SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

IZDAVA^ Savezna vlada ZA IZDAVA^A Momir Bulatovi}, predsednik Savezne vlade Savezna vlada izra`ava duboku zahvalnost porodicama poginulih i nestalih branilaca otaxbine, Vojsci Jugoslavije, Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije i svima koji su pru`ili svesrdnu pomo} u pripremi Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. IZDAVA^KI ODBOR Pavle Bulatovi} , predsednik, Zoran Sokolovi}, general armije Dragoqub Ojdani} i Vlajko Stojiqkovi} IZVR[NI IZDAVA^I Novinsko-informativni centar „Vojska”

Na~elnik Stanoje Jovanovi}, pukovnik Glavni i odgovorni urednik Slavoqub Ran|elovi}, pukovnik Vojnoizdava~ki zavod

Direktor Slavko Brstina, pukovnik Glavni i odgovorni urednik mr Mirko Bojani}, pukovnik URE\IVA^KI ODBOR Odgovorni urednik Radoqub Matovi}, pukovnik Zamenik odgovornog urednika Stanoje Jovanovi}, pukovnik Urednik i redaktor Petar Damjanov Urednici Gvozden Petrovi}, pukovnik, Sne`ana Peri{i}, major, Mira Vu~ini}, Aleksandar Ardeqan, potpukovnik Lektor i korektor Mila Barjaktarevi} Likovno-grafi~ki urednik i kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Naslovna strana Milojko Milinkovi}, akademski slikar [TAMPA Vojna {tamparija, Beograd Direktor Milo{ Markovi}, pukovnik

SPOMEN-KWIGA

JUNACI OTAYBINE

Mart 2000. godine

IZDAVA^ ELEKTRONSKOG IZDAWA Klub generala i admirala Vojske Srbije

ZA IZDAVA^A Qubi{a Stoimirovi}, predsednik Kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Prezentaciju pripremio i postavio Miroslav Jovanovi}, pukovnik

24. mart 2009.

PREDGOVOR
S dubokim po{tovawem prema junacima koji su dali svoje `ivote u borbi za odbranu Otaybine, za slobodu i dostojanstvo svoga naroda, ispisujem ove redove u ime rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Vrhovne komande svenarodnog otpora terorizmu albanskih secesionisti~kih snaga na Kosovu i Metohiji od 10. februara 1998. i dvoipomese~noj agresiji devetnaest zemaqa Severnoatlantskog pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju okon~anoj 10. juna 1999. godine. U tom neobjavqenom ratu celi na{ narod bio je na meti agresora: deca u porodili{tima, bolesnici u bolnicama, vojnici u rovovima, na sistemima protivvazdu{ne odbrane i na dr`avnim granicama. ^asno mesto u odbrani slobode i nacionalnog dostojanstva pripada herojskim braniocima mostova, gra|anima na trgovima, braniocima fabrika, svim rodoqubima koji su branili svoj narod i svoju dr`avu. Na{ narod je na svakoj stopi svoje zemqe pru`io herojski otpor zlo~ina~koj agresiji. Takav odnos prema slobodi i nezavisnosti ostavili su nam na{i slavni prethodnici, od Kosovskog boja, preko buna i ustanaka protiv Turske carevine, dva balkanska i dva svetska rata. Uprkos tim ~iwenicama, zla voqa lihvarskih lidera jednoumnog svetskog poretka se, posle raznih optu`bi, pritisaka, ekonomskih sankcija i ultimatuma, zavr{ila oru`anom agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju kao suverenu evropsku zemqu. To proisti~e iz neprihvatawa mogu}nosti da mali narodi, kao {to su srpski i crnogorski, ne pristaju na bespogovorno sluganstvo; {to su stvarawem svoje zajedni~ke dr`ave zaustavili proces potpunog usitwavawa Balkana na vi{e malih i vazalstvu sklonih dr`avica i ispre~ili se na wihovom putu ka strate{ki zna~ajnim prostorima Evroazije. Otuda su proistekli i planska

i efikasna informativno-propagandna kampawa satanizovawa Srba kao varvarskog plemena i pritisci i nasiqe da se odreknu civilizacijskih prava koja se priznaju drugim narodima. Na tom frontu uz najve}u globalnu silu nastupaju i one evropske zemqe i wihove saveznice iz na{eg susedstva koje su u dva svetska rata pretrpele vojni~ki poraz na ovim prostorima. Na`alost, mnogi me|unarodni forumi podlegli su instrumentalizaciji Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, a poslu{no ih slede i neke evropske zemqe koje su nekad bile na{e saveznice. Jugoslavija je, kao napadnuta zemqa, od samog po~etka agresije zahtevala od Ujediwenih nacija da preduzmu korake za weno zaustavqawe i povratak na politi~ki kolosek; da ispune svoju osnovnu ulogu za{tite mira; da obezbede po{tovawe Poveqe UN i ostalih me|unarodnopravnih akata, kako bi se na razuman na~in postiglo mirno i pravedno re{ewe krize. Agresori to nisu prihvatili, nadaju}i se da }emo mi, ve} posle nekoliko dana, pristati na sramnu kapitulaciju ponu|enu u ultimatumu iz Rambujea, koji nijedan narod koji dr`i do sebe ne bi prihvatio. Suo~eni s nepokolebivom odlu~no{}u i jedinstvom na{eg naroda, oru`anih snaga i dr`avnog rukovodstva, agresori su tek posle 78 dana svirepog bombardovawa i razarawa gradova na prostoru Savezne Republike Jugoslavije i ru{ewa mnogih {kola, bolnica, mostova, fabrika i stambenih ~etvrti, nevoqno pristali na anga`ovawe mirovnih snaga pod okriqem Ujediwenih nacija do kona~nog razre{ewa krize na Kosmetu koju su sami izazvali. Svojom hrabro{}u, slobodarskim duhom i moralnom ~vrstinom svojstvenom na{em narodu, ispoqenom u borbenim dejstvima protiv vi{estruko nadmo}nijih snaga zapadne vojne alijanse, pripadnici Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Srbije, uz svesrdnu podr{ku svoga naroda, dokazali su da su nepobedivi. U slavu predaka i na ponos budu}im nara{tajima na{i vojnici i policajci su se, u jedinstvenom frontu oru`anih snaga na{e otaybine, herojski borili i ve{tim manevrom i odlu~nim dejstvima uspe{no uzvra}ali na podmukle kukavi~ke napade agresora.

U toku obra~una s teroristi~kim bandama na Kosovu i Metohiji i za vreme agresije snaga Severnoatlantskog pakta na na{u zemqu nastojali smo da, koliko god je bilo mogu}e, sa~uvamo `ivote pripadnika na{ih oru`anih snaga. Ipak, i u ovom ratu `rtve su bile neminovne. Wih hiqadu i dvoje juna~ki je palo ili nestalo na bojnom poqu. Me|u poginulima je najvi{e pripadnika Vojske Jugoslavije – od vojnika do general-pukovnika iz [taba Vrhovne komande. Oni su, slede}i slavne tradicije srpskih oficira iz oslobodila~kih ratova, uvek bili na ~elu stroja i li~nim primerom pokazali kako se voli i brani Otaybina. Imena svih junaka koji su u borbi za slobodu i nezavisnost Otaybine polo`ili svoje `ivote nalaze se u ovoj spomen-kwizi. Ona }e, kao svojevrstan spomenik, zauzeti istaknuto mesto u slobodarskoj istoriji na{eg naroda. Sa wenih }e stranica sada{wi i budu}i nara{taji u~iti kako se ~uva dostojanstvo svoga naroda i brani otaybina – Savezna Republika Jugoslavija.
PREDSEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE VRHOVNI KOMANDANT

Slobodan Milo{evi}

Neozaren starog oreola sjajem. Znaju}i {ta dajem i za{to ga dajem!” (Milan Raki}) . otaxbino moja. Ja }u dati `ivot.„I danas kad do|e do posledweg boja.

Pripadnici policije i Vojske poginuli pre agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tatjana. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u selu Petrovi}. op{tina Bosilegrad. godine. novembra 1975. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik policije Goran Andri} je ro|en 6. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. oktobra 1973. vra}aju}i sa izvr{ewa slu`benog zadatka na Kosovu i Metohiji. Pripadnik rezervnog sastava policije Nazmi Aluri je ro|en 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. u selu Duqe. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u selu Saranovo. op{tina [timqe. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Gazmend i Armend i porodica Aluri. oktobra 1998. avgusta 1998. novembra 1973. Preminuo je 26. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Smederevska Palanka. 23. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima porodica Andri}. op{tina Suva Reka. . 29. u [timqu. sin Boban i porodica Aleksi}. u selu Gorwa Lisina. oktobra 1998.11 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ALEKSI] Arsena MILAN ALURI Nisnija NAZMI ANDRI] Zlatibora GORAN Vodnik prve klase policije Milan Aleksi} je ro|en 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1950. avgusta 1997.

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.A S p o m e n -kk w i g a AN\ELKOVI] Dragana ZORAN ANI^I] Vitomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 12 ARIZANOVI] Milorada DEJAN Vojnik VJ Zoran An|elkovi} je ro|en 7. septembra 1970. 13. . u Surdulici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. maja 1978. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. avgusta 1994. Uspomenu na desetara Dejana Arizanovi}a ~uva}e wegova porodica. 17. na prevoju Duqe. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Palilula. marta 1978. na putu [timqe – Duqe kada su kolonu pripadnika VJ iz zasede napali albanski teroristi. 16. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Mla|i vodnik policije Zoran Ani~i} je ro|en 26. Na odslu`ewu vojnog roka bio je od 18. U toku obavqawa zadatka te{ko je rawen. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Desetar VJ Dejan Arizanovi} je ro|en 6. Borio se na Kosovu i Metohiji kao komandir komandnog odeqewa 52. Borio se na Kosovu i Metohiji u 243. avgusta 1998. Uspomenu na Zorana An|elkovi}a ~uva}e wegova porodica. mehanizovanoj brigadi. marta 1998. godine. u selu Qubeni}. Istog dana je preminuo od zadobijenih rana. juna 1998. godine. u Vrawu. na putu Prizren – Pri{tina. u Prijepoqu. novembra 1998. op{tina Pe}.

op{tina Orahovac. aprila 1972. . sinovi Stefan i Nemawa i porodica Arsi}. septembra 1968. godine u Kragujevcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Dejan Bara} je ro|en 22. oktobra 1965. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993.13 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Albanski teroristi su ga oteli 19. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. u Novom Kne`evcu. Zauvek }e ga pamtiti sin Lazar i porodica Bara}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. S p o m e n -k w i g a k B ARSI] Novice NENAD BARA] Branka DEJAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Obili}. Zavr{io je Vojnu akademiju. op{tina Kosovska Kamenica. u selu Dragobiqe. BATAN^EV Arsena MLADEN Potporu~nik policije Nenad Arsi} je ro|en 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije. godine. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Kne`evac. i odveli u selo Koretin. Vodnik policije Mladen Batan~ev je ro|en 27. oktobra 1998. Ubijen je nao~igled rodbine koja je do{la da tra`i wegovo osloba|awe. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jovana. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. godine. 3. juna 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. juna 1992.

avgusta 1998. Preminuo 29. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. op{tina Kula. op{tina Istok. Zoltan Bicok je ro|en 22. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Rastavica. 2. novembra 1973. u selu Rastavica. u selu Crkolez. godine. op{tina De~ani. u Crvenki. 14 `evac. aprila 1994.B S p o m e n -kk w i g a Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. jula 1998. oktobra 1964. 23. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. oktobra 1973. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. godine. 23. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Belo{evi}. jula 1992. godine u selu Prilep. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi KneMla|i vodnik policije Dragan Bjelanovi} je ro|en 27. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. jula 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dejan i Boris i porodica Bicok. . Pamti}e ga sinovi Arsen i Aleksandar i porodica Batan~ev. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Pe}i. godine. BELO[EVI] Vitomira NENAD BICOK Francike ZOLTAN BJELANOVI] @arka DRAGAN Vodnik policije Mla|i vodnik policije Nenad Belo{evi} je ro|en 5. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. jula 1998.

novembra 1970. S p o m e n -k w i g a k B Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. BOJANI] Desimira SLAVOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Vodnik policije Milovan Blagojevi} je ro|en 1. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Blagojevi}. januara 1967. op{tina Klina. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Bjelanovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Priboju. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u blizini sela Vranovac. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u selu Nepoqe. 7. BLAGOJEVI] Milorada MILOVAN BO@I] Dragi{e @EQKO {wih poslova Lipqan. 2. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici. godine. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Blace. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. maja 1998. op{tina Vi{egrad. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. u Pri{tini.15 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Strahiwa i Milutin i porodica Bo`i}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavomir Bojani} je ro|en 15. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. @eqko Bo`i} je ro|en 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. avgusta 1998. februara 1970. 29. op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. 16 januara 1999. godine. septembra 1998. op{tina Suva Reka. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vo`dovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1992. Poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i 8. ^uva}e ga u svojim uspomenama k}i Bojana i porodica Bojani}. Goran Bo{kovi} je ro|en 30. avgusta 1998. u Beogradu. u selu Duqe. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. BOJANI] Radomira ZORAN BO[KOVI] Milete GORAN BRADI] Nikodina MILO[ Mla|i vodnik prve klase policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Bojani} je ro|en 13. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. godine. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. 8. avgusta 1995. u mestu Drsnik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. u selu Batote. Uspomenu na Gorana Bo{kovi}a sa~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina Brus. 25. januara 1963. u selu Likovac. u Loznici. septembra 1998. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. novembra 1969. januara 1971. juna 1981. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Zorana i porodica Bojani}.B S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 22. op{tina Srbica. op{tina Klina. u selu . Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Brus. Vodnik prve klase policije Milo{ Bradi} je ro|en 12.

S p o m e n -k w i g a k B O{qane. u selu Prilep. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. novembra 1950. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova De~ani. u Senti. 30. Uspomenu na Milana Bundala ~uva}e sinovi blizanci Sini{a i Simo. novembra 1973. septembra 1998. 9. septembra 1970. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. BU[ Mihaqa IGOR Mla|i vodnik policije Zdravomir Bukili} je ro|en 22. u selu @egar. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. op{tina Obrovac. Zavr{io je Pe{adijsku podoficirsku {kolu 1970. avgusta 1998. u Kola{inu. kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zastavnik prve klase VJ Milan Bundalo je ro|en 25. godine. BUKILI] Radomana ZDRAVOMIR BUNDALO Jovana MILAN rizovane brigade na du`nosti ~etnog stare{ine. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Pamti}e ga k}i Katarina i porodica Bradi}. godine. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. u rejonu Karaule „Morina”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te wegova porodica. op{tina De~ani.17 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U ratnim sukobima na Kosovu i Metohiji u~estvovao je kao pripadnik izvi|a~ke ~ete 78. op{tina Vu~itrn. Bio je policajac u Policijskoj sta- . Zauvek }e ga se se}ati porodica Bukili}. moto- Mla|i vodnik prve klase policije Igor Bu{ je ro|en 7.

u selu Prilep. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Preminuo je 27. marta 1999. op{tina Orahovac. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. VASIQEVI] Svetomira ZORAN VELI] Qubomira DRAGAN VESELINOVI] Qubomira BRANISLAV Vodnik policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Vasiqevi} je ro|en 14. u selu Ostrozub. decembra 1972. u [apcu. novembra 1998. septembra 1998. Dragan Veli} je ro|en 20. novembra 1998. Bio je saobra}ajni policajac u . septembra 1963. godine. k}i Tijana i porodica Bu{. u Pri{tini. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. 18. godine u Pri{tini. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nenad. Zavr{io je elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce.V S p o m e n -kk w i g a nici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 7. 20. februara 1970. op{tina De~ani. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i kurs za saobra}ajne policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Vasiqevi}. jula 1992. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. JUNACI OT AX BINE jula 1989. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Bojan i Dejan i porodica Veli}. godine. 18 1991. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Mla|i vodnik prve klase policije Branislav Veselinovi} je ro|en 10. u Kur{umliji.

Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. februara 1998.19 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. VIDOSAVQEVI] Dragoquba MARKO VI]ENTIJEVI] @ivorada NEBOJ[A VOJNOVI] Mirka GOJKO Mla|i vodnik prve klase policije Marko Vidosavqevi} je ro|en 24. u selu Kru{~i}. avgusta 1998. 3. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za saobra}ajne policajce. Obavqao je du`nost pomo}nika vo|e smene u Policijskoj stanici Lapovo. oktobra 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Marka Vidosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Glogovcu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. januara 1999. S p o m e n -k w i g a k V Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. 12. u selu Makrmaq. godine. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Veselinovi}. decembra 1958. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vi}entijevi} je ro|en 19. op{tina Srbica. godine. Uspomenu na Neboj{u Vi}entijevi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1973. godine u Kragujevcu. op{tina Kula. u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Srbica. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 15. Bio je apsolvent Elektrotehni~kog fakulteta Vodnik prve klase policije Gojko Vojnovi} je ro|en 2. u selu Likovac. u Pri{tini. Pripadnik je rezervnog sastava policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998.

januara 1971. VRBA[KI Bo`idara ZORAN VUJKOVI] Dragutina MIROSLAV VUJO[EVI] Vasilija ILIJA Mla|i vodnik policije Mla|i vodnik policije Zoran Vrba{ki je ro|en 12. januara 1973. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na Zorana Vrba{kog ~uva}e wegova porodica. u selu Liko{ane. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. avgusta 1998. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. godine. JUNACI OT AX BINE 1997. kod sela Vok{a. Vodnik prve klase policije Ilija Vujo{evi} je ro|en 2. avgusta 1950. op{tina \akovica. u selu [i{man. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. 20. 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. godine. 20 maja 1993. op{tina De~ani. u Vrbasu. u Pan~evu. op{tina De~ani. Zauvek }e ga se se}ati k}i Ivana. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. u selu Prilep. novembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.V S p o m e n -kk w i g a slova Republike Srbije 7. 28. sin Milo{ i porodica Vojnovi}. maja 1979. Bio je policajac u Policijskoj sta- . februara 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Vujkovi} je ro|en 10. op{tina Glogovac. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Du{an i porodica Vujkovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.

u Dvoru na Uni. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji pripadao je izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa kao izvi|a~. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k G nici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. novembra iste godine u Mali{evu. u selu Veri}.21 JUNACI OTAXBINE U~estvovao je u ratu u Republici Srpskoj. Uspomenu na Rajka Gaji}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Istok. Posle zavr{etka Akademije. smer pe{adije. hrabro se bore}i protiv albanskih te- . septembra 1998. 15. bio na du`nostima komandira voda Vojne policije i zamenika komandira ~ete Vojne policije. u selu Veri}. U ratu na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti komandira voda u 5. te porodica Vuj~i}. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 16. u selu Vok{a. avgusta 1998. bataqonu Vojne policije. juna 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vojislav i Vladimir. k}eri Sowa i Sawa i porodica Vujo{evi}. godine. oktobra 1970. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je 30. februara 1961. op{tina De~ani. septembra 1978. u Sjenici. novembra 1998. Albanski teroristi su ga oteli 6. Pripadnik rezervnog sastava policije Rajko Gaji} je ro|en 16. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pamti}e ga sinovi Radovan i Radoslav. Vojnik VJ Miladin Gobeqi} je ro|en 24. op{tina Istok. VUJ^I] Stojana NIKOLA GAJI] Bo`idara RAJKO GOBEQI] Miluna MILADIN Poru~nik VJ Nikola Vuj~i} je ro|en 13. a wegovo telo je prona|eno 9.

smer artiqerije. godine. op{tina Istok. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. decembra 1970. Pripadnik rezervnog sastava policije Slavoqub Grozdanovi} je ro|en 6. na planini ]i}evici. \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao kapetan bio je na du`nosti komandira baterije. 26. op{tina Istok. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula . na putu Rako{ – Krwino. u Leskovcu. GROZDANOVI] Vladimira SLAVOQUB DENI] Krste BOJAN Mla|i vodnik prve klase policije Slobodan Gorjanovi} je ro|en 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Bojana i Tamara. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 28. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Svetlana. na du`nosti komandira samohodne baterije. decembra 1997. op{tina Vu~itrn. Uspomenu na wegovo delo u odbrani otaxbine ~uva}e porodica. Bio je zaposlen u „JUKO” Dubrava. sin Aleksandar i porodica Grozdanovi}. u selu Rako{. u Titelu. godine. Prilikom zarobqavawa velike grupe albanskih terorista. Kapetan VJ Bojan Deni} je ro|en 8. motorizovane brigade.G S p o m e n -kk w i g a rorista na Karauli „Ko{are”. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 3. oktobra 1992. op{tina Istok. 22. novembra 1967. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima wegova porodica. januara 1961. septembra 1998. 22 GORJANOVI] Mihajla SLOBODAN juna 1998. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549.

kod Draga{a. u borbi s albanskim teroristima u rejonu Bawa – Rav{ Suk Mahala. u Kragujevcu. u rejonu Ko{are. te wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Djatlov je ro|en 3. grani~nom bataqonu Ni{kog korpusa. Ve~no }e ga se se}ati k}i Menika i porodica Dimov. Albanski teroristi su ga oteli 6. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. u Pri{tini. januara 1976. DJATLOV @arka DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Ivan Dimitrijevi} je ro|en 31. mehanizovane brigade. a wegovo telo je prona|e- . wegov tenk je pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantske ~ete Ni{kog korpusa na du`nosti strelca. \akovica. pogo|en je iz mitraqeza i poginuo. februara 1975. u selu Obrenovac. kod Suve Reke. S p o m e n -k w i g a k D 1998. oktobra 1977. Dana 26. DIMITRIJEVI] Milisava IVAN DIMOV Stojana DALIBOR Za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice prema Albaniji. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 243. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. novembra 1998. 4. marta 1998. Za vreme slu`bovawa u VJ bio je na du`nosti strelca na Karauli „Topli Dol” u 23. u selu Brzina. jula 1998. smrtno su ga pogodili albanski teroristi. godine bio je voza~ tenka. avgusta 1998.23 JUNACI OTAXBINE Ivan je tom prilikom smrtno rawen. Od 19. Vojnik Dalibor Dimov je ro|en 23. Uspomenu na Bojana Deni}a ~uva}e k}eri Kristina i Miqana. op{tina Pirot.

te wegova porodica. u rejonu Karaule „Ko{are”. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. . oktobra 1998. smer pe{adije. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zavr{io je sredwu medicinsku {kolu i kurs za policajce. godine. op{tina De~ani. u selu Gorwe Dobrevo. avgusta 1998. novembra iste godine u Mali{evu. 9. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. padobranske brigade. Potporu~nik VJ Aleksandar Dra`eta je ro|en 10. jula 1998. u Pri{tini. Poginuo je u rejonu Karaule „\eravica”. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima.D S p o m e n -kk w i g a no 9. u selu Prilep. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. u Skopqu. JUNACI OT AX BINE 24 DRA[KOVI] Radivoja SR\AN Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i Viktorija i porodica Dra{kovi}. 28. 25. Rezervni vodnik prve klase VJ Dragan Du{ani} je ro|en 15. kao komandir odeqewa. DRA@ETA Lazara ALEKSANDAR DU[ANI] Dimitrija DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Dra{kovi} je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1974. Uspomenu na svetao lik potporu~nika Aleksandra Dra`ete ~uva}e wegova porodica. januara 1950. Uspomenu na Dragana Du{ani}a ~uva}e k}i Marina i sin Ivan. obezbe|uju}i dr`avnu granicu prema Albaniji. novembra 1967. op{tina Pri{tina. motorizovane brigade na du`nosti komandira pionirskog voda. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992.

decembra 1963. Izgubio je `ivot 8. u selu Prilep. Ivana i Zorana. U rezervnom je sastavu Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1990. 12. k}i Aleksandra i porodica \or|evi}. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. u selu Kara~ica. op{tina Novo Brdo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1998. oktobra 1998. op{tina Novo Brdo. godine. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.25 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k \ \OKI] \or|a ZORAN \OKI] Tihomira DEJAN \OR\EVI] Stojka RANKO Mla|i vodnik prve klase policije Zoran \oki} je ro|en 7. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Prekovce. septembra 1970. maja 1989. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. 9. Radio je kao policajac u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. godine. te porodica \oki}. op{tina De~ani. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tijana i porodica \oki}. Zavr{io je sredwu ma{insku tehni~ku {kolu. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik policije Dejan \oki} je ro|en 4. Pripadnik rezervnog sastava policije Ranko \or|evi} je ro|en 13. Bio je zaposlen u Zemqoradni~koj zadruzi „Prekovce”. . juna 1998. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}eri Jovana. op{tina [timqe. oktobra 1965. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. u Leskovcu.

sin Mirko i porodica \uki}. op{tina Ka~anik. Vojni rok je slu`io na Karauli „Bogi}evica”. a wegova patrola razbila je teroristi~ku grupu i zaplenila deo naoru`a- . Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 74. Uspomenu na poginulog \or|a ~uva}e sinovi Milan i Ivan. maja 1956.\ S p o m e n -kk w i g a \OR\EVI] ^edomira \OR\E \UKI] Save DRAGOQUB JUNACI OT AX BINE 26 va}e k}i Ana. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. u Pan~evu. godine. maja 1998. grani~nog bataqona Podgori~kog korpusa Druge armije. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. maja 1998. poginuo je u obra~unu sa grupom uba~enih albanskih terorista u rejonu Karaule „Bogi}evica”. u Pe}i. Bio je zaposlen u fabrici „Lola korporacija” u [trpcu. \ULA Jovana DORIN Pripadnik rezervnog sastava policije \or|e \or|evi} je ro|en 6. marta 1964. 25. u selu Gotovu{a. U toj borbi likvidirao je jednog teroristu. u selu Gorwi Streoci. decembra 1987. k}er Jovana i porodica \or|evi}. godine. op{tina De~ani. 7. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na wega sa~u- Vojnik VJ Dorin \ula je ro|en 10. septembra 1998. oktobra 1995. Zastavnik policije Dragoqub \uki} je ro|en 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina [trpce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1978. 23. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Doganovi}. Kao vo|a grani~ne patrole. obezbe|uju}i dr`avnu granicu.

op{tina Klina. jula 1969. u selu Likovac. oktobra 1993. 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je vi{u poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. godine. jula 1998. Gorana @ivadinovi}a zauvek }e pamtiti wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Prokupqu. godine. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u Sarajevu. u selu Graba- Mla|i vodnik prve klase policije Ivan Erakovi} je ro|en 1. op{tina Srbica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. u selu Grabanica. \URI^I] Marka BRANKO ERAKOVI] Miodraga IVAN @IVADINOVI] Du{ana GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Branko \uri~i} je ro|en 4. godine. u selu Crnobreg. septembra 1969.27 JUNACI OTAXBINE nica. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. S p o m e n -k w i g a k E wa i neprijateqskog materijala. op{tina Klina. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milan i porodica Erakovi}. op{tina De~ani. juna 1967. Bio je policajac u Policijskoj stanici. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. Odeqewa unutra{wih poslova Klina. novembra 1990. 25. 12. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1998. avgusta 1998. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran @ivadinovi} je ro|en 4.

godine. u Pri{tini. avgusta 1964. februara 1998. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. novembra 1969. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . Zavr{io je Sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. k}i Miqana i porodica Ivkovi}. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. Bio je zaposlen u Beobanci. u Lebanu. 21. sinovi Milutin i Konstantin i porodica Ivanovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1970. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Ivkovi} je ro|en 3. op{tina Glogovac. 6. godine. juna iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. maja 1998. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. u selu Liko{ane. Mla|i vodnik prve klase policije Radojica Ivanovi} je ro|en 29. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e sin Nikola. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Ivaz.I S p o m e n -kk w i g a IVAZ Jeremije DARKO IVANOVI] Dragutina RADOJICA JUNACI OT AX BINE 28 IVKOVI] Stojana DEJAN Pripadnik rezervnog sastava policije Darko Ivaz je ro|en 8. u Kosovskoj Mitrovici. 28. Preminuo 5. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Miqana. marta 1999. u Pri{tini. filijala u Zve~anu.

Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. na du`nosti zamenika komandira voda minobaca~a 82 mm. Prizren. in`iwerijskog puka. Uspomenu na vodnika Dragana ~uva}e sin Dragan i porodica Igwatovi} Desetar VJ po ugovoru Bratislav Ili} je ro|en 3. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U borbi s albanskim teroristima stradao je od podmetnute eksplozivne naprave. Zavr{io je sredwu {umarsku {kolu. u rejonu Planeje. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 549. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Jakovqevi} je ro|en 25. Bio je zaposlen u DP „Srbija{ume” u Kur{umliji. . Poginuo je 11. oktobra 1998. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 352. godine. Uspomenu na desetara Bratislava Ili}a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Nikola i Stefan i porodica Jakovqevi}. pri ~i{}ewu terena od albanskih terorista u rejonu sela Gramo~eq.29 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J IGWATOVI] Vojislava DRAGAN ILI] Du{anke BRATISLAV JAKOVQEVI] Jovana DEJAN Vodnik VJ Dragan Igwatovi} je ro|en 23. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u Leskovcu. maja 1968. u selu Orlate. De~ane. oktobra 1972. Poginuo 29. avgusta 1998. na du`nosti komandira odeqewa. op{tina Glogovac. motorizovane brigade. 17. u Kur{umliji. maja 1998. u Kur{umliji. godine. marta 1972.

Pripadnik rezervnog sastava policije Sa{a Jankovi} je ro|en 18. Uspomenu na Zorana ~uva}e wegova porodica. u selu Dowa Budriga. maja 1977. u borbi s albanskim teroristima.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Dragoja ILIJA JANKOVI] Radovana ZORAN JUNACI OT AX BINE 30 JANKOVI] Radojice SA[A Pripadnik rezervnog sastava policije Ilija Jankovi} je ro|en 27. Ilija Jankovi} }e ostati u trajnoj uspomeni svoje porodice. Bio je zaposlen u „Kosmet-prevozu” u Gwilanu.Rav{ Suk Mahala. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. 26. kada je wegov tenk pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. Poginuo je na pravcu Bawa . Zavr{io je sredwu {kolu. 2. januara 1958. op{tina [timqe. godine. Vojni rok je slu`io kao vojnik ni{anxija u tenku. u Aran|elovcu. . Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima 18. mehanizovane brigade. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. op{tina Pe}. u selu Rosuqe. septembra 1972. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. avgusta 1998. u selu Barane. Suva Reka. Preminuo je 19. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1998. Vojnik VJ Zoran Jankovi} je ro|en 9. op{tina Gwilane. u okolini sela Crnoqevo. op{tina Pe}. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. jula 1998.

septembra 1968. Vojnik VJ Ivan Jeremi} je ro|en 7. avgusta 1998. jula 1972. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 21. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. JEREMI] Milisava IVAN JEFTI] Vitomira VLADIMIR Vodnik prve klase policije Neboj{a Jevti} je ro|en 9. godine. . op{tina Suva Reka. op{tina Vladimirci. septembra 1998. Pripadnik rezervnog sastava policije Vladimir Jefti} je ro|en 15. marta 1999. Dana 25. poginuo je u rejonu sela Qubovce. u Pri{tini. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Suva Reka. u selu Matijevac. oktobra 1977. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Obrenovac.31 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Aleksandar i Nikola i porodica Jevti}. u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. mehanizovane brigade. u Kru{evcu. aprila 1991. godine. Bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti ni{anxije na borbenom vozilu pe{adije. S p o m e n -k w i g a k J JEVTI] Radivoja NEBOJ[A Pamti}e ga zauvek wegova porodica. u selu Budakovo. u Pri{tini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Uspomenu na Vladimira Jevti}a ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu.

10. op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Duqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Ni{. Uspomenu na wega ~uva}e sin Sa{a i porodica Jovanovi}. godine. jula 1971. Zavr{io je sredwu {kolu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. . u selu Batu{a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. u selu Hum. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. kurs za policajce i {kolu rezervnih vojnih oficira. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. maja 1972. avgusta 1998. Mla|i vodnik policije Sa{a Jovanovi} je ro|en 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. na putu Suva Reka – [timqe. Zaposlio se Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. 28. februara 1998. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. aprila 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Bogoquba MILAN JOVANOVI] Velibora ZORAN JUNACI OT AX BINE 32 JOVANOVI] Dragog SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Milan Jovanovi} je ro|en 11. godine. Mla|i vodnik policije Zoran Jovanovi} je ro|en 19. 29. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Bratuncu. jula 1973. u selu Liko{ane. u Lebanu. op{tina Glogovac.

oktobra 1966. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Podujevu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova u Sopotu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. jula 1986. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. juna 1998. godine. 28. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. godine. maja 1979. . k}i Katarina i porodica Jovanovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. septembra 1998. Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Jovi~i} je ro|en 25. u Podujevu. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Mili} Jovi} je ro|en 1. maja 1947. godine. decembra 1966. 21. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Suva Reka. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 14. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. op{tina De~ani. u selu Drenovac. u Beogradu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Uro{. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1990. decembra 1998. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica.33 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Milivoja SA[A JOVI] Radivoja MILI] JOVI^I] Stamenije @EQKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Sa{a Jovanovi} je ro|en 9. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Budakovo. Zavr{io je pravni fakultet.

februara 1965. Mla|i vodnik Joci} bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa Tre}e armije. op{tina Klina. u selu Meteh. te porodica Kandi}. . septembra 1998. u selu Ma`i}. KARAVELI] Krste BRANKO Mla|i vodnik VJ po ugovoru Miroslav Joci} je ro|en 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i.K S p o m e n -kk w i g a JOCI] Mladena MIROSLAV KANDI] Tomislava MARINKO JUNACI OT AX BINE 34 brane i bezbednosti prvog stepena. Stari Trg. u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na wegov juna~ki podvig ~uva}e wegova porodica. \akovica. Sa svojim jedinicom u~estvovao je i u borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. op{tina Prokupqe. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 15. 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Branko Karaveli} je ro|en 23. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu unutra{wih poslova Klina. kod sela Plemetina. u selu Gorwa Trnava. op{tina Kosovska Mitrovica. januara 1991. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. juna 1998. i posle `estoke borbe. smrtno je pogo|en. septembra 1998. godine. aprila 1967. avgusta 1968. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nemawa i Marko. op{tina Obili}. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu i kurs za policajce. Sa grupom vojnika u motornom vozilu upao je u zasedu albanskih terorista. Mla|i vodnik prve klase policije Marinko Kandi} je ro|en 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 11. godine. op{tina Plav. u selu Naglavac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

35 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog Miroslava ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Aleksandar Konstantinovi} je ro|en 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. januara 1973. marta 1998. 5. u selu Cerovik. marta 1997. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Mirjana. . u selu Dowe Prekaze. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. septembra 1998. godine. 19. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. sin Dimitrije i porodica Konstantinovi}. KLA[WA Spase MIROSLAV KONSTANTINOVI] Du{ana ALEKSANDAR gubio je `ivot 19. Bio je pomo}nik komandira u Drugoj policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. jula 1984. a uz rad i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. avgusta 1998. godine. S p o m e n -k w i g a k K Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. KON^AREVI] Gojka ANDREAS Stariji zastavnik policije Mla|i vodnik policije Miroslav Kla{wa je ro|en 27. Nesre}nim slu~ajem izRadnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Andreas Kon~arevi} je ro|en 11. u Beogradu. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. juna 1963. op{tina Klina. juna 1965. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. u \akovici. u Somboru. op{tina Srbica. godine. juna 1993.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1965. KOSTI] Slavoquba @IVORAD KOCI] Zorana BOJAN KRVAVAC Momira MILOMIR Mla|i vodnik policije Bojan Koci} je ro|en 14. avgusta 1998. u selu Dowa Brwica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Orahovac. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. op{tina Glogovac. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1998. op{tina Pri{tina. Pripadnik rezervnog sastava policije @ivorad Kosti} je ro|en 4. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. 9. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.K S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. januara 1975. u selu Prilep. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Milomir Krvavac je ro|en 23. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Bio je zaposlen u @TP „Kosovo Poqe”. u selu Orlate. godine. op{tina De~ani. k}i Jelena i porodica Kosti}. 36 brane i bezbednosti prvog stepena. u Pqevqima. 17. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. 20. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. u selu Zo~i{te. novembra 1961. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. godine. Trajan spomen na wega sa~uva}e porodica. JUNACI OT AX BINE Pamti}e ga sin Milo{. avgusta 1998. u Leskovcu.

De~ani. u selu Ugodnovi}. ~eti Vojne policije 52. na protivtenkovsku minu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. mehanizovane brigade. a od posledica rawavawa preminuo je 7. Vodnik Kuzmanovi} je. Te{ko je rawen. u selu Gradac. aprila 1969. U~estvovao je u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. bataqona Vojne policije Pri{tinskog korpusa. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti strelca u 1. Za vreme slu`bovawa bio je na du`nosti komandira 2. bataqona Vojne policije. 7.37 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za hrabrost. poginuo u sukobu s albanskim teroristima koji su postavili zasedu u rejonu sela Jasi}i. Uspomenu na wegova dela ~uva}e porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. op{tina [avnik. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti komandira borbenog vozila. koju su u selu Zbor- Vojnik VJ Nemawa Livi} je ro|en 25. LIVI] Hardije NEMAWA Vojnik VJ Ranko Lazarevi} je ro|en 15. postavili albanski teroristi. . u Beogradu. januara 1999. Borbeno vozilo ~iji je komandir bio Lazarevi} nai{lo je. op{tina [timqe. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica. februara iste godine. maja 1976. avgusta 1998. odeqewa 1. 21. S p o m e n -k w i g a k L KUZMANOVI] Mirka VITOMIR LAZAREVI] Jakova RANKO ce. op{tina Tesli}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Vitomir Kuzmanovi} je ro|en 29. novembra 1979. voda Vojne policije specijalne namene. na du`nosti komandira voda.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u Kru{evcu. u selu Balovac. 38 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1976. LUKI] Milana @IVORAD LUKI] Svetozara DRAGI[A QUBOMIROVI] Svetislava QUBOMIR Vodnik policije @ivorad Luki} je ro|en 25. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Klina. u selu Drsnik. aprila 1966. u selu Ov~arevo. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Plemetina. op{tina Srbica. Zastavnik policije Qubomir Qubomirovi} je ro|en 21.L S p o m e n -kk w i g a U oru`anom sukobu s albanskim teroristima na Radowi~koj Suki. godine. Uspomenu na vojnika Nemawu Livi}a ~uva}e wegova porodica. 7. oktobra 1998. Spomen na wegovo delo negova}e sin Milan i porodica Luki}. Uspomenu na poginulog Dragi{u sa~uva}e k}i Danijela i porodica Luki}. Radowi~ko jezero. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. op{tina Obili}. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. op{tina Podujevo. juna 1998. godine. novembra 1990. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragi{a Luki} je ro|en 1. poginuo je 2. avgusta 1998. godine. . Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Trstenik. 11. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. februara 1965.

17. godine. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. 26. u Srbici. avgusta 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 18. septembra 1998. S p o m e n -k w i g a k M Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Vaqevu. u selu Glavnik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Re~ane. op{tina Kosovska Kamenica. godine. avgusta iste godine. 22. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. septembra 1991. u Pri{tini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998.39 JUNACI OTAXBINE Preminuo je 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Pri{tini. decembra 1971. MARJANOVI] Obrada SRE]KO MARKOVI] @ivka GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Markovi} je ro|en 3. Pripadnik rezervnog sastava policije Sre}ko Marjanovi} je ro|en 2. Bio je zaposlen u RTS Pri{tina. 1. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. MARKOVI] Dobrivoja SLAVI[A Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Zavr{io je sredwu PTT {kolu. op{tina Glogovac. maja 1973. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Markovi} je ro|en 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Podujevo. marta 1999. . oktobra 1996. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar i porodica Qubomirovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. septembra 1971. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u rejonu planine ^i~avica. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima.

17. Kao komandir tenkovske ~ete. 29. op{tina \akovica. kapetan Martinovi} je bio u stroju 549. marta 1999. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na lik branioca otaxbine ~uva}e porodica Mati}. motorizovane brigade. Vojnik Mati} je. Vojnik VJ Vladimir Markovi} je ro|en 15. Kao strelac bio je na du`nosti u sastavu 549. poginuo u borbi protiv albanskih terorista. ~iji je ratni raspored bio na Kosovu i Metohiji. op{tina Aleksinac. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. od nepoznate eksplozivne naprave.M S p o m e n -kk w i g a oktobra 1998. u selu Orlate. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. ispoqavaju}i izuzetnu odlu~nost i primeran patriotizam. motorizovane brigade na du`nosti protivavionca. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Bojana i Aleksandra. u Jagodini. Pogo|en je snajperskim hicem. decembra 1979. U toku borbi protiv albanskih terorista kod sela Glo|ane. u Vukovaru. za vreme obra~una s albanskim teroristima u rejonu sela Kaba{. oktobra 1977. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Time je uga{en `ivot uzornog komandira. JUNACI OT AX BINE 40 MARTINOVI] Petra ANTUN @EQKO gove k}eri Kristina i Katarina. op{tina Glogovac. te porodica Markovi}. . te porodica Martinovi}. maja 1998. Uspomenu na kapetana Martinovi}a ~uva}e we- Vojnik VJ Vojkan Mati} je ro|en 21. op{tina Prizren. maja 1967. u selu Trwane. tenk kapetana Martinovi}a je pogo|en raketom. MARKOVI] Mila{ina VLADIMIR MATI] Petra VOJKAN Kapetan VJ Antun @eqko Martinovi} je ro|en 24.

u [ekovi}ima. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Kristina i An|ela i porodica Meki}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u {kolu za socijalne radnike. . godine. Kao na~elnik organa bezbednosti 549. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Milica i Natalija i porodica Menkovi}. u Kragujevcu. Vodnik prve klase policije Branislav Menkovi} je ro|en 6. u selu Ra~ak. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. januara 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u odbrani nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti otaxbine u ratu 1991. op{tina [timqe. februara 1966.41 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MEKI] Petra MIRO MENKOVI] Dragoquba BRANISLAV brane i bezbednosti prvog stepena. MIKI^EVI] Dragi{e VLADAN Zastavnik policije Miro Meki} je ro|en 20. op{tina Glogovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Polu`a i Dobro{evac. obavqao je s velikim uspehom izuzetno slo`ene zadatke u suprotstavqawu albanskim teroristima i separatistima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 22. 19. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. septembra 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. smer artiqerija. aprila 1968. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan prve klase VJ Vladan Miki~evi} je ro|en 22. jula 1976. u Doqevcu. januara 1991. juna 1956. motorizovane brigade.

kod sela Lu`ane. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. u selu Gorwa Gu{terica. godine. godine. 20. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Sagowevo. marta 1999. 25. 42 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 26. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. Sreten Mili} je ro|en 1. op{tina Podujevo. op{tina Gwilane. Orahovac. jula 1970. avgusta 1998. juna 1992. jula 1998. u toku borbe protiv albanskih terorista. januara 1971. Bio je zamenik komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u selu Lapu{nik. op{tina Kur{umlija. godine. op{tina Lipqan.M S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od snajperskog hica. u selu Mali{evo. oktobra 1985. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina Glogovac. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Milenkovi} je ro|en 8. MILADINOVI] Hristivoja GORAN MILI] Velibora SRETEN MILENKOVI] Velimira GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Stariji zastavnik policije Goran Miladinovi} je ro|en 22. Zavr{io je Vi{u pedago{ku {kolu. 20. Zauvek }e ga pamtiti k}i An|ela i porodica Miladinovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Parlovo. maja 1961. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e wegova k}i i porodica Miki~evi}.

27. . S p o m e n -k w i g a k M septembra 1998. u ^a~ku. u Vu~itrnu. Sekre- Mla|i vodnik policije Aleksandar Milojkovi} je ro|en 26. maja 1970. jula 1998. januara 1992.43 JUNACI OTAXBINE banskim teroristima. Poginuo je u borbi s alRadojko Milovanovi} je ro|en 27. novembra 1961. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. novembar” u Uro{evcu. Spomen na poginulog Sretena negova}e k}i Olivera i porodica Mili}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. op{tina Uro{evac. februara 1974. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Slavi{a i Sini{a i porodica Mili}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. tarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. u Uro{evcu. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Gorwi Milanovac. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. u selu Trdevac. op{tina Glogovac. MILI] Trajana DRAGAN MILOVANOVI] Svetozara RADOJKO MILOJKOVI] Bo`idara ALEKSANDAR Mla|i vodnik prve klase policije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Mili} je ro|en 21. u Pri{tini. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. 21. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Gorwe Nerodimqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 8. novembra 1998. Bio je zaposlen u TP „17. godine. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini.

44 Uspomenu na mla|eg vodnika Miqkovi}a ~uva}e wegova porodica. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. op{tina Suva Reka. u rejonu Kline. avgusta 1952. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. bio je na du`nosti u 15.M S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. mehanizovane brigade. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u mestu [trpce. januara 1993. mla|i vodnik Miqkovi} je poginuo 26. u sukobu s albanskim teroristima. Kao vojnik po ugovoru. U Vojsci Jugoslavije radio je kao kuvar. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. 26. u Gwilanu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Kosovo i Metohija. juna 1998. u Pri{tini. U napadu albanskih terorista. MILO[EVI] Mitra STOJAN MIQKOVI] Predraga VEQKO MIQKOVI] \or|a SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Civilno lice na slu`bi u VJ Stojan Milo{evi} je ro|en 1. k}i Nata{a i porodica Milo{evi}. jula 1998. Veqko Miqkovi} je ro|en 16. JUNACI OT AX BINE nije dobio posledwu bitku. Obavqaju}i jedan od redovnih zadataka. oktobra 1998. u rejonu sela Duqe. 14. u selu Trdevac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sa{a Miqkovi} je ro|en 16. op{tina Glogovac. Stojan je te{ko rawen. jula 1968. pa je 13. godine. septembra 1998. . Uspomenu na plemeniti lik Stojana Milo{evi}a gaji}e sin Sa{a. Svoju du`nost na Kosovu i Metohiji obavqao je u stroju 243. u Zemunu. Na`alost. juna 1975. preminuo na VMA.

juna 1998. u Ivangradu. februara 1996. februara 1957. op{tina Ba~ka Palanka. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Goran Mirja~i} je ro|en 15. godine. MISKIN Mitra ZDRAVKO Mla|i vodnik policije Sla|an Miri} je ro|en 17.45 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Bio je vodnik prve klase po ugovoru i borio se u sastavu 2. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. MIRI] Milivoja SLA\AN MIRJA^I] Jovana GORAN protivteroristi~ka dejstva 72. potom je ratovao u Barawi 1995. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zauvek }e ga pamtiti k}i Dragana i porodica. 17. godine. op{tina Suva Reka. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Goran je poginuo 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. novembra 1973. godine. Pamti}e ga k}i Aleksandra i porodica Miqkovi}. godine i pre agresije NATO-a na SRJ. S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. specijane brigade. kod sela Lu`nica. u Novoj Gajdobri. ~ete za Vodnik prve klase policije Zdravko Miskin je ro|en 1. Borio se na dubrova~kom rati{tu. u [timqu. avgusta 1970. 103. a na Kosmetu je bio u dva navrata – u leto 1998. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. gde je i rawen. jula 1976. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista u rejonu sela Gorance. Bio je . na putu Duqe – Crnoqevo.

u U`icu. u selu Vok{a. MITROVI] Mirka QUBI[A MIHAJLOVI] Vladimira DEJAN Vodnik policije Milorad Miti} je ro|en 26. marta 1999. op{tina Vu~itrn. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. k}eri Sandra i Jovana i porodica Miskin. oktobra 1966. u mestu Krivovo. u selu Barbace. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je zaposlen u Elektroprivredi u Obili}u. JUNACI OT AX BINE poslova Glogovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. . godine u Vu~itrnu. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Igor. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1999. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. avgusta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Pripadnik rezervnog sastava policije Qubi{a Mitrovi} je ro|en 1957. Zavr{io je sredwu {kolu. na putu Vu~itrn – Prilu`je. 15. Spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Marija i An|ela i porodica Miti}. op{tina Kosovo Poqe.M S p o m e n -kk w i g a vo|a sektora u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Mihajlovi} je ro|en 17. op{tina Trgovi{te. kod sela Mijali}. 3. 46 MITI] Stojadina MILORAD Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. 27. op{tina De~ani. selo Velika Slatina. septembra 1971. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini.

11. MIHAJLOVI] Ilije SINI[A MICI] Stojka ALEKSANDAR slova Republike Srbije 1990. op{tina Orahovac. maja 1998. na bezbednosnom punktu u selu Streoce. godine. godine. k}i Danijela i porodica Mihajlovi}. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Orahovac. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. na putu Ratkovac – Bratotin. u selu Ko{are. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. juna 1978. motorizovane brigade. S p o m e n -k w i g a k N 21. Radio je kao policajac u Stanici pograni~ne policije Pristani{te. \akovica. a na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. 10. NEME[ Zoltana ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Mihajlovi} je ro|en 13. u selu Velika Ho~a. Bio je zaposlen u Republi~koj upravi javnih prihoda u Uro{evcu. u Senti. sin Aleksandar i porodica Mici}.47 JUNACI OTAXBINE godine. Uspomenu na Sini{u sa~uva}e sin Dejan. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tamara. op{tina De~ani. septembra 1991. op{tina Orahovac. septembra 1998. 12. novembra 1969. jula 1998. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poVojnik VJ Zoltan Neme{ je ro|en 1. u Pri{tini. na putu Uro{evac – [timqe. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Mla|i vodnik prve klase policije Aleksandar Mici} je ro|en 22. novembra 1965. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. U Vojsci Jugoslavije obu~io se za strelca. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e wegova porodica.

N S p o m e n -kk w i g a
U borbi protiv albanskih terorista, vojnik Zoltan Neme{ je rawen 13. marta 1999, kad je aktivirana potezna mina u rejonu sela Hercegovo, op{tina Vu~itrn. Istog dana je od zadobijenih rana i preminuo. Uspomenu na mladog Zoltana ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
rijata unutra{wih poslova u Vrawu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 12. septembra 1998, u selu Makrmaq, op{tina Srbica. Preminuo je 25. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Spomen na Gorana negova}e sin Lazar i porodica Nikoli}.

48

NIKOLI] Dragana GORAN

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. avgusta 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 6. maja 1998, u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog Milovana sa~uva}e wegova porodica.

NIKOLI] Prvoslava MILOVAN

NIKOLI] Slobodana BRANISLAV

Mla|i vodnik policije Goran Nikoli} je ro|en 13. maja 1972. u Vladi~inom Hanu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. decembra 1993. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekreta-

Mla|i vodnik policije Milovan Nikoli} je ro|en 22. marta 1974. u Ra{koj. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branislav Nikoli} je ro|en 8. aprila 1974. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po-

49 JUNACI

OTAXBINE
vnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 21. marta 1999, u Pri{tini. Milivoja Ni~i}a }e zauvek pamtiti wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

O

slova Republike Srbije 1. novembra 1997. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 10. avgusta 1998, na putu od Pe}i prema Istoku. Preminuo je 11. avgusta iste godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti Prvog stepena. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice.

WAGUL Lazara ALEKSANDAR

qona 72. specijalizovane brigade. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Junik, hrabro se borio i poginuo 2. avgusta 1998. godine. Desetar Aleksandar Wagul je odlikovan Ordenom za hrabrost. Uspomenu na borca iz Pan~eva ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Wagul.

NI^I] Velimira MILIVOJE

OSTOJI] Velimira GORAN

Desetar VJ po ugovoru Aleksandar Wagul je ro|en 5. septembra 1974. u Pan~evu. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao vojnik po ugovoru, a kao desetar obavqao je du`nost voza~a diverzanta u svojoj jedinici. Na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bata-

Potpukovnik VJ Goran Ostoji} je ro|en 20. januara 1962. u Ba~kom Dobrom Poqu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i nalazio se na du`nosti na~elnika [taba 63. padobranske brigade, odlikovane Ordenom narodnog heroja.

Pripadnik rezervnog sastava policije Milivoje Ni~i} je ro|en 10. januara 1964. u Lapqem Selu, op{tina Pri{tina. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezer-

O S p o m e n -kk w i g a
U~estvovao je u svim borbenim operacijama kojima je brawen teritorijalni integritet prethodne Jugoslavije – od Slovenije i Hrvatske do Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. U tim borbenim operacijama izrastao je u stare{inu najplemenitijeg kova: hrabrog, odva`nog, ve{tog i humanog. Kao na~elnik [taba 63. padobranske brigade predvodio je borbene grupe na Kosovu i Metohiji, bore}i se protiv albanskih terorista. U jednoj od borbenih akcija, poku{avaju}i proboj iz okru`ewa, potpukovnik Ostoji} je poginuo, 28. jula 1998. godine, u rejonu sela Ko{are, \akovica. Za podvige u odbrani slobode otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog padobranca ~uva}e wegov sin Bogdan i porodica Ostoji}.

JUNACI OT AX BINE

50

OTOVI] Milorada MIODRAG

Pamti}e ga sin Vidoje, k}i Vinka i porodica Otovi}.

PAVLOVI] @ivojina ILIJA

Vodnik policije Miodrag Otovi} je ro|en 7. maja 1962. u selu Brestovik, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. godine. Bio je vo|a sektora u Odeqewu unutra{wih poslova De~ani, Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. marta 1998, u rejonu sela Glo|ane, op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ Ilija Pavlovi} je ro|en 2. avgusta 1979. u Beogradu. Vojni rok je slu`io u izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa, primerno obavqaju}i sve zadatke. Kao izvi|a~, poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 30. septembra 1998, u rejonu Karaule „Ko{are” kraj De~ana. Uspomenu na poginulog izvi|a~a ~uva}e porodica Pavlovi}.

51 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PAVLOVI] Slavka MILO[

PANTOVI] Branislava ALEKSANDAR

PERI] Jova MIROSLAV

Desetar VJ po ugovoru Milo{ Pavlovi} je ro|en 26. oktobra 1967. u Beogradu. Kao desetar po ugovoru, obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa. Grupa vojnika u kojoj je bio i desetar Pavlovi} je 30. septembra 1998. obavqala borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Wihovo vozilo je uletelo u zasedu i tada su albanski teroristi iz vatrenog oru`ja smrtno pogodili hrabrog desetara. Uspomenu na wega ~uva}e porodica.

Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Pantovi} je ro|en 10. novembra 1973. u Vrbasu. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, kod sela Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na Aleksandra Pantovi}a ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Peri} je ro|en 8. aprila 1952. u \eneral Jankovi}u, op{tina Ka~anik. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1994. godine. Radio je u Upravi za vezu u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Uro{evcu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima , 31. jula 1998, u selu Zborce, op{tina [timqe. Preminuo 3. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pamti}e ga sinovi Dragan, Jovica i Bojan i porodica Peri}.

P S p o m e n -kk w i g a
PEROVI] Jezdimira SR\AN PETKOVI] Dragi{e IVAN

JUNACI OT AX BINE

52

PETROVI] Dragoquba GORAN

Kapetan policije Sr|an Perovi} je ro|en 20. decembra 1962. u Pe}i. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. jula 1981. godine. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Otet je u borbi s albanskim teroristima, 6. jula 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Telo mu je prona|eno 16. avgusta te godine u istom selu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na poginulog Sr|ana sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Ivan Petkovi} je ro|en 27. marta 1978. u Kru{evcu. Kao vojnik obavqao je du`nost u 15. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Prilikom napada albanskih terorista na jedinicu VJ, 22. septembra 1998. u rejonu sela ^ikatovo, pogo|en je i tenk u kojem je na borbenom zadatku bio vojnik Petkovi}. Tom prilikom je te{ko rawen i ubrzo je preminuo. Uspomenu na tenkistu iz Kru{evca ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Goran Petrovi} je ro|en 15. oktobra 1968. u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 15. avgusta 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}i Jovana i porodica Petrovi}.

53 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PETROVI] Ilije OGWEN

PETROVI] Luke MIROSLAV

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice.

PETROVI] Petra ZLATKO

Pripadnik rezervnog sastava policije Ogwen Petrovi} je ro|en 2. maja 1975. u Sarajevu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, u selu Likovac, op{tina Srbica. Spomen na Ogwena negova}e sin Ilija i porodica Petrovi}.

Vodnik prve klase policije Miroslav Petrovi} je ro|en 20. oktobra 1964. u selu Rudnik, op{tina Obili}. Zavr{io je sredwu rudarsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 9. avgusta 1998, u selu Bite{ka ^uka, op{tina \akovica. Preminuo je 18. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Pripadnik rezervnog sastava policije Zlatko Petrovi} je ro|en 4. juna 1960. u selu Gorwe Kormiwane, op{tina Kosovska Kamenica. Zavr{io je sredwu hemijsku tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Bio je zaposlen u Fabrici radijatora DP „Jugoterm” u Gwilanu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. avgusta 1998, u okolini

P S p o m e n -kk w i g a
sela Mali{evo, op{tina Orahovac. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Petrovi}.

JUNACI OT AX BINE
iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica.

54

PE[I] Milenka MOMIR

PLAHOTA Alojza BORIS

16. septembra 1998, u rejonu Kosovske Mitrovice. Preminuo 23. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ana i Marija i porodica Plahota.

POPOVI] Ratka SLA\AN

Mla|i vodnik prve klase policije Momir Pe{i} je ro|en 13. aprila 1968. u Klini. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 26. jula 1998, na putu Duqe – Blace, op{tina Suva Reka. Preminuo 1. avgusta

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Boris Plahota je ro|en 28. juna 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, Mla|i vodnik prve klase policije Sla|an Popovi} je ro|en 21. avgusta 1971. u selu Naklo, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije

u selu Lo|a. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Vodnik policije Dejan Prelevi} je ro|en 29. Trajan spomen na wega ~uva}e porodica. Bio je policajac u Policijskoj stanici [timqe Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je sredwu . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. aprila 1967. godine. u selu Studenica. novembra 1992. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 6. jula 1974. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. op{tina Istok. Zaposlio se u Mini- Mla|i vodnik prve klase policije Svetislav Pr`i} je ro|en 9. na putu [timqe – Uro{evac. godine. godine. PRELEVI] Nikole DEJAN PR@I] Mladena SVETISLAV ma{insku {kolu i kurs za policajce. 10. jula 1998. juna 1994. op{tina [trpce. op{tina Pe}. op{tina Uro{evac. Preminuo 12. septembra 1998. juna 1992. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. u Gwilanu. 27. u selu Slivovo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1999. januara iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini.55 JUNACI OTAXBINE starstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. S p o m e n -k w i g a k P 16. u selu Kovrage. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

u selu Dowe Prekaze. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. avgusta 1961. u Bosanskoj Krupi. . op{tina Srbica. u selu Dowe Obriwe. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. marta 1998. septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990.P S p o m e n -kk w i g a PRICA Vi{eslava DEJAN RADAKOVI] Bogdana RADE JUNACI OT AX BINE 56 RADOVANOVI] Radeta RAJKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Prica je ro|en 28. u mahali Ja{ari. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. 16. op{tina Srbica. Mla|i vodnik prve klase policije Rajko Radovanovi} je ro|en 1973. Uspomenu na Dejana Pricu sa~uva}e wegova porodica. Vodnik prve klase policije Rade Radakovi} je ro|en 14. u Kosovskoj Mitrovici. u Kosovskoj Mitrovici. oktobra 1971. jula 1998. ^uva}e ga u svojim uspomenama porodica Radovanovi}. sin Milo{ i porodica Radakovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. 25. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Novom Sadu. Zavr{io je Fakultet fizi~ke kulture. godine. marta 1996. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Milica. 5.

u selu Da{inovac. oktobra 1962. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. marta 1979. 28. op{tina De~ani. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Radoj~i} je ro|en 1. u Beogradu.57 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOI^I] Mom~ila VLADIMIR RADOJ^I] Rajka GORAN RADUNOVI] Milo{a MIRKO Vojnik VJ Vladimir Radoi~i} je ro|en 23. jula 1998. Mirko je poginuo u borbi s albanskim teroristima. 12. Uspomenu na izvi|a~a Ni{kog korpusa. Albanski teroristi su mu ubili oca Milo{a i majku Milicu. u selu Lo|a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. februara 1998. septembra 1998. Na toj du`nosti i u toj jedinici borio se protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Pan~evu. maja 1993. op{tina Glogovac. godine. op{tina De~ani. Odlu~no brane}i otaxbinu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Spomen na poginulog Gorana negova}e sin @arko i porodica Radoj~i}. Vladimira ~uva}e porodica Radoi~i}. U VJ je bio na du`nosti izvi|a~a u stroju izvi|a~ke ~ete Ni{kog korpusa. u selu Liko{ane. u blizini sela Da{inovac. jula 1981. jula iste godine. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 30. godine. 6. Vodnik policije Mirko Radunovi} je ro|en 13. vojnik Radoi~i} je poginuo od vatrenih dejstava albanskih terorista. \akovica. maja 1968. op{tina Pe}. na Karauli „Ko{are”.

Bio je zaposlen u „Zastavi”. maja 1962. marta 1999. u U`icu. oktobra 1977. Vojnik VJ Slobo Rajakovi} je ro|en 25.R S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. k}i Andrijana i porodica Radunovi}. jula 1983. op{tina Drvar. Bio je komandir u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. op{tina De~ani. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar. Hitno je preba~en u KBC Pri{tina. 15. Zavr{io je sredwu {kolu. 58 RA\ENOVI] Steva MILORAD Rajakovi}. s kojom je slobodu otaxbine branio i na Kosovu i Metohiji. 21. oklopnoj brigadi. ali je preminuo od posledica rawavawa. u selu Vok{a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U napadu albanskih terorista na jedinicu Vojske Jugoslavije. JUNACI OT AX BINE avgusta 1998. te{ko je rawen i vojnik Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Rajkovi} je ro|en 16. oktobra 1981. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Trajan spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Na|a i Aleksandra i porodica Ra|enovi}. marta 1999. Uspomenu na plemeniti lik vojnika Rajakovi}a ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 12. godine. RAJAKOVI] Petra SLOBO RAJKOVI] Labuda MILORAD Major policije Milorad Ra|enovi} je ro|en 16. u selu Broli}. 20. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. u selu Malo O~ijevo. 6. . Vojni rok je slu`io u 15. op{tina Pe}. koja se nalazila u rejonu sela Besiwe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. godine. RJ u Pe}i. januara 1957.

januara 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. S p o m e n -k w i g a k M jula 1998. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kovin.59 JUNACI OTAXBINE jula 1998. op{tina De~ani. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1994. Mla|i vodnik policije Zoran Rako~evi} je ro|en 29. u selu Lo|a. januara 1967. 29. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina \akovica. jula 1976. godine. Veqko i Du{an. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pe}. marta 1976. 10. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica Sekretarijata unutra- . Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u selu Prilep. juna 1995. Pamti}e ga sinovi Veselin. k}i Jovana i porodica Rajkovi}. u Kovinu. u \akovici. avgusta iste godine. u selu Bu|evo. Telo je prona|eno 16. u selu Rogovo. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. RAJKOVI] Save PETAR RAKOVI] Marka PREDRAG Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. RAKO^EVI] Miroslava ZORAN Mla|i vodnik policije Petar Rajkovi} je ro|en 18. op{tina Sjenica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik policije Predrag Rakovi} je ro|en 17.

u me{ovitoj ~eti 23. Vu~itrn. u Kwa`evcu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u Srbici. Uspomenu na mladog komandira tenkovske ~ete ~uva}e wegovi sin Milan. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu sela Drvare. februara 1970. Od 8. Dragan Risti} je ro|en 19. marta 1999. novembra 1991. k}i Ana i porodica Ran~i}.R S p o m e n -kk w i g a {wih poslova u Novom Pazaru. . 60 Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. kao vojnik JNA. 20. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica Ratkovi}. marta 1976. oktobra do 14. RAN^I] Miroquba NINOSLAV RATKOVI] Mateje VLADIMIR RISTI] Branislava DRAGAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Poru~nik VJ Ninoslav Ran~i} je ro|en 1. januara 1971. od kojih je ubrzo preminuo. u Pirotu. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je voza~ borbenog vozila „praga" 30/2 mm. 8. 12. pe{adijske brigade Ni{kog korpusa. zadobio je te{ke povrede. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Radoslav i Nemawa i porodica Rako~evi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nosti voza~a i poslu`ioca na bestrzajnom topu 82 mm. JUNACI OT AX BINE zadatak. oklopne brigade. u 52. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. marta iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Obavqaju}i borbeni Vladimir Ratkovi} je ro|en 12. u~estvovao je u borbi protiv hrvatskih paravojnih snaga u okolini Karlovca. na putu \akovica – selo Pono{evac. Komandovao je tenkovskom ~etom u sastavu 15. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji. marta 1999. u Beogradu. Preminuo je 21. juna 1998.

Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. RISTI] Mladena DRAGOQUB SAVI] Rodoquba ALEKSANDAR hemijsku {kolu i kurs za policajce. 10. Razvodnik po ugovoru Dragan Risti} poginuo je 30. februara 1955. Mla|i vodnik policije Aleksandar Savi} je ro|en 21. maja 1978. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. godine. prilikom napada albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila u blizini sela Smonice. septembra 1998. sin Slavi{a i porodica Risti}. oktobra 1974. Bio je komandir mehanizovanog odeqewa u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Uspomenu na poginulog razvodnika ~uva}e sinovi @eqko i Nikola i porodica Risti}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Vodnik prve klase policije Dragoqub Risti} je ro|en 3. u rejonu mahale Huseinovi}. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. februara 1997. u selu Babalo}. Preminuo je 17. u ^a~ku. op{tina Kosovska Mitrovica. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. U trajnom se}awu zadr`a}e ga k}i Sawa. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. S p o m e n -k w i g a k S U toku 1998.61 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1998. 16. maja 1998. u Prokupqu. Zavr{io je sredwu . godine. u op{tini \akovica. u mestu Stari Trg. godine u~estvovao je u suzbijawu {iptarskog terorizma na Kosovu i Metohiji.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vladi~in Han. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. 29. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Simeunovi} je ro|en 15. decembra 1993. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. u selu Du~ina. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Milovan i porodica Savi}. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Sopot.S S p o m e n -kk w i g a SAVI] Svetomira NEBOJ[A SIMEUNOVI] Zorana SA[A JUNACI OT AX BINE 62 Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. godine. avgusta 1998. k}i Viktorija i porodica Simeunovi}. godine. SIMI] Marka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Neboj{a Savi} je ro|en 5. op{tina Srbica. 5. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. u selu Mawak. u selu Rakovina. jula 1988. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. avgusta 1969. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Vladi~in Han. januara 1974. op{tina Suva Reka. septembra 1998. godine. u selu Budakovo. godine. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Zoran Simi} je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Lau{a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1967. op{tina \akovica. jula 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . juna 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zoran Simi} }e ostati u trajnom se}awu svoje porodice.

u selu Stubla. 8. Bio je policajac u Policijskoj stanici Zubin Potok. oktobra 1998. u Lebanu. na obezbe|ivawu dr`avne granice. Predrag i Nenad i porodica Slavkovi}. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. juna 1963. op{tina \akovica. godine. avgusta 1996. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. u Prijepoqu. Vodnik prve klase policije Zoran Slavkovi} je ro|en 28. Poginuo je 2. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je grani~ar 55. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u \akovici. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. septembra 1998. Pamti}e ga sinovi Slavko. prilikom napada albanskih terorista sa teritorije Republike Albanije na Karaulu „Goro`up”. godine. grani~nog bataqona Pri{tinskog korpusa. op{tina Srbica. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. u selu Dowe Obriwe. 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. na jugoslovensko-albanskoj granici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sr|an. novembra 1974. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e wegova porodica. Mla|i vodnik policije Miroslav Slovi} je ro|en 14. . septembra 1978.63 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMONOVI] @ivojina SR\AN SLAVKOVI] Miodraga ZORAN SLOVI] Radmana MIROSLAV Vojnik VJ Sr|an Simonovi} je ro|en 26. na Karauli „Goro`up”.

februara 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. novembra 1990. op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Milo{ i porodica Staletovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Stubla. 28. Spomen na poginulog kapetana negova}e k}i Maja. novembra 1964. u selu Gajre. STANISAVQEVI] Aleksandra SLAVOQUB Kapetan policije Bogoqub Staletovi} je ro|en 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991.S S p o m e n -kk w i g a STALETOVI] ^edomira BOGOQUB STAMENKOVI] Borisava DRAGAN JUNACI OT AX BINE 64 Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}i Jovana i porodica Stamenkovi}. Zavr{io je ekonomski fakultet. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. op{tina [trpce. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. juna 1998. op{tina \akovica. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ni{u. Vodnik policije Dragan Stamenkovi} je ro|en 3. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Berovac. 8. aprila 1968. godine. oktobra 1968. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. novembra 1992. op{tina Ka~anik. u selu Rakovina. 14. Mla|i vodnik prve klase policije Slavoqub Stanisavqevi} je ro|en 4. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. marta 1999. Bio je komandir u Policijskoj stanici Ka~anik. u Ni{u. godine.

U~estvovao je u borbama na prostoru Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. \akovica Uspomenu na wega i wegovo delo ~uva}e porodica Stan~eti}. op{tina Kosovska Kamenica. godine. jula 1970. oktobra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom Vodnik prve klase VJ Sr|an Stan~eti} je ro|en 16. Poginuo je 28.65 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pe}. op{tina Orahovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . smer veze. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. STEVANOVI] Slavoquba MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Stankovi} je ro|en 25. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. u [apcu. S p o m e n -k w i g a k S Uspomenu na Slavoquba ~uva}e k}i Sa{ka i porodica Stanisavqevi}. padobranske brigade. aprila 1974. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nemawa i porodica Stankovi}. Mla|i vodnik policije Milan Stevanovi} je ro|en 8. padobranskoj brigadi. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Dragobiqe. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u~estvovao je u obezbe|ivawu dr`avne granice na prostoru Kosova i Metohije. septembra 1979. jula 1998. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u 63. 15. prilikom proboja iz okru`ewa albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. u selu Gora`devac. Bio je policajac u Policijskoj stanici. u selu Qe{ta. STANKOVI] Tihomira NENAD STAN^ETI] @ivka SR\AN Kao pripadnik 63. jula 1990.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE nici Suva Reka. 8. godine. jula 1998. 4. u Sokobawi. Bio je policajac u Policijskoj staMla|i zastavnik policije Bora Stefanovi} je ro|en 13. 25. op{tina Bratunac. jula 1995. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Zavr{io je sred- . Mla|i vodnik policije Velibor Stojanovi} je ro|en 14. op{tina \akovica. u nasequ Piskote. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. 66 STEVANOVI] Stanoja MILO[ STEFANOVI] Gradimira BORA Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. sin Milo{ i porodica Stevanovi}. juna 1970. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Andrijana i porodica Stefanovi}. STOJANOVI] Miroslava VELIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Milo{ Stevanovi} je ro|en 19. u selu Bira~. godine. u Vrawu. godine. novembra 1970. Uspomenu na Milana Stevanovi}a ~uva}e wegova porodica. u selu Zagon. op{tina [timqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Spomen na wega trajno }e negovati k}eri Verica i Miqana. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije Odeqewa unutra{wih poslova Sokobawa. decembra 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zaje~aru. kod sela Crnoqevo. januara 1999.S S p o m e n -kk w i g a 1998. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. februara 1999.

novembra 1992. Spomen na poginulog Dragana negova}e k}i Aleksandra. avgusta 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kur{umlija. u selu Prilep. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- Pripadnik rezervnog sastava policije Miomir Stojanovi} je ro|en 26. u selu Vok{a. maja 1981. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pamti}e ga sinovi Veselin i Milan. Preminuo je 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. u Prokupqu. STOJANOVI] Hristivoja JORDAN Vodnik policije Dragan Stojanovi} je ro|en 21. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. novembra 1966. Razvodnik VJ po ugovoru Jordan Stojanovi} je ro|en 17. op{tina \akovica. 16. S p o m e n -k w i g a k S wu {kolu i kurs za policajce. . avgusta te godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. k}i Nadica i porodica Stojanovi}. godine. avgusta 1998. 25.67 JUNACI OTAXBINE slova Republike Srbije 16. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. septembra 1973. sin Filip i porodica Stojanovi}. godine. godine. RJ Pe}. u selu Blace. u Pe}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ni{u. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. januara 1995. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. 5. Bio je zaposlen u @TP „Beograd”. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici 92. decembra 1955. Uspomenu na poginulog Velibora ~uva}e wegova porodica. jula 1998. 2. op{tina Suva Reka. STOJANOVI] Radovana DRAGAN STOJANOVI] Radovana MIOMIR Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. op{tina De~ani.

u selu Likovac. godine u~estvovao je u borbi s albanskim teroristima na prostoru Kosova i Metohije. 22. JUNACI OT AX BINE U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika tenkiste u 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima u selu Smonica. godine. Umro je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 28. Uspomenu na vojnika Dragi{u trajno }e ~uvati porodica Stoj~evi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. TADI] Ilije DRAGOSLAV TASI] Desanke DU[AN STOJ^EVI] Dana DRAGI[A Vojnik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoslav Tadi} je ro|en 26. oklopnom bataqonu 15. u rejonu Karaule „Morina”. aprila 1962. Pripadnik je rezervnog sastava MinistarDu{an Tasi} je ro|en 15. u rejonu Careva ^esma. 68 stva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Spomen na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Tadi}. oklopne brigade. u Po`arevcu. U toku 1998. juna 1977. op{tina Dowi Mihoqac. jula iste godine. . Te{ko je rawen 18. Uspomenu na poginulog Jordana ~uva}e porodica Stojanovi}. septembra 1998. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. Za ispoqenu hrabrost. u Oxacima. u Ku~ancima. oktobra 1998.T S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnog policajca u Tre}em bataqonu Vojne policije. godine. op{tina Srbica. motorizovanoj brigadi. jula 1998. Vojnik VJ Dragi{a Stoj~evi} je ro|en 5. na podru~ju op{tine \akovica. decembra 1978. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik strelac u 549. odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 25.

Zauvek }e ga pamtiti Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tewovi} je ro|en 2. Mla|i vodnik policije Goran Timotijevi} je ro|en 20. op{tina Novi Pazar. 3. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. godine. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina Vu~itrn. septembra 1968. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. u selu Drvare. TENI] Qubi{e MILAN TEWOVI] Milorada GORAN Preminuo 18. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. TIMOTIJEVI] Slavoquba GORAN Vodnik policije Milan Teni} je ro|en 25. 24. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Bajinoj Ba{ti. maja 1963. jula 1983. Spomen na wega ~uva}e k}eri Dijana i Dragana. marta 1999. . S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na poginulog Du{ana trajno }e ~uvati porodica Tasi}. na putu Klina – Srbica. sin Dalibor i porodica Tewovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. 12. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. u Prokupqu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. januara 1968. u selu Resnik. aprila 1998. u selu Kova~evo. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova u Podujevu. maja 1992. godine.69 JUNACI OTAXBINE sinovi Predrag i Aleksandar i porodica Teni}. marta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini.

Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. godine u Senti. 70 TINTOR Mirka PERO TIOSAVQEVI] Milorada GORAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Prokupqu. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.T S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. novembra 1971. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. godine. septembra 1969. juna 1998. u Podujevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova ^oka. Trajnu uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Baqevcu na Ibru. jula 1987. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Varvarin. godine. 28. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. op{tina Ra{ka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tiosavqevi} je ro|en 17. decembra 1968. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. jula 1998. Vodnik policije Dragan Toma{evi} je ro|en 31. u selu Prilep. godine. u Orahovcu. Osta}e u trajnom se}awu k}eri Marije i porodice Tiosavqevi}. TOMA[EVI] Miodraga DRAGAN Mla|i vodnik policije Pero Tintor je ro|en 28. 19.

godine. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Tijana i porodica Toma{evi}. marta 1993. avgusta 1974. u mestu Duqe. januara 1999. Zavr{io je osnovnu {kolu i kurs za policajce. S p o m e n -k w i g a k ] Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Suva Reka – Duqe. jula 1998. u selu Bre`anik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 21. ]ORI Limana XAFER Mla|i vodnik policije Dejan Trifunovi} je ro|en 12. op{tina Klina. u Glogovcu. sin Milan i porodica ]erani}. op{tina Pe}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Pamti}e ga k}eri Svetlana i Bosiqka. jula 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 22. Radio je kao . TRIFUNOVI] Filipa DEJAN ]ERANI] Radivoja ZORAN rijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1968. u Orahovcu. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. u Pe}i. u selu Vidawe. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekreta- Stariji vodnik prve klase policije Yafer ]ori je ro|en 18. 8. oktobra 1962. godine.71 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1947. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Vodnik policije Zoran ]erani} je ro|en 7. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine.

De~ani. u rejonu sela Drenovac. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. 31. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. 72 URO[EVI] Petra DU[AN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.U S p o m e n -kk w i g a policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Glogovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 15. godine. . op{tina De~ani. na podru~ju Kosova i Metohije. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Vojnik VJ Mi{a Uboj je ro|en 1. 31. u okolini Glogovca. februara 1967. u Rumi. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na vojnika Mi{u trajno }e ~uvati porodica Uboj. oklopnoj brigadi. FATI] Branislava TOMISLAV UBOJ Pere MI[A Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Du{an Uro{evi} je ro|en 13. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. avgusta 1973. Jasmina i Vizleta i porodica ]ori. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u mestu Crnobreg. Uspomenu na wega ~uva}e sin Arben. Mla|i vodnik policije Tomislav Fati} je ro|en 6. maja 1978. 11. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Beogradu. k}eri [erija. avgusta 1998. u Pe}i. godine. decembra 1998. Uspomenu na Du{ana s ponosom }e ~uvati porodica Uro{evi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik tenkista u 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. maja 1998.

U Vojsci Jugoslavije bio je padobranac diverzant u 63. FILIPOVI] Ratomira SA[A CVEJI] ^edomira NEBOJ[A CEROVI] Dragoja RADO[ Mla|i vodnik policije Sa{a Filipovi} je ro|en 10. 17. oktobra 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Spomen na Neboj{u negova}e k}i Nevena i porodica Cveji}. u selu Grabac. S p o m e n -k w i g a k C maja 1998. na putu Glogovac – Komorane. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Neboj{a Cveji} je ro|en 16. jula 1964. februara 1974. februara 1998. u Leskovcu. jula 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.73 JUNACI OTAXBINE Spomen na Sa{u negova}e sin Nemawa i porodica Filipovi}. kod sela Dowe Qup~e. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 28. na putu Podujevo – Pri{tina. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. padobranskoj brigadi. u Mojkovcu. Zavr{io je prirodno-matemati~ki fakultet. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. jula 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. De~ani. februara 1991. godine u Pri{tini. Uspomenu na poginulog Rado{a trajno }e ~uvati porodica Cerovi}. septembra 1992. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina Klina. u rejonu Karaule „Ko{are”. 19. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Rakovica. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. godine. u selu Poklek. Vojnik VJ Rado{ Cerovi} je ro|en 22.

godine. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 27. po}erka Silvija i porodica ^izmadija. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Preminuo je od zadobijenih rana u borbi s albanskim teroristima u rejonu Jablanice. 8. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Miqana i porodica ^e~ari}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oklopnoj brigadi. novembra 1998. januara 1976. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1976. u selu Majdan. decembra 1953. Vodnik prve klase policije Jano{ ^izmadija je ro|en 3.^ S p o m e n -kk w i g a ^E^ARI] Dobrisava GORAN ^IZMADIJA Ma}o{a JANO[ JUNACI OT AX BINE 74 XUVER Milutina BO@O Mla|i vodnik prve klase policije Goran ^e~ari} je ro|en 19. 20. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. op{tina De~ani. na podru~ju Kosova i Metohije. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti vojnika protivavionca. u Bajinoj Ba{ti. godine. Uspomenu na wega ~uva}e sin Atila. u selu Prilep. Uspomenu na vojnika Bo`u trajno }e ~uvati porodica Xuver. op{tina Novi Kne`evac. Vojnik VJ Bo`o Xuver je ro|en 7. op{tina Klina. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Senta. . u selu Mle~ane. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. godine. marta 1966. septembra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. u 15. jula 1998. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Pqevqima.

op{tina Klina. [UKOVI] Nenada DRAGOQUB Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije @eqko [ijan je ro|en 12. Zavr{io je sredwu `elezni~ku {kolu i kurs za policajce. kod sela Iglarevo. juna 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. septembra 1984. novembra 1960. 1. u selu Vok{a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Mla|i vodnik prve klase policije Vitomir [}epanovi} je ro|en 11. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. marta 1997. godine. februara 1960. op{tina Istok. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. u selu [aqinovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u Prqevu. decembra 1972. juna 1998. avgusta 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. op{tina De~ani. godine u Kovinu. .75 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k [ [IJAN Ilije @EQKO []EPANOVI] Petra VITOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. Poginulog Nenada pamti}e k}i Jelena. op{tina Gra~ac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. u mestu Crnobreg. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan policije Dragoqub [ukovi} je ro|en 13. 15. sin Bojan i porodica [ukovi}. godine. jula 1992.

grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji. Polaze}i na borbeni zadatak. 2. Kao vojnik grani~ar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. [UWEVI] . u Ni{u. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice Vojnik VJ @arko Vu~kovi} je ro|en 5. godine. januara 1976. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i.[ S p o m e n -kk w i g a [UWEVI] Slobodana ELVIS JUNACI OT AX BINE 76 VU^KOVI] Slobodana @ARKO Mla|i vodnik prve klase policije Elvis [uwevi} je ro|en 13. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Podlegao je povredama prilikom prevo`ewa helikopterom od \akovice ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. marta 1999. 8. u Rijeci. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Prilep. aprila 1969. juna 1988. Osta}e u trajnoj uspomeni svojeporodice. za vreme slu`ewa vojnog roka nalazio se u 53. avgusta 1998. op{tina De~ani. te{ko je povre|en u rejonu sela Brekovac.

Pripadnici Vojske i policije poginuli za vreme agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

voda Komandno-izvi|a~ke baterije. septembra 1968. odeqewa. godine. maja 1948. u selu Rodeq. Bio je policajac u Policijskoj stanici Istok. maja 1999. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova. 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 3. u Banatskoj Topoli. . Bio je na~elnik Odeqewa za zajedni~ke poslove Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici.79 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ADROVI] [emse SELIM AKSENTIJEVI] Stevana MILOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Milomir Aksentijevi} je ro|en 15. na putu Istok – \akovica. Posledwa du`nost mu je bila komandir odeqewa. motorizovane brigade u ulozi komandira 3. sinovi Ivan i Igor i porodica Aksentijevi}. Poginuo je 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. k}i Sanela i porodica Adrovi}. Zavr{io je Filozofski fakultet. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. u selu Vrbica. maja 1993. aprila 1999. op{tina Leposavi}. godine. Uspomenu na poginulog Milomira Aksentijevi}a trajno }e ~uvati k}eri Jovanka i Jadranka. Uspomenu na poginulog Selima sa~uva}e sinovi Sait i Senad. op{tina Berane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. juna 1949. smer artiqerija. u selu Tomance. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. op{tina Kikinda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Stariji vodnik VJ @eqko Alar je ro|en 10. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. ALAR Jo`efa @EQKO Stariji vodnik policije Selim Adrovi} je ro|en 23.

A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. Vojnik VJ u rezervi Goran Aleksendri} je ro|en 10. u selu Cvilen. godine. maja 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. U borbi s albanskim teroristima u rejonu sela Lukare poginuo je 18. jula 1970. aprila 1999. Bio je policajac u Upravi policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. juna 1993. Zavr{io je sredwu {kolu. 17. pe{adijske brigade kao vojni obveznik strelac. 15. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1964. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Aleksi} je ro|en 7. u Prizrenu. kada je avijacija NATO-a bombardo- . op{tina Prizren. godine. maja 1999. Odlikovan je ordenom za hrabrost. op{tina Pre{evo. u Aleksandrovcu. Te{ko je rawen 11. u Beogradu. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Brankica. Ivana. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. ALEKSANDROVI] Obrada RADOMIR ALEKSENDRI] Radula GORAN ALEKSI] Aleksandra GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Radomir Aleksandrovi} je ro|en 26. sinovi Sa{a i Goran i porodica Aleksandrovi}. februara 1967. 80 Vojnik Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u Ni{u. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Aleksendri}. Bojana i Maja. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nikolija i Mi{ela i porodica Alar.

godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. poginuo je u rejonu sela Gorwa Budriga. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Luka i k}i Vawa i porodica Aleksi}. za vreme dejstva avijacije NATO-a. ALEKSI] Jovana SR\AN ALEKSI] Lazara MILUTIN Vodnik prve klase policije Radovan Aleksi} je ro|en 3. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. op{tina Podujevo. marta 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 175. k}i Nata{a i porodica Aleksi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Brada{. oktobra 1954. u selu Naudovac. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. pe{adijske brigade. 27. Preminuo 16. u selu Grkaje. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Radio je kao policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu.81 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na vojnika Sr|ana Aleksi}a sa~uva}e wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1992. . op{tina Virovitica. godine. ALEKSI] Borivoja RADOVAN Dana 26. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase ~uva}e sin Sr|an. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Aleksi} je ro|en 4. u Leskovcu. maja 1999. maja iste godine. op{tina Leposavi}. januara 1965. maja 1967. Pripadnik rezervnog sastava policije Milutin Aleksi} je ro|en 24. S p o m e n -k w i g a k A vala skladi{te „Jugopetrola”. op{tina Gwilane.

Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e porodica Aleksi}. marta 1999. op{tina Vu~itrn. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zauvek }e ga se se}ati sin Vladimir. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica. aprila 1999. Zavr{io je Policijsku akademiju. oklopnog bataqo- . @ivot je izgubio u rejonu sela Gorwe Obriwe. u Ra{koj. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. motorizovane brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. Sekretarijata unutra{wih poslova Jagodina. Vojnik VJ u rezervi Tomo Aleksi} je ro|en 24. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu mehanizovane ~ete 2. maja 1947. u Kraqevu. 8. k}eri Dobrinka. ALEKSI] Milana DEJAN ALEKSI] Milivoja TOMO ANDRI] Miodraga SRE]KO Potporu~nik policije Dejan Aleksi} je ro|en 24. prilikom dejstva avijacije NATO-a Rezervni kapetan VJ Sre}ko Andri} je ro|en 23. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Svilajnac. Slavica. oktobra 1997. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1970. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Jelena i porodica Aleksi}. septembra 1965. na putu Srbica – Glogovac. u selu @ilivode. op{tina Glogovac. aprila 1999. Stana i Veselinka i porodica Aleksi}. 26.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Svilajncu. 2. godine. 82 na motorno vozilo u kojem se i sam nalazio.

sinovi Draga i Ivan i porodica Andri}. op{tina Trstenik. u selu Popovce. Uspomenu na vojnog obveznika ^aslava sa~uva}e k}i Vesna. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 175. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi ^aslav An|elkovi} je ro|en 8. [abac. na du`nosti komandira ~ete. a od zadobijenih rana preminuo je 28. Uspomenu na vojnika Igora sa~uva}e porodica An|elkovi}. sin Ivan i porodica An|elkovi}. op{tina Bogati}. u selu Prwavor. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. na du`nosti operatera 1. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nata{a i Ana i porodica Andri}. `ivot je od dejstva avijacije NATO-a izgubio 4. motorizovane brigade.83 JUNACI OTAXBINE Mla|i vodnik Andri} je rawen 27. pe{adijske brigade. voda. aprila iste godine. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. decembra 1973. septembra 1970. pe{adijske brigade kao izvi|a~. @ivot je izgubio za vreme dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. marta 1961. u Banom Poqu. . Mahala Mutivode. Bio je u sastavu 544. @ivot je izgubio 13. Bore}i se u razbijawu albanskih terorista. AN\ELKOVI] Radoslava ^ASLAV AN\ELKOVI] Cvetka IGOR ANDRI] Radovana @EQKO Vojnik VJ u rezervi Igor An|elkovi} je ro|en 10. u rejonu sela Landrovac. odeqewa 5. za vreme dejstva Mla|i vodnik VJ u rezervi @eqko Andri} je ro|en 24. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. oklopne brigade. Srbica. juna 1999. Lebane. maja 1999. u selu Bogosavac. S p o m e n -k w i g a k A na 252.

Uspomenu na poginulog Stanka sa~uva}e k}i Milena. izgubio je `ivot. godine. septembra 1979. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Sopino. Vodnik prve klase policije Stanko Anti} je ro|en 30. avgusta 1974. novembra 1950. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Dana 17. u selu Le{ane. Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 70. AlekVojnik VJ u rezervi Ran|el Anti} je ro|en 11. ANTI] Petru{a RAN\EL Mla|i vodnik policije Sa{a Anti} je ro|en 20. op{tina Suva Reka. oktobra 1959. 24. op{tina Suva Reka. u selu Pe}ane. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. kao strelac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. . op{tina Vrawe. op{tina Glogovac. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. te porodica Anti}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. maja 1999. maja 1999.A S p o m e n -kk w i g a ANTI] Velibora SA[A ANTI] Velimira STANKO JUNACI OT AX BINE 84 sandar i Nemawa. u Petrovcu. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Anti}. sinovi Milo{. u selu Nekovce. 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. u selu Dowe Trebi{we.

85 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Radeta Antoni}a sa~uva}e wegova porodica. smer pe{adije. Slavoqub i Borislav. aprila 1958. i posle `estoke borbe izgubio `ivot. te porodica Anti}. 17. decembra 1952. jula 1976. u selu Sopino. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. Uspomenu na Milenka Anti}a sa~uva}e k}eri Jasmina i Leposava. u ^a~ku. . Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. motorizovane brigade. ANTONI] Velibora RADE AXEMOVI] Mili}a BORO Desetar VJ u rezervi Milenko Anti} je ro|en 15. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. motorizovanog bataqona 37. ANTI] Stanislava MILENKO Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Ko{are”. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 1. Rezervni kapetan prve klase VJ Boro Axemovi} je ro|en 18. padobranske brigade. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. aprila 1999. u Kosovskoj Mitrovici. kao pomo}nik ko- Vojnik VJ u rezervi Rade Antoni} je ro|en 8. Dana 13. Suva Reka. kao strelac. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji Milenko Anti} je bio u sastavu 70. \akovica. Milenko Anti} je sa svojom jedinicom upao u zasedu koju su albanski teroristi postavili u selu Sopino. S p o m e n -k w i g a k A Uspomenu na poginulog sa~uva}e sinovi Bratislav. maja 1999. kao diverzant padobranac. sin Bojan i porodica Anti}. op{tina Suva Reka.

obavqaju}i vojnu slu`bu u Beogradu. te porodica Babi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Aleksandar Bajin je ro|en 29. op{tina Pqevqa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva avijacije NATO-a.B S p o m e n -kk w i g a mandanta za informisawe i moral u bataqonu. aprila 1999. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog Vojnik VJ u rezervi. a od posledica rawavawa preminuo je 28. 86 BABI] Dragi}a @ARKO BAJIN Petra ALEKSANDAR bataqona Gardijske brigade. kao strelac. u toku obavqawa borbenog zadatka. maja 1999. u selu Turija. u Kru{evcu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Mileva i Marina. na Vojnomedicinskoj akademiji. BAJI] Rado{a MILIVOJE Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi @arko Babi} je ro|en 2. u rejonu sela Ov~arevo. avgusta 1949. dobrovoqac Milivoje Baji} je ro|en 5. @ivot je izgubio 20. maja 1999. Uspomenu na vojnika @arka sa~uva}e sinovi Neboj{a i Nemawa. op{tina Srbobran. te porodica Axemovi}. u selu Zabr|e. februara 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE U sukobu s albanskim teroristima izgubio je `ivot. pe{adijske brigade. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . op{tina Klina. 15. maja 1999. Rawen je 25. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. avgusta 1979. u rejonu sela Stok Mahala na putu Srbica – Glogovac. Uspomenu na Aleksandra Bajina sa~uva}e wegova porodica.

. decembra 1992. @ivot je izgubio od bombi NATO-a. kao poslu`ilac na haubici. aprila 1976. Uspomenu na rezervnog kapetana Radoslava sa~uva}e k}eri Bojana i Nevena i porodica Balovi}. u rejonu „Savinih voda”. motorizovane brigade. 11. S p o m e n -k w i g a k B je u sastavu 549. 17. Bio je zaposlen u „Zastavi” – RJ Pe}. marta 1999.87 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 3. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt. Odlikovan je Ordenom Bojan Balti} je ro|en 20. Prilikom izvla~ewa jedinice iz blokade. maja 1999. op{tina Kraqevo. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. sin Neboj{a i porodica Baki}. u selu Brezova. za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. usmr}en je projektilom iz streqa~kog oru`ja albanskih terori- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavko Baki} je ro|en 2. u Kur{umliji. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 3. juna 1999. februara 1950. 24. januara 1952. u rejonu Prizrena. Pamti}e ga k}i Nata{a. motorizovane brigade kao dobrovoqac strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u Prokupqu. op{tina Pe}. maja 1999. baterije haubi~ko-artiqerijskog diviziona 105 mm 37. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. kao referent za atomsko-biolo{ko-hemijsku odbranu. BALOVI] Milojka RADOSLAV BALTI] Jugoslava BOJAN BAKI] Bo{ka SLAVKO Vojnik VJ u rezervi Rezervni kapetan VJ Radoslav Balovi} je ro|en 15. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e k}i Sne`ana i porodica Baji}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. pe{adijske brigade. godine.

ujedno operate- Vojnik VJ Mihajlo Bandur je ro|en 31. Novi Sad. decembra 1974. u Velikoj Plani. u Sarajevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Sisku. bio je komandir odeqewa borbene posluge na samohodnom lansirnom oru|u raketne baterije 240. JUNACI OT AX BINE ra. Bio je na du`nosti komandira. Vodnik prve klase policije Dragan Bara} je ro|en 13. aprila 1994. BANDUR Stevana MIHAJLO BARA] Dragoslava DRAGAN Stariji vodnik VJ Dragan Bandi} je ro|en 1. juna 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Glogovac. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u 40.B S p o m e n -kk w i g a sta u selu Trstenik. klasi. . Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. na komandnom mestu puka direktno je od bombi NATO-a pogo|eno samohodno lansirno oru|e u kojem se nalazio stariji vodnik Bandi} i tom prilikom je izgubio `ivot. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima bezbednosti i odbrane prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bandi}. U rejonu sela Nadaq. u komandnom vodu raketne baterije i zastupao je komandira raketnog voda raketne baterije. samohodnog raketnog puka PVO. juna 1971. @ivot je izgubio 8. motorizovane brigade. Uspomenu na Bojana Balti}a sa~uva}e wegova porodica. 88 BANDI] Mom~ila DRAGAN U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. 1. septembra 1956. Uspomenu na Mihajla Bandura sa~uva}e wegova porodica. Sa ~inom starijeg vodnika. od dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo u kojem se nalazio.

89 JUNACI

OTAXBINE
je u sastavu 211. oklopne brigade. Vozilo u kojem se nalazio Nenad Barbulovi} 2. aprila 1999, u rejonu sela Glavnik, Podujevo, nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je on izgubio `ivot. Uspomenu na Nenada Barbulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1978. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo 25. marta 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kojem je bila sme{tena policija u Prizrenu. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e k}i Maja i porodica Bara}.

Vojnik Basara je izgubio `ivot od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Buno{evac, op{tina Vrawe, 22. aprila 1999. godine. Uspomenu na vojnika Branislava sa~uva}e porodica Basara.

BASARA Borivoja BRANISLAV

BA[I] Borislava ALEKSANDAR

BARBULOVI] Dragutina NENAD

Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Branislav Basara je ro|en 12. decembra 1978. u Zemunu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. motorizovane brigade kao vojnik. Aleksandar Ba{i} je ro|en 18. februara 1968. u Kru{evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. pe{adijske brigade, na radio-releju. Smrtno je stradao 23. maja 1999, prilikom preme{tawa motornog vozila iz sredstava veze u rejonu sela Padali{te, op{tina Istok.

Vojnik VJ u rezervi Nenad Barbulovi} je ro|en 24. juna 1978. u Negotinu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio

B S p o m e n -kk w i g a
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Ba{i}.

JUNACI OT AX BINE
@ivot je izgubio upav{i u zasedu albanskih terorista, 4. juna 1999, u Kova~ Mahali, selo Doganovi}, op{tina Ka~anik. Uspomenu na potporu~nika Dragana sa~uva}e porodica Beko.

90

BEKO Qubana DRAGAN

BEK^I] Dragi}a MILAN

{wih poslova Leposavi}, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. maja 1999, u selu Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Milana Bek~i}a trajno }e sa~uvati wegova porodica.

BEK^I] Milomira DRAGO[

Potporu~nik VJ Dragan Beko je ro|en 3. februara 1976. u Dvoru na Uni. U Vojsci Jugoslavije bio je na mestu komandira artiqerijskog voda. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske, smer artiqerije. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. mehanizovane brigade kao komandir komandnog voda 1. haubi~ke baterije 122 mm D30, haubi~kog diviziona 122 mm D-30. Mla|i vodnik prve klase policije Milan Bek~i} je ro|en 11. aprila 1969. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. februara 1997. godine. Obavqao je du`nost policajca u Odeqewu unutraVojnik VJ u rezervi Drago{ Bek~i} je ro|en 7. septembra 1970. u Ra{koj. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao voza~. U rejonu sela ^abi}, Glogovac, u borbi s albanskim teroristima, 9.

91 JUNACI

OTAXBINE
Qubodrag Beloica je poginuo u sukobu s albanskim teroristima, 19. aprila 1999, u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Qubodraga Beloicu sa~uva}e sinovi Mladen i Milorad, te wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

juna 1999, zadobio je prostrelnu ranu, od koje je preminuo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Drago{a sa~uva}e sinovi Vladimir i Du{an i porodica Bek~i}.

BELOICA Milorada QUBODRAG

BEO^ANIN Milomira IVAN

stava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. pionirske ~ete in`iwerijskog bataqona 252. oklopne brigade. U rejonu sela Qubi`da, op{tina Orahovac, rawen je 15. maja 1999. od dejstva minobaca~ke vatre. Od posledica rawavawa preminuo je 20. maja 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Ivana Beo~anina sa~uva}e wegova porodica.

BERI[A Alila ADEM

Vojnik VJ u rezervi Qubodrag Beloica je ro|en 3. novembra 1959. u selu Bukovica, op{tina Ro`aje. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijsko -raketnog diviziona PVO 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac na topu 20/3. Vojnik VJ u rezervi Ivan Beo~anin je ro|en 21. decembra 1972. u Kraqevu. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Za vreme borbenih dej-

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Adem Beri{a je ro|en 17. februara 1955. u Kosovskoj Kamenici. Zavr-

B S p o m e n -kk w i g a
{io je Fakultet politi~kih nauka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1991. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo 7. aprila 1999. godine u Pri{tini, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Matija i Stevan i porodica Beri{a.

JUNACI OT AX BINE
va i Metohije bio je u sastavu 125. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika poslu`ioca na haubici 122 mm. @ivot je izgubio 31. marta 1999, u rejonu sela Trnavce, Srbica, kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zdenka Bzovskog sa~uva}e wegova porodica.

92

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Vojnika Bijeli}a su, 13. juna 1999, zarobili albanski teroristi, a ubili su ga 20. juna iste godine u [timqu, Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Mirka Bijeli}a sa~uva}e wegova porodica.

BZOVSKI Janka ZDENKO

BIJELI] Vladislava MIRKO

BIXI] Vojislava SRBOQUB

Vojnik VJ Zdenko Bzovski je ro|en 27. januara 1978. u Staroj Pazovi. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Koso-

Vojnik VJ Mirko Bijeli} je ro|en 16. januara 1979. u Sidneju, Australija.

Rezervni kapetan prve klase VJ Srboqub Bixi} je ro|en 15. maja 1951. u Vlasotincu.

93 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

U~estvovao je u ratnim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 2. mehanizovanog bataqona 15. oklopne brigade. Dana 25. aprila 1999, u rejonu sela Ladrovac, vozilo u kojem se nalazio Srboqub nai{lo je na protivtenkovsku minu, pri ~emu je zadobio te{ke telesne povrede. Preminuo je 26. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana prve klase Srboquba Bixi}a sa~uva}e k}i Kristina, sin Milo{ i wegova porodica.

BJELOBRK Josipa DARKO

BLAGOJEVI] Bogoquba MOMIR

Vojnik VJ Darko Bjelobrk je ro|en 10. septembra 1979. u Ba~u. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. U borbi s albanskim teroristima izgubio je `ivot, 11. aprila 1999, na Karauli „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Darka Bjelobrka sa~uva}e wegova porodica.

Vodnik policije Momir Blagojevi} je ro|en 2. februara 1974. u Petrovcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1993. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici @agubica, Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. maja 1999, u selu Nekovac, op{tina Glogovac. Poginulog Momira pamti}e k}i Vanesa i porodica Blagojevi}.

B S p o m e n -kk w i g a
BLAGOJEVI] Milana ZORAN BOGDANOVI] Dragi{e SLA\AN

JUNACI OT AX BINE

94

BOGDANOVI] Miroslava MILAN

Kapetan policije Zoran Blagojevi} je ro|en 12. avgusta 1963. u Ni{u. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. juna 1982. godine. Bio je komandir Druge policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 27. maja 1999. u Srbici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Zorana, sinovi blizanci Rastko i Lazar i porodica Blagojevi}.

Vojnik VJ u rezervi Sla|an Bogdanovi} je ro|en 7. novembra 1971. u Prokupqu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji Bogdanovi} se nalazio u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade, kao strelac. Albanski teroristi ranili su ga 18. maja 1999, u rejonu sela Ka~ikale, a od posledica rawavawa preminuo je 7. septembra 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Strahiwa, k}i Ivana i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Milan Bogdanovi} je ro|en 29. januara 1971. u selu Tavnik, Kraqevo. U vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 3. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao strelac. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela ^irez, Kamenica, Bogdanovi} je 30. aprila 1999. smrtno pogo|en metkom iz streqa~kog oru`ja albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bogdanovi}

95 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

BOGDANOVI] Nikole RADE

BOGDANOVI] Ostoje MIRKO

BOGOJEVI] Miodraga BOJAN

Vojnik VJ u rezervi Rade Bogdanovi} je ro|en 3. decembra 1968. u selu Grgurevce, op{tina Lebane. Za vreme ratnih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik strelac. @ivot je tragi~no izgubio od dejstva bombi avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ana i Sa{ka, sin Zdravko i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Mirko Bogdanovi} je ro|en 10. aprila 1964. u selu Crwelevo, Bijeqina. Dana 26. maja 1999, obavqaju}i stra`arsku du`nost na Karauli „Jamena”, poginuo je od avioprojektila avijacije NATO-a, koja je izvela napad na karaulu sa teritorije Bosne i Hercegovine. Uspomenu na Mirka Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Desetar VJ Bojan Bogojevi} je ro|en 29. avgusta 1978. u Zaje~aru. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade na du`nosti komandira odeqewa. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima, 21. aprila 1999, u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bojana Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

pozadinske baze. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. novembra 1978. k}i Verica i porodica Bo`idarevi}. Uspomenu na Ivana Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. marta 1979. . 11. Vojnik VJ Predrag Bogosavqevi} je ro|en 30. 11. septembra 1948. op{tina Pri{tina. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. Uspomenu na Predraga Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. @ivot je izgubio u borbi protiv albanskih terorista. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. na Karauli „Ko{are”. @ivot je izgubio 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nog bataqona. Rezervni vodnik VJ @ivorad Bo`idarevi} je ro|en 22. Poginuo je bore}i se hrabro protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. u selu Brwica. u Kru{evcu. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dragi{a. kada je avijacija NATO-a bombardovala Kasarnu „Kosovski junaci” u Pri{tini. u Lebanu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. \akovica. kao vojnik grani~ar. godine. aprila 1999.B S p o m e n -kk w i g a BOGOSAVQEVI] Bratislava IVAN JUNACI OT AX BINE 96 BOGOSAVQEVI] Milana PREDRAG BO@IDAREVI] Stojana @IVORAD Vojnik VJ Ivan Bogosavqevi} je ro|en 29. aprila 1999.

\akovica. aprila 1999. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Bo`ovi} je ro|en 22. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u sa~uva}e porodica Bo`ilov. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. \akovica. 11. Austrija. motorizovane brigade kao vojnik strelac. . jula 1964. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. 15. aprila 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Aerodrom „Golubovci”. @ivot je izgubio od dejstva udarnog talasa i gelera bombi NATO-a. vazduhoplovne baze.97 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO@ILOV Milorada QUBI[A BO@I] Bo{ka MILENKO BO@OVI] Branislava MIROSLAV Vojnik VJ Qubi{a Bo`ilov je ro|en 20. te porodica Bo`ovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme slu`be u Vojsci Jugoslavije bio je komandir minobaca~kog odeqewa u pe{adijskoj ~eti i ~etni stare{ina u borbenom bataqonu 423. aprila 1999. u rejonu sela Ko{are. u Dobrinu. aprila 1978. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. Uspomenu na poginulog vojnika Milenka sa~uva}e porodica Bo`i}. u La}arku kraj Sremske Mitrovice. februara 1979. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vodnika Miroslava sa~uva}e k}eri Danica i Marija. u Nik{i}u. Vojnik VJ Milenko Bo`i} je ro|en 7. 16. na Karauli „Ko{are”. u Kasarni „Tuzi”. Podgorica.

Vojnik VJ Predrag Bojovi} je ro|en 10. op{tina Vu~itrn. septembra 1950. . Prizren. Uspomenu na vojnika Slobodana sa~uva}e k}i Dijana. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a rejon sela Posli{te. Poginuo je 1. marta 1979. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. juna 1979. 16. godine. u selu Prilu`je. Poginuo je hrabro se bore}i protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. 18. Uspomenu na poginulog vojnika Predraga Bojovi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Gorwi Mili}i. kao vojnik strelac. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. sinovi Dragi{a i Dalibor. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika Bo`idara Bo`ovi}a sa~uva}e wegova porodica. godine. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 54. u ^a~ku. motorizovane brigade. vojnoteritorijalnog odreda kao strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Slobodan Bojkovi} je ro|en 15.B S p o m e n -kk w i g a BO@OVI] Zlatana BO@IDAR BOJKOVI] Vukadina SLOBODAN JUNACI OT AX BINE 98 BOJOVI] Miroslava PREDRAG Vojnik VJ Bo`idar Bo`ovi} je ro|en 7. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. te porodica Bojkovi}.

Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u selu Ganarevo. @ivot je izgubio 19. na du`nosti teleprinteriste {ifrera. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina ]uprija. U~estvovao je u odbrani slobode Republike Srpske. u rejonu sela Mr~aja. motorizovanoj brigadi kao topograf. marta 1999. U toku slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je u ~inu desetara po ugovoru u Stacionarnom centru veze „Pe}”. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Bo{kovi}. \akovica Vojnik @eqko Bo{kovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu`ne odbrane i Komandno{tabnu {kolu taktike RV i PVO. maja 1999. op{tina Istok. maja 1999. op{tina Bijelo Poqe. u selu Qubovo. Vojni rok je slu`io u 125. Slobodu i teritorijalni integritet otaxbine hrabro je branio sve do smrti. bombardovala kasarne u Top~ideru. u selu Isakovu. Zgrada u kojoj je de`urao je sru{ena i pod wenim ru{evinama zau- . Vojnik VJ @eqko Bo{kovi} je ro|en 26. avgusta 1978. U toku agresije NATOa obavqao je du`nost na~elnika u organu za nastavu Vojne akademije RV i PVO u Batajnici. 31. septembra 1969. Pukovnik VJ Jovan Bugari} je ro|en 5.99 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO[KOVI] Vojina RADOMAN BO[KOVI] Vukomira @EQKO BUGARI] Vojina JOVAN Desetar VJ po ugovoru Radoman Bo{kovi} je ro|en 26. jula 1949. prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. Uspomenu na desetara Radomana sa~uva}e porodica Bo{kovi}. Pukovnik Bugari} je bio na borbenom de`urstvu kada je avijacija NATO-a 31.

JUNACI OT AX BINE Za podvige u odbrani slobode otaxbine Darko Bujo{evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. lake pe{adijske brigade. BUJO[EVI] Vojislava DARKO BUKUMIRI] Milana RADOMIR BUKUMIRI] Sretka RADOSLAV Vojnik VJ Darko Bujo{evi} je ro|en 17. 31. Na poziv za odbranu otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista. Iznenadni napad albanskih terorista u rejonu sela Mr~aja. op{tina Pe}. stupio je u stroj 58. u selu Siga.B S p o m e n -kk w i g a vek se ugasio i wegov `ivot. februara 1979. u Zaje~aru. \akovica. marta 1958. op{tina Pe}. Vodnik prve klase policije Radomir Bukumiri} je ro|en 11. maja . Kao vojnik osposobio se za du`nost izvi|a~a i vojni rok na Kosovu i Metohiji slu`io je u sastavu 125. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Bujo{evi}. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata u- Vojnik VJ u rezervi Radoslav Bukumiri} je ro|en 1. Za zasluge u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a prvog stepena. maja 1999. godine. u selu Radavac. na du`nosti strelca. Uspomenu na poginulog Radomira ~uva}e k}eri Jelena i An|ela i porodica Bukumiri}. u selu Gora`devac. 17. Uspomenu na pukovnika Bugari}a ~uva}e wegove k}eri Marijana i Tijana i porodica Bugari}. bio je tragi~an za vojnika Darka Bujo{evi}a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik Bukumiri} je poginuo od dejstva neprijateqeve avijacije. op{tina Pe}. 3. juna 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. 100 nutra{wih poslova u Pe}i. motorizovane brigade. aprila 1956.

u selu Radavac. u Pe}i. motorizovane brigade. odlu~io je da medicinsku pomo} zatra`i na VMA. ro|endan. Uspomenu na borca Vladislava ~uva}e porodica Bulatovi}. juna 1999. na svoj 25. u selu Begov Lukavac. jula 1988. Uspomenu na poginulog Milorada sa~uva}e sinovi Nemawa i Darko i porodica Bulatovi}. De~ani. kod sela Ka~are. Ra{ka. Bio je na du`nosti policajca u Policijskoj stanici Se- Vojnik VJ u rezervi Vladislav Bulatovi} je ro|en 6. septembra 1969. u Habarovskom okrugu u Rusiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Dobrovoqac iz Habarovska poginuo je u rejonu sela Ko{are. u rejonu Savinih Voda. juna 1999. maja 1965. op{tina Istok.101 JUNACI OTAXBINE kretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Ko{are. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Sawa i Sa{ka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. juna 1974. u borbi pro- . 19. u Pe}i. preminuo 14. op{tina Pe}. godine. ali je na putu za Beograd. juna te godine. Bore}i se za `ivot. Rawen je 6. sin Sretko i porodica Bukumiri}. 17. \akovica. U odbrani otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista borio se u stroju 125. motorizovanoj brigadi. i le~en Dobrovoqac VJ Glebovi~ Vitalija Bulah je ro|en 2. op{tina Pe}. maja 1999. BULATOVI] Milisava MILORAD BULATOVI] Radovana VLADISLAV BULAH Vitalija GLEBOVI^ Vodnik prve klase policije Milorad Bulatovi} je ro|en 30. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao dobrovoqac i prvi ratni raspored dobio kao strelac u 125. S p o m e n -k w i g a k B 1999.

ali je motorno vozilo zaustavqeno u se- Mla|i vodnik policije Jelenko Buni} je ro|en 28. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. 16.B S p o m e n -kk w i g a tiv albanskih terorista. krenula na borbeni zadatak. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Novom Sadu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Vojnik Rade Bundalo je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 102 BUNDALO Sava RADE BUNI] Du{ana JELENKO 1997. BUHA Radovana RADE Vojnik VJ Rade Bundalo je ro|en 30. Uspomenu na poginulog Jelenka sa~uva}e k}i Sla|ana i porodica Buni}. Izvi|a~ka ~eta vojnika Bundala je 8. Uspomenu na delo poginulog dobrovoqca ~uva}e wegova porodica u Habarovsku i vasceli slovenski `ivaq. kada je Rade smrtno stradao. motorizovanoj brigadi. u Nevesiwu. dejstvom avijacije NATO-a. marta 1978. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Rade Buha je ro|en 18. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. u Zrewaninu. Vojni rok slu`io je kao izvi|a~ u 37. Uspomenu na lik mladog izvi|a~a iz Novog Sada ~uva}e porodica Bundalo. op{tina \akovica. aprila 1999. Za podvige u odbrani slobode Savezne Republike Jugoslavije odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE lu Gorwe Obriwe. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. oktobra 1976. u selu @abeq. februara 1954.

103 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e k}i Marija. VARADI I{tvana OSKAR Zauvek }e ga se se}ati sin Viktor i porodica Varadi. godine. 1. aprila 1999. sinovi Radovan i Aleksandar i porodica Buha. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Ba~ka Topola. 13. u selu Po`ar. aprila 1999. Nakon agresije NATO-a na SR Jugoslaviju. Bio je na du`nosti komandira Policijske stanice. Kao dobrovoqac. hrabro se bore}i u Vukovarskoj operaciji. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac @eqko Varga je ro|en 1. u selu Dragobiqe. brane}i koridor kod Br~kog. op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odeqewa unutra{wih poslova Majdanpek. . u Sremskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. juna 1968. u Senti. od prvih dana branio je Republiku Srpsku Krajinu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. VARGA Savete @EQKO Vodnik policije Oskar Varadi je ro|en 9. op{tina Orahovac. a zatim i Republiku Srpsku. u 549. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. jula 1988. novembra 1966. Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. stupio je. motorizovanu brigadu. Preminuo je 14. kao dobrovoqac. na du`nost strelca iz pe{adijskog oru`ja. gde je potom i radio kao ma{inbravar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

maja 1999. u borbi protiv albanskih terorista. JUNACI OT AX BINE de. VASIQEVI] Radomira SRBOSLAV Vojnik VJ Mladen Vasiqevi} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U svom gradu zavr{io je sredwu {kolu. . prilikom napada avijacije NATO-a. u sastavu 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Novom Pazaru. borio na Kosovu i Metohiji. Brane}i otaxbinu na Kosovu i Metohiji. u selu @igrovu. a preminuo je narednog dana u KBC-u Pri{tina. u Kragujevcu.V S p o m e n -kk w i g a Dobrovoqac @eqko Varga je rawen 26. dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} je ro|en 3. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Vasiqevi}. motorizovane brigade. oktobra 1979. op{tina Kur{umlija. borio se kao strelac u stroju 125. Mladen Vasiqevi} je pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste 24. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za voza~a borbenog vozila pe{adije i na toj du`nosti se. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Sa{a Vasiqevi} je poginuo 11. maja 1999. oktobra 1976. a preminuo je tri dana kasnije u Vojnomedivinskom centru u Pri{tini. u rejonu Ki{na Reka. u rejonu sela Planeja. Vojnik VJ u rezervi. aprila 1999. Uspomenu na lik beskompromisnog borca ~uva}e porodica Vasiqevi}. oklopne briga- Vojnik VJ Sa{a Vasiqevi} je ro|en 29. 104 VASIQEVI] Dragoslava MLADEN VASIQEVI] Miroquba SA[A nakon ~ega je polo`io vojni~ku zakletvu. januara 1962. Uspomenu na @eqka Varge ~uva}e wegova porodica.

rafalnom paqbom. a na Kosovu i Metohiji je vojni rok slu`io u stroju 549. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost veziste. Kapetan policije Tihomir Vasi} je ro|en 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Lipqan. Uspomenu na lik mladog veziste sa~uva}e porodica Vasiqkovi}. VASIQKOVI] Dragana BOJAN ASI] Borivoja TIHOMIR Vojnik VJ Bojan Vasiqkovi} je ro|en 23. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati sinovi Dragan i Vladimir. u selu Lepina. motorizovane brigade. U toj akciji smrtno je stradao.105 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Kao dobrovoqac je stupio u stroj 37. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1975. k}i Dragana i porodica Vasi}. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. maja 1949. maja 1999. aprila 1978. U kratkom vremenu stasao je u odli~nog strelca. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. kada su ih iz zasede. 30. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Marko i Milo{ i porodica Vasiqevi}. juna 1999. op{tina Prizren. na putu Trbovac – Sloviwe. napali albanski teroristi. Radio je u Odeqewu unutra{wih poslova Lipqan. Vojnik Bojan Vasiqkovi} je poginuo 8. aprila 1999. op{tina Lipqan. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. sa svojom jedinicom nalazio u rejonu sela Dowe Obriwe. u Ni{u. Dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} se 7.

Uspomenu na poginulog Vojislava ~uva}e k}i Jelena i porodica Vasi}. Vojnik Vejin je poginuo u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Liken”. na Karauli „Ko{are”. Prizren. grani~nom bataqonu u \akovici. novembra 1989. maja 1999. godine. U oru`anoj borbi protiv albanskih terorista. . aprila 1999. juna 1961. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. \akovica. Zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira veze i obavqao du`nost komandira odeqewa veze u 398. u Kosovskoj Kamenici. 3. decembra 1977. vodnik Vasojevi} je poginuo 11. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za izvi|a~a.V S p o m e n -kk w i g a VASI] Branislava VOJISLAV VASOJEVI] Gruje IVAN JUNACI OT AX BINE 106 Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Na Kosovu i Metohiji je obavqao du`nost komandira veze u 53. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na lik mladog podoficira ~uva}e wegova porodica. u Kosovskoj Kamenici. motorizovane brigade. godine. u jedinici za obezbe|ewe dr`avne granice u rejonu Karaule „Ko{are”. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Vojnik VJ Rade Vejin je ro|en 1. 28. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. puku veze u U`icu. VEJIN Milana RADE Mla|i vodnik policije Vojislav Vasi} je ro|en 21. odlu~no brane}i dr`avnu granicu. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Vodnik VJ Ivan Vasojevi} je ro|en 11. februara 1975. u Sjenici. u Apatinu. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik.

Odlikovan je Ordenom ratne zastave prvog stepena. u selu Crqenac.107 JUNACI OTAXBINE nik. Uspomenu na lik vrhunski osposobqenog stare{ine i pilota ~uva}e wegove k}eri Angelina i Radmila. Bio je jedan od najboqih pilota lova~kih aviona MiG-21 i MiG-29 i obavqao du`nosti pomo}nika na~elnika General{taba VJ za RV i PVO. u Uro{evcu. General-pukovnik VJ Qubi{a Veli~kovi} je ro|en 1. S p o m e n -k w i g a k V Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Vejin. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Ka~anik. Uspomenu na palog poru~nika Velikinca ~uva}e wegov sin Nikolaj i porodica Velikinac. od dejstva avijacije NATO-a. General Veli~kovi} je poginuo 1. komandanta RV i PVO i zamenika saveznog ministra za odbranu. u rejonu sela Krive- {tabnu {kolu operatike i najvi{u intervidovsku {kolu u Rusiji. op{tina Malo Crni}e kraj Po`arevca. u toku obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. Kao rezervni oficir imao je ratni raspored na du`nosti zamenika komandanta 64. Na toj du`nosti je izuzetno uspe{no obavqao i zadatke u sastavu 243. te porodica Veli~kovi}. maja 1999. Vazduhoplovnu vojnu akademiju. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju. Poru~nik Velikinac je poginuo u sukobu s albanskim teroristima 31. vojnoteritorijalnog odreda. juna 1999. juna 1968. Komandno-{tabnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. marta 1946. Zavr{io je Ma{inski fakultet i [kolu rezervnih oficira veze. VELIKINAC Milana ZORAN VELI^KOVI] Davida QUBI[A Rezervni poru~nik VJ Zoran Velikinac je ro|en 25. Komandno- .

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. pe{adijskoj bazi. Vojnik VJ u rezervi Dragan Veqkovi} je ro|en 22. U toku bombardovawa Klini~kog centra u Ni{u.V S p o m e n -kk w i g a VELI^KOVI] Tomislava GORAN VEQKOVI] Aleksandra BO@IDAR JUNACI OT AX BINE 108 VEQKOVI] Qubodraga DRAGAN Major policije Goran Veli~kovi} je ro|en 15. poginuo je od dejstva kasetnih bombi NATO-a. 28. u Prokupqu. u kojoj je obavqao du`nost in`iwerca pionira. sin Milan i porodica Veqkovi}. motorizovane brigade. u selu Kova~i. kada je wegovo motorno vozilo bilo pogo|eno tromblonskom minom iz zasede albanskih terorista. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. . op{tina Ra{ka. jula 1984. Vojnik u rezervi Dragan Veqkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Bo`idar Veqkovi} je ro|en 30. Kao vojnik u rezervi. na putu izme|u sela Ra{tane i Studen~ane. godine. maja 1999. Uspomenu na Bo`idara Veqkovi}a ~uva}e wegova k}i Miroslava i porodica Veqkovi} iz Ni{a. U stroj za odbranu otaxbine stupio je kao vojnik u rezervi u sastavu 37. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}eri Milena i Mirjana. u Ni{u. u rejonu sela Bawica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Bio je na du`nosti zamenika komandira Policijske stanice u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. maja 1960. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}eri Marina i Maja i porodica Veli~kovi}. Poginuo je 2. avgusta 1965. maja 1961. juna 1999. 7. obavqao je du`nost kuvara u 201. op{tina Suva Reka.

u rejonu sela Ko{are. Uspomenu na lik mladog borca ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Poginulog Vladana pamti}e sin Nikola i porodica Veqkovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Kao dobrovoqac javio se u 125. U borbi protiv albanskih terorista poginuo je 19. dobrovoqac Zoran Veseli} je ro|en 12. Bio je policajac u Stanici Pograni~ne policije Vrbnica. op{tina Blace. u Sremskoj Mitrovici. op{tina Uro{evac. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. kod mesta zvanog „Partizanski put”. februara 1970. raspore|enu na Kosovu i Metohiji. na du`nost strelca. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. godine. Zoran Veseli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pan~evu. . Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. novembra 1978. \akovica.109 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V VEQKOVI] Novice VLADAN VERE@AN Vladimira GORAN VESELI] Branka ZORAN Mla|i vodnik policije Vladan Veqkovi} je ro|en 15. u selu Me|uhana. 20. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost protivpo`arca i bio je na slu`bi u Gardijskoj brigadi. 7. juna 1999. motorizovanu brigadu. Prilikom dejstava avijacije NATO-a u u`em rejonu Beograda. kada je poginuo vojnik Goran Vere`an. Vojnik VJ Goran Vere`an je ro|en 24. februara 1972. smrtonosne bombe pogodile su i borbeni razme{taj protivpo`arne jedinice Gardijske brigade. maja 1999.

V S p o m e n -kk w i g a VE^EVI] Stanimira DEJAN JUNACI OT AX BINE 110 VILIMONOVI] Bo`idara SRE]KO Uspomenu na Sre}ka Vilimonovi}a ~uva}e wegovi sinovi Vojislav i Vladimir i porodica Vilimonovi}. naletelo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Trnavce. Poginuo je 1. juna 1999. u rodnom gradu slu`io je vojni rok. u Aleksandrovcu. juna 1999. a kao vojni obveznik. 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dejan Ve~evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Sre}ko Vilimonovi} je ro|en 14. u Kragujevcu. februara 1976. op{tina Vladimirci. samohodnog raketnog puka PVO. Bolni~ar Sre}ko Vilimonovi} je smrtno stradao. Kao vojni obveznik stupio je u stroj 549. 14. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. marta 1968. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Vu~evi}. op{tina Srbica. ali sre}a u jednom trenutku nije bila naklowena Sre}ku – vozilo u kojem je hitao na jo{ jedan zadatak je. motorizovane brigade i hrabro se borio protiv albanskih terorista. aprila 1999. na poziv za odbranu otaxbine. U 7. Mnogim svojim ratnim drugovima spasio je `ivot. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Debrc. VIRJEVI] Jeremije ZORAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ve~evi} je ro|en 22. op{tina Prizren. voza~ Zoran Virjevi} na{ao se sa svojim vozilom na meti avijacije NATO-a i zadobio smrtonosne rane. stupio je u stroj 310. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost bolni~ara. na du`nost voza~a na radarskoj stanici. Vojnik VJ u rezervi Zoran Virjevi} je ro|en 7. januara 1965. Nakon zavr{etka sredwe {kole. Vojnik VJ u rezervi. . u Prizrenu.

kod sela Ka~ikol. aprila 1994. Poginuo je 2. godine. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. \akovica. u Pe}i. . Bio je policajac u Policijskoj stanici u Zve~anu. Uspomenu na poginulog @eqka Vitasa sa~uva}e wegova porodica. VITKOVI] Vlada NENAD brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zorana Virjevi}a ~uva}e wegova porodica u Kragujevcu. VITAS Petra @EQKO VOJVODI] Milorada DANILO Mla|i vodnik policije Nenad Vitkovi} je ro|en 19. aprila 1999. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. op{tina Podujevo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e wegova porodica. 19. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se kao vojni obveznik strelac u sastavu 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ Danilo Vojvodi} je ro|en 9. u Zadru. na Karauli „Ko{are”. avgusta 1968. 14. Pripadnik rezervnog sastava policije @eqko Vitas je ro|en 26. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica.111 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1973. maja 1973. u Kosovskoj Mitrovici.

Vojnik VJ u rezervi. 21. Vu~itrn. Vojnik VJ u rezervi Marko Vuja~i} je ro|en 2. Uspomenu na poginulog branioca otaxbine Miroslava Vojinovi}a ~uva}e wegovi sinovi Ivan. javio se i u 37. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Danilo i Darko i porodica Vuja~i}. VUJA^I] @ivka MARKO Vojnik VJ u rezervi Miroslav Vojinovi} je ro|en 10. u selu Prilu`je. dobrovoqac Vladimir Vuja~i} je ro|en 11. za odbranu Kosova i Metohije borio se na du`nosti strelca u sastavu 54. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na lik Marka Vuja~i}a ~uva}e wegov . marta 1962. vojno-teritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. U jedinici je obavqao du`nost strelca. u rejonu sela Grabovac. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pan~evo. op{tina Kosovo Poqe. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalnog odreda. u Pri{tini. u Zmajevu. Kao vojni obveznik. Devet meseci borio se kao dobrovoqac za Republiku Srpsku Krajinu. 27. u rejonu sela Galica. op{tina Vu~itrn. gde je zavr{io sredwu ekonomsku {kolu. u rejonu sela Streoce. Mjeki} Mahali. motorizovanu brigadu da brani Kosovo i Metohiju. aprila 1999. Kao vojni obveznik obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u sastavu 115. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.V S p o m e n -kk w i g a VOJINOVI] Vojina MIROSLAV VUJA^I] \oke VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 112 Uspomenu na lik Vladimira Vuja~i}a ~uva}e wegovi sinovi Dragan. 6. Igor i Ilija i porodica Vojinovi}. januara 1954. Kao dobrovoqac. u~estvuju}i i u Vukovarskoj operaciji. novembra 1966.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U~estvovao je u borbenim dejstvima za odbranu Republike Srpske. juna 1985. te porodica Vuja~i}. u selu Crveni Bok. Zavr{io je podoficirsku {kolu veze u Kraqevu i najve}i deo svoje karijere proveo na tehni~kom odr`avawu sredstava veze. VUJOVI] Sime VLADIMIR De~ani. Preminuo je 28. gde je zavr{io sredwu {kolu. k}eri Miwa i Awa. VUJO[EVI] Radisava MIOMIR Zastavnik prve klase VJ Vladimir Vujovi} je ro|en 16. marta 1999.113 JUNACI OTAXBINE vala avijacija NATO-a u bri{u}em letu. marta 1999. op{tina Vojnik VJ u rezervi Zoran Vukadinovi} je ro|en 4. marta 1999. januara 1952. u selu Po`are. te porodica Vujovi}. radio na uspostavqawu naru{enog sistema radio-relejnih veza u rejonu Stra`evice (Rakovica). S p o m e n -k w i g a k V sin Bo{ko. Uspomenu na poginulog Miomira ~uva}e sinovi Bo`a i Stefan i porodica Vujo{evi}. kada je iznenada na taj sistem dejstvo- VUKADINOVI] Stojana ZORAN Vodnik policije Miomir Vujo{evi} je ro|en 27. Zastavnik Vujovi} je 27. godine. aprila 1972. pogo|en gelerom bombe u predelu ki~me. godine. Radio je kao policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. . Hrabri podoficir je. op{tina Sisak. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na lik Vladimira Vujovi}a ~uva}e wegov sin Vawa. 28. u Kur{umliji. urgentno preba~en na VMA. ali nije dobio bitku za `ivot. u selu Crnobreg. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. avgusta 1959. k}eri Sne`ana i Aleksandra. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.

pe{adijske brigade. septembra 1974. Tom prilikom je vojnik Boban smrtno pogo|en. Bilo je to u rejonu sela Liko{an. koja je imala borbeni raspored na Kosovu i Me- Vojnik VJ u rezervi Boban Vukovi} je ro|en 30. 114 VUKOVI] Du{ana ALEKSANDAR VUKOVI] Petra BOBAN Kao vojni obveznik borio se u sastavu 37. na motorno vozilo u kojem se prevozio vojnik Vukovi} albanski teroristi su otvorili vatru iz streqa~kog oru`ja. Zoran Vukadinovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Aleksandar Vukovi} je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopnoj brigadi. obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. Poginuo je tako {to je 13. Uspomenu na lik mladog vojnika iz Kraqeva ~uva}e porodica Vukovi}. maja 1999. maja 1999. Ra{ka. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbenog zadatka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1979.V S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. na du`nosti strelca. u selu Baqevac. U 211. Podujevo. op{tina Podujevo. Uspomenu na vojni~ki i patriotski lik Bobana Vukovi}a ~uva}e wegov sin Petar i porodica Vukovi}. u rejonu sela Lu`ane. 12. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE tohiji. Uspomenu na borca iz Kur{umlije ~uva}e wegova porodica. pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste pri preuzimawu hrane za svoje drugove u rejonu Kisele Bawe. motorizovane brigade. godine u Kraqevu. na du`nosti poslu`ioca minobaca~a 82 mm. Poginuo je 1. od dejstva avijacije NATO-a. .

u okviru Pri{tinskog korpusa. vojnoteritorijalnom odredu Suve Reke. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je {kolu rezervnih oficira. Kristina i Katarina i porodica Vukoti}. februara 1954. bataqona Vojne policije na Kosovu i Metohiji. S p o m e n -k w i g a k V VUKOTI] Milo{a MILETA brane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja specijalne namene. januara 1970. Vojnik Vukovi} je poginuo tako {to je 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odRezervni kapetan VJ Bobek Vuksanovi} je ro|en 10. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. op{tina Glogovac. Uspomenu na lik mla- Pripadnik rezervnog sastava policije Mileta Vukoti} je ro|en 29. VUKSANOVI] Imera BOBEK Vojnik VJ Ranko Vukovi} je ro|en 24. op{tina Pri{tina. u Suvoj Reci. . u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Aleksandra. u Bijelom Poqu. godine. aprila 1978. maja 1999. u selu Sopina.115 JUNACI VUKOVI] Puni{e RANKO OTAXBINE dog pripadnika Vojne policije ~uva}e wegova porodica. motorno vozilo kojim se prevozio nagazilo na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili kod sela Orlate. 13. aprila 1999. u selu Bistrica. obavqaju}i du`nost na~elnika intendantske slu`be u 70. Zavr{io je sredwu {kolu. Vojni rok je slu`io u sastavu 52. Poginuo je 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Na Kosovu i Metohiji borio se protiv agresora i albanskih terorista. op{tina Suva Reka.

Uspomenu na lik rezervnog vodnika Nenada Vuleti}a ~uva}e sin Mio- . k}i Ankica i porodica Vuleti}. @estoko i odlu~no se suprotstaviv{i albanskim teroristima.V S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vladimir i Ivan. aprila 1999. u Kosovskoj Mitrovici. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 252. poginuo je 19. op{tina Pe}. Uspomenu na kapetana Vuksanovi}a ~uva}e wegovi sinovi Dejan. Rezervni vodnik VJ Nenad Vuleti} je ro|en 24. u selu Dragobiqe. 13. te porodica Vuksanovi}. u Leskovcu. oklopne brigade. motorizovane brigade. maja 1999. u Pe}i. maja 1999. na du`nosti vojnika strelca. 116 VU^EQ Alije NASER VULIKI] Ilije NEBOJ[A VULETI] Danila NENAD Vojnik VJ Naser Vu~eq je ro|en 16. Uspomenu na wega sa~uva}e wegovo dvoje dece i porodica Vuliki}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 30. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. \akovica. JUNACI OT AX BINE drag. Poginuo 3. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vuliki} je ro|en 9. jula 1977. aprila 1960. marta 1958. godine. Vojnik Naser Vu~eq je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1998. u rejonu Karaule „Ko{are”. Vojni rok je slu`io u sastavu 125. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. u rejonu Orahovca. Uspomenu na lik poginulog borca ~uva}e porodica Vu~eq.

godine. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. Rezervni poru~nik VJ Zoran Gavrilovi} je ro|en 13. Bio je na du`nosti zamenika komandanta 3. septembra 1965. GAJI] Ilije GORAN Poru~nik policije Radoje Vu~ini} je ro|en 1. januara 1971. motorizovanog bataqona. u rejonu sela Liko{an prilikom izvo|ewa borbenog zadatka. aprila 1999. a posebno sin Aleksandar i k}i Ana. U Vojsci je bio operater na osmatra~kom radaru P-15 u komandnoj bateriji 250. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. 27. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Wegova jedinica se 18. novembra 1964. januara 1991. Gavrilovi} je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede. Zavr{io je Pravni fakultet u Beogradu. u Kosovskoj Mitrovici. Obavqao je borbene zadatke otkrivawa i pra}ewa agresorskih letelica sa osmatra~kim radarom. godine nala- . a na Kosovu i Metohiji se kao rezervni poru~nik VJ borio u sastavu 37. Poginuo je 12. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Srbica. Od vojnih {kola je zavr{io [kolu rezervnih oficira.117 JUNACI VU^INI] Qubinka RADOJE OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GAVRILOVI] Slavka ZORAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Na motorno vozilo u kojem se Zoran nalazio pucali su albanski teroristi iz streqa~kog oru`ja. raketne brigade PVO. Vojnik VJ Goran Gaji} je ro|en 12. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. smer pe{adija. u Srbici. u Kraqevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Uspomenu na poginulog Radoja sa~uva}e k}eri An|ela i Andrijana i porodica Vu~ini}. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e porodica Gavrilovi}. maja 1999. motorizovane brigade.

marta 1999. godine. op{tina Zemun. marta 1999. Bio je na du`nosti ~etnog stare{ine. ta~nije od 30. Usmrtio ga je direktan pogodak u kabinu radara. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. op{tina Ub. JUNACI OT AX BINE Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista u selu Lukare. aprila 1967. motorizova- . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u selu Zvizdar. Wegov lik }e uvek ostati u mislima k}eri Gordane. Lik poginulog vojnika Gorana u srcu }e zauvek nositi wegova porodica. GAJI] Radivoja VUKADIN GA[PARI] Branka SLOBODAN Vodnik policije Dragivoje Gaji} je ro|en 5. 18. u selu Rzale. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sina Vladice i porodice Gaji}. pe{adijske brigade. borio se u sastavu 354. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti.G S p o m e n -kk w i g a zila u rejonu sela Petrov~i}. Pri{tina. Poginuo je te no}i od dejstva neprijateqske avijacije. decembra 1953. godine. Rezervni vodnik prve klase VJ Vukadin Gaji} je ro|en 31. Vojni rok je slu`io u 549. maja 1999. Vojnik VJ Slobodan Ga{pari} je ro|en 23. 118 GAJI] Miodraga DRAGIVOJE Od prvih dana agresije snaga NATO-a na SRJ. u Beogradu. februara 1980. 26. januara 1992. op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Dragivoja sa~uva}e k}eri Nata{a i Ivana i porodica Gaji}.

Zoran je od 7. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji kao vojnik u rezervi u sastavu in`iwe- Stariji vodnik prve klase VJ Miodrag Gladi{ev je ro|en 3. k}i Natalija i porodica Gvozdenovi}. marta 1968. Albanski teroristi su pucali na vozilo kojim se Milivoje prevozio i usmrtili ga.119 JUNACI OTAXBINE 354. u Kikindi. u selu Landovica kod Prizrena. GLADI[EV Lazara MIODRAG Vojnik VJ u rezervi Zoran Gvozdenovi} je ro|en 8. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Nikola. bio vlasnik auto-mehani~arske radwe „Gvozda”. marta 1999. S p o m e n -k w i g a k G noj brigadi i bio je na du`nosti izvi|a~a u artiqeriji. Uspomenu na poginulog Milivoja sa~uva}e k}eri Slavica. Zavr{io je Sred- . u selu Duz. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. da bi potom. u rejonu sela Prelovac. u Jo{ani~koj Bawi. 26. maja 1999. Podujevo. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. maja 1999. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. kao vojnik u rezervi. avgusta 1958. kao auto-limar. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. te porodica Glav~i}. GVOZDENOVI] Aleksandra ZORAN GLAV^I] Stojka MILIVOJE rijskog bataqona 37. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 7. bio na du`nosti strelca u Vojnik VJ u rezervi Milivoje Glav~i} je ro|en 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Radica i Ru`ica. pe{adijskoj brigadi. 22. u Kur{umliji. maja 1960. Srbica. motorizovane brigade kao pionir. marta 1999.

marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Gligorijevi}. godine. 120 GLIGORIJEVI] Stanislava DOBRIVOJE GLIGORI] Bo`idara @EQKO ski smer. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 19. jula 1981. maja 1954. GLI[I] Sibina MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Dobrivoje Gligorijevi} je ro|en 23. Mladog vojnika }e se s qubavqu se}ati wegova porodica. Pamti}e ga i wegovog lika se uvek se}ati k}i Dijana i wegova porodica. decembra 1977. k}eri Sowa i Vesna. u selu Planeja kod Prizrena. godine.G S p o m e n -kk w i g a wu vojnu {kolu. marta 1999. smer pe{adija. januara 1955. u [apcu. na Odeqewu za neurohirurgiju. u rejonu Orahovca. 30. motorizovanoj brigadi je od 15. Pred po~etak agresije bio je jedan od referenata u 354. marta 1998. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. Za- . Dobrivoje je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Novake kod Prizrena. i bio je u 549. JUNACI OT AX BINE Borac minobaca~lija u 549. 24. Uspomenu na tog poginulog borca ~uva}e sinovi Sa{a i Darko. 30. pe{adijskoj brigadi. u selu Re~ica kod Bojnika. U vojnoj slu`bi je od 20. @eqko Gligori} je ro|en 30. u Beogradu. usled dejstva neprijateqeve avijacije. Zavr{io je Gra|evinsku {kolu. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Preminuo je sutradan u Medicinskom centru Ni{. Poginuo je u Kur{umliji prvog dana agresije NATO-a. februara 1999. maja 1999. @eqko je te{ko povre|en u borbi s albanskim teroristima. kerami~ar- Potpukovnik VJ Milorad Gli{i} je ro|en 3. motorizovanoj brigadi na du`nosti poslu`ioca tenka T-55.

aprila 1965. smer veze. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. Nenad Golubovi} je ro|en 5.121 JUNACI OTAXBINE Poginuo je prilikom minobaca~kog napada albanskih terorista na vatreni polo`aj. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milo{. Milorad Gli{i} je poginuo 8. gde je obavqao du`nost zamenika komandanta 52. u rejonu Starog Sela. 16. aprila 1999. Na Kosmetu se borio u 125. maja 1999. a oru|e mu je „strela-2M”. Bio je strelac protivavionac. 12. Vladan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sta. u Ni{u. aprila 1999. Uvek }e ga u srcu ~uvati sin Predrag. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . S p o m e n -k w i g a k G vr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Nenad je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Ko{are. \akovica. U~esnik je rata na prostoru Republike Srpske Krajine. bataqona veze. pe{adijskoj brigadi. Nikad ga ne}e zaboraviti wegova porodica. u rejonu sela Moli}. GOCI] Novice GORAN GOBEQI] Radeta VLADAN GOLUBOVI] @arka NENAD Vojnik VJ u rezervi Goran Goci} je ro|en 20. jula 1965. k}i Aleksandra i wegova porodica. motorizovanoj brigadi. op{tina Uro{evac. k}i Jovana i porodica. a agresija ga je zatekla na Kosovu i Metohiji. u Beogradu. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Vladan Gobeqi} je ro|en 18. motorizovanoj brigadi kao vojnik strelac. decembra 1976. Vojni rok je slu`io u 125. maja 1999. 19. \akovica. na putu Pri{tina – Medve|a. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ bio je izvi|a~ u 2. u Kraqevu.

aprila 1935. oklopne brigade. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. u rejonu Kosova Poqa. Zavr{io je {kolu za ma{inbravare. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 21. u rejonu sela Junik kod Pe}i. aprila 1999. u selu Orlane. aprila 1999. . Bio je na du`nosti voza~a motornog vozila u izvi|a~koj ~eti 15. maja 1999. @iveo je sa porodicom u Beogradu.G S p o m e n -kk w i g a Wegov lik pamti}e k}eri Jelena. godine. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. kod Lipika u Hrvatskoj. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. poginuo odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ Sini{a Grubor je ro|en 11. te porodica Goci}. u Zrewaninu. motorizovanoj brigadi. javio se kao dobrovoqac u redove VJ. \uro je. 16. Vojnik VJ u rezervi Ranko Gruji} je ro|en 24. 8. 122 GREDEQEVI] Rade \URO Vojnik Sini{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. GRUBOR Bore SINI[A GRUJI] Gvozdena RANKO Vojnik VJ u rezervi. Mladog Grubora nosi}e zauvek u srcu wegova porodica. Maja i Milica. u Brestoviku kod Pe}i. dobrovoqac \uro Gredeqevi} je ro|en 29. te porodica Gredeqevi}. De~ani. avgusta 1978. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 125. juna 1958. Poginulog borca pamti}e k}eri Vesna i Du{ica. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a. u selu Korita. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. motorizovanoj brigadi. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 8. Borio se na Kosovu i Metohiji kao strelac u 125. juna 1998.

maja 1999. Uspomenu na lik @ivote Gruji}a ~uva}e sin Du{an. Vojnik VJ u rezervi Milan Gruji} je ro|en 28. Na Kosovu i Metohiji je tokom agresije NATO-a obavqao je du`nost kuvara u intendantskom bataqonu 202. u selu Babotinac kod Prokupqa. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sanela i porodica Gruji}. u Kosovskoj Mitrovici. 18. @ivota je. decembra 1981. vojnoteritorijalnom odredu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. u Golubiwu. Vojnik VJ u rezervi @ivota Gruji} je ro|en 10. u ataru sela Lapu{nik. godine. kao vojnik rezervista. 1. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. pozadinske baze. Tokom agresije NATO-a. u selu Nedakovac. . aprila 1999. aprila 1999. 21. oktobra 1962. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1956. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. poginuo prilikom raketirawa autobusa u selu Lu`ane. Podujevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Olivera i porodica Gruji}. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. septembra 1964. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na vojnika Gruji}a ~uva}e wegova porodica. Vu~itrn.123 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GRUJI] Dragoquba DRAGAN GRUJI] Nikole MILAN GRUJI] Stanoja @IVOTA Vodnik policije Dragan Gruji} je ro|en 6. bio je voza~ u 180. Milan je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. op{tina Glogovac.

maja 1999. Kao vojnik je bio na du`nosti ni{anxije na protivavionskom topu 20/3 BOV-3. u selu Gora`devac kod Pe}i. Stariji vodnik VJ Stariji vodnik Zoran Guxi} je ro|en 17. Zoran je poginuo 14. Poginuo je prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. oktobra 1968. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. Pre po~etka rata bio je rukovalac u skladi{tu za ubojna sredstva 492. vazduhoplovne baze. 3. u rejonu Savine Vode kod Pe}i.G S p o m e n -kk w i g a GUBERINI] ^edomira MIODRAG GUCUWA Krstivoja MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 124 GUXI] Tomislava ZORAN Vojnik VJ u rezervi Miodrag Guberini} je ro|en 25. u selu Dobrotin. op{tina Lipqan. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. aprila 1999. Na Kosmetu se borio kao poslu`ilac na protivavionskom topu u 52. maja 1999. Tokom agresije borio se kao strelac 58. 26. oktobra 1962. novembra 1978. Se}a}e ga se k}i Qiqana i porodica Guberini}. Tokom kontrole. Kao predstavnik 492. Lik mladog vojnika u srcu }e nositi wegova porodica. lake pe{adijske brigade. ma{inski smer. u Somboru. kada se sa ~lanovima ekipe nalazio u skladi{tu. na Aerodromu „Slatina” kod Pri{tine. u rejonu Radowi~kog jezera kod \akovice. godine kurs za mla|e oficire po ugovoru u [kolskom centru RV i PVO u Rajlovcu. Poginuo je prilikom dejstava neprijateqeve avijacije. Vojnik VJ Miroslav Gucuwa je ro|en 25. obavqaju}i borbeni zadatak. vazduhoplovne baze bio je u sastavu ekipe iz Komande RV i PVO koja je kontrolisala ubojna sredstva. . u Lipqanu i 1987.

Nakon detonacija. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na Saveznu Republi- . u Pe}i. U gra|anstvu je bio KV voza~. na borbenom polo`aju jedinice u rejonu Savinih Voda. Zorana Guyi}a pamti}e wegovi najmiliji. u Kninu. poginuo prilikom napada albanskih terorista na motorno vozilo kojim se prevozio u rejonu sela Ho~a Zagradska kod Prizrena. Usmrtili su ga geleri bombi avijacije NATO-a. Ranko je poginuo 3. motori- Vojnik VJ u rezervi Ranko Dedi} je ro|en 6.125 JUNACI OTAXBINE zovanu brigadu i bio na du`nosti mitraqesca. marta 1962. Zavr{io je gimnaziju u rodnom gradu i bio je uspe{an di- Vojnik VJ u rezervi. posebno sinovi Uro{ i Marko i k}i Jovana. rektor u „Alfakomercu” i „Pelikanu”. eksplodirala je bomba u wegovoj neposrednoj blizini. Mobilisan je 3. u 549. Miodrag je. maja 1999. marta 1999. 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. u selu Sijarina. maja 1956. DACI] Radoja MIODRAG DEDI] Branislava RANKO DEQA Nikole \OKO Vojnik VJ u rezervi Miodrag Daci} je ro|en 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sinovi Nikola i Petar i porodica Dedi} pamti}e poginulog borca. Sinovi Jovan i Radoje. Pe}. kao strelac. dobrovoqac \oko Deqa je ro|en 2. k}i Jelena i porodica Daci} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. marta 1965. op{tina Medve|a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. laku pe{adijsku brigadu. Ta eksplozija je usmrtila starijeg vodnika Guxi}a. S p o m e n -k w i g a k D usledio je napad avijacije NATO-a. Po~etkom agresije NATO-a mobilisan je u 58. prvi je iza{ao iz skladi{ta i dok je pretr~avao do zaklona.

Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. DEN^I] Ratka MILE DESPI] Dragoquba MILOMIR DILPARI] Milana ZORAN Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Mile Den~i} je ro|en 27. u rejonu Guri Gat. motorizovanu brigadu mobilisan je 3. maja 1999. motorizovanoj brigadi. kao izvi|a~ atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane. Poginuo je 10. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. Zoran je poginuo 12.D S p o m e n -kk w i g a ku Jugoslaviju. obavqaju}i vojni~ki zadatak. Odlikovan je Ordenom . oktobra 1971. javio se kao dobrovoqac i bio raspore|en u 125. Bio je mobilisan kao voza~ u 3. Sinovi Milo{ i Marko i porodica Den~i} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. u rejonu sela Gorwe Obriwe. motorizovane brigade. JUNACI OT AX BINE Den~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. aprila 1999. Vojni rok je slu`io u 37. kada je neprijateqeva avijacija dejstvovala na vozilo kojim su prevo`eni pripadnici Vojnik VJ u rezervi Zoran Dilpari} je ro|en 23. 126 jedinice. u rejonu sela Liko{an. kada su na vozilo kojim je upravqao pucali albanski teroristi. u selu Biqanovac kod Ra{ke. Glogovac. u selu Jela{nica. motorizovanu brigadu. marta 1979. Vojnik Milomir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Krupwu. 1. op{tina Leskovac. Milomir Despi} je ro|en 7. juna 1999. op{tina De~ani. Wegov lik osta}e u srcu i pam}ewu wegove porodice. juna 1967. motorizovani bataqon 37. Poginuo je 8. U 549. juna 1999. Porodica Deqa nosi}e uspomenu na poginulog branioca otaxbine. Bio je izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti.

u selu Liva|e kod Lipqana. godine. DIMITRIJEVI] Bratimira SLAVI[A DIMITRIJEVI] Vuka{ina SLAVI[A DIMITRIJEVI] Nikole SA[A Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 11. oktobra 1963. Slavi{a je poginuo 25. . u Vitini. Mla|i vodnik policije Sa{a Dimitrijevi} je ro|en 14. od protivtenkovske mine u selu [utica. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k D za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. mobilisan je 3. marta 1966.127 JUNACI OTAXBINE vog stepena. raspore|en je na du`nost komandira minobaca~kog odeqewa MB-60 mm. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. maja 1999. Kao desetar. aprila u 549. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Porodica poginulog vojnika sa~uva}e uspomenu na wega. k}i Milica i porodica. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. motorizovanu brigadu. u selu Savinac kod Bojnika. Zavr{io je ~etvrti stepen ma{inske {kole i radio u preduze}u „Ciglana” iz Bojnika. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATOa. 14. Zapamti}e ga sin Milo{. Tokom agresije bio je mobilisan u Komandu Vojnog okruga Pri{tina. maja 1975. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti pr- Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 24. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Stefan i Vladimir. Kada je po~eo rat. te porodica Dimitrijevi}. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vitina. u rejonu sela Posli{te kod Prizrena. op{tina Glogovac.

u ataru sela Jezerce. 128 DIMITRI] Milete BORISLAV DIMI] Mirka GORAN kada je po~ela agresija snaga NATO-a na SRJ mobilisan je u 64. u selu Krivenik. Uspomenu na poginulog Sa{u sa~uva}e wegova porodica. Borislav je poginuo 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Na Kosovu i Metohiji je bio raspore|en na du`nost strelca u ~eti Vojne policije specijalne namene 52. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Tokom agresije NATO-a mo- . na prevoju Volujak kod \akovice. JUNACI OT AX BINE kada je na motorno vozilo u kojem se nalazio dejstvovala neprijateqeva avijacija. Zavr{io je Medicinski fakultet i odbranio magistarski rad. u selu Zaskok. smer atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana. bataqona Vojne policije. maja 1974. Vojni rok je slu`io od 22. januara 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske ~ete. decembra 1978. op{tina Ka~anik. u Ni{u. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. op{tina Uro{evac. aprila 1999. op{tina Uro{evac. Rezervni poru~nik VJ Goran Dimi} je ro|en 15. Lik mladog vojnika pamti}e wegova porodica. Porodica Dimi} }e ga se uvek se}ati. maja 1999. vojnoteritorijalni odred Vojnog odseka Pri{tina i postavqen na du`nost zamenika komandira 2. godine. u Crvenki. Poginuo je 31. Vozilo u kojem se nalazio naletelo je na postavqenu protivtenkovsku minu. juna 1998. Istog dana Vojnik VJ u rezervi Dejan Dini} je ro|en 20. DINI] Jovana DEJAN Vojnik VJ Borislav Dimitri} je ro|en 22.D S p o m e n -kk w i g a aprila 1999.

DINI] Miroquba @EQKO DOBRI] Aleksandra MILUTIN pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Mobilisan je 6. op{tina Glogovac. godine. mehanizovanoj brigadi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. u selu Oklace. Doganxi} je te{ko rawen 11. S p o m e n -k w i g a k D bilisan je u 559. Poginuo je od dejstva albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila. u rejonu sela Ka~ikol. motorizovanu brigadu. u selu Nekovac. aprila 1999. Bio je poslu`ilac na haubici 122 mm u 243. Dejanov lik pamti}e porodica. maja 1999. oktobra 1965. Poginuo je od dejstva albanskih terorista. prili- . godine. 25. Wegov lik pamti}e porodica. juna 1998. maja 1999. aprila 1978. jula 1960. Uspomenu na poginulog Milutina sa~uva}e porodica. op{tina Zubin Potok. aprila 1999. Pe}. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1987. Pri pretresu terena. automobiliski transportni bataqon kao voza~ teretnog motornog vozila.129 JUNACI OTAXBINE Raka kod Ka~anika. Vojni rok je slu`io od 24. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Miladin Doganxi} je ro|en 29. DOGANXI] Milo{a MILADIN Potporu~nik policije Vojnik VJ @eqko Dini} je ro|en 24. godine. u Petrovcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kao strelac u 125. op{tina Medve|a. Zavr{io je Vi{u {kolu za organizaciju rada. u selu Milutin Dobri} je ro|en 29. upao je u zasedu i nastradao hrabro se bore}i. u selu Surke. 3. 1. maja 1999.

i 14. a povredama je podlegao u no}i izme|u 13. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Miodrag i Sreten. 8. januara 1950. godine. Podujevo. k}eri Milica i Ana. Zavr{io je {kolu u~enika u privredi i kurs za policajce. Ivica je poginuo prilikom dejstva neprijateqevih aviona. 130 ti 15.D S p o m e n -kk w i g a kom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. novembra 1993. februara 1979. u Kraqevu. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1958. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Verica i wegova porodica. u selu Pe}ane. 24. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 22. JUNACI OT AX BINE dio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. u rejonu sela Orlane. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Predrag. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1999. Bio je raspore|en na du`nost ni{anxije na borbenom desantnom motornom vozilu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Zoran Dodi} je ro|en 12. maja te godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. godine. i porodica Dodi}. u Vrawu. u selu Gliba~a. septembra 1998. op{tina Suva Reka. Na Kosmetu se borio u izvi|a~koj ~eStariji vodnik prve klase policije Milan Draga{ je ro|en 2. oklopne brigade. Mladoga vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. Ra- . DODI] Save ZORAN DRAGAWAC Slobodana IVICA DRAGA[ Bo`e MILAN Vojnik VJ Ivica Dragawac je ro|en 19. \akovica. op{tina Pqevqa.

13. decembra 1959. maja 1999. Branimir je poginuo od dejstva avijacije NATOa. op{tina Glogovac. S p o m e n -k w i g a k D 1972. sin Goran i porodica Draga{. u rejonu Vojnik VJ u rezervi. vojnoteritorijalni odred iz Prizrena. Poginulog kapetana prve klase uvek }e se se}ati sin Dragan i porodica. maja 1999. Petar je stradao u borbi s albanskim teroristima. godine. U redove Vojske Jugoslavije na podru~ju Kosova i Metohije mobilisan je tokom agresije. u Prizrenu. Poginuo je 12. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . dobrovoqac Petar Duki} je ro|en 14. DROWAK Radeta BRANIMIR sela Vitak kod Srbice. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. maja 1999. Poginuo je 4. 19. Dragan je mobilisan kao vojnik strelac u 108. k}eri Isidora i Roksanda i porodica. pe{adijskoj brigadi. kao rezervni kapetan prve klase. februara 1943. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tawa. DRAKULOVI] Radivoja DRAGAN DUKI] Bogdana PETAR Rezervni kapetan prve klase VJ Branimir Drowak je ro|en 6. kod sela Kori{a u op{tini Prizren. i bio na du`nosti zamenika komandanta bataqona u 7. motorizovane brigade. op{tina Lipqan. maja Vojnik VJ u rezervi Dragan Drakulovi} je ro|en 25. Wegovog lika se}a}e se sin Stefan. decembra 1947. prijavio se kao dobrovoqac i bio raspore|en za strelca u pozadinskom bataqonu 37. u Kru{evcu. Kada je po~ela agresija NATO-a. godine u selu Orlate.131 JUNACI OTAXBINE sta iz sela Kaba{a. Bio je pomo}nik vo|e smene u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. u selu Magura.

motorizovane brigade. maja 1979. K}i Branka. januara 1965. Srbica. oklopnom bataqonu 125. marta 1999. mobilisan je u artiqerijskoraketni divizion PVO 37. Posle otpo~iwawa agresije NATO-a. Bio je ni{anxija na tenku T-55 u 3. januara 1969. Ra{o Duwi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.D S p o m e n -kk w i g a 1999. Vuji} Mahala. U rejonu sela Po`ar kod De~ana albanski teroristi pogodili su tenk u kojem se nalazio vojnik Duwi}. \ELI] Krstomira IVICA Rezervni potporu~nik VJ \or|e Duwi} je ro|en 26. Wegovog `ivota i neizbrisivog lika se}a}e se porodica. u rejonu sela Veli} Mahala. Mladog vojnika }e se se}ati wegova porodica. u Prokupqu. aprila 1999. ro|en je 2. diplomirani in`iwer elektronike. prilikom obavqawa borbenog zadatka. sin Nikola i porodica sa~uva}e uspomenu na wega. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. JUNACI OT AX BINE nik u rezervi obavqao du`nost komandira voda. motorizovane brigade. Vojnik VJ u rezervi Ivica \eli}. marta 1998. Glogovac. \or|e je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 132 DUWI] Milana \OR\E DUWI] Radovana RA[O godine. pet dana posle otpo~iwawa agresije na SRJ. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 17. u rejonu sela Orlate. . Mladi vojnik je poginuo 29. 29. u Beogradu. @iveo je u Ra{koj. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. \or|e je kao potporu~- Vojnik VJ Ra{o Duwi} je ro|en 7. Dejstvom avijacije NATO-a pogo|eno je motorno vozilo u kojem se potporu~nik nalazio. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u Skopqu.

S p o m e n -k w i g a k \ Uo~i agresije. Osta}e u srcu i se}awu porodice \ilas. septembra 1998. na podru~ju Kosova i Metohije. obavqao je du`nost voza~a u 175. Poginuo je od dejstava NATO-a. u rejonu sela Gorwa Budriga.133 JUNACI OTAXBINE Stanko je preminuo od povreda zadobijenih od kasetnih bombi. decembra 1978. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. maja 1999. Uspomenu na wega ~uva}e sin Ilija i porodica \eli}. Vojnik VJ Bojan \ordumovi} je ro|en 14. Poginuo je 10. 15. U Vojsci Jugoslavije. pe{adijskoj brigadi. aprila 1966. godine. od posledica dejstva avijacije NATO-a. u Kur{umliji. u 549. u Beogradu. Ivica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade i raspore|en na du`nost blagajnika. u Beogradu. 3. Poginuo je 24. na podru~ju Kosova i Metohije. maja 1999. sin Milo{ i porodica \oki}. mobilisan je u Komandu 354. kao vojni obveznik. marta 1999. motorizovanoj brigadi. op{tina Gwilane. Za ispoqenu hrabrost odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je saobra}ajni policajac u 125. jula 1979. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 21. motorizovanoj brigadi. 26. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati k}i Jelena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja Vojnik VJ Stanko \ilas je ro|en 23. marta 1999. . u rejonu Savine Vode. u Leskovcu. Pe}. \OKI] Zvonimira ZORAN \ILAS @arka STANKO \ORDUMOVI] Pavla BOJAN Vojnik VJ u rezervi Zoran \oki} je ro|en 25.

Zavr{io je Medicinski fakultet. Uspomenu na poginulog Milana ~uva}e porodica \or|evi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1988. u 549. motorizovanoj brigadi. \OR\EVI] @ivorada RADI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Milan \or|evi} je ro|en 11. Pamti}e ga k}eri Marina i Kristina i porodica \or|evi}. Preminuo je 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odBranislav \or|evi} je ro|en 20. u Prizrenu. u selu KoMla|i vodnik prve klase policije Radi{a \or|evi} je ro|en 20. Uspomenu na poginulog Bojana ~uva}e porodica \ordumovi}. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika izvi|a~a. septembra 1953. jula 1989. 134 \OR\EVI] Bo`idara MILAN \OR\EVI] Dragoquba BRANISLAV ri{a. u Miro{evcu. op{tina Leskovac. aprila 1977.\ S p o m e n -kk w i g a 1999. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. juna 1970. aprila iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. u rejonu Karaule „Or}u{a”. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. godine. u selu Qubi`da. Bio je zaposlen u Zdravstvenom centru u Leskovcu. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. maja 1999. Poginuo je od posledica bombardovawa NATO-a. 3. . Prizren. u Smederevu. 2. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Prizren. godine. aprila 1999.

135 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. od eksplozije protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u selu Godance. maja 1999. jula 1979. na podru~ju Kosova i Metohije. op{tina Glogovac. \OR\EVI] Ilije MILORAD \OR\EVI] Qubi{e MALI[A \OR\EVI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 13. op{tina Klina. Poginuo je 31. Uspomenu na poginulog Mali{u trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. . Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 12. u selu Stra`a. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika strelca u 52. Na podru~ju Kosova i Metohije u~estvovao je u borbenim dejstvima u sastavu ratne jedinice Komande Vojnog okruga Pri{tina. op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMali{a \or|evi} je ro|en 22. Gwilane. prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu. me{ovitoj artiqerijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ivana i Sne`ana i porodica \or|evi}. Poginuo je 25. maja 1999. januara 1968. u Kwa`evcu. koju su postavili albanski teroristi kod sela Komorane u op{tini Pri{tina. bataqonu Vojne policije. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Kosovo Poqe. u selu Dobri Dub. maja 1999. februara 1952. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Trstenik. u rejonu sela Bubovac. na podru~ju Kosova i Metohije. 13. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Milorada ~uva}e sinovi Milo{ i Marko i porodica \or|evi}. 1. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost telefoniste u 52.

k}i Jelena i porodica \or|evi}. godine. \OR\EVI] Milomira DRAGI] \OR\EVI] Milutina DRAGOQUB \OR\EVI] Miodraga BOBAN Vojnik VJ u rezervi Dragi} \or|evi} je ro|en 26. 136 datka. . Poginuo je prilikom obavqawa borbenog za- Vodnik policije Boban \or|evi} je ro|en 22. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati sinovi Qubi{a i Mla|an. juna 1992. u 125. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. JUNACI OT AX BINE lu Kraqane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije. Uspomenu na poginulog Dragoquba trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. op{tina \akovica. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 29. maja 1999. jula 1977. u Prokupqu. 2. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. septembra 1957. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. nai{av{i na mine albanskih terorista u se- Vojnik VJ u rezervi. \akovica.\ S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. na podru~ju Kosova i Metohije. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije i obavqao du`nost mehani~ara za vozila u 192. godine u Lebanu. in`iwerijskom puku. u selu Vodice kod Prokupqa. Poginuo je 23. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Dragoqub \or|evi} je ro|en 14. u rejonu sela Pono{evac. jula 1969.

Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Re~ane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao rezervni oficir. vojnoteritorijalnom odredu Suva Reka. maja 1999. Uspomenu na poginulog Qubinka trajno }e ~uvati k}i Ivana. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira pe{adije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. 13. godine u selu Bina~. marta 1967. motorizovanoj brigadi. godine. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. u Uro{evcu. Rezervni kapetan VJ Mirko \or|evi} je ro|en 3. u selu Re{tane. Poginuo je 29. Ra{ka. Suva Reka. \OR\EVI] Mitra SA[KO \OR\EVI] Ratka QUBINKO \OR\EVI] Svetislava MIRKO Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sa{ko \or|evi} je ro|en 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1975. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. u selu Borovi}e. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. sin Ivan i porodica \or|evi}. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata Qubinko \or|evi} je ro|en 4. obavqao je du`nost pomo}nika komandanta za pozadinu u 70. op{tina Suva Reka. na du`nosti bolni~ara u 37.137 JUNACI OTAXBINE unutra{wih poslova u Uro{evcu. Uspomenu na Sa{ka \or|evi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Vitina. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Bujub Mahale. aprila 1999. jula 1999. avgusta 1954.

op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Vladimira trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. godine u Kru{evcu. decembra 1978. 6. Poginuo je od dejstava albanskih terorista. na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ Lazar \uki} je ro|en 17. avgusta 1967. godine. u selu Sapina. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Vu~itrn. maja 1999. \akovica. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati sinovi Milan i Miodrag i porodica \or|evi}. Poginuo je od posledica dejstava NATO-a. na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. marta 1979. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik Vojske Jugoslavije. 11. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik u 125.\ S p o m e n -kk w i g a 17. u selu Likovac. 138 maja 1999. maja 1999. Kqu~. selo Dubnica. u 15. u rejonu sela Ko{are. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. u selu Dowi Vrbqani. Bosna i Hercegovina. \OR\EVI] Tomislava VLADIMIR \OROVI] Aleksandra GORAN \UKI] Dragana LAZAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Vladimir \or|evi} je ro|en 27. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}i Tijana i porodica \orovi}. u rejonu Gola ^uka. na du`nosti poslu`ioca na tenku. 16. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom Goran \orovi} je ro|en 12. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od . Suva Reka. Bio je zaposlen u IMT „Lola” u Le{ku. op{tina Leposavi}. oklopnoj brigadi. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Le{ak. motorizovanoj brigadi.

Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor i Stevica. S p o m e n -k w i g a k \ brane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru. u selu Gorwa Luka. godine. jula 1978. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 11. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. aprila 1999. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. Za vreme profesionalne vojne slu`be u Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdu{noj odbrani uspe{no je zavr{io te~aje- . u ]upriji. pe{adijskoj brigadi. februara 1971. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. te porodica \uki}. \URI] Velimira @IVOTA Vodnik prve klase policije Nedeqko \uki} je ro|en 9. u 354. kod Aleksandrovca. aprila 1963. u rejonu sela Potpukovnik VJ @ivota \uri} je ro|en 19. \UKI] \ura|a NEDEQKO \UKI] Qubodraga Goran Merdare. u selu Plo~a. marta 1954. Poha|ao je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. 28. Uspomenu na poginulog Lazara trajno }e ~uvati porodica \uki}. Kur{umlija. op{tina De~ani. u Ba~kom Jarku. kao vojni obveznik odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj branilaca na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.139 JUNACI OTAXBINE marta 1999. op{tina Temerin. Vojnik VJ u rezervi Goran \uki} je ro|en 7. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati sin Marko i porodica \uki}.

poznate po imenu „Tigrovi”. na putu [timqe – Prizren. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ predvodio je tenkovsku ~etu T-55. te porodica \uri}. Posthumno je unapre|en u ~in potpukovnika. poginuo je 25. pru`aju}i vazduhoplovnu podr{ku snagama Pri{tinskog korpusa. vi{e puta je pohvaqivan i nagra|ivan. koja je na prostoru Kosova i Metohije dejstvovala u sastavu oklopnog bataqona 453. do druge polovine maja 1992. lova~ko-bombarderske eskadrile. Od septembra 1991. u Metkovi}u. Uspomenu na pilota elitne eskadrile na{e vojske trajno }e ~uvati sin Aleksandar i k}i Ana. Tokom profesionalne vojne slu`be obavqao je odgovorne du`nosti. Predvode}i svoje „Tigrove”. Za rezultate koje je ostvario u~e}i mlade pilote toj ~asnoj profesiji. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. za vreme osloba|awa sela Duqe od albanskih terorista.\ S p o m e n -kk w i g a ve za nastavnika letewa i komandira eskadrile. \URI] Zorana DENIS Vojnik VJ Denis \uri} je ro|en 24. oklopne brigade. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Mladen i Milan i porodica \uri}. obu~avaju}i mnoge generacije tenkista. marta 1999. U toku agresije NATO-a na SRJ bio je komandant pilota 241. Za iskazanu hrabrost u borbi i uspe{no komandovawe jedinicama major \uri} je odlikovan Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. 98. u rejonu sela Glogovac. . Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Republika Hrvatska. Poginuo je 30. avgusta 1960. lova~ko-bombarderskog avijacijskog puka. godine u Smederevu. JUNACI OT AX BINE 140 \URI] \ure ZORAN Potpukovnik VJ Zoran \uri} je ro|en 24. januara 1971. smer oklopno-mehanizovanih jedinica.

maja 1999. u Prijepoqu Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na poginulog Denisa trajno }e ~uvati porodica \uri}. mo- Razvodnik VJ u rezervi Mladen Egeri} je ro|en 17. u 549. prilikom izvla~ewa povre|enih drugova. motorizovanoj brigadi. oktobra 1972. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Podgorici. Za izuzetnu hrabrost ispoqenu u komandovawu jedinicom odlikovan je Ordenom za hrabrost. 6. na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u borbama s albanskim teroristima. u rejonu sela Dowe Morine. Uspomenu na poginulog Slavka trajno }e ~uvati porodica \urovi}. u Kru{evcu. maja 1974. \UROVI] @ivka ALEKSANDAR \UROVI] Mihaila SLAVKO EGERI] Dragana MLADEN Vojnik VJ Poru~nik VJ Aleksandar \urovi} je ro|en 14. bataqonu Vojne policije. Prizren. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda na podru~ju Republike Srpske Krajine. na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.141 JUNACI OTAXBINE Obavqao je du`nost komandira voda u 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. S p o m e n -k w i g a k E U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost vojnika bolni~ara. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. 17. aprila 1999. maja 1999. Slavko \urovi} je ro|en 20. Uspomenu na poginulog Aleksandra trajno }e ~uvati porodica \urovi}. Poginuo je 10. torizovanoj brigadi. na podru~ju Kosova i Metohije. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. u 125. februara 1978. u rejonu sela Orbu{a. U Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik rezer- .

E S p o m e n -kk w i g a vnog sastava. JUNACI OT AX BINE Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. motorizovanoj brigadi. u Sarajevu. op{tina Prizren. oklopnoj brigadi. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u 549. juna 1999. januara 1976. u rejonu Vojnik VJ Radoslav Erac je ro|en 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. maja 1999. u rejonu sela Grabnik. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika kuvara u 55. 2. Unapre|en je u ~in razvodnika. Vojnik VJ u rezervi Nenad Erdoglija je ro|en 23. u Zrewaninu. ERAC Rodoquba RADOSLAV ERDOGLIJA Dragoquba NENAD Stariji vodnik prve klase VJ Savo Erdeqan je ro|en 6. na podru~ju Kosova i Metohije. 30. Poginuo je u toku napada snaga NATO-a. marta 1961. . u rejonu sela Planeja. 31. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Poginuo je od dejstva mina albanskih terorista. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. u selu Lozno. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 37. smer pe{adije. grani~nom bataqonu. 142 ERDEQAN Milutina SAVO Poginuo je od dejstva albanskih terorista. Uspomenu na poginulog Mladena trajno }e ~uvati porodica Egeri}. u selu Brezovik. op{tina Kraqevo. Uspomenu na poginulog vojnika Radoslava ~uva}e porodica Erac. osmatra~ u 252. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Vrbnica”. 5. Klina. kod U{}a. aprila 1999. Uspomenu na poginulog ~uva}e k}eri Aleksandra i Dragica i porodica Erdeqan. u op{tini Prizren. januara 1978.

Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Uspomenu na poginulog Nenada trajno }e ~uvati porodica Erdoglija. godine. septembra 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Goran i Stefan. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. juna 1977. k}i Danijela i porodica @ivi}. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. @IVKOVI] Krste QUBIVOJE Vojnik VJ u rezervi Qubivoje Er~evi} je ro|en 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Miru{a. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika osmatra~a (plan{etar) u 252. u selu Samodre`a. op{tina Glogovac. 29. S p o m e n -k w i g a k @ tunela Dobrostan. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . Uspomenu na poginulog Qubivoja trajno }e ~uvati porodica Er~evi}. u Ubu.143 JUNACI OTAXBINE Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi. u selu Adrani. oklopnoj brigadi. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poMla|i vodnik policije Qubivoje @ivkovi} je ro|en 16. op{tina Vu~itrn. u selu Samodre`a. selo Bawica. oktobra 1998. Mla|i vodnik policije Mom~ilo @ivi} je ro|en 18. marta 1999. Orahovac. jula 1963. op{tina Kraqevo. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Vu~itrn. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. ER^EVI] Borivoja QUBIVOJE @IVI] Du{ana MOM^ILO slova Republike Srbije 28. maja 1999. 30.

januara 1968. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. u Prokupqu. 8. jula 1981. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. jula 1960. specijalne brigade na podru~ju Kosova i Metohije. godine. Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}eri Aleksandra i Miqana i porodica @ivkovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Srbica. op{tina Novi Pazar. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica @ivkovi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~koj ~eti 37. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. juna 1997. februara 1973. smer veze. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. u selu Pagaru{a. Vodnik VJ po ugovoru Ivan @ivkovi} je ro|en 7. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pirot. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Qubivoja sa~uva}e k}i Kristina i porodica @ivkovi}. u selu Prisjan. marta 1999. u rejonu sela Gorwe Obriwe. motorizovane brigade. . aprila 1999. godine. @IVKOVI] Milovana DRAGAN @IVKOVI] Milomira MIRKO @IVKOVI] Milorada IVAN Stariji vodnik VJ Vodnik prve klase policije Dragan @ivkovi} je ro|en 29. u selu Rzale. u selu Pavqe.@ S p o m e n -kk w i g a 19. op{tina Orahovac. 26. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 8. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u bataqonu Vojne policije za protivteroristi~ka dejstva 72. Bio je policajac u Policijskoj Mirko @ivkovi} je ro|en 20. 144 Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a.

28. Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. @IVKOVI] Miroslava DRAGAN @IVKOVI] Nedeqka GORAN @IVOJINOVI] Milana DEJAN Mla|i vodnik prve klase policije Vojnik VJ u rezervi Dragan @ivkovi} je ro|en 20. . Radio je kao policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. S p o m e n -k w i g a k @ U~estvovao je i u borbama za slobodu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. u selu Dobrodeqane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Rogovo. u rejonu sela Zrze. sanitetskom bataqonu. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost bolni~ara. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Sandra i Andrijana i porodica @ivkovi}. izme|u Prizrena i \akovice. 6. aprila 1999. oklopne brigade.145 JUNACI OTAXBINE Kosova i Metohije. avgusta 1972. Za ispoqenu hrabrost u borbi protiv albanskih terorista i snaga NATOa odlikovan je Ordenom za hrabrost. u selu Pukovac. 12. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Smederevu. juna 1971. februara 1966. Poginuo je od napada avijacije NATO-a. op{tina Suva Reka. u 52. septembra 1992. u Pirotu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a borbenog vozila u izvi|a~koj ~eti 252. godine. Vojnik VJ u rezervi Dejan @ivojinovi} je ro|en 8. kod Daqevca. na podru~ju Goran @ivkovi} je ro|en 4.

aprila 1999. zapisane su wene re~i rodoqubqa: „Brani}u Srbiju i kad budem mrtva…” Poginula je prilikom obavqawa borbenog zadatka. juna 1999. Vojnik VJ u rezervi Predrag Zdravkovi} je ro|en 5. od 26. novembra 1969. aprila 1999. 146 @IKI] -KARA\OR\EVI] Milice QIQANA ZAGRA\ANIN Miroquba SLAVOQUB U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a i prvog operatera na radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe u 310. op{tina Pe}. ZDRAVKOVI] Du{ana PREDRAG Dobrovoqac VJ Qiqana @iki}-Kara|or|evi} je ro|ena 9.@ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. marta 1957. Mla|i vodnik VJ po ugovoru Slavoqub Zagra|anin je ro|en 11. Uspomenu na poginulog Slavoquba trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Zagra|anin. u rejonu sela Belanica. u 125. 4. k}i Tijana i porodica @ivojinovi}. decembra 1956. JUNACI OT AX BINE U listu „Svet”. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. u Kragujevcu. op{tina Vu~itrn. u selu [tavqe kod Sjenice. u Kragujevcu. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati sin Stefan. u selu Prilu`je. 1. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. aprila 1999. Bila je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije tokom agresije NATO-a na SRJ i dejstava albanskih terorista na prostoru Kosova i Metohije. u rejonu sela Qubeni}. Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na Qiqanu ~uva}e weno {estoro dece.

Poginuo je u sukobima s . na podru~ju Kosova i Metohije. 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k Z U Vojsci Jugoslavije. juna 1999. Bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije u 54. u selu Gorwi Mijali}. op{tina Vu~itrn. na prostoru Kosova i Metohije.147 JUNACI OTAXBINE redu. 8. maja 1999. k}eri Mirjana i Dragana i porodica Zdravkovi}. 18. maja 1999. vojnoteritorijalnom odSlavi{a Zdravkovi} je ro|en 15. od rana zadobijenih u sukobima s albanskim teroristima u selu Gorwi Mijali}. motorizovanoj brigadi. 18. k}eri Milica. bio je bolni~ar u 54. u selu Parlovcu. juna 1978. Preminuo je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. vojnoteritorijalnom odredu. u selu Prilu`je. Poginuo je u sukobima s albanskim teroristima. u selu Prilu`je. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a u 125. aprila 1961. Vu~itrn. Miqana i Jovana. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. u op{tini Vu~itrn. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati sin Du{an. u 54. u selu Gorwi Mijali}. oko 15 sati. vojnoteritorijalnom odredu. kao vojni obveznik. te porodica Zdravkovi}. maja te godine. u op{tini Gwilane. avgusta 1965. ZDRAVKOVI] Miodraga MILOVAN ZDRAVKOVI] Radojka SLAVI[A ZDRAVKOVI] Stojana NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Milovan Zdravkovi} je ro|en 27. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. Razvodnik VJ Neboj{a Zdravkovi} je ro|en 19. Uspomenu na poginulog Milovana trajno }e ~uvati sin Zdravko.

Mahala Mutivode. kapetan Zaim Ibra je obavqao du`nost komandanta in`iwerijskog bataqona u 549. JUNACI OT AX BINE devcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u rejonu sela Mr~aja. oktobra 1998. godine. juna 1974. maja 1999. u selu Qumbarda. u op{tini Prizren. godine. februara 1959. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati porodica Zlatanovi}. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Istok. smer in`iwerije. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. U toku agresije NATOa na SRJ i sukoba s albanskim teroristima na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti operatera u 175. oktobra 1975. 19. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je na zadatku. 28. 5. u selu Me- . maja iste Kapetan VJ Zaim Ibra je ro|en 1. ZLATANOVI] Jelice BOJAN IBRA Ganija ZAIM Mla|i vodnik policije Nenad Zuvi} je ro|en 7. godine. \akovica. u Lebanu. Vojnik VJ u rezervi Bojan Zlatanovi} je ro|en 10.Z S p o m e n -kk w i g a albanskim teroristima za vreme agresije NATO-a na SRJ. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Preminuo 31. 148 ZUVI] Milo{a NENAD godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. juna 1999. pe{adijskoj brigadi. u Gorwem Qubiwu. Tokom agresije NATOa na SRJ i oru`anih dejstava albanskih terorista na Kosovu i Metohiji bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. maja 1999.

U toku agresije NATOa na SRJ obavqao je du`nost komandira ~ete u 125. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Re~are. aprila 1999. u rejonu Karaule „Ko{are”. 16. u rejonu Karaule „Ko{ara”. februara 1964. \akovica. Uspomenu na poginulog Krunoslava trajno }e ~uvati k}eri Sindi i EndiAmida. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Prizren. S p o m e n -k w i g a k I motorizovanoj brigadi. 14. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. januara 1955. u selu Ba~ki Breg. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . motorizovanoj brigadi. u Kraqevu. motorizovanoj brigadi. na podru~ju Kosova i Metohije. Sombor. u [idu. Uspomenu na kapetana Zaima trajno }e ~uvati sin Damir i porodica Ibra. Poginuo je 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. IVANOVI] Ivana IVICA IVANOVI] Radoslava PREDRAG Kapetan prve klase VJ Krunoslav Ivankovi} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Ivica Ivanovi} je ro|en 12. Poginuo je prilikom Vojnik VJ u rezervi. na podru~ju Kosova i Metohije. juna 1968. aprila 1999. \akovica. Tokom agresije NATO-a na SRJ bio je dobro- Rezervni vodnik VJ Predrag Ivanovi} je ro|en 23. izvla~e}i poginulog vojnika Negi}a. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Rajko i Ivan i porodica Ivanovi}. maja 1999.149 JUNACI OTAXBINE odbijawa napada albanskih terorista. u 125. IVANKOVI] Mate KRUNOSLAV voqac u Vojsci Jugoslavije. te porodica Ivankovi}.

oklopnoj brigadi. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od dejstva protivradarske rakete avijacije NATO-a u selu Qug Bunar. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. januara 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 18. Zoran Ivanovi} je ro|en 22. Na Kosovu i Metohiji. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je u ulozi poslu`ioca na radaru. dok su trajala borbena dejstva. aprila 1999. Klina. bio je u sastavu Vojnik VJ Du{an Ivan~evi} je ro|en 29. Uspomenu na desetara Zorana sa~uva}e porodica Ivanovi}. \akovica. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radiofoniste . pe{adijskoj brigadi. na du`nosti voza~a u 354. 2. 31. na podru~ju Kosova i Metohije. u Trsteniku. juna 1964. jula 1978. marta 1999. IVAN^EVI] Dragana DU[AN Desetar VJ Vojnik VJ u rezervi Velimir Ivanovi} je ro|en 19. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. u rejonu sela Lukare. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. Pri{tina. 150 IVANOVI] Stanimira VELIMIR IVANOVI] Tomislava ZORAN komandnog diviziona 52. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati k}i Tatjana i porodica Ivanovi}. u Beogradu. u Prokupqu. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati porodica Ivanovi}.I S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ obavqao je du`nost komandira tenka u 252. maja 1999. u rejonu sela Grabnik.

u selu Dowi Drenovac. op{tina Prokupqe. na putu Mali{evo – Orlate. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radio-telegrafiste. Zavr{io je SredVojnik VJ u rezervi Milovan Ivovi} je ro|en 3.151 JUNACI OTAXBINE U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. avgusta 1973. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. avgusta 1955. wu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Baj~ince. sin Dragan i porodica Ivkovi}. op{tina Prizren. \akovica. godine. Poru~nik policije Radi{a Ivkovi} je ro|en 7. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. @itora|a. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Ivkovi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina [abac. u Pe}i. neprijateqeva protivradarska raketa neposredno je pogodila wegov radar. 24. S p o m e n -k w i g a k I plan{etiste i operatera na radaru u 310. u selu Tabanovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1979. samohodnom raketnom puku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. 9. in`iwerijskog puka kao radiotelegrafista. u selu Kraqane. IVKOVI] @ivadina DEJAN IVKOVI] Save RADI[A IVOVI] Slobodana MILOVAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ivkovi} je ro|en 3. jula 1973. Uspomenu na poginulog vojnika Du{ana sa~uva}e porodica Ivan~evi}. 16. Uspomenu na poginulog Radi{u ~uva}e k}i Qiqana. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . Bio je na du`nosti komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Tada je Du{an izgubio `ivot. maja 1999.

U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. marta 1999. te porodica Ivo{evi}. septembra 1971. Tomislav je nestao 3. na putu Pri{tina – Leskovac. U~estvovao je u ratnim dejstvima na podru~ju Republike Srpske Krajine.10 ~asova. JUNACI OT AX BINE {io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. 30. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}eri Sne`ana i Ivana. nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Slavujevac i tom prilikom je Simo te{ko povre|en.I S p o m e n -kk w i g a je u sastavu 177. Uspomenu na vojnika Milovana sa~uva}e k}i Tijana i porodica Ivovi}. u selu Perna. Zavr{io je kurs za rukovaoce ubojnim sredstvima u Tehni~koj sredwoj vojnoj {koli u Kru{evcu. Poznato je da su kolonu motornih vozila u kojoj se Igi} nalazio napali albanski teroristi. Vozilo u kojem se nalazio potpukovnik Ivo{evi} je. Poginuo je 9. Vrgin Most. kada su vozilo u kojem se nalazio projektilom iz ru~nog baca~a pogodili albanski teroristi u selu Crnobreg. novembra te godine na VMA identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. pe{adijskoj bazi. avgusta 1948. vojnoteritorijalnog odreda. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. IVO[EVI] Pere SIMO Potpukovnik VJ Simo Ivo{evi} je ro|en 26. kod sela Ka~ikol. maja 1999. u Ni{u. oko 15. op{tina De~ane. Radio je na tim poslovima u 201. Zavr- . motorizovane brigade. kada se vra}ao sa slu`benog puta iz Prizrena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. na du`nosti na~elnika Organa za informisawe i moral. Preminuo je 7. 152 IGI] Slobodana TOMISLAV Vodnik prve klase VJ po ugovoru Tomislav Igi} je ro|en je 15. maja 1999. Dana 23. pri obavqawu borbenog zadatka.

decembra 1978. u selu Trebiwa. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. U Vojsci Jugoslavije osposobqen je za du`nosti protivpo`arca u Gardijskoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. ILI] Aleksandra DU[KO ILI] Dragana ZORAN IGWATOVI] Jugoslava PREDRAG Mla|i vodnik prve klase policije Du{ko Ili} je ro|en 24. juna 1968. godine. u Po`arevcu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Uspomenu na wega sa~uva}e sin Mladen i porodica Ili}. u Beogradu. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. aprila 1999. \akovica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. op{tina Kur{umlija. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ili}. prilikom dejstva avijacije NATO-a. @ivot je izgubio od protivpe{adijske mine dok je obavqao vojni~ku du`nost. u rejonu Karaule „Mitar Vojinovi}”. 19. Poginuo je predano obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. Vojnik VJ Zoran Ili} je ro|en 3. avgusta 1990. 16. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Movqane. 20. maja 1999. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. Vojnik VJ Predrag Igwatovi} je ro|en 14.153 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I Uspomenu na vodnika Tomislava sa~uva}e porodica Igi}. Uspomenu na Predraga Igwatovi}a sa~uva}e wegova porodica. jula 1977. u Aran|elovcu.

u rejonu Karaule „Ko{are”. u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na borca Dejana sa~uva}e k}i Marija i porodica Ili}. maja 1999. juna 1978. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. kao vojnik grani~ar.\ S p o m e n -kk w i g a ILI] Dragi{e DEJAN ILI] @ivorada RADI[A JUNACI OT AX BINE 154 ILI] Milana RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Ili} je ro|en 29. 20. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na du`nosti protivavionca raketa{a na „streli 2M”. u Leskovcu. Uspomenu na poginulog vojnika Radi{u Ili}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. oktobra 1971. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 30. u Kragujevcu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 15. 11. aprila 1999. Poginuo je obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost. avgusta 1978. grani~nog bataqona. u rejonu sela Reqeqan. \akovica. Pre{evo. aprila 1999. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 4. bataqona Vojne policije. u Ubu. Za ispoqeno juna{tvo odlikovan je Ordenom za hrabrost. \akovica. Uspomenu na hrabrog vojnika Radi{u sa~uva}e porodica Ili}. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 159.

marta 1999. . artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na borca Miroslava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. pe{adijske brigade. u borbi s albanskim teroristima. u selu Vla{ki Drenovac. aprila 1999. Poginuo je 24. pozadinske baze. Vojnik VJ u rezervi. godine raketirala avijacija NATO-a. u Kur{umliji.155 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B ILI] Nedeqka MILIVOJE ILI] Radi{e TOPLICA ILI] Radovana MIROSLAV Rezervni kapetan prve klase VJ Milivoje Ili} je ro|en 11. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u autobusu koji je 1. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a u Kur{umliji. decembra 1962. kao osmatra~ vazdu{nog prostora. u selu Lugav~ina. u selu Kostadinovac. op{tina Mero{in. Poginuo je 27. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. op{tina Smederevo. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e sinovi Bojan i Zoran i porodica Ili}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Klina. januara 1961. dobrovoqac Toplica Ili} je ro|en 3. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Ili} je ro|en 23. Podujevo. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. sin Mario i porodica Ili}. @ivot je izgubio u selu Lu`ane. novembra 1951. na du`nosti referenta u odeqewu za operativno-nastavne poslove. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}eri Marija i Milena.

U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dana 12. Preminuo je 7. u rejonu Ho~a Zagradska. motorizovane brigade. . Uspomenu na rezervistu Sa{u sa~uva}e k}i Marija. maja 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe vojnog voza~a. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijskog diviziona protivvazdu{ne odbrane 3. 2. decembra 1967. sin Marko i porodica Ili}. septembra 1971. Prizren. u Leskovcu. Glogovac. te{ko je rawen pri obavqawu borbenog zadatka. Uspomenu na Dragana sa~uva}e k}i An|ela i porodica Ili}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Ili} je ro|en 18. 4. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. avgusta 1978. motorizovanog bataqona 37. kao vojnik strelac. motorizovane brigade. u Leskovcu. 354. u rejonu sela Orlate. artiqerijske baterija protivvazdu{ne odbrane. juna 1999. Vojnik VJ Bratislav Ili} je ro|en 4. pe{adijske brigade.I S p o m e n -kk w i g a ILI] Radoja DRAGAN ILI] Radomira BRATISLAV JUNACI OT AX BINE 156 ILI] Stane SA[A Vojnik VJ u rezervi Dragan Ili} je ro|en 21. juna iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. u Prokupqu. maja 1999. kao strelac. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. Uspomenu na Bratislava Ili}a sa~uva}e wegova porodica.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1999. op{tina Kosovska Kamenica. op{tina Kosovska Kamenica. 1. godine. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e sin Milan i porodica Ili}. godine. U borbi s albanskim teroristima te{ko je rawen. jugoisto~no od sela Bok{i}. a wegovo telo je prona|eno 2. maja 1999. Uspomenu na vojnika Sini{u sa~uva}e porodica Ili}. 9. aprila 1999. mehanizovane brigade. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. ILI] Cvetka SINI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Ili} je ro|en 20. juna 1970. a povredama je podlegao 7. juna 1983. u selu Dowa [ipa{nica. januara 1973. Potporu~nik policije Novica Ili} je ro|en 9. Oteli su ga albanski teroristi.157 JUNACI ILI] Stanoja GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I ILI] Tihomira NOVICA Zauvek }e ga pamtiti k}i Milica. op{tina Klina. Vojnik VJ u rezervi Sini{a Ili} je ro|en 26. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u Uro{evcu. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. avgusta iste godine u selu Koretin. 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Kosovska Kamenica Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Suva Reka. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. u Kosovskoj Kamenici. Zavr{io je sredwu {kolu. sin Milo{ i porodica Ili}. u selu Belanica. . decembra 1959. u rejonu Bandere.

. Uspomenu na borca Miloja sa~uva}e sinovi Dejan i Darko i porodica Jakovqevi}. te porodica Ili}. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 31. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti u 168. novembra 1967. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 31. Vojnik VJ u rezervi Zvezdan Jaji} je ro|en 25. dobrovoqac Miloje Jakovqevi} je ro|en 6. Uspomenu na Zvezdana zauvek }e nositi u srcu porodica Jaji}. u borbi s albanskim teroristima. mehanizovane brigade. op{tina Ose~ina.I S p o m e n -kk w i g a ILI] ^edomira @IVOJIN JAJI] Milana ZVEZDAN JUNACI OT AX BINE 158 JAKOVQEVI] Borivoja MILOJE Vojnik VJ u rezervi @ivojin Ili} je ro|en 30. Novi Pazar. motorizovane brigade kao voza~ motornog vozila. Poginuo je 17. oktobra 1955. u Grdelici. u Novom Pazaru. u selu Pecka. marta 1962. aprila 1999. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 542. kao vojnik strelac. Uspomenu na vojnika @ivojina sa~uva}e k}eri Duwa i Jovana. Prizren. u selu Skukovo. Vojnik VJ u rezervi. u rejonu sela Planeja. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. op{tina Leskovac. maja 1999. maja 1999.

U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. Uspomenu na vojnika Dejana sa~uva}e porodica Jani}evi}. 1. Uspomenu na Qubi{u sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Jani}ijevi}. Uspomenu na wega zauvek }e ~uvati porodica. pe{adijske brigade. 18. Poginuo je u borbi protiv albanskih teroristi. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Pri{tina. 11. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1999. u selu Dobre Vode. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Klina. u Prokupqu. op{tina Klina.159 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JANI] Jovana ALEKSANDAR JANI]EVI] Aleksandra DEJAN JANI]IJEVI] Slavimira QUBI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Jani} je ro|en 10. godine. maja 1999. . u ulozi vojnog policajca. septembra 1998. u rejonu sela Planeja. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Kijevo. u rejonu sela Lukare. kao strelac. januara 1974. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Vojnik VJ u rezervi Qubi{a Jani}ijevi} je ro|en 30. Prizren. februara 1978. marta 1970. Vojnik VJ Dejan Jani}evi} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. motorizovane brigade. u Prizrenu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.

u rejonu sela Ku{lin. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. u rejonu Prizrena. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Istok. 5. Uspomenu na vojnika Sr|ana sa~uva}e porodica Jankovi}. motorizovane brigade. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. . te porodica Jankovi}.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Milovana SR\AN JANKOVI] Radojke DRAGAN JUNACI OT AX BINE 160 JANKOVI] Stanimira GAVRILO Vojnik VJ Sr|an Jankovi} je ro|en 18. Lebane. kada su motorno vozilo u kojem se nalazio napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. maja 1999. 29. Vojnik VJ u rezervi Gavrilo Jankovi} je ro|en 22. kao vojnik voza~. januara 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1963. u selu Ribare. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Uspomenu na vojnika Gavrila sa~uva}e sinovi Marko i Aleksandar. Vojnik VJ u rezervi Dragan Jankovi} je ro|en 8. maja 1999. Poginuo je 23. za vreme obavqawa borbenog zadatka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Vladan i porodica Jankovi}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. kao voza~. u Vrawu. maja 1999. op{tina \akovica. u selu Sli{ane. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. decembra 1971. Kru{evac. pe{adijske brigade. godine.

u Ni{u.161 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na borca Dragoslava sa~uva}e k}eri Jana i Ninoslava i porodica Jankovi}. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela Trstenik. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je u 230. aprila 1999. te porodica Jasni}. na du`nosti komandira odeqewa. marta 1999. dobrovoqac Dragoslav Jankovi} je ro|en 20. u selu ]amurlija kod Ni{a. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. JASNI] Stanimira RADOJICA Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in mla|eg vodnika. op{tina Leposavi}. marta 1957. motorizovanog bataqona 37. prilikom eksplozije projektila u vazduhu. u Le{ku. Rezervni kapetan VJ Dragan Jasni} je ro|en 5. maja 1968. marta 1961. sinovi Milan i Miroslav. . samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. smrtno je pogo|en iz Mla|i vodnik VJ u rezervi Radojica Jasni} je ro|en 25. S p o m e n -k w i g a k J JANKOVI] Tomislava DRAGOSLAV JASNI] Miodraga DRAGAN hica albanskog teroriste. motorizovane brigade. smer pe{adije. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}i Mirjana. 12. neposredno iznad jedinice u kojoj se nalazio. Ra{ka. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za rad na osmatra~kom radaru u raketnoj bateriji protivvazdu{ne odbrane „KUB-M”. lake pe{adijske brigade. Poginuo je 31. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 58. u Boqevcu. na du`nosti komandira voda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Uspomenu na poginulog vojnika Milana Jevtovi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 3. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. \akovica. na putu Suva Reka – Re{tane. kao dobrovoqac strelac. Vojnik VJ u rezervi. op{tina Suva Reka. aprila 1978. mehanizovane brigade. 11. juna 1999. maja 1999. Suva Reka. decembra 1974. kao vojnik strelac. Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Jeli} je ro|en 27. motorizovane brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Uspomenu na Radojicu Jasni}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Bojana Jevti}a sa~uva}e k}i Marijana i porodica Jevti}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. dobrovoqac Bojan Jevti} je ro|en 2. od dejstva protiv- . u Kola{inu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. Kosovska Mitrovica. godine u selu Bajgora. 162 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1999. februara 1976. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. 11. JUNACI OT AX BINE tenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu Timo~ina. u Gorwem Milanovcu. godine. u Beogradu.J S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. JEVTOVI] Radojka MILAN JEVTI] Velimira BOJAN JELI] Laki}a MILORAD Vojnik VJ Milan Jevtovi} je ro|en 5. Poginuo je 21.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u motornom vozilu. 3. na Vrawevcu. Poginuo je od protivtenkovske mine. Uspomenu na Vladicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. u Pri{tini. u ~ijem stroju je uspe{no polo`io i sve ispite iz vojni~kih vrlina i patriotizma. Uspomenu na poginulog vojnika Ivicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovanoj brigadi. Vojnik VJ u rezervi Vladica Jeremi} je ro|en 12. Pri{tina. maja 1976. Uspomenu na vojnika Iliju Jeli~i}a ~uva}e wegova porodica. u rejonu sela ]irez. JEREMI] Miladina IVICA JEREMI] Milutina VLADICA JELI^I] Nikole ILIJA Vojnik VJ u rezervi Ivica Jeremi} je ro|en 29. maja 1999. u ulozi telefoniste. gde je zavr{io sredwu {kolu. novembra 1978.163 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J Uspomenu na wega ~uva}e sin @arko i porodica Jeli}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Istok. u Strazburu. napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. Francuska. Vojnik VJ Ilija Jeli~i} je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. koje su 23. pe{adijske brigade. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 13. juna 1999. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. op{tina Glogovac. maja 1965. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 115. u Novom Sadu. na du`nosti vojnika voza~a. juna 1999. Vojni rok slu`io je u 549.

u Pri{tini. januara 1978. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e wegovo troje dece i porodica Jovanovi}. Vojnik VJ Stanoje Jovanovi} je ro|en 23. . 12. aprila 1999. op{tina Golubac.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Borivoja DRAGAN JOVANOVI] Branislava BOJAN JUNACI OT AX BINE 164 JOVANOVI] Dragi{e STANOJE Vojnik VJ u rezervi Dragan Jovanovi} je ro|en 1. kao vojnik strelac. januara 1978. op{tina Lipqan. u selu Dobra. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. kao vojnik strelac. motorizovane brigade kao. \akovica. u Gaxinom Hanu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. januara 1969. vojnik strelac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. aprila 1999. u rejonu Ko{ara. u rejonu sela Ko{are. 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. De~ani. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Uspomenu na poginulog vojnika Stanoja Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. oklopne brigade. 20. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 2. u selu Gorwa Gu{terica.

Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Dowa Morina. marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.165 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Zorana BOJAN JOVANOVI] Jovice SLAVI[A JOVANOVI] Milivoja MILOVAN Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 9. aprila 1999. u selu Brod. aprila 1974. u [trpcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ni{u. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik policije Slavi{a Jovanovi} je ro|en 29. u rejonu sela Pirane. motorizovane brigade. Vojnik VJ Milovan Jovanovi} je ro|en 7. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. . Prizren. motorizovane brigade na du`nosti poslu`ioca u tenku T-55. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. godine. 29. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. op{tina [trpce. septembra 1977. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. na du`nosti voza~a motornog vozila i poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. maja 1999. u Leskovcu. februara 1999. 27. oktobra 1979. Uspomenu na poginulog vojnika Milovana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog Slavi{u ~uva}e wegova porodica. Bio je policajac u Policijskoj stanici [trpce. 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica.

Uspomenu na poginulog vojnika Radeta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. smer artiqerije. juna 1967. Novi Pazar. mehanizovane brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 55. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Prizren.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Miroslava RADE JOVANOVI] Miroslava DEJAN JUNACI OT AX BINE 166 JOVANOVI] Rajka MILETA Vojnik VJ Rade Jovanovi} je ro|en 28. 5. Rezervni potporu~nik VJ Mileta Jovanovi} je ro|en 22. na du`nosti komandira voda. u Boru. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. 17. 24. motorizovane brigade. Vojnik VJ Dejan Jovanovi} je ro|en 5. juna 1979. aprila 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu me{ovitog protivoklopnog artiqerijskog diviziona 37. u ulozi strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u selu Trnava. u selu Planeja. u rejonu Kamena Glava. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. Poginuo je u motornom vozilu koje je nai{lo na protivtenkovsku minu. Uspomenu na Mileta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. januara 1979. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. juna 1999. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. selo Kuki} Mahala. u rejonu Bawica. grani~nog bataqona.

op{tina Aleksandrovac. gde je bio na du`nosti voza~a. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Paquvi. juna 1999. marta 1966. Uspomenu na lik Sr|ana Jovi}a ~uva}e wegovi sinovi Aleksandar i Lazar i porodica Jovi}. na du`nosti strelca. u rejonu sela Kon~uq kod Bujanovca. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. avgusta 1963. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Jovi} je ro|en 10.167 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Srboquba @IVORAD JOVAN^EVI] Milana DRAGO[ JOVI] Aleksandra SR\AN Vodnik policije @ivorad Jovanovi} je ro|en 5. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Srbica. . Poginuo je na borbenom zadatku. k}i Andrijana i porodica Jovanovi}. maja 1999. pe{adijskoj brigadi. Uspomenu na poginulog @ivorada ~uva}e sin Nikola. oktobra 1984. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Vojnik VJ u rezervi Drago{ Jovan~evi} je ro|en 30. sa ratnim rasporedom u 7. pozadinske baze. Uspomenu na wega ~uva}e wegovi sin Milan. k}i Marija i porodica Jovan~evi}. u Leskovcu. Kao vojni obveznik. prevoze}i materijalna sredstva. u selu Plo~e. u rejonu sela Gorwe Prekaze. op{tina Ub. borio se protiv albanskih terorista i agresora za odbranu slobode otaxbine. 28. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. u selu Kowu{evac. 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 202. oktobra 1967. godine. op{tina Podujevo. Poginuo je na zadatku 22.

Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Kao grafi~ki radnik sa sredwom stru~nom spremom radio je u rodnom gradu. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. 1. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. u Klini. . marta 1999. 13. Pripadnik rezervnog sastava policije Veselin Jovovi} je ro|en 8. u Nik{i}u. Uspomenu na palog artiqerca ~uva}e porodica Jov~i}. kada je avijacija NATO-a bombardovala \akovicu. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Prizren. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. juna 1995. juna 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u mestu Lebane. u Pri{tini. Ubili su ga pripadnici KFOR-a. vojni obveznik Novica Jov~i} spremno se odazvao i kao artiqerac borio u sastavu 549.J S p o m e n -kk w i g a JOVOVI] Milomira DEJAN JOVOVI] Radivoja VESELIN JUNACI OT AX BINE 168 JOV^I] Vuka{ina NOVICA Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Jovovi} je ro|en 25. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. godine. Na poziv za odbranu otaxbine. u rejonu Karaule „Goro`up”. u preduze}u „Polet”. marta 1963. januara 1966. Vojnik VJ u rezervi Novica Jov~i} je ro|en 21. juna 1999. godine. Uspomenu na Dejana Jovovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. juna 1971.

u rejonu Maje Glave. aprila 1999. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Joki}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. maja 1999. . godine. 16. u selu Pantina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 17. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Pantina – Vu~itrn. dobrovoqac Milan Joki} je ro|en 4. u De~anima. Milan Joki} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. op{tina Vu~itrn. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kraqevu. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. februara 1980. marta 1976. U~estvovao je u odbrani slobode i nezavisnosti Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. godine. juna 1995. Ko{are. \akovica. marta 1968. Vodnik prve klase policije Bo`o Jokanovi} je ro|en 21. novembra 1953. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Novom Sadu. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. u selu Kraqani. op{tina De~ani. 15. motorizovane brigade i hrabro se borio obavqaju}i du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. op{tina Vu~itrn.169 JUNACI JOJI] Dragog GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOKANOVI] Jovana BO@O JOKI] Batri}a MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Goran Joji} je ro|en 7. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Kao dobrovoqac pristupio je borbenom stroju 125. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stevan i Strahiwa i porodica Jokanovi}.

op{tina \akovica. upao u zasedu albanskih terorista. kada je poginuo. bataqona vojne policije. 30. godine u Novom Milo{evu. Obavqaju}i borbeni zadatak. u sastavu 52. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. na du`nosti vojnika ni{anxije na oklopnom transporteru. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Be~ej. oktobra 1956. Uspomenu na neustra{ivog borca ~uva}e porodica Jorgovan. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Joksi}. Vojnik Sa{a Jorgovan odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. februara 1978. . godine. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Monika i Marina i porodica Jorgin. Vojnik VJ Sa{a Jorgovan je ro|en 6. Vojni rok je slu`io u Komandi Pri{tinskog korpusa. vojnik voza~ Vladimir Joksi} je. na prevoju Volujak. decembra 1979. marta 1999. na putu izme|u Pri{tine i Prizrena. 26. novembra 1979.J S p o m e n -kk w i g a JOKSI] Milivoja VLADIMIR JORGIN Radovana RADOVAN JUNACI OT AX BINE 170 JORGOVAN Mite SA[A Vojnik VJ Vladimir Joksi} je ro|en 17. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Plandi{tu kod Vr{ca. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti voza~a motornog vozila. 14. u Beogradu. Poginuo je usled dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. op{tina \akovica. Vodnik prve klase policije Radovan Jorgin je ro|en 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. kod sela Pono{evac.

Dobrovoqac Milosav Jo{ovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu elektrotehni~ku {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Odlu~no odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u selu Gledi}. u rejonu Karaule „Goro`up”. . Ko{are. te porodica Jo{ovi}. dobrovoqac Nikola Josi} je ro|en 14. motorizovane brigade. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu Karaule „Ko{are”. aprila 1999. slu`io u 55. u Kostolcu. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Joti}. Prizren. poginuo je 4. godine. grani~nom bataqonu na Karauli „Goro`up”. Vojni rok je od septembra 1998.171 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B JOSI] Dragutina NIKOLA JOTI] Jovana RADE JO[OVI] Radovana MILOSAV Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Milosav Jo{ovi} je ro|en 26. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na dobrovoqca Nikolu Josi}a ~uva}e wegove k}eri Nikolina i Jelena. jula 1960. Odlu~no brane}i otaxbinu od albanskih terorista. te porodica Josi}. 27. \akovica. u Zemunu. na du`nost strelca. aprila 1978. Vojnik VJ u rezervi. maja 1956. Kao dobrovoqac strelac stigao je na Kosovo i Metohiju u stroj 125. Kao dobrovoqac stupio je u 125. op{tina Kraqevo. Vojnik VJ Rade Joti} je ro|en 3. poginuo je 16. \akovica.

12. .K S p o m e n -kk w i g a KALAJXI] Sretena DU[AN KARXOVI] Vladana SA[A JUNACI OT AX BINE 172 Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Karxovi}. 15. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kasemovi}. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. kada su albanski teroristi iz zasede napali vozilo u kojem se i on nalazio. Klina. aprila 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kalajxi}. juna 1978. maja 1999. stao je u stroj 252. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. na du`nost voza~a tenka. oklopne brigade. u rejonu sela Mali{evo. u rejonu razme{taja svoje jedinice u selu Grabnik. Vojnik Bersim Kasemovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1971. u sastavu 15. u ^a~ku. Vojnik VJ Bersim Kasemovi} je ro|en 19. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. marta 1976. Kao vojni obveznik borio se u sastavu in`iwerijskog bataqona 252. aprila 1999. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Karxovi} je ro|en 18. 2. u Kraqevu. u Smederevskoj Palanci. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti in`iwerca pionira. u Pri{tini. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. KASEMOVI] Kasema BERSIM Vojnik VJ u rezervi Du{an Kalajxi} je ro|en 27. na poziv otaxbine.

Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a na borbeni polo`aj wegove jedinice. motorizovane . Zavr{io je sredwu {kolu. S p o m e n -k w i g a k K KEVI] Veroquba MIRKO nog zadatka. juna 1999. na du`nost poslu`ioca mitraqeza. Vojnik VJ u rezervi. Dobrovoqac Mirko Kevi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Vaqevu. jula 1958. u 37. u Kosovskoj Mitrovici. u sastavu 125. Kao dobrovoqac strelac stao je u stroj branilaca slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. motorizovanu brigadu. dobrovoqac Miomir Kati} je ro|en 25. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 4. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbe- KENI] Koste MILAN Desetar VJ u rezervi Milan Keni} je ro|en 5. Glogovac. 6. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kevi}. Glogovac. Vi{e od 17 meseci borio se u stroju branilaca Republike Srpske Krajine. januara 1974. maja 1999. u rejonu sela Orlate. motorizovane brigade. Iako invalid. i na Kosovu i Metohiji. septembra 1963. vozilo kojim se prevozio Mirko Kevi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Likovac. hrabro se borio za odbranu Republike Srpske Krajine. izme|u ostalog i u borbama za Vukovar. Od novembra 1992. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. te porodica Kati}. Mirko Kevi} se sam javio da brani otaxbinu i kao dobrovoqac stupio u oklopni bataqon 37. k}eri Marina i Sla|ana.173 JUNACI KATI] Radoice MIOMIR OTAXBINE ~uva}e sin Dragan. u Zemunu. Tom prilikom ugasio se `ivot borca i rodoquba iz Vaqeva. Uspomenu na wegov lik Vojnik VJ u rezervi. U tim borbama je rawen i progla{en za invalida rata. dobrovoqac Mirko Kevi} je ro|en 23.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. KISIN Nikole ALEKSANDAR Vojnik VJ Slavi{a Kepi} je ro|en 18. motorizovane brigade. u Zrewaninu. JUNACI OT AX BINE du`nost saobra}ajnog policajca. u Bugojnu. marta 1999. kao desetar. Uspomenu na mladog saobra}ajnog policajca Vojske Jugoslavije ~uva}e porodica Kepi}. Uspomenu na desetara Milana ~uva}e porodica Keni}. u rejonu Stani Batu{es. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. godine. De~ani. januara 1979.K S p o m e n -kk w i g a brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Savinih Voda kraj Pe}i. maja 1999. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju sela Brestovac. Poginuo je. op{tina Orahovac. oktobra 1972. u Vr{cu. 26. u jedinicu Vojne policije 125. od dejstva avijacije NATO-a. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vr{ac. 174 KEPI] Mla|ana SLAVI[A KIRHNER Radivoja @EQKO Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. 3. Zavr{io je sredwu {kolu. dobrovoqac Aleksandar Kisin je ro|en 10. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Nakon zavr{et- . juna 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi. 11. maja 1999. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. gde je obavqao Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Kirhner je ro|en 15. obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. jula 1993.

ali je izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji preseklo wegove snove. motorizovane brigade. upisao je Ma{inski fakultet u Bawaluci. u selu Gorwe Dobrevo. 20. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 125. godine i osposobio se za poslu`ioca tenka T-55. op{tina Srbica. godine. KISI] Petra MILOVAN Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kisi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqno se javio u 549. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Kao prekaqeni ratnik. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Trnavce. KITANOVI] Slavoquba DRAGAN Vojnik VJ Milovan Kisi} je ro|en 20. U septembru 1992. Avioni NATO-a su 25. u kojoj se osposobio za poslu`ioca na haubici 122 mm. godine. Poginuo je 31.175 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K ka sredwe {kole u rodnom gradu. motorizovanu brigadu. Posle zavr{etka sredwe {kole. u 243. marta 1978. marta 1999. Kitanovi} je tom prilikom smrtno rawen. . od dejstva protivtenkovske mine. u martu 1998. koja je dejstvovala na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine staje u stroj Vojske Republike Srpske i u wemu ostaje sve do septembra 1995. \akovica. Vojnik VJ Dragan Kitanovi} je ro|en 17. stupio je u Vojsku Jugoslavije. bombardovali kasarne u Uro{evcu. Kosovo Poqe. juna 1978. marta 1999. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kitanovi}. Uspomenu na dobrovoqca i rodoquba ~uva}e porodica Kisin. motorizovanoj brigadi. u Bujanovcu. u rejonu Karaule „Ko{are”.

motorizovane brigade. Na jednom od zadataka raseqavawa minsko-eksplo- KOVA^ Qube RADOJICA Major policije Radojica Kova~ je ro|en 14. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu u Kraqevu. Zavr{io je sredwu {kolu za metalostrugara i u junu 1998. Kao vojnik 63. Tom prilikom je nastradao i stariji vodnik po ugovoru Sa{a Kne`evi}. Zavr{io je U~iteqski fakultet. u rejonu sela Posli{te. vozilo kojim je upravqao bilo je u neposrednoj blizini mosta Brvenik na Ibru. op{tina Prizren. Vojnik VJ Vladimir Ki{ je ro|en 30. u kojoj se osposobio za du`nost radio-telegrafiste u artiqeriji. oktobra 1968. Stariji vodnik VJ po ugovoru Sa{a Kne`evi} je ro|en 10. 31. na koji su piloti NATO-a ispalili {est projektila. Uspomenu na lik mladog veziste ~uva}e porodica Ki{. Kao stariji vodnik po ugovoru obavqao je du`nost rukovaoca u 285. 1. septembra 1978. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549.K S p o m e n -kk w i g a KI[ Janka VLADIMIR KNE@EVI] Petra SA[A JUNACI OT AX BINE 176 zivnih sredstava iz svoje jedinice. godine stupio u Vojsku Jugoslavije. u Jagodini. u Vrbasu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u \akovici. U toku odbrane od agresije NATO-a stariji vodnik Sa{a Kne`evi} obavqao je izuzetno odgovorne du`nosti u okviru 285. juna 1960. vazduhoplovne baze. vazduhoplovnoj bazi. juna 1999. Uspomenu na lik Sa{e Kne`evi}a ~uva}e sin Vawa. k}i Sara i porodica Kne`evi}. maja 1999. padobranske brigade u~estvovao je u odbrani aerodroma Cerkqe i Biha} i u borbama za Vukovar.

maja 1999. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1993. KOVA^EVI] Antonija MOMIR KOVA^EVI] Radoslava DRAGAN se u sastavu artiqerijskog raketnog diviziona protivavionske odbrane 37. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica.177 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Stasao je u izuzetnog poslu`ioca na topu 20/3 mm. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. KOMARICA Budimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik prve klase policije Momir Kova~evi} je ro|en 7. oktobra 1969. tako {to je vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Domanek. u Smederevu. op{tina Srbica. godine. marta 1999. 1. na putu Suvo Grlo – Zubin Potok. septembra 1999. S p o m e n -k w i g a k K slova Republike Srbije 1981. . Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u selu Beoci. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio Vodnik prve klase VJ po ugovoru Dragan Komarica je ro|en 20. maja 1962. Poginuo je 28. godine. Poginuo je 29. motorizovane brigade. u selu Bawe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati k}i Nata{a i porodica Kova~. Ra{ka. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. marta 1968. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Dragan Kova~evi} je ro|en 18. Uspomenu na hrabrog protivavionca ~uva}e wegov sin Milo{ i porodica Kova~evi}.

U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Konakovi}. u Zrewaninu. Na toj du`nosti branio je otaxbinu u brojnim akcijama na Kosovu i Metohiji. op{tina Klina. u rejonu Karaule „Ko{are”. aprila 1999. maja 1999. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. aprila 1978. godine. u rejonu sela Bubovac. Vodnik prve klase Komarica je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. \akovica.K S p o m e n -kk w i g a U~estvovao je u ratu za odbranu Republike Srpske 1993. u Kladovu. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE 178 KONAKOVI] Petra PREDRAG KORMAWO[ Lasla RUDOLF Vojnik VJ Predrag Konakovi} je ro|en 25. Kao vodnik prve klase po ugovoru obavqao je du`nost komandira odeqewa u sastavu 5. Uspomenu na plemeniti lik Dragana Komarice ~uva}e wegov sin Budimir i porodica. 11. Vojnik Kormawo{ je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. me{ovite artiqerijske brigade. osposobiv{i se za du`nost vojnika telefoniste. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. mehanizovanoj brigadi obavqao je du`nost vojnika kuvara. Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Vojnik Konakovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. godine. decembra 1979. u rejonu sela Duqe. bataqona Vojne policije. U 243. Vojnik VJ Rudolf Kormawo{ je ro|en 20. 22. aprila 1999.

aprila 1962. obavqaju}i du`nost pekara u okviru intendantskog bataqona. poginuo kada je avijacija NATO-a raketirala autobus u rejonu sela Lu`ane kod Podujeva. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. KOSTI] Svetislava BOJAN Vojnik VJ Bojan Kosti} je ro|en 19. Vojnik VJ u rezervi Bojan Kosti} je ro|en 23. pozadinske baze na Kosovu i Metohiji. maja 1999. avgusta 1973. u rejonu Karaule „Ko{are”.179 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K KOSTI] @ivorada BOJAN KOSTI] Jovana TOMISLAV Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. U toj specijalnosti su potpuno izra`ene sve wegove vojni~ke i qudske vrline u odbrani Kosova i Metohije. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Kosti}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na wegov lik ~uva}e sin Ivan i porodica Kosti}. aprila 1999. Desetar Tomislav Kosti} je poginuo 20. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a diverzanta u 72 specijalnoj brigadi. \akovica. u rejonu sela Duqe. osposobiv{i se za du`nost vojnika kuvara. @itora|a. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske. op{tina Suva Reka. Vojnik u rezervi Bojan Kosti} je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . 1. marta 1978. u Beogradu. u selu Podina. Desetar VJ po ugovoru Tomislav Kosti} je ro|en 5. mehanizovane brigade. kao desetar po ugovoru. 22. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 202. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. aprila 1999. u Petrovcu na Mlavi. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. smrtno pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste.

aprila 1999. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na lik Gorana Koci}a ~uva}e sinovi Nemawa i Jovan i porodica Koci}. u Leskovcu. aprila 1999. u Kosovskoj Mitrovici. Glogovac. KOCI] Jovana GORAN KO^I] Andrije NEBOJ[A KO[ANIN Blagoja MILIVOJE Vojnik VJ u rezervi Goran Koci} je ro|en 22. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. Kosovska Mitrovica.K S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti vojnika strelca. 180 ne i bezbednosti prvog stepena. lake pe{adijske brigade. Preminuo je 24. motorizovane brigade. u rejonu Ho~a Zagradska kraj Prizrena. od dejstva protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Grdice. op{tina Ra{ka. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Kosti}. oktobra 1965. Te{ko je rawen u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. Neboj{a Ko~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- Vojnik VJ u rezervi Milivoje Ko{anin je ro|en 2. 20. u rejonu naseqa Tamnik. Stradao je 29. marta 1971. Uspomenu na wega ~uva}e sin Andreja i porodica Ko~i}. na du`nosti vojnika strelca. Milivoje Ko{anin je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . Kao vojni obveznik borio se u sastavu 549. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Kao vojni obveznik borio se za odbranu Kosova i Metohije u sastavu 58. maja 1999. u selu Rado{i}e. motorizovane brigade. gde je zavr{io Sredwu ma{insku {kolu. januara 1960. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ko~i} je ro|en 24. na du`nosti vojnika strelca. aprila te godine od zadobijenih rana.

KO[ANIN Du{ana SR\AN Vojnik Ko{anin se 18. motorizovane brigade. kada je stradao usled dejstva projektila NATO-a. bataqonu Vojne policije i borio se za odbranu slobode i nezavi- Vojnik VJ u rezervi Nenad Ko{anin je ro|en 1. Kapetan Ko{anin je pripadao 5. nalazio u rejonu sela Be~i}. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske tokom 1992. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. k}i Kristina i porodica Ko{anin. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}i Sr|ana i porodica Ko{anin. aprila 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Ko{anin je ro|en 25. Uspomenu na lik strelca iz Ra{ke ~uva}e wegovi sin Aleksandar. aprila 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u U{}u. 19. Srbica. \akovica. na du`nosti vojnika voza~a. KO[ANIN @ivoina NENAD KO[ANIN Janka DEJAN Kapetan prve klase VJ Sr|an Ko{anin je ro|en 4. . Ko{are.181 JUNACI OTAXBINE snosti otaxbine na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na Nenada Ko{anina ~uva}e sinovi Nikola i Marko i porodica Ko{anin. Ra{ka. U Komandi bataqona obavqao je du`nost referenta za informisawe i moral. Zavr{io je sredwu {kolu. februara 1968. juna 1969. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u selu Kaznovi}e. Kao vojni obveznik u odbrani slobode otaxbine borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. godine. S p o m e n -k w i g a k K ne i bezbednosti prvog stepena. i 1993. u Kosovskoj Mitrovici. oktobra 1975.

Tom prilikom je vojnik Ko{anin poginuo. Uspomenu na poginulog Nevena trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Ko{arac. u selu Strovce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 10. . 5. 182 KO[ANIN Slobodana SRE]KO KO[ARAC Petka NEVEN cajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. op{tina Suva Reka. KRASI] Petra SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi Sre}ko Ko{anin je ro|en 2. Uspomenu na Dejana Ko{anina ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. op{tina Vu~itrn. Bio je poli- Vojnik VJ Slobodan Krasi} je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE albanski teroristi. juna 1999. 6. novembra 1978. februara 1969. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. Uspomenu na Sre}ka Ko{anina ~uva}e porodica. u selu Budakovo. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. godine. koju su postavili Vodnik policije Neven Ko{arac je ro|en 28. u Ra{koj. motorno vozilo kojim se prevozio Sre}ko Ko{anin nai{lo je na protivtenkovsku minu u rejonu sela Likovac. i osposobqen je za du`nost izvi|a~a. u Prokupqu. u Po`egi. motorizovane brigade. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na du`nosti mehani~ara za naoru`awe. Glogovac.K S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. borio se u sastavu oklopnog bataqona 37. maja 1975. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998.

KRI^KOVI] Mihajla DRAGAN KRWAJI] Jove BRANIMIR KRSTI] Borisava SLAVOQUB Vojnik VJ Vodnik policije Dragan Kri~kovi} je ro|en 13. 20. u selu Papra}ani. Branimir Krwaji} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. u selu Gorwi Matejevac. maja 1952. op{tina De~ani. u rejonu razme{taja svoje jedinice u Beogradu. jula 1984. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Predrag. godine u Novom Sadu. maja 1999. aprila 1999. 15. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. januara 1973. Branimir Krwaji} je ro|en 3. 3. juna 1964. maja 1999. na du`nosti manipulanta pogonskog goriva u pozadinskom bataqonu. godine godine. Uspomenu na lik mladog gardiste ~uva}e porodica Krwaji}. Bio je policajac Prve policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. S p o m e n -k w i g a k K Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. k}i Dragana i porodica Kri~kovi}. u In|iji. Vodnik prve klase policije Slavoqub Krsti} je ro|en 4. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. januara 1979. Uspomenu na lik vojnika Slobodana Krasi}a ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. godine. op{tina Ni{.183 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Poginuo je u borbi s al- . Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. u rejonu Karaule „Liken”.

u Kragujevcu. 7. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. obavqaju}i vojni~ki zadatak. 24. Bio je na slu`bi u 78. godine. marta 1970. 184 poginuo 15. motorizovanoj brigadi. 9. op{tina Orahovac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. avgusta 1968. Uspomenu na lik poginulog desetara ~uva}e sin Trifun.K S p o m e n -kk w i g a banskim teroristima. maja 1999. u Pirotu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Kao vojni obveznik za odbranu slobode otaxbine borio se u sastavu 101. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. gde je zavr{io Sredwu mlekarsku {kolu. te porodica Krsti}. Orahovac. juna 1999. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. u selu Zo}i{te. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Bato~ina. u selu ^ukarka. Uspomenu na poginulog Slavoquba ~uva}e sinovi Sa{a i Sini{a i porodica Krsti}. u rejonu sela Dobro- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Krsti} je ro|en 24. vojnoteritorijalnog odreda. Pre{evo. vojnik Miroslav Krsti} je. k}eri Nena i Milena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Orahovac. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Krsti}. Vojnik VJ Bojan Krsti} je ro|en 1. Vojnik Bojan Krsti} je . oktobra 1977. KRSTI] Branislava MIROSLAV KRSTI] Miroslava GORAN KRSTI] Velimira BOJAN Desetar VJ u rezervi Miroslav Krsti} je ro|en 18. godine. dao svoj `ivot. Odsudno brane}i borbeni polo`aj svoje jedinice od napada albanskih terorista. JUNACI OT AX BINE deqane. u selu Opteru{a.

k}i Aleksandra i porodica Krsti}. Stariji vodnik VJ Sa{a Krsti} je ro|en 18. godine. marta 1970. te komandira komandnog voda u raketnoj bateriji. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. Uspomenu na starijeg vodnika sa~uva}e sin Davor. u selu Mali{evo. 28. KRSTI] Tomislava NENAD Mla|i vodnik prve klase policije @arko Krsti} je ro|en 31. op{tina Lipqan. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Meto- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ujedno operater ni{anskog radara. KRSTI] Petra @ARKO KRSTI] Svetozara SA[A stva i protivvazdu{ne odbrane. jula 1989. u rejonu sela Lipovica. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Jovan. U Vojsci Jugoslavije stekao je ~in starijeg vodnika. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. u okolini sela ^enej.185 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1999. u Leskovcu. a bio je na du`nosti komandira odeqewa radarske stanice za osmatrawe i navo|ewe. op{tina Glogovac. Novi Sad. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 2. oktobra 1977. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplov- Vojnik VJ Nenad Krsti} je ro|en 4. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u Pirotu. u Para}inu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. S p o m e n -k w i g a k K aprila 1999. oktobra 1968. marta 1999. te porodica Krsti}. Poginuo je od neprijateqevog projektila koji je pogodio radar na kojem je on radio.

. kao in`iwerac pionir. 8. bataqona veze. u ^a~ku. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. aprila 1999. Uspomenu na Slobodana Krxi}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. oklopne brigade. juna 1999. 186 Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. KRUNI] Tiosava SLAVKO KRXI] Dobrivoja SLOBODAN KUZMANOVI] Milutina DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Slobodan Krxi} je ro|en 6. na du`nosti vojnika voza~a motornog vozila. februara 1974. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Uspomenu na poginulog vojnika Slavka Kruni}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 2. kao vojnik strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Belanice. Vojnik VJ Slavko Kruni} je ro|en 6. Poginuo je u obra~unu s albanskim teroristima. maja 1999. grani~nog bataqona. Dragan Kuzmanovi} je ro|en 11. 6. in`iwerijskog puka. Uspomenu na vojnika Nenada sa~uva}e k}i Kristina i porodica Krsti}. u Kur{umliji. u ^a~ku. na putu Pri{tina – Medve|a. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. januara 1961. decembra 1978. u rejonu sela Kraqane. maja 1999. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ke ~ete 252.K S p o m e n -kk w i g a hiji bio je u sastavu 52. Poginuo je na zadatku. 24. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u rejonu Karaule „Ko{are”. \akovica.

motorizovane brigade. pozadinske baze. Preminuo je u Medicinskom centru u Pri{tini. KUKU^KA Jano JAN LAZAREVI] Bo`idara SR\AN Poru~nik policije Kosta Labus je ro|en 12. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Lazarevi} je ro|en 21. februara 1979. Zubin Potok. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u ekonomsku {kolu. na podru~ju se- Vojnik VJ Jan Kuku~ka je ro|en 8. Jovana i Ivana i porodica Labus. zadobio je te{ke povrede. avgusta 1961. godine u Novom Sadu. 31. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Poginuo je 29. Bio je na du`nosti pomo}nika komandira u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. 30. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. LABUS Qubi{e KOSTA la \on. maja iste godine. op{tina De~ani. U artiqerijskom napadu albanskih terorista na jedinicu u kojoj se nalazio. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Kostu ~uva}e k}eri Jelena. 30.187 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na vojnika Jana Kuku~ka sa~uva}e wegova porodica. godine. u selu Ugqare. juna 1980. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. jula 1973. u Pan~evu. . za vreme bombardovawa Kasarne „Kosovski junaci” u Pri{tini. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Gordan i porodica Kuzmanovi}. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e k}eri Svetlana i Qubica.

Vlastimir Lazarevi} je ro|en 10. op{tina \akovica. oktobra 1973. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e sin Branislav. bio je u 210. U Vojsci Jugoslavije. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Zavr{io je Podoficirsku {kolu veze u Kraqevu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u rejonu Stra`evice (Beograd). Bio je na du`nosti komandira odeqewa. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. u Ni{u. aprila 1952. marta 1999. 21.L S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Drenov~i}. avgusta 1971. decembra 1993. 27. JUNACI OT AX BINE aprila 1999. u selu Meja. kao zastavnik vezista. LAZAREVI] Sre}ka SR\AN Zastavnik prve klase VJ Mla|i vodnik policije Qubodrag Lazarevi} je ro|en 1. op{tina Klina. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. u Jagodini. godine. Pohvaqivan je i nagra|ivan vi{e puta. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. bataqonu veze. Uspomenu na vojnika Sr|ana Lazarevi}a sa~uva}e wegova porodica. Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Lazarevi} je ro|en 14. 188 LAZAREVI] Du{ana QUBODRAG LAZAREVI] Marka VLASTIMIR Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. k}i Katarina i porodica Lazarevi}. godine. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.

Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Milica i An|ela i porodica Lazarevi}. maja 1978. 21. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi kod sela Orlate. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade na du`nosti psihologa. Mla|i vodnik policije Boban Lazovi} je ro|en 25. u selu Meja. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. . LAZI] @ive JOVAN LAZOVI] Mom~ila BOBAN LAZI] Dragi{e MIODRAG Vojnik VJ Jovan Lazi} je ro|en 3. u Pe}i. op{tina Prizren. maja 1999. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u rejonu sela Ka~ikal. op{tina \akovica. S p o m e n -k w i g a k L Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici.189 JUNACI OTAXBINE 3. Uspomenu na poginulog vojnika Miodraga sa~uva}e k}i Milica i porodica Lazi}. kao vojni obveznik. Pri{tina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Lazi} je ro|en 27. maja 1999. bio je u sastavu 549. februara 1976. Uspomenu na poginulog vojnika Jovana Lazi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti vojnika ni{anxije. u Zemunu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. bataqona Vojne policije. u Ni{u. Poginuo je 31. septembra 1959. u selu Mamu{a. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. 28. Pri{tina.

u Majdanpeku. u rejonu sela Ko{are. te porodica Laj~ak. 19. januara 1968. u Novom Kne`evcu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. i Vojnu akademiju. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jovana i Ana. a neretko je obavqao i du`nost komandira baterije. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Sr|an Laki}evi} je ro|en 22. motorizovane brigade. 190 Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana sa~uva}e k}eri Senka i Stanislava i porodica Laki}evi}. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira voda baterije raketnog diviziona 250. u selu Lipe kod Smedereva. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. \akovica. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je od dejstva avio-bombe NATO-a. u rejonu sela Moli}. februara 1965. maja 1999. na du`nosti strelca protivavionca na „streli 2M”. smer PVO. oktobra 1959. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. LAJ^AK I{tvana ROBERT LALI] Janka DRAGI LAKI]EVI] Mira{a SR\AN Kapetan prve klase VJ Robert Laj~ak je ro|en 19. 19. . 19. Dragi Lali} je ro|en 3. maja 1999. sin Boban i porodica Lazovi}. aprila 1999.L S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sne`ana. kao dobrovoqac strelac. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Monika i Danijela i porodica Lali}. u Andrijevici. motorizovane brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. \akovica.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. LEMI] Du{ana BO[KO Vodnik policije Milo{ Lasica je ro|en 4. na du`nosti voza~a guseni~nog motornog vozila. u Novom Sadu. motorizovane brigade na du`nosti na~elnika ARJ PVO. . godine. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Odlikovan je Medaqom Potpukovnik VJ Bo{ko Lemi} je ro|en 1. k}i Awa i porodica Lau{ev. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini. u Srbobranu. Uspomenu na vodnika Sini{u sa~uva}e sin Stefan. Poginuo je 28.191 JUNACI LASICA Ostoje MILO[ OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k L LAU[EV Dragi{e SINI[A za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. pri ~emu su vodniku Lau{evu nanete smrtonosne povrede. kao vodnik prve klase po ugovoru. marta 1999. septembra 1967. oktobra 1971. kada je neprijateqska raketa direktno pogodila radar. 28. februara 1952. Zauvek }e ga se se}ati sin Nikola i porodica Lasica. ujedno operater osmatra~kog radara u 240. u selu Bjela. Republika Hrvatska. u selu ^enej. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Novi Sad. a potom tehni~ar. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Sini{a Lau{ev je ro|en 6. Daruvar. U Vojsci Jugoslavije bio je. op{tina De~ani. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. jula 1987. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske.

14. 15. smer pe{adije. juna 1999. 12. Fikret. . u Ni{u. \akovica. u Pe}i. Poginuo je u borbi pro- Vojnik VJ u rezervi Safet Li~ina je ro|en 1. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 192 Uspomenu na vojnika Safeta sa~uva}e sinovi Emin. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 53. grani~nog bataqona. godine u Beranu. JUNACI OT AX BINE tiv albanskih terorista. 1. na du`nosti komandira voda. Pre{evo. Fahrudin i Emil.L S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu sela Ko{are. Potporu~nik VJ Predrag Leovac je ro|en 20. Uspomenu na potporu~nika Predraga Leovca sa~uva}e wegova porodica. na du`nosti komandira voda. aprila 1999. juna 1999. decembra 1975. motorizovane brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. godine. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Jelena i porodica Luki}. te porodica Li~ina. motorizovane brigade. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Nirvana i porodica Lemi}. u Pqevqima. LUKI] Luke DRAGAN LEOVAC Mila PREDRAG LI^INA Hamze SAFET Kapetan VJ Dragan Luki} je ro|en 25. aprila 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1956. u rejonu sela Reqin. februara 1967. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. te porodica Luki} S p o m e n -k w i g a k L LUKI] Milivoja VOJIN Kormorane. maja 1999. Tokom slu`be bio je na raznim du`nostima. op{tina Glogovac. avgusta 1973. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . godine. 28. februara 1974. Mla|i vodnik policije Sla|an Luki} je ro|en 24. Uspomenu na Sla|ana trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Luki}. u Jagodini. godine. Uspomenu na Zorana Luki}a trajno }e ~uvati wegova porodica. u Loznici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je na odgovornoj du`nosti u Komandi Tre}e armije. Odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a tre}eg stepena. u okolini sela Pripadnik rezervnog sastava policije Zoran Luki} je ro|en 1. Agresija NATO-a na SRJ zatekla ga je na {kolovawu u General{tabnoj {koli Vojske Jugoslavije. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. smer veze. u Quboviji.193 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Jelena i sin Du{an. 20. LUKI] Milovana SLA\AN LUKI] Miladina ZORAN Potpukovnik VJ Vojin Luki} je ro|en 16. Bio je policajac u Policijskoj stanici Rekovac Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. maja 1999. maja 1961. 27. U~estvovao u borbenim dejstvima na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. u selu Mali Stupej. godine. jula 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. aprila 1999. op{tina Pe}.

u Petrovcu na Mlavi. Uspomenu na Stanislava Majoro{a sa~uva}e wegova porodica. Prizren. oklopne brigade. septembra 1978. Vu~itrn.Q S p o m e n -kk w i g a QUBISAVQEVI] Branislava DARKO MAJORO[ Nade STANISLAV JUNACI OT AX BINE 194 MAJSTOROVI] Avrama ALEKSANDAR Vojnik VJ Darko Qubisavqevi} je ro|en 26. Bosna i Hercegovina. juna te godine. Klina. u rejonu Ki{ni Bek. oklopne brigade na du`nosti komandira pozadinskog voda. juna 1999. Uspomenu na Aleksandra Majstorovi}a sa~uva}e wegova porodica. juna 1968. na du`nosti protivavionca. u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Novom Sadu. maja 1999. Rezervni poru~nik VJ Aleksandar Majstorovi} je ro|en 17. u Mostaru. Vojnik VJ Stanislav Majoro{ je ro|en 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Preminuo je od zadobijenih rana 13. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. maja 1999. motorizovane brigade. novembra 1970. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u rejonu sela Gra`danik. U Vojsci Jugoslavije bio je ni{anxija na samohodnoj haubici 122 mm. . 11. upav{i u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Mrasor. Poginuo je 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Rawen je u toku obavqawa borbenog zadatka. Poginuo je 21. na VMA. Uspomenu na Darka Qubisavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 252.

maja 1999. Poginuo je na borbenom zadatku. jula 1962.195 JUNACI MAKI] Blagoja DRAGAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAKSIMOVI] @ivojina VOJISLAV MAKSI] Du{ana IVICA Kapetan VJ Dragan Maki} je ro|en 16. Klina. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. me{ovite artiqerijske brigade. u selu Pasja~e. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. Klina. u rejonu sela Grabnik. Gwilane. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Za vreme agresije NATO-a na SRJ vojnik Maksimovi} se borio u sastavu 52. Slobodan i Miroslav. 2. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 31. januara 1964. motorizovane brigade. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji. sin Jovan i porodica Maki}. Pe}. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jelena i Jovana. Tokom slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za voza~a tenka. aprila 1999. kao telefonista. u Kosovskoj Mitrovici. 13. Vojnik VJ u rezervi Ivica Maksi} je ro|en 14. oklopnog bataqona 252. k}i Marijana i porodica Maksimovi}. Gwilane. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Hrvatskoj. kao voza~ tenka. . marta 1999. na podru~ju Kosova i Metohije. u sastavu 125. u rejonu poligona „Belo Poqe”. Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e sinovi Goran. u selu Kusce. oktobra 1967. Vojnik VJ u rezervi Vojislav Maksimovi} je ro|en 24. godine u selu Bubovac. tenkovske ~ete 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smer oklopno-mehanizovanih jedinica.

Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Maksi} je ro|en 9. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. maja 1999. Tokom agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 230. izgubio je `ivot od kasetne avio-bombe avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1995. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. k}i Teodora i porodica Maksi}. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je poslu`ilac u rodu veze. op{tina Bijelo Poqe. obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju raketne baterije. u selu Ostreq. u Ni{u. marta 1968. Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1974. Mla|i vodnik prve klase policije Wegomir Mara{ je ro|en 2. kod Kline. juna 1975. MAKSI] Ilije NEBOJ[A MARA[ Mijajla WEGOMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Man~i} je ro|en 21. 24. januara 1991. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. . 4. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 3. godine u selu Gora`devac. Pe}. Bio je na du`nosti pomo}nika {efa smene u De`urnoj slu`bi Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. JUNACI OT AX BINE 196 MAN^I] Stanimira DEJAN Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Man~i}a sa~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. godine. Bio je zaposlen u DD „Kopeks” u Pe}i. op{tina Pe}.M S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na vojnika Ivicu sa~uva}e sin Ilija. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 25. U selu Grabnik. kao poslu`ilac sredstava veze. aprila 1999. Uspomenu na Neboj{u Maksi}a sa~uva}e wegova porodica. dok je. godine.

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u izvi|a~- Vojnik VJ Dragan Marinkovi} je ro|en 6. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Marina sa~uva}e wegova porodica. avgusta 1980. od snajperskog metka albanskog teroriste. me{ovite artiqerijske brigade. \akovica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. Gwilane. 20. specijalne brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. kao komandir odeqewa. jula 1971. op{tina Vu~itrn. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira odeqewa. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. ma- .197 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. u Sivcu. kao vojnik poslu`ilac na haubici 152 mm „nora”. marta 1999. u Beogradu. u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na vodnika Miroslava Marinkova sa~uva}e wegova porodica. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Marinkov je ro|en 16. 28. motorizovane brigade. MARINKOVI] Milete DRAGAN Vojnik VJ Goran Marin je ro|en 28. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @ivot je izgubio tokom bombardovawa avijacije NATO-a. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. kao vojnik strelac. marta 1978. 11. u Zemunu. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. u selu Koreti{te. Uspomenu na Wegomira Mara{a sa~uva}e wegova porodica. MARIN Ninoslava GORAN MARINKOV Jovana MIROSLAV ko-diverzantskom bataqonu 72. u selu Trlabu}. godine. S p o m e n -k w i g a k M marta 1999.

u rejonu sela Ko{are. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 243. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog reda. Izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Du{an Marjanovi} je ro|en 3. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. motorizovanog bataqona 37. Branislav Marinkovi} je ro|en 2. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 354. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. \akovica. maja 1999. avgusta 1971. kao poslu`ilac samohodnog oru|a. kao telefonista. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.M S p o m e n -kk w i g a ja 1999. marta 1977. Duqe. prilikom dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Orlate. . Uspomenu na poginulog vojnika Dragana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. 198 Uspomenu na poginulog vojnika Branislava Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. oktobra 1961. kao strelac. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Du{ana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Belanica. aprila 1999. pe{adijske brigade. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. @ivot je izgubio 4. u Pri{tini. MARINKOVI] Milovana ZORAN MARINKOVI] ^edomira BRANISLAV MARJANOVI] Lazara DU[AN Vojnik VJ u rezervi. 25. u Novom Sadu. Suva Reka. u Zemunu. 29. u rejonu Lapu{ki Han. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Zoran Marinkovi} je ro|en 16.

maja 1999. gde ju je i zatekla agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. oklopne brigade. kao vojnik grani~ar.199 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARJANOVI] Miodraga BOBAN MARKOVI] @ivote KOSTA vojnika Kostu sa~uva}e k}i Violeta. u Jagodini. decembra 1959. Radila je poslove ra~unovo|e i blagajnika u Odeqewu odbrane u Saveznom ministarstvu za odbranu u De~anima. @ivot je izgubio 25. januara 1944. Orahovac. . Za vreme odslu`ewa vojnog roka vojnik Markovi} polo`io je voza~ki ispit i bio voza~ motornog vozila. Vojnik VJ u rezervi Kosta Markovi} je ro|en 27. 31. maja 1999. godine. 16. grani~nog bataqona. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Bobovac. k}i Sowa i porodica Markovi}. @ivot je izgubio obavqaju}i borbeni zadatak. u Podgorici. U toku agresije NATOa na SRJ borio se u sastavu 252. maja 1999. marta 1978. u rejonu sela Dunavo. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 57. kao voza~ motornog vozila. Uspomenu na Bo`idarku Markovi} sa~uva}e sinovi Zvonko i Rade. Uspomenu na poginulog Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Bo`idarka Markovi} je ro|ena 10. Uspomenu na Bobana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. MARKOVI] Qubomira BO@IDARKA Vojnik VJ Boban Marjanovi} je ro|en 18. sin Stefan i porodica Markovi}. u ~eti za tehni~ko snabdevawe pozadinskog bataqona. u Kraqevu. Poginula je od dejstva albanskih terorista.

Uspomenu na Petra Masneca sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Markovi} je ro|en 7. kada je wegovo motorno vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u selu Gorwa Klina. kao vojnik vezista. na du`nosti operatera ru~nog pra}ewa u raketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 250. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u selu Orlane. septembra 1968. u selu Stanci. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova deca i porodica Markovi}. . Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. te porodica Markovi}. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca sa~uva}e k}eri Marija. @ivot je izgubio 1. op{tina Aleksandrovac. U Vojsci Jugoslavije bio je.M S p o m e n -kk w i g a MARKOVI] Radisava MILOSAV MARKOVI] Srbislava GORAN JUNACI OT AX BINE 200 MASNEC Josipa PETAR Vojnik VJ u rezervi. 11. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 7. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Srbica. u In|iji. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. u selu Arnajevo. oktobra 1972. u Ni{u. op{tina Podujevo. januara 1965. kao vojnik po ugovoru. kraj Barajeva. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. dobrovoqac Milosav Markovi} je ro|en 3. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. 11. maja 1999. Qiqana i Biqana. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. pe{adijske brigade. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Razvodnik VJ po ugovoru Petar Masnec je ro|en 10. juna 1999.

De~ani. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. Republika Hrvatska. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. U 359. U toku slu`bovawa u VJ. Zastavnik VJ Radovan Medi} je ro|en 2. Uspomenu na poginulog vojnika Ibrahima Maxunija sa~uva}e wegova porodica. Dowi Lapac. ujedno {ifrera i voza~a u 224. u selu Brestovac. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e k}i Marijana. na Aerodromu „Sombor”. oktobra 1975. MIJATOVI] Bogdana MILAN Vojnik VJ Ibrahim Maxuni je ro|en 12. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Sloveniji i Republici Srpskoj Krajini. 11. Potporu~nik Mijatovi} dobrovoqno je zamenio mla|eg kolegu na in`iwerijskoj ma{ini. Poginuo je pri napadu avijacije NATO-a. u rejonu sela Stani Batu{ec. maja 1999. in`iwerijskom bataqonu VJ obavqao je du`nost komandira in`iwerijskog voda i zastupnika komandira in`iwerijske ~ete. obavqao je du`nosti komandira odeqewa. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od pogotka rakete u kabinu vozila u kojem se nalazio. aprila 1976. u Beogradu. ure- . marta 1999. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Milan Mijatovi} je ro|en 14. posle zavr{ene Mornari~ko-tehni~ke sredwe vojne {kole. sin Goran i porodica Medi}. januara 1962. kojom je 30. u Draga{u. 24. centru za elektronsko izvi|awe i osmatrawe.201 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAXUNI Murata IBRAHIM MEDI] Ilije RADOVAN za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. aprila 1999.

Slobodu otaxbine je. 11. u Kru{evcu. JUNACI OT AX BINE kao dobrovoqac. u borbi protiv albanskih terorista u selu Galica. 202 37. maja 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. novembra 1976. De~ani. u Petrovcu na Mlavi. dobrovoqac Petar Mijatovi} je ro|en 5. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. aprila 1999. branio u stroju 125. Uspomenu na mladog oficira in`iwerije ~uva}e porodica Mijatovi}. Obavqaju}i borbeni zadatak. u rejonu sela Stani Batu{ec. ~ije su rakete bile smrtonosne za mladog stare{inu. u selu Dobri Do. MIJATOVI] Bo`idara PETAR MIJATOVI] Radivoja VEROQUB MIJATOVI] Radomira BRANISLAV Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi.M S p o m e n -kk w i g a |ivan vatreni polo`aj za raketnu jedinicu na teritoriji sela Glu{ci. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na mladog in`iwerca ~uva}e porodica Mijatovi}. vojnik Mijatovi} je poginuo 29. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Milan nije mogao da ~uje buku aviona. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1972. Ubrzo su iznad tog rejona preleteli agresorovi avioni. motorizovane brigade na du`nosti in`iwerca pionira. op{tina Pe}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Repu- . Veroqub Mijatovi} je ro|en 29. op{tina Bogati}. Vojni rok je slu`io u in`iwerijskom bataqonu Pripadnik rezervnog sastava policije Branislav Mijatovi} je ro|en 14. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. septembra 1974. Usled brujawa in`iwerijskih ma{ina.

Sa svojom jedinicom vojnik Neboj{a Miji} je branio nebo iznad Gazimestana kod Pri{tine. Neboj{a je poku{ao da spas na|e u zaklonu. do`ivev{i i ratne rane. a ranama je podlegao u no}i. op{tina Vlasenica. koji su napali vatreni polo`aj wegove jedinice u rejonu sela Cerovik. op{tina Pe}. Tri godine branio je srpski narod u Republici Srpskoj. februara 1978. Uspomenu na lik mladog pripadnika raketne jedinice PVO ~uva}e wegova porodica. Dobrovoqac @arko Mijatovi} je na oltar otaxbine polo`io svoj `ivot. napali vatreni polo`aj wegove raketne baterije. juna 1998.203 JUNACI OTAXBINE obavqaju}i du`nost vojnika strelca. dobrovoqac @arko Mijatovi} je ro|en 13. juna 1999. godine. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. te{ko je rawen 1. Bio je zaposlen u „FIB” u Pe}i. 14. Te{ko je rawen i ubrzo je podlegao ranama u KBC Pri{tina. ali su „harm” rakete bile brze i ubojite. smer auto-mehani~arski. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao dobrovoqac pristupio je ratnom sastavu 37. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Mijatovi}. marta 1969. a tri meseca borio se i u Republici Srpskoj Krajini. Vojnik VJ u rezervi. u selu Sovqak kod [apca. motorizovane brigade. u selu Dobri Do. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. juna te godine. maja 1999. u selu Zagra|e. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Neboj{a Miji} je ro|en 10. U sukobu s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k B blike Srbije od 1. MIJATOVI] Rajka @ARKO MIJI] @ivadina NEBOJ[A Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu u Bogati}u. 2. Avioni NATO-a su 23. Vojni rok je slu`io kao voza~ u komandom vodu 311.

na vojni~kom zadatku. 9. Kao vojni obveznik nalazio se u sastavu 202. Radomir Miki} je poko{en rafalnom paqbom iz jedne ku}e u kojoj su se krili albanski teroristi. u Ni{u. Obavqaju}i borbeni zadatak. juna 1999. pe{adijskoj brigadi Ni{kog korpusa. u Kosovu Poqu. Kao potporu~nik po ugovoru. Vojnik VJ u rezervi Zoran Miki} je ro|en 9. decembra 1970. u Pe}i. aprila 1999. Prilikom obilaska stambenih objekata u Pe}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Ka~anik. na putu Vrawe – Leskovac. pozadinske baze na du`nosti voza~a. . obavqao je du`nost referenta saobra}ajne slu`be u 175. Potporu~nik VJ po ugovoru Ivan Miladinovi} je ro|en 29. poginuo je u okr{aju s albanskim teroristima. Uspomenu na lik borca iz Pe}i ~uva}e porodica Miki}. U Vojsci Jugoslavije bio je zaposlen kao majstor u Komandi 125. Poginuo je 9. Uspomenu na Zorana Miki}a ~uva}e wegova porodica. septembra 1969.M S p o m e n -kk w i g a MIKI] Pavla RADOMIR MIKI] ^edomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 204 MILADINOVI] Vukoslava IVAN Vojnik VJ u rezervi Radomir Miki} je ro|en 29. maja 1999. motorizovane brigade. radi prikupqawa gra|evinskog materijala za potrebe gra|evinske slu`be svoje brigade. novembra 1977. u rejonu [ahas ^esma – Vr~me. Uspomenu na potporu~nika Miladinovi}a ~uva}e wegov sin Lazar i porodica. 2. Na toj du`nosti borio se u sastavu svoje jedinice u odbrani otaxbine na Kosovu i Metohiji.

na podru~ju op{tine Istok. borio se u sastavu 7. op{tina Istok. na borbenom zadatku u rejonu sela Vla{ki Drenovac. vojnoteritorijalnog odreda. februara 1962. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. borio se u sastavu 69. Poginuo je 8. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 4. Poginuo je 11. u sukobu s albanskim teroristima. juna 1999. Vojnik VJ u rezervi Predrag Miladinovi} je ro|en 7. . u Kru{evcu. u Istoku. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. pe{adijske brigade. k}i Jasmina i porodica Miladinovi}.205 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILADINOVI] Dragoquba MIODRAG MILADINOVI] Du{ana MIODRAG MILADINOVI] Miodraga PREDRAG Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 5. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Nevena i Kristina i porodica Miladinovi}. u rejonu sela Krwine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. juna 1999. marta 1965. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. avgusta 1965. Uspomenu na in`iwerca iz Kraqeva ~uva}e sin Nemawa. U toj jedinici borio se hrabro protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. tako {to je upao u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Tomance. Poginuo je 15. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Miladinovi}. op{tina Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. u Kraqevu. Kao vojni obveznik stupio je u in`iwerijski bataqon 252. na du`nost in`iwerca pionira. aprila 1999. na du`nosti vojnika strelca.

maja 1999. Vodnik prve klase Predrag Milanovi} poginuo je 5. borio se u sastavu 52. obavqao je du`nost zamenika komandira karaule. Poginuo je 15. na du`nosti poslu`ioca na sredstvima veze.M S p o m e n -kk w i g a MILADINOVI] Radoquba @IKO MILANOVI] Vladimira PREDRAG JUNACI OT AX BINE 206 Uspomenu na mladog komandira ~uva}e wegovi sin Vladimir. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu artiqerijsko-raketnog diviziona 37. u sukobu s albanskim teroristima. Vojnik Milanovi} je rawen 9. Odlikovan je Medaqom . u rejonu sela Ko{are. maja 1999. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio obavqaju}i du`nost komandira voda u 53. u `estokom okr{aju s albanskim teroristima u \akovici. na Vojnomedicinskoj akademiji. \akovica. MILANOVI] Dragana DEJAN Vojnik VJ u rezervi @iko Miladinovi} je ro|en 15. u Novom Selu kod Vu~itrna. maja 1999. Od posledica tih rana preminuo je 24. Uspomenu na vojnika Miladinovi}a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nom bataqonu. u rejonu sela Bawica. maja 1999. u Ra{koj. Vojnik VJ u rezervi Dejan Milanovi} je ro|en 23. k}i Ana i porodica Milanovi}a. Vodnik prve klase VJ Predrag Milanovi} je ro|en 27. novembra 1966. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vodnik prve klase Vojske Jugoslavije. na du`nosti poslu`ioca na topu. februara 1973. u Vrawu. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. motorizovane brigade. juna 1970. od dejstva avijacije NATO-a.

u Gorwem Ratkovu. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Zauvek }e ga pamtiti sin Bojan i porodica Milanovi}. MILANOVI] Triva VUJO MILENKOV Ilije NINOSLAV MILANOVI] Milana SA[A Potporu~nik policije Vujo Milanovi} je ro|en 18. Uspomenu na borca iz Trstenika ~uva}e wegova porodica. na borbenom polo`aju jedinice. Poginuo je 13. 28. Bio je na du`nosti komandira Policijskog odeqewa u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu.207 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. jula 1970. op{tina De~ani. februara 1958. motorizovane brigade. . op{tina Kqu~. Uspomenu na vojnika Milenkova ~uva}e wegova porodica. op{tina Trstenik. borio se u sastavu 78. op{tina Srbica. u Vrawu. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. op{tina Pre{evo. aprila 1999. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. godine. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. Poginuo je 15. novembra 1974. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milanovi} je ro|en 7. pe{adijske brigade. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Milanovi}. maja 1999. borio se u sastavu 7. u selu Mijajlovac. Vojnik VJ u rezervi Ninoslav Milenkov je ro|en 25. decembra 1979. gde je zavr{io gimnaziju.

maja 1961. specijalne brigade. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. 26. bore}i se u sastavu izvi|a~ko -diverzantskog bataqona 72. u selu Crni Lug. godine.M S p o m e n -kk w i g a MILENKOVI] Apostola VLADICA MILENKOVI] Borisava NEBOJ[A JUNACI OT AX BINE 208 MILENKOVI] Vojislava DRAGAN Vojnik VJ Vladica Milenkovi} je ro|en 18. juna 1963. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Mogila. u Beogradu. novembra 1976. Zavr{io je sredwu {kolu. u Prokupqu. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. op{tina Vu~itrn. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 12. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Milenkovi} je ro|en 12. Tu du`nost je obavqao i na Kosovu i Metohiji. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1994. godine. u selu Pantina. U Vojsci Jugoslavije je osposobqen za du`nost izvi|a~a diverzanta. k}i Tijana i porodica Milenkovi}. Uspomenu na lik poginulog borca za otaxbinu ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Dragana Milenkovi}a ~uva}e sin Nemawa. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. op{tina Vu~itrn. oktobra 1998. Odlikovan je Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Vojnik Milenkovi} je poginuo 30. od dejstva kasetne bombe. maja 1999. Vitina. Vodnik policije Neboj{a Milenkovi} je ro|en 7. u selu @ilivode. op{tina Klina.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . u Vrwa~koj Bawi. jula 1967. Glogovac. u rejonu sela Dowe Streoce. maja 1999. dobrovoqac Jovica Milenkovi} je ro|en 4. Poginuo je od ru~ne bombe albanskih terorista. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Rezervni poru~nik VJ Goran Milenkovi} je ro|en 26. u 125. motorizovanoj brigadi. maja 1999. motorizovanoj brigadi. februara 1975.209 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILENKOVI] Vukadina DEJAN MILENKOVI] Du{ana GORAN brane i bezbednosti prvog stepena. 22. 11. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine da brani wenu slobodu. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i dobrovoqno stao u stroj wenih branilaca. jula 1974. aprila 1999. te porodica Milenkovi}. u selu ^aglavica. Uspomenu na poginulog Gorana ~uva}e wegovi sinovi Filip. Stupio je u redove Vojske Jugoslavije kao strelac u 37. Rajko i Marko. vojnoteritorijalnom odredu Vojnog okruga Pri{tina. u Kragujevcu. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io wenim braniocima u Vojsci Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. u selu Grabovac. MILENKOVI] \or|a JOVICA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milenkovi} je ro|en 25. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ u rezervi. De~ani. u op{tini Pri{tina. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Poverena mu je odgovorna du`nost komandira izvi|a~kog voda u 115. op{tina Glogovac. u rejonu sela Orlate.

u Kur{umliji. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. U borbu protiv snaga NATO-a i albanskih terorista stupio je sa ~inom kapetana prve klase. 210 MILENKOVI] Jordana MILAN Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog kapetana prve klase trajno }e ~uvati sin Ivan i porodica Milenkovi}. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. januara 1975. Obavqao je razli~ite du`nosti u Vojsci Jugoslavije. juna 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.M S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Uspe{no je zavr{io Vojnotehni~ku akademiju. MILENKOVI] Milentija BOBAN MILENKOVI] Predraga SLAVI[A Kapetan prve klase VJ Milan Milenkovi} je ro|en 11. JUNACI OT AX BINE stavili albanski teroristi u rejonu Ka~anika. Obavqao je du`nost poslu`ioca ure|aja u slu`bi za informisawe Komande . obavqaju}i du`nost grani~ara u 53. a podlegao je ranama istog dana u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. \akovica. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i stupio u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. u zasedi koju su po- Vojnik VJ Boban Milenkovi} je ro|en 17. decembra 1968. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost komandira tehni~ke ~ete pozadinskog bataqona u 243. Te{ko je rawen 5. maja 1999. mehanizovanoj brigadi. grani~nom bataqonu. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka. jula 1978. u Uro{evcu. u Surdulici. 9. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Milenkovi} je ro|en 15. u rejonu Karaule „Dejan Radanovi}”.

u Zenici. tako {to su al- Vojnik VJ u rezervi. na putu Glogovac – Srbica. motorizovanoj brigadi. MILENKOVI] Radoslava ALEKSANDAR MILENOVI] Milutina BRANKO MILETI] Dobrivoja MILAN Vojnik VJ Aleksandar Milenkovi} je ro|en 21. Poginuo je 20. dobrovoqac Branko Milenovi} je ro|en 13. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik strelac u 37. Vojske Jugoslavije i raspore|en u 549. Bosna i Hercegovina. maja 1999. juna 1976. . godine u Prokupqu. u rejonu sela Istog Mahala. jula 1975. Poginuo je 24. aprila 1999. u Kur{umliji od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Planeja kod Prizrena.211 JUNACI OTAXBINE banski teroristi otvorili vatru na motorno vozilo u kojem je bio i vojnik Aleksandar. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Aleksincu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i odva`no stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. 27. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Aleksandra i porodica Milenovi}. S p o m e n -k w i g a k M 354. pe{adijske brigade. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ dobrovoqno je stupio u redove Vojnik VJ u rezervi Milan Mileti} je ro|en 22. motorizovanu brigadu. marta 1999. septembra 1977. Uspomenu na poginulog Aleksandara trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

maja 1999. februara 1962. u selu Kraqane.M S p o m e n -kk w i g a Bio je in`iwerac pionir u 192. . 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Milana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. op{tina Vu~itrn. Vu~itrn. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Jovan. u selu Lumbardi. u selu Prilu`ju. in`iwerskom puku. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. op{tina De~ani. Uspomenu na vojnog policajca Dejana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. u Kru{evcu. na podru~ju Kosova i Metohije. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Slavujko Mileti} je ro|en 5. Obavqao je du`nost strelca u 54. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je prilikom odbijawa napada albanskih terorista. \akovica. februara 1978. Vojnik VJ Dejan Mileti} je ro|en 14. k}i Sawa i porodica Mileti}. 28. Poginuo je od posledica dejstava albanskih terorista. bataqonu Vojne policije. 212 MILETI] Dragana DEJAN MILETI] Dragutina SLAVUJKO Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io braniocima u Vojsci Jugoslavije. Poginuo je 18 maja 1999. vojnoteritorijalnom odredu na podru~ju Kosova i Metohije. maja 1999. JUNACI OT AX BINE vojnog policajca u 55. u selu Gorwi Mijali}i.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Novi Sad. Suva Reka. marta 1999. Obavqao je du`nost voza~a guseni~nog motornog vozila i vozila to~ka{a u raketnoj bateriji 240. S p o m e n -k w i g a k M MILETI] @ivorada BOJAN MILETI] Zorana VLADAN brane i bezbednosti prvog stepena. godine.213 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog vojnika Bojana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. MILIKI] Radovana ZVONKO Vojnik VJ Bojan Mileti} je ro|en 26. februara 1979. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Poginuo je 22. Te{ko je rawen 28. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica. u Sjenici. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. januara 1971. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. u Para}inu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u odbrambenom stroju Vojske Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. za vreme obavqawa vojni~kih zadataka u selu ^enej. januara 1977. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMla|i vodnik prve klase policije Zvonko Miliki} je ro|en 19. Preminuo je istog dana u novosadskoj bolnici. u Kru{evcu. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. Vojnik VJ Vladan Mileti} je ro|en 28. u selu Duqe. decembra 1993. 29. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. mehanizovanoj brigadi. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane.

Uspomenu na poginulog Zvonka sa~uva}e sin Stevan i porodica Miliki}. op{tina Kosovska Mitrovica. na prevoju Volujak u op{tini \akovica. 214 MILINKOVI] Dragojla MITAR MILI] Dragoquba BOBAN Vojsci Jugoslavije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandiPoru~nik VJ Boban Mili} je ro|en 16. JUNACI OT AX BINE ra ~ete u 317. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. i zapo~eo slu`bovawe u Potporu~nik VJ Sr|an Mili} je ro|en 16. smer pe{adije. . februara 1974. u Somboru. MILI] Dragoquba SR\AN Kapetan VJ Mitar Milinkovi} je ro|en 13. u Beogradu. Za ispoqenu hrabrost u obavqawu odgovorne du`nosti odlikovan je Ordenom za hrabrost. marta 1999. u Beogradu. januara 1970. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati porodica Milinkovi}. februara 1974.M S p o m e n -kk w i g a maja 1999. Uspe{no je zavr{io Sredwu vojnu {kolu i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Obavqao je du`nost komandira voda i komandira ~ete. Poginuo je 31. u Somboru. aprila 1999. smer veze. puku veze. u selu Vaganica. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. bataqonu Vojne policije. 14. specijalisti~ko {kolovawe. Uspomenu na poru~nika Bobana trajno }e ~uvati porodica Mili}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira voda u 52. prilikom dejstva krstare}ih raketa na objekat u kojem je obavqao du`nost. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

februara 1947. grani~nom bataqonu Pri{tinskog korpusa. 3. \akovica. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Uspomenu na vojnika Milo{a trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. marta 1999. Uspomenu na poginulog potporu~nika Sr|ana trajno }e ~uvati porodica Mili}. u Trsteniku. kao potporu~nik Vojske Jugoslavije. novembra te godine na VMA. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. MILI]EVI] Dragi}a MILO[ MILI]EVI] @ivotija DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Milo{ Mili}evi} je ro|en 16. Vojnik VJ Dragan Mili}evi} je ro|en 2. obavqao je du`nost komandira ra~unarskog odeqewa u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. na putu Pri{tina – Leskovac.215 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. aprila 1999. u selu Mr~e. Dana 18. 15. Obavqao je du`nost grani~ara u 53. . pozadinske baze. motorizovanoj brigadi. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. a preminuo je 4. maja 1999. za vreme obavqawa borbenog zadatka. u rejonu Karaule „Ko{are”. Upravqaju}i vozilom VJ na slu`benom zadatku. Uspomenu na vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Lukovska Bawa kod Kur{umlije. vojni voza~ Milo{ Mili}evi} je upao u zasedu albanskih terorista. bio je u stroju 201. Kao vojni obveznik. aprila 1978. Te{ko je rawen 31.

Preminuo od posledica rawavawa. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. obavqao je mnoge odgovorne du`nosti: od komandira voda i komandanta jedinica Vojne policije do na~elnika odseka u Odeqewu bezbednosti Komande Prve armije. u Beogradu. 13. op{tina Leskovac. u selu Belo{evac. marta 1999. 216 MILOVANOVI] Dragana GORAN vqawa du`nosti stra`ara na objektu „Bela}evac” kod Pri{tine. jula 1949. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. MILOVANOVI] Dragoslava MALI[A Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 3. Kragujevac. Obavqao je du- . samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. jula 1970. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Komandno-{tabnu {kolu. oktobra 1977. Poginuo je 31. Obavqao je du`nost operatera na kontrolnoj ispitnoj stanici u 311. prilikom dejstava snaga NATO-a krstare}im raketama na objekat u kojem je obavqao du`nost. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Pukovnik VJ Stani{a Milovanovi} je ro|en 19. od dejstava avijacije NATOa. u Kraqevu. Za savesno obavqawe du`nosti dobio je vi{e priznawa. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u stroju branilaca Vojske Jugoslavije.M S p o m e n -kk w i g a MILOVANOVI] Vasiqka STANI[A JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog pukovnika Milovanovi}a trajno }e ~uvati sinovi Dejan i Nenad i porodica Milovanovi}. maja iste godine. za vreme oba- Desetar VJ po ugovoru Mali{a Milovanovi} je ro|en 24. Te{ko je rawen 19. u selu Bo|evica. Kao profesionalni stare{ina Vojske Jugoslavije.

Poginuo je 11. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. u Blacu. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti.217 JUNACI OTAXBINE grani~nom bataqonu. u selu Ratare kod Kru{evca. avgusta 1974. Poginuo je obavqaju}i ratne zadatke. u rejonu sela Glu{ci. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. MILOVANOVI] Du{ana GORAN MILOVANOVI] Radoja MIR^ETA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milovanovi} je ro|en 23. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k M `nost rukovaoca in`iwerijskim ma{inama u 359. op{tina Bogati}. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. u selu Jelava kod Loznice. Uspomenu na desetara po ugovoru trajno }e ~uvati k}eri Jovana i Milica i porodica Milovanovi}. MILOVANOVI] Mom~ila DEJAN 1999. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. Bio je strelac u 7. in`iwerijskom bataqonu. septembra 1978. Bio je vaspita~ vi{e generacija vojnika tenkista. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati k}i Bojana. aprila 1999. u selu Izbica kod Srbice. juna 1970. u Beogradu. prilikom obavqawa du`nosti. Uspomenu na vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira ten- Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 17. upav{i u zasedu albanskih terorista. . aprila 1999. sin Stefan i porodica Milovanovi}. maja Kapetan VJ Mir~eta Milovanovi} je ro|en 1. Obavqao je ~asnu du`nost grani~ara u 15. 30. Poginuo je 4.

aprila 1999. 26. na podru~ju Kosova i Metohije. u rejonu Duqe. motorizovane brigade. Poginuo je. prilikom obavqawa vojni~kog zadatka u Kosovskoj Mitrovici. u selu Orahovica Grabli~ki. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao . JUNACI OT AX BINE se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. marta 1973. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Kosovskoj Mitrovici.M S p o m e n -kk w i g a kovske ~ete u 243. Uspomenu na Mir~etu trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. maja 1964. 218 MILOJEVI] Milosava SA[A MILOVANOVI] Stojana BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milojevi} je ro|en 18. u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je pripadnik 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Branislav Milovanovi} je ro|en 14. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. selo Tuma~ino. predvode}i svoje tenkiste. op{tina Gwilane. Grdelica. op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Goran i porodica Milovanovi}. maja 1999. Bio je ni{anxija u 175. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. mehanizovanoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. aprila 1999. 7. u rejonu sela Gorwa Budriga. Poginuo je 26.

U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i u sukobu s albanskim teroristima na podru~ju Kosova i Metohije 1998. u selu Dowa Bela Reka. aprila 1999. u Beogradu. Poginuo je 20. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. op{tina Mladenovac. Poginuo je 17. motorizovanu brigadu. Obavqao je du`nost grani~ara i voza~a motornog vozila u 15. \akovica. na Ko{arama. grani~nom bataqonu. novembra 1970. op{tina Bor. 4. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost u bataqonu za protivteroristi~ka dejstva Vojne policije 72. marta 1952. specijalne brigade. decembra 1976. izvla~e}i rawenog druga na polo`aju. dobrovoqac Borislav Miloradovi} je ro|en 21. Za ispoqenu hrabrost. MILOSAVQEVI] Qubi{e \OR\E Vodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Milojevi} je ro|en 21. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u redove branilaca otaxbine i bio raspore|en u 549. Poginuo je prilikom obavqawa vojni~kog zadatka. maja 1999.219 JUNACI OTAXBINE odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na vodnika Zorana trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. godine. Uspomenu na Borislava trajno }e ~uvati sin Dalibor i porodica Miloradovi}. prilikom napada albanskih terorista u rejonu Prizrena. po`rtvovawe i humanost Vojnik VJ u rezervi. u selu Velika Ivan~a. u se- . Vojnik VJ \or|e Milosavqevi} je ro|en 21. i 1999. S p o m e n -k w i g a k B MILOJEVI] Tomislava ZORAN MILORADOVI] Du{ana BORISLAV Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

18. Uspomenu na poginulog vojnika Neboj{u trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Milosavqevi}. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1992. godine. Poginuo je 31. Bio je na du`nosti izvi|a~a u 64. u op{tini Ka~anik.M S p o m e n -kk w i g a lu Jelava kod Loznice. vojnoteritorijalnom odredu. op{tina Pri{tina. 28. u selu Zaskok. septembra 1968. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE lovci. op{tina Uro{evac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. op{tina Pe}. u rejonu sela Krivenik. u selu Pi{tane. maja 1999. op{tina [timqe. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Pri{tini. 220 MILOSAVQEVI] Milana SLA\AN MILOSAVQEVI] Milorada NEBOJ[A koju su postavili albanski teroristi. u selu Zla{. u selu SmaiNeboj{a Milosavqevi} je ro|en 15. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. op{tina @agubica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. avgusta 1969. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u trajno }e ~uvati porodica Milosavqevi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Pre- . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u selu Krepoqin. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. februara 1974. MILOSAVQEVI] Miodraga PREDRAG Razvodnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sla|an Milosavqevi} je ro|en 27. od posledica dejstava protivtenkovske mine Vodnik policije Predrag Milosavqevi} je ro|en 12. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993.

\akovica. MILO[EVI] Dragana GORAN Vojnik VJ Darko Milo{evi} je ro|en 28. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1970.221 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1978. De~ani. novembra 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Darka trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Vojnik VJ Milosav Milo{evi} je ro|en 7. 5. u rejonu sela Ko{are. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. u rejonu sela Stani Batu{ec. S p o m e n -k w i g a k M minuo je 28. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. u Qigu. maja 1999. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. Obavqao je du`nost poslu`ioca topa. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Samarinovac kod @itora|e. Vojnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 20. u 125. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. u Kragujevcu. MILO[EVI] Branislava DARKO MILO[EVI] Vlade MILOSAV Poginuo je 11. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. u 125. Uspomenu na poginulog vojnika Milosava trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. motorizovanoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije.

Vojnik VJ u rezervi. u selu Stani Batu{ec. Uspomenu na poginulog dobrovoqca trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica Milo{evi}. maja 1999. pe{adijskoj brigadi. JUNACI OT AX BINE branilaca otaxbine i bio raspore|en u 125. u selu Su{ica kod Kru{evca. u rejonu sela Padali{te. in`iwerijskom puku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Rade Milo{evi} je ro|en 19. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. 24. sin Mihajlo i porodica Milo{evi}. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati k}i Milena. Poginuo je od posledica bombardovawa avijacije NATO-a.M S p o m e n -kk w i g a Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 192. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 23. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u okolini Istoka. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vodnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 16. u selu Kraqan. 222 MILO[EVI] \or|a RADE MILO[EVI] Milosava GORAN Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. maja 1999. u Po`arevcu. obavqao je du`nost komandira odeqewa u 7. 11. Poginuo je upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi. motorizovanu brigadu. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao rezervni stare{ina Vojske Jugoslavije. . avgusta 1966. marta 1968. De~ane. maja 1999.

Smrtne rane tom mladom vojniku nanele su razorne bombe avijacije NATO-a. februara 1996. aprila 1978. prilikom obezbe|ivawa dr`avne granice. Obavqao je du`nost bolni~ara u Vojnom odseku u Prizrenu. godine. Te{ko je rawen 11. Osta}e zauvek u se}awu svoje porodice. grani~nom bataqonu na Karauli „Dunavo”. od posledica dejstaVojnik VJ Seqa Milo{evi} je ro|en 14. Od 17. Republika Hrvatska. Poginuo je 5. decembra 1998. u rejonu sela [timqe. oktobra 1995. Vojnik VJ u rezervi Vladan Milo{evi} je ro|en 21. Uspomenu na hrabrog bolni~ara trajno }e ~uvati k}eri Marija i Jovana i porodica Milo{evi}. u Istoku. aprila 1966. prilikom izvla~ewa rawenika. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira artiqerijskog odeqewa u 211. oktobra 1968. Od zadobijenih povreda preminuo je 12. Bio je vojnik strelac u 57. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. maja 1999. u op{tini Prizren. oklopnoj brigadi. do 25. Poginuo je 30. MILO[EVI] Milutina VLADAN MILO[EVI] Mladena SEQA Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sini{a Milo{evi} je ro|en 14. Kostawe. u selu Dowa Lapu{wa kod Vlasotinca.223 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na preminulog vodnika trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. u rejonu sela Dunavo. maja iste godine u bolnici u Pri{tini. u rejonu sela Planeja. u Zadru. S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Milo{a SINI[A va artiqerije albanskih terorista. maja 1999. za vreme bombardovawa aviona NATO-a. . juna 1999. Vojni rok je slu`io od 17. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini.

maja 1975. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Kijevo. u selu Gradac. jula 1972. Borio se na Kosovu i Metohiji u izvi|a~kom vodu 58. Vozilo u kojem se nalazio nai{lo je na minu sa usmerenim dejstvom. . Mobilisan je kao strelac u 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a na Kosovu i Metohiji se borio kao izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti 252. Wegovo telo je prona|eno dan posle. Bio je vi{e od {est godina vojnik po ugovoru u 252. Sr|an je poginuo 27. Klina. U~estvovao je u borbenim dejstvima na prostoru Republike Srpske Krajine. motorizovani bataqon 37. kada se vra}ao sa borbenog zadatka. u rejonu sela Zmi} blizu Kosovske Mitrovice. Uspomenu na Zorana sa~uva}e sin Sre}ko. oklopne brigade. juna 1999. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista. aprila 1961. k}eri Jelena i Sne`ana i porodica. Razvodnik VJ u rezervi Ivan Milo{evi} je ro|en 13. maja 1999.M S p o m e n -kk w i g a MILO[EVI] Mom~ila ZORAN MILO[EVI] Radmila SR\AN JUNACI OT AX BINE 224 MILO[EVI] Ratomira IVAN Vojnik VJ u rezervi Zoran Milo{evi} je ro|en 28. Ivan je poginuo 1. u rejonu sela Negrovce. motorizovane brigade. Stradao je od ruke albanskih terorista. Desetar VJ po ugovoru Sr|an Milo{evi} je ro|en 29. u selu Vitkovac kod Kraqeva. na du`nosti komandira odeqewa. koju su postavili albanski teroristi. marta 1999. potpuno izmasakrirano. kao razvodnik. oklopnoj brigadi. Bio je. Wegov lik pamti}e k}i Nevena i porodica. lake pe{adijske brigade. blizu Ra{ke. u Ra{koj. Pamti}e ga s tugom u srcu porodica. Zoran je poginuo 25.

Novica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dragan je poginuo 22. Mobilisan je 7. maja 1999. u selu Ma~kovac. Belo Poqe. Rezervni kapetan VJ Dragan Milunovi} je ro|en 7. Nikada ga ne}e zaboraviti dve k}eri bliznakiwe Sawa i Sandra i porodica Milunovi}. Wegovog lika se}a}e se sin Darko. pe{adijskog bataqona 354. u selu Lozovik kod Velike Plane. Miroslav je odlikovan Ordenom za hrabrost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kada je po~eo rat. u rejonu sela Komorane. bio je na du`nosti komandira odeqewa u 1. pe{adijske brigade. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Leskovcu. artiqerijskom divizionu 279. Se}a}e ga se sin Milo{. marta 1999. oktobra 1953. Bio je mobilisan kao bolni~ar u Komandu 15. aprila 1999. k}i Milica i porodica. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. i kao rezervni kapetan postavqen na du`nost komandira ~ete 1. oktobra 1960. Mla|i vodnik VJ Miroslav Milo{evi} je ro|en 24. . op{tina Kur{umlija. 1.225 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Stojana NOVICA MILO[EVI] Tomislava Miroslav MILUNOVI] Ratimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Novica Milo{evi} je ro|en 7. Bio je narodni poslanik u Skup{tini Republike Srbije. septembra 1961. juna 1999. Poginuo je 1. u sukobu s albanskim teroristima. godine od dejstva neprijateqeve avijacije u selu Vrbovac. k}i Dragana i porodica. oklopne brigade. kod sela Duz.

aprila 1999. MIQKOVI] Draga BRATISLAV Vodnik prve klase policije Zlatko Milutinovi} je ro|en 31. maja 1999. pe{adijske brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1960. u Kragujevcu. maja 1967. marta 1999. u rejonu sela Vitak kod Srbice. te porodica Milutinovi}. aprila iste godine u Pri{tini. prilikom dejstva avijacije NATO-a.M S p o m e n -kk w i g a MILUTINOVI] @ivadina ZLATKO JUNACI OT AX BINE va}e k}eri Aleksandra i Jovana. avgusta 1976. op{tina Pri{tina. u selu Sedlare. Vojnik VJ u rezervi Bratislav Miqkovi} je ro|en 10. 226 MILUTINOVI] Milorada DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u Kru{evcu. Bio je policajac u Policijskoj stanici za obezbe|ewe Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. op{tina [timqe. Preminuo je 20. Bratislav je poginuo 13. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. 18. 26. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Jelena i Milica i porodica Milutinovi}. godine. Uspomenu na wega sa~u- Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Milutinovi} je ro|en 30. na putu Orlate – Mali{evo. Mobilisan je tokom agresije i bio je na prostoru Kosova i Metohije kao voza~ u sastavu 7.

Dva dana posle otpo~iwawa agresije NATO-a na SRJ mobilisan je kao desetar u 115. maja 1999. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Poginuo je 3. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Mini} je ro|en 1. pe{adijskoj brigadi. gde se u ~asu izbijawa ratnih dejstava zatekao na odslu`ewu vojnog roka. te porodica Miqkovi}. . U~estvovao je u ratu na teritoriji Bosne i Hercegovine. op{tina Kosovo Poqe. koji je bio prepot~iwen 7. u Termoelektrani „Kosovo-A”. Slavi{a je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Pamti}e ga porodica. juna 1999. Uo~i agresije je bio zaposlen u Elektroprivredi Srbije. U Vojsku Jugoslavije je mobilisan 25. aprila 1972. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu. Bio je vojnik protivpo`arac u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog bataqona. Wegov lik osta}e u se}awu porodice. od eksplozije protivtenkovske mine. prilikom dejstva avijacije NATO-a. MINI] Borislava MOM^ILO Desetar VJ u rezervi Zvonko Miqkovi} je ro|en 16. marta 1961. u Leskovcu. Zvonko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1978. vojnoteritorijalni odred Vojnog okruga Pri{tina. i obavqao je du`nost pu{komitraqesca u 69. marta 1999. u selu @a~. op{tina Istok. MIQKOVI] Stanimira ZVONKO MIQKOVI] Miodraga SLAVI[A ca. Obili}. u selu Bresje. Se}a}e ga se k}eri Anica i Tamara. koju su postavili albanski teroristi. 20. u selu ^irez kod Glogov- Vojnik VJ Slavi{a Miqkovi} je ro|en 6. obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. Poginuo je u Beogradu. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu.227 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalnom odredu Istok.

. Zavr{io je sredwu {kolu i na odslu`ewe vojnog roka oti{ao 21. op{tina Srbica. motorizovane brigade. aprila 1999. aprila 1999. pe{adijskoj brigadi. 228 Vladimir je poginuo 26. op{tina Istok. Slobodan Mirkovi} je ro|en 28. maja 1999. septembra 1998. godine u Trsteniku. te wegova porodica. mobilisan je na du`nost manipulanta u 7. marta 1978. Odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok je slu`io od 20. decembra 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.M S p o m e n -kk w i g a Mom~ilo je poginuo 11. februara 1965. kada je upao u zasedu albanskih terorista kod sela Tomance. marta 1999. Neboj{e }e se se}ati sinovi Damjan i Du{an. Vladimir Mirkov je ro|en 20. u sukobu s albanskim teroristima. prilikom obavqawa zadatka. Bio je vojnik 78. prilikom dejstva avijacije NATO-a. MIRI] Du{ana NEBOJ[A MIRKOV @arka VLADIMIR MIRKOVI] Veqka SLOBODAN Vojnik VJ Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Miri} je ro|en 24. kao artiqerac. Kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Slobodan je poginuo 15. na borbenom polo`aju kod sela Reqan. JUNACI OT AX BINE Poginuo je 13. u rejonu sela Vitak. u Ivawici. U 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Landovica. juna 1998. motorizovanoj brigadi bio je na du`nosti poslu`ioca na haubici. op{tina Pre{evo. u Apatinu. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica i k}eri Aleksandra i Sawa. od dejstva avijacije NATO-a. Mladog vojnika se}a}e se wegova porodica.

maja 1999. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Qig. Poginuo je 15. Zavr{io je sredwu {kolu. sin Milo{ i porodica Miti}. u Novom Selu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. januara 1976.229 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Lik mladog vojnika pamti}e zauvek porodica. MISIRLI] Ogwena DEJAN MITI] Borisava PREDRAG MIRKOVI] Milorada RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Misirli} je ro|en 5. Mla|i vodnik policije Radi{a Mirkovi} je ro|en 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Pripadnik rezervnog sastava policije Predrag Miti} je ro|en 31. maja 1999. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. op{tina Srbica. juna 1997. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. Uspomenu na Radi{u Mirkovi}a sa~uva}e wegova porodica. . 26. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1981. godine. u Ubu. op{tina [timqe. u selu Berkovo kod Kline. \akovica. u selu Rzale. marta 1999. grani~ni bataqon. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Crnoqevo. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu Karaule „Ko{are”. 5. Dejan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Lik mladog borca pamti}e wegova porodica. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mobilisan je 1. op{tina Vitina. kao strelac u 53. septembra 1977. maja 1999. godine. oktobra 1953.

smer pe{adije. u selu Zo~i{te. maja 1999. bio sa grupom stare{ina na borbenom izvi|awa. motorizovane brigade. smer pe{adije. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. u sastavu 3. u selu Karan kod U`ica. Bio je policajac u Policijskoj stanici na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Vojislav je 15. U~estvovao je u ratu koji je vo|en na prostoru Republike Srpske. op{tina Aleksinac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. marta 1950. februara 1960. motorizovane brigade. u rejonu sela Istok Mahala. marta 1981. 12. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dalibor i Milan. motorizovanog bataqona 37. U~estvovao je u ratovima koji su vo|eni na prostoru Slovenije i Republike Srpske Krajine.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Miladina MIROSLAV MITI] Petronija VOJISLAV JUNACI OT AX BINE 230 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1968. k}i Marija i porodica Miti}. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je na du`nosti komandanta 1. MITROVI] Blagoja DRAGAN Vodnik prve klase policije Miroslav Miti} je ro|en 20. Na Kosovu i Metohiji se borio kao komandir minobaca~kog voda 82 mm. kada su na wih albanski teroristi otvorili vatru. Tom prilikom je smrtno stradao. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu u~enika u privredni i kurs za policajce. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Vladimir i porodica. koja je bila u sastavu Pri{tinskog korpusa. u selu Dobrujevac. op{tina Orahovac. Kapetan prve klase VJ Dragan Mitrovi} je ro|en 15. godine. Zastavnik prve klase VJ Vojislav Miti} je ro|en 30. . Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. motorizovanog bataqona 37.

dobrovoqac Mario Mihajlovi} je ro|en 20. juna 1998. MI]UNOVI] Petra MOM^ILO MIHAJLOVI] Vladimira SLA\AN MIHAJLOVI] Du{ana MARIO Vojnik VJ Sla|an Mihajlovi} je ro|en 29. javio se u redove Vojske kao Pripadnik rezervnog sastava policije Mom~ilo Mi}unovi} je ro|en 23. S p o m e n -k w i g a k M Dragan je poginuo 20. u Kosovskoj Mitrovici. godine. Bio je zaposlen u AMD u Pe}i. marta. 24. Sla|an je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije je stupio 22. U~estvovao je u ratu na prostoru Republike Srpske. novembra 1979. u selu Dowe Barane. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sowa. maja 1967. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 8. u rejonu sela Ku{lin kod \akovice. godine.231 JUNACI OTAXBINE na 1981. Vodnik VJ po ugovoru. maja 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. sinovi Predrag i Sr|an i porodica Mi}unovi}. op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu. sin Darko i porodica. Bio je na du`nosti vojnika kuvara u prizrenskoj 549. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 2. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. novembra 1945. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Vinarce kod Leskovca. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u rejonu sela Istok Mahala. Poginulog kapetana se}a}e se k}i Danijela. smer artiqerije. aprila 1999. Penzionisan je u ~inu vodnika prve klase. Kada je otpo~ela agresija na SRJ. izvr{avaju}i borbeni zadatak. Na motorno vozilo u kojem se nalazio pucali su albanski teroristi. motorizovanoj brigadi. ju- . 5.

u borbi s albanskim teroristima. Mario je poginuo 15. u selu Hrtica. Uspomenu na wega }e ~uvati sin Marko. pe{adijske brigade. Ivan je poginuo 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Uro{evcu. aprila 1999. godine. u Smederevu. op{tina Glogovac. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 22. MIHAJLOVI] Radosava VOJMIR Vojnik VJ Ivan Mihajlovi} je ro|en 9.M S p o m e n -kk w i g a dobrovoqac. JUNACI OT AX BINE rizovane brigade i bio je na du`nosti komandira odeqewa. oktobra 1961. u selu Trstenik. aprila 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{ i Mladen i porodica Mihajlovi}. 1. 232 MIHAJLOVI] Jovice IVAN MIHAJLOVI] Mali{e MIROSLAV Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. \akovica. u Leskovcu. juna 1982. decembra 1977. Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Rezervni poru~nik VJ Vojmir Mihajlovi} je ro|en 13. Postavqen je na du`nost komandira voda u 3. Borio se na Kosmetu u sastavu 125. marta 1962. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka. pe{adiskom bataqonu 354. hrabro se bore}i s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are”. k}i Jelena i porodica. Ivana }e pamtiti wegova porodica. Zavr{io je Fakultet op{tenarodne odbrane i bio zaposlen u . septembra 1998. moto- Vodnik prve klase policije Miroslav Mihajlovi} je ro|en 24.

od napada albanskih terorista. napali albanski teroristi. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Pri{tina. Poginuo je 31. Bio je vojnik strelac u 125. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. maja 1999. vojno-teritorijalnom odredu Orahovac. U Vojsci Jugoslavije je od 23. u selu Velika Ho~a kod Orahovca. septembra 1961. Poginuo je kada je vozilo kojim je sa drugovima izvla~io povre|ene nai{lo na protivtenkovsku minu. Vojmir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 27. marta 1979. stupio u redove Vojske Jugoslavije i bio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u Komandi 64. kao rezervni poru~nik. u rejonu sela Krivenik. zauvek }e pamtiti wegova porodica. prilikom odbrane sela Velika Ho~a. Wegov lik pamti}e sinovi Dragan i Darko i porodica Mici}. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginulog vojnika. op{tina Ka~anik. U~estvovao je u borbama na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. \akovica. . kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Orahovac. bore}i se kao komandir odeqewa u 101. Desetar VJ u rezervi Miroslav Mici} je ro|en 20. Wegovu jedinicu su 16. S danom otpo~iwawa agresije je. maja 1999. Poginulog poru~nika pamti}e sin \or|e i porodica Mihajlovi}. u rejonu sela Dowa Morina. sina jedinca. smer pe{adije. godine. MIHAJLOVI] Stanoja @EQKO MICI] Sava MIROSLAV Vojnik VJ @eqko Mihajlovi} je ro|en 19. septembra 1998. u Zemunu.233 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Uro{evcu. Miroslav je poginuo na borbenom polo`aju. motorizovanoj brigadi.

specijalne brigade. \akovica. Vitina. Lik poginulog borca pamti}e wegova porodica.M S p o m e n -kk w i g a MICI] Sini{e SLAVI[A JUNACI OT AX BINE 234 MLADENOVI] Lazara DEJAN MLADENOVI] Miomira MARKO Vojnik VJ Slavi{a Mici} je ro|en 24. januara 1974. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Borio se u ratu na prostoru Republike Srpske. Vodnik prve klase VJ Dejan Mladenovi} je ro|en 11. Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. u Leskovcu. bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskom bataqonu 71. nalaze}i se na zadatku u borbenom vozilu pe{adije M-80. u [apcu. Kao vodnik prve klase. grani~nom bataqonu. aprila 1999. oklopnu brigadu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar u 53. Hrabrog vodnika pamti}e wegova porodica. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. 4. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. tako|e na Kosovu i Metohiji. oktobra 1974. Dejan je poginuo 30. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Podujevo. Tokom agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je mobilisan u 211. u selu Mogila. u Ni{u. 17. Poginuo je nesre}nim doga|ajem. marta 1999. u rejonu Karaule „Morina”. septembra 1978. Vojnik VJ u rezervi Marko Mladenovi} je ro|en 18. od gelera kasetne bombe. u selu Rudare.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. januara 1976. u Senti. januara 1970. aprila 1999. aprila 1999. oklopne brigade. marta 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Zoltan Moku{ je ro|en 27. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Podujevo. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. na putu Orlane – Ka~ikol. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 24. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije M-80 A. juna 1998. 19. godine. maja 1999. Zoltan je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. op{tina Suva Reka. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Mladenovi} je ro|en 20. Trajno }e ga u se}awu ~uvati wegova porodica. u selu Dowa Srbica. . Poginulog vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. u Pri{tini. op{tina Prizren. Uspomenu na Zvezdana Mladenovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. u selu Pe}ane.235 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B MLADENOVI] Spase ZVEZDAN MLADENOVI] Srboquba DEJAN MOKU[ Lasla ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Zvezdan Mladenovi} je ro|en 24. 12. Vojni rok je slu`io od 20. Radio je u Odseku za vezu Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Bio je zaposlen u „Kosovovinu” u Maloj Kru{i. januara 1998. Na Kosmetu je bio u sastavu 15. godine. u Vrawu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15.

Vojnik VJ u rezervi. odeqewu voda za intervencije 15. Wegov lik }e pamtiti porodica Mujovi}. aprila 1999. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 2. te porodica Mun}an. a u Republici Srpskoj tri meseca. februara 1960. Preminuo je 17. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Sa{a Muwi} je ro|en 31. juna 1978. U Republici Srpskoj Krajini borio se osam meseci. januara 1973. motorizovani bataqon 37. upav{i u zasedu albanskih terorista. Poginuo je 4. zadobio te{ke povrede prilikom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Grebnik. grani~ne brigade. Nandora }e se se}ati sinovi Darko i Veqko. Kada je po~ela agresija na SRJ. u Podgorici. Nandor je poginuo 5. aprila 1999. motorizovane brigade. Vojni rok je slu`io kao vojnik grani~ar. aprila u Vojnomedicinskoj akademiji. motorizovane brigade. radiofonista u 1. Na Kosmetu je bio na du`nosti komandira voda u ~eti veze 125. Sa{a je 2. obavqaju}i zadatak u selu Jelava kod Loznice. U~esnik je ratova koji su vo|eni na prostoru prethodne Jugoslavije. u Ba~koj Topoli. u Kraqevu.M S p o m e n -kk w i g a MUJOVI] Milete ZLATKO MUN]AN Jano{a NANDOR JUNACI OT AX BINE 236 za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. javio se u redove Vojske kao dobrovoqac. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom . k}eri Mirjana i Jelena. MUWI] Bo`idara SA[A Vojnik VJ Zlatko Mujovi} je ro|en 10. aprila 1999. dobrovoqac Nandor Mun}an je ro|en 15. u rejonu sela Likovac.

i te~aj za raketni sistem „KUB-M”. k}i Timen i porodica. Uspomenu na majora [andora ~uva}e sin Atila. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti voza~a u Komandi motorizovanog bataqona. aprila 1999. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. komandir baterije je smrtno stradao od eksplozije bombe koju su na razme{tajnu prostoriju jedinice lansirali piloti neprijateqevog aviona. decembra 1975. U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost komandira baterije u 230. Major Na| je komandovao baterijom 30/2 mm u odbrani slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Vojnik VJ Branislav Negi} je ro|en 25.237 JUNACI OTAXBINE Obavqaju}i borbeni zadatak sa vatrenog polo`aja u rejonu Grebnika. u Be~eju. na putu Srbica – Glogovac. NA\ Jano{a [ANDOR Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Istog Mahala. u Bawi Koviqa~i. U Vojsku Jugoslavije je stupio u junu 1998. borio se u sastavu 37. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Lik mladog potporu~nika osta}e u se}awu k}erkice Jovane i porodice Muwi}. godine. NASTI] Milo{a BOBAN Major VJ [andor Na| je ro|en 31. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k N za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Nasti}. februara 1978. 20. maja 1956. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . samohodnom raketnom puku PVO. Klina. Zavr{io je sredwu {kolu. kraj Pe}i. 4. u Ra{koj. NEGI] Milivoja BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Boban Nasti} je ro|en 15.

Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je u rejonu sela Merdare. oktobra 1959. aprila 1999. Rezervni kapetan prve klase VJ Vladimir Nedeqkovi} je ro|en 23. prilikom raketirawa motornog vozila u kojem se nalazio na borbenom zadatku. u selu Gorwi Medo{evac. oklopne brigade. motorizovane brigade. Desetar Boban Nedeqkovi} stradao je u ru{evinama svoje kasarne. marta 1999. Desetar VJ po ugovoru Boban Nedeqkovi} je ro|en 2. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. u garnizonu Prokupqe. na kasarnu u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Dragana Nedeqkovi}a ~uva}e wegova porodica. godine. k}i Natalija i porodica Nedeqkovi}. Ni{.N S p o m e n -kk w i g a Na Kosovu i Metohiji branio je slobodu otaxbine u sastavu 125. juna 1947. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vezistu ~uva}e wegov sin Stefan. 14. u Prokupqu. februara 1969. na du`nosti vojnika kuvara. 238 U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1993. gde je i ra- . na du`nosti telefoniste linija{a 224. centru za stacionarne veze. kraj Podujeva. JUNACI OT AX BINE Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 211. Odbijaju}i sa svojom jedinicom napad albanskih terorista u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na mladog branioca otaxbine ~uva}e wegova porodica. NEDEQKOVI] Bo`idara DRAGAN NEDEQKOVI] Du{ana BOBAN NEDEQKOVI] Radovana VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dragan Nedeqkovi} je ro|en 13. \akovica. Avijacija NATO-a sna`no je dejstvovala bombama i raketama. u Kur{umliji. 24. zadobio je smrtonosne povrede.

stupio je u 125. Poginuo je 28. u Be~eju. Kao dobrovoqac. Uspomenu na Dejana Neran~i}a ~uva}e wegovi sinovi Du{an i Predrag i porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na dobrovoqca iz Beograda ~uva}e porodica Nestorovi}. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. marta 1977. marta 1999. Draga{. `ele}i da pru`i najvi{i doprinos odbrani slobode otaxbine. brane}i Karaulu „Ko{are”. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. NERAN^I] Predraga DEJAN 658. septembra 1967. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 29. branio je slobodu otaxbine u sastavu 354. dobrovoqac Vladimir Nestorovi} je ro|en 12. u rejonu Lopu{ki Han. u `estokom sukobu s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi. obavqaju}i du`nost bolni~ara. Na svojoj du`nosti kapetan Nedeqkovi} je bio i 24. \akovica. kada je smrtno stradao od dejstva bombi avijacije NATO-a na wegov rodni grad. 657. NESTOROVI] Predraga VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Neran~i} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost referenta u Odeqewu za operativno-nastavne poslove. aprila 1999.239 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N dio u Zavodu za socijalno i zdravstveno osigurawe. Uspomenu na prekaqenog rezervnog stare{inu ~uva}e wegovi sinovi Radovan i Milan. a u 354. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. maja 1999. te porodica Nedeqkovi}. u Beogradu. . Zavr{io je [kolu rezervnih oficira.

N S p o m e n -kk w i g a
NE[I] Slobodana NEBOJ[A NE[OVI] Stanu{e NENAD

JUNACI OT AX BINE
Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica.

240

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ne{ovi}.

NIKI] Milomira IGOR

Poru~nik policije Neboj{a Ne{i} je ro|en 26. jula 1970. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Policijsku akademiju. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. jula 1989. godine. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Mla|i vodnik policije Nenad Ne{ovi} je ro|en 15. juna 1978. u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. juna 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 17. aprila 1999, u selu [ipoqe, op{tina Kosovska Mitrovica.

Vojnik VJ u rezervi Igor Niki} je ro|en 26. januara 1973. u Ra{koj. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, branio je slobodu otaxbine u sastavu 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. U sukobu protiv albanskih terorista, koji su wegovu jedinicu napali iz zasede, pucaju}i iz streqa~kog oru`ja, u rejonu sela Likovac, Glogovac, Igor Niki} je poginuo 25. maja 1999. godine.

241 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

N

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e wegove k}eri An|elija i Emilija i porodica Niki}.

NIKOLI] Zlate BORIS

za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog stare{inu ~uva}e wegova porodica.

NIKI] Mirka MIODRAG

NIKOLI] Zlatomira NIKOLA

Vodnik VJ Boris Nikoli} je ro|en 4. maja 1978. u Zemunu. Zavr{io je jednogodi{we specijalisti~ko {kolovawe za podoficire oklopno-mehanizovanih jedinica i u VJ je obavqao du`nost komandira odeqewa. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine branio u stroju 52. bataqona Vojne policije, kao komandir odeqewa specijalne namene. Poginuo je 31. maja 1999. u rejonu sela Komorane kraj Pri{tine, tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Odlikovan je Ordenom

Vojnik VJ Nikola Nikoli} je ro|en 30. oktobra 1978. u Beogradu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u aprilu 1998. i osposobio se za strelca na borbenom vozilu pe{adije. Slobodu otaxbine i ~ast vojni~ku branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 243. mehanizovane brigade. Vojnik Nikola Nikoli} je poginuo 22. aprila 1999, prilikom dejstva avijacije NATO-a na bor-

Vojnik VJ u rezervi Miodrag Niki} je ro|en 6. marta 1970. u selu Kova~evu, op{tina Novi Pazar. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je u sastavu 168. motorizovane brigade. Poginuo je 31. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Uspomenu na Miodraga Niki}a ~uva}e wegova porodica.

M S p o m e n -kk w i g a
beni raspored wegove jedinice u rejonu sela Duqe, op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolu ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Nikoli}a ~uva}e wegova porodica.

242

NIKOLI] Radosava BRANISLAV

NIKOLI] Milenka NEBOJ[A

NIKOLI] Radojka MILAN

Vodnik policije Branislav Nikoli} je ro|en 7. juna 1965. u Smederevu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na Branislava Nikoli}a sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Nikoli} je ro|en 12. oktobra 1972. u selu Mala Kru{a, op{tina Prizren. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 549. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Milan Nikoli} je ro|en 19. marta 1978. u Prokupqu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar strelac u sastavu 15. grani~nog bataqona. Poginuo je 4. aprila 1999, vra}aju}i se sa zadatka, u rejonu Jadra kod Loznice. Uspomenu na vojnika Milana ~uva}e wegova porodica.

243 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

M

NIKOLI] Radoslava DARKO

NIKOLI] Stanislava GORAN

NIKOLI] Qubomira NENAD

Stariji vodnik VJ Darko Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1971. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu, intendantska slu`ba. Borio se za odbranu slobode Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji je bio u sastavu 243. mehanizovane brigade, u kojoj je obavqao du`nost komandira odeqewa za intendantsko snabdevawe. Poginuo 30. marta 1999, od dejstva avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na starijeg vodnika Darka Nikoli}a ~uva}e wegovi sin Dalibor, k}i Katarina i porodica.

Vodnik prve klase policije Goran Nikoli} je ro|en 21. januara 1964. u Ni{u. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. maja 1982. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 2. juna 1999, na putu Prizren – \akovica, kod sela Celina, op{tina Orahovac. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Marjan i porodica Nikoli}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nenad Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1961. u Lipqanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Saveznog ministarstva unutra{wih poslova od 1983. godine. Bio je zaposlen u STR „Kraqica” u Beogradu. Poginuo je 30. aprila 1999. u Beogradu, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina, sin Aleksandar i porodica Nikoli}.

N S p o m e n -kk w i g a
NIKOLI] Stani{e MILAN NIKOLOV Qubena DRAGAN

JUNACI OT AX BINE

244

Dragan je preminuo narednog dana u KBC Pri{tina od zadobijenih rana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolova ~uva}e wegova porodica.

NISI] Vu~a STAJA
Vojnik VJ u rezervi Milan Nikoli} je ro|en 23. oktobra 1961. u selu ^ukujevac, op{tina Kraqevo. Hrabro je branio Republiku Srpsku Krajinu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 12. aprila 1999, u rejonu sela Trstenik. Milan Nikoli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Goran i porodica Nikoli}. Vojnik VJ u rezervi Dragan Nikolov je ro|en 8. decembra 1967. u Tetovu, Makedonija. Zavr{io je bravarski zanat. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, borio se u sastavu 230. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane, obavqaju}i du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 30/2 mm. Vojnik Dragan Nikolov je, 4. aprila 1999, obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju svoje baterije, u rejonu sela Grobnik, Klina, kada su avioni NATO-a dejstvovali kasetnim bombama. Borbeno vozilo u kojem se nalazio vojnik Nikolov potpuno je uni{teno, a

Desetar VJ u rezervi Staja Nisi} je ro|en 10. januara 1961. u selu Popovqane, op{tina Suva Reka. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 70. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Odlu~no se odupro iznenadnom napadu albanskih terorista, da bi 13.

245 JUNACI

OTAXBINE
rijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 31. marta 1999, u selu Miru{a, op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Darko i porodica Novkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

O

aprila 1999. u selu Pogovqare, Suva Reka, polo`io svoj `ivot na oltar otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena stepena. Uspomenu na desetara Nisi}a ~uva}e wegova porodica.

NOVKOVI] Vladimira NOVICA

NOVKOVI] \or|a DU[AN

stroju in`iwerijskog bataqona 37. motorizovane brigade, na du`nosti in`iwerca pionira. Poginuo je 6. aprila 1999. obavqaju}i vojni~ki zadatak u rejonu sela Galica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog in`iwerca ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Neboj{a i porodica Novkovi}.

OGWANOVI] Jezdimira DANILO

Mla|i vodnik prve klase policije Novica Novkovi} je ro|en 16. jula 1969. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. novembra 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekreta-

Vojnik VJ u rezervi Du{an Novkovi} je ro|en 11. septembra 1957. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Kao vojni obveznik, odlu~no se i hrabro borio na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Danilo Ogwanovi} je ro|en 17. maja 1962. u selu Trnava, Kur{umlija. Posle zavr{etka sredwe {kole, radio je u [IK „Kopaonik”. Kao vojni obveznik,

O S p o m e n -kk w i g a
slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji, u sastavu 354. pe{adijske brigade, obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 9. maja 1999, u rejonu sela Vrani Do, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog borca ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
slova Republike Srbije 11. avgusta 1996. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je 3. maja 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”, op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ogwenovi}.

246

stroju 52. vojnoteritorijalnog odreda iz Lipqana, na du`nosti voza~a i ni{anxije. Poginuo je 27. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ribari, Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Radovana ~uva}e sinovi Lazar i Milo{, k}i Marija i porodica.

OGWENOVI] Branka MILOVAN

ODALOVI] Milorada RADOVAN

OLAJO[ Jo`efa ZOLTAN

Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Milovan Ogwenovi} je ro|en 26. decembra 1976. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poRadovan Odalovi} je ro|en 7. aprila 1960. u Pri{tini, gde je zavr{io sredwu {kolu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio je u Vojnik VJ Zoltan Olajo{ je ro|en 2. aprila 1978. u Subotici. Vojni rok je slu`io od juna 1998, osposobiv{i se za du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adi-

op{tina Prizren. maja 1999. septembra 1971. op{tina Istok. S p o m e n -k w i g a k O je. u stroju 243.247 JUNACI OTAXBINE datke na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je sredwu {kolu. marta 1977. januara 1978. op{tina Istok. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Olajo{. osposobiv{i se za du`nost artiqerca u 549. Smrtno su ga ranili albanski teroristi u rejonu sela Belanica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. od dejstva avijacije NATO-a na rejon razme{taja wegove jedinice u selu Posli{te. Uspomenu na artiqerca Gorana ~uva}e wegova porodica. op{tina Plav. u selu Gorwa R`anica. u selu Osojane. Bio je policajac u Odeqewu unutra- . Bio je zaposlen u JKP u Istoku. Mla|i vodnik policije Jovan Ota{evi} je ro|en 6. Na toj du`nosti borio se za odbranu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Suva Reka. godine. 25. Poginuo je na stra`arskoj du`nosti 24. OLKA Mate GORAN OSTOJI] Vukoja SINI[A OTA[EVI] Miluna JOVAN Vojnik VJ Goran Olka je ro|en 12. marta 1999. motorizovanoj brigadi. Vojni rok u VJ slu`io je od juna 1998. op{tina Subotica. mehanizovane brigade. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 27. juna 1999. maja 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Trajno }e ga pamtiti wegova porodica. U istoj jedinici branio je slobodu otaxbine. u selu Qubi`da. u Maloj Bosni. obavqaju}i brojne zaPripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Ostoji} je ro|en 12. Vojnik Goran Olka je poginuo 3.

aprila 1999. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Zavr{io je Mornari~kotehni~ku podoficirsku {kolu. Poginuo je 4. dobrovoqac Milan~e Pavlovi} je ro|en 31. u selu Sibnica. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici.P S p o m e n -kk w i g a {wih poslova De~ani. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova porodica. op{tina Pe}. Iako je na brojnim zadacima sa najve}im uspehom polo`io ispite vojni~ke profesije. artiqerijsko -raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane obavqao je du`nost veziste u radarskom odeqewu voda vazdu{nog osmatrawa i javqawa. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Miloje i Marko i porodica Otovi}. Uspomenu na desetara iz Gwilana ~uva}e porodica Pavi}. U 279. op{tina Pe}. septembra 1998. penzionisani zastavnik prve . Za hrabrost i odlu~nost u izvr{avawu izuzetno odgovornih borbenih zadataka odlikovan je Ordenom za hrabrost. oktobra 1967. od dejstva neprijateqeve avijacije raketnim projektilima na rejon razme{taja Pripadnik rezervnog sastava policije Milo{ Otovi} je ro|en 5. godine. op{tina @abare. marta 1999. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. oktobra 1971. u selu ^elopek. godine. 248 PAVI] Blagoja STANI[A radarske osmatra~ke stanice u selu Suvodol kraj Smedereva. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1953. u Gwilanu. Desetar Pavi} je poginuo 16. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 10. Rezervni zastavnik prve klase. 30. U toj jedinici branio je slobodu otaxbine u agresiji NATO-a. OTOVI] Jovana MILO[ PAVLOVI] Aleksandra MILAN^E Desetar VJ u rezervi Stani{a Pavi} je ro|en 8.

maja 1974. mo- Vojnik VJ Igor Pavlovi} je ro|en 24. motorizovanu brigadu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. u selu Rzale. 10. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. op{tina Srbica. godine. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. op{tina Prizren. osposobiv{i se za du`nosti strelca u jedinici Vojne policije. Mla|i vodnik policije Milan Pavlovi} je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Sa{ka i porodica Pavlovi}. u rejonu sela Dowe Prekaze. . maja 1999. marta 1999. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. aprila 1994. torizovane brigade. septembra 1970. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Posli{te. juna 1999. Vojnik Pavlovi} je poginuo 1. na du`nost artiqerca. Sve vojni~ke obaveze obavqao je na najboqi mogu} na~in. Kao vojni obveznik. stupio je u stroj 549. S p o m e n -k w i g a k P klase odazvao se op{tem pozivu za odbranu otaxbine i kao dobrovoqac stupio u 37. Savezna Republika Nema~ka.249 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. septembra 1979. 26. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. odlu~iv{i se za du`nost strelca. Srbica. Milan~e Pavlovi} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. u Augsburgu. PAVLOVI] Borivoja MILAN PAVLOVI] Dragi}a BOJAN PAVLOVI] Zorana IGOR Vojnik VJ u rezervi Bojan Pavlovi} je ro|en 31. Uspomenu na prekaqenog borca ~uva}e wegovi sin Sa{a. u Smederevskoj Palanci. u Vaqevu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998.

a narednog dana poleteo je u kabini svog aviona MiG-29 u susret brojnim avionima NATO-a. vozilo u kojem se nalazio vojnik Pavlovi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. JUNACI OT AX BINE 250 PAVLOVI] Qubi{e DRAGAN PAVLOVI] Milorada MILENKO Vodnik policije Dragan Pavlovi} je ro|en 23. 15. bataqona Vojne policije. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica i porodica Pavlovi}. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. op{tina Ose~ina. U ~in pukovnika prevremeno je unapre|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. lova~kog avijacijskog puka. komandovao je ~uvenom eskadrilom „Vitezovi” i 204. op{tina Lipqan. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Agresiju NATO-a na SRJ do~ekao je kao komandant 204. Zavr{io je sa visokim uspehom sve vazduhoplovne {kole i General{tabnu {kolu VJ. maja 1999. lete}i na avionima MiG-21 i MiG-29. 31. godine. u rejonu sela Orlate kraj Pri{tine. koji . Pukovnik VJ Milenko Pavlovi} je ro|en 5. novembra 1968. jula 1987. u selu Rusinovce. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. obavqaju}i du`nost strelca u jedinici specijalne namene.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 52. brane}i nebo iznad Beograda. godine. maja 1999. lova~kim avijacijskim pukom. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Kao pilot lovac. Tom prilikom je mladi vojni policajac poginuo. u selu Gorwe Crniqevo. oktobra 1959. godine. aprila 1999. Prilikom obavqawa borbenog zadatka.

Vojnik VJ Zoran Pantovi} je ro|en 23. Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Ranko Panteli} je ro|en 11. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. S p o m e n -k w i g a k B su kidisali na na{u otaxbinu. u Sanskom Mostu. Uspomenu na vojnika Ranka ~uva}e porodica Panteli}. a slomqena krila zavr{ila su svoj let u selu Petnica. Pukovnik pilot Milenko Pavlovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Po`egi. PAVLOVI] Stevana NENAD PANTELI] Radovana RANKO PANTOVI] Bogoquba ZORAN Mla|i vodnik policije Nenad Pavlovi} je ro|en 10. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u Subotici. Poginuo je 13. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. Uspomenu na odva`nog branioca neba na{e otaxbine ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Nemawa i porodica Pavlovi}. aprila 1999. novembra 1970. U Vojsku Jugoslavije stupio je marta 1998. Hrabro se borio. jula 1978. juna 1977. Kao dobrovoqac je stupio u stroj 549. op{tina Prizren. ali je wegov avion bio pogo|en iznad rejona Vaqeva. godine. 18.251 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi na putu Pri{tina – Medve|a. u Pustom Selu. aprila iste godine u bolnici u Prizrenu. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. osposobiv{i se u svojoj jedinici za voza~a motor- . Preminuo je 22. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Nenada Pavlovi}a sa~uva}e wegova porodica.

motorizovane brigade. Vodnik Pantovi} je poginuo 31. u kurirsko-pozivarskom sistemu. maja 1999. februara 1975. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Slobodu otaxbine hrabro je branio u stroju 125. marta 1999. . U toku prevo`ewa pripadnika svoje jedinice. Zoran Pantovi} je poginuo 31. gde je zavr{io sredwu {kolu za autoelektri~ara. JUNACI OT AX BINE 252 PANTOVI] Srboquba \OR\E PAUNOVI] Velibora BATICA Rezervni vodnik VJ \or|e Pantovi} je ro|en 19. imao je ratni raspored u Vojnom odseku Kraqevo. op{tina Pre{evo. vojnik voza~ Batica Paunovi} je nai{ao vozilom na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Slavujevac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti vojnika voza~a. u Vrawu. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 78. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1975. Wegovo vozilo je naletelo na protivtenkovsku minu. prilikom odlu~nog odbijawa napada albanskih terorista na vatreni polo`aj u selu Trnavce. Kao vojni obveznik. Od detonacije protivtenkovske mine vojnik rezervista je na mestu preminuo. Vojnik VJ u rezervi Batica Paunovi} je ro|en 4. 30. op{tina Srbica. Kao rezervni vodnik Vojske Jugoslavije. marta 1999. u Kragujevcu.P S p o m e n -kk w i g a nog vozila u haubi~kom divizionu. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na rezervnog stare{inu Igora Pavlovi}a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Pantovi}.

u Petrovcu na Mlavi. maja 1973. Uspomenu na vojnog policajca Miroslava Paunovi}a ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik. PEJ^INOVI] Branislava VOJIN Vojnik VJ Miroslav Paunovi} je ro|en 18. maja 1999. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na Baticu Paunovi}a ~uva}e wegov sin Kristijan i porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. 20. Na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 52. novembra 1978. PAUNOVI] Velinke MIROSLAV PAUNOVI] Milana RADOVAN sela Suvi Bunar. Obavqaju}i vojnu slu`bu u krugu svoje kasarne u Beogradu. Ka~ikol. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ u rezervi Radovan Paunovi} je ro|en 3. aprila 1999. u Prokupqu. Vojnik Paunovi} je poginuo 14. Poginuo je 6. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Zoran i Vladimir i porodica Paunovi}. gde se osposobio za du`nost strelca iz specijalnog pe{adijskog oru`ja. od dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 354. u Ba~koj Palanci. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. gde je i radio kao VKV voza~. na prevoju Volujak. vojnik Pej~inovi} je te{ko rawen od dejstva avijacije NATOa.253 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti vojnika voza~a. Vojni rok u Vojsci Jugoslavije slu`io je kao protivpo`arac u sastavu Gardijske brigade. jula 1949. specijalne brigade Vojne policije. op{tina \akovica. a premi- . u okr{aju protiv albanskih terorista u rejonu Vojnik VJ Vojin Pej~inovi} je ro|en 26.

Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane i Komandno{tabnu akademiju RV i PVO. Pukovnik VJ Bo`idar Pej~i} je ro|en 18. u selu Kriva Reka. a od zadobijenih rana preminuo je 28. na prvoj liniji odbrane otaxbine. Raketni projektili lansirani iz aviona NATO-a pogodili su radarsku stanicu za osmatrawe i navo|ewe u kojoj se tog trenutka nalazio pukovnik Pej~i}. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. Brus. 254 PERI] Bo`ina RADOVAN PEJ^I] Goluba BO@IDAR Vojnik VJ u rezervi. maja iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji. kako bi na Kosovu i Metohiji branio slobodu otaxbine. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~esnik je mnogih bitaka za odbranu Republike Srpske Krajine. juna 1950. septembra 1959. Uspomenu na izuzetnog raketa{a i stare{inu VJ ~uva}e wegovi sinovi Neboj{a i Qubomir i porodica Pej~i}. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. prilikom obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. U `estokom okr{aju protiv albanskih terorista rawen je 25. u selu Rsovci. u rejonu sela Ko{are. dobrovoqac Radovan Peri} je ro|en 18. JUNACI OT AX BINE izuzetan stru~wak u oblasti artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. Kao dobrovoqac stupio je u stroj 125. \akovica. Uspomenu na poginulog gardistu ~uva}e porodica Pej~inovi}. postizao je izuzetne rezultate na du`nosti u Sektoru za RV i PVO u General{tabu VJ. juna 1999.N S p o m e n -kk w i g a nuo je 26. na du`nost vojnika strelca. aprila iste godine. Pukovnik Pej~i} je poginuo 1. motorizovane brigade. Kao iskusan oficir i . op{tina Pirot. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena.

u Kosovskoj Mitrovici. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 180. u selu Plo~ica. te wegova porodica. @ivan Peri} je poginuo 20. Uspomenu na vodnika iz sela Plo~ice ~uva}e wegova porodica. Vojnik Milan Peri} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. maja 1999. maja 1999. Dobrovoqno se javio u stroj 549. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na plemenitog bolni~ara ~uva}e wegova porodica. 15. maja 1999. op{tina Kovin. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik. . Kao vojni obveznik. u rejonu sela Dowa Brwica kod Pri{tine. u rejonu \akovice. avgusta 1974. Vodnik VJ u rezervi. marta 1958. Poginuo je 7. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. odgovorno obavqaju}i du`nost bolni~ara. na du`nosti ni{anxije. u sukobu s albanskim teroristima. avgusta 1958. vojnoteritorijalnog odreda. dobrovoqac @ivan Peri} je ro|en 5. Uspomenu na razvodnika Qubi{u Peri}a ~uva}e wegovi sinovi Milo{. u Kosovskoj Mitrovici. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 50. Vojnik VJ u rezervi Milan Peri} je ro|en 22. gde je zavr{io Sredwu medicinsku {kolu.255 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N PERI] Dikonije QUBI[A PERI] Milodraga @IVAN PERI] Milutina MILAN Razvodnik VJ u rezervi Qubi{a Peri} je ro|en 30. Lazar i Miqan. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji da kao iskusan vojnik i strelac brani slobodu otaxbine od albanskih terorista. na borbenom polo`aju svoje jedinice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Dowa Brwica. op{tina Pri{tina. vojnoteritorijalnog odreda iz Pri{tine.

bataqona Vojne policije. aprila 1999. Vodnik Branimir Peri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Zavr{io je Sredwu poqoprivrednu {kolu. godine. u Prokupqu.P S p o m e n -kk w i g a PERI] Mihajla BRANIMIR PERI[I] Dragi}a NIKOLA JUNACI OT AX BINE 256 brane i bezbednosti. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima od- Vodnik policije Slobodan Petkov je ro|en 10. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 52. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 4. od dejstva protivtenkovske mine. PETKOV Kirila SLOBODAN Rezervni vodnik VJ Branimir Peri} je ro|en 5. juna 1969. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. . pe{adijske brigade. u selu Zli Dol. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Peri}. Poginuo je 24. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. u selu Pe}ane. Pri{tina. a na koju je on nai{ao svojim vozilom. od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. novembra 1978. Vojnik VJ Nikola Peri{i} je ro|en 24. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Bosilegrad. Vojnik Nikola Peri{i} je poginuo 31. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je u sastavu 354. u Ni{u. decembra 1970. Uspomenu na vojnika Nikolu Peri{i}a ~uva}e wegova porodica. gde je i zavr{io {kolu za ma{inbravare. op{tina Suva Reka. marta 1999. jula 1988. op{tina Bosilegrad. osposobiv{i se za voza~a motornog vozila. koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Orlate.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . u selu Mala Kru{a. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. maja 1982. oktobra 1958. u rejonu sela Orlate. stupio je u stroj 125. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na poginulog Slobodana sa~uva}e sinovi Aleksandar i Vladimir i porodica Petkov. PETKOVI] Qubomira ^EDOMIR Vojnik VJ u rezervi. godine. u Smederevu. Zavr{io je Pravni fakultet. novembra 1961. Bio je komandir Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Negotin.257 JUNACI OTAXBINE }e wegov sin Stojan i porodica. Vodnik policije ^edomir Petkovi} je ro|en 6. 28. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Marija i Ana i porodica Petkovi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. marta 1953. 16. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. op{tina Prizren. op{tina Prizren. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. motorizovane brigade da na Kosovu i Metohiji brani slobodu otaxbine. aprila 1999. u Lebanu. Kao dobrovoqac strelac. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. PETKOVI] Viktorija DRAGAN PETKOVI] Vladimira DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva- Stariji zastavnik policije Dragan Petkovi} je ro|en 20. dobrovoqac Dragan Petkovi} je ro|en 28. maja 1999. \akovica. u rejonu sela Ko{are.

pe{adijske brigade. motorizovane brigade. Kao vojni obveznik. od dejstva avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. u rejonu sela Padali{te. Trajno }e ga sa~uvati u se}awu sinovi Nemawa i Stefan i porodica Petkovi}. aprila 1999. Poginuo je 15. 23. u Leskovcu. pe{adijske brigade. Kao vojni obveznik. u Kru{evcu. marta 1975. JUNACI OT AX BINE tok. Uspomenu na vojnika Toplicu Petkovi}a ~uva}e wegov sin Neboj{a i porodica. gde je zavr{io sredwu {kolu. u selu Vrbnica. aprila 1970. Vojnik VJ u rezervi Dejan Petkovi} je ro|en 18. maja 1999. op{tina Prizren. u selu Zebica. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 7. oktobra iste godine u Slankamenu. Prizren. aprila 1999. op{tina IsDragan Petkovi} je ro|en 21. juna 1965. PETKOVI] Predraga TOPLICA PETKOVI] Radovana DRAGAN PETKOVI] Radomira DEJAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Toplica Petkovi} je ro|en 3. Ribarska Bawa. tokom preme{taja ure|aja i sredstava veze na novi polo`aj. op{tina Srbica. Kao vojni obveznik. Preminuo je 2. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 549. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Vitak. Dejan Petkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . Poginuo je 13. op{tina Kru{evac. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva}e wegova porodica.P S p o m e n -kk w i g a 17. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je odlu~no i hrabro u sastavu 7. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 258 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti komandira odeqewa. maja 1999.

specijalne brigade. Uspomenu na uzornog komandira streqa~kog voda ~uva}e wegovi sinovi Predrag i Miroslav i porodica Petkovi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira voda. PETKOVI] Tihomira BO@O PETRIKI] Jovana BRANKO Poru~nik VJ Ivica Petkovi} je ro|en 26. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. u selu Lu`ane. 19. Negotin. u Prokupqu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unuBranko Petriki} je ro|en 27. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Desetar VJ po ugovoru Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`o Petkovi} je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je kao izvi|a~ u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. motorizovane brigade postizao je izuzetne rezultate u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. op{tina Podujevo. S p o m e n -k w i g a k P ne i bezbednosti prvog stepena. januara 1973. Zavr{io je sredwu {kolu.259 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 16. . u rejonu sela Ko{are. marta 1971. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Kristina i porodica Petkovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i An|ela i porodica Petkovi}. maja 1968. PETKOVI] Save IVICA tra{wih poslova Republike Srbije od 1998. \akovica. u Kragujevcu. Kao komandir streqa~kog voda u sastavu 125. aprila 1999. u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovao se hrabro{}u i bio komandir za uzor mladim vojnicima. u selu Jabukovac.

Kao vojni obveznik. 8. Vojnik Dejan Petri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. De~ani. na du`nosti voza~a. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Milivoje Petrovi} je ro|en 21. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 7. septembra 1959. vojnik Petri} se nalazio u vozilu u rejonu sela Gorwe Obriwe. 260 PETRI] Milojice DEJAN PETROVI] Andrije MILIVOJE {io sredwu {kolu i radio u fabrici uqa. kada su avioni NATO-a lansirali ubojite rakete. Milivoje Petrovi} je poginuo 28. Uspomenu na poginulog vojnika Milivoja ~uva}e wegovi sin Andrija. gde je zavr- . jula 1979. u Beranu. kada je motorno vozilo kojim je upravqao nai{lo na protivtenkovsku minu. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Turi}evac. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost izvi|a~a. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 37. JUNACI OT AX BINE Hitaju}i na izvr{ewe borbenog zadataka. Srbica. Mladi vojnik iz Berana je tom prilikom poginuo. pe{adijske brigade. k}i Aleksandra i porodica Petrovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. motorizovane brigade. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. u toku obavqawa borbenog zadatka. Vojnik VJ Dejan Petri} je ro|en 28.P S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 29. aprila 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Petri}. u Kru{evcu. Uspomenu na Branka Petriki}a ~uva}e wegova porodica. [iptarski teroristi smrtno su pogodili neustra{ivog Negotinca iz snajperske pu{ke u rejonu sela Opqate.

Na po~etku agresije NATO-a na SRJ bio je referent u Komandi Tre}e armije. oktobra 1978. Potpukovnik Petrovi} je poginuo 24. u sukobu s albanskim teroristima. oktobra 1943. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je 30. Vojnik Ivica Petrovi} je poginuo 27. u Kosovskoj Vitini. Vojnik VJ Veqko Petrovi} je ro|en 2. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od marta 1998. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu ~ete Vojne policije 125. u `estokom sukobu s albanskim teroristima u nasequ Kape{nica. u Pri{tini. marta 1999. Uspomenu na poginulog potpukovnika ~uva}e sin Milan. u rejonu Karaule „Goro`up”. Uspomenu na vojnog policajca ~uva}e wegova porodica. Pe}. U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 55. Izme|u ostalog. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Petrovi}. Vojnik VJ Ivica Petrovi} je ro|en 23. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. k}i Maja i porodica Petrovi}. grani~nog bataqona. godine.261 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PETROVI] Dobrivoja ZORAN PETROVI] Dragana VEQKO PETROVI] Dragoquba IVICA Potpukovnik VJ Zoran Petrovi} je ro|en 22. obavqao je du`nost komandanta bataqona. . novembra 1978. u Svilajncu. smer pe{adije. prilikom raketirawa kasarne u Kur{umliji. marta 1999. osposobiv{i se za du`nost vojnog policajca. gde je i zavr{io sredwu {kolu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Prizren.

marta 1999. 23. oktobra 1966.P S p o m e n -kk w i g a PETKOVI] @ivorada VUKADIN PETROVI] @ivote @IVAN JUNACI OT AX BINE 262 PETROVI] Miladina DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Vukadin Petkovi} je ro|en 31. u Pe}i. op{tina Istok. Poginuo je 29. Tom prilikom je hrabri komandir poginuo u neravnopravnoj borbi. u selu Qubi`da. Kao vojni obveznik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. maja 1999. aprila 1999. pe{adijske brigade. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 125. Rezervni vodnik VJ Dragan Petrovi} je ro|en 15. op{tina Istok. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Dowe Morine. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa i {ifrera. Vojnik u rezervi @ivan Petrovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. godine. jedinicu vodnika Petrovi}a iznenada su napali albanski teroristi. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. op{tina Vrwa~ka Bawa. u rejonu sela Padali{te. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. op{tina Istok. decembra 1976. oktobra 1965. Uspomenu na rezervnog . 24. Uspomenu na Vukadina Petkovi}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. u selu Gra~ac. U toku preme{taja sredstava veze na novi borbeni polo`aj. motorizovane brigade. Vojnik VJ u rezervi @ivan Petrovi} je ro|en 14. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. oktobra 1997. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Jelena i porodica Petrovi}. u selu @akovo.

u Kru{evcu. k}i Dragana i porodica Petrovi}. maja 1999. u Kumanovu. u Uro{evcu. novembra 1970. na du`nosti veziste. tako {to je vozilo u Potpukovnik VJ Zoran Petru{evski je ro|en 27. S p o m e n -k w i g a k P vodnika Dragana Petrovi}a ~uva}e wegov sin Vukoje. Uspomenu na wega ~uva}e sin Georgije i porodica Petrovi}. PETROVI] Miodraga IVICA PETROVI] Miroslava DRAGAN kojem se prevozio na borbeni zadatak nai{lo na nagaznu minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Krivenik. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. marta 1960. op{tina Ka~anik. Vojnik VJ u rezervi Dragan Petrovi} je ro|en 8.263 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik. Hrabro se borio za odbranu slobode Republike Srpske Krajine. Poginuo je 31. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. i stekao vrhunske sposobnosti za poslu`ioca komandnog odeqewa. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 243. Poginuo je u `estokom okr{aju s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. 13. mehanizovane brigade. maja 1999. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. vojnoteritorijalnog odreda. Uspomenu na prekaqenog ratnika ~uva}e k}i Tamara i porodica Petrovi}. u Uro{evcu. u statusu vojnog obveznika i na du`nosti kojom je ovladao u toku slu`ewa vojnog roka. jula 1971. PETRU[EVSKI Nikole ZORAN Vojnik VJ u rezervi Ivica Petrovi} je ro|en 30. . slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od februara 1999.

Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. . u selu Likovac. u rejonu sela Crni Lug. pe{adijske brigade. Zoran Petru{evski je posmrtno unapre|en u ~in potpukovnika VJ. u Lebanu. aprila 1969. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. op{tina Srbica. Poginuo je 14. Kao vojni obveznik. Mahala Mutivode. godine. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Pe{i} je ro|en 19. januara 1972. oklopnoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na vojnika Pe{i}a ~uva}e wegova porodica. Sr|an Pe{i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U toku izvo|ewa borbene akcije protiv albanskih terorista. maja 1999. 16. vozilo u kojem se nalazio Zoran Petru{evski nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je iskusni stare{ina smrtno stradao. maja 1999. JUNACI OT AX BINE 264 PE[AKOVI] Hranislava SLAVI[A PE[I] Nikole SR\AN Pripadnik rezervnog sastava policije Slavi{a Pe{akovi} je ro|en 2. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Medevce. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. u Ra{koj. Uspomenu na Slavi{u Pe{akovi}a sa~uva}e wegova porodica. 31. k}i Biqana i porodica Petru{evski. op{tina Orahovac. maja 1999.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je obavqaju}i odgovornu du`nost u 252.

Kao vojni obveznik. aprila 1970. 3. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske Krajine. na du`nosti vojnika strelca. na du`nosti izvi|a~a. u rejonu razme{taja jedinice. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Katarina. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u rejonu sela ^abi}. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Zavr{io je Pravni fakultet. u Uro{evcu. op{tina Ka~anik. Vojnik VJ u rezervi Vuka{in Planojevi} je ro|en 1. Orahovac. vojnoteritorijalnog odreda u Pri{tini. Poginuo je u toku obavqawa borbenog zadatka. u rejonu sela Krivenik. maja 1999. oklopne brigade. avgusta 1961. gde je radio kao ugostiteqski radnik. Klina. za slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 252. Kao vojni obveznik. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi.265 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PE[OVI] Qubi{e DRAGAN PILIPOVI] Ilije TOMISLAV Uspomenu na Tomislava Pilipovi}a ~uva}e wegovi sinovi Lazar i Milo{. u selu Baqevac. Ra{ka. u Kraqevu. motorizovane brigade. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. marta 1970. PLANOJEVI] Zorana VUKA[IN Vojnik VJ u rezervi Dragan Pe{ovi} je ro|en 16. juna 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. te porodica Pe{ovi}. 14. u selu Turja. u stroju 37. k}i Marija i porodica Pilipovi}. odlu~no . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Tomislav Pilipovi} je ro|en 27. Poginuo je 31.

u Novom Sadu. Zavr{io je sredwu {kolu. JUNACI OT AX BINE Raketna baterija u kojoj se nalazio vojnik Aleksandar Popovi} dejstvovala je 1. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 24. 266 POPOVI] Vlatka VITOMIR POPOVI] Borivoja ALEKSANDAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vitomir Popovi} je ro|en 13. maja 1954. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Jedan od tih projektila pogodio je samohodno lansirno oru`je. Za podvige u odbrani otaxbine Aleksandar Popovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na mladog raketa{a ~uva}e wegova porodica. aprila 1973. op{tina Pe}. op{tina Andrijevica. Bio je zaposlen u „Kopeksu” u Pe}i. sa vatrenog polo`aja u selu Nadaq kraj Novog Sada sa tri protivavionske rakete na avione NATO-a. Pamti}e ga k}eri Aleksandra i Ivana. Kao vojni obveznik. 8.P S p o m e n -kk w i g a odgovoriv{i na napade albanskih terorista. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na Vuka{ina Planojevi}a ~uva}e wegova porodica. godine. koji su uzvratili samonavo|enim raketnim projektilima. Preminuo je 5. sinovi Aleksandar i Ivan i porodica Popovi}. u selu Barane. . u selu [ekular. obavqao je du`nost operatera u raketnoj bateriji 240. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. probio oklop i na licu mesta usmrtio Aleksandra Popovi}a. avgusta 1998. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je gimnaziju i Prirodno-matemati~ki fakultet u Novom Sadu i do po~etka agresije NATO-a na SRJ bio je izvanredan student poslediplomskih studija. maja 1999.

u Golemom Selu. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. na du`nosti voza~a. Ko{are. na borbenom polo`aju svoje jedinice u selu Reqin. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 19. \akovica. \akovica. aprila 1999. Kao vojnik VJ. op{tina Pre{evo. motorizovane brigade. u sukobu s albanskiim teroristima. tako {to je nai{ao na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili na putu selo Batu{a – Karaula „Ko{are”. u Krupwu. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane.267 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B POPOVI] Vuka{ina STOJAN POPOVI] Zarije ALEKSANDAR POPOVI] Radosava NIKOLA Vojnik VJ u rezervi. u kome je radio kao voza~. Uspomenu na vojnika Aleksandra ~uva}e wegov sin Dragan i porodica Popovi}. obavqaju}i du`nost strelca. . aprila 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 78. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na vojnika Nikolu Popovi}a ~uva}e wegova porodica. u Novom Pazaru. u stroju 52. u rejonu sela Maja Glava. Poginuo je. Uspomenu na poginulog dobrovoqca ~uva}e porodica Popovi}. novembra 1949. avgusta 1968. aprila 1999. osposobio se za du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 20/3 mm. 16. Kao dobrovoqac. dobrovoqac Stojan Popovi} je ro|en 9. Vojnik Nikola Popovi} je poginuo 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u stroju 125. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. 15. decembra 1979. Kao vojni obveznik. motorizovane brigade. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Vojnik VJ Nikola Popovi} je ro|en 20. op{tina Vrawe.

Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Popovi}. Vojnik Simo Popovi} je poginuo 11. 17. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost grani~ara. godine. Vodnik policije Milutin Pra{~evi} je ro|en 6. op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 53. maja 1993. De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. grani~nog bataqona.P S p o m e n -kk w i g a POPOVI] Slobodana DRAGAN POPOVI] Sretena SIMO JUNACI OT AX BINE 268 PRA[^EVI] Slobodana MILUTIN Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Popovi} je ro|en 19. januara 1977. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. k}i Milica i porodica Popovi}. u selu Papaz. odlu~no brane}i Karaulu „Morina”. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. aprila 1999. u Plu`inama. novembra 1969. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. aprila 1999. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. od albanskih terorista. Vojnik VJ Simo Popovi} je ro|en 1. u selu Meja. op{tina \akovica. avgusta 1968. u selu Vrani}. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Martin. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. 21. Stefan i Nikola i porodica Pra{~evi}. op{tina Suva Reka.

maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Stani{a Puzovi} je ro|en 15. Zastavnik policije Goran Radevi} je ro|en 3. u rejonu sela Stara Bawica. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina i porodica Radevi}. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. aprila 1999. godine. Ka~anik. i osposobio se za du`nost kuvara. Poginuo je 3. grani~nog bataqona. 28. odgovorno obavqaju}i svoju vojni~ku i grani~arsku du`nost. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. Uspomenu na vojnika Marija ~uva}e porodica Proti}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Mario Proti} je poginuo od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. marta 1999. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 57. novembra 1958. za slobodu otaxbine borio se u sastvau 37. Vojnik u rezervi Stani{a Puzovi} je odlikovan Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. avgusta 1970. op{tina Ra{ka. avgusta 1994. februara 1978. godine. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. . Glogovac. motorizovane brigade. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Marko i porodica Puzovi}. u rejonu sela Stari Poklek. na du`nosti vojnika strelca. op{tina Pe}. u selu Kravi}i. Kao vojni obveznik. 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.269 JUNACI PROTI] @eqka MARIO OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R PUZOVI] @ivorada STANI[A RADEVI] Branka GORAN Vojnik VJ Mario Proti} je ro|en 18. u Beogradu.

8. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu [ipoqe.R S p o m e n -kk w i g a RADEKA Vladimira GORAN RADENKOVI] Dragomira SLAVKO JUNACI OT AX BINE 270 Zauvek }e ga pamtiti sinovi Aleksandar i Miqan i porodica Radenkovi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. godine. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u rejonu sela Kamena Glava. u Sjenici. maja 1999. RADENOVI] Radomira RADIVOJE Vodnik policije Goran Radeka je ro|en 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. godine. jula 1986. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ Radivoje Radenovi} je ro|en 2. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Mla|i vodnik prve klase policije Slavko Radenkovi} je ro|en 9. novembra 1990. Vojnik Radivoje Radenovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. 17. op{tina Kosovska Mitrovica. u selu Trbukovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Uro{evac. decembra 1979. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u 243. aprila 1999. Bio je policajac u Stanici pograni~ne policije na Aerodromu „Beograd”. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati wegova porodica. op{tina Pe}. jula 1967. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Zemunu. decembra 1967. motorizovanoj brigadi.

Bio je policajac u Policijskoj stanici Orahovac. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vojnotehni~ku vazduhoplovnu akademiju u Rajlovcu. Zavr{io je Vojnu akademiju VJ. smer protivvazdu{ne odbrane i kao stru~wak za navo|ewe avijacije slu`bovao je u 31. S p o m e n -k w i g a k R Uspomenu na vojnika Radivoja ~uva}e wegova porodica. 28. javqawa i navo|ewa. u Kninu. u mestu [pionica. aprila 1999. Potporu~nik Sini{a Radi} je 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Uspomenu na potporu~nika Sini{u Radi}a ~uva}e wegova porodica. RADIVOJEVI] Vladimira GORAN RADI] Jovana SINI[A je avijacija NATO-a lansirala vo|ene avio-bombe na taj polo`aj i direktno pogodila stanicu u kojoj je mladi stare{ina bio na borbenom zadatku.271 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Dragana i Milica i porodica Radivojevi}. aprila 1999. u selu Dobrodeqane. RADI] Pere BLAGOJA Mla|i vodnik policije Goran Radivojevi} je ro|en 1. obavqao zadatke oficira za navo|ewe na radarskom polo`aju svoje jedinice na planini Maqen. godine. op{tina Leskovac. kada Potpukovnik VJ Blagoja Radi} je ro|en 20. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. bataqonu 126. . brigade vazdu{nog osmatrawa. novembra 1961. juna 1976. op{tina Srebrenik. u selu Grada{nica. januara 1968. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Potporu~nik VJ Sini{a Radi} je ro|en 30.

Kao vojni obveznik. Zoran Radi~evi} je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Zoran. kada su avioni NATO-a na taj sistem bacili svoje bombe. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. zatekao se u kabini raketnog sistema „NEVA”. k}i Milijana i porodica Radi~evi}. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 19. raketnog diviziona 250. koju su bombardovali avioni NATO-a. aprila 1999. Kao vojni obveznik i rezervni kapetan VJ. U rodnom gradu je radio kao predsednik sindikalne organizacije. u selu Qubo`da. u Kur{umliji. novembra 1960. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. slobodu otaxbine branio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u komandi 354. Odlu~an da sa svojom jedinicom nanese agresoru {to ve}e gubitke. Potpukovnik Blagoja Radi} se 19. marta 1999. raketne brigade u selu Lipe kraj Smedereva. u selu Prigoda. Rezervni kapetan VJ @arko Radovanovi} je ro|en 9. op{tina Istok. k}i Danka i porodica Radi}.R S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira baterije za vo|ewe raketa i ujedno zamenika komandanta raketnog diviziona 250. op{tina Istok. maja 1999. vojnoteritorijalnog odreda u rejonu op{tine Istok. . potpukovnik Radi} je preminuo istog dana. avgusta 1956. Te{ko rawen. nalazio u borbenoj smeni na vatrenom polo`aju 6. U~estvovao je u borbama za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e sin Perica. u Kur{umliji. JUNACI OT AX BINE 272 RADI^EVI] Miodraga ZORAN RADOVANOVI] Radivoja @ARKO Vojnik VJ u rezervi Zoran Radi~evi} je ro|en 11. Uspomenu na rezervnog kapetana @arka Radovanovi}a ~uva}e wegova porodica. slobodu otaxbine branio je u stroju 69.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . godine. jula 1973. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 24. u Kur{umliji. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Kosovska Mitrovica. marta 1999. u Zemunu. pe{adijske brigade. kao voza~. k}i Sawa i porodica Radovanovi}. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e wegovi sin Stefan. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Desetar VJ \or|e Radovi} je ro|en 25. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 243. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 56. u Kosovskoj Mitrovici. vojnoteritorijalnog odreda. u rejonu sela Brabowi}. Uspomenu na poginulog \or|a Radovi}a sa~uva}e wegova porodica. jula 1959. 25. u Kasarni „Car Uro{” u Uro{evcu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. kao komandir tenka T-55. Radio je u Vojsci Jugoslavije kao civilno lice.273 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOVANOVI] Ratka SLOBODAN RADOVI] Bo{ka \OR\E RADOVI] Vi{eslava DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Slobodan Radovanovi} je ro|en 29. 4. Desetar VJ po ugovoru Dragan Radovi} je ro|en 28. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. Uspomenu na desetara Dragana sa~uva}e k}i Jovana i porodica Radovi}. aprila 1978. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. juna 1999. marta 1999.

Zavr{io je sredwu {kolu. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. novembra 1961. aprila 1999. maja 1999. decembra 1978. 10. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. maja 1999. Poginuo je za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice. u selu Gorwi Koriq. Pripadnik rezervnog sastava policije Miroslav Radojevi} je ro|en 21. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na Miroslava Radojevi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. padobranske brigade na Kosovu i Metohiji. godine. u Pri{tini. Desetar VJ Bojan Radojkovi} je ro|en 20. . godine. u selu Strovce.R S p o m e n -kk w i g a RADOVI] Dragana DANE RADOJEVI] Slavojka MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 274 RADOJKOVI] Predraga BOJAN Vodnik prve klase policije Dane Radovi} je ro|en 17. 13. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 63. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 4. u Smederevu. op{tina Vu~itrn. kada je jedna avio-bomba neposredno pogodila zaklon smelih ~uvara na{ih me|a u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Radovi}. op{tina Gospi}. \akovica. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme odslu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za padobranaca diverzanata i dobio ~in desetara. oktobra 1977. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. juna 1991.

275 JUNACI

OTAXBINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sofija i porodica Radojkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

R

Uspomenu na desetara Bojana Radojkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADOJKOVI] Radi{e MLA\AN

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dejan i porodica Radosavqevi}.

RADOSAVQEVI] @arka SR\AN

RADOSAVQEVI] Svetozara ZORAN

Mla|i vodnik prve klase policije Mla|an Radojkovi} je ro|en 16. jula 1972. u Smederevu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. marta 1993. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999. godine, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Vodnik policije Sr|an Radosavqevi} je ro|en 13. marta 1965. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu.

Major VJ Zoran Radosavqevi} je ro|en 26. februara 1965. u Pri{tini. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu vojnu akademiju, sa odli~nim uspehom. Na Saobra}ajnom fakultetu u Beogradu magistrirao je na tehni~kim naukama 1998. godine. Na slu`bi u Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik Odeqewa 127. lova~-

R S p o m e n -kk w i g a
ko-avijacijske eskadrile „Vitezovi” 204. lova~koavijacijskog puka. Poginuo je 26. marta 1999. u rejonu Loznice, kada je u svom avionu MiG29 krenuo u susret vi{estruko nadmo}nijem neprijatequ kako bi za{titio vazdu{ni prostor na{e zemqe i u neravnopravnoj borbi bio pogo|en raketama vazduh -vazduh iz neprijateqevog aviona. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na majora Zorana Radosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
U toku slu`ewa vojnog roka obu~en je za operatera u odeqewu za sklapawe i rasklapawe u raketnoj bateriji 311. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu toga puka na Kosovu i Metohiji. Prilikom bombardovawa objekta Bela}evac kraj Pri{tine, 19. aprila 1999, jedan od dva projektila avijacije NATO-a pogodio je bunker u kojem se nalazio vojnik Boban i usmrtio ga. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Bobana Rado{a sa~uva}e wegova porodica.

276

RADULOVI] Branislava DALIBOR

Razvodnik VJ po ugovoru Dalibor Radulovi} je ro|en 27. decembra 1977. u Vrbasu. U Vojsci Jugoslavije slu`bovao je kao vojnik po ugovoru, sa ~inom razvodnika. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Gardijske brigade, na du`nosti vojnog policajca. Poginuo je u Beogradu, 28. aprila 1999, kada je wegovu kasarnu bombardovala avijacija NATO-a. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Dalibora Radulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADO[ Jovana BOBAN

Vojnik VJ Boban Rado{ je ro|en 7. januara 1979. u Beogradu.

277 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAI^EVI] Milana GORAN

RAJKOVI] Petra MILOSAV

RAKI] Toma NIKOLA

Vojnik VJ u rezervi Goran Rai~evi} je ro|en 26. juna 1963. u Brusu. Bio je vrhunski atleti~ar Jugoslavije, osvaja~ brojnih medaqa na takmi~ewima u zemqi i inostranstvu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade na Kosovu i Metohiji, kao strelac. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 6. maja 1999, u selu Ka~ikol, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana Rai~evi}a sa~uva}e k}i Katarina, sin Nikola i porodica Rai~evi}.

Mla|i vodnik policije Milosav Rajkovi} je ro|en 1. januara 1975. u selu Drsnik, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 26. maja 1999, u nasequ Tusus, op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Rajkovi}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nikola Raki} je ro|en 1. decembra 1947. u selu Kijevo, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. septembra 1998. godine. Bio je zaposlen u [umskom gazdinstvu, RJ Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 20. aprila 1999, u selu Vla{ki Drenovac, op{tina Klina. Pamti}e ga k}i Marina, sin Aco i porodica Raki}.

R S p o m e n -kk w i g a
RAKOVI] Darinke ALEKSANDAR RAKOVI] Milomira GORAN

JUNACI OT AX BINE

278

RAMI] Amru{a ISEN

Vodnik prve klase VJ Aleksandar Rakovi} je ro|en 21. marta 1976. u Jagodini. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i specijalisti~ko {kolovawe podoficira VJ za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdu{nu odbranu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 52. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji, kao komandant diviziona. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 9. maja 1999, u mestu ^abrat, \akovica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na vodnika Aleksandra Rakovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Razvodnik VJ po ugovoru Goran Rakovi} je ro|en 17. jula 1969. u Brveniku, Ra{ka. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u in`iwerijskom bataqonu 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac utovariva~a. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 7. maja 1999, u rejonu sela Prelovi, Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana sa~uva}e sin Nenad, k}i Nevena i porodica Rakovi}.

Vojnik VJ u rezervi Isen Rami} je ro|en 7. novembra 1966. u Kosovu Poqu. U vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Te{ko je rawen 25. maja 1999. u selu Godance, Glogovac, kada je u toku borbenog zadatka nai{ao na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Od zadobijenih rana je preminuo 27. jula te godine. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika Isena Rami}a sa~uva}e wegova porodica.

279 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAN\ELOVI] Bogoquba NEBOJ[A

RAN\ELOVI] Dragoslava ZORAN

Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Qubomira VOJISLAV

Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ran|elovi} je ro|en 19. avgusta 1967. u selu Beli Logan kod Leskovca. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, na rejon sela Planeja, u okolini Prizrena, gde je obavqao borbene zadatke. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Ran|elovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Mla|i vodnik policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 15. januara 1977. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. juna 1996. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Velika Plana, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ u rezervi Vojislav Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1957. u selu Tu~ep, op{tina Istok. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 69. vojnoteritorijalnom odredu Istok. U toku borbenog zadatka pretrage terena, na kojem su delovali albanski teroristi, smrtno je pogo|en, 6. maja 1999. godine, u selu Vrelo, kraj Istoka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

P S p o m e n -kk w i g a
Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e k}eri Silvana i Slavica, sinovi Slavi{a i Sini{a, te porodica Ran|elovi}.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e sin Darko i porodica Ran|elovi}.

280

RAN\ELOVI] Milana ZORAN

RAN\ELOVI] Momira ZORAN

sinac, Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. aprila 1999, kod sela Studen~ane, op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e sinovi Marjan i Milo{ i porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Tomislava ZORAN

Vojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 21. avgusta 1970. u selu Dowa Jaina, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. bataqona atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane, kao vojnik poslu`ilac u ~eti za dekontaminaciju. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 8. aprila 1999, u rejonu sela Volujak, kod Kline i \akovice. Major policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 30. oktobra 1955. u selu Grbav~e, op{tina Svrqig. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. jula 1974. godine. Bio je na~elnik Odeqewa unutra{wih poslova AlekVojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1966. u selu Grdanica, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 2. juna 1999, u rejonu sela Leskovac, Prizren.

281 JUNACI

OTAXBINE
brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Slavi{u Ratkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

P

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RATKOVI] Miladina SLAVI[A

RAU@AN Nikole @EQKO

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. aprila 1999, u selu @abaq, op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Dejan i porodica Rau`an.

RAUK Marije JANO[

Rezervni vodnik prve klase VJ Slavi{a Ratkovi} je ro|en 3. novembra 1970. u selu Jo{anica, op{tina Leposavi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu bataqona remontne podr{ke 202. pozadinske baze. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 16. maja 1999, kod sela [ipoqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od-

Vodnik prve klase policije @eqko Rau`an je ro|en 2. septembra 1970. u Sremskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.

Vojnik VJ u rezervi, dobrovoqac Jano{ Rauk je ro|en 15. oktobra 1954. u Somboru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 55. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Ka-

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka na preme{tawu i prevo|ewu Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Repi} je ro|en 6. marta 1999. u rejonu sela Ugrinovci. marta 1959. . Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Jovan. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 69. vojnoteritorijalnog odreda Istok. Republika Hrvatska. godine. kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kome su bili sme{teni pripadnici policije u Prizrenu. k}i Branka i porodica Repija. Uspomenu na Jano{a Rauka sa~uva}e wegova porodica. juna 1951. Bio je u sastavu 250. u selu Qubi`da. U sukobu s albanskim teroristima u selu Prigoda. u Prizrenu. u selu Bukovica. pastorak Nikola. 282 Poginuo je 25. Zauvek }e ga se se}ati k}i Jelena. kod Istoka. Vojnik VJ u rezervi Nenad Risti} je ro|en 7. poginuo je 19. Prizren. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i stekao zvawe voza~a motornih vozila. op{tina Istok. marta 1975. maja 1999. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Bio je zaposlen u „Vodoprivredi” u Prizrenu. op{tina Cazin. Zavr{io je sredwu {kolu. 15. 29. sin Ivan i porodica Repi}. REPIJA Jove DRAGAN REPI] Vladislava DRAGAN RISTI] Vuki}a NENAD Vojnik VJ u rezervi Dragan Repija je ro|en 24. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. JUNACI OT AX BINE ratne jedinice iz mar{evskog u borbeni polo`aj. aprila 1999.P S p o m e n -kk w i g a raulu „Mladen Stojanovi}”. godine. godine. aprila 1999.

februara 1948. RISTI] Dobrivoja DRAGAN RISTI] Dragutina \OR\E {wih poslova Vitina. Poginuo je 25. Poginuo je 15. Uspomenu na vojnika Dragana Risti}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Nenada Risti}a sa~uva}e wegova porodica. . u selu Gra~anica. godine. Pamti}e ga sinovi Goran i Zoran. od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Glogovac. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Risti} je ro|en 18. op{tina Kosovska Kamenica. januara 1972. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972.283 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. k}i Sne`ana i porodica Risti}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. RISTI] Ilije MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Dragan Risti} je ro|en 5. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. op{tina [timqe. kada je avijacija NATO-a bombardovala bezbednosni punkt policije u selu Crnoqevo. u Prokupqu. u selu Tomance. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na teritoriji Kosova i Metohije borio se u ratnoj jedinici Komande vojnog okruga Pri{tina. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pri{tina. Bio je policajac u Odeqewu unutra- Poru~nik policije Miroqub Risti} je ro|en 1. marta 1952. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce.

na du`nosti zamenika komandira mehanizovane ~ete. RISTOVI] Strahiwe STANI[A RISTI] Jovice QUBOMIR Rezervni poru~nik VJ Miodrag Ristovi} je ro|en 8. JUNACI OT AX BINE pontonirskog bataqona. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. a preminuo 29. 284 RISTOVI] Milisava MIODRAG 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Qubomira Risti}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Srbica. Smederevo. maja 1966. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Uspomenu na poginulog poru~nika sa~uva}e k}i Aleksandra. aprila 1999. u selu Samodra`a. Mla|i vodnik policije Stani{a Ristovi} je ro|en 12. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. novembra 1970. juna 1999. u selu Makrmaq. u Leskovcu. u okolini sela Radinac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 12. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Qubomir Risti} je ro|en 31. oklopnoj brigadi.R S p o m e n -kk w i g a februara 1982. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 1. . februara 1996. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. maja te godine. u Smederevu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. voda 1. Rawen je za vreme dejstva avijacije NATO-a. avgusta 1974. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. ~ete 485. maja 1999. godine. Bio je komandir Policijske stanice u Zve~anu. Poginuo je na zadatku 3. sin Danilo i porodica Ristovi}. 27. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije borio se u 15. godine.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. jula 1949. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1959. op{tina Pe}. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. S p o m e n -k w i g a k S Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Klina. 3. u Mariboru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. op{tina \akovica. juna Vodnik prve klase policije Svetomir Savi} je ro|en 2. Uspomenu na Qubomira Romi}a sa~uva}e wegova porodica. 23. godine. godine. Uspomenu na poginulog Stani{u ~uva}e porodica Ristovi}. januara 1995. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. decembra iste godine. 8. dobrovoqac Qubomir Romi} je ro|en 28. maja 1999. Telo je prona|eno 19. kao vojnik strelac. SAVI] Cvetka SVETOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Rokvi} je ro|en 27. \akovica. u selu Dowe Berane. novembra 1972. maja 1987. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vojnik VJ u rezervi. u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Rokvi}. Nestao je u borbi s albanskim teroristima.285 JUNACI OTAXBINE maja 1999. godine. ROKVI] Rajka DRAGAN ROMI] Milana QUBOMIR 1999. u Zrewaninu. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu saobra}ajne . u rejonu sela @abaq. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Drenovcu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu.

286 SAVI^I] Nenada @EQKO SALAK Krstana SA[A Republike Srbije 6. smrtno ranila avio-bomba NATO-a. smer protivvazdu{ne odbrane. op{tina Srbica. godine. maja 1999. Za vreme slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je oficir za navo|ewe u rodu vazdu{nog osmatrawa. u Kikindi. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 11. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Mla|i vodnik policije Goran Sandi} je ro|en 1. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 6. u Zemunu. Uspomenu na potporu~nika @eqka Savi~i}a sa~uva}e wegova porodica. decembra 1973. aprila 1999. SANDI] ^edomira GORAN Potporu~nik VJ @eqko Savi~i} je ro|en 10. u selu Makrmaq. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Salak je ro|en 13. Uro{ i \or|e i porodica Savi}. u Zrewaninu. jula 1975. sa bli`im usmerewem na vazdu{no osmatrawe i javqawe. u blizini sela Dowa Luka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina De~ani.S S p o m e n -kk w i g a policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije. 9. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{. Na Maqenu je bio na zadatku oficira za navo|ewe kada ga je. oktobra 1972. marta 1993. Zavr{io je sredwu prehrambenu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova @iti{te Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica. JUNACI OT AX BINE javqawa i navo|ewa u 126. . brigadi VOJIN. aprila 1999.

18. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. op{tina Leposavi}. SEKULI] Hranislava NEBOJ[A Rezervni mla|i vodnik VJ Neboj{a Sekuli} je ro|en 23. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Kosovska Mitrovica. godine. oktobra 1959. u selu Gorwi Krwin. maja 1974.287 JUNACI OTAXBINE Zavr{io je Vojnu akademiju intendantskog smera. upao je u zasedu albanskih terorista i smrtno rawen. godine. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. kao komandir intendantskog voda intendantske ~ete pozadinskog bataqona. vojnoteritorijalnog odreda na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na Dejana Sedlarevi}a sa~uva}e wegova porodica. 13. Dok je snabdevao jedinicu. oklopne brigade. u rejonu sela Dragobiqe. Uspomenu na Neboj{u Sekuli}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. a posmrtno unapre|en u ~in poru~nika. u selu Vaganica. u selu @abeq. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 180. u selu Lugav~ina kod Smedereva. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. kao komandir voda. 16. kod Orahovca. SEDLAREVI] Qubomira DEJAN Poru~nik VJ Dejan Sedlarevi} je ro|en 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k S Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 252. op{tina \akovica.

motorizovanoj brigadi na Kosovu i Metohiji. op{tina Gaxin Han. kao vojnik voza~. bilo pogo|eno projektilom avijacije NATO-a. kao vojnik radiofonista. u selu Gorwe Vlase. maja 1999. kada je wegovo borbeno vozilo na prevoju Volujak. Vojnik VJ Ivica Serafinovi} je ro|en 27. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana sa~uva}e k}i Ana i porodica Simi}. Uspomenu na vojnika Desimira Selimovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1978. februara 1978. Uspomenu na vojnika Ivicu Serafinovi}a sa~uva}e wegova porodica. kod \akovice. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je na du`nosti strelca u 67. u Novom Pazaru. Vojnik VJ Vladan Simi} je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . \akovica.S S p o m e n -kk w i g a SELIMOVI] Zlatka DESIMIR JUNACI OT AX BINE 288 SERAFINOVI] Gavre IVICA SIMI] Mom~ila VLADAN Vojnik VJ Desimir Selimovi} je ro|en 11. bataqona Vojne policije. avgusta 1969. 31. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 125. aprila 1999. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 52. u Novom Pazaru. 29. u rejonu Dowa Morina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. zajedno sa sinom Markom. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je 14. vojnoteritorijalnoj ~eti Novi Pazar. u Smederevu. aprila 1999.

Za vreme slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za poslu`ioca na radaru u bateriji za upravqawe vatrom protivvazdu{ne odbrane. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Simi} je ro|en 23. novembra 1979. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti na~elnika Odeqewa za odbranu Kosovske Kamenice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao vojnik strelac na borbenom vozilu pe{adije M-80. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. u selu Mle~ane. Uspomenu na vojnika Slavi{u Simi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog vojnika Vu~ka Simi}a sa~uva}e wegova porodica. U~estvovao je u borbenim dejstvima u isto~noj Slavoniji i zapadnom Sremu kao vojnik dobrovoqac. aprila 1999. Poginuo je 28. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 15. samohodnog raketnog puka PVO. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao poslu`ilac na radaru. decembra 1972. u ~inu re- . oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 311.289 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMI] Prvoslava VU^KO SIMI] Slobodana SLAVI[A wegov radarski polo`aj pogo|en protivradarskom raketom iz aviona NATO-a. u selu Bo`evce. septembra 1948. op{tina Kosovska Kamenica. SIMI] Srboquba MILIVOJE Vojnik VJ Vu~ko Simi} je ro|en 19. kada je Rezervni major VJ Milivoje Simi} je ro|en 24. 12. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. u selu Gorwe Radevo kod Pri{tine.

sin Stefan i porodica Simijonovi}. sin Bojan i porodica Simovi}. aprila 1999. Klina. SIMONOVI] @ivka RADOSAV Vojnik VJ u rezervi Zlatibor Simijonovi} je ro|en 7. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na poginulog pukovnika sa~uva}e k}i Slavica. novembra 1950. SIMIJONOVI] Milana ZLATIBOR 800. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova Pripadnik rezervnog sastava policije Radosav Simonovi} je ro|en 17. decembra 1950. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. op{tina Zaje~ar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a zervnog majora Vojske Jugoslavije. SIMOVI] Milana MIROSLAV i Metohije borio se u sastavu Komande Pri{tinskog korpusa kao na~elnik Odeqewa za propagandu i moral. Pripadnik je rezervnog . Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Pukovnik VJ Miroslav Simovi} je ro|en 17. u Lipqanu. Poginuo je 13. kod Lipqana. juna 1999. 801. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. k}i Suzana i porodica Simi}. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Volujak. Uspomenu na vojnika Zlatibora sa~uva}e k}eri Jelena i Milica. 290 799. juna 1964. godine u selu Zborce. Poginuo je 19. u selu Lenovac. JUNACI OT AX BINE 1. vojnoteritorijalnog odreda Pri{tina. po{to su ga kidnapovali i mu~ili albanski teroristi u Kosovskoj Kamenici. Uspomenu na rezervnog stare{inu sa~uva}e sin Goran. juna 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Visoku vojno-politi~ku {kolu.

juna 1974. SI^ Stipana JOSIP bliku Jugoslaviju bio je desetar i ni{anxija na minobaca~u 120 mm u 125. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca Josipa trajno }e ~uvati sin Zlatko. k}i Qiqa i porodica Si~. selo Ko{are. prilikom odbijawa napada albanskih terorista u rejonu Maje Glave. u ^a~ku. godine. motorizoDesetar VJ Predrag Smiqani} je ro|en 1.291 JUNACI OTAXBINE vanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. Poginuo je 29. dobrovoqac Josip Si~ je ro|en 10. Bio je strelac u 125. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. u Subotici. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. maja 1999. \akovica. k}eri Rosanda. aprila 1999. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u rejonu sela Dowa Morina. u Beogradu. u selu Dowe Barane. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovsta i protivvazdu- . Olivera i Jelena i porodica Simonovi}. SMIQANI] Velimira PREDRAG SMIQI] Jordana SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu RepuStariji vodnik VJ Slobodan Smiqi} je ro|en 29. op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. aprila 1977. 8. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati porodica Smiqani}. S p o m e n -k w i g a k S sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je 16. februara 1953. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

S S p o m e n -kk w i g a {ne odbrane. marta 1999. novembra 1974. juna 1994. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. raketne brigade PVO. u rejonu sela Vitak kod Srbice. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost operatera radara u komandnoj bateriji 250. godine. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Zemun. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati k}i Kristina. Uspomenu na poginulog Slobodana trajno }e ~uvati porodica Smiqi}. 28. 292 SPASI] Vojislava IVICA Mla|i vodnik policije Ivica Spasi} je ro|en 11. Obavqao je du`nost manipulanta u 7. decembra 1975. Uspomenu na Ivicu Spasi}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Semeti{te. . aprila u selu Petrov~i}. smer PVO. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 13. SMIQI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ u rezervi Milorad Smiqi} je ro|en 8. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Poginuo je 18. op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijskoj brigadi. u Vrawu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Milutovac kod Trstenika. sin Uro{ i porodica Smiqi}.

a podlegao je ranama 20. u Beogradu. u Sewskim Rudnicima. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Jovana i porodica Stamenkovi}. u selu Budrija. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odazvao pozivu otaxbine za odbranu slobode i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Stamenkovi} je ro|en 9. marta 1951. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se na poziv otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. motorizovanoj brigadi. pe{adijske brigade. maja 1999. te porodica Spasi}. maja 1999. aprila 1999. maja iste godine. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati porodica Staji}. \akovica. op{tina Glogovac. u selu Dowa Bunu{a kod Leskovca. u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. od posledica dejstava protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. Uspomenu na vojnika Radeta trajno }e ~uvati k}eri Jadranka. Poginuo je 25.293 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SPASI] Vojislava RADE STAJI] Stevana ZORAN STAMENKOVI] Dragiwe SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Rade Spasi} je ro|en 16. Te{ko je rawen za vreme obavqawa vojni~kog zadataka 16. Divna i Danijela. Bio je strelac u 125. Poginuo je 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1963. prilikom napada albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. dobrovoqac Zoran Staji} je ro|en 11. Bio je pripadnik 175. Vojnik VJ u rezervi. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. septembra 1964. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati k}i Aleksandra. obavqao je du`nost poslovo|e zadu`enog za ishranu stare{ina. sin Bo`idar i porodica Stamenkovi}. motorizovanoj brigadi. na radnom mestu. Poginuo je 13.S S p o m e n -kk w i g a STAMENKOVI] Milutina MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 294 STAMENKOVI] Miodraga JOVICA STAMENKOVI] Sretena NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stamenkovi} je ro|en 9. Obavqao je du`nost voza~a motornih vozila u 243. Obavqao je du`nost veziste u 549. 23. Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. Ka~anik. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. op{tina Pri{tina. kao radnik Vojne ustanove „Morava”. Uspomenu na poginulog Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stamenkovi}. op{tina Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj wenih branilaca. u Leskovcu. sin Dalibor i porodica Stamenkovi}. juna 1999. u selu Preoce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. mehanizovanoj brigadi. avgusta 1958. 4. . u selu Kutle{. januara 1955. novembra 1954. Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Jovica Stamenkovi} je ro|en 28. Uspomenu na poginulog Miroslava trajno }e ~uvati k}i Lozica. juna 1999. juna 1999. prilikom napada albanskih terorista na vojnu kolonu u Pri{tini. u selu Dogarovi}. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Stamenkovi} je ro|en 25.

oklopnoj brigadi. na podru~ju Kosova i Metohije. Pre{evo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Dukat kod Bosilegrada. marta 1999. u Loznici. Poginuo je od eksplozije protivtenkovske mine albanskih terorista. aprila 1970. u rejonu sela Obranya. jula 1976. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati k}i Aleksandra i porodica Stamenov. februara 1971. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vi{u upravnu {kolu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u 78. u selu Reqin. u selu Qumbarda. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. Podujevo.295 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STAMENOV Slav~a DIM^A STANIMIROVI] Milorada DRAGUTIN Uspomenu na poginulog Dragutina sa~uva}e wegova porodica. 3. motorizovanoj brigadi. Obavqao je du`nost telegrafiste u 211. maja 1999. STANKOV Stojana IVAN Desetar VJ po ugovoru Dim~a Stamenov je ro|en 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. Potporu~nik policije Dragutin Stanimirovi} je ro|en 2. u Bosilegradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. Bio je na du`nosti zamenika komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Vojnik VJ u rezervi Ivan Stankov je ro|en 9. juna 1957. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . aprila 1999. op{tina De~ani. 15.

motorizovanoj brigadi. STANKOVI] Dragutina VASILIJE STANKOVI] Miodraga BOBAN Dobrovoqac VJ Sla|ana \ina Stankovi} je ro|ena 15. Poginuo je 25. Uspomenu na hrabru bolni~arku trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. jula 1973. u Ni{u. op{tina [timqe. kada je avijacija NATO-a Desetar VJ Boban Stankovi} je ro|en 1. od dejstva minobaca~ke mine albanskih terorista. Obavqao je du`nost komandira tenka T55 u 243. JUNACI OT AX BINE Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. od posledica dejsta- . 296 STANKOVI] Veroquba SLA\ANA \INA bombardovala policijski punkt u okolini sela Crnoqevo. juna 1999. mehanizovanoj brigadi. godine. 5. Poginuo je 15. avgusta 1974. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odlu~ila da stane u stroj branilaca otaxbine Vojske Jugoslavije. u Po`arevcu. Poginula je u sanitetskom vozilu. u Gwilanu.P S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Savesno obavqawe vojni~kih du`nosti donelo mu je ~in desetara. juna 1964. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica Stankov. Pripadnik rezervnog sastava policije Vasilije Stankovi} je ro|en 26. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Dragana i Nata{a i porodica Stankovi}. Obavqala je du`nost bolni~arke u 549. u rejonu sela Planeja u blizini Prizrena. marta 1999.

avgusta 1959. motorizovanoj brigadi. te porodica Stankovi}. maja 1999. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati k}i Milica i porodica Stankovi}. Obavqao je du`nost voza~a u 549. Leskovac. STANKOVI] Mla|ena NOVICA STANKOVI] Novice BOJAN u stroj wenih branilaca. u rejonu Planeja kod Prizrena. Vojnik VJ u rezervi Bojan Stankovi} je ro|en 16. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Mla|en i Igor. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 4. 31. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. marta 1959. \akovica. u rejonu sela sela Ko{are. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao Vojnik VJ u rezervi. u Zenici. Bosna i Hercegovina. 28. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoq- . u selu Nakrivaw. Obavqao je du`nost strelca u 125. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. STANKOVI] Slavka NOVICA Vojnik VJ u rezervi. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. motorizovanoj brigadi. u Leskovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.297 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k P va avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 16. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Kao vojni obveznik. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. juna 1999. sinovi Miqan i Srboqub i porodica Stankovi}. juna 1969. od posledica dejstava avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. 298 STANKOVI] Srboquba DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Stankovi} je ro|en 23. Poginuo je 15. op{tina Vu~itrn. u selu Mogila. godine. Prizren. aprila 1999. u Kosovu Poqu. k}i Irena i porodica Stankovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Posli{te u op{tini Prizren. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Nenad i Predrag. . Poginuo je 1. motorizovanoj brigadi. 26. Obavqao je du`nost grani~ara na Karauli „Mladen Stojanovi}”. STANKOVI] Slobodana SA[A Vojnik VJ u rezervi Sa{a Stankovi} je ro|en 26. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. grani~nom bataqonu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednost prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.P S p o m e n -kk w i g a no je stao u stroj branilaca otaxbine. obavqao je du`nost artiqerca u 549. aprila 1970. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Miqana i Miroslava. u 55. u Leskovcu. marta 1999. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije.

Ka~anik. Opredelio se za oficirski poziv i uspe{no zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Bojan i Stevan i porodica Stankovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju predvodio je izvi|a~ku ~etu u 37. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. u selu Koleno. 30. aprila 1999. u Kumanovu. od kojih je preminuo. od posledica dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo kojim se prevozio na zadatak u re- . januara 1968. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1978. Kosovska Mitrovica. Poginuo je 8. jula 1957. u 243. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. maja 1999. u Beogradu. motorizovanoj brigadi. 22. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999.299 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B STANKOVI] Stevana BRANISLAV STANKOVI] Stojadina GORAN STANKOVI] Stoj~eta IVICA Vojnik VJ u rezervi Branislav Stankovi} je ro|en 19. U borbi s albanskim teroristima. u selu Stagovo. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. zadobio je te{ke rane. Vojnik VJ Goran Stankovi} je ro|en 20. smer pe{adije. obavqao je du`nost strelca u 58. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda na podru~ju Slovenije i u Republici Srpskoj Krajini. Kapetan prve klase VJ Ivica Stankovi} je ro|en 24. lakoj pe{adijskoj brigadi. Kao vojni obveznik. Bio je u~iteq i vaspita~ vi{e generacija vojnika. mehanizovanoj brigadi. Republika Makedonija. Obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije.

marta 1978. Obavqao je odgovorne du`nosti u Vojsci Jugoslavije i bio vaspita~ brojnih generacija vojnika. Uspomenu na poginulog vojnika Igora trajno }e ~uvati porodica Stanojevi}. 26. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost referen- . u selu Tusus. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju i stekao ~in potpukovnika. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. u mestu Borin Do. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. 300 Poginuo je 13. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati sin Milo{ i porodica Stankovi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu Uro{evca. op{tina Prizren. kod Vlasotinca.S S p o m e n -kk w i g a jonu sela Gorwe Obriwe. k}i Jelena i porodica Stankovi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unuVojnik VJ Igor Stanojevi} je ro|en 26. Uspomenu na poginulog Zlatimira sa~uva}e sin Nedeqko. u selu Zo~i{te. maja 1999. JUNACI OT AX BINE tra{wih poslova u Prizrenu. odlikovan je sa dva odli~ja: Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost poslu`ioca u komandnom odeqewu 243. jula 1950. u Ni{u. Za ispoqenu hrabrost. op{tina Orahovac. Vlastimir Stanojevi} je ro|en 3. mehanizovane brigade. maja 1999. januara 1957. godine. STANKOVI] Tanaska ZLATIMIR STANOJEVI] Miodraga IGOR STANOJEVI] Momira VLASTIMIR Potpukovnik VJ Vodnik policije Zlatimir Stankovi} je ro|en 11.

k}i Maja i porodica Stanojevi}. godine. aprila 1999. prilikom otklawawa posledica bombardovawa avijacije NATO-a. motorizovanoj brigadi. STEVANOVI] Blagoja JOVICA Potporu~nik policije Mladen Stanojevi} je ro|en 10. u Kur{umliji. STANOJEVI] Teodora MLADEN STAPAR Stanka PETAR Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u red branilaca otaxbine. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati sin Sr|an. februara 1952. u selu Zoji}. septembra 1971. Vojnik VJ u rezervi Jovica Stevanovi} je ro|en 1. . Obavqao je du`nost diverzanta u 549. Vojnik VJ u rezervi. k}i Ana i porodica Stapar. u okolini Prizrena. Republika Hrvatska. maja 1999. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. dobrovoqac Petar Stapar je ro|en 9. Uspomenu na poginulog Mladena sa~uva}e sinovi Bojan i Goran i porodica Stanojevi}. S p o m e n -k w i g a k S ta u organima tehni~ke slu`be Komande Tre}e armije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Dowa Ba~uga. 24. 17. op{tina Petriwa. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati sin Gordan. oktobra 1954. marta 1999. Prizren. na Kopaoniku.301 JUNACI OTAXBINE novembra 1975. Poginuo je 15. op{tina Prwavor. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u selu [arinci.

u Leskovcu. januara 1978. Suva Reka. motorizovanoj brigadi. JUNACI OT AX BINE 302 STEVANOVI] Bo`idara SR\AN ~uvati porodica Stevanovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Lapa{tica. STEPANOVI] Aleksandra VU^INA Vojnik VJ Sr|an Stevanovi} je ro|en 1. op{tina Podujevo. U~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. vojnoteritorijalnog odreda. maja 1955. 2. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a i albanskih terorista. Uspomenu na poginulog vojnika Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stevanovi}. aprila 1999. u selu Samakovo. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. 3. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. aprila 1999. u rejonu sela Duqe. op{tina Kur{umlija. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj 95. Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana trajno }e Vojnik VJ u rezervi Vu~ina Stepanovi} je ro|en 5. maja 1999. 11. mehanizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom . a preminuo je 16. Obavqao je du`nost strelca u 549. Te{ko je rawen u sukobu s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije.

od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Ninaj. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Silvija i porodica Stefanovi}. STEFANOVI] Milana BRANA STEFANOVI] Milorada RADOVAN zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. . Zavr{io je vi{u {kolu za primewenu informatiku. u Prokupqu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika finansijske slu`be u 37. aprila 1999. Prizren. u Loznici. u Ka- Vojnik VJ Radovan Stefanovi} je ro|en 27. maja 1957. Projektil je pogodio objekat u kojem se potpukovnik Stefanovi} nalazio na borbenom de`urstvu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1952. Zavr{io je Ekonomski fakultet i stupio u Vojsku Jugoslavije kao stare{ina finansijske slu`be. Poginuo je 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Vu~inu trajno }e ~uvati porodica Stepanovi}. Obavqao je du`nost poslu`ioca minobaca~a MB-120 mm u 549.303 JUNACI OTAXBINE sarni „Ibarski rudari” u Ra{koj. motorizovanoj brigadi. juna 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Radovana trajno }e ~uvati porodica Stefanovi}. u Kru{evcu. februara 1978. S p o m e n -k w i g a k S za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalaPoru~nik policije Miroslav Stefanovi} je ro|en 1. STEFANOVI] Radomira MIROSLAV Potpukovnik VJ Brana Stefanovi} je ro|en 26. 4.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 19. Poginuo je 22. u selu Ka~ikol. u Obrenovcu. aprila 1999. STIJOVI] Dragomira REQA Vojnik VJ u rezervi Reqa Stijovi} je ro|en 4. te porodica Stijovi}. godine. aprila 1959. maja 1965. u rejonu sela Prigode. maja 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. op{tina Istok. Uspomenu na borca Milana trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. Bio je pomo}nik komandira u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. maja 1999. op{tina Podujevo. . mehanizovanoj brigadi. Obavqao je du`nost strelca u 243. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vojske Jugoslavije. Bio je raspore|en u 69. vojnoteritorijalnom odredu Istok. dobrovoqac Milan Stojanovi} je ro|en 26. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 304 STOJANOVI] Bogoquba MILAN Vojnik VJ u rezervi. od posledica dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi na putu selo Belanica – Suva Reka.S S p o m e n -kk w i g a Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 19. Uspomenu na poginulog vojnika Requ trajno }e ~uvati k}eri Milena i Gorica. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. op{tina Istok. u selu Qubo`da. septembra 1977. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Nata{a i Bojana i porodica Stefanovi}.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Preminuo je 11. [vajcarska. istakao se u odbrani slobode Republike Srpske Krajine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- STOJANOVI] Vuki}a JOVAN Stariji vodnik VJ Slavi{a Stojanovi} je ro|en 20. Kao mladi stare{ina. oklopne brigade. S p o m e n -k w i g a k S STOJANOVI] Bratislava MILO[ STOJANOVI] Vlastimira SLAVI[A 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 22. artiqerijskoj brigadi protivvazdu{ne odbrane.305 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. jula 1978. novembra 1961. Te{ko je rawen od posledica dejstava avijacije NATO-a. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. maja 1999. u mestu Baden Vetinger. Uspomenu na desetara Milo{a trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost baterijskog stare{ine. u Lipqanu. Unapre|en je u ~in desetara. Uspomenu na Slavi{u ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Stojanovi}. u rejonu \akovice. koju su albanski teroristi postavili na putu selo Ibri}i – selo Dowa Fustica. Obavqao je du`nost poslu`ioca na sredstvima veze u 52. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. smer artiqerije. Stariji vodnik Slavi{a Stojanovi} je branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji u stroju Pripadnik rezervnog sastava policije Jovan Stojanovi} je ro|en 14. tako {to je motorno vozilo u kojem se vozio na borbeni zadatak nai{lo na protivtenkovsku minu. 10. . godine. aprila 1969. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. Desetar VJ u rezervi Milo{ Stojanovi} je ro|en 16.

maja 1999. u selu Klin~ina. Uspomenu na majora artiqerije ~uva}e wegovi sinovi Dejan i Sr|an i porodica Stojanovi}. op{tina Surdulica. 26. u selu Suvojnica. smer artiqerije. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Pe}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Major VJ Qubisav Stojanovi} je ro|en 1. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta haubi~kog diviziona 122 mm. op{tina Pre{evo. juna 1981. op{tina Pe}. na borbenom polo`aju svoje jedinice u rejonu sela Reqan. Obavqao je du`nost komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Veliko Gradi{te. 306 STOJANOVI] Qubomira MIROSLAV STOJANOVI] Drage QUBISAV Poru~nik policije Miroslav Stojanovi} je ro|en 24. Uspomenu na Jovana Stojanovi}a sa~uva}e wegova porodica. godine. . u selu Klin~ina. godine. aprila 1955.S S p o m e n -kk w i g a Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. maja 1962. motorizovane brigade. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost zamenika komandanta diviziona. Za podvige u suprotstavqawu agresoru odlikovan je Ordenom za hrabrost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 26. JUNACI OT AX BINE Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u borbenom stroju 78. 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. u Smederevu. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Major Qubisav Stojanovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a.

. u selu Staro Gradsko. koju je na Kosovu i Metohiji branio u stroju 53. STOJISAVQEVI] Slavka MILORAD Vojnik VJ Miroslav Stojanovi} je ro|en 13.307 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na mladog grani~ara ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. STOJANOVI] Miodraga MIROSLAV STOIQKOVI] Vlastimira RADOVAN maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti zamenika komandanta artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. Rezervni kapetan VJ Milorad Stojisavqevi} je ro|en 28. osposobio se za ~uvawe granice svoje otaxbine. S p o m e n -k w i g a k S Pamti}e ga sinovi Nenad i Stefan i porodica Stojanovi}. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. Kao vojnik VJ. te porodica Stoiqkovi}. od albanskih terorista. u Leskovcu. a nakon izlaska iz Vojske zavr{ava Vi{u poqoprivrednu {kolu u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. aprila 1999. avgusta 1958. Pamti}e ga k}eri Dragana i Mirjana. aprila 1954. Posle zavr{etka gimnazije slu`io je vojni rok u [koli rezervnih oficira saobra}ajne slu`be. odlu~no brane}i Karaulu „Ko{are”. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. \akovica. op{tina Lipqan. Vojnik Miroslav Stojanovi} je poginuo 9. u rejonu sela Bawica. grani~nog bataqona. oktobra 1978. Rezervni kapetan prve klase VJ Radovan Stoiqkovi} je ro|en 6. motorizovane brigade. 15.

24. 17. aprila 1999. avgusta 1978. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u Danilovgradu. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e sinovi Sava i Slavko. 308 STOJKOVI] Zorana GRADISLAV Pripadnik rezervnog sastava policije Gradislav Stojkovi} je ro|en 13. me{ovitoj artiqerijsko-raketnoj brigadi. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. maja 1999. predvode}i izvi|a~ku grupu svoje jedinice u selu Krajmirovce. . Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Dejan i Goran i porodica Stojkovi}. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. k}i Jovana i porodica Stojisavqevi}. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta 52. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u 326. STOJI] Du{ana SA[A Vojnik VJ Sa{a Stoji} je ro|en 16.S S p o m e n -kk w i g a Kao rezervni kapetan. godine. teritorijalnog odreda. marta 1999. avgusta 1956. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Prizrenu. [timqe. u Beogradu. u selu Vrbnica. Poginuo je prvog dana agresije. Uspomenu na poginulog vojnika Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stoji}. op{tina Prizren. 31.

10. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. februara 1974. Kao vojni obveznik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 1. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.309 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STOJKOVI] Miodraga DRAGAN STOJKOVI] Novice MIROSLAV STOJKOVI] Radojka DRAGOSLAV Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Stojkovi} je ro|en 18. na du`nosti vojnika izvi|a~a. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Bio je pomo}nik vo|e smene u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina Vitina. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Crmqan. u selu Gorwa Trpeza. Mla|i vodnik policije Dragoslav Stojkovi} je ro|en 10. op{tina Pe}. slobodu otaxbine branio je u stroju 549. u selu Iglarevo. decembra 1968. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Dragoslava sa~uva}e porodica Stojkovi}. aprila 1999. u selu Qubeni}. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. maja 1999. op{tina Klina. u Prokupqu. Uspomenu na borca Miroslava Stojkovi}a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ni{u. avgusta 1994. Poginuo je 7. septembra 1974. op{tina \akovica. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. avgusta 1995. godine. . godine. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stojkovi} je ro|en 10. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. juna 1999.

i osposobio se za du`nost vojnika strelca. u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U toj borbi te{ko je rawen i istog dana podlegao povredama. u rejonu sela Lipovice. marta 1960. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. u mestu Spejer. juna 1999. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. 2. op{tina Bujanovac. napali Karaulu „Ko{are”. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. Zavr{io je sredwu {kolu. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a STOJKOVI] Stanislava SR\AN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Marija. Vojnik VJ Robert Sto{i} je ro|en 10. U Vojsku Jugoslavije stupio je u decembru 1998. u stroju 211. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 125. SPAT 30/2 mm. 310 STO[I] Budimke ROBERT kada su 11. oklopne brigade. STO[I] Milorada SLAVI[A Vodnik prve klase policije Sr|an Stojkovi} je ro|en 18. septembra 1965. septembra 1988. obavqaju}i odgovornu du`nost voza~a „prage”. juna 1976. godine. op{tina Lipqan. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. \akovica. Savezna Republika Nema~ka. Uspomenu na poginulog strelca ~uva}e wegova porodica. u Novom Selu. Vojnik Robert Sto{i} se odlu~no suprotstavio albanskim teroristima Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Sto{i} je ro|en 11. motorizovane brigade. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira ~ete. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. poru~nik Sto{i} je Vojnik VJ u rezervi Bori{a Stupqanin je ro|en 7. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Kao vojni obveznik. Uspomenu na Slavi{u Sto{i}a ~uva}e wegove k}eri Milena i Jelena i porodica Sto{i}. marta 1999. maja 1970. STO[I] Mil~a SLA\AN je u stroju 125. [timqe. februara 1969. Kao vojni obveznik. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Belo Poqe. slobodu otaxbine branio Vojnik VJ u rezervi Goran Tavri} je ro|en 28. Na ~elu ~ete. u stroju 125. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je 11. u stroju artiqerijsko-raketnog diviziona protiv- . u rejonu De~ana. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Kostawe. u selu Baqevac. Zavr{io je sredwu {kolu. Plenio je li~nim primerom stare{ine. maja 1967. 9. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju Kopnene vojske. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. STUPQANIN Dragoslava BORI[A TAVRI] Vidosava GORAN Poru~nik VJ Sla|an Sto{i} je ro|en 9. Ra{ka. u Vrawu. Poginuo je 31. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bori{u ~uva}e sin Aleksandar i porodica Stupqanin. u Trsteniku.311 JUNACI OTAXBINE branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e wegov sin Aleksandar i porodica Sto{i}.

tako {to je motorno vozilo u kojem se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu. marta 1971. maja 1999. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. Uspomenu na Dragana ~uva}e wegov sin Davor. pe{adijske brigade. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Domanek. Orlane.T S p o m e n -kk w i g a vazdu{ne odbrane 37. Stariji vodnik A}im Tadi} je poginuo 28. obavqaju}i du`nost osmatra~a plan{etiste. Podgorica. Kao vojni obveznik. u selu Smrije~no. avijacijskoj brigadi 229. Dok je pripremao vazduhoplov za let. 4. Uspomenu na Gorana Tavri}a ~uva}e wegova porodica. u stroju 354. aprila 1966. a izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji spre~ilo ga je da zavr{i i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. motorizovane brigade. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. marta 1999. lova~kobombarderske eskadrile „Ma~evi”. k}eri Sawa i Tawa i porodica Tani}. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. na stajanki aerodroma u Ni{u. Zavr{io je Sredwu vojnu . u @itora|i. na Aerodromu „Golubovci”. Kao tehni~ar za vazduhoplovno naoru`awe. pogodila ga je krstare}a raketa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u Rajlovcu. juna 1999. slu`bovao je u 172. op{tina Plu`ine. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu sela Turu~ica. obavqaju}i svoju du`nost. TADI] Mihaila A]IM Stariji vodnik VJ A}im Tadi} je ro|en 15. Uspomenu na mladog stare{inu na{e avijacije ~uva}e porodica Tadi}. 312 TANI] Radivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragan Tani} je ro|en 28. Poginuo je 28.

Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Savezna Republika Nema~ka. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. a od posledica rawavawa preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji 28. . motorizovane brigade. nalazio na du`nosti u Beogradskom garnizonu. septembra 1977. Dragan Tankosi} se 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova 1991. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. Zavr{io je sredwu {kolu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e wegova porodica.313 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T TANKOSI] Slobodana DRAGAN TANOVI] Petra RADOVAN TARICI] ^edomira OLIVER Vojnik VJ Dragan Tankosi} je ro|en 20. u Ivawici. 5. maja 1999. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Olivera Tarici}a ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Milan i porodica Tanovi}. Vojnik VJ Oliver Tarici} je ro|en 12. u Visbadenu. januara 1969. avgusta 1979. op{tina ^ajetina. juna 1999. gde je osposobqen za protivpo`arnu du`nost. na podru~ju op{tine De~ani. \akovica. u Gostiqu. Te{ko je povre|en. Poginuo je 11. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Odgovorno obavqaju}i svoju vojnu slu`bu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u trenutku kada su bombe aviona NATO-a eksplodirale u wegovoj blizini. i osposobio se za du`nost strelca. godine. godine. Mla|i vodnik policije Radovan Tanovi} je ro|en 5. maja 1999.

u vreme rata u Hrvatskoj. Agresiju NATO-a do~ekao je na du`nosti komandira baterije u 250. na borbenom zadatku u rejonu sela Draga{. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost vojnika voza~a. aprila 1999. Major VJ Neboj{a Tepavac je ro|en 27. u Rajlovcu. marta 1961. op{tina Prizren. kao raketa{. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. da bi potom. aprila 1999.T S p o m e n -kk w i g a TASI] Luke ZVEZDAN TATAR Miodraga VLADO JUNACI OT AX BINE 314 TEPAVAC Dobrivoja NEBOJ[A Mla|i vodnik prve klase policije Zvezdan Tasi} je ro|en 8. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. godine. u [apcu. u \akovici. raketnoj brigadi PVO. u selu Pirane. obavqaju}i du`- . grani~nom bataqonu. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Qubomir i Petar i porodica Tasi}. Sa svojom jedinicom. aprila 1978. Poginuo je 9. septembra 1966. Prizren. predano obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost u 55. juna 1999. u Prizrenu. Uspomenu na vojnika Tatara ~uva}e wegova porodica. nalazio u sastavu borbene posluge svog diviziona. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. smer protivvazdu{ne odbrane. slu`bovao u Mladenovcu i Obrenovcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. 18. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. uspe{no je odoleo vi{emese~nom okru`ewu u Sisku i uspeo da je izvede iz grada. Major Tepavac se 5. Vojnik VJ Vlado Tatar je ro|en 15.

op{tina Plandi{te. borio se na Kosovu i Metohiji za odbranu slobode otaxbine. marta 1957. TEPAVAC Milanka JOVAN Stariji vodnik prve klase VJ Jovan Tepavac je ro|en 4. \akovica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. aprila 1999. U~estvovao je u ratovima za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. major Tepavac je toga dana poginuo od dejstva neprijateqeve protivradarske rakete.315 JUNACI OTAXBINE wu vojnu {kolu. Poginuo je 20. Uspomenu na vojnika Vukomana Te{ovi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1977. Zavr{io je Sred- . Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e wegova porodica. 11. bataqona Vojne policije. Jedinica se nalazila na vatrenom polo`aju u rejonu sela Vuki}evca kod Obrenovca. maja 1999. u rejonu sela Stani Batu{ec kod De~ana. S p o m e n -k w i g a k B nost komandira baterije za vo|ewe raketa. Hrabro obavqaju}i borbeni zadatak. kao vojnik strelac. u selu Markovi}evu. TE[OVI] Mirka VUKOMAN Vojnik VJ Vukoman Te{ovi} je ro|en 16. motorizovane brigade. obavqaju}i du`nost komandira voda. u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. intendantski smer. u Pqevqima. Za svoje bora~ke podvige odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na Jovana Tepavca ~uva}e wegove k}eri Jovana i Milica i porodica Tepavac. Kao pripadnik 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 125.

. Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kula. 8. \akovica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Pamti}e ga sin Slobodan i porodica Tiragi}. motorizovane brigade. Poginuo je 6.T S p o m e n -kk w i g a TIRAGI] Zorkana BOGDAN TI[MA Jovana LAZAR JUNACI OT AX BINE 316 TODI] Dragi{e SLAVI[A Vodnik prve klase policije Bogdan Tiragi} je ro|en 22. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Dowa Morina. marta 1992. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kosovska Mitrovica. Vojnik VJ Lazar Ti{ma je ro|en 15. juna 1962. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Leposavi}. u selu Gorwe @abare. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. kada je avijacija NATO-a bombardovala rejon sela Glo|ane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. aprila 1999. u Bawaluci. Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Todi} je ro|en 22. u Kosovskoj Mitrovici. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je 29. juna 1999. Uspomenu na mladog artiqerca ~uva}e wegova porodica. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. godine. u Pan~evu. juna 1978. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. osposobiv{i se za poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. juna 1999. avgusta 1970.

\akovica. aprila 1979.317 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Kristina i Katarina i porodica Todi}. februara 1959. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u selu Qubi`da. U Vojsku Jugoslavije stupio je septembra 1998. maja 1999. Kao vojni obveznik. Desetar VJ u rezervi Vladan Todorovi} je ro|en 29. TODOSI] Obrada PREDRAG TOMA[EVI] Mihajla STOJADIN TODOROVI] Miodraga VLADAN Vojnik VJ u rezervi Predrag Todosi} je ro|en 21. . oktobra 1968. Uspomenu na vojnika Stojadina ~uva}e porodica Toma{evi}. hrabro predvode}i svoje streqa~ko odeqewe u brojnim akcijama. Ruma. Poginuo je na zadatku 8. juna 1999. pe{adijske brigade. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je u iznenadnom sukobu protiv albanskih terorista. Uspomenu na desetara Vladana ~uva}e wegov sin Aleksa i porodica Todorovi}. op{tina Istok. u selu Kori{a. i napredovao do du`nosti komandira streqa~kog odeqewa. na Karauli „Ko{are”. aprila 1999. Kao vojni obveznik. u selu Suvo Grlo. motorizovane brigade. Prizren. u selu Hrtkovci. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 14. k}i Nata{a i porodica Todosi}. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u lakom artiqerijskoraketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 505. op{tina Prizren. u Beogradu. Uspomenu na Predraga ~uva}e wegovi sin Aleksandar. 30. Desetar VJ Stojadin Toma{evi} je ro|en 13. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti referenta u Komandi Vojnog odseka Prizren.

u Vrbasu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Pukovnik VJ Qubomir Tomi} je ro|en 5. u Kladovu. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 17. marta 1999. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Pukovnik Qubomir Tomi} je poginuo 31. Otet je 10. Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Tomi} je ro|en 27. u selu Ranilug. Uspomenu na vojnika Miodraga ~uva}e wegova porodica. op{tina Gwilane.T S p o m e n -kk w i g a TOMA[EVI] Sime MIODRAG TOMI] @ivka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 318 TOMI] @ivojina QUBOMIR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Toma{evi} je ro|en 10. Poginuo je na zadatku. obavqao je du`nost poslu`ioca na haubici. kao vojni obveznik. jula 1999. maja 1999. Bio je u~esnik rata u Republici Srpskoj Krajini. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e porodica Tomi}. op{tina Gwilane. me{ovite artiqerijske brigade. u haubi~kom divizionu 155 mm 24. oktobra 1967. . Telo je prona|eno 24. General{tabnu {kolu i [kolu nacionalne odbrane. op{tina Kosovska Kamenica. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane u Komandi Prve armije. u operacijama za oslobo|ewe Vukovara. februara 1947. u toku napada avijacije NATO-a na objekte Komande Prve armije. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. avgusta iste godine u masovnoj grobnici u selu Ugqare. kod Feketi}a. avgusta 1975. u ataru sela Ajnovce.

319 JUNACI OTAXBINE minu. oklopne brigade. jula 1970. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. tako {to je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku Mla|i vodnik policije Stanko Tomovi} je ro|en 16. Kao vojni obveznik. koju su postavili albanski teroristi. u selu Lazac. godine. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 58. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. k}i Tawa i porodica Tomi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. op{tina \akovica. maja iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Kao vojni obveznik. Kraqevo. u toku obavqawa borbenog zadatka. avgusta 1956. op{tina Pe}. obavqaju}i du`nosti mehani~ara za pe{adijsko naoru`awe. lake pe{adijske brigade. u nasequ ^abrad. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gora`devac. TOMOVI] Veroquba ZORAN TOMOVI] Gligorija STANKO 9. ^uva}e ga u trajnoj uspomeni wegova porodica. Zoran Tomovi} je poginuo 25. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na pukovnika Qubomira Tomi}a ~uva}e wegov sin Miodrag. TOMOVI] Toma ZVONIMIR Vojnik VJ u rezervi Zoran Tomovi} je ro|en 16. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 252. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Tomovi}. maja 1999. maja 1999. . Poginuo je 3. godine. Preminuo je 11. Vojnik VJ u rezervi Zvonimir Tomovi} je ro|en 1. februara 1975.

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobroMla|i vodnik prve klase policije Zoran To{i} je ro|en 4. JUNACI OT AX BINE za jedinicu. na du`nosti vojnika voza~a. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. TO[I] Jovana ZORAN Vojnik VJ u rezervi Milovan Topli~anin je ro|en 31. 8. tako {to su wegovo vozilo presreli albanski teroristi u rejonu sela Qubo`da. Uspomenu na vojnika Zvonimira ~uva}e porodica Tomovi}. u toku prevoza hrane Vojnik VJ u rezervi. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 8. Jasmina i Sne`ana. Uspomenu na vojnika Milovana ~uva}e wegovi sinovi Bratislav i Branislav i porodica Topli~anin. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u selu Ma~kovac. decembra 1969. 320 TOPLI^ANIN Radojice MILOVAN TOTI] \or|a MIROSLAV voqno je stupio u stroj branilaca otaxbine. Kao vojni obveznik. pe{adijske brigade. februara 1959. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Miroslava trajno }e ~uvati k}eri Sla|ana. op{tina Pe}. u rejonu sela Likovac. te porodica Toti}. u Vrbasu. aprila 1999. dobrovoqac Miroslav Toti} je ro|en 19. . aprila 1999. motorizovanoj brigadi. Obavqao je du`nost mitraqesca u 37. op{tina Istok. Vojnik Zvonimir Tomovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kru{evac. marta 1949.T S p o m e n -kk w i g a od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Savine Vode.

U~estvovao je u borbi . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. 9. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nala- Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo To{kovi} je ro|en 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Vla{ki Drenovac u op{tini Orahovac. maja 1999. 28. maja 1978. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u selu Budakovo. 8. Uspomenu na poginulog vojnika @eqka trajno }e ~uvati porodica To{i}. Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u in`iwerijskom bataqonu 252. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici Saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Vojnik VJ @eqko To{i} je ro|en 31. S p o m e n -k w i g a k T Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. oklopne brigade. januara 1993. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati k}eri Milica i Miqana i porodica To{i}. k}i @aklina i porodica To{kovi}. u {irem rejonu \akovice.321 JUNACI OTAXBINE zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. u Dowem Milanovcu. TO[I] Rajka @EQKO TO[KOVI] Aleksandra MOM^ILO za za{titu Srba u Republici Srpskoj Krajini. juna 1999. Uspomenu na poginulog in`iwerca Mom~ila trajno }e ~uvati sin Sa{a. avgusta 1951. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Smederevskoj Palanci. Obavqao je du`nost strelca u 52. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. bataqonu Vojne policije. aprila 1999.

. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u ~eti Vojne policije 125. samohodne raketne baterije PVO 311. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. godine. 11. odsek ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. godine. 322 Uspomenu na wega sa~uva}e k}i An|elka i porodica To{ovi}. Poginuo je 11. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. sin Marijan i porodica To{kovi}. op{tina Kur{umlija. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Merdare.T S p o m e n -kk w i g a TO[KOVI] Obrada MILIJAN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog starijeg vodnika trajno }e ~uvati k}i Marija. u Kosovskoj Mitrovici. Potporu~nik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`in To{ovi} je ro|en 16. juna 1969. De~ani. u mestu Stani Batu{ec. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine u Vrawu. septembra 1974. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. januara 1971. Bio je vaspita~ mnogim generacijama vojnika. Upisao je i studije fizike na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Pri{tini. Dragan Trajkovi} je ro|en 15. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. TO[OVI] Vuksana BO@IN TRAJKOVI] Slobodana DRAGAN Stariji vodnik VJ Milijan To{kovi} je ro|en 22. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira raketnog voda 4. aprila 1999. samohodnog raketnog puka PVO. maja 1999. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. smer artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju VJ.

maja 1999. maja 1994. TRIFUNOVI] Milana DU[AN Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Trebje{anin je ro|en 20. te porodica Trifunovi}. 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je zaposlen u AMD „Magistrala” u Ko- Vojnik VJ u rezervi Milan Trifunovi} je ro|en 27. Bio . Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Uspomenu na poginulog vojnika Milana trajno }e ~uvati sinovi Nikola i Ilija. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je na vatrenom polo`aju. op{tina Srbica. 20. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. jula 1975. u selu Makrmaq. godine. TREBJE[ANIN Danila DEJAN TRIFUNOVI] Dragomira MILAN ca u 354. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica Trajkovi}. Uro{evac. godine. 11. u Prokupqu. u Kosovskoj Mitrovici. aprila 1999.323 JUNACI OTAXBINE sovskoj Mitrovici. u selu Tankosi}. u Ubu. novembra 1967. Trajno }e ostati u se}awu svoje porodice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. pe{adijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1970. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Obavqao je du`nost strelMla|i vodnik prve klase policije Du{an Trifunovi} je ro|en 9.

Obavqao je du`nost komandira odeqewa specijalne namene u 24. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 16. U profesionalnu vojnu slu`bu je primqen u februaru 1999. u selu Likovac. 324 TRIFUNOVI] Pantelije VEROQUB TRIFUNOVI] Milomira GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Veroqub Trifunovi} je ro|en 29. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. bataqonu Vojne policije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za ispoqenu hrabrost i po`rtvovawe odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase trajno }e ~uvati porodica Trifunovi}.T S p o m e n -kk w i g a je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. pru`aju}i pomo} rawenom drugu. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi”. decembra 1973. maja 1999. op{tina Srbica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. marta 1999. JUNACI OT AX BINE vqawa du`nosti vojnika i stare{ine po ugovoru. op{tina Srbica. u selu Likovac. De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Trifunovi}. Vodnik prve klase VJ Goran Trifunovi} je ro|en 20. Zavr{io je sredwu {kolu. u Trsteniku. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Trifunovi}. maja 1999. 6. maja 1974. nakon odslu`ewa vojnog roka i oba- . 26.

325 JUNACI OTAXBINE TO-a. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. u 41. bataqonu Vojne policije. . Obavqao je du`nost izvi|a~a u 52. na prevoju Volujak kod \akovice. S p o m e n -k w i g a k ] TRIFUNOVI] Slobodana SVETOMIR TRO[I] Miodraga DRAGAN Major VJ Svetomir Trifunovi} je ro|en 2. 14. Pan~evo. klasi. Uspomenu na poginulog majora trajno }e ~uvati sin Andrej. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. juna 1999. u selu Preseka op{tina Zubin Potok. k}i Jovana i porodica Trifunovi}. Obavqao je du`nost strelca u 52. u [apcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. izvi|a~ko-diverzantnoj ~eti. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Tro{i}. avgusta 1978. Vojnik VJ Rade ]iri} je ro|en 28. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti komandira raketne baterije 310. 1. Obavqao je odgovorne du`nosti u artiqerijskoraketnim jedinicama PVO i bio vaspita~ mnogim generacijama vojnika. marta 1965. u selu Omoqica. u mestu Medve|a u op{tini Trstenik. ]IRI] Marka RADE Vojnik VJ Dragan Tro{i} je ro|en 10. februara 1977. samohodnog raketnog puka PVO i rukovalac ga|awa u radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NA- Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio.

avgusta 1969. aprila 1999. kao poslu`ilac na topu 20/3 mm. Poginuo je od posledice dejstava avijacije NATO-a. ]IROVI] Stani{e VELIMIR ]UKOVI] Milo{a SLAVI[A ]UR^I] Velimira MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Velimir ]irovi} je ro|en 1. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. 19. Vojnik VJ u rezervi Miroqub ]ur~i} je ro|en 20. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se u sastavu Artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ po ugovoru Slavi{a ]ukovi} je ro|en 18. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u 125. u Kraqevu. motorizovanoj brigadi. 8. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta trajno }e ~uvati porodica ]iri}. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati k}i \ur|ica i porodica ]irovi}. De~ani. u rejonu Moli}a.] S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Uspomenu na poginulog vojnika Slavi{u trajno }e ~uvati porodica ]ukovi}. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . oktobra 1964. 19. kao vojnik po ugovoru. 326 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 37. aprila 1999. u rejonu Karaule „Liken”. 15. motorizovane brigade. u Ra{koj. novembra 1976. u rejonu sela Bawica. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima.

jula 1975. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. gde je podlegao povredama. Pogo|en je 1. maja 1999. juna 1999. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. samohodnom raketnom bataqonu 311. S p o m e n -k w i g a k U Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je voza~ i strelac protivavionac u Mla|i vodnik policije Igor Uro{evi} je ro|en 10. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e k}i Milica. delovima projektila avijacije NATO-a koja je napala polo`aj wegove jedinice u Lapqem Selu kod Pri{tine. kada je vozilo kojim se Vojnik VJ Du{an Uro{evi} je ro|en 6. Uspomenu na poginulog vojnika Bratislava ]ur~i}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovanog bataqona 37. osposobiv{i se za automehani~ara. gde je bio rawen. tre}i stepen. URO[EVI] Radomira IGOR Vojnik VJ u rezervi Bratislav ]ur~i} je ro|en 20. Zavr{io je sredwu . sin Marko i porodica ]ur~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1977. juna 1965. U~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini.327 JUNACI OTAXBINE prevozio upalo u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Bawica. u Kraqevu. Te{ko rawen. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao in`iwerac pionir u sastavu 1. Zavr{io je „Zastavinu” sredwu {kolu u Kragujevcu. Poginuo je 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kragujevcu. ]UR^I] Radislava BRATISLAV URO[EVI] Qubomira DU[AN 2. preba~en je u KBC Pri{tina. Oborio je ~etiri neprijateqeve rakete. motorizovane brigade. u Beogradu.

Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Kastrate. od dejstva avijacije NATO-a na karaulu u kojoj je svoje borbene zadatke obavqao komandir Useni. godine. URO[EVI] Radowe RADE USENI Husena BEHQUQ FATI] Mileta ZORAN Vodnik prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi Rade Uro{evi} je ro|en 12. Gorwi Milanovac. septembra 1970. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova ^ukarica. u selu Drenova. aprila 1999. juna 1972. op{tina Klina. u selu Pe{ca. u selu Kalimani}i. u selu Qubovi{te. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Uro{evi} se borio u sastavu 608. Berane. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e porodica Uro{evi}. maja 1999. 1. februara 1996. pozadinske baze. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Uro{evi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. kao komandir Karaule „Mladen Stojanovi}”. grani~nog bataqona. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sinovi Bajram i Adel i porodica Behquq. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslavije vodnik BeVojnik VJ Zoran Fati} je ro|en 14. Poginuo je 3. 328 hquq je bio u sastavu 55. kada je pogo|eno mesto gde je bila sme{tena stra`a u ~ijem je sastavu bio vojnik Rade. Poginuo je 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1978. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Fa- . Draga{ Gora.U S p o m e n -kk w i g a ma{insku {kolu i kurs za policajce. Gorwi Milanovac. Behquq Useni je ro|en 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6.

. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Makovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Slavi{a se borio u sastavu 1. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. kao vojni policajac. motorizovane brigade. 5. u rejonu Planeja. Prizren. u @itora|i. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Stefan. januara 1971. k}i Sowa i porodica Filipovi}. aprila 1966. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Duz. Uspomenu na vojnika Zorana Fati}a sa~uva}e wegova porodica. Slavi{a Filipovi} je ro|en 7. kao vojnik strelac. de. 20. FILIPOVI] Ivana SINI[A FILIPOVI] Ivana SLAVI[A FILIPOVI] Sretena ZORAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Sini{a Filipovi} je ro|en 13. maja 1999. pe{adijskog bataqona 354. aprila 1974. kao strelac. Uspomenu na poginulog vojnika Sini{u Filipovi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Podujevo. pe{adijske brigade.329 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigaVodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Filipovi} je ro|en 24. Novi Pazar. zaselak Blac Mahala. u selu Dojlovi}i. maja 1999. u @itora|i. S p o m e n -k w i g a k F ti} se borio u sastavu 549. 20. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Sini{a se borio u sastavu 1. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pri{tina.

Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Fili}a sa~uva}e wegova porodica. dok je s patrolom obavqao borbeni zadatak. aprila 1999. 330 FILIPOVI] Stojana BO@UR FILI] @ivojina GORAN ku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 58. Rusija. juna 1976. dobrovoqac [uqga Fjodor je ro|en 20. Uspomenu na poginulog borca Bo`ura sa~uva}e k}eri Nela i Sawa. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je ~et- Vojnik VJ Goran Fili} je ro|en 30. 22. godine u Sibiru.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. Poginuo je 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. Uspomenu na poginulog vodnika Zorana sa~uva}e sin Filip i porodica Filipovi}. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republi- Vojnik VJ u rezervi. . u Kur{umliji. specijalne brigade. u selu Carevce. obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”. za vreme bombardovawa avijacije NATO-a u selu Lu`ani. Kosovska Kamenica. kao komandir odeqewa. u rejonu sela Carevce. maja 1999. Poginuo je od snajperskog metka. Podujevo. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Gwilane. kao vo|a patrole. novembra 1948. aprila 1999. pe{adijske brigade. 20. te porodica Filipovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE ni stare{ina u prvoj pe{adijskog ~eti 354. januara 1963. FJODOR Fjodorovi} [UQGA Rezervni stariji vodnik VJ Bo`ur Filipovi} je ro|en 15.

Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. septembra 1976. 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Uspomenu na Fjodora [uqgu sa~uva}e wegova porodica. Smederevska Plana. 31. Belo Poqe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U rodnom gradu bio je cewen kao izuzetan muzi~ar i strastan lovac i ribolovac. pe{adijske brigade. Uspomenu na borca iz Merdara ~uva}e porodica Cari~i}. S p o m e n -k w i g a k B Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 125. Zavr{io je sredwu {kolu. Vojnik VJ Rafet Hoxi} je ro|en 3. motorizovane brigade. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Ivan Cvetanovi} je ro|en 5. op{tina Lipqan. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. HOXI] Hameda RAFET CARI^I] Milovana PETAR CVETANOVI] Du{ana IVAN Vojnik VJ u rezervi Petar Cari~i} je ro|en 12. u selu Merdare. marta 1960. De~ani. u Novom Pazaru. u selu Azawa. jula 1976. oklopne brigade.331 JUNACI OTAXBINE sastavu 3. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u . op{tina Kur{umlija. Bio je vojnik strelac. stroju 354. Uspomenu na poginulog vojnika Rafeta Hoxi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu razme{taja wegove jedinice. u rejonu sela Duz. 23. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. oklopnog bataqona 453. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. maja 1999. Podujevo. u selu Magura. u rejonu Mr~aja.

u Aleksincu. Po{to se uverio da su wegovi drugovi na bezbednom. Prizren prilikom dejstva avi- CVETANOVI] Stani{e BOJAN Vojnik VJ Bojan Cvetanovi} je ro|en 10. izla`u}i se opasnostima od mu~kih napada albanskih terorista.C S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik. februara 1962. decembra 1978. oklopne brigade. jer je svakog dana dobrovoqno i{ao u Ho~u Zagradsku po hranu i ostale potrep{tine svojih drugova iz jedinice. jer su avioni NATO-a zlokobno kru`ili iznad Uro{evca. . na{av{i se na stra`i u svojoj jedinici. Poginuo je 1. gde je zavr{io Sredwu tehni~ku {kolu. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Planeja. Na Kosovu i Metohiji slobodu otaxbine branio je u stroju 252. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. Uspomenu na vojnika Ivana ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar i porodica Cvetanovi}. motorizovane brigade. op{tina Prizren. vratio se na svoje stra`arsko mesto. pogodila je ku}u i tenk ispred kojih je Bojan stra`ario i tom prilikom je vojnik stradao. JUNACI OT AX BINE osposobiv{i se za du`nost voza~a tenka T-55. u rejonu sela Muhaxer Prelaz. me|utim. Bojan Cvetanovi} je poginuo 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Savesni stra`ar na trenutak je napustio svoje mesto kako bi upozorio drugove koji su spavali da se hitno sklone iz ku}e. a posebno wegova plemenitost. maja 1999. Slavoqub Cvetanovi} je rawen 1. kod Uro{evca. na du`nosti vojnika strelca. Uspomenu na tenkistu iz Aleksinca ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. juna 1999. u rejonu sela Planeje. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. U toj jedinici dugo }e se pamtiti wegovi podvizi. u kojoj je obavqao du`nost za koju je osposobqen. juna 1999. Leskovac. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. 332 CVETANOVI] Stojadina SLAVOQUB Vojnik VJ u rezervi Slavoqub Cvetanovi} je ro|en 24. u selu Grdelica. Jedna raketa.

u selu Oreovac. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira protivvazdu{ne odbrane. oklopne brigade. k}i Milijana i porodica Cvetanovi}. u rejonu sela Mali{evo. aprila 1999. Vozilo u kojem se potporu~nik Cveti} vozio nai{lo je na protivtenkovsku minu. Ni{. S p o m e n -k w i g a k C jacije NATO-a. oklopne brigade. CVETKOVI] Vlastimira SR\AN CVETI] Dragana SRBOQUB Vojnik VJ u rezervi Sr|an Cvetkovi} je ro|en 29. Uspomenu na borca iz Leskovca ~uva}e wegovi sin Aleksandar. Kao rezervni stare{ina. op{tina Orahovac.333 JUNACI OTAXBINE odbranu Republike Srpske Krajine. juna 1999. imao je du`nost komandira baterije. Poginuo je 10. novembra 1966. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je komanduju}i baterijom samohodnih haubica 57/2 mm iz sastav 252. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Merdare. 4. U~estvovao je u ratu za . u ^a~ku. a preminuo je 3. juna te godine u Medicinskom centru u Prizrenu. Poginuo je pri razbijawu albanskih terorista. Sr|an Cvetkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Rezervni potporu~nik VJ Srboqub Cveti} je ro|en 3. Uspomenu na rezervnog potporu~nika Srboquba ~uva}e porodica. septembra 1969. k}i Jelena i porodica Cvetkovi}. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e sin Dalibor.

. maja 1999. oklopne brigade. u stroju 211. u selu Rudare. Kao vojni obveznik. op{tina Pe}. maja 1979. maja 1997. op{tina Medve|a. 8. avgusta 1973. godine. 18. aprila 1999. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. k}eri Sne`ana i Svetlana i porodica Cvetkovi}. 4. op{tina Podujevo. na du`nosti strelca u borbenom vozilu pe{adije. maja 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Uspomenu na vojnika Bobana ~uva}e wegova porodica. a ranama je podlegao 16. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Ravna Bawa. jula 1954. Zavr{io je sredwu {kolu. Povre|en je u borbenom vozilu pe{adije M-80. oklopne brigade. Uspomenu na vojnika Mom~ila ~uva}e sin Bojan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Dowe Barane. Kao vojni obveznik. u Leskovcu. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. Pripadnik rezervnog sastava policije Sr|an Cvetkovi} je ro|en 26. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Cvetkovi} je ro|en 27.C S p o m e n -kk w i g a CVETKOVI] Vuka{ina BOBAN CVETKOVI] \or|a SR\AN JUNACI OT AX BINE 334 CVETKOVI] Ilije MOM^ILO Vojnik VJ u rezervi Boban Cvetkovi} je ro|en 29. Bio je zaposlen u DD „Koneks” u Pe}i. Podujevo. u rejonu sela Godi{wak. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Cvetkovi}.

osposobiv{i se za du`nost ni{anxije operatera na borbenom vozilu pe{adije M-80. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k C CVETKOVI] Predraga ZORAN brane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. aprila 1999. obavqaju}i du`nost za koju se osposobio u toku slu`ewa vojnog roka. u Beogradu. u Kragujevcu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Poginuo je 14. aprila 1999. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 15. decembra 1963. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Mahala Mutivode. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e sin Vuk i porodica Cvetkovi}.335 JUNACI OTAXBINE Zorana Cvetkovi}a ~uva}e wegova porodica iz Kragujevca. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. u borbi protiv albanskih terorista u re- . oklopne brigade. Poginuo je 12. od dejstva avijacije NATO-a na wegovu kasarnu u Pri{tini. i obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odVojnik VJ Tibor Cerna je ro|en 8. maja 1978. obavqaju}i du`nost poslu`ioca operatera. Uspomenu na vojnika Vojnik VJ u rezervi Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. CVETKOVI] ^edomira ZORAN CERNA Jo`efa TIBOR Vojnik VJ Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. maja 1999. Poginuo je 27. kao izuzetno pouzdan i ve{t komandir streqa~kog odeqewa. u Lebanu. motorizovane brigade. pe{adijske brigade. novembra 1978.

go- Vojnik VJ Slobodan ^abarkapa je ro|en 31. Uspomenu na vojnika \or|a ~uva}e porodica Cimbaqevi}. Kao vojnik VJ. u selu Lozica. marta 1999. Poginuo je 31. CIMBAQEVI] Mili}a \OR\E CINCAREVI] Vidosava DRAGOQUB ^ABARKAPA Tomislava SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi \or|e Cimbaqevi} je ro|en 17. Bio je zaposlen u GIP „Modul 2000” u Klini. jula 1978. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. Uspomenu na vojnika Tibora Cerne ~uva}e wegova porodica. nalazio u motornom . vojnik Slobodan ^abarkapa se. motorizovane brigade. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 20. \akovica. od dejstva avijacije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoqub Cincarevi} je ro|en 22. aprila 1999. Obavqaju}i borbeni zadatak. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u Beranu. maja 1999. 336 dine. Uspomenu na Dragoquba Cincarevi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Klina. 18. obavqaju}i du`nost radio-telefoniste. na du`nosti poslu`ioca radara. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju komandnog diviziona 52. op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Qug Bunar. u Kuli. februara 1952.T S p o m e n -kk w i g a jonu Karaule „Ko{are”. JUNACI OT AX BINE NATO-a protivradarskom raketom na polo`aj wegove jedinice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1979.

Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e porodica ^abarkapa. juna 1999. u nasequ Cvilen. vra}aju}i se sa zadatka u svoju jedinicu. u Prizrenu. marta 1977. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na Dalibora ^ankovi}a ~uva}e wegova porodica. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. 17. ^EMERIKI] Miodraga SR\AN ^OLAKOVI] Hakije IZET ^ANKOVI] Branka DALIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an ^emeriki} je ro|en 1. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je 19. . op{tina Prizren. motorizovane brigade. godine. a na putu Srbica – Glogovac.337 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Qubica i Katarina i porodica ^emeriki}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Desetar VJ Dalibor ^ankovi} je ro|en 22. osposobiv{i se za du`nost strelca. u Tutinu. Vojnik VJ Izet ^olakovi} je ro|en 31. Poginuo je u `estokom okr{aju s wima. S p o m e n -k w i g a k T vozilu koje su albanski teroristi napali u rejonu sela Istog Mahala. u Pan~evu. hrabro i odlu~no izvr{avaju}i sve zadatke vojnika strelca. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. oktobra 1962. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa u Gardijskoj brigadi. Zavr{io je sredwu {kolu. marta 1978.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE teroristima.^ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 11. \akovica. 1999. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. godine. aprila 1999. 338 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. De~ani. Uspomenu na poginulog vojnika Mihajla sa~uva}e sin Nemawa. ^OLI] Borisava MIHAJLO ^UTURILO Nikole BRANKO [ABANI Ganija KEMAQ Vojnik VJ u rezervi Mihajlo ^oli} je ro|en 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqac ^uturilo se kao vojnik strelac borio u sastavu 125. Uspomenu na vojnika Izeta ^olakovi}a ~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik ^oli} se borio u sastavu 7. op{tina Aleksandrovac. u selu Kr{. 11. januara 1965. novembra 1986. dobrovoqac Branko ^uturilo je ro|en 3. . u rejonu sela Dowe Streoce. Zavr{io je Filozofski fakultet. juna 1957. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Kemaq [abani je ro|en 28. motorizovane brigade. septembra 1959. Poginuo je 15. u selu Borje. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. u sukobu s albanskim Vojnik VJ u rezervi. kao vojnik strelac. Gospi}. k}i Marija i porodica ^oli}. kod sela Gorwe Prekaze u okolini Srbice. Uspomenu na poginulog dobrovoqca sa~uva}e sin Nemawa i porodica ^uturilo. aprila.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Priboju. [ALIPUR Nenada VIDOMIR 12. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge o oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. [A]IROVI] [efketa GORAN [IQI] Milenka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Vidomir [alipur je ro|en 30. februara 1963. S p o m e n -k w i g a k [ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u selu Trstenik. maja 1999. januara 1991. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. avgusta 1978. De~ani. kao vojnik strelac. Dobrastan. motorizovanog bataqona 37. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik [a}irovi} se borio u sastavu 1. 16. motorizovane brigade. dobrovoqac Zoran [iqi} je ro|en 18. u rejonu sela Rzni}. aprila 1999. Uspomenu na Kemaqa [abanija sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. 9. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana [a}irovi}a sa~uva}e wegova porodica.339 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Petar i Vidomir i porodica [alipur. avgusta 1970. jula 1999. u Pan~evu. u selu Radavac. op{tina Pe}. Poginuo je 11. aprila 1999. u Boru. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vojnik VJ Goran [a}irovi} je ro|en 6. kada je motorno . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 14.

Vitina. 340 [KIQEVI] Pavla SA[A [KRPAN Gligora PETAR vi|a~ko-diverzantskom bataqonu 72. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. \akovica. u rejonu sela Ko{are. maja 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. decembra 1971. u ^a~ku. novembar 1966. Zavr{io je sredwu upravnu {kolu i kurs za policajce. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sinovi Gligor i Nikola. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. te porodica [krpan. speci-jalne brigade kao komandir ~ete. [QIVI] Momira NEVEN Kapetan prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na Sa{u [kiqevi}a sa~uva}e wegova porodica. u Beogradu. smer pe{adije. Poginuo je 30. od kasetnih bombi. dobrovoqac Sa{a [kiqevi} je ro|en 25. u rejonu sela Mogila. Petar [krpan je ro|en 27. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Eleonora. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u iz- Vodnik prve klase policije Neven [qivi} je ro|en 8.[ S p o m e n -kk w i g a vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. ujedno zamenik komandanta bataqona. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. marta 1961. JUNACI OT AX BINE 11. Uspomenu na Zorana [iqi}a sa~uva}e wegova porodica. . u Slavonskom Brodu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske.

Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. septembra 1983. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pri{tina. novembra 1990. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stefan i Nikola i porodica [qivi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k [ Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. smer in`iwerije. op{tina Pe}. godine. 30. Rezervni poru~nik VJ Radule [}eki} je ro|en 15. u selu Bajgora. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 11.341 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. sin Ivan i porodica [o{ki}. u selu Devet Jugovi}a. RJ Pe}. Pripadnik rezervnog sastava policije Zvonimir [o{ki} je ro|en 29. aprila 1999. oktobra 1964. u selu Klin~ina. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Bio je policajac u Policijskoj stanici 92 Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. i tokom u~estvovawa na vojnim ve`bama unapre|en je ~in rezervnog poru~nika. juna 1965. op{tina Podujevo. . 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Klin~ina. godine. Trajno }e ga u svojim se}awima sa~uvati porodica [o{ki}. op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. [O[KI] Milorada DRAGAN [O[KI] Milorada ZVONIMIR []EKI] Radovana RADULE Mla|i vodnik prve klase policije Dragan [o{ki} je ro|en 2. 25. u Mostaru. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. maja 1999. Bio je zaposlen u „Zastavi”. novembra 1990. op{tina Pe}. u selu Klin~ina. jula 1953.

u \akovici. u rejonu sela Dobre Vode. Uspomenu na poginulog desetara Milovana [urbatovi}a sa~uva}e wegova porodica. Draga{. kao komandir pionirskog voda. aprila 1999. AN\ELKOVI] Zorana SA[A Vojnik VJ Sa{a An|elkovi} je ro|en 18. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju desetar [urbatovi} je bio bolni~ar u 354. te porodica [}eki}. Poginuo je 29. u Pri{tini. avgusta 1979. maja 1999. motorizovane brigade. decembra 1970. Uspomenu na poginulog Sa{u An|elkovi}a sa~uva}e wegova porodica. pe{adijskoj brigadi. maja 1999.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 2. 342 943. u Oyacima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Lopu{ki Han. 942. JUNACI OT AX BINE Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in desetara. Poginuo je 13. Obavqao je du`nost manipulanta pogonskim gorivom u pozadinskom bataqonu 52. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na poginulog rezervnog stare{inu sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa. prilikom obavqawa borbenog zadatka. . [URBATOVI] Luke MILOVAN Desetar VJ u rezervi Milovan [urbatovi} je ro|en 3. Poginuo je pogo|en snajperskim hicem albanskog teroriste. 8. Nalazio se na odslu`ewu vojnog roka kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. motorizovanog bataqona 37.

juna 1999. i prvoj polovini 1992. januara 1973. 26.343 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k IGWATOVI] Dragi{e MIODRAG MARKOVI] ^aslava IVAN MARKOVI] Mom~ila PETAR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Igwatovi} je ro|en 24. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e porodica Markovi}. poginuo je u vozu koji je raketiran na `elezni~kom mostu u Grdeli~koj klisuri 12. motorizovanoj brigadi. za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sa~uva}e ga u trajnoj uspomei wegova porodica. aprila 1999. nalazio se u 252. Kao vojnim strelac nalazio se u 549. na putu ka svojoj ratnoj jedinici. oklopnoj brigadi. Kao vojni obveznik. u drugoj polovini 1991. Za vreme slu`ewa vojnog roka. aprila 1999. koja je za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dejstvovala na Kosovu i Metohiji. godine u Prokupqu. Vojnik VJ u rezervi Ivan Markovi} je ro|en 16. za vreme izvo|ewa borbenih dejstava protiv albanskih terorista u rejonu Lipovice. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i republici Srpskoj. Vojnik VJ Petar markovi} je ro|en 25. novembra 1963. . Poginuo je 3. u Novom Sadu. Kao vojni obveznik. u Surdulici. godine. Poginuo je na borbenom zadatku. godine. selo Zborci. u rejonu sela Pni{ kod \akovice. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Inwatovi}. septembra 1977.

Vojnik VJ u rezervi Sr|an Spasojevi} je ro|en 6. Agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju zatekla ga je u 211. Poginuo je 2. Uspomenu na poginulog Sr|ana Spasojevi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Glavnik kod Podujeva. Desetar VJ Mario Riso je ro|en 14. motorizovane brigade. u rejonu Opqeza. u Zubinom Potoku. Za vreme slu`ewa vojnog roka stekao je ~in desetara.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 344 RISO Antonija MARIO SPASOJEVI] Sretena SR\AN Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se kao vojni obveznik u sastavu 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1974. . sela Ko{are. u Podgorici. Poginuo je 21. oklopnoj brigadi. u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Riso. juna 1976.

Pripadnici Vojske i policije nestali na Kosovu i Metohiji .

.

Oteli su ga albanski teroristi. aprila 1999.347 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ANTI] Vlajka MILISAV ACI] Radoslava ZLATKO BAQO[EVI] Ilije \OR\E Mla|i vodnik policije Milisav Anti} je ro|en 28. Zavr{io je sredwu {kolu. Potom mu se gubi svaki trag. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Radio je kao vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. aprila 1941. u selu Po`arawe. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. 17. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Baqo{evi} je ro|en 26. . u isto vreme kad i vodnik Dejan Miti}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. motorizovane brigade. oktobra 1971. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. godine. Poznato je da je bio rawen 16. juna 1971. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. juna 1979. Vojnik VJ Zlatko Aci} je ro|en 23. juna 1999. op{tina Vitina. u Orahovcu. op{tina Vitina. u Orahovcu. Na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 125. januara 1999. 12. \akovica. jula 1998. u Sjenici. u selu Po`arawe. u rejonu sela Ko{are. godine.

Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. prilikom borbi s albanskim teroristima na deonici puta [timqe . jula 1977. aprila 1976. dobrovoqac Sa{a Blagojevi} je ro|en 9. motorizovanu brigadu. Nestao je 13. juna 1999. Stariji vodnik prve klase policije Qubisav Bio~anin je ro|en 23.B S p o m e n -kk w i g a BELHIM [u}e MUJA BIO^ANIN Stanoja QUBISAV JUNACI OT AX BINE 348 BLAGOJEVI] Nenada SA[A Vojnik VJ Muja Belhim je ro|en 15. u selu Kutlovo. javio se kao dobrovoqac za odbranu otaxbine i bio je raspore|en u 125. motorizovane brigade. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu. novembra 1973. Bio je vojnik vezista 549. maja 1999. godine. u selu Grn~are kod Prizrena. u rejonu sela Nivokaz kod Junika. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. Zavr{io je sredwu {kolu. Nestao je 14. Vojnik VJ u rezervi. op{tina De~ani. op{tina Kur{umlija. godine u Ni{u.Prizren. u Pri{tini. . 22. maja 1950. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. juna 1999.

349 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BOJI] Milorada DRAGOQUB BULATOVI] Du{ana IVAN BUR\I] Dobrivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragoqub Boji} je ro|en 7. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. Nestao je 13. motorizovanoj brigadi. Tokom rata je bio mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. godine. u \akovici. avgusta 1955. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. u Suvoj Reci. . u Prizrenu. juna na deonici puta [timqe – Prizren. 23. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Oteli su ga albanski teroristi. iz voza na `elezni~koj stanici Bawica. juna 1999. Stariji vodnik policije Ivan Bulatovi} je ro|en 24. op{tina Glogovac. jula 1960. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Po~etkom rata bio je mobilisan kao mehani~ar za raketno naoru`awe u pozadinskom bataqonu 52. Nestao je 13. tokom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu. maja 1998. Vojnik VJ u rezervi Dragan Bur|i} je ro|en 29. kada su albanski teroristi napali kolonu vojnih vozila koja se vra}ala iz Leskovca za Prizren. marta 1961.

na deonici puta Prizren – Pri{tina. motorizovanoj brigadi. motorizovane brigade. op{tina Pe}. Vojnik VJ u rezervi. na deonici puta [timqe – Prizren. prilikom vra}awa iz Leskovca za Prizren. Nestao je u borbi sa albanskim teroristima. kada su kolonu u kojoj se i on nalazio. iz sela Kosuri}a. aprila 1999. napali albanski teroristi. sredinom avgusta 1998. u Prizrenu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. maja 1982. op{tina Pe}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Bio je vojnik dobrovoqac u sastavu 549. godine. u selu Uzovica kod Qubovije. septembra 1957. januara 1956. Bio je mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. Vodnik prve klase policije Zenun Ga{i je ro|en 16. .V S p o m e n -kk w i g a BUCALO Miladina DRAGAN VU^ETI] Milinka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 350 GA[I Ramadana ZENUN Vojnik VJ u rezervi Dragan Bucalo je ro|en 15. avgusta 1957. dobrovoqac Dragan Vu~eti} je ro|en 1. 11. Nestao je 13. Oteli su ga albanski teroristi. juna 1999. u selu Kosuri}.

juna 1991. juna 1977. novembra 1954. op{tina Orahovac. op{tina Prizren. godine. u selu Velika Ho~a. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. Oteli su ga albanski teroristi.351 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k D DAJI] Trajka RADOVAN DOLA[EVI] Milorada DU[KO \AFI]I Sejde IMER Mla|i vodnik policije Radovan Daji} je ro|en 25. jula 1999. u selu Dobro~ane. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1998. . Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina Prizren. u selu Pirane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. marta 1999. maja 1950. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. 9. Poru~nik policije Imer \afi}i je ro|en 4. marta 1999. Radio je u Odseku pograni~ne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. 17. Stariji vodnik prve klase policije Du{ko Dola{evi} je ro|en 30. u Vitini. u Orahovcu. septembra 1972. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. ispred wegove ku}e u selu Pirane. 31. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao s posla. op{tina Kosovska Kamenica. Oteli su ga albanski teroristi.

op{tina Vu~itrn. avgusta 1976. oktobra 1998. godine. u blizini sela Nedakovac. aprila 1999. u Prizrenu. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. \akovica. Oteli su ga albanski teroristi. u selu Grabanica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. prilikom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu u rejonu Karaule „Ko{are”. juna 1972. Nestao je 16.\ S p o m e n -kk w i g a \URI^I] Jeremije NEBOJ[A ZUQI Tefika XEMO JUNACI OT AX BINE 352 IVANKOVI] Milomira SA[A Mla|i vodnik policije Neboj{a \uri~i} je ro|en 5. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. 9. Oteli su ga albanski teroristi iz wegovog stana u Gwilanu. Vojnik VJ Sa{a Ivankovi} je ro|en 31. Stariji vodnik prve klase policije Xemo Zuqi je ro|en 18. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. motorizovanoj brigadi. 17. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1953. op{tina Klina. u Beogradu Bio je vojnik u 125. januara 1979. februara 1999. . godine. jula 1999.

Potom se i Slavi{i i vozilu gube tragovi. . u Prokupqu. u 17. u Suvoj Reci. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu i bio muzi~ar trombonista u Vojnom orkestru Pri{tinskog korpusa. prilikom napada albanskih terorista. Nestao je 13.353 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I IVEZI] Slobodana NEBOJ[A IVKOVI] Budimira PREDRAG IZDERI] Miroslava SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Slobodan Ivezi} je ro|en 20. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. juna 1999. maja 1999. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan kao voza~ vojnog vozila u pozadinskom bataqonu 52. u Novom Pazaru. Kretali su se pravcem selo Lukare – Lebane. u Ni{u.25 ~asova. jula 1959. marta 1974. Zastavnik VJ Slavi{a Izderi} je ro|en 28. O wegovoj sudbini se jedino zna da je te{ko rawen 13. novembra 1974. Vojnik VJ u rezervi Predrag Ivkovi} je ro|en 31. Zna se da je 18. oko 12 ~asova u pri{tinskom nasequ Vrawevac dok se vozio „opel askonom”. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan na Kosovu i Metohiji. krenuo kamionom sa grupom vojnika po ve~eru. juna 1999. Nai{li su na zasedu albanskih terorista i tu se vojniku Ivezi}u gubi svaki trag. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

mobilisan je u 51. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. jula 1993. juna 1973. aprila 1963. Nestao je 13.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Radovana NIKOLA JOVANOVI] Slobodana IVICA JUNACI OT AX BINE 354 da pri|u motornom vozilu i da spasu povre|enog vojnika Igora Smiqkovi}a. 24. avgusta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. 23. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. na putu Babalo} – Junik. u Pan~evu. Zavr{io je sredwu {kolu. Oko 22 ~asa uspeli su Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Joci} je ro|en 30. na ulasku u Suvu Reku. Oteli su ga albanski teroristi. na putu Mitrovica – . op{tina De~ani. JOCI] Vukoja SR\AN Mla|i vodnik policije Nikola Jovanovi} je ro|en 18. Bio je borac na isto~noslavonskom rati{tu 1991. godine. maja 1969. motorizovanu brigadu. Wemu je kasnije u Prizrenu pru`ena medicinska pomo}. godine. maja 1998. Na wihovu vatru su qudi iz obezbe|ewa odgovorili vatrom i povukli se u ku}e u neposrednoj blizini. godine. Poznato je da su tog dana u 18 ~asova. kolonu vozila u kojoj je bio vojnik Jovanovi} napali iz zasede albanski teroristi. juna u okolini Prizrena prilikom izvla~ewa tehnike. Vojnik VJ u rezervi Ivica Jovanovi} je ro|en 1. Oteli su ga albanski teroristi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Bio je policajac u Policijskoj stanici op{te nadle`nosti u Odeqewu unutra{wih poslova Qubovija. godine u Vu~itrnu.

motorizovanoj brigadi. u Kikindi. ni Vojsci Jugoslavije nije poznata wegova sudbina. u Rajnovcima. Zavr{io je sredwu {kolu. Kao vojni policajac bio je na slu`bi u 24. dobrovoqac Pripadnik rezervnog sastava policije Du{an Karanovi} je ro|en 4. Nestao je 6.355 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K Vu~itrn. maja 1999. maja 1999. 1. . aprila 1994. aprila 1965. aprila 1999. \akovica. Posle povratka sa sahrane poginulom drugu. bataqonu Vojne policije. KARANOVI] Dragana DU[AN KOVA^ I{tvana ROBERT KOMATOVI] Miroslava SA[A Vojnik VJ u rezervi. u rejonu sela Ko{are. Desetar VJ po ugovoru Sa{a Komatovi} je ro|en 29. na putu Jablanica – Rau{i} – Pe}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. Kao dobrovoqac u odbrani slobode otaxbine. godine. Robert Kova~ je ro|en 1. kod sela Luga|ija. Oteli su ga albanski teroristi. op{tina Biha}. u akciji protiv albanskih terorista. sukobio se s albanskim teroristima u selu Dowe Obriwe i od tada ni wegovoj porodici. juna 1975. pristupio je 37. kod sela Veliki Ki~i}. januara 1972. u Kragujevcu. 19. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji desetar Sa{a Komatovi} branio je u stroju svoje jedinice.

u Be~u. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. U borbi protiv albanskih terorista. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kosovo Poqe. Austrija. aprila 1994. pe{adijske brigade. Borio se za slobodu Republike Srpske Krajine. op{tina Pri{tina. februara 1973. kod sela Labqane. juna 1978. motorizovane brigade. u akciji izvla~ewa rawenih i poginulih drugova. u sukobu s albanskim teroristima. septembra 1972. op{tina Gwilane.L S p o m e n -kk w i g a KOSTI] Du{ka DEJAN LAZI] Radomira BATICA JUNACI OT AX BINE 356 MARINKOVI] Srboquba GORAN Vojnik VJ Dejan Kosti} je ro|en 2. u selu Slivovo. koji su tog dana napali Karaulu „Ko{are”. Kao vojnik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. \akovica. maja 1999. Ka~ikol. Mla|i vodnik policije Goran Marinkovi} je ro|en 25. u selu Pejkovac. 19. godine. op{tina @itora|a. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 354. Nestao je 16. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Vojnik VJ u rezervi Batica Lazi} je ro|en 15. Zavr{io je sredwu {kolu i radio je kao ma{inbravar. 19. juna 1999. na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. . gubi se svaki trag Batici Lazi}u. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u rejonu Suvi Bunar. aprila 1999. Oteli su ga albanski teroristi.

ni Vojsci Jugoslavije. juna 1999.357 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARKOVI] Ilije ZORAN MARKOVI] Radivoja VEQKO MATI] @ivorada BOBAN Vodnik prve klase VJ Zoran Markovi} je ro|en 24. Oteli su ga albanski teroristi. na putu Re~ane – Movqane. Vodnik prve klase policije Veqko Markovi} je ro|en 8. u blizini sela Nedakovac. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. godine. septembra 1998. Oteli su ga albanski teroristi. 9. vodnik Markovi} isti~e se hrabro{}u i odlu~no{}u. ali posle te akcije wegova sudbina nije poznata ni porodici. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju pozadinskog bataqona 52. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1986. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. . op{tina Suva Reka. u selu Bratotin. u Brusu. godine. U sukobu s albanskim teroristima u rejonu Suva Reka. godine. zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira VJ i u ~inu vodnika prve klase obavqao je du`nost komandira odeqewa za mototehniku u svojoj jedinici. Zavr{io je sredwu {kolu. Nakon sredwe {kole. op{tina Vu~itrn. oktobra 1977. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik rezervnog sastava policije Boban Mati} je ro|en 23. 13. op{tina Orahovac. februara 1999. 22. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. juna 1965. februara 1973.

u Gwilanu. u Pri{tini. Oteli su ga albanski teroristi. 25. u Gwilanu. Jedinica VJ u kojoj se borio vojnik Zoran Mijatovi} se. 16. aprila 1999. juna 1998. avgusta 1979.M S p o m e n -kk w i g a MA[ULOVI] Milivoja MIODRAG JUNACI OT AX BINE 358 METODIJEVI] Dobrivoja MIROSLAV MIJATOVI] Milutina ZORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Miodrag Ma{ulovi} je ro|en 10. godine. u Pri{tini. juna 1999. aprila 1961. decembra 1975. u Ra{koj. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. ispred ku}e s brojem 30. godine. . avgusta 1997. Mla|i vodnik policije Miroslav Metodijevi} je ro|en 8. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Bio je zaposlen u „Hidrotehnici” u Pri{tini. 13. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. Radio je kao policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. sukobila s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are” i od te borbene akcije sudbina mladog vojnika iz Ra{ke nije poznata wegovoj porodici i Vojsci Jugoslavije. Kao vojnik VJ. Oteli su ga albanski teroristi. Zavr{io je sredwu {kolu. Vojnik VJ Zoran Mijatovi} je ro|en 16. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u Jablani~koj ulici. juna 1999. motorizovane brigade.

u Kladovu. jula 1972.359 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILIVOJEVI] Zorana SR\AN MILOVANOVI] Vukomana SMIQKO MILOSAVQEVI] Milana DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Milivojevi} je ro|en 14. pe{adijske brigade. Nije se vratio u svoju jedinicu i o wegovoj sudbini se ne zna ni{ta. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Blace. Vojnik VJ Dragan Milosavqevi} je ro|en 22. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kladovo. godine. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u stroju 354. Kao vojnik VJ. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. `estok okr{aj sa albanskim teroristima u rejonu sela Dobri Do kraj Podujeva i od te akcije wegova sudbina nije poznata porodici i Vojsci Jugoslavije. Vojnik VJ u rezervi Smiqko Milovanovi} je ro|en 5. jula 1993. aprila 1967. iz rejona rasporeda svoje jedinice u selu Srbica po{ao prema selu Dowe Prekaze. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. maja 1999. motorizovane brigade. aprila 1999. Vojnik Dragan Milosavqevi} je 11. obavqaju}i du`nost protivpo`arca. maja 1999. Nestao je 18. . oktobra 1973. u borbi s albanskim teroristima. u ataru sela Lapu{nik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 37. op{tina Glogovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Jedinica u kojoj je bio Smiqko Milovanovi} imala je 21. u Svilajncu. u selu Vrbovac.

op{tina Vu~itrn. Nakon toga mu se gubi svaki trag. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. mehanizovane brigade. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 243. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Vodnik Dejan Miti} je rawen 16. Dana 18. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. u Ni{u. Dobrovoqac VJ Aleksandar Mihajlovi} je ro|en 23. motorizovane brigade. novembra 1977. . juna 1999. 25. U Vojsci Jugoslavije bio je komandir voda. Mla|i vodnik policije Vladimir Mihajlovi} je ro|en 16. januara 1976. u selu Gajbuqa. u Vu~itrnu. Suva Reka. godine. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. Oteli su ga albanski teroristi. septembra 1971. wegova jedinica se sukobila s albanskim teroristima u rejonu sela Beranica. u rejonu Ko{ara.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Slavoquba DEJAN MIHAJLOVI] Nenada VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 360 MIHAJLOVI] Predraga ALEKSANDAR Vodnik VJ Dejan Miti} je ro|en 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. aprila 1999. u Pri{tini.

u Beogradu. Kao vojnik dobrovoqac. gubi mu se svaki trag. Dobrovoqac VJ Aleksandar O`egovi} je ro|en 15. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Milan.361 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k O NIKOLI] Jovana MIODRAG O@EGOVI] Milana ALEKSANDAR POPADI] Aleksandra RADE Vojnik VJ u rezervi Miodrag Nikoli} je ro|en 14. marta 1999. u Ni{koj Bawi. javio se u Vojsku Jugoslavije 24. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu pozadinskog bataqona 52. u rejonu Suva Reka. k}i Miqana i porodica Nikoli}. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. februara 1980. Posle borbe s albanskim teroristima. godine. Obavqao je du`nost vo|e sektora prve kategorije u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. aprila 1999. Oteli su ga albanski teroristi. 24. Suva Reka. Stariji zastavnik policije Rade Popadi} je ro|en 15. u [apcu. juna 1999. . u rejonu sela Beranica. novembra 1973. maja 1998. oktobra 1957. 1. Poginuo u sukobu s albanskim teroristima. mehanizovane brigade. na putu Babalo} – Junik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. 13. godine. avgusta 1956. op{tina De~ani. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. Zavr{io je vi{u komercijalnu {kolu. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a vojnog motornog vozila.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. u selu Stanci kod Kru{evca. marta 1962. godine. u Pri{tini. juna 1999. juna 1998. februara 1969. .R S p o m e n -kk w i g a RAJ^I] Vujice ZORAN RA[OVI] Slavka DRAGI[A JUNACI OT AX BINE 362 REMI[TAR Aleksandra NENAD Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Raj~i} je ro|en 8. Oteli su ga albanski teroristi. Zavr{io je sredwu {kolu. aprila 1991. Desetar VJ u rezervi Dragi{a Ra{ovi} je ro|en 4. Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Remi{tar je ro|en 4. godine. op{tina Aleksandrovac. Oteli su ga albanski teroristi. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Pri{tinskog korpusa. Zavr{io je sredwu {kolu. 13. kao ~lan posade vu~nog voza. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. 15. u selu Ple{. Motorno vozilo u kojem se nalazio desetar Dragi{a Ra{ovi} je. 13. 13. upalo u zasedu albanskih terorista. juna 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. na putu Klina – \akovica. aprila 1969. Bio je saobra}ajni policajac Stanice saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. godine.

Unapre|en je u ~in razvodnika. jula 1974. jula 1992. Nestao je u akciji. na putu Kosovska Mitrovica – Pe}. maja 1998. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu oklopnog bataqona 37. u rejonu sela Rezala. juna 1962. Dwepropetrovsk. posle ~ega mu se gubi svaki trag. . u selu Veliko Rakitovo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 6. u ^erkasu. februara 1975. ~ete Kragujeva~kog korpusa. U zasedu albanskih terorista upao je 11. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Stoiqkovi} je ro|en 20. odeqewa 1. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 3. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Oteli su ga albanski teroristi. Ukrajina. kao vojnik po ugovoru. voda 24. Dobrovoqac VJ Sergej Starcev je ro|en 1. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti voza~a motornog vozila. u Kragujevcu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. iz autobusa. 19. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. op{tina Kosovska Kamenica. maja 1999. u rejonu sela Ko{are.363 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STANOJLOVI] Miodraga VLADAN STARCEV Ivanovi~ SERGEJ STOIQKOVI] Obrada DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vladan Stanojlovi} je ro|en 25.

Na putu Suva Reka – [timqe vojnika Todorovi}a su. Dragoquba Tanaskovi}a su. u Prizrenu. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 108. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 108. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a motornog vozila. u Prizrenu. jula 1951. . smer pe{adije. u Prizrenu. kao radiofonista. Za vreme vojnog roka bio je poslu`ilac na sredstvima veze. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag.T S p o m e n -kk w i g a TANASKOVI] Nikola DRAGOQUB TODOROVI] Stanislava @IVOTA JUNACI OT AX BINE 364 FILIPOVI] Panta @ARKO Rezervni kapetan prve klase VJ Dragoqub Tanaskovi} je ro|en 16. aprila 1999. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Vojnik VJ u rezervi @arko Filipovi} je ro|en 12. vojnoteritorijalnom odredu Prizren. vojnoteritorijalnog odreda Prizren. 11. i od tada mu se gubi svaki trag. Oteli su ga albanski teroristi 11. aprila 1999. obavqao je du`nost referenta u Organu bezbednosti Komande Vojnog odseka Prizren. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. Kao rezervni kapetan prve klase. Vojnik VJ u rezervi @ivota Todorovi} je ro|en 13. aprila 1999. na putu Suva Reka – [timqe. 11. Na toj du`nosti zatekla ga je i agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. marta 1962. kao voza~ vojnog teretnog motornog vozila. oktobra 1946. na putu Suva Reka – [timqe.

Oteli su ga albanski teroristi. u Pqevqima. juna 1999. avgusta 1952. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. Od tada mu se gubi svaki trag. u Pe}i. Radio je u Odeqewu saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branko ^upi} je ro|en 29. . [estog aprila 1999. 16. januara 1989. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 549. upu}en je u Prizren. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. septembra 1972. u Ni{u.365 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k ^ CVETKOVI] Sretena BOJAN ^UPI] Dragutina BRANKO Dobrovoqac VJ Bojan Cvetkovi} je ro|en 5. motorizovane brigade.

.

Savezna vlada je osnovala Izdava~ki odbor. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor pristupili su pripremi spomen-kwige sa izuzetnom odgovorno{}u i pijetetom prema svakom borcu koji je polo`io `ivot na oltar otaxbine. objavi spomen-kwigu kao svedo~anstvo o poginulim borcima u otaxbinskom ratu”. Savezna vlada je. ve~ne zahvalnosti i trajne obaveze. Zbog ~vrste sprege i jedinstvenog strate{kog i politi~kog ciqa albanskog terorizma i NATO-a. odaju}i priznawe i izra`avaju}i duboko po{tovawe prema palim braniocima otaxbine i veli~ini wihovog dela. sastavqen od istaknutih delatnika javne re~i i vrsnih profesionalaca iz Vojske Jugoslavije i MUP-a Repu- . Izdava~ki odbor je odlu~io da u kwigu uvrsti i `rtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji iz stroja policije i Vojske Jugoslavije koji su poginuli u odbrani otaxbine izme|u 10. Po{tuju}i odluku Izdava~kog odbora i hronologiju doga|aja. sa saveznim ministrom za odbranu Pavlom Bulatovi}em na ~elu. i 24. jula 1999. na sednici odr`anoj 21.367 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k POGOVOR Predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi} je u svom govoru povodom zavr{etka oru`anog dela agresije NATO-a na na{u zemqu istakao da }e imena svih poginulih i nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije biti javno publikovana. U skladu s tim stavom. Ure|iva~ki odbor. marta 1999. godine. Predgovor za Spomen-kwigu napisao je predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. februara 1998. odlu~ila da „u znak najdubqeg po{tovawa.

oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. U prvom su objavqene biografije i fotografije svih poginulih pripadnika MUP-a Republike Srbije i Vojske Jugoslavije u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. marta 1999. oko ~etrdeset odsto vojnici u rezervi. oko tridest odsto poginulih bili su vojnici na slu`ewu vojnog roka. U drugom poglavqu objavqene su biografije i fotografije poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. `rtvovao za otaxbinu najvi{e {to je mogao – svoj `ivot. a osam odsto dobrovoqci. u tri poglavqa. dobrovoqci iz zemqe i sveta. policajci.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 368 blike Srbije. U Spomen-kwizi su biografije hiqadu i dvoje poginulih ili nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije. prema va`e}im pravnim normama. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor zajedni~ki su ocenili da je svako od poginulih. godine. U istom poglavqu objavqene su biografije i fotografije branilaca otaxbine preminulih od posledica rawavawa. razvrstao je gra|u za ovu spomen-kwigu prema jedinstvenom azbu~niku. do 24. Saveznog ministarstva za unutra{we poslove i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U tre}em poglavqu objavqene su biografije i fotografije pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije koji su. progla{eni za nestale. Saveznog ministarstva za odbranu. oko petnaest odsto je iz stroja profesionalnih stare{ina. Od ukupnog broja poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. Veli~inom svog herojskog dela svaki od poginulih s pravom izaziva divqewe i po{tovawe na{ih gra|ana i celog slobodoqu- . pripadnici rezervnog sastava. Svi poginuli pripadnici MUP-a Republike Srbije pripadali su stalnom ili rezervnom sastavu i imali su oficirske ili podoficirske ~inove. februara 1998. podoficiri. bez obzira na ~in i mesto u borbenom poretku. Na oltar otaxbine `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka.

nedostaje dvadesetak fotografija i nekoliko potpunih biografija poginulih i nestalih junaka. Na`alost. koje se priprema za kraj maja 2000. uradio sve {to je mogao da za Spomen-kwigu obezbedi biografije i fotografije svih palih i nestalih branilaca otaxbine. Da bi drugo izdawe Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. bilo {to celovitije. MUP-a Republike Srbije. U tome se uglavnom i uspelo. porodica poginulih i nestalih i mnogih saradnika. Ure|iva~ki odbor je.369 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k bivog sveta. IZDAVA^KI I URE\IVA^KI ODBOR SPOMEN-KWIGE „JUNACI OTAXBINE” . Ure|iva~ki odbor i daqe o~ekuje pomo} gra|ana i odgovaraju}ih institucija. ali nepokorenih i nepobe|enih branilaca na{e otaxbine. Proslavqeni vojskovo|a vojvoda Stepa Stepanovi} ostavio nam je u amanet poruku: „Mi }emo radije pasti na bojnom poqu nego ostaviti na cedilu svoju otaxbinu!” I ova plejada branilaca je ispunila svoj zavet otaybini. uz svesrdnu pomo} Vojske Jugoslavije. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor smatraju da su zauzeli eti~ki ispravan stav time {to su sve `rtve uvr{tene u jedinstveni stroj palih. zbog trenutnog stawa na Kosovu i Metohiji.

i tokom dvoipomese~ne agresije NATO-a u prole}e 1999. vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}.1999. : ilustr. Spomen-kwiga je posve}ena poginulim i nestalim braniocima otaybine u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10.Agresija NATO-a na Jugoslaviju .Podatak o odgovornosti preuzet sa preliminarija. godine. 5-7: Predgovor / predsednik Savezne Republike Jugoslavije. .368 str. ]ir. Radmila Krsti}. CIP – Katalogizacija u publikaciji Centralna biblioteka Vojske Jugoslavije . Nada Stankovska. podoficiri. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. policajci. Vesna Jovanovi} i Dragica Brki} UDK 355. . pripadnici rezervnog sastava.Obrada podataka: Milivoj Raicki. Na oltar otaybine i slobode `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. februara 1998. dobrovoqci iz zemqe i sveta. . 2000 (Beograd : Vojna {tamparija). Beograd : Savezna vlada : Novinsko-informativni centar „Vojska” : Vojnoizdava~ki zavod.1)„1998/1999” JUNACI otaybine: spomen-kwiga / Êodgovorni urednik Radoqub Matovi}Ë.Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji b) Stradali u ratu . . 29 cm.Str. Nina Kandi}. Kwiga je trajno svedo~anstvo o palim junacima u otaybinskom ratu. Prema jedinstvenom azbu~niku objavqene su biografije i fotografije 1002 poginula i nestala borca. a) Stradali u ratu . pukovnik Tehni~ka obrada podataka: Pava Bobi}.293 (497.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful