SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

IZDAVA^ Savezna vlada ZA IZDAVA^A Momir Bulatovi}, predsednik Savezne vlade Savezna vlada izra`ava duboku zahvalnost porodicama poginulih i nestalih branilaca otaxbine, Vojsci Jugoslavije, Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije i svima koji su pru`ili svesrdnu pomo} u pripremi Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. IZDAVA^KI ODBOR Pavle Bulatovi} , predsednik, Zoran Sokolovi}, general armije Dragoqub Ojdani} i Vlajko Stojiqkovi} IZVR[NI IZDAVA^I Novinsko-informativni centar „Vojska”

Na~elnik Stanoje Jovanovi}, pukovnik Glavni i odgovorni urednik Slavoqub Ran|elovi}, pukovnik Vojnoizdava~ki zavod

Direktor Slavko Brstina, pukovnik Glavni i odgovorni urednik mr Mirko Bojani}, pukovnik URE\IVA^KI ODBOR Odgovorni urednik Radoqub Matovi}, pukovnik Zamenik odgovornog urednika Stanoje Jovanovi}, pukovnik Urednik i redaktor Petar Damjanov Urednici Gvozden Petrovi}, pukovnik, Sne`ana Peri{i}, major, Mira Vu~ini}, Aleksandar Ardeqan, potpukovnik Lektor i korektor Mila Barjaktarevi} Likovno-grafi~ki urednik i kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Naslovna strana Milojko Milinkovi}, akademski slikar [TAMPA Vojna {tamparija, Beograd Direktor Milo{ Markovi}, pukovnik

SPOMEN-KWIGA

JUNACI OTAYBINE

Mart 2000. godine

IZDAVA^ ELEKTRONSKOG IZDAWA Klub generala i admirala Vojske Srbije

ZA IZDAVA^A Qubi{a Stoimirovi}, predsednik Kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Prezentaciju pripremio i postavio Miroslav Jovanovi}, pukovnik

24. mart 2009.

PREDGOVOR
S dubokim po{tovawem prema junacima koji su dali svoje `ivote u borbi za odbranu Otaybine, za slobodu i dostojanstvo svoga naroda, ispisujem ove redove u ime rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Vrhovne komande svenarodnog otpora terorizmu albanskih secesionisti~kih snaga na Kosovu i Metohiji od 10. februara 1998. i dvoipomese~noj agresiji devetnaest zemaqa Severnoatlantskog pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju okon~anoj 10. juna 1999. godine. U tom neobjavqenom ratu celi na{ narod bio je na meti agresora: deca u porodili{tima, bolesnici u bolnicama, vojnici u rovovima, na sistemima protivvazdu{ne odbrane i na dr`avnim granicama. ^asno mesto u odbrani slobode i nacionalnog dostojanstva pripada herojskim braniocima mostova, gra|anima na trgovima, braniocima fabrika, svim rodoqubima koji su branili svoj narod i svoju dr`avu. Na{ narod je na svakoj stopi svoje zemqe pru`io herojski otpor zlo~ina~koj agresiji. Takav odnos prema slobodi i nezavisnosti ostavili su nam na{i slavni prethodnici, od Kosovskog boja, preko buna i ustanaka protiv Turske carevine, dva balkanska i dva svetska rata. Uprkos tim ~iwenicama, zla voqa lihvarskih lidera jednoumnog svetskog poretka se, posle raznih optu`bi, pritisaka, ekonomskih sankcija i ultimatuma, zavr{ila oru`anom agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju kao suverenu evropsku zemqu. To proisti~e iz neprihvatawa mogu}nosti da mali narodi, kao {to su srpski i crnogorski, ne pristaju na bespogovorno sluganstvo; {to su stvarawem svoje zajedni~ke dr`ave zaustavili proces potpunog usitwavawa Balkana na vi{e malih i vazalstvu sklonih dr`avica i ispre~ili se na wihovom putu ka strate{ki zna~ajnim prostorima Evroazije. Otuda su proistekli i planska

i efikasna informativno-propagandna kampawa satanizovawa Srba kao varvarskog plemena i pritisci i nasiqe da se odreknu civilizacijskih prava koja se priznaju drugim narodima. Na tom frontu uz najve}u globalnu silu nastupaju i one evropske zemqe i wihove saveznice iz na{eg susedstva koje su u dva svetska rata pretrpele vojni~ki poraz na ovim prostorima. Na`alost, mnogi me|unarodni forumi podlegli su instrumentalizaciji Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, a poslu{no ih slede i neke evropske zemqe koje su nekad bile na{e saveznice. Jugoslavija je, kao napadnuta zemqa, od samog po~etka agresije zahtevala od Ujediwenih nacija da preduzmu korake za weno zaustavqawe i povratak na politi~ki kolosek; da ispune svoju osnovnu ulogu za{tite mira; da obezbede po{tovawe Poveqe UN i ostalih me|unarodnopravnih akata, kako bi se na razuman na~in postiglo mirno i pravedno re{ewe krize. Agresori to nisu prihvatili, nadaju}i se da }emo mi, ve} posle nekoliko dana, pristati na sramnu kapitulaciju ponu|enu u ultimatumu iz Rambujea, koji nijedan narod koji dr`i do sebe ne bi prihvatio. Suo~eni s nepokolebivom odlu~no{}u i jedinstvom na{eg naroda, oru`anih snaga i dr`avnog rukovodstva, agresori su tek posle 78 dana svirepog bombardovawa i razarawa gradova na prostoru Savezne Republike Jugoslavije i ru{ewa mnogih {kola, bolnica, mostova, fabrika i stambenih ~etvrti, nevoqno pristali na anga`ovawe mirovnih snaga pod okriqem Ujediwenih nacija do kona~nog razre{ewa krize na Kosmetu koju su sami izazvali. Svojom hrabro{}u, slobodarskim duhom i moralnom ~vrstinom svojstvenom na{em narodu, ispoqenom u borbenim dejstvima protiv vi{estruko nadmo}nijih snaga zapadne vojne alijanse, pripadnici Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Srbije, uz svesrdnu podr{ku svoga naroda, dokazali su da su nepobedivi. U slavu predaka i na ponos budu}im nara{tajima na{i vojnici i policajci su se, u jedinstvenom frontu oru`anih snaga na{e otaybine, herojski borili i ve{tim manevrom i odlu~nim dejstvima uspe{no uzvra}ali na podmukle kukavi~ke napade agresora.

U toku obra~una s teroristi~kim bandama na Kosovu i Metohiji i za vreme agresije snaga Severnoatlantskog pakta na na{u zemqu nastojali smo da, koliko god je bilo mogu}e, sa~uvamo `ivote pripadnika na{ih oru`anih snaga. Ipak, i u ovom ratu `rtve su bile neminovne. Wih hiqadu i dvoje juna~ki je palo ili nestalo na bojnom poqu. Me|u poginulima je najvi{e pripadnika Vojske Jugoslavije – od vojnika do general-pukovnika iz [taba Vrhovne komande. Oni su, slede}i slavne tradicije srpskih oficira iz oslobodila~kih ratova, uvek bili na ~elu stroja i li~nim primerom pokazali kako se voli i brani Otaybina. Imena svih junaka koji su u borbi za slobodu i nezavisnost Otaybine polo`ili svoje `ivote nalaze se u ovoj spomen-kwizi. Ona }e, kao svojevrstan spomenik, zauzeti istaknuto mesto u slobodarskoj istoriji na{eg naroda. Sa wenih }e stranica sada{wi i budu}i nara{taji u~iti kako se ~uva dostojanstvo svoga naroda i brani otaybina – Savezna Republika Jugoslavija.
PREDSEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE VRHOVNI KOMANDANT

Slobodan Milo{evi}

Neozaren starog oreola sjajem. Znaju}i {ta dajem i za{to ga dajem!” (Milan Raki}) . otaxbino moja.„I danas kad do|e do posledweg boja. Ja }u dati `ivot.

Pripadnici policije i Vojske poginuli pre agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

godine. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Preminuo je 26. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik policije Goran Andri} je ro|en 6. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. op{tina Smederevska Palanka. sin Boban i porodica Aleksi}. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima porodica Andri}. avgusta 1998. Pripadnik rezervnog sastava policije Nazmi Aluri je ro|en 27. op{tina Bosilegrad. op{tina [timqe. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. novembra 1975. avgusta 1997. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. juna 1950. oktobra 1998. 23. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tatjana. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 29. oktobra 1973. godine.11 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ALEKSI] Arsena MILAN ALURI Nisnija NAZMI ANDRI] Zlatibora GORAN Vodnik prve klase policije Milan Aleksi} je ro|en 28. novembra 1973. u selu Duqe. oktobra 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Saranovo. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Gazmend i Armend i porodica Aluri. u selu Petrovi}. u selu Gorwa Lisina. u [timqu. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. vra}aju}i sa izvr{ewa slu`benog zadatka na Kosovu i Metohiji.

u selu Qubeni}. op{tina Pe}. Borio se na Kosovu i Metohiji u 243. septembra 1970. mehanizovanoj brigadi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. godine. 13. godine. u Prijepoqu. Mla|i vodnik policije Zoran Ani~i} je ro|en 26.A S p o m e n -kk w i g a AN\ELKOVI] Dragana ZORAN ANI^I] Vitomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 12 ARIZANOVI] Milorada DEJAN Vojnik VJ Zoran An|elkovi} je ro|en 7. juna 1998. 16. marta 1978. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Palilula. Uspomenu na desetara Dejana Arizanovi}a ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. U toku obavqawa zadatka te{ko je rawen. 17. . u Vrawu. maja 1978. na prevoju Duqe. novembra 1998. Desetar VJ Dejan Arizanovi} je ro|en 6. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. marta 1998. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Istog dana je preminuo od zadobijenih rana. na putu Prizren – Pri{tina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Na odslu`ewu vojnog roka bio je od 18. na putu [timqe – Duqe kada su kolonu pripadnika VJ iz zasede napali albanski teroristi. avgusta 1994. u Surdulici. avgusta 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Borio se na Kosovu i Metohiji kao komandir komandnog odeqewa 52. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na Zorana An|elkovi}a ~uva}e wegova porodica.

BATAN^EV Arsena MLADEN Potporu~nik policije Nenad Arsi} je ro|en 20. Ubijen je nao~igled rodbine koja je do{la da tra`i wegovo osloba|awe. 3. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Obili}. u Novom Kne`evcu. op{tina Kosovska Kamenica. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jovana. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.13 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Kne`evac. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije. Vodnik policije Mladen Batan~ev je ro|en 27. septembra 1968. aprila 1972. oktobra 1998. godine. Albanski teroristi su ga oteli 19. oktobra 1965. juna 1998. godine u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. godine. juna 1992. i odveli u selo Koretin. u selu Dragobiqe. sinovi Stefan i Nemawa i porodica Arsi}. Zavr{io je Vojnu akademiju. godine. S p o m e n -k w i g a k B ARSI] Novice NENAD BARA] Branka DEJAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Dejan Bara} je ro|en 22. . op{tina Orahovac. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Zauvek }e ga pamtiti sin Lazar i porodica Bara}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998.

JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1994. godine u selu Prilep. jula 1992. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. op{tina Kula. Zoltan Bicok je ro|en 22. jula 1998. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. op{tina De~ani. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Belo{evi}. oktobra 1973.B S p o m e n -kk w i g a Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u selu Crkolez. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 2. u selu Rastavica. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dejan i Boris i porodica Bicok. BELO[EVI] Vitomira NENAD BICOK Francike ZOLTAN BJELANOVI] @arka DRAGAN Vodnik policije Mla|i vodnik policije Nenad Belo{evi} je ro|en 5. jula 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Rastavica. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1964. u Pe}i. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi KneMla|i vodnik policije Dragan Bjelanovi} je ro|en 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. jula 1998. op{tina Istok. 23. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. . 14 `evac. novembra 1973. u Crvenki. op{tina De~ani. 23. op{tina De~ani. Pamti}e ga sinovi Arsen i Aleksandar i porodica Batan~ev. Preminuo 29.

novembra 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1967. godine. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Bjelanovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. maja 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavomir Bojani} je ro|en 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Pri{tini. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. . op{tina Klina. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici. S p o m e n -k w i g a k B Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.15 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Strahiwa i Milutin i porodica Bo`i}. u blizini sela Vranovac. op{tina Vi{egrad. @eqko Bo`i} je ro|en 27. godine. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. u selu Nepoqe. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. u Priboju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. BOJANI] Desimira SLAVOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Vodnik policije Milovan Blagojevi} je ro|en 1. avgusta 1998. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Blagojevi}. februara 1970. godine. op{tina Pe}. 2. u selu Blace. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. BLAGOJEVI] Milorada MILOVAN BO@I] Dragi{e @EQKO {wih poslova Lipqan. 29. 7.

septembra 1998. u Loznici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. avgusta 1998. BOJANI] Radomira ZORAN BO[KOVI] Milete GORAN BRADI] Nikodina MILO[ Mla|i vodnik prve klase policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Bojani} je ro|en 13. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. u selu Likovac. januara 1971. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Brus. op{tina Klina. u selu Duqe. novembra 1969. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. op{tina Brus. 25. godine. u Beogradu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. ^uva}e ga u svojim uspomenama k}i Bojana i porodica Bojani}. septembra 1998. juna 1981. februara 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu . u selu Batote. Uspomenu na Gorana Bo{kovi}a sa~uva}e wegova porodica.B S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vodnik prve klase policije Milo{ Bradi} je ro|en 12. op{tina Suva Reka. avgusta 1995. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vo`dovac. 8. u mestu Drsnik. Goran Bo{kovi} je ro|en 30. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 22. Poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i 8. op{tina Srbica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 16 januara 1999. godine. januara 1963. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Zorana i porodica Bojani}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.

17 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. BUKILI] Radomana ZDRAVOMIR BUNDALO Jovana MILAN rizovane brigade na du`nosti ~etnog stare{ine. godine. Zastavnik prve klase VJ Milan Bundalo je ro|en 25. Pamti}e ga k}i Katarina i porodica Bradi}. novembra 1973. Bio je policajac u Policijskoj sta- . avgusta 1998. S p o m e n -k w i g a k B O{qane. u rejonu Karaule „Morina”. moto- Mla|i vodnik prve klase policije Igor Bu{ je ro|en 7. septembra 1998. U ratnim sukobima na Kosovu i Metohiji u~estvovao je kao pripadnik izvi|a~ke ~ete 78. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Pe{adijsku podoficirsku {kolu 1970. u Kola{inu. u selu @egar. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 30. op{tina Vu~itrn. novembra 1950. BU[ Mihaqa IGOR Mla|i vodnik policije Zdravomir Bukili} je ro|en 22. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova De~ani. te wegova porodica. op{tina Obrovac. Zauvek }e ga se se}ati porodica Bukili}. Uspomenu na Milana Bundala ~uva}e sinovi blizanci Sini{a i Simo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Prilep. u Senti. septembra 1970. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991.

Zavr{io je elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Mla|i vodnik prve klase policije Branislav Veselinovi} je ro|en 10. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Bojan i Dejan i porodica Veli}.V S p o m e n -kk w i g a nici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. septembra 1998. Preminuo je 27. 18 1991. JUNACI OT AX BINE jula 1989. godine. novembra 1998. septembra 1963. VASIQEVI] Svetomira ZORAN VELI] Qubomira DRAGAN VESELINOVI] Qubomira BRANISLAV Vodnik policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Vasiqevi} je ro|en 14. u Pri{tini. Bio je saobra}ajni policajac u . Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. u Kur{umliji. godine u Pri{tini. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Prilep. jula 1992. 7. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Vasiqevi}. op{tina Orahovac. u selu Ostrozub. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i kurs za saobra}ajne policajce. 18. novembra 1998. k}i Tijana i porodica Bu{. godine. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nenad. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 20. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. decembra 1972. februara 1970. u [apcu. Dragan Veli} je ro|en 20. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. marta 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.

godine. u Glogovcu. 12. u Kosovskoj Mitrovici. S p o m e n -k w i g a k V Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. u selu Kru{~i}. u selu Likovac. februara 1998. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Veselinovi}. u selu Makrmaq. Uspomenu na Neboj{u Vi}entijevi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Srbica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1958. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za saobra}ajne policajce. 3. januara 1999. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. u Pri{tini. Uspomenu na Marka Vidosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. godine u Kragujevcu. Bio je apsolvent Elektrotehni~kog fakulteta Vodnik prve klase policije Gojko Vojnovi} je ro|en 2. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vi}entijevi} je ro|en 19. Obavqao je du`nost pomo}nika vo|e smene u Policijskoj stanici Lapovo. februara 1973. oktobra 1971. op{tina Srbica. Pripadnik je rezervnog sastava policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 15. op{tina Kula. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.19 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. VIDOSAVQEVI] Dragoquba MARKO VI]ENTIJEVI] @ivorada NEBOJ[A VOJNOVI] Mirka GOJKO Mla|i vodnik prve klase policije Marko Vidosavqevi} je ro|en 24. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. godine. avgusta 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Bio je policajac u Policijskoj sta- . Vodnik prve klase policije Ilija Vujo{evi} je ro|en 2. maja 1979. avgusta 1950. VRBA[KI Bo`idara ZORAN VUJKOVI] Dragutina MIROSLAV VUJO[EVI] Vasilija ILIJA Mla|i vodnik policije Mla|i vodnik policije Zoran Vrba{ki je ro|en 12. kod sela Vok{a. u Vrbasu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Vujkovi} je ro|en 10. sin Milo{ i porodica Vojnovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. u selu Liko{ane. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. godine. januara 1973. godine. 20 maja 1993. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. 20. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. u selu Prilep. 28. Zauvek }e ga se se}ati k}i Ivana. 15. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Zorana Vrba{kog ~uva}e wegova porodica. u Pan~evu. JUNACI OT AX BINE 1997. januara 1971. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. februara 1998. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. op{tina De~ani. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu [i{man. op{tina Glogovac. avgusta 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina \akovica. novembra 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Du{an i porodica Vujkovi}.V S p o m e n -kk w i g a slova Republike Srbije 7.

septembra 1978. a wegovo telo je prona|eno 9. septembra 1998. u Dvoru na Uni. hrabro se bore}i protiv albanskih te- . Albanski teroristi su ga oteli 6. Poginuo je 30. februara 1961. godine. u selu Veri}. bio na du`nostima komandira voda Vojne policije i zamenika komandira ~ete Vojne policije. S p o m e n -k w i g a k G nici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 16. oktobra 1970. smer pe{adije. Pamti}e ga sinovi Radovan i Radoslav. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji pripadao je izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa kao izvi|a~. op{tina De~ani. op{tina Istok. op{tina Istok. bataqonu Vojne policije. k}eri Sowa i Sawa i porodica Vujo{evi}. novembra iste godine u Mali{evu. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Posle zavr{etka Akademije. u Sjenici. u selu Vok{a.21 JUNACI OTAXBINE U~estvovao je u ratu u Republici Srpskoj. Vojnik VJ Miladin Gobeqi} je ro|en 24. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vojislav i Vladimir. novembra 1998. te porodica Vuj~i}. U ratu na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti komandira voda u 5. Pripadnik rezervnog sastava policije Rajko Gaji} je ro|en 16. VUJ^I] Stojana NIKOLA GAJI] Bo`idara RAJKO GOBEQI] Miluna MILADIN Poru~nik VJ Nikola Vuj~i} je ro|en 13. avgusta 1998. Uspomenu na Rajka Gaji}a sa~uva}e wegova porodica. juna 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Veri}. 15.

Bio je zaposlen u „JUKO” Dubrava. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Istok. Kapetan VJ Bojan Deni} je ro|en 8. sin Aleksandar i porodica Grozdanovi}. GROZDANOVI] Vladimira SLAVOQUB DENI] Krste BOJAN Mla|i vodnik prve klase policije Slobodan Gorjanovi} je ro|en 27. motorizovane brigade. op{tina Istok. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima wegova porodica. na planini ]i}evici. op{tina Istok. u Leskovcu. na du`nosti komandira samohodne baterije. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Svetlana. godine. januara 1961. Pripadnik rezervnog sastava policije Slavoqub Grozdanovi} je ro|en 6. oktobra 1992. u selu Rako{. septembra 1998. op{tina Vu~itrn. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. na putu Rako{ – Krwino. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. 22. Prilikom zarobqavawa velike grupe albanskih terorista.G S p o m e n -kk w i g a rorista na Karauli „Ko{are”. decembra 1997. jula . decembra 1970. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 3. 26. 28. novembra 1967. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. 22 GORJANOVI] Mihajla SLOBODAN juna 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Uspomenu na wegovo delo u odbrani otaxbine ~uva}e porodica. u Titelu. Bojana i Tamara. Kao kapetan bio je na du`nosti komandira baterije. smer artiqerije.

u Pri{tini. \akovica. novembra 1998. Od 19. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Djatlov je ro|en 3. u selu Brzina. u borbi s albanskim teroristima u rejonu Bawa – Rav{ Suk Mahala. wegov tenk je pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. a wegovo telo je prona|e- . U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantske ~ete Ni{kog korpusa na du`nosti strelca. pogo|en je iz mitraqeza i poginuo. u rejonu Ko{are. godine bio je voza~ tenka. smrtno su ga pogodili albanski teroristi.23 JUNACI OTAXBINE Ivan je tom prilikom smrtno rawen. Uspomenu na Bojana Deni}a ~uva}e k}eri Kristina i Miqana. oktobra 1977. Vojnik Dalibor Dimov je ro|en 23. januara 1976. u selu Obrenovac. kod Suve Reke. jula 1998. op{tina Pirot. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 243. S p o m e n -k w i g a k D 1998. kod Draga{a. mehanizovane brigade. avgusta 1998. 4. DIMITRIJEVI] Milisava IVAN DIMOV Stojana DALIBOR Za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice prema Albaniji. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Ve~no }e ga se se}ati k}i Menika i porodica Dimov. marta 1998. DJATLOV @arka DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Ivan Dimitrijevi} je ro|en 31. te wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. Dana 26. februara 1975. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Albanski teroristi su ga oteli 6. grani~nom bataqonu Ni{kog korpusa. u Kragujevcu. Za vreme slu`bovawa u VJ bio je na du`nosti strelca na Karauli „Topli Dol” u 23.

op{tina De~ani. avgusta 1998. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. novembra 1967. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 9. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. padobranske brigade. Zavr{io je sredwu medicinsku {kolu i kurs za policajce. Potporu~nik VJ Aleksandar Dra`eta je ro|en 10. juna 1974. jula 1998. te wegova porodica. Poginuo je u rejonu Karaule „\eravica”. smer pe{adije. JUNACI OT AX BINE 24 DRA[KOVI] Radivoja SR\AN Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i Viktorija i porodica Dra{kovi}. . januara 1950. oktobra 1998. Uspomenu na Dragana Du{ani}a ~uva}e k}i Marina i sin Ivan. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. u Pri{tini. u selu Gorwe Dobrevo. novembra iste godine u Mali{evu. godine. Uspomenu na svetao lik potporu~nika Aleksandra Dra`ete ~uva}e wegova porodica. op{tina Pri{tina. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. motorizovane brigade na du`nosti komandira pionirskog voda. u Skopqu. u selu Prilep. DRA@ETA Lazara ALEKSANDAR DU[ANI] Dimitrija DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Dra{kovi} je ro|en 7. 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. kao komandir odeqewa. Rezervni vodnik prve klase VJ Dragan Du{ani} je ro|en 15. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 28. u rejonu Karaule „Ko{are”. obezbe|uju}i dr`avnu granicu prema Albaniji.D S p o m e n -kk w i g a no 9.

maja 1989. avgusta 1998. godine. Ivana i Zorana. . u selu Kara~ica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina [timqe. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu ma{insku tehni~ku {kolu. Pripadnik rezervnog sastava policije Ranko \or|evi} je ro|en 13. op{tina Novo Brdo. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}eri Jovana. godine. U rezervnom je sastavu Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1990. u selu Prilep. juna 1998. Vodnik policije Dejan \oki} je ro|en 4. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tijana i porodica \oki}. Izgubio je `ivot 8. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. op{tina De~ani. 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Bio je zaposlen u Zemqoradni~koj zadruzi „Prekovce”. u selu Prekovce. Radio je kao policajac u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Novo Brdo. k}i Aleksandra i porodica \or|evi}.25 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k \ \OKI] \or|a ZORAN \OKI] Tihomira DEJAN \OR\EVI] Stojka RANKO Mla|i vodnik prve klase policije Zoran \oki} je ro|en 7. u Leskovcu. decembra 1963. te porodica \oki}. oktobra 1965. oktobra 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. 12. septembra 1970.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojni rok je slu`io na Karauli „Bogi}evica”. sin Mirko i porodica \uki}. 7. obezbe|uju}i dr`avnu granicu.\ S p o m e n -kk w i g a \OR\EVI] ^edomira \OR\E \UKI] Save DRAGOQUB JUNACI OT AX BINE 26 va}e k}i Ana. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. jula 1978. Bio je zaposlen u fabrici „Lola korporacija” u [trpcu. u selu Doganovi}. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 74. U toj borbi likvidirao je jednog teroristu. godine. decembra 1987. Zastavnik policije Dragoqub \uki} je ro|en 13. marta 1964. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. poginuo je u obra~unu sa grupom uba~enih albanskih terorista u rejonu Karaule „Bogi}evica”. k}er Jovana i porodica \or|evi}. oktobra 1995. Uspomenu na wega sa~u- Vojnik VJ Dorin \ula je ro|en 10. op{tina De~ani. Uspomenu na poginulog \or|a ~uva}e sinovi Milan i Ivan. godine. Kao vo|a grani~ne patrole. op{tina [trpce. u Pan~evu. septembra 1998. op{tina Ka~anik. maja 1998. u Pe}i. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. \ULA Jovana DORIN Pripadnik rezervnog sastava policije \or|e \or|evi} je ro|en 6. maja 1956. 25. maja 1998. u selu Gorwi Streoci. u selu Gotovu{a. a wegova patrola razbila je teroristi~ku grupu i zaplenila deo naoru`a- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 23. grani~nog bataqona Podgori~kog korpusa Druge armije.

Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. u selu Grabanica. godine. \URI^I] Marka BRANKO ERAKOVI] Miodraga IVAN @IVADINOVI] Du{ana GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Branko \uri~i} je ro|en 4. jula 1998. juna 1967. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 25. u selu Crnobreg. godine. jula 1969. u selu Likovac. op{tina Klina. u selu Graba- Mla|i vodnik prve klase policije Ivan Erakovi} je ro|en 1. 2. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. op{tina Srbica. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran @ivadinovi} je ro|en 4. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Gorana @ivadinovi}a zauvek }e pamtiti wegova porodica. u Sarajevu. 12. septembra 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. oktobra 1993. Odeqewa unutra{wih poslova Klina.27 JUNACI OTAXBINE nica. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. novembra 1990. Zavr{io je vi{u poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1969. op{tina Klina. avgusta 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milan i porodica Erakovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k E wa i neprijateqskog materijala. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Prokupqu.

maja 1970. u Lebanu. godine. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Ivaz. u Pri{tini. novembra 1969. sinovi Milutin i Konstantin i porodica Ivanovi}. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. maja 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Glogovac. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. . u selu Liko{ane. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. u Pri{tini. 6.I S p o m e n -kk w i g a IVAZ Jeremije DARKO IVANOVI] Dragutina RADOJICA JUNACI OT AX BINE 28 IVKOVI] Stojana DEJAN Pripadnik rezervnog sastava policije Darko Ivaz je ro|en 8. 28. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Ivkovi} je ro|en 3. godine. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. avgusta 1964. februara 1998. juna iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}i Miqana i porodica Ivkovi}. filijala u Zve~anu. Preminuo 5. marta 1999. Zavr{io je Sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. godine. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e sin Nikola. Mla|i vodnik prve klase policije Radojica Ivanovi} je ro|en 29. Bio je zaposlen u Beobanci. u Kosovskoj Mitrovici. 21. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Miqana.

pri ~i{}ewu terena od albanskih terorista u rejonu sela Gramo~eq. oktobra 1972. Uspomenu na vodnika Dragana ~uva}e sin Dragan i porodica Igwatovi} Desetar VJ po ugovoru Bratislav Ili} je ro|en 3. oktobra 1998. maja 1998. u rejonu Planeje. godine. op{tina Glogovac. in`iwerijskog puka. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U borbi s albanskim teroristima stradao je od podmetnute eksplozivne naprave. Prizren. marta 1972. na du`nosti zamenika komandira voda minobaca~a 82 mm. u selu Orlate. 17. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 549.29 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J IGWATOVI] Vojislava DRAGAN ILI] Du{anke BRATISLAV JAKOVQEVI] Jovana DEJAN Vodnik VJ Dragan Igwatovi} je ro|en 23. Poginuo 29. . Poginuo je 11. na du`nosti komandira odeqewa. Bio je zaposlen u DP „Srbija{ume” u Kur{umliji. u Kur{umliji. Zavr{io je sredwu {umarsku {kolu. motorizovane brigade. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Jakovqevi} je ro|en 25. u Leskovcu. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Nikola i Stefan i porodica Jakovqevi}. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 352. Uspomenu na desetara Bratislava Ili}a ~uva}e wegova porodica. avgusta 1998. u Kur{umliji. De~ane. maja 1968. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu.

Vojni rok je slu`io kao vojnik ni{anxija u tenku. Uspomenu na Zorana ~uva}e wegova porodica.Rav{ Suk Mahala. u Aran|elovcu. godine. u okolini sela Crnoqevo. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima 18. jula 1998. Poginuo je na pravcu Bawa . u borbi s albanskim teroristima. op{tina [timqe. godine. Vojnik VJ Zoran Jankovi} je ro|en 9. Ilija Jankovi} }e ostati u trajnoj uspomeni svoje porodice. Suva Reka. mehanizovane brigade. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik rezervnog sastava policije Sa{a Jankovi} je ro|en 18. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Dowa Budriga. Bio je zaposlen u „Kosmet-prevozu” u Gwilanu. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Barane. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Preminuo je 19. op{tina Pe}. kada je wegov tenk pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. septembra 1998. 26. maja 1977. 2. . u selu Rosuqe. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. septembra 1972. avgusta 1998. op{tina Pe}. januara 1958. op{tina Gwilane.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Dragoja ILIJA JANKOVI] Radovana ZORAN JUNACI OT AX BINE 30 JANKOVI] Radojice SA[A Pripadnik rezervnog sastava policije Ilija Jankovi} je ro|en 27.

poginuo je u rejonu sela Qubovce. 21. u selu Matijevac. u Pri{tini. op{tina Vladimirci. jula 1972. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. septembra 1998. avgusta 1998. Dana 25. mehanizovane brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Budakovo. oktobra 1977. u Pri{tini. Suva Reka. Bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu. Pripadnik rezervnog sastava policije Vladimir Jefti} je ro|en 15.31 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Aleksandar i Nikola i porodica Jevti}. Uspomenu na Vladimira Jevti}a ~uva}e wegova porodica. godine. op{tina Suva Reka. aprila 1991. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Obrenovac. septembra 1968. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k J JEVTI] Radivoja NEBOJ[A Pamti}e ga zauvek wegova porodica. . u Kru{evcu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti ni{anxije na borbenom vozilu pe{adije. Vojnik VJ Ivan Jeremi} je ro|en 7. u borbi s albanskim teroristima. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. JEREMI] Milisava IVAN JEFTI] Vitomira VLADIMIR Vodnik prve klase policije Neboj{a Jevti} je ro|en 9. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 28.

op{tina Ni{. op{tina Glogovac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. kurs za policajce i {kolu rezervnih vojnih oficira. jula 1973. aprila 1998. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. u Lebanu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Suva Reka – [timqe. Mla|i vodnik policije Sa{a Jovanovi} je ro|en 15. Zaposlio se Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. u Bratuncu.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Bogoquba MILAN JOVANOVI] Velibora ZORAN JUNACI OT AX BINE 32 JOVANOVI] Dragog SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Milan Jovanovi} je ro|en 11. u selu Batu{a. jula 1971. avgusta 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1972. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. 29. op{tina \akovica. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Liko{ane. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. u selu Duqe. februara 1998. u selu Hum. Mla|i vodnik policije Zoran Jovanovi} je ro|en 19. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. 28. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Sa{a i porodica Jovanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 10.

u Podujevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1998. . oktobra 1966. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. op{tina Suva Reka. u Beogradu. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u Podujevu. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. maja 1979. u selu Budakovo. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice.33 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Milivoja SA[A JOVI] Radivoja MILI] JOVI^I] Stamenije @EQKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Sa{a Jovanovi} je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 14. u selu Drenovac. godine. decembra 1966. decembra 1998. Zavr{io je pravni fakultet. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1947. godine. u Beogradu. 21. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1990. jula 1986. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Jovi~i} je ro|en 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Mili} Jovi} je ro|en 1. godine. k}i Katarina i porodica Jovanovi}. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova u Sopotu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Uro{.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Stari Trg. 11. Sa grupom vojnika u motornom vozilu upao je u zasedu albanskih terorista. Mla|i vodnik prve klase policije Marinko Kandi} je ro|en 2. u selu Ma`i}. smrtno je pogo|en. 30.K S p o m e n -kk w i g a JOCI] Mladena MIROSLAV KANDI] Tomislava MARINKO JUNACI OT AX BINE 34 brane i bezbednosti prvog stepena. januara 1991. op{tina Klina. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. i posle `estoke borbe. avgusta 1968. godine. Mla|i vodnik Joci} bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa Tre}e armije. \akovica. 15. KARAVELI] Krste BRANKO Mla|i vodnik VJ po ugovoru Miroslav Joci} je ro|en 30. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nemawa i Marko. u selu Naglavac. aprila 1967. te porodica Kandi}. septembra 1998. Sa svojim jedinicom u~estvovao je i u borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. op{tina Kosovska Mitrovica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kod sela Plemetina. op{tina Plav. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Branko Karaveli} je ro|en 23. juna 1998. . Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu i kurs za policajce. u selu Gorwa Trnava. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu Karaule „Ko{are”. u selu Meteh. godine. septembra 1998. februara 1965. op{tina Obili}. Uspomenu na wegov juna~ki podvig ~uva}e wegova porodica. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu unutra{wih poslova Klina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Prokupqe.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. . Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. godine. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 19. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. juna 1965. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Cerovik. juna 1993. marta 1997. op{tina Srbica. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Mirjana. u Somboru. KLA[WA Spase MIROSLAV KONSTANTINOVI] Du{ana ALEKSANDAR gubio je `ivot 19. S p o m e n -k w i g a k K Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.35 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog Miroslava ~uva}e wegova porodica. juna 1963. januara 1973. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. Bio je saobra}ajni policajac u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. a uz rad i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u \akovici. Bio je pomo}nik komandira u Drugoj policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. Aleksandar Konstantinovi} je ro|en 1. jula 1984. Nesre}nim slu~ajem izRadnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Andreas Kon~arevi} je ro|en 11. op{tina Klina. KON^AREVI] Gojka ANDREAS Stariji zastavnik policije Mla|i vodnik policije Miroslav Kla{wa je ro|en 27. septembra 1998. u Beogradu. u selu Dowe Prekaze. avgusta 1998. marta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. sin Dimitrije i porodica Konstantinovi}. 5.

k}i Jelena i porodica Kosti}. . avgusta 1998. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. u Pqevqima. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina Glogovac. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. op{tina De~ani. u selu Prilep. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Bio je zaposlen u @TP „Kosovo Poqe”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Milomir Krvavac je ro|en 23. Trajan spomen na wega sa~uva}e porodica. 36 brane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pri{tina. januara 1975. godine. u selu Zo~i{te. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. op{tina Orahovac. 17. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. novembra 1961. godine. godine. 9. u Leskovcu.K S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1965. Pripadnik rezervnog sastava policije @ivorad Kosti} je ro|en 4. oktobra 1998. u selu Orlate. avgusta 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE Pamti}e ga sin Milo{. 20. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. KOSTI] Slavoquba @IVORAD KOCI] Zorana BOJAN KRVAVAC Momira MILOMIR Mla|i vodnik policije Bojan Koci} je ro|en 14. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. u selu Dowa Brwica.

Uspomenu na wegova dela ~uva}e porodica. Te{ko je rawen. a od posledica rawavawa preminuo je 7. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica. postavili albanski teroristi. De~ani. na du`nosti komandira voda. op{tina Tesli}. koju su u selu Zbor- Vojnik VJ Nemawa Livi} je ro|en 25. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1999. odeqewa 1. voda Vojne policije specijalne namene. novembra 1979. aprila 1969. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Vitomir Kuzmanovi} je ro|en 29. op{tina [avnik. Borbeno vozilo ~iji je komandir bio Lazarevi} nai{lo je. avgusta 1998. februara iste godine. U~estvovao je u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. 21. Vodnik Kuzmanovi} je. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti strelca u 1. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti komandira borbenog vozila. Za vreme slu`bovawa bio je na du`nosti komandira 2. u selu Gradac. LIVI] Hardije NEMAWA Vojnik VJ Ranko Lazarevi} je ro|en 15. op{tina [timqe. S p o m e n -k w i g a k L KUZMANOVI] Mirka VITOMIR LAZAREVI] Jakova RANKO ce. na protivtenkovsku minu. maja 1976. u Beogradu. ~eti Vojne policije 52.37 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za hrabrost. . 7. bataqona Vojne policije. mehanizovane brigade. poginuo u sukobu s albanskim teroristima koji su postavili zasedu u rejonu sela Jasi}i. u selu Ugodnovi}. bataqona Vojne policije Pri{tinskog korpusa. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243.

godine. oktobra 1998. godine. januara 1976. novembra 1990. avgusta 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u selu Drsnik. op{tina Obili}. godine. Uspomenu na poginulog Dragi{u sa~uva}e k}i Danijela i porodica Luki}. Spomen na wegovo delo negova}e sin Milan i porodica Luki}. op{tina Podujevo. Radowi~ko jezero. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Plemetina. 7. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. u Kru{evcu. poginuo je 2. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. juna 1998. aprila 1966. op{tina Srbica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. februara 1965. . LUKI] Milana @IVORAD LUKI] Svetozara DRAGI[A QUBOMIROVI] Svetislava QUBOMIR Vodnik policije @ivorad Luki} je ro|en 25. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragi{a Luki} je ro|en 1. 11. u selu Ov~arevo. u selu Balovac.L S p o m e n -kk w i g a U oru`anom sukobu s albanskim teroristima na Radowi~koj Suki. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Trstenik. op{tina Klina. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na vojnika Nemawu Livi}a ~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zastavnik policije Qubomir Qubomirovi} je ro|en 21. 38 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. op{tina Glogovac. u rejonu planine ^i~avica. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. 17. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 18. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u Pri{tini.39 JUNACI OTAXBINE Preminuo je 4. op{tina Kosovska Kamenica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. MARKOVI] Dobrivoja SLAVI[A Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . op{tina Podujevo. 22. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Pri{tini. oktobra 1996. maja 1973. Pripadnik rezervnog sastava policije Sre}ko Marjanovi} je ro|en 2. Zavr{io je sredwu PTT {kolu. avgusta iste godine. 26. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u Srbici. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. MARJANOVI] Obrada SRE]KO MARKOVI] @ivka GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Markovi} je ro|en 3. u Vaqevu. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Markovi} je ro|en 6. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Bio je zaposlen u RTS Pri{tina. u selu Glavnik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k M Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1991. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar i porodica Qubomirovi}. godine. decembra 1971. septembra 1998. septembra 1971. 1. marta 1999. godine. godine. avgusta 1998. u selu Re~ane.

U toku borbi protiv albanskih terorista kod sela Glo|ane. u selu Orlate. 29. op{tina Aleksinac. 17. za vreme obra~una s albanskim teroristima u rejonu sela Kaba{. JUNACI OT AX BINE 40 MARTINOVI] Petra ANTUN @EQKO gove k}eri Kristina i Katarina. tenk kapetana Martinovi}a je pogo|en raketom. maja 1967. MARKOVI] Mila{ina VLADIMIR MATI] Petra VOJKAN Kapetan VJ Antun @eqko Martinovi} je ro|en 24. decembra 1979. Kao komandir tenkovske ~ete. ispoqavaju}i izuzetnu odlu~nost i primeran patriotizam. op{tina Glogovac. u selu Trwane. Uspomenu na kapetana Martinovi}a ~uva}e we- Vojnik VJ Vojkan Mati} je ro|en 21. ~iji je ratni raspored bio na Kosovu i Metohiji. Time je uga{en `ivot uzornog komandira. u Jagodini. poginuo u borbi protiv albanskih terorista. te porodica Martinovi}. u Vukovaru. motorizovane brigade na du`nosti protivavionca. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Vojnik VJ Vladimir Markovi} je ro|en 15. maja 1998. motorizovane brigade. oktobra 1977. kapetan Martinovi} je bio u stroju 549. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Bojana i Aleksandra. Uspomenu na lik branioca otaxbine ~uva}e porodica Mati}. Pogo|en je snajperskim hicem. Kao strelac bio je na du`nosti u sastavu 549. op{tina \akovica. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. od nepoznate eksplozivne naprave. . Uspomenu na wega ~uva}e porodica. te porodica Markovi}. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. marta 1999. op{tina Prizren. Vojnik Mati} je.M S p o m e n -kk w i g a oktobra 1998.

u selu Ra~ak. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1976. aprila 1968. op{tina [timqe. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. godine. 22. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. motorizovane brigade. Kao na~elnik organa bezbednosti 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan prve klase VJ Vladan Miki~evi} je ro|en 22. septembra 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kragujevcu. u Doqevcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik prve klase policije Branislav Menkovi} je ro|en 6. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Kristina i An|ela i porodica Meki}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. u rejonu sela Polu`a i Dobro{evac. obavqao je s velikim uspehom izuzetno slo`ene zadatke u suprotstavqawu albanskim teroristima i separatistima. op{tina Glogovac. u [ekovi}ima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u {kolu za socijalne radnike. MIKI^EVI] Dragi{e VLADAN Zastavnik policije Miro Meki} je ro|en 20. smer artiqerija. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Milica i Natalija i porodica Menkovi}. januara 1999. U~estvovao je u odbrani nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti otaxbine u ratu 1991. 19. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. januara 1991. juna 1956.41 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MEKI] Petra MIRO MENKOVI] Dragoquba BRANISLAV brane i bezbednosti prvog stepena. februara 1966.

Zavr{io je Vi{u pedago{ku {kolu. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e wegova k}i i porodica Miki~evi}. maja 1961. 20. u selu Mali{evo. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. u selu Gorwa Gu{terica. 42 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Lipqan. jula 1970. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u selu Sagowevo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. u selu Lapu{nik. 26. jula 1998. op{tina Gwilane. juna 1992. Bio je zamenik komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. januara 1971. Zauvek }e ga pamtiti k}i An|ela i porodica Miladinovi}. oktobra 1985. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. 20. u selu Parlovo. Sreten Mili} je ro|en 1. avgusta 1998.M S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od snajperskog hica. kod sela Lu`ane. Orahovac. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Milenkovi} je ro|en 8. op{tina Glogovac. godine. u toku borbe protiv albanskih terorista. 25. marta 1999. MILADINOVI] Hristivoja GORAN MILI] Velibora SRETEN MILENKOVI] Velimira GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Stariji zastavnik policije Goran Miladinovi} je ro|en 22. op{tina Kur{umlija. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Podujevo.

u selu Trdevac. novembra 1998. januara 1992. 27. jula 1998. op{tina Uro{evac. u ^a~ku. februara 1974. MILI] Trajana DRAGAN MILOVANOVI] Svetozara RADOJKO MILOJKOVI] Bo`idara ALEKSANDAR Mla|i vodnik prve klase policije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Mili} je ro|en 21. u selu Gorwe Nerodimqe. maja 1970. Sekre- Mla|i vodnik policije Aleksandar Milojkovi} je ro|en 26. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Gorwi Milanovac. 21. Bio je zaposlen u TP „17. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. godine. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Slavi{a i Sini{a i porodica Mili}. tarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. u Pri{tini. novembra 1961. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. S p o m e n -k w i g a k M septembra 1998. Spomen na poginulog Sretena negova}e k}i Olivera i porodica Mili}. godine. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Vu~itrnu.43 JUNACI OTAXBINE banskim teroristima. op{tina Glogovac. . u Uro{evcu. Poginuo je u borbi s alRadojko Milovanovi} je ro|en 27. novembar” u Uro{evcu.

U napadu albanskih terorista.M S p o m e n -kk w i g a marta 1999. pa je 13. Stojan je te{ko rawen. Na`alost. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. u rejonu sela Duqe. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. U Vojsci Jugoslavije radio je kao kuvar. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sa{a Miqkovi} je ro|en 16. avgusta 1952. . Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. op{tina Glogovac. juna 1998. 26. preminuo na VMA. JUNACI OT AX BINE nije dobio posledwu bitku. Obavqaju}i jedan od redovnih zadataka. oktobra 1998. jula 1968. 14. jula 1998. MILO[EVI] Mitra STOJAN MIQKOVI] Predraga VEQKO MIQKOVI] \or|a SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Civilno lice na slu`bi u VJ Stojan Milo{evi} je ro|en 1. mehanizovane brigade. u Zemunu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u sukobu s albanskim teroristima. septembra 1998. op{tina Suva Reka. u Pri{tini. juna 1975. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Veqko Miqkovi} je ro|en 16. u selu Trdevac. godine. u rejonu Kline. Kosovo i Metohija. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Kao vojnik po ugovoru. u mestu [trpce. k}i Nata{a i porodica Milo{evi}. Uspomenu na plemeniti lik Stojana Milo{evi}a gaji}e sin Sa{a. Svoju du`nost na Kosovu i Metohiji obavqao je u stroju 243. 44 Uspomenu na mla|eg vodnika Miqkovi}a ~uva}e wegova porodica. u Gwilanu. januara 1993. bio je na du`nosti u 15. mla|i vodnik Miqkovi} je poginuo 26.

Odlikovan je Ordenom za hrabrost. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. potom je ratovao u Barawi 1995. 103. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.45 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Goran je poginuo 2. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. februara 1996. Bio je vodnik prve klase po ugovoru i borio se u sastavu 2. na putu Duqe – Crnoqevo. novembra 1973. MISKIN Mitra ZDRAVKO Mla|i vodnik policije Sla|an Miri} je ro|en 17. Borio se na dubrova~kom rati{tu. juna 1998. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kod sela Lu`nica. godine i pre agresije NATO-a na SRJ. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. jula 1976. godine. op{tina Ba~ka Palanka. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista u rejonu sela Gorance. u [timqu. a na Kosmetu je bio u dva navrata – u leto 1998. u Novoj Gajdobri. MIRI] Milivoja SLA\AN MIRJA^I] Jovana GORAN protivteroristi~ka dejstva 72. Zauvek }e ga pamtiti k}i Dragana i porodica. gde je i rawen. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Goran Mirja~i} je ro|en 15. 17. avgusta 1970. u Ivangradu. februara 1957. S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. godine. godine. ~ete za Vodnik prve klase policije Zdravko Miskin je ro|en 1. specijane brigade. Pamti}e ga k}i Aleksandra i porodica Miqkovi}. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Bio je .

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Igor. u selu Barbace. . oktobra 1966. kod sela Mijali}. selo Velika Slatina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. MITROVI] Mirka QUBI[A MIHAJLOVI] Vladimira DEJAN Vodnik policije Milorad Miti} je ro|en 26. u U`icu. Zavr{io je sredwu {kolu. Spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Marija i An|ela i porodica Miti}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 46 MITI] Stojadina MILORAD Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. op{tina Trgovi{te. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Kosovo Poqe. februara 1999. avgusta 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Mihajlovi} je ro|en 17. u selu Vok{a. JUNACI OT AX BINE poslova Glogovac. godine u Vu~itrnu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. na putu Vu~itrn – Prilu`je. 3.M S p o m e n -kk w i g a vo|a sektora u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. septembra 1971. op{tina Vu~itrn. 15. op{tina De~ani. u mestu Krivovo. Bio je zaposlen u Elektroprivredi u Obili}u. k}eri Sandra i Jovana i porodica Miskin. marta 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Pripadnik rezervnog sastava policije Qubi{a Mitrovi} je ro|en 1957.

47 JUNACI OTAXBINE godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. \akovica. u selu Velika Ho~a. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. na putu Ratkovac – Bratotin. op{tina Orahovac. Radio je kao policajac u Stanici pograni~ne policije Pristani{te. novembra 1965. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Senti. septembra 1998. Uspomenu na Sini{u sa~uva}e sin Dejan. 10. 11. k}i Danijela i porodica Mihajlovi}. U Vojsci Jugoslavije obu~io se za strelca. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Aleksandar Mici} je ro|en 22. MIHAJLOVI] Ilije SINI[A MICI] Stojka ALEKSANDAR slova Republike Srbije 1990. maja 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e wegova porodica. jula 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tamara. S p o m e n -k w i g a k N 21. op{tina De~ani. u selu Ko{are. Bio je zaposlen u Republi~koj upravi javnih prihoda u Uro{evcu. 12. na putu Uro{evac – [timqe. a na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. sin Aleksandar i porodica Mici}. juna 1978. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Orahovac. septembra 1991. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poVojnik VJ Zoltan Neme{ je ro|en 1. NEME[ Zoltana ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Mihajlovi} je ro|en 13. godine. op{tina Orahovac. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Pri{tini. novembra 1969. . na bezbednosnom punktu u selu Streoce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

N S p o m e n -kk w i g a
U borbi protiv albanskih terorista, vojnik Zoltan Neme{ je rawen 13. marta 1999, kad je aktivirana potezna mina u rejonu sela Hercegovo, op{tina Vu~itrn. Istog dana je od zadobijenih rana i preminuo. Uspomenu na mladog Zoltana ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
rijata unutra{wih poslova u Vrawu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 12. septembra 1998, u selu Makrmaq, op{tina Srbica. Preminuo je 25. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Spomen na Gorana negova}e sin Lazar i porodica Nikoli}.

48

NIKOLI] Dragana GORAN

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. avgusta 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 6. maja 1998, u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog Milovana sa~uva}e wegova porodica.

NIKOLI] Prvoslava MILOVAN

NIKOLI] Slobodana BRANISLAV

Mla|i vodnik policije Goran Nikoli} je ro|en 13. maja 1972. u Vladi~inom Hanu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. decembra 1993. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekreta-

Mla|i vodnik policije Milovan Nikoli} je ro|en 22. marta 1974. u Ra{koj. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branislav Nikoli} je ro|en 8. aprila 1974. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po-

49 JUNACI

OTAXBINE
vnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 21. marta 1999, u Pri{tini. Milivoja Ni~i}a }e zauvek pamtiti wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

O

slova Republike Srbije 1. novembra 1997. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 10. avgusta 1998, na putu od Pe}i prema Istoku. Preminuo je 11. avgusta iste godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti Prvog stepena. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice.

WAGUL Lazara ALEKSANDAR

qona 72. specijalizovane brigade. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Junik, hrabro se borio i poginuo 2. avgusta 1998. godine. Desetar Aleksandar Wagul je odlikovan Ordenom za hrabrost. Uspomenu na borca iz Pan~eva ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Wagul.

NI^I] Velimira MILIVOJE

OSTOJI] Velimira GORAN

Desetar VJ po ugovoru Aleksandar Wagul je ro|en 5. septembra 1974. u Pan~evu. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao vojnik po ugovoru, a kao desetar obavqao je du`nost voza~a diverzanta u svojoj jedinici. Na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bata-

Potpukovnik VJ Goran Ostoji} je ro|en 20. januara 1962. u Ba~kom Dobrom Poqu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i nalazio se na du`nosti na~elnika [taba 63. padobranske brigade, odlikovane Ordenom narodnog heroja.

Pripadnik rezervnog sastava policije Milivoje Ni~i} je ro|en 10. januara 1964. u Lapqem Selu, op{tina Pri{tina. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezer-

O S p o m e n -kk w i g a
U~estvovao je u svim borbenim operacijama kojima je brawen teritorijalni integritet prethodne Jugoslavije – od Slovenije i Hrvatske do Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. U tim borbenim operacijama izrastao je u stare{inu najplemenitijeg kova: hrabrog, odva`nog, ve{tog i humanog. Kao na~elnik [taba 63. padobranske brigade predvodio je borbene grupe na Kosovu i Metohiji, bore}i se protiv albanskih terorista. U jednoj od borbenih akcija, poku{avaju}i proboj iz okru`ewa, potpukovnik Ostoji} je poginuo, 28. jula 1998. godine, u rejonu sela Ko{are, \akovica. Za podvige u odbrani slobode otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog padobranca ~uva}e wegov sin Bogdan i porodica Ostoji}.

JUNACI OT AX BINE

50

OTOVI] Milorada MIODRAG

Pamti}e ga sin Vidoje, k}i Vinka i porodica Otovi}.

PAVLOVI] @ivojina ILIJA

Vodnik policije Miodrag Otovi} je ro|en 7. maja 1962. u selu Brestovik, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. godine. Bio je vo|a sektora u Odeqewu unutra{wih poslova De~ani, Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. marta 1998, u rejonu sela Glo|ane, op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ Ilija Pavlovi} je ro|en 2. avgusta 1979. u Beogradu. Vojni rok je slu`io u izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa, primerno obavqaju}i sve zadatke. Kao izvi|a~, poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 30. septembra 1998, u rejonu Karaule „Ko{are” kraj De~ana. Uspomenu na poginulog izvi|a~a ~uva}e porodica Pavlovi}.

51 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PAVLOVI] Slavka MILO[

PANTOVI] Branislava ALEKSANDAR

PERI] Jova MIROSLAV

Desetar VJ po ugovoru Milo{ Pavlovi} je ro|en 26. oktobra 1967. u Beogradu. Kao desetar po ugovoru, obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa. Grupa vojnika u kojoj je bio i desetar Pavlovi} je 30. septembra 1998. obavqala borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Wihovo vozilo je uletelo u zasedu i tada su albanski teroristi iz vatrenog oru`ja smrtno pogodili hrabrog desetara. Uspomenu na wega ~uva}e porodica.

Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Pantovi} je ro|en 10. novembra 1973. u Vrbasu. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, kod sela Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na Aleksandra Pantovi}a ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Peri} je ro|en 8. aprila 1952. u \eneral Jankovi}u, op{tina Ka~anik. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1994. godine. Radio je u Upravi za vezu u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Uro{evcu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima , 31. jula 1998, u selu Zborce, op{tina [timqe. Preminuo 3. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pamti}e ga sinovi Dragan, Jovica i Bojan i porodica Peri}.

P S p o m e n -kk w i g a
PEROVI] Jezdimira SR\AN PETKOVI] Dragi{e IVAN

JUNACI OT AX BINE

52

PETROVI] Dragoquba GORAN

Kapetan policije Sr|an Perovi} je ro|en 20. decembra 1962. u Pe}i. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. jula 1981. godine. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Otet je u borbi s albanskim teroristima, 6. jula 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Telo mu je prona|eno 16. avgusta te godine u istom selu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na poginulog Sr|ana sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Ivan Petkovi} je ro|en 27. marta 1978. u Kru{evcu. Kao vojnik obavqao je du`nost u 15. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Prilikom napada albanskih terorista na jedinicu VJ, 22. septembra 1998. u rejonu sela ^ikatovo, pogo|en je i tenk u kojem je na borbenom zadatku bio vojnik Petkovi}. Tom prilikom je te{ko rawen i ubrzo je preminuo. Uspomenu na tenkistu iz Kru{evca ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Goran Petrovi} je ro|en 15. oktobra 1968. u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 15. avgusta 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}i Jovana i porodica Petrovi}.

53 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PETROVI] Ilije OGWEN

PETROVI] Luke MIROSLAV

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice.

PETROVI] Petra ZLATKO

Pripadnik rezervnog sastava policije Ogwen Petrovi} je ro|en 2. maja 1975. u Sarajevu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, u selu Likovac, op{tina Srbica. Spomen na Ogwena negova}e sin Ilija i porodica Petrovi}.

Vodnik prve klase policije Miroslav Petrovi} je ro|en 20. oktobra 1964. u selu Rudnik, op{tina Obili}. Zavr{io je sredwu rudarsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 9. avgusta 1998, u selu Bite{ka ^uka, op{tina \akovica. Preminuo je 18. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Pripadnik rezervnog sastava policije Zlatko Petrovi} je ro|en 4. juna 1960. u selu Gorwe Kormiwane, op{tina Kosovska Kamenica. Zavr{io je sredwu hemijsku tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Bio je zaposlen u Fabrici radijatora DP „Jugoterm” u Gwilanu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. avgusta 1998, u okolini

P S p o m e n -kk w i g a
sela Mali{evo, op{tina Orahovac. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Petrovi}.

JUNACI OT AX BINE
iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica.

54

PE[I] Milenka MOMIR

PLAHOTA Alojza BORIS

16. septembra 1998, u rejonu Kosovske Mitrovice. Preminuo 23. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ana i Marija i porodica Plahota.

POPOVI] Ratka SLA\AN

Mla|i vodnik prve klase policije Momir Pe{i} je ro|en 13. aprila 1968. u Klini. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 26. jula 1998, na putu Duqe – Blace, op{tina Suva Reka. Preminuo 1. avgusta

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Boris Plahota je ro|en 28. juna 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, Mla|i vodnik prve klase policije Sla|an Popovi} je ro|en 21. avgusta 1971. u selu Naklo, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije

Trajan spomen na wega ~uva}e porodica. 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.55 JUNACI OTAXBINE starstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Zaposlio se u Mini- Mla|i vodnik prve klase policije Svetislav Pr`i} je ro|en 9. PRELEVI] Nikole DEJAN PR@I] Mladena SVETISLAV ma{insku {kolu i kurs za policajce. Preminuo 12. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 6. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. na putu [timqe – Uro{evac. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je sredwu . januara iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. novembra 1992. jula 1974. op{tina Istok. juna 1992. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Bio je policajac u Policijskoj stanici [timqe Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. op{tina [trpce. aprila 1967. juna 1994. u selu Lo|a. godine. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Uro{evac. S p o m e n -k w i g a k P 16. Vodnik policije Dejan Prelevi} je ro|en 29. op{tina Pe}. januara 1999. u selu Slivovo. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u selu Studenica. septembra 1998. u Gwilanu. jula 1998. u selu Kovrage.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Milica. Mla|i vodnik prve klase policije Rajko Radovanovi} je ro|en 1973. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 25. op{tina Srbica. u mahali Ja{ari. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Vodnik prve klase policije Rade Radakovi} je ro|en 14. 16. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Novom Sadu. jula 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Zavr{io je Fakultet fizi~ke kulture. 5. . Uspomenu na Dejana Pricu sa~uva}e wegova porodica. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. marta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Bosanskoj Krupi. marta 1996. op{tina Srbica. u selu Dowe Prekaze. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. sin Milo{ i porodica Radakovi}.P S p o m e n -kk w i g a PRICA Vi{eslava DEJAN RADAKOVI] Bogdana RADE JUNACI OT AX BINE 56 RADOVANOVI] Radeta RAJKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Prica je ro|en 28. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. avgusta 1961. ^uva}e ga u svojim uspomenama porodica Radovanovi}. oktobra 1971. u Kosovskoj Mitrovici. septembra 1998. u selu Dowe Obriwe. u Kosovskoj Mitrovici. godine.

Mirko je poginuo u borbi s albanskim teroristima. u blizini sela Da{inovac. 6. 28. u selu Da{inovac. godine. oktobra 1962. februara 1998. jula iste godine. Vladimira ~uva}e porodica Radoi~i}. op{tina Pe}. septembra 1998. 30. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce.57 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOI^I] Mom~ila VLADIMIR RADOJ^I] Rajka GORAN RADUNOVI] Milo{a MIRKO Vojnik VJ Vladimir Radoi~i} je ro|en 23. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Albanski teroristi su mu ubili oca Milo{a i majku Milicu. \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 12. u Pan~evu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Radoj~i} je ro|en 1. maja 1968. op{tina De~ani. maja 1993. vojnik Radoi~i} je poginuo od vatrenih dejstava albanskih terorista. jula 1981. Odlu~no brane}i otaxbinu. u selu Liko{ane. godine. Vodnik policije Mirko Radunovi} je ro|en 13. op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. na Karauli „Ko{are”. jula 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Lo|a. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. marta 1979. U VJ je bio na du`nosti izvi|a~a u stroju izvi|a~ke ~ete Ni{kog korpusa. op{tina Glogovac. u Beogradu. Uspomenu na izvi|a~a Ni{kog korpusa. Na toj du`nosti i u toj jedinici borio se protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. Spomen na poginulog Gorana negova}e sin @arko i porodica Radoj~i}.

.R S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Trajan spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Na|a i Aleksandra i porodica Ra|enovi}. te{ko je rawen i vojnik Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Rajkovi} je ro|en 16. U napadu albanskih terorista na jedinicu Vojske Jugoslavije. 58 RA\ENOVI] Steva MILORAD Rajakovi}. ali je preminuo od posledica rawavawa. RAJAKOVI] Petra SLOBO RAJKOVI] Labuda MILORAD Major policije Milorad Ra|enovi} je ro|en 16. oktobra 1981. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar. godine. u U`icu. JUNACI OT AX BINE avgusta 1998. Bio je komandir u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. u selu Broli}. marta 1999. Hitno je preba~en u KBC Pri{tina. 20. 21. Vojni rok je slu`io u 15. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. koja se nalazila u rejonu sela Besiwe. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 12. Vojnik VJ Slobo Rajakovi} je ro|en 25. k}i Andrijana i porodica Radunovi}. op{tina Drvar. oklopnoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. 15. marta 1999. 6. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. RJ u Pe}i. jula 1983. Zavr{io je sredwu {kolu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Uspomenu na plemeniti lik vojnika Rajakovi}a ~uva}e wegova porodica. januara 1957. u selu Vok{a. u selu Malo O~ijevo. s kojom je slobodu otaxbine branio i na Kosovu i Metohiji. op{tina Pe}. op{tina De~ani. oktobra 1977. Bio je zaposlen u „Zastavi”. maja 1962.

Telo je prona|eno 16. k}i Jovana i porodica Rajkovi}. marta 1976. Mla|i vodnik policije Zoran Rako~evi} je ro|en 29. RAKO^EVI] Miroslava ZORAN Mla|i vodnik policije Petar Rajkovi} je ro|en 18. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica Sekretarijata unutra- . godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kovin. op{tina Sjenica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. u selu Rogovo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. u selu Prilep. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1976. op{tina \akovica. S p o m e n -k w i g a k M jula 1998. RAJKOVI] Save PETAR RAKOVI] Marka PREDRAG Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kovinu. januara 1999. u selu Bu|evo. godine. Veqko i Du{an. Pamti}e ga sinovi Veselin. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina Pe}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. u \akovici. op{tina De~ani. januara 1967. 10. 29. februara 1994. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Lo|a. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. juna 1995. godine. avgusta iste godine. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice.59 JUNACI OTAXBINE jula 1998. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Mla|i vodnik policije Predrag Rakovi} je ro|en 17.

marta 1976. zadobio je te{ke povrede. Od 8. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. u Pirotu. JUNACI OT AX BINE zadatak. oklopne brigade. Obavqaju}i borbeni Vladimir Ratkovi} je ro|en 12. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu sela Drvare. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. marta 1999. Uspomenu na mladog komandira tenkovske ~ete ~uva}e wegovi sin Milan. marta 1999. u 52. pe{adijske brigade Ni{kog korpusa.R S p o m e n -kk w i g a {wih poslova u Novom Pazaru. u Beogradu. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Radoslav i Nemawa i porodica Rako~evi}. na putu \akovica – selo Pono{evac. novembra 1991. u~estvovao je u borbi protiv hrvatskih paravojnih snaga u okolini Karlovca. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica Ratkovi}. Vu~itrn. u me{ovitoj ~eti 23. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. juna 1998. 20. 8. januara 1971. oktobra do 14. 60 Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. . U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nosti voza~a i poslu`ioca na bestrzajnom topu 82 mm. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je voza~ borbenog vozila „praga" 30/2 mm. u Srbici. marta iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. od kojih je ubrzo preminuo. u Kwa`evcu. Preminuo je 21. kao vojnik JNA. RAN^I] Miroquba NINOSLAV RATKOVI] Mateje VLADIMIR RISTI] Branislava DRAGAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Poru~nik VJ Ninoslav Ran~i} je ro|en 1. februara 1970. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji. Komandovao je tenkovskom ~etom u sastavu 15. 12. k}i Ana i porodica Ran~i}. Dragan Risti} je ro|en 19.

S p o m e n -k w i g a k S U toku 1998. Zavr{io je sredwu . U trajnom se}awu zadr`a}e ga k}i Sawa. u mestu Stari Trg.61 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Vodnik prve klase policije Dragoqub Risti} je ro|en 3. maja 1998. RISTI] Mladena DRAGOQUB SAVI] Rodoquba ALEKSANDAR hemijsku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog razvodnika ~uva}e sinovi @eqko i Nikola i porodica Risti}. Mla|i vodnik policije Aleksandar Savi} je ro|en 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1998. u Prokupqu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine u~estvovao je u suzbijawu {iptarskog terorizma na Kosovu i Metohiji. godine. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Preminuo je 17. Bio je komandir mehanizovanog odeqewa u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina Kosovska Mitrovica. Razvodnik po ugovoru Dragan Risti} poginuo je 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. prilikom napada albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila u blizini sela Smonice. op{tina De~ani. u op{tini \akovica. godine. 16. u selu Babalo}. u ^a~ku. 10. u rejonu mahale Huseinovi}. februara 1955. jula 1998. maja 1978. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. sin Slavi{a i porodica Risti}. februara 1997. oktobra 1974. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima.

juna 1967. u selu Mawak. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vladi~in Han.S S p o m e n -kk w i g a SAVI] Svetomira NEBOJ[A SIMEUNOVI] Zorana SA[A JUNACI OT AX BINE 62 Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. decembra 1993. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1998. septembra 1998. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. u selu Budakovo. u selu Du~ina. jula 1998. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Milovan i porodica Savi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. . 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Zoran Simi} je ro|en 6. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. SIMI] Marka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Neboj{a Savi} je ro|en 5. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina \akovica. op{tina Vladi~in Han. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1998. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. godine. 5. godine. avgusta 1969. u selu Lau{a. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u selu Rakovina. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. januara 1974. godine. 29. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. jula 1988. op{tina Sopot. k}i Viktorija i porodica Simeunovi}. op{tina Srbica. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Simeunovi} je ro|en 15. godine. op{tina Suva Reka. Zoran Simi} }e ostati u trajnom se}awu svoje porodice.

op{tina Srbica. septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. prilikom napada albanskih terorista sa teritorije Republike Albanije na Karaulu „Goro`up”. Vodnik prve klase policije Zoran Slavkovi} je ro|en 28. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. na Karauli „Goro`up”. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e wegova porodica. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.63 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMONOVI] @ivojina SR\AN SLAVKOVI] Miodraga ZORAN SLOVI] Radmana MIROSLAV Vojnik VJ Sr|an Simonovi} je ro|en 26. 25. u Lebanu. u \akovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. u selu Stubla. na obezbe|ivawu dr`avne granice. na jugoslovensko-albanskoj granici. godine. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je grani~ar 55. Sr|an. Predrag i Nenad i porodica Slavkovi}. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. 8. Bio je policajac u Policijskoj stanici Zubin Potok. novembra 1974. septembra 1978. op{tina \akovica. juna 1963. Poginuo je 2. u Prijepoqu. marta 1999. u selu Dowe Obriwe. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. avgusta 1996. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Mla|i vodnik policije Miroslav Slovi} je ro|en 14. grani~nog bataqona Pri{tinskog korpusa. oktobra 1998. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Pamti}e ga sinovi Slavko.

novembra 1990. februara 1999. godine. op{tina \akovica. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1968. Spomen na poginulog kapetana negova}e k}i Maja. u Ni{u. marta 1999. op{tina Ka~anik. u selu Gajre. Zavr{io je ekonomski fakultet. godine.S S p o m e n -kk w i g a STALETOVI] ^edomira BOGOQUB STAMENKOVI] Borisava DRAGAN JUNACI OT AX BINE 64 Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}i Jovana i porodica Stamenkovi}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u selu Berovac. godine. 14. op{tina [trpce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. STANISAVQEVI] Aleksandra SLAVOQUB Kapetan policije Bogoqub Staletovi} je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je komandir u Policijskoj stanici Ka~anik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina \akovica. Mla|i vodnik prve klase policije Slavoqub Stanisavqevi} je ro|en 4. 28. juna 1998. novembra 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. u selu Rakovina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Vodnik policije Dragan Stamenkovi} je ro|en 3. sin Milo{ i porodica Staletovi}. novembra 1964. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. aprila 1968. 8. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Stubla. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

15. Bio je policajac u Policijskoj stanici. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U~estvovao je u borbama na prostoru Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. jula 1990. op{tina Kosovska Kamenica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. padobranske brigade. jula 1970. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nemawa i porodica Stankovi}. prilikom proboja iz okru`ewa albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. jula 1998. padobranskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom Vodnik prve klase VJ Sr|an Stan~eti} je ro|en 16. oktobra 1998. Mla|i vodnik policije Milan Stevanovi} je ro|en 8. STEVANOVI] Slavoquba MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Stankovi} je ro|en 25. godine. u [apcu. u selu Dragobiqe. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u 63. septembra 1979. STANKOVI] Tihomira NENAD STAN^ETI] @ivka SR\AN Kao pripadnik 63. S p o m e n -k w i g a k S Uspomenu na Slavoquba ~uva}e k}i Sa{ka i porodica Stanisavqevi}. op{tina Orahovac. aprila 1974. smer veze. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . u selu Qe{ta. u~estvovao je u obezbe|ivawu dr`avne granice na prostoru Kosova i Metohije. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. \akovica Uspomenu na wega i wegovo delo ~uva}e porodica Stan~eti}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske.65 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Gora`devac. Poginuo je 28.

8. juna 1970. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. januara 1999. sin Milo{ i porodica Stevanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1974. STOJANOVI] Miroslava VELIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Milo{ Stevanovi} je ro|en 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Bratunac. jula 1995. februara 1999. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. godine. u selu Bira~. 25. u Vrawu. 66 STEVANOVI] Stanoja MILO[ STEFANOVI] Gradimira BORA Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u Sokobawi. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. novembra 1970. op{tina \akovica. Uspomenu na Milana Stevanovi}a ~uva}e wegova porodica. op{tina [timqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u selu Zagon. kod sela Crnoqevo. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zaje~aru. Zavr{io je sred- . Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mla|i vodnik policije Velibor Stojanovi} je ro|en 14. Bio je policajac u Policijskoj staMla|i zastavnik policije Bora Stefanovi} je ro|en 13. 4. Spomen na wega trajno }e negovati k}eri Verica i Miqana. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije Odeqewa unutra{wih poslova Sokobawa. JUNACI OT AX BINE nici Suva Reka. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Andrijana i porodica Stefanovi}.S S p o m e n -kk w i g a 1998. u nasequ Piskote. jula 1998.

septembra 1973. novembra 1992. k}i Nadica i porodica Stojanovi}. avgusta te godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. avgusta 1998. 25. STOJANOVI] Radovana DRAGAN STOJANOVI] Radovana MIOMIR Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- Pripadnik rezervnog sastava policije Miomir Stojanovi} je ro|en 26. 2. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. novembra 1966. Razvodnik VJ po ugovoru Jordan Stojanovi} je ro|en 17. sin Filip i porodica Stojanovi}. op{tina Suva Reka. jula 1998. godine. Bio je zaposlen u @TP „Beograd”. u selu Prilep. . RJ Pe}. avgusta 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. S p o m e n -k w i g a k S wu {kolu i kurs za policajce. u selu Blace. Uspomenu na poginulog Velibora ~uva}e wegova porodica. STOJANOVI] Hristivoja JORDAN Vodnik policije Dragan Stojanovi} je ro|en 21. 16.67 JUNACI OTAXBINE slova Republike Srbije 16. Spomen na poginulog Dragana negova}e k}i Aleksandra. op{tina De~ani. u Ni{u. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. decembra 1955. u Prokupqu. u selu Vok{a. Preminuo je 16. u Pe}i. maja 1981. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. godine. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pamti}e ga sinovi Veselin i Milan. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina \akovica. 5. januara 1995. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici 92. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kur{umlija.

op{tina Srbica. Spomen na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Tadi}. u rejonu Careva ^esma. septembra 1998. juna 1977. u rejonu Karaule „Morina”. Te{ko je rawen 18. u Po`arevcu. jula 1998. oklopnom bataqonu 15. 68 stva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 25. na podru~ju op{tine \akovica. jula iste godine. Uspomenu na poginulog Jordana ~uva}e porodica Stojanovi}. JUNACI OT AX BINE U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika tenkiste u 1. Uspomenu na vojnika Dragi{u trajno }e ~uvati porodica Stoj~evi}. odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina Dowi Mihoqac.T S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnog policajca u Tre}em bataqonu Vojne policije. Pripadnik je rezervnog sastava MinistarDu{an Tasi} je ro|en 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U toku 1998. motorizovanoj brigadi. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik strelac u 549. Umro je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 28. Vojnik VJ Dragi{a Stoj~evi} je ro|en 5. oklopne brigade. u selu Likovac. 22. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima u selu Smonica. godine u~estvovao je u borbi s albanskim teroristima na prostoru Kosova i Metohije. u Oxacima. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. u Ku~ancima. aprila 1962. oktobra 1998. Za ispoqenu hrabrost. decembra 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. TADI] Ilije DRAGOSLAV TASI] Desanke DU[AN STOJ^EVI] Dana DRAGI[A Vojnik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoslav Tadi} je ro|en 26. .

TIMOTIJEVI] Slavoquba GORAN Vodnik policije Milan Teni} je ro|en 25. marta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u selu Resnik. januara 1968. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 24. godine. jula 1983. sin Dalibor i porodica Tewovi}. u Bajinoj Ba{ti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. septembra 1968. Mla|i vodnik policije Goran Timotijevi} je ro|en 20. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. TENI] Qubi{e MILAN TEWOVI] Milorada GORAN Preminuo 18. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.69 JUNACI OTAXBINE sinovi Predrag i Aleksandar i porodica Teni}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Spomen na wega ~uva}e k}eri Dijana i Dragana. godine. u selu Drvare. 3. Zauvek }e ga pamtiti Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tewovi} je ro|en 2. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. maja 1963. marta 1999. aprila 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. op{tina Vu~itrn. godine. maja 1992. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova u Podujevu. op{tina Novi Pazar. 12. . u selu Kova~evo. na putu Klina – Srbica. u Prokupqu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na poginulog Du{ana trajno }e ~uvati porodica Tasi}.

jula 1998. 70 TINTOR Mirka PERO TIOSAVQEVI] Milorada GORAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Prilep. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova ^oka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Podujevu. novembra 1971. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Varvarin. decembra 1968. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tiosavqevi} je ro|en 17. Osta}e u trajnom se}awu k}eri Marije i porodice Tiosavqevi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Vodnik policije Dragan Toma{evi} je ro|en 31. septembra 1969. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Baqevcu na Ibru. juna 1998. op{tina Ra{ka. TOMA[EVI] Miodraga DRAGAN Mla|i vodnik policije Pero Tintor je ro|en 28. 28. 19. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. op{tina De~ani. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. jula 1987. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. godine u Senti. Trajnu uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Orahovcu.T S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. . JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. u Prokupqu.

op{tina Klina. 21. sin Milan i porodica ]erani}. 8. avgusta 1974. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 22. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Tijana i porodica Toma{evi}. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. u Glogovcu. na putu Suva Reka – Duqe. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekreta- Stariji vodnik prve klase policije Yafer ]ori je ro|en 18. marta 1993. januara 1947. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pamti}e ga k}eri Svetlana i Bosiqka. u selu Bre`anik. TRIFUNOVI] Filipa DEJAN ]ERANI] Radivoja ZORAN rijata unutra{wih poslova u Pe}i. januara 1999. godine. u Pe}i. S p o m e n -k w i g a k ] Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1962. ]ORI Limana XAFER Mla|i vodnik policije Dejan Trifunovi} je ro|en 12. u mestu Duqe. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1968. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. jula 1998. u Orahovcu. op{tina Pe}. jula 1998. Radio je kao . godine. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.71 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vodnik policije Zoran ]erani} je ro|en 7. u selu Vidawe. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zavr{io je osnovnu {kolu i kurs za policajce.

JUNACI OT AX BINE Uspomenu na vojnika Mi{u trajno }e ~uvati porodica Uboj. Uspomenu na Du{ana s ponosom }e ~uvati porodica Uro{evi}. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik tenkista u 15. u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. FATI] Branislava TOMISLAV UBOJ Pere MI[A Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Du{an Uro{evi} je ro|en 13. godine. u mestu Crnobreg. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. maja 1998. Vojnik VJ Mi{a Uboj je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. 31. Uspomenu na wega ~uva}e sin Arben. Jasmina i Vizleta i porodica ]ori. 31. u Pe}i. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 15. avgusta 1998. februara 1967. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oklopnoj brigadi. u Rumi. maja 1978. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 11. avgusta 1973. De~ani. na podru~ju Kosova i Metohije.U S p o m e n -kk w i g a policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Glogovac. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. decembra 1998. Mla|i vodnik policije Tomislav Fati} je ro|en 6. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. u okolini Glogovca. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 72 URO[EVI] Petra DU[AN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. k}eri [erija. op{tina De~ani. godine. u rejonu sela Drenovac.

oktobra 1978. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Rakovica. FILIPOVI] Ratomira SA[A CVEJI] ^edomira NEBOJ[A CEROVI] Dragoja RADO[ Mla|i vodnik policije Sa{a Filipovi} je ro|en 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Podujevo – Pri{tina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. 19. u selu Grabac. De~ani. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. S p o m e n -k w i g a k C maja 1998. godine. Spomen na Neboj{u negova}e k}i Nevena i porodica Cveji}. kod sela Dowe Qup~e. op{tina Klina. u selu Poklek. jula 1998. U Vojsci Jugoslavije bio je padobranac diverzant u 63. . u Leskovcu. godine u Pri{tini. februara 1991. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. septembra 1992. Zavr{io je prirodno-matemati~ki fakultet. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog Rado{a trajno }e ~uvati porodica Cerovi}. 17. na putu Glogovac – Komorane. godine. padobranskoj brigadi. februara 1998.73 JUNACI OTAXBINE Spomen na Sa{u negova}e sin Nemawa i porodica Filipovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Neboj{a Cveji} je ro|en 16. jula 1964. Vojnik VJ Rado{ Cerovi} je ro|en 22. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. u rejonu Karaule „Ko{are”. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 28. februara 1974. jula 1998. u Mojkovcu.

jula 1998. oklopnoj brigadi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. 27. Vojnik VJ Bo`o Xuver je ro|en 7. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. op{tina Novi Kne`evac. u selu Majdan. op{tina De~ani. novembra 1998. 20. godine. Uspomenu na vojnika Bo`u trajno }e ~uvati porodica Xuver. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. u selu Mle~ane. u Bajinoj Ba{ti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u 15.^ S p o m e n -kk w i g a ^E^ARI] Dobrisava GORAN ^IZMADIJA Ma}o{a JANO[ JUNACI OT AX BINE 74 XUVER Milutina BO@O Mla|i vodnik prve klase policije Goran ^e~ari} je ro|en 19. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Senta. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Preminuo je od zadobijenih rana u borbi s albanskim teroristima u rejonu Jablanice. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Miqana i porodica ^e~ari}. decembra 1953. godine. Uspomenu na wega ~uva}e sin Atila. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 8. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Pqevqima. septembra 1998. po}erka Silvija i porodica ^izmadija. op{tina Klina. . na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Prilep. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1976. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti vojnika protivavionca. Vodnik prve klase policije Jano{ ^izmadija je ro|en 3. januara 1976. marta 1966.

1. decembra 1972. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u selu Vok{a. sin Bojan i porodica [ukovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. [UKOVI] Nenada DRAGOQUB Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije @eqko [ijan je ro|en 12. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Zavr{io je sredwu `elezni~ku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. op{tina Klina. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. septembra 1984. op{tina De~ani. avgusta 1998. op{tina Gra~ac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1960. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik prve klase policije Vitomir [}epanovi} je ro|en 11. juna 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan policije Dragoqub [ukovi} je ro|en 13. jula 1992. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. u Prqevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginulog Nenada pamti}e k}i Jelena. juna 1998. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. 18. u mestu Crnobreg. marta 1997. godine. godine u Kovinu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. 15. u selu [aqinovica. februara 1960. kod sela Iglarevo.75 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k [ [IJAN Ilije @EQKO []EPANOVI] Petra VITOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Istok.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ni{u. aprila 1969. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1998. op{tina De~ani. te{ko je povre|en u rejonu sela Brekovac. Kao vojnik grani~ar. Polaze}i na borbeni zadatak. Osta}e u trajnoj uspomeni svojeporodice. u Rijeci. u selu Prilep. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice Vojnik VJ @arko Vu~kovi} je ro|en 5. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. [UWEVI] .[ S p o m e n -kk w i g a [UWEVI] Slobodana ELVIS JUNACI OT AX BINE 76 VU^KOVI] Slobodana @ARKO Mla|i vodnik prve klase policije Elvis [uwevi} je ro|en 13. 2. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. 8. januara 1976. za vreme slu`ewa vojnog roka nalazio se u 53. juna 1988. Podlegao je povredama prilikom prevo`ewa helikopterom od \akovice ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. marta 1999.

Pripadnici Vojske i policije poginuli za vreme agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog Milomira Aksentijevi}a trajno }e ~uvati k}eri Jovanka i Jadranka. Zavr{io je Filozofski fakultet. septembra 1968. op{tina Leposavi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. op{tina Berane. maja 1999. u selu Tomance. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je 2. ALAR Jo`efa @EQKO Stariji vodnik policije Selim Adrovi} je ro|en 23. na putu Istok – \akovica. odeqewa. godine. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Milomir Aksentijevi} je ro|en 15. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. u selu Vrbica. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. Bio je na~elnik Odeqewa za zajedni~ke poslove Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. voda Komandno-izvi|a~ke baterije. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. u Banatskoj Topoli. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 3. Posledwa du`nost mu je bila komandir odeqewa. 1. Uspomenu na poginulog Selima sa~uva}e sinovi Sait i Senad. smer artiqerija. juna 1949. u selu Rodeq. sinovi Ivan i Igor i porodica Aksentijevi}. motorizovane brigade u ulozi komandira 3. k}i Sanela i porodica Adrovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Stariji vodnik VJ @eqko Alar je ro|en 10.79 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ADROVI] [emse SELIM AKSENTIJEVI] Stevana MILOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kikinda. maja 1948. maja 1993. Bio je policajac u Policijskoj stanici Istok.

maja 1999. pe{adijske brigade kao vojni obveznik strelac. kada je avijacija NATO-a bombardo- . u Prizrenu. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Aleksi} je ro|en 7. U borbi s albanskim teroristima u rejonu sela Lukare poginuo je 18. jula 1970. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Aleksendri}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Brankica. 15. Odlikovan je ordenom za hrabrost. u selu Cvilen. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Bio je policajac u Upravi policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. Bojana i Maja. godine. Te{ko je rawen 11. u Beogradu. godine. sinovi Sa{a i Goran i porodica Aleksandrovi}. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. op{tina Prizren. 80 Vojnik Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. op{tina Pre{evo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1999. Ivana. aprila 1999. maja 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nikolija i Mi{ela i porodica Alar. februara 1967. u Ni{u. juna 1993. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. godine. u Aleksandrovcu. 17. juna 1964. ALEKSANDROVI] Obrada RADOMIR ALEKSENDRI] Radula GORAN ALEKSI] Aleksandra GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Radomir Aleksandrovi} je ro|en 26. Vojnik VJ u rezervi Goran Aleksendri} je ro|en 10.

poginuo je u rejonu sela Gorwa Budriga. maja iste godine. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. op{tina Virovitica. maja 1967. S p o m e n -k w i g a k A vala skladi{te „Jugopetrola”.81 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1965. Pripadnik rezervnog sastava policije Milutin Aleksi} je ro|en 24. u selu Naudovac. oktobra 1954. za vreme dejstva avijacije NATO-a. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. Radio je kao policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. u selu Grkaje. op{tina Leposavi}. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Aleksi} je ro|en 4. op{tina Podujevo. 27. op{tina Gwilane. Uspomenu na vojnika Sr|ana Aleksi}a sa~uva}e wegova porodica. ALEKSI] Borivoja RADOVAN Dana 26. ALEKSI] Jovana SR\AN ALEKSI] Lazara MILUTIN Vodnik prve klase policije Radovan Aleksi} je ro|en 3. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1992. Preminuo 16. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u selu Brada{. u Leskovcu. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Luka i k}i Vawa i porodica Aleksi}. k}i Nata{a i porodica Aleksi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 175. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase ~uva}e sin Sr|an. godine. godine. pe{adijske brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu mehanizovane ~ete 2. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Tomo Aleksi} je ro|en 24. Sekretarijata unutra{wih poslova Jagodina. oktobra 1997. oklopnog bataqo- . marta 1999. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e porodica Aleksi}. u Svilajncu. maja 1947. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 26. op{tina Vu~itrn. septembra 1965. motorizovane brigade. ALEKSI] Milana DEJAN ALEKSI] Milivoja TOMO ANDRI] Miodraga SRE]KO Potporu~nik policije Dejan Aleksi} je ro|en 24. u selu @ilivode. k}eri Dobrinka. Zauvek }e ga se se}ati sin Vladimir. u Kraqevu. 82 na motorno vozilo u kojem se i sam nalazio. Stana i Veselinka i porodica Aleksi}. aprila 1999. 2. @ivot je izgubio u rejonu sela Gorwe Obriwe. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica. Slavica. na putu Srbica – Glogovac. godine. 8. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ra{koj. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. januara 1970. op{tina Glogovac. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Jelena i porodica Aleksi}. prilikom dejstva avijacije NATO-a Rezervni kapetan VJ Sre}ko Andri} je ro|en 23. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Svilajnac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Policijsku akademiju.

u selu Prwavor. oklopne brigade. Srbica. op{tina Bogati}. maja 1999. @ivot je izgubio za vreme dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. Uspomenu na vojnika Igora sa~uva}e porodica An|elkovi}. [abac. AN\ELKOVI] Radoslava ^ASLAV AN\ELKOVI] Cvetka IGOR ANDRI] Radovana @EQKO Vojnik VJ u rezervi Igor An|elkovi} je ro|en 10. pe{adijske brigade. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. @ivot je izgubio 13. juna 1999. sin Ivan i porodica An|elkovi}. sinovi Draga i Ivan i porodica Andri}. Mahala Mutivode. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 175. za vreme dejstva Mla|i vodnik VJ u rezervi @eqko Andri} je ro|en 24. pe{adijske brigade kao izvi|a~. Bio je u sastavu 544. S p o m e n -k w i g a k A na 252. Vojnik VJ u rezervi ^aslav An|elkovi} je ro|en 8. Uspomenu na vojnog obveznika ^aslava sa~uva}e k}i Vesna. u selu Popovce.83 JUNACI OTAXBINE Mla|i vodnik Andri} je rawen 27. `ivot je od dejstva avijacije NATO-a izgubio 4. Lebane. u Banom Poqu. aprila iste godine. voda. motorizovane brigade. decembra 1973. u selu Bogosavac. na du`nosti operatera 1. avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. septembra 1970. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nata{a i Ana i porodica Andri}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. . na du`nosti komandira ~ete. u rejonu sela Landrovac. aprila 1999. odeqewa 5. a od zadobijenih rana preminuo je 28. op{tina Trstenik. marta 1961. Bore}i se u razbijawu albanskih terorista.

maja 1999. sinovi Milo{. oktobra 1959. Uspomenu na poginulog Stanka sa~uva}e k}i Milena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Vodnik prve klase policije Stanko Anti} je ro|en 30. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. ANTI] Petru{a RAN\EL Mla|i vodnik policije Sa{a Anti} je ro|en 20. Dana 17.A S p o m e n -kk w i g a ANTI] Velibora SA[A ANTI] Velimira STANKO JUNACI OT AX BINE 84 sandar i Nemawa. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. 24. op{tina Suva Reka. kao strelac. u selu Le{ane. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Sopino. avgusta 1974. u Petrovcu. u selu Nekovce. 15. izgubio je `ivot. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. AlekVojnik VJ u rezervi Ran|el Anti} je ro|en 11. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 70. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Anti}. novembra 1950. godine. op{tina Vrawe. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. u selu Pe}ane. Suva Reka. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Anti}. op{tina Glogovac. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. septembra 1979. u selu Dowe Trebi{we. op{tina Suva Reka. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.

S p o m e n -k w i g a k A Uspomenu na poginulog sa~uva}e sinovi Bratislav. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u rejonu Karaule „Ko{are”. 17. Uspomenu na Radeta Antoni}a sa~uva}e wegova porodica. kao strelac. Uspomenu na Milenka Anti}a sa~uva}e k}eri Jasmina i Leposava. Rezervni kapetan prve klase VJ Boro Axemovi} je ro|en 18. ANTI] Stanislava MILENKO Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.85 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. motorizovane brigade. i posle `estoke borbe izgubio `ivot. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji Milenko Anti} je bio u sastavu 70. Dana 13. kao pomo}nik ko- Vojnik VJ u rezervi Rade Antoni} je ro|en 8. Suva Reka. smer pe{adije. maja 1999. . te porodica Anti}. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. aprila 1958. aprila 1999. jula 1976. \akovica. decembra 1952. op{tina Suva Reka. ANTONI] Velibora RADE AXEMOVI] Mili}a BORO Desetar VJ u rezervi Milenko Anti} je ro|en 15. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 1. padobranske brigade. kao diverzant padobranac. Milenko Anti} je sa svojom jedinicom upao u zasedu koju su albanski teroristi postavili u selu Sopino. motorizovanog bataqona 37. u ^a~ku. Slavoqub i Borislav. sin Bojan i porodica Anti}. u selu Sopino. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske.

op{tina Srbobran.B S p o m e n -kk w i g a mandanta za informisawe i moral u bataqonu. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog Vojnik VJ u rezervi. u rejonu sela Ov~arevo. na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na Aleksandra Bajina sa~uva}e wegova porodica. a od posledica rawavawa preminuo je 28. pe{adijske brigade. BAJI] Rado{a MILIVOJE Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi @arko Babi} je ro|en 2. u rejonu sela Stok Mahala na putu Srbica – Glogovac. u selu Zabr|e. kao strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. februara 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Turija. Rawen je 25. avgusta 1979. 86 BABI] Dragi}a @ARKO BAJIN Petra ALEKSANDAR bataqona Gardijske brigade. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . avgusta 1949. op{tina Pqevqa. maja 1999. obavqaju}i vojnu slu`bu u Beogradu. op{tina Klina. te porodica Babi}. od dejstva avijacije NATO-a. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE U sukobu s albanskim teroristima izgubio je `ivot. u toku obavqawa borbenog zadatka. Aleksandar Bajin je ro|en 29. dobrovoqac Milivoje Baji} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Mileva i Marina. u Kru{evcu. Uspomenu na vojnika @arka sa~uva}e sinovi Neboj{a i Nemawa. te porodica Axemovi}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. @ivot je izgubio 20. maja 1999. 15.

baterije haubi~ko-artiqerijskog diviziona 105 mm 37. godine. kao referent za atomsko-biolo{ko-hemijsku odbranu. motorizovane brigade kao dobrovoqac strelac. maja 1999. godine. motorizovane brigade. Bio je zaposlen u „Zastavi” – RJ Pe}. pe{adijske brigade. maja 1999. op{tina Kraqevo. . januara 1952. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1992. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. kao poslu`ilac na haubici. S p o m e n -k w i g a k B je u sastavu 549. Odlikovan je Ordenom Bojan Balti} je ro|en 20. op{tina Pe}. februara 1950. u rejonu „Savinih voda”. @ivot je izgubio od bombi NATO-a. Pamti}e ga k}i Nata{a. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na rezervnog kapetana Radoslava sa~uva}e k}eri Bojana i Nevena i porodica Balovi}. marta 1999. usmr}en je projektilom iz streqa~kog oru`ja albanskih terori- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavko Baki} je ro|en 2. 11. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 3. u Prokupqu. BALOVI] Milojka RADOSLAV BALTI] Jugoslava BOJAN BAKI] Bo{ka SLAVKO Vojnik VJ u rezervi Rezervni kapetan VJ Radoslav Balovi} je ro|en 15. za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Brezova. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt. sin Neboj{a i porodica Baki}.87 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 3. aprila 1976. Prilikom izvla~ewa jedinice iz blokade. u rejonu Prizrena. 17. juna 1999. 24. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e k}i Sne`ana i porodica Baji}. u Kur{umliji.

. u komandnom vodu raketne baterije i zastupao je komandira raketnog voda raketne baterije. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. na komandnom mestu puka direktno je od bombi NATO-a pogo|eno samohodno lansirno oru|e u kojem se nalazio stariji vodnik Bandi} i tom prilikom je izgubio `ivot. klasi. ujedno operate- Vojnik VJ Mihajlo Bandur je ro|en 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1956. u Sisku. 1. u Velikoj Plani. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.B S p o m e n -kk w i g a sta u selu Trstenik. samohodnog raketnog puka PVO. Bio je na du`nosti komandira. decembra 1974. Uspomenu na Mihajla Bandura sa~uva}e wegova porodica. Novi Sad. Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima bezbednosti i odbrane prvog stepena. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u 40. Sa ~inom starijeg vodnika. aprila 1994. @ivot je izgubio 8. motorizovane brigade. 88 BANDI] Mom~ila DRAGAN U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Vodnik prve klase policije Dragan Bara} je ro|en 13. JUNACI OT AX BINE ra. BANDUR Stevana MIHAJLO BARA] Dragoslava DRAGAN Stariji vodnik VJ Dragan Bandi} je ro|en 1. od dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo u kojem se nalazio. U rejonu sela Nadaq. Uspomenu na Bojana Balti}a sa~uva}e wegova porodica. bio je komandir odeqewa borbene posluge na samohodnom lansirnom oru|u raketne baterije 240. juna 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bandi}. u Sarajevu. juna 1971.

89 JUNACI

OTAXBINE
je u sastavu 211. oklopne brigade. Vozilo u kojem se nalazio Nenad Barbulovi} 2. aprila 1999, u rejonu sela Glavnik, Podujevo, nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je on izgubio `ivot. Uspomenu na Nenada Barbulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1978. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo 25. marta 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kojem je bila sme{tena policija u Prizrenu. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e k}i Maja i porodica Bara}.

Vojnik Basara je izgubio `ivot od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Buno{evac, op{tina Vrawe, 22. aprila 1999. godine. Uspomenu na vojnika Branislava sa~uva}e porodica Basara.

BASARA Borivoja BRANISLAV

BA[I] Borislava ALEKSANDAR

BARBULOVI] Dragutina NENAD

Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Branislav Basara je ro|en 12. decembra 1978. u Zemunu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. motorizovane brigade kao vojnik. Aleksandar Ba{i} je ro|en 18. februara 1968. u Kru{evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. pe{adijske brigade, na radio-releju. Smrtno je stradao 23. maja 1999, prilikom preme{tawa motornog vozila iz sredstava veze u rejonu sela Padali{te, op{tina Istok.

Vojnik VJ u rezervi Nenad Barbulovi} je ro|en 24. juna 1978. u Negotinu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio

B S p o m e n -kk w i g a
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Ba{i}.

JUNACI OT AX BINE
@ivot je izgubio upav{i u zasedu albanskih terorista, 4. juna 1999, u Kova~ Mahali, selo Doganovi}, op{tina Ka~anik. Uspomenu na potporu~nika Dragana sa~uva}e porodica Beko.

90

BEKO Qubana DRAGAN

BEK^I] Dragi}a MILAN

{wih poslova Leposavi}, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. maja 1999, u selu Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Milana Bek~i}a trajno }e sa~uvati wegova porodica.

BEK^I] Milomira DRAGO[

Potporu~nik VJ Dragan Beko je ro|en 3. februara 1976. u Dvoru na Uni. U Vojsci Jugoslavije bio je na mestu komandira artiqerijskog voda. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske, smer artiqerije. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. mehanizovane brigade kao komandir komandnog voda 1. haubi~ke baterije 122 mm D30, haubi~kog diviziona 122 mm D-30. Mla|i vodnik prve klase policije Milan Bek~i} je ro|en 11. aprila 1969. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. februara 1997. godine. Obavqao je du`nost policajca u Odeqewu unutraVojnik VJ u rezervi Drago{ Bek~i} je ro|en 7. septembra 1970. u Ra{koj. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao voza~. U rejonu sela ^abi}, Glogovac, u borbi s albanskim teroristima, 9.

91 JUNACI

OTAXBINE
Qubodrag Beloica je poginuo u sukobu s albanskim teroristima, 19. aprila 1999, u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Qubodraga Beloicu sa~uva}e sinovi Mladen i Milorad, te wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

juna 1999, zadobio je prostrelnu ranu, od koje je preminuo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Drago{a sa~uva}e sinovi Vladimir i Du{an i porodica Bek~i}.

BELOICA Milorada QUBODRAG

BEO^ANIN Milomira IVAN

stava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. pionirske ~ete in`iwerijskog bataqona 252. oklopne brigade. U rejonu sela Qubi`da, op{tina Orahovac, rawen je 15. maja 1999. od dejstva minobaca~ke vatre. Od posledica rawavawa preminuo je 20. maja 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Ivana Beo~anina sa~uva}e wegova porodica.

BERI[A Alila ADEM

Vojnik VJ u rezervi Qubodrag Beloica je ro|en 3. novembra 1959. u selu Bukovica, op{tina Ro`aje. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijsko -raketnog diviziona PVO 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac na topu 20/3. Vojnik VJ u rezervi Ivan Beo~anin je ro|en 21. decembra 1972. u Kraqevu. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Za vreme borbenih dej-

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Adem Beri{a je ro|en 17. februara 1955. u Kosovskoj Kamenici. Zavr-

B S p o m e n -kk w i g a
{io je Fakultet politi~kih nauka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1991. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo 7. aprila 1999. godine u Pri{tini, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Matija i Stevan i porodica Beri{a.

JUNACI OT AX BINE
va i Metohije bio je u sastavu 125. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika poslu`ioca na haubici 122 mm. @ivot je izgubio 31. marta 1999, u rejonu sela Trnavce, Srbica, kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zdenka Bzovskog sa~uva}e wegova porodica.

92

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Vojnika Bijeli}a su, 13. juna 1999, zarobili albanski teroristi, a ubili su ga 20. juna iste godine u [timqu, Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Mirka Bijeli}a sa~uva}e wegova porodica.

BZOVSKI Janka ZDENKO

BIJELI] Vladislava MIRKO

BIXI] Vojislava SRBOQUB

Vojnik VJ Zdenko Bzovski je ro|en 27. januara 1978. u Staroj Pazovi. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Koso-

Vojnik VJ Mirko Bijeli} je ro|en 16. januara 1979. u Sidneju, Australija.

Rezervni kapetan prve klase VJ Srboqub Bixi} je ro|en 15. maja 1951. u Vlasotincu.

93 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

U~estvovao je u ratnim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 2. mehanizovanog bataqona 15. oklopne brigade. Dana 25. aprila 1999, u rejonu sela Ladrovac, vozilo u kojem se nalazio Srboqub nai{lo je na protivtenkovsku minu, pri ~emu je zadobio te{ke telesne povrede. Preminuo je 26. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana prve klase Srboquba Bixi}a sa~uva}e k}i Kristina, sin Milo{ i wegova porodica.

BJELOBRK Josipa DARKO

BLAGOJEVI] Bogoquba MOMIR

Vojnik VJ Darko Bjelobrk je ro|en 10. septembra 1979. u Ba~u. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. U borbi s albanskim teroristima izgubio je `ivot, 11. aprila 1999, na Karauli „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Darka Bjelobrka sa~uva}e wegova porodica.

Vodnik policije Momir Blagojevi} je ro|en 2. februara 1974. u Petrovcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1993. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici @agubica, Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. maja 1999, u selu Nekovac, op{tina Glogovac. Poginulog Momira pamti}e k}i Vanesa i porodica Blagojevi}.

B S p o m e n -kk w i g a
BLAGOJEVI] Milana ZORAN BOGDANOVI] Dragi{e SLA\AN

JUNACI OT AX BINE

94

BOGDANOVI] Miroslava MILAN

Kapetan policije Zoran Blagojevi} je ro|en 12. avgusta 1963. u Ni{u. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. juna 1982. godine. Bio je komandir Druge policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 27. maja 1999. u Srbici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Zorana, sinovi blizanci Rastko i Lazar i porodica Blagojevi}.

Vojnik VJ u rezervi Sla|an Bogdanovi} je ro|en 7. novembra 1971. u Prokupqu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji Bogdanovi} se nalazio u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade, kao strelac. Albanski teroristi ranili su ga 18. maja 1999, u rejonu sela Ka~ikale, a od posledica rawavawa preminuo je 7. septembra 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Strahiwa, k}i Ivana i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Milan Bogdanovi} je ro|en 29. januara 1971. u selu Tavnik, Kraqevo. U vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 3. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao strelac. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela ^irez, Kamenica, Bogdanovi} je 30. aprila 1999. smrtno pogo|en metkom iz streqa~kog oru`ja albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bogdanovi}

95 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

BOGDANOVI] Nikole RADE

BOGDANOVI] Ostoje MIRKO

BOGOJEVI] Miodraga BOJAN

Vojnik VJ u rezervi Rade Bogdanovi} je ro|en 3. decembra 1968. u selu Grgurevce, op{tina Lebane. Za vreme ratnih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik strelac. @ivot je tragi~no izgubio od dejstva bombi avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ana i Sa{ka, sin Zdravko i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Mirko Bogdanovi} je ro|en 10. aprila 1964. u selu Crwelevo, Bijeqina. Dana 26. maja 1999, obavqaju}i stra`arsku du`nost na Karauli „Jamena”, poginuo je od avioprojektila avijacije NATO-a, koja je izvela napad na karaulu sa teritorije Bosne i Hercegovine. Uspomenu na Mirka Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Desetar VJ Bojan Bogojevi} je ro|en 29. avgusta 1978. u Zaje~aru. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade na du`nosti komandira odeqewa. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima, 21. aprila 1999, u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bojana Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Predrag Bogosavqevi} je ro|en 30.B S p o m e n -kk w i g a BOGOSAVQEVI] Bratislava IVAN JUNACI OT AX BINE 96 BOGOSAVQEVI] Milana PREDRAG BO@IDAREVI] Stojana @IVORAD Vojnik VJ Ivan Bogosavqevi} je ro|en 29. kada je avijacija NATO-a bombardovala Kasarnu „Kosovski junaci” u Pri{tini. @ivot je izgubio 29. godine. marta 1979. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pri{tina. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dragi{a. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. \akovica. novembra 1978. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. marta 1999. u selu Brwica. 11. aprila 1999. u Kru{evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Uspomenu na Ivana Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. 11. na Karauli „Ko{are”. k}i Verica i porodica Bo`idarevi}. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. Poginuo je bore}i se hrabro protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. grani~nog bataqona. @ivot je izgubio u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. kao vojnik grani~ar. septembra 1948. u Lebanu. pozadinske baze. Uspomenu na Predraga Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Rezervni vodnik VJ @ivorad Bo`idarevi} je ro|en 22.

u rejonu sela Ko{are. aprila 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena.97 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO@ILOV Milorada QUBI[A BO@I] Bo{ka MILENKO BO@OVI] Branislava MIROSLAV Vojnik VJ Qubi{a Bo`ilov je ro|en 20. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Bo`ovi} je ro|en 22. u Kasarni „Tuzi”. jula 1964. 16. Uspomenu na poginulog vodnika Miroslava sa~uva}e k}eri Danica i Marija. \akovica. vazduhoplovne baze. Podgorica. 11. aprila 1999. na Karauli „Ko{are”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Aerodrom „Golubovci”. u Nik{i}u. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u sa~uva}e porodica Bo`ilov. @ivot je izgubio od dejstva udarnog talasa i gelera bombi NATO-a. 15. u Dobrinu. Austrija. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. u La}arku kraj Sremske Mitrovice. motorizovane brigade kao vojnik strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Milenka sa~uva}e porodica Bo`i}. Za vreme slu`be u Vojsci Jugoslavije bio je komandir minobaca~kog odeqewa u pe{adijskoj ~eti i ~etni stare{ina u borbenom bataqonu 423. \akovica. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. . te porodica Bo`ovi}. februara 1979. Vojnik VJ Milenko Bo`i} je ro|en 7.

Vojnik VJ u rezervi Slobodan Bojkovi} je ro|en 15. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog vojnika Bo`idara Bo`ovi}a sa~uva}e wegova porodica. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a rejon sela Posli{te. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. vojnoteritorijalnog odreda kao strelac. u rejonu sela Gorwi Mili}i. godine. kao vojnik strelac. 16. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Vu~itrn. u ^a~ku. Vojnik VJ Predrag Bojovi} je ro|en 10. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Predraga Bojovi}a sa~uva}e wegova porodica. 18. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 54. Prizren. Poginuo je hrabro se bore}i protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade. sinovi Dragi{a i Dalibor. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac.B S p o m e n -kk w i g a BO@OVI] Zlatana BO@IDAR BOJKOVI] Vukadina SLOBODAN JUNACI OT AX BINE 98 BOJOVI] Miroslava PREDRAG Vojnik VJ Bo`idar Bo`ovi} je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 1. te porodica Bojkovi}. aprila 1999. septembra 1950. juna 1999. juna 1979. Uspomenu na vojnika Slobodana sa~uva}e k}i Dijana. marta 1979. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Prilu`je.

septembra 1969. bombardovala kasarne u Top~ideru. Pukovnik Bugari} je bio na borbenom de`urstvu kada je avijacija NATO-a 31. U toku slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je u ~inu desetara po ugovoru u Stacionarnom centru veze „Pe}”. op{tina ]uprija. 31. maja 1999. U~estvovao je u odbrani slobode Republike Srpske. avgusta 1978. u selu Qubovo. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu`ne odbrane i Komandno{tabnu {kolu taktike RV i PVO. Uspomenu na desetara Radomana sa~uva}e porodica Bo{kovi}. jula 1949. Zgrada u kojoj je de`urao je sru{ena i pod wenim ru{evinama zau- . u selu Isakovu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. op{tina Istok. \akovica Vojnik @eqko Bo{kovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U toku agresije NATOa obavqao je du`nost na~elnika u organu za nastavu Vojne akademije RV i PVO u Batajnici. prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. maja 1999. motorizovanoj brigadi kao topograf. op{tina Bijelo Poqe. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Bo{kovi}. na du`nosti teleprinteriste {ifrera. marta 1999. Vojnik VJ @eqko Bo{kovi} je ro|en 26. u selu Ganarevo. @ivot je izgubio 19. Vojni rok je slu`io u 125. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti.99 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO[KOVI] Vojina RADOMAN BO[KOVI] Vukomira @EQKO BUGARI] Vojina JOVAN Desetar VJ po ugovoru Radoman Bo{kovi} je ro|en 26. u rejonu sela Mr~aja. Slobodu i teritorijalni integritet otaxbine hrabro je branio sve do smrti. Pukovnik VJ Jovan Bugari} je ro|en 5.

17. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata u- Vojnik VJ u rezervi Radoslav Bukumiri} je ro|en 1. JUNACI OT AX BINE Za podvige u odbrani slobode otaxbine Darko Bujo{evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Na poziv za odbranu otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista. juna 1999. Vojnik Bukumiri} je poginuo od dejstva neprijateqeve avijacije. 31. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za zasluge u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. bio je tragi~an za vojnika Darka Bujo{evi}a. op{tina Pe}. u Zaje~aru. lake pe{adijske brigade. Uspomenu na poginulog Radomira ~uva}e k}eri Jelena i An|ela i porodica Bukumiri}. marta 1958. BUJO[EVI] Vojislava DARKO BUKUMIRI] Milana RADOMIR BUKUMIRI] Sretka RADOSLAV Vojnik VJ Darko Bujo{evi} je ro|en 17. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981.B S p o m e n -kk w i g a vek se ugasio i wegov `ivot. Vodnik prve klase policije Radomir Bukumiri} je ro|en 11. godine. 3. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Bujo{evi}. motorizovane brigade. Iznenadni napad albanskih terorista u rejonu sela Mr~aja. maja . februara 1979. Uspomenu na pukovnika Bugari}a ~uva}e wegove k}eri Marijana i Tijana i porodica Bugari}. \akovica. op{tina Pe}. stupio je u stroj 58. na du`nosti strelca. 100 nutra{wih poslova u Pe}i. aprila 1956. u selu Siga. u selu Gora`devac. u selu Radavac. maja 1999. op{tina Pe}. Kao vojnik osposobio se za du`nost izvi|a~a i vojni rok na Kosovu i Metohiji slu`io je u sastavu 125.

Ra{ka. preminuo 14. maja 1999. u borbi pro- . godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pe}i. op{tina Pe}. De~ani. juna te godine. motorizovanoj brigadi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Sawa i Sa{ka. Dobrovoqac iz Habarovska poginuo je u rejonu sela Ko{are. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao dobrovoqac i prvi ratni raspored dobio kao strelac u 125. sin Sretko i porodica Bukumiri}. op{tina Pe}. juna 1999. jula 1988. S p o m e n -k w i g a k B 1999. ro|endan. kod sela Ka~are. op{tina Istok. juna 1999. septembra 1969. maja 1965. Bio je na du`nosti policajca u Policijskoj stanici Se- Vojnik VJ u rezervi Vladislav Bulatovi} je ro|en 6. U odbrani otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista borio se u stroju 125. 19. na svoj 25. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. u selu Ko{are. Rawen je 6. u Habarovskom okrugu u Rusiji. 17. juna 1974. u selu Radavac. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. \akovica. Uspomenu na borca Vladislava ~uva}e porodica Bulatovi}. motorizovane brigade. Bore}i se za `ivot. BULATOVI] Milisava MILORAD BULATOVI] Radovana VLADISLAV BULAH Vitalija GLEBOVI^ Vodnik prve klase policije Milorad Bulatovi} je ro|en 30. u selu Begov Lukavac. i le~en Dobrovoqac VJ Glebovi~ Vitalija Bulah je ro|en 2. Uspomenu na poginulog Milorada sa~uva}e sinovi Nemawa i Darko i porodica Bulatovi}. odlu~io je da medicinsku pomo} zatra`i na VMA. u rejonu Savinih Voda.101 JUNACI OTAXBINE kretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u Pe}i. ali je na putu za Beograd.

Uspomenu na delo poginulog dobrovoqca ~uva}e wegova porodica u Habarovsku i vasceli slovenski `ivaq. 102 BUNDALO Sava RADE BUNI] Du{ana JELENKO 1997. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u selu @abeq. 16. ali je motorno vozilo zaustavqeno u se- Mla|i vodnik policije Jelenko Buni} je ro|en 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Rade Buha je ro|en 18. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Izvi|a~ka ~eta vojnika Bundala je 8. Uspomenu na poginulog Jelenka sa~uva}e k}i Sla|ana i porodica Buni}. u Nevesiwu. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. motorizovanoj brigadi. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. februara 1954. dejstvom avijacije NATO-a. Vojnik Rade Bundalo je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok slu`io je kao izvi|a~ u 37. kada je Rade smrtno stradao. JUNACI OT AX BINE lu Gorwe Obriwe. BUHA Radovana RADE Vojnik VJ Rade Bundalo je ro|en 30.B S p o m e n -kk w i g a tiv albanskih terorista. krenula na borbeni zadatak. aprila 1999. Za podvige u odbrani slobode Savezne Republike Jugoslavije odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1976. u Zrewaninu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1978. Uspomenu na lik mladog izvi|a~a iz Novog Sada ~uva}e porodica Bundalo. op{tina \akovica. u Novom Sadu. aprila 1999.

. stupio je. Nakon agresije NATO-a na SR Jugoslaviju. u selu Po`ar.103 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. a zatim i Republiku Srpsku. 1. u selu Dragobiqe. kao dobrovoqac. novembra 1966. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Ba~ka Topola. sinovi Radovan i Aleksandar i porodica Buha. hrabro se bore}i u Vukovarskoj operaciji. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. VARADI I{tvana OSKAR Zauvek }e ga se se}ati sin Viktor i porodica Varadi. motorizovanu brigadu. u 549. u Senti. juna 1968. aprila 1999. jula 1988. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e k}i Marija. godine. op{tina Orahovac. VARGA Savete @EQKO Vodnik policije Oskar Varadi je ro|en 9. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nost strelca iz pe{adijskog oru`ja. dobrovoqac @eqko Varga je ro|en 1. u Sremskoj Mitrovici. Bio je na du`nosti komandira Policijske stanice. od prvih dana branio je Republiku Srpsku Krajinu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odeqewa unutra{wih poslova Majdanpek. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Kao dobrovoqac. 13. Preminuo je 14. gde je potom i radio kao ma{inbravar. Vojnik VJ u rezervi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. brane}i koridor kod Br~kog.

dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} je ro|en 3. U svom gradu zavr{io je sredwu {kolu. oktobra 1976. Brane}i otaxbinu na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na @eqka Varge ~uva}e wegova porodica. u rejonu Ki{na Reka. u Novom Pazaru. u sastavu 15. borio se kao strelac u stroju 125. januara 1962. borio na Kosovu i Metohiji. Mladen Vasiqevi} je pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu @igrovu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na lik beskompromisnog borca ~uva}e porodica Vasiqevi}. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Sa{a Vasiqevi} je poginuo 11. u rejonu sela Planeja. maja 1999. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Vasiqevi}. aprila 1999. VASIQEVI] Radomira SRBOSLAV Vojnik VJ Mladen Vasiqevi} je ro|en 10. maja 1999. . U Vojsci Jugoslavije osposobio se za voza~a borbenog vozila pe{adije i na toj du`nosti se. oktobra 1979. a preminuo je narednog dana u KBC-u Pri{tina. prilikom napada avijacije NATO-a. u Kragujevcu. oklopne briga- Vojnik VJ Sa{a Vasiqevi} je ro|en 29. JUNACI OT AX BINE de. a preminuo je tri dana kasnije u Vojnomedivinskom centru u Pri{tini. u borbi protiv albanskih terorista.V S p o m e n -kk w i g a Dobrovoqac @eqko Varga je rawen 26. op{tina Kur{umlija. 104 VASIQEVI] Dragoslava MLADEN VASIQEVI] Miroquba SA[A nakon ~ega je polo`io vojni~ku zakletvu.

maja 1949. Vojnik Bojan Vasiqkovi} je poginuo 8. napali albanski teroristi.105 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Kao dobrovoqac je stupio u stroj 37. maja 1999. Kapetan policije Tihomir Vasi} je ro|en 30. 30. k}i Dragana i porodica Vasi}. aprila 1999. kada su ih iz zasede. U kratkom vremenu stasao je u odli~nog strelca. op{tina Prizren. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1975. aprila 1978. op{tina Lipqan. motorizovane brigade. sa svojom jedinicom nalazio u rejonu sela Dowe Obriwe. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a na Kosovu i Metohiji je vojni rok slu`io u stroju 549. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati sinovi Dragan i Vladimir. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. rafalnom paqbom. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Lepina. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. na putu Trbovac – Sloviwe. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. godine. U toj akciji smrtno je stradao. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Radio je u Odeqewu unutra{wih poslova Lipqan. Dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} se 7. u Ni{u. VASIQKOVI] Dragana BOJAN ASI] Borivoja TIHOMIR Vojnik VJ Bojan Vasiqkovi} je ro|en 23. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Marko i Milo{ i porodica Vasiqevi}. op{tina Lipqan. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost veziste. Uspomenu na lik mladog veziste sa~uva}e porodica Vasiqkovi}.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Rade Vejin je ro|en 1. maja 1999. juna 1961. 28. u Sjenici. Na Kosovu i Metohiji je obavqao du`nost komandira veze u 53. Vojnik Vejin je poginuo u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Liken”. motorizovane brigade. decembra 1977. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na lik mladog podoficira ~uva}e wegova porodica. vodnik Vasojevi} je poginuo 11. godine. . maja 1999. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. grani~nom bataqonu u \akovici. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. novembra 1989. \akovica. u Kosovskoj Kamenici. aprila 1999. U oru`anoj borbi protiv albanskih terorista. godine. puku veze u U`icu. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za izvi|a~a. odlu~no brane}i dr`avnu granicu. 3. februara 1975. Zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira veze i obavqao du`nost komandira odeqewa veze u 398. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Kamenici. u jedinici za obezbe|ewe dr`avne granice u rejonu Karaule „Ko{are”. Vodnik VJ Ivan Vasojevi} je ro|en 11. na Karauli „Ko{are”. Uspomenu na poginulog Vojislava ~uva}e k}i Jelena i porodica Vasi}. Prizren. VEJIN Milana RADE Mla|i vodnik policije Vojislav Vasi} je ro|en 21. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu.V S p o m e n -kk w i g a VASI] Branislava VOJISLAV VASOJEVI] Gruje IVAN JUNACI OT AX BINE 106 Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Apatinu.

u Uro{evcu. marta 1946. Uspomenu na lik vrhunski osposobqenog stare{ine i pilota ~uva}e wegove k}eri Angelina i Radmila. Poru~nik Velikinac je poginuo u sukobu s albanskim teroristima 31. VELIKINAC Milana ZORAN VELI^KOVI] Davida QUBI[A Rezervni poru~nik VJ Zoran Velikinac je ro|en 25. vojnoteritorijalnog odreda. Komandno- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a. te porodica Veli~kovi}. Uspomenu na palog poru~nika Velikinca ~uva}e wegov sin Nikolaj i porodica Velikinac. u toku obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. Odlikovan je Ordenom ratne zastave prvog stepena. General-pukovnik VJ Qubi{a Veli~kovi} je ro|en 1. Kao rezervni oficir imao je ratni raspored na du`nosti zamenika komandanta 64. Na toj du`nosti je izuzetno uspe{no obavqao i zadatke u sastavu 243. Bio je jedan od najboqih pilota lova~kih aviona MiG-21 i MiG-29 i obavqao du`nosti pomo}nika na~elnika General{taba VJ za RV i PVO. juna 1968. op{tina Ka~anik. S p o m e n -k w i g a k V Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Vejin. u rejonu sela Krive- {tabnu {kolu operatike i najvi{u intervidovsku {kolu u Rusiji. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju. Zavr{io je Ma{inski fakultet i [kolu rezervnih oficira veze.107 JUNACI OTAXBINE nik. op{tina Malo Crni}e kraj Po`arevca. u selu Crqenac. Vazduhoplovnu vojnu akademiju. Komandno-{tabnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. General Veli~kovi} je poginuo 1. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. komandanta RV i PVO i zamenika saveznog ministra za odbranu.

u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 7. op{tina Ra{ka. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Dragan Veqkovi} je ro|en 22. maja 1960. kada je wegovo motorno vozilo bilo pogo|eno tromblonskom minom iz zasede albanskih terorista. godine. motorizovane brigade. 28. . Vojnik VJ u rezervi Bo`idar Veqkovi} je ro|en 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na putu izme|u sela Ra{tane i Studen~ane. pe{adijskoj bazi.V S p o m e n -kk w i g a VELI^KOVI] Tomislava GORAN VEQKOVI] Aleksandra BO@IDAR JUNACI OT AX BINE 108 VEQKOVI] Qubodraga DRAGAN Major policije Goran Veli~kovi} je ro|en 15. u Prokupqu. sin Milan i porodica Veqkovi}. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}eri Milena i Mirjana. Vojnik u rezervi Dragan Veqkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Kova~i. U stroj za odbranu otaxbine stupio je kao vojnik u rezervi u sastavu 37. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}eri Marina i Maja i porodica Veli~kovi}. u rejonu sela Bawica. maja 1961. Uspomenu na Bo`idara Veqkovi}a ~uva}e wegova k}i Miroslava i porodica Veqkovi} iz Ni{a. u kojoj je obavqao du`nost in`iwerca pionira. juna 1999. op{tina Suva Reka. obavqao je du`nost kuvara u 201. jula 1984. Poginuo je 2. Bio je na du`nosti zamenika komandira Policijske stanice u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. poginuo je od dejstva kasetnih bombi NATO-a. Kao vojnik u rezervi. maja 1999. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1965. U toku bombardovawa Klini~kog centra u Ni{u.

109 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V VEQKOVI] Novice VLADAN VERE@AN Vladimira GORAN VESELI] Branka ZORAN Mla|i vodnik policije Vladan Veqkovi} je ro|en 15. 7. maja 1999. u selu Me|uhana. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. motorizovanu brigadu. Poginulog Vladana pamti}e sin Nikola i porodica Veqkovi}. \akovica. u Sremskoj Mitrovici. u rejonu sela Ko{are. novembra 1978. U borbi protiv albanskih terorista poginuo je 19. op{tina Blace. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. op{tina Uro{evac. kod mesta zvanog „Partizanski put”. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. februara 1970. godine. na du`nost strelca. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost protivpo`arca i bio je na slu`bi u Gardijskoj brigadi. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. raspore|enu na Kosovu i Metohiji. februara 1972. Zoran Veseli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 20. Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Zoran Veseli} je ro|en 12. u Pan~evu. smrtonosne bombe pogodile su i borbeni razme{taj protivpo`arne jedinice Gardijske brigade. Uspomenu na lik mladog borca ~uva}e wegova porodica. Bio je policajac u Stanici Pograni~ne policije Vrbnica. Prilikom dejstava avijacije NATO-a u u`em rejonu Beograda. juna 1999. kada je poginuo vojnik Goran Vere`an. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Kao dobrovoqac javio se u 125. Vojnik VJ Goran Vere`an je ro|en 24. maja 1999.

. aprila 1999. u Aleksandrovcu. stupio je u stroj 310. voza~ Zoran Virjevi} na{ao se sa svojim vozilom na meti avijacije NATO-a i zadobio smrtonosne rane. VIRJEVI] Jeremije ZORAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ve~evi} je ro|en 22. na poziv za odbranu otaxbine. op{tina Srbica. februara 1976. Poginuo je 1. Nakon zavr{etka sredwe {kole. juna 1999. naletelo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Trnavce. a kao vojni obveznik. juna 1999. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost bolni~ara. Mnogim svojim ratnim drugovima spasio je `ivot. u rodnom gradu slu`io je vojni rok. u Kragujevcu. Dejan Ve~evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.V S p o m e n -kk w i g a VE^EVI] Stanimira DEJAN JUNACI OT AX BINE 110 VILIMONOVI] Bo`idara SRE]KO Uspomenu na Sre}ka Vilimonovi}a ~uva}e wegovi sinovi Vojislav i Vladimir i porodica Vilimonovi}. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. dobrovoqac Sre}ko Vilimonovi} je ro|en 14. u Prizrenu. 14. ali sre}a u jednom trenutku nije bila naklowena Sre}ku – vozilo u kojem je hitao na jo{ jedan zadatak je. Vojnik VJ u rezervi Zoran Virjevi} je ro|en 7. Kao vojni obveznik stupio je u stroj 549. 2. U 7. Bolni~ar Sre}ko Vilimonovi} je smrtno stradao. op{tina Vladimirci. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Vu~evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi. na du`nost voza~a na radarskoj stanici. samohodnog raketnog puka PVO. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Debrc. op{tina Prizren. motorizovane brigade i hrabro se borio protiv albanskih terorista. januara 1965. marta 1968.

avgusta 1968. Zavr{io je sredwu {kolu. aprila 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije @eqko Vitas je ro|en 26. kod sela Ka~ikol. aprila 1999. 19. 14. u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se kao vojni obveznik strelac u sastavu 125.111 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog @eqka Vitasa sa~uva}e wegova porodica. u Zadru. na Karauli „Ko{are”. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Zve~anu. . maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ Danilo Vojvodi} je ro|en 9. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u Pe}i. maja 1973. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. godine. VITAS Petra @EQKO VOJVODI] Milorada DANILO Mla|i vodnik policije Nenad Vitkovi} je ro|en 19. aprila 1994. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 2. godine. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e wegova porodica. jula 1973. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na Zorana Virjevi}a ~uva}e wegova porodica u Kragujevcu. op{tina Podujevo. VITKOVI] Vlada NENAD brane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

marta 1962. aprila 1999. za odbranu Kosova i Metohije borio se na du`nosti strelca u sastavu 54. javio se i u 37. VUJA^I] @ivka MARKO Vojnik VJ u rezervi Miroslav Vojinovi} je ro|en 10. 21. u Zmajevu. dobrovoqac Vladimir Vuja~i} je ro|en 11. Mjeki} Mahali. novembra 1966. 27. Pan~evo. maja 1999. u rejonu sela Streoce. op{tina Kosovo Poqe. u~estvuju}i i u Vukovarskoj operaciji. vojno-teritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. Igor i Ilija i porodica Vojinovi}. 6. u rejonu sela Grabovac. Vu~itrn. gde je zavr{io sredwu ekonomsku {kolu. u rejonu sela Galica. Devet meseci borio se kao dobrovoqac za Republiku Srpsku Krajinu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. U jedinici je obavqao du`nost strelca. juna 1999.V S p o m e n -kk w i g a VOJINOVI] Vojina MIROSLAV VUJA^I] \oke VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 112 Uspomenu na lik Vladimira Vuja~i}a ~uva}e wegovi sinovi Dragan. Vojnik VJ u rezervi. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u selu Prilu`je. Danilo i Darko i porodica Vuja~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao dobrovoqac. vojnoteritorijalnog odreda. Kao vojni obveznik. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. op{tina Vu~itrn. januara 1954. Uspomenu na poginulog branioca otaxbine Miroslava Vojinovi}a ~uva}e wegovi sinovi Ivan. u Pri{tini. motorizovanu brigadu da brani Kosovo i Metohiju. Vojnik VJ u rezervi Marko Vuja~i} je ro|en 2. Kao vojni obveznik obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u sastavu 115. Uspomenu na lik Marka Vuja~i}a ~uva}e wegov .

op{tina Sisak. Uspomenu na poginulog Miomira ~uva}e sinovi Bo`a i Stefan i porodica Vujo{evi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. te porodica Vujovi}. marta 1999. u selu Crnobreg. Zastavnik Vujovi} je 27. k}eri Sne`ana i Aleksandra. U~estvovao je u borbenim dejstvima za odbranu Republike Srpske. 28. avgusta 1959. Uspomenu na lik Vladimira Vujovi}a ~uva}e wegov sin Vawa. ali nije dobio bitku za `ivot. k}eri Miwa i Awa. Radio je kao policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. kada je iznenada na taj sistem dejstvo- VUKADINOVI] Stojana ZORAN Vodnik policije Miomir Vujo{evi} je ro|en 27. u selu Po`are. VUJO[EVI] Radisava MIOMIR Zastavnik prve klase VJ Vladimir Vujovi} je ro|en 16. godine. VUJOVI] Sime VLADIMIR De~ani. januara 1952. Preminuo je 28. op{tina Vojnik VJ u rezervi Zoran Vukadinovi} je ro|en 4. marta 1999. te porodica Vuja~i}. pogo|en gelerom bombe u predelu ki~me. Zavr{io je podoficirsku {kolu veze u Kraqevu i najve}i deo svoje karijere proveo na tehni~kom odr`avawu sredstava veze. marta 1999. S p o m e n -k w i g a k V sin Bo{ko. aprila 1972. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. radio na uspostavqawu naru{enog sistema radio-relejnih veza u rejonu Stra`evice (Rakovica). juna 1985. Hrabri podoficir je. u selu Crveni Bok.113 JUNACI OTAXBINE vala avijacija NATO-a u bri{u}em letu. u Kur{umliji. gde je zavr{io sredwu {kolu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. . urgentno preba~en na VMA.

septembra 1974. aprila 1999. 12. maja 1999. Uspomenu na vojni~ki i patriotski lik Bobana Vukovi}a ~uva}e wegov sin Petar i porodica Vukovi}. pe{adijske brigade. koja je imala borbeni raspored na Kosovu i Me- Vojnik VJ u rezervi Boban Vukovi} je ro|en 30. Ra{ka. Poginuo je tako {to je 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti strelca. op{tina Podujevo. Uspomenu na lik mladog vojnika iz Kraqeva ~uva}e porodica Vukovi}. Poginuo je 1.V S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. Bilo je to u rejonu sela Liko{an. maja 1999. Podujevo. oklopnoj brigadi. Zoran Vukadinovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine u Kraqevu. Vojnik VJ Aleksandar Vukovi} je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Lu`ane. marta 1979. od dejstva avijacije NATO-a. u selu Baqevac. motorizovane brigade. na motorno vozilo u kojem se prevozio vojnik Vukovi} albanski teroristi su otvorili vatru iz streqa~kog oru`ja. U 211. JUNACI OT AX BINE tohiji. Uspomenu na borca iz Kur{umlije ~uva}e wegova porodica. . 114 VUKOVI] Du{ana ALEKSANDAR VUKOVI] Petra BOBAN Kao vojni obveznik borio se u sastavu 37. obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste pri preuzimawu hrane za svoje drugove u rejonu Kisele Bawe. na du`nosti poslu`ioca minobaca~a 82 mm. Tom prilikom je vojnik Boban smrtno pogo|en. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbenog zadatka.

Vojni rok je slu`io u sastavu 52. vojnoteritorijalnom odredu Suve Reke. motorno vozilo kojim se prevozio nagazilo na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili kod sela Orlate. u Suvoj Reci. februara 1954. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Aleksandra. Na Kosovu i Metohiji borio se protiv agresora i albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u okviru Pri{tinskog korpusa. obavqaju}i du`nost na~elnika intendantske slu`be u 70. godine. Poginuo je 17. u selu Sopina. S p o m e n -k w i g a k V VUKOTI] Milo{a MILETA brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Suva Reka. januara 1970. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. op{tina Pri{tina. aprila 1999.115 JUNACI VUKOVI] Puni{e RANKO OTAXBINE dog pripadnika Vojne policije ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odRezervni kapetan VJ Bobek Vuksanovi} je ro|en 10. op{tina Glogovac. 13. Zavr{io je {kolu rezervnih oficira. Zavr{io je sredwu {kolu. na du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja specijalne namene. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. u Bijelom Poqu. u selu Bistrica. Kristina i Katarina i porodica Vukoti}. bataqona Vojne policije na Kosovu i Metohiji. VUKSANOVI] Imera BOBEK Vojnik VJ Ranko Vukovi} je ro|en 24. aprila 1978. . godine. u borbi protiv albanskih terorista. Vojnik Vukovi} je poginuo tako {to je 31. Uspomenu na lik mla- Pripadnik rezervnog sastava policije Mileta Vukoti} je ro|en 29.

u rejonu Orahovca. motorizovane brigade. 116 VU^EQ Alije NASER VULIKI] Ilije NEBOJ[A VULETI] Danila NENAD Vojnik VJ Naser Vu~eq je ro|en 16. u Leskovcu. oklopne brigade. u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na kapetana Vuksanovi}a ~uva}e wegovi sinovi Dejan.V S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Dragobiqe. godine. jula 1998. Zavr{io je sredwu {kolu. Vojni rok je slu`io u sastavu 125. Vojnik Naser Vu~eq je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. te porodica Vuksanovi}. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 30. k}i Ankica i porodica Vuleti}. jula 1977. Uspomenu na lik rezervnog vodnika Nenada Vuleti}a ~uva}e sin Mio- . JUNACI OT AX BINE drag. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Kosovskoj Mitrovici. marta 1958. Uspomenu na lik poginulog borca ~uva}e porodica Vu~eq. u Pe}i. Poginuo 3. Vladimir i Ivan. @estoko i odlu~no se suprotstaviv{i albanskim teroristima. maja 1999. 13. poginuo je 19. \akovica. aprila 1960. na du`nosti vojnika strelca. Uspomenu na wega sa~uva}e wegovo dvoje dece i porodica Vuliki}. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vuliki} je ro|en 9. Rezervni vodnik VJ Nenad Vuleti} je ro|en 24. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 252. op{tina Pe}. aprila 1999.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. a na Kosovu i Metohiji se kao rezervni poru~nik VJ borio u sastavu 37. u rejonu sela Liko{an prilikom izvo|ewa borbenog zadatka. Bio je na du`nosti zamenika komandanta 3. Gavrilovi} je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Srbici. raketne brigade PVO. Zavr{io je Pravni fakultet u Beogradu. godine. septembra 1965. Wegova jedinica se 18. GAJI] Ilije GORAN Poru~nik policije Radoje Vu~ini} je ro|en 1. a posebno sin Aleksandar i k}i Ana. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e porodica Gavrilovi}.117 JUNACI VU^INI] Qubinka RADOJE OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GAVRILOVI] Slavka ZORAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 12. Od vojnih {kola je zavr{io [kolu rezervnih oficira. U Vojsci je bio operater na osmatra~kom radaru P-15 u komandnoj bateriji 250. januara 1991. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Srbica. maja 1999. motorizovanog bataqona. novembra 1964. januara 1971. Uspomenu na poginulog Radoja sa~uva}e k}eri An|ela i Andrijana i porodica Vu~ini}. maja 1999. u Kosovskoj Mitrovici. Obavqao je borbene zadatke otkrivawa i pra}ewa agresorskih letelica sa osmatra~kim radarom. 27. Rezervni poru~nik VJ Zoran Gavrilovi} je ro|en 13. u Kraqevu. u Beogradu. godine nala- . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. motorizovane brigade. Vojnik VJ Goran Gaji} je ro|en 12. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. smer pe{adija. Na motorno vozilo u kojem se Zoran nalazio pucali su albanski teroristi iz streqa~kog oru`ja.

Wegov lik }e uvek ostati u mislima k}eri Gordane. u Beogradu. Vojni rok je slu`io u 549. Vojnik VJ Slobodan Ga{pari} je ro|en 23. u Prokupqu. op{tina Srbica. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. GAJI] Radivoja VUKADIN GA[PARI] Branka SLOBODAN Vodnik policije Dragivoje Gaji} je ro|en 5. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 118 GAJI] Miodraga DRAGIVOJE Od prvih dana agresije snaga NATO-a na SRJ. decembra 1953. u selu Zvizdar. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista u selu Lukare. Bio je na du`nosti ~etnog stare{ine. januara 1992. Poginuo je te no}i od dejstva neprijateqske avijacije. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. marta 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. Lik poginulog vojnika Gorana u srcu }e zauvek nositi wegova porodica. Usmrtio ga je direktan pogodak u kabinu radara. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. borio se u sastavu 354. 26. Rezervni vodnik prve klase VJ Vukadin Gaji} je ro|en 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. februara 1980. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizova- . Uspomenu na poginulog Dragivoja sa~uva}e k}eri Nata{a i Ivana i porodica Gaji}. marta 1999. u selu Rzale.G S p o m e n -kk w i g a zila u rejonu sela Petrov~i}. JUNACI OT AX BINE Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. ta~nije od 30. aprila 1967. 18. pe{adijske brigade. godine. sina Vladice i porodice Gaji}. op{tina Ub. op{tina Zemun. Pri{tina.

marta 1999. Radica i Ru`ica. marta 1999. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. maja 1960. S p o m e n -k w i g a k G noj brigadi i bio je na du`nosti izvi|a~a u artiqeriji. kao auto-limar. Albanski teroristi su pucali na vozilo kojim se Milivoje prevozio i usmrtili ga. Zoran je od 7. pe{adijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Milivoja sa~uva}e k}eri Slavica. bio vlasnik auto-mehani~arske radwe „Gvozda”. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Nikola. u Kikindi. u Jo{ani~koj Bawi. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji kao vojnik u rezervi u sastavu in`iwe- Stariji vodnik prve klase VJ Miodrag Gladi{ev je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Duz. marta 1968. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Srbica. Podujevo.119 JUNACI OTAXBINE 354. bio na du`nosti strelca u Vojnik VJ u rezervi Milivoje Glav~i} je ro|en 22. u Kur{umliji. 22. u rejonu sela Prelovac. da bi potom. 7. Zavr{io je Sred- . avgusta 1958. maja 1999. motorizovane brigade kao pionir. 26. kao vojnik u rezervi. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. k}i Natalija i porodica Gvozdenovi}. GLADI[EV Lazara MIODRAG Vojnik VJ u rezervi Zoran Gvozdenovi} je ro|en 8. maja 1999. te porodica Glav~i}. Zavr{io je sredwu {kolu. GVOZDENOVI] Aleksandra ZORAN GLAV^I] Stojka MILIVOJE rijskog bataqona 37. u selu Landovica kod Prizrena.

U vojnoj slu`bi je od 20. Za- . 30. i bio je u 549. 24. marta 1999. 120 GLIGORIJEVI] Stanislava DOBRIVOJE GLIGORI] Bo`idara @EQKO ski smer. motorizovanoj brigadi na du`nosti poslu`ioca tenka T-55. Pred po~etak agresije bio je jedan od referenata u 354. u rejonu Orahovca. u Beogradu. Poginuo je u Kur{umliji prvog dana agresije NATO-a. k}eri Sowa i Vesna. GLI[I] Sibina MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Dobrivoje Gligorijevi} je ro|en 23. jula 1981. u [apcu. januara 1955. Preminuo je sutradan u Medicinskom centru Ni{. marta 1999.G S p o m e n -kk w i g a wu vojnu {kolu. JUNACI OT AX BINE Borac minobaca~lija u 549. pe{adijskoj brigadi. decembra 1977. Zavr{io je Gra|evinsku {kolu. te porodica Gligorijevi}. u selu Planeja kod Prizrena. godine. kerami~ar- Potpukovnik VJ Milorad Gli{i} je ro|en 3. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. godine. @eqko je te{ko povre|en u borbi s albanskim teroristima. smer pe{adija. 30. marta 1998. maja 1954. Dobrivoje je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. usled dejstva neprijateqeve avijacije. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 19. u selu Novake kod Prizrena. Uspomenu na tog poginulog borca ~uva}e sinovi Sa{a i Darko. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1999. Pamti}e ga i wegovog lika se uvek se}ati k}i Dijana i wegova porodica. Mladog vojnika }e se s qubavqu se}ati wegova porodica. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @eqko Gligori} je ro|en 30. u selu Re~ica kod Bojnika. motorizovanoj brigadi je od 15. na Odeqewu za neurohirurgiju.

Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Vladan Gobeqi} je ro|en 18. maja 1999. Vladan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Milorad Gli{i} je poginuo 8. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ bio je izvi|a~ u 2. \akovica. u Beogradu. Nenad Golubovi} je ro|en 5. na putu Pri{tina – Medve|a. Uvek }e ga u srcu ~uvati sin Predrag. \akovica. bataqona veze. u rejonu sela Ko{are.121 JUNACI OTAXBINE Poginuo je prilikom minobaca~kog napada albanskih terorista na vatreni polo`aj. aprila 1999. Nenad je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smer veze. 16. 12. motorizovanoj brigadi. Na Kosmetu se borio u 125. U~esnik je rata na prostoru Republike Srpske Krajine. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milo{. sta. motorizovanoj brigadi kao vojnik strelac. u rejonu Starog Sela. maja 1999. 19. a oru|e mu je „strela-2M”. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k G vr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. pe{adijskoj brigadi. gde je obavqao du`nost zamenika komandanta 52. u Ni{u. u rejonu sela Moli}. Vojni rok je slu`io u 125. k}i Jovana i porodica. Bio je strelac protivavionac. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . GOCI] Novice GORAN GOBEQI] Radeta VLADAN GOLUBOVI] @arka NENAD Vojnik VJ u rezervi Goran Goci} je ro|en 20. u Kraqevu. k}i Aleksandra i wegova porodica. aprila 1965. a agresija ga je zatekla na Kosovu i Metohiji. decembra 1976. op{tina Uro{evac. jula 1965. Nikad ga ne}e zaboraviti wegova porodica.

motorizovanoj brigadi. 8. Mladog Grubora nosi}e zauvek u srcu wegova porodica. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je na du`nosti voza~a motornog vozila u izvi|a~koj ~eti 15.G S p o m e n -kk w i g a Wegov lik pamti}e k}eri Jelena. maja 1999. aprila 1999. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. GRUBOR Bore SINI[A GRUJI] Gvozdena RANKO Vojnik VJ u rezervi. poginuo odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 21. u selu Korita. 16. u selu Orlane. u Brestoviku kod Pe}i. 8. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. Maja i Milica. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ Sini{a Grubor je ro|en 11. Zavr{io je {kolu za ma{inbravare. \uro je. u rejonu Kosova Poqa. juna 1958. aprila 1935. oklopne brigade. juna 1998. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 125. te porodica Gredeqevi}. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Zrewaninu. godine. motorizovanoj brigadi. te porodica Goci}. kod Lipika u Hrvatskoj. Borio se na Kosovu i Metohiji kao strelac u 125. @iveo je sa porodicom u Beogradu. Poginulog borca pamti}e k}eri Vesna i Du{ica. dobrovoqac \uro Gredeqevi} je ro|en 29. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. De~ani. u rejonu sela Junik kod Pe}i. avgusta 1978. Vojnik VJ u rezervi Ranko Gruji} je ro|en 24. 122 GREDEQEVI] Rade \URO Vojnik Sini{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a. javio se kao dobrovoqac u redove VJ. aprila 1999.

Uspomenu na lik @ivote Gruji}a ~uva}e sin Du{an. k}i Olivera i porodica Gruji}. Tokom agresije NATO-a. 18. poginuo prilikom raketirawa autobusa u selu Lu`ane. oktobra 1962. u Kosovskoj Mitrovici. 1. godine. . u ataru sela Lapu{nik. decembra 1981. u selu Nedakovac. Milan je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Podujevo. vojnoteritorijalnom odredu. septembra 1956. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru.123 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GRUJI] Dragoquba DRAGAN GRUJI] Nikole MILAN GRUJI] Stanoja @IVOTA Vodnik policije Dragan Gruji} je ro|en 6. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. @ivota je. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sanela i porodica Gruji}. u Golubiwu. maja 1999. aprila 1999. 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. Uspomenu na vojnika Gruji}a ~uva}e wegova porodica. op{tina Glogovac. Vojnik VJ u rezervi Milan Gruji} je ro|en 28. kao vojnik rezervista. aprila 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. pozadinske baze. u selu Babotinac kod Prokupqa. Vojnik VJ u rezervi @ivota Gruji} je ro|en 10. bio je voza~ u 180. septembra 1964. Vu~itrn. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Na Kosovu i Metohiji je tokom agresije NATO-a obavqao je du`nost kuvara u intendantskom bataqonu 202.

op{tina Lipqan. Tokom agresije borio se kao strelac 58. aprila 1999. vazduhoplovne baze bio je u sastavu ekipe iz Komande RV i PVO koja je kontrolisala ubojna sredstva. maja 1999. godine kurs za mla|e oficire po ugovoru u [kolskom centru RV i PVO u Rajlovcu. Poginuo je prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. vazduhoplovne baze. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada se sa ~lanovima ekipe nalazio u skladi{tu. ma{inski smer. Stariji vodnik VJ Stariji vodnik Zoran Guxi} je ro|en 17. Se}a}e ga se k}i Qiqana i porodica Guberini}. u selu Dobrotin. 26. u Somboru. maja 1999. . Pre po~etka rata bio je rukovalac u skladi{tu za ubojna sredstva 492. Vojnik VJ Miroslav Gucuwa je ro|en 25. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je prilikom dejstava neprijateqeve avijacije. u rejonu Savine Vode kod Pe}i. 3.G S p o m e n -kk w i g a GUBERINI] ^edomira MIODRAG GUCUWA Krstivoja MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 124 GUXI] Tomislava ZORAN Vojnik VJ u rezervi Miodrag Guberini} je ro|en 25. na Aerodromu „Slatina” kod Pri{tine. oktobra 1968. oktobra 1962. lake pe{adijske brigade. Zoran je poginuo 14. obavqaju}i borbeni zadatak. Kao vojnik je bio na du`nosti ni{anxije na protivavionskom topu 20/3 BOV-3. u rejonu Radowi~kog jezera kod \akovice. Kao predstavnik 492. novembra 1978. Na Kosmetu se borio kao poslu`ilac na protivavionskom topu u 52. Tokom kontrole. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. u selu Gora`devac kod Pe}i. u Lipqanu i 1987. Lik mladog vojnika u srcu }e nositi wegova porodica.

prvi je iza{ao iz skladi{ta i dok je pretr~avao do zaklona. marta 1962. Pe}. eksplodirala je bomba u wegovoj neposrednoj blizini. u Pe}i. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na Saveznu Republi- . Mobilisan je 3. maja 1999. kao strelac. dobrovoqac \oko Deqa je ro|en 2. Sinovi Jovan i Radoje. k}i Jelena i porodica Daci} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. op{tina Medve|a. poginuo prilikom napada albanskih terorista na motorno vozilo kojim se prevozio u rejonu sela Ho~a Zagradska kod Prizrena. Miodrag je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.125 JUNACI OTAXBINE zovanu brigadu i bio na du`nosti mitraqesca. Po~etkom agresije NATO-a mobilisan je u 58. maja 1956. Zorana Guyi}a pamti}e wegovi najmiliji. U gra|anstvu je bio KV voza~. na borbenom polo`aju jedinice u rejonu Savinih Voda. u Kninu. aprila 1999. rektor u „Alfakomercu” i „Pelikanu”. u selu Sijarina. u 549. marta 1999. DACI] Radoja MIODRAG DEDI] Branislava RANKO DEQA Nikole \OKO Vojnik VJ u rezervi Miodrag Daci} je ro|en 8. Zavr{io je gimnaziju u rodnom gradu i bio je uspe{an di- Vojnik VJ u rezervi. marta 1965. Ta eksplozija je usmrtila starijeg vodnika Guxi}a. 20. motori- Vojnik VJ u rezervi Ranko Dedi} je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. laku pe{adijsku brigadu. posebno sinovi Uro{ i Marko i k}i Jovana. Ranko je poginuo 3. Sinovi Nikola i Petar i porodica Dedi} pamti}e poginulog borca. S p o m e n -k w i g a k D usledio je napad avijacije NATO-a. Nakon detonacija. Usmrtili su ga geleri bombi avijacije NATO-a.

kada su na vozilo kojim je upravqao pucali albanski teroristi. Vojnik Milomir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Gorwe Obriwe. u selu Jela{nica. 126 jedinice. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. Milomir Despi} je ro|en 7. juna 1999. 1. motorizovanu brigadu. Bio je mobilisan kao voza~ u 3. Glogovac. DEN^I] Ratka MILE DESPI] Dragoquba MILOMIR DILPARI] Milana ZORAN Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Mile Den~i} je ro|en 27. op{tina De~ani. juna 1967. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu sela Liko{an. op{tina Leskovac. marta 1979. Poginuo je 10. U 549. u Krupwu. oktobra 1971. Odlikovan je Ordenom . kada je neprijateqeva avijacija dejstvovala na vozilo kojim su prevo`eni pripadnici Vojnik VJ u rezervi Zoran Dilpari} je ro|en 23. maja 1999. motorizovanu brigadu mobilisan je 3. motorizovani bataqon 37. aprila 1999. javio se kao dobrovoqac i bio raspore|en u 125. Poginuo je 8. motorizovane brigade. Zoran je poginuo 12. JUNACI OT AX BINE Den~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti. obavqaju}i vojni~ki zadatak. u rejonu Guri Gat. kao izvi|a~ atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane.D S p o m e n -kk w i g a ku Jugoslaviju. u selu Biqanovac kod Ra{ke. Sinovi Milo{ i Marko i porodica Den~i} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. Porodica Deqa nosi}e uspomenu na poginulog branioca otaxbine. aprila 1999. Vojni rok je slu`io u 37. motorizovanoj brigadi. juna 1999. Wegov lik osta}e u srcu i pam}ewu wegove porodice.

Zavr{io je ~etvrti stepen ma{inske {kole i radio u preduze}u „Ciglana” iz Bojnika. Zapamti}e ga sin Milo{. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATOa. motorizovanu brigadu. 28. od protivtenkovske mine u selu [utica. Kao desetar. maja 1999. op{tina Glogovac. te porodica Dimitrijevi}.127 JUNACI OTAXBINE vog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. marta 1966. mobilisan je 3. S p o m e n -k w i g a k D za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. u selu Liva|e kod Lipqana. aprila u 549. 14. oktobra 1963. maja 1975. u selu Savinac kod Bojnika. Slavi{a je poginuo 25. Mla|i vodnik policije Sa{a Dimitrijevi} je ro|en 14. raspore|en je na du`nost komandira minobaca~kog odeqewa MB-60 mm. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Milica i porodica. Porodica poginulog vojnika sa~uva}e uspomenu na wega. Tokom agresije bio je mobilisan u Komandu Vojnog okruga Pri{tina. DIMITRIJEVI] Bratimira SLAVI[A DIMITRIJEVI] Vuka{ina SLAVI[A DIMITRIJEVI] Nikole SA[A Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 11. u Vitini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti pr- Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 24. godine. maja 1999. Kada je po~eo rat. . Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vitina. u rejonu sela Posli{te kod Prizrena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Stefan i Vladimir.

128 DIMITRI] Milete BORISLAV DIMI] Mirka GORAN kada je po~ela agresija snaga NATO-a na SRJ mobilisan je u 64. maja 1999. u Ni{u. Rezervni poru~nik VJ Goran Dimi} je ro|en 15. DINI] Jovana DEJAN Vojnik VJ Borislav Dimitri} je ro|en 22. Vojni rok je slu`io od 22. Borislav je poginuo 14. u ataru sela Jezerce. januara 1969. op{tina Uro{evac. maja 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Lik mladog vojnika pamti}e wegova porodica. Poginuo je 31. u selu Zaskok. juna 1998. Uspomenu na poginulog Sa{u sa~uva}e wegova porodica. pe{adijske ~ete. Na Kosovu i Metohiji je bio raspore|en na du`nost strelca u ~eti Vojne policije specijalne namene 52.D S p o m e n -kk w i g a aprila 1999. vojnoteritorijalni odred Vojnog odseka Pri{tina i postavqen na du`nost zamenika komandira 2. u Crvenki. Vozilo u kojem se nalazio naletelo je na postavqenu protivtenkovsku minu. decembra 1978. Zavr{io je Medicinski fakultet i odbranio magistarski rad. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u selu Krivenik. smer atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana. Porodica Dimi} }e ga se uvek se}ati. Istog dana Vojnik VJ u rezervi Dejan Dini} je ro|en 20. godine. aprila 1999. na prevoju Volujak kod \akovice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE kada je na motorno vozilo u kojem se nalazio dejstvovala neprijateqeva avijacija. bataqona Vojne policije. Tokom agresije NATO-a mo- . op{tina Uro{evac. op{tina Ka~anik.

Zavr{io je Vi{u {kolu za organizaciju rada. godine. S p o m e n -k w i g a k D bilisan je u 559. juna 1998. u selu Milutin Dobri} je ro|en 29.129 JUNACI OTAXBINE Raka kod Ka~anika. automobiliski transportni bataqon kao voza~ teretnog motornog vozila. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. mehanizovanoj brigadi. 3. kao strelac u 125. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Miladin Doganxi} je ro|en 29. 25. oktobra 1965. Uspomenu na poginulog Milutina sa~uva}e porodica. u selu Surke. DINI] Miroquba @EQKO DOBRI] Aleksandra MILUTIN pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. jula 1960. maja 1999. Pe}. septembra 1987. prili- . u selu Oklace. Wegov lik pamti}e porodica. DOGANXI] Milo{a MILADIN Potporu~nik policije Vojnik VJ @eqko Dini} je ro|en 24. godine. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u rejonu sela Ka~ikol. op{tina Medve|a. u selu Nekovac. upao je u zasedu i nastradao hrabro se bore}i. aprila 1978. Poginuo je od dejstva albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila. maja 1999. aprila 1999. Pri pretresu terena. Vojni rok je slu`io od 24. Doganxi} je te{ko rawen 11. maja 1999. op{tina Glogovac. Poginuo je od dejstva albanskih terorista. Mobilisan je 6. aprila 1999. u Petrovcu. Dejanov lik pamti}e porodica. 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je poslu`ilac na haubici 122 mm u 243. motorizovanu brigadu. op{tina Zubin Potok.

130 ti 15. Ivica je poginuo prilikom dejstva neprijateqevih aviona. u rejonu sela Orlane. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Predrag. k}i Verica i wegova porodica. oklopne brigade. Mladoga vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. septembra 1998. a povredama je podlegao u no}i izme|u 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Zoran Dodi} je ro|en 12.D S p o m e n -kk w i g a kom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. op{tina Pqevqa. godine. u Kraqevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. novembra 1993. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja te godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. 24. Na Kosmetu se borio u izvi|a~koj ~eStariji vodnik prve klase policije Milan Draga{ je ro|en 2. 8. godine. aprila 1999. op{tina Suva Reka. Zavr{io je {kolu u~enika u privredi i kurs za policajce. u selu Pe}ane. maja 1999. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 22. u selu Gliba~a. u Vrawu. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Miodrag i Sreten. Bio je raspore|en na du`nost ni{anxije na borbenom desantnom motornom vozilu. Podujevo. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1950. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. i porodica Dodi}. februara 1979. i 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. DODI] Save ZORAN DRAGAWAC Slobodana IVICA DRAGA[ Bo`e MILAN Vojnik VJ Ivica Dragawac je ro|en 19. Ra- . JUNACI OT AX BINE dio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. novembra 1958. k}eri Milica i Ana.

Branimir je poginuo od dejstva avijacije NATOa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kru{evcu. godine. op{tina Glogovac. vojnoteritorijalni odred iz Prizrena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tawa. Poginuo je 4. pe{adijskoj brigadi. godine u selu Orlate. k}eri Isidora i Roksanda i porodica. motorizovane brigade. maja 1999. Poginulog kapetana prve klase uvek }e se se}ati sin Dragan i porodica. S p o m e n -k w i g a k D 1972. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . februara 1943. u Prizrenu. kod sela Kori{a u op{tini Prizren. DRAKULOVI] Radivoja DRAGAN DUKI] Bogdana PETAR Rezervni kapetan prve klase VJ Branimir Drowak je ro|en 6. Wegovog lika se}a}e se sin Stefan. u selu Magura. DROWAK Radeta BRANIMIR sela Vitak kod Srbice. op{tina Lipqan. sin Goran i porodica Draga{. i bio na du`nosti zamenika komandanta bataqona u 7. u rejonu Vojnik VJ u rezervi. maja Vojnik VJ u rezervi Dragan Drakulovi} je ro|en 25. 13. U redove Vojske Jugoslavije na podru~ju Kosova i Metohije mobilisan je tokom agresije. dobrovoqac Petar Duki} je ro|en 14. Bio je pomo}nik vo|e smene u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Kada je po~ela agresija NATO-a. prijavio se kao dobrovoqac i bio raspore|en za strelca u pozadinskom bataqonu 37. Petar je stradao u borbi s albanskim teroristima. 19.131 JUNACI OTAXBINE sta iz sela Kaba{a. maja 1999. Dragan je mobilisan kao vojnik strelac u 108. decembra 1947. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Poginuo je 12. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. decembra 1959. kao rezervni kapetan prve klase. maja 1999.

ro|en je 2. u Beogradu. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 17. u rejonu sela Orlate. JUNACI OT AX BINE nik u rezervi obavqao du`nost komandira voda.D S p o m e n -kk w i g a 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopnom bataqonu 125. maja 1979. u Prokupqu. \or|e je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pet dana posle otpo~iwawa agresije na SRJ. Ra{o Duwi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1969. motorizovane brigade. Bio je ni{anxija na tenku T-55 u 3. Posle otpo~iwawa agresije NATO-a. aprila 1999. mobilisan je u artiqerijskoraketni divizion PVO 37. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Vuji} Mahala. 132 DUWI] Milana \OR\E DUWI] Radovana RA[O godine. diplomirani in`iwer elektronike. marta 1998. \ELI] Krstomira IVICA Rezervni potporu~nik VJ \or|e Duwi} je ro|en 26. marta 1999. prilikom obavqawa borbenog zadatka. motorizovane brigade. \or|e je kao potporu~- Vojnik VJ Ra{o Duwi} je ro|en 7. 29. sin Nikola i porodica sa~uva}e uspomenu na wega. u Skopqu. K}i Branka. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. U rejonu sela Po`ar kod De~ana albanski teroristi pogodili su tenk u kojem se nalazio vojnik Duwi}. Dejstvom avijacije NATO-a pogo|eno je motorno vozilo u kojem se potporu~nik nalazio. januara 1965. . Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. Srbica. Glogovac. @iveo je u Ra{koj. u rejonu sela Veli} Mahala. Mladi vojnik je poginuo 29. Mladog vojnika }e se se}ati wegova porodica. Wegovog `ivota i neizbrisivog lika se}a}e se porodica. Vojnik VJ u rezervi Ivica \eli}.

maja Vojnik VJ Stanko \ilas je ro|en 23. Za ispoqenu hrabrost odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 10. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. u 549. u Kur{umliji. marta 1999. kao vojni obveznik. na podru~ju Kosova i Metohije. jula 1979. 26. u Beogradu. U Vojsci Jugoslavije. Pe}. \OKI] Zvonimira ZORAN \ILAS @arka STANKO \ORDUMOVI] Pavla BOJAN Vojnik VJ u rezervi Zoran \oki} je ro|en 25. aprila 1966. Uspomenu na wega ~uva}e sin Ilija i porodica \eli}. Vojnik VJ Bojan \ordumovi} je ro|en 14. u Leskovcu. od posledica dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati k}i Jelena.133 JUNACI OTAXBINE Stanko je preminuo od povreda zadobijenih od kasetnih bombi. u rejonu Savine Vode. u Beogradu. 15. Ivica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je saobra}ajni policajac u 125. . op{tina Gwilane. maja 1999. Osta}e u srcu i se}awu porodice \ilas. sin Milo{ i porodica \oki}. Poginuo je od dejstava NATO-a. maja 1999. motorizovanoj brigadi. obavqao je du`nost voza~a u 175. decembra 1978. u rejonu sela Gorwa Budriga. pe{adijskoj brigadi. na podru~ju Kosova i Metohije. marta 1999. septembra 1998. pe{adijske brigade i raspore|en na du`nost blagajnika. mobilisan je u Komandu 354. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 21. Poginuo je 24. S p o m e n -k w i g a k \ Uo~i agresije. motorizovanoj brigadi. 3. godine.

Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Bio je zaposlen u Zdravstvenom centru u Leskovcu. Zavr{io je Medicinski fakultet. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika izvi|a~a. u Miro{evcu. juna 1970. godine. aprila 1977. Pamti}e ga k}eri Marina i Kristina i porodica \or|evi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. aprila iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. godine. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. op{tina Prizren. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. 3. \OR\EVI] @ivorada RADI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Milan \or|evi} je ro|en 11. u 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1953. u selu KoMla|i vodnik prve klase policije Radi{a \or|evi} je ro|en 20. Uspomenu na poginulog Bojana ~uva}e porodica \ordumovi}. godine. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Prizren. u rejonu Karaule „Or}u{a”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odBranislav \or|evi} je ro|en 20. Preminuo je 4. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Milana ~uva}e porodica \or|evi}. na podru~ju Kosova i Metohije. . aprila 1999. u Prizrenu. u Smederevu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1988. Poginuo je od posledica bombardovawa NATO-a. 134 \OR\EVI] Bo`idara MILAN \OR\EVI] Dragoquba BRANISLAV ri{a. op{tina Leskovac. u selu Qubi`da. jula 1989. 2.\ S p o m e n -kk w i g a 1999.

maja 1999. Uspomenu na poginulog Mali{u trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. me{ovitoj artiqerijskoj brigadi. op{tina Glogovac. Poginuo je 31. 13. \OR\EVI] Ilije MILORAD \OR\EVI] Qubi{e MALI[A \OR\EVI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 13. bataqonu Vojne policije. op{tina Glogovac. u selu Dobri Dub. 1. februara 1952. na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ivana i Sne`ana i porodica \or|evi}.135 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika strelca u 52. op{tina Klina. Gwilane. koju su postavili albanski teroristi kod sela Komorane u op{tini Pri{tina. januara 1968. Na podru~ju Kosova i Metohije u~estvovao je u borbenim dejstvima u sastavu ratne jedinice Komande Vojnog okruga Pri{tina. maja 1999. op{tina Kosovo Poqe. Uspomenu na poginulog Milorada ~uva}e sinovi Milo{ i Marko i porodica \or|evi}. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Trstenik. prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu. u selu Stra`a. jula 1979. maja 1999. u rejonu sela Bubovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMali{a \or|evi} je ro|en 22. Poginuo je 25. . u Kwa`evcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. od eksplozije protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u selu Godance. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 12. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost telefoniste u 52.

Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije i obavqao du`nost mehani~ara za vozila u 192. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati sinovi Qubi{a i Mla|an. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog za- Vodnik policije Boban \or|evi} je ro|en 22. op{tina \akovica. nai{av{i na mine albanskih terorista u se- Vojnik VJ u rezervi. \OR\EVI] Milomira DRAGI] \OR\EVI] Milutina DRAGOQUB \OR\EVI] Miodraga BOBAN Vojnik VJ u rezervi Dragi} \or|evi} je ro|en 26. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. na podru~ju Kosova i Metohije. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 29. maja 1999. u selu Vodice kod Prokupqa. jula 1969. in`iwerijskom puku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1957. motorizovanoj brigadi. juna 1992.\ S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. 136 datka. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. godine. jula 1977. Uspomenu na poginulog Dragoquba trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. u Prokupqu. u 125. . godine u Lebanu. aprila 1999. k}i Jelena i porodica \or|evi}. u rejonu sela Pono{evac. na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. 2. JUNACI OT AX BINE lu Kraqane. dobrovoqac Dragoqub \or|evi} je ro|en 14. \akovica. Poginuo je 23.

13. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata Qubinko \or|evi} je ro|en 4. maja 1999. Poginuo je 29. Uspomenu na Sa{ka \or|evi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalnom odredu Suva Reka. kao rezervni oficir. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira pe{adije. Ra{ka. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. sin Ivan i porodica \or|evi}. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. . septembra 1975. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Bujub Mahale. \OR\EVI] Mitra SA[KO \OR\EVI] Ratka QUBINKO \OR\EVI] Svetislava MIRKO Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sa{ko \or|evi} je ro|en 25. obavqao je du`nost pomo}nika komandanta za pozadinu u 70. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.137 JUNACI OTAXBINE unutra{wih poslova u Uro{evcu. godine. u Uro{evcu. 28. op{tina Suva Reka. jula 1999. avgusta 1954. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. Rezervni kapetan VJ Mirko \or|evi} je ro|en 3. Suva Reka. na du`nosti bolni~ara u 37. godine u selu Bina~. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1967. motorizovanoj brigadi. u selu Re~ane. u selu Re{tane. op{tina Vitina. u selu Borovi}e. Uspomenu na poginulog Qubinka trajno }e ~uvati k}i Ivana.

u 15. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}i Tijana i porodica \orovi}. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom Goran \orovi} je ro|en 12. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od . na Kosovu i Metohiji. 16. motorizovanoj brigadi. Bio je zaposlen u IMT „Lola” u Le{ku. 11. na podru~ju Kosova i Metohije. \akovica. godine u Kru{evcu. selo Dubnica. op{tina Srbica. u selu Dowi Vrbqani. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik u 125. decembra 1978. Suva Reka. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. Bosna i Hercegovina. aprila 1999. Kqu~. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. marta 1979. maja 1999. u rejonu Gola ^uka. op{tina Leposavi}. u selu Le{ak. Poginuo je od posledica dejstava NATO-a. avgusta 1967. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati sinovi Milan i Miodrag i porodica \or|evi}. Vojnik VJ Lazar \uki} je ro|en 17.\ S p o m e n -kk w i g a 17. maja 1999. godine. u rejonu sela Ko{are. 138 maja 1999. Uspomenu na poginulog Vladimira trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik Vojske Jugoslavije. oklopnoj brigadi. Poginuo je od dejstava albanskih terorista. op{tina Vu~itrn. na du`nosti poslu`ioca na tenku. 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Likovac. u selu Sapina. \OR\EVI] Tomislava VLADIMIR \OROVI] Aleksandra GORAN \UKI] Dragana LAZAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Vladimir \or|evi} je ro|en 27.

Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Gorwa Luka. op{tina De~ani. 28. te porodica \uki}. u selu Plo~a. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. \URI] Velimira @IVOTA Vodnik prve klase policije Nedeqko \uki} je ro|en 9. pe{adijskoj brigadi. kod Aleksandrovca. Poha|ao je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru. kao vojni obveznik odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj branilaca na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. jula 1978. u Ba~kom Jarku. Uspomenu na poginulog Lazara trajno }e ~uvati porodica \uki}. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati sin Marko i porodica \uki}. februara 1971. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. u 354. marta 1954. \UKI] \ura|a NEDEQKO \UKI] Qubodraga Goran Merdare. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. op{tina Temerin. u rejonu sela Potpukovnik VJ @ivota \uri} je ro|en 19. Vojnik VJ u rezervi Goran \uki} je ro|en 7. S p o m e n -k w i g a k \ brane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru. u ]upriji. godine. Kur{umlija. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor i Stevica. 11.139 JUNACI OTAXBINE marta 1999. aprila 1963. Za vreme profesionalne vojne slu`be u Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdu{noj odbrani uspe{no je zavr{io te~aje- .

lova~ko-bombarderske eskadrile. poginuo je 25. marta 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. smer oklopno-mehanizovanih jedinica.\ S p o m e n -kk w i g a ve za nastavnika letewa i komandira eskadrile. u~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. pru`aju}i vazduhoplovnu podr{ku snagama Pri{tinskog korpusa. Republika Hrvatska. na putu [timqe – Prizren. u Metkovi}u. te porodica \uri}. . Od septembra 1991. avgusta 1960. za vreme osloba|awa sela Duqe od albanskih terorista. poznate po imenu „Tigrovi”. godine u Smederevu. koja je na prostoru Kosova i Metohije dejstvovala u sastavu oklopnog bataqona 453. 98. Tokom profesionalne vojne slu`be obavqao je odgovorne du`nosti. Posthumno je unapre|en u ~in potpukovnika. U toku agresije NATO-a na SRJ bio je komandant pilota 241. do druge polovine maja 1992. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Mladen i Milan i porodica \uri}. Uspomenu na pilota elitne eskadrile na{e vojske trajno }e ~uvati sin Aleksandar i k}i Ana. JUNACI OT AX BINE 140 \URI] \ure ZORAN Potpukovnik VJ Zoran \uri} je ro|en 24. \URI] Zorana DENIS Vojnik VJ Denis \uri} je ro|en 24. marta 1999. Poginuo je 30. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ predvodio je tenkovsku ~etu T-55. obu~avaju}i mnoge generacije tenkista. Za iskazanu hrabrost u borbi i uspe{no komandovawe jedinicama major \uri} je odlikovan Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. Predvode}i svoje „Tigrove”. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. u rejonu sela Glogovac. vi{e puta je pohvaqivan i nagra|ivan. januara 1971. lova~ko-bombarderskog avijacijskog puka. Za rezultate koje je ostvario u~e}i mlade pilote toj ~asnoj profesiji.

u rejonu sela Orbu{a. torizovanoj brigadi. na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog Denisa trajno }e ~uvati porodica \uri}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. prilikom izvla~ewa povre|enih drugova. Slavko \urovi} je ro|en 20. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik rezer- . S p o m e n -k w i g a k E U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost vojnika bolni~ara. aprila 1999. u Prijepoqu Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. \akovica. \UROVI] @ivka ALEKSANDAR \UROVI] Mihaila SLAVKO EGERI] Dragana MLADEN Vojnik VJ Poru~nik VJ Aleksandar \urovi} je ro|en 14. maja 1999. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda na podru~ju Republike Srpske Krajine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 17. oktobra 1972. u borbama s albanskim teroristima. bataqonu Vojne policije. mo- Razvodnik VJ u rezervi Mladen Egeri} je ro|en 17. u 549. Uspomenu na poginulog Slavka trajno }e ~uvati porodica \urovi}. maja 1974.141 JUNACI OTAXBINE Obavqao je du`nost komandira voda u 5. motorizovanoj brigadi. u rejonu sela Dowe Morine. u 125. februara 1978. Za izuzetnu hrabrost ispoqenu u komandovawu jedinicom odlikovan je Ordenom za hrabrost. na podru~ju Kosova i Metohije. u Podgorici. Prizren. Uspomenu na poginulog Aleksandra trajno }e ~uvati porodica \urovi}. u Kru{evcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 10. 6. na podru~ju Kosova i Metohije.

Uspomenu na poginulog Mladena trajno }e ~uvati porodica Egeri}. Poginuo je u toku napada snaga NATO-a. motorizovanoj brigadi. motorizovanoj brigadi. oklopnoj brigadi. u Sarajevu. maja 1999. marta 1961. 5. Uspomenu na poginulog ~uva}e k}eri Aleksandra i Dragica i porodica Erdeqan. 31. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika kuvara u 55. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. aprila 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u 549. januara 1976. 2. u Zrewaninu. Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Vrbnica”. u selu Lozno. ERAC Rodoquba RADOSLAV ERDOGLIJA Dragoquba NENAD Stariji vodnik prve klase VJ Savo Erdeqan je ro|en 6. . u op{tini Prizren. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Planeja. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Brezovik. op{tina Prizren. u rejonu sela Grabnik. JUNACI OT AX BINE Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. grani~nom bataqonu. Unapre|en je u ~in razvodnika. Poginuo je od dejstva mina albanskih terorista. Vojnik VJ u rezervi Nenad Erdoglija je ro|en 23. 142 ERDEQAN Milutina SAVO Poginuo je od dejstva albanskih terorista.E S p o m e n -kk w i g a vnog sastava. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 37. 30. maja 1999. kod U{}a. u rejonu Vojnik VJ Radoslav Erac je ro|en 22. smer pe{adije. osmatra~ u 252. Uspomenu na poginulog vojnika Radoslava ~uva}e porodica Erac. januara 1978. op{tina Kraqevo. juna 1999.

u rejonu sela Miru{a. juna 1977. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. Orahovac. k}i Danijela i porodica @ivi}. Mla|i vodnik policije Mom~ilo @ivi} je ro|en 18. u selu Adrani. 29. Uspomenu na poginulog Qubivoja trajno }e ~uvati porodica Er~evi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika osmatra~a (plan{etar) u 252. op{tina Kraqevo. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u selu Samodre`a. @IVKOVI] Krste QUBIVOJE Vojnik VJ u rezervi Qubivoje Er~evi} je ro|en 8. 30. u selu Samodre`a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poMla|i vodnik policije Qubivoje @ivkovi} je ro|en 16. u Ubu. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. S p o m e n -k w i g a k @ tunela Dobrostan. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.143 JUNACI OTAXBINE Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi. Uspomenu na poginulog Nenada trajno }e ~uvati porodica Erdoglija. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1963. op{tina Vu~itrn. maja 1999. marta 1999. op{tina Vu~itrn. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . septembra 1969. oklopnoj brigadi. oktobra 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Goran i Stefan. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. ER^EVI] Borivoja QUBIVOJE @IVI] Du{ana MOM^ILO slova Republike Srbije 28. selo Bawica. op{tina Glogovac.

JUNACI OT AX BINE stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. @IVKOVI] Milovana DRAGAN @IVKOVI] Milomira MIRKO @IVKOVI] Milorada IVAN Stariji vodnik VJ Vodnik prve klase policije Dragan @ivkovi} je ro|en 29. op{tina Novi Pazar. . jula 1960. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Prokupqu. 144 Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.@ S p o m e n -kk w i g a 19. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u rejonu sela Gorwe Obriwe. op{tina Srbica. 26. Bio je policajac u Policijskoj Mirko @ivkovi} je ro|en 20. Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}eri Aleksandra i Miqana i porodica @ivkovi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~koj ~eti 37. februara 1973. juna 1997. jula 1981. godine. u selu Pavqe. aprila 1999. op{tina Orahovac. Uspomenu na poginulog Qubivoja sa~uva}e k}i Kristina i porodica @ivkovi}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u bataqonu Vojne policije za protivteroristi~ka dejstva 72. godine. u selu Rzale. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1968. aprila 1999. marta 1999. 8. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. specijalne brigade na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Prisjan. 8. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. u selu Pagaru{a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica @ivkovi}. op{tina Pirot. Vodnik VJ po ugovoru Ivan @ivkovi} je ro|en 7. smer veze.

februara 1966.145 JUNACI OTAXBINE Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. u 52. godine. Za ispoqenu hrabrost u borbi protiv albanskih terorista i snaga NATOa odlikovan je Ordenom za hrabrost. 28. aprila 1999. juna 1971. u selu Dobrodeqane. septembra 1992. Radio je kao policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. u rejonu sela Zrze. maja 1999. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. oklopne brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na podru~ju Goran @ivkovi} je ro|en 4. . izme|u Prizrena i \akovice. kod Daqevca. 6. Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Smederevu. S p o m e n -k w i g a k @ U~estvovao je i u borbama za slobodu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. sanitetskom bataqonu. @IVKOVI] Miroslava DRAGAN @IVKOVI] Nedeqka GORAN @IVOJINOVI] Milana DEJAN Mla|i vodnik prve klase policije Vojnik VJ u rezervi Dragan @ivkovi} je ro|en 20. 12. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je od napada avijacije NATO-a. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a borbenog vozila u izvi|a~koj ~eti 252. u selu Pukovac. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Sandra i Andrijana i porodica @ivkovi}. Vojnik VJ u rezervi Dejan @ivojinovi} je ro|en 8. u Pirotu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost bolni~ara. avgusta 1972. u selu Rogovo. op{tina Suva Reka. na podru~ju Kosova i Metohije.

u selu [tavqe kod Sjenice. 1. 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi.@ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE U listu „Svet”. juna 1999. aprila 1999. Uspomenu na Qiqanu ~uva}e weno {estoro dece. u rejonu sela Belanica. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 146 @IKI] -KARA\OR\EVI] Milice QIQANA ZAGRA\ANIN Miroquba SLAVOQUB U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a i prvog operatera na radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe u 310. op{tina Pe}. k}i Tijana i porodica @ivojinovi}. Vojnik VJ u rezervi Predrag Zdravkovi} je ro|en 5. u selu Prilu`je. u rejonu sela Qubeni}. Bila je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije tokom agresije NATO-a na SRJ i dejstava albanskih terorista na prostoru Kosova i Metohije. ZDRAVKOVI] Du{ana PREDRAG Dobrovoqac VJ Qiqana @iki}-Kara|or|evi} je ro|ena 9. aprila 1999. decembra 1956. zapisane su wene re~i rodoqubqa: „Brani}u Srbiju i kad budem mrtva…” Poginula je prilikom obavqawa borbenog zadatka. u Kragujevcu. op{tina Vu~itrn. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Mla|i vodnik VJ po ugovoru Slavoqub Zagra|anin je ro|en 11. 4. Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. novembra 1969. u Kragujevcu. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati sin Stefan. Uspomenu na poginulog Slavoquba trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Zagra|anin. od 26. u 125. marta 1957. .

u selu Gorwi Mijali}. bio je bolni~ar u 54.147 JUNACI OTAXBINE redu. oko 15 sati. u selu Gorwi Mijali}. juna 1999. ZDRAVKOVI] Miodraga MILOVAN ZDRAVKOVI] Radojka SLAVI[A ZDRAVKOVI] Stojana NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Milovan Zdravkovi} je ro|en 27. 18. Miqana i Jovana. u op{tini Gwilane. od rana zadobijenih u sukobima s albanskim teroristima u selu Gorwi Mijali}. maja te godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobima s albanskim teroristima. juna 1978. na prostoru Kosova i Metohije. vojnoteritorijalnom odredu. avgusta 1965. u 54. Poginuo je u sukobima s . u selu Prilu`je. u selu Parlovcu. Razvodnik VJ Neboj{a Zdravkovi} je ro|en 19. op{tina Vu~itrn. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. kao vojni obveznik. Vu~itrn. u op{tini Vu~itrn. 8. S p o m e n -k w i g a k Z U Vojsci Jugoslavije. na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati sin Du{an. aprila 1961. 18. maja 1999. motorizovanoj brigadi. k}eri Mirjana i Dragana i porodica Zdravkovi}. u selu Prilu`je. Preminuo je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. 18. vojnoteritorijalnom odSlavi{a Zdravkovi} je ro|en 15. Uspomenu na poginulog Milovana trajno }e ~uvati sin Zdravko. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. maja 1999. Bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije u 54. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a u 125. vojnoteritorijalnom odredu. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. te porodica Zdravkovi}. k}eri Milica.

Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati porodica Zlatanovi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u rejonu sela Mr~aja. ZLATANOVI] Jelice BOJAN IBRA Ganija ZAIM Mla|i vodnik policije Nenad Zuvi} je ro|en 7. Poginuo je na zadatku. JUNACI OT AX BINE devcu. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. 28. \akovica. februara 1959. u selu Me- . 148 ZUVI] Milo{a NENAD godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini.Z S p o m e n -kk w i g a albanskim teroristima za vreme agresije NATO-a na SRJ. Mahala Mutivode. 5. godine. Preminuo 31. U toku agresije NATOa na SRJ i sukoba s albanskim teroristima na Kosovu i Metohiji. Tokom agresije NATOa na SRJ i oru`anih dejstava albanskih terorista na Kosovu i Metohiji bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. juna 1974. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1998. u Gorwem Qubiwu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. smer in`iwerije. Vojnik VJ u rezervi Bojan Zlatanovi} je ro|en 10. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1999. kapetan Zaim Ibra je obavqao du`nost komandanta in`iwerijskog bataqona u 549. godine. godine. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. pe{adijskoj brigadi. juna 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u Lebanu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Istok. u op{tini Prizren. 19. na du`nosti operatera u 175. op{tina De~ani. u selu Qumbarda. maja iste Kapetan VJ Zaim Ibra je ro|en 1. oktobra 1975.

Uspomenu na poginulog Krunoslava trajno }e ~uvati k}eri Sindi i EndiAmida. \akovica. S p o m e n -k w i g a k I motorizovanoj brigadi. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sombor. motorizovanoj brigadi. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Prizren. u selu Ba~ki Breg. Uspomenu na kapetana Zaima trajno }e ~uvati sin Damir i porodica Ibra. Tokom agresije NATO-a na SRJ bio je dobro- Rezervni vodnik VJ Predrag Ivanovi} je ro|en 23. aprila 1999. januara 1955. na podru~ju Kosova i Metohije. u 125. 16. dobrovoqac Ivica Ivanovi} je ro|en 12. . u rejonu Karaule „Ko{are”. aprila 1999. U toku agresije NATOa na SRJ obavqao je du`nost komandira ~ete u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Ko{ara”. maja 1999. na podru~ju Kosova i Metohije. u Kraqevu. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Rajko i Ivan i porodica Ivanovi}. 14. izvla~e}i poginulog vojnika Negi}a. u [idu. IVANKOVI] Mate KRUNOSLAV voqac u Vojsci Jugoslavije. te porodica Ivankovi}. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Re~are. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 29. IVANOVI] Ivana IVICA IVANOVI] Radoslava PREDRAG Kapetan prve klase VJ Krunoslav Ivankovi} je ro|en 10. februara 1964. juna 1968. Poginuo je prilikom Vojnik VJ u rezervi. motorizovanoj brigadi. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini.149 JUNACI OTAXBINE odbijawa napada albanskih terorista.

Pri{tina. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. januara 1978. aprila 1999. IVAN^EVI] Dragana DU[AN Desetar VJ Vojnik VJ u rezervi Velimir Ivanovi} je ro|en 19. od dejstva protivradarske rakete avijacije NATO-a u selu Qug Bunar. bio je u sastavu Vojnik VJ Du{an Ivan~evi} je ro|en 29. dok su trajala borbena dejstva. Klina. u rejonu sela Grabnik. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Na Kosovu i Metohiji. na podru~ju Kosova i Metohije. oklopnoj brigadi. u Prokupqu. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati porodica Ivanovi}. maja 1999. Zoran Ivanovi} je ro|en 22. 31. pe{adijskoj brigadi. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na desetara Zorana sa~uva}e porodica Ivanovi}. na du`nosti voza~a u 354. u rejonu sela Lukare. marta 1999.I S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ obavqao je du`nost komandira tenka u 252. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. 18. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je u ulozi poslu`ioca na radaru. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radiofoniste . Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. jula 1978. u Beogradu. u Trsteniku. 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1964. 150 IVANOVI] Stanimira VELIMIR IVANOVI] Tomislava ZORAN komandnog diviziona 52. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati k}i Tatjana i porodica Ivanovi}.

op{tina Prokupqe. na putu Mali{evo – Orlate. Uspomenu na poginulog vojnika Du{ana sa~uva}e porodica Ivan~evi}. avgusta 1973. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Radi{u ~uva}e k}i Qiqana. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radio-telegrafiste. \akovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1979.151 JUNACI OTAXBINE U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. op{tina Prizren. neprijateqeva protivradarska raketa neposredno je pogodila wegov radar. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Ivkovi}a sa~uva}e wegova porodica. godine. Poru~nik policije Radi{a Ivkovi} je ro|en 7. samohodnom raketnom puku. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. Zavr{io je SredVojnik VJ u rezervi Milovan Ivovi} je ro|en 3. 16. Bio je na du`nosti komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @itora|a. u Pe}i. op{tina [abac. u selu Kraqane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 9. maja 1999. in`iwerijskog puka kao radiotelegrafista. u selu Dowi Drenovac. 24. IVKOVI] @ivadina DEJAN IVKOVI] Save RADI[A IVOVI] Slobodana MILOVAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ivkovi} je ro|en 3. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . aprila 1999. maja 1999. avgusta 1955. S p o m e n -k w i g a k I plan{etiste i operatera na radaru u 310. jula 1973. u selu Tabanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. wu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Tada je Du{an izgubio `ivot. sin Dragan i porodica Ivkovi}. u selu Baj~ince.

Zavr- . JUNACI OT AX BINE {io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. u Ni{u. pe{adijskoj bazi. U~estvovao je u ratnim dejstvima na podru~ju Republike Srpske Krajine. vojnoteritorijalnog odreda. 30. maja 1999. op{tina De~ane. Dana 23. maja 1999. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. septembra 1971. na putu Pri{tina – Leskovac. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}eri Sne`ana i Ivana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.I S p o m e n -kk w i g a je u sastavu 177. Preminuo je 7. kada su vozilo u kojem se nalazio projektilom iz ru~nog baca~a pogodili albanski teroristi u selu Crnobreg. Uspomenu na vojnika Milovana sa~uva}e k}i Tijana i porodica Ivovi}. kada se vra}ao sa slu`benog puta iz Prizrena. pri obavqawu borbenog zadatka. te porodica Ivo{evi}.10 ~asova. kod sela Ka~ikol. novembra te godine na VMA identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. 152 IGI] Slobodana TOMISLAV Vodnik prve klase VJ po ugovoru Tomislav Igi} je ro|en je 15. u selu Perna. Tomislav je nestao 3. Vrgin Most. Vozilo u kojem se nalazio potpukovnik Ivo{evi} je. Poginuo je 9. Zavr{io je kurs za rukovaoce ubojnim sredstvima u Tehni~koj sredwoj vojnoj {koli u Kru{evcu. marta 1999. IVO[EVI] Pere SIMO Potpukovnik VJ Simo Ivo{evi} je ro|en 26. na du`nosti na~elnika Organa za informisawe i moral. avgusta 1948. Radio je na tim poslovima u 201. oko 15. nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Slavujevac i tom prilikom je Simo te{ko povre|en. motorizovane brigade. Poznato je da su kolonu motornih vozila u kojoj se Igi} nalazio napali albanski teroristi.

Poginuo je predano obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. maja 1999. @ivot je izgubio od protivpe{adijske mine dok je obavqao vojni~ku du`nost. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ili}. 20. u Aran|elovcu. u Po`arevcu. godine. 19. 16. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Vojnik VJ Zoran Ili} je ro|en 3. U Vojsci Jugoslavije osposobqen je za du`nosti protivpo`arca u Gardijskoj brigadi.153 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I Uspomenu na vodnika Tomislava sa~uva}e porodica Igi}. decembra 1978. \akovica. ILI] Aleksandra DU[KO ILI] Dragana ZORAN IGWATOVI] Jugoslava PREDRAG Mla|i vodnik prve klase policije Du{ko Ili} je ro|en 24. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Predraga Igwatovi}a sa~uva}e wegova porodica. u Beogradu. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. jula 1977. . grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1990. u selu Trebiwa. Vojnik VJ Predrag Igwatovi} je ro|en 14. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Mladen i porodica Ili}. u rejonu Karaule „Mitar Vojinovi}”. op{tina Suva Reka. juna 1968. maja 1999. u selu Movqane. op{tina Kur{umlija.

u rejonu Karaule „Ko{are”. avgusta 1978. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. juna 1978. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog vojnika Radi{u Ili}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Karaule „Ko{are”. grani~nog bataqona. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 4. na du`nosti protivavionca raketa{a na „streli 2M”. u Ubu. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Uspomenu na borca Dejana sa~uva}e k}i Marija i porodica Ili}. 15. aprila 1999. Uspomenu na hrabrog vojnika Radi{u sa~uva}e porodica Ili}. kao vojnik grani~ar. \akovica. u Leskovcu. 20. 11. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 159. Pre{evo. oktobra 1971. bataqona Vojne policije. maja 1999.\ S p o m e n -kk w i g a ILI] Dragi{e DEJAN ILI] @ivorada RADI[A JUNACI OT AX BINE 154 ILI] Milana RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Ili} je ro|en 29. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 30. u Kragujevcu. Poginuo je obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost. \akovica. u rejonu sela Reqeqan. aprila 1999. Za ispoqeno juna{tvo odlikovan je Ordenom za hrabrost.

pe{adijske brigade. . pozadinske baze. aprila 1999. godine raketirala avijacija NATO-a. Poginuo je 27. u selu Vla{ki Drenovac. dobrovoqac Toplica Ili} je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}eri Marija i Milena. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a u Kur{umliji. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Ili} je ro|en 23. na du`nosti referenta u odeqewu za operativno-nastavne poslove. Uspomenu na borca Miroslava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Mero{in. novembra 1951. Podujevo. @ivot je izgubio u selu Lu`ane. u selu Kostadinovac. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e sinovi Bojan i Zoran i porodica Ili}. januara 1961. marta 1999. Vojnik VJ u rezervi. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. u autobusu koji je 1. u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Lugav~ina. maja 1999. decembra 1962. sin Mario i porodica Ili}. Poginuo je 24.155 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B ILI] Nedeqka MILIVOJE ILI] Radi{e TOPLICA ILI] Radovana MIROSLAV Rezervni kapetan prve klase VJ Milivoje Ili} je ro|en 11. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. kao osmatra~ vazdu{nog prostora. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. u Kur{umliji. op{tina Smederevo. Klina. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354.

decembra 1967. Uspomenu na rezervistu Sa{u sa~uva}e k}i Marija. Uspomenu na Dragana sa~uva}e k}i An|ela i porodica Ili}. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao vojnik strelac. Vojnik VJ Bratislav Ili} je ro|en 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. u rejonu Ho~a Zagradska. Glogovac.I S p o m e n -kk w i g a ILI] Radoja DRAGAN ILI] Radomira BRATISLAV JUNACI OT AX BINE 156 ILI] Stane SA[A Vojnik VJ u rezervi Dragan Ili} je ro|en 21. sin Marko i porodica Ili}. Prizren. 4. u rejonu sela Orlate. avgusta 1978. maja 1999. maja 1999. u Leskovcu. u Leskovcu. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. . Dana 12. pe{adijske brigade. septembra 1971. artiqerijske baterija protivvazdu{ne odbrane. kao strelac. Preminuo je 7. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijskog diviziona protivvazdu{ne odbrane 3. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Prokupqu. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. juna iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. motorizovane brigade. te{ko je rawen pri obavqawu borbenog zadatka. Uspomenu na Bratislava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Ili} je ro|en 18. motorizovanog bataqona 37. 354. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe vojnog voza~a. 2. juna 1999.

godine. avgusta iste godine u selu Koretin. maja 1999. sin Milo{ i porodica Ili}. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. u Uro{evcu. op{tina Klina. avgusta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. mehanizovane brigade. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Kosovska Kamenica Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. u Kosovskoj Kamenici. 1. Oteli su ga albanski teroristi. Vojnik VJ u rezervi Sini{a Ili} je ro|en 26. januara 1973. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. op{tina Kosovska Kamenica. a povredama je podlegao 7. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. jugoisto~no od sela Bok{i}. Potporu~nik policije Novica Ili} je ro|en 9. op{tina Kosovska Kamenica. Uspomenu na vojnika Sini{u sa~uva}e porodica Ili}.157 JUNACI ILI] Stanoja GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I ILI] Tihomira NOVICA Zauvek }e ga pamtiti k}i Milica. . Suva Reka. aprila 1999. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e sin Milan i porodica Ili}. decembra 1959. ILI] Cvetka SINI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Ili} je ro|en 20. a wegovo telo je prona|eno 2. u rejonu Bandere. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1983. godine. U borbi s albanskim teroristima te{ko je rawen. u selu Belanica. 3. juna 1970. 9. u selu Dowa [ipa{nica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.

marta 1962. Vojnik VJ u rezervi. . Uspomenu na Zvezdana zauvek }e nositi u srcu porodica Jaji}. 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Skukovo. maja 1999. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. mehanizovane brigade. aprila 1999. u Grdelici. kao vojnik strelac. motorizovane brigade kao voza~ motornog vozila. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 542. u borbi s albanskim teroristima. dobrovoqac Miloje Jakovqevi} je ro|en 6.I S p o m e n -kk w i g a ILI] ^edomira @IVOJIN JAJI] Milana ZVEZDAN JUNACI OT AX BINE 158 JAKOVQEVI] Borivoja MILOJE Vojnik VJ u rezervi @ivojin Ili} je ro|en 30. te porodica Ili}. Vojnik VJ u rezervi Zvezdan Jaji} je ro|en 25. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. op{tina Ose~ina. 31. u Novom Pazaru. oktobra 1955. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. Prizren. Uspomenu na borca Miloja sa~uva}e sinovi Dejan i Darko i porodica Jakovqevi}. u selu Pecka. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti u 168. Uspomenu na vojnika @ivojina sa~uva}e k}eri Duwa i Jovana. novembra 1967. op{tina Leskovac. u rejonu sela Planeja. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. motorizovanoj brigadi. Poginuo je 17. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Novi Pazar.

u selu Kijevo. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. . juna 1999. pe{adijske brigade. Uspomenu na wega zauvek }e ~uvati porodica. januara 1974. maja 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. motorizovane brigade. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Uspomenu na vojnika Dejana sa~uva}e porodica Jani}evi}. maja 1999. op{tina Klina. 1. Uspomenu na Qubi{u sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Jani}ijevi}. op{tina Klina. Poginuo je u borbi protiv albanskih teroristi. Zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.159 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JANI] Jovana ALEKSANDAR JANI]EVI] Aleksandra DEJAN JANI]IJEVI] Slavimira QUBI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Jani} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Prokupqu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. marta 1970. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Planeja. u rejonu sela Lukare. u selu Dobre Vode. 11. septembra 1998. u Prizrenu. Vojnik VJ u rezervi Qubi{a Jani}ijevi} je ro|en 30. Vojnik VJ Dejan Jani}evi} je ro|en 5. Pri{tina. 18. u ulozi vojnog policajca. kao strelac. godine. februara 1978. Prizren.

J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Milovana SR\AN JANKOVI] Radojke DRAGAN JUNACI OT AX BINE 160 JANKOVI] Stanimira GAVRILO Vojnik VJ Sr|an Jankovi} je ro|en 18. pe{adijske brigade. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Vladan i porodica Jankovi}. maja 1999. septembra 1963. januara 1978. godine. motorizovane brigade. op{tina \akovica. 29. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Vojnik VJ u rezervi Dragan Jankovi} je ro|en 8. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Istok. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Kru{evac. Lebane. motorizovane brigade. te porodica Jankovi}. u selu Ribare. decembra 1971. u selu Sli{ane. u rejonu Prizrena. u rejonu sela Ku{lin. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 5. Uspomenu na vojnika Gavrila sa~uva}e sinovi Marko i Aleksandar. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. za vreme obavqawa borbenog zadatka. u Vrawu. Uspomenu na vojnika Sr|ana sa~uva}e porodica Jankovi}. maja 1999. kao vojnik voza~. Poginuo je 23. kada su motorno vozilo u kojem se nalazio napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Gavrilo Jankovi} je ro|en 22. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. kao voza~.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. te porodica Jasni}. lake pe{adijske brigade. u Le{ku. 12. marta 1957. Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in mla|eg vodnika. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 58. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. S p o m e n -k w i g a k J JANKOVI] Tomislava DRAGOSLAV JASNI] Miodraga DRAGAN hica albanskog teroriste. . maja 1968. marta 1999. Poginuo je 31. aprila 1999. motorizovanog bataqona 37. op{tina Leposavi}. sinovi Milan i Miroslav. u Ni{u. smer pe{adije. u selu ]amurlija kod Ni{a. Ra{ka. neposredno iznad jedinice u kojoj se nalazio. Rezervni kapetan VJ Dragan Jasni} je ro|en 5. dobrovoqac Dragoslav Jankovi} je ro|en 20. u Boqevcu. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za rad na osmatra~kom radaru u raketnoj bateriji protivvazdu{ne odbrane „KUB-M”.161 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na borca Dragoslava sa~uva}e k}eri Jana i Ninoslava i porodica Jankovi}. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela Trstenik. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}i Mirjana. prilikom eksplozije projektila u vazduhu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. smrtno je pogo|en iz Mla|i vodnik VJ u rezervi Radojica Jasni} je ro|en 25. na du`nosti komandira odeqewa. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je u 230. na du`nosti komandira voda. JASNI] Stanimira RADOJICA Vojnik VJ u rezervi. marta 1961.

godine u selu Bajgora. kao vojnik strelac. kao dobrovoqac strelac. Uspomenu na poginulog vojnika Milana Jevtovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Bojana Jevti}a sa~uva}e k}i Marijana i porodica Jevti}. aprila 1978. u Kola{inu. JEVTOVI] Radojka MILAN JEVTI] Velimira BOJAN JELI] Laki}a MILORAD Vojnik VJ Milan Jevtovi} je ro|en 5. \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Radojicu Jasni}a sa~uva}e wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999.J S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. februara 1976. Suva Reka. mehanizovane brigade. u Beogradu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. motorizovane brigade. Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Jeli} je ro|en 27. godine. u Gorwem Milanovcu. na putu Suva Reka – Re{tane. 162 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 21. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. decembra 1974. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. Kosovska Mitrovica. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Bojan Jevti} je ro|en 2. juna 1999. maja 1999. maja 1999. 3. 11. JUNACI OT AX BINE tenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu Timo~ina. od dejstva protiv- . 11. u rejonu Karaule „Ko{are”. op{tina Suva Reka.

juna 1999. op{tina Glogovac. JEREMI] Miladina IVICA JEREMI] Milutina VLADICA JELI^I] Nikole ILIJA Vojnik VJ u rezervi Ivica Jeremi} je ro|en 29. Uspomenu na vojnika Iliju Jeli~i}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u motornom vozilu. u ~ijem stroju je uspe{no polo`io i sve ispite iz vojni~kih vrlina i patriotizma. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 115. Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Vladica Jeremi} je ro|en 12. maja 1999. maja 1965. u Strazburu. Vojni rok slu`io je u 549. . u Pri{tini. Uspomenu na poginulog vojnika Ivicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Vladicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. 3. pe{adijske brigade. gde je zavr{io sredwu {kolu. novembra 1978. Poginuo je od protivtenkovske mine. juna 1999. maja 1976.163 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J Uspomenu na wega ~uva}e sin @arko i porodica Jeli}. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. na Vrawevcu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Francuska. na du`nosti vojnika voza~a. u ulozi telefoniste. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. u rejonu sela ]irez. napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. motorizovanoj brigadi. 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Istok. koje su 23. Vojnik VJ Ilija Jeli~i} je ro|en 15. u Novom Sadu.

u selu Dobra. u selu Gorwa Gu{terica. 20. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Ko{ara. 11. aprila 1999. motorizovane brigade kao. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 12. \akovica. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e wegovo troje dece i porodica Jovanovi}. op{tina Lipqan.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Borivoja DRAGAN JOVANOVI] Branislava BOJAN JUNACI OT AX BINE 164 JOVANOVI] Dragi{e STANOJE Vojnik VJ u rezervi Dragan Jovanovi} je ro|en 1. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Gaxinom Hanu. u rejonu sela Ko{are. januara 1978. oklopne brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Vojnik VJ Stanoje Jovanovi} je ro|en 23. januara 1969. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pri{tini. op{tina Golubac. . motorizovane brigade. kao vojnik strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. januara 1978. kao vojnik strelac. vojnik strelac. Uspomenu na poginulog vojnika Stanoja Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 2. De~ani.

Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.165 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Zorana BOJAN JOVANOVI] Jovice SLAVI[A JOVANOVI] Milivoja MILOVAN Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 9. motorizovane brigade. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vojnik VJ Milovan Jovanovi} je ro|en 7. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici [trpce. Uspomenu na poginulog Slavi{u ~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Mla|i vodnik policije Slavi{a Jovanovi} je ro|en 29. septembra 1977. u Leskovcu. Uspomenu na poginulog vojnika Milovana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Prizren. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. oktobra 1979. 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Dowa Morina. u Ni{u. godine. marta 1999. . aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. na du`nosti voza~a motornog vozila i poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. februara 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. 29. motorizovane brigade na du`nosti poslu`ioca u tenku T-55. u rejonu sela Pirane. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. \akovica. u selu Brod. 9. aprila 1974. u [trpcu. op{tina [trpce.

motorizovane brigade. juna 1979. mehanizovane brigade. 5. januara 1979. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 55. u Kosovskoj Mitrovici. Vojnik VJ Dejan Jovanovi} je ro|en 5. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. u selu Trnava. Uspomenu na Mileta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. u rejonu Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. Poginuo je u motornom vozilu koje je nai{lo na protivtenkovsku minu. juna 1967. Prizren. maja 1999. u rejonu Kamena Glava. Rezervni potporu~nik VJ Mileta Jovanovi} je ro|en 22. u selu Planeja. na du`nosti komandira voda. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu me{ovitog protivoklopnog artiqerijskog diviziona 37. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Miroslava RADE JOVANOVI] Miroslava DEJAN JUNACI OT AX BINE 166 JOVANOVI] Rajka MILETA Vojnik VJ Rade Jovanovi} je ro|en 28. 24. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nog bataqona. juna 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Boru. u ulozi strelca. Novi Pazar. selo Kuki} Mahala. smer artiqerije. 17. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 202. op{tina Podujevo. na du`nosti strelca. oktobra 1967. maja 1999. 8. sa ratnim rasporedom u 7. Srbica. u selu Kowu{evac. Uspomenu na wega ~uva}e wegovi sin Milan. Uspomenu na lik Sr|ana Jovi}a ~uva}e wegovi sinovi Aleksandar i Lazar i porodica Jovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao vojni obveznik. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. prevoze}i materijalna sredstva. marta 1966. op{tina Aleksandrovac. Poginuo je na borbenom zadatku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . gde je bio na du`nosti voza~a.167 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Srboquba @IVORAD JOVAN^EVI] Milana DRAGO[ JOVI] Aleksandra SR\AN Vodnik policije @ivorad Jovanovi} je ro|en 5. Poginuo je na zadatku 22. op{tina Ub. Uspomenu na poginulog @ivorada ~uva}e sin Nikola. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Jovi} je ro|en 10. pe{adijskoj brigadi. Vojnik VJ u rezervi Drago{ Jovan~evi} je ro|en 30. u selu Plo~e. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. pozadinske baze. borio se protiv albanskih terorista i agresora za odbranu slobode otaxbine. u selu Paquvi. u rejonu sela Gorwe Prekaze. k}i Marija i porodica Jovan~evi}. godine. juna 1999. 28. oktobra 1984. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u rejonu sela Kon~uq kod Bujanovca. avgusta 1963. u Leskovcu. k}i Andrijana i porodica Jovanovi}. aprila 1999.

godine. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 28. godine. juna 1999. u Nik{i}u. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. 1. kada je avijacija NATO-a bombardovala \akovicu. Vojnik VJ u rezervi Novica Jov~i} je ro|en 21. Na poziv za odbranu otaxbine. juna 1971. Uspomenu na palog artiqerca ~uva}e porodica Jov~i}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. vojni obveznik Novica Jov~i} spremno se odazvao i kao artiqerac borio u sastavu 549.J S p o m e n -kk w i g a JOVOVI] Milomira DEJAN JOVOVI] Radivoja VESELIN JUNACI OT AX BINE 168 JOV^I] Vuka{ina NOVICA Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Jovovi} je ro|en 25. u Klini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Pripadnik rezervnog sastava policije Veselin Jovovi} je ro|en 8. Ubili su ga pripadnici KFOR-a. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. u Pri{tini. januara 1966. u preduze}u „Polet”. u mestu Lebane. Kao grafi~ki radnik sa sredwom stru~nom spremom radio je u rodnom gradu. u rejonu Karaule „Goro`up”. marta 1999. 13. . juna 1999. Uspomenu na Dejana Jovovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. marta 1963. juna 1995. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Prizren. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti.

marta 1968. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kraqevu. 17. juna 1995. Kao dobrovoqac pristupio je borbenom stroju 125. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stevan i Strahiwa i porodica Jokanovi}. op{tina Vu~itrn. \akovica. motorizovane brigade i hrabro se borio obavqaju}i du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja. u selu Pantina. februara 1980. aprila 1999. dobrovoqac Milan Joki} je ro|en 4. Vojnik VJ u rezervi. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u rejonu Maje Glave. marta 1976. op{tina Vu~itrn. maja 1999. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Joki}. 15. Vodnik prve klase policije Bo`o Jokanovi} je ro|en 21. 16.169 JUNACI JOJI] Dragog GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOKANOVI] Jovana BO@O JOKI] Batri}a MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Goran Joji} je ro|en 7. Ko{are. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1953. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. U~estvovao je u odbrani slobode i nezavisnosti Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. u Novom Sadu. u De~anima. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. godine. u selu Kraqani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Milan Joki} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. na putu Pantina – Vu~itrn.

Vojnik VJ Sa{a Jorgovan je ro|en 6. 26. u Beogradu. godine. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Monika i Marina i porodica Jorgin. 30. Obavqaju}i borbeni zadatak. marta 1999. upao u zasedu albanskih terorista. bataqona vojne policije. kada je poginuo. februara 1978. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. na putu izme|u Pri{tine i Prizrena. Uspomenu na neustra{ivog borca ~uva}e porodica Jorgovan. oktobra 1956. na du`nosti voza~a motornog vozila. kod sela Pono{evac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u sastavu 52. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Be~ej. vojnik voza~ Vladimir Joksi} je. Vojni rok je slu`io u Komandi Pri{tinskog korpusa. 14. Vojnik Sa{a Jorgovan odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. op{tina \akovica. Vodnik prve klase policije Radovan Jorgin je ro|en 30. Poginuo je usled dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Joksi}. novembra 1979. na prevoju Volujak. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. na du`nosti vojnika ni{anxije na oklopnom transporteru. op{tina \akovica. decembra 1979.J S p o m e n -kk w i g a JOKSI] Milivoja VLADIMIR JORGIN Radovana RADOVAN JUNACI OT AX BINE 170 JORGOVAN Mite SA[A Vojnik VJ Vladimir Joksi} je ro|en 17. maja 1999. aprila 1999. godine u Novom Milo{evu. u Plandi{tu kod Vr{ca. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce.

te porodica Jo{ovi}. dobrovoqac Milosav Jo{ovi} je ro|en 26. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar. aprila 1978. Vojnik VJ Rade Joti} je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. slu`io u 55. te porodica Josi}. Prizren.171 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B JOSI] Dragutina NIKOLA JOTI] Jovana RADE JO[OVI] Radovana MILOSAV Vojnik VJ u rezervi. maja 1956. maja 1999. grani~nom bataqonu na Karauli „Goro`up”. motorizovane brigade. \akovica. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. Vojni rok je od septembra 1998. u Zemunu. op{tina Kraqevo. \akovica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Vojnik VJ u rezervi. poginuo je 4. u rejonu Karaule „Goro`up”. Dobrovoqac Milosav Jo{ovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlu~no brane}i otaxbinu od albanskih terorista. Kao dobrovoqac strelac stigao je na Kosovo i Metohiju u stroj 125. Ko{are. Zavr{io je Sredwu elektrotehni~ku {kolu. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. dobrovoqac Nikola Josi} je ro|en 14. aprila 1999. na du`nost strelca. . u Kostolcu. Uspomenu na dobrovoqca Nikolu Josi}a ~uva}e wegove k}eri Nikolina i Jelena. 27. u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1999. godine. Odlu~no odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. poginuo je 16. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Joti}. Kao dobrovoqac stupio je u 125. jula 1960. u selu Gledi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

stao je u stroj 252. 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Mali{evo. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Karxovi} je ro|en 18. 12. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. KASEMOVI] Kasema BERSIM Vojnik VJ u rezervi Du{an Kalajxi} je ro|en 27. kada su albanski teroristi iz zasede napali vozilo u kojem se i on nalazio. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. decembra 1971. u Smederevskoj Palanci. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. na du`nosti in`iwerca pionira. maja 1999. u rejonu razme{taja svoje jedinice u selu Grabnik. oklopne brigade. Vojnik Bersim Kasemovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kalajxi}. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kasemovi}. juna 1978. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. . Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Kao vojni obveznik. u Pri{tini. u ^a~ku. Kao vojni obveznik borio se u sastavu in`iwerijskog bataqona 252. 15. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. u Kraqevu.K S p o m e n -kk w i g a KALAJXI] Sretena DU[AN KARXOVI] Vladana SA[A JUNACI OT AX BINE 172 Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Karxovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Bersim Kasemovi} je ro|en 19. na poziv otaxbine. Klina. u sastavu 15. na du`nost voza~a tenka. marta 1976. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine.

u Kosovskoj Mitrovici. septembra 1963. u rejonu sela Orlate. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kevi}. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbe- KENI] Koste MILAN Desetar VJ u rezervi Milan Keni} je ro|en 5. motorizovanu brigadu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nost poslu`ioca mitraqeza. hrabro se borio za odbranu Republike Srpske Krajine. Iako invalid. Zavr{io je sredwu {kolu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. u Vaqevu.173 JUNACI KATI] Radoice MIOMIR OTAXBINE ~uva}e sin Dragan. Uspomenu na wegov lik Vojnik VJ u rezervi. i na Kosovu i Metohiji. juna 1999. 6. te porodica Kati}. u 37. Od novembra 1992. Kao dobrovoqac strelac stao je u stroj branilaca slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. Vi{e od 17 meseci borio se u stroju branilaca Republike Srpske Krajine. vozilo kojim se prevozio Mirko Kevi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Likovac. maja 1999. U tim borbama je rawen i progla{en za invalida rata. dobrovoqac Miomir Kati} je ro|en 25. Tom prilikom ugasio se `ivot borca i rodoquba iz Vaqeva. S p o m e n -k w i g a k K KEVI] Veroquba MIRKO nog zadatka. izme|u ostalog i u borbama za Vukovar. motorizovane . Mirko Kevi} se sam javio da brani otaxbinu i kao dobrovoqac stupio u oklopni bataqon 37. motorizovane brigade. Vojnik VJ u rezervi. Dobrovoqac Mirko Kevi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Glogovac. jula 1958. u Zemunu. 4. januara 1974. dobrovoqac Mirko Kevi} je ro|en 23. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a na borbeni polo`aj wegove jedinice. Glogovac. u sastavu 125. k}eri Marina i Sla|ana.

dobrovoqac Aleksandar Kisin je ro|en 10. De~ani. u jedinicu Vojne policije 125. 174 KEPI] Mla|ana SLAVI[A KIRHNER Radivoja @EQKO Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Nakon zavr{et- . gde je obavqao Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Kirhner je ro|en 15. u Bugojnu. Zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vr{ac. maja 1999. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. motorizovane brigade. KISIN Nikole ALEKSANDAR Vojnik VJ Slavi{a Kepi} je ro|en 18. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Zrewaninu. Uspomenu na desetara Milana ~uva}e porodica Keni}. 11. u rejonu Savinih Voda kraj Pe}i. juna 1970. jula 1993. 3. JUNACI OT AX BINE du`nost saobra}ajnog policajca. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. kao desetar. oktobra 1972. Uspomenu na mladog saobra}ajnog policajca Vojske Jugoslavije ~uva}e porodica Kepi}. od dejstva avijacije NATO-a. na podru~ju sela Brestovac. godine. januara 1979. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. Poginuo je. Vojnik VJ u rezervi. u rejonu Stani Batu{es. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.K S p o m e n -kk w i g a brigade. 26. u Vr{cu. op{tina Orahovac.

U septembru 1992. godine. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 125. godine i osposobio se za poslu`ioca tenka T-55. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kitanovi}. aprila 1999. u rejonu Karaule „Ko{are”. koja je dejstvovala na Kosovu i Metohiji. bombardovali kasarne u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanu brigadu. KISI] Petra MILOVAN Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kisi}. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. u kojoj se osposobio za poslu`ioca na haubici 122 mm. motorizovanoj brigadi. Kosovo Poqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva protivtenkovske mine. KITANOVI] Slavoquba DRAGAN Vojnik VJ Milovan Kisi} je ro|en 20. Uspomenu na dobrovoqca i rodoquba ~uva}e porodica Kisin. u selu Gorwe Dobrevo. ali je izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji preseklo wegove snove. motorizovane brigade. marta 1999. Avioni NATO-a su 25. op{tina Srbica. godine staje u stroj Vojske Republike Srpske i u wemu ostaje sve do septembra 1995. juna 1978. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Trnavce.175 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K ka sredwe {kole u rodnom gradu. Poginuo je 31. \akovica. dobrovoqno se javio u 549. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. . upisao je Ma{inski fakultet u Bawaluci. godine. Kao prekaqeni ratnik. u 243. u Bujanovcu. 20. u martu 1998. marta 1978. Posle zavr{etka sredwe {kole. Vojnik VJ Dragan Kitanovi} je ro|en 17. stupio je u Vojsku Jugoslavije. Kitanovi} je tom prilikom smrtno rawen. marta 1999.

Uspomenu na lik mladog veziste ~uva}e porodica Ki{. u \akovici. U toku odbrane od agresije NATO-a stariji vodnik Sa{a Kne`evi} obavqao je izuzetno odgovorne du`nosti u okviru 285. 31. juna 1999. u rejonu sela Posli{te. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Kao vojnik 63. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . godine stupio u Vojsku Jugoslavije. u Jagodini. vazduhoplovne baze. 1. Tom prilikom je nastradao i stariji vodnik po ugovoru Sa{a Kne`evi}. k}i Sara i porodica Kne`evi}. padobranske brigade u~estvovao je u odbrani aerodroma Cerkqe i Biha} i u borbama za Vukovar. oktobra 1968. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u kojoj se osposobio za du`nost radio-telegrafiste u artiqeriji. Stariji vodnik VJ po ugovoru Sa{a Kne`evi} je ro|en 10. u Vrbasu. vazduhoplovnoj bazi. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. vozilo kojim je upravqao bilo je u neposrednoj blizini mosta Brvenik na Ibru. Kao stariji vodnik po ugovoru obavqao je du`nost rukovaoca u 285. Vojnik VJ Vladimir Ki{ je ro|en 30. maja 1999. motorizovane brigade. na koji su piloti NATO-a ispalili {est projektila. Uspomenu na lik Sa{e Kne`evi}a ~uva}e sin Vawa. op{tina Prizren.K S p o m e n -kk w i g a KI[ Janka VLADIMIR KNE@EVI] Petra SA[A JUNACI OT AX BINE 176 zivnih sredstava iz svoje jedinice. Na jednom od zadataka raseqavawa minsko-eksplo- KOVA^ Qube RADOJICA Major policije Radojica Kova~ je ro|en 14. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu u Kraqevu. Zavr{io je sredwu {kolu za metalostrugara i u junu 1998. septembra 1978. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je U~iteqski fakultet. juna 1960.

oktobra 1993. Ra{ka. S p o m e n -k w i g a k K slova Republike Srbije 1981. motorizovane brigade. marta 1968. op{tina Srbica. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati k}i Nata{a i porodica Kova~. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. u selu Bawe. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. marta 1999. na putu Suvo Grlo – Zubin Potok. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Beoci. 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1969. maja 1999. Stasao je u izuzetnog poslu`ioca na topu 20/3 mm. godine. tako {to je vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Domanek. Poginuo je 29. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. maja 1962. godine. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio Vodnik prve klase VJ po ugovoru Dragan Komarica je ro|en 20. . Poginuo je 28. Dragan Kova~evi} je ro|en 18.177 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Smederevu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. KOMARICA Budimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik prve klase policije Momir Kova~evi} je ro|en 7. KOVA^EVI] Antonija MOMIR KOVA^EVI] Radoslava DRAGAN se u sastavu artiqerijskog raketnog diviziona protivavionske odbrane 37. septembra 1999. Uspomenu na hrabrog protivavionca ~uva}e wegov sin Milo{ i porodica Kova~evi}. u Pri{tini.

Uspomenu na plemeniti lik Dragana Komarice ~uva}e wegov sin Budimir i porodica. osposobiv{i se za du`nost vojnika telefoniste. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. U 243. 22. aprila 1999. u rejonu sela Duqe. \akovica. u Zrewaninu. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. maja 1999. Suva Reka. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Konakovi}. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. godine. 13. u rejonu Karaule „Ko{are”. godine. u rejonu sela Bubovac. Na toj du`nosti branio je otaxbinu u brojnim akcijama na Kosovu i Metohiji. bataqona Vojne policije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kladovu. op{tina Klina. Kao vodnik prve klase po ugovoru obavqao je du`nost komandira odeqewa u sastavu 5. Vojnik Kormawo{ je poginuo u borbi protiv albanskih terorista.K S p o m e n -kk w i g a U~estvovao je u ratu za odbranu Republike Srpske 1993. JUNACI OT AX BINE 178 KONAKOVI] Petra PREDRAG KORMAWO[ Lasla RUDOLF Vojnik VJ Predrag Konakovi} je ro|en 25. Vodnik prve klase Komarica je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. me{ovite artiqerijske brigade. aprila 1978. 11. aprila 1999. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ Rudolf Kormawo{ je ro|en 20. . decembra 1979. Vojnik Konakovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. mehanizovanoj brigadi obavqao je du`nost vojnika kuvara.

1. poginuo kada je avijacija NATO-a raketirala autobus u rejonu sela Lu`ane kod Podujeva. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a diverzanta u 72 specijalnoj brigadi. osposobiv{i se za du`nost vojnika kuvara. marta 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . obavqaju}i du`nost pekara u okviru intendantskog bataqona. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 202. mehanizovane brigade. u rejonu Karaule „Ko{are”. @itora|a. maja 1999. aprila 1999. Desetar VJ po ugovoru Tomislav Kosti} je ro|en 5. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske. aprila 1999. aprila 1962. kao desetar po ugovoru. u Petrovcu na Mlavi. Vojnik VJ u rezervi Bojan Kosti} je ro|en 23. smrtno pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste. u selu Podina. Desetar Tomislav Kosti} je poginuo 20. pozadinske baze na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na wegov lik ~uva}e sin Ivan i porodica Kosti}. KOSTI] Svetislava BOJAN Vojnik VJ Bojan Kosti} je ro|en 19. u rejonu sela Duqe. U toj specijalnosti su potpuno izra`ene sve wegove vojni~ke i qudske vrline u odbrani Kosova i Metohije.179 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K KOSTI] @ivorada BOJAN KOSTI] Jovana TOMISLAV Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. 22. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Kosti}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Vojnik u rezervi Bojan Kosti} je. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. op{tina Suva Reka. avgusta 1973.

Kao vojni obveznik borio se za odbranu Kosova i Metohije u sastavu 58. u rejonu Ho~a Zagradska kraj Prizrena. Preminuo je 24. gde je zavr{io Sredwu ma{insku {kolu. Kosovska Mitrovica. 180 ne i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Kosti}. u selu Rado{i}e. aprila 1999.K S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. u rejonu naseqa Tamnik. marta 1971. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na lik Gorana Koci}a ~uva}e sinovi Nemawa i Jovan i porodica Koci}. maja 1999. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. Uspomenu na wega ~uva}e sin Andreja i porodica Ko~i}. motorizovane brigade. januara 1960. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 549. aprila 1999. 20. Glogovac. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ko~i} je ro|en 24. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na du`nosti vojnika strelca. lake pe{adijske brigade. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Te{ko je rawen u borbi protiv albanskih terorista. na du`nosti vojnika strelca. aprila te godine od zadobijenih rana. Milivoje Ko{anin je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . na du`nosti vojnika strelca. op{tina Ra{ka. KOCI] Jovana GORAN KO^I] Andrije NEBOJ[A KO[ANIN Blagoja MILIVOJE Vojnik VJ u rezervi Goran Koci} je ro|en 22. u Leskovcu. Neboj{a Ko~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- Vojnik VJ u rezervi Milivoje Ko{anin je ro|en 2. od dejstva protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Grdice. 16. Stradao je 29. oktobra 1965.

godine. Uspomenu na Nenada Ko{anina ~uva}e sinovi Nikola i Marko i porodica Ko{anin. KO[ANIN @ivoina NENAD KO[ANIN Janka DEJAN Kapetan prve klase VJ Sr|an Ko{anin je ro|en 4. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}i Sr|ana i porodica Ko{anin. na du`nosti vojnika voza~a. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na lik strelca iz Ra{ke ~uva}e wegovi sin Aleksandar. bataqonu Vojne policije i borio se za odbranu slobode i nezavi- Vojnik VJ u rezervi Nenad Ko{anin je ro|en 1. oktobra 1975. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. februara 1968. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Srbica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske.181 JUNACI OTAXBINE snosti otaxbine na Kosovu i Metohiji. Ko{are. kada je stradao usled dejstva projektila NATO-a. 19. aprila 1999. Ra{ka. i 1993. u selu Kaznovi}e. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Ko{anin je ro|en 25. u U{}u. motorizovane brigade. S p o m e n -k w i g a k K ne i bezbednosti prvog stepena. \akovica. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. . U~estvovao je u odbrani Republike Srpske tokom 1992. aprila 1999. juna 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. KO[ANIN Du{ana SR\AN Vojnik Ko{anin se 18. Kao vojni obveznik u odbrani slobode otaxbine borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. U Komandi bataqona obavqao je du`nost referenta za informisawe i moral. k}i Kristina i porodica Ko{anin. u Kosovskoj Mitrovici. godine. nalazio u rejonu sela Be~i}. Kapetan Ko{anin je pripadao 5.

juna 1999. Uspomenu na poginulog Nevena trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Ko{arac. borio se u sastavu oklopnog bataqona 37. KRASI] Petra SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi Sre}ko Ko{anin je ro|en 2. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. motorno vozilo kojim se prevozio Sre}ko Ko{anin nai{lo je na protivtenkovsku minu u rejonu sela Likovac. Uspomenu na Sre}ka Ko{anina ~uva}e porodica. motorizovane brigade. 10. aprila 1999. Glogovac. i osposobqen je za du`nost izvi|a~a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE albanski teroristi. u Ra{koj. u Po`egi. godine. 6. novembra 1978. koju su postavili Vodnik policije Neven Ko{arac je ro|en 28. u selu Budakovo. februara 1969. . 5. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991.K S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Dejana Ko{anina ~uva}e wegova porodica. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Bio je poli- Vojnik VJ Slobodan Krasi} je ro|en 7. aprila 1999. maja 1975. u Prokupqu. na du`nosti mehani~ara za naoru`awe. 182 KO[ANIN Slobodana SRE]KO KO[ARAC Petka NEVEN cajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u selu Strovce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. op{tina Vu~itrn. Tom prilikom je vojnik Ko{anin poginuo. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

KRI^KOVI] Mihajla DRAGAN KRWAJI] Jove BRANIMIR KRSTI] Borisava SLAVOQUB Vojnik VJ Vodnik policije Dragan Kri~kovi} je ro|en 13. 20. S p o m e n -k w i g a k K Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Branimir Krwaji} je ro|en 3. u selu Gorwi Matejevac. Branimir Krwaji} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u rejonu Karaule „Liken”. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Vodnik prve klase policije Slavoqub Krsti} je ro|en 4. juna 1964. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. k}i Dragana i porodica Kri~kovi}. u selu Papra}ani. maja 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. u rejonu razme{taja svoje jedinice u Beogradu. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. u In|iji. Uspomenu na lik mladog gardiste ~uva}e porodica Krwaji}. Bio je policajac Prve policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. 3. aprila 1999. maja 1952. op{tina Ni{. 15. godine godine. Uspomenu na lik vojnika Slobodana Krasi}a ~uva}e wegova porodica.183 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Predrag. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. motorizovane brigade. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. godine u Novom Sadu. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. januara 1979. jula 1984. Poginuo je u borbi s al- . januara 1973. op{tina De~ani. na du`nosti manipulanta pogonskog goriva u pozadinskom bataqonu.

184 poginuo 15. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. dao svoj `ivot. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. u selu ^ukarka. JUNACI OT AX BINE deqane. avgusta 1968. op{tina Orahovac. maja 1999. u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Uspomenu na poginulog Slavoquba ~uva}e sinovi Sa{a i Sini{a i porodica Krsti}. Vojnik Bojan Krsti} je . Odsudno brane}i borbeni polo`aj svoje jedinice od napada albanskih terorista. marta 1970. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Bato~ina. k}eri Nena i Milena. u Pirotu. juna 1999. Kao vojni obveznik za odbranu slobode otaxbine borio se u sastavu 101. u selu Opteru{a. Uspomenu na lik poginulog desetara ~uva}e sin Trifun. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1977. vojnik Miroslav Krsti} je. KRSTI] Branislava MIROSLAV KRSTI] Miroslava GORAN KRSTI] Velimira BOJAN Desetar VJ u rezervi Miroslav Krsti} je ro|en 18.K S p o m e n -kk w i g a banskim teroristima. Pre{evo. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Krsti}. u selu Zo}i{te. godine. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqaju}i vojni~ki zadatak. 9. te porodica Krsti}. vojnoteritorijalnog odreda. 7. motorizovanoj brigadi. Vojnik VJ Bojan Krsti} je ro|en 1. gde je zavr{io Sredwu mlekarsku {kolu. op{tina Orahovac. 24. Orahovac. u rejonu sela Dobro- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Krsti} je ro|en 24. aprila 1999. Bio je na slu`bi u 78.

185 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Meto- . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 2. KRSTI] Tomislava NENAD Mla|i vodnik prve klase policije @arko Krsti} je ro|en 31. Stariji vodnik VJ Sa{a Krsti} je ro|en 18. op{tina Glogovac. Uspomenu na starijeg vodnika sa~uva}e sin Davor. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. k}i Aleksandra i porodica Krsti}. te komandira komandnog voda u raketnoj bateriji. juna 1999. a bio je na du`nosti komandira odeqewa radarske stanice za osmatrawe i navo|ewe. oktobra 1968. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplov- Vojnik VJ Nenad Krsti} je ro|en 4. u Para}inu. godine. u Pirotu. te porodica Krsti}. u Leskovcu. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Jovan. oktobra 1977. U Vojsci Jugoslavije stekao je ~in starijeg vodnika. marta 1999. jula 1989. Poginuo je od neprijateqevog projektila koji je pogodio radar na kojem je on radio. 28. u okolini sela ^enej. marta 1970. Novi Sad. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. op{tina Lipqan. ujedno operater ni{anskog radara. u rejonu sela Lipovica. u selu Mali{evo. S p o m e n -k w i g a k K aprila 1999. KRSTI] Petra @ARKO KRSTI] Svetozara SA[A stva i protivvazdu{ne odbrane. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

na du`nosti vojnika voza~a motornog vozila.K S p o m e n -kk w i g a hiji bio je u sastavu 52. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Kur{umliji. Uspomenu na poginulog vojnika Slavka Kruni}a sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ke ~ete 252. oklopne brigade. Poginuo je u obra~unu s albanskim teroristima. \akovica. 6. Poginuo je na zadatku. Vojnik VJ Slavko Kruni} je ro|en 6. decembra 1978. bataqona veze. Uspomenu na Slobodana Krxi}a sa~uva}e wegova porodica. 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. maja 1999. grani~nog bataqona. u ^a~ku. 2. februara 1974. u rejonu sela Belanice. Dragan Kuzmanovi} je ro|en 11. na putu Pri{tina – Medve|a. januara 1961. 8. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Ko{are”. juna 1999. u rejonu sela Kraqane. kao in`iwerac pionir. 186 Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. KRUNI] Tiosava SLAVKO KRXI] Dobrivoja SLOBODAN KUZMANOVI] Milutina DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Slobodan Krxi} je ro|en 6. kao vojnik strelac. in`iwerijskog puka. u ^a~ku. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. . Uspomenu na vojnika Nenada sa~uva}e k}i Kristina i porodica Krsti}.

30. Jovana i Ivana i porodica Labus. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Poginuo je 29. Preminuo je u Medicinskom centru u Pri{tini. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u ekonomsku {kolu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. godine. maja iste godine. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e k}eri Svetlana i Qubica. op{tina De~ani. 30. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. LABUS Qubi{e KOSTA la \on. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Lazarevi} je ro|en 21. jula 1973. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. zadobio je te{ke povrede. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pan~evu. pozadinske baze. . u selu Ugqare. sin Gordan i porodica Kuzmanovi}. motorizovane brigade.187 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na vojnika Jana Kuku~ka sa~uva}e wegova porodica. marta 1999. 31. Zubin Potok. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. avgusta 1961. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. KUKU^KA Jano JAN LAZAREVI] Bo`idara SR\AN Poru~nik policije Kosta Labus je ro|en 12. Uspomenu na poginulog Kostu ~uva}e k}eri Jelena. februara 1979. Bio je na du`nosti pomo}nika komandira u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. juna 1980. U artiqerijskom napadu albanskih terorista na jedinicu u kojoj se nalazio. za vreme bombardovawa Kasarne „Kosovski junaci” u Pri{tini. na podru~ju se- Vojnik VJ Jan Kuku~ka je ro|en 8. godine u Novom Sadu.

bio je u 210. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. k}i Katarina i porodica Lazarevi}. 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. decembra 1993. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. avgusta 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. godine.L S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Meja. Uspomenu na vojnika Sr|ana Lazarevi}a sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE aprila 1999. U Vojsci Jugoslavije. LAZAREVI] Sre}ka SR\AN Zastavnik prve klase VJ Mla|i vodnik policije Qubodrag Lazarevi} je ro|en 1. u Ni{u. Vlastimir Lazarevi} je ro|en 10. marta 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Lazarevi} je ro|en 14. Pohvaqivan je i nagra|ivan vi{e puta. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. bataqonu veze. u rejonu Stra`evice (Beograd). 188 LAZAREVI] Du{ana QUBODRAG LAZAREVI] Marka VLASTIMIR Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je Podoficirsku {kolu veze u Kraqevu. op{tina \akovica. aprila 1952. u selu Drenov~i}. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. op{tina Klina. u Jagodini. kao zastavnik vezista. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 27. oktobra 1973. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e sin Branislav. godine. Bio je na du`nosti komandira odeqewa.

u rejonu sela Ka~ikal. . maja 1978. na du`nosti vojnika ni{anxije. motorizovane brigade na du`nosti psihologa. godine. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. u Ni{u. Mla|i vodnik policije Boban Lazovi} je ro|en 25. op{tina Prizren. bataqona Vojne policije. kao vojni obveznik. LAZI] @ive JOVAN LAZOVI] Mom~ila BOBAN LAZI] Dragi{e MIODRAG Vojnik VJ Jovan Lazi} je ro|en 3. maja 1999. maja 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. februara 1976. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi kod sela Orlate. S p o m e n -k w i g a k L Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Milica i An|ela i porodica Lazarevi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. u Pe}i. u Zemunu.189 JUNACI OTAXBINE 3. maja 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u selu Meja. 21. septembra 1959. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. 28. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Miodraga sa~uva}e k}i Milica i porodica Lazi}. u selu Mamu{a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina \akovica. Pri{tina. bio je u sastavu 549. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Lazi} je ro|en 27. Poginuo je 31. Uspomenu na poginulog vojnika Jovana Lazi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Pri{tina.

aprila 1999. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. u selu Lipe kod Smedereva. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. 19. u Majdanpeku.L S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sne`ana. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. januara 1968. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira voda baterije raketnog diviziona 250. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti strelca protivavionca na „streli 2M”. smer PVO. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je od dejstva avio-bombe NATO-a. maja 1999. Dragi Lali} je ro|en 3. sin Boban i porodica Lazovi}. 19. \akovica. a neretko je obavqao i du`nost komandira baterije. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jovana i Ana. u Novom Kne`evcu. kao dobrovoqac strelac. . LAJ^AK I{tvana ROBERT LALI] Janka DRAGI LAKI]EVI] Mira{a SR\AN Kapetan prve klase VJ Robert Laj~ak je ro|en 19. te porodica Laj~ak. motorizovane brigade. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Sr|an Laki}evi} je ro|en 22. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu sela Moli}. u Andrijevici. 190 Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana sa~uva}e k}eri Senka i Stanislava i porodica Laki}evi}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Monika i Danijela i porodica Lali}. i Vojnu akademiju. februara 1965. 19. \akovica. oktobra 1959. Vojnik VJ u rezervi. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. u rejonu sela Ko{are.

u selu Bjela. na du`nosti voza~a guseni~nog motornog vozila. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini. marta 1999. U Vojsci Jugoslavije bio je. pri ~emu su vodniku Lau{evu nanete smrtonosne povrede. k}i Awa i porodica Lau{ev. septembra 1967. oktobra 1971. Uspomenu na vodnika Sini{u sa~uva}e sin Stefan. 28.191 JUNACI LASICA Ostoje MILO[ OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k L LAU[EV Dragi{e SINI[A za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Daruvar. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Republika Hrvatska. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. motorizovane brigade na du`nosti na~elnika ARJ PVO. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Medaqom Potpukovnik VJ Bo{ko Lemi} je ro|en 1. februara 1952. u selu ^enej. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. LEMI] Du{ana BO[KO Vodnik policije Milo{ Lasica je ro|en 4. a potom tehni~ar. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. jula 1987. kada je neprijateqska raketa direktno pogodila radar. Novi Sad. kao vodnik prve klase po ugovoru. u Novom Sadu. ujedno operater osmatra~kog radara u 240. marta 1999. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Sini{a Lau{ev je ro|en 6. Poginuo je 28. op{tina De~ani. godine. u Srbobranu. Zauvek }e ga se se}ati sin Nikola i porodica Lasica.

na du`nosti komandira voda. te porodica Li~ina. godine u Beranu. 15. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. Fahrudin i Emil. na du`nosti komandira voda. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. juna 1999. grani~nog bataqona. 192 Uspomenu na vojnika Safeta sa~uva}e sinovi Emin. Fikret. \akovica. Potporu~nik VJ Predrag Leovac je ro|en 20. LUKI] Luke DRAGAN LEOVAC Mila PREDRAG LI^INA Hamze SAFET Kapetan VJ Dragan Luki} je ro|en 25. JUNACI OT AX BINE tiv albanskih terorista. avgusta 1956. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. 1. u rejonu sela Reqin. u Ni{u.L S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Pre{evo. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 53. u Pqevqima. motorizovane brigade. februara 1967. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Nirvana i porodica Lemi}. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi pro- Vojnik VJ u rezervi Safet Li~ina je ro|en 1. juna 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 12. aprila 1999. 14. u rejonu sela Ko{are. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. godine. Uspomenu na potporu~nika Predraga Leovca sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Jelena i porodica Luki}. smer pe{adije. aprila 1999. u Pe}i. decembra 1975.

27. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. jula 1992. aprila 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Rekovac Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini.193 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Jelena i sin Du{an. 20. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. te porodica Luki} S p o m e n -k w i g a k L LUKI] Milivoja VOJIN Kormorane. U~estvovao u borbenim dejstvima na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. op{tina Glogovac. Uspomenu na Sla|ana trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Luki}. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Pe}. maja 1961. maja 1999. avgusta 1973. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je na odgovornoj du`nosti u Komandi Tre}e armije. u Quboviji. Uspomenu na Zorana Luki}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Tokom slu`be bio je na raznim du`nostima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. LUKI] Milovana SLA\AN LUKI] Miladina ZORAN Potpukovnik VJ Vojin Luki} je ro|en 16. februara 1974. smer veze. u Jagodini. godine. Odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a tre}eg stepena. 28. u selu Mali Stupej. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik policije Sla|an Luki} je ro|en 24. godine. u Loznici. Agresija NATO-a na SRJ zatekla ga je na {kolovawu u General{tabnoj {koli Vojske Jugoslavije. u okolini sela Pripadnik rezervnog sastava policije Zoran Luki} je ro|en 1. godine.

novembra 1970. motorizovane brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Uspomenu na Stanislava Majoro{a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 21. Prizren. u Mostaru. juna 1999. Preminuo je od zadobijenih rana 13. na VMA. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 252. septembra 1978. Uspomenu na Aleksandra Majstorovi}a sa~uva}e wegova porodica. U Vojsci Jugoslavije bio je ni{anxija na samohodnoj haubici 122 mm. Klina. upav{i u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Mrasor. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u Petrovcu na Mlavi. na du`nosti protivavionca. Rawen je u toku obavqawa borbenog zadatka. juna te godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Gra`danik. Poginuo je 1. Vojnik VJ Stanislav Majoro{ je ro|en 17. Vu~itrn. Rezervni poru~nik VJ Aleksandar Majstorovi} je ro|en 17. oklopne brigade. juna 1968. u Novom Sadu. u rejonu Ki{ni Bek. maja 1999. Uspomenu na Darka Qubisavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999.Q S p o m e n -kk w i g a QUBISAVQEVI] Branislava DARKO MAJORO[ Nade STANISLAV JUNACI OT AX BINE 194 MAJSTOROVI] Avrama ALEKSANDAR Vojnik VJ Darko Qubisavqevi} je ro|en 26. . Bosna i Hercegovina. oklopne brigade na du`nosti komandira pozadinskog voda. u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

31. 2. na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je na borbenom zadatku. u rejonu sela Grabnik. . Klina. oklopne brigade. aprila 1999. tenkovske ~ete 1. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. oklopnog bataqona 252. Za vreme agresije NATO-a na SRJ vojnik Maksimovi} se borio u sastavu 52. Vojnik VJ u rezervi Ivica Maksi} je ro|en 14. 13. me{ovite artiqerijske brigade. godine u selu Bubovac. u Kosovskoj Mitrovici. Tokom slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za voza~a tenka. Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e sinovi Goran. oktobra 1967. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. u rejonu poligona „Belo Poqe”.195 JUNACI MAKI] Blagoja DRAGAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAKSIMOVI] @ivojina VOJISLAV MAKSI] Du{ana IVICA Kapetan VJ Dragan Maki} je ro|en 16. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao voza~ tenka. k}i Marijana i porodica Maksimovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Pasja~e. motorizovane brigade. maja 1999. januara 1964. u sastavu 125. Gwilane. Vojnik VJ u rezervi Vojislav Maksimovi} je ro|en 24. kao telefonista. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jelena i Jovana. jula 1962. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji. u selu Kusce. Slobodan i Miroslav. sin Jovan i porodica Maki}. Pe}. Klina. Gwilane. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Hrvatskoj.

dok je. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Maksi} je ro|en 9. U selu Grabnik. maja 1999. . kod Kline. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1995. op{tina Bijelo Poqe. u Ni{u. u selu Ostreq. Uspomenu na Neboj{u Maksi}a sa~uva}e wegova porodica. Bio je zaposlen u DD „Kopeks” u Pe}i. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. januara 1991. obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju raketne baterije.M S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na vojnika Ivicu sa~uva}e sin Ilija. marta 1968. op{tina Pe}. MAKSI] Ilije NEBOJ[A MARA[ Mijajla WEGOMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Man~i} je ro|en 21. Poginuo je 3. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 25. JUNACI OT AX BINE 196 MAN^I] Stanimira DEJAN Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Man~i}a sa~uva}e wegova porodica. Bio je na du`nosti pomo}nika {efa smene u De`urnoj slu`bi Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. 4. 24. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. k}i Teodora i porodica Maksi}. Mla|i vodnik prve klase policije Wegomir Mara{ je ro|en 2. juna 1974. kao poslu`ilac sredstava veze. godine. godine. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. juna 1975. Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je poslu`ilac u rodu veze. godine u selu Gora`devac. izgubio je `ivot od kasetne avio-bombe avijacije NATO-a. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Tokom agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 230.

20. jula 1971. godine. kao komandir odeqewa. u Beogradu. Gwilane. godine. marta 1999. me{ovite artiqerijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 28. motorizovane brigade. ma- . Uspomenu na Wegomira Mara{a sa~uva}e wegova porodica. kao vojnik poslu`ilac na haubici 152 mm „nora”. marta 1978. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Marina sa~uva}e wegova porodica.197 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. kao vojnik strelac. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u izvi|a~- Vojnik VJ Dragan Marinkovi} je ro|en 6. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira odeqewa. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Marinkov je ro|en 16. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. avgusta 1980. u selu Koreti{te. MARIN Ninoslava GORAN MARINKOV Jovana MIROSLAV ko-diverzantskom bataqonu 72. @ivot je izgubio tokom bombardovawa avijacije NATO-a. u rejonu Karaule „Ko{are”. u selu Trlabu}. 11. op{tina Vu~itrn. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. MARINKOVI] Milete DRAGAN Vojnik VJ Goran Marin je ro|en 28. od snajperskog metka albanskog teroriste. Uspomenu na vodnika Miroslava Marinkova sa~uva}e wegova porodica. u Zemunu. S p o m e n -k w i g a k M marta 1999. \akovica. specijalne brigade. u Sivcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52.

Izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. \akovica. Du{an Marjanovi} je ro|en 3. u rejonu Lapu{ki Han. maja 1999. Branislav Marinkovi} je ro|en 2. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 243. 29. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanog bataqona 37. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji.M S p o m e n -kk w i g a ja 1999. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog reda. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 354. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. pe{adijske brigade. kao strelac. kao poslu`ilac samohodnog oru|a. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Zoran Marinkovi} je ro|en 16. avgusta 1971. u selu Belanica. prilikom dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Orlate. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Du{ana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. 25. @ivot je izgubio 4. MARINKOVI] Milovana ZORAN MARINKOVI] ^edomira BRANISLAV MARJANOVI] Lazara DU[AN Vojnik VJ u rezervi. u Zemunu. kao telefonista. marta 1977. Duqe. u Novom Sadu. maja 1999. u Pri{tini. Suva Reka. 198 Uspomenu na poginulog vojnika Branislava Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. oktobra 1961. aprila 1999. u rejonu sela Ko{are. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa.

Uspomenu na poginulog Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Bo`idarka Markovi} je ro|ena 10. kao voza~ motornog vozila. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Bobovac. 16. Poginula je od dejstva albanskih terorista. u Jagodini. u rejonu sela Dunavo. maja 1999. Za vreme odslu`ewa vojnog roka vojnik Markovi} polo`io je voza~ki ispit i bio voza~ motornog vozila. oklopne brigade. grani~nog bataqona. k}i Sowa i porodica Markovi}. u Kraqevu. sin Stefan i porodica Markovi}. godine. U toku agresije NATOa na SRJ borio se u sastavu 252. Orahovac. 31. u Podgorici. decembra 1959. marta 1978. @ivot je izgubio obavqaju}i borbeni zadatak. maja 1999. MARKOVI] Qubomira BO@IDARKA Vojnik VJ Boban Marjanovi} je ro|en 18. u ~eti za tehni~ko snabdevawe pozadinskog bataqona. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Kosta Markovi} je ro|en 27. @ivot je izgubio 25. kao vojnik grani~ar. Uspomenu na Bobana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica.199 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARJANOVI] Miodraga BOBAN MARKOVI] @ivote KOSTA vojnika Kostu sa~uva}e k}i Violeta. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 57. gde ju je i zatekla agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. . Radila je poslove ra~unovo|e i blagajnika u Odeqewu odbrane u Saveznom ministarstvu za odbranu u De~anima. januara 1944. Uspomenu na Bo`idarku Markovi} sa~uva}e sinovi Zvonko i Rade.

Mla|i vodnik prve klase policije Goran Markovi} je ro|en 7. u In|iji. 11. septembra 1968. juna 1999.M S p o m e n -kk w i g a MARKOVI] Radisava MILOSAV MARKOVI] Srbislava GORAN JUNACI OT AX BINE 200 MASNEC Josipa PETAR Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca sa~uva}e k}eri Marija. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 7. maja 1999. . u selu Arnajevo. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. kao vojnik vezista. Uspomenu na Petra Masneca sa~uva}e wegova porodica. @ivot je izgubio 1. Qiqana i Biqana. te porodica Markovi}. kao vojnik po ugovoru. op{tina Podujevo. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Srbica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Stanci. kada je wegovo motorno vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u selu Gorwa Klina. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. 11. januara 1965. u Ni{u. aprila 1999. oktobra 1972. godine. Razvodnik VJ po ugovoru Petar Masnec je ro|en 10. op{tina Aleksandrovac. dobrovoqac Milosav Markovi} je ro|en 3. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. U Vojsci Jugoslavije bio je. na du`nosti operatera ru~nog pra}ewa u raketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 250. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova deca i porodica Markovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. kraj Barajeva. u selu Orlane. pe{adijske brigade.

Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Milan Mijatovi} je ro|en 14. na Aerodromu „Sombor”. ujedno {ifrera i voza~a u 224. MIJATOVI] Bogdana MILAN Vojnik VJ Ibrahim Maxuni je ro|en 12. Potporu~nik Mijatovi} dobrovoqno je zamenio mla|eg kolegu na in`iwerijskoj ma{ini. 24. u rejonu sela Stani Batu{ec. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. kojom je 30. maja 1999. ure- . posle zavr{ene Mornari~ko-tehni~ke sredwe vojne {kole. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 11. u Beogradu. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju Kopnene vojske. De~ani. aprila 1976. Zastavnik VJ Radovan Medi} je ro|en 2. U 359. U toku slu`bovawa u VJ. marta 1999. Poginuo je od pogotka rakete u kabinu vozila u kojem se nalazio. Republika Hrvatska.201 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAXUNI Murata IBRAHIM MEDI] Ilije RADOVAN za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. in`iwerijskom bataqonu VJ obavqao je du`nost komandira in`iwerijskog voda i zastupnika komandira in`iwerijske ~ete. aprila 1999. Poginuo je pri napadu avijacije NATO-a. januara 1962. obavqao je du`nosti komandira odeqewa. oktobra 1975. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e k}i Marijana. sin Goran i porodica Medi}. centru za elektronsko izvi|awe i osmatrawe. u selu Brestovac. Dowi Lapac. u Draga{u. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Sloveniji i Republici Srpskoj Krajini. Uspomenu na poginulog vojnika Ibrahima Maxunija sa~uva}e wegova porodica.

Usled brujawa in`iwerijskih ma{ina. u borbi protiv albanskih terorista u selu Galica. u Kru{evcu. Ubrzo su iznad tog rejona preleteli agresorovi avioni. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. MIJATOVI] Bo`idara PETAR MIJATOVI] Radivoja VEROQUB MIJATOVI] Radomira BRANISLAV Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi. op{tina Pe}. 202 37. ~ije su rakete bile smrtonosne za mladog stare{inu. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. Vojni rok je slu`io u in`iwerijskom bataqonu Pripadnik rezervnog sastava policije Branislav Mijatovi} je ro|en 14. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Repu- . vojnik Mijatovi} je poginuo 29. Uspomenu na mladog oficira in`iwerije ~uva}e porodica Mijatovi}. novembra 1976. op{tina Bogati}. u selu Dobri Do. januara 1972. Slobodu otaxbine je. Milan nije mogao da ~uje buku aviona.M S p o m e n -kk w i g a |ivan vatreni polo`aj za raketnu jedinicu na teritoriji sela Glu{ci. dobrovoqac Petar Mijatovi} je ro|en 5. motorizovane brigade na du`nosti in`iwerca pionira. septembra 1974. JUNACI OT AX BINE kao dobrovoqac. u Petrovcu na Mlavi. u rejonu sela Stani Batu{ec. Veroqub Mijatovi} je ro|en 29. Obavqaju}i borbeni zadatak. 11. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. maja 1999. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. branio u stroju 125. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. De~ani. Uspomenu na mladog in`iwerca ~uva}e porodica Mijatovi}.

maja 1999. u selu Dobri Do. motorizovane brigade. februara 1978. koji su napali vatreni polo`aj wegove jedinice u rejonu sela Cerovik. S p o m e n -k w i g a k B blike Srbije od 1. napali vatreni polo`aj wegove raketne baterije. aprila 1999. do`ivev{i i ratne rane. a ranama je podlegao u no}i.203 JUNACI OTAXBINE obavqaju}i du`nost vojnika strelca. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na lik mladog pripadnika raketne jedinice PVO ~uva}e wegova porodica. . op{tina Vlasenica. Dobrovoqac @arko Mijatovi} je na oltar otaxbine polo`io svoj `ivot. godine. Te{ko je rawen i ubrzo je podlegao ranama u KBC Pri{tina. juna 1999. a tri meseca borio se i u Republici Srpskoj Krajini. Avioni NATO-a su 23. Sa svojom jedinicom vojnik Neboj{a Miji} je branio nebo iznad Gazimestana kod Pri{tine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna te godine. marta 1969. Vojnik VJ Neboj{a Miji} je ro|en 10. u selu Sovqak kod [apca. Neboj{a je poku{ao da spas na|e u zaklonu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Zagra|e. ali su „harm” rakete bile brze i ubojite. Kao dobrovoqac pristupio je ratnom sastavu 37. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. dobrovoqac @arko Mijatovi} je ro|en 13. MIJATOVI] Rajka @ARKO MIJI] @ivadina NEBOJ[A Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu u Bogati}u. juna 1998. Vojni rok je slu`io kao voza~ u komandom vodu 311. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Mijatovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 14. Bio je zaposlen u „FIB” u Pe}i. 2. op{tina Pe}. smer auto-mehani~arski. Tri godine branio je srpski narod u Republici Srpskoj. Vojnik VJ u rezervi. U sukobu s albanskim teroristima. te{ko je rawen 1.

Vojnik VJ u rezervi Zoran Miki} je ro|en 9. Potporu~nik VJ po ugovoru Ivan Miladinovi} je ro|en 29. u Pe}i. poginuo je u okr{aju s albanskim teroristima. na putu Vrawe – Leskovac. Obavqaju}i borbeni zadatak. . Poginuo je 9. Uspomenu na Zorana Miki}a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na lik borca iz Pe}i ~uva}e porodica Miki}. 2. Prilikom obilaska stambenih objekata u Pe}i. na vojni~kom zadatku. Uspomenu na potporu~nika Miladinovi}a ~uva}e wegov sin Lazar i porodica. obavqao je du`nost referenta saobra}ajne slu`be u 175. Kao vojni obveznik nalazio se u sastavu 202. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao potporu~nik po ugovoru. u Kosovu Poqu. maja 1999. op{tina Ka~anik. u rejonu [ahas ^esma – Vr~me. Na toj du`nosti borio se u sastavu svoje jedinice u odbrani otaxbine na Kosovu i Metohiji. pe{adijskoj brigadi Ni{kog korpusa. motorizovane brigade. radi prikupqawa gra|evinskog materijala za potrebe gra|evinske slu`be svoje brigade. decembra 1970. u Ni{u. 9. U Vojsci Jugoslavije bio je zaposlen kao majstor u Komandi 125.M S p o m e n -kk w i g a MIKI] Pavla RADOMIR MIKI] ^edomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 204 MILADINOVI] Vukoslava IVAN Vojnik VJ u rezervi Radomir Miki} je ro|en 29. septembra 1969. pozadinske baze na du`nosti voza~a. Radomir Miki} je poko{en rafalnom paqbom iz jedne ku}e u kojoj su se krili albanski teroristi. novembra 1977. aprila 1999.

Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. na du`nost in`iwerca pionira. tako {to je upao u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Tomance. borio se u sastavu 69. februara 1962. marta 1965. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Miladinovi}. op{tina Srbica. Vojnik VJ u rezervi Predrag Miladinovi} je ro|en 7. . Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. juna 1999. na podru~ju op{tine Istok. u Kru{evcu. Kao vojni obveznik stupio je u in`iwerijski bataqon 252. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Istoku. u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je 11. op{tina Istok. Poginuo je 8. vojnoteritorijalnog odreda. Uspomenu na in`iwerca iz Kraqeva ~uva}e sin Nemawa. u rejonu sela Krwine.205 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILADINOVI] Dragoquba MIODRAG MILADINOVI] Du{ana MIODRAG MILADINOVI] Miodraga PREDRAG Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 5. aprila 1999. borio se u sastavu 7. na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je 15. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. na borbenom zadatku u rejonu sela Vla{ki Drenovac. oklopne brigade. u Kraqevu. avgusta 1965. juna 1999. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Nevena i Kristina i porodica Miladinovi}. k}i Jasmina i porodica Miladinovi}. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 4. U toj jedinici borio se hrabro protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1970. u Ra{koj. Kao vodnik prve klase Vojske Jugoslavije. maja 1999. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu artiqerijsko-raketnog diviziona 37. na du`nosti poslu`ioca na sredstvima veze. na du`nosti poslu`ioca na topu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Vojnik Milanovi} je rawen 9. novembra 1966. u `estokom okr{aju s albanskim teroristima u \akovici. \akovica. u Vrawu. februara 1973. Odlikovan je Medaqom . Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio obavqaju}i du`nost komandira voda u 53. grani~nom bataqonu. Uspomenu na vojnika Miladinovi}a ~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Bawica. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. maja 1999. u rejonu sela Ko{are. u Novom Selu kod Vu~itrna. Poginuo je 15. Vodnik prve klase Predrag Milanovi} poginuo je 5. borio se u sastavu 52. maja 1999. motorizovane brigade. Vodnik prve klase VJ Predrag Milanovi} je ro|en 27. k}i Ana i porodica Milanovi}a. na Vojnomedicinskoj akademiji.M S p o m e n -kk w i g a MILADINOVI] Radoquba @IKO MILANOVI] Vladimira PREDRAG JUNACI OT AX BINE 206 Uspomenu na mladog komandira ~uva}e wegovi sin Vladimir. obavqao je du`nost zamenika komandira karaule. MILANOVI] Dragana DEJAN Vojnik VJ u rezervi @iko Miladinovi} je ro|en 15. od dejstva avijacije NATO-a. u sukobu s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Dejan Milanovi} je ro|en 23. Od posledica tih rana preminuo je 24.

op{tina Pre{evo. MILANOVI] Triva VUJO MILENKOV Ilije NINOSLAV MILANOVI] Milana SA[A Potporu~nik policije Vujo Milanovi} je ro|en 18. februara 1958. borio se u sastavu 7. gde je zavr{io gimnaziju. u Vrawu. aprila 1999. Uspomenu na borca iz Trstenika ~uva}e wegova porodica. decembra 1979.207 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je 15. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milanovi} je ro|en 7. na borbenom polo`aju jedinice. u Gorwem Ratkovu. op{tina Kqu~. borio se u sastavu 78. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. op{tina Srbica. . Uspomenu na vojnika Milenkova ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ u rezervi Ninoslav Milenkov je ro|en 25. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Poginuo je 13. maja 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Milanovi}. pe{adijske brigade. Bio je na du`nosti komandira Policijskog odeqewa u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. 28. novembra 1974. op{tina Trstenik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. jula 1970. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. marta 1999. motorizovane brigade. Zauvek }e ga pamtiti sin Bojan i porodica Milanovi}. u selu Mijajlovac.

op{tina Vu~itrn. u selu @ilivode. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.M S p o m e n -kk w i g a MILENKOVI] Apostola VLADICA MILENKOVI] Borisava NEBOJ[A JUNACI OT AX BINE 208 MILENKOVI] Vojislava DRAGAN Vojnik VJ Vladica Milenkovi} je ro|en 18. u selu Crni Lug. u selu Pantina. u Prokupqu. Vojnik Milenkovi} je poginuo 30. 26. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Milenkovi} je ro|en 12. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1994. oktobra 1998. Uspomenu na Dragana Milenkovi}a ~uva}e sin Nemawa. 12. specijalne brigade. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Uspomenu na lik poginulog borca za otaxbinu ~uva}e wegova porodica. u Beogradu. u selu Mogila. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1976. op{tina Vu~itrn. marta 1999. maja 1999. k}i Tijana i porodica Milenkovi}. Tu du`nost je obavqao i na Kosovu i Metohiji. maja 1961. od dejstva kasetne bombe. . Odlikovan je Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bore}i se u sastavu izvi|a~ko -diverzantskog bataqona 72. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. Vitina. godine. marta 1999. Vodnik policije Neboj{a Milenkovi} je ro|en 7. godine. op{tina Klina. juna 1963. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U Vojsci Jugoslavije je osposobqen za du`nost izvi|a~a diverzanta. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Poginuo je prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. op{tina Glogovac. dobrovoqac Jovica Milenkovi} je ro|en 4. Uspomenu na poginulog Gorana ~uva}e wegovi sinovi Filip. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . 28. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io wenim braniocima u Vojsci Jugoslavije. u Vrwa~koj Bawi. maja 1999. maja 1999. MILENKOVI] \or|a JOVICA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milenkovi} je ro|en 25. jula 1974. aprila 1999. Rezervni poru~nik VJ Goran Milenkovi} je ro|en 26. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine da brani wenu slobodu. 11. 22. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i dobrovoqno stao u stroj wenih branilaca. Glogovac. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Poginuo je od ru~ne bombe albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ u rezervi. u 125. Rajko i Marko. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. motorizovanoj brigadi. te porodica Milenkovi}. u selu Grabovac. u Kragujevcu. u selu ^aglavica. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1967. vojnoteritorijalnom odredu Vojnog okruga Pri{tina. u rejonu sela Orlate. u op{tini Pri{tina. Poverena mu je odgovorna du`nost komandira izvi|a~kog voda u 115. Stupio je u redove Vojske Jugoslavije kao strelac u 37. De~ani. u rejonu sela Dowe Streoce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1975.209 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILENKOVI] Vukadina DEJAN MILENKOVI] Du{ana GORAN brane i bezbednosti prvog stepena.

\akovica. grani~nom bataqonu. u Kur{umliji. u Uro{evcu. obavqaju}i du`nost grani~ara u 53. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.M S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. u Surdulici. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. decembra 1968. Te{ko je rawen 5. u zasedi koju su po- Vojnik VJ Boban Milenkovi} je ro|en 17. jula 1978. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i stupio u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. Uspe{no je zavr{io Vojnotehni~ku akademiju. januara 1975. JUNACI OT AX BINE stavili albanski teroristi u rejonu Ka~anika. U borbu protiv snaga NATO-a i albanskih terorista stupio je sa ~inom kapetana prve klase. mehanizovanoj brigadi. juna 1999. 210 MILENKOVI] Jordana MILAN Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Obavqao je du`nost komandira tehni~ke ~ete pozadinskog bataqona u 243. u rejonu Karaule „Dejan Radanovi}”. 9. Uspomenu na poginulog kapetana prve klase trajno }e ~uvati sin Ivan i porodica Milenkovi}. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Milenkovi} je ro|en 15. a podlegao je ranama istog dana u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Obavqao je razli~ite du`nosti u Vojsci Jugoslavije. MILENKOVI] Milentija BOBAN MILENKOVI] Predraga SLAVI[A Kapetan prve klase VJ Milan Milenkovi} je ro|en 11. Obavqao je du`nost poslu`ioca ure|aja u slu`bi za informisawe Komande . Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}.

dobrovoqac Branko Milenovi} je ro|en 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik strelac u 37. Poginuo je 20. Vojske Jugoslavije i raspore|en u 549. maja 1999. godine u Prokupqu. . Bosna i Hercegovina. u Kur{umliji od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i odva`no stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. u Zenici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Istog Mahala. u Aleksincu. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Aleksandara trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}.211 JUNACI OTAXBINE banski teroristi otvorili vatru na motorno vozilo u kojem je bio i vojnik Aleksandar. pe{adijske brigade. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1977. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. MILENKOVI] Radoslava ALEKSANDAR MILENOVI] Milutina BRANKO MILETI] Dobrivoja MILAN Vojnik VJ Aleksandar Milenkovi} je ro|en 21. marta 1999. tako {to su al- Vojnik VJ u rezervi. motorizovanu brigadu. 27. Poginuo je 24. S p o m e n -k w i g a k M 354. jula 1975. juna 1976. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Glogovac – Srbica. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Aleksandra i porodica Milenovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ dobrovoqno je stupio u redove Vojnik VJ u rezervi Milan Mileti} je ro|en 22.

bataqonu Vojne policije. in`iwerskom puku. februara 1962. maja 1999. Uspomenu na poginulog Milana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. op{tina De~ani. 212 MILETI] Dragana DEJAN MILETI] Dragutina SLAVUJKO Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io braniocima u Vojsci Jugoslavije. maja 1999. Poginuo je prilikom odbijawa napada albanskih terorista. na podru~ju Kosova i Metohije. vojnoteritorijalnom odredu na podru~ju Kosova i Metohije. JUNACI OT AX BINE vojnog policajca u 55. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Jovan. Vu~itrn. Uspomenu na vojnog policajca Dejana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. Vojnik VJ Dejan Mileti} je ro|en 14. u selu Prilu`ju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gorwi Mijali}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Kraqane. Poginuo je od posledica dejstava albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Sawa i porodica Mileti}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. 28. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Slavujko Mileti} je ro|en 5. op{tina Vu~itrn.M S p o m e n -kk w i g a Bio je in`iwerac pionir u 192. u selu Lumbardi. 24. Poginuo je 18 maja 1999. . u Kru{evcu. \akovica. februara 1978. Obavqao je du`nost strelca u 54.

29. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. u Sjenici. Suva Reka.213 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog vojnika Bojana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. aprila 1999. decembra 1993. S p o m e n -k w i g a k M MILETI] @ivorada BOJAN MILETI] Zorana VLADAN brane i bezbednosti prvog stepena. Te{ko je rawen 28. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. MILIKI] Radovana ZVONKO Vojnik VJ Bojan Mileti} je ro|en 26. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. marta 1999. Novi Sad. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. godine. za vreme obavqawa vojni~kih zadataka u selu ^enej. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u odbrambenom stroju Vojske Jugoslavije. u selu Duqe. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. februara 1979. Poginuo je 22. u Para}inu. od posledica dejstava avijacije NATO-a. . januara 1977. Preminuo je istog dana u novosadskoj bolnici. u Kru{evcu. Vojnik VJ Vladan Mileti} je ro|en 28. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. mehanizovanoj brigadi. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMla|i vodnik prve klase policije Zvonko Miliki} je ro|en 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1971. Obavqao je du`nost voza~a guseni~nog motornog vozila i vozila to~ka{a u raketnoj bateriji 240.

M S p o m e n -kk w i g a maja 1999. smer veze. prilikom dejstva krstare}ih raketa na objekat u kojem je obavqao du`nost. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandiPoru~nik VJ Boban Mili} je ro|en 16. i zapo~eo slu`bovawe u Potporu~nik VJ Sr|an Mili} je ro|en 16. u Beogradu. februara 1974. Poginuo je 31. februara 1974. u Somboru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati porodica Milinkovi}. specijalisti~ko {kolovawe. MILI] Dragoquba SR\AN Kapetan VJ Mitar Milinkovi} je ro|en 13. bataqonu Vojne policije. u Beogradu. na prevoju Volujak u op{tini \akovica. JUNACI OT AX BINE ra ~ete u 317. 14. Za ispoqenu hrabrost u obavqawu odgovorne du`nosti odlikovan je Ordenom za hrabrost. smer pe{adije. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. u Somboru. u selu Vaganica. januara 1970. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira voda u 52. 214 MILINKOVI] Dragojla MITAR MILI] Dragoquba BOBAN Vojsci Jugoslavije. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. Uspomenu na poru~nika Bobana trajno }e ~uvati porodica Mili}. Obavqao je du`nost komandira voda i komandira ~ete. marta 1999. op{tina Kosovska Mitrovica. puku veze. . Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na poginulog Zvonka sa~uva}e sin Stevan i porodica Miliki}. Uspe{no je zavr{io Sredwu vojnu {kolu i Vojnu akademiju Kopnene vojske.

pozadinske baze. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. motorizovanoj brigadi. kao potporu~nik Vojske Jugoslavije. novembra te godine na VMA. Uspomenu na vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. u selu Mr~e. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog potporu~nika Sr|ana trajno }e ~uvati porodica Mili}. MILI]EVI] Dragi}a MILO[ MILI]EVI] @ivotija DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Milo{ Mili}evi} je ro|en 16. Te{ko je rawen 31. Upravqaju}i vozilom VJ na slu`benom zadatku. bio je u stroju 201. Lukovska Bawa kod Kur{umlije. Dana 18. \akovica. identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. obavqao je du`nost komandira ra~unarskog odeqewa u 125. u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1999. vojni voza~ Milo{ Mili}evi} je upao u zasedu albanskih terorista. a preminuo je 4. februara 1947. Obavqao je du`nost grani~ara u 53. marta 1999. Vojnik VJ Dragan Mili}evi} je ro|en 2. Kao vojni obveznik. na putu Pri{tina – Leskovac. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Uspomenu na vojnika Milo{a trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. 3. za vreme obavqawa borbenog zadatka. u Trsteniku.215 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. 15. grani~nom bataqonu Pri{tinskog korpusa. aprila 1978. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi.

oktobra 1977. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. u Kraqevu. u Beogradu. jula 1949. aprila 1999. za vreme oba- Desetar VJ po ugovoru Mali{a Milovanovi} je ro|en 24. Poginuo je 31. Kao profesionalni stare{ina Vojske Jugoslavije. Za savesno obavqawe du`nosti dobio je vi{e priznawa. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. prilikom dejstava snaga NATO-a krstare}im raketama na objekat u kojem je obavqao du`nost. Kragujevac. 13. Obavqao je du- . jula 1970. Te{ko je rawen 19. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Komandno-{tabnu {kolu. obavqao je mnoge odgovorne du`nosti: od komandira voda i komandanta jedinica Vojne policije do na~elnika odseka u Odeqewu bezbednosti Komande Prve armije. u selu Belo{evac.M S p o m e n -kk w i g a MILOVANOVI] Vasiqka STANI[A JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog pukovnika Milovanovi}a trajno }e ~uvati sinovi Dejan i Nenad i porodica Milovanovi}. MILOVANOVI] Dragoslava MALI[A Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 3. marta 1999. Preminuo od posledica rawavawa. Obavqao je du`nost operatera na kontrolnoj ispitnoj stanici u 311. u selu Bo|evica. maja iste godine. Pukovnik VJ Stani{a Milovanovi} je ro|en 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstava avijacije NATOa. op{tina Leskovac. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. 216 MILOVANOVI] Dragana GORAN vqawa du`nosti stra`ara na objektu „Bela}evac” kod Pri{tine.

maja Kapetan VJ Mir~eta Milovanovi} je ro|en 1. 30. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. aprila 1999. juna 1970. sin Stefan i porodica Milovanovi}. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u rejonu sela Glu{ci. u Beogradu. Poginuo je 11. Poginuo je obavqaju}i ratne zadatke. prilikom obavqawa du`nosti. u selu Ratare kod Kru{evca. Bio je vaspita~ vi{e generacija vojnika tenkista. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Jelava kod Loznice. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. S p o m e n -k w i g a k M `nost rukovaoca in`iwerijskim ma{inama u 359. upav{i u zasedu albanskih terorista. MILOVANOVI] Mom~ila DEJAN 1999. Obavqao je ~asnu du`nost grani~ara u 15. Uspomenu na vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Poginuo je 4. septembra 1978. in`iwerijskom bataqonu. Bio je strelac u 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira ten- Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 17. op{tina Bogati}. u Blacu. . Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati k}i Bojana. Uspomenu na desetara po ugovoru trajno }e ~uvati k}eri Jovana i Milica i porodica Milovanovi}. avgusta 1974.217 JUNACI OTAXBINE grani~nom bataqonu. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. u selu Izbica kod Srbice. MILOVANOVI] Du{ana GORAN MILOVANOVI] Radoja MIR^ETA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milovanovi} je ro|en 23. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije.

pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. JUNACI OT AX BINE se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Gorwa Budriga. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Goran i porodica Milovanovi}. aprila 1999. u selu Orahovica Grabli~ki. u rejonu Duqe. motorizovane brigade. maja 1964. 218 MILOJEVI] Milosava SA[A MILOVANOVI] Stojana BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milojevi} je ro|en 18. u Kosovskoj Mitrovici. selo Tuma~ino. mehanizovanoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je 26. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u sukobu s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao . na podru~ju Kosova i Metohije. aprila 1999. Poginuo je. op{tina Gwilane. Bio je ni{anxija u 175. predvode}i svoje tenkiste. 26. maja 1999. op{tina Suva Reka. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Bio je pripadnik 125. Uspomenu na Mir~etu trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. prilikom obavqawa vojni~kog zadatka u Kosovskoj Mitrovici.M S p o m e n -kk w i g a kovske ~ete u 243. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Grdelica. marta 1973. Vojnik VJ u rezervi Branislav Milovanovi} je ro|en 14. 7.

izvla~e}i rawenog druga na polo`aju. godine. u selu Dowa Bela Reka. Za ispoqenu hrabrost. na Ko{arama. u selu Velika Ivan~a. \akovica.219 JUNACI OTAXBINE odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na Borislava trajno }e ~uvati sin Dalibor i porodica Miloradovi}. Obavqao je du`nost grani~ara i voza~a motornog vozila u 15. i 1999. motorizovanu brigadu. Poginuo je 20. 4. novembra 1970. specijalne brigade. MILOSAVQEVI] Qubi{e \OR\E Vodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Milojevi} je ro|en 21. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i u sukobu s albanskim teroristima na podru~ju Kosova i Metohije 1998. op{tina Bor. Vojnik VJ \or|e Milosavqevi} je ro|en 21. Poginuo je 17. dobrovoqac Borislav Miloradovi} je ro|en 21. decembra 1976. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost u bataqonu za protivteroristi~ka dejstva Vojne policije 72. maja 1999. aprila 1999. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. prilikom napada albanskih terorista u rejonu Prizrena. grani~nom bataqonu. marta 1952. op{tina Mladenovac. po`rtvovawe i humanost Vojnik VJ u rezervi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u redove branilaca otaxbine i bio raspore|en u 549. Uspomenu na vodnika Zorana trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. S p o m e n -k w i g a k B MILOJEVI] Tomislava ZORAN MILORADOVI] Du{ana BORISLAV Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je prilikom obavqawa vojni~kog zadatka. u se- . u Beogradu.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Krivenik. u selu SmaiNeboj{a Milosavqevi} je ro|en 15. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u trajno }e ~uvati porodica Milosavqevi}. aprila 1999. februara 1974. od posledica dejstava protivtenkovske mine Vodnik policije Predrag Milosavqevi} je ro|en 12. MILOSAVQEVI] Miodraga PREDRAG Razvodnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sla|an Milosavqevi} je ro|en 27. u selu Pi{tane. op{tina Pe}. u selu Krepoqin. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 28. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina @agubica. Uspomenu na poginulog vojnika Neboj{u trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Milosavqevi}. op{tina Pri{tina. avgusta 1992. godine. u selu Zaskok. godine. avgusta 1969.M S p o m e n -kk w i g a lu Jelava kod Loznice. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je 31. 18. op{tina Uro{evac. u op{tini Ka~anik. septembra 1968. vojnoteritorijalnom odredu. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. 220 MILOSAVQEVI] Milana SLA\AN MILOSAVQEVI] Milorada NEBOJ[A koju su postavili albanski teroristi. JUNACI OT AX BINE lovci. maja 1999. Pre- . Bio je na du`nosti izvi|a~a u 64. u selu Zla{. aprila 1999. op{tina [timqe. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac.

motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. u rejonu sela Stani Batu{ec. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1970. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. MILO[EVI] Branislava DARKO MILO[EVI] Vlade MILOSAV Poginuo je 11.221 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. novembra 1978. . Uspomenu na poginulog vojnika Darka trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. MILO[EVI] Dragana GORAN Vojnik VJ Darko Milo{evi} je ro|en 28. u selu Samarinovac kod @itora|e. u rejonu sela Ko{are. u 125. De~ani. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Vojnik VJ Milosav Milo{evi} je ro|en 7. u 125. motorizovanoj brigadi. oktobra 1978. 5. od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Milosava trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. u Kragujevcu. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. u Qigu. S p o m e n -k w i g a k M minuo je 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Obavqao je du`nost poslu`ioca topa. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. 11. u rejonu sela Padali{te. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vodnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 16. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . u selu Su{ica kod Kru{evca. maja 1999. 23. sin Mihajlo i porodica Milo{evi}. Poginuo je upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati k}i Milena. 24. motorizovanu brigadu. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. obavqao je du`nost komandira odeqewa u 7. u Po`arevcu. dobrovoqac Rade Milo{evi} je ro|en 19. in`iwerijskom puku. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 222 MILO[EVI] \or|a RADE MILO[EVI] Milosava GORAN Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. De~ane.M S p o m e n -kk w i g a Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 192. avgusta 1966. \akovica. u selu Stani Batu{ec. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog dobrovoqca trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica Milo{evi}. Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. marta 1968. u selu Kraqan. u okolini Istoka. JUNACI OT AX BINE branilaca otaxbine i bio raspore|en u 125. Poginuo je od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. pe{adijskoj brigadi. Kao rezervni stare{ina Vojske Jugoslavije.

februara 1996. prilikom izvla~ewa rawenika. Poginuo je 30. u rejonu sela [timqe. decembra 1998. od posledica dejstaVojnik VJ Seqa Milo{evi} je ro|en 14. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Obavqao je du`nost bolni~ara u Vojnom odseku u Prizrenu. Od 17. juna 1999. prilikom obezbe|ivawa dr`avne granice. . u Istoku. za vreme bombardovawa aviona NATO-a. Kostawe. Republika Hrvatska. u rejonu sela Planeja. Od zadobijenih povreda preminuo je 12. u selu Dowa Lapu{wa kod Vlasotinca. Te{ko je rawen 11. oklopnoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira artiqerijskog odeqewa u 211. Poginuo je 5. MILO[EVI] Milutina VLADAN MILO[EVI] Mladena SEQA Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sini{a Milo{evi} je ro|en 14. do 25. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. oktobra 1995. Vojnik VJ u rezervi Vladan Milo{evi} je ro|en 21. maja iste godine u bolnici u Pri{tini. Bio je vojnik strelac u 57. Vojni rok je slu`io od 17. u Zadru. Smrtne rane tom mladom vojniku nanele su razorne bombe avijacije NATO-a. oktobra 1968.223 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na preminulog vodnika trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Milo{a SINI[A va artiqerije albanskih terorista. Uspomenu na hrabrog bolni~ara trajno }e ~uvati k}eri Marija i Jovana i porodica Milo{evi}. u op{tini Prizren. maja 1999. grani~nom bataqonu na Karauli „Dunavo”. aprila 1978. maja 1999. u rejonu sela Dunavo. Osta}e zauvek u se}awu svoje porodice. aprila 1966. godine.

kao razvodnik. motorizovane brigade. . u rejonu sela Negrovce. a na Kosovu i Metohiji se borio kao izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti 252. koju su postavili albanski teroristi. blizu Ra{ke. Mobilisan je kao strelac u 1. Borio se na Kosovu i Metohiji u izvi|a~kom vodu 58. oklopnoj brigadi. Klina. u rejonu sela Zmi} blizu Kosovske Mitrovice. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista. Sr|an je poginuo 27.M S p o m e n -kk w i g a MILO[EVI] Mom~ila ZORAN MILO[EVI] Radmila SR\AN JUNACI OT AX BINE 224 MILO[EVI] Ratomira IVAN Vojnik VJ u rezervi Zoran Milo{evi} je ro|en 28. Wegovo telo je prona|eno dan posle. jula 1972. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Razvodnik VJ u rezervi Ivan Milo{evi} je ro|en 13. Vozilo u kojem se nalazio nai{lo je na minu sa usmerenim dejstvom. potpuno izmasakrirano. Ivan je poginuo 1. oklopne brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ra{koj. Bio je. U~estvovao je u borbenim dejstvima na prostoru Republike Srpske Krajine. k}eri Jelena i Sne`ana i porodica. Wegov lik pamti}e k}i Nevena i porodica. Pamti}e ga s tugom u srcu porodica. Bio je vi{e od {est godina vojnik po ugovoru u 252. aprila 1961. marta 1999. maja 1975. u selu Gradac. u selu Kijevo. Zoran je poginuo 25. juna 1999. kada se vra}ao sa borbenog zadatka. Stradao je od ruke albanskih terorista. motorizovani bataqon 37. na du`nosti komandira odeqewa. lake pe{adijske brigade. Desetar VJ po ugovoru Sr|an Milo{evi} je ro|en 29. u selu Vitkovac kod Kraqeva. Uspomenu na Zorana sa~uva}e sin Sre}ko. maja 1999.

artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Belo Poqe. marta 1999. Mobilisan je 7. bio je na du`nosti komandira odeqewa u 1. Poginuo je 1. aprila 1999. k}i Milica i porodica. k}i Dragana i porodica. Bio je narodni poslanik u Skup{tini Republike Srbije. u sukobu s albanskim teroristima. septembra 1961. Nikada ga ne}e zaboraviti dve k}eri bliznakiwe Sawa i Sandra i porodica Milunovi}. artiqerijskom divizionu 279.225 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Stojana NOVICA MILO[EVI] Tomislava Miroslav MILUNOVI] Ratimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Novica Milo{evi} je ro|en 7. Rezervni kapetan VJ Dragan Milunovi} je ro|en 7. Novica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kada je po~eo rat. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mla|i vodnik VJ Miroslav Milo{evi} je ro|en 24. u selu Lozovik kod Velike Plane. Bio je mobilisan kao bolni~ar u Komandu 15. maja 1999. u rejonu sela Komorane. oklopne brigade. pe{adijske brigade. Miroslav je odlikovan Ordenom za hrabrost. oktobra 1960. op{tina Kur{umlija. pe{adijskog bataqona 354. . i kao rezervni kapetan postavqen na du`nost komandira ~ete 1. u selu Ma~kovac. u Leskovcu. Se}a}e ga se sin Milo{. kod sela Duz. juna 1999. 1. godine od dejstva neprijateqeve avijacije u selu Vrbovac. oktobra 1953. Wegovog lika se}a}e se sin Darko. Dragan je poginuo 22.

Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Uspomenu na wega sa~u- Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Milutinovi} je ro|en 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Preminuo je 20. Bratislav je poginuo 13. prilikom dejstva avijacije NATO-a. maja 1967. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici za obezbe|ewe Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. na putu Orlate – Mali{evo. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Jelena i Milica i porodica Milutinovi}. marta 1960. u Kragujevcu. op{tina [timqe. 26. u Kragujevcu. godine. aprila iste godine u Pri{tini. Vojnik VJ u rezervi Bratislav Miqkovi} je ro|en 10. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. Mobilisan je tokom agresije i bio je na prostoru Kosova i Metohije kao voza~ u sastavu 7. pe{adijske brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. u rejonu sela Vitak kod Srbice.M S p o m e n -kk w i g a MILUTINOVI] @ivadina ZLATKO JUNACI OT AX BINE va}e k}eri Aleksandra i Jovana. aprila 1999. marta 1999. maja 1999. 226 MILUTINOVI] Milorada DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 18. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. te porodica Milutinovi}. op{tina Pri{tina. godine. u selu Sedlare. u Kru{evcu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. avgusta 1976. MIQKOVI] Draga BRATISLAV Vodnik prve klase policije Zlatko Milutinovi} je ro|en 31.

Zvonko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Termoelektrani „Kosovo-A”. Poginuo je 3. U~estvovao je u ratu na teritoriji Bosne i Hercegovine. op{tina Istok. te porodica Miqkovi}. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. u Leskovcu. Se}a}e ga se k}eri Anica i Tamara. u selu @a~. Wegov lik osta}e u se}awu porodice. koji je bio prepot~iwen 7. MIQKOVI] Stanimira ZVONKO MIQKOVI] Miodraga SLAVI[A ca. od eksplozije protivtenkovske mine. gde se u ~asu izbijawa ratnih dejstava zatekao na odslu`ewu vojnog roka. MINI] Borislava MOM^ILO Desetar VJ u rezervi Zvonko Miqkovi} je ro|en 16. vojnoteritorijalnom odredu Istok. Obili}. Poginuo je u Beogradu. marta 1999. Uo~i agresije je bio zaposlen u Elektroprivredi Srbije. koju su postavili albanski teroristi. Pamti}e ga porodica. obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. U Vojsku Jugoslavije je mobilisan 25. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu. 20. u selu ^irez kod Glogov- Vojnik VJ Slavi{a Miqkovi} je ro|en 6. maja 1999. juna 1999. vojnoteritorijalni odred Vojnog okruga Pri{tina.227 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kosovo Poqe. Slavi{a je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. marta 1961. pe{adijskoj brigadi. Bio je vojnik protivpo`arac u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog bataqona. aprila 1972. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu. . i obavqao je du`nost pu{komitraqesca u 69. avgusta 1978. Dva dana posle otpo~iwawa agresije NATO-a na SRJ mobilisan je kao desetar u 115. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Mini} je ro|en 1. u selu Bresje. prilikom dejstva avijacije NATO-a.

kada je upao u zasedu albanskih terorista kod sela Tomance. prilikom obavqawa zadatka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u rejonu sela Landovica. motorizovanoj brigadi bio je na du`nosti poslu`ioca na haubici. marta 1978. na borbenom polo`aju kod sela Reqan. Vladimir Mirkov je ro|en 20. 228 Vladimir je poginuo 26. . U 549. juna 1998. motorizovane brigade. MIRI] Du{ana NEBOJ[A MIRKOV @arka VLADIMIR MIRKOVI] Veqka SLOBODAN Vojnik VJ Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Miri} je ro|en 24. op{tina Srbica. Slobodan Mirkovi} je ro|en 28. Slobodan je poginuo 15. JUNACI OT AX BINE Poginuo je 13. u sukobu s albanskim teroristima. Mladog vojnika se}a}e se wegova porodica. godine. marta 1999. te wegova porodica. op{tina Istok. Odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je vojnik 78. prilikom dejstva avijacije NATO-a. u Ivawici. u Apatinu. Zavr{io je sredwu {kolu i na odslu`ewe vojnog roka oti{ao 21. op{tina Pre{evo. Kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. kao artiqerac. u rejonu sela Vitak. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica i k}eri Aleksandra i Sawa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.M S p o m e n -kk w i g a Mom~ilo je poginuo 11. decembra 1978. maja 1999. Vojni rok je slu`io od 20. aprila 1999. septembra 1998. Neboj{e }e se se}ati sinovi Damjan i Du{an. godine u Trsteniku. februara 1965. mobilisan je na du`nost manipulanta u 7. pe{adijskoj brigadi. aprila 1999. od dejstva avijacije NATO-a.

MISIRLI] Ogwena DEJAN MITI] Borisava PREDRAG MIRKOVI] Milorada RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Misirli} je ro|en 5. Mla|i vodnik policije Radi{a Mirkovi} je ro|en 28. Poginuo je 15. u Novom Selu. Dejan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Ko{are”. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. maja 1999. u Ubu. maja 1999. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Qig. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1981. 5. Zavr{io je sredwu {kolu. . godine. grani~ni bataqon. 26. op{tina [timqe. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. \akovica. marta 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije Predrag Miti} je ro|en 31.229 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Lik mladog vojnika pamti}e zauvek porodica. septembra 1977. op{tina Srbica. Lik mladog borca pamti}e wegova porodica. oktobra 1953. u selu Rzale. u selu Berkovo kod Kline. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica. Uspomenu na Radi{u Mirkovi}a sa~uva}e wegova porodica. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Crnoqevo. sin Milo{ i porodica Miti}. op{tina Vitina. januara 1976. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kao strelac u 53. Mobilisan je 1. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. juna 1997. maja 1999.

septembra 1968. marta 1981. U~estvovao je u ratu koji je vo|en na prostoru Republike Srpske. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dalibor i Milan. u selu Karan kod U`ica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u sastavu 3. kada su na wih albanski teroristi otvorili vatru. U~estvovao je u ratovima koji su vo|eni na prostoru Slovenije i Republike Srpske Krajine. smer pe{adije. smer pe{adije. koja je bila u sastavu Pri{tinskog korpusa. maja 1999. motorizovanog bataqona 37. u selu Dobrujevac. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. bio sa grupom stare{ina na borbenom izvi|awa. MITROVI] Blagoja DRAGAN Vodnik prve klase policije Miroslav Miti} je ro|en 20. Kapetan prve klase VJ Dragan Mitrovi} je ro|en 15. Bio je policajac u Policijskoj stanici na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zastavnik prve klase VJ Vojislav Miti} je ro|en 30. marta 1950. . op{tina Orahovac. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. motorizovane brigade. Na Kosovu i Metohiji se borio kao komandir minobaca~kog voda 82 mm. u selu Zo~i{te.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Miladina MIROSLAV MITI] Petronija VOJISLAV JUNACI OT AX BINE 230 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Vladimir i porodica. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je na du`nosti komandanta 1. februara 1960. Zavr{io je sredwu {kolu u~enika u privredni i kurs za policajce. 12. Vojislav je 15. k}i Marija i porodica Miti}. maja 1999. Tom prilikom je smrtno stradao. u rejonu sela Istok Mahala. op{tina Aleksinac. motorizovanog bataqona 37. godine.

Bio je na du`nosti vojnika kuvara u prizrenskoj 549. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. 24. Sla|an je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije je stupio 22. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. godine.231 JUNACI OTAXBINE na 1981. Zavr{io je sredwu {kolu. smer artiqerije. Kada je otpo~ela agresija na SRJ. godine. novembra 1945. maja 1967. 8. u selu Dowe Barane. op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sowa. S p o m e n -k w i g a k M Dragan je poginuo 20. izvr{avaju}i borbeni zadatak. novembra 1979. marta. motorizovanoj brigadi. Bio je zaposlen u AMD u Pe}i. MI]UNOVI] Petra MOM^ILO MIHAJLOVI] Vladimira SLA\AN MIHAJLOVI] Du{ana MARIO Vojnik VJ Sla|an Mihajlovi} je ro|en 29. juna 1998. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. javio se u redove Vojske kao Pripadnik rezervnog sastava policije Mom~ilo Mi}unovi} je ro|en 23. Penzionisan je u ~inu vodnika prve klase. sinovi Predrag i Sr|an i porodica Mi}unovi}. Na motorno vozilo u kojem se nalazio pucali su albanski teroristi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. sin Darko i porodica. 5. aprila 1999. Vodnik VJ po ugovoru. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 2. maja 1999. maja 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u ratu na prostoru Republike Srpske. ju- . u selu Vinarce kod Leskovca. Poginulog kapetana se}a}e se k}i Danijela. u Kosovskoj Mitrovici. u rejonu sela Istok Mahala. dobrovoqac Mario Mihajlovi} je ro|en 20. u rejonu sela Ku{lin kod \akovice.

juna 1982. pe{adiskom bataqonu 354. 1. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka. Mario je poginuo 15. marta 1962. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. oktobra 1961. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. u selu Trstenik. septembra 1998. u Smederevu. k}i Jelena i porodica. Zavr{io je Fakultet op{tenarodne odbrane i bio zaposlen u . Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 22. aprila 1999. u Uro{evcu. 232 MIHAJLOVI] Jovice IVAN MIHAJLOVI] Mali{e MIROSLAV Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. godine. pe{adijske brigade. Ivan je poginuo 19. aprila 1999. Postavqen je na du`nost komandira voda u 3. u selu Hrtica. MIHAJLOVI] Radosava VOJMIR Vojnik VJ Ivan Mihajlovi} je ro|en 9. op{tina Glogovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Borio se na Kosmetu u sastavu 125. decembra 1977. Rezervni poru~nik VJ Vojmir Mihajlovi} je ro|en 13. aprila 1999. Uspomenu na wega }e ~uvati sin Marko.M S p o m e n -kk w i g a dobrovoqac. JUNACI OT AX BINE rizovane brigade i bio je na du`nosti komandira odeqewa. moto- Vodnik prve klase policije Miroslav Mihajlovi} je ro|en 24. u Leskovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ivana }e pamtiti wegova porodica. hrabro se bore}i s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are”. u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{ i Mladen i porodica Mihajlovi}.

Miroslav je poginuo na borbenom polo`aju. smer pe{adije. Bio je vojnik strelac u 125. motorizovanoj brigadi. zauvek }e pamtiti wegova porodica. od napada albanskih terorista. Poginuo je kada je vozilo kojim je sa drugovima izvla~io povre|ene nai{lo na protivtenkovsku minu. sina jedinca. u rejonu sela Dowa Morina. vojno-teritorijalnom odredu Orahovac. \akovica. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Pri{tina. Poginulog poru~nika pamti}e sin \or|e i porodica Mihajlovi}. Poginuo je 31. U~estvovao je u borbama na Kosovu i Metohiji. septembra 1961. Orahovac. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. u rejonu sela Krivenik. Wegov lik pamti}e sinovi Dragan i Darko i porodica Mici}. u Zemunu. godine. U Vojsci Jugoslavije je od 23. Poginulog vojnika. kao rezervni poru~nik. maja 1999. Vojmir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. stupio u redove Vojske Jugoslavije i bio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u Komandi 64. marta 1979. MIHAJLOVI] Stanoja @EQKO MICI] Sava MIROSLAV Vojnik VJ @eqko Mihajlovi} je ro|en 19. Desetar VJ u rezervi Miroslav Mici} je ro|en 20. 27. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Ka~anik.233 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Uro{evcu. Wegovu jedinicu su 16. maja 1999. . bore}i se kao komandir odeqewa u 101. S danom otpo~iwawa agresije je. prilikom odbrane sela Velika Ho~a. u selu Velika Ho~a kod Orahovca. napali albanski teroristi. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. aprila 1999. septembra 1998.

Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Vodnik prve klase VJ Dejan Mladenovi} je ro|en 11. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskom bataqonu 71. u Leskovcu. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . \akovica. Dejan je poginuo 30. aprila 1999. Vitina.M S p o m e n -kk w i g a MICI] Sini{e SLAVI[A JUNACI OT AX BINE 234 MLADENOVI] Lazara DEJAN MLADENOVI] Miomira MARKO Vojnik VJ Slavi{a Mici} je ro|en 24. Tokom agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je mobilisan u 211. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok je slu`io kao grani~ar u 53. specijalne brigade. oklopnu brigadu. marta 1999. u rejonu Karaule „Morina”. Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine. Lik poginulog borca pamti}e wegova porodica. 4. Vojnik VJ u rezervi Marko Mladenovi} je ro|en 18. januara 1974. u Ni{u. Kao vodnik prve klase. septembra 1978. u selu Mogila. Borio se u ratu na prostoru Republike Srpske. Poginuo je nesre}nim doga|ajem. tako|e na Kosovu i Metohiji. oktobra 1974. grani~nom bataqonu. u [apcu. Podujevo. u selu Rudare. Hrabrog vodnika pamti}e wegova porodica. aprila 1999. od gelera kasetne bombe. 17. nalaze}i se na zadatku u borbenom vozilu pe{adije M-80. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske.

19. januara 1970. aprila 1999. marta 1978. Radio je u Odseku za vezu Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Zoltan je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. januara 1976. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. godine. u Senti. juna 1998.235 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B MLADENOVI] Spase ZVEZDAN MLADENOVI] Srboquba DEJAN MOKU[ Lasla ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Zvezdan Mladenovi} je ro|en 24. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Prizren. u Vrawu. maja 1999. u selu Dowa Srbica. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije M-80 A. u selu Pe}ane. 12. Vojnik VJ Zoltan Moku{ je ro|en 27. 24. op{tina Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Mladenovi} je ro|en 20. oklopne brigade. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Na Kosmetu je bio u sastavu 15. . aprila 1999. Poginulog vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. Trajno }e ga u se}awu ~uvati wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Bio je zaposlen u „Kosovovinu” u Maloj Kru{i. na putu Orlane – Ka~ikol. u Pri{tini. januara 1998. op{tina Podujevo. Vojni rok je slu`io od 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Uspomenu na Zvezdana Mladenovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica.

javio se u redove Vojske kao dobrovoqac. motorizovane brigade. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Podgorici. aprila u Vojnomedicinskoj akademiji. grani~ne brigade. Kada je po~ela agresija na SRJ. MUWI] Bo`idara SA[A Vojnik VJ Zlatko Mujovi} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom . radiofonista u 1. juna 1978. aprila 1999. januara 1973. Vojnik VJ u rezervi. U Republici Srpskoj Krajini borio se osam meseci. a u Republici Srpskoj tri meseca. Nandora }e se se}ati sinovi Darko i Veqko. obavqaju}i zadatak u selu Jelava kod Loznice. Nandor je poginuo 5. odeqewu voda za intervencije 15. februara 1960. Preminuo je 17. dobrovoqac Nandor Mun}an je ro|en 15. u Kraqevu. upav{i u zasedu albanskih terorista. motorizovane brigade. Na Kosmetu je bio na du`nosti komandira voda u ~eti veze 125. Vojni rok je slu`io kao vojnik grani~ar. U~esnik je ratova koji su vo|eni na prostoru prethodne Jugoslavije. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 2. Wegov lik }e pamtiti porodica Mujovi}. aprila 1999. u Ba~koj Topoli. k}eri Mirjana i Jelena. u rejonu sela Likovac. Sa{a je 2. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Sa{a Muwi} je ro|en 31. motorizovani bataqon 37. te porodica Mun}an. zadobio te{ke povrede prilikom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Grebnik. aprila 1999.M S p o m e n -kk w i g a MUJOVI] Milete ZLATKO MUN]AN Jano{a NANDOR JUNACI OT AX BINE 236 za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 4.

borio se u sastavu 37. Major Na| je komandovao baterijom 30/2 mm u odbrani slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. 4. godine.237 JUNACI OTAXBINE Obavqaju}i borbeni zadatak sa vatrenog polo`aja u rejonu Grebnika. Vojnik VJ Branislav Negi} je ro|en 25. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. februara 1978. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Nasti}. NA\ Jano{a [ANDOR Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. decembra 1975. u Be~eju. na putu Srbica – Glogovac. motorizovane brigade. 20. NEGI] Milivoja BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Boban Nasti} je ro|en 15. i te~aj za raketni sistem „KUB-M”. S p o m e n -k w i g a k N za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. samohodnom raketnom puku PVO. u rejonu sela Istog Mahala. u Ra{koj. Lik mladog potporu~nika osta}e u se}awu k}erkice Jovane i porodice Muwi}. Uspomenu na majora [andora ~uva}e sin Atila. aprila 1999. u Bawi Koviqa~i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti voza~a u Komandi motorizovanog bataqona. U Vojsku Jugoslavije je stupio u junu 1998. komandir baterije je smrtno stradao od eksplozije bombe koju su na razme{tajnu prostoriju jedinice lansirali piloti neprijateqevog aviona. U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost komandira baterije u 230. Klina. kraj Pe}i. NASTI] Milo{a BOBAN Major VJ [andor Na| je ro|en 31. maja 1956. . k}i Timen i porodica. aprila 1999.

motorizovane brigade. u Prokupqu. u Kur{umliji. oklopne brigade. Ni{. NEDEQKOVI] Bo`idara DRAGAN NEDEQKOVI] Du{ana BOBAN NEDEQKOVI] Radovana VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dragan Nedeqkovi} je ro|en 13. zadobio je smrtonosne povrede. JUNACI OT AX BINE Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 211. Avijacija NATO-a sna`no je dejstvovala bombama i raketama. oktobra 1959. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. u selu Gorwi Medo{evac. u garnizonu Prokupqe. k}i Natalija i porodica Nedeqkovi}. gde je i ra- . na du`nosti telefoniste linija{a 224. februara 1969. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vezistu ~uva}e wegov sin Stefan. centru za stacionarne veze. kraj Podujeva. Rezervni kapetan prve klase VJ Vladimir Nedeqkovi} je ro|en 23. na kasarnu u Prokupqu. Poginuo je u rejonu sela Merdare. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 14. 24. \akovica.N S p o m e n -kk w i g a Na Kosovu i Metohiji branio je slobodu otaxbine u sastavu 125. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog branioca otaxbine ~uva}e wegova porodica. aprila 1999. prilikom raketirawa motornog vozila u kojem se nalazio na borbenom zadatku. na du`nosti vojnika kuvara. juna 1947. 238 U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1993. Uspomenu na Dragana Nedeqkovi}a ~uva}e wegova porodica. Odbijaju}i sa svojom jedinicom napad albanskih terorista u rejonu Karaule „Ko{are”. Desetar VJ po ugovoru Boban Nedeqkovi} je ro|en 2. marta 1999. Desetar Boban Nedeqkovi} stradao je u ru{evinama svoje kasarne.

`ele}i da pru`i najvi{i doprinos odbrani slobode otaxbine. a u 354. maja 1999. u Beogradu. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost referenta u Odeqewu za operativno-nastavne poslove. Uspomenu na prekaqenog rezervnog stare{inu ~uva}e wegovi sinovi Radovan i Milan. brane}i Karaulu „Ko{are”. dobrovoqac Vladimir Nestorovi} je ro|en 12. Na svojoj du`nosti kapetan Nedeqkovi} je bio i 24. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. kada je smrtno stradao od dejstva bombi avijacije NATO-a na wegov rodni grad. Uspomenu na dobrovoqca iz Beograda ~uva}e porodica Nestorovi}. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. u rejonu Lopu{ki Han. septembra 1967. 29. Uspomenu na Dejana Neran~i}a ~uva}e wegovi sinovi Du{an i Predrag i porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi. u `estokom sukobu s albanskim teroristima. pe{adijske brigade. 657. \akovica. NERAN^I] Predraga DEJAN 658. obavqaju}i du`nost bolni~ara. branio je slobodu otaxbine u sastavu 354. Poginuo je 28. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. . te porodica Nedeqkovi}. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. Kao dobrovoqac. marta 1977. u Be~eju. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. NESTOROVI] Predraga VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Neran~i} je ro|en 5.239 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N dio u Zavodu za socijalno i zdravstveno osigurawe. stupio je u 125. Draga{.

N S p o m e n -kk w i g a
NE[I] Slobodana NEBOJ[A NE[OVI] Stanu{e NENAD

JUNACI OT AX BINE
Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica.

240

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ne{ovi}.

NIKI] Milomira IGOR

Poru~nik policije Neboj{a Ne{i} je ro|en 26. jula 1970. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Policijsku akademiju. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. jula 1989. godine. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Mla|i vodnik policije Nenad Ne{ovi} je ro|en 15. juna 1978. u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. juna 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 17. aprila 1999, u selu [ipoqe, op{tina Kosovska Mitrovica.

Vojnik VJ u rezervi Igor Niki} je ro|en 26. januara 1973. u Ra{koj. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, branio je slobodu otaxbine u sastavu 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. U sukobu protiv albanskih terorista, koji su wegovu jedinicu napali iz zasede, pucaju}i iz streqa~kog oru`ja, u rejonu sela Likovac, Glogovac, Igor Niki} je poginuo 25. maja 1999. godine.

241 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

N

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e wegove k}eri An|elija i Emilija i porodica Niki}.

NIKOLI] Zlate BORIS

za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog stare{inu ~uva}e wegova porodica.

NIKI] Mirka MIODRAG

NIKOLI] Zlatomira NIKOLA

Vodnik VJ Boris Nikoli} je ro|en 4. maja 1978. u Zemunu. Zavr{io je jednogodi{we specijalisti~ko {kolovawe za podoficire oklopno-mehanizovanih jedinica i u VJ je obavqao du`nost komandira odeqewa. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine branio u stroju 52. bataqona Vojne policije, kao komandir odeqewa specijalne namene. Poginuo je 31. maja 1999. u rejonu sela Komorane kraj Pri{tine, tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Odlikovan je Ordenom

Vojnik VJ Nikola Nikoli} je ro|en 30. oktobra 1978. u Beogradu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u aprilu 1998. i osposobio se za strelca na borbenom vozilu pe{adije. Slobodu otaxbine i ~ast vojni~ku branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 243. mehanizovane brigade. Vojnik Nikola Nikoli} je poginuo 22. aprila 1999, prilikom dejstva avijacije NATO-a na bor-

Vojnik VJ u rezervi Miodrag Niki} je ro|en 6. marta 1970. u selu Kova~evu, op{tina Novi Pazar. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je u sastavu 168. motorizovane brigade. Poginuo je 31. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Uspomenu na Miodraga Niki}a ~uva}e wegova porodica.

M S p o m e n -kk w i g a
beni raspored wegove jedinice u rejonu sela Duqe, op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolu ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Nikoli}a ~uva}e wegova porodica.

242

NIKOLI] Radosava BRANISLAV

NIKOLI] Milenka NEBOJ[A

NIKOLI] Radojka MILAN

Vodnik policije Branislav Nikoli} je ro|en 7. juna 1965. u Smederevu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na Branislava Nikoli}a sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Nikoli} je ro|en 12. oktobra 1972. u selu Mala Kru{a, op{tina Prizren. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 549. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Milan Nikoli} je ro|en 19. marta 1978. u Prokupqu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar strelac u sastavu 15. grani~nog bataqona. Poginuo je 4. aprila 1999, vra}aju}i se sa zadatka, u rejonu Jadra kod Loznice. Uspomenu na vojnika Milana ~uva}e wegova porodica.

243 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

M

NIKOLI] Radoslava DARKO

NIKOLI] Stanislava GORAN

NIKOLI] Qubomira NENAD

Stariji vodnik VJ Darko Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1971. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu, intendantska slu`ba. Borio se za odbranu slobode Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji je bio u sastavu 243. mehanizovane brigade, u kojoj je obavqao du`nost komandira odeqewa za intendantsko snabdevawe. Poginuo 30. marta 1999, od dejstva avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na starijeg vodnika Darka Nikoli}a ~uva}e wegovi sin Dalibor, k}i Katarina i porodica.

Vodnik prve klase policije Goran Nikoli} je ro|en 21. januara 1964. u Ni{u. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. maja 1982. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 2. juna 1999, na putu Prizren – \akovica, kod sela Celina, op{tina Orahovac. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Marjan i porodica Nikoli}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nenad Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1961. u Lipqanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Saveznog ministarstva unutra{wih poslova od 1983. godine. Bio je zaposlen u STR „Kraqica” u Beogradu. Poginuo je 30. aprila 1999. u Beogradu, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina, sin Aleksandar i porodica Nikoli}.

N S p o m e n -kk w i g a
NIKOLI] Stani{e MILAN NIKOLOV Qubena DRAGAN

JUNACI OT AX BINE

244

Dragan je preminuo narednog dana u KBC Pri{tina od zadobijenih rana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolova ~uva}e wegova porodica.

NISI] Vu~a STAJA
Vojnik VJ u rezervi Milan Nikoli} je ro|en 23. oktobra 1961. u selu ^ukujevac, op{tina Kraqevo. Hrabro je branio Republiku Srpsku Krajinu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 12. aprila 1999, u rejonu sela Trstenik. Milan Nikoli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Goran i porodica Nikoli}. Vojnik VJ u rezervi Dragan Nikolov je ro|en 8. decembra 1967. u Tetovu, Makedonija. Zavr{io je bravarski zanat. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, borio se u sastavu 230. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane, obavqaju}i du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 30/2 mm. Vojnik Dragan Nikolov je, 4. aprila 1999, obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju svoje baterije, u rejonu sela Grobnik, Klina, kada su avioni NATO-a dejstvovali kasetnim bombama. Borbeno vozilo u kojem se nalazio vojnik Nikolov potpuno je uni{teno, a

Desetar VJ u rezervi Staja Nisi} je ro|en 10. januara 1961. u selu Popovqane, op{tina Suva Reka. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 70. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Odlu~no se odupro iznenadnom napadu albanskih terorista, da bi 13.

245 JUNACI

OTAXBINE
rijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 31. marta 1999, u selu Miru{a, op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Darko i porodica Novkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

O

aprila 1999. u selu Pogovqare, Suva Reka, polo`io svoj `ivot na oltar otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena stepena. Uspomenu na desetara Nisi}a ~uva}e wegova porodica.

NOVKOVI] Vladimira NOVICA

NOVKOVI] \or|a DU[AN

stroju in`iwerijskog bataqona 37. motorizovane brigade, na du`nosti in`iwerca pionira. Poginuo je 6. aprila 1999. obavqaju}i vojni~ki zadatak u rejonu sela Galica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog in`iwerca ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Neboj{a i porodica Novkovi}.

OGWANOVI] Jezdimira DANILO

Mla|i vodnik prve klase policije Novica Novkovi} je ro|en 16. jula 1969. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. novembra 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekreta-

Vojnik VJ u rezervi Du{an Novkovi} je ro|en 11. septembra 1957. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Kao vojni obveznik, odlu~no se i hrabro borio na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Danilo Ogwanovi} je ro|en 17. maja 1962. u selu Trnava, Kur{umlija. Posle zavr{etka sredwe {kole, radio je u [IK „Kopaonik”. Kao vojni obveznik,

O S p o m e n -kk w i g a
slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji, u sastavu 354. pe{adijske brigade, obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 9. maja 1999, u rejonu sela Vrani Do, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog borca ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
slova Republike Srbije 11. avgusta 1996. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je 3. maja 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”, op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ogwenovi}.

246

stroju 52. vojnoteritorijalnog odreda iz Lipqana, na du`nosti voza~a i ni{anxije. Poginuo je 27. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ribari, Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Radovana ~uva}e sinovi Lazar i Milo{, k}i Marija i porodica.

OGWENOVI] Branka MILOVAN

ODALOVI] Milorada RADOVAN

OLAJO[ Jo`efa ZOLTAN

Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Milovan Ogwenovi} je ro|en 26. decembra 1976. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poRadovan Odalovi} je ro|en 7. aprila 1960. u Pri{tini, gde je zavr{io sredwu {kolu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio je u Vojnik VJ Zoltan Olajo{ je ro|en 2. aprila 1978. u Subotici. Vojni rok je slu`io od juna 1998, osposobiv{i se za du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adi-

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1978.247 JUNACI OTAXBINE datke na Kosovu i Metohiji. op{tina Plav. u selu Osojane. marta 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Olajo{. juna 1999. motorizovanoj brigadi. op{tina Istok. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1971. Bio je policajac u Odeqewu unutra- . U istoj jedinici branio je slobodu otaxbine. Mla|i vodnik policije Jovan Ota{evi} je ro|en 6. godine. Vojnik Goran Olka je poginuo 3. Na toj du`nosti borio se za odbranu otaxbine na Kosovu i Metohiji. u selu Gorwa R`anica. S p o m e n -k w i g a k O je. Zavr{io je sredwu {kolu. Vojni rok u VJ slu`io je od juna 1998. Poginuo je na stra`arskoj du`nosti 24. u stroju 243. op{tina Istok. marta 1977. 25. od dejstva avijacije NATO-a na rejon razme{taja wegove jedinice u selu Posli{te. u selu Qubi`da. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 27. Trajno }e ga pamtiti wegova porodica. maja 1998. Uspomenu na artiqerca Gorana ~uva}e wegova porodica. op{tina Prizren. OLKA Mate GORAN OSTOJI] Vukoja SINI[A OTA[EVI] Miluna JOVAN Vojnik VJ Goran Olka je ro|en 12. godine. op{tina Subotica. Bio je zaposlen u JKP u Istoku. u Maloj Bosni. mehanizovane brigade. op{tina Suva Reka. osposobiv{i se za du`nost artiqerca u 549. obavqaju}i brojne zaPripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Ostoji} je ro|en 12. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Smrtno su ga ranili albanski teroristi u rejonu sela Belanica. maja 1999.

Iako je na brojnim zadacima sa najve}im uspehom polo`io ispite vojni~ke profesije.P S p o m e n -kk w i g a {wih poslova De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. aprila 1999. u selu ^elopek. maja 1999. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Miloje i Marko i porodica Otovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova porodica. op{tina @abare. OTOVI] Jovana MILO[ PAVLOVI] Aleksandra MILAN^E Desetar VJ u rezervi Stani{a Pavi} je ro|en 8. Rezervni zastavnik prve klase. septembra 1998. op{tina Pe}. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. Poginuo je 4. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 10. U 279. 30. oktobra 1971. dobrovoqac Milan~e Pavlovi} je ro|en 31. penzionisani zastavnik prve . oktobra 1967. u Gwilanu. Za hrabrost i odlu~nost u izvr{avawu izuzetno odgovornih borbenih zadataka odlikovan je Ordenom za hrabrost. Desetar Pavi} je poginuo 16. januara 1953. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. artiqerijsko -raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane obavqao je du`nost veziste u radarskom odeqewu voda vazdu{nog osmatrawa i javqawa. Uspomenu na desetara iz Gwilana ~uva}e porodica Pavi}. godine. Zavr{io je Mornari~kotehni~ku podoficirsku {kolu. godine. 248 PAVI] Blagoja STANI[A radarske osmatra~ke stanice u selu Suvodol kraj Smedereva. op{tina Pe}. U toj jedinici branio je slobodu otaxbine u agresiji NATO-a. Zavr{io je sredwu {kolu. od dejstva neprijateqeve avijacije raketnim projektilima na rejon razme{taja Pripadnik rezervnog sastava policije Milo{ Otovi} je ro|en 5. u selu Sibnica.

Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. u rejonu sela Dowe Prekaze. Milan~e Pavlovi} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. aprila 1994. . Uspomenu na prekaqenog borca ~uva}e wegovi sin Sa{a. Sve vojni~ke obaveze obavqao je na najboqi mogu} na~in. PAVLOVI] Borivoja MILAN PAVLOVI] Dragi}a BOJAN PAVLOVI] Zorana IGOR Vojnik VJ u rezervi Bojan Pavlovi} je ro|en 31. godine.249 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. op{tina Prizren. k}i Sa{ka i porodica Pavlovi}. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. maja 1974. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. osposobiv{i se za du`nosti strelca u jedinici Vojne policije. na du`nost artiqerca. 26. juna 1999. Mla|i vodnik policije Milan Pavlovi} je ro|en 7. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Posli{te. Srbica. S p o m e n -k w i g a k P klase odazvao se op{tem pozivu za odbranu otaxbine i kao dobrovoqac stupio u 37. 10. u Augsburgu. septembra 1979. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Rzale. motorizovanu brigadu. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. stupio je u stroj 549. Vojnik Pavlovi} je poginuo 1. op{tina Srbica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. odlu~iv{i se za du`nost strelca. mo- Vojnik VJ Igor Pavlovi} je ro|en 24. u Vaqevu. Savezna Republika Nema~ka. septembra 1970. u Smederevskoj Palanci. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik. marta 1999. torizovane brigade.

Zavr{io je sa visokim uspehom sve vazduhoplovne {kole i General{tabnu {kolu VJ. lova~kog avijacijskog puka. maja 1999. op{tina Lipqan. Agresiju NATO-a na SRJ do~ekao je kao komandant 204. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. U ~in pukovnika prevremeno je unapre|en 3. bataqona Vojne policije. Tom prilikom je mladi vojni policajac poginuo. Kao pilot lovac. godine.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 52. lete}i na avionima MiG-21 i MiG-29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. jula 1987. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Pukovnik VJ Milenko Pavlovi} je ro|en 5. maja 1999. oktobra 1959. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. komandovao je ~uvenom eskadrilom „Vitezovi” i 204. obavqaju}i du`nost strelca u jedinici specijalne namene. koji . u selu Gorwe Crniqevo. 31. a narednog dana poleteo je u kabini svog aviona MiG-29 u susret brojnim avionima NATO-a. op{tina Ose~ina. 15. novembra 1968. JUNACI OT AX BINE 250 PAVLOVI] Qubi{e DRAGAN PAVLOVI] Milorada MILENKO Vodnik policije Dragan Pavlovi} je ro|en 23. u selu Rusinovce. lova~kim avijacijskim pukom. brane}i nebo iznad Beograda. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica i porodica Pavlovi}. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. u rejonu sela Orlate kraj Pri{tine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. vozilo u kojem se nalazio vojnik Pavlovi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. aprila 1999.

u Po`egi. aprila iste godine u bolnici u Prizrenu. op{tina Prizren. juna 1999. osposobiv{i se u svojoj jedinici za voza~a motor- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije stupio je marta 1998. Pukovnik pilot Milenko Pavlovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Subotici. 18. u Pustom Selu. dobrovoqac Ranko Panteli} je ro|en 11. Hrabro se borio. novembra 1970. Uspomenu na odva`nog branioca neba na{e otaxbine ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Nemawa i porodica Pavlovi}. aprila 1999. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ Zoran Pantovi} je ro|en 23. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi na putu Pri{tina – Medve|a. Uspomenu na vojnika Ranka ~uva}e porodica Panteli}. jula 1978. Uspomenu na Nenada Pavlovi}a sa~uva}e wegova porodica. ali je wegov avion bio pogo|en iznad rejona Vaqeva. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Preminuo je 22. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. S p o m e n -k w i g a k B su kidisali na na{u otaxbinu. a slomqena krila zavr{ila su svoj let u selu Petnica. PAVLOVI] Stevana NENAD PANTELI] Radovana RANKO PANTOVI] Bogoquba ZORAN Mla|i vodnik policije Nenad Pavlovi} je ro|en 10. juna 1977. Kao dobrovoqac je stupio u stroj 549. u Sanskom Mostu. Poginuo je 13.251 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. godine. Vojnik VJ u rezervi.

JUNACI OT AX BINE 252 PANTOVI] Srboquba \OR\E PAUNOVI] Velibora BATICA Rezervni vodnik VJ \or|e Pantovi} je ro|en 19. imao je ratni raspored u Vojnom odseku Kraqevo. Vojnik VJ u rezervi Batica Paunovi} je ro|en 4. U toku prevo`ewa pripadnika svoje jedinice. u kurirsko-pozivarskom sistemu. Kao rezervni vodnik Vojske Jugoslavije. motorizovane brigade. Slobodu otaxbine hrabro je branio u stroju 125. . od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. op{tina Pre{evo. Od detonacije protivtenkovske mine vojnik rezervista je na mestu preminuo. na du`nosti vojnika voza~a. februara 1975. 30. maja 1999. u Kragujevcu. Kao vojni obveznik. prilikom odlu~nog odbijawa napada albanskih terorista na vatreni polo`aj u selu Trnavce. Zoran Pantovi} je poginuo 31. vojnik voza~ Batica Paunovi} je nai{ao vozilom na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Slavujevac. op{tina Srbica. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u Vrawu. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 78. Uspomenu na rezervnog stare{inu Igora Pavlovi}a ~uva}e wegova porodica. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Wegovo vozilo je naletelo na protivtenkovsku minu. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Pantovi}. marta 1999. Vodnik Pantovi} je poginuo 31.P S p o m e n -kk w i g a nog vozila u haubi~kom divizionu. gde je zavr{io sredwu {kolu za autoelektri~ara. februara 1975.

gde se osposobio za du`nost strelca iz specijalnog pe{adijskog oru`ja. u okr{aju protiv albanskih terorista u rejonu Vojnik VJ Vojin Pej~inovi} je ro|en 26. pe{adijske brigade. u Prokupqu. Kao vojni obveznik. na prevoju Volujak. Vojnik Paunovi} je poginuo 14. jula 1949. vojnik Pej~inovi} je te{ko rawen od dejstva avijacije NATOa. Na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 52. aprila 1999. a premi- . maja 1999. novembra 1978. specijalne brigade Vojne policije. Uspomenu na vojnog policajca Miroslava Paunovi}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je 6. PAUNOVI] Velinke MIROSLAV PAUNOVI] Milana RADOVAN sela Suvi Bunar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ba~koj Palanci. Obavqaju}i vojnu slu`bu u krugu svoje kasarne u Beogradu. u Petrovcu na Mlavi.253 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1973. gde je i radio kao VKV voza~. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ u rezervi Radovan Paunovi} je ro|en 3. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 354. maja 1999. Vojni rok u Vojsci Jugoslavije slu`io je kao protivpo`arac u sastavu Gardijske brigade. od dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Zoran i Vladimir i porodica Paunovi}. Ka~ikol. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na Baticu Paunovi}a ~uva}e wegov sin Kristijan i porodica. PEJ^INOVI] Branislava VOJIN Vojnik VJ Miroslav Paunovi} je ro|en 18. op{tina \akovica. 20. na du`nosti vojnika voza~a.

Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. JUNACI OT AX BINE izuzetan stru~wak u oblasti artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. Kao dobrovoqac stupio je u stroj 125.N S p o m e n -kk w i g a nuo je 26. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane i Komandno{tabnu akademiju RV i PVO. U~esnik je mnogih bitaka za odbranu Republike Srpske Krajine. U `estokom okr{aju protiv albanskih terorista rawen je 25. na du`nost vojnika strelca. u rejonu sela Ko{are. juna 1999. Pukovnik Pej~i} je poginuo 1. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. maja iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji. \akovica. aprila 1999. u selu Rsovci. na prvoj liniji odbrane otaxbine. Pukovnik VJ Bo`idar Pej~i} je ro|en 18. septembra 1959. dobrovoqac Radovan Peri} je ro|en 18. prilikom obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. juna 1950. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. 254 PERI] Bo`ina RADOVAN PEJ^I] Goluba BO@IDAR Vojnik VJ u rezervi. op{tina Pirot. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Brus. Raketni projektili lansirani iz aviona NATO-a pogodili su radarsku stanicu za osmatrawe i navo|ewe u kojoj se tog trenutka nalazio pukovnik Pej~i}. kako bi na Kosovu i Metohiji branio slobodu otaxbine. Kao iskusan oficir i . Uspomenu na poginulog gardistu ~uva}e porodica Pej~inovi}. aprila iste godine. a od zadobijenih rana preminuo je 28. u selu Kriva Reka. Uspomenu na izuzetnog raketa{a i stare{inu VJ ~uva}e wegovi sinovi Neboj{a i Qubomir i porodica Pej~i}. postizao je izuzetne rezultate na du`nosti u Sektoru za RV i PVO u General{tabu VJ.

Lazar i Miqan. u sukobu s albanskim teroristima. te wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.255 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N PERI] Dikonije QUBI[A PERI] Milodraga @IVAN PERI] Milutina MILAN Razvodnik VJ u rezervi Qubi{a Peri} je ro|en 30. u selu Dowa Brwica. vojnoteritorijalnog odreda. 15. Dobrovoqno se javio u stroj 549. u rejonu \akovice. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. gde je zavr{io Sredwu medicinsku {kolu. odgovorno obavqaju}i du`nost bolni~ara. Uspomenu na razvodnika Qubi{u Peri}a ~uva}e wegovi sinovi Milo{. avgusta 1974. Kao vojni obveznik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. . Kao vojni obveznik. na borbenom polo`aju svoje jedinice. u rejonu sela Dowa Brwica kod Pri{tine. maja 1999. Uspomenu na plemenitog bolni~ara ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji da kao iskusan vojnik i strelac brani slobodu otaxbine od albanskih terorista. Uspomenu na vodnika iz sela Plo~ice ~uva}e wegova porodica. op{tina Kovin. Poginuo je 7. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 180. maja 1999. u Kosovskoj Mitrovici. na du`nosti ni{anxije. u Kosovskoj Mitrovici. dobrovoqac @ivan Peri} je ro|en 5. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. vojnoteritorijalnog odreda iz Pri{tine. avgusta 1958. Vojnik Milan Peri} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Vodnik VJ u rezervi. marta 1958. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 50. op{tina Pri{tina. @ivan Peri} je poginuo 20. u selu Plo~ica. Vojnik VJ u rezervi Milan Peri} je ro|en 22.

od dejstva protivtenkovske mine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. . Uspomenu na wega ~uva}e porodica Peri}. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Bosilegrad. pe{adijske brigade. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Vojnik VJ Nikola Peri{i} je ro|en 24. op{tina Suva Reka. u selu Pe}ane. od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Vodnik Branimir Peri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Pri{tina. Uspomenu na vojnika Nikolu Peri{i}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je 24. novembra 1978. op{tina Bosilegrad. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 52. a na koju je on nai{ao svojim vozilom. gde je i zavr{io {kolu za ma{inbravare. Zavr{io je Sredwu poqoprivrednu {kolu. maja 1999. osposobiv{i se za voza~a motornog vozila. u Ni{u. PETKOV Kirila SLOBODAN Rezervni vodnik VJ Branimir Peri} je ro|en 5. koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Orlate. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Prokupqu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima od- Vodnik policije Slobodan Petkov je ro|en 10. godine.P S p o m e n -kk w i g a PERI] Mihajla BRANIMIR PERI[I] Dragi}a NIKOLA JUNACI OT AX BINE 256 brane i bezbednosti. u selu Zli Dol. decembra 1970. Vojnik Nikola Peri{i} je poginuo 31. jula 1988. aprila 1999. 4. juna 1969. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je u sastavu 354. bataqona Vojne policije.

257 JUNACI OTAXBINE }e wegov sin Stojan i porodica. maja 1982. Kao dobrovoqac strelac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. . godine. op{tina Prizren. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. stupio je u stroj 125. PETKOVI] Viktorija DRAGAN PETKOVI] Vladimira DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1953. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na poginulog Slobodana sa~uva}e sinovi Aleksandar i Vladimir i porodica Petkov. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Marija i Ana i porodica Petkovi}. Vodnik policije ^edomir Petkovi} je ro|en 6. op{tina Prizren. Bio je komandir Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Negotin. Zavr{io je Pravni fakultet. maja 1999. u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. dobrovoqac Dragan Petkovi} je ro|en 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. \akovica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u selu Mala Kru{a. u Lebanu. novembra 1961. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 16. godine. aprila 1999. u rejonu sela Ko{are. 28. motorizovane brigade da na Kosovu i Metohiji brani slobodu otaxbine. u rejonu sela Orlate. PETKOVI] Qubomira ^EDOMIR Vojnik VJ u rezervi. oktobra 1958. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva- Stariji zastavnik policije Dragan Petkovi} je ro|en 20.

aprila 1999. marta 1975. tokom preme{taja ure|aja i sredstava veze na novi polo`aj. aprila 1999. Kao vojni obveznik. Preminuo je 2. u selu Vrbnica. Vojnik VJ u rezervi Dejan Petkovi} je ro|en 18. na du`nosti komandira odeqewa. 258 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. gde je zavr{io sredwu {kolu. u Leskovcu. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 7. op{tina IsDragan Petkovi} je ro|en 21. Ribarska Bawa. Poginuo je 15. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 549. op{tina Kru{evac. Kao vojni obveznik. motorizovane brigade. pe{adijske brigade. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Zebica. Prizren. 23. Uspomenu na vojnika Toplicu Petkovi}a ~uva}e wegov sin Neboj{a i porodica. pe{adijske brigade. Dejan Petkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . aprila 1970. juna 1965. od dejstva avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. maja 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je odlu~no i hrabro u sastavu 7. u rejonu sela Padali{te. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva}e wegova porodica. PETKOVI] Predraga TOPLICA PETKOVI] Radovana DRAGAN PETKOVI] Radomira DEJAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Toplica Petkovi} je ro|en 3. Kao vojni obveznik. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. u Kru{evcu. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Vitak.P S p o m e n -kk w i g a 17. maja 1999. op{tina Prizren. Poginuo je 13. op{tina Srbica. Trajno }e ga sa~uvati u se}awu sinovi Nemawa i Stefan i porodica Petkovi}. JUNACI OT AX BINE tok. oktobra iste godine u Slankamenu.

U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira voda. S p o m e n -k w i g a k P ne i bezbednosti prvog stepena. marta 1971. 19. . aprila 1999. u Prokupqu. u selu Lu`ane. PETKOVI] Tihomira BO@O PETRIKI] Jovana BRANKO Poru~nik VJ Ivica Petkovi} je ro|en 26. Desetar VJ po ugovoru Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`o Petkovi} je ro|en 7. specijalne brigade. op{tina Podujevo. Negotin. maja 1968. Odlikovao se hrabro{}u i bio komandir za uzor mladim vojnicima. u selu Jabukovac.259 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 16. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Kristina i porodica Petkovi}. Kao komandir streqa~kog voda u sastavu 125. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unuBranko Petriki} je ro|en 27. motorizovane brigade postizao je izuzetne rezultate u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Ko{are. u Kragujevcu. u borbi protiv albanskih terorista. PETKOVI] Save IVICA tra{wih poslova Republike Srbije od 1998. \akovica. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i An|ela i porodica Petkovi}. godine. aprila 1999. Uspomenu na uzornog komandira streqa~kog voda ~uva}e wegovi sinovi Predrag i Miroslav i porodica Petkovi}. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. januara 1973. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je kao izvi|a~ u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu.

aprila 1999. u toku obavqawa borbenog zadatka. jula 1979. Uspomenu na Branka Petriki}a ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. maja 1999. Kao vojni obveznik. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Turi}evac. kada su avioni NATO-a lansirali ubojite rakete. JUNACI OT AX BINE Hitaju}i na izvr{ewe borbenog zadataka. 260 PETRI] Milojice DEJAN PETROVI] Andrije MILIVOJE {io sredwu {kolu i radio u fabrici uqa. septembra 1959. kada je motorno vozilo kojim je upravqao nai{lo na protivtenkovsku minu. Vojnik VJ Dejan Petri} je ro|en 28. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 37. na du`nosti voza~a. Vojnik Dejan Petri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kru{evcu. Srbica. k}i Aleksandra i porodica Petrovi}. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost izvi|a~a.P S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 29. De~ani. Milivoje Petrovi} je poginuo 28. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Petri}. [iptarski teroristi smrtno su pogodili neustra{ivog Negotinca iz snajperske pu{ke u rejonu sela Opqate. 8. gde je zavr- . u Beranu. vojnik Petri} se nalazio u vozilu u rejonu sela Gorwe Obriwe. Vojnik VJ u rezervi Milivoje Petrovi} je ro|en 21. Mladi vojnik iz Berana je tom prilikom poginuo. Uspomenu na poginulog vojnika Milivoja ~uva}e wegovi sin Andrija. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 7.

U Vojsci Jugoslavije nalazio se od marta 1998. Potpukovnik Petrovi} je poginuo 24. maja 1999. Pe}.261 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PETROVI] Dobrivoja ZORAN PETROVI] Dragana VEQKO PETROVI] Dragoquba IVICA Potpukovnik VJ Zoran Petrovi} je ro|en 22. motorizovane brigade. Vojnik VJ Ivica Petrovi} je ro|en 23. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Veqko Petrovi} je ro|en 2. smer pe{adije. u Kosovskoj Vitini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Petrovi}. k}i Maja i porodica Petrovi}. prilikom raketirawa kasarne u Kur{umliji. grani~nog bataqona. Prizren. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 55. Vojnik Ivica Petrovi} je poginuo 27. osposobiv{i se za du`nost vojnog policajca. obavqao je du`nost komandanta bataqona. U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1998. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. marta 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu ~ete Vojne policije 125. u `estokom sukobu s albanskim teroristima u nasequ Kape{nica. u sukobu s albanskim teroristima. oktobra 1943. gde je i zavr{io sredwu {kolu. Izme|u ostalog. u rejonu Karaule „Goro`up”. u Pri{tini. Uspomenu na vojnog policajca ~uva}e wegova porodica. u Svilajncu. oktobra 1978. Poginuo je 30. . novembra 1978. Uspomenu na poginulog potpukovnika ~uva}e sin Milan. godine. Na po~etku agresije NATO-a na SRJ bio je referent u Komandi Tre}e armije. marta 1999.

Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. oktobra 1965. 24. op{tina Istok. u Pe}i. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. pe{adijske brigade. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa i {ifrera. Uspomenu na rezervnog . Poginuo je 29. oktobra 1997. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 125. decembra 1976. Tom prilikom je hrabri komandir poginuo u neravnopravnoj borbi. op{tina Istok. op{tina Vrwa~ka Bawa. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi @ivan Petrovi} je ro|en 14. op{tina Istok. maja 1999. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Jelena i porodica Petrovi}. oktobra 1966. godine. motorizovane brigade. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. u selu @akovo. Vojnik u rezervi @ivan Petrovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Vukadina Petkovi}a sa~uva}e wegova porodica.P S p o m e n -kk w i g a PETKOVI] @ivorada VUKADIN PETROVI] @ivote @IVAN JUNACI OT AX BINE 262 PETROVI] Miladina DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Vukadin Petkovi} je ro|en 31. u selu Gra~ac. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Dowe Morine. Kao vojni obveznik. marta 1999. u selu Qubi`da. Rezervni vodnik VJ Dragan Petrovi} je ro|en 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu sela Padali{te. \akovica. jedinicu vodnika Petrovi}a iznenada su napali albanski teroristi. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. 23. U toku preme{taja sredstava veze na novi borbeni polo`aj.

. Poginuo je u `estokom okr{aju s albanskim teroristima. tako {to je vozilo u Potpukovnik VJ Zoran Petru{evski je ro|en 27. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Uro{evcu. Vojnik VJ u rezervi Dragan Petrovi} je ro|en 8. Uspomenu na prekaqenog ratnika ~uva}e k}i Tamara i porodica Petrovi}. novembra 1970. u statusu vojnog obveznika i na du`nosti kojom je ovladao u toku slu`ewa vojnog roka. 13. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od februara 1999. marta 1960. u Uro{evcu. u Kru{evcu. vojnoteritorijalnog odreda. Kao vojni obveznik. op{tina Ka~anik. na du`nosti veziste. jula 1971. Poginuo je 31. PETRU[EVSKI Nikole ZORAN Vojnik VJ u rezervi Ivica Petrovi} je ro|en 30. S p o m e n -k w i g a k P vodnika Dragana Petrovi}a ~uva}e wegov sin Vukoje. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. maja 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64.263 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. i stekao vrhunske sposobnosti za poslu`ioca komandnog odeqewa. PETROVI] Miodraga IVICA PETROVI] Miroslava DRAGAN kojem se prevozio na borbeni zadatak nai{lo na nagaznu minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Krivenik. u Kumanovu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Georgije i porodica Petrovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. mehanizovane brigade. Hrabro se borio za odbranu slobode Republike Srpske Krajine. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 243. k}i Dragana i porodica Petrovi}. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu.

Uspomenu na vojnika Pe{i}a ~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Crni Lug. u Ra{koj. 31. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Medevce. Mahala Mutivode. maja 1999. 16. januara 1972. vozilo u kojem se nalazio Zoran Petru{evski nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je iskusni stare{ina smrtno stradao. oklopnoj brigadi. op{tina Srbica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. u selu Likovac. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. maja 1999. . Zavr{io je sredwu {kolu.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je obavqaju}i odgovornu du`nost u 252. aprila 1969. JUNACI OT AX BINE 264 PE[AKOVI] Hranislava SLAVI[A PE[I] Nikole SR\AN Pripadnik rezervnog sastava policije Slavi{a Pe{akovi} je ro|en 2. op{tina Orahovac. maja 1999. pe{adijske brigade. Zoran Petru{evski je posmrtno unapre|en u ~in potpukovnika VJ. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sr|an Pe{i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Lebanu. Poginuo je 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Pe{i} je ro|en 19. Uspomenu na Slavi{u Pe{akovi}a sa~uva}e wegova porodica. k}i Biqana i porodica Petru{evski. U toku izvo|ewa borbene akcije protiv albanskih terorista.

motorizovane brigade. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. avgusta 1961. juna 1999. te porodica Pe{ovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 3. gde je radio kao ugostiteqski radnik. Vojnik VJ u rezervi Tomislav Pilipovi} je ro|en 27. u rejonu sela Krivenik. oklopne brigade. aprila 1970. Kao vojni obveznik. u selu Turja. Klina. vojnoteritorijalnog odreda u Pri{tini. Orahovac. na du`nosti vojnika strelca. k}i Marija i porodica Pilipovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. odlu~no . Vojnik VJ u rezervi Vuka{in Planojevi} je ro|en 1. u Uro{evcu. u selu Baqevac. Poginuo je 31. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Kao vojni obveznik. na du`nosti izvi|a~a. maja 1999. u stroju 37. Poginuo je u toku obavqawa borbenog zadatka. maja 1999. za slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 252. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. u Kraqevu. u rejonu sela ^abi}. 14. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Katarina. PLANOJEVI] Zorana VUKA[IN Vojnik VJ u rezervi Dragan Pe{ovi} je ro|en 16. Kao vojni obveznik.265 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PE[OVI] Qubi{e DRAGAN PILIPOVI] Ilije TOMISLAV Uspomenu na Tomislava Pilipovi}a ~uva}e wegovi sinovi Lazar i Milo{. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. marta 1970. op{tina Ka~anik. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u rejonu razme{taja jedinice. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske Krajine. Ra{ka. Zavr{io je Pravni fakultet.

aprila 1973. maja 1954. u Novom Sadu. Za podvige u odbrani otaxbine Aleksandar Popovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti.P S p o m e n -kk w i g a odgovoriv{i na napade albanskih terorista. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u selu [ekular. op{tina Andrijevica. 8. Uspomenu na Vuka{ina Planojevi}a ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik. juna 1999. Uspomenu na mladog raketa{a ~uva}e wegova porodica. sinovi Aleksandar i Ivan i porodica Popovi}. . Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 24. maja 1999. op{tina Pe}. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Preminuo je 5. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u selu Barane. Pamti}e ga k}eri Aleksandra i Ivana. sa vatrenog polo`aja u selu Nadaq kraj Novog Sada sa tri protivavionske rakete na avione NATO-a. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. probio oklop i na licu mesta usmrtio Aleksandra Popovi}a. Jedan od tih projektila pogodio je samohodno lansirno oru`je. Bio je zaposlen u „Kopeksu” u Pe}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1998. koji su uzvratili samonavo|enim raketnim projektilima. obavqao je du`nost operatera u raketnoj bateriji 240. Zavr{io je gimnaziju i Prirodno-matemati~ki fakultet u Novom Sadu i do po~etka agresije NATO-a na SRJ bio je izvanredan student poslediplomskih studija. 266 POPOVI] Vlatka VITOMIR POPOVI] Borivoja ALEKSANDAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vitomir Popovi} je ro|en 13. JUNACI OT AX BINE Raketna baterija u kojoj se nalazio vojnik Aleksandar Popovi} dejstvovala je 1.

. aprila 1999. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Kao vojnik VJ. u sukobu s albanskiim teroristima. na borbenom polo`aju svoje jedinice u selu Reqin. decembra 1979. 15. u Novom Pazaru. na du`nosti voza~a. aprila 1999. op{tina Pre{evo. motorizovane brigade. Kao dobrovoqac. Vojnik Nikola Popovi} je poginuo 9. op{tina Vrawe. aprila 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 16. u stroju 125. Kao vojni obveznik. Poginuo je. u Golemom Selu. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. \akovica. dobrovoqac Stojan Popovi} je ro|en 9. Uspomenu na vojnika Aleksandra ~uva}e wegov sin Dragan i porodica Popovi}. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 19. motorizovane brigade. novembra 1949. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Nikola Popovi} je ro|en 20. Ko{are. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 78. u kome je radio kao voza~. avgusta 1968. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. \akovica. tako {to je nai{ao na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili na putu selo Batu{a – Karaula „Ko{are”.267 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B POPOVI] Vuka{ina STOJAN POPOVI] Zarije ALEKSANDAR POPOVI] Radosava NIKOLA Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na vojnika Nikolu Popovi}a ~uva}e wegova porodica. obavqaju}i du`nost strelca. u rejonu sela Maja Glava. u stroju 52. Uspomenu na poginulog dobrovoqca ~uva}e porodica Popovi}. osposobio se za du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 20/3 mm. u Krupwu.

januara 1977. u selu Meja. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Vrani}. u Plu`inama. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 53. Vodnik policije Milutin Pra{~evi} je ro|en 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Vojnik Simo Popovi} je poginuo 11. novembra 1969. odlu~no brane}i Karaulu „Morina”. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Martin. u selu Papaz. od albanskih terorista. op{tina \akovica. De~ani. k}i Milica i porodica Popovi}. grani~nog bataqona. op{tina Suva Reka. aprila 1999. Stefan i Nikola i porodica Pra{~evi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. 21. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost grani~ara. op{tina \akovica. maja 1999. godine. maja 1993. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 17.P S p o m e n -kk w i g a POPOVI] Slobodana DRAGAN POPOVI] Sretena SIMO JUNACI OT AX BINE 268 PRA[^EVI] Slobodana MILUTIN Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Popovi} je ro|en 19. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. avgusta 1968. aprila 1999. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Popovi}. Vojnik VJ Simo Popovi} je ro|en 1. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

godine. Ka~anik. novembra 1958. Poginuo je 3. i osposobio se za du`nost kuvara. Vojnik u rezervi Stani{a Puzovi} je odlikovan Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na vojnika Marija ~uva}e porodica Proti}. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Marko i porodica Puzovi}. u rejonu sela Stara Bawica. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina i porodica Radevi}. u Beogradu. godine. marta 1999. u selu Kravi}i. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. Zastavnik policije Goran Radevi} je ro|en 3. motorizovane brigade. Kao vojni obveznik. grani~nog bataqona. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Glogovac. avgusta 1970.269 JUNACI PROTI] @eqka MARIO OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R PUZOVI] @ivorada STANI[A RADEVI] Branka GORAN Vojnik VJ Mario Proti} je ro|en 18. na du`nosti vojnika strelca. u rejonu sela Stari Poklek. Mario Proti} je poginuo od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 57. odgovorno obavqaju}i svoju vojni~ku i grani~arsku du`nost. avgusta 1994. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. op{tina Ra{ka. februara 1978. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. za slobodu otaxbine borio se u sastvau 37. 15. . Vojnik VJ u rezervi Stani{a Puzovi} je ro|en 15. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. op{tina Pe}. aprila 1999. 28.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ Radivoje Radenovi} je ro|en 2. u Zemunu. Vojnik Radivoje Radenovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. u selu [ipoqe. godine. motorizovanoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. u Sjenici.R S p o m e n -kk w i g a RADEKA Vladimira GORAN RADENKOVI] Dragomira SLAVKO JUNACI OT AX BINE 270 Zauvek }e ga pamtiti sinovi Aleksandar i Miqan i porodica Radenkovi}. 17. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. novembra 1990. aprila 1999. maja 1999. u rejonu sela Kamena Glava. 8. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u 243. Bio je policajac u Stanici pograni~ne policije na Aerodromu „Beograd”. decembra 1979. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. RADENOVI] Radomira RADIVOJE Vodnik policije Goran Radeka je ro|en 30. decembra 1967. Mla|i vodnik prve klase policije Slavko Radenkovi} je ro|en 9. jula 1967. op{tina Kosovska Mitrovica. . godine. jula 1986. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. u selu Trbukovac. 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Uro{evac. u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Pe}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.

obavqao zadatke oficira za navo|ewe na radarskom polo`aju svoje jedinice na planini Maqen. u Kninu. juna 1976. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Orahovac. javqawa i navo|ewa.271 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Dragana i Milica i porodica Radivojevi}. januara 1968. op{tina Srebrenik. godine. RADIVOJEVI] Vladimira GORAN RADI] Jovana SINI[A je avijacija NATO-a lansirala vo|ene avio-bombe na taj polo`aj i direktno pogodila stanicu u kojoj je mladi stare{ina bio na borbenom zadatku. Potporu~nik Sini{a Radi} je 6. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. S p o m e n -k w i g a k R Uspomenu na vojnika Radivoja ~uva}e wegova porodica. 28. u selu Grada{nica. op{tina Suva Reka. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na potporu~nika Sini{u Radi}a ~uva}e wegova porodica. RADI] Pere BLAGOJA Mla|i vodnik policije Goran Radivojevi} je ro|en 1. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u mestu [pionica. bataqonu 126. smer protivvazdu{ne odbrane i kao stru~wak za navo|ewe avijacije slu`bovao je u 31. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vojnotehni~ku vazduhoplovnu akademiju u Rajlovcu. novembra 1961. kada Potpukovnik VJ Blagoja Radi} je ro|en 20. op{tina Leskovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Zavr{io je Vojnu akademiju VJ. brigade vazdu{nog osmatrawa. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Potporu~nik VJ Sini{a Radi} je ro|en 30. aprila 1999. u selu Dobrodeqane.

Rezervni kapetan VJ @arko Radovanovi} je ro|en 9. marta 1999. . raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Kao vojni obveznik. Odlu~an da sa svojom jedinicom nanese agresoru {to ve}e gubitke. Zoran Radi~evi} je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. op{tina Istok. Potpukovnik Blagoja Radi} se 19. u Kur{umliji.R S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira baterije za vo|ewe raketa i ujedno zamenika komandanta raketnog diviziona 250. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Zoran. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalnog odreda u rejonu op{tine Istok. k}i Milijana i porodica Radi~evi}. JUNACI OT AX BINE 272 RADI^EVI] Miodraga ZORAN RADOVANOVI] Radivoja @ARKO Vojnik VJ u rezervi Zoran Radi~evi} je ro|en 11. maja 1999. Uspomenu na rezervnog kapetana @arka Radovanovi}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je 24. avgusta 1956. op{tina Istok. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada su avioni NATO-a na taj sistem bacili svoje bombe. nalazio u borbenoj smeni na vatrenom polo`aju 6. raketnog diviziona 250. koju su bombardovali avioni NATO-a. potpukovnik Radi} je preminuo istog dana. slobodu otaxbine branio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u komandi 354. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e sin Perica. u Kur{umliji. 19. Kao vojni obveznik i rezervni kapetan VJ. zatekao se u kabini raketnog sistema „NEVA”. Te{ko rawen. novembra 1960. raketne brigade u selu Lipe kraj Smedereva. U rodnom gradu je radio kao predsednik sindikalne organizacije. u selu Qubo`da. k}i Danka i porodica Radi}. u selu Prigoda. U~estvovao je u borbama za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. slobodu otaxbine branio je u stroju 69.

Desetar VJ \or|e Radovi} je ro|en 25. kao voza~. Uspomenu na desetara Dragana sa~uva}e k}i Jovana i porodica Radovi}. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 56.273 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOVANOVI] Ratka SLOBODAN RADOVI] Bo{ka \OR\E RADOVI] Vi{eslava DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Slobodan Radovanovi} je ro|en 29. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Kosovska Mitrovica. pe{adijske brigade. Desetar VJ po ugovoru Dragan Radovi} je ro|en 28. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Brabowi}. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta. Uspomenu na poginulog \or|a Radovi}a sa~uva}e wegova porodica. 25. . juna 1999. godine. u Zemunu. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. marta 1999. u Kur{umliji. vojnoteritorijalnog odreda. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e wegovi sin Stefan. k}i Sawa i porodica Radovanovi}. kao komandir tenka T-55. jula 1959. aprila 1978. jula 1973. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 243. 4. Radio je u Vojsci Jugoslavije kao civilno lice. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kasarni „Car Uro{” u Uro{evcu. 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju.

padobranske brigade na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Za vreme odslu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za padobranaca diverzanata i dobio ~in desetara. Pripadnik rezervnog sastava policije Miroslav Radojevi} je ro|en 21. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Desetar VJ Bojan Radojkovi} je ro|en 20. 10. u selu Strovce. \akovica. op{tina Gospi}. decembra 1978. . u Pri{tini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Gorwi Koriq. oktobra 1977. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Radovi}.R S p o m e n -kk w i g a RADOVI] Dragana DANE RADOJEVI] Slavojka MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 274 RADOJKOVI] Predraga BOJAN Vodnik prve klase policije Dane Radovi} je ro|en 17. u Smederevu. op{tina Vu~itrn. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 28. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 63. u Kosovskoj Mitrovici. 13. kada je jedna avio-bomba neposredno pogodila zaklon smelih ~uvara na{ih me|a u rejonu Karaule „Ko{are”. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 4. juna 1991. Poginuo je za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice. Uspomenu na Miroslava Radojevi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. godine. maja 1999. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. novembra 1961.

275 JUNACI

OTAXBINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sofija i porodica Radojkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

R

Uspomenu na desetara Bojana Radojkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADOJKOVI] Radi{e MLA\AN

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dejan i porodica Radosavqevi}.

RADOSAVQEVI] @arka SR\AN

RADOSAVQEVI] Svetozara ZORAN

Mla|i vodnik prve klase policije Mla|an Radojkovi} je ro|en 16. jula 1972. u Smederevu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. marta 1993. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999. godine, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Vodnik policije Sr|an Radosavqevi} je ro|en 13. marta 1965. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu.

Major VJ Zoran Radosavqevi} je ro|en 26. februara 1965. u Pri{tini. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu vojnu akademiju, sa odli~nim uspehom. Na Saobra}ajnom fakultetu u Beogradu magistrirao je na tehni~kim naukama 1998. godine. Na slu`bi u Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik Odeqewa 127. lova~-

R S p o m e n -kk w i g a
ko-avijacijske eskadrile „Vitezovi” 204. lova~koavijacijskog puka. Poginuo je 26. marta 1999. u rejonu Loznice, kada je u svom avionu MiG29 krenuo u susret vi{estruko nadmo}nijem neprijatequ kako bi za{titio vazdu{ni prostor na{e zemqe i u neravnopravnoj borbi bio pogo|en raketama vazduh -vazduh iz neprijateqevog aviona. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na majora Zorana Radosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
U toku slu`ewa vojnog roka obu~en je za operatera u odeqewu za sklapawe i rasklapawe u raketnoj bateriji 311. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu toga puka na Kosovu i Metohiji. Prilikom bombardovawa objekta Bela}evac kraj Pri{tine, 19. aprila 1999, jedan od dva projektila avijacije NATO-a pogodio je bunker u kojem se nalazio vojnik Boban i usmrtio ga. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Bobana Rado{a sa~uva}e wegova porodica.

276

RADULOVI] Branislava DALIBOR

Razvodnik VJ po ugovoru Dalibor Radulovi} je ro|en 27. decembra 1977. u Vrbasu. U Vojsci Jugoslavije slu`bovao je kao vojnik po ugovoru, sa ~inom razvodnika. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Gardijske brigade, na du`nosti vojnog policajca. Poginuo je u Beogradu, 28. aprila 1999, kada je wegovu kasarnu bombardovala avijacija NATO-a. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Dalibora Radulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADO[ Jovana BOBAN

Vojnik VJ Boban Rado{ je ro|en 7. januara 1979. u Beogradu.

277 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAI^EVI] Milana GORAN

RAJKOVI] Petra MILOSAV

RAKI] Toma NIKOLA

Vojnik VJ u rezervi Goran Rai~evi} je ro|en 26. juna 1963. u Brusu. Bio je vrhunski atleti~ar Jugoslavije, osvaja~ brojnih medaqa na takmi~ewima u zemqi i inostranstvu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade na Kosovu i Metohiji, kao strelac. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 6. maja 1999, u selu Ka~ikol, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana Rai~evi}a sa~uva}e k}i Katarina, sin Nikola i porodica Rai~evi}.

Mla|i vodnik policije Milosav Rajkovi} je ro|en 1. januara 1975. u selu Drsnik, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 26. maja 1999, u nasequ Tusus, op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Rajkovi}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nikola Raki} je ro|en 1. decembra 1947. u selu Kijevo, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. septembra 1998. godine. Bio je zaposlen u [umskom gazdinstvu, RJ Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 20. aprila 1999, u selu Vla{ki Drenovac, op{tina Klina. Pamti}e ga k}i Marina, sin Aco i porodica Raki}.

R S p o m e n -kk w i g a
RAKOVI] Darinke ALEKSANDAR RAKOVI] Milomira GORAN

JUNACI OT AX BINE

278

RAMI] Amru{a ISEN

Vodnik prve klase VJ Aleksandar Rakovi} je ro|en 21. marta 1976. u Jagodini. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i specijalisti~ko {kolovawe podoficira VJ za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdu{nu odbranu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 52. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji, kao komandant diviziona. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 9. maja 1999, u mestu ^abrat, \akovica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na vodnika Aleksandra Rakovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Razvodnik VJ po ugovoru Goran Rakovi} je ro|en 17. jula 1969. u Brveniku, Ra{ka. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u in`iwerijskom bataqonu 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac utovariva~a. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 7. maja 1999, u rejonu sela Prelovi, Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana sa~uva}e sin Nenad, k}i Nevena i porodica Rakovi}.

Vojnik VJ u rezervi Isen Rami} je ro|en 7. novembra 1966. u Kosovu Poqu. U vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Te{ko je rawen 25. maja 1999. u selu Godance, Glogovac, kada je u toku borbenog zadatka nai{ao na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Od zadobijenih rana je preminuo 27. jula te godine. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika Isena Rami}a sa~uva}e wegova porodica.

279 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAN\ELOVI] Bogoquba NEBOJ[A

RAN\ELOVI] Dragoslava ZORAN

Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Qubomira VOJISLAV

Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ran|elovi} je ro|en 19. avgusta 1967. u selu Beli Logan kod Leskovca. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, na rejon sela Planeja, u okolini Prizrena, gde je obavqao borbene zadatke. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Ran|elovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Mla|i vodnik policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 15. januara 1977. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. juna 1996. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Velika Plana, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ u rezervi Vojislav Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1957. u selu Tu~ep, op{tina Istok. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 69. vojnoteritorijalnom odredu Istok. U toku borbenog zadatka pretrage terena, na kojem su delovali albanski teroristi, smrtno je pogo|en, 6. maja 1999. godine, u selu Vrelo, kraj Istoka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

P S p o m e n -kk w i g a
Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e k}eri Silvana i Slavica, sinovi Slavi{a i Sini{a, te porodica Ran|elovi}.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e sin Darko i porodica Ran|elovi}.

280

RAN\ELOVI] Milana ZORAN

RAN\ELOVI] Momira ZORAN

sinac, Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. aprila 1999, kod sela Studen~ane, op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e sinovi Marjan i Milo{ i porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Tomislava ZORAN

Vojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 21. avgusta 1970. u selu Dowa Jaina, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. bataqona atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane, kao vojnik poslu`ilac u ~eti za dekontaminaciju. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 8. aprila 1999, u rejonu sela Volujak, kod Kline i \akovice. Major policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 30. oktobra 1955. u selu Grbav~e, op{tina Svrqig. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. jula 1974. godine. Bio je na~elnik Odeqewa unutra{wih poslova AlekVojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1966. u selu Grdanica, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 2. juna 1999, u rejonu sela Leskovac, Prizren.

281 JUNACI

OTAXBINE
brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Slavi{u Ratkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

P

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RATKOVI] Miladina SLAVI[A

RAU@AN Nikole @EQKO

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. aprila 1999, u selu @abaq, op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Dejan i porodica Rau`an.

RAUK Marije JANO[

Rezervni vodnik prve klase VJ Slavi{a Ratkovi} je ro|en 3. novembra 1970. u selu Jo{anica, op{tina Leposavi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu bataqona remontne podr{ke 202. pozadinske baze. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 16. maja 1999, kod sela [ipoqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od-

Vodnik prve klase policije @eqko Rau`an je ro|en 2. septembra 1970. u Sremskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.

Vojnik VJ u rezervi, dobrovoqac Jano{ Rauk je ro|en 15. oktobra 1954. u Somboru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 55. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Ka-

Uspomenu na Jano{a Rauka sa~uva}e wegova porodica. Zauvek }e ga se se}ati k}i Jelena. marta 1975. JUNACI OT AX BINE ratne jedinice iz mar{evskog u borbeni polo`aj. juna 1951.P S p o m e n -kk w i g a raulu „Mladen Stojanovi}”. . op{tina Cazin. poginuo je 19. u selu Qubi`da. godine. marta 1959. vojnoteritorijalnog odreda Istok. u Prizrenu. kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kome su bili sme{teni pripadnici policije u Prizrenu. op{tina Istok. 15. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. U sukobu s albanskim teroristima u selu Prigoda. maja 1999. pastorak Nikola. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Zavr{io je sredwu {kolu. k}i Branka i porodica Repija. Republika Hrvatska. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Prizren. 282 Poginuo je 25. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka na preme{tawu i prevo|ewu Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Repi} je ro|en 6. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Jovan. Bio je u sastavu 250. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 69. u rejonu sela Ugrinovci. marta 1999. godine. aprila 1999. u selu Bukovica. godine. Bio je zaposlen u „Vodoprivredi” u Prizrenu. REPIJA Jove DRAGAN REPI] Vladislava DRAGAN RISTI] Vuki}a NENAD Vojnik VJ u rezervi Dragan Repija je ro|en 24. sin Ivan i porodica Repi}. aprila 1999. 29. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i stekao zvawe voza~a motornih vozila. kod Istoka. Vojnik VJ u rezervi Nenad Risti} je ro|en 7.

op{tina Glogovac. Poginuo je 25. Bio je policajac u Odeqewu unutra- Poru~nik policije Miroqub Risti} je ro|en 1. januara 1972. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gra~anica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. marta 1952. op{tina Kosovska Kamenica. godine. februara 1948. op{tina Pri{tina. k}i Sne`ana i porodica Risti}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Pamti}e ga sinovi Goran i Zoran. Poginuo je 15. op{tina [timqe.283 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. RISTI] Ilije MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Dragan Risti} je ro|en 5. u Prokupqu. Uspomenu na vojnika Dragana Risti}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. u selu Tomance. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Risti} je ro|en 18. . maja 1999. RISTI] Dobrivoja DRAGAN RISTI] Dragutina \OR\E {wih poslova Vitina. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na teritoriji Kosova i Metohije borio se u ratnoj jedinici Komande vojnog okruga Pri{tina. od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. Uspomenu na Nenada Risti}a sa~uva}e wegova porodica. kada je avijacija NATO-a bombardovala bezbednosni punkt policije u selu Crnoqevo.

novembra 1970. 27. Vojnik VJ u rezervi Qubomir Risti} je ro|en 31. Rawen je za vreme dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. Poginuo je na zadatku 3. juna 1999. Uspomenu na poginulog poru~nika sa~uva}e k}i Aleksandra. JUNACI OT AX BINE pontonirskog bataqona. Uspomenu na Qubomira Risti}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. februara 1996. u Smederevu. sin Danilo i porodica Ristovi}. godine. Smederevo. voda 1. a preminuo 29. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 1. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije borio se u 15. 284 RISTOVI] Milisava MIODRAG 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u okolini sela Radinac. Mla|i vodnik policije Stani{a Ristovi} je ro|en 12. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Leskovcu. maja 1966.R S p o m e n -kk w i g a februara 1982. ~ete 485. u selu Samodra`a. Bio je komandir Policijske stanice u Zve~anu. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Srbica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 12. oklopnoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Makrmaq. . godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. avgusta 1974. aprila 1999. maja te godine. RISTOVI] Strahiwe STANI[A RISTI] Jovice QUBOMIR Rezervni poru~nik VJ Miodrag Ristovi} je ro|en 8. godine. na du`nosti zamenika komandira mehanizovane ~ete.

u rejonu sela @abaq. SAVI] Cvetka SVETOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Rokvi} je ro|en 27. maja 1999. ROKVI] Rajka DRAGAN ROMI] Milana QUBOMIR 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. op{tina Pe}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. godine. godine. op{tina \akovica. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 8. kao vojnik strelac. maja 1987. u selu Dowe Berane. januara 1995. Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na poginulog Stani{u ~uva}e porodica Ristovi}. u selu Drenovcu. S p o m e n -k w i g a k S Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra iste godine. op{tina Klina. u rejonu Karaule „Ko{are”. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Nestao je u borbi s albanskim teroristima. 23. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu saobra}ajne . dobrovoqac Qubomir Romi} je ro|en 28. novembra 1972. Uspomenu na Qubomira Romi}a sa~uva}e wegova porodica. jula 1949. 3. u Mariboru. juna Vodnik prve klase policije Svetomir Savi} je ro|en 2. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Rokvi}.285 JUNACI OTAXBINE maja 1999. godine. Telo je prona|eno 19. \akovica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Zrewaninu. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. avgusta 1959.

op{tina De~ani. . u selu Makrmaq. Zavr{io je sredwu prehrambenu {kolu i kurs za policajce. Uro{ i \or|e i porodica Savi}. Uspomenu na potporu~nika @eqka Savi~i}a sa~uva}e wegova porodica. 286 SAVI^I] Nenada @EQKO SALAK Krstana SA[A Republike Srbije 6. smer protivvazdu{ne odbrane. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Salak je ro|en 13. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 11. Za vreme slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je oficir za navo|ewe u rodu vazdu{nog osmatrawa. 6. u Zemunu. 9. u Zrewaninu. JUNACI OT AX BINE javqawa i navo|ewa u 126. aprila 1999. marta 1993. decembra 1973. godine. oktobra 1972. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Mla|i vodnik policije Goran Sandi} je ro|en 1. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{. Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica. SANDI] ^edomira GORAN Potporu~nik VJ @eqko Savi~i} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Srbica. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.S S p o m e n -kk w i g a policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. brigadi VOJIN. sa bli`im usmerewem na vazdu{no osmatrawe i javqawe. u blizini sela Dowa Luka. Zavr{io je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije. godine. smrtno ranila avio-bomba NATO-a. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova @iti{te Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Na Maqenu je bio na zadatku oficira za navo|ewe kada ga je. u Kikindi. jula 1975.

Uspomenu na Neboj{u Sekuli}a sa~uva}e wegova porodica. Dok je snabdevao jedinicu. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 13. oktobra 1959. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.287 JUNACI OTAXBINE Zavr{io je Vojnu akademiju intendantskog smera. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 180. maja 1974. 16. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. op{tina Leposavi}. kao komandir voda. vojnoteritorijalnog odreda na Kosovu i Metohiji. oklopne brigade. u selu Lugav~ina kod Smedereva. S p o m e n -k w i g a k S Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. a posmrtno unapre|en u ~in poru~nika. u selu @abeq. aprila 1999. u rejonu sela Dragobiqe. godine. . Kosovska Mitrovica. aprila 1999. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. kod Orahovca. SEDLAREVI] Qubomira DEJAN Poru~nik VJ Dejan Sedlarevi} je ro|en 16. u selu Gorwi Krwin. u selu Vaganica. kao komandir intendantskog voda intendantske ~ete pozadinskog bataqona. SEKULI] Hranislava NEBOJ[A Rezervni mla|i vodnik VJ Neboj{a Sekuli} je ro|en 23. op{tina \akovica. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 252. godine. 18. Uspomenu na Dejana Sedlarevi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. upao je u zasedu albanskih terorista i smrtno rawen. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bilo pogo|eno projektilom avijacije NATO-a. Vojnik VJ Ivica Serafinovi} je ro|en 27. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1978. aprila 1999. zajedno sa sinom Markom. u Smederevu. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 52. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 125. Uspomenu na vojnika Ivicu Serafinovi}a sa~uva}e wegova porodica. kada je wegovo borbeno vozilo na prevoju Volujak. kao vojnik radiofonista. \akovica.S S p o m e n -kk w i g a SELIMOVI] Zlatka DESIMIR JUNACI OT AX BINE 288 SERAFINOVI] Gavre IVICA SIMI] Mom~ila VLADAN Vojnik VJ Desimir Selimovi} je ro|en 11. vojnoteritorijalnoj ~eti Novi Pazar. bataqona Vojne policije. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je na du`nosti strelca u 67. Poginuo je 14. u rejonu Dowa Morina. op{tina Gaxin Han. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gorwe Vlase. aprila 1978. u Novom Pazaru. motorizovanoj brigadi na Kosovu i Metohiji. 29. kod \akovice. u Novom Pazaru. Vojnik VJ Vladan Simi} je ro|en 3. Uspomenu na vojnika Desimira Selimovi}a sa~uva}e wegova porodica. avgusta 1969. 31. kao vojnik voza~. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana sa~uva}e k}i Ana i porodica Simi}. aprila 1999. .

kao vojnik strelac na borbenom vozilu pe{adije M-80. Uspomenu na poginulog vojnika Vu~ka Simi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. aprila 1999. kao poslu`ilac na radaru. u selu Mle~ane. SIMI] Srboquba MILIVOJE Vojnik VJ Vu~ko Simi} je ro|en 19. u Kosovskoj Mitrovici. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 311. samohodnog raketnog puka PVO. u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti na~elnika Odeqewa za odbranu Kosovske Kamenice. Uspomenu na vojnika Slavi{u Simi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u borbenim dejstvima u isto~noj Slavoniji i zapadnom Sremu kao vojnik dobrovoqac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 15. u selu Bo`evce. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. 12. kada je Rezervni major VJ Milivoje Simi} je ro|en 24. op{tina Kosovska Kamenica. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Simi} je ro|en 23. u ~inu re- . novembra 1979. decembra 1972.289 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMI] Prvoslava VU^KO SIMI] Slobodana SLAVI[A wegov radarski polo`aj pogo|en protivradarskom raketom iz aviona NATO-a. Za vreme slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za poslu`ioca na radaru u bateriji za upravqawe vatrom protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1948. aprila 1999. u selu Gorwe Radevo kod Pri{tine.

Poginuo je 13. k}i Suzana i porodica Simi}. novembra 1950. aprila 1999. 290 799. juna 1964. JUNACI OT AX BINE 1. u Lipqanu. godine u selu Zborce. Pukovnik VJ Miroslav Simovi} je ro|en 17. op{tina Zaje~ar.S S p o m e n -kk w i g a zervnog majora Vojske Jugoslavije. SIMIJONOVI] Milana ZLATIBOR 800. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. Poginuo je 19. sin Bojan i porodica Simovi}. Pripadnik je rezervnog . sin Stefan i porodica Simijonovi}. SIMOVI] Milana MIROSLAV i Metohije borio se u sastavu Komande Pri{tinskog korpusa kao na~elnik Odeqewa za propagandu i moral. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. kod Lipqana. Uspomenu na poginulog pukovnika sa~uva}e k}i Slavica. decembra 1950. Uspomenu na rezervnog stare{inu sa~uva}e sin Goran. po{to su ga kidnapovali i mu~ili albanski teroristi u Kosovskoj Kamenici. 801. Klina. Uspomenu na vojnika Zlatibora sa~uva}e k}eri Jelena i Milica. juna 1999. SIMONOVI] @ivka RADOSAV Vojnik VJ u rezervi Zlatibor Simijonovi} je ro|en 7. u selu Lenovac. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova Pripadnik rezervnog sastava policije Radosav Simonovi} je ro|en 17. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Volujak. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. vojnoteritorijalnog odreda Pri{tina. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Visoku vojno-politi~ku {kolu.

u ^a~ku. \akovica. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u rejonu sela Dowa Morina. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca Josipa trajno }e ~uvati sin Zlatko. maja 1999. u selu Dowe Barane. k}i Qiqa i porodica Si~. selo Ko{are. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovsta i protivvazdu- . Olivera i Jelena i porodica Simonovi}. Poginuo je 16. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu RepuStariji vodnik VJ Slobodan Smiqi} je ro|en 29. u Subotici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Josip Si~ je ro|en 10. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati porodica Smiqani}. S p o m e n -k w i g a k S sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. \akovica. aprila 1977. motorizoDesetar VJ Predrag Smiqani} je ro|en 1. juna 1974. k}eri Rosanda. 8. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. prilikom odbijawa napada albanskih terorista u rejonu Maje Glave. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Poginuo je 29. februara 1953. SMIQANI] Velimira PREDRAG SMIQI] Jordana SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi. u Beogradu. SI^ Stipana JOSIP bliku Jugoslaviju bio je desetar i ni{anxija na minobaca~u 120 mm u 125. Bio je strelac u 125.291 JUNACI OTAXBINE vanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. godine. aprila 1999. op{tina Pe}.

marta 1999. Uspomenu na Ivicu Spasi}a sa~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Poginuo je 18. u Vrawu. 292 SPASI] Vojislava IVICA Mla|i vodnik policije Ivica Spasi} je ro|en 11. u selu Milutovac kod Trstenika. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati k}i Kristina. smer PVO. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost operatera radara u komandnoj bateriji 250. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog Slobodana trajno }e ~uvati porodica Smiqi}. op{tina Zemun.S S p o m e n -kk w i g a {ne odbrane. godine. 28. u rejonu sela Vitak kod Srbice. pe{adijskoj brigadi. u selu Semeti{te. sin Uro{ i porodica Smiqi}. aprila u selu Petrov~i}. Obavqao je du`nost manipulanta u 7. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. SMIQI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ u rezervi Milorad Smiqi} je ro|en 8. raketne brigade PVO. juna 1994. op{tina Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. od posledica dejstava avijacije NATO-a. novembra 1974. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1975.

u selu Budrija. . Te{ko je rawen za vreme obavqawa vojni~kog zadataka 16. maja 1963. te porodica Spasi}. u selu Dowa Bunu{a kod Leskovca. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati porodica Staji}. Poginuo je 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u Sewskim Rudnicima. maja 1999. Poginuo je 25. prilikom napada albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. od posledica dejstava protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. pe{adijske brigade. u Beogradu. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na vojnika Radeta trajno }e ~uvati k}eri Jadranka. dobrovoqac Zoran Staji} je ro|en 11. aprila 1999. septembra 1964. \akovica. u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se na poziv otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. op{tina Glogovac. marta 1951. Divna i Danijela. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je pripadnik 175.293 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SPASI] Vojislava RADE STAJI] Stevana ZORAN STAMENKOVI] Dragiwe SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Rade Spasi} je ro|en 16. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. Bio je strelac u 125. a podlegao je ranama 20. maja iste godine. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odazvao pozivu otaxbine za odbranu slobode i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Jovana i porodica Stamenkovi}. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Stamenkovi} je ro|en 9.

u selu Kutle{. Obavqao je du`nost voza~a motornih vozila u 243. op{tina Pri{tina. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Stamenkovi} je ro|en 25. u selu Preoce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. mehanizovanoj brigadi. juna 1999. novembra 1954. kao radnik Vojne ustanove „Morava”. na radnom mestu. op{tina Leskovac. juna 1999. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati k}i Aleksandra. motorizovanoj brigadi. Poginuo je 13. Uspomenu na poginulog Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stamenkovi}. sin Dalibor i porodica Stamenkovi}. u Leskovcu. Ka~anik.S S p o m e n -kk w i g a STAMENKOVI] Milutina MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 294 STAMENKOVI] Miodraga JOVICA STAMENKOVI] Sretena NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stamenkovi} je ro|en 9. Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. prilikom napada albanskih terorista na vojnu kolonu u Pri{tini. sin Bo`idar i porodica Stamenkovi}. avgusta 1958. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Jovica Stamenkovi} je ro|en 28. januara 1955. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. . Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. 23. u selu Dogarovi}. Obavqao je du`nost veziste u 549. 4. obavqao je du`nost poslovo|e zadu`enog za ishranu stare{ina. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj wenih branilaca. juna 1999. Uspomenu na poginulog Miroslava trajno }e ~uvati k}i Lozica.

Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati k}i Aleksandra i porodica Stamenov. godine. februara 1971. op{tina De~ani. na podru~ju Kosova i Metohije. Potporu~nik policije Dragutin Stanimirovi} je ro|en 2. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. Obavqao je du`nost telegrafiste u 211. aprila 1970. u Loznici.295 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STAMENOV Slav~a DIM^A STANIMIROVI] Milorada DRAGUTIN Uspomenu na poginulog Dragutina sa~uva}e wegova porodica. 15. aprila 1999. STANKOV Stojana IVAN Desetar VJ po ugovoru Dim~a Stamenov je ro|en 21. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. u selu Qumbarda. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vi{u upravnu {kolu. jula 1976. u selu Dukat kod Bosilegrada. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 3. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u 78. Vojnik VJ u rezervi Ivan Stankov je ro|en 9. u Bosilegradu. Bio je na du`nosti zamenika komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je od eksplozije protivtenkovske mine albanskih terorista. motorizovanoj brigadi. Pre{evo. u rejonu sela Obranya. 27. juna 1957. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Podujevo. u selu Reqin. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopnoj brigadi.

Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Savesno obavqawe vojni~kih du`nosti donelo mu je ~in desetara. kada je avijacija NATO-a Desetar VJ Boban Stankovi} je ro|en 1. Obavqala je du`nost bolni~arke u 549. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Dragana i Nata{a i porodica Stankovi}. u Po`arevcu. avgusta 1974. marta 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije Vasilije Stankovi} je ro|en 26. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica Stankov. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. Poginula je u sanitetskom vozilu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u Ni{u. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. Uspomenu na hrabru bolni~arku trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. maja 1999. 296 STANKOVI] Veroquba SLA\ANA \INA bombardovala policijski punkt u okolini sela Crnoqevo. motorizovanoj brigadi. Poginuo je 25.P S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. juna 1964. godine. mehanizovanoj brigadi. juna 1999. STANKOVI] Dragutina VASILIJE STANKOVI] Miodraga BOBAN Dobrovoqac VJ Sla|ana \ina Stankovi} je ro|ena 15. JUNACI OT AX BINE Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost komandira tenka T55 u 243. 5. Poginuo je 15. jula 1973. u Gwilanu. op{tina [timqe. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odlu~ila da stane u stroj branilaca otaxbine Vojske Jugoslavije. od posledica dejsta- . od dejstva minobaca~ke mine albanskih terorista. u rejonu sela Planeja u blizini Prizrena.

Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoq- . avgusta 1959. u selu Nakrivaw. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k P va avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao Vojnik VJ u rezervi. Obavqao je du`nost voza~a u 549. u rejonu Planeja kod Prizrena. Obavqao je du`nost strelca u 125. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati k}i Milica i porodica Stankovi}. STANKOVI] Slavka NOVICA Vojnik VJ u rezervi. u Zenici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela sela Ko{are. marta 1959. maja 1999. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 16.297 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Leskovac. motorizovanoj brigadi. \akovica. u Leskovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Mla|en i Igor. 31. motorizovanoj brigadi. Bosna i Hercegovina. 28. aprila 1999. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 4. februara 1974. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Vojnik VJ u rezervi Bojan Stankovi} je ro|en 16. STANKOVI] Mla|ena NOVICA STANKOVI] Novice BOJAN u stroj wenih branilaca. te porodica Stankovi}.

298 STANKOVI] Srboquba DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Stankovi} je ro|en 23. Poginuo je 1.P S p o m e n -kk w i g a no je stao u stroj branilaca otaxbine. Prizren. aprila 1970. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. marta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u 55. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Mogila. grani~nom bataqonu. sinovi Miqan i Srboqub i porodica Stankovi}. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Posli{te u op{tini Prizren. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. Kao vojni obveznik. Obavqao je du`nost grani~ara na Karauli „Mladen Stojanovi}”. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Miqana i Miroslava. 26. godine. u Leskovcu. juna 1969. juna 1999. STANKOVI] Slobodana SA[A Vojnik VJ u rezervi Sa{a Stankovi} je ro|en 26. obavqao je du`nost artiqerca u 549. Poginuo je 15. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Nenad i Predrag. u Kosovu Poqu. op{tina Vu~itrn. od posledica dejstava avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednost prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. k}i Irena i porodica Stankovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. .

u 243. maja 1999. od kojih je preminuo. u Kumanovu. u Beogradu. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Bojan i Stevan i porodica Stankovi}. Kao vojni obveznik. Obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kosovskoj Mitrovici. Bio je u~iteq i vaspita~ vi{e generacija vojnika. Poginuo je 8. Republika Makedonija. jula 1957. juna 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 30. zadobio je te{ke rane. mehanizovanoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju predvodio je izvi|a~ku ~etu u 37. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. U borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ Goran Stankovi} je ro|en 20. od posledica dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo kojim se prevozio na zadatak u re- . obavqao je du`nost strelca u 58. 22. Ka~anik. januara 1968. Kapetan prve klase VJ Ivica Stankovi} je ro|en 24. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. u selu Stagovo. lakoj pe{adijskoj brigadi. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda na podru~ju Slovenije i u Republici Srpskoj Krajini. smer pe{adije. u selu Koleno.299 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B STANKOVI] Stevana BRANISLAV STANKOVI] Stojadina GORAN STANKOVI] Stoj~eta IVICA Vojnik VJ u rezervi Branislav Stankovi} je ro|en 19. Kosovska Mitrovica. Opredelio se za oficirski poziv i uspe{no zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske.

godine. Obavqao je du`nost poslu`ioca u komandnom odeqewu 243. januara 1957. mehanizovane brigade. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. maja 1999. JUNACI OT AX BINE tra{wih poslova u Prizrenu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unuVojnik VJ Igor Stanojevi} je ro|en 26. u selu Tusus. u mestu Borin Do. 300 Poginuo je 13. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Za ispoqenu hrabrost. marta 1978. kod Vlasotinca. op{tina Orahovac.S S p o m e n -kk w i g a jonu sela Gorwe Obriwe. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju i stekao ~in potpukovnika. STANKOVI] Tanaska ZLATIMIR STANOJEVI] Miodraga IGOR STANOJEVI] Momira VLASTIMIR Potpukovnik VJ Vodnik policije Zlatimir Stankovi} je ro|en 11. u Ni{u. jula 1950. 26. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost referen- . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vlastimir Stanojevi} je ro|en 3. Uspomenu na poginulog Zlatimira sa~uva}e sin Nedeqko. k}i Jelena i porodica Stankovi}. odlikovan je sa dva odli~ja: Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je odgovorne du`nosti u Vojsci Jugoslavije i bio vaspita~ brojnih generacija vojnika. Uspomenu na poginulog vojnika Igora trajno }e ~uvati porodica Stanojevi}. u selu Zo~i{te. op{tina Prizren. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu Uro{evca. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati sin Milo{ i porodica Stankovi}. maja 1999.

motorizovanoj brigadi. aprila 1999. . op{tina Petriwa. u selu [arinci. 17. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije. 24. u okolini Prizrena. STANOJEVI] Teodora MLADEN STAPAR Stanka PETAR Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u red branilaca otaxbine. u selu Dowa Ba~uga. februara 1952. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Prwavor. Uspomenu na poginulog Mladena sa~uva}e sinovi Bojan i Goran i porodica Stanojevi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 15. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. k}i Maja i porodica Stanojevi}. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati sin Gordan. na Kopaoniku. septembra 1971. godine. prilikom otklawawa posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k S ta u organima tehni~ke slu`be Komande Tre}e armije. Prizren. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati sin Sr|an. dobrovoqac Petar Stapar je ro|en 9. Obavqao je du`nost diverzanta u 549. u selu Zoji}. Republika Hrvatska. STEVANOVI] Blagoja JOVICA Potporu~nik policije Mladen Stanojevi} je ro|en 10. marta 1999.301 JUNACI OTAXBINE novembra 1975. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Jovica Stevanovi} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Kur{umliji. k}i Ana i porodica Stapar. Vojnik VJ u rezervi. oktobra 1954.

aprila 1999.S S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. U~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. 11. STEPANOVI] Aleksandra VU^INA Vojnik VJ Sr|an Stevanovi} je ro|en 1. op{tina Podujevo. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Te{ko je rawen u sukobu s albanskim teroristima. 2. a preminuo je 16. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. januara 1978. Uspomenu na poginulog vojnika Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stevanovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj 95. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom . maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana trajno }e Vojnik VJ u rezervi Vu~ina Stepanovi} je ro|en 5. Obavqao je du`nost strelca u 549. motorizovanoj brigadi. u Leskovcu. vojnoteritorijalnog odreda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. op{tina Kur{umlija. JUNACI OT AX BINE 302 STEVANOVI] Bo`idara SR\AN ~uvati porodica Stevanovi}. u selu Samakovo. mehanizovanoj brigadi. Suva Reka. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a i albanskih terorista. 3. u selu Lapa{tica. u rejonu sela Duqe. maja 1955. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a.

Uspomenu na poginulog Vu~inu trajno }e ~uvati porodica Stepanovi}. juna 1999. maja 1957. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Silvija i porodica Stefanovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalaPoru~nik policije Miroslav Stefanovi} je ro|en 1. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a.303 JUNACI OTAXBINE sarni „Ibarski rudari” u Ra{koj. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika finansijske slu`be u 37. Prizren. Zavr{io je vi{u {kolu za primewenu informatiku. S p o m e n -k w i g a k S za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. Obavqao je du`nost poslu`ioca minobaca~a MB-120 mm u 549. aprila 1999. 4. januara 1952. STEFANOVI] Milana BRANA STEFANOVI] Milorada RADOVAN zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ka- Vojnik VJ Radovan Stefanovi} je ro|en 27. u Kru{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Ninaj. . Poginuo je 8. u Prokupqu. Uspomenu na poginulog vojnika Radovana trajno }e ~uvati porodica Stefanovi}. STEFANOVI] Radomira MIROSLAV Potpukovnik VJ Brana Stefanovi} je ro|en 26. Zavr{io je Ekonomski fakultet i stupio u Vojsku Jugoslavije kao stare{ina finansijske slu`be. u Loznici. februara 1978. Projektil je pogodio objekat u kojem se potpukovnik Stefanovi} nalazio na borbenom de`urstvu.

. u rejonu sela Prigode. septembra 1977. STIJOVI] Dragomira REQA Vojnik VJ u rezervi Reqa Stijovi} je ro|en 4. Uspomenu na borca Milana trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. maja 1999. u selu Ka~ikol. maja 1965. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vojske Jugoslavije. Poginuo je 22. vojnoteritorijalnom odredu Istok. Bio je pomo}nik komandira u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. dobrovoqac Milan Stojanovi} je ro|en 26. u selu Qubo`da. aprila 1999. godine. Bio je raspore|en u 69. op{tina Istok. Uspomenu na poginulog vojnika Requ trajno }e ~uvati k}eri Milena i Gorica. te porodica Stijovi}. od posledica dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi na putu selo Belanica – Suva Reka.S S p o m e n -kk w i g a Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. aprila 1959. 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Nata{a i Bojana i porodica Stefanovi}. 19. mehanizovanoj brigadi. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. op{tina Podujevo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Obrenovcu. Obavqao je du`nost strelca u 243. 304 STOJANOVI] Bogoquba MILAN Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. op{tina Istok.

Kao mladi stare{ina. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost baterijskog stare{ine. Unapre|en je u ~in desetara. smer artiqerije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 10. . u rejonu \akovice. istakao se u odbrani slobode Republike Srpske Krajine. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. artiqerijskoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je sredwu {kolu. jula 1978. oklopne brigade. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. koju su albanski teroristi postavili na putu selo Ibri}i – selo Dowa Fustica. Desetar VJ u rezervi Milo{ Stojanovi} je ro|en 16. Preminuo je 11.305 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. u mestu Baden Vetinger. tako {to je motorno vozilo u kojem se vozio na borbeni zadatak nai{lo na protivtenkovsku minu. Uspomenu na desetara Milo{a trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- STOJANOVI] Vuki}a JOVAN Stariji vodnik VJ Slavi{a Stojanovi} je ro|en 20. aprila 1999. novembra 1961. u Lipqanu. [vajcarska. Obavqao je du`nost poslu`ioca na sredstvima veze u 52. Stariji vodnik Slavi{a Stojanovi} je branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji u stroju Pripadnik rezervnog sastava policije Jovan Stojanovi} je ro|en 14. S p o m e n -k w i g a k S STOJANOVI] Bratislava MILO[ STOJANOVI] Vlastimira SLAVI[A 15. Poginuo je 22. Te{ko je rawen od posledica dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na Slavi{u ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Stojanovi}. aprila 1969.

smer artiqerije. 26. Major Qubisav Stojanovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta haubi~kog diviziona 122 mm. na borbenom polo`aju svoje jedinice u rejonu sela Reqan. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost zamenika komandanta diviziona. op{tina Pe}. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Pe}. Major VJ Qubisav Stojanovi} je ro|en 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za podvige u suprotstavqawu agresoru odlikovan je Ordenom za hrabrost. motorizovane brigade. u Smederevu. maja 1999. . 26. Uspomenu na majora artiqerije ~uva}e wegovi sinovi Dejan i Sr|an i porodica Stojanovi}. op{tina Pre{evo. u selu Klin~ina. maja 1962. 15. aprila 1999. aprila 1955. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova.S S p o m e n -kk w i g a Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Uspomenu na Jovana Stojanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Obavqao je du`nost komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Veliko Gradi{te. u selu Klin~ina. op{tina Surdulica. 306 STOJANOVI] Qubomira MIROSLAV STOJANOVI] Drage QUBISAV Poru~nik policije Miroslav Stojanovi} je ro|en 24. JUNACI OT AX BINE Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u borbenom stroju 78. u selu Suvojnica. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1981.

aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. te porodica Stoiqkovi}. u rejonu sela Bawica. u Leskovcu. Rezervni kapetan prve klase VJ Radovan Stoiqkovi} je ro|en 6. od albanskih terorista. u selu Staro Gradsko. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1954. . Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti zamenika komandanta artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. op{tina Lipqan. Kao vojnik VJ. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik Miroslav Stojanovi} je poginuo 9. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. osposobio se za ~uvawe granice svoje otaxbine. odlu~no brane}i Karaulu „Ko{are”. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Pamti}e ga k}eri Dragana i Mirjana. a nakon izlaska iz Vojske zavr{ava Vi{u poqoprivrednu {kolu u Prokupqu. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. grani~nog bataqona. avgusta 1958. Rezervni kapetan VJ Milorad Stojisavqevi} je ro|en 28. S p o m e n -k w i g a k S Pamti}e ga sinovi Nenad i Stefan i porodica Stojanovi}. \akovica. 15. STOJISAVQEVI] Slavka MILORAD Vojnik VJ Miroslav Stojanovi} je ro|en 13.307 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na mladog grani~ara ~uva}e wegova porodica. oktobra 1978. koju je na Kosovu i Metohiji branio u stroju 53. STOJANOVI] Miodraga MIROSLAV STOIQKOVI] Vlastimira RADOVAN maja 1999. Posle zavr{etka gimnazije slu`io je vojni rok u [koli rezervnih oficira saobra}ajne slu`be.

S S p o m e n -kk w i g a Kao rezervni kapetan. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u 326. u Prizrenu. teritorijalnog odreda. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 31. 24. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. . Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Dejan i Goran i porodica Stojkovi}. [timqe. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e sinovi Sava i Slavko. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u Danilovgradu. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta 52. 308 STOJKOVI] Zorana GRADISLAV Pripadnik rezervnog sastava policije Gradislav Stojkovi} je ro|en 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Vrbnica. me{ovitoj artiqerijsko-raketnoj brigadi. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Zavr{io je sredwu {kolu. predvode}i izvi|a~ku grupu svoje jedinice u selu Krajmirovce. op{tina Prizren. k}i Jovana i porodica Stojisavqevi}. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u Beogradu. marta 1999. 17. Uspomenu na poginulog vojnika Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stoji}. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. Poginuo je prvog dana agresije. STOJI] Du{ana SA[A Vojnik VJ Sa{a Stoji} je ro|en 16. avgusta 1978. maja 1999. avgusta 1956.

slobodu otaxbine branio je u stroju 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1974. februara 1974. decembra 1968. u Prokupqu. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je 7. Kao vojni obveznik. godine. 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1994. aprila 1999. u selu Iglarevo. godine. maja 1999. motorizovane brigade. na du`nosti vojnika izvi|a~a. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. avgusta 1995. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog Dragoslava sa~uva}e porodica Stojkovi}. juna 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je pomo}nik vo|e smene u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina Vitina. 1. op{tina \akovica. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Crmqan. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. op{tina Pe}.309 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STOJKOVI] Miodraga DRAGAN STOJKOVI] Novice MIROSLAV STOJKOVI] Radojka DRAGOSLAV Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Stojkovi} je ro|en 18. Mla|i vodnik policije Dragoslav Stojkovi} je ro|en 10. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stojkovi} je ro|en 10. Uspomenu na borca Miroslava Stojkovi}a ~uva}e wegova porodica. u selu Gorwa Trpeza. u Ni{u. op{tina Klina. u selu Qubeni}.

godine. motorizovane brigade. op{tina Bujanovac. Kao vojni obveznik. i osposobio se za du`nost vojnika strelca. maja 1999. septembra 1988. Zavr{io je sredwu {kolu. U toj borbi te{ko je rawen i istog dana podlegao povredama. STO[I] Milorada SLAVI[A Vodnik prve klase policije Sr|an Stojkovi} je ro|en 18. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Lipqan. U Vojsku Jugoslavije stupio je u decembru 1998. u Ni{u. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Lipovice. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Savezna Republika Nema~ka. napali Karaulu „Ko{are”. juna 1999. 310 STO[I] Budimke ROBERT kada su 11. Vojnik Robert Sto{i} se odlu~no suprotstavio albanskim teroristima Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Sto{i} je ro|en 11. Uspomenu na poginulog strelca ~uva}e wegova porodica. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u stroju 211. obavqaju}i odgovornu du`nost voza~a „prage”. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 125. Vojnik VJ Robert Sto{i} je ro|en 10. 2. oklopne brigade. u mestu Spejer. . marta 1960. \akovica. juna 1976. u Novom Selu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. septembra 1965. SPAT 30/2 mm. sin Aleksandar i porodica Stojkovi}.S S p o m e n -kk w i g a STOJKOVI] Stanislava SR\AN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Marija.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. [timqe. u Trsteniku. u selu Baqevac. Uspomenu na Slavi{u Sto{i}a ~uva}e wegove k}eri Milena i Jelena i porodica Sto{i}. maja 1999. u rejonu De~ana. poru~nik Sto{i} je Vojnik VJ u rezervi Bori{a Stupqanin je ro|en 7. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira ~ete.311 JUNACI OTAXBINE branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji. slobodu otaxbine branio Vojnik VJ u rezervi Goran Tavri} je ro|en 28. Na ~elu ~ete. Kao vojni obveznik. u Vrawu. Uspomenu na wega ~uva}e wegov sin Aleksandar i porodica Sto{i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Belo Poqe. STUPQANIN Dragoslava BORI[A TAVRI] Vidosava GORAN Poru~nik VJ Sla|an Sto{i} je ro|en 9. u stroju artiqerijsko-raketnog diviziona protiv- . Plenio je li~nim primerom stare{ine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ra{ka. Kao vojni obveznik. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na Bori{u ~uva}e sin Aleksandar i porodica Stupqanin. 9. maja 1967. motorizovane brigade. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju Kopnene vojske. marta 1999. STO[I] Mil~a SLA\AN je u stroju 125. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Kostawe. maja 1999. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. februara 1969. u stroju 125. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1970. Poginuo je 31. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je 11.

Dok je pripremao vazduhoplov za let. marta 1999. avijacijskoj brigadi 229. marta 1971. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Domanek.T S p o m e n -kk w i g a vazdu{ne odbrane 37. juna 1999. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. Podgorica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na Aerodromu „Golubovci”. lova~kobombarderske eskadrile „Ma~evi”. Uspomenu na Dragana ~uva}e wegov sin Davor. 312 TANI] Radivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragan Tani} je ro|en 28. motorizovane brigade. u selu Smrije~no. u rejonu sela Turu~ica. slu`bovao je u 172. obavqaju}i du`nost osmatra~a plan{etiste. TADI] Mihaila A]IM Stariji vodnik VJ A}im Tadi} je ro|en 15. Stariji vodnik A}im Tadi} je poginuo 28. pe{adijske brigade. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. obavqaju}i svoju du`nost. Kao vojni obveznik. Zavr{io je Sredwu vojnu . slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. op{tina Plu`ine. Kao tehni~ar za vazduhoplovno naoru`awe. aprila 1966. tako {to je motorno vozilo u kojem se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 4. pogodila ga je krstare}a raketa. Uspomenu na Gorana Tavri}a ~uva}e wegova porodica. Orlane. na stajanki aerodroma u Ni{u. JUNACI OT AX BINE {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u Rajlovcu. Poginuo je 28. Uspomenu na mladog stare{inu na{e avijacije ~uva}e porodica Tadi}. k}eri Sawa i Tawa i porodica Tani}. u stroju 354. u @itora|i. a izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji spre~ilo ga je da zavr{i i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju.

Odgovorno obavqaju}i svoju vojnu slu`bu. maja 1999. i osposobio se za du`nost strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. nalazio na du`nosti u Beogradskom garnizonu. Vojnik VJ Oliver Tarici} je ro|en 12. Dragan Tankosi} se 20. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e wegova porodica. u trenutku kada su bombe aviona NATO-a eksplodirale u wegovoj blizini. a od posledica rawavawa preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji 28. Zavr{io je sredwu {kolu. Te{ko je povre|en. godine. u Visbadenu. Uspomenu na vojnika Olivera Tarici}a ~uva}e wegova porodica. januara 1969. u Ivawici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.313 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T TANKOSI] Slobodana DRAGAN TANOVI] Petra RADOVAN TARICI] ^edomira OLIVER Vojnik VJ Dragan Tankosi} je ro|en 20. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. na podru~ju op{tine De~ani. maja 1999. Mla|i vodnik policije Radovan Tanovi} je ro|en 5. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova 1991. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. u Gostiqu. . Savezna Republika Nema~ka. juna 1999. motorizovane brigade. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Milan i porodica Tanovi}. \akovica. gde je osposobqen za protivpo`arnu du`nost. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Poginuo je 11. septembra 1977. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 5. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. op{tina ^ajetina. avgusta 1979. godine.

Major Tepavac se 5. Uspomenu na vojnika Tatara ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.T S p o m e n -kk w i g a TASI] Luke ZVEZDAN TATAR Miodraga VLADO JUNACI OT AX BINE 314 TEPAVAC Dobrivoja NEBOJ[A Mla|i vodnik prve klase policije Zvezdan Tasi} je ro|en 8. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u [apcu. juna 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Prizren. uspe{no je odoleo vi{emese~nom okru`ewu u Sisku i uspeo da je izvede iz grada. aprila 1999. smer protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je 9. Major VJ Neboj{a Tepavac je ro|en 27. raketnoj brigadi PVO. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. aprila 1978. op{tina Prizren. 18. u selu Pirane. kao raketa{. septembra 1966. Sa svojom jedinicom. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Qubomir i Petar i porodica Tasi}. Agresiju NATO-a do~ekao je na du`nosti komandira baterije u 250. aprila 1999. marta 1961. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. grani~nom bataqonu. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. obavqaju}i du`- . u \akovici. godine. u Rajlovcu. u vreme rata u Hrvatskoj. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost vojnika voza~a. da bi potom. predano obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost u 55. na borbenom zadatku u rejonu sela Draga{. Vojnik VJ Vlado Tatar je ro|en 15. nalazio u sastavu borbene posluge svog diviziona. u Prizrenu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. slu`bovao u Mladenovcu i Obrenovcu.

Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e wegova porodica. u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. TEPAVAC Milanka JOVAN Stariji vodnik prve klase VJ Jovan Tepavac je ro|en 4. 11. S p o m e n -k w i g a k B nost komandira baterije za vo|ewe raketa. u Pqevqima. u rejonu sela Stani Batu{ec kod De~ana. borio se na Kosovu i Metohiji za odbranu slobode otaxbine. op{tina Plandi{te. Zavr{io je Sred- . intendantski smer. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 125. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Vukomana Te{ovi}a sa~uva}e wegova porodica. bataqona Vojne policije. Uspomenu na Jovana Tepavca ~uva}e wegove k}eri Jovana i Milica i porodica Tepavac. U~estvovao je u ratovima za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. major Tepavac je toga dana poginuo od dejstva neprijateqeve protivradarske rakete. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. novembra 1977. kao vojnik strelac. Poginuo je 20. u selu Markovi}evu. Hrabro obavqaju}i borbeni zadatak. Jedinica se nalazila na vatrenom polo`aju u rejonu sela Vuki}evca kod Obrenovca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1957. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. aprila 1999.315 JUNACI OTAXBINE wu vojnu {kolu. TE[OVI] Mirka VUKOMAN Vojnik VJ Vukoman Te{ovi} je ro|en 16. maja 1999. Za svoje bora~ke podvige odlikovan je Ordenom za hrabrost. obavqaju}i du`nost komandira voda. Kao pripadnik 5.

u Bawaluci. motorizovane brigade. 8. u Kosovskoj Mitrovici. marta 1992. osposobiv{i se za poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kula. juna 1962. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. juna 1999. Uspomenu na mladog artiqerca ~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gorwe @abare.T S p o m e n -kk w i g a TIRAGI] Zorkana BOGDAN TI[MA Jovana LAZAR JUNACI OT AX BINE 316 TODI] Dragi{e SLAVI[A Vodnik prve klase policije Bogdan Tiragi} je ro|en 22. u Pan~evu. . juna 1978. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Dowa Morina. Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Todi} je ro|en 22. \akovica. juna 1999. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. godine. Poginuo je 29. Poginuo je 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1970. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. kada je avijacija NATO-a bombardovala rejon sela Glo|ane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ Lazar Ti{ma je ro|en 15. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Pamti}e ga sin Slobodan i porodica Tiragi}. op{tina Kosovska Mitrovica. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Leposavi}. aprila 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.

na Karauli „Ko{are”. TODOSI] Obrada PREDRAG TOMA[EVI] Mihajla STOJADIN TODOROVI] Miodraga VLADAN Vojnik VJ u rezervi Predrag Todosi} je ro|en 21. hrabro predvode}i svoje streqa~ko odeqewe u brojnim akcijama. Poginuo je na zadatku 8. Desetar VJ Stojadin Toma{evi} je ro|en 13. Prizren. februara 1959. aprila 1979. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti referenta u Komandi Vojnog odseka Prizren. Uspomenu na vojnika Stojadina ~uva}e porodica Toma{evi}. 30. U Vojsku Jugoslavije stupio je septembra 1998. u selu Hrtkovci. Poginuo je u iznenadnom sukobu protiv albanskih terorista. i napredovao do du`nosti komandira streqa~kog odeqewa. Uspomenu na Predraga ~uva}e wegovi sin Aleksandar. . Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina Istok. juna 1999. k}i Nata{a i porodica Todosi}. \akovica. Kao vojni obveznik. u selu Kori{a. Uspomenu na desetara Vladana ~uva}e wegov sin Aleksa i porodica Todorovi}. Ruma. op{tina Prizren. motorizovane brigade. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.317 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Kristina i Katarina i porodica Todi}. Kao vojni obveznik. pe{adijske brigade. 14. u selu Qubi`da. u Beogradu. oktobra 1968. Desetar VJ u rezervi Vladan Todorovi} je ro|en 29. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u lakom artiqerijskoraketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 505. maja 1999. u selu Suvo Grlo.

kod Feketi}a. u operacijama za oslobo|ewe Vukovara. obavqao je du`nost poslu`ioca na haubici. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na vojnika Miodraga ~uva}e wegova porodica. Pukovnik VJ Qubomir Tomi} je ro|en 5. General{tabnu {kolu i [kolu nacionalne odbrane. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. u Vrbasu. u selu Ranilug. u ataru sela Ajnovce. me{ovite artiqerijske brigade.T S p o m e n -kk w i g a TOMA[EVI] Sime MIODRAG TOMI] @ivka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 318 TOMI] @ivojina QUBOMIR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Toma{evi} je ro|en 10. Telo je prona|eno 24. maja 1999. marta 1999. . Pukovnik Qubomir Tomi} je poginuo 31. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je na zadatku. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e porodica Tomi}. avgusta 1975. 17. Otet je 10. oktobra 1967. jula 1999. avgusta iste godine u masovnoj grobnici u selu Ugqare. kao vojni obveznik. Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Tomi} je ro|en 27. op{tina Gwilane. op{tina Gwilane. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane u Komandi Prve armije. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Kosovska Kamenica. februara 1947. Bio je u~esnik rata u Republici Srpskoj Krajini. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u toku napada avijacije NATO-a na objekte Komande Prve armije. u Kladovu. u haubi~kom divizionu 155 mm 24.

u nasequ ^abrad. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. maja iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Kao vojni obveznik. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. tako {to je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku Mla|i vodnik policije Stanko Tomovi} je ro|en 16. u selu Lazac. Kraqevo. ^uva}e ga u trajnoj uspomeni wegova porodica. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 58. avgusta 1956. februara 1975. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. maja 1999. jula 1970. u selu Gora`devac. TOMOVI] Veroquba ZORAN TOMOVI] Gligorija STANKO 9.319 JUNACI OTAXBINE minu. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Tomovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zoran Tomovi} je poginuo 25. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na pukovnika Qubomira Tomi}a ~uva}e wegov sin Miodrag. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}. maja 1999. k}i Tawa i porodica Tomi}. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 252. TOMOVI] Toma ZVONIMIR Vojnik VJ u rezervi Zoran Tomovi} je ro|en 16. godine. Poginuo je 3. obavqaju}i du`nosti mehani~ara za pe{adijsko naoru`awe. Vojnik VJ u rezervi Zvonimir Tomovi} je ro|en 1. lake pe{adijske brigade. koju su postavili albanski teroristi. Preminuo je 11. u toku obavqawa borbenog zadatka. op{tina \akovica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. godine. oklopne brigade. . maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Kao vojni obveznik.

na du`nosti vojnika voza~a. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobroMla|i vodnik prve klase policije Zoran To{i} je ro|en 4. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. u Vrbasu. u toku prevoza hrane Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na vojnika Zvonimira ~uva}e porodica Tomovi}. dobrovoqac Miroslav Toti} je ro|en 19.T S p o m e n -kk w i g a od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Savine Vode. 320 TOPLI^ANIN Radojice MILOVAN TOTI] \or|a MIROSLAV voqno je stupio u stroj branilaca otaxbine. 8. Poginuo je 8. op{tina Istok. u selu Ma~kovac. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Miroslava trajno }e ~uvati k}eri Sla|ana. Kao vojni obveznik. godine. aprila 1999. tako {to su wegovo vozilo presreli albanski teroristi u rejonu sela Qubo`da. te porodica Toti}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Zvonimir Tomovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . aprila 1999. pe{adijske brigade. decembra 1969. februara 1959. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Kru{evac. Jasmina i Sne`ana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1949. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. motorizovanoj brigadi. TO[I] Jovana ZORAN Vojnik VJ u rezervi Milovan Topli~anin je ro|en 31. op{tina Pe}. JUNACI OT AX BINE za jedinicu. Obavqao je du`nost mitraqesca u 37. Uspomenu na vojnika Milovana ~uva}e wegovi sinovi Bratislav i Branislav i porodica Topli~anin. u rejonu sela Likovac.

Obavqao je du`nost strelca u 52. Uspomenu na poginulog vojnika @eqka trajno }e ~uvati porodica To{i}. maja 1978. 8. januara 1993. avgusta 1951. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. u Smederevskoj Palanci. godine.321 JUNACI OTAXBINE zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. maja 1999. Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u in`iwerijskom bataqonu 252. bataqonu Vojne policije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nala- Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo To{kovi} je ro|en 17. u selu Budakovo. u rejonu sela Vla{ki Drenovac u op{tini Orahovac. u Dowem Milanovcu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u {irem rejonu \akovice. 9. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U~estvovao je u borbi . 28. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Vojnik VJ @eqko To{i} je ro|en 31. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici Saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Uspomenu na poginulog in`iwerca Mom~ila trajno }e ~uvati sin Sa{a. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati k}eri Milica i Miqana i porodica To{i}. aprila 1999. k}i @aklina i porodica To{kovi}. oklopne brigade. S p o m e n -k w i g a k T Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. TO[I] Rajka @EQKO TO[KOVI] Aleksandra MOM^ILO za za{titu Srba u Republici Srpskoj Krajini. op{tina Suva Reka.

Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. op{tina Kur{umlija. godine. godine u Vrawu. samohodnog raketnog puka PVO. aprila 1999. Poginuo je 11. samohodne raketne baterije PVO 311. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u ~eti Vojne policije 125. Upisao je i studije fizike na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Pri{tini. januara 1971. maja 1999. Potporu~nik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`in To{ovi} je ro|en 16. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Merdare. Dragan Trajkovi} je ro|en 15. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira raketnog voda 4. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. juna 1969. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju VJ. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. odsek ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. 11. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. u mestu Stani Batu{ec. u Kosovskoj Mitrovici. septembra 1974. sin Marijan i porodica To{kovi}. smer artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. 322 Uspomenu na wega sa~uva}e k}i An|elka i porodica To{ovi}. .T S p o m e n -kk w i g a TO[KOVI] Obrada MILIJAN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog starijeg vodnika trajno }e ~uvati k}i Marija. Bio je vaspita~ mnogim generacijama vojnika. De~ani. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. TO[OVI] Vuksana BO@IN TRAJKOVI] Slobodana DRAGAN Stariji vodnik VJ Milijan To{kovi} je ro|en 22.

maja 1994. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica Trajkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Srbica. TRIFUNOVI] Milana DU[AN Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Trebje{anin je ro|en 20. Bio . u selu Tankosi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. juna 1970. godine. u Ubu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. 20. jula 1975. novembra 1967. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uro{evac. 11. Trajno }e ostati u se}awu svoje porodice. u Prokupqu. 27. TREBJE[ANIN Danila DEJAN TRIFUNOVI] Dragomira MILAN ca u 354. godine. Uspomenu na poginulog vojnika Milana trajno }e ~uvati sinovi Nikola i Ilija. aprila 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Bio je zaposlen u AMD „Magistrala” u Ko- Vojnik VJ u rezervi Milan Trifunovi} je ro|en 27. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je na vatrenom polo`aju. Obavqao je du`nost strelMla|i vodnik prve klase policije Du{an Trifunovi} je ro|en 9. pe{adijskoj brigadi. u selu Makrmaq. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. te porodica Trifunovi}.323 JUNACI OTAXBINE sovskoj Mitrovici.

u selu Likovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. marta 1999. 16. maja 1999. bataqonu Vojne policije. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. U profesionalnu vojnu slu`bu je primqen u februaru 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi”. nakon odslu`ewa vojnog roka i oba- . Obavqao je du`nost komandira odeqewa specijalne namene u 24. maja 1999. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Trifunovi}. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase trajno }e ~uvati porodica Trifunovi}. u selu Likovac. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Trifunovi}. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. godine. 324 TRIFUNOVI] Pantelije VEROQUB TRIFUNOVI] Milomira GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Veroqub Trifunovi} je ro|en 29. JUNACI OT AX BINE vqawa du`nosti vojnika i stare{ine po ugovoru. u Trsteniku. decembra 1973.T S p o m e n -kk w i g a je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. Zavr{io je sredwu {kolu. u Kosovskoj Mitrovici. 26. Za ispoqenu hrabrost i po`rtvovawe odlikovan je Ordenom za hrabrost. maja 1974. De~ani. pru`aju}i pomo} rawenom drugu. op{tina Srbica. 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Srbica. Vodnik prve klase VJ Goran Trifunovi} je ro|en 20.

februara 1977. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Tro{i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1965. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti komandira raketne baterije 310. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NA- Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske.325 JUNACI OTAXBINE TO-a. Vojnik VJ Rade ]iri} je ro|en 28. avgusta 1978. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 52. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. u selu Preseka op{tina Zubin Potok. S p o m e n -k w i g a k ] TRIFUNOVI] Slobodana SVETOMIR TRO[I] Miodraga DRAGAN Major VJ Svetomir Trifunovi} je ro|en 2. u mestu Medve|a u op{tini Trstenik. 1. k}i Jovana i porodica Trifunovi}. u selu Omoqica. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. samohodnog raketnog puka PVO i rukovalac ga|awa u radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe. u 41. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pan~evo. izvi|a~ko-diverzantnoj ~eti. klasi. juna 1999. bataqonu Vojne policije. aprila 1999. u [apcu. na prevoju Volujak kod \akovice. . Obavqao je du`nost strelca u 52. ]IRI] Marka RADE Vojnik VJ Dragan Tro{i} je ro|en 10. Obavqao je odgovorne du`nosti u artiqerijskoraketnim jedinicama PVO i bio vaspita~ mnogim generacijama vojnika. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. Uspomenu na poginulog majora trajno }e ~uvati sin Andrej. 14.

Uspomenu na poginulog vojnika Radeta trajno }e ~uvati porodica ]iri}. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ po ugovoru Slavi{a ]ukovi} je ro|en 18. Uspomenu na poginulog vojnika Slavi{u trajno }e ~uvati porodica ]ukovi}. De~ani. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. motorizovanoj brigadi. kao vojnik po ugovoru. oktobra 1964. Poginuo je od posledice dejstava avijacije NATO-a. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. aprila 1999. 326 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ]IROVI] Stani{e VELIMIR ]UKOVI] Milo{a SLAVI[A ]UR^I] Velimira MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Velimir ]irovi} je ro|en 1. 15. u Kosovskoj Mitrovici. u rejonu Moli}a. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se u sastavu Artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati k}i \ur|ica i porodica ]irovi}. aprila 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u 125. u rejonu sela Bawica. u rejonu Karaule „Liken”. 8. avgusta 1969.] S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ra{koj. motorizovanoj brigadi. 19. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Miroqub ]ur~i} je ro|en 20. u Kraqevu. kao poslu`ilac na topu 20/3 mm. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 37. aprila 1999. 19. novembra 1976. .

jula 1977. preba~en je u KBC Pri{tina. Uspomenu na poginulog vojnika Bratislava ]ur~i}a sa~uva}e wegova porodica. gde je podlegao povredama. juna 1965. samohodnom raketnom bataqonu 311. U~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. Oborio je ~etiri neprijateqeve rakete. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao in`iwerac pionir u sastavu 1. u Beogradu. delovima projektila avijacije NATO-a koja je napala polo`aj wegove jedinice u Lapqem Selu kod Pri{tine. motorizovane brigade. kada je vozilo kojim se Vojnik VJ Du{an Uro{evi} je ro|en 6. osposobiv{i se za automehani~ara. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. maja 1999. Zavr{io je sredwu . jula 1975. Zavr{io je „Zastavinu” sredwu {kolu u Kragujevcu. u Kragujevcu. Te{ko rawen. gde je bio rawen.327 JUNACI OTAXBINE prevozio upalo u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Bawica. sin Marko i porodica ]ur~i}. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanog bataqona 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kraqevu. Pogo|en je 1. S p o m e n -k w i g a k U Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e k}i Milica. Poginuo je 2. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je voza~ i strelac protivavionac u Mla|i vodnik policije Igor Uro{evi} je ro|en 10. ]UR^I] Radislava BRATISLAV URO[EVI] Qubomira DU[AN 2. URO[EVI] Radomira IGOR Vojnik VJ u rezervi Bratislav ]ur~i} je ro|en 20. tre}i stepen. juna 1999.

Poginuo je 3. u selu Kastrate. Gorwi Milanovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. pozadinske baze. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Fa- . Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslavije vodnik BeVojnik VJ Zoran Fati} je ro|en 14. op{tina Klina. URO[EVI] Radowe RADE USENI Husena BEHQUQ FATI] Mileta ZORAN Vodnik prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi Rade Uro{evi} je ro|en 12. juna 1972. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sinovi Bajram i Adel i porodica Behquq. maja 1978. godine. kada je pogo|eno mesto gde je bila sme{tena stra`a u ~ijem je sastavu bio vojnik Rade. Gorwi Milanovac. u selu Drenova.U S p o m e n -kk w i g a ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je 15. maja 1999. Behquq Useni je ro|en 3. 1. Berane. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Uro{evi}. od dejstva avijacije NATO-a na karaulu u kojoj je svoje borbene zadatke obavqao komandir Useni. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. septembra 1970. Draga{ Gora. u selu Pe{ca. aprila 1999. februara 1996. u selu Kalimani}i. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e porodica Uro{evi}. kao komandir Karaule „Mladen Stojanovi}”. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova ^ukarica. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Uro{evi} se borio u sastavu 608. u selu Qubovi{te. 328 hquq je bio u sastavu 55. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. grani~nog bataqona.

pe{adijske brigaVodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Filipovi} je ro|en 24. u rejonu Planeja. Uspomenu na poginulog vojnika Sini{u Filipovi}a sa~uva}e wegova porodica. 20. Uspomenu na vojnika Zorana Fati}a sa~uva}e wegova porodica.329 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Makovac. kao vojnik strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1974. pe{adijskog bataqona 354. u @itora|i. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Sini{a se borio u sastavu 1. kao strelac. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Pri{tina. 20. S p o m e n -k w i g a k F ti} se borio u sastavu 549. u selu Duz. u selu Dojlovi}i. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Slavi{a se borio u sastavu 1. Prizren. de. aprila 1966. k}i Sowa i porodica Filipovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijskog bataqona 354. maja 1999. 5. . pe{adijske brigade. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. Slavi{a Filipovi} je ro|en 7. juna 1999. FILIPOVI] Ivana SINI[A FILIPOVI] Ivana SLAVI[A FILIPOVI] Sretena ZORAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Sini{a Filipovi} je ro|en 13. Novi Pazar. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1971. kao vojni policajac. zaselak Blac Mahala. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Stefan. u @itora|i. op{tina Podujevo. maja 1999. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske.

FJODOR Fjodorovi} [UQGA Rezervni stariji vodnik VJ Bo`ur Filipovi} je ro|en 15. 20. Rusija. maja 1999. kao vo|a patrole. aprila 1999. za vreme bombardovawa avijacije NATO-a u selu Lu`ani. dok je s patrolom obavqao borbeni zadatak. Podujevo. u rejonu sela Carevce. \akovica. u Kur{umliji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 330 FILIPOVI] Stojana BO@UR FILI] @ivojina GORAN ku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 58. JUNACI OT AX BINE ni stare{ina u prvoj pe{adijskog ~eti 354. kao komandir odeqewa. obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”. godine u Sibiru. pe{adijske brigade. Poginuo je 1. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republi- Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na poginulog borca Bo`ura sa~uva}e k}eri Nela i Sawa. aprila 1999. juna 1976. dobrovoqac [uqga Fjodor je ro|en 20. Uspomenu na poginulog vodnika Zorana sa~uva}e sin Filip i porodica Filipovi}. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je ~et- Vojnik VJ Goran Fili} je ro|en 30. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Fili}a sa~uva}e wegova porodica. novembra 1948. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Gwilane. u selu Carevce. 22. Poginuo je od snajperskog metka. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. te porodica Filipovi}. specijalne brigade. Kosovska Kamenica. . januara 1963.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

jula 1976. Kao vojni obveznik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1960. HOXI] Hameda RAFET CARI^I] Milovana PETAR CVETANOVI] Du{ana IVAN Vojnik VJ u rezervi Petar Cari~i} je ro|en 12. Uspomenu na poginulog vojnika Rafeta Hoxi}a sa~uva}e wegova porodica. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Bio je vojnik strelac. u selu Azawa. Belo Poqe. Uspomenu na Fjodora [uqgu sa~uva}e wegova porodica. u selu Merdare. u selu Magura. pe{adijske brigade. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u . op{tina Kur{umlija. S p o m e n -k w i g a k B Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 125. marta 1999. stroju 354. Zavr{io je sredwu {kolu. De~ani. oklopnog bataqona 453. motorizovane brigade. 31. Smederevska Plana. U rodnom gradu bio je cewen kao izuzetan muzi~ar i strastan lovac i ribolovac. op{tina Lipqan.331 JUNACI OTAXBINE sastavu 3. maja 1999. Vojnik VJ Rafet Hoxi} je ro|en 3. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Podujevo. 22. u rejonu sela Duz. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Mr~aja. u rejonu razme{taja wegove jedinice. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Ivan Cvetanovi} je ro|en 5. septembra 1976. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Novom Pazaru. oklopne brigade. 23. Uspomenu na borca iz Merdara ~uva}e porodica Cari~i}.

pogodila je ku}u i tenk ispred kojih je Bojan stra`ario i tom prilikom je vojnik stradao. me|utim. Bojan Cvetanovi} je poginuo 14. Uspomenu na tenkistu iz Aleksinca ~uva}e wegova porodica. . JUNACI OT AX BINE osposobiv{i se za du`nost voza~a tenka T-55. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Planeja.C S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik. jer su avioni NATO-a zlokobno kru`ili iznad Uro{evca. juna 1999. Poginuo je 1. oklopne brigade. vratio se na svoje stra`arsko mesto. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. u selu Grdelica. u Aleksincu. izla`u}i se opasnostima od mu~kih napada albanskih terorista. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. u kojoj je obavqao du`nost za koju je osposobqen. decembra 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. Savesni stra`ar na trenutak je napustio svoje mesto kako bi upozorio drugove koji su spavali da se hitno sklone iz ku}e. motorizovane brigade. kod Uro{evca. Prizren prilikom dejstva avi- CVETANOVI] Stani{e BOJAN Vojnik VJ Bojan Cvetanovi} je ro|en 10. Na Kosovu i Metohiji slobodu otaxbine branio je u stroju 252. u rejonu sela Planeje. na du`nosti vojnika strelca. na{av{i se na stra`i u svojoj jedinici. maja 1999. Uspomenu na vojnika Ivana ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar i porodica Cvetanovi}. U toj jedinici dugo }e se pamtiti wegovi podvizi. juna 1999. Jedna raketa. 332 CVETANOVI] Stojadina SLAVOQUB Vojnik VJ u rezervi Slavoqub Cvetanovi} je ro|en 24. Slavoqub Cvetanovi} je rawen 1. op{tina Prizren. Po{to se uverio da su wegovi drugovi na bezbednom. februara 1962. jer je svakog dana dobrovoqno i{ao u Ho~u Zagradsku po hranu i ostale potrep{tine svojih drugova iz jedinice. u rejonu sela Muhaxer Prelaz. gde je zavr{io Sredwu tehni~ku {kolu. Leskovac. a posebno wegova plemenitost.

Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je komanduju}i baterijom samohodnih haubica 57/2 mm iz sastav 252. imao je du`nost komandira baterije. juna te godine u Medicinskom centru u Prizrenu.333 JUNACI OTAXBINE odbranu Republike Srpske Krajine. u selu Oreovac. Poginuo je 10. oklopne brigade. Kao rezervni stare{ina. u rejonu sela Mali{evo. juna 1999. Uspomenu na borca iz Leskovca ~uva}e wegovi sin Aleksandar. u ^a~ku. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Merdare. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e sin Dalibor. CVETKOVI] Vlastimira SR\AN CVETI] Dragana SRBOQUB Vojnik VJ u rezervi Sr|an Cvetkovi} je ro|en 29. k}i Jelena i porodica Cvetkovi}. op{tina Orahovac. Kao vojni obveznik. novembra 1966. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. Vozilo u kojem se potporu~nik Cveti} vozio nai{lo je na protivtenkovsku minu. oklopne brigade. aprila 1999. Sr|an Cvetkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1969. U~estvovao je u ratu za . Rezervni potporu~nik VJ Srboqub Cveti} je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k C jacije NATO-a. 4. Ni{. a preminuo je 3. k}i Milijana i porodica Cvetanovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na rezervnog potporu~nika Srboquba ~uva}e porodica. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira protivvazdu{ne odbrane. Poginuo je pri razbijawu albanskih terorista.

Bio je zaposlen u DD „Koneks” u Pe}i. avgusta 1973.C S p o m e n -kk w i g a CVETKOVI] Vuka{ina BOBAN CVETKOVI] \or|a SR\AN JUNACI OT AX BINE 334 CVETKOVI] Ilije MOM^ILO Vojnik VJ u rezervi Boban Cvetkovi} je ro|en 29. maja 1979. Kao vojni obveznik. Povre|en je u borbenom vozilu pe{adije M-80. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1997. u selu Ravna Bawa. u selu Dowe Barane. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Rudare. u rejonu sela Godi{wak. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Cvetkovi} je ro|en 27. maja 1999. 18. jula 1954. u Leskovcu. aprila 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. maja 1999. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. k}eri Sne`ana i Svetlana i porodica Cvetkovi}. Podujevo. oklopne brigade. Uspomenu na vojnika Bobana ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Cvetkovi}. op{tina Podujevo. oklopne brigade. op{tina Medve|a. Kao vojni obveznik. na du`nosti strelca u borbenom vozilu pe{adije. Pripadnik rezervnog sastava policije Sr|an Cvetkovi} je ro|en 26. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. 8. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. aprila 1999. . op{tina Pe}. godine. Uspomenu na vojnika Mom~ila ~uva}e sin Bojan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u stroju 211. 4. a ranama je podlegao 16.

Mahala Mutivode. i obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. u borbi protiv albanskih terorista u re- . Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e sin Vuk i porodica Cvetkovi}. obavqaju}i du`nost poslu`ioca operatera. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. u Beogradu. obavqaju}i du`nost za koju se osposobio u toku slu`ewa vojnog roka. kao izuzetno pouzdan i ve{t komandir streqa~kog odeqewa. od dejstva avijacije NATO-a na wegovu kasarnu u Pri{tini. Uspomenu na vojnika Vojnik VJ u rezervi Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. Poginuo je 27. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 15. S p o m e n -k w i g a k C CVETKOVI] Predraga ZORAN brane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u Lebanu. Poginuo je 12. pe{adijske brigade. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. motorizovane brigade. aprila 1999. u Kragujevcu.335 JUNACI OTAXBINE Zorana Cvetkovi}a ~uva}e wegova porodica iz Kragujevca. oklopne brigade. novembra 1978. CVETKOVI] ^edomira ZORAN CERNA Jo`efa TIBOR Vojnik VJ Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. maja 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odVojnik VJ Tibor Cerna je ro|en 8. maja 1999. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. osposobiv{i se za du`nost ni{anxije operatera na borbenom vozilu pe{adije M-80. decembra 1963. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 14.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. vojnik Slobodan ^abarkapa se. marta 1999. obavqaju}i du`nost radio-telefoniste. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. op{tina \akovica. juna 1979. u selu Lozica. u rejonu Qug Bunar. 336 dine. CIMBAQEVI] Mili}a \OR\E CINCAREVI] Vidosava DRAGOQUB ^ABARKAPA Tomislava SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi \or|e Cimbaqevi} je ro|en 17. Poginuo je 31. Bio je zaposlen u GIP „Modul 2000” u Klini. go- Vojnik VJ Slobodan ^abarkapa je ro|en 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kuli. maja 1999. JUNACI OT AX BINE NATO-a protivradarskom raketom na polo`aj wegove jedinice. februara 1952. 18. od dejstva avijacije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoqub Cincarevi} je ro|en 22. Kao vojnik VJ. motorizovane brigade. nalazio u motornom . op{tina Klina. Uspomenu na vojnika \or|a ~uva}e porodica Cimbaqevi}. jula 1978. Uspomenu na Dragoquba Cincarevi}a sa~uva}e wegova porodica. Obavqaju}i borbeni zadatak.T S p o m e n -kk w i g a jonu Karaule „Ko{are”. na du`nosti poslu`ioca radara. u Beranu. godine. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju komandnog diviziona 52. \akovica. aprila 1999. 20. Uspomenu na vojnika Tibora Cerne ~uva}e wegova porodica.

Desetar VJ Dalibor ^ankovi} je ro|en 22. Poginuo je 19. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e porodica ^abarkapa. juna 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. osposobiv{i se za du`nost strelca. motorizovane brigade. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Prizren. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Prizrenu. oktobra 1962. u Pan~evu. vra}aju}i se sa zadatka u svoju jedinicu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa u Gardijskoj brigadi. hrabro i odlu~no izvr{avaju}i sve zadatke vojnika strelca. u Tutinu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. 17. marta 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ Izet ^olakovi} je ro|en 31. u nasequ Cvilen. . ^EMERIKI] Miodraga SR\AN ^OLAKOVI] Hakije IZET ^ANKOVI] Branka DALIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an ^emeriki} je ro|en 1. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Qubica i Katarina i porodica ^emeriki}.337 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k T vozilu koje su albanski teroristi napali u rejonu sela Istog Mahala. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Poginuo je u `estokom okr{aju s wima. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. marta 1977. Uspomenu na Dalibora ^ankovi}a ~uva}e wegova porodica. a na putu Srbica – Glogovac.

godine. u rejonu sela Dowe Streoce. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik ^oli} se borio u sastavu 7. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1965. Uspomenu na poginulog vojnika Mihajla sa~uva}e sin Nemawa. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. op{tina Aleksandrovac. septembra 1959. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Borje. novembra 1986. u Pri{tini. Zavr{io je Filozofski fakultet. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Kemaq [abani je ro|en 28. Uspomenu na poginulog dobrovoqca sa~uva}e sin Nemawa i porodica ^uturilo. 11. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqac ^uturilo se kao vojnik strelac borio u sastavu 125. dobrovoqac Branko ^uturilo je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao vojnik strelac. ^OLI] Borisava MIHAJLO ^UTURILO Nikole BRANKO [ABANI Ganija KEMAQ Vojnik VJ u rezervi Mihajlo ^oli} je ro|en 23. Poginuo je 15. kod sela Gorwe Prekaze u okolini Srbice. aprila. 1999. Gospi}. JUNACI OT AX BINE teroristima. u selu Kr{. . juna 1957. u sukobu s albanskim Vojnik VJ u rezervi.^ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 11. pe{adijske brigade. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. 338 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Izeta ^olakovi}a ~uva}e wegova porodica. De~ani. k}i Marija i porodica ^oli}.

aprila 1999. februara 1963. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na Kemaqa [abanija sa~uva}e wegova porodica. jula 1999. Dobrastan. avgusta 1970. u Pan~evu. u rejonu sela Rzni}. u selu Radavac. u selu Trstenik. Vojnik VJ Goran [a}irovi} je ro|en 6. dobrovoqac Zoran [iqi} je ro|en 18. 16. Vojnik VJ u rezervi. avgusta 1978. januara 1991. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. kada je motorno . Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Petar i Vidomir i porodica [alipur. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 14. 9. aprila 1999. op{tina Pe}. kao vojnik strelac. [A]IROVI] [efketa GORAN [IQI] Milenka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Vidomir [alipur je ro|en 30. motorizovane brigade. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. De~ani. Poginuo je 11. godine. [ALIPUR Nenada VIDOMIR 12.339 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik [a}irovi} se borio u sastavu 1. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. S p o m e n -k w i g a k [ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. u Priboju. motorizovanog bataqona 37. godine. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana [a}irovi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge o oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Boru.

Petar [krpan je ro|en 27. maja 1999.[ S p o m e n -kk w i g a vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Zavr{io je sredwu upravnu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. te porodica [krpan. JUNACI OT AX BINE 11. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. [QIVI] Momira NEVEN Kapetan prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi. u ^a~ku. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 340 [KIQEVI] Pavla SA[A [KRPAN Gligora PETAR vi|a~ko-diverzantskom bataqonu 72. u rejonu sela Mogila. Poginuo je 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smer pe{adije. Uspomenu na Zorana [iqi}a sa~uva}e wegova porodica. marta 1961. od kasetnih bombi. novembar 1966. sinovi Gligor i Nikola. speci-jalne brigade kao komandir ~ete. u rejonu sela Ko{are. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. decembra 1971. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u iz- Vodnik prve klase policije Neven [qivi} je ro|en 8. . Vitina. u Slavonskom Brodu. Uspomenu na Sa{u [kiqevi}a sa~uva}e wegova porodica. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. ujedno zamenik komandanta bataqona. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Sa{a [kiqevi} je ro|en 25. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Eleonora. \akovica.

maja 1999. godine. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u selu Klin~ina.341 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. novembra 1990. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. godine. oktobra 1964. i tokom u~estvovawa na vojnim ve`bama unapre|en je ~in rezervnog poru~nika. op{tina Pe}. juna 1965. Rezervni poru~nik VJ Radule [}eki} je ro|en 15. septembra 1983. Pripadnik rezervnog sastava policije Zvonimir [o{ki} je ro|en 29. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. smer in`iwerije. u Mostaru. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1953. op{tina Podujevo. novembra 1990. [O[KI] Milorada DRAGAN [O[KI] Milorada ZVONIMIR []EKI] Radovana RADULE Mla|i vodnik prve klase policije Dragan [o{ki} je ro|en 2. aprila 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 11. Bio je policajac u Policijskoj stanici 92 Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina Pri{tina. u selu Klin~ina. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stefan i Nikola i porodica [qivi}. maja 1999. RJ Pe}. 30. 25. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. u selu Devet Jugovi}a. S p o m e n -k w i g a k [ Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Bio je zaposlen u „Zastavi”. op{tina Pe}. sin Ivan i porodica [o{ki}. Trajno }e ga u svojim se}awima sa~uvati porodica [o{ki}. u selu Klin~ina. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u selu Bajgora. 25.

[URBATOVI] Luke MILOVAN Desetar VJ u rezervi Milovan [urbatovi} je ro|en 3. te porodica [}eki}. AN\ELKOVI] Zorana SA[A Vojnik VJ Sa{a An|elkovi} je ro|en 18. Draga{. 942. kao komandir pionirskog voda. motorizovane brigade. Nalazio se na odslu`ewu vojnog roka kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. u rejonu sela Dobre Vode. Poginuo je 13. maja 1999. motorizovanog bataqona 37. avgusta 1979.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 2. aprila 1999. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju desetar [urbatovi} je bio bolni~ar u 354. Poginuo je pogo|en snajperskim hicem albanskog teroriste. Uspomenu na poginulog rezervnog stare{inu sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Obavqao je du`nost manipulanta pogonskim gorivom u pozadinskom bataqonu 52. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 29. maja 1999. JUNACI OT AX BINE Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in desetara. u Pri{tini. 342 943. 8. u \akovici. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Lopu{ki Han. u Oyacima. prilikom obavqawa borbenog zadatka. pe{adijskoj brigadi. decembra 1970. Uspomenu na poginulog Sa{u An|elkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog desetara Milovana [urbatovi}a sa~uva}e wegova porodica.

u drugoj polovini 1991. u rejonu sela Pni{ kod \akovice. Poginuo je 3. koja je za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dejstvovala na Kosovu i Metohiji. Kao vojni obveznik. za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. poginuo je u vozu koji je raketiran na `elezni~kom mostu u Grdeli~koj klisuri 12. septembra 1977. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. u Novom Sadu. za vreme izvo|ewa borbenih dejstava protiv albanskih terorista u rejonu Lipovice. Za vreme slu`ewa vojnog roka. i prvoj polovini 1992. Poginuo je na borbenom zadatku. Kao vojni obveznik. . godine. selo Zborci. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Inwatovi}. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e porodica Markovi}. Vojnik VJ Petar markovi} je ro|en 25. u Surdulici. aprila 1999. oklopnoj brigadi. novembra 1963. godine. Vojnik VJ u rezervi Ivan Markovi} je ro|en 16. godine u Prokupqu.343 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k IGWATOVI] Dragi{e MIODRAG MARKOVI] ^aslava IVAN MARKOVI] Mom~ila PETAR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Igwatovi} je ro|en 24. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i republici Srpskoj. juna 1999. 26. Sa~uva}e ga u trajnoj uspomei wegova porodica. nalazio se u 252. Kao vojnim strelac nalazio se u 549. januara 1973. na putu ka svojoj ratnoj jedinici.

u Podgorici. u borbi protiv albanskih terorista. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Spasojevi} je ro|en 6. . juna 1974. Uspomenu na poginulog Sr|ana Spasojevi}a sa~uva}e wegova porodica.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 344 RISO Antonija MARIO SPASOJEVI] Sretena SR\AN Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se kao vojni obveznik u sastavu 125. Poginuo je 21. aprila 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka stekao je ~in desetara. Poginuo je 2. sela Ko{are. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Riso. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Glavnik kod Podujeva. Agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju zatekla ga je u 211. maja 1999. motorizovane brigade. u Zubinom Potoku. juna 1976. oklopnoj brigadi. u rejonu Opqeza. Desetar VJ Mario Riso je ro|en 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Pripadnici Vojske i policije nestali na Kosovu i Metohiji .

.

aprila 1999. oktobra 1971. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Potom mu se gubi svaki trag. Oteli su ga albanski teroristi. juna 1979. u Orahovcu. u selu Po`arawe. Radio je kao vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. op{tina Vitina. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 125. u Orahovcu. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. juna 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. godine. u rejonu sela Ko{are. op{tina Vitina.347 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ANTI] Vlajka MILISAV ACI] Radoslava ZLATKO BAQO[EVI] Ilije \OR\E Mla|i vodnik policije Milisav Anti} je ro|en 28. 12. motorizovane brigade. juna 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Vojnik VJ Zlatko Aci} je ro|en 23. u Sjenici. \akovica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1998. januara 1999. Poznato je da je bio rawen 16. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Baqo{evi} je ro|en 26. 17. aprila 1941. u selu Po`arawe. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. . u isto vreme kad i vodnik Dejan Miti}.

u selu Grn~are kod Prizrena. Bio je vojnik vezista 549.Prizren. jula 1977. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. maja 1950. juna 1999. motorizovanu brigadu. Zavr{io je sredwu {kolu. .B S p o m e n -kk w i g a BELHIM [u}e MUJA BIO^ANIN Stanoja QUBISAV JUNACI OT AX BINE 348 BLAGOJEVI] Nenada SA[A Vojnik VJ Muja Belhim je ro|en 15. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu. dobrovoqac Sa{a Blagojevi} je ro|en 9. Nestao je 13. u selu Kutlovo. u rejonu sela Nivokaz kod Junika. prilikom borbi s albanskim teroristima na deonici puta [timqe . Nestao je 14. novembra 1973. op{tina Kur{umlija. Vojnik VJ u rezervi. javio se kao dobrovoqac za odbranu otaxbine i bio je raspore|en u 125. op{tina De~ani. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. godine u Ni{u. 22. godine. Stariji vodnik prve klase policije Qubisav Bio~anin je ro|en 23. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Pri{tini. aprila 1976. motorizovane brigade. juna 1999.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Vojnik VJ u rezervi Dragan Bur|i} je ro|en 29. avgusta 1955. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. u \akovici. motorizovanoj brigadi. Nestao je 13. u Prizrenu. juna 1999. Oteli su ga albanski teroristi. juna na deonici puta [timqe – Prizren. maja 1998. tokom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu. kada su albanski teroristi napali kolonu vojnih vozila koja se vra}ala iz Leskovca za Prizren. 23. Tokom rata je bio mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. u Suvoj Reci. Po~etkom rata bio je mobilisan kao mehani~ar za raketno naoru`awe u pozadinskom bataqonu 52. Stariji vodnik policije Ivan Bulatovi} je ro|en 24. . godine. iz voza na `elezni~koj stanici Bawica. op{tina Glogovac. Nestao je 13. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac.349 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BOJI] Milorada DRAGOQUB BULATOVI] Du{ana IVAN BUR\I] Dobrivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragoqub Boji} je ro|en 7. jula 1960. marta 1961. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.

januara 1956. Nestao je 13. avgusta 1957. sredinom avgusta 1998. iz sela Kosuri}a. juna 1999. Vodnik prve klase policije Zenun Ga{i je ro|en 16. u Prizrenu. dobrovoqac Dragan Vu~eti} je ro|en 1. godine. Oteli su ga albanski teroristi. napali albanski teroristi. 11. prilikom vra}awa iz Leskovca za Prizren. Bio je mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. septembra 1957. motorizovanoj brigadi. . motorizovane brigade. u selu Kosuri}. op{tina Pe}. na deonici puta Prizren – Pri{tina. kada su kolonu u kojoj se i on nalazio. Bio je vojnik dobrovoqac u sastavu 549. op{tina Pe}. na deonici puta [timqe – Prizren. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. aprila 1999. Nestao je u borbi sa albanskim teroristima.V S p o m e n -kk w i g a BUCALO Miladina DRAGAN VU^ETI] Milinka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 350 GA[I Ramadana ZENUN Vojnik VJ u rezervi Dragan Bucalo je ro|en 15. u selu Uzovica kod Qubovije. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Vojnik VJ u rezervi. maja 1982.

jula 1998. juna 1991. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. u selu Dobro~ane. Oteli su ga albanski teroristi. maja 1950. Zavr{io je sredwu {kolu. 31. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. ispred wegove ku}e u selu Pirane. 17. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u selu Pirane. marta 1999. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao s posla.351 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k D DAJI] Trajka RADOVAN DOLA[EVI] Milorada DU[KO \AFI]I Sejde IMER Mla|i vodnik policije Radovan Daji} je ro|en 25. op{tina Prizren. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. op{tina Kosovska Kamenica. Poru~nik policije Imer \afi}i je ro|en 4. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Radio je u Odseku pograni~ne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. marta 1999. septembra 1972. 9. jula 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. novembra 1954. Oteli su ga albanski teroristi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Vitini. u selu Velika Ho~a. . godine. Stariji vodnik prve klase policije Du{ko Dola{evi} je ro|en 30. op{tina Orahovac. op{tina Prizren. juna 1977. u Orahovcu. godine.

godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Nestao je 16. 9. godine. u selu Grabanica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.\ S p o m e n -kk w i g a \URI^I] Jeremije NEBOJ[A ZUQI Tefika XEMO JUNACI OT AX BINE 352 IVANKOVI] Milomira SA[A Mla|i vodnik policije Neboj{a \uri~i} je ro|en 5. januara 1953. 17. Oteli su ga albanski teroristi iz wegovog stana u Gwilanu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. oktobra 1998. jula 1999. \akovica. aprila 1999. . op{tina Vu~itrn. u Prizrenu. januara 1979. juna 1972. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. prilikom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu u rejonu Karaule „Ko{are”. Vojnik VJ Sa{a Ivankovi} je ro|en 31. godine. Stariji vodnik prve klase policije Xemo Zuqi je ro|en 18. u Beogradu Bio je vojnik u 125. u blizini sela Nedakovac. Oteli su ga albanski teroristi. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. motorizovanoj brigadi. februara 1999. op{tina Klina. avgusta 1976.

juna 1999. novembra 1974. krenuo kamionom sa grupom vojnika po ve~eru. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan kao voza~ vojnog vozila u pozadinskom bataqonu 52. . Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu i bio muzi~ar trombonista u Vojnom orkestru Pri{tinskog korpusa. Zastavnik VJ Slavi{a Izderi} je ro|en 28. u Suvoj Reci. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan na Kosovu i Metohiji.25 ~asova. u Prokupqu. Nestao je 13. u Ni{u.353 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I IVEZI] Slobodana NEBOJ[A IVKOVI] Budimira PREDRAG IZDERI] Miroslava SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Slobodan Ivezi} je ro|en 20. O wegovoj sudbini se jedino zna da je te{ko rawen 13. u Novom Pazaru. oko 12 ~asova u pri{tinskom nasequ Vrawevac dok se vozio „opel askonom”. jula 1959. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Predrag Ivkovi} je ro|en 31. Potom se i Slavi{i i vozilu gube tragovi. u 17. Kretali su se pravcem selo Lukare – Lebane. maja 1999. marta 1974. prilikom napada albanskih terorista. Zna se da je 18. Nai{li su na zasedu albanskih terorista i tu se vojniku Ivezi}u gubi svaki trag. juna 1999.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. JOCI] Vukoja SR\AN Mla|i vodnik policije Nikola Jovanovi} je ro|en 18. Oteli su ga albanski teroristi. Oteli su ga albanski teroristi. jula 1993. u Pan~evu. Zavr{io je sredwu {kolu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Radovana NIKOLA JOVANOVI] Slobodana IVICA JUNACI OT AX BINE 354 da pri|u motornom vozilu i da spasu povre|enog vojnika Igora Smiqkovi}a. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici op{te nadle`nosti u Odeqewu unutra{wih poslova Qubovija. juna 1973. maja 1998. Oko 22 ~asa uspeli su Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Joci} je ro|en 30. op{tina De~ani. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Vojnik VJ u rezervi Ivica Jovanovi} je ro|en 1. godine. Wemu je kasnije u Prizrenu pru`ena medicinska pomo}. na putu Babalo} – Junik. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. mobilisan je u 51. na putu Mitrovica – . maja 1969. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. aprila 1963. kolonu vozila u kojoj je bio vojnik Jovanovi} napali iz zasede albanski teroristi. motorizovanu brigadu. juna u okolini Prizrena prilikom izvla~ewa tehnike. godine u Vu~itrnu. Bio je borac na isto~noslavonskom rati{tu 1991. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. Nestao je 13. Poznato je da su tog dana u 18 ~asova. na ulasku u Suvu Reku. 23. 24. avgusta 1999. godine. Na wihovu vatru su qudi iz obezbe|ewa odgovorili vatrom i povukli se u ku}e u neposrednoj blizini.

januara 1972. bataqonu Vojne policije. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. . dobrovoqac Pripadnik rezervnog sastava policije Du{an Karanovi} je ro|en 4. maja 1999. kod sela Veliki Ki~i}. Kao dobrovoqac u odbrani slobode otaxbine. Desetar VJ po ugovoru Sa{a Komatovi} je ro|en 29. 1. KARANOVI] Dragana DU[AN KOVA^ I{tvana ROBERT KOMATOVI] Miroslava SA[A Vojnik VJ u rezervi. Oteli su ga albanski teroristi. 19. na putu Jablanica – Rau{i} – Pe}. u rejonu sela Ko{are. kod sela Luga|ija. aprila 1999. u Kragujevcu. godine. aprila 1965. aprila 1994. juna 1975. u Rajnovcima. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji desetar Sa{a Komatovi} branio je u stroju svoje jedinice. Robert Kova~ je ro|en 1. sukobio se s albanskim teroristima u selu Dowe Obriwe i od tada ni wegovoj porodici. pristupio je 37. u akciji protiv albanskih terorista. \akovica. Nestao je 6. ni Vojsci Jugoslavije nije poznata wegova sudbina. Posle povratka sa sahrane poginulom drugu. Zavr{io je sredwu {kolu.355 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K Vu~itrn. motorizovanoj brigadi. Kao vojni policajac bio je na slu`bi u 24. maja 1999. op{tina Biha}. u Kikindi.

u Be~u. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Ka~ikol. Kao vojnik. Oteli su ga albanski teroristi. motorizovane brigade. juna 1978. juna 1999. Austrija. op{tina @itora|a. septembra 1972. Vojnik VJ u rezervi Batica Lazi} je ro|en 15. gubi se svaki trag Batici Lazi}u. koji su tog dana napali Karaulu „Ko{are”.L S p o m e n -kk w i g a KOSTI] Du{ka DEJAN LAZI] Radomira BATICA JUNACI OT AX BINE 356 MARINKOVI] Srboquba GORAN Vojnik VJ Dejan Kosti} je ro|en 2. U borbi protiv albanskih terorista. . na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 354. kod sela Labqane. aprila 1994. u sukobu s albanskim teroristima. u akciji izvla~ewa rawenih i poginulih drugova. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kosovo Poqe. op{tina Pri{tina. 19. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Mla|i vodnik policije Goran Marinkovi} je ro|en 25. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je sredwu {kolu i radio je kao ma{inbravar. op{tina Gwilane. februara 1973. pe{adijske brigade. \akovica. aprila 1999. u selu Pejkovac. u rejonu Suvi Bunar. u selu Slivovo. Nestao je 16. Borio se za slobodu Republike Srpske Krajine. 19.

godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju pozadinskog bataqona 52. septembra 1998. Vodnik prve klase policije Veqko Markovi} je ro|en 8. u blizini sela Nedakovac. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Oteli su ga albanski teroristi. u Brusu. zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira VJ i u ~inu vodnika prve klase obavqao je du`nost komandira odeqewa za mototehniku u svojoj jedinici. 22. oktobra 1977. u selu Bratotin. februara 1973. ni Vojsci Jugoslavije. februara 1999. juna 1999. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. op{tina Orahovac. godine. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina Vu~itrn. op{tina Suva Reka. Oteli su ga albanski teroristi. Zavr{io je sredwu {kolu. ali posle te akcije wegova sudbina nije poznata ni porodici. 9. na putu Re~ane – Movqane. . juna 1965. U sukobu s albanskim teroristima u rejonu Suva Reka. Nakon sredwe {kole. Pripadnik rezervnog sastava policije Boban Mati} je ro|en 23. vodnik Markovi} isti~e se hrabro{}u i odlu~no{}u. 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1986.357 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARKOVI] Ilije ZORAN MARKOVI] Radivoja VEQKO MATI] @ivorada BOBAN Vodnik prve klase VJ Zoran Markovi} je ro|en 24.

slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. avgusta 1979. godine. Oteli su ga albanski teroristi. Bio je zaposlen u „Hidrotehnici” u Pri{tini. sukobila s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are” i od te borbene akcije sudbina mladog vojnika iz Ra{ke nije poznata wegovoj porodici i Vojsci Jugoslavije. Mla|i vodnik policije Miroslav Metodijevi} je ro|en 8. Zavr{io je sredwu {kolu. 16. motorizovane brigade. juna 1999. u Pri{tini. decembra 1975. u Pri{tini. Jedinica VJ u kojoj se borio vojnik Zoran Mijatovi} se. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. juna 1999. ispred ku}e s brojem 30.M S p o m e n -kk w i g a MA[ULOVI] Milivoja MIODRAG JUNACI OT AX BINE 358 METODIJEVI] Dobrivoja MIROSLAV MIJATOVI] Milutina ZORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Miodrag Ma{ulovi} je ro|en 10. . avgusta 1997. Kao vojnik VJ. u Gwilanu. u Gwilanu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Jablani~koj ulici. Vojnik VJ Zoran Mijatovi} je ro|en 16. 25. 13. juna 1998. Oteli su ga albanski teroristi. aprila 1961. Radio je kao policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Ra{koj. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. godine.

u stroju 354. godine. u selu Vrbovac. Nestao je 18. aprila 1999.359 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILIVOJEVI] Zorana SR\AN MILOVANOVI] Vukomana SMIQKO MILOSAVQEVI] Milana DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Milivojevi} je ro|en 14. maja 1999. motorizovane brigade. oktobra 1973. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Kladovu. jula 1993. iz rejona rasporeda svoje jedinice u selu Srbica po{ao prema selu Dowe Prekaze. aprila 1967. Vojnik Dragan Milosavqevi} je 11. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 37. maja 1999. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. . `estok okr{aj sa albanskim teroristima u rejonu sela Dobri Do kraj Podujeva i od te akcije wegova sudbina nije poznata porodici i Vojsci Jugoslavije. Kao vojnik VJ. op{tina Glogovac. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kladovo. obavqaju}i du`nost protivpo`arca. u ataru sela Lapu{nik. Vojnik VJ u rezervi Smiqko Milovanovi} je ro|en 5. Nije se vratio u svoju jedinicu i o wegovoj sudbini se ne zna ni{ta. pe{adijske brigade. u borbi s albanskim teroristima. jula 1972. u Svilajncu. op{tina Blace. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Jedinica u kojoj je bio Smiqko Milovanovi} imala je 21. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. Vojnik VJ Dragan Milosavqevi} je ro|en 22. Kao vojni obveznik.

u Vu~itrnu. Zavr{io je sredwu {kolu. wegova jedinica se sukobila s albanskim teroristima u rejonu sela Beranica. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. septembra 1971. Suva Reka. u rejonu Ko{ara.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Slavoquba DEJAN MIHAJLOVI] Nenada VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 360 MIHAJLOVI] Predraga ALEKSANDAR Vodnik VJ Dejan Miti} je ro|en 9. Dana 18. Vodnik Dejan Miti} je rawen 16. aprila 1999. juna 1999. godine. mehanizovane brigade. Dobrovoqac VJ Aleksandar Mihajlovi} je ro|en 23. op{tina Vu~itrn. 25. motorizovane brigade. aprila 1999. U Vojsci Jugoslavije bio je komandir voda. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. novembra 1977. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. . Nakon toga mu se gubi svaki trag. Oteli su ga albanski teroristi. januara 1976. Mla|i vodnik policije Vladimir Mihajlovi} je ro|en 16. u Ni{u. u selu Gajbuqa. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 243. u Pri{tini.

Dobrovoqac VJ Aleksandar O`egovi} je ro|en 15. k}i Miqana i porodica Nikoli}. u Beogradu. Oteli su ga albanski teroristi.361 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k O NIKOLI] Jovana MIODRAG O@EGOVI] Milana ALEKSANDAR POPADI] Aleksandra RADE Vojnik VJ u rezervi Miodrag Nikoli} je ro|en 14. Zavr{io je vi{u komercijalnu {kolu. mehanizovane brigade. 24. godine. Poginuo u sukobu s albanskim teroristima. juna 1999. . 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. Suva Reka. Stariji zastavnik policije Rade Popadi} je ro|en 15. na putu Babalo} – Junik. godine. marta 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. maja 1998. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu pozadinskog bataqona 52. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Milan. u rejonu sela Beranica. oktobra 1957. novembra 1973. u Ni{koj Bawi. Obavqao je du`nost vo|e sektora prve kategorije u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. javio se u Vojsku Jugoslavije 24. u rejonu Suva Reka. februara 1980. u [apcu. avgusta 1956. Posle borbe s albanskim teroristima. Kao vojnik dobrovoqac. op{tina De~ani. 1. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a vojnog motornog vozila. aprila 1999. gubi mu se svaki trag. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane.

Zavr{io je sredwu {kolu. Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Remi{tar je ro|en 4. na putu Klina – \akovica. u selu Stanci kod Kru{evca. op{tina Aleksandrovac. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Pri{tinskog korpusa. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u selu Ple{. aprila 1969. marta 1962. 15. upalo u zasedu albanskih terorista.R S p o m e n -kk w i g a RAJ^I] Vujice ZORAN RA[OVI] Slavka DRAGI[A JUNACI OT AX BINE 362 REMI[TAR Aleksandra NENAD Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Raj~i} je ro|en 8. juna 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. februara 1969. u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. . nakon ~ega mu se gubi svaki trag. aprila 1991. Motorno vozilo u kojem se nalazio desetar Dragi{a Ra{ovi} je. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. Oteli su ga albanski teroristi. 13. juna 1998. godine. 13. Bio je saobra}ajni policajac Stanice saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Oteli su ga albanski teroristi. kao ~lan posade vu~nog voza. Desetar VJ u rezervi Dragi{a Ra{ovi} je ro|en 4. 13. juna 1999. godine.

juna 1962. u rejonu sela Rezala. na putu Kosovska Mitrovica – Pe}. u Kragujevcu. jula 1992. odeqewa 1. u selu Veliko Rakitovo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Unapre|en je u ~in razvodnika. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1999. godine. .363 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STANOJLOVI] Miodraga VLADAN STARCEV Ivanovi~ SERGEJ STOIQKOVI] Obrada DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vladan Stanojlovi} je ro|en 25. iz autobusa. Dobrovoqac VJ Sergej Starcev je ro|en 1. op{tina Kosovska Kamenica. februara 1975. Ukrajina. maja 1998. voda 24. Dwepropetrovsk. posle ~ega mu se gubi svaki trag. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. maja 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Stoiqkovi} je ro|en 20. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu oklopnog bataqona 37. u rejonu sela Ko{are. jula 1974. kao vojnik po ugovoru. Nestao je u akciji. 6. ~ete Kragujeva~kog korpusa. Oteli su ga albanski teroristi. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. U zasedu albanskih terorista upao je 11. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 3. u ^erkasu. 19. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti voza~a motornog vozila.

jula 1951. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. . kao voza~ vojnog teretnog motornog vozila. obavqao je du`nost referenta u Organu bezbednosti Komande Vojnog odseka Prizren. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi @arko Filipovi} je ro|en 12. marta 1962. Za vreme vojnog roka bio je poslu`ilac na sredstvima veze. Vojnik VJ u rezervi @ivota Todorovi} je ro|en 13. na putu Suva Reka – [timqe. u Prizrenu. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a motornog vozila. u Prizrenu. na putu Suva Reka – [timqe. oktobra 1946. smer pe{adije. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. Kao rezervni kapetan prve klase.T S p o m e n -kk w i g a TANASKOVI] Nikola DRAGOQUB TODOROVI] Stanislava @IVOTA JUNACI OT AX BINE 364 FILIPOVI] Panta @ARKO Rezervni kapetan prve klase VJ Dragoqub Tanaskovi} je ro|en 16. kao radiofonista. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 108. vojnoteritorijalnom odredu Prizren. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. 11. i od tada mu se gubi svaki trag. aprila 1999. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 108. Na toj du`nosti zatekla ga je i agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. vojnoteritorijalnog odreda Prizren. Oteli su ga albanski teroristi 11. Na putu Suva Reka – [timqe vojnika Todorovi}a su. aprila 1999. Dragoquba Tanaskovi}a su. 11. u Prizrenu.

septembra 1972. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 549. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. Oteli su ga albanski teroristi. januara 1989. [estog aprila 1999. u Pqevqima. . juna 1999. u Ni{u. avgusta 1952. u Pe}i. 16.365 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k ^ CVETKOVI] Sretena BOJAN ^UPI] Dragutina BRANKO Dobrovoqac VJ Bojan Cvetkovi} je ro|en 5. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branko ^upi} je ro|en 29. motorizovane brigade. upu}en je u Prizren. Od tada mu se gubi svaki trag. godine. Radio je u Odeqewu saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20.

.

Ure|iva~ki odbor. marta 1999. Izdava~ki odbor je odlu~io da u kwigu uvrsti i `rtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji iz stroja policije i Vojske Jugoslavije koji su poginuli u odbrani otaxbine izme|u 10. U skladu s tim stavom. i 24. na sednici odr`anoj 21. sa saveznim ministrom za odbranu Pavlom Bulatovi}em na ~elu. Predgovor za Spomen-kwigu napisao je predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}.367 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k POGOVOR Predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi} je u svom govoru povodom zavr{etka oru`anog dela agresije NATO-a na na{u zemqu istakao da }e imena svih poginulih i nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije biti javno publikovana. Savezna vlada je. februara 1998. Po{tuju}i odluku Izdava~kog odbora i hronologiju doga|aja. Zbog ~vrste sprege i jedinstvenog strate{kog i politi~kog ciqa albanskog terorizma i NATO-a. ve~ne zahvalnosti i trajne obaveze. odlu~ila da „u znak najdubqeg po{tovawa. jula 1999. godine. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor pristupili su pripremi spomen-kwige sa izuzetnom odgovorno{}u i pijetetom prema svakom borcu koji je polo`io `ivot na oltar otaxbine. odaju}i priznawe i izra`avaju}i duboko po{tovawe prema palim braniocima otaxbine i veli~ini wihovog dela. sastavqen od istaknutih delatnika javne re~i i vrsnih profesionalaca iz Vojske Jugoslavije i MUP-a Repu- . objavi spomen-kwigu kao svedo~anstvo o poginulim borcima u otaxbinskom ratu”. Savezna vlada je osnovala Izdava~ki odbor.

do 24. u tri poglavqa. bez obzira na ~in i mesto u borbenom poretku. policajci. Saveznog ministarstva za unutra{we poslove i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Veli~inom svog herojskog dela svaki od poginulih s pravom izaziva divqewe i po{tovawe na{ih gra|ana i celog slobodoqu- . oko ~etrdeset odsto vojnici u rezervi. a osam odsto dobrovoqci. Na oltar otaxbine `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. godine. podoficiri. U tre}em poglavqu objavqene su biografije i fotografije pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije koji su. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. progla{eni za nestale.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 368 blike Srbije. prema va`e}im pravnim normama. pripadnici rezervnog sastava. oko petnaest odsto je iz stroja profesionalnih stare{ina. oko tridest odsto poginulih bili su vojnici na slu`ewu vojnog roka. dobrovoqci iz zemqe i sveta. U drugom poglavqu objavqene su biografije i fotografije poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. U prvom su objavqene biografije i fotografije svih poginulih pripadnika MUP-a Republike Srbije i Vojske Jugoslavije u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. februara 1998. razvrstao je gra|u za ovu spomen-kwigu prema jedinstvenom azbu~niku. U Spomen-kwizi su biografije hiqadu i dvoje poginulih ili nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije. Saveznog ministarstva za odbranu. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor zajedni~ki su ocenili da je svako od poginulih. marta 1999. `rtvovao za otaxbinu najvi{e {to je mogao – svoj `ivot. Svi poginuli pripadnici MUP-a Republike Srbije pripadali su stalnom ili rezervnom sastavu i imali su oficirske ili podoficirske ~inove. U istom poglavqu objavqene su biografije i fotografije branilaca otaxbine preminulih od posledica rawavawa. Od ukupnog broja poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije.

zbog trenutnog stawa na Kosovu i Metohiji. Ure|iva~ki odbor i daqe o~ekuje pomo} gra|ana i odgovaraju}ih institucija. uz svesrdnu pomo} Vojske Jugoslavije. bilo {to celovitije. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor smatraju da su zauzeli eti~ki ispravan stav time {to su sve `rtve uvr{tene u jedinstveni stroj palih. U tome se uglavnom i uspelo. porodica poginulih i nestalih i mnogih saradnika. nedostaje dvadesetak fotografija i nekoliko potpunih biografija poginulih i nestalih junaka. MUP-a Republike Srbije. ali nepokorenih i nepobe|enih branilaca na{e otaxbine.369 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k bivog sveta. Na`alost. Proslavqeni vojskovo|a vojvoda Stepa Stepanovi} ostavio nam je u amanet poruku: „Mi }emo radije pasti na bojnom poqu nego ostaviti na cedilu svoju otaxbinu!” I ova plejada branilaca je ispunila svoj zavet otaybini. IZDAVA^KI I URE\IVA^KI ODBOR SPOMEN-KWIGE „JUNACI OTAXBINE” . uradio sve {to je mogao da za Spomen-kwigu obezbedi biografije i fotografije svih palih i nestalih branilaca otaxbine. Da bi drugo izdawe Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. Ure|iva~ki odbor je. koje se priprema za kraj maja 2000.

godine. . podoficiri. Kwiga je trajno svedo~anstvo o palim junacima u otaybinskom ratu. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. ]ir. CIP – Katalogizacija u publikaciji Centralna biblioteka Vojske Jugoslavije . pripadnici rezervnog sastava. Spomen-kwiga je posve}ena poginulim i nestalim braniocima otaybine u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. .1)„1998/1999” JUNACI otaybine: spomen-kwiga / Êodgovorni urednik Radoqub Matovi}Ë.Str. pukovnik Tehni~ka obrada podataka: Pava Bobi}. Nada Stankovska.Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji b) Stradali u ratu .368 str. a) Stradali u ratu . Radmila Krsti}.293 (497. policajci. Prema jedinstvenom azbu~niku objavqene su biografije i fotografije 1002 poginula i nestala borca. . . 29 cm. Vesna Jovanovi} i Dragica Brki} UDK 355.Podatak o odgovornosti preuzet sa preliminarija.Obrada podataka: Milivoj Raicki. Na oltar otaybine i slobode `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. i tokom dvoipomese~ne agresije NATO-a u prole}e 1999. Nina Kandi}.Agresija NATO-a na Jugoslaviju . : ilustr. 2000 (Beograd : Vojna {tamparija). 5-7: Predgovor / predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Beograd : Savezna vlada : Novinsko-informativni centar „Vojska” : Vojnoizdava~ki zavod.1999. dobrovoqci iz zemqe i sveta. februara 1998.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful