SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

IZDAVA^ Savezna vlada ZA IZDAVA^A Momir Bulatovi}, predsednik Savezne vlade Savezna vlada izra`ava duboku zahvalnost porodicama poginulih i nestalih branilaca otaxbine, Vojsci Jugoslavije, Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije i svima koji su pru`ili svesrdnu pomo} u pripremi Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. IZDAVA^KI ODBOR Pavle Bulatovi} , predsednik, Zoran Sokolovi}, general armije Dragoqub Ojdani} i Vlajko Stojiqkovi} IZVR[NI IZDAVA^I Novinsko-informativni centar „Vojska”

Na~elnik Stanoje Jovanovi}, pukovnik Glavni i odgovorni urednik Slavoqub Ran|elovi}, pukovnik Vojnoizdava~ki zavod

Direktor Slavko Brstina, pukovnik Glavni i odgovorni urednik mr Mirko Bojani}, pukovnik URE\IVA^KI ODBOR Odgovorni urednik Radoqub Matovi}, pukovnik Zamenik odgovornog urednika Stanoje Jovanovi}, pukovnik Urednik i redaktor Petar Damjanov Urednici Gvozden Petrovi}, pukovnik, Sne`ana Peri{i}, major, Mira Vu~ini}, Aleksandar Ardeqan, potpukovnik Lektor i korektor Mila Barjaktarevi} Likovno-grafi~ki urednik i kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Naslovna strana Milojko Milinkovi}, akademski slikar [TAMPA Vojna {tamparija, Beograd Direktor Milo{ Markovi}, pukovnik

SPOMEN-KWIGA

JUNACI OTAYBINE

Mart 2000. godine

IZDAVA^ ELEKTRONSKOG IZDAWA Klub generala i admirala Vojske Srbije

ZA IZDAVA^A Qubi{a Stoimirovi}, predsednik Kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Prezentaciju pripremio i postavio Miroslav Jovanovi}, pukovnik

24. mart 2009.

PREDGOVOR
S dubokim po{tovawem prema junacima koji su dali svoje `ivote u borbi za odbranu Otaybine, za slobodu i dostojanstvo svoga naroda, ispisujem ove redove u ime rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Vrhovne komande svenarodnog otpora terorizmu albanskih secesionisti~kih snaga na Kosovu i Metohiji od 10. februara 1998. i dvoipomese~noj agresiji devetnaest zemaqa Severnoatlantskog pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju okon~anoj 10. juna 1999. godine. U tom neobjavqenom ratu celi na{ narod bio je na meti agresora: deca u porodili{tima, bolesnici u bolnicama, vojnici u rovovima, na sistemima protivvazdu{ne odbrane i na dr`avnim granicama. ^asno mesto u odbrani slobode i nacionalnog dostojanstva pripada herojskim braniocima mostova, gra|anima na trgovima, braniocima fabrika, svim rodoqubima koji su branili svoj narod i svoju dr`avu. Na{ narod je na svakoj stopi svoje zemqe pru`io herojski otpor zlo~ina~koj agresiji. Takav odnos prema slobodi i nezavisnosti ostavili su nam na{i slavni prethodnici, od Kosovskog boja, preko buna i ustanaka protiv Turske carevine, dva balkanska i dva svetska rata. Uprkos tim ~iwenicama, zla voqa lihvarskih lidera jednoumnog svetskog poretka se, posle raznih optu`bi, pritisaka, ekonomskih sankcija i ultimatuma, zavr{ila oru`anom agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju kao suverenu evropsku zemqu. To proisti~e iz neprihvatawa mogu}nosti da mali narodi, kao {to su srpski i crnogorski, ne pristaju na bespogovorno sluganstvo; {to su stvarawem svoje zajedni~ke dr`ave zaustavili proces potpunog usitwavawa Balkana na vi{e malih i vazalstvu sklonih dr`avica i ispre~ili se na wihovom putu ka strate{ki zna~ajnim prostorima Evroazije. Otuda su proistekli i planska

i efikasna informativno-propagandna kampawa satanizovawa Srba kao varvarskog plemena i pritisci i nasiqe da se odreknu civilizacijskih prava koja se priznaju drugim narodima. Na tom frontu uz najve}u globalnu silu nastupaju i one evropske zemqe i wihove saveznice iz na{eg susedstva koje su u dva svetska rata pretrpele vojni~ki poraz na ovim prostorima. Na`alost, mnogi me|unarodni forumi podlegli su instrumentalizaciji Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, a poslu{no ih slede i neke evropske zemqe koje su nekad bile na{e saveznice. Jugoslavija je, kao napadnuta zemqa, od samog po~etka agresije zahtevala od Ujediwenih nacija da preduzmu korake za weno zaustavqawe i povratak na politi~ki kolosek; da ispune svoju osnovnu ulogu za{tite mira; da obezbede po{tovawe Poveqe UN i ostalih me|unarodnopravnih akata, kako bi se na razuman na~in postiglo mirno i pravedno re{ewe krize. Agresori to nisu prihvatili, nadaju}i se da }emo mi, ve} posle nekoliko dana, pristati na sramnu kapitulaciju ponu|enu u ultimatumu iz Rambujea, koji nijedan narod koji dr`i do sebe ne bi prihvatio. Suo~eni s nepokolebivom odlu~no{}u i jedinstvom na{eg naroda, oru`anih snaga i dr`avnog rukovodstva, agresori su tek posle 78 dana svirepog bombardovawa i razarawa gradova na prostoru Savezne Republike Jugoslavije i ru{ewa mnogih {kola, bolnica, mostova, fabrika i stambenih ~etvrti, nevoqno pristali na anga`ovawe mirovnih snaga pod okriqem Ujediwenih nacija do kona~nog razre{ewa krize na Kosmetu koju su sami izazvali. Svojom hrabro{}u, slobodarskim duhom i moralnom ~vrstinom svojstvenom na{em narodu, ispoqenom u borbenim dejstvima protiv vi{estruko nadmo}nijih snaga zapadne vojne alijanse, pripadnici Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Srbije, uz svesrdnu podr{ku svoga naroda, dokazali su da su nepobedivi. U slavu predaka i na ponos budu}im nara{tajima na{i vojnici i policajci su se, u jedinstvenom frontu oru`anih snaga na{e otaybine, herojski borili i ve{tim manevrom i odlu~nim dejstvima uspe{no uzvra}ali na podmukle kukavi~ke napade agresora.

U toku obra~una s teroristi~kim bandama na Kosovu i Metohiji i za vreme agresije snaga Severnoatlantskog pakta na na{u zemqu nastojali smo da, koliko god je bilo mogu}e, sa~uvamo `ivote pripadnika na{ih oru`anih snaga. Ipak, i u ovom ratu `rtve su bile neminovne. Wih hiqadu i dvoje juna~ki je palo ili nestalo na bojnom poqu. Me|u poginulima je najvi{e pripadnika Vojske Jugoslavije – od vojnika do general-pukovnika iz [taba Vrhovne komande. Oni su, slede}i slavne tradicije srpskih oficira iz oslobodila~kih ratova, uvek bili na ~elu stroja i li~nim primerom pokazali kako se voli i brani Otaybina. Imena svih junaka koji su u borbi za slobodu i nezavisnost Otaybine polo`ili svoje `ivote nalaze se u ovoj spomen-kwizi. Ona }e, kao svojevrstan spomenik, zauzeti istaknuto mesto u slobodarskoj istoriji na{eg naroda. Sa wenih }e stranica sada{wi i budu}i nara{taji u~iti kako se ~uva dostojanstvo svoga naroda i brani otaybina – Savezna Republika Jugoslavija.
PREDSEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE VRHOVNI KOMANDANT

Slobodan Milo{evi}

otaxbino moja. Ja }u dati `ivot. Znaju}i {ta dajem i za{to ga dajem!” (Milan Raki}) . Neozaren starog oreola sjajem.„I danas kad do|e do posledweg boja.

Pripadnici policije i Vojske poginuli pre agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

avgusta 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. sin Boban i porodica Aleksi}. u selu Saranovo. juna 1950. godine. u selu Duqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Suva Reka. oktobra 1998. 29. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. . op{tina Smederevska Palanka. u selu Gorwa Lisina. godine. oktobra 1973. u selu Petrovi}. Pripadnik rezervnog sastava policije Nazmi Aluri je ro|en 27. 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. op{tina Bosilegrad. novembra 1973. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima porodica Andri}. op{tina [timqe. oktobra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1997. novembra 1975. Mla|i vodnik policije Goran Andri} je ro|en 6. vra}aju}i sa izvr{ewa slu`benog zadatka na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Gazmend i Armend i porodica Aluri. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tatjana. godine. Preminuo je 26.11 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ALEKSI] Arsena MILAN ALURI Nisnija NAZMI ANDRI] Zlatibora GORAN Vodnik prve klase policije Milan Aleksi} je ro|en 28. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u [timqu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. septembra 1970. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Istog dana je preminuo od zadobijenih rana. u Vrawu. juna 1998. U toku obavqawa zadatka te{ko je rawen. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. na prevoju Duqe. avgusta 1994. Na odslu`ewu vojnog roka bio je od 18. marta 1998. u Surdulici. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. mehanizovanoj brigadi. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Palilula. na putu Prizren – Pri{tina. . Desetar VJ Dejan Arizanovi} je ro|en 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na desetara Dejana Arizanovi}a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Zorana An|elkovi}a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina Pe}. Borio se na Kosovu i Metohiji u 243. u Prijepoqu. na putu [timqe – Duqe kada su kolonu pripadnika VJ iz zasede napali albanski teroristi. novembra 1998. u selu Qubeni}. marta 1978. 16. avgusta 1998. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane.A S p o m e n -kk w i g a AN\ELKOVI] Dragana ZORAN ANI^I] Vitomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 12 ARIZANOVI] Milorada DEJAN Vojnik VJ Zoran An|elkovi} je ro|en 7. Mla|i vodnik policije Zoran Ani~i} je ro|en 26. 17. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. godine. maja 1978. Borio se na Kosovu i Metohiji kao komandir komandnog odeqewa 52. 13.

Ubijen je nao~igled rodbine koja je do{la da tra`i wegovo osloba|awe. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Kne`evac. 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. godine. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jovana. godine u Kragujevcu. Zauvek }e ga pamtiti sin Lazar i porodica Bara}. godine. Zavr{io je Vojnu akademiju. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. S p o m e n -k w i g a k B ARSI] Novice NENAD BARA] Branka DEJAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1965. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. . juna 1998. op{tina Orahovac. u Novom Kne`evcu. godine. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Obili}. sinovi Stefan i Nemawa i porodica Arsi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Albanski teroristi su ga oteli 19. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Dejan Bara} je ro|en 22.13 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kosovska Kamenica. juna 1992. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije. oktobra 1998. aprila 1972. Vodnik policije Mladen Batan~ev je ro|en 27. BATAN^EV Arsena MLADEN Potporu~nik policije Nenad Arsi} je ro|en 20. godine. u selu Dragobiqe. i odveli u selo Koretin. septembra 1968. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 2. godine. Pamti}e ga sinovi Arsen i Aleksandar i porodica Batan~ev. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. aprila 1994.B S p o m e n -kk w i g a Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. op{tina Istok. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dejan i Boris i porodica Bicok. jula 1992. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. jula 1998. . oktobra 1973. BELO[EVI] Vitomira NENAD BICOK Francike ZOLTAN BJELANOVI] @arka DRAGAN Vodnik policije Mla|i vodnik policije Nenad Belo{evi} je ro|en 5. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina De~ani. Preminuo 29. 23. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. op{tina De~ani. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zoltan Bicok je ro|en 22. u Crvenki. godine. op{tina Kula. u Pe}i. godine. godine u selu Prilep. avgusta 1998. u selu Rastavica. 14 `evac. u selu Rastavica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi KneMla|i vodnik policije Dragan Bjelanovi} je ro|en 27. u selu Crkolez. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1964. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. jula 1998. novembra 1973. op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Belo{evi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. jula 1998.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Strahiwa i Milutin i porodica Bo`i}. januara 1967. . 29. u blizini sela Vranovac. 7.15 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u Pri{tini. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Blagojevi}. avgusta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 2. u selu Blace. godine. S p o m e n -k w i g a k B Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. @eqko Bo`i} je ro|en 27. u selu Nepoqe. op{tina Pe}. godine. novembra 1970. u Priboju. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici. februara 1970. maja 1998. op{tina Klina. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Bjelanovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. BLAGOJEVI] Milorada MILOVAN BO@I] Dragi{e @EQKO {wih poslova Lipqan. op{tina Vi{egrad. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavomir Bojani} je ro|en 15. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. godine. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. BOJANI] Desimira SLAVOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Vodnik policije Milovan Blagojevi} je ro|en 1.

u selu Likovac. Goran Bo{kovi} je ro|en 30. septembra 1998. februara 1992. avgusta 1998. Vodnik prve klase policije Milo{ Bradi} je ro|en 12. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. u selu Batote. Poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i 8. BOJANI] Radomira ZORAN BO[KOVI] Milete GORAN BRADI] Nikodina MILO[ Mla|i vodnik prve klase policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Bojani} je ro|en 13. Uspomenu na Gorana Bo{kovi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Suva Reka. op{tina Srbica. septembra 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Brus. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. novembra 1969. 22. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. u Beogradu. u selu Duqe. ^uva}e ga u svojim uspomenama k}i Bojana i porodica Bojani}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1971. godine. godine. u mestu Drsnik. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Loznici. op{tina Klina. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Zorana i porodica Bojani}. 25. op{tina Brus. u selu . 8. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. avgusta 1995. 16 januara 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vo`dovac. juna 1981. januara 1963. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11.B S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

17 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. BU[ Mihaqa IGOR Mla|i vodnik policije Zdravomir Bukili} je ro|en 22. avgusta 1998. septembra 1998. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. op{tina Vu~itrn. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. moto- Mla|i vodnik prve klase policije Igor Bu{ je ro|en 7. u Senti. kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. septembra 1970. Zavr{io je Pe{adijsku podoficirsku {kolu 1970. op{tina Obrovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. BUKILI] Radomana ZDRAVOMIR BUNDALO Jovana MILAN rizovane brigade na du`nosti ~etnog stare{ine. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u selu @egar. godine. u rejonu Karaule „Morina”. 9. novembra 1950. novembra 1973. op{tina De~ani. Zauvek }e ga se se}ati porodica Bukili}. Zastavnik prve klase VJ Milan Bundalo je ro|en 25. Uspomenu na Milana Bundala ~uva}e sinovi blizanci Sini{a i Simo. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. te wegova porodica. 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. S p o m e n -k w i g a k B O{qane. Pamti}e ga k}i Katarina i porodica Bradi}. godine. U ratnim sukobima na Kosovu i Metohiji u~estvovao je kao pripadnik izvi|a~ke ~ete 78. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. u Kola{inu. u selu Prilep. Bio je policajac u Policijskoj sta- . Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova De~ani.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 18 1991. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1963. novembra 1998. u Kur{umliji.V S p o m e n -kk w i g a nici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. op{tina De~ani. op{tina Orahovac. godine. Bio je saobra}ajni policajac u . Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Vasiqevi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i kurs za saobra}ajne policajce. marta 1999. 18. JUNACI OT AX BINE jula 1989. VASIQEVI] Svetomira ZORAN VELI] Qubomira DRAGAN VESELINOVI] Qubomira BRANISLAV Vodnik policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Vasiqevi} je ro|en 14. septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1998. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Bojan i Dejan i porodica Veli}. decembra 1972. 7. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nenad. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Zavr{io je elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Dragan Veli} je ro|en 20. godine. u [apcu. jula 1992. februara 1970. k}i Tijana i porodica Bu{. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Mla|i vodnik prve klase policije Branislav Veselinovi} je ro|en 10. godine u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 20. godine. u Pri{tini. Preminuo je 27. u selu Prilep. u selu Ostrozub.

19 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. oktobra 1971. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. godine u Kragujevcu. 3. Uspomenu na Marka Vidosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. godine. decembra 1958. Uspomenu na Neboj{u Vi}entijevi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vi}entijevi} je ro|en 19. VIDOSAVQEVI] Dragoquba MARKO VI]ENTIJEVI] @ivorada NEBOJ[A VOJNOVI] Mirka GOJKO Mla|i vodnik prve klase policije Marko Vidosavqevi} je ro|en 24. februara 1998. avgusta 1998. januara 1999. op{tina Srbica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je apsolvent Elektrotehni~kog fakulteta Vodnik prve klase policije Gojko Vojnovi} je ro|en 2. u Kosovskoj Mitrovici. u selu Kru{~i}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. S p o m e n -k w i g a k V Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. u Glogovcu. u Pri{tini. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 15. Obavqao je du`nost pomo}nika vo|e smene u Policijskoj stanici Lapovo. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Veselinovi}. u selu Makrmaq. 12. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za saobra}ajne policajce. u selu Likovac. Pripadnik je rezervnog sastava policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. februara 1973. op{tina Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kula.

op{tina De~ani. godine. u selu [i{man. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce.V S p o m e n -kk w i g a slova Republike Srbije 7. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. novembra 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. kod sela Vok{a. januara 1971. Zauvek }e ga se se}ati k}i Ivana. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1979. 20 maja 1993. januara 1973. 15. februara 1998. op{tina De~ani. op{tina \akovica. avgusta 1998. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. u Pan~evu. 28. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Vodnik prve klase policije Ilija Vujo{evi} je ro|en 2. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. Bio je policajac u Policijskoj sta- . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Vujkovi} je ro|en 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Prilep. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 20. godine. u selu Liko{ane. godine. sin Milo{ i porodica Vojnovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Du{an i porodica Vujkovi}. VRBA[KI Bo`idara ZORAN VUJKOVI] Dragutina MIROSLAV VUJO[EVI] Vasilija ILIJA Mla|i vodnik policije Mla|i vodnik policije Zoran Vrba{ki je ro|en 12. op{tina Glogovac. JUNACI OT AX BINE 1997. u Vrbasu. avgusta 1950. Uspomenu na Zorana Vrba{kog ~uva}e wegova porodica.

15. bio na du`nostima komandira voda Vojne policije i zamenika komandira ~ete Vojne policije. bataqonu Vojne policije. oktobra 1970. godine. hrabro se bore}i protiv albanskih te- . U ratu na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti komandira voda u 5. Posle zavr{etka Akademije. op{tina Istok. novembra 1998. u Dvoru na Uni. avgusta 1998. Uspomenu na Rajka Gaji}a sa~uva}e wegova porodica. 16. S p o m e n -k w i g a k G nici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. smer pe{adije. k}eri Sowa i Sawa i porodica Vujo{evi}. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vojislav i Vladimir. septembra 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. februara 1961. Vojnik VJ Miladin Gobeqi} je ro|en 24. Albanski teroristi su ga oteli 6. op{tina Istok. juna 1998. a wegovo telo je prona|eno 9. novembra iste godine u Mali{evu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je 30. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji pripadao je izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa kao izvi|a~.21 JUNACI OTAXBINE U~estvovao je u ratu u Republici Srpskoj. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Rajko Gaji} je ro|en 16. te porodica Vuj~i}. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. op{tina De~ani. u selu Veri}. u selu Vok{a. VUJ^I] Stojana NIKOLA GAJI] Bo`idara RAJKO GOBEQI] Miluna MILADIN Poru~nik VJ Nikola Vuj~i} je ro|en 13. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1978. Pamti}e ga sinovi Radovan i Radoslav. u Sjenici. u selu Veri}.

26. Kapetan VJ Bojan Deni} je ro|en 8. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je zaposlen u „JUKO” Dubrava. smer artiqerije. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. 28. 22. jula . op{tina Vu~itrn. godine. oktobra 1992. januara 1961. u selu Rako{. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Svetlana. op{tina Istok. motorizovane brigade. Prilikom zarobqavawa velike grupe albanskih terorista. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 3. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. \akovica. u Titelu. 22 GORJANOVI] Mihajla SLOBODAN juna 1998. Bojana i Tamara. GROZDANOVI] Vladimira SLAVOQUB DENI] Krste BOJAN Mla|i vodnik prve klase policije Slobodan Gorjanovi} je ro|en 27. na du`nosti komandira samohodne baterije. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. na putu Rako{ – Krwino. septembra 1998. Kao kapetan bio je na du`nosti komandira baterije. op{tina Istok. sin Aleksandar i porodica Grozdanovi}. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. na planini ]i}evici. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.G S p o m e n -kk w i g a rorista na Karauli „Ko{are”. decembra 1997. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima wegova porodica. novembra 1967. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Leskovcu. Uspomenu na wegovo delo u odbrani otaxbine ~uva}e porodica. decembra 1970. Pripadnik rezervnog sastava policije Slavoqub Grozdanovi} je ro|en 6. godine. op{tina Istok.

u Pri{tini. Dana 26. Albanski teroristi su ga oteli 6. kod Draga{a. februara 1975. u selu Obrenovac. u selu Brzina. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantske ~ete Ni{kog korpusa na du`nosti strelca. Vojnik Dalibor Dimov je ro|en 23. avgusta 1998. Ve~no }e ga se se}ati k}i Menika i porodica Dimov. a wegovo telo je prona|e- . oktobra 1977. op{tina Pirot. jula 1998. wegov tenk je pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. u Kragujevcu. grani~nom bataqonu Ni{kog korpusa. novembra 1998. u rejonu Ko{are. marta 1998. smrtno su ga pogodili albanski teroristi. Od 19. DJATLOV @arka DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Ivan Dimitrijevi} je ro|en 31. Za vreme slu`bovawa u VJ bio je na du`nosti strelca na Karauli „Topli Dol” u 23. te wegova porodica. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 243. kod Suve Reke. godine bio je voza~ tenka.23 JUNACI OTAXBINE Ivan je tom prilikom smrtno rawen. DIMITRIJEVI] Milisava IVAN DIMOV Stojana DALIBOR Za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice prema Albaniji. pogo|en je iz mitraqeza i poginuo. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. u borbi s albanskim teroristima u rejonu Bawa – Rav{ Suk Mahala. S p o m e n -k w i g a k D 1998. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. 4. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Djatlov je ro|en 3. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. mehanizovane brigade. \akovica. januara 1976. Uspomenu na Bojana Deni}a ~uva}e k}eri Kristina i Miqana.

. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. op{tina Pri{tina. novembra iste godine u Mali{evu. Uspomenu na Dragana Du{ani}a ~uva}e k}i Marina i sin Ivan. 28. 25. kao komandir odeqewa. u selu Prilep. jula 1998. u selu Gorwe Dobrevo. godine. Zavr{io je sredwu medicinsku {kolu i kurs za policajce. motorizovane brigade na du`nosti komandira pionirskog voda. oktobra 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63.D S p o m e n -kk w i g a no 9. avgusta 1998. op{tina De~ani. DRA@ETA Lazara ALEKSANDAR DU[ANI] Dimitrija DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Dra{kovi} je ro|en 7. JUNACI OT AX BINE 24 DRA[KOVI] Radivoja SR\AN Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i Viktorija i porodica Dra{kovi}. te wegova porodica. Potporu~nik VJ Aleksandar Dra`eta je ro|en 10. obezbe|uju}i dr`avnu granicu prema Albaniji. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. u Skopqu. u rejonu Karaule „Ko{are”. januara 1950. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1974. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. smer pe{adije. novembra 1967. Rezervni vodnik prve klase VJ Dragan Du{ani} je ro|en 15. Uspomenu na svetao lik potporu~nika Aleksandra Dra`ete ~uva}e wegova porodica. padobranske brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 9. u Pri{tini. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je u rejonu Karaule „\eravica”.

Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}eri Jovana.25 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k \ \OKI] \or|a ZORAN \OKI] Tihomira DEJAN \OR\EVI] Stojka RANKO Mla|i vodnik prve klase policije Zoran \oki} je ro|en 7. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tijana i porodica \oki}. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 12. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1965. Bio je zaposlen u Zemqoradni~koj zadruzi „Prekovce”. juna 1998. 9. Zavr{io je sredwu ma{insku tehni~ku {kolu. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. k}i Aleksandra i porodica \or|evi}. oktobra 1998. Vodnik policije Dejan \oki} je ro|en 4. Pripadnik rezervnog sastava policije Ranko \or|evi} je ro|en 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u Kosovskoj Mitrovici. Ivana i Zorana. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. septembra 1970. Radio je kao policajac u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina [timqe. u selu Prilep. op{tina Novo Brdo. u Leskovcu. maja 1989. te porodica \oki}. decembra 1963. godine. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Izgubio je `ivot 8. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. u selu Prekovce. U rezervnom je sastavu Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1990. u selu Kara~ica. op{tina Novo Brdo. avgusta 1998.

Zastavnik policije Dragoqub \uki} je ro|en 13. Zavr{io je sredwu {kolu. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Vojni rok je slu`io na Karauli „Bogi}evica”. maja 1956. 23. obezbe|uju}i dr`avnu granicu. u Pan~evu. Uspomenu na wega sa~u- Vojnik VJ Dorin \ula je ro|en 10. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 74. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je zaposlen u fabrici „Lola korporacija” u [trpcu. marta 1964. godine. grani~nog bataqona Podgori~kog korpusa Druge armije. 25. Kao vo|a grani~ne patrole. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. oktobra 1995. u Pe}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Mirko i porodica \uki}. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U toj borbi likvidirao je jednog teroristu. u selu Doganovi}. 7. u selu Gorwi Streoci. \ULA Jovana DORIN Pripadnik rezervnog sastava policije \or|e \or|evi} je ro|en 6. op{tina Ka~anik. decembra 1987. op{tina [trpce. maja 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. septembra 1998. Uspomenu na poginulog \or|a ~uva}e sinovi Milan i Ivan. jula 1978.\ S p o m e n -kk w i g a \OR\EVI] ^edomira \OR\E \UKI] Save DRAGOQUB JUNACI OT AX BINE 26 va}e k}i Ana. k}er Jovana i porodica \or|evi}. maja 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Gotovu{a. poginuo je u obra~unu sa grupom uba~enih albanskih terorista u rejonu Karaule „Bogi}evica”. a wegova patrola razbila je teroristi~ku grupu i zaplenila deo naoru`a- .

oktobra 1993. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je vi{u poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. avgusta 1998. op{tina Srbica. op{tina Klina. op{tina De~ani. 2.27 JUNACI OTAXBINE nica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. u Prokupqu. Bio je policajac u Policijskoj stanici. godine. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran @ivadinovi} je ro|en 4. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1990. u selu Grabanica. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milan i porodica Erakovi}. op{tina Klina. u selu Graba- Mla|i vodnik prve klase policije Ivan Erakovi} je ro|en 1. u selu Likovac. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. septembra 1969. 25. u selu Crnobreg. \URI^I] Marka BRANKO ERAKOVI] Miodraga IVAN @IVADINOVI] Du{ana GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Branko \uri~i} je ro|en 4. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. S p o m e n -k w i g a k E wa i neprijateqskog materijala. godine. jula 1998. Odeqewa unutra{wih poslova Klina. juna 1967. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. u Sarajevu. jula 1969. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 12. . Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. septembra 1998. Gorana @ivadinovi}a zauvek }e pamtiti wegova porodica.

godine. op{tina Glogovac. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e sin Nikola. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Ivkovi} je ro|en 3. u Lebanu. 6. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. sinovi Milutin i Konstantin i porodica Ivanovi}. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. maja 1998. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. juna iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Miqana. u Pri{tini. k}i Miqana i porodica Ivkovi}. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Ivaz. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. filijala u Zve~anu. u Pri{tini. Bio je zaposlen u Beobanci.I S p o m e n -kk w i g a IVAZ Jeremije DARKO IVANOVI] Dragutina RADOJICA JUNACI OT AX BINE 28 IVKOVI] Stojana DEJAN Pripadnik rezervnog sastava policije Darko Ivaz je ro|en 8. u selu Liko{ane. Mla|i vodnik prve klase policije Radojica Ivanovi} je ro|en 29. u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. u Kosovskoj Mitrovici. Preminuo 5. avgusta 1964. novembra 1969. 28. 21. Zavr{io je Sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. februara 1998. . maja 1970. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu.29 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J IGWATOVI] Vojislava DRAGAN ILI] Du{anke BRATISLAV JAKOVQEVI] Jovana DEJAN Vodnik VJ Dragan Igwatovi} je ro|en 23. avgusta 1998. na du`nosti komandira odeqewa. Zavr{io je sredwu {umarsku {kolu. U borbi s albanskim teroristima stradao je od podmetnute eksplozivne naprave. pri ~i{}ewu terena od albanskih terorista u rejonu sela Gramo~eq. Prizren. Uspomenu na vodnika Dragana ~uva}e sin Dragan i porodica Igwatovi} Desetar VJ po ugovoru Bratislav Ili} je ro|en 3. Uspomenu na desetara Bratislava Ili}a ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. godine. Poginuo 29. u rejonu Planeje. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u Kur{umliji. oktobra 1998. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 352. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 549. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Nikola i Stefan i porodica Jakovqevi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1968. 17. oktobra 1972. na du`nosti zamenika komandira voda minobaca~a 82 mm. . maja 1998. Poginuo je 11. op{tina Glogovac. Bio je zaposlen u DP „Srbija{ume” u Kur{umliji. u Kur{umliji. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Jakovqevi} je ro|en 25. marta 1972. in`iwerijskog puka. u Leskovcu. De~ane. u selu Orlate.

avgusta 1998. Uspomenu na Zorana ~uva}e wegova porodica. u selu Dowa Budriga. u selu Barane. Pripadnik rezervnog sastava policije Sa{a Jankovi} je ro|en 18. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. 2. godine. u borbi s albanskim teroristima. Bio je zaposlen u „Kosmet-prevozu” u Gwilanu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 26. Vojnik VJ Zoran Jankovi} je ro|en 9. op{tina Gwilane. op{tina Pe}. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu. septembra 1998. januara 1958. u Aran|elovcu. u okolini sela Crnoqevo. Poginuo je na pravcu Bawa . Vojni rok je slu`io kao vojnik ni{anxija u tenku. mehanizovane brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Ilija Jankovi} }e ostati u trajnoj uspomeni svoje porodice. godine. Suva Reka.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Dragoja ILIJA JANKOVI] Radovana ZORAN JUNACI OT AX BINE 30 JANKOVI] Radojice SA[A Pripadnik rezervnog sastava policije Ilija Jankovi} je ro|en 27. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1977. Preminuo je 19. op{tina [timqe. u selu Rosuqe. jula 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima 18.Rav{ Suk Mahala. op{tina Pe}. kada je wegov tenk pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. septembra 1972.

Dana 25. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. op{tina Vladimirci. oktobra 1977. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1991. u Kru{evcu. Bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu. avgusta 1998. 21. S p o m e n -k w i g a k J JEVTI] Radivoja NEBOJ[A Pamti}e ga zauvek wegova porodica. Uspomenu na Vladimira Jevti}a ~uva}e wegova porodica. septembra 1998. Suva Reka. u Pri{tini. jula 1972. u Pri{tini.31 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Aleksandar i Nikola i porodica Jevti}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. godine. u selu Budakovo. poginuo je u rejonu sela Qubovce. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. mehanizovane brigade. Pripadnik rezervnog sastava policije Vladimir Jefti} je ro|en 15. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Obrenovac. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u selu Matijevac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. JEREMI] Milisava IVAN JEFTI] Vitomira VLADIMIR Vodnik prve klase policije Neboj{a Jevti} je ro|en 9. septembra 1968. godine. Vojnik VJ Ivan Jeremi} je ro|en 7. u borbi s albanskim teroristima. op{tina Suva Reka. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti ni{anxije na borbenom vozilu pe{adije. 28. marta 1999.

. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. avgusta 1998. kurs za policajce i {kolu rezervnih vojnih oficira. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Bratuncu. u selu Duqe. jula 1973. maja 1972. jula 1971. aprila 1998. februara 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. u selu Liko{ane. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. 10. godine. 29. op{tina Glogovac. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Ni{. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik policije Zoran Jovanovi} je ro|en 19. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. u Lebanu. na putu Suva Reka – [timqe.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Bogoquba MILAN JOVANOVI] Velibora ZORAN JUNACI OT AX BINE 32 JOVANOVI] Dragog SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Milan Jovanovi} je ro|en 11. Zaposlio se Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e sin Sa{a i porodica Jovanovi}. u selu Batu{a. u selu Hum. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Mla|i vodnik policije Sa{a Jovanovi} je ro|en 15. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka.

septembra 1998. maja 1979. u Beogradu. jula 1986. 28. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na wega ~uva}e sin Uro{. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Podujevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova u Sopotu. decembra 1998. godine. Zavr{io je pravni fakultet. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. juna 1998. op{tina De~ani. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1947. oktobra 1966. avgusta 1990. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. godine. 21. u selu Budakovo. decembra 1966. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Jovi~i} je ro|en 25. u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 14. . k}i Katarina i porodica Jovanovi}. u Podujevu. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Mili} Jovi} je ro|en 1. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti.33 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Milivoja SA[A JOVI] Radivoja MILI] JOVI^I] Stamenije @EQKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Sa{a Jovanovi} je ro|en 9. u selu Drenovac. op{tina Suva Reka.

Mla|i vodnik Joci} bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa Tre}e armije. januara 1991. februara 1965. u selu Ma`i}. godine. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nemawa i Marko. septembra 1998. juna 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu unutra{wih poslova Klina. 15. 11. u selu Naglavac. KARAVELI] Krste BRANKO Mla|i vodnik VJ po ugovoru Miroslav Joci} je ro|en 30. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wegov juna~ki podvig ~uva}e wegova porodica. avgusta 1968. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu i kurs za policajce. Sa grupom vojnika u motornom vozilu upao je u zasedu albanskih terorista. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. i posle `estoke borbe. u selu Meteh. op{tina Klina. godine. Stari Trg. \akovica. 30. septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. te porodica Kandi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. kod sela Plemetina. Mla|i vodnik prve klase policije Marinko Kandi} je ro|en 2. Sa svojim jedinicom u~estvovao je i u borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.K S p o m e n -kk w i g a JOCI] Mladena MIROSLAV KANDI] Tomislava MARINKO JUNACI OT AX BINE 34 brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Prokupqe. op{tina Obili}. aprila 1967. u selu Gorwa Trnava. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. op{tina Plav. op{tina Kosovska Mitrovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Branko Karaveli} je ro|en 23. u rejonu Karaule „Ko{are”. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. smrtno je pogo|en.

Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. u \akovici. KON^AREVI] Gojka ANDREAS Stariji zastavnik policije Mla|i vodnik policije Miroslav Kla{wa je ro|en 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Dowe Prekaze. marta 1998. godine. u selu Cerovik. 19. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u Beogradu. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Nesre}nim slu~ajem izRadnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Andreas Kon~arevi} je ro|en 11. septembra 1998. u Somboru. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1997. januara 1973. juna 1965. sin Dimitrije i porodica Konstantinovi}. avgusta 1998. a uz rad i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. jula 1984.35 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog Miroslava ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. KLA[WA Spase MIROSLAV KONSTANTINOVI] Du{ana ALEKSANDAR gubio je `ivot 19. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Aleksandar Konstantinovi} je ro|en 1. S p o m e n -k w i g a k K Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Klina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. op{tina Srbica. Bio je pomo}nik komandira u Drugoj policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 5. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. godine. juna 1993. . Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Mirjana. Bio je saobra}ajni policajac u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. juna 1963. godine. godine.

k}i Jelena i porodica Kosti}. Trajan spomen na wega sa~uva}e porodica. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 36 brane i bezbednosti prvog stepena.K S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik rezervnog sastava policije @ivorad Kosti} je ro|en 4. novembra 1961. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. JUNACI OT AX BINE Pamti}e ga sin Milo{. u selu Dowa Brwica. u selu Prilep. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1965. godine. Bio je zaposlen u @TP „Kosovo Poqe”. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. KOSTI] Slavoquba @IVORAD KOCI] Zorana BOJAN KRVAVAC Momira MILOMIR Mla|i vodnik policije Bojan Koci} je ro|en 14. godine. op{tina De~ani. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. u Pqevqima. op{tina Orahovac. u selu Zo~i{te. avgusta 1998. u Leskovcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. 17. oktobra 1998. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. 9. op{tina Pri{tina. u selu Orlate. op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Milomir Krvavac je ro|en 23. . 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. avgusta 1998. januara 1975.

aprila 1969. na protivtenkovsku minu. postavili albanski teroristi. U~estvovao je u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. . De~ani. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica. januara 1999. novembra 1979. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Vitomir Kuzmanovi} je ro|en 29. bataqona Vojne policije Pri{tinskog korpusa. koju su u selu Zbor- Vojnik VJ Nemawa Livi} je ro|en 25. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti komandira borbenog vozila. op{tina [timqe. odeqewa 1. mehanizovane brigade. avgusta 1998. Te{ko je rawen. 7. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti strelca u 1. LIVI] Hardije NEMAWA Vojnik VJ Ranko Lazarevi} je ro|en 15. Uspomenu na wegova dela ~uva}e porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5.37 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Vodnik Kuzmanovi} je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a od posledica rawavawa preminuo je 7. februara iste godine. 21. ~eti Vojne policije 52. maja 1976. voda Vojne policije specijalne namene. op{tina Tesli}. Borbeno vozilo ~iji je komandir bio Lazarevi} nai{lo je. u selu Ugodnovi}. S p o m e n -k w i g a k L KUZMANOVI] Mirka VITOMIR LAZAREVI] Jakova RANKO ce. u Beogradu. op{tina [avnik. Za vreme slu`bovawa bio je na du`nosti komandira 2. u selu Gradac. bataqona Vojne policije. poginuo u sukobu s albanskim teroristima koji su postavili zasedu u rejonu sela Jasi}i. na du`nosti komandira voda.

38 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1998. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na vojnika Nemawu Livi}a ~uva}e wegova porodica. u selu Drsnik. op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Ov~arevo. juna 1998. poginuo je 2. Radowi~ko jezero. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. februara 1965. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Obili}. godine. godine. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Trstenik. LUKI] Milana @IVORAD LUKI] Svetozara DRAGI[A QUBOMIROVI] Svetislava QUBOMIR Vodnik policije @ivorad Luki} je ro|en 25. op{tina Podujevo. Spomen na wegovo delo negova}e sin Milan i porodica Luki}. 11. godine. 7. op{tina Srbica. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. . Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini.L S p o m e n -kk w i g a U oru`anom sukobu s albanskim teroristima na Radowi~koj Suki. novembra 1990. Uspomenu na poginulog Dragi{u sa~uva}e k}i Danijela i porodica Luki}. aprila 1966. godine. avgusta 1998. u selu Plemetina. januara 1976. Zastavnik policije Qubomir Qubomirovi} je ro|en 21. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. u selu Balovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Kru{evcu. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragi{a Luki} je ro|en 1.

maja 1973. u Pri{tini. septembra 1971. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. avgusta iste godine. u Srbici. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. . septembra 1991. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Markovi} je ro|en 6. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. septembra 1998. 1. MARKOVI] Dobrivoja SLAVI[A Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 22. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.39 JUNACI OTAXBINE Preminuo je 4. avgusta 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. decembra 1971. godine. Bio je zaposlen u RTS Pri{tina. godine. u Vaqevu. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. op{tina Podujevo. MARJANOVI] Obrada SRE]KO MARKOVI] @ivka GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Markovi} je ro|en 3. Pripadnik rezervnog sastava policije Sre}ko Marjanovi} je ro|en 2. op{tina Kosovska Kamenica. oktobra 1996. u rejonu planine ^i~avica. 26. 17. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u selu Re~ane. op{tina Glogovac. u selu Glavnik. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar i porodica Qubomirovi}. S p o m e n -k w i g a k M Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu PTT {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 18. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

MARKOVI] Mila{ina VLADIMIR MATI] Petra VOJKAN Kapetan VJ Antun @eqko Martinovi} je ro|en 24. 17. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Bojana i Aleksandra. te porodica Markovi}. kapetan Martinovi} je bio u stroju 549. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. Kao komandir tenkovske ~ete. op{tina Prizren. U toku borbi protiv albanskih terorista kod sela Glo|ane. motorizovane brigade. marta 1999. Uspomenu na lik branioca otaxbine ~uva}e porodica Mati}. Time je uga{en `ivot uzornog komandira.M S p o m e n -kk w i g a oktobra 1998. te porodica Martinovi}. op{tina Aleksinac. maja 1998. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. za vreme obra~una s albanskim teroristima u rejonu sela Kaba{. u selu Orlate. maja 1967. ~iji je ratni raspored bio na Kosovu i Metohiji. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. ispoqavaju}i izuzetnu odlu~nost i primeran patriotizam. op{tina \akovica. decembra 1979. Vojnik VJ Vladimir Markovi} je ro|en 15. Pogo|en je snajperskim hicem. Uspomenu na kapetana Martinovi}a ~uva}e we- Vojnik VJ Vojkan Mati} je ro|en 21. u Vukovaru. Vojnik Mati} je. oktobra 1977. u selu Trwane. tenk kapetana Martinovi}a je pogo|en raketom. od nepoznate eksplozivne naprave. 29. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. . poginuo u borbi protiv albanskih terorista. u Jagodini. op{tina Glogovac. JUNACI OT AX BINE 40 MARTINOVI] Petra ANTUN @EQKO gove k}eri Kristina i Katarina. motorizovane brigade na du`nosti protivavionca. Kao strelac bio je na du`nosti u sastavu 549.

Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Milica i Natalija i porodica Menkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan prve klase VJ Vladan Miki~evi} je ro|en 22. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u [ekovi}ima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. 19. 22. septembra 1998. februara 1966. Kao na~elnik organa bezbednosti 549. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. u selu Ra~ak. jula 1976.41 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MEKI] Petra MIRO MENKOVI] Dragoquba BRANISLAV brane i bezbednosti prvog stepena. godine. januara 1999. smer artiqerija. op{tina [timqe. godine. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Kristina i An|ela i porodica Meki}. aprila 1968. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1991. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u {kolu za socijalne radnike. u Doqevcu. juna 1956. u rejonu sela Polu`a i Dobro{evac. op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao je s velikim uspehom izuzetno slo`ene zadatke u suprotstavqawu albanskim teroristima i separatistima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. U~estvovao je u odbrani nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti otaxbine u ratu 1991. Vodnik prve klase policije Branislav Menkovi} je ro|en 6. motorizovane brigade. u Kragujevcu. MIKI^EVI] Dragi{e VLADAN Zastavnik policije Miro Meki} je ro|en 20. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu.

26.M S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od snajperskog hica. jula 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Milenkovi} je ro|en 8. op{tina Podujevo. op{tina Lipqan. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zauvek }e ga pamtiti k}i An|ela i porodica Miladinovi}. Bio je zamenik komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. . 42 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. avgusta 1998. jula 1970. oktobra 1985. u selu Sagowevo. juna 1992. 20. u selu Mali{evo. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1961. 20. godine. u selu Parlovo. u toku borbe protiv albanskih terorista. op{tina Gwilane. Orahovac. godine. januara 1971. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. kod sela Lu`ane. op{tina Kur{umlija. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Zavr{io je Vi{u pedago{ku {kolu. Sreten Mili} je ro|en 1. 25. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e wegova k}i i porodica Miki~evi}. u selu Gorwa Gu{terica. MILADINOVI] Hristivoja GORAN MILI] Velibora SRETEN MILENKOVI] Velimira GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Stariji zastavnik policije Goran Miladinovi} je ro|en 22. op{tina Glogovac. u selu Lapu{nik.

Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Slavi{a i Sini{a i porodica Mili}. godine. u Uro{evcu. tarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. novembra 1961. 21. godine. 27. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Gorwi Milanovac. jula 1998. op{tina Glogovac. Sekre- Mla|i vodnik policije Aleksandar Milojkovi} je ro|en 26. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu {kolu. MILI] Trajana DRAGAN MILOVANOVI] Svetozara RADOJKO MILOJKOVI] Bo`idara ALEKSANDAR Mla|i vodnik prve klase policije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Mili} je ro|en 21. u ^a~ku. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 8. op{tina Uro{evac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. januara 1992. novembar” u Uro{evcu. februara 1974. novembra 1998. S p o m e n -k w i g a k M septembra 1998.43 JUNACI OTAXBINE banskim teroristima. maja 1970. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Pri{tini. Spomen na poginulog Sretena negova}e k}i Olivera i porodica Mili}. u Vu~itrnu. u selu Gorwe Nerodimqe. Bio je zaposlen u TP „17. u selu Trdevac. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s alRadojko Milovanovi} je ro|en 27. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.

mla|i vodnik Miqkovi} je poginuo 26. u mestu [trpce. u selu Trdevac. u rejonu sela Duqe. u Zemunu. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. septembra 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1998. Stojan je te{ko rawen. Veqko Miqkovi} je ro|en 16. U Vojsci Jugoslavije radio je kao kuvar. pa je 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. MILO[EVI] Mitra STOJAN MIQKOVI] Predraga VEQKO MIQKOVI] \or|a SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Civilno lice na slu`bi u VJ Stojan Milo{evi} je ro|en 1. u sukobu s albanskim teroristima. u Gwilanu. u Pri{tini. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. juna 1998. jula 1998. op{tina Glogovac. Kao vojnik po ugovoru. 26. k}i Nata{a i porodica Milo{evi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. mehanizovane brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Svoju du`nost na Kosovu i Metohiji obavqao je u stroju 243. Na`alost. U napadu albanskih terorista. godine. Uspomenu na plemeniti lik Stojana Milo{evi}a gaji}e sin Sa{a. avgusta 1952. 44 Uspomenu na mla|eg vodnika Miqkovi}a ~uva}e wegova porodica. u rejonu Kline. juna 1975. Kosovo i Metohija. jula 1968. januara 1993. bio je na du`nosti u 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sa{a Miqkovi} je ro|en 16. . op{tina Suva Reka. preminuo na VMA. JUNACI OT AX BINE nije dobio posledwu bitku.M S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Obavqaju}i jedan od redovnih zadataka. 14.

na putu Duqe – Crnoqevo. godine. februara 1996. Pamti}e ga k}i Aleksandra i porodica Miqkovi}. Goran je poginuo 2. op{tina Ba~ka Palanka. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u [timqu. Bio je . specijane brigade. 103. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista u rejonu sela Gorance. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. avgusta 1970. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. juna 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. gde je i rawen. 17. potom je ratovao u Barawi 1995. u Novoj Gajdobri. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. MISKIN Mitra ZDRAVKO Mla|i vodnik policije Sla|an Miri} je ro|en 17. MIRI] Milivoja SLA\AN MIRJA^I] Jovana GORAN protivteroristi~ka dejstva 72. kod sela Lu`nica. ~ete za Vodnik prve klase policije Zdravko Miskin je ro|en 1. jula 1976. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. godine. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Goran Mirja~i} je ro|en 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine i pre agresije NATO-a na SRJ. Borio se na dubrova~kom rati{tu. Bio je vodnik prve klase po ugovoru i borio se u sastavu 2. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. op{tina Suva Reka. novembra 1973. Zauvek }e ga pamtiti k}i Dragana i porodica. februara 1957.45 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ivangradu. marta 1999. a na Kosmetu je bio u dva navrata – u leto 1998.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Pripadnik rezervnog sastava policije Qubi{a Mitrovi} je ro|en 1957. na putu Vu~itrn – Prilu`je. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1966. u selu Barbace. Bio je zaposlen u Elektroprivredi u Obili}u. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Vu~itrn. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Igor. 15. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.M S p o m e n -kk w i g a vo|a sektora u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. kod sela Mijali}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. selo Velika Slatina. avgusta 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Mihajlovi} je ro|en 17. . septembra 1971. op{tina De~ani. 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine u Vu~itrnu. u U`icu. JUNACI OT AX BINE poslova Glogovac. Spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Marija i An|ela i porodica Miti}. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. MITROVI] Mirka QUBI[A MIHAJLOVI] Vladimira DEJAN Vodnik policije Milorad Miti} je ro|en 26. 3. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. k}eri Sandra i Jovana i porodica Miskin. op{tina Kosovo Poqe. u mestu Krivovo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Vok{a. februara 1999. 46 MITI] Stojadina MILORAD Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. op{tina Trgovi{te.

11. Bio je zaposlen u Republi~koj upravi javnih prihoda u Uro{evcu. na putu Uro{evac – [timqe. 10. novembra 1965. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Mla|i vodnik prve klase policije Aleksandar Mici} je ro|en 22. u selu Velika Ho~a. a na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade. MIHAJLOVI] Ilije SINI[A MICI] Stojka ALEKSANDAR slova Republike Srbije 1990.47 JUNACI OTAXBINE godine. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. op{tina Orahovac. sin Aleksandar i porodica Mici}. u selu Ko{are. na bezbednosnom punktu u selu Streoce. op{tina De~ani. k}i Danijela i porodica Mihajlovi}. u Pri{tini. jula 1998. . novembra 1969. S p o m e n -k w i g a k N 21. juna 1978. Radio je kao policajac u Stanici pograni~ne policije Pristani{te. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. u Senti. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tamara. 12. godine. Uspomenu na Sini{u sa~uva}e sin Dejan. U Vojsci Jugoslavije obu~io se za strelca. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poVojnik VJ Zoltan Neme{ je ro|en 1. maja 1998. \akovica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. godine. septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Orahovac. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Orahovac. na putu Ratkovac – Bratotin. septembra 1991. NEME[ Zoltana ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Mihajlovi} je ro|en 13.

N S p o m e n -kk w i g a
U borbi protiv albanskih terorista, vojnik Zoltan Neme{ je rawen 13. marta 1999, kad je aktivirana potezna mina u rejonu sela Hercegovo, op{tina Vu~itrn. Istog dana je od zadobijenih rana i preminuo. Uspomenu na mladog Zoltana ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
rijata unutra{wih poslova u Vrawu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 12. septembra 1998, u selu Makrmaq, op{tina Srbica. Preminuo je 25. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Spomen na Gorana negova}e sin Lazar i porodica Nikoli}.

48

NIKOLI] Dragana GORAN

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. avgusta 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 6. maja 1998, u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog Milovana sa~uva}e wegova porodica.

NIKOLI] Prvoslava MILOVAN

NIKOLI] Slobodana BRANISLAV

Mla|i vodnik policije Goran Nikoli} je ro|en 13. maja 1972. u Vladi~inom Hanu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. decembra 1993. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekreta-

Mla|i vodnik policije Milovan Nikoli} je ro|en 22. marta 1974. u Ra{koj. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branislav Nikoli} je ro|en 8. aprila 1974. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po-

49 JUNACI

OTAXBINE
vnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 21. marta 1999, u Pri{tini. Milivoja Ni~i}a }e zauvek pamtiti wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

O

slova Republike Srbije 1. novembra 1997. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 10. avgusta 1998, na putu od Pe}i prema Istoku. Preminuo je 11. avgusta iste godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti Prvog stepena. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice.

WAGUL Lazara ALEKSANDAR

qona 72. specijalizovane brigade. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Junik, hrabro se borio i poginuo 2. avgusta 1998. godine. Desetar Aleksandar Wagul je odlikovan Ordenom za hrabrost. Uspomenu na borca iz Pan~eva ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Wagul.

NI^I] Velimira MILIVOJE

OSTOJI] Velimira GORAN

Desetar VJ po ugovoru Aleksandar Wagul je ro|en 5. septembra 1974. u Pan~evu. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao vojnik po ugovoru, a kao desetar obavqao je du`nost voza~a diverzanta u svojoj jedinici. Na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bata-

Potpukovnik VJ Goran Ostoji} je ro|en 20. januara 1962. u Ba~kom Dobrom Poqu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i nalazio se na du`nosti na~elnika [taba 63. padobranske brigade, odlikovane Ordenom narodnog heroja.

Pripadnik rezervnog sastava policije Milivoje Ni~i} je ro|en 10. januara 1964. u Lapqem Selu, op{tina Pri{tina. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezer-

O S p o m e n -kk w i g a
U~estvovao je u svim borbenim operacijama kojima je brawen teritorijalni integritet prethodne Jugoslavije – od Slovenije i Hrvatske do Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. U tim borbenim operacijama izrastao je u stare{inu najplemenitijeg kova: hrabrog, odva`nog, ve{tog i humanog. Kao na~elnik [taba 63. padobranske brigade predvodio je borbene grupe na Kosovu i Metohiji, bore}i se protiv albanskih terorista. U jednoj od borbenih akcija, poku{avaju}i proboj iz okru`ewa, potpukovnik Ostoji} je poginuo, 28. jula 1998. godine, u rejonu sela Ko{are, \akovica. Za podvige u odbrani slobode otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog padobranca ~uva}e wegov sin Bogdan i porodica Ostoji}.

JUNACI OT AX BINE

50

OTOVI] Milorada MIODRAG

Pamti}e ga sin Vidoje, k}i Vinka i porodica Otovi}.

PAVLOVI] @ivojina ILIJA

Vodnik policije Miodrag Otovi} je ro|en 7. maja 1962. u selu Brestovik, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. godine. Bio je vo|a sektora u Odeqewu unutra{wih poslova De~ani, Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. marta 1998, u rejonu sela Glo|ane, op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ Ilija Pavlovi} je ro|en 2. avgusta 1979. u Beogradu. Vojni rok je slu`io u izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa, primerno obavqaju}i sve zadatke. Kao izvi|a~, poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 30. septembra 1998, u rejonu Karaule „Ko{are” kraj De~ana. Uspomenu na poginulog izvi|a~a ~uva}e porodica Pavlovi}.

51 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PAVLOVI] Slavka MILO[

PANTOVI] Branislava ALEKSANDAR

PERI] Jova MIROSLAV

Desetar VJ po ugovoru Milo{ Pavlovi} je ro|en 26. oktobra 1967. u Beogradu. Kao desetar po ugovoru, obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa. Grupa vojnika u kojoj je bio i desetar Pavlovi} je 30. septembra 1998. obavqala borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Wihovo vozilo je uletelo u zasedu i tada su albanski teroristi iz vatrenog oru`ja smrtno pogodili hrabrog desetara. Uspomenu na wega ~uva}e porodica.

Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Pantovi} je ro|en 10. novembra 1973. u Vrbasu. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, kod sela Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na Aleksandra Pantovi}a ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Peri} je ro|en 8. aprila 1952. u \eneral Jankovi}u, op{tina Ka~anik. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1994. godine. Radio je u Upravi za vezu u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Uro{evcu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima , 31. jula 1998, u selu Zborce, op{tina [timqe. Preminuo 3. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pamti}e ga sinovi Dragan, Jovica i Bojan i porodica Peri}.

P S p o m e n -kk w i g a
PEROVI] Jezdimira SR\AN PETKOVI] Dragi{e IVAN

JUNACI OT AX BINE

52

PETROVI] Dragoquba GORAN

Kapetan policije Sr|an Perovi} je ro|en 20. decembra 1962. u Pe}i. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. jula 1981. godine. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Otet je u borbi s albanskim teroristima, 6. jula 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Telo mu je prona|eno 16. avgusta te godine u istom selu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na poginulog Sr|ana sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Ivan Petkovi} je ro|en 27. marta 1978. u Kru{evcu. Kao vojnik obavqao je du`nost u 15. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Prilikom napada albanskih terorista na jedinicu VJ, 22. septembra 1998. u rejonu sela ^ikatovo, pogo|en je i tenk u kojem je na borbenom zadatku bio vojnik Petkovi}. Tom prilikom je te{ko rawen i ubrzo je preminuo. Uspomenu na tenkistu iz Kru{evca ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Goran Petrovi} je ro|en 15. oktobra 1968. u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 15. avgusta 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}i Jovana i porodica Petrovi}.

53 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PETROVI] Ilije OGWEN

PETROVI] Luke MIROSLAV

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice.

PETROVI] Petra ZLATKO

Pripadnik rezervnog sastava policije Ogwen Petrovi} je ro|en 2. maja 1975. u Sarajevu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, u selu Likovac, op{tina Srbica. Spomen na Ogwena negova}e sin Ilija i porodica Petrovi}.

Vodnik prve klase policije Miroslav Petrovi} je ro|en 20. oktobra 1964. u selu Rudnik, op{tina Obili}. Zavr{io je sredwu rudarsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 9. avgusta 1998, u selu Bite{ka ^uka, op{tina \akovica. Preminuo je 18. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Pripadnik rezervnog sastava policije Zlatko Petrovi} je ro|en 4. juna 1960. u selu Gorwe Kormiwane, op{tina Kosovska Kamenica. Zavr{io je sredwu hemijsku tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Bio je zaposlen u Fabrici radijatora DP „Jugoterm” u Gwilanu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. avgusta 1998, u okolini

P S p o m e n -kk w i g a
sela Mali{evo, op{tina Orahovac. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Petrovi}.

JUNACI OT AX BINE
iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica.

54

PE[I] Milenka MOMIR

PLAHOTA Alojza BORIS

16. septembra 1998, u rejonu Kosovske Mitrovice. Preminuo 23. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ana i Marija i porodica Plahota.

POPOVI] Ratka SLA\AN

Mla|i vodnik prve klase policije Momir Pe{i} je ro|en 13. aprila 1968. u Klini. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 26. jula 1998, na putu Duqe – Blace, op{tina Suva Reka. Preminuo 1. avgusta

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Boris Plahota je ro|en 28. juna 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, Mla|i vodnik prve klase policije Sla|an Popovi} je ro|en 21. avgusta 1971. u selu Naklo, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije

na putu [timqe – Uro{evac. jula 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. op{tina [trpce. Zaposlio se u Mini- Mla|i vodnik prve klase policije Svetislav Pr`i} je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. 27. op{tina Istok. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Lo|a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Uro{evac. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima.55 JUNACI OTAXBINE starstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. u selu Slivovo. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Studenica. u selu Kovrage. op{tina Pe}. S p o m e n -k w i g a k P 16. Preminuo 12. juna 1994. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. jula 1974. Trajan spomen na wega ~uva}e porodica. juna 1992. Bio je policajac u Policijskoj stanici [timqe Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. godine. septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 6. januara 1999. aprila 1967. novembra 1992. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu . u Gwilanu. godine. 10. januara iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. PRELEVI] Nikole DEJAN PR@I] Mladena SVETISLAV ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Vodnik policije Dejan Prelevi} je ro|en 29.

Vodnik prve klase policije Rade Radakovi} je ro|en 14. sin Milo{ i porodica Radakovi}. ^uva}e ga u svojim uspomenama porodica Radovanovi}. Zavr{io je Fakultet fizi~ke kulture. . op{tina Srbica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Srbica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. godine. marta 1996. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Novom Sadu. u selu Dowe Prekaze. 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Dejana Pricu sa~uva}e wegova porodica. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. godine. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Rajko Radovanovi} je ro|en 1973. u selu Dowe Obriwe. avgusta 1961. septembra 1998. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. u mahali Ja{ari. jula 1998.P S p o m e n -kk w i g a PRICA Vi{eslava DEJAN RADAKOVI] Bogdana RADE JUNACI OT AX BINE 56 RADOVANOVI] Radeta RAJKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Prica je ro|en 28. marta 1998. 5. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Milica. u Bosanskoj Krupi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica.

na Karauli „Ko{are”. maja 1993. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Radoj~i} je ro|en 1. u blizini sela Da{inovac. U VJ je bio na du`nosti izvi|a~a u stroju izvi|a~ke ~ete Ni{kog korpusa. vojnik Radoi~i} je poginuo od vatrenih dejstava albanskih terorista. februara 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. jula 1981. jula iste godine. op{tina Glogovac. Albanski teroristi su mu ubili oca Milo{a i majku Milicu. Uspomenu na izvi|a~a Ni{kog korpusa. oktobra 1962. Vodnik policije Mirko Radunovi} je ro|en 13. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. godine. Mirko je poginuo u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Vladimira ~uva}e porodica Radoi~i}. u selu Lo|a. marta 1979. op{tina De~ani. godine. septembra 1998. u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Pan~evu. 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . u selu Da{inovac. 30. 12. u selu Liko{ane. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. Spomen na poginulog Gorana negova}e sin @arko i porodica Radoj~i}. Odlu~no brane}i otaxbinu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1968. Na toj du`nosti i u toj jedinici borio se protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. jula 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. op{tina De~ani.57 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOI^I] Mom~ila VLADIMIR RADOJ^I] Rajka GORAN RADUNOVI] Milo{a MIRKO Vojnik VJ Vladimir Radoi~i} je ro|en 23. \akovica.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. ali je preminuo od posledica rawavawa. koja se nalazila u rejonu sela Besiwe. RAJAKOVI] Petra SLOBO RAJKOVI] Labuda MILORAD Major policije Milorad Ra|enovi} je ro|en 16. oklopnoj brigadi. marta 1999. Bio je komandir u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. u selu Vok{a. oktobra 1981. op{tina Pe}. 58 RA\ENOVI] Steva MILORAD Rajakovi}. Hitno je preba~en u KBC Pri{tina. 20. Vojni rok je slu`io u 15. 6.R S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. te{ko je rawen i vojnik Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Rajkovi} je ro|en 16. u selu Malo O~ijevo. 21. Trajan spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Na|a i Aleksandra i porodica Ra|enovi}. oktobra 1977. godine. op{tina Drvar. s kojom je slobodu otaxbine branio i na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na plemeniti lik vojnika Rajakovi}a ~uva}e wegova porodica. januara 1957. u selu Broli}. Zavr{io je sredwu {kolu. Vojnik VJ Slobo Rajakovi} je ro|en 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je zaposlen u „Zastavi”. op{tina De~ani. maja 1962. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 12. 15. u U`icu. k}i Andrijana i porodica Radunovi}. RJ u Pe}i. godine. JUNACI OT AX BINE avgusta 1998. U napadu albanskih terorista na jedinicu Vojske Jugoslavije. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar. marta 1999. . jula 1983.

godine. Mla|i vodnik policije Zoran Rako~evi} je ro|en 29. avgusta iste godine. februara 1994. u Kovinu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mla|i vodnik policije Predrag Rakovi} je ro|en 17. u selu Rogovo. Telo je prona|eno 16. jula 1976. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u selu Bu|evo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica Sekretarijata unutra- . Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. juna 1995. u selu Prilep. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.59 JUNACI OTAXBINE jula 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. S p o m e n -k w i g a k M jula 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Veqko i Du{an. op{tina \akovica. RAJKOVI] Save PETAR RAKOVI] Marka PREDRAG Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pamti}e ga sinovi Veselin. u selu Lo|a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. op{tina Pe}. godine. op{tina Sjenica. marta 1976. RAKO^EVI] Miroslava ZORAN Mla|i vodnik policije Petar Rajkovi} je ro|en 18. 10. januara 1967. u \akovici. 29. godine. k}i Jovana i porodica Rajkovi}. januara 1999. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kovin.

Komandovao je tenkovskom ~etom u sastavu 15. na putu \akovica – selo Pono{evac. u me{ovitoj ~eti 23. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji. marta 1976. marta 1999. . juna 1998. januara 1971. u~estvovao je u borbi protiv hrvatskih paravojnih snaga u okolini Karlovca. 12. 60 Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. 20. u Pirotu. februara 1970. zadobio je te{ke povrede. 8. Vu~itrn.R S p o m e n -kk w i g a {wih poslova u Novom Pazaru. od kojih je ubrzo preminuo. RAN^I] Miroquba NINOSLAV RATKOVI] Mateje VLADIMIR RISTI] Branislava DRAGAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Poru~nik VJ Ninoslav Ran~i} je ro|en 1. Preminuo je 21. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u Kwa`evcu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nosti voza~a i poslu`ioca na bestrzajnom topu 82 mm. u Beogradu. oklopne brigade. marta 1999. Dragan Risti} je ro|en 19. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je voza~ borbenog vozila „praga" 30/2 mm. k}i Ana i porodica Ran~i}. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Od 8. pe{adijske brigade Ni{kog korpusa. novembra 1991. JUNACI OT AX BINE zadatak. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Radoslav i Nemawa i porodica Rako~evi}. oktobra do 14. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica Ratkovi}. Obavqaju}i borbeni Vladimir Ratkovi} je ro|en 12. u Srbici. Uspomenu na mladog komandira tenkovske ~ete ~uva}e wegovi sin Milan. kao vojnik JNA. marta iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. u 52. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu sela Drvare.

U trajnom se}awu zadr`a}e ga k}i Sawa. februara 1955. godine. septembra 1998. jula 1998. godine u~estvovao je u suzbijawu {iptarskog terorizma na Kosovu i Metohiji. op{tina De~ani. 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Babalo}. maja 1978. RISTI] Mladena DRAGOQUB SAVI] Rodoquba ALEKSANDAR hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu . Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. Razvodnik po ugovoru Dragan Risti} poginuo je 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Vodnik prve klase policije Dragoqub Risti} je ro|en 3. u op{tini \akovica.61 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. S p o m e n -k w i g a k S U toku 1998. oktobra 1974. u Prokupqu. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Bio je komandir mehanizovanog odeqewa u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Preminuo je 17. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u rejonu mahale Huseinovi}. prilikom napada albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila u blizini sela Smonice. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u mestu Stari Trg. Mla|i vodnik policije Aleksandar Savi} je ro|en 21. maja 1998. u ^a~ku. februara 1997. Uspomenu na poginulog razvodnika ~uva}e sinovi @eqko i Nikola i porodica Risti}. 16. sin Slavi{a i porodica Risti}. godine. op{tina Kosovska Mitrovica.

avgusta 1969. godine. op{tina Suva Reka. Zoran Simi} }e ostati u trajnom se}awu svoje porodice. avgusta 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu.S S p o m e n -kk w i g a SAVI] Svetomira NEBOJ[A SIMEUNOVI] Zorana SA[A JUNACI OT AX BINE 62 Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. op{tina Sopot. u selu Lau{a. 29. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1993. juna 1998. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Milovan i porodica Savi}. k}i Viktorija i porodica Simeunovi}. 5. septembra 1998. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vladi~in Han. op{tina \akovica. januara 1974. op{tina Vladi~in Han. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Srbica. u selu Budakovo. u selu Rakovina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1998. u selu Mawak. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Simeunovi} je ro|en 15. u selu Du~ina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1988. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1967. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Zoran Simi} je ro|en 6. SIMI] Marka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Neboj{a Savi} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 28.

Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. godine. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e wegova porodica. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Vodnik prve klase policije Zoran Slavkovi} je ro|en 28. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik policije Miroslav Slovi} je ro|en 14. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je grani~ar 55. 8. oktobra 1998. 25. u selu Dowe Obriwe. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. op{tina \akovica. grani~nog bataqona Pri{tinskog korpusa. septembra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.63 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMONOVI] @ivojina SR\AN SLAVKOVI] Miodraga ZORAN SLOVI] Radmana MIROSLAV Vojnik VJ Sr|an Simonovi} je ro|en 26. avgusta 1996. Predrag i Nenad i porodica Slavkovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. na jugoslovensko-albanskoj granici. Bio je policajac u Policijskoj stanici Zubin Potok. u \akovici. septembra 1978. juna 1963. na Karauli „Goro`up”. Sr|an. op{tina Srbica. u Lebanu. novembra 1974. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. u Prijepoqu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pamti}e ga sinovi Slavko. prilikom napada albanskih terorista sa teritorije Republike Albanije na Karaulu „Goro`up”. godine. u selu Stubla. Poginuo je 2. na obezbe|ivawu dr`avne granice. .

STANISAVQEVI] Aleksandra SLAVOQUB Kapetan policije Bogoqub Staletovi} je ro|en 20. novembra 1990. aprila 1968. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. u selu Rakovina. februara 1999. op{tina \akovica. Vodnik policije Dragan Stamenkovi} je ro|en 3. oktobra 1968. marta 1999. op{tina \akovica. op{tina Ka~anik. novembra 1992. u Ni{u. Bio je komandir u Policijskoj stanici Ka~anik. novembra 1964. Spomen na poginulog kapetana negova}e k}i Maja.S S p o m e n -kk w i g a STALETOVI] ^edomira BOGOQUB STAMENKOVI] Borisava DRAGAN JUNACI OT AX BINE 64 Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}i Jovana i porodica Stamenkovi}. . u selu Stubla. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. u selu Gajre. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. 8. u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. sin Milo{ i porodica Staletovi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina [trpce. u selu Berovac. godine. 14. juna 1998. Zavr{io je ekonomski fakultet. Mla|i vodnik prve klase policije Slavoqub Stanisavqevi} je ro|en 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

padobranskoj brigadi. STANKOVI] Tihomira NENAD STAN^ETI] @ivka SR\AN Kao pripadnik 63. op{tina Orahovac. u [apcu. septembra 1979. op{tina Pe}. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nemawa i porodica Stankovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. padobranske brigade. 15. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. jula 1970. Bio je policajac u Policijskoj stanici. u selu Gora`devac. Mla|i vodnik policije Milan Stevanovi} je ro|en 8. Poginuo je 28. prilikom proboja iz okru`ewa albanskih terorista u rejonu sela Ko{are.65 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. STEVANOVI] Slavoquba MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Stankovi} je ro|en 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . u selu Qe{ta. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. aprila 1974. smer veze. oktobra 1998. jula 1990. \akovica Uspomenu na wega i wegovo delo ~uva}e porodica Stan~eti}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u 63. u selu Dragobiqe. S p o m e n -k w i g a k S Uspomenu na Slavoquba ~uva}e k}i Sa{ka i porodica Stanisavqevi}. U~estvovao je u borbama na prostoru Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. jula 1998. op{tina Kosovska Kamenica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u~estvovao je u obezbe|ivawu dr`avne granice na prostoru Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom Vodnik prve klase VJ Sr|an Stan~eti} je ro|en 16.

op{tina [timqe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. 4. 66 STEVANOVI] Stanoja MILO[ STEFANOVI] Gradimira BORA Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. decembra 1974. jula 1995. u selu Bira~. godine. godine. jula 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sred- . Bio je policajac u Policijskoj staMla|i zastavnik policije Bora Stefanovi} je ro|en 13. januara 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mla|i vodnik policije Velibor Stojanovi} je ro|en 14. op{tina \akovica. u nasequ Piskote. op{tina Suva Reka. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zaje~aru. novembra 1970. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Andrijana i porodica Stefanovi}. juna 1970. 8. sin Milo{ i porodica Stevanovi}.S S p o m e n -kk w i g a 1998. Uspomenu na Milana Stevanovi}a ~uva}e wegova porodica. u selu Zagon. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Sokobawi. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije Odeqewa unutra{wih poslova Sokobawa. kod sela Crnoqevo. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. 25. STOJANOVI] Miroslava VELIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Milo{ Stevanovi} je ro|en 19. godine. u Vrawu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. februara 1999. op{tina Bratunac. JUNACI OT AX BINE nici Suva Reka. Spomen na wega trajno }e negovati k}eri Verica i Miqana.

67 JUNACI OTAXBINE slova Republike Srbije 16. u Prokupqu. op{tina Suva Reka. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. Razvodnik VJ po ugovoru Jordan Stojanovi} je ro|en 17. septembra 1973. u selu Vok{a. S p o m e n -k w i g a k S wu {kolu i kurs za policajce. novembra 1992. Pamti}e ga sinovi Veselin i Milan. u Pe}i. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. januara 1995. op{tina De~ani. STOJANOVI] Radovana DRAGAN STOJANOVI] Radovana MIOMIR Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ni{u. sin Filip i porodica Stojanovi}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}i Nadica i porodica Stojanovi}. novembra 1966. decembra 1955. avgusta 1998. u selu Blace. u selu Prilep. RJ Pe}. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Preminuo je 16. 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici 92. 5. Uspomenu na poginulog Velibora ~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- Pripadnik rezervnog sastava policije Miomir Stojanovi} je ro|en 26. . 16. STOJANOVI] Hristivoja JORDAN Vodnik policije Dragan Stojanovi} je ro|en 21. godine. Bio je zaposlen u @TP „Beograd”. avgusta te godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. jula 1998. 2. op{tina \akovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. avgusta 1998. maja 1981. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kur{umlija. Spomen na poginulog Dragana negova}e k}i Aleksandra.

TADI] Ilije DRAGOSLAV TASI] Desanke DU[AN STOJ^EVI] Dana DRAGI[A Vojnik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoslav Tadi} je ro|en 26. godine. Pripadnik je rezervnog sastava MinistarDu{an Tasi} je ro|en 15. oklopnom bataqonu 15. Uspomenu na vojnika Dragi{u trajno }e ~uvati porodica Stoj~evi}. 68 stva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Vojnik VJ Dragi{a Stoj~evi} je ro|en 5. op{tina Srbica. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik strelac u 549. u rejonu Careva ^esma. JUNACI OT AX BINE U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika tenkiste u 1. u Po`arevcu. . Spomen na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Tadi}. oklopne brigade. u Ku~ancima. motorizovanoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Te{ko je rawen 18. 22. godine u~estvovao je u borbi s albanskim teroristima na prostoru Kosova i Metohije. oktobra 1998. na podru~ju op{tine \akovica. septembra 1998. decembra 1978. u rejonu Karaule „Morina”. u Oxacima. godine. jula 1998. op{tina Dowi Mihoqac. Za ispoqenu hrabrost. juna 1977. jula iste godine. aprila 1962. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 25.T S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnog policajca u Tre}em bataqonu Vojne policije. odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Umro je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 28. U toku 1998. u selu Likovac. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. Uspomenu na poginulog Jordana ~uva}e porodica Stojanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima u selu Smonica.

Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. aprila 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u Prokupqu. TIMOTIJEVI] Slavoquba GORAN Vodnik policije Milan Teni} je ro|en 25. 24. maja 1992. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.69 JUNACI OTAXBINE sinovi Predrag i Aleksandar i porodica Teni}. u selu Resnik. septembra 1968. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Vu~itrn. . maja 1963. u selu Drvare. marta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na poginulog Du{ana trajno }e ~uvati porodica Tasi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Spomen na wega ~uva}e k}eri Dijana i Dragana. godine. marta 1999. op{tina Novi Pazar. Zauvek }e ga pamtiti Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tewovi} je ro|en 2. jula 1983. TENI] Qubi{e MILAN TEWOVI] Milorada GORAN Preminuo 18. u selu Kova~evo. januara 1968. sin Dalibor i porodica Tewovi}. na putu Klina – Srbica. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova u Podujevu. godine. 12. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 3. godine. u Bajinoj Ba{ti. Mla|i vodnik policije Goran Timotijevi} je ro|en 20. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini.

T S p o m e n -kk w i g a marta 1999. u Orahovcu. septembra 1969. 19. jula 1987. u Prokupqu. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tiosavqevi} je ro|en 17. Osta}e u trajnom se}awu k}eri Marije i porodice Tiosavqevi}. decembra 1968. juna 1998. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Varvarin. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. TOMA[EVI] Miodraga DRAGAN Mla|i vodnik policije Pero Tintor je ro|en 28. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine u Senti. 28. jula 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. u selu Prilep. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u Podujevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova ^oka. 70 TINTOR Mirka PERO TIOSAVQEVI] Milorada GORAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Ra{ka. godine. Vodnik policije Dragan Toma{evi} je ro|en 31. Trajnu uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. op{tina De~ani. u Baqevcu na Ibru. novembra 1971. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena.

Radio je kao . S p o m e n -k w i g a k ] Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Suva Reka – Duqe. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. ]ORI Limana XAFER Mla|i vodnik policije Dejan Trifunovi} je ro|en 12. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1947. u selu Vidawe. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. 22. avgusta 1974. Vodnik policije Zoran ]erani} je ro|en 7.71 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1999. Pamti}e ga k}eri Svetlana i Bosiqka. jula 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekreta- Stariji vodnik prve klase policije Yafer ]ori je ro|en 18. sin Milan i porodica ]erani}. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u selu Bre`anik. op{tina Pe}. op{tina Klina. godine. 21. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Tijana i porodica Toma{evi}. TRIFUNOVI] Filipa DEJAN ]ERANI] Radivoja ZORAN rijata unutra{wih poslova u Pe}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1962. u Pe}i. u Orahovcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. jula 1998. 8. u Glogovcu. marta 1993. Zavr{io je osnovnu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u mestu Duqe.

Vojnik VJ Mi{a Uboj je ro|en 1. Uspomenu na wega ~uva}e sin Arben. februara 1967. oklopnoj brigadi. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. avgusta 1973. Mla|i vodnik policije Tomislav Fati} je ro|en 6. u mestu Crnobreg. u Rumi. 72 URO[EVI] Petra DU[AN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u okolini Glogovca. avgusta 1998. Jasmina i Vizleta i porodica ]ori. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. maja 1978. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. maja 1998. godine. 31. u rejonu sela Drenovac. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik tenkista u 15. k}eri [erija. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 15. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. De~ani. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. na podru~ju Kosova i Metohije. FATI] Branislava TOMISLAV UBOJ Pere MI[A Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Du{an Uro{evi} je ro|en 13. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Beogradu. 31. Uspomenu na Du{ana s ponosom }e ~uvati porodica Uro{evi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na vojnika Mi{u trajno }e ~uvati porodica Uboj. godine. . u Pe}i.U S p o m e n -kk w i g a policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Glogovac. 11. decembra 1998.

op{tina Klina. februara 1998. jula 1964. na putu Glogovac – Komorane. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Rakovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. kod sela Dowe Qup~e. De~ani. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1978. na putu Podujevo – Pri{tina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 28. u Leskovcu. u rejonu Karaule „Ko{are”.73 JUNACI OTAXBINE Spomen na Sa{u negova}e sin Nemawa i porodica Filipovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. februara 1974. . septembra 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1998. S p o m e n -k w i g a k C maja 1998. FILIPOVI] Ratomira SA[A CVEJI] ^edomira NEBOJ[A CEROVI] Dragoja RADO[ Mla|i vodnik policije Sa{a Filipovi} je ro|en 10. Spomen na Neboj{u negova}e k}i Nevena i porodica Cveji}. Vojnik VJ Rado{ Cerovi} je ro|en 22. padobranskoj brigadi. 17. februara 1991. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Poklek. jula 1998. Zavr{io je prirodno-matemati~ki fakultet. 19. godine. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Neboj{a Cveji} je ro|en 16. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Mojkovcu. u selu Grabac. U Vojsci Jugoslavije bio je padobranac diverzant u 63. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Uspomenu na poginulog Rado{a trajno }e ~uvati porodica Cerovi}. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. godine u Pri{tini.

Vojnik VJ Bo`o Xuver je ro|en 7. op{tina De~ani. . Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.^ S p o m e n -kk w i g a ^E^ARI] Dobrisava GORAN ^IZMADIJA Ma}o{a JANO[ JUNACI OT AX BINE 74 XUVER Milutina BO@O Mla|i vodnik prve klase policije Goran ^e~ari} je ro|en 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1976. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik prve klase policije Jano{ ^izmadija je ro|en 3. po}erka Silvija i porodica ^izmadija. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u selu Mle~ane. Uspomenu na wega ~uva}e sin Atila. septembra 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. 27. u 15. Preminuo je od zadobijenih rana u borbi s albanskim teroristima u rejonu Jablanice. jula 1998. u selu Prilep. godine. marta 1966. u Bajinoj Ba{ti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. op{tina Klina. godine. Uspomenu na vojnika Bo`u trajno }e ~uvati porodica Xuver. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. novembra 1998. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Majdan. op{tina Novi Kne`evac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1976. 8. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Senta. 20. oklopnoj brigadi. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti vojnika protivavionca. u Pqevqima. decembra 1953. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Miqana i porodica ^e~ari}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

1. godine. u selu [aqinovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. godine. juna 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Vok{a. novembra 1960. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Poginulog Nenada pamti}e k}i Jelena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. sin Bojan i porodica [ukovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.75 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k [ [IJAN Ilije @EQKO []EPANOVI] Petra VITOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. marta 1997. juna 1998. Zavr{io je sredwu `elezni~ku {kolu i kurs za policajce. jula 1992. Mla|i vodnik prve klase policije Vitomir [}epanovi} je ro|en 11. kod sela Iglarevo. u Prqevu. 18. decembra 1972. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. godine. op{tina De~ani. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan policije Dragoqub [ukovi} je ro|en 13. 15. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. februara 1960. op{tina Gra~ac. u mestu Crnobreg. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. . [UKOVI] Nenada DRAGOQUB Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije @eqko [ijan je ro|en 12. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1998. op{tina Istok. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. godine u Kovinu. septembra 1984.

januara 1976. 2.[ S p o m e n -kk w i g a [UWEVI] Slobodana ELVIS JUNACI OT AX BINE 76 VU^KOVI] Slobodana @ARKO Mla|i vodnik prve klase policije Elvis [uwevi} je ro|en 13. Polaze}i na borbeni zadatak. u selu Prilep. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. juna 1988. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. za vreme slu`ewa vojnog roka nalazio se u 53. marta 1999. Podlegao je povredama prilikom prevo`ewa helikopterom od \akovice ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. [UWEVI] . Osta}e u trajnoj uspomeni svojeporodice. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u Ni{u. aprila 1969. u Rijeci. Kao vojnik grani~ar. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice Vojnik VJ @arko Vu~kovi} je ro|en 5. te{ko je povre|en u rejonu sela Brekovac. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji. 8. avgusta 1998. godine.

Pripadnici Vojske i policije poginuli za vreme agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Milomir Aksentijevi} je ro|en 15. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. . op{tina Kikinda. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova. u Banatskoj Topoli. godine. ALAR Jo`efa @EQKO Stariji vodnik policije Selim Adrovi} je ro|en 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Tomance. Zavr{io je Filozofski fakultet. Uspomenu na poginulog Milomira Aksentijevi}a trajno }e ~uvati k}eri Jovanka i Jadranka. na putu Istok – \akovica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Berane. septembra 1968. Bio je policajac u Policijskoj stanici Istok. aprila 1999. k}i Sanela i porodica Adrovi}. maja 1999. Uspomenu na poginulog Selima sa~uva}e sinovi Sait i Senad. motorizovane brigade u ulozi komandira 3.79 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ADROVI] [emse SELIM AKSENTIJEVI] Stevana MILOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. 1. odeqewa. maja 1948. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 3. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. u selu Vrbica. maja 1993. sinovi Ivan i Igor i porodica Aksentijevi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. juna 1949. smer artiqerija. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Posledwa du`nost mu je bila komandir odeqewa. voda Komandno-izvi|a~ke baterije. op{tina Leposavi}. Poginuo je 2. u selu Rodeq. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Stariji vodnik VJ @eqko Alar je ro|en 10. Bio je na~elnik Odeqewa za zajedni~ke poslove Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici.

u Beogradu. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. op{tina Prizren. Te{ko je rawen 11. 17. ALEKSANDROVI] Obrada RADOMIR ALEKSENDRI] Radula GORAN ALEKSI] Aleksandra GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Radomir Aleksandrovi} je ro|en 26. Ivana. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Brankica. godine. juna 1964. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Bojana i Maja. godine. Vojnik VJ u rezervi Goran Aleksendri} je ro|en 10. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. u Ni{u. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Pre{evo. Bio je policajac u Upravi policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. jula 1970. 15. maja 1999. Odlikovan je ordenom za hrabrost. pe{adijske brigade kao vojni obveznik strelac. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Aleksendri}. 80 Vojnik Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. U borbi s albanskim teroristima u rejonu sela Lukare poginuo je 18. juna 1993. kada je avijacija NATO-a bombardo- . u Aleksandrovcu. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Aleksi} je ro|en 7. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nikolija i Mi{ela i porodica Alar. maja 1999.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. sinovi Sa{a i Goran i porodica Aleksandrovi}. u Prizrenu. godine. februara 1967. aprila 1999. u selu Cvilen.

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 175. S p o m e n -k w i g a k A vala skladi{te „Jugopetrola”. oktobra 1954. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase ~uva}e sin Sr|an. godine. op{tina Podujevo. pe{adijske brigade. Preminuo 16. u selu Grkaje. za vreme dejstva avijacije NATO-a. op{tina Leposavi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. k}i Nata{a i porodica Aleksi}. u selu Brada{. maja iste godine. ALEKSI] Jovana SR\AN ALEKSI] Lazara MILUTIN Vodnik prve klase policije Radovan Aleksi} je ro|en 3. januara 1965. op{tina Gwilane. poginuo je u rejonu sela Gorwa Budriga. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Pripadnik rezervnog sastava policije Milutin Aleksi} je ro|en 24. 27. u Leskovcu.81 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Radio je kao policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1992. godine. . godine. Uspomenu na vojnika Sr|ana Aleksi}a sa~uva}e wegova porodica. marta 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Luka i k}i Vawa i porodica Aleksi}. maja 1967. ALEKSI] Borivoja RADOVAN Dana 26. maja 1999. u selu Naudovac. op{tina Virovitica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Aleksi} je ro|en 4.

JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}eri Dobrinka. 82 na motorno vozilo u kojem se i sam nalazio. septembra 1965. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Jelena i porodica Aleksi}. op{tina Vu~itrn. maja 1947. @ivot je izgubio u rejonu sela Gorwe Obriwe. aprila 1999. oklopnog bataqo- . ALEKSI] Milana DEJAN ALEKSI] Milivoja TOMO ANDRI] Miodraga SRE]KO Potporu~nik policije Dejan Aleksi} je ro|en 24. motorizovane brigade. Vojnik VJ u rezervi Tomo Aleksi} je ro|en 24. u Svilajncu. Stana i Veselinka i porodica Aleksi}.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. marta 1999. aprila 1999. prilikom dejstva avijacije NATO-a Rezervni kapetan VJ Sre}ko Andri} je ro|en 23. Slavica. Sekretarijata unutra{wih poslova Jagodina. oktobra 1997. Zauvek }e ga se se}ati sin Vladimir. januara 1970. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu mehanizovane ~ete 2. na putu Srbica – Glogovac. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Svilajnac. 2. u selu @ilivode. Zavr{io je Policijsku akademiju. u Ra{koj. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. op{tina Glogovac. 26. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e porodica Aleksi}. u Kraqevu. 8.

marta 1961. odeqewa 5. Uspomenu na vojnog obveznika ^aslava sa~uva}e k}i Vesna. sinovi Draga i Ivan i porodica Andri}. decembra 1973. u selu Popovce. a od zadobijenih rana preminuo je 28. S p o m e n -k w i g a k A na 252. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. u Banom Poqu. sin Ivan i porodica An|elkovi}. [abac. u selu Bogosavac. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Igora sa~uva}e porodica An|elkovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. Bore}i se u razbijawu albanskih terorista. za vreme dejstva Mla|i vodnik VJ u rezervi @eqko Andri} je ro|en 24. oklopne brigade. op{tina Trstenik. pe{adijske brigade kao izvi|a~. Mahala Mutivode. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi ^aslav An|elkovi} je ro|en 8. op{tina Bogati}. @ivot je izgubio za vreme dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. Srbica. pe{adijske brigade. voda. AN\ELKOVI] Radoslava ^ASLAV AN\ELKOVI] Cvetka IGOR ANDRI] Radovana @EQKO Vojnik VJ u rezervi Igor An|elkovi} je ro|en 10. u rejonu sela Landrovac. septembra 1970.83 JUNACI OTAXBINE Mla|i vodnik Andri} je rawen 27. na du`nosti komandira ~ete. @ivot je izgubio 13. avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. `ivot je od dejstva avijacije NATO-a izgubio 4. juna 1999. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 175. na du`nosti operatera 1. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nata{a i Ana i porodica Andri}. . u selu Prwavor. maja 1999. Lebane. aprila 1999. aprila iste godine. Bio je u sastavu 544.

u selu Pe}ane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Sopino. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. AlekVojnik VJ u rezervi Ran|el Anti} je ro|en 11. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. godine. godine. op{tina Suva Reka. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 70.A S p o m e n -kk w i g a ANTI] Velibora SA[A ANTI] Velimira STANKO JUNACI OT AX BINE 84 sandar i Nemawa. kao strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Suva Reka. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. u selu Nekovce. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. aprila 1999. ANTI] Petru{a RAN\EL Mla|i vodnik policije Sa{a Anti} je ro|en 20. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Anti}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. septembra 1979. 24. Vodnik prve klase policije Stanko Anti} je ro|en 30. u selu Dowe Trebi{we. 15. u selu Le{ane. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Petrovcu. oktobra 1959. sinovi Milo{. Suva Reka. novembra 1950. Uspomenu na poginulog Stanka sa~uva}e k}i Milena. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. avgusta 1974. Dana 17. op{tina Glogovac. . op{tina Vrawe. izgubio je `ivot. te porodica Anti}. maja 1999.

motorizovanog bataqona 37. padobranske brigade. Suva Reka. izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. maja 1999. Uspomenu na Milenka Anti}a sa~uva}e k}eri Jasmina i Leposava. sin Bojan i porodica Anti}. i posle `estoke borbe izgubio `ivot.85 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 17. aprila 1958. u rejonu Karaule „Ko{are”. S p o m e n -k w i g a k A Uspomenu na poginulog sa~uva}e sinovi Bratislav. Milenko Anti} je sa svojom jedinicom upao u zasedu koju su albanski teroristi postavili u selu Sopino. jula 1976. te porodica Anti}. Uspomenu na Radeta Antoni}a sa~uva}e wegova porodica. kao strelac. motorizovane brigade. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Rezervni kapetan prve klase VJ Boro Axemovi} je ro|en 18. Dana 13. smer pe{adije. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 1. op{tina Suva Reka. u selu Sopino. u ^a~ku. . decembra 1952. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. kao pomo}nik ko- Vojnik VJ u rezervi Rade Antoni} je ro|en 8. aprila 1999. ANTI] Stanislava MILENKO Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao diverzant padobranac. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. ANTONI] Velibora RADE AXEMOVI] Mili}a BORO Desetar VJ u rezervi Milenko Anti} je ro|en 15. u Kosovskoj Mitrovici. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji Milenko Anti} je bio u sastavu 70. Slavoqub i Borislav. \akovica.

avgusta 1949. u rejonu sela Stok Mahala na putu Srbica – Glogovac. maja 1999. avgusta 1979. 86 BABI] Dragi}a @ARKO BAJIN Petra ALEKSANDAR bataqona Gardijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog Vojnik VJ u rezervi. op{tina Srbobran. u selu Turija. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @ivot je izgubio 20. februara 1970. u Kru{evcu. Aleksandar Bajin je ro|en 29. a od posledica rawavawa preminuo je 28. maja 1999. Uspomenu na Aleksandra Bajina sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Ov~arevo. u toku obavqawa borbenog zadatka. na Vojnomedicinskoj akademiji. BAJI] Rado{a MILIVOJE Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi @arko Babi} je ro|en 2. u selu Zabr|e. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7.B S p o m e n -kk w i g a mandanta za informisawe i moral u bataqonu. op{tina Klina. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . Uspomenu na vojnika @arka sa~uva}e sinovi Neboj{a i Nemawa. op{tina Pqevqa. te porodica Axemovi}. kao strelac. Rawen je 25. te porodica Babi}. dobrovoqac Milivoje Baji} je ro|en 5. maja 1999. obavqaju}i vojnu slu`bu u Beogradu. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE U sukobu s albanskim teroristima izgubio je `ivot. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Mileva i Marina. 15. pe{adijske brigade. od dejstva avijacije NATO-a.

godine. pe{adijske brigade. decembra 1992. aprila 1976. Odlikovan je Ordenom Bojan Balti} je ro|en 20. marta 1999. sin Neboj{a i porodica Baki}. Pamti}e ga k}i Nata{a. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 3. Uspomenu na rezervnog kapetana Radoslava sa~uva}e k}eri Bojana i Nevena i porodica Balovi}. juna 1999. maja 1999. BALOVI] Milojka RADOSLAV BALTI] Jugoslava BOJAN BAKI] Bo{ka SLAVKO Vojnik VJ u rezervi Rezervni kapetan VJ Radoslav Balovi} je ro|en 15. u rejonu Prizrena. u Kur{umliji. februara 1950. op{tina Pe}. S p o m e n -k w i g a k B je u sastavu 549. maja 1999. januara 1952. Bio je zaposlen u „Zastavi” – RJ Pe}. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. u Prokupqu. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt. . kao referent za atomsko-biolo{ko-hemijsku odbranu. @ivot je izgubio od bombi NATO-a. kao poslu`ilac na haubici. Prilikom izvla~ewa jedinice iz blokade. 17. u selu Brezova. usmr}en je projektilom iz streqa~kog oru`ja albanskih terori- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavko Baki} je ro|en 2. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. u rejonu „Savinih voda”. motorizovane brigade kao dobrovoqac strelac. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e k}i Sne`ana i porodica Baji}. 24. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kraqevo. baterije haubi~ko-artiqerijskog diviziona 105 mm 37. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. godine. 11.87 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 3. za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

@ivot je izgubio 8. Vodnik prve klase policije Dragan Bara} je ro|en 13. u komandnom vodu raketne baterije i zastupao je komandira raketnog voda raketne baterije. u Sarajevu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. JUNACI OT AX BINE ra. decembra 1974. od dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo u kojem se nalazio. motorizovane brigade. BANDUR Stevana MIHAJLO BARA] Dragoslava DRAGAN Stariji vodnik VJ Dragan Bandi} je ro|en 1.B S p o m e n -kk w i g a sta u selu Trstenik. bio je komandir odeqewa borbene posluge na samohodnom lansirnom oru|u raketne baterije 240. u Sisku. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Velikoj Plani. juna 1971. Novi Sad. samohodnog raketnog puka PVO. ujedno operate- Vojnik VJ Mihajlo Bandur je ro|en 31. na komandnom mestu puka direktno je od bombi NATO-a pogo|eno samohodno lansirno oru|e u kojem se nalazio stariji vodnik Bandi} i tom prilikom je izgubio `ivot. juna 1999. Sa ~inom starijeg vodnika. . Uspomenu na Bojana Balti}a sa~uva}e wegova porodica. septembra 1956. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bandi}. klasi. U rejonu sela Nadaq. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 88 BANDI] Mom~ila DRAGAN U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u 40. Glogovac. 1. Bio je na du`nosti komandira. aprila 1994. Uspomenu na Mihajla Bandura sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima bezbednosti i odbrane prvog stepena.

89 JUNACI

OTAXBINE
je u sastavu 211. oklopne brigade. Vozilo u kojem se nalazio Nenad Barbulovi} 2. aprila 1999, u rejonu sela Glavnik, Podujevo, nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je on izgubio `ivot. Uspomenu na Nenada Barbulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1978. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo 25. marta 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kojem je bila sme{tena policija u Prizrenu. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e k}i Maja i porodica Bara}.

Vojnik Basara je izgubio `ivot od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Buno{evac, op{tina Vrawe, 22. aprila 1999. godine. Uspomenu na vojnika Branislava sa~uva}e porodica Basara.

BASARA Borivoja BRANISLAV

BA[I] Borislava ALEKSANDAR

BARBULOVI] Dragutina NENAD

Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Branislav Basara je ro|en 12. decembra 1978. u Zemunu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. motorizovane brigade kao vojnik. Aleksandar Ba{i} je ro|en 18. februara 1968. u Kru{evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. pe{adijske brigade, na radio-releju. Smrtno je stradao 23. maja 1999, prilikom preme{tawa motornog vozila iz sredstava veze u rejonu sela Padali{te, op{tina Istok.

Vojnik VJ u rezervi Nenad Barbulovi} je ro|en 24. juna 1978. u Negotinu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio

B S p o m e n -kk w i g a
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Ba{i}.

JUNACI OT AX BINE
@ivot je izgubio upav{i u zasedu albanskih terorista, 4. juna 1999, u Kova~ Mahali, selo Doganovi}, op{tina Ka~anik. Uspomenu na potporu~nika Dragana sa~uva}e porodica Beko.

90

BEKO Qubana DRAGAN

BEK^I] Dragi}a MILAN

{wih poslova Leposavi}, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. maja 1999, u selu Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Milana Bek~i}a trajno }e sa~uvati wegova porodica.

BEK^I] Milomira DRAGO[

Potporu~nik VJ Dragan Beko je ro|en 3. februara 1976. u Dvoru na Uni. U Vojsci Jugoslavije bio je na mestu komandira artiqerijskog voda. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske, smer artiqerije. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. mehanizovane brigade kao komandir komandnog voda 1. haubi~ke baterije 122 mm D30, haubi~kog diviziona 122 mm D-30. Mla|i vodnik prve klase policije Milan Bek~i} je ro|en 11. aprila 1969. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. februara 1997. godine. Obavqao je du`nost policajca u Odeqewu unutraVojnik VJ u rezervi Drago{ Bek~i} je ro|en 7. septembra 1970. u Ra{koj. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao voza~. U rejonu sela ^abi}, Glogovac, u borbi s albanskim teroristima, 9.

91 JUNACI

OTAXBINE
Qubodrag Beloica je poginuo u sukobu s albanskim teroristima, 19. aprila 1999, u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Qubodraga Beloicu sa~uva}e sinovi Mladen i Milorad, te wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

juna 1999, zadobio je prostrelnu ranu, od koje je preminuo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Drago{a sa~uva}e sinovi Vladimir i Du{an i porodica Bek~i}.

BELOICA Milorada QUBODRAG

BEO^ANIN Milomira IVAN

stava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. pionirske ~ete in`iwerijskog bataqona 252. oklopne brigade. U rejonu sela Qubi`da, op{tina Orahovac, rawen je 15. maja 1999. od dejstva minobaca~ke vatre. Od posledica rawavawa preminuo je 20. maja 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Ivana Beo~anina sa~uva}e wegova porodica.

BERI[A Alila ADEM

Vojnik VJ u rezervi Qubodrag Beloica je ro|en 3. novembra 1959. u selu Bukovica, op{tina Ro`aje. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijsko -raketnog diviziona PVO 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac na topu 20/3. Vojnik VJ u rezervi Ivan Beo~anin je ro|en 21. decembra 1972. u Kraqevu. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Za vreme borbenih dej-

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Adem Beri{a je ro|en 17. februara 1955. u Kosovskoj Kamenici. Zavr-

B S p o m e n -kk w i g a
{io je Fakultet politi~kih nauka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1991. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo 7. aprila 1999. godine u Pri{tini, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Matija i Stevan i porodica Beri{a.

JUNACI OT AX BINE
va i Metohije bio je u sastavu 125. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika poslu`ioca na haubici 122 mm. @ivot je izgubio 31. marta 1999, u rejonu sela Trnavce, Srbica, kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zdenka Bzovskog sa~uva}e wegova porodica.

92

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Vojnika Bijeli}a su, 13. juna 1999, zarobili albanski teroristi, a ubili su ga 20. juna iste godine u [timqu, Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Mirka Bijeli}a sa~uva}e wegova porodica.

BZOVSKI Janka ZDENKO

BIJELI] Vladislava MIRKO

BIXI] Vojislava SRBOQUB

Vojnik VJ Zdenko Bzovski je ro|en 27. januara 1978. u Staroj Pazovi. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Koso-

Vojnik VJ Mirko Bijeli} je ro|en 16. januara 1979. u Sidneju, Australija.

Rezervni kapetan prve klase VJ Srboqub Bixi} je ro|en 15. maja 1951. u Vlasotincu.

93 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

U~estvovao je u ratnim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 2. mehanizovanog bataqona 15. oklopne brigade. Dana 25. aprila 1999, u rejonu sela Ladrovac, vozilo u kojem se nalazio Srboqub nai{lo je na protivtenkovsku minu, pri ~emu je zadobio te{ke telesne povrede. Preminuo je 26. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana prve klase Srboquba Bixi}a sa~uva}e k}i Kristina, sin Milo{ i wegova porodica.

BJELOBRK Josipa DARKO

BLAGOJEVI] Bogoquba MOMIR

Vojnik VJ Darko Bjelobrk je ro|en 10. septembra 1979. u Ba~u. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. U borbi s albanskim teroristima izgubio je `ivot, 11. aprila 1999, na Karauli „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Darka Bjelobrka sa~uva}e wegova porodica.

Vodnik policije Momir Blagojevi} je ro|en 2. februara 1974. u Petrovcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1993. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici @agubica, Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. maja 1999, u selu Nekovac, op{tina Glogovac. Poginulog Momira pamti}e k}i Vanesa i porodica Blagojevi}.

B S p o m e n -kk w i g a
BLAGOJEVI] Milana ZORAN BOGDANOVI] Dragi{e SLA\AN

JUNACI OT AX BINE

94

BOGDANOVI] Miroslava MILAN

Kapetan policije Zoran Blagojevi} je ro|en 12. avgusta 1963. u Ni{u. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. juna 1982. godine. Bio je komandir Druge policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 27. maja 1999. u Srbici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Zorana, sinovi blizanci Rastko i Lazar i porodica Blagojevi}.

Vojnik VJ u rezervi Sla|an Bogdanovi} je ro|en 7. novembra 1971. u Prokupqu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji Bogdanovi} se nalazio u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade, kao strelac. Albanski teroristi ranili su ga 18. maja 1999, u rejonu sela Ka~ikale, a od posledica rawavawa preminuo je 7. septembra 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Strahiwa, k}i Ivana i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Milan Bogdanovi} je ro|en 29. januara 1971. u selu Tavnik, Kraqevo. U vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 3. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao strelac. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela ^irez, Kamenica, Bogdanovi} je 30. aprila 1999. smrtno pogo|en metkom iz streqa~kog oru`ja albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bogdanovi}

95 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

BOGDANOVI] Nikole RADE

BOGDANOVI] Ostoje MIRKO

BOGOJEVI] Miodraga BOJAN

Vojnik VJ u rezervi Rade Bogdanovi} je ro|en 3. decembra 1968. u selu Grgurevce, op{tina Lebane. Za vreme ratnih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik strelac. @ivot je tragi~no izgubio od dejstva bombi avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ana i Sa{ka, sin Zdravko i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Mirko Bogdanovi} je ro|en 10. aprila 1964. u selu Crwelevo, Bijeqina. Dana 26. maja 1999, obavqaju}i stra`arsku du`nost na Karauli „Jamena”, poginuo je od avioprojektila avijacije NATO-a, koja je izvela napad na karaulu sa teritorije Bosne i Hercegovine. Uspomenu na Mirka Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Desetar VJ Bojan Bogojevi} je ro|en 29. avgusta 1978. u Zaje~aru. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade na du`nosti komandira odeqewa. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima, 21. aprila 1999, u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bojana Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

. op{tina Pri{tina. marta 1979. Uspomenu na Ivana Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Predraga Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. u Lebanu. pozadinske baze. septembra 1948. k}i Verica i porodica Bo`idarevi}. kada je avijacija NATO-a bombardovala Kasarnu „Kosovski junaci” u Pri{tini. aprila 1999. aprila 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Rezervni vodnik VJ @ivorad Bo`idarevi} je ro|en 22. 11. u Kru{evcu. \akovica. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dragi{a. novembra 1978. @ivot je izgubio 29. marta 1999. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. grani~nog bataqona. godine.B S p o m e n -kk w i g a BOGOSAVQEVI] Bratislava IVAN JUNACI OT AX BINE 96 BOGOSAVQEVI] Milana PREDRAG BO@IDAREVI] Stojana @IVORAD Vojnik VJ Ivan Bogosavqevi} je ro|en 29. u selu Brwica. na Karauli „Ko{are”. 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @ivot je izgubio u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je bore}i se hrabro protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. Vojnik VJ Predrag Bogosavqevi} je ro|en 30. kao vojnik grani~ar. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. u Nik{i}u. Uspomenu na poginulog vojnika Milenka sa~uva}e porodica Bo`i}. vazduhoplovne baze. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Austrija. na Karauli „Ko{are”. motorizovane brigade kao vojnik strelac. Vojnik VJ Milenko Bo`i} je ro|en 7. februara 1979. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. 16. aprila 1999. 11. 15.97 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO@ILOV Milorada QUBI[A BO@I] Bo{ka MILENKO BO@OVI] Branislava MIROSLAV Vojnik VJ Qubi{a Bo`ilov je ro|en 20. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. . \akovica. u Dobrinu. jula 1964. Aerodrom „Golubovci”. te porodica Bo`ovi}. Uspomenu na poginulog vodnika Miroslava sa~uva}e k}eri Danica i Marija. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. u rejonu sela Ko{are. u La}arku kraj Sremske Mitrovice. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u sa~uva}e porodica Bo`ilov. @ivot je izgubio od dejstva udarnog talasa i gelera bombi NATO-a. u Kasarni „Tuzi”. \akovica. Podgorica. aprila 1978. Za vreme slu`be u Vojsci Jugoslavije bio je komandir minobaca~kog odeqewa u pe{adijskoj ~eti i ~etni stare{ina u borbenom bataqonu 423. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Bo`ovi} je ro|en 22.

prilikom bombardovawa avijacije NATO-a rejon sela Posli{te. Poginuo je 1. aprila 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 54. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. 16. vojnoteritorijalnog odreda kao strelac. u ^a~ku. u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je hrabro se bore}i protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. godine. juna 1999. 18. septembra 1950. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Uspomenu na vojnika Slobodana sa~uva}e k}i Dijana. Prizren. motorizovane brigade. kao vojnik strelac. Vojnik VJ Predrag Bojovi} je ro|en 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika Bo`idara Bo`ovi}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Prilu`je. juna 1979. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. marta 1979. Uspomenu na poginulog vojnika Predraga Bojovi}a sa~uva}e wegova porodica.B S p o m e n -kk w i g a BO@OVI] Zlatana BO@IDAR BOJKOVI] Vukadina SLOBODAN JUNACI OT AX BINE 98 BOJOVI] Miroslava PREDRAG Vojnik VJ Bo`idar Bo`ovi} je ro|en 7. op{tina Vu~itrn. u rejonu sela Gorwi Mili}i. maja 1999. godine. te porodica Bojkovi}. Vojnik VJ u rezervi Slobodan Bojkovi} je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sinovi Dragi{a i Dalibor. .

septembra 1969. op{tina Bijelo Poqe. U toku agresije NATOa obavqao je du`nost na~elnika u organu za nastavu Vojne akademije RV i PVO u Batajnici. maja 1999. maja 1999. Pukovnik Bugari} je bio na borbenom de`urstvu kada je avijacija NATO-a 31. op{tina ]uprija. Pukovnik VJ Jovan Bugari} je ro|en 5. Vojnik VJ @eqko Bo{kovi} je ro|en 26. motorizovanoj brigadi kao topograf. marta 1999. Vojni rok je slu`io u 125. Slobodu i teritorijalni integritet otaxbine hrabro je branio sve do smrti. U toku slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je u ~inu desetara po ugovoru u Stacionarnom centru veze „Pe}”. u rejonu sela Mr~aja. u selu Isakovu. op{tina Istok. jula 1949. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Bo{kovi}. U~estvovao je u odbrani slobode Republike Srpske. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Ganarevo. u selu Qubovo.99 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO[KOVI] Vojina RADOMAN BO[KOVI] Vukomira @EQKO BUGARI] Vojina JOVAN Desetar VJ po ugovoru Radoman Bo{kovi} je ro|en 26. prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu`ne odbrane i Komandno{tabnu {kolu taktike RV i PVO. avgusta 1978. \akovica Vojnik @eqko Bo{kovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 31. @ivot je izgubio 19. Uspomenu na desetara Radomana sa~uva}e porodica Bo{kovi}. na du`nosti teleprinteriste {ifrera. bombardovala kasarne u Top~ideru. Zgrada u kojoj je de`urao je sru{ena i pod wenim ru{evinama zau- .

marta 1958. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. Uspomenu na poginulog Radomira ~uva}e k}eri Jelena i An|ela i porodica Bukumiri}. u Zaje~aru. Kao vojnik osposobio se za du`nost izvi|a~a i vojni rok na Kosovu i Metohiji slu`io je u sastavu 125. \akovica. stupio je u stroj 58. na du`nosti strelca. februara 1979. 100 nutra{wih poslova u Pe}i. bio je tragi~an za vojnika Darka Bujo{evi}a. Iznenadni napad albanskih terorista u rejonu sela Mr~aja. Vojnik Bukumiri} je poginuo od dejstva neprijateqeve avijacije. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Bujo{evi}. Na poziv za odbranu otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista. 31. BUJO[EVI] Vojislava DARKO BUKUMIRI] Milana RADOMIR BUKUMIRI] Sretka RADOSLAV Vojnik VJ Darko Bujo{evi} je ro|en 17. maja 1999. godine. maja . lake pe{adijske brigade. JUNACI OT AX BINE Za podvige u odbrani slobode otaxbine Darko Bujo{evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik prve klase policije Radomir Bukumiri} je ro|en 11. u selu Gora`devac. juna 1999. aprila 1956. u selu Radavac. u selu Siga. motorizovane brigade. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 3. 17. op{tina Pe}. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata u- Vojnik VJ u rezervi Radoslav Bukumiri} je ro|en 1. Uspomenu na pukovnika Bugari}a ~uva}e wegove k}eri Marijana i Tijana i porodica Bugari}. Za zasluge u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a prvog stepena.B S p o m e n -kk w i g a vek se ugasio i wegov `ivot.

odlu~io je da medicinsku pomo} zatra`i na VMA. Bore}i se za `ivot. preminuo 14. op{tina Pe}. juna 1974. juna te godine. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na borca Vladislava ~uva}e porodica Bulatovi}. i le~en Dobrovoqac VJ Glebovi~ Vitalija Bulah je ro|en 2. Uspomenu na poginulog Milorada sa~uva}e sinovi Nemawa i Darko i porodica Bulatovi}. motorizovane brigade. u borbi pro- . Bio je na du`nosti policajca u Policijskoj stanici Se- Vojnik VJ u rezervi Vladislav Bulatovi} je ro|en 6. Ra{ka. BULATOVI] Milisava MILORAD BULATOVI] Radovana VLADISLAV BULAH Vitalija GLEBOVI^ Vodnik prve klase policije Milorad Bulatovi} je ro|en 30. juna 1999. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Istok. kod sela Ka~are. 19. 17. jula 1988. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. De~ani. u rejonu Savinih Voda. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.101 JUNACI OTAXBINE kretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Begov Lukavac. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Sawa i Sa{ka. U odbrani otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista borio se u stroju 125. u Pe}i. sin Sretko i porodica Bukumiri}. u Pe}i. Dobrovoqac iz Habarovska poginuo je u rejonu sela Ko{are. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao dobrovoqac i prvi ratni raspored dobio kao strelac u 125. godine. S p o m e n -k w i g a k B 1999. u selu Ko{are. ro|endan. maja 1999. na svoj 25. Rawen je 6. maja 1965. ali je na putu za Beograd. u selu Radavac. septembra 1969. \akovica. u Habarovskom okrugu u Rusiji. op{tina Pe}.

dejstvom avijacije NATO-a. 102 BUNDALO Sava RADE BUNI] Du{ana JELENKO 1997. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. Za podvige u odbrani slobode Savezne Republike Jugoslavije odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na delo poginulog dobrovoqca ~uva}e wegova porodica u Habarovsku i vasceli slovenski `ivaq. .B S p o m e n -kk w i g a tiv albanskih terorista. JUNACI OT AX BINE lu Gorwe Obriwe. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. Izvi|a~ka ~eta vojnika Bundala je 8. godine. u Novom Sadu. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. marta 1978. Uspomenu na lik mladog izvi|a~a iz Novog Sada ~uva}e porodica Bundalo. aprila 1999. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. u Nevesiwu. u selu @abeq. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Rade Buha je ro|en 18. kada je Rade smrtno stradao. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. ali je motorno vozilo zaustavqeno u se- Mla|i vodnik policije Jelenko Buni} je ro|en 28. februara 1954. op{tina \akovica. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Jelenka sa~uva}e k}i Sla|ana i porodica Buni}. motorizovanoj brigadi. krenula na borbeni zadatak. Vojnik Rade Bundalo je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Zrewaninu. BUHA Radovana RADE Vojnik VJ Rade Bundalo je ro|en 30. Vojni rok slu`io je kao izvi|a~ u 37. oktobra 1976. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

kao dobrovoqac. a zatim i Republiku Srpsku. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. jula 1988. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je na du`nosti komandira Policijske stanice. novembra 1966. op{tina De~ani. aprila 1999. u Sremskoj Mitrovici. 13. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. hrabro se bore}i u Vukovarskoj operaciji. brane}i koridor kod Br~kog. dobrovoqac @eqko Varga je ro|en 1. gde je potom i radio kao ma{inbravar. godine.103 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. Vojnik VJ u rezervi. VARGA Savete @EQKO Vodnik policije Oskar Varadi je ro|en 9. Nakon agresije NATO-a na SR Jugoslaviju. Kao dobrovoqac. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Preminuo je 14. u Senti. aprila 1999. na du`nost strelca iz pe{adijskog oru`ja. Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. od prvih dana branio je Republiku Srpsku Krajinu. u selu Po`ar. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Ba~ka Topola. op{tina Orahovac. . VARADI I{tvana OSKAR Zauvek }e ga se se}ati sin Viktor i porodica Varadi. sinovi Radovan i Aleksandar i porodica Buha. u selu Dragobiqe. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e k}i Marija. u 549. stupio je. 1. juna 1968. motorizovanu brigadu. Odeqewa unutra{wih poslova Majdanpek.

dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} je ro|en 3. Uspomenu na lik beskompromisnog borca ~uva}e porodica Vasiqevi}. prilikom napada avijacije NATO-a. Mladen Vasiqevi} je pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste 24. oklopne briga- Vojnik VJ Sa{a Vasiqevi} je ro|en 29. u Kragujevcu. motorizovane brigade. u rejonu sela Planeja. u rejonu Ki{na Reka. borio na Kosovu i Metohiji. maja 1999. oktobra 1976. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kur{umlija. oktobra 1979.V S p o m e n -kk w i g a Dobrovoqac @eqko Varga je rawen 26. JUNACI OT AX BINE de. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za voza~a borbenog vozila pe{adije i na toj du`nosti se. 104 VASIQEVI] Dragoslava MLADEN VASIQEVI] Miroquba SA[A nakon ~ega je polo`io vojni~ku zakletvu. Uspomenu na @eqka Varge ~uva}e wegova porodica. U svom gradu zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Brane}i otaxbinu na Kosovu i Metohiji. januara 1962. u selu @igrovu. aprila 1999. borio se kao strelac u stroju 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Vojnik Sa{a Vasiqevi} je poginuo 11. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Vasiqevi}. . a preminuo je tri dana kasnije u Vojnomedivinskom centru u Pri{tini. a preminuo je narednog dana u KBC-u Pri{tina. u borbi protiv albanskih terorista. u sastavu 15. u Novom Pazaru. Vojnik VJ u rezervi. VASIQEVI] Radomira SRBOSLAV Vojnik VJ Mladen Vasiqevi} je ro|en 10.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1975. k}i Dragana i porodica Vasi}. U kratkom vremenu stasao je u odli~nog strelca. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Uspomenu na lik mladog veziste sa~uva}e porodica Vasiqkovi}. U toj akciji smrtno je stradao. napali albanski teroristi. . op{tina Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a na Kosovu i Metohiji je vojni rok slu`io u stroju 549. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati sinovi Dragan i Vladimir. 30. op{tina Lipqan. kada su ih iz zasede. juna 1999. u selu Lepina. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. maja 1949. godine. op{tina Prizren. Kapetan policije Tihomir Vasi} je ro|en 30. aprila 1978. motorizovane brigade. Vojnik Bojan Vasiqkovi} je poginuo 8. Dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} se 7.105 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Kao dobrovoqac je stupio u stroj 37. maja 1999. na putu Trbovac – Sloviwe. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost veziste. VASIQKOVI] Dragana BOJAN ASI] Borivoja TIHOMIR Vojnik VJ Bojan Vasiqkovi} je ro|en 23. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. rafalnom paqbom. u Ni{u. aprila 1999. sa svojom jedinicom nalazio u rejonu sela Dowe Obriwe. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Marko i Milo{ i porodica Vasiqevi}. Radio je u Odeqewu unutra{wih poslova Lipqan. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549.V S p o m e n -kk w i g a VASI] Branislava VOJISLAV VASOJEVI] Gruje IVAN JUNACI OT AX BINE 106 Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. na Karauli „Ko{are”. decembra 1977. Vodnik VJ Ivan Vasojevi} je ro|en 11. Na Kosovu i Metohiji je obavqao du`nost komandira veze u 53. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Uspomenu na poginulog Vojislava ~uva}e k}i Jelena i porodica Vasi}. . odlu~no brane}i dr`avnu granicu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. grani~nom bataqonu u \akovici. 28. \akovica. 3. puku veze u U`icu. Prizren. vodnik Vasojevi} je poginuo 11. VEJIN Milana RADE Mla|i vodnik policije Vojislav Vasi} je ro|en 21. Zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira veze i obavqao du`nost komandira odeqewa veze u 398. Vojnik Vejin je poginuo u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Liken”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u jedinici za obezbe|ewe dr`avne granice u rejonu Karaule „Ko{are”. godine. u Kosovskoj Kamenici. novembra 1989. Vojnik VJ Rade Vejin je ro|en 1. februara 1975. u Kosovskoj Kamenici. juna 1961. godine. maja 1999. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. u Sjenici. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. U oru`anoj borbi protiv albanskih terorista. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za izvi|a~a. u Apatinu. maja 1999. Uspomenu na lik mladog podoficira ~uva}e wegova porodica. aprila 1999.

op{tina Malo Crni}e kraj Po`arevca. Poru~nik Velikinac je poginuo u sukobu s albanskim teroristima 31. General Veli~kovi} je poginuo 1. Komandno-{tabnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom ratne zastave prvog stepena. Kao rezervni oficir imao je ratni raspored na du`nosti zamenika komandanta 64. u selu Crqenac. Bio je jedan od najboqih pilota lova~kih aviona MiG-21 i MiG-29 i obavqao du`nosti pomo}nika na~elnika General{taba VJ za RV i PVO. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na palog poru~nika Velikinca ~uva}e wegov sin Nikolaj i porodica Velikinac. General-pukovnik VJ Qubi{a Veli~kovi} je ro|en 1. juna 1968. Zavr{io je Ma{inski fakultet i [kolu rezervnih oficira veze. u toku obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. S p o m e n -k w i g a k V Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Vejin. u rejonu sela Krive- {tabnu {kolu operatike i najvi{u intervidovsku {kolu u Rusiji. VELIKINAC Milana ZORAN VELI^KOVI] Davida QUBI[A Rezervni poru~nik VJ Zoran Velikinac je ro|en 25. Komandno- . te porodica Veli~kovi}. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju. u Uro{evcu. op{tina Ka~anik.107 JUNACI OTAXBINE nik. Vazduhoplovnu vojnu akademiju. juna 1999. Na toj du`nosti je izuzetno uspe{no obavqao i zadatke u sastavu 243. maja 1999. Uspomenu na lik vrhunski osposobqenog stare{ine i pilota ~uva}e wegove k}eri Angelina i Radmila. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalnog odreda. komandanta RV i PVO i zamenika saveznog ministra za odbranu. marta 1946. od dejstva avijacije NATO-a.

maja 1960. motorizovane brigade. Poginuo je 2. Bio je na du`nosti zamenika komandira Policijske stanice u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. u Ni{u. juna 1999. jula 1984. Uspomenu na Bo`idara Veqkovi}a ~uva}e wegova k}i Miroslava i porodica Veqkovi} iz Ni{a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Ra{ka. maja 1999. maja 1961. U toku bombardovawa Klini~kog centra u Ni{u. . avgusta 1965. kada je wegovo motorno vozilo bilo pogo|eno tromblonskom minom iz zasede albanskih terorista. u kojoj je obavqao du`nost in`iwerca pionira. maja 1999. 28. sin Milan i porodica Veqkovi}. u rejonu sela Bawica. poginuo je od dejstva kasetnih bombi NATO-a. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}eri Milena i Mirjana. Vojnik u rezervi Dragan Veqkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Prokupqu. na putu izme|u sela Ra{tane i Studen~ane. 7. pe{adijskoj bazi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Suva Reka. Kao vojnik u rezervi. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}eri Marina i Maja i porodica Veli~kovi}. obavqao je du`nost kuvara u 201. Vojnik VJ u rezervi Bo`idar Veqkovi} je ro|en 30.V S p o m e n -kk w i g a VELI^KOVI] Tomislava GORAN VEQKOVI] Aleksandra BO@IDAR JUNACI OT AX BINE 108 VEQKOVI] Qubodraga DRAGAN Major policije Goran Veli~kovi} je ro|en 15. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Vojnik VJ u rezervi Dragan Veqkovi} je ro|en 22. U stroj za odbranu otaxbine stupio je kao vojnik u rezervi u sastavu 37. u selu Kova~i. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. kada je poginuo vojnik Goran Vere`an. Kao dobrovoqac javio se u 125. februara 1970. maja 1999. u Pan~evu. Uspomenu na lik mladog borca ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. novembra 1978. maja 1999. smrtonosne bombe pogodile su i borbeni razme{taj protivpo`arne jedinice Gardijske brigade. februara 1972. Vojnik VJ Goran Vere`an je ro|en 24. op{tina Blace. Vojnik VJ u rezervi.109 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V VEQKOVI] Novice VLADAN VERE@AN Vladimira GORAN VESELI] Branka ZORAN Mla|i vodnik policije Vladan Veqkovi} je ro|en 15. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. kod mesta zvanog „Partizanski put”. u rejonu sela Ko{are. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost protivpo`arca i bio je na slu`bi u Gardijskoj brigadi. raspore|enu na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. \akovica. Bio je policajac u Stanici Pograni~ne policije Vrbnica. . U borbi protiv albanskih terorista poginuo je 19. juna 1999. dobrovoqac Zoran Veseli} je ro|en 12. op{tina Uro{evac. u selu Me|uhana. Zoran Veseli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanu brigadu. Prilikom dejstava avijacije NATO-a u u`em rejonu Beograda. Poginulog Vladana pamti}e sin Nikola i porodica Veqkovi}. u Sremskoj Mitrovici. na du`nost strelca. 7. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. 20.

na du`nost voza~a na radarskoj stanici. u Aleksandrovcu. op{tina Srbica. februara 1976. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. a kao vojni obveznik. marta 1968. samohodnog raketnog puka PVO.V S p o m e n -kk w i g a VE^EVI] Stanimira DEJAN JUNACI OT AX BINE 110 VILIMONOVI] Bo`idara SRE]KO Uspomenu na Sre}ka Vilimonovi}a ~uva}e wegovi sinovi Vojislav i Vladimir i porodica Vilimonovi}. Vojnik VJ u rezervi Zoran Virjevi} je ro|en 7. u Kragujevcu. op{tina Vladimirci. juna 1999. op{tina Prizren. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Vu~evi}. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Debrc. VIRJEVI] Jeremije ZORAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ve~evi} je ro|en 22. 2. Poginuo je 1. Dejan Ve~evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rodnom gradu slu`io je vojni rok. motorizovane brigade i hrabro se borio protiv albanskih terorista. Bolni~ar Sre}ko Vilimonovi} je smrtno stradao. 14. Kao vojni obveznik stupio je u stroj 549. juna 1999. aprila 1999. dobrovoqac Sre}ko Vilimonovi} je ro|en 14. stupio je u stroj 310. u Prizrenu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. voza~ Zoran Virjevi} na{ao se sa svojim vozilom na meti avijacije NATO-a i zadobio smrtonosne rane. januara 1965. U 7. ali sre}a u jednom trenutku nije bila naklowena Sre}ku – vozilo u kojem je hitao na jo{ jedan zadatak je. na poziv za odbranu otaxbine. Nakon zavr{etka sredwe {kole. Vojnik VJ u rezervi. naletelo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Trnavce. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost bolni~ara. Mnogim svojim ratnim drugovima spasio je `ivot. .

aprila 1999. Uspomenu na poginulog @eqka Vitasa sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. VITKOVI] Vlada NENAD brane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1968. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Pripadnik rezervnog sastava policije @eqko Vitas je ro|en 26. op{tina Podujevo. \akovica. kod sela Ka~ikol. aprila 1994. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 14. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999. Uspomenu na Zorana Virjevi}a ~uva}e wegova porodica u Kragujevcu. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.111 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. VITAS Petra @EQKO VOJVODI] Milorada DANILO Mla|i vodnik policije Nenad Vitkovi} je ro|en 19. maja 1973. jula 1973. 19. godine. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Poginuo je 2. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u Kosovskoj Mitrovici. na Karauli „Ko{are”. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. u Pe}i. u Zadru. . motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ Danilo Vojvodi} je ro|en 9. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Zve~anu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se kao vojni obveznik strelac u sastavu 125.

u rejonu sela Streoce. Danilo i Darko i porodica Vuja~i}. juna 1999. Mjeki} Mahali. U jedinici je obavqao du`nost strelca. 21. Vojnik VJ u rezervi. Devet meseci borio se kao dobrovoqac za Republiku Srpsku Krajinu. Igor i Ilija i porodica Vojinovi}. javio se i u 37. op{tina Kosovo Poqe. Kao vojni obveznik obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u sastavu 115. Vu~itrn. Uspomenu na lik Marka Vuja~i}a ~uva}e wegov . u Pri{tini. u rejonu sela Galica. Vojnik VJ u rezervi Marko Vuja~i} je ro|en 2. Pan~evo. 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. gde je zavr{io sredwu ekonomsku {kolu. Uspomenu na poginulog branioca otaxbine Miroslava Vojinovi}a ~uva}e wegovi sinovi Ivan. za odbranu Kosova i Metohije borio se na du`nosti strelca u sastavu 54. Kao vojni obveznik. u~estvuju}i i u Vukovarskoj operaciji. januara 1954. 6. motorizovanu brigadu da brani Kosovo i Metohiju. marta 1962. vojnoteritorijalnog odreda. VUJA^I] @ivka MARKO Vojnik VJ u rezervi Miroslav Vojinovi} je ro|en 10. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. vojno-teritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. maja 1999. Kao dobrovoqac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Grabovac. novembra 1966. u Zmajevu. aprila 1999.V S p o m e n -kk w i g a VOJINOVI] Vojina MIROSLAV VUJA^I] \oke VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 112 Uspomenu na lik Vladimira Vuja~i}a ~uva}e wegovi sinovi Dragan. dobrovoqac Vladimir Vuja~i} je ro|en 11. op{tina Vu~itrn. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u selu Prilu`je.

Zavr{io je podoficirsku {kolu veze u Kraqevu i najve}i deo svoje karijere proveo na tehni~kom odr`avawu sredstava veze. juna 1985. Radio je kao policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. pogo|en gelerom bombe u predelu ki~me. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. avgusta 1959. urgentno preba~en na VMA. gde je zavr{io sredwu {kolu. op{tina De~ani. u selu Crnobreg. marta 1999. k}eri Sne`ana i Aleksandra. op{tina Vojnik VJ u rezervi Zoran Vukadinovi} je ro|en 4. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.113 JUNACI OTAXBINE vala avijacija NATO-a u bri{u}em letu. godine. radio na uspostavqawu naru{enog sistema radio-relejnih veza u rejonu Stra`evice (Rakovica). . Zastavnik Vujovi} je 27. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. Uspomenu na poginulog Miomira ~uva}e sinovi Bo`a i Stefan i porodica Vujo{evi}. marta 1999. U~estvovao je u borbenim dejstvima za odbranu Republike Srpske. op{tina Sisak. u selu Crveni Bok. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. aprila 1972. VUJOVI] Sime VLADIMIR De~ani. u selu Po`are. ali nije dobio bitku za `ivot. te porodica Vujovi}. u Kur{umliji. Hrabri podoficir je. k}eri Miwa i Awa. godine. VUJO[EVI] Radisava MIOMIR Zastavnik prve klase VJ Vladimir Vujovi} je ro|en 16. te porodica Vuja~i}. januara 1952. Uspomenu na lik Vladimira Vujovi}a ~uva}e wegov sin Vawa. kada je iznenada na taj sistem dejstvo- VUKADINOVI] Stojana ZORAN Vodnik policije Miomir Vujo{evi} je ro|en 27. S p o m e n -k w i g a k V sin Bo{ko. Preminuo je 28.

oklopnoj brigadi. Podujevo. Uspomenu na borca iz Kur{umlije ~uva}e wegova porodica. Poginuo je tako {to je 13. U 211. od dejstva avijacije NATO-a. godine u Kraqevu. Uspomenu na vojni~ki i patriotski lik Bobana Vukovi}a ~uva}e wegov sin Petar i porodica Vukovi}. op{tina Podujevo. pe{adijske brigade. marta 1979. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbenog zadatka. koja je imala borbeni raspored na Kosovu i Me- Vojnik VJ u rezervi Boban Vukovi} je ro|en 30. Uspomenu na lik mladog vojnika iz Kraqeva ~uva}e porodica Vukovi}. Zoran Vukadinovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ra{ka. septembra 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti poslu`ioca minobaca~a 82 mm. obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. Poginuo je 1. na motorno vozilo u kojem se prevozio vojnik Vukovi} albanski teroristi su otvorili vatru iz streqa~kog oru`ja. .V S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. maja 1999. u rejonu sela Lu`ane. Tom prilikom je vojnik Boban smrtno pogo|en. 114 VUKOVI] Du{ana ALEKSANDAR VUKOVI] Petra BOBAN Kao vojni obveznik borio se u sastavu 37. pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste pri preuzimawu hrane za svoje drugove u rejonu Kisele Bawe. motorizovane brigade. na du`nosti strelca. Vojnik VJ Aleksandar Vukovi} je ro|en 3. Bilo je to u rejonu sela Liko{an. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE tohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Baqevac. maja 1999. 12.

Kristina i Katarina i porodica Vukoti}.115 JUNACI VUKOVI] Puni{e RANKO OTAXBINE dog pripadnika Vojne policije ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je {kolu rezervnih oficira. VUKSANOVI] Imera BOBEK Vojnik VJ Ranko Vukovi} je ro|en 24. vojnoteritorijalnom odredu Suve Reke. aprila 1978. aprila 1999. op{tina Pri{tina. op{tina Suva Reka. Vojnik Vukovi} je poginuo tako {to je 31. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1954. bataqona Vojne policije na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Aleksandra. u selu Sopina. Zavr{io je sredwu {kolu. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. godine. Vojni rok je slu`io u sastavu 52. Uspomenu na lik mla- Pripadnik rezervnog sastava policije Mileta Vukoti} je ro|en 29. godine. na du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja specijalne namene. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 17. u selu Bistrica. Na Kosovu i Metohiji borio se protiv agresora i albanskih terorista. motorno vozilo kojim se prevozio nagazilo na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili kod sela Orlate. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odRezervni kapetan VJ Bobek Vuksanovi} je ro|en 10. u borbi protiv albanskih terorista. 13. maja 1999. u okviru Pri{tinskog korpusa. u Bijelom Poqu. obavqaju}i du`nost na~elnika intendantske slu`be u 70. januara 1970. u Suvoj Reci. op{tina Glogovac. S p o m e n -k w i g a k V VUKOTI] Milo{a MILETA brane i bezbednosti prvog stepena.

u rejonu Karaule „Ko{are”. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 30. jula 1977. jula 1998. u rejonu Orahovca. JUNACI OT AX BINE drag. godine. aprila 1999. Vojni rok je slu`io u sastavu 125. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. @estoko i odlu~no se suprotstaviv{i albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e wegovo dvoje dece i porodica Vuliki}. Uspomenu na lik rezervnog vodnika Nenada Vuleti}a ~uva}e sin Mio- . godine. 13. op{tina Pe}. oklopne brigade. Poginuo 3. Uspomenu na lik poginulog borca ~uva}e porodica Vu~eq. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vuliki} je ro|en 9. te porodica Vuksanovi}. Vojnik Naser Vu~eq je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Ankica i porodica Vuleti}. Vladimir i Ivan. u Pe}i. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1999. 116 VU^EQ Alije NASER VULIKI] Ilije NEBOJ[A VULETI] Danila NENAD Vojnik VJ Naser Vu~eq je ro|en 16. Rezervni vodnik VJ Nenad Vuleti} je ro|en 24. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 252. Uspomenu na kapetana Vuksanovi}a ~uva}e wegovi sinovi Dejan.V S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. poginuo je 19. \akovica. u Leskovcu. maja 1999. u selu Dragobiqe. aprila 1960. motorizovane brigade. marta 1958. na du`nosti vojnika strelca. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. u Kosovskoj Mitrovici.

Poginuo je 12. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. Obavqao je borbene zadatke otkrivawa i pra}ewa agresorskih letelica sa osmatra~kim radarom.117 JUNACI VU^INI] Qubinka RADOJE OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GAVRILOVI] Slavka ZORAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanog bataqona. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. GAJI] Ilije GORAN Poru~nik policije Radoje Vu~ini} je ro|en 1. motorizovane brigade. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e porodica Gavrilovi}. a posebno sin Aleksandar i k}i Ana. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Zavr{io je Pravni fakultet u Beogradu. 27. Bio je na du`nosti zamenika komandanta 3. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Goran Gaji} je ro|en 12. u Kosovskoj Mitrovici. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. novembra 1964. septembra 1965. a na Kosovu i Metohiji se kao rezervni poru~nik VJ borio u sastavu 37. Rezervni poru~nik VJ Zoran Gavrilovi} je ro|en 13. Od vojnih {kola je zavr{io [kolu rezervnih oficira. godine nala- . U Vojsci je bio operater na osmatra~kom radaru P-15 u komandnoj bateriji 250. januara 1991. Wegova jedinica se 18. Gavrilovi} je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede. smer pe{adija. godine. aprila 1999. Na motorno vozilo u kojem se Zoran nalazio pucali su albanski teroristi iz streqa~kog oru`ja. u Kraqevu. u Beogradu. Uspomenu na poginulog Radoja sa~uva}e k}eri An|ela i Andrijana i porodica Vu~ini}. u rejonu sela Liko{an prilikom izvo|ewa borbenog zadatka. januara 1971. raketne brigade PVO. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Srbica. u Srbici.

u Beogradu. januara 1992. marta 1999. 26. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. godine. pe{adijske brigade. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. Pri{tina. op{tina Zemun.G S p o m e n -kk w i g a zila u rejonu sela Petrov~i}. op{tina Ub. Vojni rok je slu`io u 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 18. op{tina Srbica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista u selu Lukare. Usmrtio ga je direktan pogodak u kabinu radara. sina Vladice i porodice Gaji}. Rezervni vodnik prve klase VJ Vukadin Gaji} je ro|en 31. Uspomenu na poginulog Dragivoja sa~uva}e k}eri Nata{a i Ivana i porodica Gaji}. Bio je na du`nosti ~etnog stare{ine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. GAJI] Radivoja VUKADIN GA[PARI] Branka SLOBODAN Vodnik policije Dragivoje Gaji} je ro|en 5. Poginuo je te no}i od dejstva neprijateqske avijacije. u selu Zvizdar. marta 1999. decembra 1953. Wegov lik }e uvek ostati u mislima k}eri Gordane. 118 GAJI] Miodraga DRAGIVOJE Od prvih dana agresije snaga NATO-a na SRJ. motorizova- . Lik poginulog vojnika Gorana u srcu }e zauvek nositi wegova porodica. u selu Rzale. ta~nije od 30. u Prokupqu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. borio se u sastavu 354. Vojnik VJ Slobodan Ga{pari} je ro|en 23. februara 1980. maja 1999. aprila 1967. godine.

marta 1968. 7. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji kao vojnik u rezervi u sastavu in`iwe- Stariji vodnik prve klase VJ Miodrag Gladi{ev je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Podujevo. u Kikindi. motorizovane brigade kao pionir. u selu Duz. bio na du`nosti strelca u Vojnik VJ u rezervi Milivoje Glav~i} je ro|en 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1960. Uspomenu na poginulog Milivoja sa~uva}e k}eri Slavica. Radica i Ru`ica. bio vlasnik auto-mehani~arske radwe „Gvozda”. 26. marta 1999. Zavr{io je Sred- . Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. kao vojnik u rezervi. u rejonu sela Prelovac. GVOZDENOVI] Aleksandra ZORAN GLAV^I] Stojka MILIVOJE rijskog bataqona 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Srbica. 22. da bi potom.119 JUNACI OTAXBINE 354. Zoran je od 7. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. u Jo{ani~koj Bawi. Albanski teroristi su pucali na vozilo kojim se Milivoje prevozio i usmrtili ga. S p o m e n -k w i g a k G noj brigadi i bio je na du`nosti izvi|a~a u artiqeriji. avgusta 1958. pe{adijskoj brigadi. maja 1999. u selu Landovica kod Prizrena. GLADI[EV Lazara MIODRAG Vojnik VJ u rezervi Zoran Gvozdenovi} je ro|en 8. Zavr{io je sredwu {kolu. k}i Natalija i porodica Gvozdenovi}. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Nikola. u Kur{umliji. te porodica Glav~i}. maja 1999. marta 1999. kao auto-limar.

Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. februara 1999. jula 1981. motorizovanoj brigadi je od 15. U vojnoj slu`bi je od 20. u [apcu. marta 1998. marta 1999. Dobrivoje je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. na Odeqewu za neurohirurgiju. Zavr{io je Gra|evinsku {kolu. usled dejstva neprijateqeve avijacije.G S p o m e n -kk w i g a wu vojnu {kolu. k}eri Sowa i Vesna. Uspomenu na tog poginulog borca ~uva}e sinovi Sa{a i Darko. u rejonu Orahovca. decembra 1977. @eqko Gligori} je ro|en 30. maja 1999. smer pe{adija. kerami~ar- Potpukovnik VJ Milorad Gli{i} je ro|en 3. 30. Pred po~etak agresije bio je jedan od referenata u 354. 24. marta 1999. januara 1955. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. godine. @eqko je te{ko povre|en u borbi s albanskim teroristima. u selu Re~ica kod Bojnika. Za- . pe{adijskoj brigadi. 30. 120 GLIGORIJEVI] Stanislava DOBRIVOJE GLIGORI] Bo`idara @EQKO ski smer. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Novake kod Prizrena. JUNACI OT AX BINE Borac minobaca~lija u 549. Pamti}e ga i wegovog lika se uvek se}ati k}i Dijana i wegova porodica. motorizovanoj brigadi na du`nosti poslu`ioca tenka T-55. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 19. GLI[I] Sibina MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Dobrivoje Gligorijevi} je ro|en 23. u selu Planeja kod Prizrena. Preminuo je sutradan u Medicinskom centru Ni{. i bio je u 549. Poginuo je u Kur{umliji prvog dana agresije NATO-a. Mladog vojnika }e se s qubavqu se}ati wegova porodica. te porodica Gligorijevi}. maja 1954.

u Kraqevu. u rejonu sela Moli}. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi kao vojnik strelac. Milorad Gli{i} je poginuo 8. u rejonu sela Ko{are. decembra 1976.121 JUNACI OTAXBINE Poginuo je prilikom minobaca~kog napada albanskih terorista na vatreni polo`aj. gde je obavqao du`nost zamenika komandanta 52. aprila 1965. smer veze. 19. k}i Aleksandra i wegova porodica. aprila 1999. \akovica. Nenad je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 12. motorizovanoj brigadi. op{tina Uro{evac. Vojni rok je slu`io u 125. jula 1965. GOCI] Novice GORAN GOBEQI] Radeta VLADAN GOLUBOVI] @arka NENAD Vojnik VJ u rezervi Goran Goci} je ro|en 20. Na Kosmetu se borio u 125. a oru|e mu je „strela-2M”. k}i Jovana i porodica. U~esnik je rata na prostoru Republike Srpske Krajine. Vladan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. u Ni{u. maja 1999. maja 1999. u rejonu Starog Sela. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milo{. 16. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ bio je izvi|a~ u 2. aprila 1999. Nikad ga ne}e zaboraviti wegova porodica. Uvek }e ga u srcu ~uvati sin Predrag. Nenad Golubovi} je ro|en 5. sta. \akovica. a agresija ga je zatekla na Kosovu i Metohiji. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . S p o m e n -k w i g a k G vr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. pe{adijskoj brigadi. Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Vladan Gobeqi} je ro|en 18. bataqona veze. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. na putu Pri{tina – Medve|a. Bio je strelac protivavionac.

JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a. 8. GRUBOR Bore SINI[A GRUJI] Gvozdena RANKO Vojnik VJ u rezervi. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. poginuo odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. u Zrewaninu. u rejonu Kosova Poqa. Zavr{io je {kolu za ma{inbravare. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 125. u rejonu sela Junik kod Pe}i. @iveo je sa porodicom u Beogradu. u selu Orlane. u selu Korita. maja 1999. aprila 1999. Borio se na Kosovu i Metohiji kao strelac u 125. dobrovoqac \uro Gredeqevi} je ro|en 29. \uro je. 122 GREDEQEVI] Rade \URO Vojnik Sini{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. te porodica Goci}. avgusta 1978. te porodica Gredeqevi}. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. . kod Lipika u Hrvatskoj. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 21. 8.G S p o m e n -kk w i g a Wegov lik pamti}e k}eri Jelena. juna 1958. aprila 1999. javio se kao dobrovoqac u redove VJ. Vojnik VJ u rezervi Ranko Gruji} je ro|en 24. Mladog Grubora nosi}e zauvek u srcu wegova porodica. Poginulog borca pamti}e k}eri Vesna i Du{ica. De~ani. Bio je na du`nosti voza~a motornog vozila u izvi|a~koj ~eti 15. oklopne brigade. motorizovanoj brigadi. u Brestoviku kod Pe}i. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ Sini{a Grubor je ro|en 11. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. 16. Maja i Milica. aprila 1935. juna 1998.

u Kosovskoj Mitrovici. k}i Olivera i porodica Gruji}. Vu~itrn. 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Podujevo. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. 18. Vojnik VJ u rezervi @ivota Gruji} je ro|en 10. vojnoteritorijalnom odredu. Milan je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sanela i porodica Gruji}.123 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GRUJI] Dragoquba DRAGAN GRUJI] Nikole MILAN GRUJI] Stanoja @IVOTA Vodnik policije Dragan Gruji} je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Milan Gruji} je ro|en 28. pozadinske baze. bio je voza~ u 180. maja 1999. u selu Babotinac kod Prokupqa. Tokom agresije NATO-a. u Golubiwu. poginuo prilikom raketirawa autobusa u selu Lu`ane. kao vojnik rezervista. . @ivota je. aprila 1999. u ataru sela Lapu{nik. 1. Uspomenu na vojnika Gruji}a ~uva}e wegova porodica. septembra 1956. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1964. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na lik @ivote Gruji}a ~uva}e sin Du{an. op{tina Glogovac. decembra 1981. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. godine. u selu Nedakovac. oktobra 1962. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. aprila 1999. Na Kosovu i Metohiji je tokom agresije NATO-a obavqao je du`nost kuvara u intendantskom bataqonu 202.

vazduhoplovne baze. op{tina Lipqan. Poginuo je prilikom dejstava neprijateqeve avijacije. u selu Gora`devac kod Pe}i. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. Lik mladog vojnika u srcu }e nositi wegova porodica. maja 1999. Stariji vodnik VJ Stariji vodnik Zoran Guxi} je ro|en 17. Poginuo je prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. vazduhoplovne baze bio je u sastavu ekipe iz Komande RV i PVO koja je kontrolisala ubojna sredstva. maja 1999.G S p o m e n -kk w i g a GUBERINI] ^edomira MIODRAG GUCUWA Krstivoja MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 124 GUXI] Tomislava ZORAN Vojnik VJ u rezervi Miodrag Guberini} je ro|en 25. u rejonu Radowi~kog jezera kod \akovice. u rejonu Savine Vode kod Pe}i. Zoran je poginuo 14. u Somboru. 26. novembra 1978. godine kurs za mla|e oficire po ugovoru u [kolskom centru RV i PVO u Rajlovcu. oktobra 1968. lake pe{adijske brigade. Vojnik VJ Miroslav Gucuwa je ro|en 25. kada se sa ~lanovima ekipe nalazio u skladi{tu. ma{inski smer. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. Pre po~etka rata bio je rukovalac u skladi{tu za ubojna sredstva 492. 3. oktobra 1962. Kao vojnik je bio na du`nosti ni{anxije na protivavionskom topu 20/3 BOV-3. . Tokom agresije borio se kao strelac 58. u selu Dobrotin. u Lipqanu i 1987. Se}a}e ga se k}i Qiqana i porodica Guberini}. Kao predstavnik 492. na Aerodromu „Slatina” kod Pri{tine. obavqaju}i borbeni zadatak. Na Kosmetu se borio kao poslu`ilac na protivavionskom topu u 52. aprila 1999. Tokom kontrole.

poginuo prilikom napada albanskih terorista na motorno vozilo kojim se prevozio u rejonu sela Ho~a Zagradska kod Prizrena. u 549. u Pe}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.125 JUNACI OTAXBINE zovanu brigadu i bio na du`nosti mitraqesca. marta 1965. Ranko je poginuo 3. 20. Usmrtili su ga geleri bombi avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Sijarina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U gra|anstvu je bio KV voza~. Po~etkom agresije NATO-a mobilisan je u 58. Pe}. laku pe{adijsku brigadu. S p o m e n -k w i g a k D usledio je napad avijacije NATO-a. dobrovoqac \oko Deqa je ro|en 2. k}i Jelena i porodica Daci} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. marta 1962. maja 1956. maja 1999. DACI] Radoja MIODRAG DEDI] Branislava RANKO DEQA Nikole \OKO Vojnik VJ u rezervi Miodrag Daci} je ro|en 8. op{tina Medve|a. marta 1999. Sinovi Nikola i Petar i porodica Dedi} pamti}e poginulog borca. motori- Vojnik VJ u rezervi Ranko Dedi} je ro|en 6. Miodrag je. Zorana Guyi}a pamti}e wegovi najmiliji. aprila 1999. Nakon detonacija. kao strelac. u Kninu. eksplodirala je bomba u wegovoj neposrednoj blizini. Ta eksplozija je usmrtila starijeg vodnika Guxi}a. Mobilisan je 3. na borbenom polo`aju jedinice u rejonu Savinih Voda. rektor u „Alfakomercu” i „Pelikanu”. prvi je iza{ao iz skladi{ta i dok je pretr~avao do zaklona. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na Saveznu Republi- . Sinovi Jovan i Radoje. posebno sinovi Uro{ i Marko i k}i Jovana. Zavr{io je gimnaziju u rodnom gradu i bio je uspe{an di- Vojnik VJ u rezervi.

Vojni rok je slu`io u 37. u selu Biqanovac kod Ra{ke. motorizovanoj brigadi. DEN^I] Ratka MILE DESPI] Dragoquba MILOMIR DILPARI] Milana ZORAN Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Mile Den~i} je ro|en 27. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Wegov lik osta}e u srcu i pam}ewu wegove porodice. kada je neprijateqeva avijacija dejstvovala na vozilo kojim su prevo`eni pripadnici Vojnik VJ u rezervi Zoran Dilpari} je ro|en 23. obavqaju}i vojni~ki zadatak. Odlikovan je Ordenom . Milomir Despi} je ro|en 7. Poginuo je 8. juna 1967. motorizovane brigade. motorizovani bataqon 37. u selu Jela{nica. Sinovi Milo{ i Marko i porodica Den~i} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. U 549. maja 1999. Vojnik Milomir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1979. javio se kao dobrovoqac i bio raspore|en u 125. u rejonu sela Liko{an. Zoran je poginuo 12. Bio je izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti. op{tina De~ani. oktobra 1971. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. motorizovanu brigadu mobilisan je 3. motorizovanu brigadu. Glogovac. JUNACI OT AX BINE Den~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Krupwu. op{tina Leskovac. u rejonu Guri Gat. 126 jedinice. kao izvi|a~ atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane. aprila 1999. juna 1999. juna 1999. kada su na vozilo kojim je upravqao pucali albanski teroristi. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. Poginuo je 10. Porodica Deqa nosi}e uspomenu na poginulog branioca otaxbine. Bio je mobilisan kao voza~ u 3. aprila 1999.D S p o m e n -kk w i g a ku Jugoslaviju. 1.

od protivtenkovske mine u selu [utica. oktobra 1963. 28. DIMITRIJEVI] Bratimira SLAVI[A DIMITRIJEVI] Vuka{ina SLAVI[A DIMITRIJEVI] Nikole SA[A Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 11. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vitina. Porodica poginulog vojnika sa~uva}e uspomenu na wega. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti pr- Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 24. maja 1999. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Tokom agresije bio je mobilisan u Komandu Vojnog okruga Pri{tina. te porodica Dimitrijevi}. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. mobilisan je 3. aprila u 549. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Stefan i Vladimir. Zapamti}e ga sin Milo{. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Slavi{a je poginuo 25. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATOa. Zavr{io je ~etvrti stepen ma{inske {kole i radio u preduze}u „Ciglana” iz Bojnika. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kada je po~eo rat. S p o m e n -k w i g a k D za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mla|i vodnik policije Sa{a Dimitrijevi} je ro|en 14. maja 1999. motorizovanu brigadu. marta 1966. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. u Vitini. maja 1975.127 JUNACI OTAXBINE vog stepena. k}i Milica i porodica. u selu Liva|e kod Lipqana. u rejonu sela Posli{te kod Prizrena. 14. Kao desetar. raspore|en je na du`nost komandira minobaca~kog odeqewa MB-60 mm. godine. op{tina Glogovac. u selu Savinac kod Bojnika.

op{tina Uro{evac. pe{adijske ~ete. u selu Krivenik. u ataru sela Jezerce. vojnoteritorijalni odred Vojnog odseka Pri{tina i postavqen na du`nost zamenika komandira 2. Rezervni poru~nik VJ Goran Dimi} je ro|en 15. maja 1999. Lik mladog vojnika pamti}e wegova porodica. op{tina Ka~anik. Porodica Dimi} }e ga se uvek se}ati. godine. u Ni{u. u selu Zaskok. aprila 1999. Vozilo u kojem se nalazio naletelo je na postavqenu protivtenkovsku minu. u Crvenki. januara 1969. maja 1974. op{tina Uro{evac. JUNACI OT AX BINE kada je na motorno vozilo u kojem se nalazio dejstvovala neprijateqeva avijacija. smer atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana. na prevoju Volujak kod \akovice. Na Kosovu i Metohiji je bio raspore|en na du`nost strelca u ~eti Vojne policije specijalne namene 52.D S p o m e n -kk w i g a aprila 1999. Vojni rok je slu`io od 22. 128 DIMITRI] Milete BORISLAV DIMI] Mirka GORAN kada je po~ela agresija snaga NATO-a na SRJ mobilisan je u 64. Istog dana Vojnik VJ u rezervi Dejan Dini} je ro|en 20. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Sa{u sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je 31. Borislav je poginuo 14. DINI] Jovana DEJAN Vojnik VJ Borislav Dimitri} je ro|en 22. decembra 1978. juna 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqona Vojne policije. Tokom agresije NATO-a mo- . Zavr{io je Medicinski fakultet i odbranio magistarski rad. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

godine. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Petrovcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. S p o m e n -k w i g a k D bilisan je u 559. op{tina Glogovac. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Miladin Doganxi} je ro|en 29. septembra 1987. Mobilisan je 6. DINI] Miroquba @EQKO DOBRI] Aleksandra MILUTIN pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. jula 1960. motorizovanu brigadu. Uspomenu na poginulog Milutina sa~uva}e porodica. Vojni rok je slu`io od 24. Pri pretresu terena. automobiliski transportni bataqon kao voza~ teretnog motornog vozila. Poginuo je od dejstva albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila.129 JUNACI OTAXBINE Raka kod Ka~anika. maja 1999. aprila 1999. prili- . u rejonu sela Ka~ikol. Poginuo je od dejstva albanskih terorista. maja 1999. juna 1998. 3. aprila 1999. aprila 1978. oktobra 1965. Pe}. Doganxi} je te{ko rawen 11. op{tina Zubin Potok. mehanizovanoj brigadi. u selu Nekovac. u selu Surke. DOGANXI] Milo{a MILADIN Potporu~nik policije Vojnik VJ @eqko Dini} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Milutin Dobri} je ro|en 29. Wegov lik pamti}e porodica. op{tina Medve|a. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Oklace. kao strelac u 125. 1. Zavr{io je Vi{u {kolu za organizaciju rada. upao je u zasedu i nastradao hrabro se bore}i. godine. 25. Bio je poslu`ilac na haubici 122 mm u 243. Dejanov lik pamti}e porodica. godine.

novembra 1993. u Kraqevu. op{tina Suva Reka. op{tina Pqevqa. Na Kosmetu se borio u izvi|a~koj ~eStariji vodnik prve klase policije Milan Draga{ je ro|en 2. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Miodrag i Sreten. i porodica Dodi}. DODI] Save ZORAN DRAGAWAC Slobodana IVICA DRAGA[ Bo`e MILAN Vojnik VJ Ivica Dragawac je ro|en 19. Bio je raspore|en na du`nost ni{anxije na borbenom desantnom motornom vozilu. u selu Pe}ane. k}eri Milica i Ana. 24. maja 1999. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. Zavr{io je {kolu u~enika u privredi i kurs za policajce. oklopne brigade. godine. 8. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. septembra 1998. 130 ti 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Ivica je poginuo prilikom dejstva neprijateqevih aviona. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Predrag. Ra- . i 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Zoran Dodi} je ro|en 12. JUNACI OT AX BINE dio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. novembra 1958. Mladoga vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. k}i Verica i wegova porodica. aprila 1999. februara 1979. u selu Gliba~a. a povredama je podlegao u no}i izme|u 13. Podujevo. u rejonu sela Orlane. godine. maja te godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. u Vrawu. januara 1950.D S p o m e n -kk w i g a kom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are.

Kada je po~ela agresija NATO-a. u Kru{evcu. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. dobrovoqac Petar Duki} je ro|en 14. kod sela Kori{a u op{tini Prizren. maja 1999. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . maja Vojnik VJ u rezervi Dragan Drakulovi} je ro|en 25. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tawa. godine u selu Orlate. u rejonu Vojnik VJ u rezervi.131 JUNACI OTAXBINE sta iz sela Kaba{a. DROWAK Radeta BRANIMIR sela Vitak kod Srbice. decembra 1959. Poginuo je 12. Petar je stradao u borbi s albanskim teroristima. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. u selu Magura. vojnoteritorijalni odred iz Prizrena. u Prizrenu. prijavio se kao dobrovoqac i bio raspore|en za strelca u pozadinskom bataqonu 37. Poginuo je 4. pe{adijskoj brigadi. S p o m e n -k w i g a k D 1972. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dragan je mobilisan kao vojnik strelac u 108. k}eri Isidora i Roksanda i porodica. i bio na du`nosti zamenika komandanta bataqona u 7. maja 1999. Wegovog lika se}a}e se sin Stefan. februara 1943. DRAKULOVI] Radivoja DRAGAN DUKI] Bogdana PETAR Rezervni kapetan prve klase VJ Branimir Drowak je ro|en 6. decembra 1947. Poginulog kapetana prve klase uvek }e se se}ati sin Dragan i porodica. op{tina Glogovac. U redove Vojske Jugoslavije na podru~ju Kosova i Metohije mobilisan je tokom agresije. godine. maja 1999. op{tina Lipqan. 13. sin Goran i porodica Draga{. kao rezervni kapetan prve klase. motorizovane brigade. Branimir je poginuo od dejstva avijacije NATOa. 19. Bio je pomo}nik vo|e smene u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu.

U rejonu sela Po`ar kod De~ana albanski teroristi pogodili su tenk u kojem se nalazio vojnik Duwi}. u rejonu sela Veli} Mahala. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Ivica \eli}. januara 1969. \ELI] Krstomira IVICA Rezervni potporu~nik VJ \or|e Duwi} je ro|en 26. oklopnom bataqonu 125. Ra{o Duwi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mladi vojnik je poginuo 29. Glogovac. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. K}i Branka. \or|e je kao potporu~- Vojnik VJ Ra{o Duwi} je ro|en 7. u Skopqu. \or|e je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Orlate. u Beogradu. JUNACI OT AX BINE nik u rezervi obavqao du`nost komandira voda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 17. marta 1999. 132 DUWI] Milana \OR\E DUWI] Radovana RA[O godine. Vuji} Mahala. Dejstvom avijacije NATO-a pogo|eno je motorno vozilo u kojem se potporu~nik nalazio. prilikom obavqawa borbenog zadatka. 29. sin Nikola i porodica sa~uva}e uspomenu na wega. Bio je ni{anxija na tenku T-55 u 3. @iveo je u Ra{koj. Posle otpo~iwawa agresije NATO-a. mobilisan je u artiqerijskoraketni divizion PVO 37. januara 1965. Mladog vojnika }e se se}ati wegova porodica. . Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. maja 1979. u Prokupqu. motorizovane brigade. Wegovog `ivota i neizbrisivog lika se}a}e se porodica. Srbica. motorizovane brigade. marta 1998. pet dana posle otpo~iwawa agresije na SRJ. diplomirani in`iwer elektronike.D S p o m e n -kk w i g a 1999. ro|en je 2.

U Vojsci Jugoslavije. op{tina Gwilane. marta 1999. pe{adijskoj brigadi. od posledica dejstva avijacije NATO-a. u Leskovcu. maja Vojnik VJ Stanko \ilas je ro|en 23. Poginuo je od dejstava NATO-a. u rejonu Savine Vode. u Kur{umliji. aprila 1966. Bio je saobra}ajni policajac u 125. pe{adijske brigade i raspore|en na du`nost blagajnika. Osta}e u srcu i se}awu porodice \ilas. Pe}. Ivica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999.133 JUNACI OTAXBINE Stanko je preminuo od povreda zadobijenih od kasetnih bombi. S p o m e n -k w i g a k \ Uo~i agresije. Poginuo je 24. sin Milo{ i porodica \oki}. Poginuo je 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Za ispoqenu hrabrost odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \OKI] Zvonimira ZORAN \ILAS @arka STANKO \ORDUMOVI] Pavla BOJAN Vojnik VJ u rezervi Zoran \oki} je ro|en 25. na podru~ju Kosova i Metohije. 15. septembra 1998. Vojnik VJ Bojan \ordumovi} je ro|en 14. jula 1979. 26. decembra 1978. mobilisan je u Komandu 354. 3. maja 1999. obavqao je du`nost voza~a u 175. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati k}i Jelena. godine. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 21. kao vojni obveznik. Uspomenu na wega ~uva}e sin Ilija i porodica \eli}. u Beogradu. motorizovanoj brigadi. maja 1999. u 549. u Beogradu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. na podru~ju Kosova i Metohije. motorizovanoj brigadi. u rejonu sela Gorwa Budriga.

u Smederevu. u Miro{evcu. juna 1970. aprila 1977. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odBranislav \or|evi} je ro|en 20. Uspomenu na poginulog Milana ~uva}e porodica \or|evi}. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. jula 1989. 3. Pamti}e ga k}eri Marina i Kristina i porodica \or|evi}. Uspomenu na poginulog Bojana ~uva}e porodica \ordumovi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. \OR\EVI] @ivorada RADI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Milan \or|evi} je ro|en 11. op{tina Prizren. 134 \OR\EVI] Bo`idara MILAN \OR\EVI] Dragoquba BRANISLAV ri{a. Preminuo je 4. u 549. Poginuo je od posledica bombardovawa NATO-a. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1953. Prizren. na podru~ju Kosova i Metohije. godine. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3.\ S p o m e n -kk w i g a 1999. u Prizrenu. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. aprila iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. Zavr{io je Medicinski fakultet. godine. u selu KoMla|i vodnik prve klase policije Radi{a \or|evi} je ro|en 20. 2. op{tina Leskovac. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika izvi|a~a. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1988. maja 1999. u selu Qubi`da. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je zaposlen u Zdravstvenom centru u Leskovcu. u rejonu Karaule „Or}u{a”. godine.

\OR\EVI] Ilije MILORAD \OR\EVI] Qubi{e MALI[A \OR\EVI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 13. me{ovitoj artiqerijskoj brigadi. op{tina Glogovac. u selu Dobri Dub. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMali{a \or|evi} je ro|en 22. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ivana i Sne`ana i porodica \or|evi}. Uspomenu na poginulog Mali{u trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. jula 1979. . na podru~ju Kosova i Metohije. aprila 1999. op{tina Glogovac. u rejonu sela Bubovac. maja 1999. od eksplozije protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u selu Godance. na podru~ju Kosova i Metohije. maja 1999. bataqonu Vojne policije. koju su postavili albanski teroristi kod sela Komorane u op{tini Pri{tina. u selu Trstenik. op{tina Klina. januara 1968. Poginuo je 31. Poginuo je 25. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika strelca u 52. Na podru~ju Kosova i Metohije u~estvovao je u borbenim dejstvima u sastavu ratne jedinice Komande Vojnog okruga Pri{tina. u selu Stra`a. prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu. u Kwa`evcu. Uspomenu na poginulog Milorada ~uva}e sinovi Milo{ i Marko i porodica \or|evi}. maja 1999.135 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost telefoniste u 52. 1. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Kosovo Poqe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Gwilane. 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 12. februara 1952.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Vodice kod Prokupqa. aprila 1999. jula 1969. \akovica. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog za- Vodnik policije Boban \or|evi} je ro|en 22. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Jelena i porodica \or|evi}. jula 1977. 136 datka. juna 1992. u Prokupqu. JUNACI OT AX BINE lu Kraqane. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati sinovi Qubi{a i Mla|an. maja 1999. u rejonu sela Pono{evac.\ S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. op{tina \akovica. godine. in`iwerijskom puku. \OR\EVI] Milomira DRAGI] \OR\EVI] Milutina DRAGOQUB \OR\EVI] Miodraga BOBAN Vojnik VJ u rezervi Dragi} \or|evi} je ro|en 26. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. godine u Lebanu. motorizovanoj brigadi. . septembra 1957. Poginuo je 23. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije i obavqao du`nost mehani~ara za vozila u 192. dobrovoqac Dragoqub \or|evi} je ro|en 14. nai{av{i na mine albanskih terorista u se- Vojnik VJ u rezervi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 29. u 125. Uspomenu na poginulog Dragoquba trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. 2.

Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. godine. . marta 1967. u Uro{evcu. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Vitina. Rezervni kapetan VJ Mirko \or|evi} je ro|en 3. Uspomenu na poginulog Qubinka trajno }e ~uvati k}i Ivana. Ra{ka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira pe{adije. avgusta 1954. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. op{tina Suva Reka. maja 1999. Uspomenu na Sa{ka \or|evi}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. \OR\EVI] Mitra SA[KO \OR\EVI] Ratka QUBINKO \OR\EVI] Svetislava MIRKO Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sa{ko \or|evi} je ro|en 25. 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Re~ane. na du`nosti bolni~ara u 37. septembra 1975. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. sin Ivan i porodica \or|evi}. u selu Borovi}e. u selu Re{tane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. Suva Reka. godine u selu Bina~. jula 1999. kao rezervni oficir. obavqao je du`nost pomo}nika komandanta za pozadinu u 70. vojnoteritorijalnom odredu Suva Reka. Poginuo je 29. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Bujub Mahale. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata Qubinko \or|evi} je ro|en 4. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.137 JUNACI OTAXBINE unutra{wih poslova u Uro{evcu. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima.

na Kosovu i Metohiji. Poginuo je od posledica dejstava NATO-a. maja 1999. op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati sinovi Milan i Miodrag i porodica \or|evi}. Vojnik VJ Lazar \uki} je ro|en 17. u selu Dowi Vrbqani. decembra 1978. godine. Kqu~. op{tina Leposavi}. 16. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Vladimira trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. na du`nosti poslu`ioca na tenku. marta 1979.\ S p o m e n -kk w i g a 17. 138 maja 1999. op{tina Vu~itrn. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}i Tijana i porodica \orovi}. godine u Kru{evcu. 6. Suva Reka. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. u 15. u rejonu Gola ^uka. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik u 125. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. \akovica. Poginuo je od dejstava albanskih terorista. selo Dubnica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Le{ak. aprila 1999. u selu Likovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od . na podru~ju Kosova i Metohije. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik Vojske Jugoslavije. \OR\EVI] Tomislava VLADIMIR \OROVI] Aleksandra GORAN \UKI] Dragana LAZAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Vladimir \or|evi} je ro|en 27. avgusta 1967. oklopnoj brigadi. Odlikovan je Ordenom Goran \orovi} je ro|en 12. Bosna i Hercegovina. u selu Sapina. maja 1999. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Ko{are. Bio je zaposlen u IMT „Lola” u Le{ku. 11.

jula 1978. aprila 1999. op{tina De~ani. februara 1971. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor i Stevica. godine. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Za vreme profesionalne vojne slu`be u Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdu{noj odbrani uspe{no je zavr{io te~aje- . Poha|ao je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru. \URI] Velimira @IVOTA Vodnik prve klase policije Nedeqko \uki} je ro|en 9. Uspomenu na poginulog Lazara trajno }e ~uvati porodica \uki}. u rejonu sela Potpukovnik VJ @ivota \uri} je ro|en 19. 28. Kur{umlija. kao vojni obveznik odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj branilaca na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm.139 JUNACI OTAXBINE marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1963. te porodica \uki}. kod Aleksandrovca. u selu Gorwa Luka. u ]upriji. marta 1954. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. u selu Plo~a. S p o m e n -k w i g a k \ brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati sin Marko i porodica \uki}. 11. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. u Ba~kom Jarku. Vojnik VJ u rezervi Goran \uki} je ro|en 7. op{tina Temerin. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. \UKI] \ura|a NEDEQKO \UKI] Qubodraga Goran Merdare. pe{adijskoj brigadi. u 354.

u~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. pru`aju}i vazduhoplovnu podr{ku snagama Pri{tinskog korpusa. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. U toku agresije NATO-a na SRJ bio je komandant pilota 241. do druge polovine maja 1992. smer oklopno-mehanizovanih jedinica.\ S p o m e n -kk w i g a ve za nastavnika letewa i komandira eskadrile. avgusta 1960. \URI] Zorana DENIS Vojnik VJ Denis \uri} je ro|en 24. te porodica \uri}. poznate po imenu „Tigrovi”. . u Metkovi}u. Poginuo je 30. lova~ko-bombarderske eskadrile. marta 1999. Republika Hrvatska. vi{e puta je pohvaqivan i nagra|ivan. Za iskazanu hrabrost u borbi i uspe{no komandovawe jedinicama major \uri} je odlikovan Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. na putu [timqe – Prizren. koja je na prostoru Kosova i Metohije dejstvovala u sastavu oklopnog bataqona 453. Uspomenu na pilota elitne eskadrile na{e vojske trajno }e ~uvati sin Aleksandar i k}i Ana. marta 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ predvodio je tenkovsku ~etu T-55. poginuo je 25. lova~ko-bombarderskog avijacijskog puka. u rejonu sela Glogovac. Tokom profesionalne vojne slu`be obavqao je odgovorne du`nosti. Od septembra 1991. obu~avaju}i mnoge generacije tenkista. Predvode}i svoje „Tigrove”. za vreme osloba|awa sela Duqe od albanskih terorista. 98. Za rezultate koje je ostvario u~e}i mlade pilote toj ~asnoj profesiji. godine u Smederevu. januara 1971. JUNACI OT AX BINE 140 \URI] \ure ZORAN Potpukovnik VJ Zoran \uri} je ro|en 24. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Mladen i Milan i porodica \uri}. Posthumno je unapre|en u ~in potpukovnika. oklopne brigade.

Uspomenu na poginulog Aleksandra trajno }e ~uvati porodica \urovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u borbama s albanskim teroristima. u 549. Poginuo je 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1972. Za izuzetnu hrabrost ispoqenu u komandovawu jedinicom odlikovan je Ordenom za hrabrost. prilikom izvla~ewa povre|enih drugova. bataqonu Vojne policije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda na podru~ju Republike Srpske Krajine. motorizovanoj brigadi. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. u Podgorici. Prizren. maja 1999. u rejonu sela Dowe Morine. S p o m e n -k w i g a k E U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost vojnika bolni~ara. Uspomenu na poginulog Denisa trajno }e ~uvati porodica \uri}. na podru~ju Kosova i Metohije. u rejonu sela Orbu{a. u 125. mo- Razvodnik VJ u rezervi Mladen Egeri} je ro|en 17. na podru~ju Kosova i Metohije. \akovica. 6. u Kru{evcu. na podru~ju Kosova i Metohije. Slavko \urovi} je ro|en 20. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. Uspomenu na poginulog Slavka trajno }e ~uvati porodica \urovi}. februara 1978. torizovanoj brigadi.141 JUNACI OTAXBINE Obavqao je du`nost komandira voda u 5. u Prijepoqu Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. 17. U Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik rezer- . maja 1974. \UROVI] @ivka ALEKSANDAR \UROVI] Mihaila SLAVKO EGERI] Dragana MLADEN Vojnik VJ Poru~nik VJ Aleksandar \urovi} je ro|en 14. aprila 1999.

smer pe{adije. Poginuo je u toku napada snaga NATO-a. op{tina Prizren. u Zrewaninu. motorizovanoj brigadi. u op{tini Prizren. u rejonu Karaule „Vrbnica”. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 37. osmatra~ u 252. Uspomenu na poginulog vojnika Radoslava ~uva}e porodica Erac. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u 549. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 5. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Unapre|en je u ~in razvodnika. maja 1999. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nom bataqonu. u selu Brezovik. januara 1978. kod U{}a. JUNACI OT AX BINE Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog ~uva}e k}eri Aleksandra i Dragica i porodica Erdeqan. 30. op{tina Kraqevo. juna 1999. ERAC Rodoquba RADOSLAV ERDOGLIJA Dragoquba NENAD Stariji vodnik prve klase VJ Savo Erdeqan je ro|en 6. . u selu Lozno. 31. motorizovanoj brigadi. maja 1999. Uspomenu na poginulog Mladena trajno }e ~uvati porodica Egeri}.E S p o m e n -kk w i g a vnog sastava. na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je od dejstva mina albanskih terorista. oklopnoj brigadi. januara 1976. u rejonu sela Grabnik. 2. u rejonu sela Planeja. u Sarajevu. 142 ERDEQAN Milutina SAVO Poginuo je od dejstva albanskih terorista. marta 1961. Vojnik VJ u rezervi Nenad Erdoglija je ro|en 23. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika kuvara u 55. u rejonu Vojnik VJ Radoslav Erac je ro|en 22. Klina.

Uspomenu na poginulog Nenada trajno }e ~uvati porodica Erdoglija. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . op{tina Kraqevo. septembra 1969. oklopnoj brigadi. op{tina Vu~itrn. oktobra 1998. ER^EVI] Borivoja QUBIVOJE @IVI] Du{ana MOM^ILO slova Republike Srbije 28. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Mla|i vodnik policije Mom~ilo @ivi} je ro|en 18. 29. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika osmatra~a (plan{etar) u 252. 30. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Goran i Stefan. op{tina Vu~itrn. marta 1999. maja 1999.143 JUNACI OTAXBINE Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi. u Ubu. u selu Samodre`a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @IVKOVI] Krste QUBIVOJE Vojnik VJ u rezervi Qubivoje Er~evi} je ro|en 8. op{tina Glogovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poMla|i vodnik policije Qubivoje @ivkovi} je ro|en 16. S p o m e n -k w i g a k @ tunela Dobrostan. selo Bawica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u rejonu sela Miru{a. u selu Samodre`a. Uspomenu na poginulog Qubivoja trajno }e ~uvati porodica Er~evi}. Orahovac. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. u selu Adrani. juna 1977. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. jula 1963. k}i Danijela i porodica @ivi}.

u selu Prisjan. godine. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. februara 1973. januara 1968. op{tina Srbica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. jula 1960. aprila 1999. 144 Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. 8. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. specijalne brigade na podru~ju Kosova i Metohije. aprila 1999. op{tina Pirot. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u bataqonu Vojne policije za protivteroristi~ka dejstva 72. godine. Uspomenu na poginulog Qubivoja sa~uva}e k}i Kristina i porodica @ivkovi}. u selu Pagaru{a. juna 1997. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. u selu Pavqe. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica @ivkovi}. u Prokupqu. op{tina Orahovac. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~koj ~eti 37. 26. u selu Rzale. u rejonu sela Gorwe Obriwe. 8. jula 1981. Bio je policajac u Policijskoj Mirko @ivkovi} je ro|en 20.@ S p o m e n -kk w i g a 19. JUNACI OT AX BINE stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. @IVKOVI] Milovana DRAGAN @IVKOVI] Milomira MIRKO @IVKOVI] Milorada IVAN Stariji vodnik VJ Vodnik prve klase policije Dragan @ivkovi} je ro|en 29. . marta 1999. Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}eri Aleksandra i Miqana i porodica @ivkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. smer veze. Vodnik VJ po ugovoru Ivan @ivkovi} je ro|en 7. op{tina Novi Pazar. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

izme|u Prizrena i \akovice. oklopne brigade. @IVKOVI] Miroslava DRAGAN @IVKOVI] Nedeqka GORAN @IVOJINOVI] Milana DEJAN Mla|i vodnik prve klase policije Vojnik VJ u rezervi Dragan @ivkovi} je ro|en 20. op{tina Suva Reka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k @ U~estvovao je i u borbama za slobodu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. sanitetskom bataqonu. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. u selu Dobrodeqane. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Sandra i Andrijana i porodica @ivkovi}. maja 1999. u selu Rogovo. juna 1971. kod Daqevca. u 52. avgusta 1972. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost bolni~ara. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. 6. Poginuo je od napada avijacije NATO-a. septembra 1992. u rejonu sela Zrze. 28. godine. 12. na podru~ju Kosova i Metohije. aprila 1999.145 JUNACI OTAXBINE Kosova i Metohije. februara 1966. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. . Za ispoqenu hrabrost u borbi protiv albanskih terorista i snaga NATOa odlikovan je Ordenom za hrabrost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Smederevu. Vojnik VJ u rezervi Dejan @ivojinovi} je ro|en 8. u selu Pukovac. Prizren. Radio je kao policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a borbenog vozila u izvi|a~koj ~eti 252. na podru~ju Goran @ivkovi} je ro|en 4. u Pirotu.

4. motorizovanoj brigadi. ZDRAVKOVI] Du{ana PREDRAG Dobrovoqac VJ Qiqana @iki}-Kara|or|evi} je ro|ena 9. u selu Prilu`je. aprila 1999. juna 1999. od 26. u selu [tavqe kod Sjenice. Vojnik VJ u rezervi Predrag Zdravkovi} je ro|en 5. u rejonu sela Belanica. 146 @IKI] -KARA\OR\EVI] Milice QIQANA ZAGRA\ANIN Miroquba SLAVOQUB U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a i prvog operatera na radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe u 310. zapisane su wene re~i rodoqubqa: „Brani}u Srbiju i kad budem mrtva…” Poginula je prilikom obavqawa borbenog zadatka. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. k}i Tijana i porodica @ivojinovi}. aprila 1999. marta 1957.@ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u Kragujevcu. u Kragujevcu. novembra 1969. Uspomenu na Qiqanu ~uva}e weno {estoro dece. op{tina Vu~itrn. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE U listu „Svet”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Qubeni}. u 125. . Bila je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije tokom agresije NATO-a na SRJ i dejstava albanskih terorista na prostoru Kosova i Metohije. aprila 1999. Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1956. op{tina Pe}. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati sin Stefan. Uspomenu na poginulog Slavoquba trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Zagra|anin. 2. 1. Mla|i vodnik VJ po ugovoru Slavoqub Zagra|anin je ro|en 11.

ZDRAVKOVI] Miodraga MILOVAN ZDRAVKOVI] Radojka SLAVI[A ZDRAVKOVI] Stojana NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Milovan Zdravkovi} je ro|en 27.147 JUNACI OTAXBINE redu. juna 1999. maja 1999. Miqana i Jovana. u selu Prilu`je. Vu~itrn. Razvodnik VJ Neboj{a Zdravkovi} je ro|en 19. motorizovanoj brigadi. 18. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. kao vojni obveznik. od rana zadobijenih u sukobima s albanskim teroristima u selu Gorwi Mijali}. te porodica Zdravkovi}. op{tina Vu~itrn. Uspomenu na poginulog Milovana trajno }e ~uvati sin Zdravko. k}eri Milica. k}eri Mirjana i Dragana i porodica Zdravkovi}. 18. u selu Gorwi Mijali}. u selu Prilu`je. aprila 1961. na prostoru Kosova i Metohije. juna 1978. Poginuo je u sukobima s albanskim teroristima. u op{tini Vu~itrn. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a u 125. 8. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. u selu Parlovcu. Poginuo je u sukobima s . u selu Gorwi Mijali}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Preminuo je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. vojnoteritorijalnom odredu. maja 1999. 18. maja te godine. bio je bolni~ar u 54. vojnoteritorijalnom odredu. oko 15 sati. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati sin Du{an. Bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije u 54. S p o m e n -k w i g a k Z U Vojsci Jugoslavije. avgusta 1965. u op{tini Gwilane. vojnoteritorijalnom odSlavi{a Zdravkovi} je ro|en 15. na podru~ju Kosova i Metohije. u 54. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

u Lebanu. maja iste Kapetan VJ Zaim Ibra je ro|en 1. Mahala Mutivode. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. 148 ZUVI] Milo{a NENAD godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Tokom agresije NATOa na SRJ i oru`anih dejstava albanskih terorista na Kosovu i Metohiji bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. februara 1959. kapetan Zaim Ibra je obavqao du`nost komandanta in`iwerijskog bataqona u 549.Z S p o m e n -kk w i g a albanskim teroristima za vreme agresije NATO-a na SRJ. maja 1999. \akovica. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Bojan Zlatanovi} je ro|en 10. JUNACI OT AX BINE devcu. Preminuo 31. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. u selu Qumbarda. juna 1974. U toku agresije NATOa na SRJ i sukoba s albanskim teroristima na Kosovu i Metohiji. ZLATANOVI] Jelice BOJAN IBRA Ganija ZAIM Mla|i vodnik policije Nenad Zuvi} je ro|en 7. pe{adijskoj brigadi. Poginuo je na zadatku. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. 19. op{tina De~ani. oktobra 1975. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Istok. u Gorwem Qubiwu. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. na du`nosti operatera u 175. u rejonu sela Mr~aja. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 28. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati porodica Zlatanovi}. godine. oktobra 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Me- . 5. godine. smer in`iwerije. u op{tini Prizren. maja 1999.

motorizovanoj brigadi. juna 1968. IVANKOVI] Mate KRUNOSLAV voqac u Vojsci Jugoslavije. maja 1999. \akovica. U toku agresije NATOa na SRJ obavqao je du`nost komandira ~ete u 125. . Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u selu Ba~ki Breg. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 29. u Kraqevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 14. S p o m e n -k w i g a k I motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Krunoslava trajno }e ~uvati k}eri Sindi i EndiAmida. u rejonu Karaule „Ko{ara”. motorizovanoj brigadi. Tokom agresije NATO-a na SRJ bio je dobro- Rezervni vodnik VJ Predrag Ivanovi} je ro|en 23. te porodica Ivankovi}. Uspomenu na kapetana Zaima trajno }e ~uvati sin Damir i porodica Ibra. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Re~are. Poginuo je prilikom Vojnik VJ u rezervi. u [idu. aprila 1999. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. aprila 1999. u rejonu Karaule „Ko{are”. Sombor. u 125. februara 1964. na podru~ju Kosova i Metohije. januara 1955. 16. izvla~e}i poginulog vojnika Negi}a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica.149 JUNACI OTAXBINE odbijawa napada albanskih terorista. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Rajko i Ivan i porodica Ivanovi}. dobrovoqac Ivica Ivanovi} je ro|en 12. IVANOVI] Ivana IVICA IVANOVI] Radoslava PREDRAG Kapetan prve klase VJ Krunoslav Ivankovi} je ro|en 10. na podru~ju Kosova i Metohije. Prizren.

na podru~ju Kosova i Metohije. Pri{tina. u Trsteniku. maja 1999. \akovica. Na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 31. na du`nosti voza~a u 354. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. u Prokupqu. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. 150 IVANOVI] Stanimira VELIMIR IVANOVI] Tomislava ZORAN komandnog diviziona 52. bio je u sastavu Vojnik VJ Du{an Ivan~evi} je ro|en 29.I S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ obavqao je du`nost komandira tenka u 252. Klina. marta 1999. 18. u Beogradu. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je u ulozi poslu`ioca na radaru. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. u rejonu sela Lukare. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radiofoniste . pe{adijskoj brigadi. dok su trajala borbena dejstva. 2. IVAN^EVI] Dragana DU[AN Desetar VJ Vojnik VJ u rezervi Velimir Ivanovi} je ro|en 19. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati k}i Tatjana i porodica Ivanovi}. u rejonu sela Grabnik. oklopnoj brigadi. Uspomenu na desetara Zorana sa~uva}e porodica Ivanovi}. Zoran Ivanovi} je ro|en 22. aprila 1999. januara 1978. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati porodica Ivanovi}. juna 1964. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. jula 1978. od dejstva protivradarske rakete avijacije NATO-a u selu Qug Bunar.

Uspomenu na poginulog Radi{u ~uva}e k}i Qiqana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Prokupqe. Tada je Du{an izgubio `ivot. u selu Kraqane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1979. op{tina Prizren. S p o m e n -k w i g a k I plan{etiste i operatera na radaru u 310. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . neprijateqeva protivradarska raketa neposredno je pogodila wegov radar. avgusta 1955. Poru~nik policije Radi{a Ivkovi} je ro|en 7. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. jula 1973. Uspomenu na poginulog vojnika Du{ana sa~uva}e porodica Ivan~evi}. u Pe}i. 16. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Ivkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je SredVojnik VJ u rezervi Milovan Ivovi} je ro|en 3. Bio je na du`nosti komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. samohodnom raketnom puku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. 24. op{tina [abac. u selu Dowi Drenovac. avgusta 1973. na putu Mali{evo – Orlate. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. aprila 1999. @itora|a. u selu Baj~ince. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radio-telegrafiste. wu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. IVKOVI] @ivadina DEJAN IVKOVI] Save RADI[A IVOVI] Slobodana MILOVAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ivkovi} je ro|en 3. \akovica.151 JUNACI OTAXBINE U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. u selu Tabanovi}. sin Dragan i porodica Ivkovi}. in`iwerijskog puka kao radiotelegrafista. godine. 9.

septembra 1971. vojnoteritorijalnog odreda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. Zavr{io je kurs za rukovaoce ubojnim sredstvima u Tehni~koj sredwoj vojnoj {koli u Kru{evcu. te porodica Ivo{evi}. Vrgin Most. 30. u selu Perna. Zavr- . novembra te godine na VMA identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. Uspomenu na vojnika Milovana sa~uva}e k}i Tijana i porodica Ivovi}. U~estvovao je u ratnim dejstvima na podru~ju Republike Srpske Krajine. Dana 23. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. marta 1999. maja 1999.10 ~asova. pe{adijskoj bazi. nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Slavujevac i tom prilikom je Simo te{ko povre|en. op{tina De~ane. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}eri Sne`ana i Ivana. avgusta 1948. Preminuo je 7. oko 15. na putu Pri{tina – Leskovac. JUNACI OT AX BINE {io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. kada su vozilo u kojem se nalazio projektilom iz ru~nog baca~a pogodili albanski teroristi u selu Crnobreg. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. pri obavqawu borbenog zadatka. Poginuo je 9. Tomislav je nestao 3.I S p o m e n -kk w i g a je u sastavu 177. Vozilo u kojem se nalazio potpukovnik Ivo{evi} je. maja 1999. IVO[EVI] Pere SIMO Potpukovnik VJ Simo Ivo{evi} je ro|en 26. kada se vra}ao sa slu`benog puta iz Prizrena. u Ni{u. Radio je na tim poslovima u 201. Poznato je da su kolonu motornih vozila u kojoj se Igi} nalazio napali albanski teroristi. 152 IGI] Slobodana TOMISLAV Vodnik prve klase VJ po ugovoru Tomislav Igi} je ro|en je 15. na du`nosti na~elnika Organa za informisawe i moral. kod sela Ka~ikol.

avgusta 1990. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Mladen i porodica Ili}. ILI] Aleksandra DU[KO ILI] Dragana ZORAN IGWATOVI] Jugoslava PREDRAG Mla|i vodnik prve klase policije Du{ko Ili} je ro|en 24. Uspomenu na Predraga Igwatovi}a sa~uva}e wegova porodica. juna 1968. aprila 1999. 19. u Aran|elovcu. u selu Trebiwa. Vojnik VJ Predrag Igwatovi} je ro|en 14. . u Po`arevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1978. u rejonu Karaule „Mitar Vojinovi}”. godine. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. 16. Poginuo je predano obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. maja 1999. u selu Movqane. 20. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Beogradu. @ivot je izgubio od protivpe{adijske mine dok je obavqao vojni~ku du`nost. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. U Vojsci Jugoslavije osposobqen je za du`nosti protivpo`arca u Gardijskoj brigadi. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. \akovica. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar.153 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I Uspomenu na vodnika Tomislava sa~uva}e porodica Igi}. Vojnik VJ Zoran Ili} je ro|en 3. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ili}. jula 1977. op{tina Kur{umlija.

u rejonu sela Reqeqan. u Leskovcu. \akovica. u rejonu Karaule „Ko{are”. Pre{evo. Za ispoqeno juna{tvo odlikovan je Ordenom za hrabrost. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 30. kao vojnik grani~ar.\ S p o m e n -kk w i g a ILI] Dragi{e DEJAN ILI] @ivorada RADI[A JUNACI OT AX BINE 154 ILI] Milana RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Ili} je ro|en 29. u rejonu Karaule „Ko{are”. . grani~nog bataqona. 15. aprila 1999. u Ubu. Uspomenu na hrabrog vojnika Radi{u sa~uva}e porodica Ili}. u Kragujevcu. \akovica. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 159. Uspomenu na poginulog vojnika Radi{u Ili}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 4. 20. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. 11. juna 1978. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. oktobra 1971. aprila 1999. Uspomenu na borca Dejana sa~uva}e k}i Marija i porodica Ili}. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1978. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. na du`nosti protivavionca raketa{a na „streli 2M”. bataqona Vojne policije.

sin Mario i porodica Ili}. aprila 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. Vojnik VJ u rezervi. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @ivot je izgubio u selu Lu`ane. novembra 1951. op{tina Smederevo. decembra 1962. u selu Lugav~ina. op{tina Mero{in. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. januara 1961. marta 1999. u selu Vla{ki Drenovac. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine raketirala avijacija NATO-a. Klina. Poginuo je 27. kao osmatra~ vazdu{nog prostora. Poginuo je 24. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. Uspomenu na borca Miroslava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. . pozadinske baze. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Ili} je ro|en 23. Podujevo. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}eri Marija i Milena. u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e sinovi Bojan i Zoran i porodica Ili}. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a u Kur{umliji. na du`nosti referenta u odeqewu za operativno-nastavne poslove.155 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B ILI] Nedeqka MILIVOJE ILI] Radi{e TOPLICA ILI] Radovana MIROSLAV Rezervni kapetan prve klase VJ Milivoje Ili} je ro|en 11. u selu Kostadinovac. dobrovoqac Toplica Ili} je ro|en 3. u Kur{umliji. u autobusu koji je 1. maja 1999.

u Leskovcu. Vojnik VJ Bratislav Ili} je ro|en 4. 354. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. . septembra 1971. kao vojnik strelac. artiqerijske baterija protivvazdu{ne odbrane. u rejonu Ho~a Zagradska. avgusta 1978. u Leskovcu. te{ko je rawen pri obavqawu borbenog zadatka. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijskog diviziona protivvazdu{ne odbrane 3. Glogovac. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. decembra 1967. maja 1999. Prizren. maja 1999.I S p o m e n -kk w i g a ILI] Radoja DRAGAN ILI] Radomira BRATISLAV JUNACI OT AX BINE 156 ILI] Stane SA[A Vojnik VJ u rezervi Dragan Ili} je ro|en 21. Uspomenu na Dragana sa~uva}e k}i An|ela i porodica Ili}. Uspomenu na rezervistu Sa{u sa~uva}e k}i Marija. Preminuo je 7. motorizovane brigade. sin Marko i porodica Ili}. u Prokupqu. 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Orlate. Dana 12. kao strelac. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Ili} je ro|en 18. Uspomenu na Bratislava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanog bataqona 37. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 2. pe{adijske brigade. juna iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. juna 1999. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe vojnog voza~a. motorizovane brigade.

. godine. Potporu~nik policije Novica Ili} je ro|en 9. 3. godine. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. u rejonu Bandere. u selu Belanica. sin Milo{ i porodica Ili}. u Kosovskoj Kamenici. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.157 JUNACI ILI] Stanoja GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I ILI] Tihomira NOVICA Zauvek }e ga pamtiti k}i Milica. Vojnik VJ u rezervi Sini{a Ili} je ro|en 26. u Uro{evcu. aprila 1999. U borbi s albanskim teroristima te{ko je rawen. Uspomenu na vojnika Sini{u sa~uva}e porodica Ili}. maja 1999. Suva Reka. op{tina Kosovska Kamenica. a povredama je podlegao 7. Zavr{io je sredwu {kolu. avgusta 1999. mehanizovane brigade. op{tina Kosovska Kamenica. ILI] Cvetka SINI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Ili} je ro|en 20. u selu Dowa [ipa{nica. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e sin Milan i porodica Ili}. Oteli su ga albanski teroristi. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. januara 1973. jugoisto~no od sela Bok{i}. op{tina Klina. 1. 9. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. juna 1970. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Kosovska Kamenica Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. juna 1983. avgusta iste godine u selu Koretin. a wegovo telo je prona|eno 2. decembra 1959. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine.

31. motorizovanoj brigadi. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. dobrovoqac Miloje Jakovqevi} je ro|en 6.I S p o m e n -kk w i g a ILI] ^edomira @IVOJIN JAJI] Milana ZVEZDAN JUNACI OT AX BINE 158 JAKOVQEVI] Borivoja MILOJE Vojnik VJ u rezervi @ivojin Ili} je ro|en 30. u selu Skukovo. u rejonu sela Planeja. Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na Zvezdana zauvek }e nositi u srcu porodica Jaji}. marta 1962. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 542. kao vojnik strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti u 168. Uspomenu na vojnika @ivojina sa~uva}e k}eri Duwa i Jovana. u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Leskovac. . novembra 1967. mehanizovane brigade. Prizren. op{tina Ose~ina. oktobra 1955. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. 31. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. Vojnik VJ u rezervi Zvezdan Jaji} je ro|en 25. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. motorizovane brigade kao voza~ motornog vozila. u Novom Pazaru. u Grdelici. u selu Pecka. aprila 1999. te porodica Ili}. Poginuo je 17. maja 1999. Uspomenu na borca Miloja sa~uva}e sinovi Dejan i Darko i porodica Jakovqevi}. maja 1999. Novi Pazar.

januara 1974. godine. u ulozi vojnog policajca. Uspomenu na Qubi{u sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Jani}ijevi}. pe{adijske brigade. februara 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Qubi{a Jani}ijevi} je ro|en 30. juna 1999. marta 1970. maja 1999. u selu Kijevo. Pri{tina. Uspomenu na wega zauvek }e ~uvati porodica. u rejonu sela Planeja. op{tina Klina. Prizren.159 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JANI] Jovana ALEKSANDAR JANI]EVI] Aleksandra DEJAN JANI]IJEVI] Slavimira QUBI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Jani} je ro|en 10. septembra 1998. 18. u rejonu sela Lukare. Uspomenu na vojnika Dejana sa~uva}e porodica Jani}evi}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Poginuo je u borbi protiv albanskih teroristi. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao strelac. op{tina Klina. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Dobre Vode. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. 1. u Prizrenu. u Prokupqu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Vojnik VJ Dejan Jani}evi} je ro|en 5.

Uspomenu na vojnika Sr|ana sa~uva}e porodica Jankovi}. 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 23. godine. u rejonu Prizrena. januara 1978. motorizovane brigade. septembra 1963. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. kao vojnik voza~. 29. Vojnik VJ u rezervi Gavrilo Jankovi} je ro|en 22. kao voza~. u selu Sli{ane. kada su motorno vozilo u kojem se nalazio napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. te porodica Jankovi}. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Vladan i porodica Jankovi}. Lebane. Vojnik VJ u rezervi Dragan Jankovi} je ro|en 8. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. . u Vrawu. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gavrila sa~uva}e sinovi Marko i Aleksandar. maja 1999.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Milovana SR\AN JANKOVI] Radojke DRAGAN JUNACI OT AX BINE 160 JANKOVI] Stanimira GAVRILO Vojnik VJ Sr|an Jankovi} je ro|en 18. u selu Ribare. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. za vreme obavqawa borbenog zadatka. Istok. decembra 1971. op{tina \akovica. maja 1999. u rejonu sela Ku{lin. maja 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Kru{evac. motorizovane brigade.

motorizovanog bataqona 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za rad na osmatra~kom radaru u raketnoj bateriji protivvazdu{ne odbrane „KUB-M”. na du`nosti komandira odeqewa. prilikom eksplozije projektila u vazduhu. te porodica Jasni}. marta 1961. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je u 230. . samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1968. JASNI] Stanimira RADOJICA Vojnik VJ u rezervi. S p o m e n -k w i g a k J JANKOVI] Tomislava DRAGOSLAV JASNI] Miodraga DRAGAN hica albanskog teroriste. u Boqevcu. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}i Mirjana. op{tina Leposavi}. dobrovoqac Dragoslav Jankovi} je ro|en 20. sinovi Milan i Miroslav. u selu ]amurlija kod Ni{a. u Ni{u. Rezervni kapetan VJ Dragan Jasni} je ro|en 5. 12. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u Le{ku. lake pe{adijske brigade. smrtno je pogo|en iz Mla|i vodnik VJ u rezervi Radojica Jasni} je ro|en 25. Ra{ka. motorizovane brigade. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. marta 1957.161 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na borca Dragoslava sa~uva}e k}eri Jana i Ninoslava i porodica Jankovi}. aprila 1999. neposredno iznad jedinice u kojoj se nalazio. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 58. marta 1999. smer pe{adije. Poginuo je 31. na du`nosti komandira voda. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela Trstenik. Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in mla|eg vodnika.

od dejstva protiv- . JEVTOVI] Radojka MILAN JEVTI] Velimira BOJAN JELI] Laki}a MILORAD Vojnik VJ Milan Jevtovi} je ro|en 5. op{tina Suva Reka. 3. u rejonu Karaule „Ko{are”. godine u selu Bajgora. na putu Suva Reka – Re{tane. 11. kao dobrovoqac strelac. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Suva Reka. mehanizovane brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. dobrovoqac Bojan Jevti} je ro|en 2. JUNACI OT AX BINE tenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu Timo~ina. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. februara 1976. u Kola{inu. decembra 1974. maja 1999. Uspomenu na Bojana Jevti}a sa~uva}e k}i Marijana i porodica Jevti}.J S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. aprila 1978. 11. Kosovska Mitrovica. motorizovane brigade. u Beogradu. 162 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Jeli} je ro|en 27. Uspomenu na poginulog vojnika Milana Jevtovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Radojicu Jasni}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Vojnik VJ u rezervi. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. juna 1999. kao vojnik strelac. u Gorwem Milanovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Poginuo je 21. maja 1999.

Pri{tina. motorizovanoj brigadi. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. Uspomenu na vojnika Iliju Jeli~i}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je od protivtenkovske mine. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. novembra 1978. .163 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J Uspomenu na wega ~uva}e sin @arko i porodica Jeli}. koje su 23. na du`nosti vojnika voza~a. JEREMI] Miladina IVICA JEREMI] Milutina VLADICA JELI^I] Nikole ILIJA Vojnik VJ u rezervi Ivica Jeremi} je ro|en 29. pe{adijske brigade. juna 1999. maja 1976. Francuska. u Novom Sadu. gde je zavr{io sredwu {kolu. juna 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 115. u Pri{tini. u Strazburu. 13. Vojni rok slu`io je u 549. op{tina Glogovac. Vojnik VJ u rezervi Vladica Jeremi} je ro|en 12. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u ~ijem stroju je uspe{no polo`io i sve ispite iz vojni~kih vrlina i patriotizma. Poginuo je u motornom vozilu. Uspomenu na poginulog vojnika Ivicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. u ulozi telefoniste. Vojnik VJ Ilija Jeli~i} je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela ]irez. 3. na Vrawevcu. maja 1965. Uspomenu na Vladicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. Istok. napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. maja 1999.

op{tina Golubac. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Borivoja DRAGAN JOVANOVI] Branislava BOJAN JUNACI OT AX BINE 164 JOVANOVI] Dragi{e STANOJE Vojnik VJ u rezervi Dragan Jovanovi} je ro|en 1. motorizovane brigade. . Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. motorizovane brigade kao. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 11. 12. januara 1978. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Dobra. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e wegovo troje dece i porodica Jovanovi}. u Gaxinom Hanu. oklopne brigade. vojnik strelac. u selu Gorwa Gu{terica. Uspomenu na poginulog vojnika Stanoja Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Ko{ara. januara 1969. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Vojnik VJ Stanoje Jovanovi} je ro|en 23. kao vojnik strelac. Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 2. maja 1999. u Pri{tini. aprila 1999. u rejonu sela Ko{are. op{tina Lipqan. januara 1978. De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao vojnik strelac. 20. \akovica. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

motorizovane brigade na du`nosti poslu`ioca u tenku T-55. Uspomenu na poginulog vojnika Milovana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. . Mla|i vodnik policije Slavi{a Jovanovi} je ro|en 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Dowa Morina. 29. oktobra 1979. u Ni{u. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog Slavi{u ~uva}e wegova porodica. \akovica.165 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Zorana BOJAN JOVANOVI] Jovice SLAVI[A JOVANOVI] Milivoja MILOVAN Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 9. Bio je policajac u Policijskoj stanici [trpce. aprila 1974. Prizren. motorizovane brigade. op{tina [trpce. 9. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. aprila 1999. u Leskovcu. u [trpcu. 27. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ Milovan Jovanovi} je ro|en 7. septembra 1977. na du`nosti voza~a motornog vozila i poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. u rejonu sela Pirane. godine. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Brod. marta 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.

Uspomenu na poginulog vojnika Radeta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. selo Kuki} Mahala. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. juna 1999. 24. u ulozi strelca. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. u rejonu Kamena Glava. aprila 1999. januara 1979. juna 1967. Novi Pazar. 5. mehanizovane brigade. smer artiqerije. Prizren. Vojnik VJ Dejan Jovanovi} je ro|en 5. grani~nog bataqona. Poginuo je u motornom vozilu koje je nai{lo na protivtenkovsku minu. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu me{ovitog protivoklopnog artiqerijskog diviziona 37. u Kosovskoj Mitrovici. juna 1979. u selu Trnava. u rejonu Bawica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. u selu Planeja. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Miroslava RADE JOVANOVI] Miroslava DEJAN JUNACI OT AX BINE 166 JOVANOVI] Rajka MILETA Vojnik VJ Rade Jovanovi} je ro|en 28. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 55. Uspomenu na Mileta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Rezervni potporu~nik VJ Mileta Jovanovi} je ro|en 22. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. u Boru. na du`nosti komandira voda. 17.

Srbica. prevoze}i materijalna sredstva. 8. u selu Plo~e. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Kao vojni obveznik. Uspomenu na wega ~uva}e wegovi sin Milan. u selu Kowu{evac.167 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Srboquba @IVORAD JOVAN^EVI] Milana DRAGO[ JOVI] Aleksandra SR\AN Vodnik policije @ivorad Jovanovi} je ro|en 5. op{tina Podujevo. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. u rejonu sela Kon~uq kod Bujanovca. Vojnik VJ u rezervi Drago{ Jovan~evi} je ro|en 30. gde je bio na du`nosti voza~a. na du`nosti strelca. Uspomenu na poginulog @ivorada ~uva}e sin Nikola. marta 1966. u selu Paquvi. pe{adijskoj brigadi. Poginuo je na borbenom zadatku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. juna 1999. op{tina Aleksandrovac. k}i Marija i porodica Jovan~evi}. borio se protiv albanskih terorista i agresora za odbranu slobode otaxbine. oktobra 1967. Poginuo je na zadatku 22. avgusta 1963. oktobra 1984. sa ratnim rasporedom u 7. Uspomenu na lik Sr|ana Jovi}a ~uva}e wegovi sinovi Aleksandar i Lazar i porodica Jovi}. k}i Andrijana i porodica Jovanovi}. godine. u Leskovcu. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Gorwe Prekaze. 28. . Vojnik VJ u rezervi Sr|an Jovi} je ro|en 10. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 202. aprila 1999. pozadinske baze. op{tina Ub.

Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. kada je avijacija NATO-a bombardovala \akovicu. . juna 1971. juna 1999. u rejonu Karaule „Goro`up”. januara 1966. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. godine. 1. Uspomenu na Dejana Jovovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. juna 1995. Na poziv za odbranu otaxbine. Kao grafi~ki radnik sa sredwom stru~nom spremom radio je u rodnom gradu. u Pri{tini. Prizren.J S p o m e n -kk w i g a JOVOVI] Milomira DEJAN JOVOVI] Radivoja VESELIN JUNACI OT AX BINE 168 JOV^I] Vuka{ina NOVICA Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Jovovi} je ro|en 25. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. u preduze}u „Polet”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojni obveznik Novica Jov~i} spremno se odazvao i kao artiqerac borio u sastavu 549. Ubili su ga pripadnici KFOR-a. juna 1999. u Nik{i}u. marta 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. godine. u mestu Lebane. 13. marta 1963. Uspomenu na palog artiqerca ~uva}e porodica Jov~i}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je 28. Vojnik VJ u rezervi Novica Jov~i} je ro|en 21. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Pripadnik rezervnog sastava policije Veselin Jovovi} je ro|en 8. u Klini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999.

u selu Kraqani. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Milan Joki} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na putu Pantina – Vu~itrn. dobrovoqac Milan Joki} je ro|en 4. godine. u selu Pantina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. aprila 1999. 17. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stevan i Strahiwa i porodica Jokanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Vu~itrn. Vodnik prve klase policije Bo`o Jokanovi} je ro|en 21. u Novom Sadu. \akovica. u rejonu Maje Glave. juna 1995. maja 1999. U~estvovao je u odbrani slobode i nezavisnosti Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. godine. . u De~anima. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao dobrovoqac pristupio je borbenom stroju 125. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Joki}. 16. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. motorizovane brigade i hrabro se borio obavqaju}i du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1953. aprila 1999.169 JUNACI JOJI] Dragog GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOKANOVI] Jovana BO@O JOKI] Batri}a MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Goran Joji} je ro|en 7. op{tina Vu~itrn. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kraqevu. marta 1968. marta 1976. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. februara 1980. 15. Vojnik VJ u rezervi. Ko{are. op{tina De~ani.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na du`nosti vojnika ni{anxije na oklopnom transporteru. oktobra 1956. 30. godine u Novom Milo{evu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u Plandi{tu kod Vr{ca. na prevoju Volujak. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Joksi}. Vodnik prve klase policije Radovan Jorgin je ro|en 30. upao u zasedu albanskih terorista. 14. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. Uspomenu na neustra{ivog borca ~uva}e porodica Jorgovan. marta 1999. Obavqaju}i borbeni zadatak. bataqona vojne policije. Poginuo je usled dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. februara 1978. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. Vojnik VJ Sa{a Jorgovan je ro|en 6. u sastavu 52. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. novembra 1979. aprila 1999.J S p o m e n -kk w i g a JOKSI] Milivoja VLADIMIR JORGIN Radovana RADOVAN JUNACI OT AX BINE 170 JORGOVAN Mite SA[A Vojnik VJ Vladimir Joksi} je ro|en 17. Vojni rok je slu`io u Komandi Pri{tinskog korpusa. kada je poginuo. 26. . na putu izme|u Pri{tine i Prizrena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Be~ej. op{tina \akovica. op{tina \akovica. maja 1999. na du`nosti voza~a motornog vozila. kod sela Pono{evac. decembra 1979. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Monika i Marina i porodica Jorgin. Vojnik Sa{a Jorgovan odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnik voza~ Vladimir Joksi} je.

Vojnik VJ u rezervi. Odlu~no odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. u rejonu Karaule „Goro`up”. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Kao dobrovoqac strelac stigao je na Kosovo i Metohiju u stroj 125. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. Vojni rok je od septembra 1998. Zavr{io je Sredwu elektrotehni~ku {kolu. Kao dobrovoqac stupio je u 125. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar. maja 1999. Ko{are. u selu Gledi}. aprila 1999. Odlu~no brane}i otaxbinu od albanskih terorista. maja 1956. u rejonu Karaule „Ko{are”. op{tina Kraqevo. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Zemunu.171 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B JOSI] Dragutina NIKOLA JOTI] Jovana RADE JO[OVI] Radovana MILOSAV Vojnik VJ u rezervi. te porodica Jo{ovi}. slu`io u 55. poginuo je 4. te porodica Josi}. poginuo je 16. na du`nost strelca. aprila 1978. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Joti}. \akovica. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. Vojnik VJ Rade Joti} je ro|en 3. dobrovoqac Milosav Jo{ovi} je ro|en 26. Uspomenu na dobrovoqca Nikolu Josi}a ~uva}e wegove k}eri Nikolina i Jelena. jula 1960. u Kostolcu. motorizovane brigade. Prizren. maja 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. grani~nom bataqonu na Karauli „Goro`up”. Dobrovoqac Milosav Jo{ovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Nikola Josi} je ro|en 14. 27.

kada su albanski teroristi iz zasede napali vozilo u kojem se i on nalazio. Klina. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kalajxi}. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Karxovi} je ro|en 18. aprila 1999. u sastavu 15. decembra 1971. u Smederevskoj Palanci. marta 1976. 12. KASEMOVI] Kasema BERSIM Vojnik VJ u rezervi Du{an Kalajxi} je ro|en 27. Vojnik VJ Bersim Kasemovi} je ro|en 19. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. na du`nost voza~a tenka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Mali{evo. aprila 1999. Kao vojni obveznik. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu razme{taja svoje jedinice u selu Grabnik. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. stao je u stroj 252. u Pri{tini. 15. Kao vojni obveznik borio se u sastavu in`iwerijskog bataqona 252.K S p o m e n -kk w i g a KALAJXI] Sretena DU[AN KARXOVI] Vladana SA[A JUNACI OT AX BINE 172 Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Karxovi}. u ^a~ku. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kasemovi}. juna 1978. . u Kraqevu. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. na poziv otaxbine. Vojnik Bersim Kasemovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. na du`nosti in`iwerca pionira. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. 2. maja 1999.

u rejonu sela Orlate. Vi{e od 17 meseci borio se u stroju branilaca Republike Srpske Krajine. te porodica Kati}. Iako invalid. jula 1958. 6. hrabro se borio za odbranu Republike Srpske Krajine. Glogovac. vozilo kojim se prevozio Mirko Kevi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Likovac. izme|u ostalog i u borbama za Vukovar. U tim borbama je rawen i progla{en za invalida rata.173 JUNACI KATI] Radoice MIOMIR OTAXBINE ~uva}e sin Dragan. Zavr{io je sredwu {kolu. na du`nost poslu`ioca mitraqeza. u 37. Uspomenu na wegov lik Vojnik VJ u rezervi. u Zemunu. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbe- KENI] Koste MILAN Desetar VJ u rezervi Milan Keni} je ro|en 5. Kao dobrovoqac strelac stao je u stroj branilaca slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. Mirko Kevi} se sam javio da brani otaxbinu i kao dobrovoqac stupio u oklopni bataqon 37. motorizovanu brigadu. motorizovane . septembra 1963. u Kosovskoj Mitrovici. dobrovoqac Miomir Kati} je ro|en 25. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k K KEVI] Veroquba MIRKO nog zadatka. Dobrovoqac Mirko Kevi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi. k}eri Marina i Sla|ana. januara 1974. dobrovoqac Mirko Kevi} je ro|en 23. motorizovane brigade. maja 1999. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a na borbeni polo`aj wegove jedinice. 4. u Vaqevu. u sastavu 125. i na Kosovu i Metohiji. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Od novembra 1992. Glogovac. Tom prilikom ugasio se `ivot borca i rodoquba iz Vaqeva. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kevi}.

januara 1979. JUNACI OT AX BINE du`nost saobra}ajnog policajca. u Zrewaninu. u Bugojnu. u Vr{cu. 3. 174 KEPI] Mla|ana SLAVI[A KIRHNER Radivoja @EQKO Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19.K S p o m e n -kk w i g a brigade. kao desetar. juna 1970. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Uspomenu na mladog saobra}ajnog policajca Vojske Jugoslavije ~uva}e porodica Kepi}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. gde je obavqao Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Kirhner je ro|en 15. Uspomenu na desetara Milana ~uva}e porodica Keni}. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. na podru~ju sela Brestovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. KISIN Nikole ALEKSANDAR Vojnik VJ Slavi{a Kepi} je ro|en 18. 11. maja 1999. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vr{ac. Poginuo je. maja 1999. u rejonu Stani Batu{es. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1993. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 26. dobrovoqac Aleksandar Kisin je ro|en 10. marta 1999. op{tina Orahovac. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. motorizovane brigade. u rejonu Savinih Voda kraj Pe}i. Zavr{io je sredwu {kolu. Vojnik VJ u rezervi. od dejstva avijacije NATO-a. De~ani. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u jedinicu Vojne policije 125. oktobra 1972. Nakon zavr{et- .

Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Bujanovcu.175 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K ka sredwe {kole u rodnom gradu. godine staje u stroj Vojske Republike Srpske i u wemu ostaje sve do septembra 1995. aprila 1999. godine. koja je dejstvovala na Kosovu i Metohiji. KITANOVI] Slavoquba DRAGAN Vojnik VJ Milovan Kisi} je ro|en 20. upisao je Ma{inski fakultet u Bawaluci. marta 1999. bombardovali kasarne u Uro{evcu. u selu Gorwe Dobrevo. motorizovanoj brigadi. marta 1978. u rejonu Karaule „Ko{are”. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. \akovica. godine i osposobio se za poslu`ioca tenka T-55. marta 1999. Avioni NATO-a su 25. stupio je u Vojsku Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kosovo Poqe. motorizovane brigade. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 125. 20. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Trnavce. juna 1978. . Vojnik VJ Dragan Kitanovi} je ro|en 17. U septembru 1992. ali je izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji preseklo wegove snove. KISI] Petra MILOVAN Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kisi}. Uspomenu na dobrovoqca i rodoquba ~uva}e porodica Kisin. op{tina Srbica. Poginuo je 31. u martu 1998. motorizovanu brigadu. u kojoj se osposobio za poslu`ioca na haubici 122 mm. od dejstva protivtenkovske mine. dobrovoqno se javio u 549. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kitanovi}. u 243. Kitanovi} je tom prilikom smrtno rawen. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Posle zavr{etka sredwe {kole. Kao prekaqeni ratnik.

septembra 1978. oktobra 1968. u rejonu sela Posli{te. k}i Sara i porodica Kne`evi}. 31. juna 1999. godine stupio u Vojsku Jugoslavije. Zavr{io je sredwu {kolu za metalostrugara i u junu 1998. vozilo kojim je upravqao bilo je u neposrednoj blizini mosta Brvenik na Ibru. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu u Kraqevu. Uspomenu na lik mladog veziste ~uva}e porodica Ki{. maja 1999. vazduhoplovnoj bazi. u \akovici. Vojnik VJ Vladimir Ki{ je ro|en 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojnik 63. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. juna 1960. motorizovane brigade. Na jednom od zadataka raseqavawa minsko-eksplo- KOVA^ Qube RADOJICA Major policije Radojica Kova~ je ro|en 14. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je U~iteqski fakultet. padobranske brigade u~estvovao je u odbrani aerodroma Cerkqe i Biha} i u borbama za Vukovar. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Jagodini. u Vrbasu. na koji su piloti NATO-a ispalili {est projektila. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . Tom prilikom je nastradao i stariji vodnik po ugovoru Sa{a Kne`evi}. 1. U toku odbrane od agresije NATO-a stariji vodnik Sa{a Kne`evi} obavqao je izuzetno odgovorne du`nosti u okviru 285. Uspomenu na lik Sa{e Kne`evi}a ~uva}e sin Vawa. Stariji vodnik VJ po ugovoru Sa{a Kne`evi} je ro|en 10. vazduhoplovne baze.K S p o m e n -kk w i g a KI[ Janka VLADIMIR KNE@EVI] Petra SA[A JUNACI OT AX BINE 176 zivnih sredstava iz svoje jedinice. Kao stariji vodnik po ugovoru obavqao je du`nost rukovaoca u 285. op{tina Prizren. u kojoj se osposobio za du`nost radio-telegrafiste u artiqeriji.

oktobra 1969. KOVA^EVI] Antonija MOMIR KOVA^EVI] Radoslava DRAGAN se u sastavu artiqerijskog raketnog diviziona protivavionske odbrane 37. Poginuo je 29. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a.177 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Beoci. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio Vodnik prve klase VJ po ugovoru Dragan Komarica je ro|en 20. u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. marta 1968. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. septembra 1999. . u selu Bawe. u Smederevu. motorizovane brigade. maja 1962. Ra{ka. godine. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati k}i Nata{a i porodica Kova~. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. tako {to je vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Domanek. godine. Uspomenu na hrabrog protivavionca ~uva}e wegov sin Milo{ i porodica Kova~evi}. oktobra 1993. Stasao je u izuzetnog poslu`ioca na topu 20/3 mm. S p o m e n -k w i g a k K slova Republike Srbije 1981. marta 1999. Poginuo je 28. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 1. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. KOMARICA Budimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik prve klase policije Momir Kova~evi} je ro|en 7. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. Dragan Kova~evi} je ro|en 18. op{tina Srbica. na putu Suvo Grlo – Zubin Potok. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

22. Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik prve klase Komarica je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. mehanizovanoj brigadi obavqao je du`nost vojnika kuvara. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. aprila 1978. Vojnik Konakovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. U 243. decembra 1979. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. godine. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. \akovica. u rejonu sela Duqe. Vojnik Kormawo{ je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. JUNACI OT AX BINE 178 KONAKOVI] Petra PREDRAG KORMAWO[ Lasla RUDOLF Vojnik VJ Predrag Konakovi} je ro|en 25. aprila 1999. Na toj du`nosti branio je otaxbinu u brojnim akcijama na Kosovu i Metohiji. u Zrewaninu. Kao vodnik prve klase po ugovoru obavqao je du`nost komandira odeqewa u sastavu 5. op{tina Klina. maja 1999. osposobiv{i se za du`nost vojnika telefoniste. 13. Uspomenu na plemeniti lik Dragana Komarice ~uva}e wegov sin Budimir i porodica. godine. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. bataqona Vojne policije. me{ovite artiqerijske brigade. u rejonu sela Bubovac. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Konakovi}. Vojnik VJ Rudolf Kormawo{ je ro|en 20. . u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica.K S p o m e n -kk w i g a U~estvovao je u ratu za odbranu Republike Srpske 1993. u Kladovu. 11.

aprila 1999. pozadinske baze na Kosovu i Metohiji. KOSTI] Svetislava BOJAN Vojnik VJ Bojan Kosti} je ro|en 19. avgusta 1973. u Petrovcu na Mlavi. op{tina Suva Reka. Vojnik VJ u rezervi Bojan Kosti} je ro|en 23. Desetar Tomislav Kosti} je poginuo 20. smrtno pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste. Vojnik u rezervi Bojan Kosti} je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Desetar VJ po ugovoru Tomislav Kosti} je ro|en 5. u Beogradu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Uspomenu na wegov lik ~uva}e sin Ivan i porodica Kosti}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. aprila 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a diverzanta u 72 specijalnoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . 22. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Kosti}. u rejonu sela Duqe. \akovica. kao desetar po ugovoru. 1. mehanizovane brigade. osposobiv{i se za du`nost vojnika kuvara. aprila 1962. u rejonu Karaule „Ko{are”. @itora|a. poginuo kada je avijacija NATO-a raketirala autobus u rejonu sela Lu`ane kod Podujeva. u selu Podina. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske. marta 1978. U toj specijalnosti su potpuno izra`ene sve wegove vojni~ke i qudske vrline u odbrani Kosova i Metohije. obavqaju}i du`nost pekara u okviru intendantskog bataqona. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 202. maja 1999.179 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K KOSTI] @ivorada BOJAN KOSTI] Jovana TOMISLAV Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost.

u rejonu Ho~a Zagradska kraj Prizrena. Kao vojni obveznik borio se za odbranu Kosova i Metohije u sastavu 58. aprila 1999. motorizovane brigade. motorizovane brigade. oktobra 1965. Neboj{a Ko~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- Vojnik VJ u rezervi Milivoje Ko{anin je ro|en 2. na du`nosti vojnika strelca. marta 1971. na du`nosti vojnika strelca. na du`nosti vojnika strelca. Glogovac. u Kosovskoj Mitrovici. Milivoje Ko{anin je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. op{tina Ra{ka. januara 1960. Te{ko je rawen u borbi protiv albanskih terorista. Kosovska Mitrovica. Stradao je 29. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Kosti}. u Leskovcu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Andreja i porodica Ko~i}. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. 180 ne i bezbednosti prvog stepena. u rejonu naseqa Tamnik. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 549.K S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Grdice. KOCI] Jovana GORAN KO^I] Andrije NEBOJ[A KO[ANIN Blagoja MILIVOJE Vojnik VJ u rezervi Goran Koci} je ro|en 22. maja 1999. 20. aprila 1999. u selu Rado{i}e. lake pe{adijske brigade. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na lik Gorana Koci}a ~uva}e sinovi Nemawa i Jovan i porodica Koci}. aprila te godine od zadobijenih rana. Preminuo je 24. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ko~i} je ro|en 24. gde je zavr{io Sredwu ma{insku {kolu.

181 JUNACI OTAXBINE snosti otaxbine na Kosovu i Metohiji. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. 19. u selu Kaznovi}e. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}i Sr|ana i porodica Ko{anin. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske tokom 1992. i 1993. juna 1969. Kapetan Ko{anin je pripadao 5. S p o m e n -k w i g a k K ne i bezbednosti prvog stepena. Ra{ka. kada je stradao usled dejstva projektila NATO-a. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. k}i Kristina i porodica Ko{anin. u Kosovskoj Mitrovici. motorizovane brigade. u U{}u. KO[ANIN @ivoina NENAD KO[ANIN Janka DEJAN Kapetan prve klase VJ Sr|an Ko{anin je ro|en 4. Uspomenu na lik strelca iz Ra{ke ~uva}e wegovi sin Aleksandar. Srbica. nalazio u rejonu sela Be~i}. godine. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. U Komandi bataqona obavqao je du`nost referenta za informisawe i moral. KO[ANIN Du{ana SR\AN Vojnik Ko{anin se 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Ko{anin je ro|en 25. februara 1968. Ko{are. \akovica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. bataqonu Vojne policije i borio se za odbranu slobode i nezavi- Vojnik VJ u rezervi Nenad Ko{anin je ro|en 1. . oktobra 1975. Kao vojni obveznik u odbrani slobode otaxbine borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. aprila 1999. na du`nosti vojnika voza~a. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na Nenada Ko{anina ~uva}e sinovi Nikola i Marko i porodica Ko{anin. godine.

op{tina Vu~itrn. borio se u sastavu oklopnog bataqona 37. godine. Uspomenu na Dejana Ko{anina ~uva}e wegova porodica. u Prokupqu. na du`nosti mehani~ara za naoru`awe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 5. 182 KO[ANIN Slobodana SRE]KO KO[ARAC Petka NEVEN cajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. . novembra 1978. februara 1969. maja 1975. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Tom prilikom je vojnik Ko{anin poginuo.K S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Budakovo. koju su postavili Vodnik policije Neven Ko{arac je ro|en 28. 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. KRASI] Petra SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi Sre}ko Ko{anin je ro|en 2. aprila 1999. juna 1999. 10. Bio je poli- Vojnik VJ Slobodan Krasi} je ro|en 7. aprila 1999. Uspomenu na Sre}ka Ko{anina ~uva}e porodica. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. motorno vozilo kojim se prevozio Sre}ko Ko{anin nai{lo je na protivtenkovsku minu u rejonu sela Likovac. op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Nevena trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Ko{arac. i osposobqen je za du`nost izvi|a~a. JUNACI OT AX BINE albanski teroristi. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. u Ra{koj. u Po`egi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Strovce. Glogovac.

Branimir Krwaji} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. k}i Dragana i porodica Kri~kovi}. Branimir Krwaji} je ro|en 3. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. januara 1979. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Predrag. na du`nosti manipulanta pogonskog goriva u pozadinskom bataqonu. Bio je policajac Prve policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. 20. KRI^KOVI] Mihajla DRAGAN KRWAJI] Jove BRANIMIR KRSTI] Borisava SLAVOQUB Vojnik VJ Vodnik policije Dragan Kri~kovi} je ro|en 13. 15. aprila 1999. Uspomenu na lik vojnika Slobodana Krasi}a ~uva}e wegova porodica. maja 1999. motorizovane brigade. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi.183 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1952. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. godine u Novom Sadu. op{tina Ni{. maja 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. S p o m e n -k w i g a k K Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. godine. jula 1984. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Poginuo je u borbi s al- . 3. u rejonu razme{taja svoje jedinice u Beogradu. u rejonu Karaule „Liken”. u In|iji. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na lik mladog gardiste ~uva}e porodica Krwaji}. u selu Papra}ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine godine. januara 1973. u selu Gorwi Matejevac. Vodnik prve klase policije Slavoqub Krsti} je ro|en 4. juna 1964. op{tina De~ani.

k}eri Nena i Milena. 24. Odsudno brane}i borbeni polo`aj svoje jedinice od napada albanskih terorista. oktobra 1977. u rejonu sela Dobro- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Krsti} je ro|en 24. u Pirotu. 184 poginuo 15. u Kragujevcu. u selu Zo}i{te. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Krsti}. maja 1999. avgusta 1968. aprila 1999. godine. te porodica Krsti}. 9. vojnoteritorijalnog odreda. Bio je na slu`bi u 78. op{tina Orahovac. u selu ^ukarka. Uspomenu na lik poginulog desetara ~uva}e sin Trifun. op{tina Orahovac. obavqaju}i vojni~ki zadatak. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Orahovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dao svoj `ivot.K S p o m e n -kk w i g a banskim teroristima. JUNACI OT AX BINE deqane. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 7. godine. juna 1999. Uspomenu na poginulog Slavoquba ~uva}e sinovi Sa{a i Sini{a i porodica Krsti}. motorizovanoj brigadi. vojnik Miroslav Krsti} je. marta 1970. Vojnik VJ Bojan Krsti} je ro|en 1. Kao vojni obveznik za odbranu slobode otaxbine borio se u sastavu 101. gde je zavr{io Sredwu mlekarsku {kolu. KRSTI] Branislava MIROSLAV KRSTI] Miroslava GORAN KRSTI] Velimira BOJAN Desetar VJ u rezervi Miroslav Krsti} je ro|en 18. u selu Opteru{a. Vojnik Bojan Krsti} je . Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Bato~ina. Pre{evo. obavqaju}i du`nost vojnika strelca.

Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplov- Vojnik VJ Nenad Krsti} je ro|en 4. marta 1999.185 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Mali{evo. ujedno operater ni{anskog radara. u Pirotu. 28. U Vojsci Jugoslavije stekao je ~in starijeg vodnika. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u rejonu sela Lipovica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Meto- . te komandira komandnog voda u raketnoj bateriji. KRSTI] Petra @ARKO KRSTI] Svetozara SA[A stva i protivvazdu{ne odbrane. oktobra 1968. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Jovan. u okolini sela ^enej. Novi Sad. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. u Para}inu. juna 1999. a bio je na du`nosti komandira odeqewa radarske stanice za osmatrawe i navo|ewe. Poginuo je od neprijateqevog projektila koji je pogodio radar na kojem je on radio. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. 2. u Leskovcu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. S p o m e n -k w i g a k K aprila 1999. marta 1970. k}i Aleksandra i porodica Krsti}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1989. Stariji vodnik VJ Sa{a Krsti} je ro|en 18. KRSTI] Tomislava NENAD Mla|i vodnik prve klase policije @arko Krsti} je ro|en 31. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. godine. te porodica Krsti}. op{tina Glogovac. oktobra 1977. Uspomenu na starijeg vodnika sa~uva}e sin Davor. op{tina Lipqan.

maja 1999. 24. u rejonu Karaule „Ko{are”. bataqona veze. u ^a~ku. Poginuo je na zadatku. 8. \akovica. kao vojnik strelac. KRUNI] Tiosava SLAVKO KRXI] Dobrivoja SLOBODAN KUZMANOVI] Milutina DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Slobodan Krxi} je ro|en 6. 2. . \akovica. Uspomenu na vojnika Nenada sa~uva}e k}i Kristina i porodica Krsti}. februara 1974. Dragan Kuzmanovi} je ro|en 11. kao in`iwerac pionir. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ke ~ete 252. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Vojnik VJ Slavko Kruni} je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 6. 186 Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na putu Pri{tina – Medve|a. grani~nog bataqona. maja 1999. u rejonu sela Belanice. Uspomenu na Slobodana Krxi}a sa~uva}e wegova porodica. decembra 1978. u ^a~ku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. u rejonu sela Kraqane. juna 1999. u Kur{umliji. Uspomenu na poginulog vojnika Slavka Kruni}a sa~uva}e wegova porodica.K S p o m e n -kk w i g a hiji bio je u sastavu 52. Poginuo je u obra~unu s albanskim teroristima. in`iwerijskog puka. na du`nosti vojnika voza~a motornog vozila. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. januara 1961. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u ekonomsku {kolu. godine. Bio je na du`nosti pomo}nika komandira u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. u selu Ugqare. maja 1999. KUKU^KA Jano JAN LAZAREVI] Bo`idara SR\AN Poru~nik policije Kosta Labus je ro|en 12. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1979. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1973. pozadinske baze. maja iste godine. motorizovane brigade. op{tina De~ani. u Pan~evu. Zubin Potok. sin Gordan i porodica Kuzmanovi}. Preminuo je u Medicinskom centru u Pri{tini. za vreme bombardovawa Kasarne „Kosovski junaci” u Pri{tini. 31. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . 30. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. na podru~ju se- Vojnik VJ Jan Kuku~ka je ro|en 8. avgusta 1961. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. LABUS Qubi{e KOSTA la \on.187 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na vojnika Jana Kuku~ka sa~uva}e wegova porodica. godine. maja 1999. godine u Novom Sadu. juna 1980. Poginuo je 29. U artiqerijskom napadu albanskih terorista na jedinicu u kojoj se nalazio. Jovana i Ivana i porodica Labus. 30. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e k}eri Svetlana i Qubica. zadobio je te{ke povrede. marta 1999. Uspomenu na poginulog Kostu ~uva}e k}eri Jelena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Lazarevi} je ro|en 21.

u selu Meja. . u Ni{u. bataqonu veze. LAZAREVI] Sre}ka SR\AN Zastavnik prve klase VJ Mla|i vodnik policije Qubodrag Lazarevi} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. U Vojsci Jugoslavije. 27. op{tina Klina. JUNACI OT AX BINE aprila 1999. bio je u 210. decembra 1993. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. aprila 1952. Vlastimir Lazarevi} je ro|en 10.L S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Stra`evice (Beograd). Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e sin Branislav. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. kao zastavnik vezista. godine. k}i Katarina i porodica Lazarevi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 21. Pohvaqivan je i nagra|ivan vi{e puta. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. oktobra 1973. u Jagodini. Zavr{io je Podoficirsku {kolu veze u Kraqevu. marta 1999. Uspomenu na vojnika Sr|ana Lazarevi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. op{tina \akovica. Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Lazarevi} je ro|en 14. u selu Drenov~i}. 188 LAZAREVI] Du{ana QUBODRAG LAZAREVI] Marka VLASTIMIR Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. avgusta 1971. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je na du`nosti komandira odeqewa.

kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi kod sela Orlate. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. S p o m e n -k w i g a k L Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na du`nosti vojnika ni{anxije. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Lazi} je ro|en 27. maja 1999. Mla|i vodnik policije Boban Lazovi} je ro|en 25. maja 1978. u selu Mamu{a. motorizovane brigade na du`nosti psihologa. 21. aprila 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. kao vojni obveznik. u Zemunu. u Pe}i. bio je u sastavu 549. op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Pri{tina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Ni{u. op{tina \akovica. LAZI] @ive JOVAN LAZOVI] Mom~ila BOBAN LAZI] Dragi{e MIODRAG Vojnik VJ Jovan Lazi} je ro|en 3. bataqona Vojne policije. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. maja 1999. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Jovana Lazi}a sa~uva}e wegova porodica. februara 1976. godine. Pri{tina. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Milica i An|ela i porodica Lazarevi}. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. Uspomenu na poginulog vojnika Miodraga sa~uva}e k}i Milica i porodica Lazi}. septembra 1959. Poginuo je 31. u rejonu sela Ka~ikal. u selu Meja.189 JUNACI OTAXBINE 3. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji.

Poginuo je od dejstva avio-bombe NATO-a. a neretko je obavqao i du`nost komandira baterije. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. u rejonu sela Ko{are. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 19. februara 1965. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.L S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sne`ana. te porodica Laj~ak. sin Boban i porodica Lazovi}. u Andrijevici. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. 19. i Vojnu akademiju. motorizovane brigade. Dragi Lali} je ro|en 3. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira voda baterije raketnog diviziona 250. u Majdanpeku. \akovica. \akovica. aprila 1999. kao dobrovoqac strelac. u rejonu sela Moli}. Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Sr|an Laki}evi} je ro|en 22. LAJ^AK I{tvana ROBERT LALI] Janka DRAGI LAKI]EVI] Mira{a SR\AN Kapetan prve klase VJ Robert Laj~ak je ro|en 19. maja 1999. motorizovane brigade. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jovana i Ana. na du`nosti strelca protivavionca na „streli 2M”. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Novom Kne`evcu. januara 1968. 190 Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana sa~uva}e k}eri Senka i Stanislava i porodica Laki}evi}. maja 1999. oktobra 1959. 19. . u selu Lipe kod Smedereva. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Monika i Danijela i porodica Lali}. smer PVO.

septembra 1967. Odlikovan je Medaqom Potpukovnik VJ Bo{ko Lemi} je ro|en 1. ujedno operater osmatra~kog radara u 240. LEMI] Du{ana BO[KO Vodnik policije Milo{ Lasica je ro|en 4. 28. kao vodnik prve klase po ugovoru. godine. februara 1952. op{tina De~ani. u selu ^enej. pri ~emu su vodniku Lau{evu nanete smrtonosne povrede. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Sini{a Lau{ev je ro|en 6. u selu Bjela. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. u Novom Sadu. Uspomenu na vodnika Sini{u sa~uva}e sin Stefan. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.191 JUNACI LASICA Ostoje MILO[ OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k L LAU[EV Dragi{e SINI[A za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U Vojsci Jugoslavije bio je. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. k}i Awa i porodica Lau{ev. a potom tehni~ar. jula 1987. marta 1999. Poginuo je 28. Novi Sad. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. marta 1999. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. u Srbobranu. . oktobra 1971. Republika Hrvatska. Zauvek }e ga se se}ati sin Nikola i porodica Lasica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. kada je neprijateqska raketa direktno pogodila radar. na du`nosti voza~a guseni~nog motornog vozila. Daruvar. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini. motorizovane brigade na du`nosti na~elnika ARJ PVO. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske.

decembra 1975. JUNACI OT AX BINE tiv albanskih terorista. u Pqevqima. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade. u Pe}i. 1. u rejonu sela Ko{are. Pre{evo. te porodica Li~ina. 192 Uspomenu na vojnika Safeta sa~uva}e sinovi Emin.L S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. grani~nog bataqona. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Nirvana i porodica Lemi}. februara 1967. Fikret. na du`nosti komandira voda. na du`nosti komandira voda. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi pro- Vojnik VJ u rezervi Safet Li~ina je ro|en 1. godine. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. \akovica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. aprila 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. LUKI] Luke DRAGAN LEOVAC Mila PREDRAG LI^INA Hamze SAFET Kapetan VJ Dragan Luki} je ro|en 25. u Ni{u. 12. Potporu~nik VJ Predrag Leovac je ro|en 20. 15. 14. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Jelena i porodica Luki}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine u Beranu. . Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. avgusta 1956. Fahrudin i Emil. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. juna 1999. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 53. u rejonu sela Reqin. smer pe{adije. Uspomenu na potporu~nika Predraga Leovca sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999.

. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Glogovac. jula 1992. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. LUKI] Milovana SLA\AN LUKI] Miladina ZORAN Potpukovnik VJ Vojin Luki} je ro|en 16. u okolini sela Pripadnik rezervnog sastava policije Zoran Luki} je ro|en 1. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je na odgovornoj du`nosti u Komandi Tre}e armije. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Bio je policajac u Policijskoj stanici Rekovac Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. avgusta 1973. 20. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 28. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. te porodica Luki} S p o m e n -k w i g a k L LUKI] Milivoja VOJIN Kormorane. maja 1961. Tokom slu`be bio je na raznim du`nostima. U~estvovao u borbenim dejstvima na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. maja 1999. godine. op{tina Pe}. godine. maja 1999. Uspomenu na Zorana Luki}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Mla|i vodnik policije Sla|an Luki} je ro|en 24. smer veze. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. februara 1974. Agresija NATO-a na SRJ zatekla ga je na {kolovawu u General{tabnoj {koli Vojske Jugoslavije. u Loznici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a tre}eg stepena.193 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Jelena i sin Du{an. u selu Mali Stupej. u Jagodini. godine. 27. u Quboviji. Uspomenu na Sla|ana trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Luki}.

maja 1999. juna 1968. Vojnik VJ Stanislav Majoro{ je ro|en 17. na du`nosti protivavionca. u Mostaru. juna te godine. U Vojsci Jugoslavije bio je ni{anxija na samohodnoj haubici 122 mm. u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Stanislava Majoro{a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u rejonu Ki{ni Bek. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. septembra 1978. 11. u Petrovcu na Mlavi. Uspomenu na Darka Qubisavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Gra`danik. Poginuo je 21. Prizren. u Novom Sadu. Vu~itrn. Uspomenu na Aleksandra Majstorovi}a sa~uva}e wegova porodica. Preminuo je od zadobijenih rana 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na VMA. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 252. Rezervni poru~nik VJ Aleksandar Majstorovi} je ro|en 17. motorizovane brigade. oklopne brigade na du`nosti komandira pozadinskog voda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Rawen je u toku obavqawa borbenog zadatka. upav{i u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Mrasor. Bosna i Hercegovina. juna 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549.Q S p o m e n -kk w i g a QUBISAVQEVI] Branislava DARKO MAJORO[ Nade STANISLAV JUNACI OT AX BINE 194 MAJSTOROVI] Avrama ALEKSANDAR Vojnik VJ Darko Qubisavqevi} je ro|en 26. Klina. oklopne brigade. novembra 1970. Poginuo je 1.

maja 1999. godine u selu Bubovac. jula 1962. motorizovane brigade. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. k}i Marijana i porodica Maksimovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Jovan i porodica Maki}. Poginuo je na borbenom zadatku. Vojnik VJ u rezervi Ivica Maksi} je ro|en 14. Slobodan i Miroslav. Pe}. 2. Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e sinovi Goran. u rejonu sela Grabnik. me{ovite artiqerijske brigade. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Gwilane. oklopne brigade. oktobra 1967. 31. Klina. oklopnog bataqona 252. u sastavu 125. Vojnik VJ u rezervi Vojislav Maksimovi} je ro|en 24. na podru~ju Kosova i Metohije. tenkovske ~ete 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Hrvatskoj. Za vreme agresije NATO-a na SRJ vojnik Maksimovi} se borio u sastavu 52. Tokom slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za voza~a tenka. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jelena i Jovana. u selu Kusce. kao telefonista. 13. Gwilane.195 JUNACI MAKI] Blagoja DRAGAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAKSIMOVI] @ivojina VOJISLAV MAKSI] Du{ana IVICA Kapetan VJ Dragan Maki} je ro|en 16. Klina. . aprila 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. januara 1964. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji. u selu Pasja~e. kao voza~ tenka. marta 1999. u rejonu poligona „Belo Poqe”.

op{tina Bijelo Poqe. . Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Maksi} je ro|en 9. kod Kline. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. MAKSI] Ilije NEBOJ[A MARA[ Mijajla WEGOMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Man~i} je ro|en 21. u selu Ostreq. kao poslu`ilac sredstava veze. U selu Grabnik. marta 1968. Poginuo je 3. JUNACI OT AX BINE 196 MAN^I] Stanimira DEJAN Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Man~i}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. avgusta 1995. godine. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju raketne baterije. Tokom agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 230. Pe}. maja 1999. 24. aprila 1999. Bio je na du`nosti pomo}nika {efa smene u De`urnoj slu`bi Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. dok je. u Ni{u. k}i Teodora i porodica Maksi}. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je poslu`ilac u rodu veze. juna 1974. godine. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. godine u selu Gora`devac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1975. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Bio je zaposlen u DD „Kopeks” u Pe}i. op{tina Pe}. Uspomenu na Neboj{u Maksi}a sa~uva}e wegova porodica. 4.M S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na vojnika Ivicu sa~uva}e sin Ilija. izgubio je `ivot od kasetne avio-bombe avijacije NATO-a. januara 1991. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 25. Zavr{io je sredwu {kolu. Mla|i vodnik prve klase policije Wegomir Mara{ je ro|en 2.

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. kao komandir odeqewa. u Zemunu. @ivot je izgubio tokom bombardovawa avijacije NATO-a. u Beogradu. Gwilane. MARIN Ninoslava GORAN MARINKOV Jovana MIROSLAV ko-diverzantskom bataqonu 72. Uspomenu na Wegomira Mara{a sa~uva}e wegova porodica. godine. u selu Trlabu}. motorizovane brigade. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira odeqewa. kao vojnik poslu`ilac na haubici 152 mm „nora”. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u izvi|a~- Vojnik VJ Dragan Marinkovi} je ro|en 6. godine. u Sivcu. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Marinkov je ro|en 16. u selu Koreti{te.197 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. MARINKOVI] Milete DRAGAN Vojnik VJ Goran Marin je ro|en 28. Uspomenu na vodnika Miroslava Marinkova sa~uva}e wegova porodica. ma- . jula 1971. 11. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 20. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. \akovica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. avgusta 1980. od snajperskog metka albanskog teroriste. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k M marta 1999. marta 1999. me{ovite artiqerijske brigade. specijalne brigade. u rejonu Karaule „Ko{are”. kao vojnik strelac. 28. marta 1978. op{tina Vu~itrn. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Marina sa~uva}e wegova porodica.

motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. maja 1999. prilikom dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Orlate. 25. Izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. \akovica. avgusta 1971. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. . MARINKOVI] Milovana ZORAN MARINKOVI] ^edomira BRANISLAV MARJANOVI] Lazara DU[AN Vojnik VJ u rezervi. Suva Reka. marta 1977. 198 Uspomenu na poginulog vojnika Branislava Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 29. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 354. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu sela Ko{are. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. Du{an Marjanovi} je ro|en 3. Duqe. u rejonu Lapu{ki Han. u Pri{tini. kao poslu`ilac samohodnog oru|a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog reda. kao telefonista. oktobra 1961.M S p o m e n -kk w i g a ja 1999. maja 1999. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Du{ana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 243. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. motorizovanog bataqona 37. u Zemunu. @ivot je izgubio 4. Branislav Marinkovi} je ro|en 2. u selu Belanica. kao strelac. pe{adijske brigade. u Novom Sadu. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Zoran Marinkovi} je ro|en 16.

@ivot je izgubio 25. oklopne brigade. Za vreme odslu`ewa vojnog roka vojnik Markovi} polo`io je voza~ki ispit i bio voza~ motornog vozila. Uspomenu na Bobana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. gde ju je i zatekla agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U toku agresije NATOa na SRJ borio se u sastavu 252. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Bobovac. marta 1978. k}i Sowa i porodica Markovi}.199 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARJANOVI] Miodraga BOBAN MARKOVI] @ivote KOSTA vojnika Kostu sa~uva}e k}i Violeta. u ~eti za tehni~ko snabdevawe pozadinskog bataqona. . kao vojnik grani~ar. Orahovac. decembra 1959. u Jagodini. sin Stefan i porodica Markovi}. Vojnik VJ u rezervi Kosta Markovi} je ro|en 27. kao voza~ motornog vozila. maja 1999. Uspomenu na poginulog Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Bo`idarka Markovi} je ro|ena 10. u Podgorici. @ivot je izgubio obavqaju}i borbeni zadatak. u Kraqevu. maja 1999. maja 1999. 16. u rejonu sela Dunavo. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 57. grani~nog bataqona. godine. Poginula je od dejstva albanskih terorista. Uspomenu na Bo`idarku Markovi} sa~uva}e sinovi Zvonko i Rade. MARKOVI] Qubomira BO@IDARKA Vojnik VJ Boban Marjanovi} je ro|en 18. Radila je poslove ra~unovo|e i blagajnika u Odeqewu odbrane u Saveznom ministarstvu za odbranu u De~anima. januara 1944. 31.

Uspomenu na Petra Masneca sa~uva}e wegova porodica. kao vojnik po ugovoru. Srbica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 7. kao vojnik vezista. u selu Orlane. dobrovoqac Milosav Markovi} je ro|en 3. januara 1965. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. te porodica Markovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Markovi} je ro|en 7. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca sa~uva}e k}eri Marija. Qiqana i Biqana. aprila 1999. . 11. juna 1999. 11. u selu Stanci. op{tina Podujevo. kada je wegovo motorno vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u selu Gorwa Klina. oktobra 1972. pe{adijske brigade. u In|iji. u selu Arnajevo. @ivot je izgubio 1. op{tina Aleksandrovac. maja 1999. kraj Barajeva. u Ni{u.M S p o m e n -kk w i g a MARKOVI] Radisava MILOSAV MARKOVI] Srbislava GORAN JUNACI OT AX BINE 200 MASNEC Josipa PETAR Vojnik VJ u rezervi. U Vojsci Jugoslavije bio je. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Razvodnik VJ po ugovoru Petar Masnec je ro|en 10. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova deca i porodica Markovi}. na du`nosti operatera ru~nog pra}ewa u raketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 250. septembra 1968.

Republika Hrvatska. 24. aprila 1976. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Sloveniji i Republici Srpskoj Krajini. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. 11. U 359. Dowi Lapac. obavqao je du`nosti komandira odeqewa. kojom je 30. aprila 1999. MIJATOVI] Bogdana MILAN Vojnik VJ Ibrahim Maxuni je ro|en 12. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Milan Mijatovi} je ro|en 14. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e k}i Marijana. Zastavnik VJ Radovan Medi} je ro|en 2. ure- . sin Goran i porodica Medi}. oktobra 1975. na Aerodromu „Sombor”. Poginuo je od pogotka rakete u kabinu vozila u kojem se nalazio. in`iwerijskom bataqonu VJ obavqao je du`nost komandira in`iwerijskog voda i zastupnika komandira in`iwerijske ~ete. De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. posle zavr{ene Mornari~ko-tehni~ke sredwe vojne {kole. maja 1999. centru za elektronsko izvi|awe i osmatrawe.201 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAXUNI Murata IBRAHIM MEDI] Ilije RADOVAN za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je pri napadu avijacije NATO-a. U toku slu`bovawa u VJ. Potporu~nik Mijatovi} dobrovoqno je zamenio mla|eg kolegu na in`iwerijskoj ma{ini. januara 1962. Uspomenu na poginulog vojnika Ibrahima Maxunija sa~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Stani Batu{ec. u Draga{u. u Beogradu. ujedno {ifrera i voza~a u 224. u selu Brestovac. marta 1999.

~ije su rakete bile smrtonosne za mladog stare{inu. Obavqaju}i borbeni zadatak. op{tina Pe}. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. novembra 1976. dobrovoqac Petar Mijatovi} je ro|en 5. u borbi protiv albanskih terorista u selu Galica. Milan nije mogao da ~uje buku aviona. Veroqub Mijatovi} je ro|en 29. 202 37. JUNACI OT AX BINE kao dobrovoqac. Slobodu otaxbine je. Vojni rok je slu`io u in`iwerijskom bataqonu Pripadnik rezervnog sastava policije Branislav Mijatovi} je ro|en 14. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. branio u stroju 125. MIJATOVI] Bo`idara PETAR MIJATOVI] Radivoja VEROQUB MIJATOVI] Radomira BRANISLAV Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi. Ubrzo su iznad tog rejona preleteli agresorovi avioni.M S p o m e n -kk w i g a |ivan vatreni polo`aj za raketnu jedinicu na teritoriji sela Glu{ci. motorizovane brigade na du`nosti in`iwerca pionira. u rejonu sela Stani Batu{ec. u Kru{evcu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Repu- . aprila 1999. Uspomenu na mladog in`iwerca ~uva}e porodica Mijatovi}. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u selu Dobri Do. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. vojnik Mijatovi} je poginuo 29. maja 1999. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. De~ani. op{tina Bogati}. januara 1972. Uspomenu na mladog oficira in`iwerije ~uva}e porodica Mijatovi}. septembra 1974. Usled brujawa in`iwerijskih ma{ina. u Petrovcu na Mlavi. 11.

juna te godine. Vojnik VJ u rezervi. op{tina Pe}. U sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Mijatovi}. Vojnik VJ Neboj{a Miji} je ro|en 10. godine. Te{ko je rawen i ubrzo je podlegao ranama u KBC Pri{tina. a tri meseca borio se i u Republici Srpskoj Krajini. te{ko je rawen 1. motorizovane brigade. Neboj{a je poku{ao da spas na|e u zaklonu. juna 1999. Vojni rok je slu`io kao voza~ u komandom vodu 311. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. koji su napali vatreni polo`aj wegove jedinice u rejonu sela Cerovik. aprila 1999. do`ivev{i i ratne rane. ali su „harm” rakete bile brze i ubojite. Kao dobrovoqac pristupio je ratnom sastavu 37. februara 1978.203 JUNACI OTAXBINE obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. 2. maja 1999. Bio je zaposlen u „FIB” u Pe}i. op{tina Vlasenica. smer auto-mehani~arski. . napali vatreni polo`aj wegove raketne baterije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dobrovoqac @arko Mijatovi} je na oltar otaxbine polo`io svoj `ivot. u selu Sovqak kod [apca. u selu Dobri Do. MIJATOVI] Rajka @ARKO MIJI] @ivadina NEBOJ[A Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu u Bogati}u. u selu Zagra|e. a ranama je podlegao u no}i. Sa svojom jedinicom vojnik Neboj{a Miji} je branio nebo iznad Gazimestana kod Pri{tine. Tri godine branio je srpski narod u Republici Srpskoj. Uspomenu na lik mladog pripadnika raketne jedinice PVO ~uva}e wegova porodica. marta 1969. Avioni NATO-a su 23. 14. dobrovoqac @arko Mijatovi} je ro|en 13. S p o m e n -k w i g a k B blike Srbije od 1.

Poginuo je 9. u Kosovu Poqu. op{tina Ka~anik. Vojnik VJ u rezervi Zoran Miki} je ro|en 9. aprila 1999. U Vojsci Jugoslavije bio je zaposlen kao majstor u Komandi 125. septembra 1969. Radomir Miki} je poko{en rafalnom paqbom iz jedne ku}e u kojoj su se krili albanski teroristi. Uspomenu na potporu~nika Miladinovi}a ~uva}e wegov sin Lazar i porodica. u rejonu [ahas ^esma – Vr~me. maja 1999. 2. na putu Vrawe – Leskovac. pe{adijskoj brigadi Ni{kog korpusa. decembra 1970. . novembra 1977. Uspomenu na lik borca iz Pe}i ~uva}e porodica Miki}. poginuo je u okr{aju s albanskim teroristima. u Pe}i. Potporu~nik VJ po ugovoru Ivan Miladinovi} je ro|en 29. Kao vojni obveznik nalazio se u sastavu 202. juna 1999. 9. u Ni{u. Kao potporu~nik po ugovoru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zorana Miki}a ~uva}e wegova porodica. pozadinske baze na du`nosti voza~a. Prilikom obilaska stambenih objekata u Pe}i. motorizovane brigade. na vojni~kom zadatku.M S p o m e n -kk w i g a MIKI] Pavla RADOMIR MIKI] ^edomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 204 MILADINOVI] Vukoslava IVAN Vojnik VJ u rezervi Radomir Miki} je ro|en 29. obavqao je du`nost referenta saobra}ajne slu`be u 175. Obavqaju}i borbeni zadatak. radi prikupqawa gra|evinskog materijala za potrebe gra|evinske slu`be svoje brigade. Na toj du`nosti borio se u sastavu svoje jedinice u odbrani otaxbine na Kosovu i Metohiji.

Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. u sukobu s albanskim teroristima. na du`nosti vojnika strelca. juna 1999. u Kru{evcu. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Miladinovi}. Poginuo je 8. Vojnik VJ u rezervi Predrag Miladinovi} je ro|en 7. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.205 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILADINOVI] Dragoquba MIODRAG MILADINOVI] Du{ana MIODRAG MILADINOVI] Miodraga PREDRAG Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 5. Poginuo je 11. U toj jedinici borio se hrabro protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. avgusta 1965. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina Istok. Kao vojni obveznik stupio je u in`iwerijski bataqon 252. borio se u sastavu 7. aprila 1999. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Nevena i Kristina i porodica Miladinovi}. u Kraqevu. k}i Jasmina i porodica Miladinovi}. na borbenom zadatku u rejonu sela Vla{ki Drenovac. Poginuo je 15. vojnoteritorijalnog odreda. borio se u sastavu 69. oklopne brigade. op{tina Srbica. u Istoku. tako {to je upao u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Tomance. februara 1962. . Uspomenu na in`iwerca iz Kraqeva ~uva}e sin Nemawa. na du`nost in`iwerca pionira. juna 1999. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 4. na podru~ju op{tine Istok. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. marta 1965. u rejonu sela Krwine.

maja 1999. u Vrawu. na Vojnomedicinskoj akademiji. maja 1999. grani~nom bataqonu. juna 1970. februara 1973. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na vojnika Miladinovi}a ~uva}e wegova porodica. na du`nosti poslu`ioca na topu. u sukobu s albanskim teroristima.M S p o m e n -kk w i g a MILADINOVI] Radoquba @IKO MILANOVI] Vladimira PREDRAG JUNACI OT AX BINE 206 Uspomenu na mladog komandira ~uva}e wegovi sin Vladimir. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio obavqaju}i du`nost komandira voda u 53. Vojnik Milanovi} je rawen 9. \akovica. maja 1999. novembra 1966. borio se u sastavu 52. Odlikovan je Medaqom . maja 1999. na du`nosti poslu`ioca na sredstvima veze. od dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je 15. u rejonu sela Ko{are. Kao vodnik prve klase Vojske Jugoslavije. k}i Ana i porodica Milanovi}a. MILANOVI] Dragana DEJAN Vojnik VJ u rezervi @iko Miladinovi} je ro|en 15. Vodnik prve klase Predrag Milanovi} poginuo je 5. motorizovane brigade. u Ra{koj. Od posledica tih rana preminuo je 24. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Vodnik prve klase VJ Predrag Milanovi} je ro|en 27. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu artiqerijsko-raketnog diviziona 37. u `estokom okr{aju s albanskim teroristima u \akovici. u rejonu sela Bawica. Vojnik VJ u rezervi Dejan Milanovi} je ro|en 23. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao je du`nost zamenika komandira karaule. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Novom Selu kod Vu~itrna.

motorizovane brigade. maja 1999. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1958. Zauvek }e ga pamtiti sin Bojan i porodica Milanovi}. godine. pe{adijske brigade. aprila 1999. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji.207 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. jula 1970. . Uspomenu na borca iz Trstenika ~uva}e wegova porodica. decembra 1979. op{tina Trstenik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. MILANOVI] Triva VUJO MILENKOV Ilije NINOSLAV MILANOVI] Milana SA[A Potporu~nik policije Vujo Milanovi} je ro|en 18. borio se u sastavu 78. op{tina De~ani. u selu Mijajlovac. Vojnik VJ u rezervi Ninoslav Milenkov je ro|en 25. na borbenom polo`aju jedinice. op{tina Srbica. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. u Vrawu. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. Uspomenu na vojnika Milenkova ~uva}e wegova porodica. op{tina Kqu~. Bio je na du`nosti komandira Policijskog odeqewa u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Poginuo je 15. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Milanovi}. marta 1999. novembra 1974. gde je zavr{io gimnaziju. 28. borio se u sastavu 7. u Gorwem Ratkovu. op{tina Pre{evo. Poginuo je 13. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milanovi} je ro|en 7.

novembra 1976. u Prokupqu. Tu du`nost je obavqao i na Kosovu i Metohiji. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. k}i Tijana i porodica Milenkovi}. u selu Crni Lug. maja 1999. od dejstva kasetne bombe. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . op{tina Vu~itrn. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Klina. u selu Pantina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.M S p o m e n -kk w i g a MILENKOVI] Apostola VLADICA MILENKOVI] Borisava NEBOJ[A JUNACI OT AX BINE 208 MILENKOVI] Vojislava DRAGAN Vojnik VJ Vladica Milenkovi} je ro|en 18. godine. godine. U Vojsci Jugoslavije je osposobqen za du`nost izvi|a~a diverzanta. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. specijalne brigade. oktobra 1998. Odlikovan je Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. Vitina. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Milenkovi} je ro|en 12. 12. u selu Mogila. bore}i se u sastavu izvi|a~ko -diverzantskog bataqona 72. marta 1999. op{tina Vu~itrn. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1994. Uspomenu na Dragana Milenkovi}a ~uva}e sin Nemawa. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. juna 1963. Vodnik policije Neboj{a Milenkovi} je ro|en 7. Uspomenu na lik poginulog borca za otaxbinu ~uva}e wegova porodica. maja 1961. u selu @ilivode. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 26. Vojnik Milenkovi} je poginuo 30.

Stupio je u redove Vojske Jugoslavije kao strelac u 37. u op{tini Pri{tina. u selu Grabovac. Glogovac. De~ani. jula 1967. u rejonu sela Dowe Streoce. maja 1999. 22. Poginuo je od ru~ne bombe albanskih terorista. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine da brani wenu slobodu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . u rejonu sela Orlate. Uspomenu na poginulog Gorana ~uva}e wegovi sinovi Filip. u Kragujevcu. Rezervni poru~nik VJ Goran Milenkovi} je ro|en 26. 11. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io wenim braniocima u Vojsci Jugoslavije. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i dobrovoqno stao u stroj wenih branilaca. jula 1974. 28. u Vrwa~koj Bawi. Poginuo je prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi.209 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILENKOVI] Vukadina DEJAN MILENKOVI] Du{ana GORAN brane i bezbednosti prvog stepena. u 125. dobrovoqac Jovica Milenkovi} je ro|en 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ u rezervi. te porodica Milenkovi}. vojnoteritorijalnom odredu Vojnog okruga Pri{tina. Poverena mu je odgovorna du`nost komandira izvi|a~kog voda u 115. motorizovanoj brigadi. MILENKOVI] \or|a JOVICA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milenkovi} je ro|en 25. motorizovanoj brigadi. op{tina Glogovac. u selu ^aglavica. Rajko i Marko. februara 1975. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

decembra 1968. Te{ko je rawen 5. Obavqao je du`nost poslu`ioca ure|aja u slu`bi za informisawe Komande . Uspomenu na poginulog kapetana prve klase trajno }e ~uvati sin Ivan i porodica Milenkovi}. Uspe{no je zavr{io Vojnotehni~ku akademiju. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. jula 1978. 210 MILENKOVI] Jordana MILAN Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Milenkovi} je ro|en 15. JUNACI OT AX BINE stavili albanski teroristi u rejonu Ka~anika. grani~nom bataqonu. juna 1999. obavqaju}i du`nost grani~ara u 53. MILENKOVI] Milentija BOBAN MILENKOVI] Predraga SLAVI[A Kapetan prve klase VJ Milan Milenkovi} je ro|en 11. Obavqao je razli~ite du`nosti u Vojsci Jugoslavije. u rejonu Karaule „Dejan Radanovi}”. januara 1975. \akovica. Obavqao je du`nost komandira tehni~ke ~ete pozadinskog bataqona u 243. u Uro{evcu. U borbu protiv snaga NATO-a i albanskih terorista stupio je sa ~inom kapetana prve klase. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i stupio u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. mehanizovanoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka. u Kur{umliji. 9. u zasedi koju su po- Vojnik VJ Boban Milenkovi} je ro|en 17. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}.M S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. a podlegao je ranama istog dana u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. u Surdulici.

Uspomenu na wega ~uva}e k}i Aleksandra i porodica Milenovi}. aprila 1999. pe{adijske brigade. maja 1999. dobrovoqac Branko Milenovi} je ro|en 13. 27. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i odva`no stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. septembra 1977. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik strelac u 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Zenici. u rejonu sela Istog Mahala. Bosna i Hercegovina. marta 1999. u Kur{umliji od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ dobrovoqno je stupio u redove Vojnik VJ u rezervi Milan Mileti} je ro|en 22. MILENKOVI] Radoslava ALEKSANDAR MILENOVI] Milutina BRANKO MILETI] Dobrivoja MILAN Vojnik VJ Aleksandar Milenkovi} je ro|en 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Uspomenu na poginulog Aleksandara trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. S p o m e n -k w i g a k M 354. Poginuo je 24. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. u Aleksincu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. jula 1975. Vojske Jugoslavije i raspore|en u 549. juna 1976. Poginuo je 20. tako {to su al- Vojnik VJ u rezervi. na putu Glogovac – Srbica.211 JUNACI OTAXBINE banski teroristi otvorili vatru na motorno vozilo u kojem je bio i vojnik Aleksandar. motorizovanu brigadu. godine u Prokupqu.

Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Slavujko Mileti} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Lumbardi. 28. Poginuo je od posledica dejstava albanskih terorista. 212 MILETI] Dragana DEJAN MILETI] Dragutina SLAVUJKO Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io braniocima u Vojsci Jugoslavije. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Jovan. bataqonu Vojne policije. Uspomenu na vojnog policajca Dejana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. . vojnoteritorijalnom odredu na podru~ju Kosova i Metohije. februara 1962. u Kru{evcu. Uspomenu na poginulog Milana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. op{tina Vu~itrn. u selu Gorwi Mijali}i. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. februara 1978. Obavqao je du`nost strelca u 54. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Kraqane. u selu Prilu`ju. 24. Poginuo je 18 maja 1999. Poginuo je prilikom odbijawa napada albanskih terorista.M S p o m e n -kk w i g a Bio je in`iwerac pionir u 192. maja 1999. Vojnik VJ Dejan Mileti} je ro|en 14. JUNACI OT AX BINE vojnog policajca u 55. maja 1999. op{tina De~ani. Vu~itrn. \akovica. in`iwerskom puku. k}i Sawa i porodica Mileti}. na podru~ju Kosova i Metohije.

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. Vojnik VJ Vladan Mileti} je ro|en 28. januara 1977. marta 1999. Novi Sad. aprila 1999. MILIKI] Radovana ZVONKO Vojnik VJ Bojan Mileti} je ro|en 26. Suva Reka. februara 1979. Obavqao je du`nost voza~a guseni~nog motornog vozila i vozila to~ka{a u raketnoj bateriji 240. od posledica dejstava avijacije NATO-a. S p o m e n -k w i g a k M MILETI] @ivorada BOJAN MILETI] Zorana VLADAN brane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMla|i vodnik prve klase policije Zvonko Miliki} je ro|en 19. od posledica dejstava avijacije NATO-a. u Kru{evcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 22. godine. u selu Duqe. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. 29.213 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog vojnika Bojana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. januara 1971. u Para}inu. Te{ko je rawen 28. mehanizovanoj brigadi. za vreme obavqawa vojni~kih zadataka u selu ^enej. decembra 1993. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. u Sjenici. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u odbrambenom stroju Vojske Jugoslavije. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica. Preminuo je istog dana u novosadskoj bolnici. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.

Poginuo je 31. u selu Vaganica. Uspomenu na poru~nika Bobana trajno }e ~uvati porodica Mili}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandiPoru~nik VJ Boban Mili} je ro|en 16. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Za ispoqenu hrabrost u obavqawu odgovorne du`nosti odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati porodica Milinkovi}. i zapo~eo slu`bovawe u Potporu~nik VJ Sr|an Mili} je ro|en 16. MILI] Dragoquba SR\AN Kapetan VJ Mitar Milinkovi} je ro|en 13. 214 MILINKOVI] Dragojla MITAR MILI] Dragoquba BOBAN Vojsci Jugoslavije. smer pe{adije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira voda u 52. Uspomenu na poginulog Zvonka sa~uva}e sin Stevan i porodica Miliki}. puku veze. 14. u Beogradu. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. bataqonu Vojne policije. januara 1970. marta 1999. specijalisti~ko {kolovawe. Obavqao je du`nost komandira voda i komandira ~ete.M S p o m e n -kk w i g a maja 1999. op{tina Kosovska Mitrovica. Uspe{no je zavr{io Sredwu vojnu {kolu i Vojnu akademiju Kopnene vojske. februara 1974. na prevoju Volujak u op{tini \akovica. februara 1974. . prilikom dejstva krstare}ih raketa na objekat u kojem je obavqao du`nost. smer veze. u Somboru. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. JUNACI OT AX BINE ra ~ete u 317. u Somboru.

a preminuo je 4. za vreme obavqawa borbenog zadatka. Uspomenu na vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. . grani~nom bataqonu Pri{tinskog korpusa. aprila 1978. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. maja 1999. na putu Pri{tina – Leskovac. aprila 1999. februara 1947. identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bio je u stroju 201. novembra te godine na VMA. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Obavqao je du`nost grani~ara u 53. \akovica. 15. Vojnik VJ Dragan Mili}evi} je ro|en 2. u selu Mr~e.215 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Upravqaju}i vozilom VJ na slu`benom zadatku. Kao vojni obveznik. vojni voza~ Milo{ Mili}evi} je upao u zasedu albanskih terorista. Lukovska Bawa kod Kur{umlije. pozadinske baze. Uspomenu na poginulog potporu~nika Sr|ana trajno }e ~uvati porodica Mili}. u rejonu Karaule „Ko{are”. obavqao je du`nost komandira ra~unarskog odeqewa u 125. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. motorizovanoj brigadi. Te{ko je rawen 31. Uspomenu na vojnika Milo{a trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. Dana 18. MILI]EVI] Dragi}a MILO[ MILI]EVI] @ivotija DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Milo{ Mili}evi} je ro|en 16. u Trsteniku. kao potporu~nik Vojske Jugoslavije. 3.

prilikom dejstava snaga NATO-a krstare}im raketama na objekat u kojem je obavqao du`nost. Te{ko je rawen 19. obavqao je mnoge odgovorne du`nosti: od komandira voda i komandanta jedinica Vojne policije do na~elnika odseka u Odeqewu bezbednosti Komande Prve armije. Poginuo je 31. op{tina Leskovac. marta 1999. maja iste godine. aprila 1999.M S p o m e n -kk w i g a MILOVANOVI] Vasiqka STANI[A JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog pukovnika Milovanovi}a trajno }e ~uvati sinovi Dejan i Nenad i porodica Milovanovi}. u Kraqevu. jula 1970. u Beogradu. u selu Belo{evac. u selu Bo|evica. Obavqao je du`nost operatera na kontrolnoj ispitnoj stanici u 311. Za savesno obavqawe du`nosti dobio je vi{e priznawa. Kragujevac. Obavqao je du- . Kao profesionalni stare{ina Vojske Jugoslavije. 216 MILOVANOVI] Dragana GORAN vqawa du`nosti stra`ara na objektu „Bela}evac” kod Pri{tine. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. Preminuo od posledica rawavawa. jula 1949. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstava avijacije NATOa. 13. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. za vreme oba- Desetar VJ po ugovoru Mali{a Milovanovi} je ro|en 24. oktobra 1977. MILOVANOVI] Dragoslava MALI[A Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 3. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Komandno-{tabnu {kolu. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Pukovnik VJ Stani{a Milovanovi} je ro|en 19.

Poginuo je 11. MILOVANOVI] Du{ana GORAN MILOVANOVI] Radoja MIR^ETA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milovanovi} je ro|en 23. u selu Izbica kod Srbice. juna 1970. u Blacu. MILOVANOVI] Mom~ila DEJAN 1999. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. maja Kapetan VJ Mir~eta Milovanovi} je ro|en 1. Poginuo je 4. u selu Ratare kod Kru{evca.217 JUNACI OTAXBINE grani~nom bataqonu. upav{i u zasedu albanskih terorista. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1974. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira ten- Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 17. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Jelava kod Loznice. septembra 1978. S p o m e n -k w i g a k M `nost rukovaoca in`iwerijskim ma{inama u 359. in`iwerijskom bataqonu. u rejonu sela Glu{ci. Bio je vaspita~ vi{e generacija vojnika tenkista. aprila 1999. Bio je strelac u 7. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Poginuo je obavqaju}i ratne zadatke. Uspomenu na desetara po ugovoru trajno }e ~uvati k}eri Jovana i Milica i porodica Milovanovi}. Uspomenu na vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. . aprila 1999. u Beogradu. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. sin Stefan i porodica Milovanovi}. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati k}i Bojana. prilikom obavqawa du`nosti. op{tina Bogati}. Obavqao je ~asnu du`nost grani~ara u 15.

7. 218 MILOJEVI] Milosava SA[A MILOVANOVI] Stojana BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milojevi} je ro|en 18. aprila 1999. Bio je pripadnik 125. Poginuo je. u sukobu s albanskim teroristima. 26. Grdelica. Bio je ni{anxija u 175. Poginuo je 26. Vojnik VJ u rezervi Branislav Milovanovi} je ro|en 14. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u rejonu Duqe. selo Tuma~ino. u selu Orahovica Grabli~ki. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.M S p o m e n -kk w i g a kovske ~ete u 243. predvode}i svoje tenkiste. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Goran i porodica Milovanovi}. Uspomenu na Mir~etu trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao . JUNACI OT AX BINE se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. maja 1964. marta 1973. aprila 1999. prilikom obavqawa vojni~kog zadatka u Kosovskoj Mitrovici. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. u Kosovskoj Mitrovici. na podru~ju Kosova i Metohije. op{tina Gwilane. mehanizovanoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. motorizovane brigade. u rejonu sela Gorwa Budriga.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u redove branilaca otaxbine i bio raspore|en u 549. Za ispoqenu hrabrost. godine. op{tina Bor. izvla~e}i rawenog druga na polo`aju. 4. Poginuo je 20. decembra 1976. u se- . novembra 1970. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost u bataqonu za protivteroristi~ka dejstva Vojne policije 72. specijalne brigade. u selu Dowa Bela Reka. po`rtvovawe i humanost Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. marta 1952. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. i 1999. aprila 1999. u Beogradu. na Ko{arama. grani~nom bataqonu. Obavqao je du`nost grani~ara i voza~a motornog vozila u 15. dobrovoqac Borislav Miloradovi} je ro|en 21. Vojnik VJ \or|e Milosavqevi} je ro|en 21. S p o m e n -k w i g a k B MILOJEVI] Tomislava ZORAN MILORADOVI] Du{ana BORISLAV Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom napada albanskih terorista u rejonu Prizrena.219 JUNACI OTAXBINE odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je 17. aprila 1999. MILOSAVQEVI] Qubi{e \OR\E Vodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Milojevi} je ro|en 21. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i u sukobu s albanskim teroristima na podru~ju Kosova i Metohije 1998. motorizovanu brigadu. \akovica. Poginuo je prilikom obavqawa vojni~kog zadatka. Uspomenu na vodnika Zorana trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. op{tina Mladenovac. Uspomenu na Borislava trajno }e ~uvati sin Dalibor i porodica Miloradovi}. u selu Velika Ivan~a.

Pre- . maja 1999. vojnoteritorijalnom odredu. septembra 1968. u selu SmaiNeboj{a Milosavqevi} je ro|en 15. JUNACI OT AX BINE lovci. MILOSAVQEVI] Miodraga PREDRAG Razvodnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sla|an Milosavqevi} je ro|en 27.M S p o m e n -kk w i g a lu Jelava kod Loznice. 220 MILOSAVQEVI] Milana SLA\AN MILOSAVQEVI] Milorada NEBOJ[A koju su postavili albanski teroristi. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Pri{tini. godine. op{tina Pe}. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Neboj{u trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Milosavqevi}. u selu Krepoqin. u selu Pi{tane. od posledica dejstava protivtenkovske mine Vodnik policije Predrag Milosavqevi} je ro|en 12. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Poginuo je 31. 18. op{tina @agubica. u selu Zla{. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Bio je na du`nosti izvi|a~a u 64. op{tina Uro{evac. avgusta 1969. op{tina [timqe. februara 1974. u selu Zaskok. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u trajno }e ~uvati porodica Milosavqevi}. u op{tini Ka~anik. u rejonu sela Krivenik. godine. 28. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. avgusta 1992. op{tina Pri{tina.

Vojnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 20. u Kragujevcu. oktobra 1978. motorizovanoj brigadi. Obavqao je du`nost poslu`ioca topa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u 125. De~ani. MILO[EVI] Dragana GORAN Vojnik VJ Darko Milo{evi} je ro|en 28. maja 1999. \akovica. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. u Qigu. u rejonu sela Ko{are. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u 125. u selu Samarinovac kod @itora|e. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. Uspomenu na poginulog vojnika Milosava trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. MILO[EVI] Branislava DARKO MILO[EVI] Vlade MILOSAV Poginuo je 11. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. S p o m e n -k w i g a k M minuo je 28. Vojnik VJ Milosav Milo{evi} je ro|en 7. maja 1999. novembra 1970. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. u rejonu sela Stani Batu{ec.221 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 5. od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. novembra 1978. Uspomenu na poginulog vojnika Darka trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi. 23. De~ane. Kao rezervni stare{ina Vojske Jugoslavije. sin Mihajlo i porodica Milo{evi}. obavqao je du`nost komandira odeqewa u 7. pe{adijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. u Po`arevcu. Uspomenu na poginulog dobrovoqca trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica Milo{evi}. dobrovoqac Rade Milo{evi} je ro|en 19. u selu Kraqan. u selu Su{ica kod Kru{evca. 222 MILO[EVI] \or|a RADE MILO[EVI] Milosava GORAN Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vodnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 16. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Stani Batu{ec. marta 1968. \akovica. Poginuo je upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi. . u okolini Istoka. motorizovanu brigadu.M S p o m e n -kk w i g a Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 192. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati k}i Milena. maja 1999. Poginuo je od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. 11. avgusta 1966. 24. u rejonu sela Padali{te. in`iwerijskom puku. maja 1999. JUNACI OT AX BINE branilaca otaxbine i bio raspore|en u 125. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima.

u op{tini Prizren. u selu Dowa Lapu{wa kod Vlasotinca. oktobra 1995. Republika Hrvatska. Vojni rok je slu`io od 17. u rejonu sela Dunavo. Obavqao je du`nost bolni~ara u Vojnom odseku u Prizrenu. maja 1999. decembra 1998. u Istoku. aprila 1966. do 25. Poginuo je 5. prilikom izvla~ewa rawenika. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira artiqerijskog odeqewa u 211. Bio je vojnik strelac u 57. Uspomenu na hrabrog bolni~ara trajno }e ~uvati k}eri Marija i Jovana i porodica Milo{evi}. za vreme bombardovawa aviona NATO-a. maja 1999. od posledica dejstaVojnik VJ Seqa Milo{evi} je ro|en 14. aprila 1978. oklopnoj brigadi. Smrtne rane tom mladom vojniku nanele su razorne bombe avijacije NATO-a. S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Milo{a SINI[A va artiqerije albanskih terorista. juna 1999. Kostawe. MILO[EVI] Milutina VLADAN MILO[EVI] Mladena SEQA Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sini{a Milo{evi} je ro|en 14. u rejonu sela Planeja. prilikom obezbe|ivawa dr`avne granice. Te{ko je rawen 11. Od 17. u rejonu sela [timqe. godine. grani~nom bataqonu na Karauli „Dunavo”. februara 1996.223 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na preminulog vodnika trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Osta}e zauvek u se}awu svoje porodice. . Od zadobijenih povreda preminuo je 12. Poginuo je 30. oktobra 1968. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. u Zadru. Vojnik VJ u rezervi Vladan Milo{evi} je ro|en 21. maja iste godine u bolnici u Pri{tini.

Uspomenu na Zorana sa~uva}e sin Sre}ko. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Razvodnik VJ u rezervi Ivan Milo{evi} je ro|en 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je. Wegovo telo je prona|eno dan posle. Desetar VJ po ugovoru Sr|an Milo{evi} je ro|en 29. Stradao je od ruke albanskih terorista. k}eri Jelena i Sne`ana i porodica. u Ra{koj. lake pe{adijske brigade. maja 1975. . na du`nosti komandira odeqewa. jula 1972. Ivan je poginuo 1. aprila 1961. Mobilisan je kao strelac u 1. motorizovani bataqon 37. blizu Ra{ke. Borio se na Kosovu i Metohiji u izvi|a~kom vodu 58. a na Kosovu i Metohiji se borio kao izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti 252. Pamti}e ga s tugom u srcu porodica. u selu Kijevo. Sr|an je poginuo 27. Wegov lik pamti}e k}i Nevena i porodica. koju su postavili albanski teroristi. Vozilo u kojem se nalazio nai{lo je na minu sa usmerenim dejstvom. u rejonu sela Negrovce. U~estvovao je u borbenim dejstvima na prostoru Republike Srpske Krajine. u rejonu sela Zmi} blizu Kosovske Mitrovice. Zoran je poginuo 25. potpuno izmasakrirano. maja 1999. Klina. juna 1999.M S p o m e n -kk w i g a MILO[EVI] Mom~ila ZORAN MILO[EVI] Radmila SR\AN JUNACI OT AX BINE 224 MILO[EVI] Ratomira IVAN Vojnik VJ u rezervi Zoran Milo{evi} je ro|en 28. motorizovane brigade. u selu Vitkovac kod Kraqeva. kao razvodnik. Bio je vi{e od {est godina vojnik po ugovoru u 252. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista. kada se vra}ao sa borbenog zadatka. oklopne brigade. oklopnoj brigadi. u selu Gradac. marta 1999.

Bio je mobilisan kao bolni~ar u Komandu 15. u rejonu sela Komorane. . u Leskovcu. aprila 1999. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1953. k}i Milica i porodica. pe{adijske brigade. godine od dejstva neprijateqeve avijacije u selu Vrbovac. oktobra 1960. u selu Ma~kovac. Mobilisan je 7. artiqerijskom divizionu 279. juna 1999. septembra 1961. bio je na du`nosti komandira odeqewa u 1.225 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Stojana NOVICA MILO[EVI] Tomislava Miroslav MILUNOVI] Ratimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Novica Milo{evi} je ro|en 7. Bio je narodni poslanik u Skup{tini Republike Srbije. Kada je po~eo rat. Nikada ga ne}e zaboraviti dve k}eri bliznakiwe Sawa i Sandra i porodica Milunovi}. kod sela Duz. u selu Lozovik kod Velike Plane. oklopne brigade. Miroslav je odlikovan Ordenom za hrabrost. Dragan je poginuo 22. op{tina Kur{umlija. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. pe{adijskog bataqona 354. k}i Dragana i porodica. Rezervni kapetan VJ Dragan Milunovi} je ro|en 7. u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je 1. Mla|i vodnik VJ Miroslav Milo{evi} je ro|en 24. 1. Belo Poqe. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. i kao rezervni kapetan postavqen na du`nost komandira ~ete 1. Se}a}e ga se sin Milo{. Wegovog lika se}a}e se sin Darko. Novica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999.

maja 1967. godine. Vojnik VJ u rezervi Bratislav Miqkovi} je ro|en 10. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Bratislav je poginuo 13. te porodica Milutinovi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. aprila 1999. u Kru{evcu. pe{adijske brigade. Uspomenu na wega sa~u- Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Milutinovi} je ro|en 30. Bio je policajac u Policijskoj stanici za obezbe|ewe Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. MIQKOVI] Draga BRATISLAV Vodnik prve klase policije Zlatko Milutinovi} je ro|en 31.M S p o m e n -kk w i g a MILUTINOVI] @ivadina ZLATKO JUNACI OT AX BINE va}e k}eri Aleksandra i Jovana. marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pri{tina. u Kragujevcu. 18. u Kragujevcu. 26. maja 1999. Preminuo je 20. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. godine. u selu Sedlare. marta 1960. 226 MILUTINOVI] Milorada DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. na putu Orlate – Mali{evo. avgusta 1976. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina [timqe. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Jelena i Milica i porodica Milutinovi}. aprila iste godine u Pri{tini. u rejonu sela Vitak kod Srbice. Mobilisan je tokom agresije i bio je na prostoru Kosova i Metohije kao voza~ u sastavu 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- .

Pamti}e ga porodica. 20. Slavi{a je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. vojnoteritorijalnom odredu Istok. koju su postavili albanski teroristi. koji je bio prepot~iwen 7. MINI] Borislava MOM^ILO Desetar VJ u rezervi Zvonko Miqkovi} je ro|en 16. Uo~i agresije je bio zaposlen u Elektroprivredi Srbije. op{tina Kosovo Poqe. i obavqao je du`nost pu{komitraqesca u 69. Poginuo je u Beogradu. avgusta 1978. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je 3. u Leskovcu. marta 1961. gde se u ~asu izbijawa ratnih dejstava zatekao na odslu`ewu vojnog roka. te porodica Miqkovi}.227 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalni odred Vojnog okruga Pri{tina. Wegov lik osta}e u se}awu porodice. op{tina Istok. u selu Bresje. . Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Mini} je ro|en 1. Obili}. obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. marta 1999. U Vojsku Jugoslavije je mobilisan 25. u Termoelektrani „Kosovo-A”. Bio je vojnik protivpo`arac u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog bataqona. Dva dana posle otpo~iwawa agresije NATO-a na SRJ mobilisan je kao desetar u 115. u selu ^irez kod Glogov- Vojnik VJ Slavi{a Miqkovi} je ro|en 6. Se}a}e ga se k}eri Anica i Tamara. U~estvovao je u ratu na teritoriji Bosne i Hercegovine. pe{adijskoj brigadi. u selu @a~. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu. juna 1999. od eksplozije protivtenkovske mine. aprila 1972. maja 1999. MIQKOVI] Stanimira ZVONKO MIQKOVI] Miodraga SLAVI[A ca. Zvonko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

motorizovanoj brigadi bio je na du`nosti poslu`ioca na haubici. Odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Vitak. pe{adijskoj brigadi. motorizovane brigade. u sukobu s albanskim teroristima. na borbenom polo`aju kod sela Reqan. decembra 1978. Slobodan Mirkovi} je ro|en 28. u Apatinu. op{tina Istok. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te wegova porodica. 228 Vladimir je poginuo 26. prilikom obavqawa zadatka. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica i k}eri Aleksandra i Sawa. mobilisan je na du`nost manipulanta u 7. Kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Slobodan je poginuo 15. u rejonu sela Landovica. Vojni rok je slu`io od 20. juna 1998. Vladimir Mirkov je ro|en 20. aprila 1999. marta 1978. februara 1965. kada je upao u zasedu albanskih terorista kod sela Tomance. maja 1999. aprila 1999. U 549. Mladog vojnika se}a}e se wegova porodica.M S p o m e n -kk w i g a Mom~ilo je poginuo 11. prilikom dejstva avijacije NATO-a. od dejstva avijacije NATO-a. op{tina Pre{evo. Zavr{io je sredwu {kolu i na odslu`ewe vojnog roka oti{ao 21. op{tina Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. kao artiqerac. Neboj{e }e se se}ati sinovi Damjan i Du{an. . JUNACI OT AX BINE Poginuo je 13. MIRI] Du{ana NEBOJ[A MIRKOV @arka VLADIMIR MIRKOVI] Veqka SLOBODAN Vojnik VJ Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Miri} je ro|en 24. godine. Bio je vojnik 78. godine u Trsteniku. u Ivawici. marta 1999. septembra 1998.

sin Milo{ i porodica Miti}. Lik mladog borca pamti}e wegova porodica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u selu Berkovo kod Kline. Mobilisan je 1. oktobra 1953. Pripadnik rezervnog sastava policije Predrag Miti} je ro|en 31. op{tina [timqe. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Qig. u Ubu. grani~ni bataqon. januara 1976. Poginuo je 15.229 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Lik mladog vojnika pamti}e zauvek porodica. u selu Rzale. juna 1997. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. . \akovica. godine. maja 1999. u Novom Selu. op{tina Srbica. op{tina Vitina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. septembra 1977. Uspomenu na Radi{u Mirkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. u rejonu Karaule „Ko{are”. godine. Dejan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. MISIRLI] Ogwena DEJAN MITI] Borisava PREDRAG MIRKOVI] Milorada RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Misirli} je ro|en 5. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 26. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Mla|i vodnik policije Radi{a Mirkovi} je ro|en 28. 5. marta 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Crnoqevo. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1981. kao strelac u 53. Zavr{io je sredwu {kolu.

Bio je policajac u Policijskoj stanici na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. februara 1960. 12. septembra 1968. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. motorizovane brigade. smer pe{adije. u selu Dobrujevac. Zastavnik prve klase VJ Vojislav Miti} je ro|en 30. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Vladimir i porodica. U~estvovao je u ratovima koji su vo|eni na prostoru Slovenije i Republike Srpske Krajine. motorizovane brigade. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dalibor i Milan. Kapetan prve klase VJ Dragan Mitrovi} je ro|en 15. maja 1999. maja 1999. op{tina Orahovac. u selu Zo~i{te. k}i Marija i porodica Miti}. op{tina Aleksinac. koja je bila u sastavu Pri{tinskog korpusa. bio sa grupom stare{ina na borbenom izvi|awa. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je na du`nosti komandanta 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Na Kosovu i Metohiji se borio kao komandir minobaca~kog voda 82 mm. marta 1981. u selu Karan kod U`ica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. U~estvovao je u ratu koji je vo|en na prostoru Republike Srpske. motorizovanog bataqona 37. kada su na wih albanski teroristi otvorili vatru. smer pe{adije. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Tom prilikom je smrtno stradao. marta 1950. u sastavu 3. .M S p o m e n -kk w i g a MITI] Miladina MIROSLAV MITI] Petronija VOJISLAV JUNACI OT AX BINE 230 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu u~enika u privredni i kurs za policajce. MITROVI] Blagoja DRAGAN Vodnik prve klase policije Miroslav Miti} je ro|en 20. godine. Vojislav je 15. u rejonu sela Istok Mahala. motorizovanog bataqona 37. u Novom Selu kod Kosovske Vitine.

S p o m e n -k w i g a k M Dragan je poginuo 20. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sowa. Kada je otpo~ela agresija na SRJ. Penzionisan je u ~inu vodnika prve klase. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. Poginulog kapetana se}a}e se k}i Danijela. Na motorno vozilo u kojem se nalazio pucali su albanski teroristi. Bio je zaposlen u AMD u Pe}i. juna 1998. Bio je na du`nosti vojnika kuvara u prizrenskoj 549. maja 1999. javio se u redove Vojske kao Pripadnik rezervnog sastava policije Mom~ilo Mi}unovi} je ro|en 23. u rejonu sela Istok Mahala. ju- .231 JUNACI OTAXBINE na 1981. U Vojsku Jugoslavije je stupio 22. op{tina Pe}. godine. 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Dowe Barane. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 2. 5. MI]UNOVI] Petra MOM^ILO MIHAJLOVI] Vladimira SLA\AN MIHAJLOVI] Du{ana MARIO Vojnik VJ Sla|an Mihajlovi} je ro|en 29. marta. maja 1967. novembra 1945. novembra 1979. maja 1999. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. izvr{avaju}i borbeni zadatak. Sla|an je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. sin Darko i porodica. 24. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u selu Vinarce kod Leskovca. Vodnik VJ po ugovoru. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. dobrovoqac Mario Mihajlovi} je ro|en 20. sinovi Predrag i Sr|an i porodica Mi}unovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. u rejonu sela Ku{lin kod \akovice. smer artiqerije. U~estvovao je u ratu na prostoru Republike Srpske. godine. godine.

Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 22. Borio se na Kosmetu u sastavu 125. op{tina Glogovac. u selu Trstenik.M S p o m e n -kk w i g a dobrovoqac. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{ i Mladen i porodica Mihajlovi}. 1. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. pe{adiskom bataqonu 354. decembra 1977. Ivan je poginuo 19. \akovica. 232 MIHAJLOVI] Jovice IVAN MIHAJLOVI] Mali{e MIROSLAV Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Zavr{io je Fakultet op{tenarodne odbrane i bio zaposlen u . Rezervni poru~nik VJ Vojmir Mihajlovi} je ro|en 13. aprila 1999. juna 1982. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka. moto- Vodnik prve klase policije Miroslav Mihajlovi} je ro|en 24. aprila 1999. Ivana }e pamtiti wegova porodica. u selu Hrtica. u Leskovcu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Uspomenu na wega }e ~uvati sin Marko. pe{adijske brigade. hrabro se bore}i s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are”. aprila 1999. u borbi s albanskim teroristima. marta 1962. u Uro{evcu. godine. Mario je poginuo 15. Postavqen je na du`nost komandira voda u 3. septembra 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}i Jelena i porodica. oktobra 1961. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE rizovane brigade i bio je na du`nosti komandira odeqewa. u Smederevu. MIHAJLOVI] Radosava VOJMIR Vojnik VJ Ivan Mihajlovi} je ro|en 9.

kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. godine. S danom otpo~iwawa agresije je. napali albanski teroristi. maja 1999. . Wegovu jedinicu su 16. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije je od 23. u rejonu sela Dowa Morina. aprila 1999.233 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Uro{evcu. Desetar VJ u rezervi Miroslav Mici} je ro|en 20. septembra 1961. Poginuo je 31. MIHAJLOVI] Stanoja @EQKO MICI] Sava MIROSLAV Vojnik VJ @eqko Mihajlovi} je ro|en 19. Poginulog poru~nika pamti}e sin \or|e i porodica Mihajlovi}. septembra 1998. 27. prilikom odbrane sela Velika Ho~a. \akovica. sina jedinca. Bio je vojnik strelac u 125. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. od napada albanskih terorista. U~estvovao je u borbama na Kosovu i Metohiji. Wegov lik pamti}e sinovi Dragan i Darko i porodica Mici}. Poginuo je kada je vozilo kojim je sa drugovima izvla~io povre|ene nai{lo na protivtenkovsku minu. op{tina Ka~anik. u selu Velika Ho~a kod Orahovca. vojno-teritorijalnom odredu Orahovac. u rejonu sela Krivenik. stupio u redove Vojske Jugoslavije i bio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u Komandi 64. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginulog vojnika. smer pe{adije. kao rezervni poru~nik. u Zemunu. Orahovac. Miroslav je poginuo na borbenom polo`aju. zauvek }e pamtiti wegova porodica. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Pri{tina. Vojmir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1979. bore}i se kao komandir odeqewa u 101. motorizovanoj brigadi.

Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Vojnik VJ u rezervi Marko Mladenovi} je ro|en 18. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. u Ni{u. tako|e na Kosovu i Metohiji. u rejonu Karaule „Morina”. Vitina. januara 1974. Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine. \akovica. oklopnu brigadu. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je nesre}nim doga|ajem. grani~nom bataqonu. Vodnik prve klase VJ Dejan Mladenovi} je ro|en 11. Tokom agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je mobilisan u 211. Podujevo. Kao vodnik prve klase. specijalne brigade. Hrabrog vodnika pamti}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Leskovcu. bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskom bataqonu 71. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. . 17. u [apcu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar u 53. oktobra 1974.M S p o m e n -kk w i g a MICI] Sini{e SLAVI[A JUNACI OT AX BINE 234 MLADENOVI] Lazara DEJAN MLADENOVI] Miomira MARKO Vojnik VJ Slavi{a Mici} je ro|en 24. Borio se u ratu na prostoru Republike Srpske. marta 1999. aprila 1999. Dejan je poginuo 30. 4. aprila 1999. u selu Rudare. nalaze}i se na zadatku u borbenom vozilu pe{adije M-80. od gelera kasetne bombe. Lik poginulog borca pamti}e wegova porodica. septembra 1978. u selu Mogila.

Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije M-80 A. u Vrawu. u Senti. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. januara 1998. . Bio je zaposlen u „Kosovovinu” u Maloj Kru{i. u selu Pe}ane. Vojnik VJ Zoltan Moku{ je ro|en 27. Zoltan je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. u Pri{tini. 19. 24. Radio je u Odseku za vezu Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. januara 1976. januara 1970.235 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B MLADENOVI] Spase ZVEZDAN MLADENOVI] Srboquba DEJAN MOKU[ Lasla ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Zvezdan Mladenovi} je ro|en 24. Poginulog vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Mladenovi} je ro|en 20. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. op{tina Suva Reka. juna 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na putu Orlane – Ka~ikol. 12. Na Kosmetu je bio u sastavu 15. maja 1999. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. op{tina Podujevo. u selu Dowa Srbica. godine. marta 1978. Uspomenu na Zvezdana Mladenovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. aprila 1999. godine. oklopne brigade. Trajno }e ga u se}awu ~uvati wegova porodica. Vojni rok je slu`io od 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. op{tina Prizren.

Nandora }e se se}ati sinovi Darko i Veqko. u rejonu sela Likovac. U~esnik je ratova koji su vo|eni na prostoru prethodne Jugoslavije. Vojni rok je slu`io kao vojnik grani~ar. te porodica Mun}an. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Kraqevu. januara 1973. odeqewu voda za intervencije 15.M S p o m e n -kk w i g a MUJOVI] Milete ZLATKO MUN]AN Jano{a NANDOR JUNACI OT AX BINE 236 za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1960. radiofonista u 1. javio se u redove Vojske kao dobrovoqac. aprila u Vojnomedicinskoj akademiji. grani~ne brigade. k}eri Mirjana i Jelena. Nandor je poginuo 5. Sa{a je 2. Odlikovan je Ordenom . zadobio te{ke povrede prilikom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Grebnik. motorizovane brigade. motorizovane brigade. Preminuo je 17. obavqaju}i zadatak u selu Jelava kod Loznice. U Republici Srpskoj Krajini borio se osam meseci. u Podgorici. aprila 1999. u Ba~koj Topoli. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Sa{a Muwi} je ro|en 31. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 2. aprila 1999. upav{i u zasedu albanskih terorista. motorizovani bataqon 37. Wegov lik }e pamtiti porodica Mujovi}. Na Kosmetu je bio na du`nosti komandira voda u ~eti veze 125. juna 1978. a u Republici Srpskoj tri meseca. Kada je po~ela agresija na SRJ. MUWI] Bo`idara SA[A Vojnik VJ Zlatko Mujovi} je ro|en 10. aprila 1999. Poginuo je 4. dobrovoqac Nandor Mun}an je ro|en 15. Vojnik VJ u rezervi.

Uspomenu na wega ~uva}e porodica Nasti}. Lik mladog potporu~nika osta}e u se}awu k}erkice Jovane i porodice Muwi}. 20. 4. k}i Timen i porodica. na putu Srbica – Glogovac. aprila 1999. aprila 1999. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. u Bawi Koviqa~i. decembra 1975. u Ra{koj. samohodnom raketnom puku PVO. Vojnik VJ Branislav Negi} je ro|en 25. U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost komandira baterije u 230.237 JUNACI OTAXBINE Obavqaju}i borbeni zadatak sa vatrenog polo`aja u rejonu Grebnika. Uspomenu na majora [andora ~uva}e sin Atila. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kraj Pe}i. Klina. i te~aj za raketni sistem „KUB-M”. u Be~eju. U Vojsku Jugoslavije je stupio u junu 1998. Major Na| je komandovao baterijom 30/2 mm u odbrani slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. februara 1978. maja 1956. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti voza~a u Komandi motorizovanog bataqona. . Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. komandir baterije je smrtno stradao od eksplozije bombe koju su na razme{tajnu prostoriju jedinice lansirali piloti neprijateqevog aviona. NASTI] Milo{a BOBAN Major VJ [andor Na| je ro|en 31. NEGI] Milivoja BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Boban Nasti} je ro|en 15. NA\ Jano{a [ANDOR Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. motorizovane brigade. borio se u sastavu 37. u rejonu sela Istog Mahala. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. S p o m e n -k w i g a k N za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

motorizovane brigade. u selu Gorwi Medo{evac. oklopne brigade. 14. Ni{. u Kur{umliji. Avijacija NATO-a sna`no je dejstvovala bombama i raketama. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na kasarnu u Prokupqu. juna 1947. prilikom raketirawa motornog vozila u kojem se nalazio na borbenom zadatku. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Uspomenu na poginulog vezistu ~uva}e wegov sin Stefan. kraj Podujeva. Odbijaju}i sa svojom jedinicom napad albanskih terorista u rejonu Karaule „Ko{are”. 238 U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1993. Poginuo je u rejonu sela Merdare. aprila 1999. na du`nosti telefoniste linija{a 224. Uspomenu na mladog branioca otaxbine ~uva}e wegova porodica. Rezervni kapetan prve klase VJ Vladimir Nedeqkovi} je ro|en 23. gde je i ra- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 211. Desetar VJ po ugovoru Boban Nedeqkovi} je ro|en 2. u garnizonu Prokupqe.N S p o m e n -kk w i g a Na Kosovu i Metohiji branio je slobodu otaxbine u sastavu 125. oktobra 1959. marta 1999. centru za stacionarne veze. godine. NEDEQKOVI] Bo`idara DRAGAN NEDEQKOVI] Du{ana BOBAN NEDEQKOVI] Radovana VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dragan Nedeqkovi} je ro|en 13. Desetar Boban Nedeqkovi} stradao je u ru{evinama svoje kasarne. u Prokupqu. zadobio je smrtonosne povrede. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. februara 1969. Uspomenu na Dragana Nedeqkovi}a ~uva}e wegova porodica. na du`nosti vojnika kuvara. k}i Natalija i porodica Nedeqkovi}. \akovica. 24.

brane}i Karaulu „Ko{are”. Draga{. Kao dobrovoqac. NERAN^I] Predraga DEJAN 658. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1977. Uspomenu na dobrovoqca iz Beograda ~uva}e porodica Nestorovi}. . Uspomenu na Dejana Neran~i}a ~uva}e wegovi sinovi Du{an i Predrag i porodica. Vojnik VJ u rezervi. pe{adijske brigade. u Be~eju. 657. stupio je u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. NESTOROVI] Predraga VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Neran~i} je ro|en 5. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost referenta u Odeqewu za operativno-nastavne poslove. u rejonu Lopu{ki Han. Na svojoj du`nosti kapetan Nedeqkovi} je bio i 24. kada je smrtno stradao od dejstva bombi avijacije NATO-a na wegov rodni grad. `ele}i da pru`i najvi{i doprinos odbrani slobode otaxbine. septembra 1967. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. \akovica. u `estokom sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na prekaqenog rezervnog stare{inu ~uva}e wegovi sinovi Radovan i Milan. branio je slobodu otaxbine u sastavu 354. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Nedeqkovi}. dobrovoqac Vladimir Nestorovi} je ro|en 12. a u 354. obavqaju}i du`nost bolni~ara.239 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N dio u Zavodu za socijalno i zdravstveno osigurawe. Poginuo je 28. 29. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Beogradu. aprila 1999. maja 1999. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. marta 1999.

N S p o m e n -kk w i g a
NE[I] Slobodana NEBOJ[A NE[OVI] Stanu{e NENAD

JUNACI OT AX BINE
Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica.

240

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ne{ovi}.

NIKI] Milomira IGOR

Poru~nik policije Neboj{a Ne{i} je ro|en 26. jula 1970. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Policijsku akademiju. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. jula 1989. godine. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Mla|i vodnik policije Nenad Ne{ovi} je ro|en 15. juna 1978. u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. juna 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 17. aprila 1999, u selu [ipoqe, op{tina Kosovska Mitrovica.

Vojnik VJ u rezervi Igor Niki} je ro|en 26. januara 1973. u Ra{koj. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, branio je slobodu otaxbine u sastavu 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. U sukobu protiv albanskih terorista, koji su wegovu jedinicu napali iz zasede, pucaju}i iz streqa~kog oru`ja, u rejonu sela Likovac, Glogovac, Igor Niki} je poginuo 25. maja 1999. godine.

241 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

N

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e wegove k}eri An|elija i Emilija i porodica Niki}.

NIKOLI] Zlate BORIS

za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog stare{inu ~uva}e wegova porodica.

NIKI] Mirka MIODRAG

NIKOLI] Zlatomira NIKOLA

Vodnik VJ Boris Nikoli} je ro|en 4. maja 1978. u Zemunu. Zavr{io je jednogodi{we specijalisti~ko {kolovawe za podoficire oklopno-mehanizovanih jedinica i u VJ je obavqao du`nost komandira odeqewa. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine branio u stroju 52. bataqona Vojne policije, kao komandir odeqewa specijalne namene. Poginuo je 31. maja 1999. u rejonu sela Komorane kraj Pri{tine, tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Odlikovan je Ordenom

Vojnik VJ Nikola Nikoli} je ro|en 30. oktobra 1978. u Beogradu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u aprilu 1998. i osposobio se za strelca na borbenom vozilu pe{adije. Slobodu otaxbine i ~ast vojni~ku branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 243. mehanizovane brigade. Vojnik Nikola Nikoli} je poginuo 22. aprila 1999, prilikom dejstva avijacije NATO-a na bor-

Vojnik VJ u rezervi Miodrag Niki} je ro|en 6. marta 1970. u selu Kova~evu, op{tina Novi Pazar. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je u sastavu 168. motorizovane brigade. Poginuo je 31. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Uspomenu na Miodraga Niki}a ~uva}e wegova porodica.

M S p o m e n -kk w i g a
beni raspored wegove jedinice u rejonu sela Duqe, op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolu ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Nikoli}a ~uva}e wegova porodica.

242

NIKOLI] Radosava BRANISLAV

NIKOLI] Milenka NEBOJ[A

NIKOLI] Radojka MILAN

Vodnik policije Branislav Nikoli} je ro|en 7. juna 1965. u Smederevu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na Branislava Nikoli}a sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Nikoli} je ro|en 12. oktobra 1972. u selu Mala Kru{a, op{tina Prizren. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 549. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Milan Nikoli} je ro|en 19. marta 1978. u Prokupqu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar strelac u sastavu 15. grani~nog bataqona. Poginuo je 4. aprila 1999, vra}aju}i se sa zadatka, u rejonu Jadra kod Loznice. Uspomenu na vojnika Milana ~uva}e wegova porodica.

243 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

M

NIKOLI] Radoslava DARKO

NIKOLI] Stanislava GORAN

NIKOLI] Qubomira NENAD

Stariji vodnik VJ Darko Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1971. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu, intendantska slu`ba. Borio se za odbranu slobode Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji je bio u sastavu 243. mehanizovane brigade, u kojoj je obavqao du`nost komandira odeqewa za intendantsko snabdevawe. Poginuo 30. marta 1999, od dejstva avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na starijeg vodnika Darka Nikoli}a ~uva}e wegovi sin Dalibor, k}i Katarina i porodica.

Vodnik prve klase policije Goran Nikoli} je ro|en 21. januara 1964. u Ni{u. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. maja 1982. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 2. juna 1999, na putu Prizren – \akovica, kod sela Celina, op{tina Orahovac. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Marjan i porodica Nikoli}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nenad Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1961. u Lipqanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Saveznog ministarstva unutra{wih poslova od 1983. godine. Bio je zaposlen u STR „Kraqica” u Beogradu. Poginuo je 30. aprila 1999. u Beogradu, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina, sin Aleksandar i porodica Nikoli}.

N S p o m e n -kk w i g a
NIKOLI] Stani{e MILAN NIKOLOV Qubena DRAGAN

JUNACI OT AX BINE

244

Dragan je preminuo narednog dana u KBC Pri{tina od zadobijenih rana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolova ~uva}e wegova porodica.

NISI] Vu~a STAJA
Vojnik VJ u rezervi Milan Nikoli} je ro|en 23. oktobra 1961. u selu ^ukujevac, op{tina Kraqevo. Hrabro je branio Republiku Srpsku Krajinu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 12. aprila 1999, u rejonu sela Trstenik. Milan Nikoli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Goran i porodica Nikoli}. Vojnik VJ u rezervi Dragan Nikolov je ro|en 8. decembra 1967. u Tetovu, Makedonija. Zavr{io je bravarski zanat. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, borio se u sastavu 230. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane, obavqaju}i du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 30/2 mm. Vojnik Dragan Nikolov je, 4. aprila 1999, obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju svoje baterije, u rejonu sela Grobnik, Klina, kada su avioni NATO-a dejstvovali kasetnim bombama. Borbeno vozilo u kojem se nalazio vojnik Nikolov potpuno je uni{teno, a

Desetar VJ u rezervi Staja Nisi} je ro|en 10. januara 1961. u selu Popovqane, op{tina Suva Reka. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 70. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Odlu~no se odupro iznenadnom napadu albanskih terorista, da bi 13.

245 JUNACI

OTAXBINE
rijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 31. marta 1999, u selu Miru{a, op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Darko i porodica Novkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

O

aprila 1999. u selu Pogovqare, Suva Reka, polo`io svoj `ivot na oltar otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena stepena. Uspomenu na desetara Nisi}a ~uva}e wegova porodica.

NOVKOVI] Vladimira NOVICA

NOVKOVI] \or|a DU[AN

stroju in`iwerijskog bataqona 37. motorizovane brigade, na du`nosti in`iwerca pionira. Poginuo je 6. aprila 1999. obavqaju}i vojni~ki zadatak u rejonu sela Galica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog in`iwerca ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Neboj{a i porodica Novkovi}.

OGWANOVI] Jezdimira DANILO

Mla|i vodnik prve klase policije Novica Novkovi} je ro|en 16. jula 1969. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. novembra 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekreta-

Vojnik VJ u rezervi Du{an Novkovi} je ro|en 11. septembra 1957. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Kao vojni obveznik, odlu~no se i hrabro borio na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Danilo Ogwanovi} je ro|en 17. maja 1962. u selu Trnava, Kur{umlija. Posle zavr{etka sredwe {kole, radio je u [IK „Kopaonik”. Kao vojni obveznik,

O S p o m e n -kk w i g a
slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji, u sastavu 354. pe{adijske brigade, obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 9. maja 1999, u rejonu sela Vrani Do, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog borca ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
slova Republike Srbije 11. avgusta 1996. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je 3. maja 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”, op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ogwenovi}.

246

stroju 52. vojnoteritorijalnog odreda iz Lipqana, na du`nosti voza~a i ni{anxije. Poginuo je 27. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ribari, Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Radovana ~uva}e sinovi Lazar i Milo{, k}i Marija i porodica.

OGWENOVI] Branka MILOVAN

ODALOVI] Milorada RADOVAN

OLAJO[ Jo`efa ZOLTAN

Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Milovan Ogwenovi} je ro|en 26. decembra 1976. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poRadovan Odalovi} je ro|en 7. aprila 1960. u Pri{tini, gde je zavr{io sredwu {kolu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio je u Vojnik VJ Zoltan Olajo{ je ro|en 2. aprila 1978. u Subotici. Vojni rok je slu`io od juna 1998, osposobiv{i se za du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adi-

Bio je zaposlen u JKP u Istoku. januara 1978. op{tina Plav. op{tina Prizren. op{tina Istok. juna 1999. maja 1998. Bio je policajac u Odeqewu unutra- . U istoj jedinici branio je slobodu otaxbine. marta 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 27. osposobiv{i se za du`nost artiqerca u 549.247 JUNACI OTAXBINE datke na Kosovu i Metohiji. mehanizovane brigade. Mla|i vodnik policije Jovan Ota{evi} je ro|en 6. Vojnik Goran Olka je poginuo 3. u Maloj Bosni. od dejstva avijacije NATO-a na rejon razme{taja wegove jedinice u selu Posli{te. Poginuo je na stra`arskoj du`nosti 24. Trajno }e ga pamtiti wegova porodica. 25. Uspomenu na artiqerca Gorana ~uva}e wegova porodica. Smrtno su ga ranili albanski teroristi u rejonu sela Belanica. motorizovanoj brigadi. op{tina Suva Reka. u selu Gorwa R`anica. op{tina Subotica. Zavr{io je sredwu {kolu. septembra 1971. maja 1999. op{tina Istok. u selu Qubi`da. Na toj du`nosti borio se za odbranu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Olajo{. S p o m e n -k w i g a k O je. obavqaju}i brojne zaPripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Ostoji} je ro|en 12. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vojni rok u VJ slu`io je od juna 1998. u stroju 243. OLKA Mate GORAN OSTOJI] Vukoja SINI[A OTA[EVI] Miluna JOVAN Vojnik VJ Goran Olka je ro|en 12. godine. marta 1977. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Osojane.

artiqerijsko -raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane obavqao je du`nost veziste u radarskom odeqewu voda vazdu{nog osmatrawa i javqawa. godine. u selu Sibnica. maja 1999. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Miloje i Marko i porodica Otovi}.P S p o m e n -kk w i g a {wih poslova De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. septembra 1998. u selu ^elopek. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova porodica. OTOVI] Jovana MILO[ PAVLOVI] Aleksandra MILAN^E Desetar VJ u rezervi Stani{a Pavi} je ro|en 8. U 279. aprila 1999. Zavr{io je Mornari~kotehni~ku podoficirsku {kolu. dobrovoqac Milan~e Pavlovi} je ro|en 31. oktobra 1967. marta 1999. oktobra 1971. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. 248 PAVI] Blagoja STANI[A radarske osmatra~ke stanice u selu Suvodol kraj Smedereva. penzionisani zastavnik prve . godine. Rezervni zastavnik prve klase. januara 1953. Iako je na brojnim zadacima sa najve}im uspehom polo`io ispite vojni~ke profesije. od dejstva neprijateqeve avijacije raketnim projektilima na rejon razme{taja Pripadnik rezervnog sastava policije Milo{ Otovi} je ro|en 5. Zavr{io je sredwu {kolu. U toj jedinici branio je slobodu otaxbine u agresiji NATO-a. Za hrabrost i odlu~nost u izvr{avawu izuzetno odgovornih borbenih zadataka odlikovan je Ordenom za hrabrost. op{tina Pe}. 30. Uspomenu na desetara iz Gwilana ~uva}e porodica Pavi}. u Gwilanu. op{tina @abare. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 10. Desetar Pavi} je poginuo 16. op{tina Pe}. Poginuo je 4.

Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. 10. godine. torizovane brigade. na du`nost artiqerca. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Posli{te. Srbica. PAVLOVI] Borivoja MILAN PAVLOVI] Dragi}a BOJAN PAVLOVI] Zorana IGOR Vojnik VJ u rezervi Bojan Pavlovi} je ro|en 31. u Vaqevu. juna 1999. . Mla|i vodnik policije Milan Pavlovi} je ro|en 7. mo- Vojnik VJ Igor Pavlovi} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Savezna Republika Nema~ka. Vojnik Pavlovi} je poginuo 1. maja 1974. u Augsburgu. Milan~e Pavlovi} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima.249 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. u Smederevskoj Palanci. u selu Rzale. osposobiv{i se za du`nosti strelca u jedinici Vojne policije. k}i Sa{ka i porodica Pavlovi}. u rejonu sela Dowe Prekaze. Sve vojni~ke obaveze obavqao je na najboqi mogu} na~in. odlu~iv{i se za du`nost strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na prekaqenog borca ~uva}e wegovi sin Sa{a. op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. Kao vojni obveznik. op{tina Srbica. motorizovanu brigadu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. septembra 1979. marta 1999. S p o m e n -k w i g a k P klase odazvao se op{tem pozivu za odbranu otaxbine i kao dobrovoqac stupio u 37. maja 1999. aprila 1994. stupio je u stroj 549. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. 26. septembra 1970.

Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica i porodica Pavlovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1987. novembra 1968. Kao pilot lovac. obavqaju}i du`nost strelca u jedinici specijalne namene. U ~in pukovnika prevremeno je unapre|en 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. JUNACI OT AX BINE 250 PAVLOVI] Qubi{e DRAGAN PAVLOVI] Milorada MILENKO Vodnik policije Dragan Pavlovi} je ro|en 23. komandovao je ~uvenom eskadrilom „Vitezovi” i 204. vozilo u kojem se nalazio vojnik Pavlovi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. bataqona Vojne policije. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Ose~ina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. lova~kog avijacijskog puka. oktobra 1959. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. maja 1999. godine. u rejonu sela Orlate kraj Pri{tine. Agresiju NATO-a na SRJ do~ekao je kao komandant 204. op{tina Lipqan. aprila 1999. 15. lete}i na avionima MiG-21 i MiG-29. u selu Rusinovce. godine. brane}i nebo iznad Beograda. godine. lova~kim avijacijskim pukom. 31. maja 1999.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 52. u selu Gorwe Crniqevo. a narednog dana poleteo je u kabini svog aviona MiG-29 u susret brojnim avionima NATO-a. Pukovnik VJ Milenko Pavlovi} je ro|en 5. Zavr{io je sa visokim uspehom sve vazduhoplovne {kole i General{tabnu {kolu VJ. koji . Tom prilikom je mladi vojni policajac poginuo.

juna 1977.251 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. u Subotici. osposobiv{i se u svojoj jedinici za voza~a motor- . u Pustom Selu. dobrovoqac Ranko Panteli} je ro|en 11. Uspomenu na Nenada Pavlovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. novembra 1970. Poginuo je 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ali je wegov avion bio pogo|en iznad rejona Vaqeva. godine. Kao dobrovoqac je stupio u stroj 549. Uspomenu na odva`nog branioca neba na{e otaxbine ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Nemawa i porodica Pavlovi}. a slomqena krila zavr{ila su svoj let u selu Petnica. Vojnik VJ u rezervi. Pukovnik pilot Milenko Pavlovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. Vojnik VJ Zoran Pantovi} je ro|en 23. juna 1999. PAVLOVI] Stevana NENAD PANTELI] Radovana RANKO PANTOVI] Bogoquba ZORAN Mla|i vodnik policije Nenad Pavlovi} je ro|en 10. op{tina Prizren. Preminuo je 22. u Po`egi. 18. S p o m e n -k w i g a k B su kidisali na na{u otaxbinu. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na vojnika Ranka ~uva}e porodica Panteli}. Hrabro se borio. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi na putu Pri{tina – Medve|a. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. jula 1978. U Vojsku Jugoslavije stupio je marta 1998. aprila iste godine u bolnici u Prizrenu. u Sanskom Mostu.

na du`nosti vojnika voza~a. u kurirsko-pozivarskom sistemu. op{tina Srbica. u Vrawu. Zoran Pantovi} je poginuo 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik. gde je zavr{io sredwu {kolu za autoelektri~ara. Kao rezervni vodnik Vojske Jugoslavije. . u Kragujevcu. Vojnik VJ u rezervi Batica Paunovi} je ro|en 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Vodnik Pantovi} je poginuo 31. vojnik voza~ Batica Paunovi} je nai{ao vozilom na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Slavujevac. Slobodu otaxbine hrabro je branio u stroju 125. JUNACI OT AX BINE 252 PANTOVI] Srboquba \OR\E PAUNOVI] Velibora BATICA Rezervni vodnik VJ \or|e Pantovi} je ro|en 19. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. motorizovane brigade. 30. maja 1999. Od detonacije protivtenkovske mine vojnik rezervista je na mestu preminuo. imao je ratni raspored u Vojnom odseku Kraqevo. prilikom odlu~nog odbijawa napada albanskih terorista na vatreni polo`aj u selu Trnavce. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 78. Wegovo vozilo je naletelo na protivtenkovsku minu. februara 1975. marta 1999. februara 1975. marta 1999.P S p o m e n -kk w i g a nog vozila u haubi~kom divizionu. U toku prevo`ewa pripadnika svoje jedinice. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Pantovi}. op{tina Pre{evo. Uspomenu na rezervnog stare{inu Igora Pavlovi}a ~uva}e wegova porodica.

jula 1949. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. maja 1973. op{tina \akovica. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 354. gde je i radio kao VKV voza~. Vojnik Paunovi} je poginuo 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqaju}i vojnu slu`bu u krugu svoje kasarne u Beogradu. PEJ^INOVI] Branislava VOJIN Vojnik VJ Miroslav Paunovi} je ro|en 18. specijalne brigade Vojne policije. PAUNOVI] Velinke MIROSLAV PAUNOVI] Milana RADOVAN sela Suvi Bunar. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Zoran i Vladimir i porodica Paunovi}. 20. u Petrovcu na Mlavi. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ u rezervi Radovan Paunovi} je ro|en 3. Kao vojni obveznik. na prevoju Volujak. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na Baticu Paunovi}a ~uva}e wegov sin Kristijan i porodica. Vojni rok u Vojsci Jugoslavije slu`io je kao protivpo`arac u sastavu Gardijske brigade. a premi- . maja 1999. pe{adijske brigade. Na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 52. gde se osposobio za du`nost strelca iz specijalnog pe{adijskog oru`ja. u Prokupqu. na du`nosti vojnika voza~a. aprila 1999. Ka~ikol. maja 1999. Uspomenu na vojnog policajca Miroslava Paunovi}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je 6. vojnik Pej~inovi} je te{ko rawen od dejstva avijacije NATOa. u okr{aju protiv albanskih terorista u rejonu Vojnik VJ Vojin Pej~inovi} je ro|en 26.253 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ba~koj Palanci. novembra 1978. od dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo.

dobrovoqac Radovan Peri} je ro|en 18. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. aprila 1999. na du`nost vojnika strelca. Uspomenu na izuzetnog raketa{a i stare{inu VJ ~uva}e wegovi sinovi Neboj{a i Qubomir i porodica Pej~i}. maja iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. Raketni projektili lansirani iz aviona NATO-a pogodili su radarsku stanicu za osmatrawe i navo|ewe u kojoj se tog trenutka nalazio pukovnik Pej~i}. na prvoj liniji odbrane otaxbine. kako bi na Kosovu i Metohiji branio slobodu otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao dobrovoqac stupio je u stroj 125. a od zadobijenih rana preminuo je 28. U~esnik je mnogih bitaka za odbranu Republike Srpske Krajine. Pukovnik VJ Bo`idar Pej~i} je ro|en 18. U `estokom okr{aju protiv albanskih terorista rawen je 25. \akovica. op{tina Pirot. 254 PERI] Bo`ina RADOVAN PEJ^I] Goluba BO@IDAR Vojnik VJ u rezervi. u selu Rsovci. septembra 1959.N S p o m e n -kk w i g a nuo je 26. juna 1999. aprila iste godine. Kao iskusan oficir i . u selu Kriva Reka. Brus. u rejonu sela Ko{are. prilikom obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. juna 1950. JUNACI OT AX BINE izuzetan stru~wak u oblasti artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane i Komandno{tabnu akademiju RV i PVO. Pukovnik Pej~i} je poginuo 1. postizao je izuzetne rezultate na du`nosti u Sektoru za RV i PVO u General{tabu VJ. Uspomenu na poginulog gardistu ~uva}e porodica Pej~inovi}.

te wegova porodica. u rejonu \akovice. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Milan Peri} je ro|en 22. @ivan Peri} je poginuo 20. op{tina Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. na borbenom polo`aju svoje jedinice. . na du`nosti ni{anxije. u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalnog odreda. Vodnik VJ u rezervi. Kao vojni obveznik. dobrovoqac @ivan Peri} je ro|en 5. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji da kao iskusan vojnik i strelac brani slobodu otaxbine od albanskih terorista. Uspomenu na vodnika iz sela Plo~ice ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na razvodnika Qubi{u Peri}a ~uva}e wegovi sinovi Milo{. marta 1958. Vojnik Milan Peri} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. u selu Dowa Brwica. op{tina Kovin. 15. u rejonu sela Dowa Brwica kod Pri{tine. vojnoteritorijalnog odreda iz Pri{tine. u sukobu s albanskim teroristima. Dobrovoqno se javio u stroj 549. Uspomenu na plemenitog bolni~ara ~uva}e wegova porodica. avgusta 1958. u selu Plo~ica. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999.255 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N PERI] Dikonije QUBI[A PERI] Milodraga @IVAN PERI] Milutina MILAN Razvodnik VJ u rezervi Qubi{a Peri} je ro|en 30. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 50. avgusta 1974. Poginuo je 7. Lazar i Miqan. u Kosovskoj Mitrovici. odgovorno obavqaju}i du`nost bolni~ara. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 180. gde je zavr{io Sredwu medicinsku {kolu.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Peri}. bataqona Vojne policije. marta 1999. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 52. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je u sastavu 354. od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. jula 1988. . aprila 1999. 4. maja 1999.P S p o m e n -kk w i g a PERI] Mihajla BRANIMIR PERI[I] Dragi}a NIKOLA JUNACI OT AX BINE 256 brane i bezbednosti. novembra 1978. godine. Vodnik Branimir Peri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. Vojnik Nikola Peri{i} je poginuo 31. a na koju je on nai{ao svojim vozilom. Pri{tina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. osposobiv{i se za voza~a motornog vozila. Uspomenu na vojnika Nikolu Peri{i}a ~uva}e wegova porodica. u selu Pe}ane. op{tina Bosilegrad. Zavr{io je Sredwu poqoprivrednu {kolu. u Prokupqu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Bosilegrad. od dejstva protivtenkovske mine. decembra 1970. Vojnik VJ Nikola Peri{i} je ro|en 24. PETKOV Kirila SLOBODAN Rezervni vodnik VJ Branimir Peri} je ro|en 5. juna 1969. op{tina Suva Reka. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Ni{u. koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Orlate. gde je i zavr{io {kolu za ma{inbravare. Poginuo je 24. u selu Zli Dol. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima od- Vodnik policije Slobodan Petkov je ro|en 10.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. u Smederevu. op{tina Prizren. Bio je komandir Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Negotin. u rejonu sela Ko{are. godine. novembra 1961. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. PETKOVI] Viktorija DRAGAN PETKOVI] Vladimira DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. PETKOVI] Qubomira ^EDOMIR Vojnik VJ u rezervi. Vodnik policije ^edomir Petkovi} je ro|en 6. marta 1953. 28. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na poginulog Slobodana sa~uva}e sinovi Aleksandar i Vladimir i porodica Petkov. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Marija i Ana i porodica Petkovi}. 16.257 JUNACI OTAXBINE }e wegov sin Stojan i porodica. aprila 1999. u selu Mala Kru{a. op{tina Prizren. u rejonu sela Orlate. u Lebanu. maja 1982. . maja 1999. oktobra 1958. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Kao dobrovoqac strelac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. dobrovoqac Dragan Petkovi} je ro|en 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva- Stariji zastavnik policije Dragan Petkovi} je ro|en 20. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. motorizovane brigade da na Kosovu i Metohiji brani slobodu otaxbine. Zavr{io je Pravni fakultet. stupio je u stroj 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.

pe{adijske brigade. Dejan Petkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . u Kru{evcu. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 7. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva}e wegova porodica. u selu Vrbnica. maja 1999. Preminuo je 2. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Vitak. motorizovane brigade. gde je zavr{io sredwu {kolu. u rejonu sela Padali{te. PETKOVI] Predraga TOPLICA PETKOVI] Radovana DRAGAN PETKOVI] Radomira DEJAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Toplica Petkovi} je ro|en 3. op{tina Kru{evac. Poginuo je 15. Kao vojni obveznik. Uspomenu na vojnika Toplicu Petkovi}a ~uva}e wegov sin Neboj{a i porodica. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 549. JUNACI OT AX BINE tok. marta 1975. oktobra iste godine u Slankamenu. 23. tokom preme{taja ure|aja i sredstava veze na novi polo`aj. od dejstva avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. u Leskovcu. Prizren. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je odlu~no i hrabro u sastavu 7. op{tina IsDragan Petkovi} je ro|en 21. Kao vojni obveznik. op{tina Prizren. u selu Zebica. Trajno }e ga sa~uvati u se}awu sinovi Nemawa i Stefan i porodica Petkovi}. Vojnik VJ u rezervi Dejan Petkovi} je ro|en 18.P S p o m e n -kk w i g a 17. aprila 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Ribarska Bawa. pe{adijske brigade. aprila 1970. juna 1965. aprila 1999. 258 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 13. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. op{tina Srbica. na du`nosti komandira odeqewa.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1973. motorizovane brigade postizao je izuzetne rezultate u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. Negotin. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Kristina i porodica Petkovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i An|ela i porodica Petkovi}. op{tina Podujevo.259 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 16. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. PETKOVI] Save IVICA tra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u selu Jabukovac. specijalne brigade. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unuBranko Petriki} je ro|en 27. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira voda. 19. aprila 1999. Odlikovao se hrabro{}u i bio komandir za uzor mladim vojnicima. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je kao izvi|a~ u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. aprila 1999. PETKOVI] Tihomira BO@O PETRIKI] Jovana BRANKO Poru~nik VJ Ivica Petkovi} je ro|en 26. godine. u borbi protiv albanskih terorista. Kao komandir streqa~kog voda u sastavu 125. u selu Lu`ane. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . maja 1968. S p o m e n -k w i g a k P ne i bezbednosti prvog stepena. u Kragujevcu. u Prokupqu. marta 1971. Desetar VJ po ugovoru Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`o Petkovi} je ro|en 7. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na uzornog komandira streqa~kog voda ~uva}e wegovi sinovi Predrag i Miroslav i porodica Petkovi}. u rejonu sela Ko{are. \akovica.

Uspomenu na poginulog vojnika Milivoja ~uva}e wegovi sin Andrija. Vojnik VJ u rezervi Milivoje Petrovi} je ro|en 21. u Kru{evcu. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Turi}evac. Kao vojni obveznik. k}i Aleksandra i porodica Petrovi}. 8. Vojnik Dejan Petri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1979. motorizovane brigade. u Beranu. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost izvi|a~a. kada je motorno vozilo kojim je upravqao nai{lo na protivtenkovsku minu. vojnik Petri} se nalazio u vozilu u rejonu sela Gorwe Obriwe. Mladi vojnik iz Berana je tom prilikom poginuo. pe{adijske brigade. u toku obavqawa borbenog zadatka.P S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 29. na du`nosti voza~a. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 7. Milivoje Petrovi} je poginuo 28. 260 PETRI] Milojice DEJAN PETROVI] Andrije MILIVOJE {io sredwu {kolu i radio u fabrici uqa. Vojnik VJ Dejan Petri} je ro|en 28. JUNACI OT AX BINE Hitaju}i na izvr{ewe borbenog zadataka. De~ani. [iptarski teroristi smrtno su pogodili neustra{ivog Negotinca iz snajperske pu{ke u rejonu sela Opqate. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 37. kada su avioni NATO-a lansirali ubojite rakete. Uspomenu na Branka Petriki}a ~uva}e wegova porodica. septembra 1959. maja 1999. aprila 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Petri}. gde je zavr- . Srbica. maja 1999.

osposobiv{i se za du`nost vojnog policajca. motorizovane brigade. u sukobu s albanskim teroristima. k}i Maja i porodica Petrovi}. obavqao je du`nost komandanta bataqona. marta 1999. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Ivica Petrovi} je poginuo 27. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Petrovi}. gde je i zavr{io sredwu {kolu. Uspomenu na vojnog policajca ~uva}e wegova porodica.261 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PETROVI] Dobrivoja ZORAN PETROVI] Dragana VEQKO PETROVI] Dragoquba IVICA Potpukovnik VJ Zoran Petrovi} je ro|en 22. Poginuo je 30. Potpukovnik Petrovi} je poginuo 24. smer pe{adije. oktobra 1943. Vojnik VJ Veqko Petrovi} je ro|en 2. Na po~etku agresije NATO-a na SRJ bio je referent u Komandi Tre}e armije. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Prizren. u Svilajncu. Pe}. oktobra 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1998. u Kosovskoj Vitini. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu ~ete Vojne policije 125. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u rejonu Karaule „Goro`up”. novembra 1978. u Pri{tini. godine. marta 1999. u `estokom sukobu s albanskim teroristima u nasequ Kape{nica. Vojnik VJ Ivica Petrovi} je ro|en 23. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 55. prilikom raketirawa kasarne u Kur{umliji. Izme|u ostalog. grani~nog bataqona. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od marta 1998. Uspomenu na poginulog potpukovnika ~uva}e sin Milan. .

obavqaju}i du`nost komandira odeqewa i {ifrera. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 125. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Gra~ac. \akovica. Uspomenu na Vukadina Petkovi}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. decembra 1976. Poginuo je 29. oktobra 1965. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Jelena i porodica Petrovi}. u rejonu sela Padali{te.P S p o m e n -kk w i g a PETKOVI] @ivorada VUKADIN PETROVI] @ivote @IVAN JUNACI OT AX BINE 262 PETROVI] Miladina DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Vukadin Petkovi} je ro|en 31. Uspomenu na rezervnog . op{tina Vrwa~ka Bawa. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Dowe Morine. 23. Kao vojni obveznik. 24. oktobra 1966. Tom prilikom je hrabri komandir poginuo u neravnopravnoj borbi. U toku preme{taja sredstava veze na novi borbeni polo`aj. op{tina Istok. aprila 1999. op{tina Istok. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. marta 1999. op{tina Istok. jedinicu vodnika Petrovi}a iznenada su napali albanski teroristi. pe{adijske brigade. Vojnik u rezervi @ivan Petrovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu @akovo. u Pe}i. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Rezervni vodnik VJ Dragan Petrovi} je ro|en 15. Vojnik VJ u rezervi @ivan Petrovi} je ro|en 14. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. godine. maja 1999. oktobra 1997. u selu Qubi`da.

smer oklopno-mehanizovanih jedinica. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. op{tina Ka~anik. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od februara 1999. i stekao vrhunske sposobnosti za poslu`ioca komandnog odeqewa. Uspomenu na prekaqenog ratnika ~uva}e k}i Tamara i porodica Petrovi}. Uspomenu na wega ~uva}e sin Georgije i porodica Petrovi}. u Kru{evcu. novembra 1970. vojnoteritorijalnog odreda. jula 1971. tako {to je vozilo u Potpukovnik VJ Zoran Petru{evski je ro|en 27. mehanizovane brigade. PETROVI] Miodraga IVICA PETROVI] Miroslava DRAGAN kojem se prevozio na borbeni zadatak nai{lo na nagaznu minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Krivenik. 13. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je 31. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. na du`nosti veziste. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. u Kumanovu. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 243. maja 1999. u Uro{evcu. PETRU[EVSKI Nikole ZORAN Vojnik VJ u rezervi Ivica Petrovi} je ro|en 30. Vojnik VJ u rezervi Dragan Petrovi} je ro|en 8. Kao vojni obveznik. u Uro{evcu. k}i Dragana i porodica Petrovi}. u statusu vojnog obveznika i na du`nosti kojom je ovladao u toku slu`ewa vojnog roka. Hrabro se borio za odbranu slobode Republike Srpske Krajine. S p o m e n -k w i g a k P vodnika Dragana Petrovi}a ~uva}e wegov sin Vukoje.263 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . marta 1960. Poginuo je u `estokom okr{aju s albanskim teroristima.

Uspomenu na Slavi{u Pe{akovi}a sa~uva}e wegova porodica. 31. Zoran Petru{evski je posmrtno unapre|en u ~in potpukovnika VJ. u Ra{koj. Poginuo je 14. op{tina Orahovac. 16. januara 1972. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. maja 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. JUNACI OT AX BINE 264 PE[AKOVI] Hranislava SLAVI[A PE[I] Nikole SR\AN Pripadnik rezervnog sastava policije Slavi{a Pe{akovi} je ro|en 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na vojnika Pe{i}a ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik. Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. pe{adijske brigade. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Pe{i} je ro|en 19.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je obavqaju}i odgovornu du`nost u 252. u selu Likovac. Sr|an Pe{i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. k}i Biqana i porodica Petru{evski. . oklopnoj brigadi. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Medevce. op{tina Srbica. aprila 1969. u Lebanu. Mahala Mutivode. u rejonu sela Crni Lug. U toku izvo|ewa borbene akcije protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vozilo u kojem se nalazio Zoran Petru{evski nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je iskusni stare{ina smrtno stradao. maja 1999. maja 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. godine.

op{tina Ka~anik. na du`nosti vojnika strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Kao vojni obveznik. motorizovane brigade. 14. marta 1970. za slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 252. u selu Baqevac. k}i Marija i porodica Pilipovi}.265 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PE[OVI] Qubi{e DRAGAN PILIPOVI] Ilije TOMISLAV Uspomenu na Tomislava Pilipovi}a ~uva}e wegovi sinovi Lazar i Milo{. u Kraqevu. maja 1999. odlu~no . oklopne brigade. Klina. u stroju 37. PLANOJEVI] Zorana VUKA[IN Vojnik VJ u rezervi Dragan Pe{ovi} je ro|en 16. Poginuo je u toku obavqawa borbenog zadatka. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske Krajine. na du`nosti izvi|a~a. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Kao vojni obveznik. gde je radio kao ugostiteqski radnik. avgusta 1961. te porodica Pe{ovi}. aprila 1970. u rejonu sela ^abi}. Vojnik VJ u rezervi Vuka{in Planojevi} je ro|en 1. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. vojnoteritorijalnog odreda u Pri{tini. u selu Turja. u rejonu razme{taja jedinice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Katarina. Zavr{io je Pravni fakultet. u rejonu sela Krivenik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. 3. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Orahovac. Kao vojni obveznik. Vojnik VJ u rezervi Tomislav Pilipovi} je ro|en 27. u Uro{evcu. Ra{ka. Poginuo je 31. juna 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima.

sa vatrenog polo`aja u selu Nadaq kraj Novog Sada sa tri protivavionske rakete na avione NATO-a. op{tina Andrijevica. JUNACI OT AX BINE Raketna baterija u kojoj se nalazio vojnik Aleksandar Popovi} dejstvovala je 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Barane. Bio je zaposlen u „Kopeksu” u Pe}i. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Za podvige u odbrani otaxbine Aleksandar Popovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti.P S p o m e n -kk w i g a odgovoriv{i na napade albanskih terorista. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zavr{io je gimnaziju i Prirodno-matemati~ki fakultet u Novom Sadu i do po~etka agresije NATO-a na SRJ bio je izvanredan student poslediplomskih studija. Uspomenu na Vuka{ina Planojevi}a ~uva}e wegova porodica. u Novom Sadu. probio oklop i na licu mesta usmrtio Aleksandra Popovi}a. sinovi Aleksandar i Ivan i porodica Popovi}. Preminuo je 5. godine. avgusta 1998. . 266 POPOVI] Vlatka VITOMIR POPOVI] Borivoja ALEKSANDAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vitomir Popovi} je ro|en 13. obavqao je du`nost operatera u raketnoj bateriji 240. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 24. maja 1954. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. aprila 1973. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 8. koji su uzvratili samonavo|enim raketnim projektilima. Zavr{io je sredwu {kolu. Jedan od tih projektila pogodio je samohodno lansirno oru`je. op{tina Pe}. Pamti}e ga k}eri Aleksandra i Ivana. Kao vojni obveznik. Uspomenu na mladog raketa{a ~uva}e wegova porodica. juna 1999. u selu [ekular. maja 1999.

aprila 1999. \akovica. osposobio se za du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 20/3 mm. Uspomenu na vojnika Nikolu Popovi}a ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. Vojnik Nikola Popovi} je poginuo 9. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. decembra 1979. motorizovane brigade. u kome je radio kao voza~. u Krupwu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 19. dobrovoqac Stojan Popovi} je ro|en 9. u sukobu s albanskiim teroristima. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pre{evo. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. na du`nosti voza~a. . u stroju 52. u stroju 125. Uspomenu na poginulog dobrovoqca ~uva}e porodica Popovi}. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 78. Poginuo je. aprila 1999. u Golemom Selu. u Novom Pazaru. tako {to je nai{ao na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili na putu selo Batu{a – Karaula „Ko{are”.267 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B POPOVI] Vuka{ina STOJAN POPOVI] Zarije ALEKSANDAR POPOVI] Radosava NIKOLA Vojnik VJ u rezervi. aprila 1999. avgusta 1968. Vojnik VJ Nikola Popovi} je ro|en 20. 16. u rejonu sela Maja Glava. \akovica. Uspomenu na vojnika Aleksandra ~uva}e wegov sin Dragan i porodica Popovi}. op{tina Vrawe. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. obavqaju}i du`nost strelca. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. na borbenom polo`aju svoje jedinice u selu Reqin. 15. Ko{are. novembra 1949. Kao dobrovoqac. Kao vojnik VJ.

op{tina \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost grani~ara. 21. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Popovi}. 17. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Plu`inama. godine. op{tina \akovica. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Papaz. op{tina Suva Reka. Stefan i Nikola i porodica Pra{~evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1969. u selu Meja. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Martin. maja 1999. grani~nog bataqona. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. od albanskih terorista. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Vodnik policije Milutin Pra{~evi} je ro|en 6. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. januara 1977. k}i Milica i porodica Popovi}. aprila 1999. u selu Vrani}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. De~ani. avgusta 1968. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor.P S p o m e n -kk w i g a POPOVI] Slobodana DRAGAN POPOVI] Sretena SIMO JUNACI OT AX BINE 268 PRA[^EVI] Slobodana MILUTIN Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Popovi} je ro|en 19. Vojnik Simo Popovi} je poginuo 11. odlu~no brane}i Karaulu „Morina”. godine. aprila 1999. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 53. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Vojnik VJ Simo Popovi} je ro|en 1. maja 1993.

na du`nosti vojnika strelca. motorizovane brigade. Kao vojni obveznik. Ka~anik. .269 JUNACI PROTI] @eqka MARIO OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R PUZOVI] @ivorada STANI[A RADEVI] Branka GORAN Vojnik VJ Mario Proti} je ro|en 18. u selu Kravi}i. Zastavnik policije Goran Radevi} je ro|en 3. avgusta 1970. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. marta 1999. i osposobio se za du`nost kuvara. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Marko i porodica Puzovi}. maja 1999. 15. aprila 1999. Glogovac. op{tina Ra{ka. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Vojnik VJ u rezervi Stani{a Puzovi} je ro|en 15. za slobodu otaxbine borio se u sastvau 37. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 57. op{tina Pe}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Mario Proti} je poginuo od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. avgusta 1994. Vojnik u rezervi Stani{a Puzovi} je odlikovan Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. godine. Poginuo je 3. februara 1978. Uspomenu na vojnika Marija ~uva}e porodica Proti}. 28. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. u rejonu sela Stara Bawica. godine. grani~nog bataqona. u rejonu sela Stari Poklek. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina i porodica Radevi}. novembra 1958. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. odgovorno obavqaju}i svoju vojni~ku i grani~arsku du`nost. u Beogradu.

jula 1967. op{tina Kosovska Mitrovica. 18. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 17. Vojnik VJ Radivoje Radenovi} je ro|en 2. u Zemunu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. u rejonu sela Kamena Glava. u Sjenici. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati wegova porodica. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1967. RADENOVI] Radomira RADIVOJE Vodnik policije Goran Radeka je ro|en 30. Bio je policajac u Stanici pograni~ne policije na Aerodromu „Beograd”. Mla|i vodnik prve klase policije Slavko Radenkovi} je ro|en 9. godine. godine. novembra 1990. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1979. u selu Trbukovac. . op{tina Uro{evac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu [ipoqe. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. maja 1999. jula 1986. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Vojnik Radivoje Radenovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. motorizovanoj brigadi. 8. op{tina Pe}.R S p o m e n -kk w i g a RADEKA Vladimira GORAN RADENKOVI] Dragomira SLAVKO JUNACI OT AX BINE 270 Zauvek }e ga pamtiti sinovi Aleksandar i Miqan i porodica Radenkovi}. u Kosovskoj Mitrovici. aprila 1999. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u 243.

bataqonu 126. u selu Grada{nica. Potporu~nik Sini{a Radi} je 6. juna 1976. javqawa i navo|ewa. u selu Dobrodeqane. januara 1968. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Potporu~nik VJ Sini{a Radi} je ro|en 30. RADIVOJEVI] Vladimira GORAN RADI] Jovana SINI[A je avijacija NATO-a lansirala vo|ene avio-bombe na taj polo`aj i direktno pogodila stanicu u kojoj je mladi stare{ina bio na borbenom zadatku. smer protivvazdu{ne odbrane i kao stru~wak za navo|ewe avijacije slu`bovao je u 31. op{tina Srebrenik. aprila 1999. novembra 1961. obavqao zadatke oficira za navo|ewe na radarskom polo`aju svoje jedinice na planini Maqen.271 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Dragana i Milica i porodica Radivojevi}. u mestu [pionica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k R Uspomenu na vojnika Radivoja ~uva}e wegova porodica. godine. Uspomenu na potporu~nika Sini{u Radi}a ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. op{tina Leskovac. Zavr{io je Vojnu akademiju VJ. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. RADI] Pere BLAGOJA Mla|i vodnik policije Goran Radivojevi} je ro|en 1. brigade vazdu{nog osmatrawa. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vojnotehni~ku vazduhoplovnu akademiju u Rajlovcu. op{tina Suva Reka. kada Potpukovnik VJ Blagoja Radi} je ro|en 20. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Orahovac. 28. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u Kninu. aprila 1999.

Odlu~an da sa svojom jedinicom nanese agresoru {to ve}e gubitke. u Kur{umliji. novembra 1960. U~estvovao je u borbama za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Zoran. vojnoteritorijalnog odreda u rejonu op{tine Istok. . aprila 1999. nalazio u borbenoj smeni na vatrenom polo`aju 6. U rodnom gradu je radio kao predsednik sindikalne organizacije. Kao vojni obveznik. u Kur{umliji. potpukovnik Radi} je preminuo istog dana. raketne brigade u selu Lipe kraj Smedereva. marta 1999. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Zoran Radi~evi} je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. raketnog diviziona 250. Rezervni kapetan VJ @arko Radovanovi} je ro|en 9. Te{ko rawen. slobodu otaxbine branio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u komandi 354. Uspomenu na rezervnog kapetana @arka Radovanovi}a ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik i rezervni kapetan VJ. maja 1999. avgusta 1956. JUNACI OT AX BINE 272 RADI^EVI] Miodraga ZORAN RADOVANOVI] Radivoja @ARKO Vojnik VJ u rezervi Zoran Radi~evi} je ro|en 11. k}i Milijana i porodica Radi~evi}. zatekao se u kabini raketnog sistema „NEVA”. kada su avioni NATO-a na taj sistem bacili svoje bombe. slobodu otaxbine branio je u stroju 69. Potpukovnik Blagoja Radi} se 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Qubo`da. Poginuo je 24. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e sin Perica. pe{adijske brigade. k}i Danka i porodica Radi}. koju su bombardovali avioni NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Istok. op{tina Istok.R S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira baterije za vo|ewe raketa i ujedno zamenika komandanta raketnog diviziona 250. u selu Prigoda. 19.

u Zemunu. Uspomenu na desetara Dragana sa~uva}e k}i Jovana i porodica Radovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Desetar VJ po ugovoru Dragan Radovi} je ro|en 28. k}i Sawa i porodica Radovanovi}. 25. marta 1999. Radio je u Vojsci Jugoslavije kao civilno lice. aprila 1978. jula 1959. u Kur{umliji. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 56. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u Kasarni „Car Uro{” u Uro{evcu. 4. u rejonu sela Brabowi}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 24. u Kosovskoj Mitrovici. vojnoteritorijalnog odreda. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. marta 1999. Desetar VJ \or|e Radovi} je ro|en 25. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 243. kao voza~. Kosovska Mitrovica. Uspomenu na poginulog \or|a Radovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e wegovi sin Stefan. godine. pe{adijske brigade. .273 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOVANOVI] Ratka SLOBODAN RADOVI] Bo{ka \OR\E RADOVI] Vi{eslava DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Slobodan Radovanovi} je ro|en 29. kao komandir tenka T-55. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta. jula 1973.

op{tina Gospi}. u Kosovskoj Mitrovici. 13. kada je jedna avio-bomba neposredno pogodila zaklon smelih ~uvara na{ih me|a u rejonu Karaule „Ko{are”.R S p o m e n -kk w i g a RADOVI] Dragana DANE RADOJEVI] Slavojka MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 274 RADOJKOVI] Predraga BOJAN Vodnik prve klase policije Dane Radovi} je ro|en 17. godine. Poginuo je za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 10. u selu Strovce. u selu Gorwi Koriq. godine. aprila 1999. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Radovi}. Pripadnik rezervnog sastava policije Miroslav Radojevi} je ro|en 21. \akovica. maja 1999. op{tina Vu~itrn. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 63. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Za vreme odslu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za padobranaca diverzanata i dobio ~in desetara. juna 1991. u Smederevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 4. Uspomenu na Miroslava Radojevi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Desetar VJ Bojan Radojkovi} je ro|en 20. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. u Pri{tini. padobranske brigade na Kosovu i Metohiji. decembra 1978. . oktobra 1977. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 28. novembra 1961. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu.

275 JUNACI

OTAXBINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sofija i porodica Radojkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

R

Uspomenu na desetara Bojana Radojkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADOJKOVI] Radi{e MLA\AN

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dejan i porodica Radosavqevi}.

RADOSAVQEVI] @arka SR\AN

RADOSAVQEVI] Svetozara ZORAN

Mla|i vodnik prve klase policije Mla|an Radojkovi} je ro|en 16. jula 1972. u Smederevu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. marta 1993. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999. godine, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Vodnik policije Sr|an Radosavqevi} je ro|en 13. marta 1965. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu.

Major VJ Zoran Radosavqevi} je ro|en 26. februara 1965. u Pri{tini. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu vojnu akademiju, sa odli~nim uspehom. Na Saobra}ajnom fakultetu u Beogradu magistrirao je na tehni~kim naukama 1998. godine. Na slu`bi u Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik Odeqewa 127. lova~-

R S p o m e n -kk w i g a
ko-avijacijske eskadrile „Vitezovi” 204. lova~koavijacijskog puka. Poginuo je 26. marta 1999. u rejonu Loznice, kada je u svom avionu MiG29 krenuo u susret vi{estruko nadmo}nijem neprijatequ kako bi za{titio vazdu{ni prostor na{e zemqe i u neravnopravnoj borbi bio pogo|en raketama vazduh -vazduh iz neprijateqevog aviona. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na majora Zorana Radosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
U toku slu`ewa vojnog roka obu~en je za operatera u odeqewu za sklapawe i rasklapawe u raketnoj bateriji 311. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu toga puka na Kosovu i Metohiji. Prilikom bombardovawa objekta Bela}evac kraj Pri{tine, 19. aprila 1999, jedan od dva projektila avijacije NATO-a pogodio je bunker u kojem se nalazio vojnik Boban i usmrtio ga. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Bobana Rado{a sa~uva}e wegova porodica.

276

RADULOVI] Branislava DALIBOR

Razvodnik VJ po ugovoru Dalibor Radulovi} je ro|en 27. decembra 1977. u Vrbasu. U Vojsci Jugoslavije slu`bovao je kao vojnik po ugovoru, sa ~inom razvodnika. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Gardijske brigade, na du`nosti vojnog policajca. Poginuo je u Beogradu, 28. aprila 1999, kada je wegovu kasarnu bombardovala avijacija NATO-a. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Dalibora Radulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADO[ Jovana BOBAN

Vojnik VJ Boban Rado{ je ro|en 7. januara 1979. u Beogradu.

277 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAI^EVI] Milana GORAN

RAJKOVI] Petra MILOSAV

RAKI] Toma NIKOLA

Vojnik VJ u rezervi Goran Rai~evi} je ro|en 26. juna 1963. u Brusu. Bio je vrhunski atleti~ar Jugoslavije, osvaja~ brojnih medaqa na takmi~ewima u zemqi i inostranstvu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade na Kosovu i Metohiji, kao strelac. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 6. maja 1999, u selu Ka~ikol, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana Rai~evi}a sa~uva}e k}i Katarina, sin Nikola i porodica Rai~evi}.

Mla|i vodnik policije Milosav Rajkovi} je ro|en 1. januara 1975. u selu Drsnik, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 26. maja 1999, u nasequ Tusus, op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Rajkovi}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nikola Raki} je ro|en 1. decembra 1947. u selu Kijevo, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. septembra 1998. godine. Bio je zaposlen u [umskom gazdinstvu, RJ Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 20. aprila 1999, u selu Vla{ki Drenovac, op{tina Klina. Pamti}e ga k}i Marina, sin Aco i porodica Raki}.

R S p o m e n -kk w i g a
RAKOVI] Darinke ALEKSANDAR RAKOVI] Milomira GORAN

JUNACI OT AX BINE

278

RAMI] Amru{a ISEN

Vodnik prve klase VJ Aleksandar Rakovi} je ro|en 21. marta 1976. u Jagodini. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i specijalisti~ko {kolovawe podoficira VJ za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdu{nu odbranu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 52. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji, kao komandant diviziona. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 9. maja 1999, u mestu ^abrat, \akovica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na vodnika Aleksandra Rakovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Razvodnik VJ po ugovoru Goran Rakovi} je ro|en 17. jula 1969. u Brveniku, Ra{ka. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u in`iwerijskom bataqonu 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac utovariva~a. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 7. maja 1999, u rejonu sela Prelovi, Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana sa~uva}e sin Nenad, k}i Nevena i porodica Rakovi}.

Vojnik VJ u rezervi Isen Rami} je ro|en 7. novembra 1966. u Kosovu Poqu. U vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Te{ko je rawen 25. maja 1999. u selu Godance, Glogovac, kada je u toku borbenog zadatka nai{ao na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Od zadobijenih rana je preminuo 27. jula te godine. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika Isena Rami}a sa~uva}e wegova porodica.

279 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAN\ELOVI] Bogoquba NEBOJ[A

RAN\ELOVI] Dragoslava ZORAN

Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Qubomira VOJISLAV

Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ran|elovi} je ro|en 19. avgusta 1967. u selu Beli Logan kod Leskovca. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, na rejon sela Planeja, u okolini Prizrena, gde je obavqao borbene zadatke. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Ran|elovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Mla|i vodnik policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 15. januara 1977. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. juna 1996. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Velika Plana, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ u rezervi Vojislav Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1957. u selu Tu~ep, op{tina Istok. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 69. vojnoteritorijalnom odredu Istok. U toku borbenog zadatka pretrage terena, na kojem su delovali albanski teroristi, smrtno je pogo|en, 6. maja 1999. godine, u selu Vrelo, kraj Istoka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

P S p o m e n -kk w i g a
Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e k}eri Silvana i Slavica, sinovi Slavi{a i Sini{a, te porodica Ran|elovi}.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e sin Darko i porodica Ran|elovi}.

280

RAN\ELOVI] Milana ZORAN

RAN\ELOVI] Momira ZORAN

sinac, Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. aprila 1999, kod sela Studen~ane, op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e sinovi Marjan i Milo{ i porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Tomislava ZORAN

Vojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 21. avgusta 1970. u selu Dowa Jaina, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. bataqona atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane, kao vojnik poslu`ilac u ~eti za dekontaminaciju. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 8. aprila 1999, u rejonu sela Volujak, kod Kline i \akovice. Major policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 30. oktobra 1955. u selu Grbav~e, op{tina Svrqig. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. jula 1974. godine. Bio je na~elnik Odeqewa unutra{wih poslova AlekVojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1966. u selu Grdanica, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 2. juna 1999, u rejonu sela Leskovac, Prizren.

281 JUNACI

OTAXBINE
brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Slavi{u Ratkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

P

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RATKOVI] Miladina SLAVI[A

RAU@AN Nikole @EQKO

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. aprila 1999, u selu @abaq, op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Dejan i porodica Rau`an.

RAUK Marije JANO[

Rezervni vodnik prve klase VJ Slavi{a Ratkovi} je ro|en 3. novembra 1970. u selu Jo{anica, op{tina Leposavi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu bataqona remontne podr{ke 202. pozadinske baze. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 16. maja 1999, kod sela [ipoqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od-

Vodnik prve klase policije @eqko Rau`an je ro|en 2. septembra 1970. u Sremskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.

Vojnik VJ u rezervi, dobrovoqac Jano{ Rauk je ro|en 15. oktobra 1954. u Somboru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 55. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Ka-

Bio je zaposlen u „Vodoprivredi” u Prizrenu. aprila 1999. Zauvek }e ga se se}ati k}i Jelena. marta 1975. k}i Branka i porodica Repija. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i stekao zvawe voza~a motornih vozila. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. u selu Qubi`da. marta 1999. U sukobu s albanskim teroristima u selu Prigoda. op{tina Cazin. godine. sin Ivan i porodica Repi}. Bio je u sastavu 250. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 69. op{tina Istok. vojnoteritorijalnog odreda Istok. godine. JUNACI OT AX BINE ratne jedinice iz mar{evskog u borbeni polo`aj. u rejonu sela Ugrinovci. 282 Poginuo je 25. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. REPIJA Jove DRAGAN REPI] Vladislava DRAGAN RISTI] Vuki}a NENAD Vojnik VJ u rezervi Dragan Repija je ro|en 24. u selu Bukovica. aprila 1999. marta 1959. godine. poginuo je 19.P S p o m e n -kk w i g a raulu „Mladen Stojanovi}”. Vojnik VJ u rezervi Nenad Risti} je ro|en 7. u Prizrenu. Prizren. juna 1951. . maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. pastorak Nikola. Uspomenu na Jano{a Rauka sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka na preme{tawu i prevo|ewu Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Repi} je ro|en 6. kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kome su bili sme{teni pripadnici policije u Prizrenu. 15. kod Istoka. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Jovan. Republika Hrvatska. 29.

u Prokupqu. op{tina Glogovac. Uspomenu na vojnika Dragana Risti}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na teritoriji Kosova i Metohije borio se u ratnoj jedinici Komande vojnog okruga Pri{tina. k}i Sne`ana i porodica Risti}. op{tina Kosovska Kamenica. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Risti} je ro|en 18. RISTI] Dobrivoja DRAGAN RISTI] Dragutina \OR\E {wih poslova Vitina.283 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 25. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. RISTI] Ilije MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Dragan Risti} je ro|en 5. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Gra~anica. od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. op{tina Pri{tina. Uspomenu na Nenada Risti}a sa~uva}e wegova porodica. godine. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. marta 1952. . maja 1999. Pamti}e ga sinovi Goran i Zoran. u selu Tomance. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. op{tina [timqe. kada je avijacija NATO-a bombardovala bezbednosni punkt policije u selu Crnoqevo. februara 1948. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Poginuo je 15. Bio je policajac u Odeqewu unutra- Poru~nik policije Miroqub Risti} je ro|en 1. januara 1972.

op{tina Srbica. juna 1999. RISTOVI] Strahiwe STANI[A RISTI] Jovice QUBOMIR Rezervni poru~nik VJ Miodrag Ristovi} je ro|en 8. sin Danilo i porodica Ristovi}. godine. na du`nosti zamenika komandira mehanizovane ~ete. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. februara 1996. aprila 1999. godine. Bio je komandir Policijske stanice u Zve~anu. Uspomenu na Qubomira Risti}a sa~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 12. u okolini sela Radinac. Uspomenu na poginulog poru~nika sa~uva}e k}i Aleksandra. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije borio se u 15. maja te godine. Poginuo je na zadatku 3. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Leskovcu. avgusta 1974. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 1. voda 1. Vojnik VJ u rezervi Qubomir Risti} je ro|en 31. Smederevo. JUNACI OT AX BINE pontonirskog bataqona. ~ete 485. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. . Mla|i vodnik policije Stani{a Ristovi} je ro|en 12. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Rawen je za vreme dejstva avijacije NATO-a.R S p o m e n -kk w i g a februara 1982. maja 1999. a preminuo 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Smederevu. 284 RISTOVI] Milisava MIODRAG 21. u selu Samodra`a. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. maja 1966. u selu Makrmaq. novembra 1970. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. oklopnoj brigadi. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 27.

Nestao je u borbi s albanskim teroristima. godine. maja 1999. januara 1995. jula 1949. Telo je prona|eno 19. maja 1987. u rejonu Karaule „Ko{are”. op{tina Klina. u rejonu sela @abaq. 8. u selu Dowe Berane. Uspomenu na poginulog Stani{u ~uva}e porodica Ristovi}.285 JUNACI OTAXBINE maja 1999. op{tina Pe}. kao vojnik strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Qubomir Romi} je ro|en 28. u Mariboru. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. juna Vodnik prve klase policije Svetomir Savi} je ro|en 2. novembra 1972. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Zrewaninu. u selu Drenovcu. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Rokvi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. ROKVI] Rajka DRAGAN ROMI] Milana QUBOMIR 1999. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu saobra}ajne . S p o m e n -k w i g a k S Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. SAVI] Cvetka SVETOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Rokvi} je ro|en 27. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. decembra iste godine. Uspomenu na Qubomira Romi}a sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi. godine. avgusta 1959. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 23. \akovica. 3. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. op{tina \akovica.

Zavr{io je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije. Za vreme slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je oficir za navo|ewe u rodu vazdu{nog osmatrawa. jula 1975. Uspomenu na potporu~nika @eqka Savi~i}a sa~uva}e wegova porodica. 286 SAVI^I] Nenada @EQKO SALAK Krstana SA[A Republike Srbije 6. oktobra 1972. aprila 1999. Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 11. smer protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kikindi. decembra 1973. godine.S S p o m e n -kk w i g a policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. marta 1993. . u Zrewaninu. op{tina Srbica. godine. u blizini sela Dowa Luka. brigadi VOJIN. u selu Makrmaq. sa bli`im usmerewem na vazdu{no osmatrawe i javqawe. maja 1999. aprila 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Salak je ro|en 13. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uro{ i \or|e i porodica Savi}. JUNACI OT AX BINE javqawa i navo|ewa u 126. 6. smrtno ranila avio-bomba NATO-a. SANDI] ^edomira GORAN Potporu~nik VJ @eqko Savi~i} je ro|en 10. Zavr{io je sredwu prehrambenu {kolu i kurs za policajce. Na Maqenu je bio na zadatku oficira za navo|ewe kada ga je. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Mla|i vodnik policije Goran Sandi} je ro|en 1. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u Zemunu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova @iti{te Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. 9.

upao je u zasedu albanskih terorista i smrtno rawen. oklopne brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . vojnoteritorijalnog odreda na Kosovu i Metohiji. u selu Lugav~ina kod Smedereva. u selu Vaganica. kod Orahovca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na Dejana Sedlarevi}a sa~uva}e wegova porodica. 13. kao komandir voda. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. aprila 1999. Uspomenu na Neboj{u Sekuli}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 180. S p o m e n -k w i g a k S Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina \akovica. u selu Gorwi Krwin. aprila 1999. 18. maja 1999. Kosovska Mitrovica. oktobra 1959. Dok je snabdevao jedinicu. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 252. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.287 JUNACI OTAXBINE Zavr{io je Vojnu akademiju intendantskog smera. SEDLAREVI] Qubomira DEJAN Poru~nik VJ Dejan Sedlarevi} je ro|en 16. godine. SEKULI] Hranislava NEBOJ[A Rezervni mla|i vodnik VJ Neboj{a Sekuli} je ro|en 23. u rejonu sela Dragobiqe. op{tina Leposavi}. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. kao komandir intendantskog voda intendantske ~ete pozadinskog bataqona. godine. maja 1974. a posmrtno unapre|en u ~in poru~nika. u selu @abeq. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti.

Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a SELIMOVI] Zlatka DESIMIR JUNACI OT AX BINE 288 SERAFINOVI] Gavre IVICA SIMI] Mom~ila VLADAN Vojnik VJ Desimir Selimovi} je ro|en 11. aprila 1978. kada je wegovo borbeno vozilo na prevoju Volujak. u Smederevu. 29. u rejonu Dowa Morina. u selu Gorwe Vlase. . op{tina Gaxin Han. maja 1999. zajedno sa sinom Markom. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je na du`nosti strelca u 67. kod \akovice. avgusta 1969. bataqona Vojne policije. motorizovanoj brigadi na Kosovu i Metohiji. 31. Uspomenu na vojnika Ivicu Serafinovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. bilo pogo|eno projektilom avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Ivica Serafinovi} je ro|en 27. Poginuo je 14. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana sa~uva}e k}i Ana i porodica Simi}. februara 1978. u Novom Pazaru. u Novom Pazaru. Vojnik VJ Vladan Simi} je ro|en 3. aprila 1999. Uspomenu na vojnika Desimira Selimovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. vojnoteritorijalnoj ~eti Novi Pazar. kao vojnik radiofonista. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 52. kao vojnik voza~. \akovica.

u selu Gorwe Radevo kod Pri{tine. aprila 1999. samohodnog raketnog puka PVO. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Simi} je ro|en 23. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. SIMI] Srboquba MILIVOJE Vojnik VJ Vu~ko Simi} je ro|en 19.289 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMI] Prvoslava VU^KO SIMI] Slobodana SLAVI[A wegov radarski polo`aj pogo|en protivradarskom raketom iz aviona NATO-a. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 15. Za vreme slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za poslu`ioca na radaru u bateriji za upravqawe vatrom protivvazdu{ne odbrane. U~estvovao je u borbenim dejstvima u isto~noj Slavoniji i zapadnom Sremu kao vojnik dobrovoqac. decembra 1972. u Kosovskoj Mitrovici. u ~inu re- . septembra 1948. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti na~elnika Odeqewa za odbranu Kosovske Kamenice. Poginuo je 28. op{tina Kosovska Kamenica. aprila 1999. u selu Mle~ane. kao poslu`ilac na radaru. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 311. u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. kao vojnik strelac na borbenom vozilu pe{adije M-80. 12. Uspomenu na vojnika Slavi{u Simi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog vojnika Vu~ka Simi}a sa~uva}e wegova porodica. kada je Rezervni major VJ Milivoje Simi} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1979. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. u selu Bo`evce. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane.

op{tina Zaje~ar. novembra 1950. Pukovnik VJ Miroslav Simovi} je ro|en 17. godine. sin Bojan i porodica Simovi}. Zavr{io je sredwu {kolu. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova Pripadnik rezervnog sastava policije Radosav Simonovi} je ro|en 17. juna 1999. SIMOVI] Milana MIROSLAV i Metohije borio se u sastavu Komande Pri{tinskog korpusa kao na~elnik Odeqewa za propagandu i moral. juna 1964. vojnoteritorijalnog odreda Pri{tina. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. aprila 1999. u selu Lenovac. decembra 1950. po{to su ga kidnapovali i mu~ili albanski teroristi u Kosovskoj Kamenici. Uspomenu na poginulog pukovnika sa~uva}e k}i Slavica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Visoku vojno-politi~ku {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE 1. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Volujak. Poginuo je 19. SIMONOVI] @ivka RADOSAV Vojnik VJ u rezervi Zlatibor Simijonovi} je ro|en 7. Uspomenu na rezervnog stare{inu sa~uva}e sin Goran. 801. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik je rezervnog . Poginuo je 13. Uspomenu na vojnika Zlatibora sa~uva}e k}eri Jelena i Milica. 290 799.S S p o m e n -kk w i g a zervnog majora Vojske Jugoslavije. Klina. godine u selu Zborce. SIMIJONOVI] Milana ZLATIBOR 800. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Lipqanu. sin Stefan i porodica Simijonovi}. k}i Suzana i porodica Simi}. kod Lipqana.

\akovica. aprila 1977. k}i Qiqa i porodica Si~. prilikom odbijawa napada albanskih terorista u rejonu Maje Glave. u Subotici. 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Josip Si~ je ro|en 10. u selu Dowe Barane. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca Josipa trajno }e ~uvati sin Zlatko. Poginuo je 16. maja 1999. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. k}eri Rosanda. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u rejonu sela Dowa Morina. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati porodica Smiqani}. u Beogradu. op{tina Pe}. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovsta i protivvazdu- . S p o m e n -k w i g a k S sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je 29. SI^ Stipana JOSIP bliku Jugoslaviju bio je desetar i ni{anxija na minobaca~u 120 mm u 125.291 JUNACI OTAXBINE vanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. selo Ko{are. motorizoDesetar VJ Predrag Smiqani} je ro|en 1. februara 1953. aprila 1999. Bio je strelac u 125. u ^a~ku. Olivera i Jelena i porodica Simonovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu RepuStariji vodnik VJ Slobodan Smiqi} je ro|en 29. SMIQANI] Velimira PREDRAG SMIQI] Jordana SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi. juna 1974. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. \akovica.

Uspomenu na poginulog Slobodana trajno }e ~uvati porodica Smiqi}. Poginuo je 18. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Obavqao je du`nost manipulanta u 7. 13. . op{tina Zemun. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. aprila u selu Petrov~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smer PVO. sin Uro{ i porodica Smiqi}. raketne brigade PVO.S S p o m e n -kk w i g a {ne odbrane. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati k}i Kristina. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 292 SPASI] Vojislava IVICA Mla|i vodnik policije Ivica Spasi} je ro|en 11. u Vrawu. u rejonu sela Vitak kod Srbice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. maja 1999. pe{adijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. 28. novembra 1974. SMIQI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ u rezervi Milorad Smiqi} je ro|en 8. decembra 1975. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. juna 1994. Uspomenu na Ivicu Spasi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Suva Reka. u selu Milutovac kod Trstenika. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost operatera radara u komandnoj bateriji 250. u selu Semeti{te.

maja iste godine. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. aprila 1999. Poginuo je 25. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Stamenkovi} je ro|en 9. maja 1999. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati porodica Staji}. Uspomenu na vojnika Radeta trajno }e ~uvati k}eri Jadranka. Divna i Danijela. u selu Budrija. maja 1963. maja 1999. marta 1951. a podlegao je ranama 20. \akovica. u selu Dowa Bunu{a kod Leskovca. Vojnik VJ u rezervi. od posledica dejstava protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se na poziv otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. septembra 1964. dobrovoqac Zoran Staji} je ro|en 11. u Sewskim Rudnicima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odazvao pozivu otaxbine za odbranu slobode i stao u stroj Vojske Jugoslavije. u Beogradu. te porodica Spasi}. Bio je pripadnik 175. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Te{ko je rawen za vreme obavqawa vojni~kog zadataka 16. Bio je strelac u 125. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Jovana i porodica Stamenkovi}. Poginuo je 28. pe{adijske brigade. . prilikom napada albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. op{tina Glogovac.293 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SPASI] Vojislava RADE STAJI] Stevana ZORAN STAMENKOVI] Dragiwe SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Rade Spasi} je ro|en 16.

Poginuo je 13. Uspomenu na poginulog Miroslava trajno }e ~uvati k}i Lozica. sin Bo`idar i porodica Stamenkovi}. kao radnik Vojne ustanove „Morava”. sin Dalibor i porodica Stamenkovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. op{tina Pri{tina. op{tina Leskovac. Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. 4. Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Jovica Stamenkovi} je ro|en 28. Uspomenu na poginulog Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stamenkovi}. mehanizovanoj brigadi. motorizovanoj brigadi. u selu Kutle{. u Leskovcu. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Stamenkovi} je ro|en 25. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati k}i Aleksandra. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj wenih branilaca. u selu Dogarovi}. novembra 1954. juna 1999.S S p o m e n -kk w i g a STAMENKOVI] Milutina MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 294 STAMENKOVI] Miodraga JOVICA STAMENKOVI] Sretena NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stamenkovi} je ro|en 9. na radnom mestu. juna 1999. prilikom napada albanskih terorista na vojnu kolonu u Pri{tini. avgusta 1958. . Obavqao je du`nost voza~a motornih vozila u 243. 23. juna 1999. Ka~anik. u selu Preoce. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Obavqao je du`nost veziste u 549. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. obavqao je du`nost poslovo|e zadu`enog za ishranu stare{ina. januara 1955. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Poginuo je od eksplozije protivtenkovske mine albanskih terorista. u selu Reqin. u rejonu sela Obranya. STANKOV Stojana IVAN Desetar VJ po ugovoru Dim~a Stamenov je ro|en 21. op{tina De~ani. u selu Qumbarda. 3. Podujevo. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vi{u upravnu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. marta 1999. aprila 1999. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a.295 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STAMENOV Slav~a DIM^A STANIMIROVI] Milorada DRAGUTIN Uspomenu na poginulog Dragutina sa~uva}e wegova porodica. u Loznici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pre{evo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. motorizovanoj brigadi. februara 1971. 15. aprila 1970. Vojnik VJ u rezervi Ivan Stankov je ro|en 9. jula 1976. maja 1999. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati k}i Aleksandra i porodica Stamenov. Potporu~nik policije Dragutin Stanimirovi} je ro|en 2. u selu Dukat kod Bosilegrada. na podru~ju Kosova i Metohije. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. Obavqao je du`nost telegrafiste u 211. 27. Bio je na du`nosti zamenika komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Bosilegradu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u 78. juna 1957. godine. oklopnoj brigadi.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. motorizovanoj brigadi. Pripadnik rezervnog sastava policije Vasilije Stankovi} je ro|en 26. u rejonu sela Planeja u blizini Prizrena. mehanizovanoj brigadi. juna 1964. Poginuo je 25. Obavqala je du`nost bolni~arke u 549. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. u Ni{u. maja 1999. u Po`arevcu. Savesno obavqawe vojni~kih du`nosti donelo mu je ~in desetara. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Dragana i Nata{a i porodica Stankovi}. kada je avijacija NATO-a Desetar VJ Boban Stankovi} je ro|en 1. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. od posledica dejsta- . op{tina [timqe. JUNACI OT AX BINE Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginula je u sanitetskom vozilu. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica Stankov. 5. STANKOVI] Dragutina VASILIJE STANKOVI] Miodraga BOBAN Dobrovoqac VJ Sla|ana \ina Stankovi} je ro|ena 15. u Gwilanu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. avgusta 1974. godine. marta 1999. jula 1973. juna 1999. Poginuo je 15. od dejstva minobaca~ke mine albanskih terorista. 296 STANKOVI] Veroquba SLA\ANA \INA bombardovala policijski punkt u okolini sela Crnoqevo. Obavqao je du`nost komandira tenka T55 u 243.P S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na hrabru bolni~arku trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odlu~ila da stane u stroj branilaca otaxbine Vojske Jugoslavije.

marta 1959. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Mla|en i Igor. Vojnik VJ u rezervi Bojan Stankovi} je ro|en 16. motorizovanoj brigadi. Bosna i Hercegovina. motorizovanoj brigadi. STANKOVI] Slavka NOVICA Vojnik VJ u rezervi. 31. u Leskovcu. Obavqao je du`nost strelca u 125. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati k}i Milica i porodica Stankovi}. u rejonu Planeja kod Prizrena. aprila 1999. 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. STANKOVI] Mla|ena NOVICA STANKOVI] Novice BOJAN u stroj wenih branilaca.297 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Nakrivaw. u rejonu sela sela Ko{are. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoq- . u Zenici. S p o m e n -k w i g a k P va avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. Leskovac. \akovica. februara 1974. Obavqao je du`nost voza~a u 549. te porodica Stankovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 4. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 16. avgusta 1959.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednost prvog stepena. motorizovanoj brigadi. . aprila 1970. marta 1999. juna 1999. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Miqana i Miroslava. 298 STANKOVI] Srboquba DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Stankovi} je ro|en 23. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Posli{te u op{tini Prizren. u Kosovu Poqu. u selu Mogila. Prizren. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. aprila 1999. k}i Irena i porodica Stankovi}. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Leskovcu. STANKOVI] Slobodana SA[A Vojnik VJ u rezervi Sa{a Stankovi} je ro|en 26. od posledica dejstava avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. grani~nom bataqonu. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost grani~ara na Karauli „Mladen Stojanovi}”. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. sinovi Miqan i Srboqub i porodica Stankovi}. op{tina Vu~itrn. obavqao je du`nost artiqerca u 549. juna 1969.P S p o m e n -kk w i g a no je stao u stroj branilaca otaxbine. u 55. Poginuo je 15. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Nenad i Predrag. Poginuo je 1. 26. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije.

juna 1978. Ka~anik. od kojih je preminuo. januara 1968. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda na podru~ju Slovenije i u Republici Srpskoj Krajini. Vojnik VJ Goran Stankovi} je ro|en 20. Obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. smer pe{adije. u selu Koleno. maja 1999. motorizovanoj brigadi. U borbi s albanskim teroristima. od posledica dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo kojim se prevozio na zadatak u re- . obavqao je du`nost strelca u 58. Opredelio se za oficirski poziv i uspe{no zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. Kosovska Mitrovica. Bio je u~iteq i vaspita~ vi{e generacija vojnika. maja 1999. Kapetan prve klase VJ Ivica Stankovi} je ro|en 24. lakoj pe{adijskoj brigadi. zadobio je te{ke rane. mehanizovanoj brigadi. u Kosovskoj Mitrovici. jula 1957. Kao vojni obveznik. u selu Stagovo. aprila 1999. u Kumanovu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije.299 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B STANKOVI] Stevana BRANISLAV STANKOVI] Stojadina GORAN STANKOVI] Stoj~eta IVICA Vojnik VJ u rezervi Branislav Stankovi} je ro|en 19. u 243. Poginuo je 8. 22. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. 30. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju predvodio je izvi|a~ku ~etu u 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Bojan i Stevan i porodica Stankovi}. Republika Makedonija. u Beogradu.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost referen- . maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Igora trajno }e ~uvati porodica Stanojevi}. Obavqao je du`nost poslu`ioca u komandnom odeqewu 243. k}i Jelena i porodica Stankovi}. u selu Zo~i{te. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unuVojnik VJ Igor Stanojevi} je ro|en 26. marta 1978. jula 1950. STANKOVI] Tanaska ZLATIMIR STANOJEVI] Miodraga IGOR STANOJEVI] Momira VLASTIMIR Potpukovnik VJ Vodnik policije Zlatimir Stankovi} je ro|en 11. godine. Za ispoqenu hrabrost. mehanizovane brigade. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu Uro{evca. Uspomenu na poginulog Zlatimira sa~uva}e sin Nedeqko. op{tina Orahovac. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati sin Milo{ i porodica Stankovi}. kod Vlasotinca. januara 1957. u mestu Borin Do. odlikovan je sa dva odli~ja: Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE tra{wih poslova u Prizrenu. u Ni{u. Obavqao je odgovorne du`nosti u Vojsci Jugoslavije i bio vaspita~ brojnih generacija vojnika. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju i stekao ~in potpukovnika. op{tina Prizren.S S p o m e n -kk w i g a jonu sela Gorwe Obriwe. u selu Tusus. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. 26. 300 Poginuo je 13. maja 1999. Vlastimir Stanojevi} je ro|en 3. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Obavqao je du`nost diverzanta u 549. prilikom otklawawa posledica bombardovawa avijacije NATO-a. aprila 1999. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. S p o m e n -k w i g a k S ta u organima tehni~ke slu`be Komande Tre}e armije. Vojnik VJ u rezervi. u selu [arinci. Poginuo je 15. godine. na Kopaoniku. maja 1999.301 JUNACI OTAXBINE novembra 1975. Prizren. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati sin Gordan. u selu Zoji}. u okolini Prizrena. motorizovanoj brigadi. op{tina Petriwa. u selu Dowa Ba~uga. septembra 1971. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. STANOJEVI] Teodora MLADEN STAPAR Stanka PETAR Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u red branilaca otaxbine. STEVANOVI] Blagoja JOVICA Potporu~nik policije Mladen Stanojevi} je ro|en 10. februara 1952. . Republika Hrvatska. dobrovoqac Petar Stapar je ro|en 9. 17. k}i Ana i porodica Stapar. Uspomenu na poginulog Mladena sa~uva}e sinovi Bojan i Goran i porodica Stanojevi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Jovica Stevanovi} je ro|en 1. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati sin Sr|an. op{tina Prwavor. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. k}i Maja i porodica Stanojevi}. oktobra 1954. u Kur{umliji.

Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana trajno }e Vojnik VJ u rezervi Vu~ina Stepanovi} je ro|en 5. JUNACI OT AX BINE 302 STEVANOVI] Bo`idara SR\AN ~uvati porodica Stevanovi}. Te{ko je rawen u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a i albanskih terorista. 11. maja 1955. Odlikovan je Ordenom .S S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u Leskovcu. Uspomenu na poginulog vojnika Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stevanovi}. mehanizovanoj brigadi. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. a preminuo je 16. u rejonu sela Duqe. op{tina Podujevo. STEPANOVI] Aleksandra VU^INA Vojnik VJ Sr|an Stevanovi} je ro|en 1. Obavqao je du`nost strelca u 549. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj 95. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. aprila 1999. 2. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1978. maja 1999. u selu Lapa{tica. op{tina Kur{umlija. u selu Samakovo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 3. motorizovanoj brigadi. Suva Reka. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. U~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. vojnoteritorijalnog odreda.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalaPoru~nik policije Miroslav Stefanovi} je ro|en 1. Poginuo je 8. Zavr{io je vi{u {kolu za primewenu informatiku. u Loznici. juna 1999. motorizovanoj brigadi. .303 JUNACI OTAXBINE sarni „Ibarski rudari” u Ra{koj. aprila 1999. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. u Prokupqu. Uspomenu na poginulog vojnika Radovana trajno }e ~uvati porodica Stefanovi}. Prizren. 4. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika finansijske slu`be u 37. STEFANOVI] Radomira MIROSLAV Potpukovnik VJ Brana Stefanovi} je ro|en 26. STEFANOVI] Milana BRANA STEFANOVI] Milorada RADOVAN zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. Projektil je pogodio objekat u kojem se potpukovnik Stefanovi} nalazio na borbenom de`urstvu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Ninaj. u Kru{evcu. S p o m e n -k w i g a k S za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Vu~inu trajno }e ~uvati porodica Stepanovi}. Zavr{io je Ekonomski fakultet i stupio u Vojsku Jugoslavije kao stare{ina finansijske slu`be. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1952. februara 1978. Obavqao je du`nost poslu`ioca minobaca~a MB-120 mm u 549. motorizovanoj brigadi. u Ka- Vojnik VJ Radovan Stefanovi} je ro|en 27. maja 1957. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Silvija i porodica Stefanovi}.

Poginuo je 22. Obavqao je du`nost strelca u 243. op{tina Istok. op{tina Istok. op{tina Podujevo. vojnoteritorijalnom odredu Istok. u selu Qubo`da. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 19. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. dobrovoqac Milan Stojanovi} je ro|en 26. maja 1965. septembra 1977. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vojske Jugoslavije. Uspomenu na borca Milana trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. maja 1999. u rejonu sela Prigode. Bio je raspore|en u 69. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Nata{a i Bojana i porodica Stefanovi}. 304 STOJANOVI] Bogoquba MILAN Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na poginulog vojnika Requ trajno }e ~uvati k}eri Milena i Gorica. Bio je pomo}nik komandira u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. od posledica dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi na putu selo Belanica – Suva Reka. maja 1999. u selu Ka~ikol. aprila 1999. aprila 1959. u Obrenovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. mehanizovanoj brigadi. . STIJOVI] Dragomira REQA Vojnik VJ u rezervi Reqa Stijovi} je ro|en 4. te porodica Stijovi}. godine.S S p o m e n -kk w i g a Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 19.

Zavr{io je sredwu {kolu. smer artiqerije. Stariji vodnik Slavi{a Stojanovi} je branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji u stroju Pripadnik rezervnog sastava policije Jovan Stojanovi} je ro|en 14. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost baterijskog stare{ine. Unapre|en je u ~in desetara. jula 1978. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Uspomenu na desetara Milo{a trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. . godine. aprila 1969. oklopne brigade. maja 1999. aprila 1999. u Lipqanu. Obavqao je du`nost poslu`ioca na sredstvima veze u 52. istakao se u odbrani slobode Republike Srpske Krajine. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. u rejonu \akovice. tako {to je motorno vozilo u kojem se vozio na borbeni zadatak nai{lo na protivtenkovsku minu. Desetar VJ u rezervi Milo{ Stojanovi} je ro|en 16. artiqerijskoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. S p o m e n -k w i g a k S STOJANOVI] Bratislava MILO[ STOJANOVI] Vlastimira SLAVI[A 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1961. Preminuo je 11.305 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- STOJANOVI] Vuki}a JOVAN Stariji vodnik VJ Slavi{a Stojanovi} je ro|en 20. Uspomenu na Slavi{u ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Stojanovi}. Kao mladi stare{ina. koju su albanski teroristi postavili na putu selo Ibri}i – selo Dowa Fustica. u mestu Baden Vetinger. 10. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. [vajcarska. Poginuo je 22. Te{ko je rawen od posledica dejstava avijacije NATO-a.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u selu Klin~ina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na Jovana Stojanovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1955. maja 1962. godine. u selu Klin~ina. op{tina Pe}. JUNACI OT AX BINE Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u borbenom stroju 78. . maja 1999. Za podvige u suprotstavqawu agresoru odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na borbenom polo`aju svoje jedinice u rejonu sela Reqan. Obavqao je du`nost komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Veliko Gradi{te. Major Qubisav Stojanovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a.S S p o m e n -kk w i g a Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u Smederevu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. 15. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na majora artiqerije ~uva}e wegovi sinovi Dejan i Sr|an i porodica Stojanovi}. Major VJ Qubisav Stojanovi} je ro|en 1. motorizovane brigade. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. 26. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta haubi~kog diviziona 122 mm. aprila 1999. u selu Suvojnica. op{tina Surdulica. 306 STOJANOVI] Qubomira MIROSLAV STOJANOVI] Drage QUBISAV Poru~nik policije Miroslav Stojanovi} je ro|en 24. op{tina Pe}. smer artiqerije. godine. op{tina Pre{evo. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost zamenika komandanta diviziona. juna 1981. 26.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. STOJISAVQEVI] Slavka MILORAD Vojnik VJ Miroslav Stojanovi} je ro|en 13. odlu~no brane}i Karaulu „Ko{are”. Vojnik Miroslav Stojanovi} je poginuo 9. od albanskih terorista. aprila 1954. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. grani~nog bataqona. Pamti}e ga k}eri Dragana i Mirjana. Rezervni kapetan prve klase VJ Radovan Stoiqkovi} je ro|en 6. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti zamenika komandanta artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Stoiqkovi}. motorizovane brigade. osposobio se za ~uvawe granice svoje otaxbine. . avgusta 1958. Rezervni kapetan VJ Milorad Stojisavqevi} je ro|en 28. koju je na Kosovu i Metohiji branio u stroju 53. u rejonu sela Bawica. u selu Staro Gradsko. 15. S p o m e n -k w i g a k S Pamti}e ga sinovi Nenad i Stefan i porodica Stojanovi}.307 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na mladog grani~ara ~uva}e wegova porodica. Kao vojnik VJ. \akovica. a nakon izlaska iz Vojske zavr{ava Vi{u poqoprivrednu {kolu u Prokupqu. oktobra 1978. STOJANOVI] Miodraga MIROSLAV STOIQKOVI] Vlastimira RADOVAN maja 1999. u Leskovcu. Posle zavr{etka gimnazije slu`io je vojni rok u [koli rezervnih oficira saobra}ajne slu`be. op{tina Lipqan. aprila 1999. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane.

31. avgusta 1978.S S p o m e n -kk w i g a Kao rezervni kapetan. predvode}i izvi|a~ku grupu svoje jedinice u selu Krajmirovce. . 24. u selu Vrbnica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1956. k}i Jovana i porodica Stojisavqevi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. teritorijalnog odreda. 308 STOJKOVI] Zorana GRADISLAV Pripadnik rezervnog sastava policije Gradislav Stojkovi} je ro|en 13. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. [timqe. u Prizrenu. 17. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta 52. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. me{ovitoj artiqerijsko-raketnoj brigadi. STOJI] Du{ana SA[A Vojnik VJ Sa{a Stoji} je ro|en 16. marta 1999. op{tina Prizren. u Beogradu. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Dejan i Goran i porodica Stojkovi}. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u 326. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na poginulog vojnika Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stoji}. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. Poginuo je prvog dana agresije. aprila 1999. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u Danilovgradu. maja 1999. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e sinovi Sava i Slavko.

. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. slobodu otaxbine branio je u stroju 549. op{tina Vitina. u Prokupqu. avgusta 1994. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1974. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. 10. decembra 1968. u selu Iglarevo. u selu Qubeni}. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stojkovi} je ro|en 10. Poginuo je 7. Uspomenu na borca Miroslava Stojkovi}a ~uva}e wegova porodica. Mla|i vodnik policije Dragoslav Stojkovi} je ro|en 10. avgusta 1995. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Kao vojni obveznik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. aprila 1999. na du`nosti vojnika izvi|a~a. godine. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Crmqan. 1. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. u Ni{u. septembra 1974. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Gorwa Trpeza. godine. maja 1999. op{tina \akovica. Uspomenu na poginulog Dragoslava sa~uva}e porodica Stojkovi}. Bio je pomo}nik vo|e smene u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. motorizovane brigade.309 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STOJKOVI] Miodraga DRAGAN STOJKOVI] Novice MIROSLAV STOJKOVI] Radojka DRAGOSLAV Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Stojkovi} je ro|en 18. op{tina Klina.

U Vojsku Jugoslavije stupio je u decembru 1998. u stroju 211. Vojnik Robert Sto{i} se odlu~no suprotstavio albanskim teroristima Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Sto{i} je ro|en 11. . u rejonu sela Lipovice. U toj borbi te{ko je rawen i istog dana podlegao povredama. septembra 1988. motorizovane brigade. \akovica. Vojnik VJ Robert Sto{i} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a STOJKOVI] Stanislava SR\AN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Marija. 2. SPAT 30/2 mm. sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. oklopne brigade. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 125. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. Kao vojni obveznik. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. u Ni{u. marta 1960. STO[I] Milorada SLAVI[A Vodnik prve klase policije Sr|an Stojkovi} je ro|en 18. juna 1976. septembra 1965. Uspomenu na poginulog strelca ~uva}e wegova porodica. napali Karaulu „Ko{are”. op{tina Lipqan. u mestu Spejer. op{tina Bujanovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. i osposobio se za du`nost vojnika strelca. godine. juna 1999. obavqaju}i odgovornu du`nost voza~a „prage”. maja 1999. u Novom Selu. 310 STO[I] Budimke ROBERT kada su 11. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Savezna Republika Nema~ka. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu {kolu.

od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Kostawe. poru~nik Sto{i} je Vojnik VJ u rezervi Bori{a Stupqanin je ro|en 7. maja 1999. maja 1967. u stroju artiqerijsko-raketnog diviziona protiv- . maja 1970. u rejonu De~ana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Vrawu. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Na ~elu ~ete. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira ~ete. u selu Baqevac. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je 11. Uspomenu na wega ~uva}e wegov sin Aleksandar i porodica Sto{i}. Zavr{io je sredwu {kolu. februara 1969. u Trsteniku. motorizovane brigade.311 JUNACI OTAXBINE branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji. u stroju 125. Plenio je li~nim primerom stare{ine. STO[I] Mil~a SLA\AN je u stroju 125. 9. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Kao vojni obveznik. Ra{ka. Poginuo je 31. maja 1999. STUPQANIN Dragoslava BORI[A TAVRI] Vidosava GORAN Poru~nik VJ Sla|an Sto{i} je ro|en 9. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Belo Poqe. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju Kopnene vojske. slobodu otaxbine branio Vojnik VJ u rezervi Goran Tavri} je ro|en 28. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bori{u ~uva}e sin Aleksandar i porodica Stupqanin. Kao vojni obveznik. marta 1999. [timqe. Uspomenu na Slavi{u Sto{i}a ~uva}e wegove k}eri Milena i Jelena i porodica Sto{i}.

slu`bovao je u 172. pe{adijske brigade. 312 TANI] Radivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragan Tani} je ro|en 28. lova~kobombarderske eskadrile „Ma~evi”. juna 1999. u rejonu sela Turu~ica. u selu Smrije~no. Poginuo je 28. Uspomenu na Gorana Tavri}a ~uva}e wegova porodica. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. a izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji spre~ilo ga je da zavr{i i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. maja 1999. Stariji vodnik A}im Tadi} je poginuo 28. Podgorica. TADI] Mihaila A]IM Stariji vodnik VJ A}im Tadi} je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Dragana ~uva}e wegov sin Davor. na stajanki aerodroma u Ni{u. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na Aerodromu „Golubovci”. pogodila ga je krstare}a raketa. Zavr{io je Sredwu vojnu . k}eri Sawa i Tawa i porodica Tani}. u @itora|i. u stroju 354. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Domanek. marta 1971. Uspomenu na mladog stare{inu na{e avijacije ~uva}e porodica Tadi}. JUNACI OT AX BINE {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u Rajlovcu. aprila 1966. motorizovane brigade. avijacijskoj brigadi 229. marta 1999. Dok je pripremao vazduhoplov za let. Orlane. tako {to je motorno vozilo u kojem se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu. obavqaju}i svoju du`nost. op{tina Plu`ine. Kao tehni~ar za vazduhoplovno naoru`awe. Kao vojni obveznik. obavqaju}i du`nost osmatra~a plan{etiste.T S p o m e n -kk w i g a vazdu{ne odbrane 37. 4. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.

Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. nalazio na du`nosti u Beogradskom garnizonu. 5. na podru~ju op{tine De~ani. septembra 1977. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Milan i porodica Tanovi}. Poginuo je 11. Uspomenu na vojnika Olivera Tarici}a ~uva}e wegova porodica. Savezna Republika Nema~ka. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e wegova porodica. i osposobio se za du`nost strelca. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova 1991. \akovica. Dragan Tankosi} se 20. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. Mla|i vodnik policije Radovan Tanovi} je ro|en 5. godine. maja 1999. u Gostiqu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. gde je osposobqen za protivpo`arnu du`nost. januara 1969. u Visbadenu. juna 1999. maja 1999. Vojnik VJ Oliver Tarici} je ro|en 12. u Ivawici. a od posledica rawavawa preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji 28. Te{ko je povre|en. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina ^ajetina. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. . Zavr{io je sredwu {kolu.313 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T TANKOSI] Slobodana DRAGAN TANOVI] Petra RADOVAN TARICI] ^edomira OLIVER Vojnik VJ Dragan Tankosi} je ro|en 20. Odgovorno obavqaju}i svoju vojnu slu`bu. u trenutku kada su bombe aviona NATO-a eksplodirale u wegovoj blizini. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. avgusta 1979.

aprila 1999. Poginuo je 9. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. uspe{no je odoleo vi{emese~nom okru`ewu u Sisku i uspeo da je izvede iz grada. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. op{tina Prizren. marta 1961. Major Tepavac se 5. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. grani~nom bataqonu. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost vojnika voza~a. raketnoj brigadi PVO. smer protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. obavqaju}i du`- . nalazio u sastavu borbene posluge svog diviziona. u Rajlovcu. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Qubomir i Petar i porodica Tasi}. Sa svojom jedinicom. da bi potom. aprila 1999. predano obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost u 55. slu`bovao u Mladenovcu i Obrenovcu. godine. u selu Pirane. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Prizrenu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na borbenom zadatku u rejonu sela Draga{. septembra 1966. u vreme rata u Hrvatskoj.T S p o m e n -kk w i g a TASI] Luke ZVEZDAN TATAR Miodraga VLADO JUNACI OT AX BINE 314 TEPAVAC Dobrivoja NEBOJ[A Mla|i vodnik prve klase policije Zvezdan Tasi} je ro|en 8. Vojnik VJ Vlado Tatar je ro|en 15. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u \akovici. Major VJ Neboj{a Tepavac je ro|en 27. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Prizren. kao raketa{. u [apcu. Agresiju NATO-a do~ekao je na du`nosti komandira baterije u 250. aprila 1978. Uspomenu na vojnika Tatara ~uva}e wegova porodica. 18.

TE[OVI] Mirka VUKOMAN Vojnik VJ Vukoman Te{ovi} je ro|en 16. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Plandi{te. u Pqevqima. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. intendantski smer. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 20. motorizovane brigade. Zavr{io je Sred- . Kao pripadnik 5. Uspomenu na vojnika Vukomana Te{ovi}a sa~uva}e wegova porodica. borio se na Kosovu i Metohiji za odbranu slobode otaxbine. obavqaju}i du`nost komandira voda. aprila 1999. u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. kao vojnik strelac. Za svoje bora~ke podvige odlikovan je Ordenom za hrabrost. major Tepavac je toga dana poginuo od dejstva neprijateqeve protivradarske rakete. novembra 1977. Hrabro obavqaju}i borbeni zadatak.315 JUNACI OTAXBINE wu vojnu {kolu. TEPAVAC Milanka JOVAN Stariji vodnik prve klase VJ Jovan Tepavac je ro|en 4. S p o m e n -k w i g a k B nost komandira baterije za vo|ewe raketa. \akovica. 11. Jedinica se nalazila na vatrenom polo`aju u rejonu sela Vuki}evca kod Obrenovca. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 125. bataqona Vojne policije. u rejonu sela Stani Batu{ec kod De~ana. marta 1957. U~estvovao je u ratovima za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Uspomenu na Jovana Tepavca ~uva}e wegove k}eri Jovana i Milica i porodica Tepavac. u selu Markovi}evu. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e wegova porodica.

juna 1999. . osposobiv{i se za poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. marta 1992. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. avgusta 1970. Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. 8. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Leposavi}. u Bawaluci. kada je avijacija NATO-a bombardovala rejon sela Glo|ane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. Poginuo je 6. juna 1962. op{tina Kosovska Mitrovica. u Pan~evu. juna 1978. motorizovane brigade. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Dowa Morina. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kula. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Uspomenu na mladog artiqerca ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je 29. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. juna 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Todi} je ro|en 22. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. u Kosovskoj Mitrovici. godine. Pamti}e ga sin Slobodan i porodica Tiragi}. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Lazar Ti{ma je ro|en 15. u selu Gorwe @abare.T S p o m e n -kk w i g a TIRAGI] Zorkana BOGDAN TI[MA Jovana LAZAR JUNACI OT AX BINE 316 TODI] Dragi{e SLAVI[A Vodnik prve klase policije Bogdan Tiragi} je ro|en 22.

Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Desetar VJ Stojadin Toma{evi} je ro|en 13. u Beogradu. Uspomenu na Predraga ~uva}e wegovi sin Aleksandar. op{tina Prizren. maja 1999. op{tina Istok. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1979. motorizovane brigade. U Vojsku Jugoslavije stupio je septembra 1998. .317 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Kristina i Katarina i porodica Todi}. Uspomenu na vojnika Stojadina ~uva}e porodica Toma{evi}. 30. oktobra 1968. Ruma. \akovica. Poginuo je na zadatku 8. Poginuo je u iznenadnom sukobu protiv albanskih terorista. k}i Nata{a i porodica Todosi}. i napredovao do du`nosti komandira streqa~kog odeqewa. u selu Kori{a. Uspomenu na desetara Vladana ~uva}e wegov sin Aleksa i porodica Todorovi}. u selu Qubi`da. hrabro predvode}i svoje streqa~ko odeqewe u brojnim akcijama. Kao vojni obveznik. juna 1999. pe{adijske brigade. u selu Hrtkovci. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u lakom artiqerijskoraketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 505. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Kao vojni obveznik. 14. TODOSI] Obrada PREDRAG TOMA[EVI] Mihajla STOJADIN TODOROVI] Miodraga VLADAN Vojnik VJ u rezervi Predrag Todosi} je ro|en 21. u selu Suvo Grlo. na Karauli „Ko{are”. februara 1959. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti referenta u Komandi Vojnog odseka Prizren. Prizren. Desetar VJ u rezervi Vladan Todorovi} je ro|en 29.

u toku napada avijacije NATO-a na objekte Komande Prve armije. u haubi~kom divizionu 155 mm 24. avgusta 1975. u Kladovu. op{tina Kosovska Kamenica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. kao vojni obveznik. u ataru sela Ajnovce. februara 1947. u selu Ranilug. avgusta iste godine u masovnoj grobnici u selu Ugqare. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane u Komandi Prve armije. Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Tomi} je ro|en 27. Uspomenu na vojnika Miodraga ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e porodica Tomi}. op{tina Gwilane. Bio je u~esnik rata u Republici Srpskoj Krajini. General{tabnu {kolu i [kolu nacionalne odbrane. obavqao je du`nost poslu`ioca na haubici. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Telo je prona|eno 24. op{tina Gwilane. u operacijama za oslobo|ewe Vukovara. me{ovite artiqerijske brigade. marta 1999. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. . Pukovnik Qubomir Tomi} je poginuo 31. jula 1999. maja 1999. u Vrbasu. kod Feketi}a. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. oktobra 1967. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Pukovnik VJ Qubomir Tomi} je ro|en 5.T S p o m e n -kk w i g a TOMA[EVI] Sime MIODRAG TOMI] @ivka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 318 TOMI] @ivojina QUBOMIR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Toma{evi} je ro|en 10. 17. Poginuo je na zadatku. Otet je 10.

Zoran Tomovi} je poginuo 25. k}i Tawa i porodica Tomi}. Preminuo je 11. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. lake pe{adijske brigade. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. tako {to je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku Mla|i vodnik policije Stanko Tomovi} je ro|en 16. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na pukovnika Qubomira Tomi}a ~uva}e wegov sin Miodrag. godine. maja 1999. u toku obavqawa borbenog zadatka. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Vojnik VJ u rezervi Zvonimir Tomovi} je ro|en 1. Kao vojni obveznik. op{tina \akovica. u selu Lazac. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 252. jula 1970. maja iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. u nasequ ^abrad.319 JUNACI OTAXBINE minu. TOMOVI] Veroquba ZORAN TOMOVI] Gligorija STANKO 9. maja 1999. TOMOVI] Toma ZVONIMIR Vojnik VJ u rezervi Zoran Tomovi} je ro|en 16. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 58. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1975. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. avgusta 1956. . op{tina Pe}. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Tomovi}. ^uva}e ga u trajnoj uspomeni wegova porodica. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 3. obavqaju}i du`nosti mehani~ara za pe{adijsko naoru`awe. oklopne brigade. koju su postavili albanski teroristi. Kraqevo. u selu Gora`devac. godine.

motorizovanoj brigadi. op{tina Kru{evac. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobroMla|i vodnik prve klase policije Zoran To{i} je ro|en 4. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Jasmina i Sne`ana. aprila 1999. dobrovoqac Miroslav Toti} je ro|en 19. u toku prevoza hrane Vojnik VJ u rezervi. . te porodica Toti}. 320 TOPLI^ANIN Radojice MILOVAN TOTI] \or|a MIROSLAV voqno je stupio u stroj branilaca otaxbine. Kao vojni obveznik. na du`nosti vojnika voza~a. februara 1959. JUNACI OT AX BINE za jedinicu. aprila 1999. decembra 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Istok. u selu Ma~kovac. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Miroslava trajno }e ~uvati k}eri Sla|ana. op{tina Pe}. marta 1949. u rejonu sela Likovac. TO[I] Jovana ZORAN Vojnik VJ u rezervi Milovan Topli~anin je ro|en 31. Vojnik Zvonimir Tomovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.T S p o m e n -kk w i g a od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Savine Vode. Obavqao je du`nost mitraqesca u 37. pe{adijske brigade. 8. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. Poginuo je 8. u Vrbasu. Uspomenu na vojnika Milovana ~uva}e wegovi sinovi Bratislav i Branislav i porodica Topli~anin. tako {to su wegovo vozilo presreli albanski teroristi u rejonu sela Qubo`da. Uspomenu na vojnika Zvonimira ~uva}e porodica Tomovi}.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nala- Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo To{kovi} je ro|en 17. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U~estvovao je u borbi . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Smederevskoj Palanci. 8. u Dowem Milanovcu. TO[I] Rajka @EQKO TO[KOVI] Aleksandra MOM^ILO za za{titu Srba u Republici Srpskoj Krajini. maja 1978. Uspomenu na poginulog vojnika @eqka trajno }e ~uvati porodica To{i}. januara 1993. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati k}eri Milica i Miqana i porodica To{i}. aprila 1999. k}i @aklina i porodica To{kovi}. u rejonu sela Vla{ki Drenovac u op{tini Orahovac.321 JUNACI OTAXBINE zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. S p o m e n -k w i g a k T Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na poginulog in`iwerca Mom~ila trajno }e ~uvati sin Sa{a. u {irem rejonu \akovice. maja 1999. Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u in`iwerijskom bataqonu 252. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici Saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. juna 1999. oklopne brigade. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. bataqonu Vojne policije. Obavqao je du`nost strelca u 52. Vojnik VJ @eqko To{i} je ro|en 31. 28. op{tina Suva Reka. u selu Budakovo. 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1951.

samohodnog raketnog puka PVO.T S p o m e n -kk w i g a TO[KOVI] Obrada MILIJAN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog starijeg vodnika trajno }e ~uvati k}i Marija. januara 1971. Bio je vaspita~ mnogim generacijama vojnika. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. juna 1969. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Merdare. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. samohodne raketne baterije PVO 311. Dragan Trajkovi} je ro|en 15. smer artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. godine u Vrawu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira raketnog voda 4. septembra 1974. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u ~eti Vojne policije 125. sin Marijan i porodica To{kovi}. De~ani. godine. u mestu Stani Batu{ec. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999. op{tina Kur{umlija. . Potporu~nik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`in To{ovi} je ro|en 16. odsek ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je 11. Upisao je i studije fizike na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Pri{tini. TO[OVI] Vuksana BO@IN TRAJKOVI] Slobodana DRAGAN Stariji vodnik VJ Milijan To{kovi} je ro|en 22. 11. 322 Uspomenu na wega sa~uva}e k}i An|elka i porodica To{ovi}. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju VJ. godine.

Obavqao je du`nost strelMla|i vodnik prve klase policije Du{an Trifunovi} je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uro{evac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je na vatrenom polo`aju. maja 1999. u selu Makrmaq. 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1975. u Prokupqu. maja 1994. u selu Tankosi}. te porodica Trifunovi}. Trajno }e ostati u se}awu svoje porodice. u Kosovskoj Mitrovici. Bio . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica Trajkovi}. 27. Uspomenu na poginulog vojnika Milana trajno }e ~uvati sinovi Nikola i Ilija. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. aprila 1999. op{tina Srbica. 20. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu.323 JUNACI OTAXBINE sovskoj Mitrovici. maja 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. novembra 1967. u Ubu. TRIFUNOVI] Milana DU[AN Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Trebje{anin je ro|en 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. TREBJE[ANIN Danila DEJAN TRIFUNOVI] Dragomira MILAN ca u 354. Bio je zaposlen u AMD „Magistrala” u Ko- Vojnik VJ u rezervi Milan Trifunovi} je ro|en 27. juna 1970. pe{adijskoj brigadi. godine.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. De~ani. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. decembra 1973. U profesionalnu vojnu slu`bu je primqen u februaru 1999.T S p o m e n -kk w i g a je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. marta 1999. u selu Likovac. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Trifunovi}. Vodnik prve klase VJ Goran Trifunovi} je ro|en 20. op{tina Srbica. Zavr{io je sredwu {kolu. 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. nakon odslu`ewa vojnog roka i oba- . maja 1974. godine. pru`aju}i pomo} rawenom drugu. JUNACI OT AX BINE vqawa du`nosti vojnika i stare{ine po ugovoru. 26. u Trsteniku. 324 TRIFUNOVI] Pantelije VEROQUB TRIFUNOVI] Milomira GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Veroqub Trifunovi} je ro|en 29. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase trajno }e ~uvati porodica Trifunovi}. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Trifunovi}. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi”. 6. u selu Likovac. Za ispoqenu hrabrost i po`rtvovawe odlikovan je Ordenom za hrabrost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqonu Vojne policije. op{tina Srbica. u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Obavqao je du`nost komandira odeqewa specijalne namene u 24.

14. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. bataqonu Vojne policije. S p o m e n -k w i g a k ] TRIFUNOVI] Slobodana SVETOMIR TRO[I] Miodraga DRAGAN Major VJ Svetomir Trifunovi} je ro|en 2. samohodnog raketnog puka PVO i rukovalac ga|awa u radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe. marta 1965. avgusta 1978. na prevoju Volujak kod \akovice. u selu Preseka op{tina Zubin Potok. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NA- Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. Obavqao je odgovorne du`nosti u artiqerijskoraketnim jedinicama PVO i bio vaspita~ mnogim generacijama vojnika. februara 1977. izvi|a~ko-diverzantnoj ~eti. Pan~evo. u selu Omoqica. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Tro{i}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti komandira raketne baterije 310. u 41. . Vojnik VJ Rade ]iri} je ro|en 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 1. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 52. ]IRI] Marka RADE Vojnik VJ Dragan Tro{i} je ro|en 10. aprila 1999. klasi. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na poginulog majora trajno }e ~uvati sin Andrej. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji.325 JUNACI OTAXBINE TO-a. Obavqao je du`nost strelca u 52. u mestu Medve|a u op{tini Trstenik. u [apcu. juna 1999. k}i Jovana i porodica Trifunovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

aprila 1999. kao poslu`ilac na topu 20/3 mm. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 37. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati k}i \ur|ica i porodica ]irovi}. 19. u Ra{koj. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. . Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. aprila 1999.] S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. 8. Poginuo je od posledice dejstava avijacije NATO-a. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u 125. u rejonu sela Gorwe Obriwe. kao vojnik po ugovoru. oktobra 1964. aprila 1999. 326 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Moli}a. ]IROVI] Stani{e VELIMIR ]UKOVI] Milo{a SLAVI[A ]UR^I] Velimira MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Velimir ]irovi} je ro|en 1. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta trajno }e ~uvati porodica ]iri}. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ po ugovoru Slavi{a ]ukovi} je ro|en 18. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se u sastavu Artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. u rejonu Karaule „Liken”. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. De~ani. Vojnik VJ u rezervi Miroqub ]ur~i} je ro|en 20. motorizovane brigade. 15. novembra 1976. 19. avgusta 1969. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog vojnika Slavi{u trajno }e ~uvati porodica ]ukovi}. u Kraqevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Bawica.

preba~en je u KBC Pri{tina. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e k}i Milica. Te{ko rawen. Oborio je ~etiri neprijateqeve rakete. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanog bataqona 37. Pogo|en je 1. samohodnom raketnom bataqonu 311. jula 1977. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao in`iwerac pionir u sastavu 1. URO[EVI] Radomira IGOR Vojnik VJ u rezervi Bratislav ]ur~i} je ro|en 20. Poginuo je 2. motorizovane brigade. Zavr{io je sredwu . u Kraqevu. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. juna 1965. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada je vozilo kojim se Vojnik VJ Du{an Uro{evi} je ro|en 6. S p o m e n -k w i g a k U Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. osposobiv{i se za automehani~ara.327 JUNACI OTAXBINE prevozio upalo u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Bawica. juna 1999. u Kragujevcu. U~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. u Beogradu. gde je podlegao povredama. ]UR^I] Radislava BRATISLAV URO[EVI] Qubomira DU[AN 2. tre}i stepen. jula 1975. gde je bio rawen. sin Marko i porodica ]ur~i}. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je voza~ i strelac protivavionac u Mla|i vodnik policije Igor Uro{evi} je ro|en 10. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na poginulog vojnika Bratislava ]ur~i}a sa~uva}e wegova porodica. delovima projektila avijacije NATO-a koja je napala polo`aj wegove jedinice u Lapqem Selu kod Pri{tine. Zavr{io je „Zastavinu” sredwu {kolu u Kragujevcu.

Draga{ Gora. Gorwi Milanovac. pozadinske baze.U S p o m e n -kk w i g a ma{insku {kolu i kurs za policajce. juna 1972. Behquq Useni je ro|en 3. kada je pogo|eno mesto gde je bila sme{tena stra`a u ~ijem je sastavu bio vojnik Rade. u selu Kastrate. Poginuo je 3. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Fa- . Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Uro{evi}. Poginuo je 15. aprila 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. kao komandir Karaule „Mladen Stojanovi}”. u selu Qubovi{te. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. 328 hquq je bio u sastavu 55. aprila 1999. u selu Pe{ca. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova ^ukarica. februara 1996. grani~nog bataqona. maja 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Uro{evi} se borio u sastavu 608. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslavije vodnik BeVojnik VJ Zoran Fati} je ro|en 14. u selu Drenova. od dejstva avijacije NATO-a na karaulu u kojoj je svoje borbene zadatke obavqao komandir Useni. septembra 1970. op{tina Klina. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sinovi Bajram i Adel i porodica Behquq. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e porodica Uro{evi}. godine. Berane. Gorwi Milanovac. 1. u selu Kalimani}i. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. URO[EVI] Radowe RADE USENI Husena BEHQUQ FATI] Mileta ZORAN Vodnik prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi Rade Uro{evi} je ro|en 12.

kao strelac. kao vojnik strelac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Slavi{a se borio u sastavu 1. FILIPOVI] Ivana SINI[A FILIPOVI] Ivana SLAVI[A FILIPOVI] Sretena ZORAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Sini{a Filipovi} je ro|en 13. de. Prizren. k}i Sowa i porodica Filipovi}. Slavi{a Filipovi} je ro|en 7. Pri{tina. S p o m e n -k w i g a k F ti} se borio u sastavu 549. op{tina Podujevo. kao vojni policajac. 20. maja 1999. aprila 1974. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 5. zaselak Blac Mahala. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1966. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Sini{a se borio u sastavu 1. pe{adijske brigaVodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Filipovi} je ro|en 24. Novi Pazar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Uspomenu na poginulog vojnika Sini{u Filipovi}a sa~uva}e wegova porodica. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijskog bataqona 354. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Stefan. u selu Dojlovi}i. u rejonu Planeja. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . januara 1971. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Zorana Fati}a sa~uva}e wegova porodica.329 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Makovac. pe{adijske brigade. u @itora|i. 20. u @itora|i. u selu Duz.

Rusija. aprila 1999. u selu Carevce. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Fili}a sa~uva}e wegova porodica. 330 FILIPOVI] Stojana BO@UR FILI] @ivojina GORAN ku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 58. januara 1963.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republi- Vojnik VJ u rezervi. FJODOR Fjodorovi} [UQGA Rezervni stariji vodnik VJ Bo`ur Filipovi} je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 22. u Kur{umliji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. godine u Sibiru. Poginuo je 1. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je ~et- Vojnik VJ Goran Fili} je ro|en 30. JUNACI OT AX BINE ni stare{ina u prvoj pe{adijskog ~eti 354. Uspomenu na poginulog vodnika Zorana sa~uva}e sin Filip i porodica Filipovi}. u rejonu sela Carevce. kao vo|a patrole. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Gwilane. . specijalne brigade. novembra 1948. maja 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”. dok je s patrolom obavqao borbeni zadatak. kao komandir odeqewa. Poginuo je od snajperskog metka. aprila 1999. Kosovska Kamenica. 20. te porodica Filipovi}. za vreme bombardovawa avijacije NATO-a u selu Lu`ani. dobrovoqac [uqga Fjodor je ro|en 20. juna 1976. Uspomenu na poginulog borca Bo`ura sa~uva}e k}eri Nela i Sawa. Podujevo. \akovica.

u Novom Pazaru. marta 1960. u rejonu sela Duz. S p o m e n -k w i g a k B Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u rejonu razme{taja wegove jedinice. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u . marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 23. Podujevo. HOXI] Hameda RAFET CARI^I] Milovana PETAR CVETANOVI] Du{ana IVAN Vojnik VJ u rezervi Petar Cari~i} je ro|en 12. u selu Azawa. Bio je vojnik strelac. op{tina Lipqan. Uspomenu na borca iz Merdara ~uva}e porodica Cari~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. u selu Magura. Uspomenu na Fjodora [uqgu sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ Rafet Hoxi} je ro|en 3. u rejonu Mr~aja. stroju 354. op{tina Kur{umlija. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Ivan Cvetanovi} je ro|en 5. De~ani. pe{adijske brigade.331 JUNACI OTAXBINE sastavu 3. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Belo Poqe. maja 1999. 22. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. 31. oklopnog bataqona 453. u selu Merdare. U rodnom gradu bio je cewen kao izuzetan muzi~ar i strastan lovac i ribolovac. Zavr{io je sredwu {kolu. motorizovane brigade. jula 1976. Uspomenu na poginulog vojnika Rafeta Hoxi}a sa~uva}e wegova porodica. septembra 1976. Smederevska Plana.

u rejonu sela Planeje. motorizovane brigade. Poginuo je 1. Uspomenu na vojnika Ivana ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar i porodica Cvetanovi}. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Planeja. Na Kosovu i Metohiji slobodu otaxbine branio je u stroju 252. maja 1999. izla`u}i se opasnostima od mu~kih napada albanskih terorista. jer je svakog dana dobrovoqno i{ao u Ho~u Zagradsku po hranu i ostale potrep{tine svojih drugova iz jedinice. Leskovac. me|utim. Jedna raketa. Prizren prilikom dejstva avi- CVETANOVI] Stani{e BOJAN Vojnik VJ Bojan Cvetanovi} je ro|en 10. U toj jedinici dugo }e se pamtiti wegovi podvizi. JUNACI OT AX BINE osposobiv{i se za du`nost voza~a tenka T-55. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1978. juna 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. juna 1999. Bojan Cvetanovi} je poginuo 14. gde je zavr{io Sredwu tehni~ku {kolu. oklopne brigade. na{av{i se na stra`i u svojoj jedinici. februara 1962. Savesni stra`ar na trenutak je napustio svoje mesto kako bi upozorio drugove koji su spavali da se hitno sklone iz ku}e.C S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik. u selu Grdelica. u kojoj je obavqao du`nost za koju je osposobqen. Uspomenu na tenkistu iz Aleksinca ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. jer su avioni NATO-a zlokobno kru`ili iznad Uro{evca. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. u rejonu sela Muhaxer Prelaz. Po{to se uverio da su wegovi drugovi na bezbednom. vratio se na svoje stra`arsko mesto. . motorizovane brigade. op{tina Prizren. na du`nosti vojnika strelca. a posebno wegova plemenitost. Slavoqub Cvetanovi} je rawen 1. kod Uro{evca. u Aleksincu. pogodila je ku}u i tenk ispred kojih je Bojan stra`ario i tom prilikom je vojnik stradao. 332 CVETANOVI] Stojadina SLAVOQUB Vojnik VJ u rezervi Slavoqub Cvetanovi} je ro|en 24.

u selu Oreovac. novembra 1966. Uspomenu na rezervnog potporu~nika Srboquba ~uva}e porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na borca iz Leskovca ~uva}e wegovi sin Aleksandar. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Merdare. Sr|an Cvetkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. Poginuo je 10. k}i Jelena i porodica Cvetkovi}. u rejonu sela Mali{evo. Poginuo je pri razbijawu albanskih terorista. Kao rezervni stare{ina. u ^a~ku. Vozilo u kojem se potporu~nik Cveti} vozio nai{lo je na protivtenkovsku minu. k}i Milijana i porodica Cvetanovi}. op{tina Orahovac. imao je du`nost komandira baterije. aprila 1999. septembra 1969. Rezervni potporu~nik VJ Srboqub Cveti} je ro|en 3. CVETKOVI] Vlastimira SR\AN CVETI] Dragana SRBOQUB Vojnik VJ u rezervi Sr|an Cvetkovi} je ro|en 29. S p o m e n -k w i g a k C jacije NATO-a. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. juna 1999.333 JUNACI OTAXBINE odbranu Republike Srpske Krajine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. Ni{. a preminuo je 3. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e sin Dalibor. 4. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je komanduju}i baterijom samohodnih haubica 57/2 mm iz sastav 252. juna te godine u Medicinskom centru u Prizrenu. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira protivvazdu{ne odbrane. Kao vojni obveznik. U~estvovao je u ratu za .

godine. u selu Rudare. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je zaposlen u DD „Koneks” u Pe}i. u Leskovcu. aprila 1999. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. 8. oklopne brigade. godine. Kao vojni obveznik. u stroju 211. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. maja 1999. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Cvetkovi}. avgusta 1973. maja 1979.C S p o m e n -kk w i g a CVETKOVI] Vuka{ina BOBAN CVETKOVI] \or|a SR\AN JUNACI OT AX BINE 334 CVETKOVI] Ilije MOM^ILO Vojnik VJ u rezervi Boban Cvetkovi} je ro|en 29. maja 1997. oklopne brigade. Uspomenu na vojnika Bobana ~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Godi{wak. jula 1954. 4. na du`nosti strelca u borbenom vozilu pe{adije. Uspomenu na vojnika Mom~ila ~uva}e sin Bojan. 18. Kao vojni obveznik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. Podujevo. Zavr{io je sredwu {kolu. . op{tina Medve|a. u selu Ravna Bawa. aprila 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. a ranama je podlegao 16. Pripadnik rezervnog sastava policije Sr|an Cvetkovi} je ro|en 26. u selu Dowe Barane. maja 1999. op{tina Podujevo. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. k}eri Sne`ana i Svetlana i porodica Cvetkovi}. Povre|en je u borbenom vozilu pe{adije M-80. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Cvetkovi} je ro|en 27.

maja 1978. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e sin Vuk i porodica Cvetkovi}. u borbi protiv albanskih terorista u re- . novembra 1978. u Beogradu. obavqaju}i du`nost poslu`ioca operatera. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. pe{adijske brigade. od dejstva avijacije NATO-a na wegovu kasarnu u Pri{tini. i obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. u Lebanu. Poginuo je 12. S p o m e n -k w i g a k C CVETKOVI] Predraga ZORAN brane i bezbednosti prvog stepena. u Kragujevcu. CVETKOVI] ^edomira ZORAN CERNA Jo`efa TIBOR Vojnik VJ Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao izuzetno pouzdan i ve{t komandir streqa~kog odeqewa. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. Mahala Mutivode. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odVojnik VJ Tibor Cerna je ro|en 8. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. osposobiv{i se za du`nost ni{anxije operatera na borbenom vozilu pe{adije M-80. oklopne brigade. Uspomenu na vojnika Vojnik VJ u rezervi Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 15. Poginuo je 14. maja 1999.335 JUNACI OTAXBINE Zorana Cvetkovi}a ~uva}e wegova porodica iz Kragujevca. aprila 1999. aprila 1999. Poginuo je 27. obavqaju}i du`nost za koju se osposobio u toku slu`ewa vojnog roka. decembra 1963.

T S p o m e n -kk w i g a jonu Karaule „Ko{are”. \akovica. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. maja 1999. u rejonu Qug Bunar. nalazio u motornom . CIMBAQEVI] Mili}a \OR\E CINCAREVI] Vidosava DRAGOQUB ^ABARKAPA Tomislava SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi \or|e Cimbaqevi} je ro|en 17. jula 1978. godine. Kao vojnik VJ. Poginuo je 31. juna 1979. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva avijacije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoqub Cincarevi} je ro|en 22. u selu Lozica. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na Dragoquba Cincarevi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. februara 1952. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beranu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE NATO-a protivradarskom raketom na polo`aj wegove jedinice. vojnik Slobodan ^abarkapa se. na du`nosti poslu`ioca radara. Uspomenu na vojnika Tibora Cerne ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju komandnog diviziona 52. 18. 336 dine. Obavqaju}i borbeni zadatak. obavqaju}i du`nost radio-telefoniste. marta 1999. Bio je zaposlen u GIP „Modul 2000” u Klini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. op{tina Klina. u Kuli. 20. Uspomenu na vojnika \or|a ~uva}e porodica Cimbaqevi}. go- Vojnik VJ Slobodan ^abarkapa je ro|en 31. motorizovane brigade. op{tina \akovica.

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. juna 1999. u Prizrenu. Poginuo je u `estokom okr{aju s wima. Poginuo je 19. . ^EMERIKI] Miodraga SR\AN ^OLAKOVI] Hakije IZET ^ANKOVI] Branka DALIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an ^emeriki} je ro|en 1. godine. maja 1999. u Tutinu. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Desetar VJ Dalibor ^ankovi} je ro|en 22. u nasequ Cvilen. u Pan~evu. hrabro i odlu~no izvr{avaju}i sve zadatke vojnika strelca. osposobiv{i se za du`nost strelca.337 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e porodica ^abarkapa. Vojnik VJ Izet ^olakovi} je ro|en 31. marta 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vra}aju}i se sa zadatka u svoju jedinicu. op{tina Prizren. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa u Gardijskoj brigadi. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Qubica i Katarina i porodica ^emeriki}. 17. marta 1977. Zavr{io je sredwu {kolu. a na putu Srbica – Glogovac. Uspomenu na Dalibora ^ankovi}a ~uva}e wegova porodica. S p o m e n -k w i g a k T vozilu koje su albanski teroristi napali u rejonu sela Istog Mahala. oktobra 1962.

septembra 1959. u sukobu s albanskim Vojnik VJ u rezervi.^ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 11. u selu Borje. \akovica. ^OLI] Borisava MIHAJLO ^UTURILO Nikole BRANKO [ABANI Ganija KEMAQ Vojnik VJ u rezervi Mihajlo ^oli} je ro|en 23. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Kemaq [abani je ro|en 28. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik ^oli} se borio u sastavu 7. juna 1957. Uspomenu na vojnika Izeta ^olakovi}a ~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Dowe Streoce. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqac ^uturilo se kao vojnik strelac borio u sastavu 125. u Pri{tini. Poginuo je 15. De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Mihajla sa~uva}e sin Nemawa. maja 1999. kao vojnik strelac. aprila. novembra 1986. kod sela Gorwe Prekaze u okolini Srbice. JUNACI OT AX BINE teroristima. Uspomenu na poginulog dobrovoqca sa~uva}e sin Nemawa i porodica ^uturilo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. 11. 338 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. motorizovane brigade. 1999. pe{adijske brigade. godine. dobrovoqac Branko ^uturilo je ro|en 3. u selu Kr{. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Aleksandrovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Marija i porodica ^oli}. Zavr{io je Filozofski fakultet. aprila 1999. januara 1965. Gospi}. .

u Boru. De~ani. u selu Radavac. januara 1991. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 14. u rejonu sela Rzni}. [ALIPUR Nenada VIDOMIR 12. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik [a}irovi} se borio u sastavu 1. S p o m e n -k w i g a k [ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1970. avgusta 1978. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. 9. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Petar i Vidomir i porodica [alipur. maja 1999. [A]IROVI] [efketa GORAN [IQI] Milenka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Vidomir [alipur je ro|en 30. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kao vojnik strelac. godine. 16. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. dobrovoqac Zoran [iqi} je ro|en 18.339 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi. aprila 1999. aprila 1999. u Pan~evu. Vojnik VJ Goran [a}irovi} je ro|en 6. u selu Trstenik. Uspomenu na Kemaqa [abanija sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. u Priboju. Poginuo je 11. kada je motorno . februara 1963. Dobrastan. motorizovanog bataqona 37. op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge o oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana [a}irovi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

\akovica. sinovi Gligor i Nikola. novembar 1966. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Petar [krpan je ro|en 27. smer pe{adije. decembra 1971. marta 1999. [QIVI] Momira NEVEN Kapetan prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 30. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na Sa{u [kiqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. Uspomenu na Zorana [iqi}a sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE 11. u ^a~ku. u rejonu sela Mogila. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Eleonora. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vitina. 340 [KIQEVI] Pavla SA[A [KRPAN Gligora PETAR vi|a~ko-diverzantskom bataqonu 72. te porodica [krpan. Zavr{io je sredwu upravnu {kolu i kurs za policajce. ujedno zamenik komandanta bataqona. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u iz- Vodnik prve klase policije Neven [qivi} je ro|en 8. od kasetnih bombi. u rejonu sela Ko{are. . u Slavonskom Brodu. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. marta 1961. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. speci-jalne brigade kao komandir ~ete.[ S p o m e n -kk w i g a vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. dobrovoqac Sa{a [kiqevi} je ro|en 25. u Beogradu.

25. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. op{tina Podujevo. 30.341 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. godine. i tokom u~estvovawa na vojnim ve`bama unapre|en je ~in rezervnog poru~nika. smer in`iwerije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Klin~ina. op{tina Pe}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 11. u Mostaru. jula 1953. u selu Klin~ina. sin Ivan i porodica [o{ki}. godine. maja 1999. septembra 1983. u selu Bajgora. u selu Klin~ina. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Bio je zaposlen u „Zastavi”. S p o m e n -k w i g a k [ Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. . Rezervni poru~nik VJ Radule [}eki} je ro|en 15. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. aprila 1999. RJ Pe}. 25. Bio je policajac u Policijskoj stanici 92 Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. maja 1999. [O[KI] Milorada DRAGAN [O[KI] Milorada ZVONIMIR []EKI] Radovana RADULE Mla|i vodnik prve klase policije Dragan [o{ki} je ro|en 2. novembra 1990. op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stefan i Nikola i porodica [qivi}. op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Trajno }e ga u svojim se}awima sa~uvati porodica [o{ki}. op{tina Pri{tina. u selu Devet Jugovi}a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Zvonimir [o{ki} je ro|en 29. juna 1965. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1964. novembra 1990. godine.

. u \akovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Draga{. Obavqao je du`nost manipulanta pogonskim gorivom u pozadinskom bataqonu 52. [URBATOVI] Luke MILOVAN Desetar VJ u rezervi Milovan [urbatovi} je ro|en 3. AN\ELKOVI] Zorana SA[A Vojnik VJ Sa{a An|elkovi} je ro|en 18. 942. u Oyacima. Poginuo je 13. Uspomenu na poginulog Sa{u An|elkovi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Dobre Vode. 342 943. decembra 1970. Uspomenu na poginulog desetara Milovana [urbatovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je pogo|en snajperskim hicem albanskog teroriste. pe{adijskoj brigadi.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 2. motorizovane brigade. maja 1999. te porodica [}eki}. aprila 1999. u Pri{tini. kao komandir pionirskog voda. Nalazio se na odslu`ewu vojnog roka kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Uspomenu na poginulog rezervnog stare{inu sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa. prilikom obavqawa borbenog zadatka. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Lopu{ki Han. JUNACI OT AX BINE Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in desetara. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju desetar [urbatovi} je bio bolni~ar u 354. 8. Poginuo je 29. avgusta 1979. maja 1999. motorizovanog bataqona 37.

za vreme izvo|ewa borbenih dejstava protiv albanskih terorista u rejonu Lipovice. nalazio se u 252. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Ivan Markovi} je ro|en 16. poginuo je u vozu koji je raketiran na `elezni~kom mostu u Grdeli~koj klisuri 12. u Novom Sadu. . Kao vojnim strelac nalazio se u 549. na putu ka svojoj ratnoj jedinici. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka. u drugoj polovini 1991. juna 1999. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e porodica Markovi}. godine. septembra 1977. godine u Prokupqu. godine. Vojnik VJ Petar markovi} je ro|en 25.343 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k IGWATOVI] Dragi{e MIODRAG MARKOVI] ^aslava IVAN MARKOVI] Mom~ila PETAR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Igwatovi} je ro|en 24. novembra 1963. u Surdulici. Kao vojni obveznik. Kao vojni obveznik. 26. koja je za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dejstvovala na Kosovu i Metohiji. selo Zborci. Poginuo je na borbenom zadatku. za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. oklopnoj brigadi. Sa~uva}e ga u trajnoj uspomei wegova porodica. u rejonu sela Pni{ kod \akovice. januara 1973. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i republici Srpskoj. i prvoj polovini 1992. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Inwatovi}. Poginuo je 3.

Poginuo je 2. u borbi protiv albanskih terorista. Desetar VJ Mario Riso je ro|en 14. sela Ko{are. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Riso. u Podgorici. juna 1974. Za vreme slu`ewa vojnog roka stekao je ~in desetara. Agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju zatekla ga je u 211. Uspomenu na poginulog Sr|ana Spasojevi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Opqeza. Poginuo je 21. juna 1976. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 344 RISO Antonija MARIO SPASOJEVI] Sretena SR\AN Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se kao vojni obveznik u sastavu 125. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Glavnik kod Podujeva. aprila 1999. u Zubinom Potoku. motorizovane brigade. . Vojnik VJ u rezervi Sr|an Spasojevi} je ro|en 6. maja 1999. oklopnoj brigadi.

Pripadnici Vojske i policije nestali na Kosovu i Metohiji .

.

17. jula 1998. januara 1999. u Sjenici. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Baqo{evi} je ro|en 26. juna 1979. Radio je kao vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. juna 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Vojnik VJ Zlatko Aci} je ro|en 23. u selu Po`arawe. Oteli su ga albanski teroristi. u Orahovcu. oktobra 1971. godine. Potom mu se gubi svaki trag. Zavr{io je sredwu {kolu. motorizovane brigade. juna 1999. u selu Po`arawe. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. Poznato je da je bio rawen 16. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. aprila 1941. Na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 125. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. aprila 1999. 12. op{tina Vitina. . op{tina Vitina. \akovica. u isto vreme kad i vodnik Dejan Miti}. godine. u rejonu sela Ko{are. u Orahovcu.347 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ANTI] Vlajka MILISAV ACI] Radoslava ZLATKO BAQO[EVI] Ilije \OR\E Mla|i vodnik policije Milisav Anti} je ro|en 28. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik.

. godine.Prizren. novembra 1973. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Bio je vojnik vezista 549. juna 1999. Nestao je 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u selu Grn~are kod Prizrena. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu. maja 1999. 22. u rejonu sela Nivokaz kod Junika. javio se kao dobrovoqac za odbranu otaxbine i bio je raspore|en u 125. u Pri{tini. Stariji vodnik prve klase policije Qubisav Bio~anin je ro|en 23. motorizovanu brigadu. Vojnik VJ u rezervi. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ.B S p o m e n -kk w i g a BELHIM [u}e MUJA BIO^ANIN Stanoja QUBISAV JUNACI OT AX BINE 348 BLAGOJEVI] Nenada SA[A Vojnik VJ Muja Belhim je ro|en 15. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. u selu Kutlovo. juna 1999. aprila 1976. op{tina De~ani. op{tina Kur{umlija. godine u Ni{u. motorizovane brigade. Nestao je 14. jula 1977. dobrovoqac Sa{a Blagojevi} je ro|en 9. prilikom borbi s albanskim teroristima na deonici puta [timqe . Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1950.

Nestao je 13. tokom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu. Vojnik VJ u rezervi Dragan Bur|i} je ro|en 29. Oteli su ga albanski teroristi. godine. 23.349 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BOJI] Milorada DRAGOQUB BULATOVI] Du{ana IVAN BUR\I] Dobrivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragoqub Boji} je ro|en 7. kada su albanski teroristi napali kolonu vojnih vozila koja se vra}ala iz Leskovca za Prizren. avgusta 1955. Stariji vodnik policije Ivan Bulatovi} je ro|en 24. juna 1999. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. iz voza na `elezni~koj stanici Bawica. godine. u Prizrenu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. marta 1961. maja 1998. . u \akovici. op{tina Glogovac. Nestao je 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. Tokom rata je bio mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. motorizovanoj brigadi. jula 1960. Po~etkom rata bio je mobilisan kao mehani~ar za raketno naoru`awe u pozadinskom bataqonu 52. u Suvoj Reci. juna na deonici puta [timqe – Prizren. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.

motorizovanoj brigadi. Vojnik VJ u rezervi. prilikom vra}awa iz Leskovca za Prizren. avgusta 1957. septembra 1957. kada su kolonu u kojoj se i on nalazio. Nestao je u borbi sa albanskim teroristima. Oteli su ga albanski teroristi. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Uzovica kod Qubovije. aprila 1999. op{tina Pe}. . dobrovoqac Dragan Vu~eti} je ro|en 1. na deonici puta Prizren – Pri{tina. Bio je vojnik dobrovoqac u sastavu 549. Nestao je 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. iz sela Kosuri}a. op{tina Pe}. januara 1956. napali albanski teroristi. u Prizrenu. godine. juna 1999. sredinom avgusta 1998.V S p o m e n -kk w i g a BUCALO Miladina DRAGAN VU^ETI] Milinka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 350 GA[I Ramadana ZENUN Vojnik VJ u rezervi Dragan Bucalo je ro|en 15. Vodnik prve klase policije Zenun Ga{i je ro|en 16. 11. u selu Kosuri}. maja 1982. na deonici puta [timqe – Prizren. motorizovane brigade. Bio je mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549.

juna 1977. godine. u Orahovcu. ispred wegove ku}e u selu Pirane. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. septembra 1972. juna 1991. Oteli su ga albanski teroristi. op{tina Orahovac. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. marta 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Kosovska Kamenica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 31. jula 1998. godine. 17. u Vitini. u selu Dobro~ane. op{tina Prizren. marta 1999.351 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k D DAJI] Trajka RADOVAN DOLA[EVI] Milorada DU[KO \AFI]I Sejde IMER Mla|i vodnik policije Radovan Daji} je ro|en 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radio je u Odseku pograni~ne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Oteli su ga albanski teroristi. 9. Zavr{io je sredwu {kolu. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao s posla. Poru~nik policije Imer \afi}i je ro|en 4. Bio je vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. novembra 1954. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u selu Pirane. u selu Velika Ho~a. Stariji vodnik prve klase policije Du{ko Dola{evi} je ro|en 30. godine. op{tina Prizren. maja 1950. jula 1999. .

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Beogradu Bio je vojnik u 125. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 9. u blizini sela Nedakovac. godine. juna 1972. aprila 1999. Vojnik VJ Sa{a Ivankovi} je ro|en 31. u Prizrenu. januara 1953. februara 1999. Nestao je 16. motorizovanoj brigadi. op{tina Vu~itrn. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Grabanica. Stariji vodnik prve klase policije Xemo Zuqi je ro|en 18. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Oteli su ga albanski teroristi. prilikom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu u rejonu Karaule „Ko{are”.\ S p o m e n -kk w i g a \URI^I] Jeremije NEBOJ[A ZUQI Tefika XEMO JUNACI OT AX BINE 352 IVANKOVI] Milomira SA[A Mla|i vodnik policije Neboj{a \uri~i} je ro|en 5. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. januara 1979. godine. \akovica. avgusta 1976. godine. oktobra 1998. Oteli su ga albanski teroristi iz wegovog stana u Gwilanu. op{tina Klina. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 17. jula 1999.

u Ni{u. u 17. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu i bio muzi~ar trombonista u Vojnom orkestru Pri{tinskog korpusa. juna 1999. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan na Kosovu i Metohiji. u Suvoj Reci. u Prokupqu. jula 1959. Zna se da je 18. Potom se i Slavi{i i vozilu gube tragovi. krenuo kamionom sa grupom vojnika po ve~eru. Vojnik VJ u rezervi Predrag Ivkovi} je ro|en 31. marta 1974.353 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I IVEZI] Slobodana NEBOJ[A IVKOVI] Budimira PREDRAG IZDERI] Miroslava SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Slobodan Ivezi} je ro|en 20. juna 1999. Nai{li su na zasedu albanskih terorista i tu se vojniku Ivezi}u gubi svaki trag. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan kao voza~ vojnog vozila u pozadinskom bataqonu 52. . maja 1999.25 ~asova. Nestao je 13. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. u Novom Pazaru. oko 12 ~asova u pri{tinskom nasequ Vrawevac dok se vozio „opel askonom”. Kretali su se pravcem selo Lukare – Lebane. Zastavnik VJ Slavi{a Izderi} je ro|en 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. O wegovoj sudbini se jedino zna da je te{ko rawen 13. novembra 1974. prilikom napada albanskih terorista.

u Pan~evu. mobilisan je u 51. 23. Vojnik VJ u rezervi Ivica Jovanovi} je ro|en 1. JOCI] Vukoja SR\AN Mla|i vodnik policije Nikola Jovanovi} je ro|en 18. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina De~ani. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Oko 22 ~asa uspeli su Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Joci} je ro|en 30. maja 1969. Bio je borac na isto~noslavonskom rati{tu 1991. Poznato je da su tog dana u 18 ~asova. Nestao je 13. Zavr{io je sredwu {kolu. Oteli su ga albanski teroristi. juna 1973. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. jula 1993. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Radovana NIKOLA JOVANOVI] Slobodana IVICA JUNACI OT AX BINE 354 da pri|u motornom vozilu i da spasu povre|enog vojnika Igora Smiqkovi}a. godine. juna u okolini Prizrena prilikom izvla~ewa tehnike. godine u Vu~itrnu. Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. na putu Mitrovica – . na ulasku u Suvu Reku. Bio je policajac u Policijskoj stanici op{te nadle`nosti u Odeqewu unutra{wih poslova Qubovija. Wemu je kasnije u Prizrenu pru`ena medicinska pomo}. motorizovanu brigadu. aprila 1963. godine. Na wihovu vatru su qudi iz obezbe|ewa odgovorili vatrom i povukli se u ku}e u neposrednoj blizini. godine. maja 1998. na putu Babalo} – Junik. 24. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Oteli su ga albanski teroristi. avgusta 1999. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. godine. kolonu vozila u kojoj je bio vojnik Jovanovi} napali iz zasede albanski teroristi.

godine. Nestao je 6. dobrovoqac Pripadnik rezervnog sastava policije Du{an Karanovi} je ro|en 4. Kao vojni policajac bio je na slu`bi u 24. maja 1999. Kao dobrovoqac u odbrani slobode otaxbine. op{tina Biha}. januara 1972. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. aprila 1999. KARANOVI] Dragana DU[AN KOVA^ I{tvana ROBERT KOMATOVI] Miroslava SA[A Vojnik VJ u rezervi. 19. . juna 1975. aprila 1994. u rejonu sela Ko{are. u Rajnovcima. motorizovanoj brigadi. bataqonu Vojne policije. u Kragujevcu. pristupio je 37. ni Vojsci Jugoslavije nije poznata wegova sudbina. Posle povratka sa sahrane poginulom drugu. na putu Jablanica – Rau{i} – Pe}. u Kikindi. \akovica.355 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K Vu~itrn. maja 1999. kod sela Veliki Ki~i}. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji desetar Sa{a Komatovi} branio je u stroju svoje jedinice. 1. Robert Kova~ je ro|en 1. Desetar VJ po ugovoru Sa{a Komatovi} je ro|en 29. sukobio se s albanskim teroristima u selu Dowe Obriwe i od tada ni wegovoj porodici. u akciji protiv albanskih terorista. Oteli su ga albanski teroristi. kod sela Luga|ija. aprila 1965. Zavr{io je sredwu {kolu.

u selu Pejkovac. Nestao je 16. u Be~u. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Mla|i vodnik policije Goran Marinkovi} je ro|en 25. Borio se za slobodu Republike Srpske Krajine. Zavr{io je sredwu {kolu i radio je kao ma{inbravar. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25.L S p o m e n -kk w i g a KOSTI] Du{ka DEJAN LAZI] Radomira BATICA JUNACI OT AX BINE 356 MARINKOVI] Srboquba GORAN Vojnik VJ Dejan Kosti} je ro|en 2. godine. motorizovane brigade. . Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kosovo Poqe. Ka~ikol. op{tina @itora|a. pe{adijske brigade. u rejonu Suvi Bunar. Austrija. februara 1973. Kao vojnik. u akciji izvla~ewa rawenih i poginulih drugova. op{tina Pri{tina. septembra 1972. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 354. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina Gwilane. juna 1999. u sukobu s albanskim teroristima. aprila 1994. 19. kod sela Labqane. maja 1999. gubi se svaki trag Batici Lazi}u. 19. koji su tog dana napali Karaulu „Ko{are”. na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. u selu Slivovo. aprila 1999. juna 1978. Vojnik VJ u rezervi Batica Lazi} je ro|en 15. Oteli su ga albanski teroristi. U borbi protiv albanskih terorista. \akovica.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1986. Nakon sredwe {kole. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. na putu Re~ane – Movqane. februara 1999. godine. Oteli su ga albanski teroristi. Oteli su ga albanski teroristi. septembra 1998. u blizini sela Nedakovac. op{tina Vu~itrn. U sukobu s albanskim teroristima u rejonu Suva Reka. Vodnik prve klase policije Veqko Markovi} je ro|en 8. vodnik Markovi} isti~e se hrabro{}u i odlu~no{}u. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. ni Vojsci Jugoslavije. 9. godine. . godine.357 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARKOVI] Ilije ZORAN MARKOVI] Radivoja VEQKO MATI] @ivorada BOBAN Vodnik prve klase VJ Zoran Markovi} je ro|en 24. u Brusu. juna 1999. ali posle te akcije wegova sudbina nije poznata ni porodici. op{tina Orahovac. 13. Zavr{io je sredwu {kolu. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju pozadinskog bataqona 52. februara 1973. oktobra 1977. Pripadnik rezervnog sastava policije Boban Mati} je ro|en 23. 22. Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1965. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. u selu Bratotin. zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira VJ i u ~inu vodnika prve klase obavqao je du`nost komandira odeqewa za mototehniku u svojoj jedinici. op{tina Suva Reka.

Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1998. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u Gwilanu. Vojnik VJ Zoran Mijatovi} je ro|en 16. Oteli su ga albanski teroristi. 16. Jedinica VJ u kojoj se borio vojnik Zoran Mijatovi} se.M S p o m e n -kk w i g a MA[ULOVI] Milivoja MIODRAG JUNACI OT AX BINE 358 METODIJEVI] Dobrivoja MIROSLAV MIJATOVI] Milutina ZORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Miodrag Ma{ulovi} je ro|en 10. 25. aprila 1999. ispred ku}e s brojem 30. u Jablani~koj ulici. juna 1999. u Gwilanu. juna 1999. u Pri{tini. Bio je zaposlen u „Hidrotehnici” u Pri{tini. Radio je kao policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. . sukobila s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are” i od te borbene akcije sudbina mladog vojnika iz Ra{ke nije poznata wegovoj porodici i Vojsci Jugoslavije. Oteli su ga albanski teroristi. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. godine. avgusta 1997. u Ra{koj. avgusta 1979. u Pri{tini. Kao vojnik VJ. aprila 1961. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. Mla|i vodnik policije Miroslav Metodijevi} je ro|en 8. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. motorizovane brigade. decembra 1975. 13.

u ataru sela Lapu{nik. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. godine. u Svilajncu. u borbi s albanskim teroristima. op{tina Blace. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. maja 1999. obavqaju}i du`nost protivpo`arca. oktobra 1973. aprila 1967. maja 1999.359 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILIVOJEVI] Zorana SR\AN MILOVANOVI] Vukomana SMIQKO MILOSAVQEVI] Milana DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Milivojevi} je ro|en 14. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. u stroju 354. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vojnik VJ Dragan Milosavqevi} je ro|en 22. `estok okr{aj sa albanskim teroristima u rejonu sela Dobri Do kraj Podujeva i od te akcije wegova sudbina nije poznata porodici i Vojsci Jugoslavije. Kao vojnik VJ. Nije se vratio u svoju jedinicu i o wegovoj sudbini se ne zna ni{ta. pe{adijske brigade. Nestao je 18. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. aprila 1999. jula 1972. jula 1993. Vojnik Dragan Milosavqevi} je 11. . u selu Vrbovac. Vojnik VJ u rezervi Smiqko Milovanovi} je ro|en 5. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kladovo. motorizovane brigade. op{tina Glogovac. Jedinica u kojoj je bio Smiqko Milovanovi} imala je 21. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 37. u Kladovu. iz rejona rasporeda svoje jedinice u selu Srbica po{ao prema selu Dowe Prekaze.

juna 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. mehanizovane brigade. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 243. Dana 18. Suva Reka. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Oteli su ga albanski teroristi. . nakon ~ega mu se gubi svaki trag. u Pri{tini. aprila 1999. u selu Gajbuqa. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. op{tina Vu~itrn. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. godine. u rejonu Ko{ara. novembra 1977. 25. januara 1976. Dobrovoqac VJ Aleksandar Mihajlovi} je ro|en 23. u Vu~itrnu. u Ni{u. Zavr{io je sredwu {kolu.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Slavoquba DEJAN MIHAJLOVI] Nenada VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 360 MIHAJLOVI] Predraga ALEKSANDAR Vodnik VJ Dejan Miti} je ro|en 9. Nakon toga mu se gubi svaki trag. Vodnik Dejan Miti} je rawen 16. aprila 1999. septembra 1971. Mla|i vodnik policije Vladimir Mihajlovi} je ro|en 16. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. wegova jedinica se sukobila s albanskim teroristima u rejonu sela Beranica. U Vojsci Jugoslavije bio je komandir voda.

k}i Miqana i porodica Nikoli}. 24. javio se u Vojsku Jugoslavije 24. maja 1998. Dobrovoqac VJ Aleksandar O`egovi} je ro|en 15. godine. Stariji zastavnik policije Rade Popadi} je ro|en 15. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a vojnog motornog vozila. Posle borbe s albanskim teroristima. aprila 1999. Zavr{io je vi{u komercijalnu {kolu. Suva Reka. gubi mu se svaki trag. u rejonu Suva Reka. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu pozadinskog bataqona 52. Obavqao je du`nost vo|e sektora prve kategorije u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. avgusta 1956. . novembra 1973. marta 1999. u Beogradu. godine. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Milan. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. Kao vojnik dobrovoqac. Poginuo u sukobu s albanskim teroristima. u [apcu. op{tina De~ani. juna 1999. u rejonu sela Beranica. 1. na putu Babalo} – Junik. u Ni{koj Bawi. 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18.361 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k O NIKOLI] Jovana MIODRAG O@EGOVI] Milana ALEKSANDAR POPADI] Aleksandra RADE Vojnik VJ u rezervi Miodrag Nikoli} je ro|en 14. oktobra 1957. Oteli su ga albanski teroristi. mehanizovane brigade. februara 1980.

u Pri{tini. Oteli su ga albanski teroristi. 15. juna 1999.R S p o m e n -kk w i g a RAJ^I] Vujice ZORAN RA[OVI] Slavka DRAGI[A JUNACI OT AX BINE 362 REMI[TAR Aleksandra NENAD Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Raj~i} je ro|en 8. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. 13. 13. juna 1998. juna 1999. godine. Bio je saobra}ajni policajac Stanice saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Remi{tar je ro|en 4. na putu Klina – \akovica. februara 1969. . marta 1962. Desetar VJ u rezervi Dragi{a Ra{ovi} je ro|en 4. upalo u zasedu albanskih terorista. 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Oteli su ga albanski teroristi. Motorno vozilo u kojem se nalazio desetar Dragi{a Ra{ovi} je. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Ple{. kao ~lan posade vu~nog voza. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. aprila 1969. aprila 1991. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Pri{tinskog korpusa. op{tina Aleksandrovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. u selu Stanci kod Kru{evca. godine.

19. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu oklopnog bataqona 37.363 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STANOJLOVI] Miodraga VLADAN STARCEV Ivanovi~ SERGEJ STOIQKOVI] Obrada DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vladan Stanojlovi} je ro|en 25. 6. jula 1992. u ^erkasu. u selu Veliko Rakitovo. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. maja 1999. iz autobusa. Dwepropetrovsk. op{tina Kosovska Kamenica. Unapre|en je u ~in razvodnika. u rejonu sela Ko{are. Dobrovoqac VJ Sergej Starcev je ro|en 1. februara 1975. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 3. odeqewa 1. godine. juna 1962. Ukrajina. u Kragujevcu. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti voza~a motornog vozila. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. maja 1999. jula 1974. maja 1998. kao vojnik po ugovoru. voda 24. Nestao je u akciji. na putu Kosovska Mitrovica – Pe}. ~ete Kragujeva~kog korpusa. posle ~ega mu se gubi svaki trag. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u rejonu sela Rezala. U zasedu albanskih terorista upao je 11. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Stoiqkovi} je ro|en 20. Oteli su ga albanski teroristi. .

kao radiofonista. vojnoteritorijalnog odreda Prizren. Vojnik VJ u rezervi @ivota Todorovi} je ro|en 13. aprila 1999. aprila 1999. jula 1951. na putu Suva Reka – [timqe. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 108. Kao rezervni kapetan prve klase. Na putu Suva Reka – [timqe vojnika Todorovi}a su. kao voza~ vojnog teretnog motornog vozila. Dragoquba Tanaskovi}a su. Na toj du`nosti zatekla ga je i agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. u Prizrenu. marta 1962. 11. i od tada mu se gubi svaki trag. smer pe{adije. oktobra 1946.T S p o m e n -kk w i g a TANASKOVI] Nikola DRAGOQUB TODOROVI] Stanislava @IVOTA JUNACI OT AX BINE 364 FILIPOVI] Panta @ARKO Rezervni kapetan prve klase VJ Dragoqub Tanaskovi} je ro|en 16. vojnoteritorijalnom odredu Prizren. Za vreme vojnog roka bio je poslu`ilac na sredstvima veze. obavqao je du`nost referenta u Organu bezbednosti Komande Vojnog odseka Prizren. 11. Vojnik VJ u rezervi @arko Filipovi} je ro|en 12. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. u Prizrenu. Oteli su ga albanski teroristi 11. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. na putu Suva Reka – [timqe. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a motornog vozila. . u Prizrenu. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 108.

16.365 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k ^ CVETKOVI] Sretena BOJAN ^UPI] Dragutina BRANKO Dobrovoqac VJ Bojan Cvetkovi} je ro|en 5. u Pe}i. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. septembra 1972. juna 1999. u Ni{u. upu}en je u Prizren. . januara 1989. Od tada mu se gubi svaki trag. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 549. godine. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branko ^upi} je ro|en 29. [estog aprila 1999. Radio je u Odeqewu saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. avgusta 1952. Oteli su ga albanski teroristi. u Pqevqima. motorizovane brigade.

.

odaju}i priznawe i izra`avaju}i duboko po{tovawe prema palim braniocima otaxbine i veli~ini wihovog dela. sa saveznim ministrom za odbranu Pavlom Bulatovi}em na ~elu. na sednici odr`anoj 21. Ure|iva~ki odbor. ve~ne zahvalnosti i trajne obaveze. Predgovor za Spomen-kwigu napisao je predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. februara 1998. Savezna vlada je. U skladu s tim stavom. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor pristupili su pripremi spomen-kwige sa izuzetnom odgovorno{}u i pijetetom prema svakom borcu koji je polo`io `ivot na oltar otaxbine. jula 1999. Zbog ~vrste sprege i jedinstvenog strate{kog i politi~kog ciqa albanskog terorizma i NATO-a. i 24. godine. sastavqen od istaknutih delatnika javne re~i i vrsnih profesionalaca iz Vojske Jugoslavije i MUP-a Repu- . Savezna vlada je osnovala Izdava~ki odbor.367 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k POGOVOR Predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi} je u svom govoru povodom zavr{etka oru`anog dela agresije NATO-a na na{u zemqu istakao da }e imena svih poginulih i nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije biti javno publikovana. objavi spomen-kwigu kao svedo~anstvo o poginulim borcima u otaxbinskom ratu”. marta 1999. Izdava~ki odbor je odlu~io da u kwigu uvrsti i `rtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji iz stroja policije i Vojske Jugoslavije koji su poginuli u odbrani otaxbine izme|u 10. odlu~ila da „u znak najdubqeg po{tovawa. Po{tuju}i odluku Izdava~kog odbora i hronologiju doga|aja.

Od ukupnog broja poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. prema va`e}im pravnim normama. pripadnici rezervnog sastava. oko ~etrdeset odsto vojnici u rezervi. U drugom poglavqu objavqene su biografije i fotografije poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. oko petnaest odsto je iz stroja profesionalnih stare{ina. do 24. Saveznog ministarstva za unutra{we poslove i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. bez obzira na ~in i mesto u borbenom poretku. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. godine. dobrovoqci iz zemqe i sveta. Saveznog ministarstva za odbranu. februara 1998. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor zajedni~ki su ocenili da je svako od poginulih. Svi poginuli pripadnici MUP-a Republike Srbije pripadali su stalnom ili rezervnom sastavu i imali su oficirske ili podoficirske ~inove.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 368 blike Srbije. a osam odsto dobrovoqci. U tre}em poglavqu objavqene su biografije i fotografije pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije koji su. marta 1999. U istom poglavqu objavqene su biografije i fotografije branilaca otaxbine preminulih od posledica rawavawa. `rtvovao za otaxbinu najvi{e {to je mogao – svoj `ivot. progla{eni za nestale. U Spomen-kwizi su biografije hiqadu i dvoje poginulih ili nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije. u tri poglavqa. razvrstao je gra|u za ovu spomen-kwigu prema jedinstvenom azbu~niku. podoficiri. U prvom su objavqene biografije i fotografije svih poginulih pripadnika MUP-a Republike Srbije i Vojske Jugoslavije u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. oko tridest odsto poginulih bili su vojnici na slu`ewu vojnog roka. Veli~inom svog herojskog dela svaki od poginulih s pravom izaziva divqewe i po{tovawe na{ih gra|ana i celog slobodoqu- . policajci. Na oltar otaxbine `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka.

nedostaje dvadesetak fotografija i nekoliko potpunih biografija poginulih i nestalih junaka. Da bi drugo izdawe Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. ali nepokorenih i nepobe|enih branilaca na{e otaxbine. Ure|iva~ki odbor i daqe o~ekuje pomo} gra|ana i odgovaraju}ih institucija. bilo {to celovitije. IZDAVA^KI I URE\IVA^KI ODBOR SPOMEN-KWIGE „JUNACI OTAXBINE” . uradio sve {to je mogao da za Spomen-kwigu obezbedi biografije i fotografije svih palih i nestalih branilaca otaxbine. koje se priprema za kraj maja 2000.369 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k bivog sveta. U tome se uglavnom i uspelo. porodica poginulih i nestalih i mnogih saradnika. MUP-a Republike Srbije. Na`alost. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor smatraju da su zauzeli eti~ki ispravan stav time {to su sve `rtve uvr{tene u jedinstveni stroj palih. zbog trenutnog stawa na Kosovu i Metohiji. uz svesrdnu pomo} Vojske Jugoslavije. Ure|iva~ki odbor je. Proslavqeni vojskovo|a vojvoda Stepa Stepanovi} ostavio nam je u amanet poruku: „Mi }emo radije pasti na bojnom poqu nego ostaviti na cedilu svoju otaxbinu!” I ova plejada branilaca je ispunila svoj zavet otaybini.

]ir. Prema jedinstvenom azbu~niku objavqene su biografije i fotografije 1002 poginula i nestala borca. podoficiri. 5-7: Predgovor / predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Nada Stankovska. policajci. 29 cm.Agresija NATO-a na Jugoslaviju . godine. pukovnik Tehni~ka obrada podataka: Pava Bobi}. i tokom dvoipomese~ne agresije NATO-a u prole}e 1999.368 str. Kwiga je trajno svedo~anstvo o palim junacima u otaybinskom ratu. pripadnici rezervnog sastava.293 (497.Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji b) Stradali u ratu . Spomen-kwiga je posve}ena poginulim i nestalim braniocima otaybine u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. . . Na oltar otaybine i slobode `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. a) Stradali u ratu . oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande.Str.1999. 2000 (Beograd : Vojna {tamparija). Beograd : Savezna vlada : Novinsko-informativni centar „Vojska” : Vojnoizdava~ki zavod. Radmila Krsti}. Vesna Jovanovi} i Dragica Brki} UDK 355. .Podatak o odgovornosti preuzet sa preliminarija. februara 1998. CIP – Katalogizacija u publikaciji Centralna biblioteka Vojske Jugoslavije . .Obrada podataka: Milivoj Raicki. dobrovoqci iz zemqe i sveta. : ilustr.1)„1998/1999” JUNACI otaybine: spomen-kwiga / Êodgovorni urednik Radoqub Matovi}Ë. vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. Nina Kandi}.