovi}. Uspomenu na poginulog \or|a Radovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. marta 1999. 4.273 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOVANOVI] Ratka SLOBODAN RADOVI] Bo{ka \OR\E RADOVI] Vi{eslava DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Slobodan Radovanovi} je ro|en 29. u Kasarni „Car Uro{” u Uro{evcu. vojnoteritorijalnog odreda. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta. jula 1959. u Kosovskoj Mitrovici. juna 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 243. aprila 1978. u Kur{umliji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

padobranske brigade na Kosovu i Metohiji. kada je jedna avio-bomba neposredno pogodila zaklon smelih ~uvara na{ih me|a u rejonu Karaule „Ko{are”. \akovica. novembra 1961. op{tina Vu~itrn. oktobra 1977. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 28. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 63. u selu Strovce. godine. Uspomenu na Miroslava Radojevi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Pripadnik rezervnog sastava policije Miroslav Radojevi} je ro|en 21. Desetar VJ Bojan Radojkovi} je ro|en 20. Za vreme odslu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za padobranaca diverzanata i dobio ~in desetara. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. u Kosovskoj Mitrovici. decembra 1978. op{tina Gospi}. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. u Smederevu. aprila 1999. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Pri{tini. u selu Gorwi Koriq. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Radovi}. juna 1991. 10. Poginuo je za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 4. godine. 13.R S p o m e n -kk w i g a RADOVI] Dragana DANE RADOJEVI] Slavojka MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 274 RADOJKOVI] Predraga BOJAN Vodnik prve klase policije Dane Radovi} je ro|en 17.

275 JUNACI

OTAXBINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sofija i porodica Radojkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

R

Uspomenu na desetara Bojana Radojkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADOJKOVI] Radi{e MLA\AN

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dejan i porodica Radosavqevi}.

RADOSAVQEVI] @arka SR\AN

RADOSAVQEVI] Svetozara ZORAN

Mla|i vodnik prve klase policije Mla|an Radojkovi} je ro|en 16. jula 1972. u Smederevu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. marta 1993. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999. godine, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Vodnik policije Sr|an Radosavqevi} je ro|en 13. marta 1965. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu.

Major VJ Zoran Radosavqevi} je ro|en 26. februara 1965. u Pri{tini. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu vojnu akademiju, sa odli~nim uspehom. Na Saobra}ajnom fakultetu u Beogradu magistrirao je na tehni~kim naukama 1998. godine. Na slu`bi u Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik Odeqewa 127. lova~-

R S p o m e n -kk w i g a
ko-avijacijske eskadrile „Vitezovi” 204. lova~koavijacijskog puka. Poginuo je 26. marta 1999. u rejonu Loznice, kada je u svom avionu MiG29 krenuo u susret vi{estruko nadmo}nijem neprijatequ kako bi za{titio vazdu{ni prostor na{e zemqe i u neravnopravnoj borbi bio pogo|en raketama vazduh -vazduh iz neprijateqevog aviona. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na majora Zorana Radosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
U toku slu`ewa vojnog roka obu~en je za operatera u odeqewu za sklapawe i rasklapawe u raketnoj bateriji 311. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu toga puka na Kosovu i Metohiji. Prilikom bombardovawa objekta Bela}evac kraj Pri{tine, 19. aprila 1999, jedan od dva projektila avijacije NATO-a pogodio je bunker u kojem se nalazio vojnik Boban i usmrtio ga. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Bobana Rado{a sa~uva}e wegova porodica.

276

RADULOVI] Branislava DALIBOR

Razvodnik VJ po ugovoru Dalibor Radulovi} je ro|en 27. decembra 1977. u Vrbasu. U Vojsci Jugoslavije slu`bovao je kao vojnik po ugovoru, sa ~inom razvodnika. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Gardijske brigade, na du`nosti vojnog policajca. Poginuo je u Beogradu, 28. aprila 1999, kada je wegovu kasarnu bombardovala avijacija NATO-a. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Dalibora Radulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADO[ Jovana BOBAN

Vojnik VJ Boban Rado{ je ro|en 7. januara 1979. u Beogradu.

277 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAI^EVI] Milana GORAN

RAJKOVI] Petra MILOSAV

RAKI] Toma NIKOLA

Vojnik VJ u rezervi Goran Rai~evi} je ro|en 26. juna 1963. u Brusu. Bio je vrhunski atleti~ar Jugoslavije, osvaja~ brojnih medaqa na takmi~ewima u zemqi i inostranstvu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade na Kosovu i Metohiji, kao strelac. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 6. maja 1999, u selu Ka~ikol, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana Rai~evi}a sa~uva}e k}i Katarina, sin Nikola i porodica Rai~evi}.

Mla|i vodnik policije Milosav Rajkovi} je ro|en 1. januara 1975. u selu Drsnik, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 26. maja 1999, u nasequ Tusus, op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Rajkovi}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nikola Raki} je ro|en 1. decembra 1947. u selu Kijevo, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. septembra 1998. godine. Bio je zaposlen u [umskom gazdinstvu, RJ Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 20. aprila 1999, u selu Vla{ki Drenovac, op{tina Klina. Pamti}e ga k}i Marina, sin Aco i porodica Raki}.

R S p o m e n -kk w i g a
RAKOVI] Darinke ALEKSANDAR RAKOVI] Milomira GORAN

JUNACI OT AX BINE

278

RAMI] Amru{a ISEN

Vodnik prve klase VJ Aleksandar Rakovi} je ro|en 21. marta 1976. u Jagodini. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i specijalisti~ko {kolovawe podoficira VJ za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdu{nu odbranu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 52. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji, kao komandant diviziona. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 9. maja 1999, u mestu ^abrat, \akovica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na vodnika Aleksandra Rakovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Razvodnik VJ po ugovoru Goran Rakovi} je ro|en 17. jula 1969. u Brveniku, Ra{ka. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u in`iwerijskom bataqonu 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac utovariva~a. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 7. maja 1999, u rejonu sela Prelovi, Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana sa~uva}e sin Nenad, k}i Nevena i porodica Rakovi}.

Vojnik VJ u rezervi Isen Rami} je ro|en 7. novembra 1966. u Kosovu Poqu. U vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Te{ko je rawen 25. maja 1999. u selu Godance, Glogovac, kada je u toku borbenog zadatka nai{ao na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Od zadobijenih rana je preminuo 27. jula te godine. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika Isena Rami}a sa~uva}e wegova porodica.

279 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAN\ELOVI] Bogoquba NEBOJ[A

RAN\ELOVI] Dragoslava ZORAN

Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Qubomira VOJISLAV

Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ran|elovi} je ro|en 19. avgusta 1967. u selu Beli Logan kod Leskovca. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, na rejon sela Planeja, u okolini Prizrena, gde je obavqao borbene zadatke. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Ran|elovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Mla|i vodnik policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 15. januara 1977. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. juna 1996. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Velika Plana, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ u rezervi Vojislav Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1957. u selu Tu~ep, op{tina Istok. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 69. vojnoteritorijalnom odredu Istok. U toku borbenog zadatka pretrage terena, na kojem su delovali albanski teroristi, smrtno je pogo|en, 6. maja 1999. godine, u selu Vrelo, kraj Istoka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

P S p o m e n -kk w i g a
Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e k}eri Silvana i Slavica, sinovi Slavi{a i Sini{a, te porodica Ran|elovi}.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e sin Darko i porodica Ran|elovi}.

280

RAN\ELOVI] Milana ZORAN

RAN\ELOVI] Momira ZORAN

sinac, Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. aprila 1999, kod sela Studen~ane, op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e sinovi Marjan i Milo{ i porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Tomislava ZORAN

Vojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 21. avgusta 1970. u selu Dowa Jaina, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. bataqona atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane, kao vojnik poslu`ilac u ~eti za dekontaminaciju. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 8. aprila 1999, u rejonu sela Volujak, kod Kline i \akovice. Major policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 30. oktobra 1955. u selu Grbav~e, op{tina Svrqig. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. jula 1974. godine. Bio je na~elnik Odeqewa unutra{wih poslova AlekVojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1966. u selu Grdanica, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 2. juna 1999, u rejonu sela Leskovac, Prizren.

281 JUNACI

OTAXBINE
brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Slavi{u Ratkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

P

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RATKOVI] Miladina SLAVI[A

RAU@AN Nikole @EQKO

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. aprila 1999, u selu @abaq, op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Dejan i porodica Rau`an.

RAUK Marije JANO[

Rezervni vodnik prve klase VJ Slavi{a Ratkovi} je ro|en 3. novembra 1970. u selu Jo{anica, op{tina Leposavi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu bataqona remontne podr{ke 202. pozadinske baze. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 16. maja 1999, kod sela [ipoqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od-

Vodnik prve klase policije @eqko Rau`an je ro|en 2. septembra 1970. u Sremskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.

Vojnik VJ u rezervi, dobrovoqac Jano{ Rauk je ro|en 15. oktobra 1954. u Somboru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 55. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Ka-

juna 1951. marta 1999. u rejonu sela Ugrinovci. Prizren. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je u sastavu 250. Republika Hrvatska. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. godine. kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kome su bili sme{teni pripadnici policije u Prizrenu. godine. Vojnik VJ u rezervi Nenad Risti} je ro|en 7. op{tina Cazin. kod Istoka. k}i Branka i porodica Repija. marta 1975.P S p o m e n -kk w i g a raulu „Mladen Stojanovi}”. u selu Qubi`da. maja 1999. aprila 1999. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 69. sin Ivan i porodica Repi}. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka na preme{tawu i prevo|ewu Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Repi} je ro|en 6. Bio je zaposlen u „Vodoprivredi” u Prizrenu. poginuo je 19. . aprila 1999. REPIJA Jove DRAGAN REPI] Vladislava DRAGAN RISTI] Vuki}a NENAD Vojnik VJ u rezervi Dragan Repija je ro|en 24. marta 1959. U sukobu s albanskim teroristima u selu Prigoda. JUNACI OT AX BINE ratne jedinice iz mar{evskog u borbeni polo`aj. 29. Zauvek }e ga se se}ati k}i Jelena. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. 282 Poginuo je 25. vojnoteritorijalnog odreda Istok. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Jovan. Uspomenu na Jano{a Rauka sa~uva}e wegova porodica. u selu Bukovica. u Prizrenu. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i stekao zvawe voza~a motornih vozila. op{tina Istok. pastorak Nikola. 15.

maja 1999. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je 25.283 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Sne`ana i porodica Risti}. op{tina Kosovska Kamenica. op{tina Glogovac. Bio je policajac u Odeqewu unutra- Poru~nik policije Miroqub Risti} je ro|en 1. u selu Tomance. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. op{tina Pri{tina. marta 1952. Pamti}e ga sinovi Goran i Zoran. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na teritoriji Kosova i Metohije borio se u ratnoj jedinici Komande vojnog okruga Pri{tina. Poginuo je 15. . Uspomenu na vojnika Dragana Risti}a sa~uva}e wegova porodica. u Prokupqu. godine. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na Nenada Risti}a sa~uva}e wegova porodica. kada je avijacija NATO-a bombardovala bezbednosni punkt policije u selu Crnoqevo. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. RISTI] Ilije MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Dragan Risti} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Risti} je ro|en 18. januara 1972. od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. op{tina [timqe. februara 1948. maja 1999. u selu Gra~anica. RISTI] Dobrivoja DRAGAN RISTI] Dragutina \OR\E {wih poslova Vitina.

~ete 485. u Smederevu. maja 1966. Poginuo je na zadatku 3. Rawen je za vreme dejstva avijacije NATO-a. novembra 1970. februara 1996. oklopnoj brigadi. op{tina Srbica. juna 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. voda 1. JUNACI OT AX BINE pontonirskog bataqona. godine. godine. 284 RISTOVI] Milisava MIODRAG 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Leskovcu. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. Vojnik VJ u rezervi Qubomir Risti} je ro|en 31. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije borio se u 15. u okolini sela Radinac. aprila 1999. maja 1999. u selu Samodra`a. maja te godine. Smederevo. . Uspomenu na poginulog poru~nika sa~uva}e k}i Aleksandra. RISTOVI] Strahiwe STANI[A RISTI] Jovice QUBOMIR Rezervni poru~nik VJ Miodrag Ristovi} je ro|en 8. Uspomenu na Qubomira Risti}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 1. na du`nosti zamenika komandira mehanizovane ~ete. u selu Makrmaq. Bio je komandir Policijske stanice u Zve~anu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.R S p o m e n -kk w i g a februara 1982. sin Danilo i porodica Ristovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 12. 27. Mla|i vodnik policije Stani{a Ristovi} je ro|en 12. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. godine. avgusta 1974. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. a preminuo 29.

u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1987. u rejonu sela @abaq. jula 1949. Telo je prona|eno 19. dobrovoqac Qubomir Romi} je ro|en 28. S p o m e n -k w i g a k S Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi. decembra iste godine. kao vojnik strelac. \akovica. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 3. Nestao je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. 8.285 JUNACI OTAXBINE maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ROKVI] Rajka DRAGAN ROMI] Milana QUBOMIR 1999. juna Vodnik prve klase policije Svetomir Savi} je ro|en 2. u Zrewaninu. godine. novembra 1972. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. Uspomenu na poginulog Stani{u ~uva}e porodica Ristovi}. godine. u selu Drenovcu. godine. januara 1995. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na Qubomira Romi}a sa~uva}e wegova porodica. SAVI] Cvetka SVETOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Rokvi} je ro|en 27. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Rokvi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. u selu Dowe Berane. avgusta 1959. 23. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu saobra}ajne . u Mariboru. op{tina \akovica. op{tina Pe}.

smrtno ranila avio-bomba NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sa bli`im usmerewem na vazdu{no osmatrawe i javqawe. decembra 1973.S S p o m e n -kk w i g a policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. aprila 1999. oktobra 1972. godine. jula 1975. 6. op{tina De~ani. Zavr{io je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije. Za vreme slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je oficir za navo|ewe u rodu vazdu{nog osmatrawa. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Salak je ro|en 13. Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica. SANDI] ^edomira GORAN Potporu~nik VJ @eqko Savi~i} je ro|en 10. JUNACI OT AX BINE javqawa i navo|ewa u 126. godine. . u Zrewaninu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1993. u Zemunu. u Kikindi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 11. 286 SAVI^I] Nenada @EQKO SALAK Krstana SA[A Republike Srbije 6. brigadi VOJIN. 9. Uro{ i \or|e i porodica Savi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova @iti{te Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. Uspomenu na potporu~nika @eqka Savi~i}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{. u blizini sela Dowa Luka. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Makrmaq. op{tina Srbica. smer protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je sredwu prehrambenu {kolu i kurs za policajce. Na Maqenu je bio na zadatku oficira za navo|ewe kada ga je. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Mla|i vodnik policije Goran Sandi} je ro|en 1. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. maja 1999.

kao komandir intendantskog voda intendantske ~ete pozadinskog bataqona. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. op{tina \akovica. Uspomenu na Dejana Sedlarevi}a sa~uva}e wegova porodica. SEDLAREVI] Qubomira DEJAN Poru~nik VJ Dejan Sedlarevi} je ro|en 16. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. kao komandir voda. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. vojnoteritorijalnog odreda na Kosovu i Metohiji. u selu Vaganica. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 252. a posmrtno unapre|en u ~in poru~nika. u selu Gorwi Krwin. Kosovska Mitrovica. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 180. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k S Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. oktobra 1959. u selu @abeq. 13. u selu Lugav~ina kod Smedereva. godine. SEKULI] Hranislava NEBOJ[A Rezervni mla|i vodnik VJ Neboj{a Sekuli} je ro|en 23. kod Orahovca. Dok je snabdevao jedinicu. Uspomenu na Neboj{u Sekuli}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1974. oklopne brigade. godine.287 JUNACI OTAXBINE Zavr{io je Vojnu akademiju intendantskog smera. u rejonu sela Dragobiqe. upao je u zasedu albanskih terorista i smrtno rawen. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina Leposavi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. 18.

Uspomenu na poginulog vojnika Vladana sa~uva}e k}i Ana i porodica Simi}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 125.S S p o m e n -kk w i g a SELIMOVI] Zlatka DESIMIR JUNACI OT AX BINE 288 SERAFINOVI] Gavre IVICA SIMI] Mom~ila VLADAN Vojnik VJ Desimir Selimovi} je ro|en 11. bilo pogo|eno projektilom avijacije NATO-a. u Novom Pazaru. zajedno sa sinom Markom. Vojnik VJ Ivica Serafinovi} je ro|en 27. u Novom Pazaru. \akovica. 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Vladan Simi} je ro|en 3. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je na du`nosti strelca u 67. kod \akovice. kao vojnik voza~. motorizovanoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Desimira Selimovi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Gaxin Han. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. . u rejonu Dowa Morina. aprila 1978. avgusta 1969. Uspomenu na vojnika Ivicu Serafinovi}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Gorwe Vlase. aprila 1999. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 52. 29. aprila 1999. bataqona Vojne policije. u Smederevu. kao vojnik radiofonista. vojnoteritorijalnoj ~eti Novi Pazar. februara 1978. Poginuo je 14. kada je wegovo borbeno vozilo na prevoju Volujak.

U~estvovao je u borbenim dejstvima u isto~noj Slavoniji i zapadnom Sremu kao vojnik dobrovoqac. septembra 1948. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika Vu~ka Simi}a sa~uva}e wegova porodica. SIMI] Srboquba MILIVOJE Vojnik VJ Vu~ko Simi} je ro|en 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. samohodnog raketnog puka PVO. Uspomenu na vojnika Slavi{u Simi}a sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Simi} je ro|en 23. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. u selu Bo`evce. 12. u Kosovskoj Mitrovici. u selu Mle~ane. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 15. Za vreme slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za poslu`ioca na radaru u bateriji za upravqawe vatrom protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je 28. novembra 1979. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 311. u ~inu re- . decembra 1972. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti na~elnika Odeqewa za odbranu Kosovske Kamenice. u selu Gorwe Radevo kod Pri{tine. kao poslu`ilac na radaru. op{tina Kosovska Kamenica.289 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMI] Prvoslava VU^KO SIMI] Slobodana SLAVI[A wegov radarski polo`aj pogo|en protivradarskom raketom iz aviona NATO-a. kada je Rezervni major VJ Milivoje Simi} je ro|en 24. kao vojnik strelac na borbenom vozilu pe{adije M-80. aprila 1999.

Uspomenu na vojnika Zlatibora sa~uva}e k}eri Jelena i Milica. Poginuo je 19. decembra 1950.S S p o m e n -kk w i g a zervnog majora Vojske Jugoslavije. Uspomenu na rezervnog stare{inu sa~uva}e sin Goran. SIMIJONOVI] Milana ZLATIBOR 800. vojnoteritorijalnog odreda Pri{tina. SIMONOVI] @ivka RADOSAV Vojnik VJ u rezervi Zlatibor Simijonovi} je ro|en 7. Uspomenu na poginulog pukovnika sa~uva}e k}i Slavica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. u Lipqanu. k}i Suzana i porodica Simi}. godine u selu Zborce. Pripadnik je rezervnog . juna 1964. po{to su ga kidnapovali i mu~ili albanski teroristi u Kosovskoj Kamenici. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. Pukovnik VJ Miroslav Simovi} je ro|en 17. Poginuo je 13. 290 799. aprila 1999. novembra 1950. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Volujak. sin Bojan i porodica Simovi}. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. SIMOVI] Milana MIROSLAV i Metohije borio se u sastavu Komande Pri{tinskog korpusa kao na~elnik Odeqewa za propagandu i moral. godine. JUNACI OT AX BINE 1. sin Stefan i porodica Simijonovi}. 801. Zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Klina. kod Lipqana. op{tina Zaje~ar. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Visoku vojno-politi~ku {kolu. u selu Lenovac. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova Pripadnik rezervnog sastava policije Radosav Simonovi} je ro|en 17. juna 1999.

SI^ Stipana JOSIP bliku Jugoslaviju bio je desetar i ni{anxija na minobaca~u 120 mm u 125. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. aprila 1999. motorizoDesetar VJ Predrag Smiqani} je ro|en 1. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca Josipa trajno }e ~uvati sin Zlatko. u ^a~ku. u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1977. dobrovoqac Josip Si~ je ro|en 10. \akovica. februara 1953. Bio je strelac u 125. Poginuo je 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 8. u selu Dowe Barane. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. k}i Qiqa i porodica Si~.291 JUNACI OTAXBINE vanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. k}eri Rosanda. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovsta i protivvazdu- . Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu RepuStariji vodnik VJ Slobodan Smiqi} je ro|en 29. u Subotici. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati porodica Smiqani}. selo Ko{are. Olivera i Jelena i porodica Simonovi}. \akovica. juna 1974. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k S sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. SMIQANI] Velimira PREDRAG SMIQI] Jordana SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi. op{tina Pe}. aprila 1999. Poginuo je 29. prilikom odbijawa napada albanskih terorista u rejonu Maje Glave. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u rejonu sela Dowa Morina.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Obavqao je du`nost manipulanta u 7. u Vrawu. 292 SPASI] Vojislava IVICA Mla|i vodnik policije Ivica Spasi} je ro|en 11. u selu Milutovac kod Trstenika. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1994. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.S S p o m e n -kk w i g a {ne odbrane. pe{adijskoj brigadi. op{tina Suva Reka. sin Uro{ i porodica Smiqi}. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 13. 28. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost operatera radara u komandnoj bateriji 250. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. od posledica dejstava avijacije NATO-a. raketne brigade PVO. u selu Semeti{te. novembra 1974. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati k}i Kristina. Poginuo je 18. op{tina Zemun. decembra 1975. Uspomenu na poginulog Slobodana trajno }e ~uvati porodica Smiqi}. SMIQI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ u rezervi Milorad Smiqi} je ro|en 8. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. aprila u selu Petrov~i}. smer PVO. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Vitak kod Srbice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. . Uspomenu na Ivicu Spasi}a sa~uva}e wegova porodica.

maja 1999. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je strelac u 125. marta 1951. septembra 1964. Te{ko je rawen za vreme obavqawa vojni~kog zadataka 16. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati porodica Staji}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom napada albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. u selu Budrija. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Stamenkovi} je ro|en 9. u selu Dowa Bunu{a kod Leskovca. op{tina Glogovac. Vojnik VJ u rezervi. Divna i Danijela. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Jovana i porodica Stamenkovi}. u Beogradu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se na poziv otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Bio je pripadnik 175.293 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SPASI] Vojislava RADE STAJI] Stevana ZORAN STAMENKOVI] Dragiwe SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Rade Spasi} je ro|en 16. maja iste godine. od posledica dejstava protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. Uspomenu na vojnika Radeta trajno }e ~uvati k}eri Jadranka. u Sewskim Rudnicima. a podlegao je ranama 20. \akovica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. maja 1963. te porodica Spasi}. dobrovoqac Zoran Staji} je ro|en 11. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odazvao pozivu otaxbine za odbranu slobode i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Poginuo je 25. Poginuo je 28. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. pe{adijske brigade.

u selu Kutle{. op{tina Pri{tina. motorizovanoj brigadi. u selu Dogarovi}. prilikom napada albanskih terorista na vojnu kolonu u Pri{tini. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati k}i Aleksandra. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj wenih branilaca. Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. . 4. kao radnik Vojne ustanove „Morava”. Poginuo je 13. op{tina Leskovac. juna 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ka~anik. januara 1955. 23. juna 1999. Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Jovica Stamenkovi} je ro|en 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. obavqao je du`nost poslovo|e zadu`enog za ishranu stare{ina. Obavqao je du`nost veziste u 549. u Leskovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stamenkovi}. Uspomenu na poginulog Miroslava trajno }e ~uvati k}i Lozica. juna 1999. mehanizovanoj brigadi.S S p o m e n -kk w i g a STAMENKOVI] Milutina MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 294 STAMENKOVI] Miodraga JOVICA STAMENKOVI] Sretena NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stamenkovi} je ro|en 9. Obavqao je du`nost voza~a motornih vozila u 243. sin Bo`idar i porodica Stamenkovi}. na radnom mestu. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Stamenkovi} je ro|en 25. avgusta 1958. novembra 1954. u selu Preoce. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. sin Dalibor i porodica Stamenkovi}.

godine. na podru~ju Kosova i Metohije. Podujevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost telegrafiste u 211. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u 78. marta 1999. oklopnoj brigadi. Poginuo je od eksplozije protivtenkovske mine albanskih terorista. Bio je na du`nosti zamenika komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu.295 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STAMENOV Slav~a DIM^A STANIMIROVI] Milorada DRAGUTIN Uspomenu na poginulog Dragutina sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vi{u upravnu {kolu. februara 1971. op{tina De~ani. 3. u Bosilegradu. juna 1957. u rejonu sela Obranya. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati k}i Aleksandra i porodica Stamenov. aprila 1999. aprila 1970. u selu Qumbarda. Vojnik VJ u rezervi Ivan Stankov je ro|en 9. 15. Potporu~nik policije Dragutin Stanimirovi} je ro|en 2. u selu Dukat kod Bosilegrada. motorizovanoj brigadi. Pre{evo. jula 1976. 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. STANKOV Stojana IVAN Desetar VJ po ugovoru Dim~a Stamenov je ro|en 21. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Loznici. maja 1999. u selu Reqin.

godine. Poginuo je 15. maja 1999. u rejonu sela Planeja u blizini Prizrena. avgusta 1974. Poginula je u sanitetskom vozilu. mehanizovanoj brigadi. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. Uspomenu na hrabru bolni~arku trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odlu~ila da stane u stroj branilaca otaxbine Vojske Jugoslavije.P S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. kada je avijacija NATO-a Desetar VJ Boban Stankovi} je ro|en 1. motorizovanoj brigadi. juna 1999. STANKOVI] Dragutina VASILIJE STANKOVI] Miodraga BOBAN Dobrovoqac VJ Sla|ana \ina Stankovi} je ro|ena 15. Obavqao je du`nost komandira tenka T55 u 243. 296 STANKOVI] Veroquba SLA\ANA \INA bombardovala policijski punkt u okolini sela Crnoqevo. Savesno obavqawe vojni~kih du`nosti donelo mu je ~in desetara. juna 1964. 5. u Gwilanu. op{tina [timqe. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je 25. JUNACI OT AX BINE Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1973. od posledica dejsta- . od dejstva minobaca~ke mine albanskih terorista. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. u Ni{u. marta 1999. Obavqala je du`nost bolni~arke u 549. u Po`arevcu. Pripadnik rezervnog sastava policije Vasilije Stankovi} je ro|en 26. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica Stankov. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Dragana i Nata{a i porodica Stankovi}.

avgusta 1959. 28. u Zenici. Bosna i Hercegovina. S p o m e n -k w i g a k P va avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. \akovica. Obavqao je du`nost voza~a u 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela sela Ko{are. STANKOVI] Slavka NOVICA Vojnik VJ u rezervi. u selu Nakrivaw. te porodica Stankovi}. marta 1959. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. motorizovanoj brigadi.297 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati k}i Milica i porodica Stankovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Planeja kod Prizrena. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 16. Obavqao je du`nost strelca u 125. u Leskovcu. 31. STANKOVI] Mla|ena NOVICA STANKOVI] Novice BOJAN u stroj wenih branilaca. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao Vojnik VJ u rezervi. februara 1974. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoq- . Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Leskovac. Vojnik VJ u rezervi Bojan Stankovi} je ro|en 16. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 4. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Mla|en i Igor. maja 1999.

juna 1999. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. grani~nom bataqonu. 26. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. k}i Irena i porodica Stankovi}. . od posledica dejstava avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”.P S p o m e n -kk w i g a no je stao u stroj branilaca otaxbine. obavqao je du`nost artiqerca u 549. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Nenad i Predrag. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednost prvog stepena. Prizren. Obavqao je du`nost grani~ara na Karauli „Mladen Stojanovi}”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Vu~itrn. godine. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Posli{te u op{tini Prizren. juna 1969. u 55. sinovi Miqan i Srboqub i porodica Stankovi}. Kao vojni obveznik. Poginuo je 15. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. aprila 1999. 298 STANKOVI] Srboquba DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Stankovi} je ro|en 23. STANKOVI] Slobodana SA[A Vojnik VJ u rezervi Sa{a Stankovi} je ro|en 26. Poginuo je 1. u Kosovu Poqu. marta 1999. u Leskovcu. aprila 1970. u selu Mogila. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Miqana i Miroslava.

Vojnik VJ Goran Stankovi} je ro|en 20. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. 22. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Kao vojni obveznik. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Bojan i Stevan i porodica Stankovi}. U borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju predvodio je izvi|a~ku ~etu u 37. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Poginuo je 8. Republika Makedonija. od posledica dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo kojim se prevozio na zadatak u re- .299 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B STANKOVI] Stevana BRANISLAV STANKOVI] Stojadina GORAN STANKOVI] Stoj~eta IVICA Vojnik VJ u rezervi Branislav Stankovi} je ro|en 19. maja 1999. Obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda na podru~ju Slovenije i u Republici Srpskoj Krajini. obavqao je du`nost strelca u 58. Opredelio se za oficirski poziv i uspe{no zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. lakoj pe{adijskoj brigadi. Kapetan prve klase VJ Ivica Stankovi} je ro|en 24. smer pe{adije. u Kumanovu. u 243. 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Stagovo. jula 1957. u Kosovskoj Mitrovici. motorizovanoj brigadi. maja 1999. juna 1978. Bio je u~iteq i vaspita~ vi{e generacija vojnika. Ka~anik. u Beogradu. zadobio je te{ke rane. mehanizovanoj brigadi. januara 1968. u selu Koleno. Kosovska Mitrovica. od kojih je preminuo.

k}i Jelena i porodica Stankovi}. u mestu Borin Do. STANKOVI] Tanaska ZLATIMIR STANOJEVI] Miodraga IGOR STANOJEVI] Momira VLASTIMIR Potpukovnik VJ Vodnik policije Zlatimir Stankovi} je ro|en 11. JUNACI OT AX BINE tra{wih poslova u Prizrenu. godine. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. maja 1999. 300 Poginuo je 13. jula 1950. op{tina Orahovac. mehanizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost referen- . Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog Zlatimira sa~uva}e sin Nedeqko. u selu Tusus.S S p o m e n -kk w i g a jonu sela Gorwe Obriwe. Obavqao je odgovorne du`nosti u Vojsci Jugoslavije i bio vaspita~ brojnih generacija vojnika. marta 1978. Obavqao je du`nost poslu`ioca u komandnom odeqewu 243. u selu Zo~i{te. januara 1957. odlikovan je sa dva odli~ja: Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za ispoqenu hrabrost. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. op{tina Prizren. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unuVojnik VJ Igor Stanojevi} je ro|en 26. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju i stekao ~in potpukovnika. Vlastimir Stanojevi} je ro|en 3. u Ni{u. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati sin Milo{ i porodica Stankovi}. 26. kod Vlasotinca. Uspomenu na poginulog vojnika Igora trajno }e ~uvati porodica Stanojevi}. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu Uro{evca.

u Kur{umliji. Republika Hrvatska. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom otklawawa posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati sin Gordan. u selu Zoji}. . Uspomenu na poginulog Mladena sa~uva}e sinovi Bojan i Goran i porodica Stanojevi}. motorizovanoj brigadi. Vojnik VJ u rezervi Jovica Stevanovi} je ro|en 1. op{tina Prwavor. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Dowa Ba~uga. godine. marta 1999. februara 1952. k}i Maja i porodica Stanojevi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1971. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije. 24. Vojnik VJ u rezervi. STANOJEVI] Teodora MLADEN STAPAR Stanka PETAR Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u red branilaca otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati sin Sr|an. dobrovoqac Petar Stapar je ro|en 9. Prizren. u okolini Prizrena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. op{tina Petriwa.301 JUNACI OTAXBINE novembra 1975. aprila 1999. k}i Ana i porodica Stapar. u selu [arinci. STEVANOVI] Blagoja JOVICA Potporu~nik policije Mladen Stanojevi} je ro|en 10. Obavqao je du`nost diverzanta u 549. S p o m e n -k w i g a k S ta u organima tehni~ke slu`be Komande Tre}e armije. na Kopaoniku. Poginuo je 15. oktobra 1954.

Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana trajno }e Vojnik VJ u rezervi Vu~ina Stepanovi} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stevanovi}. Suva Reka. januara 1978. aprila 1999. 3. U~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. aprila 1999. u rejonu sela Duqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj 95. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. u Leskovcu. 2. u selu Samakovo. 11. mehanizovanoj brigadi. JUNACI OT AX BINE 302 STEVANOVI] Bo`idara SR\AN ~uvati porodica Stevanovi}. motorizovanoj brigadi. Obavqao je du`nost strelca u 549. STEPANOVI] Aleksandra VU^INA Vojnik VJ Sr|an Stevanovi} je ro|en 1. a preminuo je 16. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. maja 1999. Odlikovan je Ordenom . maja 1955. op{tina Podujevo. u selu Lapa{tica. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a i albanskih terorista. Te{ko je rawen u sukobu s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije.S S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. vojnoteritorijalnog odreda. op{tina Kur{umlija.

od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Ninaj. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Silvija i porodica Stefanovi}. januara 1952. . Uspomenu na poginulog vojnika Radovana trajno }e ~uvati porodica Stefanovi}. februara 1978. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalaPoru~nik policije Miroslav Stefanovi} je ro|en 1. Obavqao je du`nost poslu`ioca minobaca~a MB-120 mm u 549. STEFANOVI] Milana BRANA STEFANOVI] Milorada RADOVAN zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Loznici. juna 1999. u Prokupqu. aprila 1999.303 JUNACI OTAXBINE sarni „Ibarski rudari” u Ra{koj. 4. Projektil je pogodio objekat u kojem se potpukovnik Stefanovi} nalazio na borbenom de`urstvu. u Kru{evcu. S p o m e n -k w i g a k S za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ka- Vojnik VJ Radovan Stefanovi} je ro|en 27. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. motorizovanoj brigadi. Prizren. Uspomenu na poginulog Vu~inu trajno }e ~uvati porodica Stepanovi}. Zavr{io je vi{u {kolu za primewenu informatiku. maja 1957. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika finansijske slu`be u 37. motorizovanoj brigadi. Zavr{io je Ekonomski fakultet i stupio u Vojsku Jugoslavije kao stare{ina finansijske slu`be. STEFANOVI] Radomira MIROSLAV Potpukovnik VJ Brana Stefanovi} je ro|en 26. Poginuo je 8.

19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalnom odredu Istok. Obavqao je du`nost strelca u 243. maja 1999. te porodica Stijovi}. u selu Ka~ikol. STIJOVI] Dragomira REQA Vojnik VJ u rezervi Reqa Stijovi} je ro|en 4. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Nata{a i Bojana i porodica Stefanovi}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. maja 1965. u Obrenovcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. mehanizovanoj brigadi. Bio je pomo}nik komandira u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u rejonu sela Prigode. 304 STOJANOVI] Bogoquba MILAN Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Milan Stojanovi} je ro|en 26. . septembra 1977. Poginuo je 22. u selu Qubo`da. 19. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vojske Jugoslavije. Uspomenu na borca Milana trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. op{tina Podujevo. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1959. Uspomenu na poginulog vojnika Requ trajno }e ~uvati k}eri Milena i Gorica. Bio je raspore|en u 69. godine. maja 1999.S S p o m e n -kk w i g a Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Istok. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. od posledica dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi na putu selo Belanica – Suva Reka. op{tina Istok.

istakao se u odbrani slobode Republike Srpske Krajine.305 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. smer artiqerije. maja 1999. aprila 1969. koju su albanski teroristi postavili na putu selo Ibri}i – selo Dowa Fustica. u rejonu \akovice. artiqerijskoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- STOJANOVI] Vuki}a JOVAN Stariji vodnik VJ Slavi{a Stojanovi} je ro|en 20. u Lipqanu. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. jula 1978. oklopne brigade. Desetar VJ u rezervi Milo{ Stojanovi} je ro|en 16. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost baterijskog stare{ine. Poginuo je 22. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. S p o m e n -k w i g a k S STOJANOVI] Bratislava MILO[ STOJANOVI] Vlastimira SLAVI[A 15. tako {to je motorno vozilo u kojem se vozio na borbeni zadatak nai{lo na protivtenkovsku minu. 10. Uspomenu na desetara Milo{a trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. Preminuo je 11. Uspomenu na Slavi{u ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Stojanovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Unapre|en je u ~in desetara. Obavqao je du`nost poslu`ioca na sredstvima veze u 52. Te{ko je rawen od posledica dejstava avijacije NATO-a. [vajcarska. . godine. Kao mladi stare{ina. u mestu Baden Vetinger. novembra 1961. Zavr{io je sredwu {kolu. Stariji vodnik Slavi{a Stojanovi} je branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji u stroju Pripadnik rezervnog sastava policije Jovan Stojanovi} je ro|en 14. aprila 1999.

Uspomenu na Jovana Stojanovi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1962. u selu Suvojnica. u Smederevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova.S S p o m e n -kk w i g a Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Major VJ Qubisav Stojanovi} je ro|en 1. smer artiqerije. maja 1999. godine. aprila 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. maja 1999. op{tina Pe}. aprila 1955. u selu Klin~ina. Major Qubisav Stojanovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. godine. Za podvige u suprotstavqawu agresoru odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na majora artiqerije ~uva}e wegovi sinovi Dejan i Sr|an i porodica Stojanovi}. JUNACI OT AX BINE Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u borbenom stroju 78. op{tina Pe}. u selu Klin~ina. 26. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. juna 1981. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Surdulica. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta haubi~kog diviziona 122 mm. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 15. op{tina Pre{evo. na borbenom polo`aju svoje jedinice u rejonu sela Reqan. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 306 STOJANOVI] Qubomira MIROSLAV STOJANOVI] Drage QUBISAV Poru~nik policije Miroslav Stojanovi} je ro|en 24. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost zamenika komandanta diviziona. Obavqao je du`nost komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Veliko Gradi{te. 26. motorizovane brigade. .

od albanskih terorista.307 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na mladog grani~ara ~uva}e wegova porodica. osposobio se za ~uvawe granice svoje otaxbine. te porodica Stoiqkovi}. 15. STOJANOVI] Miodraga MIROSLAV STOIQKOVI] Vlastimira RADOVAN maja 1999. Kao vojnik VJ. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti zamenika komandanta artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. Pamti}e ga k}eri Dragana i Mirjana. Vojnik Miroslav Stojanovi} je poginuo 9. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1978. koju je na Kosovu i Metohiji branio u stroju 53. Rezervni kapetan prve klase VJ Radovan Stoiqkovi} je ro|en 6. S p o m e n -k w i g a k S Pamti}e ga sinovi Nenad i Stefan i porodica Stojanovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Lipqan. \akovica. Posle zavr{etka gimnazije slu`io je vojni rok u [koli rezervnih oficira saobra}ajne slu`be. u rejonu sela Bawica. motorizovane brigade. Rezervni kapetan VJ Milorad Stojisavqevi} je ro|en 28. u Leskovcu. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. STOJISAVQEVI] Slavka MILORAD Vojnik VJ Miroslav Stojanovi} je ro|en 13. . smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. aprila 1954. odlu~no brane}i Karaulu „Ko{are”. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. avgusta 1958. grani~nog bataqona. a nakon izlaska iz Vojske zavr{ava Vi{u poqoprivrednu {kolu u Prokupqu. u selu Staro Gradsko. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira.

od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u Danilovgradu. u selu Vrbnica. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e sinovi Sava i Slavko. predvode}i izvi|a~ku grupu svoje jedinice u selu Krajmirovce. STOJI] Du{ana SA[A Vojnik VJ Sa{a Stoji} je ro|en 16. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u 326. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Dejan i Goran i porodica Stojkovi}. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta 52. avgusta 1956. teritorijalnog odreda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 31. godine. maja 1999.S S p o m e n -kk w i g a Kao rezervni kapetan. [timqe. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. avgusta 1978. 17. u Beogradu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. 308 STOJKOVI] Zorana GRADISLAV Pripadnik rezervnog sastava policije Gradislav Stojkovi} je ro|en 13. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na poginulog vojnika Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stoji}. marta 1999. aprila 1999. u Prizrenu. k}i Jovana i porodica Stojisavqevi}. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. op{tina Prizren. me{ovitoj artiqerijsko-raketnoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 24. Poginuo je prvog dana agresije.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6.309 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STOJKOVI] Miodraga DRAGAN STOJKOVI] Novice MIROSLAV STOJKOVI] Radojka DRAGOSLAV Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Stojkovi} je ro|en 18. motorizovane brigade. Uspomenu na borca Miroslava Stojkovi}a ~uva}e wegova porodica. 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1994. Uspomenu na poginulog Dragoslava sa~uva}e porodica Stojkovi}. slobodu otaxbine branio je u stroju 549. godine. maja 1999. op{tina Pe}. septembra 1974. juna 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . februara 1974. u selu Gorwa Trpeza. Poginuo je 7. u selu Qubeni}. op{tina Klina. Bio je pomo}nik vo|e smene u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. Mla|i vodnik policije Dragoslav Stojkovi} je ro|en 10. Kao vojni obveznik. godine. decembra 1968. 1. op{tina Vitina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. op{tina \akovica. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stojkovi} je ro|en 10. u Prokupqu. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u selu Iglarevo. na du`nosti vojnika izvi|a~a. avgusta 1995. aprila 1999. u Ni{u. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Crmqan.

marta 1960. motorizovane brigade. Kao vojni obveznik. u mestu Spejer. u Novom Selu. i osposobio se za du`nost vojnika strelca. Uspomenu na poginulog strelca ~uva}e wegova porodica. op{tina Lipqan. oklopne brigade. U Vojsku Jugoslavije stupio je u decembru 1998. . Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. \akovica. U toj borbi te{ko je rawen i istog dana podlegao povredama. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 125. 310 STO[I] Budimke ROBERT kada su 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik Robert Sto{i} se odlu~no suprotstavio albanskim teroristima Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Sto{i} je ro|en 11. napali Karaulu „Ko{are”. septembra 1988. sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. Vojnik VJ Robert Sto{i} je ro|en 10. juna 1976. Savezna Republika Nema~ka.S S p o m e n -kk w i g a STOJKOVI] Stanislava SR\AN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Marija. u rejonu sela Lipovice. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. Zavr{io je sredwu {kolu. STO[I] Milorada SLAVI[A Vodnik prve klase policije Sr|an Stojkovi} je ro|en 18. godine. maja 1999. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. op{tina Bujanovac. septembra 1965. juna 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. 2. SPAT 30/2 mm. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ni{u. obavqaju}i odgovornu du`nost voza~a „prage”. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u stroju 211.

U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira ~ete. marta 1999. motorizovane brigade. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je 11. Uspomenu na Slavi{u Sto{i}a ~uva}e wegove k}eri Milena i Jelena i porodica Sto{i}. maja 1999. Uspomenu na Bori{u ~uva}e sin Aleksandar i porodica Stupqanin. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na wega ~uva}e wegov sin Aleksandar i porodica Sto{i}. [timqe. Na ~elu ~ete. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju Kopnene vojske. februara 1969. Ra{ka. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Plenio je li~nim primerom stare{ine. STO[I] Mil~a SLA\AN je u stroju 125. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. slobodu otaxbine branio Vojnik VJ u rezervi Goran Tavri} je ro|en 28. Kao vojni obveznik. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. maja 1970. u stroju 125. STUPQANIN Dragoslava BORI[A TAVRI] Vidosava GORAN Poru~nik VJ Sla|an Sto{i} je ro|en 9. u stroju artiqerijsko-raketnog diviziona protiv- . 9. maja 1967. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Belo Poqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Kostawe. u selu Baqevac. u rejonu De~ana.311 JUNACI OTAXBINE branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Poginuo je 31. u Vrawu. u Trsteniku. poru~nik Sto{i} je Vojnik VJ u rezervi Bori{a Stupqanin je ro|en 7.

TADI] Mihaila A]IM Stariji vodnik VJ A}im Tadi} je ro|en 15. slu`bovao je u 172. Zavr{io je Sredwu vojnu . u selu Smrije~no. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u @itora|i. juna 1999. Kao tehni~ar za vazduhoplovno naoru`awe. a izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji spre~ilo ga je da zavr{i i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. Stariji vodnik A}im Tadi} je poginuo 28. marta 1971. tako {to je motorno vozilo u kojem se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu. pe{adijske brigade. 312 TANI] Radivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragan Tani} je ro|en 28. Podgorica. Uspomenu na mladog stare{inu na{e avijacije ~uva}e porodica Tadi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}eri Sawa i Tawa i porodica Tani}. JUNACI OT AX BINE {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u Rajlovcu. Uspomenu na Dragana ~uva}e wegov sin Davor. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. obavqaju}i svoju du`nost. obavqaju}i du`nost osmatra~a plan{etiste. motorizovane brigade. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Domanek. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. op{tina Plu`ine. lova~kobombarderske eskadrile „Ma~evi”. na stajanki aerodroma u Ni{u. na Aerodromu „Golubovci”. Poginuo je 28. Uspomenu na Gorana Tavri}a ~uva}e wegova porodica. avijacijskoj brigadi 229. u stroju 354. Orlane. u rejonu sela Turu~ica. maja 1999. 4.T S p o m e n -kk w i g a vazdu{ne odbrane 37. Kao vojni obveznik. marta 1999. aprila 1966. Dok je pripremao vazduhoplov za let. pogodila ga je krstare}a raketa. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.

Uspomenu na vojnika Olivera Tarici}a ~uva}e wegova porodica. septembra 1977. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Mla|i vodnik policije Radovan Tanovi} je ro|en 5. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Milan i porodica Tanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1979. Poginuo je 11. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e wegova porodica. \akovica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. u Ivawici. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dragan Tankosi} se 20. u Visbadenu. maja 1999. godine. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. i osposobio se za du`nost strelca. a od posledica rawavawa preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji 28. motorizovane brigade. gde je osposobqen za protivpo`arnu du`nost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju op{tine De~ani. maja 1999. juna 1999.313 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T TANKOSI] Slobodana DRAGAN TANOVI] Petra RADOVAN TARICI] ^edomira OLIVER Vojnik VJ Dragan Tankosi} je ro|en 20. nalazio na du`nosti u Beogradskom garnizonu. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Odgovorno obavqaju}i svoju vojnu slu`bu. 5. u Gostiqu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u trenutku kada su bombe aviona NATO-a eksplodirale u wegovoj blizini. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. op{tina ^ajetina. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova 1991. Vojnik VJ Oliver Tarici} je ro|en 12. Savezna Republika Nema~ka. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Te{ko je povre|en. januara 1969.

da bi potom. godine. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. aprila 1999. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost vojnika voza~a. na borbenom zadatku u rejonu sela Draga{. aprila 1978.T S p o m e n -kk w i g a TASI] Luke ZVEZDAN TATAR Miodraga VLADO JUNACI OT AX BINE 314 TEPAVAC Dobrivoja NEBOJ[A Mla|i vodnik prve klase policije Zvezdan Tasi} je ro|en 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. predano obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost u 55. op{tina Prizren. Sa svojom jedinicom. Major Tepavac se 5. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. u Prizrenu. 18. Poginuo je 9. grani~nom bataqonu. kao raketa{. smer protivvazdu{ne odbrane. u vreme rata u Hrvatskoj. u Rajlovcu. obavqaju}i du`- . u selu Pirane. raketnoj brigadi PVO. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. marta 1961. nalazio u sastavu borbene posluge svog diviziona. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Uspomenu na vojnika Tatara ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1999. uspe{no je odoleo vi{emese~nom okru`ewu u Sisku i uspeo da je izvede iz grada. Vojnik VJ Vlado Tatar je ro|en 15. u \akovici. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u [apcu. septembra 1966. Major VJ Neboj{a Tepavac je ro|en 27. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Qubomir i Petar i porodica Tasi}. Prizren. Agresiju NATO-a do~ekao je na du`nosti komandira baterije u 250. slu`bovao u Mladenovcu i Obrenovcu.

Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Hrabro obavqaju}i borbeni zadatak. TEPAVAC Milanka JOVAN Stariji vodnik prve klase VJ Jovan Tepavac je ro|en 4. u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. u Pqevqima. U~estvovao je u ratovima za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. TE[OVI] Mirka VUKOMAN Vojnik VJ Vukoman Te{ovi} je ro|en 16. u selu Markovi}evu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.315 JUNACI OTAXBINE wu vojnu {kolu. borio se na Kosovu i Metohiji za odbranu slobode otaxbine. Za svoje bora~ke podvige odlikovan je Ordenom za hrabrost. S p o m e n -k w i g a k B nost komandira baterije za vo|ewe raketa. \akovica. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e wegova porodica. obavqaju}i du`nost komandira voda. Uspomenu na vojnika Vukomana Te{ovi}a sa~uva}e wegova porodica. Jedinica se nalazila na vatrenom polo`aju u rejonu sela Vuki}evca kod Obrenovca. major Tepavac je toga dana poginuo od dejstva neprijateqeve protivradarske rakete. Kao pripadnik 5. motorizovane brigade. intendantski smer. u rejonu sela Stani Batu{ec kod De~ana. 11. Zavr{io je Sred- . bataqona Vojne policije. maja 1999. aprila 1999. Poginuo je 20. op{tina Plandi{te. marta 1957. Uspomenu na Jovana Tepavca ~uva}e wegove k}eri Jovana i Milica i porodica Tepavac. kao vojnik strelac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 125. novembra 1977.

godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. avgusta 1970. motorizovane brigade. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. op{tina De~ani.T S p o m e n -kk w i g a TIRAGI] Zorkana BOGDAN TI[MA Jovana LAZAR JUNACI OT AX BINE 316 TODI] Dragi{e SLAVI[A Vodnik prve klase policije Bogdan Tiragi} je ro|en 22. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. 8. Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Todi} je ro|en 22. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u Kosovskoj Mitrovici. juna 1978. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. \akovica. Vojnik VJ Lazar Ti{ma je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog artiqerca ~uva}e wegova porodica. u Pan~evu. op{tina Kosovska Mitrovica. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Leposavi}. juna 1999. osposobiv{i se za poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. Pamti}e ga sin Slobodan i porodica Tiragi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Dowa Morina. marta 1992. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je 6. godine. u selu Gorwe @abare. Poginuo je 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kula. u Bawaluci. juna 1962. juna 1999. kada je avijacija NATO-a bombardovala rejon sela Glo|ane.

Desetar VJ Stojadin Toma{evi} je ro|en 13. U Vojsku Jugoslavije stupio je septembra 1998. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na desetara Vladana ~uva}e wegov sin Aleksa i porodica Todorovi}. Kao vojni obveznik. Kao vojni obveznik. pe{adijske brigade. hrabro predvode}i svoje streqa~ko odeqewe u brojnim akcijama. Prizren. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u lakom artiqerijskoraketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 505. op{tina Istok. u selu Kori{a. u selu Hrtkovci. februara 1959. \akovica. TODOSI] Obrada PREDRAG TOMA[EVI] Mihajla STOJADIN TODOROVI] Miodraga VLADAN Vojnik VJ u rezervi Predrag Todosi} je ro|en 21. maja 1999. Desetar VJ u rezervi Vladan Todorovi} je ro|en 29. op{tina Prizren. motorizovane brigade. Uspomenu na Predraga ~uva}e wegovi sin Aleksandar. Poginuo je na zadatku 8. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.317 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Kristina i Katarina i porodica Todi}. i napredovao do du`nosti komandira streqa~kog odeqewa. Poginuo je u iznenadnom sukobu protiv albanskih terorista. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti referenta u Komandi Vojnog odseka Prizren. u selu Qubi`da. u selu Suvo Grlo. juna 1999. k}i Nata{a i porodica Todosi}. na Karauli „Ko{are”. Ruma. . aprila 1979. Uspomenu na vojnika Stojadina ~uva}e porodica Toma{evi}. oktobra 1968. 30. aprila 1999. u Beogradu. 14.

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Pukovnik Qubomir Tomi} je poginuo 31. u operacijama za oslobo|ewe Vukovara. Poginuo je na zadatku. obavqao je du`nost poslu`ioca na haubici. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine.T S p o m e n -kk w i g a TOMA[EVI] Sime MIODRAG TOMI] @ivka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 318 TOMI] @ivojina QUBOMIR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Toma{evi} je ro|en 10. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e porodica Tomi}. marta 1999. kod Feketi}a. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Kladovu. Uspomenu na vojnika Miodraga ~uva}e wegova porodica. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane u Komandi Prve armije. Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Tomi} je ro|en 27. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. kao vojni obveznik. u Vrbasu. avgusta 1975. . avgusta iste godine u masovnoj grobnici u selu Ugqare. u haubi~kom divizionu 155 mm 24. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. op{tina Kosovska Kamenica. maja 1999. me{ovite artiqerijske brigade. Otet je 10. 17. Telo je prona|eno 24. oktobra 1967. jula 1999. op{tina Gwilane. u toku napada avijacije NATO-a na objekte Komande Prve armije. op{tina Gwilane. Pukovnik VJ Qubomir Tomi} je ro|en 5. u ataru sela Ajnovce. Bio je u~esnik rata u Republici Srpskoj Krajini. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju. februara 1947. General{tabnu {kolu i [kolu nacionalne odbrane. u selu Ranilug.

lake pe{adijske brigade. u selu Gora`devac. u nasequ ^abrad. Vojnik VJ u rezervi Zvonimir Tomovi} je ro|en 1. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. TOMOVI] Toma ZVONIMIR Vojnik VJ u rezervi Zoran Tomovi} je ro|en 16. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Tomovi}. jula 1970. obavqaju}i du`nosti mehani~ara za pe{adijsko naoru`awe. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina \akovica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Kao vojni obveznik. ^uva}e ga u trajnoj uspomeni wegova porodica. k}i Tawa i porodica Tomi}. februara 1975. Kao vojni obveznik. Poginuo je 3. Zoran Tomovi} je poginuo 25. godine. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Lazac. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. oklopne brigade. tako {to je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku Mla|i vodnik policije Stanko Tomovi} je ro|en 16. maja 1999. maja iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. maja 1999. koju su postavili albanski teroristi. godine. TOMOVI] Veroquba ZORAN TOMOVI] Gligorija STANKO 9. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 252. u toku obavqawa borbenog zadatka. .319 JUNACI OTAXBINE minu. Preminuo je 11. avgusta 1956. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 58. Kraqevo. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na pukovnika Qubomira Tomi}a ~uva}e wegov sin Miodrag. maja 1999.

dobrovoqac Miroslav Toti} je ro|en 19. pe{adijske brigade. u toku prevoza hrane Vojnik VJ u rezervi. op{tina Kru{evac. aprila 1999.T S p o m e n -kk w i g a od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Savine Vode. Obavqao je du`nost mitraqesca u 37. Uspomenu na vojnika Zvonimira ~uva}e porodica Tomovi}. Jasmina i Sne`ana. decembra 1969. op{tina Istok. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. te porodica Toti}. Vojnik Zvonimir Tomovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. Poginuo je 8. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. Uspomenu na vojnika Milovana ~uva}e wegovi sinovi Bratislav i Branislav i porodica Topli~anin. aprila 1999. 8. februara 1959. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Ma~kovac. u Vrbasu. na du`nosti vojnika voza~a. marta 1949. op{tina Pe}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobroMla|i vodnik prve klase policije Zoran To{i} je ro|en 4. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. tako {to su wegovo vozilo presreli albanski teroristi u rejonu sela Qubo`da. JUNACI OT AX BINE za jedinicu. u rejonu sela Likovac. 320 TOPLI^ANIN Radojice MILOVAN TOTI] \or|a MIROSLAV voqno je stupio u stroj branilaca otaxbine. Kao vojni obveznik. TO[I] Jovana ZORAN Vojnik VJ u rezervi Milovan Topli~anin je ro|en 31. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Miroslava trajno }e ~uvati k}eri Sla|ana.

godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ @eqko To{i} je ro|en 31. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nala- Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo To{kovi} je ro|en 17. Uspomenu na poginulog in`iwerca Mom~ila trajno }e ~uvati sin Sa{a. u Smederevskoj Palanci. maja 1978.321 JUNACI OTAXBINE zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. aprila 1999. avgusta 1951. oklopne brigade. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici Saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati k}eri Milica i Miqana i porodica To{i}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Dowem Milanovcu. Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u in`iwerijskom bataqonu 252. bataqonu Vojne policije. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k T Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u {irem rejonu \akovice. k}i @aklina i porodica To{kovi}. u rejonu sela Vla{ki Drenovac u op{tini Orahovac. 8. 9. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. U~estvovao je u borbi . u selu Budakovo. op{tina Suva Reka. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Obavqao je du`nost strelca u 52. TO[I] Rajka @EQKO TO[KOVI] Aleksandra MOM^ILO za za{titu Srba u Republici Srpskoj Krajini. juna 1999. Uspomenu na poginulog vojnika @eqka trajno }e ~uvati porodica To{i}. januara 1993.

godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. u mestu Stani Batu{ec. TO[OVI] Vuksana BO@IN TRAJKOVI] Slobodana DRAGAN Stariji vodnik VJ Milijan To{kovi} je ro|en 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. samohodnog raketnog puka PVO. Potporu~nik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`in To{ovi} je ro|en 16. u Kosovskoj Mitrovici. Upisao je i studije fizike na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Pri{tini. samohodne raketne baterije PVO 311. godine u Vrawu. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju VJ. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u ~eti Vojne policije 125. 322 Uspomenu na wega sa~uva}e k}i An|elka i porodica To{ovi}. godine. maja 1999. Poginuo je 11. sin Marijan i porodica To{kovi}. .T S p o m e n -kk w i g a TO[KOVI] Obrada MILIJAN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog starijeg vodnika trajno }e ~uvati k}i Marija. godine. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira raketnog voda 4. odsek ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. smer artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. septembra 1974. Dragan Trajkovi} je ro|en 15. aprila 1999. 11. januara 1971. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. op{tina Kur{umlija. juna 1969. Bio je vaspita~ mnogim generacijama vojnika. De~ani. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Merdare.

Obavqao je du`nost strelMla|i vodnik prve klase policije Du{an Trifunovi} je ro|en 9. novembra 1967. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Trajno }e ostati u se}awu svoje porodice.323 JUNACI OTAXBINE sovskoj Mitrovici. aprila 1999. 11. maja 1994. maja 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. te porodica Trifunovi}. maja 1999. Bio je zaposlen u AMD „Magistrala” u Ko- Vojnik VJ u rezervi Milan Trifunovi} je ro|en 27. juna 1970. u Kosovskoj Mitrovici. Uro{evac. u selu Tankosi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. TREBJE[ANIN Danila DEJAN TRIFUNOVI] Dragomira MILAN ca u 354. TRIFUNOVI] Milana DU[AN Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Trebje{anin je ro|en 20. u Ubu. u Prokupqu. 20. 27. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. op{tina Srbica. pe{adijskoj brigadi. godine. jula 1975. u selu Makrmaq. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica Trajkovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. Uspomenu na poginulog vojnika Milana trajno }e ~uvati sinovi Nikola i Ilija. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je na vatrenom polo`aju.

decembra 1973. godine. marta 1999. Za ispoqenu hrabrost i po`rtvovawe odlikovan je Ordenom za hrabrost. Zavr{io je sredwu {kolu. U profesionalnu vojnu slu`bu je primqen u februaru 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Obavqao je du`nost komandira odeqewa specijalne namene u 24. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi”. op{tina Srbica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Srbica. nakon odslu`ewa vojnog roka i oba- . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vodnik prve klase VJ Goran Trifunovi} je ro|en 20. u Trsteniku. 324 TRIFUNOVI] Pantelije VEROQUB TRIFUNOVI] Milomira GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Veroqub Trifunovi} je ro|en 29. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase trajno }e ~uvati porodica Trifunovi}. 6. 26. JUNACI OT AX BINE vqawa du`nosti vojnika i stare{ine po ugovoru. maja 1999.T S p o m e n -kk w i g a je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Trifunovi}. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Trifunovi}. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Likovac. bataqonu Vojne policije. u selu Likovac. maja 1974. pru`aju}i pomo} rawenom drugu. 16. De~ani.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . bataqonu Vojne policije. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Vojnik VJ Rade ]iri} je ro|en 28. samohodnog raketnog puka PVO i rukovalac ga|awa u radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe. u [apcu. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NA- Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. na prevoju Volujak kod \akovice. k}i Jovana i porodica Trifunovi}. februara 1977. u 41. klasi. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti komandira raketne baterije 310. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 52. izvi|a~ko-diverzantnoj ~eti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. u mestu Medve|a u op{tini Trstenik. 14. 1. ]IRI] Marka RADE Vojnik VJ Dragan Tro{i} je ro|en 10. u selu Omoqica. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Tro{i}.325 JUNACI OTAXBINE TO-a. Obavqao je odgovorne du`nosti u artiqerijskoraketnim jedinicama PVO i bio vaspita~ mnogim generacijama vojnika. Pan~evo. Uspomenu na poginulog majora trajno }e ~uvati sin Andrej. u selu Preseka op{tina Zubin Potok. avgusta 1978. aprila 1999. Obavqao je du`nost strelca u 52. marta 1965. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. S p o m e n -k w i g a k ] TRIFUNOVI] Slobodana SVETOMIR TRO[I] Miodraga DRAGAN Major VJ Svetomir Trifunovi} je ro|en 2.

avgusta 1969. . aprila 1999. 19. u Kraqevu. u rejonu sela Gorwe Obriwe. 8. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta trajno }e ~uvati porodica ]iri}. motorizovanoj brigadi. ]IROVI] Stani{e VELIMIR ]UKOVI] Milo{a SLAVI[A ]UR^I] Velimira MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Velimir ]irovi} je ro|en 1. motorizovanoj brigadi. Vojnik VJ u rezervi Miroqub ]ur~i} je ro|en 20. Poginuo je od posledice dejstava avijacije NATO-a. De~ani. 326 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao vojnik po ugovoru. u rejonu Karaule „Liken”. u Ra{koj. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati k}i \ur|ica i porodica ]irovi}. aprila 1999.] S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. kao poslu`ilac na topu 20/3 mm. 15. Uspomenu na poginulog vojnika Slavi{u trajno }e ~uvati porodica ]ukovi}. oktobra 1964. 19. u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ po ugovoru Slavi{a ]ukovi} je ro|en 18. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se u sastavu Artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. u rejonu Moli}a. novembra 1976. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 37. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u 125. motorizovane brigade. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca.

u Beogradu. Zavr{io je „Zastavinu” sredwu {kolu u Kragujevcu. Oborio je ~etiri neprijateqeve rakete. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. delovima projektila avijacije NATO-a koja je napala polo`aj wegove jedinice u Lapqem Selu kod Pri{tine. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je voza~ i strelac protivavionac u Mla|i vodnik policije Igor Uro{evi} je ro|en 10. motorizovanog bataqona 37. juna 1965. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. osposobiv{i se za automehani~ara. S p o m e n -k w i g a k U Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika Bratislava ]ur~i}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. Pogo|en je 1. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao in`iwerac pionir u sastavu 1. Zavr{io je sredwu . tre}i stepen. Poginuo je 2.327 JUNACI OTAXBINE prevozio upalo u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Bawica. Te{ko rawen. preba~en je u KBC Pri{tina. URO[EVI] Radomira IGOR Vojnik VJ u rezervi Bratislav ]ur~i} je ro|en 20. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e k}i Milica. jula 1977. juna 1999. u Kragujevcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kraqevu. sin Marko i porodica ]ur~i}. maja 1999. kada je vozilo kojim se Vojnik VJ Du{an Uro{evi} je ro|en 6. gde je podlegao povredama. ]UR^I] Radislava BRATISLAV URO[EVI] Qubomira DU[AN 2. gde je bio rawen. samohodnom raketnom bataqonu 311. jula 1975. U~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini.

u selu Kalimani}i. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova ^ukarica. februara 1996.U S p o m e n -kk w i g a ma{insku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Uro{evi}. septembra 1970. op{tina Klina. u selu Drenova. godine. od dejstva avijacije NATO-a na karaulu u kojoj je svoje borbene zadatke obavqao komandir Useni. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u selu Kastrate. kao komandir Karaule „Mladen Stojanovi}”. maja 1999. 1. juna 1972. maja 1978. pozadinske baze. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. grani~nog bataqona. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Uro{evi} se borio u sastavu 608. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e porodica Uro{evi}. Gorwi Milanovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. URO[EVI] Radowe RADE USENI Husena BEHQUQ FATI] Mileta ZORAN Vodnik prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi Rade Uro{evi} je ro|en 12. u selu Qubovi{te. Draga{ Gora. u selu Pe{ca. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslavije vodnik BeVojnik VJ Zoran Fati} je ro|en 14. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Fa- . Poginuo je 15. Poginuo je 3. kada je pogo|eno mesto gde je bila sme{tena stra`a u ~ijem je sastavu bio vojnik Rade. Berane. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sinovi Bajram i Adel i porodica Behquq. Behquq Useni je ro|en 3. aprila 1999. Gorwi Milanovac. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 328 hquq je bio u sastavu 55.

5. kao vojnik strelac. pe{adijskog bataqona 354. u selu Duz. u rejonu Planeja. Uspomenu na vojnika Zorana Fati}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Sini{a se borio u sastavu 1. aprila 1974. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u @itora|i. FILIPOVI] Ivana SINI[A FILIPOVI] Ivana SLAVI[A FILIPOVI] Sretena ZORAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Sini{a Filipovi} je ro|en 13. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. januara 1971. kao strelac. pe{adijskog bataqona 354. motorizovane brigade. aprila 1966. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Stefan. u selu Makovac.329 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. maja 1999. maja 1999. u selu Dojlovi}i. zaselak Blac Mahala. pe{adijske brigade. Slavi{a Filipovi} je ro|en 7. kao vojni policajac. op{tina Podujevo. Pri{tina. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. S p o m e n -k w i g a k F ti} se borio u sastavu 549. juna 1999. 20. Novi Pazar. u @itora|i. Prizren. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Slavi{a se borio u sastavu 1. . 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. de. k}i Sowa i porodica Filipovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigaVodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Filipovi} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Sini{u Filipovi}a sa~uva}e wegova porodica.

u selu Carevce. godine u Sibiru. u Kur{umliji. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je ~et- Vojnik VJ Goran Fili} je ro|en 30. Poginuo je od snajperskog metka. dobrovoqac [uqga Fjodor je ro|en 20.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. u rejonu sela Carevce. specijalne brigade. Kosovska Kamenica. dok je s patrolom obavqao borbeni zadatak. obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na poginulog borca Bo`ura sa~uva}e k}eri Nela i Sawa. juna 1976. januara 1963. kao vo|a patrole. Poginuo je 1. aprila 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. te porodica Filipovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republi- Vojnik VJ u rezervi. za vreme bombardovawa avijacije NATO-a u selu Lu`ani. 330 FILIPOVI] Stojana BO@UR FILI] @ivojina GORAN ku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 58. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Gwilane. 22. FJODOR Fjodorovi} [UQGA Rezervni stariji vodnik VJ Bo`ur Filipovi} je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Fili}a sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE ni stare{ina u prvoj pe{adijskog ~eti 354. novembra 1948. aprila 1999. Podujevo. pe{adijske brigade. . 20. Rusija. Uspomenu na poginulog vodnika Zorana sa~uva}e sin Filip i porodica Filipovi}. \akovica. kao komandir odeqewa.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. HOXI] Hameda RAFET CARI^I] Milovana PETAR CVETANOVI] Du{ana IVAN Vojnik VJ u rezervi Petar Cari~i} je ro|en 12. Smederevska Plana. motorizovane brigade. Uspomenu na poginulog vojnika Rafeta Hoxi}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Merdare. S p o m e n -k w i g a k B Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 125. maja 1999. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. De~ani. maja 1999. Uspomenu na Fjodora [uqgu sa~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Duz. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u . marta 1999. stroju 354. 23. Bio je vojnik strelac. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Ivan Cvetanovi} je ro|en 5. Podujevo. Zavr{io je sredwu {kolu. septembra 1976. u selu Azawa. Kao vojni obveznik. jula 1976. u rejonu razme{taja wegove jedinice. u Novom Pazaru.331 JUNACI OTAXBINE sastavu 3. marta 1960. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 31. pe{adijske brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U rodnom gradu bio je cewen kao izuzetan muzi~ar i strastan lovac i ribolovac. Belo Poqe. u selu Magura. 22. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. op{tina Kur{umlija. oklopne brigade. oklopnog bataqona 453. Vojnik VJ Rafet Hoxi} je ro|en 3. u rejonu Mr~aja. Uspomenu na borca iz Merdara ~uva}e porodica Cari~i}. op{tina Lipqan.

slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. Uspomenu na vojnika Ivana ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar i porodica Cvetanovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jer su avioni NATO-a zlokobno kru`ili iznad Uro{evca. Po{to se uverio da su wegovi drugovi na bezbednom. Bojan Cvetanovi} je poginuo 14. motorizovane brigade. oklopne brigade. vratio se na svoje stra`arsko mesto. a posebno wegova plemenitost. juna 1999. motorizovane brigade. u Aleksincu. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. JUNACI OT AX BINE osposobiv{i se za du`nost voza~a tenka T-55. juna 1999. Slavoqub Cvetanovi} je rawen 1. kod Uro{evca. februara 1962. Na Kosovu i Metohiji slobodu otaxbine branio je u stroju 252. Prizren prilikom dejstva avi- CVETANOVI] Stani{e BOJAN Vojnik VJ Bojan Cvetanovi} je ro|en 10. u rejonu sela Planeje. gde je zavr{io Sredwu tehni~ku {kolu. Leskovac. me|utim. maja 1999. u kojoj je obavqao du`nost za koju je osposobqen. na{av{i se na stra`i u svojoj jedinici. Savesni stra`ar na trenutak je napustio svoje mesto kako bi upozorio drugove koji su spavali da se hitno sklone iz ku}e. na du`nosti vojnika strelca. op{tina Prizren.C S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik. Uspomenu na tenkistu iz Aleksinca ~uva}e wegova porodica. 332 CVETANOVI] Stojadina SLAVOQUB Vojnik VJ u rezervi Slavoqub Cvetanovi} je ro|en 24. Poginuo je 1. decembra 1978. u rejonu sela Muhaxer Prelaz. pogodila je ku}u i tenk ispred kojih je Bojan stra`ario i tom prilikom je vojnik stradao. Jedna raketa. u selu Grdelica. jer je svakog dana dobrovoqno i{ao u Ho~u Zagradsku po hranu i ostale potrep{tine svojih drugova iz jedinice. U toj jedinici dugo }e se pamtiti wegovi podvizi. izla`u}i se opasnostima od mu~kih napada albanskih terorista. . od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Planeja.

imao je du`nost komandira baterije. Poginuo je 10. oklopne brigade. juna 1999. CVETKOVI] Vlastimira SR\AN CVETI] Dragana SRBOQUB Vojnik VJ u rezervi Sr|an Cvetkovi} je ro|en 29. 4. novembra 1966. oklopne brigade. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e sin Dalibor. k}i Milijana i porodica Cvetanovi}. S p o m e n -k w i g a k C jacije NATO-a. Uspomenu na rezervnog potporu~nika Srboquba ~uva}e porodica. Poginuo je pri razbijawu albanskih terorista. a preminuo je 3. op{tina Orahovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sr|an Cvetkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna te godine u Medicinskom centru u Prizrenu. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je komanduju}i baterijom samohodnih haubica 57/2 mm iz sastav 252. Kao vojni obveznik. U~estvovao je u ratu za . u ^a~ku. Uspomenu na borca iz Leskovca ~uva}e wegovi sin Aleksandar.333 JUNACI OTAXBINE odbranu Republike Srpske Krajine. u rejonu sela Mali{evo. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Merdare. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira protivvazdu{ne odbrane. k}i Jelena i porodica Cvetkovi}. aprila 1999. Ni{. u selu Oreovac. Rezervni potporu~nik VJ Srboqub Cveti} je ro|en 3. Kao rezervni stare{ina. Vozilo u kojem se potporu~nik Cveti} vozio nai{lo je na protivtenkovsku minu. septembra 1969.

C S p o m e n -kk w i g a CVETKOVI] Vuka{ina BOBAN CVETKOVI] \or|a SR\AN JUNACI OT AX BINE 334 CVETKOVI] Ilije MOM^ILO Vojnik VJ u rezervi Boban Cvetkovi} je ro|en 29. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. . slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1979. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. 8. Uspomenu na vojnika Mom~ila ~uva}e sin Bojan. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u stroju 211. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. a ranama je podlegao 16. 4. godine. Pripadnik rezervnog sastava policije Sr|an Cvetkovi} je ro|en 26. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Cvetkovi}. Kao vojni obveznik. Povre|en je u borbenom vozilu pe{adije M-80. aprila 1999. aprila 1999. maja 1999. na du`nosti strelca u borbenom vozilu pe{adije. Bio je zaposlen u DD „Koneks” u Pe}i. maja 1997. u selu Dowe Barane. op{tina Medve|a. u selu Ravna Bawa. Podujevo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 18. u rejonu sela Godi{wak. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Cvetkovi} je ro|en 27. Kao vojni obveznik. avgusta 1973. k}eri Sne`ana i Svetlana i porodica Cvetkovi}. oklopne brigade. u selu Rudare. op{tina Podujevo. u Leskovcu. jula 1954. op{tina Pe}. Uspomenu na vojnika Bobana ~uva}e wegova porodica. oklopne brigade. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1.

novembra 1978. Poginuo je 14. motorizovane brigade. Mahala Mutivode. S p o m e n -k w i g a k C CVETKOVI] Predraga ZORAN brane i bezbednosti prvog stepena. CVETKOVI] ^edomira ZORAN CERNA Jo`efa TIBOR Vojnik VJ Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. u borbi protiv albanskih terorista u re- . u Lebanu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odVojnik VJ Tibor Cerna je ro|en 8. aprila 1999. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 15.335 JUNACI OTAXBINE Zorana Cvetkovi}a ~uva}e wegova porodica iz Kragujevca. decembra 1963. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 12. u Kragujevcu. Uspomenu na vojnika Vojnik VJ u rezervi Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. aprila 1999. u Beogradu. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e sin Vuk i porodica Cvetkovi}. pe{adijske brigade. Poginuo je 27. i obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. obavqaju}i du`nost za koju se osposobio u toku slu`ewa vojnog roka. kao izuzetno pouzdan i ve{t komandir streqa~kog odeqewa. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. oklopne brigade. od dejstva avijacije NATO-a na wegovu kasarnu u Pri{tini. osposobiv{i se za du`nost ni{anxije operatera na borbenom vozilu pe{adije M-80. maja 1978. obavqaju}i du`nost poslu`ioca operatera. maja 1999.

u Kuli. maja 1999. op{tina Klina. Poginuo je 31. nalazio u motornom . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju komandnog diviziona 52. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Uspomenu na Dragoquba Cincarevi}a sa~uva}e wegova porodica. vojnik Slobodan ^abarkapa se. 336 dine.T S p o m e n -kk w i g a jonu Karaule „Ko{are”. u rejonu Qug Bunar. 20. go- Vojnik VJ Slobodan ^abarkapa je ro|en 31. Obavqaju}i borbeni zadatak. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. Bio je zaposlen u GIP „Modul 2000” u Klini. februara 1952. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. u selu Lozica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojnik VJ. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na vojnika Tibora Cerne ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na vojnika \or|a ~uva}e porodica Cimbaqevi}. u Beranu. motorizovane brigade. aprila 1999. op{tina \akovica. CIMBAQEVI] Mili}a \OR\E CINCAREVI] Vidosava DRAGOQUB ^ABARKAPA Tomislava SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi \or|e Cimbaqevi} je ro|en 17. godine. juna 1979. na du`nosti poslu`ioca radara. JUNACI OT AX BINE NATO-a protivradarskom raketom na polo`aj wegove jedinice. jula 1978. 18. od dejstva avijacije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoqub Cincarevi} je ro|en 22. obavqaju}i du`nost radio-telefoniste. \akovica.

op{tina Prizren. . marta 1978. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e porodica ^abarkapa. marta 1977. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Izet ^olakovi} je ro|en 31. Uspomenu na Dalibora ^ankovi}a ~uva}e wegova porodica. a na putu Srbica – Glogovac. Zavr{io je sredwu {kolu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa u Gardijskoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. juna 1999. Desetar VJ Dalibor ^ankovi} je ro|en 22. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. ^EMERIKI] Miodraga SR\AN ^OLAKOVI] Hakije IZET ^ANKOVI] Branka DALIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an ^emeriki} je ro|en 1. Poginuo je u `estokom okr{aju s wima. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Poginuo je 19. u Prizrenu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. oktobra 1962. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u Pan~evu. motorizovane brigade.337 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u nasequ Cvilen. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Qubica i Katarina i porodica ^emeriki}. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. hrabro i odlu~no izvr{avaju}i sve zadatke vojnika strelca. S p o m e n -k w i g a k T vozilu koje su albanski teroristi napali u rejonu sela Istog Mahala. 17. osposobiv{i se za du`nost strelca. u Tutinu. vra}aju}i se sa zadatka u svoju jedinicu.

1999. Gospi}. maja 1999.^ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 11. De~ani. 11. motorizovane brigade. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqac ^uturilo se kao vojnik strelac borio u sastavu 125. aprila 1999. op{tina Aleksandrovac. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. pe{adijske brigade. aprila. Uspomenu na poginulog vojnika Mihajla sa~uva}e sin Nemawa. u rejonu sela Dowe Streoce. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Kemaq [abani je ro|en 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik ^oli} se borio u sastavu 7. kao vojnik strelac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je 15. \akovica. dobrovoqac Branko ^uturilo je ro|en 3. u selu Kr{. 338 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog dobrovoqca sa~uva}e sin Nemawa i porodica ^uturilo. . u selu Borje. u Pri{tini. ^OLI] Borisava MIHAJLO ^UTURILO Nikole BRANKO [ABANI Ganija KEMAQ Vojnik VJ u rezervi Mihajlo ^oli} je ro|en 23. septembra 1959. januara 1965. Zavr{io je Filozofski fakultet. juna 1957. novembra 1986. kod sela Gorwe Prekaze u okolini Srbice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Marija i porodica ^oli}. u sukobu s albanskim Vojnik VJ u rezervi. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. Uspomenu na vojnika Izeta ^olakovi}a ~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

maja 1999. Uspomenu na Kemaqa [abanija sa~uva}e wegova porodica. u selu Radavac. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana [a}irovi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Petar i Vidomir i porodica [alipur. godine. dobrovoqac Zoran [iqi} je ro|en 18. u Priboju. 9. aprila 1999. u Pan~evu. kada je motorno . Odlikovan je Ordenom za zasluge o oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. januara 1991. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Dobrastan. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik [a}irovi} se borio u sastavu 1. kao vojnik strelac. [ALIPUR Nenada VIDOMIR 12.339 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1999. u Boru. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. avgusta 1970. februara 1963. De~ani. [A]IROVI] [efketa GORAN [IQI] Milenka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Vidomir [alipur je ro|en 30. Vojnik VJ u rezervi. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Rzni}. S p o m e n -k w i g a k [ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 11. u selu Trstenik. motorizovane brigade. 16. motorizovanog bataqona 37. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 14. op{tina Pe}. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1978. aprila 1999. Vojnik VJ Goran [a}irovi} je ro|en 6.

speci-jalne brigade kao komandir ~ete. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ujedno zamenik komandanta bataqona. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske.[ S p o m e n -kk w i g a vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. novembar 1966. u Slavonskom Brodu. Uspomenu na Zorana [iqi}a sa~uva}e wegova porodica. marta 1999. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. marta 1961. Uspomenu na Sa{u [kiqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Petar [krpan je ro|en 27. decembra 1971. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu upravnu {kolu i kurs za policajce. u ^a~ku. [QIVI] Momira NEVEN Kapetan prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi. \akovica. maja 1999. te porodica [krpan. od kasetnih bombi. u rejonu sela Mogila. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. sinovi Gligor i Nikola. dobrovoqac Sa{a [kiqevi} je ro|en 25. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u iz- Vodnik prve klase policije Neven [qivi} je ro|en 8. smer pe{adije. Poginuo je 30. . u Beogradu. JUNACI OT AX BINE 11. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Eleonora. Vitina. u rejonu sela Ko{are. 340 [KIQEVI] Pavla SA[A [KRPAN Gligora PETAR vi|a~ko-diverzantskom bataqonu 72.

Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. novembra 1990. 30. septembra 1983. sin Ivan i porodica [o{ki}. op{tina Pe}. novembra 1990. op{tina Pe}. u selu Devet Jugovi}a. op{tina Podujevo. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Trajno }e ga u svojim se}awima sa~uvati porodica [o{ki}. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. . u selu Klin~ina. 25. u Mostaru. Pripadnik rezervnog sastava policije Zvonimir [o{ki} je ro|en 29. u selu Klin~ina. S p o m e n -k w i g a k [ Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. op{tina Pe}. u selu Klin~ina. godine. Rezervni poru~nik VJ Radule [}eki} je ro|en 15. RJ Pe}. juna 1965. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Bajgora. op{tina Pri{tina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. i tokom u~estvovawa na vojnim ve`bama unapre|en je ~in rezervnog poru~nika. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 11. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stefan i Nikola i porodica [qivi}. jula 1953. 25. Bio je zaposlen u „Zastavi”. aprila 1999. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. [O[KI] Milorada DRAGAN [O[KI] Milorada ZVONIMIR []EKI] Radovana RADULE Mla|i vodnik prve klase policije Dragan [o{ki} je ro|en 2. oktobra 1964. smer in`iwerije. Bio je policajac u Policijskoj stanici 92 Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu.341 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19.

artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. [URBATOVI] Luke MILOVAN Desetar VJ u rezervi Milovan [urbatovi} je ro|en 3.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 2. u \akovici. motorizovane brigade. Obavqao je du`nost manipulanta pogonskim gorivom u pozadinskom bataqonu 52. u Oyacima. Nalazio se na odslu`ewu vojnog roka kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Uspomenu na poginulog rezervnog stare{inu sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa. maja 1999. Poginuo je 29. Uspomenu na poginulog Sa{u An|elkovi}a sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in desetara. motorizovanog bataqona 37. kao komandir pionirskog voda. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju desetar [urbatovi} je bio bolni~ar u 354. 342 943. te porodica [}eki}. 942. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Lopu{ki Han. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. prilikom obavqawa borbenog zadatka. aprila 1999. Poginuo je 13. pe{adijskoj brigadi. AN\ELKOVI] Zorana SA[A Vojnik VJ Sa{a An|elkovi} je ro|en 18. Draga{. Poginuo je pogo|en snajperskim hicem albanskog teroriste. 8. u rejonu sela Dobre Vode. avgusta 1979. decembra 1970. . u Pri{tini. Uspomenu na poginulog desetara Milovana [urbatovi}a sa~uva}e wegova porodica.

u Surdulici. aprila 1999. nalazio se u 252. poginuo je u vozu koji je raketiran na `elezni~kom mostu u Grdeli~koj klisuri 12. januara 1973. Poginuo je na borbenom zadatku. Vojnik VJ u rezervi Ivan Markovi} je ro|en 16. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Inwatovi}. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i republici Srpskoj. Sa~uva}e ga u trajnoj uspomei wegova porodica. u drugoj polovini 1991. za vreme izvo|ewa borbenih dejstava protiv albanskih terorista u rejonu Lipovice. 26. godine u Prokupqu. Poginuo je 3. u Novom Sadu. Kao vojnim strelac nalazio se u 549. juna 1999. godine. selo Zborci. godine. na putu ka svojoj ratnoj jedinici. Za vreme slu`ewa vojnog roka. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e porodica Markovi}. Kao vojni obveznik. Vojnik VJ Petar markovi} je ro|en 25. . koja je za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dejstvovala na Kosovu i Metohiji. Kao vojni obveznik. septembra 1977.343 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k IGWATOVI] Dragi{e MIODRAG MARKOVI] ^aslava IVAN MARKOVI] Mom~ila PETAR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Igwatovi} je ro|en 24. novembra 1963. oklopnoj brigadi. u rejonu sela Pni{ kod \akovice. aprila 1999. za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. motorizovanoj brigadi. i prvoj polovini 1992.

u rejonu Opqeza. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1974. juna 1976. oklopnoj brigadi. Poginuo je 2. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Spasojevi} je ro|en 6. sela Ko{are. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Glavnik kod Podujeva. . Poginuo je 21. motorizovane brigade. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Riso.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 344 RISO Antonija MARIO SPASOJEVI] Sretena SR\AN Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se kao vojni obveznik u sastavu 125. Agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju zatekla ga je u 211. Desetar VJ Mario Riso je ro|en 14. u borbi protiv albanskih terorista. u Podgorici. u Zubinom Potoku. Za vreme slu`ewa vojnog roka stekao je ~in desetara. maja 1999. Uspomenu na poginulog Sr|ana Spasojevi}a sa~uva}e wegova porodica.

Pripadnici Vojske i policije nestali na Kosovu i Metohiji .

.

u selu Po`arawe. juna 1971. u rejonu sela Ko{are. oktobra 1971. godine. \akovica. Oteli su ga albanski teroristi. juna 1999. u Orahovcu. 12. godine.347 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ANTI] Vlajka MILISAV ACI] Radoslava ZLATKO BAQO[EVI] Ilije \OR\E Mla|i vodnik policije Milisav Anti} je ro|en 28. . 17. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Baqo{evi} je ro|en 26. januara 1999. u Sjenici. Na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 125. u isto vreme kad i vodnik Dejan Miti}. motorizovane brigade. Potom mu se gubi svaki trag. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Vojnik VJ Zlatko Aci} je ro|en 23. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. jula 1998. Poznato je da je bio rawen 16. aprila 1999. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. juna 1979. u Orahovcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. op{tina Vitina. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Vitina. Radio je kao vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. aprila 1941. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u selu Po`arawe.

Prizren. u Pri{tini. 22. maja 1950. . u selu Grn~are kod Prizrena. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. dobrovoqac Sa{a Blagojevi} je ro|en 9. jula 1977. juna 1999. prilikom borbi s albanskim teroristima na deonici puta [timqe .B S p o m e n -kk w i g a BELHIM [u}e MUJA BIO^ANIN Stanoja QUBISAV JUNACI OT AX BINE 348 BLAGOJEVI] Nenada SA[A Vojnik VJ Muja Belhim je ro|en 15. Stariji vodnik prve klase policije Qubisav Bio~anin je ro|en 23. Zavr{io je sredwu {kolu. Nestao je 14. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. Bio je vojnik vezista 549. Nestao je 13. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. novembra 1973. maja 1999. aprila 1976. op{tina Kur{umlija. Vojnik VJ u rezervi. javio se kao dobrovoqac za odbranu otaxbine i bio je raspore|en u 125. godine. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu. juna 1999. godine u Ni{u. u rejonu sela Nivokaz kod Junika. op{tina De~ani. u selu Kutlovo. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. motorizovanu brigadu.

Po~etkom rata bio je mobilisan kao mehani~ar za raketno naoru`awe u pozadinskom bataqonu 52. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. u \akovici. motorizovanoj brigadi. juna na deonici puta [timqe – Prizren. Stariji vodnik policije Ivan Bulatovi} je ro|en 24. marta 1961. u Suvoj Reci. Oteli su ga albanski teroristi. kada su albanski teroristi napali kolonu vojnih vozila koja se vra}ala iz Leskovca za Prizren. avgusta 1955. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. op{tina Glogovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. iz voza na `elezni~koj stanici Bawica. jula 1960. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini.349 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BOJI] Milorada DRAGOQUB BULATOVI] Du{ana IVAN BUR\I] Dobrivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragoqub Boji} je ro|en 7. Tokom rata je bio mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. 23. u Prizrenu. godine. Vojnik VJ u rezervi Dragan Bur|i} je ro|en 29. Nestao je 13. Nestao je 13. juna 1999. maja 1998. tokom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu.

na deonici puta [timqe – Prizren. u selu Uzovica kod Qubovije. dobrovoqac Dragan Vu~eti} je ro|en 1. op{tina Pe}. godine. sredinom avgusta 1998. juna 1999. avgusta 1957. Bio je vojnik dobrovoqac u sastavu 549. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Vojnik VJ u rezervi. Bio je mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. na deonici puta Prizren – Pri{tina. op{tina Pe}. maja 1982. iz sela Kosuri}a. kada su kolonu u kojoj se i on nalazio. aprila 1999.V S p o m e n -kk w i g a BUCALO Miladina DRAGAN VU^ETI] Milinka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 350 GA[I Ramadana ZENUN Vojnik VJ u rezervi Dragan Bucalo je ro|en 15. Nestao je u borbi sa albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u Prizrenu. Vodnik prve klase policije Zenun Ga{i je ro|en 16. napali albanski teroristi. Nestao je 13. januara 1956. prilikom vra}awa iz Leskovca za Prizren. motorizovane brigade. u selu Kosuri}. septembra 1957. . 11. motorizovanoj brigadi. Oteli su ga albanski teroristi.

op{tina Prizren. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. jula 1998. Zavr{io je sredwu {kolu. Stariji vodnik prve klase policije Du{ko Dola{evi} je ro|en 30. op{tina Orahovac. .351 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k D DAJI] Trajka RADOVAN DOLA[EVI] Milorada DU[KO \AFI]I Sejde IMER Mla|i vodnik policije Radovan Daji} je ro|en 25. 31. jula 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. marta 1999. u Orahovcu. 9. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. marta 1999. Oteli su ga albanski teroristi. 17. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. ispred wegove ku}e u selu Pirane. maja 1950. Radio je u Odseku pograni~ne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao s posla. novembra 1954. u selu Dobro~ane. op{tina Prizren. u selu Pirane. godine. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. Oteli su ga albanski teroristi. Poru~nik policije Imer \afi}i je ro|en 4. juna 1991. godine. u selu Velika Ho~a. u Vitini. septembra 1972. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. op{tina Kosovska Kamenica. juna 1977. Bio je vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac.

Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. avgusta 1976. Nestao je 16. juna 1972. Oteli su ga albanski teroristi. Vojnik VJ Sa{a Ivankovi} je ro|en 31. februara 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 17. Oteli su ga albanski teroristi iz wegovog stana u Gwilanu. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Stariji vodnik prve klase policije Xemo Zuqi je ro|en 18. u blizini sela Nedakovac. u selu Grabanica. op{tina Vu~itrn. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. u Prizrenu. jula 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Beogradu Bio je vojnik u 125. 9. op{tina Klina. januara 1953. . \akovica. oktobra 1998. januara 1979. godine.\ S p o m e n -kk w i g a \URI^I] Jeremije NEBOJ[A ZUQI Tefika XEMO JUNACI OT AX BINE 352 IVANKOVI] Milomira SA[A Mla|i vodnik policije Neboj{a \uri~i} je ro|en 5. prilikom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu u rejonu Karaule „Ko{are”.

25 ~asova. jula 1959. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan kao voza~ vojnog vozila u pozadinskom bataqonu 52. u 17. Potom se i Slavi{i i vozilu gube tragovi. u Novom Pazaru. juna 1999. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu i bio muzi~ar trombonista u Vojnom orkestru Pri{tinskog korpusa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zastavnik VJ Slavi{a Izderi} je ro|en 28. juna 1999. Kretali su se pravcem selo Lukare – Lebane. . u Prokupqu. krenuo kamionom sa grupom vojnika po ve~eru. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. maja 1999. Zna se da je 18. Nestao je 13. novembra 1974. O wegovoj sudbini se jedino zna da je te{ko rawen 13. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan na Kosovu i Metohiji. Nai{li su na zasedu albanskih terorista i tu se vojniku Ivezi}u gubi svaki trag. prilikom napada albanskih terorista. marta 1974. oko 12 ~asova u pri{tinskom nasequ Vrawevac dok se vozio „opel askonom”. Vojnik VJ u rezervi Predrag Ivkovi} je ro|en 31.353 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I IVEZI] Slobodana NEBOJ[A IVKOVI] Budimira PREDRAG IZDERI] Miroslava SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Slobodan Ivezi} je ro|en 20. u Ni{u. u Suvoj Reci.

maja 1969. Bio je borac na isto~noslavonskom rati{tu 1991. Oteli su ga albanski teroristi. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Oko 22 ~asa uspeli su Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Joci} je ro|en 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Pan~evu. jula 1993. Nestao je 13. avgusta 1999. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. Vojnik VJ u rezervi Ivica Jovanovi} je ro|en 1.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Radovana NIKOLA JOVANOVI] Slobodana IVICA JUNACI OT AX BINE 354 da pri|u motornom vozilu i da spasu povre|enog vojnika Igora Smiqkovi}a. juna u okolini Prizrena prilikom izvla~ewa tehnike. kolonu vozila u kojoj je bio vojnik Jovanovi} napali iz zasede albanski teroristi. JOCI] Vukoja SR\AN Mla|i vodnik policije Nikola Jovanovi} je ro|en 18. Poznato je da su tog dana u 18 ~asova. na putu Babalo} – Junik. mobilisan je u 51. Wemu je kasnije u Prizrenu pru`ena medicinska pomo}. Na wihovu vatru su qudi iz obezbe|ewa odgovorili vatrom i povukli se u ku}e u neposrednoj blizini. godine. maja 1998. godine u Vu~itrnu. 23. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Oteli su ga albanski teroristi. aprila 1963. na putu Mitrovica – . Zavr{io je sredwu {kolu. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici op{te nadle`nosti u Odeqewu unutra{wih poslova Qubovija. godine. juna 1973. motorizovanu brigadu. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. na ulasku u Suvu Reku. op{tina De~ani. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. 24. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993.

Robert Kova~ je ro|en 1. Zavr{io je sredwu {kolu. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji desetar Sa{a Komatovi} branio je u stroju svoje jedinice. sukobio se s albanskim teroristima u selu Dowe Obriwe i od tada ni wegovoj porodici. aprila 1994. u Kikindi. u Rajnovcima.355 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K Vu~itrn. godine. ni Vojsci Jugoslavije nije poznata wegova sudbina. u akciji protiv albanskih terorista. op{tina Biha}. Desetar VJ po ugovoru Sa{a Komatovi} je ro|en 29. Nestao je 6. kod sela Luga|ija. pristupio je 37. 1. 19. Oteli su ga albanski teroristi. aprila 1999. dobrovoqac Pripadnik rezervnog sastava policije Du{an Karanovi} je ro|en 4. . juna 1975. maja 1999. Kao dobrovoqac u odbrani slobode otaxbine. u rejonu sela Ko{are. Posle povratka sa sahrane poginulom drugu. januara 1972. \akovica. motorizovanoj brigadi. aprila 1965. bataqonu Vojne policije. na putu Jablanica – Rau{i} – Pe}. Kao vojni policajac bio je na slu`bi u 24. KARANOVI] Dragana DU[AN KOVA^ I{tvana ROBERT KOMATOVI] Miroslava SA[A Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. kod sela Veliki Ki~i}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. u Kragujevcu.

Kao vojnik. Austrija. u rejonu Suvi Bunar. aprila 1994. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. koji su tog dana napali Karaulu „Ko{are”. pe{adijske brigade. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. motorizovane brigade. februara 1973. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kosovo Poqe. juna 1978. Oteli su ga albanski teroristi. maja 1999. kod sela Labqane. Zavr{io je sredwu {kolu i radio je kao ma{inbravar. u selu Slivovo. juna 1999. godine. septembra 1972. 19. 19. Mla|i vodnik policije Goran Marinkovi} je ro|en 25. U borbi protiv albanskih terorista. u selu Pejkovac. . Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 354. Ka~ikol. u sukobu s albanskim teroristima. Nestao je 16. u akciji izvla~ewa rawenih i poginulih drugova. op{tina @itora|a. aprila 1999. op{tina Pri{tina. op{tina Gwilane. u Be~u. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Borio se za slobodu Republike Srpske Krajine.L S p o m e n -kk w i g a KOSTI] Du{ka DEJAN LAZI] Radomira BATICA JUNACI OT AX BINE 356 MARINKOVI] Srboquba GORAN Vojnik VJ Dejan Kosti} je ro|en 2. Vojnik VJ u rezervi Batica Lazi} je ro|en 15. na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. \akovica. gubi se svaki trag Batici Lazi}u.

februara 1999. ali posle te akcije wegova sudbina nije poznata ni porodici. u Brusu. Pripadnik rezervnog sastava policije Boban Mati} je ro|en 23. op{tina Orahovac. 13. zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira VJ i u ~inu vodnika prve klase obavqao je du`nost komandira odeqewa za mototehniku u svojoj jedinici. 9. septembra 1998. . Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju pozadinskog bataqona 52. op{tina Vu~itrn. ni Vojsci Jugoslavije. godine. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane.357 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARKOVI] Ilije ZORAN MARKOVI] Radivoja VEQKO MATI] @ivorada BOBAN Vodnik prve klase VJ Zoran Markovi} je ro|en 24. Zavr{io je sredwu {kolu. Nakon sredwe {kole. godine. februara 1973. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u selu Bratotin. u blizini sela Nedakovac. op{tina Suva Reka. godine. Oteli su ga albanski teroristi. juna 1999. U sukobu s albanskim teroristima u rejonu Suva Reka. vodnik Markovi} isti~e se hrabro{}u i odlu~no{}u. Oteli su ga albanski teroristi. Vodnik prve klase policije Veqko Markovi} je ro|en 8. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. oktobra 1977. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1986. na putu Re~ane – Movqane. 22. juna 1965.

M S p o m e n -kk w i g a MA[ULOVI] Milivoja MIODRAG JUNACI OT AX BINE 358 METODIJEVI] Dobrivoja MIROSLAV MIJATOVI] Milutina ZORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Miodrag Ma{ulovi} je ro|en 10. godine. 13. u Ra{koj. Oteli su ga albanski teroristi. u Jablani~koj ulici. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u Pri{tini. aprila 1961. ispred ku}e s brojem 30. Bio je zaposlen u „Hidrotehnici” u Pri{tini. Kao vojnik VJ. avgusta 1979. u Gwilanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Radio je kao policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. Mla|i vodnik policije Miroslav Metodijevi} je ro|en 8. Oteli su ga albanski teroristi. sukobila s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are” i od te borbene akcije sudbina mladog vojnika iz Ra{ke nije poznata wegovoj porodici i Vojsci Jugoslavije. u Pri{tini. u Gwilanu. juna 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Vojnik VJ Zoran Mijatovi} je ro|en 16. avgusta 1997. Jedinica VJ u kojoj se borio vojnik Zoran Mijatovi} se. . aprila 1999. juna 1999. 16. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. motorizovane brigade. juna 1999. godine. 25. decembra 1975.

obavqaju}i du`nost protivpo`arca. Nestao je 18. Nije se vratio u svoju jedinicu i o wegovoj sudbini se ne zna ni{ta. godine. Vojnik Dragan Milosavqevi} je 11. u Svilajncu. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Vojnik VJ u rezervi Smiqko Milovanovi} je ro|en 5. op{tina Glogovac. Kao vojni obveznik. Kao vojnik VJ. maja 1999. u borbi s albanskim teroristima. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 37. `estok okr{aj sa albanskim teroristima u rejonu sela Dobri Do kraj Podujeva i od te akcije wegova sudbina nije poznata porodici i Vojsci Jugoslavije. aprila 1999.359 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILIVOJEVI] Zorana SR\AN MILOVANOVI] Vukomana SMIQKO MILOSAVQEVI] Milana DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Milivojevi} je ro|en 14. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. . u ataru sela Lapu{nik. jula 1972. u selu Vrbovac. pe{adijske brigade. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. op{tina Blace. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kladovo. oktobra 1973. aprila 1967. jula 1993. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. maja 1999. u stroju 354. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Kladovu. iz rejona rasporeda svoje jedinice u selu Srbica po{ao prema selu Dowe Prekaze. Jedinica u kojoj je bio Smiqko Milovanovi} imala je 21. Vojnik VJ Dragan Milosavqevi} je ro|en 22.

Dobrovoqac VJ Aleksandar Mihajlovi} je ro|en 23. . Vodnik Dejan Miti} je rawen 16. Dana 18. U Vojsci Jugoslavije bio je komandir voda. u Ni{u. u rejonu Ko{ara. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Oteli su ga albanski teroristi. Nakon toga mu se gubi svaki trag. 25. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. Mla|i vodnik policije Vladimir Mihajlovi} je ro|en 16. septembra 1971. novembra 1977. wegova jedinica se sukobila s albanskim teroristima u rejonu sela Beranica. aprila 1999. mehanizovane brigade. op{tina Vu~itrn. u Vu~itrnu.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Slavoquba DEJAN MIHAJLOVI] Nenada VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 360 MIHAJLOVI] Predraga ALEKSANDAR Vodnik VJ Dejan Miti} je ro|en 9. u selu Gajbuqa. januara 1976. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u Pri{tini. juna 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Suva Reka. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 243. godine. motorizovane brigade.

marta 1999. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Poginuo u sukobu s albanskim teroristima. godine. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Milan. javio se u Vojsku Jugoslavije 24. . Zavr{io je vi{u komercijalnu {kolu. maja 1998. Dobrovoqac VJ Aleksandar O`egovi} je ro|en 15. gubi mu se svaki trag. Posle borbe s albanskim teroristima. u rejonu Suva Reka. oktobra 1957. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu pozadinskog bataqona 52. u [apcu. 24. 13. mehanizovane brigade. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a vojnog motornog vozila. na putu Babalo} – Junik. juna 1999. u rejonu sela Beranica. Suva Reka. februara 1980. avgusta 1956. Obavqao je du`nost vo|e sektora prve kategorije u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. k}i Miqana i porodica Nikoli}.361 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k O NIKOLI] Jovana MIODRAG O@EGOVI] Milana ALEKSANDAR POPADI] Aleksandra RADE Vojnik VJ u rezervi Miodrag Nikoli} je ro|en 14. aprila 1999. Oteli su ga albanski teroristi. Stariji zastavnik policije Rade Popadi} je ro|en 15. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. godine. u Ni{koj Bawi. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. Kao vojnik dobrovoqac. 1. novembra 1973. u Beogradu.

aprila 1991. Motorno vozilo u kojem se nalazio desetar Dragi{a Ra{ovi} je. na putu Klina – \akovica. februara 1969. godine. juna 1999. op{tina Aleksandrovac.R S p o m e n -kk w i g a RAJ^I] Vujice ZORAN RA[OVI] Slavka DRAGI[A JUNACI OT AX BINE 362 REMI[TAR Aleksandra NENAD Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Raj~i} je ro|en 8. Desetar VJ u rezervi Dragi{a Ra{ovi} je ro|en 4. aprila 1969. u Pri{tini. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. Oteli su ga albanski teroristi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. 15. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. juna 1998. 13. kao ~lan posade vu~nog voza. 13. Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Remi{tar je ro|en 4. u selu Ple{. marta 1962. upalo u zasedu albanskih terorista. godine. Bio je saobra}ajni policajac Stanice saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. . Oteli su ga albanski teroristi. u selu Stanci kod Kru{evca. Zavr{io je sredwu {kolu. 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Pri{tinskog korpusa. juna 1999.

Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 3. u selu Veliko Rakitovo. jula 1992. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu oklopnog bataqona 37. februara 1975. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Stoiqkovi} je ro|en 20. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti voza~a motornog vozila. u ^erkasu. odeqewa 1. u rejonu sela Ko{are. kao vojnik po ugovoru. maja 1999. maja 1998. maja 1999. u Kragujevcu. jula 1974. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. iz autobusa. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Oteli su ga albanski teroristi. juna 1962. voda 24. 19. 6. u rejonu sela Rezala. op{tina Kosovska Kamenica. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. godine. ~ete Kragujeva~kog korpusa. U zasedu albanskih terorista upao je 11. Dobrovoqac VJ Sergej Starcev je ro|en 1. posle ~ega mu se gubi svaki trag. Nestao je u akciji. Ukrajina. Dwepropetrovsk. . na putu Kosovska Mitrovica – Pe}. Unapre|en je u ~in razvodnika.363 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STANOJLOVI] Miodraga VLADAN STARCEV Ivanovi~ SERGEJ STOIQKOVI] Obrada DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vladan Stanojlovi} je ro|en 25.

11. . aprila 1999. vojnoteritorijalnom odredu Prizren. kao radiofonista. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 108. marta 1962. i od tada mu se gubi svaki trag. na putu Suva Reka – [timqe. 11. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Vojnik VJ u rezervi @ivota Todorovi} je ro|en 13. Kao rezervni kapetan prve klase. Dragoquba Tanaskovi}a su. Vojnik VJ u rezervi @arko Filipovi} je ro|en 12. na putu Suva Reka – [timqe. kao voza~ vojnog teretnog motornog vozila. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. u Prizrenu. Na putu Suva Reka – [timqe vojnika Todorovi}a su. oktobra 1946. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 108. Oteli su ga albanski teroristi 11. aprila 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a motornog vozila. Za vreme vojnog roka bio je poslu`ilac na sredstvima veze. u Prizrenu. vojnoteritorijalnog odreda Prizren.T S p o m e n -kk w i g a TANASKOVI] Nikola DRAGOQUB TODOROVI] Stanislava @IVOTA JUNACI OT AX BINE 364 FILIPOVI] Panta @ARKO Rezervni kapetan prve klase VJ Dragoqub Tanaskovi} je ro|en 16. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. smer pe{adije. obavqao je du`nost referenta u Organu bezbednosti Komande Vojnog odseka Prizren. u Prizrenu. jula 1951. Na toj du`nosti zatekla ga je i agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. aprila 1999.

Oteli su ga albanski teroristi. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branko ^upi} je ro|en 29.365 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k ^ CVETKOVI] Sretena BOJAN ^UPI] Dragutina BRANKO Dobrovoqac VJ Bojan Cvetkovi} je ro|en 5. . Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 549. juna 1999. januara 1989. u Pe}i. Radio je u Odeqewu saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u Ni{u. avgusta 1952. u Pqevqima. motorizovane brigade. godine. [estog aprila 1999. 16. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. upu}en je u Prizren. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. septembra 1972. Od tada mu se gubi svaki trag.

.

Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor pristupili su pripremi spomen-kwige sa izuzetnom odgovorno{}u i pijetetom prema svakom borcu koji je polo`io `ivot na oltar otaxbine. februara 1998. na sednici odr`anoj 21. Predgovor za Spomen-kwigu napisao je predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. Ure|iva~ki odbor. marta 1999. odaju}i priznawe i izra`avaju}i duboko po{tovawe prema palim braniocima otaxbine i veli~ini wihovog dela. Izdava~ki odbor je odlu~io da u kwigu uvrsti i `rtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji iz stroja policije i Vojske Jugoslavije koji su poginuli u odbrani otaxbine izme|u 10. i 24. jula 1999. odlu~ila da „u znak najdubqeg po{tovawa. Savezna vlada je. ve~ne zahvalnosti i trajne obaveze. godine.367 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k POGOVOR Predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi} je u svom govoru povodom zavr{etka oru`anog dela agresije NATO-a na na{u zemqu istakao da }e imena svih poginulih i nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije biti javno publikovana. Zbog ~vrste sprege i jedinstvenog strate{kog i politi~kog ciqa albanskog terorizma i NATO-a. Po{tuju}i odluku Izdava~kog odbora i hronologiju doga|aja. objavi spomen-kwigu kao svedo~anstvo o poginulim borcima u otaxbinskom ratu”. sastavqen od istaknutih delatnika javne re~i i vrsnih profesionalaca iz Vojske Jugoslavije i MUP-a Repu- . U skladu s tim stavom. sa saveznim ministrom za odbranu Pavlom Bulatovi}em na ~elu. Savezna vlada je osnovala Izdava~ki odbor.

bez obzira na ~in i mesto u borbenom poretku. do 24. Od ukupnog broja poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. U tre}em poglavqu objavqene su biografije i fotografije pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije koji su. policajci. progla{eni za nestale. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. Saveznog ministarstva za odbranu. oko ~etrdeset odsto vojnici u rezervi. U Spomen-kwizi su biografije hiqadu i dvoje poginulih ili nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije. marta 1999. februara 1998. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor zajedni~ki su ocenili da je svako od poginulih. godine. Svi poginuli pripadnici MUP-a Republike Srbije pripadali su stalnom ili rezervnom sastavu i imali su oficirske ili podoficirske ~inove. U drugom poglavqu objavqene su biografije i fotografije poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. U prvom su objavqene biografije i fotografije svih poginulih pripadnika MUP-a Republike Srbije i Vojske Jugoslavije u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. a osam odsto dobrovoqci. prema va`e}im pravnim normama. oko tridest odsto poginulih bili su vojnici na slu`ewu vojnog roka. podoficiri. dobrovoqci iz zemqe i sveta. razvrstao je gra|u za ovu spomen-kwigu prema jedinstvenom azbu~niku. u tri poglavqa. pripadnici rezervnog sastava. Na oltar otaxbine `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. Veli~inom svog herojskog dela svaki od poginulih s pravom izaziva divqewe i po{tovawe na{ih gra|ana i celog slobodoqu- .S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 368 blike Srbije. Saveznog ministarstva za unutra{we poslove i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U istom poglavqu objavqene su biografije i fotografije branilaca otaxbine preminulih od posledica rawavawa. oko petnaest odsto je iz stroja profesionalnih stare{ina. `rtvovao za otaxbinu najvi{e {to je mogao – svoj `ivot.

IZDAVA^KI I URE\IVA^KI ODBOR SPOMEN-KWIGE „JUNACI OTAXBINE” . zbog trenutnog stawa na Kosovu i Metohiji. Na`alost. MUP-a Republike Srbije. Proslavqeni vojskovo|a vojvoda Stepa Stepanovi} ostavio nam je u amanet poruku: „Mi }emo radije pasti na bojnom poqu nego ostaviti na cedilu svoju otaxbinu!” I ova plejada branilaca je ispunila svoj zavet otaybini. koje se priprema za kraj maja 2000. ali nepokorenih i nepobe|enih branilaca na{e otaxbine. Ure|iva~ki odbor i daqe o~ekuje pomo} gra|ana i odgovaraju}ih institucija. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor smatraju da su zauzeli eti~ki ispravan stav time {to su sve `rtve uvr{tene u jedinstveni stroj palih. uradio sve {to je mogao da za Spomen-kwigu obezbedi biografije i fotografije svih palih i nestalih branilaca otaxbine.369 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k bivog sveta. porodica poginulih i nestalih i mnogih saradnika. uz svesrdnu pomo} Vojske Jugoslavije. Ure|iva~ki odbor je. Da bi drugo izdawe Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. bilo {to celovitije. nedostaje dvadesetak fotografija i nekoliko potpunih biografija poginulih i nestalih junaka. U tome se uglavnom i uspelo.

pripadnici rezervnog sastava. februara 1998. . Nina Kandi}. pukovnik Tehni~ka obrada podataka: Pava Bobi}. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande.368 str. policajci. Prema jedinstvenom azbu~niku objavqene su biografije i fotografije 1002 poginula i nestala borca. Vesna Jovanovi} i Dragica Brki} UDK 355. Na oltar otaybine i slobode `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. Nada Stankovska. dobrovoqci iz zemqe i sveta. 2000 (Beograd : Vojna {tamparija).1)„1998/1999” JUNACI otaybine: spomen-kwiga / Êodgovorni urednik Radoqub Matovi}Ë.Agresija NATO-a na Jugoslaviju . . : ilustr.1999.Obrada podataka: Milivoj Raicki.Str. 29 cm.293 (497. Radmila Krsti}. CIP – Katalogizacija u publikaciji Centralna biblioteka Vojske Jugoslavije . godine.Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji b) Stradali u ratu . ]ir. Beograd : Savezna vlada : Novinsko-informativni centar „Vojska” : Vojnoizdava~ki zavod. podoficiri. vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. . i tokom dvoipomese~ne agresije NATO-a u prole}e 1999. a) Stradali u ratu . . 5-7: Predgovor / predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Kwiga je trajno svedo~anstvo o palim junacima u otaybinskom ratu.Podatak o odgovornosti preuzet sa preliminarija. Spomen-kwiga je posve}ena poginulim i nestalim braniocima otaybine u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->