P. 1
Junaci Otadzbine

Junaci Otadzbine

|Views: 121|Likes:
Published by Olivera Jovanovic

More info:

Published by: Olivera Jovanovic on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2012

pdf

text

original

SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

IZDAVA^ Savezna vlada ZA IZDAVA^A Momir Bulatovi}, predsednik Savezne vlade Savezna vlada izra`ava duboku zahvalnost porodicama poginulih i nestalih branilaca otaxbine, Vojsci Jugoslavije, Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije i svima koji su pru`ili svesrdnu pomo} u pripremi Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. IZDAVA^KI ODBOR Pavle Bulatovi} , predsednik, Zoran Sokolovi}, general armije Dragoqub Ojdani} i Vlajko Stojiqkovi} IZVR[NI IZDAVA^I Novinsko-informativni centar „Vojska”

Na~elnik Stanoje Jovanovi}, pukovnik Glavni i odgovorni urednik Slavoqub Ran|elovi}, pukovnik Vojnoizdava~ki zavod

Direktor Slavko Brstina, pukovnik Glavni i odgovorni urednik mr Mirko Bojani}, pukovnik URE\IVA^KI ODBOR Odgovorni urednik Radoqub Matovi}, pukovnik Zamenik odgovornog urednika Stanoje Jovanovi}, pukovnik Urednik i redaktor Petar Damjanov Urednici Gvozden Petrovi}, pukovnik, Sne`ana Peri{i}, major, Mira Vu~ini}, Aleksandar Ardeqan, potpukovnik Lektor i korektor Mila Barjaktarevi} Likovno-grafi~ki urednik i kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Naslovna strana Milojko Milinkovi}, akademski slikar [TAMPA Vojna {tamparija, Beograd Direktor Milo{ Markovi}, pukovnik

SPOMEN-KWIGA

JUNACI OTAYBINE

Mart 2000. godine

IZDAVA^ ELEKTRONSKOG IZDAWA Klub generala i admirala Vojske Srbije

ZA IZDAVA^A Qubi{a Stoimirovi}, predsednik Kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Prezentaciju pripremio i postavio Miroslav Jovanovi}, pukovnik

24. mart 2009.

PREDGOVOR
S dubokim po{tovawem prema junacima koji su dali svoje `ivote u borbi za odbranu Otaybine, za slobodu i dostojanstvo svoga naroda, ispisujem ove redove u ime rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Vrhovne komande svenarodnog otpora terorizmu albanskih secesionisti~kih snaga na Kosovu i Metohiji od 10. februara 1998. i dvoipomese~noj agresiji devetnaest zemaqa Severnoatlantskog pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju okon~anoj 10. juna 1999. godine. U tom neobjavqenom ratu celi na{ narod bio je na meti agresora: deca u porodili{tima, bolesnici u bolnicama, vojnici u rovovima, na sistemima protivvazdu{ne odbrane i na dr`avnim granicama. ^asno mesto u odbrani slobode i nacionalnog dostojanstva pripada herojskim braniocima mostova, gra|anima na trgovima, braniocima fabrika, svim rodoqubima koji su branili svoj narod i svoju dr`avu. Na{ narod je na svakoj stopi svoje zemqe pru`io herojski otpor zlo~ina~koj agresiji. Takav odnos prema slobodi i nezavisnosti ostavili su nam na{i slavni prethodnici, od Kosovskog boja, preko buna i ustanaka protiv Turske carevine, dva balkanska i dva svetska rata. Uprkos tim ~iwenicama, zla voqa lihvarskih lidera jednoumnog svetskog poretka se, posle raznih optu`bi, pritisaka, ekonomskih sankcija i ultimatuma, zavr{ila oru`anom agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju kao suverenu evropsku zemqu. To proisti~e iz neprihvatawa mogu}nosti da mali narodi, kao {to su srpski i crnogorski, ne pristaju na bespogovorno sluganstvo; {to su stvarawem svoje zajedni~ke dr`ave zaustavili proces potpunog usitwavawa Balkana na vi{e malih i vazalstvu sklonih dr`avica i ispre~ili se na wihovom putu ka strate{ki zna~ajnim prostorima Evroazije. Otuda su proistekli i planska

i efikasna informativno-propagandna kampawa satanizovawa Srba kao varvarskog plemena i pritisci i nasiqe da se odreknu civilizacijskih prava koja se priznaju drugim narodima. Na tom frontu uz najve}u globalnu silu nastupaju i one evropske zemqe i wihove saveznice iz na{eg susedstva koje su u dva svetska rata pretrpele vojni~ki poraz na ovim prostorima. Na`alost, mnogi me|unarodni forumi podlegli su instrumentalizaciji Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, a poslu{no ih slede i neke evropske zemqe koje su nekad bile na{e saveznice. Jugoslavija je, kao napadnuta zemqa, od samog po~etka agresije zahtevala od Ujediwenih nacija da preduzmu korake za weno zaustavqawe i povratak na politi~ki kolosek; da ispune svoju osnovnu ulogu za{tite mira; da obezbede po{tovawe Poveqe UN i ostalih me|unarodnopravnih akata, kako bi se na razuman na~in postiglo mirno i pravedno re{ewe krize. Agresori to nisu prihvatili, nadaju}i se da }emo mi, ve} posle nekoliko dana, pristati na sramnu kapitulaciju ponu|enu u ultimatumu iz Rambujea, koji nijedan narod koji dr`i do sebe ne bi prihvatio. Suo~eni s nepokolebivom odlu~no{}u i jedinstvom na{eg naroda, oru`anih snaga i dr`avnog rukovodstva, agresori su tek posle 78 dana svirepog bombardovawa i razarawa gradova na prostoru Savezne Republike Jugoslavije i ru{ewa mnogih {kola, bolnica, mostova, fabrika i stambenih ~etvrti, nevoqno pristali na anga`ovawe mirovnih snaga pod okriqem Ujediwenih nacija do kona~nog razre{ewa krize na Kosmetu koju su sami izazvali. Svojom hrabro{}u, slobodarskim duhom i moralnom ~vrstinom svojstvenom na{em narodu, ispoqenom u borbenim dejstvima protiv vi{estruko nadmo}nijih snaga zapadne vojne alijanse, pripadnici Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Srbije, uz svesrdnu podr{ku svoga naroda, dokazali su da su nepobedivi. U slavu predaka i na ponos budu}im nara{tajima na{i vojnici i policajci su se, u jedinstvenom frontu oru`anih snaga na{e otaybine, herojski borili i ve{tim manevrom i odlu~nim dejstvima uspe{no uzvra}ali na podmukle kukavi~ke napade agresora.

U toku obra~una s teroristi~kim bandama na Kosovu i Metohiji i za vreme agresije snaga Severnoatlantskog pakta na na{u zemqu nastojali smo da, koliko god je bilo mogu}e, sa~uvamo `ivote pripadnika na{ih oru`anih snaga. Ipak, i u ovom ratu `rtve su bile neminovne. Wih hiqadu i dvoje juna~ki je palo ili nestalo na bojnom poqu. Me|u poginulima je najvi{e pripadnika Vojske Jugoslavije – od vojnika do general-pukovnika iz [taba Vrhovne komande. Oni su, slede}i slavne tradicije srpskih oficira iz oslobodila~kih ratova, uvek bili na ~elu stroja i li~nim primerom pokazali kako se voli i brani Otaybina. Imena svih junaka koji su u borbi za slobodu i nezavisnost Otaybine polo`ili svoje `ivote nalaze se u ovoj spomen-kwizi. Ona }e, kao svojevrstan spomenik, zauzeti istaknuto mesto u slobodarskoj istoriji na{eg naroda. Sa wenih }e stranica sada{wi i budu}i nara{taji u~iti kako se ~uva dostojanstvo svoga naroda i brani otaybina – Savezna Republika Jugoslavija.
PREDSEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE VRHOVNI KOMANDANT

Slobodan Milo{evi}

Znaju}i {ta dajem i za{to ga dajem!” (Milan Raki}) . Neozaren starog oreola sjajem. otaxbino moja.„I danas kad do|e do posledweg boja. Ja }u dati `ivot.

Pripadnici policije i Vojske poginuli pre agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

novembra 1975. u [timqu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. Pripadnik rezervnog sastava policije Nazmi Aluri je ro|en 27. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Gazmend i Armend i porodica Aluri. 29. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. vra}aju}i sa izvr{ewa slu`benog zadatka na Kosovu i Metohiji. op{tina Smederevska Palanka. novembra 1973. u selu Duqe. oktobra 1973. oktobra 1998. godine. op{tina Bosilegrad. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima porodica Andri}. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. godine. . godine. avgusta 1998. op{tina [timqe. u selu Gorwa Lisina.11 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ALEKSI] Arsena MILAN ALURI Nisnija NAZMI ANDRI] Zlatibora GORAN Vodnik prve klase policije Milan Aleksi} je ro|en 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Saranovo. juna 1950. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. avgusta 1997. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. op{tina Suva Reka. oktobra 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tatjana. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u selu Petrovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Mla|i vodnik policije Goran Andri} je ro|en 6. 23. Preminuo je 26. sin Boban i porodica Aleksi}.

Borio se na Kosovu i Metohiji u 243. maja 1978. u Prijepoqu. Istog dana je preminuo od zadobijenih rana. U toku obavqawa zadatka te{ko je rawen. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Palilula. godine. avgusta 1998. . juna 1998. 16. septembra 1970. Mla|i vodnik policije Zoran Ani~i} je ro|en 26. Desetar VJ Dejan Arizanovi} je ro|en 6. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 17. Na odslu`ewu vojnog roka bio je od 18. avgusta 1994. op{tina Pe}. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Borio se na Kosovu i Metohiji kao komandir komandnog odeqewa 52. marta 1998. godine. Uspomenu na desetara Dejana Arizanovi}a ~uva}e wegova porodica. u Vrawu. 13. na putu Prizren – Pri{tina. novembra 1998. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na prevoju Duqe. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. marta 1978. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Qubeni}. mehanizovanoj brigadi.A S p o m e n -kk w i g a AN\ELKOVI] Dragana ZORAN ANI^I] Vitomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 12 ARIZANOVI] Milorada DEJAN Vojnik VJ Zoran An|elkovi} je ro|en 7. Uspomenu na Zorana An|elkovi}a ~uva}e wegova porodica. na putu [timqe – Duqe kada su kolonu pripadnika VJ iz zasede napali albanski teroristi. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Surdulici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22.

Zavr{io je Vojnu akademiju. oktobra 1965. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. septembra 1968. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije. godine. u selu Dragobiqe. BATAN^EV Arsena MLADEN Potporu~nik policije Nenad Arsi} je ro|en 20. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Albanski teroristi su ga oteli 19.13 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Obili}. Zauvek }e ga pamtiti sin Lazar i porodica Bara}. oktobra 1998. S p o m e n -k w i g a k B ARSI] Novice NENAD BARA] Branka DEJAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Orahovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Dejan Bara} je ro|en 22. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Ubijen je nao~igled rodbine koja je do{la da tra`i wegovo osloba|awe. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. godine u Kragujevcu. Vodnik policije Mladen Batan~ev je ro|en 27. 3. op{tina Kosovska Kamenica. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jovana. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. aprila 1972. u Novom Kne`evcu. sinovi Stefan i Nemawa i porodica Arsi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. i odveli u selo Koretin. godine. juna 1992. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Kne`evac. juna 1998. .

u selu Rastavica. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. jula 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. avgusta 1998. op{tina Kula. 23. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Belo{evi}. godine u selu Prilep. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. aprila 1994. op{tina Istok. u Pe}i. . godine. Zoltan Bicok je ro|en 22. op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. novembra 1973. u selu Rastavica. oktobra 1964. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. u Crvenki. op{tina De~ani. jula 1998. jula 1992. godine. BELO[EVI] Vitomira NENAD BICOK Francike ZOLTAN BJELANOVI] @arka DRAGAN Vodnik policije Mla|i vodnik policije Nenad Belo{evi} je ro|en 5. 23. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 2. Pamti}e ga sinovi Arsen i Aleksandar i porodica Batan~ev. Preminuo 29. 14 `evac. u selu Crkolez. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1973. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi KneMla|i vodnik policije Dragan Bjelanovi} je ro|en 27. jula 1998. op{tina De~ani. Poginuo u borbi s albanskim teroristima.B S p o m e n -kk w i g a Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dejan i Boris i porodica Bicok.

u selu Nepoqe. S p o m e n -k w i g a k B Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. 29. op{tina Vi{egrad. 2. godine. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @eqko Bo`i} je ro|en 27. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Bjelanovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. novembra 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1967. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. BLAGOJEVI] Milorada MILOVAN BO@I] Dragi{e @EQKO {wih poslova Lipqan. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. . u Pri{tini. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Blagojevi}. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici. godine. op{tina Klina. u Priboju.15 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. u blizini sela Vranovac. op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. u selu Blace. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavomir Bojani} je ro|en 15. BOJANI] Desimira SLAVOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Vodnik policije Milovan Blagojevi} je ro|en 1. februara 1970. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 7. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Strahiwa i Milutin i porodica Bo`i}. avgusta 1998. maja 1998.

25. u selu Likovac. januara 1971. u Loznici. godine.B S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Klina. 16 januara 1999. septembra 1998. Goran Bo{kovi} je ro|en 30. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Zorana i porodica Bojani}. 22. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. avgusta 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vo`dovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. novembra 1969. op{tina Suva Reka. januara 1963. u mestu Drsnik. juna 1981. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Brus. Uspomenu na Gorana Bo{kovi}a sa~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. ^uva}e ga u svojim uspomenama k}i Bojana i porodica Bojani}. op{tina Srbica. Poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i 8. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Beogradu. u selu Duqe. op{tina Brus. 8. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Batote. u selu . februara 1992. septembra 1998. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. BOJANI] Radomira ZORAN BO[KOVI] Milete GORAN BRADI] Nikodina MILO[ Mla|i vodnik prve klase policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Bojani} je ro|en 13. Vodnik prve klase policije Milo{ Bradi} je ro|en 12. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1995.

godine. op{tina Vu~itrn. op{tina Obrovac. Zavr{io je Pe{adijsku podoficirsku {kolu 1970. Zastavnik prve klase VJ Milan Bundalo je ro|en 25. BUKILI] Radomana ZDRAVOMIR BUNDALO Jovana MILAN rizovane brigade na du`nosti ~etnog stare{ine. septembra 1998. Zauvek }e ga se se}ati porodica Bukili}. U ratnim sukobima na Kosovu i Metohiji u~estvovao je kao pripadnik izvi|a~ke ~ete 78. S p o m e n -k w i g a k B O{qane. u Senti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. moto- Mla|i vodnik prve klase policije Igor Bu{ je ro|en 7. Uspomenu na Milana Bundala ~uva}e sinovi blizanci Sini{a i Simo. Bio je policajac u Policijskoj sta- . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. novembra 1950. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Morina”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. septembra 1970. u selu Prilep. 9. novembra 1973.17 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu @egar. op{tina De~ani. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova De~ani. BU[ Mihaqa IGOR Mla|i vodnik policije Zdravomir Bukili} je ro|en 22. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Pamti}e ga k}i Katarina i porodica Bradi}. godine. 30. u Kola{inu. te wegova porodica. avgusta 1998.

jula 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. septembra 1963. Dragan Veli} je ro|en 20. k}i Tijana i porodica Bu{. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. JUNACI OT AX BINE jula 1989. VASIQEVI] Svetomira ZORAN VELI] Qubomira DRAGAN VESELINOVI] Qubomira BRANISLAV Vodnik policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Vasiqevi} je ro|en 14. u selu Prilep. godine. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 7. septembra 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Bojan i Dejan i porodica Veli}. godine. marta 1999. novembra 1998.V S p o m e n -kk w i g a nici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. godine. Preminuo je 27. 18 1991. u Kur{umliji. 20. 18. op{tina Orahovac. godine u Pri{tini. novembra 1998. decembra 1972. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nenad. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1970. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je saobra}ajni policajac u . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i kurs za saobra}ajne policajce. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Vasiqevi}. op{tina De~ani. u Pri{tini. u selu Ostrozub. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Mla|i vodnik prve klase policije Branislav Veselinovi} je ro|en 10. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. u [apcu.

u Pri{tini. Uspomenu na Marka Vidosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za saobra}ajne policajce. avgusta 1998. Pripadnik je rezervnog sastava policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Veselinovi}. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. op{tina Kula. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.19 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Makrmaq. godine u Kragujevcu. S p o m e n -k w i g a k V Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. u Kosovskoj Mitrovici. 3. op{tina Srbica. februara 1973. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . op{tina Srbica. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vi}entijevi} je ro|en 19. Bio je apsolvent Elektrotehni~kog fakulteta Vodnik prve klase policije Gojko Vojnovi} je ro|en 2. VIDOSAVQEVI] Dragoquba MARKO VI]ENTIJEVI] @ivorada NEBOJ[A VOJNOVI] Mirka GOJKO Mla|i vodnik prve klase policije Marko Vidosavqevi} je ro|en 24. u Glogovcu. oktobra 1971. Uspomenu na Neboj{u Vi}entijevi}a sa~uva}e wegova porodica. godine. februara 1998. decembra 1958. Obavqao je du`nost pomo}nika vo|e smene u Policijskoj stanici Lapovo. januara 1999. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 15. godine. 12. u selu Likovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Kru{~i}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE 1997. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1998. godine. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. februara 1998. januara 1971. VRBA[KI Bo`idara ZORAN VUJKOVI] Dragutina MIROSLAV VUJO[EVI] Vasilija ILIJA Mla|i vodnik policije Mla|i vodnik policije Zoran Vrba{ki je ro|en 12. u Vrbasu. u selu Prilep. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.V S p o m e n -kk w i g a slova Republike Srbije 7. Bio je policajac u Policijskoj sta- . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Vujkovi} je ro|en 10. u selu [i{man. 20 maja 1993. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Du{an i porodica Vujkovi}. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. januara 1973. 20. godine. maja 1979. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. u selu Liko{ane. novembra 1998. godine. kod sela Vok{a. sin Milo{ i porodica Vojnovi}. Vodnik prve klase policije Ilija Vujo{evi} je ro|en 2. op{tina Glogovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. u Pan~evu. Zauvek }e ga se se}ati k}i Ivana. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. op{tina De~ani. Uspomenu na Zorana Vrba{kog ~uva}e wegova porodica. op{tina De~ani. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 15. op{tina \akovica. avgusta 1950.

Uspomenu na Rajka Gaji}a sa~uva}e wegova porodica. te porodica Vuj~i}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Dvoru na Uni. U ratu na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti komandira voda u 5. oktobra 1970. Vojnik VJ Miladin Gobeqi} je ro|en 24. hrabro se bore}i protiv albanskih te- . S p o m e n -k w i g a k G nici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Pamti}e ga sinovi Radovan i Radoslav. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998.21 JUNACI OTAXBINE U~estvovao je u ratu u Republici Srpskoj. u selu Veri}. godine. Poginuo je 30. 15. op{tina Istok. bio na du`nostima komandira voda Vojne policije i zamenika komandira ~ete Vojne policije. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. a wegovo telo je prona|eno 9. juna 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vojislav i Vladimir. Posle zavr{etka Akademije. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. op{tina Istok. novembra 1998. u selu Veri}. februara 1961. septembra 1998. u selu Vok{a. smer pe{adije. u Sjenici. op{tina De~ani. 16. Albanski teroristi su ga oteli 6. septembra 1978. bataqonu Vojne policije. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji pripadao je izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa kao izvi|a~. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. VUJ^I] Stojana NIKOLA GAJI] Bo`idara RAJKO GOBEQI] Miluna MILADIN Poru~nik VJ Nikola Vuj~i} je ro|en 13. k}eri Sowa i Sawa i porodica Vujo{evi}. Pripadnik rezervnog sastava policije Rajko Gaji} je ro|en 16. novembra iste godine u Mali{evu. avgusta 1998.

op{tina Vu~itrn. Bio je zaposlen u „JUKO” Dubrava. 22. op{tina Istok. Kao kapetan bio je na du`nosti komandira baterije. op{tina Istok. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. decembra 1997. Pripadnik rezervnog sastava policije Slavoqub Grozdanovi} je ro|en 6. motorizovane brigade. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bojana i Tamara. u Leskovcu. Prilikom zarobqavawa velike grupe albanskih terorista. na putu Rako{ – Krwino. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 3. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. novembra 1967. jula . na du`nosti komandira samohodne baterije. \akovica. Kapetan VJ Bojan Deni} je ro|en 8. oktobra 1992. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. smer artiqerije. na planini ]i}evici. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. godine. u Titelu. decembra 1970. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Svetlana. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.G S p o m e n -kk w i g a rorista na Karauli „Ko{are”. op{tina Istok. januara 1961. 22 GORJANOVI] Mihajla SLOBODAN juna 1998. septembra 1998. Uspomenu na wegovo delo u odbrani otaxbine ~uva}e porodica. sin Aleksandar i porodica Grozdanovi}. u selu Rako{. 26. GROZDANOVI] Vladimira SLAVOQUB DENI] Krste BOJAN Mla|i vodnik prve klase policije Slobodan Gorjanovi} je ro|en 27.

te wegova porodica. januara 1976. smrtno su ga pogodili albanski teroristi. kod Draga{a. \akovica. grani~nom bataqonu Ni{kog korpusa. oktobra 1977. op{tina Pirot. pogo|en je iz mitraqeza i poginuo. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. Uspomenu na Bojana Deni}a ~uva}e k}eri Kristina i Miqana. Albanski teroristi su ga oteli 6. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantske ~ete Ni{kog korpusa na du`nosti strelca. februara 1975. godine bio je voza~ tenka. Od 19. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. u Kragujevcu. a wegovo telo je prona|e- . DJATLOV @arka DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Ivan Dimitrijevi} je ro|en 31. Za vreme slu`bovawa u VJ bio je na du`nosti strelca na Karauli „Topli Dol” u 23. S p o m e n -k w i g a k D 1998. 4. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Djatlov je ro|en 3. DIMITRIJEVI] Milisava IVAN DIMOV Stojana DALIBOR Za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice prema Albaniji. u selu Brzina. kod Suve Reke. Ve~no }e ga se se}ati k}i Menika i porodica Dimov. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. jula 1998. Dana 26. Vojnik Dalibor Dimov je ro|en 23. marta 1998.23 JUNACI OTAXBINE Ivan je tom prilikom smrtno rawen. avgusta 1998. novembra 1998. wegov tenk je pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. u Pri{tini. u selu Obrenovac. u rejonu Ko{are. u borbi s albanskim teroristima u rejonu Bawa – Rav{ Suk Mahala. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 243. mehanizovane brigade.

motorizovane brigade na du`nosti komandira pionirskog voda. 9. avgusta 1998. Rezervni vodnik prve klase VJ Dragan Du{ani} je ro|en 15. kao komandir odeqewa. op{tina Pri{tina. u Skopqu. 25. obezbe|uju}i dr`avnu granicu prema Albaniji. Uspomenu na svetao lik potporu~nika Aleksandra Dra`ete ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u selu Gorwe Dobrevo. te wegova porodica. juna 1974. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu medicinsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. JUNACI OT AX BINE 24 DRA[KOVI] Radivoja SR\AN Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i Viktorija i porodica Dra{kovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1998. godine. novembra iste godine u Mali{evu. padobranske brigade. Poginuo je u rejonu Karaule „\eravica”. u selu Prilep.D S p o m e n -kk w i g a no 9. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. 28. u rejonu Karaule „Ko{are”. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. jula 1998. u Pri{tini. op{tina De~ani. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na Dragana Du{ani}a ~uva}e k}i Marina i sin Ivan. januara 1950. . Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. smer pe{adije. novembra 1967. Potporu~nik VJ Aleksandar Dra`eta je ro|en 10. DRA@ETA Lazara ALEKSANDAR DU[ANI] Dimitrija DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Dra{kovi} je ro|en 7.

k}i Aleksandra i porodica \or|evi}. Zavr{io je sredwu ma{insku tehni~ku {kolu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tijana i porodica \oki}. u selu Prilep. u Kosovskoj Mitrovici. u selu Prekovce. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. oktobra 1965. godine. godine. 9. oktobra 1998. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. op{tina Novo Brdo. Vodnik policije Dejan \oki} je ro|en 4. u Leskovcu. op{tina Novo Brdo. Pripadnik rezervnog sastava policije Ranko \or|evi} je ro|en 13. godine.25 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k \ \OKI] \or|a ZORAN \OKI] Tihomira DEJAN \OR\EVI] Stojka RANKO Mla|i vodnik prve klase policije Zoran \oki} je ro|en 7. Bio je zaposlen u Zemqoradni~koj zadruzi „Prekovce”. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Radio je kao policajac u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. maja 1989. te porodica \oki}. u selu Kara~ica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina [timqe. Ivana i Zorana. juna 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1998. Izgubio je `ivot 8. septembra 1970. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. 12. U rezervnom je sastavu Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1990. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}eri Jovana. op{tina De~ani. decembra 1963. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu.

septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zastavnik policije Dragoqub \uki} je ro|en 13. Uspomenu na wega sa~u- Vojnik VJ Dorin \ula je ro|en 10. op{tina Ka~anik. obezbe|uju}i dr`avnu granicu. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 74. \ULA Jovana DORIN Pripadnik rezervnog sastava policije \or|e \or|evi} je ro|en 6. jula 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je zaposlen u fabrici „Lola korporacija” u [trpcu. Uspomenu na poginulog \or|a ~uva}e sinovi Milan i Ivan. 23. u selu Gorwi Streoci. u selu Doganovi}.\ S p o m e n -kk w i g a \OR\EVI] ^edomira \OR\E \UKI] Save DRAGOQUB JUNACI OT AX BINE 26 va}e k}i Ana. 7. godine. u selu Gotovu{a. a wegova patrola razbila je teroristi~ku grupu i zaplenila deo naoru`a- . Kao vo|a grani~ne patrole. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. decembra 1987. k}er Jovana i porodica \or|evi}. u Pan~evu. Zavr{io je sredwu {kolu. marta 1964. maja 1956. Vojni rok je slu`io na Karauli „Bogi}evica”. maja 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. godine. poginuo je u obra~unu sa grupom uba~enih albanskih terorista u rejonu Karaule „Bogi}evica”. oktobra 1995. u Pe}i. maja 1998. 25. grani~nog bataqona Podgori~kog korpusa Druge armije. op{tina [trpce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U toj borbi likvidirao je jednog teroristu. sin Mirko i porodica \uki}. op{tina De~ani.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. 12. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. septembra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Sarajevu. S p o m e n -k w i g a k E wa i neprijateqskog materijala. u selu Grabanica. jula 1998. godine. op{tina Srbica. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. u selu Graba- Mla|i vodnik prve klase policije Ivan Erakovi} je ro|en 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milan i porodica Erakovi}. \URI^I] Marka BRANKO ERAKOVI] Miodraga IVAN @IVADINOVI] Du{ana GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Branko \uri~i} je ro|en 4. op{tina Klina. op{tina Klina. Bio je policajac u Policijskoj stanici. juna 1967. jula 1969. Odeqewa unutra{wih poslova Klina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. avgusta 1998. 25. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran @ivadinovi} je ro|en 4. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. novembra 1990. u selu Likovac. Gorana @ivadinovi}a zauvek }e pamtiti wegova porodica. oktobra 1993. 2. u Prokupqu. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Crnobreg. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu.27 JUNACI OTAXBINE nica. Zavr{io je vi{u poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. godine. septembra 1969.

Bio je zaposlen u Beobanci. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Ivkovi} je ro|en 3. Preminuo 5. 21. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. u Pri{tini. u selu Liko{ane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. sinovi Milutin i Konstantin i porodica Ivanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. godine. 6. op{tina Glogovac. Mla|i vodnik prve klase policije Radojica Ivanovi} je ro|en 29. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. februara 1998. u Pri{tini. novembra 1969. juna iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u Kosovskoj Mitrovici. u Kosovskoj Mitrovici. avgusta 1964. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1998. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Miqana. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e sin Nikola. Zavr{io je Sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. k}i Miqana i porodica Ivkovi}. u Lebanu. . 28. marta 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Ivaz. filijala u Zve~anu.I S p o m e n -kk w i g a IVAZ Jeremije DARKO IVANOVI] Dragutina RADOJICA JUNACI OT AX BINE 28 IVKOVI] Stojana DEJAN Pripadnik rezervnog sastava policije Darko Ivaz je ro|en 8. maja 1970.

maja 1998. u selu Orlate. Poginuo 29. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Jakovqevi} je ro|en 25. Poginuo je 11. motorizovane brigade. Bio je zaposlen u DP „Srbija{ume” u Kur{umliji. oktobra 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u Kur{umliji. Uspomenu na vodnika Dragana ~uva}e sin Dragan i porodica Igwatovi} Desetar VJ po ugovoru Bratislav Ili} je ro|en 3. na du`nosti komandira odeqewa. De~ane. u Kur{umliji. maja 1968. pri ~i{}ewu terena od albanskih terorista u rejonu sela Gramo~eq. avgusta 1998. Uspomenu na desetara Bratislava Ili}a ~uva}e wegova porodica. Prizren. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 549. godine. marta 1972.29 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J IGWATOVI] Vojislava DRAGAN ILI] Du{anke BRATISLAV JAKOVQEVI] Jovana DEJAN Vodnik VJ Dragan Igwatovi} je ro|en 23. op{tina Glogovac. 17. U borbi s albanskim teroristima stradao je od podmetnute eksplozivne naprave. godine. . u Leskovcu. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. u rejonu Planeje. in`iwerijskog puka. na du`nosti zamenika komandira voda minobaca~a 82 mm. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Nikola i Stefan i porodica Jakovqevi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {umarsku {kolu. oktobra 1972. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 352.

Rav{ Suk Mahala. avgusta 1998. godine. u selu Rosuqe. mehanizovane brigade. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u okolini sela Crnoqevo. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima 18. septembra 1972. op{tina Gwilane. u selu Barane. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. 2. Vojnik VJ Zoran Jankovi} je ro|en 9. Ilija Jankovi} }e ostati u trajnoj uspomeni svoje porodice. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Bio je zaposlen u „Kosmet-prevozu” u Gwilanu. jula 1998. op{tina Pe}. Preminuo je 19. Suva Reka. Poginuo je na pravcu Bawa . u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. 26. januara 1958. kada je wegov tenk pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. Zavr{io je sredwu {kolu. Vojni rok je slu`io kao vojnik ni{anxija u tenku. . godine. u Aran|elovcu. septembra 1998.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Dragoja ILIJA JANKOVI] Radovana ZORAN JUNACI OT AX BINE 30 JANKOVI] Radojice SA[A Pripadnik rezervnog sastava policije Ilija Jankovi} je ro|en 27. maja 1977. op{tina [timqe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Sa{a Jankovi} je ro|en 18. op{tina Pe}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Uspomenu na Zorana ~uva}e wegova porodica. u selu Dowa Budriga.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1977. avgusta 1998. u selu Matijevac. 21. Vojnik VJ Ivan Jeremi} je ro|en 7. Pripadnik rezervnog sastava policije Vladimir Jefti} je ro|en 15. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Obrenovac. u Kru{evcu. S p o m e n -k w i g a k J JEVTI] Radivoja NEBOJ[A Pamti}e ga zauvek wegova porodica. . U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. op{tina Suva Reka. op{tina Vladimirci.31 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Aleksandar i Nikola i porodica Jevti}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u selu Budakovo. poginuo je u rejonu sela Qubovce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 28. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u borbi s albanskim teroristima. jula 1972. septembra 1968. mehanizovane brigade. JEREMI] Milisava IVAN JEFTI] Vitomira VLADIMIR Vodnik prve klase policije Neboj{a Jevti} je ro|en 9. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Vladimira Jevti}a ~uva}e wegova porodica. septembra 1998. u Pri{tini. aprila 1991. marta 1999. Dana 25. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti ni{anxije na borbenom vozilu pe{adije. godine. u Pri{tini. Bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu. Suva Reka.

op{tina \akovica. Mla|i vodnik policije Zoran Jovanovi} je ro|en 19. godine. u Bratuncu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. u selu Batu{a. maja 1972. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. avgusta 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sin Sa{a i porodica Jovanovi}. u selu Duqe. 29. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. Zaposlio se Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. op{tina Glogovac. aprila 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u selu Hum. godine. jula 1973. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Lebanu. u selu Liko{ane. op{tina Ni{. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. 10. Zavr{io je sredwu {kolu. jula 1971. Mla|i vodnik policije Sa{a Jovanovi} je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. .J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Bogoquba MILAN JOVANOVI] Velibora ZORAN JUNACI OT AX BINE 32 JOVANOVI] Dragog SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Milan Jovanovi} je ro|en 11. kurs za policajce i {kolu rezervnih vojnih oficira. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. na putu Suva Reka – [timqe. februara 1998. 28.

Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. avgusta 1990. godine. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Mili} Jovi} je ro|en 1. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. . Zavr{io je pravni fakultet. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}i Katarina i porodica Jovanovi}. maja 1979. u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 28. Uspomenu na wega ~uva}e sin Uro{. u Podujevu. decembra 1998. Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Jovi~i} je ro|en 25. decembra 1966. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1998. op{tina De~ani. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. op{tina Suva Reka. u Podujevu. u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 14. maja 1947. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova u Sopotu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Drenovac. godine.33 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Milivoja SA[A JOVI] Radivoja MILI] JOVI^I] Stamenije @EQKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Sa{a Jovanovi} je ro|en 9. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u selu Budakovo. oktobra 1966. septembra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. jula 1986. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 21.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. i posle `estoke borbe. aprila 1967. u selu Meteh. op{tina Kosovska Mitrovica. op{tina Plav. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu unutra{wih poslova Klina. 30. u selu Naglavac. 15. u rejonu Karaule „Ko{are”. avgusta 1968. Sa grupom vojnika u motornom vozilu upao je u zasedu albanskih terorista. Sa svojim jedinicom u~estvovao je i u borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. \akovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Mla|i vodnik Joci} bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa Tre}e armije. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. smrtno je pogo|en. op{tina Obili}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. kod sela Plemetina. septembra 1998. u selu Gorwa Trnava. februara 1965. godine. septembra 1998. januara 1991. Stari Trg. . godine. Mla|i vodnik prve klase policije Marinko Kandi} je ro|en 2. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina Klina. u selu Ma`i}. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nemawa i Marko. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Branko Karaveli} je ro|en 23. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu i kurs za policajce.K S p o m e n -kk w i g a JOCI] Mladena MIROSLAV KANDI] Tomislava MARINKO JUNACI OT AX BINE 34 brane i bezbednosti prvog stepena. juna 1998. te porodica Kandi}. Uspomenu na wegov juna~ki podvig ~uva}e wegova porodica. 11. KARAVELI] Krste BRANKO Mla|i vodnik VJ po ugovoru Miroslav Joci} je ro|en 30. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Prokupqe.

godine. septembra 1998. avgusta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. sin Dimitrije i porodica Konstantinovi}. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. 19. Bio je pomo}nik komandira u Drugoj policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. juna 1993. u \akovici. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. u selu Cerovik. jula 1984. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. op{tina Srbica. godine. marta 1997. u Somboru.35 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog Miroslava ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Dowe Prekaze. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Mirjana. juna 1965. Aleksandar Konstantinovi} je ro|en 1. KLA[WA Spase MIROSLAV KONSTANTINOVI] Du{ana ALEKSANDAR gubio je `ivot 19. a uz rad i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. godine. KON^AREVI] Gojka ANDREAS Stariji zastavnik policije Mla|i vodnik policije Miroslav Kla{wa je ro|en 27. op{tina Klina. S p o m e n -k w i g a k K Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1998. Nesre}nim slu~ajem izRadnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Andreas Kon~arevi} je ro|en 11. 5. januara 1973. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Bio je saobra}ajni policajac u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. juna 1963. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Beogradu.

op{tina Pri{tina. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. JUNACI OT AX BINE Pamti}e ga sin Milo{. op{tina Glogovac. 9. op{tina Orahovac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1998. 36 brane i bezbednosti prvog stepena. godine. 20. k}i Jelena i porodica Kosti}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Dowa Brwica. godine. januara 1975. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993.K S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Prilep. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Milomir Krvavac je ro|en 23. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 17. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. u Pqevqima. Bio je zaposlen u @TP „Kosovo Poqe”. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. u selu Orlate. u Leskovcu. u selu Zo~i{te. op{tina De~ani. Pripadnik rezervnog sastava policije @ivorad Kosti} je ro|en 4. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. novembra 1961. avgusta 1998. . KOSTI] Slavoquba @IVORAD KOCI] Zorana BOJAN KRVAVAC Momira MILOMIR Mla|i vodnik policije Bojan Koci} je ro|en 14. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Trajan spomen na wega sa~uva}e porodica. januara 1965. godine. godine. avgusta 1998.

na du`nosti komandira voda. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti komandira borbenog vozila. . aprila 1969. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. poginuo u sukobu s albanskim teroristima koji su postavili zasedu u rejonu sela Jasi}i. a od posledica rawavawa preminuo je 7. U~estvovao je u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. S p o m e n -k w i g a k L KUZMANOVI] Mirka VITOMIR LAZAREVI] Jakova RANKO ce. avgusta 1998. februara iste godine. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Vitomir Kuzmanovi} je ro|en 29. LIVI] Hardije NEMAWA Vojnik VJ Ranko Lazarevi} je ro|en 15. mehanizovane brigade. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti strelca u 1. Borbeno vozilo ~iji je komandir bio Lazarevi} nai{lo je. u Beogradu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243.37 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za hrabrost. januara 1999. ~eti Vojne policije 52. odeqewa 1. 21. bataqona Vojne policije Pri{tinskog korpusa. Uspomenu na wegova dela ~uva}e porodica. op{tina Tesli}. na protivtenkovsku minu. koju su u selu Zbor- Vojnik VJ Nemawa Livi} je ro|en 25. De~ani. bataqona Vojne policije. op{tina [timqe. op{tina [avnik. voda Vojne policije specijalne namene. maja 1976. Te{ko je rawen. 7. postavili albanski teroristi. u selu Gradac. novembra 1979. Vodnik Kuzmanovi} je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica. Za vreme slu`bovawa bio je na du`nosti komandira 2. u selu Ugodnovi}.

aprila 1966. u selu Balovac. Uspomenu na poginulog Dragi{u sa~uva}e k}i Danijela i porodica Luki}. op{tina Podujevo. godine. u selu Ov~arevo. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragi{a Luki} je ro|en 1. LUKI] Milana @IVORAD LUKI] Svetozara DRAGI[A QUBOMIROVI] Svetislava QUBOMIR Vodnik policije @ivorad Luki} je ro|en 25. oktobra 1998. 7. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Radowi~ko jezero. op{tina Srbica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. avgusta 1998. 11. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zastavnik policije Qubomir Qubomirovi} je ro|en 21. novembra 1990. op{tina Klina. Spomen na wegovo delo negova}e sin Milan i porodica Luki}. u selu Drsnik. 38 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. juna 1998. op{tina Obili}. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Trstenik. . u selu Plemetina. januara 1976. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u Kru{evcu. februara 1965. poginuo je 2. Uspomenu na vojnika Nemawu Livi}a ~uva}e wegova porodica. godine.L S p o m e n -kk w i g a U oru`anom sukobu s albanskim teroristima na Radowi~koj Suki. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine.

na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. 26. u selu Glavnik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. . Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Markovi} je ro|en 6. u rejonu planine ^i~avica. Pripadnik rezervnog sastava policije Sre}ko Marjanovi} je ro|en 2. avgusta 1998. decembra 1971. S p o m e n -k w i g a k M Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Kosovska Kamenica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. MARJANOVI] Obrada SRE]KO MARKOVI] @ivka GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Markovi} je ro|en 3. op{tina Podujevo. septembra 1991. avgusta iste godine. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica.39 JUNACI OTAXBINE Preminuo je 4. 1. marta 1999. u selu Re~ane. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. septembra 1971. Bio je zaposlen u RTS Pri{tina. godine. 22. 17. godine. oktobra 1996. op{tina Glogovac. u Vaqevu. maja 1973. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar i porodica Qubomirovi}. u Pri{tini. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. MARKOVI] Dobrivoja SLAVI[A Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. septembra 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Srbici. Zavr{io je sredwu PTT {kolu. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Pri{tini.

17. poginuo u borbi protiv albanskih terorista. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. op{tina Prizren. motorizovane brigade na du`nosti protivavionca. marta 1999. JUNACI OT AX BINE 40 MARTINOVI] Petra ANTUN @EQKO gove k}eri Kristina i Katarina. u selu Trwane. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. . U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Kao komandir tenkovske ~ete. oktobra 1977. u selu Orlate. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Bojana i Aleksandra. U toku borbi protiv albanskih terorista kod sela Glo|ane. u Vukovaru. MARKOVI] Mila{ina VLADIMIR MATI] Petra VOJKAN Kapetan VJ Antun @eqko Martinovi} je ro|en 24. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Vojnik Mati} je. op{tina Glogovac. smer oklopno-mehanizovanih jedinica.M S p o m e n -kk w i g a oktobra 1998. u Jagodini. Time je uga{en `ivot uzornog komandira. od nepoznate eksplozivne naprave. op{tina Aleksinac. tenk kapetana Martinovi}a je pogo|en raketom. za vreme obra~una s albanskim teroristima u rejonu sela Kaba{. ispoqavaju}i izuzetnu odlu~nost i primeran patriotizam. maja 1998. op{tina \akovica. 29. te porodica Martinovi}. Vojnik VJ Vladimir Markovi} je ro|en 15. Uspomenu na kapetana Martinovi}a ~uva}e we- Vojnik VJ Vojkan Mati} je ro|en 21. te porodica Markovi}. Pogo|en je snajperskim hicem. Uspomenu na lik branioca otaxbine ~uva}e porodica Mati}. ~iji je ratni raspored bio na Kosovu i Metohiji. motorizovane brigade. Kao strelac bio je na du`nosti u sastavu 549. decembra 1979. maja 1967. kapetan Martinovi} je bio u stroju 549.

Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. u Doqevcu.41 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MEKI] Petra MIRO MENKOVI] Dragoquba BRANISLAV brane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u {kolu za socijalne radnike. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao na~elnik organa bezbednosti 549. u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. MIKI^EVI] Dragi{e VLADAN Zastavnik policije Miro Meki} je ro|en 20. U~estvovao je u odbrani nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti otaxbine u ratu 1991. u selu Ra~ak. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Kristina i An|ela i porodica Meki}. Vodnik prve klase policije Branislav Menkovi} je ro|en 6. 19. . smer artiqerija. u [ekovi}ima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. 22. godine. obavqao je s velikim uspehom izuzetno slo`ene zadatke u suprotstavqawu albanskim teroristima i separatistima. op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan prve klase VJ Vladan Miki~evi} je ro|en 22. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1991. januara 1999. op{tina [timqe. februara 1966. godine. aprila 1968. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Milica i Natalija i porodica Menkovi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. juna 1956. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. godine. septembra 1998. u rejonu sela Polu`a i Dobro{evac. jula 1976.

u selu Mali{evo. u selu Parlovo. u toku borbe protiv albanskih terorista. u selu Lapu{nik. oktobra 1985. godine. Sreten Mili} je ro|en 1. 20. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e wegova k}i i porodica Miki~evi}. Bio je zamenik komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina Gwilane. jula 1970. maja 1961. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. u selu Gorwa Gu{terica. avgusta 1998. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. kod sela Lu`ane. 20. u selu Sagowevo. op{tina Kur{umlija. op{tina Podujevo. 26. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. op{tina Glogovac. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Orahovac. MILADINOVI] Hristivoja GORAN MILI] Velibora SRETEN MILENKOVI] Velimira GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Stariji zastavnik policije Goran Miladinovi} je ro|en 22. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}i An|ela i porodica Miladinovi}. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Milenkovi} je ro|en 8. jula 1998. Zavr{io je Vi{u pedago{ku {kolu. 42 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.M S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od snajperskog hica. op{tina Lipqan. marta 1999. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 25. januara 1971. juna 1992. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu.

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . u Pri{tini. Spomen na poginulog Sretena negova}e k}i Olivera i porodica Mili}. Bio je zaposlen u TP „17. tarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. maja 1970. S p o m e n -k w i g a k M septembra 1998. Sekre- Mla|i vodnik policije Aleksandar Milojkovi} je ro|en 26. novembar” u Uro{evcu.43 JUNACI OTAXBINE banskim teroristima. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Gorwi Milanovac. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 8. februara 1974. u selu Gorwe Nerodimqe. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u ^a~ku. MILI] Trajana DRAGAN MILOVANOVI] Svetozara RADOJKO MILOJKOVI] Bo`idara ALEKSANDAR Mla|i vodnik prve klase policije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Mili} je ro|en 21. Poginuo je u borbi s alRadojko Milovanovi} je ro|en 27. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Slavi{a i Sini{a i porodica Mili}. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. novembra 1961. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. u Uro{evcu. u Vu~itrnu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. godine. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. op{tina Glogovac. u selu Trdevac. op{tina Uro{evac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 27. jula 1998. 21. januara 1992. novembra 1998. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. godine.

Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. preminuo na VMA. 26. jula 1998. avgusta 1952. u Pri{tini. septembra 1998. U napadu albanskih terorista. bio je na du`nosti u 15. u mestu [trpce. jula 1968. MILO[EVI] Mitra STOJAN MIQKOVI] Predraga VEQKO MIQKOVI] \or|a SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Civilno lice na slu`bi u VJ Stojan Milo{evi} je ro|en 1. Veqko Miqkovi} je ro|en 16. Obavqaju}i jedan od redovnih zadataka. u selu Trdevac. op{tina Suva Reka. u rejonu sela Duqe. u rejonu Kline. 44 Uspomenu na mla|eg vodnika Miqkovi}a ~uva}e wegova porodica. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE nije dobio posledwu bitku. juna 1975. . mla|i vodnik Miqkovi} je poginuo 26. Svoju du`nost na Kosovu i Metohiji obavqao je u stroju 243. u sukobu s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. mehanizovane brigade. U Vojsci Jugoslavije radio je kao kuvar. oktobra 1998. juna 1998. Na`alost.M S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojnik po ugovoru. 14. Kosovo i Metohija. u Zemunu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sa{a Miqkovi} je ro|en 16. op{tina Glogovac. u Gwilanu. Uspomenu na plemeniti lik Stojana Milo{evi}a gaji}e sin Sa{a. pa je 13. januara 1993. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Stojan je te{ko rawen. k}i Nata{a i porodica Milo{evi}.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. gde je i rawen. na putu Duqe – Crnoqevo. potom je ratovao u Barawi 1995. novembra 1973. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Pamti}e ga k}i Aleksandra i porodica Miqkovi}. februara 1996. 17. a na Kosmetu je bio u dva navrata – u leto 1998. Bio je vodnik prve klase po ugovoru i borio se u sastavu 2.45 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. MISKIN Mitra ZDRAVKO Mla|i vodnik policije Sla|an Miri} je ro|en 17. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. MIRI] Milivoja SLA\AN MIRJA^I] Jovana GORAN protivteroristi~ka dejstva 72. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine i pre agresije NATO-a na SRJ. u Ivangradu. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista u rejonu sela Gorance. op{tina Suva Reka. u [timqu. u Novoj Gajdobri. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. jula 1976. op{tina Ba~ka Palanka. specijane brigade. juna 1998. ~ete za Vodnik prve klase policije Zdravko Miskin je ro|en 1. Borio se na dubrova~kom rati{tu. 103. Bio je . godine. avgusta 1970. Goran je poginuo 2. godine. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Goran Mirja~i} je ro|en 15. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}i Dragana i porodica. februara 1957. kod sela Lu`nica. marta 1999.

u mestu Krivovo. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Mihajlovi} je ro|en 17. 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. oktobra 1966. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u U`icu. kod sela Mijali}. u selu Barbace. MITROVI] Mirka QUBI[A MIHAJLOVI] Vladimira DEJAN Vodnik policije Milorad Miti} je ro|en 26. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. JUNACI OT AX BINE poslova Glogovac. op{tina Kosovo Poqe. Bio je zaposlen u Elektroprivredi u Obili}u. Spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Marija i An|ela i porodica Miti}. op{tina Vu~itrn. septembra 1971. 27. 46 MITI] Stojadina MILORAD Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine u Vu~itrnu.M S p o m e n -kk w i g a vo|a sektora u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. k}eri Sandra i Jovana i porodica Miskin. selo Velika Slatina. . u selu Vok{a. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. februara 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. 15. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Igor. avgusta 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Vu~itrn – Prilu`je. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Pripadnik rezervnog sastava policije Qubi{a Mitrovi} je ro|en 1957. op{tina De~ani. op{tina Trgovi{te.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Ko{are. maja 1998. godine. op{tina De~ani. godine. Radio je kao policajac u Stanici pograni~ne policije Pristani{te. u selu Velika Ho~a. septembra 1991. u Senti. na putu Uro{evac – [timqe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1998. U Vojsci Jugoslavije obu~io se za strelca. motorizovane brigade. 11. \akovica. op{tina Orahovac. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e wegova porodica. a na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. sin Aleksandar i porodica Mici}. Mla|i vodnik prve klase policije Aleksandar Mici} je ro|en 22. Bio je zaposlen u Republi~koj upravi javnih prihoda u Uro{evcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poVojnik VJ Zoltan Neme{ je ro|en 1. k}i Danijela i porodica Mihajlovi}. na putu Ratkovac – Bratotin. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. NEME[ Zoltana ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Mihajlovi} je ro|en 13. 12. na bezbednosnom punktu u selu Streoce. novembra 1965. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. jula 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tamara. Uspomenu na Sini{u sa~uva}e sin Dejan. S p o m e n -k w i g a k N 21. op{tina Orahovac. novembra 1969. 10. MIHAJLOVI] Ilije SINI[A MICI] Stojka ALEKSANDAR slova Republike Srbije 1990. u Pri{tini. juna 1978.47 JUNACI OTAXBINE godine. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Orahovac.

N S p o m e n -kk w i g a
U borbi protiv albanskih terorista, vojnik Zoltan Neme{ je rawen 13. marta 1999, kad je aktivirana potezna mina u rejonu sela Hercegovo, op{tina Vu~itrn. Istog dana je od zadobijenih rana i preminuo. Uspomenu na mladog Zoltana ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
rijata unutra{wih poslova u Vrawu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 12. septembra 1998, u selu Makrmaq, op{tina Srbica. Preminuo je 25. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Spomen na Gorana negova}e sin Lazar i porodica Nikoli}.

48

NIKOLI] Dragana GORAN

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. avgusta 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 6. maja 1998, u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog Milovana sa~uva}e wegova porodica.

NIKOLI] Prvoslava MILOVAN

NIKOLI] Slobodana BRANISLAV

Mla|i vodnik policije Goran Nikoli} je ro|en 13. maja 1972. u Vladi~inom Hanu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. decembra 1993. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekreta-

Mla|i vodnik policije Milovan Nikoli} je ro|en 22. marta 1974. u Ra{koj. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branislav Nikoli} je ro|en 8. aprila 1974. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po-

49 JUNACI

OTAXBINE
vnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 21. marta 1999, u Pri{tini. Milivoja Ni~i}a }e zauvek pamtiti wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

O

slova Republike Srbije 1. novembra 1997. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 10. avgusta 1998, na putu od Pe}i prema Istoku. Preminuo je 11. avgusta iste godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti Prvog stepena. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice.

WAGUL Lazara ALEKSANDAR

qona 72. specijalizovane brigade. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Junik, hrabro se borio i poginuo 2. avgusta 1998. godine. Desetar Aleksandar Wagul je odlikovan Ordenom za hrabrost. Uspomenu na borca iz Pan~eva ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Wagul.

NI^I] Velimira MILIVOJE

OSTOJI] Velimira GORAN

Desetar VJ po ugovoru Aleksandar Wagul je ro|en 5. septembra 1974. u Pan~evu. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao vojnik po ugovoru, a kao desetar obavqao je du`nost voza~a diverzanta u svojoj jedinici. Na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bata-

Potpukovnik VJ Goran Ostoji} je ro|en 20. januara 1962. u Ba~kom Dobrom Poqu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i nalazio se na du`nosti na~elnika [taba 63. padobranske brigade, odlikovane Ordenom narodnog heroja.

Pripadnik rezervnog sastava policije Milivoje Ni~i} je ro|en 10. januara 1964. u Lapqem Selu, op{tina Pri{tina. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezer-

O S p o m e n -kk w i g a
U~estvovao je u svim borbenim operacijama kojima je brawen teritorijalni integritet prethodne Jugoslavije – od Slovenije i Hrvatske do Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. U tim borbenim operacijama izrastao je u stare{inu najplemenitijeg kova: hrabrog, odva`nog, ve{tog i humanog. Kao na~elnik [taba 63. padobranske brigade predvodio je borbene grupe na Kosovu i Metohiji, bore}i se protiv albanskih terorista. U jednoj od borbenih akcija, poku{avaju}i proboj iz okru`ewa, potpukovnik Ostoji} je poginuo, 28. jula 1998. godine, u rejonu sela Ko{are, \akovica. Za podvige u odbrani slobode otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog padobranca ~uva}e wegov sin Bogdan i porodica Ostoji}.

JUNACI OT AX BINE

50

OTOVI] Milorada MIODRAG

Pamti}e ga sin Vidoje, k}i Vinka i porodica Otovi}.

PAVLOVI] @ivojina ILIJA

Vodnik policije Miodrag Otovi} je ro|en 7. maja 1962. u selu Brestovik, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. godine. Bio je vo|a sektora u Odeqewu unutra{wih poslova De~ani, Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. marta 1998, u rejonu sela Glo|ane, op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ Ilija Pavlovi} je ro|en 2. avgusta 1979. u Beogradu. Vojni rok je slu`io u izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa, primerno obavqaju}i sve zadatke. Kao izvi|a~, poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 30. septembra 1998, u rejonu Karaule „Ko{are” kraj De~ana. Uspomenu na poginulog izvi|a~a ~uva}e porodica Pavlovi}.

51 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PAVLOVI] Slavka MILO[

PANTOVI] Branislava ALEKSANDAR

PERI] Jova MIROSLAV

Desetar VJ po ugovoru Milo{ Pavlovi} je ro|en 26. oktobra 1967. u Beogradu. Kao desetar po ugovoru, obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa. Grupa vojnika u kojoj je bio i desetar Pavlovi} je 30. septembra 1998. obavqala borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Wihovo vozilo je uletelo u zasedu i tada su albanski teroristi iz vatrenog oru`ja smrtno pogodili hrabrog desetara. Uspomenu na wega ~uva}e porodica.

Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Pantovi} je ro|en 10. novembra 1973. u Vrbasu. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, kod sela Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na Aleksandra Pantovi}a ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Peri} je ro|en 8. aprila 1952. u \eneral Jankovi}u, op{tina Ka~anik. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1994. godine. Radio je u Upravi za vezu u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Uro{evcu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima , 31. jula 1998, u selu Zborce, op{tina [timqe. Preminuo 3. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pamti}e ga sinovi Dragan, Jovica i Bojan i porodica Peri}.

P S p o m e n -kk w i g a
PEROVI] Jezdimira SR\AN PETKOVI] Dragi{e IVAN

JUNACI OT AX BINE

52

PETROVI] Dragoquba GORAN

Kapetan policije Sr|an Perovi} je ro|en 20. decembra 1962. u Pe}i. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. jula 1981. godine. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Otet je u borbi s albanskim teroristima, 6. jula 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Telo mu je prona|eno 16. avgusta te godine u istom selu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na poginulog Sr|ana sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Ivan Petkovi} je ro|en 27. marta 1978. u Kru{evcu. Kao vojnik obavqao je du`nost u 15. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Prilikom napada albanskih terorista na jedinicu VJ, 22. septembra 1998. u rejonu sela ^ikatovo, pogo|en je i tenk u kojem je na borbenom zadatku bio vojnik Petkovi}. Tom prilikom je te{ko rawen i ubrzo je preminuo. Uspomenu na tenkistu iz Kru{evca ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Goran Petrovi} je ro|en 15. oktobra 1968. u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 15. avgusta 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}i Jovana i porodica Petrovi}.

53 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PETROVI] Ilije OGWEN

PETROVI] Luke MIROSLAV

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice.

PETROVI] Petra ZLATKO

Pripadnik rezervnog sastava policije Ogwen Petrovi} je ro|en 2. maja 1975. u Sarajevu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, u selu Likovac, op{tina Srbica. Spomen na Ogwena negova}e sin Ilija i porodica Petrovi}.

Vodnik prve klase policije Miroslav Petrovi} je ro|en 20. oktobra 1964. u selu Rudnik, op{tina Obili}. Zavr{io je sredwu rudarsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 9. avgusta 1998, u selu Bite{ka ^uka, op{tina \akovica. Preminuo je 18. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Pripadnik rezervnog sastava policije Zlatko Petrovi} je ro|en 4. juna 1960. u selu Gorwe Kormiwane, op{tina Kosovska Kamenica. Zavr{io je sredwu hemijsku tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Bio je zaposlen u Fabrici radijatora DP „Jugoterm” u Gwilanu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. avgusta 1998, u okolini

P S p o m e n -kk w i g a
sela Mali{evo, op{tina Orahovac. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Petrovi}.

JUNACI OT AX BINE
iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica.

54

PE[I] Milenka MOMIR

PLAHOTA Alojza BORIS

16. septembra 1998, u rejonu Kosovske Mitrovice. Preminuo 23. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ana i Marija i porodica Plahota.

POPOVI] Ratka SLA\AN

Mla|i vodnik prve klase policije Momir Pe{i} je ro|en 13. aprila 1968. u Klini. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 26. jula 1998, na putu Duqe – Blace, op{tina Suva Reka. Preminuo 1. avgusta

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Boris Plahota je ro|en 28. juna 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, Mla|i vodnik prve klase policije Sla|an Popovi} je ro|en 21. avgusta 1971. u selu Naklo, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Studenica. aprila 1967. juna 1994. 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1999. u selu Lo|a. Trajan spomen na wega ~uva}e porodica. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. septembra 1998. Preminuo 12. Zaposlio se u Mini- Mla|i vodnik prve klase policije Svetislav Pr`i} je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pe}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Slivovo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 6. Vodnik policije Dejan Prelevi} je ro|en 29. jula 1974. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. S p o m e n -k w i g a k P 16. op{tina [trpce. godine. juna 1992. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 27.55 JUNACI OTAXBINE starstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. novembra 1992. na putu [timqe – Uro{evac. op{tina Uro{evac. januara iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Zavr{io je sredwu . PRELEVI] Nikole DEJAN PR@I] Mladena SVETISLAV ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. op{tina Istok. u selu Kovrage. u Gwilanu. jula 1998. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici [timqe Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu.

op{tina Srbica. u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. godine. . 5.P S p o m e n -kk w i g a PRICA Vi{eslava DEJAN RADAKOVI] Bogdana RADE JUNACI OT AX BINE 56 RADOVANOVI] Radeta RAJKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Prica je ro|en 28. 16. godine. jula 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. oktobra 1971. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Zavr{io je Fakultet fizi~ke kulture. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Rajko Radovanovi} je ro|en 1973. marta 1996. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. u selu Dowe Obriwe. septembra 1998. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. avgusta 1961. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Novom Sadu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Bosanskoj Krupi. Uspomenu na Dejana Pricu sa~uva}e wegova porodica. u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Srbica. marta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 25. Vodnik prve klase policije Rade Radakovi} je ro|en 14. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. sin Milo{ i porodica Radakovi}. u mahali Ja{ari. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Milica. u selu Dowe Prekaze. ^uva}e ga u svojim uspomenama porodica Radovanovi}.

oktobra 1962. Na toj du`nosti i u toj jedinici borio se protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. u blizini sela Da{inovac. u selu Da{inovac. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u Beogradu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . jula 1998. \akovica. Vladimira ~uva}e porodica Radoi~i}. februara 1998. maja 1968. Vodnik policije Mirko Radunovi} je ro|en 13. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Lo|a. Odlu~no brane}i otaxbinu. vojnik Radoi~i} je poginuo od vatrenih dejstava albanskih terorista. u selu Liko{ane. Mirko je poginuo u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na izvi|a~a Ni{kog korpusa. 6.57 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOI^I] Mom~ila VLADIMIR RADOJ^I] Rajka GORAN RADUNOVI] Milo{a MIRKO Vojnik VJ Vladimir Radoi~i} je ro|en 23. u Pan~evu. 30. Albanski teroristi su mu ubili oca Milo{a i majku Milicu. godine. U VJ je bio na du`nosti izvi|a~a u stroju izvi|a~ke ~ete Ni{kog korpusa. marta 1979. jula iste godine. op{tina Pe}. na Karauli „Ko{are”. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1993. op{tina De~ani. Spomen na poginulog Gorana negova}e sin @arko i porodica Radoj~i}. op{tina De~ani. 12. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Radoj~i} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Glogovac. septembra 1998. jula 1981.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 12. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. . januara 1957. Vojnik VJ Slobo Rajakovi} je ro|en 25. Bio je zaposlen u „Zastavi”. u selu Vok{a. 15. RAJAKOVI] Petra SLOBO RAJKOVI] Labuda MILORAD Major policije Milorad Ra|enovi} je ro|en 16. Hitno je preba~en u KBC Pri{tina. Vojni rok je slu`io u 15. oktobra 1981. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na plemeniti lik vojnika Rajakovi}a ~uva}e wegova porodica. u U`icu. op{tina De~ani. 20. k}i Andrijana i porodica Radunovi}. godine. maja 1962. marta 1999. u selu Broli}. op{tina Drvar. godine. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar. oktobra 1977. 21. Bio je komandir u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. JUNACI OT AX BINE avgusta 1998. u selu Malo O~ijevo. jula 1983. ali je preminuo od posledica rawavawa. marta 1999. U napadu albanskih terorista na jedinicu Vojske Jugoslavije. 58 RA\ENOVI] Steva MILORAD Rajakovi}. 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.R S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. koja se nalazila u rejonu sela Besiwe. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. s kojom je slobodu otaxbine branio i na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. oklopnoj brigadi. op{tina Pe}. Trajan spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Na|a i Aleksandra i porodica Ra|enovi}. te{ko je rawen i vojnik Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Rajkovi} je ro|en 16. RJ u Pe}i. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu.

RAKO^EVI] Miroslava ZORAN Mla|i vodnik policije Petar Rajkovi} je ro|en 18. Mla|i vodnik policije Predrag Rakovi} je ro|en 17. u \akovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. jula 1976. S p o m e n -k w i g a k M jula 1998. u Kovinu. Telo je prona|eno 16. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. juna 1995. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. februara 1994. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica Sekretarijata unutra- . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. marta 1976. avgusta iste godine. januara 1967. RAJKOVI] Save PETAR RAKOVI] Marka PREDRAG Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. op{tina Pe}. Veqko i Du{an. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Jovana i porodica Rajkovi}. op{tina \akovica. 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Sjenica. op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Pamti}e ga sinovi Veselin. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kovin. u selu Rogovo. Mla|i vodnik policije Zoran Rako~evi} je ro|en 29.59 JUNACI OTAXBINE jula 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. 10. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. u selu Lo|a. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. u selu Bu|evo. januara 1999. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u selu Prilep.

12. januara 1971. . artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji. novembra 1991. oklopne brigade. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. kao vojnik JNA. Preminuo je 21. JUNACI OT AX BINE zadatak.R S p o m e n -kk w i g a {wih poslova u Novom Pazaru. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je voza~ borbenog vozila „praga" 30/2 mm. Komandovao je tenkovskom ~etom u sastavu 15. 20. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu sela Drvare. 8. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nosti voza~a i poslu`ioca na bestrzajnom topu 82 mm. 60 Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. marta 1976. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica Ratkovi}. Vu~itrn. u Beogradu. pe{adijske brigade Ni{kog korpusa. Dragan Risti} je ro|en 19. zadobio je te{ke povrede. od kojih je ubrzo preminuo. u Pirotu. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. u~estvovao je u borbi protiv hrvatskih paravojnih snaga u okolini Karlovca. februara 1970. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Radoslav i Nemawa i porodica Rako~evi}. Uspomenu na mladog komandira tenkovske ~ete ~uva}e wegovi sin Milan. oktobra do 14. marta 1999. Od 8. RAN^I] Miroquba NINOSLAV RATKOVI] Mateje VLADIMIR RISTI] Branislava DRAGAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Poru~nik VJ Ninoslav Ran~i} je ro|en 1. marta 1999. k}i Ana i porodica Ran~i}. u me{ovitoj ~eti 23. u Srbici. na putu \akovica – selo Pono{evac. u 52. u Kwa`evcu. juna 1998. marta iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. Obavqaju}i borbeni Vladimir Ratkovi} je ro|en 12.

u rejonu mahale Huseinovi}. Zavr{io je sredwu . godine. godine. prilikom napada albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila u blizini sela Smonice. S p o m e n -k w i g a k S U toku 1998. U trajnom se}awu zadr`a}e ga k}i Sawa. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je komandir mehanizovanog odeqewa u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Preminuo je 17. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Vodnik prve klase policije Dragoqub Risti} je ro|en 3. Mla|i vodnik policije Aleksandar Savi} je ro|en 21. u ^a~ku. op{tina Kosovska Mitrovica. u mestu Stari Trg. oktobra 1974. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. godine u~estvovao je u suzbijawu {iptarskog terorizma na Kosovu i Metohiji. jula 1998. RISTI] Mladena DRAGOQUB SAVI] Rodoquba ALEKSANDAR hemijsku {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. Uspomenu na poginulog razvodnika ~uva}e sinovi @eqko i Nikola i porodica Risti}.61 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. 10. maja 1998. februara 1955. maja 1978. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. sin Slavi{a i porodica Risti}. u selu Babalo}. Razvodnik po ugovoru Dragan Risti} poginuo je 30. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u op{tini \akovica. septembra 1998. 16. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. februara 1997.

S S p o m e n -kk w i g a SAVI] Svetomira NEBOJ[A SIMEUNOVI] Zorana SA[A JUNACI OT AX BINE 62 Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. septembra 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. SIMI] Marka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Neboj{a Savi} je ro|en 5. op{tina Suva Reka. 5. juna 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Lau{a. 29. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. jula 1988. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. 28. jula 1998. Zoran Simi} }e ostati u trajnom se}awu svoje porodice. u selu Du~ina. u selu Mawak. . u selu Rakovina. u selu Budakovo. decembra 1993. op{tina Sopot. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1969. avgusta 1998. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. januara 1974. op{tina Srbica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Zoran Simi} je ro|en 6. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vladi~in Han. godine. k}i Viktorija i porodica Simeunovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Simeunovi} je ro|en 15. op{tina Vladi~in Han. op{tina \akovica. juna 1967. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Milovan i porodica Savi}. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti.

u selu Dowe Obriwe. oktobra 1998. 25. septembra 1978. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. prilikom napada albanskih terorista sa teritorije Republike Albanije na Karaulu „Goro`up”. Poginuo je 2. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992.63 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMONOVI] @ivojina SR\AN SLAVKOVI] Miodraga ZORAN SLOVI] Radmana MIROSLAV Vojnik VJ Sr|an Simonovi} je ro|en 26. u Lebanu. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. septembra 1998. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e wegova porodica. op{tina \akovica. Vodnik prve klase policije Zoran Slavkovi} je ro|en 28. novembra 1974. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je grani~ar 55. op{tina Srbica. avgusta 1996. u Prijepoqu. marta 1999. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Mla|i vodnik policije Miroslav Slovi} je ro|en 14. Sr|an. Predrag i Nenad i porodica Slavkovi}. na obezbe|ivawu dr`avne granice. Bio je policajac u Policijskoj stanici Zubin Potok. na Karauli „Goro`up”. 8. na jugoslovensko-albanskoj granici. . Pamti}e ga sinovi Slavko. grani~nog bataqona Pri{tinskog korpusa. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1963. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u \akovici. godine. u selu Stubla.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. februara 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je ekonomski fakultet. 8. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. novembra 1964. novembra 1992. 28. STANISAVQEVI] Aleksandra SLAVOQUB Kapetan policije Bogoqub Staletovi} je ro|en 20. sin Milo{ i porodica Staletovi}. 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. novembra 1990. op{tina [trpce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ni{u. op{tina Ka~anik. u selu Berovac. Vodnik policije Dragan Stamenkovi} je ro|en 3. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u selu Stubla. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Slavoqub Stanisavqevi} je ro|en 4. marta 1999. u selu Rakovina. u selu Gajre. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Spomen na poginulog kapetana negova}e k}i Maja. oktobra 1968. aprila 1968. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ni{u. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. . godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. op{tina \akovica. Bio je komandir u Policijskoj stanici Ka~anik. op{tina \akovica. juna 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac.S S p o m e n -kk w i g a STALETOVI] ^edomira BOGOQUB STAMENKOVI] Borisava DRAGAN JUNACI OT AX BINE 64 Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}i Jovana i porodica Stamenkovi}.

u selu Gora`devac. u~estvovao je u obezbe|ivawu dr`avne granice na prostoru Kosova i Metohije. op{tina Orahovac. jula 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nemawa i porodica Stankovi}. jula 1990. STEVANOVI] Slavoquba MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Stankovi} je ro|en 25. u selu Qe{ta. Poginuo je 28. u [apcu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. smer veze. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. \akovica Uspomenu na wega i wegovo delo ~uva}e porodica Stan~eti}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u 63. padobranskoj brigadi. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Mla|i vodnik policije Milan Stevanovi} je ro|en 8. u selu Dragobiqe. aprila 1974. godine.65 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. padobranske brigade. oktobra 1998. septembra 1979. S p o m e n -k w i g a k S Uspomenu na Slavoquba ~uva}e k}i Sa{ka i porodica Stanisavqevi}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. STANKOVI] Tihomira NENAD STAN^ETI] @ivka SR\AN Kao pripadnik 63. op{tina Pe}. jula 1970. Bio je policajac u Policijskoj stanici. U~estvovao je u borbama na prostoru Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. 15. prilikom proboja iz okru`ewa albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. op{tina Kosovska Kamenica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom Vodnik prve klase VJ Sr|an Stan~eti} je ro|en 16. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije .

decembra 1974. godine. godine. januara 1999. juna 1970. op{tina Suva Reka. Spomen na wega trajno }e negovati k}eri Verica i Miqana. 4. u selu Zagon. godine. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije Odeqewa unutra{wih poslova Sokobawa. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kod sela Crnoqevo. 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. op{tina [timqe. Zavr{io je sred- . op{tina Bratunac. JUNACI OT AX BINE nici Suva Reka. Bio je policajac u Policijskoj staMla|i zastavnik policije Bora Stefanovi} je ro|en 13. jula 1995. Uspomenu na Milana Stevanovi}a ~uva}e wegova porodica. u nasequ Piskote. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Andrijana i porodica Stefanovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u selu Bira~. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u Sokobawi.S S p o m e n -kk w i g a 1998. Mla|i vodnik policije Velibor Stojanovi} je ro|en 14. februara 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1970. u Vrawu. 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. STOJANOVI] Miroslava VELIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Milo{ Stevanovi} je ro|en 19. 66 STEVANOVI] Stanoja MILO[ STEFANOVI] Gradimira BORA Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zaje~aru. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1998. sin Milo{ i porodica Stevanovi}. op{tina \akovica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici 92. u selu Vok{a. decembra 1955. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu.67 JUNACI OTAXBINE slova Republike Srbije 16. 16. godine. avgusta 1998. jula 1998. Uspomenu na poginulog Velibora ~uva}e wegova porodica. u selu Prilep. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- Pripadnik rezervnog sastava policije Miomir Stojanovi} je ro|en 26. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kur{umlija. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. Bio je zaposlen u @TP „Beograd”. STOJANOVI] Radovana DRAGAN STOJANOVI] Radovana MIOMIR Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. op{tina \akovica. u selu Blace. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. novembra 1992. januara 1995. sin Filip i porodica Stojanovi}. op{tina Suva Reka. u Pe}i. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 25. Spomen na poginulog Dragana negova}e k}i Aleksandra. Razvodnik VJ po ugovoru Jordan Stojanovi} je ro|en 17. op{tina De~ani. septembra 1973. STOJANOVI] Hristivoja JORDAN Vodnik policije Dragan Stojanovi} je ro|en 21. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Preminuo je 16. novembra 1966. godine. k}i Nadica i porodica Stojanovi}. maja 1981. Pamti}e ga sinovi Veselin i Milan. 2. u Ni{u. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k S wu {kolu i kurs za policajce. 5. RJ Pe}. avgusta 1998. . avgusta te godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

U toku 1998. Te{ko je rawen 18. jula iste godine. u rejonu Careva ^esma. godine. TADI] Ilije DRAGOSLAV TASI] Desanke DU[AN STOJ^EVI] Dana DRAGI[A Vojnik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoslav Tadi} je ro|en 26. . JUNACI OT AX BINE U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika tenkiste u 1. u Po`arevcu. u Oxacima. septembra 1998. juna 1977. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Jordana ~uva}e porodica Stojanovi}. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik strelac u 549. u rejonu Karaule „Morina”. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. 22. oklopnom bataqonu 15. u Ku~ancima. motorizovanoj brigadi. op{tina Dowi Mihoqac. oklopne brigade. aprila 1962. op{tina Srbica. Spomen na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Tadi}.T S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnog policajca u Tre}em bataqonu Vojne policije. odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Likovac. na podru~ju op{tine \akovica. Umro je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 28. oktobra 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima u selu Smonica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1978. Pripadnik je rezervnog sastava MinistarDu{an Tasi} je ro|en 15. 25. godine u~estvovao je u borbi s albanskim teroristima na prostoru Kosova i Metohije. Uspomenu na vojnika Dragi{u trajno }e ~uvati porodica Stoj~evi}. Vojnik VJ Dragi{a Stoj~evi} je ro|en 5. 68 stva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Za ispoqenu hrabrost. jula 1998.

maja 1963. godine. jula 1983. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru.69 JUNACI OTAXBINE sinovi Predrag i Aleksandar i porodica Teni}. 3. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Bajinoj Ba{ti. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. TIMOTIJEVI] Slavoquba GORAN Vodnik policije Milan Teni} je ro|en 25. u selu Resnik. septembra 1968. u Prokupqu. maja 1992. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. marta 1999. aprila 1998. marta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Mla|i vodnik policije Goran Timotijevi} je ro|en 20. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Vu~itrn. u selu Kova~evo. Spomen na wega ~uva}e k}eri Dijana i Dragana. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova u Podujevu. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na poginulog Du{ana trajno }e ~uvati porodica Tasi}. sin Dalibor i porodica Tewovi}. . Zauvek }e ga pamtiti Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tewovi} je ro|en 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. 12. na putu Klina – Srbica. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. januara 1968. op{tina Novi Pazar. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. TENI] Qubi{e MILAN TEWOVI] Milorada GORAN Preminuo 18. godine. 24. u selu Drvare.

op{tina Ra{ka. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. u Prokupqu. u Orahovcu. 28. u selu Prilep. godine u Senti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. 19. juna 1998. godine. decembra 1968. 70 TINTOR Mirka PERO TIOSAVQEVI] Milorada GORAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . u Baqevcu na Ibru. op{tina De~ani. novembra 1971. TOMA[EVI] Miodraga DRAGAN Mla|i vodnik policije Pero Tintor je ro|en 28. godine. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Varvarin. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.T S p o m e n -kk w i g a marta 1999. godine. septembra 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tiosavqevi} je ro|en 17. Osta}e u trajnom se}awu k}eri Marije i porodice Tiosavqevi}. jula 1987. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. jula 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Vodnik policije Dragan Toma{evi} je ro|en 31. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova ^oka. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Podujevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Trajnu uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu.

Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekreta- Stariji vodnik prve klase policije Yafer ]ori je ro|en 18. u Pe}i. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. sin Milan i porodica ]erani}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1968. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. u selu Bre`anik. u Orahovcu. TRIFUNOVI] Filipa DEJAN ]ERANI] Radivoja ZORAN rijata unutra{wih poslova u Pe}i. Vodnik policije Zoran ]erani} je ro|en 7. op{tina Klina. 8. Pamti}e ga k}eri Svetlana i Bosiqka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 22. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1962. u selu Vidawe. avgusta 1974. godine. op{tina Pe}. jula 1998. na putu Suva Reka – Duqe. u Glogovcu. januara 1947. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. S p o m e n -k w i g a k ] Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radio je kao . Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zavr{io je osnovnu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Tijana i porodica Toma{evi}. godine. godine. januara 1999. jula 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u mestu Duqe. ]ORI Limana XAFER Mla|i vodnik policije Dejan Trifunovi} je ro|en 12. 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1993.71 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Vojnik VJ Mi{a Uboj je ro|en 1. 72 URO[EVI] Petra DU[AN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. oklopnoj brigadi. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. De~ani. Mla|i vodnik policije Tomislav Fati} je ro|en 6. 11. FATI] Branislava TOMISLAV UBOJ Pere MI[A Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Du{an Uro{evi} je ro|en 13. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac.U S p o m e n -kk w i g a policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Glogovac. u okolini Glogovca. na podru~ju Kosova i Metohije. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na vojnika Mi{u trajno }e ~uvati porodica Uboj. maja 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 15. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. avgusta 1973. k}eri [erija. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. decembra 1998. februara 1967. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. avgusta 1998. 31. Jasmina i Vizleta i porodica ]ori. u Pe}i. godine. u Rumi. maja 1998. u rejonu sela Drenovac. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. 31. Uspomenu na Du{ana s ponosom }e ~uvati porodica Uro{evi}. . U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik tenkista u 15. Uspomenu na wega ~uva}e sin Arben. u mestu Crnobreg. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Vojnik VJ Rado{ Cerovi} je ro|en 22. februara 1998. u selu Grabac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. na putu Glogovac – Komorane. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Neboj{a Cveji} je ro|en 16. oktobra 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 28. padobranskoj brigadi. februara 1991. jula 1998. u selu Poklek. 19. godine. S p o m e n -k w i g a k C maja 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1992. Spomen na Neboj{u negova}e k}i Nevena i porodica Cveji}. U Vojsci Jugoslavije bio je padobranac diverzant u 63. kod sela Dowe Qup~e. op{tina Klina. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. De~ani. Zavr{io je prirodno-matemati~ki fakultet. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Rakovica. februara 1974. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Mojkovcu. u rejonu Karaule „Ko{are”. godine. jula 1964. godine u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Leskovcu. 17. FILIPOVI] Ratomira SA[A CVEJI] ^edomira NEBOJ[A CEROVI] Dragoja RADO[ Mla|i vodnik policije Sa{a Filipovi} je ro|en 10.73 JUNACI OTAXBINE Spomen na Sa{u negova}e sin Nemawa i porodica Filipovi}. jula 1998. na putu Podujevo – Pri{tina. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na poginulog Rado{a trajno }e ~uvati porodica Cerovi}.

marta 1966. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. jula 1998. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. 27. op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik prve klase policije Jano{ ^izmadija je ro|en 3. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti vojnika protivavionca. u selu Mle~ane. Vojnik VJ Bo`o Xuver je ro|en 7. op{tina Novi Kne`evac. novembra 1998. 20. 8. decembra 1953. u Pqevqima. godine. op{tina Klina. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Senta. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Miqana i porodica ^e~ari}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. januara 1976. u Bajinoj Ba{ti. Uspomenu na wega ~uva}e sin Atila. u selu Majdan. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na vojnika Bo`u trajno }e ~uvati porodica Xuver. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1976. . Preminuo je od zadobijenih rana u borbi s albanskim teroristima u rejonu Jablanice. po}erka Silvija i porodica ^izmadija. oklopnoj brigadi. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. na podru~ju Kosova i Metohije.^ S p o m e n -kk w i g a ^E^ARI] Dobrisava GORAN ^IZMADIJA Ma}o{a JANO[ JUNACI OT AX BINE 74 XUVER Milutina BO@O Mla|i vodnik prve klase policije Goran ^e~ari} je ro|en 19. u 15. septembra 1998. godine. u selu Prilep.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. op{tina De~ani. novembra 1960. decembra 1972. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu [aqinovica. kod sela Iglarevo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine u Kovinu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. sin Bojan i porodica [ukovi}. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Vitomir [}epanovi} je ro|en 11. septembra 1984. op{tina Gra~ac. februara 1960. juna 1998. op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan policije Dragoqub [ukovi} je ro|en 13. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. [UKOVI] Nenada DRAGOQUB Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije @eqko [ijan je ro|en 12. Zavr{io je sredwu `elezni~ku {kolu i kurs za policajce. 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginulog Nenada pamti}e k}i Jelena. . u mestu Crnobreg. u Prqevu. jula 1992. godine. juna 1998. 18. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. avgusta 1998.75 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k [ [IJAN Ilije @EQKO []EPANOVI] Petra VITOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. u selu Vok{a. op{tina Istok. op{tina De~ani. marta 1997. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

[ S p o m e n -kk w i g a [UWEVI] Slobodana ELVIS JUNACI OT AX BINE 76 VU^KOVI] Slobodana @ARKO Mla|i vodnik prve klase policije Elvis [uwevi} je ro|en 13. za vreme slu`ewa vojnog roka nalazio se u 53. marta 1999. Kao vojnik grani~ar. aprila 1969. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji. te{ko je povre|en u rejonu sela Brekovac. januara 1976. Osta}e u trajnoj uspomeni svojeporodice. Podlegao je povredama prilikom prevo`ewa helikopterom od \akovice ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. 8. [UWEVI] . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u Rijeci. avgusta 1998. juna 1988. Polaze}i na borbeni zadatak. 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Ni{u. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice Vojnik VJ @arko Vu~kovi} je ro|en 5. u selu Prilep.

Pripadnici Vojske i policije poginuli za vreme agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 3. maja 1993. u selu Tomance. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . Uspomenu na poginulog Milomira Aksentijevi}a trajno }e ~uvati k}eri Jovanka i Jadranka. motorizovane brigade u ulozi komandira 3. u selu Vrbica. septembra 1968. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. aprila 1999. u Banatskoj Topoli. godine. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova. maja 1999. sinovi Ivan i Igor i porodica Aksentijevi}. 1. na putu Istok – \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Stariji vodnik VJ @eqko Alar je ro|en 10. op{tina Kikinda. Posledwa du`nost mu je bila komandir odeqewa. voda Komandno-izvi|a~ke baterije. maja 1948. odeqewa. smer artiqerija. k}i Sanela i porodica Adrovi}. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Leposavi}. u selu Rodeq. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Milomir Aksentijevi} je ro|en 15. Poginuo je 2. Bio je na~elnik Odeqewa za zajedni~ke poslove Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici.79 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ADROVI] [emse SELIM AKSENTIJEVI] Stevana MILOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Selima sa~uva}e sinovi Sait i Senad. Bio je policajac u Policijskoj stanici Istok. ALAR Jo`efa @EQKO Stariji vodnik policije Selim Adrovi} je ro|en 23. juna 1949. op{tina Berane. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zavr{io je Filozofski fakultet.

kada je avijacija NATO-a bombardo- . Zavr{io je sredwu {kolu. ALEKSANDROVI] Obrada RADOMIR ALEKSENDRI] Radula GORAN ALEKSI] Aleksandra GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Radomir Aleksandrovi} je ro|en 26. godine. U borbi s albanskim teroristima u rejonu sela Lukare poginuo je 18. godine. 15. u Beogradu. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Aleksendri}. 80 Vojnik Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Cvilen. 17. aprila 1999. jula 1970. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Aleksandrovcu. februara 1967. Odlikovan je ordenom za hrabrost. op{tina Prizren. godine. godine. pe{adijske brigade kao vojni obveznik strelac. Vojnik VJ u rezervi Goran Aleksendri} je ro|en 10. juna 1964. Te{ko je rawen 11. maja 1999. maja 1999. Ivana. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. maja 1999. u Ni{u. op{tina Pre{evo. Bio je policajac u Upravi policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. Bojana i Maja.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. juna 1993. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Brankica. sinovi Sa{a i Goran i porodica Aleksandrovi}. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nikolija i Mi{ela i porodica Alar. u Prizrenu. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Aleksi} je ro|en 7.

Preminuo 16. S p o m e n -k w i g a k A vala skladi{te „Jugopetrola”. maja 1967. Pripadnik rezervnog sastava policije Milutin Aleksi} je ro|en 24. maja 1999. op{tina Podujevo. godine. op{tina Leposavi}. k}i Nata{a i porodica Aleksi}. op{tina Gwilane. u selu Brada{. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase ~uva}e sin Sr|an. januara 1965. Uspomenu na vojnika Sr|ana Aleksi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Aleksi} je ro|en 4. pe{adijske brigade. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1992. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u selu Grkaje. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. poginuo je u rejonu sela Gorwa Budriga. op{tina Virovitica. ALEKSI] Borivoja RADOVAN Dana 26.81 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Leskovcu. Radio je kao policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Luka i k}i Vawa i porodica Aleksi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 175. oktobra 1954. ALEKSI] Jovana SR\AN ALEKSI] Lazara MILUTIN Vodnik prve klase policije Radovan Aleksi} je ro|en 3. . 27. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Naudovac. godine. maja iste godine. za vreme dejstva avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. marta 1999.

oktobra 1997. prilikom dejstva avijacije NATO-a Rezervni kapetan VJ Sre}ko Andri} je ro|en 23. 82 na motorno vozilo u kojem se i sam nalazio. septembra 1965. maja 1947. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Svilajnac. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 26. marta 1999. motorizovane brigade. na putu Srbica – Glogovac. 2. op{tina Vu~itrn. Stana i Veselinka i porodica Aleksi}. op{tina Glogovac. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu mehanizovane ~ete 2. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica. ALEKSI] Milana DEJAN ALEKSI] Milivoja TOMO ANDRI] Miodraga SRE]KO Potporu~nik policije Dejan Aleksi} je ro|en 24. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. Zavr{io je Policijsku akademiju. Vojnik VJ u rezervi Tomo Aleksi} je ro|en 24. u Ra{koj. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u Svilajncu. Zauvek }e ga se se}ati sin Vladimir. u selu @ilivode. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e porodica Aleksi}. u Kraqevu. januara 1970. k}eri Dobrinka. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. oklopnog bataqo- . Slavica.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Jelena i porodica Aleksi}. Sekretarijata unutra{wih poslova Jagodina. 8. @ivot je izgubio u rejonu sela Gorwe Obriwe.

Vojnik VJ u rezervi ^aslav An|elkovi} je ro|en 8. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nata{a i Ana i porodica Andri}. aprila iste godine. u selu Popovce. op{tina Bogati}. @ivot je izgubio za vreme dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. Bio je u sastavu 544. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 175. op{tina Trstenik. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. AN\ELKOVI] Radoslava ^ASLAV AN\ELKOVI] Cvetka IGOR ANDRI] Radovana @EQKO Vojnik VJ u rezervi Igor An|elkovi} je ro|en 10. aprila 1999. oklopne brigade. sinovi Draga i Ivan i porodica Andri}. pe{adijske brigade. na du`nosti komandira ~ete. na du`nosti operatera 1. Uspomenu na vojnog obveznika ^aslava sa~uva}e k}i Vesna. [abac. S p o m e n -k w i g a k A na 252. @ivot je izgubio 13. .83 JUNACI OTAXBINE Mla|i vodnik Andri} je rawen 27. u rejonu sela Landrovac. Mahala Mutivode. Lebane. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. odeqewa 5. za vreme dejstva Mla|i vodnik VJ u rezervi @eqko Andri} je ro|en 24. motorizovane brigade. marta 1961. septembra 1970. u Banom Poqu. Srbica. maja 1999. `ivot je od dejstva avijacije NATO-a izgubio 4. decembra 1973. avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. Bore}i se u razbijawu albanskih terorista. juna 1999. pe{adijske brigade kao izvi|a~. voda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. a od zadobijenih rana preminuo je 28. Uspomenu na vojnika Igora sa~uva}e porodica An|elkovi}. u selu Prwavor. sin Ivan i porodica An|elkovi}. u selu Bogosavac.

godine. sinovi Milo{. op{tina Glogovac. ANTI] Petru{a RAN\EL Mla|i vodnik policije Sa{a Anti} je ro|en 20. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Anti}. op{tina Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. izgubio je `ivot. novembra 1950. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 70. Suva Reka. u selu Le{ane. septembra 1979. maja 1999. u selu Nekovce. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Pe}ane. oktobra 1959. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. avgusta 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 15. 24. Vodnik prve klase policije Stanko Anti} je ro|en 30. op{tina Vrawe. te porodica Anti}. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. . maja 1999. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Sopino. AlekVojnik VJ u rezervi Ran|el Anti} je ro|en 11. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.A S p o m e n -kk w i g a ANTI] Velibora SA[A ANTI] Velimira STANKO JUNACI OT AX BINE 84 sandar i Nemawa. Uspomenu na poginulog Stanka sa~uva}e k}i Milena. u selu Dowe Trebi{we. Dana 17. kao strelac. aprila 1999. u Petrovcu. op{tina Suva Reka.

Suva Reka. Dana 13.85 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji Milenko Anti} je bio u sastavu 70. Rezervni kapetan prve klase VJ Boro Axemovi} je ro|en 18. u selu Sopino. Uspomenu na Milenka Anti}a sa~uva}e k}eri Jasmina i Leposava. aprila 1999. ANTONI] Velibora RADE AXEMOVI] Mili}a BORO Desetar VJ u rezervi Milenko Anti} je ro|en 15. kao diverzant padobranac. Uspomenu na Radeta Antoni}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. i posle `estoke borbe izgubio `ivot. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Milenko Anti} je sa svojom jedinicom upao u zasedu koju su albanski teroristi postavili u selu Sopino. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 1. Slavoqub i Borislav. op{tina Suva Reka. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. . 17. \akovica. maja 1999. izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. decembra 1952. motorizovanog bataqona 37. padobranske brigade. ANTI] Stanislava MILENKO Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smer pe{adije. kao strelac. u ^a~ku. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. sin Bojan i porodica Anti}. te porodica Anti}. S p o m e n -k w i g a k A Uspomenu na poginulog sa~uva}e sinovi Bratislav. aprila 1958. u Kosovskoj Mitrovici. u rejonu Karaule „Ko{are”. jula 1976. kao pomo}nik ko- Vojnik VJ u rezervi Rade Antoni} je ro|en 8.

BAJI] Rado{a MILIVOJE Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi @arko Babi} je ro|en 2. u rejonu sela Stok Mahala na putu Srbica – Glogovac. februara 1970. na Vojnomedicinskoj akademiji. maja 1999. maja 1999. maja 1999. op{tina Pqevqa. u selu Zabr|e. te porodica Babi}. @ivot je izgubio 20. op{tina Klina. u rejonu sela Ov~arevo. avgusta 1979. obavqaju}i vojnu slu`bu u Beogradu. u toku obavqawa borbenog zadatka. pe{adijske brigade. Aleksandar Bajin je ro|en 29. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . 86 BABI] Dragi}a @ARKO BAJIN Petra ALEKSANDAR bataqona Gardijske brigade. avgusta 1949. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. aprila 1999. od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na vojnika @arka sa~uva}e sinovi Neboj{a i Nemawa. u Kru{evcu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. 15. dobrovoqac Milivoje Baji} je ro|en 5. op{tina Srbobran. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Mileva i Marina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog Vojnik VJ u rezervi. kao strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Turija. Uspomenu na Aleksandra Bajina sa~uva}e wegova porodica. a od posledica rawavawa preminuo je 28.B S p o m e n -kk w i g a mandanta za informisawe i moral u bataqonu. te porodica Axemovi}. Rawen je 25. JUNACI OT AX BINE U sukobu s albanskim teroristima izgubio je `ivot.

Pamti}e ga k}i Nata{a. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt. februara 1950. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . usmr}en je projektilom iz streqa~kog oru`ja albanskih terori- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavko Baki} je ro|en 2. BALOVI] Milojka RADOSLAV BALTI] Jugoslava BOJAN BAKI] Bo{ka SLAVKO Vojnik VJ u rezervi Rezervni kapetan VJ Radoslav Balovi} je ro|en 15. maja 1999. januara 1952. godine. 24. marta 1999. Uspomenu na rezervnog kapetana Radoslava sa~uva}e k}eri Bojana i Nevena i porodica Balovi}. kao poslu`ilac na haubici. op{tina Pe}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 3. juna 1999. 11. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k B je u sastavu 549. kao referent za atomsko-biolo{ko-hemijsku odbranu. aprila 1976. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e k}i Sne`ana i porodica Baji}. baterije haubi~ko-artiqerijskog diviziona 105 mm 37. decembra 1992. pe{adijske brigade. u rejonu „Savinih voda”. u selu Brezova. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. maja 1999.87 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 3. op{tina Kraqevo. motorizovane brigade kao dobrovoqac strelac. sin Neboj{a i porodica Baki}. za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 17. Prilikom izvla~ewa jedinice iz blokade. motorizovane brigade. Bio je zaposlen u „Zastavi” – RJ Pe}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. @ivot je izgubio od bombi NATO-a. Odlikovan je Ordenom Bojan Balti} je ro|en 20. u rejonu Prizrena. u Kur{umliji. u Prokupqu. godine.

Uspomenu na Bojana Balti}a sa~uva}e wegova porodica. Novi Sad. juna 1999. Uspomenu na Mihajla Bandura sa~uva}e wegova porodica. Bio je na du`nosti komandira. 1. Sa ~inom starijeg vodnika. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima bezbednosti i odbrane prvog stepena.B S p o m e n -kk w i g a sta u selu Trstenik. aprila 1994. @ivot je izgubio 8. na komandnom mestu puka direktno je od bombi NATO-a pogo|eno samohodno lansirno oru|e u kojem se nalazio stariji vodnik Bandi} i tom prilikom je izgubio `ivot. motorizovane brigade. u Sisku. JUNACI OT AX BINE ra. u Sarajevu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 88 BANDI] Mom~ila DRAGAN U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bandi}. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. decembra 1974. juna 1971. bio je komandir odeqewa borbene posluge na samohodnom lansirnom oru|u raketne baterije 240. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u 40. u komandnom vodu raketne baterije i zastupao je komandira raketnog voda raketne baterije. U rejonu sela Nadaq. BANDUR Stevana MIHAJLO BARA] Dragoslava DRAGAN Stariji vodnik VJ Dragan Bandi} je ro|en 1. Glogovac. samohodnog raketnog puka PVO. septembra 1956. u Velikoj Plani. klasi. od dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo u kojem se nalazio. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Gorwe Obriwe. . Vodnik prve klase policije Dragan Bara} je ro|en 13. ujedno operate- Vojnik VJ Mihajlo Bandur je ro|en 31.

89 JUNACI

OTAXBINE
je u sastavu 211. oklopne brigade. Vozilo u kojem se nalazio Nenad Barbulovi} 2. aprila 1999, u rejonu sela Glavnik, Podujevo, nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je on izgubio `ivot. Uspomenu na Nenada Barbulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1978. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo 25. marta 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kojem je bila sme{tena policija u Prizrenu. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e k}i Maja i porodica Bara}.

Vojnik Basara je izgubio `ivot od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Buno{evac, op{tina Vrawe, 22. aprila 1999. godine. Uspomenu na vojnika Branislava sa~uva}e porodica Basara.

BASARA Borivoja BRANISLAV

BA[I] Borislava ALEKSANDAR

BARBULOVI] Dragutina NENAD

Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Branislav Basara je ro|en 12. decembra 1978. u Zemunu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. motorizovane brigade kao vojnik. Aleksandar Ba{i} je ro|en 18. februara 1968. u Kru{evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. pe{adijske brigade, na radio-releju. Smrtno je stradao 23. maja 1999, prilikom preme{tawa motornog vozila iz sredstava veze u rejonu sela Padali{te, op{tina Istok.

Vojnik VJ u rezervi Nenad Barbulovi} je ro|en 24. juna 1978. u Negotinu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio

B S p o m e n -kk w i g a
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Ba{i}.

JUNACI OT AX BINE
@ivot je izgubio upav{i u zasedu albanskih terorista, 4. juna 1999, u Kova~ Mahali, selo Doganovi}, op{tina Ka~anik. Uspomenu na potporu~nika Dragana sa~uva}e porodica Beko.

90

BEKO Qubana DRAGAN

BEK^I] Dragi}a MILAN

{wih poslova Leposavi}, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. maja 1999, u selu Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Milana Bek~i}a trajno }e sa~uvati wegova porodica.

BEK^I] Milomira DRAGO[

Potporu~nik VJ Dragan Beko je ro|en 3. februara 1976. u Dvoru na Uni. U Vojsci Jugoslavije bio je na mestu komandira artiqerijskog voda. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske, smer artiqerije. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. mehanizovane brigade kao komandir komandnog voda 1. haubi~ke baterije 122 mm D30, haubi~kog diviziona 122 mm D-30. Mla|i vodnik prve klase policije Milan Bek~i} je ro|en 11. aprila 1969. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. februara 1997. godine. Obavqao je du`nost policajca u Odeqewu unutraVojnik VJ u rezervi Drago{ Bek~i} je ro|en 7. septembra 1970. u Ra{koj. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao voza~. U rejonu sela ^abi}, Glogovac, u borbi s albanskim teroristima, 9.

91 JUNACI

OTAXBINE
Qubodrag Beloica je poginuo u sukobu s albanskim teroristima, 19. aprila 1999, u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Qubodraga Beloicu sa~uva}e sinovi Mladen i Milorad, te wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

juna 1999, zadobio je prostrelnu ranu, od koje je preminuo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Drago{a sa~uva}e sinovi Vladimir i Du{an i porodica Bek~i}.

BELOICA Milorada QUBODRAG

BEO^ANIN Milomira IVAN

stava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. pionirske ~ete in`iwerijskog bataqona 252. oklopne brigade. U rejonu sela Qubi`da, op{tina Orahovac, rawen je 15. maja 1999. od dejstva minobaca~ke vatre. Od posledica rawavawa preminuo je 20. maja 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Ivana Beo~anina sa~uva}e wegova porodica.

BERI[A Alila ADEM

Vojnik VJ u rezervi Qubodrag Beloica je ro|en 3. novembra 1959. u selu Bukovica, op{tina Ro`aje. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijsko -raketnog diviziona PVO 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac na topu 20/3. Vojnik VJ u rezervi Ivan Beo~anin je ro|en 21. decembra 1972. u Kraqevu. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Za vreme borbenih dej-

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Adem Beri{a je ro|en 17. februara 1955. u Kosovskoj Kamenici. Zavr-

B S p o m e n -kk w i g a
{io je Fakultet politi~kih nauka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1991. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo 7. aprila 1999. godine u Pri{tini, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Matija i Stevan i porodica Beri{a.

JUNACI OT AX BINE
va i Metohije bio je u sastavu 125. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika poslu`ioca na haubici 122 mm. @ivot je izgubio 31. marta 1999, u rejonu sela Trnavce, Srbica, kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zdenka Bzovskog sa~uva}e wegova porodica.

92

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Vojnika Bijeli}a su, 13. juna 1999, zarobili albanski teroristi, a ubili su ga 20. juna iste godine u [timqu, Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Mirka Bijeli}a sa~uva}e wegova porodica.

BZOVSKI Janka ZDENKO

BIJELI] Vladislava MIRKO

BIXI] Vojislava SRBOQUB

Vojnik VJ Zdenko Bzovski je ro|en 27. januara 1978. u Staroj Pazovi. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Koso-

Vojnik VJ Mirko Bijeli} je ro|en 16. januara 1979. u Sidneju, Australija.

Rezervni kapetan prve klase VJ Srboqub Bixi} je ro|en 15. maja 1951. u Vlasotincu.

93 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

U~estvovao je u ratnim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 2. mehanizovanog bataqona 15. oklopne brigade. Dana 25. aprila 1999, u rejonu sela Ladrovac, vozilo u kojem se nalazio Srboqub nai{lo je na protivtenkovsku minu, pri ~emu je zadobio te{ke telesne povrede. Preminuo je 26. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana prve klase Srboquba Bixi}a sa~uva}e k}i Kristina, sin Milo{ i wegova porodica.

BJELOBRK Josipa DARKO

BLAGOJEVI] Bogoquba MOMIR

Vojnik VJ Darko Bjelobrk je ro|en 10. septembra 1979. u Ba~u. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. U borbi s albanskim teroristima izgubio je `ivot, 11. aprila 1999, na Karauli „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Darka Bjelobrka sa~uva}e wegova porodica.

Vodnik policije Momir Blagojevi} je ro|en 2. februara 1974. u Petrovcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1993. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici @agubica, Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. maja 1999, u selu Nekovac, op{tina Glogovac. Poginulog Momira pamti}e k}i Vanesa i porodica Blagojevi}.

B S p o m e n -kk w i g a
BLAGOJEVI] Milana ZORAN BOGDANOVI] Dragi{e SLA\AN

JUNACI OT AX BINE

94

BOGDANOVI] Miroslava MILAN

Kapetan policije Zoran Blagojevi} je ro|en 12. avgusta 1963. u Ni{u. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. juna 1982. godine. Bio je komandir Druge policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 27. maja 1999. u Srbici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Zorana, sinovi blizanci Rastko i Lazar i porodica Blagojevi}.

Vojnik VJ u rezervi Sla|an Bogdanovi} je ro|en 7. novembra 1971. u Prokupqu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji Bogdanovi} se nalazio u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade, kao strelac. Albanski teroristi ranili su ga 18. maja 1999, u rejonu sela Ka~ikale, a od posledica rawavawa preminuo je 7. septembra 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Strahiwa, k}i Ivana i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Milan Bogdanovi} je ro|en 29. januara 1971. u selu Tavnik, Kraqevo. U vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 3. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao strelac. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela ^irez, Kamenica, Bogdanovi} je 30. aprila 1999. smrtno pogo|en metkom iz streqa~kog oru`ja albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bogdanovi}

95 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

BOGDANOVI] Nikole RADE

BOGDANOVI] Ostoje MIRKO

BOGOJEVI] Miodraga BOJAN

Vojnik VJ u rezervi Rade Bogdanovi} je ro|en 3. decembra 1968. u selu Grgurevce, op{tina Lebane. Za vreme ratnih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik strelac. @ivot je tragi~no izgubio od dejstva bombi avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ana i Sa{ka, sin Zdravko i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Mirko Bogdanovi} je ro|en 10. aprila 1964. u selu Crwelevo, Bijeqina. Dana 26. maja 1999, obavqaju}i stra`arsku du`nost na Karauli „Jamena”, poginuo je od avioprojektila avijacije NATO-a, koja je izvela napad na karaulu sa teritorije Bosne i Hercegovine. Uspomenu na Mirka Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Desetar VJ Bojan Bogojevi} je ro|en 29. avgusta 1978. u Zaje~aru. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade na du`nosti komandira odeqewa. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima, 21. aprila 1999, u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bojana Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

godine. Poginuo je bore}i se hrabro protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. grani~nog bataqona. 11. Vojnik VJ Predrag Bogosavqevi} je ro|en 30. op{tina Pri{tina. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. aprila 1999. u selu Brwica. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. marta 1979. \akovica. Rezervni vodnik VJ @ivorad Bo`idarevi} je ro|en 22. septembra 1948. kao vojnik grani~ar. 11. novembra 1978. kada je avijacija NATO-a bombardovala Kasarnu „Kosovski junaci” u Pri{tini. @ivot je izgubio 29. pozadinske baze. Uspomenu na Ivana Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. u Kru{evcu. k}i Verica i porodica Bo`idarevi}. Uspomenu na Predraga Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. na Karauli „Ko{are”. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dragi{a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Lebanu. @ivot je izgubio u borbi protiv albanskih terorista.B S p o m e n -kk w i g a BOGOSAVQEVI] Bratislava IVAN JUNACI OT AX BINE 96 BOGOSAVQEVI] Milana PREDRAG BO@IDAREVI] Stojana @IVORAD Vojnik VJ Ivan Bogosavqevi} je ro|en 29. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar.

11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu sela Ko{are. u Nik{i}u. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Milenka sa~uva}e porodica Bo`i}. 15. Uspomenu na poginulog vodnika Miroslava sa~uva}e k}eri Danica i Marija. @ivot je izgubio od dejstva udarnog talasa i gelera bombi NATO-a. 16. Vojnik VJ Milenko Bo`i} je ro|en 7. vazduhoplovne baze. Aerodrom „Golubovci”. jula 1964. motorizovane brigade kao vojnik strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1979. u La}arku kraj Sremske Mitrovice. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u sa~uva}e porodica Bo`ilov. \akovica. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. aprila 1999. te porodica Bo`ovi}. aprila 1978.97 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO@ILOV Milorada QUBI[A BO@I] Bo{ka MILENKO BO@OVI] Branislava MIROSLAV Vojnik VJ Qubi{a Bo`ilov je ro|en 20. u Kasarni „Tuzi”. aprila 1999. . Podgorica. na Karauli „Ko{are”. u Dobrinu. Austrija. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Bo`ovi} je ro|en 22. Za vreme slu`be u Vojsci Jugoslavije bio je komandir minobaca~kog odeqewa u pe{adijskoj ~eti i ~etni stare{ina u borbenom bataqonu 423. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. \akovica.

Vojnik VJ u rezervi Slobodan Bojkovi} je ro|en 15. Uspomenu na poginulog vojnika Bo`idara Bo`ovi}a sa~uva}e wegova porodica. 16. juna 1999. vojnoteritorijalnog odreda kao strelac. Vojnik VJ Predrag Bojovi} je ro|en 10. . op{tina Vu~itrn. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Predraga Bojovi}a sa~uva}e wegova porodica. septembra 1950. u selu Prilu`je. 18. Uspomenu na vojnika Slobodana sa~uva}e k}i Dijana. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. kao vojnik strelac. juna 1979. u ^a~ku. u rejonu sela Gorwi Mili}i. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. aprila 1999. u Kosovskoj Mitrovici. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sinovi Dragi{a i Dalibor. godine. Poginuo je 1. maja 1999. marta 1979.B S p o m e n -kk w i g a BO@OVI] Zlatana BO@IDAR BOJKOVI] Vukadina SLOBODAN JUNACI OT AX BINE 98 BOJOVI] Miroslava PREDRAG Vojnik VJ Bo`idar Bo`ovi} je ro|en 7. godine. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a rejon sela Posli{te. Prizren. te porodica Bojkovi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 54. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je hrabro se bore}i protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. motorizovane brigade.

99 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO[KOVI] Vojina RADOMAN BO[KOVI] Vukomira @EQKO BUGARI] Vojina JOVAN Desetar VJ po ugovoru Radoman Bo{kovi} je ro|en 26. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Bo{kovi}. Vojni rok je slu`io u 125. bombardovala kasarne u Top~ideru. 31. maja 1999. u selu Qubovo. \akovica Vojnik @eqko Bo{kovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u odbrani slobode Republike Srpske. Vojnik VJ @eqko Bo{kovi} je ro|en 26. na du`nosti teleprinteriste {ifrera. motorizovanoj brigadi kao topograf. op{tina ]uprija. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. U toku agresije NATOa obavqao je du`nost na~elnika u organu za nastavu Vojne akademije RV i PVO u Batajnici. Zgrada u kojoj je de`urao je sru{ena i pod wenim ru{evinama zau- . u selu Ganarevo. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. @ivot je izgubio 19. Pukovnik Bugari} je bio na borbenom de`urstvu kada je avijacija NATO-a 31. op{tina Istok. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu`ne odbrane i Komandno{tabnu {kolu taktike RV i PVO. jula 1949. septembra 1969. marta 1999. U toku slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je u ~inu desetara po ugovoru u Stacionarnom centru veze „Pe}”. op{tina Bijelo Poqe. Pukovnik VJ Jovan Bugari} je ro|en 5. Uspomenu na desetara Radomana sa~uva}e porodica Bo{kovi}. prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. u rejonu sela Mr~aja. avgusta 1978. Slobodu i teritorijalni integritet otaxbine hrabro je branio sve do smrti. u selu Isakovu.

u Zaje~aru. lake pe{adijske brigade. Vojnik Bukumiri} je poginuo od dejstva neprijateqeve avijacije. u selu Gora`devac. op{tina Pe}. Za zasluge u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Za podvige u odbrani slobode otaxbine Darko Bujo{evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. BUJO[EVI] Vojislava DARKO BUKUMIRI] Milana RADOMIR BUKUMIRI] Sretka RADOSLAV Vojnik VJ Darko Bujo{evi} je ro|en 17. Kao vojnik osposobio se za du`nost izvi|a~a i vojni rok na Kosovu i Metohiji slu`io je u sastavu 125. maja 1999. u selu Radavac. bio je tragi~an za vojnika Darka Bujo{evi}a. 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. marta 1958. op{tina Pe}. Uspomenu na pukovnika Bugari}a ~uva}e wegove k}eri Marijana i Tijana i porodica Bugari}. 17. op{tina Pe}. Uspomenu na poginulog Radomira ~uva}e k}eri Jelena i An|ela i porodica Bukumiri}. maja . motorizovane brigade. u selu Siga. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. stupio je u stroj 58. Iznenadni napad albanskih terorista u rejonu sela Mr~aja. Na poziv za odbranu otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Bujo{evi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 100 nutra{wih poslova u Pe}i. na du`nosti strelca. 31. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata u- Vojnik VJ u rezervi Radoslav Bukumiri} je ro|en 1. godine. februara 1979. juna 1999. aprila 1956. Vodnik prve klase policije Radomir Bukumiri} je ro|en 11.B S p o m e n -kk w i g a vek se ugasio i wegov `ivot. \akovica.

u Pe}i. ali je na putu za Beograd. ro|endan. motorizovanoj brigadi. u selu Ko{are. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bore}i se za `ivot. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Sawa i Sa{ka. De~ani. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k B 1999. u selu Radavac. u Pe}i. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. juna te godine. op{tina Istok. na svoj 25. godine. op{tina Pe}. juna 1974. BULATOVI] Milisava MILORAD BULATOVI] Radovana VLADISLAV BULAH Vitalija GLEBOVI^ Vodnik prve klase policije Milorad Bulatovi} je ro|en 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Milorada sa~uva}e sinovi Nemawa i Darko i porodica Bulatovi}. jula 1988. Dobrovoqac iz Habarovska poginuo je u rejonu sela Ko{are. septembra 1969. Rawen je 6. juna 1999. kod sela Ka~are. odlu~io je da medicinsku pomo} zatra`i na VMA. u Habarovskom okrugu u Rusiji. u borbi pro- .101 JUNACI OTAXBINE kretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. motorizovane brigade. maja 1965. juna 1999. u rejonu Savinih Voda. u selu Begov Lukavac. 17. Bio je na du`nosti policajca u Policijskoj stanici Se- Vojnik VJ u rezervi Vladislav Bulatovi} je ro|en 6. Ra{ka. i le~en Dobrovoqac VJ Glebovi~ Vitalija Bulah je ro|en 2. U odbrani otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista borio se u stroju 125. Uspomenu na borca Vladislava ~uva}e porodica Bulatovi}. \akovica. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao dobrovoqac i prvi ratni raspored dobio kao strelac u 125. 19. preminuo 14. op{tina Pe}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. sin Sretko i porodica Bukumiri}.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Uspomenu na poginulog Jelenka sa~uva}e k}i Sla|ana i porodica Buni}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. godine. ali je motorno vozilo zaustavqeno u se- Mla|i vodnik policije Jelenko Buni} je ro|en 28. u Novom Sadu. 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada je Rade smrtno stradao. u selu @abeq. Uspomenu na lik mladog izvi|a~a iz Novog Sada ~uva}e porodica Bundalo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. aprila 1999. Izvi|a~ka ~eta vojnika Bundala je 8. op{tina \akovica. februara 1954. BUHA Radovana RADE Vojnik VJ Rade Bundalo je ro|en 30. motorizovanoj brigadi. 102 BUNDALO Sava RADE BUNI] Du{ana JELENKO 1997.B S p o m e n -kk w i g a tiv albanskih terorista. JUNACI OT AX BINE lu Gorwe Obriwe. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Rade Buha je ro|en 18. Za podvige u odbrani slobode Savezne Republike Jugoslavije odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na delo poginulog dobrovoqca ~uva}e wegova porodica u Habarovsku i vasceli slovenski `ivaq. krenula na borbeni zadatak. u Nevesiwu. Vojnik Rade Bundalo je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dejstvom avijacije NATO-a. aprila 1999. oktobra 1976. Vojni rok slu`io je kao izvi|a~ u 37. marta 1978. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u Zrewaninu.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. novembra 1966. aprila 1999. VARGA Savete @EQKO Vodnik policije Oskar Varadi je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. kao dobrovoqac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Ba~ka Topola. godine. Kao dobrovoqac. Odeqewa unutra{wih poslova Majdanpek. Nakon agresije NATO-a na SR Jugoslaviju. sinovi Radovan i Aleksandar i porodica Buha. stupio je. Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. . Preminuo je 14. gde je potom i radio kao ma{inbravar. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. motorizovanu brigadu. brane}i koridor kod Br~kog. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e k}i Marija. Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac @eqko Varga je ro|en 1. a zatim i Republiku Srpsku. hrabro se bore}i u Vukovarskoj operaciji. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 13. od prvih dana branio je Republiku Srpsku Krajinu. op{tina Orahovac.103 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. u selu Po`ar. u Senti. u 549. jula 1988. u Sremskoj Mitrovici. u selu Dragobiqe. VARADI I{tvana OSKAR Zauvek }e ga se se}ati sin Viktor i porodica Varadi. godine. Bio je na du`nosti komandira Policijske stanice. juna 1968. na du`nost strelca iz pe{adijskog oru`ja. op{tina De~ani. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 1.

u sastavu 15. motorizovane brigade. oktobra 1976. u Novom Pazaru. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Vasiqevi}. oktobra 1979. a preminuo je tri dana kasnije u Vojnomedivinskom centru u Pri{tini. VASIQEVI] Radomira SRBOSLAV Vojnik VJ Mladen Vasiqevi} je ro|en 10. u Kragujevcu. Vojnik VJ u rezervi. borio se kao strelac u stroju 125. u selu @igrovu. u rejonu sela Planeja. Vojnik Sa{a Vasiqevi} je poginuo 11. u rejonu Ki{na Reka. u borbi protiv albanskih terorista. oklopne briga- Vojnik VJ Sa{a Vasiqevi} je ro|en 29. Uspomenu na @eqka Varge ~uva}e wegova porodica. prilikom napada avijacije NATO-a. . maja 1999.V S p o m e n -kk w i g a Dobrovoqac @eqko Varga je rawen 26. aprila 1999. Brane}i otaxbinu na Kosovu i Metohiji. JUNACI OT AX BINE de. op{tina Kur{umlija. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. a preminuo je narednog dana u KBC-u Pri{tina. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za voza~a borbenog vozila pe{adije i na toj du`nosti se. januara 1962. dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U svom gradu zavr{io je sredwu {kolu. Mladen Vasiqevi} je pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste 24. borio na Kosovu i Metohiji. 104 VASIQEVI] Dragoslava MLADEN VASIQEVI] Miroquba SA[A nakon ~ega je polo`io vojni~ku zakletvu. Uspomenu na lik beskompromisnog borca ~uva}e porodica Vasiqevi}.

rafalnom paqbom. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1975. . U toj akciji smrtno je stradao. a na Kosovu i Metohiji je vojni rok slu`io u stroju 549. napali albanski teroristi.105 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Kao dobrovoqac je stupio u stroj 37. godine. sa svojom jedinicom nalazio u rejonu sela Dowe Obriwe. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. na putu Trbovac – Sloviwe. VASIQKOVI] Dragana BOJAN ASI] Borivoja TIHOMIR Vojnik VJ Bojan Vasiqkovi} je ro|en 23. op{tina Lipqan. 30. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Vojnik Bojan Vasiqkovi} je poginuo 8. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U kratkom vremenu stasao je u odli~nog strelca. aprila 1999. k}i Dragana i porodica Vasi}. op{tina Lipqan. maja 1949. Uspomenu na lik mladog veziste sa~uva}e porodica Vasiqkovi}. Radio je u Odeqewu unutra{wih poslova Lipqan. u selu Lepina. juna 1999. kada su ih iz zasede. op{tina Prizren. aprila 1978. Dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} se 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ni{u. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost veziste. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati sinovi Dragan i Vladimir. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Marko i Milo{ i porodica Vasiqevi}. Kapetan policije Tihomir Vasi} je ro|en 30.

Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. decembra 1977. u Kosovskoj Kamenici. motorizovane brigade. vodnik Vasojevi} je poginuo 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na lik mladog podoficira ~uva}e wegova porodica. U oru`anoj borbi protiv albanskih terorista. Vodnik VJ Ivan Vasojevi} je ro|en 11. maja 1999. godine. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za izvi|a~a. u Kosovskoj Kamenici. 3. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. VEJIN Milana RADE Mla|i vodnik policije Vojislav Vasi} je ro|en 21. \akovica. . u Apatinu. 28. grani~nom bataqonu u \akovici. u jedinici za obezbe|ewe dr`avne granice u rejonu Karaule „Ko{are”. Na Kosovu i Metohiji je obavqao du`nost komandira veze u 53. Prizren. godine. u Sjenici.V S p o m e n -kk w i g a VASI] Branislava VOJISLAV VASOJEVI] Gruje IVAN JUNACI OT AX BINE 106 Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. puku veze u U`icu. Vojnik Vejin je poginuo u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Liken”. novembra 1989. na Karauli „Ko{are”. Uspomenu na poginulog Vojislava ~uva}e k}i Jelena i porodica Vasi}. aprila 1999. juna 1961. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. odlu~no brane}i dr`avnu granicu. februara 1975. Vojnik VJ Rade Vejin je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira veze i obavqao du`nost komandira odeqewa veze u 398.

Odlikovan je Ordenom ratne zastave prvog stepena. Uspomenu na palog poru~nika Velikinca ~uva}e wegov sin Nikolaj i porodica Velikinac. Zavr{io je Ma{inski fakultet i [kolu rezervnih oficira veze. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju. marta 1946. Komandno-{tabnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. komandanta RV i PVO i zamenika saveznog ministra za odbranu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Veli~kovi}. Na toj du`nosti je izuzetno uspe{no obavqao i zadatke u sastavu 243. Kao rezervni oficir imao je ratni raspored na du`nosti zamenika komandanta 64. S p o m e n -k w i g a k V Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Vejin. General Veli~kovi} je poginuo 1. General-pukovnik VJ Qubi{a Veli~kovi} je ro|en 1. Vazduhoplovnu vojnu akademiju. juna 1968. Poru~nik Velikinac je poginuo u sukobu s albanskim teroristima 31. VELIKINAC Milana ZORAN VELI^KOVI] Davida QUBI[A Rezervni poru~nik VJ Zoran Velikinac je ro|en 25. u Uro{evcu. vojnoteritorijalnog odreda. op{tina Malo Crni}e kraj Po`arevca. u rejonu sela Krive- {tabnu {kolu operatike i najvi{u intervidovsku {kolu u Rusiji. u toku obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. u selu Crqenac. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. juna 1999. od dejstva avijacije NATO-a. Bio je jedan od najboqih pilota lova~kih aviona MiG-21 i MiG-29 i obavqao du`nosti pomo}nika na~elnika General{taba VJ za RV i PVO. maja 1999. Komandno- . op{tina Ka~anik. Uspomenu na lik vrhunski osposobqenog stare{ine i pilota ~uva}e wegove k}eri Angelina i Radmila.107 JUNACI OTAXBINE nik.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. obavqao je du`nost kuvara u 201. U stroj za odbranu otaxbine stupio je kao vojnik u rezervi u sastavu 37. maja 1960. Poginuo je 2. godine. sin Milan i porodica Veqkovi}. jula 1984. juna 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Suva Reka.V S p o m e n -kk w i g a VELI^KOVI] Tomislava GORAN VEQKOVI] Aleksandra BO@IDAR JUNACI OT AX BINE 108 VEQKOVI] Qubodraga DRAGAN Major policije Goran Veli~kovi} je ro|en 15. Vojnik VJ u rezervi Bo`idar Veqkovi} je ro|en 30. Bio je na du`nosti zamenika komandira Policijske stanice u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. . Vojnik VJ u rezervi Dragan Veqkovi} je ro|en 22. kada je wegovo motorno vozilo bilo pogo|eno tromblonskom minom iz zasede albanskih terorista. na putu izme|u sela Ra{tane i Studen~ane. pe{adijskoj bazi. 7. u selu Kova~i. maja 1961. motorizovane brigade. U toku bombardovawa Klini~kog centra u Ni{u. u kojoj je obavqao du`nost in`iwerca pionira. u rejonu sela Bawica. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}eri Milena i Mirjana. avgusta 1965. Kao vojnik u rezervi. maja 1999. op{tina Ra{ka. poginuo je od dejstva kasetnih bombi NATO-a. Vojnik u rezervi Dragan Veqkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bo`idara Veqkovi}a ~uva}e wegova k}i Miroslava i porodica Veqkovi} iz Ni{a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Prokupqu. 28. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}eri Marina i Maja i porodica Veli~kovi}. maja 1999. u Ni{u.

maja 1999. 20. kod mesta zvanog „Partizanski put”.109 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V VEQKOVI] Novice VLADAN VERE@AN Vladimira GORAN VESELI] Branka ZORAN Mla|i vodnik policije Vladan Veqkovi} je ro|en 15. maja 1999. februara 1970. U borbi protiv albanskih terorista poginuo je 19. u Sremskoj Mitrovici. Poginulog Vladana pamti}e sin Nikola i porodica Veqkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Uro{evac. Kao dobrovoqac javio se u 125. dobrovoqac Zoran Veseli} je ro|en 12. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost protivpo`arca i bio je na slu`bi u Gardijskoj brigadi. raspore|enu na Kosovu i Metohiji. smrtonosne bombe pogodile su i borbeni razme{taj protivpo`arne jedinice Gardijske brigade. novembra 1978. Bio je policajac u Stanici Pograni~ne policije Vrbnica. \akovica. Prilikom dejstava avijacije NATO-a u u`em rejonu Beograda. godine. kada je poginuo vojnik Goran Vere`an. u Pan~evu. februara 1972. motorizovanu brigadu. op{tina Blace. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u rejonu sela Ko{are. na du`nost strelca. u selu Me|uhana. Uspomenu na lik mladog borca ~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi. Vojnik VJ Goran Vere`an je ro|en 24. . 7. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zoran Veseli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999.

januara 1965. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nost voza~a na radarskoj stanici. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Debrc. op{tina Prizren. Kao vojni obveznik stupio je u stroj 549. Mnogim svojim ratnim drugovima spasio je `ivot. U 7. op{tina Srbica. u Aleksandrovcu. marta 1968. motorizovane brigade i hrabro se borio protiv albanskih terorista. . op{tina Vladimirci. na poziv za odbranu otaxbine. dobrovoqac Sre}ko Vilimonovi} je ro|en 14. Bolni~ar Sre}ko Vilimonovi} je smrtno stradao. juna 1999. naletelo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Trnavce. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost bolni~ara. voza~ Zoran Virjevi} na{ao se sa svojim vozilom na meti avijacije NATO-a i zadobio smrtonosne rane. VIRJEVI] Jeremije ZORAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ve~evi} je ro|en 22. u rodnom gradu slu`io je vojni rok. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. samohodnog raketnog puka PVO.V S p o m e n -kk w i g a VE^EVI] Stanimira DEJAN JUNACI OT AX BINE 110 VILIMONOVI] Bo`idara SRE]KO Uspomenu na Sre}ka Vilimonovi}a ~uva}e wegovi sinovi Vojislav i Vladimir i porodica Vilimonovi}. Nakon zavr{etka sredwe {kole. Dejan Ve~evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi. stupio je u stroj 310. u Prizrenu. a kao vojni obveznik. Vojnik VJ u rezervi Zoran Virjevi} je ro|en 7. februara 1976. 14. juna 1999. u Kragujevcu. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Vu~evi}. ali sre}a u jednom trenutku nije bila naklowena Sre}ku – vozilo u kojem je hitao na jo{ jedan zadatak je. Poginuo je 1. aprila 1999. 2.

kod sela Ka~ikol. u Pe}i. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se kao vojni obveznik strelac u sastavu 125. Uspomenu na poginulog @eqka Vitasa sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. aprila 1994. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Poginuo je 2. jula 1973. u Zadru.111 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. na Karauli „Ko{are”. . godine. VITKOVI] Vlada NENAD brane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Podujevo. 14. maja 1973. VITAS Petra @EQKO VOJVODI] Milorada DANILO Mla|i vodnik policije Nenad Vitkovi} je ro|en 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e wegova porodica. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Zve~anu. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. avgusta 1968. u Kosovskoj Mitrovici. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ Danilo Vojvodi} je ro|en 9. Uspomenu na Zorana Virjevi}a ~uva}e wegova porodica u Kragujevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. \akovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. aprila 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije @eqko Vitas je ro|en 26. aprila 1999. 19.

u rejonu sela Galica. javio se i u 37. U jedinici je obavqao du`nost strelca. marta 1962. maja 1999. Pan~evo. u rejonu sela Streoce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 21. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Vojnik VJ u rezervi Marko Vuja~i} je ro|en 2. dobrovoqac Vladimir Vuja~i} je ro|en 11. Igor i Ilija i porodica Vojinovi}. Vojnik VJ u rezervi. Kao dobrovoqac.V S p o m e n -kk w i g a VOJINOVI] Vojina MIROSLAV VUJA^I] \oke VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 112 Uspomenu na lik Vladimira Vuja~i}a ~uva}e wegovi sinovi Dragan. Mjeki} Mahali. gde je zavr{io sredwu ekonomsku {kolu. novembra 1966. u~estvuju}i i u Vukovarskoj operaciji. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. op{tina Vu~itrn. Kao vojni obveznik. Uspomenu na lik Marka Vuja~i}a ~uva}e wegov . Danilo i Darko i porodica Vuja~i}. u Zmajevu. Uspomenu na poginulog branioca otaxbine Miroslava Vojinovi}a ~uva}e wegovi sinovi Ivan. juna 1999. u Pri{tini. u selu Prilu`je. u rejonu sela Grabovac. Vu~itrn. 6. motorizovanu brigadu da brani Kosovo i Metohiju. za odbranu Kosova i Metohije borio se na du`nosti strelca u sastavu 54. op{tina Kosovo Poqe. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. januara 1954. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojno-teritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. vojnoteritorijalnog odreda. VUJA^I] @ivka MARKO Vojnik VJ u rezervi Miroslav Vojinovi} je ro|en 10. 27. Devet meseci borio se kao dobrovoqac za Republiku Srpsku Krajinu. Kao vojni obveznik obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u sastavu 115.

u Kur{umliji. U~estvovao je u borbenim dejstvima za odbranu Republike Srpske.113 JUNACI OTAXBINE vala avijacija NATO-a u bri{u}em letu. urgentno preba~en na VMA. VUJOVI] Sime VLADIMIR De~ani. Zastavnik Vujovi} je 27. u selu Crveni Bok. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. ali nije dobio bitku za `ivot. marta 1999. juna 1985. Radio je kao policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. godine. januara 1952. VUJO[EVI] Radisava MIOMIR Zastavnik prve klase VJ Vladimir Vujovi} je ro|en 16. aprila 1972. Uspomenu na lik Vladimira Vujovi}a ~uva}e wegov sin Vawa. pogo|en gelerom bombe u predelu ki~me. marta 1999. godine. radio na uspostavqawu naru{enog sistema radio-relejnih veza u rejonu Stra`evice (Rakovica). u selu Po`are. Preminuo je 28. k}eri Sne`ana i Aleksandra. k}eri Miwa i Awa. marta 1999. op{tina Sisak. gde je zavr{io sredwu {kolu. S p o m e n -k w i g a k V sin Bo{ko. te porodica Vuja~i}. Hrabri podoficir je. op{tina De~ani. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. te porodica Vujovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1959. Uspomenu na poginulog Miomira ~uva}e sinovi Bo`a i Stefan i porodica Vujo{evi}. op{tina Vojnik VJ u rezervi Zoran Vukadinovi} je ro|en 4. u selu Crnobreg. Zavr{io je podoficirsku {kolu veze u Kraqevu i najve}i deo svoje karijere proveo na tehni~kom odr`avawu sredstava veze. . kada je iznenada na taj sistem dejstvo- VUKADINOVI] Stojana ZORAN Vodnik policije Miomir Vujo{evi} je ro|en 27. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.

Zoran Vukadinovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bilo je to u rejonu sela Liko{an. marta 1979. Ra{ka. op{tina Podujevo. u rejonu sela Lu`ane. u selu Baqevac. 12. aprila 1999. motorizovane brigade. maja 1999. Uspomenu na borca iz Kur{umlije ~uva}e wegova porodica. godine u Kraqevu. septembra 1974. obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. Poginuo je tako {to je 13. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbenog zadatka. JUNACI OT AX BINE tohiji. Tom prilikom je vojnik Boban smrtno pogo|en. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.V S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. na du`nosti poslu`ioca minobaca~a 82 mm. Poginuo je 1. pe{adijske brigade. Podujevo. na motorno vozilo u kojem se prevozio vojnik Vukovi} albanski teroristi su otvorili vatru iz streqa~kog oru`ja. Uspomenu na vojni~ki i patriotski lik Bobana Vukovi}a ~uva}e wegov sin Petar i porodica Vukovi}. oklopnoj brigadi. od dejstva avijacije NATO-a. na du`nosti strelca. U 211. Uspomenu na lik mladog vojnika iz Kraqeva ~uva}e porodica Vukovi}. . pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste pri preuzimawu hrane za svoje drugove u rejonu Kisele Bawe. Vojnik VJ Aleksandar Vukovi} je ro|en 3. maja 1999. 114 VUKOVI] Du{ana ALEKSANDAR VUKOVI] Petra BOBAN Kao vojni obveznik borio se u sastavu 37. koja je imala borbeni raspored na Kosovu i Me- Vojnik VJ u rezervi Boban Vukovi} je ro|en 30.

Uspomenu na lik mla- Pripadnik rezervnog sastava policije Mileta Vukoti} je ro|en 29. Poginuo je 17. januara 1970. Zavr{io je {kolu rezervnih oficira. 13. bataqona Vojne policije na Kosovu i Metohiji. u okviru Pri{tinskog korpusa. vojnoteritorijalnom odredu Suve Reke. S p o m e n -k w i g a k V VUKOTI] Milo{a MILETA brane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u borbi protiv albanskih terorista. op{tina Pri{tina. Kristina i Katarina i porodica Vukoti}. maja 1999. aprila 1978. na du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja specijalne namene. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. aprila 1999. obavqaju}i du`nost na~elnika intendantske slu`be u 70. u selu Sopina. op{tina Suva Reka. aprila 1999. . motorno vozilo kojim se prevozio nagazilo na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili kod sela Orlate. op{tina Glogovac. godine. u Suvoj Reci. Vojni rok je slu`io u sastavu 52. Na Kosovu i Metohiji borio se protiv agresora i albanskih terorista. u selu Bistrica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odRezervni kapetan VJ Bobek Vuksanovi} je ro|en 10. u Bijelom Poqu. februara 1954. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Aleksandra.115 JUNACI VUKOVI] Puni{e RANKO OTAXBINE dog pripadnika Vojne policije ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu. VUKSANOVI] Imera BOBEK Vojnik VJ Ranko Vukovi} je ro|en 24. Vojnik Vukovi} je poginuo tako {to je 31.

maja 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 30. Uspomenu na kapetana Vuksanovi}a ~uva}e wegovi sinovi Dejan. maja 1999. poginuo je 19.V S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vuliki} je ro|en 9. Uspomenu na lik rezervnog vodnika Nenada Vuleti}a ~uva}e sin Mio- . na du`nosti vojnika strelca. 13. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. te porodica Vuksanovi}. Rezervni vodnik VJ Nenad Vuleti} je ro|en 24. u Leskovcu. op{tina Pe}. aprila 1960. @estoko i odlu~no se suprotstaviv{i albanskim teroristima. Poginuo 3. Vojni rok je slu`io u sastavu 125. u Kosovskoj Mitrovici. \akovica. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 252. u selu Dragobiqe. godine. JUNACI OT AX BINE drag. u rejonu Karaule „Ko{are”. Vladimir i Ivan. Zavr{io je sredwu {kolu. 116 VU^EQ Alije NASER VULIKI] Ilije NEBOJ[A VULETI] Danila NENAD Vojnik VJ Naser Vu~eq je ro|en 16. u Pe}i. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. godine. Uspomenu na lik poginulog borca ~uva}e porodica Vu~eq. marta 1958. jula 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e wegovo dvoje dece i porodica Vuliki}. aprila 1999. k}i Ankica i porodica Vuleti}. jula 1977. oklopne brigade. Vojnik Naser Vu~eq je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Orahovca.

smer pe{adija. Vojnik VJ Goran Gaji} je ro|en 12. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. Gavrilovi} je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999. U Vojsci je bio operater na osmatra~kom radaru P-15 u komandnoj bateriji 250. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. novembra 1964. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. GAJI] Ilije GORAN Poru~nik policije Radoje Vu~ini} je ro|en 1. Obavqao je borbene zadatke otkrivawa i pra}ewa agresorskih letelica sa osmatra~kim radarom. u Beogradu. Wegova jedinica se 18. motorizovane brigade. Rezervni poru~nik VJ Zoran Gavrilovi} je ro|en 13. septembra 1965. Poginuo je 12. Uspomenu na poginulog Radoja sa~uva}e k}eri An|ela i Andrijana i porodica Vu~ini}. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Srbica. Na motorno vozilo u kojem se Zoran nalazio pucali su albanski teroristi iz streqa~kog oru`ja. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 27. u rejonu sela Liko{an prilikom izvo|ewa borbenog zadatka. raketne brigade PVO. u Srbici. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e porodica Gavrilovi}. januara 1971. januara 1991. Od vojnih {kola je zavr{io [kolu rezervnih oficira. Zavr{io je Pravni fakultet u Beogradu. Bio je na du`nosti zamenika komandanta 3. a na Kosovu i Metohiji se kao rezervni poru~nik VJ borio u sastavu 37. motorizovanog bataqona. aprila 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. a posebno sin Aleksandar i k}i Ana. godine.117 JUNACI VU^INI] Qubinka RADOJE OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GAVRILOVI] Slavka ZORAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine nala- . maja 1999. u Kraqevu.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 26. februara 1980. Poginuo je te no}i od dejstva neprijateqske avijacije. 118 GAJI] Miodraga DRAGIVOJE Od prvih dana agresije snaga NATO-a na SRJ. Bio je na du`nosti ~etnog stare{ine. godine. 18. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. u Prokupqu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista u selu Lukare. pe{adijske brigade. Usmrtio ga je direktan pogodak u kabinu radara. marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. decembra 1953. Vojni rok je slu`io u 549. Rezervni vodnik prve klase VJ Vukadin Gaji} je ro|en 31. u Beogradu. JUNACI OT AX BINE Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. op{tina Zemun. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Rzale. januara 1992. Wegov lik }e uvek ostati u mislima k}eri Gordane. op{tina Ub. Vojnik VJ Slobodan Ga{pari} je ro|en 23. u selu Zvizdar. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Pri{tina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. ta~nije od 30. Lik poginulog vojnika Gorana u srcu }e zauvek nositi wegova porodica. maja 1999.G S p o m e n -kk w i g a zila u rejonu sela Petrov~i}. op{tina Srbica. sina Vladice i porodice Gaji}. godine. Uspomenu na poginulog Dragivoja sa~uva}e k}eri Nata{a i Ivana i porodica Gaji}. motorizova- . Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. GAJI] Radivoja VUKADIN GA[PARI] Branka SLOBODAN Vodnik policije Dragivoje Gaji} je ro|en 5. borio se u sastavu 354. aprila 1967.

Radica i Ru`ica. Podujevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Milivoja sa~uva}e k}eri Slavica. te porodica Glav~i}. S p o m e n -k w i g a k G noj brigadi i bio je na du`nosti izvi|a~a u artiqeriji. Albanski teroristi su pucali na vozilo kojim se Milivoje prevozio i usmrtili ga. kao auto-limar. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji kao vojnik u rezervi u sastavu in`iwe- Stariji vodnik prve klase VJ Miodrag Gladi{ev je ro|en 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Landovica kod Prizrena. motorizovane brigade kao pionir. da bi potom. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u Kur{umliji. maja 1999. u Kikindi. Zoran je od 7. Srbica. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Nikola. GVOZDENOVI] Aleksandra ZORAN GLAV^I] Stojka MILIVOJE rijskog bataqona 37.119 JUNACI OTAXBINE 354. kao vojnik u rezervi. marta 1999. u Jo{ani~koj Bawi. maja 1999. 26. marta 1968. marta 1999. bio vlasnik auto-mehani~arske radwe „Gvozda”. bio na du`nosti strelca u Vojnik VJ u rezervi Milivoje Glav~i} je ro|en 22. k}i Natalija i porodica Gvozdenovi}. avgusta 1958. 22. GLADI[EV Lazara MIODRAG Vojnik VJ u rezervi Zoran Gvozdenovi} je ro|en 8. Zavr{io je Sred- . Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. 7. u rejonu sela Prelovac. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1960. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. u selu Duz. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijskoj brigadi.

jula 1981. Preminuo je sutradan u Medicinskom centru Ni{. Pred po~etak agresije bio je jedan od referenata u 354. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 19. motorizovanoj brigadi na du`nosti poslu`ioca tenka T-55. Dobrivoje je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1998. u [apcu. usled dejstva neprijateqeve avijacije. februara 1999. decembra 1977. @eqko je te{ko povre|en u borbi s albanskim teroristima. te porodica Gligorijevi}. marta 1999. kerami~ar- Potpukovnik VJ Milorad Gli{i} je ro|en 3. JUNACI OT AX BINE Borac minobaca~lija u 549. pe{adijskoj brigadi. 24. u selu Planeja kod Prizrena. Pamti}e ga i wegovog lika se uvek se}ati k}i Dijana i wegova porodica. motorizovanoj brigadi je od 15. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a.G S p o m e n -kk w i g a wu vojnu {kolu. januara 1955. 30. marta 1999. Zavr{io je Gra|evinsku {kolu. na Odeqewu za neurohirurgiju. godine. maja 1954. Za- . u Beogradu. u selu Novake kod Prizrena. i bio je u 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}eri Sowa i Vesna. Uspomenu na tog poginulog borca ~uva}e sinovi Sa{a i Darko. Poginuo je u Kur{umliji prvog dana agresije NATO-a. smer pe{adija. 30. 120 GLIGORIJEVI] Stanislava DOBRIVOJE GLIGORI] Bo`idara @EQKO ski smer. u selu Re~ica kod Bojnika. Mladog vojnika }e se s qubavqu se}ati wegova porodica. U vojnoj slu`bi je od 20. GLI[I] Sibina MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Dobrivoje Gligorijevi} je ro|en 23. u rejonu Orahovca. @eqko Gligori} je ro|en 30. godine. maja 1999. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

sta. bataqona veze. a oru|e mu je „strela-2M”. Uvek }e ga u srcu ~uvati sin Predrag. u rejonu sela Ko{are. k}i Jovana i porodica. jula 1965. aprila 1965. \akovica. k}i Aleksandra i wegova porodica. maja 1999. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . u Kraqevu. 19. u Beogradu. Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Vladan Gobeqi} je ro|en 18. U~esnik je rata na prostoru Republike Srpske Krajine. decembra 1976. aprila 1999. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ bio je izvi|a~ u 2. Bio je strelac protivavionac. maja 1999. u rejonu Starog Sela. motorizovanoj brigadi kao vojnik strelac. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Na Kosmetu se borio u 125. GOCI] Novice GORAN GOBEQI] Radeta VLADAN GOLUBOVI] @arka NENAD Vojnik VJ u rezervi Goran Goci} je ro|en 20. Nikad ga ne}e zaboraviti wegova porodica. S p o m e n -k w i g a k G vr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. 12. u Ni{u. motorizovanoj brigadi. Vladan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok je slu`io u 125. Milorad Gli{i} je poginuo 8. Nenad Golubovi} je ro|en 5. 16. gde je obavqao du`nost zamenika komandanta 52. a agresija ga je zatekla na Kosovu i Metohiji. op{tina Uro{evac. pe{adijskoj brigadi. na putu Pri{tina – Medve|a. Nenad je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.121 JUNACI OTAXBINE Poginuo je prilikom minobaca~kog napada albanskih terorista na vatreni polo`aj. u rejonu sela Moli}. \akovica. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milo{. smer veze.

. kod Lipika u Hrvatskoj. Mladog Grubora nosi}e zauvek u srcu wegova porodica. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 21. avgusta 1978. juna 1998. te porodica Gredeqevi}. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. aprila 1999. GRUBOR Bore SINI[A GRUJI] Gvozdena RANKO Vojnik VJ u rezervi. 8. godine. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 125. motorizovanoj brigadi. \uro je. u rejonu Kosova Poqa. 122 GREDEQEVI] Rade \URO Vojnik Sini{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. 16.G S p o m e n -kk w i g a Wegov lik pamti}e k}eri Jelena. aprila 1999. De~ani. u Brestoviku kod Pe}i. javio se kao dobrovoqac u redove VJ. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. Zavr{io je {kolu za ma{inbravare. 8. Poginulog borca pamti}e k}eri Vesna i Du{ica. Bio je na du`nosti voza~a motornog vozila u izvi|a~koj ~eti 15. poginuo odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ Sini{a Grubor je ro|en 11. u selu Korita. Borio se na Kosovu i Metohiji kao strelac u 125. dobrovoqac \uro Gredeqevi} je ro|en 29. motorizovanoj brigadi. aprila 1935. u selu Orlane. te porodica Goci}. oklopne brigade. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Maja i Milica. u rejonu sela Junik kod Pe}i. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a. @iveo je sa porodicom u Beogradu. maja 1999. juna 1958. Vojnik VJ u rezervi Ranko Gruji} je ro|en 24. u Zrewaninu.

bio je voza~ u 180. u Golubiwu. k}i Olivera i porodica Gruji}. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Vojnik VJ u rezervi @ivota Gruji} je ro|en 10. op{tina Glogovac. 21. septembra 1964. u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. . godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. septembra 1956. pozadinske baze. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. poginuo prilikom raketirawa autobusa u selu Lu`ane. Podujevo. u selu Babotinac kod Prokupqa. Na Kosovu i Metohiji je tokom agresije NATO-a obavqao je du`nost kuvara u intendantskom bataqonu 202. u ataru sela Lapu{nik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. 18. u selu Nedakovac. @ivota je. vojnoteritorijalnom odredu. Uspomenu na vojnika Gruji}a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sanela i porodica Gruji}. Milan je poginuo u sukobu s albanskim teroristima.123 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GRUJI] Dragoquba DRAGAN GRUJI] Nikole MILAN GRUJI] Stanoja @IVOTA Vodnik policije Dragan Gruji} je ro|en 6. Uspomenu na lik @ivote Gruji}a ~uva}e sin Du{an. aprila 1999. Vu~itrn. kao vojnik rezervista. 1. decembra 1981. oktobra 1962. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Milan Gruji} je ro|en 28. Tokom agresije NATO-a.

u selu Gora`devac kod Pe}i. Se}a}e ga se k}i Qiqana i porodica Guberini}. Pre po~etka rata bio je rukovalac u skladi{tu za ubojna sredstva 492. Zoran je poginuo 14. oktobra 1962. . 26. u selu Dobrotin. u rejonu Radowi~kog jezera kod \akovice. op{tina Lipqan. Kao predstavnik 492. godine kurs za mla|e oficire po ugovoru u [kolskom centru RV i PVO u Rajlovcu. Tokom agresije borio se kao strelac 58. lake pe{adijske brigade. kada se sa ~lanovima ekipe nalazio u skladi{tu. Kao vojnik je bio na du`nosti ni{anxije na protivavionskom topu 20/3 BOV-3.G S p o m e n -kk w i g a GUBERINI] ^edomira MIODRAG GUCUWA Krstivoja MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 124 GUXI] Tomislava ZORAN Vojnik VJ u rezervi Miodrag Guberini} je ro|en 25. maja 1999. Poginuo je prilikom dejstava neprijateqeve avijacije. vazduhoplovne baze. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Lipqanu i 1987. aprila 1999. obavqaju}i borbeni zadatak. novembra 1978. vazduhoplovne baze bio je u sastavu ekipe iz Komande RV i PVO koja je kontrolisala ubojna sredstva. maja 1999. Vojnik VJ Miroslav Gucuwa je ro|en 25. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. Lik mladog vojnika u srcu }e nositi wegova porodica. u rejonu Savine Vode kod Pe}i. Tokom kontrole. na Aerodromu „Slatina” kod Pri{tine. Poginuo je prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. ma{inski smer. 3. oktobra 1968. Stariji vodnik VJ Stariji vodnik Zoran Guxi} je ro|en 17. u Somboru. Na Kosmetu se borio kao poslu`ilac na protivavionskom topu u 52.

Sinovi Jovan i Radoje. poginuo prilikom napada albanskih terorista na motorno vozilo kojim se prevozio u rejonu sela Ho~a Zagradska kod Prizrena. Ranko je poginuo 3. Zavr{io je gimnaziju u rodnom gradu i bio je uspe{an di- Vojnik VJ u rezervi. Sinovi Nikola i Petar i porodica Dedi} pamti}e poginulog borca. Po~etkom agresije NATO-a mobilisan je u 58. Ta eksplozija je usmrtila starijeg vodnika Guxi}a. k}i Jelena i porodica Daci} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na Saveznu Republi- . na borbenom polo`aju jedinice u rejonu Savinih Voda. S p o m e n -k w i g a k D usledio je napad avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1962. maja 1956. U gra|anstvu je bio KV voza~. eksplodirala je bomba u wegovoj neposrednoj blizini. Miodrag je. Usmrtili su ga geleri bombi avijacije NATO-a. rektor u „Alfakomercu” i „Pelikanu”. Nakon detonacija. Mobilisan je 3. motori- Vojnik VJ u rezervi Ranko Dedi} je ro|en 6. kao strelac. Pe}.125 JUNACI OTAXBINE zovanu brigadu i bio na du`nosti mitraqesca. dobrovoqac \oko Deqa je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u 549. aprila 1999. posebno sinovi Uro{ i Marko i k}i Jovana. maja 1999. u Pe}i. prvi je iza{ao iz skladi{ta i dok je pretr~avao do zaklona. u Kninu. u selu Sijarina. DACI] Radoja MIODRAG DEDI] Branislava RANKO DEQA Nikole \OKO Vojnik VJ u rezervi Miodrag Daci} je ro|en 8. 20. Zorana Guyi}a pamti}e wegovi najmiliji. marta 1965. op{tina Medve|a. laku pe{adijsku brigadu.

marta 1979. juna 1967. u rejonu sela Liko{an. Sinovi Milo{ i Marko i porodica Den~i} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. Porodica Deqa nosi}e uspomenu na poginulog branioca otaxbine. U 549. kada su na vozilo kojim je upravqao pucali albanski teroristi. maja 1999. Bio je izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti. motorizovane brigade. kao izvi|a~ atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane. u selu Jela{nica. kada je neprijateqeva avijacija dejstvovala na vozilo kojim su prevo`eni pripadnici Vojnik VJ u rezervi Zoran Dilpari} je ro|en 23. Poginuo je 8. Wegov lik osta}e u srcu i pam}ewu wegove porodice. Bio je mobilisan kao voza~ u 3. Glogovac. u rejonu sela Gorwe Obriwe. javio se kao dobrovoqac i bio raspore|en u 125. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. op{tina De~ani. u rejonu Guri Gat. Poginuo je 10. Vojnik Milomir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Leskovac. obavqaju}i vojni~ki zadatak. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. u Krupwu. aprila 1999. juna 1999. motorizovanu brigadu. motorizovani bataqon 37. u selu Biqanovac kod Ra{ke. juna 1999. Odlikovan je Ordenom . oktobra 1971. JUNACI OT AX BINE Den~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok je slu`io u 37. Milomir Despi} je ro|en 7. DEN^I] Ratka MILE DESPI] Dragoquba MILOMIR DILPARI] Milana ZORAN Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Mile Den~i} je ro|en 27. Zoran je poginuo 12. motorizovanoj brigadi.D S p o m e n -kk w i g a ku Jugoslaviju. motorizovanu brigadu mobilisan je 3. aprila 1999. 1. 126 jedinice.

Zapamti}e ga sin Milo{. 14. u selu Liva|e kod Lipqana. Mla|i vodnik policije Sa{a Dimitrijevi} je ro|en 14. maja 1975. od protivtenkovske mine u selu [utica. godine. . S p o m e n -k w i g a k D za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. raspore|en je na du`nost komandira minobaca~kog odeqewa MB-60 mm. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Stefan i Vladimir. Zavr{io je ~etvrti stepen ma{inske {kole i radio u preduze}u „Ciglana” iz Bojnika. maja 1999. mobilisan je 3. marta 1966. u Vitini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. Slavi{a je poginuo 25. op{tina Glogovac. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. aprila u 549. oktobra 1963. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vitina. u rejonu sela Posli{te kod Prizrena. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATOa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti pr- Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 24. 28. u selu Savinac kod Bojnika. Tokom agresije bio je mobilisan u Komandu Vojnog okruga Pri{tina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. motorizovanu brigadu. Porodica poginulog vojnika sa~uva}e uspomenu na wega. te porodica Dimitrijevi}. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao desetar. DIMITRIJEVI] Bratimira SLAVI[A DIMITRIJEVI] Vuka{ina SLAVI[A DIMITRIJEVI] Nikole SA[A Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 11.127 JUNACI OTAXBINE vog stepena. k}i Milica i porodica. Kada je po~eo rat.

Lik mladog vojnika pamti}e wegova porodica. vojnoteritorijalni odred Vojnog odseka Pri{tina i postavqen na du`nost zamenika komandira 2. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok je slu`io od 22. op{tina Uro{evac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Medicinski fakultet i odbranio magistarski rad.D S p o m e n -kk w i g a aprila 1999. u ataru sela Jezerce. na prevoju Volujak kod \akovice. aprila 1999. decembra 1978. bataqona Vojne policije. u Crvenki. u Ni{u. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE kada je na motorno vozilo u kojem se nalazio dejstvovala neprijateqeva avijacija. u selu Zaskok. Na Kosovu i Metohiji je bio raspore|en na du`nost strelca u ~eti Vojne policije specijalne namene 52. 128 DIMITRI] Milete BORISLAV DIMI] Mirka GORAN kada je po~ela agresija snaga NATO-a na SRJ mobilisan je u 64. Tokom agresije NATO-a mo- . op{tina Uro{evac. op{tina Ka~anik. smer atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana. DINI] Jovana DEJAN Vojnik VJ Borislav Dimitri} je ro|en 22. maja 1999. Vozilo u kojem se nalazio naletelo je na postavqenu protivtenkovsku minu. Porodica Dimi} }e ga se uvek se}ati. Uspomenu na poginulog Sa{u sa~uva}e wegova porodica. juna 1998. Rezervni poru~nik VJ Goran Dimi} je ro|en 15. pe{adijske ~ete. godine. u selu Krivenik. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. maja 1974. januara 1969. Borislav je poginuo 14. Istog dana Vojnik VJ u rezervi Dejan Dini} je ro|en 20. Poginuo je 31.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Mobilisan je 6. aprila 1999. op{tina Zubin Potok. maja 1999. upao je u zasedu i nastradao hrabro se bore}i. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Miladin Doganxi} je ro|en 29. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Zavr{io je Vi{u {kolu za organizaciju rada. Poginuo je od dejstva albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila. automobiliski transportni bataqon kao voza~ teretnog motornog vozila. u selu Nekovac. prili- . u selu Oklace. oktobra 1965. DINI] Miroquba @EQKO DOBRI] Aleksandra MILUTIN pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Pri pretresu terena. S p o m e n -k w i g a k D bilisan je u 559. godine. 3. u Petrovcu.129 JUNACI OTAXBINE Raka kod Ka~anika. Bio je poslu`ilac na haubici 122 mm u 243. DOGANXI] Milo{a MILADIN Potporu~nik policije Vojnik VJ @eqko Dini} je ro|en 24. Vojni rok je slu`io od 24. jula 1960. op{tina Medve|a. Wegov lik pamti}e porodica. motorizovanu brigadu. aprila 1978. kao strelac u 125. Doganxi} je te{ko rawen 11. op{tina Glogovac. u selu Milutin Dobri} je ro|en 29. u rejonu sela Ka~ikol. u selu Surke. 25. juna 1998. septembra 1987. Poginuo je od dejstva albanskih terorista. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. mehanizovanoj brigadi. godine. Dejanov lik pamti}e porodica. maja 1999. Pe}. Uspomenu na poginulog Milutina sa~uva}e porodica. 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999.

oklopne brigade. Bio je raspore|en na du`nost ni{anxije na borbenom desantnom motornom vozilu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mladoga vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. maja 1999. 130 ti 15. februara 1979. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 22. godine. Podujevo.D S p o m e n -kk w i g a kom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. januara 1950. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Predrag. novembra 1958. Na Kosmetu se borio u izvi|a~koj ~eStariji vodnik prve klase policije Milan Draga{ je ro|en 2. maja te godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. u Vrawu. i porodica Dodi}. novembra 1993. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Ivica je poginuo prilikom dejstva neprijateqevih aviona. i 14. k}i Verica i wegova porodica. u selu Pe}ane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. k}eri Milica i Ana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. a povredama je podlegao u no}i izme|u 13. godine. u Kraqevu. Ra- . u rejonu sela Orlane. \akovica. u selu Gliba~a. septembra 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Miodrag i Sreten. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Zoran Dodi} je ro|en 12. 24. op{tina Pqevqa. JUNACI OT AX BINE dio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. 8. aprila 1999. Zavr{io je {kolu u~enika u privredi i kurs za policajce. DODI] Save ZORAN DRAGAWAC Slobodana IVICA DRAGA[ Bo`e MILAN Vojnik VJ Ivica Dragawac je ro|en 19.

decembra 1947. Petar je stradao u borbi s albanskim teroristima. februara 1943. godine. S p o m e n -k w i g a k D 1972. op{tina Lipqan. maja 1999. u rejonu Vojnik VJ u rezervi. DRAKULOVI] Radivoja DRAGAN DUKI] Bogdana PETAR Rezervni kapetan prve klase VJ Branimir Drowak je ro|en 6. kao rezervni kapetan prve klase. Bio je pomo}nik vo|e smene u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tawa. Kada je po~ela agresija NATO-a. u selu Magura. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Poginuo je 4. maja 1999. pe{adijskoj brigadi. DROWAK Radeta BRANIMIR sela Vitak kod Srbice. u Kru{evcu. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. k}eri Isidora i Roksanda i porodica. 19. Dragan je mobilisan kao vojnik strelac u 108. kod sela Kori{a u op{tini Prizren. maja Vojnik VJ u rezervi Dragan Drakulovi} je ro|en 25. dobrovoqac Petar Duki} je ro|en 14. i bio na du`nosti zamenika komandanta bataqona u 7. sin Goran i porodica Draga{. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Prizrenu. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . maja 1999. op{tina Glogovac. Wegovog lika se}a}e se sin Stefan. U redove Vojske Jugoslavije na podru~ju Kosova i Metohije mobilisan je tokom agresije. motorizovane brigade. Poginulog kapetana prve klase uvek }e se se}ati sin Dragan i porodica. 13. vojnoteritorijalni odred iz Prizrena. Poginuo je 12. decembra 1959. Branimir je poginuo od dejstva avijacije NATOa. prijavio se kao dobrovoqac i bio raspore|en za strelca u pozadinskom bataqonu 37.131 JUNACI OTAXBINE sta iz sela Kaba{a. godine u selu Orlate.

Vuji} Mahala. u rejonu sela Orlate. Mladi vojnik je poginuo 29. pet dana posle otpo~iwawa agresije na SRJ. 29. Vojnik VJ u rezervi Ivica \eli}. marta 1999. oklopnom bataqonu 125. \or|e je kao potporu~- Vojnik VJ Ra{o Duwi} je ro|en 7. mobilisan je u artiqerijskoraketni divizion PVO 37. Posle otpo~iwawa agresije NATO-a. 132 DUWI] Milana \OR\E DUWI] Radovana RA[O godine. januara 1969. Dejstvom avijacije NATO-a pogo|eno je motorno vozilo u kojem se potporu~nik nalazio. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. @iveo je u Ra{koj. u rejonu sela Veli} Mahala. U rejonu sela Po`ar kod De~ana albanski teroristi pogodili su tenk u kojem se nalazio vojnik Duwi}. Wegovog `ivota i neizbrisivog lika se}a}e se porodica. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 17. motorizovane brigade. aprila 1999. januara 1965.D S p o m e n -kk w i g a 1999. JUNACI OT AX BINE nik u rezervi obavqao du`nost komandira voda. u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ra{o Duwi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. diplomirani in`iwer elektronike. Mladog vojnika }e se se}ati wegova porodica. Glogovac. marta 1998. \ELI] Krstomira IVICA Rezervni potporu~nik VJ \or|e Duwi} je ro|en 26. ro|en je 2. motorizovane brigade. prilikom obavqawa borbenog zadatka. Srbica. u Skopqu. . Bio je ni{anxija na tenku T-55 u 3. \or|e je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. maja 1979. K}i Branka. u Beogradu. sin Nikola i porodica sa~uva}e uspomenu na wega.

maja 1999. Za ispoqenu hrabrost odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Gwilane. septembra 1998. pe{adijskoj brigadi. aprila 1966. marta 1999. Pe}. \OKI] Zvonimira ZORAN \ILAS @arka STANKO \ORDUMOVI] Pavla BOJAN Vojnik VJ u rezervi Zoran \oki} je ro|en 25. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 21. u 549. S p o m e n -k w i g a k \ Uo~i agresije. 3. maja Vojnik VJ Stanko \ilas je ro|en 23. jula 1979. u Leskovcu. mobilisan je u Komandu 354. godine. Poginuo je 24. kao vojni obveznik. u Beogradu. u rejonu Savine Vode. 26. na podru~ju Kosova i Metohije. u Kur{umliji. u rejonu sela Gorwa Budriga. Bio je saobra}ajni policajac u 125. u Beogradu. od posledica dejstva avijacije NATO-a. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. Poginuo je 10. marta 1999. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati k}i Jelena. pe{adijske brigade i raspore|en na du`nost blagajnika. Vojnik VJ Bojan \ordumovi} je ro|en 14. . motorizovanoj brigadi. na podru~ju Kosova i Metohije. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ivica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao je du`nost voza~a u 175. 15. maja 1999. Poginuo je od dejstava NATO-a. Uspomenu na wega ~uva}e sin Ilija i porodica \eli}. sin Milo{ i porodica \oki}. U Vojsci Jugoslavije.133 JUNACI OTAXBINE Stanko je preminuo od povreda zadobijenih od kasetnih bombi. decembra 1978. Osta}e u srcu i se}awu porodice \ilas.

\OR\EVI] @ivorada RADI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Milan \or|evi} je ro|en 11. godine. jula 1989. u Smederevu. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odBranislav \or|evi} je ro|en 20. godine. na podru~ju Kosova i Metohije. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. motorizovanoj brigadi. 3. Uspomenu na poginulog Milana ~uva}e porodica \or|evi}. u 549. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika izvi|a~a. Uspomenu na poginulog Bojana ~uva}e porodica \ordumovi}. u selu KoMla|i vodnik prve klase policije Radi{a \or|evi} je ro|en 20. u Prizrenu. septembra 1953. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. op{tina Leskovac. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1988. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Medicinski fakultet. Preminuo je 4. u Miro{evcu. Pamti}e ga k}eri Marina i Kristina i porodica \or|evi}. aprila 1977. Prizren.\ S p o m e n -kk w i g a 1999. op{tina Prizren. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. aprila 1999. u rejonu Karaule „Or}u{a”. u selu Qubi`da. . 2. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. godine. 134 \OR\EVI] Bo`idara MILAN \OR\EVI] Dragoquba BRANISLAV ri{a. aprila iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. Poginuo je od posledica bombardovawa NATO-a. Bio je zaposlen u Zdravstvenom centru u Leskovcu. juna 1970.

U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika strelca u 52. koju su postavili albanski teroristi kod sela Komorane u op{tini Pri{tina. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ivana i Sne`ana i porodica \or|evi}. u rejonu sela Bubovac. Na podru~ju Kosova i Metohije u~estvovao je u borbenim dejstvima u sastavu ratne jedinice Komande Vojnog okruga Pri{tina. od eksplozije protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u selu Godance. u selu Stra`a. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.135 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu. u selu Trstenik. Gwilane. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost telefoniste u 52. 1. op{tina Glogovac. na podru~ju Kosova i Metohije. u Kwa`evcu. u selu Dobri Dub. op{tina Kosovo Poqe. januara 1968. \OR\EVI] Ilije MILORAD \OR\EVI] Qubi{e MALI[A \OR\EVI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 13. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. me{ovitoj artiqerijskoj brigadi. Uspomenu na poginulog Mali{u trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. maja 1999. 13. Poginuo je 25. op{tina Klina. bataqonu Vojne policije. Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 12. Poginuo je 31. maja 1999. Uspomenu na poginulog Milorada ~uva}e sinovi Milo{ i Marko i porodica \or|evi}. jula 1979. februara 1952. maja 1999. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMali{a \or|evi} je ro|en 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Glogovac.

2. na podru~ju Kosova i Metohije. u Prokupqu. septembra 1957. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. dobrovoqac Dragoqub \or|evi} je ro|en 14. \akovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 29. op{tina \akovica. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati sinovi Qubi{a i Mla|an. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. nai{av{i na mine albanskih terorista u se- Vojnik VJ u rezervi. k}i Jelena i porodica \or|evi}. motorizovanoj brigadi. u rejonu sela Pono{evac.\ S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. \OR\EVI] Milomira DRAGI] \OR\EVI] Milutina DRAGOQUB \OR\EVI] Miodraga BOBAN Vojnik VJ u rezervi Dragi} \or|evi} je ro|en 26. Uspomenu na poginulog Dragoquba trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. u 125. aprila 1999. in`iwerijskom puku. Poginuo je 23. . juna 1992. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1977. u selu Vodice kod Prokupqa. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije i obavqao du`nost mehani~ara za vozila u 192. na podru~ju Kosova i Metohije. 136 datka. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog za- Vodnik policije Boban \or|evi} je ro|en 22. JUNACI OT AX BINE lu Kraqane. godine u Lebanu. jula 1969.

godine. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojnoteritorijalnom odredu Suva Reka. 13. Suva Reka. Poginuo je 29. op{tina Suva Reka. Rezervni kapetan VJ Mirko \or|evi} je ro|en 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. kao rezervni oficir. Ra{ka. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. godine u selu Bina~. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata Qubinko \or|evi} je ro|en 4. obavqao je du`nost pomo}nika komandanta za pozadinu u 70. sin Ivan i porodica \or|evi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. na du`nosti bolni~ara u 37. Uspomenu na Sa{ka \or|evi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Vitina. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. motorizovanoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. marta 1967. Uspomenu na poginulog Qubinka trajno }e ~uvati k}i Ivana. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira pe{adije. septembra 1975. avgusta 1954. u selu Re{tane. . u selu Borovi}e. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. u Uro{evcu. aprila 1999. jula 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \OR\EVI] Mitra SA[KO \OR\EVI] Ratka QUBINKO \OR\EVI] Svetislava MIRKO Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sa{ko \or|evi} je ro|en 25. u selu Re~ane. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Bujub Mahale.137 JUNACI OTAXBINE unutra{wih poslova u Uro{evcu.

oklopnoj brigadi. decembra 1978. selo Dubnica. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik u 125. Uspomenu na poginulog Vladimira trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. motorizovanoj brigadi. u selu Likovac. u selu Le{ak. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. Poginuo je od dejstava albanskih terorista. Kqu~. marta 1979. 16. 11. Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od . op{tina Leposavi}. u rejonu Gola ^uka. u rejonu sela Ko{are. u selu Dowi Vrbqani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.\ S p o m e n -kk w i g a 17. na Kosovu i Metohiji. \akovica. aprila 1999. op{tina Vu~itrn. Poginuo je od posledica dejstava NATO-a. u 15. u selu Sapina. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik Vojske Jugoslavije. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \OR\EVI] Tomislava VLADIMIR \OROVI] Aleksandra GORAN \UKI] Dragana LAZAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Vladimir \or|evi} je ro|en 27. op{tina Srbica. Bosna i Hercegovina. godine u Kru{evcu. Odlikovan je Ordenom Goran \orovi} je ro|en 12. 138 maja 1999. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati sinovi Milan i Miodrag i porodica \or|evi}. na du`nosti poslu`ioca na tenku. maja 1999. 6. avgusta 1967. Bio je zaposlen u IMT „Lola” u Le{ku. na podru~ju Kosova i Metohije. godine. Vojnik VJ Lazar \uki} je ro|en 17. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}i Tijana i porodica \orovi}.

Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. u Ba~kom Jarku. u selu Plo~a. jula 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica \uki}. aprila 1999. aprila 1963. Vojnik VJ u rezervi Goran \uki} je ro|en 7. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. pe{adijskoj brigadi. februara 1971. u rejonu sela Potpukovnik VJ @ivota \uri} je ro|en 19. S p o m e n -k w i g a k \ brane i bezbednosti prvog stepena. u ]upriji. op{tina De~ani. \URI] Velimira @IVOTA Vodnik prve klase policije Nedeqko \uki} je ro|en 9. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati sin Marko i porodica \uki}. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. u 354. kod Aleksandrovca. Uspomenu na poginulog Lazara trajno }e ~uvati porodica \uki}. \UKI] \ura|a NEDEQKO \UKI] Qubodraga Goran Merdare. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor i Stevica. 11. marta 1954. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.139 JUNACI OTAXBINE marta 1999. u selu Gorwa Luka. op{tina Temerin. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. kao vojni obveznik odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj branilaca na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. Za vreme profesionalne vojne slu`be u Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdu{noj odbrani uspe{no je zavr{io te~aje- . Poha|ao je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru. 28. Kur{umlija. godine.

98. u Metkovi}u. Republika Hrvatska. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Predvode}i svoje „Tigrove”. Za iskazanu hrabrost u borbi i uspe{no komandovawe jedinicama major \uri} je odlikovan Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pru`aju}i vazduhoplovnu podr{ku snagama Pri{tinskog korpusa. U toku agresije NATO-a na SRJ bio je komandant pilota 241. poginuo je 25. avgusta 1960. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Posthumno je unapre|en u ~in potpukovnika. januara 1971. godine u Smederevu. oklopne brigade. JUNACI OT AX BINE 140 \URI] \ure ZORAN Potpukovnik VJ Zoran \uri} je ro|en 24. poznate po imenu „Tigrovi”. Tokom profesionalne vojne slu`be obavqao je odgovorne du`nosti. u~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. te porodica \uri}. Uspomenu na pilota elitne eskadrile na{e vojske trajno }e ~uvati sin Aleksandar i k}i Ana. za vreme osloba|awa sela Duqe od albanskih terorista. marta 1999. marta 1999. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Mladen i Milan i porodica \uri}. lova~ko-bombarderskog avijacijskog puka. Od septembra 1991. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. vi{e puta je pohvaqivan i nagra|ivan. lova~ko-bombarderske eskadrile. do druge polovine maja 1992. Poginuo je 30. obu~avaju}i mnoge generacije tenkista.\ S p o m e n -kk w i g a ve za nastavnika letewa i komandira eskadrile. \URI] Zorana DENIS Vojnik VJ Denis \uri} je ro|en 24. na putu [timqe – Prizren. u rejonu sela Glogovac. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ predvodio je tenkovsku ~etu T-55. koja je na prostoru Kosova i Metohije dejstvovala u sastavu oklopnog bataqona 453. Za rezultate koje je ostvario u~e}i mlade pilote toj ~asnoj profesiji. .

Uspomenu na poginulog Aleksandra trajno }e ~uvati porodica \urovi}. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1978. u Kru{evcu. na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog Slavka trajno }e ~uvati porodica \urovi}. \UROVI] @ivka ALEKSANDAR \UROVI] Mihaila SLAVKO EGERI] Dragana MLADEN Vojnik VJ Poru~nik VJ Aleksandar \urovi} je ro|en 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Prizren. Za izuzetnu hrabrost ispoqenu u komandovawu jedinicom odlikovan je Ordenom za hrabrost. u 125. oktobra 1972. mo- Razvodnik VJ u rezervi Mladen Egeri} je ro|en 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Denisa trajno }e ~uvati porodica \uri}. maja 1999. motorizovanoj brigadi. torizovanoj brigadi. Poginuo je 10. bataqonu Vojne policije. 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999.141 JUNACI OTAXBINE Obavqao je du`nost komandira voda u 5. Slavko \urovi} je ro|en 20. u rejonu sela Dowe Morine. u Prijepoqu Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. 17. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. na podru~ju Kosova i Metohije. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda na podru~ju Republike Srpske Krajine. na podru~ju Kosova i Metohije. u borbama s albanskim teroristima. prilikom izvla~ewa povre|enih drugova. u 549. u rejonu sela Orbu{a. U Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik rezer- . maja 1974. u Podgorici. S p o m e n -k w i g a k E U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost vojnika bolni~ara. \akovica.

Poginuo je u toku napada snaga NATO-a. u rejonu sela Grabnik. Uspomenu na poginulog Mladena trajno }e ~uvati porodica Egeri}. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Brezovik. op{tina Kraqevo. u selu Lozno. kod U{}a. u Zrewaninu. u rejonu Vojnik VJ Radoslav Erac je ro|en 22. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika kuvara u 55. oklopnoj brigadi. 30. 5. u rejonu Karaule „Vrbnica”. marta 1961. smer pe{adije. u Sarajevu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 37. u rejonu sela Planeja. Uspomenu na poginulog vojnika Radoslava ~uva}e porodica Erac. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u 549. 142 ERDEQAN Milutina SAVO Poginuo je od dejstva albanskih terorista. . Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Poginuo je od dejstva mina albanskih terorista. 31. ERAC Rodoquba RADOSLAV ERDOGLIJA Dragoquba NENAD Stariji vodnik prve klase VJ Savo Erdeqan je ro|en 6. na podru~ju Kosova i Metohije.E S p o m e n -kk w i g a vnog sastava. Uspomenu na poginulog ~uva}e k}eri Aleksandra i Dragica i porodica Erdeqan. op{tina Prizren. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Vojnik VJ u rezervi Nenad Erdoglija je ro|en 23. maja 1999. u op{tini Prizren. juna 1999. januara 1976. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. januara 1978. osmatra~ u 252. maja 1999. Unapre|en je u ~in razvodnika. 2. JUNACI OT AX BINE Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. grani~nom bataqonu. Klina.

k}i Danijela i porodica @ivi}. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. Mla|i vodnik policije Mom~ilo @ivi} je ro|en 18. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika osmatra~a (plan{etar) u 252. juna 1977. op{tina Glogovac. jula 1963. oklopnoj brigadi. 29. septembra 1969. selo Bawica. 30. maja 1999. Uspomenu na poginulog Nenada trajno }e ~uvati porodica Erdoglija. marta 1999. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. u rejonu sela Miru{a. op{tina Vu~itrn. op{tina Vu~itrn. op{tina Kraqevo. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Qubivoja trajno }e ~uvati porodica Er~evi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poMla|i vodnik policije Qubivoje @ivkovi} je ro|en 16. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. oktobra 1998. u Ubu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Orahovac. ER^EVI] Borivoja QUBIVOJE @IVI] Du{ana MOM^ILO slova Republike Srbije 28. godine. u selu Adrani. S p o m e n -k w i g a k @ tunela Dobrostan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Goran i Stefan. u selu Samodre`a. @IVKOVI] Krste QUBIVOJE Vojnik VJ u rezervi Qubivoje Er~evi} je ro|en 8.143 JUNACI OTAXBINE Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . u selu Samodre`a.

aprila 1999. januara 1968. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Pirot. u selu Pavqe. op{tina Srbica. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub.@ S p o m e n -kk w i g a 19. @IVKOVI] Milovana DRAGAN @IVKOVI] Milomira MIRKO @IVKOVI] Milorada IVAN Stariji vodnik VJ Vodnik prve klase policije Dragan @ivkovi} je ro|en 29. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 8. specijalne brigade na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1981. godine. 26. 8. Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}eri Aleksandra i Miqana i porodica @ivkovi}. op{tina Novi Pazar. smer veze. op{tina Orahovac. u selu Pagaru{a. Uspomenu na poginulog Qubivoja sa~uva}e k}i Kristina i porodica @ivkovi}. aprila 1999. Vodnik VJ po ugovoru Ivan @ivkovi} je ro|en 7. juna 1997. u Prokupqu. februara 1973. u selu Prisjan. . U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u bataqonu Vojne policije za protivteroristi~ka dejstva 72. Bio je policajac u Policijskoj Mirko @ivkovi} je ro|en 20. 144 Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. u selu Rzale. jula 1960. marta 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. motorizovane brigade. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica @ivkovi}. u rejonu sela Gorwe Obriwe. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~koj ~eti 37. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu.

@IVKOVI] Miroslava DRAGAN @IVKOVI] Nedeqka GORAN @IVOJINOVI] Milana DEJAN Mla|i vodnik prve klase policije Vojnik VJ u rezervi Dragan @ivkovi} je ro|en 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. na podru~ju Goran @ivkovi} je ro|en 4. 12. septembra 1992. u rejonu sela Zrze. . Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Radio je kao policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. 28. Poginuo je od napada avijacije NATO-a. u selu Pukovac. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a borbenog vozila u izvi|a~koj ~eti 252. februara 1966. u Pirotu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Sandra i Andrijana i porodica @ivkovi}. u Smederevu. u 52. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju Kosova i Metohije. avgusta 1972.145 JUNACI OTAXBINE Kosova i Metohije. oklopne brigade. Prizren. izme|u Prizrena i \akovice. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. kod Daqevca. sanitetskom bataqonu. u selu Dobrodeqane. op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 6. Vojnik VJ u rezervi Dejan @ivojinovi} je ro|en 8. Za ispoqenu hrabrost u borbi protiv albanskih terorista i snaga NATOa odlikovan je Ordenom za hrabrost. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost bolni~ara. S p o m e n -k w i g a k @ U~estvovao je i u borbama za slobodu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. u selu Rogovo. juna 1971. maja 1999. aprila 1999. godine.

Vojnik VJ u rezervi Predrag Zdravkovi} je ro|en 5. od 26. u Kragujevcu. 1. u Kragujevcu. . u 125. juna 1999. JUNACI OT AX BINE U listu „Svet”. aprila 1999. 4. u rejonu sela Qubeni}. marta 1957. Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 146 @IKI] -KARA\OR\EVI] Milice QIQANA ZAGRA\ANIN Miroquba SLAVOQUB U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a i prvog operatera na radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe u 310. motorizovanoj brigadi. Bila je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije tokom agresije NATO-a na SRJ i dejstava albanskih terorista na prostoru Kosova i Metohije. u selu [tavqe kod Sjenice. u selu Prilu`je. op{tina Pe}. decembra 1956.@ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u rejonu sela Belanica. Uspomenu na Qiqanu ~uva}e weno {estoro dece. Mla|i vodnik VJ po ugovoru Slavoqub Zagra|anin je ro|en 11. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. zapisane su wene re~i rodoqubqa: „Brani}u Srbiju i kad budem mrtva…” Poginula je prilikom obavqawa borbenog zadatka. k}i Tijana i porodica @ivojinovi}. 2. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati sin Stefan. aprila 1999. novembra 1969. op{tina Vu~itrn. ZDRAVKOVI] Du{ana PREDRAG Dobrovoqac VJ Qiqana @iki}-Kara|or|evi} je ro|ena 9. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Slavoquba trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Zagra|anin.

u op{tini Vu~itrn. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. u selu Prilu`je. u 54. oko 15 sati. op{tina Vu~itrn.147 JUNACI OTAXBINE redu. k}eri Mirjana i Dragana i porodica Zdravkovi}. vojnoteritorijalnom odredu. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati sin Du{an. k}eri Milica. kao vojni obveznik. Vu~itrn. maja 1999. u selu Parlovcu. u op{tini Gwilane. motorizovanoj brigadi. u selu Prilu`je. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. Poginuo je u sukobima s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na prostoru Kosova i Metohije. avgusta 1965. aprila 1961. maja 1999. bio je bolni~ar u 54. Uspomenu na poginulog Milovana trajno }e ~uvati sin Zdravko. Razvodnik VJ Neboj{a Zdravkovi} je ro|en 19. juna 1978. maja te godine. u selu Gorwi Mijali}. vojnoteritorijalnom odSlavi{a Zdravkovi} je ro|en 15. Poginuo je u sukobima s . 18. Bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije u 54. vojnoteritorijalnom odredu. Miqana i Jovana. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Gorwi Mijali}. Preminuo je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. ZDRAVKOVI] Miodraga MILOVAN ZDRAVKOVI] Radojka SLAVI[A ZDRAVKOVI] Stojana NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Milovan Zdravkovi} je ro|en 27. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a u 125. S p o m e n -k w i g a k Z U Vojsci Jugoslavije. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 18. od rana zadobijenih u sukobima s albanskim teroristima u selu Gorwi Mijali}. te porodica Zdravkovi}. 18. 8. juna 1999.

u selu Qumbarda. u op{tini Prizren. maja 1999. pe{adijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina De~ani. JUNACI OT AX BINE devcu. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati porodica Zlatanovi}. 148 ZUVI] Milo{a NENAD godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Me- . Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Lebanu. godine. ZLATANOVI] Jelice BOJAN IBRA Ganija ZAIM Mla|i vodnik policije Nenad Zuvi} je ro|en 7.Z S p o m e n -kk w i g a albanskim teroristima za vreme agresije NATO-a na SRJ. Tokom agresije NATOa na SRJ i oru`anih dejstava albanskih terorista na Kosovu i Metohiji bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. smer in`iwerije. Poginuo je na zadatku. godine. \akovica. juna 1974. na du`nosti operatera u 175. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Istok. 28. 5. Mahala Mutivode. Vojnik VJ u rezervi Bojan Zlatanovi} je ro|en 10. maja 1999. u rejonu sela Mr~aja. kapetan Zaim Ibra je obavqao du`nost komandanta in`iwerijskog bataqona u 549. maja iste Kapetan VJ Zaim Ibra je ro|en 1. 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. godine. juna 1999. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. oktobra 1975. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. februara 1959. oktobra 1998. Preminuo 31. U toku agresije NATOa na SRJ i sukoba s albanskim teroristima na Kosovu i Metohiji. u Gorwem Qubiwu.

149 JUNACI OTAXBINE odbijawa napada albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 16. \akovica. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Re~are. dobrovoqac Ivica Ivanovi} je ro|en 12. u 125. u rejonu Karaule „Ko{are”. februara 1964. Poginuo je prilikom Vojnik VJ u rezervi. u selu Ba~ki Breg. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. izvla~e}i poginulog vojnika Negi}a. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. \akovica. juna 1968. januara 1955. U toku agresije NATOa na SRJ obavqao je du`nost komandira ~ete u 125. Prizren. u Kraqevu. te porodica Ivankovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k I motorizovanoj brigadi. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Rajko i Ivan i porodica Ivanovi}. IVANOVI] Ivana IVICA IVANOVI] Radoslava PREDRAG Kapetan prve klase VJ Krunoslav Ivankovi} je ro|en 10. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. IVANKOVI] Mate KRUNOSLAV voqac u Vojsci Jugoslavije. . Uspomenu na kapetana Zaima trajno }e ~uvati sin Damir i porodica Ibra. 14. Sombor. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Krunoslava trajno }e ~uvati k}eri Sindi i EndiAmida. na podru~ju Kosova i Metohije. u rejonu Karaule „Ko{ara”. aprila 1999. na podru~ju Kosova i Metohije. Tokom agresije NATO-a na SRJ bio je dobro- Rezervni vodnik VJ Predrag Ivanovi} je ro|en 23. maja 1999. Poginuo je 29. u [idu.

JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. bio je u sastavu Vojnik VJ Du{an Ivan~evi} je ro|en 29. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati k}i Tatjana i porodica Ivanovi}. Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 31. Zoran Ivanovi} je ro|en 22. na du`nosti voza~a u 354. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati porodica Ivanovi}. u rejonu sela Grabnik.I S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ obavqao je du`nost komandira tenka u 252. jula 1978. Na Kosovu i Metohiji. u Trsteniku. Pri{tina. u Beogradu. januara 1978. oklopnoj brigadi. u Prokupqu. IVAN^EVI] Dragana DU[AN Desetar VJ Vojnik VJ u rezervi Velimir Ivanovi} je ro|en 19. dok su trajala borbena dejstva. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. aprila 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je u ulozi poslu`ioca na radaru. 18. juna 1964. \akovica. maja 1999. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. Uspomenu na desetara Zorana sa~uva}e porodica Ivanovi}. 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. od dejstva protivradarske rakete avijacije NATO-a u selu Qug Bunar. na podru~ju Kosova i Metohije. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radiofoniste . pe{adijskoj brigadi. 150 IVANOVI] Stanimira VELIMIR IVANOVI] Tomislava ZORAN komandnog diviziona 52. u rejonu sela Lukare.

S p o m e n -k w i g a k I plan{etiste i operatera na radaru u 310. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. Poru~nik policije Radi{a Ivkovi} je ro|en 7. avgusta 1955. \akovica. IVKOVI] @ivadina DEJAN IVKOVI] Save RADI[A IVOVI] Slobodana MILOVAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ivkovi} je ro|en 3. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . u selu Dowi Drenovac. in`iwerijskog puka kao radiotelegrafista. 24. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1973. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. u selu Kraqane. op{tina Prizren. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1979.151 JUNACI OTAXBINE U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. op{tina [abac. wu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. maja 1999. Tada je Du{an izgubio `ivot. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na putu Mali{evo – Orlate. @itora|a. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Du{ana sa~uva}e porodica Ivan~evi}. Zavr{io je SredVojnik VJ u rezervi Milovan Ivovi} je ro|en 3. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radio-telegrafiste. neprijateqeva protivradarska raketa neposredno je pogodila wegov radar. Uspomenu na poginulog Radi{u ~uva}e k}i Qiqana. 9. maja 1999. u selu Tabanovi}. jula 1973. op{tina Prokupqe. samohodnom raketnom puku. godine. 16. u selu Baj~ince. u Pe}i. sin Dragan i porodica Ivkovi}. Bio je na du`nosti komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Ivkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

30. JUNACI OT AX BINE {io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. maja 1999. septembra 1971.10 ~asova. u selu Perna. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Slavujevac i tom prilikom je Simo te{ko povre|en. Radio je na tim poslovima u 201. kada se vra}ao sa slu`benog puta iz Prizrena. pri obavqawu borbenog zadatka. u Ni{u. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}eri Sne`ana i Ivana. Dana 23. vojnoteritorijalnog odreda. op{tina De~ane. avgusta 1948. Uspomenu na vojnika Milovana sa~uva}e k}i Tijana i porodica Ivovi}. na du`nosti na~elnika Organa za informisawe i moral. te porodica Ivo{evi}.I S p o m e n -kk w i g a je u sastavu 177. marta 1999. motorizovane brigade. oko 15. 152 IGI] Slobodana TOMISLAV Vodnik prve klase VJ po ugovoru Tomislav Igi} je ro|en je 15. novembra te godine na VMA identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. Zavr{io je kurs za rukovaoce ubojnim sredstvima u Tehni~koj sredwoj vojnoj {koli u Kru{evcu. Poznato je da su kolonu motornih vozila u kojoj se Igi} nalazio napali albanski teroristi. Vrgin Most. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. IVO[EVI] Pere SIMO Potpukovnik VJ Simo Ivo{evi} je ro|en 26. Tomislav je nestao 3. na putu Pri{tina – Leskovac. Poginuo je 9. U~estvovao je u ratnim dejstvima na podru~ju Republike Srpske Krajine. Zavr- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Preminuo je 7. Vozilo u kojem se nalazio potpukovnik Ivo{evi} je. kod sela Ka~ikol. pe{adijskoj bazi. kada su vozilo u kojem se nalazio projektilom iz ru~nog baca~a pogodili albanski teroristi u selu Crnobreg.

Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. Uspomenu na Predraga Igwatovi}a sa~uva}e wegova porodica. u Aran|elovcu. \akovica. juna 1968. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Mladen i porodica Ili}. 20. avgusta 1990. aprila 1999. op{tina Suva Reka. maja 1999. u Beogradu. ILI] Aleksandra DU[KO ILI] Dragana ZORAN IGWATOVI] Jugoslava PREDRAG Mla|i vodnik prve klase policije Du{ko Ili} je ro|en 24. Poginuo je predano obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. @ivot je izgubio od protivpe{adijske mine dok je obavqao vojni~ku du`nost. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Zoran Ili} je ro|en 3. .153 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I Uspomenu na vodnika Tomislava sa~uva}e porodica Igi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 19. u Po`arevcu. Vojnik VJ Predrag Igwatovi} je ro|en 14. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ili}. decembra 1978. op{tina Kur{umlija. u rejonu Karaule „Mitar Vojinovi}”. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. jula 1977. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. U Vojsci Jugoslavije osposobqen je za du`nosti protivpo`arca u Gardijskoj brigadi. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. 16. u selu Trebiwa. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Movqane. maja 1999.

u Kragujevcu. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 30. u rejonu sela Reqeqan. grani~nog bataqona. Za ispoqeno juna{tvo odlikovan je Ordenom za hrabrost. bataqona Vojne policije. Poginuo je obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost. u Leskovcu. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.\ S p o m e n -kk w i g a ILI] Dragi{e DEJAN ILI] @ivorada RADI[A JUNACI OT AX BINE 154 ILI] Milana RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Ili} je ro|en 29. juna 1978. Uspomenu na hrabrog vojnika Radi{u sa~uva}e porodica Ili}. 11. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 4. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. maja 1999. oktobra 1971. Pre{evo. Uspomenu na poginulog vojnika Radi{u Ili}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. na du`nosti protivavionca raketa{a na „streli 2M”. u rejonu Karaule „Ko{are”. u rejonu Karaule „Ko{are”. 20. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na borca Dejana sa~uva}e k}i Marija i porodica Ili}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 15. u Ubu. aprila 1999. avgusta 1978. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 159. aprila 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. kao vojnik grani~ar. .

godine raketirala avijacija NATO-a. pozadinske baze. marta 1999. Poginuo je 24. Poginuo je 27. op{tina Smederevo. u borbi s albanskim teroristima. pe{adijske brigade. op{tina Mero{in. sin Mario i porodica Ili}. Uspomenu na borca Miroslava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a u Kur{umliji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. u selu Lugav~ina. januara 1961. dobrovoqac Toplica Ili} je ro|en 3. Vojnik VJ u rezervi. kao osmatra~ vazdu{nog prostora. Klina. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Ili} je ro|en 23. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}eri Marija i Milena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @ivot je izgubio u selu Lu`ane. decembra 1962. u autobusu koji je 1. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e sinovi Bojan i Zoran i porodica Ili}. Podujevo. u selu Vla{ki Drenovac. na du`nosti referenta u odeqewu za operativno-nastavne poslove. novembra 1951. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. u Kur{umliji.155 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B ILI] Nedeqka MILIVOJE ILI] Radi{e TOPLICA ILI] Radovana MIROSLAV Rezervni kapetan prve klase VJ Milivoje Ili} je ro|en 11. maja 1999. u selu Kostadinovac. .

juna 1999. 354. juna iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. 2. Uspomenu na Bratislava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Dragana sa~uva}e k}i An|ela i porodica Ili}. pe{adijske brigade. motorizovane brigade. Prizren. septembra 1971. Uspomenu na rezervistu Sa{u sa~uva}e k}i Marija. te{ko je rawen pri obavqawu borbenog zadatka. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijskog diviziona protivvazdu{ne odbrane 3.I S p o m e n -kk w i g a ILI] Radoja DRAGAN ILI] Radomira BRATISLAV JUNACI OT AX BINE 156 ILI] Stane SA[A Vojnik VJ u rezervi Dragan Ili} je ro|en 21. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. . decembra 1967. Glogovac. u rejonu Ho~a Zagradska. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Preminuo je 7. Vojnik VJ Bratislav Ili} je ro|en 4. u rejonu sela Orlate. u Leskovcu. sin Marko i porodica Ili}. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe vojnog voza~a. Dana 12. kao strelac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. artiqerijske baterija protivvazdu{ne odbrane. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Ili} je ro|en 18. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. kao vojnik strelac. 4. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. motorizovane brigade. maja 1999. motorizovanog bataqona 37. maja 1999. u Leskovcu. u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1978.

Uspomenu na vojnika Sini{u sa~uva}e porodica Ili}. Suva Reka. januara 1973. sin Milo{ i porodica Ili}. avgusta 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1970. op{tina Kosovska Kamenica. Potporu~nik policije Novica Ili} je ro|en 9. Vojnik VJ u rezervi Sini{a Ili} je ro|en 26. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. ILI] Cvetka SINI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Ili} je ro|en 20. a povredama je podlegao 7. 1. aprila 1999. godine. 9. U borbi s albanskim teroristima te{ko je rawen. mehanizovane brigade. jugoisto~no od sela Bok{i}. avgusta iste godine u selu Koretin. . maja 1999. juna 1983. godine. u rejonu Bandere.157 JUNACI ILI] Stanoja GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I ILI] Tihomira NOVICA Zauvek }e ga pamtiti k}i Milica. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. u Kosovskoj Kamenici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. u selu Belanica. decembra 1959. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e sin Milan i porodica Ili}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. 3. op{tina Klina. op{tina Kosovska Kamenica. u selu Dowa [ipa{nica. u Uro{evcu. a wegovo telo je prona|eno 2. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Kosovska Kamenica Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Oteli su ga albanski teroristi.

u selu Pecka. Vojnik VJ u rezervi Zvezdan Jaji} je ro|en 25. Prizren. . kao vojnik strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Ili}. dobrovoqac Miloje Jakovqevi} je ro|en 6. 31. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. u selu Skukovo. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti u 168. op{tina Ose~ina.I S p o m e n -kk w i g a ILI] ^edomira @IVOJIN JAJI] Milana ZVEZDAN JUNACI OT AX BINE 158 JAKOVQEVI] Borivoja MILOJE Vojnik VJ u rezervi @ivojin Ili} je ro|en 30. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. u Grdelici. Novi Pazar. aprila 1999. u Novom Pazaru. Uspomenu na Zvezdana zauvek }e nositi u srcu porodica Jaji}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. u rejonu sela Planeja. Uspomenu na borca Miloja sa~uva}e sinovi Dejan i Darko i porodica Jakovqevi}. novembra 1967. Uspomenu na vojnika @ivojina sa~uva}e k}eri Duwa i Jovana. Poginuo je 17. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 542. motorizovane brigade kao voza~ motornog vozila. 31. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. mehanizovane brigade. op{tina Leskovac. Vojnik VJ u rezervi. marta 1962. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1955.

Vojnik VJ u rezervi Qubi{a Jani}ijevi} je ro|en 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Planeja.159 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JANI] Jovana ALEKSANDAR JANI]EVI] Aleksandra DEJAN JANI]IJEVI] Slavimira QUBI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Jani} je ro|en 10. Zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. godine. u Prizrenu. 1. pe{adijske brigade. op{tina Klina. u ulozi vojnog policajca. kao strelac. u selu Dobre Vode. Vojnik VJ Dejan Jani}evi} je ro|en 5. Uspomenu na Qubi{u sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Jani}ijevi}. februara 1978. u rejonu sela Lukare. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. motorizovane brigade. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. marta 1970. januara 1974. u selu Kijevo. maja 1999. Uspomenu na wega zauvek }e ~uvati porodica. Uspomenu na vojnika Dejana sa~uva}e porodica Jani}evi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . op{tina Klina. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Prizren. Poginuo je u borbi protiv albanskih teroristi. u Prokupqu. septembra 1998. 11. Pri{tina. 18.

te porodica Jankovi}. . Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Milovana SR\AN JANKOVI] Radojke DRAGAN JUNACI OT AX BINE 160 JANKOVI] Stanimira GAVRILO Vojnik VJ Sr|an Jankovi} je ro|en 18. u selu Sli{ane. u rejonu Prizrena. maja 1999. op{tina \akovica. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. 5. kada su motorno vozilo u kojem se nalazio napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. za vreme obavqawa borbenog zadatka. kao vojnik voza~. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Vojnik VJ u rezervi Dragan Jankovi} je ro|en 8. pe{adijske brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. kao voza~. Kru{evac. godine. Lebane. Istok. motorizovane brigade. maja 1999. Poginuo je 23. decembra 1971. u Vrawu. Uspomenu na vojnika Sr|ana sa~uva}e porodica Jankovi}. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Vladan i porodica Jankovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Ribare. januara 1978. Uspomenu na vojnika Gavrila sa~uva}e sinovi Marko i Aleksandar. Vojnik VJ u rezervi Gavrilo Jankovi} je ro|en 22. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu sela Ku{lin. 29. septembra 1963. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

lake pe{adijske brigade. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u Le{ku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Jasni}. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela Trstenik. marta 1961. JASNI] Stanimira RADOJICA Vojnik VJ u rezervi. marta 1999. neposredno iznad jedinice u kojoj se nalazio. marta 1957.161 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na borca Dragoslava sa~uva}e k}eri Jana i Ninoslava i porodica Jankovi}. prilikom eksplozije projektila u vazduhu. u selu ]amurlija kod Ni{a. dobrovoqac Dragoslav Jankovi} je ro|en 20. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je u 230. na du`nosti komandira odeqewa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade. maja 1968. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 58. op{tina Leposavi}. smer pe{adije. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}i Mirjana. 12. Ra{ka. aprila 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za rad na osmatra~kom radaru u raketnoj bateriji protivvazdu{ne odbrane „KUB-M”. smrtno je pogo|en iz Mla|i vodnik VJ u rezervi Radojica Jasni} je ro|en 25. na du`nosti komandira voda. Rezervni kapetan VJ Dragan Jasni} je ro|en 5. . sinovi Milan i Miroslav. Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in mla|eg vodnika. u Ni{u. u Boqevcu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. Poginuo je 31. S p o m e n -k w i g a k J JANKOVI] Tomislava DRAGOSLAV JASNI] Miodraga DRAGAN hica albanskog teroriste.

od dejstva protiv- . kao vojnik strelac. maja 1999. kao dobrovoqac strelac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na poginulog vojnika Milana Jevtovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1978. mehanizovane brigade. 11. Kosovska Mitrovica. Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Jeli} je ro|en 27. \akovica. februara 1976. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. godine.J S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu Karaule „Ko{are”. decembra 1974. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. 162 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. godine u selu Bajgora. motorizovane brigade. Uspomenu na Radojicu Jasni}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Suva Reka. u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. JUNACI OT AX BINE tenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu Timo~ina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1999. u Kola{inu. JEVTOVI] Radojka MILAN JEVTI] Velimira BOJAN JELI] Laki}a MILORAD Vojnik VJ Milan Jevtovi} je ro|en 5. Uspomenu na Bojana Jevti}a sa~uva}e k}i Marijana i porodica Jevti}. maja 1999. 11. na putu Suva Reka – Re{tane. Vojnik VJ u rezervi. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. u Gorwem Milanovcu. Poginuo je 21. Suva Reka. 3. dobrovoqac Bojan Jevti} je ro|en 2.

juna 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 115. u Strazburu. Pri{tina. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Novom Sadu. maja 1976. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Glogovac. u rejonu sela ]irez. pe{adijske brigade. motorizovanoj brigadi. 13. Uspomenu na vojnika Iliju Jeli~i}a ~uva}e wegova porodica. Istok. u ~ijem stroju je uspe{no polo`io i sve ispite iz vojni~kih vrlina i patriotizma. . koje su 23. Francuska. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na Vrawevcu. maja 1999. u Pri{tini. Vojnik VJ u rezervi Vladica Jeremi} je ro|en 12. Uspomenu na Vladicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog vojnika Ivicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. JEREMI] Miladina IVICA JEREMI] Milutina VLADICA JELI^I] Nikole ILIJA Vojnik VJ u rezervi Ivica Jeremi} je ro|en 29. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Poginuo je od protivtenkovske mine. Vojni rok slu`io je u 549.163 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J Uspomenu na wega ~uva}e sin @arko i porodica Jeli}. maja 1965. napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. gde je zavr{io sredwu {kolu. u ulozi telefoniste. Poginuo je u motornom vozilu. Vojnik VJ Ilija Jeli~i} je ro|en 15. na du`nosti vojnika voza~a. novembra 1978. 3. juna 1999.

20. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. januara 1978. De~ani. aprila 1999.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Borivoja DRAGAN JOVANOVI] Branislava BOJAN JUNACI OT AX BINE 164 JOVANOVI] Dragi{e STANOJE Vojnik VJ u rezervi Dragan Jovanovi} je ro|en 1. u selu Dobra. motorizovane brigade kao. op{tina Lipqan. januara 1978. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. u Pri{tini. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. vojnik strelac. januara 1969. 11. kao vojnik strelac. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e wegovo troje dece i porodica Jovanovi}. u Gaxinom Hanu. u rejonu sela Ko{are. kao vojnik strelac. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Uspomenu na poginulog vojnika Stanoja Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. 12. Vojnik VJ Stanoje Jovanovi} je ro|en 23. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 2. maja 1999. u rejonu Ko{ara. oklopne brigade. op{tina Golubac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gorwa Gu{terica.

. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. motorizovane brigade na du`nosti poslu`ioca u tenku T-55. 27. Uspomenu na poginulog vojnika Milovana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. na du`nosti voza~a motornog vozila i poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu sela Pirane. 9. motorizovane brigade. septembra 1977. op{tina [trpce. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog Slavi{u ~uva}e wegova porodica. Mla|i vodnik policije Slavi{a Jovanovi} je ro|en 29. u rejonu Dowa Morina. aprila 1999. u [trpcu. Vojnik VJ Milovan Jovanovi} je ro|en 7. u Leskovcu. Prizren. godine. oktobra 1979. 29. Bio je policajac u Policijskoj stanici [trpce. februara 1999. u Ni{u. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. aprila 1974. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.165 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Zorana BOJAN JOVANOVI] Jovice SLAVI[A JOVANOVI] Milivoja MILOVAN Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 9. marta 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u selu Brod. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Rezervni potporu~nik VJ Mileta Jovanovi} je ro|en 22. Vojnik VJ Dejan Jovanovi} je ro|en 5. juna 1967. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu me{ovitog protivoklopnog artiqerijskog diviziona 37. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. Prizren. maja 1999. u ulozi strelca. u selu Planeja. . motorizovane brigade. mehanizovane brigade. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 17. 5. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 55. juna 1979. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u selu Trnava. Poginuo je u motornom vozilu koje je nai{lo na protivtenkovsku minu.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Miroslava RADE JOVANOVI] Miroslava DEJAN JUNACI OT AX BINE 166 JOVANOVI] Rajka MILETA Vojnik VJ Rade Jovanovi} je ro|en 28. 24. smer artiqerije. u rejonu Bawica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Kamena Glava. u Boru. grani~nog bataqona. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. selo Kuki} Mahala. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. januara 1979. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. juna 1999. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na Mileta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Novi Pazar. na du`nosti komandira voda. aprila 1999.

8. godine. Uspomenu na lik Sr|ana Jovi}a ~uva}e wegovi sinovi Aleksandar i Lazar i porodica Jovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Srbica.167 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Srboquba @IVORAD JOVAN^EVI] Milana DRAGO[ JOVI] Aleksandra SR\AN Vodnik policije @ivorad Jovanovi} je ro|en 5. oktobra 1967. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1999. Vojnik VJ u rezervi Drago{ Jovan~evi} je ro|en 30. Poginuo je na borbenom zadatku. u rejonu sela Gorwe Prekaze. 28. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u Leskovcu. k}i Andrijana i porodica Jovanovi}. maja 1999. pozadinske baze. oktobra 1984. Uspomenu na poginulog @ivorada ~uva}e sin Nikola. sa ratnim rasporedom u 7. Kao vojni obveznik. op{tina Aleksandrovac. avgusta 1963. pe{adijskoj brigadi. k}i Marija i porodica Jovan~evi}. u selu Kowu{evac. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 202. op{tina Podujevo. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Jovi} je ro|en 10. marta 1966. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . u selu Paquvi. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. u selu Plo~e. na du`nosti strelca. gde je bio na du`nosti voza~a. Poginuo je na zadatku 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Kon~uq kod Bujanovca. aprila 1999. Uspomenu na wega ~uva}e wegovi sin Milan. prevoze}i materijalna sredstva. borio se protiv albanskih terorista i agresora za odbranu slobode otaxbine. op{tina Ub.

vojni obveznik Novica Jov~i} spremno se odazvao i kao artiqerac borio u sastavu 549. Prizren. Pripadnik rezervnog sastava policije Veselin Jovovi} je ro|en 8. u Nik{i}u. . godine. marta 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1963. juna 1995. 1. 13. Poginuo je 28. Kao grafi~ki radnik sa sredwom stru~nom spremom radio je u rodnom gradu. Na poziv za odbranu otaxbine. kada je avijacija NATO-a bombardovala \akovicu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Pri{tini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. juna 1999. u mestu Lebane. godine. januara 1966. u rejonu Karaule „Goro`up”. Uspomenu na Dejana Jovovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. juna 1971.J S p o m e n -kk w i g a JOVOVI] Milomira DEJAN JOVOVI] Radivoja VESELIN JUNACI OT AX BINE 168 JOV^I] Vuka{ina NOVICA Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Jovovi} je ro|en 25. Vojnik VJ u rezervi Novica Jov~i} je ro|en 21. Uspomenu na palog artiqerca ~uva}e porodica Jov~i}. u preduze}u „Polet”. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Ubili su ga pripadnici KFOR-a. u Klini. juna 1999. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet.

godine. u selu Pantina. juna 1995. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 16. U~estvovao je u odbrani slobode i nezavisnosti Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Ko{are.169 JUNACI JOJI] Dragog GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOKANOVI] Jovana BO@O JOKI] Batri}a MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Goran Joji} je ro|en 7. marta 1968. aprila 1999. Vodnik prve klase policije Bo`o Jokanovi} je ro|en 21. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stevan i Strahiwa i porodica Jokanovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao dobrovoqac pristupio je borbenom stroju 125. Milan Joki} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. op{tina Vu~itrn. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. na putu Pantina – Vu~itrn. novembra 1953. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kraqevu. februara 1980. marta 1976. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Joki}. \akovica. u selu Kraqani. Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Milan Joki} je ro|en 4. u De~anima. aprila 1999. godine. u Novom Sadu. 15. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 17. op{tina Vu~itrn. u rejonu Maje Glave. motorizovane brigade i hrabro se borio obavqaju}i du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja.

u sastavu 52. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. 14. upao u zasedu albanskih terorista. u Plandi{tu kod Vr{ca. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Joksi}. kada je poginuo. Obavqaju}i borbeni zadatak. godine u Novom Milo{evu. na putu izme|u Pri{tine i Prizrena. Vojnik Sa{a Jorgovan odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Be~ej. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Vojni rok je slu`io u Komandi Pri{tinskog korpusa. op{tina \akovica. na prevoju Volujak. kod sela Pono{evac. na du`nosti vojnika ni{anxije na oklopnom transporteru. 30. februara 1978. oktobra 1956. Uspomenu na neustra{ivog borca ~uva}e porodica Jorgovan. aprila 1999. godine. marta 1999. 26. decembra 1979. Poginuo je usled dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Vojnik VJ Sa{a Jorgovan je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Beogradu. novembra 1979. vojnik voza~ Vladimir Joksi} je. Vodnik prve klase policije Radovan Jorgin je ro|en 30.J S p o m e n -kk w i g a JOKSI] Milivoja VLADIMIR JORGIN Radovana RADOVAN JUNACI OT AX BINE 170 JORGOVAN Mite SA[A Vojnik VJ Vladimir Joksi} je ro|en 17. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. . maja 1999. bataqona vojne policije. na du`nosti voza~a motornog vozila. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Monika i Marina i porodica Jorgin. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina \akovica.

dobrovoqac Nikola Josi} je ro|en 14. maja 1956. maja 1999. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1960. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu Karaule „Goro`up”. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. poginuo je 4. u rejonu Karaule „Ko{are”. aprila 1999. motorizovane brigade. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. u Zemunu. te porodica Jo{ovi}. Ko{are. grani~nom bataqonu na Karauli „Goro`up”. op{tina Kraqevo. Zavr{io je Sredwu elektrotehni~ku {kolu. Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Joti}. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar. .171 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B JOSI] Dragutina NIKOLA JOTI] Jovana RADE JO[OVI] Radovana MILOSAV Vojnik VJ u rezervi. Dobrovoqac Milosav Jo{ovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Josi}. u Kostolcu. dobrovoqac Milosav Jo{ovi} je ro|en 26. Uspomenu na dobrovoqca Nikolu Josi}a ~uva}e wegove k}eri Nikolina i Jelena. na du`nost strelca. slu`io u 55. \akovica. poginuo je 16. Vojnik VJ u rezervi. 27. Odlu~no odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. maja 1999. godine. Vojnik VJ Rade Joti} je ro|en 3. Odlu~no brane}i otaxbinu od albanskih terorista. Vojni rok je od septembra 1998. Kao dobrovoqac strelac stigao je na Kosovo i Metohiju u stroj 125. Kao dobrovoqac stupio je u 125. aprila 1978. u selu Gledi}.

u rejonu razme{taja svoje jedinice u selu Grabnik. Kao vojni obveznik. 15. u ^a~ku. u Kraqevu. 12. aprila 1999. na du`nosti in`iwerca pionira. na du`nost voza~a tenka. na poziv otaxbine. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Kao vojni obveznik borio se u sastavu in`iwerijskog bataqona 252. oklopne brigade. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. decembra 1971. Vojnik VJ Bersim Kasemovi} je ro|en 19.K S p o m e n -kk w i g a KALAJXI] Sretena DU[AN KARXOVI] Vladana SA[A JUNACI OT AX BINE 172 Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Karxovi}. Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 2. juna 1978. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. stao je u stroj 252. u Smederevskoj Palanci. Vojnik Bersim Kasemovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kalajxi}. marta 1976. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kasemovi}. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Karxovi} je ro|en 18. u sastavu 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . kada su albanski teroristi iz zasede napali vozilo u kojem se i on nalazio. KASEMOVI] Kasema BERSIM Vojnik VJ u rezervi Du{an Kalajxi} je ro|en 27. u rejonu sela Mali{evo. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. maja 1999. u Pri{tini. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane . Kao dobrovoqac strelac stao je u stroj branilaca slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. te porodica Kati}.173 JUNACI KATI] Radoice MIOMIR OTAXBINE ~uva}e sin Dragan. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbe- KENI] Koste MILAN Desetar VJ u rezervi Milan Keni} je ro|en 5. januara 1974. maja 1999. Iako invalid. Glogovac. u 37. 4. motorizovane brigade. dobrovoqac Miomir Kati} je ro|en 25. Glogovac. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. juna 1999. u Vaqevu. septembra 1963. Vojnik VJ u rezervi. izme|u ostalog i u borbama za Vukovar. 6. u rejonu sela Orlate. Mirko Kevi} se sam javio da brani otaxbinu i kao dobrovoqac stupio u oklopni bataqon 37. dobrovoqac Mirko Kevi} je ro|en 23. k}eri Marina i Sla|ana. u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu. jula 1958. Vi{e od 17 meseci borio se u stroju branilaca Republike Srpske Krajine. Uspomenu na wegov lik Vojnik VJ u rezervi. motorizovanu brigadu. u Zemunu. Tom prilikom ugasio se `ivot borca i rodoquba iz Vaqeva. u sastavu 125. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a na borbeni polo`aj wegove jedinice. U tim borbama je rawen i progla{en za invalida rata. vozilo kojim se prevozio Mirko Kevi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Likovac. S p o m e n -k w i g a k K KEVI] Veroquba MIRKO nog zadatka. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kevi}. na du`nost poslu`ioca mitraqeza. Dobrovoqac Mirko Kevi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. hrabro se borio za odbranu Republike Srpske Krajine. i na Kosovu i Metohiji. Od novembra 1992.

marta 1999. u Zrewaninu. obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. u rejonu Savinih Voda kraj Pe}i. Zavr{io je sredwu {kolu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. dobrovoqac Aleksandar Kisin je ro|en 10. motorizovane brigade. Nakon zavr{et- . kao desetar. juna 1970. Uspomenu na mladog saobra}ajnog policajca Vojske Jugoslavije ~uva}e porodica Kepi}. 174 KEPI] Mla|ana SLAVI[A KIRHNER Radivoja @EQKO Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 26. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na desetara Milana ~uva}e porodica Keni}. u Vr{cu. u rejonu Stani Batu{es. januara 1979. maja 1999. gde je obavqao Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Kirhner je ro|en 15. u jedinicu Vojne policije 125. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE du`nost saobra}ajnog policajca. 3. od dejstva avijacije NATO-a. na podru~ju sela Brestovac. op{tina Orahovac. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. 11. KISIN Nikole ALEKSANDAR Vojnik VJ Slavi{a Kepi} je ro|en 18. u Bugojnu. oktobra 1972. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vr{ac. jula 1993. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Vojnik VJ u rezervi.K S p o m e n -kk w i g a brigade. De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Kitanovi} je tom prilikom smrtno rawen. godine staje u stroj Vojske Republike Srpske i u wemu ostaje sve do septembra 1995. motorizovanoj brigadi. Poginuo je 31. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kitanovi}. upisao je Ma{inski fakultet u Bawaluci. stupio je u Vojsku Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ali je izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji preseklo wegove snove. aprila 1999. motorizovanu brigadu. marta 1999. Avioni NATO-a su 25. . Kao prekaqeni ratnik. u selu Gorwe Dobrevo. od dejstva protivtenkovske mine. KISI] Petra MILOVAN Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kisi}. u kojoj se osposobio za poslu`ioca na haubici 122 mm. marta 1978. godine. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kosovo Poqe. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Posle zavr{etka sredwe {kole. godine i osposobio se za poslu`ioca tenka T-55. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. dobrovoqno se javio u 549. juna 1978. u Bujanovcu. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Trnavce. \akovica. Uspomenu na dobrovoqca i rodoquba ~uva}e porodica Kisin. godine.175 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K ka sredwe {kole u rodnom gradu. u martu 1998. op{tina Srbica. u 243. Vojnik VJ Dragan Kitanovi} je ro|en 17. koja je dejstvovala na Kosovu i Metohiji. KITANOVI] Slavoquba DRAGAN Vojnik VJ Milovan Kisi} je ro|en 20. bombardovali kasarne u Uro{evcu. U septembru 1992. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 125. motorizovane brigade. 20. u rejonu Karaule „Ko{are”.

vazduhoplovnoj bazi. maja 1999. oktobra 1968. na koji su piloti NATO-a ispalili {est projektila. Tom prilikom je nastradao i stariji vodnik po ugovoru Sa{a Kne`evi}. Zavr{io je sredwu {kolu za metalostrugara i u junu 1998. 1.K S p o m e n -kk w i g a KI[ Janka VLADIMIR KNE@EVI] Petra SA[A JUNACI OT AX BINE 176 zivnih sredstava iz svoje jedinice. u \akovici. Uspomenu na lik mladog veziste ~uva}e porodica Ki{. u Vrbasu. 31. Vojnik VJ Vladimir Ki{ je ro|en 30. vozilo kojim je upravqao bilo je u neposrednoj blizini mosta Brvenik na Ibru. k}i Sara i porodica Kne`evi}. Kao vojnik 63. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu u Kraqevu. op{tina Prizren. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . godine stupio u Vojsku Jugoslavije. vazduhoplovne baze. u rejonu sela Posli{te. Zavr{io je U~iteqski fakultet. Stariji vodnik VJ po ugovoru Sa{a Kne`evi} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao stariji vodnik po ugovoru obavqao je du`nost rukovaoca u 285. juna 1999. u Jagodini. padobranske brigade u~estvovao je u odbrani aerodroma Cerkqe i Biha} i u borbama za Vukovar. motorizovane brigade. U toku odbrane od agresije NATO-a stariji vodnik Sa{a Kne`evi} obavqao je izuzetno odgovorne du`nosti u okviru 285. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. septembra 1978. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u kojoj se osposobio za du`nost radio-telegrafiste u artiqeriji. Na jednom od zadataka raseqavawa minsko-eksplo- KOVA^ Qube RADOJICA Major policije Radojica Kova~ je ro|en 14. Uspomenu na lik Sa{e Kne`evi}a ~uva}e sin Vawa. juna 1960.

godine. na putu Suvo Grlo – Zubin Potok. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Srbica. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. KOMARICA Budimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik prve klase policije Momir Kova~evi} je ro|en 7. Ra{ka. 1. u selu Bawe. Dragan Kova~evi} je ro|en 18. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. u Smederevu. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio Vodnik prve klase VJ po ugovoru Dragan Komarica je ro|en 20. marta 1999. oktobra 1993. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. oktobra 1969. u Pri{tini. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. maja 1962. maja 1999. marta 1968. Stasao je u izuzetnog poslu`ioca na topu 20/3 mm. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Poginuo je 29. S p o m e n -k w i g a k K slova Republike Srbije 1981. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati k}i Nata{a i porodica Kova~. Poginuo je 28. Uspomenu na hrabrog protivavionca ~uva}e wegov sin Milo{ i porodica Kova~evi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. u selu Beoci. godine. septembra 1999. tako {to je vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Domanek.177 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. KOVA^EVI] Antonija MOMIR KOVA^EVI] Radoslava DRAGAN se u sastavu artiqerijskog raketnog diviziona protivavionske odbrane 37.

Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. op{tina Klina.K S p o m e n -kk w i g a U~estvovao je u ratu za odbranu Republike Srpske 1993. Kao vodnik prve klase po ugovoru obavqao je du`nost komandira odeqewa u sastavu 5. godine. Suva Reka. 13. u rejonu sela Duqe. aprila 1999. u rejonu Karaule „Ko{are”. aprila 1999. U 243. Vodnik prve klase Komarica je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . 11. godine. Vojnik VJ Rudolf Kormawo{ je ro|en 20. u Kladovu. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. mehanizovanoj brigadi obavqao je du`nost vojnika kuvara. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Konakovi}. u Zrewaninu. aprila 1978. u rejonu sela Bubovac. bataqona Vojne policije. \akovica. decembra 1979. Vojnik Kormawo{ je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. maja 1999. 22. Vojnik Konakovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. osposobiv{i se za du`nost vojnika telefoniste. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Na toj du`nosti branio je otaxbinu u brojnim akcijama na Kosovu i Metohiji. JUNACI OT AX BINE 178 KONAKOVI] Petra PREDRAG KORMAWO[ Lasla RUDOLF Vojnik VJ Predrag Konakovi} je ro|en 25. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na plemeniti lik Dragana Komarice ~uva}e wegov sin Budimir i porodica. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. me{ovite artiqerijske brigade.

aprila 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a diverzanta u 72 specijalnoj brigadi. Desetar VJ po ugovoru Tomislav Kosti} je ro|en 5. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 22. u rejonu Karaule „Ko{are”. \akovica. u Petrovcu na Mlavi. aprila 1962. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. op{tina Suva Reka. 1. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . @itora|a. obavqaju}i du`nost pekara u okviru intendantskog bataqona.179 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K KOSTI] @ivorada BOJAN KOSTI] Jovana TOMISLAV Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. u rejonu sela Duqe. osposobiv{i se za du`nost vojnika kuvara. Uspomenu na wegov lik ~uva}e sin Ivan i porodica Kosti}. kao desetar po ugovoru. KOSTI] Svetislava BOJAN Vojnik VJ Bojan Kosti} je ro|en 19. poginuo kada je avijacija NATO-a raketirala autobus u rejonu sela Lu`ane kod Podujeva. pozadinske baze na Kosovu i Metohiji. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 202. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Bojan Kosti} je ro|en 23. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Kosti}. avgusta 1973. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske. mehanizovane brigade. u selu Podina. U toj specijalnosti su potpuno izra`ene sve wegove vojni~ke i qudske vrline u odbrani Kosova i Metohije. Vojnik u rezervi Bojan Kosti} je. aprila 1999. marta 1978. Desetar Tomislav Kosti} je poginuo 20. u Beogradu. smrtno pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste.

op{tina Ra{ka. 16. Te{ko je rawen u borbi protiv albanskih terorista. motorizovane brigade. Stradao je 29. u rejonu naseqa Tamnik. Uspomenu na wega ~uva}e sin Andreja i porodica Ko~i}. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na lik Gorana Koci}a ~uva}e sinovi Nemawa i Jovan i porodica Koci}. na du`nosti vojnika strelca. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 549. u Kosovskoj Mitrovici. gde je zavr{io Sredwu ma{insku {kolu. Milivoje Ko{anin je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1965. aprila 1999. od dejstva protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Grdice. lake pe{adijske brigade.K S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Glogovac. Kosovska Mitrovica. maja 1999. KOCI] Jovana GORAN KO^I] Andrije NEBOJ[A KO[ANIN Blagoja MILIVOJE Vojnik VJ u rezervi Goran Koci} je ro|en 22. 180 ne i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti vojnika strelca. Kao vojni obveznik borio se za odbranu Kosova i Metohije u sastavu 58. aprila 1999. januara 1960. na du`nosti vojnika strelca. u rejonu Ho~a Zagradska kraj Prizrena. Neboj{a Ko~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- Vojnik VJ u rezervi Milivoje Ko{anin je ro|en 2. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ko~i} je ro|en 24. u Leskovcu. motorizovane brigade. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Kosti}. u selu Rado{i}e. aprila te godine od zadobijenih rana. marta 1971. Preminuo je 24. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.

S p o m e n -k w i g a k K ne i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti vojnika voza~a. . Ra{ka. k}i Kristina i porodica Ko{anin. nalazio u rejonu sela Be~i}. kada je stradao usled dejstva projektila NATO-a. i 1993. U Komandi bataqona obavqao je du`nost referenta za informisawe i moral. motorizovane brigade.181 JUNACI OTAXBINE snosti otaxbine na Kosovu i Metohiji. Kao vojni obveznik u odbrani slobode otaxbine borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na lik strelca iz Ra{ke ~uva}e wegovi sin Aleksandar. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Uspomenu na Nenada Ko{anina ~uva}e sinovi Nikola i Marko i porodica Ko{anin. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. godine. KO[ANIN Du{ana SR\AN Vojnik Ko{anin se 18. u selu Kaznovi}e. u U{}u. Srbica. Ko{are. Kapetan Ko{anin je pripadao 5. juna 1969. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Ko{anin je ro|en 25. februara 1968. u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu. oktobra 1975. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske tokom 1992. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}i Sr|ana i porodica Ko{anin. godine. aprila 1999. \akovica. 19. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. bataqonu Vojne policije i borio se za odbranu slobode i nezavi- Vojnik VJ u rezervi Nenad Ko{anin je ro|en 1. KO[ANIN @ivoina NENAD KO[ANIN Janka DEJAN Kapetan prve klase VJ Sr|an Ko{anin je ro|en 4.

u selu Strovce. 10. u Prokupqu. JUNACI OT AX BINE albanski teroristi. Uspomenu na Sre}ka Ko{anina ~uva}e porodica. Uspomenu na Dejana Ko{anina ~uva}e wegova porodica. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. Tom prilikom je vojnik Ko{anin poginuo. u Ra{koj. novembra 1978. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. maja 1975. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je poli- Vojnik VJ Slobodan Krasi} je ro|en 7. Glogovac. 5. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. i osposobqen je za du`nost izvi|a~a. 182 KO[ANIN Slobodana SRE]KO KO[ARAC Petka NEVEN cajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. borio se u sastavu oklopnog bataqona 37. u selu Budakovo. Uspomenu na poginulog Nevena trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Ko{arac. aprila 1999. juna 1999. op{tina Vu~itrn. motorizovane brigade.K S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. motorno vozilo kojim se prevozio Sre}ko Ko{anin nai{lo je na protivtenkovsku minu u rejonu sela Likovac. u Po`egi. februara 1969. 6. aprila 1999. koju su postavili Vodnik policije Neven Ko{arac je ro|en 28. KRASI] Petra SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi Sre}ko Ko{anin je ro|en 2. na du`nosti mehani~ara za naoru`awe.

u selu Papra}ani. 3. godine u Novom Sadu. u selu Gorwi Matejevac. juna 1964. jula 1984. januara 1979. op{tina De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. godine. maja 1952. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. S p o m e n -k w i g a k K Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. motorizovane brigade. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u In|iji. januara 1973. 20.183 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Branimir Krwaji} je ro|en 3. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na lik vojnika Slobodana Krasi}a ~uva}e wegova porodica. u rejonu razme{taja svoje jedinice u Beogradu. Vodnik prve klase policije Slavoqub Krsti} je ro|en 4. Uspomenu na lik mladog gardiste ~uva}e porodica Krwaji}. godine godine. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Predrag. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. Branimir Krwaji} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je u borbi s al- . maja 1999. KRI^KOVI] Mihajla DRAGAN KRWAJI] Jove BRANIMIR KRSTI] Borisava SLAVOQUB Vojnik VJ Vodnik policije Dragan Kri~kovi} je ro|en 13. k}i Dragana i porodica Kri~kovi}. na du`nosti manipulanta pogonskog goriva u pozadinskom bataqonu. u rejonu Karaule „Liken”. Bio je policajac Prve policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. op{tina Ni{. maja 1999. 15. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi.

obavqaju}i du`nost vojnika strelca. u selu ^ukarka. godine. KRSTI] Branislava MIROSLAV KRSTI] Miroslava GORAN KRSTI] Velimira BOJAN Desetar VJ u rezervi Miroslav Krsti} je ro|en 18. Vojnik VJ Bojan Krsti} je ro|en 1. gde je zavr{io Sredwu mlekarsku {kolu. u Kragujevcu. Vojnik Bojan Krsti} je . Pre{evo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Krsti}. vojnoteritorijalnog odreda. marta 1970. 7. u Pirotu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Uspomenu na poginulog Slavoquba ~uva}e sinovi Sa{a i Sini{a i porodica Krsti}.K S p o m e n -kk w i g a banskim teroristima. u selu Zo}i{te. u selu Opteru{a. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. aprila 1999. u rejonu sela Dobro- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Krsti} je ro|en 24. 184 poginuo 15. Odsudno brane}i borbeni polo`aj svoje jedinice od napada albanskih terorista. motorizovanoj brigadi. obavqaju}i vojni~ki zadatak. JUNACI OT AX BINE deqane. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. vojnik Miroslav Krsti} je. oktobra 1977. 24. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Kao vojni obveznik za odbranu slobode otaxbine borio se u sastavu 101. k}eri Nena i Milena. dao svoj `ivot. Bio je na slu`bi u 78. 9. maja 1999. avgusta 1968. Uspomenu na lik poginulog desetara ~uva}e sin Trifun. op{tina Orahovac. op{tina Orahovac. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Bato~ina. godine. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Krsti}. Orahovac. juna 1999.

Bio je na du`nosti komandira odeqewa. S p o m e n -k w i g a k K aprila 1999.185 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. KRSTI] Tomislava NENAD Mla|i vodnik prve klase policije @arko Krsti} je ro|en 31. marta 1970. ujedno operater ni{anskog radara. godine. u Para}inu. Stariji vodnik VJ Sa{a Krsti} je ro|en 18. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Jovan. u Leskovcu. u rejonu sela Lipovica. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. k}i Aleksandra i porodica Krsti}. u selu Mali{evo. Uspomenu na starijeg vodnika sa~uva}e sin Davor. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Novi Sad. oktobra 1977. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u okolini sela ^enej. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. oktobra 1968. marta 1999. u Pirotu. op{tina Glogovac. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplov- Vojnik VJ Nenad Krsti} je ro|en 4. te porodica Krsti}. juna 1999. te komandira komandnog voda u raketnoj bateriji. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Meto- . a bio je na du`nosti komandira odeqewa radarske stanice za osmatrawe i navo|ewe. 28. U Vojsci Jugoslavije stekao je ~in starijeg vodnika. jula 1989. Poginuo je od neprijateqevog projektila koji je pogodio radar na kojem je on radio. KRSTI] Petra @ARKO KRSTI] Svetozara SA[A stva i protivvazdu{ne odbrane. op{tina Lipqan. 2.

186 Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. maja 1999. na putu Pri{tina – Medve|a. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ke ~ete 252. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. bataqona veze. oklopne brigade. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. KRUNI] Tiosava SLAVKO KRXI] Dobrivoja SLOBODAN KUZMANOVI] Milutina DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Slobodan Krxi} je ro|en 6. Poginuo je na zadatku. na du`nosti vojnika voza~a motornog vozila. . \akovica. u ^a~ku. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Dragan Kuzmanovi} je ro|en 11. Vojnik VJ Slavko Kruni} je ro|en 6. \akovica. u Kur{umliji. Uspomenu na vojnika Nenada sa~uva}e k}i Kristina i porodica Krsti}. u rejonu sela Belanice. 24. 6. januara 1961. 2. aprila 1999. 8. Uspomenu na poginulog vojnika Slavka Kruni}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u obra~unu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao vojnik strelac. u rejonu Karaule „Ko{are”. februara 1974. in`iwerijskog puka. decembra 1978. u rejonu sela Kraqane. kao in`iwerac pionir.K S p o m e n -kk w i g a hiji bio je u sastavu 52. Uspomenu na Slobodana Krxi}a sa~uva}e wegova porodica. u ^a~ku. juna 1999. grani~nog bataqona.

u Pan~evu. Bio je na du`nosti pomo}nika komandira u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. U artiqerijskom napadu albanskih terorista na jedinicu u kojoj se nalazio. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja iste godine. motorizovane brigade. u selu Ugqare. Uspomenu na poginulog Kostu ~uva}e k}eri Jelena. pozadinske baze. avgusta 1961. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. LABUS Qubi{e KOSTA la \on. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e k}eri Svetlana i Qubica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u ekonomsku {kolu. op{tina De~ani. maja 1999. 30. Poginuo je 29. Zubin Potok. KUKU^KA Jano JAN LAZAREVI] Bo`idara SR\AN Poru~nik policije Kosta Labus je ro|en 12. za vreme bombardovawa Kasarne „Kosovski junaci” u Pri{tini. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. 31. sin Gordan i porodica Kuzmanovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. maja 1999. Preminuo je u Medicinskom centru u Pri{tini. . zadobio je te{ke povrede. godine u Novom Sadu. februara 1979. juna 1980. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Lazarevi} je ro|en 21.187 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na vojnika Jana Kuku~ka sa~uva}e wegova porodica. na podru~ju se- Vojnik VJ Jan Kuku~ka je ro|en 8. Jovana i Ivana i porodica Labus. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1973. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. marta 1999. 30. godine.

u selu Drenov~i}. u selu Meja. oktobra 1973. bio je u 210. bataqonu veze. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici.L S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE aprila 1999. Vlastimir Lazarevi} je ro|en 10. Zavr{io je Podoficirsku {kolu veze u Kraqevu. . Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e sin Branislav. op{tina Klina. godine. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. decembra 1993. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. LAZAREVI] Sre}ka SR\AN Zastavnik prve klase VJ Mla|i vodnik policije Qubodrag Lazarevi} je ro|en 1. Pohvaqivan je i nagra|ivan vi{e puta. u rejonu Stra`evice (Beograd). avgusta 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 27. kao zastavnik vezista. u Jagodini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. k}i Katarina i porodica Lazarevi}. marta 1999. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Ni{u. 188 LAZAREVI] Du{ana QUBODRAG LAZAREVI] Marka VLASTIMIR Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. aprila 1952. Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Lazarevi} je ro|en 14. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. op{tina \akovica. 21. Uspomenu na vojnika Sr|ana Lazarevi}a sa~uva}e wegova porodica. U Vojsci Jugoslavije.

u selu Meja. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Milica i An|ela i porodica Lazarevi}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. u Pe}i. maja 1999. aprila 1999. . LAZI] @ive JOVAN LAZOVI] Mom~ila BOBAN LAZI] Dragi{e MIODRAG Vojnik VJ Jovan Lazi} je ro|en 3. Mla|i vodnik policije Boban Lazovi} je ro|en 25. Uspomenu na poginulog vojnika Jovana Lazi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 28. februara 1976. 21. u Ni{u. septembra 1959. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.189 JUNACI OTAXBINE 3. maja 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. na du`nosti vojnika ni{anxije. op{tina Prizren. maja 1999. motorizovane brigade na du`nosti psihologa. kao vojni obveznik. u selu Mamu{a. maja 1978. Uspomenu na poginulog vojnika Miodraga sa~uva}e k}i Milica i porodica Lazi}. bio je u sastavu 549. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. Pri{tina. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 31. u rejonu sela Ka~ikal. op{tina \akovica. godine. bataqona Vojne policije. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi kod sela Orlate. S p o m e n -k w i g a k L Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Lazi} je ro|en 27. Pri{tina. u Zemunu.

raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. LAJ^AK I{tvana ROBERT LALI] Janka DRAGI LAKI]EVI] Mira{a SR\AN Kapetan prve klase VJ Robert Laj~ak je ro|en 19. sin Boban i porodica Lazovi}. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. januara 1968. Poginuo je od dejstva avio-bombe NATO-a. u Novom Kne`evcu. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jovana i Ana. u rejonu sela Ko{are.L S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sne`ana. u selu Lipe kod Smedereva. kao dobrovoqac strelac. u Majdanpeku. Dragi Lali} je ro|en 3. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Monika i Danijela i porodica Lali}. a neretko je obavqao i du`nost komandira baterije. 19. . 19. smer PVO. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira voda baterije raketnog diviziona 250. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. u rejonu sela Moli}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. i Vojnu akademiju. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. \akovica. februara 1965. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Sr|an Laki}evi} je ro|en 22. 19. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade. oktobra 1959. te porodica Laj~ak. u Andrijevici. Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. 190 Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana sa~uva}e k}eri Senka i Stanislava i porodica Laki}evi}. maja 1999. na du`nosti strelca protivavionca na „streli 2M”. \akovica.

a potom tehni~ar. marta 1999. februara 1952. Zauvek }e ga se se}ati sin Nikola i porodica Lasica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Sini{a Lau{ev je ro|en 6. ujedno operater osmatra~kog radara u 240. u Novom Sadu. u Srbobranu. septembra 1967. marta 1999. . U Vojsci Jugoslavije bio je. Poginuo je 28. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. na du`nosti voza~a guseni~nog motornog vozila. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. jula 1987. kada je neprijateqska raketa direktno pogodila radar. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. pri ~emu su vodniku Lau{evu nanete smrtonosne povrede. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. kao vodnik prve klase po ugovoru. LEMI] Du{ana BO[KO Vodnik policije Milo{ Lasica je ro|en 4. Daruvar.191 JUNACI LASICA Ostoje MILO[ OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k L LAU[EV Dragi{e SINI[A za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. godine. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Novi Sad. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. op{tina De~ani. Odlikovan je Medaqom Potpukovnik VJ Bo{ko Lemi} je ro|en 1. u selu Bjela. k}i Awa i porodica Lau{ev. Republika Hrvatska. oktobra 1971. 28. Uspomenu na vodnika Sini{u sa~uva}e sin Stefan. u selu ^enej. motorizovane brigade na du`nosti na~elnika ARJ PVO.

godine u Beranu. grani~nog bataqona. 15. 1. u rejonu sela Reqin. motorizovane brigade. LUKI] Luke DRAGAN LEOVAC Mila PREDRAG LI^INA Hamze SAFET Kapetan VJ Dragan Luki} je ro|en 25. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. 12. godine. 14. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. u Pe}i. avgusta 1956. 192 Uspomenu na vojnika Safeta sa~uva}e sinovi Emin. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.L S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Fahrudin i Emil. u Pqevqima. februara 1967. smer pe{adije. \akovica. decembra 1975. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Jelena i porodica Luki}. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Nirvana i porodica Lemi}. JUNACI OT AX BINE tiv albanskih terorista. Fikret. na du`nosti komandira voda. juna 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je u borbi pro- Vojnik VJ u rezervi Safet Li~ina je ro|en 1. u Ni{u. aprila 1999. Pre{evo. Uspomenu na potporu~nika Predraga Leovca sa~uva}e wegova porodica. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 53. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. motorizovane brigade. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Potporu~nik VJ Predrag Leovac je ro|en 20. aprila 1999. te porodica Li~ina. u rejonu sela Ko{are. . juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti komandira voda. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka.

Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. u Loznici. Uspomenu na Zorana Luki}a trajno }e ~uvati wegova porodica. godine. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. godine. 28. februara 1974. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. te porodica Luki} S p o m e n -k w i g a k L LUKI] Milivoja VOJIN Kormorane. aprila 1999. Agresija NATO-a na SRJ zatekla ga je na {kolovawu u General{tabnoj {koli Vojske Jugoslavije. u Jagodini. Tokom slu`be bio je na raznim du`nostima. maja 1999. maja 1961. godine. op{tina Glogovac. 27. op{tina Pe}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u okolini sela Pripadnik rezervnog sastava policije Zoran Luki} je ro|en 1. u selu Mali Stupej. . u Quboviji. maja 1999. Mla|i vodnik policije Sla|an Luki} je ro|en 24. avgusta 1973. Bio je policajac u Policijskoj stanici Rekovac Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Uspomenu na Sla|ana trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Luki}. LUKI] Milovana SLA\AN LUKI] Miladina ZORAN Potpukovnik VJ Vojin Luki} je ro|en 16. jula 1992. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a tre}eg stepena. U~estvovao u borbenim dejstvima na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. smer veze. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka.193 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Jelena i sin Du{an. 20. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je na odgovornoj du`nosti u Komandi Tre}e armije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Rezervni poru~nik VJ Aleksandar Majstorovi} je ro|en 17. u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1970. . maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Preminuo je od zadobijenih rana 13. na VMA. motorizovane brigade.Q S p o m e n -kk w i g a QUBISAVQEVI] Branislava DARKO MAJORO[ Nade STANISLAV JUNACI OT AX BINE 194 MAJSTOROVI] Avrama ALEKSANDAR Vojnik VJ Darko Qubisavqevi} je ro|en 26. oklopne brigade. Prizren. maja 1999. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Bosna i Hercegovina. Rawen je u toku obavqawa borbenog zadatka. juna te godine. Vu~itrn. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 252. Uspomenu na Darka Qubisavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je 21. Uspomenu na Stanislava Majoro{a sa~uva}e wegova porodica. juna 1999. 11. Poginuo je 1. Klina. Uspomenu na Aleksandra Majstorovi}a sa~uva}e wegova porodica. na du`nosti protivavionca. juna 1968. Vojnik VJ Stanislav Majoro{ je ro|en 17. upav{i u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Mrasor. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. septembra 1978. u Novom Sadu. u Petrovcu na Mlavi. u rejonu Ki{ni Bek. u Mostaru. U Vojsci Jugoslavije bio je ni{anxija na samohodnoj haubici 122 mm. u rejonu sela Gra`danik. oklopne brigade na du`nosti komandira pozadinskog voda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

u sastavu 125. Vojnik VJ u rezervi Vojislav Maksimovi} je ro|en 24. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. marta 1999. me{ovite artiqerijske brigade. oklopne brigade. Slobodan i Miroslav. oktobra 1967. u selu Pasja~e. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. k}i Marijana i porodica Maksimovi}. u Kosovskoj Mitrovici. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. 31. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.195 JUNACI MAKI] Blagoja DRAGAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAKSIMOVI] @ivojina VOJISLAV MAKSI] Du{ana IVICA Kapetan VJ Dragan Maki} je ro|en 16. aprila 1999. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jelena i Jovana. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji. oklopnog bataqona 252. Gwilane. Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e sinovi Goran. Za vreme agresije NATO-a na SRJ vojnik Maksimovi} se borio u sastavu 52. 2. Vojnik VJ u rezervi Ivica Maksi} je ro|en 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. Klina. sin Jovan i porodica Maki}. Gwilane. u rejonu sela Grabnik. Pe}. Poginuo je na borbenom zadatku. tenkovske ~ete 1. 13. Tokom slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za voza~a tenka. kao voza~ tenka. Klina. na podru~ju Kosova i Metohije. kao telefonista. januara 1964. jula 1962. maja 1999. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Hrvatskoj. . u selu Kusce. u rejonu poligona „Belo Poqe”. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine u selu Bubovac.

op{tina Bijelo Poqe. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. Bio je zaposlen u DD „Kopeks” u Pe}i. Pe}. aprila 1999. juna 1975. 4. op{tina Pe}. . marta 1968. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 25. izgubio je `ivot od kasetne avio-bombe avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. 24. godine.M S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na vojnika Ivicu sa~uva}e sin Ilija. juna 1974. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je poslu`ilac u rodu veze. u selu Ostreq. Poginuo je 3. dok je. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Wegomir Mara{ je ro|en 2. kod Kline. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na Neboj{u Maksi}a sa~uva}e wegova porodica. obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju raketne baterije. kao poslu`ilac sredstava veze. Tokom agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 230. JUNACI OT AX BINE 196 MAN^I] Stanimira DEJAN Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Man~i}a sa~uva}e wegova porodica. U selu Grabnik. u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}i Teodora i porodica Maksi}. avgusta 1995. maja 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Maksi} je ro|en 9. januara 1991. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. godine u selu Gora`devac. MAKSI] Ilije NEBOJ[A MARA[ Mijajla WEGOMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Man~i} je ro|en 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je na du`nosti pomo}nika {efa smene u De`urnoj slu`bi Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce.

Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 28. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. me{ovite artiqerijske brigade. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. u Sivcu. Uspomenu na Wegomira Mara{a sa~uva}e wegova porodica. S p o m e n -k w i g a k M marta 1999. avgusta 1980. \akovica. ma- . MARINKOVI] Milete DRAGAN Vojnik VJ Goran Marin je ro|en 28. 20. Gwilane. motorizovane brigade. @ivot je izgubio tokom bombardovawa avijacije NATO-a. u selu Trlabu}. Uspomenu na vodnika Miroslava Marinkova sa~uva}e wegova porodica. kao vojnik poslu`ilac na haubici 152 mm „nora”. jula 1971. u Beogradu.197 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1978. u Zemunu. kao vojnik strelac. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u izvi|a~- Vojnik VJ Dragan Marinkovi} je ro|en 6. od snajperskog metka albanskog teroriste. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 11. u selu Koreti{te. aprila 1999. specijalne brigade. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira odeqewa. godine. u rejonu Karaule „Ko{are”. godine. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Marina sa~uva}e wegova porodica. marta 1999. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Marinkov je ro|en 16. kao komandir odeqewa. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. MARIN Ninoslava GORAN MARINKOV Jovana MIROSLAV ko-diverzantskom bataqonu 72. op{tina Vu~itrn.

u rejonu Lapu{ki Han. avgusta 1971. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. Branislav Marinkovi} je ro|en 2. MARINKOVI] Milovana ZORAN MARINKOVI] ^edomira BRANISLAV MARJANOVI] Lazara DU[AN Vojnik VJ u rezervi. \akovica. aprila 1999. kao poslu`ilac samohodnog oru|a. u rejonu sela Ko{are. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u Novom Sadu. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. prilikom dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Orlate. u Pri{tini. kao telefonista. motorizovanog bataqona 37. 25. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Zoran Marinkovi} je ro|en 16. @ivot je izgubio 4. 198 Uspomenu na poginulog vojnika Branislava Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica.M S p o m e n -kk w i g a ja 1999. u Zemunu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog reda. Du{an Marjanovi} je ro|en 3. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. . Izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Du{ana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. oktobra 1961. kao strelac. Suva Reka. maja 1999. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 243. 29. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. marta 1977. u selu Belanica. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Duqe. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 354.

Uspomenu na poginulog Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Bo`idarka Markovi} je ro|ena 10. u rejonu sela Dunavo. 31. U toku agresije NATOa na SRJ borio se u sastavu 252. u Jagodini. kao voza~ motornog vozila. 16. u Kraqevu. MARKOVI] Qubomira BO@IDARKA Vojnik VJ Boban Marjanovi} je ro|en 18. maja 1999. januara 1944. Uspomenu na Bobana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme odslu`ewa vojnog roka vojnik Markovi} polo`io je voza~ki ispit i bio voza~ motornog vozila. @ivot je izgubio obavqaju}i borbeni zadatak. oklopne brigade. marta 1978. grani~nog bataqona. . Uspomenu na Bo`idarku Markovi} sa~uva}e sinovi Zvonko i Rade. maja 1999. u ~eti za tehni~ko snabdevawe pozadinskog bataqona. Radila je poslove ra~unovo|e i blagajnika u Odeqewu odbrane u Saveznom ministarstvu za odbranu u De~anima. Orahovac. sin Stefan i porodica Markovi}. kao vojnik grani~ar. @ivot je izgubio 25. Poginula je od dejstva albanskih terorista. k}i Sowa i porodica Markovi}.199 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARJANOVI] Miodraga BOBAN MARKOVI] @ivote KOSTA vojnika Kostu sa~uva}e k}i Violeta. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 57. Vojnik VJ u rezervi Kosta Markovi} je ro|en 27. gde ju je i zatekla agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Bobovac. maja 1999. u Podgorici. decembra 1959. godine.

Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. kada je wegovo motorno vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u selu Gorwa Klina. oktobra 1972. u selu Stanci. u selu Arnajevo. Uspomenu na Petra Masneca sa~uva}e wegova porodica. januara 1965. kraj Barajeva. Razvodnik VJ po ugovoru Petar Masnec je ro|en 10. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. dobrovoqac Milosav Markovi} je ro|en 3. . u selu Orlane. pe{adijske brigade. u In|iji. U Vojsci Jugoslavije bio je. aprila 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Markovi} je ro|en 7. @ivot je izgubio 1. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. 11. Srbica. juna 1999. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. maja 1999. u Ni{u. kao vojnik vezista. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. na du`nosti operatera ru~nog pra}ewa u raketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 250. godine. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca sa~uva}e k}eri Marija. te porodica Markovi}. Qiqana i Biqana.M S p o m e n -kk w i g a MARKOVI] Radisava MILOSAV MARKOVI] Srbislava GORAN JUNACI OT AX BINE 200 MASNEC Josipa PETAR Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova deca i porodica Markovi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 7. septembra 1968. op{tina Podujevo. 11. kao vojnik po ugovoru. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Aleksandrovac.

24. na Aerodromu „Sombor”. Republika Hrvatska. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je od pogotka rakete u kabinu vozila u kojem se nalazio. centru za elektronsko izvi|awe i osmatrawe. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. ujedno {ifrera i voza~a u 224. 11. u rejonu sela Stani Batu{ec. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U 359. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. U toku slu`bovawa u VJ. Dowi Lapac. Uspomenu na poginulog vojnika Ibrahima Maxunija sa~uva}e wegova porodica. Zastavnik VJ Radovan Medi} je ro|en 2. Poginuo je pri napadu avijacije NATO-a. maja 1999. sin Goran i porodica Medi}. in`iwerijskom bataqonu VJ obavqao je du`nost komandira in`iwerijskog voda i zastupnika komandira in`iwerijske ~ete. ure- . obavqao je du`nosti komandira odeqewa. aprila 1976. marta 1999. januara 1962. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e k}i Marijana. posle zavr{ene Mornari~ko-tehni~ke sredwe vojne {kole. kojom je 30. De~ani. Potporu~nik Mijatovi} dobrovoqno je zamenio mla|eg kolegu na in`iwerijskoj ma{ini. u Draga{u. u Beogradu. oktobra 1975. MIJATOVI] Bogdana MILAN Vojnik VJ Ibrahim Maxuni je ro|en 12. u selu Brestovac. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Milan Mijatovi} je ro|en 14.201 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAXUNI Murata IBRAHIM MEDI] Ilije RADOVAN za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Sloveniji i Republici Srpskoj Krajini.

maja 1999. Veroqub Mijatovi} je ro|en 29. Slobodu otaxbine je. Milan nije mogao da ~uje buku aviona. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. dobrovoqac Petar Mijatovi} je ro|en 5. motorizovane brigade na du`nosti in`iwerca pionira. MIJATOVI] Bo`idara PETAR MIJATOVI] Radivoja VEROQUB MIJATOVI] Radomira BRANISLAV Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. septembra 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. ~ije su rakete bile smrtonosne za mladog stare{inu. Uspomenu na mladog in`iwerca ~uva}e porodica Mijatovi}. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Usled brujawa in`iwerijskih ma{ina. u Kru{evcu. u rejonu sela Stani Batu{ec. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Repu- . 11. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. vojnik Mijatovi} je poginuo 29. JUNACI OT AX BINE kao dobrovoqac. u selu Dobri Do. januara 1972. Ubrzo su iznad tog rejona preleteli agresorovi avioni. u Petrovcu na Mlavi. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u borbi protiv albanskih terorista u selu Galica.M S p o m e n -kk w i g a |ivan vatreni polo`aj za raketnu jedinicu na teritoriji sela Glu{ci. aprila 1999. Vojni rok je slu`io u in`iwerijskom bataqonu Pripadnik rezervnog sastava policije Branislav Mijatovi} je ro|en 14. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. branio u stroju 125. novembra 1976. De~ani. op{tina Bogati}. Uspomenu na mladog oficira in`iwerije ~uva}e porodica Mijatovi}. Obavqaju}i borbeni zadatak. 202 37. op{tina Pe}.

u selu Zagra|e. dobrovoqac @arko Mijatovi} je ro|en 13. u selu Sovqak kod [apca. 14. Sa svojom jedinicom vojnik Neboj{a Miji} je branio nebo iznad Gazimestana kod Pri{tine. Avioni NATO-a su 23.203 JUNACI OTAXBINE obavqaju}i du`nost vojnika strelca. op{tina Pe}. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Mijatovi}. Dobrovoqac @arko Mijatovi} je na oltar otaxbine polo`io svoj `ivot. ali su „harm” rakete bile brze i ubojite. . Vojnik VJ Neboj{a Miji} je ro|en 10. Neboj{a je poku{ao da spas na|e u zaklonu. S p o m e n -k w i g a k B blike Srbije od 1. Vojni rok je slu`io kao voza~ u komandom vodu 311. koji su napali vatreni polo`aj wegove jedinice u rejonu sela Cerovik. 2. Kao dobrovoqac pristupio je ratnom sastavu 37. MIJATOVI] Rajka @ARKO MIJI] @ivadina NEBOJ[A Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu u Bogati}u. Tri godine branio je srpski narod u Republici Srpskoj. motorizovane brigade. te{ko je rawen 1. Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. februara 1978. u selu Dobri Do. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a tri meseca borio se i u Republici Srpskoj Krajini. marta 1969. Uspomenu na lik mladog pripadnika raketne jedinice PVO ~uva}e wegova porodica. smer auto-mehani~arski. Te{ko je rawen i ubrzo je podlegao ranama u KBC Pri{tina. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1998. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Bio je zaposlen u „FIB” u Pe}i. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. do`ivev{i i ratne rane. U sukobu s albanskim teroristima. a ranama je podlegao u no}i. juna te godine. op{tina Vlasenica. aprila 1999. maja 1999. napali vatreni polo`aj wegove raketne baterije.

Uspomenu na lik borca iz Pe}i ~uva}e porodica Miki}. motorizovane brigade. Potporu~nik VJ po ugovoru Ivan Miladinovi} je ro|en 29.M S p o m e n -kk w i g a MIKI] Pavla RADOMIR MIKI] ^edomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 204 MILADINOVI] Vukoslava IVAN Vojnik VJ u rezervi Radomir Miki} je ro|en 29. aprila 1999. u Kosovu Poqu. Radomir Miki} je poko{en rafalnom paqbom iz jedne ku}e u kojoj su se krili albanski teroristi. U Vojsci Jugoslavije bio je zaposlen kao majstor u Komandi 125. poginuo je u okr{aju s albanskim teroristima. Uspomenu na Zorana Miki}a ~uva}e wegova porodica. 9. Prilikom obilaska stambenih objekata u Pe}i. Kao vojni obveznik nalazio se u sastavu 202. juna 1999. op{tina Ka~anik. na vojni~kom zadatku. radi prikupqawa gra|evinskog materijala za potrebe gra|evinske slu`be svoje brigade. Na toj du`nosti borio se u sastavu svoje jedinice u odbrani otaxbine na Kosovu i Metohiji. maja 1999. novembra 1977. na putu Vrawe – Leskovac. u Ni{u. obavqao je du`nost referenta saobra}ajne slu`be u 175. Obavqaju}i borbeni zadatak. u Pe}i. Uspomenu na potporu~nika Miladinovi}a ~uva}e wegov sin Lazar i porodica. . Kao potporu~nik po ugovoru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1970. pe{adijskoj brigadi Ni{kog korpusa. Vojnik VJ u rezervi Zoran Miki} je ro|en 9. pozadinske baze na du`nosti voza~a. u rejonu [ahas ^esma – Vr~me. septembra 1969. Poginuo je 9. 2.

avgusta 1965. Poginuo je 8. U toj jedinici borio se hrabro protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na in`iwerca iz Kraqeva ~uva}e sin Nemawa. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Miladinovi}. juna 1999. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 4. u rejonu sela Krwine. marta 1965. borio se u sastavu 69. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Istoku. juna 1999. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. Poginuo je 11. Vojnik VJ u rezervi Predrag Miladinovi} je ro|en 7. . Kao vojni obveznik stupio je u in`iwerijski bataqon 252. u Kraqevu. na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je 15. na borbenom zadatku u rejonu sela Vla{ki Drenovac. aprila 1999. vojnoteritorijalnog odreda. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Nevena i Kristina i porodica Miladinovi}. borio se u sastavu 7. op{tina Istok. pe{adijske brigade. u Kru{evcu. tako {to je upao u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Tomance. na du`nost in`iwerca pionira. k}i Jasmina i porodica Miladinovi}. na podru~ju op{tine Istok. u sukobu s albanskim teroristima. oklopne brigade. februara 1962. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji.205 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILADINOVI] Dragoquba MIODRAG MILADINOVI] Du{ana MIODRAG MILADINOVI] Miodraga PREDRAG Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 5.

u rejonu sela Ko{are. maja 1999. Vodnik prve klase VJ Predrag Milanovi} je ro|en 27. obavqao je du`nost zamenika komandira karaule. Uspomenu na vojnika Miladinovi}a ~uva}e wegova porodica. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Dejan Milanovi} je ro|en 23. u Vrawu. na du`nosti poslu`ioca na topu. Od posledica tih rana preminuo je 24. na Vojnomedicinskoj akademiji. \akovica. u Novom Selu kod Vu~itrna. juna 1970. Kao vodnik prve klase Vojske Jugoslavije. Vojnik Milanovi} je rawen 9. novembra 1966. u sukobu s albanskim teroristima. od dejstva avijacije NATO-a. borio se u sastavu 52. MILANOVI] Dragana DEJAN Vojnik VJ u rezervi @iko Miladinovi} je ro|en 15. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu artiqerijsko-raketnog diviziona 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Poginuo je 15. Vodnik prve klase Predrag Milanovi} poginuo je 5. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. grani~nom bataqonu.M S p o m e n -kk w i g a MILADINOVI] Radoquba @IKO MILANOVI] Vladimira PREDRAG JUNACI OT AX BINE 206 Uspomenu na mladog komandira ~uva}e wegovi sin Vladimir. maja 1999. u Ra{koj. u rejonu sela Bawica. k}i Ana i porodica Milanovi}a. u `estokom okr{aju s albanskim teroristima u \akovici. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio obavqaju}i du`nost komandira voda u 53. motorizovane brigade. februara 1973. na du`nosti poslu`ioca na sredstvima veze. Odlikovan je Medaqom .

borio se u sastavu 78. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. marta 1999. op{tina Trstenik. Zauvek }e ga pamtiti sin Bojan i porodica Milanovi}. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milanovi} je ro|en 7. op{tina Srbica. Uspomenu na vojnika Milenkova ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Kqu~. februara 1958. MILANOVI] Triva VUJO MILENKOV Ilije NINOSLAV MILANOVI] Milana SA[A Potporu~nik policije Vujo Milanovi} je ro|en 18. op{tina Pre{evo. . od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. Poginuo je 13. Vojnik VJ u rezervi Ninoslav Milenkov je ro|en 25.207 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. novembra 1974. op{tina De~ani. u Gorwem Ratkovu. u Vrawu. u selu Mijajlovac. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Milanovi}. decembra 1979. gde je zavr{io gimnaziju. motorizovane brigade. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. 28. Poginuo je 15. pe{adijske brigade. aprila 1999. na borbenom polo`aju jedinice. borio se u sastavu 7. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. jula 1970. Uspomenu na borca iz Trstenika ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Bio je na du`nosti komandira Policijskog odeqewa u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu.

Uspomenu na lik poginulog borca za otaxbinu ~uva}e wegova porodica. maja 1961. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.M S p o m e n -kk w i g a MILENKOVI] Apostola VLADICA MILENKOVI] Borisava NEBOJ[A JUNACI OT AX BINE 208 MILENKOVI] Vojislava DRAGAN Vojnik VJ Vladica Milenkovi} je ro|en 18. juna 1963. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. op{tina Vu~itrn. Zavr{io je sredwu {kolu. Vitina. maja 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1994. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. bore}i se u sastavu izvi|a~ko -diverzantskog bataqona 72. k}i Tijana i porodica Milenkovi}. u Prokupqu. Tu du`nost je obavqao i na Kosovu i Metohiji. u Beogradu. 12. Uspomenu na Dragana Milenkovi}a ~uva}e sin Nemawa. op{tina Klina. u selu Pantina. marta 1999. U Vojsci Jugoslavije je osposobqen za du`nost izvi|a~a diverzanta. u selu Crni Lug. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik policije Neboj{a Milenkovi} je ro|en 7. godine. oktobra 1998. 26. Vojnik Milenkovi} je poginuo 30. u selu Mogila. novembra 1976. . marta 1999. op{tina Vu~itrn. od dejstva kasetne bombe. specijalne brigade. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Milenkovi} je ro|en 12. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. godine. u selu @ilivode. Odlikovan je Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

u 125. 11. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i dobrovoqno stao u stroj wenih branilaca. februara 1975. Poginuo je prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . u selu ^aglavica. maja 1999. vojnoteritorijalnom odredu Vojnog okruga Pri{tina. u selu Grabovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine da brani wenu slobodu. jula 1974. aprila 1999. u Kragujevcu. De~ani. Rezervni poru~nik VJ Goran Milenkovi} je ro|en 26. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ u rezervi. u Vrwa~koj Bawi. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. 22. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1967. u rejonu sela Dowe Streoce. Glogovac. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. motorizovanoj brigadi. te porodica Milenkovi}. motorizovanoj brigadi. op{tina Glogovac. dobrovoqac Jovica Milenkovi} je ro|en 4. u op{tini Pri{tina. MILENKOVI] \or|a JOVICA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milenkovi} je ro|en 25. Poginuo je od ru~ne bombe albanskih terorista. 28. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io wenim braniocima u Vojsci Jugoslavije. Stupio je u redove Vojske Jugoslavije kao strelac u 37. u rejonu sela Orlate. Poverena mu je odgovorna du`nost komandira izvi|a~kog voda u 115. Uspomenu na poginulog Gorana ~uva}e wegovi sinovi Filip. Rajko i Marko.209 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILENKOVI] Vukadina DEJAN MILENKOVI] Du{ana GORAN brane i bezbednosti prvog stepena.

\akovica. u rejonu Karaule „Dejan Radanovi}”. decembra 1968. MILENKOVI] Milentija BOBAN MILENKOVI] Predraga SLAVI[A Kapetan prve klase VJ Milan Milenkovi} je ro|en 11. Obavqao je du`nost komandira tehni~ke ~ete pozadinskog bataqona u 243. obavqaju}i du`nost grani~ara u 53. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nom bataqonu.M S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. u Surdulici. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Milenkovi} je ro|en 15. Uspomenu na poginulog kapetana prve klase trajno }e ~uvati sin Ivan i porodica Milenkovi}. Te{ko je rawen 5. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. maja 1999. u Kur{umliji. mehanizovanoj brigadi. Obavqao je du`nost poslu`ioca ure|aja u slu`bi za informisawe Komande . 9. U borbu protiv snaga NATO-a i albanskih terorista stupio je sa ~inom kapetana prve klase. JUNACI OT AX BINE stavili albanski teroristi u rejonu Ka~anika. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. juna 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka. jula 1978. u zasedi koju su po- Vojnik VJ Boban Milenkovi} je ro|en 17. Obavqao je razli~ite du`nosti u Vojsci Jugoslavije. a podlegao je ranama istog dana u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Uspe{no je zavr{io Vojnotehni~ku akademiju. 210 MILENKOVI] Jordana MILAN Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. januara 1975. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i stupio u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. u Uro{evcu.

Uspomenu na poginulog Aleksandara trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. juna 1976. dobrovoqac Branko Milenovi} je ro|en 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanu brigadu. Vojske Jugoslavije i raspore|en u 549. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. septembra 1977. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ dobrovoqno je stupio u redove Vojnik VJ u rezervi Milan Mileti} je ro|en 22. u rejonu sela Istog Mahala. S p o m e n -k w i g a k M 354. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . pe{adijske brigade. tako {to su al- Vojnik VJ u rezervi. marta 1999. u Zenici. na putu Glogovac – Srbica. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Bosna i Hercegovina. u Kur{umliji od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. jula 1975. u Aleksincu. Poginuo je 24. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Aleksandra i porodica Milenovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik strelac u 37. Poginuo je 20. motorizovanoj brigadi. 27. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i odva`no stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. maja 1999. godine u Prokupqu. MILENKOVI] Radoslava ALEKSANDAR MILENOVI] Milutina BRANKO MILETI] Dobrivoja MILAN Vojnik VJ Aleksandar Milenkovi} je ro|en 21. aprila 1999.211 JUNACI OTAXBINE banski teroristi otvorili vatru na motorno vozilo u kojem je bio i vojnik Aleksandar.

u Kru{evcu. Uspomenu na vojnog policajca Dejana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. februara 1962. Vojnik VJ Dejan Mileti} je ro|en 14. 212 MILETI] Dragana DEJAN MILETI] Dragutina SLAVUJKO Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io braniocima u Vojsci Jugoslavije. in`iwerskom puku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqonu Vojne policije. 24. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. vojnoteritorijalnom odredu na podru~ju Kosova i Metohije. \akovica. Poginuo je od posledica dejstava albanskih terorista. 28. k}i Sawa i porodica Mileti}. maja 1999.M S p o m e n -kk w i g a Bio je in`iwerac pionir u 192. Vu~itrn. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Gorwi Mijali}i. . op{tina Vu~itrn. februara 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Jovan. u selu Lumbardi. op{tina De~ani. u selu Prilu`ju. JUNACI OT AX BINE vojnog policajca u 55. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je prilikom odbijawa napada albanskih terorista. u selu Kraqane. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Slavujko Mileti} je ro|en 5. Uspomenu na poginulog Milana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. Poginuo je 18 maja 1999. Obavqao je du`nost strelca u 54.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1993. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. za vreme obavqawa vojni~kih zadataka u selu ^enej. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u odbrambenom stroju Vojske Jugoslavije. januara 1971. u Para}inu. u Kru{evcu. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. 29. aprila 1999. februara 1979. Te{ko je rawen 28. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Suva Reka. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica. godine. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. . marta 1999. u Sjenici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMla|i vodnik prve klase policije Zvonko Miliki} je ro|en 19. S p o m e n -k w i g a k M MILETI] @ivorada BOJAN MILETI] Zorana VLADAN brane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Vojnik VJ Vladan Mileti} je ro|en 28.213 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog vojnika Bojana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. Preminuo je istog dana u novosadskoj bolnici. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. januara 1977. Poginuo je 22. Obavqao je du`nost voza~a guseni~nog motornog vozila i vozila to~ka{a u raketnoj bateriji 240. u selu Duqe. mehanizovanoj brigadi. Novi Sad. MILIKI] Radovana ZVONKO Vojnik VJ Bojan Mileti} je ro|en 26.

februara 1974. Poginuo je 31. prilikom dejstva krstare}ih raketa na objekat u kojem je obavqao du`nost. . 14. Uspomenu na poginulog Zvonka sa~uva}e sin Stevan i porodica Miliki}. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. februara 1974. Uspomenu na poru~nika Bobana trajno }e ~uvati porodica Mili}. u selu Vaganica. specijalisti~ko {kolovawe. na prevoju Volujak u op{tini \akovica. MILI] Dragoquba SR\AN Kapetan VJ Mitar Milinkovi} je ro|en 13. u Beogradu. marta 1999. puku veze. aprila 1999. u Somboru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Kosovska Mitrovica. i zapo~eo slu`bovawe u Potporu~nik VJ Sr|an Mili} je ro|en 16. Za ispoqenu hrabrost u obavqawu odgovorne du`nosti odlikovan je Ordenom za hrabrost. januara 1970. Uspe{no je zavr{io Sredwu vojnu {kolu i Vojnu akademiju Kopnene vojske. smer pe{adije. Obavqao je du`nost komandira voda i komandira ~ete. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. u Beogradu. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati porodica Milinkovi}. smer veze. u Somboru. JUNACI OT AX BINE ra ~ete u 317.M S p o m e n -kk w i g a maja 1999. 214 MILINKOVI] Dragojla MITAR MILI] Dragoquba BOBAN Vojsci Jugoslavije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira voda u 52. bataqonu Vojne policije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandiPoru~nik VJ Boban Mili} je ro|en 16.

Uspomenu na vojnika Milo{a trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. a preminuo je 4. maja 1999. Upravqaju}i vozilom VJ na slu`benom zadatku. Te{ko je rawen 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao je du`nost komandira ra~unarskog odeqewa u 125. Dana 18. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Vojnik VJ Dragan Mili}evi} je ro|en 2. aprila 1978. Lukovska Bawa kod Kur{umlije. za vreme obavqawa borbenog zadatka. vojni voza~ Milo{ Mili}evi} je upao u zasedu albanskih terorista. novembra te godine na VMA. MILI]EVI] Dragi}a MILO[ MILI]EVI] @ivotija DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Milo{ Mili}evi} je ro|en 16. u Trsteniku. 3. u rejonu Karaule „Ko{are”. marta 1999. Kao vojni obveznik. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 15. bio je u stroju 201. \akovica. u selu Mr~e. na putu Pri{tina – Leskovac. identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. Uspomenu na vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. grani~nom bataqonu Pri{tinskog korpusa. Uspomenu na poginulog potporu~nika Sr|ana trajno }e ~uvati porodica Mili}. februara 1947.215 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. motorizovanoj brigadi. pozadinske baze. kao potporu~nik Vojske Jugoslavije. . Obavqao je du`nost grani~ara u 53. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. aprila 1999.

op{tina Leskovac. maja iste godine. Te{ko je rawen 19. za vreme oba- Desetar VJ po ugovoru Mali{a Milovanovi} je ro|en 24. marta 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Komandno-{tabnu {kolu. Kragujevac. od dejstava avijacije NATOa. MILOVANOVI] Dragoslava MALI[A Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 3. Pukovnik VJ Stani{a Milovanovi} je ro|en 19. 216 MILOVANOVI] Dragana GORAN vqawa du`nosti stra`ara na objektu „Bela}evac” kod Pri{tine. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. 13. u Beogradu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. obavqao je mnoge odgovorne du`nosti: od komandira voda i komandanta jedinica Vojne policije do na~elnika odseka u Odeqewu bezbednosti Komande Prve armije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. prilikom dejstava snaga NATO-a krstare}im raketama na objekat u kojem je obavqao du`nost. jula 1970. Za savesno obavqawe du`nosti dobio je vi{e priznawa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du- . aprila 1999. u Kraqevu. Poginuo je 31. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane.M S p o m e n -kk w i g a MILOVANOVI] Vasiqka STANI[A JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog pukovnika Milovanovi}a trajno }e ~uvati sinovi Dejan i Nenad i porodica Milovanovi}. u selu Bo|evica. oktobra 1977. jula 1949. Obavqao je du`nost operatera na kontrolnoj ispitnoj stanici u 311. u selu Belo{evac. Preminuo od posledica rawavawa. Kao profesionalni stare{ina Vojske Jugoslavije.

MILOVANOVI] Mom~ila DEJAN 1999. Uspomenu na desetara po ugovoru trajno }e ~uvati k}eri Jovana i Milica i porodica Milovanovi}. Obavqao je ~asnu du`nost grani~ara u 15. 30. u Beogradu. juna 1970. Bio je vaspita~ vi{e generacija vojnika tenkista. MILOVANOVI] Du{ana GORAN MILOVANOVI] Radoja MIR^ETA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milovanovi} je ro|en 23. u rejonu sela Glu{ci. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira ten- Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 17. prilikom obavqawa du`nosti. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Uspomenu na vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. aprila 1999. Bio je strelac u 7. upav{i u zasedu albanskih terorista. u selu Izbica kod Srbice. septembra 1978. u selu Jelava kod Loznice. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati k}i Bojana. sin Stefan i porodica Milovanovi}. op{tina Bogati}. Poginuo je 11. u Blacu. . Poginuo je 4. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. S p o m e n -k w i g a k M `nost rukovaoca in`iwerijskim ma{inama u 359. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. in`iwerijskom bataqonu.217 JUNACI OTAXBINE grani~nom bataqonu. u selu Ratare kod Kru{evca. maja Kapetan VJ Mir~eta Milovanovi} je ro|en 1. Poginuo je obavqaju}i ratne zadatke. avgusta 1974.

marta 1973. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Goran i porodica Milovanovi}. aprila 1999.M S p o m e n -kk w i g a kovske ~ete u 243. Uspomenu na Mir~etu trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. predvode}i svoje tenkiste. op{tina Gwilane. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao . Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. 7. u rejonu Duqe. Grdelica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. maja 1964. Bio je pripadnik 125. maja 1999. motorizovane brigade. mehanizovanoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je 26. Vojnik VJ u rezervi Branislav Milovanovi} je ro|en 14. selo Tuma~ino. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. 26. u rejonu sela Gorwa Budriga. prilikom obavqawa vojni~kog zadatka u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 218 MILOJEVI] Milosava SA[A MILOVANOVI] Stojana BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milojevi} je ro|en 18. u selu Orahovica Grabli~ki. op{tina Suva Reka. u sukobu s albanskim teroristima. Bio je ni{anxija u 175.

Za ispoqenu hrabrost. specijalne brigade. Poginuo je 20. i 1999. izvla~e}i rawenog druga na polo`aju. u se- . Poginuo je prilikom obavqawa vojni~kog zadatka. na Ko{arama. S p o m e n -k w i g a k B MILOJEVI] Tomislava ZORAN MILORADOVI] Du{ana BORISLAV Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nom bataqonu. motorizovanu brigadu. op{tina Mladenovac. \akovica. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. dobrovoqac Borislav Miloradovi} je ro|en 21. marta 1952. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost u bataqonu za protivteroristi~ka dejstva Vojne policije 72. po`rtvovawe i humanost Vojnik VJ u rezervi. u selu Velika Ivan~a. Poginuo je 17. aprila 1999. prilikom napada albanskih terorista u rejonu Prizrena. u Beogradu. novembra 1970. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u redove branilaca otaxbine i bio raspore|en u 549. Uspomenu na Borislava trajno }e ~uvati sin Dalibor i porodica Miloradovi}. Uspomenu na vodnika Zorana trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i u sukobu s albanskim teroristima na podru~ju Kosova i Metohije 1998. op{tina Bor.219 JUNACI OTAXBINE odlikovan je Ordenom za hrabrost. u selu Dowa Bela Reka. aprila 1999. godine. Obavqao je du`nost grani~ara i voza~a motornog vozila u 15. 4. Vojnik VJ \or|e Milosavqevi} je ro|en 21. decembra 1976. maja 1999. MILOSAVQEVI] Qubi{e \OR\E Vodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Milojevi} je ro|en 21.

Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Pri{tini. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. februara 1974. godine. u selu SmaiNeboj{a Milosavqevi} je ro|en 15. od posledica dejstava protivtenkovske mine Vodnik policije Predrag Milosavqevi} je ro|en 12. u rejonu sela Krivenik. Poginuo je 31. u op{tini Ka~anik. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika Neboj{u trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Milosavqevi}. op{tina [timqe. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u selu Pi{tane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. u selu Zaskok. u selu Krepoqin.M S p o m e n -kk w i g a lu Jelava kod Loznice. u selu Zla{. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1992. op{tina @agubica. JUNACI OT AX BINE lovci. vojnoteritorijalnom odredu. 18. maja 1999. op{tina Pri{tina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u trajno }e ~uvati porodica Milosavqevi}. 220 MILOSAVQEVI] Milana SLA\AN MILOSAVQEVI] Milorada NEBOJ[A koju su postavili albanski teroristi. Bio je na du`nosti izvi|a~a u 64. avgusta 1969. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Pre- . 28. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. MILOSAVQEVI] Miodraga PREDRAG Razvodnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sla|an Milosavqevi} je ro|en 27. septembra 1968. op{tina Pe}. op{tina Uro{evac. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Uspomenu na poginulog vojnika Milosava trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Vojnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 20. u selu Samarinovac kod @itora|e. De~ani. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. 5. novembra 1970. Obavqao je du`nost poslu`ioca topa. maja 1999. od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Darka trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. u Kragujevcu. novembra 1978. u rejonu sela Stani Batu{ec. MILO[EVI] Dragana GORAN Vojnik VJ Darko Milo{evi} je ro|en 28. Vojnik VJ Milosav Milo{evi} je ro|en 7. u 125. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. u rejonu sela Ko{are. S p o m e n -k w i g a k M minuo je 28. \akovica. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. u 125.221 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. MILO[EVI] Branislava DARKO MILO[EVI] Vlade MILOSAV Poginuo je 11. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Qigu. maja 1999. oktobra 1978. .

. u selu Su{ica kod Kru{evca. dobrovoqac Rade Milo{evi} je ro|en 19. 24. motorizovanu brigadu.M S p o m e n -kk w i g a Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 192. avgusta 1966. obavqao je du`nost komandira odeqewa u 7. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vodnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 16. JUNACI OT AX BINE branilaca otaxbine i bio raspore|en u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Mihajlo i porodica Milo{evi}. Vojnik VJ u rezervi. Kao rezervni stare{ina Vojske Jugoslavije. De~ane. Poginuo je od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Poginuo je upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi. u selu Kraqan. u okolini Istoka. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. u rejonu sela Padali{te. 23. pe{adijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. in`iwerijskom puku. u Po`arevcu. \akovica. 11. Uspomenu na poginulog dobrovoqca trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica Milo{evi}. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati k}i Milena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. maja 1999. u selu Stani Batu{ec. marta 1968. 222 MILO[EVI] \or|a RADE MILO[EVI] Milosava GORAN Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca.

oktobra 1995. u Zadru. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. u Istoku. u op{tini Prizren. Od 17. u rejonu sela Planeja. Osta}e zauvek u se}awu svoje porodice. Republika Hrvatska. grani~nom bataqonu na Karauli „Dunavo”. maja 1999. decembra 1998. maja iste godine u bolnici u Pri{tini. godine. Vojni rok je slu`io od 17. u selu Dowa Lapu{wa kod Vlasotinca. MILO[EVI] Milutina VLADAN MILO[EVI] Mladena SEQA Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sini{a Milo{evi} je ro|en 14. S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Milo{a SINI[A va artiqerije albanskih terorista. prilikom obezbe|ivawa dr`avne granice. Bio je vojnik strelac u 57. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Poginuo je 5. u rejonu sela [timqe. februara 1996. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira artiqerijskog odeqewa u 211. .223 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na preminulog vodnika trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Obavqao je du`nost bolni~ara u Vojnom odseku u Prizrenu. aprila 1978. oklopnoj brigadi. Kostawe. maja 1999. Smrtne rane tom mladom vojniku nanele su razorne bombe avijacije NATO-a. juna 1999. u rejonu sela Dunavo. Poginuo je 30. prilikom izvla~ewa rawenika. Te{ko je rawen 11. do 25. Od zadobijenih povreda preminuo je 12. Uspomenu na hrabrog bolni~ara trajno }e ~uvati k}eri Marija i Jovana i porodica Milo{evi}. oktobra 1968. od posledica dejstaVojnik VJ Seqa Milo{evi} je ro|en 14. aprila 1966. za vreme bombardovawa aviona NATO-a. Vojnik VJ u rezervi Vladan Milo{evi} je ro|en 21.

u selu Kijevo. Pamti}e ga s tugom u srcu porodica. lake pe{adijske brigade. oklopnoj brigadi. Bio je vi{e od {est godina vojnik po ugovoru u 252. jula 1972. u selu Vitkovac kod Kraqeva. Borio se na Kosovu i Metohiji u izvi|a~kom vodu 58. kao razvodnik. marta 1999. Wegovo telo je prona|eno dan posle. . a na Kosovu i Metohiji se borio kao izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti 252. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ra{koj. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista. juna 1999. Vozilo u kojem se nalazio nai{lo je na minu sa usmerenim dejstvom. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. blizu Ra{ke. Stradao je od ruke albanskih terorista. Sr|an je poginuo 27. Ivan je poginuo 1. koju su postavili albanski teroristi. Wegov lik pamti}e k}i Nevena i porodica. Bio je. Desetar VJ po ugovoru Sr|an Milo{evi} je ro|en 29. u selu Gradac. Mobilisan je kao strelac u 1. k}eri Jelena i Sne`ana i porodica.M S p o m e n -kk w i g a MILO[EVI] Mom~ila ZORAN MILO[EVI] Radmila SR\AN JUNACI OT AX BINE 224 MILO[EVI] Ratomira IVAN Vojnik VJ u rezervi Zoran Milo{evi} je ro|en 28. aprila 1961. Klina. U~estvovao je u borbenim dejstvima na prostoru Republike Srpske Krajine. motorizovane brigade. maja 1975. u rejonu sela Negrovce. oklopne brigade. kada se vra}ao sa borbenog zadatka. Zoran je poginuo 25. potpuno izmasakrirano. u rejonu sela Zmi} blizu Kosovske Mitrovice. motorizovani bataqon 37. Razvodnik VJ u rezervi Ivan Milo{evi} je ro|en 13. Uspomenu na Zorana sa~uva}e sin Sre}ko. na du`nosti komandira odeqewa.

u rejonu sela Komorane. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. artiqerijskom divizionu 279. u selu Ma~kovac. Mla|i vodnik VJ Miroslav Milo{evi} je ro|en 24. Belo Poqe. pe{adijskog bataqona 354. bio je na du`nosti komandira odeqewa u 1. op{tina Kur{umlija. Bio je mobilisan kao bolni~ar u Komandu 15. Nikada ga ne}e zaboraviti dve k}eri bliznakiwe Sawa i Sandra i porodica Milunovi}. marta 1999. oktobra 1960. 1. Kada je po~eo rat. Se}a}e ga se sin Milo{. kod sela Duz. Poginuo je 1. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. pe{adijske brigade. Bio je narodni poslanik u Skup{tini Republike Srbije. . u selu Lozovik kod Velike Plane.225 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Stojana NOVICA MILO[EVI] Tomislava Miroslav MILUNOVI] Ratimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Novica Milo{evi} je ro|en 7. Wegovog lika se}a}e se sin Darko. godine od dejstva neprijateqeve avijacije u selu Vrbovac. k}i Milica i porodica. i kao rezervni kapetan postavqen na du`nost komandira ~ete 1. oktobra 1953. Novica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Rezervni kapetan VJ Dragan Milunovi} je ro|en 7. u Leskovcu. Mobilisan je 7. k}i Dragana i porodica. oklopne brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Miroslav je odlikovan Ordenom za hrabrost. Dragan je poginuo 22. u sukobu s albanskim teroristima. maja 1999. septembra 1961. juna 1999.

Uspomenu na wega sa~u- Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Milutinovi} je ro|en 30. Vojnik VJ u rezervi Bratislav Miqkovi} je ro|en 10. u rejonu sela Vitak kod Srbice. Preminuo je 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. te porodica Milutinovi}. prilikom dejstva avijacije NATO-a. 26. aprila iste godine u Pri{tini. aprila 1999. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina [timqe. marta 1960. 18. Bio je policajac u Policijskoj stanici za obezbe|ewe Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina Pri{tina. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. godine. u selu Sedlare. Mobilisan je tokom agresije i bio je na prostoru Kosova i Metohije kao voza~ u sastavu 7. avgusta 1976. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bratislav je poginuo 13. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Jelena i Milica i porodica Milutinovi}. marta 1999. u Kragujevcu. godine. 226 MILUTINOVI] Milorada DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. na putu Orlate – Mali{evo.M S p o m e n -kk w i g a MILUTINOVI] @ivadina ZLATKO JUNACI OT AX BINE va}e k}eri Aleksandra i Jovana. u Kragujevcu. MIQKOVI] Draga BRATISLAV Vodnik prve klase policije Zlatko Milutinovi} je ro|en 31. maja 1967. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . u Kru{evcu. pe{adijske brigade.

u selu ^irez kod Glogov- Vojnik VJ Slavi{a Miqkovi} je ro|en 6. maja 1999. Wegov lik osta}e u se}awu porodice. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu. Slavi{a je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Se}a}e ga se k}eri Anica i Tamara. marta 1961. juna 1999. vojnoteritorijalni odred Vojnog okruga Pri{tina. od eksplozije protivtenkovske mine. koju su postavili albanski teroristi. Obili}. pe{adijskoj brigadi. . u Leskovcu. koji je bio prepot~iwen 7. i obavqao je du`nost pu{komitraqesca u 69. Poginuo je u Beogradu. Poginuo je 3. te porodica Miqkovi}. MINI] Borislava MOM^ILO Desetar VJ u rezervi Zvonko Miqkovi} je ro|en 16. gde se u ~asu izbijawa ratnih dejstava zatekao na odslu`ewu vojnog roka. u Termoelektrani „Kosovo-A”. marta 1999. obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Bio je vojnik protivpo`arac u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog bataqona.227 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. u selu @a~. op{tina Kosovo Poqe. prilikom dejstva avijacije NATO-a. U Vojsku Jugoslavije je mobilisan 25. 20. U~estvovao je u ratu na teritoriji Bosne i Hercegovine. MIQKOVI] Stanimira ZVONKO MIQKOVI] Miodraga SLAVI[A ca. Pamti}e ga porodica. Zvonko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Bresje. vojnoteritorijalnom odredu Istok. Uo~i agresije je bio zaposlen u Elektroprivredi Srbije. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Mini} je ro|en 1. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu. Dva dana posle otpo~iwawa agresije NATO-a na SRJ mobilisan je kao desetar u 115. op{tina Istok. aprila 1972. avgusta 1978.

228 Vladimir je poginuo 26. motorizovanoj brigadi bio je na du`nosti poslu`ioca na haubici. aprila 1999. Slobodan je poginuo 15. kada je upao u zasedu albanskih terorista kod sela Tomance. juna 1998. pe{adijskoj brigadi. mobilisan je na du`nost manipulanta u 7. prilikom obavqawa zadatka. u Ivawici.M S p o m e n -kk w i g a Mom~ilo je poginuo 11. na borbenom polo`aju kod sela Reqan. godine u Trsteniku. Slobodan Mirkovi} je ro|en 28. u rejonu sela Landovica. februara 1965. marta 1978. op{tina Istok. kao artiqerac. Vojni rok je slu`io od 20. marta 1999. Odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. . Zavr{io je sredwu {kolu i na odslu`ewe vojnog roka oti{ao 21. te wegova porodica. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica i k}eri Aleksandra i Sawa. Vladimir Mirkov je ro|en 20. u sukobu s albanskim teroristima. Neboj{e }e se se}ati sinovi Damjan i Du{an. od dejstva avijacije NATO-a. motorizovane brigade. JUNACI OT AX BINE Poginuo je 13. decembra 1978. Kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. op{tina Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom dejstva avijacije NATO-a. MIRI] Du{ana NEBOJ[A MIRKOV @arka VLADIMIR MIRKOVI] Veqka SLOBODAN Vojnik VJ Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Miri} je ro|en 24. godine. op{tina Pre{evo. Bio je vojnik 78. U 549. maja 1999. septembra 1998. u Apatinu. u rejonu sela Vitak. Mladog vojnika se}a}e se wegova porodica.

Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Qig. godine. \akovica. u selu Rzale. sin Milo{ i porodica Miti}. op{tina [timqe. godine. grani~ni bataqon. Mobilisan je 1. Dejan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Ubu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica. u rejonu Karaule „Ko{are”. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Novom Selu. marta 1999. januara 1976. MISIRLI] Ogwena DEJAN MITI] Borisava PREDRAG MIRKOVI] Milorada RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Misirli} je ro|en 5. maja 1999. juna 1997. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu.229 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Lik mladog vojnika pamti}e zauvek porodica. oktobra 1953. maja 1999. Poginuo je 15. kao strelac u 53. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Crnoqevo. Uspomenu na Radi{u Mirkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1981. Mla|i vodnik policije Radi{a Mirkovi} je ro|en 28. 5. op{tina Vitina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Predrag Miti} je ro|en 31. op{tina Srbica. 26. maja 1999. Lik mladog borca pamti}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Berkovo kod Kline. . Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. septembra 1977.

op{tina Orahovac. koja je bila u sastavu Pri{tinskog korpusa. u selu Zo~i{te. maja 1999. MITROVI] Blagoja DRAGAN Vodnik prve klase policije Miroslav Miti} je ro|en 20. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. u sastavu 3. Kapetan prve klase VJ Dragan Mitrovi} je ro|en 15. marta 1950. Zastavnik prve klase VJ Vojislav Miti} je ro|en 30. februara 1960. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. . u Novom Selu kod Kosovske Vitine. Zavr{io je sredwu {kolu u~enika u privredni i kurs za policajce. bio sa grupom stare{ina na borbenom izvi|awa. u rejonu sela Istok Mahala. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. U~estvovao je u ratu koji je vo|en na prostoru Republike Srpske. kada su na wih albanski teroristi otvorili vatru. 12. u selu Dobrujevac. godine. Na Kosovu i Metohiji se borio kao komandir minobaca~kog voda 82 mm. Vojislav je 15. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Vladimir i porodica. Tom prilikom je smrtno stradao. maja 1999. marta 1981. septembra 1968.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Miladina MIROSLAV MITI] Petronija VOJISLAV JUNACI OT AX BINE 230 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smer pe{adije. Bio je policajac u Policijskoj stanici na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. k}i Marija i porodica Miti}. u selu Karan kod U`ica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade. U~estvovao je u ratovima koji su vo|eni na prostoru Slovenije i Republike Srpske Krajine. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade. smer pe{adije. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dalibor i Milan. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je na du`nosti komandanta 1. op{tina Aleksinac.

MI]UNOVI] Petra MOM^ILO MIHAJLOVI] Vladimira SLA\AN MIHAJLOVI] Du{ana MARIO Vojnik VJ Sla|an Mihajlovi} je ro|en 29. U~estvovao je u ratu na prostoru Republike Srpske. novembra 1945. op{tina Pe}. u rejonu sela Istok Mahala. maja 1999. sin Darko i porodica.231 JUNACI OTAXBINE na 1981. u selu Vinarce kod Leskovca. u selu Dowe Barane. Na motorno vozilo u kojem se nalazio pucali su albanski teroristi. Sla|an je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1979. Bio je na du`nosti vojnika kuvara u prizrenskoj 549. Penzionisan je u ~inu vodnika prve klase. u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k M Dragan je poginuo 20. maja 1999. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. 5. 24. Kada je otpo~ela agresija na SRJ. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sowa. U Vojsku Jugoslavije je stupio 22. godine. maja 1967. 8. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. sinovi Predrag i Sr|an i porodica Mi}unovi}. Poginulog kapetana se}a}e se k}i Danijela. Zavr{io je sredwu {kolu. ju- . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 2. Bio je zaposlen u AMD u Pe}i. juna 1998. smer artiqerije. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. dobrovoqac Mario Mihajlovi} je ro|en 20. izvr{avaju}i borbeni zadatak. u rejonu sela Ku{lin kod \akovice. Vodnik VJ po ugovoru. marta. javio se u redove Vojske kao Pripadnik rezervnog sastava policije Mom~ilo Mi}unovi} je ro|en 23. godine.

moto- Vodnik prve klase policije Miroslav Mihajlovi} je ro|en 24. Borio se na Kosmetu u sastavu 125. Zavr{io je Fakultet op{tenarodne odbrane i bio zaposlen u . u selu Trstenik. op{tina Glogovac.M S p o m e n -kk w i g a dobrovoqac. aprila 1999. Mario je poginuo 15. aprila 1999. Rezervni poru~nik VJ Vojmir Mihajlovi} je ro|en 13. septembra 1998. k}i Jelena i porodica. marta 1962. oktobra 1961. u Uro{evcu. hrabro se bore}i s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are”. aprila 1999. MIHAJLOVI] Radosava VOJMIR Vojnik VJ Ivan Mihajlovi} je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Smederevu. Ivana }e pamtiti wegova porodica. decembra 1977. Uspomenu na wega }e ~uvati sin Marko. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u borbi s albanskim teroristima. Postavqen je na du`nost komandira voda u 3. \akovica. juna 1982. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Ivan je poginuo 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE rizovane brigade i bio je na du`nosti komandira odeqewa. 232 MIHAJLOVI] Jovice IVAN MIHAJLOVI] Mali{e MIROSLAV Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. u selu Hrtica. 1. u Leskovcu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{ i Mladen i porodica Mihajlovi}. pe{adijske brigade. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka. pe{adiskom bataqonu 354.

zauvek }e pamtiti wegova porodica. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Desetar VJ u rezervi Miroslav Mici} je ro|en 20. Vojmir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije je od 23. maja 1999. U~estvovao je u borbama na Kosovu i Metohiji. u Zemunu. S danom otpo~iwawa agresije je. septembra 1998. vojno-teritorijalnom odredu Orahovac. Wegovu jedinicu su 16. Poginulog poru~nika pamti}e sin \or|e i porodica Mihajlovi}. smer pe{adije. motorizovanoj brigadi. Poginulog vojnika. septembra 1961.233 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Uro{evcu. u rejonu sela Krivenik. bore}i se kao komandir odeqewa u 101. . kao rezervni poru~nik. sina jedinca. marta 1979. 27. maja 1999. godine. napali albanski teroristi. prilikom odbrane sela Velika Ho~a. Bio je vojnik strelac u 125. op{tina Ka~anik. stupio u redove Vojske Jugoslavije i bio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u Komandi 64. Orahovac. Poginuo je 31. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u selu Velika Ho~a kod Orahovca. od napada albanskih terorista. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Pri{tina. Poginuo je kada je vozilo kojim je sa drugovima izvla~io povre|ene nai{lo na protivtenkovsku minu. \akovica. aprila 1999. Miroslav je poginuo na borbenom polo`aju. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. u rejonu sela Dowa Morina. MIHAJLOVI] Stanoja @EQKO MICI] Sava MIROSLAV Vojnik VJ @eqko Mihajlovi} je ro|en 19. Wegov lik pamti}e sinovi Dragan i Darko i porodica Mici}.

Borio se u ratu na prostoru Republike Srpske. nalaze}i se na zadatku u borbenom vozilu pe{adije M-80. Podujevo. u rejonu Karaule „Morina”. Vojnik VJ u rezervi Marko Mladenovi} je ro|en 18. u selu Mogila. u selu Rudare. Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine. Dejan je poginuo 30. Vitina. specijalne brigade. Vojni rok je slu`io kao grani~ar u 53. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u [apcu. aprila 1999. 17. Tokom agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je mobilisan u 211. u Ni{u. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske.M S p o m e n -kk w i g a MICI] Sini{e SLAVI[A JUNACI OT AX BINE 234 MLADENOVI] Lazara DEJAN MLADENOVI] Miomira MARKO Vojnik VJ Slavi{a Mici} je ro|en 24. aprila 1999. 4. u Leskovcu. grani~nom bataqonu. Poginuo je nesre}nim doga|ajem. tako|e na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. od gelera kasetne bombe. oktobra 1974. septembra 1978. bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskom bataqonu 71. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Lik poginulog borca pamti}e wegova porodica. marta 1999. januara 1974. Hrabrog vodnika pamti}e wegova porodica. \akovica. oklopnu brigadu. Vodnik prve klase VJ Dejan Mladenovi} je ro|en 11. Kao vodnik prve klase.

Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je zaposlen u „Kosovovinu” u Maloj Kru{i. Trajno }e ga u se}awu ~uvati wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojni rok je slu`io od 20. 12. op{tina Suva Reka. Uspomenu na Zvezdana Mladenovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. u selu Pe}ane. op{tina Prizren. u Pri{tini. Zoltan je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. januara 1976. aprila 1999. u Senti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Podujevo. januara 1970. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Mladenovi} je ro|en 20. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15.235 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B MLADENOVI] Spase ZVEZDAN MLADENOVI] Srboquba DEJAN MOKU[ Lasla ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Zvezdan Mladenovi} je ro|en 24. 24. 19. marta 1978. oklopne brigade. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. u Vrawu. Na Kosmetu je bio u sastavu 15. januara 1998. . u selu Dowa Srbica. Vojnik VJ Zoltan Moku{ je ro|en 27. na putu Orlane – Ka~ikol. juna 1998. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije M-80 A. godine. aprila 1999. Poginulog vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. Radio je u Odseku za vezu Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. maja 1999.

MUWI] Bo`idara SA[A Vojnik VJ Zlatko Mujovi} je ro|en 10. motorizovane brigade. Poginuo je 4. aprila 1999. Sa{a je 2. radiofonista u 1. Vojni rok je slu`io kao vojnik grani~ar. a u Republici Srpskoj tri meseca. grani~ne brigade. odeqewu voda za intervencije 15. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Sa{a Muwi} je ro|en 31. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. U~esnik je ratova koji su vo|eni na prostoru prethodne Jugoslavije. februara 1960. januara 1973. u Ba~koj Topoli. Wegov lik }e pamtiti porodica Mujovi}. Preminuo je 17. juna 1978. Nandor je poginuo 5. obavqaju}i zadatak u selu Jelava kod Loznice. motorizovane brigade. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi. u Podgorici. u rejonu sela Likovac. aprila 1999. Nandora }e se se}ati sinovi Darko i Veqko. u Kraqevu. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 2. k}eri Mirjana i Jelena. Na Kosmetu je bio na du`nosti komandira voda u ~eti veze 125. zadobio te{ke povrede prilikom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Grebnik. javio se u redove Vojske kao dobrovoqac. te porodica Mun}an.M S p o m e n -kk w i g a MUJOVI] Milete ZLATKO MUN]AN Jano{a NANDOR JUNACI OT AX BINE 236 za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kada je po~ela agresija na SRJ. upav{i u zasedu albanskih terorista. aprila u Vojnomedicinskoj akademiji. Odlikovan je Ordenom . motorizovani bataqon 37. dobrovoqac Nandor Mun}an je ro|en 15. U Republici Srpskoj Krajini borio se osam meseci.

aprila 1999. na putu Srbica – Glogovac. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. kraj Pe}i. februara 1978. U Vojsku Jugoslavije je stupio u junu 1998. u Ra{koj. i te~aj za raketni sistem „KUB-M”. S p o m e n -k w i g a k N za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost komandira baterije u 230. Vojnik VJ Branislav Negi} je ro|en 25. k}i Timen i porodica. komandir baterije je smrtno stradao od eksplozije bombe koju su na razme{tajnu prostoriju jedinice lansirali piloti neprijateqevog aviona. u rejonu sela Istog Mahala. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Be~eju. u Bawi Koviqa~i. maja 1956. decembra 1975. samohodnom raketnom puku PVO. 20. Uspomenu na majora [andora ~uva}e sin Atila. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Nasti}. Lik mladog potporu~nika osta}e u se}awu k}erkice Jovane i porodice Muwi}. 4. Klina. borio se u sastavu 37. NEGI] Milivoja BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Boban Nasti} je ro|en 15. NA\ Jano{a [ANDOR Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.237 JUNACI OTAXBINE Obavqaju}i borbeni zadatak sa vatrenog polo`aja u rejonu Grebnika. NASTI] Milo{a BOBAN Major VJ [andor Na| je ro|en 31. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. na du`nosti voza~a u Komandi motorizovanog bataqona. . Major Na| je komandovao baterijom 30/2 mm u odbrani slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. Zavr{io je sredwu {kolu.

14. Ni{. na du`nosti telefoniste linija{a 224. Desetar Boban Nedeqkovi} stradao je u ru{evinama svoje kasarne. juna 1947. godine. u Prokupqu. Poginuo je u rejonu sela Merdare. Avijacija NATO-a sna`no je dejstvovala bombama i raketama. u Kur{umliji. 238 U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1993. na kasarnu u Prokupqu. marta 1999. gde je i ra- . na du`nosti vojnika kuvara. Uspomenu na Dragana Nedeqkovi}a ~uva}e wegova porodica. Odbijaju}i sa svojom jedinicom napad albanskih terorista u rejonu Karaule „Ko{are”. oktobra 1959. Rezervni kapetan prve klase VJ Vladimir Nedeqkovi} je ro|en 23. u garnizonu Prokupqe. k}i Natalija i porodica Nedeqkovi}. kraj Podujeva. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. \akovica. zadobio je smrtonosne povrede. oklopne brigade. Desetar VJ po ugovoru Boban Nedeqkovi} je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. centru za stacionarne veze. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. motorizovane brigade. prilikom raketirawa motornog vozila u kojem se nalazio na borbenom zadatku. NEDEQKOVI] Bo`idara DRAGAN NEDEQKOVI] Du{ana BOBAN NEDEQKOVI] Radovana VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dragan Nedeqkovi} je ro|en 13. Uspomenu na mladog branioca otaxbine ~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 211. Uspomenu na poginulog vezistu ~uva}e wegov sin Stefan. februara 1969. u selu Gorwi Medo{evac. 24. aprila 1999.N S p o m e n -kk w i g a Na Kosovu i Metohiji branio je slobodu otaxbine u sastavu 125.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. obavqaju}i du`nost bolni~ara. u `estokom sukobu s albanskim teroristima. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. NERAN^I] Predraga DEJAN 658. u Beogradu. Poginuo je 28. 29. NESTOROVI] Predraga VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Neran~i} je ro|en 5. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. 657. Uspomenu na prekaqenog rezervnog stare{inu ~uva}e wegovi sinovi Radovan i Milan. te porodica Nedeqkovi}.239 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N dio u Zavodu za socijalno i zdravstveno osigurawe. maja 1999. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost referenta u Odeqewu za operativno-nastavne poslove. u Be~eju. Draga{. septembra 1967. branio je slobodu otaxbine u sastavu 354. marta 1999. Vojnik VJ u rezervi. pe{adijske brigade. Kao dobrovoqac. \akovica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. brane}i Karaulu „Ko{are”. Uspomenu na Dejana Neran~i}a ~uva}e wegovi sinovi Du{an i Predrag i porodica. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Lopu{ki Han. Uspomenu na dobrovoqca iz Beograda ~uva}e porodica Nestorovi}. Na svojoj du`nosti kapetan Nedeqkovi} je bio i 24. `ele}i da pru`i najvi{i doprinos odbrani slobode otaxbine. dobrovoqac Vladimir Nestorovi} je ro|en 12. marta 1977. stupio je u 125. . kada je smrtno stradao od dejstva bombi avijacije NATO-a na wegov rodni grad. a u 354.

N S p o m e n -kk w i g a
NE[I] Slobodana NEBOJ[A NE[OVI] Stanu{e NENAD

JUNACI OT AX BINE
Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica.

240

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ne{ovi}.

NIKI] Milomira IGOR

Poru~nik policije Neboj{a Ne{i} je ro|en 26. jula 1970. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Policijsku akademiju. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. jula 1989. godine. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Mla|i vodnik policije Nenad Ne{ovi} je ro|en 15. juna 1978. u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. juna 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 17. aprila 1999, u selu [ipoqe, op{tina Kosovska Mitrovica.

Vojnik VJ u rezervi Igor Niki} je ro|en 26. januara 1973. u Ra{koj. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, branio je slobodu otaxbine u sastavu 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. U sukobu protiv albanskih terorista, koji su wegovu jedinicu napali iz zasede, pucaju}i iz streqa~kog oru`ja, u rejonu sela Likovac, Glogovac, Igor Niki} je poginuo 25. maja 1999. godine.

241 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

N

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e wegove k}eri An|elija i Emilija i porodica Niki}.

NIKOLI] Zlate BORIS

za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog stare{inu ~uva}e wegova porodica.

NIKI] Mirka MIODRAG

NIKOLI] Zlatomira NIKOLA

Vodnik VJ Boris Nikoli} je ro|en 4. maja 1978. u Zemunu. Zavr{io je jednogodi{we specijalisti~ko {kolovawe za podoficire oklopno-mehanizovanih jedinica i u VJ je obavqao du`nost komandira odeqewa. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine branio u stroju 52. bataqona Vojne policije, kao komandir odeqewa specijalne namene. Poginuo je 31. maja 1999. u rejonu sela Komorane kraj Pri{tine, tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Odlikovan je Ordenom

Vojnik VJ Nikola Nikoli} je ro|en 30. oktobra 1978. u Beogradu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u aprilu 1998. i osposobio se za strelca na borbenom vozilu pe{adije. Slobodu otaxbine i ~ast vojni~ku branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 243. mehanizovane brigade. Vojnik Nikola Nikoli} je poginuo 22. aprila 1999, prilikom dejstva avijacije NATO-a na bor-

Vojnik VJ u rezervi Miodrag Niki} je ro|en 6. marta 1970. u selu Kova~evu, op{tina Novi Pazar. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je u sastavu 168. motorizovane brigade. Poginuo je 31. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Uspomenu na Miodraga Niki}a ~uva}e wegova porodica.

M S p o m e n -kk w i g a
beni raspored wegove jedinice u rejonu sela Duqe, op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolu ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Nikoli}a ~uva}e wegova porodica.

242

NIKOLI] Radosava BRANISLAV

NIKOLI] Milenka NEBOJ[A

NIKOLI] Radojka MILAN

Vodnik policije Branislav Nikoli} je ro|en 7. juna 1965. u Smederevu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na Branislava Nikoli}a sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Nikoli} je ro|en 12. oktobra 1972. u selu Mala Kru{a, op{tina Prizren. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 549. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Milan Nikoli} je ro|en 19. marta 1978. u Prokupqu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar strelac u sastavu 15. grani~nog bataqona. Poginuo je 4. aprila 1999, vra}aju}i se sa zadatka, u rejonu Jadra kod Loznice. Uspomenu na vojnika Milana ~uva}e wegova porodica.

243 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

M

NIKOLI] Radoslava DARKO

NIKOLI] Stanislava GORAN

NIKOLI] Qubomira NENAD

Stariji vodnik VJ Darko Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1971. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu, intendantska slu`ba. Borio se za odbranu slobode Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji je bio u sastavu 243. mehanizovane brigade, u kojoj je obavqao du`nost komandira odeqewa za intendantsko snabdevawe. Poginuo 30. marta 1999, od dejstva avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na starijeg vodnika Darka Nikoli}a ~uva}e wegovi sin Dalibor, k}i Katarina i porodica.

Vodnik prve klase policije Goran Nikoli} je ro|en 21. januara 1964. u Ni{u. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. maja 1982. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 2. juna 1999, na putu Prizren – \akovica, kod sela Celina, op{tina Orahovac. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Marjan i porodica Nikoli}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nenad Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1961. u Lipqanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Saveznog ministarstva unutra{wih poslova od 1983. godine. Bio je zaposlen u STR „Kraqica” u Beogradu. Poginuo je 30. aprila 1999. u Beogradu, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina, sin Aleksandar i porodica Nikoli}.

N S p o m e n -kk w i g a
NIKOLI] Stani{e MILAN NIKOLOV Qubena DRAGAN

JUNACI OT AX BINE

244

Dragan je preminuo narednog dana u KBC Pri{tina od zadobijenih rana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolova ~uva}e wegova porodica.

NISI] Vu~a STAJA
Vojnik VJ u rezervi Milan Nikoli} je ro|en 23. oktobra 1961. u selu ^ukujevac, op{tina Kraqevo. Hrabro je branio Republiku Srpsku Krajinu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 12. aprila 1999, u rejonu sela Trstenik. Milan Nikoli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Goran i porodica Nikoli}. Vojnik VJ u rezervi Dragan Nikolov je ro|en 8. decembra 1967. u Tetovu, Makedonija. Zavr{io je bravarski zanat. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, borio se u sastavu 230. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane, obavqaju}i du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 30/2 mm. Vojnik Dragan Nikolov je, 4. aprila 1999, obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju svoje baterije, u rejonu sela Grobnik, Klina, kada su avioni NATO-a dejstvovali kasetnim bombama. Borbeno vozilo u kojem se nalazio vojnik Nikolov potpuno je uni{teno, a

Desetar VJ u rezervi Staja Nisi} je ro|en 10. januara 1961. u selu Popovqane, op{tina Suva Reka. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 70. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Odlu~no se odupro iznenadnom napadu albanskih terorista, da bi 13.

245 JUNACI

OTAXBINE
rijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 31. marta 1999, u selu Miru{a, op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Darko i porodica Novkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

O

aprila 1999. u selu Pogovqare, Suva Reka, polo`io svoj `ivot na oltar otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena stepena. Uspomenu na desetara Nisi}a ~uva}e wegova porodica.

NOVKOVI] Vladimira NOVICA

NOVKOVI] \or|a DU[AN

stroju in`iwerijskog bataqona 37. motorizovane brigade, na du`nosti in`iwerca pionira. Poginuo je 6. aprila 1999. obavqaju}i vojni~ki zadatak u rejonu sela Galica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog in`iwerca ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Neboj{a i porodica Novkovi}.

OGWANOVI] Jezdimira DANILO

Mla|i vodnik prve klase policije Novica Novkovi} je ro|en 16. jula 1969. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. novembra 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekreta-

Vojnik VJ u rezervi Du{an Novkovi} je ro|en 11. septembra 1957. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Kao vojni obveznik, odlu~no se i hrabro borio na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Danilo Ogwanovi} je ro|en 17. maja 1962. u selu Trnava, Kur{umlija. Posle zavr{etka sredwe {kole, radio je u [IK „Kopaonik”. Kao vojni obveznik,

O S p o m e n -kk w i g a
slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji, u sastavu 354. pe{adijske brigade, obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 9. maja 1999, u rejonu sela Vrani Do, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog borca ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
slova Republike Srbije 11. avgusta 1996. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je 3. maja 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”, op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ogwenovi}.

246

stroju 52. vojnoteritorijalnog odreda iz Lipqana, na du`nosti voza~a i ni{anxije. Poginuo je 27. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ribari, Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Radovana ~uva}e sinovi Lazar i Milo{, k}i Marija i porodica.

OGWENOVI] Branka MILOVAN

ODALOVI] Milorada RADOVAN

OLAJO[ Jo`efa ZOLTAN

Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Milovan Ogwenovi} je ro|en 26. decembra 1976. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poRadovan Odalovi} je ro|en 7. aprila 1960. u Pri{tini, gde je zavr{io sredwu {kolu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio je u Vojnik VJ Zoltan Olajo{ je ro|en 2. aprila 1978. u Subotici. Vojni rok je slu`io od juna 1998, osposobiv{i se za du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adi-

Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Suva Reka. Vojni rok u VJ slu`io je od juna 1998. godine. Uspomenu na artiqerca Gorana ~uva}e wegova porodica. op{tina Prizren. Trajno }e ga pamtiti wegova porodica. op{tina Istok. op{tina Plav. marta 1999. op{tina Subotica. mehanizovane brigade. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Qubi`da. od dejstva avijacije NATO-a na rejon razme{taja wegove jedinice u selu Posli{te. u stroju 243. U istoj jedinici branio je slobodu otaxbine. septembra 1971. Mla|i vodnik policije Jovan Ota{evi} je ro|en 6. Na toj du`nosti borio se za odbranu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Poginuo je na stra`arskoj du`nosti 24. januara 1978. marta 1977. S p o m e n -k w i g a k O je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Maloj Bosni. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. obavqaju}i brojne zaPripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Ostoji} je ro|en 12. godine. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Olajo{. Smrtno su ga ranili albanski teroristi u rejonu sela Belanica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Bio je policajac u Odeqewu unutra- . OLKA Mate GORAN OSTOJI] Vukoja SINI[A OTA[EVI] Miluna JOVAN Vojnik VJ Goran Olka je ro|en 12. motorizovanoj brigadi. u selu Osojane.247 JUNACI OTAXBINE datke na Kosovu i Metohiji. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 27. Bio je zaposlen u JKP u Istoku. juna 1999. u selu Gorwa R`anica. Vojnik Goran Olka je poginuo 3. 25. op{tina Istok. osposobiv{i se za du`nost artiqerca u 549. maja 1999. maja 1998.

Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Zavr{io je Mornari~kotehni~ku podoficirsku {kolu. Zavr{io je sredwu {kolu. Iako je na brojnim zadacima sa najve}im uspehom polo`io ispite vojni~ke profesije. Poginuo je 4. marta 1999. u selu ^elopek. OTOVI] Jovana MILO[ PAVLOVI] Aleksandra MILAN^E Desetar VJ u rezervi Stani{a Pavi} je ro|en 8. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. dobrovoqac Milan~e Pavlovi} je ro|en 31. aprila 1999. oktobra 1971. godine. U 279. 248 PAVI] Blagoja STANI[A radarske osmatra~ke stanice u selu Suvodol kraj Smedereva. penzionisani zastavnik prve . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 10. Desetar Pavi} je poginuo 16. op{tina Pe}. septembra 1998. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. oktobra 1967. januara 1953. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Miloje i Marko i porodica Otovi}. od dejstva neprijateqeve avijacije raketnim projektilima na rejon razme{taja Pripadnik rezervnog sastava policije Milo{ Otovi} je ro|en 5. Rezervni zastavnik prve klase. Za hrabrost i odlu~nost u izvr{avawu izuzetno odgovornih borbenih zadataka odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova porodica. godine. op{tina Pe}. Uspomenu na desetara iz Gwilana ~uva}e porodica Pavi}.P S p o m e n -kk w i g a {wih poslova De~ani. artiqerijsko -raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane obavqao je du`nost veziste u radarskom odeqewu voda vazdu{nog osmatrawa i javqawa. U toj jedinici branio je slobodu otaxbine u agresiji NATO-a. u selu Sibnica. op{tina @abare. 30. u Gwilanu.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. PAVLOVI] Borivoja MILAN PAVLOVI] Dragi}a BOJAN PAVLOVI] Zorana IGOR Vojnik VJ u rezervi Bojan Pavlovi} je ro|en 31. stupio je u stroj 549. op{tina Prizren. mo- Vojnik VJ Igor Pavlovi} je ro|en 24. odlu~iv{i se za du`nost strelca. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. u selu Rzale. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Milan~e Pavlovi} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. 10. marta 1999. Vojnik Pavlovi} je poginuo 1. . Mla|i vodnik policije Milan Pavlovi} je ro|en 7.249 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. u Smederevskoj Palanci. osposobiv{i se za du`nosti strelca u jedinici Vojne policije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Srbica. Kao vojni obveznik. u rejonu sela Dowe Prekaze. S p o m e n -k w i g a k P klase odazvao se op{tem pozivu za odbranu otaxbine i kao dobrovoqac stupio u 37. op{tina Srbica. 26. u Vaqevu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. septembra 1970. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Savezna Republika Nema~ka. Uspomenu na prekaqenog borca ~uva}e wegovi sin Sa{a. k}i Sa{ka i porodica Pavlovi}. u Augsburgu. godine. aprila 1994. maja 1974. maja 1999. na du`nost artiqerca. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Posli{te. Sve vojni~ke obaveze obavqao je na najboqi mogu} na~in. juna 1999. motorizovanu brigadu. septembra 1979. torizovane brigade.

godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica i porodica Pavlovi}. op{tina Lipqan. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 52. 15. lete}i na avionima MiG-21 i MiG-29. maja 1999. godine. Zavr{io je sa visokim uspehom sve vazduhoplovne {kole i General{tabnu {kolu VJ. u selu Rusinovce. 31. a narednog dana poleteo je u kabini svog aviona MiG-29 u susret brojnim avionima NATO-a. U ~in pukovnika prevremeno je unapre|en 3. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. bataqona Vojne policije. maja 1999. aprila 1999. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. novembra 1968. lova~kog avijacijskog puka. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pukovnik VJ Milenko Pavlovi} je ro|en 5. obavqaju}i du`nost strelca u jedinici specijalne namene. Tom prilikom je mladi vojni policajac poginuo. vozilo u kojem se nalazio vojnik Pavlovi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. koji . Prilikom obavqawa borbenog zadatka. Kao pilot lovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Agresiju NATO-a na SRJ do~ekao je kao komandant 204. brane}i nebo iznad Beograda. oktobra 1959. JUNACI OT AX BINE 250 PAVLOVI] Qubi{e DRAGAN PAVLOVI] Milorada MILENKO Vodnik policije Dragan Pavlovi} je ro|en 23. jula 1987. u selu Gorwe Crniqevo. komandovao je ~uvenom eskadrilom „Vitezovi” i 204. u rejonu sela Orlate kraj Pri{tine. op{tina Ose~ina. lova~kim avijacijskim pukom.

Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. 18. op{tina Prizren. juna 1999. aprila 1999. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u Subotici. u Sanskom Mostu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Pukovnik pilot Milenko Pavlovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k B su kidisali na na{u otaxbinu. dobrovoqac Ranko Panteli} je ro|en 11. osposobiv{i se u svojoj jedinici za voza~a motor- . PAVLOVI] Stevana NENAD PANTELI] Radovana RANKO PANTOVI] Bogoquba ZORAN Mla|i vodnik policije Nenad Pavlovi} je ro|en 10. ali je wegov avion bio pogo|en iznad rejona Vaqeva. Uspomenu na vojnika Ranka ~uva}e porodica Panteli}. aprila iste godine u bolnici u Prizrenu. juna 1977. Preminuo je 22. Uspomenu na Nenada Pavlovi}a sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ Zoran Pantovi} je ro|en 23. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi na putu Pri{tina – Medve|a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. Hrabro se borio.251 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. u Po`egi. U Vojsku Jugoslavije stupio je marta 1998. a slomqena krila zavr{ila su svoj let u selu Petnica. Uspomenu na odva`nog branioca neba na{e otaxbine ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Nemawa i porodica Pavlovi}. Poginuo je 13. Vojnik VJ u rezervi. novembra 1970. u Pustom Selu. godine. Kao dobrovoqac je stupio u stroj 549. jula 1978.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. gde je zavr{io sredwu {kolu za autoelektri~ara. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Pantovi}. Kao rezervni vodnik Vojske Jugoslavije. prilikom odlu~nog odbijawa napada albanskih terorista na vatreni polo`aj u selu Trnavce. Zoran Pantovi} je poginuo 31. Uspomenu na rezervnog stare{inu Igora Pavlovi}a ~uva}e wegova porodica. 30. JUNACI OT AX BINE 252 PANTOVI] Srboquba \OR\E PAUNOVI] Velibora BATICA Rezervni vodnik VJ \or|e Pantovi} je ro|en 19. U toku prevo`ewa pripadnika svoje jedinice. op{tina Srbica. imao je ratni raspored u Vojnom odseku Kraqevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kragujevcu. op{tina Pre{evo. Kao vojni obveznik. na du`nosti vojnika voza~a. Vojnik VJ u rezervi Batica Paunovi} je ro|en 4. Od detonacije protivtenkovske mine vojnik rezervista je na mestu preminuo. februara 1975. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 78. vojnik voza~ Batica Paunovi} je nai{ao vozilom na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Slavujevac. u kurirsko-pozivarskom sistemu. motorizovane brigade. marta 1999. u Vrawu. marta 1999. februara 1975. Wegovo vozilo je naletelo na protivtenkovsku minu. Slobodu otaxbine hrabro je branio u stroju 125. .P S p o m e n -kk w i g a nog vozila u haubi~kom divizionu. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Vodnik Pantovi} je poginuo 31. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji.

u Petrovcu na Mlavi. gde se osposobio za du`nost strelca iz specijalnog pe{adijskog oru`ja. Poginuo je 6. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 354. Vojni rok u Vojsci Jugoslavije slu`io je kao protivpo`arac u sastavu Gardijske brigade. jula 1949. Kao vojni obveznik. op{tina \akovica. novembra 1978. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ u rezervi Radovan Paunovi} je ro|en 3. 20. Ka~ikol. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Zoran i Vladimir i porodica Paunovi}. PEJ^INOVI] Branislava VOJIN Vojnik VJ Miroslav Paunovi} je ro|en 18. Uspomenu na vojnog policajca Miroslava Paunovi}a ~uva}e wegova porodica. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na Baticu Paunovi}a ~uva}e wegov sin Kristijan i porodica. Vojnik Paunovi} je poginuo 14. maja 1999. gde je i radio kao VKV voza~. PAUNOVI] Velinke MIROSLAV PAUNOVI] Milana RADOVAN sela Suvi Bunar. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Obavqaju}i vojnu slu`bu u krugu svoje kasarne u Beogradu. vojnik Pej~inovi} je te{ko rawen od dejstva avijacije NATOa. maja 1999. a premi- . od dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. maja 1973. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ba~koj Palanci. u okr{aju protiv albanskih terorista u rejonu Vojnik VJ Vojin Pej~inovi} je ro|en 26.253 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. specijalne brigade Vojne policije. Na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 52. na du`nosti vojnika voza~a. u Prokupqu. na prevoju Volujak. pe{adijske brigade. aprila 1999.

Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. juna 1950. kako bi na Kosovu i Metohiji branio slobodu otaxbine. aprila 1999. Pukovnik Pej~i} je poginuo 1. U~esnik je mnogih bitaka za odbranu Republike Srpske Krajine. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. a od zadobijenih rana preminuo je 28.N S p o m e n -kk w i g a nuo je 26. op{tina Pirot. na prvoj liniji odbrane otaxbine. Brus. u rejonu sela Ko{are. postizao je izuzetne rezultate na du`nosti u Sektoru za RV i PVO u General{tabu VJ. juna 1999. 254 PERI] Bo`ina RADOVAN PEJ^I] Goluba BO@IDAR Vojnik VJ u rezervi. aprila iste godine. Uspomenu na izuzetnog raketa{a i stare{inu VJ ~uva}e wegovi sinovi Neboj{a i Qubomir i porodica Pej~i}. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane i Komandno{tabnu akademiju RV i PVO. \akovica. JUNACI OT AX BINE izuzetan stru~wak u oblasti artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. U `estokom okr{aju protiv albanskih terorista rawen je 25. prilikom obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. Uspomenu na poginulog gardistu ~uva}e porodica Pej~inovi}. Raketni projektili lansirani iz aviona NATO-a pogodili su radarsku stanicu za osmatrawe i navo|ewe u kojoj se tog trenutka nalazio pukovnik Pej~i}. na du`nost vojnika strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. Kao dobrovoqac stupio je u stroj 125. dobrovoqac Radovan Peri} je ro|en 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao iskusan oficir i . maja iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji. u selu Kriva Reka. Pukovnik VJ Bo`idar Pej~i} je ro|en 18. u selu Rsovci. motorizovane brigade. septembra 1959.

op{tina Pri{tina. Kao vojni obveznik. u selu Dowa Brwica. Vojnik VJ u rezervi Milan Peri} je ro|en 22. na du`nosti ni{anxije. dobrovoqac @ivan Peri} je ro|en 5. 15. Vodnik VJ u rezervi.255 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N PERI] Dikonije QUBI[A PERI] Milodraga @IVAN PERI] Milutina MILAN Razvodnik VJ u rezervi Qubi{a Peri} je ro|en 30. u selu Plo~ica. u sukobu s albanskim teroristima. avgusta 1958. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 50. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 180. Vojnik Milan Peri} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na razvodnika Qubi{u Peri}a ~uva}e wegovi sinovi Milo{. Lazar i Miqan. avgusta 1974. maja 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u rejonu \akovice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 7. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999. op{tina Kovin. marta 1958. Uspomenu na vodnika iz sela Plo~ice ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. . u Kosovskoj Mitrovici. Kao vojni obveznik. na borbenom polo`aju svoje jedinice. odgovorno obavqaju}i du`nost bolni~ara. @ivan Peri} je poginuo 20. te wegova porodica. vojnoteritorijalnog odreda iz Pri{tine. u rejonu sela Dowa Brwica kod Pri{tine. gde je zavr{io Sredwu medicinsku {kolu. Dobrovoqno se javio u stroj 549. vojnoteritorijalnog odreda. maja 1999. Uspomenu na plemenitog bolni~ara ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji da kao iskusan vojnik i strelac brani slobodu otaxbine od albanskih terorista.

4. od dejstva protivtenkovske mine. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 52. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Peri}. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je u sastavu 354. juna 1969. op{tina Bosilegrad. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Pri{tina. marta 1999. u Ni{u. godine. .P S p o m e n -kk w i g a PERI] Mihajla BRANIMIR PERI[I] Dragi}a NIKOLA JUNACI OT AX BINE 256 brane i bezbednosti. novembra 1978. Vodnik Branimir Peri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1970. pe{adijske brigade. osposobiv{i se za voza~a motornog vozila. op{tina Suva Reka. Uspomenu na vojnika Nikolu Peri{i}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je 24. Vojnik Nikola Peri{i} je poginuo 31. Vojnik VJ Nikola Peri{i} je ro|en 24. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. PETKOV Kirila SLOBODAN Rezervni vodnik VJ Branimir Peri} je ro|en 5. koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Orlate. u selu Pe}ane. gde je i zavr{io {kolu za ma{inbravare. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Bosilegrad. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. u Prokupqu. Zavr{io je Sredwu poqoprivrednu {kolu. a na koju je on nai{ao svojim vozilom. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima od- Vodnik policije Slobodan Petkov je ro|en 10. bataqona Vojne policije. u selu Zli Dol. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1988. aprila 1999.

PETKOVI] Viktorija DRAGAN PETKOVI] Vladimira DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Ko{are. oktobra 1958. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. stupio je u stroj 125. u rejonu sela Orlate. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. 28. op{tina Prizren. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. maja 1999. motorizovane brigade da na Kosovu i Metohiji brani slobodu otaxbine.257 JUNACI OTAXBINE }e wegov sin Stojan i porodica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na poginulog Slobodana sa~uva}e sinovi Aleksandar i Vladimir i porodica Petkov. 16. novembra 1961. . u selu Mala Kru{a. Kao dobrovoqac strelac. u Lebanu. op{tina Prizren. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. aprila 1999. Zavr{io je Pravni fakultet. Vodnik policije ^edomir Petkovi} je ro|en 6. godine. maja 1982. Bio je komandir Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Negotin. godine. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva- Stariji zastavnik policije Dragan Petkovi} je ro|en 20. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Marija i Ana i porodica Petkovi}. u Smederevu. PETKOVI] Qubomira ^EDOMIR Vojnik VJ u rezervi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1953. \akovica. dobrovoqac Dragan Petkovi} je ro|en 28.

tokom preme{taja ure|aja i sredstava veze na novi polo`aj. Preminuo je 2. 23. Prizren. Poginuo je 13. motorizovane brigade. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je odlu~no i hrabro u sastavu 7. Uspomenu na vojnika Toplicu Petkovi}a ~uva}e wegov sin Neboj{a i porodica. pe{adijske brigade. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je 15. u Leskovcu. oktobra iste godine u Slankamenu. Dejan Petkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . aprila 1999. op{tina Srbica. na du`nosti komandira odeqewa. op{tina IsDragan Petkovi} je ro|en 21. u rejonu sela Padali{te. aprila 1970. od dejstva avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. u selu Zebica. juna 1965. op{tina Kru{evac. Vojnik VJ u rezervi Dejan Petkovi} je ro|en 18. aprila 1999. u Kru{evcu. maja 1999.P S p o m e n -kk w i g a 17. marta 1975. Trajno }e ga sa~uvati u se}awu sinovi Nemawa i Stefan i porodica Petkovi}. JUNACI OT AX BINE tok. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 7. Kao vojni obveznik. gde je zavr{io sredwu {kolu. u selu Vrbnica. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Vitak. Kao vojni obveznik. pe{adijske brigade. 258 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. op{tina Prizren. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 549. Ribarska Bawa. Kao vojni obveznik. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva}e wegova porodica. PETKOVI] Predraga TOPLICA PETKOVI] Radovana DRAGAN PETKOVI] Radomira DEJAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Toplica Petkovi} je ro|en 3. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa.

maja 1968. Odlikovao se hrabro{}u i bio komandir za uzor mladim vojnicima. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Kristina i porodica Petkovi}. u borbi protiv albanskih terorista. godine. u rejonu sela Ko{are. Negotin. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira voda. januara 1973. aprila 1999. PETKOVI] Tihomira BO@O PETRIKI] Jovana BRANKO Poru~nik VJ Ivica Petkovi} je ro|en 26. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. motorizovane brigade postizao je izuzetne rezultate u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i An|ela i porodica Petkovi}. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na uzornog komandira streqa~kog voda ~uva}e wegovi sinovi Predrag i Miroslav i porodica Petkovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unuBranko Petriki} je ro|en 27. marta 1971. Desetar VJ po ugovoru Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`o Petkovi} je ro|en 7.259 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 16. u Kragujevcu. S p o m e n -k w i g a k P ne i bezbednosti prvog stepena. specijalne brigade. op{tina Podujevo. aprila 1999. . 19. Kao komandir streqa~kog voda u sastavu 125. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je kao izvi|a~ u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. u selu Lu`ane. u Prokupqu. \akovica. PETKOVI] Save IVICA tra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u selu Jabukovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

k}i Aleksandra i porodica Petrovi}. 260 PETRI] Milojice DEJAN PETROVI] Andrije MILIVOJE {io sredwu {kolu i radio u fabrici uqa. gde je zavr- . [iptarski teroristi smrtno su pogodili neustra{ivog Negotinca iz snajperske pu{ke u rejonu sela Opqate. Uspomenu na poginulog vojnika Milivoja ~uva}e wegovi sin Andrija. u Kru{evcu. Vojnik VJ Dejan Petri} je ro|en 28. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Turi}evac. aprila 1999. septembra 1959. Vojnik VJ u rezervi Milivoje Petrovi} je ro|en 21. Milivoje Petrovi} je poginuo 28. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost izvi|a~a. Uspomenu na Branka Petriki}a ~uva}e wegova porodica. maja 1999. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 37. kada su avioni NATO-a lansirali ubojite rakete. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 7. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Petri}. na du`nosti voza~a. JUNACI OT AX BINE Hitaju}i na izvr{ewe borbenog zadataka. motorizovane brigade. maja 1999. De~ani. pe{adijske brigade. u Beranu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u toku obavqawa borbenog zadatka.P S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 29. 8. Vojnik Dejan Petri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Srbica. kada je motorno vozilo kojim je upravqao nai{lo na protivtenkovsku minu. Mladi vojnik iz Berana je tom prilikom poginuo. vojnik Petri} se nalazio u vozilu u rejonu sela Gorwe Obriwe. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. jula 1979.

Poginuo je 30. prilikom raketirawa kasarne u Kur{umliji. u sukobu s albanskim teroristima. oktobra 1943. novembra 1978. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 55. godine. Izme|u ostalog.261 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PETROVI] Dobrivoja ZORAN PETROVI] Dragana VEQKO PETROVI] Dragoquba IVICA Potpukovnik VJ Zoran Petrovi} je ro|en 22. gde je i zavr{io sredwu {kolu. Vojnik Ivica Petrovi} je poginuo 27. u Kosovskoj Vitini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pri{tini. oktobra 1978. marta 1999. maja 1999. k}i Maja i porodica Petrovi}. Na po~etku agresije NATO-a na SRJ bio je referent u Komandi Tre}e armije. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od marta 1998. smer pe{adije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Prizren. u rejonu Karaule „Goro`up”. Vojnik VJ Veqko Petrovi} je ro|en 2. Uspomenu na poginulog potpukovnika ~uva}e sin Milan. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu ~ete Vojne policije 125. Vojnik VJ Ivica Petrovi} je ro|en 23. Uspomenu na vojnog policajca ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Svilajncu. motorizovane brigade. U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1998. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Petrovi}. . marta 1999. u `estokom sukobu s albanskim teroristima u nasequ Kape{nica. Pe}. obavqao je du`nost komandanta bataqona. Potpukovnik Petrovi} je poginuo 24. osposobiv{i se za du`nost vojnog policajca. grani~nog bataqona.

Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. pe{adijske brigade. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Jelena i porodica Petrovi}. maja 1999. Uspomenu na rezervnog . obavqaju}i du`nost komandira odeqewa i {ifrera. oktobra 1965. U toku preme{taja sredstava veze na novi borbeni polo`aj. Poginuo je 29. op{tina Vrwa~ka Bawa. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 125. motorizovane brigade. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. \akovica. Vojnik VJ u rezervi @ivan Petrovi} je ro|en 14. u selu Gra~ac. op{tina Istok. op{tina Istok.P S p o m e n -kk w i g a PETKOVI] @ivorada VUKADIN PETROVI] @ivote @IVAN JUNACI OT AX BINE 262 PETROVI] Miladina DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Vukadin Petkovi} je ro|en 31. u selu @akovo. Tom prilikom je hrabri komandir poginuo u neravnopravnoj borbi. Rezervni vodnik VJ Dragan Petrovi} je ro|en 15. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. oktobra 1997. u rejonu sela Padali{te. 23. Kao vojni obveznik. op{tina Istok. Vojnik u rezervi @ivan Petrovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. marta 1999. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jedinicu vodnika Petrovi}a iznenada su napali albanski teroristi. aprila 1999. Uspomenu na Vukadina Petkovi}a sa~uva}e wegova porodica. u Pe}i. decembra 1976. oktobra 1966. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Dowe Morine. 24. u selu Qubi`da.

263 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Uro{evcu. novembra 1970. marta 1960. PETRU[EVSKI Nikole ZORAN Vojnik VJ u rezervi Ivica Petrovi} je ro|en 30. k}i Dragana i porodica Petrovi}. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. S p o m e n -k w i g a k P vodnika Dragana Petrovi}a ~uva}e wegov sin Vukoje. jula 1971. na du`nosti veziste. u Kru{evcu. maja 1999. u statusu vojnog obveznika i na du`nosti kojom je ovladao u toku slu`ewa vojnog roka. tako {to je vozilo u Potpukovnik VJ Zoran Petru{evski je ro|en 27. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. u Uro{evcu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Georgije i porodica Petrovi}. Uspomenu na prekaqenog ratnika ~uva}e k}i Tamara i porodica Petrovi}. u Kumanovu. . Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 243. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi Dragan Petrovi} je ro|en 8. vojnoteritorijalnog odreda. Hrabro se borio za odbranu slobode Republike Srpske Krajine. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. 13. Poginuo je 31. op{tina Ka~anik. PETROVI] Miodraga IVICA PETROVI] Miroslava DRAGAN kojem se prevozio na borbeni zadatak nai{lo na nagaznu minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Krivenik. mehanizovane brigade. i stekao vrhunske sposobnosti za poslu`ioca komandnog odeqewa. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od februara 1999. Poginuo je u `estokom okr{aju s albanskim teroristima.

aprila 1969. maja 1999. Uspomenu na Slavi{u Pe{akovi}a sa~uva}e wegova porodica. Sr|an Pe{i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zoran Petru{evski je posmrtno unapre|en u ~in potpukovnika VJ. pe{adijske brigade. u selu Likovac. op{tina Orahovac. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Pe{i} je ro|en 19.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je obavqaju}i odgovornu du`nost u 252. Uspomenu na vojnika Pe{i}a ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik. januara 1972. Zavr{io je sredwu {kolu. oklopnoj brigadi. u rejonu sela Crni Lug. k}i Biqana i porodica Petru{evski. maja 1999. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. u Ra{koj. op{tina Srbica. JUNACI OT AX BINE 264 PE[AKOVI] Hranislava SLAVI[A PE[I] Nikole SR\AN Pripadnik rezervnog sastava policije Slavi{a Pe{akovi} je ro|en 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Lebanu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. 16. vozilo u kojem se nalazio Zoran Petru{evski nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je iskusni stare{ina smrtno stradao. . Mahala Mutivode. Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. 31. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Medevce. Poginuo je 14. U toku izvo|ewa borbene akcije protiv albanskih terorista.

za slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 252. na du`nosti vojnika strelca. PLANOJEVI] Zorana VUKA[IN Vojnik VJ u rezervi Dragan Pe{ovi} je ro|en 16. op{tina Ka~anik. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske Krajine. motorizovane brigade. vojnoteritorijalnog odreda u Pri{tini. marta 1970. Kao vojni obveznik. maja 1999. u stroju 37. avgusta 1961. na du`nosti izvi|a~a. 14. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. u selu Turja. k}i Marija i porodica Pilipovi}. u rejonu sela Krivenik. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Kao vojni obveznik. Poginuo je u toku obavqawa borbenog zadatka. Ra{ka. Orahovac. Kao vojni obveznik. u rejonu razme{taja jedinice. 3. u Uro{evcu. aprila 1970. maja 1999. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. Vojnik VJ u rezervi Vuka{in Planojevi} je ro|en 1. Poginuo je 31. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u selu Baqevac. odlu~no . te porodica Pe{ovi}. Zavr{io je Pravni fakultet. juna 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. u rejonu sela ^abi}. oklopne brigade.265 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PE[OVI] Qubi{e DRAGAN PILIPOVI] Ilije TOMISLAV Uspomenu na Tomislava Pilipovi}a ~uva}e wegovi sinovi Lazar i Milo{. Vojnik VJ u rezervi Tomislav Pilipovi} je ro|en 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. gde je radio kao ugostiteqski radnik. u Kraqevu. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Katarina. Klina.

op{tina Pe}. maja 1954. aprila 1973. maja 1999. Jedan od tih projektila pogodio je samohodno lansirno oru`je. . Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na mladog raketa{a ~uva}e wegova porodica.P S p o m e n -kk w i g a odgovoriv{i na napade albanskih terorista. sa vatrenog polo`aja u selu Nadaq kraj Novog Sada sa tri protivavionske rakete na avione NATO-a. probio oklop i na licu mesta usmrtio Aleksandra Popovi}a. 266 POPOVI] Vlatka VITOMIR POPOVI] Borivoja ALEKSANDAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vitomir Popovi} je ro|en 13. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. sinovi Aleksandar i Ivan i porodica Popovi}. Zavr{io je gimnaziju i Prirodno-matemati~ki fakultet u Novom Sadu i do po~etka agresije NATO-a na SRJ bio je izvanredan student poslediplomskih studija. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. avgusta 1998. juna 1999. op{tina Andrijevica. Pamti}e ga k}eri Aleksandra i Ivana. u Novom Sadu. JUNACI OT AX BINE Raketna baterija u kojoj se nalazio vojnik Aleksandar Popovi} dejstvovala je 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. u selu [ekular. obavqao je du`nost operatera u raketnoj bateriji 240. koji su uzvratili samonavo|enim raketnim projektilima. u selu Barane. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Bio je zaposlen u „Kopeksu” u Pe}i. Za podvige u odbrani otaxbine Aleksandar Popovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Preminuo je 5. 8. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 24. godine. Uspomenu na Vuka{ina Planojevi}a ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik.

novembra 1949. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Ko{are. \akovica. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 19. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Kao dobrovoqac. aprila 1999. u stroju 125. Kao vojnik VJ. 15. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. na du`nosti voza~a. Poginuo je. \akovica. u kome je radio kao voza~. Vojnik VJ Nikola Popovi} je ro|en 20. u Golemom Selu. u Novom Pazaru. op{tina Vrawe. na borbenom polo`aju svoje jedinice u selu Reqin. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u sukobu s albanskiim teroristima. decembra 1979. op{tina Pre{evo.267 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B POPOVI] Vuka{ina STOJAN POPOVI] Zarije ALEKSANDAR POPOVI] Radosava NIKOLA Vojnik VJ u rezervi. aprila 1999. motorizovane brigade. Kao vojni obveznik. 16. avgusta 1968. obavqaju}i du`nost strelca. u rejonu sela Maja Glava. Vojnik Nikola Popovi} je poginuo 9. dobrovoqac Stojan Popovi} je ro|en 9. aprila 1999. u Krupwu. tako {to je nai{ao na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili na putu selo Batu{a – Karaula „Ko{are”. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 78. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Nikolu Popovi}a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u stroju 52. osposobio se za du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 20/3 mm. Uspomenu na poginulog dobrovoqca ~uva}e porodica Popovi}. Uspomenu na vojnika Aleksandra ~uva}e wegov sin Dragan i porodica Popovi}.

Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Popovi}. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost grani~ara. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 53. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Suva Reka. aprila 1999. aprila 1999. godine. odlu~no brane}i Karaulu „Morina”. 21. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Vojnik VJ Simo Popovi} je ro|en 1. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. grani~nog bataqona. u Plu`inama. novembra 1969. Stefan i Nikola i porodica Pra{~evi}. u selu Papaz. Vodnik policije Milutin Pra{~evi} je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.P S p o m e n -kk w i g a POPOVI] Slobodana DRAGAN POPOVI] Sretena SIMO JUNACI OT AX BINE 268 PRA[^EVI] Slobodana MILUTIN Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Popovi} je ro|en 19. godine. k}i Milica i porodica Popovi}. maja 1999. maja 1993. januara 1977. od albanskih terorista. op{tina \akovica. De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Vojnik Simo Popovi} je poginuo 11. 17. u selu Meja. u selu Vrani}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. avgusta 1968. godine. op{tina \akovica. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Martin. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. februara 1978. avgusta 1994. Kao vojni obveznik. maja 1999. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. Uspomenu na vojnika Marija ~uva}e porodica Proti}. op{tina Ra{ka. i osposobio se za du`nost kuvara. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 57. Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 28. Zastavnik policije Goran Radevi} je ro|en 3. Vojnik u rezervi Stani{a Puzovi} je odlikovan Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina i porodica Radevi}. motorizovane brigade. u rejonu sela Stari Poklek. . godine. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Marko i porodica Puzovi}. novembra 1958. marta 1999. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. na du`nosti vojnika strelca. aprila 1999. za slobodu otaxbine borio se u sastvau 37.269 JUNACI PROTI] @eqka MARIO OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R PUZOVI] @ivorada STANI[A RADEVI] Branka GORAN Vojnik VJ Mario Proti} je ro|en 18. avgusta 1970. odgovorno obavqaju}i svoju vojni~ku i grani~arsku du`nost. Ka~anik. u Beogradu. Poginuo je 3. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. grani~nog bataqona. 15. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. u rejonu sela Stara Bawica. u selu Kravi}i. godine. Mario Proti} je poginuo od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Vojnik VJ u rezervi Stani{a Puzovi} je ro|en 15. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima.

aprila 1999. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u 243. . maja 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Slavko Radenkovi} je ro|en 9. u Zemunu. u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. decembra 1967. motorizovanoj brigadi. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Kamena Glava. u Sjenici. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu [ipoqe. 8. op{tina Uro{evac. Vojnik VJ Radivoje Radenovi} je ro|en 2. u selu Trbukovac. jula 1986. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Stanici pograni~ne policije na Aerodromu „Beograd”. op{tina Pe}. RADENOVI] Radomira RADIVOJE Vodnik policije Goran Radeka je ro|en 30. op{tina Kosovska Mitrovica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 18.R S p o m e n -kk w i g a RADEKA Vladimira GORAN RADENKOVI] Dragomira SLAVKO JUNACI OT AX BINE 270 Zauvek }e ga pamtiti sinovi Aleksandar i Miqan i porodica Radenkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. novembra 1990. 17. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. jula 1967. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1979. Vojnik Radivoje Radenovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a.

u mestu [pionica. RADI] Pere BLAGOJA Mla|i vodnik policije Goran Radivojevi} je ro|en 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na potporu~nika Sini{u Radi}a ~uva}e wegova porodica. smer protivvazdu{ne odbrane i kao stru~wak za navo|ewe avijacije slu`bovao je u 31. godine. bataqonu 126. brigade vazdu{nog osmatrawa. u selu Grada{nica. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. novembra 1961. . aprila 1999. javqawa i navo|ewa. op{tina Suva Reka. Bio je policajac u Policijskoj stanici Orahovac. RADIVOJEVI] Vladimira GORAN RADI] Jovana SINI[A je avijacija NATO-a lansirala vo|ene avio-bombe na taj polo`aj i direktno pogodila stanicu u kojoj je mladi stare{ina bio na borbenom zadatku. Potporu~nik Sini{a Radi} je 6. juna 1976.271 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Dragana i Milica i porodica Radivojevi}. u selu Dobrodeqane. S p o m e n -k w i g a k R Uspomenu na vojnika Radivoja ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Vojnu akademiju VJ. obavqao zadatke oficira za navo|ewe na radarskom polo`aju svoje jedinice na planini Maqen. januara 1968. u Kninu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Potporu~nik VJ Sini{a Radi} je ro|en 30. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vojnotehni~ku vazduhoplovnu akademiju u Rajlovcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. kada Potpukovnik VJ Blagoja Radi} je ro|en 20. aprila 1999. 28. op{tina Leskovac. op{tina Srebrenik.

raketnog diviziona 250. JUNACI OT AX BINE 272 RADI^EVI] Miodraga ZORAN RADOVANOVI] Radivoja @ARKO Vojnik VJ u rezervi Zoran Radi~evi} je ro|en 11. kada su avioni NATO-a na taj sistem bacili svoje bombe. novembra 1960. avgusta 1956. Te{ko rawen. Uspomenu na rezervnog kapetana @arka Radovanovi}a ~uva}e wegova porodica. aprila 1999. maja 1999. marta 1999. raketne brigade u selu Lipe kraj Smedereva. potpukovnik Radi} je preminuo istog dana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Danka i porodica Radi}. Potpukovnik Blagoja Radi} se 19. Rezervni kapetan VJ @arko Radovanovi} je ro|en 9. u selu Qubo`da. vojnoteritorijalnog odreda u rejonu op{tine Istok. u selu Prigoda. U rodnom gradu je radio kao predsednik sindikalne organizacije. slobodu otaxbine branio je u stroju 69. Zoran Radi~evi} je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. koju su bombardovali avioni NATO-a. k}i Milijana i porodica Radi~evi}. . op{tina Istok. U~estvovao je u borbama za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. u Kur{umliji. op{tina Istok. zatekao se u kabini raketnog sistema „NEVA”. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Kao vojni obveznik. Odlu~an da sa svojom jedinicom nanese agresoru {to ve}e gubitke. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e sin Perica. Kao vojni obveznik i rezervni kapetan VJ. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Zoran. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kur{umliji. nalazio u borbenoj smeni na vatrenom polo`aju 6. pe{adijske brigade.R S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira baterije za vo|ewe raketa i ujedno zamenika komandanta raketnog diviziona 250. 19. slobodu otaxbine branio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u komandi 354.

25. Uspomenu na desetara Dragana sa~uva}e k}i Jovana i porodica Radovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kur{umliji. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta. jula 1973. k}i Sawa i porodica Radovanovi}. marta 1999. kao voza~. aprila 1978. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao komandir tenka T-55. u Kosovskoj Mitrovici. Desetar VJ po ugovoru Dragan Radovi} je ro|en 28. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 56. u Zemunu. u Kasarni „Car Uro{” u Uro{evcu. . 24. pe{adijske brigade. marta 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.273 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOVANOVI] Ratka SLOBODAN RADOVI] Bo{ka \OR\E RADOVI] Vi{eslava DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Slobodan Radovanovi} je ro|en 29. Kosovska Mitrovica. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. jula 1959. godine. Radio je u Vojsci Jugoslavije kao civilno lice. 4. Desetar VJ \or|e Radovi} je ro|en 25. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e wegovi sin Stefan. vojnoteritorijalnog odreda. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 243. Uspomenu na poginulog \or|a Radovi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Brabowi}. juna 1999.

u Pri{tini. padobranske brigade na Kosovu i Metohiji. u selu Strovce. oktobra 1977. Desetar VJ Bojan Radojkovi} je ro|en 20. maja 1999. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Radovi}. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. . \akovica. Za vreme odslu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za padobranaca diverzanata i dobio ~in desetara. Pripadnik rezervnog sastava policije Miroslav Radojevi} je ro|en 21. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 63. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. aprila 1999. 13. op{tina Gospi}. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 28. decembra 1978. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 4. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Zavr{io je sredwu {kolu. novembra 1961. godine. 10.R S p o m e n -kk w i g a RADOVI] Dragana DANE RADOJEVI] Slavojka MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 274 RADOJKOVI] Predraga BOJAN Vodnik prve klase policije Dane Radovi} je ro|en 17. maja 1999. juna 1991. u selu Gorwi Koriq. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada je jedna avio-bomba neposredno pogodila zaklon smelih ~uvara na{ih me|a u rejonu Karaule „Ko{are”. u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Vu~itrn. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na Miroslava Radojevi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Poginuo je za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice. u Smederevu.

275 JUNACI

OTAXBINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sofija i porodica Radojkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

R

Uspomenu na desetara Bojana Radojkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADOJKOVI] Radi{e MLA\AN

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dejan i porodica Radosavqevi}.

RADOSAVQEVI] @arka SR\AN

RADOSAVQEVI] Svetozara ZORAN

Mla|i vodnik prve klase policije Mla|an Radojkovi} je ro|en 16. jula 1972. u Smederevu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. marta 1993. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999. godine, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Vodnik policije Sr|an Radosavqevi} je ro|en 13. marta 1965. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu.

Major VJ Zoran Radosavqevi} je ro|en 26. februara 1965. u Pri{tini. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu vojnu akademiju, sa odli~nim uspehom. Na Saobra}ajnom fakultetu u Beogradu magistrirao je na tehni~kim naukama 1998. godine. Na slu`bi u Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik Odeqewa 127. lova~-

R S p o m e n -kk w i g a
ko-avijacijske eskadrile „Vitezovi” 204. lova~koavijacijskog puka. Poginuo je 26. marta 1999. u rejonu Loznice, kada je u svom avionu MiG29 krenuo u susret vi{estruko nadmo}nijem neprijatequ kako bi za{titio vazdu{ni prostor na{e zemqe i u neravnopravnoj borbi bio pogo|en raketama vazduh -vazduh iz neprijateqevog aviona. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na majora Zorana Radosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
U toku slu`ewa vojnog roka obu~en je za operatera u odeqewu za sklapawe i rasklapawe u raketnoj bateriji 311. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu toga puka na Kosovu i Metohiji. Prilikom bombardovawa objekta Bela}evac kraj Pri{tine, 19. aprila 1999, jedan od dva projektila avijacije NATO-a pogodio je bunker u kojem se nalazio vojnik Boban i usmrtio ga. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Bobana Rado{a sa~uva}e wegova porodica.

276

RADULOVI] Branislava DALIBOR

Razvodnik VJ po ugovoru Dalibor Radulovi} je ro|en 27. decembra 1977. u Vrbasu. U Vojsci Jugoslavije slu`bovao je kao vojnik po ugovoru, sa ~inom razvodnika. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Gardijske brigade, na du`nosti vojnog policajca. Poginuo je u Beogradu, 28. aprila 1999, kada je wegovu kasarnu bombardovala avijacija NATO-a. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Dalibora Radulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADO[ Jovana BOBAN

Vojnik VJ Boban Rado{ je ro|en 7. januara 1979. u Beogradu.

277 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAI^EVI] Milana GORAN

RAJKOVI] Petra MILOSAV

RAKI] Toma NIKOLA

Vojnik VJ u rezervi Goran Rai~evi} je ro|en 26. juna 1963. u Brusu. Bio je vrhunski atleti~ar Jugoslavije, osvaja~ brojnih medaqa na takmi~ewima u zemqi i inostranstvu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade na Kosovu i Metohiji, kao strelac. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 6. maja 1999, u selu Ka~ikol, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana Rai~evi}a sa~uva}e k}i Katarina, sin Nikola i porodica Rai~evi}.

Mla|i vodnik policije Milosav Rajkovi} je ro|en 1. januara 1975. u selu Drsnik, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 26. maja 1999, u nasequ Tusus, op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Rajkovi}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nikola Raki} je ro|en 1. decembra 1947. u selu Kijevo, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. septembra 1998. godine. Bio je zaposlen u [umskom gazdinstvu, RJ Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 20. aprila 1999, u selu Vla{ki Drenovac, op{tina Klina. Pamti}e ga k}i Marina, sin Aco i porodica Raki}.

R S p o m e n -kk w i g a
RAKOVI] Darinke ALEKSANDAR RAKOVI] Milomira GORAN

JUNACI OT AX BINE

278

RAMI] Amru{a ISEN

Vodnik prve klase VJ Aleksandar Rakovi} je ro|en 21. marta 1976. u Jagodini. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i specijalisti~ko {kolovawe podoficira VJ za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdu{nu odbranu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 52. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji, kao komandant diviziona. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 9. maja 1999, u mestu ^abrat, \akovica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na vodnika Aleksandra Rakovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Razvodnik VJ po ugovoru Goran Rakovi} je ro|en 17. jula 1969. u Brveniku, Ra{ka. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u in`iwerijskom bataqonu 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac utovariva~a. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 7. maja 1999, u rejonu sela Prelovi, Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana sa~uva}e sin Nenad, k}i Nevena i porodica Rakovi}.

Vojnik VJ u rezervi Isen Rami} je ro|en 7. novembra 1966. u Kosovu Poqu. U vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Te{ko je rawen 25. maja 1999. u selu Godance, Glogovac, kada je u toku borbenog zadatka nai{ao na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Od zadobijenih rana je preminuo 27. jula te godine. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika Isena Rami}a sa~uva}e wegova porodica.

279 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAN\ELOVI] Bogoquba NEBOJ[A

RAN\ELOVI] Dragoslava ZORAN

Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Qubomira VOJISLAV

Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ran|elovi} je ro|en 19. avgusta 1967. u selu Beli Logan kod Leskovca. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, na rejon sela Planeja, u okolini Prizrena, gde je obavqao borbene zadatke. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Ran|elovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Mla|i vodnik policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 15. januara 1977. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. juna 1996. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Velika Plana, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ u rezervi Vojislav Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1957. u selu Tu~ep, op{tina Istok. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 69. vojnoteritorijalnom odredu Istok. U toku borbenog zadatka pretrage terena, na kojem su delovali albanski teroristi, smrtno je pogo|en, 6. maja 1999. godine, u selu Vrelo, kraj Istoka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

P S p o m e n -kk w i g a
Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e k}eri Silvana i Slavica, sinovi Slavi{a i Sini{a, te porodica Ran|elovi}.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e sin Darko i porodica Ran|elovi}.

280

RAN\ELOVI] Milana ZORAN

RAN\ELOVI] Momira ZORAN

sinac, Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. aprila 1999, kod sela Studen~ane, op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e sinovi Marjan i Milo{ i porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Tomislava ZORAN

Vojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 21. avgusta 1970. u selu Dowa Jaina, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. bataqona atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane, kao vojnik poslu`ilac u ~eti za dekontaminaciju. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 8. aprila 1999, u rejonu sela Volujak, kod Kline i \akovice. Major policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 30. oktobra 1955. u selu Grbav~e, op{tina Svrqig. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. jula 1974. godine. Bio je na~elnik Odeqewa unutra{wih poslova AlekVojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1966. u selu Grdanica, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 2. juna 1999, u rejonu sela Leskovac, Prizren.

281 JUNACI

OTAXBINE
brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Slavi{u Ratkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

P

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RATKOVI] Miladina SLAVI[A

RAU@AN Nikole @EQKO

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. aprila 1999, u selu @abaq, op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Dejan i porodica Rau`an.

RAUK Marije JANO[

Rezervni vodnik prve klase VJ Slavi{a Ratkovi} je ro|en 3. novembra 1970. u selu Jo{anica, op{tina Leposavi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu bataqona remontne podr{ke 202. pozadinske baze. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 16. maja 1999, kod sela [ipoqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od-

Vodnik prve klase policije @eqko Rau`an je ro|en 2. septembra 1970. u Sremskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.

Vojnik VJ u rezervi, dobrovoqac Jano{ Rauk je ro|en 15. oktobra 1954. u Somboru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 55. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Ka-

Republika Hrvatska. godine. u selu Qubi`da. op{tina Istok. Zavr{io je sredwu {kolu. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 69. u Prizrenu. aprila 1999. u selu Bukovica. Uspomenu na Jano{a Rauka sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka na preme{tawu i prevo|ewu Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Repi} je ro|en 6. Vojnik VJ u rezervi Nenad Risti} je ro|en 7. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. poginuo je 19. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE ratne jedinice iz mar{evskog u borbeni polo`aj. 15. k}i Branka i porodica Repija. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Jovan. Bio je zaposlen u „Vodoprivredi” u Prizrenu. godine. marta 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i stekao zvawe voza~a motornih vozila. 29.P S p o m e n -kk w i g a raulu „Mladen Stojanovi}”. REPIJA Jove DRAGAN REPI] Vladislava DRAGAN RISTI] Vuki}a NENAD Vojnik VJ u rezervi Dragan Repija je ro|en 24. Bio je u sastavu 250. godine. kod Istoka. kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kome su bili sme{teni pripadnici policije u Prizrenu. sin Ivan i porodica Repi}. Zauvek }e ga se se}ati k}i Jelena. 282 Poginuo je 25. juna 1951. marta 1959. pastorak Nikola. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. vojnoteritorijalnog odreda Istok. op{tina Cazin. marta 1975. U sukobu s albanskim teroristima u selu Prigoda. u rejonu sela Ugrinovci. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Prizren.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. Poginuo je 25. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. RISTI] Ilije MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Dragan Risti} je ro|en 5. Uspomenu na vojnika Dragana Risti}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Tomance. op{tina [timqe. od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. op{tina Pri{tina. maja 1999. Pamti}e ga sinovi Goran i Zoran. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Bio je policajac u Odeqewu unutra- Poru~nik policije Miroqub Risti} je ro|en 1. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na teritoriji Kosova i Metohije borio se u ratnoj jedinici Komande vojnog okruga Pri{tina. Uspomenu na Nenada Risti}a sa~uva}e wegova porodica. januara 1972. op{tina Kosovska Kamenica. k}i Sne`ana i porodica Risti}. u selu Gra~anica. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je 15. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. op{tina Glogovac. u Prokupqu. februara 1948.283 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada je avijacija NATO-a bombardovala bezbednosni punkt policije u selu Crnoqevo. RISTI] Dobrivoja DRAGAN RISTI] Dragutina \OR\E {wih poslova Vitina. marta 1952. . Stariji vodnik prve klase policije \or|e Risti} je ro|en 18. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu.

284 RISTOVI] Milisava MIODRAG 21. Rawen je za vreme dejstva avijacije NATO-a. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. RISTOVI] Strahiwe STANI[A RISTI] Jovice QUBOMIR Rezervni poru~nik VJ Miodrag Ristovi} je ro|en 8. maja 1999. Uspomenu na Qubomira Risti}a sa~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 12. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. na du`nosti zamenika komandira mehanizovane ~ete. u Smederevu. voda 1. juna 1999. februara 1996. Uspomenu na poginulog poru~nika sa~uva}e k}i Aleksandra. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1966. sin Danilo i porodica Ristovi}. op{tina Srbica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u Leskovcu. godine. . Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. aprila 1999. a preminuo 29. maja te godine. u okolini sela Radinac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 1. oklopnoj brigadi. Smederevo. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je na zadatku 3. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 27. Bio je komandir Policijske stanice u Zve~anu. u selu Samodra`a. Vojnik VJ u rezervi Qubomir Risti} je ro|en 31. ~ete 485. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije borio se u 15.R S p o m e n -kk w i g a februara 1982. godine. novembra 1970. avgusta 1974. u selu Makrmaq. JUNACI OT AX BINE pontonirskog bataqona. Mla|i vodnik policije Stani{a Ristovi} je ro|en 12.

Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Rokvi}. u Zrewaninu. jula 1949. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. u rejonu sela @abaq. 23. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. januara 1995. maja 1999. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 8. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.285 JUNACI OTAXBINE maja 1999. u Mariboru. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. u selu Drenovcu. avgusta 1959. decembra iste godine. maja 1987. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. \akovica. Vojnik VJ u rezervi. kao vojnik strelac. 3. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu saobra}ajne . juna Vodnik prve klase policije Svetomir Savi} je ro|en 2. op{tina \akovica. op{tina Pe}. u selu Dowe Berane. novembra 1972. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Telo je prona|eno 19. S p o m e n -k w i g a k S Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. SAVI] Cvetka SVETOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Rokvi} je ro|en 27. ROKVI] Rajka DRAGAN ROMI] Milana QUBOMIR 1999. dobrovoqac Qubomir Romi} je ro|en 28. Uspomenu na Qubomira Romi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog Stani{u ~uva}e porodica Ristovi}. Nestao je u borbi s albanskim teroristima. u rejonu Karaule „Ko{are”. op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine.

op{tina Srbica. u Zemunu. u Kikindi. jula 1975. u Zrewaninu. u selu Makrmaq. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 11. Uro{ i \or|e i porodica Savi}. oktobra 1972. SANDI] ^edomira GORAN Potporu~nik VJ @eqko Savi~i} je ro|en 10. brigadi VOJIN. Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica. Zavr{io je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije. godine. Zavr{io je sredwu prehrambenu {kolu i kurs za policajce. Za vreme slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je oficir za navo|ewe u rodu vazdu{nog osmatrawa. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova @iti{te Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Salak je ro|en 13. 6. JUNACI OT AX BINE javqawa i navo|ewa u 126. aprila 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 286 SAVI^I] Nenada @EQKO SALAK Krstana SA[A Republike Srbije 6.S S p o m e n -kk w i g a policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1993. decembra 1973. u blizini sela Dowa Luka. smrtno ranila avio-bomba NATO-a. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na potporu~nika @eqka Savi~i}a sa~uva}e wegova porodica. smer protivvazdu{ne odbrane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Mla|i vodnik policije Goran Sandi} je ro|en 1. Na Maqenu je bio na zadatku oficira za navo|ewe kada ga je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sa bli`im usmerewem na vazdu{no osmatrawe i javqawe. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{. 9. . aprila 1999. op{tina De~ani. maja 1999.

upao je u zasedu albanskih terorista i smrtno rawen. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine.287 JUNACI OTAXBINE Zavr{io je Vojnu akademiju intendantskog smera. SEKULI] Hranislava NEBOJ[A Rezervni mla|i vodnik VJ Neboj{a Sekuli} je ro|en 23. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 16. op{tina \akovica. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. 13. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. SEDLAREVI] Qubomira DEJAN Poru~nik VJ Dejan Sedlarevi} je ro|en 16. 18. u rejonu sela Dragobiqe. aprila 1999. Kosovska Mitrovica. oktobra 1959. kao komandir voda. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 180. u selu Lugav~ina kod Smedereva. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. u selu Gorwi Krwin. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 252. u selu Vaganica. godine. maja 1974. Dok je snabdevao jedinicu. maja 1999. op{tina Leposavi}. a posmrtno unapre|en u ~in poru~nika. vojnoteritorijalnog odreda na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na Dejana Sedlarevi}a sa~uva}e wegova porodica. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. u selu @abeq. Uspomenu na Neboj{u Sekuli}a sa~uva}e wegova porodica. oklopne brigade. S p o m e n -k w i g a k S Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. aprila 1999. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kod Orahovca. kao komandir intendantskog voda intendantske ~ete pozadinskog bataqona.

u Novom Pazaru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Ivicu Serafinovi}a sa~uva}e wegova porodica. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 125. februara 1978. kod \akovice. bilo pogo|eno projektilom avijacije NATO-a. zajedno sa sinom Markom. u Novom Pazaru. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 52. kao vojnik voza~. avgusta 1969. 31. u Smederevu. Vojnik VJ Vladan Simi} je ro|en 3. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada je wegovo borbeno vozilo na prevoju Volujak. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. kao vojnik radiofonista. aprila 1978. bataqona Vojne policije. Uspomenu na vojnika Desimira Selimovi}a sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ Ivica Serafinovi} je ro|en 27. Poginuo je 14. motorizovanoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Gaxin Han. 29. \akovica. . vojnoteritorijalnoj ~eti Novi Pazar. aprila 1999. u selu Gorwe Vlase. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je na du`nosti strelca u 67. aprila 1999.S S p o m e n -kk w i g a SELIMOVI] Zlatka DESIMIR JUNACI OT AX BINE 288 SERAFINOVI] Gavre IVICA SIMI] Mom~ila VLADAN Vojnik VJ Desimir Selimovi} je ro|en 11. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana sa~uva}e k}i Ana i porodica Simi}. u rejonu Dowa Morina.

Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. op{tina Kosovska Kamenica. U~estvovao je u borbenim dejstvima u isto~noj Slavoniji i zapadnom Sremu kao vojnik dobrovoqac. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti na~elnika Odeqewa za odbranu Kosovske Kamenice. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 311. u Kosovskoj Mitrovici.289 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMI] Prvoslava VU^KO SIMI] Slobodana SLAVI[A wegov radarski polo`aj pogo|en protivradarskom raketom iz aviona NATO-a. Uspomenu na vojnika Slavi{u Simi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Za vreme slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za poslu`ioca na radaru u bateriji za upravqawe vatrom protivvazdu{ne odbrane. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Simi} je ro|en 23. samohodnog raketnog puka PVO. SIMI] Srboquba MILIVOJE Vojnik VJ Vu~ko Simi} je ro|en 19. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. u selu Mle~ane. kao poslu`ilac na radaru. Poginuo je 28. decembra 1972. novembra 1979. septembra 1948. u selu Gorwe Radevo kod Pri{tine. 12. kao vojnik strelac na borbenom vozilu pe{adije M-80. u selu Bo`evce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Vu~ka Simi}a sa~uva}e wegova porodica. kada je Rezervni major VJ Milivoje Simi} je ro|en 24. u ~inu re- . Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 15. u Kosovskoj Mitrovici.

S S p o m e n -kk w i g a zervnog majora Vojske Jugoslavije. Poginuo je 13. 801. decembra 1950. SIMONOVI] @ivka RADOSAV Vojnik VJ u rezervi Zlatibor Simijonovi} je ro|en 7. juna 1999. Uspomenu na poginulog pukovnika sa~uva}e k}i Slavica. godine u selu Zborce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pukovnik VJ Miroslav Simovi} je ro|en 17. SIMIJONOVI] Milana ZLATIBOR 800. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. novembra 1950. op{tina Zaje~ar. Uspomenu na vojnika Zlatibora sa~uva}e k}eri Jelena i Milica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. JUNACI OT AX BINE 1. SIMOVI] Milana MIROSLAV i Metohije borio se u sastavu Komande Pri{tinskog korpusa kao na~elnik Odeqewa za propagandu i moral. u selu Lenovac. Poginuo je 19. sin Stefan i porodica Simijonovi}. po{to su ga kidnapovali i mu~ili albanski teroristi u Kosovskoj Kamenici. kod Lipqana. juna 1964. aprila 1999. Pripadnik je rezervnog . godine. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Volujak. sin Bojan i porodica Simovi}. 290 799. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova Pripadnik rezervnog sastava policije Radosav Simonovi} je ro|en 17. Uspomenu na rezervnog stare{inu sa~uva}e sin Goran. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Klina. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Visoku vojno-politi~ku {kolu. Zavr{io je sredwu {kolu. k}i Suzana i porodica Simi}. juna 1999. vojnoteritorijalnog odreda Pri{tina. u Lipqanu.

Bio je strelac u 125. motorizoDesetar VJ Predrag Smiqani} je ro|en 1. SMIQANI] Velimira PREDRAG SMIQI] Jordana SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovsta i protivvazdu- . Poginuo je 29.291 JUNACI OTAXBINE vanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. u Beogradu. Poginuo je 16. februara 1953. u Subotici. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati porodica Smiqani}. juna 1974. 8. maja 1999. SI^ Stipana JOSIP bliku Jugoslaviju bio je desetar i ni{anxija na minobaca~u 120 mm u 125. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u rejonu sela Dowa Morina. S p o m e n -k w i g a k S sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. u selu Dowe Barane. dobrovoqac Josip Si~ je ro|en 10. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. k}eri Rosanda. Olivera i Jelena i porodica Simonovi}. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca Josipa trajno }e ~uvati sin Zlatko. aprila 1999. selo Ko{are. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu RepuStariji vodnik VJ Slobodan Smiqi} je ro|en 29. prilikom odbijawa napada albanskih terorista u rejonu Maje Glave. k}i Qiqa i porodica Si~. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. op{tina Pe}. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. aprila 1977. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u ^a~ku.

maja 1999. Poginuo je 18. 292 SPASI] Vojislava IVICA Mla|i vodnik policije Ivica Spasi} je ro|en 11. od posledica dejstava avijacije NATO-a. op{tina Suva Reka. pe{adijskoj brigadi. u Vrawu. raketne brigade PVO. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Uspomenu na Ivicu Spasi}a sa~uva}e wegova porodica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. decembra 1975. aprila u selu Petrov~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Semeti{te. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1994. Uspomenu na poginulog Slobodana trajno }e ~uvati porodica Smiqi}. 28. marta 1999. u rejonu sela Vitak kod Srbice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati k}i Kristina. smer PVO. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Zemun. sin Uro{ i porodica Smiqi}.S S p o m e n -kk w i g a {ne odbrane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. SMIQI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ u rezervi Milorad Smiqi} je ro|en 8. u selu Milutovac kod Trstenika. Obavqao je du`nost manipulanta u 7. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost operatera radara u komandnoj bateriji 250. 13. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. godine. novembra 1974.

prilikom napada albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. Poginuo je 25. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati porodica Staji}. Te{ko je rawen za vreme obavqawa vojni~kog zadataka 16. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se na poziv otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Divna i Danijela. u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. aprila 1999. Bio je strelac u 125. maja 1999. . Uspomenu na vojnika Radeta trajno }e ~uvati k}eri Jadranka. motorizovanoj brigadi.293 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SPASI] Vojislava RADE STAJI] Stevana ZORAN STAMENKOVI] Dragiwe SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Rade Spasi} je ro|en 16. marta 1951. \akovica. Bio je pripadnik 175. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odazvao pozivu otaxbine za odbranu slobode i stao u stroj Vojske Jugoslavije. od posledica dejstava protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. maja iste godine. dobrovoqac Zoran Staji} je ro|en 11. pe{adijske brigade. maja 1963. Vojnik VJ u rezervi. u selu Dowa Bunu{a kod Leskovca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Jovana i porodica Stamenkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a podlegao je ranama 20. te porodica Spasi}. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. u selu Budrija. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Stamenkovi} je ro|en 9. Poginuo je 28. op{tina Glogovac. septembra 1964. maja 1999. u Beogradu. u Sewskim Rudnicima.

prilikom napada albanskih terorista na vojnu kolonu u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Preoce. Obavqao je du`nost veziste u 549. na radnom mestu. obavqao je du`nost poslovo|e zadu`enog za ishranu stare{ina. Uspomenu na poginulog Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stamenkovi}. . u Leskovcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. novembra 1954. avgusta 1958. kao radnik Vojne ustanove „Morava”. op{tina Pri{tina. u selu Dogarovi}. 4. Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. juna 1999. Uspomenu na poginulog Miroslava trajno }e ~uvati k}i Lozica. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. juna 1999.S S p o m e n -kk w i g a STAMENKOVI] Milutina MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 294 STAMENKOVI] Miodraga JOVICA STAMENKOVI] Sretena NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stamenkovi} je ro|en 9. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Jovica Stamenkovi} je ro|en 28. Ka~anik. sin Dalibor i porodica Stamenkovi}. Obavqao je du`nost voza~a motornih vozila u 243. mehanizovanoj brigadi. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Stamenkovi} je ro|en 25. op{tina Leskovac. sin Bo`idar i porodica Stamenkovi}. u selu Kutle{. motorizovanoj brigadi. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj wenih branilaca. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati k}i Aleksandra. Poginuo je 13. januara 1955. 23. juna 1999.

op{tina De~ani. aprila 1999. aprila 1970. maja 1999. u selu Dukat kod Bosilegrada. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. Podujevo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1976. 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u selu Qumbarda. 27. motorizovanoj brigadi. Bio je na du`nosti zamenika komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. februara 1971. 3. marta 1999.295 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STAMENOV Slav~a DIM^A STANIMIROVI] Milorada DRAGUTIN Uspomenu na poginulog Dragutina sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi Ivan Stankov je ro|en 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. STANKOV Stojana IVAN Desetar VJ po ugovoru Dim~a Stamenov je ro|en 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. juna 1957. Poginuo je od eksplozije protivtenkovske mine albanskih terorista. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati k}i Aleksandra i porodica Stamenov. Potporu~nik policije Dragutin Stanimirovi} je ro|en 2. na podru~ju Kosova i Metohije. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u 78. oklopnoj brigadi. u rejonu sela Obranya. u Loznici. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. u selu Reqin. Obavqao je du`nost telegrafiste u 211. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vi{u upravnu {kolu. Pre{evo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . u Bosilegradu.

Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Dragana i Nata{a i porodica Stankovi}. Savesno obavqawe vojni~kih du`nosti donelo mu je ~in desetara. STANKOVI] Dragutina VASILIJE STANKOVI] Miodraga BOBAN Dobrovoqac VJ Sla|ana \ina Stankovi} je ro|ena 15. juna 1999. 5. Poginuo je 15. 296 STANKOVI] Veroquba SLA\ANA \INA bombardovala policijski punkt u okolini sela Crnoqevo. juna 1964. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na hrabru bolni~arku trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. od posledica dejsta- . Obavqala je du`nost bolni~arke u 549. godine.P S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost komandira tenka T55 u 243. od dejstva minobaca~ke mine albanskih terorista. avgusta 1974. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. mehanizovanoj brigadi. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Poginuo je 25. JUNACI OT AX BINE Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Poginula je u sanitetskom vozilu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odlu~ila da stane u stroj branilaca otaxbine Vojske Jugoslavije. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica Stankov. kada je avijacija NATO-a Desetar VJ Boban Stankovi} je ro|en 1. op{tina [timqe. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. u Gwilanu. u Po`arevcu. u Ni{u. u rejonu sela Planeja u blizini Prizrena. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. marta 1999. jula 1973. Pripadnik rezervnog sastava policije Vasilije Stankovi} je ro|en 26.

u rejonu sela sela Ko{are. Leskovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati k}i Milica i porodica Stankovi}. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. motorizovanoj brigadi. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Leskovcu. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 4. motorizovanoj brigadi. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoq- . u rejonu Planeja kod Prizrena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. te porodica Stankovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao Vojnik VJ u rezervi. februara 1974. Bosna i Hercegovina. \akovica. u Zenici. Vojnik VJ u rezervi Bojan Stankovi} je ro|en 16. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 16. 31. Obavqao je du`nost strelca u 125.297 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. STANKOVI] Mla|ena NOVICA STANKOVI] Novice BOJAN u stroj wenih branilaca. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k P va avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. u selu Nakrivaw. 28. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Mla|en i Igor. marta 1959. STANKOVI] Slavka NOVICA Vojnik VJ u rezervi. Obavqao je du`nost voza~a u 549. avgusta 1959.

Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. u selu Mogila. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. u 55. Poginuo je 15. op{tina Vu~itrn. aprila 1999. juna 1999. STANKOVI] Slobodana SA[A Vojnik VJ u rezervi Sa{a Stankovi} je ro|en 26. juna 1969. u Kosovu Poqu. Poginuo je 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednost prvog stepena. 26. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Nenad i Predrag. . u Leskovcu. obavqao je du`nost artiqerca u 549.P S p o m e n -kk w i g a no je stao u stroj branilaca otaxbine. od posledica dejstava avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. marta 1999. Kao vojni obveznik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. grani~nom bataqonu. Obavqao je du`nost grani~ara na Karauli „Mladen Stojanovi}”. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Miqana i Miroslava. sinovi Miqan i Srboqub i porodica Stankovi}. aprila 1970. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Posli{te u op{tini Prizren. godine. motorizovanoj brigadi. k}i Irena i porodica Stankovi}. 298 STANKOVI] Srboquba DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Stankovi} je ro|en 23. Prizren.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju predvodio je izvi|a~ku ~etu u 37.299 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B STANKOVI] Stevana BRANISLAV STANKOVI] Stojadina GORAN STANKOVI] Stoj~eta IVICA Vojnik VJ u rezervi Branislav Stankovi} je ro|en 19. januara 1968. obavqao je du`nost strelca u 58. mehanizovanoj brigadi. motorizovanoj brigadi. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda na podru~ju Slovenije i u Republici Srpskoj Krajini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Beogradu. Poginuo je 8. zadobio je te{ke rane. Bio je u~iteq i vaspita~ vi{e generacija vojnika. maja 1999. Kapetan prve klase VJ Ivica Stankovi} je ro|en 24. Republika Makedonija. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. od posledica dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo kojim se prevozio na zadatak u re- . u 243. U borbi s albanskim teroristima. smer pe{adije. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999. od kojih je preminuo. juna 1978. 30. jula 1957. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Opredelio se za oficirski poziv i uspe{no zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. u selu Stagovo. Kosovska Mitrovica. u selu Koleno. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Bojan i Stevan i porodica Stankovi}. lakoj pe{adijskoj brigadi. u Kumanovu. Ka~anik. Obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. 22. Vojnik VJ Goran Stankovi} je ro|en 20.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. STANKOVI] Tanaska ZLATIMIR STANOJEVI] Miodraga IGOR STANOJEVI] Momira VLASTIMIR Potpukovnik VJ Vodnik policije Zlatimir Stankovi} je ro|en 11. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unuVojnik VJ Igor Stanojevi} je ro|en 26. Obavqao je du`nost poslu`ioca u komandnom odeqewu 243. jula 1950. 26.S S p o m e n -kk w i g a jonu sela Gorwe Obriwe. marta 1978. u selu Zo~i{te. u selu Tusus. Obavqao je odgovorne du`nosti u Vojsci Jugoslavije i bio vaspita~ brojnih generacija vojnika. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. 300 Poginuo je 13. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. januara 1957. Za ispoqenu hrabrost. op{tina Prizren. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu Uro{evca. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju i stekao ~in potpukovnika. maja 1999. op{tina Orahovac. kod Vlasotinca. u Ni{u. maja 1999. godine. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati sin Milo{ i porodica Stankovi}. Uspomenu na poginulog Zlatimira sa~uva}e sin Nedeqko. mehanizovane brigade. u mestu Borin Do. JUNACI OT AX BINE tra{wih poslova u Prizrenu. odlikovan je sa dva odli~ja: Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. k}i Jelena i porodica Stankovi}. Vlastimir Stanojevi} je ro|en 3. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost referen- . Uspomenu na poginulog vojnika Igora trajno }e ~uvati porodica Stanojevi}.

u okolini Prizrena. oktobra 1954. Vojnik VJ u rezervi Jovica Stevanovi} je ro|en 1.301 JUNACI OTAXBINE novembra 1975. maja 1999. 24. na Kopaoniku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Prwavor. . februara 1952. aprila 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. dobrovoqac Petar Stapar je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k S ta u organima tehni~ke slu`be Komande Tre}e armije. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati sin Gordan. Poginuo je 15. u selu [arinci. 17. marta 1999. k}i Maja i porodica Stanojevi}. u selu Zoji}. STANOJEVI] Teodora MLADEN STAPAR Stanka PETAR Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u red branilaca otaxbine. Obavqao je du`nost diverzanta u 549. septembra 1971. Vojnik VJ u rezervi. motorizovanoj brigadi. STEVANOVI] Blagoja JOVICA Potporu~nik policije Mladen Stanojevi} je ro|en 10. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije. k}i Ana i porodica Stapar. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Prizren. u Kur{umliji. op{tina Petriwa. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati sin Sr|an. u selu Dowa Ba~uga. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom otklawawa posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog Mladena sa~uva}e sinovi Bojan i Goran i porodica Stanojevi}. godine. Republika Hrvatska.

Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. 11. januara 1978. u selu Lapa{tica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 3. maja 1955. mehanizovanoj brigadi. JUNACI OT AX BINE 302 STEVANOVI] Bo`idara SR\AN ~uvati porodica Stevanovi}. aprila 1999. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Uspomenu na poginulog vojnika Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stevanovi}. Odlikovan je Ordenom . Te{ko je rawen u sukobu s albanskim teroristima. aprila 1999. STEPANOVI] Aleksandra VU^INA Vojnik VJ Sr|an Stevanovi} je ro|en 1. u selu Samakovo. maja 1999. u Leskovcu. op{tina Kur{umlija. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a i albanskih terorista. u rejonu sela Duqe. U~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana trajno }e Vojnik VJ u rezervi Vu~ina Stepanovi} je ro|en 5. Obavqao je du`nost strelca u 549. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj 95. motorizovanoj brigadi. vojnoteritorijalnog odreda. Suva Reka. op{tina Podujevo. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 2. a preminuo je 16.S S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca.

Uspomenu na poginulog Vu~inu trajno }e ~uvati porodica Stepanovi}. STEFANOVI] Milana BRANA STEFANOVI] Milorada RADOVAN zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji.303 JUNACI OTAXBINE sarni „Ibarski rudari” u Ra{koj. Poginuo je 8. Zavr{io je Ekonomski fakultet i stupio u Vojsku Jugoslavije kao stare{ina finansijske slu`be. u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Projektil je pogodio objekat u kojem se potpukovnik Stefanovi} nalazio na borbenom de`urstvu. 4. Prizren. juna 1999. februara 1978. maja 1957. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Silvija i porodica Stefanovi}. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. u Ka- Vojnik VJ Radovan Stefanovi} je ro|en 27. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalaPoru~nik policije Miroslav Stefanovi} je ro|en 1. . januara 1952. Obavqao je du`nost poslu`ioca minobaca~a MB-120 mm u 549. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika finansijske slu`be u 37. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Ninaj. u Loznici. Uspomenu na poginulog vojnika Radovana trajno }e ~uvati porodica Stefanovi}. STEFANOVI] Radomira MIROSLAV Potpukovnik VJ Brana Stefanovi} je ro|en 26. u Kru{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k S za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je vi{u {kolu za primewenu informatiku. motorizovanoj brigadi. motorizovanoj brigadi.

maja 1999. vojnoteritorijalnom odredu Istok. Uspomenu na borca Milana trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vojske Jugoslavije. Obavqao je du`nost strelca u 243.S S p o m e n -kk w i g a Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. te porodica Stijovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. dobrovoqac Milan Stojanovi} je ro|en 26. 304 STOJANOVI] Bogoquba MILAN Vojnik VJ u rezervi. mehanizovanoj brigadi. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Uspomenu na poginulog vojnika Requ trajno }e ~uvati k}eri Milena i Gorica. u selu Qubo`da. u Obrenovcu. Bio je raspore|en u 69. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 22. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Nata{a i Bojana i porodica Stefanovi}. maja 1999. septembra 1977. 19. u rejonu sela Prigode. Bio je pomo}nik komandira u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 19. . op{tina Istok. u selu Ka~ikol. maja 1965. op{tina Istok. op{tina Podujevo. aprila 1959. godine. od posledica dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi na putu selo Belanica – Suva Reka. STIJOVI] Dragomira REQA Vojnik VJ u rezervi Reqa Stijovi} je ro|en 4.

aprila 1999. Desetar VJ u rezervi Milo{ Stojanovi} je ro|en 16.305 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Slavi{u ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Stojanovi}. Stariji vodnik Slavi{a Stojanovi} je branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji u stroju Pripadnik rezervnog sastava policije Jovan Stojanovi} je ro|en 14. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost baterijskog stare{ine. . Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. istakao se u odbrani slobode Republike Srpske Krajine. godine. maja 1999. Preminuo je 11. novembra 1961. Uspomenu na desetara Milo{a trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. tako {to je motorno vozilo u kojem se vozio na borbeni zadatak nai{lo na protivtenkovsku minu. koju su albanski teroristi postavili na putu selo Ibri}i – selo Dowa Fustica. u Lipqanu. Unapre|en je u ~in desetara. aprila 1969. u mestu Baden Vetinger. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. Te{ko je rawen od posledica dejstava avijacije NATO-a. Kao mladi stare{ina. oklopne brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu \akovice. Zavr{io je sredwu {kolu. Obavqao je du`nost poslu`ioca na sredstvima veze u 52. artiqerijskoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- STOJANOVI] Vuki}a JOVAN Stariji vodnik VJ Slavi{a Stojanovi} je ro|en 20. Poginuo je 22. jula 1978. S p o m e n -k w i g a k S STOJANOVI] Bratislava MILO[ STOJANOVI] Vlastimira SLAVI[A 15. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. smer artiqerije. 10. [vajcarska.

maja 1999. op{tina Surdulica. juna 1981. op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Pe}. 26. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost zamenika komandanta diviziona. . 306 STOJANOVI] Qubomira MIROSLAV STOJANOVI] Drage QUBISAV Poru~nik policije Miroslav Stojanovi} je ro|en 24. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. maja 1999. Uspomenu na Jovana Stojanovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1955. u selu Klin~ina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Major VJ Qubisav Stojanovi} je ro|en 1. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta haubi~kog diviziona 122 mm. maja 1962. 26. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 15.S S p o m e n -kk w i g a Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. na borbenom polo`aju svoje jedinice u rejonu sela Reqan. Obavqao je du`nost komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Veliko Gradi{te. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. u Smederevu. u selu Suvojnica. godine. aprila 1999. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Za podvige u suprotstavqawu agresoru odlikovan je Ordenom za hrabrost. op{tina Pre{evo. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. JUNACI OT AX BINE Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u borbenom stroju 78. u selu Klin~ina. Uspomenu na majora artiqerije ~uva}e wegovi sinovi Dejan i Sr|an i porodica Stojanovi}. smer artiqerije. godine. motorizovane brigade. Major Qubisav Stojanovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a.

u rejonu sela Bawica. u selu Staro Gradsko. STOJISAVQEVI] Slavka MILORAD Vojnik VJ Miroslav Stojanovi} je ro|en 13. op{tina Lipqan. grani~nog bataqona. aprila 1999. Vojnik Miroslav Stojanovi} je poginuo 9. koju je na Kosovu i Metohiji branio u stroju 53. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. Rezervni kapetan prve klase VJ Radovan Stoiqkovi} je ro|en 6. 15. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. STOJANOVI] Miodraga MIROSLAV STOIQKOVI] Vlastimira RADOVAN maja 1999. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u Leskovcu. \akovica. Rezervni kapetan VJ Milorad Stojisavqevi} je ro|en 28.307 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na mladog grani~ara ~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti zamenika komandanta artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. osposobio se za ~uvawe granice svoje otaxbine. . Pamti}e ga k}eri Dragana i Mirjana. S p o m e n -k w i g a k S Pamti}e ga sinovi Nenad i Stefan i porodica Stojanovi}. oktobra 1978. od albanskih terorista. a nakon izlaska iz Vojske zavr{ava Vi{u poqoprivrednu {kolu u Prokupqu. aprila 1954. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. odlu~no brane}i Karaulu „Ko{are”. Kao vojnik VJ. Posle zavr{etka gimnazije slu`io je vojni rok u [koli rezervnih oficira saobra}ajne slu`be. avgusta 1958. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. te porodica Stoiqkovi}.

Poginuo je prvog dana agresije. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Dejan i Goran i porodica Stojkovi}. . u Beogradu. [timqe. avgusta 1956. u selu Vrbnica. aprila 1999. 31. marta 1999. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta 52. predvode}i izvi|a~ku grupu svoje jedinice u selu Krajmirovce. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. op{tina Prizren. Zavr{io je sredwu {kolu. avgusta 1978. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. me{ovitoj artiqerijsko-raketnoj brigadi. u Prizrenu. teritorijalnog odreda. STOJI] Du{ana SA[A Vojnik VJ Sa{a Stoji} je ro|en 16. 24. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.S S p o m e n -kk w i g a Kao rezervni kapetan. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u 326. Uspomenu na poginulog vojnika Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stoji}. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u Danilovgradu. 308 STOJKOVI] Zorana GRADISLAV Pripadnik rezervnog sastava policije Gradislav Stojkovi} je ro|en 13. 17. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e sinovi Sava i Slavko. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Jovana i porodica Stojisavqevi}.

od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Crmqan. februara 1974. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina \akovica. . avgusta 1995. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. u selu Qubeni}. maja 1999. na du`nosti vojnika izvi|a~a. Uspomenu na poginulog Dragoslava sa~uva}e porodica Stojkovi}. avgusta 1994. decembra 1968. op{tina Pe}. juna 1999. godine. u Ni{u. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. godine. septembra 1974. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Prokupqu. Poginuo je 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. Bio je pomo}nik vo|e smene u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 10. aprila 1999. 1. op{tina Klina. slobodu otaxbine branio je u stroju 549. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Uspomenu na borca Miroslava Stojkovi}a ~uva}e wegova porodica. u selu Iglarevo. Mla|i vodnik policije Dragoslav Stojkovi} je ro|en 10. u selu Gorwa Trpeza. op{tina Vitina.309 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STOJKOVI] Miodraga DRAGAN STOJKOVI] Novice MIROSLAV STOJKOVI] Radojka DRAGOSLAV Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Stojkovi} je ro|en 18. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stojkovi} je ro|en 10. Kao vojni obveznik.

STO[I] Milorada SLAVI[A Vodnik prve klase policije Sr|an Stojkovi} je ro|en 18. u stroju 211. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. . motorizovane brigade. Savezna Republika Nema~ka. napali Karaulu „Ko{are”. u Novom Selu. Kao vojni obveznik. Vojnik Robert Sto{i} se odlu~no suprotstavio albanskim teroristima Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Sto{i} je ro|en 11. Vojnik VJ Robert Sto{i} je ro|en 10. 310 STO[I] Budimke ROBERT kada su 11. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1965. obavqaju}i odgovornu du`nost voza~a „prage”. u Ni{u. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. marta 1960. op{tina Bujanovac. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. septembra 1988. U Vojsku Jugoslavije stupio je u decembru 1998. juna 1999. u rejonu sela Lipovice. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Zavr{io je sredwu {kolu. SPAT 30/2 mm. maja 1999. u mestu Spejer. 2. Uspomenu na poginulog strelca ~uva}e wegova porodica. i osposobio se za du`nost vojnika strelca. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. U toj borbi te{ko je rawen i istog dana podlegao povredama. juna 1976.S S p o m e n -kk w i g a STOJKOVI] Stanislava SR\AN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Marija. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 125. op{tina Lipqan. oklopne brigade.

u selu Baqevac. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. februara 1969. motorizovane brigade. u rejonu De~ana. maja 1970. maja 1999. Uspomenu na Slavi{u Sto{i}a ~uva}e wegove k}eri Milena i Jelena i porodica Sto{i}. Uspomenu na Bori{u ~uva}e sin Aleksandar i porodica Stupqanin. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. slobodu otaxbine branio Vojnik VJ u rezervi Goran Tavri} je ro|en 28. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. STUPQANIN Dragoslava BORI[A TAVRI] Vidosava GORAN Poru~nik VJ Sla|an Sto{i} je ro|en 9. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Kao vojni obveznik. STO[I] Mil~a SLA\AN je u stroju 125. Uspomenu na wega ~uva}e wegov sin Aleksandar i porodica Sto{i}. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je 11. poru~nik Sto{i} je Vojnik VJ u rezervi Bori{a Stupqanin je ro|en 7. maja 1999. u stroju 125. maja 1967. u stroju artiqerijsko-raketnog diviziona protiv- . U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira ~ete. Poginuo je 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Plenio je li~nim primerom stare{ine. [timqe. u Trsteniku. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Kostawe. u Vrawu.311 JUNACI OTAXBINE branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je sredwu {kolu. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. 9. Kao vojni obveznik. Na ~elu ~ete. Ra{ka. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju Kopnene vojske. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Belo Poqe.

TADI] Mihaila A]IM Stariji vodnik VJ A}im Tadi} je ro|en 15. marta 1971. na stajanki aerodroma u Ni{u. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji spre~ilo ga je da zavr{i i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. slu`bovao je u 172. Orlane. JUNACI OT AX BINE {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u Rajlovcu. Kao tehni~ar za vazduhoplovno naoru`awe. aprila 1966. juna 1999. u rejonu sela Turu~ica. Dok je pripremao vazduhoplov za let. Zavr{io je Sredwu vojnu . koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Domanek.T S p o m e n -kk w i g a vazdu{ne odbrane 37. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u @itora|i. op{tina Plu`ine. Poginuo je 28. obavqaju}i du`nost osmatra~a plan{etiste. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. Uspomenu na Gorana Tavri}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. pogodila ga je krstare}a raketa. Uspomenu na Dragana ~uva}e wegov sin Davor. motorizovane brigade. maja 1999. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. tako {to je motorno vozilo u kojem se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu. 312 TANI] Radivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragan Tani} je ro|en 28. u selu Smrije~no. avijacijskoj brigadi 229. marta 1999. pe{adijske brigade. Stariji vodnik A}im Tadi} je poginuo 28. Podgorica. Uspomenu na mladog stare{inu na{e avijacije ~uva}e porodica Tadi}. u stroju 354. 4. k}eri Sawa i Tawa i porodica Tani}. obavqaju}i svoju du`nost. na Aerodromu „Golubovci”. lova~kobombarderske eskadrile „Ma~evi”. Kao vojni obveznik.

juna 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Dragan Tankosi} se 20. op{tina ^ajetina. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e wegova porodica. Savezna Republika Nema~ka. godine. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Milan i porodica Tanovi}. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. u Ivawici. nalazio na du`nosti u Beogradskom garnizonu. na podru~ju op{tine De~ani. motorizovane brigade. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Te{ko je povre|en. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova 1991. u Visbadenu. . januara 1969. Mla|i vodnik policije Radovan Tanovi} je ro|en 5. septembra 1977. avgusta 1979. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 11. u trenutku kada su bombe aviona NATO-a eksplodirale u wegovoj blizini. maja 1999. a od posledica rawavawa preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji 28.313 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T TANKOSI] Slobodana DRAGAN TANOVI] Petra RADOVAN TARICI] ^edomira OLIVER Vojnik VJ Dragan Tankosi} je ro|en 20. \akovica. Vojnik VJ Oliver Tarici} je ro|en 12. u Gostiqu. gde je osposobqen za protivpo`arnu du`nost. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. 5. Odgovorno obavqaju}i svoju vojnu slu`bu. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. i osposobio se za du`nost strelca. Uspomenu na vojnika Olivera Tarici}a ~uva}e wegova porodica. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are.

Major VJ Neboj{a Tepavac je ro|en 27. Poginuo je 9. Agresiju NATO-a do~ekao je na du`nosti komandira baterije u 250. u Prizrenu. juna 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. smer protivvazdu{ne odbrane. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. nalazio u sastavu borbene posluge svog diviziona. 18. obavqaju}i du`- . aprila 1999. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost vojnika voza~a. u [apcu. uspe{no je odoleo vi{emese~nom okru`ewu u Sisku i uspeo da je izvede iz grada. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Vojnik VJ Vlado Tatar je ro|en 15. grani~nom bataqonu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Qubomir i Petar i porodica Tasi}. op{tina Prizren. predano obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost u 55. Sa svojom jedinicom. da bi potom. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Prizren. aprila 1999. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. slu`bovao u Mladenovcu i Obrenovcu. u Rajlovcu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u vreme rata u Hrvatskoj. kao raketa{. septembra 1966. marta 1961. aprila 1978. Major Tepavac se 5. Uspomenu na vojnika Tatara ~uva}e wegova porodica. u selu Pirane. u \akovici.T S p o m e n -kk w i g a TASI] Luke ZVEZDAN TATAR Miodraga VLADO JUNACI OT AX BINE 314 TEPAVAC Dobrivoja NEBOJ[A Mla|i vodnik prve klase policije Zvezdan Tasi} je ro|en 8. godine. raketnoj brigadi PVO. na borbenom zadatku u rejonu sela Draga{. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Hrabro obavqaju}i borbeni zadatak. borio se na Kosovu i Metohiji za odbranu slobode otaxbine. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. op{tina Plandi{te.315 JUNACI OTAXBINE wu vojnu {kolu. Jedinica se nalazila na vatrenom polo`aju u rejonu sela Vuki}evca kod Obrenovca. Uspomenu na Jovana Tepavca ~uva}e wegove k}eri Jovana i Milica i porodica Tepavac. Za svoje bora~ke podvige odlikovan je Ordenom za hrabrost. Kao pripadnik 5. \akovica. Zavr{io je Sred- . U~estvovao je u ratovima za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. major Tepavac je toga dana poginuo od dejstva neprijateqeve protivradarske rakete. aprila 1999. 11. TEPAVAC Milanka JOVAN Stariji vodnik prve klase VJ Jovan Tepavac je ro|en 4. bataqona Vojne policije. u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. u rejonu sela Stani Batu{ec kod De~ana. Poginuo je 20. kao vojnik strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqaju}i du`nost komandira voda. u Pqevqima. novembra 1977. S p o m e n -k w i g a k B nost komandira baterije za vo|ewe raketa. Uspomenu na vojnika Vukomana Te{ovi}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Markovi}evu. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. marta 1957. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 125. intendantski smer. TE[OVI] Mirka VUKOMAN Vojnik VJ Vukoman Te{ovi} je ro|en 16.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada je avijacija NATO-a bombardovala rejon sela Glo|ane. godine. godine. op{tina De~ani. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Bawaluci. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.T S p o m e n -kk w i g a TIRAGI] Zorkana BOGDAN TI[MA Jovana LAZAR JUNACI OT AX BINE 316 TODI] Dragi{e SLAVI[A Vodnik prve klase policije Bogdan Tiragi} je ro|en 22. u Kosovskoj Mitrovici. juna 1999. Poginuo je 29. u selu Gorwe @abare. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Leposavi}. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Todi} je ro|en 22. avgusta 1970. osposobiv{i se za poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. 8. motorizovane brigade. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Dowa Morina. juna 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kula. Poginuo je 6. op{tina Kosovska Mitrovica. aprila 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. \akovica. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Pan~evu. Uspomenu na mladog artiqerca ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1992. juna 1978. Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. juna 1962. Pamti}e ga sin Slobodan i porodica Tiragi}. Vojnik VJ Lazar Ti{ma je ro|en 15.

Desetar VJ Stojadin Toma{evi} je ro|en 13. aprila 1999. Poginuo je na zadatku 8. 30. Kao vojni obveznik. op{tina Prizren.317 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Kristina i Katarina i porodica Todi}. Desetar VJ u rezervi Vladan Todorovi} je ro|en 29. februara 1959. U Vojsku Jugoslavije stupio je septembra 1998. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u lakom artiqerijskoraketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 505. Kao vojni obveznik. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Prizren. k}i Nata{a i porodica Todosi}. u Beogradu. 14. oktobra 1968. na Karauli „Ko{are”. maja 1999. Uspomenu na Predraga ~uva}e wegovi sin Aleksandar. u selu Suvo Grlo. i napredovao do du`nosti komandira streqa~kog odeqewa. juna 1999. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika Stojadina ~uva}e porodica Toma{evi}. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti referenta u Komandi Vojnog odseka Prizren. Uspomenu na desetara Vladana ~uva}e wegov sin Aleksa i porodica Todorovi}. aprila 1979. u selu Kori{a. u selu Qubi`da. Ruma. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. \akovica. Poginuo je u iznenadnom sukobu protiv albanskih terorista. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u selu Hrtkovci. TODOSI] Obrada PREDRAG TOMA[EVI] Mihajla STOJADIN TODOROVI] Miodraga VLADAN Vojnik VJ u rezervi Predrag Todosi} je ro|en 21. . op{tina Istok. hrabro predvode}i svoje streqa~ko odeqewe u brojnim akcijama. pe{adijske brigade.

17. u selu Ranilug. u haubi~kom divizionu 155 mm 24. Telo je prona|eno 24. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane u Komandi Prve armije. General{tabnu {kolu i [kolu nacionalne odbrane. me{ovite artiqerijske brigade. avgusta iste godine u masovnoj grobnici u selu Ugqare. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. avgusta 1975. op{tina Gwilane. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. kao vojni obveznik. Pukovnik VJ Qubomir Tomi} je ro|en 5. op{tina Gwilane. kod Feketi}a. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je na zadatku. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e porodica Tomi}. op{tina Kosovska Kamenica. februara 1947. Uspomenu na vojnika Miodraga ~uva}e wegova porodica. marta 1999. maja 1999. . u operacijama za oslobo|ewe Vukovara. obavqao je du`nost poslu`ioca na haubici. Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Tomi} je ro|en 27. oktobra 1967. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. u Vrbasu. Otet je 10. u ataru sela Ajnovce. u Kladovu. Bio je u~esnik rata u Republici Srpskoj Krajini.T S p o m e n -kk w i g a TOMA[EVI] Sime MIODRAG TOMI] @ivka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 318 TOMI] @ivojina QUBOMIR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Toma{evi} je ro|en 10. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. jula 1999. Pukovnik Qubomir Tomi} je poginuo 31. u toku napada avijacije NATO-a na objekte Komande Prve armije.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1956.319 JUNACI OTAXBINE minu. Kao vojni obveznik. lake pe{adijske brigade. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 58. obavqaju}i du`nosti mehani~ara za pe{adijsko naoru`awe. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Preminuo je 11. maja iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. op{tina Pe}. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na pukovnika Qubomira Tomi}a ~uva}e wegov sin Miodrag. u selu Gora`devac. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. godine. Vojnik VJ u rezervi Zvonimir Tomovi} je ro|en 1. TOMOVI] Toma ZVONIMIR Vojnik VJ u rezervi Zoran Tomovi} je ro|en 16. maja 1999. Poginuo je 3. koju su postavili albanski teroristi. Kao vojni obveznik. tako {to je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku Mla|i vodnik policije Stanko Tomovi} je ro|en 16. februara 1975. Kraqevo. godine. maja 1999. u toku obavqawa borbenog zadatka. jula 1970. u selu Lazac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. . Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Tomovi}. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 252. ^uva}e ga u trajnoj uspomeni wegova porodica. u nasequ ^abrad. k}i Tawa i porodica Tomi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zoran Tomovi} je poginuo 25. maja 1999. TOMOVI] Veroquba ZORAN TOMOVI] Gligorija STANKO 9. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. oklopne brigade. op{tina \akovica. obavqaju}i du`nost vojnika strelca.

Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na vojnika Milovana ~uva}e wegovi sinovi Bratislav i Branislav i porodica Topli~anin. Jasmina i Sne`ana. tako {to su wegovo vozilo presreli albanski teroristi u rejonu sela Qubo`da. op{tina Kru{evac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Likovac. Vojnik Zvonimir Tomovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 8. marta 1949. u selu Ma~kovac. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobroMla|i vodnik prve klase policije Zoran To{i} je ro|en 4. na du`nosti vojnika voza~a. op{tina Pe}. decembra 1969. te porodica Toti}.T S p o m e n -kk w i g a od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Savine Vode. dobrovoqac Miroslav Toti} je ro|en 19. godine. februara 1959. aprila 1999. . slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. op{tina Istok. u Vrbasu. aprila 1999. Kao vojni obveznik. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Miroslava trajno }e ~uvati k}eri Sla|ana. Uspomenu na vojnika Zvonimira ~uva}e porodica Tomovi}. JUNACI OT AX BINE za jedinicu. pe{adijske brigade. u toku prevoza hrane Vojnik VJ u rezervi. Poginuo je 8. Obavqao je du`nost mitraqesca u 37. TO[I] Jovana ZORAN Vojnik VJ u rezervi Milovan Topli~anin je ro|en 31. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 320 TOPLI^ANIN Radojice MILOVAN TOTI] \or|a MIROSLAV voqno je stupio u stroj branilaca otaxbine.

u Smederevskoj Palanci. op{tina Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. bataqonu Vojne policije. Uspomenu na poginulog vojnika @eqka trajno }e ~uvati porodica To{i}. 28. Uspomenu na poginulog in`iwerca Mom~ila trajno }e ~uvati sin Sa{a. k}i @aklina i porodica To{kovi}. avgusta 1951. U~estvovao je u borbi . maja 1978. u Dowem Milanovcu. oklopne brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici Saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. aprila 1999. Obavqao je du`nost strelca u 52. u {irem rejonu \akovice. 8. Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u in`iwerijskom bataqonu 252. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nala- Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo To{kovi} je ro|en 17. juna 1999. Vojnik VJ @eqko To{i} je ro|en 31. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k T Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. godine. u rejonu sela Vla{ki Drenovac u op{tini Orahovac. TO[I] Rajka @EQKO TO[KOVI] Aleksandra MOM^ILO za za{titu Srba u Republici Srpskoj Krajini. 9. januara 1993. u selu Budakovo. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca.321 JUNACI OTAXBINE zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati k}eri Milica i Miqana i porodica To{i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

maja 1999. . juna 1969. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama.T S p o m e n -kk w i g a TO[KOVI] Obrada MILIJAN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog starijeg vodnika trajno }e ~uvati k}i Marija. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Merdare. Potporu~nik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`in To{ovi} je ro|en 16. Upisao je i studije fizike na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Pri{tini. 322 Uspomenu na wega sa~uva}e k}i An|elka i porodica To{ovi}. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. godine. u Kosovskoj Mitrovici. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. samohodnog raketnog puka PVO. septembra 1974. Dragan Trajkovi} je ro|en 15. godine. sin Marijan i porodica To{kovi}. 11. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju VJ. Bio je vaspita~ mnogim generacijama vojnika. u mestu Stani Batu{ec. godine u Vrawu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u ~eti Vojne policije 125. Poginuo je 11. samohodne raketne baterije PVO 311. smer artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira raketnog voda 4. odsek ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kur{umlija. januara 1971. De~ani. TO[OVI] Vuksana BO@IN TRAJKOVI] Slobodana DRAGAN Stariji vodnik VJ Milijan To{kovi} je ro|en 22. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. 20. u selu Tankosi}. 11. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. TREBJE[ANIN Danila DEJAN TRIFUNOVI] Dragomira MILAN ca u 354. novembra 1967. Uro{evac. 27. Bio . jula 1975. TRIFUNOVI] Milana DU[AN Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Trebje{anin je ro|en 20. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica Trajkovi}. Trajno }e ostati u se}awu svoje porodice.323 JUNACI OTAXBINE sovskoj Mitrovici. u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. maja 1994. maja 1999. maja 1999. op{tina Srbica. Obavqao je du`nost strelMla|i vodnik prve klase policije Du{an Trifunovi} je ro|en 9. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Makrmaq. juna 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Trifunovi}. u Prokupqu. u Ubu. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Bio je zaposlen u AMD „Magistrala” u Ko- Vojnik VJ u rezervi Milan Trifunovi} je ro|en 27. pe{adijskoj brigadi. Uspomenu na poginulog vojnika Milana trajno }e ~uvati sinovi Nikola i Ilija. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je na vatrenom polo`aju.

6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1973. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase trajno }e ~uvati porodica Trifunovi}. u selu Likovac. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Trifunovi}.T S p o m e n -kk w i g a je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. 26. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi”. u Trsteniku. u Kosovskoj Mitrovici. 324 TRIFUNOVI] Pantelije VEROQUB TRIFUNOVI] Milomira GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Veroqub Trifunovi} je ro|en 29. u selu Likovac. nakon odslu`ewa vojnog roka i oba- . marta 1999. op{tina Srbica. JUNACI OT AX BINE vqawa du`nosti vojnika i stare{ine po ugovoru. U profesionalnu vojnu slu`bu je primqen u februaru 1999. op{tina Srbica. De~ani. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. pru`aju}i pomo} rawenom drugu. 16. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Trifunovi}. bataqonu Vojne policije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za ispoqenu hrabrost i po`rtvovawe odlikovan je Ordenom za hrabrost. maja 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. maja 1974. Vodnik prve klase VJ Goran Trifunovi} je ro|en 20. Obavqao je du`nost komandira odeqewa specijalne namene u 24. godine. maja 1999.

samohodnog raketnog puka PVO i rukovalac ga|awa u radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe. aprila 1999. Obavqao je du`nost strelca u 52. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti komandira raketne baterije 310. juna 1999. S p o m e n -k w i g a k ] TRIFUNOVI] Slobodana SVETOMIR TRO[I] Miodraga DRAGAN Major VJ Svetomir Trifunovi} je ro|en 2. 1. u selu Preseka op{tina Zubin Potok. marta 1965. februara 1977. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. u 41. Uspomenu na poginulog majora trajno }e ~uvati sin Andrej.325 JUNACI OTAXBINE TO-a. ]IRI] Marka RADE Vojnik VJ Dragan Tro{i} je ro|en 10. Obavqao je odgovorne du`nosti u artiqerijskoraketnim jedinicama PVO i bio vaspita~ mnogim generacijama vojnika. na prevoju Volujak kod \akovice. u [apcu. 14. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 52. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. izvi|a~ko-diverzantnoj ~eti. k}i Jovana i porodica Trifunovi}. klasi. . u selu Omoqica. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NA- Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. bataqonu Vojne policije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pan~evo. avgusta 1978. Vojnik VJ Rade ]iri} je ro|en 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u mestu Medve|a u op{tini Trstenik. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Tro{i}.

8. 19. u Ra{koj. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta trajno }e ~uvati porodica ]iri}. Uspomenu na poginulog vojnika Slavi{u trajno }e ~uvati porodica ]ukovi}. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se u sastavu Artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. u Kraqevu. 326 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kosovskoj Mitrovici. motorizovanoj brigadi. kao poslu`ilac na topu 20/3 mm. motorizovane brigade. oktobra 1964. . Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. De~ani. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je od posledice dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati k}i \ur|ica i porodica ]irovi}. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Miroqub ]ur~i} je ro|en 20. aprila 1999. aprila 1999. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 37. motorizovanoj brigadi.] S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. u rejonu sela Bawica. avgusta 1969. novembra 1976. 15. kao vojnik po ugovoru. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Liken”. 19. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ po ugovoru Slavi{a ]ukovi} je ro|en 18. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u 125. u rejonu Moli}a. ]IROVI] Stani{e VELIMIR ]UKOVI] Milo{a SLAVI[A ]UR^I] Velimira MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Velimir ]irovi} je ro|en 1.

Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao in`iwerac pionir u sastavu 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. delovima projektila avijacije NATO-a koja je napala polo`aj wegove jedinice u Lapqem Selu kod Pri{tine. jula 1977. Zavr{io je „Zastavinu” sredwu {kolu u Kragujevcu. U~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. tre}i stepen. Zavr{io je sredwu . kada je vozilo kojim se Vojnik VJ Du{an Uro{evi} je ro|en 6. jula 1975. u Kraqevu. preba~en je u KBC Pri{tina. S p o m e n -k w i g a k U Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. motorizovane brigade. samohodnom raketnom bataqonu 311. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Marko i porodica ]ur~i}. Pogo|en je 1. gde je bio rawen. Uspomenu na poginulog vojnika Bratislava ]ur~i}a sa~uva}e wegova porodica. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. ]UR^I] Radislava BRATISLAV URO[EVI] Qubomira DU[AN 2. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e k}i Milica. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je voza~ i strelac protivavionac u Mla|i vodnik policije Igor Uro{evi} je ro|en 10. URO[EVI] Radomira IGOR Vojnik VJ u rezervi Bratislav ]ur~i} je ro|en 20. u Kragujevcu. osposobiv{i se za automehani~ara.327 JUNACI OTAXBINE prevozio upalo u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Bawica. juna 1999. Poginuo je 2. maja 1999. gde je podlegao povredama. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. u Beogradu. juna 1965. Te{ko rawen. Oborio je ~etiri neprijateqeve rakete. motorizovanog bataqona 37.

URO[EVI] Radowe RADE USENI Husena BEHQUQ FATI] Mileta ZORAN Vodnik prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi Rade Uro{evi} je ro|en 12. juna 1972. kao komandir Karaule „Mladen Stojanovi}”. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sinovi Bajram i Adel i porodica Behquq. aprila 1999. maja 1999. Behquq Useni je ro|en 3. maja 1978. Poginuo je 15. Berane. u selu Kastrate. 328 hquq je bio u sastavu 55. od dejstva avijacije NATO-a na karaulu u kojoj je svoje borbene zadatke obavqao komandir Useni. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e porodica Uro{evi}. septembra 1970. u selu Drenova. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Gorwi Milanovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslavije vodnik BeVojnik VJ Zoran Fati} je ro|en 14. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova ^ukarica. februara 1996. kada je pogo|eno mesto gde je bila sme{tena stra`a u ~ijem je sastavu bio vojnik Rade.U S p o m e n -kk w i g a ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. aprila 1999. Poginuo je 3. Draga{ Gora. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Uro{evi} se borio u sastavu 608. u selu Qubovi{te. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Uro{evi}. grani~nog bataqona. op{tina Klina. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Fa- . Gorwi Milanovac. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. pozadinske baze. u selu Kalimani}i. 1. u selu Pe{ca.

u selu Dojlovi}i. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. januara 1971. u selu Duz. kao vojni policajac. pe{adijske brigaVodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Filipovi} je ro|en 24. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. kao vojnik strelac. u @itora|i. Uspomenu na poginulog vojnika Sini{u Filipovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1966. juna 1999. maja 1999. Prizren. pe{adijskog bataqona 354. 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 20. k}i Sowa i porodica Filipovi}. Uspomenu na vojnika Zorana Fati}a sa~uva}e wegova porodica. u @itora|i. de. op{tina Podujevo. u selu Makovac. Novi Pazar. pe{adijske brigade. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Stefan.329 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Pri{tina. pe{adijskog bataqona 354. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k F ti} se borio u sastavu 549. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. aprila 1974. 5. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Sini{a se borio u sastavu 1. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Slavi{a se borio u sastavu 1. motorizovane brigade. Slavi{a Filipovi} je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. . FILIPOVI] Ivana SINI[A FILIPOVI] Ivana SLAVI[A FILIPOVI] Sretena ZORAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Sini{a Filipovi} je ro|en 13. zaselak Blac Mahala. kao strelac. u rejonu Planeja.

20. pe{adijske brigade.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. dobrovoqac [uqga Fjodor je ro|en 20. Uspomenu na poginulog borca Bo`ura sa~uva}e k}eri Nela i Sawa. 330 FILIPOVI] Stojana BO@UR FILI] @ivojina GORAN ku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 58. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. januara 1963. Poginuo je 1. godine u Sibiru. Podujevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kur{umliji. u rejonu sela Carevce. Kosovska Kamenica. novembra 1948. za vreme bombardovawa avijacije NATO-a u selu Lu`ani. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republi- Vojnik VJ u rezervi. obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na poginulog vodnika Zorana sa~uva}e sin Filip i porodica Filipovi}. maja 1999. kao komandir odeqewa. dok je s patrolom obavqao borbeni zadatak. specijalne brigade. juna 1976. Rusija. . Poginuo je od snajperskog metka. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Gwilane. te porodica Filipovi}. JUNACI OT AX BINE ni stare{ina u prvoj pe{adijskog ~eti 354. 22. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je ~et- Vojnik VJ Goran Fili} je ro|en 30. kao vo|a patrole. FJODOR Fjodorovi} [UQGA Rezervni stariji vodnik VJ Bo`ur Filipovi} je ro|en 15. aprila 1999. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Fili}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. u selu Carevce.

maja 1999. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. u selu Merdare. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1976. S p o m e n -k w i g a k B Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 125. HOXI] Hameda RAFET CARI^I] Milovana PETAR CVETANOVI] Du{ana IVAN Vojnik VJ u rezervi Petar Cari~i} je ro|en 12. pe{adijske brigade. 23. marta 1960. Uspomenu na borca iz Merdara ~uva}e porodica Cari~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Rafet Hoxi} je ro|en 3. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. oklopne brigade. Bio je vojnik strelac. u selu Magura. De~ani. Belo Poqe. Zavr{io je sredwu {kolu. jula 1976. Smederevska Plana. u rejonu razme{taja wegove jedinice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Ivan Cvetanovi} je ro|en 5. u selu Azawa. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na Fjodora [uqgu sa~uva}e wegova porodica. op{tina Kur{umlija. stroju 354. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u . motorizovane brigade. op{tina Lipqan. Podujevo.331 JUNACI OTAXBINE sastavu 3. 22. maja 1999. U rodnom gradu bio je cewen kao izuzetan muzi~ar i strastan lovac i ribolovac. u Novom Pazaru. Kao vojni obveznik. Uspomenu na poginulog vojnika Rafeta Hoxi}a sa~uva}e wegova porodica. 31. marta 1999. u rejonu sela Duz. u rejonu Mr~aja. oklopnog bataqona 453.

pogodila je ku}u i tenk ispred kojih je Bojan stra`ario i tom prilikom je vojnik stradao. na du`nosti vojnika strelca. 332 CVETANOVI] Stojadina SLAVOQUB Vojnik VJ u rezervi Slavoqub Cvetanovi} je ro|en 24. Poginuo je 1. Leskovac. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. a posebno wegova plemenitost. Prizren prilikom dejstva avi- CVETANOVI] Stani{e BOJAN Vojnik VJ Bojan Cvetanovi} je ro|en 10. u Aleksincu. na{av{i se na stra`i u svojoj jedinici. Slavoqub Cvetanovi} je rawen 1. Po{to se uverio da su wegovi drugovi na bezbednom.C S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. motorizovane brigade. juna 1999. februara 1962. vratio se na svoje stra`arsko mesto. izla`u}i se opasnostima od mu~kih napada albanskih terorista. Uspomenu na vojnika Ivana ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar i porodica Cvetanovi}. Uspomenu na tenkistu iz Aleksinca ~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Muhaxer Prelaz. gde je zavr{io Sredwu tehni~ku {kolu. u kojoj je obavqao du`nost za koju je osposobqen. motorizovane brigade. oklopne brigade. u rejonu sela Planeje. decembra 1978. JUNACI OT AX BINE osposobiv{i se za du`nost voza~a tenka T-55. op{tina Prizren. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. . Jedna raketa. juna 1999. kod Uro{evca. Savesni stra`ar na trenutak je napustio svoje mesto kako bi upozorio drugove koji su spavali da se hitno sklone iz ku}e. U toj jedinici dugo }e se pamtiti wegovi podvizi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. u selu Grdelica. jer je svakog dana dobrovoqno i{ao u Ho~u Zagradsku po hranu i ostale potrep{tine svojih drugova iz jedinice. Bojan Cvetanovi} je poginuo 14. jer su avioni NATO-a zlokobno kru`ili iznad Uro{evca. Na Kosovu i Metohiji slobodu otaxbine branio je u stroju 252. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Planeja. me|utim.

Zavr{io je [kolu rezervnih oficira protivvazdu{ne odbrane. Vozilo u kojem se potporu~nik Cveti} vozio nai{lo je na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Oreovac. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. u rejonu sela Mali{evo. a preminuo je 3. novembra 1966. op{tina Orahovac.333 JUNACI OTAXBINE odbranu Republike Srpske Krajine. imao je du`nost komandira baterije. septembra 1969. u ^a~ku. 4. juna 1999. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e sin Dalibor. U~estvovao je u ratu za . k}i Jelena i porodica Cvetkovi}. Sr|an Cvetkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Milijana i porodica Cvetanovi}. Poginuo je pri razbijawu albanskih terorista. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je komanduju}i baterijom samohodnih haubica 57/2 mm iz sastav 252. Uspomenu na rezervnog potporu~nika Srboquba ~uva}e porodica. Poginuo je 10. juna te godine u Medicinskom centru u Prizrenu. CVETKOVI] Vlastimira SR\AN CVETI] Dragana SRBOQUB Vojnik VJ u rezervi Sr|an Cvetkovi} je ro|en 29. Rezervni potporu~nik VJ Srboqub Cveti} je ro|en 3. Ni{. Uspomenu na borca iz Leskovca ~uva}e wegovi sin Aleksandar. oklopne brigade. S p o m e n -k w i g a k C jacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Merdare. Kao rezervni stare{ina. oklopne brigade. Kao vojni obveznik.

aprila 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. aprila 1999. jula 1954. godine. u rejonu sela Godi{wak. . Podujevo. u selu Ravna Bawa. oklopne brigade. godine. Bio je zaposlen u DD „Koneks” u Pe}i. u selu Dowe Barane. k}eri Sne`ana i Svetlana i porodica Cvetkovi}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. a ranama je podlegao 16. maja 1979. oklopne brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti strelca u borbenom vozilu pe{adije. u Leskovcu. maja 1997. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik rezervnog sastava policije Sr|an Cvetkovi} je ro|en 26. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}.C S p o m e n -kk w i g a CVETKOVI] Vuka{ina BOBAN CVETKOVI] \or|a SR\AN JUNACI OT AX BINE 334 CVETKOVI] Ilije MOM^ILO Vojnik VJ u rezervi Boban Cvetkovi} je ro|en 29. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Cvetkovi} je ro|en 27. op{tina Podujevo. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. Kao vojni obveznik. op{tina Medve|a. u stroju 211. maja 1999. maja 1999. avgusta 1973. Kao vojni obveznik. u selu Rudare. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Cvetkovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. 18. 8. 4. Uspomenu na vojnika Bobana ~uva}e wegova porodica. Povre|en je u borbenom vozilu pe{adije M-80. Uspomenu na vojnika Mom~ila ~uva}e sin Bojan.

motorizovane brigade. decembra 1963. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odVojnik VJ Tibor Cerna je ro|en 8. u Beogradu. u Lebanu. maja 1978. i obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. oklopne brigade. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. aprila 1999. Uspomenu na vojnika Vojnik VJ u rezervi Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. aprila 1999. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. u Kragujevcu. S p o m e n -k w i g a k C CVETKOVI] Predraga ZORAN brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e sin Vuk i porodica Cvetkovi}. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a na wegovu kasarnu u Pri{tini. obavqaju}i du`nost poslu`ioca operatera.335 JUNACI OTAXBINE Zorana Cvetkovi}a ~uva}e wegova porodica iz Kragujevca. pe{adijske brigade. Mahala Mutivode. CVETKOVI] ^edomira ZORAN CERNA Jo`efa TIBOR Vojnik VJ Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. osposobiv{i se za du`nost ni{anxije operatera na borbenom vozilu pe{adije M-80. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Poginuo je 12. obavqaju}i du`nost za koju se osposobio u toku slu`ewa vojnog roka. u borbi protiv albanskih terorista u re- . Poginuo je 14. Poginuo je 27. kao izuzetno pouzdan i ve{t komandir streqa~kog odeqewa. novembra 1978. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 15. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998.

od dejstva avijacije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoqub Cincarevi} je ro|en 22. februara 1952. Uspomenu na vojnika Tibora Cerne ~uva}e wegova porodica. aprila 1999. op{tina \akovica. 20. Obavqaju}i borbeni zadatak. vojnik Slobodan ^abarkapa se. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju komandnog diviziona 52. u rejonu Qug Bunar. CIMBAQEVI] Mili}a \OR\E CINCAREVI] Vidosava DRAGOQUB ^ABARKAPA Tomislava SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi \or|e Cimbaqevi} je ro|en 17. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. u Beranu. JUNACI OT AX BINE NATO-a protivradarskom raketom na polo`aj wegove jedinice. Bio je zaposlen u GIP „Modul 2000” u Klini. u selu Lozica. 336 dine. Uspomenu na Dragoquba Cincarevi}a sa~uva}e wegova porodica. na du`nosti poslu`ioca radara. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.T S p o m e n -kk w i g a jonu Karaule „Ko{are”. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1979. nalazio u motornom . Kao vojnik VJ. maja 1999. motorizovane brigade. Uspomenu na vojnika \or|a ~uva}e porodica Cimbaqevi}. Poginuo je 31. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 18. godine. u Kuli. op{tina Klina. obavqaju}i du`nost radio-telefoniste. jula 1978. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. go- Vojnik VJ Slobodan ^abarkapa je ro|en 31.

^EMERIKI] Miodraga SR\AN ^OLAKOVI] Hakije IZET ^ANKOVI] Branka DALIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an ^emeriki} je ro|en 1. Vojnik VJ Izet ^olakovi} je ro|en 31. S p o m e n -k w i g a k T vozilu koje su albanski teroristi napali u rejonu sela Istog Mahala. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e porodica ^abarkapa. hrabro i odlu~no izvr{avaju}i sve zadatke vojnika strelca. u Prizrenu. Desetar VJ Dalibor ^ankovi} je ro|en 22. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Qubica i Katarina i porodica ^emeriki}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. osposobiv{i se za du`nost strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.337 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Dalibora ^ankovi}a ~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. op{tina Prizren. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. marta 1978. a na putu Srbica – Glogovac. marta 1977. oktobra 1962. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je 19. u nasequ Cvilen. u Tutinu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa u Gardijskoj brigadi. juna 1999. vra}aju}i se sa zadatka u svoju jedinicu. Poginuo je u `estokom okr{aju s wima. 17. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. godine. u Pan~evu. Zavr{io je sredwu {kolu.

Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. 338 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Kemaq [abani je ro|en 28. u selu Kr{. u sukobu s albanskim Vojnik VJ u rezervi. septembra 1959. juna 1957. u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao vojnik strelac. Poginuo je 15. januara 1965. De~ani. Gospi}. novembra 1986. Uspomenu na poginulog dobrovoqca sa~uva}e sin Nemawa i porodica ^uturilo. Uspomenu na poginulog vojnika Mihajla sa~uva}e sin Nemawa. op{tina Aleksandrovac. k}i Marija i porodica ^oli}. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik ^oli} se borio u sastavu 7. aprila. 1999. u rejonu sela Dowe Streoce. ^OLI] Borisava MIHAJLO ^UTURILO Nikole BRANKO [ABANI Ganija KEMAQ Vojnik VJ u rezervi Mihajlo ^oli} je ro|en 23. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Filozofski fakultet. motorizovane brigade. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. aprila 1999.^ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 11. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqac ^uturilo se kao vojnik strelac borio u sastavu 125. dobrovoqac Branko ^uturilo je ro|en 3. 11. maja 1999. \akovica. JUNACI OT AX BINE teroristima. . kod sela Gorwe Prekaze u okolini Srbice. Uspomenu na vojnika Izeta ^olakovi}a ~uva}e wegova porodica. pe{adijske brigade. u selu Borje.

dobrovoqac Zoran [iqi} je ro|en 18. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. motorizovanog bataqona 37. januara 1991.339 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. u Priboju. u selu Trstenik. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. godine. maja 1999. u rejonu sela Rzni}. Poginuo je 11. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Pe}. aprila 1999. jula 1999. aprila 1999. 9. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. februara 1963. kada je motorno . Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 14. kao vojnik strelac. u selu Radavac. Dobrastan. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana [a}irovi}a sa~uva}e wegova porodica. avgusta 1970. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Petar i Vidomir i porodica [alipur. Uspomenu na Kemaqa [abanija sa~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ Goran [a}irovi} je ro|en 6. u Pan~evu. [A]IROVI] [efketa GORAN [IQI] Milenka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Vidomir [alipur je ro|en 30. motorizovane brigade. avgusta 1978. Vojnik VJ u rezervi. [ALIPUR Nenada VIDOMIR 12. u Boru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik [a}irovi} se borio u sastavu 1. De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge o oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. godine. S p o m e n -k w i g a k [ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. u rejonu sela Ko{are. Uspomenu na Sa{u [kiqevi}a sa~uva}e wegova porodica. marta 1999. Zavr{io je sredwu upravnu {kolu i kurs za policajce. decembra 1971. sinovi Gligor i Nikola. u Slavonskom Brodu. dobrovoqac Sa{a [kiqevi} je ro|en 25. te porodica [krpan. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Mogila. ujedno zamenik komandanta bataqona. novembar 1966. [QIVI] Momira NEVEN Kapetan prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. u ^a~ku. Vitina. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. \akovica. Petar [krpan je ro|en 27. od kasetnih bombi. u Beogradu. . Uspomenu na Zorana [iqi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.[ S p o m e n -kk w i g a vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Poginuo je 30. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. speci-jalne brigade kao komandir ~ete. marta 1961. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Eleonora. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u iz- Vodnik prve klase policije Neven [qivi} je ro|en 8. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE 11. smer pe{adije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 340 [KIQEVI] Pavla SA[A [KRPAN Gligora PETAR vi|a~ko-diverzantskom bataqonu 72.

u Mostaru. 25. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. godine. Pripadnik rezervnog sastava policije Zvonimir [o{ki} je ro|en 29. . u selu Klin~ina. u selu Klin~ina. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stefan i Nikola i porodica [qivi}. Bio je zaposlen u „Zastavi”. sin Ivan i porodica [o{ki}. smer in`iwerije. septembra 1983. u selu Klin~ina. Rezervni poru~nik VJ Radule [}eki} je ro|en 15. u selu Bajgora. [O[KI] Milorada DRAGAN [O[KI] Milorada ZVONIMIR []EKI] Radovana RADULE Mla|i vodnik prve klase policije Dragan [o{ki} je ro|en 2. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1965. S p o m e n -k w i g a k [ Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. oktobra 1964. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. godine. op{tina Pe}. 25. godine. maja 1999. op{tina Pe}. RJ Pe}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Bio je policajac u Policijskoj stanici 92 Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Pe}.341 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. novembra 1990. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 11. u selu Devet Jugovi}a. i tokom u~estvovawa na vojnim ve`bama unapre|en je ~in rezervnog poru~nika. Trajno }e ga u svojim se}awima sa~uvati porodica [o{ki}. novembra 1990. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. 30. maja 1999. op{tina Pri{tina. jula 1953. op{tina Podujevo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Nalazio se na odslu`ewu vojnog roka kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Obavqao je du`nost manipulanta pogonskim gorivom u pozadinskom bataqonu 52. Poginuo je pogo|en snajperskim hicem albanskog teroriste. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanog bataqona 37. Poginuo je 13. maja 1999. 342 943. JUNACI OT AX BINE Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in desetara. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju desetar [urbatovi} je bio bolni~ar u 354. 8. u rejonu sela Dobre Vode. maja 1999. Poginuo je 29. u Oyacima. Uspomenu na poginulog rezervnog stare{inu sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa. [URBATOVI] Luke MILOVAN Desetar VJ u rezervi Milovan [urbatovi} je ro|en 3. avgusta 1979. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Lopu{ki Han. u Pri{tini. motorizovane brigade. Uspomenu na poginulog desetara Milovana [urbatovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. kao komandir pionirskog voda. decembra 1970. pe{adijskoj brigadi. te porodica [}eki}. AN\ELKOVI] Zorana SA[A Vojnik VJ Sa{a An|elkovi} je ro|en 18.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 2. Uspomenu na poginulog Sa{u An|elkovi}a sa~uva}e wegova porodica. u \akovici. 942. prilikom obavqawa borbenog zadatka. Draga{. .

na putu ka svojoj ratnoj jedinici. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Inwatovi}. motorizovanoj brigadi. selo Zborci. Kao vojni obveznik. koja je za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dejstvovala na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Pni{ kod \akovice. i prvoj polovini 1992. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e porodica Markovi}. Poginuo je na borbenom zadatku. godine u Prokupqu. januara 1973. godine. septembra 1977. za vreme izvo|ewa borbenih dejstava protiv albanskih terorista u rejonu Lipovice. poginuo je u vozu koji je raketiran na `elezni~kom mostu u Grdeli~koj klisuri 12. u Surdulici. novembra 1963. Kao vojni obveznik. Vojnik VJ u rezervi Ivan Markovi} je ro|en 16. Vojnik VJ Petar markovi} je ro|en 25. nalazio se u 252. juna 1999. za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. aprila 1999. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i republici Srpskoj. Poginuo je 3. u drugoj polovini 1991. Kao vojnim strelac nalazio se u 549. . Za vreme slu`ewa vojnog roka. 26. oklopnoj brigadi. godine. u Novom Sadu. aprila 1999.343 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k IGWATOVI] Dragi{e MIODRAG MARKOVI] ^aslava IVAN MARKOVI] Mom~ila PETAR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Igwatovi} je ro|en 24. Sa~uva}e ga u trajnoj uspomei wegova porodica.

Uspomenu na poginulog Sr|ana Spasojevi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu Opqeza. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju zatekla ga je u 211. motorizovane brigade. aprila 1999. juna 1974. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Spasojevi} je ro|en 6. u borbi protiv albanskih terorista. sela Ko{are. u Zubinom Potoku. oklopnoj brigadi. juna 1976. maja 1999.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 344 RISO Antonija MARIO SPASOJEVI] Sretena SR\AN Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se kao vojni obveznik u sastavu 125. u Podgorici. . Poginuo je 2. Za vreme slu`ewa vojnog roka stekao je ~in desetara. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Glavnik kod Podujeva. Poginuo je 21. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Riso. Desetar VJ Mario Riso je ro|en 14.

Pripadnici Vojske i policije nestali na Kosovu i Metohiji .

.

januara 1999. Potom mu se gubi svaki trag. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Baqo{evi} je ro|en 26. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. juna 1979. op{tina Vitina. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. juna 1971. Radio je kao vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. aprila 1941. Zavr{io je sredwu {kolu. aprila 1999. Oteli su ga albanski teroristi. u Sjenici. motorizovane brigade. jula 1998. Na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 125. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u isto vreme kad i vodnik Dejan Miti}.347 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ANTI] Vlajka MILISAV ACI] Radoslava ZLATKO BAQO[EVI] Ilije \OR\E Mla|i vodnik policije Milisav Anti} je ro|en 28. u rejonu sela Ko{are. godine. Poznato je da je bio rawen 16. op{tina Vitina. u selu Po`arawe. \akovica. u selu Po`arawe. u Orahovcu. 17. godine. 12. oktobra 1971. Vojnik VJ Zlatko Aci} je ro|en 23. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. u Orahovcu. juna 1999. .

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. u Pri{tini. aprila 1976. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u rejonu sela Nivokaz kod Junika. novembra 1973. godine u Ni{u. maja 1950. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu. dobrovoqac Sa{a Blagojevi} je ro|en 9. maja 1999. u selu Grn~are kod Prizrena. . op{tina De~ani. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. juna 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. motorizovanu brigadu. Bio je vojnik vezista 549. op{tina Kur{umlija. jula 1977. u selu Kutlovo. Nestao je 13.B S p o m e n -kk w i g a BELHIM [u}e MUJA BIO^ANIN Stanoja QUBISAV JUNACI OT AX BINE 348 BLAGOJEVI] Nenada SA[A Vojnik VJ Muja Belhim je ro|en 15. Nestao je 14. Stariji vodnik prve klase policije Qubisav Bio~anin je ro|en 23. 22. godine. prilikom borbi s albanskim teroristima na deonici puta [timqe . Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. javio se kao dobrovoqac za odbranu otaxbine i bio je raspore|en u 125. motorizovane brigade.Prizren. Vojnik VJ u rezervi. juna 1999.

Nestao je 13. Nestao je 13. u Prizrenu.349 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BOJI] Milorada DRAGOQUB BULATOVI] Du{ana IVAN BUR\I] Dobrivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragoqub Boji} je ro|en 7. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. motorizovanoj brigadi. iz voza na `elezni~koj stanici Bawica. Stariji vodnik policije Ivan Bulatovi} je ro|en 24. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. tokom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Oteli su ga albanski teroristi. Po~etkom rata bio je mobilisan kao mehani~ar za raketno naoru`awe u pozadinskom bataqonu 52. op{tina Glogovac. kada su albanski teroristi napali kolonu vojnih vozila koja se vra}ala iz Leskovca za Prizren. juna na deonici puta [timqe – Prizren. avgusta 1955. maja 1998. u \akovici. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 23. godine. u Suvoj Reci. jula 1960. Vojnik VJ u rezervi Dragan Bur|i} je ro|en 29. Tokom rata je bio mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. . marta 1961. godine. juna 1999.

godine.V S p o m e n -kk w i g a BUCALO Miladina DRAGAN VU^ETI] Milinka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 350 GA[I Ramadana ZENUN Vojnik VJ u rezervi Dragan Bucalo je ro|en 15. Vodnik prve klase policije Zenun Ga{i je ro|en 16. u selu Kosuri}. Nestao je 13. Nestao je u borbi sa albanskim teroristima. kada su kolonu u kojoj se i on nalazio. Bio je vojnik dobrovoqac u sastavu 549. u selu Uzovica kod Qubovije. septembra 1957. motorizovanoj brigadi. Vojnik VJ u rezervi. na deonici puta Prizren – Pri{tina. sredinom avgusta 1998. op{tina Pe}. prilikom vra}awa iz Leskovca za Prizren. juna 1999. . motorizovane brigade. dobrovoqac Dragan Vu~eti} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Oteli su ga albanski teroristi. 11. januara 1956. aprila 1999. Bio je mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. op{tina Pe}. iz sela Kosuri}a. na deonici puta [timqe – Prizren. napali albanski teroristi. avgusta 1957. maja 1982. u Prizrenu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i.

Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. maja 1950. Radio je u Odseku pograni~ne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. juna 1977. marta 1999. Stariji vodnik prve klase policije Du{ko Dola{evi} je ro|en 30. jula 1998. u selu Dobro~ane. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. 17. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. marta 1999. jula 1999. op{tina Prizren. op{tina Kosovska Kamenica. Oteli su ga albanski teroristi. Poru~nik policije Imer \afi}i je ro|en 4. juna 1991. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao s posla. Oteli su ga albanski teroristi. ispred wegove ku}e u selu Pirane. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Prizren. 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Orahovcu. novembra 1954.351 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k D DAJI] Trajka RADOVAN DOLA[EVI] Milorada DU[KO \AFI]I Sejde IMER Mla|i vodnik policije Radovan Daji} je ro|en 25. u selu Velika Ho~a. u selu Pirane. godine. 31. septembra 1972. op{tina Orahovac. Bio je vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Vitini.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. godine. godine. \akovica. u selu Grabanica. u blizini sela Nedakovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. motorizovanoj brigadi. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. februara 1999. jula 1999. avgusta 1976. Vojnik VJ Sa{a Ivankovi} je ro|en 31. juna 1972. Oteli su ga albanski teroristi iz wegovog stana u Gwilanu. op{tina Vu~itrn. januara 1953. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. januara 1979. oktobra 1998. Stariji vodnik prve klase policije Xemo Zuqi je ro|en 18.\ S p o m e n -kk w i g a \URI^I] Jeremije NEBOJ[A ZUQI Tefika XEMO JUNACI OT AX BINE 352 IVANKOVI] Milomira SA[A Mla|i vodnik policije Neboj{a \uri~i} je ro|en 5. Nestao je 16. 17. prilikom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu u rejonu Karaule „Ko{are”. u Prizrenu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Klina. Oteli su ga albanski teroristi. 9. . u Beogradu Bio je vojnik u 125. aprila 1999.

u Suvoj Reci. Kretali su se pravcem selo Lukare – Lebane. . Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu i bio muzi~ar trombonista u Vojnom orkestru Pri{tinskog korpusa. u 17. jula 1959. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan na Kosovu i Metohiji. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. u Ni{u. O wegovoj sudbini se jedino zna da je te{ko rawen 13. Zna se da je 18. Nestao je 13. marta 1974. Zastavnik VJ Slavi{a Izderi} je ro|en 28. juna 1999. Potom se i Slavi{i i vozilu gube tragovi. oko 12 ~asova u pri{tinskom nasequ Vrawevac dok se vozio „opel askonom”.25 ~asova. prilikom napada albanskih terorista. maja 1999. novembra 1974. Vojnik VJ u rezervi Predrag Ivkovi} je ro|en 31.353 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I IVEZI] Slobodana NEBOJ[A IVKOVI] Budimira PREDRAG IZDERI] Miroslava SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Slobodan Ivezi} je ro|en 20. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan kao voza~ vojnog vozila u pozadinskom bataqonu 52. krenuo kamionom sa grupom vojnika po ve~eru. juna 1999. Nai{li su na zasedu albanskih terorista i tu se vojniku Ivezi}u gubi svaki trag. u Prokupqu. u Novom Pazaru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

24. Oko 22 ~asa uspeli su Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Joci} je ro|en 30. Zavr{io je sredwu {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1993. Bio je policajac u Policijskoj stanici op{te nadle`nosti u Odeqewu unutra{wih poslova Qubovija. Bio je borac na isto~noslavonskom rati{tu 1991. motorizovanu brigadu. maja 1998. mobilisan je u 51. u Pan~evu. JOCI] Vukoja SR\AN Mla|i vodnik policije Nikola Jovanovi} je ro|en 18. Oteli su ga albanski teroristi. maja 1969. Wemu je kasnije u Prizrenu pru`ena medicinska pomo}. godine u Vu~itrnu. Vojnik VJ u rezervi Ivica Jovanovi} je ro|en 1. Poznato je da su tog dana u 18 ~asova. 23. godine. Oteli su ga albanski teroristi. godine. Na wihovu vatru su qudi iz obezbe|ewa odgovorili vatrom i povukli se u ku}e u neposrednoj blizini. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. na putu Mitrovica – . na ulasku u Suvu Reku. Nestao je 13. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. avgusta 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. juna u okolini Prizrena prilikom izvla~ewa tehnike. juna 1973.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Radovana NIKOLA JOVANOVI] Slobodana IVICA JUNACI OT AX BINE 354 da pri|u motornom vozilu i da spasu povre|enog vojnika Igora Smiqkovi}a. godine. kolonu vozila u kojoj je bio vojnik Jovanovi} napali iz zasede albanski teroristi. godine. op{tina De~ani. aprila 1963. na putu Babalo} – Junik.

dobrovoqac Pripadnik rezervnog sastava policije Du{an Karanovi} je ro|en 4. u Rajnovcima. Desetar VJ po ugovoru Sa{a Komatovi} je ro|en 29. u Kragujevcu. . januara 1972. KARANOVI] Dragana DU[AN KOVA^ I{tvana ROBERT KOMATOVI] Miroslava SA[A Vojnik VJ u rezervi. kod sela Luga|ija.355 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K Vu~itrn. Oteli su ga albanski teroristi. aprila 1994. Robert Kova~ je ro|en 1. aprila 1965. 19. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji desetar Sa{a Komatovi} branio je u stroju svoje jedinice. 1. u rejonu sela Ko{are. Nestao je 6. \akovica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. Zavr{io je sredwu {kolu. maja 1999. Kao vojni policajac bio je na slu`bi u 24. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. bataqonu Vojne policije. op{tina Biha}. u akciji protiv albanskih terorista. maja 1999. sukobio se s albanskim teroristima u selu Dowe Obriwe i od tada ni wegovoj porodici. juna 1975. u Kikindi. pristupio je 37. na putu Jablanica – Rau{i} – Pe}. Kao dobrovoqac u odbrani slobode otaxbine. Posle povratka sa sahrane poginulom drugu. ni Vojsci Jugoslavije nije poznata wegova sudbina. kod sela Veliki Ki~i}. godine.

Austrija. februara 1973. kod sela Labqane. u selu Pejkovac. Borio se za slobodu Republike Srpske Krajine. . Kao vojnik. Zavr{io je sredwu {kolu i radio je kao ma{inbravar. Vojnik VJ u rezervi Batica Lazi} je ro|en 15. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kosovo Poqe. op{tina @itora|a. motorizovane brigade. aprila 1999. juna 1978. maja 1999. gubi se svaki trag Batici Lazi}u. op{tina Pri{tina. aprila 1994. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 19. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 354. Mla|i vodnik policije Goran Marinkovi} je ro|en 25. juna 1999. na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. u Be~u. U borbi protiv albanskih terorista. u sukobu s albanskim teroristima. Oteli su ga albanski teroristi. septembra 1972. op{tina Gwilane. u rejonu Suvi Bunar. pe{adijske brigade. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25.L S p o m e n -kk w i g a KOSTI] Du{ka DEJAN LAZI] Radomira BATICA JUNACI OT AX BINE 356 MARINKOVI] Srboquba GORAN Vojnik VJ Dejan Kosti} je ro|en 2. u akciji izvla~ewa rawenih i poginulih drugova. Nestao je 16. Ka~ikol. u selu Slivovo. koji su tog dana napali Karaulu „Ko{are”. 19. \akovica.

vodnik Markovi} isti~e se hrabro{}u i odlu~no{}u. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. godine. ni Vojsci Jugoslavije. Zavr{io je sredwu {kolu. ali posle te akcije wegova sudbina nije poznata ni porodici. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. u Brusu. zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira VJ i u ~inu vodnika prve klase obavqao je du`nost komandira odeqewa za mototehniku u svojoj jedinici. op{tina Suva Reka. juna 1999. februara 1973. . Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju pozadinskog bataqona 52. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina Orahovac. oktobra 1977. februara 1999. juna 1965. 9.357 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARKOVI] Ilije ZORAN MARKOVI] Radivoja VEQKO MATI] @ivorada BOBAN Vodnik prve klase VJ Zoran Markovi} je ro|en 24. Oteli su ga albanski teroristi. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. na putu Re~ane – Movqane. Nakon sredwe {kole. U sukobu s albanskim teroristima u rejonu Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1986. op{tina Vu~itrn. Oteli su ga albanski teroristi. 22. Vodnik prve klase policije Veqko Markovi} je ro|en 8. u blizini sela Nedakovac. septembra 1998. 13. u selu Bratotin. Pripadnik rezervnog sastava policije Boban Mati} je ro|en 23. godine.

juna 1999. u Jablani~koj ulici. Oteli su ga albanski teroristi. Jedinica VJ u kojoj se borio vojnik Zoran Mijatovi} se. aprila 1999. 16. u Pri{tini. Radio je kao policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. . godine. u Pri{tini. u Ra{koj. 25. Kao vojnik VJ. aprila 1961. juna 1998.M S p o m e n -kk w i g a MA[ULOVI] Milivoja MIODRAG JUNACI OT AX BINE 358 METODIJEVI] Dobrivoja MIROSLAV MIJATOVI] Milutina ZORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Miodrag Ma{ulovi} je ro|en 10. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. Vojnik VJ Zoran Mijatovi} je ro|en 16. u Gwilanu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Zavr{io je sredwu {kolu. 13. Bio je zaposlen u „Hidrotehnici” u Pri{tini. avgusta 1997. Oteli su ga albanski teroristi. u Gwilanu. motorizovane brigade. avgusta 1979. decembra 1975. godine. juna 1999. Mla|i vodnik policije Miroslav Metodijevi} je ro|en 8. sukobila s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are” i od te borbene akcije sudbina mladog vojnika iz Ra{ke nije poznata wegovoj porodici i Vojsci Jugoslavije. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. ispred ku}e s brojem 30.

maja 1999. u selu Vrbovac. .359 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILIVOJEVI] Zorana SR\AN MILOVANOVI] Vukomana SMIQKO MILOSAVQEVI] Milana DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Milivojevi} je ro|en 14. Jedinica u kojoj je bio Smiqko Milovanovi} imala je 21. motorizovane brigade. aprila 1967. u Kladovu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vojnik Dragan Milosavqevi} je 11. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kladovo. u stroju 354. maja 1999. jula 1993. Vojnik VJ Dragan Milosavqevi} je ro|en 22. pe{adijske brigade. op{tina Glogovac. Kao vojnik VJ. Vojnik VJ u rezervi Smiqko Milovanovi} je ro|en 5. u ataru sela Lapu{nik. aprila 1999. Nije se vratio u svoju jedinicu i o wegovoj sudbini se ne zna ni{ta. obavqaju}i du`nost protivpo`arca. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. op{tina Blace. Nestao je 18. iz rejona rasporeda svoje jedinice u selu Srbica po{ao prema selu Dowe Prekaze. jula 1972. oktobra 1973. Kao vojni obveznik. u borbi s albanskim teroristima. u Svilajncu. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 37. `estok okr{aj sa albanskim teroristima u rejonu sela Dobri Do kraj Podujeva i od te akcije wegova sudbina nije poznata porodici i Vojsci Jugoslavije. godine.

op{tina Vu~itrn. U Vojsci Jugoslavije bio je komandir voda. u Pri{tini. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 243. Dana 18.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Slavoquba DEJAN MIHAJLOVI] Nenada VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 360 MIHAJLOVI] Predraga ALEKSANDAR Vodnik VJ Dejan Miti} je ro|en 9. septembra 1971. mehanizovane brigade. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. u Ni{u. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Suva Reka. aprila 1999. godine. u rejonu Ko{ara. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Mla|i vodnik policije Vladimir Mihajlovi} je ro|en 16. Dobrovoqac VJ Aleksandar Mihajlovi} je ro|en 23. u Vu~itrnu. wegova jedinica se sukobila s albanskim teroristima u rejonu sela Beranica. juna 1999. Vodnik Dejan Miti} je rawen 16. Oteli su ga albanski teroristi. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. u selu Gajbuqa. Nakon toga mu se gubi svaki trag. 25. . motorizovane brigade. januara 1976. novembra 1977.

361 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k O NIKOLI] Jovana MIODRAG O@EGOVI] Milana ALEKSANDAR POPADI] Aleksandra RADE Vojnik VJ u rezervi Miodrag Nikoli} je ro|en 14. javio se u Vojsku Jugoslavije 24. marta 1999. Poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Oteli su ga albanski teroristi. Kao vojnik dobrovoqac. Dobrovoqac VJ Aleksandar O`egovi} je ro|en 15. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. godine. 13. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Milan. maja 1998. aprila 1999. na putu Babalo} – Junik. u rejonu Suva Reka. u rejonu sela Beranica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. Suva Reka. u Beogradu. 1. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a vojnog motornog vozila. Zavr{io je vi{u komercijalnu {kolu. u Ni{koj Bawi. mehanizovane brigade. 24. u [apcu. februara 1980. op{tina De~ani. oktobra 1957. godine. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu pozadinskog bataqona 52. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. novembra 1973. . Posle borbe s albanskim teroristima. avgusta 1956. Stariji zastavnik policije Rade Popadi} je ro|en 15. k}i Miqana i porodica Nikoli}. gubi mu se svaki trag. Obavqao je du`nost vo|e sektora prve kategorije u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. juna 1999.

13. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. juna 1999. juna 1999. . Motorno vozilo u kojem se nalazio desetar Dragi{a Ra{ovi} je. marta 1962. Bio je saobra}ajni policajac Stanice saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Oteli su ga albanski teroristi. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. op{tina Aleksandrovac. Desetar VJ u rezervi Dragi{a Ra{ovi} je ro|en 4. juna 1998. u selu Ple{. februara 1969. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Pri{tinskog korpusa. Zavr{io je sredwu {kolu. na putu Klina – \akovica. 13. upalo u zasedu albanskih terorista. Oteli su ga albanski teroristi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije.R S p o m e n -kk w i g a RAJ^I] Vujice ZORAN RA[OVI] Slavka DRAGI[A JUNACI OT AX BINE 362 REMI[TAR Aleksandra NENAD Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Raj~i} je ro|en 8. godine. aprila 1969. u selu Stanci kod Kru{evca. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. godine. aprila 1991. Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Remi{tar je ro|en 4. kao ~lan posade vu~nog voza. u Pri{tini. 13.

na putu Kosovska Mitrovica – Pe}. voda 24. u selu Veliko Rakitovo. jula 1974. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. iz autobusa. jula 1992. U zasedu albanskih terorista upao je 11. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. posle ~ega mu se gubi svaki trag. maja 1998. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu oklopnog bataqona 37. Unapre|en je u ~in razvodnika. odeqewa 1. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti voza~a motornog vozila. op{tina Kosovska Kamenica. u rejonu sela Ko{are. februara 1975. kao vojnik po ugovoru. ~ete Kragujeva~kog korpusa. u rejonu sela Rezala. godine. Dwepropetrovsk. Nestao je u akciji. 6. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Stoiqkovi} je ro|en 20. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 3. juna 1962. 19. u Kragujevcu. maja 1999. Ukrajina.363 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STANOJLOVI] Miodraga VLADAN STARCEV Ivanovi~ SERGEJ STOIQKOVI] Obrada DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vladan Stanojlovi} je ro|en 25. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. . u ^erkasu. Oteli su ga albanski teroristi. Dobrovoqac VJ Sergej Starcev je ro|en 1.

Vojnik VJ u rezervi @ivota Todorovi} je ro|en 13. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. obavqao je du`nost referenta u Organu bezbednosti Komande Vojnog odseka Prizren. Za vreme vojnog roka bio je poslu`ilac na sredstvima veze. Kao rezervni kapetan prve klase. u Prizrenu. kao radiofonista. jula 1951. smer pe{adije. u Prizrenu. Dragoquba Tanaskovi}a su. aprila 1999. 11. na putu Suva Reka – [timqe. vojnoteritorijalnog odreda Prizren. aprila 1999. Na putu Suva Reka – [timqe vojnika Todorovi}a su. oktobra 1946. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 108. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. vojnoteritorijalnom odredu Prizren. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a motornog vozila. u Prizrenu. kao voza~ vojnog teretnog motornog vozila. . 11. Na toj du`nosti zatekla ga je i agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. marta 1962. Vojnik VJ u rezervi @arko Filipovi} je ro|en 12. na putu Suva Reka – [timqe. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 108. i od tada mu se gubi svaki trag. Oteli su ga albanski teroristi 11.T S p o m e n -kk w i g a TANASKOVI] Nikola DRAGOQUB TODOROVI] Stanislava @IVOTA JUNACI OT AX BINE 364 FILIPOVI] Panta @ARKO Rezervni kapetan prve klase VJ Dragoqub Tanaskovi} je ro|en 16. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. aprila 1999.

[estog aprila 1999. januara 1989. upu}en je u Prizren. Radio je u Odeqewu saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. juna 1999. 16. septembra 1972. . Od tada mu se gubi svaki trag. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 549. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branko ^upi} je ro|en 29. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. avgusta 1952. Oteli su ga albanski teroristi. u Ni{u. u Pqevqima. u Pe}i.365 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k ^ CVETKOVI] Sretena BOJAN ^UPI] Dragutina BRANKO Dobrovoqac VJ Bojan Cvetkovi} je ro|en 5. godine.

.

jula 1999. ve~ne zahvalnosti i trajne obaveze. godine. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor pristupili su pripremi spomen-kwige sa izuzetnom odgovorno{}u i pijetetom prema svakom borcu koji je polo`io `ivot na oltar otaxbine. i 24. Izdava~ki odbor je odlu~io da u kwigu uvrsti i `rtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji iz stroja policije i Vojske Jugoslavije koji su poginuli u odbrani otaxbine izme|u 10.367 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k POGOVOR Predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi} je u svom govoru povodom zavr{etka oru`anog dela agresije NATO-a na na{u zemqu istakao da }e imena svih poginulih i nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije biti javno publikovana. sastavqen od istaknutih delatnika javne re~i i vrsnih profesionalaca iz Vojske Jugoslavije i MUP-a Repu- . odaju}i priznawe i izra`avaju}i duboko po{tovawe prema palim braniocima otaxbine i veli~ini wihovog dela. objavi spomen-kwigu kao svedo~anstvo o poginulim borcima u otaxbinskom ratu”. marta 1999. Po{tuju}i odluku Izdava~kog odbora i hronologiju doga|aja. Zbog ~vrste sprege i jedinstvenog strate{kog i politi~kog ciqa albanskog terorizma i NATO-a. sa saveznim ministrom za odbranu Pavlom Bulatovi}em na ~elu. Savezna vlada je osnovala Izdava~ki odbor. Ure|iva~ki odbor. Predgovor za Spomen-kwigu napisao je predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. Savezna vlada je. U skladu s tim stavom. odlu~ila da „u znak najdubqeg po{tovawa. na sednici odr`anoj 21. februara 1998.

Veli~inom svog herojskog dela svaki od poginulih s pravom izaziva divqewe i po{tovawe na{ih gra|ana i celog slobodoqu- . progla{eni za nestale. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. Na oltar otaxbine `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. dobrovoqci iz zemqe i sveta. `rtvovao za otaxbinu najvi{e {to je mogao – svoj `ivot. oko petnaest odsto je iz stroja profesionalnih stare{ina. bez obzira na ~in i mesto u borbenom poretku. oko ~etrdeset odsto vojnici u rezervi. do 24. marta 1999. U drugom poglavqu objavqene su biografije i fotografije poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. Saveznog ministarstva za unutra{we poslove i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. razvrstao je gra|u za ovu spomen-kwigu prema jedinstvenom azbu~niku. u tri poglavqa. U istom poglavqu objavqene su biografije i fotografije branilaca otaxbine preminulih od posledica rawavawa. Svi poginuli pripadnici MUP-a Republike Srbije pripadali su stalnom ili rezervnom sastavu i imali su oficirske ili podoficirske ~inove. U prvom su objavqene biografije i fotografije svih poginulih pripadnika MUP-a Republike Srbije i Vojske Jugoslavije u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. Od ukupnog broja poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. februara 1998. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor zajedni~ki su ocenili da je svako od poginulih. oko tridest odsto poginulih bili su vojnici na slu`ewu vojnog roka. Saveznog ministarstva za odbranu. policajci. podoficiri. pripadnici rezervnog sastava. U Spomen-kwizi su biografije hiqadu i dvoje poginulih ili nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 368 blike Srbije. a osam odsto dobrovoqci. godine. U tre}em poglavqu objavqene su biografije i fotografije pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije koji su. prema va`e}im pravnim normama.

nedostaje dvadesetak fotografija i nekoliko potpunih biografija poginulih i nestalih junaka. Proslavqeni vojskovo|a vojvoda Stepa Stepanovi} ostavio nam je u amanet poruku: „Mi }emo radije pasti na bojnom poqu nego ostaviti na cedilu svoju otaxbinu!” I ova plejada branilaca je ispunila svoj zavet otaybini. Da bi drugo izdawe Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. zbog trenutnog stawa na Kosovu i Metohiji. porodica poginulih i nestalih i mnogih saradnika.369 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k bivog sveta. uradio sve {to je mogao da za Spomen-kwigu obezbedi biografije i fotografije svih palih i nestalih branilaca otaxbine. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor smatraju da su zauzeli eti~ki ispravan stav time {to su sve `rtve uvr{tene u jedinstveni stroj palih. IZDAVA^KI I URE\IVA^KI ODBOR SPOMEN-KWIGE „JUNACI OTAXBINE” . ali nepokorenih i nepobe|enih branilaca na{e otaxbine. Ure|iva~ki odbor je. uz svesrdnu pomo} Vojske Jugoslavije. Na`alost. Ure|iva~ki odbor i daqe o~ekuje pomo} gra|ana i odgovaraju}ih institucija. U tome se uglavnom i uspelo. koje se priprema za kraj maja 2000. MUP-a Republike Srbije. bilo {to celovitije.

Vesna Jovanovi} i Dragica Brki} UDK 355. 2000 (Beograd : Vojna {tamparija). pripadnici rezervnog sastava.1)„1998/1999” JUNACI otaybine: spomen-kwiga / Êodgovorni urednik Radoqub Matovi}Ë.293 (497. dobrovoqci iz zemqe i sveta. Prema jedinstvenom azbu~niku objavqene su biografije i fotografije 1002 poginula i nestala borca. godine. 5-7: Predgovor / predsednik Savezne Republike Jugoslavije. ]ir. .Obrada podataka: Milivoj Raicki.1999. pukovnik Tehni~ka obrada podataka: Pava Bobi}. . Spomen-kwiga je posve}ena poginulim i nestalim braniocima otaybine u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. : ilustr. Nada Stankovska. februara 1998. . oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande.368 str. Na oltar otaybine i slobode `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. i tokom dvoipomese~ne agresije NATO-a u prole}e 1999.Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji b) Stradali u ratu .Str. . CIP – Katalogizacija u publikaciji Centralna biblioteka Vojske Jugoslavije . 29 cm. vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. a) Stradali u ratu . Kwiga je trajno svedo~anstvo o palim junacima u otaybinskom ratu. Beograd : Savezna vlada : Novinsko-informativni centar „Vojska” : Vojnoizdava~ki zavod.Podatak o odgovornosti preuzet sa preliminarija. Nina Kandi}. policajci.Agresija NATO-a na Jugoslaviju . podoficiri. Radmila Krsti}.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->