SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

IZDAVA^ Savezna vlada ZA IZDAVA^A Momir Bulatovi}, predsednik Savezne vlade Savezna vlada izra`ava duboku zahvalnost porodicama poginulih i nestalih branilaca otaxbine, Vojsci Jugoslavije, Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije i svima koji su pru`ili svesrdnu pomo} u pripremi Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. IZDAVA^KI ODBOR Pavle Bulatovi} , predsednik, Zoran Sokolovi}, general armije Dragoqub Ojdani} i Vlajko Stojiqkovi} IZVR[NI IZDAVA^I Novinsko-informativni centar „Vojska”

Na~elnik Stanoje Jovanovi}, pukovnik Glavni i odgovorni urednik Slavoqub Ran|elovi}, pukovnik Vojnoizdava~ki zavod

Direktor Slavko Brstina, pukovnik Glavni i odgovorni urednik mr Mirko Bojani}, pukovnik URE\IVA^KI ODBOR Odgovorni urednik Radoqub Matovi}, pukovnik Zamenik odgovornog urednika Stanoje Jovanovi}, pukovnik Urednik i redaktor Petar Damjanov Urednici Gvozden Petrovi}, pukovnik, Sne`ana Peri{i}, major, Mira Vu~ini}, Aleksandar Ardeqan, potpukovnik Lektor i korektor Mila Barjaktarevi} Likovno-grafi~ki urednik i kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Naslovna strana Milojko Milinkovi}, akademski slikar [TAMPA Vojna {tamparija, Beograd Direktor Milo{ Markovi}, pukovnik

SPOMEN-KWIGA

JUNACI OTAYBINE

Mart 2000. godine

IZDAVA^ ELEKTRONSKOG IZDAWA Klub generala i admirala Vojske Srbije

ZA IZDAVA^A Qubi{a Stoimirovi}, predsednik Kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Prezentaciju pripremio i postavio Miroslav Jovanovi}, pukovnik

24. mart 2009.

PREDGOVOR
S dubokim po{tovawem prema junacima koji su dali svoje `ivote u borbi za odbranu Otaybine, za slobodu i dostojanstvo svoga naroda, ispisujem ove redove u ime rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Vrhovne komande svenarodnog otpora terorizmu albanskih secesionisti~kih snaga na Kosovu i Metohiji od 10. februara 1998. i dvoipomese~noj agresiji devetnaest zemaqa Severnoatlantskog pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju okon~anoj 10. juna 1999. godine. U tom neobjavqenom ratu celi na{ narod bio je na meti agresora: deca u porodili{tima, bolesnici u bolnicama, vojnici u rovovima, na sistemima protivvazdu{ne odbrane i na dr`avnim granicama. ^asno mesto u odbrani slobode i nacionalnog dostojanstva pripada herojskim braniocima mostova, gra|anima na trgovima, braniocima fabrika, svim rodoqubima koji su branili svoj narod i svoju dr`avu. Na{ narod je na svakoj stopi svoje zemqe pru`io herojski otpor zlo~ina~koj agresiji. Takav odnos prema slobodi i nezavisnosti ostavili su nam na{i slavni prethodnici, od Kosovskog boja, preko buna i ustanaka protiv Turske carevine, dva balkanska i dva svetska rata. Uprkos tim ~iwenicama, zla voqa lihvarskih lidera jednoumnog svetskog poretka se, posle raznih optu`bi, pritisaka, ekonomskih sankcija i ultimatuma, zavr{ila oru`anom agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju kao suverenu evropsku zemqu. To proisti~e iz neprihvatawa mogu}nosti da mali narodi, kao {to su srpski i crnogorski, ne pristaju na bespogovorno sluganstvo; {to su stvarawem svoje zajedni~ke dr`ave zaustavili proces potpunog usitwavawa Balkana na vi{e malih i vazalstvu sklonih dr`avica i ispre~ili se na wihovom putu ka strate{ki zna~ajnim prostorima Evroazije. Otuda su proistekli i planska

i efikasna informativno-propagandna kampawa satanizovawa Srba kao varvarskog plemena i pritisci i nasiqe da se odreknu civilizacijskih prava koja se priznaju drugim narodima. Na tom frontu uz najve}u globalnu silu nastupaju i one evropske zemqe i wihove saveznice iz na{eg susedstva koje su u dva svetska rata pretrpele vojni~ki poraz na ovim prostorima. Na`alost, mnogi me|unarodni forumi podlegli su instrumentalizaciji Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, a poslu{no ih slede i neke evropske zemqe koje su nekad bile na{e saveznice. Jugoslavija je, kao napadnuta zemqa, od samog po~etka agresije zahtevala od Ujediwenih nacija da preduzmu korake za weno zaustavqawe i povratak na politi~ki kolosek; da ispune svoju osnovnu ulogu za{tite mira; da obezbede po{tovawe Poveqe UN i ostalih me|unarodnopravnih akata, kako bi se na razuman na~in postiglo mirno i pravedno re{ewe krize. Agresori to nisu prihvatili, nadaju}i se da }emo mi, ve} posle nekoliko dana, pristati na sramnu kapitulaciju ponu|enu u ultimatumu iz Rambujea, koji nijedan narod koji dr`i do sebe ne bi prihvatio. Suo~eni s nepokolebivom odlu~no{}u i jedinstvom na{eg naroda, oru`anih snaga i dr`avnog rukovodstva, agresori su tek posle 78 dana svirepog bombardovawa i razarawa gradova na prostoru Savezne Republike Jugoslavije i ru{ewa mnogih {kola, bolnica, mostova, fabrika i stambenih ~etvrti, nevoqno pristali na anga`ovawe mirovnih snaga pod okriqem Ujediwenih nacija do kona~nog razre{ewa krize na Kosmetu koju su sami izazvali. Svojom hrabro{}u, slobodarskim duhom i moralnom ~vrstinom svojstvenom na{em narodu, ispoqenom u borbenim dejstvima protiv vi{estruko nadmo}nijih snaga zapadne vojne alijanse, pripadnici Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Srbije, uz svesrdnu podr{ku svoga naroda, dokazali su da su nepobedivi. U slavu predaka i na ponos budu}im nara{tajima na{i vojnici i policajci su se, u jedinstvenom frontu oru`anih snaga na{e otaybine, herojski borili i ve{tim manevrom i odlu~nim dejstvima uspe{no uzvra}ali na podmukle kukavi~ke napade agresora.

U toku obra~una s teroristi~kim bandama na Kosovu i Metohiji i za vreme agresije snaga Severnoatlantskog pakta na na{u zemqu nastojali smo da, koliko god je bilo mogu}e, sa~uvamo `ivote pripadnika na{ih oru`anih snaga. Ipak, i u ovom ratu `rtve su bile neminovne. Wih hiqadu i dvoje juna~ki je palo ili nestalo na bojnom poqu. Me|u poginulima je najvi{e pripadnika Vojske Jugoslavije – od vojnika do general-pukovnika iz [taba Vrhovne komande. Oni su, slede}i slavne tradicije srpskih oficira iz oslobodila~kih ratova, uvek bili na ~elu stroja i li~nim primerom pokazali kako se voli i brani Otaybina. Imena svih junaka koji su u borbi za slobodu i nezavisnost Otaybine polo`ili svoje `ivote nalaze se u ovoj spomen-kwizi. Ona }e, kao svojevrstan spomenik, zauzeti istaknuto mesto u slobodarskoj istoriji na{eg naroda. Sa wenih }e stranica sada{wi i budu}i nara{taji u~iti kako se ~uva dostojanstvo svoga naroda i brani otaybina – Savezna Republika Jugoslavija.
PREDSEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE VRHOVNI KOMANDANT

Slobodan Milo{evi}

otaxbino moja. Znaju}i {ta dajem i za{to ga dajem!” (Milan Raki}) . Neozaren starog oreola sjajem.„I danas kad do|e do posledweg boja. Ja }u dati `ivot.

Pripadnici policije i Vojske poginuli pre agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Gazmend i Armend i porodica Aluri. oktobra 1973. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u [timqu. . Pripadnik rezervnog sastava policije Nazmi Aluri je ro|en 27. oktobra 1998.11 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ALEKSI] Arsena MILAN ALURI Nisnija NAZMI ANDRI] Zlatibora GORAN Vodnik prve klase policije Milan Aleksi} je ro|en 28. Mla|i vodnik policije Goran Andri} je ro|en 6. novembra 1975. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. u selu Duqe. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vra}aju}i sa izvr{ewa slu`benog zadatka na Kosovu i Metohiji. op{tina Smederevska Palanka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1998. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tatjana. op{tina Bosilegrad. avgusta 1998. juna 1950. godine. op{tina [timqe. 29. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. avgusta 1997. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. 23. u selu Saranovo. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima porodica Andri}. u selu Gorwa Lisina. sin Boban i porodica Aleksi}. op{tina Suva Reka. novembra 1973. Preminuo je 26. u selu Petrovi}.

avgusta 1998. Borio se na Kosovu i Metohiji u 243. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu [timqe – Duqe kada su kolonu pripadnika VJ iz zasede napali albanski teroristi.A S p o m e n -kk w i g a AN\ELKOVI] Dragana ZORAN ANI^I] Vitomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 12 ARIZANOVI] Milorada DEJAN Vojnik VJ Zoran An|elkovi} je ro|en 7. marta 1998. Uspomenu na desetara Dejana Arizanovi}a ~uva}e wegova porodica. septembra 1970. u selu Qubeni}. U toku obavqawa zadatka te{ko je rawen. 16. na putu Prizren – Pri{tina. na prevoju Duqe. Na odslu`ewu vojnog roka bio je od 18. 13. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Palilula. Borio se na Kosovu i Metohiji kao komandir komandnog odeqewa 52. godine. u Vrawu. Istog dana je preminuo od zadobijenih rana. marta 1978. op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. mehanizovanoj brigadi. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Prijepoqu. 17. novembra 1998. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na Zorana An|elkovi}a ~uva}e wegova porodica. Mla|i vodnik policije Zoran Ani~i} je ro|en 26. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. godine. juna 1998. u Surdulici. avgusta 1994. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Desetar VJ Dejan Arizanovi} je ro|en 6. maja 1978.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. godine. 3. godine. Vodnik policije Mladen Batan~ev je ro|en 27. Ubijen je nao~igled rodbine koja je do{la da tra`i wegovo osloba|awe. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. aprila 1972. S p o m e n -k w i g a k B ARSI] Novice NENAD BARA] Branka DEJAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jovana. op{tina Orahovac. op{tina Kosovska Kamenica. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Kne`evac. sinovi Stefan i Nemawa i porodica Arsi}. u selu Dragobiqe.13 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Obili}. i odveli u selo Koretin. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Zavr{io je Vojnu akademiju. septembra 1968. u Novom Kne`evcu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. BATAN^EV Arsena MLADEN Potporu~nik policije Nenad Arsi} je ro|en 20. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Albanski teroristi su ga oteli 19. juna 1998. godine u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Zauvek }e ga pamtiti sin Lazar i porodica Bara}. . juna 1992. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Dejan Bara} je ro|en 22. oktobra 1965. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1998.

23. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. u Pe}i. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Belo{evi}. aprila 1994. op{tina Istok. op{tina De~ani.B S p o m e n -kk w i g a Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1964. oktobra 1973. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi KneMla|i vodnik policije Dragan Bjelanovi} je ro|en 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Kula. . Pamti}e ga sinovi Arsen i Aleksandar i porodica Batan~ev. novembra 1973. jula 1998. godine. BELO[EVI] Vitomira NENAD BICOK Francike ZOLTAN BJELANOVI] @arka DRAGAN Vodnik policije Mla|i vodnik policije Nenad Belo{evi} je ro|en 5. u Crvenki. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u selu Rastavica. Preminuo 29. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dejan i Boris i porodica Bicok. avgusta 1998. 23. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. jula 1992. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. godine. jula 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. u selu Rastavica. Zoltan Bicok je ro|en 22. godine u selu Prilep. 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Crkolez. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. 14 `evac. jula 1998.

u selu Nepoqe. januara 1967. februara 1970.15 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k B Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici. 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . u Pri{tini. u selu Blace. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. u blizini sela Vranovac. godine. BOJANI] Desimira SLAVOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Vodnik policije Milovan Blagojevi} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. novembra 1970. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Bjelanovi}. marta 1999. @eqko Bo`i} je ro|en 27. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Blagojevi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. 29. op{tina Vi{egrad. avgusta 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Strahiwa i Milutin i porodica Bo`i}. godine. 7. u Priboju. maja 1998. godine. BLAGOJEVI] Milorada MILOVAN BO@I] Dragi{e @EQKO {wih poslova Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Klina. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavomir Bojani} je ro|en 15. godine.

Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Brus. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. BOJANI] Radomira ZORAN BO[KOVI] Milete GORAN BRADI] Nikodina MILO[ Mla|i vodnik prve klase policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Bojani} je ro|en 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. u selu Batote. septembra 1998. avgusta 1995. Vodnik prve klase policije Milo{ Bradi} je ro|en 12. novembra 1969. ^uva}e ga u svojim uspomenama k}i Bojana i porodica Bojani}. januara 1971. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 16 januara 1999. u selu Likovac. op{tina Klina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Zorana i porodica Bojani}. godine. juna 1981.B S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u Loznici. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu . Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vo`dovac. op{tina Brus. Poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i 8. 8. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u selu Duqe. Uspomenu na Gorana Bo{kovi}a sa~uva}e wegova porodica. u mestu Drsnik. u Beogradu. 25. 22. op{tina Srbica. Goran Bo{kovi} je ro|en 30. septembra 1998. op{tina Suva Reka. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. februara 1992. januara 1963.

Zastavnik prve klase VJ Milan Bundalo je ro|en 25. Zavr{io je Pe{adijsku podoficirsku {kolu 1970. BUKILI] Radomana ZDRAVOMIR BUNDALO Jovana MILAN rizovane brigade na du`nosti ~etnog stare{ine. Pamti}e ga k}i Katarina i porodica Bradi}. Bio je policajac u Policijskoj sta- . avgusta 1998. te wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. novembra 1973. 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. op{tina De~ani.17 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Zauvek }e ga se se}ati porodica Bukili}. godine. septembra 1998. u selu Prilep. septembra 1970. godine. godine. novembra 1950. S p o m e n -k w i g a k B O{qane. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. U ratnim sukobima na Kosovu i Metohiji u~estvovao je kao pripadnik izvi|a~ke ~ete 78. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 30. u Kola{inu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu @egar. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova De~ani. op{tina Vu~itrn. Uspomenu na Milana Bundala ~uva}e sinovi blizanci Sini{a i Simo. moto- Mla|i vodnik prve klase policije Igor Bu{ je ro|en 7. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. u Senti. BU[ Mihaqa IGOR Mla|i vodnik policije Zdravomir Bukili} je ro|en 22. u rejonu Karaule „Morina”. op{tina Obrovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici.

u selu Prilep. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.V S p o m e n -kk w i g a nici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. u [apcu. jula 1992. 20. godine. op{tina Orahovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. k}i Tijana i porodica Bu{. u Pri{tini. novembra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Mla|i vodnik prve klase policije Branislav Veselinovi} je ro|en 10. novembra 1998. godine. septembra 1998. februara 1970. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. decembra 1972. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Bojan i Dejan i porodica Veli}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 18 1991. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Vasiqevi}. u selu Ostrozub. septembra 1963. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Preminuo je 27. godine u Pri{tini. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 18. VASIQEVI] Svetomira ZORAN VELI] Qubomira DRAGAN VESELINOVI] Qubomira BRANISLAV Vodnik policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Vasiqevi} je ro|en 14. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nenad. Bio je saobra}ajni policajac u . Zavr{io je elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Dragan Veli} je ro|en 20. 7. u Kur{umliji. JUNACI OT AX BINE jula 1989. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i kurs za saobra}ajne policajce.

19 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. februara 1973. Obavqao je du`nost pomo}nika vo|e smene u Policijskoj stanici Lapovo. S p o m e n -k w i g a k V Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. decembra 1958. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vi}entijevi} je ro|en 19. u Glogovcu. avgusta 1998. op{tina Kula. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Veselinovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 15. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Bio je apsolvent Elektrotehni~kog fakulteta Vodnik prve klase policije Gojko Vojnovi} je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Kru{~i}. godine. godine u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . januara 1999. Uspomenu na Neboj{u Vi}entijevi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za saobra}ajne policajce. februara 1998. op{tina Srbica. Pripadnik je rezervnog sastava policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. VIDOSAVQEVI] Dragoquba MARKO VI]ENTIJEVI] @ivorada NEBOJ[A VOJNOVI] Mirka GOJKO Mla|i vodnik prve klase policije Marko Vidosavqevi} je ro|en 24. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1971. godine. 12. u selu Likovac. 3. u selu Makrmaq. Uspomenu na Marka Vidosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Srbica. u Kosovskoj Mitrovici. u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Vujkovi} je ro|en 10. 20 maja 1993. januara 1973. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj sta- . Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. VRBA[KI Bo`idara ZORAN VUJKOVI] Dragutina MIROSLAV VUJO[EVI] Vasilija ILIJA Mla|i vodnik policije Mla|i vodnik policije Zoran Vrba{ki je ro|en 12. godine. op{tina Glogovac. sin Milo{ i porodica Vojnovi}. maja 1979. 20. u Vrbasu. Zauvek }e ga se se}ati k}i Ivana. JUNACI OT AX BINE 1997. avgusta 1998. u selu Liko{ane. februara 1998. avgusta 1950. 15. godine. u selu Prilep. op{tina De~ani. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina \akovica.V S p o m e n -kk w i g a slova Republike Srbije 7. januara 1971. kod sela Vok{a. Vodnik prve klase policije Ilija Vujo{evi} je ro|en 2. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. u selu [i{man. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. novembra 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Du{an i porodica Vujkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Pan~evu. Uspomenu na Zorana Vrba{kog ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu.

februara 1961. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. S p o m e n -k w i g a k G nici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Poginuo je 30. smer pe{adije. Uspomenu na Rajka Gaji}a sa~uva}e wegova porodica. juna 1998. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. novembra iste godine u Mali{evu. hrabro se bore}i protiv albanskih te- . op{tina De~ani. 16. bio na du`nostima komandira voda Vojne policije i zamenika komandira ~ete Vojne policije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Veri}. 15. Posle zavr{etka Akademije. Vojnik VJ Miladin Gobeqi} je ro|en 24. novembra 1998. op{tina Istok. oktobra 1970. Pamti}e ga sinovi Radovan i Radoslav. te porodica Vuj~i}. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji pripadao je izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa kao izvi|a~.21 JUNACI OTAXBINE U~estvovao je u ratu u Republici Srpskoj. op{tina Istok. u selu Veri}. VUJ^I] Stojana NIKOLA GAJI] Bo`idara RAJKO GOBEQI] Miluna MILADIN Poru~nik VJ Nikola Vuj~i} je ro|en 13. a wegovo telo je prona|eno 9. u Dvoru na Uni. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vojislav i Vladimir. avgusta 1998. U ratu na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti komandira voda u 5. u Sjenici. septembra 1978. Albanski teroristi su ga oteli 6. Pripadnik rezervnog sastava policije Rajko Gaji} je ro|en 16. godine. septembra 1998. k}eri Sowa i Sawa i porodica Vujo{evi}. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u selu Vok{a. bataqonu Vojne policije.

U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. op{tina Vu~itrn. sin Aleksandar i porodica Grozdanovi}. smer artiqerije. Uspomenu na wegovo delo u odbrani otaxbine ~uva}e porodica. u Leskovcu. \akovica. godine. Bio je zaposlen u „JUKO” Dubrava. novembra 1967. oktobra 1992. 26. motorizovane brigade. na du`nosti komandira samohodne baterije. na putu Rako{ – Krwino. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1998. 22. u Titelu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. u selu Rako{. Pripadnik rezervnog sastava policije Slavoqub Grozdanovi} je ro|en 6. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Svetlana. decembra 1997. Prilikom zarobqavawa velike grupe albanskih terorista. op{tina Istok. Kapetan VJ Bojan Deni} je ro|en 8. Bojana i Tamara. op{tina Istok. GROZDANOVI] Vladimira SLAVOQUB DENI] Krste BOJAN Mla|i vodnik prve klase policije Slobodan Gorjanovi} je ro|en 27. januara 1961. godine. jula . Trajno }e ga nositi u svojim se}awima wegova porodica. decembra 1970. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 3.G S p o m e n -kk w i g a rorista na Karauli „Ko{are”. Kao kapetan bio je na du`nosti komandira baterije. op{tina Istok. 22 GORJANOVI] Mihajla SLOBODAN juna 1998. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. na planini ]i}evici. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. Uspomenu na Bojana Deni}a ~uva}e k}eri Kristina i Miqana. Dana 26. Od 19. Albanski teroristi su ga oteli 6. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. kod Draga{a. 4. kod Suve Reke. jula 1998. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantske ~ete Ni{kog korpusa na du`nosti strelca. wegov tenk je pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. januara 1976. u selu Brzina. mehanizovane brigade. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Djatlov je ro|en 3. pogo|en je iz mitraqeza i poginuo. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 243. u rejonu Ko{are. oktobra 1977. a wegovo telo je prona|e- .23 JUNACI OTAXBINE Ivan je tom prilikom smrtno rawen. Za vreme slu`bovawa u VJ bio je na du`nosti strelca na Karauli „Topli Dol” u 23. avgusta 1998. godine bio je voza~ tenka. DIMITRIJEVI] Milisava IVAN DIMOV Stojana DALIBOR Za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice prema Albaniji. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. u Pri{tini. marta 1998. Vojnik Dalibor Dimov je ro|en 23. DJATLOV @arka DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Ivan Dimitrijevi} je ro|en 31. S p o m e n -k w i g a k D 1998. Ve~no }e ga se se}ati k}i Menika i porodica Dimov. te wegova porodica. \akovica. novembra 1998. februara 1975. u Kragujevcu. u selu Obrenovac. op{tina Pirot. grani~nom bataqonu Ni{kog korpusa. smrtno su ga pogodili albanski teroristi. u borbi s albanskim teroristima u rejonu Bawa – Rav{ Suk Mahala.

u selu Prilep. Zavr{io je sredwu medicinsku {kolu i kurs za policajce. DRA@ETA Lazara ALEKSANDAR DU[ANI] Dimitrija DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Dra{kovi} je ro|en 7. te wegova porodica. Potporu~nik VJ Aleksandar Dra`eta je ro|en 10. 28. u Skopqu. obezbe|uju}i dr`avnu granicu prema Albaniji. u selu Gorwe Dobrevo. avgusta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pri{tini. Poginuo je u rejonu Karaule „\eravica”. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. op{tina Pri{tina. juna 1974. padobranske brigade. JUNACI OT AX BINE 24 DRA[KOVI] Radivoja SR\AN Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i Viktorija i porodica Dra{kovi}. op{tina De~ani. Uspomenu na Dragana Du{ani}a ~uva}e k}i Marina i sin Ivan. 25. godine. Uspomenu na svetao lik potporu~nika Aleksandra Dra`ete ~uva}e wegova porodica. . oktobra 1998.D S p o m e n -kk w i g a no 9. novembra 1967. kao komandir odeqewa. motorizovane brigade na du`nosti komandira pionirskog voda. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. smer pe{adije. novembra iste godine u Mali{evu. 9. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Rezervni vodnik prve klase VJ Dragan Du{ani} je ro|en 15. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. januara 1950. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1998. u rejonu Karaule „Ko{are”.

u selu Prekovce. godine. maja 1989. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}eri Jovana. op{tina De~ani. Bio je zaposlen u Zemqoradni~koj zadruzi „Prekovce”. avgusta 1998. oktobra 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tijana i porodica \oki}. op{tina [timqe. Vodnik policije Dejan \oki} je ro|en 4. op{tina Novo Brdo. k}i Aleksandra i porodica \or|evi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Leskovcu. Pripadnik rezervnog sastava policije Ranko \or|evi} je ro|en 13. . oktobra 1965. 12. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. godine. U rezervnom je sastavu Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1990. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Izgubio je `ivot 8.25 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k \ \OKI] \or|a ZORAN \OKI] Tihomira DEJAN \OR\EVI] Stojka RANKO Mla|i vodnik prve klase policije Zoran \oki} je ro|en 7. decembra 1963. u selu Prilep. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. Zavr{io je sredwu ma{insku tehni~ku {kolu. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Ivana i Zorana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Novo Brdo. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. juna 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radio je kao policajac u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. te porodica \oki}. septembra 1970. u selu Kara~ica. 9. u Kosovskoj Mitrovici.

\ S p o m e n -kk w i g a \OR\EVI] ^edomira \OR\E \UKI] Save DRAGOQUB JUNACI OT AX BINE 26 va}e k}i Ana. k}er Jovana i porodica \or|evi}. oktobra 1995. sin Mirko i porodica \uki}. godine. Kao vo|a grani~ne patrole. 7. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je zaposlen u fabrici „Lola korporacija” u [trpcu. a wegova patrola razbila je teroristi~ku grupu i zaplenila deo naoru`a- . marta 1964. op{tina [trpce. op{tina Ka~anik. u selu Gorwi Streoci. jula 1978. \ULA Jovana DORIN Pripadnik rezervnog sastava policije \or|e \or|evi} je ro|en 6. u selu Gotovu{a. u selu Doganovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. decembra 1987. Uspomenu na poginulog \or|a ~uva}e sinovi Milan i Ivan. septembra 1998. Zastavnik policije Dragoqub \uki} je ro|en 13. 23. 25. u Pan~evu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1998. Uspomenu na wega sa~u- Vojnik VJ Dorin \ula je ro|en 10. obezbe|uju}i dr`avnu granicu. u Pe}i. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. poginuo je u obra~unu sa grupom uba~enih albanskih terorista u rejonu Karaule „Bogi}evica”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1998. op{tina De~ani. godine. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. maja 1956. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. grani~nog bataqona Podgori~kog korpusa Druge armije. U toj borbi likvidirao je jednog teroristu. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 74. Vojni rok je slu`io na Karauli „Bogi}evica”.

Zavr{io je vi{u poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. 2. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1993. u selu Crnobreg. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. septembra 1998. op{tina De~ani. u selu Likovac. avgusta 1998. S p o m e n -k w i g a k E wa i neprijateqskog materijala. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran @ivadinovi} je ro|en 4. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milan i porodica Erakovi}. u Sarajevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . u selu Grabanica. u selu Graba- Mla|i vodnik prve klase policije Ivan Erakovi} je ro|en 1. juna 1967. jula 1998. op{tina Klina. jula 1969. op{tina Srbica. \URI^I] Marka BRANKO ERAKOVI] Miodraga IVAN @IVADINOVI] Du{ana GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Branko \uri~i} je ro|en 4.27 JUNACI OTAXBINE nica. novembra 1990. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Odeqewa unutra{wih poslova Klina. godine. godine. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. 25. op{tina Klina. Bio je policajac u Policijskoj stanici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1969. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 12. u Prokupqu. Gorana @ivadinovi}a zauvek }e pamtiti wegova porodica.

op{tina Glogovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik prve klase policije Radojica Ivanovi} je ro|en 29. Zavr{io je Sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e sin Nikola. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. filijala u Zve~anu. u selu Liko{ane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1969. 21. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. u Pri{tini. avgusta 1964. godine. marta 1999. k}i Miqana i porodica Ivkovi}.I S p o m e n -kk w i g a IVAZ Jeremije DARKO IVANOVI] Dragutina RADOJICA JUNACI OT AX BINE 28 IVKOVI] Stojana DEJAN Pripadnik rezervnog sastava policije Darko Ivaz je ro|en 8. Bio je zaposlen u Beobanci. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Ivkovi} je ro|en 3. maja 1970. 6. u Kosovskoj Mitrovici. 28. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. juna iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. godine. Preminuo 5. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. februara 1998. godine. u Lebanu. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Ivaz. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Miqana. sinovi Milutin i Konstantin i porodica Ivanovi}. u Pri{tini. maja 1998. u Kosovskoj Mitrovici. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.

Uspomenu na vodnika Dragana ~uva}e sin Dragan i porodica Igwatovi} Desetar VJ po ugovoru Bratislav Ili} je ro|en 3. oktobra 1998. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 549. . u selu Orlate. Zavr{io je sredwu {umarsku {kolu. U borbi s albanskim teroristima stradao je od podmetnute eksplozivne naprave. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na desetara Bratislava Ili}a ~uva}e wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. na du`nosti komandira odeqewa. maja 1968. godine. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Jakovqevi} je ro|en 25. pri ~i{}ewu terena od albanskih terorista u rejonu sela Gramo~eq. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. 17. Poginuo 29.29 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J IGWATOVI] Vojislava DRAGAN ILI] Du{anke BRATISLAV JAKOVQEVI] Jovana DEJAN Vodnik VJ Dragan Igwatovi} je ro|en 23. op{tina Glogovac. marta 1972. u rejonu Planeje. u Leskovcu. maja 1998. De~ane. u Kur{umliji. Bio je zaposlen u DP „Srbija{ume” u Kur{umliji. in`iwerijskog puka. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 352. Prizren. u Kur{umliji. motorizovane brigade. avgusta 1998. Poginuo je 11. godine. na du`nosti zamenika komandira voda minobaca~a 82 mm. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Nikola i Stefan i porodica Jakovqevi}. oktobra 1972.

op{tina [timqe. Zavr{io je sredwu {kolu. mehanizovane brigade. u selu Rosuqe. Preminuo je 19. Pripadnik rezervnog sastava policije Sa{a Jankovi} je ro|en 18. op{tina Pe}. 26. Vojni rok je slu`io kao vojnik ni{anxija u tenku. avgusta 1998. Zavr{io je sredwu {kolu. u okolini sela Crnoqevo. maja 1977. u selu Barane. Vojnik VJ Zoran Jankovi} je ro|en 9. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima 18. kada je wegov tenk pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. Bio je zaposlen u „Kosmet-prevozu” u Gwilanu. septembra 1998. januara 1958. jula 1998. Poginuo je na pravcu Bawa . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Ilija Jankovi} }e ostati u trajnoj uspomeni svoje porodice. Uspomenu na Zorana ~uva}e wegova porodica. godine. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. Suva Reka. op{tina Pe}. septembra 1972. op{tina Gwilane.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Dragoja ILIJA JANKOVI] Radovana ZORAN JUNACI OT AX BINE 30 JANKOVI] Radojice SA[A Pripadnik rezervnog sastava policije Ilija Jankovi} je ro|en 27. godine. u Aran|elovcu. 2. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u selu Dowa Budriga. u borbi s albanskim teroristima.Rav{ Suk Mahala.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Dana 25. Bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu. 28. septembra 1998. septembra 1968. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k J JEVTI] Radivoja NEBOJ[A Pamti}e ga zauvek wegova porodica. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Obrenovac. Suva Reka.31 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Aleksandar i Nikola i porodica Jevti}. 21. oktobra 1977. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. avgusta 1998. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. op{tina Vladimirci. Uspomenu na Vladimira Jevti}a ~uva}e wegova porodica. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. jula 1972. u Pri{tini. u Pri{tini. godine. marta 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije Vladimir Jefti} je ro|en 15. u selu Budakovo. aprila 1991. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti ni{anxije na borbenom vozilu pe{adije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JEREMI] Milisava IVAN JEFTI] Vitomira VLADIMIR Vodnik prve klase policije Neboj{a Jevti} je ro|en 9. poginuo je u rejonu sela Qubovce. Vojnik VJ Ivan Jeremi} je ro|en 7. u borbi s albanskim teroristima. mehanizovane brigade. . u selu Matijevac. u Kru{evcu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu.

aprila 1998. u Lebanu. 28. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. februara 1998. u Bratuncu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Mla|i vodnik policije Zoran Jovanovi} je ro|en 19. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Uspomenu na wega ~uva}e sin Sa{a i porodica Jovanovi}.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Bogoquba MILAN JOVANOVI] Velibora ZORAN JUNACI OT AX BINE 32 JOVANOVI] Dragog SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Milan Jovanovi} je ro|en 11. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. jula 1971. u selu Duqe. maja 1972. godine. u selu Hum. 29. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. na putu Suva Reka – [timqe. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Ni{. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Liko{ane. Mla|i vodnik policije Sa{a Jovanovi} je ro|en 15. jula 1973. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. 10. u selu Batu{a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Glogovac. kurs za policajce i {kolu rezervnih vojnih oficira. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. avgusta 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. op{tina \akovica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka.

Zavr{io je pravni fakultet. . septembra 1998. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1990. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. maja 1979. Uspomenu na wega ~uva}e sin Uro{. k}i Katarina i porodica Jovanovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 14. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1966. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Mili} Jovi} je ro|en 1. 28. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova u Sopotu. godine. u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Jovi~i} je ro|en 25. jula 1986. u Podujevu. decembra 1998. juna 1998. u selu Drenovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu.33 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Milivoja SA[A JOVI] Radivoja MILI] JOVI^I] Stamenije @EQKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Sa{a Jovanovi} je ro|en 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Budakovo. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 21. oktobra 1966. op{tina Suva Reka. u Podujevu. op{tina De~ani. maja 1947.

op{tina Plav. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Stari Trg. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu unutra{wih poslova Klina. septembra 1998. februara 1965.K S p o m e n -kk w i g a JOCI] Mladena MIROSLAV KANDI] Tomislava MARINKO JUNACI OT AX BINE 34 brane i bezbednosti prvog stepena. u selu Ma`i}. juna 1998. godine. Uspomenu na wegov juna~ki podvig ~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Sa svojim jedinicom u~estvovao je i u borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Naglavac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Branko Karaveli} je ro|en 23. \akovica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Prokupqe. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nemawa i Marko. 15. u rejonu Karaule „Ko{are”. januara 1991. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. te porodica Kandi}. i posle `estoke borbe. kod sela Plemetina. op{tina Klina. KARAVELI] Krste BRANKO Mla|i vodnik VJ po ugovoru Miroslav Joci} je ro|en 30. . 30. op{tina Obili}. Mla|i vodnik prve klase policije Marinko Kandi} je ro|en 2. godine. septembra 1998. aprila 1967. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. u selu Gorwa Trnava. 11. avgusta 1968. u selu Meteh. Sa grupom vojnika u motornom vozilu upao je u zasedu albanskih terorista. Mla|i vodnik Joci} bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa Tre}e armije. smrtno je pogo|en. op{tina Kosovska Mitrovica.

avgusta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. septembra 1998. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. u \akovici. Nesre}nim slu~ajem izRadnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Andreas Kon~arevi} je ro|en 11.35 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog Miroslava ~uva}e wegova porodica. juna 1963. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. a uz rad i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. januara 1973. juna 1993. 5. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Aleksandar Konstantinovi} je ro|en 1. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Bio je pomo}nik komandira u Drugoj policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1984. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Srbica. . godine. marta 1998. S p o m e n -k w i g a k K Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Mirjana. Bio je saobra}ajni policajac u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina Klina. KON^AREVI] Gojka ANDREAS Stariji zastavnik policije Mla|i vodnik policije Miroslav Kla{wa je ro|en 27. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. juna 1965. godine. u selu Cerovik. 19. u Beogradu. sin Dimitrije i porodica Konstantinovi}. u Somboru. KLA[WA Spase MIROSLAV KONSTANTINOVI] Du{ana ALEKSANDAR gubio je `ivot 19. marta 1997. u selu Dowe Prekaze.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1965. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Milomir Krvavac je ro|en 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 9. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Orahovac. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. op{tina Pri{tina. avgusta 1998. JUNACI OT AX BINE Pamti}e ga sin Milo{. Bio je zaposlen u @TP „Kosovo Poqe”. Trajan spomen na wega sa~uva}e porodica.K S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. novembra 1961. u selu Zo~i{te. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 36 brane i bezbednosti prvog stepena. KOSTI] Slavoquba @IVORAD KOCI] Zorana BOJAN KRVAVAC Momira MILOMIR Mla|i vodnik policije Bojan Koci} je ro|en 14. op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. oktobra 1998. u Leskovcu. godine. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. 17. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. januara 1975. k}i Jelena i porodica Kosti}. avgusta 1998. op{tina Glogovac. u Pqevqima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Orlate. godine. u selu Dowa Brwica. Pripadnik rezervnog sastava policije @ivorad Kosti} je ro|en 4. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. godine. 20. u selu Prilep.

Vodnik prve klase VJ po ugovoru Vitomir Kuzmanovi} je ro|en 29. Uspomenu na wegova dela ~uva}e porodica. januara 1999. na du`nosti komandira voda. aprila 1969. 21. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. maja 1976. mehanizovane brigade. u selu Ugodnovi}. op{tina Tesli}. februara iste godine. S p o m e n -k w i g a k L KUZMANOVI] Mirka VITOMIR LAZAREVI] Jakova RANKO ce. Te{ko je rawen. Vodnik Kuzmanovi} je. Borbeno vozilo ~iji je komandir bio Lazarevi} nai{lo je. U~estvovao je u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. 7. bataqona Vojne policije. novembra 1979. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. Za vreme slu`bovawa bio je na du`nosti komandira 2. odeqewa 1. ~eti Vojne policije 52. . a od posledica rawavawa preminuo je 7. avgusta 1998. u Beogradu. op{tina [timqe. LIVI] Hardije NEMAWA Vojnik VJ Ranko Lazarevi} je ro|en 15. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti strelca u 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. De~ani.37 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za hrabrost. bataqona Vojne policije Pri{tinskog korpusa. na protivtenkovsku minu. u selu Gradac. op{tina [avnik. koju su u selu Zbor- Vojnik VJ Nemawa Livi} je ro|en 25. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica. postavili albanski teroristi. poginuo u sukobu s albanskim teroristima koji su postavili zasedu u rejonu sela Jasi}i. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti komandira borbenog vozila. voda Vojne policije specijalne namene.

januara 1976. godine. u Kru{evcu. 7. Uspomenu na poginulog Dragi{u sa~uva}e k}i Danijela i porodica Luki}. u selu Ov~arevo. juna 1998. 38 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Drsnik. aprila 1966. Uspomenu na vojnika Nemawu Livi}a ~uva}e wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u selu Balovac. op{tina Srbica. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Trstenik. Zastavnik policije Qubomir Qubomirovi} je ro|en 21. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1990. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragi{a Luki} je ro|en 1. op{tina Obili}. LUKI] Milana @IVORAD LUKI] Svetozara DRAGI[A QUBOMIROVI] Svetislava QUBOMIR Vodnik policije @ivorad Luki} je ro|en 25. op{tina Podujevo. godine. Spomen na wegovo delo negova}e sin Milan i porodica Luki}. oktobra 1998. 11.L S p o m e n -kk w i g a U oru`anom sukobu s albanskim teroristima na Radowi~koj Suki. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. godine. februara 1965. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. poginuo je 2. op{tina Klina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Plemetina. Radowi~ko jezero. avgusta 1998.

S p o m e n -k w i g a k M Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Sre}ko Marjanovi} je ro|en 2. u Vaqevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1996. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. godine. u rejonu planine ^i~avica. septembra 1971. . MARKOVI] Dobrivoja SLAVI[A Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. op{tina Kosovska Kamenica. u Srbici. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. marta 1999. u selu Glavnik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. maja 1973. septembra 1991. Bio je zaposlen u RTS Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 17. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Markovi} je ro|en 6. avgusta 1998.39 JUNACI OTAXBINE Preminuo je 4. MARJANOVI] Obrada SRE]KO MARKOVI] @ivka GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Markovi} je ro|en 3. Zavr{io je sredwu PTT {kolu. decembra 1971. op{tina Podujevo. godine. u Pri{tini. 1. op{tina Glogovac. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Pri{tini. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar i porodica Qubomirovi}. u selu Re~ane. 22. avgusta iste godine. septembra 1998. 26. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 18. godine.

Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Vojnik Mati} je. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. JUNACI OT AX BINE 40 MARTINOVI] Petra ANTUN @EQKO gove k}eri Kristina i Katarina. U toku borbi protiv albanskih terorista kod sela Glo|ane. ispoqavaju}i izuzetnu odlu~nost i primeran patriotizam. Pogo|en je snajperskim hicem. Vojnik VJ Vladimir Markovi} je ro|en 15. poginuo u borbi protiv albanskih terorista. maja 1998. u selu Orlate. motorizovane brigade na du`nosti protivavionca. decembra 1979. kapetan Martinovi} je bio u stroju 549. te porodica Markovi}. MARKOVI] Mila{ina VLADIMIR MATI] Petra VOJKAN Kapetan VJ Antun @eqko Martinovi} je ro|en 24. u Jagodini. op{tina Aleksinac. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Bojana i Aleksandra. 29. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. op{tina \akovica. Kao strelac bio je na du`nosti u sastavu 549. marta 1999. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. od nepoznate eksplozivne naprave. op{tina Glogovac. Kao komandir tenkovske ~ete. u selu Trwane. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. Uspomenu na kapetana Martinovi}a ~uva}e we- Vojnik VJ Vojkan Mati} je ro|en 21. Time je uga{en `ivot uzornog komandira. op{tina Prizren. tenk kapetana Martinovi}a je pogo|en raketom. motorizovane brigade. u Vukovaru. za vreme obra~una s albanskim teroristima u rejonu sela Kaba{. Uspomenu na lik branioca otaxbine ~uva}e porodica Mati}. . oktobra 1977. maja 1967. 17. ~iji je ratni raspored bio na Kosovu i Metohiji. te porodica Martinovi}.M S p o m e n -kk w i g a oktobra 1998.

aprila 1968. 19. U~estvovao je u odbrani nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti otaxbine u ratu 1991. Vodnik prve klase policije Branislav Menkovi} je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan prve klase VJ Vladan Miki~evi} je ro|en 22. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. godine. op{tina Glogovac. Kao na~elnik organa bezbednosti 549. obavqao je s velikim uspehom izuzetno slo`ene zadatke u suprotstavqawu albanskim teroristima i separatistima. u selu Ra~ak. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u {kolu za socijalne radnike. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Milica i Natalija i porodica Menkovi}. jula 1976. u [ekovi}ima. u rejonu sela Polu`a i Dobro{evac. smer artiqerija. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Kristina i An|ela i porodica Meki}. . februara 1966. 22. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. juna 1956. motorizovane brigade. op{tina [timqe. u Kragujevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. MIKI^EVI] Dragi{e VLADAN Zastavnik policije Miro Meki} je ro|en 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1998. u Doqevcu. godine. januara 1991.41 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MEKI] Petra MIRO MENKOVI] Dragoquba BRANISLAV brane i bezbednosti prvog stepena. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Bio je zamenik komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . maja 1961. u selu Parlovo. Sreten Mili} je ro|en 1. avgusta 1998. 26. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. u toku borbe protiv albanskih terorista. MILADINOVI] Hristivoja GORAN MILI] Velibora SRETEN MILENKOVI] Velimira GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Stariji zastavnik policije Goran Miladinovi} je ro|en 22. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e wegova k}i i porodica Miki~evi}. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kod sela Lu`ane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. op{tina Lipqan. u selu Gorwa Gu{terica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1970. op{tina Glogovac. jula 1998. Orahovac. u selu Lapu{nik. marta 1999. godine. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Milenkovi} je ro|en 8. januara 1971. godine. juna 1992. u selu Mali{evo. 20. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. 25. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 42 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zauvek }e ga pamtiti k}i An|ela i porodica Miladinovi}. op{tina Kur{umlija. oktobra 1985. Zavr{io je Vi{u pedago{ku {kolu. godine. op{tina Gwilane. 20. u selu Sagowevo.M S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od snajperskog hica. op{tina Podujevo.

21. novembar” u Uro{evcu. S p o m e n -k w i g a k M septembra 1998. tarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Uro{evcu. novembra 1961. Poginuo je u borbi s alRadojko Milovanovi} je ro|en 27.43 JUNACI OTAXBINE banskim teroristima. jula 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je zaposlen u TP „17. maja 1970. op{tina Glogovac. godine. MILI] Trajana DRAGAN MILOVANOVI] Svetozara RADOJKO MILOJKOVI] Bo`idara ALEKSANDAR Mla|i vodnik prve klase policije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Mili} je ro|en 21. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . u ^a~ku. 27. u Vu~itrnu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Trdevac. u Pri{tini. godine. Spomen na poginulog Sretena negova}e k}i Olivera i porodica Mili}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Gorwi Milanovac. op{tina Uro{evac. januara 1992. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Slavi{a i Sini{a i porodica Mili}. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. u selu Gorwe Nerodimqe. februara 1974. novembra 1998. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. godine. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 8. Sekre- Mla|i vodnik policije Aleksandar Milojkovi} je ro|en 26.

godine. op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sa{a Miqkovi} je ro|en 16. 26. jula 1968. Kosovo i Metohija. mla|i vodnik Miqkovi} je poginuo 26. juna 1998. Veqko Miqkovi} je ro|en 16. u mestu [trpce. U napadu albanskih terorista. bio je na du`nosti u 15. JUNACI OT AX BINE nije dobio posledwu bitku. 44 Uspomenu na mla|eg vodnika Miqkovi}a ~uva}e wegova porodica. preminuo na VMA. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1993. U Vojsci Jugoslavije radio je kao kuvar. Kao vojnik po ugovoru. u Zemunu. juna 1975. mehanizovane brigade. u sukobu s albanskim teroristima. septembra 1998. 14. Uspomenu na plemeniti lik Stojana Milo{evi}a gaji}e sin Sa{a. u rejonu sela Duqe. u Pri{tini. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. MILO[EVI] Mitra STOJAN MIQKOVI] Predraga VEQKO MIQKOVI] \or|a SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Civilno lice na slu`bi u VJ Stojan Milo{evi} je ro|en 1. oktobra 1998. Stojan je te{ko rawen. u selu Trdevac. u Gwilanu. avgusta 1952. k}i Nata{a i porodica Milo{evi}. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Na`alost. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. jula 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . Obavqaju}i jedan od redovnih zadataka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Suva Reka.M S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Svoju du`nost na Kosovu i Metohiji obavqao je u stroju 243. u rejonu Kline. pa je 13.

Borio se na dubrova~kom rati{tu. u Novoj Gajdobri. specijane brigade. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Goran Mirja~i} je ro|en 15. novembra 1973. ~ete za Vodnik prve klase policije Zdravko Miskin je ro|en 1. godine. juna 1998. a na Kosmetu je bio u dva navrata – u leto 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista u rejonu sela Gorance. Bio je vodnik prve klase po ugovoru i borio se u sastavu 2. februara 1957. potom je ratovao u Barawi 1995. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. godine. u Ivangradu. marta 1999. Zauvek }e ga pamtiti k}i Dragana i porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. jula 1976. u [timqu. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Bio je . gde je i rawen. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. MISKIN Mitra ZDRAVKO Mla|i vodnik policije Sla|an Miri} je ro|en 17. op{tina Ba~ka Palanka. na putu Duqe – Crnoqevo.45 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1970. 103. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Pamti}e ga k}i Aleksandra i porodica Miqkovi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Suva Reka. Goran je poginuo 2. MIRI] Milivoja SLA\AN MIRJA^I] Jovana GORAN protivteroristi~ka dejstva 72. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. kod sela Lu`nica. 17. godine i pre agresije NATO-a na SRJ. februara 1996.

15. februara 1999. k}eri Sandra i Jovana i porodica Miskin. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Pripadnik rezervnog sastava policije Qubi{a Mitrovi} je ro|en 1957. selo Velika Slatina. 46 MITI] Stojadina MILORAD Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. op{tina Kosovo Poqe. marta 1999. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. MITROVI] Mirka QUBI[A MIHAJLOVI] Vladimira DEJAN Vodnik policije Milorad Miti} je ro|en 26. 27. kod sela Mijali}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Barbace. u mestu Krivovo. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. oktobra 1966. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Mihajlovi} je ro|en 17. Zavr{io je sredwu {kolu. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Trgovi{te. godine. u U`icu. na putu Vu~itrn – Prilu`je. septembra 1971. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 3. JUNACI OT AX BINE poslova Glogovac.M S p o m e n -kk w i g a vo|a sektora u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Bio je zaposlen u Elektroprivredi u Obili}u. avgusta 1998. godine u Vu~itrnu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Marija i An|ela i porodica Miti}. op{tina De~ani. u selu Vok{a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Igor. op{tina Vu~itrn. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.

u Pri{tini. septembra 1998. S p o m e n -k w i g a k N 21. \akovica. op{tina Orahovac. op{tina De~ani. Mla|i vodnik prve klase policije Aleksandar Mici} je ro|en 22. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Sini{u sa~uva}e sin Dejan.47 JUNACI OTAXBINE godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1998. u selu Velika Ho~a. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e wegova porodica. na bezbednosnom punktu u selu Streoce. k}i Danijela i porodica Mihajlovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tamara. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Orahovac. MIHAJLOVI] Ilije SINI[A MICI] Stojka ALEKSANDAR slova Republike Srbije 1990. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. 11. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. na putu Uro{evac – [timqe. juna 1978. novembra 1965. sin Aleksandar i porodica Mici}. NEME[ Zoltana ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Mihajlovi} je ro|en 13. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1998. u selu Ko{are. Bio je zaposlen u Republi~koj upravi javnih prihoda u Uro{evcu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. na putu Ratkovac – Bratotin. motorizovane brigade. septembra 1991. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poVojnik VJ Zoltan Neme{ je ro|en 1. novembra 1969. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. a na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. godine. op{tina Orahovac. Radio je kao policajac u Stanici pograni~ne policije Pristani{te. 12. U Vojsci Jugoslavije obu~io se za strelca. 10. u Senti. godine.

N S p o m e n -kk w i g a
U borbi protiv albanskih terorista, vojnik Zoltan Neme{ je rawen 13. marta 1999, kad je aktivirana potezna mina u rejonu sela Hercegovo, op{tina Vu~itrn. Istog dana je od zadobijenih rana i preminuo. Uspomenu na mladog Zoltana ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
rijata unutra{wih poslova u Vrawu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 12. septembra 1998, u selu Makrmaq, op{tina Srbica. Preminuo je 25. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Spomen na Gorana negova}e sin Lazar i porodica Nikoli}.

48

NIKOLI] Dragana GORAN

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. avgusta 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 6. maja 1998, u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog Milovana sa~uva}e wegova porodica.

NIKOLI] Prvoslava MILOVAN

NIKOLI] Slobodana BRANISLAV

Mla|i vodnik policije Goran Nikoli} je ro|en 13. maja 1972. u Vladi~inom Hanu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. decembra 1993. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekreta-

Mla|i vodnik policije Milovan Nikoli} je ro|en 22. marta 1974. u Ra{koj. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branislav Nikoli} je ro|en 8. aprila 1974. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po-

49 JUNACI

OTAXBINE
vnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 21. marta 1999, u Pri{tini. Milivoja Ni~i}a }e zauvek pamtiti wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

O

slova Republike Srbije 1. novembra 1997. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 10. avgusta 1998, na putu od Pe}i prema Istoku. Preminuo je 11. avgusta iste godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti Prvog stepena. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice.

WAGUL Lazara ALEKSANDAR

qona 72. specijalizovane brigade. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Junik, hrabro se borio i poginuo 2. avgusta 1998. godine. Desetar Aleksandar Wagul je odlikovan Ordenom za hrabrost. Uspomenu na borca iz Pan~eva ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Wagul.

NI^I] Velimira MILIVOJE

OSTOJI] Velimira GORAN

Desetar VJ po ugovoru Aleksandar Wagul je ro|en 5. septembra 1974. u Pan~evu. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao vojnik po ugovoru, a kao desetar obavqao je du`nost voza~a diverzanta u svojoj jedinici. Na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bata-

Potpukovnik VJ Goran Ostoji} je ro|en 20. januara 1962. u Ba~kom Dobrom Poqu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i nalazio se na du`nosti na~elnika [taba 63. padobranske brigade, odlikovane Ordenom narodnog heroja.

Pripadnik rezervnog sastava policije Milivoje Ni~i} je ro|en 10. januara 1964. u Lapqem Selu, op{tina Pri{tina. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezer-

O S p o m e n -kk w i g a
U~estvovao je u svim borbenim operacijama kojima je brawen teritorijalni integritet prethodne Jugoslavije – od Slovenije i Hrvatske do Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. U tim borbenim operacijama izrastao je u stare{inu najplemenitijeg kova: hrabrog, odva`nog, ve{tog i humanog. Kao na~elnik [taba 63. padobranske brigade predvodio je borbene grupe na Kosovu i Metohiji, bore}i se protiv albanskih terorista. U jednoj od borbenih akcija, poku{avaju}i proboj iz okru`ewa, potpukovnik Ostoji} je poginuo, 28. jula 1998. godine, u rejonu sela Ko{are, \akovica. Za podvige u odbrani slobode otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog padobranca ~uva}e wegov sin Bogdan i porodica Ostoji}.

JUNACI OT AX BINE

50

OTOVI] Milorada MIODRAG

Pamti}e ga sin Vidoje, k}i Vinka i porodica Otovi}.

PAVLOVI] @ivojina ILIJA

Vodnik policije Miodrag Otovi} je ro|en 7. maja 1962. u selu Brestovik, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. godine. Bio je vo|a sektora u Odeqewu unutra{wih poslova De~ani, Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. marta 1998, u rejonu sela Glo|ane, op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ Ilija Pavlovi} je ro|en 2. avgusta 1979. u Beogradu. Vojni rok je slu`io u izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa, primerno obavqaju}i sve zadatke. Kao izvi|a~, poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 30. septembra 1998, u rejonu Karaule „Ko{are” kraj De~ana. Uspomenu na poginulog izvi|a~a ~uva}e porodica Pavlovi}.

51 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PAVLOVI] Slavka MILO[

PANTOVI] Branislava ALEKSANDAR

PERI] Jova MIROSLAV

Desetar VJ po ugovoru Milo{ Pavlovi} je ro|en 26. oktobra 1967. u Beogradu. Kao desetar po ugovoru, obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa. Grupa vojnika u kojoj je bio i desetar Pavlovi} je 30. septembra 1998. obavqala borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Wihovo vozilo je uletelo u zasedu i tada su albanski teroristi iz vatrenog oru`ja smrtno pogodili hrabrog desetara. Uspomenu na wega ~uva}e porodica.

Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Pantovi} je ro|en 10. novembra 1973. u Vrbasu. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, kod sela Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na Aleksandra Pantovi}a ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Peri} je ro|en 8. aprila 1952. u \eneral Jankovi}u, op{tina Ka~anik. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1994. godine. Radio je u Upravi za vezu u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Uro{evcu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima , 31. jula 1998, u selu Zborce, op{tina [timqe. Preminuo 3. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pamti}e ga sinovi Dragan, Jovica i Bojan i porodica Peri}.

P S p o m e n -kk w i g a
PEROVI] Jezdimira SR\AN PETKOVI] Dragi{e IVAN

JUNACI OT AX BINE

52

PETROVI] Dragoquba GORAN

Kapetan policije Sr|an Perovi} je ro|en 20. decembra 1962. u Pe}i. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. jula 1981. godine. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Otet je u borbi s albanskim teroristima, 6. jula 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Telo mu je prona|eno 16. avgusta te godine u istom selu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na poginulog Sr|ana sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Ivan Petkovi} je ro|en 27. marta 1978. u Kru{evcu. Kao vojnik obavqao je du`nost u 15. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Prilikom napada albanskih terorista na jedinicu VJ, 22. septembra 1998. u rejonu sela ^ikatovo, pogo|en je i tenk u kojem je na borbenom zadatku bio vojnik Petkovi}. Tom prilikom je te{ko rawen i ubrzo je preminuo. Uspomenu na tenkistu iz Kru{evca ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Goran Petrovi} je ro|en 15. oktobra 1968. u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 15. avgusta 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}i Jovana i porodica Petrovi}.

53 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PETROVI] Ilije OGWEN

PETROVI] Luke MIROSLAV

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice.

PETROVI] Petra ZLATKO

Pripadnik rezervnog sastava policije Ogwen Petrovi} je ro|en 2. maja 1975. u Sarajevu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, u selu Likovac, op{tina Srbica. Spomen na Ogwena negova}e sin Ilija i porodica Petrovi}.

Vodnik prve klase policije Miroslav Petrovi} je ro|en 20. oktobra 1964. u selu Rudnik, op{tina Obili}. Zavr{io je sredwu rudarsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 9. avgusta 1998, u selu Bite{ka ^uka, op{tina \akovica. Preminuo je 18. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Pripadnik rezervnog sastava policije Zlatko Petrovi} je ro|en 4. juna 1960. u selu Gorwe Kormiwane, op{tina Kosovska Kamenica. Zavr{io je sredwu hemijsku tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Bio je zaposlen u Fabrici radijatora DP „Jugoterm” u Gwilanu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. avgusta 1998, u okolini

P S p o m e n -kk w i g a
sela Mali{evo, op{tina Orahovac. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Petrovi}.

JUNACI OT AX BINE
iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica.

54

PE[I] Milenka MOMIR

PLAHOTA Alojza BORIS

16. septembra 1998, u rejonu Kosovske Mitrovice. Preminuo 23. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ana i Marija i porodica Plahota.

POPOVI] Ratka SLA\AN

Mla|i vodnik prve klase policije Momir Pe{i} je ro|en 13. aprila 1968. u Klini. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 26. jula 1998, na putu Duqe – Blace, op{tina Suva Reka. Preminuo 1. avgusta

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Boris Plahota je ro|en 28. juna 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, Mla|i vodnik prve klase policije Sla|an Popovi} je ro|en 21. avgusta 1971. u selu Naklo, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije

juna 1992. Trajan spomen na wega ~uva}e porodica. 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Zaposlio se u Mini- Mla|i vodnik prve klase policije Svetislav Pr`i} je ro|en 9. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. jula 1974. Zavr{io je sredwu . jula 1998. novembra 1992. aprila 1967. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. godine. na putu [timqe – Uro{evac. u Gwilanu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici [timqe Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. op{tina Pe}. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. januara 1999. januara iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. PRELEVI] Nikole DEJAN PR@I] Mladena SVETISLAV ma{insku {kolu i kurs za policajce. u selu Studenica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Kovrage. op{tina Uro{evac. 10. godine. u selu Slivovo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 6. op{tina Istok. Preminuo 12. u selu Lo|a.55 JUNACI OTAXBINE starstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Vodnik policije Dejan Prelevi} je ro|en 29. S p o m e n -k w i g a k P 16. juna 1994. septembra 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina [trpce.

u Kosovskoj Mitrovici. u Bosanskoj Krupi. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u mahali Ja{ari. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. godine. u selu Dowe Prekaze. ^uva}e ga u svojim uspomenama porodica Radovanovi}. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vodnik prve klase policije Rade Radakovi} je ro|en 14. marta 1998. 5. jula 1998. Zavr{io je Fakultet fizi~ke kulture. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Uspomenu na Dejana Pricu sa~uva}e wegova porodica. marta 1996. op{tina Srbica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Mla|i vodnik prve klase policije Rajko Radovanovi} je ro|en 1973. godine. godine. sin Milo{ i porodica Radakovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Novom Sadu.P S p o m e n -kk w i g a PRICA Vi{eslava DEJAN RADAKOVI] Bogdana RADE JUNACI OT AX BINE 56 RADOVANOVI] Radeta RAJKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Prica je ro|en 28. avgusta 1961. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u Kosovskoj Mitrovici. 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. 16. u selu Dowe Obriwe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Srbica. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Milica. oktobra 1971.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. U VJ je bio na du`nosti izvi|a~a u stroju izvi|a~ke ~ete Ni{kog korpusa. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Spomen na poginulog Gorana negova}e sin @arko i porodica Radoj~i}. 30. 12. u Pan~evu. oktobra 1962. Mirko je poginuo u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na izvi|a~a Ni{kog korpusa. u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. \akovica. septembra 1998. u selu Da{inovac. godine. u selu Lo|a. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. jula 1998. jula 1981. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Radoj~i} je ro|en 1. vojnik Radoi~i} je poginuo od vatrenih dejstava albanskih terorista. op{tina De~ani. op{tina Pe}. maja 1993. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlu~no brane}i otaxbinu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- .57 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOI^I] Mom~ila VLADIMIR RADOJ^I] Rajka GORAN RADUNOVI] Milo{a MIRKO Vojnik VJ Vladimir Radoi~i} je ro|en 23. Vladimira ~uva}e porodica Radoi~i}. Albanski teroristi su mu ubili oca Milo{a i majku Milicu. maja 1968. Vodnik policije Mirko Radunovi} je ro|en 13. u selu Liko{ane. 6. jula iste godine. Na toj du`nosti i u toj jedinici borio se protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. op{tina Glogovac. marta 1979. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina De~ani. februara 1998. u blizini sela Da{inovac. na Karauli „Ko{are”. godine.

godine. u U`icu. Bio je zaposlen u „Zastavi”. Zavr{io je sredwu {kolu. januara 1957. marta 1999. godine. u selu Vok{a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 20. Vojnik VJ Slobo Rajakovi} je ro|en 25. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar. oktobra 1981. RJ u Pe}i. maja 1962. s kojom je slobodu otaxbine branio i na Kosovu i Metohiji. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 12. marta 1999. Vojni rok je slu`io u 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. JUNACI OT AX BINE avgusta 1998. op{tina De~ani. koja se nalazila u rejonu sela Besiwe. k}i Andrijana i porodica Radunovi}. RAJAKOVI] Petra SLOBO RAJKOVI] Labuda MILORAD Major policije Milorad Ra|enovi} je ro|en 16. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. op{tina Drvar. Uspomenu na plemeniti lik vojnika Rajakovi}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 58 RA\ENOVI] Steva MILORAD Rajakovi}. 6. 15. oktobra 1977. oklopnoj brigadi.R S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. 21. u selu Broli}. Hitno je preba~en u KBC Pri{tina. op{tina Pe}. te{ko je rawen i vojnik Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Rajkovi} je ro|en 16. jula 1983. U napadu albanskih terorista na jedinicu Vojske Jugoslavije. Bio je komandir u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. . ali je preminuo od posledica rawavawa. Trajan spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Na|a i Aleksandra i porodica Ra|enovi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. u selu Malo O~ijevo.

Mla|i vodnik policije Predrag Rakovi} je ro|en 17. u Kovinu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kovin. Mla|i vodnik policije Zoran Rako~evi} je ro|en 29. op{tina \akovica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. godine. S p o m e n -k w i g a k M jula 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u selu Lo|a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. u \akovici. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica Sekretarijata unutra- . godine. 29. u selu Rogovo. RAJKOVI] Save PETAR RAKOVI] Marka PREDRAG Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Veqko i Du{an. k}i Jovana i porodica Rajkovi}. januara 1999. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u selu Bu|evo. op{tina Pe}. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. op{tina De~ani. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pamti}e ga sinovi Veselin.59 JUNACI OTAXBINE jula 1998. op{tina Sjenica. 10. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. marta 1976. Telo je prona|eno 16. avgusta iste godine. januara 1967. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. RAKO^EVI] Miroslava ZORAN Mla|i vodnik policije Petar Rajkovi} je ro|en 18. jula 1976. u selu Prilep. juna 1995. februara 1994.

juna 1998. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. RAN^I] Miroquba NINOSLAV RATKOVI] Mateje VLADIMIR RISTI] Branislava DRAGAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Poru~nik VJ Ninoslav Ran~i} je ro|en 1. na putu \akovica – selo Pono{evac. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji. oklopne brigade. marta 1976. februara 1970. 20. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. marta 1999. 12. . oktobra do 14. Preminuo je 21. januara 1971. Vu~itrn. Komandovao je tenkovskom ~etom u sastavu 15. u Kwa`evcu. u 52. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica Ratkovi}. JUNACI OT AX BINE zadatak. Dragan Risti} je ro|en 19. 60 Poginuo je prilikom napada albanskih terorista.R S p o m e n -kk w i g a {wih poslova u Novom Pazaru. marta iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. Obavqaju}i borbeni Vladimir Ratkovi} je ro|en 12. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je voza~ borbenog vozila „praga" 30/2 mm. u Pirotu. u Srbici. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. od kojih je ubrzo preminuo. kao vojnik JNA. Od 8. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu sela Drvare. marta 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nosti voza~a i poslu`ioca na bestrzajnom topu 82 mm. novembra 1991. k}i Ana i porodica Ran~i}. zadobio je te{ke povrede. 8. u me{ovitoj ~eti 23. u Beogradu. u~estvovao je u borbi protiv hrvatskih paravojnih snaga u okolini Karlovca. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Radoslav i Nemawa i porodica Rako~evi}. pe{adijske brigade Ni{kog korpusa. Uspomenu na mladog komandira tenkovske ~ete ~uva}e wegovi sin Milan.

u mestu Stari Trg. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u rejonu mahale Huseinovi}. sin Slavi{a i porodica Risti}. maja 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. maja 1978. godine. Preminuo je 17. godine. Uspomenu na poginulog razvodnika ~uva}e sinovi @eqko i Nikola i porodica Risti}. februara 1997. u ^a~ku. u Prokupqu. februara 1955. oktobra 1974. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. S p o m e n -k w i g a k S U toku 1998. prilikom napada albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila u blizini sela Smonice. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. RISTI] Mladena DRAGOQUB SAVI] Rodoquba ALEKSANDAR hemijsku {kolu i kurs za policajce. godine u~estvovao je u suzbijawu {iptarskog terorizma na Kosovu i Metohiji. u selu Babalo}. Bio je komandir mehanizovanog odeqewa u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 16. op{tina De~ani. Mla|i vodnik policije Aleksandar Savi} je ro|en 21. Razvodnik po ugovoru Dragan Risti} poginuo je 30. 10. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Vodnik prve klase policije Dragoqub Risti} je ro|en 3. U trajnom se}awu zadr`a}e ga k}i Sawa. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima.61 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1998. u op{tini \akovica. jula 1998. op{tina Kosovska Mitrovica.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Milovan i porodica Savi}. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Zoran Simi} je ro|en 6. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Simeunovi} je ro|en 15. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vladi~in Han. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Lau{a. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Suva Reka. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. 28. SIMI] Marka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Neboj{a Savi} je ro|en 5. avgusta 1969. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. godine. op{tina Sopot. januara 1974. jula 1988. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. juna 1998. avgusta 1998. juna 1967. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 29. septembra 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. decembra 1993. op{tina Vladi~in Han.S S p o m e n -kk w i g a SAVI] Svetomira NEBOJ[A SIMEUNOVI] Zorana SA[A JUNACI OT AX BINE 62 Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. 5. u selu Mawak. Zoran Simi} }e ostati u trajnom se}awu svoje porodice. u selu Rakovina. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. u selu Du~ina. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina \akovica. k}i Viktorija i porodica Simeunovi}. u selu Budakovo. . jula 1998. op{tina Srbica.

juna 1963. marta 1999. septembra 1978. Pamti}e ga sinovi Slavko.63 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMONOVI] @ivojina SR\AN SLAVKOVI] Miodraga ZORAN SLOVI] Radmana MIROSLAV Vojnik VJ Sr|an Simonovi} je ro|en 26. oktobra 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je 2. op{tina \akovica. u \akovici. Mla|i vodnik policije Miroslav Slovi} je ro|en 14. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Zubin Potok. u Lebanu. grani~nog bataqona Pri{tinskog korpusa. Vodnik prve klase policije Zoran Slavkovi} je ro|en 28. na obezbe|ivawu dr`avne granice. Sr|an. na Karauli „Goro`up”. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1974. . u selu Stubla. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Dowe Obriwe. 8. op{tina Srbica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. avgusta 1996. u Prijepoqu. godine. na jugoslovensko-albanskoj granici. godine. prilikom napada albanskih terorista sa teritorije Republike Albanije na Karaulu „Goro`up”. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je grani~ar 55. septembra 1998. Predrag i Nenad i porodica Slavkovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e wegova porodica.

u Ni{u. novembra 1990. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. op{tina \akovica. u Ni{u. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Bio je komandir u Policijskoj stanici Ka~anik. godine. novembra 1992. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. marta 1999. u selu Berovac. februara 1999. sin Milo{ i porodica Staletovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Zavr{io je ekonomski fakultet. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.S S p o m e n -kk w i g a STALETOVI] ^edomira BOGOQUB STAMENKOVI] Borisava DRAGAN JUNACI OT AX BINE 64 Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}i Jovana i porodica Stamenkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1968. 8. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. juna 1998. op{tina Ka~anik. novembra 1964. Vodnik policije Dragan Stamenkovi} je ro|en 3. 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. STANISAVQEVI] Aleksandra SLAVOQUB Kapetan policije Bogoqub Staletovi} je ro|en 20. op{tina [trpce. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 14. Mla|i vodnik prve klase policije Slavoqub Stanisavqevi} je ro|en 4. Spomen na poginulog kapetana negova}e k}i Maja. op{tina \akovica. godine. godine. u selu Rakovina. oktobra 1968. u selu Gajre. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. u selu Stubla. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici. jula 1998. u selu Qe{ta. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. u selu Dragobiqe. Mla|i vodnik policije Milan Stevanovi} je ro|en 8. Poginuo je 28. \akovica Uspomenu na wega i wegovo delo ~uva}e porodica Stan~eti}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . op{tina Kosovska Kamenica. aprila 1974. STANKOVI] Tihomira NENAD STAN^ETI] @ivka SR\AN Kao pripadnik 63.65 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1970. u selu Gora`devac. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nemawa i porodica Stankovi}. padobranske brigade. septembra 1979. S p o m e n -k w i g a k S Uspomenu na Slavoquba ~uva}e k}i Sa{ka i porodica Stanisavqevi}. u~estvovao je u obezbe|ivawu dr`avne granice na prostoru Kosova i Metohije. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Odlikovan je Ordenom Vodnik prve klase VJ Sr|an Stan~eti} je ro|en 16. oktobra 1998. jula 1990. STEVANOVI] Slavoquba MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Stankovi} je ro|en 25. U~estvovao je u borbama na prostoru Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u 63. op{tina Orahovac. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 15. u [apcu. smer veze. op{tina Pe}. prilikom proboja iz okru`ewa albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. padobranskoj brigadi.

25. u nasequ Piskote. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije Odeqewa unutra{wih poslova Sokobawa. februara 1999. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1998. op{tina Bratunac. godine. u selu Zagon. Spomen na wega trajno }e negovati k}eri Verica i Miqana. juna 1970. Zavr{io je sred- . Uspomenu na Milana Stevanovi}a ~uva}e wegova porodica. januara 1999. 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Milo{ i porodica Stevanovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zaje~aru. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 66 STEVANOVI] Stanoja MILO[ STEFANOVI] Gradimira BORA Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10.S S p o m e n -kk w i g a 1998. kod sela Crnoqevo. 8. u Sokobawi. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Andrijana i porodica Stefanovi}. novembra 1970. u selu Bira~. JUNACI OT AX BINE nici Suva Reka. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u Vrawu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Bio je policajac u Policijskoj staMla|i zastavnik policije Bora Stefanovi} je ro|en 13. op{tina Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. STOJANOVI] Miroslava VELIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Milo{ Stevanovi} je ro|en 19. Mla|i vodnik policije Velibor Stojanovi} je ro|en 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. op{tina \akovica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. jula 1995. op{tina [timqe. decembra 1974. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova.

. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. avgusta te godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. avgusta 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kur{umlija. u Prokupqu. k}i Nadica i porodica Stojanovi}. u selu Prilep. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1998. Uspomenu na poginulog Velibora ~uva}e wegova porodica. jula 1998. novembra 1966. STOJANOVI] Hristivoja JORDAN Vodnik policije Dragan Stojanovi} je ro|en 21. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. op{tina Suva Reka. u selu Vok{a. septembra 1973. 2. RJ Pe}. u selu Blace. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici 92. sin Filip i porodica Stojanovi}. Preminuo je 16. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. u Ni{u. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- Pripadnik rezervnog sastava policije Miomir Stojanovi} je ro|en 26. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. januara 1995. Spomen na poginulog Dragana negova}e k}i Aleksandra. godine. 5. STOJANOVI] Radovana DRAGAN STOJANOVI] Radovana MIOMIR Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Bio je zaposlen u @TP „Beograd”. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k S wu {kolu i kurs za policajce. godine.67 JUNACI OTAXBINE slova Republike Srbije 16. 25. decembra 1955. u Pe}i. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. maja 1981. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. novembra 1992. godine. Razvodnik VJ po ugovoru Jordan Stojanovi} je ro|en 17. 16. op{tina \akovica. Pamti}e ga sinovi Veselin i Milan.

TADI] Ilije DRAGOSLAV TASI] Desanke DU[AN STOJ^EVI] Dana DRAGI[A Vojnik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoslav Tadi} je ro|en 26. u Oxacima. u rejonu Careva ^esma. U toku 1998. op{tina Srbica. na podru~ju op{tine \akovica. decembra 1978. motorizovanoj brigadi. Vojnik VJ Dragi{a Stoj~evi} je ro|en 5. godine u~estvovao je u borbi s albanskim teroristima na prostoru Kosova i Metohije. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik strelac u 549.T S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnog policajca u Tre}em bataqonu Vojne policije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oklopnom bataqonu 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima u selu Smonica. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. u Po`arevcu. septembra 1998. 22. Za ispoqenu hrabrost. u rejonu Karaule „Morina”. godine. 25. . juna 1977. 68 stva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. aprila 1962. JUNACI OT AX BINE U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika tenkiste u 1. Pripadnik je rezervnog sastava MinistarDu{an Tasi} je ro|en 15. odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. oktobra 1998. u Ku~ancima. Spomen na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Tadi}. jula 1998. jula iste godine. Te{ko je rawen 18. Uspomenu na vojnika Dragi{u trajno }e ~uvati porodica Stoj~evi}. Umro je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 28. u selu Likovac. oklopne brigade. op{tina Dowi Mihoqac. Uspomenu na poginulog Jordana ~uva}e porodica Stojanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

aprila 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova u Podujevu. sin Dalibor i porodica Tewovi}. TENI] Qubi{e MILAN TEWOVI] Milorada GORAN Preminuo 18. u selu Kova~evo. Zauvek }e ga pamtiti Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tewovi} je ro|en 2. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. godine. septembra 1968. 12. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1963. marta 1999. 24. maja 1992.69 JUNACI OTAXBINE sinovi Predrag i Aleksandar i porodica Teni}. Spomen na wega ~uva}e k}eri Dijana i Dragana. godine. januara 1968. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na poginulog Du{ana trajno }e ~uvati porodica Tasi}. u Bajinoj Ba{ti. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. marta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. 3. op{tina Vu~itrn. u selu Drvare. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. jula 1983. . TIMOTIJEVI] Slavoquba GORAN Vodnik policije Milan Teni} je ro|en 25. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. na putu Klina – Srbica. op{tina Novi Pazar. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. u Prokupqu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Resnik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Mla|i vodnik policije Goran Timotijevi} je ro|en 20. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac.

u Orahovcu. jula 1998. godine u Senti. novembra 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. juna 1998. 70 TINTOR Mirka PERO TIOSAVQEVI] Milorada GORAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1968. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. u selu Prilep. godine. . op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova ^oka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Varvarin. u Baqevcu na Ibru. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Vodnik policije Dragan Toma{evi} je ro|en 31. u Prokupqu. septembra 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tiosavqevi} je ro|en 17.T S p o m e n -kk w i g a marta 1999. op{tina Ra{ka. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Podujevu. jula 1987. godine. 19. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Trajnu uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e wegova porodica. Osta}e u trajnom se}awu k}eri Marije i porodice Tiosavqevi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. TOMA[EVI] Miodraga DRAGAN Mla|i vodnik policije Pero Tintor je ro|en 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. 28.

u Pe}i. jula 1998. TRIFUNOVI] Filipa DEJAN ]ERANI] Radivoja ZORAN rijata unutra{wih poslova u Pe}i. januara 1999. godine. ]ORI Limana XAFER Mla|i vodnik policije Dejan Trifunovi} je ro|en 12. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekreta- Stariji vodnik prve klase policije Yafer ]ori je ro|en 18. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1962.71 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 21. u mestu Duqe. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. avgusta 1974. sin Milan i porodica ]erani}. jula 1998. 22. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Tijana i porodica Toma{evi}. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. marta 1993. u selu Bre`anik. Zavr{io je osnovnu {kolu i kurs za policajce. 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Radio je kao . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik policije Zoran ]erani} je ro|en 7. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. januara 1947. u Orahovcu. op{tina Pe}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. Pamti}e ga k}eri Svetlana i Bosiqka. u selu Vidawe. S p o m e n -k w i g a k ] Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Glogovcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Klina. na putu Suva Reka – Duqe.

u Rumi. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. 31. Uspomenu na Du{ana s ponosom }e ~uvati porodica Uro{evi}. decembra 1998. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. De~ani. Vojnik VJ Mi{a Uboj je ro|en 1. u Beogradu. Jasmina i Vizleta i porodica ]ori. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na vojnika Mi{u trajno }e ~uvati porodica Uboj. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 15. Mla|i vodnik policije Tomislav Fati} je ro|en 6. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik tenkista u 15. 11.U S p o m e n -kk w i g a policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Glogovac. op{tina De~ani. Uspomenu na wega ~uva}e sin Arben. maja 1978. februara 1967. avgusta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. 31. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. u rejonu sela Drenovac. u okolini Glogovca. 72 URO[EVI] Petra DU[AN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1973. oklopnoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u mestu Crnobreg. k}eri [erija. maja 1998. na podru~ju Kosova i Metohije. FATI] Branislava TOMISLAV UBOJ Pere MI[A Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Du{an Uro{evi} je ro|en 13. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. u Pe}i.

Zavr{io je prirodno-matemati~ki fakultet. U Vojsci Jugoslavije bio je padobranac diverzant u 63. Uspomenu na poginulog Rado{a trajno }e ~uvati porodica Cerovi}. padobranskoj brigadi. u rejonu Karaule „Ko{are”. 17. septembra 1992. S p o m e n -k w i g a k C maja 1998. godine. jula 1998. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Neboj{a Cveji} je ro|en 16. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.73 JUNACI OTAXBINE Spomen na Sa{u negova}e sin Nemawa i porodica Filipovi}. u selu Grabac. u Leskovcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. op{tina Klina. godine u Pri{tini. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. jula 1998. godine. kod sela Dowe Qup~e. Vojnik VJ Rado{ Cerovi} je ro|en 22. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. De~ani. na putu Podujevo – Pri{tina. na putu Glogovac – Komorane. oktobra 1978. 19. Spomen na Neboj{u negova}e k}i Nevena i porodica Cveji}. februara 1991. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. februara 1974. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Rakovica. februara 1998. FILIPOVI] Ratomira SA[A CVEJI] ^edomira NEBOJ[A CEROVI] Dragoja RADO[ Mla|i vodnik policije Sa{a Filipovi} je ro|en 10. jula 1964. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 28. u Mojkovcu. . Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Poklek.

u selu Mle~ane. op{tina Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Prilep. u Bajinoj Ba{ti. Vojnik VJ Bo`o Xuver je ro|en 7. 20. godine. novembra 1998.^ S p o m e n -kk w i g a ^E^ARI] Dobrisava GORAN ^IZMADIJA Ma}o{a JANO[ JUNACI OT AX BINE 74 XUVER Milutina BO@O Mla|i vodnik prve klase policije Goran ^e~ari} je ro|en 19. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Senta. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Miqana i porodica ^e~ari}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. marta 1966. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti vojnika protivavionca. 8. op{tina De~ani. godine. . Uspomenu na vojnika Bo`u trajno }e ~uvati porodica Xuver. 27. oklopnoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju Kosova i Metohije. u Pqevqima. decembra 1953. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1976. op{tina Novi Kne`evac. po}erka Silvija i porodica ^izmadija. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. u 15. Preminuo je od zadobijenih rana u borbi s albanskim teroristima u rejonu Jablanice. Uspomenu na wega ~uva}e sin Atila. u selu Majdan. jula 1998. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. godine. Vodnik prve klase policije Jano{ ^izmadija je ro|en 3. septembra 1998. januara 1976.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine u Kovinu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu [aqinovica. februara 1960. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Bojan i porodica [ukovi}. marta 1997. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Zavr{io je sredwu `elezni~ku {kolu i kurs za policajce. op{tina Klina. Poginulog Nenada pamti}e k}i Jelena. juna 1998.75 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k [ [IJAN Ilije @EQKO []EPANOVI] Petra VITOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. novembra 1960. u mestu Crnobreg. 1. Mla|i vodnik prve klase policije Vitomir [}epanovi} je ro|en 11. septembra 1984. 15. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. avgusta 1998. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. op{tina Gra~ac. [UKOVI] Nenada DRAGOQUB Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije @eqko [ijan je ro|en 12. godine. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. op{tina Istok. kod sela Iglarevo. u Prqevu. 18. . jula 1992. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan policije Dragoqub [ukovi} je ro|en 13. u selu Vok{a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1972.

avgusta 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1969. u Ni{u. Kao vojnik grani~ar. marta 1999. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice Vojnik VJ @arko Vu~kovi} je ro|en 5. te{ko je povre|en u rejonu sela Brekovac. u Rijeci. Polaze}i na borbeni zadatak.[ S p o m e n -kk w i g a [UWEVI] Slobodana ELVIS JUNACI OT AX BINE 76 VU^KOVI] Slobodana @ARKO Mla|i vodnik prve klase policije Elvis [uwevi} je ro|en 13. 8. 2. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji. [UWEVI] . za vreme slu`ewa vojnog roka nalazio se u 53. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Podlegao je povredama prilikom prevo`ewa helikopterom od \akovice ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. januara 1976. op{tina De~ani. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u selu Prilep. Osta}e u trajnoj uspomeni svojeporodice. juna 1988.

Pripadnici Vojske i policije poginuli za vreme agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

u Banatskoj Topoli. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Milomir Aksentijevi} je ro|en 15. maja 1948. op{tina Leposavi}. maja 1993. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Stariji vodnik VJ @eqko Alar je ro|en 10. septembra 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. ALAR Jo`efa @EQKO Stariji vodnik policije Selim Adrovi} je ro|en 23. Zavr{io je Filozofski fakultet. motorizovane brigade u ulozi komandira 3. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. odeqewa. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova. Bio je na~elnik Odeqewa za zajedni~ke poslove Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Kikinda. maja 1999. Uspomenu na poginulog Milomira Aksentijevi}a trajno }e ~uvati k}eri Jovanka i Jadranka. op{tina Berane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 3. u selu Tomance. Posledwa du`nost mu je bila komandir odeqewa. 1. Poginuo je 2. na putu Istok – \akovica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Istok. smer artiqerija. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. u selu Rodeq. Uspomenu na poginulog Selima sa~uva}e sinovi Sait i Senad. . aprila 1999. k}i Sanela i porodica Adrovi}. sinovi Ivan i Igor i porodica Aksentijevi}. juna 1949. voda Komandno-izvi|a~ke baterije.79 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ADROVI] [emse SELIM AKSENTIJEVI] Stevana MILOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. u selu Vrbica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

80 Vojnik Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ivana. 15. Odlikovan je ordenom za hrabrost. maja 1999. Bio je policajac u Upravi policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. kada je avijacija NATO-a bombardo- . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. ALEKSANDROVI] Obrada RADOMIR ALEKSENDRI] Radula GORAN ALEKSI] Aleksandra GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Radomir Aleksandrovi} je ro|en 26. 17. Zavr{io je sredwu {kolu. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Aleksi} je ro|en 7. godine. godine. juna 1964. u selu Cvilen. aprila 1999. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. februara 1967. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Aleksendri}. Vojnik VJ u rezervi Goran Aleksendri} je ro|en 10. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Brankica. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nikolija i Mi{ela i porodica Alar. maja 1999. Bojana i Maja. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. U borbi s albanskim teroristima u rejonu sela Lukare poginuo je 18. u Prizrenu. juna 1993. Te{ko je rawen 11. godine. op{tina Prizren. u Aleksandrovcu. godine. op{tina Pre{evo. jula 1970. u Beogradu. sinovi Sa{a i Goran i porodica Aleksandrovi}. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ni{u. pe{adijske brigade kao vojni obveznik strelac. maja 1999.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. . u Leskovcu. godine.81 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Virovitica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase ~uva}e sin Sr|an. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. k}i Nata{a i porodica Aleksi}. Pripadnik rezervnog sastava policije Milutin Aleksi} je ro|en 24. op{tina Gwilane. S p o m e n -k w i g a k A vala skladi{te „Jugopetrola”. ALEKSI] Jovana SR\AN ALEKSI] Lazara MILUTIN Vodnik prve klase policije Radovan Aleksi} je ro|en 3. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Luka i k}i Vawa i porodica Aleksi}. 27. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Aleksi} je ro|en 4. u selu Naudovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. poginuo je u rejonu sela Gorwa Budriga. oktobra 1954. maja iste godine. pe{adijske brigade. Radio je kao policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1992. maja 1999. godine. za vreme dejstva avijacije NATO-a. januara 1965. op{tina Podujevo. Preminuo 16. Uspomenu na vojnika Sr|ana Aleksi}a sa~uva}e wegova porodica. godine. ALEKSI] Borivoja RADOVAN Dana 26. marta 1999. u selu Grkaje. maja 1967. op{tina Leposavi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 175. u selu Brada{.

na putu Srbica – Glogovac. maja 1947. Vojnik VJ u rezervi Tomo Aleksi} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1997. op{tina Glogovac. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica. op{tina Vu~itrn. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu mehanizovane ~ete 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. prilikom dejstva avijacije NATO-a Rezervni kapetan VJ Sre}ko Andri} je ro|en 23. Stana i Veselinka i porodica Aleksi}. Slavica. @ivot je izgubio u rejonu sela Gorwe Obriwe. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. 2. ALEKSI] Milana DEJAN ALEKSI] Milivoja TOMO ANDRI] Miodraga SRE]KO Potporu~nik policije Dejan Aleksi} je ro|en 24. aprila 1999. Zavr{io je Policijsku akademiju. godine. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e porodica Aleksi}. u Kraqevu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. k}eri Dobrinka. Zauvek }e ga se se}ati sin Vladimir. u Ra{koj.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. 82 na motorno vozilo u kojem se i sam nalazio. 8. aprila 1999. u selu @ilivode. u Svilajncu. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Jelena i porodica Aleksi}. januara 1970. septembra 1965. oklopnog bataqo- . Sekretarijata unutra{wih poslova Jagodina. 26. motorizovane brigade. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Svilajnac.

83 JUNACI OTAXBINE Mla|i vodnik Andri} je rawen 27. motorizovane brigade. `ivot je od dejstva avijacije NATO-a izgubio 4. u selu Prwavor. Vojnik VJ u rezervi ^aslav An|elkovi} je ro|en 8. S p o m e n -k w i g a k A na 252. decembra 1973. pe{adijske brigade kao izvi|a~. septembra 1970. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 175. Mahala Mutivode. avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. na du`nosti operatera 1. sin Ivan i porodica An|elkovi}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. na du`nosti komandira ~ete. marta 1961. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nata{a i Ana i porodica Andri}. u rejonu sela Landrovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Igora sa~uva}e porodica An|elkovi}. @ivot je izgubio 13. oklopne brigade. maja 1999. voda. Lebane. . op{tina Bogati}. [abac. pe{adijske brigade. Bore}i se u razbijawu albanskih terorista. op{tina Trstenik. @ivot je izgubio za vreme dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. AN\ELKOVI] Radoslava ^ASLAV AN\ELKOVI] Cvetka IGOR ANDRI] Radovana @EQKO Vojnik VJ u rezervi Igor An|elkovi} je ro|en 10. odeqewa 5. Uspomenu na vojnog obveznika ^aslava sa~uva}e k}i Vesna. a od zadobijenih rana preminuo je 28. u Banom Poqu. aprila iste godine. sinovi Draga i Ivan i porodica Andri}. u selu Bogosavac. za vreme dejstva Mla|i vodnik VJ u rezervi @eqko Andri} je ro|en 24. Bio je u sastavu 544. juna 1999. Srbica. aprila 1999. u selu Popovce.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. op{tina Glogovac. aprila 1999. 15. izgubio je `ivot. AlekVojnik VJ u rezervi Ran|el Anti} je ro|en 11. u selu Le{ane.A S p o m e n -kk w i g a ANTI] Velibora SA[A ANTI] Velimira STANKO JUNACI OT AX BINE 84 sandar i Nemawa. Dana 17. oktobra 1959. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vodnik prve klase policije Stanko Anti} je ro|en 30. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. avgusta 1974. op{tina Suva Reka. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Pe}ane. sinovi Milo{. Suva Reka. u selu Dowe Trebi{we. godine. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 70. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. 24. godine. op{tina Vrawe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1950. maja 1999. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Anti}. . upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Sopino. u Petrovcu. kao strelac. ANTI] Petru{a RAN\EL Mla|i vodnik policije Sa{a Anti} je ro|en 20. u selu Nekovce. te porodica Anti}. Uspomenu na poginulog Stanka sa~uva}e k}i Milena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. op{tina Suva Reka. maja 1999. septembra 1979.

Milenko Anti} je sa svojom jedinicom upao u zasedu koju su albanski teroristi postavili u selu Sopino. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. \akovica. Suva Reka. padobranske brigade. u selu Sopino. op{tina Suva Reka. Uspomenu na Radeta Antoni}a sa~uva}e wegova porodica. ANTI] Stanislava MILENKO Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1976. u Kosovskoj Mitrovici. motorizovane brigade. kao pomo}nik ko- Vojnik VJ u rezervi Rade Antoni} je ro|en 8. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. ANTONI] Velibora RADE AXEMOVI] Mili}a BORO Desetar VJ u rezervi Milenko Anti} je ro|en 15. smer pe{adije. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. . te porodica Anti}. kao diverzant padobranac. decembra 1952. Rezervni kapetan prve klase VJ Boro Axemovi} je ro|en 18. aprila 1999. u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na Milenka Anti}a sa~uva}e k}eri Jasmina i Leposava. Dana 13. 17. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Slavoqub i Borislav. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 1. u ^a~ku. S p o m e n -k w i g a k A Uspomenu na poginulog sa~uva}e sinovi Bratislav. izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a.85 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji Milenko Anti} je bio u sastavu 70. motorizovanog bataqona 37. kao strelac. aprila 1958. sin Bojan i porodica Anti}. i posle `estoke borbe izgubio `ivot.

maja 1999. februara 1970. JUNACI OT AX BINE U sukobu s albanskim teroristima izgubio je `ivot. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Axemovi}. BAJI] Rado{a MILIVOJE Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi @arko Babi} je ro|en 2. op{tina Srbobran. pe{adijske brigade. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . u Kru{evcu. 15. 86 BABI] Dragi}a @ARKO BAJIN Petra ALEKSANDAR bataqona Gardijske brigade.B S p o m e n -kk w i g a mandanta za informisawe i moral u bataqonu. kao strelac. Uspomenu na vojnika @arka sa~uva}e sinovi Neboj{a i Nemawa. @ivot je izgubio 20. aprila 1999. avgusta 1979. te porodica Babi}. od dejstva avijacije NATO-a. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog Vojnik VJ u rezervi. Aleksandar Bajin je ro|en 29. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Mileva i Marina. u selu Turija. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina Pqevqa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Stok Mahala na putu Srbica – Glogovac. obavqaju}i vojnu slu`bu u Beogradu. u rejonu sela Ov~arevo. a od posledica rawavawa preminuo je 28. u selu Zabr|e. maja 1999. dobrovoqac Milivoje Baji} je ro|en 5. na Vojnomedicinskoj akademiji. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. u toku obavqawa borbenog zadatka. Rawen je 25. Uspomenu na Aleksandra Bajina sa~uva}e wegova porodica. op{tina Klina. avgusta 1949.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. u Prokupqu. juna 1999. . u selu Brezova. 24. aprila 1976. februara 1950. op{tina Kraqevo. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima.87 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 3. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 3. op{tina Pe}. 17. Prilikom izvla~ewa jedinice iz blokade. u rejonu „Savinih voda”. u Kur{umliji. pe{adijske brigade. BALOVI] Milojka RADOSLAV BALTI] Jugoslava BOJAN BAKI] Bo{ka SLAVKO Vojnik VJ u rezervi Rezervni kapetan VJ Radoslav Balovi} je ro|en 15. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. Odlikovan je Ordenom Bojan Balti} je ro|en 20. 11. januara 1952. kao poslu`ilac na haubici. Bio je zaposlen u „Zastavi” – RJ Pe}. maja 1999. @ivot je izgubio od bombi NATO-a. u rejonu Prizrena. maja 1999. sin Neboj{a i porodica Baki}. godine. motorizovane brigade. decembra 1992. Pamti}e ga k}i Nata{a. Uspomenu na rezervnog kapetana Radoslava sa~uva}e k}eri Bojana i Nevena i porodica Balovi}. usmr}en je projektilom iz streqa~kog oru`ja albanskih terori- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavko Baki} je ro|en 2. godine. za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt. marta 1999. baterije haubi~ko-artiqerijskog diviziona 105 mm 37. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e k}i Sne`ana i porodica Baji}. kao referent za atomsko-biolo{ko-hemijsku odbranu. S p o m e n -k w i g a k B je u sastavu 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade kao dobrovoqac strelac.

samohodnog raketnog puka PVO. septembra 1956. Uspomenu na Bojana Balti}a sa~uva}e wegova porodica. klasi. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Sisku. aprila 1994. na komandnom mestu puka direktno je od bombi NATO-a pogo|eno samohodno lansirno oru|e u kojem se nalazio stariji vodnik Bandi} i tom prilikom je izgubio `ivot. bio je komandir odeqewa borbene posluge na samohodnom lansirnom oru|u raketne baterije 240. JUNACI OT AX BINE ra. BANDUR Stevana MIHAJLO BARA] Dragoslava DRAGAN Stariji vodnik VJ Dragan Bandi} je ro|en 1. Sa ~inom starijeg vodnika.B S p o m e n -kk w i g a sta u selu Trstenik. Vodnik prve klase policije Dragan Bara} je ro|en 13. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u 40. @ivot je izgubio 8. Bio je na du`nosti komandira. juna 1971. ujedno operate- Vojnik VJ Mihajlo Bandur je ro|en 31. Uspomenu na Mihajla Bandura sa~uva}e wegova porodica. u Velikoj Plani. U rejonu sela Nadaq. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 88 BANDI] Mom~ila DRAGAN U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. motorizovane brigade. . decembra 1974. u komandnom vodu raketne baterije i zastupao je komandira raketnog voda raketne baterije. u Sarajevu. Glogovac. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bandi}. juna 1999. u rejonu sela Gorwe Obriwe. od dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo u kojem se nalazio. 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima bezbednosti i odbrane prvog stepena. Novi Sad.

89 JUNACI

OTAXBINE
je u sastavu 211. oklopne brigade. Vozilo u kojem se nalazio Nenad Barbulovi} 2. aprila 1999, u rejonu sela Glavnik, Podujevo, nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je on izgubio `ivot. Uspomenu na Nenada Barbulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1978. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo 25. marta 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kojem je bila sme{tena policija u Prizrenu. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e k}i Maja i porodica Bara}.

Vojnik Basara je izgubio `ivot od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Buno{evac, op{tina Vrawe, 22. aprila 1999. godine. Uspomenu na vojnika Branislava sa~uva}e porodica Basara.

BASARA Borivoja BRANISLAV

BA[I] Borislava ALEKSANDAR

BARBULOVI] Dragutina NENAD

Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Branislav Basara je ro|en 12. decembra 1978. u Zemunu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. motorizovane brigade kao vojnik. Aleksandar Ba{i} je ro|en 18. februara 1968. u Kru{evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. pe{adijske brigade, na radio-releju. Smrtno je stradao 23. maja 1999, prilikom preme{tawa motornog vozila iz sredstava veze u rejonu sela Padali{te, op{tina Istok.

Vojnik VJ u rezervi Nenad Barbulovi} je ro|en 24. juna 1978. u Negotinu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio

B S p o m e n -kk w i g a
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Ba{i}.

JUNACI OT AX BINE
@ivot je izgubio upav{i u zasedu albanskih terorista, 4. juna 1999, u Kova~ Mahali, selo Doganovi}, op{tina Ka~anik. Uspomenu na potporu~nika Dragana sa~uva}e porodica Beko.

90

BEKO Qubana DRAGAN

BEK^I] Dragi}a MILAN

{wih poslova Leposavi}, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. maja 1999, u selu Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Milana Bek~i}a trajno }e sa~uvati wegova porodica.

BEK^I] Milomira DRAGO[

Potporu~nik VJ Dragan Beko je ro|en 3. februara 1976. u Dvoru na Uni. U Vojsci Jugoslavije bio je na mestu komandira artiqerijskog voda. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske, smer artiqerije. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. mehanizovane brigade kao komandir komandnog voda 1. haubi~ke baterije 122 mm D30, haubi~kog diviziona 122 mm D-30. Mla|i vodnik prve klase policije Milan Bek~i} je ro|en 11. aprila 1969. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. februara 1997. godine. Obavqao je du`nost policajca u Odeqewu unutraVojnik VJ u rezervi Drago{ Bek~i} je ro|en 7. septembra 1970. u Ra{koj. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao voza~. U rejonu sela ^abi}, Glogovac, u borbi s albanskim teroristima, 9.

91 JUNACI

OTAXBINE
Qubodrag Beloica je poginuo u sukobu s albanskim teroristima, 19. aprila 1999, u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Qubodraga Beloicu sa~uva}e sinovi Mladen i Milorad, te wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

juna 1999, zadobio je prostrelnu ranu, od koje je preminuo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Drago{a sa~uva}e sinovi Vladimir i Du{an i porodica Bek~i}.

BELOICA Milorada QUBODRAG

BEO^ANIN Milomira IVAN

stava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. pionirske ~ete in`iwerijskog bataqona 252. oklopne brigade. U rejonu sela Qubi`da, op{tina Orahovac, rawen je 15. maja 1999. od dejstva minobaca~ke vatre. Od posledica rawavawa preminuo je 20. maja 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Ivana Beo~anina sa~uva}e wegova porodica.

BERI[A Alila ADEM

Vojnik VJ u rezervi Qubodrag Beloica je ro|en 3. novembra 1959. u selu Bukovica, op{tina Ro`aje. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijsko -raketnog diviziona PVO 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac na topu 20/3. Vojnik VJ u rezervi Ivan Beo~anin je ro|en 21. decembra 1972. u Kraqevu. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Za vreme borbenih dej-

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Adem Beri{a je ro|en 17. februara 1955. u Kosovskoj Kamenici. Zavr-

B S p o m e n -kk w i g a
{io je Fakultet politi~kih nauka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1991. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo 7. aprila 1999. godine u Pri{tini, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Matija i Stevan i porodica Beri{a.

JUNACI OT AX BINE
va i Metohije bio je u sastavu 125. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika poslu`ioca na haubici 122 mm. @ivot je izgubio 31. marta 1999, u rejonu sela Trnavce, Srbica, kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zdenka Bzovskog sa~uva}e wegova porodica.

92

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Vojnika Bijeli}a su, 13. juna 1999, zarobili albanski teroristi, a ubili su ga 20. juna iste godine u [timqu, Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Mirka Bijeli}a sa~uva}e wegova porodica.

BZOVSKI Janka ZDENKO

BIJELI] Vladislava MIRKO

BIXI] Vojislava SRBOQUB

Vojnik VJ Zdenko Bzovski je ro|en 27. januara 1978. u Staroj Pazovi. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Koso-

Vojnik VJ Mirko Bijeli} je ro|en 16. januara 1979. u Sidneju, Australija.

Rezervni kapetan prve klase VJ Srboqub Bixi} je ro|en 15. maja 1951. u Vlasotincu.

93 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

U~estvovao je u ratnim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 2. mehanizovanog bataqona 15. oklopne brigade. Dana 25. aprila 1999, u rejonu sela Ladrovac, vozilo u kojem se nalazio Srboqub nai{lo je na protivtenkovsku minu, pri ~emu je zadobio te{ke telesne povrede. Preminuo je 26. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana prve klase Srboquba Bixi}a sa~uva}e k}i Kristina, sin Milo{ i wegova porodica.

BJELOBRK Josipa DARKO

BLAGOJEVI] Bogoquba MOMIR

Vojnik VJ Darko Bjelobrk je ro|en 10. septembra 1979. u Ba~u. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. U borbi s albanskim teroristima izgubio je `ivot, 11. aprila 1999, na Karauli „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Darka Bjelobrka sa~uva}e wegova porodica.

Vodnik policije Momir Blagojevi} je ro|en 2. februara 1974. u Petrovcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1993. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici @agubica, Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. maja 1999, u selu Nekovac, op{tina Glogovac. Poginulog Momira pamti}e k}i Vanesa i porodica Blagojevi}.

B S p o m e n -kk w i g a
BLAGOJEVI] Milana ZORAN BOGDANOVI] Dragi{e SLA\AN

JUNACI OT AX BINE

94

BOGDANOVI] Miroslava MILAN

Kapetan policije Zoran Blagojevi} je ro|en 12. avgusta 1963. u Ni{u. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. juna 1982. godine. Bio je komandir Druge policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 27. maja 1999. u Srbici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Zorana, sinovi blizanci Rastko i Lazar i porodica Blagojevi}.

Vojnik VJ u rezervi Sla|an Bogdanovi} je ro|en 7. novembra 1971. u Prokupqu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji Bogdanovi} se nalazio u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade, kao strelac. Albanski teroristi ranili su ga 18. maja 1999, u rejonu sela Ka~ikale, a od posledica rawavawa preminuo je 7. septembra 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Strahiwa, k}i Ivana i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Milan Bogdanovi} je ro|en 29. januara 1971. u selu Tavnik, Kraqevo. U vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 3. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao strelac. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela ^irez, Kamenica, Bogdanovi} je 30. aprila 1999. smrtno pogo|en metkom iz streqa~kog oru`ja albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bogdanovi}

95 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

BOGDANOVI] Nikole RADE

BOGDANOVI] Ostoje MIRKO

BOGOJEVI] Miodraga BOJAN

Vojnik VJ u rezervi Rade Bogdanovi} je ro|en 3. decembra 1968. u selu Grgurevce, op{tina Lebane. Za vreme ratnih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik strelac. @ivot je tragi~no izgubio od dejstva bombi avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ana i Sa{ka, sin Zdravko i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Mirko Bogdanovi} je ro|en 10. aprila 1964. u selu Crwelevo, Bijeqina. Dana 26. maja 1999, obavqaju}i stra`arsku du`nost na Karauli „Jamena”, poginuo je od avioprojektila avijacije NATO-a, koja je izvela napad na karaulu sa teritorije Bosne i Hercegovine. Uspomenu na Mirka Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Desetar VJ Bojan Bogojevi} je ro|en 29. avgusta 1978. u Zaje~aru. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade na du`nosti komandira odeqewa. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima, 21. aprila 1999, u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bojana Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

@ivot je izgubio 29. aprila 1999. u Kru{evcu. Vojnik VJ Predrag Bogosavqevi} je ro|en 30. u selu Brwica. Poginuo je bore}i se hrabro protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. Uspomenu na Predraga Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. u Lebanu. 11.B S p o m e n -kk w i g a BOGOSAVQEVI] Bratislava IVAN JUNACI OT AX BINE 96 BOGOSAVQEVI] Milana PREDRAG BO@IDAREVI] Stojana @IVORAD Vojnik VJ Ivan Bogosavqevi} je ro|en 29. marta 1999. novembra 1978. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. aprila 1999. marta 1979. godine. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dragi{a. pozadinske baze. na Karauli „Ko{are”. \akovica. grani~nog bataqona. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. op{tina Pri{tina. . kada je avijacija NATO-a bombardovala Kasarnu „Kosovski junaci” u Pri{tini. Uspomenu na Ivana Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Verica i porodica Bo`idarevi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1948. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. kao vojnik grani~ar. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Rezervni vodnik VJ @ivorad Bo`idarevi} je ro|en 22. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. 11. @ivot je izgubio u borbi protiv albanskih terorista.

februara 1979. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. u Nik{i}u. \akovica. Uspomenu na poginulog vojnika Milenka sa~uva}e porodica Bo`i}. aprila 1999. . Vojnik VJ Milenko Bo`i} je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. Podgorica. @ivot je izgubio od dejstva udarnog talasa i gelera bombi NATO-a. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. u rejonu sela Ko{are. Austrija.97 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO@ILOV Milorada QUBI[A BO@I] Bo{ka MILENKO BO@OVI] Branislava MIROSLAV Vojnik VJ Qubi{a Bo`ilov je ro|en 20. Aerodrom „Golubovci”. aprila 1978. jula 1964. na Karauli „Ko{are”. u Kasarni „Tuzi”. te porodica Bo`ovi}. u Dobrinu. 15. Za vreme slu`be u Vojsci Jugoslavije bio je komandir minobaca~kog odeqewa u pe{adijskoj ~eti i ~etni stare{ina u borbenom bataqonu 423. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. aprila 1999. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Bo`ovi} je ro|en 22. \akovica. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u sa~uva}e porodica Bo`ilov. 11. Uspomenu na poginulog vodnika Miroslava sa~uva}e k}eri Danica i Marija. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. u La}arku kraj Sremske Mitrovice. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vazduhoplovne baze. motorizovane brigade kao vojnik strelac.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.B S p o m e n -kk w i g a BO@OVI] Zlatana BO@IDAR BOJKOVI] Vukadina SLOBODAN JUNACI OT AX BINE 98 BOJOVI] Miroslava PREDRAG Vojnik VJ Bo`idar Bo`ovi} je ro|en 7. Poginuo je 1. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. 18. 16. motorizovane brigade. op{tina Vu~itrn. aprila 1999. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog vojnika Bo`idara Bo`ovi}a sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi Slobodan Bojkovi} je ro|en 15. maja 1999. Uspomenu na vojnika Slobodana sa~uva}e k}i Dijana. juna 1979. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. marta 1979. Vojnik VJ Predrag Bojovi} je ro|en 10. u rejonu sela Gorwi Mili}i. sinovi Dragi{a i Dalibor. septembra 1950. godine. Uspomenu na poginulog vojnika Predraga Bojovi}a sa~uva}e wegova porodica. te porodica Bojkovi}. Poginuo je hrabro se bore}i protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalnog odreda kao strelac. kao vojnik strelac. juna 1999. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a rejon sela Posli{te. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 54. u ^a~ku. u selu Prilu`je.

na du`nosti teleprinteriste {ifrera. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu`ne odbrane i Komandno{tabnu {kolu taktike RV i PVO. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. bombardovala kasarne u Top~ideru. jula 1949.99 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO[KOVI] Vojina RADOMAN BO[KOVI] Vukomira @EQKO BUGARI] Vojina JOVAN Desetar VJ po ugovoru Radoman Bo{kovi} je ro|en 26. marta 1999. op{tina Bijelo Poqe. Vojnik VJ @eqko Bo{kovi} je ro|en 26. u selu Qubovo. maja 1999. Slobodu i teritorijalni integritet otaxbine hrabro je branio sve do smrti. U toku slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je u ~inu desetara po ugovoru u Stacionarnom centru veze „Pe}”. motorizovanoj brigadi kao topograf. septembra 1969. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Bo{kovi}. @ivot je izgubio 19. prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Vojni rok je slu`io u 125. maja 1999. U toku agresije NATOa obavqao je du`nost na~elnika u organu za nastavu Vojne akademije RV i PVO u Batajnici. u selu Isakovu. avgusta 1978. Zgrada u kojoj je de`urao je sru{ena i pod wenim ru{evinama zau- . u rejonu sela Mr~aja. Pukovnik Bugari} je bio na borbenom de`urstvu kada je avijacija NATO-a 31. \akovica Vojnik @eqko Bo{kovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pukovnik VJ Jovan Bugari} je ro|en 5. Uspomenu na desetara Radomana sa~uva}e porodica Bo{kovi}. U~estvovao je u odbrani slobode Republike Srpske. op{tina ]uprija. u selu Ganarevo. 31. op{tina Istok.

Uspomenu na pukovnika Bugari}a ~uva}e wegove k}eri Marijana i Tijana i porodica Bugari}. JUNACI OT AX BINE Za podvige u odbrani slobode otaxbine Darko Bujo{evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 31. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. stupio je u stroj 58. marta 1958. op{tina Pe}. maja 1999. motorizovane brigade. u selu Radavac. Vojnik Bukumiri} je poginuo od dejstva neprijateqeve avijacije. februara 1979. juna 1999. Iznenadni napad albanskih terorista u rejonu sela Mr~aja. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Bujo{evi}. \akovica. maja . lake pe{adijske brigade. Kao vojnik osposobio se za du`nost izvi|a~a i vojni rok na Kosovu i Metohiji slu`io je u sastavu 125. u selu Siga. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata u- Vojnik VJ u rezervi Radoslav Bukumiri} je ro|en 1. na du`nosti strelca. bio je tragi~an za vojnika Darka Bujo{evi}a. Uspomenu na poginulog Radomira ~uva}e k}eri Jelena i An|ela i porodica Bukumiri}. Na poziv za odbranu otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista. aprila 1956. Za zasluge u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Gora`devac. Vodnik prve klase policije Radomir Bukumiri} je ro|en 11. 3. 100 nutra{wih poslova u Pe}i. op{tina Pe}. u Zaje~aru. BUJO[EVI] Vojislava DARKO BUKUMIRI] Milana RADOMIR BUKUMIRI] Sretka RADOSLAV Vojnik VJ Darko Bujo{evi} je ro|en 17.B S p o m e n -kk w i g a vek se ugasio i wegov `ivot. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 17. op{tina Pe}.

na svoj 25. ro|endan. ali je na putu za Beograd. maja 1999. u Pe}i. \akovica. juna 1974. 17.101 JUNACI OTAXBINE kretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Radavac. septembra 1969. U odbrani otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista borio se u stroju 125. sin Sretko i porodica Bukumiri}. motorizovane brigade. De~ani. Uspomenu na borca Vladislava ~uva}e porodica Bulatovi}. op{tina Pe}. kod sela Ka~are. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Sawa i Sa{ka. S p o m e n -k w i g a k B 1999. preminuo 14. i le~en Dobrovoqac VJ Glebovi~ Vitalija Bulah je ro|en 2. u Pe}i. motorizovanoj brigadi. Bio je na du`nosti policajca u Policijskoj stanici Se- Vojnik VJ u rezervi Vladislav Bulatovi} je ro|en 6. Rawen je 6. Dobrovoqac iz Habarovska poginuo je u rejonu sela Ko{are. BULATOVI] Milisava MILORAD BULATOVI] Radovana VLADISLAV BULAH Vitalija GLEBOVI^ Vodnik prve klase policije Milorad Bulatovi} je ro|en 30. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. u selu Begov Lukavac. u borbi pro- . odlu~io je da medicinsku pomo} zatra`i na VMA. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. juna 1999. Bore}i se za `ivot. Ra{ka. juna 1999. u rejonu Savinih Voda. u Habarovskom okrugu u Rusiji. op{tina Pe}. Uspomenu na poginulog Milorada sa~uva}e sinovi Nemawa i Darko i porodica Bulatovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao dobrovoqac i prvi ratni raspored dobio kao strelac u 125. u selu Ko{are. 19. jula 1988. op{tina Istok. juna te godine. godine. maja 1965.

Uspomenu na lik mladog izvi|a~a iz Novog Sada ~uva}e porodica Bundalo. Vojni rok slu`io je kao izvi|a~ u 37. u Zrewaninu. dejstvom avijacije NATO-a. Za podvige u odbrani slobode Savezne Republike Jugoslavije odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na delo poginulog dobrovoqca ~uva}e wegova porodica u Habarovsku i vasceli slovenski `ivaq. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. . u Novom Sadu. Izvi|a~ka ~eta vojnika Bundala je 8. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Rade Buha je ro|en 18. Vojnik Rade Bundalo je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ali je motorno vozilo zaustavqeno u se- Mla|i vodnik policije Jelenko Buni} je ro|en 28. 102 BUNDALO Sava RADE BUNI] Du{ana JELENKO 1997. 16. Uspomenu na poginulog Jelenka sa~uva}e k}i Sla|ana i porodica Buni}. op{tina \akovica. marta 1978. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. JUNACI OT AX BINE lu Gorwe Obriwe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999.B S p o m e n -kk w i g a tiv albanskih terorista. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. u Nevesiwu. februara 1954. u selu @abeq. motorizovanoj brigadi. krenula na borbeni zadatak. kada je Rade smrtno stradao. BUHA Radovana RADE Vojnik VJ Rade Bundalo je ro|en 30. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. aprila 1999. godine. oktobra 1976.

juna 1968. Vojnik VJ u rezervi. u 549. dobrovoqac @eqko Varga je ro|en 1. motorizovanu brigadu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Ba~ka Topola. a zatim i Republiku Srpsku. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. VARGA Savete @EQKO Vodnik policije Oskar Varadi je ro|en 9. u Sremskoj Mitrovici. od prvih dana branio je Republiku Srpsku Krajinu. Bio je na du`nosti komandira Policijske stanice. Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. brane}i koridor kod Br~kog. godine. 13. u selu Po`ar. u selu Dragobiqe. Nakon agresije NATO-a na SR Jugoslaviju. jula 1988. novembra 1966. hrabro se bore}i u Vukovarskoj operaciji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. aprila 1999. gde je potom i radio kao ma{inbravar. kao dobrovoqac. na du`nost strelca iz pe{adijskog oru`ja. stupio je. 1. Kao dobrovoqac. u Senti. op{tina De~ani. VARADI I{tvana OSKAR Zauvek }e ga se se}ati sin Viktor i porodica Varadi. . godine. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e k}i Marija. Preminuo je 14. sinovi Radovan i Aleksandar i porodica Buha.103 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. op{tina Orahovac. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odeqewa unutra{wih poslova Majdanpek.

Uspomenu na lik beskompromisnog borca ~uva}e porodica Vasiqevi}. oktobra 1976. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za voza~a borbenog vozila pe{adije i na toj du`nosti se. VASIQEVI] Radomira SRBOSLAV Vojnik VJ Mladen Vasiqevi} je ro|en 10. dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na @eqka Varge ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Planeja. prilikom napada avijacije NATO-a. u Kragujevcu. u selu @igrovu. a preminuo je narednog dana u KBC-u Pri{tina. Mladen Vasiqevi} je pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste 24. borio se kao strelac u stroju 125. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE de. op{tina Kur{umlija. oktobra 1979. . u borbi protiv albanskih terorista. u Novom Pazaru. borio na Kosovu i Metohiji. 104 VASIQEVI] Dragoslava MLADEN VASIQEVI] Miroquba SA[A nakon ~ega je polo`io vojni~ku zakletvu. maja 1999. Vojnik Sa{a Vasiqevi} je poginuo 11.V S p o m e n -kk w i g a Dobrovoqac @eqko Varga je rawen 26. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Vasiqevi}. Vojnik VJ u rezervi. U svom gradu zavr{io je sredwu {kolu. u rejonu Ki{na Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u sastavu 15. motorizovane brigade. januara 1962. Brane}i otaxbinu na Kosovu i Metohiji. oklopne briga- Vojnik VJ Sa{a Vasiqevi} je ro|en 29. a preminuo je tri dana kasnije u Vojnomedivinskom centru u Pri{tini. maja 1999.

Kapetan policije Tihomir Vasi} je ro|en 30. u selu Lepina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina Prizren. motorizovane brigade. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Marko i Milo{ i porodica Vasiqevi}. Uspomenu na lik mladog veziste sa~uva}e porodica Vasiqkovi}. 30. op{tina Lipqan. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost veziste. maja 1949. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja.105 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Kao dobrovoqac je stupio u stroj 37. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1975. godine. a na Kosovu i Metohiji je vojni rok slu`io u stroju 549. maja 1999. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati sinovi Dragan i Vladimir. kada su ih iz zasede. sa svojom jedinicom nalazio u rejonu sela Dowe Obriwe. u Ni{u. Radio je u Odeqewu unutra{wih poslova Lipqan. U kratkom vremenu stasao je u odli~nog strelca. op{tina Lipqan. Dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} se 7. VASIQKOVI] Dragana BOJAN ASI] Borivoja TIHOMIR Vojnik VJ Bojan Vasiqkovi} je ro|en 23. . aprila 1978. aprila 1999. na putu Trbovac – Sloviwe. Vojnik Bojan Vasiqkovi} je poginuo 8. napali albanski teroristi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. rafalnom paqbom. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Dragana i porodica Vasi}. U toj akciji smrtno je stradao.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Prizren. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Vojnik VJ Rade Vejin je ro|en 1. Vojnik Vejin je poginuo u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Liken”. vodnik Vasojevi} je poginuo 11. Zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira veze i obavqao du`nost komandira odeqewa veze u 398. godine. VEJIN Milana RADE Mla|i vodnik policije Vojislav Vasi} je ro|en 21. u Kosovskoj Kamenici.V S p o m e n -kk w i g a VASI] Branislava VOJISLAV VASOJEVI] Gruje IVAN JUNACI OT AX BINE 106 Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. februara 1975. Vodnik VJ Ivan Vasojevi} je ro|en 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . odlu~no brane}i dr`avnu granicu. Na Kosovu i Metohiji je obavqao du`nost komandira veze u 53. u Kosovskoj Kamenici. puku veze u U`icu. u jedinici za obezbe|ewe dr`avne granice u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1999. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. juna 1961. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. \akovica. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. maja 1999. aprila 1999. Uspomenu na lik mladog podoficira ~uva}e wegova porodica. novembra 1989. grani~nom bataqonu u \akovici. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za izvi|a~a. u Sjenici. decembra 1977. U oru`anoj borbi protiv albanskih terorista. 28. motorizovane brigade. u Apatinu. Uspomenu na poginulog Vojislava ~uva}e k}i Jelena i porodica Vasi}. 3. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. na Karauli „Ko{are”.

General Veli~kovi} je poginuo 1. Bio je jedan od najboqih pilota lova~kih aviona MiG-21 i MiG-29 i obavqao du`nosti pomo}nika na~elnika General{taba VJ za RV i PVO. Poru~nik Velikinac je poginuo u sukobu s albanskim teroristima 31. Kao rezervni oficir imao je ratni raspored na du`nosti zamenika komandanta 64. juna 1968. Komandno-{tabnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. juna 1999. S p o m e n -k w i g a k V Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Vejin. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju. u toku obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. Na toj du`nosti je izuzetno uspe{no obavqao i zadatke u sastavu 243. Uspomenu na palog poru~nika Velikinca ~uva}e wegov sin Nikolaj i porodica Velikinac. Odlikovan je Ordenom ratne zastave prvog stepena. op{tina Malo Crni}e kraj Po`arevca. u Uro{evcu. vojnoteritorijalnog odreda. maja 1999. VELIKINAC Milana ZORAN VELI^KOVI] Davida QUBI[A Rezervni poru~nik VJ Zoran Velikinac je ro|en 25. Vazduhoplovnu vojnu akademiju. od dejstva avijacije NATO-a. u selu Crqenac. General-pukovnik VJ Qubi{a Veli~kovi} je ro|en 1. Komandno- .107 JUNACI OTAXBINE nik. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. te porodica Veli~kovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1946. u rejonu sela Krive- {tabnu {kolu operatike i najvi{u intervidovsku {kolu u Rusiji. op{tina Ka~anik. komandanta RV i PVO i zamenika saveznog ministra za odbranu. Zavr{io je Ma{inski fakultet i [kolu rezervnih oficira veze. Uspomenu na lik vrhunski osposobqenog stare{ine i pilota ~uva}e wegove k}eri Angelina i Radmila.

maja 1960. . kada je wegovo motorno vozilo bilo pogo|eno tromblonskom minom iz zasede albanskih terorista. u kojoj je obavqao du`nost in`iwerca pionira. u Ni{u. Kao vojnik u rezervi. op{tina Suva Reka. juna 1999. poginuo je od dejstva kasetnih bombi NATO-a. jula 1984. Vojnik VJ u rezervi Dragan Veqkovi} je ro|en 22. avgusta 1965. sin Milan i porodica Veqkovi}.V S p o m e n -kk w i g a VELI^KOVI] Tomislava GORAN VEQKOVI] Aleksandra BO@IDAR JUNACI OT AX BINE 108 VEQKOVI] Qubodraga DRAGAN Major policije Goran Veli~kovi} je ro|en 15. maja 1999. na putu izme|u sela Ra{tane i Studen~ane. U stroj za odbranu otaxbine stupio je kao vojnik u rezervi u sastavu 37. 7. 28. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}eri Marina i Maja i porodica Veli~kovi}. Bio je na du`nosti zamenika komandira Policijske stanice u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. Vojnik VJ u rezervi Bo`idar Veqkovi} je ro|en 30. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Poginuo je 2. Uspomenu na Bo`idara Veqkovi}a ~uva}e wegova k}i Miroslava i porodica Veqkovi} iz Ni{a. u Prokupqu. op{tina Ra{ka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao je du`nost kuvara u 201. maja 1999. pe{adijskoj bazi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Kova~i. maja 1961. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik u rezervi Dragan Veqkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U toku bombardovawa Klini~kog centra u Ni{u. godine. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}eri Milena i Mirjana. u rejonu sela Bawica. motorizovane brigade.

dobrovoqac Zoran Veseli} je ro|en 12. Bio je policajac u Stanici Pograni~ne policije Vrbnica. u Sremskoj Mitrovici. kada je poginuo vojnik Goran Vere`an. kod mesta zvanog „Partizanski put”. 20. . U borbi protiv albanskih terorista poginuo je 19. Vojnik VJ Goran Vere`an je ro|en 24. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na lik mladog borca ~uva}e wegova porodica. op{tina Blace. maja 1999. u selu Me|uhana. \akovica. Zoran Veseli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. na du`nost strelca. maja 1999. smrtonosne bombe pogodile su i borbeni razme{taj protivpo`arne jedinice Gardijske brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Poginulog Vladana pamti}e sin Nikola i porodica Veqkovi}. 7. novembra 1978. u Pan~evu. motorizovanu brigadu. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Ko{are. februara 1972.109 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V VEQKOVI] Novice VLADAN VERE@AN Vladimira GORAN VESELI] Branka ZORAN Mla|i vodnik policije Vladan Veqkovi} je ro|en 15. op{tina Uro{evac. raspore|enu na Kosovu i Metohiji. Prilikom dejstava avijacije NATO-a u u`em rejonu Beograda. godine. Vojnik VJ u rezervi. Kao dobrovoqac javio se u 125. februara 1970. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost protivpo`arca i bio je na slu`bi u Gardijskoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

u Aleksandrovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. samohodnog raketnog puka PVO. op{tina Srbica. U 7.V S p o m e n -kk w i g a VE^EVI] Stanimira DEJAN JUNACI OT AX BINE 110 VILIMONOVI] Bo`idara SRE]KO Uspomenu na Sre}ka Vilimonovi}a ~uva}e wegovi sinovi Vojislav i Vladimir i porodica Vilimonovi}. januara 1965. Bolni~ar Sre}ko Vilimonovi} je smrtno stradao. motorizovane brigade i hrabro se borio protiv albanskih terorista. juna 1999. aprila 1999. Mnogim svojim ratnim drugovima spasio je `ivot. u Kragujevcu. na du`nost voza~a na radarskoj stanici. Kao vojni obveznik stupio je u stroj 549. Vojnik VJ u rezervi. juna 1999. op{tina Vladimirci. dobrovoqac Sre}ko Vilimonovi} je ro|en 14. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Vu~evi}. a kao vojni obveznik. . VIRJEVI] Jeremije ZORAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ve~evi} je ro|en 22. na poziv za odbranu otaxbine. voza~ Zoran Virjevi} na{ao se sa svojim vozilom na meti avijacije NATO-a i zadobio smrtonosne rane. u Prizrenu. marta 1968. Nakon zavr{etka sredwe {kole. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. 14. Poginuo je 1. 2. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Debrc. naletelo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Trnavce. februara 1976. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost bolni~ara. op{tina Prizren. u rodnom gradu slu`io je vojni rok. Dejan Ve~evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ali sre}a u jednom trenutku nije bila naklowena Sre}ku – vozilo u kojem je hitao na jo{ jedan zadatak je. stupio je u stroj 310. Vojnik VJ u rezervi Zoran Virjevi} je ro|en 7.

maja 1973. \akovica. u Pe}i. Uspomenu na Zorana Virjevi}a ~uva}e wegova porodica u Kragujevcu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Podujevo. avgusta 1968. u Kosovskoj Mitrovici. godine. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e wegova porodica. kod sela Ka~ikol. u Zadru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ Danilo Vojvodi} je ro|en 9. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. godine. aprila 1999. maja 1999. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. VITAS Petra @EQKO VOJVODI] Milorada DANILO Mla|i vodnik policije Nenad Vitkovi} je ro|en 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se kao vojni obveznik strelac u sastavu 125. Poginuo je 2. 14. 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. VITKOVI] Vlada NENAD brane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik rezervnog sastava policije @eqko Vitas je ro|en 26. . aprila 1999. jula 1973. aprila 1994. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Zve~anu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.111 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na Karauli „Ko{are”. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Uspomenu na poginulog @eqka Vitasa sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u~estvuju}i i u Vukovarskoj operaciji. u Pri{tini. motorizovanu brigadu da brani Kosovo i Metohiju. 6. 27. Kao dobrovoqac. maja 1999. u rejonu sela Grabovac. Pan~evo. juna 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Vu~itrn. Kao vojni obveznik. dobrovoqac Vladimir Vuja~i} je ro|en 11. op{tina Vu~itrn. javio se i u 37. op{tina Kosovo Poqe. vojno-teritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. gde je zavr{io sredwu ekonomsku {kolu. novembra 1966. vojnoteritorijalnog odreda. Igor i Ilija i porodica Vojinovi}. 21. Uspomenu na lik Marka Vuja~i}a ~uva}e wegov . Uspomenu na poginulog branioca otaxbine Miroslava Vojinovi}a ~uva}e wegovi sinovi Ivan. Devet meseci borio se kao dobrovoqac za Republiku Srpsku Krajinu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Marko Vuja~i} je ro|en 2. Kao vojni obveznik obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u sastavu 115. januara 1954. VUJA^I] @ivka MARKO Vojnik VJ u rezervi Miroslav Vojinovi} je ro|en 10. Vojnik VJ u rezervi. u Zmajevu. u rejonu sela Galica. Danilo i Darko i porodica Vuja~i}.V S p o m e n -kk w i g a VOJINOVI] Vojina MIROSLAV VUJA^I] \oke VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 112 Uspomenu na lik Vladimira Vuja~i}a ~uva}e wegovi sinovi Dragan. u selu Prilu`je. marta 1962. U jedinici je obavqao du`nost strelca. Mjeki} Mahali. u rejonu sela Streoce. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. za odbranu Kosova i Metohije borio se na du`nosti strelca u sastavu 54.

VUJOVI] Sime VLADIMIR De~ani. u selu Po`are. te porodica Vujovi}.113 JUNACI OTAXBINE vala avijacija NATO-a u bri{u}em letu. godine. januara 1952. u Kur{umliji. te porodica Vuja~i}. S p o m e n -k w i g a k V sin Bo{ko. k}eri Sne`ana i Aleksandra. kada je iznenada na taj sistem dejstvo- VUKADINOVI] Stojana ZORAN Vodnik policije Miomir Vujo{evi} je ro|en 27. marta 1999. pogo|en gelerom bombe u predelu ki~me. Uspomenu na poginulog Miomira ~uva}e sinovi Bo`a i Stefan i porodica Vujo{evi}. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zastavnik Vujovi} je 27. marta 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. ali nije dobio bitku za `ivot. 28. Preminuo je 28. op{tina Vojnik VJ u rezervi Zoran Vukadinovi} je ro|en 4. urgentno preba~en na VMA. VUJO[EVI] Radisava MIOMIR Zastavnik prve klase VJ Vladimir Vujovi} je ro|en 16. k}eri Miwa i Awa. u selu Crveni Bok. aprila 1972. u selu Crnobreg. op{tina Sisak. Hrabri podoficir je. U~estvovao je u borbenim dejstvima za odbranu Republike Srpske. avgusta 1959. Uspomenu na lik Vladimira Vujovi}a ~uva}e wegov sin Vawa. radio na uspostavqawu naru{enog sistema radio-relejnih veza u rejonu Stra`evice (Rakovica). Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. Radio je kao policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. gde je zavr{io sredwu {kolu. . Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je podoficirsku {kolu veze u Kraqevu i najve}i deo svoje karijere proveo na tehni~kom odr`avawu sredstava veze. juna 1985. godine.

Bilo je to u rejonu sela Liko{an. Podujevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je tako {to je 13. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbenog zadatka. u rejonu sela Lu`ane. Tom prilikom je vojnik Boban smrtno pogo|en. . godine u Kraqevu. na motorno vozilo u kojem se prevozio vojnik Vukovi} albanski teroristi su otvorili vatru iz streqa~kog oru`ja. maja 1999. pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste pri preuzimawu hrane za svoje drugove u rejonu Kisele Bawe. Uspomenu na vojni~ki i patriotski lik Bobana Vukovi}a ~uva}e wegov sin Petar i porodica Vukovi}. Poginuo je 1. Uspomenu na lik mladog vojnika iz Kraqeva ~uva}e porodica Vukovi}. op{tina Podujevo. maja 1999.V S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. Vojnik VJ Aleksandar Vukovi} je ro|en 3. aprila 1999. septembra 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 12. Ra{ka. na du`nosti poslu`ioca minobaca~a 82 mm. u selu Baqevac. U 211. JUNACI OT AX BINE tohiji. marta 1979. 114 VUKOVI] Du{ana ALEKSANDAR VUKOVI] Petra BOBAN Kao vojni obveznik borio se u sastavu 37. obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. na du`nosti strelca. Zoran Vukadinovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. koja je imala borbeni raspored na Kosovu i Me- Vojnik VJ u rezervi Boban Vukovi} je ro|en 30. oklopnoj brigadi. pe{adijske brigade. Uspomenu na borca iz Kur{umlije ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. od dejstva avijacije NATO-a.

aprila 1999. Vojnik Vukovi} je poginuo tako {to je 31. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Aleksandra. u okviru Pri{tinskog korpusa. u Suvoj Reci. u Bijelom Poqu. vojnoteritorijalnom odredu Suve Reke. maja 1999. u selu Sopina. Kristina i Katarina i porodica Vukoti}. op{tina Pri{tina. 13. obavqaju}i du`nost na~elnika intendantske slu`be u 70. Na Kosovu i Metohiji borio se protiv agresora i albanskih terorista. aprila 1999. na du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja specijalne namene. u selu Bistrica. aprila 1978. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. . VUKSANOVI] Imera BOBEK Vojnik VJ Ranko Vukovi} je ro|en 24. op{tina Suva Reka. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorno vozilo kojim se prevozio nagazilo na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili kod sela Orlate.115 JUNACI VUKOVI] Puni{e RANKO OTAXBINE dog pripadnika Vojne policije ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odRezervni kapetan VJ Bobek Vuksanovi} je ro|en 10. Vojni rok je slu`io u sastavu 52. Zavr{io je {kolu rezervnih oficira. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 17. S p o m e n -k w i g a k V VUKOTI] Milo{a MILETA brane i bezbednosti prvog stepena. februara 1954. u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na lik mla- Pripadnik rezervnog sastava policije Mileta Vukoti} je ro|en 29. godine. bataqona Vojne policije na Kosovu i Metohiji. op{tina Glogovac. januara 1970.

u rejonu Karaule „Ko{are”. Poginuo 3. Uspomenu na lik poginulog borca ~uva}e porodica Vu~eq. Vojnik Naser Vu~eq je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @estoko i odlu~no se suprotstaviv{i albanskim teroristima. k}i Ankica i porodica Vuleti}. aprila 1999. te porodica Vuksanovi}. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na du`nosti vojnika strelca. Vladimir i Ivan. 13. motorizovane brigade. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vuliki} je ro|en 9. jula 1977. 116 VU^EQ Alije NASER VULIKI] Ilije NEBOJ[A VULETI] Danila NENAD Vojnik VJ Naser Vu~eq je ro|en 16. godine. Vojni rok je slu`io u sastavu 125. u selu Dragobiqe. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 252. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. u Pe}i. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. Rezervni vodnik VJ Nenad Vuleti} je ro|en 24. jula 1998. maja 1999. \akovica. u Leskovcu. Uspomenu na wega sa~uva}e wegovo dvoje dece i porodica Vuliki}. maja 1999.V S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. poginuo je 19. oklopne brigade. Uspomenu na lik rezervnog vodnika Nenada Vuleti}a ~uva}e sin Mio- . JUNACI OT AX BINE drag. op{tina Pe}. Uspomenu na kapetana Vuksanovi}a ~uva}e wegovi sinovi Dejan. marta 1958. aprila 1960. u rejonu Orahovca. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 30.

novembra 1964. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Srbica. u Kraqevu. motorizovanog bataqona. u rejonu sela Liko{an prilikom izvo|ewa borbenog zadatka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci je bio operater na osmatra~kom radaru P-15 u komandnoj bateriji 250. 27. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je na du`nosti zamenika komandanta 3. a na Kosovu i Metohiji se kao rezervni poru~nik VJ borio u sastavu 37. raketne brigade PVO. a posebno sin Aleksandar i k}i Ana. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e porodica Gavrilovi}. Poginuo je 12. Vojnik VJ Goran Gaji} je ro|en 12. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. godine nala- . maja 1999. u Srbici. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Uspomenu na poginulog Radoja sa~uva}e k}eri An|ela i Andrijana i porodica Vu~ini}. januara 1971. u Kosovskoj Mitrovici. Od vojnih {kola je zavr{io [kolu rezervnih oficira. GAJI] Ilije GORAN Poru~nik policije Radoje Vu~ini} je ro|en 1. maja 1999. godine. Zavr{io je Pravni fakultet u Beogradu. smer pe{adija. u Beogradu. Gavrilovi} je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede. Wegova jedinica se 18. Rezervni poru~nik VJ Zoran Gavrilovi} je ro|en 13. septembra 1965. Na motorno vozilo u kojem se Zoran nalazio pucali su albanski teroristi iz streqa~kog oru`ja. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. januara 1991. Obavqao je borbene zadatke otkrivawa i pra}ewa agresorskih letelica sa osmatra~kim radarom.117 JUNACI VU^INI] Qubinka RADOJE OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GAVRILOVI] Slavka ZORAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. Vojni rok je slu`io u 549. u Prokupqu. ta~nije od 30. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.G S p o m e n -kk w i g a zila u rejonu sela Petrov~i}. u Beogradu. marta 1999. Lik poginulog vojnika Gorana u srcu }e zauvek nositi wegova porodica. borio se u sastavu 354. motorizova- . 118 GAJI] Miodraga DRAGIVOJE Od prvih dana agresije snaga NATO-a na SRJ. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista u selu Lukare. aprila 1967. GAJI] Radivoja VUKADIN GA[PARI] Branka SLOBODAN Vodnik policije Dragivoje Gaji} je ro|en 5. Wegov lik }e uvek ostati u mislima k}eri Gordane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. op{tina Zemun. 26. JUNACI OT AX BINE Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. Uspomenu na poginulog Dragivoja sa~uva}e k}eri Nata{a i Ivana i porodica Gaji}. pe{adijske brigade. decembra 1953. januara 1992. Bio je na du`nosti ~etnog stare{ine. Rezervni vodnik prve klase VJ Vukadin Gaji} je ro|en 31. Vojnik VJ Slobodan Ga{pari} je ro|en 23. op{tina Srbica. sina Vladice i porodice Gaji}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1980. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. marta 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Poginuo je te no}i od dejstva neprijateqske avijacije. op{tina Ub. u selu Zvizdar. 18. Usmrtio ga je direktan pogodak u kabinu radara. Pri{tina. u selu Rzale.

kao auto-limar. GLADI[EV Lazara MIODRAG Vojnik VJ u rezervi Zoran Gvozdenovi} je ro|en 8. marta 1968. u Jo{ani~koj Bawi. Uspomenu na poginulog Milivoja sa~uva}e k}eri Slavica. maja 1999. GVOZDENOVI] Aleksandra ZORAN GLAV^I] Stojka MILIVOJE rijskog bataqona 37. Podujevo. bio vlasnik auto-mehani~arske radwe „Gvozda”. Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 7. 26. S p o m e n -k w i g a k G noj brigadi i bio je na du`nosti izvi|a~a u artiqeriji.119 JUNACI OTAXBINE 354. Albanski teroristi su pucali na vozilo kojim se Milivoje prevozio i usmrtili ga. da bi potom. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Nikola. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. k}i Natalija i porodica Gvozdenovi}. Zoran je od 7. u Kikindi. avgusta 1958. motorizovane brigade kao pionir. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Duz. kao vojnik u rezervi. u rejonu sela Prelovac. pe{adijskoj brigadi. marta 1999. Radica i Ru`ica. u selu Landovica kod Prizrena. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. maja 1960. bio na du`nosti strelca u Vojnik VJ u rezervi Milivoje Glav~i} je ro|en 22. te porodica Glav~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kur{umliji. marta 1999. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji kao vojnik u rezervi u sastavu in`iwe- Stariji vodnik prve klase VJ Miodrag Gladi{ev je ro|en 3. Zavr{io je Sred- . Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 22. maja 1999.

u Beogradu. 30. JUNACI OT AX BINE Borac minobaca~lija u 549. 30. marta 1998. i bio je u 549. godine. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. Pamti}e ga i wegovog lika se uvek se}ati k}i Dijana i wegova porodica. k}eri Sowa i Vesna. smer pe{adija. kerami~ar- Potpukovnik VJ Milorad Gli{i} je ro|en 3. u selu Planeja kod Prizrena. Zavr{io je Gra|evinsku {kolu. @eqko Gligori} je ro|en 30. Mladog vojnika }e se s qubavqu se}ati wegova porodica. motorizovanoj brigadi je od 15. marta 1999. 24. jula 1981. u selu Re~ica kod Bojnika. maja 1954. Uspomenu na tog poginulog borca ~uva}e sinovi Sa{a i Darko. u [apcu. marta 1999. usled dejstva neprijateqeve avijacije. maja 1999. 120 GLIGORIJEVI] Stanislava DOBRIVOJE GLIGORI] Bo`idara @EQKO ski smer.G S p o m e n -kk w i g a wu vojnu {kolu. Pred po~etak agresije bio je jedan od referenata u 354. u selu Novake kod Prizrena. Za- . te porodica Gligorijevi}. motorizovanoj brigadi na du`nosti poslu`ioca tenka T-55. decembra 1977. na Odeqewu za neurohirurgiju. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. GLI[I] Sibina MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Dobrivoje Gligorijevi} je ro|en 23. Poginuo je u Kur{umliji prvog dana agresije NATO-a. @eqko je te{ko povre|en u borbi s albanskim teroristima. Preminuo je sutradan u Medicinskom centru Ni{. godine. u rejonu Orahovca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1999. pe{adijskoj brigadi. U vojnoj slu`bi je od 20. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 19. januara 1955. Dobrivoje je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

u rejonu Starog Sela. Na Kosmetu se borio u 125. S p o m e n -k w i g a k G vr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u rejonu sela Ko{are. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milo{. bataqona veze. jula 1965. \akovica. Bio je strelac protivavionac. a oru|e mu je „strela-2M”. pe{adijskoj brigadi. GOCI] Novice GORAN GOBEQI] Radeta VLADAN GOLUBOVI] @arka NENAD Vojnik VJ u rezervi Goran Goci} je ro|en 20. na putu Pri{tina – Medve|a. smer veze. maja 1999. U~esnik je rata na prostoru Republike Srpske Krajine. a agresija ga je zatekla na Kosovu i Metohiji. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 12. gde je obavqao du`nost zamenika komandanta 52. Nikad ga ne}e zaboraviti wegova porodica.121 JUNACI OTAXBINE Poginuo je prilikom minobaca~kog napada albanskih terorista na vatreni polo`aj. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . 16. motorizovanoj brigadi. u Beogradu. Vladan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok je slu`io u 125. Nenad je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kraqevu. motorizovanoj brigadi kao vojnik strelac. maja 1999. u Ni{u. \akovica. Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Vladan Gobeqi} je ro|en 18. aprila 1999. aprila 1999. op{tina Uro{evac. u rejonu sela Moli}. Uvek }e ga u srcu ~uvati sin Predrag. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ bio je izvi|a~ u 2. k}i Jovana i porodica. k}i Aleksandra i wegova porodica. Nenad Golubovi} je ro|en 5. decembra 1976. sta. 19. aprila 1965. Milorad Gli{i} je poginuo 8. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije.

Zavr{io je {kolu za ma{inbravare. Poginulog borca pamti}e k}eri Vesna i Du{ica. motorizovanoj brigadi. u Zrewaninu. Mladog Grubora nosi}e zauvek u srcu wegova porodica. avgusta 1978. juna 1958. aprila 1935. u rejonu Kosova Poqa. \uro je. u selu Korita. . Bio je na du`nosti voza~a motornog vozila u izvi|a~koj ~eti 15. maja 1999. 16. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. aprila 1999. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 125. poginuo odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. te porodica Goci}. Vojnik VJ u rezervi Ranko Gruji} je ro|en 24. Borio se na Kosovu i Metohiji kao strelac u 125. u rejonu sela Junik kod Pe}i. 122 GREDEQEVI] Rade \URO Vojnik Sini{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Brestoviku kod Pe}i. 8. kod Lipika u Hrvatskoj. aprila 1999. 8. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. oklopne brigade. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ Sini{a Grubor je ro|en 11. De~ani. javio se kao dobrovoqac u redove VJ. te porodica Gredeqevi}. u selu Orlane. juna 1998. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a. dobrovoqac \uro Gredeqevi} je ro|en 29. motorizovanoj brigadi. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 21.G S p o m e n -kk w i g a Wegov lik pamti}e k}eri Jelena. @iveo je sa porodicom u Beogradu. Maja i Milica. GRUBOR Bore SINI[A GRUJI] Gvozdena RANKO Vojnik VJ u rezervi.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1999. @ivota je. Vu~itrn. septembra 1964. septembra 1956. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. aprila 1999. u selu Babotinac kod Prokupqa. Tokom agresije NATO-a.123 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GRUJI] Dragoquba DRAGAN GRUJI] Nikole MILAN GRUJI] Stanoja @IVOTA Vodnik policije Dragan Gruji} je ro|en 6. 21. 18. godine. pozadinske baze. . oktobra 1962. u Kosovskoj Mitrovici. vojnoteritorijalnom odredu. u ataru sela Lapu{nik. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Nedakovac. kao vojnik rezervista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Milan Gruji} je ro|en 28. aprila 1999. poginuo prilikom raketirawa autobusa u selu Lu`ane. Vojnik VJ u rezervi @ivota Gruji} je ro|en 10. Na Kosovu i Metohiji je tokom agresije NATO-a obavqao je du`nost kuvara u intendantskom bataqonu 202. k}i Olivera i porodica Gruji}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sanela i porodica Gruji}. Uspomenu na vojnika Gruji}a ~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. Uspomenu na lik @ivote Gruji}a ~uva}e sin Du{an. Podujevo. 1. bio je voza~ u 180. u Golubiwu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1981. op{tina Glogovac. Milan je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

3. Poginuo je prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. maja 1999. Tokom agresije borio se kao strelac 58. Se}a}e ga se k}i Qiqana i porodica Guberini}. . Na Kosmetu se borio kao poslu`ilac na protivavionskom topu u 52. godine kurs za mla|e oficire po ugovoru u [kolskom centru RV i PVO u Rajlovcu. u rejonu Savine Vode kod Pe}i. oktobra 1962. Vojnik VJ Miroslav Gucuwa je ro|en 25. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. u Lipqanu i 1987. Zoran je poginuo 14. aprila 1999. op{tina Lipqan. u Somboru. Poginuo je prilikom dejstava neprijateqeve avijacije. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Dobrotin. u rejonu Radowi~kog jezera kod \akovice. Kao vojnik je bio na du`nosti ni{anxije na protivavionskom topu 20/3 BOV-3. Stariji vodnik VJ Stariji vodnik Zoran Guxi} je ro|en 17. Lik mladog vojnika u srcu }e nositi wegova porodica. Kao predstavnik 492. 26. ma{inski smer.G S p o m e n -kk w i g a GUBERINI] ^edomira MIODRAG GUCUWA Krstivoja MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 124 GUXI] Tomislava ZORAN Vojnik VJ u rezervi Miodrag Guberini} je ro|en 25. lake pe{adijske brigade. na Aerodromu „Slatina” kod Pri{tine. Pre po~etka rata bio je rukovalac u skladi{tu za ubojna sredstva 492. kada se sa ~lanovima ekipe nalazio u skladi{tu. obavqaju}i borbeni zadatak. vazduhoplovne baze. Tokom kontrole. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. oktobra 1968. u selu Gora`devac kod Pe}i. maja 1999. novembra 1978. vazduhoplovne baze bio je u sastavu ekipe iz Komande RV i PVO koja je kontrolisala ubojna sredstva.

na borbenom polo`aju jedinice u rejonu Savinih Voda. eksplodirala je bomba u wegovoj neposrednoj blizini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Medve|a. marta 1962. marta 1965. dobrovoqac \oko Deqa je ro|en 2. poginuo prilikom napada albanskih terorista na motorno vozilo kojim se prevozio u rejonu sela Ho~a Zagradska kod Prizrena. Po~etkom agresije NATO-a mobilisan je u 58. DACI] Radoja MIODRAG DEDI] Branislava RANKO DEQA Nikole \OKO Vojnik VJ u rezervi Miodrag Daci} je ro|en 8. Zorana Guyi}a pamti}e wegovi najmiliji. u Kninu. u Pe}i. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na Saveznu Republi- . Ranko je poginuo 3. prvi je iza{ao iz skladi{ta i dok je pretr~avao do zaklona. S p o m e n -k w i g a k D usledio je napad avijacije NATO-a. k}i Jelena i porodica Daci} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. aprila 1999. laku pe{adijsku brigadu. 20. marta 1999. Usmrtili su ga geleri bombi avijacije NATO-a. kao strelac. Mobilisan je 3. Miodrag je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Nakon detonacija. maja 1999. Sinovi Nikola i Petar i porodica Dedi} pamti}e poginulog borca. maja 1956. motori- Vojnik VJ u rezervi Ranko Dedi} je ro|en 6. u 549. posebno sinovi Uro{ i Marko i k}i Jovana.125 JUNACI OTAXBINE zovanu brigadu i bio na du`nosti mitraqesca. U gra|anstvu je bio KV voza~. Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Sijarina. rektor u „Alfakomercu” i „Pelikanu”. Zavr{io je gimnaziju u rodnom gradu i bio je uspe{an di- Vojnik VJ u rezervi. Sinovi Jovan i Radoje. Ta eksplozija je usmrtila starijeg vodnika Guxi}a.

motorizovanu brigadu. motorizovanoj brigadi. kada je neprijateqeva avijacija dejstvovala na vozilo kojim su prevo`eni pripadnici Vojnik VJ u rezervi Zoran Dilpari} je ro|en 23. marta 1979. Bio je izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. aprila 1999. u selu Jela{nica. juna 1999. op{tina Leskovac. Poginuo je 10. op{tina De~ani. Vojni rok je slu`io u 37. kada su na vozilo kojim je upravqao pucali albanski teroristi. kao izvi|a~ atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane. 1. Odlikovan je Ordenom . juna 1999. javio se kao dobrovoqac i bio raspore|en u 125. Zoran je poginuo 12. Poginuo je 8. Milomir Despi} je ro|en 7. motorizovanu brigadu mobilisan je 3. DEN^I] Ratka MILE DESPI] Dragoquba MILOMIR DILPARI] Milana ZORAN Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Mile Den~i} je ro|en 27. obavqaju}i vojni~ki zadatak. u rejonu sela Gorwe Obriwe. maja 1999. Glogovac. motorizovani bataqon 37. JUNACI OT AX BINE Den~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. juna 1967. Porodica Deqa nosi}e uspomenu na poginulog branioca otaxbine. u selu Biqanovac kod Ra{ke. oktobra 1971. Bio je mobilisan kao voza~ u 3. Wegov lik osta}e u srcu i pam}ewu wegove porodice. u rejonu Guri Gat. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Sinovi Milo{ i Marko i porodica Den~i} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. 126 jedinice. u Krupwu.D S p o m e n -kk w i g a ku Jugoslaviju. motorizovane brigade. Vojnik Milomir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U 549. u rejonu sela Liko{an.

Zapamti}e ga sin Milo{. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATOa. Slavi{a je poginuo 25. Mla|i vodnik policije Sa{a Dimitrijevi} je ro|en 14. marta 1966. motorizovanu brigadu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti pr- Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 24. Porodica poginulog vojnika sa~uva}e uspomenu na wega. 14. od protivtenkovske mine u selu [utica. raspore|en je na du`nost komandira minobaca~kog odeqewa MB-60 mm. S p o m e n -k w i g a k D za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u selu Savinac kod Bojnika. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vitina. maja 1999. oktobra 1963. k}i Milica i porodica. aprila u 549. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1975. mobilisan je 3.127 JUNACI OTAXBINE vog stepena. te porodica Dimitrijevi}. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Stefan i Vladimir. godine. 28. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao desetar. u selu Liva|e kod Lipqana. Zavr{io je ~etvrti stepen ma{inske {kole i radio u preduze}u „Ciglana” iz Bojnika. DIMITRIJEVI] Bratimira SLAVI[A DIMITRIJEVI] Vuka{ina SLAVI[A DIMITRIJEVI] Nikole SA[A Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 11. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. op{tina Glogovac. u rejonu sela Posli{te kod Prizrena. Kada je po~eo rat. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Tokom agresije bio je mobilisan u Komandu Vojnog okruga Pri{tina. u Vitini.

u Ni{u. juna 1998. aprila 1999. u ataru sela Jezerce. pe{adijske ~ete. 128 DIMITRI] Milete BORISLAV DIMI] Mirka GORAN kada je po~ela agresija snaga NATO-a na SRJ mobilisan je u 64. godine. Zavr{io je Medicinski fakultet i odbranio magistarski rad. Borislav je poginuo 14. Lik mladog vojnika pamti}e wegova porodica. vojnoteritorijalni odred Vojnog odseka Pri{tina i postavqen na du`nost zamenika komandira 2. Tokom agresije NATO-a mo- . Istog dana Vojnik VJ u rezervi Dejan Dini} je ro|en 20. maja 1974. op{tina Uro{evac. na prevoju Volujak kod \akovice. op{tina Ka~anik. Porodica Dimi} }e ga se uvek se}ati. Poginuo je 31. decembra 1978. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u selu Krivenik. Uspomenu na poginulog Sa{u sa~uva}e wegova porodica. januara 1969. smer atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana. op{tina Uro{evac. Na Kosovu i Metohiji je bio raspore|en na du`nost strelca u ~eti Vojne policije specijalne namene 52. Vojni rok je slu`io od 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Zaskok. Vozilo u kojem se nalazio naletelo je na postavqenu protivtenkovsku minu. Rezervni poru~nik VJ Goran Dimi} je ro|en 15.D S p o m e n -kk w i g a aprila 1999. DINI] Jovana DEJAN Vojnik VJ Borislav Dimitri} je ro|en 22. u Crvenki. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqona Vojne policije. maja 1999. JUNACI OT AX BINE kada je na motorno vozilo u kojem se nalazio dejstvovala neprijateqeva avijacija.

u selu Oklace. Poginuo je od dejstva albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. automobiliski transportni bataqon kao voza~ teretnog motornog vozila. jula 1960. Zavr{io je Vi{u {kolu za organizaciju rada. godine. u selu Milutin Dobri} je ro|en 29. aprila 1978. DOGANXI] Milo{a MILADIN Potporu~nik policije Vojnik VJ @eqko Dini} je ro|en 24. DINI] Miroquba @EQKO DOBRI] Aleksandra MILUTIN pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. u selu Surke. mehanizovanoj brigadi. maja 1999. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Miladin Doganxi} je ro|en 29. prili- . Uspomenu na poginulog Milutina sa~uva}e porodica. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 25. Vojni rok je slu`io od 24. u rejonu sela Ka~ikol. aprila 1999. 3.129 JUNACI OTAXBINE Raka kod Ka~anika. godine. u selu Nekovac. 1. Bio je poslu`ilac na haubici 122 mm u 243. op{tina Medve|a. S p o m e n -k w i g a k D bilisan je u 559. Dejanov lik pamti}e porodica. godine. Pri pretresu terena. motorizovanu brigadu. aprila 1999. Pe}. u Petrovcu. Poginuo je od dejstva albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Doganxi} je te{ko rawen 11. upao je u zasedu i nastradao hrabro se bore}i. op{tina Glogovac. septembra 1987. juna 1998. oktobra 1965. maja 1999. Mobilisan je 6. kao strelac u 125. Wegov lik pamti}e porodica. maja 1999. op{tina Zubin Potok. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21.

Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Miodrag i Sreten. u selu Pe}ane. maja te godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. \akovica. 130 ti 15. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je {kolu u~enika u privredi i kurs za policajce. u Kraqevu. januara 1950. Bio je raspore|en na du`nost ni{anxije na borbenom desantnom motornom vozilu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. i porodica Dodi}.D S p o m e n -kk w i g a kom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. u rejonu sela Orlane. Podujevo. u Vrawu. novembra 1993. 8. a povredama je podlegao u no}i izme|u 13. oklopne brigade. aprila 1999. u selu Gliba~a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 24. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Zoran Dodi} je ro|en 12. op{tina Suva Reka. k}i Verica i wegova porodica. godine. maja 1999. Ivica je poginuo prilikom dejstva neprijateqevih aviona. novembra 1958. i 14. JUNACI OT AX BINE dio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 22. februara 1979. Mladoga vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. Na Kosmetu se borio u izvi|a~koj ~eStariji vodnik prve klase policije Milan Draga{ je ro|en 2. DODI] Save ZORAN DRAGAWAC Slobodana IVICA DRAGA[ Bo`e MILAN Vojnik VJ Ivica Dragawac je ro|en 19. Ra- . septembra 1998. op{tina Pqevqa. k}eri Milica i Ana. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Predrag.

maja 1999. u rejonu Vojnik VJ u rezervi. Branimir je poginuo od dejstva avijacije NATOa. Petar je stradao u borbi s albanskim teroristima. DRAKULOVI] Radivoja DRAGAN DUKI] Bogdana PETAR Rezervni kapetan prve klase VJ Branimir Drowak je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1943. Poginulog kapetana prve klase uvek }e se se}ati sin Dragan i porodica. Wegovog lika se}a}e se sin Stefan. U redove Vojske Jugoslavije na podru~ju Kosova i Metohije mobilisan je tokom agresije. u Kru{evcu. maja 1999. maja Vojnik VJ u rezervi Dragan Drakulovi} je ro|en 25.131 JUNACI OTAXBINE sta iz sela Kaba{a. Bio je pomo}nik vo|e smene u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. kao rezervni kapetan prve klase. 19. decembra 1947. prijavio se kao dobrovoqac i bio raspore|en za strelca u pozadinskom bataqonu 37. godine u selu Orlate. maja 1999. motorizovane brigade. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. kod sela Kori{a u op{tini Prizren. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. sin Goran i porodica Draga{. u selu Magura. i bio na du`nosti zamenika komandanta bataqona u 7. u Prizrenu. 13. Poginuo je 12. k}eri Isidora i Roksanda i porodica. Kada je po~ela agresija NATO-a. decembra 1959. S p o m e n -k w i g a k D 1972. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . DROWAK Radeta BRANIMIR sela Vitak kod Srbice. Dragan je mobilisan kao vojnik strelac u 108. op{tina Glogovac. godine. vojnoteritorijalni odred iz Prizrena. dobrovoqac Petar Duki} je ro|en 14. Poginuo je 4. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tawa. op{tina Lipqan. pe{adijskoj brigadi.

maja 1979. prilikom obavqawa borbenog zadatka. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. u Beogradu. . Glogovac. mobilisan je u artiqerijskoraketni divizion PVO 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE nik u rezervi obavqao du`nost komandira voda. oklopnom bataqonu 125. K}i Branka. Dejstvom avijacije NATO-a pogo|eno je motorno vozilo u kojem se potporu~nik nalazio. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. motorizovane brigade. diplomirani in`iwer elektronike. Ra{o Duwi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. U rejonu sela Po`ar kod De~ana albanski teroristi pogodili su tenk u kojem se nalazio vojnik Duwi}. 29. Srbica. januara 1965. Mladog vojnika }e se se}ati wegova porodica. @iveo je u Ra{koj. Posle otpo~iwawa agresije NATO-a. u rejonu sela Orlate. Wegovog `ivota i neizbrisivog lika se}a}e se porodica. Mladi vojnik je poginuo 29. \or|e je kao potporu~- Vojnik VJ Ra{o Duwi} je ro|en 7. Vuji} Mahala. u Prokupqu. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 17. januara 1969. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. Bio je ni{anxija na tenku T-55 u 3. Vojnik VJ u rezervi Ivica \eli}. u rejonu sela Veli} Mahala. \ELI] Krstomira IVICA Rezervni potporu~nik VJ \or|e Duwi} je ro|en 26. 132 DUWI] Milana \OR\E DUWI] Radovana RA[O godine. u Skopqu. \or|e je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Nikola i porodica sa~uva}e uspomenu na wega. motorizovane brigade. aprila 1999. pet dana posle otpo~iwawa agresije na SRJ. marta 1998. ro|en je 2.D S p o m e n -kk w i g a 1999.

godine. Osta}e u srcu i se}awu porodice \ilas. 26. Pe}. u rejonu Savine Vode. Za ispoqenu hrabrost odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sin Ilija i porodica \eli}. Bio je saobra}ajni policajac u 125. Poginuo je 10. u 549. sin Milo{ i porodica \oki}. na podru~ju Kosova i Metohije. pe{adijskoj brigadi. decembra 1978. marta 1999. od posledica dejstva avijacije NATO-a. kao vojni obveznik. 15. maja 1999. motorizovanoj brigadi. Ivica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1966. mobilisan je u Komandu 354. op{tina Gwilane. obavqao je du`nost voza~a u 175. u Beogradu. Poginuo je od dejstava NATO-a. pe{adijske brigade i raspore|en na du`nost blagajnika. maja Vojnik VJ Stanko \ilas je ro|en 23. Poginuo je 24. u rejonu sela Gorwa Budriga. motorizovanoj brigadi. \OKI] Zvonimira ZORAN \ILAS @arka STANKO \ORDUMOVI] Pavla BOJAN Vojnik VJ u rezervi Zoran \oki} je ro|en 25. u Kur{umliji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1998. maja 1999.133 JUNACI OTAXBINE Stanko je preminuo od povreda zadobijenih od kasetnih bombi. . S p o m e n -k w i g a k \ Uo~i agresije. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. marta 1999. u Leskovcu. na podru~ju Kosova i Metohije. 3. U Vojsci Jugoslavije. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati k}i Jelena. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 21. u Beogradu. Vojnik VJ Bojan \ordumovi} je ro|en 14. jula 1979.

u selu Qubi`da. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1988. Uspomenu na poginulog Bojana ~uva}e porodica \ordumovi}. septembra 1953. u 549. Poginuo je od posledica bombardovawa NATO-a. Preminuo je 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odBranislav \or|evi} je ro|en 20. 134 \OR\EVI] Bo`idara MILAN \OR\EVI] Dragoquba BRANISLAV ri{a. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. u Prizrenu. 3. aprila iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. motorizovanoj brigadi. godine. aprila 1977. 2. Uspomenu na poginulog Milana ~uva}e porodica \or|evi}. maja 1999. Prizren. op{tina Prizren. u rejonu Karaule „Or}u{a”. op{tina Leskovac. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika izvi|a~a. Bio je zaposlen u Zdravstvenom centru u Leskovcu. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. \OR\EVI] @ivorada RADI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Milan \or|evi} je ro|en 11. aprila 1999. u Smederevu. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Miro{evcu. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju Kosova i Metohije. Pamti}e ga k}eri Marina i Kristina i porodica \or|evi}. jula 1989. . u selu KoMla|i vodnik prve klase policije Radi{a \or|evi} je ro|en 20. juna 1970.\ S p o m e n -kk w i g a 1999. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Medicinski fakultet. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu. 1. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost telefoniste u 52. Na podru~ju Kosova i Metohije u~estvovao je u borbenim dejstvima u sastavu ratne jedinice Komande Vojnog okruga Pri{tina. na podru~ju Kosova i Metohije. koju su postavili albanski teroristi kod sela Komorane u op{tini Pri{tina. na podru~ju Kosova i Metohije. od eksplozije protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u selu Godance. maja 1999. Uspomenu na poginulog Mali{u trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. 13. u rejonu sela Bubovac. jula 1979. februara 1952. bataqonu Vojne policije. Poginuo je 31. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ivana i Sne`ana i porodica \or|evi}. \OR\EVI] Ilije MILORAD \OR\EVI] Qubi{e MALI[A \OR\EVI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 13. op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMali{a \or|evi} je ro|en 22. Gwilane. maja 1999.135 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. januara 1968. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika strelca u 52. u selu Stra`a. op{tina Kosovo Poqe. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Trstenik. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. me{ovitoj artiqerijskoj brigadi. op{tina Glogovac. . Uspomenu na poginulog Milorada ~uva}e sinovi Milo{ i Marko i porodica \or|evi}. Poginuo je 25. u Kwa`evcu. op{tina Klina. u selu Dobri Dub. Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 12.

in`iwerijskom puku. k}i Jelena i porodica \or|evi}. \akovica. u rejonu sela Pono{evac. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. op{tina \akovica. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog za- Vodnik policije Boban \or|evi} je ro|en 22. u Prokupqu. 136 datka. godine u Lebanu. u selu Vodice kod Prokupqa. septembra 1957. nai{av{i na mine albanskih terorista u se- Vojnik VJ u rezervi. 2. . jula 1969. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 29. motorizovanoj brigadi. dobrovoqac Dragoqub \or|evi} je ro|en 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati sinovi Qubi{a i Mla|an. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije i obavqao du`nost mehani~ara za vozila u 192. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije. aprila 1999. maja 1999. na podru~ju Kosova i Metohije. godine. u 125. na podru~ju Kosova i Metohije. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je 23.\ S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. jula 1977. Uspomenu na poginulog Dragoquba trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. juna 1992. \OR\EVI] Milomira DRAGI] \OR\EVI] Milutina DRAGOQUB \OR\EVI] Miodraga BOBAN Vojnik VJ u rezervi Dragi} \or|evi} je ro|en 26. JUNACI OT AX BINE lu Kraqane.

Uspomenu na poginulog Qubinka trajno }e ~uvati k}i Ivana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. op{tina Vitina. aprila 1999. . od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Bujub Mahale. Uspomenu na Sa{ka \or|evi}a sa~uva}e wegova porodica. 13. marta 1967. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira pe{adije. avgusta 1954. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata Qubinko \or|evi} je ro|en 4. godine. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. vojnoteritorijalnom odredu Suva Reka.137 JUNACI OTAXBINE unutra{wih poslova u Uro{evcu. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. \OR\EVI] Mitra SA[KO \OR\EVI] Ratka QUBINKO \OR\EVI] Svetislava MIRKO Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sa{ko \or|evi} je ro|en 25. motorizovanoj brigadi. sin Ivan i porodica \or|evi}. u Uro{evcu. u selu Re{tane. maja 1999. op{tina Suva Reka. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. u selu Re~ane. obavqao je du`nost pomo}nika komandanta za pozadinu u 70. Suva Reka. 28. u selu Borovi}e. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Ra{ka. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. Rezervni kapetan VJ Mirko \or|evi} je ro|en 3. jula 1999. na du`nosti bolni~ara u 37. Poginuo je 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kao rezervni oficir. septembra 1975. godine u selu Bina~.

Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik u 125. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati sinovi Milan i Miodrag i porodica \or|evi}. Poginuo je od dejstava albanskih terorista. Vojnik VJ Lazar \uki} je ro|en 17. Bosna i Hercegovina. u rejonu sela Ko{are. na Kosovu i Metohiji. op{tina Srbica.\ S p o m e n -kk w i g a 17. Kqu~. \OR\EVI] Tomislava VLADIMIR \OROVI] Aleksandra GORAN \UKI] Dragana LAZAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Vladimir \or|evi} je ro|en 27. motorizovanoj brigadi. u 15. Poginuo je od posledica dejstava NATO-a. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. u selu Dowi Vrbqani. u rejonu Gola ^uka. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}i Tijana i porodica \orovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od . maja 1999. Odlikovan je Ordenom Goran \orovi} je ro|en 12. u selu Sapina. godine u Kru{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopnoj brigadi. 16. godine. 138 maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. 11. Suva Reka. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1978. Bio je zaposlen u IMT „Lola” u Le{ku. op{tina Vu~itrn. 6. marta 1979. u selu Le{ak. selo Dubnica. Uspomenu na poginulog Vladimira trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. avgusta 1967. u selu Likovac. na du`nosti poslu`ioca na tenku. op{tina Leposavi}. \akovica. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik Vojske Jugoslavije. maja 1999. na podru~ju Kosova i Metohije.

op{tina De~ani. februara 1971. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. S p o m e n -k w i g a k \ brane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme profesionalne vojne slu`be u Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdu{noj odbrani uspe{no je zavr{io te~aje- . Za vreme agresije NATO-a na SRJ. \UKI] \ura|a NEDEQKO \UKI] Qubodraga Goran Merdare. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Ba~kom Jarku. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati sin Marko i porodica \uki}. kod Aleksandrovca. u rejonu sela Potpukovnik VJ @ivota \uri} je ro|en 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica \uki}. u selu Gorwa Luka. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor i Stevica. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Kur{umlija. Vojnik VJ u rezervi Goran \uki} je ro|en 7. 11. u ]upriji. Uspomenu na poginulog Lazara trajno }e ~uvati porodica \uki}. pe{adijskoj brigadi. marta 1954. aprila 1999. jula 1978. u selu Plo~a.139 JUNACI OTAXBINE marta 1999. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru. kao vojni obveznik odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj branilaca na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. aprila 1963. Poha|ao je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru. u 354. \URI] Velimira @IVOTA Vodnik prve klase policije Nedeqko \uki} je ro|en 9. op{tina Temerin.

Za iskazanu hrabrost u borbi i uspe{no komandovawe jedinicama major \uri} je odlikovan Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pru`aju}i vazduhoplovnu podr{ku snagama Pri{tinskog korpusa. marta 1999. Od septembra 1991. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ predvodio je tenkovsku ~etu T-55. avgusta 1960. Predvode}i svoje „Tigrove”. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Tokom profesionalne vojne slu`be obavqao je odgovorne du`nosti. za vreme osloba|awa sela Duqe od albanskih terorista. . Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Mladen i Milan i porodica \uri}. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. oklopne brigade. poznate po imenu „Tigrovi”. vi{e puta je pohvaqivan i nagra|ivan.\ S p o m e n -kk w i g a ve za nastavnika letewa i komandira eskadrile. Za rezultate koje je ostvario u~e}i mlade pilote toj ~asnoj profesiji. u~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. koja je na prostoru Kosova i Metohije dejstvovala u sastavu oklopnog bataqona 453. godine u Smederevu. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. te porodica \uri}. januara 1971. Republika Hrvatska. lova~ko-bombarderskog avijacijskog puka. u rejonu sela Glogovac. 98. Posthumno je unapre|en u ~in potpukovnika. u Metkovi}u. lova~ko-bombarderske eskadrile. Poginuo je 30. U toku agresije NATO-a na SRJ bio je komandant pilota 241. Uspomenu na pilota elitne eskadrile na{e vojske trajno }e ~uvati sin Aleksandar i k}i Ana. poginuo je 25. do druge polovine maja 1992. obu~avaju}i mnoge generacije tenkista. \URI] Zorana DENIS Vojnik VJ Denis \uri} je ro|en 24. na putu [timqe – Prizren. JUNACI OT AX BINE 140 \URI] \ure ZORAN Potpukovnik VJ Zoran \uri} je ro|en 24.

u Podgorici. u borbama s albanskim teroristima. u rejonu sela Orbu{a. Uspomenu na poginulog Denisa trajno }e ~uvati porodica \uri}. februara 1978. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. maja 1999. prilikom izvla~ewa povre|enih drugova. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda na podru~ju Republike Srpske Krajine. u rejonu sela Dowe Morine. u 549. na podru~ju Kosova i Metohije. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1974. Uspomenu na poginulog Aleksandra trajno }e ~uvati porodica \urovi}. Slavko \urovi} je ro|en 20. U Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik rezer- . 6. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Slavka trajno }e ~uvati porodica \urovi}. bataqonu Vojne policije. u 125. torizovanoj brigadi. u Prijepoqu Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. oktobra 1972. na podru~ju Kosova i Metohije. mo- Razvodnik VJ u rezervi Mladen Egeri} je ro|en 17. Za izuzetnu hrabrost ispoqenu u komandovawu jedinicom odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k E U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost vojnika bolni~ara.141 JUNACI OTAXBINE Obavqao je du`nost komandira voda u 5. \akovica. \UROVI] @ivka ALEKSANDAR \UROVI] Mihaila SLAVKO EGERI] Dragana MLADEN Vojnik VJ Poru~nik VJ Aleksandar \urovi} je ro|en 14. u Kru{evcu. Prizren. na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

oklopnoj brigadi. januara 1976. u rejonu sela Planeja.E S p o m e n -kk w i g a vnog sastava. 30. 2. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. motorizovanoj brigadi. op{tina Kraqevo. marta 1961. grani~nom bataqonu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 37. juna 1999. u rejonu Vojnik VJ Radoslav Erac je ro|en 22. u selu Brezovik. motorizovanoj brigadi. osmatra~ u 252. u rejonu Karaule „Vrbnica”. Klina. Uspomenu na poginulog vojnika Radoslava ~uva}e porodica Erac. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. aprila 1999. 31. na podru~ju Kosova i Metohije. u Sarajevu. maja 1999. Poginuo je u toku napada snaga NATO-a. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Unapre|en je u ~in razvodnika. Poginuo je od dejstva mina albanskih terorista. ERAC Rodoquba RADOSLAV ERDOGLIJA Dragoquba NENAD Stariji vodnik prve klase VJ Savo Erdeqan je ro|en 6. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Nenad Erdoglija je ro|en 23. 5. Uspomenu na poginulog Mladena trajno }e ~uvati porodica Egeri}. u Zrewaninu. Uspomenu na poginulog ~uva}e k}eri Aleksandra i Dragica i porodica Erdeqan. januara 1978. op{tina Prizren. maja 1999. u selu Lozno. kod U{}a. smer pe{adije. u rejonu sela Grabnik. u op{tini Prizren. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika kuvara u 55. 142 ERDEQAN Milutina SAVO Poginuo je od dejstva albanskih terorista. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u 549.

op{tina Vu~itrn. u selu Adrani. ER^EVI] Borivoja QUBIVOJE @IVI] Du{ana MOM^ILO slova Republike Srbije 28. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. @IVKOVI] Krste QUBIVOJE Vojnik VJ u rezervi Qubivoje Er~evi} je ro|en 8. oklopnoj brigadi. godine. u rejonu sela Miru{a. k}i Danijela i porodica @ivi}. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . op{tina Vu~itrn. selo Bawica. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. septembra 1969. S p o m e n -k w i g a k @ tunela Dobrostan. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Kraqevo. Uspomenu na poginulog Nenada trajno }e ~uvati porodica Erdoglija. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1998.143 JUNACI OTAXBINE Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. juna 1977. marta 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. jula 1963. 29. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika osmatra~a (plan{etar) u 252. Orahovac. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Goran i Stefan. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poMla|i vodnik policije Qubivoje @ivkovi} je ro|en 16. Mla|i vodnik policije Mom~ilo @ivi} je ro|en 18. Uspomenu na poginulog Qubivoja trajno }e ~uvati porodica Er~evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 30. op{tina Glogovac. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Samodre`a. u Ubu. u selu Samodre`a.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. u selu Rzale. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. februara 1973. specijalne brigade na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Prisjan. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pirot. Vodnik VJ po ugovoru Ivan @ivkovi} je ro|en 7. smer veze. marta 1999. januara 1968. 144 Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj Mirko @ivkovi} je ro|en 20. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u bataqonu Vojne policije za protivteroristi~ka dejstva 72. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. u Prokupqu. 26. 8. . Uspomenu na poginulog Qubivoja sa~uva}e k}i Kristina i porodica @ivkovi}. u selu Pavqe. jula 1960. juna 1997. motorizovane brigade. aprila 1999. op{tina Srbica. aprila 1999. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Orahovac. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica @ivkovi}. 8. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~koj ~eti 37. JUNACI OT AX BINE stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. jula 1981. Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}eri Aleksandra i Miqana i porodica @ivkovi}. @IVKOVI] Milovana DRAGAN @IVKOVI] Milomira MIRKO @IVKOVI] Milorada IVAN Stariji vodnik VJ Vodnik prve klase policije Dragan @ivkovi} je ro|en 29. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Pagaru{a. op{tina Novi Pazar.@ S p o m e n -kk w i g a 19.

145 JUNACI OTAXBINE Kosova i Metohije. 6. 28. oklopne brigade. sanitetskom bataqonu. op{tina Suva Reka. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a borbenog vozila u izvi|a~koj ~eti 252. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Sandra i Andrijana i porodica @ivkovi}. u rejonu sela Zrze. Za ispoqenu hrabrost u borbi protiv albanskih terorista i snaga NATOa odlikovan je Ordenom za hrabrost. u selu Dobrodeqane. aprila 1999. Prizren. aprila 1999. maja 1999. izme|u Prizrena i \akovice. na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je od napada avijacije NATO-a. 12. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. kod Daqevca. u Pirotu. . S p o m e n -k w i g a k @ U~estvovao je i u borbama za slobodu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. u selu Pukovac. septembra 1992. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radio je kao policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost bolni~ara. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. februara 1966. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. u 52. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. Vojnik VJ u rezervi Dejan @ivojinovi} je ro|en 8. u selu Rogovo. @IVKOVI] Miroslava DRAGAN @IVKOVI] Nedeqka GORAN @IVOJINOVI] Milana DEJAN Mla|i vodnik prve klase policije Vojnik VJ u rezervi Dragan @ivkovi} je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju Goran @ivkovi} je ro|en 4. u Smederevu. avgusta 1972. juna 1971.

u rejonu sela Belanica. Vojnik VJ u rezervi Predrag Zdravkovi} je ro|en 5. 146 @IKI] -KARA\OR\EVI] Milice QIQANA ZAGRA\ANIN Miroquba SLAVOQUB U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a i prvog operatera na radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe u 310. motorizovanoj brigadi. Mla|i vodnik VJ po ugovoru Slavoqub Zagra|anin je ro|en 11. op{tina Vu~itrn. . u Kragujevcu. juna 1999. Uspomenu na Qiqanu ~uva}e weno {estoro dece. Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pe}. 1. 2. od 26. zapisane su wene re~i rodoqubqa: „Brani}u Srbiju i kad budem mrtva…” Poginula je prilikom obavqawa borbenog zadatka. u selu Prilu`je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. JUNACI OT AX BINE U listu „Svet”. marta 1957. Bila je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije tokom agresije NATO-a na SRJ i dejstava albanskih terorista na prostoru Kosova i Metohije. k}i Tijana i porodica @ivojinovi}. u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1956. aprila 1999. ZDRAVKOVI] Du{ana PREDRAG Dobrovoqac VJ Qiqana @iki}-Kara|or|evi} je ro|ena 9. u Kragujevcu. u rejonu sela Qubeni}. 4.@ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati sin Stefan. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. aprila 1999. novembra 1969. Uspomenu na poginulog Slavoquba trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Zagra|anin. u selu [tavqe kod Sjenice. aprila 1999.

motorizovanoj brigadi. juna 1999. kao vojni obveznik. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. Vu~itrn. vojnoteritorijalnom odSlavi{a Zdravkovi} je ro|en 15. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 18. u selu Prilu`je. Poginuo je u sukobima s albanskim teroristima. oko 15 sati. u selu Parlovcu. od rana zadobijenih u sukobima s albanskim teroristima u selu Gorwi Mijali}. vojnoteritorijalnom odredu. Miqana i Jovana. k}eri Mirjana i Dragana i porodica Zdravkovi}. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati sin Du{an. Uspomenu na poginulog Milovana trajno }e ~uvati sin Zdravko. u op{tini Gwilane. maja te godine. u op{tini Vu~itrn. bio je bolni~ar u 54. maja 1999. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. juna 1978. Poginuo je u sukobima s . Bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije u 54. te porodica Zdravkovi}. aprila 1961. 18. maja 1999. u selu Prilu`je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 18. Razvodnik VJ Neboj{a Zdravkovi} je ro|en 19. op{tina Vu~itrn. avgusta 1965. S p o m e n -k w i g a k Z U Vojsci Jugoslavije. ZDRAVKOVI] Miodraga MILOVAN ZDRAVKOVI] Radojka SLAVI[A ZDRAVKOVI] Stojana NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Milovan Zdravkovi} je ro|en 27. u 54. k}eri Milica. na prostoru Kosova i Metohije. Preminuo je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. 8. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Gorwi Mijali}.147 JUNACI OTAXBINE redu. u selu Gorwi Mijali}. vojnoteritorijalnom odredu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a u 125.

Z S p o m e n -kk w i g a albanskim teroristima za vreme agresije NATO-a na SRJ. \akovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. godine. na du`nosti operatera u 175. kapetan Zaim Ibra je obavqao du`nost komandanta in`iwerijskog bataqona u 549. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Istok. 148 ZUVI] Milo{a NENAD godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. maja 1999. februara 1959. Vojnik VJ u rezervi Bojan Zlatanovi} je ro|en 10. ZLATANOVI] Jelice BOJAN IBRA Ganija ZAIM Mla|i vodnik policije Nenad Zuvi} je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. maja iste Kapetan VJ Zaim Ibra je ro|en 1. Preminuo 31. 28. smer in`iwerije. JUNACI OT AX BINE devcu. Mahala Mutivode. Tokom agresije NATOa na SRJ i oru`anih dejstava albanskih terorista na Kosovu i Metohiji bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. juna 1999. u op{tini Prizren. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. U toku agresije NATOa na SRJ i sukoba s albanskim teroristima na Kosovu i Metohiji. 5. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u selu Qumbarda. oktobra 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je na zadatku. pe{adijskoj brigadi. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Mr~aja. 19. u Lebanu. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. u selu Me- . Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati porodica Zlatanovi}. oktobra 1975. u Gorwem Qubiwu. juna 1974. op{tina De~ani.

IVANKOVI] Mate KRUNOSLAV voqac u Vojsci Jugoslavije. 16. Poginuo je 29. Prizren. u [idu. u Kraqevu. Tokom agresije NATO-a na SRJ bio je dobro- Rezervni vodnik VJ Predrag Ivanovi} je ro|en 23. juna 1968. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Ivica Ivanovi} je ro|en 12. na podru~ju Kosova i Metohije. motorizovanoj brigadi. motorizovanoj brigadi. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Re~are. IVANOVI] Ivana IVICA IVANOVI] Radoslava PREDRAG Kapetan prve klase VJ Krunoslav Ivankovi} je ro|en 10. na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na kapetana Zaima trajno }e ~uvati sin Damir i porodica Ibra. januara 1955. Poginuo je prilikom Vojnik VJ u rezervi. u selu Ba~ki Breg. \akovica. 14.149 JUNACI OTAXBINE odbijawa napada albanskih terorista. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1964. te porodica Ivankovi}. u rejonu Karaule „Ko{ara”. izvla~e}i poginulog vojnika Negi}a. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Rajko i Ivan i porodica Ivanovi}. Sombor. U toku agresije NATOa na SRJ obavqao je du`nost komandira ~ete u 125. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. maja 1999. u rejonu Karaule „Ko{are”. S p o m e n -k w i g a k I motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Krunoslava trajno }e ~uvati k}eri Sindi i EndiAmida. .

artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 31. 150 IVANOVI] Stanimira VELIMIR IVANOVI] Tomislava ZORAN komandnog diviziona 52. juna 1964. bio je u sastavu Vojnik VJ Du{an Ivan~evi} je ro|en 29. aprila 1999. marta 1999. u Beogradu. \akovica. IVAN^EVI] Dragana DU[AN Desetar VJ Vojnik VJ u rezervi Velimir Ivanovi} je ro|en 19. u rejonu sela Grabnik. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je u ulozi poslu`ioca na radaru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. januara 1978. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati porodica Ivanovi}. u Trsteniku. oklopnoj brigadi. Uspomenu na desetara Zorana sa~uva}e porodica Ivanovi}. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati k}i Tatjana i porodica Ivanovi}.I S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ obavqao je du`nost komandira tenka u 252. maja 1999. dok su trajala borbena dejstva. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radiofoniste . na du`nosti voza~a u 354. Zoran Ivanovi} je ro|en 22. Pri{tina. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. pe{adijskoj brigadi. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Klina. jula 1978. 18. u Prokupqu. u rejonu sela Lukare. od dejstva protivradarske rakete avijacije NATO-a u selu Qug Bunar. na podru~ju Kosova i Metohije. 2. Na Kosovu i Metohiji.

Uspomenu na poginulog vojnika Du{ana sa~uva}e porodica Ivan~evi}. u selu Kraqane. godine. S p o m e n -k w i g a k I plan{etiste i operatera na radaru u 310. Zavr{io je SredVojnik VJ u rezervi Milovan Ivovi} je ro|en 3. u selu Dowi Drenovac. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1979. op{tina Prokupqe. in`iwerijskog puka kao radiotelegrafista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.151 JUNACI OTAXBINE U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Ivkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radio-telegrafiste. samohodnom raketnom puku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. avgusta 1973. maja 1999. 24. u Pe}i. Poru~nik policije Radi{a Ivkovi} je ro|en 7. avgusta 1955. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. op{tina [abac. jula 1973. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . wu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. aprila 1999. @itora|a. 16. Tada je Du{an izgubio `ivot. 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. neprijateqeva protivradarska raketa neposredno je pogodila wegov radar. \akovica. u selu Baj~ince. Bio je na du`nosti komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. op{tina Prizren. Uspomenu na poginulog Radi{u ~uva}e k}i Qiqana. u selu Tabanovi}. sin Dragan i porodica Ivkovi}. na putu Mali{evo – Orlate. IVKOVI] @ivadina DEJAN IVKOVI] Save RADI[A IVOVI] Slobodana MILOVAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ivkovi} je ro|en 3.

maja 1999. Vozilo u kojem se nalazio potpukovnik Ivo{evi} je. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. pe{adijskoj bazi. 30. pri obavqawu borbenog zadatka. na putu Pri{tina – Leskovac. JUNACI OT AX BINE {io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. U~estvovao je u ratnim dejstvima na podru~ju Republike Srpske Krajine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. 152 IGI] Slobodana TOMISLAV Vodnik prve klase VJ po ugovoru Tomislav Igi} je ro|en je 15. novembra te godine na VMA identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. op{tina De~ane. Uspomenu na vojnika Milovana sa~uva}e k}i Tijana i porodica Ivovi}. oko 15. avgusta 1948. Poginuo je 9. Zavr{io je kurs za rukovaoce ubojnim sredstvima u Tehni~koj sredwoj vojnoj {koli u Kru{evcu. u selu Perna. kod sela Ka~ikol. septembra 1971. Preminuo je 7. Poznato je da su kolonu motornih vozila u kojoj se Igi} nalazio napali albanski teroristi. kada su vozilo u kojem se nalazio projektilom iz ru~nog baca~a pogodili albanski teroristi u selu Crnobreg. IVO[EVI] Pere SIMO Potpukovnik VJ Simo Ivo{evi} je ro|en 26. na du`nosti na~elnika Organa za informisawe i moral. Vrgin Most. Radio je na tim poslovima u 201. Zavr- . u Ni{u. Tomislav je nestao 3. Dana 23. marta 1999.10 ~asova. maja 1999. te porodica Ivo{evi}. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}eri Sne`ana i Ivana. vojnoteritorijalnog odreda. kada se vra}ao sa slu`benog puta iz Prizrena. nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Slavujevac i tom prilikom je Simo te{ko povre|en.I S p o m e n -kk w i g a je u sastavu 177.

Uspomenu na poginulog vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ili}. 19. Vojnik VJ Predrag Igwatovi} je ro|en 14. ILI] Aleksandra DU[KO ILI] Dragana ZORAN IGWATOVI] Jugoslava PREDRAG Mla|i vodnik prve klase policije Du{ko Ili} je ro|en 24.153 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I Uspomenu na vodnika Tomislava sa~uva}e porodica Igi}. decembra 1978. . u selu Trebiwa. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Vojnik VJ Zoran Ili} je ro|en 3. u Aran|elovcu. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. jula 1977. Uspomenu na Predraga Igwatovi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Karaule „Mitar Vojinovi}”. u Beogradu. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. aprila 1999. juna 1968. avgusta 1990. u Po`arevcu. u selu Movqane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Suva Reka. \akovica. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. U Vojsci Jugoslavije osposobqen je za du`nosti protivpo`arca u Gardijskoj brigadi. @ivot je izgubio od protivpe{adijske mine dok je obavqao vojni~ku du`nost. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je predano obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Kur{umlija. prilikom dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Mladen i porodica Ili}. 16. 20.

. 15. aprila 1999. Poginuo je obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 20. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. \akovica. u rejonu sela Reqeqan. oktobra 1971. juna 1978. Za ispoqeno juna{tvo odlikovan je Ordenom za hrabrost. kao vojnik grani~ar. Uspomenu na hrabrog vojnika Radi{u sa~uva}e porodica Ili}.\ S p o m e n -kk w i g a ILI] Dragi{e DEJAN ILI] @ivorada RADI[A JUNACI OT AX BINE 154 ILI] Milana RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Ili} je ro|en 29. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 4. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. grani~nog bataqona. u Ubu. avgusta 1978. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 159. bataqona Vojne policije. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 30. 11. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. na du`nosti protivavionca raketa{a na „streli 2M”. maja 1999. u Leskovcu. Pre{evo. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu Karaule „Ko{are”. u Kragujevcu. Uspomenu na borca Dejana sa~uva}e k}i Marija i porodica Ili}. Uspomenu na poginulog vojnika Radi{u Ili}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Karaule „Ko{are”. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. \akovica.

godine raketirala avijacija NATO-a. u selu Kostadinovac. @ivot je izgubio u selu Lu`ane. u autobusu koji je 1. op{tina Mero{in. dobrovoqac Toplica Ili} je ro|en 3. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. novembra 1951. Poginuo je 24. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. .155 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B ILI] Nedeqka MILIVOJE ILI] Radi{e TOPLICA ILI] Radovana MIROSLAV Rezervni kapetan prve klase VJ Milivoje Ili} je ro|en 11. januara 1961. u Kur{umliji. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Ili} je ro|en 23. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. pe{adijske brigade. u selu Lugav~ina. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. op{tina Smederevo. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}eri Marija i Milena. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a u Kur{umliji. Podujevo. u selu Vla{ki Drenovac. pozadinske baze. decembra 1962. kao osmatra~ vazdu{nog prostora. Uspomenu na borca Miroslava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e sinovi Bojan i Zoran i porodica Ili}. na du`nosti referenta u odeqewu za operativno-nastavne poslove. Poginuo je 27. u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Klina. Vojnik VJ u rezervi. sin Mario i porodica Ili}. aprila 1999.

4. pe{adijske brigade. kao strelac. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijskog diviziona protivvazdu{ne odbrane 3. te{ko je rawen pri obavqawu borbenog zadatka. u Leskovcu.I S p o m e n -kk w i g a ILI] Radoja DRAGAN ILI] Radomira BRATISLAV JUNACI OT AX BINE 156 ILI] Stane SA[A Vojnik VJ u rezervi Dragan Ili} je ro|en 21. juna iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . Uspomenu na Bratislava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. Prizren. u rejonu sela Orlate. Glogovac. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe vojnog voza~a. u Leskovcu. motorizovane brigade. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Vojnik VJ Bratislav Ili} je ro|en 4. septembra 1971. Uspomenu na rezervistu Sa{u sa~uva}e k}i Marija. 354. maja 1999. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 2. artiqerijske baterija protivvazdu{ne odbrane. sin Marko i porodica Ili}. Uspomenu na Dragana sa~uva}e k}i An|ela i porodica Ili}. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Ili} je ro|en 18. motorizovane brigade. kao vojnik strelac. juna 1999. maja 1999. u rejonu Ho~a Zagradska. Dana 12. Preminuo je 7. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1978. u Prokupqu. motorizovanog bataqona 37. decembra 1967.

Trajnu uspomenu na wega ~uva}e sin Milan i porodica Ili}. op{tina Klina. januara 1973. Oteli su ga albanski teroristi. u Uro{evcu. 9. aprila 1999. a povredama je podlegao 7. 1. ILI] Cvetka SINI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Ili} je ro|en 20. mehanizovane brigade. juna 1970. u selu Belanica. Potporu~nik policije Novica Ili} je ro|en 9. 3. avgusta 1999. u Kosovskoj Kamenici. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. godine. op{tina Kosovska Kamenica. jugoisto~no od sela Bok{i}. sin Milo{ i porodica Ili}. Uspomenu na vojnika Sini{u sa~uva}e porodica Ili}. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Kosovska Kamenica Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. U borbi s albanskim teroristima te{ko je rawen. u rejonu Bandere. decembra 1959. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. u selu Dowa [ipa{nica. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Suva Reka. op{tina Kosovska Kamenica. godine.157 JUNACI ILI] Stanoja GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I ILI] Tihomira NOVICA Zauvek }e ga pamtiti k}i Milica. avgusta iste godine u selu Koretin. a wegovo telo je prona|eno 2. juna 1983. Vojnik VJ u rezervi Sini{a Ili} je ro|en 26. maja 1999.

u Grdelici. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti u 168. op{tina Leskovac. Vojnik VJ u rezervi Zvezdan Jaji} je ro|en 25. Uspomenu na borca Miloja sa~uva}e sinovi Dejan i Darko i porodica Jakovqevi}. Uspomenu na Zvezdana zauvek }e nositi u srcu porodica Jaji}. mehanizovane brigade. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade kao voza~ motornog vozila. u selu Skukovo. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 542. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. kao vojnik strelac. u Novom Pazaru. dobrovoqac Miloje Jakovqevi} je ro|en 6. oktobra 1955. 31. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na vojnika @ivojina sa~uva}e k}eri Duwa i Jovana. u selu Pecka. Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1967. maja 1999. u rejonu sela Planeja. op{tina Ose~ina. . u borbi s albanskim teroristima. Novi Pazar. 31. Poginuo je 17. aprila 1999. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. te porodica Ili}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243.I S p o m e n -kk w i g a ILI] ^edomira @IVOJIN JAJI] Milana ZVEZDAN JUNACI OT AX BINE 158 JAKOVQEVI] Borivoja MILOJE Vojnik VJ u rezervi @ivojin Ili} je ro|en 30. marta 1962. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a.

Uspomenu na wega zauvek }e ~uvati porodica. u Prokupqu.159 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JANI] Jovana ALEKSANDAR JANI]EVI] Aleksandra DEJAN JANI]IJEVI] Slavimira QUBI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Jani} je ro|en 10. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu sela Lukare. 1. januara 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 18. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. godine. Vojnik VJ u rezervi Qubi{a Jani}ijevi} je ro|en 30. Pri{tina. Prizren. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na Qubi{u sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Jani}ijevi}. juna 1999. u rejonu sela Planeja. februara 1978. Poginuo je u borbi protiv albanskih teroristi. u ulozi vojnog policajca. marta 1970. kao strelac. 11. . u selu Kijevo. op{tina Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Vojnik VJ Dejan Jani}evi} je ro|en 5. u selu Dobre Vode. op{tina Klina. pe{adijske brigade. Uspomenu na vojnika Dejana sa~uva}e porodica Jani}evi}. septembra 1998. maja 1999. u Prizrenu. maja 1999. motorizovane brigade.

Poginuo je 23. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Vojnik VJ u rezervi Dragan Jankovi} je ro|en 8.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Milovana SR\AN JANKOVI] Radojke DRAGAN JUNACI OT AX BINE 160 JANKOVI] Stanimira GAVRILO Vojnik VJ Sr|an Jankovi} je ro|en 18. motorizovane brigade. januara 1978. 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada su motorno vozilo u kojem se nalazio napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. u selu Ribare. u Vrawu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao vojnik voza~. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. septembra 1963. . Uspomenu na vojnika Gavrila sa~uva}e sinovi Marko i Aleksandar. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Vladan i porodica Jankovi}. kao voza~. Uspomenu na vojnika Sr|ana sa~uva}e porodica Jankovi}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Lebane. 29. u rejonu Prizrena. pe{adijske brigade. Istok. motorizovane brigade. te porodica Jankovi}. u rejonu sela Ku{lin. maja 1999. decembra 1971. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Vojnik VJ u rezervi Gavrilo Jankovi} je ro|en 22. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u selu Sli{ane. Kru{evac. godine. maja 1999. maja 1999. za vreme obavqawa borbenog zadatka. op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

motorizovanog bataqona 37. na du`nosti komandira voda. S p o m e n -k w i g a k J JANKOVI] Tomislava DRAGOSLAV JASNI] Miodraga DRAGAN hica albanskog teroriste. u Le{ku. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je u 230.161 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na borca Dragoslava sa~uva}e k}eri Jana i Ninoslava i porodica Jankovi}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. motorizovane brigade. marta 1957. u selu ]amurlija kod Ni{a. te porodica Jasni}. . samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. marta 1999. smer pe{adije. 12. Ra{ka. neposredno iznad jedinice u kojoj se nalazio. Poginuo je 31. na du`nosti komandira odeqewa. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}i Mirjana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Dragoslav Jankovi} je ro|en 20. maja 1968. marta 1961. aprila 1999. JASNI] Stanimira RADOJICA Vojnik VJ u rezervi. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 58. smrtno je pogo|en iz Mla|i vodnik VJ u rezervi Radojica Jasni} je ro|en 25. sinovi Milan i Miroslav. prilikom eksplozije projektila u vazduhu. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za rad na osmatra~kom radaru u raketnoj bateriji protivvazdu{ne odbrane „KUB-M”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in mla|eg vodnika. u Boqevcu. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. lake pe{adijske brigade. Rezervni kapetan VJ Dragan Jasni} je ro|en 5. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela Trstenik. op{tina Leposavi}. u Ni{u.

J S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. Uspomenu na Radojicu Jasni}a sa~uva}e wegova porodica. decembra 1974. u Kola{inu. Suva Reka. motorizovane brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. kao vojnik strelac. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. \akovica. maja 1999. Kosovska Mitrovica. aprila 1978. op{tina Suva Reka. maja 1999. juna 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Milana Jevtovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je 21. u Gorwem Milanovcu. na putu Suva Reka – Re{tane. 11. u Beogradu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. kao dobrovoqac strelac. Vojnik VJ u rezervi. od dejstva protiv- . 162 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 11. JUNACI OT AX BINE tenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu Timo~ina. u rejonu Karaule „Ko{are”. 3. maja 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Jeli} je ro|en 27. JEVTOVI] Radojka MILAN JEVTI] Velimira BOJAN JELI] Laki}a MILORAD Vojnik VJ Milan Jevtovi} je ro|en 5. Uspomenu na Bojana Jevti}a sa~uva}e k}i Marijana i porodica Jevti}. februara 1976. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine u selu Bajgora. mehanizovane brigade. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. dobrovoqac Bojan Jevti} je ro|en 2. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999.

juna 1999. Poginuo je u motornom vozilu. op{tina Glogovac. koje su 23. napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. u Strazburu. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. Poginuo je od protivtenkovske mine. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog vojnika Ivicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. maja 1999. maja 1976. . Uspomenu na vojnika Iliju Jeli~i}a ~uva}e wegova porodica. 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pri{tini. Vojnik VJ u rezervi Vladica Jeremi} je ro|en 12. maja 1965. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 115. Francuska. u ulozi telefoniste. u ~ijem stroju je uspe{no polo`io i sve ispite iz vojni~kih vrlina i patriotizma. Uspomenu na Vladicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. na du`nosti vojnika voza~a. novembra 1978. Pri{tina. Vojni rok slu`io je u 549. Vojnik VJ Ilija Jeli~i} je ro|en 15. u Novom Sadu.163 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J Uspomenu na wega ~uva}e sin @arko i porodica Jeli}. 13. JEREMI] Miladina IVICA JEREMI] Milutina VLADICA JELI^I] Nikole ILIJA Vojnik VJ u rezervi Ivica Jeremi} je ro|en 29. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu sela ]irez. gde je zavr{io sredwu {kolu. juna 1999. Istok. na Vrawevcu.

op{tina Lipqan. \akovica. De~ani. kao vojnik strelac. u rejonu Ko{ara. motorizovane brigade kao. Vojnik VJ Stanoje Jovanovi} je ro|en 23. oklopne brigade. u rejonu sela Ko{are. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pri{tini.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Borivoja DRAGAN JOVANOVI] Branislava BOJAN JUNACI OT AX BINE 164 JOVANOVI] Dragi{e STANOJE Vojnik VJ u rezervi Dragan Jovanovi} je ro|en 1. 12. 20. januara 1978. kao vojnik strelac. aprila 1999. januara 1978. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Gaxinom Hanu. Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 2. maja 1999. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e wegovo troje dece i porodica Jovanovi}. u selu Gorwa Gu{terica. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Stanoja Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. . Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. januara 1969. 11. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. u selu Dobra. vojnik strelac. op{tina Golubac.

29. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Uspomenu na poginulog Slavi{u ~uva}e wegova porodica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. \akovica. u Ni{u. . oktobra 1979. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na du`nosti voza~a motornog vozila i poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. Mla|i vodnik policije Slavi{a Jovanovi} je ro|en 29. u Leskovcu. 9. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u [trpcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na poginulog vojnika Milovana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina [trpce. Bio je policajac u Policijskoj stanici [trpce. 27. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. motorizovane brigade na du`nosti poslu`ioca u tenku T-55. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. februara 1999. septembra 1977. godine. Vojnik VJ Milovan Jovanovi} je ro|en 7. aprila 1974. maja 1999. u rejonu Dowa Morina. Prizren. u rejonu sela Pirane.165 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Zorana BOJAN JOVANOVI] Jovice SLAVI[A JOVANOVI] Milivoja MILOVAN Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 9. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Brod. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

smer artiqerije. 17. grani~nog bataqona. Vojnik VJ Dejan Jovanovi} je ro|en 5. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Prizren. . u rejonu Kamena Glava. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 55. juna 1999. maja 1999. motorizovane brigade. juna 1967. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Trnava. u Boru. na du`nosti komandira voda. juna 1979. Novi Pazar. 24. januara 1979. u selu Planeja. u Kosovskoj Mitrovici. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu me{ovitog protivoklopnog artiqerijskog diviziona 37. u ulozi strelca. aprila 1999. 5. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Miroslava RADE JOVANOVI] Miroslava DEJAN JUNACI OT AX BINE 166 JOVANOVI] Rajka MILETA Vojnik VJ Rade Jovanovi} je ro|en 28. Poginuo je u motornom vozilu koje je nai{lo na protivtenkovsku minu. mehanizovane brigade. Uspomenu na Mileta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Bawica. selo Kuki} Mahala. Rezervni potporu~nik VJ Mileta Jovanovi} je ro|en 22.

k}i Andrijana i porodica Jovanovi}. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. Poginuo je na borbenom zadatku. borio se protiv albanskih terorista i agresora za odbranu slobode otaxbine. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 202. gde je bio na du`nosti voza~a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. pozadinske baze. 8.167 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Srboquba @IVORAD JOVAN^EVI] Milana DRAGO[ JOVI] Aleksandra SR\AN Vodnik policije @ivorad Jovanovi} je ro|en 5. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. k}i Marija i porodica Jovan~evi}. avgusta 1963. u selu Plo~e. marta 1966. aprila 1999. op{tina Ub. Uspomenu na lik Sr|ana Jovi}a ~uva}e wegovi sinovi Aleksandar i Lazar i porodica Jovi}. u selu Kowu{evac. Uspomenu na wega ~uva}e wegovi sin Milan. Uspomenu na poginulog @ivorada ~uva}e sin Nikola. Poginuo je na zadatku 22. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . na du`nosti strelca. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Jovi} je ro|en 10. u rejonu sela Kon~uq kod Bujanovca. juna 1999. oktobra 1967. op{tina Aleksandrovac. prevoze}i materijalna sredstva. op{tina Podujevo. pe{adijskoj brigadi. Vojnik VJ u rezervi Drago{ Jovan~evi} je ro|en 30. maja 1999. Kao vojni obveznik. oktobra 1984. u Leskovcu. 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Gorwe Prekaze. Srbica. sa ratnim rasporedom u 7. u selu Paquvi.

Vojnik VJ u rezervi Novica Jov~i} je ro|en 21. kada je avijacija NATO-a bombardovala \akovicu. januara 1966. Poginuo je 28. 13. juna 1995. godine. vojni obveznik Novica Jov~i} spremno se odazvao i kao artiqerac borio u sastavu 549. marta 1963. 1. u rejonu Karaule „Goro`up”. Ubili su ga pripadnici KFOR-a. Prizren. u preduze}u „Polet”. u mestu Lebane. u Nik{i}u. Na poziv za odbranu otaxbine. Uspomenu na palog artiqerca ~uva}e porodica Jov~i}. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u Klini. Uspomenu na Dejana Jovovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.J S p o m e n -kk w i g a JOVOVI] Milomira DEJAN JOVOVI] Radivoja VESELIN JUNACI OT AX BINE 168 JOV^I] Vuka{ina NOVICA Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Jovovi} je ro|en 25. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik rezervnog sastava policije Veselin Jovovi} je ro|en 8. . marta 1999. Kao grafi~ki radnik sa sredwom stru~nom spremom radio je u rodnom gradu. godine. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. juna 1971. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. juna 1999. u Pri{tini. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet.

maja 1999. u rejonu Maje Glave. u selu Pantina. op{tina Vu~itrn. godine. Ko{are. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. marta 1976. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 15. u selu Kraqani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kraqevu. novembra 1953. motorizovane brigade i hrabro se borio obavqaju}i du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja. op{tina De~ani. godine. aprila 1999. februara 1980. na putu Pantina – Vu~itrn. Vodnik prve klase policije Bo`o Jokanovi} je ro|en 21. Kao dobrovoqac pristupio je borbenom stroju 125. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Joki}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1968. Milan Joki} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stevan i Strahiwa i porodica Jokanovi}. u De~anima. . 17. dobrovoqac Milan Joki} je ro|en 4. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi. \akovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Novom Sadu. U~estvovao je u odbrani slobode i nezavisnosti Republike Srpske Krajine i Republike Srpske.169 JUNACI JOJI] Dragog GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOKANOVI] Jovana BO@O JOKI] Batri}a MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Goran Joji} je ro|en 7. aprila 1999. op{tina Vu~itrn. juna 1995. 16.

na prevoju Volujak. godine u Novom Milo{evu. u Plandi{tu kod Vr{ca. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Joksi}. vojnik voza~ Vladimir Joksi} je. 30. u sastavu 52. Poginuo je usled dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. oktobra 1956. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina \akovica. na putu izme|u Pri{tine i Prizrena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1979. maja 1999. godine. op{tina \akovica. februara 1978. kada je poginuo. aprila 1999. 26. Vojnik VJ Sa{a Jorgovan je ro|en 6. bataqona vojne policije. marta 1999. Vodnik prve klase policije Radovan Jorgin je ro|en 30. . novembra 1979. upao u zasedu albanskih terorista. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. na du`nosti voza~a motornog vozila. na du`nosti vojnika ni{anxije na oklopnom transporteru.J S p o m e n -kk w i g a JOKSI] Milivoja VLADIMIR JORGIN Radovana RADOVAN JUNACI OT AX BINE 170 JORGOVAN Mite SA[A Vojnik VJ Vladimir Joksi} je ro|en 17. u Beogradu. kod sela Pono{evac. Uspomenu na neustra{ivog borca ~uva}e porodica Jorgovan. 14. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Be~ej. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Monika i Marina i porodica Jorgin. Obavqaju}i borbeni zadatak. Vojni rok je slu`io u Komandi Pri{tinskog korpusa. Vojnik Sa{a Jorgovan odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ Rade Joti} je ro|en 3. u Zemunu. aprila 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Josi}. maja 1999. u selu Gledi}. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar. \akovica. Kao dobrovoqac stupio je u 125. poginuo je 16. Dobrovoqac Milosav Jo{ovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nom bataqonu na Karauli „Goro`up”. u Kostolcu. u rejonu Karaule „Goro`up”. Prizren. op{tina Kraqevo. Kao dobrovoqac strelac stigao je na Kosovo i Metohiju u stroj 125. Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. \akovica. Odlu~no odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. motorizovane brigade. te porodica Jo{ovi}. . Ko{are. dobrovoqac Nikola Josi} je ro|en 14. 27. aprila 1999. Uspomenu na dobrovoqca Nikolu Josi}a ~uva}e wegove k}eri Nikolina i Jelena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Zavr{io je Sredwu elektrotehni~ku {kolu. Vojni rok je od septembra 1998.171 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B JOSI] Dragutina NIKOLA JOTI] Jovana RADE JO[OVI] Radovana MILOSAV Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Joti}. poginuo je 4. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. slu`io u 55. u rejonu Karaule „Ko{are”. dobrovoqac Milosav Jo{ovi} je ro|en 26. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Odlu~no brane}i otaxbinu od albanskih terorista. maja 1956. na du`nost strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. jula 1960.

Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. aprila 1999. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. na poziv otaxbine. u Kraqevu. u sastavu 15. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. 2. na du`nost voza~a tenka. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Pri{tini. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kalajxi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. KASEMOVI] Kasema BERSIM Vojnik VJ u rezervi Du{an Kalajxi} je ro|en 27. oklopne brigade. Vojnik VJ Bersim Kasemovi} je ro|en 19. Kao vojni obveznik borio se u sastavu in`iwerijskog bataqona 252. maja 1999. u rejonu razme{taja svoje jedinice u selu Grabnik. marta 1976. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti in`iwerca pionira. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kasemovi}. Klina. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Karxovi} je ro|en 18. Vojnik Bersim Kasemovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada su albanski teroristi iz zasede napali vozilo u kojem se i on nalazio. u rejonu sela Mali{evo. aprila 1999.K S p o m e n -kk w i g a KALAJXI] Sretena DU[AN KARXOVI] Vladana SA[A JUNACI OT AX BINE 172 Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Karxovi}. Kao vojni obveznik. 15. u ^a~ku. decembra 1971. stao je u stroj 252. 12. juna 1978. u Smederevskoj Palanci. .

Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. hrabro se borio za odbranu Republike Srpske Krajine. Vi{e od 17 meseci borio se u stroju branilaca Republike Srpske Krajine. januara 1974. Dobrovoqac Mirko Kevi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 6. na du`nost poslu`ioca mitraqeza. u Vaqevu. 4. u sastavu 125. motorizovane brigade. dobrovoqac Miomir Kati} je ro|en 25. Tom prilikom ugasio se `ivot borca i rodoquba iz Vaqeva. vozilo kojim se prevozio Mirko Kevi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Likovac. u Zemunu. U tim borbama je rawen i progla{en za invalida rata.173 JUNACI KATI] Radoice MIOMIR OTAXBINE ~uva}e sin Dragan. Uspomenu na wegov lik Vojnik VJ u rezervi. juna 1999. i na Kosovu i Metohiji. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kevi}. motorizovane . U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. u rejonu sela Orlate. septembra 1963. u 37. Od novembra 1992. jula 1958. Glogovac. Zavr{io je sredwu {kolu. Iako invalid. motorizovanu brigadu. Kao dobrovoqac strelac stao je u stroj branilaca slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. te porodica Kati}. k}eri Marina i Sla|ana. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbe- KENI] Koste MILAN Desetar VJ u rezervi Milan Keni} je ro|en 5. izme|u ostalog i u borbama za Vukovar. S p o m e n -k w i g a k K KEVI] Veroquba MIRKO nog zadatka. Mirko Kevi} se sam javio da brani otaxbinu i kao dobrovoqac stupio u oklopni bataqon 37. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a na borbeni polo`aj wegove jedinice. Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Mirko Kevi} je ro|en 23. maja 1999.

Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vr{ac. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. gde je obavqao Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Kirhner je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. marta 1999. Nakon zavr{et- . U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. u Bugojnu. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1993. januara 1979. u rejonu Stani Batu{es. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju sela Brestovac. JUNACI OT AX BINE du`nost saobra}ajnog policajca. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. kao desetar. maja 1999. 26. Uspomenu na mladog saobra}ajnog policajca Vojske Jugoslavije ~uva}e porodica Kepi}. 174 KEPI] Mla|ana SLAVI[A KIRHNER Radivoja @EQKO Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Zrewaninu. De~ani. Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na desetara Milana ~uva}e porodica Keni}. KISIN Nikole ALEKSANDAR Vojnik VJ Slavi{a Kepi} je ro|en 18. 11. obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. Poginuo je. motorizovane brigade. juna 1970.K S p o m e n -kk w i g a brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. 3. oktobra 1972. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. u rejonu Savinih Voda kraj Pe}i. u Vr{cu. u jedinicu Vojne policije 125. op{tina Orahovac. od dejstva avijacije NATO-a. dobrovoqac Aleksandar Kisin je ro|en 10.

dobrovoqno se javio u 549. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Posle zavr{etka sredwe {kole. Uspomenu na dobrovoqca i rodoquba ~uva}e porodica Kisin.175 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K ka sredwe {kole u rodnom gradu. stupio je u Vojsku Jugoslavije. koja je dejstvovala na Kosovu i Metohiji. motorizovanoj brigadi. u Bujanovcu. op{tina Srbica. U septembru 1992. motorizovane brigade. godine i osposobio se za poslu`ioca tenka T-55. u 243. marta 1999. u kojoj se osposobio za poslu`ioca na haubici 122 mm. godine. 20. aprila 1999. \akovica. godine. KITANOVI] Slavoquba DRAGAN Vojnik VJ Milovan Kisi} je ro|en 20. KISI] Petra MILOVAN Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kisi}. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. . od dejstva protivtenkovske mine. u selu Gorwe Dobrevo. u rejonu Karaule „Ko{are”. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 125. Avioni NATO-a su 25. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Trnavce. u martu 1998. Poginuo je 31. godine staje u stroj Vojske Republike Srpske i u wemu ostaje sve do septembra 1995. bombardovali kasarne u Uro{evcu. motorizovanu brigadu. Kosovo Poqe. ali je izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji preseklo wegove snove. marta 1978. marta 1999. Vojnik VJ Dragan Kitanovi} je ro|en 17. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kitanovi}. upisao je Ma{inski fakultet u Bawaluci. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kitanovi} je tom prilikom smrtno rawen. Kao prekaqeni ratnik. juna 1978.

vozilo kojim je upravqao bilo je u neposrednoj blizini mosta Brvenik na Ibru. U toku odbrane od agresije NATO-a stariji vodnik Sa{a Kne`evi} obavqao je izuzetno odgovorne du`nosti u okviru 285. 1. Tom prilikom je nastradao i stariji vodnik po ugovoru Sa{a Kne`evi}. Vojnik VJ Vladimir Ki{ je ro|en 30. u rejonu sela Posli{te. motorizovane brigade. Stariji vodnik VJ po ugovoru Sa{a Kne`evi} je ro|en 10. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu u Kraqevu. Uspomenu na lik mladog veziste ~uva}e porodica Ki{. septembra 1978. Na jednom od zadataka raseqavawa minsko-eksplo- KOVA^ Qube RADOJICA Major policije Radojica Kova~ je ro|en 14. juna 1960. u \akovici. 31. op{tina Prizren. Kao stariji vodnik po ugovoru obavqao je du`nost rukovaoca u 285.K S p o m e n -kk w i g a KI[ Janka VLADIMIR KNE@EVI] Petra SA[A JUNACI OT AX BINE 176 zivnih sredstava iz svoje jedinice. godine stupio u Vojsku Jugoslavije. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je U~iteqski fakultet. juna 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . oktobra 1968. u Vrbasu. u kojoj se osposobio za du`nost radio-telegrafiste u artiqeriji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vazduhoplovnoj bazi. Zavr{io je sredwu {kolu za metalostrugara i u junu 1998. k}i Sara i porodica Kne`evi}. vazduhoplovne baze. padobranske brigade u~estvovao je u odbrani aerodroma Cerkqe i Biha} i u borbama za Vukovar. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Kao vojnik 63. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. Uspomenu na lik Sa{e Kne`evi}a ~uva}e sin Vawa. u Jagodini. maja 1999. na koji su piloti NATO-a ispalili {est projektila.

septembra 1999. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. u Pri{tini. godine. Stasao je u izuzetnog poslu`ioca na topu 20/3 mm. marta 1968.177 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1962. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati k}i Nata{a i porodica Kova~. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. tako {to je vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Domanek. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Ra{ka. u selu Beoci. Poginuo je 29. 1. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. maja 1999. u selu Bawe. godine. Dragan Kova~evi} je ro|en 18. oktobra 1969. KOVA^EVI] Antonija MOMIR KOVA^EVI] Radoslava DRAGAN se u sastavu artiqerijskog raketnog diviziona protivavionske odbrane 37. op{tina Srbica. . motorizovane brigade. na putu Suvo Grlo – Zubin Potok. u Smederevu. S p o m e n -k w i g a k K slova Republike Srbije 1981. Uspomenu na hrabrog protivavionca ~uva}e wegov sin Milo{ i porodica Kova~evi}. marta 1999. oktobra 1993. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio Vodnik prve klase VJ po ugovoru Dragan Komarica je ro|en 20. KOMARICA Budimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik prve klase policije Momir Kova~evi} je ro|en 7. Poginuo je 28. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a.

Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ Rudolf Kormawo{ je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Konakovi}.K S p o m e n -kk w i g a U~estvovao je u ratu za odbranu Republike Srpske 1993. U 243. aprila 1999. 22. 13. Uspomenu na plemeniti lik Dragana Komarice ~uva}e wegov sin Budimir i porodica. godine. aprila 1999. osposobiv{i se za du`nost vojnika telefoniste. Vojnik Konakovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. op{tina Klina. aprila 1978. u Kladovu. u Zrewaninu. \akovica. Suva Reka. decembra 1979. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . u rejonu Karaule „Ko{are”. JUNACI OT AX BINE 178 KONAKOVI] Petra PREDRAG KORMAWO[ Lasla RUDOLF Vojnik VJ Predrag Konakovi} je ro|en 25. u rejonu sela Duqe. bataqona Vojne policije. godine. 11. Na toj du`nosti branio je otaxbinu u brojnim akcijama na Kosovu i Metohiji. me{ovite artiqerijske brigade. Vojnik Kormawo{ je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu sela Bubovac. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Vodnik prve klase Komarica je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. mehanizovanoj brigadi obavqao je du`nost vojnika kuvara. Kao vodnik prve klase po ugovoru obavqao je du`nost komandira odeqewa u sastavu 5.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao desetar po ugovoru. Desetar VJ po ugovoru Tomislav Kosti} je ro|en 5. @itora|a. u selu Podina. u rejonu sela Duqe. U toj specijalnosti su potpuno izra`ene sve wegove vojni~ke i qudske vrline u odbrani Kosova i Metohije. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a diverzanta u 72 specijalnoj brigadi. Vojnik u rezervi Bojan Kosti} je. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. u Petrovcu na Mlavi. op{tina Suva Reka. mehanizovane brigade. aprila 1962. pozadinske baze na Kosovu i Metohiji. marta 1978. poginuo kada je avijacija NATO-a raketirala autobus u rejonu sela Lu`ane kod Podujeva. 1. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Kosti}. \akovica. avgusta 1973. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. KOSTI] Svetislava BOJAN Vojnik VJ Bojan Kosti} je ro|en 19. osposobiv{i se za du`nost vojnika kuvara. obavqaju}i du`nost pekara u okviru intendantskog bataqona. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Desetar Tomislav Kosti} je poginuo 20.179 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K KOSTI] @ivorada BOJAN KOSTI] Jovana TOMISLAV Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. maja 1999. u Beogradu. Vojnik VJ u rezervi Bojan Kosti} je ro|en 23. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 202. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. aprila 1999. Uspomenu na wegov lik ~uva}e sin Ivan i porodica Kosti}. aprila 1999. 22. smrtno pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske. u rejonu Karaule „Ko{are”.

Milivoje Ko{anin je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . u Kosovskoj Mitrovici. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ko~i} je ro|en 24. na du`nosti vojnika strelca. Kao vojni obveznik borio se za odbranu Kosova i Metohije u sastavu 58. od dejstva protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Grdice. maja 1999. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Kosti}. motorizovane brigade. lake pe{adijske brigade. motorizovane brigade. KOCI] Jovana GORAN KO^I] Andrije NEBOJ[A KO[ANIN Blagoja MILIVOJE Vojnik VJ u rezervi Goran Koci} je ro|en 22. Glogovac. u rejonu Ho~a Zagradska kraj Prizrena. gde je zavr{io Sredwu ma{insku {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 16. 20. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. Preminuo je 24. aprila 1999. oktobra 1965.K S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. aprila te godine od zadobijenih rana. aprila 1999. u Leskovcu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Andreja i porodica Ko~i}. na du`nosti vojnika strelca. op{tina Ra{ka. januara 1960. 180 ne i bezbednosti prvog stepena. Stradao je 29. u selu Rado{i}e. Neboj{a Ko~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- Vojnik VJ u rezervi Milivoje Ko{anin je ro|en 2. marta 1971. Te{ko je rawen u borbi protiv albanskih terorista. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na lik Gorana Koci}a ~uva}e sinovi Nemawa i Jovan i porodica Koci}. u rejonu naseqa Tamnik. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 549. Kosovska Mitrovica. na du`nosti vojnika strelca.

bataqonu Vojne policije i borio se za odbranu slobode i nezavi- Vojnik VJ u rezervi Nenad Ko{anin je ro|en 1. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Ko{anin je ro|en 25. godine. . kada je stradao usled dejstva projektila NATO-a. Kao vojni obveznik u odbrani slobode otaxbine borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. Srbica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. KO[ANIN @ivoina NENAD KO[ANIN Janka DEJAN Kapetan prve klase VJ Sr|an Ko{anin je ro|en 4. nalazio u rejonu sela Be~i}. na du`nosti vojnika voza~a. Odlikovan je Ordenom za hrabrost.181 JUNACI OTAXBINE snosti otaxbine na Kosovu i Metohiji. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. i 1993. aprila 1999. Uspomenu na Nenada Ko{anina ~uva}e sinovi Nikola i Marko i porodica Ko{anin. S p o m e n -k w i g a k K ne i bezbednosti prvog stepena. u selu Kaznovi}e. KO[ANIN Du{ana SR\AN Vojnik Ko{anin se 18. \akovica. godine. juna 1969. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. Ra{ka. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske tokom 1992. Ko{are. 19. aprila 1999. Kapetan Ko{anin je pripadao 5. Uspomenu na lik strelca iz Ra{ke ~uva}e wegovi sin Aleksandar. u U{}u. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Kosovskoj Mitrovici. motorizovane brigade. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}i Sr|ana i porodica Ko{anin. k}i Kristina i porodica Ko{anin. Zavr{io je sredwu {kolu. februara 1968. U Komandi bataqona obavqao je du`nost referenta za informisawe i moral. oktobra 1975.

u Prokupqu. u Po`egi. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. maja 1975. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. u Ra{koj. aprila 1999. 182 KO[ANIN Slobodana SRE]KO KO[ARAC Petka NEVEN cajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. borio se u sastavu oklopnog bataqona 37. JUNACI OT AX BINE albanski teroristi. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. motorizovane brigade. KRASI] Petra SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi Sre}ko Ko{anin je ro|en 2. Uspomenu na poginulog Nevena trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Ko{arac. motorno vozilo kojim se prevozio Sre}ko Ko{anin nai{lo je na protivtenkovsku minu u rejonu sela Likovac. i osposobqen je za du`nost izvi|a~a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Sre}ka Ko{anina ~uva}e porodica. aprila 1999. koju su postavili Vodnik policije Neven Ko{arac je ro|en 28. 5. Uspomenu na Dejana Ko{anina ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. op{tina Vu~itrn.K S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je poli- Vojnik VJ Slobodan Krasi} je ro|en 7. novembra 1978. juna 1999. 6. u selu Strovce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Glogovac. na du`nosti mehani~ara za naoru`awe. . 10. u selu Budakovo. Tom prilikom je vojnik Ko{anin poginuo.

Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. KRI^KOVI] Mihajla DRAGAN KRWAJI] Jove BRANIMIR KRSTI] Borisava SLAVOQUB Vojnik VJ Vodnik policije Dragan Kri~kovi} je ro|en 13. maja 1999. k}i Dragana i porodica Kri~kovi}. 20. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Predrag. Poginuo je u borbi s al- . jula 1984. op{tina Ni{. Uspomenu na lik vojnika Slobodana Krasi}a ~uva}e wegova porodica. januara 1973. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u In|iji. Branimir Krwaji} je ro|en 3. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. na du`nosti manipulanta pogonskog goriva u pozadinskom bataqonu. u selu Gorwi Matejevac. u rejonu Karaule „Liken”. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. maja 1952. godine godine. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. juna 1964. godine u Novom Sadu. maja 1999. motorizovane brigade. op{tina De~ani. Branimir Krwaji} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. 3. u selu Papra}ani. januara 1979. Uspomenu na lik mladog gardiste ~uva}e porodica Krwaji}. u rejonu razme{taja svoje jedinice u Beogradu. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Bio je policajac Prve policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. aprila 1999.183 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 15. S p o m e n -k w i g a k K Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. Vodnik prve klase policije Slavoqub Krsti} je ro|en 4.

U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. u Pirotu. u selu Opteru{a. k}eri Nena i Milena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. vojnik Miroslav Krsti} je. juna 1999. Pre{evo. vojnoteritorijalnog odreda. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. dao svoj `ivot. Vojnik VJ Bojan Krsti} je ro|en 1. op{tina Orahovac. marta 1970. maja 1999. 7. op{tina Orahovac. Kao vojni obveznik za odbranu slobode otaxbine borio se u sastavu 101. godine. godine. Vojnik Bojan Krsti} je . Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Krsti}. te porodica Krsti}. oktobra 1977. Odsudno brane}i borbeni polo`aj svoje jedinice od napada albanskih terorista. u rejonu sela Dobro- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Krsti} je ro|en 24. avgusta 1968. Bio je na slu`bi u 78. u selu ^ukarka. gde je zavr{io Sredwu mlekarsku {kolu. Uspomenu na poginulog Slavoquba ~uva}e sinovi Sa{a i Sini{a i porodica Krsti}. u Kragujevcu. JUNACI OT AX BINE deqane. 184 poginuo 15. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Bato~ina. u selu Zo}i{te. 9. motorizovanoj brigadi. Orahovac. aprila 1999. obavqaju}i vojni~ki zadatak. Uspomenu na lik poginulog desetara ~uva}e sin Trifun. 24.K S p o m e n -kk w i g a banskim teroristima. KRSTI] Branislava MIROSLAV KRSTI] Miroslava GORAN KRSTI] Velimira BOJAN Desetar VJ u rezervi Miroslav Krsti} je ro|en 18. obavqaju}i du`nost vojnika strelca.

28. Stariji vodnik VJ Sa{a Krsti} je ro|en 18. oktobra 1968. S p o m e n -k w i g a k K aprila 1999. godine. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. marta 1999. u okolini sela ^enej. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplov- Vojnik VJ Nenad Krsti} je ro|en 4. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. te porodica Krsti}. u Pirotu. u selu Mali{evo. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. KRSTI] Petra @ARKO KRSTI] Svetozara SA[A stva i protivvazdu{ne odbrane. jula 1989. oktobra 1977. op{tina Glogovac. KRSTI] Tomislava NENAD Mla|i vodnik prve klase policije @arko Krsti} je ro|en 31. op{tina Lipqan. ujedno operater ni{anskog radara. u Para}inu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Meto- . u Leskovcu. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Jovan. juna 1999. Poginuo je od neprijateqevog projektila koji je pogodio radar na kojem je on radio.185 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}i Aleksandra i porodica Krsti}. Novi Sad. marta 1970. u rejonu sela Lipovica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. a bio je na du`nosti komandira odeqewa radarske stanice za osmatrawe i navo|ewe. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. U Vojsci Jugoslavije stekao je ~in starijeg vodnika. te komandira komandnog voda u raketnoj bateriji. Uspomenu na starijeg vodnika sa~uva}e sin Davor. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 2.

u rejonu sela Kraqane. 2.K S p o m e n -kk w i g a hiji bio je u sastavu 52. kao in`iwerac pionir. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na vojnika Nenada sa~uva}e k}i Kristina i porodica Krsti}. . bataqona veze. oklopne brigade. januara 1961. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ke ~ete 252. u ^a~ku. Uspomenu na Slobodana Krxi}a sa~uva}e wegova porodica. u ^a~ku. Poginuo je u obra~unu s albanskim teroristima. Vojnik VJ Slavko Kruni} je ro|en 6. 6. u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1999. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. KRUNI] Tiosava SLAVKO KRXI] Dobrivoja SLOBODAN KUZMANOVI] Milutina DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Slobodan Krxi} je ro|en 6. maja 1999. aprila 1999. 186 Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na du`nosti vojnika voza~a motornog vozila. grani~nog bataqona. juna 1999. 8. in`iwerijskog puka. Uspomenu na poginulog vojnika Slavka Kruni}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na putu Pri{tina – Medve|a. u Kur{umliji. decembra 1978. februara 1974. kao vojnik strelac. u rejonu sela Belanice. Dragan Kuzmanovi} je ro|en 11. Poginuo je na zadatku.

godine. u Pan~evu. LABUS Qubi{e KOSTA la \on. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1980. op{tina De~ani. Zubin Potok. motorizovane brigade. godine u Novom Sadu. jula 1973. U artiqerijskom napadu albanskih terorista na jedinicu u kojoj se nalazio.187 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na vojnika Jana Kuku~ka sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Lazarevi} je ro|en 21. na podru~ju se- Vojnik VJ Jan Kuku~ka je ro|en 8. . marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 30. Preminuo je u Medicinskom centru u Pri{tini. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. zadobio je te{ke povrede. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e k}eri Svetlana i Qubica. 31. za vreme bombardovawa Kasarne „Kosovski junaci” u Pri{tini. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Bio je na du`nosti pomo}nika komandira u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. sin Gordan i porodica Kuzmanovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. u selu Ugqare. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. maja 1999. godine. KUKU^KA Jano JAN LAZAREVI] Bo`idara SR\AN Poru~nik policije Kosta Labus je ro|en 12. maja iste godine. Uspomenu na poginulog Kostu ~uva}e k}eri Jelena. avgusta 1961. februara 1979. 30. pozadinske baze. Jovana i Ivana i porodica Labus. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u ekonomsku {kolu. Poginuo je 29.

U Vojsci Jugoslavije. bataqonu veze. u rejonu Stra`evice (Beograd). 27. kao zastavnik vezista. op{tina \akovica. 188 LAZAREVI] Du{ana QUBODRAG LAZAREVI] Marka VLASTIMIR Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. JUNACI OT AX BINE aprila 1999. 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.L S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. avgusta 1971. u selu Drenov~i}. decembra 1993. bio je u 210. marta 1999. oktobra 1973. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u selu Meja. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Jagodini. . Zavr{io je Podoficirsku {kolu veze u Kraqevu. LAZAREVI] Sre}ka SR\AN Zastavnik prve klase VJ Mla|i vodnik policije Qubodrag Lazarevi} je ro|en 1. Vlastimir Lazarevi} je ro|en 10. k}i Katarina i porodica Lazarevi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Uspomenu na vojnika Sr|ana Lazarevi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e sin Branislav. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. u Ni{u. op{tina Klina. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. aprila 1952. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Lazarevi} je ro|en 14. Pohvaqivan je i nagra|ivan vi{e puta.

Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. maja 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. kao vojni obveznik. motorizovane brigade na du`nosti psihologa. u rejonu sela Ka~ikal. 28. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Milica i An|ela i porodica Lazarevi}. februara 1976. u Pe}i. u Ni{u. op{tina \akovica. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. Pri{tina. Poginuo je 31. godine. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi kod sela Orlate. bataqona Vojne policije. Pri{tina. maja 1978.189 JUNACI OTAXBINE 3. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Lazi} je ro|en 27. u Zemunu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. LAZI] @ive JOVAN LAZOVI] Mom~ila BOBAN LAZI] Dragi{e MIODRAG Vojnik VJ Jovan Lazi} je ro|en 3. Mla|i vodnik policije Boban Lazovi} je ro|en 25. . Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog vojnika Jovana Lazi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. septembra 1959. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. 21. na du`nosti vojnika ni{anxije. op{tina Prizren. Uspomenu na poginulog vojnika Miodraga sa~uva}e k}i Milica i porodica Lazi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k L Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Mamu{a. bio je u sastavu 549. maja 1999. u selu Meja.

Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. 19.L S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sne`ana. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi. Dragi Lali} je ro|en 3. januara 1968. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jovana i Ana. na du`nosti strelca protivavionca na „streli 2M”. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Sr|an Laki}evi} je ro|en 22. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Monika i Danijela i porodica Lali}. februara 1965. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. aprila 1999. 190 Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana sa~uva}e k}eri Senka i Stanislava i porodica Laki}evi}. te porodica Laj~ak. Poginuo je od dejstva avio-bombe NATO-a. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. u Andrijevici. maja 1999. motorizovane brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade. u rejonu sela Ko{are. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Majdanpeku. u rejonu sela Moli}. 19. oktobra 1959. u Novom Kne`evcu. maja 1999. . \akovica. a neretko je obavqao i du`nost komandira baterije. i Vojnu akademiju. LAJ^AK I{tvana ROBERT LALI] Janka DRAGI LAKI]EVI] Mira{a SR\AN Kapetan prve klase VJ Robert Laj~ak je ro|en 19. u selu Lipe kod Smedereva. \akovica. smer PVO. sin Boban i porodica Lazovi}. kao dobrovoqac strelac. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira voda baterije raketnog diviziona 250. 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Zauvek }e ga se se}ati sin Nikola i porodica Lasica. Odlikovan je Medaqom Potpukovnik VJ Bo{ko Lemi} je ro|en 1. Poginuo je 28. kao vodnik prve klase po ugovoru. marta 1999. LEMI] Du{ana BO[KO Vodnik policije Milo{ Lasica je ro|en 4. kada je neprijateqska raketa direktno pogodila radar. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. ujedno operater osmatra~kog radara u 240. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. pri ~emu su vodniku Lau{evu nanete smrtonosne povrede. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 28. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. marta 1999. motorizovane brigade na du`nosti na~elnika ARJ PVO. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Sini{a Lau{ev je ro|en 6. u selu Bjela. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. jula 1987. Republika Hrvatska. oktobra 1971. k}i Awa i porodica Lau{ev. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na vodnika Sini{u sa~uva}e sin Stefan. Novi Sad. godine. februara 1952. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini. u Novom Sadu. . septembra 1967. u Srbobranu. na du`nosti voza~a guseni~nog motornog vozila. op{tina De~ani. a potom tehni~ar. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. U Vojsci Jugoslavije bio je. u selu ^enej. Daruvar.191 JUNACI LASICA Ostoje MILO[ OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k L LAU[EV Dragi{e SINI[A za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.

Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Pe}i. avgusta 1956. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. u rejonu sela Reqin. Potporu~nik VJ Predrag Leovac je ro|en 20. juna 1999. Fahrudin i Emil. Poginuo je u borbi pro- Vojnik VJ u rezervi Safet Li~ina je ro|en 1. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 53. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. \akovica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. LUKI] Luke DRAGAN LEOVAC Mila PREDRAG LI^INA Hamze SAFET Kapetan VJ Dragan Luki} je ro|en 25. Pre{evo. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Nirvana i porodica Lemi}. smer pe{adije. Fikret. 15. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1967. 1. 14. na du`nosti komandira voda. JUNACI OT AX BINE tiv albanskih terorista. Uspomenu na potporu~nika Predraga Leovca sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. . u Pqevqima. u rejonu sela Ko{are. 12. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Jelena i porodica Luki}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. 192 Uspomenu na vojnika Safeta sa~uva}e sinovi Emin. motorizovane brigade. na du`nosti komandira voda. decembra 1975. godine u Beranu. motorizovane brigade. aprila 1999. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. grani~nog bataqona.L S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. aprila 1999. u Ni{u. te porodica Li~ina.

te porodica Luki} S p o m e n -k w i g a k L LUKI] Milivoja VOJIN Kormorane. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. jula 1992. 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1974. Uspomenu na Zorana Luki}a trajno }e ~uvati wegova porodica. u selu Mali Stupej. Uspomenu na Sla|ana trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Luki}. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Glogovac. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. avgusta 1973. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je na odgovornoj du`nosti u Komandi Tre}e armije. Bio je policajac u Policijskoj stanici Rekovac Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. u Jagodini. aprila 1999. u okolini sela Pripadnik rezervnog sastava policije Zoran Luki} je ro|en 1. op{tina Pe}. smer veze. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Mla|i vodnik policije Sla|an Luki} je ro|en 24. U~estvovao u borbenim dejstvima na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. u Quboviji. LUKI] Milovana SLA\AN LUKI] Miladina ZORAN Potpukovnik VJ Vojin Luki} je ro|en 16. Tokom slu`be bio je na raznim du`nostima. 27. godine. Odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a tre}eg stepena. u Loznici. maja 1999. .193 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Jelena i sin Du{an. maja 1961. Agresija NATO-a na SRJ zatekla ga je na {kolovawu u General{tabnoj {koli Vojske Jugoslavije.

u rejonu sela Gra`danik. juna te godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade na du`nosti komandira pozadinskog voda. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. juna 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Uspomenu na Darka Qubisavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. na du`nosti protivavionca. u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ Stanislav Majoro{ je ro|en 17. Klina. u Novom Sadu. U Vojsci Jugoslavije bio je ni{anxija na samohodnoj haubici 122 mm. juna 1968. Uspomenu na Aleksandra Majstorovi}a sa~uva}e wegova porodica. Preminuo je od zadobijenih rana 13. Poginuo je 21. upav{i u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Mrasor. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . u rejonu Ki{ni Bek. Prizren. Bosna i Hercegovina.Q S p o m e n -kk w i g a QUBISAVQEVI] Branislava DARKO MAJORO[ Nade STANISLAV JUNACI OT AX BINE 194 MAJSTOROVI] Avrama ALEKSANDAR Vojnik VJ Darko Qubisavqevi} je ro|en 26. Uspomenu na Stanislava Majoro{a sa~uva}e wegova porodica. oklopne brigade. motorizovane brigade. Rezervni poru~nik VJ Aleksandar Majstorovi} je ro|en 17. novembra 1970. na VMA. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Vu~itrn. septembra 1978. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 252. u Mostaru. Rawen je u toku obavqawa borbenog zadatka. Poginuo je 1. u Petrovcu na Mlavi. 11.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji. 2. jula 1962. kao voza~ tenka. Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e sinovi Goran. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Pasja~e. motorizovane brigade. oklopnog bataqona 252. u rejonu sela Grabnik. Gwilane. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Za vreme agresije NATO-a na SRJ vojnik Maksimovi} se borio u sastavu 52. u sastavu 125.195 JUNACI MAKI] Blagoja DRAGAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAKSIMOVI] @ivojina VOJISLAV MAKSI] Du{ana IVICA Kapetan VJ Dragan Maki} je ro|en 16. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Hrvatskoj. godine u selu Bubovac. u Kosovskoj Mitrovici. Klina. k}i Marijana i porodica Maksimovi}. oklopne brigade. 31. u selu Kusce. kao telefonista. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. 13. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jelena i Jovana. sin Jovan i porodica Maki}. Klina. januara 1964. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. u rejonu poligona „Belo Poqe”. tenkovske ~ete 1. aprila 1999. . Vojnik VJ u rezervi Vojislav Maksimovi} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. me{ovite artiqerijske brigade. Vojnik VJ u rezervi Ivica Maksi} je ro|en 14. marta 1999. Pe}. Slobodan i Miroslav. oktobra 1967. Gwilane. Poginuo je na borbenom zadatku. Tokom slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za voza~a tenka.

juna 1974. Bio je zaposlen u DD „Kopeks” u Pe}i. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Tokom agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 230. godine. marta 1968. u selu Ostreq. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. op{tina Bijelo Poqe. U selu Grabnik. kod Kline. 4. MAKSI] Ilije NEBOJ[A MARA[ Mijajla WEGOMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Man~i} je ro|en 21. Pe}. avgusta 1995. Uspomenu na Neboj{u Maksi}a sa~uva}e wegova porodica. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Maksi} je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. u Ni{u. kao poslu`ilac sredstava veze. 24. januara 1991. obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju raketne baterije. Poginuo je 3. Bio je na du`nosti pomo}nika {efa smene u De`urnoj slu`bi Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. JUNACI OT AX BINE 196 MAN^I] Stanimira DEJAN Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Man~i}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. . godine u selu Gora`devac. k}i Teodora i porodica Maksi}. izgubio je `ivot od kasetne avio-bombe avijacije NATO-a. op{tina Pe}. Mla|i vodnik prve klase policije Wegomir Mara{ je ro|en 2. dok je. aprila 1999. juna 1975. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je poslu`ilac u rodu veze. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane.M S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na vojnika Ivicu sa~uva}e sin Ilija.

11. Uspomenu na vodnika Miroslava Marinkova sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Karaule „Ko{are”. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. me{ovite artiqerijske brigade. godine. od snajperskog metka albanskog teroriste. MARIN Ninoslava GORAN MARINKOV Jovana MIROSLAV ko-diverzantskom bataqonu 72. MARINKOVI] Milete DRAGAN Vojnik VJ Goran Marin je ro|en 28. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Marina sa~uva}e wegova porodica. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Marinkov je ro|en 16. \akovica.197 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @ivot je izgubio tokom bombardovawa avijacije NATO-a. op{tina Vu~itrn. godine. kao vojnik strelac. u Beogradu. marta 1978. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u izvi|a~- Vojnik VJ Dragan Marinkovi} je ro|en 6. u Zemunu. Gwilane. kao komandir odeqewa. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. avgusta 1980. kao vojnik poslu`ilac na haubici 152 mm „nora”. motorizovane brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira odeqewa. jula 1971. Uspomenu na Wegomira Mara{a sa~uva}e wegova porodica. u selu Trlabu}. aprila 1999. 20. specijalne brigade. u Sivcu. ma- . u selu Koreti{te. marta 1999. S p o m e n -k w i g a k M marta 1999. 28. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj.

motorizovanog bataqona 37. u Zemunu. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 243. . 25. kao strelac. 29. Du{an Marjanovi} je ro|en 3. avgusta 1971. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. pe{adijske brigade. u Novom Sadu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. u Pri{tini. kao poslu`ilac samohodnog oru|a. aprila 1999. Branislav Marinkovi} je ro|en 2. 198 Uspomenu na poginulog vojnika Branislava Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. kao telefonista. @ivot je izgubio 4. u rejonu sela Ko{are. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Zoran Marinkovi} je ro|en 16. marta 1977. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. MARINKOVI] Milovana ZORAN MARINKOVI] ^edomira BRANISLAV MARJANOVI] Lazara DU[AN Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Du{ana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica.M S p o m e n -kk w i g a ja 1999. prilikom dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Orlate. Suva Reka. u rejonu Lapu{ki Han. oktobra 1961. \akovica. maja 1999. u selu Belanica. Izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. Duqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog reda. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 354.

@ivot je izgubio obavqaju}i borbeni zadatak. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Bobovac. januara 1944. Za vreme odslu`ewa vojnog roka vojnik Markovi} polo`io je voza~ki ispit i bio voza~ motornog vozila. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 57. Radila je poslove ra~unovo|e i blagajnika u Odeqewu odbrane u Saveznom ministarstvu za odbranu u De~anima. Orahovac. marta 1978. 16. Poginula je od dejstva albanskih terorista. decembra 1959. maja 1999. Uspomenu na Bobana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. u Kraqevu. U toku agresije NATOa na SRJ borio se u sastavu 252. MARKOVI] Qubomira BO@IDARKA Vojnik VJ Boban Marjanovi} je ro|en 18. k}i Sowa i porodica Markovi}. 31. maja 1999. kao vojnik grani~ar. grani~nog bataqona. @ivot je izgubio 25. u Podgorici. kao voza~ motornog vozila. Vojnik VJ u rezervi Kosta Markovi} je ro|en 27. maja 1999. oklopne brigade. godine. u Jagodini. sin Stefan i porodica Markovi}. u ~eti za tehni~ko snabdevawe pozadinskog bataqona. . Uspomenu na Bo`idarku Markovi} sa~uva}e sinovi Zvonko i Rade. gde ju je i zatekla agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju.199 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARJANOVI] Miodraga BOBAN MARKOVI] @ivote KOSTA vojnika Kostu sa~uva}e k}i Violeta. Uspomenu na poginulog Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Bo`idarka Markovi} je ro|ena 10. u rejonu sela Dunavo.

kraj Barajeva. na du`nosti operatera ru~nog pra}ewa u raketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 250. Qiqana i Biqana. te porodica Markovi}. kao vojnik vezista. dobrovoqac Milosav Markovi} je ro|en 3. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 7.M S p o m e n -kk w i g a MARKOVI] Radisava MILOSAV MARKOVI] Srbislava GORAN JUNACI OT AX BINE 200 MASNEC Josipa PETAR Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca sa~uva}e k}eri Marija. aprila 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Markovi} je ro|en 7. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. u In|iji. op{tina Podujevo. @ivot je izgubio 1. 11. u selu Arnajevo. juna 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. pe{adijske brigade. Srbica. u selu Stanci. u selu Orlane. Razvodnik VJ po ugovoru Petar Masnec je ro|en 10. u Ni{u. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. kao vojnik po ugovoru. januara 1965. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. oktobra 1972. . Uspomenu na wega sa~uva}e wegova deca i porodica Markovi}. 11. op{tina Aleksandrovac. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. kada je wegovo motorno vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u selu Gorwa Klina. maja 1999. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. U Vojsci Jugoslavije bio je. septembra 1968. Uspomenu na Petra Masneca sa~uva}e wegova porodica.

De~ani. Poginuo je od pogotka rakete u kabinu vozila u kojem se nalazio. obavqao je du`nosti komandira odeqewa. januara 1962. marta 1999. sin Goran i porodica Medi}. ure- . U toku slu`bovawa u VJ. Zastavnik VJ Radovan Medi} je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Milan Mijatovi} je ro|en 14. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e k}i Marijana. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. posle zavr{ene Mornari~ko-tehni~ke sredwe vojne {kole. in`iwerijskom bataqonu VJ obavqao je du`nost komandira in`iwerijskog voda i zastupnika komandira in`iwerijske ~ete. 11. Dowi Lapac. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Republika Hrvatska. ujedno {ifrera i voza~a u 224. Poginuo je pri napadu avijacije NATO-a. kojom je 30. 24. u Draga{u. aprila 1999.201 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAXUNI Murata IBRAHIM MEDI] Ilije RADOVAN za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju Kopnene vojske. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Sloveniji i Republici Srpskoj Krajini. maja 1999. u Beogradu. Potporu~nik Mijatovi} dobrovoqno je zamenio mla|eg kolegu na in`iwerijskoj ma{ini. Uspomenu na poginulog vojnika Ibrahima Maxunija sa~uva}e wegova porodica. centru za elektronsko izvi|awe i osmatrawe. U 359. na Aerodromu „Sombor”. u rejonu sela Stani Batu{ec. MIJATOVI] Bogdana MILAN Vojnik VJ Ibrahim Maxuni je ro|en 12. aprila 1976. u selu Brestovac. oktobra 1975.

septembra 1974. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. De~ani. Veroqub Mijatovi} je ro|en 29. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. op{tina Pe}. dobrovoqac Petar Mijatovi} je ro|en 5. 11. u selu Dobri Do. u Kru{evcu. aprila 1999. Uspomenu na mladog oficira in`iwerije ~uva}e porodica Mijatovi}. vojnik Mijatovi} je poginuo 29. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. Usled brujawa in`iwerijskih ma{ina. Milan nije mogao da ~uje buku aviona. Slobodu otaxbine je. maja 1999. Vojni rok je slu`io u in`iwerijskom bataqonu Pripadnik rezervnog sastava policije Branislav Mijatovi} je ro|en 14. Ubrzo su iznad tog rejona preleteli agresorovi avioni. JUNACI OT AX BINE kao dobrovoqac. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Repu- . u borbi protiv albanskih terorista u selu Galica. op{tina Bogati}. motorizovane brigade na du`nosti in`iwerca pionira. MIJATOVI] Bo`idara PETAR MIJATOVI] Radivoja VEROQUB MIJATOVI] Radomira BRANISLAV Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi. Obavqaju}i borbeni zadatak. u Petrovcu na Mlavi.M S p o m e n -kk w i g a |ivan vatreni polo`aj za raketnu jedinicu na teritoriji sela Glu{ci. ~ije su rakete bile smrtonosne za mladog stare{inu. Uspomenu na mladog in`iwerca ~uva}e porodica Mijatovi}. u rejonu sela Stani Batu{ec. novembra 1976. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. 202 37. branio u stroju 125. januara 1972. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.

Tri godine branio je srpski narod u Republici Srpskoj. Te{ko je rawen i ubrzo je podlegao ranama u KBC Pri{tina. Vojni rok je slu`io kao voza~ u komandom vodu 311. do`ivev{i i ratne rane. MIJATOVI] Rajka @ARKO MIJI] @ivadina NEBOJ[A Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu u Bogati}u. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dobrovoqac @arko Mijatovi} je na oltar otaxbine polo`io svoj `ivot. op{tina Vlasenica. u selu Dobri Do. op{tina Pe}. Sa svojom jedinicom vojnik Neboj{a Miji} je branio nebo iznad Gazimestana kod Pri{tine. ali su „harm” rakete bile brze i ubojite. godine. koji su napali vatreni polo`aj wegove jedinice u rejonu sela Cerovik. Neboj{a je poku{ao da spas na|e u zaklonu. u selu Sovqak kod [apca. Avioni NATO-a su 23. napali vatreni polo`aj wegove raketne baterije. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Mijatovi}. U sukobu s albanskim teroristima. aprila 1999. dobrovoqac @arko Mijatovi} je ro|en 13. Vojnik VJ Neboj{a Miji} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna te godine. Bio je zaposlen u „FIB” u Pe}i. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 2. a tri meseca borio se i u Republici Srpskoj Krajini. Vojnik VJ u rezervi. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane.203 JUNACI OTAXBINE obavqaju}i du`nost vojnika strelca. marta 1969. 14. Kao dobrovoqac pristupio je ratnom sastavu 37. a ranama je podlegao u no}i. juna 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. motorizovane brigade. S p o m e n -k w i g a k B blike Srbije od 1. Uspomenu na lik mladog pripadnika raketne jedinice PVO ~uva}e wegova porodica. u selu Zagra|e. juna 1998. . maja 1999. smer auto-mehani~arski. februara 1978. te{ko je rawen 1.

radi prikupqawa gra|evinskog materijala za potrebe gra|evinske slu`be svoje brigade. na vojni~kom zadatku. pe{adijskoj brigadi Ni{kog korpusa. Na toj du`nosti borio se u sastavu svoje jedinice u odbrani otaxbine na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. motorizovane brigade. poginuo je u okr{aju s albanskim teroristima. 2. Potporu~nik VJ po ugovoru Ivan Miladinovi} je ro|en 29. Poginuo je 9. Uspomenu na Zorana Miki}a ~uva}e wegova porodica. 9. decembra 1970. na putu Vrawe – Leskovac. Vojnik VJ u rezervi Zoran Miki} je ro|en 9. u rejonu [ahas ^esma – Vr~me. U Vojsci Jugoslavije bio je zaposlen kao majstor u Komandi 125. septembra 1969. obavqao je du`nost referenta saobra}ajne slu`be u 175. Uspomenu na potporu~nika Miladinovi}a ~uva}e wegov sin Lazar i porodica. pozadinske baze na du`nosti voza~a. Uspomenu na lik borca iz Pe}i ~uva}e porodica Miki}. u Pe}i. op{tina Ka~anik. Radomir Miki} je poko{en rafalnom paqbom iz jedne ku}e u kojoj su se krili albanski teroristi. maja 1999. . Obavqaju}i borbeni zadatak. Kao potporu~nik po ugovoru. Kao vojni obveznik nalazio se u sastavu 202. u Ni{u. Prilikom obilaska stambenih objekata u Pe}i. juna 1999. novembra 1977. u Kosovu Poqu.M S p o m e n -kk w i g a MIKI] Pavla RADOMIR MIKI] ^edomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 204 MILADINOVI] Vukoslava IVAN Vojnik VJ u rezervi Radomir Miki} je ro|en 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

borio se u sastavu 69. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. vojnoteritorijalnog odreda. marta 1965. Vojnik VJ u rezervi Predrag Miladinovi} je ro|en 7. u Kru{evcu. u Kraqevu. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. . februara 1962. Poginuo je 8. Poginuo je 11. oklopne brigade. na du`nost in`iwerca pionira. u Istoku. U toj jedinici borio se hrabro protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. u sukobu s albanskim teroristima.205 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILADINOVI] Dragoquba MIODRAG MILADINOVI] Du{ana MIODRAG MILADINOVI] Miodraga PREDRAG Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju op{tine Istok. Kao vojni obveznik stupio je u in`iwerijski bataqon 252. borio se u sastavu 7. na du`nosti vojnika strelca. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 4. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. k}i Jasmina i porodica Miladinovi}. Uspomenu na in`iwerca iz Kraqeva ~uva}e sin Nemawa. op{tina Srbica. aprila 1999. op{tina Istok. pe{adijske brigade. avgusta 1965. Poginuo je 15. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Nevena i Kristina i porodica Miladinovi}. juna 1999. juna 1999. u rejonu sela Krwine. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Miladinovi}. na borbenom zadatku u rejonu sela Vla{ki Drenovac. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. tako {to je upao u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Tomance.

\akovica. na Vojnomedicinskoj akademiji. k}i Ana i porodica Milanovi}a. motorizovane brigade. Vojnik VJ u rezervi Dejan Milanovi} je ro|en 23. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu artiqerijsko-raketnog diviziona 37. Poginuo je 15. Vodnik prve klase Predrag Milanovi} poginuo je 5. maja 1999. na du`nosti poslu`ioca na topu. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. februara 1973. u Vrawu. Uspomenu na vojnika Miladinovi}a ~uva}e wegova porodica. u sukobu s albanskim teroristima. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio obavqaju}i du`nost komandira voda u 53. novembra 1966. u Ra{koj. grani~nom bataqonu. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Od posledica tih rana preminuo je 24. maja 1999. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a.M S p o m e n -kk w i g a MILADINOVI] Radoquba @IKO MILANOVI] Vladimira PREDRAG JUNACI OT AX BINE 206 Uspomenu na mladog komandira ~uva}e wegovi sin Vladimir. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. borio se u sastavu 52. maja 1999. obavqao je du`nost zamenika komandira karaule. u rejonu sela Ko{are. u `estokom okr{aju s albanskim teroristima u \akovici. Vodnik prve klase VJ Predrag Milanovi} je ro|en 27. u rejonu sela Bawica. Vojnik Milanovi} je rawen 9. MILANOVI] Dragana DEJAN Vojnik VJ u rezervi @iko Miladinovi} je ro|en 15. Odlikovan je Medaqom . na du`nosti poslu`ioca na sredstvima veze. juna 1970. Kao vodnik prve klase Vojske Jugoslavije. u Novom Selu kod Vu~itrna. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

borio se u sastavu 78. pe{adijske brigade. decembra 1979. op{tina Pre{evo. Bio je na du`nosti komandira Policijskog odeqewa u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. jula 1970. op{tina Srbica. gde je zavr{io gimnaziju. MILANOVI] Triva VUJO MILENKOV Ilije NINOSLAV MILANOVI] Milana SA[A Potporu~nik policije Vujo Milanovi} je ro|en 18. u Gorwem Ratkovu. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. op{tina Kqu~. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Milanovi}. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan.207 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. marta 1999. Uspomenu na vojnika Milenkova ~uva}e wegova porodica. godine. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. . Zauvek }e ga pamtiti sin Bojan i porodica Milanovi}. novembra 1974. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Poginuo je 13. op{tina De~ani. Uspomenu na borca iz Trstenika ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. op{tina Trstenik. u selu Mijajlovac. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Ninoslav Milenkov je ro|en 25. motorizovane brigade. 28. u Vrawu. februara 1958. Poginuo je 15. borio se u sastavu 7. na borbenom polo`aju jedinice. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milanovi} je ro|en 7.

Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. bore}i se u sastavu izvi|a~ko -diverzantskog bataqona 72. Uspomenu na Dragana Milenkovi}a ~uva}e sin Nemawa. op{tina Vu~itrn. u Prokupqu. u selu @ilivode. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Milenkovi} je ro|en 12. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Crni Lug. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Klina. Uspomenu na lik poginulog borca za otaxbinu ~uva}e wegova porodica. u selu Mogila. specijalne brigade. k}i Tijana i porodica Milenkovi}. godine.M S p o m e n -kk w i g a MILENKOVI] Apostola VLADICA MILENKOVI] Borisava NEBOJ[A JUNACI OT AX BINE 208 MILENKOVI] Vojislava DRAGAN Vojnik VJ Vladica Milenkovi} je ro|en 18. Vitina. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1994. 12. Tu du`nost je obavqao i na Kosovu i Metohiji. od dejstva kasetne bombe. 26. maja 1999. . oktobra 1998. u Beogradu. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. godine. U Vojsci Jugoslavije je osposobqen za du`nost izvi|a~a diverzanta. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Pantina. marta 1999. Vodnik policije Neboj{a Milenkovi} je ro|en 7. novembra 1976. marta 1999. op{tina Vu~itrn. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. maja 1961. Odlikovan je Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1963. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. Vojnik Milenkovi} je poginuo 30.

vojnoteritorijalnom odredu Vojnog okruga Pri{tina. Poginuo je prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. februara 1975. maja 1999. Poginuo je od ru~ne bombe albanskih terorista. dobrovoqac Jovica Milenkovi} je ro|en 4. u selu ^aglavica. 28. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Glogovac. Rajko i Marko. u Kragujevcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poverena mu je odgovorna du`nost komandira izvi|a~kog voda u 115. 11. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i dobrovoqno stao u stroj wenih branilaca. jula 1974. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io wenim braniocima u Vojsci Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ u rezervi.209 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILENKOVI] Vukadina DEJAN MILENKOVI] Du{ana GORAN brane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine da brani wenu slobodu. u 125. Stupio je u redove Vojske Jugoslavije kao strelac u 37. jula 1967. u rejonu sela Dowe Streoce. te porodica Milenkovi}. Uspomenu na poginulog Gorana ~uva}e wegovi sinovi Filip. MILENKOVI] \or|a JOVICA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milenkovi} je ro|en 25. u rejonu sela Orlate. motorizovanoj brigadi. u Vrwa~koj Bawi. 22. aprila 1999. u op{tini Pri{tina. u selu Grabovac. motorizovanoj brigadi. Rezervni poru~nik VJ Goran Milenkovi} je ro|en 26. op{tina Glogovac. De~ani.

a podlegao je ranama istog dana u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. decembra 1968. juna 1999. Obavqao je razli~ite du`nosti u Vojsci Jugoslavije. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka. mehanizovanoj brigadi. grani~nom bataqonu. Uspe{no je zavr{io Vojnotehni~ku akademiju. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. jula 1978. u Uro{evcu. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. u Surdulici. u Kur{umliji. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 210 MILENKOVI] Jordana MILAN Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Milenkovi} je ro|en 15. januara 1975. maja 1999. Te{ko je rawen 5. Obavqao je du`nost komandira tehni~ke ~ete pozadinskog bataqona u 243. u zasedi koju su po- Vojnik VJ Boban Milenkovi} je ro|en 17. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i stupio u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. u rejonu Karaule „Dejan Radanovi}”. \akovica. JUNACI OT AX BINE stavili albanski teroristi u rejonu Ka~anika. Obavqao je du`nost poslu`ioca ure|aja u slu`bi za informisawe Komande . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. MILENKOVI] Milentija BOBAN MILENKOVI] Predraga SLAVI[A Kapetan prve klase VJ Milan Milenkovi} je ro|en 11. U borbu protiv snaga NATO-a i albanskih terorista stupio je sa ~inom kapetana prve klase. 9. obavqaju}i du`nost grani~ara u 53.M S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog kapetana prve klase trajno }e ~uvati sin Ivan i porodica Milenkovi}.

Bosna i Hercegovina. S p o m e n -k w i g a k M 354. Poginuo je 20. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. . Uspomenu na wega ~uva}e k}i Aleksandra i porodica Milenovi}. motorizovanoj brigadi. dobrovoqac Branko Milenovi} je ro|en 13. Poginuo je 24. godine u Prokupqu. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Vojske Jugoslavije i raspore|en u 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Aleksincu. u rejonu sela Istog Mahala. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i odva`no stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. u Kur{umliji od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik strelac u 37. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ dobrovoqno je stupio u redove Vojnik VJ u rezervi Milan Mileti} je ro|en 22. tako {to su al- Vojnik VJ u rezervi. MILENKOVI] Radoslava ALEKSANDAR MILENOVI] Milutina BRANKO MILETI] Dobrivoja MILAN Vojnik VJ Aleksandar Milenkovi} je ro|en 21. pe{adijske brigade. motorizovanu brigadu. jula 1975. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.211 JUNACI OTAXBINE banski teroristi otvorili vatru na motorno vozilo u kojem je bio i vojnik Aleksandar. septembra 1977. juna 1976. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 27. marta 1999. u Zenici. na putu Glogovac – Srbica. Uspomenu na poginulog Aleksandara trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}.

u Kru{evcu. \akovica. u selu Lumbardi. Uspomenu na vojnog policajca Dejana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. k}i Sawa i porodica Mileti}. op{tina Vu~itrn. Poginuo je prilikom odbijawa napada albanskih terorista. u selu Kraqane. maja 1999. 24. Poginuo je 18 maja 1999. Obavqao je du`nost strelca u 54. Poginuo je od posledica dejstava albanskih terorista. Vu~itrn. februara 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Slavujko Mileti} je ro|en 5. 212 MILETI] Dragana DEJAN MILETI] Dragutina SLAVUJKO Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io braniocima u Vojsci Jugoslavije. vojnoteritorijalnom odredu na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Gorwi Mijali}i. in`iwerskom puku. op{tina De~ani. JUNACI OT AX BINE vojnog policajca u 55. Uspomenu na poginulog Milana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. maja 1999. na podru~ju Kosova i Metohije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqonu Vojne policije. 28. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Jovan. u selu Prilu`ju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. .M S p o m e n -kk w i g a Bio je in`iwerac pionir u 192. februara 1962. Vojnik VJ Dejan Mileti} je ro|en 14.

Preminuo je istog dana u novosadskoj bolnici. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. marta 1999. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Obavqao je du`nost voza~a guseni~nog motornog vozila i vozila to~ka{a u raketnoj bateriji 240. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1993. januara 1977. januara 1971. MILIKI] Radovana ZVONKO Vojnik VJ Bojan Mileti} je ro|en 26. Suva Reka. u Para}inu. S p o m e n -k w i g a k M MILETI] @ivorada BOJAN MILETI] Zorana VLADAN brane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMla|i vodnik prve klase policije Zvonko Miliki} je ro|en 19. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Sjenici. Poginuo je 22. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u odbrambenom stroju Vojske Jugoslavije. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. u Kru{evcu. od posledica dejstava avijacije NATO-a. za vreme obavqawa vojni~kih zadataka u selu ^enej. mehanizovanoj brigadi. . 29. februara 1979. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica.213 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog vojnika Bojana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. Novi Sad. u selu Duqe. godine. Te{ko je rawen 28. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vojnik VJ Vladan Mileti} je ro|en 28. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru.

smer veze. puku veze. 14. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira voda u 52. i zapo~eo slu`bovawe u Potporu~nik VJ Sr|an Mili} je ro|en 16. Za ispoqenu hrabrost u obavqawu odgovorne du`nosti odlikovan je Ordenom za hrabrost. u Somboru. u selu Vaganica.M S p o m e n -kk w i g a maja 1999. . smer pe{adije. februara 1974. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati porodica Milinkovi}. januara 1970. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Kosovska Mitrovica. u Beogradu. na prevoju Volujak u op{tini \akovica. u Somboru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1974. Uspomenu na poru~nika Bobana trajno }e ~uvati porodica Mili}. prilikom dejstva krstare}ih raketa na objekat u kojem je obavqao du`nost. bataqonu Vojne policije. Obavqao je du`nost komandira voda i komandira ~ete. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. Uspe{no je zavr{io Sredwu vojnu {kolu i Vojnu akademiju Kopnene vojske. JUNACI OT AX BINE ra ~ete u 317. u Beogradu. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandiPoru~nik VJ Boban Mili} je ro|en 16. Uspomenu na poginulog Zvonka sa~uva}e sin Stevan i porodica Miliki}. marta 1999. MILI] Dragoquba SR\AN Kapetan VJ Mitar Milinkovi} je ro|en 13. 214 MILINKOVI] Dragojla MITAR MILI] Dragoquba BOBAN Vojsci Jugoslavije. Poginuo je 31. aprila 1999. specijalisti~ko {kolovawe.

pozadinske baze. . aprila 1978. identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. za vreme obavqawa borbenog zadatka. a preminuo je 4. u Trsteniku. maja 1999. Te{ko je rawen 31. vojni voza~ Milo{ Mili}evi} je upao u zasedu albanskih terorista. obavqao je du`nost komandira ra~unarskog odeqewa u 125. novembra te godine na VMA. Kao vojni obveznik. Lukovska Bawa kod Kur{umlije. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. u rejonu Karaule „Ko{are”. aprila 1999. na putu Pri{tina – Leskovac. kao potporu~nik Vojske Jugoslavije. februara 1947. Vojnik VJ Dragan Mili}evi} je ro|en 2. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog potporu~nika Sr|ana trajno }e ~uvati porodica Mili}. grani~nom bataqonu Pri{tinskog korpusa.215 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 15. marta 1999. Obavqao je du`nost grani~ara u 53. u selu Mr~e. Upravqaju}i vozilom VJ na slu`benom zadatku. bio je u stroju 201. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. MILI]EVI] Dragi}a MILO[ MILI]EVI] @ivotija DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Milo{ Mili}evi} je ro|en 16. Dana 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. \akovica. Uspomenu na vojnika Milo{a trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. 3.

u selu Belo{evac. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Komandno-{tabnu {kolu. u Beogradu. Poginuo je 31. maja iste godine. MILOVANOVI] Dragoslava MALI[A Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 3. Pukovnik VJ Stani{a Milovanovi} je ro|en 19. za vreme oba- Desetar VJ po ugovoru Mali{a Milovanovi} je ro|en 24. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. jula 1949. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. u selu Bo|evica. Obavqao je du- . Za savesno obavqawe du`nosti dobio je vi{e priznawa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Preminuo od posledica rawavawa. Te{ko je rawen 19.M S p o m e n -kk w i g a MILOVANOVI] Vasiqka STANI[A JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog pukovnika Milovanovi}a trajno }e ~uvati sinovi Dejan i Nenad i porodica Milovanovi}. prilikom dejstava snaga NATO-a krstare}im raketama na objekat u kojem je obavqao du`nost. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Kao profesionalni stare{ina Vojske Jugoslavije. marta 1999. obavqao je mnoge odgovorne du`nosti: od komandira voda i komandanta jedinica Vojne policije do na~elnika odseka u Odeqewu bezbednosti Komande Prve armije. Obavqao je du`nost operatera na kontrolnoj ispitnoj stanici u 311. jula 1970. u Kraqevu. aprila 1999. 216 MILOVANOVI] Dragana GORAN vqawa du`nosti stra`ara na objektu „Bela}evac” kod Pri{tine. Kragujevac. 13. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. od dejstava avijacije NATOa. op{tina Leskovac. oktobra 1977.

217 JUNACI OTAXBINE grani~nom bataqonu. Poginuo je 11. Uspomenu na desetara po ugovoru trajno }e ~uvati k}eri Jovana i Milica i porodica Milovanovi}. aprila 1999. avgusta 1974. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. aprila 1999. sin Stefan i porodica Milovanovi}. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati k}i Bojana. MILOVANOVI] Mom~ila DEJAN 1999. S p o m e n -k w i g a k M `nost rukovaoca in`iwerijskim ma{inama u 359. MILOVANOVI] Du{ana GORAN MILOVANOVI] Radoja MIR^ETA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milovanovi} je ro|en 23. upav{i u zasedu albanskih terorista. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. septembra 1978. u Blacu. u Beogradu. u rejonu sela Glu{ci. Obavqao je ~asnu du`nost grani~ara u 15. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. 30. . smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Poginuo je obavqaju}i ratne zadatke. Poginuo je 4. prilikom obavqawa du`nosti. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Uspomenu na vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. op{tina Bogati}. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira ten- Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 17. Bio je strelac u 7. u selu Izbica kod Srbice. u selu Jelava kod Loznice. in`iwerijskom bataqonu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je vaspita~ vi{e generacija vojnika tenkista. maja Kapetan VJ Mir~eta Milovanovi} je ro|en 1. u selu Ratare kod Kru{evca. juna 1970.

aprila 1999. 7. u rejonu sela Gorwa Budriga. aprila 1999. motorizovane brigade. Poginuo je. u sukobu s albanskim teroristima. u rejonu Duqe. mehanizovanoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. Vojnik VJ u rezervi Branislav Milovanovi} je ro|en 14. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. na podru~ju Kosova i Metohije. Grdelica. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Goran i porodica Milovanovi}.M S p o m e n -kk w i g a kovske ~ete u 243. Bio je pripadnik 125. 218 MILOJEVI] Milosava SA[A MILOVANOVI] Stojana BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milojevi} je ro|en 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Suva Reka. JUNACI OT AX BINE se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. selo Tuma~ino. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999. op{tina Gwilane. 26. Uspomenu na Mir~etu trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. prilikom obavqawa vojni~kog zadatka u Kosovskoj Mitrovici. predvode}i svoje tenkiste. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je 26. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao . Bio je ni{anxija u 175. marta 1973. maja 1964. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. u selu Orahovica Grabli~ki. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

na Ko{arama. grani~nom bataqonu. op{tina Bor. prilikom napada albanskih terorista u rejonu Prizrena. Za ispoqenu hrabrost. novembra 1970. Uspomenu na Borislava trajno }e ~uvati sin Dalibor i porodica Miloradovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. marta 1952. u selu Dowa Bela Reka. godine. aprila 1999. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i u sukobu s albanskim teroristima na podru~ju Kosova i Metohije 1998. 4. dobrovoqac Borislav Miloradovi} je ro|en 21. i 1999. MILOSAVQEVI] Qubi{e \OR\E Vodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Milojevi} je ro|en 21. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u redove branilaca otaxbine i bio raspore|en u 549. u Beogradu.219 JUNACI OTAXBINE odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je 17. maja 1999. izvla~e}i rawenog druga na polo`aju. aprila 1999. po`rtvovawe i humanost Vojnik VJ u rezervi. Vojnik VJ \or|e Milosavqevi} je ro|en 21. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost u bataqonu za protivteroristi~ka dejstva Vojne policije 72. S p o m e n -k w i g a k B MILOJEVI] Tomislava ZORAN MILORADOVI] Du{ana BORISLAV Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Mladenovac. decembra 1976. \akovica. Obavqao je du`nost grani~ara i voza~a motornog vozila u 15. u se- . specijalne brigade. motorizovanu brigadu. u selu Velika Ivan~a. Poginuo je 20. Poginuo je prilikom obavqawa vojni~kog zadatka. Uspomenu na vodnika Zorana trajno }e ~uvati porodica Milojevi}.

od posledica dejstava protivtenkovske mine Vodnik policije Predrag Milosavqevi} je ro|en 12. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. septembra 1968. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Krepoqin. op{tina [timqe. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. avgusta 1969. 220 MILOSAVQEVI] Milana SLA\AN MILOSAVQEVI] Milorada NEBOJ[A koju su postavili albanski teroristi. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika Neboj{u trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Milosavqevi}. u selu Zaskok. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. februara 1974. maja 1999. aprila 1999. avgusta 1992. Pre- . aprila 1999. u selu SmaiNeboj{a Milosavqevi} je ro|en 15. u selu Pi{tane. MILOSAVQEVI] Miodraga PREDRAG Razvodnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sla|an Milosavqevi} je ro|en 27. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Pri{tini. Poginuo je 31. u rejonu sela Krivenik. vojnoteritorijalnom odredu.M S p o m e n -kk w i g a lu Jelava kod Loznice. godine. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Bio je na du`nosti izvi|a~a u 64. 28. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u trajno }e ~uvati porodica Milosavqevi}. u op{tini Ka~anik. op{tina @agubica. op{tina Pe}. op{tina Uro{evac. u selu Zla{. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 18. op{tina Pri{tina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. JUNACI OT AX BINE lovci.

u Qigu. u selu Samarinovac kod @itora|e. De~ani. maja 1999. u 125. . Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. u rejonu sela Stani Batu{ec. novembra 1978. u rejonu sela Ko{are. S p o m e n -k w i g a k M minuo je 28. oktobra 1978. u Kragujevcu. 5. Uspomenu na poginulog vojnika Darka trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. \akovica. u 125. od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. MILO[EVI] Branislava DARKO MILO[EVI] Vlade MILOSAV Poginuo je 11. MILO[EVI] Dragana GORAN Vojnik VJ Darko Milo{evi} je ro|en 28. Uspomenu na poginulog vojnika Milosava trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost poslu`ioca topa. novembra 1970. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.221 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 20. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Vojnik VJ Milosav Milo{evi} je ro|en 7.

11. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. dobrovoqac Rade Milo{evi} je ro|en 19. Poginuo je od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Vojnik VJ u rezervi. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u Po`arevcu. u selu Kraqan. De~ane. sin Mihajlo i porodica Milo{evi}. motorizovanu brigadu. u rejonu sela Padali{te. 23. u selu Su{ica kod Kru{evca. pe{adijskoj brigadi. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Stani Batu{ec. Poginuo je upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi. Kao rezervni stare{ina Vojske Jugoslavije.M S p o m e n -kk w i g a Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 192. JUNACI OT AX BINE branilaca otaxbine i bio raspore|en u 125. obavqao je du`nost komandira odeqewa u 7. in`iwerijskom puku. u okolini Istoka. marta 1968. 222 MILO[EVI] \or|a RADE MILO[EVI] Milosava GORAN Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Uspomenu na poginulog dobrovoqca trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica Milo{evi}. 24. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vodnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 16. avgusta 1966. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati k}i Milena.

u rejonu sela Dunavo. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Vladan Milo{evi} je ro|en 21. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. od posledica dejstaVojnik VJ Seqa Milo{evi} je ro|en 14. Osta}e zauvek u se}awu svoje porodice. maja iste godine u bolnici u Pri{tini. Vojni rok je slu`io od 17. Poginuo je 30. Kostawe. maja 1999. MILO[EVI] Milutina VLADAN MILO[EVI] Mladena SEQA Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sini{a Milo{evi} je ro|en 14. Poginuo je 5. za vreme bombardovawa aviona NATO-a. prilikom izvla~ewa rawenika. aprila 1978. godine. prilikom obezbe|ivawa dr`avne granice. u Istoku. Uspomenu na hrabrog bolni~ara trajno }e ~uvati k}eri Marija i Jovana i porodica Milo{evi}. Te{ko je rawen 11. Republika Hrvatska. oklopnoj brigadi. u Zadru. Od zadobijenih povreda preminuo je 12.223 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na preminulog vodnika trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Obavqao je du`nost bolni~ara u Vojnom odseku u Prizrenu. oktobra 1968. u rejonu sela Planeja. do 25. . u selu Dowa Lapu{wa kod Vlasotinca. decembra 1998. u rejonu sela [timqe. Od 17. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira artiqerijskog odeqewa u 211. u op{tini Prizren. grani~nom bataqonu na Karauli „Dunavo”. februara 1996. S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Milo{a SINI[A va artiqerije albanskih terorista. oktobra 1995. juna 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Bio je vojnik strelac u 57. Smrtne rane tom mladom vojniku nanele su razorne bombe avijacije NATO-a. aprila 1966.

kada se vra}ao sa borbenog zadatka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. koju su postavili albanski teroristi. Desetar VJ po ugovoru Sr|an Milo{evi} je ro|en 29. u selu Vitkovac kod Kraqeva. Razvodnik VJ u rezervi Ivan Milo{evi} je ro|en 13. oklopne brigade. na du`nosti komandira odeqewa. aprila 1961. juna 1999. Bio je. kao razvodnik. Vozilo u kojem se nalazio nai{lo je na minu sa usmerenim dejstvom. a na Kosovu i Metohiji se borio kao izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti 252. Borio se na Kosovu i Metohiji u izvi|a~kom vodu 58. Zoran je poginuo 25. u Ra{koj. oklopnoj brigadi. Sr|an je poginuo 27. U~estvovao je u borbenim dejstvima na prostoru Republike Srpske Krajine. motorizovane brigade. u selu Kijevo. Wegov lik pamti}e k}i Nevena i porodica. potpuno izmasakrirano. k}eri Jelena i Sne`ana i porodica. marta 1999. blizu Ra{ke. maja 1999. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista. Stradao je od ruke albanskih terorista. u rejonu sela Zmi} blizu Kosovske Mitrovice. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gradac. Mobilisan je kao strelac u 1. jula 1972. Bio je vi{e od {est godina vojnik po ugovoru u 252. Ivan je poginuo 1. Uspomenu na Zorana sa~uva}e sin Sre}ko. Pamti}e ga s tugom u srcu porodica. lake pe{adijske brigade. maja 1975. motorizovani bataqon 37. u rejonu sela Negrovce.M S p o m e n -kk w i g a MILO[EVI] Mom~ila ZORAN MILO[EVI] Radmila SR\AN JUNACI OT AX BINE 224 MILO[EVI] Ratomira IVAN Vojnik VJ u rezervi Zoran Milo{evi} je ro|en 28. Wegovo telo je prona|eno dan posle. Klina.

Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. oktobra 1960. oklopne brigade. i kao rezervni kapetan postavqen na du`nost komandira ~ete 1. Poginuo je 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Novica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kur{umlija. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. kod sela Duz. Mobilisan je 7. u selu Lozovik kod Velike Plane. Bio je narodni poslanik u Skup{tini Republike Srbije. k}i Dragana i porodica. Nikada ga ne}e zaboraviti dve k}eri bliznakiwe Sawa i Sandra i porodica Milunovi}. pe{adijskog bataqona 354. Mla|i vodnik VJ Miroslav Milo{evi} je ro|en 24. Rezervni kapetan VJ Dragan Milunovi} je ro|en 7. u rejonu sela Komorane. artiqerijskom divizionu 279. Kada je po~eo rat. u selu Ma~kovac. maja 1999. 1. Dragan je poginuo 22. k}i Milica i porodica. Wegovog lika se}a}e se sin Darko. oktobra 1953. Miroslav je odlikovan Ordenom za hrabrost. aprila 1999. septembra 1961. u sukobu s albanskim teroristima. Se}a}e ga se sin Milo{. godine od dejstva neprijateqeve avijacije u selu Vrbovac. juna 1999.225 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Stojana NOVICA MILO[EVI] Tomislava Miroslav MILUNOVI] Ratimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Novica Milo{evi} je ro|en 7. pe{adijske brigade. Belo Poqe. bio je na du`nosti komandira odeqewa u 1. Bio je mobilisan kao bolni~ar u Komandu 15. . u Leskovcu. marta 1999.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. pe{adijske brigade. marta 1999. Bratislav je poginuo 13. te porodica Milutinovi}. maja 1967. avgusta 1976. u rejonu sela Vitak kod Srbice. u Kragujevcu. 226 MILUTINOVI] Milorada DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine.M S p o m e n -kk w i g a MILUTINOVI] @ivadina ZLATKO JUNACI OT AX BINE va}e k}eri Aleksandra i Jovana. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Jelena i Milica i porodica Milutinovi}. Vojnik VJ u rezervi Bratislav Miqkovi} je ro|en 10. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Mobilisan je tokom agresije i bio je na prostoru Kosova i Metohije kao voza~ u sastavu 7. op{tina Pri{tina. maja 1999. marta 1960. 18. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici za obezbe|ewe Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. na putu Orlate – Mali{evo. Uspomenu na wega sa~u- Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Milutinovi} je ro|en 30. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. prilikom dejstva avijacije NATO-a. godine. aprila 1999. aprila iste godine u Pri{tini. u selu Sedlare. op{tina [timqe. MIQKOVI] Draga BRATISLAV Vodnik prve klase policije Zlatko Milutinovi} je ro|en 31. Preminuo je 20. u Kragujevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 26. u Kru{evcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Slavi{a je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. marta 1961. u selu ^irez kod Glogov- Vojnik VJ Slavi{a Miqkovi} je ro|en 6. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Uo~i agresije je bio zaposlen u Elektroprivredi Srbije. Zvonko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalni odred Vojnog okruga Pri{tina. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Poginuo je 3. od eksplozije protivtenkovske mine. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Mini} je ro|en 1. marta 1999. pe{adijskoj brigadi. u Leskovcu. maja 1999. aprila 1972. vojnoteritorijalnom odredu Istok. Dva dana posle otpo~iwawa agresije NATO-a na SRJ mobilisan je kao desetar u 115. u Termoelektrani „Kosovo-A”. Obili}. U Vojsku Jugoslavije je mobilisan 25. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu. Se}a}e ga se k}eri Anica i Tamara. koju su postavili albanski teroristi. 20. Poginuo je u Beogradu. obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. Bio je vojnik protivpo`arac u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog bataqona. koji je bio prepot~iwen 7. U~estvovao je u ratu na teritoriji Bosne i Hercegovine. te porodica Miqkovi}. u selu @a~. MIQKOVI] Stanimira ZVONKO MIQKOVI] Miodraga SLAVI[A ca. op{tina Kosovo Poqe. Pamti}e ga porodica. . op{tina Istok. i obavqao je du`nost pu{komitraqesca u 69. u selu Bresje.227 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. gde se u ~asu izbijawa ratnih dejstava zatekao na odslu`ewu vojnog roka. avgusta 1978. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu. MINI] Borislava MOM^ILO Desetar VJ u rezervi Zvonko Miqkovi} je ro|en 16. Wegov lik osta}e u se}awu porodice.

maja 1999. op{tina Pre{evo. Zavr{io je sredwu {kolu i na odslu`ewe vojnog roka oti{ao 21. Vladimir Mirkov je ro|en 20. . kao artiqerac. Bio je vojnik 78. na borbenom polo`aju kod sela Reqan. aprila 1999. op{tina Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Ivawici. U 549. Slobodan Mirkovi} je ro|en 28. mobilisan je na du`nost manipulanta u 7. Mladog vojnika se}a}e se wegova porodica. JUNACI OT AX BINE Poginuo je 13. Slobodan je poginuo 15. Odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom dejstva avijacije NATO-a. marta 1999. motorizovanoj brigadi bio je na du`nosti poslu`ioca na haubici. Neboj{e }e se se}ati sinovi Damjan i Du{an. te wegova porodica.M S p o m e n -kk w i g a Mom~ilo je poginuo 11. u rejonu sela Landovica. u Apatinu. februara 1965. godine u Trsteniku. prilikom obavqawa zadatka. op{tina Istok. septembra 1998. u rejonu sela Vitak. MIRI] Du{ana NEBOJ[A MIRKOV @arka VLADIMIR MIRKOVI] Veqka SLOBODAN Vojnik VJ Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Miri} je ro|en 24. Kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. godine. aprila 1999. od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica i k}eri Aleksandra i Sawa. decembra 1978. kada je upao u zasedu albanskih terorista kod sela Tomance. u sukobu s albanskim teroristima. motorizovane brigade. Vojni rok je slu`io od 20. 228 Vladimir je poginuo 26. marta 1978. pe{adijskoj brigadi. juna 1998.

229 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Lik mladog vojnika pamti}e zauvek porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. januara 1976. sin Milo{ i porodica Miti}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Vitina. grani~ni bataqon. septembra 1977. juna 1997. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1981. \akovica. u Novom Selu. Uspomenu na Radi{u Mirkovi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina [timqe. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Crnoqevo. 26. op{tina Srbica. maja 1999. Dejan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Mobilisan je 1. Lik mladog borca pamti}e wegova porodica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. marta 1999. kao strelac u 53. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. u selu Berkovo kod Kline. 5. oktobra 1953. u selu Rzale. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. Pripadnik rezervnog sastava policije Predrag Miti} je ro|en 31. . Zavr{io je sredwu {kolu. MISIRLI] Ogwena DEJAN MITI] Borisava PREDRAG MIRKOVI] Milorada RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Misirli} je ro|en 5. u Ubu. godine. maja 1999. Mla|i vodnik policije Radi{a Mirkovi} je ro|en 28. u rejonu Karaule „Ko{are”. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Qig. Poginuo je 15.

Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Tom prilikom je smrtno stradao. u selu Zo~i{te. u selu Karan kod U`ica. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dalibor i Milan. Vojislav je 15. U~estvovao je u ratovima koji su vo|eni na prostoru Slovenije i Republike Srpske Krajine. februara 1960. op{tina Aleksinac. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Vladimir i porodica. Zastavnik prve klase VJ Vojislav Miti} je ro|en 30. U~estvovao je u ratu koji je vo|en na prostoru Republike Srpske. septembra 1968. k}i Marija i porodica Miti}. Zavr{io je sredwu {kolu u~enika u privredni i kurs za policajce. Kapetan prve klase VJ Dragan Mitrovi} je ro|en 15. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. motorizovanog bataqona 37. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada su na wih albanski teroristi otvorili vatru. Bio je policajac u Policijskoj stanici na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je na du`nosti komandanta 1. marta 1981. marta 1950. . 12. motorizovanog bataqona 37.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Miladina MIROSLAV MITI] Petronija VOJISLAV JUNACI OT AX BINE 230 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Orahovac. maja 1999. smer pe{adije. maja 1999. u selu Dobrujevac. koja je bila u sastavu Pri{tinskog korpusa. Na Kosovu i Metohiji se borio kao komandir minobaca~kog voda 82 mm. motorizovane brigade. bio sa grupom stare{ina na borbenom izvi|awa. motorizovane brigade. smer pe{adije. u sastavu 3. u rejonu sela Istok Mahala. MITROVI] Blagoja DRAGAN Vodnik prve klase policije Miroslav Miti} je ro|en 20.

U Vojsku Jugoslavije je stupio 22. 5. godine. dobrovoqac Mario Mihajlovi} je ro|en 20. juna 1998. smer artiqerije. u rejonu sela Ku{lin kod \akovice. op{tina Pe}. maja 1999. sin Darko i porodica. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sowa. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 2. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. maja 1967. u selu Vinarce kod Leskovca. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.231 JUNACI OTAXBINE na 1981. u rejonu sela Istok Mahala. izvr{avaju}i borbeni zadatak. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. S p o m e n -k w i g a k M Dragan je poginuo 20. sinovi Predrag i Sr|an i porodica Mi}unovi}. 8. Penzionisan je u ~inu vodnika prve klase. novembra 1979. Sla|an je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. u selu Dowe Barane. Zavr{io je sredwu {kolu. marta. maja 1999. javio se u redove Vojske kao Pripadnik rezervnog sastava policije Mom~ilo Mi}unovi} je ro|en 23. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Kada je otpo~ela agresija na SRJ. novembra 1945. ju- . Bio je zaposlen u AMD u Pe}i. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. 24. U~estvovao je u ratu na prostoru Republike Srpske. godine. Vodnik VJ po ugovoru. Poginulog kapetana se}a}e se k}i Danijela. Bio je na du`nosti vojnika kuvara u prizrenskoj 549. MI]UNOVI] Petra MOM^ILO MIHAJLOVI] Vladimira SLA\AN MIHAJLOVI] Du{ana MARIO Vojnik VJ Sla|an Mihajlovi} je ro|en 29. Na motorno vozilo u kojem se nalazio pucali su albanski teroristi. motorizovanoj brigadi.

232 MIHAJLOVI] Jovice IVAN MIHAJLOVI] Mali{e MIROSLAV Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. decembra 1977. Postavqen je na du`nost komandira voda u 3. Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. oktobra 1961. u Leskovcu. \akovica. Rezervni poru~nik VJ Vojmir Mihajlovi} je ro|en 13. k}i Jelena i porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.M S p o m e n -kk w i g a dobrovoqac. Zavr{io je Fakultet op{tenarodne odbrane i bio zaposlen u . aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{ i Mladen i porodica Mihajlovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1962. Ivan je poginuo 19. pe{adijske brigade. septembra 1998. pe{adiskom bataqonu 354. godine. juna 1982. 1. Ivana }e pamtiti wegova porodica. u borbi s albanskim teroristima. Borio se na Kosmetu u sastavu 125. Mario je poginuo 15. u selu Hrtica. u Smederevu. aprila 1999. u Uro{evcu. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 22. MIHAJLOVI] Radosava VOJMIR Vojnik VJ Ivan Mihajlovi} je ro|en 9. u selu Trstenik. moto- Vodnik prve klase policije Miroslav Mihajlovi} je ro|en 24. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. hrabro se bore}i s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega }e ~uvati sin Marko. op{tina Glogovac. JUNACI OT AX BINE rizovane brigade i bio je na du`nosti komandira odeqewa. aprila 1999.

Poginuo je 31. Desetar VJ u rezervi Miroslav Mici} je ro|en 20. Wegovu jedinicu su 16. godine. 27. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Poginuo je kada je vozilo kojim je sa drugovima izvla~io povre|ene nai{lo na protivtenkovsku minu. motorizovanoj brigadi. napali albanski teroristi. u rejonu sela Krivenik. \akovica. Bio je vojnik strelac u 125. zauvek }e pamtiti wegova porodica. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. vojno-teritorijalnom odredu Orahovac. . aprila 1999. septembra 1998. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Pri{tina. U Vojsci Jugoslavije je od 23. S danom otpo~iwawa agresije je. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. marta 1979. Poginulog poru~nika pamti}e sin \or|e i porodica Mihajlovi}. stupio u redove Vojske Jugoslavije i bio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u Komandi 64. prilikom odbrane sela Velika Ho~a. maja 1999. Vojmir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. MIHAJLOVI] Stanoja @EQKO MICI] Sava MIROSLAV Vojnik VJ @eqko Mihajlovi} je ro|en 19. Orahovac. Poginulog vojnika. od napada albanskih terorista. septembra 1961. Miroslav je poginuo na borbenom polo`aju. u selu Velika Ho~a kod Orahovca. smer pe{adije. bore}i se kao komandir odeqewa u 101. U~estvovao je u borbama na Kosovu i Metohiji. kao rezervni poru~nik. op{tina Ka~anik. u rejonu sela Dowa Morina. u Zemunu.233 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Uro{evcu. sina jedinca. Wegov lik pamti}e sinovi Dragan i Darko i porodica Mici}.

u [apcu. tako|e na Kosovu i Metohiji. specijalne brigade. grani~nom bataqonu. aprila 1999. . Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine. septembra 1978. marta 1999. od gelera kasetne bombe. Vitina. u Ni{u. bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskom bataqonu 71. Tokom agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je mobilisan u 211. 17. januara 1974. u rejonu Karaule „Morina”. u Leskovcu. Vojnik VJ u rezervi Marko Mladenovi} je ro|en 18. Vodnik prve klase VJ Dejan Mladenovi} je ro|en 11. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. u selu Rudare. nalaze}i se na zadatku u borbenom vozilu pe{adije M-80. Poginuo je nesre}nim doga|ajem. u selu Mogila. 4.M S p o m e n -kk w i g a MICI] Sini{e SLAVI[A JUNACI OT AX BINE 234 MLADENOVI] Lazara DEJAN MLADENOVI] Miomira MARKO Vojnik VJ Slavi{a Mici} je ro|en 24. Borio se u ratu na prostoru Republike Srpske. oktobra 1974. \akovica. Dejan je poginuo 30. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Lik poginulog borca pamti}e wegova porodica. Hrabrog vodnika pamti}e wegova porodica. Podujevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok je slu`io kao grani~ar u 53. Kao vodnik prve klase. aprila 1999. oklopnu brigadu.

Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije M-80 A. aprila 1999. . 24. januara 1998. juna 1998. Radio je u Odseku za vezu Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. januara 1976. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginulog vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. 19. Vojni rok je slu`io od 20. op{tina Podujevo. januara 1970. Na Kosmetu je bio u sastavu 15. u selu Dowa Srbica. godine. Uspomenu na Zvezdana Mladenovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. oklopne brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Mladenovi} je ro|en 20.235 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B MLADENOVI] Spase ZVEZDAN MLADENOVI] Srboquba DEJAN MOKU[ Lasla ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Zvezdan Mladenovi} je ro|en 24. Bio je zaposlen u „Kosovovinu” u Maloj Kru{i. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. godine. na putu Orlane – Ka~ikol. u Pri{tini. maja 1999. marta 1978. Vojnik VJ Zoltan Moku{ je ro|en 27. u Vrawu. Trajno }e ga u se}awu ~uvati wegova porodica. 12. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. u selu Pe}ane. op{tina Suva Reka. op{tina Prizren. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u Senti. Zoltan je poginuo od dejstva avijacije NATO-a.

Poginuo je 4. U~esnik je ratova koji su vo|eni na prostoru prethodne Jugoslavije. dobrovoqac Nandor Mun}an je ro|en 15. februara 1960. upav{i u zasedu albanskih terorista. odeqewu voda za intervencije 15. aprila 1999. grani~ne brigade. javio se u redove Vojske kao dobrovoqac. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Sa{a Muwi} je ro|en 31. Nandora }e se se}ati sinovi Darko i Veqko. Na Kosmetu je bio na du`nosti komandira voda u ~eti veze 125. Odlikovan je Ordenom . motorizovane brigade. januara 1973. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. zadobio te{ke povrede prilikom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Grebnik. u Podgorici. k}eri Mirjana i Jelena.M S p o m e n -kk w i g a MUJOVI] Milete ZLATKO MUN]AN Jano{a NANDOR JUNACI OT AX BINE 236 za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a u Republici Srpskoj tri meseca. juna 1978. te porodica Mun}an. U Republici Srpskoj Krajini borio se osam meseci. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi. Kada je po~ela agresija na SRJ. u Ba~koj Topoli. obavqaju}i zadatak u selu Jelava kod Loznice. u Kraqevu. radiofonista u 1. motorizovane brigade. aprila u Vojnomedicinskoj akademiji. MUWI] Bo`idara SA[A Vojnik VJ Zlatko Mujovi} je ro|en 10. Nandor je poginuo 5. Sa{a je 2. motorizovani bataqon 37. aprila 1999. Wegov lik }e pamtiti porodica Mujovi}. u rejonu sela Likovac. Vojni rok je slu`io kao vojnik grani~ar. Preminuo je 17. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 2.

i te~aj za raketni sistem „KUB-M”. U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost komandira baterije u 230. u Ra{koj. Vojnik VJ Branislav Negi} je ro|en 25. aprila 1999. Major Na| je komandovao baterijom 30/2 mm u odbrani slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. maja 1956. U Vojsku Jugoslavije je stupio u junu 1998. borio se u sastavu 37. NASTI] Milo{a BOBAN Major VJ [andor Na| je ro|en 31. 20. 4. . Uspomenu na wega ~uva}e porodica Nasti}. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. decembra 1975. k}i Timen i porodica.237 JUNACI OTAXBINE Obavqaju}i borbeni zadatak sa vatrenog polo`aja u rejonu Grebnika. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. u Bawi Koviqa~i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1978. Uspomenu na majora [andora ~uva}e sin Atila. kraj Pe}i. komandir baterije je smrtno stradao od eksplozije bombe koju su na razme{tajnu prostoriju jedinice lansirali piloti neprijateqevog aviona. na du`nosti voza~a u Komandi motorizovanog bataqona. u Be~eju. motorizovane brigade. samohodnom raketnom puku PVO. NA\ Jano{a [ANDOR Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. NEGI] Milivoja BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Boban Nasti} je ro|en 15. u rejonu sela Istog Mahala. na putu Srbica – Glogovac. Zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Klina. S p o m e n -k w i g a k N za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Lik mladog potporu~nika osta}e u se}awu k}erkice Jovane i porodice Muwi}. godine. aprila 1999.

aprila 1999. u garnizonu Prokupqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. zadobio je smrtonosne povrede. juna 1947. Desetar VJ po ugovoru Boban Nedeqkovi} je ro|en 2. JUNACI OT AX BINE Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 211. Avijacija NATO-a sna`no je dejstvovala bombama i raketama. godine. oktobra 1959. gde je i ra- . u Prokupqu. Desetar Boban Nedeqkovi} stradao je u ru{evinama svoje kasarne. na kasarnu u Prokupqu. Uspomenu na poginulog vezistu ~uva}e wegov sin Stefan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti telefoniste linija{a 224.N S p o m e n -kk w i g a Na Kosovu i Metohiji branio je slobodu otaxbine u sastavu 125. u Kur{umliji. kraj Podujeva. u selu Gorwi Medo{evac. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. \akovica. prilikom raketirawa motornog vozila u kojem se nalazio na borbenom zadatku. NEDEQKOVI] Bo`idara DRAGAN NEDEQKOVI] Du{ana BOBAN NEDEQKOVI] Radovana VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dragan Nedeqkovi} je ro|en 13. centru za stacionarne veze. Uspomenu na mladog branioca otaxbine ~uva}e wegova porodica. Ni{. 238 U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1993. 14. 24. k}i Natalija i porodica Nedeqkovi}. Rezervni kapetan prve klase VJ Vladimir Nedeqkovi} je ro|en 23. na du`nosti vojnika kuvara. oklopne brigade. Uspomenu na Dragana Nedeqkovi}a ~uva}e wegova porodica. Odbijaju}i sa svojom jedinicom napad albanskih terorista u rejonu Karaule „Ko{are”. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. februara 1969. marta 1999. Poginuo je u rejonu sela Merdare.

Kao dobrovoqac. NERAN^I] Predraga DEJAN 658. NESTOROVI] Predraga VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Neran~i} je ro|en 5. branio je slobodu otaxbine u sastavu 354. Uspomenu na dobrovoqca iz Beograda ~uva}e porodica Nestorovi}. Poginuo je 28. Draga{. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na Dejana Neran~i}a ~uva}e wegovi sinovi Du{an i Predrag i porodica. te porodica Nedeqkovi}. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. kada je smrtno stradao od dejstva bombi avijacije NATO-a na wegov rodni grad. maja 1999. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.239 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N dio u Zavodu za socijalno i zdravstveno osigurawe. `ele}i da pru`i najvi{i doprinos odbrani slobode otaxbine. dobrovoqac Vladimir Nestorovi} je ro|en 12. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. a u 354. obavqaju}i du`nost bolni~ara. u Beogradu. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost referenta u Odeqewu za operativno-nastavne poslove. Na svojoj du`nosti kapetan Nedeqkovi} je bio i 24. marta 1977. u rejonu Lopu{ki Han. Uspomenu na prekaqenog rezervnog stare{inu ~uva}e wegovi sinovi Radovan i Milan. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u `estokom sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. brane}i Karaulu „Ko{are”. stupio je u 125. Vojnik VJ u rezervi. aprila 1999. 657. septembra 1967. u Be~eju. 29.

N S p o m e n -kk w i g a
NE[I] Slobodana NEBOJ[A NE[OVI] Stanu{e NENAD

JUNACI OT AX BINE
Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica.

240

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ne{ovi}.

NIKI] Milomira IGOR

Poru~nik policije Neboj{a Ne{i} je ro|en 26. jula 1970. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Policijsku akademiju. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. jula 1989. godine. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Mla|i vodnik policije Nenad Ne{ovi} je ro|en 15. juna 1978. u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. juna 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 17. aprila 1999, u selu [ipoqe, op{tina Kosovska Mitrovica.

Vojnik VJ u rezervi Igor Niki} je ro|en 26. januara 1973. u Ra{koj. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, branio je slobodu otaxbine u sastavu 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. U sukobu protiv albanskih terorista, koji su wegovu jedinicu napali iz zasede, pucaju}i iz streqa~kog oru`ja, u rejonu sela Likovac, Glogovac, Igor Niki} je poginuo 25. maja 1999. godine.

241 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

N

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e wegove k}eri An|elija i Emilija i porodica Niki}.

NIKOLI] Zlate BORIS

za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog stare{inu ~uva}e wegova porodica.

NIKI] Mirka MIODRAG

NIKOLI] Zlatomira NIKOLA

Vodnik VJ Boris Nikoli} je ro|en 4. maja 1978. u Zemunu. Zavr{io je jednogodi{we specijalisti~ko {kolovawe za podoficire oklopno-mehanizovanih jedinica i u VJ je obavqao du`nost komandira odeqewa. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine branio u stroju 52. bataqona Vojne policije, kao komandir odeqewa specijalne namene. Poginuo je 31. maja 1999. u rejonu sela Komorane kraj Pri{tine, tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Odlikovan je Ordenom

Vojnik VJ Nikola Nikoli} je ro|en 30. oktobra 1978. u Beogradu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u aprilu 1998. i osposobio se za strelca na borbenom vozilu pe{adije. Slobodu otaxbine i ~ast vojni~ku branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 243. mehanizovane brigade. Vojnik Nikola Nikoli} je poginuo 22. aprila 1999, prilikom dejstva avijacije NATO-a na bor-

Vojnik VJ u rezervi Miodrag Niki} je ro|en 6. marta 1970. u selu Kova~evu, op{tina Novi Pazar. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je u sastavu 168. motorizovane brigade. Poginuo je 31. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Uspomenu na Miodraga Niki}a ~uva}e wegova porodica.

M S p o m e n -kk w i g a
beni raspored wegove jedinice u rejonu sela Duqe, op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolu ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Nikoli}a ~uva}e wegova porodica.

242

NIKOLI] Radosava BRANISLAV

NIKOLI] Milenka NEBOJ[A

NIKOLI] Radojka MILAN

Vodnik policije Branislav Nikoli} je ro|en 7. juna 1965. u Smederevu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na Branislava Nikoli}a sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Nikoli} je ro|en 12. oktobra 1972. u selu Mala Kru{a, op{tina Prizren. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 549. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Milan Nikoli} je ro|en 19. marta 1978. u Prokupqu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar strelac u sastavu 15. grani~nog bataqona. Poginuo je 4. aprila 1999, vra}aju}i se sa zadatka, u rejonu Jadra kod Loznice. Uspomenu na vojnika Milana ~uva}e wegova porodica.

243 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

M

NIKOLI] Radoslava DARKO

NIKOLI] Stanislava GORAN

NIKOLI] Qubomira NENAD

Stariji vodnik VJ Darko Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1971. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu, intendantska slu`ba. Borio se za odbranu slobode Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji je bio u sastavu 243. mehanizovane brigade, u kojoj je obavqao du`nost komandira odeqewa za intendantsko snabdevawe. Poginuo 30. marta 1999, od dejstva avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na starijeg vodnika Darka Nikoli}a ~uva}e wegovi sin Dalibor, k}i Katarina i porodica.

Vodnik prve klase policije Goran Nikoli} je ro|en 21. januara 1964. u Ni{u. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. maja 1982. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 2. juna 1999, na putu Prizren – \akovica, kod sela Celina, op{tina Orahovac. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Marjan i porodica Nikoli}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nenad Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1961. u Lipqanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Saveznog ministarstva unutra{wih poslova od 1983. godine. Bio je zaposlen u STR „Kraqica” u Beogradu. Poginuo je 30. aprila 1999. u Beogradu, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina, sin Aleksandar i porodica Nikoli}.

N S p o m e n -kk w i g a
NIKOLI] Stani{e MILAN NIKOLOV Qubena DRAGAN

JUNACI OT AX BINE

244

Dragan je preminuo narednog dana u KBC Pri{tina od zadobijenih rana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolova ~uva}e wegova porodica.

NISI] Vu~a STAJA
Vojnik VJ u rezervi Milan Nikoli} je ro|en 23. oktobra 1961. u selu ^ukujevac, op{tina Kraqevo. Hrabro je branio Republiku Srpsku Krajinu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 12. aprila 1999, u rejonu sela Trstenik. Milan Nikoli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Goran i porodica Nikoli}. Vojnik VJ u rezervi Dragan Nikolov je ro|en 8. decembra 1967. u Tetovu, Makedonija. Zavr{io je bravarski zanat. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, borio se u sastavu 230. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane, obavqaju}i du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 30/2 mm. Vojnik Dragan Nikolov je, 4. aprila 1999, obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju svoje baterije, u rejonu sela Grobnik, Klina, kada su avioni NATO-a dejstvovali kasetnim bombama. Borbeno vozilo u kojem se nalazio vojnik Nikolov potpuno je uni{teno, a

Desetar VJ u rezervi Staja Nisi} je ro|en 10. januara 1961. u selu Popovqane, op{tina Suva Reka. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 70. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Odlu~no se odupro iznenadnom napadu albanskih terorista, da bi 13.

245 JUNACI

OTAXBINE
rijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 31. marta 1999, u selu Miru{a, op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Darko i porodica Novkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

O

aprila 1999. u selu Pogovqare, Suva Reka, polo`io svoj `ivot na oltar otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena stepena. Uspomenu na desetara Nisi}a ~uva}e wegova porodica.

NOVKOVI] Vladimira NOVICA

NOVKOVI] \or|a DU[AN

stroju in`iwerijskog bataqona 37. motorizovane brigade, na du`nosti in`iwerca pionira. Poginuo je 6. aprila 1999. obavqaju}i vojni~ki zadatak u rejonu sela Galica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog in`iwerca ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Neboj{a i porodica Novkovi}.

OGWANOVI] Jezdimira DANILO

Mla|i vodnik prve klase policije Novica Novkovi} je ro|en 16. jula 1969. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. novembra 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekreta-

Vojnik VJ u rezervi Du{an Novkovi} je ro|en 11. septembra 1957. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Kao vojni obveznik, odlu~no se i hrabro borio na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Danilo Ogwanovi} je ro|en 17. maja 1962. u selu Trnava, Kur{umlija. Posle zavr{etka sredwe {kole, radio je u [IK „Kopaonik”. Kao vojni obveznik,

O S p o m e n -kk w i g a
slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji, u sastavu 354. pe{adijske brigade, obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 9. maja 1999, u rejonu sela Vrani Do, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog borca ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
slova Republike Srbije 11. avgusta 1996. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je 3. maja 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”, op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ogwenovi}.

246

stroju 52. vojnoteritorijalnog odreda iz Lipqana, na du`nosti voza~a i ni{anxije. Poginuo je 27. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ribari, Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Radovana ~uva}e sinovi Lazar i Milo{, k}i Marija i porodica.

OGWENOVI] Branka MILOVAN

ODALOVI] Milorada RADOVAN

OLAJO[ Jo`efa ZOLTAN

Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Milovan Ogwenovi} je ro|en 26. decembra 1976. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poRadovan Odalovi} je ro|en 7. aprila 1960. u Pri{tini, gde je zavr{io sredwu {kolu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio je u Vojnik VJ Zoltan Olajo{ je ro|en 2. aprila 1978. u Subotici. Vojni rok je slu`io od juna 1998, osposobiv{i se za du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adi-

Vojni rok u VJ slu`io je od juna 1998. u selu Osojane.247 JUNACI OTAXBINE datke na Kosovu i Metohiji. marta 1999. Vojnik Goran Olka je poginuo 3. maja 1999. juna 1999. U istoj jedinici branio je slobodu otaxbine. u selu Gorwa R`anica. op{tina Plav. godine. od dejstva avijacije NATO-a na rejon razme{taja wegove jedinice u selu Posli{te. mehanizovane brigade. op{tina Istok. op{tina Istok. Bio je policajac u Odeqewu unutra- . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 27. 25. S p o m e n -k w i g a k O je. u Maloj Bosni. Zavr{io je sredwu {kolu. u stroju 243. op{tina Suva Reka. op{tina Subotica. Bio je zaposlen u JKP u Istoku. Poginuo je na stra`arskoj du`nosti 24. Trajno }e ga pamtiti wegova porodica. septembra 1971. Smrtno su ga ranili albanski teroristi u rejonu sela Belanica. Mla|i vodnik policije Jovan Ota{evi} je ro|en 6. maja 1998. u selu Qubi`da. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. obavqaju}i brojne zaPripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Ostoji} je ro|en 12. marta 1977. godine. op{tina Prizren. Uspomenu na artiqerca Gorana ~uva}e wegova porodica. januara 1978. Na toj du`nosti borio se za odbranu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Olajo{. osposobiv{i se za du`nost artiqerca u 549. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. OLKA Mate GORAN OSTOJI] Vukoja SINI[A OTA[EVI] Miluna JOVAN Vojnik VJ Goran Olka je ro|en 12.

septembra 1998. op{tina Pe}. 248 PAVI] Blagoja STANI[A radarske osmatra~ke stanice u selu Suvodol kraj Smedereva. Uspomenu na desetara iz Gwilana ~uva}e porodica Pavi}. Za hrabrost i odlu~nost u izvr{avawu izuzetno odgovornih borbenih zadataka odlikovan je Ordenom za hrabrost. januara 1953. oktobra 1967. Zavr{io je Mornari~kotehni~ku podoficirsku {kolu. Rezervni zastavnik prve klase. Iako je na brojnim zadacima sa najve}im uspehom polo`io ispite vojni~ke profesije. OTOVI] Jovana MILO[ PAVLOVI] Aleksandra MILAN^E Desetar VJ u rezervi Stani{a Pavi} je ro|en 8. U 279. aprila 1999. 30. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. u Gwilanu. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova porodica. od dejstva neprijateqeve avijacije raketnim projektilima na rejon razme{taja Pripadnik rezervnog sastava policije Milo{ Otovi} je ro|en 5. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. U toj jedinici branio je slobodu otaxbine u agresiji NATO-a. op{tina @abare. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Miloje i Marko i porodica Otovi}. penzionisani zastavnik prve . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. maja 1999.P S p o m e n -kk w i g a {wih poslova De~ani. dobrovoqac Milan~e Pavlovi} je ro|en 31. marta 1999. oktobra 1971. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 10. op{tina Pe}. u selu ^elopek. artiqerijsko -raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane obavqao je du`nost veziste u radarskom odeqewu voda vazdu{nog osmatrawa i javqawa. u selu Sibnica. Poginuo je 4. godine. Desetar Pavi} je poginuo 16. Zavr{io je sredwu {kolu.

Uspomenu na prekaqenog borca ~uva}e wegovi sin Sa{a. torizovane brigade. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. op{tina Prizren. u Smederevskoj Palanci. juna 1999. maja 1974. op{tina Srbica. septembra 1979. u Vaqevu. godine. PAVLOVI] Borivoja MILAN PAVLOVI] Dragi}a BOJAN PAVLOVI] Zorana IGOR Vojnik VJ u rezervi Bojan Pavlovi} je ro|en 31. S p o m e n -k w i g a k P klase odazvao se op{tem pozivu za odbranu otaxbine i kao dobrovoqac stupio u 37. Vojnik Pavlovi} je poginuo 1. aprila 1994. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. stupio je u stroj 549. Srbica. Kao vojni obveznik. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Posli{te. maja 1999. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. Milan~e Pavlovi} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanu brigadu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 26. Mla|i vodnik policije Milan Pavlovi} je ro|en 7. k}i Sa{ka i porodica Pavlovi}. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . u rejonu sela Dowe Prekaze. u Augsburgu. septembra 1970. u selu Rzale.249 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. mo- Vojnik VJ Igor Pavlovi} je ro|en 24. odlu~iv{i se za du`nost strelca. Savezna Republika Nema~ka. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. osposobiv{i se za du`nosti strelca u jedinici Vojne policije. na du`nost artiqerca. marta 1999. Sve vojni~ke obaveze obavqao je na najboqi mogu} na~in.

jula 1987. maja 1999. bataqona Vojne policije. U ~in pukovnika prevremeno je unapre|en 3. Agresiju NATO-a na SRJ do~ekao je kao komandant 204. komandovao je ~uvenom eskadrilom „Vitezovi” i 204. vozilo u kojem se nalazio vojnik Pavlovi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 52. maja 1999. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. a narednog dana poleteo je u kabini svog aviona MiG-29 u susret brojnim avionima NATO-a. Pukovnik VJ Milenko Pavlovi} je ro|en 5. u rejonu sela Orlate kraj Pri{tine. Zavr{io je sa visokim uspehom sve vazduhoplovne {kole i General{tabnu {kolu VJ. Kao pilot lovac. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica i porodica Pavlovi}. lova~kim avijacijskim pukom. JUNACI OT AX BINE 250 PAVLOVI] Qubi{e DRAGAN PAVLOVI] Milorada MILENKO Vodnik policije Dragan Pavlovi} je ro|en 23. op{tina Ose~ina. 31. brane}i nebo iznad Beograda. godine. op{tina Lipqan. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. koji . u selu Gorwe Crniqevo. novembra 1968. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. oktobra 1959. u selu Rusinovce. lete}i na avionima MiG-21 i MiG-29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqaju}i du`nost strelca u jedinici specijalne namene. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Tom prilikom je mladi vojni policajac poginuo. aprila 1999. lova~kog avijacijskog puka.

op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Zoran Pantovi} je ro|en 23. osposobiv{i se u svojoj jedinici za voza~a motor- . aprila 1999. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na vojnika Ranka ~uva}e porodica Panteli}. Uspomenu na odva`nog branioca neba na{e otaxbine ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Nemawa i porodica Pavlovi}. Pukovnik pilot Milenko Pavlovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. U Vojsku Jugoslavije stupio je marta 1998.251 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi na putu Pri{tina – Medve|a. Vojnik VJ u rezervi. u Subotici. aprila iste godine u bolnici u Prizrenu. u Po`egi. S p o m e n -k w i g a k B su kidisali na na{u otaxbinu. Preminuo je 22. PAVLOVI] Stevana NENAD PANTELI] Radovana RANKO PANTOVI] Bogoquba ZORAN Mla|i vodnik policije Nenad Pavlovi} je ro|en 10. jula 1978. a slomqena krila zavr{ila su svoj let u selu Petnica. Hrabro se borio. u Pustom Selu. ali je wegov avion bio pogo|en iznad rejona Vaqeva. Poginuo je 13. Uspomenu na Nenada Pavlovi}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u Sanskom Mostu. godine. Kao dobrovoqac je stupio u stroj 549. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. 18. novembra 1970. juna 1977. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. dobrovoqac Ranko Panteli} je ro|en 11.

vojnik voza~ Batica Paunovi} je nai{ao vozilom na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Slavujevac. Wegovo vozilo je naletelo na protivtenkovsku minu. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Pantovi}. marta 1999. maja 1999. Uspomenu na rezervnog stare{inu Igora Pavlovi}a ~uva}e wegova porodica. imao je ratni raspored u Vojnom odseku Kraqevo. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. februara 1975. motorizovane brigade. gde je zavr{io sredwu {kolu za autoelektri~ara. Slobodu otaxbine hrabro je branio u stroju 125. U toku prevo`ewa pripadnika svoje jedinice. u Kragujevcu.P S p o m e n -kk w i g a nog vozila u haubi~kom divizionu. op{tina Srbica. Zoran Pantovi} je poginuo 31. Vodnik Pantovi} je poginuo 31. Kao vojni obveznik. . marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Vrawu. JUNACI OT AX BINE 252 PANTOVI] Srboquba \OR\E PAUNOVI] Velibora BATICA Rezervni vodnik VJ \or|e Pantovi} je ro|en 19. prilikom odlu~nog odbijawa napada albanskih terorista na vatreni polo`aj u selu Trnavce. op{tina Pre{evo. na du`nosti vojnika voza~a. Kao rezervni vodnik Vojske Jugoslavije. u kurirsko-pozivarskom sistemu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Batica Paunovi} je ro|en 4. 30. februara 1975. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 78. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Od detonacije protivtenkovske mine vojnik rezervista je na mestu preminuo.

S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na Baticu Paunovi}a ~uva}e wegov sin Kristijan i porodica. a premi- . PEJ^INOVI] Branislava VOJIN Vojnik VJ Miroslav Paunovi} je ro|en 18. gde je i radio kao VKV voza~. jula 1949. Poginuo je 6. u Prokupqu. Kao vojni obveznik. Ka~ikol. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ u rezervi Radovan Paunovi} je ro|en 3. u okr{aju protiv albanskih terorista u rejonu Vojnik VJ Vojin Pej~inovi} je ro|en 26. maja 1999. Vojnik Paunovi} je poginuo 14. pe{adijske brigade. specijalne brigade Vojne policije. u Ba~koj Palanci. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. PAUNOVI] Velinke MIROSLAV PAUNOVI] Milana RADOVAN sela Suvi Bunar. gde se osposobio za du`nost strelca iz specijalnog pe{adijskog oru`ja. Obavqaju}i vojnu slu`bu u krugu svoje kasarne u Beogradu. 20. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Zoran i Vladimir i porodica Paunovi}. novembra 1978. na prevoju Volujak. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 354. Uspomenu na vojnog policajca Miroslava Paunovi}a ~uva}e wegova porodica. na du`nosti vojnika voza~a.253 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u Petrovcu na Mlavi. op{tina \akovica. maja 1973. Na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 52. vojnik Pej~inovi} je te{ko rawen od dejstva avijacije NATOa. od dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. Vojni rok u Vojsci Jugoslavije slu`io je kao protivpo`arac u sastavu Gardijske brigade. aprila 1999.

prilikom obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane i Komandno{tabnu akademiju RV i PVO. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. na prvoj liniji odbrane otaxbine. Brus. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. na du`nost vojnika strelca. \akovica. Pukovnik Pej~i} je poginuo 1.N S p o m e n -kk w i g a nuo je 26. juna 1999. aprila iste godine. Uspomenu na izuzetnog raketa{a i stare{inu VJ ~uva}e wegovi sinovi Neboj{a i Qubomir i porodica Pej~i}. JUNACI OT AX BINE izuzetan stru~wak u oblasti artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. motorizovane brigade. U `estokom okr{aju protiv albanskih terorista rawen je 25. Kao iskusan oficir i . op{tina Pirot. a od zadobijenih rana preminuo je 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. maja iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji. septembra 1959. u selu Rsovci. dobrovoqac Radovan Peri} je ro|en 18. aprila 1999. Raketni projektili lansirani iz aviona NATO-a pogodili su radarsku stanicu za osmatrawe i navo|ewe u kojoj se tog trenutka nalazio pukovnik Pej~i}. kako bi na Kosovu i Metohiji branio slobodu otaxbine. Pukovnik VJ Bo`idar Pej~i} je ro|en 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1950. u rejonu sela Ko{are. postizao je izuzetne rezultate na du`nosti u Sektoru za RV i PVO u General{tabu VJ. Kao dobrovoqac stupio je u stroj 125. u selu Kriva Reka. Uspomenu na poginulog gardistu ~uva}e porodica Pej~inovi}. U~esnik je mnogih bitaka za odbranu Republike Srpske Krajine. 254 PERI] Bo`ina RADOVAN PEJ^I] Goluba BO@IDAR Vojnik VJ u rezervi.

Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. avgusta 1958. gde je zavr{io Sredwu medicinsku {kolu. maja 1999. u rejonu \akovice. @ivan Peri} je poginuo 20. avgusta 1974. Uspomenu na razvodnika Qubi{u Peri}a ~uva}e wegovi sinovi Milo{. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik. te wegova porodica. Uspomenu na vodnika iz sela Plo~ice ~uva}e wegova porodica. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 180. u rejonu sela Dowa Brwica kod Pri{tine. . Vojnik Milan Peri} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. odgovorno obavqaju}i du`nost bolni~ara. op{tina Kovin. 15. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. Dobrovoqno se javio u stroj 549. op{tina Pri{tina. Vojnik VJ u rezervi Milan Peri} je ro|en 22. marta 1958. u Kosovskoj Mitrovici. u selu Plo~ica. na du`nosti ni{anxije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik VJ u rezervi. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 50. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji da kao iskusan vojnik i strelac brani slobodu otaxbine od albanskih terorista. na borbenom polo`aju svoje jedinice. vojnoteritorijalnog odreda.255 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N PERI] Dikonije QUBI[A PERI] Milodraga @IVAN PERI] Milutina MILAN Razvodnik VJ u rezervi Qubi{a Peri} je ro|en 30. dobrovoqac @ivan Peri} je ro|en 5. Kao vojni obveznik. Lazar i Miqan. maja 1999. vojnoteritorijalnog odreda iz Pri{tine. u selu Dowa Brwica. Uspomenu na plemenitog bolni~ara ~uva}e wegova porodica. u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je 7. u Kosovskoj Mitrovici.

P S p o m e n -kk w i g a PERI] Mihajla BRANIMIR PERI[I] Dragi}a NIKOLA JUNACI OT AX BINE 256 brane i bezbednosti. . od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. pe{adijske brigade. 4. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. aprila 1999. bataqona Vojne policije. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je u sastavu 354. u Ni{u. novembra 1978. decembra 1970. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima od- Vodnik policije Slobodan Petkov je ro|en 10. a na koju je on nai{ao svojim vozilom. u Prokupqu. Uspomenu na vojnika Nikolu Peri{i}a ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1999. op{tina Suva Reka. Vodnik Branimir Peri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Peri}. gde je i zavr{io {kolu za ma{inbravare. u selu Zli Dol. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Bosilegrad. od dejstva protivtenkovske mine. u selu Pe}ane. PETKOV Kirila SLOBODAN Rezervni vodnik VJ Branimir Peri} je ro|en 5. godine. Vojnik VJ Nikola Peri{i} je ro|en 24. Poginuo je 24. jula 1988. marta 1999. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 52. juna 1969. Vojnik Nikola Peri{i} je poginuo 31. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Bosilegrad. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Orlate. Pri{tina. Zavr{io je Sredwu poqoprivrednu {kolu. osposobiv{i se za voza~a motornog vozila.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. u rejonu sela Ko{are. maja 1999. Bio je komandir Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Negotin. stupio je u stroj 125. \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao dobrovoqac strelac. op{tina Prizren. oktobra 1958. marta 1953. 16. dobrovoqac Dragan Petkovi} je ro|en 28. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Vodnik policije ^edomir Petkovi} je ro|en 6. Zavr{io je Pravni fakultet. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Prizren. 28.257 JUNACI OTAXBINE }e wegov sin Stojan i porodica. godine. u rejonu sela Orlate. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u selu Mala Kru{a. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na poginulog Slobodana sa~uva}e sinovi Aleksandar i Vladimir i porodica Petkov. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva- Stariji zastavnik policije Dragan Petkovi} je ro|en 20. PETKOVI] Viktorija DRAGAN PETKOVI] Vladimira DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Marija i Ana i porodica Petkovi}. u Smederevu. PETKOVI] Qubomira ^EDOMIR Vojnik VJ u rezervi. novembra 1961. . motorizovane brigade da na Kosovu i Metohiji brani slobodu otaxbine. godine. u Lebanu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. maja 1982.

Vojnik VJ u rezervi Dejan Petkovi} je ro|en 18. Kao vojni obveznik. Kao vojni obveznik. od dejstva avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. Kao vojni obveznik. op{tina Prizren. PETKOVI] Predraga TOPLICA PETKOVI] Radovana DRAGAN PETKOVI] Radomira DEJAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Toplica Petkovi} je ro|en 3. motorizovane brigade. op{tina Kru{evac. Preminuo je 2. Ribarska Bawa. u rejonu sela Padali{te. oktobra iste godine u Slankamenu. Poginuo je 13. gde je zavr{io sredwu {kolu. maja 1999. Dejan Petkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 7. marta 1975. op{tina IsDragan Petkovi} je ro|en 21. aprila 1999. u selu Vrbnica. op{tina Srbica.P S p o m e n -kk w i g a 17. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 549. pe{adijske brigade. u Kru{evcu. 23. Trajno }e ga sa~uvati u se}awu sinovi Nemawa i Stefan i porodica Petkovi}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. aprila 1970. u selu Zebica. maja 1999. JUNACI OT AX BINE tok. Uspomenu na vojnika Toplicu Petkovi}a ~uva}e wegov sin Neboj{a i porodica. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Prizren. pe{adijske brigade. 258 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1965. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva}e wegova porodica. u Leskovcu. aprila 1999. tokom preme{taja ure|aja i sredstava veze na novi polo`aj. Poginuo je 15. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je odlu~no i hrabro u sastavu 7. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Vitak. na du`nosti komandira odeqewa.

Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Prokupqu. Uspomenu na uzornog komandira streqa~kog voda ~uva}e wegovi sinovi Predrag i Miroslav i porodica Petkovi}. aprila 1999. 19. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine i Republike Srpske.259 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 16. S p o m e n -k w i g a k P ne i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade postizao je izuzetne rezultate u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. Negotin. Odlikovao se hrabro{}u i bio komandir za uzor mladim vojnicima. u rejonu sela Ko{are. u selu Jabukovac. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unuBranko Petriki} je ro|en 27. PETKOVI] Tihomira BO@O PETRIKI] Jovana BRANKO Poru~nik VJ Ivica Petkovi} je ro|en 26. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira voda. Desetar VJ po ugovoru Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`o Petkovi} je ro|en 7. marta 1971. Kao komandir streqa~kog voda u sastavu 125. aprila 1999. specijalne brigade. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Kragujevcu. maja 1968. op{tina Podujevo. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Kristina i porodica Petkovi}. . u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i An|ela i porodica Petkovi}. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je kao izvi|a~ u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. \akovica. u selu Lu`ane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1973. godine. PETKOVI] Save IVICA tra{wih poslova Republike Srbije od 1998.

8. Srbica. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Petri}. na du`nosti voza~a. motorizovane brigade.P S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 29. jula 1979. De~ani. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost izvi|a~a. Milivoje Petrovi} je poginuo 28. Uspomenu na Branka Petriki}a ~uva}e wegova porodica. 260 PETRI] Milojice DEJAN PETROVI] Andrije MILIVOJE {io sredwu {kolu i radio u fabrici uqa. k}i Aleksandra i porodica Petrovi}. maja 1999. kada je motorno vozilo kojim je upravqao nai{lo na protivtenkovsku minu. JUNACI OT AX BINE Hitaju}i na izvr{ewe borbenog zadataka. u toku obavqawa borbenog zadatka. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Dejan Petri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beranu. pe{adijske brigade. kada su avioni NATO-a lansirali ubojite rakete. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Turi}evac. [iptarski teroristi smrtno su pogodili neustra{ivog Negotinca iz snajperske pu{ke u rejonu sela Opqate. Vojnik VJ Dejan Petri} je ro|en 28. Kao vojni obveznik. maja 1999. vojnik Petri} se nalazio u vozilu u rejonu sela Gorwe Obriwe. Vojnik VJ u rezervi Milivoje Petrovi} je ro|en 21. u Kru{evcu. aprila 1999. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 7. gde je zavr- . septembra 1959. Uspomenu na poginulog vojnika Milivoja ~uva}e wegovi sin Andrija. Mladi vojnik iz Berana je tom prilikom poginuo.

Na po~etku agresije NATO-a na SRJ bio je referent u Komandi Tre}e armije. Pe}. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Petrovi}. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od marta 1998. Uspomenu na vojnog policajca ~uva}e wegova porodica. oktobra 1943. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 55. marta 1999. Prizren.261 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PETROVI] Dobrivoja ZORAN PETROVI] Dragana VEQKO PETROVI] Dragoquba IVICA Potpukovnik VJ Zoran Petrovi} je ro|en 22. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu ~ete Vojne policije 125. Uspomenu na poginulog potpukovnika ~uva}e sin Milan. u sukobu s albanskim teroristima. u Kosovskoj Vitini. k}i Maja i porodica Petrovi}. Potpukovnik Petrovi} je poginuo 24. motorizovane brigade. Vojnik VJ Veqko Petrovi} je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Vojnik Ivica Petrovi} je poginuo 27. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. gde je i zavr{io sredwu {kolu. u rejonu Karaule „Goro`up”. u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Svilajncu. Poginuo je 30. maja 1999. prilikom raketirawa kasarne u Kur{umliji. smer pe{adije. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. . u `estokom sukobu s albanskim teroristima u nasequ Kape{nica. grani~nog bataqona. novembra 1978. osposobiv{i se za du`nost vojnog policajca. obavqao je du`nost komandanta bataqona. oktobra 1978. marta 1999. U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1998. Izme|u ostalog. Vojnik VJ Ivica Petrovi} je ro|en 23.

oktobra 1966. pe{adijske brigade. Poginuo je 29. motorizovane brigade. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Jelena i porodica Petrovi}. Vojnik u rezervi @ivan Petrovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u rejonu sela Padali{te. maja 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 125. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Uspomenu na rezervnog . op{tina Istok. Uspomenu na Vukadina Petkovi}a sa~uva}e wegova porodica. u Pe}i. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa i {ifrera. Kao vojni obveznik. op{tina Vrwa~ka Bawa. Tom prilikom je hrabri komandir poginuo u neravnopravnoj borbi. jedinicu vodnika Petrovi}a iznenada su napali albanski teroristi. 23. aprila 1999. \akovica. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Dowe Morine. decembra 1976. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. 24.P S p o m e n -kk w i g a PETKOVI] @ivorada VUKADIN PETROVI] @ivote @IVAN JUNACI OT AX BINE 262 PETROVI] Miladina DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Vukadin Petkovi} je ro|en 31. Rezervni vodnik VJ Dragan Petrovi} je ro|en 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u selu Qubi`da. marta 1999. op{tina Istok. Vojnik VJ u rezervi @ivan Petrovi} je ro|en 14. oktobra 1997. oktobra 1965. u selu @akovo. u selu Gra~ac. U toku preme{taja sredstava veze na novi borbeni polo`aj. op{tina Istok.

Uspomenu na prekaqenog ratnika ~uva}e k}i Tamara i porodica Petrovi}. u Uro{evcu. Poginuo je 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. . U Vojsci Jugoslavije nalazio se od februara 1999. Hrabro se borio za odbranu slobode Republike Srpske Krajine. S p o m e n -k w i g a k P vodnika Dragana Petrovi}a ~uva}e wegov sin Vukoje. Vojnik VJ u rezervi Dragan Petrovi} je ro|en 8. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. marta 1960. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Poginuo je u `estokom okr{aju s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e sin Georgije i porodica Petrovi}. i stekao vrhunske sposobnosti za poslu`ioca komandnog odeqewa. mehanizovane brigade. u Uro{evcu.263 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. PETROVI] Miodraga IVICA PETROVI] Miroslava DRAGAN kojem se prevozio na borbeni zadatak nai{lo na nagaznu minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Krivenik. Kao vojni obveznik. 13. u Kumanovu. vojnoteritorijalnog odreda. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 243. jula 1971. tako {to je vozilo u Potpukovnik VJ Zoran Petru{evski je ro|en 27. na du`nosti veziste. op{tina Ka~anik. maja 1999. PETRU[EVSKI Nikole ZORAN Vojnik VJ u rezervi Ivica Petrovi} je ro|en 30. maja 1999. u statusu vojnog obveznika i na du`nosti kojom je ovladao u toku slu`ewa vojnog roka. novembra 1970. u Kru{evcu. k}i Dragana i porodica Petrovi}.

Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1999. JUNACI OT AX BINE 264 PE[AKOVI] Hranislava SLAVI[A PE[I] Nikole SR\AN Pripadnik rezervnog sastava policije Slavi{a Pe{akovi} je ro|en 2. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oklopnoj brigadi. Mahala Mutivode. u selu Likovac. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. vozilo u kojem se nalazio Zoran Petru{evski nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je iskusni stare{ina smrtno stradao. u Lebanu. Sr|an Pe{i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Slavi{u Pe{akovi}a sa~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik. u rejonu sela Crni Lug. pe{adijske brigade. . slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. godine. U toku izvo|ewa borbene akcije protiv albanskih terorista.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je obavqaju}i odgovornu du`nost u 252. aprila 1969. op{tina Orahovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Pe{i} je ro|en 19. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. 16. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Medevce. k}i Biqana i porodica Petru{evski. januara 1972. u Ra{koj. Zoran Petru{evski je posmrtno unapre|en u ~in potpukovnika VJ. Uspomenu na vojnika Pe{i}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je 14. 31. op{tina Srbica. maja 1999.

op{tina Ka~anik. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Klina. u Uro{evcu. na du`nosti vojnika strelca. Kao vojni obveznik. te porodica Pe{ovi}. marta 1970. aprila 1970. Kao vojni obveznik. u rejonu sela ^abi}. PLANOJEVI] Zorana VUKA[IN Vojnik VJ u rezervi Dragan Pe{ovi} je ro|en 16. oklopne brigade. k}i Marija i porodica Pilipovi}. u stroju 37. maja 1999. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Katarina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. avgusta 1961. u rejonu sela Krivenik. na du`nosti izvi|a~a. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u rejonu razme{taja jedinice. gde je radio kao ugostiteqski radnik. Poginuo je u toku obavqawa borbenog zadatka. u selu Turja. motorizovane brigade. Ra{ka. Orahovac.265 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PE[OVI] Qubi{e DRAGAN PILIPOVI] Ilije TOMISLAV Uspomenu na Tomislava Pilipovi}a ~uva}e wegovi sinovi Lazar i Milo{. Vojnik VJ u rezervi Vuka{in Planojevi} je ro|en 1. odlu~no . Poginuo je 31. maja 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. u Kraqevu. Vojnik VJ u rezervi Tomislav Pilipovi} je ro|en 27. vojnoteritorijalnog odreda u Pri{tini. Kao vojni obveznik. za slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 252. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. 3. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske Krajine. Zavr{io je Pravni fakultet. 14. u selu Baqevac.

samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. op{tina Pe}. obavqao je du`nost operatera u raketnoj bateriji 240. Bio je zaposlen u „Kopeksu” u Pe}i. u selu [ekular. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Barane. Kao vojni obveznik. maja 1954. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 8. godine. sinovi Aleksandar i Ivan i porodica Popovi}. Preminuo je 5.P S p o m e n -kk w i g a odgovoriv{i na napade albanskih terorista. aprila 1973. Za podvige u odbrani otaxbine Aleksandar Popovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je gimnaziju i Prirodno-matemati~ki fakultet u Novom Sadu i do po~etka agresije NATO-a na SRJ bio je izvanredan student poslediplomskih studija. Uspomenu na mladog raketa{a ~uva}e wegova porodica. koji su uzvratili samonavo|enim raketnim projektilima. avgusta 1998. Uspomenu na Vuka{ina Planojevi}a ~uva}e wegova porodica. op{tina Andrijevica. juna 1999. . maja 1999. JUNACI OT AX BINE Raketna baterija u kojoj se nalazio vojnik Aleksandar Popovi} dejstvovala je 1. Pamti}e ga k}eri Aleksandra i Ivana. 266 POPOVI] Vlatka VITOMIR POPOVI] Borivoja ALEKSANDAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vitomir Popovi} je ro|en 13. u Novom Sadu. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 24. Jedan od tih projektila pogodio je samohodno lansirno oru`je. probio oklop i na licu mesta usmrtio Aleksandra Popovi}a. sa vatrenog polo`aja u selu Nadaq kraj Novog Sada sa tri protivavionske rakete na avione NATO-a. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

u kome je radio kao voza~. u sukobu s albanskiim teroristima. Vojnik VJ Nikola Popovi} je ro|en 20. tako {to je nai{ao na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili na putu selo Batu{a – Karaula „Ko{are”. u Krupwu. aprila 1999.267 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B POPOVI] Vuka{ina STOJAN POPOVI] Zarije ALEKSANDAR POPOVI] Radosava NIKOLA Vojnik VJ u rezervi. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 78. u rejonu sela Maja Glava. Ko{are. Vojnik Nikola Popovi} je poginuo 9. . Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 19. u Novom Pazaru. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. avgusta 1968. Uspomenu na poginulog dobrovoqca ~uva}e porodica Popovi}. dobrovoqac Stojan Popovi} je ro|en 9. motorizovane brigade. osposobio se za du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 20/3 mm. 16. Kao dobrovoqac. Poginuo je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Golemom Selu. na borbenom polo`aju svoje jedinice u selu Reqin. aprila 1999. op{tina Pre{evo. op{tina Vrawe. obavqaju}i du`nost strelca. novembra 1949. aprila 1999. 15. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u stroju 125. \akovica. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. \akovica. u stroju 52. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Nikolu Popovi}a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na vojnika Aleksandra ~uva}e wegov sin Dragan i porodica Popovi}. Kao vojni obveznik. decembra 1979. Kao vojnik VJ. na du`nosti voza~a.

Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. op{tina \akovica. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost grani~ara. u selu Meja. Vojnik Simo Popovi} je poginuo 11. Vojnik VJ Simo Popovi} je ro|en 1. avgusta 1968. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. 21. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Martin. maja 1993. Vodnik policije Milutin Pra{~evi} je ro|en 6. grani~nog bataqona. godine. k}i Milica i porodica Popovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. . op{tina Suva Reka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Plu`inama. op{tina \akovica. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Popovi}. od albanskih terorista. aprila 1999. 17. odlu~no brane}i Karaulu „Morina”. aprila 1999. u selu Papaz.P S p o m e n -kk w i g a POPOVI] Slobodana DRAGAN POPOVI] Sretena SIMO JUNACI OT AX BINE 268 PRA[^EVI] Slobodana MILUTIN Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Popovi} je ro|en 19. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 53. De~ani. maja 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. godine. januara 1977. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Vrani}. Stefan i Nikola i porodica Pra{~evi}. novembra 1969. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Mario Proti} je poginuo od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Stara Bawica. za slobodu otaxbine borio se u sastvau 37. maja 1999. . Vojnik VJ u rezervi Stani{a Puzovi} je ro|en 15. godine. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. i osposobio se za du`nost kuvara. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Marko i porodica Puzovi}. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. godine. novembra 1958. Poginuo je 3. Uspomenu na vojnika Marija ~uva}e porodica Proti}. motorizovane brigade. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina i porodica Radevi}. avgusta 1994. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. u Beogradu. u selu Kravi}i. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 57. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Vojnik u rezervi Stani{a Puzovi} je odlikovan Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Ka~anik. odgovorno obavqaju}i svoju vojni~ku i grani~arsku du`nost. grani~nog bataqona. marta 1999. 15.269 JUNACI PROTI] @eqka MARIO OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R PUZOVI] @ivorada STANI[A RADEVI] Branka GORAN Vojnik VJ Mario Proti} je ro|en 18. 28. Zastavnik policije Goran Radevi} je ro|en 3. februara 1978. aprila 1999. op{tina Ra{ka. Glogovac. avgusta 1970. op{tina Pe}. na du`nosti vojnika strelca. u rejonu sela Stari Poklek.

op{tina Kosovska Mitrovica. maja 1999. jula 1967. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 17.R S p o m e n -kk w i g a RADEKA Vladimira GORAN RADENKOVI] Dragomira SLAVKO JUNACI OT AX BINE 270 Zauvek }e ga pamtiti sinovi Aleksandar i Miqan i porodica Radenkovi}. u Kosovskoj Mitrovici. aprila 1999. decembra 1967. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u 243. Vojnik VJ Radivoje Radenovi} je ro|en 2. RADENOVI] Radomira RADIVOJE Vodnik policije Goran Radeka je ro|en 30. . Mla|i vodnik prve klase policije Slavko Radenkovi} je ro|en 9. novembra 1990. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Sjenici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Stanici pograni~ne policije na Aerodromu „Beograd”. jula 1986. u Zemunu. 18. u selu Trbukovac. op{tina Pe}. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati wegova porodica. u selu [ipoqe. 8. decembra 1979. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. motorizovanoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. u rejonu sela Kamena Glava. godine. Vojnik Radivoje Radenovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Uro{evac. maja 1999.

u mestu [pionica. op{tina Srebrenik. brigade vazdu{nog osmatrawa. op{tina Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Potporu~nik VJ Sini{a Radi} je ro|en 30. juna 1976. bataqonu 126. u selu Dobrodeqane. 28. obavqao zadatke oficira za navo|ewe na radarskom polo`aju svoje jedinice na planini Maqen. Zavr{io je Vojnu akademiju VJ. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. novembra 1961. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k R Uspomenu na vojnika Radivoja ~uva}e wegova porodica. u selu Grada{nica. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na potporu~nika Sini{u Radi}a ~uva}e wegova porodica. . januara 1968. RADIVOJEVI] Vladimira GORAN RADI] Jovana SINI[A je avijacija NATO-a lansirala vo|ene avio-bombe na taj polo`aj i direktno pogodila stanicu u kojoj je mladi stare{ina bio na borbenom zadatku. kada Potpukovnik VJ Blagoja Radi} je ro|en 20. godine. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vojnotehni~ku vazduhoplovnu akademiju u Rajlovcu. Potporu~nik Sini{a Radi} je 6. RADI] Pere BLAGOJA Mla|i vodnik policije Goran Radivojevi} je ro|en 1. u Kninu. op{tina Leskovac. smer protivvazdu{ne odbrane i kao stru~wak za navo|ewe avijacije slu`bovao je u 31. javqawa i navo|ewa.271 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Dragana i Milica i porodica Radivojevi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Orahovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. aprila 1999.

op{tina Istok. Poginuo je 24. u selu Prigoda. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1960. u Kur{umliji. avgusta 1956. raketnog diviziona 250.R S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira baterije za vo|ewe raketa i ujedno zamenika komandanta raketnog diviziona 250. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Zoran. k}i Milijana i porodica Radi~evi}. raketne brigade u selu Lipe kraj Smedereva. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Istok. koju su bombardovali avioni NATO-a. potpukovnik Radi} je preminuo istog dana. maja 1999. aprila 1999. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e sin Perica. slobodu otaxbine branio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u komandi 354. Uspomenu na rezervnog kapetana @arka Radovanovi}a ~uva}e wegova porodica. vojnoteritorijalnog odreda u rejonu op{tine Istok. U rodnom gradu je radio kao predsednik sindikalne organizacije. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. zatekao se u kabini raketnog sistema „NEVA”. Zoran Radi~evi} je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. kada su avioni NATO-a na taj sistem bacili svoje bombe. . slobodu otaxbine branio je u stroju 69. k}i Danka i porodica Radi}. marta 1999. Potpukovnik Blagoja Radi} se 19. 19. U~estvovao je u borbama za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Rezervni kapetan VJ @arko Radovanovi} je ro|en 9. Odlu~an da sa svojom jedinicom nanese agresoru {to ve}e gubitke. u Kur{umliji. Te{ko rawen. nalazio u borbenoj smeni na vatrenom polo`aju 6. u selu Qubo`da. Kao vojni obveznik i rezervni kapetan VJ. JUNACI OT AX BINE 272 RADI^EVI] Miodraga ZORAN RADOVANOVI] Radivoja @ARKO Vojnik VJ u rezervi Zoran Radi~evi} je ro|en 11.

Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta. .273 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOVANOVI] Ratka SLOBODAN RADOVI] Bo{ka \OR\E RADOVI] Vi{eslava DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Slobodan Radovanovi} je ro|en 29. u Kasarni „Car Uro{” u Uro{evcu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. kao komandir tenka T-55. aprila 1978. 25. marta 1999. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 56. jula 1959. k}i Sawa i porodica Radovanovi}. pe{adijske brigade. u Zemunu. kao voza~. Uspomenu na poginulog \or|a Radovi}a sa~uva}e wegova porodica. 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e wegovi sin Stefan. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Kosovskoj Mitrovici. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 243. Uspomenu na desetara Dragana sa~uva}e k}i Jovana i porodica Radovi}. juna 1999. jula 1973. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Radio je u Vojsci Jugoslavije kao civilno lice. 24. marta 1999. godine. vojnoteritorijalnog odreda. Desetar VJ po ugovoru Dragan Radovi} je ro|en 28. u Kur{umliji. Kosovska Mitrovica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. u rejonu sela Brabowi}. Desetar VJ \or|e Radovi} je ro|en 25.

aprila 1999. op{tina Gospi}. op{tina Vu~itrn. Za vreme odslu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za padobranaca diverzanata i dobio ~in desetara. novembra 1961. godine. u Smederevu. padobranske brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na Miroslava Radojevi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 28. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 63. 13. Desetar VJ Bojan Radojkovi} je ro|en 20. u selu Gorwi Koriq. decembra 1978. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1991. maja 1999. 10. Pripadnik rezervnog sastava policije Miroslav Radojevi} je ro|en 21. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Radovi}. u selu Strovce. u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 4. . Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. kada je jedna avio-bomba neposredno pogodila zaklon smelih ~uvara na{ih me|a u rejonu Karaule „Ko{are”. Poginuo je za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice.R S p o m e n -kk w i g a RADOVI] Dragana DANE RADOJEVI] Slavojka MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 274 RADOJKOVI] Predraga BOJAN Vodnik prve klase policije Dane Radovi} je ro|en 17. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1977. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. u Pri{tini. \akovica. godine.

275 JUNACI

OTAXBINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sofija i porodica Radojkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

R

Uspomenu na desetara Bojana Radojkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADOJKOVI] Radi{e MLA\AN

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dejan i porodica Radosavqevi}.

RADOSAVQEVI] @arka SR\AN

RADOSAVQEVI] Svetozara ZORAN

Mla|i vodnik prve klase policije Mla|an Radojkovi} je ro|en 16. jula 1972. u Smederevu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. marta 1993. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999. godine, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Vodnik policije Sr|an Radosavqevi} je ro|en 13. marta 1965. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu.

Major VJ Zoran Radosavqevi} je ro|en 26. februara 1965. u Pri{tini. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu vojnu akademiju, sa odli~nim uspehom. Na Saobra}ajnom fakultetu u Beogradu magistrirao je na tehni~kim naukama 1998. godine. Na slu`bi u Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik Odeqewa 127. lova~-

R S p o m e n -kk w i g a
ko-avijacijske eskadrile „Vitezovi” 204. lova~koavijacijskog puka. Poginuo je 26. marta 1999. u rejonu Loznice, kada je u svom avionu MiG29 krenuo u susret vi{estruko nadmo}nijem neprijatequ kako bi za{titio vazdu{ni prostor na{e zemqe i u neravnopravnoj borbi bio pogo|en raketama vazduh -vazduh iz neprijateqevog aviona. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na majora Zorana Radosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
U toku slu`ewa vojnog roka obu~en je za operatera u odeqewu za sklapawe i rasklapawe u raketnoj bateriji 311. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu toga puka na Kosovu i Metohiji. Prilikom bombardovawa objekta Bela}evac kraj Pri{tine, 19. aprila 1999, jedan od dva projektila avijacije NATO-a pogodio je bunker u kojem se nalazio vojnik Boban i usmrtio ga. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Bobana Rado{a sa~uva}e wegova porodica.

276

RADULOVI] Branislava DALIBOR

Razvodnik VJ po ugovoru Dalibor Radulovi} je ro|en 27. decembra 1977. u Vrbasu. U Vojsci Jugoslavije slu`bovao je kao vojnik po ugovoru, sa ~inom razvodnika. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Gardijske brigade, na du`nosti vojnog policajca. Poginuo je u Beogradu, 28. aprila 1999, kada je wegovu kasarnu bombardovala avijacija NATO-a. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Dalibora Radulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADO[ Jovana BOBAN

Vojnik VJ Boban Rado{ je ro|en 7. januara 1979. u Beogradu.

277 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAI^EVI] Milana GORAN

RAJKOVI] Petra MILOSAV

RAKI] Toma NIKOLA

Vojnik VJ u rezervi Goran Rai~evi} je ro|en 26. juna 1963. u Brusu. Bio je vrhunski atleti~ar Jugoslavije, osvaja~ brojnih medaqa na takmi~ewima u zemqi i inostranstvu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade na Kosovu i Metohiji, kao strelac. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 6. maja 1999, u selu Ka~ikol, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana Rai~evi}a sa~uva}e k}i Katarina, sin Nikola i porodica Rai~evi}.

Mla|i vodnik policije Milosav Rajkovi} je ro|en 1. januara 1975. u selu Drsnik, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 26. maja 1999, u nasequ Tusus, op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Rajkovi}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nikola Raki} je ro|en 1. decembra 1947. u selu Kijevo, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. septembra 1998. godine. Bio je zaposlen u [umskom gazdinstvu, RJ Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 20. aprila 1999, u selu Vla{ki Drenovac, op{tina Klina. Pamti}e ga k}i Marina, sin Aco i porodica Raki}.

R S p o m e n -kk w i g a
RAKOVI] Darinke ALEKSANDAR RAKOVI] Milomira GORAN

JUNACI OT AX BINE

278

RAMI] Amru{a ISEN

Vodnik prve klase VJ Aleksandar Rakovi} je ro|en 21. marta 1976. u Jagodini. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i specijalisti~ko {kolovawe podoficira VJ za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdu{nu odbranu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 52. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji, kao komandant diviziona. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 9. maja 1999, u mestu ^abrat, \akovica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na vodnika Aleksandra Rakovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Razvodnik VJ po ugovoru Goran Rakovi} je ro|en 17. jula 1969. u Brveniku, Ra{ka. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u in`iwerijskom bataqonu 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac utovariva~a. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 7. maja 1999, u rejonu sela Prelovi, Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana sa~uva}e sin Nenad, k}i Nevena i porodica Rakovi}.

Vojnik VJ u rezervi Isen Rami} je ro|en 7. novembra 1966. u Kosovu Poqu. U vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Te{ko je rawen 25. maja 1999. u selu Godance, Glogovac, kada je u toku borbenog zadatka nai{ao na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Od zadobijenih rana je preminuo 27. jula te godine. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika Isena Rami}a sa~uva}e wegova porodica.

279 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAN\ELOVI] Bogoquba NEBOJ[A

RAN\ELOVI] Dragoslava ZORAN

Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Qubomira VOJISLAV

Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ran|elovi} je ro|en 19. avgusta 1967. u selu Beli Logan kod Leskovca. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, na rejon sela Planeja, u okolini Prizrena, gde je obavqao borbene zadatke. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Ran|elovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Mla|i vodnik policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 15. januara 1977. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. juna 1996. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Velika Plana, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ u rezervi Vojislav Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1957. u selu Tu~ep, op{tina Istok. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 69. vojnoteritorijalnom odredu Istok. U toku borbenog zadatka pretrage terena, na kojem su delovali albanski teroristi, smrtno je pogo|en, 6. maja 1999. godine, u selu Vrelo, kraj Istoka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

P S p o m e n -kk w i g a
Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e k}eri Silvana i Slavica, sinovi Slavi{a i Sini{a, te porodica Ran|elovi}.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e sin Darko i porodica Ran|elovi}.

280

RAN\ELOVI] Milana ZORAN

RAN\ELOVI] Momira ZORAN

sinac, Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. aprila 1999, kod sela Studen~ane, op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e sinovi Marjan i Milo{ i porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Tomislava ZORAN

Vojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 21. avgusta 1970. u selu Dowa Jaina, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. bataqona atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane, kao vojnik poslu`ilac u ~eti za dekontaminaciju. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 8. aprila 1999, u rejonu sela Volujak, kod Kline i \akovice. Major policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 30. oktobra 1955. u selu Grbav~e, op{tina Svrqig. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. jula 1974. godine. Bio je na~elnik Odeqewa unutra{wih poslova AlekVojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1966. u selu Grdanica, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 2. juna 1999, u rejonu sela Leskovac, Prizren.

281 JUNACI

OTAXBINE
brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Slavi{u Ratkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

P

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RATKOVI] Miladina SLAVI[A

RAU@AN Nikole @EQKO

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. aprila 1999, u selu @abaq, op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Dejan i porodica Rau`an.

RAUK Marije JANO[

Rezervni vodnik prve klase VJ Slavi{a Ratkovi} je ro|en 3. novembra 1970. u selu Jo{anica, op{tina Leposavi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu bataqona remontne podr{ke 202. pozadinske baze. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 16. maja 1999, kod sela [ipoqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od-

Vodnik prve klase policije @eqko Rau`an je ro|en 2. septembra 1970. u Sremskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.

Vojnik VJ u rezervi, dobrovoqac Jano{ Rauk je ro|en 15. oktobra 1954. u Somboru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 55. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Ka-

u rejonu sela Ugrinovci. maja 1999. kod Istoka. 15. Bio je u sastavu 250. op{tina Istok. marta 1999. REPIJA Jove DRAGAN REPI] Vladislava DRAGAN RISTI] Vuki}a NENAD Vojnik VJ u rezervi Dragan Repija je ro|en 24. pastorak Nikola. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.P S p o m e n -kk w i g a raulu „Mladen Stojanovi}”. Uspomenu na Jano{a Rauka sa~uva}e wegova porodica. 282 Poginuo je 25. marta 1975. juna 1951. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 69. poginuo je 19. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 29. vojnoteritorijalnog odreda Istok. u Prizrenu. sin Ivan i porodica Repi}. u selu Qubi`da. Vojnik VJ u rezervi Nenad Risti} je ro|en 7. JUNACI OT AX BINE ratne jedinice iz mar{evskog u borbeni polo`aj. kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kome su bili sme{teni pripadnici policije u Prizrenu. Prizren. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i stekao zvawe voza~a motornih vozila. aprila 1999. godine. marta 1959. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. u selu Bukovica. godine. Zauvek }e ga se se}ati k}i Jelena. Bio je zaposlen u „Vodoprivredi” u Prizrenu. . op{tina Cazin. U sukobu s albanskim teroristima u selu Prigoda. godine. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Republika Hrvatska. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Jovan. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka na preme{tawu i prevo|ewu Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Repi} je ro|en 6. k}i Branka i porodica Repija.

januara 1972. Uspomenu na Nenada Risti}a sa~uva}e wegova porodica. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na teritoriji Kosova i Metohije borio se u ratnoj jedinici Komande vojnog okruga Pri{tina. u selu Tomance. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. op{tina Kosovska Kamenica. Bio je policajac u Odeqewu unutra- Poru~nik policije Miroqub Risti} je ro|en 1. maja 1999. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. op{tina Pri{tina. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Risti} je ro|en 18. Poginuo je 15. februara 1948. op{tina Glogovac. od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. Uspomenu na vojnika Dragana Risti}a sa~uva}e wegova porodica. RISTI] Ilije MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Dragan Risti} je ro|en 5. u Prokupqu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu.283 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina [timqe. RISTI] Dobrivoja DRAGAN RISTI] Dragutina \OR\E {wih poslova Vitina. Pamti}e ga sinovi Goran i Zoran. kada je avijacija NATO-a bombardovala bezbednosni punkt policije u selu Crnoqevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1952. Poginuo je 25. godine. u selu Gra~anica. k}i Sne`ana i porodica Risti}.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Rawen je za vreme dejstva avijacije NATO-a. u selu Samodra`a. voda 1. op{tina Srbica. Bio je komandir Policijske stanice u Zve~anu. Vojnik VJ u rezervi Qubomir Risti} je ro|en 31. godine. u Smederevu.R S p o m e n -kk w i g a februara 1982. na du`nosti zamenika komandira mehanizovane ~ete. avgusta 1974. godine. RISTOVI] Strahiwe STANI[A RISTI] Jovice QUBOMIR Rezervni poru~nik VJ Miodrag Ristovi} je ro|en 8. oklopnoj brigadi. JUNACI OT AX BINE pontonirskog bataqona. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 1. u okolini sela Radinac. ~ete 485. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je na zadatku 3. u Leskovcu. a preminuo 29. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. juna 1999. 284 RISTOVI] Milisava MIODRAG 21. februara 1996. Uspomenu na Qubomira Risti}a sa~uva}e wegova porodica. maja te godine. Uspomenu na poginulog poru~nika sa~uva}e k}i Aleksandra. novembra 1970. godine. maja 1966. Mla|i vodnik policije Stani{a Ristovi} je ro|en 12. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. maja 1999. Smederevo. u selu Makrmaq. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije borio se u 15. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. 27. sin Danilo i porodica Ristovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 12.

Vojnik VJ u rezervi. Nestao je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu Karaule „Ko{are”. decembra iste godine. u selu Drenovcu. godine. ROKVI] Rajka DRAGAN ROMI] Milana QUBOMIR 1999. novembra 1972. godine. SAVI] Cvetka SVETOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Rokvi} je ro|en 27. 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. kao vojnik strelac. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu saobra}ajne . avgusta 1959. maja 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. 8. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Telo je prona|eno 19. januara 1995. Uspomenu na poginulog Stani{u ~uva}e porodica Ristovi}. op{tina Pe}. \akovica. u selu Dowe Berane. op{tina \akovica. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Rokvi}. u Zrewaninu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. op{tina Klina. jula 1949. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.285 JUNACI OTAXBINE maja 1999. S p o m e n -k w i g a k S Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. dobrovoqac Qubomir Romi} je ro|en 28. 3. maja 1987. Uspomenu na Qubomira Romi}a sa~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. u rejonu sela @abaq. juna Vodnik prve klase policije Svetomir Savi} je ro|en 2. u Mariboru. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji.

u selu Makrmaq. aprila 1999. SANDI] ^edomira GORAN Potporu~nik VJ @eqko Savi~i} je ro|en 10. u Zemunu. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{. Za vreme slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je oficir za navo|ewe u rodu vazdu{nog osmatrawa. smrtno ranila avio-bomba NATO-a. godine. oktobra 1972. Uro{ i \or|e i porodica Savi}. jula 1975. decembra 1973. aprila 1999. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. smer protivvazdu{ne odbrane. 6. maja 1999. 286 SAVI^I] Nenada @EQKO SALAK Krstana SA[A Republike Srbije 6. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Mla|i vodnik policije Goran Sandi} je ro|en 1. op{tina De~ani. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova @iti{te Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. 9. brigadi VOJIN. op{tina Srbica. u Zrewaninu. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Salak je ro|en 13. Zavr{io je sredwu prehrambenu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica. u Kikindi.S S p o m e n -kk w i g a policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. . u blizini sela Dowa Luka. marta 1993. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 11. Uspomenu na potporu~nika @eqka Savi~i}a sa~uva}e wegova porodica. sa bli`im usmerewem na vazdu{no osmatrawe i javqawe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Na Maqenu je bio na zadatku oficira za navo|ewe kada ga je. JUNACI OT AX BINE javqawa i navo|ewa u 126.

maja 1999. godine. . 18. u selu Gorwi Krwin. Uspomenu na Dejana Sedlarevi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Dragobiqe. op{tina Leposavi}. kod Orahovca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Lugav~ina kod Smedereva. aprila 1999. 16.287 JUNACI OTAXBINE Zavr{io je Vojnu akademiju intendantskog smera. Kosovska Mitrovica. SEKULI] Hranislava NEBOJ[A Rezervni mla|i vodnik VJ Neboj{a Sekuli} je ro|en 23. kao komandir voda. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 180. kao komandir intendantskog voda intendantske ~ete pozadinskog bataqona. Dok je snabdevao jedinicu. u selu @abeq. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k S Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. aprila 1999. u selu Vaganica. oklopne brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 13. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. Uspomenu na Neboj{u Sekuli}a sa~uva}e wegova porodica. a posmrtno unapre|en u ~in poru~nika. op{tina \akovica. maja 1974. SEDLAREVI] Qubomira DEJAN Poru~nik VJ Dejan Sedlarevi} je ro|en 16. vojnoteritorijalnog odreda na Kosovu i Metohiji. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 252. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. upao je u zasedu albanskih terorista i smrtno rawen. godine. oktobra 1959.

Uspomenu na poginulog vojnika Vladana sa~uva}e k}i Ana i porodica Simi}. Uspomenu na vojnika Desimira Selimovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . u selu Gorwe Vlase. maja 1999.S S p o m e n -kk w i g a SELIMOVI] Zlatka DESIMIR JUNACI OT AX BINE 288 SERAFINOVI] Gavre IVICA SIMI] Mom~ila VLADAN Vojnik VJ Desimir Selimovi} je ro|en 11. u Smederevu. 31. kao vojnik radiofonista. u rejonu Dowa Morina. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 125. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. vojnoteritorijalnoj ~eti Novi Pazar. u Novom Pazaru. bataqona Vojne policije. bilo pogo|eno projektilom avijacije NATO-a. kada je wegovo borbeno vozilo na prevoju Volujak. Vojnik VJ Ivica Serafinovi} je ro|en 27. 29. kao vojnik voza~. zajedno sa sinom Markom. kod \akovice. op{tina Gaxin Han. Poginuo je 14. aprila 1978. Vojnik VJ Vladan Simi} je ro|en 3. avgusta 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je na du`nosti strelca u 67. motorizovanoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. aprila 1999. \akovica. Uspomenu na vojnika Ivicu Serafinovi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 52. u Novom Pazaru. februara 1978.

Za vreme slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za poslu`ioca na radaru u bateriji za upravqawe vatrom protivvazdu{ne odbrane. u ~inu re- . aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Simi} je ro|en 23. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. u selu Mle~ane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. U~estvovao je u borbenim dejstvima u isto~noj Slavoniji i zapadnom Sremu kao vojnik dobrovoqac. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 311. kao vojnik strelac na borbenom vozilu pe{adije M-80. decembra 1972. kao poslu`ilac na radaru. novembra 1979. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog vojnika Vu~ka Simi}a sa~uva}e wegova porodica. septembra 1948. aprila 1999. SIMI] Srboquba MILIVOJE Vojnik VJ Vu~ko Simi} je ro|en 19. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 15. 12. Poginuo je 28. Uspomenu na vojnika Slavi{u Simi}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Gorwe Radevo kod Pri{tine. kada je Rezervni major VJ Milivoje Simi} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Bo`evce. op{tina Kosovska Kamenica. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. samohodnog raketnog puka PVO. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti na~elnika Odeqewa za odbranu Kosovske Kamenice.289 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMI] Prvoslava VU^KO SIMI] Slobodana SLAVI[A wegov radarski polo`aj pogo|en protivradarskom raketom iz aviona NATO-a.

Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Visoku vojno-politi~ku {kolu. Klina. godine u selu Zborce. Zavr{io je sredwu {kolu. novembra 1950. 801. Uspomenu na vojnika Zlatibora sa~uva}e k}eri Jelena i Milica. Uspomenu na poginulog pukovnika sa~uva}e k}i Slavica. Pukovnik VJ Miroslav Simovi} je ro|en 17. sin Bojan i porodica Simovi}. u selu Lenovac. Poginuo je 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Volujak. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a zervnog majora Vojske Jugoslavije. po{to su ga kidnapovali i mu~ili albanski teroristi u Kosovskoj Kamenici. decembra 1950. vojnoteritorijalnog odreda Pri{tina. 290 799. sin Stefan i porodica Simijonovi}. SIMIJONOVI] Milana ZLATIBOR 800. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova Pripadnik rezervnog sastava policije Radosav Simonovi} je ro|en 17. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. juna 1999. aprila 1999. u Lipqanu. SIMONOVI] @ivka RADOSAV Vojnik VJ u rezervi Zlatibor Simijonovi} je ro|en 7. juna 1999. SIMOVI] Milana MIROSLAV i Metohije borio se u sastavu Komande Pri{tinskog korpusa kao na~elnik Odeqewa za propagandu i moral. Poginuo je 19. op{tina Zaje~ar. Pripadnik je rezervnog . Uspomenu na rezervnog stare{inu sa~uva}e sin Goran. juna 1964. JUNACI OT AX BINE 1. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. kod Lipqana. godine. k}i Suzana i porodica Simi}.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu RepuStariji vodnik VJ Slobodan Smiqi} je ro|en 29. prilikom odbijawa napada albanskih terorista u rejonu Maje Glave. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. \akovica. juna 1974. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u ^a~ku. \akovica. aprila 1977. u Subotici. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca Josipa trajno }e ~uvati sin Zlatko. motorizoDesetar VJ Predrag Smiqani} je ro|en 1. aprila 1999. k}i Qiqa i porodica Si~. S p o m e n -k w i g a k S sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. k}eri Rosanda. SI^ Stipana JOSIP bliku Jugoslaviju bio je desetar i ni{anxija na minobaca~u 120 mm u 125. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati porodica Smiqani}. u selu Dowe Barane. selo Ko{are. Olivera i Jelena i porodica Simonovi}. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovsta i protivvazdu- . op{tina Pe}. Poginuo je 16. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u rejonu sela Dowa Morina. u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 8. aprila 1999. godine. Poginuo je 29. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Josip Si~ je ro|en 10. SMIQANI] Velimira PREDRAG SMIQI] Jordana SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi. Bio je strelac u 125. februara 1953.291 JUNACI OTAXBINE vanoj brigadi Pri{tinskog korpusa.

novembra 1974. godine. smer PVO. u Vrawu. maja 1999. pe{adijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a {ne odbrane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. SMIQI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ u rezervi Milorad Smiqi} je ro|en 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost manipulanta u 7. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. op{tina Suva Reka. 292 SPASI] Vojislava IVICA Mla|i vodnik policije Ivica Spasi} je ro|en 11. marta 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost operatera radara u komandnoj bateriji 250. u selu Milutovac kod Trstenika. 28. Uspomenu na Ivicu Spasi}a sa~uva}e wegova porodica. sin Uro{ i porodica Smiqi}. Poginuo je 18. u selu Semeti{te. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. aprila u selu Petrov~i}. juna 1994. decembra 1975. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. 13. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati k}i Kristina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. u rejonu sela Vitak kod Srbice. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog Slobodana trajno }e ~uvati porodica Smiqi}. raketne brigade PVO. op{tina Zemun.

maja 1999. dobrovoqac Zoran Staji} je ro|en 11. pe{adijske brigade. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se na poziv otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. u Beogradu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odazvao pozivu otaxbine za odbranu slobode i stao u stroj Vojske Jugoslavije. u selu Dowa Bunu{a kod Leskovca. Bio je pripadnik 175. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Stamenkovi} je ro|en 9. od posledica dejstava protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. maja 1963. \akovica. u selu Budrija. Bio je strelac u 125. septembra 1964. prilikom napada albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. a podlegao je ranama 20. Poginuo je 25. Te{ko je rawen za vreme obavqawa vojni~kog zadataka 16. te porodica Spasi}.293 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SPASI] Vojislava RADE STAJI] Stevana ZORAN STAMENKOVI] Dragiwe SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Rade Spasi} je ro|en 16. Uspomenu na vojnika Radeta trajno }e ~uvati k}eri Jadranka. u Sewskim Rudnicima. Divna i Danijela. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Jovana i porodica Stamenkovi}. Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. maja iste godine. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati porodica Staji}. Poginuo je 28. motorizovanoj brigadi. marta 1951. op{tina Glogovac. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj wenih branilaca. Uspomenu na poginulog Miroslava trajno }e ~uvati k}i Lozica. op{tina Leskovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1955. prilikom napada albanskih terorista na vojnu kolonu u Pri{tini. 23. Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. avgusta 1958. juna 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. . op{tina Pri{tina. u selu Preoce. 4. Obavqao je du`nost voza~a motornih vozila u 243. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. sin Bo`idar i porodica Stamenkovi}. Uspomenu na poginulog Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stamenkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Stamenkovi} je ro|en 25. obavqao je du`nost poslovo|e zadu`enog za ishranu stare{ina.S S p o m e n -kk w i g a STAMENKOVI] Milutina MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 294 STAMENKOVI] Miodraga JOVICA STAMENKOVI] Sretena NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stamenkovi} je ro|en 9. juna 1999. juna 1999. kao radnik Vojne ustanove „Morava”. motorizovanoj brigadi. mehanizovanoj brigadi. u selu Kutle{. Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Jovica Stamenkovi} je ro|en 28. u selu Dogarovi}. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati k}i Aleksandra. u Leskovcu. Ka~anik. Obavqao je du`nost veziste u 549. na radnom mestu. Poginuo je 13. novembra 1954. sin Dalibor i porodica Stamenkovi}.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Loznici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena.295 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STAMENOV Slav~a DIM^A STANIMIROVI] Milorada DRAGUTIN Uspomenu na poginulog Dragutina sa~uva}e wegova porodica. godine. u selu Dukat kod Bosilegrada. 15. Vojnik VJ u rezervi Ivan Stankov je ro|en 9. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vi{u upravnu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Obranya. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati k}i Aleksandra i porodica Stamenov. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. 3. marta 1999. u Bosilegradu. STANKOV Stojana IVAN Desetar VJ po ugovoru Dim~a Stamenov je ro|en 21. 27. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Reqin. oklopnoj brigadi. juna 1957. Pre{evo. februara 1971. Potporu~nik policije Dragutin Stanimirovi} je ro|en 2. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u 78. motorizovanoj brigadi. u selu Qumbarda. jula 1976. op{tina De~ani. Obavqao je du`nost telegrafiste u 211. aprila 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Poginuo je od eksplozije protivtenkovske mine albanskih terorista. Bio je na du`nosti zamenika komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Podujevo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.

godine. Obavqao je du`nost komandira tenka T55 u 243. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odlu~ila da stane u stroj branilaca otaxbine Vojske Jugoslavije. marta 1999. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. 296 STANKOVI] Veroquba SLA\ANA \INA bombardovala policijski punkt u okolini sela Crnoqevo. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Dragana i Nata{a i porodica Stankovi}. op{tina [timqe.P S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva minobaca~ke mine albanskih terorista. JUNACI OT AX BINE Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Po`arevcu. u rejonu sela Planeja u blizini Prizrena. juna 1964. mehanizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica Stankov. u Ni{u. Pripadnik rezervnog sastava policije Vasilije Stankovi} je ro|en 26. u Gwilanu. motorizovanoj brigadi. Poginuo je 15. Savesno obavqawe vojni~kih du`nosti donelo mu je ~in desetara. juna 1999. kada je avijacija NATO-a Desetar VJ Boban Stankovi} je ro|en 1. avgusta 1974. Uspomenu na hrabru bolni~arku trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. maja 1999. STANKOVI] Dragutina VASILIJE STANKOVI] Miodraga BOBAN Dobrovoqac VJ Sla|ana \ina Stankovi} je ro|ena 15. od posledica dejsta- . Obavqala je du`nost bolni~arke u 549. Poginuo je 25. Poginula je u sanitetskom vozilu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. jula 1973. 5. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela sela Ko{are. te porodica Stankovi}. februara 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bosna i Hercegovina. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao Vojnik VJ u rezervi. u selu Nakrivaw. avgusta 1959. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati k}i Milica i porodica Stankovi}. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 4. STANKOVI] Slavka NOVICA Vojnik VJ u rezervi. u Leskovcu.297 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k P va avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. STANKOVI] Mla|ena NOVICA STANKOVI] Novice BOJAN u stroj wenih branilaca. 31. u Zenici. Obavqao je du`nost voza~a u 549. 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Bojan Stankovi} je ro|en 16. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. Obavqao je du`nost strelca u 125. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 16. motorizovanoj brigadi. marta 1959. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Mla|en i Igor. \akovica. Leskovac. u rejonu Planeja kod Prizrena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoq- .

aprila 1999. obavqao je du`nost artiqerca u 549. op{tina Vu~itrn. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Nenad i Predrag. STANKOVI] Slobodana SA[A Vojnik VJ u rezervi Sa{a Stankovi} je ro|en 26. 298 STANKOVI] Srboquba DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Stankovi} je ro|en 23. od posledica dejstava avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. Poginuo je 15. Poginuo je 1. juna 1999. Prizren. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. k}i Irena i porodica Stankovi}. 26. u Leskovcu. . u Kosovu Poqu. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.P S p o m e n -kk w i g a no je stao u stroj branilaca otaxbine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. motorizovanoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. sinovi Miqan i Srboqub i porodica Stankovi}. grani~nom bataqonu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednost prvog stepena. marta 1999. Obavqao je du`nost grani~ara na Karauli „Mladen Stojanovi}”. u selu Mogila. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Miqana i Miroslava. Kao vojni obveznik. aprila 1970. u 55. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Posli{te u op{tini Prizren. juna 1969. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe.

zadobio je te{ke rane. u Kumanovu. Opredelio se za oficirski poziv i uspe{no zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske.299 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B STANKOVI] Stevana BRANISLAV STANKOVI] Stojadina GORAN STANKOVI] Stoj~eta IVICA Vojnik VJ u rezervi Branislav Stankovi} je ro|en 19. Kapetan prve klase VJ Ivica Stankovi} je ro|en 24. mehanizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. lakoj pe{adijskoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. od posledica dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo kojim se prevozio na zadatak u re- . Obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Bojan i Stevan i porodica Stankovi}. U borbi s albanskim teroristima. juna 1978. Republika Makedonija. Kosovska Mitrovica. od kojih je preminuo. januara 1968. u 243. maja 1999. jula 1957. u selu Koleno. 30. Poginuo je 8. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda na podru~ju Slovenije i u Republici Srpskoj Krajini. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju predvodio je izvi|a~ku ~etu u 37. smer pe{adije. u selu Stagovo. aprila 1999. Ka~anik. Vojnik VJ Goran Stankovi} je ro|en 20. motorizovanoj brigadi. 22. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Beogradu. Bio je u~iteq i vaspita~ vi{e generacija vojnika. obavqao je du`nost strelca u 58. Kao vojni obveznik.

mehanizovane brigade. januara 1957. marta 1978. odlikovan je sa dva odli~ja: Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za ispoqenu hrabrost. maja 1999. Uspomenu na poginulog Zlatimira sa~uva}e sin Nedeqko. u mestu Borin Do. Obavqao je du`nost poslu`ioca u komandnom odeqewu 243. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju i stekao ~in potpukovnika. op{tina Orahovac. 26.S S p o m e n -kk w i g a jonu sela Gorwe Obriwe. maja 1999. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati sin Milo{ i porodica Stankovi}. u selu Tusus. u Ni{u. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. 300 Poginuo je 13. Vlastimir Stanojevi} je ro|en 3. JUNACI OT AX BINE tra{wih poslova u Prizrenu. jula 1950. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost referen- . u sukobu s albanskim teroristima u rejonu Uro{evca. STANKOVI] Tanaska ZLATIMIR STANOJEVI] Miodraga IGOR STANOJEVI] Momira VLASTIMIR Potpukovnik VJ Vodnik policije Zlatimir Stankovi} je ro|en 11. Uspomenu na poginulog vojnika Igora trajno }e ~uvati porodica Stanojevi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. k}i Jelena i porodica Stankovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unuVojnik VJ Igor Stanojevi} je ro|en 26. u selu Zo~i{te. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. Obavqao je odgovorne du`nosti u Vojsci Jugoslavije i bio vaspita~ brojnih generacija vojnika. kod Vlasotinca. op{tina Prizren.

oktobra 1954. godine. 17. u okolini Prizrena. februara 1952. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi. . Prizren. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Zoji}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}i Maja i porodica Stanojevi}. u selu [arinci. prilikom otklawawa posledica bombardovawa avijacije NATO-a. STEVANOVI] Blagoja JOVICA Potporu~nik policije Mladen Stanojevi} je ro|en 10. maja 1999. op{tina Petriwa. op{tina Prwavor. dobrovoqac Petar Stapar je ro|en 9. STANOJEVI] Teodora MLADEN STAPAR Stanka PETAR Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u red branilaca otaxbine. Poginuo je 15. 24. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati sin Gordan. Vojnik VJ u rezervi Jovica Stevanovi} je ro|en 1. S p o m e n -k w i g a k S ta u organima tehni~ke slu`be Komande Tre}e armije. k}i Ana i porodica Stapar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1971. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Kur{umliji. na Kopaoniku.301 JUNACI OTAXBINE novembra 1975. Obavqao je du`nost diverzanta u 549. u selu Dowa Ba~uga. motorizovanoj brigadi. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije. Republika Hrvatska. Uspomenu na poginulog Mladena sa~uva}e sinovi Bojan i Goran i porodica Stanojevi}. marta 1999. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati sin Sr|an.

Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana trajno }e Vojnik VJ u rezervi Vu~ina Stepanovi} je ro|en 5. u rejonu sela Duqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE 302 STEVANOVI] Bo`idara SR\AN ~uvati porodica Stevanovi}. Uspomenu na poginulog vojnika Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stevanovi}. maja 1955. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj 95. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u Leskovcu. mehanizovanoj brigadi. 3. a preminuo je 16. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom . vojnoteritorijalnog odreda. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. aprila 1999. STEPANOVI] Aleksandra VU^INA Vojnik VJ Sr|an Stevanovi} je ro|en 1. Te{ko je rawen u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a i albanskih terorista. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. U~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. op{tina Podujevo. Obavqao je du`nost strelca u 549. Suva Reka. motorizovanoj brigadi. u selu Lapa{tica. 2. u selu Samakovo. op{tina Kur{umlija.S S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. januara 1978. 11.

Projektil je pogodio objekat u kojem se potpukovnik Stefanovi} nalazio na borbenom de`urstvu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Silvija i porodica Stefanovi}. u Loznici. u Kru{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost poslu`ioca minobaca~a MB-120 mm u 549. maja 1957. Prizren. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalaPoru~nik policije Miroslav Stefanovi} je ro|en 1. Uspomenu na poginulog vojnika Radovana trajno }e ~uvati porodica Stefanovi}. 4. Uspomenu na poginulog Vu~inu trajno }e ~uvati porodica Stepanovi}. u Ka- Vojnik VJ Radovan Stefanovi} je ro|en 27. juna 1999. . Zavr{io je vi{u {kolu za primewenu informatiku. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Poginuo je 8. Zavr{io je Ekonomski fakultet i stupio u Vojsku Jugoslavije kao stare{ina finansijske slu`be. u Prokupqu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika finansijske slu`be u 37. motorizovanoj brigadi. februara 1978. STEFANOVI] Milana BRANA STEFANOVI] Milorada RADOVAN zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. STEFANOVI] Radomira MIROSLAV Potpukovnik VJ Brana Stefanovi} je ro|en 26. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Ninaj. januara 1952. motorizovanoj brigadi.303 JUNACI OTAXBINE sarni „Ibarski rudari” u Ra{koj. S p o m e n -k w i g a k S za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

aprila 1959. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 304 STOJANOVI] Bogoquba MILAN Vojnik VJ u rezervi. od posledica dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi na putu selo Belanica – Suva Reka. Uspomenu na borca Milana trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. godine. te porodica Stijovi}. mehanizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog vojnika Requ trajno }e ~uvati k}eri Milena i Gorica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je raspore|en u 69. STIJOVI] Dragomira REQA Vojnik VJ u rezervi Reqa Stijovi} je ro|en 4. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Nata{a i Bojana i porodica Stefanovi}. aprila 1999. u selu Ka~ikol. maja 1999. maja 1999. . vojnoteritorijalnom odredu Istok. Poginuo je 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost strelca u 243. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca.S S p o m e n -kk w i g a Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Obrenovcu. 19. u rejonu sela Prigode. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vojske Jugoslavije. dobrovoqac Milan Stojanovi} je ro|en 26. 19. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Bio je pomo}nik komandira u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina Istok. septembra 1977. op{tina Istok. op{tina Podujevo. maja 1965. u selu Qubo`da.

novembra 1961. artiqerijskoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. .305 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na desetara Milo{a trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. [vajcarska. u rejonu \akovice. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. oklopne brigade. Obavqao je du`nost poslu`ioca na sredstvima veze u 52. Uspomenu na Slavi{u ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Stojanovi}. Preminuo je 11. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u mestu Baden Vetinger. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Desetar VJ u rezervi Milo{ Stojanovi} je ro|en 16. tako {to je motorno vozilo u kojem se vozio na borbeni zadatak nai{lo na protivtenkovsku minu. Unapre|en je u ~in desetara. aprila 1969. koju su albanski teroristi postavili na putu selo Ibri}i – selo Dowa Fustica. maja 1999. smer artiqerije. 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- STOJANOVI] Vuki}a JOVAN Stariji vodnik VJ Slavi{a Stojanovi} je ro|en 20. Stariji vodnik Slavi{a Stojanovi} je branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji u stroju Pripadnik rezervnog sastava policije Jovan Stojanovi} je ro|en 14. Te{ko je rawen od posledica dejstava avijacije NATO-a. istakao se u odbrani slobode Republike Srpske Krajine. S p o m e n -k w i g a k S STOJANOVI] Bratislava MILO[ STOJANOVI] Vlastimira SLAVI[A 15. godine. jula 1978. Zavr{io je sredwu {kolu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost baterijskog stare{ine. u Lipqanu. Poginuo je 22. Kao mladi stare{ina. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina.

obavqaju}i du`nost zamenika komandanta haubi~kog diviziona 122 mm. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost zamenika komandanta diviziona. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. u selu Klin~ina. op{tina Surdulica. 26. juna 1981. Za podvige u suprotstavqawu agresoru odlikovan je Ordenom za hrabrost. u selu Klin~ina. u Smederevu. aprila 1955. Uspomenu na majora artiqerije ~uva}e wegovi sinovi Dejan i Sr|an i porodica Stojanovi}.S S p o m e n -kk w i g a Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Major VJ Qubisav Stojanovi} je ro|en 1. Obavqao je du`nost komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Veliko Gradi{te. Major Qubisav Stojanovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Suvojnica. op{tina Pe}. aprila 1999. op{tina Pe}. maja 1962. maja 1999. godine. 306 STOJANOVI] Qubomira MIROSLAV STOJANOVI] Drage QUBISAV Poru~nik policije Miroslav Stojanovi} je ro|en 24. JUNACI OT AX BINE Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u borbenom stroju 78. maja 1999. godine. na borbenom polo`aju svoje jedinice u rejonu sela Reqan. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. smer artiqerije. 26. op{tina Pre{evo. 15. motorizovane brigade. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Uspomenu na Jovana Stojanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik Miroslav Stojanovi} je poginuo 9. avgusta 1958. aprila 1999. aprila 1954.307 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na mladog grani~ara ~uva}e wegova porodica. Posle zavr{etka gimnazije slu`io je vojni rok u [koli rezervnih oficira saobra}ajne slu`be. osposobio se za ~uvawe granice svoje otaxbine. STOJISAVQEVI] Slavka MILORAD Vojnik VJ Miroslav Stojanovi} je ro|en 13. Rezervni kapetan prve klase VJ Radovan Stoiqkovi} je ro|en 6. STOJANOVI] Miodraga MIROSLAV STOIQKOVI] Vlastimira RADOVAN maja 1999. Kao vojnik VJ. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. S p o m e n -k w i g a k S Pamti}e ga sinovi Nenad i Stefan i porodica Stojanovi}. motorizovane brigade. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti zamenika komandanta artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. grani~nog bataqona. 15. a nakon izlaska iz Vojske zavr{ava Vi{u poqoprivrednu {kolu u Prokupqu. oktobra 1978. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. te porodica Stoiqkovi}. u rejonu sela Bawica. u selu Staro Gradsko. od albanskih terorista. Pamti}e ga k}eri Dragana i Mirjana. u Leskovcu. odlu~no brane}i Karaulu „Ko{are”. koju je na Kosovu i Metohiji branio u stroju 53. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Lipqan. \akovica. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Rezervni kapetan VJ Milorad Stojisavqevi} je ro|en 28.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 31. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Dejan i Goran i porodica Stojkovi}. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e sinovi Sava i Slavko. 24. STOJI] Du{ana SA[A Vojnik VJ Sa{a Stoji} je ro|en 16. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta 52. avgusta 1956. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. op{tina Prizren. u Prizrenu. 17. [timqe.S S p o m e n -kk w i g a Kao rezervni kapetan. maja 1999. k}i Jovana i porodica Stojisavqevi}. avgusta 1978. godine. Poginuo je prvog dana agresije. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u Danilovgradu. teritorijalnog odreda. predvode}i izvi|a~ku grupu svoje jedinice u selu Krajmirovce. 308 STOJKOVI] Zorana GRADISLAV Pripadnik rezervnog sastava policije Gradislav Stojkovi} je ro|en 13. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u 326. Zavr{io je sredwu {kolu. u Beogradu. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. me{ovitoj artiqerijsko-raketnoj brigadi. u selu Vrbnica. . Uspomenu na poginulog vojnika Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stoji}.

Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stojkovi} je ro|en 10. u selu Qubeni}. u Ni{u. motorizovane brigade. septembra 1974. op{tina Vitina. Poginuo je 7.309 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STOJKOVI] Miodraga DRAGAN STOJKOVI] Novice MIROSLAV STOJKOVI] Radojka DRAGOSLAV Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Stojkovi} je ro|en 18. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. decembra 1968. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. . op{tina \akovica. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. na du`nosti vojnika izvi|a~a. maja 1999. u selu Gorwa Trpeza. aprila 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Crmqan. 1. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Bio je pomo}nik vo|e smene u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. slobodu otaxbine branio je u stroju 549. Uspomenu na poginulog Dragoslava sa~uva}e porodica Stojkovi}. godine. u Prokupqu. u selu Iglarevo. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. juna 1999. op{tina Pe}. Uspomenu na borca Miroslava Stojkovi}a ~uva}e wegova porodica. Mla|i vodnik policije Dragoslav Stojkovi} je ro|en 10. februara 1974. avgusta 1994. avgusta 1995. 10. Kao vojni obveznik. op{tina Klina.

i osposobio se za du`nost vojnika strelca. 310 STO[I] Budimke ROBERT kada su 11. godine. sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u Ni{u. juna 1976. septembra 1988. obavqaju}i odgovornu du`nost voza~a „prage”. u rejonu sela Lipovice. Uspomenu na poginulog strelca ~uva}e wegova porodica. maja 1999. u stroju 211. marta 1960. U Vojsku Jugoslavije stupio je u decembru 1998. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 125. SPAT 30/2 mm. motorizovane brigade. u mestu Spejer. Savezna Republika Nema~ka. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Novom Selu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini.S S p o m e n -kk w i g a STOJKOVI] Stanislava SR\AN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Marija. Vojnik VJ Robert Sto{i} je ro|en 10. juna 1999. U toj borbi te{ko je rawen i istog dana podlegao povredama. op{tina Bujanovac. STO[I] Milorada SLAVI[A Vodnik prve klase policije Sr|an Stojkovi} je ro|en 18. Zavr{io je sredwu {kolu. septembra 1965. Vojnik Robert Sto{i} se odlu~no suprotstavio albanskim teroristima Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Sto{i} je ro|en 11. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . op{tina Lipqan. napali Karaulu „Ko{are”. oklopne brigade.

maja 1970. motorizovane brigade. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. [timqe. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. poru~nik Sto{i} je Vojnik VJ u rezervi Bori{a Stupqanin je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.311 JUNACI OTAXBINE branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Plenio je li~nim primerom stare{ine. u Vrawu. u stroju artiqerijsko-raketnog diviziona protiv- . slobodu otaxbine branio Vojnik VJ u rezervi Goran Tavri} je ro|en 28. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 31. Uspomenu na Slavi{u Sto{i}a ~uva}e wegove k}eri Milena i Jelena i porodica Sto{i}. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. STUPQANIN Dragoslava BORI[A TAVRI] Vidosava GORAN Poru~nik VJ Sla|an Sto{i} je ro|en 9. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju Kopnene vojske. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Kostawe. Ra{ka. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. u rejonu De~ana. maja 1999. u selu Baqevac. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Belo Poqe. februara 1969. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira ~ete. u stroju 125. Kao vojni obveznik. Uspomenu na wega ~uva}e wegov sin Aleksandar i porodica Sto{i}. maja 1999. Uspomenu na Bori{u ~uva}e sin Aleksandar i porodica Stupqanin. u Trsteniku. STO[I] Mil~a SLA\AN je u stroju 125. Na ~elu ~ete. maja 1967. 9. Kao vojni obveznik. Zavr{io je sredwu {kolu.

JUNACI OT AX BINE {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u Rajlovcu. op{tina Plu`ine. 4. obavqaju}i du`nost osmatra~a plan{etiste. na Aerodromu „Golubovci”. motorizovane brigade. obavqaju}i svoju du`nost. Podgorica. Kao tehni~ar za vazduhoplovno naoru`awe. Orlane. avijacijskoj brigadi 229. tako {to je motorno vozilo u kojem se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. juna 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Dok je pripremao vazduhoplov za let. u rejonu sela Turu~ica. marta 1971. Uspomenu na mladog stare{inu na{e avijacije ~uva}e porodica Tadi}. pe{adijske brigade. k}eri Sawa i Tawa i porodica Tani}. Zavr{io je Sredwu vojnu . Poginuo je 28. u selu Smrije~no. maja 1999. u stroju 354. pogodila ga je krstare}a raketa. Uspomenu na Gorana Tavri}a ~uva}e wegova porodica. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji spre~ilo ga je da zavr{i i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. aprila 1966. 312 TANI] Radivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragan Tani} je ro|en 28. u @itora|i. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Domanek. na stajanki aerodroma u Ni{u.T S p o m e n -kk w i g a vazdu{ne odbrane 37. lova~kobombarderske eskadrile „Ma~evi”. Stariji vodnik A}im Tadi} je poginuo 28. slu`bovao je u 172. TADI] Mihaila A]IM Stariji vodnik VJ A}im Tadi} je ro|en 15. Uspomenu na Dragana ~uva}e wegov sin Davor.

Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1999.313 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T TANKOSI] Slobodana DRAGAN TANOVI] Petra RADOVAN TARICI] ^edomira OLIVER Vojnik VJ Dragan Tankosi} je ro|en 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Gostiqu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. Vojnik VJ Oliver Tarici} je ro|en 12. 5. motorizovane brigade. Poginuo je 11. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Te{ko je povre|en. Mla|i vodnik policije Radovan Tanovi} je ro|en 5. januara 1969. . avgusta 1979. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova 1991. nalazio na du`nosti u Beogradskom garnizonu. \akovica. u trenutku kada su bombe aviona NATO-a eksplodirale u wegovoj blizini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju op{tine De~ani. godine. septembra 1977. op{tina ^ajetina. Dragan Tankosi} se 20. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. maja 1999. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. juna 1999. a od posledica rawavawa preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji 28. godine. gde je osposobqen za protivpo`arnu du`nost. i osposobio se za du`nost strelca. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e wegova porodica. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Milan i porodica Tanovi}. Savezna Republika Nema~ka. Odgovorno obavqaju}i svoju vojnu slu`bu. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. u Visbadenu. u Ivawici. Uspomenu na vojnika Olivera Tarici}a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

septembra 1966. op{tina Prizren. kao raketa{. u vreme rata u Hrvatskoj. slu`bovao u Mladenovcu i Obrenovcu. Agresiju NATO-a do~ekao je na du`nosti komandira baterije u 250. u \akovici. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Qubomir i Petar i porodica Tasi}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Vojnik VJ Vlado Tatar je ro|en 15. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. Major Tepavac se 5. obavqaju}i du`- . aprila 1999. marta 1961. predano obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost u 55. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. raketnoj brigadi PVO. grani~nom bataqonu. u Prizrenu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Uspomenu na vojnika Tatara ~uva}e wegova porodica. u selu Pirane. na borbenom zadatku u rejonu sela Draga{. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. smer protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. uspe{no je odoleo vi{emese~nom okru`ewu u Sisku i uspeo da je izvede iz grada.T S p o m e n -kk w i g a TASI] Luke ZVEZDAN TATAR Miodraga VLADO JUNACI OT AX BINE 314 TEPAVAC Dobrivoja NEBOJ[A Mla|i vodnik prve klase policije Zvezdan Tasi} je ro|en 8. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. nalazio u sastavu borbene posluge svog diviziona. aprila 1999. aprila 1978. da bi potom. Prizren. u Rajlovcu. Poginuo je 9. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost vojnika voza~a. 18. Sa svojom jedinicom. u [apcu. Major VJ Neboj{a Tepavac je ro|en 27.

bataqona Vojne policije. Za svoje bora~ke podvige odlikovan je Ordenom za hrabrost. obavqaju}i du`nost komandira voda. borio se na Kosovu i Metohiji za odbranu slobode otaxbine. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. novembra 1977. Uspomenu na Jovana Tepavca ~uva}e wegove k}eri Jovana i Milica i porodica Tepavac. u Pqevqima. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na vojnika Vukomana Te{ovi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. intendantski smer. TEPAVAC Milanka JOVAN Stariji vodnik prve klase VJ Jovan Tepavac je ro|en 4. u rejonu sela Stani Batu{ec kod De~ana. u selu Markovi}evu. Zavr{io je Sred- . major Tepavac je toga dana poginuo od dejstva neprijateqeve protivradarske rakete. kao vojnik strelac. TE[OVI] Mirka VUKOMAN Vojnik VJ Vukoman Te{ovi} je ro|en 16. u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 125. S p o m e n -k w i g a k B nost komandira baterije za vo|ewe raketa. motorizovane brigade. maja 1999. Hrabro obavqaju}i borbeni zadatak. marta 1957. 11. Kao pripadnik 5. Jedinica se nalazila na vatrenom polo`aju u rejonu sela Vuki}evca kod Obrenovca. aprila 1999. op{tina Plandi{te. U~estvovao je u ratovima za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 20.315 JUNACI OTAXBINE wu vojnu {kolu.

\akovica. Poginuo je 6. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u Pan~evu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je 29. juna 1962. u Bawaluci. motorizovane brigade. juna 1978. 8. marta 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Gorwe @abare. osposobiv{i se za poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Pamti}e ga sin Slobodan i porodica Tiragi}. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Leposavi}. u Kosovskoj Mitrovici. juna 1999. .T S p o m e n -kk w i g a TIRAGI] Zorkana BOGDAN TI[MA Jovana LAZAR JUNACI OT AX BINE 316 TODI] Dragi{e SLAVI[A Vodnik prve klase policije Bogdan Tiragi} je ro|en 22. juna 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. avgusta 1970. op{tina Kosovska Mitrovica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kula. Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Todi} je ro|en 22. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. kada je avijacija NATO-a bombardovala rejon sela Glo|ane. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Dowa Morina. Uspomenu na mladog artiqerca ~uva}e wegova porodica. op{tina De~ani. Vojnik VJ Lazar Ti{ma je ro|en 15.

Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Kori{a. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u lakom artiqerijskoraketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 505. oktobra 1968. \akovica. u selu Qubi`da. Uspomenu na Predraga ~uva}e wegovi sin Aleksandar. Prizren. Kao vojni obveznik. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti referenta u Komandi Vojnog odseka Prizren. juna 1999. Kao vojni obveznik.317 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Kristina i Katarina i porodica Todi}. Ruma. Uspomenu na desetara Vladana ~uva}e wegov sin Aleksa i porodica Todorovi}. . Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1979. Desetar VJ Stojadin Toma{evi} je ro|en 13. u selu Suvo Grlo. i napredovao do du`nosti komandira streqa~kog odeqewa. op{tina Prizren. op{tina Istok. na Karauli „Ko{are”. u selu Hrtkovci. Desetar VJ u rezervi Vladan Todorovi} je ro|en 29. Poginuo je u iznenadnom sukobu protiv albanskih terorista. aprila 1999. maja 1999. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. motorizovane brigade. hrabro predvode}i svoje streqa~ko odeqewe u brojnim akcijama. pe{adijske brigade. Poginuo je na zadatku 8. u Beogradu. k}i Nata{a i porodica Todosi}. Uspomenu na vojnika Stojadina ~uva}e porodica Toma{evi}. 30. TODOSI] Obrada PREDRAG TOMA[EVI] Mihajla STOJADIN TODOROVI] Miodraga VLADAN Vojnik VJ u rezervi Predrag Todosi} je ro|en 21. U Vojsku Jugoslavije stupio je septembra 1998. 14. februara 1959.

kod Feketi}a. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. u haubi~kom divizionu 155 mm 24. me{ovite artiqerijske brigade. op{tina Gwilane. jula 1999. avgusta iste godine u masovnoj grobnici u selu Ugqare. Otet je 10. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. u Kladovu. op{tina Gwilane. General{tabnu {kolu i [kolu nacionalne odbrane. marta 1999. Poginuo je na zadatku. op{tina Kosovska Kamenica. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Telo je prona|eno 24. . oktobra 1967. kao vojni obveznik. Bio je u~esnik rata u Republici Srpskoj Krajini. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. februara 1947. 17. u selu Ranilug. maja 1999. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane u Komandi Prve armije. Pukovnik VJ Qubomir Tomi} je ro|en 5.T S p o m e n -kk w i g a TOMA[EVI] Sime MIODRAG TOMI] @ivka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 318 TOMI] @ivojina QUBOMIR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Toma{evi} je ro|en 10. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Vrbasu. avgusta 1975. u toku napada avijacije NATO-a na objekte Komande Prve armije. u ataru sela Ajnovce. Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Tomi} je ro|en 27. Uspomenu na vojnika Miodraga ~uva}e wegova porodica. u operacijama za oslobo|ewe Vukovara. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e porodica Tomi}. obavqao je du`nost poslu`ioca na haubici. Pukovnik Qubomir Tomi} je poginuo 31.

maja iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. maja 1999. Preminuo je 11. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na pukovnika Qubomira Tomi}a ~uva}e wegov sin Miodrag. godine. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 252.319 JUNACI OTAXBINE minu. TOMOVI] Toma ZVONIMIR Vojnik VJ u rezervi Zoran Tomovi} je ro|en 16. Kao vojni obveznik. Vojnik VJ u rezervi Zvonimir Tomovi} je ro|en 1. koju su postavili albanski teroristi. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 58. u selu Lazac. . op{tina Pe}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. maja 1999. u selu Gora`devac. TOMOVI] Veroquba ZORAN TOMOVI] Gligorija STANKO 9. oklopne brigade. op{tina \akovica. Poginuo je 3. tako {to je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku Mla|i vodnik policije Stanko Tomovi} je ro|en 16. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u toku obavqawa borbenog zadatka. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. obavqaju}i du`nosti mehani~ara za pe{adijsko naoru`awe. u nasequ ^abrad. godine. ^uva}e ga u trajnoj uspomeni wegova porodica. Zoran Tomovi} je poginuo 25. lake pe{adijske brigade. avgusta 1956. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. maja 1999. jula 1970. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Tomovi}. februara 1975. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Kraqevo. k}i Tawa i porodica Tomi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

na du`nosti vojnika voza~a. u toku prevoza hrane Vojnik VJ u rezervi. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. Uspomenu na vojnika Milovana ~uva}e wegovi sinovi Bratislav i Branislav i porodica Topli~anin. Obavqao je du`nost mitraqesca u 37. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Miroslava trajno }e ~uvati k}eri Sla|ana. TO[I] Jovana ZORAN Vojnik VJ u rezervi Milovan Topli~anin je ro|en 31. pe{adijske brigade. Kao vojni obveznik. JUNACI OT AX BINE za jedinicu. Uspomenu na vojnika Zvonimira ~uva}e porodica Tomovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. . u selu Ma~kovac. Poginuo je 8. op{tina Kru{evac. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 320 TOPLI^ANIN Radojice MILOVAN TOTI] \or|a MIROSLAV voqno je stupio u stroj branilaca otaxbine. tako {to su wegovo vozilo presreli albanski teroristi u rejonu sela Qubo`da. decembra 1969. u Vrbasu. marta 1949. motorizovanoj brigadi. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Zvonimir Tomovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Istok. februara 1959. te porodica Toti}. op{tina Pe}.T S p o m e n -kk w i g a od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Savine Vode. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobroMla|i vodnik prve klase policije Zoran To{i} je ro|en 4. u rejonu sela Likovac. Jasmina i Sne`ana. dobrovoqac Miroslav Toti} je ro|en 19. godine.

u {irem rejonu \akovice. u Dowem Milanovcu. k}i @aklina i porodica To{kovi}. maja 1999. Vojnik VJ @eqko To{i} je ro|en 31. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati k}eri Milica i Miqana i porodica To{i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1993. bataqonu Vojne policije. Uspomenu na poginulog in`iwerca Mom~ila trajno }e ~uvati sin Sa{a. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici Saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. 9. Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u in`iwerijskom bataqonu 252. u Smederevskoj Palanci. maja 1978. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 8. u selu Budakovo. juna 1999. avgusta 1951. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Suva Reka. 28. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nala- Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo To{kovi} je ro|en 17. godine. u rejonu sela Vla{ki Drenovac u op{tini Orahovac. oklopne brigade. Obavqao je du`nost strelca u 52. S p o m e n -k w i g a k T Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.321 JUNACI OTAXBINE zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. U~estvovao je u borbi . Uspomenu na poginulog vojnika @eqka trajno }e ~uvati porodica To{i}. TO[I] Rajka @EQKO TO[KOVI] Aleksandra MOM^ILO za za{titu Srba u Republici Srpskoj Krajini.

Bio je vaspita~ mnogim generacijama vojnika. sin Marijan i porodica To{kovi}. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. aprila 1999. smer artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. De~ani. odsek ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. samohodnog raketnog puka PVO. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. godine. op{tina Kur{umlija. 322 Uspomenu na wega sa~uva}e k}i An|elka i porodica To{ovi}. . juna 1969. Poginuo je 11.T S p o m e n -kk w i g a TO[KOVI] Obrada MILIJAN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog starijeg vodnika trajno }e ~uvati k}i Marija. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Dragan Trajkovi} je ro|en 15. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Merdare. 11. septembra 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u ~eti Vojne policije 125. TO[OVI] Vuksana BO@IN TRAJKOVI] Slobodana DRAGAN Stariji vodnik VJ Milijan To{kovi} je ro|en 22. u mestu Stani Batu{ec. godine. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju VJ. Upisao je i studije fizike na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Pri{tini. godine. samohodne raketne baterije PVO 311. januara 1971. godine u Vrawu. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira raketnog voda 4. maja 1999. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. u Kosovskoj Mitrovici. Potporu~nik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`in To{ovi} je ro|en 16.

u Ubu. Bio je zaposlen u AMD „Magistrala” u Ko- Vojnik VJ u rezervi Milan Trifunovi} je ro|en 27. godine. u Prokupqu. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. TREBJE[ANIN Danila DEJAN TRIFUNOVI] Dragomira MILAN ca u 354. 20. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. 27. TRIFUNOVI] Milana DU[AN Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Trebje{anin je ro|en 20. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica Trajkovi}. Obavqao je du`nost strelMla|i vodnik prve klase policije Du{an Trifunovi} je ro|en 9. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u selu Makrmaq. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uro{evac. te porodica Trifunovi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. juna 1970. Uspomenu na poginulog vojnika Milana trajno }e ~uvati sinovi Nikola i Ilija. aprila 1999. maja 1999. Trajno }e ostati u se}awu svoje porodice. godine. u selu Tankosi}. jula 1975. pe{adijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Srbica. 11. maja 1994. u Kosovskoj Mitrovici.323 JUNACI OTAXBINE sovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. novembra 1967. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je na vatrenom polo`aju. Bio . Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu.

JUNACI OT AX BINE vqawa du`nosti vojnika i stare{ine po ugovoru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. decembra 1973. nakon odslu`ewa vojnog roka i oba- . Obavqao je du`nost komandira odeqewa specijalne namene u 24. u selu Likovac. 26. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Trifunovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. bataqonu Vojne policije. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase trajno }e ~uvati porodica Trifunovi}. u Kosovskoj Mitrovici. Vodnik prve klase VJ Goran Trifunovi} je ro|en 20. 16. op{tina Srbica. marta 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. maja 1999. 6. U profesionalnu vojnu slu`bu je primqen u februaru 1999. pru`aju}i pomo} rawenom drugu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za ispoqenu hrabrost i po`rtvovawe odlikovan je Ordenom za hrabrost. 324 TRIFUNOVI] Pantelije VEROQUB TRIFUNOVI] Milomira GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Veroqub Trifunovi} je ro|en 29. u selu Likovac. op{tina Srbica. De~ani. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi”. maja 1974. u Trsteniku. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Trifunovi}. maja 1999.T S p o m e n -kk w i g a je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. Zavr{io je sredwu {kolu.

]IRI] Marka RADE Vojnik VJ Dragan Tro{i} je ro|en 10. u mestu Medve|a u op{tini Trstenik. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. bataqonu Vojne policije. juna 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. u selu Omoqica. u [apcu. k}i Jovana i porodica Trifunovi}. 14. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti komandira raketne baterije 310. samohodnog raketnog puka PVO i rukovalac ga|awa u radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. Pan~evo.325 JUNACI OTAXBINE TO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1978. u 41. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NA- Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Tro{i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 52. aprila 1999. Vojnik VJ Rade ]iri} je ro|en 28. Obavqao je odgovorne du`nosti u artiqerijskoraketnim jedinicama PVO i bio vaspita~ mnogim generacijama vojnika. 1. klasi. S p o m e n -k w i g a k ] TRIFUNOVI] Slobodana SVETOMIR TRO[I] Miodraga DRAGAN Major VJ Svetomir Trifunovi} je ro|en 2. Uspomenu na poginulog majora trajno }e ~uvati sin Andrej. izvi|a~ko-diverzantnoj ~eti. na prevoju Volujak kod \akovice. u selu Preseka op{tina Zubin Potok. . Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. marta 1965. februara 1977. Obavqao je du`nost strelca u 52.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u 125. . 19. motorizovanoj brigadi. ]IROVI] Stani{e VELIMIR ]UKOVI] Milo{a SLAVI[A ]UR^I] Velimira MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Velimir ]irovi} je ro|en 1. kao vojnik po ugovoru. u rejonu Karaule „Liken”. 326 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1976.] S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. u rejonu Moli}a. 19. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta trajno }e ~uvati porodica ]iri}. u Kraqevu. 15. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se u sastavu Artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je od posledice dejstava avijacije NATO-a. u Kosovskoj Mitrovici. Vojnik VJ u rezervi Miroqub ]ur~i} je ro|en 20. aprila 1999. 8. motorizovane brigade. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 37. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u rejonu sela Bawica. kao poslu`ilac na topu 20/3 mm. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ po ugovoru Slavi{a ]ukovi} je ro|en 18. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati k}i \ur|ica i porodica ]irovi}. avgusta 1969. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Slavi{u trajno }e ~uvati porodica ]ukovi}. De~ani. oktobra 1964. u rejonu sela Gorwe Obriwe. u Ra{koj.

jula 1975. Te{ko rawen. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. juna 1965. delovima projektila avijacije NATO-a koja je napala polo`aj wegove jedinice u Lapqem Selu kod Pri{tine. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. samohodnom raketnom bataqonu 311. Poginuo je 2. preba~en je u KBC Pri{tina.327 JUNACI OTAXBINE prevozio upalo u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Bawica. kada je vozilo kojim se Vojnik VJ Du{an Uro{evi} je ro|en 6. Zavr{io je „Zastavinu” sredwu {kolu u Kragujevcu. gde je podlegao povredama. u Kraqevu. gde je bio rawen. motorizovanog bataqona 37. U~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. ]UR^I] Radislava BRATISLAV URO[EVI] Qubomira DU[AN 2. Pogo|en je 1. Uspomenu na poginulog vojnika Bratislava ]ur~i}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu . maja 1999. u Kragujevcu. osposobiv{i se za automehani~ara. sin Marko i porodica ]ur~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1977. juna 1999. Oborio je ~etiri neprijateqeve rakete. URO[EVI] Radomira IGOR Vojnik VJ u rezervi Bratislav ]ur~i} je ro|en 20. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e k}i Milica. S p o m e n -k w i g a k U Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. tre}i stepen. motorizovane brigade. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je voza~ i strelac protivavionac u Mla|i vodnik policije Igor Uro{evi} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao in`iwerac pionir u sastavu 1. u Beogradu.

aprila 1999. 328 hquq je bio u sastavu 55. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova ^ukarica. Poginuo je 3. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslavije vodnik BeVojnik VJ Zoran Fati} je ro|en 14. od dejstva avijacije NATO-a na karaulu u kojoj je svoje borbene zadatke obavqao komandir Useni. Gorwi Milanovac. kada je pogo|eno mesto gde je bila sme{tena stra`a u ~ijem je sastavu bio vojnik Rade. grani~nog bataqona. maja 1999. Gorwi Milanovac. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sinovi Bajram i Adel i porodica Behquq. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e porodica Uro{evi}. godine. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Fa- . u selu Drenova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Draga{ Gora. u selu Qubovi{te. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Uro{evi}. pozadinske baze. juna 1972. u selu Kastrate. septembra 1970. Behquq Useni je ro|en 3. URO[EVI] Radowe RADE USENI Husena BEHQUQ FATI] Mileta ZORAN Vodnik prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi Rade Uro{evi} je ro|en 12. aprila 1999. op{tina Klina. Berane. u selu Kalimani}i. maja 1978. Poginuo je 15. februara 1996. 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. kao komandir Karaule „Mladen Stojanovi}”. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Pe{ca.U S p o m e n -kk w i g a ma{insku {kolu i kurs za policajce. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Uro{evi} se borio u sastavu 608.

Slavi{a Filipovi} je ro|en 7. pe{adijskog bataqona 354. de. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Sini{a se borio u sastavu 1. u selu Dojlovi}i. aprila 1974. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Stefan. juna 1999. kao strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Podujevo. pe{adijskog bataqona 354. S p o m e n -k w i g a k F ti} se borio u sastavu 549. kao vojni policajac. . Uspomenu na vojnika Zorana Fati}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Planeja. kao vojnik strelac. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.329 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Pri{tina. motorizovane brigade. Novi Pazar. k}i Sowa i porodica Filipovi}. januara 1971. 20. 20. u selu Makovac. 5. Prizren. pe{adijske brigaVodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Filipovi} je ro|en 24. FILIPOVI] Ivana SINI[A FILIPOVI] Ivana SLAVI[A FILIPOVI] Sretena ZORAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Sini{a Filipovi} je ro|en 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. zaselak Blac Mahala. u @itora|i. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Slavi{a se borio u sastavu 1. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. maja 1999. u @itora|i. aprila 1966. maja 1999. u selu Duz. Uspomenu na poginulog vojnika Sini{u Filipovi}a sa~uva}e wegova porodica.

dok je s patrolom obavqao borbeni zadatak. te porodica Filipovi}. Uspomenu na poginulog borca Bo`ura sa~uva}e k}eri Nela i Sawa. Rusija.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. 20. maja 1999. u selu Carevce. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Gwilane. pe{adijske brigade. FJODOR Fjodorovi} [UQGA Rezervni stariji vodnik VJ Bo`ur Filipovi} je ro|en 15. JUNACI OT AX BINE ni stare{ina u prvoj pe{adijskog ~eti 354. kao vo|a patrole. 22. Podujevo. u Kur{umliji. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. juna 1976. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 330 FILIPOVI] Stojana BO@UR FILI] @ivojina GORAN ku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 58. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je ~et- Vojnik VJ Goran Fili} je ro|en 30. Uspomenu na poginulog vodnika Zorana sa~uva}e sin Filip i porodica Filipovi}. obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”. za vreme bombardovawa avijacije NATO-a u selu Lu`ani. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Fili}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Carevce. dobrovoqac [uqga Fjodor je ro|en 20. aprila 1999. Poginuo je od snajperskog metka. novembra 1948. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republi- Vojnik VJ u rezervi. specijalne brigade. . kao komandir odeqewa. januara 1963. godine u Sibiru. Poginuo je 1. Kosovska Kamenica.

op{tina Lipqan. Podujevo.331 JUNACI OTAXBINE sastavu 3. motorizovane brigade. maja 1999. stroju 354. u rejonu razme{taja wegove jedinice. Smederevska Plana. 31. Belo Poqe. u Novom Pazaru. Vojnik VJ Rafet Hoxi} je ro|en 3. op{tina Kur{umlija. maja 1999. marta 1960. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 22. marta 1999. jula 1976. u selu Azawa. Uspomenu na poginulog vojnika Rafeta Hoxi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. De~ani. u selu Merdare. Uspomenu na borca iz Merdara ~uva}e porodica Cari~i}. 23. HOXI] Hameda RAFET CARI^I] Milovana PETAR CVETANOVI] Du{ana IVAN Vojnik VJ u rezervi Petar Cari~i} je ro|en 12. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Magura. Uspomenu na Fjodora [uqgu sa~uva}e wegova porodica. septembra 1976. oklopnog bataqona 453. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u . obavqaju}i du`nost vojnika strelca. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Ivan Cvetanovi} je ro|en 5. u rejonu sela Duz. Zavr{io je sredwu {kolu. oklopne brigade. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. u rejonu Mr~aja. S p o m e n -k w i g a k B Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 125. U rodnom gradu bio je cewen kao izuzetan muzi~ar i strastan lovac i ribolovac. Kao vojni obveznik. Bio je vojnik strelac.

Poginuo je 1. 332 CVETANOVI] Stojadina SLAVOQUB Vojnik VJ u rezervi Slavoqub Cvetanovi} je ro|en 24. u kojoj je obavqao du`nost za koju je osposobqen. Prizren prilikom dejstva avi- CVETANOVI] Stani{e BOJAN Vojnik VJ Bojan Cvetanovi} je ro|en 10. u selu Grdelica. Na Kosovu i Metohiji slobodu otaxbine branio je u stroju 252. JUNACI OT AX BINE osposobiv{i se za du`nost voza~a tenka T-55. pogodila je ku}u i tenk ispred kojih je Bojan stra`ario i tom prilikom je vojnik stradao. na du`nosti vojnika strelca. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Po{to se uverio da su wegovi drugovi na bezbednom. decembra 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Jedna raketa. me|utim. izla`u}i se opasnostima od mu~kih napada albanskih terorista. u rejonu sela Planeje. . Uspomenu na vojnika Ivana ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar i porodica Cvetanovi}. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Planeja. na{av{i se na stra`i u svojoj jedinici. maja 1999. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. jer je svakog dana dobrovoqno i{ao u Ho~u Zagradsku po hranu i ostale potrep{tine svojih drugova iz jedinice. u rejonu sela Muhaxer Prelaz. Uspomenu na tenkistu iz Aleksinca ~uva}e wegova porodica. Leskovac. motorizovane brigade.C S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik. Bojan Cvetanovi} je poginuo 14. Slavoqub Cvetanovi} je rawen 1. jer su avioni NATO-a zlokobno kru`ili iznad Uro{evca. u Aleksincu. gde je zavr{io Sredwu tehni~ku {kolu. juna 1999. oklopne brigade. a posebno wegova plemenitost. Savesni stra`ar na trenutak je napustio svoje mesto kako bi upozorio drugove koji su spavali da se hitno sklone iz ku}e. kod Uro{evca. juna 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. vratio se na svoje stra`arsko mesto. motorizovane brigade. U toj jedinici dugo }e se pamtiti wegovi podvizi. februara 1962. op{tina Prizren.

Ni{. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e sin Dalibor. Uspomenu na rezervnog potporu~nika Srboquba ~uva}e porodica. op{tina Orahovac. Poginuo je 10. imao je du`nost komandira baterije. juna 1999. CVETKOVI] Vlastimira SR\AN CVETI] Dragana SRBOQUB Vojnik VJ u rezervi Sr|an Cvetkovi} je ro|en 29. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je pri razbijawu albanskih terorista. k}i Jelena i porodica Cvetkovi}. Vozilo u kojem se potporu~nik Cveti} vozio nai{lo je na protivtenkovsku minu. k}i Milijana i porodica Cvetanovi}. u rejonu sela Mali{evo. septembra 1969. 4. Uspomenu na borca iz Leskovca ~uva}e wegovi sin Aleksandar. Sr|an Cvetkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u ^a~ku. juna te godine u Medicinskom centru u Prizrenu. novembra 1966.333 JUNACI OTAXBINE odbranu Republike Srpske Krajine. Kao rezervni stare{ina. u selu Oreovac. U~estvovao je u ratu za . aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a preminuo je 3. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Merdare. oklopne brigade. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je komanduju}i baterijom samohodnih haubica 57/2 mm iz sastav 252. S p o m e n -k w i g a k C jacije NATO-a. oklopne brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Rezervni potporu~nik VJ Srboqub Cveti} je ro|en 3.

aprila 1999. . 4. Kao vojni obveznik. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Cvetkovi} je ro|en 27. Pripadnik rezervnog sastava policije Sr|an Cvetkovi} je ro|en 26. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Uspomenu na vojnika Mom~ila ~uva}e sin Bojan. Uspomenu na vojnika Bobana ~uva}e wegova porodica. u stroju 211. op{tina Medve|a. k}eri Sne`ana i Svetlana i porodica Cvetkovi}. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Cvetkovi}.C S p o m e n -kk w i g a CVETKOVI] Vuka{ina BOBAN CVETKOVI] \or|a SR\AN JUNACI OT AX BINE 334 CVETKOVI] Ilije MOM^ILO Vojnik VJ u rezervi Boban Cvetkovi} je ro|en 29. maja 1999. maja 1999. oklopne brigade. Zavr{io je sredwu {kolu. na du`nosti strelca u borbenom vozilu pe{adije. Podujevo. aprila 1999. u selu Rudare. Povre|en je u borbenom vozilu pe{adije M-80. Bio je zaposlen u DD „Koneks” u Pe}i. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. godine. u Leskovcu. maja 1979. avgusta 1973. op{tina Pe}. a ranama je podlegao 16. jula 1954. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 8. godine. oklopne brigade. 18. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u rejonu sela Godi{wak. maja 1997. u selu Ravna Bawa. op{tina Podujevo. Kao vojni obveznik. u selu Dowe Barane. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211.

Poginuo je 27. maja 1978. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e sin Vuk i porodica Cvetkovi}. obavqaju}i du`nost za koju se osposobio u toku slu`ewa vojnog roka. kao izuzetno pouzdan i ve{t komandir streqa~kog odeqewa. aprila 1999. Uspomenu na vojnika Vojnik VJ u rezervi Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. CVETKOVI] ^edomira ZORAN CERNA Jo`efa TIBOR Vojnik VJ Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. Poginuo je 12. u Beogradu. Poginuo je 14. maja 1999. aprila 1999. od dejstva avijacije NATO-a na wegovu kasarnu u Pri{tini. u borbi protiv albanskih terorista u re- . U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998.335 JUNACI OTAXBINE Zorana Cvetkovi}a ~uva}e wegova porodica iz Kragujevca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. osposobiv{i se za du`nost ni{anxije operatera na borbenom vozilu pe{adije M-80. novembra 1978. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Mahala Mutivode. u Lebanu. u Kragujevcu. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 15. pe{adijske brigade. decembra 1963. S p o m e n -k w i g a k C CVETKOVI] Predraga ZORAN brane i bezbednosti prvog stepena. obavqaju}i du`nost poslu`ioca operatera. i obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odVojnik VJ Tibor Cerna je ro|en 8. oklopne brigade.

op{tina \akovica. u rejonu Qug Bunar. godine. Kao vojnik VJ. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. u selu Lozica. jula 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od dejstva avijacije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoqub Cincarevi} je ro|en 22. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju komandnog diviziona 52. Uspomenu na Dragoquba Cincarevi}a sa~uva}e wegova porodica. na du`nosti poslu`ioca radara. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Tibora Cerne ~uva}e wegova porodica. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika \or|a ~uva}e porodica Cimbaqevi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Klina. u Beranu. u Kuli. obavqaju}i du`nost radio-telefoniste. juna 1979. CIMBAQEVI] Mili}a \OR\E CINCAREVI] Vidosava DRAGOQUB ^ABARKAPA Tomislava SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi \or|e Cimbaqevi} je ro|en 17. go- Vojnik VJ Slobodan ^abarkapa je ro|en 31.T S p o m e n -kk w i g a jonu Karaule „Ko{are”. vojnik Slobodan ^abarkapa se. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 336 dine. marta 1999. \akovica. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 18. Poginuo je 31. Bio je zaposlen u GIP „Modul 2000” u Klini. 20. februara 1952. Obavqaju}i borbeni zadatak. nalazio u motornom . maja 1999. JUNACI OT AX BINE NATO-a protivradarskom raketom na polo`aj wegove jedinice.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. ^EMERIKI] Miodraga SR\AN ^OLAKOVI] Hakije IZET ^ANKOVI] Branka DALIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an ^emeriki} je ro|en 1. Desetar VJ Dalibor ^ankovi} je ro|en 22. S p o m e n -k w i g a k T vozilu koje su albanski teroristi napali u rejonu sela Istog Mahala. osposobiv{i se za du`nost strelca. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998.337 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1977. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Qubica i Katarina i porodica ^emeriki}. op{tina Prizren. u Pan~evu. hrabro i odlu~no izvr{avaju}i sve zadatke vojnika strelca. marta 1978. Vojnik VJ Izet ^olakovi} je ro|en 31. . Poginuo je 19. oktobra 1962. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u `estokom okr{aju s wima. motorizovane brigade. Uspomenu na Dalibora ^ankovi}a ~uva}e wegova porodica. 17. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e porodica ^abarkapa. u Prizrenu. maja 1999. vra}aju}i se sa zadatka u svoju jedinicu. juna 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa u Gardijskoj brigadi. u nasequ Cvilen. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. a na putu Srbica – Glogovac. u Tutinu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

juna 1957. De~ani. maja 1999. 11. . Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik ^oli} se borio u sastavu 7. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Kemaq [abani je ro|en 28. januara 1965. u rejonu sela Dowe Streoce. 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je 15. k}i Marija i porodica ^oli}.^ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 11. op{tina Aleksandrovac. godine. Zavr{io je Filozofski fakultet. u selu Kr{. kao vojnik strelac. Uspomenu na poginulog vojnika Mihajla sa~uva}e sin Nemawa. dobrovoqac Branko ^uturilo je ro|en 3. 338 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Gospi}. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. novembra 1986. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqac ^uturilo se kao vojnik strelac borio u sastavu 125. ^OLI] Borisava MIHAJLO ^UTURILO Nikole BRANKO [ABANI Ganija KEMAQ Vojnik VJ u rezervi Mihajlo ^oli} je ro|en 23. u selu Borje. kod sela Gorwe Prekaze u okolini Srbice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. \akovica. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. aprila 1999. septembra 1959. u Pri{tini. aprila. pe{adijske brigade. JUNACI OT AX BINE teroristima. u sukobu s albanskim Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na poginulog dobrovoqca sa~uva}e sin Nemawa i porodica ^uturilo. Uspomenu na vojnika Izeta ^olakovi}a ~uva}e wegova porodica.

Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik [a}irovi} se borio u sastavu 1. dobrovoqac Zoran [iqi} je ro|en 18. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. maja 1999. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Petar i Vidomir i porodica [alipur. kao vojnik strelac. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge o oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1999. godine. [ALIPUR Nenada VIDOMIR 12. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 14. avgusta 1978. Poginuo je 11. kada je motorno . godine. u Boru. januara 1991.339 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. motorizovane brigade. u selu Radavac. 16. u Priboju. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Dobrastan. motorizovanog bataqona 37. aprila 1999. 9. avgusta 1970. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana [a}irovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Vojnik VJ Goran [a}irovi} je ro|en 6. De~ani. u Pan~evu. S p o m e n -k w i g a k [ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1963. u selu Trstenik. Uspomenu na Kemaqa [abanija sa~uva}e wegova porodica. [A]IROVI] [efketa GORAN [IQI] Milenka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Vidomir [alipur je ro|en 30. u rejonu sela Rzni}.

U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. u rejonu sela Mogila. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. te porodica [krpan. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. [QIVI] Momira NEVEN Kapetan prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi. Zavr{io je sredwu upravnu {kolu i kurs za policajce. Petar [krpan je ro|en 27. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. u rejonu sela Ko{are. speci-jalne brigade kao komandir ~ete. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. dobrovoqac Sa{a [kiqevi} je ro|en 25. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Eleonora. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. u Beogradu. Poginuo je 30. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u iz- Vodnik prve klase policije Neven [qivi} je ro|en 8. Vitina. od kasetnih bombi. 340 [KIQEVI] Pavla SA[A [KRPAN Gligora PETAR vi|a~ko-diverzantskom bataqonu 72. u ^a~ku. Uspomenu na Sa{u [kiqevi}a sa~uva}e wegova porodica.[ S p o m e n -kk w i g a vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. u Slavonskom Brodu. decembra 1971. JUNACI OT AX BINE 11. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ujedno zamenik komandanta bataqona. marta 1999. Uspomenu na Zorana [iqi}a sa~uva}e wegova porodica. novembar 1966. sinovi Gligor i Nikola. smer pe{adije. . marta 1961. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

maja 1999. u selu Devet Jugovi}a. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. 25. u selu Klin~ina. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 11. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. jula 1953. op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Rezervni poru~nik VJ Radule [}eki} je ro|en 15. aprila 1999. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Bajgora. Pripadnik rezervnog sastava policije Zvonimir [o{ki} je ro|en 29. novembra 1990. u Mostaru. i tokom u~estvovawa na vojnim ve`bama unapre|en je ~in rezervnog poru~nika. RJ Pe}. 30. . maja 1999. godine. oktobra 1964. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici 92 Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u selu Klin~ina. op{tina Pri{tina. juna 1965. smer in`iwerije. novembra 1990. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Bio je zaposlen u „Zastavi”. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stefan i Nikola i porodica [qivi}. op{tina Pe}.341 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. godine. sin Ivan i porodica [o{ki}. op{tina Podujevo. Trajno }e ga u svojim se}awima sa~uvati porodica [o{ki}. 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k [ Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. [O[KI] Milorada DRAGAN [O[KI] Milorada ZVONIMIR []EKI] Radovana RADULE Mla|i vodnik prve klase policije Dragan [o{ki} je ro|en 2. u selu Klin~ina. septembra 1983.

Uspomenu na poginulog Sa{u An|elkovi}a sa~uva}e wegova porodica.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 2. u \akovici. avgusta 1979. Draga{. 942. AN\ELKOVI] Zorana SA[A Vojnik VJ Sa{a An|elkovi} je ro|en 18. Poginuo je 13. te porodica [}eki}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom obavqawa borbenog zadatka. maja 1999. 8. aprila 1999. pe{adijskoj brigadi. Poginuo je pogo|en snajperskim hicem albanskog teroriste. Poginuo je 29. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju desetar [urbatovi} je bio bolni~ar u 354. decembra 1970. JUNACI OT AX BINE Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in desetara. [URBATOVI] Luke MILOVAN Desetar VJ u rezervi Milovan [urbatovi} je ro|en 3. 342 943. . Uspomenu na poginulog rezervnog stare{inu sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa. Nalazio se na odslu`ewu vojnog roka kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Obavqao je du`nost manipulanta pogonskim gorivom u pozadinskom bataqonu 52. u Oyacima. u rejonu sela Dobre Vode. motorizovanog bataqona 37. maja 1999. u Pri{tini. Uspomenu na poginulog desetara Milovana [urbatovi}a sa~uva}e wegova porodica. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. kao komandir pionirskog voda. motorizovane brigade. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Lopu{ki Han.

Kao vojni obveznik. Poginuo je na borbenom zadatku. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i republici Srpskoj. januara 1973. Za vreme slu`ewa vojnog roka. poginuo je u vozu koji je raketiran na `elezni~kom mostu u Grdeli~koj klisuri 12. godine. za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. aprila 1999. i prvoj polovini 1992. Vojnik VJ Petar markovi} je ro|en 25. Poginuo je 3. septembra 1977. Vojnik VJ u rezervi Ivan Markovi} je ro|en 16.343 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k IGWATOVI] Dragi{e MIODRAG MARKOVI] ^aslava IVAN MARKOVI] Mom~ila PETAR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Igwatovi} je ro|en 24. nalazio se u 252. . u drugoj polovini 1991. za vreme izvo|ewa borbenih dejstava protiv albanskih terorista u rejonu Lipovice. Sa~uva}e ga u trajnoj uspomei wegova porodica. u Novom Sadu. koja je za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dejstvovala na Kosovu i Metohiji. Kao vojnim strelac nalazio se u 549. selo Zborci. novembra 1963. na putu ka svojoj ratnoj jedinici. motorizovanoj brigadi. u Surdulici. 26. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Inwatovi}. aprila 1999. godine. Kao vojni obveznik. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e porodica Markovi}. godine u Prokupqu. oklopnoj brigadi. juna 1999. u rejonu sela Pni{ kod \akovice.

u rejonu Opqeza.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 344 RISO Antonija MARIO SPASOJEVI] Sretena SR\AN Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se kao vojni obveznik u sastavu 125. juna 1974. . Za vreme slu`ewa vojnog roka stekao je ~in desetara. juna 1976. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sela Ko{are. u Zubinom Potoku. motorizovane brigade. Uspomenu na poginulog Sr|ana Spasojevi}a sa~uva}e wegova porodica. u Podgorici. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Spasojevi} je ro|en 6. aprila 1999. Desetar VJ Mario Riso je ro|en 14. u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Riso. oklopnoj brigadi. Poginuo je 2. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Glavnik kod Podujeva. Agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju zatekla ga je u 211. maja 1999. Poginuo je 21.

Pripadnici Vojske i policije nestali na Kosovu i Metohiji .

.

motorizovane brigade. \akovica. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Baqo{evi} je ro|en 26. aprila 1999.347 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ANTI] Vlajka MILISAV ACI] Radoslava ZLATKO BAQO[EVI] Ilije \OR\E Mla|i vodnik policije Milisav Anti} je ro|en 28. juna 1999. godine. . Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. u selu Po`arawe. godine. u selu Po`arawe. jula 1998. 17. Poznato je da je bio rawen 16. Oteli su ga albanski teroristi. u rejonu sela Ko{are. juna 1979. Vojnik VJ Zlatko Aci} je ro|en 23. op{tina Vitina. Potom mu se gubi svaki trag. Na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 125. u Sjenici. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. oktobra 1971. u Orahovcu. Zavr{io je sredwu {kolu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. januara 1999. op{tina Vitina. 12. u isto vreme kad i vodnik Dejan Miti}. u Orahovcu. aprila 1941. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. juna 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Radio je kao vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac.

u Pri{tini. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Nestao je 13. motorizovanu brigadu. juna 1999. javio se kao dobrovoqac za odbranu otaxbine i bio je raspore|en u 125. maja 1999. Bio je vojnik vezista 549. u rejonu sela Nivokaz kod Junika. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. dobrovoqac Sa{a Blagojevi} je ro|en 9. prilikom borbi s albanskim teroristima na deonici puta [timqe . novembra 1973. u selu Grn~are kod Prizrena.Prizren. Vojnik VJ u rezervi. 22. godine. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu.B S p o m e n -kk w i g a BELHIM [u}e MUJA BIO^ANIN Stanoja QUBISAV JUNACI OT AX BINE 348 BLAGOJEVI] Nenada SA[A Vojnik VJ Muja Belhim je ro|en 15. u selu Kutlovo. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. jula 1977. . godine u Ni{u. Stariji vodnik prve klase policije Qubisav Bio~anin je ro|en 23. juna 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Nestao je 14. op{tina Kur{umlija. motorizovane brigade. aprila 1976. maja 1950.

Stariji vodnik policije Ivan Bulatovi} je ro|en 24. Po~etkom rata bio je mobilisan kao mehani~ar za raketno naoru`awe u pozadinskom bataqonu 52. Tokom rata je bio mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. u \akovici. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. avgusta 1955. maja 1998. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Prizrenu. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. kada su albanski teroristi napali kolonu vojnih vozila koja se vra}ala iz Leskovca za Prizren. marta 1961. op{tina Glogovac. 23. iz voza na `elezni~koj stanici Bawica. motorizovanoj brigadi. Vojnik VJ u rezervi Dragan Bur|i} je ro|en 29. u Suvoj Reci. . Oteli su ga albanski teroristi. tokom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. jula 1960. Nestao je 13.349 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BOJI] Milorada DRAGOQUB BULATOVI] Du{ana IVAN BUR\I] Dobrivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragoqub Boji} je ro|en 7. Nestao je 13. godine. juna 1999. juna na deonici puta [timqe – Prizren.

u selu Uzovica kod Qubovije. u selu Kosuri}. op{tina Pe}. januara 1956. Oteli su ga albanski teroristi. dobrovoqac Dragan Vu~eti} je ro|en 1. op{tina Pe}. septembra 1957. prilikom vra}awa iz Leskovca za Prizren. kada su kolonu u kojoj se i on nalazio. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. maja 1982.V S p o m e n -kk w i g a BUCALO Miladina DRAGAN VU^ETI] Milinka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 350 GA[I Ramadana ZENUN Vojnik VJ u rezervi Dragan Bucalo je ro|en 15. godine. Nestao je u borbi sa albanskim teroristima. avgusta 1957. na deonici puta Prizren – Pri{tina. juna 1999. Bio je vojnik dobrovoqac u sastavu 549. aprila 1999. Vodnik prve klase policije Zenun Ga{i je ro|en 16. 11. Nestao je 13. motorizovanoj brigadi. sredinom avgusta 1998. napali albanski teroristi. na deonici puta [timqe – Prizren. u Prizrenu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Vojnik VJ u rezervi. . iz sela Kosuri}a. Bio je mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. motorizovane brigade.

op{tina Kosovska Kamenica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. marta 1999. marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu {kolu. u Orahovcu. u selu Velika Ho~a. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Dobro~ane. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. op{tina Prizren. 31. Oteli su ga albanski teroristi. Radio je u Odseku pograni~ne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u Vitini. Bio je vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. juna 1991. juna 1977. septembra 1972. godine. jula 1999. novembra 1954. op{tina Prizren. u selu Pirane. godine. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao s posla. jula 1998. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Oteli su ga albanski teroristi. op{tina Orahovac. Stariji vodnik prve klase policije Du{ko Dola{evi} je ro|en 30. Poru~nik policije Imer \afi}i je ro|en 4. ispred wegove ku}e u selu Pirane. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. .351 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k D DAJI] Trajka RADOVAN DOLA[EVI] Milorada DU[KO \AFI]I Sejde IMER Mla|i vodnik policije Radovan Daji} je ro|en 25. 17. godine. 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1950.

oktobra 1998. januara 1953. 17. januara 1979. Oteli su ga albanski teroristi. Stariji vodnik prve klase policije Xemo Zuqi je ro|en 18. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Prizrenu. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. juna 1972. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.\ S p o m e n -kk w i g a \URI^I] Jeremije NEBOJ[A ZUQI Tefika XEMO JUNACI OT AX BINE 352 IVANKOVI] Milomira SA[A Mla|i vodnik policije Neboj{a \uri~i} je ro|en 5. aprila 1999. Vojnik VJ Sa{a Ivankovi} je ro|en 31. februara 1999. \akovica. u Beogradu Bio je vojnik u 125. u selu Grabanica. motorizovanoj brigadi. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Nestao je 16. op{tina Vu~itrn. jula 1999. prilikom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu u rejonu Karaule „Ko{are”. avgusta 1976. Oteli su ga albanski teroristi iz wegovog stana u Gwilanu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Klina. 9. godine. u blizini sela Nedakovac.

Kretali su se pravcem selo Lukare – Lebane. marta 1974. oko 12 ~asova u pri{tinskom nasequ Vrawevac dok se vozio „opel askonom”. maja 1999. prilikom napada albanskih terorista. Nestao je 13. u 17. Vojnik VJ u rezervi Predrag Ivkovi} je ro|en 31. Potom se i Slavi{i i vozilu gube tragovi. O wegovoj sudbini se jedino zna da je te{ko rawen 13. juna 1999.25 ~asova. krenuo kamionom sa grupom vojnika po ve~eru. novembra 1974. Nai{li su na zasedu albanskih terorista i tu se vojniku Ivezi}u gubi svaki trag. Zna se da je 18.353 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I IVEZI] Slobodana NEBOJ[A IVKOVI] Budimira PREDRAG IZDERI] Miroslava SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Slobodan Ivezi} je ro|en 20. Zastavnik VJ Slavi{a Izderi} je ro|en 28. jula 1959. . u Suvoj Reci. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan na Kosovu i Metohiji. u Novom Pazaru. u Ni{u. juna 1999. u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan kao voza~ vojnog vozila u pozadinskom bataqonu 52. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu i bio muzi~ar trombonista u Vojnom orkestru Pri{tinskog korpusa.

Oko 22 ~asa uspeli su Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Joci} je ro|en 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 23. maja 1969. Oteli su ga albanski teroristi. kolonu vozila u kojoj je bio vojnik Jovanovi} napali iz zasede albanski teroristi. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. na ulasku u Suvu Reku. godine. na putu Babalo} – Junik. avgusta 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. u Pan~evu. Poznato je da su tog dana u 18 ~asova. Zavr{io je sredwu {kolu.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Radovana NIKOLA JOVANOVI] Slobodana IVICA JUNACI OT AX BINE 354 da pri|u motornom vozilu i da spasu povre|enog vojnika Igora Smiqkovi}a. Bio je borac na isto~noslavonskom rati{tu 1991. godine u Vu~itrnu. jula 1993. aprila 1963. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. godine. motorizovanu brigadu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. 24. Oteli su ga albanski teroristi. Bio je policajac u Policijskoj stanici op{te nadle`nosti u Odeqewu unutra{wih poslova Qubovija. Vojnik VJ u rezervi Ivica Jovanovi} je ro|en 1. op{tina De~ani. juna 1973. Na wihovu vatru su qudi iz obezbe|ewa odgovorili vatrom i povukli se u ku}e u neposrednoj blizini. Nestao je 13. Wemu je kasnije u Prizrenu pru`ena medicinska pomo}. maja 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. godine. na putu Mitrovica – . juna u okolini Prizrena prilikom izvla~ewa tehnike. mobilisan je u 51. JOCI] Vukoja SR\AN Mla|i vodnik policije Nikola Jovanovi} je ro|en 18.

Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji desetar Sa{a Komatovi} branio je u stroju svoje jedinice. kod sela Luga|ija. 19. u akciji protiv albanskih terorista. bataqonu Vojne policije. na putu Jablanica – Rau{i} – Pe}. pristupio je 37. Kao dobrovoqac u odbrani slobode otaxbine. maja 1999. Posle povratka sa sahrane poginulom drugu. op{tina Biha}. Oteli su ga albanski teroristi. januara 1972. KARANOVI] Dragana DU[AN KOVA^ I{tvana ROBERT KOMATOVI] Miroslava SA[A Vojnik VJ u rezervi. aprila 1965. u Kragujevcu.355 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K Vu~itrn. dobrovoqac Pripadnik rezervnog sastava policije Du{an Karanovi} je ro|en 4. u rejonu sela Ko{are. u Rajnovcima. Kao vojni policajac bio je na slu`bi u 24. juna 1975. \akovica. 1. motorizovanoj brigadi. sukobio se s albanskim teroristima u selu Dowe Obriwe i od tada ni wegovoj porodici. ni Vojsci Jugoslavije nije poznata wegova sudbina. u Kikindi. kod sela Veliki Ki~i}. Robert Kova~ je ro|en 1. aprila 1994. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. . Desetar VJ po ugovoru Sa{a Komatovi} je ro|en 29. Nestao je 6. aprila 1999. godine. maja 1999.

maja 1999. gubi se svaki trag Batici Lazi}u. op{tina Gwilane. aprila 1994.L S p o m e n -kk w i g a KOSTI] Du{ka DEJAN LAZI] Radomira BATICA JUNACI OT AX BINE 356 MARINKOVI] Srboquba GORAN Vojnik VJ Dejan Kosti} je ro|en 2. kod sela Labqane. Vojnik VJ u rezervi Batica Lazi} je ro|en 15. u akciji izvla~ewa rawenih i poginulih drugova. \akovica. op{tina @itora|a. u rejonu Suvi Bunar. Austrija. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 354. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 19. Ka~ikol. juna 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. u selu Pejkovac. Borio se za slobodu Republike Srpske Krajine. op{tina Pri{tina. juna 1978. Kao vojnik. aprila 1999. 19. Oteli su ga albanski teroristi. na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. koji su tog dana napali Karaulu „Ko{are”. motorizovane brigade. februara 1973. septembra 1972. u sukobu s albanskim teroristima. Nestao je 16. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Mla|i vodnik policije Goran Marinkovi} je ro|en 25. Zavr{io je sredwu {kolu i radio je kao ma{inbravar. U borbi protiv albanskih terorista. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kosovo Poqe. pe{adijske brigade. u Be~u. u selu Slivovo. godine.

ali posle te akcije wegova sudbina nije poznata ni porodici. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. oktobra 1977. Nakon sredwe {kole. februara 1999. godine. februara 1973. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1986. Pripadnik rezervnog sastava policije Boban Mati} je ro|en 23. u selu Bratotin. op{tina Vu~itrn. zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira VJ i u ~inu vodnika prve klase obavqao je du`nost komandira odeqewa za mototehniku u svojoj jedinici. op{tina Orahovac. Oteli su ga albanski teroristi. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 9. godine. na putu Re~ane – Movqane. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. u blizini sela Nedakovac. juna 1965. u Brusu. Oteli su ga albanski teroristi. 22. juna 1999. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju pozadinskog bataqona 52. op{tina Suva Reka. . Zavr{io je sredwu {kolu. septembra 1998. Vodnik prve klase policije Veqko Markovi} je ro|en 8. ni Vojsci Jugoslavije.357 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARKOVI] Ilije ZORAN MARKOVI] Radivoja VEQKO MATI] @ivorada BOBAN Vodnik prve klase VJ Zoran Markovi} je ro|en 24. godine. U sukobu s albanskim teroristima u rejonu Suva Reka. 13. vodnik Markovi} isti~e se hrabro{}u i odlu~no{}u.

u Gwilanu. 16. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Mla|i vodnik policije Miroslav Metodijevi} je ro|en 8. 25. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Gwilanu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Radio je kao policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. sukobila s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are” i od te borbene akcije sudbina mladog vojnika iz Ra{ke nije poznata wegovoj porodici i Vojsci Jugoslavije. ispred ku}e s brojem 30. u Pri{tini. u Jablani~koj ulici. Bio je zaposlen u „Hidrotehnici” u Pri{tini. avgusta 1997.M S p o m e n -kk w i g a MA[ULOVI] Milivoja MIODRAG JUNACI OT AX BINE 358 METODIJEVI] Dobrivoja MIROSLAV MIJATOVI] Milutina ZORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Miodrag Ma{ulovi} je ro|en 10. godine. juna 1999. godine. 13. . motorizovane brigade. juna 1999. Jedinica VJ u kojoj se borio vojnik Zoran Mijatovi} se. aprila 1961. Zavr{io je sredwu {kolu. Vojnik VJ Zoran Mijatovi} je ro|en 16. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. Oteli su ga albanski teroristi. Oteli su ga albanski teroristi. juna 1998. avgusta 1979. u Pri{tini. u Ra{koj. aprila 1999. Kao vojnik VJ. decembra 1975.

aprila 1967.359 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILIVOJEVI] Zorana SR\AN MILOVANOVI] Vukomana SMIQKO MILOSAVQEVI] Milana DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Milivojevi} je ro|en 14. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. jula 1993. maja 1999. . u selu Vrbovac. Kao vojnik VJ. motorizovane brigade. op{tina Blace. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. obavqaju}i du`nost protivpo`arca. op{tina Glogovac. u ataru sela Lapu{nik. Vojnik Dragan Milosavqevi} je 11. Nije se vratio u svoju jedinicu i o wegovoj sudbini se ne zna ni{ta. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. pe{adijske brigade. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 37. Vojnik VJ Dragan Milosavqevi} je ro|en 22. u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1973. maja 1999. u Svilajncu. jula 1972. Vojnik VJ u rezervi Smiqko Milovanovi} je ro|en 5. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kladovo. u Kladovu. Jedinica u kojoj je bio Smiqko Milovanovi} imala je 21. iz rejona rasporeda svoje jedinice u selu Srbica po{ao prema selu Dowe Prekaze. u stroju 354. godine. `estok okr{aj sa albanskim teroristima u rejonu sela Dobri Do kraj Podujeva i od te akcije wegova sudbina nije poznata porodici i Vojsci Jugoslavije. Nestao je 18.

Suva Reka. aprila 1999. op{tina Vu~itrn. u rejonu Ko{ara. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Dana 18. wegova jedinica se sukobila s albanskim teroristima u rejonu sela Beranica. Nakon toga mu se gubi svaki trag. Dobrovoqac VJ Aleksandar Mihajlovi} je ro|en 23. u Vu~itrnu. Oteli su ga albanski teroristi. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. u Ni{u. u selu Gajbuqa. U Vojsci Jugoslavije bio je komandir voda.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Slavoquba DEJAN MIHAJLOVI] Nenada VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 360 MIHAJLOVI] Predraga ALEKSANDAR Vodnik VJ Dejan Miti} je ro|en 9. Mla|i vodnik policije Vladimir Mihajlovi} je ro|en 16. januara 1976. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. septembra 1971. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. 25. Zavr{io je sredwu {kolu. mehanizovane brigade. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. godine. aprila 1999. motorizovane brigade. . novembra 1977. Vodnik Dejan Miti} je rawen 16. u Pri{tini. juna 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 243.

artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. u rejonu Suva Reka. 13. Stariji zastavnik policije Rade Popadi} je ro|en 15. Posle borbe s albanskim teroristima. u rejonu sela Beranica. javio se u Vojsku Jugoslavije 24. avgusta 1956. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a vojnog motornog vozila. mehanizovane brigade. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Milan. 1. Suva Reka. Zavr{io je vi{u komercijalnu {kolu. oktobra 1957. godine. juna 1999. . k}i Miqana i porodica Nikoli}. Dobrovoqac VJ Aleksandar O`egovi} je ro|en 15. februara 1980. Oteli su ga albanski teroristi. op{tina De~ani. Obavqao je du`nost vo|e sektora prve kategorije u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. maja 1998. Kao vojnik dobrovoqac. 24. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. u Ni{koj Bawi. Poginuo u sukobu s albanskim teroristima. aprila 1999. u [apcu. novembra 1973. marta 1999. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu pozadinskog bataqona 52. na putu Babalo} – Junik. godine. u Beogradu. gubi mu se svaki trag.361 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k O NIKOLI] Jovana MIODRAG O@EGOVI] Milana ALEKSANDAR POPADI] Aleksandra RADE Vojnik VJ u rezervi Miodrag Nikoli} je ro|en 14.

u selu Stanci kod Kru{evca. upalo u zasedu albanskih terorista. februara 1969.R S p o m e n -kk w i g a RAJ^I] Vujice ZORAN RA[OVI] Slavka DRAGI[A JUNACI OT AX BINE 362 REMI[TAR Aleksandra NENAD Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Raj~i} je ro|en 8. na putu Klina – \akovica. aprila 1991. . aprila 1969. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. u selu Ple{. godine. juna 1999. Desetar VJ u rezervi Dragi{a Ra{ovi} je ro|en 4. godine. 15. marta 1962. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Pri{tinskog korpusa. juna 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Remi{tar je ro|en 4. Zavr{io je sredwu {kolu. Oteli su ga albanski teroristi. u Pri{tini. Bio je saobra}ajni policajac Stanice saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. juna 1998. godine. 13. kao ~lan posade vu~nog voza. 13. Oteli su ga albanski teroristi. Motorno vozilo u kojem se nalazio desetar Dragi{a Ra{ovi} je. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 13. op{tina Aleksandrovac.

Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Stoiqkovi} je ro|en 20. februara 1975. u rejonu sela Rezala. ~ete Kragujeva~kog korpusa. jula 1992. juna 1962. Dobrovoqac VJ Sergej Starcev je ro|en 1. iz autobusa. maja 1999. u selu Veliko Rakitovo. u ^erkasu. kao vojnik po ugovoru. voda 24. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Kosovska Kamenica. odeqewa 1. Ukrajina. Nestao je u akciji. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. posle ~ega mu se gubi svaki trag. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu oklopnog bataqona 37. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 3. 6. U zasedu albanskih terorista upao je 11. godine.363 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STANOJLOVI] Miodraga VLADAN STARCEV Ivanovi~ SERGEJ STOIQKOVI] Obrada DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vladan Stanojlovi} je ro|en 25. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti voza~a motornog vozila. Oteli su ga albanski teroristi. u rejonu sela Ko{are. maja 1999. u Kragujevcu. Dwepropetrovsk. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Unapre|en je u ~in razvodnika. na putu Kosovska Mitrovica – Pe}. 19. . jula 1974. maja 1998.

Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a motornog vozila. Za vreme vojnog roka bio je poslu`ilac na sredstvima veze. oktobra 1946. jula 1951. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Vojnik VJ u rezervi @ivota Todorovi} je ro|en 13. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. aprila 1999. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 108. i od tada mu se gubi svaki trag. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. Vojnik VJ u rezervi @arko Filipovi} je ro|en 12. obavqao je du`nost referenta u Organu bezbednosti Komande Vojnog odseka Prizren. vojnoteritorijalnog odreda Prizren. Oteli su ga albanski teroristi 11. . u Prizrenu. aprila 1999. Na toj du`nosti zatekla ga je i agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. aprila 1999. kao voza~ vojnog teretnog motornog vozila. Kao rezervni kapetan prve klase. marta 1962. smer pe{adije. Na putu Suva Reka – [timqe vojnika Todorovi}a su. na putu Suva Reka – [timqe. u Prizrenu. na putu Suva Reka – [timqe. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 108. vojnoteritorijalnom odredu Prizren. 11. Dragoquba Tanaskovi}a su. kao radiofonista. 11.T S p o m e n -kk w i g a TANASKOVI] Nikola DRAGOQUB TODOROVI] Stanislava @IVOTA JUNACI OT AX BINE 364 FILIPOVI] Panta @ARKO Rezervni kapetan prve klase VJ Dragoqub Tanaskovi} je ro|en 16. u Prizrenu.

Oteli su ga albanski teroristi. . u Pqevqima. avgusta 1952.365 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k ^ CVETKOVI] Sretena BOJAN ^UPI] Dragutina BRANKO Dobrovoqac VJ Bojan Cvetkovi} je ro|en 5. [estog aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. januara 1989. juna 1999. motorizovane brigade. godine. u Pe}i. u Ni{u. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. 16. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branko ^upi} je ro|en 29. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 549. upu}en je u Prizren. septembra 1972. Od tada mu se gubi svaki trag. Radio je u Odeqewu saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i.

.

i 24. Predgovor za Spomen-kwigu napisao je predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. Savezna vlada je. sastavqen od istaknutih delatnika javne re~i i vrsnih profesionalaca iz Vojske Jugoslavije i MUP-a Repu- . Savezna vlada je osnovala Izdava~ki odbor. marta 1999. Zbog ~vrste sprege i jedinstvenog strate{kog i politi~kog ciqa albanskog terorizma i NATO-a.367 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k POGOVOR Predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi} je u svom govoru povodom zavr{etka oru`anog dela agresije NATO-a na na{u zemqu istakao da }e imena svih poginulih i nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije biti javno publikovana. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor pristupili su pripremi spomen-kwige sa izuzetnom odgovorno{}u i pijetetom prema svakom borcu koji je polo`io `ivot na oltar otaxbine. ve~ne zahvalnosti i trajne obaveze. februara 1998. U skladu s tim stavom. jula 1999. odaju}i priznawe i izra`avaju}i duboko po{tovawe prema palim braniocima otaxbine i veli~ini wihovog dela. Ure|iva~ki odbor. Po{tuju}i odluku Izdava~kog odbora i hronologiju doga|aja. objavi spomen-kwigu kao svedo~anstvo o poginulim borcima u otaxbinskom ratu”. godine. Izdava~ki odbor je odlu~io da u kwigu uvrsti i `rtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji iz stroja policije i Vojske Jugoslavije koji su poginuli u odbrani otaxbine izme|u 10. na sednici odr`anoj 21. sa saveznim ministrom za odbranu Pavlom Bulatovi}em na ~elu. odlu~ila da „u znak najdubqeg po{tovawa.

godine. februara 1998. U tre}em poglavqu objavqene su biografije i fotografije pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije koji su. prema va`e}im pravnim normama. u tri poglavqa. U Spomen-kwizi su biografije hiqadu i dvoje poginulih ili nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije. marta 1999. policajci. U prvom su objavqene biografije i fotografije svih poginulih pripadnika MUP-a Republike Srbije i Vojske Jugoslavije u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. dobrovoqci iz zemqe i sveta. progla{eni za nestale. Veli~inom svog herojskog dela svaki od poginulih s pravom izaziva divqewe i po{tovawe na{ih gra|ana i celog slobodoqu- . Saveznog ministarstva za unutra{we poslove i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 368 blike Srbije. razvrstao je gra|u za ovu spomen-kwigu prema jedinstvenom azbu~niku. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor zajedni~ki su ocenili da je svako od poginulih. `rtvovao za otaxbinu najvi{e {to je mogao – svoj `ivot. U drugom poglavqu objavqene su biografije i fotografije poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. do 24. Saveznog ministarstva za odbranu. U istom poglavqu objavqene su biografije i fotografije branilaca otaxbine preminulih od posledica rawavawa. Svi poginuli pripadnici MUP-a Republike Srbije pripadali su stalnom ili rezervnom sastavu i imali su oficirske ili podoficirske ~inove. Od ukupnog broja poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. bez obzira na ~in i mesto u borbenom poretku. pripadnici rezervnog sastava. oko ~etrdeset odsto vojnici u rezervi. oko petnaest odsto je iz stroja profesionalnih stare{ina. Na oltar otaxbine `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. podoficiri. a osam odsto dobrovoqci. oko tridest odsto poginulih bili su vojnici na slu`ewu vojnog roka.

uradio sve {to je mogao da za Spomen-kwigu obezbedi biografije i fotografije svih palih i nestalih branilaca otaxbine. Proslavqeni vojskovo|a vojvoda Stepa Stepanovi} ostavio nam je u amanet poruku: „Mi }emo radije pasti na bojnom poqu nego ostaviti na cedilu svoju otaxbinu!” I ova plejada branilaca je ispunila svoj zavet otaybini. bilo {to celovitije. koje se priprema za kraj maja 2000. nedostaje dvadesetak fotografija i nekoliko potpunih biografija poginulih i nestalih junaka. Da bi drugo izdawe Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. uz svesrdnu pomo} Vojske Jugoslavije. Na`alost. MUP-a Republike Srbije. ali nepokorenih i nepobe|enih branilaca na{e otaxbine. zbog trenutnog stawa na Kosovu i Metohiji. Ure|iva~ki odbor i daqe o~ekuje pomo} gra|ana i odgovaraju}ih institucija. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor smatraju da su zauzeli eti~ki ispravan stav time {to su sve `rtve uvr{tene u jedinstveni stroj palih. U tome se uglavnom i uspelo. IZDAVA^KI I URE\IVA^KI ODBOR SPOMEN-KWIGE „JUNACI OTAXBINE” . Ure|iva~ki odbor je. porodica poginulih i nestalih i mnogih saradnika.369 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k bivog sveta.

Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji b) Stradali u ratu . godine.Podatak o odgovornosti preuzet sa preliminarija.Obrada podataka: Milivoj Raicki.1)„1998/1999” JUNACI otaybine: spomen-kwiga / Êodgovorni urednik Radoqub Matovi}Ë. ]ir. februara 1998.293 (497.368 str.1999. Nada Stankovska. pukovnik Tehni~ka obrada podataka: Pava Bobi}. 5-7: Predgovor / predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Vesna Jovanovi} i Dragica Brki} UDK 355. pripadnici rezervnog sastava. podoficiri. 2000 (Beograd : Vojna {tamparija). . . CIP – Katalogizacija u publikaciji Centralna biblioteka Vojske Jugoslavije . : ilustr. Na oltar otaybine i slobode `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. dobrovoqci iz zemqe i sveta. Beograd : Savezna vlada : Novinsko-informativni centar „Vojska” : Vojnoizdava~ki zavod. . a) Stradali u ratu .Str. Radmila Krsti}. i tokom dvoipomese~ne agresije NATO-a u prole}e 1999. Kwiga je trajno svedo~anstvo o palim junacima u otaybinskom ratu. policajci. Spomen-kwiga je posve}ena poginulim i nestalim braniocima otaybine u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. 29 cm. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. . vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. Prema jedinstvenom azbu~niku objavqene su biografije i fotografije 1002 poginula i nestala borca.Agresija NATO-a na Jugoslaviju . Nina Kandi}.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful