SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

IZDAVA^ Savezna vlada ZA IZDAVA^A Momir Bulatovi}, predsednik Savezne vlade Savezna vlada izra`ava duboku zahvalnost porodicama poginulih i nestalih branilaca otaxbine, Vojsci Jugoslavije, Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije i svima koji su pru`ili svesrdnu pomo} u pripremi Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. IZDAVA^KI ODBOR Pavle Bulatovi} , predsednik, Zoran Sokolovi}, general armije Dragoqub Ojdani} i Vlajko Stojiqkovi} IZVR[NI IZDAVA^I Novinsko-informativni centar „Vojska”

Na~elnik Stanoje Jovanovi}, pukovnik Glavni i odgovorni urednik Slavoqub Ran|elovi}, pukovnik Vojnoizdava~ki zavod

Direktor Slavko Brstina, pukovnik Glavni i odgovorni urednik mr Mirko Bojani}, pukovnik URE\IVA^KI ODBOR Odgovorni urednik Radoqub Matovi}, pukovnik Zamenik odgovornog urednika Stanoje Jovanovi}, pukovnik Urednik i redaktor Petar Damjanov Urednici Gvozden Petrovi}, pukovnik, Sne`ana Peri{i}, major, Mira Vu~ini}, Aleksandar Ardeqan, potpukovnik Lektor i korektor Mila Barjaktarevi} Likovno-grafi~ki urednik i kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Naslovna strana Milojko Milinkovi}, akademski slikar [TAMPA Vojna {tamparija, Beograd Direktor Milo{ Markovi}, pukovnik

SPOMEN-KWIGA

JUNACI OTAYBINE

Mart 2000. godine

IZDAVA^ ELEKTRONSKOG IZDAWA Klub generala i admirala Vojske Srbije

ZA IZDAVA^A Qubi{a Stoimirovi}, predsednik Kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Prezentaciju pripremio i postavio Miroslav Jovanovi}, pukovnik

24. mart 2009.

PREDGOVOR
S dubokim po{tovawem prema junacima koji su dali svoje `ivote u borbi za odbranu Otaybine, za slobodu i dostojanstvo svoga naroda, ispisujem ove redove u ime rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Vrhovne komande svenarodnog otpora terorizmu albanskih secesionisti~kih snaga na Kosovu i Metohiji od 10. februara 1998. i dvoipomese~noj agresiji devetnaest zemaqa Severnoatlantskog pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju okon~anoj 10. juna 1999. godine. U tom neobjavqenom ratu celi na{ narod bio je na meti agresora: deca u porodili{tima, bolesnici u bolnicama, vojnici u rovovima, na sistemima protivvazdu{ne odbrane i na dr`avnim granicama. ^asno mesto u odbrani slobode i nacionalnog dostojanstva pripada herojskim braniocima mostova, gra|anima na trgovima, braniocima fabrika, svim rodoqubima koji su branili svoj narod i svoju dr`avu. Na{ narod je na svakoj stopi svoje zemqe pru`io herojski otpor zlo~ina~koj agresiji. Takav odnos prema slobodi i nezavisnosti ostavili su nam na{i slavni prethodnici, od Kosovskog boja, preko buna i ustanaka protiv Turske carevine, dva balkanska i dva svetska rata. Uprkos tim ~iwenicama, zla voqa lihvarskih lidera jednoumnog svetskog poretka se, posle raznih optu`bi, pritisaka, ekonomskih sankcija i ultimatuma, zavr{ila oru`anom agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju kao suverenu evropsku zemqu. To proisti~e iz neprihvatawa mogu}nosti da mali narodi, kao {to su srpski i crnogorski, ne pristaju na bespogovorno sluganstvo; {to su stvarawem svoje zajedni~ke dr`ave zaustavili proces potpunog usitwavawa Balkana na vi{e malih i vazalstvu sklonih dr`avica i ispre~ili se na wihovom putu ka strate{ki zna~ajnim prostorima Evroazije. Otuda su proistekli i planska

i efikasna informativno-propagandna kampawa satanizovawa Srba kao varvarskog plemena i pritisci i nasiqe da se odreknu civilizacijskih prava koja se priznaju drugim narodima. Na tom frontu uz najve}u globalnu silu nastupaju i one evropske zemqe i wihove saveznice iz na{eg susedstva koje su u dva svetska rata pretrpele vojni~ki poraz na ovim prostorima. Na`alost, mnogi me|unarodni forumi podlegli su instrumentalizaciji Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, a poslu{no ih slede i neke evropske zemqe koje su nekad bile na{e saveznice. Jugoslavija je, kao napadnuta zemqa, od samog po~etka agresije zahtevala od Ujediwenih nacija da preduzmu korake za weno zaustavqawe i povratak na politi~ki kolosek; da ispune svoju osnovnu ulogu za{tite mira; da obezbede po{tovawe Poveqe UN i ostalih me|unarodnopravnih akata, kako bi se na razuman na~in postiglo mirno i pravedno re{ewe krize. Agresori to nisu prihvatili, nadaju}i se da }emo mi, ve} posle nekoliko dana, pristati na sramnu kapitulaciju ponu|enu u ultimatumu iz Rambujea, koji nijedan narod koji dr`i do sebe ne bi prihvatio. Suo~eni s nepokolebivom odlu~no{}u i jedinstvom na{eg naroda, oru`anih snaga i dr`avnog rukovodstva, agresori su tek posle 78 dana svirepog bombardovawa i razarawa gradova na prostoru Savezne Republike Jugoslavije i ru{ewa mnogih {kola, bolnica, mostova, fabrika i stambenih ~etvrti, nevoqno pristali na anga`ovawe mirovnih snaga pod okriqem Ujediwenih nacija do kona~nog razre{ewa krize na Kosmetu koju su sami izazvali. Svojom hrabro{}u, slobodarskim duhom i moralnom ~vrstinom svojstvenom na{em narodu, ispoqenom u borbenim dejstvima protiv vi{estruko nadmo}nijih snaga zapadne vojne alijanse, pripadnici Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Srbije, uz svesrdnu podr{ku svoga naroda, dokazali su da su nepobedivi. U slavu predaka i na ponos budu}im nara{tajima na{i vojnici i policajci su se, u jedinstvenom frontu oru`anih snaga na{e otaybine, herojski borili i ve{tim manevrom i odlu~nim dejstvima uspe{no uzvra}ali na podmukle kukavi~ke napade agresora.

U toku obra~una s teroristi~kim bandama na Kosovu i Metohiji i za vreme agresije snaga Severnoatlantskog pakta na na{u zemqu nastojali smo da, koliko god je bilo mogu}e, sa~uvamo `ivote pripadnika na{ih oru`anih snaga. Ipak, i u ovom ratu `rtve su bile neminovne. Wih hiqadu i dvoje juna~ki je palo ili nestalo na bojnom poqu. Me|u poginulima je najvi{e pripadnika Vojske Jugoslavije – od vojnika do general-pukovnika iz [taba Vrhovne komande. Oni su, slede}i slavne tradicije srpskih oficira iz oslobodila~kih ratova, uvek bili na ~elu stroja i li~nim primerom pokazali kako se voli i brani Otaybina. Imena svih junaka koji su u borbi za slobodu i nezavisnost Otaybine polo`ili svoje `ivote nalaze se u ovoj spomen-kwizi. Ona }e, kao svojevrstan spomenik, zauzeti istaknuto mesto u slobodarskoj istoriji na{eg naroda. Sa wenih }e stranica sada{wi i budu}i nara{taji u~iti kako se ~uva dostojanstvo svoga naroda i brani otaybina – Savezna Republika Jugoslavija.
PREDSEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE VRHOVNI KOMANDANT

Slobodan Milo{evi}

Ja }u dati `ivot. Neozaren starog oreola sjajem.„I danas kad do|e do posledweg boja. otaxbino moja. Znaju}i {ta dajem i za{to ga dajem!” (Milan Raki}) .

Pripadnici policije i Vojske poginuli pre agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

sin Boban i porodica Aleksi}. op{tina Bosilegrad. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Duqe. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. u selu Gorwa Lisina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. avgusta 1997. vra}aju}i sa izvr{ewa slu`benog zadatka na Kosovu i Metohiji. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. juna 1950. u selu Petrovi}. op{tina Smederevska Palanka. novembra 1973. op{tina Suva Reka. 23. Mla|i vodnik policije Goran Andri} je ro|en 6. novembra 1975. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Gazmend i Armend i porodica Aluri. Pripadnik rezervnog sastava policije Nazmi Aluri je ro|en 27. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima porodica Andri}. Preminuo je 26. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Saranovo. 29. avgusta 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tatjana. oktobra 1998. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. godine. op{tina [timqe. oktobra 1998.11 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ALEKSI] Arsena MILAN ALURI Nisnija NAZMI ANDRI] Zlatibora GORAN Vodnik prve klase policije Milan Aleksi} je ro|en 28. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. u [timqu. godine. oktobra 1973.

maja 1978. mehanizovanoj brigadi. godine. u Vrawu. Istog dana je preminuo od zadobijenih rana.A S p o m e n -kk w i g a AN\ELKOVI] Dragana ZORAN ANI^I] Vitomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 12 ARIZANOVI] Milorada DEJAN Vojnik VJ Zoran An|elkovi} je ro|en 7. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. marta 1978. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Palilula. 16. avgusta 1994. 17. U toku obavqawa zadatka te{ko je rawen. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Uspomenu na Zorana An|elkovi}a ~uva}e wegova porodica. Mla|i vodnik policije Zoran Ani~i} je ro|en 26. novembra 1998. Desetar VJ Dejan Arizanovi} je ro|en 6. u Prijepoqu. u Surdulici. na putu [timqe – Duqe kada su kolonu pripadnika VJ iz zasede napali albanski teroristi. u selu Qubeni}. na prevoju Duqe. juna 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. avgusta 1998. . Borio se na Kosovu i Metohiji u 243. septembra 1970. op{tina Pe}. na putu Prizren – Pri{tina. 13. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Borio se na Kosovu i Metohiji kao komandir komandnog odeqewa 52. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Na odslu`ewu vojnog roka bio je od 18. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. godine. Uspomenu na desetara Dejana Arizanovi}a ~uva}e wegova porodica. marta 1998.

godine. godine. juna 1992. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Albanski teroristi su ga oteli 19. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce.13 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Obili}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. godine. godine. BATAN^EV Arsena MLADEN Potporu~nik policije Nenad Arsi} je ro|en 20. Zavr{io je Vojnu akademiju. Ubijen je nao~igled rodbine koja je do{la da tra`i wegovo osloba|awe. i odveli u selo Koretin. septembra 1968. oktobra 1965. sinovi Stefan i Nemawa i porodica Arsi}. Vodnik policije Mladen Batan~ev je ro|en 27. u selu Dragobiqe. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jovana. . Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. aprila 1972. 3. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. op{tina Orahovac. oktobra 1998. godine u Kragujevcu. Zauvek }e ga pamtiti sin Lazar i porodica Bara}. op{tina Kosovska Kamenica. u Novom Kne`evcu. S p o m e n -k w i g a k B ARSI] Novice NENAD BARA] Branka DEJAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Kne`evac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. juna 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Dejan Bara} je ro|en 22.

Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dejan i Boris i porodica Bicok. op{tina Istok. jula 1998. u selu Rastavica. jula 1998. . BELO[EVI] Vitomira NENAD BICOK Francike ZOLTAN BJELANOVI] @arka DRAGAN Vodnik policije Mla|i vodnik policije Nenad Belo{evi} je ro|en 5. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi KneMla|i vodnik policije Dragan Bjelanovi} je ro|en 27. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. godine. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Preminuo 29. 23. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. oktobra 1964. u Pe}i. oktobra 1973. op{tina De~ani. avgusta 1998. novembra 1973. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. op{tina Kula. godine u selu Prilep. godine. 14 `evac. jula 1992. 2. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Belo{evi}. op{tina De~ani. u selu Rastavica. u Crvenki. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zoltan Bicok je ro|en 22. 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Pamti}e ga sinovi Arsen i Aleksandar i porodica Batan~ev. jula 1998. godine. aprila 1994. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i.B S p o m e n -kk w i g a Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u selu Crkolez. op{tina De~ani. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i.

Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavomir Bojani} je ro|en 15. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u Pri{tini. godine. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Strahiwa i Milutin i porodica Bo`i}. godine. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pe}. op{tina Vi{egrad. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. u selu Nepoqe. novembra 1970. @eqko Bo`i} je ro|en 27. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Blagojevi}. u selu Blace. avgusta 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. 2. godine. u Priboju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1998. u blizini sela Vranovac. 29. S p o m e n -k w i g a k B Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. BLAGOJEVI] Milorada MILOVAN BO@I] Dragi{e @EQKO {wih poslova Lipqan. marta 1999. februara 1970. 7. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici. op{tina Klina. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Bjelanovi}. januara 1967.15 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. BOJANI] Desimira SLAVOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Vodnik policije Milovan Blagojevi} je ro|en 1.

februara 1992. op{tina Brus. u selu Likovac. 8. godine. avgusta 1995. u selu . juna 1981. januara 1971. Poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i 8. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. novembra 1969. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Brus. septembra 1998. u mestu Drsnik. avgusta 1998. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Srbica. u Loznici. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. januara 1963. 22. BOJANI] Radomira ZORAN BO[KOVI] Milete GORAN BRADI] Nikodina MILO[ Mla|i vodnik prve klase policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Bojani} je ro|en 13. 25. op{tina Suva Reka. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vo`dovac. Uspomenu na Gorana Bo{kovi}a sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Zorana i porodica Bojani}. septembra 1998. u selu Batote. 16 januara 1999. Goran Bo{kovi} je ro|en 30. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. ^uva}e ga u svojim uspomenama k}i Bojana i porodica Bojani}.B S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u selu Duqe. Vodnik prve klase policije Milo{ Bradi} je ro|en 12. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. op{tina Klina.

u selu Prilep. moto- Mla|i vodnik prve klase policije Igor Bu{ je ro|en 7. Uspomenu na Milana Bundala ~uva}e sinovi blizanci Sini{a i Simo. u Senti. op{tina Vu~itrn. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. U ratnim sukobima na Kosovu i Metohiji u~estvovao je kao pripadnik izvi|a~ke ~ete 78. u rejonu Karaule „Morina”. BU[ Mihaqa IGOR Mla|i vodnik policije Zdravomir Bukili} je ro|en 22. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. avgusta 1998. novembra 1950. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kola{inu. op{tina De~ani. kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. op{tina Obrovac. 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k B O{qane. godine.17 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova De~ani. septembra 1998. te wegova porodica. Zauvek }e ga se se}ati porodica Bukili}. Bio je policajac u Policijskoj sta- . Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u selu @egar. 30. Zastavnik prve klase VJ Milan Bundalo je ro|en 25. BUKILI] Radomana ZDRAVOMIR BUNDALO Jovana MILAN rizovane brigade na du`nosti ~etnog stare{ine. Pamti}e ga k}i Katarina i porodica Bradi}. septembra 1970. Zavr{io je Pe{adijsku podoficirsku {kolu 1970. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. novembra 1973.

u [apcu. novembra 1998. marta 1999. JUNACI OT AX BINE jula 1989. Bio je saobra}ajni policajac u . 18. u Kur{umliji.V S p o m e n -kk w i g a nici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. septembra 1963. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. godine u Pri{tini. februara 1970. decembra 1972. 7. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Vasiqevi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. septembra 1998. jula 1992. u Pri{tini. Preminuo je 27. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nenad. VASIQEVI] Svetomira ZORAN VELI] Qubomira DRAGAN VESELINOVI] Qubomira BRANISLAV Vodnik policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Vasiqevi} je ro|en 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i kurs za saobra}ajne policajce. Dragan Veli} je ro|en 20. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Bojan i Dejan i porodica Veli}. godine. 20. op{tina De~ani. godine. k}i Tijana i porodica Bu{. op{tina Orahovac. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. novembra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Mla|i vodnik prve klase policije Branislav Veselinovi} je ro|en 10. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u selu Prilep. 18 1991. u selu Ostrozub. godine.

godine u Kragujevcu.19 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. decembra 1958. u selu Likovac. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na Neboj{u Vi}entijevi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Srbica. VIDOSAVQEVI] Dragoquba MARKO VI]ENTIJEVI] @ivorada NEBOJ[A VOJNOVI] Mirka GOJKO Mla|i vodnik prve klase policije Marko Vidosavqevi} je ro|en 24. u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za saobra}ajne policajce. S p o m e n -k w i g a k V Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vi}entijevi} je ro|en 19. 3. op{tina Srbica. u Pri{tini. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. 12. Pripadnik je rezervnog sastava policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Kru{~i}. februara 1998. Obavqao je du`nost pomo}nika vo|e smene u Policijskoj stanici Lapovo. op{tina Kula. februara 1973. u selu Makrmaq. januara 1999. Uspomenu na Marka Vidosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 15. oktobra 1971. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Veselinovi}. u Glogovcu. avgusta 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je apsolvent Elektrotehni~kog fakulteta Vodnik prve klase policije Gojko Vojnovi} je ro|en 2. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- .

20. op{tina Glogovac. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Vujkovi} je ro|en 10. maja 1979. januara 1973. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zauvek }e ga se se}ati k}i Ivana. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. februara 1998. avgusta 1950. VRBA[KI Bo`idara ZORAN VUJKOVI] Dragutina MIROSLAV VUJO[EVI] Vasilija ILIJA Mla|i vodnik policije Mla|i vodnik policije Zoran Vrba{ki je ro|en 12. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. godine. u Pan~evu. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Du{an i porodica Vujkovi}. u selu Liko{ane. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. avgusta 1998. 20 maja 1993. op{tina De~ani. godine. op{tina \akovica. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.V S p o m e n -kk w i g a slova Republike Srbije 7. u Vrbasu. Vodnik prve klase policije Ilija Vujo{evi} je ro|en 2. kod sela Vok{a. Uspomenu na Zorana Vrba{kog ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1971. sin Milo{ i porodica Vojnovi}. 28. u selu Prilep. novembra 1998. u selu [i{man. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Bio je policajac u Policijskoj sta- . 15. JUNACI OT AX BINE 1997.

novembra 1998. juna 1998. u Sjenici. Poginuo je 30. k}eri Sowa i Sawa i porodica Vujo{evi}. februara 1961. oktobra 1970. Posle zavr{etka Akademije. smer pe{adije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. a wegovo telo je prona|eno 9. U ratu na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti komandira voda u 5. novembra iste godine u Mali{evu. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji pripadao je izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa kao izvi|a~. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vojislav i Vladimir. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 16. bataqonu Vojne policije. hrabro se bore}i protiv albanskih te- . u selu Veri}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. VUJ^I] Stojana NIKOLA GAJI] Bo`idara RAJKO GOBEQI] Miluna MILADIN Poru~nik VJ Nikola Vuj~i} je ro|en 13. Pripadnik rezervnog sastava policije Rajko Gaji} je ro|en 16. 15. septembra 1998. godine. op{tina Istok. op{tina Istok. u Dvoru na Uni.21 JUNACI OTAXBINE U~estvovao je u ratu u Republici Srpskoj. avgusta 1998. Uspomenu na Rajka Gaji}a sa~uva}e wegova porodica. Albanski teroristi su ga oteli 6. op{tina De~ani. te porodica Vuj~i}. u selu Vok{a. septembra 1978. Vojnik VJ Miladin Gobeqi} je ro|en 24. u selu Veri}. S p o m e n -k w i g a k G nici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Pamti}e ga sinovi Radovan i Radoslav. bio na du`nostima komandira voda Vojne policije i zamenika komandira ~ete Vojne policije. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima.

26. u selu Rako{. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. godine. op{tina Istok. na du`nosti komandira samohodne baterije. GROZDANOVI] Vladimira SLAVOQUB DENI] Krste BOJAN Mla|i vodnik prve klase policije Slobodan Gorjanovi} je ro|en 27. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 3. Kao kapetan bio je na du`nosti komandira baterije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 22. septembra 1998. decembra 1970. u Leskovcu. Bojana i Tamara. Uspomenu na wegovo delo u odbrani otaxbine ~uva}e porodica. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. sin Aleksandar i porodica Grozdanovi}. 28. novembra 1967. op{tina Istok. u Titelu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Bio je zaposlen u „JUKO” Dubrava. Prilikom zarobqavawa velike grupe albanskih terorista. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. op{tina Istok. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. \akovica. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kapetan VJ Bojan Deni} je ro|en 8. jula . oktobra 1992. decembra 1997. op{tina Vu~itrn. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Svetlana. motorizovane brigade. januara 1961. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima wegova porodica. 22 GORJANOVI] Mihajla SLOBODAN juna 1998.G S p o m e n -kk w i g a rorista na Karauli „Ko{are”. smer artiqerije. na planini ]i}evici. na putu Rako{ – Krwino. Pripadnik rezervnog sastava policije Slavoqub Grozdanovi} je ro|en 6.

februara 1975. kod Suve Reke. Od 19. \akovica. op{tina Pirot.23 JUNACI OTAXBINE Ivan je tom prilikom smrtno rawen. Za vreme slu`bovawa u VJ bio je na du`nosti strelca na Karauli „Topli Dol” u 23. 4. u Pri{tini. wegov tenk je pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. jula 1998. Uspomenu na Bojana Deni}a ~uva}e k}eri Kristina i Miqana. Dana 26. mehanizovane brigade. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. avgusta 1998. oktobra 1977. u selu Obrenovac. u borbi s albanskim teroristima u rejonu Bawa – Rav{ Suk Mahala. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 243. novembra 1998. u Kragujevcu. S p o m e n -k w i g a k D 1998. godine bio je voza~ tenka. Albanski teroristi su ga oteli 6. u selu Brzina. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. marta 1998. te wegova porodica. u rejonu Ko{are. DIMITRIJEVI] Milisava IVAN DIMOV Stojana DALIBOR Za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice prema Albaniji. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Djatlov je ro|en 3. DJATLOV @arka DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Ivan Dimitrijevi} je ro|en 31. pogo|en je iz mitraqeza i poginuo. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. kod Draga{a. grani~nom bataqonu Ni{kog korpusa. Vojnik Dalibor Dimov je ro|en 23. smrtno su ga pogodili albanski teroristi. a wegovo telo je prona|e- . januara 1976. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantske ~ete Ni{kog korpusa na du`nosti strelca. Ve~no }e ga se se}ati k}i Menika i porodica Dimov.

godine. u selu Prilep. 9. kao komandir odeqewa. smer pe{adije. januara 1950. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. juna 1974. Poginuo je u rejonu Karaule „\eravica”. u selu Gorwe Dobrevo. 25. Rezervni vodnik prve klase VJ Dragan Du{ani} je ro|en 15. op{tina De~ani. novembra iste godine u Mali{evu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Pri{tini.D S p o m e n -kk w i g a no 9. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Potporu~nik VJ Aleksandar Dra`eta je ro|en 10. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zavr{io je sredwu medicinsku {kolu i kurs za policajce. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. obezbe|uju}i dr`avnu granicu prema Albaniji. motorizovane brigade na du`nosti komandira pionirskog voda. 28. u Skopqu. jula 1998. avgusta 1998. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. op{tina Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Uspomenu na svetao lik potporu~nika Aleksandra Dra`ete ~uva}e wegova porodica. oktobra 1998. te wegova porodica. DRA@ETA Lazara ALEKSANDAR DU[ANI] Dimitrija DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Dra{kovi} je ro|en 7. Uspomenu na Dragana Du{ani}a ~uva}e k}i Marina i sin Ivan. u rejonu Karaule „Ko{are”. novembra 1967. JUNACI OT AX BINE 24 DRA[KOVI] Radivoja SR\AN Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i Viktorija i porodica Dra{kovi}. padobranske brigade. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 9. septembra 1970. u Leskovcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. 12. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Pripadnik rezervnog sastava policije Ranko \or|evi} je ro|en 13. u Kosovskoj Mitrovici. godine. decembra 1963. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}eri Jovana. u selu Prekovce. oktobra 1965. avgusta 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Radio je kao policajac u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. oktobra 1998. op{tina Novo Brdo. Ivana i Zorana. juna 1998.25 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k \ \OKI] \or|a ZORAN \OKI] Tihomira DEJAN \OR\EVI] Stojka RANKO Mla|i vodnik prve klase policije Zoran \oki} je ro|en 7. op{tina Novo Brdo. Vodnik policije Dejan \oki} je ro|en 4. op{tina [timqe. Izgubio je `ivot 8. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Prilep. k}i Aleksandra i porodica \or|evi}. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. u selu Kara~ica. . Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. maja 1989. U rezervnom je sastavu Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1990. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tijana i porodica \oki}. Zavr{io je sredwu ma{insku tehni~ku {kolu. Bio je zaposlen u Zemqoradni~koj zadruzi „Prekovce”. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. te porodica \oki}.

grani~nog bataqona Podgori~kog korpusa Druge armije. k}er Jovana i porodica \or|evi}. 7. 25. op{tina De~ani. jula 1978. a wegova patrola razbila je teroristi~ku grupu i zaplenila deo naoru`a- . Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 74. godine. Zastavnik policije Dragoqub \uki} je ro|en 13. maja 1998. maja 1998. u selu Gorwi Streoci. Kao vo|a grani~ne patrole. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 23. godine. op{tina Ka~anik. Vojni rok je slu`io na Karauli „Bogi}evica”. poginuo je u obra~unu sa grupom uba~enih albanskih terorista u rejonu Karaule „Bogi}evica”. marta 1964. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \ULA Jovana DORIN Pripadnik rezervnog sastava policije \or|e \or|evi} je ro|en 6. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1956. Uspomenu na wega sa~u- Vojnik VJ Dorin \ula je ro|en 10. U toj borbi likvidirao je jednog teroristu. u selu Gotovu{a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.\ S p o m e n -kk w i g a \OR\EVI] ^edomira \OR\E \UKI] Save DRAGOQUB JUNACI OT AX BINE 26 va}e k}i Ana. Uspomenu na poginulog \or|a ~uva}e sinovi Milan i Ivan. sin Mirko i porodica \uki}. u Pan~evu. u Pe}i. op{tina [trpce. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. decembra 1987. oktobra 1995. septembra 1998. Bio je zaposlen u fabrici „Lola korporacija” u [trpcu. obezbe|uju}i dr`avnu granicu. u selu Doganovi}. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i.

u selu Likovac. 12. op{tina Srbica. Bio je policajac u Policijskoj stanici. Zavr{io je vi{u poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. oktobra 1993. avgusta 1998. u Prokupqu. op{tina Klina.27 JUNACI OTAXBINE nica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. op{tina De~ani. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milan i porodica Erakovi}. godine. septembra 1969. u selu Crnobreg. novembra 1990. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 25. u selu Grabanica. \URI^I] Marka BRANKO ERAKOVI] Miodraga IVAN @IVADINOVI] Du{ana GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Branko \uri~i} je ro|en 4. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran @ivadinovi} je ro|en 4. juna 1967. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Graba- Mla|i vodnik prve klase policije Ivan Erakovi} je ro|en 1. 2. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. op{tina Klina. u Sarajevu. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. septembra 1998. Odeqewa unutra{wih poslova Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. . Gorana @ivadinovi}a zauvek }e pamtiti wegova porodica. jula 1969. jula 1998. S p o m e n -k w i g a k E wa i neprijateqskog materijala. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. .I S p o m e n -kk w i g a IVAZ Jeremije DARKO IVANOVI] Dragutina RADOJICA JUNACI OT AX BINE 28 IVKOVI] Stojana DEJAN Pripadnik rezervnog sastava policije Darko Ivaz je ro|en 8. u selu Liko{ane. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Ivaz. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e sin Nikola. u Lebanu. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Miqana. godine. 21. k}i Miqana i porodica Ivkovi}. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. sinovi Milutin i Konstantin i porodica Ivanovi}. u Pri{tini. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1970. godine. avgusta 1964. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. op{tina Glogovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1998. Bio je zaposlen u Beobanci. juna iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. maja 1998. filijala u Zve~anu. Zavr{io je Sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. 6. u Kosovskoj Mitrovici. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. novembra 1969. Mla|i vodnik prve klase policije Radojica Ivanovi} je ro|en 29. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. u Pri{tini. Preminuo 5. marta 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Ivkovi} je ro|en 3. 28. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. godine.

U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 352.29 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J IGWATOVI] Vojislava DRAGAN ILI] Du{anke BRATISLAV JAKOVQEVI] Jovana DEJAN Vodnik VJ Dragan Igwatovi} je ro|en 23. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Jakovqevi} je ro|en 25. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. godine. na du`nosti komandira odeqewa. avgusta 1998. Uspomenu na vodnika Dragana ~uva}e sin Dragan i porodica Igwatovi} Desetar VJ po ugovoru Bratislav Ili} je ro|en 3. marta 1972. . maja 1968. op{tina Glogovac. Poginuo 29. Poginuo je 11. De~ane. 17. na du`nosti zamenika komandira voda minobaca~a 82 mm. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 549. oktobra 1998. u Kur{umliji. U borbi s albanskim teroristima stradao je od podmetnute eksplozivne naprave. Bio je zaposlen u DP „Srbija{ume” u Kur{umliji. u rejonu Planeje. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu {umarsku {kolu. in`iwerijskog puka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Orlate. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. maja 1998. Prizren. Uspomenu na desetara Bratislava Ili}a ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. oktobra 1972. pri ~i{}ewu terena od albanskih terorista u rejonu sela Gramo~eq. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Nikola i Stefan i porodica Jakovqevi}. u Kur{umliji.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u borbi s albanskim teroristima. kada je wegov tenk pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. septembra 1998. . op{tina Pe}. godine. septembra 1972. mehanizovane brigade. maja 1977. Preminuo je 19. Pripadnik rezervnog sastava policije Sa{a Jankovi} je ro|en 18. Uspomenu na Zorana ~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ Zoran Jankovi} je ro|en 9. u selu Dowa Budriga. op{tina Gwilane. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima 18. avgusta 1998. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u Aran|elovcu. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Pe}. u okolini sela Crnoqevo. Ilija Jankovi} }e ostati u trajnoj uspomeni svoje porodice.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Dragoja ILIJA JANKOVI] Radovana ZORAN JUNACI OT AX BINE 30 JANKOVI] Radojice SA[A Pripadnik rezervnog sastava policije Ilija Jankovi} je ro|en 27. u selu Barane. Vojni rok je slu`io kao vojnik ni{anxija u tenku. op{tina [timqe. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je zaposlen u „Kosmet-prevozu” u Gwilanu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 2. Poginuo je na pravcu Bawa .Rav{ Suk Mahala. Suva Reka. 26. jula 1998. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Rosuqe. januara 1958. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica.

21. mehanizovane brigade. godine. godine. u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Obrenovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1972.31 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Aleksandar i Nikola i porodica Jevti}. JEREMI] Milisava IVAN JEFTI] Vitomira VLADIMIR Vodnik prve klase policije Neboj{a Jevti} je ro|en 9. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti ni{anxije na borbenom vozilu pe{adije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k J JEVTI] Radivoja NEBOJ[A Pamti}e ga zauvek wegova porodica. . Vojnik VJ Ivan Jeremi} je ro|en 7. aprila 1991. op{tina Vladimirci. marta 1999. septembra 1998. op{tina Suva Reka. u selu Matijevac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Pri{tini. Suva Reka. 28. poginuo je u rejonu sela Qubovce. u Kru{evcu. Dana 25. u selu Budakovo. septembra 1968. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. Pripadnik rezervnog sastava policije Vladimir Jefti} je ro|en 15. avgusta 1998. Uspomenu na Vladimira Jevti}a ~uva}e wegova porodica. u Pri{tini. oktobra 1977. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu.

Mla|i vodnik policije Zoran Jovanovi} je ro|en 19. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. 28.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Bogoquba MILAN JOVANOVI] Velibora ZORAN JUNACI OT AX BINE 32 JOVANOVI] Dragog SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Milan Jovanovi} je ro|en 11. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. u selu Batu{a. op{tina \akovica. 29. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Duqe. op{tina Ni{. u Lebanu. Zaposlio se Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. jula 1971. . Uspomenu na wega ~uva}e sin Sa{a i porodica Jovanovi}. avgusta 1998. kurs za policajce i {kolu rezervnih vojnih oficira. u selu Hum. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u selu Liko{ane. godine. u Bratuncu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. Mla|i vodnik policije Sa{a Jovanovi} je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1998. jula 1973. Zavr{io je sredwu {kolu. 10. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. aprila 1998. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. op{tina Glogovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. maja 1972. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na putu Suva Reka – [timqe.

u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Budakovo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Mili} Jovi} je ro|en 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 14. godine. juna 1998. Zavr{io je pravni fakultet. septembra 1998. decembra 1966. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 21. maja 1947. godine. godine. avgusta 1990. Uspomenu na wega ~uva}e sin Uro{. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. maja 1979.33 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Milivoja SA[A JOVI] Radivoja MILI] JOVI^I] Stamenije @EQKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Sa{a Jovanovi} je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1966. k}i Katarina i porodica Jovanovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Beogradu. u selu Drenovac. jula 1986. Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Jovi~i} je ro|en 25. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Podujevu. decembra 1998. op{tina Suva Reka. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. u Podujevu. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. op{tina De~ani. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova u Sopotu. .

kod sela Plemetina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Stari Trg. septembra 1998. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Branko Karaveli} je ro|en 23. Sa svojim jedinicom u~estvovao je i u borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. godine. avgusta 1968. Uspomenu na wegov juna~ki podvig ~uva}e wegova porodica. u selu Ma`i}. op{tina Klina. juna 1998. 11. smrtno je pogo|en. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Mla|i vodnik prve klase policije Marinko Kandi} je ro|en 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu i kurs za policajce. aprila 1967. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini.K S p o m e n -kk w i g a JOCI] Mladena MIROSLAV KANDI] Tomislava MARINKO JUNACI OT AX BINE 34 brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Plav. 15. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nemawa i Marko. Mla|i vodnik Joci} bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa Tre}e armije. . Sa grupom vojnika u motornom vozilu upao je u zasedu albanskih terorista. septembra 1998. op{tina Kosovska Mitrovica. i posle `estoke borbe. KARAVELI] Krste BRANKO Mla|i vodnik VJ po ugovoru Miroslav Joci} je ro|en 30. te porodica Kandi}. u rejonu Karaule „Ko{are”. februara 1965. u selu Gorwa Trnava. u selu Meteh. januara 1991. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu unutra{wih poslova Klina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Obili}. op{tina Prokupqe. u selu Naglavac. godine.

S p o m e n -k w i g a k K Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. avgusta 1998. u selu Cerovik. januara 1973. 5. a uz rad i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. godine. u \akovici. marta 1997. KON^AREVI] Gojka ANDREAS Stariji zastavnik policije Mla|i vodnik policije Miroslav Kla{wa je ro|en 27. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. . u Somboru. Bio je pomo}nik komandira u Drugoj policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. Nesre}nim slu~ajem izRadnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Andreas Kon~arevi} je ro|en 11. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.35 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog Miroslava ~uva}e wegova porodica. Aleksandar Konstantinovi} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. juna 1993. septembra 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Mirjana. marta 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1965. jula 1984. godine. 19. juna 1963. u Beogradu. op{tina Srbica. u selu Dowe Prekaze. sin Dimitrije i porodica Konstantinovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. KLA[WA Spase MIROSLAV KONSTANTINOVI] Du{ana ALEKSANDAR gubio je `ivot 19. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce.

januara 1965. k}i Jelena i porodica Kosti}. u selu Dowa Brwica. op{tina De~ani. op{tina Orahovac. Pripadnik rezervnog sastava policije @ivorad Kosti} je ro|en 4. godine. avgusta 1998. avgusta 1998. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. godine. u Leskovcu. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. u selu Orlate. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. KOSTI] Slavoquba @IVORAD KOCI] Zorana BOJAN KRVAVAC Momira MILOMIR Mla|i vodnik policije Bojan Koci} je ro|en 14. u selu Zo~i{te. 36 brane i bezbednosti prvog stepena.K S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. novembra 1961. januara 1975. 17. godine. . u selu Prilep. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Trajan spomen na wega sa~uva}e porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Milomir Krvavac je ro|en 23. Bio je zaposlen u @TP „Kosovo Poqe”. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. JUNACI OT AX BINE Pamti}e ga sin Milo{. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Pri{tina. 20. op{tina Glogovac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Pqevqima. oktobra 1998.

LIVI] Hardije NEMAWA Vojnik VJ Ranko Lazarevi} je ro|en 15. De~ani. Za vreme slu`bovawa bio je na du`nosti komandira 2. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Vitomir Kuzmanovi} je ro|en 29. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti komandira borbenog vozila. op{tina [avnik. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica. Borbeno vozilo ~iji je komandir bio Lazarevi} nai{lo je. odeqewa 1. Te{ko je rawen. u Beogradu. a od posledica rawavawa preminuo je 7. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. februara iste godine. Vodnik Kuzmanovi} je. . maja 1976. Uspomenu na wegova dela ~uva}e porodica. januara 1999.37 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za hrabrost. 7. koju su u selu Zbor- Vojnik VJ Nemawa Livi} je ro|en 25. u selu Gradac. op{tina Tesli}. bataqona Vojne policije Pri{tinskog korpusa. mehanizovane brigade. u selu Ugodnovi}. avgusta 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. voda Vojne policije specijalne namene. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. aprila 1969. 21. U~estvovao je u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. S p o m e n -k w i g a k L KUZMANOVI] Mirka VITOMIR LAZAREVI] Jakova RANKO ce. novembra 1979. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti strelca u 1. na du`nosti komandira voda. postavili albanski teroristi. poginuo u sukobu s albanskim teroristima koji su postavili zasedu u rejonu sela Jasi}i. ~eti Vojne policije 52. na protivtenkovsku minu. op{tina [timqe. bataqona Vojne policije.

godine. Uspomenu na poginulog Dragi{u sa~uva}e k}i Danijela i porodica Luki}. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 38 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Balovac. 11. op{tina Srbica. u selu Drsnik. op{tina Klina. LUKI] Milana @IVORAD LUKI] Svetozara DRAGI[A QUBOMIROVI] Svetislava QUBOMIR Vodnik policije @ivorad Luki} je ro|en 25. 7. u selu Ov~arevo. juna 1998. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragi{a Luki} je ro|en 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. godine. Spomen na wegovo delo negova}e sin Milan i porodica Luki}. poginuo je 2. u selu Plemetina. Zastavnik policije Qubomir Qubomirovi} je ro|en 21. Radowi~ko jezero. godine. aprila 1966. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Trstenik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kru{evcu.L S p o m e n -kk w i g a U oru`anom sukobu s albanskim teroristima na Radowi~koj Suki. oktobra 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. op{tina Obili}. Uspomenu na vojnika Nemawu Livi}a ~uva}e wegova porodica. februara 1965. januara 1976. op{tina Podujevo. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. novembra 1990. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1998. godine. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983.

Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Pri{tini. MARKOVI] Dobrivoja SLAVI[A Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1998. Zavr{io je sredwu PTT {kolu. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Markovi} je ro|en 6. godine. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. avgusta iste godine. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Pri{tini. u Srbici. godine. Pripadnik rezervnog sastava policije Sre}ko Marjanovi} je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1991. Bio je zaposlen u RTS Pri{tina. 17. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar i porodica Qubomirovi}. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. decembra 1971. u rejonu planine ^i~avica. . u Vaqevu. op{tina Podujevo. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 18. u selu Glavnik. septembra 1971.39 JUNACI OTAXBINE Preminuo je 4. maja 1973. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. oktobra 1996. S p o m e n -k w i g a k M Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Glogovac. 1. 26. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kosovska Kamenica. 22. septembra 1998. MARJANOVI] Obrada SRE]KO MARKOVI] @ivka GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Markovi} je ro|en 3. marta 1999. u selu Re~ane.

marta 1999. op{tina Aleksinac. decembra 1979. op{tina \akovica. za vreme obra~una s albanskim teroristima u rejonu sela Kaba{. Pogo|en je snajperskim hicem. Vojnik Mati} je. u Jagodini. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. kapetan Martinovi} je bio u stroju 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Kao komandir tenkovske ~ete. maja 1998. ispoqavaju}i izuzetnu odlu~nost i primeran patriotizam. Time je uga{en `ivot uzornog komandira. U toku borbi protiv albanskih terorista kod sela Glo|ane. ~iji je ratni raspored bio na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ Vladimir Markovi} je ro|en 15. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Bojana i Aleksandra. op{tina Prizren. poginuo u borbi protiv albanskih terorista. 17. JUNACI OT AX BINE 40 MARTINOVI] Petra ANTUN @EQKO gove k}eri Kristina i Katarina. te porodica Martinovi}.M S p o m e n -kk w i g a oktobra 1998. maja 1967. Uspomenu na lik branioca otaxbine ~uva}e porodica Mati}. 29. motorizovane brigade. Uspomenu na kapetana Martinovi}a ~uva}e we- Vojnik VJ Vojkan Mati} je ro|en 21. motorizovane brigade na du`nosti protivavionca. te porodica Markovi}. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. u Vukovaru. od nepoznate eksplozivne naprave. u selu Orlate. u selu Trwane. tenk kapetana Martinovi}a je pogo|en raketom. oktobra 1977. Kao strelac bio je na du`nosti u sastavu 549. MARKOVI] Mila{ina VLADIMIR MATI] Petra VOJKAN Kapetan VJ Antun @eqko Martinovi} je ro|en 24. . op{tina Glogovac.

februara 1966. juna 1956. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. u Doqevcu. u rejonu sela Polu`a i Dobro{evac. MIKI^EVI] Dragi{e VLADAN Zastavnik policije Miro Meki} je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan prve klase VJ Vladan Miki~evi} je ro|en 22. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. godine. septembra 1998. op{tina Glogovac. obavqao je s velikim uspehom izuzetno slo`ene zadatke u suprotstavqawu albanskim teroristima i separatistima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u {kolu za socijalne radnike. januara 1991. smer artiqerija. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 22. op{tina [timqe. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Milica i Natalija i porodica Menkovi}. januara 1999. Vodnik prve klase policije Branislav Menkovi} je ro|en 6. motorizovane brigade. aprila 1968. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. u [ekovi}ima.41 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MEKI] Petra MIRO MENKOVI] Dragoquba BRANISLAV brane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Kristina i An|ela i porodica Meki}. U~estvovao je u odbrani nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti otaxbine u ratu 1991. jula 1976. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao na~elnik organa bezbednosti 549. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. u Kragujevcu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u selu Ra~ak. godine. 19.

20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. avgusta 1998. godine. Zauvek }e ga pamtiti k}i An|ela i porodica Miladinovi}. jula 1998. Bio je zamenik komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina Podujevo. op{tina Gwilane. 20. op{tina Glogovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Sagowevo. maja 1961. januara 1971. oktobra 1985. u selu Mali{evo. 25. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Orahovac. godine. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. u selu Gorwa Gu{terica. juna 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. MILADINOVI] Hristivoja GORAN MILI] Velibora SRETEN MILENKOVI] Velimira GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Stariji zastavnik policije Goran Miladinovi} je ro|en 22. Sreten Mili} je ro|en 1.M S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od snajperskog hica. u selu Parlovo. marta 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Milenkovi} je ro|en 8. op{tina Kur{umlija. kod sela Lu`ane. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. op{tina Lipqan. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e wegova k}i i porodica Miki~evi}. 42 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 26. . Zavr{io je Vi{u pedago{ku {kolu. u toku borbe protiv albanskih terorista. u selu Lapu{nik. jula 1970. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998.

u ^a~ku. .43 JUNACI OTAXBINE banskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Glogovac. novembar” u Uro{evcu. jula 1998. godine. godine. u Pri{tini. Bio je zaposlen u TP „17. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. novembra 1998. Poginuo je u borbi s alRadojko Milovanovi} je ro|en 27. novembra 1961. godine. januara 1992. op{tina Uro{evac. Sekre- Mla|i vodnik policije Aleksandar Milojkovi} je ro|en 26. Spomen na poginulog Sretena negova}e k}i Olivera i porodica Mili}. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Gorwi Milanovac. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 8. MILI] Trajana DRAGAN MILOVANOVI] Svetozara RADOJKO MILOJKOVI] Bo`idara ALEKSANDAR Mla|i vodnik prve klase policije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Mili} je ro|en 21. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu. 21. S p o m e n -k w i g a k M septembra 1998. 27. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Slavi{a i Sini{a i porodica Mili}. u Vu~itrnu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. februara 1974. u selu Trdevac. u Uro{evcu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1970. tarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gorwe Nerodimqe.

U napadu albanskih terorista. u Zemunu. 44 Uspomenu na mla|eg vodnika Miqkovi}a ~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Duqe. jula 1998. juna 1998. . k}i Nata{a i porodica Milo{evi}. Kao vojnik po ugovoru. avgusta 1952. u mestu [trpce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. septembra 1998. pa je 13. Obavqaju}i jedan od redovnih zadataka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Svoju du`nost na Kosovu i Metohiji obavqao je u stroju 243. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE nije dobio posledwu bitku. op{tina Suva Reka. mla|i vodnik Miqkovi} je poginuo 26. op{tina Glogovac. godine. u rejonu Kline. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. preminuo na VMA. Kosovo i Metohija. Stojan je te{ko rawen. MILO[EVI] Mitra STOJAN MIQKOVI] Predraga VEQKO MIQKOVI] \or|a SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Civilno lice na slu`bi u VJ Stojan Milo{evi} je ro|en 1. juna 1975. u sukobu s albanskim teroristima. januara 1993. jula 1968. u selu Trdevac.M S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. U Vojsci Jugoslavije radio je kao kuvar. Uspomenu na plemeniti lik Stojana Milo{evi}a gaji}e sin Sa{a. mehanizovane brigade. 14. 26. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sa{a Miqkovi} je ro|en 16. Veqko Miqkovi} je ro|en 16. bio je na du`nosti u 15. u Pri{tini. oktobra 1998. Na`alost. u Gwilanu.

februara 1957. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. novembra 1973. MISKIN Mitra ZDRAVKO Mla|i vodnik policije Sla|an Miri} je ro|en 17. Zauvek }e ga pamtiti k}i Dragana i porodica. op{tina Suva Reka. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. marta 1999. ~ete za Vodnik prve klase policije Zdravko Miskin je ro|en 1. godine. gde je i rawen. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 103. Bio je vodnik prve klase po ugovoru i borio se u sastavu 2. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. kod sela Lu`nica. specijane brigade. S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. juna 1998. u Novoj Gajdobri. jula 1976. na putu Duqe – Crnoqevo. Bio je . februara 1996. godine. 17. Pamti}e ga k}i Aleksandra i porodica Miqkovi}. godine i pre agresije NATO-a na SRJ. u Ivangradu. MIRI] Milivoja SLA\AN MIRJA^I] Jovana GORAN protivteroristi~ka dejstva 72. u [timqu. op{tina Ba~ka Palanka. Borio se na dubrova~kom rati{tu. avgusta 1970. Goran je poginuo 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. potom je ratovao u Barawi 1995. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Goran Mirja~i} je ro|en 15. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista u rejonu sela Gorance. a na Kosmetu je bio u dva navrata – u leto 1998.45 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 27. u selu Barbace. . Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. op{tina De~ani. septembra 1971. 3. op{tina Kosovo Poqe. Bio je zaposlen u Elektroprivredi u Obili}u. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Pripadnik rezervnog sastava policije Qubi{a Mitrovi} je ro|en 1957. Zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u U`icu. kod sela Mijali}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 46 MITI] Stojadina MILORAD Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. u selu Vok{a. u mestu Krivovo. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Igor. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Mihajlovi} je ro|en 17. na putu Vu~itrn – Prilu`je. op{tina Trgovi{te.M S p o m e n -kk w i g a vo|a sektora u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Marija i An|ela i porodica Miti}. 15. avgusta 1998. JUNACI OT AX BINE poslova Glogovac. oktobra 1966. februara 1999. MITROVI] Mirka QUBI[A MIHAJLOVI] Vladimira DEJAN Vodnik policije Milorad Miti} je ro|en 26. k}eri Sandra i Jovana i porodica Miskin. op{tina Vu~itrn. marta 1999. selo Velika Slatina. godine u Vu~itrnu.

Radio je kao policajac u Stanici pograni~ne policije Pristani{te. u Pri{tini. . u selu Ko{are. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tamara. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. \akovica. motorizovane brigade. novembra 1965. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Orahovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poVojnik VJ Zoltan Neme{ je ro|en 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. septembra 1998. Mla|i vodnik prve klase policije Aleksandar Mici} je ro|en 22. S p o m e n -k w i g a k N 21. Uspomenu na Sini{u sa~uva}e sin Dejan. sin Aleksandar i porodica Mici}. godine. na bezbednosnom punktu u selu Streoce. u Senti.47 JUNACI OTAXBINE godine. 12. 11. na putu Uro{evac – [timqe. novembra 1969. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. septembra 1991. a na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. op{tina De~ani. Bio je zaposlen u Republi~koj upravi javnih prihoda u Uro{evcu. k}i Danijela i porodica Mihajlovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1998. na putu Ratkovac – Bratotin. godine. op{tina Orahovac. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. MIHAJLOVI] Ilije SINI[A MICI] Stojka ALEKSANDAR slova Republike Srbije 1990. U Vojsci Jugoslavije obu~io se za strelca. u selu Velika Ho~a. 10. juna 1978. op{tina Orahovac. NEME[ Zoltana ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Mihajlovi} je ro|en 13. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e wegova porodica. jula 1998.

N S p o m e n -kk w i g a
U borbi protiv albanskih terorista, vojnik Zoltan Neme{ je rawen 13. marta 1999, kad je aktivirana potezna mina u rejonu sela Hercegovo, op{tina Vu~itrn. Istog dana je od zadobijenih rana i preminuo. Uspomenu na mladog Zoltana ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
rijata unutra{wih poslova u Vrawu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 12. septembra 1998, u selu Makrmaq, op{tina Srbica. Preminuo je 25. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Spomen na Gorana negova}e sin Lazar i porodica Nikoli}.

48

NIKOLI] Dragana GORAN

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. avgusta 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 6. maja 1998, u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog Milovana sa~uva}e wegova porodica.

NIKOLI] Prvoslava MILOVAN

NIKOLI] Slobodana BRANISLAV

Mla|i vodnik policije Goran Nikoli} je ro|en 13. maja 1972. u Vladi~inom Hanu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. decembra 1993. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekreta-

Mla|i vodnik policije Milovan Nikoli} je ro|en 22. marta 1974. u Ra{koj. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branislav Nikoli} je ro|en 8. aprila 1974. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po-

49 JUNACI

OTAXBINE
vnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 21. marta 1999, u Pri{tini. Milivoja Ni~i}a }e zauvek pamtiti wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

O

slova Republike Srbije 1. novembra 1997. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 10. avgusta 1998, na putu od Pe}i prema Istoku. Preminuo je 11. avgusta iste godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti Prvog stepena. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice.

WAGUL Lazara ALEKSANDAR

qona 72. specijalizovane brigade. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Junik, hrabro se borio i poginuo 2. avgusta 1998. godine. Desetar Aleksandar Wagul je odlikovan Ordenom za hrabrost. Uspomenu na borca iz Pan~eva ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Wagul.

NI^I] Velimira MILIVOJE

OSTOJI] Velimira GORAN

Desetar VJ po ugovoru Aleksandar Wagul je ro|en 5. septembra 1974. u Pan~evu. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao vojnik po ugovoru, a kao desetar obavqao je du`nost voza~a diverzanta u svojoj jedinici. Na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bata-

Potpukovnik VJ Goran Ostoji} je ro|en 20. januara 1962. u Ba~kom Dobrom Poqu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i nalazio se na du`nosti na~elnika [taba 63. padobranske brigade, odlikovane Ordenom narodnog heroja.

Pripadnik rezervnog sastava policije Milivoje Ni~i} je ro|en 10. januara 1964. u Lapqem Selu, op{tina Pri{tina. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezer-

O S p o m e n -kk w i g a
U~estvovao je u svim borbenim operacijama kojima je brawen teritorijalni integritet prethodne Jugoslavije – od Slovenije i Hrvatske do Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. U tim borbenim operacijama izrastao je u stare{inu najplemenitijeg kova: hrabrog, odva`nog, ve{tog i humanog. Kao na~elnik [taba 63. padobranske brigade predvodio je borbene grupe na Kosovu i Metohiji, bore}i se protiv albanskih terorista. U jednoj od borbenih akcija, poku{avaju}i proboj iz okru`ewa, potpukovnik Ostoji} je poginuo, 28. jula 1998. godine, u rejonu sela Ko{are, \akovica. Za podvige u odbrani slobode otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog padobranca ~uva}e wegov sin Bogdan i porodica Ostoji}.

JUNACI OT AX BINE

50

OTOVI] Milorada MIODRAG

Pamti}e ga sin Vidoje, k}i Vinka i porodica Otovi}.

PAVLOVI] @ivojina ILIJA

Vodnik policije Miodrag Otovi} je ro|en 7. maja 1962. u selu Brestovik, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. godine. Bio je vo|a sektora u Odeqewu unutra{wih poslova De~ani, Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. marta 1998, u rejonu sela Glo|ane, op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ Ilija Pavlovi} je ro|en 2. avgusta 1979. u Beogradu. Vojni rok je slu`io u izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa, primerno obavqaju}i sve zadatke. Kao izvi|a~, poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 30. septembra 1998, u rejonu Karaule „Ko{are” kraj De~ana. Uspomenu na poginulog izvi|a~a ~uva}e porodica Pavlovi}.

51 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PAVLOVI] Slavka MILO[

PANTOVI] Branislava ALEKSANDAR

PERI] Jova MIROSLAV

Desetar VJ po ugovoru Milo{ Pavlovi} je ro|en 26. oktobra 1967. u Beogradu. Kao desetar po ugovoru, obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa. Grupa vojnika u kojoj je bio i desetar Pavlovi} je 30. septembra 1998. obavqala borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Wihovo vozilo je uletelo u zasedu i tada su albanski teroristi iz vatrenog oru`ja smrtno pogodili hrabrog desetara. Uspomenu na wega ~uva}e porodica.

Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Pantovi} je ro|en 10. novembra 1973. u Vrbasu. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, kod sela Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na Aleksandra Pantovi}a ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Peri} je ro|en 8. aprila 1952. u \eneral Jankovi}u, op{tina Ka~anik. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1994. godine. Radio je u Upravi za vezu u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Uro{evcu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima , 31. jula 1998, u selu Zborce, op{tina [timqe. Preminuo 3. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pamti}e ga sinovi Dragan, Jovica i Bojan i porodica Peri}.

P S p o m e n -kk w i g a
PEROVI] Jezdimira SR\AN PETKOVI] Dragi{e IVAN

JUNACI OT AX BINE

52

PETROVI] Dragoquba GORAN

Kapetan policije Sr|an Perovi} je ro|en 20. decembra 1962. u Pe}i. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. jula 1981. godine. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Otet je u borbi s albanskim teroristima, 6. jula 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Telo mu je prona|eno 16. avgusta te godine u istom selu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na poginulog Sr|ana sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Ivan Petkovi} je ro|en 27. marta 1978. u Kru{evcu. Kao vojnik obavqao je du`nost u 15. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Prilikom napada albanskih terorista na jedinicu VJ, 22. septembra 1998. u rejonu sela ^ikatovo, pogo|en je i tenk u kojem je na borbenom zadatku bio vojnik Petkovi}. Tom prilikom je te{ko rawen i ubrzo je preminuo. Uspomenu na tenkistu iz Kru{evca ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Goran Petrovi} je ro|en 15. oktobra 1968. u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 15. avgusta 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}i Jovana i porodica Petrovi}.

53 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PETROVI] Ilije OGWEN

PETROVI] Luke MIROSLAV

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice.

PETROVI] Petra ZLATKO

Pripadnik rezervnog sastava policije Ogwen Petrovi} je ro|en 2. maja 1975. u Sarajevu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, u selu Likovac, op{tina Srbica. Spomen na Ogwena negova}e sin Ilija i porodica Petrovi}.

Vodnik prve klase policije Miroslav Petrovi} je ro|en 20. oktobra 1964. u selu Rudnik, op{tina Obili}. Zavr{io je sredwu rudarsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 9. avgusta 1998, u selu Bite{ka ^uka, op{tina \akovica. Preminuo je 18. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Pripadnik rezervnog sastava policije Zlatko Petrovi} je ro|en 4. juna 1960. u selu Gorwe Kormiwane, op{tina Kosovska Kamenica. Zavr{io je sredwu hemijsku tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Bio je zaposlen u Fabrici radijatora DP „Jugoterm” u Gwilanu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. avgusta 1998, u okolini

P S p o m e n -kk w i g a
sela Mali{evo, op{tina Orahovac. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Petrovi}.

JUNACI OT AX BINE
iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica.

54

PE[I] Milenka MOMIR

PLAHOTA Alojza BORIS

16. septembra 1998, u rejonu Kosovske Mitrovice. Preminuo 23. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ana i Marija i porodica Plahota.

POPOVI] Ratka SLA\AN

Mla|i vodnik prve klase policije Momir Pe{i} je ro|en 13. aprila 1968. u Klini. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 26. jula 1998, na putu Duqe – Blace, op{tina Suva Reka. Preminuo 1. avgusta

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Boris Plahota je ro|en 28. juna 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, Mla|i vodnik prve klase policije Sla|an Popovi} je ro|en 21. avgusta 1971. u selu Naklo, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije

u Gwilanu. jula 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Slivovo. januara 1999. aprila 1967. novembra 1992. op{tina Pe}. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. u selu Lo|a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 6. godine. PRELEVI] Nikole DEJAN PR@I] Mladena SVETISLAV ma{insku {kolu i kurs za policajce. Trajan spomen na wega ~uva}e porodica. op{tina Uro{evac. na putu [timqe – Uro{evac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. S p o m e n -k w i g a k P 16. septembra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Vodnik policije Dejan Prelevi} je ro|en 29. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica.55 JUNACI OTAXBINE starstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. juna 1992. juna 1994. Bio je policajac u Policijskoj stanici [timqe Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Preminuo 12. 27. u selu Kovrage. Zaposlio se u Mini- Mla|i vodnik prve klase policije Svetislav Pr`i} je ro|en 9. op{tina [trpce. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 10. op{tina Istok. Zavr{io je sredwu . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. jula 1974. u selu Studenica.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Fakultet fizi~ke kulture. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. ^uva}e ga u svojim uspomenama porodica Radovanovi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik prve klase policije Rajko Radovanovi} je ro|en 1973. godine. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Novom Sadu. sin Milo{ i porodica Radakovi}. septembra 1998. Vodnik prve klase policije Rade Radakovi} je ro|en 14. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. u selu Dowe Prekaze. u Kosovskoj Mitrovici. godine. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1996. 16. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. . jula 1998. u mahali Ja{ari. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Dejana Pricu sa~uva}e wegova porodica. 25. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u selu Dowe Obriwe.P S p o m e n -kk w i g a PRICA Vi{eslava DEJAN RADAKOVI] Bogdana RADE JUNACI OT AX BINE 56 RADOVANOVI] Radeta RAJKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Prica je ro|en 28. u Bosanskoj Krupi. godine. avgusta 1961. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Milica. op{tina Srbica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Srbica. 5. marta 1998. oktobra 1971.

marta 1979. Odlu~no brane}i otaxbinu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1968. maja 1993. 30. Uspomenu na izvi|a~a Ni{kog korpusa. jula iste godine. godine. Vodnik policije Mirko Radunovi} je ro|en 13. 28. Vladimira ~uva}e porodica Radoi~i}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Na toj du`nosti i u toj jedinici borio se protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. op{tina De~ani. op{tina De~ani. u Pan~evu. U VJ je bio na du`nosti izvi|a~a u stroju izvi|a~ke ~ete Ni{kog korpusa. jula 1998. \akovica. 6. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Radoj~i} je ro|en 1. u blizini sela Da{inovac. 12. op{tina Glogovac. op{tina Pe}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . oktobra 1962. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Lo|a. septembra 1998. jula 1981. Albanski teroristi su mu ubili oca Milo{a i majku Milicu. Mirko je poginuo u borbi s albanskim teroristima. godine. u selu Liko{ane. vojnik Radoi~i} je poginuo od vatrenih dejstava albanskih terorista. u selu Da{inovac.57 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOI^I] Mom~ila VLADIMIR RADOJ^I] Rajka GORAN RADUNOVI] Milo{a MIRKO Vojnik VJ Vladimir Radoi~i} je ro|en 23. na Karauli „Ko{are”. Spomen na poginulog Gorana negova}e sin @arko i porodica Radoj~i}. u Beogradu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. februara 1998.

godine. koja se nalazila u rejonu sela Besiwe. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 12. 15. januara 1957. Bio je zaposlen u „Zastavi”. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. s kojom je slobodu otaxbine branio i na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.R S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na plemeniti lik vojnika Rajakovi}a ~uva}e wegova porodica. marta 1999. oktobra 1977. ali je preminuo od posledica rawavawa. marta 1999. 21. Trajan spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Na|a i Aleksandra i porodica Ra|enovi}. oktobra 1981. u selu Vok{a. RJ u Pe}i. Vojnik VJ Slobo Rajakovi} je ro|en 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 6. 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. u U`icu. op{tina De~ani. JUNACI OT AX BINE avgusta 1998. op{tina Drvar. Vojni rok je slu`io u 15. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar. 58 RA\ENOVI] Steva MILORAD Rajakovi}. oklopnoj brigadi. Hitno je preba~en u KBC Pri{tina. maja 1962. jula 1983. u selu Broli}. u selu Malo O~ijevo. U napadu albanskih terorista na jedinicu Vojske Jugoslavije. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. RAJAKOVI] Petra SLOBO RAJKOVI] Labuda MILORAD Major policije Milorad Ra|enovi} je ro|en 16. op{tina Pe}. te{ko je rawen i vojnik Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Rajkovi} je ro|en 16. k}i Andrijana i porodica Radunovi}. Bio je komandir u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina De~ani.59 JUNACI OTAXBINE jula 1998. RAJKOVI] Save PETAR RAKOVI] Marka PREDRAG Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. RAKO^EVI] Miroslava ZORAN Mla|i vodnik policije Petar Rajkovi} je ro|en 18. januara 1999. Pamti}e ga sinovi Veselin. u selu Prilep. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica Sekretarijata unutra- . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. u selu Rogovo. k}i Jovana i porodica Rajkovi}. jula 1976. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. januara 1967. juna 1995. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kovin. u selu Bu|evo. Mla|i vodnik policije Predrag Rakovi} je ro|en 17. Mla|i vodnik policije Zoran Rako~evi} je ro|en 29. Telo je prona|eno 16. februara 1994. marta 1976. u selu Lo|a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 29. godine. u Kovinu. op{tina Sjenica. 10. S p o m e n -k w i g a k M jula 1998. op{tina \akovica. op{tina Pe}. avgusta iste godine. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u \akovici. Veqko i Du{an.

smer oklopno-mehanizovanih jedinica. marta iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. pe{adijske brigade Ni{kog korpusa. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu sela Drvare. oklopne brigade. Preminuo je 21.R S p o m e n -kk w i g a {wih poslova u Novom Pazaru. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. oktobra do 14. RAN^I] Miroquba NINOSLAV RATKOVI] Mateje VLADIMIR RISTI] Branislava DRAGAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Poru~nik VJ Ninoslav Ran~i} je ro|en 1. u Srbici. u Beogradu. Obavqaju}i borbeni Vladimir Ratkovi} je ro|en 12. Vu~itrn. Dragan Risti} je ro|en 19. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji. . marta 1999. 60 Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je voza~ borbenog vozila „praga" 30/2 mm. kao vojnik JNA. k}i Ana i porodica Ran~i}. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica Ratkovi}. od kojih je ubrzo preminuo. u~estvovao je u borbi protiv hrvatskih paravojnih snaga u okolini Karlovca. 20. februara 1970. marta 1999. u Kwa`evcu. na putu \akovica – selo Pono{evac. novembra 1991. marta 1976. juna 1998. JUNACI OT AX BINE zadatak. u Pirotu. Od 8. januara 1971. 8. Komandovao je tenkovskom ~etom u sastavu 15. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nosti voza~a i poslu`ioca na bestrzajnom topu 82 mm. u me{ovitoj ~eti 23. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Radoslav i Nemawa i porodica Rako~evi}. 12. zadobio je te{ke povrede. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u 52. Uspomenu na mladog komandira tenkovske ~ete ~uva}e wegovi sin Milan.

S p o m e n -k w i g a k S U toku 1998. u selu Babalo}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1998. godine. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u rejonu mahale Huseinovi}. Preminuo je 17. prilikom napada albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila u blizini sela Smonice. maja 1998. Zavr{io je sredwu . februara 1955. U trajnom se}awu zadr`a}e ga k}i Sawa. u op{tini \akovica. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. op{tina Kosovska Mitrovica. u mestu Stari Trg. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vodnik prve klase policije Dragoqub Risti} je ro|en 3. u Prokupqu. Uspomenu na poginulog razvodnika ~uva}e sinovi @eqko i Nikola i porodica Risti}. Razvodnik po ugovoru Dragan Risti} poginuo je 30. 10. oktobra 1974. u ^a~ku.61 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. sin Slavi{a i porodica Risti}. RISTI] Mladena DRAGOQUB SAVI] Rodoquba ALEKSANDAR hemijsku {kolu i kurs za policajce. Bio je komandir mehanizovanog odeqewa u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. godine. godine u~estvovao je u suzbijawu {iptarskog terorizma na Kosovu i Metohiji. Mla|i vodnik policije Aleksandar Savi} je ro|en 21. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. septembra 1998. februara 1997. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. 16. op{tina De~ani. maja 1978.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. avgusta 1998. juna 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Srbica. januara 1974. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. op{tina Vladi~in Han. septembra 1998. op{tina \akovica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. godine.S S p o m e n -kk w i g a SAVI] Svetomira NEBOJ[A SIMEUNOVI] Zorana SA[A JUNACI OT AX BINE 62 Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Milovan i porodica Savi}. 28. jula 1988. Zoran Simi} }e ostati u trajnom se}awu svoje porodice. u selu Mawak. op{tina Suva Reka. 29. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vladi~in Han. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1998. u selu Rakovina. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Zoran Simi} je ro|en 6. op{tina Sopot. u selu Du~ina. 5. godine. decembra 1993. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. k}i Viktorija i porodica Simeunovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1969. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Budakovo. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Simeunovi} je ro|en 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u selu Lau{a. SIMI] Marka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Neboj{a Savi} je ro|en 5. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. . juna 1967. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce.

septembra 1978. Predrag i Nenad i porodica Slavkovi}. op{tina Srbica. na obezbe|ivawu dr`avne granice. novembra 1974. Bio je policajac u Policijskoj stanici Zubin Potok. godine. u selu Stubla. prilikom napada albanskih terorista sa teritorije Republike Albanije na Karaulu „Goro`up”. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Prijepoqu. u selu Dowe Obriwe. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je grani~ar 55. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. grani~nog bataqona Pri{tinskog korpusa. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. op{tina \akovica. oktobra 1998. Sr|an. na jugoslovensko-albanskoj granici. u \akovici. 8. avgusta 1996. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e wegova porodica. Poginuo je 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Pamti}e ga sinovi Slavko. na Karauli „Goro`up”. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. 25.63 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMONOVI] @ivojina SR\AN SLAVKOVI] Miodraga ZORAN SLOVI] Radmana MIROSLAV Vojnik VJ Sr|an Simonovi} je ro|en 26. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. septembra 1998. u Lebanu. Vodnik prve klase policije Zoran Slavkovi} je ro|en 28. Mla|i vodnik policije Miroslav Slovi} je ro|en 14. juna 1963. godine. marta 1999.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ni{u. juna 1998. Zavr{io je ekonomski fakultet. novembra 1964. u selu Gajre. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina \akovica. . op{tina Ka~anik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.S S p o m e n -kk w i g a STALETOVI] ^edomira BOGOQUB STAMENKOVI] Borisava DRAGAN JUNACI OT AX BINE 64 Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}i Jovana i porodica Stamenkovi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. 8. oktobra 1968. u selu Berovac. u Ni{u. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. marta 1999. STANISAVQEVI] Aleksandra SLAVOQUB Kapetan policije Bogoqub Staletovi} je ro|en 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. u selu Rakovina. op{tina [trpce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je komandir u Policijskoj stanici Ka~anik. 28. februara 1999. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. godine. godine. novembra 1990. sin Milo{ i porodica Staletovi}. u selu Stubla. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. aprila 1968. Vodnik policije Dragan Stamenkovi} je ro|en 3. Mla|i vodnik prve klase policije Slavoqub Stanisavqevi} je ro|en 4. op{tina \akovica. Spomen na poginulog kapetana negova}e k}i Maja. novembra 1992. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.

Uspomenu na wega ~uva}e sin Nemawa i porodica Stankovi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. STEVANOVI] Slavoquba MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Stankovi} je ro|en 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. aprila 1974. prilikom proboja iz okru`ewa albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. padobranske brigade. godine. S p o m e n -k w i g a k S Uspomenu na Slavoquba ~uva}e k}i Sa{ka i porodica Stanisavqevi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u 63. smer veze. u~estvovao je u obezbe|ivawu dr`avne granice na prostoru Kosova i Metohije. op{tina Orahovac.65 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Qe{ta. Poginuo je 28. jula 1990. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . Mla|i vodnik policije Milan Stevanovi} je ro|en 8. op{tina Pe}. oktobra 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. u selu Gora`devac. u [apcu. Odlikovan je Ordenom Vodnik prve klase VJ Sr|an Stan~eti} je ro|en 16. jula 1998. jula 1970. 15. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. \akovica Uspomenu na wega i wegovo delo ~uva}e porodica Stan~eti}. U~estvovao je u borbama na prostoru Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. STANKOVI] Tihomira NENAD STAN^ETI] @ivka SR\AN Kao pripadnik 63. u selu Dragobiqe. septembra 1979. op{tina Kosovska Kamenica. padobranskoj brigadi.

godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zaje~aru. Zavr{io je sred- . kod sela Crnoqevo. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Sokobawi. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. decembra 1974. sin Milo{ i porodica Stevanovi}. JUNACI OT AX BINE nici Suva Reka. 66 STEVANOVI] Stanoja MILO[ STEFANOVI] Gradimira BORA Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a 1998. godine. 8. STOJANOVI] Miroslava VELIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Milo{ Stevanovi} je ro|en 19. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Bratunac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina [timqe. 25. op{tina \akovica. u Vrawu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Andrijana i porodica Stefanovi}. u nasequ Piskote. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Zagon. februara 1999. u selu Bira~. Mla|i vodnik policije Velibor Stojanovi} je ro|en 14. op{tina Suva Reka. juna 1970. novembra 1970. Uspomenu na Milana Stevanovi}a ~uva}e wegova porodica. jula 1995. januara 1999. 4. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Spomen na wega trajno }e negovati k}eri Verica i Miqana. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije Odeqewa unutra{wih poslova Sokobawa. Bio je policajac u Policijskoj staMla|i zastavnik policije Bora Stefanovi} je ro|en 13. jula 1998.

Razvodnik VJ po ugovoru Jordan Stojanovi} je ro|en 17. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kur{umlija. u Prokupqu. godine. 2. STOJANOVI] Hristivoja JORDAN Vodnik policije Dragan Stojanovi} je ro|en 21. RJ Pe}. sin Filip i porodica Stojanovi}. . k}i Nadica i porodica Stojanovi}. S p o m e n -k w i g a k S wu {kolu i kurs za policajce. u Pe}i. godine. Pamti}e ga sinovi Veselin i Milan. 25. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici 92. STOJANOVI] Radovana DRAGAN STOJANOVI] Radovana MIOMIR Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- Pripadnik rezervnog sastava policije Miomir Stojanovi} je ro|en 26. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1955. godine. Bio je zaposlen u @TP „Beograd”. avgusta te godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. septembra 1973. 16. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. 5. jula 1998. novembra 1966. Spomen na poginulog Dragana negova}e k}i Aleksandra. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. novembra 1992. u Ni{u. januara 1995. avgusta 1998. maja 1981. u selu Blace. avgusta 1998. Uspomenu na poginulog Velibora ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina \akovica. Preminuo je 16.67 JUNACI OTAXBINE slova Republike Srbije 16. op{tina De~ani. u selu Vok{a. u selu Prilep.

aprila 1962. motorizovanoj brigadi. septembra 1998. 68 stva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. juna 1977. u Po`arevcu. Uspomenu na vojnika Dragi{u trajno }e ~uvati porodica Stoj~evi}. godine. u rejonu Careva ^esma.T S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnog policajca u Tre}em bataqonu Vojne policije. Uspomenu na poginulog Jordana ~uva}e porodica Stojanovi}. oklopne brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Te{ko je rawen 18. u rejonu Karaule „Morina”. Za ispoqenu hrabrost. na podru~ju op{tine \akovica. JUNACI OT AX BINE U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika tenkiste u 1. u selu Likovac. u Ku~ancima. Vojnik VJ Dragi{a Stoj~evi} je ro|en 5. jula iste godine. jula 1998. godine. Spomen na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Tadi}. TADI] Ilije DRAGOSLAV TASI] Desanke DU[AN STOJ^EVI] Dana DRAGI[A Vojnik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoslav Tadi} je ro|en 26. oklopnom bataqonu 15. U toku 1998. op{tina Srbica. odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 22. Umro je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 28. op{tina Dowi Mihoqac. decembra 1978. 25. oktobra 1998. u Oxacima. godine u~estvovao je u borbi s albanskim teroristima na prostoru Kosova i Metohije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima u selu Smonica. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik strelac u 549. . Pripadnik je rezervnog sastava MinistarDu{an Tasi} je ro|en 15. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu.

Spomen na wega ~uva}e k}eri Dijana i Dragana. TENI] Qubi{e MILAN TEWOVI] Milorada GORAN Preminuo 18. TIMOTIJEVI] Slavoquba GORAN Vodnik policije Milan Teni} je ro|en 25. Mla|i vodnik policije Goran Timotijevi} je ro|en 20. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na poginulog Du{ana trajno }e ~uvati porodica Tasi}. marta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. maja 1992. op{tina Novi Pazar. godine. sin Dalibor i porodica Tewovi}. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova u Podujevu. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. jula 1983. na putu Klina – Srbica. septembra 1968. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 24. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. marta 1999. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 3. u selu Drvare. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. u Bajinoj Ba{ti. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Zauvek }e ga pamtiti Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tewovi} je ro|en 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Vu~itrn. maja 1963. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u selu Kova~evo. 12. u Prokupqu. aprila 1998.69 JUNACI OTAXBINE sinovi Predrag i Aleksandar i porodica Teni}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. u selu Resnik. januara 1968. godine.

Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Varvarin. op{tina De~ani. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tiosavqevi} je ro|en 17. Vodnik policije Dragan Toma{evi} je ro|en 31. u Baqevcu na Ibru. op{tina Ra{ka. godine. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnom se}awu k}eri Marije i porodice Tiosavqevi}. godine. . jula 1998. 19. Trajnu uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e wegova porodica. u Podujevu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova ^oka. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u Orahovcu. jula 1987. septembra 1969. 70 TINTOR Mirka PERO TIOSAVQEVI] Milorada GORAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1971. 28. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. juna 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine.T S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Prilep. decembra 1968. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. TOMA[EVI] Miodraga DRAGAN Mla|i vodnik policije Pero Tintor je ro|en 28. u Prokupqu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. godine u Senti.

u Glogovcu. S p o m e n -k w i g a k ] Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. u mestu Duqe. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1962. marta 1993. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1968. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. Vodnik policije Zoran ]erani} je ro|en 7. TRIFUNOVI] Filipa DEJAN ]ERANI] Radivoja ZORAN rijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zavr{io je osnovnu {kolu i kurs za policajce. op{tina Pe}. sin Milan i porodica ]erani}. januara 1947. godine. jula 1998. u Orahovcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. na putu Suva Reka – Duqe. op{tina Klina. Pamti}e ga k}eri Svetlana i Bosiqka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 21. u Pe}i. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. januara 1999. 8.71 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1998. u selu Vidawe. u selu Bre`anik. avgusta 1974. godine. godine. Radio je kao . Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Tijana i porodica Toma{evi}. 22. ]ORI Limana XAFER Mla|i vodnik policije Dejan Trifunovi} je ro|en 12. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekreta- Stariji vodnik prve klase policije Yafer ]ori je ro|en 18.

Vojnik VJ Mi{a Uboj je ro|en 1. februara 1967. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 31. u rejonu sela Drenovac. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik tenkista u 15. Jasmina i Vizleta i porodica ]ori. Mla|i vodnik policije Tomislav Fati} je ro|en 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1978. k}eri [erija. u okolini Glogovca. op{tina De~ani. godine. maja 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. oklopnoj brigadi. . avgusta 1973. De~ani. avgusta 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sin Arben. FATI] Branislava TOMISLAV UBOJ Pere MI[A Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Du{an Uro{evi} je ro|en 13. na podru~ju Kosova i Metohije. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. 31. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. 11. decembra 1998. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na vojnika Mi{u trajno }e ~uvati porodica Uboj. u Rumi. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 15. Uspomenu na Du{ana s ponosom }e ~uvati porodica Uro{evi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998.U S p o m e n -kk w i g a policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Glogovac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Beogradu. u mestu Crnobreg. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Pe}i. 72 URO[EVI] Petra DU[AN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

De~ani. jula 1964. februara 1974. FILIPOVI] Ratomira SA[A CVEJI] ^edomira NEBOJ[A CEROVI] Dragoja RADO[ Mla|i vodnik policije Sa{a Filipovi} je ro|en 10. na putu Glogovac – Komorane. oktobra 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k C maja 1998. Vojnik VJ Rado{ Cerovi} je ro|en 22. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. godine. jula 1998. februara 1998. U Vojsci Jugoslavije bio je padobranac diverzant u 63. u Leskovcu. na putu Podujevo – Pri{tina. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Neboj{a Cveji} je ro|en 16. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. kod sela Dowe Qup~e. Spomen na Neboj{u negova}e k}i Nevena i porodica Cveji}. 17. . godine u Pri{tini. septembra 1992. padobranskoj brigadi.73 JUNACI OTAXBINE Spomen na Sa{u negova}e sin Nemawa i porodica Filipovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1998. u selu Poklek. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u rejonu Karaule „Ko{are”. u Mojkovcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 28. Zavr{io je prirodno-matemati~ki fakultet. op{tina Klina. februara 1991. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Grabac. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Rakovica. Uspomenu na poginulog Rado{a trajno }e ~uvati porodica Cerovi}. 19. godine.

20. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti vojnika protivavionca. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1953.^ S p o m e n -kk w i g a ^E^ARI] Dobrisava GORAN ^IZMADIJA Ma}o{a JANO[ JUNACI OT AX BINE 74 XUVER Milutina BO@O Mla|i vodnik prve klase policije Goran ^e~ari} je ro|en 19. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. januara 1976. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1966. . septembra 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sin Atila. jula 1998. na podru~ju Kosova i Metohije. op{tina De~ani. Vodnik prve klase policije Jano{ ^izmadija je ro|en 3. op{tina Novi Kne`evac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. 8. Preminuo je od zadobijenih rana u borbi s albanskim teroristima u rejonu Jablanice. u selu Majdan. po}erka Silvija i porodica ^izmadija. Vojnik VJ Bo`o Xuver je ro|en 7. u selu Prilep. u Pqevqima. 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1976. novembra 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Senta. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Bajinoj Ba{ti. Uspomenu na vojnika Bo`u trajno }e ~uvati porodica Xuver. godine. op{tina Klina. oklopnoj brigadi. u 15. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Miqana i porodica ^e~ari}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. u selu Mle~ane.

juna 1998. u mestu Crnobreg. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Gra~ac. marta 1997. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik prve klase policije Vitomir [}epanovi} je ro|en 11.75 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k [ [IJAN Ilije @EQKO []EPANOVI] Petra VITOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina De~ani. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. Poginulog Nenada pamti}e k}i Jelena. [UKOVI] Nenada DRAGOQUB Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije @eqko [ijan je ro|en 12. februara 1960. op{tina Istok. jula 1992. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. u selu Vok{a. 15. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. 18. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u selu [aqinovica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine u Kovinu. godine. decembra 1972. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. sin Bojan i porodica [ukovi}. 1. godine. avgusta 1998. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Prqevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Klina. Zavr{io je sredwu `elezni~ku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan policije Dragoqub [ukovi} je ro|en 13. novembra 1960. godine. . S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. septembra 1984. kod sela Iglarevo. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. juna 1998.

januara 1976. u Rijeci. [UWEVI] . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. aprila 1969. juna 1988. avgusta 1998. u Ni{u.[ S p o m e n -kk w i g a [UWEVI] Slobodana ELVIS JUNACI OT AX BINE 76 VU^KOVI] Slobodana @ARKO Mla|i vodnik prve klase policije Elvis [uwevi} je ro|en 13. 2. u selu Prilep. Kao vojnik grani~ar. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Podlegao je povredama prilikom prevo`ewa helikopterom od \akovice ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. op{tina De~ani. te{ko je povre|en u rejonu sela Brekovac. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. 8. Polaze}i na borbeni zadatak. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice Vojnik VJ @arko Vu~kovi} je ro|en 5. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. za vreme slu`ewa vojnog roka nalazio se u 53. Osta}e u trajnoj uspomeni svojeporodice.

Pripadnici Vojske i policije poginuli za vreme agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

odeqewa. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. op{tina Leposavi}. u selu Vrbica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Istok. maja 1999. Uspomenu na poginulog Milomira Aksentijevi}a trajno }e ~uvati k}eri Jovanka i Jadranka. k}i Sanela i porodica Adrovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. septembra 1968. aprila 1999. maja 1993. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 3. sinovi Ivan i Igor i porodica Aksentijevi}. u Banatskoj Topoli. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. op{tina Berane. 1.79 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ADROVI] [emse SELIM AKSENTIJEVI] Stevana MILOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kikinda. godine. ALAR Jo`efa @EQKO Stariji vodnik policije Selim Adrovi} je ro|en 23. Zavr{io je Filozofski fakultet. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Stariji vodnik VJ @eqko Alar je ro|en 10. Posledwa du`nost mu je bila komandir odeqewa. u selu Rodeq. Uspomenu na poginulog Selima sa~uva}e sinovi Sait i Senad. Bio je na~elnik Odeqewa za zajedni~ke poslove Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. maja 1948. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je 2. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Milomir Aksentijevi} je ro|en 15. voda Komandno-izvi|a~ke baterije. juna 1949. smer artiqerija. . na putu Istok – \akovica. motorizovane brigade u ulozi komandira 3. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. u selu Tomance.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Odlikovan je ordenom za hrabrost. u Aleksandrovcu. juna 1964. maja 1999. Bojana i Maja. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. sinovi Sa{a i Goran i porodica Aleksandrovi}. godine. Ivana. Zavr{io je sredwu {kolu. 17. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nikolija i Mi{ela i porodica Alar. pe{adijske brigade kao vojni obveznik strelac. aprila 1999. op{tina Prizren. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. jula 1970. u Beogradu. Te{ko je rawen 11. 15. maja 1999. Bio je policajac u Upravi policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. op{tina Pre{evo. godine. ALEKSANDROVI] Obrada RADOMIR ALEKSENDRI] Radula GORAN ALEKSI] Aleksandra GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Radomir Aleksandrovi} je ro|en 26. maja 1999. 80 Vojnik Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Goran Aleksendri} je ro|en 10. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Aleksi} je ro|en 7. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Aleksendri}. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Brankica. juna 1993. februara 1967. u selu Cvilen. u Prizrenu. u Ni{u. U borbi s albanskim teroristima u rejonu sela Lukare poginuo je 18. godine. kada je avijacija NATO-a bombardo- .

. pe{adijske brigade. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Aleksi} je ro|en 4. godine. Pripadnik rezervnog sastava policije Milutin Aleksi} je ro|en 24. u selu Grkaje. maja iste godine.81 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Gwilane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Naudovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1992. k}i Nata{a i porodica Aleksi}. januara 1965. za vreme dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase ~uva}e sin Sr|an. godine. poginuo je u rejonu sela Gorwa Budriga. 27. u Leskovcu. Radio je kao policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ALEKSI] Jovana SR\AN ALEKSI] Lazara MILUTIN Vodnik prve klase policije Radovan Aleksi} je ro|en 3. godine. op{tina Leposavi}. Uspomenu na vojnika Sr|ana Aleksi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 175. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. maja 1999. op{tina Podujevo. u selu Brada{. ALEKSI] Borivoja RADOVAN Dana 26. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Luka i k}i Vawa i porodica Aleksi}. Preminuo 16. marta 1999. S p o m e n -k w i g a k A vala skladi{te „Jugopetrola”. op{tina Virovitica. oktobra 1954. maja 1967.

ALEKSI] Milana DEJAN ALEKSI] Milivoja TOMO ANDRI] Miodraga SRE]KO Potporu~nik policije Dejan Aleksi} je ro|en 24. marta 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. Slavica. Sekretarijata unutra{wih poslova Jagodina. oklopnog bataqo- . Zauvek }e ga se se}ati sin Vladimir. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu mehanizovane ~ete 2. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e porodica Aleksi}.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. 2. godine. op{tina Vu~itrn. aprila 1999. oktobra 1997. u Kraqevu. @ivot je izgubio u rejonu sela Gorwe Obriwe. prilikom dejstva avijacije NATO-a Rezervni kapetan VJ Sre}ko Andri} je ro|en 23. septembra 1965. januara 1970. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Jelena i porodica Aleksi}. u Svilajncu. 26. motorizovane brigade. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Glogovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. na putu Srbica – Glogovac. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. 8. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Svilajnac. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica. u Ra{koj. u selu @ilivode. maja 1947. Vojnik VJ u rezervi Tomo Aleksi} je ro|en 24. 82 na motorno vozilo u kojem se i sam nalazio. Zavr{io je Policijsku akademiju. k}eri Dobrinka. Stana i Veselinka i porodica Aleksi}.

Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nata{a i Ana i porodica Andri}. op{tina Bogati}. motorizovane brigade. u selu Prwavor. na du`nosti komandira ~ete. decembra 1973. Uspomenu na vojnog obveznika ^aslava sa~uva}e k}i Vesna. u selu Popovce. sinovi Draga i Ivan i porodica Andri}. Vojnik VJ u rezervi ^aslav An|elkovi} je ro|en 8. u rejonu sela Landrovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k A na 252. sin Ivan i porodica An|elkovi}. u Banom Poqu. Srbica. pe{adijske brigade kao izvi|a~. @ivot je izgubio 13. [abac. @ivot je izgubio za vreme dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. u selu Bogosavac. maja 1999. juna 1999. Lebane. Mahala Mutivode. aprila 1999. odeqewa 5. na du`nosti operatera 1. aprila iste godine. voda. pe{adijske brigade. Bore}i se u razbijawu albanskih terorista. a od zadobijenih rana preminuo je 28. za vreme dejstva Mla|i vodnik VJ u rezervi @eqko Andri} je ro|en 24. avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak.83 JUNACI OTAXBINE Mla|i vodnik Andri} je rawen 27. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. Uspomenu na vojnika Igora sa~uva}e porodica An|elkovi}. AN\ELKOVI] Radoslava ^ASLAV AN\ELKOVI] Cvetka IGOR ANDRI] Radovana @EQKO Vojnik VJ u rezervi Igor An|elkovi} je ro|en 10. `ivot je od dejstva avijacije NATO-a izgubio 4. oklopne brigade. Bio je u sastavu 544. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 175. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. septembra 1970. . op{tina Trstenik. marta 1961.

Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. avgusta 1974. maja 1999. oktobra 1959. sinovi Milo{. septembra 1979. te porodica Anti}. op{tina Suva Reka. Vodnik prve klase policije Stanko Anti} je ro|en 30. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. op{tina Suva Reka. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Sopino. aprila 1999. u Petrovcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Glogovac. kao strelac. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Nekovce. godine. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 15. maja 1999. u selu Dowe Trebi{we. u selu Le{ane. izgubio je `ivot. Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Vrawe. AlekVojnik VJ u rezervi Ran|el Anti} je ro|en 11. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 70. novembra 1950. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Anti}.A S p o m e n -kk w i g a ANTI] Velibora SA[A ANTI] Velimira STANKO JUNACI OT AX BINE 84 sandar i Nemawa. u selu Pe}ane. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. godine. Dana 17. Uspomenu na poginulog Stanka sa~uva}e k}i Milena. ANTI] Petru{a RAN\EL Mla|i vodnik policije Sa{a Anti} je ro|en 20.

Uspomenu na Milenka Anti}a sa~uva}e k}eri Jasmina i Leposava. kao diverzant padobranac.85 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smer pe{adije. u ^a~ku. ANTI] Stanislava MILENKO Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Rezervni kapetan prve klase VJ Boro Axemovi} je ro|en 18. aprila 1958. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 1. 17. jula 1976. izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. u selu Sopino. motorizovane brigade. kao strelac. sin Bojan i porodica Anti}. \akovica. S p o m e n -k w i g a k A Uspomenu na poginulog sa~uva}e sinovi Bratislav. te porodica Anti}. Milenko Anti} je sa svojom jedinicom upao u zasedu koju su albanski teroristi postavili u selu Sopino. u Kosovskoj Mitrovici. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Suva Reka. motorizovanog bataqona 37. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. kao pomo}nik ko- Vojnik VJ u rezervi Rade Antoni} je ro|en 8. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji Milenko Anti} je bio u sastavu 70. u rejonu Karaule „Ko{are”. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. Dana 13. . ANTONI] Velibora RADE AXEMOVI] Mili}a BORO Desetar VJ u rezervi Milenko Anti} je ro|en 15. maja 1999. Slavoqub i Borislav. padobranske brigade. Uspomenu na Radeta Antoni}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Suva Reka. decembra 1952. aprila 1999. i posle `estoke borbe izgubio `ivot.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. BAJI] Rado{a MILIVOJE Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi @arko Babi} je ro|en 2. na Vojnomedicinskoj akademiji. maja 1999. u rejonu sela Stok Mahala na putu Srbica – Glogovac. Rawen je 25. u rejonu sela Ov~arevo. te porodica Axemovi}. februara 1970. Uspomenu na vojnika @arka sa~uva}e sinovi Neboj{a i Nemawa. @ivot je izgubio 20. maja 1999. op{tina Pqevqa. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog Vojnik VJ u rezervi. 15. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE U sukobu s albanskim teroristima izgubio je `ivot. Aleksandar Bajin je ro|en 29. obavqaju}i vojnu slu`bu u Beogradu. dobrovoqac Milivoje Baji} je ro|en 5. u Kru{evcu. u selu Zabr|e. od dejstva avijacije NATO-a. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . Uspomenu na Aleksandra Bajina sa~uva}e wegova porodica.B S p o m e n -kk w i g a mandanta za informisawe i moral u bataqonu. u selu Turija. op{tina Srbobran. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. 86 BABI] Dragi}a @ARKO BAJIN Petra ALEKSANDAR bataqona Gardijske brigade. avgusta 1949. avgusta 1979. pe{adijske brigade. kao strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Babi}. op{tina Klina. a od posledica rawavawa preminuo je 28. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Mileva i Marina. u toku obavqawa borbenog zadatka.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. op{tina Pe}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. kao poslu`ilac na haubici. BALOVI] Milojka RADOSLAV BALTI] Jugoslava BOJAN BAKI] Bo{ka SLAVKO Vojnik VJ u rezervi Rezervni kapetan VJ Radoslav Balovi} je ro|en 15. Prilikom izvla~ewa jedinice iz blokade. motorizovane brigade kao dobrovoqac strelac. decembra 1992. Bio je zaposlen u „Zastavi” – RJ Pe}. S p o m e n -k w i g a k B je u sastavu 549. 11. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e k}i Sne`ana i porodica Baji}. Uspomenu na rezervnog kapetana Radoslava sa~uva}e k}eri Bojana i Nevena i porodica Balovi}. motorizovane brigade. godine. februara 1950. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 3. Odlikovan je Ordenom Bojan Balti} je ro|en 20. . kao referent za atomsko-biolo{ko-hemijsku odbranu. @ivot je izgubio od bombi NATO-a. januara 1952. baterije haubi~ko-artiqerijskog diviziona 105 mm 37. pe{adijske brigade. juna 1999. u selu Brezova. 17. sin Neboj{a i porodica Baki}. u Prokupqu. za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pamti}e ga k}i Nata{a. u Kur{umliji. aprila 1976. godine. marta 1999. 24.87 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 3. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. u rejonu „Savinih voda”. u rejonu Prizrena. op{tina Kraqevo. usmr}en je projektilom iz streqa~kog oru`ja albanskih terori- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavko Baki} je ro|en 2.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima bezbednosti i odbrane prvog stepena. klasi. Bio je na du`nosti komandira. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. bio je komandir odeqewa borbene posluge na samohodnom lansirnom oru|u raketne baterije 240. U rejonu sela Nadaq. na komandnom mestu puka direktno je od bombi NATO-a pogo|eno samohodno lansirno oru|e u kojem se nalazio stariji vodnik Bandi} i tom prilikom je izgubio `ivot. JUNACI OT AX BINE ra. 88 BANDI] Mom~ila DRAGAN U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. @ivot je izgubio 8. od dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo u kojem se nalazio. juna 1999. 1. u Sisku. . samohodnog raketnog puka PVO. decembra 1974. Uspomenu na Mihajla Bandura sa~uva}e wegova porodica. aprila 1994. ujedno operate- Vojnik VJ Mihajlo Bandur je ro|en 31. Glogovac. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bandi}. u Sarajevu. juna 1971.B S p o m e n -kk w i g a sta u selu Trstenik. u Velikoj Plani. Vodnik prve klase policije Dragan Bara} je ro|en 13. motorizovane brigade. Novi Sad. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u 40. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Sa ~inom starijeg vodnika. septembra 1956. u komandnom vodu raketne baterije i zastupao je komandira raketnog voda raketne baterije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. BANDUR Stevana MIHAJLO BARA] Dragoslava DRAGAN Stariji vodnik VJ Dragan Bandi} je ro|en 1. Uspomenu na Bojana Balti}a sa~uva}e wegova porodica.

89 JUNACI

OTAXBINE
je u sastavu 211. oklopne brigade. Vozilo u kojem se nalazio Nenad Barbulovi} 2. aprila 1999, u rejonu sela Glavnik, Podujevo, nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je on izgubio `ivot. Uspomenu na Nenada Barbulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1978. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo 25. marta 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kojem je bila sme{tena policija u Prizrenu. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e k}i Maja i porodica Bara}.

Vojnik Basara je izgubio `ivot od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Buno{evac, op{tina Vrawe, 22. aprila 1999. godine. Uspomenu na vojnika Branislava sa~uva}e porodica Basara.

BASARA Borivoja BRANISLAV

BA[I] Borislava ALEKSANDAR

BARBULOVI] Dragutina NENAD

Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Branislav Basara je ro|en 12. decembra 1978. u Zemunu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. motorizovane brigade kao vojnik. Aleksandar Ba{i} je ro|en 18. februara 1968. u Kru{evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. pe{adijske brigade, na radio-releju. Smrtno je stradao 23. maja 1999, prilikom preme{tawa motornog vozila iz sredstava veze u rejonu sela Padali{te, op{tina Istok.

Vojnik VJ u rezervi Nenad Barbulovi} je ro|en 24. juna 1978. u Negotinu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio

B S p o m e n -kk w i g a
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Ba{i}.

JUNACI OT AX BINE
@ivot je izgubio upav{i u zasedu albanskih terorista, 4. juna 1999, u Kova~ Mahali, selo Doganovi}, op{tina Ka~anik. Uspomenu na potporu~nika Dragana sa~uva}e porodica Beko.

90

BEKO Qubana DRAGAN

BEK^I] Dragi}a MILAN

{wih poslova Leposavi}, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. maja 1999, u selu Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Milana Bek~i}a trajno }e sa~uvati wegova porodica.

BEK^I] Milomira DRAGO[

Potporu~nik VJ Dragan Beko je ro|en 3. februara 1976. u Dvoru na Uni. U Vojsci Jugoslavije bio je na mestu komandira artiqerijskog voda. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske, smer artiqerije. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. mehanizovane brigade kao komandir komandnog voda 1. haubi~ke baterije 122 mm D30, haubi~kog diviziona 122 mm D-30. Mla|i vodnik prve klase policije Milan Bek~i} je ro|en 11. aprila 1969. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. februara 1997. godine. Obavqao je du`nost policajca u Odeqewu unutraVojnik VJ u rezervi Drago{ Bek~i} je ro|en 7. septembra 1970. u Ra{koj. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao voza~. U rejonu sela ^abi}, Glogovac, u borbi s albanskim teroristima, 9.

91 JUNACI

OTAXBINE
Qubodrag Beloica je poginuo u sukobu s albanskim teroristima, 19. aprila 1999, u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Qubodraga Beloicu sa~uva}e sinovi Mladen i Milorad, te wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

juna 1999, zadobio je prostrelnu ranu, od koje je preminuo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Drago{a sa~uva}e sinovi Vladimir i Du{an i porodica Bek~i}.

BELOICA Milorada QUBODRAG

BEO^ANIN Milomira IVAN

stava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. pionirske ~ete in`iwerijskog bataqona 252. oklopne brigade. U rejonu sela Qubi`da, op{tina Orahovac, rawen je 15. maja 1999. od dejstva minobaca~ke vatre. Od posledica rawavawa preminuo je 20. maja 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Ivana Beo~anina sa~uva}e wegova porodica.

BERI[A Alila ADEM

Vojnik VJ u rezervi Qubodrag Beloica je ro|en 3. novembra 1959. u selu Bukovica, op{tina Ro`aje. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijsko -raketnog diviziona PVO 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac na topu 20/3. Vojnik VJ u rezervi Ivan Beo~anin je ro|en 21. decembra 1972. u Kraqevu. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Za vreme borbenih dej-

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Adem Beri{a je ro|en 17. februara 1955. u Kosovskoj Kamenici. Zavr-

B S p o m e n -kk w i g a
{io je Fakultet politi~kih nauka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1991. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo 7. aprila 1999. godine u Pri{tini, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Matija i Stevan i porodica Beri{a.

JUNACI OT AX BINE
va i Metohije bio je u sastavu 125. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika poslu`ioca na haubici 122 mm. @ivot je izgubio 31. marta 1999, u rejonu sela Trnavce, Srbica, kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zdenka Bzovskog sa~uva}e wegova porodica.

92

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Vojnika Bijeli}a su, 13. juna 1999, zarobili albanski teroristi, a ubili su ga 20. juna iste godine u [timqu, Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Mirka Bijeli}a sa~uva}e wegova porodica.

BZOVSKI Janka ZDENKO

BIJELI] Vladislava MIRKO

BIXI] Vojislava SRBOQUB

Vojnik VJ Zdenko Bzovski je ro|en 27. januara 1978. u Staroj Pazovi. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Koso-

Vojnik VJ Mirko Bijeli} je ro|en 16. januara 1979. u Sidneju, Australija.

Rezervni kapetan prve klase VJ Srboqub Bixi} je ro|en 15. maja 1951. u Vlasotincu.

93 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

U~estvovao je u ratnim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 2. mehanizovanog bataqona 15. oklopne brigade. Dana 25. aprila 1999, u rejonu sela Ladrovac, vozilo u kojem se nalazio Srboqub nai{lo je na protivtenkovsku minu, pri ~emu je zadobio te{ke telesne povrede. Preminuo je 26. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana prve klase Srboquba Bixi}a sa~uva}e k}i Kristina, sin Milo{ i wegova porodica.

BJELOBRK Josipa DARKO

BLAGOJEVI] Bogoquba MOMIR

Vojnik VJ Darko Bjelobrk je ro|en 10. septembra 1979. u Ba~u. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. U borbi s albanskim teroristima izgubio je `ivot, 11. aprila 1999, na Karauli „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Darka Bjelobrka sa~uva}e wegova porodica.

Vodnik policije Momir Blagojevi} je ro|en 2. februara 1974. u Petrovcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1993. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici @agubica, Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. maja 1999, u selu Nekovac, op{tina Glogovac. Poginulog Momira pamti}e k}i Vanesa i porodica Blagojevi}.

B S p o m e n -kk w i g a
BLAGOJEVI] Milana ZORAN BOGDANOVI] Dragi{e SLA\AN

JUNACI OT AX BINE

94

BOGDANOVI] Miroslava MILAN

Kapetan policije Zoran Blagojevi} je ro|en 12. avgusta 1963. u Ni{u. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. juna 1982. godine. Bio je komandir Druge policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 27. maja 1999. u Srbici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Zorana, sinovi blizanci Rastko i Lazar i porodica Blagojevi}.

Vojnik VJ u rezervi Sla|an Bogdanovi} je ro|en 7. novembra 1971. u Prokupqu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji Bogdanovi} se nalazio u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade, kao strelac. Albanski teroristi ranili su ga 18. maja 1999, u rejonu sela Ka~ikale, a od posledica rawavawa preminuo je 7. septembra 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Strahiwa, k}i Ivana i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Milan Bogdanovi} je ro|en 29. januara 1971. u selu Tavnik, Kraqevo. U vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 3. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao strelac. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela ^irez, Kamenica, Bogdanovi} je 30. aprila 1999. smrtno pogo|en metkom iz streqa~kog oru`ja albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bogdanovi}

95 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

BOGDANOVI] Nikole RADE

BOGDANOVI] Ostoje MIRKO

BOGOJEVI] Miodraga BOJAN

Vojnik VJ u rezervi Rade Bogdanovi} je ro|en 3. decembra 1968. u selu Grgurevce, op{tina Lebane. Za vreme ratnih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik strelac. @ivot je tragi~no izgubio od dejstva bombi avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ana i Sa{ka, sin Zdravko i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Mirko Bogdanovi} je ro|en 10. aprila 1964. u selu Crwelevo, Bijeqina. Dana 26. maja 1999, obavqaju}i stra`arsku du`nost na Karauli „Jamena”, poginuo je od avioprojektila avijacije NATO-a, koja je izvela napad na karaulu sa teritorije Bosne i Hercegovine. Uspomenu na Mirka Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Desetar VJ Bojan Bogojevi} je ro|en 29. avgusta 1978. u Zaje~aru. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade na du`nosti komandira odeqewa. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima, 21. aprila 1999, u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bojana Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

\akovica. godine. k}i Verica i porodica Bo`idarevi}. na Karauli „Ko{are”. Uspomenu na Predraga Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. . Poginuo je bore}i se hrabro protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nog bataqona. u Lebanu. u selu Brwica. kada je avijacija NATO-a bombardovala Kasarnu „Kosovski junaci” u Pri{tini. @ivot je izgubio 29. op{tina Pri{tina. Vojnik VJ Predrag Bogosavqevi} je ro|en 30. pozadinske baze. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. 11. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. novembra 1978. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dragi{a. 11. Uspomenu na Ivana Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. marta 1979. kao vojnik grani~ar. septembra 1948.B S p o m e n -kk w i g a BOGOSAVQEVI] Bratislava IVAN JUNACI OT AX BINE 96 BOGOSAVQEVI] Milana PREDRAG BO@IDAREVI] Stojana @IVORAD Vojnik VJ Ivan Bogosavqevi} je ro|en 29. aprila 1999. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. u Kru{evcu. Rezervni vodnik VJ @ivorad Bo`idarevi} je ro|en 22. @ivot je izgubio u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999.

u Nik{i}u. Podgorica. \akovica. aprila 1999. . Vojnik VJ Milenko Bo`i} je ro|en 7. aprila 1999. na Karauli „Ko{are”. Za vreme slu`be u Vojsci Jugoslavije bio je komandir minobaca~kog odeqewa u pe{adijskoj ~eti i ~etni stare{ina u borbenom bataqonu 423. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u La}arku kraj Sremske Mitrovice. u Kasarni „Tuzi”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. @ivot je izgubio od dejstva udarnog talasa i gelera bombi NATO-a. Uspomenu na poginulog vodnika Miroslava sa~uva}e k}eri Danica i Marija. te porodica Bo`ovi}. Uspomenu na poginulog vojnika Milenka sa~uva}e porodica Bo`i}. jula 1964. Aerodrom „Golubovci”. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. motorizovane brigade kao vojnik strelac. 11. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u sa~uva}e porodica Bo`ilov. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 16. u Dobrinu. Austrija. vazduhoplovne baze. februara 1979. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Bo`ovi} je ro|en 22.97 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO@ILOV Milorada QUBI[A BO@I] Bo{ka MILENKO BO@OVI] Branislava MIROSLAV Vojnik VJ Qubi{a Bo`ilov je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Ko{are. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. \akovica. aprila 1978. aprila 1999. 15.

Prizren. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog vojnika Predraga Bojovi}a sa~uva}e wegova porodica. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Poginuo je 1.B S p o m e n -kk w i g a BO@OVI] Zlatana BO@IDAR BOJKOVI] Vukadina SLOBODAN JUNACI OT AX BINE 98 BOJOVI] Miroslava PREDRAG Vojnik VJ Bo`idar Bo`ovi} je ro|en 7. maja 1999. op{tina Vu~itrn. motorizovane brigade. u selu Prilu`je. vojnoteritorijalnog odreda kao strelac. marta 1979. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 54. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u ^a~ku. Uspomenu na vojnika Slobodana sa~uva}e k}i Dijana. septembra 1950. Uspomenu na poginulog vojnika Bo`idara Bo`ovi}a sa~uva}e wegova porodica. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a rejon sela Posli{te. juna 1979. godine. Vojnik VJ Predrag Bojovi} je ro|en 10. godine. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Poginuo je hrabro se bore}i protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. te porodica Bojkovi}. sinovi Dragi{a i Dalibor. 16. Vojnik VJ u rezervi Slobodan Bojkovi} je ro|en 15. u rejonu sela Gorwi Mili}i. 18. kao vojnik strelac. aprila 1999.

motorizovanoj brigadi kao topograf. op{tina ]uprija. septembra 1969. U~estvovao je u odbrani slobode Republike Srpske. u selu Ganarevo. prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. \akovica Vojnik @eqko Bo{kovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok je slu`io u 125. U toku slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je u ~inu desetara po ugovoru u Stacionarnom centru veze „Pe}”. u selu Qubovo. op{tina Istok. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Bo{kovi}. u selu Isakovu.99 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO[KOVI] Vojina RADOMAN BO[KOVI] Vukomira @EQKO BUGARI] Vojina JOVAN Desetar VJ po ugovoru Radoman Bo{kovi} je ro|en 26. U toku agresije NATOa obavqao je du`nost na~elnika u organu za nastavu Vojne akademije RV i PVO u Batajnici. Pukovnik VJ Jovan Bugari} je ro|en 5. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu`ne odbrane i Komandno{tabnu {kolu taktike RV i PVO. bombardovala kasarne u Top~ideru. maja 1999. Slobodu i teritorijalni integritet otaxbine hrabro je branio sve do smrti. 31. Zgrada u kojoj je de`urao je sru{ena i pod wenim ru{evinama zau- . @ivot je izgubio 19. avgusta 1978. Uspomenu na desetara Radomana sa~uva}e porodica Bo{kovi}. Vojnik VJ @eqko Bo{kovi} je ro|en 26. Pukovnik Bugari} je bio na borbenom de`urstvu kada je avijacija NATO-a 31. jula 1949. marta 1999. u rejonu sela Mr~aja. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na du`nosti teleprinteriste {ifrera. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. op{tina Bijelo Poqe.

u selu Siga. bio je tragi~an za vojnika Darka Bujo{evi}a. motorizovane brigade. juna 1999. op{tina Pe}. 3. lake pe{adijske brigade. godine. februara 1979. Uspomenu na poginulog Radomira ~uva}e k}eri Jelena i An|ela i porodica Bukumiri}. Vojnik Bukumiri} je poginuo od dejstva neprijateqeve avijacije. u Zaje~aru. op{tina Pe}. Kao vojnik osposobio se za du`nost izvi|a~a i vojni rok na Kosovu i Metohiji slu`io je u sastavu 125. Za zasluge u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a prvog stepena. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na pukovnika Bugari}a ~uva}e wegove k}eri Marijana i Tijana i porodica Bugari}. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Bujo{evi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. \akovica. 100 nutra{wih poslova u Pe}i. u selu Gora`devac. 17. JUNACI OT AX BINE Za podvige u odbrani slobode otaxbine Darko Bujo{evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1958. Vodnik prve klase policije Radomir Bukumiri} je ro|en 11. Na poziv za odbranu otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. stupio je u stroj 58. u selu Radavac.B S p o m e n -kk w i g a vek se ugasio i wegov `ivot. BUJO[EVI] Vojislava DARKO BUKUMIRI] Milana RADOMIR BUKUMIRI] Sretka RADOSLAV Vojnik VJ Darko Bujo{evi} je ro|en 17. aprila 1956. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata u- Vojnik VJ u rezervi Radoslav Bukumiri} je ro|en 1. 31. na du`nosti strelca. maja . Iznenadni napad albanskih terorista u rejonu sela Mr~aja. maja 1999.

juna 1999. u rejonu Savinih Voda. u Habarovskom okrugu u Rusiji. S p o m e n -k w i g a k B 1999.101 JUNACI OTAXBINE kretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. maja 1999. u selu Ko{are. septembra 1969. odlu~io je da medicinsku pomo} zatra`i na VMA. Ra{ka. godine. op{tina Pe}. maja 1965. BULATOVI] Milisava MILORAD BULATOVI] Radovana VLADISLAV BULAH Vitalija GLEBOVI^ Vodnik prve klase policije Milorad Bulatovi} je ro|en 30. u borbi pro- . juna te godine. juna 1999. Bore}i se za `ivot. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 17. u selu Begov Lukavac. i le~en Dobrovoqac VJ Glebovi~ Vitalija Bulah je ro|en 2. De~ani. Uspomenu na borca Vladislava ~uva}e porodica Bulatovi}. Rawen je 6. na svoj 25. kod sela Ka~are. motorizovane brigade. U odbrani otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista borio se u stroju 125. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao dobrovoqac i prvi ratni raspored dobio kao strelac u 125. op{tina Pe}. Dobrovoqac iz Habarovska poginuo je u rejonu sela Ko{are. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. jula 1988. Uspomenu na poginulog Milorada sa~uva}e sinovi Nemawa i Darko i porodica Bulatovi}. Bio je na du`nosti policajca u Policijskoj stanici Se- Vojnik VJ u rezervi Vladislav Bulatovi} je ro|en 6. motorizovanoj brigadi. ro|endan. sin Sretko i porodica Bukumiri}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pe}i. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. \akovica. preminuo 14. ali je na putu za Beograd. u Pe}i. op{tina Istok. juna 1974. 19. u selu Radavac. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Sawa i Sa{ka.

aprila 1999. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. motorizovanoj brigadi. 16. 102 BUNDALO Sava RADE BUNI] Du{ana JELENKO 1997. . Za podvige u odbrani slobode Savezne Republike Jugoslavije odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Rade Bundalo je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. krenula na borbeni zadatak. Vojni rok slu`io je kao izvi|a~ u 37. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u Zrewaninu. u Novom Sadu. aprila 1999. op{tina \akovica. u selu @abeq. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Rade Buha je ro|en 18. marta 1978. Izvi|a~ka ~eta vojnika Bundala je 8. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. dejstvom avijacije NATO-a. februara 1954. u Nevesiwu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. oktobra 1976. Uspomenu na poginulog Jelenka sa~uva}e k}i Sla|ana i porodica Buni}. kada je Rade smrtno stradao. JUNACI OT AX BINE lu Gorwe Obriwe. ali je motorno vozilo zaustavqeno u se- Mla|i vodnik policije Jelenko Buni} je ro|en 28. godine. Uspomenu na delo poginulog dobrovoqca ~uva}e wegova porodica u Habarovsku i vasceli slovenski `ivaq.B S p o m e n -kk w i g a tiv albanskih terorista. BUHA Radovana RADE Vojnik VJ Rade Bundalo je ro|en 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na lik mladog izvi|a~a iz Novog Sada ~uva}e porodica Bundalo.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. sinovi Radovan i Aleksandar i porodica Buha. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi.103 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. Bio je na du`nosti komandira Policijske stanice. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e k}i Marija. 1. godine. godine. motorizovanu brigadu. novembra 1966. Kao dobrovoqac. juna 1968. op{tina Orahovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u 549. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. Preminuo je 14. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u Sremskoj Mitrovici. a zatim i Republiku Srpsku. brane}i koridor kod Br~kog. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Ba~ka Topola. hrabro se bore}i u Vukovarskoj operaciji. od prvih dana branio je Republiku Srpsku Krajinu. aprila 1999. Nakon agresije NATO-a na SR Jugoslaviju. jula 1988. Odeqewa unutra{wih poslova Majdanpek. op{tina De~ani. . gde je potom i radio kao ma{inbravar. u selu Po`ar. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. kao dobrovoqac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac @eqko Varga je ro|en 1. na du`nost strelca iz pe{adijskog oru`ja. stupio je. u Senti. u selu Dragobiqe. VARGA Savete @EQKO Vodnik policije Oskar Varadi je ro|en 9. VARADI I{tvana OSKAR Zauvek }e ga se se}ati sin Viktor i porodica Varadi. 13.

Brane}i otaxbinu na Kosovu i Metohiji. oktobra 1976. op{tina Kur{umlija. Uspomenu na @eqka Varge ~uva}e wegova porodica. u Kragujevcu. VASIQEVI] Radomira SRBOSLAV Vojnik VJ Mladen Vasiqevi} je ro|en 10. u borbi protiv albanskih terorista. 104 VASIQEVI] Dragoslava MLADEN VASIQEVI] Miroquba SA[A nakon ~ega je polo`io vojni~ku zakletvu. Vojnik Sa{a Vasiqevi} je poginuo 11. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za voza~a borbenog vozila pe{adije i na toj du`nosti se. prilikom napada avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. borio na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U svom gradu zavr{io je sredwu {kolu. JUNACI OT AX BINE de. a preminuo je narednog dana u KBC-u Pri{tina. oklopne briga- Vojnik VJ Sa{a Vasiqevi} je ro|en 29. u rejonu Ki{na Reka. dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} je ro|en 3. u rejonu sela Planeja. a preminuo je tri dana kasnije u Vojnomedivinskom centru u Pri{tini. . u Novom Pazaru. u sastavu 15. u selu @igrovu.V S p o m e n -kk w i g a Dobrovoqac @eqko Varga je rawen 26. maja 1999. motorizovane brigade. borio se kao strelac u stroju 125. Uspomenu na lik beskompromisnog borca ~uva}e porodica Vasiqevi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mladen Vasiqevi} je pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste 24. aprila 1999. maja 1999. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Vasiqevi}. januara 1962. oktobra 1979.

rafalnom paqbom. U toj akciji smrtno je stradao. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati sinovi Dragan i Vladimir. na putu Trbovac – Sloviwe. u selu Lepina. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. kada su ih iz zasede. sa svojom jedinicom nalazio u rejonu sela Dowe Obriwe. Radio je u Odeqewu unutra{wih poslova Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Marko i Milo{ i porodica Vasiqevi}. aprila 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. motorizovane brigade. u Ni{u. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost veziste. maja 1949. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. VASIQKOVI] Dragana BOJAN ASI] Borivoja TIHOMIR Vojnik VJ Bojan Vasiqkovi} je ro|en 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1975. U kratkom vremenu stasao je u odli~nog strelca. aprila 1978. a na Kosovu i Metohiji je vojni rok slu`io u stroju 549. juna 1999. . Kapetan policije Tihomir Vasi} je ro|en 30. maja 1999. Uspomenu na lik mladog veziste sa~uva}e porodica Vasiqkovi}. Vojnik Bojan Vasiqkovi} je poginuo 8.105 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Kao dobrovoqac je stupio u stroj 37. Dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} se 7. op{tina Lipqan. godine. op{tina Lipqan. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. 30. napali albanski teroristi. op{tina Prizren. k}i Dragana i porodica Vasi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Prizren. Uspomenu na lik mladog podoficira ~uva}e wegova porodica. decembra 1977. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. novembra 1989. u Apatinu. u Sjenici. godine. U oru`anoj borbi protiv albanskih terorista.V S p o m e n -kk w i g a VASI] Branislava VOJISLAV VASOJEVI] Gruje IVAN JUNACI OT AX BINE 106 Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. \akovica. 28. . Vojnik VJ Rade Vejin je ro|en 1. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. juna 1961. puku veze u U`icu. vodnik Vasojevi} je poginuo 11. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. februara 1975. Na Kosovu i Metohiji je obavqao du`nost komandira veze u 53. u Kosovskoj Kamenici. Uspomenu na poginulog Vojislava ~uva}e k}i Jelena i porodica Vasi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira veze i obavqao du`nost komandira odeqewa veze u 398. VEJIN Milana RADE Mla|i vodnik policije Vojislav Vasi} je ro|en 21. godine. aprila 1999. 3. na Karauli „Ko{are”. Vodnik VJ Ivan Vasojevi} je ro|en 11. odlu~no brane}i dr`avnu granicu. u Kosovskoj Kamenici. u jedinici za obezbe|ewe dr`avne granice u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1999. grani~nom bataqonu u \akovici. Vojnik Vejin je poginuo u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Liken”. motorizovane brigade. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za izvi|a~a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Komandno- . komandanta RV i PVO i zamenika saveznog ministra za odbranu. u selu Crqenac. maja 1999. u rejonu sela Krive- {tabnu {kolu operatike i najvi{u intervidovsku {kolu u Rusiji. op{tina Malo Crni}e kraj Po`arevca. Poru~nik Velikinac je poginuo u sukobu s albanskim teroristima 31. Kao rezervni oficir imao je ratni raspored na du`nosti zamenika komandanta 64. marta 1946. u toku obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. op{tina Ka~anik. u Uro{evcu. juna 1999. Vazduhoplovnu vojnu akademiju.107 JUNACI OTAXBINE nik. Na toj du`nosti je izuzetno uspe{no obavqao i zadatke u sastavu 243. S p o m e n -k w i g a k V Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Vejin. Uspomenu na palog poru~nika Velikinca ~uva}e wegov sin Nikolaj i porodica Velikinac. Odlikovan je Ordenom ratne zastave prvog stepena. te porodica Veli~kovi}. vojnoteritorijalnog odreda. Zavr{io je Ma{inski fakultet i [kolu rezervnih oficira veze. General Veli~kovi} je poginuo 1. od dejstva avijacije NATO-a. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju. juna 1968. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. General-pukovnik VJ Qubi{a Veli~kovi} je ro|en 1. Uspomenu na lik vrhunski osposobqenog stare{ine i pilota ~uva}e wegove k}eri Angelina i Radmila. VELIKINAC Milana ZORAN VELI^KOVI] Davida QUBI[A Rezervni poru~nik VJ Zoran Velikinac je ro|en 25. Bio je jedan od najboqih pilota lova~kih aviona MiG-21 i MiG-29 i obavqao du`nosti pomo}nika na~elnika General{taba VJ za RV i PVO. Komandno-{tabnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane.

Poginuo je 2. u kojoj je obavqao du`nost in`iwerca pionira. godine. maja 1999. op{tina Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu izme|u sela Ra{tane i Studen~ane. maja 1961. Vojnik VJ u rezervi Bo`idar Veqkovi} je ro|en 30. 28. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}eri Marina i Maja i porodica Veli~kovi}. pe{adijskoj bazi. maja 1999.V S p o m e n -kk w i g a VELI^KOVI] Tomislava GORAN VEQKOVI] Aleksandra BO@IDAR JUNACI OT AX BINE 108 VEQKOVI] Qubodraga DRAGAN Major policije Goran Veli~kovi} je ro|en 15. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}eri Milena i Mirjana. poginuo je od dejstva kasetnih bombi NATO-a. obavqao je du`nost kuvara u 201. U stroj za odbranu otaxbine stupio je kao vojnik u rezervi u sastavu 37. Vojnik VJ u rezervi Dragan Veqkovi} je ro|en 22. avgusta 1965. sin Milan i porodica Veqkovi}. Kao vojnik u rezervi. u Ni{u. Vojnik u rezervi Dragan Veqkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. . Uspomenu na Bo`idara Veqkovi}a ~uva}e wegova k}i Miroslava i porodica Veqkovi} iz Ni{a. Bio je na du`nosti zamenika komandira Policijske stanice u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. u Prokupqu. kada je wegovo motorno vozilo bilo pogo|eno tromblonskom minom iz zasede albanskih terorista. juna 1999. maja 1960. u selu Kova~i. op{tina Ra{ka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. U toku bombardovawa Klini~kog centra u Ni{u. u rejonu sela Bawica. jula 1984. motorizovane brigade. 7.

u selu Me|uhana. 20. februara 1970. dobrovoqac Zoran Veseli} je ro|en 12. februara 1972. op{tina Blace. smrtonosne bombe pogodile su i borbeni razme{taj protivpo`arne jedinice Gardijske brigade. u Pan~evu. godine. Prilikom dejstava avijacije NATO-a u u`em rejonu Beograda.109 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V VEQKOVI] Novice VLADAN VERE@AN Vladimira GORAN VESELI] Branka ZORAN Mla|i vodnik policije Vladan Veqkovi} je ro|en 15. \akovica. maja 1999. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. novembra 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Ko{are. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Vojnik VJ Goran Vere`an je ro|en 24. Vojnik VJ u rezervi. kada je poginuo vojnik Goran Vere`an. na du`nost strelca. 7. motorizovanu brigadu. raspore|enu na Kosovu i Metohiji. kod mesta zvanog „Partizanski put”. op{tina Uro{evac. Poginulog Vladana pamti}e sin Nikola i porodica Veqkovi}. Zoran Veseli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao dobrovoqac javio se u 125. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost protivpo`arca i bio je na slu`bi u Gardijskoj brigadi. . u Sremskoj Mitrovici. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. juna 1999. Bio je policajac u Stanici Pograni~ne policije Vrbnica. U borbi protiv albanskih terorista poginuo je 19. Uspomenu na lik mladog borca ~uva}e wegova porodica.

juna 1999. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Debrc. januara 1965. ali sre}a u jednom trenutku nije bila naklowena Sre}ku – vozilo u kojem je hitao na jo{ jedan zadatak je. samohodnog raketnog puka PVO. . naletelo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Trnavce. Nakon zavr{etka sredwe {kole. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. u Prizrenu. stupio je u stroj 310. u Kragujevcu. Dejan Ve~evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. VIRJEVI] Jeremije ZORAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ve~evi} je ro|en 22. Poginuo je 1. motorizovane brigade i hrabro se borio protiv albanskih terorista. Vojnik VJ u rezervi. na du`nost voza~a na radarskoj stanici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Zoran Virjevi} je ro|en 7. op{tina Prizren. 14. u rodnom gradu slu`io je vojni rok. Kao vojni obveznik stupio je u stroj 549. dobrovoqac Sre}ko Vilimonovi} je ro|en 14. U 7. 2. Mnogim svojim ratnim drugovima spasio je `ivot. op{tina Vladimirci. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost bolni~ara. aprila 1999. marta 1968. juna 1999. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Vu~evi}. voza~ Zoran Virjevi} na{ao se sa svojim vozilom na meti avijacije NATO-a i zadobio smrtonosne rane. na poziv za odbranu otaxbine. februara 1976. u Aleksandrovcu.V S p o m e n -kk w i g a VE^EVI] Stanimira DEJAN JUNACI OT AX BINE 110 VILIMONOVI] Bo`idara SRE]KO Uspomenu na Sre}ka Vilimonovi}a ~uva}e wegovi sinovi Vojislav i Vladimir i porodica Vilimonovi}. a kao vojni obveznik. Bolni~ar Sre}ko Vilimonovi} je smrtno stradao. op{tina Srbica.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. kod sela Ka~ikol. 19. u Pe}i. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Pripadnik rezervnog sastava policije @eqko Vitas je ro|en 26. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ Danilo Vojvodi} je ro|en 9. \akovica. aprila 1999. u Kosovskoj Mitrovici. 14. maja 1973. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e wegova porodica. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na poginulog @eqka Vitasa sa~uva}e wegova porodica. u Zadru. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. maja 1999.111 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1994. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. VITKOVI] Vlada NENAD brane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. VITAS Petra @EQKO VOJVODI] Milorada DANILO Mla|i vodnik policije Nenad Vitkovi} je ro|en 19. Uspomenu na Zorana Virjevi}a ~uva}e wegova porodica u Kragujevcu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se kao vojni obveznik strelac u sastavu 125. . avgusta 1968. op{tina Podujevo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na Karauli „Ko{are”. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Zve~anu. Poginuo je 2. godine. jula 1973.

gde je zavr{io sredwu ekonomsku {kolu. vojnoteritorijalnog odreda. VUJA^I] @ivka MARKO Vojnik VJ u rezervi Miroslav Vojinovi} je ro|en 10. u Zmajevu. januara 1954. u selu Prilu`je. javio se i u 37. U jedinici je obavqao du`nost strelca. Devet meseci borio se kao dobrovoqac za Republiku Srpsku Krajinu. 21. Uspomenu na lik Marka Vuja~i}a ~uva}e wegov . Uspomenu na poginulog branioca otaxbine Miroslava Vojinovi}a ~uva}e wegovi sinovi Ivan. Igor i Ilija i porodica Vojinovi}. Kao vojni obveznik. 6. aprila 1999. u rejonu sela Grabovac. u~estvuju}i i u Vukovarskoj operaciji. 27. marta 1962. Danilo i Darko i porodica Vuja~i}. Vojnik VJ u rezervi Marko Vuja~i} je ro|en 2. Kao dobrovoqac. op{tina Vu~itrn. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kosovo Poqe. Vojnik VJ u rezervi. juna 1999. vojno-teritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u sastavu 115. u Pri{tini. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. motorizovanu brigadu da brani Kosovo i Metohiju.V S p o m e n -kk w i g a VOJINOVI] Vojina MIROSLAV VUJA^I] \oke VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 112 Uspomenu na lik Vladimira Vuja~i}a ~uva}e wegovi sinovi Dragan. u rejonu sela Streoce. Mjeki} Mahali. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Vu~itrn. za odbranu Kosova i Metohije borio se na du`nosti strelca u sastavu 54. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. novembra 1966. Pan~evo. dobrovoqac Vladimir Vuja~i} je ro|en 11. maja 1999. u rejonu sela Galica.

. aprila 1972. pogo|en gelerom bombe u predelu ki~me. avgusta 1959. k}eri Miwa i Awa. marta 1999. kada je iznenada na taj sistem dejstvo- VUKADINOVI] Stojana ZORAN Vodnik policije Miomir Vujo{evi} je ro|en 27.113 JUNACI OTAXBINE vala avijacija NATO-a u bri{u}em letu. urgentno preba~en na VMA. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Radio je kao policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. u selu Crnobreg. te porodica Vujovi}. marta 1999. VUJO[EVI] Radisava MIOMIR Zastavnik prve klase VJ Vladimir Vujovi} je ro|en 16. ali nije dobio bitku za `ivot. Zastavnik Vujovi} je 27. radio na uspostavqawu naru{enog sistema radio-relejnih veza u rejonu Stra`evice (Rakovica). VUJOVI] Sime VLADIMIR De~ani. juna 1985. U~estvovao je u borbenim dejstvima za odbranu Republike Srpske. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina De~ani. op{tina Sisak. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Po`are. Uspomenu na poginulog Miomira ~uva}e sinovi Bo`a i Stefan i porodica Vujo{evi}. 28. Preminuo je 28. u Kur{umliji. Uspomenu na lik Vladimira Vujovi}a ~uva}e wegov sin Vawa. Zavr{io je podoficirsku {kolu veze u Kraqevu i najve}i deo svoje karijere proveo na tehni~kom odr`avawu sredstava veze. S p o m e n -k w i g a k V sin Bo{ko. te porodica Vuja~i}. godine. op{tina Vojnik VJ u rezervi Zoran Vukadinovi} je ro|en 4. gde je zavr{io sredwu {kolu. u selu Crveni Bok. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. k}eri Sne`ana i Aleksandra. Hrabri podoficir je. januara 1952.

Uspomenu na borca iz Kur{umlije ~uva}e wegova porodica. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE tohiji.V S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. na du`nosti strelca. koja je imala borbeni raspored na Kosovu i Me- Vojnik VJ u rezervi Boban Vukovi} je ro|en 30. Ra{ka. u selu Baqevac. aprila 1999. od dejstva avijacije NATO-a. U 211. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je tako {to je 13. Bilo je to u rejonu sela Liko{an. motorizovane brigade. pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste pri preuzimawu hrane za svoje drugove u rejonu Kisele Bawe. godine u Kraqevu. op{tina Podujevo. 12. Uspomenu na vojni~ki i patriotski lik Bobana Vukovi}a ~uva}e wegov sin Petar i porodica Vukovi}. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbenog zadatka. Tom prilikom je vojnik Boban smrtno pogo|en. na motorno vozilo u kojem se prevozio vojnik Vukovi} albanski teroristi su otvorili vatru iz streqa~kog oru`ja. Vojnik VJ Aleksandar Vukovi} je ro|en 3. septembra 1974. maja 1999. u rejonu sela Lu`ane. obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. na du`nosti poslu`ioca minobaca~a 82 mm. marta 1979. pe{adijske brigade. Zoran Vukadinovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 1. oklopnoj brigadi. Podujevo. 114 VUKOVI] Du{ana ALEKSANDAR VUKOVI] Petra BOBAN Kao vojni obveznik borio se u sastavu 37. . Uspomenu na lik mladog vojnika iz Kraqeva ~uva}e porodica Vukovi}.

obavqaju}i du`nost na~elnika intendantske slu`be u 70. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. aprila 1999. motorno vozilo kojim se prevozio nagazilo na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili kod sela Orlate. Poginuo je 17. u selu Sopina. Zavr{io je {kolu rezervnih oficira. Uspomenu na lik mla- Pripadnik rezervnog sastava policije Mileta Vukoti} je ro|en 29. godine. op{tina Glogovac. aprila 1978.115 JUNACI VUKOVI] Puni{e RANKO OTAXBINE dog pripadnika Vojne policije ~uva}e wegova porodica. Na Kosovu i Metohiji borio se protiv agresora i albanskih terorista. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Bistrica. Zavr{io je sredwu {kolu. 13. vojnoteritorijalnom odredu Suve Reke. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odRezervni kapetan VJ Bobek Vuksanovi} je ro|en 10. na du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja specijalne namene. maja 1999. Vojni rok je slu`io u sastavu 52. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Aleksandra. VUKSANOVI] Imera BOBEK Vojnik VJ Ranko Vukovi} je ro|en 24. u Suvoj Reci. op{tina Pri{tina. bataqona Vojne policije na Kosovu i Metohiji. . Vojnik Vukovi} je poginuo tako {to je 31. aprila 1999. u okviru Pri{tinskog korpusa. Kristina i Katarina i porodica Vukoti}. op{tina Suva Reka. januara 1970. u Bijelom Poqu. S p o m e n -k w i g a k V VUKOTI] Milo{a MILETA brane i bezbednosti prvog stepena. februara 1954.

godine.V S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 13. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 252. \akovica. u Kosovskoj Mitrovici. jula 1998. Vojnik Naser Vu~eq je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Vojni rok je slu`io u sastavu 125. u Pe}i. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. 116 VU^EQ Alije NASER VULIKI] Ilije NEBOJ[A VULETI] Danila NENAD Vojnik VJ Naser Vu~eq je ro|en 16. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vuliki} je ro|en 9. aprila 1960. u selu Dragobiqe. godine. maja 1999. motorizovane brigade. Uspomenu na lik rezervnog vodnika Nenada Vuleti}a ~uva}e sin Mio- . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 30. marta 1958. aprila 1999. Rezervni vodnik VJ Nenad Vuleti} je ro|en 24. Uspomenu na lik poginulog borca ~uva}e porodica Vu~eq. u rejonu Orahovca. JUNACI OT AX BINE drag. k}i Ankica i porodica Vuleti}. u rejonu Karaule „Ko{are”. Poginuo 3. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na kapetana Vuksanovi}a ~uva}e wegovi sinovi Dejan. te porodica Vuksanovi}. oklopne brigade. op{tina Pe}. jula 1977. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Vladimir i Ivan. na du`nosti vojnika strelca. poginuo je 19. @estoko i odlu~no se suprotstaviv{i albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e wegovo dvoje dece i porodica Vuliki}. u Leskovcu.

Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Srbica. godine. U Vojsci je bio operater na osmatra~kom radaru P-15 u komandnoj bateriji 250. Bio je na du`nosti zamenika komandanta 3. a posebno sin Aleksandar i k}i Ana. januara 1971. u Beogradu. Poginuo je 12. u rejonu sela Liko{an prilikom izvo|ewa borbenog zadatka. Uspomenu na poginulog Radoja sa~uva}e k}eri An|ela i Andrijana i porodica Vu~ini}. Gavrilovi} je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. Obavqao je borbene zadatke otkrivawa i pra}ewa agresorskih letelica sa osmatra~kim radarom. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Vojnik VJ Goran Gaji} je ro|en 12. smer pe{adija. u Kosovskoj Mitrovici. u Srbici. a na Kosovu i Metohiji se kao rezervni poru~nik VJ borio u sastavu 37. maja 1999. maja 1999. Na motorno vozilo u kojem se Zoran nalazio pucali su albanski teroristi iz streqa~kog oru`ja. u Kraqevu. Od vojnih {kola je zavr{io [kolu rezervnih oficira. motorizovanog bataqona. raketne brigade PVO.117 JUNACI VU^INI] Qubinka RADOJE OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GAVRILOVI] Slavka ZORAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 27. GAJI] Ilije GORAN Poru~nik policije Radoje Vu~ini} je ro|en 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Rezervni poru~nik VJ Zoran Gavrilovi} je ro|en 13. novembra 1964. Zavr{io je Pravni fakultet u Beogradu. aprila 1999. godine nala- . januara 1991. motorizovane brigade. septembra 1965. Wegova jedinica se 18. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e porodica Gavrilovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15.

motorizova- . Uspomenu na poginulog Dragivoja sa~uva}e k}eri Nata{a i Ivana i porodica Gaji}. GAJI] Radivoja VUKADIN GA[PARI] Branka SLOBODAN Vodnik policije Dragivoje Gaji} je ro|en 5. 18. pe{adijske brigade. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sina Vladice i porodice Gaji}. u selu Rzale. decembra 1953. Lik poginulog vojnika Gorana u srcu }e zauvek nositi wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Pri{tina. borio se u sastavu 354. Poginuo je te no}i od dejstva neprijateqske avijacije. godine. op{tina Zemun. Usmrtio ga je direktan pogodak u kabinu radara. u Beogradu. 118 GAJI] Miodraga DRAGIVOJE Od prvih dana agresije snaga NATO-a na SRJ. januara 1992. JUNACI OT AX BINE Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. marta 1999. op{tina Srbica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista u selu Lukare. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. marta 1999. u selu Zvizdar. Bio je na du`nosti ~etnog stare{ine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.G S p o m e n -kk w i g a zila u rejonu sela Petrov~i}. aprila 1967. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. ta~nije od 30. februara 1980. godine. u Prokupqu. Wegov lik }e uvek ostati u mislima k}eri Gordane. op{tina Ub. Rezervni vodnik prve klase VJ Vukadin Gaji} je ro|en 31. Vojnik VJ Slobodan Ga{pari} je ro|en 23. 26. Vojni rok je slu`io u 549.

bio na du`nosti strelca u Vojnik VJ u rezervi Milivoje Glav~i} je ro|en 22. GLADI[EV Lazara MIODRAG Vojnik VJ u rezervi Zoran Gvozdenovi} je ro|en 8. da bi potom. te porodica Glav~i}. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. bio vlasnik auto-mehani~arske radwe „Gvozda”. kao vojnik u rezervi. Radica i Ru`ica. maja 1999. Albanski teroristi su pucali na vozilo kojim se Milivoje prevozio i usmrtili ga. pe{adijskoj brigadi. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 26. maja 1960. maja 1999. GVOZDENOVI] Aleksandra ZORAN GLAV^I] Stojka MILIVOJE rijskog bataqona 37. marta 1968. avgusta 1958. Zoran je od 7. Podujevo. u Kikindi. Uspomenu na poginulog Milivoja sa~uva}e k}eri Slavica. k}i Natalija i porodica Gvozdenovi}. u Jo{ani~koj Bawi. u rejonu sela Prelovac. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji kao vojnik u rezervi u sastavu in`iwe- Stariji vodnik prve klase VJ Miodrag Gladi{ev je ro|en 3.119 JUNACI OTAXBINE 354. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 22. u Kur{umliji. marta 1999. u selu Duz. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sred- . motorizovane brigade kao pionir. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k G noj brigadi i bio je na du`nosti izvi|a~a u artiqeriji. kao auto-limar. 7. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Landovica kod Prizrena. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Nikola. Srbica.

Zavr{io je Gra|evinsku {kolu. Pamti}e ga i wegovog lika se uvek se}ati k}i Dijana i wegova porodica. maja 1999. @eqko je te{ko povre|en u borbi s albanskim teroristima. smer pe{adija. Preminuo je sutradan u Medicinskom centru Ni{.G S p o m e n -kk w i g a wu vojnu {kolu. @eqko Gligori} je ro|en 30. marta 1998. u Beogradu. 24. te porodica Gligorijevi}. u selu Re~ica kod Bojnika. februara 1999. u selu Planeja kod Prizrena. 30. 120 GLIGORIJEVI] Stanislava DOBRIVOJE GLIGORI] Bo`idara @EQKO ski smer. maja 1954. godine. pe{adijskoj brigadi. Pred po~etak agresije bio je jedan od referenata u 354. godine. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1981. kerami~ar- Potpukovnik VJ Milorad Gli{i} je ro|en 3. u selu Novake kod Prizrena. na Odeqewu za neurohirurgiju. Poginuo je u Kur{umliji prvog dana agresije NATO-a. motorizovanoj brigadi je od 15. u rejonu Orahovca. k}eri Sowa i Vesna. marta 1999. i bio je u 549. JUNACI OT AX BINE Borac minobaca~lija u 549. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. decembra 1977. januara 1955. Za- . usled dejstva neprijateqeve avijacije. GLI[I] Sibina MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Dobrivoje Gligorijevi} je ro|en 23. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 19. u [apcu. motorizovanoj brigadi na du`nosti poslu`ioca tenka T-55. Mladog vojnika }e se s qubavqu se}ati wegova porodica. 30. Dobrivoje je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U vojnoj slu`bi je od 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na tog poginulog borca ~uva}e sinovi Sa{a i Darko. marta 1999.

op{tina Uro{evac. smer veze. \akovica. motorizovanoj brigadi. 16. Vladan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ bio je izvi|a~ u 2. Nikad ga ne}e zaboraviti wegova porodica. a oru|e mu je „strela-2M”. bataqona veze. aprila 1999. maja 1999. Nenad Golubovi} je ro|en 5. U~esnik je rata na prostoru Republike Srpske Krajine. u rejonu sela Moli}. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. Na Kosmetu se borio u 125. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milo{. gde je obavqao du`nost zamenika komandanta 52. Uvek }e ga u srcu ~uvati sin Predrag. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . u Ni{u. Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Vladan Gobeqi} je ro|en 18. motorizovanoj brigadi kao vojnik strelac. Milorad Gli{i} je poginuo 8. Nenad je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je strelac protivavionac. \akovica. aprila 1965. u rejonu Starog Sela. Vojni rok je slu`io u 125. u Beogradu. a agresija ga je zatekla na Kosovu i Metohiji. 19. 12. u rejonu sela Ko{are. aprila 1999. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kraqevu. sta. k}i Aleksandra i wegova porodica.121 JUNACI OTAXBINE Poginuo je prilikom minobaca~kog napada albanskih terorista na vatreni polo`aj. decembra 1976. na putu Pri{tina – Medve|a. GOCI] Novice GORAN GOBEQI] Radeta VLADAN GOLUBOVI] @arka NENAD Vojnik VJ u rezervi Goran Goci} je ro|en 20. k}i Jovana i porodica. maja 1999. jula 1965. pe{adijskoj brigadi. S p o m e n -k w i g a k G vr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske.

\uro je. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Ranko Gruji} je ro|en 24. motorizovanoj brigadi. De~ani. motorizovanoj brigadi. GRUBOR Bore SINI[A GRUJI] Gvozdena RANKO Vojnik VJ u rezervi. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Maja i Milica. 16. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 125. aprila 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. @iveo je sa porodicom u Beogradu. aprila 1999. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. juna 1998. u selu Korita. poginuo odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. 122 GREDEQEVI] Rade \URO Vojnik Sini{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je na du`nosti voza~a motornog vozila u izvi|a~koj ~eti 15. . u Zrewaninu. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. Borio se na Kosovu i Metohiji kao strelac u 125. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 21. kod Lipika u Hrvatskoj. u Brestoviku kod Pe}i. javio se kao dobrovoqac u redove VJ. u selu Orlane. te porodica Goci}. u rejonu sela Junik kod Pe}i. 8. Zavr{io je {kolu za ma{inbravare. godine. aprila 1935. Mladog Grubora nosi}e zauvek u srcu wegova porodica. juna 1958.G S p o m e n -kk w i g a Wegov lik pamti}e k}eri Jelena. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. te porodica Gredeqevi}. Poginulog borca pamti}e k}eri Vesna i Du{ica. avgusta 1978. 8. u rejonu Kosova Poqa. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ Sini{a Grubor je ro|en 11. oklopne brigade. dobrovoqac \uro Gredeqevi} je ro|en 29.

bio je voza~ u 180. 1. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Milan Gruji} je ro|en 28. pozadinske baze. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sanela i porodica Gruji}. Milan je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. septembra 1956. u Golubiwu. . 18.123 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GRUJI] Dragoquba DRAGAN GRUJI] Nikole MILAN GRUJI] Stanoja @IVOTA Vodnik policije Dragan Gruji} je ro|en 6. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Tokom agresije NATO-a. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Olivera i porodica Gruji}. @ivota je. godine. Vu~itrn. u Kosovskoj Mitrovici. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. oktobra 1962. Uspomenu na vojnika Gruji}a ~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi @ivota Gruji} je ro|en 10. Na Kosovu i Metohiji je tokom agresije NATO-a obavqao je du`nost kuvara u intendantskom bataqonu 202. u selu Babotinac kod Prokupqa. 21. op{tina Glogovac. vojnoteritorijalnom odredu. u ataru sela Lapu{nik. Podujevo. aprila 1999. u selu Nedakovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1981. Uspomenu na lik @ivote Gruji}a ~uva}e sin Du{an. septembra 1964. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. poginuo prilikom raketirawa autobusa u selu Lu`ane. kao vojnik rezervista.

Vojnik VJ Miroslav Gucuwa je ro|en 25. u rejonu Radowi~kog jezera kod \akovice. na Aerodromu „Slatina” kod Pri{tine. obavqaju}i borbeni zadatak. 26. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. kada se sa ~lanovima ekipe nalazio u skladi{tu. Tokom kontrole. Kao vojnik je bio na du`nosti ni{anxije na protivavionskom topu 20/3 BOV-3. 3. Pre po~etka rata bio je rukovalac u skladi{tu za ubojna sredstva 492. u selu Dobrotin. . Tokom agresije borio se kao strelac 58. u Lipqanu i 1987. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. Zoran je poginuo 14. lake pe{adijske brigade. oktobra 1962. Na Kosmetu se borio kao poslu`ilac na protivavionskom topu u 52. novembra 1978. ma{inski smer. Stariji vodnik VJ Stariji vodnik Zoran Guxi} je ro|en 17. Lik mladog vojnika u srcu }e nositi wegova porodica. aprila 1999. u rejonu Savine Vode kod Pe}i. vazduhoplovne baze bio je u sastavu ekipe iz Komande RV i PVO koja je kontrolisala ubojna sredstva. Se}a}e ga se k}i Qiqana i porodica Guberini}. maja 1999. op{tina Lipqan. maja 1999. u Somboru. u selu Gora`devac kod Pe}i. oktobra 1968. godine kurs za mla|e oficire po ugovoru u [kolskom centru RV i PVO u Rajlovcu.G S p o m e n -kk w i g a GUBERINI] ^edomira MIODRAG GUCUWA Krstivoja MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 124 GUXI] Tomislava ZORAN Vojnik VJ u rezervi Miodrag Guberini} je ro|en 25. vazduhoplovne baze. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. Kao predstavnik 492. Poginuo je prilikom dejstava neprijateqeve avijacije.

Sinovi Jovan i Radoje.125 JUNACI OTAXBINE zovanu brigadu i bio na du`nosti mitraqesca. op{tina Medve|a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 20. DACI] Radoja MIODRAG DEDI] Branislava RANKO DEQA Nikole \OKO Vojnik VJ u rezervi Miodrag Daci} je ro|en 8. Usmrtili su ga geleri bombi avijacije NATO-a. u Pe}i. Sinovi Nikola i Petar i porodica Dedi} pamti}e poginulog borca. Mobilisan je 3. Miodrag je. Pe}. Zavr{io je gimnaziju u rodnom gradu i bio je uspe{an di- Vojnik VJ u rezervi. laku pe{adijsku brigadu. Ta eksplozija je usmrtila starijeg vodnika Guxi}a. posebno sinovi Uro{ i Marko i k}i Jovana. dobrovoqac \oko Deqa je ro|en 2. motori- Vojnik VJ u rezervi Ranko Dedi} je ro|en 6. aprila 1999. marta 1999. kao strelac. marta 1962. eksplodirala je bomba u wegovoj neposrednoj blizini. na borbenom polo`aju jedinice u rejonu Savinih Voda. poginuo prilikom napada albanskih terorista na motorno vozilo kojim se prevozio u rejonu sela Ho~a Zagradska kod Prizrena. Ranko je poginuo 3. Po~etkom agresije NATO-a mobilisan je u 58. prvi je iza{ao iz skladi{ta i dok je pretr~avao do zaklona. U gra|anstvu je bio KV voza~. maja 1956. marta 1965. Nakon detonacija. Zorana Guyi}a pamti}e wegovi najmiliji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Sijarina. u Kninu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u 549. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na Saveznu Republi- . k}i Jelena i porodica Daci} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. rektor u „Alfakomercu” i „Pelikanu”. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k D usledio je napad avijacije NATO-a.

Sinovi Milo{ i Marko i porodica Den~i} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. javio se kao dobrovoqac i bio raspore|en u 125. kao izvi|a~ atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane.D S p o m e n -kk w i g a ku Jugoslaviju. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. marta 1979. aprila 1999. Vojni rok je slu`io u 37. u selu Biqanovac kod Ra{ke. kada je neprijateqeva avijacija dejstvovala na vozilo kojim su prevo`eni pripadnici Vojnik VJ u rezervi Zoran Dilpari} je ro|en 23. oktobra 1971. kada su na vozilo kojim je upravqao pucali albanski teroristi. U 549. 126 jedinice. Glogovac. op{tina De~ani. juna 1999. motorizovanu brigadu. Zoran je poginuo 12. JUNACI OT AX BINE Den~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Milomir Despi} je ro|en 7. u rejonu sela Liko{an. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Vojnik Milomir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanu brigadu mobilisan je 3. 1. u Krupwu. u selu Jela{nica. u rejonu Guri Gat. Wegov lik osta}e u srcu i pam}ewu wegove porodice. obavqaju}i vojni~ki zadatak. aprila 1999. Poginuo je 8. Bio je izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti. juna 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je 10. DEN^I] Ratka MILE DESPI] Dragoquba MILOMIR DILPARI] Milana ZORAN Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Mile Den~i} je ro|en 27. motorizovani bataqon 37. motorizovanoj brigadi. juna 1967. motorizovane brigade. maja 1999. op{tina Leskovac. Bio je mobilisan kao voza~ u 3. Porodica Deqa nosi}e uspomenu na poginulog branioca otaxbine. Odlikovan je Ordenom .

mobilisan je 3. Slavi{a je poginuo 25.127 JUNACI OTAXBINE vog stepena. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vitina. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Stefan i Vladimir. op{tina Glogovac. . te porodica Dimitrijevi}. aprila u 549. u selu Savinac kod Bojnika. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti pr- Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 24. raspore|en je na du`nost komandira minobaca~kog odeqewa MB-60 mm. Kada je po~eo rat. Tokom agresije bio je mobilisan u Komandu Vojnog okruga Pri{tina. u rejonu sela Posli{te kod Prizrena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao desetar. motorizovanu brigadu. S p o m e n -k w i g a k D za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. oktobra 1963. Zavr{io je ~etvrti stepen ma{inske {kole i radio u preduze}u „Ciglana” iz Bojnika. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATOa. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik policije Sa{a Dimitrijevi} je ro|en 14. 28. k}i Milica i porodica. u Vitini. Porodica poginulog vojnika sa~uva}e uspomenu na wega. 14. maja 1975. od protivtenkovske mine u selu [utica. maja 1999. DIMITRIJEVI] Bratimira SLAVI[A DIMITRIJEVI] Vuka{ina SLAVI[A DIMITRIJEVI] Nikole SA[A Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 11. Zapamti}e ga sin Milo{. marta 1966. u selu Liva|e kod Lipqana. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu.

op{tina Uro{evac. juna 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske ~ete. u Ni{u.D S p o m e n -kk w i g a aprila 1999. Vozilo u kojem se nalazio naletelo je na postavqenu protivtenkovsku minu. Zavr{io je Medicinski fakultet i odbranio magistarski rad. Borislav je poginuo 14. vojnoteritorijalni odred Vojnog odseka Pri{tina i postavqen na du`nost zamenika komandira 2. aprila 1999. Porodica Dimi} }e ga se uvek se}ati. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Zaskok. bataqona Vojne policije. godine. Rezervni poru~nik VJ Goran Dimi} je ro|en 15. Poginuo je 31. u Crvenki. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smer atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana. DINI] Jovana DEJAN Vojnik VJ Borislav Dimitri} je ro|en 22. op{tina Ka~anik. Istog dana Vojnik VJ u rezervi Dejan Dini} je ro|en 20. Lik mladog vojnika pamti}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog Sa{u sa~uva}e wegova porodica. Na Kosovu i Metohiji je bio raspore|en na du`nost strelca u ~eti Vojne policije specijalne namene 52. op{tina Uro{evac. 128 DIMITRI] Milete BORISLAV DIMI] Mirka GORAN kada je po~ela agresija snaga NATO-a na SRJ mobilisan je u 64. u selu Krivenik. Tokom agresije NATO-a mo- . Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. JUNACI OT AX BINE kada je na motorno vozilo u kojem se nalazio dejstvovala neprijateqeva avijacija. januara 1969. maja 1974. u ataru sela Jezerce. na prevoju Volujak kod \akovice. maja 1999. Vojni rok je slu`io od 22. decembra 1978.

u selu Nekovac. op{tina Medve|a. Mobilisan je 6. 25. Bio je poslu`ilac na haubici 122 mm u 243. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Pe}. DOGANXI] Milo{a MILADIN Potporu~nik policije Vojnik VJ @eqko Dini} je ro|en 24.129 JUNACI OTAXBINE Raka kod Ka~anika. septembra 1987. aprila 1999. Vojni rok je slu`io od 24. Wegov lik pamti}e porodica. mehanizovanoj brigadi. Dejanov lik pamti}e porodica. aprila 1978. u Petrovcu. godine. u selu Milutin Dobri} je ro|en 29. maja 1999. u selu Surke. prili- . godine. u selu Oklace. DINI] Miroquba @EQKO DOBRI] Aleksandra MILUTIN pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. oktobra 1965. jula 1960. motorizovanu brigadu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. kao strelac u 125. godine. maja 1999. op{tina Zubin Potok. juna 1998. Poginuo je od dejstva albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila. 3. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k D bilisan je u 559. 1. Doganxi} je te{ko rawen 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Vi{u {kolu za organizaciju rada. Poginuo je od dejstva albanskih terorista. u rejonu sela Ka~ikol. upao je u zasedu i nastradao hrabro se bore}i. automobiliski transportni bataqon kao voza~ teretnog motornog vozila. op{tina Glogovac. Uspomenu na poginulog Milutina sa~uva}e porodica. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Miladin Doganxi} je ro|en 29. Pri pretresu terena.

Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Miodrag i Sreten. u Vrawu. op{tina Suva Reka. u selu Gliba~a. a povredama je podlegao u no}i izme|u 13. 24. aprila 1999. 8. Podujevo. Zavr{io je {kolu u~enika u privredi i kurs za policajce. u rejonu sela Orlane. maja 1999. januara 1950. septembra 1998. i porodica Dodi}. \akovica. Ivica je poginuo prilikom dejstva neprijateqevih aviona. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 22. godine. op{tina Pqevqa. k}eri Milica i Ana. i 14. u Kraqevu. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Predrag. k}i Verica i wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. novembra 1958. DODI] Save ZORAN DRAGAWAC Slobodana IVICA DRAGA[ Bo`e MILAN Vojnik VJ Ivica Dragawac je ro|en 19. oklopne brigade. novembra 1993. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Zoran Dodi} je ro|en 12. Mladoga vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. maja te godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. Bio je raspore|en na du`nost ni{anxije na borbenom desantnom motornom vozilu. Na Kosmetu se borio u izvi|a~koj ~eStariji vodnik prve klase policije Milan Draga{ je ro|en 2. u selu Pe}ane.D S p o m e n -kk w i g a kom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. godine. JUNACI OT AX BINE dio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. februara 1979. Ra- . 130 ti 15.

Dragan je mobilisan kao vojnik strelac u 108. Petar je stradao u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. op{tina Glogovac. Kada je po~ela agresija NATO-a. Bio je pomo}nik vo|e smene u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tawa. godine. dobrovoqac Petar Duki} je ro|en 14. DRAKULOVI] Radivoja DRAGAN DUKI] Bogdana PETAR Rezervni kapetan prve klase VJ Branimir Drowak je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1959. motorizovane brigade. maja 1999. u Kru{evcu. maja Vojnik VJ u rezervi Dragan Drakulovi} je ro|en 25. godine u selu Orlate. U redove Vojske Jugoslavije na podru~ju Kosova i Metohije mobilisan je tokom agresije. u selu Magura. DROWAK Radeta BRANIMIR sela Vitak kod Srbice. Branimir je poginuo od dejstva avijacije NATOa. februara 1943. Poginuo je 12. prijavio se kao dobrovoqac i bio raspore|en za strelca u pozadinskom bataqonu 37. decembra 1947. Poginuo je 4. kod sela Kori{a u op{tini Prizren. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . vojnoteritorijalni odred iz Prizrena. sin Goran i porodica Draga{. 19. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. maja 1999. i bio na du`nosti zamenika komandanta bataqona u 7. Wegovog lika se}a}e se sin Stefan. S p o m e n -k w i g a k D 1972. pe{adijskoj brigadi. u rejonu Vojnik VJ u rezervi. op{tina Lipqan. Poginulog kapetana prve klase uvek }e se se}ati sin Dragan i porodica. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. kao rezervni kapetan prve klase. 13. k}eri Isidora i Roksanda i porodica.131 JUNACI OTAXBINE sta iz sela Kaba{a. u Prizrenu.

motorizovane brigade. Mladog vojnika }e se se}ati wegova porodica. aprila 1999. Ra{o Duwi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dejstvom avijacije NATO-a pogo|eno je motorno vozilo u kojem se potporu~nik nalazio. u Skopqu. @iveo je u Ra{koj. sin Nikola i porodica sa~uva}e uspomenu na wega. prilikom obavqawa borbenog zadatka. u rejonu sela Veli} Mahala. \or|e je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. Mladi vojnik je poginuo 29. januara 1965. Vojnik VJ u rezervi Ivica \eli}. Bio je ni{anxija na tenku T-55 u 3. Wegovog `ivota i neizbrisivog lika se}a}e se porodica. Posle otpo~iwawa agresije NATO-a. oklopnom bataqonu 125. U rejonu sela Po`ar kod De~ana albanski teroristi pogodili su tenk u kojem se nalazio vojnik Duwi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vuji} Mahala. diplomirani in`iwer elektronike. ro|en je 2. 132 DUWI] Milana \OR\E DUWI] Radovana RA[O godine. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 17. Srbica. u Prokupqu. januara 1969. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane.D S p o m e n -kk w i g a 1999. JUNACI OT AX BINE nik u rezervi obavqao du`nost komandira voda. u Beogradu. \ELI] Krstomira IVICA Rezervni potporu~nik VJ \or|e Duwi} je ro|en 26. K}i Branka. pet dana posle otpo~iwawa agresije na SRJ. u rejonu sela Orlate. marta 1998. 29. \or|e je kao potporu~- Vojnik VJ Ra{o Duwi} je ro|en 7. Glogovac. marta 1999. motorizovane brigade. . mobilisan je u artiqerijskoraketni divizion PVO 37. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. maja 1979.

motorizovanoj brigadi. Poginuo je od dejstava NATO-a. na podru~ju Kosova i Metohije. 15. u rejonu Savine Vode.133 JUNACI OTAXBINE Stanko je preminuo od povreda zadobijenih od kasetnih bombi. Za ispoqenu hrabrost odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Gorwa Budriga. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati k}i Jelena. aprila 1966. maja 1999. Osta}e u srcu i se}awu porodice \ilas. jula 1979. u 549. S p o m e n -k w i g a k \ Uo~i agresije. Pe}. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. godine. U Vojsci Jugoslavije. mobilisan je u Komandu 354. Poginuo je 10. Vojnik VJ Bojan \ordumovi} je ro|en 14. 3. u Kur{umliji. Uspomenu na wega ~uva}e sin Ilija i porodica \eli}. od posledica dejstva avijacije NATO-a. u Leskovcu. sin Milo{ i porodica \oki}. decembra 1978. u Beogradu. \OKI] Zvonimira ZORAN \ILAS @arka STANKO \ORDUMOVI] Pavla BOJAN Vojnik VJ u rezervi Zoran \oki} je ro|en 25. pe{adijskoj brigadi. septembra 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. 26. . kao vojni obveznik. na podru~ju Kosova i Metohije. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 21. maja Vojnik VJ Stanko \ilas je ro|en 23. marta 1999. Poginuo je 24. Ivica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade i raspore|en na du`nost blagajnika. Bio je saobra}ajni policajac u 125. op{tina Gwilane. marta 1999. obavqao je du`nost voza~a u 175. u Beogradu.

u selu Qubi`da. u rejonu Karaule „Or}u{a”. godine. motorizovanoj brigadi. Preminuo je 4. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Leskovac.\ S p o m e n -kk w i g a 1999. 2. aprila 1999. . Uspomenu na poginulog Bojana ~uva}e porodica \ordumovi}. aprila 1977. Zavr{io je Medicinski fakultet. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Bio je zaposlen u Zdravstvenom centru u Leskovcu. na podru~ju Kosova i Metohije. op{tina Prizren. maja 1999. u Smederevu. Uspomenu na poginulog Milana ~uva}e porodica \or|evi}. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. aprila iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. Poginuo je od posledica bombardovawa NATO-a. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika izvi|a~a. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. 3. u 549. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odBranislav \or|evi} je ro|en 20. u Prizrenu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1988. juna 1970. septembra 1953. 134 \OR\EVI] Bo`idara MILAN \OR\EVI] Dragoquba BRANISLAV ri{a. u Miro{evcu. Pamti}e ga k}eri Marina i Kristina i porodica \or|evi}. \OR\EVI] @ivorada RADI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Milan \or|evi} je ro|en 11. Prizren. jula 1989. u selu KoMla|i vodnik prve klase policije Radi{a \or|evi} je ro|en 20.

. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na podru~ju Kosova i Metohije. prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMali{a \or|evi} je ro|en 22. februara 1952. Gwilane. od eksplozije protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u selu Godance. bataqonu Vojne policije. u Kwa`evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kosovo Poqe. op{tina Glogovac. u selu Dobri Dub. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ivana i Sne`ana i porodica \or|evi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost telefoniste u 52. maja 1999. u rejonu sela Bubovac. op{tina Glogovac. u selu Trstenik. maja 1999. 1.135 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Na podru~ju Kosova i Metohije u~estvovao je u borbenim dejstvima u sastavu ratne jedinice Komande Vojnog okruga Pri{tina. Poginuo je 25. Poginuo je 31. januara 1968. Uspomenu na poginulog Mali{u trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika strelca u 52. jula 1979. me{ovitoj artiqerijskoj brigadi. Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 12. maja 1999. 13. op{tina Klina. Uspomenu na poginulog Milorada ~uva}e sinovi Milo{ i Marko i porodica \or|evi}. koju su postavili albanski teroristi kod sela Komorane u op{tini Pri{tina. na podru~ju Kosova i Metohije. aprila 1999. \OR\EVI] Ilije MILORAD \OR\EVI] Qubi{e MALI[A \OR\EVI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 13. u selu Stra`a.

u selu Vodice kod Prokupqa. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije i obavqao du`nost mehani~ara za vozila u 192. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog za- Vodnik policije Boban \or|evi} je ro|en 22. nai{av{i na mine albanskih terorista u se- Vojnik VJ u rezervi. u Prokupqu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije. jula 1969. . motorizovanoj brigadi. septembra 1957. Poginuo je 23.\ S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. na podru~ju Kosova i Metohije. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine u Lebanu. 136 datka. \akovica. juna 1992. jula 1977. godine. \OR\EVI] Milomira DRAGI] \OR\EVI] Milutina DRAGOQUB \OR\EVI] Miodraga BOBAN Vojnik VJ u rezervi Dragi} \or|evi} je ro|en 26. u rejonu sela Pono{evac. aprila 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. k}i Jelena i porodica \or|evi}. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u 125. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati sinovi Qubi{a i Mla|an. JUNACI OT AX BINE lu Kraqane. op{tina \akovica. Uspomenu na poginulog Dragoquba trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. maja 1999. dobrovoqac Dragoqub \or|evi} je ro|en 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 29. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. 2. in`iwerijskom puku.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1975. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 29. vojnoteritorijalnom odredu Suva Reka. na du`nosti bolni~ara u 37. . jula 1999. u selu Re~ane. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Bujub Mahale. Ra{ka. Uspomenu na Sa{ka \or|evi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. op{tina Vitina. marta 1967. 28. Uspomenu na poginulog Qubinka trajno }e ~uvati k}i Ivana. op{tina Suva Reka. 13.137 JUNACI OTAXBINE unutra{wih poslova u Uro{evcu. godine u selu Bina~. sin Ivan i porodica \or|evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Uro{evcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. obavqao je du`nost pomo}nika komandanta za pozadinu u 70. aprila 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira pe{adije. u selu Re{tane. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. avgusta 1954. u selu Borovi}e. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata Qubinko \or|evi} je ro|en 4. motorizovanoj brigadi. Rezervni kapetan VJ Mirko \or|evi} je ro|en 3. \OR\EVI] Mitra SA[KO \OR\EVI] Ratka QUBINKO \OR\EVI] Svetislava MIRKO Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sa{ko \or|evi} je ro|en 25. kao rezervni oficir. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Suva Reka. godine. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije.

u rejonu Gola ^uka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine u Kru{evcu. oklopnoj brigadi. decembra 1978. Vojnik VJ Lazar \uki} je ro|en 17. na du`nosti poslu`ioca na tenku. Kqu~. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik Vojske Jugoslavije. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju Kosova i Metohije. op{tina Srbica. u selu Le{ak. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1999. \akovica. motorizovanoj brigadi. Bio je zaposlen u IMT „Lola” u Le{ku. godine. Suva Reka. u selu Sapina. selo Dubnica. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik u 125. op{tina Vu~itrn. u selu Dowi Vrbqani. \OR\EVI] Tomislava VLADIMIR \OROVI] Aleksandra GORAN \UKI] Dragana LAZAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Vladimir \or|evi} je ro|en 27. Uspomenu na poginulog Vladimira trajno }e ~uvati porodica \or|evi}.\ S p o m e n -kk w i g a 17. na Kosovu i Metohiji. u selu Likovac. Poginuo je od posledica dejstava NATO-a. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. Poginuo je od dejstava albanskih terorista. maja 1999. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati sinovi Milan i Miodrag i porodica \or|evi}. 16. u rejonu sela Ko{are. 11. marta 1979. 138 maja 1999. Bosna i Hercegovina. 6. Odlikovan je Ordenom Goran \orovi} je ro|en 12. avgusta 1967. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}i Tijana i porodica \orovi}. op{tina Leposavi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od . u 15.

godine. jula 1978. \UKI] \ura|a NEDEQKO \UKI] Qubodraga Goran Merdare. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. te porodica \uki}. kod Aleksandrovca. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor i Stevica. u Ba~kom Jarku. 28. pe{adijskoj brigadi. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati sin Marko i porodica \uki}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. op{tina De~ani. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. u 354. Za vreme profesionalne vojne slu`be u Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdu{noj odbrani uspe{no je zavr{io te~aje- . kao vojni obveznik odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj branilaca na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. \URI] Velimira @IVOTA Vodnik prve klase policije Nedeqko \uki} je ro|en 9. S p o m e n -k w i g a k \ brane i bezbednosti prvog stepena.139 JUNACI OTAXBINE marta 1999. u rejonu sela Potpukovnik VJ @ivota \uri} je ro|en 19. aprila 1963. Kur{umlija. Vojnik VJ u rezervi Goran \uki} je ro|en 7. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru. 11. u selu Gorwa Luka. Poha|ao je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru. februara 1971. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina Temerin. Uspomenu na poginulog Lazara trajno }e ~uvati porodica \uki}. marta 1954. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Plo~a. u ]upriji. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu.

Za rezultate koje je ostvario u~e}i mlade pilote toj ~asnoj profesiji. Za iskazanu hrabrost u borbi i uspe{no komandovawe jedinicama major \uri} je odlikovan Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Republika Hrvatska. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ predvodio je tenkovsku ~etu T-55. obu~avaju}i mnoge generacije tenkista. pru`aju}i vazduhoplovnu podr{ku snagama Pri{tinskog korpusa. poznate po imenu „Tigrovi”. Poginuo je 30. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. do druge polovine maja 1992. \URI] Zorana DENIS Vojnik VJ Denis \uri} je ro|en 24. marta 1999. lova~ko-bombarderskog avijacijskog puka. avgusta 1960.\ S p o m e n -kk w i g a ve za nastavnika letewa i komandira eskadrile. u rejonu sela Glogovac. za vreme osloba|awa sela Duqe od albanskih terorista. te porodica \uri}. januara 1971. koja je na prostoru Kosova i Metohije dejstvovala u sastavu oklopnog bataqona 453. vi{e puta je pohvaqivan i nagra|ivan. U toku agresije NATO-a na SRJ bio je komandant pilota 241. u Metkovi}u. godine u Smederevu. Od septembra 1991. 98. oklopne brigade. . marta 1999. Posthumno je unapre|en u ~in potpukovnika. poginuo je 25. na putu [timqe – Prizren. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Mladen i Milan i porodica \uri}. u~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. Uspomenu na pilota elitne eskadrile na{e vojske trajno }e ~uvati sin Aleksandar i k}i Ana. JUNACI OT AX BINE 140 \URI] \ure ZORAN Potpukovnik VJ Zoran \uri} je ro|en 24. Tokom profesionalne vojne slu`be obavqao je odgovorne du`nosti. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Predvode}i svoje „Tigrove”. lova~ko-bombarderske eskadrile. smer oklopno-mehanizovanih jedinica.

maja 1999. Uspomenu na poginulog Aleksandra trajno }e ~uvati porodica \urovi}. aprila 1999. u rejonu sela Orbu{a. S p o m e n -k w i g a k E U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost vojnika bolni~ara. na podru~ju Kosova i Metohije. u rejonu sela Dowe Morine. Poginuo je 10. mo- Razvodnik VJ u rezervi Mladen Egeri} je ro|en 17.141 JUNACI OTAXBINE Obavqao je du`nost komandira voda u 5. u 549. u 125. bataqonu Vojne policije. 17. u Podgorici. prilikom izvla~ewa povre|enih drugova. \akovica. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik rezer- . februara 1978. oktobra 1972. u Prijepoqu Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. \UROVI] @ivka ALEKSANDAR \UROVI] Mihaila SLAVKO EGERI] Dragana MLADEN Vojnik VJ Poru~nik VJ Aleksandar \urovi} je ro|en 14. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda na podru~ju Republike Srpske Krajine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 6. na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Slavka trajno }e ~uvati porodica \urovi}. u borbama s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. torizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Denisa trajno }e ~uvati porodica \uri}. Slavko \urovi} je ro|en 20. na podru~ju Kosova i Metohije. maja 1974. u Kru{evcu. Za izuzetnu hrabrost ispoqenu u komandovawu jedinicom odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. Prizren. motorizovanoj brigadi.

januara 1978. marta 1961. Poginuo je u toku napada snaga NATO-a. 31. u rejonu Vojnik VJ Radoslav Erac je ro|en 22. u rejonu sela Grabnik. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika kuvara u 55. u op{tini Prizren. 30. u Sarajevu. 142 ERDEQAN Milutina SAVO Poginuo je od dejstva albanskih terorista. Klina. grani~nom bataqonu. Poginuo je od dejstva mina albanskih terorista. juna 1999. u selu Lozno. kod U{}a. ERAC Rodoquba RADOSLAV ERDOGLIJA Dragoquba NENAD Stariji vodnik prve klase VJ Savo Erdeqan je ro|en 6. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. JUNACI OT AX BINE Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Zrewaninu. op{tina Prizren. januara 1976. osmatra~ u 252. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. na podru~ju Kosova i Metohije. motorizovanoj brigadi. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 37. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u 549. Vojnik VJ u rezervi Nenad Erdoglija je ro|en 23. smer pe{adije. 5. maja 1999. oklopnoj brigadi. 2. aprila 1999. u rejonu Karaule „Vrbnica”. Unapre|en je u ~in razvodnika. . Uspomenu na poginulog Mladena trajno }e ~uvati porodica Egeri}. Uspomenu na poginulog ~uva}e k}eri Aleksandra i Dragica i porodica Erdeqan. maja 1999.E S p o m e n -kk w i g a vnog sastava. motorizovanoj brigadi. op{tina Kraqevo. u rejonu sela Planeja. Uspomenu na poginulog vojnika Radoslava ~uva}e porodica Erac. u selu Brezovik. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poMla|i vodnik policije Qubivoje @ivkovi} je ro|en 16. septembra 1969. u Ubu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. S p o m e n -k w i g a k @ tunela Dobrostan. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. k}i Danijela i porodica @ivi}. u selu Samodre`a. u rejonu sela Miru{a. 29. Mla|i vodnik policije Mom~ilo @ivi} je ro|en 18. maja 1999. marta 1999. Uspomenu na poginulog Nenada trajno }e ~uvati porodica Erdoglija. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika osmatra~a (plan{etar) u 252. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1963. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. ER^EVI] Borivoja QUBIVOJE @IVI] Du{ana MOM^ILO slova Republike Srbije 28. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Goran i Stefan. u selu Samodre`a. op{tina Vu~itrn. juna 1977. 30. godine. Uspomenu na poginulog Qubivoja trajno }e ~uvati porodica Er~evi}. op{tina Vu~itrn. oktobra 1998. op{tina Glogovac. Orahovac. oklopnoj brigadi. u selu Adrani. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. op{tina Kraqevo.143 JUNACI OTAXBINE Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. selo Bawica. @IVKOVI] Krste QUBIVOJE Vojnik VJ u rezervi Qubivoje Er~evi} je ro|en 8.

op{tina Pirot. 8. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica @ivkovi}. motorizovane brigade. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Qubivoja sa~uva}e k}i Kristina i porodica @ivkovi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u bataqonu Vojne policije za protivteroristi~ka dejstva 72. JUNACI OT AX BINE stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. u selu Pagaru{a. smer veze. 26. aprila 1999.@ S p o m e n -kk w i g a 19. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. 8. specijalne brigade na podru~ju Kosova i Metohije. juna 1997. @IVKOVI] Milovana DRAGAN @IVKOVI] Milomira MIRKO @IVKOVI] Milorada IVAN Stariji vodnik VJ Vodnik prve klase policije Dragan @ivkovi} je ro|en 29. u selu Prisjan. u Prokupqu. jula 1981. 144 Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. januara 1968. . Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Novi Pazar. Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}eri Aleksandra i Miqana i porodica @ivkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Rzale. Vodnik VJ po ugovoru Ivan @ivkovi} je ro|en 7. Bio je policajac u Policijskoj Mirko @ivkovi} je ro|en 20. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~koj ~eti 37. u selu Pavqe. marta 1999. godine. jula 1960. op{tina Srbica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. februara 1973. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Orahovac.

28. aprila 1999. Poginuo je od napada avijacije NATO-a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. avgusta 1972. u Smederevu. septembra 1992. u selu Rogovo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. izme|u Prizrena i \akovice. Radio je kao policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. Za ispoqenu hrabrost u borbi protiv albanskih terorista i snaga NATOa odlikovan je Ordenom za hrabrost. juna 1971. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Dobrodeqane. maja 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Sandra i Andrijana i porodica @ivkovi}. na podru~ju Kosova i Metohije. 12. u 52. februara 1966. u rejonu sela Zrze. 6. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. . @IVKOVI] Miroslava DRAGAN @IVKOVI] Nedeqka GORAN @IVOJINOVI] Milana DEJAN Mla|i vodnik prve klase policije Vojnik VJ u rezervi Dragan @ivkovi} je ro|en 20. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a borbenog vozila u izvi|a~koj ~eti 252. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. kod Daqevca. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost bolni~ara. sanitetskom bataqonu. oklopne brigade. Prizren. Vojnik VJ u rezervi Dejan @ivojinovi} je ro|en 8. godine. op{tina Suva Reka. u selu Pukovac. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. na podru~ju Goran @ivkovi} je ro|en 4. u Pirotu.145 JUNACI OTAXBINE Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. S p o m e n -k w i g a k @ U~estvovao je i u borbama za slobodu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj.

decembra 1956. Uspomenu na Qiqanu ~uva}e weno {estoro dece. . 146 @IKI] -KARA\OR\EVI] Milice QIQANA ZAGRA\ANIN Miroquba SLAVOQUB U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a i prvog operatera na radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe u 310. 1. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati sin Stefan. novembra 1969. u selu Prilu`je. Uspomenu na poginulog Slavoquba trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Zagra|anin. u Kragujevcu. ZDRAVKOVI] Du{ana PREDRAG Dobrovoqac VJ Qiqana @iki}-Kara|or|evi} je ro|ena 9. Mla|i vodnik VJ po ugovoru Slavoqub Zagra|anin je ro|en 11. u rejonu sela Belanica. op{tina Vu~itrn. JUNACI OT AX BINE U listu „Svet”. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a.@ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u 125. marta 1957. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. u Kragujevcu. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Predrag Zdravkovi} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 4. zapisane su wene re~i rodoqubqa: „Brani}u Srbiju i kad budem mrtva…” Poginula je prilikom obavqawa borbenog zadatka. od 26. aprila 1999. u selu [tavqe kod Sjenice. aprila 1999. Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. k}i Tijana i porodica @ivojinovi}. 2. op{tina Pe}. u rejonu sela Qubeni}. juna 1999. Bila je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije tokom agresije NATO-a na SRJ i dejstava albanskih terorista na prostoru Kosova i Metohije.

op{tina Vu~itrn. Bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije u 54. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati sin Du{an. vojnoteritorijalnom odredu. 18. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. od rana zadobijenih u sukobima s albanskim teroristima u selu Gorwi Mijali}. Vu~itrn. u selu Prilu`je. 18. u selu Prilu`je. 8. te porodica Zdravkovi}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja te godine. maja 1999. Razvodnik VJ Neboj{a Zdravkovi} je ro|en 19. u op{tini Gwilane. oko 15 sati. na prostoru Kosova i Metohije. ZDRAVKOVI] Miodraga MILOVAN ZDRAVKOVI] Radojka SLAVI[A ZDRAVKOVI] Stojana NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Milovan Zdravkovi} je ro|en 27. u selu Gorwi Mijali}. juna 1978. Miqana i Jovana. u selu Gorwi Mijali}. u selu Parlovcu. k}eri Milica.147 JUNACI OTAXBINE redu. bio je bolni~ar u 54. Preminuo je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. na podru~ju Kosova i Metohije. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a u 125. Uspomenu na poginulog Milovana trajno }e ~uvati sin Zdravko. Poginuo je u sukobima s . vojnoteritorijalnom odredu. juna 1999. vojnoteritorijalnom odSlavi{a Zdravkovi} je ro|en 15. avgusta 1965. k}eri Mirjana i Dragana i porodica Zdravkovi}. S p o m e n -k w i g a k Z U Vojsci Jugoslavije. u op{tini Vu~itrn. aprila 1961. Poginuo je u sukobima s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. maja 1999. motorizovanoj brigadi. u 54. kao vojni obveznik.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. U toku agresije NATOa na SRJ i sukoba s albanskim teroristima na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Me- . 5. 148 ZUVI] Milo{a NENAD godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. u Gorwem Qubiwu. Tokom agresije NATOa na SRJ i oru`anih dejstava albanskih terorista na Kosovu i Metohiji bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. maja iste Kapetan VJ Zaim Ibra je ro|en 1. JUNACI OT AX BINE devcu. juna 1999. godine. godine. maja 1999. u selu Qumbarda. pe{adijskoj brigadi. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. maja 1999. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. ZLATANOVI] Jelice BOJAN IBRA Ganija ZAIM Mla|i vodnik policije Nenad Zuvi} je ro|en 7. februara 1959. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Istok. u Lebanu. op{tina De~ani. Preminuo 31. 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Bojan Zlatanovi} je ro|en 10. \akovica. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati porodica Zlatanovi}. Poginuo je na zadatku.Z S p o m e n -kk w i g a albanskim teroristima za vreme agresije NATO-a na SRJ. oktobra 1998. u rejonu sela Mr~aja. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. kapetan Zaim Ibra je obavqao du`nost komandanta in`iwerijskog bataqona u 549. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. juna 1974. Mahala Mutivode. na du`nosti operatera u 175. smer in`iwerije. godine. oktobra 1975. u op{tini Prizren.

juna 1968. januara 1955. u [idu. S p o m e n -k w i g a k I motorizovanoj brigadi. . u rejonu Karaule „Ko{are”. u selu Ba~ki Breg. IVANKOVI] Mate KRUNOSLAV voqac u Vojsci Jugoslavije. u Kraqevu. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. Poginuo je prilikom Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. februara 1964. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana Zaima trajno }e ~uvati sin Damir i porodica Ibra. \akovica. na podru~ju Kosova i Metohije. 14. izvla~e}i poginulog vojnika Negi}a. Sombor. Tokom agresije NATO-a na SRJ bio je dobro- Rezervni vodnik VJ Predrag Ivanovi} je ro|en 23. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na podru~ju Kosova i Metohije. U toku agresije NATOa na SRJ obavqao je du`nost komandira ~ete u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Ivica Ivanovi} je ro|en 12. Prizren. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. maja 1999. aprila 1999. aprila 1999. u rejonu Karaule „Ko{ara”. te porodica Ivankovi}. motorizovanoj brigadi. \akovica. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Rajko i Ivan i porodica Ivanovi}. motorizovanoj brigadi. u 125. Poginuo je 29.149 JUNACI OTAXBINE odbijawa napada albanskih terorista. Uspomenu na poginulog Krunoslava trajno }e ~uvati k}eri Sindi i EndiAmida. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Re~are. IVANOVI] Ivana IVICA IVANOVI] Radoslava PREDRAG Kapetan prve klase VJ Krunoslav Ivankovi} je ro|en 10.

jula 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Klina. oklopnoj brigadi. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pri{tina. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati porodica Ivanovi}. na podru~ju Kosova i Metohije. u Beogradu. dok su trajala borbena dejstva.I S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ obavqao je du`nost komandira tenka u 252. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. marta 1999. na du`nosti voza~a u 354. pe{adijskoj brigadi. 150 IVANOVI] Stanimira VELIMIR IVANOVI] Tomislava ZORAN komandnog diviziona 52. 2. \akovica. od dejstva protivradarske rakete avijacije NATO-a u selu Qug Bunar. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. bio je u sastavu Vojnik VJ Du{an Ivan~evi} je ro|en 29. Zoran Ivanovi} je ro|en 22. u Trsteniku. Na Kosovu i Metohiji. januara 1978. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. maja 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radiofoniste . u Prokupqu. IVAN^EVI] Dragana DU[AN Desetar VJ Vojnik VJ u rezervi Velimir Ivanovi} je ro|en 19. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je u ulozi poslu`ioca na radaru. u rejonu sela Lukare. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. 31. Uspomenu na desetara Zorana sa~uva}e porodica Ivanovi}. juna 1964. u rejonu sela Grabnik. 18. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati k}i Tatjana i porodica Ivanovi}.

Uspomenu na poginulog vojnika Du{ana sa~uva}e porodica Ivan~evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. IVKOVI] @ivadina DEJAN IVKOVI] Save RADI[A IVOVI] Slobodana MILOVAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ivkovi} je ro|en 3. 9. godine. neprijateqeva protivradarska raketa neposredno je pogodila wegov radar. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1979. S p o m e n -k w i g a k I plan{etiste i operatera na radaru u 310. @itora|a. avgusta 1955. u selu Kraqane. wu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. op{tina Prizren. 16. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Ivkovi}a sa~uva}e wegova porodica. 24. Uspomenu na poginulog Radi{u ~uva}e k}i Qiqana. Zavr{io je SredVojnik VJ u rezervi Milovan Ivovi} je ro|en 3. maja 1999. u Pe}i. \akovica. in`iwerijskog puka kao radiotelegrafista. samohodnom raketnom puku. sin Dragan i porodica Ivkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Dowi Drenovac. Poru~nik policije Radi{a Ivkovi} je ro|en 7. maja 1999. u selu Tabanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.151 JUNACI OTAXBINE U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. avgusta 1973. jula 1973. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. aprila 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radio-telegrafiste. Tada je Du{an izgubio `ivot. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . Bio je na du`nosti komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. na putu Mali{evo – Orlate. op{tina [abac. op{tina Prokupqe. u selu Baj~ince.

maja 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. na du`nosti na~elnika Organa za informisawe i moral. Vrgin Most. Vozilo u kojem se nalazio potpukovnik Ivo{evi} je. te porodica Ivo{evi}. oko 15.I S p o m e n -kk w i g a je u sastavu 177. septembra 1971. vojnoteritorijalnog odreda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je kurs za rukovaoce ubojnim sredstvima u Tehni~koj sredwoj vojnoj {koli u Kru{evcu. Poginuo je 9. Uspomenu na vojnika Milovana sa~uva}e k}i Tijana i porodica Ivovi}. IVO[EVI] Pere SIMO Potpukovnik VJ Simo Ivo{evi} je ro|en 26. U~estvovao je u ratnim dejstvima na podru~ju Republike Srpske Krajine. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u.10 ~asova. Tomislav je nestao 3. op{tina De~ane. kod sela Ka~ikol. maja 1999. u selu Perna. JUNACI OT AX BINE {io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 30. u Ni{u. Preminuo je 7. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}eri Sne`ana i Ivana. avgusta 1948. pe{adijskoj bazi. nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Slavujevac i tom prilikom je Simo te{ko povre|en. kada su vozilo u kojem se nalazio projektilom iz ru~nog baca~a pogodili albanski teroristi u selu Crnobreg. pri obavqawu borbenog zadatka. motorizovane brigade. kada se vra}ao sa slu`benog puta iz Prizrena. marta 1999. novembra te godine na VMA identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. na putu Pri{tina – Leskovac. 152 IGI] Slobodana TOMISLAV Vodnik prve klase VJ po ugovoru Tomislav Igi} je ro|en je 15. Zavr- . Radio je na tim poslovima u 201. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. Dana 23. Poznato je da su kolonu motornih vozila u kojoj se Igi} nalazio napali albanski teroristi.

U Vojsci Jugoslavije osposobqen je za du`nosti protivpo`arca u Gardijskoj brigadi. aprila 1999. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. decembra 1978. \akovica. u Aran|elovcu. . Uspomenu na poginulog vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ili}. u Po`arevcu. Vojnik VJ Zoran Ili} je ro|en 3. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Mladen i porodica Ili}. Vojnik VJ Predrag Igwatovi} je ro|en 14. u rejonu Karaule „Mitar Vojinovi}”. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u Beogradu. maja 1999. maja 1999. ILI] Aleksandra DU[KO ILI] Dragana ZORAN IGWATOVI] Jugoslava PREDRAG Mla|i vodnik prve klase policije Du{ko Ili} je ro|en 24. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je predano obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. juna 1968.153 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I Uspomenu na vodnika Tomislava sa~uva}e porodica Igi}. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. op{tina Kur{umlija. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. @ivot je izgubio od protivpe{adijske mine dok je obavqao vojni~ku du`nost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 19. u selu Trebiwa. 16. jula 1977. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. op{tina Suva Reka. avgusta 1990. 20. u selu Movqane. Uspomenu na Predraga Igwatovi}a sa~uva}e wegova porodica.

20. u rejonu Karaule „Ko{are”. 15. u Kragujevcu. Pre{evo. \akovica. u Ubu. u rejonu Karaule „Ko{are”. Za ispoqeno juna{tvo odlikovan je Ordenom za hrabrost. u rejonu sela Reqeqan. aprila 1999. Poginuo je obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 30. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. \akovica. u Leskovcu. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 4. Uspomenu na hrabrog vojnika Radi{u sa~uva}e porodica Ili}. 11. maja 1999.\ S p o m e n -kk w i g a ILI] Dragi{e DEJAN ILI] @ivorada RADI[A JUNACI OT AX BINE 154 ILI] Milana RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Ili} je ro|en 29. . aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Radi{u Ili}a sa~uva}e wegova porodica. avgusta 1978. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. oktobra 1971. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na borca Dejana sa~uva}e k}i Marija i porodica Ili}. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 159. juna 1978. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. na du`nosti protivavionca raketa{a na „streli 2M”. bataqona Vojne policije. grani~nog bataqona. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. kao vojnik grani~ar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

u selu Lugav~ina. dobrovoqac Toplica Ili} je ro|en 3. op{tina Mero{in. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. novembra 1951. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kur{umliji. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e sinovi Bojan i Zoran i porodica Ili}. u borbi s albanskim teroristima. op{tina Smederevo. kao osmatra~ vazdu{nog prostora. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. sin Mario i porodica Ili}. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Ili} je ro|en 23. decembra 1962. u selu Kostadinovac. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a u Kur{umliji. Poginuo je 27. pozadinske baze.155 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B ILI] Nedeqka MILIVOJE ILI] Radi{e TOPLICA ILI] Radovana MIROSLAV Rezervni kapetan prve klase VJ Milivoje Ili} je ro|en 11. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. januara 1961. Poginuo je 24. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}eri Marija i Milena. Klina. @ivot je izgubio u selu Lu`ane. Uspomenu na borca Miroslava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. Podujevo. godine raketirala avijacija NATO-a. Vojnik VJ u rezervi. aprila 1999. na du`nosti referenta u odeqewu za operativno-nastavne poslove. u autobusu koji je 1. u selu Vla{ki Drenovac. marta 1999.

artiqerijske baterija protivvazdu{ne odbrane. maja 1999. 2. Uspomenu na Dragana sa~uva}e k}i An|ela i porodica Ili}. septembra 1971. motorizovane brigade. juna iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe vojnog voza~a. u Leskovcu. Glogovac. sin Marko i porodica Ili}. kao strelac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Preminuo je 7. . Vojnik VJ Bratislav Ili} je ro|en 4. motorizovanog bataqona 37. u rejonu sela Orlate. juna 1999. u Leskovcu. Prizren. motorizovane brigade. u Prokupqu. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Ili} je ro|en 18. u rejonu Ho~a Zagradska. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1.I S p o m e n -kk w i g a ILI] Radoja DRAGAN ILI] Radomira BRATISLAV JUNACI OT AX BINE 156 ILI] Stane SA[A Vojnik VJ u rezervi Dragan Ili} je ro|en 21. 354. te{ko je rawen pri obavqawu borbenog zadatka. avgusta 1978. Uspomenu na Bratislava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. 4. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijskog diviziona protivvazdu{ne odbrane 3. Uspomenu na rezervistu Sa{u sa~uva}e k}i Marija. decembra 1967. kao vojnik strelac. Dana 12. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549.

decembra 1959. U borbi s albanskim teroristima te{ko je rawen. 1. mehanizovane brigade. avgusta 1999. juna 1970. Suva Reka. u selu Belanica. Vojnik VJ u rezervi Sini{a Ili} je ro|en 26. 3. u rejonu Bandere. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. ILI] Cvetka SINI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Ili} je ro|en 20. op{tina Kosovska Kamenica. sin Milo{ i porodica Ili}. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e sin Milan i porodica Ili}. godine. u Uro{evcu. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. juna 1983. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na vojnika Sini{u sa~uva}e porodica Ili}. avgusta iste godine u selu Koretin. . a povredama je podlegao 7. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jugoisto~no od sela Bok{i}. u selu Dowa [ipa{nica. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Kosovska Kamenica Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu.157 JUNACI ILI] Stanoja GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I ILI] Tihomira NOVICA Zauvek }e ga pamtiti k}i Milica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. januara 1973. godine. maja 1999. godine. op{tina Klina. Oteli su ga albanski teroristi. op{tina Kosovska Kamenica. 9. a wegovo telo je prona|eno 2. Potporu~nik policije Novica Ili} je ro|en 9. u Kosovskoj Kamenici. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu.

u Grdelici. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 542. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Zvezdan Jaji} je ro|en 25. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Leskovac. novembra 1967. marta 1962. Poginuo je 17. kao vojnik strelac. u selu Pecka. 31. dobrovoqac Miloje Jakovqevi} je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. motorizovane brigade kao voza~ motornog vozila. Uspomenu na borca Miloja sa~uva}e sinovi Dejan i Darko i porodica Jakovqevi}. u selu Skukovo. op{tina Ose~ina. te porodica Ili}. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. Novi Pazar.I S p o m e n -kk w i g a ILI] ^edomira @IVOJIN JAJI] Milana ZVEZDAN JUNACI OT AX BINE 158 JAKOVQEVI] Borivoja MILOJE Vojnik VJ u rezervi @ivojin Ili} je ro|en 30. u Novom Pazaru. maja 1999. u rejonu sela Planeja. oktobra 1955. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. Uspomenu na Zvezdana zauvek }e nositi u srcu porodica Jaji}. . Prizren. maja 1999. u borbi s albanskim teroristima. mehanizovane brigade. 31. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na vojnika @ivojina sa~uva}e k}eri Duwa i Jovana. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti u 168.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1978. u rejonu sela Planeja. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Pri{tina. Poginuo je u borbi protiv albanskih teroristi. u Prokupqu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. godine. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 11. januara 1974. juna 1999. Prizren. septembra 1998. Uspomenu na vojnika Dejana sa~uva}e porodica Jani}evi}. Vojnik VJ Dejan Jani}evi} je ro|en 5. Uspomenu na Qubi{u sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Jani}ijevi}. motorizovane brigade. u rejonu sela Lukare. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Klina. marta 1970. u ulozi vojnog policajca. u Prizrenu. pe{adijske brigade. 18. Zavr{io je sredwu {kolu. kao strelac.159 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JANI] Jovana ALEKSANDAR JANI]EVI] Aleksandra DEJAN JANI]IJEVI] Slavimira QUBI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Jani} je ro|en 10. Vojnik VJ u rezervi Qubi{a Jani}ijevi} je ro|en 30. u selu Dobre Vode. Uspomenu na wega zauvek }e ~uvati porodica. . maja 1999. maja 1999. u selu Kijevo. op{tina Klina. 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354.

op{tina \akovica. Poginuo je 23.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Milovana SR\AN JANKOVI] Radojke DRAGAN JUNACI OT AX BINE 160 JANKOVI] Stanimira GAVRILO Vojnik VJ Sr|an Jankovi} je ro|en 18. Lebane. Kru{evac. kao voza~. Vojnik VJ u rezervi Gavrilo Jankovi} je ro|en 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Sr|ana sa~uva}e porodica Jankovi}. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Dragan Jankovi} je ro|en 8. Istok. za vreme obavqawa borbenog zadatka. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Vladan i porodica Jankovi}. kada su motorno vozilo u kojem se nalazio napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. maja 1999. maja 1999. Uspomenu na vojnika Gavrila sa~uva}e sinovi Marko i Aleksandar. u Vrawu. u selu Ribare. kao vojnik voza~. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. 29. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. u rejonu sela Ku{lin. pe{adijske brigade. septembra 1963. u selu Sli{ane. godine. 5. decembra 1971. januara 1978. u rejonu Prizrena. motorizovane brigade. . te porodica Jankovi}.

JASNI] Stanimira RADOJICA Vojnik VJ u rezervi. marta 1961. na du`nosti komandira voda. maja 1968. smrtno je pogo|en iz Mla|i vodnik VJ u rezervi Radojica Jasni} je ro|en 25. u Boqevcu. Rezervni kapetan VJ Dragan Jasni} je ro|en 5. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je u 230. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. na du`nosti komandira odeqewa. u Ni{u. marta 1999. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. motorizovane brigade. marta 1957. te porodica Jasni}. motorizovanog bataqona 37. S p o m e n -k w i g a k J JANKOVI] Tomislava DRAGOSLAV JASNI] Miodraga DRAGAN hica albanskog teroriste. op{tina Leposavi}. Ra{ka. aprila 1999. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}i Mirjana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. neposredno iznad jedinice u kojoj se nalazio. 12.161 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na borca Dragoslava sa~uva}e k}eri Jana i Ninoslava i porodica Jankovi}. prilikom eksplozije projektila u vazduhu. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela Trstenik. smer pe{adije. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za rad na osmatra~kom radaru u raketnoj bateriji protivvazdu{ne odbrane „KUB-M”. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 58. dobrovoqac Dragoslav Jankovi} je ro|en 20. Poginuo je 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu ]amurlija kod Ni{a. lake pe{adijske brigade. u Le{ku. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in mla|eg vodnika. sinovi Milan i Miroslav. .

\akovica. od dejstva protiv- . 11. godine. 3. kao dobrovoqac strelac. februara 1976. godine u selu Bajgora. decembra 1974. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Suva Reka – Re{tane. juna 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Milana Jevtovi}a sa~uva}e wegova porodica. mehanizovane brigade. maja 1999. motorizovane brigade. Kosovska Mitrovica. 11. Poginuo je 21. kao vojnik strelac. u Beogradu.J S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 162 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kola{inu. aprila 1978. JUNACI OT AX BINE tenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu Timo~ina. Uspomenu na Radojicu Jasni}a sa~uva}e wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. maja 1999. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. maja 1999. u rejonu Karaule „Ko{are”. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. dobrovoqac Bojan Jevti} je ro|en 2. Vojnik VJ u rezervi. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Suva Reka. Uspomenu na Bojana Jevti}a sa~uva}e k}i Marijana i porodica Jevti}. u Gorwem Milanovcu. op{tina Suva Reka. JEVTOVI] Radojka MILAN JEVTI] Velimira BOJAN JELI] Laki}a MILORAD Vojnik VJ Milan Jevtovi} je ro|en 5. Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Jeli} je ro|en 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena.

maja 1999. Uspomenu na Vladicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. Pri{tina. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 115. Poginuo je u motornom vozilu. juna 1999. u ~ijem stroju je uspe{no polo`io i sve ispite iz vojni~kih vrlina i patriotizma. novembra 1978. Francuska. Vojnik VJ Ilija Jeli~i} je ro|en 15. JEREMI] Miladina IVICA JEREMI] Milutina VLADICA JELI^I] Nikole ILIJA Vojnik VJ u rezervi Ivica Jeremi} je ro|en 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela ]irez. u Strazburu. u Novom Sadu. Uspomenu na vojnika Iliju Jeli~i}a ~uva}e wegova porodica. pe{adijske brigade. Vojnik VJ u rezervi Vladica Jeremi} je ro|en 12. koje su 23. Poginuo je od protivtenkovske mine. na Vrawevcu. Vojni rok slu`io je u 549. na du`nosti vojnika voza~a. Uspomenu na poginulog vojnika Ivicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. 13. maja 1976. op{tina Glogovac. motorizovanoj brigadi. 3. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. u Pri{tini. Istok. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. maja 1965.163 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J Uspomenu na wega ~uva}e sin @arko i porodica Jeli}. napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. u ulozi telefoniste. . gde je zavr{io sredwu {kolu. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina.

op{tina Lipqan. u rejonu sela Ko{are. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. op{tina Golubac. aprila 1999. u Gaxinom Hanu. oklopne brigade. januara 1978. 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao vojnik strelac. u Pri{tini. januara 1969. 12. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. vojnik strelac. Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 2. Uspomenu na poginulog vojnika Stanoja Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 20. kao vojnik strelac. . Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. januara 1978. u selu Dobra. motorizovane brigade kao. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. \akovica. De~ani. Vojnik VJ Stanoje Jovanovi} je ro|en 23. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e wegovo troje dece i porodica Jovanovi}.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Borivoja DRAGAN JOVANOVI] Branislava BOJAN JUNACI OT AX BINE 164 JOVANOVI] Dragi{e STANOJE Vojnik VJ u rezervi Dragan Jovanovi} je ro|en 1. u selu Gorwa Gu{terica. u rejonu Ko{ara. aprila 1999. maja 1999.

maja 1999. aprila 1974. Vojnik VJ Milovan Jovanovi} je ro|en 7. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Leskovcu. Mla|i vodnik policije Slavi{a Jovanovi} je ro|en 29. op{tina [trpce. godine. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na poginulog vojnika Milovana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. februara 1999. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Prizren. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 29. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. 27. 9. u rejonu sela Pirane. septembra 1977. na du`nosti voza~a motornog vozila i poslu`ioca na minobaca~u 120 mm.165 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Zorana BOJAN JOVANOVI] Jovice SLAVI[A JOVANOVI] Milivoja MILOVAN Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 9. marta 1999. u selu Brod. u [trpcu. motorizovane brigade na du`nosti poslu`ioca u tenku T-55. motorizovane brigade. Bio je policajac u Policijskoj stanici [trpce. Uspomenu na poginulog Slavi{u ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ni{u. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Dowa Morina. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. oktobra 1979. .

Uspomenu na poginulog vojnika Radeta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Kosovskoj Mitrovici. u selu Trnava. Novi Pazar. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u ulozi strelca. januara 1979. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 55. u selu Planeja. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti komandira voda. Vojnik VJ Dejan Jovanovi} je ro|en 5. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. 17. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. juna 1999. u rejonu Kamena Glava. 5. Poginuo je u motornom vozilu koje je nai{lo na protivtenkovsku minu. grani~nog bataqona. juna 1967. Uspomenu na Mileta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. u rejonu Bawica. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. selo Kuki} Mahala. motorizovane brigade. Rezervni potporu~nik VJ Mileta Jovanovi} je ro|en 22. Prizren. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu me{ovitog protivoklopnog artiqerijskog diviziona 37. 24. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Miroslava RADE JOVANOVI] Miroslava DEJAN JUNACI OT AX BINE 166 JOVANOVI] Rajka MILETA Vojnik VJ Rade Jovanovi} je ro|en 28. smer artiqerije. mehanizovane brigade. juna 1979. u Boru.

oktobra 1967. Srbica. Uspomenu na lik Sr|ana Jovi}a ~uva}e wegovi sinovi Aleksandar i Lazar i porodica Jovi}. Uspomenu na poginulog @ivorada ~uva}e sin Nikola. u selu Plo~e. Poginuo je na borbenom zadatku. u selu Paquvi. Uspomenu na wega ~uva}e wegovi sin Milan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 202. sa ratnim rasporedom u 7. prevoze}i materijalna sredstva. godine. op{tina Podujevo. . u selu Kowu{evac. avgusta 1963. borio se protiv albanskih terorista i agresora za odbranu slobode otaxbine. k}i Andrijana i porodica Jovanovi}. gde je bio na du`nosti voza~a. k}i Marija i porodica Jovan~evi}. u rejonu sela Kon~uq kod Bujanovca. oktobra 1984. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 8. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. op{tina Ub.167 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Srboquba @IVORAD JOVAN^EVI] Milana DRAGO[ JOVI] Aleksandra SR\AN Vodnik policije @ivorad Jovanovi} je ro|en 5. juna 1999. 28. Poginuo je na zadatku 22. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Jovi} je ro|en 10. na du`nosti strelca. u Leskovcu. op{tina Aleksandrovac. maja 1999. Kao vojni obveznik. marta 1966. u rejonu sela Gorwe Prekaze. pe{adijskoj brigadi. aprila 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. pozadinske baze. Vojnik VJ u rezervi Drago{ Jovan~evi} je ro|en 30.

godine. Ubili su ga pripadnici KFOR-a. Uspomenu na palog artiqerca ~uva}e porodica Jov~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Dejana Jovovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. marta 1963. u mestu Lebane. godine. Kao grafi~ki radnik sa sredwom stru~nom spremom radio je u rodnom gradu. 1. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. juna 1971. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Pripadnik rezervnog sastava policije Veselin Jovovi} je ro|en 8. kada je avijacija NATO-a bombardovala \akovicu. u preduze}u „Polet”. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. u rejonu Karaule „Goro`up”. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. juna 1999. Prizren. u Pri{tini.J S p o m e n -kk w i g a JOVOVI] Milomira DEJAN JOVOVI] Radivoja VESELIN JUNACI OT AX BINE 168 JOV^I] Vuka{ina NOVICA Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Jovovi} je ro|en 25. juna 1999. u Nik{i}u. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Klini. juna 1995. Na poziv za odbranu otaxbine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. januara 1966. . vojni obveznik Novica Jov~i} spremno se odazvao i kao artiqerac borio u sastavu 549. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Poginuo je 28. marta 1999. 13. Vojnik VJ u rezervi Novica Jov~i} je ro|en 21.

marta 1968. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stevan i Strahiwa i porodica Jokanovi}. Kao dobrovoqac pristupio je borbenom stroju 125. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Milan Joki} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . juna 1995. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Joki}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kraqevu. u selu Kraqani. marta 1976.169 JUNACI JOJI] Dragog GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOKANOVI] Jovana BO@O JOKI] Batri}a MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Goran Joji} je ro|en 7. aprila 1999. U~estvovao je u odbrani slobode i nezavisnosti Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Vojnik VJ u rezervi. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. maja 1999. 16. aprila 1999. 17. u rejonu Maje Glave. op{tina Vu~itrn. u Novom Sadu. novembra 1953. motorizovane brigade i hrabro se borio obavqaju}i du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja. Ko{are. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. na putu Pantina – Vu~itrn. 15. u De~anima. februara 1980. dobrovoqac Milan Joki} je ro|en 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Vodnik prve klase policije Bo`o Jokanovi} je ro|en 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. \akovica. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. godine. u selu Pantina. op{tina Vu~itrn. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

kada je poginuo. Vojni rok je slu`io u Komandi Pri{tinskog korpusa. Uspomenu na neustra{ivog borca ~uva}e porodica Jorgovan. bataqona vojne policije. Vojnik Sa{a Jorgovan odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. . marta 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. maja 1999. oktobra 1956. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Joksi}. 30. kod sela Pono{evac.J S p o m e n -kk w i g a JOKSI] Milivoja VLADIMIR JORGIN Radovana RADOVAN JUNACI OT AX BINE 170 JORGOVAN Mite SA[A Vojnik VJ Vladimir Joksi} je ro|en 17. februara 1978. vojnik voza~ Vladimir Joksi} je. op{tina \akovica. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Monika i Marina i porodica Jorgin. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. na putu izme|u Pri{tine i Prizrena. 26. upao u zasedu albanskih terorista. decembra 1979. u Plandi{tu kod Vr{ca. Poginuo je usled dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. Vojnik VJ Sa{a Jorgovan je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Obavqaju}i borbeni zadatak. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. aprila 1999. u sastavu 52. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Be~ej. na du`nosti voza~a motornog vozila. novembra 1979. 14. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Beogradu. na du`nosti vojnika ni{anxije na oklopnom transporteru. na prevoju Volujak. godine u Novom Milo{evu. Vodnik prve klase policije Radovan Jorgin je ro|en 30. op{tina \akovica.

Kao dobrovoqac strelac stigao je na Kosovo i Metohiju u stroj 125. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. dobrovoqac Nikola Josi} je ro|en 14. Dobrovoqac Milosav Jo{ovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Zemunu. Odlu~no odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. u selu Gledi}. godine. \akovica. Kao dobrovoqac stupio je u 125. Ko{are. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. aprila 1999. dobrovoqac Milosav Jo{ovi} je ro|en 26. jula 1960. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1956. u Kostolcu. Prizren. op{tina Kraqevo. Vojnik VJ u rezervi. u rejonu Karaule „Ko{are”. poginuo je 16. . poginuo je 4. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar. slu`io u 55. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. u rejonu Karaule „Goro`up”. Uspomenu na dobrovoqca Nikolu Josi}a ~uva}e wegove k}eri Nikolina i Jelena. te porodica Josi}. maja 1999. Vojnik VJ Rade Joti} je ro|en 3. te porodica Jo{ovi}. grani~nom bataqonu na Karauli „Goro`up”. Odlu~no brane}i otaxbinu od albanskih terorista. na du`nost strelca.171 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B JOSI] Dragutina NIKOLA JOTI] Jovana RADE JO[OVI] Radovana MILOSAV Vojnik VJ u rezervi. 27. motorizovane brigade. aprila 1978. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Joti}. Vojni rok je od septembra 1998. maja 1999. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu elektrotehni~ku {kolu.

oklopne brigade. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kasemovi}. u Kraqevu. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. stao je u stroj 252. aprila 1999. na du`nosti in`iwerca pionira. Kao vojni obveznik. Klina. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji.K S p o m e n -kk w i g a KALAJXI] Sretena DU[AN KARXOVI] Vladana SA[A JUNACI OT AX BINE 172 Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Karxovi}. marta 1976. . u rejonu razme{taja svoje jedinice u selu Grabnik. u rejonu sela Mali{evo. u ^a~ku. kada su albanski teroristi iz zasede napali vozilo u kojem se i on nalazio. 15. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Karxovi} je ro|en 18. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ Bersim Kasemovi} je ro|en 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Bersim Kasemovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kalajxi}. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. decembra 1971. u Pri{tini. na du`nost voza~a tenka. u Smederevskoj Palanci. u sastavu 15. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. Kao vojni obveznik borio se u sastavu in`iwerijskog bataqona 252. aprila 1999. na poziv otaxbine. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. 2. KASEMOVI] Kasema BERSIM Vojnik VJ u rezervi Du{an Kalajxi} je ro|en 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 12. juna 1978.

septembra 1963. u sastavu 125. te porodica Kati}. motorizovane brigade. 4. dobrovoqac Miomir Kati} je ro|en 25. motorizovanu brigadu. Glogovac. i na Kosovu i Metohiji. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a na borbeni polo`aj wegove jedinice. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbe- KENI] Koste MILAN Desetar VJ u rezervi Milan Keni} je ro|en 5. jula 1958. Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kevi}. Glogovac. Mirko Kevi} se sam javio da brani otaxbinu i kao dobrovoqac stupio u oklopni bataqon 37. Iako invalid. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vi{e od 17 meseci borio se u stroju branilaca Republike Srpske Krajine. maja 1999. Kao dobrovoqac strelac stao je u stroj branilaca slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. na du`nost poslu`ioca mitraqeza. Od novembra 1992. Zavr{io je sredwu {kolu. januara 1974. Dobrovoqac Mirko Kevi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k K KEVI] Veroquba MIRKO nog zadatka. motorizovane . Tom prilikom ugasio se `ivot borca i rodoquba iz Vaqeva. Uspomenu na wegov lik Vojnik VJ u rezervi. u 37.173 JUNACI KATI] Radoice MIOMIR OTAXBINE ~uva}e sin Dragan. u rejonu sela Orlate. u Vaqevu. dobrovoqac Mirko Kevi} je ro|en 23. izme|u ostalog i u borbama za Vukovar. k}eri Marina i Sla|ana. hrabro se borio za odbranu Republike Srpske Krajine. U tim borbama je rawen i progla{en za invalida rata. vozilo kojim se prevozio Mirko Kevi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Likovac. u Kosovskoj Mitrovici. 6. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. juna 1999. u Zemunu.

motorizovane brigade. Poginuo je. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. januara 1979. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu Savinih Voda kraj Pe}i. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. 3. Zavr{io je sredwu {kolu. KISIN Nikole ALEKSANDAR Vojnik VJ Slavi{a Kepi} je ro|en 18. juna 1970. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju sela Brestovac. od dejstva avijacije NATO-a. godine. Uspomenu na mladog saobra}ajnog policajca Vojske Jugoslavije ~uva}e porodica Kepi}. 26. u Bugojnu. JUNACI OT AX BINE du`nost saobra}ajnog policajca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. dobrovoqac Aleksandar Kisin je ro|en 10. u jedinicu Vojne policije 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1972. jula 1993. u Vr{cu. gde je obavqao Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Kirhner je ro|en 15. Uspomenu na desetara Milana ~uva}e porodica Keni}. 11. u rejonu Stani Batu{es.K S p o m e n -kk w i g a brigade. op{tina Orahovac. De~ani. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vr{ac. Nakon zavr{et- . kao desetar. 174 KEPI] Mla|ana SLAVI[A KIRHNER Radivoja @EQKO Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. marta 1999. obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Zrewaninu.

ali je izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji preseklo wegove snove. upisao je Ma{inski fakultet u Bawaluci. motorizovane brigade. marta 1978. Kosovo Poqe. dobrovoqno se javio u 549. stupio je u Vojsku Jugoslavije. 20. godine staje u stroj Vojske Republike Srpske i u wemu ostaje sve do septembra 1995. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Bujanovcu. Vojnik VJ Dragan Kitanovi} je ro|en 17. u martu 1998. od dejstva protivtenkovske mine. op{tina Srbica. Posle zavr{etka sredwe {kole. godine. aprila 1999. godine i osposobio se za poslu`ioca tenka T-55. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Trnavce. motorizovanoj brigadi. u rejonu Karaule „Ko{are”. motorizovanu brigadu. KISI] Petra MILOVAN Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kisi}. marta 1999. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kitanovi}. \akovica. . Kao prekaqeni ratnik. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 125. KITANOVI] Slavoquba DRAGAN Vojnik VJ Milovan Kisi} je ro|en 20. u 243. U septembru 1992. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na dobrovoqca i rodoquba ~uva}e porodica Kisin. godine. marta 1999. u kojoj se osposobio za poslu`ioca na haubici 122 mm. Kitanovi} je tom prilikom smrtno rawen. u selu Gorwe Dobrevo. juna 1978. bombardovali kasarne u Uro{evcu. Poginuo je 31.175 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K ka sredwe {kole u rodnom gradu. koja je dejstvovala na Kosovu i Metohiji. Avioni NATO-a su 25.

Zavr{io je U~iteqski fakultet. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . Vojnik VJ Vladimir Ki{ je ro|en 30.K S p o m e n -kk w i g a KI[ Janka VLADIMIR KNE@EVI] Petra SA[A JUNACI OT AX BINE 176 zivnih sredstava iz svoje jedinice. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu u Kraqevu. u \akovici. padobranske brigade u~estvovao je u odbrani aerodroma Cerkqe i Biha} i u borbama za Vukovar. septembra 1978. Uspomenu na lik mladog veziste ~uva}e porodica Ki{. juna 1960. juna 1999. motorizovane brigade. 31. 1. Uspomenu na lik Sa{e Kne`evi}a ~uva}e sin Vawa. op{tina Prizren. u Jagodini. godine stupio u Vojsku Jugoslavije. vazduhoplovne baze. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. vozilo kojim je upravqao bilo je u neposrednoj blizini mosta Brvenik na Ibru. u Vrbasu. Na jednom od zadataka raseqavawa minsko-eksplo- KOVA^ Qube RADOJICA Major policije Radojica Kova~ je ro|en 14. maja 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u rejonu sela Posli{te. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao stariji vodnik po ugovoru obavqao je du`nost rukovaoca u 285. na koji su piloti NATO-a ispalili {est projektila. Stariji vodnik VJ po ugovoru Sa{a Kne`evi} je ro|en 10. U toku odbrane od agresije NATO-a stariji vodnik Sa{a Kne`evi} obavqao je izuzetno odgovorne du`nosti u okviru 285. k}i Sara i porodica Kne`evi}. oktobra 1968. Kao vojnik 63. u kojoj se osposobio za du`nost radio-telegrafiste u artiqeriji. Tom prilikom je nastradao i stariji vodnik po ugovoru Sa{a Kne`evi}. vazduhoplovnoj bazi. Zavr{io je sredwu {kolu za metalostrugara i u junu 1998.

oktobra 1993. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na hrabrog protivavionca ~uva}e wegov sin Milo{ i porodica Kova~evi}. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. Ra{ka. u Smederevu. KOVA^EVI] Antonija MOMIR KOVA^EVI] Radoslava DRAGAN se u sastavu artiqerijskog raketnog diviziona protivavionske odbrane 37. motorizovane brigade. u selu Beoci. Stasao je u izuzetnog poslu`ioca na topu 20/3 mm. u Pri{tini. op{tina Srbica. maja 1999. oktobra 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. S p o m e n -k w i g a k K slova Republike Srbije 1981. Dragan Kova~evi} je ro|en 18. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. na putu Suvo Grlo – Zubin Potok. KOMARICA Budimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik prve klase policije Momir Kova~evi} je ro|en 7. tako {to je vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Domanek. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio Vodnik prve klase VJ po ugovoru Dragan Komarica je ro|en 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. septembra 1999. 1. godine.177 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati k}i Nata{a i porodica Kova~. u selu Bawe. Poginuo je 29. marta 1968. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Poginuo je 28. maja 1962. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. .

11. maja 1999. u rejonu sela Duqe. Vodnik prve klase Komarica je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. Suva Reka. 13. U 243. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Konakovi}. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Konakovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. u Kladovu. u rejonu Karaule „Ko{are”. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Kao vodnik prve klase po ugovoru obavqao je du`nost komandira odeqewa u sastavu 5. JUNACI OT AX BINE 178 KONAKOVI] Petra PREDRAG KORMAWO[ Lasla RUDOLF Vojnik VJ Predrag Konakovi} je ro|en 25. aprila 1999. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. osposobiv{i se za du`nost vojnika telefoniste. decembra 1979. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. me{ovite artiqerijske brigade. aprila 1999. Na toj du`nosti branio je otaxbinu u brojnim akcijama na Kosovu i Metohiji. godine. godine. 22. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. aprila 1978. bataqona Vojne policije. Vojnik Kormawo{ je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. op{tina Klina. u Zrewaninu. u rejonu sela Bubovac. Uspomenu na plemeniti lik Dragana Komarice ~uva}e wegov sin Budimir i porodica.K S p o m e n -kk w i g a U~estvovao je u ratu za odbranu Republike Srpske 1993. Vojnik VJ Rudolf Kormawo{ je ro|en 20. mehanizovanoj brigadi obavqao je du`nost vojnika kuvara.

Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. aprila 1962. marta 1978. aprila 1999. maja 1999. avgusta 1973. u rejonu Karaule „Ko{are”. poginuo kada je avijacija NATO-a raketirala autobus u rejonu sela Lu`ane kod Podujeva. op{tina Suva Reka. 1. smrtno pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste. u selu Podina. aprila 1999.179 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K KOSTI] @ivorada BOJAN KOSTI] Jovana TOMISLAV Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. mehanizovane brigade. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 202. osposobiv{i se za du`nost vojnika kuvara. Desetar Tomislav Kosti} je poginuo 20. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Uspomenu na wegov lik ~uva}e sin Ivan i porodica Kosti}. kao desetar po ugovoru. U toj specijalnosti su potpuno izra`ene sve wegove vojni~ke i qudske vrline u odbrani Kosova i Metohije. Desetar VJ po ugovoru Tomislav Kosti} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Bojan Kosti} je ro|en 23. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. 22. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a diverzanta u 72 specijalnoj brigadi. Vojnik u rezervi Bojan Kosti} je. obavqaju}i du`nost pekara u okviru intendantskog bataqona. u Petrovcu na Mlavi. u Beogradu. u rejonu sela Duqe. KOSTI] Svetislava BOJAN Vojnik VJ Bojan Kosti} je ro|en 19. @itora|a. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske. pozadinske baze na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Kosti}. \akovica.

u Leskovcu. od dejstva protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Grdice. Stradao je 29. u rejonu Ho~a Zagradska kraj Prizrena. 180 ne i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 20. januara 1960. Kosovska Mitrovica. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. aprila te godine od zadobijenih rana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. KOCI] Jovana GORAN KO^I] Andrije NEBOJ[A KO[ANIN Blagoja MILIVOJE Vojnik VJ u rezervi Goran Koci} je ro|en 22. u Kosovskoj Mitrovici. Neboj{a Ko~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- Vojnik VJ u rezervi Milivoje Ko{anin je ro|en 2. marta 1971. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Kosti}. aprila 1999. na du`nosti vojnika strelca. u rejonu naseqa Tamnik. 16. na du`nosti vojnika strelca. u selu Rado{i}e. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na lik Gorana Koci}a ~uva}e sinovi Nemawa i Jovan i porodica Koci}. Milivoje Ko{anin je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . motorizovane brigade. op{tina Ra{ka. motorizovane brigade. oktobra 1965. lake pe{adijske brigade. maja 1999.K S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik borio se za odbranu Kosova i Metohije u sastavu 58. Glogovac. na du`nosti vojnika strelca. Uspomenu na wega ~uva}e sin Andreja i porodica Ko~i}. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ko~i} je ro|en 24. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 549. Te{ko je rawen u borbi protiv albanskih terorista. Preminuo je 24. gde je zavr{io Sredwu ma{insku {kolu.

\akovica. U Komandi bataqona obavqao je du`nost referenta za informisawe i moral. kada je stradao usled dejstva projektila NATO-a. KO[ANIN Du{ana SR\AN Vojnik Ko{anin se 18. Ko{are.181 JUNACI OTAXBINE snosti otaxbine na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1969. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. na du`nosti vojnika voza~a. KO[ANIN @ivoina NENAD KO[ANIN Janka DEJAN Kapetan prve klase VJ Sr|an Ko{anin je ro|en 4. . Ra{ka. Kapetan Ko{anin je pripadao 5. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}i Sr|ana i porodica Ko{anin. u selu Kaznovi}e. 19. nalazio u rejonu sela Be~i}. oktobra 1975. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na lik strelca iz Ra{ke ~uva}e wegovi sin Aleksandar. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske tokom 1992. u U{}u. februara 1968. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. i 1993. Uspomenu na Nenada Ko{anina ~uva}e sinovi Nikola i Marko i porodica Ko{anin. aprila 1999. motorizovane brigade. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. godine. k}i Kristina i porodica Ko{anin. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Srbica. u Kosovskoj Mitrovici. godine. bataqonu Vojne policije i borio se za odbranu slobode i nezavi- Vojnik VJ u rezervi Nenad Ko{anin je ro|en 1. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Ko{anin je ro|en 25. Kao vojni obveznik u odbrani slobode otaxbine borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. S p o m e n -k w i g a k K ne i bezbednosti prvog stepena.

KRASI] Petra SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi Sre}ko Ko{anin je ro|en 2. 182 KO[ANIN Slobodana SRE]KO KO[ARAC Petka NEVEN cajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u selu Budakovo. u selu Strovce. Tom prilikom je vojnik Ko{anin poginuo. na du`nosti mehani~ara za naoru`awe. u Prokupqu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Nevena trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Ko{arac. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. i osposobqen je za du`nost izvi|a~a. u Ra{koj. februara 1969. Uspomenu na Sre}ka Ko{anina ~uva}e porodica. novembra 1978. juna 1999. JUNACI OT AX BINE albanski teroristi. . borio se u sastavu oklopnog bataqona 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. motorizovane brigade. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. koju su postavili Vodnik policije Neven Ko{arac je ro|en 28. motorno vozilo kojim se prevozio Sre}ko Ko{anin nai{lo je na protivtenkovsku minu u rejonu sela Likovac. u Po`egi. aprila 1999. Glogovac. Bio je poli- Vojnik VJ Slobodan Krasi} je ro|en 7. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce.K S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 5. op{tina Vu~itrn. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Uspomenu na Dejana Ko{anina ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. maja 1975. op{tina Suva Reka. 10. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. 6.

Uspomenu na lik vojnika Slobodana Krasi}a ~uva}e wegova porodica. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Predrag. 20. na du`nosti manipulanta pogonskog goriva u pozadinskom bataqonu. u rejonu razme{taja svoje jedinice u Beogradu. godine. aprila 1999. Branimir Krwaji} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1952. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. motorizovane brigade. u In|iji. Poginuo je u borbi s al- . 15. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. KRI^KOVI] Mihajla DRAGAN KRWAJI] Jove BRANIMIR KRSTI] Borisava SLAVOQUB Vojnik VJ Vodnik policije Dragan Kri~kovi} je ro|en 13. januara 1979. u rejonu Karaule „Liken”. maja 1999. op{tina Ni{. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine godine. u selu Papra}ani. juna 1964. 3. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je policajac Prve policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. u selu Gorwi Matejevac.183 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na lik mladog gardiste ~uva}e porodica Krwaji}. S p o m e n -k w i g a k K Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. jula 1984. maja 1999. k}i Dragana i porodica Kri~kovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. januara 1973. Vodnik prve klase policije Slavoqub Krsti} je ro|en 4. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. godine u Novom Sadu. Branimir Krwaji} je ro|en 3. op{tina De~ani.

u rejonu sela Dobro- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Krsti} je ro|en 24. gde je zavr{io Sredwu mlekarsku {kolu. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Bato~ina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Zo}i{te. vojnik Miroslav Krsti} je. maja 1999. obavqaju}i vojni~ki zadatak. Vojnik VJ Bojan Krsti} je ro|en 1. Bio je na slu`bi u 78. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Krsti}. 9. juna 1999. Uspomenu na lik poginulog desetara ~uva}e sin Trifun. dao svoj `ivot. Kao vojni obveznik za odbranu slobode otaxbine borio se u sastavu 101. Uspomenu na poginulog Slavoquba ~uva}e sinovi Sa{a i Sini{a i porodica Krsti}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. godine. u selu Opteru{a. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina Orahovac. u Pirotu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kragujevcu.K S p o m e n -kk w i g a banskim teroristima. u selu ^ukarka. KRSTI] Branislava MIROSLAV KRSTI] Miroslava GORAN KRSTI] Velimira BOJAN Desetar VJ u rezervi Miroslav Krsti} je ro|en 18. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Odsudno brane}i borbeni polo`aj svoje jedinice od napada albanskih terorista. te porodica Krsti}. k}eri Nena i Milena. Pre{evo. 7. Vojnik Bojan Krsti} je . vojnoteritorijalnog odreda. aprila 1999. 24. 184 poginuo 15. op{tina Orahovac. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. avgusta 1968. JUNACI OT AX BINE deqane. godine. Orahovac. marta 1970. motorizovanoj brigadi. oktobra 1977. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Novi Sad. oktobra 1977. u selu Mali{evo. marta 1970. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplov- Vojnik VJ Nenad Krsti} je ro|en 4. godine. jula 1989. u okolini sela ^enej. ujedno operater ni{anskog radara.185 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Stariji vodnik VJ Sa{a Krsti} je ro|en 18. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Jovan. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. te komandira komandnog voda u raketnoj bateriji. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. u Pirotu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. juna 1999. 28. U Vojsci Jugoslavije stekao je ~in starijeg vodnika. u rejonu sela Lipovica. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. KRSTI] Tomislava NENAD Mla|i vodnik prve klase policije @arko Krsti} je ro|en 31. Poginuo je od neprijateqevog projektila koji je pogodio radar na kojem je on radio. te porodica Krsti}. Uspomenu na starijeg vodnika sa~uva}e sin Davor. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 2. S p o m e n -k w i g a k K aprila 1999. oktobra 1968. marta 1999. op{tina Lipqan. a bio je na du`nosti komandira odeqewa radarske stanice za osmatrawe i navo|ewe. op{tina Glogovac. k}i Aleksandra i porodica Krsti}. u Para}inu. u Leskovcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Meto- . KRSTI] Petra @ARKO KRSTI] Svetozara SA[A stva i protivvazdu{ne odbrane.

. na putu Pri{tina – Medve|a. u ^a~ku. februara 1974. in`iwerijskog puka. u ^a~ku. \akovica. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na vojnika Nenada sa~uva}e k}i Kristina i porodica Krsti}. maja 1999. kao in`iwerac pionir. Dragan Kuzmanovi} je ro|en 11. decembra 1978. u rejonu sela Belanice. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. maja 1999. juna 1999. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na Slobodana Krxi}a sa~uva}e wegova porodica. 186 Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na du`nosti vojnika voza~a motornog vozila. u Kur{umliji. aprila 1999. januara 1961.K S p o m e n -kk w i g a hiji bio je u sastavu 52. \akovica. grani~nog bataqona. Poginuo je u obra~unu s albanskim teroristima. Vojnik VJ Slavko Kruni} je ro|en 6. Poginuo je na zadatku. bataqona veze. Uspomenu na poginulog vojnika Slavka Kruni}a sa~uva}e wegova porodica. 6. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ke ~ete 252. 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 2. KRUNI] Tiosava SLAVKO KRXI] Dobrivoja SLOBODAN KUZMANOVI] Milutina DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Slobodan Krxi} je ro|en 6. kao vojnik strelac. 24. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. u rejonu sela Kraqane.

motorizovane brigade. 30. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u ekonomsku {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. Jovana i Ivana i porodica Labus. godine u Novom Sadu. Zubin Potok. Uspomenu na poginulog Kostu ~uva}e k}eri Jelena. jula 1973. juna 1980. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Lazarevi} je ro|en 21. Bio je na du`nosti pomo}nika komandira u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. avgusta 1961. sin Gordan i porodica Kuzmanovi}. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. za vreme bombardovawa Kasarne „Kosovski junaci” u Pri{tini. godine. februara 1979. zadobio je te{ke povrede. U artiqerijskom napadu albanskih terorista na jedinicu u kojoj se nalazio.187 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na vojnika Jana Kuku~ka sa~uva}e wegova porodica. 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pan~evu. Preminuo je u Medicinskom centru u Pri{tini. 31. . pozadinske baze. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e k}eri Svetlana i Qubica. marta 1999. na podru~ju se- Vojnik VJ Jan Kuku~ka je ro|en 8. godine. maja 1999. LABUS Qubi{e KOSTA la \on. u selu Ugqare. maja 1999. op{tina De~ani. KUKU^KA Jano JAN LAZAREVI] Bo`idara SR\AN Poru~nik policije Kosta Labus je ro|en 12. Poginuo je 29. maja iste godine.

Pohvaqivan je i nagra|ivan vi{e puta. LAZAREVI] Sre}ka SR\AN Zastavnik prve klase VJ Mla|i vodnik policije Qubodrag Lazarevi} je ro|en 1. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. op{tina Klina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. op{tina \akovica. u selu Meja. bio je u 210. marta 1999. decembra 1993. kao zastavnik vezista. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e sin Branislav. avgusta 1971. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. u Ni{u. JUNACI OT AX BINE aprila 1999. oktobra 1973. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vlastimir Lazarevi} je ro|en 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . aprila 1952. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. godine. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. 27. 21. U Vojsci Jugoslavije.L S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 188 LAZAREVI] Du{ana QUBODRAG LAZAREVI] Marka VLASTIMIR Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. godine. Zavr{io je Podoficirsku {kolu veze u Kraqevu. k}i Katarina i porodica Lazarevi}. Uspomenu na vojnika Sr|ana Lazarevi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u Jagodini. bataqonu veze. u selu Drenov~i}. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Lazarevi} je ro|en 14. u rejonu Stra`evice (Beograd).

na du`nosti vojnika ni{anxije. maja 1999. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Milica i An|ela i porodica Lazarevi}. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998.189 JUNACI OTAXBINE 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina \akovica. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. u Pe}i. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Lazi} je ro|en 27. septembra 1959. godine. Uspomenu na poginulog vojnika Miodraga sa~uva}e k}i Milica i porodica Lazi}. LAZI] @ive JOVAN LAZOVI] Mom~ila BOBAN LAZI] Dragi{e MIODRAG Vojnik VJ Jovan Lazi} je ro|en 3. S p o m e n -k w i g a k L Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. u Zemunu. Uspomenu na poginulog vojnika Jovana Lazi}a sa~uva}e wegova porodica. Pri{tina. Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqona Vojne policije. maja 1999. maja 1999. Mla|i vodnik policije Boban Lazovi} je ro|en 25. februara 1976. u Ni{u. u rejonu sela Ka~ikal. Poginuo je 31. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Mamu{a. . kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi kod sela Orlate. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. op{tina Prizren. motorizovane brigade na du`nosti psihologa. u selu Meja. kao vojni obveznik. maja 1978. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. bio je u sastavu 549. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 21.

19. sin Boban i porodica Lazovi}. kao dobrovoqac strelac. Poginuo je od dejstva avio-bombe NATO-a. i Vojnu akademiju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. aprila 1999. \akovica. a neretko je obavqao i du`nost komandira baterije. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. motorizovane brigade. 19. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jovana i Ana. Vojnik VJ u rezervi. 19. u Andrijevici. januara 1968. oktobra 1959. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. u rejonu sela Moli}. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Sr|an Laki}evi} je ro|en 22. maja 1999. smer PVO. u selu Lipe kod Smedereva. u rejonu sela Ko{are. 190 Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana sa~uva}e k}eri Senka i Stanislava i porodica Laki}evi}. motorizovane brigade.L S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sne`ana. u Majdanpeku. te porodica Laj~ak. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira voda baterije raketnog diviziona 250. februara 1965. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. u Novom Kne`evcu. Dragi Lali} je ro|en 3. LAJ^AK I{tvana ROBERT LALI] Janka DRAGI LAKI]EVI] Mira{a SR\AN Kapetan prve klase VJ Robert Laj~ak je ro|en 19. maja 1999. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Monika i Danijela i porodica Lali}. na du`nosti strelca protivavionca na „streli 2M”.

U Vojsci Jugoslavije bio je. LEMI] Du{ana BO[KO Vodnik policije Milo{ Lasica je ro|en 4. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Sini{a Lau{ev je ro|en 6. pri ~emu su vodniku Lau{evu nanete smrtonosne povrede. Uspomenu na vodnika Sini{u sa~uva}e sin Stefan. u Srbobranu. februara 1952. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Novom Sadu. marta 1999. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini. u selu ^enej. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. godine. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. marta 1999. Daruvar. u selu Bjela. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. kao vodnik prve klase po ugovoru. kada je neprijateqska raketa direktno pogodila radar. Odlikovan je Medaqom Potpukovnik VJ Bo{ko Lemi} je ro|en 1. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. Republika Hrvatska. na du`nosti voza~a guseni~nog motornog vozila. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. 28. septembra 1967.191 JUNACI LASICA Ostoje MILO[ OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k L LAU[EV Dragi{e SINI[A za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. oktobra 1971. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Novi Sad. Poginuo je 28. ujedno operater osmatra~kog radara u 240. motorizovane brigade na du`nosti na~elnika ARJ PVO. . k}i Awa i porodica Lau{ev. a potom tehni~ar. Zauvek }e ga se se}ati sin Nikola i porodica Lasica. op{tina De~ani. jula 1987.

Poginuo je u borbi pro- Vojnik VJ u rezervi Safet Li~ina je ro|en 1. Fikret. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. 1. motorizovane brigade. Fahrudin i Emil. godine. grani~nog bataqona. LUKI] Luke DRAGAN LEOVAC Mila PREDRAG LI^INA Hamze SAFET Kapetan VJ Dragan Luki} je ro|en 25. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Jelena i porodica Luki}.L S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Pqevqima. smer pe{adije. avgusta 1956. na du`nosti komandira voda. te porodica Li~ina. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Nirvana i porodica Lemi}. u rejonu sela Ko{are. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. decembra 1975. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. . 12. Uspomenu na potporu~nika Predraga Leovca sa~uva}e wegova porodica. 14. godine u Beranu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Ni{u. u rejonu sela Reqin. 15. februara 1967. 192 Uspomenu na vojnika Safeta sa~uva}e sinovi Emin. juna 1999. \akovica. JUNACI OT AX BINE tiv albanskih terorista. na du`nosti komandira voda. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. aprila 1999. juna 1999. motorizovane brigade. Potporu~nik VJ Predrag Leovac je ro|en 20. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Pe}i. Pre{evo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 53.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. op{tina Pe}. Agresija NATO-a na SRJ zatekla ga je na {kolovawu u General{tabnoj {koli Vojske Jugoslavije. U~estvovao u borbenim dejstvima na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . Uspomenu na Sla|ana trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Luki}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Rekovac Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. u Jagodini. godine. Tokom slu`be bio je na raznim du`nostima. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u selu Mali Stupej. 27. te porodica Luki} S p o m e n -k w i g a k L LUKI] Milivoja VOJIN Kormorane. 28. maja 1999. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Uspomenu na Zorana Luki}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a tre}eg stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.193 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Jelena i sin Du{an. maja 1961. 20. aprila 1999. februara 1974. maja 1999. u Loznici. smer veze. godine. u Quboviji. jula 1992. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Mla|i vodnik policije Sla|an Luki} je ro|en 24. op{tina Glogovac. LUKI] Milovana SLA\AN LUKI] Miladina ZORAN Potpukovnik VJ Vojin Luki} je ro|en 16. u okolini sela Pripadnik rezervnog sastava policije Zoran Luki} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je na odgovornoj du`nosti u Komandi Tre}e armije. avgusta 1973.

upav{i u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Mrasor. u rejonu Ki{ni Bek. juna te godine. U Vojsci Jugoslavije bio je ni{anxija na samohodnoj haubici 122 mm. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Preminuo je od zadobijenih rana 13. septembra 1978. . Poginuo je 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Novom Sadu. u Mostaru. na du`nosti protivavionca. Uspomenu na Darka Qubisavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Uspomenu na Stanislava Majoro{a sa~uva}e wegova porodica. Vu~itrn. Uspomenu na Aleksandra Majstorovi}a sa~uva}e wegova porodica. novembra 1970. Rezervni poru~nik VJ Aleksandar Majstorovi} je ro|en 17. Prizren. oklopne brigade. juna 1999. Poginuo je 1. Rawen je u toku obavqawa borbenog zadatka. u rejonu sela Gra`danik. u borbi s albanskim teroristima. 11. na VMA.Q S p o m e n -kk w i g a QUBISAVQEVI] Branislava DARKO MAJORO[ Nade STANISLAV JUNACI OT AX BINE 194 MAJSTOROVI] Avrama ALEKSANDAR Vojnik VJ Darko Qubisavqevi} je ro|en 26. Klina. u Petrovcu na Mlavi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1968. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. Bosna i Hercegovina. Vojnik VJ Stanislav Majoro{ je ro|en 17. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 252. maja 1999. oklopne brigade na du`nosti komandira pozadinskog voda. maja 1999. motorizovane brigade.

Gwilane. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. 31. oktobra 1967. Za vreme agresije NATO-a na SRJ vojnik Maksimovi} se borio u sastavu 52. motorizovane brigade. 2. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jelena i Jovana. Vojnik VJ u rezervi Ivica Maksi} je ro|en 14. k}i Marijana i porodica Maksimovi}. tenkovske ~ete 1. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Hrvatskoj. Poginuo je na borbenom zadatku. jula 1962. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e sinovi Goran. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji. oklopne brigade. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 13. u rejonu poligona „Belo Poqe”. u sastavu 125. maja 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske.195 JUNACI MAKI] Blagoja DRAGAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAKSIMOVI] @ivojina VOJISLAV MAKSI] Du{ana IVICA Kapetan VJ Dragan Maki} je ro|en 16. aprila 1999. Tokom slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za voza~a tenka. . Klina. oklopnog bataqona 252. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Grabnik. na podru~ju Kosova i Metohije. januara 1964. kao telefonista. Gwilane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. godine u selu Bubovac. u selu Kusce. Klina. u Kosovskoj Mitrovici. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. me{ovite artiqerijske brigade. u selu Pasja~e. kao voza~ tenka. Vojnik VJ u rezervi Vojislav Maksimovi} je ro|en 24. Slobodan i Miroslav. sin Jovan i porodica Maki}. Pe}.

op{tina Bijelo Poqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Maksi} je ro|en 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Pe}. marta 1968. obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju raketne baterije. op{tina Pe}. januara 1991. avgusta 1995. u Ni{u. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 25. 4. . Bio je zaposlen u DD „Kopeks” u Pe}i. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. godine. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je poslu`ilac u rodu veze. izgubio je `ivot od kasetne avio-bombe avijacije NATO-a. 24. Poginuo je 3. Uspomenu na Neboj{u Maksi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. kod Kline. JUNACI OT AX BINE 196 MAN^I] Stanimira DEJAN Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Man~i}a sa~uva}e wegova porodica. godine. kao poslu`ilac sredstava veze. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. u selu Ostreq. godine u selu Gora`devac. aprila 1999. MAKSI] Ilije NEBOJ[A MARA[ Mijajla WEGOMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Man~i} je ro|en 21. U selu Grabnik. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. juna 1974. k}i Teodora i porodica Maksi}. Bio je na du`nosti pomo}nika {efa smene u De`urnoj slu`bi Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici.M S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na vojnika Ivicu sa~uva}e sin Ilija. Mla|i vodnik prve klase policije Wegomir Mara{ je ro|en 2. dok je. juna 1975. Tokom agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 230.

u Beogradu. ma- . U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. Uspomenu na Wegomira Mara{a sa~uva}e wegova porodica. kao komandir odeqewa. godine. Uspomenu na vodnika Miroslava Marinkova sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. u selu Koreti{te. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. specijalne brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. Gwilane. MARIN Ninoslava GORAN MARINKOV Jovana MIROSLAV ko-diverzantskom bataqonu 72. u rejonu Karaule „Ko{are”.197 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. marta 1978. 28. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Marina sa~uva}e wegova porodica. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira odeqewa. avgusta 1980. 11. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. u Zemunu. op{tina Vu~itrn. u Sivcu. aprila 1999. jula 1971. motorizovane brigade. kao vojnik poslu`ilac na haubici 152 mm „nora”. MARINKOVI] Milete DRAGAN Vojnik VJ Goran Marin je ro|en 28. marta 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u izvi|a~- Vojnik VJ Dragan Marinkovi} je ro|en 6. S p o m e n -k w i g a k M marta 1999. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Marinkov je ro|en 16. \akovica. me{ovite artiqerijske brigade. 20. kao vojnik strelac. u selu Trlabu}. od snajperskog metka albanskog teroriste. @ivot je izgubio tokom bombardovawa avijacije NATO-a.

Du{an Marjanovi} je ro|en 3. u rejonu sela Ko{are. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog reda. avgusta 1971. @ivot je izgubio 4. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Zoran Marinkovi} je ro|en 16. u Pri{tini. prilikom dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Orlate. 25. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 243. u Novom Sadu. maja 1999.M S p o m e n -kk w i g a ja 1999. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 354. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Duqe. . kao telefonista. oktobra 1961. marta 1977. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. Izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. kao strelac. aprila 1999. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Du{ana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Suva Reka. Branislav Marinkovi} je ro|en 2. u Zemunu. u rejonu Lapu{ki Han. 198 Uspomenu na poginulog vojnika Branislava Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. kao poslu`ilac samohodnog oru|a. MARINKOVI] Milovana ZORAN MARINKOVI] ^edomira BRANISLAV MARJANOVI] Lazara DU[AN Vojnik VJ u rezervi. pe{adijske brigade. motorizovanog bataqona 37. u selu Belanica.

Vojnik VJ u rezervi Kosta Markovi} je ro|en 27. Orahovac. u Kraqevu. maja 1999. u Jagodini. u ~eti za tehni~ko snabdevawe pozadinskog bataqona. @ivot je izgubio 25. gde ju je i zatekla agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. januara 1944. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Bobovac. Uspomenu na Bo`idarku Markovi} sa~uva}e sinovi Zvonko i Rade. Za vreme odslu`ewa vojnog roka vojnik Markovi} polo`io je voza~ki ispit i bio voza~ motornog vozila. @ivot je izgubio obavqaju}i borbeni zadatak. . 31. marta 1978. Uspomenu na poginulog Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Bo`idarka Markovi} je ro|ena 10. kao voza~ motornog vozila. sin Stefan i porodica Markovi}.199 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARJANOVI] Miodraga BOBAN MARKOVI] @ivote KOSTA vojnika Kostu sa~uva}e k}i Violeta. 16. kao vojnik grani~ar. u rejonu sela Dunavo. MARKOVI] Qubomira BO@IDARKA Vojnik VJ Boban Marjanovi} je ro|en 18. grani~nog bataqona. Poginula je od dejstva albanskih terorista. u Podgorici. godine. maja 1999. Radila je poslove ra~unovo|e i blagajnika u Odeqewu odbrane u Saveznom ministarstvu za odbranu u De~anima. decembra 1959. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 57. k}i Sowa i porodica Markovi}. U toku agresije NATOa na SRJ borio se u sastavu 252. Uspomenu na Bobana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. oklopne brigade.

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 7. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Uspomenu na Petra Masneca sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. dobrovoqac Milosav Markovi} je ro|en 3. juna 1999. u Ni{u. u In|iji. kao vojnik vezista. . maja 1999. 11. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 11. Qiqana i Biqana. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova deca i porodica Markovi}. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca sa~uva}e k}eri Marija. aprila 1999. U Vojsci Jugoslavije bio je. na du`nosti operatera ru~nog pra}ewa u raketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 250. oktobra 1972. pe{adijske brigade. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Markovi} je ro|en 7. Razvodnik VJ po ugovoru Petar Masnec je ro|en 10. kao vojnik po ugovoru. u selu Stanci. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. @ivot je izgubio 1. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. januara 1965. op{tina Podujevo. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. kada je wegovo motorno vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u selu Gorwa Klina. Srbica.M S p o m e n -kk w i g a MARKOVI] Radisava MILOSAV MARKOVI] Srbislava GORAN JUNACI OT AX BINE 200 MASNEC Josipa PETAR Vojnik VJ u rezervi. u selu Arnajevo. te porodica Markovi}. kraj Barajeva. op{tina Aleksandrovac. u selu Orlane. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. septembra 1968.

aprila 1976. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. u rejonu sela Stani Batu{ec. Poginuo je od pogotka rakete u kabinu vozila u kojem se nalazio. ure- . u selu Brestovac. Potporu~nik Mijatovi} dobrovoqno je zamenio mla|eg kolegu na in`iwerijskoj ma{ini. 24. U toku slu`bovawa u VJ. sin Goran i porodica Medi}. in`iwerijskom bataqonu VJ obavqao je du`nost komandira in`iwerijskog voda i zastupnika komandira in`iwerijske ~ete. januara 1962. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e k}i Marijana. posle zavr{ene Mornari~ko-tehni~ke sredwe vojne {kole. Uspomenu na poginulog vojnika Ibrahima Maxunija sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Milan Mijatovi} je ro|en 14. Zastavnik VJ Radovan Medi} je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Republika Hrvatska. 11.201 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAXUNI Murata IBRAHIM MEDI] Ilije RADOVAN za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. centru za elektronsko izvi|awe i osmatrawe. ujedno {ifrera i voza~a u 224. Dowi Lapac. marta 1999. oktobra 1975. U 359. maja 1999. kojom je 30. u Draga{u. obavqao je du`nosti komandira odeqewa. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Sloveniji i Republici Srpskoj Krajini. De~ani. na Aerodromu „Sombor”. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Beogradu. Poginuo je pri napadu avijacije NATO-a. aprila 1999. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. MIJATOVI] Bogdana MILAN Vojnik VJ Ibrahim Maxuni je ro|en 12.

motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Ubrzo su iznad tog rejona preleteli agresorovi avioni. Obavqaju}i borbeni zadatak. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u borbi protiv albanskih terorista u selu Galica. maja 1999. 11.M S p o m e n -kk w i g a |ivan vatreni polo`aj za raketnu jedinicu na teritoriji sela Glu{ci. motorizovane brigade na du`nosti in`iwerca pionira. Veroqub Mijatovi} je ro|en 29. op{tina Bogati}. MIJATOVI] Bo`idara PETAR MIJATOVI] Radivoja VEROQUB MIJATOVI] Radomira BRANISLAV Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi. u Kru{evcu. u selu Dobri Do. Vojni rok je slu`io u in`iwerijskom bataqonu Pripadnik rezervnog sastava policije Branislav Mijatovi} je ro|en 14. 202 37. Milan nije mogao da ~uje buku aviona. dobrovoqac Petar Mijatovi} je ro|en 5. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Uspomenu na mladog in`iwerca ~uva}e porodica Mijatovi}. u rejonu sela Stani Batu{ec. Slobodu otaxbine je. branio u stroju 125. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. ~ije su rakete bile smrtonosne za mladog stare{inu. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. vojnik Mijatovi} je poginuo 29. januara 1972. aprila 1999. u Petrovcu na Mlavi. novembra 1976. De~ani. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Repu- . op{tina Pe}. JUNACI OT AX BINE kao dobrovoqac. septembra 1974. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na mladog oficira in`iwerije ~uva}e porodica Mijatovi}. Usled brujawa in`iwerijskih ma{ina.

smer auto-mehani~arski. u selu Dobri Do. koji su napali vatreni polo`aj wegove jedinice u rejonu sela Cerovik. 2. maja 1999. juna 1998. Kao dobrovoqac pristupio je ratnom sastavu 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Zagra|e. Vojni rok je slu`io kao voza~ u komandom vodu 311. juna 1999. op{tina Pe}. do`ivev{i i ratne rane. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ali su „harm” rakete bile brze i ubojite. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Mijatovi}. te{ko je rawen 1. dobrovoqac @arko Mijatovi} je ro|en 13. napali vatreni polo`aj wegove raketne baterije. Neboj{a je poku{ao da spas na|e u zaklonu. Vojnik VJ Neboj{a Miji} je ro|en 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.203 JUNACI OTAXBINE obavqaju}i du`nost vojnika strelca. februara 1978. S p o m e n -k w i g a k B blike Srbije od 1. Te{ko je rawen i ubrzo je podlegao ranama u KBC Pri{tina. U sukobu s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi. Sa svojom jedinicom vojnik Neboj{a Miji} je branio nebo iznad Gazimestana kod Pri{tine. Dobrovoqac @arko Mijatovi} je na oltar otaxbine polo`io svoj `ivot. 14. a ranama je podlegao u no}i. Uspomenu na lik mladog pripadnika raketne jedinice PVO ~uva}e wegova porodica. MIJATOVI] Rajka @ARKO MIJI] @ivadina NEBOJ[A Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu u Bogati}u. juna te godine. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. marta 1969. Bio je zaposlen u „FIB” u Pe}i. aprila 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. Avioni NATO-a su 23. op{tina Vlasenica. godine. Tri godine branio je srpski narod u Republici Srpskoj. motorizovane brigade. a tri meseca borio se i u Republici Srpskoj Krajini. u selu Sovqak kod [apca.

juna 1999. op{tina Ka~anik. decembra 1970. obavqao je du`nost referenta saobra}ajne slu`be u 175. Poginuo je 9. Potporu~nik VJ po ugovoru Ivan Miladinovi} je ro|en 29. maja 1999. 9. Vojnik VJ u rezervi Zoran Miki} je ro|en 9. na putu Vrawe – Leskovac. poginuo je u okr{aju s albanskim teroristima. . u Ni{u. pe{adijskoj brigadi Ni{kog korpusa. Uspomenu na lik borca iz Pe}i ~uva}e porodica Miki}. Prilikom obilaska stambenih objekata u Pe}i. Uspomenu na potporu~nika Miladinovi}a ~uva}e wegov sin Lazar i porodica. 2. Kao potporu~nik po ugovoru. Radomir Miki} je poko{en rafalnom paqbom iz jedne ku}e u kojoj su se krili albanski teroristi. Uspomenu na Zorana Miki}a ~uva}e wegova porodica. u Kosovu Poqu. Kao vojni obveznik nalazio se u sastavu 202. U Vojsci Jugoslavije bio je zaposlen kao majstor u Komandi 125. radi prikupqawa gra|evinskog materijala za potrebe gra|evinske slu`be svoje brigade. u rejonu [ahas ^esma – Vr~me. novembra 1977. motorizovane brigade. pozadinske baze na du`nosti voza~a. u Pe}i. Na toj du`nosti borio se u sastavu svoje jedinice u odbrani otaxbine na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.M S p o m e n -kk w i g a MIKI] Pavla RADOMIR MIKI] ^edomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 204 MILADINOVI] Vukoslava IVAN Vojnik VJ u rezervi Radomir Miki} je ro|en 29. na vojni~kom zadatku. septembra 1969. Obavqaju}i borbeni zadatak.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. tako {to je upao u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Tomance. borio se u sastavu 69. aprila 1999. u Kru{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na borbenom zadatku u rejonu sela Vla{ki Drenovac. Kao vojni obveznik stupio je u in`iwerijski bataqon 252. k}i Jasmina i porodica Miladinovi}. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. februara 1962. pe{adijske brigade. u Kraqevu. juna 1999. u sukobu s albanskim teroristima. op{tina Istok. na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je 8. vojnoteritorijalnog odreda. Vojnik VJ u rezervi Predrag Miladinovi} je ro|en 7. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Nevena i Kristina i porodica Miladinovi}. U toj jedinici borio se hrabro protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji.205 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILADINOVI] Dragoquba MIODRAG MILADINOVI] Du{ana MIODRAG MILADINOVI] Miodraga PREDRAG Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 5. marta 1965. Poginuo je 11. na du`nost in`iwerca pionira. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Miladinovi}. u Istoku. na podru~ju op{tine Istok. borio se u sastavu 7. u rejonu sela Krwine. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. oklopne brigade. juna 1999. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 4. avgusta 1965. . Poginuo je 15. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na in`iwerca iz Kraqeva ~uva}e sin Nemawa. op{tina Srbica.

na du`nosti poslu`ioca na sredstvima veze. u `estokom okr{aju s albanskim teroristima u \akovici. maja 1999. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ u rezervi Dejan Milanovi} je ro|en 23. grani~nom bataqonu. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1973. maja 1999. Vojnik Milanovi} je rawen 9. na du`nosti poslu`ioca na topu. obavqao je du`nost zamenika komandira karaule. u Vrawu. u Ra{koj. u rejonu sela Ko{are. na Vojnomedicinskoj akademiji. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio obavqaju}i du`nost komandira voda u 53. Vodnik prve klase Predrag Milanovi} poginuo je 5.M S p o m e n -kk w i g a MILADINOVI] Radoquba @IKO MILANOVI] Vladimira PREDRAG JUNACI OT AX BINE 206 Uspomenu na mladog komandira ~uva}e wegovi sin Vladimir. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu artiqerijsko-raketnog diviziona 37. novembra 1966. Od posledica tih rana preminuo je 24. u Novom Selu kod Vu~itrna. maja 1999. maja 1999. u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Medaqom . u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Ana i porodica Milanovi}a. motorizovane brigade. od dejstva avijacije NATO-a. Vodnik prve klase VJ Predrag Milanovi} je ro|en 27. Kao vodnik prve klase Vojske Jugoslavije. borio se u sastavu 52. juna 1970. \akovica. Poginuo je 15. MILANOVI] Dragana DEJAN Vojnik VJ u rezervi @iko Miladinovi} je ro|en 15. Uspomenu na vojnika Miladinovi}a ~uva}e wegova porodica.

u selu Mijajlovac. Uspomenu na borca iz Trstenika ~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi Ninoslav Milenkov je ro|en 25. pe{adijske brigade. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. jula 1970. Zauvek }e ga pamtiti sin Bojan i porodica Milanovi}. decembra 1979. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Bio je na du`nosti komandira Policijskog odeqewa u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. op{tina Srbica. godine. Poginuo je 15. u Gorwem Ratkovu. MILANOVI] Triva VUJO MILENKOV Ilije NINOSLAV MILANOVI] Milana SA[A Potporu~nik policije Vujo Milanovi} je ro|en 18. op{tina Kqu~. februara 1958. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. borio se u sastavu 78. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Milanovi}. op{tina Pre{evo. maja 1999. op{tina De~ani. gde je zavr{io gimnaziju. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. u Vrawu. marta 1999. Poginuo je 13. borio se u sastavu 7. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milanovi} je ro|en 7. aprila 1999. 28.207 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na vojnika Milenkova ~uva}e wegova porodica. op{tina Trstenik. novembra 1974. na borbenom polo`aju jedinice. .

Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Vojnik Milenkovi} je poginuo 30. oktobra 1998. novembra 1976. marta 1999. bore}i se u sastavu izvi|a~ko -diverzantskog bataqona 72. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1994. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Dragana Milenkovi}a ~uva}e sin Nemawa. maja 1961. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Vu~itrn. 12. k}i Tijana i porodica Milenkovi}. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. u selu Crni Lug. op{tina Vu~itrn. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. u selu @ilivode. Odlikovan je Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Prokupqu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 26. U Vojsci Jugoslavije je osposobqen za du`nost izvi|a~a diverzanta. op{tina Klina. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. Vodnik policije Neboj{a Milenkovi} je ro|en 7. juna 1963. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Milenkovi} je ro|en 12. u selu Pantina.M S p o m e n -kk w i g a MILENKOVI] Apostola VLADICA MILENKOVI] Borisava NEBOJ[A JUNACI OT AX BINE 208 MILENKOVI] Vojislava DRAGAN Vojnik VJ Vladica Milenkovi} je ro|en 18. Tu du`nost je obavqao i na Kosovu i Metohiji. u selu Mogila. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od dejstva kasetne bombe. Vitina. Uspomenu na lik poginulog borca za otaxbinu ~uva}e wegova porodica. specijalne brigade. maja 1999. marta 1999. u Beogradu.

jula 1967. u Vrwa~koj Bawi. Stupio je u redove Vojske Jugoslavije kao strelac u 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu ^aglavica. u selu Grabovac. op{tina Glogovac. u rejonu sela Orlate. Poginuo je od ru~ne bombe albanskih terorista. maja 1999. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u Kragujevcu. motorizovanoj brigadi. 28. u rejonu sela Dowe Streoce. Rezervni poru~nik VJ Goran Milenkovi} je ro|en 26. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i dobrovoqno stao u stroj wenih branilaca. vojnoteritorijalnom odredu Vojnog okruga Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . 22. Poverena mu je odgovorna du`nost komandira izvi|a~kog voda u 115. u 125. MILENKOVI] \or|a JOVICA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milenkovi} je ro|en 25. Rajko i Marko. 11. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io wenim braniocima u Vojsci Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1975. Uspomenu na poginulog Gorana ~uva}e wegovi sinovi Filip. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. te porodica Milenkovi}. De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ u rezervi. u op{tini Pri{tina. Poginuo je prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine da brani wenu slobodu. dobrovoqac Jovica Milenkovi} je ro|en 4. jula 1974. aprila 1999.209 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILENKOVI] Vukadina DEJAN MILENKOVI] Du{ana GORAN brane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. Glogovac.

Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. jula 1978. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka. Obavqao je razli~ite du`nosti u Vojsci Jugoslavije. Uspomenu na poginulog kapetana prve klase trajno }e ~uvati sin Ivan i porodica Milenkovi}. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Obavqao je du`nost poslu`ioca ure|aja u slu`bi za informisawe Komande . u Kur{umliji. MILENKOVI] Milentija BOBAN MILENKOVI] Predraga SLAVI[A Kapetan prve klase VJ Milan Milenkovi} je ro|en 11. decembra 1968. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. grani~nom bataqonu. \akovica. maja 1999. Te{ko je rawen 5. obavqaju}i du`nost grani~ara u 53. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Milenkovi} je ro|en 15. Obavqao je du`nost komandira tehni~ke ~ete pozadinskog bataqona u 243. a podlegao je ranama istog dana u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspe{no je zavr{io Vojnotehni~ku akademiju. mehanizovanoj brigadi. JUNACI OT AX BINE stavili albanski teroristi u rejonu Ka~anika. U borbu protiv snaga NATO-a i albanskih terorista stupio je sa ~inom kapetana prve klase. u Surdulici. juna 1999.M S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. januara 1975. 9. u rejonu Karaule „Dejan Radanovi}”. u zasedi koju su po- Vojnik VJ Boban Milenkovi} je ro|en 17. 210 MILENKOVI] Jordana MILAN Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. u Uro{evcu. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i stupio u stroj branilaca Vojske Jugoslavije.

Poginuo je 20. 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. na putu Glogovac – Srbica. godine u Prokupqu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Bosna i Hercegovina. u Aleksincu. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. dobrovoqac Branko Milenovi} je ro|en 13. u Zenici. S p o m e n -k w i g a k M 354. maja 1999. pe{adijske brigade. Uspomenu na poginulog Aleksandara trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Poginuo je 24. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Istog Mahala. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kur{umliji od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ dobrovoqno je stupio u redove Vojnik VJ u rezervi Milan Mileti} je ro|en 22. . Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik strelac u 37. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Aleksandra i porodica Milenovi}. juna 1976. marta 1999. Vojske Jugoslavije i raspore|en u 549.211 JUNACI OTAXBINE banski teroristi otvorili vatru na motorno vozilo u kojem je bio i vojnik Aleksandar. jula 1975. septembra 1977. tako {to su al- Vojnik VJ u rezervi. motorizovanu brigadu. MILENKOVI] Radoslava ALEKSANDAR MILENOVI] Milutina BRANKO MILETI] Dobrivoja MILAN Vojnik VJ Aleksandar Milenkovi} je ro|en 21. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i odva`no stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije.

. maja 1999. februara 1978. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Jovan. 28. u selu Kraqane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Vu~itrn. Poginuo je prilikom odbijawa napada albanskih terorista. u Kru{evcu. Vu~itrn. vojnoteritorijalnom odredu na podru~ju Kosova i Metohije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Obavqao je du`nost strelca u 54. u selu Gorwi Mijali}i. Poginuo je 18 maja 1999. Uspomenu na vojnog policajca Dejana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. 24. \akovica. JUNACI OT AX BINE vojnog policajca u 55. februara 1962. k}i Sawa i porodica Mileti}. Uspomenu na poginulog Milana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. maja 1999. Vojnik VJ Dejan Mileti} je ro|en 14. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Lumbardi. bataqonu Vojne policije. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Slavujko Mileti} je ro|en 5.M S p o m e n -kk w i g a Bio je in`iwerac pionir u 192. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina De~ani. u selu Prilu`ju. Poginuo je od posledica dejstava albanskih terorista. in`iwerskom puku. 212 MILETI] Dragana DEJAN MILETI] Dragutina SLAVUJKO Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io braniocima u Vojsci Jugoslavije.

. Suva Reka. u selu Duqe. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. u Kru{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMla|i vodnik prve klase policije Zvonko Miliki} je ro|en 19. februara 1979. Te{ko je rawen 28. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. S p o m e n -k w i g a k M MILETI] @ivorada BOJAN MILETI] Zorana VLADAN brane i bezbednosti prvog stepena. januara 1977. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana trajno }e ~uvati porodica Mileti}.213 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog vojnika Bojana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. 29. mehanizovanoj brigadi. u Sjenici. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica. decembra 1993. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. MILIKI] Radovana ZVONKO Vojnik VJ Bojan Mileti} je ro|en 26. u Para}inu. januara 1971. godine. Novi Sad. za vreme obavqawa vojni~kih zadataka u selu ^enej. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Preminuo je istog dana u novosadskoj bolnici. Vojnik VJ Vladan Mileti} je ro|en 28. Poginuo je 22. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. Obavqao je du`nost voza~a guseni~nog motornog vozila i vozila to~ka{a u raketnoj bateriji 240. marta 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u odbrambenom stroju Vojske Jugoslavije.

op{tina Kosovska Mitrovica. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. u Beogradu. JUNACI OT AX BINE ra ~ete u 317. u selu Vaganica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1970.M S p o m e n -kk w i g a maja 1999. Obavqao je du`nost komandira voda i komandira ~ete. u Somboru. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. prilikom dejstva krstare}ih raketa na objekat u kojem je obavqao du`nost. Uspomenu na poru~nika Bobana trajno }e ~uvati porodica Mili}. aprila 1999. februara 1974. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira voda u 52. na prevoju Volujak u op{tini \akovica. MILI] Dragoquba SR\AN Kapetan VJ Mitar Milinkovi} je ro|en 13. Uspe{no je zavr{io Sredwu vojnu {kolu i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je 31. bataqonu Vojne policije. Za ispoqenu hrabrost u obavqawu odgovorne du`nosti odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati porodica Milinkovi}. . 214 MILINKOVI] Dragojla MITAR MILI] Dragoquba BOBAN Vojsci Jugoslavije. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. smer pe{adije. puku veze. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandiPoru~nik VJ Boban Mili} je ro|en 16. u Somboru. specijalisti~ko {kolovawe. Uspomenu na poginulog Zvonka sa~uva}e sin Stevan i porodica Miliki}. smer veze. 14. i zapo~eo slu`bovawe u Potporu~nik VJ Sr|an Mili} je ro|en 16. marta 1999. u Beogradu. februara 1974.

. Upravqaju}i vozilom VJ na slu`benom zadatku. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Mr~e. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Obavqao je du`nost grani~ara u 53. u rejonu Karaule „Ko{are”. 3. aprila 1978. Uspomenu na vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. za vreme obavqawa borbenog zadatka. novembra te godine na VMA. bio je u stroju 201. motorizovanoj brigadi. Vojnik VJ Dragan Mili}evi} je ro|en 2. marta 1999. Uspomenu na poginulog potporu~nika Sr|ana trajno }e ~uvati porodica Mili}. a preminuo je 4. grani~nom bataqonu Pri{tinskog korpusa. na putu Pri{tina – Leskovac. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Kao vojni obveznik. kao potporu~nik Vojske Jugoslavije. aprila 1999. identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pozadinske baze. Dana 18.215 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. vojni voza~ Milo{ Mili}evi} je upao u zasedu albanskih terorista. Lukovska Bawa kod Kur{umlije. februara 1947. maja 1999. Uspomenu na vojnika Milo{a trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. MILI]EVI] Dragi}a MILO[ MILI]EVI] @ivotija DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Milo{ Mili}evi} je ro|en 16. Te{ko je rawen 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Trsteniku. obavqao je du`nost komandira ra~unarskog odeqewa u 125. \akovica.

u selu Belo{evac. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. jula 1970. Obavqao je du- . u selu Bo|evica. 13. MILOVANOVI] Dragoslava MALI[A Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 3. Pukovnik VJ Stani{a Milovanovi} je ro|en 19. Te{ko je rawen 19. op{tina Leskovac. Kao profesionalni stare{ina Vojske Jugoslavije. aprila 1999. Poginuo je 31. 216 MILOVANOVI] Dragana GORAN vqawa du`nosti stra`ara na objektu „Bela}evac” kod Pri{tine. Kragujevac.M S p o m e n -kk w i g a MILOVANOVI] Vasiqka STANI[A JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog pukovnika Milovanovi}a trajno }e ~uvati sinovi Dejan i Nenad i porodica Milovanovi}. jula 1949. maja iste godine. u Kraqevu. u Beogradu. prilikom dejstava snaga NATO-a krstare}im raketama na objekat u kojem je obavqao du`nost. Za savesno obavqawe du`nosti dobio je vi{e priznawa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. oktobra 1977. marta 1999. Obavqao je du`nost operatera na kontrolnoj ispitnoj stanici u 311. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Komandno-{tabnu {kolu. obavqao je mnoge odgovorne du`nosti: od komandira voda i komandanta jedinica Vojne policije do na~elnika odseka u Odeqewu bezbednosti Komande Prve armije. za vreme oba- Desetar VJ po ugovoru Mali{a Milovanovi} je ro|en 24. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Preminuo od posledica rawavawa. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. od dejstava avijacije NATOa.

Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira ten- Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 17. maja Kapetan VJ Mir~eta Milovanovi} je ro|en 1. u Blacu. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Jelava kod Loznice. MILOVANOVI] Du{ana GORAN MILOVANOVI] Radoja MIR^ETA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milovanovi} je ro|en 23. aprila 1999. aprila 1999. Bio je vaspita~ vi{e generacija vojnika tenkista. septembra 1978. S p o m e n -k w i g a k M `nost rukovaoca in`iwerijskim ma{inama u 359. Bio je strelac u 7. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. MILOVANOVI] Mom~ila DEJAN 1999.217 JUNACI OTAXBINE grani~nom bataqonu. sin Stefan i porodica Milovanovi}. upav{i u zasedu albanskih terorista. u rejonu sela Glu{ci. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. . avgusta 1974. u selu Ratare kod Kru{evca. Obavqao je ~asnu du`nost grani~ara u 15. u selu Izbica kod Srbice. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u Beogradu. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati k}i Bojana. prilikom obavqawa du`nosti. Uspomenu na vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Poginuo je obavqaju}i ratne zadatke. op{tina Bogati}. Uspomenu na desetara po ugovoru trajno }e ~uvati k}eri Jovana i Milica i porodica Milovanovi}. in`iwerijskom bataqonu. 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 11. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Poginuo je 4. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. juna 1970.

maja 1999. op{tina Suva Reka. JUNACI OT AX BINE se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Uspomenu na Mir~etu trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije.M S p o m e n -kk w i g a kovske ~ete u 243. maja 1964. aprila 1999. predvode}i svoje tenkiste. op{tina Gwilane. Bio je ni{anxija u 175. aprila 1999. u sukobu s albanskim teroristima. 26. u rejonu Duqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. 7. Poginuo je. Bio je pripadnik 125. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. u rejonu sela Gorwa Budriga. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Goran i porodica Milovanovi}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. mehanizovanoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. 218 MILOJEVI] Milosava SA[A MILOVANOVI] Stojana BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milojevi} je ro|en 18. Poginuo je 26. selo Tuma~ino. Vojnik VJ u rezervi Branislav Milovanovi} je ro|en 14. Grdelica. marta 1973. prilikom obavqawa vojni~kog zadatka u Kosovskoj Mitrovici. u Kosovskoj Mitrovici. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao . pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Orahovica Grabli~ki.

u se- . Uspomenu na vodnika Zorana trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. u Beogradu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u redove branilaca otaxbine i bio raspore|en u 549. novembra 1970. op{tina Mladenovac. godine. Vojnik VJ \or|e Milosavqevi} je ro|en 21. maja 1999. prilikom napada albanskih terorista u rejonu Prizrena. i 1999. \akovica. grani~nom bataqonu. decembra 1976. aprila 1999. Obavqao je du`nost grani~ara i voza~a motornog vozila u 15. 4. na Ko{arama. Za ispoqenu hrabrost. aprila 1999. po`rtvovawe i humanost Vojnik VJ u rezervi. op{tina Bor. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. izvla~e}i rawenog druga na polo`aju. u selu Velika Ivan~a. u selu Dowa Bela Reka. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i u sukobu s albanskim teroristima na podru~ju Kosova i Metohije 1998. motorizovanu brigadu. dobrovoqac Borislav Miloradovi} je ro|en 21.219 JUNACI OTAXBINE odlikovan je Ordenom za hrabrost. specijalne brigade. Poginuo je 20. marta 1952. Poginuo je 17. Uspomenu na Borislava trajno }e ~uvati sin Dalibor i porodica Miloradovi}. MILOSAVQEVI] Qubi{e \OR\E Vodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Milojevi} je ro|en 21. S p o m e n -k w i g a k B MILOJEVI] Tomislava ZORAN MILORADOVI] Du{ana BORISLAV Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je prilikom obavqawa vojni~kog zadatka. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost u bataqonu za protivteroristi~ka dejstva Vojne policije 72.

godine. JUNACI OT AX BINE lovci. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. op{tina @agubica. Poginuo je 31. MILOSAVQEVI] Miodraga PREDRAG Razvodnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sla|an Milosavqevi} je ro|en 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Uspomenu na poginulog vojnika Neboj{u trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Milosavqevi}. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. septembra 1968. 220 MILOSAVQEVI] Milana SLA\AN MILOSAVQEVI] Milorada NEBOJ[A koju su postavili albanski teroristi. 18. op{tina Uro{evac. op{tina Pe}. op{tina [timqe.M S p o m e n -kk w i g a lu Jelava kod Loznice. u selu SmaiNeboj{a Milosavqevi} je ro|en 15. Pre- . Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. avgusta 1992. op{tina Pri{tina. u rejonu sela Krivenik. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Zla{. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u op{tini Ka~anik. u selu Pi{tane. Bio je na du`nosti izvi|a~a u 64. februara 1974. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. 28. vojnoteritorijalnom odredu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u selu Zaskok. avgusta 1969. u selu Krepoqin. aprila 1999. maja 1999. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Pri{tini. od posledica dejstava protivtenkovske mine Vodnik policije Predrag Milosavqevi} je ro|en 12. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u trajno }e ~uvati porodica Milosavqevi}.

MILO[EVI] Dragana GORAN Vojnik VJ Darko Milo{evi} je ro|en 28. novembra 1970. maja 1999. oktobra 1978. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k M minuo je 28. De~ani. \akovica.221 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Qigu. Vojnik VJ Milosav Milo{evi} je ro|en 7. Uspomenu na poginulog vojnika Darka trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. u 125. MILO[EVI] Branislava DARKO MILO[EVI] Vlade MILOSAV Poginuo je 11. Obavqao je du`nost poslu`ioca topa. u selu Samarinovac kod @itora|e. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Vojnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 20. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. u 125. novembra 1978. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. motorizovanoj brigadi. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Stani Batu{ec. u rejonu sela Ko{are. u Kragujevcu. Uspomenu na poginulog vojnika Milosava trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}.

M S p o m e n -kk w i g a Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 192. maja 1999. De~ane. 11. \akovica. maja 1999. marta 1968. in`iwerijskom puku. u okolini Istoka. u Po`arevcu. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Stani Batu{ec. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog dobrovoqca trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica Milo{evi}. Kao rezervni stare{ina Vojske Jugoslavije. 222 MILO[EVI] \or|a RADE MILO[EVI] Milosava GORAN Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. 24. JUNACI OT AX BINE branilaca otaxbine i bio raspore|en u 125. dobrovoqac Rade Milo{evi} je ro|en 19. . u selu Su{ica kod Kru{evca. Poginuo je od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. u rejonu sela Padali{te. Vojnik VJ u rezervi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vodnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 16. maja 1999. sin Mihajlo i porodica Milo{evi}. avgusta 1966. Poginuo je upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. obavqao je du`nost komandira odeqewa u 7. motorizovanu brigadu. u selu Kraqan. pe{adijskoj brigadi. 23. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati k}i Milena.

Kostawe. Vojni rok je slu`io od 17. u rejonu sela Planeja. u selu Dowa Lapu{wa kod Vlasotinca. Osta}e zauvek u se}awu svoje porodice.223 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na preminulog vodnika trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Od zadobijenih povreda preminuo je 12. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira artiqerijskog odeqewa u 211. u rejonu sela Dunavo. Smrtne rane tom mladom vojniku nanele su razorne bombe avijacije NATO-a. maja 1999. aprila 1978. Te{ko je rawen 11. Uspomenu na hrabrog bolni~ara trajno }e ~uvati k}eri Marija i Jovana i porodica Milo{evi}. godine. oklopnoj brigadi. Bio je vojnik strelac u 57. Poginuo je 5. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Republika Hrvatska. za vreme bombardovawa aviona NATO-a. Vojnik VJ u rezervi Vladan Milo{evi} je ro|en 21. u Zadru. grani~nom bataqonu na Karauli „Dunavo”. u Istoku. juna 1999. Obavqao je du`nost bolni~ara u Vojnom odseku u Prizrenu. od posledica dejstaVojnik VJ Seqa Milo{evi} je ro|en 14. decembra 1998. Poginuo je 30. maja 1999. Od 17. prilikom izvla~ewa rawenika. aprila 1966. u op{tini Prizren. oktobra 1968. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. maja iste godine u bolnici u Pri{tini. oktobra 1995. februara 1996. u rejonu sela [timqe. . MILO[EVI] Milutina VLADAN MILO[EVI] Mladena SEQA Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sini{a Milo{evi} je ro|en 14. S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Milo{a SINI[A va artiqerije albanskih terorista. do 25. prilikom obezbe|ivawa dr`avne granice.

u selu Vitkovac kod Kraqeva. u selu Gradac. U~estvovao je u borbenim dejstvima na prostoru Republike Srpske Krajine. jula 1972. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada se vra}ao sa borbenog zadatka. Razvodnik VJ u rezervi Ivan Milo{evi} je ro|en 13. kao razvodnik. Uspomenu na Zorana sa~uva}e sin Sre}ko. aprila 1961. na du`nosti komandira odeqewa. Stradao je od ruke albanskih terorista. .M S p o m e n -kk w i g a MILO[EVI] Mom~ila ZORAN MILO[EVI] Radmila SR\AN JUNACI OT AX BINE 224 MILO[EVI] Ratomira IVAN Vojnik VJ u rezervi Zoran Milo{evi} je ro|en 28. u Ra{koj. Klina. u rejonu sela Zmi} blizu Kosovske Mitrovice. motorizovani bataqon 37. Pamti}e ga s tugom u srcu porodica. k}eri Jelena i Sne`ana i porodica. maja 1999. Vozilo u kojem se nalazio nai{lo je na minu sa usmerenim dejstvom. Ivan je poginuo 1. Bio je. Desetar VJ po ugovoru Sr|an Milo{evi} je ro|en 29. maja 1975. koju su postavili albanski teroristi. u rejonu sela Negrovce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Kijevo. Sr|an je poginuo 27. Zoran je poginuo 25. motorizovane brigade. Wegovo telo je prona|eno dan posle. Wegov lik pamti}e k}i Nevena i porodica. Mobilisan je kao strelac u 1. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista. juna 1999. oklopne brigade. a na Kosovu i Metohiji se borio kao izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti 252. Borio se na Kosovu i Metohiji u izvi|a~kom vodu 58. Bio je vi{e od {est godina vojnik po ugovoru u 252. oklopnoj brigadi. lake pe{adijske brigade. blizu Ra{ke. marta 1999. potpuno izmasakrirano.

225 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Stojana NOVICA MILO[EVI] Tomislava Miroslav MILUNOVI] Ratimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Novica Milo{evi} je ro|en 7. k}i Milica i porodica. oktobra 1953. oklopne brigade. u Leskovcu. artiqerijskom divizionu 279. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. godine od dejstva neprijateqeve avijacije u selu Vrbovac. Rezervni kapetan VJ Dragan Milunovi} je ro|en 7. Dragan je poginuo 22. op{tina Kur{umlija. i kao rezervni kapetan postavqen na du`nost komandira ~ete 1. Miroslav je odlikovan Ordenom za hrabrost. u rejonu sela Komorane. Poginuo je 1. k}i Dragana i porodica. bio je na du`nosti komandira odeqewa u 1. Novica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . kod sela Duz. Mla|i vodnik VJ Miroslav Milo{evi} je ro|en 24. Mobilisan je 7. maja 1999. Bio je narodni poslanik u Skup{tini Republike Srbije. Belo Poqe. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Se}a}e ga se sin Milo{. u selu Lozovik kod Velike Plane. oktobra 1960. u selu Ma~kovac. pe{adijskog bataqona 354. Bio je mobilisan kao bolni~ar u Komandu 15. pe{adijske brigade. septembra 1961. 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Kada je po~eo rat. juna 1999. aprila 1999. Nikada ga ne}e zaboraviti dve k}eri bliznakiwe Sawa i Sandra i porodica Milunovi}. u sukobu s albanskim teroristima. Wegovog lika se}a}e se sin Darko.

M S p o m e n -kk w i g a MILUTINOVI] @ivadina ZLATKO JUNACI OT AX BINE va}e k}eri Aleksandra i Jovana. op{tina [timqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bratislav je poginuo 13. u rejonu sela Vitak kod Srbice. marta 1960. Bio je policajac u Policijskoj stanici za obezbe|ewe Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 18. u Kragujevcu. u selu Sedlare. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Mobilisan je tokom agresije i bio je na prostoru Kosova i Metohije kao voza~ u sastavu 7. pe{adijske brigade. aprila 1999. maja 1999. op{tina Pri{tina. MIQKOVI] Draga BRATISLAV Vodnik prve klase policije Zlatko Milutinovi} je ro|en 31. 26. Preminuo je 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 226 MILUTINOVI] Milorada DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. te porodica Milutinovi}. na putu Orlate – Mali{evo. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Jelena i Milica i porodica Milutinovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. aprila iste godine u Pri{tini. u Kru{evcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. Vojnik VJ u rezervi Bratislav Miqkovi} je ro|en 10. marta 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Kragujevcu. avgusta 1976. Uspomenu na wega sa~u- Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Milutinovi} je ro|en 30. godine. prilikom dejstva avijacije NATO-a. maja 1967. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima.

u Leskovcu. marta 1999. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Se}a}e ga se k}eri Anica i Tamara. . Wegov lik osta}e u se}awu porodice. MIQKOVI] Stanimira ZVONKO MIQKOVI] Miodraga SLAVI[A ca. te porodica Miqkovi}. Poginuo je u Beogradu. op{tina Kosovo Poqe. obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. Poginuo je 3. u Termoelektrani „Kosovo-A”. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Pamti}e ga porodica. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Mini} je ro|en 1. U~estvovao je u ratu na teritoriji Bosne i Hercegovine. i obavqao je du`nost pu{komitraqesca u 69. gde se u ~asu izbijawa ratnih dejstava zatekao na odslu`ewu vojnog roka. MINI] Borislava MOM^ILO Desetar VJ u rezervi Zvonko Miqkovi} je ro|en 16. 20.227 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. Dva dana posle otpo~iwawa agresije NATO-a na SRJ mobilisan je kao desetar u 115. Bio je vojnik protivpo`arac u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog bataqona. pe{adijskoj brigadi. vojnoteritorijalnom odredu Istok. u selu Bresje. op{tina Istok. od eksplozije protivtenkovske mine. koji je bio prepot~iwen 7. vojnoteritorijalni odred Vojnog okruga Pri{tina. juna 1999. u selu ^irez kod Glogov- Vojnik VJ Slavi{a Miqkovi} je ro|en 6. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu. Zvonko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1972. avgusta 1978. Slavi{a je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Obili}. U Vojsku Jugoslavije je mobilisan 25. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu. Uo~i agresije je bio zaposlen u Elektroprivredi Srbije. marta 1961. u selu @a~. koju su postavili albanski teroristi. maja 1999.

JUNACI OT AX BINE Poginuo je 13. MIRI] Du{ana NEBOJ[A MIRKOV @arka VLADIMIR MIRKOVI] Veqka SLOBODAN Vojnik VJ Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Miri} je ro|en 24. aprila 1999. u Ivawici. Kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. marta 1999. godine u Trsteniku. na borbenom polo`aju kod sela Reqan. marta 1978. Bio je vojnik 78. kada je upao u zasedu albanskih terorista kod sela Tomance. decembra 1978. februara 1965. juna 1998. op{tina Pre{evo. pe{adijskoj brigadi.M S p o m e n -kk w i g a Mom~ilo je poginuo 11. Odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom dejstva avijacije NATO-a. u sukobu s albanskim teroristima. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i na odslu`ewe vojnog roka oti{ao 21. godine. od dejstva avijacije NATO-a. . u rejonu sela Vitak. te wegova porodica. Vojni rok je slu`io od 20. motorizovanoj brigadi bio je na du`nosti poslu`ioca na haubici. u rejonu sela Landovica. op{tina Istok. Slobodan je poginuo 15. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vladimir Mirkov je ro|en 20. Neboj{e }e se se}ati sinovi Damjan i Du{an. u Apatinu. kao artiqerac. 228 Vladimir je poginuo 26. mobilisan je na du`nost manipulanta u 7. septembra 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica i k}eri Aleksandra i Sawa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. prilikom obavqawa zadatka. Slobodan Mirkovi} je ro|en 28. aprila 1999. U 549. Mladog vojnika se}a}e se wegova porodica. op{tina Srbica.

u selu Berkovo kod Kline. MISIRLI] Ogwena DEJAN MITI] Borisava PREDRAG MIRKOVI] Milorada RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Misirli} je ro|en 5. Mla|i vodnik policije Radi{a Mirkovi} je ro|en 28. maja 1999. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. grani~ni bataqon. Poginuo je 15. u rejonu Karaule „Ko{are”. op{tina Vitina. Lik mladog borca pamti}e wegova porodica. Dejan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 5. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica. Mobilisan je 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. septembra 1977. juna 1997. u Novom Selu. januara 1976. oktobra 1953. u Ubu. op{tina [timqe. u selu Rzale. sin Milo{ i porodica Miti}. godine. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Crnoqevo. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1981. kao strelac u 53. marta 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. . Uspomenu na Radi{u Mirkovi}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. godine. maja 1999.229 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Lik mladog vojnika pamti}e zauvek porodica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. op{tina Srbica. maja 1999. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Qig. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 26. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik rezervnog sastava policije Predrag Miti} je ro|en 31. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19.

motorizovane brigade. u rejonu sela Istok Mahala. maja 1999. op{tina Orahovac. motorizovane brigade. . u selu Zo~i{te. Na Kosovu i Metohiji se borio kao komandir minobaca~kog voda 82 mm. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je na du`nosti komandanta 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. smer pe{adije. marta 1981. marta 1950. 12. maja 1999. septembra 1968. kada su na wih albanski teroristi otvorili vatru.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Miladina MIROSLAV MITI] Petronija VOJISLAV JUNACI OT AX BINE 230 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kapetan prve klase VJ Dragan Mitrovi} je ro|en 15. U~estvovao je u ratovima koji su vo|eni na prostoru Slovenije i Republike Srpske Krajine. k}i Marija i porodica Miti}. godine. Zavr{io je sredwu {kolu u~enika u privredni i kurs za policajce. smer pe{adije. Zastavnik prve klase VJ Vojislav Miti} je ro|en 30. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. motorizovanog bataqona 37. MITROVI] Blagoja DRAGAN Vodnik prve klase policije Miroslav Miti} je ro|en 20. februara 1960. Bio je policajac u Policijskoj stanici na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Tom prilikom je smrtno stradao. U~estvovao je u ratu koji je vo|en na prostoru Republike Srpske. u selu Dobrujevac. koja je bila u sastavu Pri{tinskog korpusa. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Vojislav je 15. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Vladimir i porodica. u sastavu 3. op{tina Aleksinac. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dalibor i Milan. motorizovanog bataqona 37. u selu Karan kod U`ica. bio sa grupom stare{ina na borbenom izvi|awa.

Poginulog kapetana se}a}e se k}i Danijela. Bio je na du`nosti vojnika kuvara u prizrenskoj 549. dobrovoqac Mario Mihajlovi} je ro|en 20. sin Darko i porodica. Sla|an je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u Kosovskoj Mitrovici.231 JUNACI OTAXBINE na 1981. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Na motorno vozilo u kojem se nalazio pucali su albanski teroristi. maja 1967. u selu Dowe Barane. javio se u redove Vojske kao Pripadnik rezervnog sastava policije Mom~ilo Mi}unovi} je ro|en 23. op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu. smer artiqerije. 8. godine. 24. MI]UNOVI] Petra MOM^ILO MIHAJLOVI] Vladimira SLA\AN MIHAJLOVI] Du{ana MARIO Vojnik VJ Sla|an Mihajlovi} je ro|en 29. u rejonu sela Ku{lin kod \akovice. godine. U Vojsku Jugoslavije je stupio 22. Bio je zaposlen u AMD u Pe}i. juna 1998. 5. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sowa. izvr{avaju}i borbeni zadatak. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. motorizovanoj brigadi. sinovi Predrag i Sr|an i porodica Mi}unovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 2. S p o m e n -k w i g a k M Dragan je poginuo 20. U~estvovao je u ratu na prostoru Republike Srpske. Kada je otpo~ela agresija na SRJ. marta. novembra 1945. maja 1999. u rejonu sela Istok Mahala. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vodnik VJ po ugovoru. ju- . Penzionisan je u ~inu vodnika prve klase. u selu Vinarce kod Leskovca. novembra 1979. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. aprila 1999.

pe{adijske brigade. moto- Vodnik prve klase policije Miroslav Mihajlovi} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.M S p o m e n -kk w i g a dobrovoqac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1977. Ivan je poginuo 19. MIHAJLOVI] Radosava VOJMIR Vojnik VJ Ivan Mihajlovi} je ro|en 9. aprila 1999. u selu Trstenik. \akovica. Zavr{io je Fakultet op{tenarodne odbrane i bio zaposlen u . u borbi s albanskim teroristima. 232 MIHAJLOVI] Jovice IVAN MIHAJLOVI] Mali{e MIROSLAV Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. juna 1982. Uspomenu na wega }e ~uvati sin Marko. godine. u selu Hrtica. JUNACI OT AX BINE rizovane brigade i bio je na du`nosti komandira odeqewa. k}i Jelena i porodica. aprila 1999. 1. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka. u Uro{evcu. oktobra 1961. u Smederevu. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 22. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{ i Mladen i porodica Mihajlovi}. pe{adiskom bataqonu 354. Postavqen je na du`nost komandira voda u 3. septembra 1998. Rezervni poru~nik VJ Vojmir Mihajlovi} je ro|en 13. Borio se na Kosmetu u sastavu 125. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Leskovcu. op{tina Glogovac. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. hrabro se bore}i s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are”. Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. marta 1962. Ivana }e pamtiti wegova porodica. Mario je poginuo 15.

Wegov lik pamti}e sinovi Dragan i Darko i porodica Mici}. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Pri{tina. maja 1999. Bio je vojnik strelac u 125. MIHAJLOVI] Stanoja @EQKO MICI] Sava MIROSLAV Vojnik VJ @eqko Mihajlovi} je ro|en 19. Wegovu jedinicu su 16. prilikom odbrane sela Velika Ho~a. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi.233 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Uro{evcu. stupio u redove Vojske Jugoslavije i bio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u Komandi 64. Desetar VJ u rezervi Miroslav Mici} je ro|en 20. Poginuo je kada je vozilo kojim je sa drugovima izvla~io povre|ene nai{lo na protivtenkovsku minu. aprila 1999. sina jedinca. . Poginuo je 31. U Vojsci Jugoslavije je od 23. u rejonu sela Dowa Morina. Miroslav je poginuo na borbenom polo`aju. u selu Velika Ho~a kod Orahovca. napali albanski teroristi. u rejonu sela Krivenik. Poginulog poru~nika pamti}e sin \or|e i porodica Mihajlovi}. Orahovac. Poginulog vojnika. op{tina Ka~anik. godine. U~estvovao je u borbama na Kosovu i Metohiji. bore}i se kao komandir odeqewa u 101. \akovica. od napada albanskih terorista. kao rezervni poru~nik. zauvek }e pamtiti wegova porodica. Vojmir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. marta 1979. smer pe{adije. septembra 1961. S danom otpo~iwawa agresije je. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. septembra 1998. u Zemunu. vojno-teritorijalnom odredu Orahovac. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. 27.

Vojni rok je slu`io kao grani~ar u 53. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.M S p o m e n -kk w i g a MICI] Sini{e SLAVI[A JUNACI OT AX BINE 234 MLADENOVI] Lazara DEJAN MLADENOVI] Miomira MARKO Vojnik VJ Slavi{a Mici} je ro|en 24. Vojnik VJ u rezervi Marko Mladenovi} je ro|en 18. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u [apcu. Hrabrog vodnika pamti}e wegova porodica. bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskom bataqonu 71. marta 1999. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. u Leskovcu. Vodnik prve klase VJ Dejan Mladenovi} je ro|en 11. nalaze}i se na zadatku u borbenom vozilu pe{adije M-80. 17. grani~nom bataqonu. oktobra 1974. od gelera kasetne bombe. Tokom agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je mobilisan u 211. . Podujevo. 4. u selu Rudare. Borio se u ratu na prostoru Republike Srpske. Lik poginulog borca pamti}e wegova porodica. aprila 1999. aprila 1999. u selu Mogila. Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine. oklopnu brigadu. tako|e na Kosovu i Metohiji. u Ni{u. Poginuo je nesre}nim doga|ajem. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. \akovica. septembra 1978. Kao vodnik prve klase. u rejonu Karaule „Morina”. Dejan je poginuo 30. januara 1974. Vitina. specijalne brigade.

24. Radio je u Odseku za vezu Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. u Pri{tini. Trajno }e ga u se}awu ~uvati wegova porodica. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Mladenovi} je ro|en 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Vrawu. godine. u selu Pe}ane. Vojni rok je slu`io od 20. januara 1976. op{tina Podujevo. Uspomenu na Zvezdana Mladenovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginulog vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. op{tina Suva Reka. januara 1970. Bio je zaposlen u „Kosovovinu” u Maloj Kru{i. oklopne brigade. marta 1978. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. op{tina Prizren.235 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B MLADENOVI] Spase ZVEZDAN MLADENOVI] Srboquba DEJAN MOKU[ Lasla ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Zvezdan Mladenovi} je ro|en 24. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u selu Dowa Srbica. na putu Orlane – Ka~ikol. Vojnik VJ Zoltan Moku{ je ro|en 27. Zoltan je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. u Senti. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. godine. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije M-80 A. januara 1998. . aprila 1999. juna 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Na Kosmetu je bio u sastavu 15. 12. 19.

radiofonista u 1. aprila 1999. dobrovoqac Nandor Mun}an je ro|en 15. obavqaju}i zadatak u selu Jelava kod Loznice. k}eri Mirjana i Jelena. aprila 1999. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 2. Vojnik VJ u rezervi. U Republici Srpskoj Krajini borio se osam meseci. aprila u Vojnomedicinskoj akademiji. Sa{a je 2. Preminuo je 17. odeqewu voda za intervencije 15. Odlikovan je Ordenom . motorizovani bataqon 37. u rejonu sela Likovac. Nandora }e se se}ati sinovi Darko i Veqko. Na Kosmetu je bio na du`nosti komandira voda u ~eti veze 125. te porodica Mun}an. javio se u redove Vojske kao dobrovoqac. u Ba~koj Topoli. Nandor je poginuo 5. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Sa{a Muwi} je ro|en 31. MUWI] Bo`idara SA[A Vojnik VJ Zlatko Mujovi} je ro|en 10. zadobio te{ke povrede prilikom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Grebnik. upav{i u zasedu albanskih terorista. Wegov lik }e pamtiti porodica Mujovi}. februara 1960. a u Republici Srpskoj tri meseca. u Podgorici. motorizovane brigade. motorizovane brigade. u Kraqevu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. januara 1973. Vojni rok je slu`io kao vojnik grani~ar. juna 1978. aprila 1999. grani~ne brigade. U~esnik je ratova koji su vo|eni na prostoru prethodne Jugoslavije. Poginuo je 4.M S p o m e n -kk w i g a MUJOVI] Milete ZLATKO MUN]AN Jano{a NANDOR JUNACI OT AX BINE 236 za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kada je po~ela agresija na SRJ.

motorizovane brigade. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. u Bawi Koviqa~i. u Be~eju. aprila 1999. Lik mladog potporu~nika osta}e u se}awu k}erkice Jovane i porodice Muwi}. U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost komandira baterije u 230. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 4. Zavr{io je sredwu {kolu. u Ra{koj. aprila 1999. februara 1978. i te~aj za raketni sistem „KUB-M”. 20. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. U Vojsku Jugoslavije je stupio u junu 1998. . samohodnom raketnom puku PVO. S p o m e n -k w i g a k N za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti voza~a u Komandi motorizovanog bataqona. Uspomenu na majora [andora ~uva}e sin Atila. maja 1956. borio se u sastavu 37. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Nasti}. NEGI] Milivoja BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Boban Nasti} je ro|en 15. Vojnik VJ Branislav Negi} je ro|en 25. NASTI] Milo{a BOBAN Major VJ [andor Na| je ro|en 31. k}i Timen i porodica. na putu Srbica – Glogovac. Klina. NA\ Jano{a [ANDOR Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. decembra 1975. komandir baterije je smrtno stradao od eksplozije bombe koju su na razme{tajnu prostoriju jedinice lansirali piloti neprijateqevog aviona. u rejonu sela Istog Mahala. Major Na| je komandovao baterijom 30/2 mm u odbrani slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji.237 JUNACI OTAXBINE Obavqaju}i borbeni zadatak sa vatrenog polo`aja u rejonu Grebnika. kraj Pe}i.

Uspomenu na mladog branioca otaxbine ~uva}e wegova porodica. u Kur{umliji. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. centru za stacionarne veze. na du`nosti vojnika kuvara. 238 U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1993.N S p o m e n -kk w i g a Na Kosovu i Metohiji branio je slobodu otaxbine u sastavu 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Desetar Boban Nedeqkovi} stradao je u ru{evinama svoje kasarne. JUNACI OT AX BINE Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 211. u selu Gorwi Medo{evac. oklopne brigade. 14. Poginuo je u rejonu sela Merdare. februara 1969. u garnizonu Prokupqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Dragana Nedeqkovi}a ~uva}e wegova porodica. aprila 1999. Odbijaju}i sa svojom jedinicom napad albanskih terorista u rejonu Karaule „Ko{are”. na du`nosti telefoniste linija{a 224. Desetar VJ po ugovoru Boban Nedeqkovi} je ro|en 2. godine. oktobra 1959. \akovica. Ni{. kraj Podujeva. zadobio je smrtonosne povrede. gde je i ra- . Rezervni kapetan prve klase VJ Vladimir Nedeqkovi} je ro|en 23. Uspomenu na poginulog vezistu ~uva}e wegov sin Stefan. prilikom raketirawa motornog vozila u kojem se nalazio na borbenom zadatku. motorizovane brigade. u Prokupqu. na kasarnu u Prokupqu. k}i Natalija i porodica Nedeqkovi}. Avijacija NATO-a sna`no je dejstvovala bombama i raketama. marta 1999. juna 1947. 24. NEDEQKOVI] Bo`idara DRAGAN NEDEQKOVI] Du{ana BOBAN NEDEQKOVI] Radovana VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dragan Nedeqkovi} je ro|en 13.

239 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N dio u Zavodu za socijalno i zdravstveno osigurawe. u rejonu Lopu{ki Han. marta 1999. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. maja 1999. \akovica. `ele}i da pru`i najvi{i doprinos odbrani slobode otaxbine. obavqaju}i du`nost bolni~ara. dobrovoqac Vladimir Nestorovi} je ro|en 12. septembra 1967. Poginuo je 28. 657. NERAN^I] Predraga DEJAN 658. branio je slobodu otaxbine u sastavu 354. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost referenta u Odeqewu za operativno-nastavne poslove. NESTOROVI] Predraga VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Neran~i} je ro|en 5. te porodica Nedeqkovi}. a u 354. Draga{. Na svojoj du`nosti kapetan Nedeqkovi} je bio i 24. u Be~eju. marta 1977. aprila 1999. stupio je u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na dobrovoqca iz Beograda ~uva}e porodica Nestorovi}. Uspomenu na Dejana Neran~i}a ~uva}e wegovi sinovi Du{an i Predrag i porodica. kada je smrtno stradao od dejstva bombi avijacije NATO-a na wegov rodni grad. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na prekaqenog rezervnog stare{inu ~uva}e wegovi sinovi Radovan i Milan. . Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Beogradu. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. pe{adijske brigade. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u `estokom sukobu s albanskim teroristima. Kao dobrovoqac. brane}i Karaulu „Ko{are”. 29.

N S p o m e n -kk w i g a
NE[I] Slobodana NEBOJ[A NE[OVI] Stanu{e NENAD

JUNACI OT AX BINE
Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica.

240

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ne{ovi}.

NIKI] Milomira IGOR

Poru~nik policije Neboj{a Ne{i} je ro|en 26. jula 1970. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Policijsku akademiju. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. jula 1989. godine. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Mla|i vodnik policije Nenad Ne{ovi} je ro|en 15. juna 1978. u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. juna 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 17. aprila 1999, u selu [ipoqe, op{tina Kosovska Mitrovica.

Vojnik VJ u rezervi Igor Niki} je ro|en 26. januara 1973. u Ra{koj. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, branio je slobodu otaxbine u sastavu 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. U sukobu protiv albanskih terorista, koji su wegovu jedinicu napali iz zasede, pucaju}i iz streqa~kog oru`ja, u rejonu sela Likovac, Glogovac, Igor Niki} je poginuo 25. maja 1999. godine.

241 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

N

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e wegove k}eri An|elija i Emilija i porodica Niki}.

NIKOLI] Zlate BORIS

za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog stare{inu ~uva}e wegova porodica.

NIKI] Mirka MIODRAG

NIKOLI] Zlatomira NIKOLA

Vodnik VJ Boris Nikoli} je ro|en 4. maja 1978. u Zemunu. Zavr{io je jednogodi{we specijalisti~ko {kolovawe za podoficire oklopno-mehanizovanih jedinica i u VJ je obavqao du`nost komandira odeqewa. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine branio u stroju 52. bataqona Vojne policije, kao komandir odeqewa specijalne namene. Poginuo je 31. maja 1999. u rejonu sela Komorane kraj Pri{tine, tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Odlikovan je Ordenom

Vojnik VJ Nikola Nikoli} je ro|en 30. oktobra 1978. u Beogradu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u aprilu 1998. i osposobio se za strelca na borbenom vozilu pe{adije. Slobodu otaxbine i ~ast vojni~ku branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 243. mehanizovane brigade. Vojnik Nikola Nikoli} je poginuo 22. aprila 1999, prilikom dejstva avijacije NATO-a na bor-

Vojnik VJ u rezervi Miodrag Niki} je ro|en 6. marta 1970. u selu Kova~evu, op{tina Novi Pazar. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je u sastavu 168. motorizovane brigade. Poginuo je 31. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Uspomenu na Miodraga Niki}a ~uva}e wegova porodica.

M S p o m e n -kk w i g a
beni raspored wegove jedinice u rejonu sela Duqe, op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolu ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Nikoli}a ~uva}e wegova porodica.

242

NIKOLI] Radosava BRANISLAV

NIKOLI] Milenka NEBOJ[A

NIKOLI] Radojka MILAN

Vodnik policije Branislav Nikoli} je ro|en 7. juna 1965. u Smederevu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na Branislava Nikoli}a sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Nikoli} je ro|en 12. oktobra 1972. u selu Mala Kru{a, op{tina Prizren. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 549. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Milan Nikoli} je ro|en 19. marta 1978. u Prokupqu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar strelac u sastavu 15. grani~nog bataqona. Poginuo je 4. aprila 1999, vra}aju}i se sa zadatka, u rejonu Jadra kod Loznice. Uspomenu na vojnika Milana ~uva}e wegova porodica.

243 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

M

NIKOLI] Radoslava DARKO

NIKOLI] Stanislava GORAN

NIKOLI] Qubomira NENAD

Stariji vodnik VJ Darko Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1971. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu, intendantska slu`ba. Borio se za odbranu slobode Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji je bio u sastavu 243. mehanizovane brigade, u kojoj je obavqao du`nost komandira odeqewa za intendantsko snabdevawe. Poginuo 30. marta 1999, od dejstva avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na starijeg vodnika Darka Nikoli}a ~uva}e wegovi sin Dalibor, k}i Katarina i porodica.

Vodnik prve klase policije Goran Nikoli} je ro|en 21. januara 1964. u Ni{u. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. maja 1982. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 2. juna 1999, na putu Prizren – \akovica, kod sela Celina, op{tina Orahovac. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Marjan i porodica Nikoli}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nenad Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1961. u Lipqanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Saveznog ministarstva unutra{wih poslova od 1983. godine. Bio je zaposlen u STR „Kraqica” u Beogradu. Poginuo je 30. aprila 1999. u Beogradu, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina, sin Aleksandar i porodica Nikoli}.

N S p o m e n -kk w i g a
NIKOLI] Stani{e MILAN NIKOLOV Qubena DRAGAN

JUNACI OT AX BINE

244

Dragan je preminuo narednog dana u KBC Pri{tina od zadobijenih rana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolova ~uva}e wegova porodica.

NISI] Vu~a STAJA
Vojnik VJ u rezervi Milan Nikoli} je ro|en 23. oktobra 1961. u selu ^ukujevac, op{tina Kraqevo. Hrabro je branio Republiku Srpsku Krajinu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 12. aprila 1999, u rejonu sela Trstenik. Milan Nikoli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Goran i porodica Nikoli}. Vojnik VJ u rezervi Dragan Nikolov je ro|en 8. decembra 1967. u Tetovu, Makedonija. Zavr{io je bravarski zanat. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, borio se u sastavu 230. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane, obavqaju}i du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 30/2 mm. Vojnik Dragan Nikolov je, 4. aprila 1999, obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju svoje baterije, u rejonu sela Grobnik, Klina, kada su avioni NATO-a dejstvovali kasetnim bombama. Borbeno vozilo u kojem se nalazio vojnik Nikolov potpuno je uni{teno, a

Desetar VJ u rezervi Staja Nisi} je ro|en 10. januara 1961. u selu Popovqane, op{tina Suva Reka. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 70. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Odlu~no se odupro iznenadnom napadu albanskih terorista, da bi 13.

245 JUNACI

OTAXBINE
rijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 31. marta 1999, u selu Miru{a, op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Darko i porodica Novkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

O

aprila 1999. u selu Pogovqare, Suva Reka, polo`io svoj `ivot na oltar otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena stepena. Uspomenu na desetara Nisi}a ~uva}e wegova porodica.

NOVKOVI] Vladimira NOVICA

NOVKOVI] \or|a DU[AN

stroju in`iwerijskog bataqona 37. motorizovane brigade, na du`nosti in`iwerca pionira. Poginuo je 6. aprila 1999. obavqaju}i vojni~ki zadatak u rejonu sela Galica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog in`iwerca ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Neboj{a i porodica Novkovi}.

OGWANOVI] Jezdimira DANILO

Mla|i vodnik prve klase policije Novica Novkovi} je ro|en 16. jula 1969. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. novembra 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekreta-

Vojnik VJ u rezervi Du{an Novkovi} je ro|en 11. septembra 1957. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Kao vojni obveznik, odlu~no se i hrabro borio na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Danilo Ogwanovi} je ro|en 17. maja 1962. u selu Trnava, Kur{umlija. Posle zavr{etka sredwe {kole, radio je u [IK „Kopaonik”. Kao vojni obveznik,

O S p o m e n -kk w i g a
slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji, u sastavu 354. pe{adijske brigade, obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 9. maja 1999, u rejonu sela Vrani Do, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog borca ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
slova Republike Srbije 11. avgusta 1996. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je 3. maja 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”, op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ogwenovi}.

246

stroju 52. vojnoteritorijalnog odreda iz Lipqana, na du`nosti voza~a i ni{anxije. Poginuo je 27. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ribari, Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Radovana ~uva}e sinovi Lazar i Milo{, k}i Marija i porodica.

OGWENOVI] Branka MILOVAN

ODALOVI] Milorada RADOVAN

OLAJO[ Jo`efa ZOLTAN

Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Milovan Ogwenovi} je ro|en 26. decembra 1976. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poRadovan Odalovi} je ro|en 7. aprila 1960. u Pri{tini, gde je zavr{io sredwu {kolu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio je u Vojnik VJ Zoltan Olajo{ je ro|en 2. aprila 1978. u Subotici. Vojni rok je slu`io od juna 1998, osposobiv{i se za du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adi-

u selu Gorwa R`anica. od dejstva avijacije NATO-a na rejon razme{taja wegove jedinice u selu Posli{te. Na toj du`nosti borio se za odbranu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Bio je zaposlen u JKP u Istoku. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 25. Poginuo je na stra`arskoj du`nosti 24. u selu Osojane. godine. godine. Uspomenu na artiqerca Gorana ~uva}e wegova porodica. op{tina Subotica. septembra 1971. Smrtno su ga ranili albanski teroristi u rejonu sela Belanica. maja 1999.247 JUNACI OTAXBINE datke na Kosovu i Metohiji. op{tina Istok. obavqaju}i brojne zaPripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Ostoji} je ro|en 12. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 27. motorizovanoj brigadi. januara 1978. U istoj jedinici branio je slobodu otaxbine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. u stroju 243. Vojni rok u VJ slu`io je od juna 1998. Trajno }e ga pamtiti wegova porodica. op{tina Suva Reka. marta 1999. maja 1998. juna 1999. marta 1977. op{tina Istok. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k O je. Vojnik Goran Olka je poginuo 3. Zavr{io je sredwu {kolu. OLKA Mate GORAN OSTOJI] Vukoja SINI[A OTA[EVI] Miluna JOVAN Vojnik VJ Goran Olka je ro|en 12. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Olajo{. osposobiv{i se za du`nost artiqerca u 549. u selu Qubi`da. mehanizovane brigade. u Maloj Bosni. Mla|i vodnik policije Jovan Ota{evi} je ro|en 6. op{tina Prizren. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Odeqewu unutra- . op{tina Plav.

Za hrabrost i odlu~nost u izvr{avawu izuzetno odgovornih borbenih zadataka odlikovan je Ordenom za hrabrost. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova porodica. od dejstva neprijateqeve avijacije raketnim projektilima na rejon razme{taja Pripadnik rezervnog sastava policije Milo{ Otovi} je ro|en 5. u selu ^elopek. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. op{tina @abare. 30. U 279. oktobra 1967. maja 1999. u Gwilanu. u selu Sibnica. Rezervni zastavnik prve klase.P S p o m e n -kk w i g a {wih poslova De~ani. godine. januara 1953. U toj jedinici branio je slobodu otaxbine u agresiji NATO-a. OTOVI] Jovana MILO[ PAVLOVI] Aleksandra MILAN^E Desetar VJ u rezervi Stani{a Pavi} je ro|en 8. Desetar Pavi} je poginuo 16. aprila 1999. Zavr{io je Mornari~kotehni~ku podoficirsku {kolu. dobrovoqac Milan~e Pavlovi} je ro|en 31. Zavr{io je sredwu {kolu. marta 1999. Poginuo je 4. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. op{tina Pe}. Iako je na brojnim zadacima sa najve}im uspehom polo`io ispite vojni~ke profesije. septembra 1998. Uspomenu na desetara iz Gwilana ~uva}e porodica Pavi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 10. oktobra 1971. op{tina Pe}. artiqerijsko -raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane obavqao je du`nost veziste u radarskom odeqewu voda vazdu{nog osmatrawa i javqawa. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Miloje i Marko i porodica Otovi}. 248 PAVI] Blagoja STANI[A radarske osmatra~ke stanice u selu Suvodol kraj Smedereva. penzionisani zastavnik prve .

Savezna Republika Nema~ka. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. u Vaqevu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. 10.249 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. odlu~iv{i se za du`nost strelca. Vojnik Pavlovi} je poginuo 1. u rejonu sela Dowe Prekaze. S p o m e n -k w i g a k P klase odazvao se op{tem pozivu za odbranu otaxbine i kao dobrovoqac stupio u 37. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Posli{te. marta 1999. Mla|i vodnik policije Milan Pavlovi} je ro|en 7. u selu Rzale. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. 26. k}i Sa{ka i porodica Pavlovi}. Milan~e Pavlovi} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. u Augsburgu. septembra 1979. stupio je u stroj 549. op{tina Srbica. op{tina Prizren. aprila 1994. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. PAVLOVI] Borivoja MILAN PAVLOVI] Dragi}a BOJAN PAVLOVI] Zorana IGOR Vojnik VJ u rezervi Bojan Pavlovi} je ro|en 31. godine. Kao vojni obveznik. Srbica. maja 1999. Sve vojni~ke obaveze obavqao je na najboqi mogu} na~in. u Smederevskoj Palanci. na du`nost artiqerca. juna 1999. torizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. osposobiv{i se za du`nosti strelca u jedinici Vojne policije. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. . mo- Vojnik VJ Igor Pavlovi} je ro|en 24. Uspomenu na prekaqenog borca ~uva}e wegovi sin Sa{a. motorizovanu brigadu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1970. maja 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

vozilo u kojem se nalazio vojnik Pavlovi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. lova~kog avijacijskog puka. 15. 31. Pukovnik VJ Milenko Pavlovi} je ro|en 5. koji . novembra 1968. brane}i nebo iznad Beograda. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica i porodica Pavlovi}. Agresiju NATO-a na SRJ do~ekao je kao komandant 204. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. op{tina Lipqan. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. lova~kim avijacijskim pukom. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Rusinovce. u rejonu sela Orlate kraj Pri{tine. godine. aprila 1999. Tom prilikom je mladi vojni policajac poginuo. godine. oktobra 1959. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao pilot lovac. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. lete}i na avionima MiG-21 i MiG-29. u selu Gorwe Crniqevo. Zavr{io je sa visokim uspehom sve vazduhoplovne {kole i General{tabnu {kolu VJ. maja 1999. bataqona Vojne policije.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 52. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. a narednog dana poleteo je u kabini svog aviona MiG-29 u susret brojnim avionima NATO-a. obavqaju}i du`nost strelca u jedinici specijalne namene. jula 1987. JUNACI OT AX BINE 250 PAVLOVI] Qubi{e DRAGAN PAVLOVI] Milorada MILENKO Vodnik policije Dragan Pavlovi} je ro|en 23. op{tina Ose~ina. U ~in pukovnika prevremeno je unapre|en 3. komandovao je ~uvenom eskadrilom „Vitezovi” i 204.

Hrabro se borio. osposobiv{i se u svojoj jedinici za voza~a motor- . juna 1977. jula 1978. aprila iste godine u bolnici u Prizrenu. godine. 18. Uspomenu na Nenada Pavlovi}a sa~uva}e wegova porodica. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi na putu Pri{tina – Medve|a. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k B su kidisali na na{u otaxbinu. dobrovoqac Ranko Panteli} je ro|en 11. Uspomenu na odva`nog branioca neba na{e otaxbine ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Nemawa i porodica Pavlovi}. a slomqena krila zavr{ila su svoj let u selu Petnica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. juna 1999. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ Zoran Pantovi} je ro|en 23. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. u Sanskom Mostu. PAVLOVI] Stevana NENAD PANTELI] Radovana RANKO PANTOVI] Bogoquba ZORAN Mla|i vodnik policije Nenad Pavlovi} je ro|en 10. Preminuo je 22. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Kao dobrovoqac je stupio u stroj 549. Pukovnik pilot Milenko Pavlovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Ranka ~uva}e porodica Panteli}. u Pustom Selu. ali je wegov avion bio pogo|en iznad rejona Vaqeva. U Vojsku Jugoslavije stupio je marta 1998. op{tina Prizren. aprila 1999.251 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. novembra 1970. Poginuo je 13. u Subotici. u Po`egi.

Slobodu otaxbine hrabro je branio u stroju 125. Od detonacije protivtenkovske mine vojnik rezervista je na mestu preminuo. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U toku prevo`ewa pripadnika svoje jedinice. motorizovane brigade. maja 1999. 30. Uspomenu na rezervnog stare{inu Igora Pavlovi}a ~uva}e wegova porodica. marta 1999. vojnik voza~ Batica Paunovi} je nai{ao vozilom na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Slavujevac. Kao vojni obveznik. februara 1975. februara 1975. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE 252 PANTOVI] Srboquba \OR\E PAUNOVI] Velibora BATICA Rezervni vodnik VJ \or|e Pantovi} je ro|en 19. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Vodnik Pantovi} je poginuo 31. u Kragujevcu. Wegovo vozilo je naletelo na protivtenkovsku minu. u Vrawu. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Pantovi}. imao je ratni raspored u Vojnom odseku Kraqevo. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. na du`nosti vojnika voza~a. marta 1999. op{tina Pre{evo. Kao rezervni vodnik Vojske Jugoslavije. u kurirsko-pozivarskom sistemu. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 78. Zoran Pantovi} je poginuo 31. gde je zavr{io sredwu {kolu za autoelektri~ara. prilikom odlu~nog odbijawa napada albanskih terorista na vatreni polo`aj u selu Trnavce. Vojnik VJ u rezervi Batica Paunovi} je ro|en 4.P S p o m e n -kk w i g a nog vozila u haubi~kom divizionu. op{tina Srbica.

Kao vojni obveznik. maja 1999. PAUNOVI] Velinke MIROSLAV PAUNOVI] Milana RADOVAN sela Suvi Bunar. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Zoran i Vladimir i porodica Paunovi}. u Ba~koj Palanci. na du`nosti vojnika voza~a.253 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. a premi- . slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 354. Vojnik Paunovi} je poginuo 14. na prevoju Volujak. Poginuo je 6. Vojni rok u Vojsci Jugoslavije slu`io je kao protivpo`arac u sastavu Gardijske brigade. u okr{aju protiv albanskih terorista u rejonu Vojnik VJ Vojin Pej~inovi} je ro|en 26. vojnik Pej~inovi} je te{ko rawen od dejstva avijacije NATOa. Uspomenu na vojnog policajca Miroslava Paunovi}a ~uva}e wegova porodica. od dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. u Petrovcu na Mlavi. Obavqaju}i vojnu slu`bu u krugu svoje kasarne u Beogradu. Na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 52. Ka~ikol. gde se osposobio za du`nost strelca iz specijalnog pe{adijskog oru`ja. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na Baticu Paunovi}a ~uva}e wegov sin Kristijan i porodica. novembra 1978. gde je i radio kao VKV voza~. PEJ^INOVI] Branislava VOJIN Vojnik VJ Miroslav Paunovi} je ro|en 18. maja 1973. u Prokupqu. 20. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ u rezervi Radovan Paunovi} je ro|en 3. jula 1949. pe{adijske brigade. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. specijalne brigade Vojne policije. op{tina \akovica.

kako bi na Kosovu i Metohiji branio slobodu otaxbine.N S p o m e n -kk w i g a nuo je 26. Uspomenu na poginulog gardistu ~uva}e porodica Pej~inovi}. na du`nost vojnika strelca. Raketni projektili lansirani iz aviona NATO-a pogodili su radarsku stanicu za osmatrawe i navo|ewe u kojoj se tog trenutka nalazio pukovnik Pej~i}. Pukovnik VJ Bo`idar Pej~i} je ro|en 18. Kao iskusan oficir i . u selu Kriva Reka. postizao je izuzetne rezultate na du`nosti u Sektoru za RV i PVO u General{tabu VJ. a od zadobijenih rana preminuo je 28. U~esnik je mnogih bitaka za odbranu Republike Srpske Krajine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. Uspomenu na izuzetnog raketa{a i stare{inu VJ ~uva}e wegovi sinovi Neboj{a i Qubomir i porodica Pej~i}. 254 PERI] Bo`ina RADOVAN PEJ^I] Goluba BO@IDAR Vojnik VJ u rezervi. maja iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. u selu Rsovci. u rejonu sela Ko{are. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. motorizovane brigade. U `estokom okr{aju protiv albanskih terorista rawen je 25. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane i Komandno{tabnu akademiju RV i PVO. JUNACI OT AX BINE izuzetan stru~wak u oblasti artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. na prvoj liniji odbrane otaxbine. Pukovnik Pej~i} je poginuo 1. aprila 1999. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. juna 1999. juna 1950. Kao dobrovoqac stupio je u stroj 125. op{tina Pirot. dobrovoqac Radovan Peri} je ro|en 18. aprila iste godine. \akovica. septembra 1959. Brus.

Kao vojni obveznik. Uspomenu na razvodnika Qubi{u Peri}a ~uva}e wegovi sinovi Milo{. dobrovoqac @ivan Peri} je ro|en 5. Dobrovoqno se javio u stroj 549. op{tina Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. na du`nosti ni{anxije. gde je zavr{io Sredwu medicinsku {kolu. maja 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 50. u rejonu sela Dowa Brwica kod Pri{tine. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu.255 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N PERI] Dikonije QUBI[A PERI] Milodraga @IVAN PERI] Milutina MILAN Razvodnik VJ u rezervi Qubi{a Peri} je ro|en 30. vojnoteritorijalnog odreda iz Pri{tine. u selu Plo~ica. Lazar i Miqan. u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu \akovice. Kao vojni obveznik. odgovorno obavqaju}i du`nost bolni~ara. marta 1958. op{tina Kovin. vojnoteritorijalnog odreda. Vojnik VJ u rezervi Milan Peri} je ro|en 22. Uspomenu na vodnika iz sela Plo~ice ~uva}e wegova porodica. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999. avgusta 1958. Vojnik Milan Peri} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Vodnik VJ u rezervi. na borbenom polo`aju svoje jedinice. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji da kao iskusan vojnik i strelac brani slobodu otaxbine od albanskih terorista. u Kosovskoj Mitrovici. avgusta 1974. @ivan Peri} je poginuo 20. u selu Dowa Brwica. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 180. 15. Uspomenu na plemenitog bolni~ara ~uva}e wegova porodica. Poginuo je 7. . te wegova porodica.

Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 52. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Peri}.P S p o m e n -kk w i g a PERI] Mihajla BRANIMIR PERI[I] Dragi}a NIKOLA JUNACI OT AX BINE 256 brane i bezbednosti. decembra 1970. bataqona Vojne policije. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. gde je i zavr{io {kolu za ma{inbravare. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vodnik Branimir Peri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. aprila 1999. osposobiv{i se za voza~a motornog vozila. pe{adijske brigade. PETKOV Kirila SLOBODAN Rezervni vodnik VJ Branimir Peri} je ro|en 5. op{tina Bosilegrad. u Ni{u. od dejstva protivtenkovske mine. godine. 4. novembra 1978. Uspomenu na vojnika Nikolu Peri{i}a ~uva}e wegova porodica. jula 1988. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je u sastavu 354. a na koju je on nai{ao svojim vozilom. Zavr{io je Sredwu poqoprivrednu {kolu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Bosilegrad. u selu Zli Dol. u selu Pe}ane. Poginuo je 24. op{tina Suva Reka. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima od- Vodnik policije Slobodan Petkov je ro|en 10. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Orlate. u Prokupqu. maja 1999. Vojnik Nikola Peri{i} je poginuo 31. marta 1999. Pri{tina. juna 1969. Vojnik VJ Nikola Peri{i} je ro|en 24.

marta 1953. PETKOVI] Viktorija DRAGAN PETKOVI] Vladimira DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1982. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva- Stariji zastavnik policije Dragan Petkovi} je ro|en 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. u Lebanu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je komandir Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Negotin. stupio je u stroj 125. u selu Mala Kru{a. 16. novembra 1961. PETKOVI] Qubomira ^EDOMIR Vojnik VJ u rezervi. op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Marija i Ana i porodica Petkovi}. oktobra 1958. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.257 JUNACI OTAXBINE }e wegov sin Stojan i porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 28. op{tina Prizren. aprila 1999. Vodnik policije ^edomir Petkovi} je ro|en 6. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. dobrovoqac Dragan Petkovi} je ro|en 28. u rejonu sela Ko{are. godine. motorizovane brigade da na Kosovu i Metohiji brani slobodu otaxbine. Kao dobrovoqac strelac. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na poginulog Slobodana sa~uva}e sinovi Aleksandar i Vladimir i porodica Petkov. Zavr{io je Pravni fakultet. maja 1999. \akovica. u rejonu sela Orlate. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u Smederevu.

od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Vitak. tokom preme{taja ure|aja i sredstava veze na novi polo`aj. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Ribarska Bawa. Poginuo je 13. marta 1975. maja 1999. oktobra iste godine u Slankamenu. Uspomenu na vojnika Toplicu Petkovi}a ~uva}e wegov sin Neboj{a i porodica. gde je zavr{io sredwu {kolu. Vojnik VJ u rezervi Dejan Petkovi} je ro|en 18. Preminuo je 2. PETKOVI] Predraga TOPLICA PETKOVI] Radovana DRAGAN PETKOVI] Radomira DEJAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Toplica Petkovi} je ro|en 3. na du`nosti komandira odeqewa. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. pe{adijske brigade. u Leskovcu. aprila 1970. Dejan Petkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 549. 258 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE tok. pe{adijske brigade. Kao vojni obveznik. Kao vojni obveznik. Kao vojni obveznik. maja 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je odlu~no i hrabro u sastavu 7. u selu Zebica. Prizren. Trajno }e ga sa~uvati u se}awu sinovi Nemawa i Stefan i porodica Petkovi}. od dejstva avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. op{tina Kru{evac. aprila 1999. motorizovane brigade.P S p o m e n -kk w i g a 17. 23. u Kru{evcu. u rejonu sela Padali{te. Poginuo je 15. op{tina IsDragan Petkovi} je ro|en 21. op{tina Srbica. op{tina Prizren. u selu Vrbnica. aprila 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 7. juna 1965.

U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. S p o m e n -k w i g a k P ne i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Ko{are. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i An|ela i porodica Petkovi}. u selu Lu`ane.259 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 16. januara 1973. motorizovane brigade postizao je izuzetne rezultate u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na uzornog komandira streqa~kog voda ~uva}e wegovi sinovi Predrag i Miroslav i porodica Petkovi}. \akovica. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira voda. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. u Prokupqu. Negotin. . marta 1971. Odlikovao se hrabro{}u i bio komandir za uzor mladim vojnicima. specijalne brigade. Kao komandir streqa~kog voda u sastavu 125. aprila 1999. PETKOVI] Tihomira BO@O PETRIKI] Jovana BRANKO Poru~nik VJ Ivica Petkovi} je ro|en 26. u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unuBranko Petriki} je ro|en 27. aprila 1999. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Kristina i porodica Petkovi}. 19. op{tina Podujevo. Desetar VJ po ugovoru Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`o Petkovi} je ro|en 7. u selu Jabukovac. PETKOVI] Save IVICA tra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je kao izvi|a~ u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Kragujevcu. maja 1968.

slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 7. Kao vojni obveznik. u Kru{evcu. 260 PETRI] Milojice DEJAN PETROVI] Andrije MILIVOJE {io sredwu {kolu i radio u fabrici uqa. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost izvi|a~a. maja 1999. Uspomenu na Branka Petriki}a ~uva}e wegova porodica. gde je zavr- . Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 37. pe{adijske brigade. na du`nosti voza~a. [iptarski teroristi smrtno su pogodili neustra{ivog Negotinca iz snajperske pu{ke u rejonu sela Opqate. maja 1999. septembra 1959. 8. motorizovane brigade. Srbica. kada su avioni NATO-a lansirali ubojite rakete. vojnik Petri} se nalazio u vozilu u rejonu sela Gorwe Obriwe. Vojnik Dejan Petri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada je motorno vozilo kojim je upravqao nai{lo na protivtenkovsku minu. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Mladi vojnik iz Berana je tom prilikom poginuo.P S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 29. De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beranu. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Petri}. jula 1979. k}i Aleksandra i porodica Petrovi}. Milivoje Petrovi} je poginuo 28. Uspomenu na poginulog vojnika Milivoja ~uva}e wegovi sin Andrija. Vojnik VJ u rezervi Milivoje Petrovi} je ro|en 21. aprila 1999. Vojnik VJ Dejan Petri} je ro|en 28. u toku obavqawa borbenog zadatka. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Turi}evac. JUNACI OT AX BINE Hitaju}i na izvr{ewe borbenog zadataka.

u Kosovskoj Vitini. Vojnik VJ Ivica Petrovi} je ro|en 23. Vojnik Ivica Petrovi} je poginuo 27. prilikom raketirawa kasarne u Kur{umliji.261 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PETROVI] Dobrivoja ZORAN PETROVI] Dragana VEQKO PETROVI] Dragoquba IVICA Potpukovnik VJ Zoran Petrovi} je ro|en 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Potpukovnik Petrovi} je poginuo 24. . U Vojsci Jugoslavije nalazio se od marta 1998. marta 1999. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 55. oktobra 1978. u sukobu s albanskim teroristima. gde je i zavr{io sredwu {kolu. motorizovane brigade. U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1998. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Maja i porodica Petrovi}. Uspomenu na poginulog potpukovnika ~uva}e sin Milan. u rejonu Karaule „Goro`up”. Izme|u ostalog. Vojnik VJ Veqko Petrovi} je ro|en 2. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu ~ete Vojne policije 125. Poginuo je 30. grani~nog bataqona. Prizren. osposobiv{i se za du`nost vojnog policajca. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na vojnog policajca ~uva}e wegova porodica. u Pri{tini. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Petrovi}. godine. Pe}. u `estokom sukobu s albanskim teroristima u nasequ Kape{nica. obavqao je du`nost komandanta bataqona. oktobra 1943. novembra 1978. maja 1999. u Svilajncu. smer pe{adije. Na po~etku agresije NATO-a na SRJ bio je referent u Komandi Tre}e armije.

Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Istok. oktobra 1965. pe{adijske brigade. Uspomenu na rezervnog . oktobra 1997. u Pe}i. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 125. jedinicu vodnika Petrovi}a iznenada su napali albanski teroristi. marta 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Dowe Morine. U toku preme{taja sredstava veze na novi borbeni polo`aj. op{tina Istok. Kao vojni obveznik. aprila 1999. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. u selu Qubi`da. u selu Gra~ac. godine. decembra 1976. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi @ivan Petrovi} je ro|en 14. u rejonu sela Padali{te. Poginuo je 29. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu @akovo. Uspomenu na Vukadina Petkovi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Vrwa~ka Bawa. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Jelena i porodica Petrovi}. motorizovane brigade. Vojnik u rezervi @ivan Petrovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. 24. oktobra 1966. Tom prilikom je hrabri komandir poginuo u neravnopravnoj borbi. Rezervni vodnik VJ Dragan Petrovi} je ro|en 15. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa i {ifrera. 23.P S p o m e n -kk w i g a PETKOVI] @ivorada VUKADIN PETROVI] @ivote @IVAN JUNACI OT AX BINE 262 PETROVI] Miladina DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Vukadin Petkovi} je ro|en 31. op{tina Istok. \akovica.

maja 1999. S p o m e n -k w i g a k P vodnika Dragana Petrovi}a ~uva}e wegov sin Vukoje. Hrabro se borio za odbranu slobode Republike Srpske Krajine. Uspomenu na wega ~uva}e sin Georgije i porodica Petrovi}. i stekao vrhunske sposobnosti za poslu`ioca komandnog odeqewa. mehanizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. u Kru{evcu. u Uro{evcu. maja 1999. Uspomenu na prekaqenog ratnika ~uva}e k}i Tamara i porodica Petrovi}. Kao vojni obveznik. na du`nosti veziste. vojnoteritorijalnog odreda. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od februara 1999. Vojnik VJ u rezervi Dragan Petrovi} je ro|en 8. PETRU[EVSKI Nikole ZORAN Vojnik VJ u rezervi Ivica Petrovi} je ro|en 30. . Poginuo je 31. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 243. k}i Dragana i porodica Petrovi}. jula 1971. op{tina Ka~anik. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. u Uro{evcu. novembra 1970. marta 1960. u Kumanovu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. tako {to je vozilo u Potpukovnik VJ Zoran Petru{evski je ro|en 27. PETROVI] Miodraga IVICA PETROVI] Miroslava DRAGAN kojem se prevozio na borbeni zadatak nai{lo na nagaznu minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Krivenik. Poginuo je u `estokom okr{aju s albanskim teroristima. 13. u statusu vojnog obveznika i na du`nosti kojom je ovladao u toku slu`ewa vojnog roka.263 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

oklopnoj brigadi. u rejonu sela Crni Lug. Uspomenu na Slavi{u Pe{akovi}a sa~uva}e wegova porodica. Sr|an Pe{i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Pe{i} je ro|en 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. op{tina Orahovac. aprila 1969. op{tina Srbica. maja 1999. u selu Likovac. 16. Poginuo je 14. godine. vozilo u kojem se nalazio Zoran Petru{evski nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je iskusni stare{ina smrtno stradao. JUNACI OT AX BINE 264 PE[AKOVI] Hranislava SLAVI[A PE[I] Nikole SR\AN Pripadnik rezervnog sastava policije Slavi{a Pe{akovi} je ro|en 2.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je obavqaju}i odgovornu du`nost u 252. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Zavr{io je sredwu {kolu. Zoran Petru{evski je posmrtno unapre|en u ~in potpukovnika VJ. Uspomenu na vojnika Pe{i}a ~uva}e wegova porodica. u Lebanu. U toku izvo|ewa borbene akcije protiv albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ra{koj. maja 1999. 31. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. k}i Biqana i porodica Petru{evski. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Medevce. januara 1972. Mahala Mutivode. maja 1999.

PLANOJEVI] Zorana VUKA[IN Vojnik VJ u rezervi Dragan Pe{ovi} je ro|en 16. Ra{ka. u selu Turja. u Uro{evcu. u rejonu sela Krivenik. za slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 252. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Kao vojni obveznik. 3. odlu~no . Poginuo je 31. k}i Marija i porodica Pilipovi}. op{tina Ka~anik. Orahovac. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Katarina. 14. Klina. Poginuo je u toku obavqawa borbenog zadatka. maja 1999. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ u rezervi Tomislav Pilipovi} je ro|en 27. te porodica Pe{ovi}. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. na du`nosti izvi|a~a. u rejonu sela ^abi}. vojnoteritorijalnog odreda u Pri{tini. u rejonu razme{taja jedinice. oklopne brigade. u Kraqevu. Kao vojni obveznik. u selu Baqevac. na du`nosti vojnika strelca. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. aprila 1970. Vojnik VJ u rezervi Vuka{in Planojevi} je ro|en 1. motorizovane brigade. Zavr{io je Pravni fakultet. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.265 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PE[OVI] Qubi{e DRAGAN PILIPOVI] Ilije TOMISLAV Uspomenu na Tomislava Pilipovi}a ~uva}e wegovi sinovi Lazar i Milo{. avgusta 1961. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske Krajine. marta 1970. u stroju 37. maja 1999. gde je radio kao ugostiteqski radnik. juna 1999. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Za podvige u odbrani otaxbine Aleksandar Popovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Barane. Uspomenu na Vuka{ina Planojevi}a ~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE Raketna baterija u kojoj se nalazio vojnik Aleksandar Popovi} dejstvovala je 1. Pamti}e ga k}eri Aleksandra i Ivana. maja 1954. op{tina Pe}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. . Preminuo je 5. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1999. Uspomenu na mladog raketa{a ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je gimnaziju i Prirodno-matemati~ki fakultet u Novom Sadu i do po~etka agresije NATO-a na SRJ bio je izvanredan student poslediplomskih studija. sinovi Aleksandar i Ivan i porodica Popovi}. obavqao je du`nost operatera u raketnoj bateriji 240. aprila 1973. godine. Bio je zaposlen u „Kopeksu” u Pe}i. 266 POPOVI] Vlatka VITOMIR POPOVI] Borivoja ALEKSANDAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vitomir Popovi} je ro|en 13. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Jedan od tih projektila pogodio je samohodno lansirno oru`je. op{tina Andrijevica. 8. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 24. u selu [ekular. avgusta 1998. sa vatrenog polo`aja u selu Nadaq kraj Novog Sada sa tri protivavionske rakete na avione NATO-a. probio oklop i na licu mesta usmrtio Aleksandra Popovi}a. Kao vojni obveznik.P S p o m e n -kk w i g a odgovoriv{i na napade albanskih terorista. koji su uzvratili samonavo|enim raketnim projektilima. u Novom Sadu.

Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 19. Kao dobrovoqac. Uspomenu na vojnika Aleksandra ~uva}e wegov sin Dragan i porodica Popovi}. Kao vojnik VJ. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. dobrovoqac Stojan Popovi} je ro|en 9. u stroju 52. Poginuo je. 15. u rejonu sela Maja Glava.267 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B POPOVI] Vuka{ina STOJAN POPOVI] Zarije ALEKSANDAR POPOVI] Radosava NIKOLA Vojnik VJ u rezervi. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 78. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. avgusta 1968. Vojnik Nikola Popovi} je poginuo 9. novembra 1949. Kao vojni obveznik. decembra 1979. u Novom Pazaru. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na vojnika Nikolu Popovi}a ~uva}e wegova porodica. u Golemom Selu. tako {to je nai{ao na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili na putu selo Batu{a – Karaula „Ko{are”. u sukobu s albanskiim teroristima. na borbenom polo`aju svoje jedinice u selu Reqin. \akovica. \akovica. Uspomenu na poginulog dobrovoqca ~uva}e porodica Popovi}. na du`nosti voza~a. osposobio se za du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 20/3 mm. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u kome je radio kao voza~. Vojnik VJ Nikola Popovi} je ro|en 20. motorizovane brigade. u Krupwu. u stroju 125. obavqaju}i du`nost strelca. aprila 1999. op{tina Vrawe. 16. op{tina Pre{evo. aprila 1999. motorizovane brigade. . Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. Ko{are.

januara 1977. novembra 1969. 17. Vodnik policije Milutin Pra{~evi} je ro|en 6. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. De~ani. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 53. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Meja. Stefan i Nikola i porodica Pra{~evi}. grani~nog bataqona. op{tina Suva Reka. Vojnik Simo Popovi} je poginuo 11. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. u Plu`inama.P S p o m e n -kk w i g a POPOVI] Slobodana DRAGAN POPOVI] Sretena SIMO JUNACI OT AX BINE 268 PRA[^EVI] Slobodana MILUTIN Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Popovi} je ro|en 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od albanskih terorista. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u selu Papaz. . Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Popovi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vojnik VJ Simo Popovi} je ro|en 1. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor. avgusta 1968. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost grani~ara. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Martin. k}i Milica i porodica Popovi}. godine. op{tina \akovica. op{tina \akovica. maja 1999. odlu~no brane}i Karaulu „Morina”. 21. u selu Vrani}. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. maja 1993. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

godine. novembra 1958. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Marko i porodica Puzovi}. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. i osposobio se za du`nost kuvara. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. u rejonu sela Stari Poklek. maja 1999. Glogovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. marta 1999. u selu Kravi}i. Zastavnik policije Goran Radevi} je ro|en 3. aprila 1999. februara 1978. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. avgusta 1970. motorizovane brigade. u Beogradu. na du`nosti vojnika strelca. op{tina Ra{ka. Ka~anik. op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik u rezervi Stani{a Puzovi} je odlikovan Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Mario Proti} je poginuo od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 57. u rejonu sela Stara Bawica. . Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. avgusta 1994.269 JUNACI PROTI] @eqka MARIO OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R PUZOVI] @ivorada STANI[A RADEVI] Branka GORAN Vojnik VJ Mario Proti} je ro|en 18. Poginuo je 3. Vojnik VJ u rezervi Stani{a Puzovi} je ro|en 15. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina i porodica Radevi}. grani~nog bataqona. 28. Uspomenu na vojnika Marija ~uva}e porodica Proti}. za slobodu otaxbine borio se u sastvau 37. odgovorno obavqaju}i svoju vojni~ku i grani~arsku du`nost. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. godine. 15. Kao vojni obveznik.

u Sjenici. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 18. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Uro{evac. . Mla|i vodnik prve klase policije Slavko Radenkovi} je ro|en 9. godine. aprila 1999. u selu [ipoqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Zemunu. op{tina Kosovska Mitrovica. u selu Trbukovac. motorizovanoj brigadi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je policajac u Stanici pograni~ne policije na Aerodromu „Beograd”. jula 1986. Vojnik VJ Radivoje Radenovi} je ro|en 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. godine. Vojnik Radivoje Radenovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. godine. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u 243. jula 1967. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. RADENOVI] Radomira RADIVOJE Vodnik policije Goran Radeka je ro|en 30.R S p o m e n -kk w i g a RADEKA Vladimira GORAN RADENKOVI] Dragomira SLAVKO JUNACI OT AX BINE 270 Zauvek }e ga pamtiti sinovi Aleksandar i Miqan i porodica Radenkovi}. decembra 1979. u rejonu sela Kamena Glava. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati wegova porodica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 8. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. novembra 1990. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. 17. op{tina Pe}. decembra 1967.

op{tina Leskovac. novembra 1961. aprila 1999. u mestu [pionica. u selu Dobrodeqane. u Kninu. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Bio je policajac u Policijskoj stanici Orahovac. Uspomenu na potporu~nika Sini{u Radi}a ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vojnotehni~ku vazduhoplovnu akademiju u Rajlovcu. brigade vazdu{nog osmatrawa. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. javqawa i navo|ewa. smer protivvazdu{ne odbrane i kao stru~wak za navo|ewe avijacije slu`bovao je u 31. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. RADI] Pere BLAGOJA Mla|i vodnik policije Goran Radivojevi} je ro|en 1. Potporu~nik Sini{a Radi} je 6. Potporu~nik VJ Sini{a Radi} je ro|en 30.271 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Dragana i Milica i porodica Radivojevi}. . januara 1968. op{tina Srebrenik. juna 1976. obavqao zadatke oficira za navo|ewe na radarskom polo`aju svoje jedinice na planini Maqen. RADIVOJEVI] Vladimira GORAN RADI] Jovana SINI[A je avijacija NATO-a lansirala vo|ene avio-bombe na taj polo`aj i direktno pogodila stanicu u kojoj je mladi stare{ina bio na borbenom zadatku. u selu Grada{nica. bataqonu 126. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k R Uspomenu na vojnika Radivoja ~uva}e wegova porodica. op{tina Suva Reka. kada Potpukovnik VJ Blagoja Radi} je ro|en 20. Zavr{io je Vojnu akademiju VJ.

nalazio u borbenoj smeni na vatrenom polo`aju 6. Rezervni kapetan VJ @arko Radovanovi} je ro|en 9. zatekao se u kabini raketnog sistema „NEVA”.R S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira baterije za vo|ewe raketa i ujedno zamenika komandanta raketnog diviziona 250. Kao vojni obveznik. op{tina Istok. marta 1999. novembra 1960. slobodu otaxbine branio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u komandi 354. Uspomenu na rezervnog kapetana @arka Radovanovi}a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. koju su bombardovali avioni NATO-a. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Zoran. Kao vojni obveznik i rezervni kapetan VJ. 19. u Kur{umliji. U rodnom gradu je radio kao predsednik sindikalne organizacije. Zoran Radi~evi} je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. slobodu otaxbine branio je u stroju 69. Poginuo je 24. JUNACI OT AX BINE 272 RADI^EVI] Miodraga ZORAN RADOVANOVI] Radivoja @ARKO Vojnik VJ u rezervi Zoran Radi~evi} je ro|en 11. k}i Milijana i porodica Radi~evi}. avgusta 1956. pe{adijske brigade. kada su avioni NATO-a na taj sistem bacili svoje bombe. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e sin Perica. Potpukovnik Blagoja Radi} se 19. vojnoteritorijalnog odreda u rejonu op{tine Istok. raketnog diviziona 250. . Te{ko rawen. u selu Prigoda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlu~an da sa svojom jedinicom nanese agresoru {to ve}e gubitke. k}i Danka i porodica Radi}. op{tina Istok. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. u Kur{umliji. u selu Qubo`da. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. U~estvovao je u borbama za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. aprila 1999. potpukovnik Radi} je preminuo istog dana. raketne brigade u selu Lipe kraj Smedereva.

vojnoteritorijalnog odreda. u Zemunu. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 56. kao komandir tenka T-55. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Desetar VJ \or|e Radovi} je ro|en 25. kao voza~. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 4. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. juna 1999.273 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOVANOVI] Ratka SLOBODAN RADOVI] Bo{ka \OR\E RADOVI] Vi{eslava DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Slobodan Radovanovi} je ro|en 29. Radio je u Vojsci Jugoslavije kao civilno lice. u Kasarni „Car Uro{” u Uro{evcu. jula 1959. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 243. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na desetara Dragana sa~uva}e k}i Jovana i porodica Radovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. k}i Sawa i porodica Radovanovi}. . Uspomenu na poginulog \or|a Radovi}a sa~uva}e wegova porodica. Kosovska Mitrovica. 24. marta 1999. aprila 1978. Desetar VJ po ugovoru Dragan Radovi} je ro|en 28. pe{adijske brigade. godine. 25. marta 1999. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e wegovi sin Stefan. jula 1973. u Kur{umliji. u rejonu sela Brabowi}.

kada je jedna avio-bomba neposredno pogodila zaklon smelih ~uvara na{ih me|a u rejonu Karaule „Ko{are”. 10. u Smederevu. 13. u selu Gorwi Koriq. novembra 1961. op{tina Vu~itrn. Pripadnik rezervnog sastava policije Miroslav Radojevi} je ro|en 21. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Radovi}. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Pri{tini. Poginuo je za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice. Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1991.R S p o m e n -kk w i g a RADOVI] Dragana DANE RADOJEVI] Slavojka MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 274 RADOJKOVI] Predraga BOJAN Vodnik prve klase policije Dane Radovi} je ro|en 17. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 4. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. oktobra 1977. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 28. Desetar VJ Bojan Radojkovi} je ro|en 20. decembra 1978. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. aprila 1999. godine. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 63. op{tina Gospi}. Uspomenu na Miroslava Radojevi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. . u Kosovskoj Mitrovici. \akovica. u selu Strovce. padobranske brigade na Kosovu i Metohiji. Za vreme odslu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za padobranaca diverzanata i dobio ~in desetara.

275 JUNACI

OTAXBINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sofija i porodica Radojkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

R

Uspomenu na desetara Bojana Radojkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADOJKOVI] Radi{e MLA\AN

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dejan i porodica Radosavqevi}.

RADOSAVQEVI] @arka SR\AN

RADOSAVQEVI] Svetozara ZORAN

Mla|i vodnik prve klase policije Mla|an Radojkovi} je ro|en 16. jula 1972. u Smederevu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. marta 1993. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999. godine, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Vodnik policije Sr|an Radosavqevi} je ro|en 13. marta 1965. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu.

Major VJ Zoran Radosavqevi} je ro|en 26. februara 1965. u Pri{tini. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu vojnu akademiju, sa odli~nim uspehom. Na Saobra}ajnom fakultetu u Beogradu magistrirao je na tehni~kim naukama 1998. godine. Na slu`bi u Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik Odeqewa 127. lova~-

R S p o m e n -kk w i g a
ko-avijacijske eskadrile „Vitezovi” 204. lova~koavijacijskog puka. Poginuo je 26. marta 1999. u rejonu Loznice, kada je u svom avionu MiG29 krenuo u susret vi{estruko nadmo}nijem neprijatequ kako bi za{titio vazdu{ni prostor na{e zemqe i u neravnopravnoj borbi bio pogo|en raketama vazduh -vazduh iz neprijateqevog aviona. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na majora Zorana Radosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
U toku slu`ewa vojnog roka obu~en je za operatera u odeqewu za sklapawe i rasklapawe u raketnoj bateriji 311. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu toga puka na Kosovu i Metohiji. Prilikom bombardovawa objekta Bela}evac kraj Pri{tine, 19. aprila 1999, jedan od dva projektila avijacije NATO-a pogodio je bunker u kojem se nalazio vojnik Boban i usmrtio ga. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Bobana Rado{a sa~uva}e wegova porodica.

276

RADULOVI] Branislava DALIBOR

Razvodnik VJ po ugovoru Dalibor Radulovi} je ro|en 27. decembra 1977. u Vrbasu. U Vojsci Jugoslavije slu`bovao je kao vojnik po ugovoru, sa ~inom razvodnika. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Gardijske brigade, na du`nosti vojnog policajca. Poginuo je u Beogradu, 28. aprila 1999, kada je wegovu kasarnu bombardovala avijacija NATO-a. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Dalibora Radulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADO[ Jovana BOBAN

Vojnik VJ Boban Rado{ je ro|en 7. januara 1979. u Beogradu.

277 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAI^EVI] Milana GORAN

RAJKOVI] Petra MILOSAV

RAKI] Toma NIKOLA

Vojnik VJ u rezervi Goran Rai~evi} je ro|en 26. juna 1963. u Brusu. Bio je vrhunski atleti~ar Jugoslavije, osvaja~ brojnih medaqa na takmi~ewima u zemqi i inostranstvu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade na Kosovu i Metohiji, kao strelac. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 6. maja 1999, u selu Ka~ikol, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana Rai~evi}a sa~uva}e k}i Katarina, sin Nikola i porodica Rai~evi}.

Mla|i vodnik policije Milosav Rajkovi} je ro|en 1. januara 1975. u selu Drsnik, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 26. maja 1999, u nasequ Tusus, op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Rajkovi}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nikola Raki} je ro|en 1. decembra 1947. u selu Kijevo, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. septembra 1998. godine. Bio je zaposlen u [umskom gazdinstvu, RJ Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 20. aprila 1999, u selu Vla{ki Drenovac, op{tina Klina. Pamti}e ga k}i Marina, sin Aco i porodica Raki}.

R S p o m e n -kk w i g a
RAKOVI] Darinke ALEKSANDAR RAKOVI] Milomira GORAN

JUNACI OT AX BINE

278

RAMI] Amru{a ISEN

Vodnik prve klase VJ Aleksandar Rakovi} je ro|en 21. marta 1976. u Jagodini. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i specijalisti~ko {kolovawe podoficira VJ za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdu{nu odbranu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 52. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji, kao komandant diviziona. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 9. maja 1999, u mestu ^abrat, \akovica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na vodnika Aleksandra Rakovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Razvodnik VJ po ugovoru Goran Rakovi} je ro|en 17. jula 1969. u Brveniku, Ra{ka. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u in`iwerijskom bataqonu 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac utovariva~a. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 7. maja 1999, u rejonu sela Prelovi, Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana sa~uva}e sin Nenad, k}i Nevena i porodica Rakovi}.

Vojnik VJ u rezervi Isen Rami} je ro|en 7. novembra 1966. u Kosovu Poqu. U vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Te{ko je rawen 25. maja 1999. u selu Godance, Glogovac, kada je u toku borbenog zadatka nai{ao na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Od zadobijenih rana je preminuo 27. jula te godine. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika Isena Rami}a sa~uva}e wegova porodica.

279 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAN\ELOVI] Bogoquba NEBOJ[A

RAN\ELOVI] Dragoslava ZORAN

Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Qubomira VOJISLAV

Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ran|elovi} je ro|en 19. avgusta 1967. u selu Beli Logan kod Leskovca. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, na rejon sela Planeja, u okolini Prizrena, gde je obavqao borbene zadatke. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Ran|elovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Mla|i vodnik policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 15. januara 1977. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. juna 1996. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Velika Plana, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ u rezervi Vojislav Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1957. u selu Tu~ep, op{tina Istok. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 69. vojnoteritorijalnom odredu Istok. U toku borbenog zadatka pretrage terena, na kojem su delovali albanski teroristi, smrtno je pogo|en, 6. maja 1999. godine, u selu Vrelo, kraj Istoka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

P S p o m e n -kk w i g a
Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e k}eri Silvana i Slavica, sinovi Slavi{a i Sini{a, te porodica Ran|elovi}.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e sin Darko i porodica Ran|elovi}.

280

RAN\ELOVI] Milana ZORAN

RAN\ELOVI] Momira ZORAN

sinac, Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. aprila 1999, kod sela Studen~ane, op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e sinovi Marjan i Milo{ i porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Tomislava ZORAN

Vojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 21. avgusta 1970. u selu Dowa Jaina, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. bataqona atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane, kao vojnik poslu`ilac u ~eti za dekontaminaciju. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 8. aprila 1999, u rejonu sela Volujak, kod Kline i \akovice. Major policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 30. oktobra 1955. u selu Grbav~e, op{tina Svrqig. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. jula 1974. godine. Bio je na~elnik Odeqewa unutra{wih poslova AlekVojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1966. u selu Grdanica, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 2. juna 1999, u rejonu sela Leskovac, Prizren.

281 JUNACI

OTAXBINE
brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Slavi{u Ratkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

P

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RATKOVI] Miladina SLAVI[A

RAU@AN Nikole @EQKO

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. aprila 1999, u selu @abaq, op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Dejan i porodica Rau`an.

RAUK Marije JANO[

Rezervni vodnik prve klase VJ Slavi{a Ratkovi} je ro|en 3. novembra 1970. u selu Jo{anica, op{tina Leposavi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu bataqona remontne podr{ke 202. pozadinske baze. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 16. maja 1999, kod sela [ipoqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od-

Vodnik prve klase policije @eqko Rau`an je ro|en 2. septembra 1970. u Sremskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.

Vojnik VJ u rezervi, dobrovoqac Jano{ Rauk je ro|en 15. oktobra 1954. u Somboru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 55. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Ka-

Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Jovan. vojnoteritorijalnog odreda Istok. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i stekao zvawe voza~a motornih vozila. 29. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. marta 1975. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka na preme{tawu i prevo|ewu Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Repi} je ro|en 6. JUNACI OT AX BINE ratne jedinice iz mar{evskog u borbeni polo`aj. Prizren. Zauvek }e ga se se}ati k}i Jelena. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 69. Republika Hrvatska. maja 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. juna 1951. poginuo je 19. 15. godine. Uspomenu na Jano{a Rauka sa~uva}e wegova porodica. u selu Qubi`da. u selu Bukovica. kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kome su bili sme{teni pripadnici policije u Prizrenu. kod Istoka. marta 1959. REPIJA Jove DRAGAN REPI] Vladislava DRAGAN RISTI] Vuki}a NENAD Vojnik VJ u rezervi Dragan Repija je ro|en 24. godine. u rejonu sela Ugrinovci. op{tina Cazin. sin Ivan i porodica Repi}. k}i Branka i porodica Repija. Zavr{io je sredwu {kolu. u Prizrenu. marta 1999. U sukobu s albanskim teroristima u selu Prigoda. Bio je u sastavu 250.P S p o m e n -kk w i g a raulu „Mladen Stojanovi}”. . 282 Poginuo je 25. Vojnik VJ u rezervi Nenad Risti} je ro|en 7. aprila 1999. godine. op{tina Istok. pastorak Nikola. aprila 1999. Bio je zaposlen u „Vodoprivredi” u Prizrenu.

Stariji vodnik prve klase policije \or|e Risti} je ro|en 18. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Tomance. februara 1948. Poginuo je 25. marta 1952. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. RISTI] Ilije MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Dragan Risti} je ro|en 5. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na teritoriji Kosova i Metohije borio se u ratnoj jedinici Komande vojnog okruga Pri{tina. u Prokupqu. Bio je policajac u Odeqewu unutra- Poru~nik policije Miroqub Risti} je ro|en 1. op{tina Pri{tina. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. kada je avijacija NATO-a bombardovala bezbednosni punkt policije u selu Crnoqevo. Pamti}e ga sinovi Goran i Zoran. . Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. RISTI] Dobrivoja DRAGAN RISTI] Dragutina \OR\E {wih poslova Vitina. op{tina Glogovac. januara 1972. k}i Sne`ana i porodica Risti}. od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. maja 1999. Uspomenu na vojnika Dragana Risti}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Kosovska Kamenica. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. u selu Gra~anica.283 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 15. Uspomenu na Nenada Risti}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina [timqe.

u selu Makrmaq. . februara 1996. u selu Samodra`a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 27. Rawen je za vreme dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE pontonirskog bataqona. Mla|i vodnik policije Stani{a Ristovi} je ro|en 12. juna 1999. novembra 1970. maja 1999. RISTOVI] Strahiwe STANI[A RISTI] Jovice QUBOMIR Rezervni poru~nik VJ Miodrag Ristovi} je ro|en 8. godine. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. 284 RISTOVI] Milisava MIODRAG 21. sin Danilo i porodica Ristovi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. avgusta 1974. maja 1966. oklopnoj brigadi. godine. Poginuo je na zadatku 3. na du`nosti zamenika komandira mehanizovane ~ete. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Bio je komandir Policijske stanice u Zve~anu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na Qubomira Risti}a sa~uva}e wegova porodica. a preminuo 29. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. Vojnik VJ u rezervi Qubomir Risti} je ro|en 31. Smederevo. aprila 1999. u Smederevu. u Leskovcu.R S p o m e n -kk w i g a februara 1982. voda 1. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 12. ~ete 485. u okolini sela Radinac. maja te godine. godine. op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog poru~nika sa~uva}e k}i Aleksandra. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije borio se u 15.

op{tina Klina. novembra 1972. u selu Dowe Berane. 8. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu saobra}ajne . motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. ROKVI] Rajka DRAGAN ROMI] Milana QUBOMIR 1999. u selu Drenovcu. Telo je prona|eno 19. 23. godine. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. jula 1949. u rejonu sela @abaq. Vojnik VJ u rezervi. juna Vodnik prve klase policije Svetomir Savi} je ro|en 2. decembra iste godine. Uspomenu na poginulog Stani{u ~uva}e porodica Ristovi}. godine. \akovica. SAVI] Cvetka SVETOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Rokvi} je ro|en 27. S p o m e n -k w i g a k S Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Qubomira Romi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. dobrovoqac Qubomir Romi} je ro|en 28. 3. kao vojnik strelac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1987. maja 1999. u Mariboru. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Nestao je u borbi s albanskim teroristima.285 JUNACI OTAXBINE maja 1999. op{tina \akovica. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Rokvi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. u Zrewaninu. avgusta 1959. op{tina Pe}. januara 1995. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 11. marta 1993. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. decembra 1973. aprila 1999. u selu Makrmaq. Za vreme slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je oficir za navo|ewe u rodu vazdu{nog osmatrawa. smrtno ranila avio-bomba NATO-a. JUNACI OT AX BINE javqawa i navo|ewa u 126. maja 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. SANDI] ^edomira GORAN Potporu~nik VJ @eqko Savi~i} je ro|en 10. 286 SAVI^I] Nenada @EQKO SALAK Krstana SA[A Republike Srbije 6. u blizini sela Dowa Luka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije. aprila 1999. Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica. Uspomenu na potporu~nika @eqka Savi~i}a sa~uva}e wegova porodica. Na Maqenu je bio na zadatku oficira za navo|ewe kada ga je. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Mla|i vodnik policije Goran Sandi} je ro|en 1. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Salak je ro|en 13. smer protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je sredwu prehrambenu {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani.S S p o m e n -kk w i g a policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u Zrewaninu. u Zemunu. op{tina Srbica. sa bli`im usmerewem na vazdu{no osmatrawe i javqawe. jula 1975. Uro{ i \or|e i porodica Savi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova @iti{te Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. brigadi VOJIN. oktobra 1972. godine. 6. 9. u Kikindi.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. u selu Vaganica. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k S Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. . Dok je snabdevao jedinicu. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 252. 13. u selu @abeq. maja 1999. u rejonu sela Dragobiqe. Uspomenu na Dejana Sedlarevi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 180. u selu Gorwi Krwin. SEDLAREVI] Qubomira DEJAN Poru~nik VJ Dejan Sedlarevi} je ro|en 16. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. 18. 16. Uspomenu na Neboj{u Sekuli}a sa~uva}e wegova porodica. SEKULI] Hranislava NEBOJ[A Rezervni mla|i vodnik VJ Neboj{a Sekuli} je ro|en 23. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima.287 JUNACI OTAXBINE Zavr{io je Vojnu akademiju intendantskog smera. op{tina Leposavi}. u selu Lugav~ina kod Smedereva. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. godine. godine. oklopne brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kosovska Mitrovica. kod Orahovca. oktobra 1959. op{tina \akovica. a posmrtno unapre|en u ~in poru~nika. kao komandir voda. maja 1974. vojnoteritorijalnog odreda na Kosovu i Metohiji. upao je u zasedu albanskih terorista i smrtno rawen. kao komandir intendantskog voda intendantske ~ete pozadinskog bataqona. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti.

Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 52. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 31. aprila 1999. Poginuo je 14. aprila 1978. 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bilo pogo|eno projektilom avijacije NATO-a. kao vojnik voza~. u selu Gorwe Vlase. . maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je na du`nosti strelca u 67. motorizovanoj brigadi na Kosovu i Metohiji. u Smederevu. aprila 1999. u Novom Pazaru. Vojnik VJ Ivica Serafinovi} je ro|en 27. vojnoteritorijalnoj ~eti Novi Pazar.S S p o m e n -kk w i g a SELIMOVI] Zlatka DESIMIR JUNACI OT AX BINE 288 SERAFINOVI] Gavre IVICA SIMI] Mom~ila VLADAN Vojnik VJ Desimir Selimovi} je ro|en 11. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. februara 1978. Uspomenu na vojnika Ivicu Serafinovi}a sa~uva}e wegova porodica. bataqona Vojne policije. kao vojnik radiofonista. kada je wegovo borbeno vozilo na prevoju Volujak. avgusta 1969. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. zajedno sa sinom Markom. op{tina Gaxin Han. Vojnik VJ Vladan Simi} je ro|en 3. u rejonu Dowa Morina. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 125. kod \akovice. Uspomenu na vojnika Desimira Selimovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana sa~uva}e k}i Ana i porodica Simi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Novom Pazaru.

samohodnog raketnog puka PVO. kao vojnik strelac na borbenom vozilu pe{adije M-80. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti na~elnika Odeqewa za odbranu Kosovske Kamenice. Za vreme slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za poslu`ioca na radaru u bateriji za upravqawe vatrom protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Slavi{u Simi}a sa~uva}e wegova porodica. u ~inu re- . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 311. decembra 1972. novembra 1979. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Simi} je ro|en 23. op{tina Kosovska Kamenica. septembra 1948.289 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMI] Prvoslava VU^KO SIMI] Slobodana SLAVI[A wegov radarski polo`aj pogo|en protivradarskom raketom iz aviona NATO-a. Uspomenu na poginulog vojnika Vu~ka Simi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Mle~ane. u Kosovskoj Mitrovici. u Kosovskoj Mitrovici. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. 12. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Gorwe Radevo kod Pri{tine. Poginuo je 28. u selu Bo`evce. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 15. aprila 1999. kao poslu`ilac na radaru. kada je Rezervni major VJ Milivoje Simi} je ro|en 24. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. SIMI] Srboquba MILIVOJE Vojnik VJ Vu~ko Simi} je ro|en 19. U~estvovao je u borbenim dejstvima u isto~noj Slavoniji i zapadnom Sremu kao vojnik dobrovoqac. aprila 1999.

decembra 1950. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Volujak. op{tina Zaje~ar. JUNACI OT AX BINE 1. Zavr{io je sredwu {kolu. aprila 1999. SIMOVI] Milana MIROSLAV i Metohije borio se u sastavu Komande Pri{tinskog korpusa kao na~elnik Odeqewa za propagandu i moral. 801. vojnoteritorijalnog odreda Pri{tina. SIMONOVI] @ivka RADOSAV Vojnik VJ u rezervi Zlatibor Simijonovi} je ro|en 7. juna 1999. Klina. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Visoku vojno-politi~ku {kolu. Uspomenu na rezervnog stare{inu sa~uva}e sin Goran. novembra 1950. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova Pripadnik rezervnog sastava policije Radosav Simonovi} je ro|en 17. k}i Suzana i porodica Simi}. SIMIJONOVI] Milana ZLATIBOR 800. juna 1999. sin Bojan i porodica Simovi}. Pripadnik je rezervnog . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 290 799. Poginuo je 19. u selu Lenovac. u Lipqanu. Poginuo je 13. godine. kod Lipqana. juna 1964. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zlatibora sa~uva}e k}eri Jelena i Milica. Uspomenu na poginulog pukovnika sa~uva}e k}i Slavica. godine u selu Zborce.S S p o m e n -kk w i g a zervnog majora Vojske Jugoslavije. po{to su ga kidnapovali i mu~ili albanski teroristi u Kosovskoj Kamenici. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. sin Stefan i porodica Simijonovi}. Pukovnik VJ Miroslav Simovi} je ro|en 17.

u selu Dowe Barane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. \akovica. februara 1953. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati porodica Smiqani}. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca Josipa trajno }e ~uvati sin Zlatko. u Subotici. prilikom odbijawa napada albanskih terorista u rejonu Maje Glave. motorizoDesetar VJ Predrag Smiqani} je ro|en 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u rejonu sela Dowa Morina. Poginuo je 29. dobrovoqac Josip Si~ je ro|en 10. maja 1999. op{tina Pe}. SI^ Stipana JOSIP bliku Jugoslaviju bio je desetar i ni{anxija na minobaca~u 120 mm u 125. aprila 1999. u ^a~ku. u Beogradu. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. Bio je strelac u 125. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu RepuStariji vodnik VJ Slobodan Smiqi} je ro|en 29. \akovica. juna 1974. godine. SMIQANI] Velimira PREDRAG SMIQI] Jordana SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi. Poginuo je 16. k}i Qiqa i porodica Si~. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k S sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovsta i protivvazdu- . aprila 1977. k}eri Rosanda. 8. Olivera i Jelena i porodica Simonovi}.291 JUNACI OTAXBINE vanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. selo Ko{are. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

op{tina Suva Reka. 13. maja 1999. raketne brigade PVO. aprila u selu Petrov~i}. od posledica dejstava avijacije NATO-a. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. novembra 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smer PVO. op{tina Zemun. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. u selu Semeti{te. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 292 SPASI] Vojislava IVICA Mla|i vodnik policije Ivica Spasi} je ro|en 11.S S p o m e n -kk w i g a {ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost operatera radara u komandnoj bateriji 250. u selu Milutovac kod Trstenika. Obavqao je du`nost manipulanta u 7. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. u Vrawu. u rejonu sela Vitak kod Srbice. sin Uro{ i porodica Smiqi}. decembra 1975. pe{adijskoj brigadi. Uspomenu na poginulog Slobodana trajno }e ~uvati porodica Smiqi}. godine. Poginuo je 18. SMIQI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ u rezervi Milorad Smiqi} je ro|en 8. marta 1999. Uspomenu na Ivicu Spasi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati k}i Kristina. 28. . juna 1994.

te porodica Spasi}. motorizovanoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odazvao pozivu otaxbine za odbranu slobode i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Bio je strelac u 125. u Beogradu. u selu Budrija. a podlegao je ranama 20. Vojnik VJ u rezervi. pe{adijske brigade. maja 1963. maja iste godine. Poginuo je 28. marta 1951. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se na poziv otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Poginuo je 25. prilikom napada albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. aprila 1999. Bio je pripadnik 175. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati porodica Staji}. u selu Dowa Bunu{a kod Leskovca. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Jovana i porodica Stamenkovi}. septembra 1964. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Glogovac. Te{ko je rawen za vreme obavqawa vojni~kog zadataka 16. Uspomenu na vojnika Radeta trajno }e ~uvati k}eri Jadranka. od posledica dejstava protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. u Sewskim Rudnicima. dobrovoqac Zoran Staji} je ro|en 11. maja 1999. maja 1999. Divna i Danijela. \akovica.293 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SPASI] Vojislava RADE STAJI] Stevana ZORAN STAMENKOVI] Dragiwe SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Rade Spasi} je ro|en 16. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Stamenkovi} je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije.

4. avgusta 1958. u selu Kutle{. Ka~anik. Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Jovica Stamenkovi} je ro|en 28. u Leskovcu. prilikom napada albanskih terorista na vojnu kolonu u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a STAMENKOVI] Milutina MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 294 STAMENKOVI] Miodraga JOVICA STAMENKOVI] Sretena NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stamenkovi} je ro|en 9. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. u selu Preoce. sin Bo`idar i porodica Stamenkovi}. kao radnik Vojne ustanove „Morava”. . Uspomenu na poginulog Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stamenkovi}. op{tina Pri{tina. op{tina Leskovac. juna 1999. Obavqao je du`nost veziste u 549. Uspomenu na poginulog Miroslava trajno }e ~uvati k}i Lozica. Obavqao je du`nost voza~a motornih vozila u 243. 23. obavqao je du`nost poslovo|e zadu`enog za ishranu stare{ina. motorizovanoj brigadi. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj wenih branilaca. januara 1955. na radnom mestu. novembra 1954. juna 1999. Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. juna 1999. u selu Dogarovi}. sin Dalibor i porodica Stamenkovi}. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati k}i Aleksandra. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Stamenkovi} je ro|en 25. mehanizovanoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. Poginuo je 13.

na podru~ju Kosova i Metohije. Bio je na du`nosti zamenika komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.295 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STAMENOV Slav~a DIM^A STANIMIROVI] Milorada DRAGUTIN Uspomenu na poginulog Dragutina sa~uva}e wegova porodica. op{tina De~ani. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . 15. juna 1957. Pre{evo. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u 78. marta 1999. godine. 27. u selu Qumbarda. Obavqao je du`nost telegrafiste u 211. 3. motorizovanoj brigadi. STANKOV Stojana IVAN Desetar VJ po ugovoru Dim~a Stamenov je ro|en 21. u Loznici. Vojnik VJ u rezervi Ivan Stankov je ro|en 9. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati k}i Aleksandra i porodica Stamenov. aprila 1970. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vi{u upravnu {kolu. u selu Reqin. Poginuo je od eksplozije protivtenkovske mine albanskih terorista. Podujevo. u rejonu sela Obranya. aprila 1999. u selu Dukat kod Bosilegrada. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oklopnoj brigadi. u Bosilegradu. jula 1976. februara 1971. maja 1999. Potporu~nik policije Dragutin Stanimirovi} je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 5. motorizovanoj brigadi. 296 STANKOVI] Veroquba SLA\ANA \INA bombardovala policijski punkt u okolini sela Crnoqevo. Poginula je u sanitetskom vozilu. u Ni{u. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. Poginuo je 25. kada je avijacija NATO-a Desetar VJ Boban Stankovi} je ro|en 1. od dejstva minobaca~ke mine albanskih terorista. juna 1964. Pripadnik rezervnog sastava policije Vasilije Stankovi} je ro|en 26. od posledica dejsta- . u Po`arevcu. jula 1973. marta 1999.P S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Planeja u blizini Prizrena. op{tina [timqe. JUNACI OT AX BINE Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odlu~ila da stane u stroj branilaca otaxbine Vojske Jugoslavije. juna 1999. godine. STANKOVI] Dragutina VASILIJE STANKOVI] Miodraga BOBAN Dobrovoqac VJ Sla|ana \ina Stankovi} je ro|ena 15. Savesno obavqawe vojni~kih du`nosti donelo mu je ~in desetara. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Dragana i Nata{a i porodica Stankovi}. Uspomenu na hrabru bolni~arku trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica Stankov. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Obavqala je du`nost bolni~arke u 549. u Gwilanu. maja 1999. Poginuo je 15. avgusta 1974. Obavqao je du`nost komandira tenka T55 u 243. mehanizovanoj brigadi.

maja 1999. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati k}i Milica i porodica Stankovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao Vojnik VJ u rezervi. u rejonu sela sela Ko{are. \akovica. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Mla|en i Igor. Obavqao je du`nost strelca u 125. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. 28. marta 1959. u Leskovcu. u rejonu Planeja kod Prizrena. Bosna i Hercegovina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1974. avgusta 1959. motorizovanoj brigadi. te porodica Stankovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. STANKOVI] Mla|ena NOVICA STANKOVI] Novice BOJAN u stroj wenih branilaca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoq- . u Zenici. STANKOVI] Slavka NOVICA Vojnik VJ u rezervi. Vojnik VJ u rezervi Bojan Stankovi} je ro|en 16. S p o m e n -k w i g a k P va avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Leskovac. u selu Nakrivaw. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 16. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 4. Obavqao je du`nost voza~a u 549. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}.297 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 31.

u Kosovu Poqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. 298 STANKOVI] Srboquba DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Stankovi} je ro|en 23. obavqao je du`nost artiqerca u 549.P S p o m e n -kk w i g a no je stao u stroj branilaca otaxbine. Kao vojni obveznik. Prizren. op{tina Vu~itrn. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. od posledica dejstava avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. 26. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednost prvog stepena. motorizovanoj brigadi. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Posli{te u op{tini Prizren. grani~nom bataqonu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 15. sinovi Miqan i Srboqub i porodica Stankovi}. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Nenad i Predrag. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. godine. Obavqao je du`nost grani~ara na Karauli „Mladen Stojanovi}”. aprila 1970. marta 1999. Poginuo je 1. STANKOVI] Slobodana SA[A Vojnik VJ u rezervi Sa{a Stankovi} je ro|en 26. u selu Mogila. u 55. u Leskovcu. aprila 1999. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Miqana i Miroslava. . JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. juna 1969. k}i Irena i porodica Stankovi}.

U borbi s albanskim teroristima. Ka~anik. od posledica dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo kojim se prevozio na zadatak u re- . 30. Kosovska Mitrovica. mehanizovanoj brigadi. u selu Koleno. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Stagovo. 22. smer pe{adije. lakoj pe{adijskoj brigadi. Kao vojni obveznik.299 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B STANKOVI] Stevana BRANISLAV STANKOVI] Stojadina GORAN STANKOVI] Stoj~eta IVICA Vojnik VJ u rezervi Branislav Stankovi} je ro|en 19. Vojnik VJ Goran Stankovi} je ro|en 20. obavqao je du`nost strelca u 58. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Bojan i Stevan i porodica Stankovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1978. januara 1968. u Kumanovu. Kapetan prve klase VJ Ivica Stankovi} je ro|en 24. Obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. u Beogradu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. zadobio je te{ke rane. Opredelio se za oficirski poziv i uspe{no zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. Bio je u~iteq i vaspita~ vi{e generacija vojnika. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju predvodio je izvi|a~ku ~etu u 37. aprila 1999. Republika Makedonija. maja 1999. u Kosovskoj Mitrovici. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda na podru~ju Slovenije i u Republici Srpskoj Krajini. Poginuo je 8. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. jula 1957. od kojih je preminuo. motorizovanoj brigadi. u 243. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. maja 1999.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. maja 1999. januara 1957. mehanizovane brigade. Uspomenu na poginulog Zlatimira sa~uva}e sin Nedeqko. Uspomenu na poginulog vojnika Igora trajno }e ~uvati porodica Stanojevi}. Vlastimir Stanojevi} je ro|en 3. op{tina Prizren.S S p o m e n -kk w i g a jonu sela Gorwe Obriwe. op{tina Orahovac. u mestu Borin Do. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju i stekao ~in potpukovnika. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu Uro{evca. marta 1978. maja 1999. Obavqao je du`nost poslu`ioca u komandnom odeqewu 243. odlikovan je sa dva odli~ja: Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Za ispoqenu hrabrost. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. u selu Zo~i{te. u Ni{u. Obavqao je odgovorne du`nosti u Vojsci Jugoslavije i bio vaspita~ brojnih generacija vojnika. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost referen- . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kod Vlasotinca. JUNACI OT AX BINE tra{wih poslova u Prizrenu. STANKOVI] Tanaska ZLATIMIR STANOJEVI] Miodraga IGOR STANOJEVI] Momira VLASTIMIR Potpukovnik VJ Vodnik policije Zlatimir Stankovi} je ro|en 11. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unuVojnik VJ Igor Stanojevi} je ro|en 26. k}i Jelena i porodica Stankovi}. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati sin Milo{ i porodica Stankovi}. 26. godine. jula 1950. 300 Poginuo je 13. u selu Tusus.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 17. Obavqao je du`nost diverzanta u 549. Republika Hrvatska. marta 1999. op{tina Prwavor. u selu Dowa Ba~uga. Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Petar Stapar je ro|en 9. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na Kopaoniku. septembra 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. k}i Maja i porodica Stanojevi}. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati sin Gordan. oktobra 1954. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati sin Sr|an. Poginuo je 15. STANOJEVI] Teodora MLADEN STAPAR Stanka PETAR Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u red branilaca otaxbine. u Kur{umliji. u selu [arinci. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije.301 JUNACI OTAXBINE novembra 1975. k}i Ana i porodica Stapar. . godine. februara 1952. prilikom otklawawa posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog Mladena sa~uva}e sinovi Bojan i Goran i porodica Stanojevi}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. STEVANOVI] Blagoja JOVICA Potporu~nik policije Mladen Stanojevi} je ro|en 10. S p o m e n -k w i g a k S ta u organima tehni~ke slu`be Komande Tre}e armije. Vojnik VJ u rezervi Jovica Stevanovi} je ro|en 1. u selu Zoji}. motorizovanoj brigadi. u okolini Prizrena. aprila 1999. maja 1999. 24. op{tina Petriwa. Prizren.

mehanizovanoj brigadi. maja 1999. op{tina Kur{umlija. Te{ko je rawen u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a i albanskih terorista. Obavqao je du`nost strelca u 549. STEPANOVI] Aleksandra VU^INA Vojnik VJ Sr|an Stevanovi} je ro|en 1. maja 1955. a preminuo je 16. Uspomenu na poginulog vojnika Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stevanovi}. u selu Lapa{tica. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom . vojnoteritorijalnog odreda. Suva Reka. 11. januara 1978. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. 2. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. JUNACI OT AX BINE 302 STEVANOVI] Bo`idara SR\AN ~uvati porodica Stevanovi}.S S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. aprila 1999. aprila 1999. u rejonu sela Duqe. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj 95. U~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. u selu Samakovo. op{tina Podujevo. Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana trajno }e Vojnik VJ u rezervi Vu~ina Stepanovi} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Leskovcu. 3. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a.

Uspomenu na poginulog vojnika Radovana trajno }e ~uvati porodica Stefanovi}. u Prokupqu. Poginuo je 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. juna 1999. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Ninaj. Obavqao je du`nost poslu`ioca minobaca~a MB-120 mm u 549. u Ka- Vojnik VJ Radovan Stefanovi} je ro|en 27. STEFANOVI] Radomira MIROSLAV Potpukovnik VJ Brana Stefanovi} je ro|en 26. Zavr{io je Ekonomski fakultet i stupio u Vojsku Jugoslavije kao stare{ina finansijske slu`be. Projektil je pogodio objekat u kojem se potpukovnik Stefanovi} nalazio na borbenom de`urstvu. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. u Loznici. S p o m e n -k w i g a k S za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kru{evcu. motorizovanoj brigadi. . Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika finansijske slu`be u 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Silvija i porodica Stefanovi}. Zavr{io je vi{u {kolu za primewenu informatiku. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalaPoru~nik policije Miroslav Stefanovi} je ro|en 1. maja 1957. Prizren. Uspomenu na poginulog Vu~inu trajno }e ~uvati porodica Stepanovi}.303 JUNACI OTAXBINE sarni „Ibarski rudari” u Ra{koj. januara 1952. 4. februara 1978. motorizovanoj brigadi. STEFANOVI] Milana BRANA STEFANOVI] Milorada RADOVAN zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji.

od posledica dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi na putu selo Belanica – Suva Reka. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Nata{a i Bojana i porodica Stefanovi}. 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vojske Jugoslavije. maja 1999. aprila 1999. u selu Qubo`da. maja 1965. Bio je pomo}nik komandira u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Obrenovcu. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. septembra 1977. mehanizovanoj brigadi. u rejonu sela Prigode. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 304 STOJANOVI] Bogoquba MILAN Vojnik VJ u rezervi. 19.S S p o m e n -kk w i g a Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na poginulog vojnika Requ trajno }e ~uvati k}eri Milena i Gorica. vojnoteritorijalnom odredu Istok. Poginuo je 22. dobrovoqac Milan Stojanovi} je ro|en 26. op{tina Podujevo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Istok. . STIJOVI] Dragomira REQA Vojnik VJ u rezervi Reqa Stijovi} je ro|en 4. godine. aprila 1959. Obavqao je du`nost strelca u 243. te porodica Stijovi}. Bio je raspore|en u 69. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Uspomenu na borca Milana trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. u selu Ka~ikol. op{tina Istok.

Uspomenu na Slavi{u ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Stojanovi}. . u Lipqanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Kao mladi stare{ina. istakao se u odbrani slobode Republike Srpske Krajine. artiqerijskoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. novembra 1961. godine. Preminuo je 11. koju su albanski teroristi postavili na putu selo Ibri}i – selo Dowa Fustica. Obavqao je du`nost poslu`ioca na sredstvima veze u 52. Uspomenu na desetara Milo{a trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. tako {to je motorno vozilo u kojem se vozio na borbeni zadatak nai{lo na protivtenkovsku minu. Stariji vodnik Slavi{a Stojanovi} je branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji u stroju Pripadnik rezervnog sastava policije Jovan Stojanovi} je ro|en 14. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost baterijskog stare{ine. Te{ko je rawen od posledica dejstava avijacije NATO-a. smer artiqerije. Poginuo je 22. u rejonu \akovice. [vajcarska. Unapre|en je u ~in desetara. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. aprila 1969.305 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. 10. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. maja 1999. jula 1978. Desetar VJ u rezervi Milo{ Stojanovi} je ro|en 16. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. S p o m e n -k w i g a k S STOJANOVI] Bratislava MILO[ STOJANOVI] Vlastimira SLAVI[A 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- STOJANOVI] Vuki}a JOVAN Stariji vodnik VJ Slavi{a Stojanovi} je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. oklopne brigade. u mestu Baden Vetinger.

26. Za podvige u suprotstavqawu agresoru odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1955. smer artiqerije. juna 1981. godine. Uspomenu na majora artiqerije ~uva}e wegovi sinovi Dejan i Sr|an i porodica Stojanovi}. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 306 STOJANOVI] Qubomira MIROSLAV STOJANOVI] Drage QUBISAV Poru~nik policije Miroslav Stojanovi} je ro|en 24. na borbenom polo`aju svoje jedinice u rejonu sela Reqan. . u selu Klin~ina.S S p o m e n -kk w i g a Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. motorizovane brigade. u selu Suvojnica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. godine. 26. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Surdulica. op{tina Pre{evo. u selu Klin~ina. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta haubi~kog diviziona 122 mm. 15. Major VJ Qubisav Stojanovi} je ro|en 1. Uspomenu na Jovana Stojanovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Obavqao je du`nost komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Veliko Gradi{te. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost zamenika komandanta diviziona. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. maja 1962. op{tina Pe}. JUNACI OT AX BINE Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u borbenom stroju 78. maja 1999. maja 1999. Major Qubisav Stojanovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. u Smederevu.

S p o m e n -k w i g a k S Pamti}e ga sinovi Nenad i Stefan i porodica Stojanovi}. grani~nog bataqona. Rezervni kapetan prve klase VJ Radovan Stoiqkovi} je ro|en 6. avgusta 1958. Kao vojnik VJ. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. koju je na Kosovu i Metohiji branio u stroju 53. u Leskovcu. od albanskih terorista. a nakon izlaska iz Vojske zavr{ava Vi{u poqoprivrednu {kolu u Prokupqu. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. odlu~no brane}i Karaulu „Ko{are”. motorizovane brigade. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti zamenika komandanta artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. \akovica. 15. . STOJANOVI] Miodraga MIROSLAV STOIQKOVI] Vlastimira RADOVAN maja 1999. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. Posle zavr{etka gimnazije slu`io je vojni rok u [koli rezervnih oficira saobra}ajne slu`be. u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. osposobio se za ~uvawe granice svoje otaxbine. te porodica Stoiqkovi}. Vojnik Miroslav Stojanovi} je poginuo 9.307 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na mladog grani~ara ~uva}e wegova porodica. u selu Staro Gradsko. aprila 1954. Rezervni kapetan VJ Milorad Stojisavqevi} je ro|en 28. Pamti}e ga k}eri Dragana i Mirjana. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. op{tina Lipqan. STOJISAVQEVI] Slavka MILORAD Vojnik VJ Miroslav Stojanovi} je ro|en 13. oktobra 1978.

24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Jovana i porodica Stojisavqevi}. op{tina Prizren. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Dejan i Goran i porodica Stojkovi}. maja 1999. 308 STOJKOVI] Zorana GRADISLAV Pripadnik rezervnog sastava policije Gradislav Stojkovi} je ro|en 13. . Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e sinovi Sava i Slavko. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta 52. [timqe. STOJI] Du{ana SA[A Vojnik VJ Sa{a Stoji} je ro|en 16. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. 31. u Beogradu. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stoji}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Poginuo je prvog dana agresije. predvode}i izvi|a~ku grupu svoje jedinice u selu Krajmirovce. teritorijalnog odreda. u Prizrenu. u selu Vrbnica.S S p o m e n -kk w i g a Kao rezervni kapetan. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. 17. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u 326. me{ovitoj artiqerijsko-raketnoj brigadi. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u Danilovgradu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1978. avgusta 1956.

Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. godine. aprila 1999. slobodu otaxbine branio je u stroju 549. februara 1974. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na borca Miroslava Stojkovi}a ~uva}e wegova porodica. u Ni{u. op{tina Vitina. avgusta 1994. juna 1999. op{tina \akovica. 10. u Prokupqu. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Crmqan. u selu Qubeni}. Uspomenu na poginulog Dragoslava sa~uva}e porodica Stojkovi}. op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik policije Dragoslav Stojkovi} je ro|en 10. op{tina Pe}. Poginuo je 7. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stojkovi} je ro|en 10. decembra 1968. u selu Gorwa Trpeza. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. na du`nosti vojnika izvi|a~a. avgusta 1995. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1974. . Bio je pomo}nik vo|e smene u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Kao vojni obveznik. u selu Iglarevo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. motorizovane brigade. 1. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce.309 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STOJKOVI] Miodraga DRAGAN STOJKOVI] Novice MIROSLAV STOJKOVI] Radojka DRAGOSLAV Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Stojkovi} je ro|en 18. godine.

SPAT 30/2 mm. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.S S p o m e n -kk w i g a STOJKOVI] Stanislava SR\AN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Marija. maja 1999. sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. 310 STO[I] Budimke ROBERT kada su 11. godine. U toj borbi te{ko je rawen i istog dana podlegao povredama. juna 1999. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. motorizovane brigade. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. napali Karaulu „Ko{are”. Kao vojni obveznik. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 125. septembra 1988. op{tina Lipqan. oklopne brigade. Savezna Republika Nema~ka. STO[I] Milorada SLAVI[A Vodnik prve klase policije Sr|an Stojkovi} je ro|en 18. u mestu Spejer. Zavr{io je sredwu {kolu. . u stroju 211. u rejonu sela Lipovice. \akovica. Vojnik Robert Sto{i} se odlu~no suprotstavio albanskim teroristima Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Sto{i} je ro|en 11. Vojnik VJ Robert Sto{i} je ro|en 10. obavqaju}i odgovornu du`nost voza~a „prage”. op{tina Bujanovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. septembra 1965. u Ni{u. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. u Novom Selu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1960. U Vojsku Jugoslavije stupio je u decembru 1998. juna 1976. 2. i osposobio se za du`nost vojnika strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog strelca ~uva}e wegova porodica.

Uspomenu na wega ~uva}e wegov sin Aleksandar i porodica Sto{i}. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Kostawe. Kao vojni obveznik. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju Kopnene vojske. u stroju 125. Uspomenu na Bori{u ~uva}e sin Aleksandar i porodica Stupqanin. Plenio je li~nim primerom stare{ine. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira ~ete. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Belo Poqe. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je 11. marta 1999.311 JUNACI OTAXBINE branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji. STUPQANIN Dragoslava BORI[A TAVRI] Vidosava GORAN Poru~nik VJ Sla|an Sto{i} je ro|en 9. u Trsteniku. u stroju artiqerijsko-raketnog diviziona protiv- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1970. februara 1969. maja 1967. u rejonu De~ana. Na ~elu ~ete. Poginuo je 31. motorizovane brigade. [timqe. u Vrawu. 9. Kao vojni obveznik. Uspomenu na Slavi{u Sto{i}a ~uva}e wegove k}eri Milena i Jelena i porodica Sto{i}. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u selu Baqevac. STO[I] Mil~a SLA\AN je u stroju 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. poru~nik Sto{i} je Vojnik VJ u rezervi Bori{a Stupqanin je ro|en 7. slobodu otaxbine branio Vojnik VJ u rezervi Goran Tavri} je ro|en 28. Ra{ka.

maja 1999. Uspomenu na Gorana Tavri}a ~uva}e wegova porodica. na stajanki aerodroma u Ni{u. TADI] Mihaila A]IM Stariji vodnik VJ A}im Tadi} je ro|en 15. Poginuo je 28. u rejonu sela Turu~ica. 312 TANI] Radivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragan Tani} je ro|en 28. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. obavqaju}i du`nost osmatra~a plan{etiste. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. juna 1999. motorizovane brigade. obavqaju}i svoju du`nost. a izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji spre~ilo ga je da zavr{i i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. pogodila ga je krstare}a raketa. op{tina Plu`ine. marta 1999. u @itora|i. Uspomenu na Dragana ~uva}e wegov sin Davor.T S p o m e n -kk w i g a vazdu{ne odbrane 37. avijacijskoj brigadi 229. k}eri Sawa i Tawa i porodica Tani}. tako {to je motorno vozilo u kojem se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu. Kao tehni~ar za vazduhoplovno naoru`awe. JUNACI OT AX BINE {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u Rajlovcu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na mladog stare{inu na{e avijacije ~uva}e porodica Tadi}. aprila 1966. Podgorica. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Domanek. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. marta 1971. Dok je pripremao vazduhoplov za let. u stroju 354. Kao vojni obveznik. Zavr{io je Sredwu vojnu . u selu Smrije~no. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na Aerodromu „Golubovci”. slu`bovao je u 172. Stariji vodnik A}im Tadi} je poginuo 28. lova~kobombarderske eskadrile „Ma~evi”. pe{adijske brigade. Orlane. 4.

Vojnik VJ Oliver Tarici} je ro|en 12. septembra 1977. \akovica. op{tina ^ajetina. na podru~ju op{tine De~ani. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. maja 1999. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. gde je osposobqen za protivpo`arnu du`nost. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. juna 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. godine. u Gostiqu. avgusta 1979. maja 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. Odgovorno obavqaju}i svoju vojnu slu`bu. januara 1969. u Visbadenu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Poginuo je 11. godine. u Ivawici. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Milan i porodica Tanovi}. Mla|i vodnik policije Radovan Tanovi} je ro|en 5. 5.313 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T TANKOSI] Slobodana DRAGAN TANOVI] Petra RADOVAN TARICI] ^edomira OLIVER Vojnik VJ Dragan Tankosi} je ro|en 20. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u trenutku kada su bombe aviona NATO-a eksplodirale u wegovoj blizini. motorizovane brigade. nalazio na du`nosti u Beogradskom garnizonu. a od posledica rawavawa preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji 28. Dragan Tankosi} se 20. Uspomenu na vojnika Olivera Tarici}a ~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova 1991. i osposobio se za du`nost strelca. Savezna Republika Nema~ka. . Te{ko je povre|en.

predano obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost u 55. da bi potom. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Major Tepavac se 5. aprila 1999. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. grani~nom bataqonu. u Rajlovcu. op{tina Prizren. juna 1999. Vojnik VJ Vlado Tatar je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. u selu Pirane. aprila 1978. Major VJ Neboj{a Tepavac je ro|en 27. slu`bovao u Mladenovcu i Obrenovcu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost vojnika voza~a. u \akovici. Prizren. u vreme rata u Hrvatskoj. Sa svojom jedinicom. godine. kao raketa{. obavqaju}i du`- . u [apcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. nalazio u sastavu borbene posluge svog diviziona. smer protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Qubomir i Petar i porodica Tasi}. na borbenom zadatku u rejonu sela Draga{. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. Agresiju NATO-a do~ekao je na du`nosti komandira baterije u 250. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. raketnoj brigadi PVO. u Prizrenu. uspe{no je odoleo vi{emese~nom okru`ewu u Sisku i uspeo da je izvede iz grada. marta 1961. septembra 1966. 18. Poginuo je 9. Uspomenu na vojnika Tatara ~uva}e wegova porodica.T S p o m e n -kk w i g a TASI] Luke ZVEZDAN TATAR Miodraga VLADO JUNACI OT AX BINE 314 TEPAVAC Dobrivoja NEBOJ[A Mla|i vodnik prve klase policije Zvezdan Tasi} je ro|en 8.

u Pqevqima. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Jedinica se nalazila na vatrenom polo`aju u rejonu sela Vuki}evca kod Obrenovca. major Tepavac je toga dana poginuo od dejstva neprijateqeve protivradarske rakete. Kao pripadnik 5. Za svoje bora~ke podvige odlikovan je Ordenom za hrabrost. kao vojnik strelac. u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. u rejonu sela Stani Batu{ec kod De~ana. 11. \akovica. Uspomenu na Jovana Tepavca ~uva}e wegove k}eri Jovana i Milica i porodica Tepavac. TE[OVI] Mirka VUKOMAN Vojnik VJ Vukoman Te{ovi} je ro|en 16. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 20. U~estvovao je u ratovima za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. obavqaju}i du`nost komandira voda. aprila 1999. motorizovane brigade. op{tina Plandi{te. novembra 1977. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 125. borio se na Kosovu i Metohiji za odbranu slobode otaxbine. Uspomenu na vojnika Vukomana Te{ovi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. intendantski smer. TEPAVAC Milanka JOVAN Stariji vodnik prve klase VJ Jovan Tepavac je ro|en 4. u selu Markovi}evu. Hrabro obavqaju}i borbeni zadatak.315 JUNACI OTAXBINE wu vojnu {kolu. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sred- . marta 1957. bataqona Vojne policije. S p o m e n -k w i g a k B nost komandira baterije za vo|ewe raketa.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kula. motorizovane brigade. Pamti}e ga sin Slobodan i porodica Tiragi}. op{tina Kosovska Mitrovica. Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Todi} je ro|en 22. kada je avijacija NATO-a bombardovala rejon sela Glo|ane. juna 1962. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog artiqerca ~uva}e wegova porodica. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. avgusta 1970. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Dowa Morina. marta 1992. juna 1978. u selu Gorwe @abare. u Kosovskoj Mitrovici. Vojnik VJ Lazar Ti{ma je ro|en 15. \akovica. op{tina De~ani. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Leposavi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 6. 8. Poginuo je 29. juna 1999. u Bawaluci. juna 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru.T S p o m e n -kk w i g a TIRAGI] Zorkana BOGDAN TI[MA Jovana LAZAR JUNACI OT AX BINE 316 TODI] Dragi{e SLAVI[A Vodnik prve klase policije Bogdan Tiragi} je ro|en 22. u Pan~evu. osposobiv{i se za poslu`ioca na minobaca~u 120 mm.

op{tina Prizren. Uspomenu na desetara Vladana ~uva}e wegov sin Aleksa i porodica Todorovi}. op{tina Istok. u selu Qubi`da. hrabro predvode}i svoje streqa~ko odeqewe u brojnim akcijama. i napredovao do du`nosti komandira streqa~kog odeqewa. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Kao vojni obveznik. Desetar VJ u rezervi Vladan Todorovi} je ro|en 29. Uspomenu na vojnika Stojadina ~uva}e porodica Toma{evi}. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. maja 1999. k}i Nata{a i porodica Todosi}. motorizovane brigade. u selu Suvo Grlo. \akovica. Kao vojni obveznik. 14. aprila 1999. februara 1959. u Beogradu. U Vojsku Jugoslavije stupio je septembra 1998. Desetar VJ Stojadin Toma{evi} je ro|en 13. Poginuo je u iznenadnom sukobu protiv albanskih terorista. juna 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Kori{a. na Karauli „Ko{are”. .317 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Kristina i Katarina i porodica Todi}. Ruma. u selu Hrtkovci. oktobra 1968. Prizren. Uspomenu na Predraga ~uva}e wegovi sin Aleksandar. 30. TODOSI] Obrada PREDRAG TOMA[EVI] Mihajla STOJADIN TODOROVI] Miodraga VLADAN Vojnik VJ u rezervi Predrag Todosi} je ro|en 21. aprila 1979. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u lakom artiqerijskoraketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 505. Poginuo je na zadatku 8. pe{adijske brigade. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti referenta u Komandi Vojnog odseka Prizren.

u operacijama za oslobo|ewe Vukovara. op{tina Gwilane. .T S p o m e n -kk w i g a TOMA[EVI] Sime MIODRAG TOMI] @ivka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 318 TOMI] @ivojina QUBOMIR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Toma{evi} je ro|en 10. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e porodica Tomi}. u toku napada avijacije NATO-a na objekte Komande Prve armije. jula 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. General{tabnu {kolu i [kolu nacionalne odbrane. Pukovnik Qubomir Tomi} je poginuo 31. me{ovite artiqerijske brigade. Bio je u~esnik rata u Republici Srpskoj Krajini. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. obavqao je du`nost poslu`ioca na haubici. u haubi~kom divizionu 155 mm 24. marta 1999. Uspomenu na vojnika Miodraga ~uva}e wegova porodica. u ataru sela Ajnovce. u selu Ranilug. oktobra 1967. Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Tomi} je ro|en 27. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. avgusta iste godine u masovnoj grobnici u selu Ugqare. avgusta 1975. u Vrbasu. maja 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 17. op{tina Kosovska Kamenica. kod Feketi}a. u Kladovu. op{tina Gwilane. Pukovnik VJ Qubomir Tomi} je ro|en 5. Otet je 10. februara 1947. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane u Komandi Prve armije. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Telo je prona|eno 24. kao vojni obveznik. Poginuo je na zadatku.

obavqaju}i du`nosti mehani~ara za pe{adijsko naoru`awe. TOMOVI] Veroquba ZORAN TOMOVI] Gligorija STANKO 9. . maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pe}. op{tina \akovica. Kao vojni obveznik. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Tomovi}. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. februara 1975. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u nasequ ^abrad. Zoran Tomovi} je poginuo 25. ^uva}e ga u trajnoj uspomeni wegova porodica. TOMOVI] Toma ZVONIMIR Vojnik VJ u rezervi Zoran Tomovi} je ro|en 16. avgusta 1956. Kraqevo. u selu Gora`devac. jula 1970. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 252. u toku obavqawa borbenog zadatka. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. koju su postavili albanski teroristi. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Preminuo je 11. Poginuo je 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. maja iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. maja 1999. tako {to je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku Mla|i vodnik policije Stanko Tomovi} je ro|en 16. oklopne brigade. Kao vojni obveznik. godine. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na pukovnika Qubomira Tomi}a ~uva}e wegov sin Miodrag. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 58.319 JUNACI OTAXBINE minu. k}i Tawa i porodica Tomi}. lake pe{adijske brigade. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. u selu Lazac. Vojnik VJ u rezervi Zvonimir Tomovi} je ro|en 1.

godine. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . motorizovanoj brigadi. aprila 1999. Uspomenu na vojnika Zvonimira ~uva}e porodica Tomovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Jasmina i Sne`ana. op{tina Kru{evac. u rejonu sela Likovac. februara 1959. 320 TOPLI^ANIN Radojice MILOVAN TOTI] \or|a MIROSLAV voqno je stupio u stroj branilaca otaxbine. op{tina Pe}. TO[I] Jovana ZORAN Vojnik VJ u rezervi Milovan Topli~anin je ro|en 31. JUNACI OT AX BINE za jedinicu. 8. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Miroslava trajno }e ~uvati k}eri Sla|ana. Uspomenu na vojnika Milovana ~uva}e wegovi sinovi Bratislav i Branislav i porodica Topli~anin. op{tina Istok. tako {to su wegovo vozilo presreli albanski teroristi u rejonu sela Qubo`da.T S p o m e n -kk w i g a od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Savine Vode. u toku prevoza hrane Vojnik VJ u rezervi. u Vrbasu. te porodica Toti}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobroMla|i vodnik prve klase policije Zoran To{i} je ro|en 4. Poginuo je 8. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Obavqao je du`nost mitraqesca u 37. decembra 1969. dobrovoqac Miroslav Toti} je ro|en 19. marta 1949. na du`nosti vojnika voza~a. Vojnik Zvonimir Tomovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. pe{adijske brigade. u selu Ma~kovac.

januara 1993. u Dowem Milanovcu. 28. S p o m e n -k w i g a k T Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Smederevskoj Palanci. avgusta 1951. TO[I] Rajka @EQKO TO[KOVI] Aleksandra MOM^ILO za za{titu Srba u Republici Srpskoj Krajini. godine.321 JUNACI OTAXBINE zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. U~estvovao je u borbi . Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nala- Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo To{kovi} je ro|en 17. 9. oklopne brigade. k}i @aklina i porodica To{kovi}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Budakovo. maja 1978. u {irem rejonu \akovice. Obavqao je du`nost strelca u 52. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1999. op{tina Suva Reka. bataqonu Vojne policije. 8. aprila 1999. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u in`iwerijskom bataqonu 252. Vojnik VJ @eqko To{i} je ro|en 31. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici Saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u rejonu sela Vla{ki Drenovac u op{tini Orahovac. Uspomenu na poginulog vojnika @eqka trajno }e ~uvati porodica To{i}. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati k}eri Milica i Miqana i porodica To{i}. Uspomenu na poginulog in`iwerca Mom~ila trajno }e ~uvati sin Sa{a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

aprila 1999. smer artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. Poginuo je 11. Potporu~nik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`in To{ovi} je ro|en 16. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. Bio je vaspita~ mnogim generacijama vojnika. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u ~eti Vojne policije 125. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira raketnog voda 4. godine u Vrawu. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Merdare. u mestu Stani Batu{ec. juna 1969. septembra 1974. TO[OVI] Vuksana BO@IN TRAJKOVI] Slobodana DRAGAN Stariji vodnik VJ Milijan To{kovi} je ro|en 22. 322 Uspomenu na wega sa~uva}e k}i An|elka i porodica To{ovi}. godine. Upisao je i studije fizike na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Pri{tini. odsek ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. 11. . januara 1971. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Dragan Trajkovi} je ro|en 15. op{tina Kur{umlija. godine. samohodnog raketnog puka PVO. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. samohodne raketne baterije PVO 311. De~ani. maja 1999. sin Marijan i porodica To{kovi}. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju VJ.T S p o m e n -kk w i g a TO[KOVI] Obrada MILIJAN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog starijeg vodnika trajno }e ~uvati k}i Marija.

u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.323 JUNACI OTAXBINE sovskoj Mitrovici. Obavqao je du`nost strelMla|i vodnik prve klase policije Du{an Trifunovi} je ro|en 9. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. pe{adijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uro{evac. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. maja 1999. u Ubu. maja 1994. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. te porodica Trifunovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog vojnika Milana trajno }e ~uvati sinovi Nikola i Ilija. 20. novembra 1967. 11. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Tankosi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. 27. Bio je zaposlen u AMD „Magistrala” u Ko- Vojnik VJ u rezervi Milan Trifunovi} je ro|en 27. TREBJE[ANIN Danila DEJAN TRIFUNOVI] Dragomira MILAN ca u 354. juna 1970. TRIFUNOVI] Milana DU[AN Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Trebje{anin je ro|en 20. Trajno }e ostati u se}awu svoje porodice. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je na vatrenom polo`aju. u selu Makrmaq. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica Trajkovi}. Bio . maja 1999. jula 1975.

u selu Likovac. Za ispoqenu hrabrost i po`rtvovawe odlikovan je Ordenom za hrabrost.T S p o m e n -kk w i g a je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. 6. U profesionalnu vojnu slu`bu je primqen u februaru 1999. 26. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Trifunovi}. u selu Likovac. nakon odslu`ewa vojnog roka i oba- . Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. pru`aju}i pomo} rawenom drugu. 16. op{tina Srbica. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1974. Vodnik prve klase VJ Goran Trifunovi} je ro|en 20. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi”. maja 1999. JUNACI OT AX BINE vqawa du`nosti vojnika i stare{ine po ugovoru. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Trifunovi}. decembra 1973. maja 1999. 324 TRIFUNOVI] Pantelije VEROQUB TRIFUNOVI] Milomira GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Veroqub Trifunovi} je ro|en 29. marta 1999. De~ani. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. op{tina Srbica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase trajno }e ~uvati porodica Trifunovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost komandira odeqewa specijalne namene u 24. bataqonu Vojne policije. u Trsteniku. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

izvi|a~ko-diverzantnoj ~eti.325 JUNACI OTAXBINE TO-a. 14. samohodnog raketnog puka PVO i rukovalac ga|awa u radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ]IRI] Marka RADE Vojnik VJ Dragan Tro{i} je ro|en 10. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Vojnik VJ Rade ]iri} je ro|en 28. juna 1999. u selu Omoqica. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NA- Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. . marta 1965. februara 1977. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti komandira raketne baterije 310. k}i Jovana i porodica Trifunovi}. u selu Preseka op{tina Zubin Potok. 1. klasi. u [apcu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 52. bataqonu Vojne policije. Uspomenu na poginulog majora trajno }e ~uvati sin Andrej. u mestu Medve|a u op{tini Trstenik. na prevoju Volujak kod \akovice. Obavqao je odgovorne du`nosti u artiqerijskoraketnim jedinicama PVO i bio vaspita~ mnogim generacijama vojnika. Pan~evo. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. avgusta 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u 41. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Tro{i}. S p o m e n -k w i g a k ] TRIFUNOVI] Slobodana SVETOMIR TRO[I] Miodraga DRAGAN Major VJ Svetomir Trifunovi} je ro|en 2. Obavqao je du`nost strelca u 52. aprila 1999.

u Kraqevu. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 37. avgusta 1969. 15. u Ra{koj. oktobra 1964. motorizovane brigade. De~ani. ]IROVI] Stani{e VELIMIR ]UKOVI] Milo{a SLAVI[A ]UR^I] Velimira MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Velimir ]irovi} je ro|en 1. 19. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ po ugovoru Slavi{a ]ukovi} je ro|en 18. aprila 1999. u rejonu Karaule „Liken”. 326 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u 125. Vojnik VJ u rezervi Miroqub ]ur~i} je ro|en 20. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta trajno }e ~uvati porodica ]iri}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se u sastavu Artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati k}i \ur|ica i porodica ]irovi}. kao poslu`ilac na topu 20/3 mm. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u rejonu sela Bawica. Poginuo je od posledice dejstava avijacije NATO-a. kao vojnik po ugovoru. motorizovanoj brigadi. u rejonu sela Gorwe Obriwe. . 8. motorizovanoj brigadi. 19. u Kosovskoj Mitrovici. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Moli}a. aprila 1999. novembra 1976. aprila 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima.] S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog vojnika Slavi{u trajno }e ~uvati porodica ]ukovi}.

u Kraqevu. osposobiv{i se za automehani~ara. URO[EVI] Radomira IGOR Vojnik VJ u rezervi Bratislav ]ur~i} je ro|en 20. Pogo|en je 1. juna 1999. ]UR^I] Radislava BRATISLAV URO[EVI] Qubomira DU[AN 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kragujevcu.327 JUNACI OTAXBINE prevozio upalo u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Bawica. preba~en je u KBC Pri{tina. motorizovane brigade. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao in`iwerac pionir u sastavu 1. juna 1965. Poginuo je 2. delovima projektila avijacije NATO-a koja je napala polo`aj wegove jedinice u Lapqem Selu kod Pri{tine. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na poginulog vojnika Bratislava ]ur~i}a sa~uva}e wegova porodica. samohodnom raketnom bataqonu 311. motorizovanog bataqona 37. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e k}i Milica. Oborio je ~etiri neprijateqeve rakete. Zavr{io je „Zastavinu” sredwu {kolu u Kragujevcu. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. kada je vozilo kojim se Vojnik VJ Du{an Uro{evi} je ro|en 6. Te{ko rawen. tre}i stepen. gde je podlegao povredama. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Marko i porodica ]ur~i}. Zavr{io je sredwu . Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je voza~ i strelac protivavionac u Mla|i vodnik policije Igor Uro{evi} je ro|en 10. u Beogradu. S p o m e n -k w i g a k U Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. jula 1977. maja 1999. U~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. jula 1975. gde je bio rawen.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Berane. od dejstva avijacije NATO-a na karaulu u kojoj je svoje borbene zadatke obavqao komandir Useni. aprila 1999. februara 1996. 328 hquq je bio u sastavu 55. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. grani~nog bataqona. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Uro{evi} se borio u sastavu 608. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Klina. Poginuo je 15. u selu Qubovi{te. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sinovi Bajram i Adel i porodica Behquq. Draga{ Gora. kao komandir Karaule „Mladen Stojanovi}”. godine. 1. juna 1972. maja 1978. u selu Pe{ca. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. kada je pogo|eno mesto gde je bila sme{tena stra`a u ~ijem je sastavu bio vojnik Rade. pozadinske baze. Behquq Useni je ro|en 3. u selu Drenova. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslavije vodnik BeVojnik VJ Zoran Fati} je ro|en 14. URO[EVI] Radowe RADE USENI Husena BEHQUQ FATI] Mileta ZORAN Vodnik prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi Rade Uro{evi} je ro|en 12. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e porodica Uro{evi}. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Fa- . u selu Kalimani}i. Gorwi Milanovac. septembra 1970.U S p o m e n -kk w i g a ma{insku {kolu i kurs za policajce. aprila 1999. maja 1999. Poginuo je 3. Gorwi Milanovac. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Uro{evi}. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova ^ukarica. u selu Kastrate.

de. kao strelac. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. maja 1999. pe{adijske brigaVodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Filipovi} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijskog bataqona 354. k}i Sowa i porodica Filipovi}. aprila 1966. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. S p o m e n -k w i g a k F ti} se borio u sastavu 549. Pri{tina. u selu Duz. 5. januara 1971. FILIPOVI] Ivana SINI[A FILIPOVI] Ivana SLAVI[A FILIPOVI] Sretena ZORAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Sini{a Filipovi} je ro|en 13. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Sini{u Filipovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Stefan. juna 1999. kao vojni policajac. .329 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Slavi{a se borio u sastavu 1. u @itora|i. u rejonu Planeja. 20. Novi Pazar. Slavi{a Filipovi} je ro|en 7. Uspomenu na vojnika Zorana Fati}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Sini{a se borio u sastavu 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Dojlovi}i. pe{adijskog bataqona 354. Prizren. zaselak Blac Mahala. u @itora|i. aprila 1974. 20. kao vojnik strelac. op{tina Podujevo. pe{adijske brigade. u selu Makovac.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kur{umliji. Poginuo je od snajperskog metka. kao vo|a patrole. dok je s patrolom obavqao borbeni zadatak. 330 FILIPOVI] Stojana BO@UR FILI] @ivojina GORAN ku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 58. FJODOR Fjodorovi} [UQGA Rezervni stariji vodnik VJ Bo`ur Filipovi} je ro|en 15. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Gwilane. 20. Uspomenu na poginulog vodnika Zorana sa~uva}e sin Filip i porodica Filipovi}. specijalne brigade. 22. kao komandir odeqewa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Fili}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Carevce. JUNACI OT AX BINE ni stare{ina u prvoj pe{adijskog ~eti 354. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. . Kosovska Kamenica. Podujevo. godine u Sibiru. te porodica Filipovi}. Uspomenu na poginulog borca Bo`ura sa~uva}e k}eri Nela i Sawa. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je ~et- Vojnik VJ Goran Fili} je ro|en 30. maja 1999. obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republi- Vojnik VJ u rezervi. aprila 1999. Poginuo je 1. \akovica. aprila 1999. Rusija. u selu Carevce. januara 1963. dobrovoqac [uqga Fjodor je ro|en 20. za vreme bombardovawa avijacije NATO-a u selu Lu`ani. novembra 1948. pe{adijske brigade. juna 1976.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72.

Uspomenu na Fjodora [uqgu sa~uva}e wegova porodica. De~ani. maja 1999. Belo Poqe. Podujevo. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. u rejonu Mr~aja. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Uspomenu na borca iz Merdara ~uva}e porodica Cari~i}. marta 1960. 23. oklopnog bataqona 453.331 JUNACI OTAXBINE sastavu 3. u selu Magura. u selu Merdare. Kao vojni obveznik. u Novom Pazaru. oklopne brigade. pe{adijske brigade. 31. marta 1999. Smederevska Plana. S p o m e n -k w i g a k B Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 125. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. stroju 354. U rodnom gradu bio je cewen kao izuzetan muzi~ar i strastan lovac i ribolovac. motorizovane brigade. op{tina Kur{umlija. u selu Azawa. u rejonu sela Duz. septembra 1976. Vojnik VJ Rafet Hoxi} je ro|en 3. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Ivan Cvetanovi} je ro|en 5. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. jula 1976. Bio je vojnik strelac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika Rafeta Hoxi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu razme{taja wegove jedinice. 22. HOXI] Hameda RAFET CARI^I] Milovana PETAR CVETANOVI] Du{ana IVAN Vojnik VJ u rezervi Petar Cari~i} je ro|en 12. op{tina Lipqan.

u rejonu sela Planeje. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. u kojoj je obavqao du`nost za koju je osposobqen. U toj jedinici dugo }e se pamtiti wegovi podvizi. Na Kosovu i Metohiji slobodu otaxbine branio je u stroju 252. februara 1962. 332 CVETANOVI] Stojadina SLAVOQUB Vojnik VJ u rezervi Slavoqub Cvetanovi} je ro|en 24. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Planeja. me|utim. na du`nosti vojnika strelca. a posebno wegova plemenitost. Leskovac. Uspomenu na vojnika Ivana ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar i porodica Cvetanovi}. u rejonu sela Muhaxer Prelaz. Savesni stra`ar na trenutak je napustio svoje mesto kako bi upozorio drugove koji su spavali da se hitno sklone iz ku}e. juna 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. Prizren prilikom dejstva avi- CVETANOVI] Stani{e BOJAN Vojnik VJ Bojan Cvetanovi} je ro|en 10. jer su avioni NATO-a zlokobno kru`ili iznad Uro{evca. oklopne brigade. Jedna raketa. . Uspomenu na tenkistu iz Aleksinca ~uva}e wegova porodica. Po{to se uverio da su wegovi drugovi na bezbednom. vratio se na svoje stra`arsko mesto. Slavoqub Cvetanovi} je rawen 1. Bojan Cvetanovi} je poginuo 14. pogodila je ku}u i tenk ispred kojih je Bojan stra`ario i tom prilikom je vojnik stradao. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.C S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik. juna 1999. u Aleksincu. motorizovane brigade. motorizovane brigade. decembra 1978. izla`u}i se opasnostima od mu~kih napada albanskih terorista. u selu Grdelica. na{av{i se na stra`i u svojoj jedinici. gde je zavr{io Sredwu tehni~ku {kolu. op{tina Prizren. jer je svakog dana dobrovoqno i{ao u Ho~u Zagradsku po hranu i ostale potrep{tine svojih drugova iz jedinice. Poginuo je 1. JUNACI OT AX BINE osposobiv{i se za du`nost voza~a tenka T-55. maja 1999. kod Uro{evca.

u ^a~ku. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. Kao rezervni stare{ina. juna 1999.333 JUNACI OTAXBINE odbranu Republike Srpske Krajine. oklopne brigade. Poginuo je 10. a preminuo je 3. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira protivvazdu{ne odbrane. Ni{. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sr|an Cvetkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je pri razbijawu albanskih terorista. CVETKOVI] Vlastimira SR\AN CVETI] Dragana SRBOQUB Vojnik VJ u rezervi Sr|an Cvetkovi} je ro|en 29. novembra 1966. Uspomenu na borca iz Leskovca ~uva}e wegovi sin Aleksandar. u rejonu sela Mali{evo. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Merdare. aprila 1999. k}i Jelena i porodica Cvetkovi}. imao je du`nost komandira baterije. juna te godine u Medicinskom centru u Prizrenu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. u selu Oreovac. U~estvovao je u ratu za . Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e sin Dalibor. septembra 1969. Kao vojni obveznik. op{tina Orahovac. Uspomenu na rezervnog potporu~nika Srboquba ~uva}e porodica. S p o m e n -k w i g a k C jacije NATO-a. 4. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je komanduju}i baterijom samohodnih haubica 57/2 mm iz sastav 252. Vozilo u kojem se potporu~nik Cveti} vozio nai{lo je na protivtenkovsku minu. k}i Milijana i porodica Cvetanovi}. Rezervni potporu~nik VJ Srboqub Cveti} je ro|en 3.

slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. Pripadnik rezervnog sastava policije Sr|an Cvetkovi} je ro|en 26. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima.C S p o m e n -kk w i g a CVETKOVI] Vuka{ina BOBAN CVETKOVI] \or|a SR\AN JUNACI OT AX BINE 334 CVETKOVI] Ilije MOM^ILO Vojnik VJ u rezervi Boban Cvetkovi} je ro|en 29. u selu Ravna Bawa. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. op{tina Medve|a. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na vojnika Mom~ila ~uva}e sin Bojan. 8. 4. na du`nosti strelca u borbenom vozilu pe{adije. oklopne brigade. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Cvetkovi}. maja 1999. godine. maja 1997. godine. Kao vojni obveznik. op{tina Podujevo. Uspomenu na vojnika Bobana ~uva}e wegova porodica. maja 1999. u Leskovcu. op{tina Pe}. aprila 1999. a ranama je podlegao 16. oklopne brigade. Bio je zaposlen u DD „Koneks” u Pe}i. aprila 1999. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Povre|en je u borbenom vozilu pe{adije M-80. maja 1979. jula 1954. avgusta 1973. u stroju 211. u rejonu sela Godi{wak. Kao vojni obveznik. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u selu Rudare. Podujevo. u selu Dowe Barane. 18. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. k}eri Sne`ana i Svetlana i porodica Cvetkovi}. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Cvetkovi} je ro|en 27.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqaju}i du`nost za koju se osposobio u toku slu`ewa vojnog roka. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odVojnik VJ Tibor Cerna je ro|en 8. Poginuo je 27. obavqaju}i du`nost poslu`ioca operatera. kao izuzetno pouzdan i ve{t komandir streqa~kog odeqewa. aprila 1999. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Poginuo je 12. u Lebanu.335 JUNACI OTAXBINE Zorana Cvetkovi}a ~uva}e wegova porodica iz Kragujevca. motorizovane brigade. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 15. i obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e sin Vuk i porodica Cvetkovi}. aprila 1999. oklopne brigade. u Beogradu. pe{adijske brigade. u borbi protiv albanskih terorista u re- . u Kragujevcu. Mahala Mutivode. S p o m e n -k w i g a k C CVETKOVI] Predraga ZORAN brane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 14. maja 1978. CVETKOVI] ^edomira ZORAN CERNA Jo`efa TIBOR Vojnik VJ Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. osposobiv{i se za du`nost ni{anxije operatera na borbenom vozilu pe{adije M-80. decembra 1963. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. novembra 1978. od dejstva avijacije NATO-a na wegovu kasarnu u Pri{tini. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Uspomenu na vojnika Vojnik VJ u rezervi Zoran Cvetkovi} je ro|en 16.

Obavqaju}i borbeni zadatak. Uspomenu na vojnika Tibora Cerne ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju komandnog diviziona 52. op{tina Klina. go- Vojnik VJ Slobodan ^abarkapa je ro|en 31. 18. u selu Lozica. Kao vojnik VJ. nalazio u motornom . od dejstva avijacije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoqub Cincarevi} je ro|en 22. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. juna 1979. marta 1999. op{tina \akovica. vojnik Slobodan ^abarkapa se. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane.T S p o m e n -kk w i g a jonu Karaule „Ko{are”. februara 1952. CIMBAQEVI] Mili}a \OR\E CINCAREVI] Vidosava DRAGOQUB ^ABARKAPA Tomislava SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi \or|e Cimbaqevi} je ro|en 17. jula 1978. maja 1999. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. u Beranu. u Kuli. motorizovane brigade. obavqaju}i du`nost radio-telefoniste. Bio je zaposlen u GIP „Modul 2000” u Klini. Uspomenu na Dragoquba Cincarevi}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. Poginuo je 31. 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Qug Bunar. JUNACI OT AX BINE NATO-a protivradarskom raketom na polo`aj wegove jedinice. na du`nosti poslu`ioca radara. Uspomenu na vojnika \or|a ~uva}e porodica Cimbaqevi}. 336 dine.

Desetar VJ Dalibor ^ankovi} je ro|en 22. vra}aju}i se sa zadatka u svoju jedinicu. maja 1999. 17. op{tina Prizren. marta 1978. ^EMERIKI] Miodraga SR\AN ^OLAKOVI] Hakije IZET ^ANKOVI] Branka DALIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an ^emeriki} je ro|en 1. hrabro i odlu~no izvr{avaju}i sve zadatke vojnika strelca. . U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa u Gardijskoj brigadi. u Tutinu. marta 1977. a na putu Srbica – Glogovac. u Prizrenu. Poginuo je u `estokom okr{aju s wima. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e porodica ^abarkapa. juna 1999. u Pan~evu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Qubica i Katarina i porodica ^emeriki}. Zavr{io je sredwu {kolu. S p o m e n -k w i g a k T vozilu koje su albanski teroristi napali u rejonu sela Istog Mahala.337 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Uspomenu na Dalibora ^ankovi}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. motorizovane brigade. Poginuo je 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. osposobiv{i se za du`nost strelca. u nasequ Cvilen. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. oktobra 1962. Vojnik VJ Izet ^olakovi} je ro|en 31.

aprila 1999. novembra 1986. maja 1999. januara 1965. k}i Marija i porodica ^oli}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Dowe Streoce. u Pri{tini. Uspomenu na poginulog dobrovoqca sa~uva}e sin Nemawa i porodica ^uturilo. pe{adijske brigade. motorizovane brigade. Gospi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. \akovica. u selu Borje.^ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 11. Poginuo je 15. Uspomenu na poginulog vojnika Mihajla sa~uva}e sin Nemawa. ^OLI] Borisava MIHAJLO ^UTURILO Nikole BRANKO [ABANI Ganija KEMAQ Vojnik VJ u rezervi Mihajlo ^oli} je ro|en 23. De~ani. juna 1957. 1999. u selu Kr{. Zavr{io je Filozofski fakultet. op{tina Aleksandrovac. Uspomenu na vojnika Izeta ^olakovi}a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 338 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kod sela Gorwe Prekaze u okolini Srbice. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik ^oli} se borio u sastavu 7. aprila. kao vojnik strelac. godine. JUNACI OT AX BINE teroristima. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqac ^uturilo se kao vojnik strelac borio u sastavu 125. . septembra 1959. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. 11. dobrovoqac Branko ^uturilo je ro|en 3. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Kemaq [abani je ro|en 28. u sukobu s albanskim Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana [a}irovi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Petar i Vidomir i porodica [alipur. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik [a}irovi} se borio u sastavu 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge o oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k [ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. 9. januara 1991. Vojnik VJ Goran [a}irovi} je ro|en 6. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. u Boru. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. avgusta 1978. Dobrastan. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. dobrovoqac Zoran [iqi} je ro|en 18. [A]IROVI] [efketa GORAN [IQI] Milenka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Vidomir [alipur je ro|en 30. 16. kada je motorno . Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Radavac. u selu Trstenik. motorizovanog bataqona 37. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. februara 1963. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 14.339 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi. u Pan~evu. kao vojnik strelac. Poginuo je 11. motorizovane brigade. jula 1999. Uspomenu na Kemaqa [abanija sa~uva}e wegova porodica. De~ani. avgusta 1970. godine. [ALIPUR Nenada VIDOMIR 12. u Priboju. u rejonu sela Rzni}. godine.

u rejonu sela Mogila. marta 1999. Uspomenu na Zorana [iqi}a sa~uva}e wegova porodica. dobrovoqac Sa{a [kiqevi} je ro|en 25.[ S p o m e n -kk w i g a vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. maja 1999. u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od kasetnih bombi. Poginuo je 30. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. speci-jalne brigade kao komandir ~ete. decembra 1971. . Vitina. u ^a~ku. \akovica. u Slavonskom Brodu. Zavr{io je sredwu upravnu {kolu i kurs za policajce. Petar [krpan je ro|en 27. ujedno zamenik komandanta bataqona. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. marta 1961. te porodica [krpan. Uspomenu na Sa{u [kiqevi}a sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE 11. novembar 1966. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u iz- Vodnik prve klase policije Neven [qivi} je ro|en 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sinovi Gligor i Nikola. smer pe{adije. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Eleonora. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. [QIVI] Momira NEVEN Kapetan prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u rejonu sela Ko{are. 340 [KIQEVI] Pavla SA[A [KRPAN Gligora PETAR vi|a~ko-diverzantskom bataqonu 72. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji.

Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina Pe}. 30. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. RJ Pe}. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k [ Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. 25. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 11. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u selu Klin~ina. godine. . Rezervni poru~nik VJ Radule [}eki} je ro|en 15. oktobra 1964. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 25. Trajno }e ga u svojim se}awima sa~uvati porodica [o{ki}. op{tina Podujevo. novembra 1990. Pripadnik rezervnog sastava policije Zvonimir [o{ki} je ro|en 29. op{tina Pri{tina. Bio je policajac u Policijskoj stanici 92 Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Mostaru. maja 1999. u selu Klin~ina. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. [O[KI] Milorada DRAGAN [O[KI] Milorada ZVONIMIR []EKI] Radovana RADULE Mla|i vodnik prve klase policije Dragan [o{ki} je ro|en 2. u selu Devet Jugovi}a. smer in`iwerije. jula 1953. sin Ivan i porodica [o{ki}. u selu Klin~ina. op{tina Pe}. u selu Bajgora. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1965. aprila 1999. godine. godine. septembra 1983. i tokom u~estvovawa na vojnim ve`bama unapre|en je ~in rezervnog poru~nika. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je zaposlen u „Zastavi”.341 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stefan i Nikola i porodica [qivi}. novembra 1990.

[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 2. motorizovanog bataqona 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. avgusta 1979. JUNACI OT AX BINE Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in desetara. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Lopu{ki Han. te porodica [}eki}. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Nalazio se na odslu`ewu vojnog roka kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. pe{adijskoj brigadi. u Oyacima. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju desetar [urbatovi} je bio bolni~ar u 354. . Uspomenu na poginulog Sa{u An|elkovi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. Obavqao je du`nost manipulanta pogonskim gorivom u pozadinskom bataqonu 52. Poginuo je 13. motorizovane brigade. kao komandir pionirskog voda. Uspomenu na poginulog desetara Milovana [urbatovi}a sa~uva}e wegova porodica. Draga{. prilikom obavqawa borbenog zadatka. 342 943. Uspomenu na poginulog rezervnog stare{inu sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa. decembra 1970. AN\ELKOVI] Zorana SA[A Vojnik VJ Sa{a An|elkovi} je ro|en 18. Poginuo je pogo|en snajperskim hicem albanskog teroriste. maja 1999. u Pri{tini. [URBATOVI] Luke MILOVAN Desetar VJ u rezervi Milovan [urbatovi} je ro|en 3. u \akovici. 8. Poginuo je 29. 942. u rejonu sela Dobre Vode.

aprila 1999. januara 1973. novembra 1963.343 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k IGWATOVI] Dragi{e MIODRAG MARKOVI] ^aslava IVAN MARKOVI] Mom~ila PETAR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Igwatovi} je ro|en 24. u Surdulici. koja je za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dejstvovala na Kosovu i Metohiji. motorizovanoj brigadi. poginuo je u vozu koji je raketiran na `elezni~kom mostu u Grdeli~koj klisuri 12. i prvoj polovini 1992. Vojnik VJ Petar markovi} je ro|en 25. u Novom Sadu. godine. u drugoj polovini 1991. . godine. Kao vojnim strelac nalazio se u 549. septembra 1977. Sa~uva}e ga u trajnoj uspomei wegova porodica. godine u Prokupqu. Poginuo je 3. nalazio se u 252. aprila 1999. juna 1999. na putu ka svojoj ratnoj jedinici. za vreme izvo|ewa borbenih dejstava protiv albanskih terorista u rejonu Lipovice. selo Zborci. Vojnik VJ u rezervi Ivan Markovi} je ro|en 16. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i republici Srpskoj. oklopnoj brigadi. Za vreme slu`ewa vojnog roka. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e porodica Markovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Inwatovi}. Kao vojni obveznik. za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Poginuo je na borbenom zadatku. 26. u rejonu sela Pni{ kod \akovice. Kao vojni obveznik.

. sela Ko{are. maja 1999. oklopnoj brigadi. Desetar VJ Mario Riso je ro|en 14. aprila 1999. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Glavnik kod Podujeva. juna 1974. u Podgorici. Poginuo je 21. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Riso. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u borbi protiv albanskih terorista. juna 1976. Agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju zatekla ga je u 211.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 344 RISO Antonija MARIO SPASOJEVI] Sretena SR\AN Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se kao vojni obveznik u sastavu 125. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Spasojevi} je ro|en 6. u Zubinom Potoku. Za vreme slu`ewa vojnog roka stekao je ~in desetara. Poginuo je 2. motorizovane brigade. Uspomenu na poginulog Sr|ana Spasojevi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Opqeza.

Pripadnici Vojske i policije nestali na Kosovu i Metohiji .

.

u selu Po`arawe. u selu Po`arawe. u Orahovcu. aprila 1999. u Sjenici. Vojnik VJ Zlatko Aci} je ro|en 23. u Orahovcu. oktobra 1971. u isto vreme kad i vodnik Dejan Miti}. Potom mu se gubi svaki trag. juna 1979.347 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ANTI] Vlajka MILISAV ACI] Radoslava ZLATKO BAQO[EVI] Ilije \OR\E Mla|i vodnik policije Milisav Anti} je ro|en 28. jula 1998. op{tina Vitina. juna 1971. Na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 125. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. juna 1999. motorizovane brigade. op{tina Vitina. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. godine. \akovica. Zavr{io je sredwu {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. 17. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radio je kao vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. aprila 1941. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. . Poznato je da je bio rawen 16. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. januara 1999. 12. godine. Oteli su ga albanski teroristi. u rejonu sela Ko{are. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Baqo{evi} je ro|en 26.

juna 1999. godine u Ni{u. javio se kao dobrovoqac za odbranu otaxbine i bio je raspore|en u 125. motorizovanu brigadu. 22. u selu Grn~are kod Prizrena. prilikom borbi s albanskim teroristima na deonici puta [timqe . novembra 1973. Nestao je 13. maja 1999. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Nestao je 14. maja 1950.Prizren. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina De~ani. jula 1977. Stariji vodnik prve klase policije Qubisav Bio~anin je ro|en 23. dobrovoqac Sa{a Blagojevi} je ro|en 9. Vojnik VJ u rezervi. u Pri{tini. u rejonu sela Nivokaz kod Junika. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. godine. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu. aprila 1976. juna 1999.B S p o m e n -kk w i g a BELHIM [u}e MUJA BIO^ANIN Stanoja QUBISAV JUNACI OT AX BINE 348 BLAGOJEVI] Nenada SA[A Vojnik VJ Muja Belhim je ro|en 15. motorizovane brigade. op{tina Kur{umlija. Zavr{io je sredwu {kolu. . u selu Kutlovo. Bio je vojnik vezista 549.

marta 1961. Nestao je 13. motorizovanoj brigadi. juna 1999. juna na deonici puta [timqe – Prizren. u Suvoj Reci. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Stariji vodnik policije Ivan Bulatovi} je ro|en 24. godine. Tokom rata je bio mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. 23. Vojnik VJ u rezervi Dragan Bur|i} je ro|en 29. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Prizrenu. tokom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu. u \akovici. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. Nestao je 13. maja 1998. op{tina Glogovac. avgusta 1955. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981.349 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BOJI] Milorada DRAGOQUB BULATOVI] Du{ana IVAN BUR\I] Dobrivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragoqub Boji} je ro|en 7. Oteli su ga albanski teroristi. . kada su albanski teroristi napali kolonu vojnih vozila koja se vra}ala iz Leskovca za Prizren. jula 1960. Po~etkom rata bio je mobilisan kao mehani~ar za raketno naoru`awe u pozadinskom bataqonu 52. iz voza na `elezni~koj stanici Bawica.

prilikom vra}awa iz Leskovca za Prizren. na deonici puta Prizren – Pri{tina. Bio je vojnik dobrovoqac u sastavu 549. avgusta 1957. Nestao je 13. na deonici puta [timqe – Prizren. u selu Kosuri}. sredinom avgusta 1998. u selu Uzovica kod Qubovije. septembra 1957. motorizovane brigade. dobrovoqac Dragan Vu~eti} je ro|en 1. kada su kolonu u kojoj se i on nalazio. Vodnik prve klase policije Zenun Ga{i je ro|en 16. Vojnik VJ u rezervi. op{tina Pe}. januara 1956. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. juna 1999. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. iz sela Kosuri}a. op{tina Pe}.V S p o m e n -kk w i g a BUCALO Miladina DRAGAN VU^ETI] Milinka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 350 GA[I Ramadana ZENUN Vojnik VJ u rezervi Dragan Bucalo je ro|en 15. maja 1982. 11. Nestao je u borbi sa albanskim teroristima. napali albanski teroristi. motorizovanoj brigadi. Bio je mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. Oteli su ga albanski teroristi. u Prizrenu.

op{tina Prizren. Zavr{io je sredwu {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 31. op{tina Orahovac. 9. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao s posla. godine. godine. marta 1999. jula 1998. op{tina Kosovska Kamenica. jula 1999. 17. u selu Pirane. u Orahovcu. Radio je u Odseku pograni~ne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u selu Velika Ho~a. juna 1991. novembra 1954. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u selu Dobro~ane. Poru~nik policije Imer \afi}i je ro|en 4. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. maja 1950. op{tina Prizren. u Vitini. ispred wegove ku}e u selu Pirane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. Oteli su ga albanski teroristi. juna 1977. Bio je vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. Stariji vodnik prve klase policije Du{ko Dola{evi} je ro|en 30. septembra 1972.351 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k D DAJI] Trajka RADOVAN DOLA[EVI] Milorada DU[KO \AFI]I Sejde IMER Mla|i vodnik policije Radovan Daji} je ro|en 25. . marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Oteli su ga albanski teroristi.

Nestao je 16. u Prizrenu. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.\ S p o m e n -kk w i g a \URI^I] Jeremije NEBOJ[A ZUQI Tefika XEMO JUNACI OT AX BINE 352 IVANKOVI] Milomira SA[A Mla|i vodnik policije Neboj{a \uri~i} je ro|en 5. godine. jula 1999. godine. . u Beogradu Bio je vojnik u 125. u selu Grabanica. oktobra 1998. februara 1999. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. u blizini sela Nedakovac. Oteli su ga albanski teroristi. januara 1953. juna 1972. 17. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. \akovica. januara 1979. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Klina. motorizovanoj brigadi. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. avgusta 1976. prilikom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu u rejonu Karaule „Ko{are”. Vojnik VJ Sa{a Ivankovi} je ro|en 31. 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Stariji vodnik prve klase policije Xemo Zuqi je ro|en 18. godine. op{tina Vu~itrn. Oteli su ga albanski teroristi iz wegovog stana u Gwilanu.

Vojnik VJ u rezervi Predrag Ivkovi} je ro|en 31. jula 1959. marta 1974. juna 1999. juna 1999. Zna se da je 18. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu i bio muzi~ar trombonista u Vojnom orkestru Pri{tinskog korpusa. novembra 1974. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. u Suvoj Reci. Potom se i Slavi{i i vozilu gube tragovi. Nestao je 13. oko 12 ~asova u pri{tinskom nasequ Vrawevac dok se vozio „opel askonom”. u Novom Pazaru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan kao voza~ vojnog vozila u pozadinskom bataqonu 52. u 17. O wegovoj sudbini se jedino zna da je te{ko rawen 13. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan na Kosovu i Metohiji. Nai{li su na zasedu albanskih terorista i tu se vojniku Ivezi}u gubi svaki trag. krenuo kamionom sa grupom vojnika po ve~eru. . u Ni{u. Zastavnik VJ Slavi{a Izderi} je ro|en 28. prilikom napada albanskih terorista. Kretali su se pravcem selo Lukare – Lebane.25 ~asova.353 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I IVEZI] Slobodana NEBOJ[A IVKOVI] Budimira PREDRAG IZDERI] Miroslava SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Slobodan Ivezi} je ro|en 20. maja 1999. u Prokupqu.

maja 1969. na putu Mitrovica – . na putu Babalo} – Junik. juna 1973. aprila 1963. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. JOCI] Vukoja SR\AN Mla|i vodnik policije Nikola Jovanovi} je ro|en 18. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Nestao je 13. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Pan~evu. Wemu je kasnije u Prizrenu pru`ena medicinska pomo}. mobilisan je u 51. godine. motorizovanu brigadu. op{tina De~ani. Oteli su ga albanski teroristi. jula 1993. Vojnik VJ u rezervi Ivica Jovanovi} je ro|en 1. juna u okolini Prizrena prilikom izvla~ewa tehnike. godine. Oteli su ga albanski teroristi. na ulasku u Suvu Reku. 24. Poznato je da su tog dana u 18 ~asova. maja 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. Bio je borac na isto~noslavonskom rati{tu 1991. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Radovana NIKOLA JOVANOVI] Slobodana IVICA JUNACI OT AX BINE 354 da pri|u motornom vozilu i da spasu povre|enog vojnika Igora Smiqkovi}a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. godine. Oko 22 ~asa uspeli su Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Joci} je ro|en 30. Na wihovu vatru su qudi iz obezbe|ewa odgovorili vatrom i povukli se u ku}e u neposrednoj blizini. godine u Vu~itrnu. Bio je policajac u Policijskoj stanici op{te nadle`nosti u Odeqewu unutra{wih poslova Qubovija. 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu {kolu. avgusta 1999. kolonu vozila u kojoj je bio vojnik Jovanovi} napali iz zasede albanski teroristi.

Robert Kova~ je ro|en 1. kod sela Luga|ija. juna 1975. na putu Jablanica – Rau{i} – Pe}. Kao vojni policajac bio je na slu`bi u 24. u Rajnovcima. aprila 1994. Desetar VJ po ugovoru Sa{a Komatovi} je ro|en 29. bataqonu Vojne policije. . pristupio je 37. motorizovanoj brigadi. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji desetar Sa{a Komatovi} branio je u stroju svoje jedinice. maja 1999. u Kikindi. 1. \akovica.355 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K Vu~itrn. u Kragujevcu. u rejonu sela Ko{are. Oteli su ga albanski teroristi. KARANOVI] Dragana DU[AN KOVA^ I{tvana ROBERT KOMATOVI] Miroslava SA[A Vojnik VJ u rezervi. Posle povratka sa sahrane poginulom drugu. 19. januara 1972. godine. Nestao je 6. Zavr{io je sredwu {kolu. ni Vojsci Jugoslavije nije poznata wegova sudbina. aprila 1999. dobrovoqac Pripadnik rezervnog sastava policije Du{an Karanovi} je ro|en 4. op{tina Biha}. Kao dobrovoqac u odbrani slobode otaxbine. maja 1999. u akciji protiv albanskih terorista. kod sela Veliki Ki~i}. aprila 1965. sukobio se s albanskim teroristima u selu Dowe Obriwe i od tada ni wegovoj porodici.

u selu Slivovo. juna 1999. aprila 1999. U borbi protiv albanskih terorista. aprila 1994. op{tina @itora|a. motorizovane brigade. pe{adijske brigade. op{tina Gwilane. juna 1978. kod sela Labqane. koji su tog dana napali Karaulu „Ko{are”. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. februara 1973. op{tina Pri{tina.L S p o m e n -kk w i g a KOSTI] Du{ka DEJAN LAZI] Radomira BATICA JUNACI OT AX BINE 356 MARINKOVI] Srboquba GORAN Vojnik VJ Dejan Kosti} je ro|en 2. \akovica. u rejonu Suvi Bunar. u sukobu s albanskim teroristima. Austrija. . Borio se za slobodu Republike Srpske Krajine. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 354. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kosovo Poqe. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Kao vojnik. septembra 1972. 19. na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. 19. godine. gubi se svaki trag Batici Lazi}u. u Be~u. Oteli su ga albanski teroristi. Vojnik VJ u rezervi Batica Lazi} je ro|en 15. maja 1999. u selu Pejkovac. Zavr{io je sredwu {kolu i radio je kao ma{inbravar. Ka~ikol. u akciji izvla~ewa rawenih i poginulih drugova. Mla|i vodnik policije Goran Marinkovi} je ro|en 25. Nestao je 16.

. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. godine. februara 1973. 22. godine. zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira VJ i u ~inu vodnika prve klase obavqao je du`nost komandira odeqewa za mototehniku u svojoj jedinici. ni Vojsci Jugoslavije. septembra 1998. juna 1965. Nakon sredwe {kole. u selu Bratotin. Oteli su ga albanski teroristi.357 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARKOVI] Ilije ZORAN MARKOVI] Radivoja VEQKO MATI] @ivorada BOBAN Vodnik prve klase VJ Zoran Markovi} je ro|en 24. 9. juna 1999. U sukobu s albanskim teroristima u rejonu Suva Reka. na putu Re~ane – Movqane. ali posle te akcije wegova sudbina nije poznata ni porodici. 13. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Vu~itrn. u Brusu. Pripadnik rezervnog sastava policije Boban Mati} je ro|en 23. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. vodnik Markovi} isti~e se hrabro{}u i odlu~no{}u. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1986. februara 1999. op{tina Orahovac. oktobra 1977. Vodnik prve klase policije Veqko Markovi} je ro|en 8. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju pozadinskog bataqona 52. Oteli su ga albanski teroristi. u blizini sela Nedakovac.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. motorizovane brigade.M S p o m e n -kk w i g a MA[ULOVI] Milivoja MIODRAG JUNACI OT AX BINE 358 METODIJEVI] Dobrivoja MIROSLAV MIJATOVI] Milutina ZORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Miodrag Ma{ulovi} je ro|en 10. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. ispred ku}e s brojem 30. Zavr{io je sredwu {kolu. decembra 1975. juna 1999. 13. juna 1999. 16. juna 1998. Radio je kao policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Vojnik VJ Zoran Mijatovi} je ro|en 16. Kao vojnik VJ. . u Pri{tini. 25. avgusta 1979. u Pri{tini. aprila 1961. u Gwilanu. avgusta 1997. u Ra{koj. Oteli su ga albanski teroristi. u Gwilanu. sukobila s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are” i od te borbene akcije sudbina mladog vojnika iz Ra{ke nije poznata wegovoj porodici i Vojsci Jugoslavije. aprila 1999. Bio je zaposlen u „Hidrotehnici” u Pri{tini. Oteli su ga albanski teroristi. godine. Jedinica VJ u kojoj se borio vojnik Zoran Mijatovi} se. godine. u Jablani~koj ulici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik policije Miroslav Metodijevi} je ro|en 8.

Vojnik Dragan Milosavqevi} je 11. motorizovane brigade. maja 1999. op{tina Blace. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. aprila 1967. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. pe{adijske brigade. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kladovo. Nije se vratio u svoju jedinicu i o wegovoj sudbini se ne zna ni{ta. Vojnik VJ u rezervi Smiqko Milovanovi} je ro|en 5. Kao vojnik VJ. u borbi s albanskim teroristima. `estok okr{aj sa albanskim teroristima u rejonu sela Dobri Do kraj Podujeva i od te akcije wegova sudbina nije poznata porodici i Vojsci Jugoslavije. u Svilajncu. op{tina Glogovac. u Kladovu.359 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILIVOJEVI] Zorana SR\AN MILOVANOVI] Vukomana SMIQKO MILOSAVQEVI] Milana DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Milivojevi} je ro|en 14. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. maja 1999. Kao vojni obveznik. jula 1972. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Jedinica u kojoj je bio Smiqko Milovanovi} imala je 21. obavqaju}i du`nost protivpo`arca. u ataru sela Lapu{nik. u stroju 354. u selu Vrbovac. godine. aprila 1999. Vojnik VJ Dragan Milosavqevi} je ro|en 22. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. oktobra 1973. Nestao je 18. iz rejona rasporeda svoje jedinice u selu Srbica po{ao prema selu Dowe Prekaze. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 37. jula 1993.

novembra 1977. u selu Gajbuqa. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. Nakon toga mu se gubi svaki trag. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. aprila 1999.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Slavoquba DEJAN MIHAJLOVI] Nenada VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 360 MIHAJLOVI] Predraga ALEKSANDAR Vodnik VJ Dejan Miti} je ro|en 9. Mla|i vodnik policije Vladimir Mihajlovi} je ro|en 16. wegova jedinica se sukobila s albanskim teroristima u rejonu sela Beranica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Suva Reka. aprila 1999. u rejonu Ko{ara. Dobrovoqac VJ Aleksandar Mihajlovi} je ro|en 23. Oteli su ga albanski teroristi. januara 1976. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 243. u Vu~itrnu. 25. u Ni{u. . juna 1999. Dana 18. mehanizovane brigade. motorizovane brigade. Zavr{io je sredwu {kolu. u Pri{tini. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. godine. Vodnik Dejan Miti} je rawen 16. op{tina Vu~itrn. U Vojsci Jugoslavije bio je komandir voda. septembra 1971.

godine. u rejonu sela Beranica. javio se u Vojsku Jugoslavije 24. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a vojnog motornog vozila. 13.361 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k O NIKOLI] Jovana MIODRAG O@EGOVI] Milana ALEKSANDAR POPADI] Aleksandra RADE Vojnik VJ u rezervi Miodrag Nikoli} je ro|en 14. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu pozadinskog bataqona 52. u Ni{koj Bawi. mehanizovane brigade. Zavr{io je vi{u komercijalnu {kolu. oktobra 1957. Dobrovoqac VJ Aleksandar O`egovi} je ro|en 15. u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. godine. k}i Miqana i porodica Nikoli}. novembra 1973. Obavqao je du`nost vo|e sektora prve kategorije u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. u [apcu. Suva Reka. februara 1980. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. avgusta 1956. Posle borbe s albanskim teroristima. u rejonu Suva Reka. Kao vojnik dobrovoqac. . 24. na putu Babalo} – Junik. op{tina De~ani. gubi mu se svaki trag. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Milan. marta 1999. Stariji zastavnik policije Rade Popadi} je ro|en 15. maja 1998. juna 1999. Oteli su ga albanski teroristi. 1. aprila 1999. Poginuo u sukobu s albanskim teroristima.

godine. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. u selu Ple{. Desetar VJ u rezervi Dragi{a Ra{ovi} je ro|en 4. op{tina Aleksandrovac. marta 1962. juna 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 13. aprila 1969. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Pri{tinskog korpusa. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. 13. u Pri{tini. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. Motorno vozilo u kojem se nalazio desetar Dragi{a Ra{ovi} je. Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Remi{tar je ro|en 4. aprila 1991. godine. godine. Oteli su ga albanski teroristi. u selu Stanci kod Kru{evca. 13. juna 1998. Zavr{io je sredwu {kolu. februara 1969. kao ~lan posade vu~nog voza. Bio je saobra}ajni policajac Stanice saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. upalo u zasedu albanskih terorista. Zavr{io je sredwu {kolu.R S p o m e n -kk w i g a RAJ^I] Vujice ZORAN RA[OVI] Slavka DRAGI[A JUNACI OT AX BINE 362 REMI[TAR Aleksandra NENAD Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Raj~i} je ro|en 8. na putu Klina – \akovica. juna 1999. 15. Oteli su ga albanski teroristi.

U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti voza~a motornog vozila. u ^erkasu. Nestao je u akciji. jula 1974. jula 1992. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. u rejonu sela Rezala. Dobrovoqac VJ Sergej Starcev je ro|en 1. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 3. u selu Veliko Rakitovo. na putu Kosovska Mitrovica – Pe}. maja 1998. Unapre|en je u ~in razvodnika. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Stoiqkovi} je ro|en 20. juna 1962. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1999. Ukrajina. Oteli su ga albanski teroristi. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 6.363 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STANOJLOVI] Miodraga VLADAN STARCEV Ivanovi~ SERGEJ STOIQKOVI] Obrada DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vladan Stanojlovi} je ro|en 25. maja 1999. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. . ~ete Kragujeva~kog korpusa. 19. Dwepropetrovsk. U zasedu albanskih terorista upao je 11. u Kragujevcu. u rejonu sela Ko{are. kao vojnik po ugovoru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu oklopnog bataqona 37. voda 24. op{tina Kosovska Kamenica. posle ~ega mu se gubi svaki trag. februara 1975. odeqewa 1. godine. iz autobusa.

Za vreme vojnog roka bio je poslu`ilac na sredstvima veze. na putu Suva Reka – [timqe. Dragoquba Tanaskovi}a su. vojnoteritorijalnom odredu Prizren. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira.T S p o m e n -kk w i g a TANASKOVI] Nikola DRAGOQUB TODOROVI] Stanislava @IVOTA JUNACI OT AX BINE 364 FILIPOVI] Panta @ARKO Rezervni kapetan prve klase VJ Dragoqub Tanaskovi} je ro|en 16. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 108. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 108. smer pe{adije. u Prizrenu. u Prizrenu. obavqao je du`nost referenta u Organu bezbednosti Komande Vojnog odseka Prizren. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi @arko Filipovi} je ro|en 12. Kao rezervni kapetan prve klase. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a motornog vozila. kao radiofonista. Na putu Suva Reka – [timqe vojnika Todorovi}a su. i od tada mu se gubi svaki trag. marta 1962. 11. jula 1951. oktobra 1946. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. Na toj du`nosti zatekla ga je i agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. aprila 1999. Oteli su ga albanski teroristi 11. 11. na putu Suva Reka – [timqe. u Prizrenu. aprila 1999. . kao voza~ vojnog teretnog motornog vozila. vojnoteritorijalnog odreda Prizren. Vojnik VJ u rezervi @ivota Todorovi} je ro|en 13.

januara 1989. motorizovane brigade. Oteli su ga albanski teroristi. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu.365 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k ^ CVETKOVI] Sretena BOJAN ^UPI] Dragutina BRANKO Dobrovoqac VJ Bojan Cvetkovi} je ro|en 5. upu}en je u Prizren. avgusta 1952. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. Radio je u Odeqewu saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. septembra 1972. . godine. juna 1999. Od tada mu se gubi svaki trag. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 549. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branko ^upi} je ro|en 29. u Pqevqima. u Ni{u. [estog aprila 1999. u Pe}i. 16.

.

marta 1999. godine. odlu~ila da „u znak najdubqeg po{tovawa. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor pristupili su pripremi spomen-kwige sa izuzetnom odgovorno{}u i pijetetom prema svakom borcu koji je polo`io `ivot na oltar otaxbine. Savezna vlada je osnovala Izdava~ki odbor. sa saveznim ministrom za odbranu Pavlom Bulatovi}em na ~elu. jula 1999. U skladu s tim stavom. sastavqen od istaknutih delatnika javne re~i i vrsnih profesionalaca iz Vojske Jugoslavije i MUP-a Repu- .367 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k POGOVOR Predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi} je u svom govoru povodom zavr{etka oru`anog dela agresije NATO-a na na{u zemqu istakao da }e imena svih poginulih i nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije biti javno publikovana. na sednici odr`anoj 21. ve~ne zahvalnosti i trajne obaveze. Predgovor za Spomen-kwigu napisao je predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. Zbog ~vrste sprege i jedinstvenog strate{kog i politi~kog ciqa albanskog terorizma i NATO-a. objavi spomen-kwigu kao svedo~anstvo o poginulim borcima u otaxbinskom ratu”. odaju}i priznawe i izra`avaju}i duboko po{tovawe prema palim braniocima otaxbine i veli~ini wihovog dela. februara 1998. Po{tuju}i odluku Izdava~kog odbora i hronologiju doga|aja. Ure|iva~ki odbor. i 24. Izdava~ki odbor je odlu~io da u kwigu uvrsti i `rtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji iz stroja policije i Vojske Jugoslavije koji su poginuli u odbrani otaxbine izme|u 10. Savezna vlada je.

a osam odsto dobrovoqci. u tri poglavqa. oko petnaest odsto je iz stroja profesionalnih stare{ina. Od ukupnog broja poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. policajci. pripadnici rezervnog sastava. U prvom su objavqene biografije i fotografije svih poginulih pripadnika MUP-a Republike Srbije i Vojske Jugoslavije u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. Saveznog ministarstva za odbranu. podoficiri. Na oltar otaxbine `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. Saveznog ministarstva za unutra{we poslove i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. `rtvovao za otaxbinu najvi{e {to je mogao – svoj `ivot. do 24. U tre}em poglavqu objavqene su biografije i fotografije pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije koji su. oko tridest odsto poginulih bili su vojnici na slu`ewu vojnog roka. bez obzira na ~in i mesto u borbenom poretku. razvrstao je gra|u za ovu spomen-kwigu prema jedinstvenom azbu~niku. Veli~inom svog herojskog dela svaki od poginulih s pravom izaziva divqewe i po{tovawe na{ih gra|ana i celog slobodoqu- . februara 1998. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor zajedni~ki su ocenili da je svako od poginulih. godine. U drugom poglavqu objavqene su biografije i fotografije poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. marta 1999. U istom poglavqu objavqene su biografije i fotografije branilaca otaxbine preminulih od posledica rawavawa. dobrovoqci iz zemqe i sveta. U Spomen-kwizi su biografije hiqadu i dvoje poginulih ili nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 368 blike Srbije. progla{eni za nestale. oko ~etrdeset odsto vojnici u rezervi. Svi poginuli pripadnici MUP-a Republike Srbije pripadali su stalnom ili rezervnom sastavu i imali su oficirske ili podoficirske ~inove. prema va`e}im pravnim normama.

Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor smatraju da su zauzeli eti~ki ispravan stav time {to su sve `rtve uvr{tene u jedinstveni stroj palih. Proslavqeni vojskovo|a vojvoda Stepa Stepanovi} ostavio nam je u amanet poruku: „Mi }emo radije pasti na bojnom poqu nego ostaviti na cedilu svoju otaxbinu!” I ova plejada branilaca je ispunila svoj zavet otaybini. Ure|iva~ki odbor i daqe o~ekuje pomo} gra|ana i odgovaraju}ih institucija. Ure|iva~ki odbor je. uz svesrdnu pomo} Vojske Jugoslavije.369 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k bivog sveta. porodica poginulih i nestalih i mnogih saradnika. uradio sve {to je mogao da za Spomen-kwigu obezbedi biografije i fotografije svih palih i nestalih branilaca otaxbine. ali nepokorenih i nepobe|enih branilaca na{e otaxbine. koje se priprema za kraj maja 2000. U tome se uglavnom i uspelo. zbog trenutnog stawa na Kosovu i Metohiji. IZDAVA^KI I URE\IVA^KI ODBOR SPOMEN-KWIGE „JUNACI OTAXBINE” . Da bi drugo izdawe Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. bilo {to celovitije. nedostaje dvadesetak fotografija i nekoliko potpunih biografija poginulih i nestalih junaka. MUP-a Republike Srbije. Na`alost.

Str.1)„1998/1999” JUNACI otaybine: spomen-kwiga / Êodgovorni urednik Radoqub Matovi}Ë. . oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. Nina Kandi}.Podatak o odgovornosti preuzet sa preliminarija.368 str. vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. Prema jedinstvenom azbu~niku objavqene su biografije i fotografije 1002 poginula i nestala borca.1999. . i tokom dvoipomese~ne agresije NATO-a u prole}e 1999. Na oltar otaybine i slobode `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. Beograd : Savezna vlada : Novinsko-informativni centar „Vojska” : Vojnoizdava~ki zavod. pukovnik Tehni~ka obrada podataka: Pava Bobi}. a) Stradali u ratu . Radmila Krsti}. .Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji b) Stradali u ratu . podoficiri. 2000 (Beograd : Vojna {tamparija). 29 cm.Agresija NATO-a na Jugoslaviju . pripadnici rezervnog sastava. : ilustr.Obrada podataka: Milivoj Raicki. Nada Stankovska. policajci. godine. . februara 1998. 5-7: Predgovor / predsednik Savezne Republike Jugoslavije. CIP – Katalogizacija u publikaciji Centralna biblioteka Vojske Jugoslavije . Kwiga je trajno svedo~anstvo o palim junacima u otaybinskom ratu. Vesna Jovanovi} i Dragica Brki} UDK 355. Spomen-kwiga je posve}ena poginulim i nestalim braniocima otaybine u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10.293 (497. ]ir. dobrovoqci iz zemqe i sveta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful