SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

IZDAVA^ Savezna vlada ZA IZDAVA^A Momir Bulatovi}, predsednik Savezne vlade Savezna vlada izra`ava duboku zahvalnost porodicama poginulih i nestalih branilaca otaxbine, Vojsci Jugoslavije, Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije i svima koji su pru`ili svesrdnu pomo} u pripremi Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. IZDAVA^KI ODBOR Pavle Bulatovi} , predsednik, Zoran Sokolovi}, general armije Dragoqub Ojdani} i Vlajko Stojiqkovi} IZVR[NI IZDAVA^I Novinsko-informativni centar „Vojska”

Na~elnik Stanoje Jovanovi}, pukovnik Glavni i odgovorni urednik Slavoqub Ran|elovi}, pukovnik Vojnoizdava~ki zavod

Direktor Slavko Brstina, pukovnik Glavni i odgovorni urednik mr Mirko Bojani}, pukovnik URE\IVA^KI ODBOR Odgovorni urednik Radoqub Matovi}, pukovnik Zamenik odgovornog urednika Stanoje Jovanovi}, pukovnik Urednik i redaktor Petar Damjanov Urednici Gvozden Petrovi}, pukovnik, Sne`ana Peri{i}, major, Mira Vu~ini}, Aleksandar Ardeqan, potpukovnik Lektor i korektor Mila Barjaktarevi} Likovno-grafi~ki urednik i kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Naslovna strana Milojko Milinkovi}, akademski slikar [TAMPA Vojna {tamparija, Beograd Direktor Milo{ Markovi}, pukovnik

SPOMEN-KWIGA

JUNACI OTAYBINE

Mart 2000. godine

IZDAVA^ ELEKTRONSKOG IZDAWA Klub generala i admirala Vojske Srbije

ZA IZDAVA^A Qubi{a Stoimirovi}, predsednik Kompjuterska obrada Aleksandar [vedi}, akademski slikar Prezentaciju pripremio i postavio Miroslav Jovanovi}, pukovnik

24. mart 2009.

PREDGOVOR
S dubokim po{tovawem prema junacima koji su dali svoje `ivote u borbi za odbranu Otaybine, za slobodu i dostojanstvo svoga naroda, ispisujem ove redove u ime rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Vrhovne komande svenarodnog otpora terorizmu albanskih secesionisti~kih snaga na Kosovu i Metohiji od 10. februara 1998. i dvoipomese~noj agresiji devetnaest zemaqa Severnoatlantskog pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju okon~anoj 10. juna 1999. godine. U tom neobjavqenom ratu celi na{ narod bio je na meti agresora: deca u porodili{tima, bolesnici u bolnicama, vojnici u rovovima, na sistemima protivvazdu{ne odbrane i na dr`avnim granicama. ^asno mesto u odbrani slobode i nacionalnog dostojanstva pripada herojskim braniocima mostova, gra|anima na trgovima, braniocima fabrika, svim rodoqubima koji su branili svoj narod i svoju dr`avu. Na{ narod je na svakoj stopi svoje zemqe pru`io herojski otpor zlo~ina~koj agresiji. Takav odnos prema slobodi i nezavisnosti ostavili su nam na{i slavni prethodnici, od Kosovskog boja, preko buna i ustanaka protiv Turske carevine, dva balkanska i dva svetska rata. Uprkos tim ~iwenicama, zla voqa lihvarskih lidera jednoumnog svetskog poretka se, posle raznih optu`bi, pritisaka, ekonomskih sankcija i ultimatuma, zavr{ila oru`anom agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju kao suverenu evropsku zemqu. To proisti~e iz neprihvatawa mogu}nosti da mali narodi, kao {to su srpski i crnogorski, ne pristaju na bespogovorno sluganstvo; {to su stvarawem svoje zajedni~ke dr`ave zaustavili proces potpunog usitwavawa Balkana na vi{e malih i vazalstvu sklonih dr`avica i ispre~ili se na wihovom putu ka strate{ki zna~ajnim prostorima Evroazije. Otuda su proistekli i planska

i efikasna informativno-propagandna kampawa satanizovawa Srba kao varvarskog plemena i pritisci i nasiqe da se odreknu civilizacijskih prava koja se priznaju drugim narodima. Na tom frontu uz najve}u globalnu silu nastupaju i one evropske zemqe i wihove saveznice iz na{eg susedstva koje su u dva svetska rata pretrpele vojni~ki poraz na ovim prostorima. Na`alost, mnogi me|unarodni forumi podlegli su instrumentalizaciji Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, a poslu{no ih slede i neke evropske zemqe koje su nekad bile na{e saveznice. Jugoslavija je, kao napadnuta zemqa, od samog po~etka agresije zahtevala od Ujediwenih nacija da preduzmu korake za weno zaustavqawe i povratak na politi~ki kolosek; da ispune svoju osnovnu ulogu za{tite mira; da obezbede po{tovawe Poveqe UN i ostalih me|unarodnopravnih akata, kako bi se na razuman na~in postiglo mirno i pravedno re{ewe krize. Agresori to nisu prihvatili, nadaju}i se da }emo mi, ve} posle nekoliko dana, pristati na sramnu kapitulaciju ponu|enu u ultimatumu iz Rambujea, koji nijedan narod koji dr`i do sebe ne bi prihvatio. Suo~eni s nepokolebivom odlu~no{}u i jedinstvom na{eg naroda, oru`anih snaga i dr`avnog rukovodstva, agresori su tek posle 78 dana svirepog bombardovawa i razarawa gradova na prostoru Savezne Republike Jugoslavije i ru{ewa mnogih {kola, bolnica, mostova, fabrika i stambenih ~etvrti, nevoqno pristali na anga`ovawe mirovnih snaga pod okriqem Ujediwenih nacija do kona~nog razre{ewa krize na Kosmetu koju su sami izazvali. Svojom hrabro{}u, slobodarskim duhom i moralnom ~vrstinom svojstvenom na{em narodu, ispoqenom u borbenim dejstvima protiv vi{estruko nadmo}nijih snaga zapadne vojne alijanse, pripadnici Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Srbije, uz svesrdnu podr{ku svoga naroda, dokazali su da su nepobedivi. U slavu predaka i na ponos budu}im nara{tajima na{i vojnici i policajci su se, u jedinstvenom frontu oru`anih snaga na{e otaybine, herojski borili i ve{tim manevrom i odlu~nim dejstvima uspe{no uzvra}ali na podmukle kukavi~ke napade agresora.

U toku obra~una s teroristi~kim bandama na Kosovu i Metohiji i za vreme agresije snaga Severnoatlantskog pakta na na{u zemqu nastojali smo da, koliko god je bilo mogu}e, sa~uvamo `ivote pripadnika na{ih oru`anih snaga. Ipak, i u ovom ratu `rtve su bile neminovne. Wih hiqadu i dvoje juna~ki je palo ili nestalo na bojnom poqu. Me|u poginulima je najvi{e pripadnika Vojske Jugoslavije – od vojnika do general-pukovnika iz [taba Vrhovne komande. Oni su, slede}i slavne tradicije srpskih oficira iz oslobodila~kih ratova, uvek bili na ~elu stroja i li~nim primerom pokazali kako se voli i brani Otaybina. Imena svih junaka koji su u borbi za slobodu i nezavisnost Otaybine polo`ili svoje `ivote nalaze se u ovoj spomen-kwizi. Ona }e, kao svojevrstan spomenik, zauzeti istaknuto mesto u slobodarskoj istoriji na{eg naroda. Sa wenih }e stranica sada{wi i budu}i nara{taji u~iti kako se ~uva dostojanstvo svoga naroda i brani otaybina – Savezna Republika Jugoslavija.
PREDSEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE VRHOVNI KOMANDANT

Slobodan Milo{evi}

Neozaren starog oreola sjajem.„I danas kad do|e do posledweg boja. Ja }u dati `ivot. Znaju}i {ta dajem i za{to ga dajem!” (Milan Raki}) . otaxbino moja.

Pripadnici policije i Vojske poginuli pre agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 23. u [timqu. op{tina Bosilegrad. novembra 1973. avgusta 1997. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Gazmend i Armend i porodica Aluri. godine. vra}aju}i sa izvr{ewa slu`benog zadatka na Kosovu i Metohiji. op{tina Suva Reka. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. op{tina [timqe. u selu Saranovo. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tatjana. Preminuo je 26. . Pripadnik rezervnog sastava policije Nazmi Aluri je ro|en 27. oktobra 1998. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. u selu Petrovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. oktobra 1998. juna 1950. op{tina Smederevska Palanka. sin Boban i porodica Aleksi}. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u selu Gorwa Lisina. u selu Duqe. novembra 1975. oktobra 1973. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik policije Goran Andri} je ro|en 6. avgusta 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. 29. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima porodica Andri}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11.11 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ALEKSI] Arsena MILAN ALURI Nisnija NAZMI ANDRI] Zlatibora GORAN Vodnik prve klase policije Milan Aleksi} je ro|en 28.

17. u Surdulici. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na Zorana An|elkovi}a ~uva}e wegova porodica. u selu Qubeni}. na putu [timqe – Duqe kada su kolonu pripadnika VJ iz zasede napali albanski teroristi. 16. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1970. na prevoju Duqe. Desetar VJ Dejan Arizanovi} je ro|en 6. novembra 1998. Istog dana je preminuo od zadobijenih rana. maja 1978. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Palilula. u Vrawu. mehanizovanoj brigadi. godine. Borio se na Kosovu i Metohiji u 243. marta 1978. Na odslu`ewu vojnog roka bio je od 18. op{tina Pe}. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Borio se na Kosovu i Metohiji kao komandir komandnog odeqewa 52. U toku obavqawa zadatka te{ko je rawen. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na desetara Dejana Arizanovi}a ~uva}e wegova porodica. u Prijepoqu. avgusta 1994. 13. Mla|i vodnik policije Zoran Ani~i} je ro|en 26. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . na putu Prizren – Pri{tina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. avgusta 1998. juna 1998.A S p o m e n -kk w i g a AN\ELKOVI] Dragana ZORAN ANI^I] Vitomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 12 ARIZANOVI] Milorada DEJAN Vojnik VJ Zoran An|elkovi} je ro|en 7. marta 1998.

Ubijen je nao~igled rodbine koja je do{la da tra`i wegovo osloba|awe. godine. oktobra 1998. godine u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. oktobra 1965. aprila 1972. i odveli u selo Koretin. Vodnik policije Mladen Batan~ev je ro|en 27.13 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. godine. Albanski teroristi su ga oteli 19. BATAN^EV Arsena MLADEN Potporu~nik policije Nenad Arsi} je ro|en 20. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Obili}. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije. juna 1992. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. juna 1998. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. op{tina Kosovska Kamenica. u Novom Kne`evcu. Zauvek }e ga pamtiti sin Lazar i porodica Bara}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. godine. 3. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jovana. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Kne`evac. sinovi Stefan i Nemawa i porodica Arsi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Dejan Bara} je ro|en 22. godine. Zavr{io je Vojnu akademiju. op{tina Orahovac. S p o m e n -k w i g a k B ARSI] Novice NENAD BARA] Branka DEJAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Dragobiqe. septembra 1968.

op{tina De~ani. Zoltan Bicok je ro|en 22. jula 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. op{tina De~ani. godine u selu Prilep. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. 23. godine. 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Belo{evi}. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce.B S p o m e n -kk w i g a Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. BELO[EVI] Vitomira NENAD BICOK Francike ZOLTAN BJELANOVI] @arka DRAGAN Vodnik policije Mla|i vodnik policije Nenad Belo{evi} je ro|en 5. jula 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dejan i Boris i porodica Bicok. op{tina Kula. Pamti}e ga sinovi Arsen i Aleksandar i porodica Batan~ev. novembra 1973. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. oktobra 1964. jula 1992. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Rastavica. Preminuo 29. aprila 1994. jula 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. godine. u Pe}i. u selu Crkolez. u Crvenki. 14 `evac. op{tina Istok. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. 23. u selu Rastavica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi KneMla|i vodnik policije Dragan Bjelanovi} je ro|en 27. op{tina De~ani. oktobra 1973. avgusta 1998.

2. u blizini sela Vranovac. 7. u Priboju. godine. op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Strahiwa i Milutin i porodica Bo`i}. marta 1999. godine.15 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. BLAGOJEVI] Milorada MILOVAN BO@I] Dragi{e @EQKO {wih poslova Lipqan. februara 1970. januara 1967. avgusta 1998. godine. op{tina Klina. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. 29. u selu Blace. BOJANI] Desimira SLAVOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Vodnik policije Milovan Blagojevi} je ro|en 1. S p o m e n -k w i g a k B Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavomir Bojani} je ro|en 15. @eqko Bo`i} je ro|en 27. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. maja 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Bjelanovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. op{tina Vi{egrad. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pri{tini. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Blagojevi}. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. . Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. u selu Nepoqe. novembra 1970.

u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. juna 1981. Uspomenu na Gorana Bo{kovi}a sa~uva}e wegova porodica. 16 januara 1999. op{tina Brus. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Brus. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u mestu Drsnik. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. Goran Bo{kovi} je ro|en 30. Vodnik prve klase policije Milo{ Bradi} je ro|en 12. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. februara 1992. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. januara 1963. 22. 25. u selu Batote. u Loznici. ^uva}e ga u svojim uspomenama k}i Bojana i porodica Bojani}. Poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i 8. u selu Likovac.B S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1998. avgusta 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Zorana i porodica Bojani}. BOJANI] Radomira ZORAN BO[KOVI] Milete GORAN BRADI] Nikodina MILO[ Mla|i vodnik prve klase policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Bojani} je ro|en 13. u selu Duqe. novembra 1969. u selu . op{tina Klina. godine. 8. januara 1971. godine. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. avgusta 1995. op{tina Suva Reka. septembra 1998. op{tina Srbica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vo`dovac.

Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Zavr{io je Pe{adijsku podoficirsku {kolu 1970. u Kola{inu. novembra 1950. godine. godine. godine. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. 30. BU[ Mihaqa IGOR Mla|i vodnik policije Zdravomir Bukili} je ro|en 22. Uspomenu na Milana Bundala ~uva}e sinovi blizanci Sini{a i Simo. u Senti. Zauvek }e ga se se}ati porodica Bukili}. Zastavnik prve klase VJ Milan Bundalo je ro|en 25. avgusta 1998. novembra 1973. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. U ratnim sukobima na Kosovu i Metohiji u~estvovao je kao pripadnik izvi|a~ke ~ete 78. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. BUKILI] Radomana ZDRAVOMIR BUNDALO Jovana MILAN rizovane brigade na du`nosti ~etnog stare{ine. te wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991.17 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Vu~itrn. op{tina De~ani. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova De~ani. u rejonu Karaule „Morina”. op{tina Obrovac. Bio je policajac u Policijskoj sta- . 9. septembra 1998. S p o m e n -k w i g a k B O{qane. moto- Mla|i vodnik prve klase policije Igor Bu{ je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pamti}e ga k}i Katarina i porodica Bradi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. u selu Prilep. u selu @egar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1970.

u Kur{umliji. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. februara 1970. u Pri{tini.V S p o m e n -kk w i g a nici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. 18. septembra 1963. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1992. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. godine. u selu Ostrozub. 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. godine. Bio je saobra}ajni policajac u . godine. 18 1991. Dragan Veli} je ro|en 20. novembra 1998. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nenad. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. marta 1999. Preminuo je 27. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i kurs za saobra}ajne policajce. k}i Tijana i porodica Bu{. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 7. godine u Pri{tini. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Bojan i Dejan i porodica Veli}. u selu Prilep. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Vasiqevi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. JUNACI OT AX BINE jula 1989. op{tina Orahovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Mla|i vodnik prve klase policije Branislav Veselinovi} je ro|en 10. op{tina De~ani. Zavr{io je elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. decembra 1972. VASIQEVI] Svetomira ZORAN VELI] Qubomira DRAGAN VESELINOVI] Qubomira BRANISLAV Vodnik policije Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Vasiqevi} je ro|en 14. septembra 1998. u [apcu. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. novembra 1998.

Obavqao je du`nost pomo}nika vo|e smene u Policijskoj stanici Lapovo. u selu Makrmaq. decembra 1958. op{tina Kula. godine. u selu Likovac. S p o m e n -k w i g a k V Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. VIDOSAVQEVI] Dragoquba MARKO VI]ENTIJEVI] @ivorada NEBOJ[A VOJNOVI] Mirka GOJKO Mla|i vodnik prve klase policije Marko Vidosavqevi} je ro|en 24. Zavr{io je sredwu ma{insko-saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na Neboj{u Vi}entijevi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za saobra}ajne policajce. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 15. op{tina Srbica. februara 1973. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1999. u Glogovcu. februara 1998. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Veselinovi}. Pripadnik je rezervnog sastava policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. oktobra 1971. godine u Kragujevcu. u Kosovskoj Mitrovici. 3. Uspomenu na Marka Vidosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. u Pri{tini. avgusta 1998. op{tina Srbica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . u selu Kru{~i}. 12.19 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vi}entijevi} je ro|en 19. Bio je apsolvent Elektrotehni~kog fakulteta Vodnik prve klase policije Gojko Vojnovi} je ro|en 2. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1973. JUNACI OT AX BINE 1997. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj sta- . op{tina Glogovac. u selu Liko{ane. op{tina \akovica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. Zauvek }e ga se se}ati k}i Ivana. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. januara 1971. Uspomenu na Zorana Vrba{kog ~uva}e wegova porodica. godine. 20 maja 1993. 20. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. 28. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Vujkovi} je ro|en 10. u selu [i{man. avgusta 1950. VRBA[KI Bo`idara ZORAN VUJKOVI] Dragutina MIROSLAV VUJO[EVI] Vasilija ILIJA Mla|i vodnik policije Mla|i vodnik policije Zoran Vrba{ki je ro|en 12. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. u selu Prilep. novembra 1998. u Vrbasu. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. godine. Vodnik prve klase policije Ilija Vujo{evi} je ro|en 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.V S p o m e n -kk w i g a slova Republike Srbije 7. februara 1998. maja 1979. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. op{tina De~ani. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. kod sela Vok{a. op{tina De~ani. sin Milo{ i porodica Vojnovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Pan~evu. avgusta 1998. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Du{an i porodica Vujkovi}. 15.

bataqonu Vojne policije. novembra 1998. U ratu na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti komandira voda u 5. u selu Vok{a. Vojnik VJ Miladin Gobeqi} je ro|en 24. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. juna 1998. op{tina De~ani. Pripadnik rezervnog sastava policije Rajko Gaji} je ro|en 16. 16.21 JUNACI OTAXBINE U~estvovao je u ratu u Republici Srpskoj. Albanski teroristi su ga oteli 6. u selu Veri}. Uspomenu na Rajka Gaji}a sa~uva}e wegova porodica. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji pripadao je izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa kao izvi|a~. Pamti}e ga sinovi Radovan i Radoslav. op{tina Istok. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vojislav i Vladimir. u selu Veri}. bio na du`nostima komandira voda Vojne policije i zamenika komandira ~ete Vojne policije. u Dvoru na Uni. hrabro se bore}i protiv albanskih te- . 15. smer pe{adije. novembra iste godine u Mali{evu. avgusta 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}eri Sowa i Sawa i porodica Vujo{evi}. Posle zavr{etka Akademije. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. u Sjenici. Poginuo je 30. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. VUJ^I] Stojana NIKOLA GAJI] Bo`idara RAJKO GOBEQI] Miluna MILADIN Poru~nik VJ Nikola Vuj~i} je ro|en 13. S p o m e n -k w i g a k G nici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. septembra 1978. a wegovo telo je prona|eno 9. godine. oktobra 1970. op{tina Istok. septembra 1998. februara 1961. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. te porodica Vuj~i}.

op{tina Vu~itrn. novembra 1967.G S p o m e n -kk w i g a rorista na Karauli „Ko{are”. godine. decembra 1970. op{tina Istok. Kao kapetan bio je na du`nosti komandira baterije. sin Aleksandar i porodica Grozdanovi}. Kapetan VJ Bojan Deni} je ro|en 8. 22 GORJANOVI] Mihajla SLOBODAN juna 1998. u Titelu. op{tina Istok. smer artiqerije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. 26. Bojana i Tamara. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. decembra 1997. Pripadnik rezervnog sastava policije Slavoqub Grozdanovi} je ro|en 6. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Trajno }e ga nositi u svojim se}awima wegova porodica. 22. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 3. motorizovane brigade. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Svetlana. januara 1961. na du`nosti komandira samohodne baterije. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. septembra 1998. na planini ]i}evici. Bio je zaposlen u „JUKO” Dubrava. oktobra 1992. u selu Rako{. op{tina Istok. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. na putu Rako{ – Krwino. Uspomenu na wegovo delo u odbrani otaxbine ~uva}e porodica. GROZDANOVI] Vladimira SLAVOQUB DENI] Krste BOJAN Mla|i vodnik prve klase policije Slobodan Gorjanovi} je ro|en 27. \akovica. 28. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Prilikom zarobqavawa velike grupe albanskih terorista. jula . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Leskovcu.

Uspomenu na Bojana Deni}a ~uva}e k}eri Kristina i Miqana. kod Draga{a. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. godine bio je voza~ tenka. S p o m e n -k w i g a k D 1998. DJATLOV @arka DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Ivan Dimitrijevi} je ro|en 31. Albanski teroristi su ga oteli 6. DIMITRIJEVI] Milisava IVAN DIMOV Stojana DALIBOR Za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice prema Albaniji. wegov tenk je pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. kod Suve Reke. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. te wegova porodica. op{tina Pirot. avgusta 1998. februara 1975. smrtno su ga pogodili albanski teroristi. u selu Obrenovac. 4. novembra 1998. u Pri{tini. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Djatlov je ro|en 3. marta 1998. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 243. januara 1976. u borbi s albanskim teroristima u rejonu Bawa – Rav{ Suk Mahala. grani~nom bataqonu Ni{kog korpusa. mehanizovane brigade. Dana 26. u rejonu Ko{are. oktobra 1977. Ve~no }e ga se se}ati k}i Menika i porodica Dimov. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantske ~ete Ni{kog korpusa na du`nosti strelca. Vojnik Dalibor Dimov je ro|en 23. u Kragujevcu.23 JUNACI OTAXBINE Ivan je tom prilikom smrtno rawen. jula 1998. Za vreme slu`bovawa u VJ bio je na du`nosti strelca na Karauli „Topli Dol” u 23. Od 19. u selu Brzina. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. \akovica. pogo|en je iz mitraqeza i poginuo. a wegovo telo je prona|e- .

25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. Uspomenu na Dragana Du{ani}a ~uva}e k}i Marina i sin Ivan. u Skopqu. op{tina De~ani. op{tina Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. padobranske brigade. obezbe|uju}i dr`avnu granicu prema Albaniji.D S p o m e n -kk w i g a no 9. godine. Poginuo je u rejonu Karaule „\eravica”. te wegova porodica. januara 1950. oktobra 1998. 28. Zavr{io je sredwu medicinsku {kolu i kurs za policajce. Rezervni vodnik prve klase VJ Dragan Du{ani} je ro|en 15. JUNACI OT AX BINE 24 DRA[KOVI] Radivoja SR\AN Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i Viktorija i porodica Dra{kovi}. motorizovane brigade na du`nosti komandira pionirskog voda. u selu Prilep. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. DRA@ETA Lazara ALEKSANDAR DU[ANI] Dimitrija DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Dra{kovi} je ro|en 7. u rejonu Karaule „Ko{are”. novembra iste godine u Mali{evu. u Pri{tini. Potporu~nik VJ Aleksandar Dra`eta je ro|en 10. . kao komandir odeqewa. smer pe{adije. jula 1998. 9. novembra 1967. juna 1974. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. u selu Gorwe Dobrevo. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. Uspomenu na svetao lik potporu~nika Aleksandra Dra`ete ~uva}e wegova porodica. avgusta 1998.

oktobra 1998. u selu Prekovce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15.25 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k \ \OKI] \or|a ZORAN \OKI] Tihomira DEJAN \OR\EVI] Stojka RANKO Mla|i vodnik prve klase policije Zoran \oki} je ro|en 7. . u Kosovskoj Mitrovici. godine. op{tina [timqe. Vodnik policije Dejan \oki} je ro|en 4. oktobra 1965. Zavr{io je sredwu ma{insku tehni~ku {kolu. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}eri Jovana. op{tina De~ani. Ivana i Zorana. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. septembra 1970. u selu Prilep. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. decembra 1963. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tijana i porodica \oki}. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Radio je kao policajac u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u selu Kara~ica. Pripadnik rezervnog sastava policije Ranko \or|evi} je ro|en 13. godine. op{tina Novo Brdo. godine. op{tina Novo Brdo. avgusta 1998. te porodica \oki}. Izgubio je `ivot 8. 12. 9. juna 1998. Bio je zaposlen u Zemqoradni~koj zadruzi „Prekovce”. U rezervnom je sastavu Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1990. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Aleksandra i porodica \or|evi}. maja 1989.

op{tina De~ani. u selu Gorwi Streoci. op{tina [trpce. decembra 1987. u Pe}i. k}er Jovana i porodica \or|evi}. grani~nog bataqona Podgori~kog korpusa Druge armije. a wegova patrola razbila je teroristi~ku grupu i zaplenila deo naoru`a- . Uspomenu na wega sa~u- Vojnik VJ Dorin \ula je ro|en 10. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. u selu Gotovu{a. Kao vo|a grani~ne patrole. poginuo je u obra~unu sa grupom uba~enih albanskih terorista u rejonu Karaule „Bogi}evica”. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. oktobra 1995. Zavr{io je sredwu {kolu. Bio je zaposlen u fabrici „Lola korporacija” u [trpcu. jula 1978. maja 1998. maja 1956. maja 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 7. \ULA Jovana DORIN Pripadnik rezervnog sastava policije \or|e \or|evi} je ro|en 6. u Pan~evu. Zastavnik policije Dragoqub \uki} je ro|en 13. septembra 1998. Vojni rok je slu`io na Karauli „Bogi}evica”. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Ka~anik. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. sin Mirko i porodica \uki}. 23. 25. U toj borbi likvidirao je jednog teroristu. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. Uspomenu na poginulog \or|a ~uva}e sinovi Milan i Ivan. marta 1964. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 74. obezbe|uju}i dr`avnu granicu.\ S p o m e n -kk w i g a \OR\EVI] ^edomira \OR\E \UKI] Save DRAGOQUB JUNACI OT AX BINE 26 va}e k}i Ana. u selu Doganovi}.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milan i porodica Erakovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.27 JUNACI OTAXBINE nica. op{tina De~ani. u selu Crnobreg. novembra 1990. jula 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Prokupqu. godine. u selu Likovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. oktobra 1993. juna 1967. u selu Graba- Mla|i vodnik prve klase policije Ivan Erakovi} je ro|en 1. \URI^I] Marka BRANKO ERAKOVI] Miodraga IVAN @IVADINOVI] Du{ana GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Branko \uri~i} je ro|en 4. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. op{tina Klina. Zavr{io je vi{u poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. 2. jula 1969. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. S p o m e n -k w i g a k E wa i neprijateqskog materijala. septembra 1998. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran @ivadinovi} je ro|en 4. avgusta 1998. u Sarajevu. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. 25. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. septembra 1969. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. Bio je policajac u Policijskoj stanici. godine. . Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Odeqewa unutra{wih poslova Klina. godine. 12. op{tina Srbica. Gorana @ivadinovi}a zauvek }e pamtiti wegova porodica. u selu Grabanica. op{tina Klina.

28. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. maja 1970. godine. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Ivaz. 6. Preminuo 5. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. 21. marta 1999. filijala u Zve~anu. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. sinovi Milutin i Konstantin i porodica Ivanovi}. Zavr{io je Sredwu metalsku {kolu i kurs za policajce. Bio je zaposlen u Beobanci.I S p o m e n -kk w i g a IVAZ Jeremije DARKO IVANOVI] Dragutina RADOJICA JUNACI OT AX BINE 28 IVKOVI] Stojana DEJAN Pripadnik rezervnog sastava policije Darko Ivaz je ro|en 8. februara 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Glogovac. . u Kosovskoj Mitrovici. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Ivkovi} je ro|en 3. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Miqana. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u selu Liko{ane. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e sin Nikola. Mla|i vodnik prve klase policije Radojica Ivanovi} je ro|en 29. godine. maja 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. avgusta 1964. juna iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. k}i Miqana i porodica Ivkovi}. u Pri{tini. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. novembra 1969. u Pri{tini. u Lebanu. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima.

godine. U borbi s albanskim teroristima stradao je od podmetnute eksplozivne naprave. u Kur{umliji. avgusta 1998. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 549. op{tina Glogovac. godine. na du`nosti komandira odeqewa. Poginuo je 11. u selu Orlate. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Nikola i Stefan i porodica Jakovqevi}. Poginuo 29. oktobra 1972. oktobra 1998. marta 1972. De~ane. pri ~i{}ewu terena od albanskih terorista u rejonu sela Gramo~eq. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Jakovqevi} je ro|en 25. 17. Prizren. . Zavr{io je sredwu {umarsku {kolu. na du`nosti zamenika komandira voda minobaca~a 82 mm. motorizovane brigade. maja 1968. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Leskovcu. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 352. u Kur{umliji. Uspomenu na desetara Bratislava Ili}a ~uva}e wegova porodica. in`iwerijskog puka.29 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J IGWATOVI] Vojislava DRAGAN ILI] Du{anke BRATISLAV JAKOVQEVI] Jovana DEJAN Vodnik VJ Dragan Igwatovi} je ro|en 23. Uspomenu na vodnika Dragana ~uva}e sin Dragan i porodica Igwatovi} Desetar VJ po ugovoru Bratislav Ili} je ro|en 3. u rejonu Planeje. Bio je zaposlen u DP „Srbija{ume” u Kur{umliji. maja 1998. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu.

Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima 18. septembra 1998. godine. Preminuo je 19. kada je wegov tenk pogo|en projektilom iz ru~nog baca~a. u selu Rosuqe. Zavr{io je sredwu {kolu. avgusta 1998. septembra 1972. mehanizovane brigade. Suva Reka. Vojnik VJ Zoran Jankovi} je ro|en 9. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Poginuo je na pravcu Bawa .Rav{ Suk Mahala. Uspomenu na Zorana ~uva}e wegova porodica. u Aran|elovcu. Vojni rok je slu`io kao vojnik ni{anxija u tenku. 26.J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Dragoja ILIJA JANKOVI] Radovana ZORAN JUNACI OT AX BINE 30 JANKOVI] Radojice SA[A Pripadnik rezervnog sastava policije Ilija Jankovi} je ro|en 27. Bio je zaposlen u „Kosmet-prevozu” u Gwilanu. Zavr{io je sredwu {kolu. u okolini sela Crnoqevo. u selu Barane. . 2. u borbi s albanskim teroristima. godine. Pripadnik rezervnog sastava policije Sa{a Jankovi} je ro|en 18. jula 1998. op{tina Gwilane. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. u selu Dowa Budriga. op{tina Pe}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. op{tina [timqe. Ilija Jankovi} }e ostati u trajnoj uspomeni svoje porodice. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1958. maja 1977.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1977. JEREMI] Milisava IVAN JEFTI] Vitomira VLADIMIR Vodnik prve klase policije Neboj{a Jevti} je ro|en 9. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Suva Reka. u Pri{tini. mehanizovane brigade. Suva Reka. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Obrenovac. Uspomenu na Vladimira Jevti}a ~uva}e wegova porodica. aprila 1991.31 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Aleksandar i Nikola i porodica Jevti}. 21. godine. Dana 25. u Pri{tini. Bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. avgusta 1998. jula 1972. godine. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. Vojnik VJ Ivan Jeremi} je ro|en 7. poginuo je u rejonu sela Qubovce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. septembra 1968. u selu Budakovo. septembra 1998. u Kru{evcu. u selu Matijevac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1999. op{tina Vladimirci. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti ni{anxije na borbenom vozilu pe{adije. u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k J JEVTI] Radivoja NEBOJ[A Pamti}e ga zauvek wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Pripadnik rezervnog sastava policije Vladimir Jefti} je ro|en 15. 28.

avgusta 1998. u Bratuncu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 29. u Lebanu. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. op{tina Ni{. godine. 10. 28. u selu Liko{ane. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. u selu Hum. op{tina Glogovac. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. aprila 1998. Uspomenu na wega ~uva}e sin Sa{a i porodica Jovanovi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. godine. op{tina \akovica. na putu Suva Reka – [timqe. kurs za policajce i {kolu rezervnih vojnih oficira. jula 1971. februara 1998. Mla|i vodnik policije Sa{a Jovanovi} je ro|en 15. maja 1972. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Bogoquba MILAN JOVANOVI] Velibora ZORAN JUNACI OT AX BINE 32 JOVANOVI] Dragog SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Milan Jovanovi} je ro|en 11. u selu Batu{a. jula 1973. Mla|i vodnik policije Zoran Jovanovi} je ro|en 19. u selu Duqe. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. . Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992.

maja 1979. godine. Zavr{io je pravni fakultet. maja 1947. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova u Sopotu. u selu Budakovo. godine. 21. decembra 1998. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Mili} Jovi} je ro|en 1. op{tina De~ani. Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Jovi~i} je ro|en 25. u Podujevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1990. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Podujevu. u Beogradu. u selu Drenovac. juna 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. oktobra 1966. Uspomenu na wega ~uva}e sin Uro{. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. decembra 1966. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 14. u Beogradu. septembra 1998. k}i Katarina i porodica Jovanovi}.33 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Milivoja SA[A JOVI] Radivoja MILI] JOVI^I] Stamenije @EQKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Sa{a Jovanovi} je ro|en 9. jula 1986. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

u rejonu Karaule „Ko{are”. januara 1991. aprila 1967. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu i kurs za policajce. godine. 11. Sa svojim jedinicom u~estvovao je i u borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. i posle `estoke borbe. septembra 1998. op{tina Obili}. op{tina Prokupqe. septembra 1998. . juna 1998. u selu Meteh. Uspomenu na wegov juna~ki podvig ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. op{tina Plav. te porodica Kandi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Gorwa Trnava. 15. Mla|i vodnik prve klase policije Marinko Kandi} je ro|en 2. kod sela Plemetina. op{tina Kosovska Mitrovica. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu unutra{wih poslova Klina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Ma`i}. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nemawa i Marko.K S p o m e n -kk w i g a JOCI] Mladena MIROSLAV KANDI] Tomislava MARINKO JUNACI OT AX BINE 34 brane i bezbednosti prvog stepena. Stari Trg. KARAVELI] Krste BRANKO Mla|i vodnik VJ po ugovoru Miroslav Joci} je ro|en 30. februara 1965. u selu Naglavac. \akovica. smrtno je pogo|en. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik policije Branko Karaveli} je ro|en 23. Sa grupom vojnika u motornom vozilu upao je u zasedu albanskih terorista. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. 30. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Mla|i vodnik Joci} bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa Tre}e armije. op{tina Klina. avgusta 1968.

u selu Cerovik. u \akovici. godine. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. 19. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. juna 1965. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. KON^AREVI] Gojka ANDREAS Stariji zastavnik policije Mla|i vodnik policije Miroslav Kla{wa je ro|en 27. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Nesre}nim slu~ajem izRadnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Andreas Kon~arevi} je ro|en 11. op{tina Srbica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. S p o m e n -k w i g a k K Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Mirjana. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Somboru.35 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog Miroslava ~uva}e wegova porodica. marta 1997. septembra 1998. 5. marta 1998. KLA[WA Spase MIROSLAV KONSTANTINOVI] Du{ana ALEKSANDAR gubio je `ivot 19. juna 1963. juna 1993. op{tina Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Aleksandar Konstantinovi} je ro|en 1. sin Dimitrije i porodica Konstantinovi}. a uz rad i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. u selu Dowe Prekaze. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. jula 1984. januara 1973. . godine. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. Bio je pomo}nik komandira u Drugoj policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. u Beogradu. avgusta 1998.

januara 1975. godine. oktobra 1998. Trajan spomen na wega sa~uva}e porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. avgusta 1998.K S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. godine. u selu Orlate. op{tina Pri{tina. Pripadnik rezervnog sastava policije @ivorad Kosti} je ro|en 4. KOSTI] Slavoquba @IVORAD KOCI] Zorana BOJAN KRVAVAC Momira MILOMIR Mla|i vodnik policije Bojan Koci} je ro|en 14. u Leskovcu. u selu Dowa Brwica. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. 36 brane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Orahovac. 17. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. 9. JUNACI OT AX BINE Pamti}e ga sin Milo{. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. 20. u Pqevqima. Bio je zaposlen u @TP „Kosovo Poqe”. avgusta 1998. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. u selu Prilep. u selu Zo~i{te. . godine. k}i Jelena i porodica Kosti}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Milomir Krvavac je ro|en 23. novembra 1961. op{tina Glogovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. januara 1965. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Vodnik prve klase VJ po ugovoru Vitomir Kuzmanovi} je ro|en 29. LIVI] Hardije NEMAWA Vojnik VJ Ranko Lazarevi} je ro|en 15. mehanizovane brigade. Uspomenu na wegova dela ~uva}e porodica.37 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Borbeno vozilo ~iji je komandir bio Lazarevi} nai{lo je. u Beogradu. voda Vojne policije specijalne namene. poginuo u sukobu s albanskim teroristima koji su postavili zasedu u rejonu sela Jasi}i. 21. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. op{tina [avnik. u selu Gradac. Te{ko je rawen. maja 1976. u selu Ugodnovi}. januara 1999. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je na du`nosti strelca u 1. avgusta 1998. novembra 1979. S p o m e n -k w i g a k L KUZMANOVI] Mirka VITOMIR LAZAREVI] Jakova RANKO ce. bataqona Vojne policije Pri{tinskog korpusa. op{tina Tesli}. odeqewa 1. Vodnik Kuzmanovi} je. De~ani. Za vreme slu`bovawa bio je na du`nosti komandira 2. 7. postavili albanski teroristi. U~estvovao je u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti komandira borbenog vozila. . a od posledica rawavawa preminuo je 7. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica. ~eti Vojne policije 52. na du`nosti komandira voda. koju su u selu Zbor- Vojnik VJ Nemawa Livi} je ro|en 25. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 243. aprila 1969. bataqona Vojne policije. na protivtenkovsku minu. op{tina [timqe. februara iste godine.

L S p o m e n -kk w i g a U oru`anom sukobu s albanskim teroristima na Radowi~koj Suki. op{tina Obili}. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. op{tina Srbica. op{tina Klina. godine. Zastavnik policije Qubomir Qubomirovi} je ro|en 21. Spomen na wegovo delo negova}e sin Milan i porodica Luki}. poginuo je 2. juna 1998. 38 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radowi~ko jezero. godine. aprila 1966. u selu Plemetina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. u selu Ov~arevo. . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. u Kru{evcu. 11. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. januara 1976. novembra 1990. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Trstenik. avgusta 1998. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragi{a Luki} je ro|en 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. LUKI] Milana @IVORAD LUKI] Svetozara DRAGI[A QUBOMIROVI] Svetislava QUBOMIR Vodnik policije @ivorad Luki} je ro|en 25. Uspomenu na vojnika Nemawu Livi}a ~uva}e wegova porodica. u selu Balovac. op{tina Podujevo. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Uspomenu na poginulog Dragi{u sa~uva}e k}i Danijela i porodica Luki}. februara 1965. u selu Drsnik. 7. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1998. godine.

Pripadnik rezervnog sastava policije Sre}ko Marjanovi} je ro|en 2. avgusta iste godine. Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar i porodica Qubomirovi}. . septembra 1991. 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. godine. 22. u Srbici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1998. u Vaqevu. Bio je zaposlen u RTS Pri{tina. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu PTT {kolu. S p o m e n -k w i g a k M Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1996. marta 1999. op{tina Glogovac. septembra 1971. 17. u selu Re~ane. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 18. op{tina Podujevo. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. MARJANOVI] Obrada SRE]KO MARKOVI] @ivka GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Markovi} je ro|en 3. 26. u rejonu planine ^i~avica. decembra 1971. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. maja 1973. avgusta 1998. u Pri{tini. godine. u selu Glavnik.39 JUNACI OTAXBINE Preminuo je 4. MARKOVI] Dobrivoja SLAVI[A Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Markovi} je ro|en 6. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Kosovska Kamenica.

U toku borbi protiv albanskih terorista kod sela Glo|ane. ~iji je ratni raspored bio na Kosovu i Metohiji. te porodica Markovi}. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. 29. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. kapetan Martinovi} je bio u stroju 549. tenk kapetana Martinovi}a je pogo|en raketom.M S p o m e n -kk w i g a oktobra 1998. Uspomenu na lik branioca otaxbine ~uva}e porodica Mati}. u selu Orlate. motorizovane brigade. 17. marta 1999. u Vukovaru. op{tina Prizren. ispoqavaju}i izuzetnu odlu~nost i primeran patriotizam. te porodica Martinovi}. Kao strelac bio je na du`nosti u sastavu 549. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. oktobra 1977. MARKOVI] Mila{ina VLADIMIR MATI] Petra VOJKAN Kapetan VJ Antun @eqko Martinovi} je ro|en 24. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Time je uga{en `ivot uzornog komandira. motorizovane brigade na du`nosti protivavionca. Kao komandir tenkovske ~ete. op{tina Glogovac. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Pogo|en je snajperskim hicem. Vojnik Mati} je. Vojnik VJ Vladimir Markovi} je ro|en 15. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Bojana i Aleksandra. Uspomenu na kapetana Martinovi}a ~uva}e we- Vojnik VJ Vojkan Mati} je ro|en 21. . od nepoznate eksplozivne naprave. op{tina \akovica. u selu Trwane. op{tina Aleksinac. maja 1998. u Jagodini. JUNACI OT AX BINE 40 MARTINOVI] Petra ANTUN @EQKO gove k}eri Kristina i Katarina. decembra 1979. za vreme obra~una s albanskim teroristima u rejonu sela Kaba{. poginuo u borbi protiv albanskih terorista. maja 1967.

Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1968. godine. u Doqevcu. op{tina [timqe. juna 1956. Vodnik prve klase policije Branislav Menkovi} je ro|en 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. MIKI^EVI] Dragi{e VLADAN Zastavnik policije Miro Meki} je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao je s velikim uspehom izuzetno slo`ene zadatke u suprotstavqawu albanskim teroristima i separatistima. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. 22. januara 1991. godine. Kao na~elnik organa bezbednosti 549. januara 1999. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. februara 1966. u rejonu sela Polu`a i Dobro{evac. motorizovane brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. op{tina Glogovac. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Kragujevcu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Milica i Natalija i porodica Menkovi}. u selu Ra~ak. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. . jula 1976.41 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MEKI] Petra MIRO MENKOVI] Dragoquba BRANISLAV brane i bezbednosti prvog stepena. 19. septembra 1998. godine. U~estvovao je u odbrani nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti otaxbine u ratu 1991. u [ekovi}ima. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Kristina i An|ela i porodica Meki}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan prve klase VJ Vladan Miki~evi} je ro|en 22. smer artiqerija. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u {kolu za socijalne radnike.

20. godine. . januara 1971. op{tina Gwilane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. op{tina Glogovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 29. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1961. u selu Mali{evo. jula 1998. godine.M S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od snajperskog hica. marta 1999. u selu Parlovo. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. jula 1970. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gorwa Gu{terica. u toku borbe protiv albanskih terorista. op{tina Kur{umlija. avgusta 1998. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. 20. oktobra 1985. Zavr{io je Vi{u pedago{ku {kolu. Bio je zamenik komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. 26. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e wegova k}i i porodica Miki~evi}. Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Milenkovi} je ro|en 8. Zauvek }e ga pamtiti k}i An|ela i porodica Miladinovi}. kod sela Lu`ane. 42 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sreten Mili} je ro|en 1. juna 1992. godine. MILADINOVI] Hristivoja GORAN MILI] Velibora SRETEN MILENKOVI] Velimira GORAN Mla|i vodnik prve klase policije Stariji zastavnik policije Goran Miladinovi} je ro|en 22. Orahovac. 25. op{tina Lipqan. u selu Sagowevo. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Lapu{nik. op{tina Podujevo.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. novembra 1998. novembra 1961. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Slavi{a i Sini{a i porodica Mili}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.43 JUNACI OTAXBINE banskim teroristima. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 8. u Uro{evcu. Bio je zaposlen u TP „17. godine. u Vu~itrnu. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. u selu Trdevac. novembar” u Uro{evcu. godine. S p o m e n -k w i g a k M septembra 1998. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. godine. Poginuo je u borbi s alRadojko Milovanovi} je ro|en 27. februara 1974. Sekre- Mla|i vodnik policije Aleksandar Milojkovi} je ro|en 26. jula 1998. 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Gorwi Milanovac. u selu Gorwe Nerodimqe. MILI] Trajana DRAGAN MILOVANOVI] Svetozara RADOJKO MILOJKOVI] Bo`idara ALEKSANDAR Mla|i vodnik prve klase policije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Mili} je ro|en 21. Spomen na poginulog Sretena negova}e k}i Olivera i porodica Mili}. op{tina Glogovac. . Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Pri{tini. u ^a~ku. op{tina Uro{evac. tarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. januara 1992. 21. maja 1970.

juna 1975. Svoju du`nost na Kosovu i Metohiji obavqao je u stroju 243. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. U napadu albanskih terorista. u rejonu Kline. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sa{a Miqkovi} je ro|en 16. MILO[EVI] Mitra STOJAN MIQKOVI] Predraga VEQKO MIQKOVI] \or|a SA[A Mla|i vodnik prve klase policije Civilno lice na slu`bi u VJ Stojan Milo{evi} je ro|en 1. JUNACI OT AX BINE nije dobio posledwu bitku. u selu Trdevac. pa je 13. januara 1993. . Obavqaju}i jedan od redovnih zadataka. u Gwilanu. bio je na du`nosti u 15. septembra 1998. 26. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. Uspomenu na plemeniti lik Stojana Milo{evi}a gaji}e sin Sa{a. godine. Kao vojnik po ugovoru. juna 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1998. preminuo na VMA. U Vojsci Jugoslavije radio je kao kuvar. u sukobu s albanskim teroristima. u rejonu sela Duqe. u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Na`alost. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. jula 1968. Kosovo i Metohija. mehanizovane brigade.M S p o m e n -kk w i g a marta 1999. op{tina Suva Reka. Veqko Miqkovi} je ro|en 16. 44 Uspomenu na mla|eg vodnika Miqkovi}a ~uva}e wegova porodica. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. op{tina Glogovac. k}i Nata{a i porodica Milo{evi}. u mestu [trpce. 14. Stojan je te{ko rawen. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. mla|i vodnik Miqkovi} je poginuo 26. u Zemunu. oktobra 1998. avgusta 1952.

godine. februara 1957. 17. marta 1999. a na Kosmetu je bio u dva navrata – u leto 1998. potom je ratovao u Barawi 1995. u Ivangradu. godine. ~ete za Vodnik prve klase policije Zdravko Miskin je ro|en 1. MIRI] Milivoja SLA\AN MIRJA^I] Jovana GORAN protivteroristi~ka dejstva 72. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista u rejonu sela Gorance. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 103. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Goran Mirja~i} je ro|en 15. S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1973. Bio je vodnik prve klase po ugovoru i borio se u sastavu 2. juna 1998. godine. u [timqu. u Novoj Gajdobri. Borio se na dubrova~kom rati{tu. na putu Duqe – Crnoqevo. kod sela Lu`nica. gde je i rawen. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zauvek }e ga pamtiti k}i Dragana i porodica. Bio je . MISKIN Mitra ZDRAVKO Mla|i vodnik policije Sla|an Miri} je ro|en 17. Goran je poginuo 2. avgusta 1970.45 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1996. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Pamti}e ga k}i Aleksandra i porodica Miqkovi}. jula 1976. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. specijane brigade. op{tina Suva Reka. godine i pre agresije NATO-a na SRJ. op{tina Ba~ka Palanka. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

avgusta 1998. 27. op{tina Kosovo Poqe.M S p o m e n -kk w i g a vo|a sektora u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. op{tina De~ani. u selu Barbace. u mestu Krivovo. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Mihajlovi} je ro|en 17. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Pripadnik rezervnog sastava policije Qubi{a Mitrovi} je ro|en 1957. na putu Vu~itrn – Prilu`je. op{tina Vu~itrn. godine u Vu~itrnu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. selo Velika Slatina. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Igor. JUNACI OT AX BINE poslova Glogovac. 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. k}eri Sandra i Jovana i porodica Miskin. septembra 1971. Spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Marija i An|ela i porodica Miti}. 15. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1966. 46 MITI] Stojadina MILORAD Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Bio je zaposlen u Elektroprivredi u Obili}u. . Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Trgovi{te. u selu Vok{a. marta 1999. u U`icu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. MITROVI] Mirka QUBI[A MIHAJLOVI] Vladimira DEJAN Vodnik policije Milorad Miti} je ro|en 26. godine. februara 1999. kod sela Mijali}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

septembra 1998. septembra 1991. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poVojnik VJ Zoltan Neme{ je ro|en 1. na putu Uro{evac – [timqe. op{tina Orahovac. S p o m e n -k w i g a k N 21. op{tina De~ani. sin Aleksandar i porodica Mici}. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. u selu Ko{are. u selu Velika Ho~a. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Orahovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. motorizovane brigade. MIHAJLOVI] Ilije SINI[A MICI] Stojka ALEKSANDAR slova Republike Srbije 1990. Bio je zaposlen u Republi~koj upravi javnih prihoda u Uro{evcu. novembra 1969. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e wegova porodica. na bezbednosnom punktu u selu Streoce. 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1978. U Vojsci Jugoslavije obu~io se za strelca. k}i Danijela i porodica Mihajlovi}. godine. na putu Ratkovac – Bratotin. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. op{tina Orahovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tamara. \akovica. jula 1998. novembra 1965. Uspomenu na Sini{u sa~uva}e sin Dejan. 12. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. .47 JUNACI OTAXBINE godine. 11. maja 1998. godine. a na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Mla|i vodnik prve klase policije Aleksandar Mici} je ro|en 22. NEME[ Zoltana ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Mihajlovi} je ro|en 13. Radio je kao policajac u Stanici pograni~ne policije Pristani{te. u Senti. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u Pri{tini.

N S p o m e n -kk w i g a
U borbi protiv albanskih terorista, vojnik Zoltan Neme{ je rawen 13. marta 1999, kad je aktivirana potezna mina u rejonu sela Hercegovo, op{tina Vu~itrn. Istog dana je od zadobijenih rana i preminuo. Uspomenu na mladog Zoltana ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
rijata unutra{wih poslova u Vrawu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 12. septembra 1998, u selu Makrmaq, op{tina Srbica. Preminuo je 25. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Spomen na Gorana negova}e sin Lazar i porodica Nikoli}.

48

NIKOLI] Dragana GORAN

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 11. avgusta 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 6. maja 1998, u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog Milovana sa~uva}e wegova porodica.

NIKOLI] Prvoslava MILOVAN

NIKOLI] Slobodana BRANISLAV

Mla|i vodnik policije Goran Nikoli} je ro|en 13. maja 1972. u Vladi~inom Hanu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. decembra 1993. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekreta-

Mla|i vodnik policije Milovan Nikoli} je ro|en 22. marta 1974. u Ra{koj. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branislav Nikoli} je ro|en 8. aprila 1974. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po-

49 JUNACI

OTAXBINE
vnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 21. marta 1999, u Pri{tini. Milivoja Ni~i}a }e zauvek pamtiti wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

O

slova Republike Srbije 1. novembra 1997. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 10. avgusta 1998, na putu od Pe}i prema Istoku. Preminuo je 11. avgusta iste godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti Prvog stepena. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice.

WAGUL Lazara ALEKSANDAR

qona 72. specijalizovane brigade. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Junik, hrabro se borio i poginuo 2. avgusta 1998. godine. Desetar Aleksandar Wagul je odlikovan Ordenom za hrabrost. Uspomenu na borca iz Pan~eva ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Wagul.

NI^I] Velimira MILIVOJE

OSTOJI] Velimira GORAN

Desetar VJ po ugovoru Aleksandar Wagul je ro|en 5. septembra 1974. u Pan~evu. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao vojnik po ugovoru, a kao desetar obavqao je du`nost voza~a diverzanta u svojoj jedinici. Na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bata-

Potpukovnik VJ Goran Ostoji} je ro|en 20. januara 1962. u Ba~kom Dobrom Poqu. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i nalazio se na du`nosti na~elnika [taba 63. padobranske brigade, odlikovane Ordenom narodnog heroja.

Pripadnik rezervnog sastava policije Milivoje Ni~i} je ro|en 10. januara 1964. u Lapqem Selu, op{tina Pri{tina. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezer-

O S p o m e n -kk w i g a
U~estvovao je u svim borbenim operacijama kojima je brawen teritorijalni integritet prethodne Jugoslavije – od Slovenije i Hrvatske do Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. U tim borbenim operacijama izrastao je u stare{inu najplemenitijeg kova: hrabrog, odva`nog, ve{tog i humanog. Kao na~elnik [taba 63. padobranske brigade predvodio je borbene grupe na Kosovu i Metohiji, bore}i se protiv albanskih terorista. U jednoj od borbenih akcija, poku{avaju}i proboj iz okru`ewa, potpukovnik Ostoji} je poginuo, 28. jula 1998. godine, u rejonu sela Ko{are, \akovica. Za podvige u odbrani slobode otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na poginulog padobranca ~uva}e wegov sin Bogdan i porodica Ostoji}.

JUNACI OT AX BINE

50

OTOVI] Milorada MIODRAG

Pamti}e ga sin Vidoje, k}i Vinka i porodica Otovi}.

PAVLOVI] @ivojina ILIJA

Vodnik policije Miodrag Otovi} je ro|en 7. maja 1962. u selu Brestovik, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. godine. Bio je vo|a sektora u Odeqewu unutra{wih poslova De~ani, Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. marta 1998, u rejonu sela Glo|ane, op{tina De~ani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ Ilija Pavlovi} je ro|en 2. avgusta 1979. u Beogradu. Vojni rok je slu`io u izvi|a~koj ~eti Ni{kog korpusa, primerno obavqaju}i sve zadatke. Kao izvi|a~, poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 30. septembra 1998, u rejonu Karaule „Ko{are” kraj De~ana. Uspomenu na poginulog izvi|a~a ~uva}e porodica Pavlovi}.

51 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PAVLOVI] Slavka MILO[

PANTOVI] Branislava ALEKSANDAR

PERI] Jova MIROSLAV

Desetar VJ po ugovoru Milo{ Pavlovi} je ro|en 26. oktobra 1967. u Beogradu. Kao desetar po ugovoru, obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~ko-diverzantskoj ~eti Ni{kog korpusa. Grupa vojnika u kojoj je bio i desetar Pavlovi} je 30. septembra 1998. obavqala borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Wihovo vozilo je uletelo u zasedu i tada su albanski teroristi iz vatrenog oru`ja smrtno pogodili hrabrog desetara. Uspomenu na wega ~uva}e porodica.

Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Pantovi} je ro|en 10. novembra 1973. u Vrbasu. Zavr{io je sredwu trgova~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, kod sela Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na Aleksandra Pantovi}a ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Miroslav Peri} je ro|en 8. aprila 1952. u \eneral Jankovi}u, op{tina Ka~anik. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1994. godine. Radio je u Upravi za vezu u Sekretarijatu unutra{wih poslova u Uro{evcu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima , 31. jula 1998, u selu Zborce, op{tina [timqe. Preminuo 3. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Pamti}e ga sinovi Dragan, Jovica i Bojan i porodica Peri}.

P S p o m e n -kk w i g a
PEROVI] Jezdimira SR\AN PETKOVI] Dragi{e IVAN

JUNACI OT AX BINE

52

PETROVI] Dragoquba GORAN

Kapetan policije Sr|an Perovi} je ro|en 20. decembra 1962. u Pe}i. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. jula 1981. godine. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Otet je u borbi s albanskim teroristima, 6. jula 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Telo mu je prona|eno 16. avgusta te godine u istom selu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na poginulog Sr|ana sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Ivan Petkovi} je ro|en 27. marta 1978. u Kru{evcu. Kao vojnik obavqao je du`nost u 15. oklopnoj brigadi na Kosovu i Metohiji. Prilikom napada albanskih terorista na jedinicu VJ, 22. septembra 1998. u rejonu sela ^ikatovo, pogo|en je i tenk u kojem je na borbenom zadatku bio vojnik Petkovi}. Tom prilikom je te{ko rawen i ubrzo je preminuo. Uspomenu na tenkistu iz Kru{evca ~uva}e wegova porodica.

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Goran Petrovi} je ro|en 15. oktobra 1968. u Beogradu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 15. avgusta 1998, u selu Lo|a, op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti k}i Jovana i porodica Petrovi}.

53 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

P

PETROVI] Ilije OGWEN

PETROVI] Luke MIROSLAV

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice.

PETROVI] Petra ZLATKO

Pripadnik rezervnog sastava policije Ogwen Petrovi} je ro|en 2. maja 1975. u Sarajevu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 25. septembra 1998, u selu Likovac, op{tina Srbica. Spomen na Ogwena negova}e sin Ilija i porodica Petrovi}.

Vodnik prve klase policije Miroslav Petrovi} je ro|en 20. oktobra 1964. u selu Rudnik, op{tina Obili}. Zavr{io je sredwu rudarsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 9. avgusta 1998, u selu Bite{ka ^uka, op{tina \akovica. Preminuo je 18. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Pripadnik rezervnog sastava policije Zlatko Petrovi} je ro|en 4. juna 1960. u selu Gorwe Kormiwane, op{tina Kosovska Kamenica. Zavr{io je sredwu hemijsku tehni~ku {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Bio je zaposlen u Fabrici radijatora DP „Jugoterm” u Gwilanu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. avgusta 1998, u okolini

P S p o m e n -kk w i g a
sela Mali{evo, op{tina Orahovac. Pamti}e ga sin Nikola i porodica Petrovi}.

JUNACI OT AX BINE
iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica.

54

PE[I] Milenka MOMIR

PLAHOTA Alojza BORIS

16. septembra 1998, u rejonu Kosovske Mitrovice. Preminuo 23. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ana i Marija i porodica Plahota.

POPOVI] Ratka SLA\AN

Mla|i vodnik prve klase policije Momir Pe{i} je ro|en 13. aprila 1968. u Klini. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, 26. jula 1998, na putu Duqe – Blace, op{tina Suva Reka. Preminuo 1. avgusta

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Boris Plahota je ro|en 28. juna 1968. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. decembra 1995. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima, Mla|i vodnik prve klase policije Sla|an Popovi} je ro|en 21. avgusta 1971. u selu Naklo, op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije

PRELEVI] Nikole DEJAN PR@I] Mladena SVETISLAV ma{insku {kolu i kurs za policajce. novembra 1992. godine. op{tina [trpce. januara 1999. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. u selu Kovrage. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Slivovo. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Lo|a. jula 1974. Trajan spomen na wega ~uva}e porodica. op{tina Istok. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 6. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k P 16. Zavr{io je sredwu . na putu [timqe – Uro{evac.55 JUNACI OTAXBINE starstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. juna 1994. aprila 1967. Bio je policajac u Policijskoj stanici [timqe Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. septembra 1998. op{tina Pe}. januara iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Preminuo 12. op{tina Uro{evac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Studenica. godine. u Gwilanu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 10. jula 1998. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. juna 1992. 27. Zaposlio se u Mini- Mla|i vodnik prve klase policije Svetislav Pr`i} je ro|en 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Vodnik policije Dejan Prelevi} je ro|en 29. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. godine. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . ^uva}e ga u svojim uspomenama porodica Radovanovi}. u Kosovskoj Mitrovici. u selu Dowe Prekaze. op{tina Srbica. oktobra 1971. Mla|i vodnik prve klase policije Rajko Radovanovi} je ro|en 1973. u Bosanskoj Krupi.P S p o m e n -kk w i g a PRICA Vi{eslava DEJAN RADAKOVI] Bogdana RADE JUNACI OT AX BINE 56 RADOVANOVI] Radeta RAJKO Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Prica je ro|en 28. u mahali Ja{ari. 25. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. avgusta 1961. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. 5. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Vodnik prve klase policije Rade Radakovi} je ro|en 14. septembra 1998. Uspomenu na Dejana Pricu sa~uva}e wegova porodica. u selu Dowe Obriwe. u Kosovskoj Mitrovici. marta 1996. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Milica. op{tina Srbica. 16. marta 1998. Bio je pripadnik Specijalne antiteroristi~ke jedinice u Novom Sadu. godine. Zavr{io je Fakultet fizi~ke kulture. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. jula 1998. sin Milo{ i porodica Radakovi}.

op{tina Pe}. u Pan~evu. Mirko je poginuo u borbi s albanskim teroristima. u blizini sela Da{inovac. 12. Spomen na poginulog Gorana negova}e sin @arko i porodica Radoj~i}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. \akovica. U VJ je bio na du`nosti izvi|a~a u stroju izvi|a~ke ~ete Ni{kog korpusa. septembra 1998. Odlu~no brane}i otaxbinu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. u selu Liko{ane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . maja 1968. Albanski teroristi su mu ubili oca Milo{a i majku Milicu. godine. marta 1979. Uspomenu na izvi|a~a Ni{kog korpusa. jula 1998. jula iste godine. Vodnik policije Mirko Radunovi} je ro|en 13. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. oktobra 1962. vojnik Radoi~i} je poginuo od vatrenih dejstava albanskih terorista. op{tina De~ani. u selu Lo|a. februara 1998.57 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOI^I] Mom~ila VLADIMIR RADOJ^I] Rajka GORAN RADUNOVI] Milo{a MIRKO Vojnik VJ Vladimir Radoi~i} je ro|en 23. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. op{tina De~ani. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Radoj~i} je ro|en 1. op{tina Glogovac. Vladimira ~uva}e porodica Radoi~i}. u Beogradu. na Karauli „Ko{are”. 28. maja 1993. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1981. 6. u selu Da{inovac. Na toj du`nosti i u toj jedinici borio se protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. 30.

Zauvek }e ga pamtiti sin Aleksandar. u selu Malo O~ijevo. . jula 1983. maja 1962. Bio je zaposlen u „Zastavi”. Trajan spomen na poginulog Milorada negova}e k}eri Na|a i Aleksandra i porodica Ra|enovi}. januara 1957. godine. U napadu albanskih terorista na jedinicu Vojske Jugoslavije.R S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE avgusta 1998. 15. Bio je komandir u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Vrbas. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u U`icu. Vojni rok je slu`io u 15. marta 1999. op{tina Drvar. op{tina De~ani. Uspomenu na plemeniti lik vojnika Rajakovi}a ~uva}e wegova porodica. op{tina Pe}. u selu Vok{a. te{ko je rawen i vojnik Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Rajkovi} je ro|en 16. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. koja se nalazila u rejonu sela Besiwe. godine. godine. 20. marta 1999. RJ u Pe}i. k}i Andrijana i porodica Radunovi}. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 12. s kojom je slobodu otaxbine branio i na Kosovu i Metohiji. 58 RA\ENOVI] Steva MILORAD Rajakovi}. RAJAKOVI] Petra SLOBO RAJKOVI] Labuda MILORAD Major policije Milorad Ra|enovi} je ro|en 16. ali je preminuo od posledica rawavawa. oktobra 1981. u selu Broli}. oktobra 1977. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Hitno je preba~en u KBC Pri{tina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Vojnik VJ Slobo Rajakovi} je ro|en 25. Zavr{io je sredwu {kolu. oklopnoj brigadi. 21. 6.

RAKO^EVI] Miroslava ZORAN Mla|i vodnik policije Petar Rajkovi} je ro|en 18. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. avgusta iste godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. k}i Jovana i porodica Rajkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. u \akovici. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica Sekretarijata unutra- . u Kovinu. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kovin. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. jula 1976. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. juna 1995.59 JUNACI OTAXBINE jula 1998. u selu Bu|evo. februara 1994. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Telo je prona|eno 16. 10. u selu Prilep. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1999. Veqko i Du{an. 29. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. op{tina \akovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. S p o m e n -k w i g a k M jula 1998. godine. Mla|i vodnik policije Zoran Rako~evi} je ro|en 29. u selu Lo|a. marta 1976. Pamti}e ga sinovi Veselin. op{tina Pe}. RAJKOVI] Save PETAR RAKOVI] Marka PREDRAG Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. januara 1967. Mla|i vodnik policije Predrag Rakovi} je ro|en 17. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. u selu Rogovo. op{tina Sjenica.

Dragan Risti} je ro|en 19. marta iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. Komandovao je tenkovskom ~etom u sastavu 15. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u Pirotu. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu sela Drvare. kao vojnik JNA.R S p o m e n -kk w i g a {wih poslova u Novom Pazaru. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji. u Kwa`evcu. RAN^I] Miroquba NINOSLAV RATKOVI] Mateje VLADIMIR RISTI] Branislava DRAGAN Razvodnik VJ po ugovoru Vojnik VJ Poru~nik VJ Ninoslav Ran~i} je ro|en 1. pe{adijske brigade Ni{kog korpusa. oklopne brigade. novembra 1991. u Beogradu. zadobio je te{ke povrede. januara 1971. JUNACI OT AX BINE zadatak. . Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. na putu \akovica – selo Pono{evac. u~estvovao je u borbi protiv hrvatskih paravojnih snaga u okolini Karlovca. Vu~itrn. u Srbici. marta 1976. Uspomenu na mladog komandira tenkovske ~ete ~uva}e wegovi sin Milan. Preminuo je 21. juna 1998. od kojih je ubrzo preminuo. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je voza~ borbenog vozila „praga" 30/2 mm. Obavqaju}i borbeni Vladimir Ratkovi} je ro|en 12. 12. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. u 52. u me{ovitoj ~eti 23. marta 1999. Od 8. Uspomenu na wegov svetao lik ~uva}e porodica Ratkovi}. 60 Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. k}i Ana i porodica Ran~i}. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nosti voza~a i poslu`ioca na bestrzajnom topu 82 mm. oktobra do 14. 8. 20. marta 1999. februara 1970. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Radoslav i Nemawa i porodica Rako~evi}.

godine. februara 1955. op{tina Kosovska Mitrovica. maja 1998. S p o m e n -k w i g a k S U toku 1998. Mla|i vodnik policije Aleksandar Savi} je ro|en 21. Uspomenu na poginulog razvodnika ~uva}e sinovi @eqko i Nikola i porodica Risti}. u ^a~ku. u rejonu mahale Huseinovi}. septembra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice.61 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. februara 1997. u selu Babalo}. 16. u Prokupqu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa policije Sekretarijata unutra{wih poslova u ^a~ku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u mestu Stari Trg. jula 1998. sin Slavi{a i porodica Risti}. Preminuo je 17. op{tina De~ani. Razvodnik po ugovoru Dragan Risti} poginuo je 30. u op{tini \akovica. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je komandir mehanizovanog odeqewa u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. RISTI] Mladena DRAGOQUB SAVI] Rodoquba ALEKSANDAR hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je sredwu . 10. prilikom napada albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila u blizini sela Smonice. godine u~estvovao je u suzbijawu {iptarskog terorizma na Kosovu i Metohiji. U trajnom se}awu zadr`a}e ga k}i Sawa. oktobra 1974. maja 1978. Vodnik prve klase policije Dragoqub Risti} je ro|en 3.

Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vladi~in Han. SIMI] Marka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Neboj{a Savi} je ro|en 5. u selu Budakovo. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Vladi~in Han. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1998. 28. januara 1974. 29. decembra 1993. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Simeunovi} je ro|en 15. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zoran Simi} }e ostati u trajnom se}awu svoje porodice. u selu Rakovina. godine.S S p o m e n -kk w i g a SAVI] Svetomira NEBOJ[A SIMEUNOVI] Zorana SA[A JUNACI OT AX BINE 62 Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. op{tina Suva Reka. k}i Viktorija i porodica Simeunovi}. jula 1998. op{tina Sopot. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Milovan i porodica Savi}. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. . juna 1998. u selu Lau{a. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1967. avgusta 1969. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1988. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. godine. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. u selu Du~ina. op{tina \akovica. avgusta 1998. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Srbica. 5. u selu Mawak. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Zoran Simi} je ro|en 6.

Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je grani~ar 55. septembra 1998. op{tina Srbica. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je 2. u \akovici. Vodnik prve klase policije Zoran Slavkovi} je ro|en 28. 25. Predrag i Nenad i porodica Slavkovi}. oktobra 1998. novembra 1974. Sr|an. op{tina \akovica. 8. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Zubin Potok. avgusta 1996. grani~nog bataqona Pri{tinskog korpusa. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik policije Miroslav Slovi} je ro|en 14. godine. u selu Stubla. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. u Prijepoqu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. septembra 1978. Pamti}e ga sinovi Slavko. juna 1963. u Lebanu. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. prilikom napada albanskih terorista sa teritorije Republike Albanije na Karaulu „Goro`up”.63 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMONOVI] @ivojina SR\AN SLAVKOVI] Miodraga ZORAN SLOVI] Radmana MIROSLAV Vojnik VJ Sr|an Simonovi} je ro|en 26. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e wegova porodica. na obezbe|ivawu dr`avne granice. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1992. na Karauli „Goro`up”. u selu Dowe Obriwe. . marta 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. na jugoslovensko-albanskoj granici.

op{tina \akovica. op{tina [trpce. oktobra 1968. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. novembra 1964. . op{tina Ka~anik. aprila 1968. u Ni{u.S S p o m e n -kk w i g a STALETOVI] ^edomira BOGOQUB STAMENKOVI] Borisava DRAGAN JUNACI OT AX BINE 64 Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}i Jovana i porodica Stamenkovi}. novembra 1990. Bio je komandir u Policijskoj stanici Ka~anik. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Spomen na poginulog kapetana negova}e k}i Maja. Vodnik policije Dragan Stamenkovi} je ro|en 3. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Doqevac. u selu Rakovina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. februara 1999. 28. Zavr{io je ekonomski fakultet. 8. juna 1998. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Milo{ i porodica Staletovi}. STANISAVQEVI] Aleksandra SLAVOQUB Kapetan policije Bogoqub Staletovi} je ro|en 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Gajre. u selu Berovac. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. op{tina \akovica. 14. novembra 1992. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Ni{u. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. Mla|i vodnik prve klase policije Slavoqub Stanisavqevi} je ro|en 4. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. u selu Stubla.

Mla|i vodnik policije Milan Stevanovi} je ro|en 8. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. jula 1970. Bio je policajac u Policijskoj stanici. prilikom proboja iz okru`ewa albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. \akovica Uspomenu na wega i wegovo delo ~uva}e porodica Stan~eti}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . padobranske brigade. smer veze. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. aprila 1974. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. septembra 1979. jula 1998. 15. op{tina Orahovac. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u 63. STANKOVI] Tihomira NENAD STAN^ETI] @ivka SR\AN Kao pripadnik 63. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom Vodnik prve klase VJ Sr|an Stan~eti} je ro|en 16. jula 1990. Poginuo je 28. S p o m e n -k w i g a k S Uspomenu na Slavoquba ~uva}e k}i Sa{ka i porodica Stanisavqevi}. U~estvovao je u borbama na prostoru Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. STEVANOVI] Slavoquba MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Stankovi} je ro|en 25.65 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u~estvovao je u obezbe|ivawu dr`avne granice na prostoru Kosova i Metohije. Uspomenu na wega ~uva}e sin Nemawa i porodica Stankovi}. u [apcu. u selu Gora`devac. oktobra 1998. godine. op{tina Kosovska Kamenica. padobranskoj brigadi. op{tina Pe}. u selu Dragobiqe. u selu Qe{ta. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj staMla|i zastavnik policije Bora Stefanovi} je ro|en 13. Mla|i vodnik policije Velibor Stojanovi} je ro|en 14. jula 1995. u Vrawu. godine. u Sokobawi. u selu Zagon. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. novembra 1970. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Bratunac. januara 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1970. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Spomen na wega trajno }e negovati k}eri Verica i Miqana. STOJANOVI] Miroslava VELIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Milo{ Stevanovi} je ro|en 19. jula 1998. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. sin Milo{ i porodica Stevanovi}. 66 STEVANOVI] Stanoja MILO[ STEFANOVI] Gradimira BORA Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Andrijana i porodica Stefanovi}. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. decembra 1974. 8. u nasequ Piskote. Zavr{io je sred- . februara 1999. u selu Bira~. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. 4. op{tina \akovica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zaje~aru. 25. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a 1998. JUNACI OT AX BINE nici Suva Reka. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. kod sela Crnoqevo. Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije Odeqewa unutra{wih poslova Sokobawa. op{tina [timqe. Uspomenu na Milana Stevanovi}a ~uva}e wegova porodica. op{tina Suva Reka.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- Pripadnik rezervnog sastava policije Miomir Stojanovi} je ro|en 26. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kur{umlija. godine. maja 1981. . 25. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k S wu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Prokupqu. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. op{tina \akovica. septembra 1973. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. op{tina De~ani. Spomen na poginulog Dragana negova}e k}i Aleksandra. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici 92. u selu Blace. Uspomenu na poginulog Velibora ~uva}e wegova porodica. godine. avgusta te godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. STOJANOVI] Hristivoja JORDAN Vodnik policije Dragan Stojanovi} je ro|en 21. godine. Pamti}e ga sinovi Veselin i Milan. 16. 5. avgusta 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}i Nadica i porodica Stojanovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. Bio je zaposlen u @TP „Beograd”.67 JUNACI OTAXBINE slova Republike Srbije 16. Razvodnik VJ po ugovoru Jordan Stojanovi} je ro|en 17. sin Filip i porodica Stojanovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1998. novembra 1992. novembra 1966. jula 1998. januara 1995. RJ Pe}. 2. u selu Prilep. Preminuo je 16. u Ni{u. decembra 1955. u selu Vok{a. u Pe}i. STOJANOVI] Radovana DRAGAN STOJANOVI] Radovana MIOMIR Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. op{tina Suva Reka. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu.

Uspomenu na vojnika Dragi{u trajno }e ~uvati porodica Stoj~evi}. u Oxacima. Vojnik VJ Dragi{a Stoj~evi} je ro|en 5. oktobra 1998. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik strelac u 549. jula iste godine. op{tina Dowi Mihoqac. Spomen na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Tadi}. 22. Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu. Umro je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 28. Za ispoqenu hrabrost. oklopnom bataqonu 15. Pripadnik je rezervnog sastava MinistarDu{an Tasi} je ro|en 15. Te{ko je rawen 18. decembra 1978. na podru~ju op{tine \akovica. juna 1977. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. TADI] Ilije DRAGOSLAV TASI] Desanke DU[AN STOJ^EVI] Dana DRAGI[A Vojnik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoslav Tadi} je ro|en 26. motorizovanoj brigadi. odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.T S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnog policajca u Tre}em bataqonu Vojne policije. godine u~estvovao je u borbi s albanskim teroristima na prostoru Kosova i Metohije. u rejonu Careva ^esma. . op{tina Srbica. godine. JUNACI OT AX BINE U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika tenkiste u 1. U toku 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima u selu Smonica. u selu Likovac. 25. Uspomenu na poginulog Jordana ~uva}e porodica Stojanovi}. septembra 1998. u Ku~ancima. 68 stva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. jula 1998. u Po`arevcu. godine. aprila 1962. u rejonu Karaule „Morina”. oklopne brigade.

maja 1963. 24. u selu Kova~evo. na putu Klina – Srbica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. . Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. u selu Drvare.69 JUNACI OTAXBINE sinovi Predrag i Aleksandar i porodica Teni}. godine. u Bajinoj Ba{ti. marta 1999. aprila 1998. godine. jula 1983. op{tina Novi Pazar. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Spomen na wega ~uva}e k}eri Dijana i Dragana. 3. u Prokupqu. sin Dalibor i porodica Tewovi}. op{tina Vu~itrn. 12. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. u selu Resnik. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. godine. septembra 1968. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova u Podujevu. Mla|i vodnik policije Goran Timotijevi} je ro|en 20. marta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. januara 1968. maja 1992. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na poginulog Du{ana trajno }e ~uvati porodica Tasi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. TIMOTIJEVI] Slavoquba GORAN Vodnik policije Milan Teni} je ro|en 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. TENI] Qubi{e MILAN TEWOVI] Milorada GORAN Preminuo 18. Zauvek }e ga pamtiti Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tewovi} je ro|en 2.

godine u Senti. u Orahovcu. 28.T S p o m e n -kk w i g a marta 1999. Vodnik policije Dragan Toma{evi} je ro|en 31. u selu Prilep. septembra 1969. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. TOMA[EVI] Miodraga DRAGAN Mla|i vodnik policije Pero Tintor je ro|en 28. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. op{tina Ra{ka. godine. Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Varvarin. juna 1998. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1987. Trajnu uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Baqevcu na Ibru. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. decembra 1968. godine. 19. novembra 1971. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Tiosavqevi} je ro|en 17. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova ^oka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . u Podujevu. jula 1998. 70 TINTOR Mirka PERO TIOSAVQEVI] Milorada GORAN Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kru{evcu. u Prokupqu. Osta}e u trajnom se}awu k}eri Marije i porodice Tiosavqevi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. TRIFUNOVI] Filipa DEJAN ]ERANI] Radivoja ZORAN rijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. januara 1947. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Zavr{io je osnovnu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Klina. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Pe}i. u Glogovcu. na putu Suva Reka – Duqe. u selu Bre`anik. godine. sin Milan i porodica ]erani}. S p o m e n -k w i g a k ] Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine.71 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 22. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekreta- Stariji vodnik prve klase policije Yafer ]ori je ro|en 18. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. 21. avgusta 1974. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e k}i Tijana i porodica Toma{evi}. jula 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. ]ORI Limana XAFER Mla|i vodnik policije Dejan Trifunovi} je ro|en 12. oktobra 1962. 8. jula 1998. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. Vodnik policije Zoran ]erani} je ro|en 7. marta 1993. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1968. op{tina Pe}. Radio je kao . januara 1999. u selu Vidawe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u mestu Duqe. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. u Orahovcu. Pamti}e ga k}eri Svetlana i Bosiqka.

k}eri [erija. Vojnik VJ Mi{a Uboj je ro|en 1. FATI] Branislava TOMISLAV UBOJ Pere MI[A Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Du{an Uro{evi} je ro|en 13. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na vojnika Mi{u trajno }e ~uvati porodica Uboj. u okolini Glogovca. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. 31. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Mla|i vodnik policije Tomislav Fati} je ro|en 6. avgusta 1998. Jasmina i Vizleta i porodica ]ori. . na podru~ju Kosova i Metohije. godine.U S p o m e n -kk w i g a policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Glogovac. op{tina De~ani. decembra 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. godine. U Vojsci Jugoslavije bio je vojnik tenkista u 15. oklopnoj brigadi. Uspomenu na Du{ana s ponosom }e ~uvati porodica Uro{evi}. u Rumi. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. 11. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. u Pe}i. avgusta 1973. 31. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. februara 1967. u mestu Crnobreg. De~ani. Uspomenu na wega ~uva}e sin Arben. 72 URO[EVI] Petra DU[AN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 15. maja 1998. maja 1978. u rejonu sela Drenovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 28. na putu Podujevo – Pri{tina. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. u Mojkovcu. jula 1964. u selu Poklek. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Neboj{a Cveji} je ro|en 16. godine u Pri{tini. godine. godine. FILIPOVI] Ratomira SA[A CVEJI] ^edomira NEBOJ[A CEROVI] Dragoja RADO[ Mla|i vodnik policije Sa{a Filipovi} je ro|en 10. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Rakovica. kod sela Dowe Qup~e. februara 1974. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. jula 1998. u rejonu Karaule „Ko{are”. februara 1998. na putu Glogovac – Komorane. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. De~ani. Zavr{io je prirodno-matemati~ki fakultet. u selu Grabac. jula 1998. februara 1991. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. oktobra 1978.73 JUNACI OTAXBINE Spomen na Sa{u negova}e sin Nemawa i porodica Filipovi}. septembra 1992. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Spomen na Neboj{u negova}e k}i Nevena i porodica Cveji}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k C maja 1998. 19. Vojnik VJ Rado{ Cerovi} je ro|en 22. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. padobranskoj brigadi. Uspomenu na poginulog Rado{a trajno }e ~uvati porodica Cerovi}. u Leskovcu. op{tina Klina. U Vojsci Jugoslavije bio je padobranac diverzant u 63. . 17. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 8. u 15. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti vojnika protivavionca. godine. u Pqevqima. op{tina Novi Kne`evac. u Bajinoj Ba{ti. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. po}erka Silvija i porodica ^izmadija. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . Vodnik prve klase policije Jano{ ^izmadija je ro|en 3. septembra 1998. Uspomenu na vojnika Bo`u trajno }e ~uvati porodica Xuver. januara 1976. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega ~uva}e sin Atila. Vojnik VJ Bo`o Xuver je ro|en 7. 20. u selu Prilep. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Miqana i porodica ^e~ari}. godine. u selu Mle~ane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. 27. decembra 1953. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1976. Preminuo je od zadobijenih rana u borbi s albanskim teroristima u rejonu Jablanice. marta 1966. oklopnoj brigadi. op{tina Klina. novembra 1998. jula 1998.^ S p o m e n -kk w i g a ^E^ARI] Dobrisava GORAN ^IZMADIJA Ma}o{a JANO[ JUNACI OT AX BINE 74 XUVER Milutina BO@O Mla|i vodnik prve klase policije Goran ^e~ari} je ro|en 19. op{tina De~ani. u selu Majdan. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. na podru~ju Kosova i Metohije. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Senta.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1998. . septembra 1984. jula 1992. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Vok{a. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. op{tina Gra~ac.75 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k [ [IJAN Ilije @EQKO []EPANOVI] Petra VITOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Klina. [UKOVI] Nenada DRAGOQUB Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije @eqko [ijan je ro|en 12. godine. februara 1960. kod sela Iglarevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Kapetan policije Dragoqub [ukovi} je ro|en 13. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina De~ani. 1. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine u Kovinu. Poginulog Nenada pamti}e k}i Jelena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. op{tina Istok. 18. Zavr{io je sredwu `elezni~ku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. op{tina Klina. sin Bojan i porodica [ukovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. marta 1997. decembra 1972. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. Mla|i vodnik prve klase policije Vitomir [}epanovi} je ro|en 11. Radio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu. u mestu Crnobreg. juna 1998. op{tina De~ani. 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. novembra 1960. u selu [aqinovica. u Prqevu. avgusta 1998. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica.

2. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice Vojnik VJ @arko Vu~kovi} je ro|en 5. juna 1988.[ S p o m e n -kk w i g a [UWEVI] Slobodana ELVIS JUNACI OT AX BINE 76 VU^KOVI] Slobodana @ARKO Mla|i vodnik prve klase policije Elvis [uwevi} je ro|en 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Polaze}i na borbeni zadatak. za vreme slu`ewa vojnog roka nalazio se u 53. te{ko je povre|en u rejonu sela Brekovac. u Ni{u. marta 1999. aprila 1969. op{tina De~ani. 8. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. januara 1976. Podlegao je povredama prilikom prevo`ewa helikopterom od \akovice ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Rijeci. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji. Kao vojnik grani~ar. u selu Prilep. [UWEVI] . Osta}e u trajnoj uspomeni svojeporodice. avgusta 1998.

Pripadnici Vojske i policije poginuli za vreme agresije NATO-a na Jugoslaviju .

.

odeqewa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Stariji vodnik VJ @eqko Alar je ro|en 10. Zavr{io je Filozofski fakultet. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Milomir Aksentijevi} je ro|en 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. maja 1948. op{tina Kikinda.79 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ADROVI] [emse SELIM AKSENTIJEVI] Stevana MILOMIR brane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. u Banatskoj Topoli. septembra 1968. smer artiqerija. motorizovane brigade u ulozi komandira 3. u selu Rodeq. op{tina Leposavi}. k}i Sanela i porodica Adrovi}. u selu Tomance. godine. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. ALAR Jo`efa @EQKO Stariji vodnik policije Selim Adrovi} je ro|en 23. Posledwa du`nost mu je bila komandir odeqewa. na putu Istok – \akovica. u selu Vrbica. . Bio je policajac u Policijskoj stanici Istok. maja 1999. op{tina Berane. voda Komandno-izvi|a~ke baterije. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. sinovi Ivan i Igor i porodica Aksentijevi}. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 3. Uspomenu na poginulog Milomira Aksentijevi}a trajno }e ~uvati k}eri Jovanka i Jadranka. Bio je na~elnik Odeqewa za zajedni~ke poslove Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. juna 1949. 1. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1971. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova. Uspomenu na poginulog Selima sa~uva}e sinovi Sait i Senad. maja 1993.

pe{adijske brigade kao vojni obveznik strelac. u selu Cvilen. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Aleksendri}.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. Ivana. maja 1999. u Beogradu. Vojnik VJ u rezervi Goran Aleksendri} je ro|en 10. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. maja 1999. juna 1993. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Aleksi} je ro|en 7. Bojana i Maja. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. Te{ko je rawen 11. Bio je policajac u Upravi policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. 15. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Brankica. kada je avijacija NATO-a bombardo- . U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. u Aleksandrovcu. sinovi Sa{a i Goran i porodica Aleksandrovi}. 17. u Ni{u. aprila 1999. jula 1970. op{tina Pre{evo. juna 1964. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. U borbi s albanskim teroristima u rejonu sela Lukare poginuo je 18. Zavr{io je sredwu {kolu. februara 1967. ALEKSANDROVI] Obrada RADOMIR ALEKSENDRI] Radula GORAN ALEKSI] Aleksandra GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Radomir Aleksandrovi} je ro|en 26. op{tina Prizren. Odlikovan je ordenom za hrabrost. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. u Prizrenu. 80 Vojnik Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nikolija i Mi{ela i porodica Alar. maja 1999.

u Leskovcu. op{tina Podujevo. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1992. marta 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je pripadnik 175. maja 1967. u selu Grkaje. u selu Naudovac. op{tina Leposavi}. za vreme dejstva avijacije NATO-a.81 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. k}i Nata{a i porodica Aleksi}. pe{adijske brigade. godine. u selu Brada{. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. S p o m e n -k w i g a k A vala skladi{te „Jugopetrola”. Radio je kao policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Beogradu. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase ~uva}e sin Sr|an. Preminuo 16. op{tina Gwilane. Pripadnik rezervnog sastava policije Milutin Aleksi} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1965. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. godine. godine. maja 1999. ALEKSI] Jovana SR\AN ALEKSI] Lazara MILUTIN Vodnik prve klase policije Radovan Aleksi} je ro|en 3. 27. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Luka i k}i Vawa i porodica Aleksi}. . oktobra 1954. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Aleksi} je ro|en 4. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. ALEKSI] Borivoja RADOVAN Dana 26. op{tina Virovitica. Uspomenu na vojnika Sr|ana Aleksi}a sa~uva}e wegova porodica. maja iste godine. poginuo je u rejonu sela Gorwa Budriga.

2. Stana i Veselinka i porodica Aleksi}. oklopnog bataqo- . op{tina Vu~itrn. Zauvek }e ga se se}ati sin Vladimir. oktobra 1997. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Uspomenu na poginulog Dejana sa~uva}e porodica Aleksi}. @ivot je izgubio u rejonu sela Gorwe Obriwe. septembra 1965. Sekretarijata unutra{wih poslova Jagodina. aprila 1999. ALEKSI] Milana DEJAN ALEKSI] Milivoja TOMO ANDRI] Miodraga SRE]KO Potporu~nik policije Dejan Aleksi} je ro|en 24. op{tina Glogovac. Zavr{io je Policijsku akademiju. u Ra{koj. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Svilajnac. u Kraqevu. januara 1970. marta 1999. u selu @ilivode. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu mehanizovane ~ete 2. 8. k}eri Dobrinka. na putu Srbica – Glogovac. prilikom dejstva avijacije NATO-a Rezervni kapetan VJ Sre}ko Andri} je ro|en 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Svilajncu. Slavica. maja 1947. 82 na motorno vozilo u kojem se i sam nalazio. motorizovane brigade. godine. aprila 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 26. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ u rezervi Tomo Aleksi} je ro|en 24.A S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Jelena i porodica Aleksi}.

avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. sinovi Draga i Ivan i porodica Andri}. AN\ELKOVI] Radoslava ^ASLAV AN\ELKOVI] Cvetka IGOR ANDRI] Radovana @EQKO Vojnik VJ u rezervi Igor An|elkovi} je ro|en 10. op{tina Trstenik. aprila iste godine. a od zadobijenih rana preminuo je 28. S p o m e n -k w i g a k A na 252. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Nata{a i Ana i porodica Andri}. za vreme dejstva Mla|i vodnik VJ u rezervi @eqko Andri} je ro|en 24. Uspomenu na vojnog obveznika ^aslava sa~uva}e k}i Vesna. @ivot je izgubio 13. u Banom Poqu. u selu Popovce. . pe{adijske brigade. Lebane. juna 1999. Uspomenu na vojnika Igora sa~uva}e porodica An|elkovi}. odeqewa 5. aprila 1999. marta 1961. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. u selu Prwavor. maja 1999. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Vojnik VJ u rezervi ^aslav An|elkovi} je ro|en 8. decembra 1973. motorizovane brigade. na du`nosti komandira ~ete. septembra 1970. u rejonu sela Landrovac. Bore}i se u razbijawu albanskih terorista. Srbica. u selu Bogosavac. pe{adijske brigade kao izvi|a~. op{tina Bogati}. Mahala Mutivode. `ivot je od dejstva avijacije NATO-a izgubio 4. Bio je u sastavu 544. oklopne brigade. voda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Ivan i porodica An|elkovi}. [abac.83 JUNACI OTAXBINE Mla|i vodnik Andri} je rawen 27. @ivot je izgubio za vreme dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 175. na du`nosti operatera 1.

15. izgubio je `ivot. ANTI] Petru{a RAN\EL Mla|i vodnik policije Sa{a Anti} je ro|en 20. maja 1999. aprila 1999. avgusta 1974. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u selu Nekovce. u Petrovcu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Le{ane. septembra 1979. sinovi Milo{. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 70. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Sopino. Suva Reka. godine. . op{tina Vrawe. op{tina Suva Reka.A S p o m e n -kk w i g a ANTI] Velibora SA[A ANTI] Velimira STANKO JUNACI OT AX BINE 84 sandar i Nemawa. Vodnik prve klase policije Stanko Anti} je ro|en 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Dowe Trebi{we. Dana 17. Uspomenu na wega ~uva}e sin Marko i porodica Anti}. op{tina Suva Reka. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. op{tina Glogovac. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. AlekVojnik VJ u rezervi Ran|el Anti} je ro|en 11. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. te porodica Anti}. oktobra 1959. novembra 1950. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Pe}ane. 24. Uspomenu na poginulog Stanka sa~uva}e k}i Milena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. kao strelac.

kao pomo}nik ko- Vojnik VJ u rezervi Rade Antoni} je ro|en 8. aprila 1999. 17. op{tina Suva Reka. jula 1976. S p o m e n -k w i g a k A Uspomenu na poginulog sa~uva}e sinovi Bratislav. padobranske brigade. kao diverzant padobranac. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji Milenko Anti} je bio u sastavu 70. kao strelac. u ^a~ku. maja 1999. Uspomenu na Radeta Antoni}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1958. motorizovanog bataqona 37. u rejonu Karaule „Ko{are”. u selu Sopino. u Kosovskoj Mitrovici. Slavoqub i Borislav. Milenko Anti} je sa svojom jedinicom upao u zasedu koju su albanski teroristi postavili u selu Sopino. decembra 1952. i posle `estoke borbe izgubio `ivot. smer pe{adije. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. motorizovane brigade. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 63. ANTONI] Velibora RADE AXEMOVI] Mili}a BORO Desetar VJ u rezervi Milenko Anti} je ro|en 15. izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. te porodica Anti}.85 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Milenka Anti}a sa~uva}e k}eri Jasmina i Leposava. Rezervni kapetan prve klase VJ Boro Axemovi} je ro|en 18. \akovica. sin Bojan i porodica Anti}. Dana 13. . Suva Reka. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 1. ANTI] Stanislava MILENKO Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske.

JUNACI OT AX BINE U sukobu s albanskim teroristima izgubio je `ivot. februara 1970. Uspomenu na Aleksandra Bajina sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Mileva i Marina. u selu Turija. op{tina Pqevqa. Rawen je 25. @ivot je izgubio 20. kao strelac. Aleksandar Bajin je ro|en 29. 86 BABI] Dragi}a @ARKO BAJIN Petra ALEKSANDAR bataqona Gardijske brigade. BAJI] Rado{a MILIVOJE Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi @arko Babi} je ro|en 2. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. a od posledica rawavawa preminuo je 28. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . te porodica Babi}. obavqaju}i vojnu slu`bu u Beogradu. od dejstva avijacije NATO-a. op{tina Srbobran. maja 1999. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. na Vojnomedicinskoj akademiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 15. u rejonu sela Stok Mahala na putu Srbica – Glogovac. maja 1999. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je na du`nosti u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog Vojnik VJ u rezervi. te porodica Axemovi}. u selu Zabr|e. u rejonu sela Ov~arevo. Uspomenu na vojnika @arka sa~uva}e sinovi Neboj{a i Nemawa. avgusta 1979. avgusta 1949. pe{adijske brigade. op{tina Klina. u Kru{evcu.B S p o m e n -kk w i g a mandanta za informisawe i moral u bataqonu. dobrovoqac Milivoje Baji} je ro|en 5. u toku obavqawa borbenog zadatka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Odlikovan je Ordenom Bojan Balti} je ro|en 20. . 24.87 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 3. u Prokupqu. sin Neboj{a i porodica Baki}. usmr}en je projektilom iz streqa~kog oru`ja albanskih terori- Pripadnik rezervnog sastava policije Slavko Baki} je ro|en 2. motorizovane brigade kao dobrovoqac strelac. kao poslu`ilac na haubici. godine. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k B je u sastavu 549. Pamti}e ga k}i Nata{a. maja 1999. godine. baterije haubi~ko-artiqerijskog diviziona 105 mm 37. op{tina Pe}. za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je zaposlen u „Zastavi” – RJ Pe}. op{tina Kraqevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu „Savinih voda”. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt. januara 1952. marta 1999. decembra 1992. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. Uspomenu na rezervnog kapetana Radoslava sa~uva}e k}eri Bojana i Nevena i porodica Balovi}. u Kur{umliji. maja 1999. 11. u selu Brezova. kao referent za atomsko-biolo{ko-hemijsku odbranu. motorizovane brigade. pe{adijske brigade. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e k}i Sne`ana i porodica Baji}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 3. BALOVI] Milojka RADOSLAV BALTI] Jugoslava BOJAN BAKI] Bo{ka SLAVKO Vojnik VJ u rezervi Rezervni kapetan VJ Radoslav Balovi} je ro|en 15. februara 1950. 17. juna 1999. @ivot je izgubio od bombi NATO-a. u rejonu Prizrena. Prilikom izvla~ewa jedinice iz blokade. aprila 1976.

klasi. motorizovane brigade. bio je komandir odeqewa borbene posluge na samohodnom lansirnom oru|u raketne baterije 240. u Sisku. Glogovac. juna 1999. aprila 1994. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. BANDUR Stevana MIHAJLO BARA] Dragoslava DRAGAN Stariji vodnik VJ Dragan Bandi} je ro|en 1. Sa ~inom starijeg vodnika. juna 1971. Bio je na du`nosti komandira. @ivot je izgubio 8. samohodnog raketnog puka PVO. U rejonu sela Nadaq. 88 BANDI] Mom~ila DRAGAN U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je izvi|a~ u sastavu izvi|a~ke ~ete 37. ujedno operate- Vojnik VJ Mihajlo Bandur je ro|en 31. 1. od dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo u kojem se nalazio. u Sarajevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima bezbednosti i odbrane prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bandi}. . Uspomenu na Mihajla Bandura sa~uva}e wegova porodica. septembra 1956. na komandnom mestu puka direktno je od bombi NATO-a pogo|eno samohodno lansirno oru|e u kojem se nalazio stariji vodnik Bandi} i tom prilikom je izgubio `ivot. Uspomenu na Bojana Balti}a sa~uva}e wegova porodica. Novi Sad. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u 40. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. u Velikoj Plani. decembra 1974. Vodnik prve klase policije Dragan Bara} je ro|en 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u komandnom vodu raketne baterije i zastupao je komandira raketnog voda raketne baterije.B S p o m e n -kk w i g a sta u selu Trstenik. JUNACI OT AX BINE ra.

89 JUNACI

OTAXBINE
je u sastavu 211. oklopne brigade. Vozilo u kojem se nalazio Nenad Barbulovi} 2. aprila 1999, u rejonu sela Glavnik, Podujevo, nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je on izgubio `ivot. Uspomenu na Nenada Barbulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1978. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo 25. marta 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kojem je bila sme{tena policija u Prizrenu. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e k}i Maja i porodica Bara}.

Vojnik Basara je izgubio `ivot od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Buno{evac, op{tina Vrawe, 22. aprila 1999. godine. Uspomenu na vojnika Branislava sa~uva}e porodica Basara.

BASARA Borivoja BRANISLAV

BA[I] Borislava ALEKSANDAR

BARBULOVI] Dragutina NENAD

Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Branislav Basara je ro|en 12. decembra 1978. u Zemunu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. motorizovane brigade kao vojnik. Aleksandar Ba{i} je ro|en 18. februara 1968. u Kru{evcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. pe{adijske brigade, na radio-releju. Smrtno je stradao 23. maja 1999, prilikom preme{tawa motornog vozila iz sredstava veze u rejonu sela Padali{te, op{tina Istok.

Vojnik VJ u rezervi Nenad Barbulovi} je ro|en 24. juna 1978. u Negotinu. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio

B S p o m e n -kk w i g a
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Aleksandra i porodica Ba{i}.

JUNACI OT AX BINE
@ivot je izgubio upav{i u zasedu albanskih terorista, 4. juna 1999, u Kova~ Mahali, selo Doganovi}, op{tina Ka~anik. Uspomenu na potporu~nika Dragana sa~uva}e porodica Beko.

90

BEKO Qubana DRAGAN

BEK^I] Dragi}a MILAN

{wih poslova Leposavi}, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. maja 1999, u selu Likovac, op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Milana Bek~i}a trajno }e sa~uvati wegova porodica.

BEK^I] Milomira DRAGO[

Potporu~nik VJ Dragan Beko je ro|en 3. februara 1976. u Dvoru na Uni. U Vojsci Jugoslavije bio je na mestu komandira artiqerijskog voda. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske, smer artiqerije. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. mehanizovane brigade kao komandir komandnog voda 1. haubi~ke baterije 122 mm D30, haubi~kog diviziona 122 mm D-30. Mla|i vodnik prve klase policije Milan Bek~i} je ro|en 11. aprila 1969. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. februara 1997. godine. Obavqao je du`nost policajca u Odeqewu unutraVojnik VJ u rezervi Drago{ Bek~i} je ro|en 7. septembra 1970. u Ra{koj. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao voza~. U rejonu sela ^abi}, Glogovac, u borbi s albanskim teroristima, 9.

91 JUNACI

OTAXBINE
Qubodrag Beloica je poginuo u sukobu s albanskim teroristima, 19. aprila 1999, u rejonu sela Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Qubodraga Beloicu sa~uva}e sinovi Mladen i Milorad, te wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

B

juna 1999, zadobio je prostrelnu ranu, od koje je preminuo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Drago{a sa~uva}e sinovi Vladimir i Du{an i porodica Bek~i}.

BELOICA Milorada QUBODRAG

BEO^ANIN Milomira IVAN

stava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 2. pionirske ~ete in`iwerijskog bataqona 252. oklopne brigade. U rejonu sela Qubi`da, op{tina Orahovac, rawen je 15. maja 1999. od dejstva minobaca~ke vatre. Od posledica rawavawa preminuo je 20. maja 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Ivana Beo~anina sa~uva}e wegova porodica.

BERI[A Alila ADEM

Vojnik VJ u rezervi Qubodrag Beloica je ro|en 3. novembra 1959. u selu Bukovica, op{tina Ro`aje. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijsko -raketnog diviziona PVO 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac na topu 20/3. Vojnik VJ u rezervi Ivan Beo~anin je ro|en 21. decembra 1972. u Kraqevu. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine. Za vreme borbenih dej-

Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Adem Beri{a je ro|en 17. februara 1955. u Kosovskoj Kamenici. Zavr-

B S p o m e n -kk w i g a
{io je Fakultet politi~kih nauka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. januara 1991. godine. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. Poginuo 7. aprila 1999. godine u Pri{tini, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Matija i Stevan i porodica Beri{a.

JUNACI OT AX BINE
va i Metohije bio je u sastavu 125. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika poslu`ioca na haubici 122 mm. @ivot je izgubio 31. marta 1999, u rejonu sela Trnavce, Srbica, kada je motorno vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zdenka Bzovskog sa~uva}e wegova porodica.

92

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Vojnika Bijeli}a su, 13. juna 1999, zarobili albanski teroristi, a ubili su ga 20. juna iste godine u [timqu, Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Mirka Bijeli}a sa~uva}e wegova porodica.

BZOVSKI Janka ZDENKO

BIJELI] Vladislava MIRKO

BIXI] Vojislava SRBOQUB

Vojnik VJ Zdenko Bzovski je ro|en 27. januara 1978. u Staroj Pazovi. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Koso-

Vojnik VJ Mirko Bijeli} je ro|en 16. januara 1979. u Sidneju, Australija.

Rezervni kapetan prve klase VJ Srboqub Bixi} je ro|en 15. maja 1951. u Vlasotincu.

93 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

U~estvovao je u ratnim dejstvima na teritoriji Republike Srpske. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 2. mehanizovanog bataqona 15. oklopne brigade. Dana 25. aprila 1999, u rejonu sela Ladrovac, vozilo u kojem se nalazio Srboqub nai{lo je na protivtenkovsku minu, pri ~emu je zadobio te{ke telesne povrede. Preminuo je 26. aprila 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana prve klase Srboquba Bixi}a sa~uva}e k}i Kristina, sin Milo{ i wegova porodica.

BJELOBRK Josipa DARKO

BLAGOJEVI] Bogoquba MOMIR

Vojnik VJ Darko Bjelobrk je ro|en 10. septembra 1979. u Ba~u. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. U borbi s albanskim teroristima izgubio je `ivot, 11. aprila 1999, na Karauli „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Darka Bjelobrka sa~uva}e wegova porodica.

Vodnik policije Momir Blagojevi} je ro|en 2. februara 1974. u Petrovcu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1993. godine. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici @agubica, Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. maja 1999, u selu Nekovac, op{tina Glogovac. Poginulog Momira pamti}e k}i Vanesa i porodica Blagojevi}.

B S p o m e n -kk w i g a
BLAGOJEVI] Milana ZORAN BOGDANOVI] Dragi{e SLA\AN

JUNACI OT AX BINE

94

BOGDANOVI] Miroslava MILAN

Kapetan policije Zoran Blagojevi} je ro|en 12. avgusta 1963. u Ni{u. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. juna 1982. godine. Bio je komandir Druge policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 27. maja 1999. u Srbici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Zorana, sinovi blizanci Rastko i Lazar i porodica Blagojevi}.

Vojnik VJ u rezervi Sla|an Bogdanovi} je ro|en 7. novembra 1971. u Prokupqu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji Bogdanovi} se nalazio u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade, kao strelac. Albanski teroristi ranili su ga 18. maja 1999, u rejonu sela Ka~ikale, a od posledica rawavawa preminuo je 7. septembra 1999. na Vojnomedicinskoj akademiji. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Strahiwa, k}i Ivana i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Milan Bogdanovi} je ro|en 29. januara 1971. u selu Tavnik, Kraqevo. U vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 3. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade, kao strelac. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela ^irez, Kamenica, Bogdanovi} je 30. aprila 1999. smrtno pogo|en metkom iz streqa~kog oru`ja albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Bogdanovi}

95 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

B

BOGDANOVI] Nikole RADE

BOGDANOVI] Ostoje MIRKO

BOGOJEVI] Miodraga BOJAN

Vojnik VJ u rezervi Rade Bogdanovi} je ro|en 3. decembra 1968. u selu Grgurevce, op{tina Lebane. Za vreme ratnih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 549. motorizovane brigade kao vojnik strelac. @ivot je tragi~no izgubio od dejstva bombi avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ana i Sa{ka, sin Zdravko i porodica Bogdanovi}.

Vojnik VJ u rezervi Mirko Bogdanovi} je ro|en 10. aprila 1964. u selu Crwelevo, Bijeqina. Dana 26. maja 1999, obavqaju}i stra`arsku du`nost na Karauli „Jamena”, poginuo je od avioprojektila avijacije NATO-a, koja je izvela napad na karaulu sa teritorije Bosne i Hercegovine. Uspomenu na Mirka Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Desetar VJ Bojan Bogojevi} je ro|en 29. avgusta 1978. u Zaje~aru. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade na du`nosti komandira odeqewa. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima, 21. aprila 1999, u rejonu Karaule „Ko{are”, \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bojana Bogdanovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. op{tina Pri{tina. kao vojnik grani~ar. aprila 1999. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. . u Kru{evcu. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. marta 1979. marta 1999. U ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. septembra 1948. 11. @ivot je izgubio 29. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dragi{a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. @ivot je izgubio u borbi protiv albanskih terorista. kada je avijacija NATO-a bombardovala Kasarnu „Kosovski junaci” u Pri{tini. Uspomenu na Ivana Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. pozadinske baze. Rezervni vodnik VJ @ivorad Bo`idarevi} je ro|en 22.B S p o m e n -kk w i g a BOGOSAVQEVI] Bratislava IVAN JUNACI OT AX BINE 96 BOGOSAVQEVI] Milana PREDRAG BO@IDAREVI] Stojana @IVORAD Vojnik VJ Ivan Bogosavqevi} je ro|en 29. u Lebanu. Poginuo je bore}i se hrabro protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. u selu Brwica. Uspomenu na Predraga Bogosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. 11. Vojnik VJ Predrag Bogosavqevi} je ro|en 30. k}i Verica i porodica Bo`idarevi}. novembra 1978. aprila 1999. grani~nog bataqona. na Karauli „Ko{are”.

. aprila 1999. Za vreme ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Vojnik VJ Milenko Bo`i} je ro|en 7. u La}arku kraj Sremske Mitrovice. na Karauli „Ko{are”. u Kasarni „Tuzi”. Uspomenu na poginulog vojnika Milenka sa~uva}e porodica Bo`i}. Podgorica. jula 1964. aprila 1999. 15.97 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO@ILOV Milorada QUBI[A BO@I] Bo{ka MILENKO BO@OVI] Branislava MIROSLAV Vojnik VJ Qubi{a Bo`ilov je ro|en 20. Aerodrom „Golubovci”. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u sa~uva}e porodica Bo`ilov. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1978. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Bo`ovi} je ro|en 22. u Nik{i}u. \akovica. aprila 1999. u rejonu sela Ko{are. @ivot je izgubio od dejstva udarnog talasa i gelera bombi NATO-a. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Bo`ovi}. vazduhoplovne baze. motorizovane brigade kao vojnik strelac. 16. februara 1979. \akovica. Za vreme slu`be u Vojsci Jugoslavije bio je komandir minobaca~kog odeqewa u pe{adijskoj ~eti i ~etni stare{ina u borbenom bataqonu 423. 11. Austrija. Uspomenu na poginulog vodnika Miroslava sa~uva}e k}eri Danica i Marija. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. u Dobrinu.

Uspomenu na poginulog vojnika Predraga Bojovi}a sa~uva}e wegova porodica. Prizren. Uspomenu na vojnika Slobodana sa~uva}e k}i Dijana. motorizovane brigade. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. maja 1999. vojnoteritorijalnog odreda kao strelac. juna 1999. marta 1979. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 54. juna 1979.B S p o m e n -kk w i g a BO@OVI] Zlatana BO@IDAR BOJKOVI] Vukadina SLOBODAN JUNACI OT AX BINE 98 BOJOVI] Miroslava PREDRAG Vojnik VJ Bo`idar Bo`ovi} je ro|en 7. Vojnik VJ Predrag Bojovi} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je hrabro se bore}i protiv albanskih terorista na Karauli „Ko{are”. godine. godine. Poginuo je 1. 18. motorizovane brigade kao vojnik artiqerac. Vojnik VJ u rezervi Slobodan Bojkovi} je ro|en 15. u rejonu sela Gorwi Mili}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. aprila 1999. te porodica Bojkovi}. u Kosovskoj Mitrovici. u selu Prilu`je. . prilikom bombardovawa avijacije NATO-a rejon sela Posli{te. Uspomenu na poginulog vojnika Bo`idara Bo`ovi}a sa~uva}e wegova porodica. sinovi Dragi{a i Dalibor. u ^a~ku. op{tina Vu~itrn. kao vojnik strelac. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. septembra 1950. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

99 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BO[KOVI] Vojina RADOMAN BO[KOVI] Vukomira @EQKO BUGARI] Vojina JOVAN Desetar VJ po ugovoru Radoman Bo{kovi} je ro|en 26. maja 1999. op{tina Istok. jula 1949. Uspomenu na desetara Radomana sa~uva}e porodica Bo{kovi}. 31. na du`nosti teleprinteriste {ifrera. u selu Qubovo. \akovica Vojnik @eqko Bo{kovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1978. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Pukovnik Bugari} je bio na borbenom de`urstvu kada je avijacija NATO-a 31. Vojni rok je slu`io u 125. Pukovnik VJ Jovan Bugari} je ro|en 5. U toku slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je u ~inu desetara po ugovoru u Stacionarnom centru veze „Pe}”. prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. U toku agresije NATOa obavqao je du`nost na~elnika u organu za nastavu Vojne akademije RV i PVO u Batajnici. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Bo{kovi}. maja 1999. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu`ne odbrane i Komandno{tabnu {kolu taktike RV i PVO. marta 1999. u rejonu sela Mr~aja. u selu Isakovu. bombardovala kasarne u Top~ideru. op{tina ]uprija. op{tina Bijelo Poqe. u selu Ganarevo. U~estvovao je u odbrani slobode Republike Srpske. Slobodu i teritorijalni integritet otaxbine hrabro je branio sve do smrti. @ivot je izgubio 19. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Vojnik VJ @eqko Bo{kovi} je ro|en 26. Zgrada u kojoj je de`urao je sru{ena i pod wenim ru{evinama zau- . septembra 1969. motorizovanoj brigadi kao topograf.

stupio je u stroj 58. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1958. bio je tragi~an za vojnika Darka Bujo{evi}a. juna 1999. Vodnik prve klase policije Radomir Bukumiri} je ro|en 11. Za zasluge u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a prvog stepena. 31. op{tina Pe}. Uspomenu na pukovnika Bugari}a ~uva}e wegove k}eri Marijana i Tijana i porodica Bugari}. op{tina Pe}. na du`nosti strelca. u selu Gora`devac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. \akovica. 100 nutra{wih poslova u Pe}i. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Bujo{evi}. u selu Radavac. februara 1979. maja . u Zaje~aru. lake pe{adijske brigade. u selu Siga. Vojnik Bukumiri} je poginuo od dejstva neprijateqeve avijacije. Na poziv za odbranu otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata u- Vojnik VJ u rezervi Radoslav Bukumiri} je ro|en 1. 3.B S p o m e n -kk w i g a vek se ugasio i wegov `ivot. Iznenadni napad albanskih terorista u rejonu sela Mr~aja. 17. Kao vojnik osposobio se za du`nost izvi|a~a i vojni rok na Kosovu i Metohiji slu`io je u sastavu 125. godine. aprila 1956. maja 1999. Uspomenu na poginulog Radomira ~uva}e k}eri Jelena i An|ela i porodica Bukumiri}. op{tina Pe}. JUNACI OT AX BINE Za podvige u odbrani slobode otaxbine Darko Bujo{evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. BUJO[EVI] Vojislava DARKO BUKUMIRI] Milana RADOMIR BUKUMIRI] Sretka RADOSLAV Vojnik VJ Darko Bujo{evi} je ro|en 17.

Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. kod sela Ka~are. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k B 1999. u Pe}i. op{tina Pe}. U odbrani otaxbine od agresije NATO-a i albanskih terorista borio se u stroju 125. Bore}i se za `ivot. op{tina Istok. Uspomenu na borca Vladislava ~uva}e porodica Bulatovi}. De~ani. 17. Bio je na du`nosti policajca u Policijskoj stanici Se- Vojnik VJ u rezervi Vladislav Bulatovi} je ro|en 6. Rawen je 6. op{tina Pe}. Ra{ka. juna 1999. u selu Ko{are. jula 1988. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Sawa i Sa{ka. juna 1974. motorizovanoj brigadi. sin Sretko i porodica Bukumiri}. i le~en Dobrovoqac VJ Glebovi~ Vitalija Bulah je ro|en 2. Uspomenu na poginulog Milorada sa~uva}e sinovi Nemawa i Darko i porodica Bulatovi}. ali je na putu za Beograd. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. \akovica. u Pe}i. u selu Begov Lukavac. maja 1965. ro|endan. Dobrovoqac iz Habarovska poginuo je u rejonu sela Ko{are. u selu Radavac. preminuo 14. septembra 1969. BULATOVI] Milisava MILORAD BULATOVI] Radovana VLADISLAV BULAH Vitalija GLEBOVI^ Vodnik prve klase policije Milorad Bulatovi} je ro|en 30.101 JUNACI OTAXBINE kretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. 19. na svoj 25. u borbi pro- . godine. motorizovane brigade. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. juna 1999. maja 1999. u rejonu Savinih Voda. juna te godine. U Vojsku Jugoslavije stupio je kao dobrovoqac i prvi ratni raspored dobio kao strelac u 125. odlu~io je da medicinsku pomo} zatra`i na VMA. u Habarovskom okrugu u Rusiji.

Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Izvi|a~ka ~eta vojnika Bundala je 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina \akovica. 102 BUNDALO Sava RADE BUNI] Du{ana JELENKO 1997. oktobra 1976. krenula na borbeni zadatak. godine. Uspomenu na poginulog Jelenka sa~uva}e k}i Sla|ana i porodica Buni}. Uspomenu na delo poginulog dobrovoqca ~uva}e wegova porodica u Habarovsku i vasceli slovenski `ivaq. Za podvige u odbrani slobode Savezne Republike Jugoslavije odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Novom Sadu. u Nevesiwu. kada je Rade smrtno stradao. Uspomenu na lik mladog izvi|a~a iz Novog Sada ~uva}e porodica Bundalo. marta 1978. februara 1954. u selu @abeq. Vojni rok slu`io je kao izvi|a~ u 37. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. aprila 1999. 16.B S p o m e n -kk w i g a tiv albanskih terorista. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Rade Buha je ro|en 18. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. motorizovanoj brigadi. dejstvom avijacije NATO-a. JUNACI OT AX BINE lu Gorwe Obriwe. ali je motorno vozilo zaustavqeno u se- Mla|i vodnik policije Jelenko Buni} je ro|en 28. aprila 1999. Vojnik Rade Bundalo je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Zrewaninu. BUHA Radovana RADE Vojnik VJ Rade Bundalo je ro|en 30. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. .

jula 1988. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 1. motorizovanu brigadu. Bio je na du`nosti komandira Policijske stanice. Sekretarijata unutra{wih poslova u Subotici. Kao dobrovoqac. . a zatim i Republiku Srpsku. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru.103 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. hrabro se bore}i u Vukovarskoj operaciji. VARADI I{tvana OSKAR Zauvek }e ga se se}ati sin Viktor i porodica Varadi. stupio je. Nakon agresije NATO-a na SR Jugoslaviju. novembra 1966. u selu Po`ar. aprila 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. gde je potom i radio kao ma{inbravar. od prvih dana branio je Republiku Srpsku Krajinu. kao dobrovoqac. Vojnik VJ u rezervi. aprila 1999. op{tina Orahovac. op{tina De~ani. u selu Dragobiqe. sinovi Radovan i Aleksandar i porodica Buha. Bio je saobra}ajni policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Ba~ka Topola. dobrovoqac @eqko Varga je ro|en 1. Odeqewa unutra{wih poslova Majdanpek. na du`nost strelca iz pe{adijskog oru`ja. u 549. godine. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e k}i Marija. juna 1968. VARGA Savete @EQKO Vodnik policije Oskar Varadi je ro|en 9. brane}i koridor kod Br~kog. Preminuo je 14. u Sremskoj Mitrovici. u Senti. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. 13. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine.

oklopne briga- Vojnik VJ Sa{a Vasiqevi} je ro|en 29. op{tina Kur{umlija. Mladen Vasiqevi} je pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste 24. Vojnik VJ u rezervi. JUNACI OT AX BINE de. januara 1962. aprila 1999. u Novom Pazaru. U svom gradu zavr{io je sredwu {kolu.V S p o m e n -kk w i g a Dobrovoqac @eqko Varga je rawen 26. u rejonu sela Planeja. u borbi protiv albanskih terorista. u selu @igrovu. Brane}i otaxbinu na Kosovu i Metohiji. u sastavu 15. maja 1999. borio na Kosovu i Metohiji. oktobra 1976. Uspomenu na @eqka Varge ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na lik beskompromisnog borca ~uva}e porodica Vasiqevi}. motorizovane brigade. VASIQEVI] Radomira SRBOSLAV Vojnik VJ Mladen Vasiqevi} je ro|en 10. u rejonu Ki{na Reka. maja 1999. borio se kao strelac u stroju 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} je ro|en 3. oktobra 1979. 104 VASIQEVI] Dragoslava MLADEN VASIQEVI] Miroquba SA[A nakon ~ega je polo`io vojni~ku zakletvu. u Kragujevcu. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za voza~a borbenog vozila pe{adije i na toj du`nosti se. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom napada avijacije NATO-a. a preminuo je narednog dana u KBC-u Pri{tina. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Vasiqevi}. Vojnik Sa{a Vasiqevi} je poginuo 11. . a preminuo je tri dana kasnije u Vojnomedivinskom centru u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

u Ni{u. . 30. na putu Trbovac – Sloviwe. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Dobrovoqac Srboslav Vasiqevi} se 7. Vojnik Bojan Vasiqkovi} je poginuo 8. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1975. juna 1999. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Marko i Milo{ i porodica Vasiqevi}. godine. a na Kosovu i Metohiji je vojni rok slu`io u stroju 549. Kapetan policije Tihomir Vasi} je ro|en 30. k}i Dragana i porodica Vasi}. rafalnom paqbom. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. U toj akciji smrtno je stradao.105 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Kao dobrovoqac je stupio u stroj 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. VASIQKOVI] Dragana BOJAN ASI] Borivoja TIHOMIR Vojnik VJ Bojan Vasiqkovi} je ro|en 23. maja 1949. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost veziste. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Lepina. sa svojom jedinicom nalazio u rejonu sela Dowe Obriwe. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. U kratkom vremenu stasao je u odli~nog strelca. op{tina Lipqan. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu. maja 1999. aprila 1978. op{tina Prizren. Radio je u Odeqewu unutra{wih poslova Lipqan. kada su ih iz zasede. op{tina Lipqan. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati sinovi Dragan i Vladimir. motorizovane brigade. napali albanski teroristi. Uspomenu na lik mladog veziste sa~uva}e porodica Vasiqkovi}. aprila 1999.

Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Uspomenu na poginulog Vojislava ~uva}e k}i Jelena i porodica Vasi}. godine. u Kosovskoj Kamenici. Prizren. decembra 1977. puku veze u U`icu. VEJIN Milana RADE Mla|i vodnik policije Vojislav Vasi} je ro|en 21. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce.V S p o m e n -kk w i g a VASI] Branislava VOJISLAV VASOJEVI] Gruje IVAN JUNACI OT AX BINE 106 Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. vodnik Vasojevi} je poginuo 11. na Karauli „Ko{are”. U oru`anoj borbi protiv albanskih terorista. odlu~no brane}i dr`avnu granicu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. grani~nom bataqonu u \akovici. februara 1975. motorizovane brigade. Zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira veze i obavqao du`nost komandira odeqewa veze u 398. u Apatinu. u Kosovskoj Kamenici. 3. u jedinici za obezbe|ewe dr`avne granice u rejonu Karaule „Ko{are”. maja 1999. Uspomenu na lik mladog podoficira ~uva}e wegova porodica. aprila 1999. juna 1961. Vojnik Vejin je poginuo u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Liken”. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 28. Na Kosovu i Metohiji je obavqao du`nost komandira veze u 53. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za izvi|a~a. Vojnik VJ Rade Vejin je ro|en 1. novembra 1989. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Sjenici. godine. . Vodnik VJ Ivan Vasojevi} je ro|en 11. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549.

marta 1946. od dejstva avijacije NATO-a. u selu Crqenac. vojnoteritorijalnog odreda. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju. Zavr{io je Ma{inski fakultet i [kolu rezervnih oficira veze. VELIKINAC Milana ZORAN VELI^KOVI] Davida QUBI[A Rezervni poru~nik VJ Zoran Velikinac je ro|en 25. op{tina Malo Crni}e kraj Po`arevca. Komandno- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vazduhoplovnu vojnu akademiju. op{tina Ka~anik. S p o m e n -k w i g a k V Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Vejin. Odlikovan je Ordenom ratne zastave prvog stepena. Uspomenu na lik vrhunski osposobqenog stare{ine i pilota ~uva}e wegove k}eri Angelina i Radmila. u Uro{evcu. u toku obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva. komandanta RV i PVO i zamenika saveznog ministra za odbranu. u rejonu sela Krive- {tabnu {kolu operatike i najvi{u intervidovsku {kolu u Rusiji. juna 1999. Na toj du`nosti je izuzetno uspe{no obavqao i zadatke u sastavu 243. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Kao rezervni oficir imao je ratni raspored na du`nosti zamenika komandanta 64. General-pukovnik VJ Qubi{a Veli~kovi} je ro|en 1. Bio je jedan od najboqih pilota lova~kih aviona MiG-21 i MiG-29 i obavqao du`nosti pomo}nika na~elnika General{taba VJ za RV i PVO. Uspomenu na palog poru~nika Velikinca ~uva}e wegov sin Nikolaj i porodica Velikinac. juna 1968. Komandno-{tabnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. General Veli~kovi} je poginuo 1. Poru~nik Velikinac je poginuo u sukobu s albanskim teroristima 31.107 JUNACI OTAXBINE nik. te porodica Veli~kovi}. maja 1999.

28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada je wegovo motorno vozilo bilo pogo|eno tromblonskom minom iz zasede albanskih terorista. u selu Kova~i. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984.V S p o m e n -kk w i g a VELI^KOVI] Tomislava GORAN VEQKOVI] Aleksandra BO@IDAR JUNACI OT AX BINE 108 VEQKOVI] Qubodraga DRAGAN Major policije Goran Veli~kovi} je ro|en 15. Vojnik u rezervi Dragan Veqkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U toku bombardovawa Klini~kog centra u Ni{u. U stroj za odbranu otaxbine stupio je kao vojnik u rezervi u sastavu 37. Vojnik VJ u rezervi Dragan Veqkovi} je ro|en 22. Vojnik VJ u rezervi Bo`idar Veqkovi} je ro|en 30. godine. u kojoj je obavqao du`nost in`iwerca pionira. u Prokupqu. op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}eri Marina i Maja i porodica Veli~kovi}. poginuo je od dejstva kasetnih bombi NATO-a. obavqao je du`nost kuvara u 201. motorizovane brigade. Bio je na du`nosti zamenika komandira Policijske stanice u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. pe{adijskoj bazi. na putu izme|u sela Ra{tane i Studen~ane. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ni{u. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}eri Milena i Mirjana. maja 1999. Kao vojnik u rezervi. maja 1960. op{tina Ra{ka. Uspomenu na Bo`idara Veqkovi}a ~uva}e wegova k}i Miroslava i porodica Veqkovi} iz Ni{a. juna 1999. maja 1999. 7. Poginuo je 2. sin Milan i porodica Veqkovi}. avgusta 1965. . maja 1961. Zavr{io je Fakultet bezbednosti. u rejonu sela Bawica.

februara 1970. U borbi protiv albanskih terorista poginuo je 19. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. smrtonosne bombe pogodile su i borbeni razme{taj protivpo`arne jedinice Gardijske brigade. 7. na du`nost strelca. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Prilikom dejstava avijacije NATO-a u u`em rejonu Beograda. 20. Uspomenu na lik mladog borca ~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Ko{are. op{tina Uro{evac. godine. kada je poginuo vojnik Goran Vere`an. novembra 1978. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. \akovica. u selu Me|uhana. Zoran Veseli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Goran Vere`an je ro|en 24.109 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V VEQKOVI] Novice VLADAN VERE@AN Vladimira GORAN VESELI] Branka ZORAN Mla|i vodnik policije Vladan Veqkovi} je ro|en 15. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost protivpo`arca i bio je na slu`bi u Gardijskoj brigadi. motorizovanu brigadu. kod mesta zvanog „Partizanski put”. juna 1999. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. Bio je policajac u Stanici Pograni~ne policije Vrbnica. . op{tina Blace. Kao dobrovoqac javio se u 125. Vojnik VJ u rezervi. dobrovoqac Zoran Veseli} je ro|en 12. raspore|enu na Kosovu i Metohiji. februara 1972. maja 1999. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. u Sremskoj Mitrovici. u Pan~evu. Poginulog Vladana pamti}e sin Nikola i porodica Veqkovi}.

Kao vojni obveznik stupio je u stroj 549. marta 1968. juna 1999. motorizovane brigade i hrabro se borio protiv albanskih terorista. juna 1999. u Aleksandrovcu. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Planeja. dobrovoqac Sre}ko Vilimonovi} je ro|en 14. Vojnik VJ u rezervi. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost bolni~ara. na du`nost voza~a na radarskoj stanici. 14. Vojnik VJ u rezervi Zoran Virjevi} je ro|en 7. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Vu~evi}. u Kragujevcu. . februara 1976. op{tina Vladimirci. U 7. VIRJEVI] Jeremije ZORAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ve~evi} je ro|en 22.V S p o m e n -kk w i g a VE^EVI] Stanimira DEJAN JUNACI OT AX BINE 110 VILIMONOVI] Bo`idara SRE]KO Uspomenu na Sre}ka Vilimonovi}a ~uva}e wegovi sinovi Vojislav i Vladimir i porodica Vilimonovi}. op{tina Prizren. a kao vojni obveznik. op{tina Srbica. Dejan Ve~evi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Nakon zavr{etka sredwe {kole. ali sre}a u jednom trenutku nije bila naklowena Sre}ku – vozilo u kojem je hitao na jo{ jedan zadatak je. januara 1965. Poginuo je 1. Obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu sela Debrc. voza~ Zoran Virjevi} na{ao se sa svojim vozilom na meti avijacije NATO-a i zadobio smrtonosne rane. na poziv za odbranu otaxbine. aprila 1999. u rodnom gradu slu`io je vojni rok. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Mnogim svojim ratnim drugovima spasio je `ivot. naletelo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Trnavce. stupio je u stroj 310. u Prizrenu. 2. samohodnog raketnog puka PVO. Bolni~ar Sre}ko Vilimonovi} je smrtno stradao.

\akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ Danilo Vojvodi} je ro|en 9. op{tina Podujevo. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. Pripadnik rezervnog sastava policije @eqko Vitas je ro|en 26. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 5. kada je avijacija NATO-a bombardovala zgradu Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. avgusta 1968. aprila 1999. Uspomenu na poginulog @eqka Vitasa sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 14. kod sela Ka~ikol. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na Zorana Virjevi}a ~uva}e wegova porodica u Kragujevcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. VITAS Petra @EQKO VOJVODI] Milorada DANILO Mla|i vodnik policije Nenad Vitkovi} je ro|en 19. aprila 1999. aprila 1994. u Zadru. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999.111 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k V Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. VITKOVI] Vlada NENAD brane i bezbednosti prvog stepena. godine. jula 1973. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. maja 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Zve~anu. u Kosovskoj Mitrovici. u Pe}i. na Karauli „Ko{are”. Poginuo je 2. maja 1973. . Zavr{io je sredwu {kolu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se kao vojni obveznik strelac u sastavu 125. 19.

marta 1962. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.V S p o m e n -kk w i g a VOJINOVI] Vojina MIROSLAV VUJA^I] \oke VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 112 Uspomenu na lik Vladimira Vuja~i}a ~uva}e wegovi sinovi Dragan. u rejonu sela Galica. op{tina Vu~itrn. januara 1954. Danilo i Darko i porodica Vuja~i}. u selu Prilu`je. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. za odbranu Kosova i Metohije borio se na du`nosti strelca u sastavu 54. Kao dobrovoqac. u rejonu sela Grabovac. VUJA^I] @ivka MARKO Vojnik VJ u rezervi Miroslav Vojinovi} je ro|en 10. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U jedinici je obavqao du`nost strelca. Mjeki} Mahali. dobrovoqac Vladimir Vuja~i} je ro|en 11. 6. Devet meseci borio se kao dobrovoqac za Republiku Srpsku Krajinu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. maja 1999. Vu~itrn. novembra 1966. motorizovanu brigadu da brani Kosovo i Metohiju. gde je zavr{io sredwu ekonomsku {kolu. u rejonu sela Streoce. 27. juna 1999. u Zmajevu. Kao vojni obveznik obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u sastavu 115. 21. Pan~evo. javio se i u 37. Igor i Ilija i porodica Vojinovi}. vojno-teritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. Vojnik VJ u rezervi. u Pri{tini. u~estvuju}i i u Vukovarskoj operaciji. Kao vojni obveznik. Uspomenu na poginulog branioca otaxbine Miroslava Vojinovi}a ~uva}e wegovi sinovi Ivan. vojnoteritorijalnog odreda. Uspomenu na lik Marka Vuja~i}a ~uva}e wegov . aprila 1999. op{tina Kosovo Poqe. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Vojnik VJ u rezervi Marko Vuja~i} je ro|en 2.

op{tina Sisak. te porodica Vuja~i}. k}eri Sne`ana i Aleksandra. avgusta 1959. te porodica Vujovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. ali nije dobio bitku za `ivot. VUJOVI] Sime VLADIMIR De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. VUJO[EVI] Radisava MIOMIR Zastavnik prve klase VJ Vladimir Vujovi} je ro|en 16. januara 1952. marta 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Kur{umliji. Uspomenu na poginulog Miomira ~uva}e sinovi Bo`a i Stefan i porodica Vujo{evi}. kada je iznenada na taj sistem dejstvo- VUKADINOVI] Stojana ZORAN Vodnik policije Miomir Vujo{evi} je ro|en 27. Uspomenu na lik Vladimira Vujovi}a ~uva}e wegov sin Vawa. 28. Preminuo je 28. Zastavnik Vujovi} je 27. Hrabri podoficir je. marta 1999. radio na uspostavqawu naru{enog sistema radio-relejnih veza u rejonu Stra`evice (Rakovica). k}eri Miwa i Awa. Radio je kao policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. godine. pogo|en gelerom bombe u predelu ki~me. S p o m e n -k w i g a k V sin Bo{ko.113 JUNACI OTAXBINE vala avijacija NATO-a u bri{u}em letu. . Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. u selu Crnobreg. u selu Crveni Bok. op{tina Vojnik VJ u rezervi Zoran Vukadinovi} je ro|en 4. aprila 1972. op{tina De~ani. gde je zavr{io sredwu {kolu. U~estvovao je u borbenim dejstvima za odbranu Republike Srpske. urgentno preba~en na VMA. Zavr{io je podoficirsku {kolu veze u Kraqevu i najve}i deo svoje karijere proveo na tehni~kom odr`avawu sredstava veze. juna 1985. u selu Po`are. marta 1999.

na motorno vozilo u kojem se prevozio vojnik Vukovi} albanski teroristi su otvorili vatru iz streqa~kog oru`ja. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bilo je to u rejonu sela Liko{an. u rejonu sela Lu`ane. U 211. Uspomenu na lik mladog vojnika iz Kraqeva ~uva}e porodica Vukovi}. Zoran Vukadinovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE tohiji. Tom prilikom je vojnik Boban smrtno pogo|en. septembra 1974. maja 1999. 12. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbenog zadatka. obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. Uspomenu na borca iz Kur{umlije ~uva}e wegova porodica.V S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. oklopnoj brigadi. motorizovane brigade. godine u Kraqevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Podujevo. Poginuo je tako {to je 13. maja 1999. u selu Baqevac. Vojnik VJ Aleksandar Vukovi} je ro|en 3. marta 1979. 114 VUKOVI] Du{ana ALEKSANDAR VUKOVI] Petra BOBAN Kao vojni obveznik borio se u sastavu 37. na du`nosti poslu`ioca minobaca~a 82 mm. Ra{ka. pe{adijske brigade. od dejstva avijacije NATO-a. na du`nosti strelca. aprila 1999. Uspomenu na vojni~ki i patriotski lik Bobana Vukovi}a ~uva}e wegov sin Petar i porodica Vukovi}. Poginuo je 1. . koja je imala borbeni raspored na Kosovu i Me- Vojnik VJ u rezervi Boban Vukovi} je ro|en 30. pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste pri preuzimawu hrane za svoje drugove u rejonu Kisele Bawe. Podujevo.

Vojni rok je slu`io u sastavu 52. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. aprila 1999. u Suvoj Reci.115 JUNACI VUKOVI] Puni{e RANKO OTAXBINE dog pripadnika Vojne policije ~uva}e wegova porodica. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je 17. op{tina Pri{tina. u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Aleksandra. u okviru Pri{tinskog korpusa. u selu Sopina. op{tina Glogovac. Na Kosovu i Metohiji borio se protiv agresora i albanskih terorista. u Bijelom Poqu. bataqona Vojne policije na Kosovu i Metohiji. na du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja specijalne namene. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kristina i Katarina i porodica Vukoti}. vojnoteritorijalnom odredu Suve Reke. januara 1970. motorno vozilo kojim se prevozio nagazilo na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili kod sela Orlate. u selu Bistrica. VUKSANOVI] Imera BOBEK Vojnik VJ Ranko Vukovi} je ro|en 24. Zavr{io je {kolu rezervnih oficira. S p o m e n -k w i g a k V VUKOTI] Milo{a MILETA brane i bezbednosti prvog stepena. godine. februara 1954. aprila 1999. obavqaju}i du`nost na~elnika intendantske slu`be u 70. aprila 1978. Uspomenu na lik mla- Pripadnik rezervnog sastava policije Mileta Vukoti} je ro|en 29. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odRezervni kapetan VJ Bobek Vuksanovi} je ro|en 10. op{tina Suva Reka. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. 13. Vojnik Vukovi} je poginuo tako {to je 31.

u Leskovcu. Rezervni vodnik VJ Nenad Vuleti} je ro|en 24. op{tina Pe}. maja 1999. JUNACI OT AX BINE drag. Uspomenu na lik poginulog borca ~uva}e porodica Vu~eq. Zavr{io je sredwu {kolu. u Pe}i. godine. motorizovane brigade. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. Vojnik Naser Vu~eq je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. poginuo je 19. Vojni rok je slu`io u sastavu 125. Poginuo 3. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 30. godine. Uspomenu na lik rezervnog vodnika Nenada Vuleti}a ~uva}e sin Mio- . jula 1977. u Kosovskoj Mitrovici. oklopne brigade. @estoko i odlu~no se suprotstaviv{i albanskim teroristima. u selu Dragobiqe. 13. marta 1958. \akovica. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Vuliki} je ro|en 9. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu Orahovca. maja 1999. k}i Ankica i porodica Vuleti}. Uspomenu na wega sa~uva}e wegovo dvoje dece i porodica Vuliki}. na du`nosti vojnika strelca. 116 VU^EQ Alije NASER VULIKI] Ilije NEBOJ[A VULETI] Danila NENAD Vojnik VJ Naser Vu~eq je ro|en 16.V S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na kapetana Vuksanovi}a ~uva}e wegovi sinovi Dejan. te porodica Vuksanovi}. aprila 1999. Vladimir i Ivan. jula 1998. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 252. aprila 1960. u rejonu Karaule „Ko{are”.

Od vojnih {kola je zavr{io [kolu rezervnih oficira. u Kraqevu. Obavqao je borbene zadatke otkrivawa i pra}ewa agresorskih letelica sa osmatra~kim radarom. januara 1971. Bio je na du`nosti zamenika komandanta 3. Uspomenu na poginulog Radoja sa~uva}e k}eri An|ela i Andrijana i porodica Vu~ini}. Vojnik VJ Goran Gaji} je ro|en 12. septembra 1965. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. maja 1999. u Kosovskoj Mitrovici. Na motorno vozilo u kojem se Zoran nalazio pucali su albanski teroristi iz streqa~kog oru`ja. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. motorizovane brigade. godine nala- . U Vojsci je bio operater na osmatra~kom radaru P-15 u komandnoj bateriji 250. Gavrilovi} je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede. smer pe{adija. godine. Zavr{io je Pravni fakultet u Beogradu. Rezervni poru~nik VJ Zoran Gavrilovi} je ro|en 13.117 JUNACI VU^INI] Qubinka RADOJE OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GAVRILOVI] Slavka ZORAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1964. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. 27. raketne brigade PVO. u rejonu sela Liko{an prilikom izvo|ewa borbenog zadatka. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e porodica Gavrilovi}. u Srbici. a posebno sin Aleksandar i k}i Ana. motorizovanog bataqona. GAJI] Ilije GORAN Poru~nik policije Radoje Vu~ini} je ro|en 1. Bio je pomo}nik komandira u Policijskoj stanici Srbica. januara 1991. Wegova jedinica se 18. aprila 1999. u Beogradu. a na Kosovu i Metohiji se kao rezervni poru~nik VJ borio u sastavu 37. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 12.

motorizova- . godine. u selu Rzale. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Usmrtio ga je direktan pogodak u kabinu radara. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista u selu Lukare. JUNACI OT AX BINE Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. decembra 1953. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. GAJI] Radivoja VUKADIN GA[PARI] Branka SLOBODAN Vodnik policije Dragivoje Gaji} je ro|en 5. ta~nije od 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.G S p o m e n -kk w i g a zila u rejonu sela Petrov~i}. 118 GAJI] Miodraga DRAGIVOJE Od prvih dana agresije snaga NATO-a na SRJ. op{tina Ub. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Dragivoja sa~uva}e k}eri Nata{a i Ivana i porodica Gaji}. februara 1980. 26. Wegov lik }e uvek ostati u mislima k}eri Gordane. Pri{tina. 18. aprila 1967. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. Vojni rok je slu`io u 549. marta 1999. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Rezervni vodnik prve klase VJ Vukadin Gaji} je ro|en 31. op{tina Zemun. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. maja 1999. januara 1992. u selu Zvizdar. marta 1999. borio se u sastavu 354. u Prokupqu. Bio je na du`nosti ~etnog stare{ine. Lik poginulog vojnika Gorana u srcu }e zauvek nositi wegova porodica. Poginuo je te no}i od dejstva neprijateqske avijacije. u Beogradu. Vojnik VJ Slobodan Ga{pari} je ro|en 23. pe{adijske brigade. godine. op{tina Srbica. sina Vladice i porodice Gaji}.

maja 1999. u selu Duz. Zavr{io je sredwu {kolu. marta 1999. Srbica. 26. kao vojnik u rezervi. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Radica i Ru`ica. Uspomenu na poginulog Milivoja sa~uva}e k}eri Slavica. da bi potom. GLADI[EV Lazara MIODRAG Vojnik VJ u rezervi Zoran Gvozdenovi} je ro|en 8. maja 1999. pe{adijskoj brigadi. marta 1999. Osta}e u trajnom se}awu svoje porodice. motorizovane brigade kao pionir. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bio vlasnik auto-mehani~arske radwe „Gvozda”. u Kikindi. u selu Landovica kod Prizrena. Podujevo. u Kur{umliji. kao auto-limar. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. bio na du`nosti strelca u Vojnik VJ u rezervi Milivoje Glav~i} je ro|en 22. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Nikola. GVOZDENOVI] Aleksandra ZORAN GLAV^I] Stojka MILIVOJE rijskog bataqona 37. k}i Natalija i porodica Gvozdenovi}. Zavr{io je Sred- . avgusta 1958.119 JUNACI OTAXBINE 354. 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Glav~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1960. Zoran je od 7. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji kao vojnik u rezervi u sastavu in`iwe- Stariji vodnik prve klase VJ Miodrag Gladi{ev je ro|en 3. S p o m e n -k w i g a k G noj brigadi i bio je na du`nosti izvi|a~a u artiqeriji. 22. Albanski teroristi su pucali na vozilo kojim se Milivoje prevozio i usmrtili ga. u rejonu sela Prelovac. marta 1968. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u Jo{ani~koj Bawi.

jula 1981. Poginuo je u Kur{umliji prvog dana agresije NATO-a. januara 1955. decembra 1977. marta 1998. Zavr{io je Gra|evinsku {kolu. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. 24. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Re~ica kod Bojnika. @eqko Gligori} je ro|en 30. motorizovanoj brigadi je od 15. usled dejstva neprijateqeve avijacije. GLI[I] Sibina MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Dobrivoje Gligorijevi} je ro|en 23.G S p o m e n -kk w i g a wu vojnu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u [apcu. 30. JUNACI OT AX BINE Borac minobaca~lija u 549. Pred po~etak agresije bio je jedan od referenata u 354. na Odeqewu za neurohirurgiju. u selu Novake kod Prizrena. Uspomenu na tog poginulog borca ~uva}e sinovi Sa{a i Darko. marta 1999. motorizovanoj brigadi na du`nosti poslu`ioca tenka T-55. te porodica Gligorijevi}. Za- . 120 GLIGORIJEVI] Stanislava DOBRIVOJE GLIGORI] Bo`idara @EQKO ski smer. Preminuo je sutradan u Medicinskom centru Ni{. godine. @eqko je te{ko povre|en u borbi s albanskim teroristima. smer pe{adija. kerami~ar- Potpukovnik VJ Milorad Gli{i} je ro|en 3. Mladog vojnika }e se s qubavqu se}ati wegova porodica. Dobrivoje je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1999. 30. maja 1999. u rejonu Orahovca. U vojnoj slu`bi je od 20. u Beogradu. k}eri Sowa i Vesna. u selu Planeja kod Prizrena. maja 1954. pe{adijskoj brigadi. Pamti}e ga i wegovog lika se uvek se}ati k}i Dijana i wegova porodica. godine. marta 1999. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 19. i bio je u 549.

Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. bataqona veze. 16. Vojni rok je slu`io u 125. a agresija ga je zatekla na Kosovu i Metohiji. decembra 1976. Vladan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Milorad Gli{i} je poginuo 8. op{tina Uro{evac. Nenad Golubovi} je ro|en 5. Nenad je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. a oru|e mu je „strela-2M”. maja 1999. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k G vr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Kraqevu. aprila 1999. aprila 1965. na putu Pri{tina – Medve|a. jula 1965. 12. motorizovanoj brigadi kao vojnik strelac. Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Vladan Gobeqi} je ro|en 18. pe{adijskoj brigadi. k}i Aleksandra i wegova porodica. k}i Jovana i porodica. Uvek }e ga u srcu ~uvati sin Predrag. u Beogradu. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . u rejonu sela Ko{are. \akovica. u Ni{u. U~esnik je rata na prostoru Republike Srpske Krajine. Tokom agresije snaga NATO-a na SRJ bio je izvi|a~ u 2. 19.121 JUNACI OTAXBINE Poginuo je prilikom minobaca~kog napada albanskih terorista na vatreni polo`aj. Nikad ga ne}e zaboraviti wegova porodica. u rejonu sela Moli}. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. smer veze. GOCI] Novice GORAN GOBEQI] Radeta VLADAN GOLUBOVI] @arka NENAD Vojnik VJ u rezervi Goran Goci} je ro|en 20. u rejonu Starog Sela. sta. gde je obavqao du`nost zamenika komandanta 52. Na Kosmetu se borio u 125. \akovica. Bio je strelac protivavionac. maja 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Milo{.

Zavr{io je {kolu za ma{inbravare. aprila 1999. 122 GREDEQEVI] Rade \URO Vojnik Sini{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Orlane. motorizovanoj brigadi. u selu Korita. GRUBOR Bore SINI[A GRUJI] Gvozdena RANKO Vojnik VJ u rezervi. Bio je na du`nosti voza~a motornog vozila u izvi|a~koj ~eti 15. aprila 1935. @iveo je sa porodicom u Beogradu. Borio se na Kosovu i Metohiji kao strelac u 125. avgusta 1978. Maja i Milica. . JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. javio se kao dobrovoqac u redove VJ. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. maja 1999. 8. godine. De~ani. te porodica Goci}. Uspomenu na wega ~uva}e porodica. te porodica Gredeqevi}. 8. Poginulog borca pamti}e k}eri Vesna i Du{ica. juna 1998. u rejonu Kosova Poqa. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 21. Vojnik VJ u rezervi Ranko Gruji} je ro|en 24. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ Sini{a Grubor je ro|en 11. 16. dobrovoqac \uro Gredeqevi} je ro|en 29. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a. motorizovanoj brigadi. Poginuo je od dejstva neprijateqeve avijacije. u Zrewaninu. \uro je. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 125. kod Lipika u Hrvatskoj. oklopne brigade. poginuo odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. Mladog Grubora nosi}e zauvek u srcu wegova porodica. u Brestoviku kod Pe}i. juna 1958. aprila 1999. u rejonu sela Junik kod Pe}i.G S p o m e n -kk w i g a Wegov lik pamti}e k}eri Jelena.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. septembra 1964. 18. u selu Babotinac kod Prokupqa. Uspomenu na vojnika Gruji}a ~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi Milan Gruji} je ro|en 28. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. pozadinske baze. oktobra 1962. 1. . aprila 1999. kao vojnik rezervista. u Golubiwu. Milan je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi @ivota Gruji} je ro|en 10. Tokom agresije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Nedakovac. @ivota je. maja 1999. Vu~itrn. op{tina Glogovac. godine. k}i Olivera i porodica Gruji}. Podujevo. Na Kosovu i Metohiji je tokom agresije NATO-a obavqao je du`nost kuvara u intendantskom bataqonu 202. u ataru sela Lapu{nik. bio je voza~ u 180. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.123 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k G GRUJI] Dragoquba DRAGAN GRUJI] Nikole MILAN GRUJI] Stanoja @IVOTA Vodnik policije Dragan Gruji} je ro|en 6. Uspomenu na lik @ivote Gruji}a ~uva}e sin Du{an. vojnoteritorijalnom odredu. septembra 1956. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1981. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 21. aprila 1999. poginuo prilikom raketirawa autobusa u selu Lu`ane. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sanela i porodica Gruji}.

ma{inski smer. u rejonu Radowi~kog jezera kod \akovice. Zoran je poginuo 14. kada se sa ~lanovima ekipe nalazio u skladi{tu. oktobra 1968. u Lipqanu i 1987. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. Tokom agresije borio se kao strelac 58. Se}a}e ga se k}i Qiqana i porodica Guberini}. obavqaju}i borbeni zadatak. Kao vojnik je bio na du`nosti ni{anxije na protivavionskom topu 20/3 BOV-3. Miodrag je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.G S p o m e n -kk w i g a GUBERINI] ^edomira MIODRAG GUCUWA Krstivoja MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 124 GUXI] Tomislava ZORAN Vojnik VJ u rezervi Miodrag Guberini} je ro|en 25. Vojnik VJ Miroslav Gucuwa je ro|en 25. oktobra 1962. Poginuo je prilikom dejstava neprijateqeve avijacije. 3. Na Kosmetu se borio kao poslu`ilac na protivavionskom topu u 52. Pre po~etka rata bio je rukovalac u skladi{tu za ubojna sredstva 492. u Somboru. maja 1999. u selu Gora`devac kod Pe}i. . Poginuo je prilikom dejstva neprijateqeve avijacije. Lik mladog vojnika u srcu }e nositi wegova porodica. godine kurs za mla|e oficire po ugovoru u [kolskom centru RV i PVO u Rajlovcu. vazduhoplovne baze. na Aerodromu „Slatina” kod Pri{tine. artiqerijsko-raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. u rejonu Savine Vode kod Pe}i. u selu Dobrotin. Stariji vodnik VJ Stariji vodnik Zoran Guxi} je ro|en 17. lake pe{adijske brigade. Kao predstavnik 492. novembra 1978. op{tina Lipqan. aprila 1999. maja 1999. 26. Tokom kontrole. vazduhoplovne baze bio je u sastavu ekipe iz Komande RV i PVO koja je kontrolisala ubojna sredstva.

k}i Jelena i porodica Daci} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. maja 1956. S p o m e n -k w i g a k D usledio je napad avijacije NATO-a. marta 1962. marta 1965. dobrovoqac \oko Deqa je ro|en 2. Sinovi Jovan i Radoje. Ta eksplozija je usmrtila starijeg vodnika Guxi}a. 20. Pe}. op{tina Medve|a. rektor u „Alfakomercu” i „Pelikanu”. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na Saveznu Republi- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prvi je iza{ao iz skladi{ta i dok je pretr~avao do zaklona. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Po~etkom agresije NATO-a mobilisan je u 58. Sinovi Nikola i Petar i porodica Dedi} pamti}e poginulog borca. Usmrtili su ga geleri bombi avijacije NATO-a. kao strelac. eksplodirala je bomba u wegovoj neposrednoj blizini. motori- Vojnik VJ u rezervi Ranko Dedi} je ro|en 6. Nakon detonacija. marta 1999. Miodrag je. Mobilisan je 3. DACI] Radoja MIODRAG DEDI] Branislava RANKO DEQA Nikole \OKO Vojnik VJ u rezervi Miodrag Daci} je ro|en 8. posebno sinovi Uro{ i Marko i k}i Jovana. Zavr{io je gimnaziju u rodnom gradu i bio je uspe{an di- Vojnik VJ u rezervi. na borbenom polo`aju jedinice u rejonu Savinih Voda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ranko je poginuo 3. U gra|anstvu je bio KV voza~. Zorana Guyi}a pamti}e wegovi najmiliji. u 549. u selu Sijarina. u Kninu. maja 1999. laku pe{adijsku brigadu.125 JUNACI OTAXBINE zovanu brigadu i bio na du`nosti mitraqesca. poginuo prilikom napada albanskih terorista na motorno vozilo kojim se prevozio u rejonu sela Ho~a Zagradska kod Prizrena. u Pe}i.

Porodica Deqa nosi}e uspomenu na poginulog branioca otaxbine. javio se kao dobrovoqac i bio raspore|en u 125. motorizovanu brigadu. juna 1967. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom . Zoran je poginuo 12. JUNACI OT AX BINE Den~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Bio je izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti. u Krupwu. motorizovanoj brigadi. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. kao izvi|a~ atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane. Vojnik Milomir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Jela{nica. op{tina Leskovac. 126 jedinice. Vojni rok je slu`io u 37. obavqaju}i vojni~ki zadatak. u selu Biqanovac kod Ra{ke. u rejonu sela Gorwe Obriwe. Poginuo je 8. 1. Wegov lik osta}e u srcu i pam}ewu wegove porodice. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. kada je neprijateqeva avijacija dejstvovala na vozilo kojim su prevo`eni pripadnici Vojnik VJ u rezervi Zoran Dilpari} je ro|en 23. U 549. Sinovi Milo{ i Marko i porodica Den~i} ~uva}e uspomenu na poginulog borca. motorizovanu brigadu mobilisan je 3. juna 1999. Milomir Despi} je ro|en 7. aprila 1999. op{tina De~ani. motorizovane brigade. u rejonu Guri Gat. marta 1979.D S p o m e n -kk w i g a ku Jugoslaviju. DEN^I] Ratka MILE DESPI] Dragoquba MILOMIR DILPARI] Milana ZORAN Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Mile Den~i} je ro|en 27. u rejonu sela Liko{an. Bio je mobilisan kao voza~ u 3. Glogovac. juna 1999. kada su na vozilo kojim je upravqao pucali albanski teroristi. oktobra 1971. motorizovani bataqon 37. Poginuo je 10.

S p o m e n -k w i g a k D za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1975. Tokom agresije bio je mobilisan u Komandu Vojnog okruga Pri{tina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. oktobra 1963. mobilisan je 3. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Stefan i Vladimir. od protivtenkovske mine u selu [utica. te porodica Dimitrijevi}. u selu Liva|e kod Lipqana. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vitina. 14. marta 1966. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATOa. Kada je po~eo rat. Slavi{a je poginuo 25. aprila u 549. k}i Milica i porodica. Porodica poginulog vojnika sa~uva}e uspomenu na wega. op{tina Glogovac. u Vitini. Zavr{io je ~etvrti stepen ma{inske {kole i radio u preduze}u „Ciglana” iz Bojnika. Mla|i vodnik policije Sa{a Dimitrijevi} je ro|en 14. Zapamti}e ga sin Milo{. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti pr- Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 24.127 JUNACI OTAXBINE vog stepena. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1997. u rejonu sela Posli{te kod Prizrena. . DIMITRIJEVI] Bratimira SLAVI[A DIMITRIJEVI] Vuka{ina SLAVI[A DIMITRIJEVI] Nikole SA[A Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Dimitrijevi} je ro|en 11. raspore|en je na du`nost komandira minobaca~kog odeqewa MB-60 mm. maja 1999. godine. u selu Savinac kod Bojnika. Kao desetar. 28. maja 1999. motorizovanu brigadu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce.

Lik mladog vojnika pamti}e wegova porodica. Poginuo je 31. pe{adijske ~ete. u selu Krivenik. op{tina Ka~anik. Rezervni poru~nik VJ Goran Dimi} je ro|en 15. januara 1969. maja 1999. smer atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana. na prevoju Volujak kod \akovice. decembra 1978. u Ni{u. u Crvenki. Uspomenu na poginulog Sa{u sa~uva}e wegova porodica. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Vozilo u kojem se nalazio naletelo je na postavqenu protivtenkovsku minu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Istog dana Vojnik VJ u rezervi Dejan Dini} je ro|en 20. Borislav je poginuo 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqona Vojne policije. godine. Porodica Dimi} }e ga se uvek se}ati. JUNACI OT AX BINE kada je na motorno vozilo u kojem se nalazio dejstvovala neprijateqeva avijacija. juna 1998. Zavr{io je Medicinski fakultet i odbranio magistarski rad. 128 DIMITRI] Milete BORISLAV DIMI] Mirka GORAN kada je po~ela agresija snaga NATO-a na SRJ mobilisan je u 64. op{tina Uro{evac. u ataru sela Jezerce. vojnoteritorijalni odred Vojnog odseka Pri{tina i postavqen na du`nost zamenika komandira 2. Goran je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Tokom agresije NATO-a mo- .D S p o m e n -kk w i g a aprila 1999. Vojni rok je slu`io od 22. DINI] Jovana DEJAN Vojnik VJ Borislav Dimitri} je ro|en 22. op{tina Uro{evac. u selu Zaskok. Na Kosovu i Metohiji je bio raspore|en na du`nost strelca u ~eti Vojne policije specijalne namene 52. maja 1974.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.129 JUNACI OTAXBINE Raka kod Ka~anika. DOGANXI] Milo{a MILADIN Potporu~nik policije Vojnik VJ @eqko Dini} je ro|en 24. godine. u selu Nekovac. u selu Oklace. maja 1999. mehanizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Milutina sa~uva}e porodica. op{tina Medve|a. Poginuo je od dejstva albanskih terorista na kolonu vojnih motornih vozila. Bio je poslu`ilac na haubici 122 mm u 243. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k D bilisan je u 559. juna 1998. Dejanov lik pamti}e porodica. Doganxi} je te{ko rawen 11. DINI] Miroquba @EQKO DOBRI] Aleksandra MILUTIN pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. septembra 1987. motorizovanu brigadu. godine. maja 1999. aprila 1978. jula 1960. u rejonu sela Ka~ikol. prili- . Wegov lik pamti}e porodica. maja 1999. upao je u zasedu i nastradao hrabro se bore}i. automobiliski transportni bataqon kao voza~ teretnog motornog vozila. godine. u Petrovcu. Mobilisan je 6. Pri pretresu terena. aprila 1999. 1. op{tina Glogovac. oktobra 1965. kao strelac u 125. Vojni rok je slu`io od 24. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. u selu Milutin Dobri} je ro|en 29. Zavr{io je Vi{u {kolu za organizaciju rada. Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Miladin Doganxi} je ro|en 29. 3. Poginuo je od dejstva albanskih terorista. aprila 1999. op{tina Zubin Potok. u selu Surke. Pe}. 25.

24. u rejonu sela Orlane. a povredama je podlegao u no}i izme|u 13. Ivica je poginuo prilikom dejstva neprijateqevih aviona. DODI] Save ZORAN DRAGAWAC Slobodana IVICA DRAGA[ Bo`e MILAN Vojnik VJ Ivica Dragawac je ro|en 19.D S p o m e n -kk w i g a kom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. op{tina Suva Reka. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 22. Uspomenu na poginulog Zorana ~uva}e sin Predrag. 130 ti 15. op{tina Pqevqa. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. i porodica Dodi}. Podujevo. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. Zavr{io je {kolu u~enika u privredi i kurs za policajce. Mladoga vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. u Vrawu. maja 1999. februara 1979. u selu Pe}ane. u Kraqevu. JUNACI OT AX BINE dio je u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. maja te godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. aprila 1999. Ra- . septembra 1998. novembra 1958. u selu Gliba~a. Bio je raspore|en na du`nost ni{anxije na borbenom desantnom motornom vozilu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije Kapetan policije Zoran Dodi} je ro|en 12. godine. i 14. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Miodrag i Sreten. 8. k}i Verica i wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. k}eri Milica i Ana. januara 1950. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Na Kosmetu se borio u izvi|a~koj ~eStariji vodnik prve klase policije Milan Draga{ je ro|en 2. oklopne brigade. novembra 1993.

u rejonu Vojnik VJ u rezervi. pe{adijskoj brigadi. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Tawa. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ. motorizovane brigade. Wegovog lika se}a}e se sin Stefan. vojnoteritorijalni odred iz Prizrena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kru{evcu. Petar je stradao u borbi s albanskim teroristima. Dragan je mobilisan kao vojnik strelac u 108. DROWAK Radeta BRANIMIR sela Vitak kod Srbice. godine. decembra 1959. Branimir je poginuo od dejstva avijacije NATOa. 13. DRAKULOVI] Radivoja DRAGAN DUKI] Bogdana PETAR Rezervni kapetan prve klase VJ Branimir Drowak je ro|en 6. Poginuo je prilikom napada albanskih terori- . S p o m e n -k w i g a k D 1972. maja Vojnik VJ u rezervi Dragan Drakulovi} je ro|en 25.131 JUNACI OTAXBINE sta iz sela Kaba{a. Poginuo je 12. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Poginulog kapetana prve klase uvek }e se se}ati sin Dragan i porodica. Poginuo je 4. U redove Vojske Jugoslavije na podru~ju Kosova i Metohije mobilisan je tokom agresije. i bio na du`nosti zamenika komandanta bataqona u 7. 19. k}eri Isidora i Roksanda i porodica. maja 1999. op{tina Glogovac. op{tina Lipqan. u Prizrenu. u selu Magura. maja 1999. februara 1943. kod sela Kori{a u op{tini Prizren. kao rezervni kapetan prve klase. dobrovoqac Petar Duki} je ro|en 14. Bio je pomo}nik vo|e smene u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. prijavio se kao dobrovoqac i bio raspore|en za strelca u pozadinskom bataqonu 37. decembra 1947. godine u selu Orlate. sin Goran i porodica Draga{. maja 1999. Kada je po~ela agresija NATO-a.

K}i Branka. Mladi vojnik je poginuo 29. Bio je ni{anxija na tenku T-55 u 3. Srbica. pet dana posle otpo~iwawa agresije na SRJ. motorizovane brigade. Ra{o Duwi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1965. \ELI] Krstomira IVICA Rezervni potporu~nik VJ \or|e Duwi} je ro|en 26. motorizovane brigade. Na odslu`ewe vojnog roka oti{ao je 17. mobilisan je u artiqerijskoraketni divizion PVO 37. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. @iveo je u Ra{koj. marta 1999. sin Nikola i porodica sa~uva}e uspomenu na wega.D S p o m e n -kk w i g a 1999. Glogovac. ro|en je 2. Mladog vojnika }e se se}ati wegova porodica. Vuji} Mahala. maja 1979. Vojnik VJ u rezervi Ivica \eli}. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. JUNACI OT AX BINE nik u rezervi obavqao du`nost komandira voda. Posle otpo~iwawa agresije NATO-a. u Beogradu. oklopnom bataqonu 125. prilikom obavqawa borbenog zadatka. 132 DUWI] Milana \OR\E DUWI] Radovana RA[O godine. januara 1969. U rejonu sela Po`ar kod De~ana albanski teroristi pogodili su tenk u kojem se nalazio vojnik Duwi}. u Skopqu. \or|e je kao potporu~- Vojnik VJ Ra{o Duwi} je ro|en 7. \or|e je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dejstvom avijacije NATO-a pogo|eno je motorno vozilo u kojem se potporu~nik nalazio. u Prokupqu. Wegovog `ivota i neizbrisivog lika se}a}e se porodica. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u rejonu sela Veli} Mahala. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. u rejonu sela Orlate. diplomirani in`iwer elektronike. marta 1998. aprila 1999. 29. .

maja Vojnik VJ Stanko \ilas je ro|en 23. u Kur{umliji. na podru~ju Kosova i Metohije. Vojnik VJ Bojan \ordumovi} je ro|en 14. Poginuo je od dejstava NATO-a. Poginuo je 10. marta 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. Uspomenu na wega ~uva}e sin Ilija i porodica \eli}. u 549. na podru~ju Kosova i Metohije. Osta}e u srcu i se}awu porodice \ilas. Ivica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao je du`nost voza~a u 175. op{tina Gwilane. u Beogradu. decembra 1978. pe{adijske brigade i raspore|en na du`nost blagajnika. Poginuo je 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Leskovcu. S p o m e n -k w i g a k \ Uo~i agresije. U Vojsci Jugoslavije. godine. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 21. mobilisan je u Komandu 354. marta 1999. pe{adijskoj brigadi. aprila 1966. septembra 1998. 15. Pe}. kao vojni obveznik. . Za ispoqenu hrabrost odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.133 JUNACI OTAXBINE Stanko je preminuo od povreda zadobijenih od kasetnih bombi. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati k}i Jelena. motorizovanoj brigadi. \OKI] Zvonimira ZORAN \ILAS @arka STANKO \ORDUMOVI] Pavla BOJAN Vojnik VJ u rezervi Zoran \oki} je ro|en 25. u rejonu sela Gorwa Budriga. 3. Bio je saobra}ajni policajac u 125. maja 1999. u rejonu Savine Vode. sin Milo{ i porodica \oki}. motorizovanoj brigadi. jula 1979. od posledica dejstva avijacije NATO-a. 26. u Beogradu. maja 1999.

motorizovanoj brigadi. jula 1989. u Miro{evcu. Bio je zaposlen u Zdravstvenom centru u Leskovcu. aprila 1977. op{tina Prizren. u selu Qubi`da. godine. JUNACI OT AX BINE brane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od posledica bombardovawa NATO-a. 2. septembra 1953. Prizren. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. aprila iste godine u Klini~kobolni~kom centru u Pri{tini. u Smederevu. Pamti}e ga k}eri Marina i Kristina i porodica \or|evi}. juna 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju Kosova i Metohije. Radio je kao saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. 134 \OR\EVI] Bo`idara MILAN \OR\EVI] Dragoquba BRANISLAV ri{a. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1988. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odBranislav \or|evi} je ro|en 20. 3. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Milana ~uva}e porodica \or|evi}. u selu KoMla|i vodnik prve klase policije Radi{a \or|evi} je ro|en 20. u 549. godine. op{tina Leskovac.\ S p o m e n -kk w i g a 1999. u Prizrenu. \OR\EVI] @ivorada RADI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Milan \or|evi} je ro|en 11. Preminuo je 4. Zavr{io je Medicinski fakultet. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika izvi|a~a. . Uspomenu na poginulog Bojana ~uva}e porodica \ordumovi}. u rejonu Karaule „Or}u{a”. aprila 1999.

135 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. u selu Stra`a. 13. u selu Trstenik. jula 1979. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Ivana i Sne`ana i porodica \or|evi}. Uspomenu na poginulog Milorada ~uva}e sinovi Milo{ i Marko i porodica \or|evi}. 1. me{ovitoj artiqerijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMali{a \or|evi} je ro|en 22. bataqonu Vojne policije. na podru~ju Kosova i Metohije. Na podru~ju Kosova i Metohije u~estvovao je u borbenim dejstvima u sastavu ratne jedinice Komande Vojnog okruga Pri{tina. januara 1968. prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu. u selu Dobri Dub. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 31. op{tina Kosovo Poqe. Gwilane. februara 1952. u Kwa`evcu. op{tina Glogovac. od eksplozije protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u selu Godance. \OR\EVI] Ilije MILORAD \OR\EVI] Qubi{e MALI[A \OR\EVI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 13. koju su postavili albanski teroristi kod sela Komorane u op{tini Pri{tina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika strelca u 52. Uspomenu na poginulog Mali{u trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost telefoniste u 52. op{tina Glogovac. op{tina Klina. Poginuo je 25. aprila 1999. maja 1999. . maja 1999. na podru~ju Kosova i Metohije. u rejonu sela Bubovac. Vojnik VJ u rezervi Milorad \or|evi} je ro|en 12.

u selu Vodice kod Prokupqa.\ S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. na podru~ju Kosova i Metohije. . godine u Lebanu. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. \OR\EVI] Milomira DRAGI] \OR\EVI] Milutina DRAGOQUB \OR\EVI] Miodraga BOBAN Vojnik VJ u rezervi Dragi} \or|evi} je ro|en 26. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije. u rejonu sela Pono{evac. JUNACI OT AX BINE lu Kraqane. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Prokupqu. dobrovoqac Dragoqub \or|evi} je ro|en 14. in`iwerijskom puku. septembra 1957. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. maja 1999. op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije od 29. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije i obavqao du`nost mehani~ara za vozila u 192. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati sinovi Qubi{a i Mla|an. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog za- Vodnik policije Boban \or|evi} je ro|en 22. Poginuo je 23. na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. juna 1992. nai{av{i na mine albanskih terorista u se- Vojnik VJ u rezervi. jula 1977. 136 datka. jula 1969. Uspomenu na poginulog Dragoquba trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. \akovica. godine. 2. aprila 1999. k}i Jelena i porodica \or|evi}. u 125.

u selu Re~ane. godine u selu Bina~. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1975. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. S p o m e n -k w i g a k \ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Ra{ka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Uro{evcu. sin Ivan i porodica \or|evi}. Uspomenu na Sa{ka \or|evi}a sa~uva}e wegova porodica. Rezervni kapetan VJ Mirko \or|evi} je ro|en 3. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. Poginuo je 29. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata Qubinko \or|evi} je ro|en 4. u selu Re{tane.137 JUNACI OTAXBINE unutra{wih poslova u Uro{evcu. op{tina Vitina. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira pe{adije. maja 1999. avgusta 1954. godine. obavqao je du`nost pomo}nika komandanta za pozadinu u 70. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 13. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. 28. op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Qubinka trajno }e ~uvati k}i Ivana. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. jula 1999. motorizovanoj brigadi. . kao rezervni oficir. Suva Reka. \OR\EVI] Mitra SA[KO \OR\EVI] Ratka QUBINKO \OR\EVI] Svetislava MIRKO Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sa{ko \or|evi} je ro|en 25. na du`nosti bolni~ara u 37. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Bujub Mahale. vojnoteritorijalnom odredu Suva Reka. aprila 1999. marta 1967. u selu Borovi}e.

oklopnoj brigadi. Bosna i Hercegovina. marta 1979. Kqu~. na du`nosti poslu`ioca na tenku. na Kosovu i Metohiji. godine. 16. 11. \akovica. Poginuo je od posledica dejstava NATO-a. decembra 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u 15. op{tina Leposavi}. op{tina Srbica. selo Dubnica. \OR\EVI] Tomislava VLADIMIR \OROVI] Aleksandra GORAN \UKI] Dragana LAZAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vojnik VJ Vladimir \or|evi} je ro|en 27. u selu Sapina. u rejonu sela Ko{are. na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati sinovi Milan i Miodrag i porodica \or|evi}. motorizovanoj brigadi. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. op{tina Vu~itrn. Vojnik VJ Lazar \uki} je ro|en 17. maja 1999. u selu Dowi Vrbqani. maja 1999. Suva Reka. u selu Le{ak. u selu Likovac. u rejonu Gola ^uka. Zavr{io je sredwu {kolu. avgusta 1967. aprila 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik u 125. 6. Odlikovan je Ordenom Goran \orovi} je ro|en 12. Uspomenu na poginulog Vladimira trajno }e ~uvati porodica \or|evi}. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je vojnik Vojske Jugoslavije. Uspomenu na poginulog Gorana sa~uva}e k}i Tijana i porodica \orovi}.\ S p o m e n -kk w i g a 17. Bio je zaposlen u IMT „Lola” u Le{ku. godine u Kru{evcu. 138 maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od . Poginuo je od dejstava albanskih terorista. Poginuo u borbi s albanskim teroristima.

u rejonu sela Potpukovnik VJ @ivota \uri} je ro|en 19. Za vreme profesionalne vojne slu`be u Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdu{noj odbrani uspe{no je zavr{io te~aje- . februara 1971. pe{adijskoj brigadi. kod Aleksandrovca. op{tina De~ani. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati sin Marko i porodica \uki}. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. \URI] Velimira @IVOTA Vodnik prve klase policije Nedeqko \uki} je ro|en 9. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u Ba~kom Jarku. \UKI] \ura|a NEDEQKO \UKI] Qubodraga Goran Merdare. te porodica \uki}. u ]upriji. Poha|ao je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru. Kur{umlija. S p o m e n -k w i g a k \ brane i bezbednosti prvog stepena. jula 1978. 11. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru. godine. u 354. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Gorwa Luka. op{tina Temerin. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a.139 JUNACI OTAXBINE marta 1999. marta 1954. Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. u selu Plo~a. 28. aprila 1999. Uspomenu na poginulog Lazara trajno }e ~uvati porodica \uki}. Vojnik VJ u rezervi Goran \uki} je ro|en 7. aprila 1963. Za vreme agresije NATO-a na SRJ. kao vojni obveznik odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj branilaca na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor i Stevica. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce.

u~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. poginuo je 25. . Posthumno je unapre|en u ~in potpukovnika.\ S p o m e n -kk w i g a ve za nastavnika letewa i komandira eskadrile. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ predvodio je tenkovsku ~etu T-55. U toku agresije NATO-a na SRJ bio je komandant pilota 241. Republika Hrvatska. pru`aju}i vazduhoplovnu podr{ku snagama Pri{tinskog korpusa. godine u Smederevu. lova~ko-bombarderske eskadrile. u Metkovi}u. marta 1999. marta 1999. lova~ko-bombarderskog avijacijskog puka. u rejonu sela Glogovac. Uspomenu na pilota elitne eskadrile na{e vojske trajno }e ~uvati sin Aleksandar i k}i Ana. Tokom profesionalne vojne slu`be obavqao je odgovorne du`nosti. Poginuo je 30. Za rezultate koje je ostvario u~e}i mlade pilote toj ~asnoj profesiji. Od septembra 1991. na putu [timqe – Prizren. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. vi{e puta je pohvaqivan i nagra|ivan. do druge polovine maja 1992. Predvode}i svoje „Tigrove”. avgusta 1960. za vreme osloba|awa sela Duqe od albanskih terorista. 98. Za iskazanu hrabrost u borbi i uspe{no komandovawe jedinicama major \uri} je odlikovan Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Mladen i Milan i porodica \uri}. januara 1971. te porodica \uri}. oklopne brigade. koja je na prostoru Kosova i Metohije dejstvovala u sastavu oklopnog bataqona 453. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. poznate po imenu „Tigrovi”. JUNACI OT AX BINE 140 \URI] \ure ZORAN Potpukovnik VJ Zoran \uri} je ro|en 24. obu~avaju}i mnoge generacije tenkista. \URI] Zorana DENIS Vojnik VJ Denis \uri} je ro|en 24.

Prizren. februara 1978. 17. prilikom izvla~ewa povre|enih drugova. u rejonu sela Dowe Morine. S p o m e n -k w i g a k E U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost vojnika bolni~ara.141 JUNACI OTAXBINE Obavqao je du`nost komandira voda u 5. \akovica. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira. \UROVI] @ivka ALEKSANDAR \UROVI] Mihaila SLAVKO EGERI] Dragana MLADEN Vojnik VJ Poru~nik VJ Aleksandar \urovi} je ro|en 14. na podru~ju Kosova i Metohije. oktobra 1972. torizovanoj brigadi. u 549. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqonu Vojne policije. maja 1974. Za izuzetnu hrabrost ispoqenu u komandovawu jedinicom odlikovan je Ordenom za hrabrost. u borbama s albanskim teroristima. na podru~ju Kosova i Metohije. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda na podru~ju Republike Srpske Krajine. u rejonu sela Orbu{a. motorizovanoj brigadi. U Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik rezer- . u Kru{evcu. Slavko \urovi} je ro|en 20. maja 1999. Uspomenu na poginulog Denisa trajno }e ~uvati porodica \uri}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Prijepoqu Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Uspomenu na poginulog Slavka trajno }e ~uvati porodica \urovi}. 6. aprila 1999. na podru~ju Kosova i Metohije. u 125. mo- Razvodnik VJ u rezervi Mladen Egeri} je ro|en 17. Poginuo je 10. Uspomenu na poginulog Aleksandra trajno }e ~uvati porodica \urovi}. u Podgorici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

oklopnoj brigadi. 142 ERDEQAN Milutina SAVO Poginuo je od dejstva albanskih terorista.E S p o m e n -kk w i g a vnog sastava. u selu Lozno. motorizovanoj brigadi. . Uspomenu na poginulog Mladena trajno }e ~uvati porodica Egeri}. u rejonu Karaule „Vrbnica”. ERAC Rodoquba RADOSLAV ERDOGLIJA Dragoquba NENAD Stariji vodnik prve klase VJ Savo Erdeqan je ro|en 6. na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je u toku napada snaga NATO-a. marta 1961. u op{tini Prizren. Uspomenu na poginulog ~uva}e k}eri Aleksandra i Dragica i porodica Erdeqan. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 37. 30. aprila 1999. januara 1976. Uspomenu na poginulog vojnika Radoslava ~uva}e porodica Erac. motorizovanoj brigadi. u rejonu sela Grabnik. 31. op{tina Kraqevo. Vojnik VJ u rezervi Nenad Erdoglija je ro|en 23. u rejonu Vojnik VJ Radoslav Erac je ro|en 22. Unapre|en je u ~in razvodnika. januara 1978. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. kod U{}a. osmatra~ u 252. 2. u rejonu sela Planeja. 5. Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva mina albanskih terorista. op{tina Prizren. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika kuvara u 55. smer pe{adije. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. u selu Brezovik. JUNACI OT AX BINE Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u 549. maja 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Zrewaninu. grani~nom bataqonu. maja 1999. u Sarajevu.

u rejonu sela Miru{a. godine. op{tina Glogovac. k}i Danijela i porodica @ivi}. Mla|i vodnik policije Mom~ilo @ivi} je ro|en 18. jula 1963. @IVKOVI] Krste QUBIVOJE Vojnik VJ u rezervi Qubivoje Er~evi} je ro|en 8. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn.143 JUNACI OTAXBINE Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi. juna 1977. op{tina Vu~itrn. septembra 1969. U~estvovao je u borbama za odbranu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. 30. ER^EVI] Borivoja QUBIVOJE @IVI] Du{ana MOM^ILO slova Republike Srbije 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Orahovac. 29. marta 1999. u selu Adrani. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. oklopnoj brigadi. u selu Samodre`a. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost vojnika osmatra~a (plan{etar) u 252. u Ubu. op{tina Vu~itrn. u selu Samodre`a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poMla|i vodnik policije Qubivoje @ivkovi} je ro|en 16. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Goran i Stefan. Uspomenu na poginulog Qubivoja trajno }e ~uvati porodica Er~evi}. Uspomenu na poginulog Nenada trajno }e ~uvati porodica Erdoglija. S p o m e n -k w i g a k @ tunela Dobrostan. selo Bawica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. op{tina Kraqevo. oktobra 1998. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. maja 1999.

26. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.@ S p o m e n -kk w i g a 19. u selu Rzale. Radio je kao policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Ub. Uspomenu na poginulog Dragana ~uva}e k}eri Aleksandra i Miqana i porodica @ivkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. specijalne brigade na podru~ju Kosova i Metohije. juna 1997. 8. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa veze u izvi|a~koj ~eti 37. op{tina Orahovac. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost ~etnog stare{ine u bataqonu Vojne policije za protivteroristi~ka dejstva 72. Uspomenu na poginulog Qubivoja sa~uva}e k}i Kristina i porodica @ivkovi}. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. aprila 1999. 144 Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. januara 1968. jula 1960. motorizovane brigade. u selu Prisjan. jula 1981. . Bio je policajac u Policijskoj Mirko @ivkovi} je ro|en 20. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. @IVKOVI] Milovana DRAGAN @IVKOVI] Milomira MIRKO @IVKOVI] Milorada IVAN Stariji vodnik VJ Vodnik prve klase policije Dragan @ivkovi} je ro|en 29. u selu Pagaru{a. u rejonu sela Gorwe Obriwe. op{tina Novi Pazar. Vodnik VJ po ugovoru Ivan @ivkovi} je ro|en 7. marta 1999. u selu Pavqe. op{tina Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. februara 1973. u Prokupqu. smer veze. op{tina Pirot. 8. Uspomenu na poginulog Mirka trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica @ivkovi}.

145 JUNACI OTAXBINE Kosova i Metohije. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. 12. u Smederevu. septembra 1992. Poginuo je od napada avijacije NATO-a. avgusta 1972. Vojnik VJ u rezervi Dejan @ivojinovi} je ro|en 8. u selu Dobrodeqane. oklopne brigade. kod Daqevca. 28. op{tina Suva Reka. izme|u Prizrena i \akovice. @IVKOVI] Miroslava DRAGAN @IVKOVI] Nedeqka GORAN @IVOJINOVI] Milana DEJAN Mla|i vodnik prve klase policije Vojnik VJ u rezervi Dragan @ivkovi} je ro|en 20. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Sandra i Andrijana i porodica @ivkovi}. 6. sanitetskom bataqonu. u selu Pukovac. S p o m e n -k w i g a k @ U~estvovao je i u borbama za slobodu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a borbenog vozila u izvi|a~koj ~eti 252. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. . na podru~ju Goran @ivkovi} je ro|en 4. Poginuo u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Za ispoqenu hrabrost u borbi protiv albanskih terorista i snaga NATOa odlikovan je Ordenom za hrabrost. u Pirotu. maja 1999. februara 1966. Prizren. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost bolni~ara. Radio je kao policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pirotu. u 52. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica @ivkovi}. u rejonu sela Zrze. juna 1971. u selu Rogovo.

aprila 1999. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati sin Stefan. juna 1999. u rejonu sela Qubeni}. . Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. novembra 1969. op{tina Pe}. od 26. ZDRAVKOVI] Du{ana PREDRAG Dobrovoqac VJ Qiqana @iki}-Kara|or|evi} je ro|ena 9. 146 @IKI] -KARA\OR\EVI] Milice QIQANA ZAGRA\ANIN Miroquba SLAVOQUB U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost voza~a i prvog operatera na radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe u 310. u Kragujevcu. marta 1957. k}i Tijana i porodica @ivojinovi}. Vojnik VJ u rezervi Predrag Zdravkovi} je ro|en 5. zapisane su wene re~i rodoqubqa: „Brani}u Srbiju i kad budem mrtva…” Poginula je prilikom obavqawa borbenog zadatka. u Kragujevcu. aprila 1999. JUNACI OT AX BINE U listu „Svet”. Bila je dobrovoqac u Vojsci Jugoslavije tokom agresije NATO-a na SRJ i dejstava albanskih terorista na prostoru Kosova i Metohije. 2. Uspomenu na poginulog Slavoquba trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Zagra|anin. 4. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Mla|i vodnik VJ po ugovoru Slavoqub Zagra|anin je ro|en 11. Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.@ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na Qiqanu ~uva}e weno {estoro dece. u selu [tavqe kod Sjenice. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane u bezbednosti prvog stepena. u selu Prilu`je. u 125. u rejonu sela Belanica. 1. motorizovanoj brigadi. op{tina Vu~itrn. decembra 1956.

Bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije u 54. te porodica Zdravkovi}. aprila 1961. 18.147 JUNACI OTAXBINE redu. juna 1978. 8. maja 1999. Miqana i Jovana. u op{tini Gwilane. 18. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od rana zadobijenih u sukobima s albanskim teroristima u selu Gorwi Mijali}. maja 1999. u selu Gorwi Mijali}. u 54. op{tina Vu~itrn. na prostoru Kosova i Metohije. u op{tini Vu~itrn. avgusta 1965. kao vojni obveznik. motorizovanoj brigadi. 18. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a u 125. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. na podru~ju Kosova i Metohije. u selu Prilu`je. u selu Prilu`je. vojnoteritorijalnom odSlavi{a Zdravkovi} je ro|en 15. Vu~itrn. oko 15 sati. bio je bolni~ar u 54. ZDRAVKOVI] Miodraga MILOVAN ZDRAVKOVI] Radojka SLAVI[A ZDRAVKOVI] Stojana NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Milovan Zdravkovi} je ro|en 27. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. k}eri Milica. Poginuo je u sukobima s albanskim teroristima. juna 1999. Uspomenu na poginulog Milovana trajno }e ~uvati sin Zdravko. u selu Parlovcu. maja te godine. S p o m e n -k w i g a k Z U Vojsci Jugoslavije. vojnoteritorijalnom odredu. Preminuo je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. Poginuo je u sukobima s . vojnoteritorijalnom odredu. k}eri Mirjana i Dragana i porodica Zdravkovi}. Razvodnik VJ Neboj{a Zdravkovi} je ro|en 19. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati sin Du{an. u selu Gorwi Mijali}.

Preminuo 31. u rejonu sela Mr~aja. U toku agresije NATOa na SRJ i sukoba s albanskim teroristima na Kosovu i Metohiji. smer in`iwerije. \akovica. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati porodica Zlatanovi}. u selu Qumbarda. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Istok. 19. u Lebanu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Gorwem Qubiwu. 28. u op{tini Prizren. oktobra 1975. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati porodica Zdravkovi}. Mahala Mutivode. maja iste Kapetan VJ Zaim Ibra je ro|en 1. u selu Me- . maja 1999. februara 1959. godine. juna 1974. juna 1999. godine. oktobra 1998. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kapetan Zaim Ibra je obavqao du`nost komandanta in`iwerijskog bataqona u 549.Z S p o m e n -kk w i g a albanskim teroristima za vreme agresije NATO-a na SRJ. Tokom agresije NATOa na SRJ i oru`anih dejstava albanskih terorista na Kosovu i Metohiji bio je vojni obveznik u Vojsci Jugoslavije. na du`nosti operatera u 175. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. pe{adijskoj brigadi. JUNACI OT AX BINE devcu. maja 1999. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina De~ani. 148 ZUVI] Milo{a NENAD godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. 5. Poginuo je na zadatku. ZLATANOVI] Jelice BOJAN IBRA Ganija ZAIM Mla|i vodnik policije Nenad Zuvi} je ro|en 7. Vojnik VJ u rezervi Bojan Zlatanovi} je ro|en 10.

149 JUNACI OTAXBINE odbijawa napada albanskih terorista. IVANOVI] Ivana IVICA IVANOVI] Radoslava PREDRAG Kapetan prve klase VJ Krunoslav Ivankovi} je ro|en 10. Sombor. motorizovanoj brigadi. 14. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Tokom agresije NATO-a na SRJ bio je dobro- Rezervni vodnik VJ Predrag Ivanovi} je ro|en 23. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Kraqevu. aprila 1999. 16. Prizren. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Re~are. januara 1955. aprila 1999. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati sinovi Rajko i Ivan i porodica Ivanovi}. u rejonu Karaule „Ko{ara”. \akovica. Uspomenu na kapetana Zaima trajno }e ~uvati sin Damir i porodica Ibra. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. U toku agresije NATOa na SRJ obavqao je du`nost komandira ~ete u 125. dobrovoqac Ivica Ivanovi} je ro|en 12. motorizovanoj brigadi. . na podru~ju Kosova i Metohije. Uspomenu na poginulog Krunoslava trajno }e ~uvati k}eri Sindi i EndiAmida. u selu Ba~ki Breg. juna 1968. Poginuo je prilikom Vojnik VJ u rezervi. februara 1964. u 125. S p o m e n -k w i g a k I motorizovanoj brigadi. u rejonu Karaule „Ko{are”. na podru~ju Kosova i Metohije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 29. IVANKOVI] Mate KRUNOSLAV voqac u Vojsci Jugoslavije. \akovica. u [idu. te porodica Ivankovi}. izvla~e}i poginulog vojnika Negi}a.

u Trsteniku. Na Kosovu i Metohiji.I S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ obavqao je du`nost komandira tenka u 252. marta 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka bio je u ulozi poslu`ioca na radaru. Uspomenu na desetara Zorana sa~uva}e porodica Ivanovi}. na du`nosti voza~a u 354. juna 1964. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopnoj brigadi. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. \akovica. dok su trajala borbena dejstva. u rejonu sela Grabnik. bio je u sastavu Vojnik VJ Du{an Ivan~evi} je ro|en 29. januara 1978. u rejonu sela Lukare. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zoran Ivanovi} je ro|en 22. Uspomenu na poginulog Predraga trajno }e ~uvati k}i Tatjana i porodica Ivanovi}. Klina. od dejstva protivradarske rakete avijacije NATO-a u selu Qug Bunar. aprila 1999. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 150 IVANOVI] Stanimira VELIMIR IVANOVI] Tomislava ZORAN komandnog diviziona 52. jula 1978. 18. na podru~ju Kosova i Metohije. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radiofoniste . u Prokupqu. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati porodica Ivanovi}. 31. Poginuo je od dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. IVAN^EVI] Dragana DU[AN Desetar VJ Vojnik VJ u rezervi Velimir Ivanovi} je ro|en 19. pe{adijskoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojni obveznik Vojske Jugoslavije. Pri{tina. u Beogradu. 2.

9. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za poslove radio-telegrafiste. u selu Dowi Drenovac. u selu Baj~ince. Tada je Du{an izgubio `ivot. jula 1973. Zavr{io je SredVojnik VJ u rezervi Milovan Ivovi} je ro|en 3. @ivot je izgubio u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika Du{ana sa~uva}e porodica Ivan~evi}. u selu Kraqane. Uspomenu na poginulog Radi{u ~uva}e k}i Qiqana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Pe}i. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1979. avgusta 1973. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na SRJ.151 JUNACI OTAXBINE U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. Poru~nik policije Radi{a Ivkovi} je ro|en 7. neprijateqeva protivradarska raketa neposredno je pogodila wegov radar. Bio je na du`nosti komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. godine. 16. IVKOVI] @ivadina DEJAN IVKOVI] Save RADI[A IVOVI] Slobodana MILOVAN Vojnik VJ u rezervi Dejan Ivkovi} je ro|en 3. sin Dragan i porodica Ivkovi}. \akovica. op{tina [abac. wu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. samohodnom raketnom puku. na putu Mali{evo – Orlate. in`iwerijskog puka kao radiotelegrafista. aprila 1999. @itora|a. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Ivkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. S p o m e n -k w i g a k I plan{etiste i operatera na radaru u 310. 24. u selu Tabanovi}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio . avgusta 1955. op{tina Prizren. op{tina Prokupqe.

Zavr- . Zavr{io je kurs za rukovaoce ubojnim sredstvima u Tehni~koj sredwoj vojnoj {koli u Kru{evcu.10 ~asova. 152 IGI] Slobodana TOMISLAV Vodnik prve klase VJ po ugovoru Tomislav Igi} je ro|en je 15. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Preminuo je 7. na putu Pri{tina – Leskovac. IVO[EVI] Pere SIMO Potpukovnik VJ Simo Ivo{evi} je ro|en 26. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}eri Sne`ana i Ivana. avgusta 1948. pe{adijskoj bazi. Poznato je da su kolonu motornih vozila u kojoj se Igi} nalazio napali albanski teroristi. te porodica Ivo{evi}. maja 1999. vojnoteritorijalnog odreda. pri obavqawu borbenog zadatka. kod sela Ka~ikol. septembra 1971. op{tina De~ane.I S p o m e n -kk w i g a je u sastavu 177. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. Poginuo je 9. 30. u Ni{u. kada su vozilo u kojem se nalazio projektilom iz ru~nog baca~a pogodili albanski teroristi u selu Crnobreg. motorizovane brigade. Dana 23. Uspomenu na vojnika Milovana sa~uva}e k}i Tijana i porodica Ivovi}. maja 1999. Radio je na tim poslovima u 201. Vozilo u kojem se nalazio potpukovnik Ivo{evi} je. U~estvovao je u ratnim dejstvima na podru~ju Republike Srpske Krajine. Tomislav je nestao 3. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. kada se vra}ao sa slu`benog puta iz Prizrena. u selu Perna. novembra te godine na VMA identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. Vrgin Most. JUNACI OT AX BINE {io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. marta 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. na du`nosti na~elnika Organa za informisawe i moral. nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Slavujevac i tom prilikom je Simo te{ko povre|en. oko 15.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Beogradu. u selu Trebiwa. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ili}. u Po`arevcu. 16. aprila 1999. ILI] Aleksandra DU[KO ILI] Dragana ZORAN IGWATOVI] Jugoslava PREDRAG Mla|i vodnik prve klase policije Du{ko Ili} je ro|en 24. U Vojsci Jugoslavije osposobqen je za du`nosti protivpo`arca u Gardijskoj brigadi. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Mladen i porodica Ili}. Vojnik VJ Predrag Igwatovi} je ro|en 14. Vojnik VJ Zoran Ili} je ro|en 3. prilikom dejstva avijacije NATO-a. juna 1968.153 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I Uspomenu na vodnika Tomislava sa~uva}e porodica Igi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. decembra 1978. grani~nog bataqona kao vojnik grani~ar. maja 1999. u rejonu Karaule „Mitar Vojinovi}”. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prokupqu. \akovica. u Aran|elovcu. jula 1977. maja 1999. Uspomenu na Predraga Igwatovi}a sa~uva}e wegova porodica. 20. avgusta 1990. op{tina Suva Reka. Poginuo je predano obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. 19. op{tina Kur{umlija. @ivot je izgubio od protivpe{adijske mine dok je obavqao vojni~ku du`nost. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Movqane.

u Leskovcu. u rejonu Karaule „Ko{are”. u rejonu sela Reqeqan. aprila 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na borca Dejana sa~uva}e k}i Marija i porodica Ili}. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. \akovica. 15. oktobra 1971. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 4. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na poginulog vojnika Radi{u Ili}a sa~uva}e wegova porodica. kao vojnik grani~ar. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 11. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 5. Za ispoqeno juna{tvo odlikovan je Ordenom za hrabrost.\ S p o m e n -kk w i g a ILI] Dragi{e DEJAN ILI] @ivorada RADI[A JUNACI OT AX BINE 154 ILI] Milana RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Ili} je ro|en 29. . maja 1999. Vojnik VJ Radi{a Ili} je ro|en 30. Poginuo je obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost. na du`nosti protivavionca raketa{a na „streli 2M”. \akovica. bataqona Vojne policije. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. avgusta 1978. Pre{evo. grani~nog bataqona. u Kragujevcu. aprila 1999. u rejonu Karaule „Ko{are”. u Ubu. Uspomenu na hrabrog vojnika Radi{u sa~uva}e porodica Ili}. juna 1978. 20. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 159.

decembra 1962. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. prilikom bombardovawa avijacije NATO-a u Kur{umliji. novembra 1951. pozadinske baze. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Ili} je ro|en 23. Klina. pe{adijske brigade. marta 1999. u selu Kostadinovac. aprila 1999. op{tina Smederevo. Uspomenu na borca Miroslava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. u autobusu koji je 1. op{tina Mero{in. januara 1961. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu Komande 354. Podujevo. dobrovoqac Toplica Ili} je ro|en 3. Poginuo je 27. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}eri Marija i Milena. @ivot je izgubio u selu Lu`ane. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. na du`nosti referenta u odeqewu za operativno-nastavne poslove. Poginuo je 24. kao osmatra~ vazdu{nog prostora. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. u selu Vla{ki Drenovac. sin Mario i porodica Ili}. Uspomenu na poginulog borca sa~uva}e sinovi Bojan i Zoran i porodica Ili}. u Kur{umliji. godine raketirala avijacija NATO-a. u selu Lugav~ina. u borbi s albanskim teroristima.155 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B ILI] Nedeqka MILIVOJE ILI] Radi{e TOPLICA ILI] Radovana MIROSLAV Rezervni kapetan prve klase VJ Milivoje Ili} je ro|en 11.

avgusta 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na rezervistu Sa{u sa~uva}e k}i Marija. u rejonu Ho~a Zagradska. motorizovane brigade. u Leskovcu. u rejonu sela Orlate. motorizovanog bataqona 37. motorizovane brigade. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. u Prokupqu. Vojnik VJ Bratislav Ili} je ro|en 4. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu artiqerijskog diviziona protivvazdu{ne odbrane 3. u Leskovcu. juna iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. juna 1999. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Uspomenu na Bratislava Ili}a sa~uva}e wegova porodica. 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . Preminuo je 7. 354. kao strelac. kao vojnik strelac. artiqerijske baterija protivvazdu{ne odbrane. sin Marko i porodica Ili}. Dana 12. maja 1999. maja 1999. pe{adijske brigade. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Ili} je ro|en 18. Uspomenu na Dragana sa~uva}e k}i An|ela i porodica Ili}. Prizren. 2. te{ko je rawen pri obavqawu borbenog zadatka. Glogovac. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe vojnog voza~a. decembra 1967. septembra 1971.I S p o m e n -kk w i g a ILI] Radoja DRAGAN ILI] Radomira BRATISLAV JUNACI OT AX BINE 156 ILI] Stane SA[A Vojnik VJ u rezervi Dragan Ili} je ro|en 21. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

ILI] Cvetka SINI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Goran Ili} je ro|en 20. godine. Vojnik VJ u rezervi Sini{a Ili} je ro|en 26. Suva Reka. aprila 1999. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. mehanizovane brigade. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira u Policijskoj stanici Kosovska Kamenica Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. Potporu~nik policije Novica Ili} je ro|en 9. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. . u Kosovskoj Kamenici. u Uro{evcu.157 JUNACI ILI] Stanoja GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I ILI] Tihomira NOVICA Zauvek }e ga pamtiti k}i Milica. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e sin Milan i porodica Ili}. Uspomenu na vojnika Sini{u sa~uva}e porodica Ili}. op{tina Kosovska Kamenica. decembra 1959. Oteli su ga albanski teroristi. maja 1999. u selu Belanica. avgusta iste godine u selu Koretin. u selu Dowa [ipa{nica. godine. godine. avgusta 1999. januara 1973. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. a povredama je podlegao 7. sin Milo{ i porodica Ili}. 1. juna 1983. septembra iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. a wegovo telo je prona|eno 2. op{tina Kosovska Kamenica. jugoisto~no od sela Bok{i}. 3. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. juna 1970. U borbi s albanskim teroristima te{ko je rawen. op{tina Klina. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. 9. Zavr{io je sredwu {kolu. u rejonu Bandere.

maja 1999. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Zvezdan Jaji} je ro|en 25. novembra 1967. u selu Skukovo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade kao voza~ motornog vozila. maja 1999. kao vojnik strelac. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. mehanizovane brigade. Uspomenu na Zvezdana zauvek }e nositi u srcu porodica Jaji}. u Grdelici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Prizren. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. 31. op{tina Ose~ina. Novi Pazar. u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 542. 31. op{tina Leskovac. dobrovoqac Miloje Jakovqevi} je ro|en 6.I S p o m e n -kk w i g a ILI] ^edomira @IVOJIN JAJI] Milana ZVEZDAN JUNACI OT AX BINE 158 JAKOVQEVI] Borivoja MILOJE Vojnik VJ u rezervi @ivojin Ili} je ro|en 30. Uspomenu na vojnika @ivojina sa~uva}e k}eri Duwa i Jovana. u selu Pecka. te porodica Ili}. . oktobra 1955. Poginuo je od bombi avijacije NATO-a. Poginuo je 17. u Novom Pazaru. u rejonu sela Planeja. Uspomenu na borca Miloja sa~uva}e sinovi Dejan i Darko i porodica Jakovqevi}. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti u 168. marta 1962.

u ulozi vojnog policajca. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. u Prokupqu. u Prizrenu. u selu Dobre Vode. u selu Kijevo. u rejonu sela Lukare. septembra 1998. Zavr{io je sredwu {kolu. . U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. u rejonu sela Planeja. Poginuo je u borbi protiv albanskih teroristi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1978. maja 1999. juna 1999. marta 1970. 18. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 354. Uspomenu na Qubi{u sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa i porodica Jani}ijevi}.159 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JANI] Jovana ALEKSANDAR JANI]EVI] Aleksandra DEJAN JANI]IJEVI] Slavimira QUBI[A Pripadnik rezervnog sastava policije Aleksandar Jani} je ro|en 10. 11. Uspomenu na vojnika Dejana sa~uva}e porodica Jani}evi}. Uspomenu na wega zauvek }e ~uvati porodica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. motorizovane brigade. Pri{tina. maja 1999. Vojnik VJ Dejan Jani}evi} je ro|en 5. op{tina Klina. januara 1974. Prizren. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Qubi{a Jani}ijevi} je ro|en 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 1. kao strelac. godine. pe{adijske brigade. op{tina Klina.

J S p o m e n -kk w i g a JANKOVI] Milovana SR\AN JANKOVI] Radojke DRAGAN JUNACI OT AX BINE 160 JANKOVI] Stanimira GAVRILO Vojnik VJ Sr|an Jankovi} je ro|en 18. u rejonu Prizrena. maja 1999. maja 1999. Istok. u Vrawu. Uspomenu na vojnika Gavrila sa~uva}e sinovi Marko i Aleksandar. pe{adijske brigade. Vojnik VJ u rezervi Gavrilo Jankovi} je ro|en 22. kao vojnik voza~. decembra 1971. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. U vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. januara 1978. Kru{evac. u rejonu sela Ku{lin. Vojnik VJ u rezervi Dragan Jankovi} je ro|en 8. te porodica Jankovi}. Poginuo je 23. septembra 1963. u selu Ribare. kao voza~. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Vladan i porodica Jankovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. za vreme obavqawa borbenog zadatka. motorizovane brigade. kada su motorno vozilo u kojem se nalazio napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. 29. Uspomenu na vojnika Sr|ana sa~uva}e porodica Jankovi}. u selu Sli{ane. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Lebane. 5. . op{tina \akovica. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. motorizovane brigade.

na du`nosti komandira voda. JASNI] Stanimira RADOJICA Vojnik VJ u rezervi. marta 1957. neposredno iznad jedinice u kojoj se nalazio. Ra{ka. Poginuo je 31. lake pe{adijske brigade. Za vreme slu`ewa vojnog roka osposobqen je za rad na osmatra~kom radaru u raketnoj bateriji protivvazdu{ne odbrane „KUB-M”. aprila 1999. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. 12. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Boqevcu. prilikom eksplozije projektila u vazduhu. u Ni{u. na du`nosti komandira odeqewa. sinovi Milan i Miroslav. S p o m e n -k w i g a k J JANKOVI] Tomislava DRAGOSLAV JASNI] Miodraga DRAGAN hica albanskog teroriste. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je u 230.161 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na borca Dragoslava sa~uva}e k}eri Jana i Ninoslava i porodica Jankovi}. smer pe{adije. maja 1968. . op{tina Leposavi}. motorizovanog bataqona 37. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. motorizovane brigade. marta 1961. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 58. Prilikom obavqawa borbenog zadatka u rejonu sela Trstenik. te porodica Jasni}. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 1. dobrovoqac Dragoslav Jankovi} je ro|en 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. smrtno je pogo|en iz Mla|i vodnik VJ u rezervi Radojica Jasni} je ro|en 25. u Le{ku. Uspomenu na rezervnog kapetana sa~uva}e k}i Mirjana. marta 1999. u selu ]amurlija kod Ni{a. Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in mla|eg vodnika. Rezervni kapetan VJ Dragan Jasni} je ro|en 5.

u rejonu Karaule „Ko{are”. JUNACI OT AX BINE tenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu Timo~ina. Vojnik VJ u rezervi. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. maja 1999. kao vojnik strelac. u Gorwem Milanovcu. JEVTOVI] Radojka MILAN JEVTI] Velimira BOJAN JELI] Laki}a MILORAD Vojnik VJ Milan Jevtovi} je ro|en 5. 3. aprila 1978. op{tina Suva Reka. februara 1976. 11. Uspomenu na Bojana Jevti}a sa~uva}e k}i Marijana i porodica Jevti}. juna 1999. Pripadnik rezervnog sastava policije Milorad Jeli} je ro|en 27. 11. 162 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. dobrovoqac Bojan Jevti} je ro|en 2. Uspomenu na poginulog vojnika Milana Jevtovi}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na Radojicu Jasni}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. motorizovane brigade. maja 1999. \akovica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. u Beogradu. od dejstva protiv- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. Suva Reka. godine u selu Bajgora. mehanizovane brigade. decembra 1974. u Kola{inu. na putu Suva Reka – Re{tane. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. kao dobrovoqac strelac. Kosovska Mitrovica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 21.J S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Strazburu. maja 1976. Vojnik VJ Ilija Jeli~i} je ro|en 15. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1965. Francuska. op{tina Glogovac. u ~ijem stroju je uspe{no polo`io i sve ispite iz vojni~kih vrlina i patriotizma. 13. . juna 1999. Poginuo je od protivtenkovske mine. gde je zavr{io sredwu {kolu. u rejonu sela ]irez. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. na Vrawevcu. na du`nosti vojnika voza~a. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 7. Uspomenu na poginulog vojnika Ivicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica. u ulozi telefoniste. koje su 23. novembra 1978. JEREMI] Miladina IVICA JEREMI] Milutina VLADICA JELI^I] Nikole ILIJA Vojnik VJ u rezervi Ivica Jeremi} je ro|en 29. Pri{tina. Vojnik VJ u rezervi Vladica Jeremi} je ro|en 12. Uspomenu na vojnika Iliju Jeli~i}a ~uva}e wegova porodica. Poginuo je u motornom vozilu. u Novom Sadu. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 115. napali albanski teroristi u rejonu sela Padali{te. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog okruga Pri{tina. Uspomenu na Vladicu Jeremi}a sa~uva}e wegova porodica.163 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J Uspomenu na wega ~uva}e sin @arko i porodica Jeli}. Vojni rok slu`io je u 549. Istok. 3. motorizovanoj brigadi. juna 1999. u Pri{tini.

aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Borivoja DRAGAN JOVANOVI] Branislava BOJAN JUNACI OT AX BINE 164 JOVANOVI] Dragi{e STANOJE Vojnik VJ u rezervi Dragan Jovanovi} je ro|en 1. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica. kao vojnik strelac. op{tina Golubac. op{tina Lipqan. Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 2. . 11. aprila 1999. januara 1978. motorizovane brigade kao. oklopne brigade. januara 1969. De~ani. Vojnik VJ Stanoje Jovanovi} je ro|en 23. vojnik strelac. u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. kao vojnik strelac. u selu Gorwa Gu{terica. u rejonu sela Ko{are. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. januara 1978. motorizovane brigade. 20. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. u selu Dobra. Uspomenu na poginulog vojnika Stanoja Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu Ko{ara. u Gaxinom Hanu. 12. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e wegovo troje dece i porodica Jovanovi}.

septembra 1977. u Leskovcu. godine. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. op{tina [trpce. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog vojnika Milovana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. motorizovane brigade. 29. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Uspomenu na poginulog vojnika Bojana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. februara 1999. u Ni{u. u rejonu sela Pirane. Prizren. oktobra 1979. \akovica. u selu Brod. na du`nosti voza~a motornog vozila i poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Slavi{u ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. Mla|i vodnik policije Slavi{a Jovanovi} je ro|en 29. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu Dowa Morina.165 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Zorana BOJAN JOVANOVI] Jovice SLAVI[A JOVANOVI] Milivoja MILOVAN Vojnik VJ Bojan Jovanovi} je ro|en 9. 27. Bio je policajac u Policijskoj stanici [trpce. motorizovane brigade na du`nosti poslu`ioca u tenku T-55. aprila 1974. . 9. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u [trpcu. Vojnik VJ Milovan Jovanovi} je ro|en 7.

Uspomenu na Mileta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. juna 1979. maja 1999. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 55. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 243. juna 1967. u selu Planeja. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. juna 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu me{ovitog protivoklopnog artiqerijskog diviziona 37. Poginuo je u motornom vozilu koje je nai{lo na protivtenkovsku minu. aprila 1999. grani~nog bataqona. u selu Trnava. januara 1979. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. selo Kuki} Mahala. Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Prizren. u rejonu Bawica.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Miroslava RADE JOVANOVI] Miroslava DEJAN JUNACI OT AX BINE 166 JOVANOVI] Rajka MILETA Vojnik VJ Rade Jovanovi} je ro|en 28. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta Jovanovi}a sa~uva}e wegova porodica. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 24. u Boru. smer artiqerije. Rezervni potporu~nik VJ Mileta Jovanovi} je ro|en 22. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. 17. 5. Vojnik VJ Dejan Jovanovi} je ro|en 5. u Kosovskoj Mitrovici. u ulozi strelca. u rejonu Kamena Glava. na du`nosti komandira voda. Novi Pazar. . mehanizovane brigade.

28. Poginuo je na borbenom zadatku. na du`nosti strelca. maja 1999. pozadinske baze. Vojnik VJ u rezervi Drago{ Jovan~evi} je ro|en 30. pe{adijskoj brigadi. prevoze}i materijalna sredstva. borio se protiv albanskih terorista i agresora za odbranu slobode otaxbine. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 202. u selu Plo~e. Uspomenu na wega ~uva}e wegovi sin Milan. u selu Paquvi. oktobra 1967. op{tina Ub. u Leskovcu. op{tina Aleksandrovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. u selu Kowu{evac. godine. u rejonu sela Kon~uq kod Bujanovca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sa ratnim rasporedom u 7. avgusta 1963. Kao vojni obveznik. u rejonu sela Gorwe Prekaze. 8. op{tina Podujevo. Uspomenu na lik Sr|ana Jovi}a ~uva}e wegovi sinovi Aleksandar i Lazar i porodica Jovi}. k}i Marija i porodica Jovan~evi}. Uspomenu na poginulog @ivorada ~uva}e sin Nikola. marta 1966. juna 1999. . gde je bio na du`nosti voza~a. k}i Andrijana i porodica Jovanovi}. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Jovi} je ro|en 10. Poginuo je na zadatku 22. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. oktobra 1984.167 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOVANOVI] Srboquba @IVORAD JOVAN^EVI] Milana DRAGO[ JOVI] Aleksandra SR\AN Vodnik policije @ivorad Jovanovi} je ro|en 5. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vo`dovac. Srbica.

godine. Kao grafi~ki radnik sa sredwom stru~nom spremom radio je u rodnom gradu. juna 1971. Pripadnik rezervnog sastava policije Veselin Jovovi} je ro|en 8. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Nik{i}u. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. u mestu Lebane. Poginuo je 28. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. godine. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. juna 1995. u rejonu Karaule „Goro`up”.J S p o m e n -kk w i g a JOVOVI] Milomira DEJAN JOVOVI] Radivoja VESELIN JUNACI OT AX BINE 168 JOV^I] Vuka{ina NOVICA Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Jovovi} je ro|en 25. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ u rezervi Novica Jov~i} je ro|en 21. juna 1999. 13. Uspomenu na palog artiqerca ~uva}e porodica Jov~i}. Ubili su ga pripadnici KFOR-a. 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Dejana Jovovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Na poziv za odbranu otaxbine. marta 1999. u preduze}u „Polet”. kada je avijacija NATO-a bombardovala \akovicu. juna 1999. u Klini. Zavr{io je Poqoprivredni fakultet. januara 1966. vojni obveznik Novica Jov~i} spremno se odazvao i kao artiqerac borio u sastavu 549. Prizren. u Pri{tini. marta 1963.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stevan i Strahiwa i porodica Jokanovi}. februara 1980. . Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. u De~anima. op{tina Vu~itrn. godine. dobrovoqac Milan Joki} je ro|en 4. \akovica. U~estvovao je u odbrani slobode i nezavisnosti Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. u Novom Sadu. Kao dobrovoqac pristupio je borbenom stroju 125. u selu Kraqani. op{tina Vu~itrn.169 JUNACI JOJI] Dragog GORAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k J JOKANOVI] Jovana BO@O JOKI] Batri}a MILAN Mla|i vodnik prve klase policije Goran Joji} je ro|en 7. na putu Pantina – Vu~itrn. u rejonu Maje Glave. motorizovane brigade i hrabro se borio obavqaju}i du`nosti strelca iz pe{adijskog oru`ja. 17. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. godine. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. aprila 1999. Vodnik prve klase policije Bo`o Jokanovi} je ro|en 21. maja 1999. 15. marta 1976. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kraqevu. novembra 1953. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Joki}. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi. Ko{are. juna 1995. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Milan Joki} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina De~ani. marta 1968. 16. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Pantina.

u Plandi{tu kod Vr{ca. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je usled dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. bataqona vojne policije. Vojnik Sa{a Jorgovan odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Sa{a Jorgovan je ro|en 6. 30. na putu izme|u Pri{tine i Prizrena. vojnik voza~ Vladimir Joksi} je. godine. marta 1999. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. godine u Novom Milo{evu. na prevoju Volujak. op{tina \akovica. . u Beogradu.J S p o m e n -kk w i g a JOKSI] Milivoja VLADIMIR JORGIN Radovana RADOVAN JUNACI OT AX BINE 170 JORGOVAN Mite SA[A Vojnik VJ Vladimir Joksi} je ro|en 17. kada je poginuo. 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Novi Be~ej. upao u zasedu albanskih terorista. Vojni rok je slu`io u Komandi Pri{tinskog korpusa. novembra 1979. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Monika i Marina i porodica Jorgin. Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. februara 1978. oktobra 1956. 26. decembra 1979. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Joksi}. Obavqaju}i borbeni zadatak. kod sela Pono{evac. op{tina \akovica. Vodnik prve klase policije Radovan Jorgin je ro|en 30. Uspomenu na neustra{ivog borca ~uva}e porodica Jorgovan. u sastavu 52. na du`nosti voza~a motornog vozila. na du`nosti vojnika ni{anxije na oklopnom transporteru. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.

\akovica. motorizovane brigade. grani~nom bataqonu na Karauli „Goro`up”. u rejonu Karaule „Goro`up”. 27. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Vojnik VJ u rezervi. jula 1960. maja 1956. poginuo je 4. aprila 1999. dobrovoqac Nikola Josi} je ro|en 14. op{tina Kraqevo. \akovica. aprila 1978. Kao dobrovoqac strelac stigao je na Kosovo i Metohiju u stroj 125. slu`io u 55. Vojni rok je od septembra 1998. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. dobrovoqac Milosav Jo{ovi} je ro|en 26. maja 1999. Odlu~no odbijaju}i napade albanskih terorista u rejonu Maje Glave. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na dobrovoqca Nikolu Josi}a ~uva}e wegove k}eri Nikolina i Jelena. Uspomenu na poginulog vojnika ~uva}e porodica Joti}. u rejonu Karaule „Ko{are”. u Zemunu. u Kostolcu. u selu Gledi}. te porodica Josi}. Odlu~no brane}i otaxbinu od albanskih terorista. Zavr{io je Sredwu elektrotehni~ku {kolu. na du`nost strelca. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Kao dobrovoqac stupio je u 125. te porodica Jo{ovi}. godine. Vojnik VJ Rade Joti} je ro|en 3. Dobrovoqac Milosav Jo{ovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ko{are. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.171 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B JOSI] Dragutina NIKOLA JOTI] Jovana RADE JO[OVI] Radovana MILOSAV Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. . Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar. poginuo je 16.

na poziv otaxbine. oklopne brigade. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. 15. Kao vojni obveznik borio se u sastavu in`iwerijskog bataqona 252. Vojnik VJ Bersim Kasemovi} je ro|en 19. 2. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kasemovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kada su albanski teroristi iz zasede napali vozilo u kojem se i on nalazio. KASEMOVI] Kasema BERSIM Vojnik VJ u rezervi Du{an Kalajxi} je ro|en 27. aprila 1999.K S p o m e n -kk w i g a KALAJXI] Sretena DU[AN KARXOVI] Vladana SA[A JUNACI OT AX BINE 172 Uspomenu na wega ~uva}e k}i Marija i porodica Karxovi}. u sastavu 15. na du`nost voza~a tenka. 12. Vojnik Bersim Kasemovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Smederevskoj Palanci. u rejonu sela Mali{evo. u rejonu razme{taja svoje jedinice u selu Grabnik. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Karxovi} je ro|en 18. u ^a~ku. aprila 1999. decembra 1971. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kalajxi}. Kao vojni obveznik. maja 1999. Vojni rok je slu`io na Kosovu i Metohiji. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. juna 1978. Klina. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti in`iwerca pionira. u Pri{tini. marta 1976. stao je u stroj 252. . u Kraqevu.

Uspomenu na wega ~uva}e porodica Kevi}. dobrovoqac Miomir Kati} je ro|en 25. hrabro se borio za odbranu Republike Srpske Krajine. u sastavu 125. januara 1974. maja 1999. Vojnik VJ u rezervi. Kao dobrovoqac strelac stao je u stroj branilaca slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. Mirko Kevi} se sam javio da brani otaxbinu i kao dobrovoqac stupio u oklopni bataqon 37. Poginuo je prilikom dejstva avijacije NATO-a na borbeni polo`aj wegove jedinice. S p o m e n -k w i g a k K KEVI] Veroquba MIRKO nog zadatka. Zavr{io je sredwu {kolu. i na Kosovu i Metohiji. motorizovane brigade. Uspomenu na wegov lik Vojnik VJ u rezervi. k}eri Marina i Sla|ana. u Kosovskoj Mitrovici. 6. u 37. u Vaqevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Kati}. Vi{e od 17 meseci borio se u stroju branilaca Republike Srpske Krajine. Glogovac. u Zemunu. vozilo kojim se prevozio Mirko Kevi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Likovac. Glogovac. Dobrovoqac Mirko Kevi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U tim borbama je rawen i progla{en za invalida rata. Od novembra 1992. u rejonu sela Orlate. jula 1958. 4. septembra 1963. dobrovoqac Mirko Kevi} je ro|en 23. motorizovanu brigadu. Posle povratka sa uspe{no obavqenog borbe- KENI] Koste MILAN Desetar VJ u rezervi Milan Keni} je ro|en 5. motorizovane .173 JUNACI KATI] Radoice MIOMIR OTAXBINE ~uva}e sin Dragan. juna 1999. na du`nost poslu`ioca mitraqeza. izme|u ostalog i u borbama za Vukovar. Tom prilikom ugasio se `ivot borca i rodoquba iz Vaqeva. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. Iako invalid.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 26. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vr{ac. 11. jula 1993. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog saobra}ajnog policajca Vojske Jugoslavije ~uva}e porodica Kepi}. maja 1999. obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. KISIN Nikole ALEKSANDAR Vojnik VJ Slavi{a Kepi} je ro|en 18. motorizovane brigade. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pan~evu.K S p o m e n -kk w i g a brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1972. januara 1979. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu {kolu. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na desetara Milana ~uva}e porodica Keni}. gde je obavqao Mla|i vodnik prve klase policije @eqko Kirhner je ro|en 15. na podru~ju sela Brestovac. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica. Poginuo je. od dejstva avijacije NATO-a. u Vr{cu. Vojnik VJ u rezervi. u rejonu Savinih Voda kraj Pe}i. 174 KEPI] Mla|ana SLAVI[A KIRHNER Radivoja @EQKO Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. u rejonu Stani Batu{es. juna 1970. u jedinicu Vojne policije 125. marta 1999. dobrovoqac Aleksandar Kisin je ro|en 10. 3. godine. JUNACI OT AX BINE du`nost saobra}ajnog policajca. De~ani. Nakon zavr{et- . u Zrewaninu. kao desetar. u Bugojnu. op{tina Orahovac.

Uspomenu na dobrovoqca i rodoquba ~uva}e porodica Kisin. stupio je u Vojsku Jugoslavije. Kitanovi} je tom prilikom smrtno rawen. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade. aprila 1999. marta 1999. u kojoj se osposobio za poslu`ioca na haubici 122 mm. od dejstva protivtenkovske mine. Kosovo Poqe.175 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K ka sredwe {kole u rodnom gradu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu Karaule „Ko{are”. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. . godine staje u stroj Vojske Republike Srpske i u wemu ostaje sve do septembra 1995. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Bujanovcu. u selu Gorwe Dobrevo. op{tina Srbica. KITANOVI] Slavoquba DRAGAN Vojnik VJ Milovan Kisi} je ro|en 20. dobrovoqno se javio u 549. ali je izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji preseklo wegove snove. Kao prekaqeni ratnik. KISI] Petra MILOVAN Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kisi}. u 243. juna 1978. U septembru 1992. 20. godine. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 125. koja je dejstvovala na Kosovu i Metohiji. godine i osposobio se za poslu`ioca tenka T-55. motorizovanoj brigadi. godine. motorizovanu brigadu. bombardovali kasarne u Uro{evcu. Avioni NATO-a su 25. Posle zavr{etka sredwe {kole. marta 1978. \akovica. Poginuo je 31. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Kitanovi}. Vojnik VJ Dragan Kitanovi} je ro|en 17. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Trnavce. marta 1999. upisao je Ma{inski fakultet u Bawaluci. u martu 1998.

u rejonu sela Posli{te. u \akovici. vozilo kojim je upravqao bilo je u neposrednoj blizini mosta Brvenik na Ibru. vazduhoplovne baze. 31. Tom prilikom je nastradao i stariji vodnik po ugovoru Sa{a Kne`evi}. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu u Kraqevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih po- . 1. Vojnik VJ Vladimir Ki{ je ro|en 30. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je sredwu {kolu za metalostrugara i u junu 1998. Kao vojnik 63.K S p o m e n -kk w i g a KI[ Janka VLADIMIR KNE@EVI] Petra SA[A JUNACI OT AX BINE 176 zivnih sredstava iz svoje jedinice. U toku odbrane od agresije NATO-a stariji vodnik Sa{a Kne`evi} obavqao je izuzetno odgovorne du`nosti u okviru 285. Uspomenu na lik Sa{e Kne`evi}a ~uva}e sin Vawa. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. op{tina Prizren. maja 1999. septembra 1978. u Jagodini. u Vrbasu. Na jednom od zadataka raseqavawa minsko-eksplo- KOVA^ Qube RADOJICA Major policije Radojica Kova~ je ro|en 14. godine stupio u Vojsku Jugoslavije. padobranske brigade u~estvovao je u odbrani aerodroma Cerkqe i Biha} i u borbama za Vukovar. vazduhoplovnoj bazi. Kao stariji vodnik po ugovoru obavqao je du`nost rukovaoca u 285. motorizovane brigade. Uspomenu na lik mladog veziste ~uva}e porodica Ki{. na koji su piloti NATO-a ispalili {est projektila. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. juna 1960. Zavr{io je U~iteqski fakultet. Stariji vodnik VJ po ugovoru Sa{a Kne`evi} je ro|en 10. k}i Sara i porodica Kne`evi}. u kojoj se osposobio za du`nost radio-telegrafiste u artiqeriji. oktobra 1968. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 549.

prilikom bombardovawa avijacije NATO-a.177 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 1. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Suvo Grlo – Zubin Potok. u Pri{tini. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. maja 1962. oktobra 1969. u Smederevu. Dragan Kova~evi} je ro|en 18. . Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Poginuo je 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 29. u selu Bawe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji borio Vodnik prve klase VJ po ugovoru Dragan Komarica je ro|en 20. motorizovane brigade. maja 1999. KOMARICA Budimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik prve klase policije Momir Kova~evi} je ro|en 7. marta 1999. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Uspomenu na hrabrog protivavionca ~uva}e wegov sin Milo{ i porodica Kova~evi}. oktobra 1993. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. tako {to je vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Domanek. marta 1968. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Beoci. septembra 1999. S p o m e n -k w i g a k K slova Republike Srbije 1981. Ra{ka. Stasao je u izuzetnog poslu`ioca na topu 20/3 mm. Zauvek }e ostati u se}awu svoje porodice. KOVA^EVI] Antonija MOMIR KOVA^EVI] Radoslava DRAGAN se u sastavu artiqerijskog raketnog diviziona protivavionske odbrane 37. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati k}i Nata{a i porodica Kova~. op{tina Srbica. godine.

mehanizovanoj brigadi obavqao je du`nost vojnika kuvara. Suva Reka. godine. U 243. u rejonu Karaule „Ko{are”. 22. decembra 1979. Vojnik VJ Rudolf Kormawo{ je ro|en 20. \akovica. osposobiv{i se za du`nost vojnika telefoniste. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na plemeniti lik Dragana Komarice ~uva}e wegov sin Budimir i porodica.K S p o m e n -kk w i g a U~estvovao je u ratu za odbranu Republike Srpske 1993. op{tina Klina. Vojnik Konakovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. JUNACI OT AX BINE 178 KONAKOVI] Petra PREDRAG KORMAWO[ Lasla RUDOLF Vojnik VJ Predrag Konakovi} je ro|en 25. aprila 1978. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. aprila 1999. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. bataqona Vojne policije. Vodnik prve klase Komarica je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . u rejonu sela Bubovac. Kao vodnik prve klase po ugovoru obavqao je du`nost komandira odeqewa u sastavu 5. Uspomenu na lik mladog vojnika ~uva}e porodica Konakovi}. me{ovite artiqerijske brigade. u Kladovu. godine. u rejonu sela Duqe. Na toj du`nosti branio je otaxbinu u brojnim akcijama na Kosovu i Metohiji. u Zrewaninu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. Vojnik Kormawo{ je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. 13. aprila 1999. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. 11. maja 1999.

179 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K KOSTI] @ivorada BOJAN KOSTI] Jovana TOMISLAV Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. 1. 22. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Vojnik VJ u rezervi Bojan Kosti} je ro|en 23. u Beogradu. U toj specijalnosti su potpuno izra`ene sve wegove vojni~ke i qudske vrline u odbrani Kosova i Metohije. kao desetar po ugovoru. obavqaju}i du`nost pekara u okviru intendantskog bataqona. op{tina Suva Reka. aprila 1962. pozadinske baze na Kosovu i Metohiji. Desetar VJ po ugovoru Tomislav Kosti} je ro|en 5. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 202. marta 1978. u rejonu Karaule „Ko{are”. KOSTI] Svetislava BOJAN Vojnik VJ Bojan Kosti} je ro|en 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . poginuo kada je avijacija NATO-a raketirala autobus u rejonu sela Lu`ane kod Podujeva. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost izvi|a~a diverzanta u 72 specijalnoj brigadi. osposobiv{i se za du`nost vojnika kuvara. u Petrovcu na Mlavi. mehanizovane brigade. u selu Podina. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. smrtno pogo|en snajperskim metkom albanskog teroriste. \akovica. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske. Vojnik u rezervi Bojan Kosti} je. avgusta 1973. Uspomenu na wegov lik ~uva}e sin Ivan i porodica Kosti}. Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. aprila 1999. maja 1999. Desetar Tomislav Kosti} je poginuo 20. u rejonu sela Duqe. aprila 1999. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e porodica Kosti}. @itora|a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Preminuo je 24. Kao vojni obveznik borio se za odbranu Kosova i Metohije u sastavu 58. lake pe{adijske brigade. u rejonu naseqa Tamnik. Milivoje Ko{anin je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . Neboj{a Ko~i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- Vojnik VJ u rezervi Milivoje Ko{anin je ro|en 2. Uspomenu na wega ~uva}e sin Andreja i porodica Ko~i}. aprila te godine od zadobijenih rana. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Kosti}. Kosovska Mitrovica. u Kosovskoj Mitrovici. Te{ko je rawen u borbi protiv albanskih terorista. motorizovane brigade. na du`nosti vojnika strelca. januara 1960. oktobra 1965. u Leskovcu. aprila 1999. aprila 1999. KOCI] Jovana GORAN KO^I] Andrije NEBOJ[A KO[ANIN Blagoja MILIVOJE Vojnik VJ u rezervi Goran Koci} je ro|en 22. Glogovac. u rejonu Ho~a Zagradska kraj Prizrena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na lik Gorana Koci}a ~uva}e sinovi Nemawa i Jovan i porodica Koci}. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. Kao vojni obveznik borio se u sastavu 549. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. gde je zavr{io Sredwu ma{insku {kolu. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ko~i} je ro|en 24. na du`nosti vojnika strelca. u selu Rado{i}e. op{tina Ra{ka. maja 1999. motorizovane brigade. od dejstva protivtenkovske mine koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Grdice. marta 1971. 16. 20. Stradao je 29. na du`nosti vojnika strelca. 180 ne i bezbednosti prvog stepena.K S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena.

u U{}u. Kao vojni obveznik u odbrani slobode otaxbine borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 37. kada je stradao usled dejstva projektila NATO-a. Srbica. juna 1969. Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Ko{anin je ro|en 25. Zavr{io je sredwu {kolu. oktobra 1975. 19. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. godine. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na wegov lik ~uva}e k}i Sr|ana i porodica Ko{anin. i 1993. . KO[ANIN @ivoina NENAD KO[ANIN Janka DEJAN Kapetan prve klase VJ Sr|an Ko{anin je ro|en 4. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske tokom 1992. motorizovane brigade. \akovica. nalazio u rejonu sela Be~i}. S p o m e n -k w i g a k K ne i bezbednosti prvog stepena. k}i Kristina i porodica Ko{anin. Ko{are. na du`nosti vojnika voza~a. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Ra{ka. Kapetan Ko{anin je pripadao 5. Uspomenu na Nenada Ko{anina ~uva}e sinovi Nikola i Marko i porodica Ko{anin. februara 1968. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. KO[ANIN Du{ana SR\AN Vojnik Ko{anin se 18. aprila 1999. U Komandi bataqona obavqao je du`nost referenta za informisawe i moral.181 JUNACI OTAXBINE snosti otaxbine na Kosovu i Metohiji. aprila 1999. u selu Kaznovi}e. Uspomenu na lik strelca iz Ra{ke ~uva}e wegovi sin Aleksandar. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqonu Vojne policije i borio se za odbranu slobode i nezavi- Vojnik VJ u rezervi Nenad Ko{anin je ro|en 1.

juna 1999. aprila 1999. Uspomenu na Sre}ka Ko{anina ~uva}e porodica. u Prokupqu. koju su postavili Vodnik policije Neven Ko{arac je ro|en 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Suva Reka. 182 KO[ANIN Slobodana SRE]KO KO[ARAC Petka NEVEN cajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. motorno vozilo kojim se prevozio Sre}ko Ko{anin nai{lo je na protivtenkovsku minu u rejonu sela Likovac. 6. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. u selu Budakovo. borio se u sastavu oklopnog bataqona 37. motorizovane brigade. 5. Glogovac. februara 1969. u Ra{koj. novembra 1978. Uspomenu na poginulog Nevena trajno }e ~uvati sin Marko i porodica Ko{arac. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. op{tina Vu~itrn. aprila 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. 10. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998.K S p o m e n -kk w i g a Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1975. u selu Strovce. JUNACI OT AX BINE albanski teroristi. Uspomenu na Dejana Ko{anina ~uva}e wegova porodica. i osposobqen je za du`nost izvi|a~a. . na du`nosti mehani~ara za naoru`awe. Bio je poli- Vojnik VJ Slobodan Krasi} je ro|en 7. u Po`egi. KRASI] Petra SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi Sre}ko Ko{anin je ro|en 2. Tom prilikom je vojnik Ko{anin poginuo.

u rejonu Karaule „Liken”. u rejonu razme{taja svoje jedinice u Beogradu. jula 1984. 15. u selu Papra}ani. op{tina Ni{. juna 1964. KRI^KOVI] Mihajla DRAGAN KRWAJI] Jove BRANIMIR KRSTI] Borisava SLAVOQUB Vojnik VJ Vodnik policije Dragan Kri~kovi} je ro|en 13. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je policajac Prve policijske stanice Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Bio je policajac u Prvoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. na du`nosti manipulanta pogonskog goriva u pozadinskom bataqonu. motorizovane brigade.183 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u In|iji. S p o m e n -k w i g a k K Na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. januara 1979. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. Branimir Krwaji} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. 3. Zavr{io je sredwu tekstilnu {kolu i kurs za policajce. godine godine. u selu Gorwi Matejevac. k}i Dragana i porodica Kri~kovi}. maja 1952. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Branimir Krwaji} je ro|en 3. Uspomenu na lik mladog gardiste ~uva}e porodica Krwaji}. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Predrag. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. aprila 1999. op{tina De~ani. Poginuo je u borbi s al- . Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. januara 1973. Uspomenu na lik vojnika Slobodana Krasi}a ~uva}e wegova porodica. 20. maja 1999. Vodnik prve klase policije Slavoqub Krsti} je ro|en 4. godine u Novom Sadu. maja 1999.

Bio je vo|a sektora u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Bato~ina. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. vojnik Miroslav Krsti} je. juna 1999. Uspomenu na poginulog Slavoquba ~uva}e sinovi Sa{a i Sini{a i porodica Krsti}. JUNACI OT AX BINE deqane. Orahovac. Pre{evo. u selu Zo}i{te.K S p o m e n -kk w i g a banskim teroristima. Odsudno brane}i borbeni polo`aj svoje jedinice od napada albanskih terorista. aprila 1999. Kao vojni obveznik za odbranu slobode otaxbine borio se u sastavu 101. motorizovanoj brigadi. u selu Opteru{a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1991. godine. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wegov lik ~uva}e porodica Krsti}. Vojnik VJ Bojan Krsti} je ro|en 1. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. obavqaju}i vojni~ki zadatak. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Pirotu. dao svoj `ivot. op{tina Orahovac. 24. oktobra 1977. 7. avgusta 1968. u Kragujevcu. Uspomenu na lik poginulog desetara ~uva}e sin Trifun. gde je zavr{io Sredwu mlekarsku {kolu. Bio je na slu`bi u 78. Vojnik Bojan Krsti} je . k}eri Nena i Milena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. op{tina Orahovac. 9. marta 1970. u rejonu sela Dobro- Mla|i vodnik prve klase policije Goran Krsti} je ro|en 24. te porodica Krsti}. vojnoteritorijalnog odreda. u selu ^ukarka. KRSTI] Branislava MIROSLAV KRSTI] Miroslava GORAN KRSTI] Velimira BOJAN Desetar VJ u rezervi Miroslav Krsti} je ro|en 18. 184 poginuo 15.

Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. marta 1970. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. te porodica Krsti}. u rejonu sela Lipovica. 28. marta 1999. Poginuo je od neprijateqevog projektila koji je pogodio radar na kojem je on radio. KRSTI] Petra @ARKO KRSTI] Svetozara SA[A stva i protivvazdu{ne odbrane. Stariji vodnik VJ Sa{a Krsti} je ro|en 18. op{tina Lipqan. a bio je na du`nosti komandira odeqewa radarske stanice za osmatrawe i navo|ewe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije stekao je ~in starijeg vodnika. u selu Mali{evo. u okolini sela ^enej. juna 1999. jula 1989. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Jovan. u Para}inu. oktobra 1968. godine. k}i Aleksandra i porodica Krsti}. S p o m e n -k w i g a k K aprila 1999. 2. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3.185 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. te komandira komandnog voda u raketnoj bateriji. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Meto- . u Leskovcu. u Pirotu. Uspomenu na starijeg vodnika sa~uva}e sin Davor. Novi Sad. op{tina Glogovac. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplov- Vojnik VJ Nenad Krsti} je ro|en 4. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. KRSTI] Tomislava NENAD Mla|i vodnik prve klase policije @arko Krsti} je ro|en 31. ujedno operater ni{anskog radara. oktobra 1977.

februara 1974. aprila 1999. bataqona veze. na du`nosti vojnika voza~a motornog vozila. grani~nog bataqona. januara 1961. Dragan Kuzmanovi} je ro|en 11. maja 1999. 6. \akovica. u rejonu sela Kraqane. u rejonu sela Belanice. decembra 1978. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 53. Uspomenu na Slobodana Krxi}a sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. KRUNI] Tiosava SLAVKO KRXI] Dobrivoja SLOBODAN KUZMANOVI] Milutina DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Slobodan Krxi} je ro|en 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.K S p o m e n -kk w i g a hiji bio je u sastavu 52. maja 1999. 186 Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. oklopne brigade. Uspomenu na vojnika Nenada sa~uva}e k}i Kristina i porodica Krsti}. 24. \akovica. 2. u rejonu Karaule „Ko{are”. Poginuo je na zadatku. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 192. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu izvi|a~ke ~ete 252. na putu Pri{tina – Medve|a. 8. kao vojnik strelac. u ^a~ku. Vojnik VJ Slavko Kruni} je ro|en 6. Uspomenu na poginulog vojnika Slavka Kruni}a sa~uva}e wegova porodica. u Kur{umliji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. Poginuo je u obra~unu s albanskim teroristima. in`iwerijskog puka. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. kao in`iwerac pionir. u ^a~ku.

avgusta 1961. za vreme bombardovawa Kasarne „Kosovski junaci” u Pri{tini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. LABUS Qubi{e KOSTA la \on. pozadinske baze. Zubin Potok.187 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na vojnika Jana Kuku~ka sa~uva}e wegova porodica. U artiqerijskom napadu albanskih terorista na jedinicu u kojoj se nalazio. maja 1999. februara 1979. jula 1973. op{tina De~ani. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja iste godine. Uspomenu na poginulog Kostu ~uva}e k}eri Jelena. u selu Ugqare. 31. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 29. 30. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu intendantskog bataqona 202. u Pan~evu. juna 1980. Preminuo je u Medicinskom centru u Pri{tini. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Lazarevi} je ro|en 21. Bio je na du`nosti pomo}nika komandira u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. na podru~ju se- Vojnik VJ Jan Kuku~ka je ro|en 8. marta 1999. zadobio je te{ke povrede. 30. Jovana i Ivana i porodica Labus. Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e k}eri Svetlana i Qubica. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. motorizovane brigade. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i vi{u ekonomsku {kolu. godine. maja 1999. KUKU^KA Jano JAN LAZAREVI] Bo`idara SR\AN Poru~nik policije Kosta Labus je ro|en 12. godine u Novom Sadu. sin Gordan i porodica Kuzmanovi}.

Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. LAZAREVI] Sre}ka SR\AN Zastavnik prve klase VJ Mla|i vodnik policije Qubodrag Lazarevi} je ro|en 1. . godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Uspomenu na vojnika Sr|ana Lazarevi}a sa~uva}e wegova porodica. decembra 1993. Pohvaqivan je i nagra|ivan vi{e puta. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. op{tina Klina. Vlastimir Lazarevi} je ro|en 10. marta 1999. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu i kurs za policajce. u Ni{u. JUNACI OT AX BINE aprila 1999. u selu Drenov~i}. oktobra 1973. U Vojsci Jugoslavije. Bio je na du`nosti komandira odeqewa. Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Lazarevi} je ro|en 14. u rejonu Stra`evice (Beograd). Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. avgusta 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1999. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e sin Branislav. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.L S p o m e n -kk w i g a Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 27. 188 LAZAREVI] Du{ana QUBODRAG LAZAREVI] Marka VLASTIMIR Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. aprila 1952. k}i Katarina i porodica Lazarevi}. bio je u 210. kao zastavnik vezista. Zavr{io je Podoficirsku {kolu veze u Kraqevu. u selu Meja. bataqonu veze. godine. u Jagodini. op{tina \akovica.

februara 1976. 28. u Zemunu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 52. aprila 1999.189 JUNACI OTAXBINE 3. bio je u sastavu 549. Mla|i vodnik policije Boban Lazovi} je ro|en 25. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Milica i An|ela i porodica Lazarevi}. u rejonu sela Ka~ikal. u Pe}i. Uspomenu na poginulog vojnika Jovana Lazi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1978. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. na du`nosti vojnika ni{anxije. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. Vojnik VJ u rezervi Miodrag Lazi} je ro|en 27. . op{tina Prizren. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. maja 1999. op{tina \akovica. S p o m e n -k w i g a k L Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pri{tina. Uspomenu na poginulog vojnika Miodraga sa~uva}e k}i Milica i porodica Lazi}. 21. u Ni{u. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi kod sela Orlate. LAZI] @ive JOVAN LAZOVI] Mom~ila BOBAN LAZI] Dragi{e MIODRAG Vojnik VJ Jovan Lazi} je ro|en 3. u selu Meja. Pri{tina. bataqona Vojne policije. u selu Mamu{a. Poginuo je 31. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. kao vojni obveznik. motorizovane brigade na du`nosti psihologa. septembra 1959.

Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jovana i Ana. \akovica. LAJ^AK I{tvana ROBERT LALI] Janka DRAGI LAKI]EVI] Mira{a SR\AN Kapetan prve klase VJ Robert Laj~ak je ro|en 19. motorizovane brigade. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u Andrijevici. u rejonu sela Ko{are. sin Boban i porodica Lazovi}. Dragi Lali} je ro|en 3. aprila 1999. oktobra 1959. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. 190 Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana sa~uva}e k}eri Senka i Stanislava i porodica Laki}evi}. Vojnik VJ u rezervi. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 19. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. na du`nosti strelca protivavionca na „streli 2M”. a neretko je obavqao i du`nost komandira baterije. maja 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. kao dobrovoqac strelac. 19. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira voda baterije raketnog diviziona 250. te porodica Laj~ak. februara 1965. u selu Lipe kod Smedereva. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Monika i Danijela i porodica Lali}. motorizovane brigade. januara 1968.L S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sne`ana. Poginuo je od dejstva avio-bombe NATO-a. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Sr|an Laki}evi} je ro|en 22. u Majdanpeku. maja 1999. 19. smer PVO. u rejonu sela Moli}. i Vojnu akademiju. u Novom Kne`evcu. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. .

smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. u Novom Sadu. Uspomenu na vodnika Sini{u sa~uva}e sin Stefan. jula 1987. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Republika Hrvatska. pri ~emu su vodniku Lau{evu nanete smrtonosne povrede. u selu ^enej. LEMI] Du{ana BO[KO Vodnik policije Milo{ Lasica je ro|en 4. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini. kao vodnik prve klase po ugovoru. Zauvek }e ga se se}ati sin Nikola i porodica Lasica. k}i Awa i porodica Lau{ev. kada je neprijateqska raketa direktno pogodila radar. septembra 1967. u Srbobranu. godine.191 JUNACI LASICA Ostoje MILO[ OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k L LAU[EV Dragi{e SINI[A za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Odlikovan je Medaqom Potpukovnik VJ Bo{ko Lemi} je ro|en 1. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Poginuo je 28. op{tina De~ani. marta 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. u selu Bjela. februara 1952. oktobra 1971. 28. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. motorizovane brigade na du`nosti na~elnika ARJ PVO. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Sini{a Lau{ev je ro|en 6. Daruvar. Novi Sad. na du`nosti voza~a guseni~nog motornog vozila. U Vojsci Jugoslavije bio je. a potom tehni~ar. marta 1999. . ujedno operater osmatra~kog radara u 240.

1.L S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. na du`nosti komandira voda. Uspomenu na potporu~nika Predraga Leovca sa~uva}e wegova porodica. avgusta 1956. Pre{evo. LUKI] Luke DRAGAN LEOVAC Mila PREDRAG LI^INA Hamze SAFET Kapetan VJ Dragan Luki} je ro|en 25. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1975. Fahrudin i Emil. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Jelena i porodica Luki}. godine. u rejonu sela Ko{are. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 125. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Poginuo je u borbi pro- Vojnik VJ u rezervi Safet Li~ina je ro|en 1. grani~nog bataqona. na du`nosti komandira voda. 15. juna 1999. 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Ni{u. u rejonu sela Reqin. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. februara 1967. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 78. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji nalazio se u sastavu 53. JUNACI OT AX BINE tiv albanskih terorista. 192 Uspomenu na vojnika Safeta sa~uva}e sinovi Emin. aprila 1999. smer pe{adije. godine u Beranu. Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Nirvana i porodica Lemi}. juna 1999. 12. u Pqevqima. u Pe}i. aprila 1999. . te porodica Li~ina. Potporu~nik VJ Predrag Leovac je ro|en 20. motorizovane brigade. Fikret. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. \akovica.

LUKI] Milovana SLA\AN LUKI] Miladina ZORAN Potpukovnik VJ Vojin Luki} je ro|en 16. Uspomenu na Zorana Luki}a trajno }e ~uvati wegova porodica. maja 1999. 28. aprila 1999. Agresija NATO-a na SRJ zatekla ga je na {kolovawu u General{tabnoj {koli Vojske Jugoslavije. Uspomenu na Sla|ana trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Luki}. te porodica Luki} S p o m e n -k w i g a k L LUKI] Milivoja VOJIN Kormorane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1973. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Tokom slu`be bio je na raznim du`nostima. Mla|i vodnik policije Sla|an Luki} je ro|en 24. februara 1974. maja 1999. godine. maja 1961. op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom vite{kog ma~a tre}eg stepena. 27. smer veze. u okolini sela Pripadnik rezervnog sastava policije Zoran Luki} je ro|en 1. 20. Bio je policajac u Policijskoj stanici Rekovac Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. U~estvovao u borbenim dejstvima na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. op{tina Pe}. u Loznici. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. . godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. jula 1992.193 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog potpukovnika sa~uva}e k}i Jelena i sin Du{an. u selu Mali Stupej. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. u Quboviji. u Jagodini. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je na odgovornoj du`nosti u Komandi Tre}e armije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

Q S p o m e n -kk w i g a QUBISAVQEVI] Branislava DARKO MAJORO[ Nade STANISLAV JUNACI OT AX BINE 194 MAJSTOROVI] Avrama ALEKSANDAR Vojnik VJ Darko Qubisavqevi} je ro|en 26. juna te godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti protivavionca. Preminuo je od zadobijenih rana 13. Uspomenu na Aleksandra Majstorovi}a sa~uva}e wegova porodica. upav{i u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Mrasor. Prizren. novembra 1970. Bosna i Hercegovina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1978. U Vojsci Jugoslavije bio je ni{anxija na samohodnoj haubici 122 mm. juna 1999. Rawen je u toku obavqawa borbenog zadatka. . Uspomenu na Darka Qubisavqevi}a sa~uva}e wegova porodica. na VMA. motorizovane brigade. u borbi s albanskim teroristima. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 15. Klina. u Mostaru. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u rejonu sela Gra`danik. u Novom Sadu. oklopne brigade. oklopne brigade na du`nosti komandira pozadinskog voda. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 549. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji bio je u sastavu 252. maja 1999. Rezervni poru~nik VJ Aleksandar Majstorovi} je ro|en 17. u rejonu Ki{ni Bek. u Petrovcu na Mlavi. Vojnik VJ Stanislav Majoro{ je ro|en 17. juna 1968. Vu~itrn. 11. Poginuo je 1. Uspomenu na Stanislava Majoro{a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je 21. maja 1999.

u sastavu 125. 13. na podru~ju Kosova i Metohije. Tokom slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za voza~a tenka. oktobra 1967. sin Jovan i porodica Maki}. Klina. maja 1999. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. jula 1962. Gwilane. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. 31. godine u selu Bubovac. Klina. januara 1964. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}eri Jelena i Jovana. me{ovite artiqerijske brigade. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. kao telefonista. Slobodan i Miroslav. Vojnik VJ u rezervi Vojislav Maksimovi} je ro|en 24. u rejonu poligona „Belo Poqe”. oklopnog bataqona 252. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Grabnik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e sinovi Goran. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oklopne brigade. aprila 1999. motorizovane brigade. u selu Kusce. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Hrvatskoj. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. k}i Marijana i porodica Maksimovi}. Pe}. .195 JUNACI MAKI] Blagoja DRAGAN OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAKSIMOVI] @ivojina VOJISLAV MAKSI] Du{ana IVICA Kapetan VJ Dragan Maki} je ro|en 16. u selu Pasja~e. Poginuo je od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a. Vojnik VJ u rezervi Ivica Maksi} je ro|en 14. Poginuo je na borbenom zadatku. kao voza~ tenka. tenkovske ~ete 1. marta 1999. 2. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se na Kosovu i Metohiji. Za vreme agresije NATO-a na SRJ vojnik Maksimovi} se borio u sastavu 52. Gwilane.

januara 1991. Bio je zaposlen u DD „Kopeks” u Pe}i. U selu Grabnik. izgubio je `ivot od kasetne avio-bombe avijacije NATO-a. Za vreme odslu`ewa vojnog roka bio je poslu`ilac u rodu veze. marta 1968. op{tina Pe}. k}i Teodora i porodica Maksi}. Poginuo je 3. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Neboj{a Maksi} je ro|en 9. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Bio je na du`nosti pomo}nika {efa smene u De`urnoj slu`bi Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na Neboj{u Maksi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu. 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. kao poslu`ilac sredstava veze. 24. Pe}. op{tina Bijelo Poqe. JUNACI OT AX BINE 196 MAN^I] Stanimira DEJAN Uspomenu na poginulog vojnika Dejana Man~i}a sa~uva}e wegova porodica. dok je. u selu Ostreq. MAKSI] Ilije NEBOJ[A MARA[ Mijajla WEGOMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Man~i} je ro|en 21. Mla|i vodnik prve klase policije Wegomir Mara{ je ro|en 2. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 25. kod Kline. obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju raketne baterije. . Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. maja 1999.M S p o m e n -kk w i g a Uspomenu na vojnika Ivicu sa~uva}e sin Ilija. aprila 1999. godine u selu Gora`devac. juna 1974. u Ni{u. juna 1975. godine. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. avgusta 1995. Tokom agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 230.

avgusta 1980. u Beogradu. S p o m e n -k w i g a k M marta 1999. marta 1978. u selu Koreti{te. Uspomenu na Wegomira Mara{a sa~uva}e wegova porodica. Vodnik prve klase VJ po ugovoru Miroslav Marinkov je ro|en 16. u Zemunu. u rejonu Karaule „Ko{are”. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti komandira odeqewa. kao vojnik strelac. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Republici Srpskoj. 11. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 125. Uspomenu na vodnika Miroslava Marinkova sa~uva}e wegova porodica. kao vojnik poslu`ilac na haubici 152 mm „nora”. Gwilane. u Sivcu. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 52. godine. kao komandir odeqewa. jula 1971. aprila 1999. @ivot je izgubio tokom bombardovawa avijacije NATO-a. godine. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Marina sa~uva}e wegova porodica. 28. 20. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u izvi|a~- Vojnik VJ Dragan Marinkovi} je ro|en 6.197 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Vu~itrn. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. specijalne brigade. MARINKOVI] Milete DRAGAN Vojnik VJ Goran Marin je ro|en 28. motorizovane brigade. ma- . MARIN Ninoslava GORAN MARINKOV Jovana MIROSLAV ko-diverzantskom bataqonu 72. od snajperskog metka albanskog teroriste. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka. marta 1999. u selu Trlabu}. me{ovite artiqerijske brigade. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a.

u Zemunu. oktobra 1961. JUNACI OT AX BINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Duqe. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. prilikom dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Orlate. motorizovanog bataqona 37. avgusta 1971. . Izgubio je `ivot u borbi protiv albanskih terorista. U borbenim dejstvima na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 354. dobrovoqac Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ Zoran Marinkovi} je ro|en 16. 29. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 1. marta 1977. u rejonu sela Ko{are. maja 1999. kao strelac. u Novom Sadu. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Du{ana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. \akovica.M S p o m e n -kk w i g a ja 1999. Izgubio je `ivot od bombi avijacije NATO-a. u rejonu Lapu{ki Han. 198 Uspomenu na poginulog vojnika Branislava Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Du{an Marjanovi} je ro|en 3. kao poslu`ilac samohodnog oru|a. maja 1999. pe{adijske brigade. kao telefonista. Branislav Marinkovi} je ro|en 2. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog reda. 25. u Pri{tini. MARINKOVI] Milovana ZORAN MARINKOVI] ^edomira BRANISLAV MARJANOVI] Lazara DU[AN Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na poginulog vojnika Zorana Marinkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 243. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. Suva Reka. @ivot je izgubio 4. u selu Belanica.

U toku agresije NATOa na SRJ borio se u sastavu 252. maja 1999. Uspomenu na poginulog Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Bo`idarka Markovi} je ro|ena 10. @ivot je izgubio 25. u ~eti za tehni~ko snabdevawe pozadinskog bataqona. kao voza~ motornog vozila. marta 1978. maja 1999. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Bobovac. Orahovac. u Jagodini. k}i Sowa i porodica Markovi}. Za vreme odslu`ewa vojnog roka vojnik Markovi} polo`io je voza~ki ispit i bio voza~ motornog vozila. grani~nog bataqona. Vojnik VJ u rezervi Kosta Markovi} je ro|en 27.199 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARJANOVI] Miodraga BOBAN MARKOVI] @ivote KOSTA vojnika Kostu sa~uva}e k}i Violeta. 16. u Kraqevu. @ivot je izgubio obavqaju}i borbeni zadatak. decembra 1959. u rejonu sela Dunavo. sin Stefan i porodica Markovi}. Radila je poslove ra~unovo|e i blagajnika u Odeqewu odbrane u Saveznom ministarstvu za odbranu u De~anima. MARKOVI] Qubomira BO@IDARKA Vojnik VJ Boban Marjanovi} je ro|en 18. oklopne brigade. gde ju je i zatekla agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 57. Uspomenu na Bobana Marjanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginula je od dejstva albanskih terorista. Uspomenu na Bo`idarku Markovi} sa~uva}e sinovi Zvonko i Rade. januara 1944. u Podgorici. 31. godine. kao vojnik grani~ar. . maja 1999.

dobrovoqac Milosav Markovi} je ro|en 3. Uspomenu na Petra Masneca sa~uva}e wegova porodica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. juna 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 7. na du`nosti operatera ru~nog pra}ewa u raketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 250. maja 1999. oktobra 1972. . Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. aprila 1999. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Podujevo. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. 11. kao vojnik vezista. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u selu Arnajevo. te porodica Markovi}. u selu Orlane. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca sa~uva}e k}eri Marija. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Srbica. Razvodnik VJ po ugovoru Petar Masnec je ro|en 10. januara 1965. op{tina Aleksandrovac.M S p o m e n -kk w i g a MARKOVI] Radisava MILOSAV MARKOVI] Srbislava GORAN JUNACI OT AX BINE 200 MASNEC Josipa PETAR Vojnik VJ u rezervi. godine. u selu Stanci. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1968. kraj Barajeva. Mla|i vodnik prve klase policije Goran Markovi} je ro|en 7. kao vojnik po ugovoru. u Ni{u. pe{adijske brigade. u In|iji. Poginuo je obavqaju}i borbeni zadatak. kada je wegovo motorno vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u selu Gorwa Klina. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova deca i porodica Markovi}. U Vojsci Jugoslavije bio je. op{tina Podujevo. Qiqana i Biqana. @ivot je izgubio 1. 11.

u Beogradu. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. aprila 1976. Zastavnik VJ Radovan Medi} je ro|en 2. Dowi Lapac. aprila 1999. obavqao je du`nosti komandira odeqewa. 11. ure- . Republika Hrvatska.201 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MAXUNI Murata IBRAHIM MEDI] Ilije RADOVAN za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. posle zavr{ene Mornari~ko-tehni~ke sredwe vojne {kole. sin Goran i porodica Medi}. centru za elektronsko izvi|awe i osmatrawe. na Aerodromu „Sombor”. De~ani. u rejonu sela Stani Batu{ec. MIJATOVI] Bogdana MILAN Vojnik VJ Ibrahim Maxuni je ro|en 12. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. U toku slu`bovawa u VJ. oktobra 1975. U~estvovao je u borbenim dejstvima u Sloveniji i Republici Srpskoj Krajini. kojom je 30. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju Kopnene vojske. januara 1962. 24. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Draga{u. Poginuo je od pogotka rakete u kabinu vozila u kojem se nalazio. marta 1999. Potporu~nik Mijatovi} dobrovoqno je zamenio mla|eg kolegu na in`iwerijskoj ma{ini. u selu Brestovac. Uspomenu na poginulog vojnika Ibrahima Maxunija sa~uva}e wegova porodica. in`iwerijskom bataqonu VJ obavqao je du`nost komandira in`iwerijskog voda i zastupnika komandira in`iwerijske ~ete. Uspomenu na poginulog zastavnika sa~uva}e k}i Marijana. Poginuo je pri napadu avijacije NATO-a. ujedno {ifrera i voza~a u 224. U 359. maja 1999. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Milan Mijatovi} je ro|en 14.

Ubrzo su iznad tog rejona preleteli agresorovi avioni. u rejonu sela Stani Batu{ec. MIJATOVI] Bo`idara PETAR MIJATOVI] Radivoja VEROQUB MIJATOVI] Radomira BRANISLAV Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi. Usled brujawa in`iwerijskih ma{ina. Milan nije mogao da ~uje buku aviona. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u borbi protiv albanskih terorista u selu Galica. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. novembra 1976. januara 1972. op{tina Pe}. u Kru{evcu. Obavqaju}i borbeni zadatak. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Petar Mijatovi} je ro|en 5. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost. Vojni rok je slu`io u in`iwerijskom bataqonu Pripadnik rezervnog sastava policije Branislav Mijatovi} je ro|en 14. ~ije su rakete bile smrtonosne za mladog stare{inu. JUNACI OT AX BINE kao dobrovoqac. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Repu- . branio u stroju 125. 11. Uspomenu na mladog in`iwerca ~uva}e porodica Mijatovi}. Veroqub Mijatovi} je ro|en 29. vojnik Mijatovi} je poginuo 29. maja 1999.M S p o m e n -kk w i g a |ivan vatreni polo`aj za raketnu jedinicu na teritoriji sela Glu{ci. De~ani. u Petrovcu na Mlavi. motorizovane brigade na du`nosti in`iwerca pionira. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. aprila 1999. septembra 1974. op{tina Bogati}. Slobodu otaxbine je. Uspomenu na mladog oficira in`iwerije ~uva}e porodica Mijatovi}. 202 37. u selu Dobri Do.

marta 1969. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok je slu`io kao voza~ u komandom vodu 311. smer auto-mehani~arski. 2. Bio je zaposlen u „FIB” u Pe}i. u selu Dobri Do. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Mijatovi}. u selu Sovqak kod [apca. Sa svojom jedinicom vojnik Neboj{a Miji} je branio nebo iznad Gazimestana kod Pri{tine. te{ko je rawen 1. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Mijatovi}. op{tina Vlasenica. Uspomenu na lik mladog pripadnika raketne jedinice PVO ~uva}e wegova porodica. Dobrovoqac @arko Mijatovi} je na oltar otaxbine polo`io svoj `ivot. godine. S p o m e n -k w i g a k B blike Srbije od 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. ali su „harm” rakete bile brze i ubojite. U sukobu s albanskim teroristima. do`ivev{i i ratne rane. aprila 1999. Vojnik VJ Neboj{a Miji} je ro|en 10. juna te godine. juna 1999. 14. Kao dobrovoqac pristupio je ratnom sastavu 37. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. motorizovane brigade. Neboj{a je poku{ao da spas na|e u zaklonu. u selu Zagra|e. dobrovoqac @arko Mijatovi} je ro|en 13. juna 1998. Vojnik VJ u rezervi.203 JUNACI OTAXBINE obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Tri godine branio je srpski narod u Republici Srpskoj. maja 1999. a ranama je podlegao u no}i. op{tina Pe}. MIJATOVI] Rajka @ARKO MIJI] @ivadina NEBOJ[A Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu u Bogati}u. . februara 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. napali vatreni polo`aj wegove raketne baterije. Te{ko je rawen i ubrzo je podlegao ranama u KBC Pri{tina. koji su napali vatreni polo`aj wegove jedinice u rejonu sela Cerovik. a tri meseca borio se i u Republici Srpskoj Krajini. Avioni NATO-a su 23.

Uspomenu na Zorana Miki}a ~uva}e wegova porodica. maja 1999. Kao vojni obveznik nalazio se u sastavu 202. u Kosovu Poqu. novembra 1977. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqaju}i borbeni zadatak. na vojni~kom zadatku. Radomir Miki} je poko{en rafalnom paqbom iz jedne ku}e u kojoj su se krili albanski teroristi. Vojnik VJ u rezervi Zoran Miki} je ro|en 9. motorizovane brigade. 9. na putu Vrawe – Leskovac. juna 1999. u Ni{u. pozadinske baze na du`nosti voza~a. . U Vojsci Jugoslavije bio je zaposlen kao majstor u Komandi 125. u Pe}i. Uspomenu na potporu~nika Miladinovi}a ~uva}e wegov sin Lazar i porodica. decembra 1970. poginuo je u okr{aju s albanskim teroristima. aprila 1999. septembra 1969. Poginuo je 9. u rejonu [ahas ^esma – Vr~me. 2. Potporu~nik VJ po ugovoru Ivan Miladinovi} je ro|en 29. obavqao je du`nost referenta saobra}ajne slu`be u 175. radi prikupqawa gra|evinskog materijala za potrebe gra|evinske slu`be svoje brigade. Na toj du`nosti borio se u sastavu svoje jedinice u odbrani otaxbine na Kosovu i Metohiji. Prilikom obilaska stambenih objekata u Pe}i. Uspomenu na lik borca iz Pe}i ~uva}e porodica Miki}.M S p o m e n -kk w i g a MIKI] Pavla RADOMIR MIKI] ^edomira ZORAN JUNACI OT AX BINE 204 MILADINOVI] Vukoslava IVAN Vojnik VJ u rezervi Radomir Miki} je ro|en 29. op{tina Ka~anik. Kao potporu~nik po ugovoru. pe{adijskoj brigadi Ni{kog korpusa.

op{tina Istok. u Kraqevu. na du`nost in`iwerca pionira. oklopne brigade. Poginuo je 15. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Nevena i Kristina i porodica Miladinovi}. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. k}i Jasmina i porodica Miladinovi}.205 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILADINOVI] Dragoquba MIODRAG MILADINOVI] Du{ana MIODRAG MILADINOVI] Miodraga PREDRAG Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 5. Poginuo je 11. juna 1999. februara 1962. u rejonu sela Krwine. pe{adijske brigade. na du`nosti vojnika strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na podru~ju op{tine Istok. marta 1965. . Vojnik VJ u rezervi Miodrag Miladinovi} je ro|en 4. Kao vojni obveznik stupio je u in`iwerijski bataqon 252. tako {to je upao u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Tomance. borio se u sastavu 69. Poginuo je 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. vojnoteritorijalnog odreda. u Istoku. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Miladinovi}. aprila 1999. juna 1999. u sukobu s albanskim teroristima. U toj jedinici borio se hrabro protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. op{tina Srbica. avgusta 1965. borio se u sastavu 7. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ u rezervi Predrag Miladinovi} je ro|en 7. u Kru{evcu. Uspomenu na in`iwerca iz Kraqeva ~uva}e sin Nemawa. na borbenom zadatku u rejonu sela Vla{ki Drenovac.

juna 1970. maja 1999. obavqao je du`nost zamenika komandira karaule. grani~nom bataqonu. februara 1973. u `estokom okr{aju s albanskim teroristima u \akovici. Vodnik prve klase Predrag Milanovi} poginuo je 5. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Vodnik prve klase VJ Predrag Milanovi} je ro|en 27. motorizovane brigade. u Ra{koj. maja 1999. na du`nosti poslu`ioca na sredstvima veze. u Vrawu. Od posledica tih rana preminuo je 24. Poginuo je 15. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti poslu`ioca na topu. k}i Ana i porodica Milanovi}a. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Vojnik VJ u rezervi Dejan Milanovi} je ro|en 23. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio obavqaju}i du`nost komandira voda u 53. novembra 1966. Vojnik Milanovi} je rawen 9. na Vojnomedicinskoj akademiji. maja 1999. u sukobu s albanskim teroristima. \akovica. u rejonu sela Ko{are. MILANOVI] Dragana DEJAN Vojnik VJ u rezervi @iko Miladinovi} je ro|en 15. Uspomenu na vojnika Miladinovi}a ~uva}e wegova porodica.M S p o m e n -kk w i g a MILADINOVI] Radoquba @IKO MILANOVI] Vladimira PREDRAG JUNACI OT AX BINE 206 Uspomenu na mladog komandira ~uva}e wegovi sin Vladimir. u Novom Selu kod Vu~itrna. Kao vodnik prve klase Vojske Jugoslavije. maja 1999. Odlikovan je Medaqom . borio se u sastavu 52. od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Bawica. Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu artiqerijsko-raketnog diviziona 37.

u Vrawu. aprila 1999. u Gorwem Ratkovu. op{tina De~ani. Uspomenu na borca iz Trstenika ~uva}e wegova porodica. Zauvek }e ga pamtiti sin Bojan i porodica Milanovi}. februara 1958. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Reqan. jula 1970. . Vojnik VJ u rezervi Ninoslav Milenkov je ro|en 25.207 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. na podru~ju sela Gorwa i Dowa Luka. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Vitak. novembra 1974. op{tina Pre{evo. borio se u sastavu 78. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Milanovi}. marta 1999. borio se u sastavu 7. Bio je na du`nosti komandira Policijskog odeqewa u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Sadu. Uspomenu na vojnika Milenkova ~uva}e wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milanovi} je ro|en 7. maja 1999. Poginuo je 15. gde je zavr{io gimnaziju. op{tina Kqu~. na borbenom polo`aju jedinice. u selu Mijajlovac. decembra 1979. Zavr{io je Vi{u {kolu unutra{wih poslova. op{tina Trstenik. op{tina Srbica. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Poginuo je 13. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. pe{adijske brigade. motorizovane brigade. 28. MILANOVI] Triva VUJO MILENKOV Ilije NINOSLAV MILANOVI] Milana SA[A Potporu~nik policije Vujo Milanovi} je ro|en 18.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. novembra 1976. marta 1999. u Beogradu. bore}i se u sastavu izvi|a~ko -diverzantskog bataqona 72. godine. U Vojsci Jugoslavije je osposobqen za du`nost izvi|a~a diverzanta. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. Uspomenu na lik poginulog borca za otaxbinu ~uva}e wegova porodica. marta 1999. . Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1994. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Vu~itrn. maja 1999. od dejstva kasetne bombe. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu @ilivode. Vitina. Zavr{io je sredwu elektrotehni~ku {kolu. 26. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. godine. maja 1961. Uspomenu na Dragana Milenkovi}a ~uva}e sin Nemawa. op{tina Vu~itrn. Vojnik Milenkovi} je poginuo 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 12. Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Milenkovi} je ro|en 12. Tu du`nost je obavqao i na Kosovu i Metohiji. u Prokupqu. u selu Mogila. k}i Tijana i porodica Milenkovi}. u selu Crni Lug. u selu Pantina. Zavr{io je sredwu {kolu. Vodnik policije Neboj{a Milenkovi} je ro|en 7. specijalne brigade. op{tina Klina. juna 1963. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. oktobra 1998.M S p o m e n -kk w i g a MILENKOVI] Apostola VLADICA MILENKOVI] Borisava NEBOJ[A JUNACI OT AX BINE 208 MILENKOVI] Vojislava DRAGAN Vojnik VJ Vladica Milenkovi} je ro|en 18.

Stupio je u redove Vojske Jugoslavije kao strelac u 37. u rejonu sela Orlate. 28. u Kragujevcu. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io wenim braniocima u Vojsci Jugoslavije. Poverena mu je odgovorna du`nost komandira izvi|a~kog voda u 115. u 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Poginuo je prilikom nailaska motornog vozila na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. u Vrwa~koj Bawi. op{tina Glogovac. Rezervni poru~nik VJ Goran Milenkovi} je ro|en 26. 11. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine da brani wenu slobodu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- Vojnik VJ u rezervi. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i dobrovoqno stao u stroj wenih branilaca. dobrovoqac Jovica Milenkovi} je ro|en 4. 22. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Glogovac. te porodica Milenkovi}. motorizovanoj brigadi. u selu ^aglavica. Poginuo je od ru~ne bombe albanskih terorista. u op{tini Pri{tina. u rejonu sela Dowe Streoce. jula 1967. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. vojnoteritorijalnom odredu Vojnog okruga Pri{tina. Uspomenu na poginulog Gorana ~uva}e wegovi sinovi Filip. maja 1999.209 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILENKOVI] Vukadina DEJAN MILENKOVI] Du{ana GORAN brane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. februara 1975. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. De~ani. MILENKOVI] \or|a JOVICA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milenkovi} je ro|en 25. Rajko i Marko. motorizovanoj brigadi. maja 1999. u selu Grabovac. jula 1974.

M S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu Karaule „Dejan Radanovi}”. a podlegao je ranama istog dana u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. decembra 1968. u zasedi koju su po- Vojnik VJ Boban Milenkovi} je ro|en 17. obavqaju}i du`nost grani~ara u 53. U borbu protiv snaga NATO-a i albanskih terorista stupio je sa ~inom kapetana prve klase. Te{ko je rawen 5. MILENKOVI] Milentija BOBAN MILENKOVI] Predraga SLAVI[A Kapetan prve klase VJ Milan Milenkovi} je ro|en 11. JUNACI OT AX BINE stavili albanski teroristi u rejonu Ka~anika. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. jula 1978. mehanizovanoj brigadi. u Uro{evcu. u Surdulici. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Milenkovi} je ro|en 15. Obavqao je du`nost poslu`ioca ure|aja u slu`bi za informisawe Komande . 210 MILENKOVI] Jordana MILAN Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. januara 1975. Obavqao je razli~ite du`nosti u Vojsci Jugoslavije. juna 1999. Uspomenu na poginulog kapetana prve klase trajno }e ~uvati sin Ivan i porodica Milenkovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ odazvao se pozivu otaxbine i stupio u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. u Kur{umliji. \akovica. Obavqao je du`nost komandira tehni~ke ~ete pozadinskog bataqona u 243. grani~nom bataqonu. Uspe{no je zavr{io Vojnotehni~ku akademiju. maja 1999. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. 9. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}.

Uspomenu na wega ~uva}e k}i Aleksandra i porodica Milenovi}. pe{adijske brigade. Uspomenu na poginulog Aleksandara trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Poginuo je 20. u Kur{umliji od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. S p o m e n -k w i g a k M 354. Vojske Jugoslavije i raspore|en u 549. u Aleksincu. MILENKOVI] Radoslava ALEKSANDAR MILENOVI] Milutina BRANKO MILETI] Dobrivoja MILAN Vojnik VJ Aleksandar Milenkovi} je ro|en 21. marta 1999. . Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ dobrovoqno je stupio u redove Vojnik VJ u rezervi Milan Mileti} je ro|en 22. motorizovanu brigadu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. jula 1975. u Zenici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999.211 JUNACI OTAXBINE banski teroristi otvorili vatru na motorno vozilo u kojem je bio i vojnik Aleksandar. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je vojnik strelac u 37. tako {to su al- Vojnik VJ u rezervi. godine u Prokupqu. 27. juna 1976. Poginuo je 24. u rejonu sela Planeja kod Prizrena. dobrovoqac Branko Milenovi} je ro|en 13. motorizovanoj brigadi. Bosna i Hercegovina. septembra 1977. u rejonu sela Istog Mahala. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i odva`no stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati porodica Milenkovi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na putu Glogovac – Srbica.

februara 1978. . Obavqao je du`nost Vojnik VJ u rezervi Slavujko Mileti} je ro|en 5. in`iwerskom puku. u selu Prilu`ju. Poginuo je 18 maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Jovan. februara 1962. 24. u Kru{evcu. Uspomenu na vojnog policajca Dejana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. k}i Sawa i porodica Mileti}. vojnoteritorijalnom odredu na podru~ju Kosova i Metohije.M S p o m e n -kk w i g a Bio je in`iwerac pionir u 192. 28. u selu Kraqane. op{tina De~ani. JUNACI OT AX BINE vojnog policajca u 55. Poginuo je od posledica dejstava albanskih terorista. u selu Gorwi Mijali}i. \akovica. Vojnik VJ Dejan Mileti} je ro|en 14. maja 1999. op{tina Vu~itrn. Uspomenu na poginulog Milana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 212 MILETI] Dragana DEJAN MILETI] Dragutina SLAVUJKO Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i pridru`io braniocima u Vojsci Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vu~itrn. u selu Lumbardi. Obavqao je du`nost strelca u 54. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. bataqonu Vojne policije. na podru~ju Kosova i Metohije. Poginuo je prilikom odbijawa napada albanskih terorista. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Kru{evcu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sjenica. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. mehanizovanoj brigadi. januara 1977. 29. godine. Te{ko je rawen 28. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana trajno }e ~uvati porodica Mileti}.213 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na poginulog vojnika Bojana trajno }e ~uvati porodica Mileti}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. MILIKI] Radovana ZVONKO Vojnik VJ Bojan Mileti} je ro|en 26. u Para}inu. S p o m e n -k w i g a k M MILETI] @ivorada BOJAN MILETI] Zorana VLADAN brane i bezbednosti prvog stepena. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Preminuo je istog dana u novosadskoj bolnici. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Obavqao je du`nost voza~a guseni~nog motornog vozila i vozila to~ka{a u raketnoj bateriji 240. od posledica dejstava avijacije NATO-a. februara 1979. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. Sekretarijata unutra{wih poslova u Novom Pazaru. aprila 1999. u Sjenici. u selu Duqe. za vreme obavqawa vojni~kih zadataka u selu ^enej. Poginuo je 22. decembra 1993. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. marta 1999. Novi Sad. . januara 1971. Vojnik VJ Vladan Mileti} je ro|en 28. Suva Reka. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odMla|i vodnik prve klase policije Zvonko Miliki} je ro|en 19. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u odbrambenom stroju Vojske Jugoslavije.

februara 1974. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. 214 MILINKOVI] Dragojla MITAR MILI] Dragoquba BOBAN Vojsci Jugoslavije. JUNACI OT AX BINE ra ~ete u 317. aprila 1999. februara 1974. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira voda u 52. Uspomenu na poginulog Zvonka sa~uva}e sin Stevan i porodica Miliki}. smer veze. Uspomenu na poru~nika Bobana trajno }e ~uvati porodica Mili}.M S p o m e n -kk w i g a maja 1999. marta 1999. januara 1970. bataqonu Vojne policije. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati porodica Milinkovi}. na prevoju Volujak u op{tini \akovica. i zapo~eo slu`bovawe u Potporu~nik VJ Sr|an Mili} je ro|en 16. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. op{tina Kosovska Mitrovica. Za ispoqenu hrabrost u obavqawu odgovorne du`nosti odlikovan je Ordenom za hrabrost. u selu Vaganica. Poginuo je 31. prilikom dejstva krstare}ih raketa na objekat u kojem je obavqao du`nost. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Somboru. Obavqao je du`nost komandira voda i komandira ~ete. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandiPoru~nik VJ Boban Mili} je ro|en 16. u Beogradu. 14. u Somboru. puku veze. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. u Beogradu. specijalisti~ko {kolovawe. Uspe{no je zavr{io Sredwu vojnu {kolu i Vojnu akademiju Kopnene vojske. MILI] Dragoquba SR\AN Kapetan VJ Mitar Milinkovi} je ro|en 13. smer pe{adije.

u rejonu Karaule „Ko{are”. aprila iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Upravqaju}i vozilom VJ na slu`benom zadatku. 3. MILI]EVI] Dragi}a MILO[ MILI]EVI] @ivotija DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Milo{ Mili}evi} je ro|en 16. Uspomenu na vojnika Milo{a trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. obavqao je du`nost komandira ra~unarskog odeqewa u 125. februara 1947. u selu Mr~e. bio je u stroju 201. Obavqao je du`nost grani~ara u 53. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. grani~nom bataqonu Pri{tinskog korpusa. Kao vojni obveznik. 15. a preminuo je 4. Vojnik VJ Dragan Mili}evi} je ro|en 2. u Trsteniku. . maja 1999. motorizovanoj brigadi. na putu Pri{tina – Leskovac. identifikovan je me|u poginulim pripadnicima VJ. Te{ko je rawen 31.215 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. novembra te godine na VMA. Uspomenu na vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Mili}evi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Dana 18. aprila 1978. Uspomenu na poginulog potporu~nika Sr|ana trajno }e ~uvati porodica Mili}. marta 1999. pozadinske baze. kao potporu~nik Vojske Jugoslavije. vojni voza~ Milo{ Mili}evi} je upao u zasedu albanskih terorista. za vreme obavqawa borbenog zadatka. Lukovska Bawa kod Kur{umlije. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi.

u selu Belo{evac. 216 MILOVANOVI] Dragana GORAN vqawa du`nosti stra`ara na objektu „Bela}evac” kod Pri{tine. op{tina Leskovac. za vreme oba- Desetar VJ po ugovoru Mali{a Milovanovi} je ro|en 24. u Kraqevu. Kragujevac. Za savesno obavqawe du`nosti dobio je vi{e priznawa. Pukovnik VJ Stani{a Milovanovi} je ro|en 19. Kao profesionalni stare{ina Vojske Jugoslavije. jula 1970. Poginuo je 31. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Komandno-{tabnu {kolu. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. u selu Bo|evica. jula 1949. MILOVANOVI] Dragoslava MALI[A Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 3. obavqao je mnoge odgovorne du`nosti: od komandira voda i komandanta jedinica Vojne policije do na~elnika odseka u Odeqewu bezbednosti Komande Prve armije. oktobra 1977. prilikom dejstava snaga NATO-a krstare}im raketama na objekat u kojem je obavqao du`nost.M S p o m e n -kk w i g a MILOVANOVI] Vasiqka STANI[A JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog pukovnika Milovanovi}a trajno }e ~uvati sinovi Dejan i Nenad i porodica Milovanovi}. Preminuo od posledica rawavawa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u stroju branilaca Vojske Jugoslavije. 13. maja iste godine. od dejstava avijacije NATOa. Te{ko je rawen 19. samohodnom raketnom puku protivvazdu{ne odbrane. u Beogradu. Obavqao je du`nost operatera na kontrolnoj ispitnoj stanici u 311. aprila 1999. Obavqao je du- . marta 1999.

Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira ten- Vojnik VJ Goran Milovanovi} je ro|en 17. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. S p o m e n -k w i g a k M `nost rukovaoca in`iwerijskim ma{inama u 359. u selu Izbica kod Srbice. sin Stefan i porodica Milovanovi}. Poginuo je 11. upav{i u zasedu albanskih terorista. Poginuo je obavqaju}i ratne zadatke. op{tina Bogati}. u selu Ratare kod Kru{evca. . u Blacu. avgusta 1974. Bio je strelac u 7. MILOVANOVI] Mom~ila DEJAN 1999. prilikom obavqawa du`nosti. septembra 1978. Uspe{no je zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na vojnika Gorana trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. aprila 1999. Bio je vaspita~ vi{e generacija vojnika tenkista. 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 4. in`iwerijskom bataqonu. aprila 1999. juna 1970. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. Uspomenu na poginulog Dejana trajno }e ~uvati k}i Bojana. Uspomenu na desetara po ugovoru trajno }e ~uvati k}eri Jovana i Milica i porodica Milovanovi}. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. u Beogradu. u selu Jelava kod Loznice.217 JUNACI OTAXBINE grani~nom bataqonu. maja Kapetan VJ Mir~eta Milovanovi} je ro|en 1. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u rejonu sela Glu{ci. Obavqao je ~asnu du`nost grani~ara u 15. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. MILOVANOVI] Du{ana GORAN MILOVANOVI] Radoja MIR^ETA Vojnik VJ u rezervi Dejan Milovanovi} je ro|en 23.

Uspomenu na Mir~etu trajno }e ~uvati porodica Milovanovi}. na podru~ju Kosova i Metohije. prilikom obavqawa vojni~kog zadatka u Kosovskoj Mitrovici. marta 1973. Vojnik VJ u rezervi Branislav Milovanovi} je ro|en 14. aprila 1999. pe{adijskoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. motorizovane brigade. u selu Orahovica Grabli~ki. mehanizovanoj brigadi na podru~ju Kosova i Metohije. 26. aprila 1999. 7. JUNACI OT AX BINE se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. op{tina Gwilane. selo Tuma~ino. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1964. predvode}i svoje tenkiste. u rejonu sela Gorwa Budriga. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 26. 218 MILOJEVI] Milosava SA[A MILOVANOVI] Stojana BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Sa{a Milojevi} je ro|en 18. Bio je pripadnik 125. op{tina Suva Reka. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao . Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Slobodan i Goran i porodica Milovanovi}. u sukobu s albanskim teroristima.M S p o m e n -kk w i g a kovske ~ete u 243. Grdelica. Bio je ni{anxija u 175. maja 1999. u rejonu Duqe. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Poginuo je prilikom obavqawa vojni~kog zadatka. op{tina Bor. Uspomenu na vodnika Zorana trajno }e ~uvati porodica Milojevi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u redove branilaca otaxbine i bio raspore|en u 549. \akovica. izvla~e}i rawenog druga na polo`aju. Vojnik VJ \or|e Milosavqevi} je ro|en 21. marta 1952. i 1999. maja 1999. Za ispoqenu hrabrost. godine. novembra 1970. prilikom napada albanskih terorista u rejonu Prizrena. u se- . Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost u bataqonu za protivteroristi~ka dejstva Vojne policije 72. grani~nom bataqonu. S p o m e n -k w i g a k B MILOJEVI] Tomislava ZORAN MILORADOVI] Du{ana BORISLAV Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1976. u Beogradu. 4. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i u sukobu s albanskim teroristima na podru~ju Kosova i Metohije 1998. specijalne brigade. aprila 1999. dobrovoqac Borislav Miloradovi} je ro|en 21. po`rtvovawe i humanost Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na Borislava trajno }e ~uvati sin Dalibor i porodica Miloradovi}. u selu Velika Ivan~a. u selu Dowa Bela Reka. na Ko{arama. MILOSAVQEVI] Qubi{e \OR\E Vodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Milojevi} je ro|en 21. Poginuo je 17. aprila 1999.219 JUNACI OTAXBINE odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je 20. Obavqao je du`nost grani~ara i voza~a motornog vozila u 15. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. motorizovanu brigadu. op{tina Mladenovac.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Pre- . op{tina [timqe. MILOSAVQEVI] Miodraga PREDRAG Razvodnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Sla|an Milosavqevi} je ro|en 27. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. 18. avgusta 1992. op{tina @agubica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Petrovac. Poginuo je 31. Uspomenu na poginulog vojnika Qubi{u trajno }e ~uvati porodica Milosavqevi}. JUNACI OT AX BINE lovci. u selu SmaiNeboj{a Milosavqevi} je ro|en 15. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova.M S p o m e n -kk w i g a lu Jelava kod Loznice. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. 28. u selu Zla{. op{tina Uro{evac. vojnoteritorijalnom odredu. Bio je policajac u Specijalnoj antiteroristi~koj jedinici u Pri{tini. op{tina Pri{tina. od posledica dejstava protivtenkovske mine Vodnik policije Predrag Milosavqevi} je ro|en 12. aprila 1999. avgusta 1969. u op{tini Ka~anik. februara 1974. op{tina Pe}. u selu Krepoqin. Zauvek }e ga se se}ati wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je na du`nosti izvi|a~a u 64. aprila 1999. u selu Zaskok. u selu Pi{tane. u rejonu sela Krivenik. 220 MILOSAVQEVI] Milana SLA\AN MILOSAVQEVI] Milorada NEBOJ[A koju su postavili albanski teroristi. Uspomenu na poginulog vojnika Neboj{u trajno }e ~uvati sin Stefan i porodica Milosavqevi}. septembra 1968.

221 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. u 125. 5. u rejonu sela Stani Batu{ec. Vojnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 20. S p o m e n -k w i g a k M minuo je 28. u Kragujevcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1970. aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. u Qigu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ Milosav Milo{evi} je ro|en 7. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. De~ani. MILO[EVI] Dragana GORAN Vojnik VJ Darko Milo{evi} je ro|en 28. novembra 1978. Obavqao je du`nost poslu`ioca topa. od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. . maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Milosava trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. oktobra 1978. u 125. u rejonu sela Ko{are. maja 1999. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. motorizovanoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Uspomenu na poginulog vojnika Darka trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. MILO[EVI] Branislava DARKO MILO[EVI] Vlade MILOSAV Poginuo je 11. u selu Samarinovac kod @itora|e. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije.

Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u Po`arevcu. \akovica. JUNACI OT AX BINE branilaca otaxbine i bio raspore|en u 125. Uspomenu na poginulog dobrovoqca trajno }e ~uvati k}i Jovana i porodica Milo{evi}. u selu Stani Batu{ec. Vojnik VJ u rezervi. maja 1999. 24. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati k}i Milena. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vodnik VJ u rezervi Goran Milo{evi} je ro|en 16. dobrovoqac Rade Milo{evi} je ro|en 19. obavqao je du`nost komandira odeqewa u 7. marta 1968. u selu Su{ica kod Kru{evca. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. Kao rezervni stare{ina Vojske Jugoslavije. avgusta 1966. Poginuo je upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi. u selu Kraqan. sin Mihajlo i porodica Milo{evi}. motorizovanu brigadu. maja 1999. 222 MILO[EVI] \or|a RADE MILO[EVI] Milosava GORAN Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. in`iwerijskom puku. 11. u okolini Istoka. 23. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Padali{te.M S p o m e n -kk w i g a Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u 192. pe{adijskoj brigadi. . Poginuo je od posledica bombardovawa avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. De~ane.

u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. do 25. oklopnoj brigadi. u rejonu sela Planeja. Osta}e zauvek u se}awu svoje porodice. od posledica dejstaVojnik VJ Seqa Milo{evi} je ro|en 14. Od 17. maja 1999. decembra 1998. Poginuo je 5. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira artiqerijskog odeqewa u 211. Vojni rok je slu`io od 17. Uspomenu na hrabrog bolni~ara trajno }e ~uvati k}eri Marija i Jovana i porodica Milo{evi}. S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Milo{a SINI[A va artiqerije albanskih terorista. maja iste godine u bolnici u Pri{tini. maja 1999. Republika Hrvatska. Poginuo je 30. grani~nom bataqonu na Karauli „Dunavo”. u Istoku. MILO[EVI] Milutina VLADAN MILO[EVI] Mladena SEQA Mla|i vodnik VJ po ugovoru Sini{a Milo{evi} je ro|en 14. u Zadru. Od zadobijenih povreda preminuo je 12. oktobra 1995. godine. prilikom obezbe|ivawa dr`avne granice. aprila 1966. Obavqao je du`nost bolni~ara u Vojnom odseku u Prizrenu. u op{tini Prizren. Bio je vojnik strelac u 57. Smrtne rane tom mladom vojniku nanele su razorne bombe avijacije NATO-a. u selu Dowa Lapu{wa kod Vlasotinca. februara 1996. oktobra 1968. za vreme bombardovawa aviona NATO-a. u rejonu sela [timqe. Vojnik VJ u rezervi Vladan Milo{evi} je ro|en 21. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. . prilikom izvla~ewa rawenika. Te{ko je rawen 11. juna 1999. Kostawe.223 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na preminulog vodnika trajno }e ~uvati porodica Milo{evi}. aprila 1978. u rejonu sela Dunavo.

motorizovani bataqon 37. na du`nosti komandira odeqewa. a na Kosovu i Metohiji se borio kao izvi|a~ u izvi|a~koj ~eti 252. Desetar VJ po ugovoru Sr|an Milo{evi} je ro|en 29. u rejonu sela Negrovce. oklopnoj brigadi. u selu Gradac. Mobilisan je kao strelac u 1. Bio je vi{e od {est godina vojnik po ugovoru u 252. u rejonu sela Zmi} blizu Kosovske Mitrovice. koju su postavili albanski teroristi. Stradao je od ruke albanskih terorista. Wegov lik pamti}e k}i Nevena i porodica. motorizovane brigade. k}eri Jelena i Sne`ana i porodica. kao razvodnik. u selu Kijevo. Razvodnik VJ u rezervi Ivan Milo{evi} je ro|en 13. lake pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.M S p o m e n -kk w i g a MILO[EVI] Mom~ila ZORAN MILO[EVI] Radmila SR\AN JUNACI OT AX BINE 224 MILO[EVI] Ratomira IVAN Vojnik VJ u rezervi Zoran Milo{evi} je ro|en 28. u~estvuju}i u razbijawu albanskih terorista. maja 1975. Bio je. jula 1972. u selu Vitkovac kod Kraqeva. Klina. U~estvovao je u borbenim dejstvima na prostoru Republike Srpske Krajine. Borio se na Kosovu i Metohiji u izvi|a~kom vodu 58. u Ra{koj. maja 1999. marta 1999. blizu Ra{ke. Zoran je poginuo 25. kada se vra}ao sa borbenog zadatka. juna 1999. aprila 1961. Sr|an je poginuo 27. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Pamti}e ga s tugom u srcu porodica. . Wegovo telo je prona|eno dan posle. Vozilo u kojem se nalazio nai{lo je na minu sa usmerenim dejstvom. oklopne brigade. potpuno izmasakrirano. Uspomenu na Zorana sa~uva}e sin Sre}ko. Ivan je poginuo 1.

Rezervni kapetan VJ Dragan Milunovi} je ro|en 7. oktobra 1953. septembra 1961. Belo Poqe. u selu Ma~kovac.225 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILO[EVI] Stojana NOVICA MILO[EVI] Tomislava Miroslav MILUNOVI] Ratimira DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Novica Milo{evi} je ro|en 7. pe{adijske brigade. op{tina Kur{umlija. Wegovog lika se}a}e se sin Darko. aprila 1999. Novica je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kada je po~eo rat. i kao rezervni kapetan postavqen na du`nost komandira ~ete 1. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. juna 1999. Dragan je poginuo 22. u Leskovcu. 1. godine od dejstva neprijateqeve avijacije u selu Vrbovac. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Miroslav je odlikovan Ordenom za hrabrost. Mobilisan je 7. marta 1999. . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je narodni poslanik u Skup{tini Republike Srbije. k}i Dragana i porodica. Se}a}e ga se sin Milo{. artiqerijskom divizionu 279. oklopne brigade. u selu Lozovik kod Velike Plane. k}i Milica i porodica. kod sela Duz. u rejonu sela Komorane. maja 1999. u sukobu s albanskim teroristima. pe{adijskog bataqona 354. Mla|i vodnik VJ Miroslav Milo{evi} je ro|en 24. Bio je mobilisan kao bolni~ar u Komandu 15. bio je na du`nosti komandira odeqewa u 1. oktobra 1960. Nikada ga ne}e zaboraviti dve k}eri bliznakiwe Sawa i Sandra i porodica Milunovi}. Poginuo je 1.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . 26. Vojnik VJ u rezervi Bratislav Miqkovi} je ro|en 10. op{tina [timqe. godine. maja 1999. te porodica Milutinovi}. u Kragujevcu. Bratislav je poginuo 13. aprila 1999. u rejonu sela Vitak kod Srbice. u Kragujevcu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1994. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na wega sa~u- Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Milutinovi} je ro|en 30. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Jelena i Milica i porodica Milutinovi}. MIQKOVI] Draga BRATISLAV Vodnik prve klase policije Zlatko Milutinovi} je ro|en 31. maja 1967. u Kru{evcu. Mobilisan je tokom agresije i bio je na prostoru Kosova i Metohije kao voza~ u sastavu 7. 18. marta 1999. pe{adijske brigade. Preminuo je 20. prilikom dejstva avijacije NATO-a.M S p o m e n -kk w i g a MILUTINOVI] @ivadina ZLATKO JUNACI OT AX BINE va}e k}eri Aleksandra i Jovana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je policajac u Policijskoj stanici u Odeqewu policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kragujevcu. op{tina Pri{tina. u selu Sedlare. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Bio je policajac u Policijskoj stanici za obezbe|ewe Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na putu Orlate – Mali{evo. marta 1960. avgusta 1976. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. aprila iste godine u Pri{tini. 226 MILUTINOVI] Milorada DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

U Vojsku Jugoslavije je mobilisan 25. juna 1999. prilikom dejstva avijacije NATO-a. marta 1961. Uo~i agresije je bio zaposlen u Elektroprivredi Srbije. Wegov lik osta}e u se}awu porodice. od eksplozije protivtenkovske mine. Slavi{a je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Pamti}e ga porodica.227 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M brane i bezbednosti prvog stepena. i obavqao je du`nost pu{komitraqesca u 69. Zvonko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu @a~. Bio je vojnik protivpo`arac u protivpo`arnom odeqewu pozadinskog bataqona. gde se u ~asu izbijawa ratnih dejstava zatekao na odslu`ewu vojnog roka. . aprila 1972. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Mini} je ro|en 1. Poginuo je u Beogradu. MINI] Borislava MOM^ILO Desetar VJ u rezervi Zvonko Miqkovi} je ro|en 16. Poginuo je 3. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu. avgusta 1978. Se}a}e ga se k}eri Anica i Tamara. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. MIQKOVI] Stanimira ZVONKO MIQKOVI] Miodraga SLAVI[A ca. u selu ^irez kod Glogov- Vojnik VJ Slavi{a Miqkovi} je ro|en 6. vojnoteritorijalnom odredu Istok. u Leskovcu. 20. koju su postavili albanski teroristi. u selu Bresje. te porodica Miqkovi}. U~estvovao je u ratu na teritoriji Bosne i Hercegovine. marta 1999. Zavr{io je Sredwu ma{insku {kolu. pe{adijskoj brigadi. vojnoteritorijalni odred Vojnog okruga Pri{tina. koji je bio prepot~iwen 7. Dva dana posle otpo~iwawa agresije NATO-a na SRJ mobilisan je kao desetar u 115. Obili}. maja 1999. u Termoelektrani „Kosovo-A”. op{tina Kosovo Poqe. obavqaju}i vojnu slu`bu u rejonu razme{taja svoje jedinice. op{tina Istok.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Mladog vojnika se}a}e se wegova porodica. aprila 1999. marta 1999. od dejstva avijacije NATO-a. Neboj{e }e se se}ati sinovi Damjan i Du{an. prilikom dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1978. u Ivawici. MIRI] Du{ana NEBOJ[A MIRKOV @arka VLADIMIR MIRKOVI] Veqka SLOBODAN Vojnik VJ Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Miri} je ro|en 24. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica i k}eri Aleksandra i Sawa. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao artiqerac. op{tina Pre{evo. maja 1999. op{tina Istok. marta 1978. op{tina Srbica. Bio je vojnik 78. pe{adijskoj brigadi. Kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i na odslu`ewe vojnog roka oti{ao 21. Slobodan Mirkovi} je ro|en 28. februara 1965. u rejonu sela Landovica. motorizovanoj brigadi bio je na du`nosti poslu`ioca na haubici.M S p o m e n -kk w i g a Mom~ilo je poginuo 11. godine u Trsteniku. 228 Vladimir je poginuo 26. Slobodan je poginuo 15. septembra 1998. JUNACI OT AX BINE Poginuo je 13. motorizovane brigade. Vojni rok je slu`io od 20. U 549. godine. te wegova porodica. mobilisan je na du`nost manipulanta u 7. u sukobu s albanskim teroristima. prilikom obavqawa zadatka. kada je upao u zasedu albanskih terorista kod sela Tomance. . juna 1998. na borbenom polo`aju kod sela Reqan. u rejonu sela Vitak. u Apatinu. Vladimir Mirkov je ro|en 20.

Pripadnik rezervnog sastava policije Predrag Miti} je ro|en 31. \akovica. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. kao strelac u 53. godine. maja 1999. op{tina Srbica. Lik mladog borca pamti}e wegova porodica. septembra 1977. juna 1997. u selu Berkovo kod Kline. Poginuo je 15. godine. sin Milo{ i porodica Miti}. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. MISIRLI] Ogwena DEJAN MITI] Borisava PREDRAG MIRKOVI] Milorada RADI[A Vojnik VJ u rezervi Dejan Misirli} je ro|en 5. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. oktobra 1953. 26. januara 1976. u rejonu Karaule „Ko{are”. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. u Ubu. op{tina Vitina. 5.229 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Lik mladog vojnika pamti}e zauvek porodica. grani~ni bataqon. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1981. Zavr{io je sredwu {kolu. Dejan je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Uspomenu na Radi{u Mirkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Mobilisan je 1. u selu Rzale. op{tina [timqe. maja 1999. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Crnoqevo. u Novom Selu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. Mla|i vodnik policije Radi{a Mirkovi} je ro|en 28. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Qig. marta 1999.

smer pe{adije. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. motorizovane brigade. motorizovanog bataqona 37. bio sa grupom stare{ina na borbenom izvi|awa. marta 1981. k}i Marija i porodica Miti}. Vojislav je 15. Zastavnik prve klase VJ Vojislav Miti} je ro|en 30. U~estvovao je u ratovima koji su vo|eni na prostoru Slovenije i Republike Srpske Krajine. kada su na wih albanski teroristi otvorili vatru. Za vreme agresije snaga NATO-a na SRJ bio je na du`nosti komandanta 1. smer pe{adije.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Miladina MIROSLAV MITI] Petronija VOJISLAV JUNACI OT AX BINE 230 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. septembra 1968. Bio je policajac u Policijskoj stanici na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. u selu Karan kod U`ica. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. u selu Dobrujevac. februara 1960. op{tina Aleksinac. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Vladimir i porodica. . op{tina Orahovac. Kapetan prve klase VJ Dragan Mitrovi} je ro|en 15. u rejonu sela Istok Mahala. motorizovane brigade. u sastavu 3. U~estvovao je u ratu koji je vo|en na prostoru Republike Srpske. koja je bila u sastavu Pri{tinskog korpusa. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. marta 1950. Zavr{io je sredwu {kolu u~enika u privredni i kurs za policajce. maja 1999. Tom prilikom je smrtno stradao. u selu Zo~i{te. motorizovanog bataqona 37. Na Kosovu i Metohiji se borio kao komandir minobaca~kog voda 82 mm. 12. godine. maja 1999. MITROVI] Blagoja DRAGAN Vodnik prve klase policije Miroslav Miti} je ro|en 20. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Dalibor i Milan.

Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. godine. dobrovoqac Mario Mihajlovi} je ro|en 20. Zavr{io je sredwu {kolu. ju- .231 JUNACI OTAXBINE na 1981. sin Darko i porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. u selu Dowe Barane. u rejonu sela Ku{lin kod \akovice. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Sowa. Na motorno vozilo u kojem se nalazio pucali su albanski teroristi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Sla|an je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vodnik VJ po ugovoru. izvr{avaju}i borbeni zadatak. juna 1998. u Kosovskoj Mitrovici. Kada je otpo~ela agresija na SRJ. u rejonu sela Istok Mahala. javio se u redove Vojske kao Pripadnik rezervnog sastava policije Mom~ilo Mi}unovi} je ro|en 23. Bio je na du`nosti vojnika kuvara u prizrenskoj 549. U~estvovao je u ratu na prostoru Republike Srpske. godine. op{tina Pe}. 5. maja 1967. U Vojsku Jugoslavije je stupio 22. S p o m e n -k w i g a k M Dragan je poginuo 20. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica. maja 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u selu Vinarce kod Leskovca. Bio je zaposlen u AMD u Pe}i. maja 1999. 24. 8. sinovi Predrag i Sr|an i porodica Mi}unovi}. Poginulog kapetana se}a}e se k}i Danijela. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 2. marta. MI]UNOVI] Petra MOM^ILO MIHAJLOVI] Vladimira SLA\AN MIHAJLOVI] Du{ana MARIO Vojnik VJ Sla|an Mihajlovi} je ro|en 29. novembra 1945. smer artiqerije. godine. novembra 1979. Penzionisan je u ~inu vodnika prve klase.

godine. moto- Vodnik prve klase policije Miroslav Mihajlovi} je ro|en 24. Borio se na Kosmetu u sastavu 125. septembra 1998. pe{adijske brigade. u selu Hrtica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 1. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Glogovac. Ivana }e pamtiti wegova porodica. Postavqen je na du`nost komandira voda u 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{ i Mladen i porodica Mihajlovi}. Uspomenu na wega }e ~uvati sin Marko. juna 1982. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka. pe{adiskom bataqonu 354.M S p o m e n -kk w i g a dobrovoqac. u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je Fakultet op{tenarodne odbrane i bio zaposlen u . marta 1962. u Uro{evcu. aprila 1999. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. 232 MIHAJLOVI] Jovice IVAN MIHAJLOVI] Mali{e MIROSLAV Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 21. Mario je poginuo 15. decembra 1977. Ivan je poginuo 19. u selu Trstenik. Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. aprila 1999. Rezervni poru~nik VJ Vojmir Mihajlovi} je ro|en 13. Na odslu`ewe vojnog roka je oti{ao 22. JUNACI OT AX BINE rizovane brigade i bio je na du`nosti komandira odeqewa. hrabro se bore}i s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are”. \akovica. u Leskovcu. u Smederevu. oktobra 1961. MIHAJLOVI] Radosava VOJMIR Vojnik VJ Ivan Mihajlovi} je ro|en 9. k}i Jelena i porodica.

motorizovanoj brigadi. u selu Velika Ho~a kod Orahovca. u rejonu sela Krivenik. smer pe{adije. bore}i se kao komandir odeqewa u 101. . Poginuo je kada je vozilo kojim je sa drugovima izvla~io povre|ene nai{lo na protivtenkovsku minu. Wegov lik pamti}e sinovi Dragan i Darko i porodica Mici}. sina jedinca. marta 1979. Bio je vojnik strelac u 125. zauvek }e pamtiti wegova porodica. septembra 1961. @eqko je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kao rezervni poru~nik. \akovica. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Pri{tina. Miroslav je poginuo na borbenom polo`aju. Od vojnih {kola zavr{io je [kolu rezervnih oficira. MIHAJLOVI] Stanoja @EQKO MICI] Sava MIROSLAV Vojnik VJ @eqko Mihajlovi} je ro|en 19. op{tina Ka~anik. septembra 1998. U~estvovao je u borbama na Kosovu i Metohiji. od napada albanskih terorista. prilikom odbrane sela Velika Ho~a. Wegovu jedinicu su 16. stupio u redove Vojske Jugoslavije i bio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u Komandi 64. kada je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Vojmir je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vojno-teritorijalnom odredu Orahovac. u rejonu sela Dowa Morina. S danom otpo~iwawa agresije je. Poginulog vojnika. 27. aprila 1999.233 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M Uro{evcu. Poginuo je 31. maja 1999. u Zemunu. Orahovac. godine. napali albanski teroristi. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije je od 23. Desetar VJ u rezervi Miroslav Mici} je ro|en 20. Poginulog poru~nika pamti}e sin \or|e i porodica Mihajlovi}.

od gelera kasetne bombe. Vojnik VJ u rezervi Marko Mladenovi} je ro|en 18. . nalaze}i se na zadatku u borbenom vozilu pe{adije M-80. oklopnu brigadu. Poginuo je nesre}nim doga|ajem. septembra 1978. Vojni rok je slu`io kao grani~ar u 53. aprila 1999. specijalne brigade. Borio se u ratu na prostoru Republike Srpske. tako|e na Kosovu i Metohiji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vitina. oktobra 1974. Tokom agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je mobilisan u 211. u selu Rudare. u selu Mogila. u rejonu Karaule „Morina”. januara 1974. Dejan je poginuo 30. Kao vodnik prve klase. u Leskovcu. 4. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Lik poginulog borca pamti}e wegova porodica.M S p o m e n -kk w i g a MICI] Sini{e SLAVI[A JUNACI OT AX BINE 234 MLADENOVI] Lazara DEJAN MLADENOVI] Miomira MARKO Vojnik VJ Slavi{a Mici} je ro|en 24. u [apcu. \akovica. Uspomenu na wega ~uva}e wegova porodica. aprila 1999. bio je na du`nosti komandira odeqewa u izvi|a~ko-diverzantskom bataqonu 71. marta 1999. u Ni{u. Slavi{a je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. grani~nom bataqonu. Vodnik prve klase VJ Dejan Mladenovi} je ro|en 11. 17. Podujevo. Hrabrog vodnika pamti}e wegova porodica. Poginuo je od dejstva protivtenkovske mine.

Uspomenu na Zvezdana Mladenovi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Pri{tini. u selu Pe}ane. 24. Radio je u Odseku za vezu Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. Poginulog vojnika uvek }e se se}ati wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Suva Reka. januara 1976. oklopne brigade. januara 1970. op{tina Podujevo. Bio je zaposlen u „Kosovovinu” u Maloj Kru{i. na putu Orlane – Ka~ikol. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. godine. 12. Na Kosmetu je bio u sastavu 15. u Senti. godine. marta 1978.235 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B MLADENOVI] Spase ZVEZDAN MLADENOVI] Srboquba DEJAN MOKU[ Lasla ZOLTAN Pripadnik rezervnog sastava policije Zvezdan Mladenovi} je ro|en 24. januara 1998. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Trajno }e ga u se}awu ~uvati wegova porodica. juna 1998. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije M-80 A. 19. Vojnik VJ Zoltan Moku{ je ro|en 27. aprila 1999. Zoltan je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. u Vrawu. u selu Dowa Srbica. op{tina Prizren. aprila 1999. . Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Dejan Mladenovi} je ro|en 20. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. godine. Vojni rok je slu`io od 20. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

januara 1973. motorizovane brigade. radiofonista u 1. Na Kosmetu je bio na du`nosti komandira voda u ~eti veze 125. grani~ne brigade. javio se u redove Vojske kao dobrovoqac. aprila 1999. aprila 1999. motorizovane brigade. k}eri Mirjana i Jelena. u Ba~koj Topoli. motorizovani bataqon 37. u rejonu sela Likovac. te porodica Mun}an. Sa{a je 2. aprila u Vojnomedicinskoj akademiji. Nandora }e se se}ati sinovi Darko i Veqko. odeqewu voda za intervencije 15. Kada je po~ela agresija na SRJ. obavqaju}i zadatak u selu Jelava kod Loznice. Preminuo je 17. februara 1960. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. juna 1978. Bio je raspore|en na du`nost strelca u 2. MUWI] Bo`idara SA[A Vojnik VJ Zlatko Mujovi} je ro|en 10. dobrovoqac Nandor Mun}an je ro|en 15. Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom Potporu~nik VJ Sa{a Muwi} je ro|en 31. upav{i u zasedu albanskih terorista. Wegov lik }e pamtiti porodica Mujovi}. Poginuo je 4. zadobio te{ke povrede prilikom napada avijacije NATO-a u rejonu sela Grebnik. u Kraqevu. aprila 1999. Nandor je poginuo 5. U Republici Srpskoj Krajini borio se osam meseci. Vojni rok je slu`io kao vojnik grani~ar. a u Republici Srpskoj tri meseca.M S p o m e n -kk w i g a MUJOVI] Milete ZLATKO MUN]AN Jano{a NANDOR JUNACI OT AX BINE 236 za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom . U~esnik je ratova koji su vo|eni na prostoru prethodne Jugoslavije. u Podgorici.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Klina. februara 1978. . Vojnik VJ Branislav Negi} je ro|en 25. Lik mladog potporu~nika osta}e u se}awu k}erkice Jovane i porodice Muwi}. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane.237 JUNACI OTAXBINE Obavqaju}i borbeni zadatak sa vatrenog polo`aja u rejonu Grebnika. u Bawi Koviqa~i. kraj Pe}i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 20. 4. NEGI] Milivoja BRANISLAV Vojnik VJ u rezervi Boban Nasti} je ro|en 15. u Ra{koj. U Vojsku Jugoslavije je stupio u junu 1998. na putu Srbica – Glogovac. i te~aj za raketni sistem „KUB-M”. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. u rejonu sela Istog Mahala. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Nasti}. Major Na| je komandovao baterijom 30/2 mm u odbrani slobode otaxbine na Kosovu i Metohiji. borio se u sastavu 37. na du`nosti voza~a u Komandi motorizovanog bataqona. Uspomenu na majora [andora ~uva}e sin Atila. maja 1956. NASTI] Milo{a BOBAN Major VJ [andor Na| je ro|en 31. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. decembra 1975. godine. NA\ Jano{a [ANDOR Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. S p o m e n -k w i g a k N za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije je obavqao du`nost komandira baterije u 230. samohodnom raketnom puku PVO. motorizovane brigade. u Be~eju. komandir baterije je smrtno stradao od eksplozije bombe koju su na razme{tajnu prostoriju jedinice lansirali piloti neprijateqevog aviona. k}i Timen i porodica. aprila 1999.

u garnizonu Prokupqe. aprila 1999. zadobio je smrtonosne povrede. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.N S p o m e n -kk w i g a Na Kosovu i Metohiji branio je slobodu otaxbine u sastavu 125. Uspomenu na poginulog vezistu ~uva}e wegov sin Stefan. JUNACI OT AX BINE Kao vojni obveznik borio se na Kosovu i Metohiji u sastavu 211. Rezervni kapetan prve klase VJ Vladimir Nedeqkovi} je ro|en 23. 14. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. NEDEQKOVI] Bo`idara DRAGAN NEDEQKOVI] Du{ana BOBAN NEDEQKOVI] Radovana VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dragan Nedeqkovi} je ro|en 13. oktobra 1959. 24. na kasarnu u Prokupqu. februara 1969. \akovica. motorizovane brigade. Ni{. Desetar Boban Nedeqkovi} stradao je u ru{evinama svoje kasarne. centru za stacionarne veze. prilikom raketirawa motornog vozila u kojem se nalazio na borbenom zadatku. u Prokupqu. Avijacija NATO-a sna`no je dejstvovala bombama i raketama. k}i Natalija i porodica Nedeqkovi}. Desetar VJ po ugovoru Boban Nedeqkovi} je ro|en 2. juna 1947. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. kraj Podujeva. na du`nosti telefoniste linija{a 224. 238 U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1993. Uspomenu na Dragana Nedeqkovi}a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je u rejonu sela Merdare. Uspomenu na mladog branioca otaxbine ~uva}e wegova porodica. u Kur{umliji. Odbijaju}i sa svojom jedinicom napad albanskih terorista u rejonu Karaule „Ko{are”. marta 1999. oklopne brigade. gde je i ra- . na du`nosti vojnika kuvara. u selu Gorwi Medo{evac.

Na svojoj du`nosti kapetan Nedeqkovi} je bio i 24. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na prekaqenog rezervnog stare{inu ~uva}e wegovi sinovi Radovan i Milan. u rejonu Lopu{ki Han. aprila 1999. stupio je u 125. brane}i Karaulu „Ko{are”. Kao dobrovoqac. Poginuo je 28. motorizovanu brigadu na Kosovu i Metohiji. `ele}i da pru`i najvi{i doprinos odbrani slobode otaxbine. maja 1999. NESTOROVI] Predraga VLADIMIR Vojnik VJ u rezervi Dejan Neran~i} je ro|en 5. kada je smrtno stradao od dejstva bombi avijacije NATO-a na wegov rodni grad. branio je slobodu otaxbine u sastavu 354. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji. Draga{. \akovica. u `estokom sukobu s albanskim teroristima. u Be~eju. a u 354. Uspomenu na Dejana Neran~i}a ~uva}e wegovi sinovi Du{an i Predrag i porodica. Uspomenu na dobrovoqca iz Beograda ~uva}e porodica Nestorovi}. pe{adijske brigade. marta 1999. marta 1977. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijskoj brigadi obavqao je du`nost referenta u Odeqewu za operativno-nastavne poslove. septembra 1967. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. NERAN^I] Predraga DEJAN 658. dobrovoqac Vladimir Nestorovi} je ro|en 12. 29.239 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N dio u Zavodu za socijalno i zdravstveno osigurawe. 657. Vojnik VJ u rezervi. u Beogradu. te porodica Nedeqkovi}. obavqaju}i du`nost bolni~ara. .

N S p o m e n -kk w i g a
NE[I] Slobodana NEBOJ[A NE[OVI] Stanu{e NENAD

JUNACI OT AX BINE
Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica.

240

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ne{ovi}.

NIKI] Milomira IGOR

Poru~nik policije Neboj{a Ne{i} je ro|en 26. jula 1970. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Policijsku akademiju. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 3. jula 1989. godine. Nalazio se na du`nosti pomo}nika komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Mla|i vodnik policije Nenad Ne{ovi} je ro|en 15. juna 1978. u Beogradu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. juna 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 17. aprila 1999, u selu [ipoqe, op{tina Kosovska Mitrovica.

Vojnik VJ u rezervi Igor Niki} je ro|en 26. januara 1973. u Ra{koj. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, branio je slobodu otaxbine u sastavu 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. U sukobu protiv albanskih terorista, koji su wegovu jedinicu napali iz zasede, pucaju}i iz streqa~kog oru`ja, u rejonu sela Likovac, Glogovac, Igor Niki} je poginuo 25. maja 1999. godine.

241 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

N

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e wegove k}eri An|elija i Emilija i porodica Niki}.

NIKOLI] Zlate BORIS

za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na mladog stare{inu ~uva}e wegova porodica.

NIKI] Mirka MIODRAG

NIKOLI] Zlatomira NIKOLA

Vodnik VJ Boris Nikoli} je ro|en 4. maja 1978. u Zemunu. Zavr{io je jednogodi{we specijalisti~ko {kolovawe za podoficire oklopno-mehanizovanih jedinica i u VJ je obavqao du`nost komandira odeqewa. Na Kosovu i Metohiji je slobodu otaxbine branio u stroju 52. bataqona Vojne policije, kao komandir odeqewa specijalne namene. Poginuo je 31. maja 1999. u rejonu sela Komorane kraj Pri{tine, tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Odlikovan je Ordenom

Vojnik VJ Nikola Nikoli} je ro|en 30. oktobra 1978. u Beogradu. U Vojsku Jugoslavije stupio je u aprilu 1998. i osposobio se za strelca na borbenom vozilu pe{adije. Slobodu otaxbine i ~ast vojni~ku branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 243. mehanizovane brigade. Vojnik Nikola Nikoli} je poginuo 22. aprila 1999, prilikom dejstva avijacije NATO-a na bor-

Vojnik VJ u rezervi Miodrag Niki} je ro|en 6. marta 1970. u selu Kova~evu, op{tina Novi Pazar. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je u sastavu 168. motorizovane brigade. Poginuo je 31. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. Uspomenu na Miodraga Niki}a ~uva}e wegova porodica.

M S p o m e n -kk w i g a
beni raspored wegove jedinice u rejonu sela Duqe, op{tina Suva Reka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolu ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Nikoli}a ~uva}e wegova porodica.

242

NIKOLI] Radosava BRANISLAV

NIKOLI] Milenka NEBOJ[A

NIKOLI] Radojka MILAN

Vodnik policije Branislav Nikoli} je ro|en 7. juna 1965. u Smederevu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na Branislava Nikoli}a sa~uva}e wegova porodica.

Vojnik VJ Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Nikoli} je ro|en 12. oktobra 1972. u selu Mala Kru{a, op{tina Prizren. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 549. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, u rejonu sela Planeja, op{tina Prizren. Milan Nikoli} je ro|en 19. marta 1978. u Prokupqu. Vojni rok je slu`io kao grani~ar strelac u sastavu 15. grani~nog bataqona. Poginuo je 4. aprila 1999, vra}aju}i se sa zadatka, u rejonu Jadra kod Loznice. Uspomenu na vojnika Milana ~uva}e wegova porodica.

243 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

M

NIKOLI] Radoslava DARKO

NIKOLI] Stanislava GORAN

NIKOLI] Qubomira NENAD

Stariji vodnik VJ Darko Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1971. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu, intendantska slu`ba. Borio se za odbranu slobode Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji je bio u sastavu 243. mehanizovane brigade, u kojoj je obavqao du`nost komandira odeqewa za intendantsko snabdevawe. Poginuo 30. marta 1999, od dejstva avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na starijeg vodnika Darka Nikoli}a ~uva}e wegovi sin Dalibor, k}i Katarina i porodica.

Vodnik prve klase policije Goran Nikoli} je ro|en 21. januara 1964. u Ni{u. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. maja 1982. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 2. juna 1999, na putu Prizren – \akovica, kod sela Celina, op{tina Orahovac. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Marjan i porodica Nikoli}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nenad Nikoli} je ro|en 20. avgusta 1961. u Lipqanu. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Saveznog ministarstva unutra{wih poslova od 1983. godine. Bio je zaposlen u STR „Kraqica” u Beogradu. Poginuo je 30. aprila 1999. u Beogradu, prilikom bombardovawa avijacije NATO-a. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina, sin Aleksandar i porodica Nikoli}.

N S p o m e n -kk w i g a
NIKOLI] Stani{e MILAN NIKOLOV Qubena DRAGAN

JUNACI OT AX BINE

244

Dragan je preminuo narednog dana u KBC Pri{tina od zadobijenih rana. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Nikolova ~uva}e wegova porodica.

NISI] Vu~a STAJA
Vojnik VJ u rezervi Milan Nikoli} je ro|en 23. oktobra 1961. u selu ^ukujevac, op{tina Kraqevo. Hrabro je branio Republiku Srpsku Krajinu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. motorizovane brigade, na du`nosti vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 12. aprila 1999, u rejonu sela Trstenik. Milan Nikoli} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Goran i porodica Nikoli}. Vojnik VJ u rezervi Dragan Nikolov je ro|en 8. decembra 1967. u Tetovu, Makedonija. Zavr{io je bravarski zanat. Kao vojni obveznik na Kosovu i Metohiji, borio se u sastavu 230. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane, obavqaju}i du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 30/2 mm. Vojnik Dragan Nikolov je, 4. aprila 1999, obavqao borbeni zadatak na vatrenom polo`aju svoje baterije, u rejonu sela Grobnik, Klina, kada su avioni NATO-a dejstvovali kasetnim bombama. Borbeno vozilo u kojem se nalazio vojnik Nikolov potpuno je uni{teno, a

Desetar VJ u rezervi Staja Nisi} je ro|en 10. januara 1961. u selu Popovqane, op{tina Suva Reka. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 70. vojnoteritorijalnog odreda Suva Reka. Odlu~no se odupro iznenadnom napadu albanskih terorista, da bi 13.

245 JUNACI

OTAXBINE
rijata unutra{wih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 31. marta 1999, u selu Miru{a, op{tina Klina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Trajnu uspomenu na wega sa~uva}e sin Darko i porodica Novkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

O

aprila 1999. u selu Pogovqare, Suva Reka, polo`io svoj `ivot na oltar otaxbine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena stepena. Uspomenu na desetara Nisi}a ~uva}e wegova porodica.

NOVKOVI] Vladimira NOVICA

NOVKOVI] \or|a DU[AN

stroju in`iwerijskog bataqona 37. motorizovane brigade, na du`nosti in`iwerca pionira. Poginuo je 6. aprila 1999. obavqaju}i vojni~ki zadatak u rejonu sela Galica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog in`iwerca ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Neboj{a i porodica Novkovi}.

OGWANOVI] Jezdimira DANILO

Mla|i vodnik prve klase policije Novica Novkovi} je ro|en 16. jula 1969. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu hemijsku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. novembra 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekreta-

Vojnik VJ u rezervi Du{an Novkovi} je ro|en 11. septembra 1957. u selu Priboj, op{tina Ra{ka. Kao vojni obveznik, odlu~no se i hrabro borio na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Danilo Ogwanovi} je ro|en 17. maja 1962. u selu Trnava, Kur{umlija. Posle zavr{etka sredwe {kole, radio je u [IK „Kopaonik”. Kao vojni obveznik,

O S p o m e n -kk w i g a
slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji, u sastavu 354. pe{adijske brigade, obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 9. maja 1999, u rejonu sela Vrani Do, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog borca ~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
slova Republike Srbije 11. avgusta 1996. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Poginuo je 3. maja 1999, kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”, op{tina Pe}. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Ogwenovi}.

246

stroju 52. vojnoteritorijalnog odreda iz Lipqana, na du`nosti voza~a i ni{anxije. Poginuo je 27. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ribari, Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Radovana ~uva}e sinovi Lazar i Milo{, k}i Marija i porodica.

OGWENOVI] Branka MILOVAN

ODALOVI] Milorada RADOVAN

OLAJO[ Jo`efa ZOLTAN

Vojnik VJ u rezervi Mla|i vodnik policije Milovan Ogwenovi} je ro|en 26. decembra 1976. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poRadovan Odalovi} je ro|en 7. aprila 1960. u Pri{tini, gde je zavr{io sredwu {kolu. Kao vojni obveznik, slobodu otaxbine i vojni~ku ~ast branio je u Vojnik VJ Zoltan Olajo{ je ro|en 2. aprila 1978. u Subotici. Vojni rok je slu`io od juna 1998, osposobiv{i se za du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adi-

motorizovanoj brigadi. maja 1998. op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Olajo{. marta 1999. u Maloj Bosni. op{tina Subotica. op{tina Istok. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.247 JUNACI OTAXBINE datke na Kosovu i Metohiji. u selu Osojane. septembra 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. mehanizovane brigade. godine. op{tina Suva Reka. osposobiv{i se za du`nost artiqerca u 549. Vojni rok u VJ slu`io je od juna 1998. op{tina Istok. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u selu Qubi`da. od dejstva avijacije NATO-a na rejon razme{taja wegove jedinice u selu Posli{te. Smrtno su ga ranili albanski teroristi u rejonu sela Belanica. januara 1978. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 27. Bio je policajac u Odeqewu unutra- . Bio je zaposlen u JKP u Istoku. marta 1977. OLKA Mate GORAN OSTOJI] Vukoja SINI[A OTA[EVI] Miluna JOVAN Vojnik VJ Goran Olka je ro|en 12. u stroju 243. u selu Gorwa R`anica. Vojnik Goran Olka je poginuo 3. Poginuo je na stra`arskoj du`nosti 24. S p o m e n -k w i g a k O je. juna 1999. Trajno }e ga pamtiti wegova porodica. Uspomenu na artiqerca Gorana ~uva}e wegova porodica. U istoj jedinici branio je slobodu otaxbine. Mla|i vodnik policije Jovan Ota{evi} je ro|en 6. Na toj du`nosti borio se za odbranu otaxbine na Kosovu i Metohiji. obavqaju}i brojne zaPripadnik rezervnog sastava policije Sini{a Ostoji} je ro|en 12. Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Plav. 25.

Rezervni zastavnik prve klase.P S p o m e n -kk w i g a {wih poslova De~ani. godine. oktobra 1971. septembra 1998. januara 1953. u Gwilanu. Uspomenu na wega sa~uva}e wegova porodica. OTOVI] Jovana MILO[ PAVLOVI] Aleksandra MILAN^E Desetar VJ u rezervi Stani{a Pavi} je ro|en 8. Zavr{io je Mornari~kotehni~ku podoficirsku {kolu. op{tina @abare. u selu ^elopek. maja 1999. Uspomenu na desetara iz Gwilana ~uva}e porodica Pavi}. U 279. dobrovoqac Milan~e Pavlovi} je ro|en 31. op{tina Pe}. marta 1999. Desetar Pavi} je poginuo 16. aprila 1999. 248 PAVI] Blagoja STANI[A radarske osmatra~ke stanice u selu Suvodol kraj Smedereva. JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Miloje i Marko i porodica Otovi}. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Za hrabrost i odlu~nost u izvr{avawu izuzetno odgovornih borbenih zadataka odlikovan je Ordenom za hrabrost. artiqerijsko -raketnoj brigadi protivvazdu{ne odbrane obavqao je du`nost veziste u radarskom odeqewu voda vazdu{nog osmatrawa i javqawa. od dejstva neprijateqeve avijacije raketnim projektilima na rejon razme{taja Pripadnik rezervnog sastava policije Milo{ Otovi} je ro|en 5. 30. Iako je na brojnim zadacima sa najve}im uspehom polo`io ispite vojni~ke profesije. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 10. Poginuo je 4. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1967. Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. U toj jedinici branio je slobodu otaxbine u agresiji NATO-a. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. penzionisani zastavnik prve . op{tina Pe}. u selu Sibnica.

PAVLOVI] Borivoja MILAN PAVLOVI] Dragi}a BOJAN PAVLOVI] Zorana IGOR Vojnik VJ u rezervi Bojan Pavlovi} je ro|en 31. aprila 1994. Savezna Republika Nema~ka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. torizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. Kao vojni obveznik. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. stupio je u stroj 549. u rejonu sela Dowe Prekaze. op{tina Srbica. Mla|i vodnik policije Milan Pavlovi} je ro|en 7. marta 1999. maja 1974. . u Augsburgu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. 10. maja 1999. Srbica. septembra 1970. op{tina Prizren. septembra 1979. u Vaqevu.249 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. 26. mo- Vojnik VJ Igor Pavlovi} je ro|en 24. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. osposobiv{i se za du`nosti strelca u jedinici Vojne policije. k}i Sa{ka i porodica Pavlovi}. na du`nost artiqerca. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Posli{te. odlu~iv{i se za du`nost strelca. Uspomenu na prekaqenog borca ~uva}e wegovi sin Sa{a. godine. motorizovanu brigadu. Milan~e Pavlovi} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. u Smederevskoj Palanci. u selu Rzale. Zauvek }e ga pamtiti wegova porodica. S p o m e n -k w i g a k P klase odazvao se op{tem pozivu za odbranu otaxbine i kao dobrovoqac stupio u 37. juna 1999. Vojnik Pavlovi} je poginuo 1. Sve vojni~ke obaveze obavqao je na najboqi mogu} na~in.

31. Pukovnik VJ Milenko Pavlovi} je ro|en 5. jula 1987. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. maja 1999. 15. brane}i nebo iznad Beograda. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Milica i porodica Pavlovi}. novembra 1968. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Agresiju NATO-a na SRJ do~ekao je kao komandant 204.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 52. Tom prilikom je mladi vojni policajac poginuo. lova~kog avijacijskog puka. maja 1999. JUNACI OT AX BINE 250 PAVLOVI] Qubi{e DRAGAN PAVLOVI] Milorada MILENKO Vodnik policije Dragan Pavlovi} je ro|en 23. u selu Rusinovce. godine. bataqona Vojne policije. Kao pilot lovac. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. vozilo u kojem se nalazio vojnik Pavlovi} nai{lo je na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. lova~kim avijacijskim pukom. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. oktobra 1959. U ~in pukovnika prevremeno je unapre|en 3. godine. Prilikom obavqawa borbenog zadatka. a narednog dana poleteo je u kabini svog aviona MiG-29 u susret brojnim avionima NATO-a. Zavr{io je sa visokim uspehom sve vazduhoplovne {kole i General{tabnu {kolu VJ. op{tina Ose~ina. koji . u selu Gorwe Crniqevo. u rejonu sela Orlate kraj Pri{tine. op{tina Lipqan. komandovao je ~uvenom eskadrilom „Vitezovi” i 204. aprila 1999. lete}i na avionima MiG-21 i MiG-29. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Pavlovi}. obavqaju}i du`nost strelca u jedinici specijalne namene.

18. ali je wegov avion bio pogo|en iznad rejona Vaqeva. Uspomenu na odva`nog branioca neba na{e otaxbine ~uva}e wegovi sinovi Sr|an i Nemawa i porodica Pavlovi}. Kao dobrovoqac je stupio u stroj 549. Poginuo je 13. Pukovnik pilot Milenko Pavlovi} odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Ranka ~uva}e porodica Panteli}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1978. Preminuo je 22. Uspomenu na Nenada Pavlovi}a sa~uva}e wegova porodica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. osposobiv{i se u svojoj jedinici za voza~a motor- . U Vojsku Jugoslavije stupio je marta 1998. novembra 1970. u Pustom Selu. godine. aprila iste godine u bolnici u Prizrenu. u Subotici. juna 1999.251 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1996. Vojnik VJ u rezervi. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k B su kidisali na na{u otaxbinu. u Po`egi. juna 1977. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. op{tina Prizren. dobrovoqac Ranko Panteli} je ro|en 11. a slomqena krila zavr{ila su svoj let u selu Petnica. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ Zoran Pantovi} je ro|en 23. upav{i u zasedu koju su postavili albanski teroristi na putu Pri{tina – Medve|a. PAVLOVI] Stevana NENAD PANTELI] Radovana RANKO PANTOVI] Bogoquba ZORAN Mla|i vodnik policije Nenad Pavlovi} je ro|en 10. u Sanskom Mostu. Hrabro se borio.

maja 1999. op{tina Pre{evo. Wegovo vozilo je naletelo na protivtenkovsku minu. Zoran Pantovi} je poginuo 31. motorizovane brigade. Kao rezervni vodnik Vojske Jugoslavije. u Vrawu. Vodnik Pantovi} je poginuo 31. gde je zavr{io sredwu {kolu za autoelektri~ara. op{tina Srbica. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 78. . februara 1975. vojnik voza~ Batica Paunovi} je nai{ao vozilom na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Slavujevac. Od detonacije protivtenkovske mine vojnik rezervista je na mestu preminuo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.P S p o m e n -kk w i g a nog vozila u haubi~kom divizionu. marta 1999. Vojnik VJ u rezervi Batica Paunovi} je ro|en 4. na du`nosti vojnika voza~a. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Pantovi}. marta 1999. februara 1975. u Kragujevcu. Kao vojni obveznik. Slobodu otaxbine hrabro je branio u stroju 125. JUNACI OT AX BINE 252 PANTOVI] Srboquba \OR\E PAUNOVI] Velibora BATICA Rezervni vodnik VJ \or|e Pantovi} je ro|en 19. od dejstva avijacije NATO-a u Novom Pazaru. imao je ratni raspored u Vojnom odseku Kraqevo. u kurirsko-pozivarskom sistemu. 30. Uspomenu na rezervnog stare{inu Igora Pavlovi}a ~uva}e wegova porodica. U toku prevo`ewa pripadnika svoje jedinice. prilikom odlu~nog odbijawa napada albanskih terorista na vatreni polo`aj u selu Trnavce. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji.

pe{adijske brigade. na du`nosti vojnika voza~a. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Zoran i Vladimir i porodica Paunovi}. Na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 52. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 354. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na Baticu Paunovi}a ~uva}e wegov sin Kristijan i porodica. maja 1999. PAUNOVI] Velinke MIROSLAV PAUNOVI] Milana RADOVAN sela Suvi Bunar. PEJ^INOVI] Branislava VOJIN Vojnik VJ Miroslav Paunovi} je ro|en 18. op{tina \akovica. u Petrovcu na Mlavi. Vojnik Paunovi} je poginuo 14. gde se osposobio za du`nost strelca iz specijalnog pe{adijskog oru`ja. specijalne brigade Vojne policije. a premi- . Obavqaju}i vojnu slu`bu u krugu svoje kasarne u Beogradu. Poginuo je 6. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ u rezervi Radovan Paunovi} je ro|en 3. Uspomenu na vojnog policajca Miroslava Paunovi}a ~uva}e wegova porodica.253 JUNACI OTAXBINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. novembra 1978. gde je i radio kao VKV voza~. od dejstva avijacije NATO-a na borbeno vozilo. Ka~ikol. Kao vojni obveznik. 20. jula 1949. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojni rok u Vojsci Jugoslavije slu`io je kao protivpo`arac u sastavu Gardijske brigade. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. u okr{aju protiv albanskih terorista u rejonu Vojnik VJ Vojin Pej~inovi} je ro|en 26. maja 1973. u Prokupqu. na prevoju Volujak. maja 1999. vojnik Pej~inovi} je te{ko rawen od dejstva avijacije NATOa. u Ba~koj Palanci.

JUNACI OT AX BINE izuzetan stru~wak u oblasti artiqerijsko-raketnih jedinica PVO.N S p o m e n -kk w i g a nuo je 26. juna 1950. a od zadobijenih rana preminuo je 28. u rejonu sela Ko{are. dobrovoqac Radovan Peri} je ro|en 18. Raketni projektili lansirani iz aviona NATO-a pogodili su radarsku stanicu za osmatrawe i navo|ewe u kojoj se tog trenutka nalazio pukovnik Pej~i}. u selu Rsovci. Pukovnik VJ Bo`idar Pej~i} je ro|en 18. kako bi na Kosovu i Metohiji branio slobodu otaxbine. Brus. Kao dobrovoqac stupio je u stroj 125. septembra 1959. Pukovnik Pej~i} je poginuo 1. na du`nost vojnika strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. Uspomenu na izuzetnog raketa{a i stare{inu VJ ~uva}e wegovi sinovi Neboj{a i Qubomir i porodica Pej~i}. na prvoj liniji odbrane otaxbine. u selu Kriva Reka. Uspomenu na wegov lik ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. motorizovane brigade. aprila 1999. aprila iste godine. postizao je izuzetne rezultate na du`nosti u Sektoru za RV i PVO u General{tabu VJ. op{tina Pirot. Zavr{io je Vojnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane i Komandno{tabnu akademiju RV i PVO. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. U~esnik je mnogih bitaka za odbranu Republike Srpske Krajine. maja iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji. Kao iskusan oficir i . \akovica. U `estokom okr{aju protiv albanskih terorista rawen je 25. Uspomenu na poginulog gardistu ~uva}e porodica Pej~inovi}. 254 PERI] Bo`ina RADOVAN PEJ^I] Goluba BO@IDAR Vojnik VJ u rezervi. prilikom obilaska vatrenog polo`aja raketne jedinice u selu Omoqica kod Pan~eva.

Vodnik VJ u rezervi. u rejonu sela Dowa Brwica kod Pri{tine. u Kosovskoj Mitrovici. avgusta 1958. Uspomenu na plemenitog bolni~ara ~uva}e wegova porodica. op{tina Pri{tina. op{tina Kovin.255 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k N PERI] Dikonije QUBI[A PERI] Milodraga @IVAN PERI] Milutina MILAN Razvodnik VJ u rezervi Qubi{a Peri} je ro|en 30. . u selu Plo~ica. u sukobu s albanskim teroristima. Dobrovoqno se javio u stroj 549. maja 1999. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji da kao iskusan vojnik i strelac brani slobodu otaxbine od albanskih terorista. na borbenom polo`aju svoje jedinice. Vojnik VJ u rezervi Milan Peri} je ro|en 22. vojnoteritorijalnog odreda iz Pri{tine. marta 1958. Kao vojni obveznik. Poginuo je 7. Zavr{io je Sredwu tehni~ku {kolu. u selu Dowa Brwica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. gde je zavr{io Sredwu medicinsku {kolu. Kao vojni obveznik. Uspomenu na vodnika iz sela Plo~ice ~uva}e wegova porodica. Vojnik Milan Peri} je poginuo u sukobu s albanskim teroristima. maja 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 180. u rejonu \akovice. avgusta 1974. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 50. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na razvodnika Qubi{u Peri}a ~uva}e wegovi sinovi Milo{. u Kosovskoj Mitrovici. maja 1999. te wegova porodica. odgovorno obavqaju}i du`nost bolni~ara. vojnoteritorijalnog odreda. @ivan Peri} je poginuo 20. Lazar i Miqan. dobrovoqac @ivan Peri} je ro|en 5. na du`nosti ni{anxije. 15.

u Prokupqu. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je u sastavu 354. bataqona Vojne policije. od dejstva protivtenkovske mine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. decembra 1970. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 52. novembra 1978. Poginuo je 24. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. 4. u selu Pe}ane. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Orlate. osposobiv{i se za voza~a motornog vozila. od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. Vojnik VJ Nikola Peri{i} je ro|en 24. maja 1999. jula 1988. Zavr{io je Sredwu poqoprivrednu {kolu. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. PETKOV Kirila SLOBODAN Rezervni vodnik VJ Branimir Peri} je ro|en 5. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. u Ni{u. marta 1999. Vojnik Nikola Peri{i} je poginuo 31. aprila 1999.P S p o m e n -kk w i g a PERI] Mihajla BRANIMIR PERI[I] Dragi}a NIKOLA JUNACI OT AX BINE 256 brane i bezbednosti. op{tina Bosilegrad. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima od- Vodnik policije Slobodan Petkov je ro|en 10. Pri{tina. juna 1969. a na koju je on nai{ao svojim vozilom. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Bosilegrad. pe{adijske brigade. Uspomenu na vojnika Nikolu Peri{i}a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Peri}. Vodnik Branimir Peri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Suva Reka. gde je i zavr{io {kolu za ma{inbravare. u selu Zli Dol. godine. .

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1983. marta 1953. 28. \akovica. maja 1999. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. maja 1982. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Vodnik policije ^edomir Petkovi} je ro|en 6. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Marija i Ana i porodica Petkovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. u selu Mala Kru{a. u rejonu sela Ko{are. aprila 1999. godine. motorizovane brigade da na Kosovu i Metohiji brani slobodu otaxbine. op{tina Prizren. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. godine. stupio je u stroj 125. novembra 1961. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1958. PETKOVI] Qubomira ^EDOMIR Vojnik VJ u rezervi. u Lebanu.257 JUNACI OTAXBINE }e wegov sin Stojan i porodica. Kao dobrovoqac strelac. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u Smederevu. S p o m e n -k w i g a k P Uspomenu na poginulog Slobodana sa~uva}e sinovi Aleksandar i Vladimir i porodica Petkov. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. PETKOVI] Viktorija DRAGAN PETKOVI] Vladimira DRAGAN Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 16. op{tina Prizren. . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Bio je komandir Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Negotin. Zavr{io je Pravni fakultet. u rejonu sela Orlate. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva- Stariji zastavnik policije Dragan Petkovi} je ro|en 20. dobrovoqac Dragan Petkovi} je ro|en 28.

23. u selu Zebica. gde je zavr{io sredwu {kolu. Uspomenu na vojnika Dragana Petkovi}a ~uva}e wegova porodica. Kao vojni obveznik. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 549. Dejan Petkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbra- . op{tina IsDragan Petkovi} je ro|en 21. PETKOVI] Predraga TOPLICA PETKOVI] Radovana DRAGAN PETKOVI] Radomira DEJAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Toplica Petkovi} je ro|en 3. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 7. aprila 1999.P S p o m e n -kk w i g a 17. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Preminuo je 2. na du`nosti komandira odeqewa. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je odlu~no i hrabro u sastavu 7. op{tina Prizren. aprila 1999. op{tina Srbica. motorizovane brigade. JUNACI OT AX BINE tok. u selu Vrbnica. Kao vojni obveznik. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Vitak. u Leskovcu. Poginuo je 13. Ribarska Bawa. maja 1999. 258 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela Padali{te. pe{adijske brigade. Prizren. Kao vojni obveznik. marta 1975. Trajno }e ga sa~uvati u se}awu sinovi Nemawa i Stefan i porodica Petkovi}. u Kru{evcu. Uspomenu na vojnika Toplicu Petkovi}a ~uva}e wegov sin Neboj{a i porodica. tokom preme{taja ure|aja i sredstava veze na novi polo`aj. oktobra iste godine u Slankamenu. maja 1999. aprila 1970. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. od dejstva avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. op{tina Kru{evac. pe{adijske brigade. Vojnik VJ u rezervi Dejan Petkovi} je ro|en 18. Poginuo je 15. juna 1965.

Kao komandir streqa~kog voda u sastavu 125. . PETKOVI] Tihomira BO@O PETRIKI] Jovana BRANKO Poru~nik VJ Ivica Petkovi} je ro|en 26. S p o m e n -k w i g a k P ne i bezbednosti prvog stepena. motorizovane brigade postizao je izuzetne rezultate u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji. u Kragujevcu. aprila 1999. \akovica. Desetar VJ po ugovoru Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`o Petkovi} je ro|en 7. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. januara 1973. u selu Jabukovac. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. marta 1971. u selu Lu`ane. aprila 1999. Uspomenu na uzornog komandira streqa~kog voda ~uva}e wegovi sinovi Predrag i Miroslav i porodica Petkovi}.259 JUNACI OTAXBINE Poginuo je 16. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je kao izvi|a~ u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. PETKOVI] Save IVICA tra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Kristina i porodica Petkovi}. u Prokupqu. u rejonu sela Ko{are. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u borbi protiv albanskih terorista. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Katarina i An|ela i porodica Petkovi}. 19. Odlikovao se hrabro{}u i bio komandir za uzor mladim vojnicima. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unuBranko Petriki} je ro|en 27. maja 1968. op{tina Podujevo. Zavr{io je sredwu {kolu. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira voda. specijalne brigade. Negotin.

JUNACI OT AX BINE Hitaju}i na izvr{ewe borbenog zadataka. Vojnik VJ Dejan Petri} je ro|en 28. maja 1999. u Kru{evcu. vojnik Petri} se nalazio u vozilu u rejonu sela Gorwe Obriwe. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost izvi|a~a. Uspomenu na wega ~uva}e porodica Petri}. k}i Aleksandra i porodica Petrovi}. pe{adijske brigade. u toku obavqawa borbenog zadatka. Vojnik VJ u rezervi Milivoje Petrovi} je ro|en 21. Za podvige u odbrani otaxbine odlikovan je Ordenom za hrabrost.P S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 29. Kao vojni obveznik. 260 PETRI] Milojice DEJAN PETROVI] Andrije MILIVOJE {io sredwu {kolu i radio u fabrici uqa. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Milivoja ~uva}e wegovi sin Andrija. septembra 1959. 8. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. gde je zavr- . koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Turi}evac. maja 1999. Vojnik Dejan Petri} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u sastavu 7. na du`nosti voza~a. jula 1979. kada su avioni NATO-a lansirali ubojite rakete. Uspomenu na Branka Petriki}a ~uva}e wegova porodica. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 37. motorizovane brigade. Srbica. kada je motorno vozilo kojim je upravqao nai{lo na protivtenkovsku minu. u Beranu. Milivoje Petrovi} je poginuo 28. De~ani. Mladi vojnik iz Berana je tom prilikom poginuo. [iptarski teroristi smrtno su pogodili neustra{ivog Negotinca iz snajperske pu{ke u rejonu sela Opqate.

Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Vojnik VJ Veqko Petrovi} je ro|en 2. Izme|u ostalog. u sukobu s albanskim teroristima. Vojnik VJ Ivica Petrovi} je ro|en 23. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu ~ete Vojne policije 125. Prizren. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 55. Vojnik Ivica Petrovi} je poginuo 27. marta 1999. Potpukovnik Petrovi} je poginuo 24. maja 1999. gde je i zavr{io sredwu {kolu. u Kosovskoj Vitini. oktobra 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Svilajncu. u `estokom sukobu s albanskim teroristima u nasequ Kape{nica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. prilikom raketirawa kasarne u Kur{umliji. godine. Na po~etku agresije NATO-a na SRJ bio je referent u Komandi Tre}e armije. . Uspomenu na poginulog potpukovnika ~uva}e sin Milan. motorizovane brigade. smer pe{adije. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od marta 1998. oktobra 1943. u Pri{tini. U Vojsci Jugoslavije bio je na slu`bi od juna 1998. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Petrovi}. grani~nog bataqona. osposobiv{i se za du`nost vojnog policajca. Pe}. k}i Maja i porodica Petrovi}. obavqao je du`nost komandanta bataqona. Uspomenu na vojnog policajca ~uva}e wegova porodica. u rejonu Karaule „Goro`up”.261 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PETROVI] Dobrivoja ZORAN PETROVI] Dragana VEQKO PETROVI] Dragoquba IVICA Potpukovnik VJ Zoran Petrovi} je ro|en 22. novembra 1978. marta 1999. Poginuo je 30.

Vojnik u rezervi @ivan Petrovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 125. U toku preme{taja sredstava veze na novi borbeni polo`aj. \akovica. Vojnik VJ u rezervi @ivan Petrovi} je ro|en 14. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. maja 1999. op{tina Istok. Tom prilikom je hrabri komandir poginuo u neravnopravnoj borbi. pe{adijske brigade. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u selu Qubi`da. 23. Poginuo je 29. u rejonu sela Padali{te. op{tina Istok. motorizovane brigade. 24. decembra 1976. op{tina Istok. oktobra 1966. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa i {ifrera. Rezervni vodnik VJ Dragan Petrovi} je ro|en 15. u selu Gra~ac. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. u Pe}i. godine. oktobra 1965. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7.P S p o m e n -kk w i g a PETKOVI] @ivorada VUKADIN PETROVI] @ivote @IVAN JUNACI OT AX BINE 262 PETROVI] Miladina DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Vukadin Petkovi} je ro|en 31. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Jelena i porodica Petrovi}. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. oktobra 1997. aprila 1999. op{tina Vrwa~ka Bawa. u selu @akovo. Uspomenu na Vukadina Petkovi}a sa~uva}e wegova porodica. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Dowe Morine. jedinicu vodnika Petrovi}a iznenada su napali albanski teroristi. Kao vojni obveznik. Uspomenu na rezervnog . marta 1999.

maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti tre}eg stepena. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. Kao vojni obveznik. Hrabro se borio za odbranu slobode Republike Srpske Krajine. novembra 1970. smer oklopno-mehanizovanih jedinica. PETROVI] Miodraga IVICA PETROVI] Miroslava DRAGAN kojem se prevozio na borbeni zadatak nai{lo na nagaznu minu koju su postavili albanski teroristi u rejonu sela Krivenik. u Kumanovu. u Kru{evcu. Vojnik VJ u rezervi Dragan Petrovi} je ro|en 8. Poginuo je 31. u statusu vojnog obveznika i na du`nosti kojom je ovladao u toku slu`ewa vojnog roka. PETRU[EVSKI Nikole ZORAN Vojnik VJ u rezervi Ivica Petrovi} je ro|en 30. tako {to je vozilo u Potpukovnik VJ Zoran Petru{evski je ro|en 27. u Uro{evcu. k}i Dragana i porodica Petrovi}. Poginuo je u `estokom okr{aju s albanskim teroristima. . Uspomenu na prekaqenog ratnika ~uva}e k}i Tamara i porodica Petrovi}. S p o m e n -k w i g a k P vodnika Dragana Petrovi}a ~uva}e wegov sin Vukoje. 13. vojnoteritorijalnog odreda.263 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsci Jugoslavije nalazio se od februara 1999. maja 1999. jula 1971. u Uro{evcu. marta 1960. op{tina Ka~anik. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu. i stekao vrhunske sposobnosti za poslu`ioca komandnog odeqewa. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 243. Uspomenu na wega ~uva}e sin Georgije i porodica Petrovi}. mehanizovane brigade. na du`nosti veziste. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske.

u Lebanu. maja 1999. Kao vojni obveznik. januara 1972. oklopnoj brigadi. u selu Likovac. maja 1999. u Ra{koj. Uspomenu na Slavi{u Pe{akovi}a sa~uva}e wegova porodica. U toku izvo|ewa borbene akcije protiv albanskih terorista. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sr|an Pe{i} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Orahovac. godine. Zavr{io je sredwu {kolu. Mahala Mutivode. obavqaju}i du`nost komandira odeqewa. Poginuo je 14. op{tina Srbica. 31. k}i Biqana i porodica Petru{evski. 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Vojnik VJ u rezervi Sr|an Pe{i} je ro|en 19. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. u rejonu sela Crni Lug. Zoran Petru{evski je posmrtno unapre|en u ~in potpukovnika VJ. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Medevce. Uspomenu na wega ~uva}e sin Bojan. maja 1999. . JUNACI OT AX BINE 264 PE[AKOVI] Hranislava SLAVI[A PE[I] Nikole SR\AN Pripadnik rezervnog sastava policije Slavi{a Pe{akovi} je ro|en 2. Uspomenu na vojnika Pe{i}a ~uva}e wegova porodica. vozilo u kojem se nalazio Zoran Petru{evski nai{lo je na protivtenkovsku minu i tom prilikom je iskusni stare{ina smrtno stradao. pe{adijske brigade. aprila 1969.P S p o m e n -kk w i g a Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je obavqaju}i odgovornu du`nost u 252. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175.

na du`nosti izvi|a~a. Kao vojni obveznik. maja 1999. oklopne brigade. Poginuo je u toku obavqawa borbenog zadatka. maja 1999. u Uro{evcu. na du`nosti vojnika strelca. u rejonu razme{taja jedinice. Poginuo je 31. avgusta 1961. Klina. 3. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. motorizovane brigade. u Kraqevu. Ra{ka. aprila 1970. vojnoteritorijalnog odreda u Pri{tini. u stroju 37. Kao vojni obveznik. PLANOJEVI] Zorana VUKA[IN Vojnik VJ u rezervi Dragan Pe{ovi} je ro|en 16. Kao vojni obveznik. 14. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u sastavu 64. Orahovac. op{tina Ka~anik. gde je radio kao ugostiteqski radnik. juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. za slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji borio se u stroju 252. u rejonu sela Krivenik. odlu~no . marta 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u rejonu sela ^abi}. te porodica Pe{ovi}. Vojnik VJ u rezervi Tomislav Pilipovi} je ro|en 27. k}i Marija i porodica Pilipovi}. Zavr{io je Pravni fakultet. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Ivana i Katarina.265 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k P PE[OVI] Qubi{e DRAGAN PILIPOVI] Ilije TOMISLAV Uspomenu na Tomislava Pilipovi}a ~uva}e wegovi sinovi Lazar i Milo{. U~estvovao je u borbama za odbranu Republike Srpske Krajine. u selu Baqevac. u selu Turja. Vojnik VJ u rezervi Vuka{in Planojevi} je ro|en 1. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi.

maja 1954. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 24. 8. Za podvige u odbrani otaxbine Aleksandar Popovi} je odlikovan Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. op{tina Andrijevica. Pamti}e ga k}eri Aleksandra i Ivana. Jedan od tih projektila pogodio je samohodno lansirno oru`je. u selu [ekular. . 266 POPOVI] Vlatka VITOMIR POPOVI] Borivoja ALEKSANDAR Pripadnik rezervnog sastava policije Vitomir Popovi} je ro|en 13. Uspomenu na Vuka{ina Planojevi}a ~uva}e wegova porodica. probio oklop i na licu mesta usmrtio Aleksandra Popovi}a. maja 1999. aprila 1973. JUNACI OT AX BINE Raketna baterija u kojoj se nalazio vojnik Aleksandar Popovi} dejstvovala je 1. sa vatrenog polo`aja u selu Nadaq kraj Novog Sada sa tri protivavionske rakete na avione NATO-a. avgusta 1998. godine. Uspomenu na mladog raketa{a ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je gimnaziju i Prirodno-matemati~ki fakultet u Novom Sadu i do po~etka agresije NATO-a na SRJ bio je izvanredan student poslediplomskih studija. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. avgusta iste godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. juna 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. op{tina Pe}. koji su uzvratili samonavo|enim raketnim projektilima. u selu Barane. Kao vojni obveznik. Preminuo je 5. obavqao je du`nost operatera u raketnoj bateriji 240. sinovi Aleksandar i Ivan i porodica Popovi}.P S p o m e n -kk w i g a odgovoriv{i na napade albanskih terorista. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Bio je zaposlen u „Kopeksu” u Pe}i. u Novom Sadu.

op{tina Pre{evo. u sukobu s albanskiim teroristima. op{tina Vrawe. Poginuo je. 16. Vojnik VJ Nikola Popovi} je ro|en 20. decembra 1979. u kome je radio kao voza~. u Golemom Selu.267 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B POPOVI] Vuka{ina STOJAN POPOVI] Zarije ALEKSANDAR POPOVI] Radosava NIKOLA Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1968. novembra 1949. 15. aprila 1999. u stroju 52. aprila 1999. Kao vojnik VJ. . motorizovane brigade. u rejonu sela Maja Glava. u Novom Pazaru. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 78. Uspomenu na vojnika Aleksandra ~uva}e wegov sin Dragan i porodica Popovi}. aprila 1999. dobrovoqac Stojan Popovi} je ro|en 9. u stroju 125. Vojnik VJ u rezervi Aleksandar Popovi} je ro|en 19. motorizovane brigade. obavqaju}i du`nost strelca. osposobio se za du`nost poslu`ioca na protivavionskom topu 20/3 mm. \akovica. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. u Krupwu. Uspomenu na vojnika Nikolu Popovi}a ~uva}e wegova porodica. Kao dobrovoqac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. tako {to je nai{ao na protivtenkovsku minu koju su albanski teroristi postavili na putu selo Batu{a – Karaula „Ko{are”. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na poginulog dobrovoqca ~uva}e porodica Popovi}. na du`nosti voza~a. na borbenom polo`aju svoje jedinice u selu Reqin. Vojnik Nikola Popovi} je poginuo 9. \akovica. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Ko{are. Kao vojni obveznik.

odlu~no brane}i Karaulu „Morina”.P S p o m e n -kk w i g a POPOVI] Slobodana DRAGAN POPOVI] Sretena SIMO JUNACI OT AX BINE 268 PRA[^EVI] Slobodana MILUTIN Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Popovi} je ro|en 19. u selu Meja. Stefan i Nikola i porodica Pra{~evi}. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 21. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 17. maja 1993. grani~nog bataqona. Vojnik VJ Simo Popovi} je ro|en 1. godine. Vodnik policije Milutin Pra{~evi} je ro|en 6. k}i Milica i porodica Popovi}. De~ani. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. u selu Papaz. januara 1977. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Vojnik Simo Popovi} je poginuo 11. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 53. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Martin. u selu Vrani}. od albanskih terorista. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Plu`inama. . godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost grani~ara. maja 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Igor. avgusta 1968. op{tina \akovica. aprila 1999. Uspomenu na poginulog grani~ara ~uva}e porodica Popovi}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. novembra 1969. op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. op{tina Suva Reka. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu.

Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. februara 1978. maja 1999. i osposobio se za du`nost kuvara. za slobodu otaxbine borio se u sastvau 37. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. aprila 1999. 15. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Zastavnik policije Goran Radevi} je ro|en 3. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. Vojnik u rezervi Stani{a Puzovi} je odlikovan Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Vojnik VJ u rezervi Stani{a Puzovi} je ro|en 15. odgovorno obavqaju}i svoju vojni~ku i grani~arsku du`nost. u rejonu sela Stara Bawica. kada je avijacija NATO-a bombardovala policijski punkt u rejonu „Savinih voda”. Ka~anik. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Katarina i porodica Radevi}. 28. Glogovac. Poginuo je 3. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. na du`nosti vojnika strelca. u Beogradu. u rejonu sela Stari Poklek. op{tina Pe}. marta 1999. godine. Uspomenu na vojnika Marija ~uva}e porodica Proti}. . avgusta 1994. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Kao vojni obveznik. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 57. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Vladimir i Marko i porodica Puzovi}. novembra 1958. u selu Kravi}i. avgusta 1970. op{tina Ra{ka. motorizovane brigade. grani~nog bataqona. Mario Proti} je poginuo od dejstva kasetnih bombi avijacije NATO-a.269 JUNACI PROTI] @eqka MARIO OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R PUZOVI] @ivorada STANI[A RADEVI] Branka GORAN Vojnik VJ Mario Proti} je ro|en 18.

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Zemunu. godine. godine. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik prve klase policije Slavko Radenkovi} je ro|en 9. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati wegova porodica. u Kosovskoj Mitrovici. 18. u Sjenici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. U Vojsku Jugoslavije stupio je u martu 1998. op{tina Pe}. . Bio je policajac u Stanici pograni~ne policije na Aerodromu „Beograd”. Vojnik VJ Radivoje Radenovi} je ro|en 2. jula 1986. jula 1967. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. motorizovanoj brigadi. novembra 1990. op{tina Kosovska Mitrovica. decembra 1979.R S p o m e n -kk w i g a RADEKA Vladimira GORAN RADENKOVI] Dragomira SLAVKO JUNACI OT AX BINE 270 Zauvek }e ga pamtiti sinovi Aleksandar i Miqan i porodica Radenkovi}. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. 17. Vojnik Radivoje Radenovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a. u selu [ipoqe. op{tina Uro{evac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. u selu Trbukovac. RADENOVI] Radomira RADIVOJE Vodnik policije Goran Radeka je ro|en 30. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u 243. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. aprila 1999. u rejonu sela Kamena Glava. decembra 1967. 8.

Uspomenu na potporu~nika Sini{u Radi}a ~uva}e wegova porodica. brigade vazdu{nog osmatrawa. u Kninu. bataqonu 126. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Potporu~nik Sini{a Radi} je 6. u selu Dobrodeqane. u selu Grada{nica. aprila 1999. juna 1976. op{tina Leskovac. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vojnotehni~ku vazduhoplovnu akademiju u Rajlovcu. novembra 1961. godine. 28. RADI] Pere BLAGOJA Mla|i vodnik policije Goran Radivojevi} je ro|en 1. javqawa i navo|ewa. u mestu [pionica. RADIVOJEVI] Vladimira GORAN RADI] Jovana SINI[A je avijacija NATO-a lansirala vo|ene avio-bombe na taj polo`aj i direktno pogodila stanicu u kojoj je mladi stare{ina bio na borbenom zadatku. op{tina Suva Reka. op{tina Srebrenik. S p o m e n -k w i g a k R Uspomenu na vojnika Radivoja ~uva}e wegova porodica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Bio je policajac u Policijskoj stanici Orahovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Potporu~nik VJ Sini{a Radi} je ro|en 30.271 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Dragana i Milica i porodica Radivojevi}. smer protivvazdu{ne odbrane i kao stru~wak za navo|ewe avijacije slu`bovao je u 31. kada Potpukovnik VJ Blagoja Radi} je ro|en 20. aprila 1999. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Zavr{io je Vojnu akademiju VJ. obavqao zadatke oficira za navo|ewe na radarskom polo`aju svoje jedinice na planini Maqen. . januara 1968. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce.

aprila 1999. op{tina Istok. U~estvovao je u borbama za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Kao vojni obveznik. k}i Danka i porodica Radi}. potpukovnik Radi} je preminuo istog dana. Rezervni kapetan VJ @arko Radovanovi} je ro|en 9. U rodnom gradu je radio kao predsednik sindikalne organizacije. raketnog diviziona 250. raketne brigade u selu Lipe kraj Smedereva. pe{adijske brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Qubo`da. zatekao se u kabini raketnog sistema „NEVA”. Odlu~an da sa svojom jedinicom nanese agresoru {to ve}e gubitke. . k}i Milijana i porodica Radi~evi}. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. op{tina Istok. nalazio u borbenoj smeni na vatrenom polo`aju 6. Potpukovnik Blagoja Radi} se 19. Poginuo je 24. kada su avioni NATO-a na taj sistem bacili svoje bombe. u Kur{umliji. slobodu otaxbine branio je u stroju 69. marta 1999. novembra 1960. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e sin Perica. Zoran Radi~evi} je poginuo u borbi protiv albanskih terorista. u Kur{umliji. Uspomenu na rezervnog kapetana @arka Radovanovi}a ~uva}e wegova porodica. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Milo{ i Zoran. koju su bombardovali avioni NATO-a. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik i rezervni kapetan VJ. u selu Prigoda. JUNACI OT AX BINE 272 RADI^EVI] Miodraga ZORAN RADOVANOVI] Radivoja @ARKO Vojnik VJ u rezervi Zoran Radi~evi} je ro|en 11. slobodu otaxbine branio je na du`nosti referenta intendantske slu`be u komandi 354. 19. Te{ko rawen. vojnoteritorijalnog odreda u rejonu op{tine Istok.R S p o m e n -kk w i g a U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira baterije za vo|ewe raketa i ujedno zamenika komandanta raketnog diviziona 250. avgusta 1956.

u Kasarni „Car Uro{” u Uro{evcu. pe{adijske brigade. godine. jula 1973. kao voza~. 4. Uspomenu na desetara Dragana sa~uva}e k}i Jovana i porodica Radovi}. juna 1999.273 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k R RADOVANOVI] Ratka SLOBODAN RADOVI] Bo{ka \OR\E RADOVI] Vi{eslava DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Slobodan Radovanovi} je ro|en 29. U borbenim dejstvima na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 354. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 24. vojnoteritorijalnog odreda. u Kur{umliji. u Kosovskoj Mitrovici. Kosovska Mitrovica. kao komandir tenka T-55. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e wegovi sin Stefan. Uspomenu na poginulog \or|a Radovi}a sa~uva}e wegova porodica. Desetar VJ po ugovoru Dragan Radovi} je ro|en 28. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. marta 1999. mehanizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Radio je u Vojsci Jugoslavije kao civilno lice. aprila 1978. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 25. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta. k}i Sawa i porodica Radovanovi}. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 243. u Zemunu. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Kur{umliju. Desetar VJ \or|e Radovi} je ro|en 25. marta 1999. . u rejonu sela Brabowi}. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 56. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1959.

Zavr{io je sredwu saobra}ajnu {kolu i kurs za policajce. . Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme odslu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za padobranaca diverzanata i dobio ~in desetara. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1999. novembra 1961. kada je jedna avio-bomba neposredno pogodila zaklon smelih ~uvara na{ih me|a u rejonu Karaule „Ko{are”. 10. u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Radovi}. u Pri{tini. Desetar VJ Bojan Radojkovi} je ro|en 20. maja 1999. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 63.R S p o m e n -kk w i g a RADOVI] Dragana DANE RADOJEVI] Slavojka MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 274 RADOJKOVI] Predraga BOJAN Vodnik prve klase policije Dane Radovi} je ro|en 17. juna 1991. godine. godine. Bio je policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. u Smederevu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 4. maja 1999. Poginuo je za vreme obezbe|ivawa dr`avne granice. 13. Nesre}nim slu~ajem izgubio je `ivot 28. oktobra 1977. Pripadnik rezervnog sastava policije Miroslav Radojevi} je ro|en 21. \akovica. aprila 1999. decembra 1978. Uspomenu na Miroslava Radojevi}a trajno }e ~uvati wegova porodica. op{tina Gospi}. u selu Gorwi Koriq. Zavr{io je sredwu {kolu. padobranske brigade na Kosovu i Metohiji. u selu Strovce. op{tina Vu~itrn.

275 JUNACI

OTAXBINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Sofija i porodica Radojkovi}.

S p o m e n -k w i g a k

R

Uspomenu na desetara Bojana Radojkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADOJKOVI] Radi{e MLA\AN

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sin Dejan i porodica Radosavqevi}.

RADOSAVQEVI] @arka SR\AN

RADOSAVQEVI] Svetozara ZORAN

Mla|i vodnik prve klase policije Mla|an Radojkovi} je ro|en 16. jula 1972. u Smederevu. Zavr{io je sredwu tehni~ku {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 27. marta 1993. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Stanici saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999. godine, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Vodnik policije Sr|an Radosavqevi} je ro|en 13. marta 1965. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Smederevska Palanka, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu.

Major VJ Zoran Radosavqevi} je ro|en 26. februara 1965. u Pri{tini. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu vojnu akademiju, sa odli~nim uspehom. Na Saobra}ajnom fakultetu u Beogradu magistrirao je na tehni~kim naukama 1998. godine. Na slu`bi u Vojsci Jugoslavije bio je pripadnik Odeqewa 127. lova~-

R S p o m e n -kk w i g a
ko-avijacijske eskadrile „Vitezovi” 204. lova~koavijacijskog puka. Poginuo je 26. marta 1999. u rejonu Loznice, kada je u svom avionu MiG29 krenuo u susret vi{estruko nadmo}nijem neprijatequ kako bi za{titio vazdu{ni prostor na{e zemqe i u neravnopravnoj borbi bio pogo|en raketama vazduh -vazduh iz neprijateqevog aviona. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na majora Zorana Radosavqevi}a sa~uva}e wegova porodica.

JUNACI OT AX BINE
U toku slu`ewa vojnog roka obu~en je za operatera u odeqewu za sklapawe i rasklapawe u raketnoj bateriji 311. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu toga puka na Kosovu i Metohiji. Prilikom bombardovawa objekta Bela}evac kraj Pri{tine, 19. aprila 1999, jedan od dva projektila avijacije NATO-a pogodio je bunker u kojem se nalazio vojnik Boban i usmrtio ga. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog vojnika Bobana Rado{a sa~uva}e wegova porodica.

276

RADULOVI] Branislava DALIBOR

Razvodnik VJ po ugovoru Dalibor Radulovi} je ro|en 27. decembra 1977. u Vrbasu. U Vojsci Jugoslavije slu`bovao je kao vojnik po ugovoru, sa ~inom razvodnika. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Gardijske brigade, na du`nosti vojnog policajca. Poginuo je u Beogradu, 28. aprila 1999, kada je wegovu kasarnu bombardovala avijacija NATO-a. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na Dalibora Radulovi}a sa~uva}e wegova porodica.

RADO[ Jovana BOBAN

Vojnik VJ Boban Rado{ je ro|en 7. januara 1979. u Beogradu.

277 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAI^EVI] Milana GORAN

RAJKOVI] Petra MILOSAV

RAKI] Toma NIKOLA

Vojnik VJ u rezervi Goran Rai~evi} je ro|en 26. juna 1963. u Brusu. Bio je vrhunski atleti~ar Jugoslavije, osvaja~ brojnih medaqa na takmi~ewima u zemqi i inostranstvu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 3. pe{adijskog bataqona 354. pe{adijske brigade na Kosovu i Metohiji, kao strelac. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 6. maja 1999, u selu Ka~ikol, Pri{tina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana Rai~evi}a sa~uva}e k}i Katarina, sin Nikola i porodica Rai~evi}.

Mla|i vodnik policije Milosav Rajkovi} je ro|en 1. januara 1975. u selu Drsnik, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 26. maja 1999, u nasequ Tusus, op{tina Prizren. Uspomenu na wega ~uva}e k}i Jelena i porodica Rajkovi}.

Pripadnik rezervnog sastava policije Nikola Raki} je ro|en 1. decembra 1947. u selu Kijevo, op{tina Klina. Zavr{io je sredwu {kolu. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. septembra 1998. godine. Bio je zaposlen u [umskom gazdinstvu, RJ Klina. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 20. aprila 1999, u selu Vla{ki Drenovac, op{tina Klina. Pamti}e ga k}i Marina, sin Aco i porodica Raki}.

R S p o m e n -kk w i g a
RAKOVI] Darinke ALEKSANDAR RAKOVI] Milomira GORAN

JUNACI OT AX BINE

278

RAMI] Amru{a ISEN

Vodnik prve klase VJ Aleksandar Rakovi} je ro|en 21. marta 1976. u Jagodini. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i specijalisti~ko {kolovawe podoficira VJ za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdu{nu odbranu. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 52. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane na Kosovu i Metohiji, kao komandant diviziona. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 9. maja 1999, u mestu ^abrat, \akovica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na vodnika Aleksandra Rakovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Razvodnik VJ po ugovoru Goran Rakovi} je ro|en 17. jula 1969. u Brveniku, Ra{ka. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u in`iwerijskom bataqonu 37. motorizovane brigade, kao poslu`ilac utovariva~a. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 7. maja 1999, u rejonu sela Prelovi, Srbica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Gorana sa~uva}e sin Nenad, k}i Nevena i porodica Rakovi}.

Vojnik VJ u rezervi Isen Rami} je ro|en 7. novembra 1966. u Kosovu Poqu. U vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Te{ko je rawen 25. maja 1999. u selu Godance, Glogovac, kada je u toku borbenog zadatka nai{ao na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. Od zadobijenih rana je preminuo 27. jula te godine. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Uspomenu na poginulog vojnika Isena Rami}a sa~uva}e wegova porodica.

279 JUNACI

OTAXBINE

S p o m e n -k w i g a k

R

RAN\ELOVI] Bogoquba NEBOJ[A

RAN\ELOVI] Dragoslava ZORAN

Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Qubomira VOJISLAV

Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Ran|elovi} je ro|en 19. avgusta 1967. u selu Beli Logan kod Leskovca. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 1. juna 1999, na rejon sela Planeja, u okolini Prizrena, gde je obavqao borbene zadatke. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Neboj{u Ran|elovi}a sa~uva}e wegova porodica.

Mla|i vodnik policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 15. januara 1977. u Smederevskoj Palanci. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. juna 1996. godine. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Velika Plana, Sekretarijata unutra{wih poslova u Smederevu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 1. aprila 1999, u selu Trstenik, op{tina Glogovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Vojnik VJ u rezervi Vojislav Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1957. u selu Tu~ep, op{tina Istok. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 69. vojnoteritorijalnom odredu Istok. U toku borbenog zadatka pretrage terena, na kojem su delovali albanski teroristi, smrtno je pogo|en, 6. maja 1999. godine, u selu Vrelo, kraj Istoka. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

P S p o m e n -kk w i g a
Uspomenu na vojnika Vojislava sa~uva}e k}eri Silvana i Slavica, sinovi Slavi{a i Sini{a, te porodica Ran|elovi}.

JUNACI OT AX BINE
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e sin Darko i porodica Ran|elovi}.

280

RAN\ELOVI] Milana ZORAN

RAN\ELOVI] Momira ZORAN

sinac, Sekretarijata unutra{wih poslova u Ni{u. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 24. aprila 1999, kod sela Studen~ane, op{tina Suva Reka. Uspomenu na poginulog Zorana sa~uva}e sinovi Marjan i Milo{ i porodica Ran|elovi}.

RAN\ELOVI] Tomislava ZORAN

Vojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 21. avgusta 1970. u selu Dowa Jaina, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. bataqona atomsko-biolo{ko-hemijske odbrane, kao vojnik poslu`ilac u ~eti za dekontaminaciju. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a, 8. aprila 1999, u rejonu sela Volujak, kod Kline i \akovice. Major policije Zoran Ran|elovi} je ro|en 30. oktobra 1955. u selu Grbav~e, op{tina Svrqig. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova i Fakultet bezbednosti. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. jula 1974. godine. Bio je na~elnik Odeqewa unutra{wih poslova AlekVojnik VJ u rezervi Zoran Ran|elovi} je ro|en 20. januara 1966. u selu Grdanica, Leskovac. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 549. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista, 2. juna 1999, u rejonu sela Leskovac, Prizren.

281 JUNACI

OTAXBINE
brane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Slavi{u Ratkovi}a sa~uva}e wegova porodica.

S p o m e n -k w i g a k

P

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na vojnika Zorana sa~uva}e porodica Ran|elovi}.

RATKOVI] Miladina SLAVI[A

RAU@AN Nikole @EQKO

Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 16. aprila 1999, u selu @abaq, op{tina \akovica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Nikola i Dejan i porodica Rau`an.

RAUK Marije JANO[

Rezervni vodnik prve klase VJ Slavi{a Ratkovi} je ro|en 3. novembra 1970. u selu Jo{anica, op{tina Leposavi}. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu bataqona remontne podr{ke 202. pozadinske baze. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima, 16. maja 1999, kod sela [ipoqe. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od-

Vodnik prve klase policije @eqko Rau`an je ro|en 2. septembra 1970. u Sremskoj Mitrovici. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a, Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi.

Vojnik VJ u rezervi, dobrovoqac Jano{ Rauk je ro|en 15. oktobra 1954. u Somboru. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 55. grani~nom bataqonu na Kosovu i Metohiji, kao vojnik strelac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a na Ka-

Uspomenu na vojnika Dragana sa~uva}e sin Jovan. u Prizrenu. vojnoteritorijalnog odreda Istok. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Bio je zaposlen u „Vodoprivredi” u Prizrenu. JUNACI OT AX BINE ratne jedinice iz mar{evskog u borbeni polo`aj.P S p o m e n -kk w i g a raulu „Mladen Stojanovi}”. Uspomenu na Jano{a Rauka sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je pri obavqawu borbenog zadatka na preme{tawu i prevo|ewu Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Repi} je ro|en 6. 282 Poginuo je 25. marta 1975. . Vojnik VJ u rezervi Nenad Risti} je ro|en 7. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 69. sin Ivan i porodica Repi}. juna 1951. k}i Branka i porodica Repija. kada je avijacija NATO-a bombardovala objekat u kome su bili sme{teni pripadnici policije u Prizrenu. Zauvek }e ga se se}ati k}i Jelena. Bio je u sastavu 250. aprila 1999. op{tina Cazin. 15. raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 29. Republika Hrvatska. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i stekao zvawe voza~a motornih vozila. poginuo je 19. Zavr{io je sredwu {kolu. REPIJA Jove DRAGAN REPI] Vladislava DRAGAN RISTI] Vuki}a NENAD Vojnik VJ u rezervi Dragan Repija je ro|en 24. Prizren. U sukobu s albanskim teroristima u selu Prigoda. u selu Qubi`da. u selu Bukovica. pastorak Nikola. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. marta 1959. u rejonu sela Ugrinovci. maja 1999. godine. aprila 1999. marta 1999. op{tina Istok. kod Istoka. godine.

od dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. godine. kada je avijacija NATO-a bombardovala bezbednosni punkt policije u selu Crnoqevo. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Risti} je ro|en 18. u selu Gra~anica. u Prokupqu. RISTI] Ilije MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Dragan Risti} je ro|en 5. S p o m e n -k w i g a k B Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Za vreme dejstva agresora i albanskih terorista na teritoriji Kosova i Metohije borio se u ratnoj jedinici Komande vojnog okruga Pri{tina. op{tina Kosovska Kamenica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. RISTI] Dobrivoja DRAGAN RISTI] Dragutina \OR\E {wih poslova Vitina. k}i Sne`ana i porodica Risti}. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. op{tina Pri{tina. Uspomenu na vojnika Dragana Risti}a sa~uva}e wegova porodica. Bio je policajac u Odeqewu unutra- Poru~nik policije Miroqub Risti} je ro|en 1. u selu Tomance. marta 1952. Uspomenu na Nenada Risti}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je 15. februara 1948. januara 1972. Pamti}e ga sinovi Goran i Zoran. Zavr{io je vi{u tehni~ku {kolu.283 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Glogovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1972. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. . maja 1999. Poginuo je 25. op{tina [timqe.

Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 12. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije borio se u 15. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u selu Makrmaq. Smederevo. Bio je komandir Policijske stanice u Zve~anu. maja 1966.R S p o m e n -kk w i g a februara 1982. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. sin Danilo i porodica Ristovi}. na du`nosti zamenika komandira mehanizovane ~ete. Rawen je za vreme dejstva avijacije NATO-a. u selu Samodra`a. godine. u Leskovcu. voda 1. oklopnoj brigadi. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 1. Poginuo je na zadatku 3. avgusta 1974. u Smederevu. RISTOVI] Strahiwe STANI[A RISTI] Jovice QUBOMIR Rezervni poru~nik VJ Miodrag Ristovi} je ro|en 8. a preminuo 29. 27. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. maja te godine. februara 1996. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Uspomenu na Qubomira Risti}a sa~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE pontonirskog bataqona. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. godine. novembra 1970. juna 1999. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica. aprila 1999. Uspomenu na poginulog poru~nika sa~uva}e k}i Aleksandra. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Srbica. ~ete 485. maja 1999. Mla|i vodnik policije Stani{a Ristovi} je ro|en 12. u okolini sela Radinac. 284 RISTOVI] Milisava MIODRAG 21. Vojnik VJ u rezervi Qubomir Risti} je ro|en 31. .

Nestao je u borbi s albanskim teroristima. u selu Drenovcu. op{tina Klina. u selu Dowe Berane. op{tina Pe}.285 JUNACI OTAXBINE maja 1999. novembra 1972. op{tina \akovica. Uspomenu na Qubomira Romi}a sa~uva}e wegova porodica. 3. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. maja 1987. godine. SAVI] Cvetka SVETOMIR Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Rokvi} je ro|en 27. godine. januara 1995. dobrovoqac Qubomir Romi} je ro|en 28. jula 1949. Vojnik VJ u rezervi. decembra iste godine. Uspomenu na wega trajno }e ~uvati porodica Rokvi}. \akovica. ROKVI] Rajka DRAGAN ROMI] Milana QUBOMIR 1999. Bio je saobra}ajni policajac u Odeqewu saobra}ajne . Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. 23. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. kao vojnik strelac. S p o m e n -k w i g a k S Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Mariboru. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Uspomenu na poginulog Stani{u ~uva}e porodica Ristovi}. juna Vodnik prve klase policije Svetomir Savi} je ro|en 2. maja 1999. 8. u Zrewaninu. u rejonu sela @abaq. avgusta 1959. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Telo je prona|eno 19. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. u rejonu Karaule „Ko{are”.

aprila 1999. JUNACI OT AX BINE javqawa i navo|ewa u 126. Zavr{io je sredwu prehrambenu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima 11. Uspomenu na potporu~nika @eqka Savi~i}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 9. u selu Makrmaq. godine. smrtno ranila avio-bomba NATO-a. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Na Maqenu je bio na zadatku oficira za navo|ewe kada ga je. 6. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Trajno }e ga ~uvati u se}awu wegova porodica. u Zemunu. sa bli`im usmerewem na vazdu{no osmatrawe i javqawe. u Zrewaninu. 286 SAVI^I] Nenada @EQKO SALAK Krstana SA[A Republike Srbije 6. jula 1975. maja 1999. Zavr{io je sredwu poqoprivrednu {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Milo{. Uro{ i \or|e i porodica Savi}. brigadi VOJIN. oktobra 1972. . smer protivvazdu{ne odbrane. aprila 1999. op{tina De~ani. u Kikindi. Za vreme slu`bovawa u Vojsci Jugoslavije bio je oficir za navo|ewe u rodu vazdu{nog osmatrawa. Mla|i vodnik prve klase policije Sa{a Salak je ro|en 13. SANDI] ^edomira GORAN Potporu~nik VJ @eqko Savi~i} je ro|en 10. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Mla|i vodnik policije Goran Sandi} je ro|en 1.S S p o m e n -kk w i g a policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. decembra 1973. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova @iti{te Sekretarijata unutra{wih poslova u Zrewaninu. marta 1993. u blizini sela Dowa Luka. op{tina Srbica.

upao je u zasedu albanskih terorista i smrtno rawen. godine. aprila 1999. 13. u selu @abeq. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. oktobra 1959. op{tina \akovica. SEDLAREVI] Qubomira DEJAN Poru~nik VJ Dejan Sedlarevi} je ro|en 16. Uspomenu na Dejana Sedlarevi}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Lugav~ina kod Smedereva. SEKULI] Hranislava NEBOJ[A Rezervni mla|i vodnik VJ Neboj{a Sekuli} je ro|en 23.287 JUNACI OTAXBINE Zavr{io je Vojnu akademiju intendantskog smera. maja 1974. Osta}e u trajnoj uspomeni svoje porodice. Uspomenu na Neboj{u Sekuli}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme borbenih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije bio je u sastavu 252. maja 1999. S p o m e n -k w i g a k S Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1995. 16. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 180. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kikindi. kao komandir intendantskog voda intendantske ~ete pozadinskog bataqona. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. kao komandir voda. 18. u selu Vaganica. Kosovska Mitrovica. aprila 1999. Dok je snabdevao jedinicu. . Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. vojnoteritorijalnog odreda na Kosovu i Metohiji. u rejonu sela Dragobiqe. oklopne brigade. kod Orahovca. u selu Gorwi Krwin. op{tina Leposavi}. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kawi`a. a posmrtno unapre|en u ~in poru~nika.

U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 125.S S p o m e n -kk w i g a SELIMOVI] Zlatka DESIMIR JUNACI OT AX BINE 288 SERAFINOVI] Gavre IVICA SIMI] Mom~ila VLADAN Vojnik VJ Desimir Selimovi} je ro|en 11. op{tina Gaxin Han. kao vojnik radiofonista. aprila 1999. Vojnik VJ Vladan Simi} je ro|en 3. Uspomenu na poginulog vojnika Vladana sa~uva}e k}i Ana i porodica Simi}. aprila 1978. Poginuo je 14. Vojnik VJ Ivica Serafinovi} je ro|en 27. . avgusta 1969. kao vojnik voza~. maja 1999. \akovica. motorizovanoj brigadi na Kosovu i Metohiji. kada je wegovo borbeno vozilo na prevoju Volujak. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova i Metohije borio se u sastavu 52. u selu Gorwe Vlase. vojnoteritorijalnoj ~eti Novi Pazar. februara 1978. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je na du`nosti strelca u 67. u Novom Pazaru. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u rejonu Dowa Morina. 31. Uspomenu na vojnika Desimira Selimovi}a sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999. bataqona Vojne policije. zajedno sa sinom Markom. bilo pogo|eno projektilom avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Novom Pazaru. Uspomenu na vojnika Ivicu Serafinovi}a sa~uva}e wegova porodica. 29. u Smederevu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. kod \akovice.

novembra 1979. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Simi} je ro|en 23. Uspomenu na poginulog vojnika Vu~ka Simi}a sa~uva}e wegova porodica. oklopne brigade na Kosovu i Metohiji. septembra 1948. kada je Rezervni major VJ Milivoje Simi} je ro|en 24. Uspomenu na vojnika Slavi{u Simi}a sa~uva}e wegova porodica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 15. Zavr{io je Fakultet narodne odbrane. op{tina Kosovska Kamenica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 28. aprila 1999.289 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SIMI] Prvoslava VU^KO SIMI] Slobodana SLAVI[A wegov radarski polo`aj pogo|en protivradarskom raketom iz aviona NATO-a. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. samohodnog raketnog puka PVO. u selu Bo`evce. U~estvovao je u borbenim dejstvima u isto~noj Slavoniji i zapadnom Sremu kao vojnik dobrovoqac. decembra 1972. u Kosovskoj Mitrovici. Za vreme slu`ewa vojnog roka zavr{io je obuku za poslu`ioca na radaru u bateriji za upravqawe vatrom protivvazdu{ne odbrane. u Kosovskoj Mitrovici. u selu Mle~ane. kao poslu`ilac na radaru. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. aprila 1999. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 311. u ~inu re- . kao vojnik strelac na borbenom vozilu pe{adije M-80. u selu Gorwe Radevo kod Pri{tine. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti na~elnika Odeqewa za odbranu Kosovske Kamenice. SIMI] Srboquba MILIVOJE Vojnik VJ Vu~ko Simi} je ro|en 19. 12.

Poginuo je 19. Pripadnik je rezervnog . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 52. Za vreme borbenih dejstava na podru~ju Kosova Pripadnik rezervnog sastava policije Radosav Simonovi} je ro|en 17. u Lipqanu. vojnoteritorijalnog odreda Pri{tina. Klina. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Volujak. sin Bojan i porodica Simovi}. sin Stefan i porodica Simijonovi}. SIMOVI] Milana MIROSLAV i Metohije borio se u sastavu Komande Pri{tinskog korpusa kao na~elnik Odeqewa za propagandu i moral. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Poginuo je 13. 290 799. decembra 1950. godine. juna 1999. Pukovnik VJ Miroslav Simovi} je ro|en 17. godine u selu Zborce. SIMIJONOVI] Milana ZLATIBOR 800. kod Lipqana. novembra 1950. Uspomenu na vojnika Zlatibora sa~uva}e k}eri Jelena i Milica. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske i Visoku vojno-politi~ku {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. k}i Suzana i porodica Simi}. SIMONOVI] @ivka RADOSAV Vojnik VJ u rezervi Zlatibor Simijonovi} je ro|en 7. JUNACI OT AX BINE 1. juna 1999. po{to su ga kidnapovali i mu~ili albanski teroristi u Kosovskoj Kamenici.S S p o m e n -kk w i g a zervnog majora Vojske Jugoslavije. Uspomenu na poginulog pukovnika sa~uva}e k}i Slavica. Uspomenu na rezervnog stare{inu sa~uva}e sin Goran. aprila 1999. juna 1964. u selu Lenovac. 801. op{tina Zaje~ar.

Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu Ratnog vazduhoplovsta i protivvazdu- . juna 1974. SI^ Stipana JOSIP bliku Jugoslaviju bio je desetar i ni{anxija na minobaca~u 120 mm u 125. 8. februara 1953.291 JUNACI OTAXBINE vanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. k}i Qiqa i porodica Si~. u Subotici. \akovica. k}eri Rosanda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. motorizoDesetar VJ Predrag Smiqani} je ro|en 1. aprila 1999. SMIQANI] Velimira PREDRAG SMIQI] Jordana SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 29. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati porodica Smiqani}. Bio je strelac u 125. Olivera i Jelena i porodica Simonovi}. motorizovanoj brigadi Pri{tinskog korpusa. aprila 1977. u ^a~ku. godine. aprila 1999. \akovica. selo Ko{are. dobrovoqac Josip Si~ je ro|en 10. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je 16. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar. u selu Dowe Barane. u Beogradu. prilikom odbijawa napada albanskih terorista u rejonu Maje Glave. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u rejonu sela Dowa Morina. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu RepuStariji vodnik VJ Slobodan Smiqi} je ro|en 29. maja 1999. Uspomenu na hrabrog dobrovoqca Josipa trajno }e ~uvati sin Zlatko. S p o m e n -k w i g a k S sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998.

u selu Milutovac kod Trstenika. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. SMIQI] Qubomira MILORAD Vojnik VJ u rezervi Milorad Smiqi} je ro|en 8. raketne brigade PVO. Poginuo je 18. 13. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od posledica dejstava avijacije NATO-a. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Uspomenu na poginulog Slobodana trajno }e ~uvati porodica Smiqi}. u rejonu sela Vitak kod Srbice. juna 1994. 292 SPASI] Vojislava IVICA Mla|i vodnik policije Ivica Spasi} je ro|en 11. pe{adijskoj brigadi. u selu Semeti{te. 28. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. sin Uro{ i porodica Smiqi}. maja 1999. smer PVO. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Vrawu. marta 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost operatera radara u komandnoj bateriji 250. Uspomenu na poginulog Milorada trajno }e ~uvati k}i Kristina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost manipulanta u 7. op{tina Suva Reka. novembra 1974. u Vrawu. decembra 1975. aprila u selu Petrov~i}. godine. op{tina Zemun. Uspomenu na Ivicu Spasi}a sa~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.S S p o m e n -kk w i g a {ne odbrane. .

Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj branilaca Vojske Jugoslavije. Poginuo je 28. Uspomenu na poginulog Slavi{u trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Jovana i porodica Stamenkovi}. septembra 1964. . op{tina Glogovac. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Zorana trajno }e ~uvati porodica Staji}. Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Stamenkovi} je ro|en 9. Vojnik VJ u rezervi.293 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S SPASI] Vojislava RADE STAJI] Stevana ZORAN STAMENKOVI] Dragiwe SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Rade Spasi} je ro|en 16. a podlegao je ranama 20. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u Sewskim Rudnicima. od posledica dejstava protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi u selu [utica. Bio je pripadnik 175. u ratnoj jedinici Komande Vojnog okruga Pri{tina. Te{ko je rawen za vreme obavqawa vojni~kog zadataka 16. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se na poziv otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. pe{adijske brigade. maja 1963. u selu Budrija. Poginuo je 25. te porodica Spasi}. motorizovanoj brigadi. u selu Dowa Bunu{a kod Leskovca. prilikom napada albanskih terorista u rejonu sela Ko{are. maja 1999. u Beogradu. Divna i Danijela. maja 1999. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odazvao pozivu otaxbine za odbranu slobode i stao u stroj Vojske Jugoslavije. maja iste godine. marta 1951. \akovica. Bio je strelac u 125. Uspomenu na vojnika Radeta trajno }e ~uvati k}eri Jadranka. dobrovoqac Zoran Staji} je ro|en 11.

op{tina Pri{tina. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. prilikom napada albanskih terorista na vojnu kolonu u Pri{tini. Ka~anik. januara 1955. u selu Dogarovi}. u Leskovcu. Poginuo je 13. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj wenih branilaca. Civilno lice u Saveznom ministarstvu za odbranu Jovica Stamenkovi} je ro|en 28. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. obavqao je du`nost poslovo|e zadu`enog za ishranu stare{ina. 4. 23. motorizovanoj brigadi. Uspomenu na poginulog Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stamenkovi}. Uspomenu na poginulog Miroslava trajno }e ~uvati k}i Lozica. Vojnik VJ u rezervi Neboj{a Stamenkovi} je ro|en 25. Uspomenu na poginulog Neboj{u trajno }e ~uvati k}i Aleksandra. sin Bo`idar i porodica Stamenkovi}. kao radnik Vojne ustanove „Morava”. avgusta 1958. sin Dalibor i porodica Stamenkovi}.S S p o m e n -kk w i g a STAMENKOVI] Milutina MIROSLAV JUNACI OT AX BINE 294 STAMENKOVI] Miodraga JOVICA STAMENKOVI] Sretena NEBOJ[A Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stamenkovi} je ro|en 9. juna 1999. Obavqao je du`nost voza~a motornih vozila u 243. juna 1999. juna 1999. u selu Kutle{. op{tina Leskovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. mehanizovanoj brigadi. . Obavqao je du`nost veziste u 549. u selu Preoce. Poginuo je prilikom napada albanskih terorista. novembra 1954. na radnom mestu.

maja 1999. Pre{evo. op{tina De~ani. marta 1999. motorizovanoj brigadi. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je od eksplozije protivtenkovske mine albanskih terorista. u Bosilegradu. Vojnik VJ u rezervi Ivan Stankov je ro|en 9. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u selu Qumbarda. 3. Potporu~nik policije Dragutin Stanimirovi} je ro|en 2. februara 1971. Obavqao je du`nost telegrafiste u 211. u rejonu sela Obranya. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova i Vi{u upravnu {kolu. Uspomenu na poginulog desetara trajno }e ~uvati k}i Aleksandra i porodica Stamenov. jula 1976. STANKOV Stojana IVAN Desetar VJ po ugovoru Dim~a Stamenov je ro|en 21. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Podujevo. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena. aprila 1970. Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. godine. u selu Dukat kod Bosilegrada. na podru~ju Kosova i Metohije. Bio je na du`nosti zamenika komandira ~ete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost voza~a motornog vozila u 78. u selu Reqin.295 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STAMENOV Slav~a DIM^A STANIMIROVI] Milorada DRAGUTIN Uspomenu na poginulog Dragutina sa~uva}e wegova porodica. 15. u Loznici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- . Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i kao vojni obveznik stao u stroj Vojske Jugoslavije. 27. oklopnoj brigadi. juna 1957.

P S p o m e n -kk w i g a brane i bezbednosti prvog stepena. juna 1964. u Po`arevcu. od dejstva minobaca~ke mine albanskih terorista. od posledica dejsta- . op{tina [timqe. godine. Obavqao je du`nost komandira tenka T55 u 243. avgusta 1974. u Ni{u. Bio je zaposlen u DP „Vineks” u Vitini. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. Poginula je u sanitetskom vozilu. u rejonu sela Planeja u blizini Prizrena. kada je avijacija NATO-a Desetar VJ Boban Stankovi} je ro|en 1. Obavqala je du`nost bolni~arke u 549. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Dragana i Nata{a i porodica Stankovi}. juna 1999. Poginuo je 25. Poginuo je 15. 296 STANKOVI] Veroquba SLA\ANA \INA bombardovala policijski punkt u okolini sela Crnoqevo. JUNACI OT AX BINE Odlikovana je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na hrabru bolni~arku trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. u Gwilanu. Pripadnik rezervnog sastava policije Vasilije Stankovi} je ro|en 26. maja 1999. Uspomenu na poginulog Ivana trajno }e ~uvati porodica Stankov. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno se odlu~ila da stane u stroj branilaca otaxbine Vojske Jugoslavije. motorizovanoj brigadi. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. jula 1973. marta 1999. Savesno obavqawe vojni~kih du`nosti donelo mu je ~in desetara. 5. mehanizovanoj brigadi. STANKOVI] Dragutina VASILIJE STANKOVI] Miodraga BOBAN Dobrovoqac VJ Sla|ana \ina Stankovi} je ro|ena 15.

STANKOVI] Slavka NOVICA Vojnik VJ u rezervi. motorizovanoj brigadi. Obavqao je du`nost voza~a u 549. STANKOVI] Mla|ena NOVICA STANKOVI] Novice BOJAN u stroj wenih branilaca. te porodica Stankovi}. 28. februara 1974. \akovica. Leskovac. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 4. S p o m e n -k w i g a k P va avijacije NATO-a na Kasarnu „Car Uro{“ u Uro{evcu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u stroj branilaca otaxbine. Vojnik VJ u rezervi Bojan Stankovi} je ro|en 16. motorizovanoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na poginulog Bojana trajno }e ~uvati k}i Milica i porodica Stankovi}. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bosna i Hercegovina. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoq- . 31. u rejonu Planeja kod Prizrena. Obavqao je du`nost strelca u 125. avgusta 1959. marta 1959. Uspomenu na poginulog Bobana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. u selu Nakrivaw. maja 1999. u Leskovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. dobrovoqac Novica Stankovi} je ro|en 16. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Mla|en i Igor.297 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Zenici. u rejonu sela sela Ko{are.

k}i Irena i porodica Stankovi}. u Leskovcu. STANKOVI] Slobodana SA[A Vojnik VJ u rezervi Sa{a Stankovi} je ro|en 26. motorizovanoj brigadi. aprila 1999. 26. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednost prvog stepena. aprila 1970. Prizren. u selu Mogila. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. juna 1999. Uspomenu na poginulog Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. marta 1999. u 55. Obavqao je du`nost grani~ara na Karauli „Mladen Stojanovi}”. u Kosovu Poqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1969. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1997. sinovi Miqan i Srboqub i porodica Stankovi}. Uspomenu na wega ~uva}e k}eri Miqana i Miroslava. godine. Poginuo je 1. 298 STANKOVI] Srboquba DRAGAN Pripadnik rezervnog sastava policije Dragan Stankovi} je ro|en 23. Uspomenu na poginulog Novicu trajno }e ~uvati sinovi Nenad i Predrag. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. op{tina Vu~itrn. Kao vojni obveznik. od posledica dejstava avijacije NATO-a na Karaulu „Mladen Stojanovi}”. Poginuo je 15.P S p o m e n -kk w i g a no je stao u stroj branilaca otaxbine. obavqao je du`nost artiqerca u 549. od posledica dejstava avijacije NATO-a u rejonu sela Posli{te u op{tini Prizren. Bio je zaposlen u @TP Kosovo Poqe. . grani~nom bataqonu.

Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. od posledica dejstva avijacije NATO-a na motorno vozilo kojim se prevozio na zadatak u re- . u Beogradu. Bio je u~iteq i vaspita~ vi{e generacija vojnika. Republika Makedonija. januara 1968. juna 1978. jula 1957. u selu Koleno. Kosovska Mitrovica. u Kosovskoj Mitrovici. Opredelio se za oficirski poziv i uspe{no zavr{io Vojnu akademiju Kopnene vojske. aprila 1999. smer pe{adije. od kojih je preminuo. mehanizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na poginulog Branislava trajno }e ~uvati sinovi Bojan i Stevan i porodica Stankovi}. 30. Vojnik VJ Goran Stankovi} je ro|en 20. obavqao je du`nost strelca u 58. Ka~anik. zadobio je te{ke rane. u Kumanovu. Obavqao je du`nost strelca u borbenom vozilu pe{adije. u selu Stagovo. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju predvodio je izvi|a~ku ~etu u 37. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u 243. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj Vojske Jugoslavije. motorizovanoj brigadi. maja 1999. Poginuo je 8. lakoj pe{adijskoj brigadi. U~estvovao je u borbi za za{titu srpskog naroda na podru~ju Slovenije i u Republici Srpskoj Krajini.299 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B STANKOVI] Stevana BRANISLAV STANKOVI] Stojadina GORAN STANKOVI] Stoj~eta IVICA Vojnik VJ u rezervi Branislav Stankovi} je ro|en 19. Uspomenu na poginulog Gorana trajno }e ~uvati porodica Stankovi}. U borbi s albanskim teroristima. 22. maja 1999. Kao vojni obveznik. Kapetan prve klase VJ Ivica Stankovi} je ro|en 24.

Obavqao je du`nost poslu`ioca u komandnom odeqewu 243. 26. mehanizovane brigade. kod Vlasotinca. JUNACI OT AX BINE tra{wih poslova u Prizrenu. Uspomenu na poginulog Zlatimira sa~uva}e sin Nedeqko. u Ni{u. k}i Jelena i porodica Stankovi}. op{tina Prizren. maja 1999. odlikovan je sa dva odli~ja: Ordenom za hrabrost i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. jula 1950. Uspomenu na poginulog kapetana trajno }e ~uvati sin Milo{ i porodica Stankovi}. 300 Poginuo je 13. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. STANKOVI] Tanaska ZLATIMIR STANOJEVI] Miodraga IGOR STANOJEVI] Momira VLASTIMIR Potpukovnik VJ Vodnik policije Zlatimir Stankovi} je ro|en 11. u mestu Borin Do. januara 1957. Obavqao je odgovorne du`nosti u Vojsci Jugoslavije i bio vaspita~ brojnih generacija vojnika. Za ispoqenu hrabrost. maja 1999. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju i stekao ~in potpukovnika. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost referen- . Vlastimir Stanojevi} je ro|en 3. marta 1978. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unuVojnik VJ Igor Stanojevi} je ro|en 26. u selu Tusus.S S p o m e n -kk w i g a jonu sela Gorwe Obriwe. u selu Zo~i{te. op{tina Orahovac. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. godine. Uspomenu na poginulog vojnika Igora trajno }e ~uvati porodica Stanojevi}. u sukobu s albanskim teroristima u rejonu Uro{evca. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1982.

Radio je u Upravi kriminalisti~ke policije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. S p o m e n -k w i g a k S ta u organima tehni~ke slu`be Komande Tre}e armije. 17. u selu [arinci. dobrovoqac Petar Stapar je ro|en 9. Poginuo je 15. op{tina Prwavor. prilikom otklawawa posledica bombardovawa avijacije NATO-a. oktobra 1954. 24. Uspomenu na poginulog borca trajno }e ~uvati sin Sr|an. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Republika Hrvatska. Vojnik VJ u rezervi. u Kur{umliji. marta 1999. godine. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1952. motorizovanoj brigadi. k}i Maja i porodica Stanojevi}. STANOJEVI] Teodora MLADEN STAPAR Stanka PETAR Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stao u red branilaca otaxbine. k}i Ana i porodica Stapar. Vojnik VJ u rezervi Jovica Stevanovi} je ro|en 1. u selu Dowa Ba~uga.301 JUNACI OTAXBINE novembra 1975. maja 1999. Obavqao je du`nost diverzanta u 549. Prizren. Uspomenu na poginulog Mladena sa~uva}e sinovi Bojan i Goran i porodica Stanojevi}. . septembra 1971. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na Kopaoniku. Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati sin Gordan. op{tina Petriwa. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. u okolini Prizrena. STEVANOVI] Blagoja JOVICA Potporu~nik policije Mladen Stanojevi} je ro|en 10. u selu Zoji}.

Obavqao je du`nost strelca u 549. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj 95. januara 1978. U~estvovao je u borbama za za{titu srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. Suva Reka. u selu Lapa{tica. op{tina Kur{umlija. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1955. Uspomenu na poginulog vojnika Jovicu trajno }e ~uvati porodica Stevanovi}. aprila 1999. motorizovanoj brigadi. mehanizovanoj brigadi. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a i albanskih terorista.S S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. u Leskovcu. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. maja 1999. JUNACI OT AX BINE 302 STEVANOVI] Bo`idara SR\AN ~uvati porodica Stevanovi}. Obavqao je du`nost strelca na borbenom vozilu pe{adije u 243. Uspomenu na poginulog vojnika Sr|ana trajno }e Vojnik VJ u rezervi Vu~ina Stepanovi} je ro|en 5. u selu Samakovo. 11. aprila iste godine u Vojnoj bolnici u Ni{u. u rejonu sela Duqe. Te{ko je rawen u sukobu s albanskim teroristima. STEPANOVI] Aleksandra VU^INA Vojnik VJ Sr|an Stevanovi} je ro|en 1. aprila 1999. a preminuo je 16. 3. 2. op{tina Podujevo. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. Odlikovan je Ordenom . vojnoteritorijalnog odreda. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

u Ka- Vojnik VJ Radovan Stefanovi} je ro|en 27. motorizovanoj brigadi. februara 1978. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika finansijske slu`be u 37. STEFANOVI] Milana BRANA STEFANOVI] Milorada RADOVAN zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. Uspomenu na poginulog vojnika Radovana trajno }e ~uvati porodica Stefanovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalaPoru~nik policije Miroslav Stefanovi} je ro|en 1. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. juna 1999. Obavqao je du`nost poslu`ioca minobaca~a MB-120 mm u 549. maja 1957. Zavr{io je vi{u {kolu za primewenu informatiku. od posledica dejstava avijacije NATO-a u selu Ninaj. u Kru{evcu. 4. STEFANOVI] Radomira MIROSLAV Potpukovnik VJ Brana Stefanovi} je ro|en 26. Prizren. u Loznici. . Uspomenu na poginulog potpukovnika trajno }e ~uvati k}eri Ivana i Silvija i porodica Stefanovi}. januara 1952. Poginuo je 8. Projektil je pogodio objekat u kojem se potpukovnik Stefanovi} nalazio na borbenom de`urstvu. u Prokupqu. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.303 JUNACI OTAXBINE sarni „Ibarski rudari” u Ra{koj. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. S p o m e n -k w i g a k S za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Ekonomski fakultet i stupio u Vojsku Jugoslavije kao stare{ina finansijske slu`be. Uspomenu na poginulog Vu~inu trajno }e ~uvati porodica Stepanovi}. aprila 1999.

septembra 1977. Zauvek }e ga pamtiti k}eri Nata{a i Bojana i porodica Stefanovi}. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqno je stupio u stroj Vojske Jugoslavije. Uspomenu na borca Milana trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. aprila 1959. u rejonu sela Prigode.S S p o m e n -kk w i g a Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. mehanizovanoj brigadi. 304 STOJANOVI] Bogoquba MILAN Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1965. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. te porodica Stijovi}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 19. vojnoteritorijalnom odredu Istok. aprila 1999. u Obrenovcu. u selu Qubo`da. godine. dobrovoqac Milan Stojanovi} je ro|en 26. . Poginuo je 22. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. op{tina Istok. Bio je raspore|en u 69. op{tina Istok. Bio je pomo}nik komandira u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Uspomenu na poginulog vojnika Requ trajno }e ~uvati k}eri Milena i Gorica. maja 1999. 19. od posledica dejstva protivtenkovske mine koju su postavili albanski teroristi na putu selo Belanica – Suva Reka. STIJOVI] Dragomira REQA Vojnik VJ u rezervi Reqa Stijovi} je ro|en 4. Obavqao je du`nost strelca u 243. u selu Ka~ikol. op{tina Podujevo.

Unapre|en je u ~in desetara.305 JUNACI OTAXBINE brane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 22. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima od- STOJANOVI] Vuki}a JOVAN Stariji vodnik VJ Slavi{a Stojanovi} je ro|en 20. Zavr{io je sredwu {kolu. tako {to je motorno vozilo u kojem se vozio na borbeni zadatak nai{lo na protivtenkovsku minu. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. novembra 1961. u mestu Baden Vetinger. S p o m e n -k w i g a k S STOJANOVI] Bratislava MILO[ STOJANOVI] Vlastimira SLAVI[A 15. 10. [vajcarska. smer artiqerije. Uspomenu na desetara Milo{a trajno }e ~uvati porodica Stojanovi}. aprila 1999. Preminuo je 11. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost baterijskog stare{ine. godine. Uspomenu na Slavi{u ~uva}e wegova k}i Aleksandra i porodica Stojanovi}. oklopne brigade. jula 1978. Te{ko je rawen od posledica dejstava avijacije NATO-a. artiqerijskoj brigadi protivvazdu{ne odbrane. u rejonu \akovice. Desetar VJ u rezervi Milo{ Stojanovi} je ro|en 16. Stariji vodnik Slavi{a Stojanovi} je branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji u stroju Pripadnik rezervnog sastava policije Jovan Stojanovi} je ro|en 14. Kao mladi stare{ina. koju su albanski teroristi postavili na putu selo Ibri}i – selo Dowa Fustica. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Obavqao je du`nost poslu`ioca na sredstvima veze u 52. u Lipqanu. istakao se u odbrani slobode Republike Srpske Krajine. aprila 1969. . aprila iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru Pri{tina. maja 1999.

godine. godine. aprila 1955. 15. . Uspomenu na Jovana Stojanovi}a sa~uva}e wegova porodica. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. na borbenom polo`aju svoje jedinice u rejonu sela Reqan. u selu Klin~ina. Sekretarijata unutra{wih poslova u Po`arevcu. JUNACI OT AX BINE Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u borbenom stroju 78. motorizovane brigade. 306 STOJANOVI] Qubomira MIROSLAV STOJANOVI] Drage QUBISAV Poru~nik policije Miroslav Stojanovi} je ro|en 24. Uspomenu na majora artiqerije ~uva}e wegovi sinovi Dejan i Sr|an i porodica Stojanovi}. op{tina Surdulica. smer artiqerije. Zavr{io je Sredwu i Vi{u {kolu unutra{wih poslova. aprila 1999. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta haubi~kog diviziona 122 mm. op{tina Pe}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Major VJ Qubisav Stojanovi} je ro|en 1. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. 26. juna 1981. u selu Suvojnica. u Smederevu. op{tina Pre{evo. u selu Klin~ina. Za podvige u suprotstavqawu agresoru odlikovan je Ordenom za hrabrost. 26. maja 1962. maja 1999. op{tina Pe}. maja 1999. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost zamenika komandanta diviziona. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Obavqao je du`nost komandira Policijske stanice Odeqewa unutra{wih poslova Veliko Gradi{te.S S p o m e n -kk w i g a Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. Major Qubisav Stojanovi} je poginuo od dejstva avijacije NATO-a.

koju je na Kosovu i Metohiji branio u stroju 53. op{tina Lipqan. oktobra 1978. Rezervni kapetan prve klase VJ Radovan Stoiqkovi} je ro|en 6. aprila 1954. . Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se na du`nosti zamenika komandanta artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37.307 JUNACI OTAXBINE Uspomenu na mladog grani~ara ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena i Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. a nakon izlaska iz Vojske zavr{ava Vi{u poqoprivrednu {kolu u Prokupqu. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. odlu~no brane}i Karaulu „Ko{are”. u Leskovcu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. osposobio se za ~uvawe granice svoje otaxbine. te porodica Stoiqkovi}. u rejonu sela Bawica. aprila 1999. grani~nog bataqona. Kao vojnik VJ. STOJISAVQEVI] Slavka MILORAD Vojnik VJ Miroslav Stojanovi} je ro|en 13. motorizovane brigade. 15. STOJANOVI] Miodraga MIROSLAV STOIQKOVI] Vlastimira RADOVAN maja 1999. Posle zavr{etka gimnazije slu`io je vojni rok u [koli rezervnih oficira saobra}ajne slu`be. Pamti}e ga k}eri Dragana i Mirjana. S p o m e n -k w i g a k S Pamti}e ga sinovi Nenad i Stefan i porodica Stojanovi}. Rezervni kapetan VJ Milorad Stojisavqevi} je ro|en 28. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. Vojnik Miroslav Stojanovi} je poginuo 9. u Novom Selu kod Kosovske Vitine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. avgusta 1958. \akovica. u selu Staro Gradsko. od albanskih terorista.

predvode}i izvi|a~ku grupu svoje jedinice u selu Krajmirovce. 308 STOJKOVI] Zorana GRADISLAV Pripadnik rezervnog sastava policije Gradislav Stojkovi} je ro|en 13. op{tina Prizren. avgusta 1956. 17. 24. STOJI] Du{ana SA[A Vojnik VJ Sa{a Stoji} je ro|en 16. godine. . Uspomenu na poginulog vojnika Sa{u trajno }e ~uvati porodica Stoji}. Uspomenu na poginulog kapetana ~uva}e sinovi Sava i Slavko. 31. Bio je zaposlen u „Balkanbeltu” u Suvoj Reci. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Dejan i Goran i porodica Stojkovi}. maja 1999. u selu Vrbnica. obavqaju}i du`nost zamenika komandanta 52. Poginuo je prvog dana agresije. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. me{ovitoj artiqerijsko-raketnoj brigadi. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. [timqe. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. avgusta 1978. k}i Jovana i porodica Stojisavqevi}. Zavr{io je sredwu {kolu. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. marta 1999. u Beogradu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. od posledica dejstava neprijateqeve avijacije u Danilovgradu. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je vojnik na odslu`ewu vojnog roka u 326. teritorijalnog odreda.S S p o m e n -kk w i g a Kao rezervni kapetan. u Prizrenu.

na du`nosti vojnika izvi|a~a. op{tina Vitina. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. slobodu otaxbine branio je u stroju 549. februara 1974. u selu Gorwa Trpeza. 1. Vojnik VJ u rezervi Miroslav Stojkovi} je ro|en 10. aprila 1999. Zavr{io je sredwu ekonomsku {kolu i kurs za policajce. u selu Qubeni}.309 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STOJKOVI] Miodraga DRAGAN STOJKOVI] Novice MIROSLAV STOJKOVI] Radojka DRAGOSLAV Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Stojkovi} je ro|en 18. Poginuo je 7. u selu Iglarevo. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. septembra 1974. u Ni{u. Uspomenu na borca Miroslava Stojkovi}a ~uva}e wegova porodica. godine. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Crmqan. decembra 1968. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 22. Bio je pomo}nik vo|e smene u Upravi saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. Uspomenu na poginulog Dragoslava sa~uva}e porodica Stojkovi}. op{tina \akovica. Mla|i vodnik policije Dragoslav Stojkovi} je ro|en 10. godine. maja 1999. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. avgusta 1994. u Prokupqu. avgusta 1995. op{tina Klina. Kao vojni obveznik. motorizovane brigade. juna 1999. op{tina Pe}. . Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. 10. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.

slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. 2. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. i osposobio se za du`nost vojnika strelca. Uspomenu na poginulog strelca ~uva}e wegova porodica. napali Karaulu „Ko{are”. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. obavqaju}i odgovornu du`nost voza~a „prage”. Kao vojni obveznik. u Ni{u. septembra 1988. op{tina Lipqan. Zavr{io je sredwu {kolu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u mestu Spejer. STO[I] Milorada SLAVI[A Vodnik prve klase policije Sr|an Stojkovi} je ro|en 18. marta 1960. godine. u rejonu sela Lipovice. juna 1999. Vojnik VJ Robert Sto{i} je ro|en 10. maja 1999. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Para}in. u Novom Selu. U toj borbi te{ko je rawen i istog dana podlegao povredama. Vojnik Robert Sto{i} se odlu~no suprotstavio albanskim teroristima Vojnik VJ u rezervi Slavi{a Sto{i} je ro|en 11. motorizovane brigade. oklopne brigade. septembra 1965. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 7. 310 STO[I] Budimke ROBERT kada su 11. . U Vojsku Jugoslavije stupio je u decembru 1998. Savezna Republika Nema~ka. sin Aleksandar i porodica Stojkovi}. u stroju 211. juna 1976. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 125.S S p o m e n -kk w i g a STOJKOVI] Stanislava SR\AN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Marija. op{tina Bujanovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Jagodini. SPAT 30/2 mm.

Na ~elu ~ete. Zavr{io je Vojnotehni~ku akademiju Kopnene vojske. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji.311 JUNACI OTAXBINE branio slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji. Uspomenu na Bori{u ~uva}e sin Aleksandar i porodica Stupqanin. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1970. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. Uspomenu na Slavi{u Sto{i}a ~uva}e wegove k}eri Milena i Jelena i porodica Sto{i}. Uspomenu na wega ~uva}e wegov sin Aleksandar i porodica Sto{i}. slobodu otaxbine branio Vojnik VJ u rezervi Goran Tavri} je ro|en 28. Kao vojni obveznik. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je 11. motorizovane brigade. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira ~ete. u stroju artiqerijsko-raketnog diviziona protiv- . od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Kostawe. STO[I] Mil~a SLA\AN je u stroju 125. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u stroju 125. u selu Baqevac. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. u rejonu De~ana. Ra{ka. STUPQANIN Dragoslava BORI[A TAVRI] Vidosava GORAN Poru~nik VJ Sla|an Sto{i} je ro|en 9. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. maja 1999. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Belo Poqe. maja 1967. poru~nik Sto{i} je Vojnik VJ u rezervi Bori{a Stupqanin je ro|en 7. Poginuo je 31. Kao vojni obveznik. u Vrawu. maja 1999. marta 1999. [timqe. februara 1969. Zavr{io je sredwu {kolu. Plenio je li~nim primerom stare{ine. 9. u Trsteniku.

aprila 1966. pe{adijske brigade. obavqaju}i svoju du`nost. u rejonu sela Turu~ica. Podgorica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pogodila ga je krstare}a raketa. u selu Smrije~no. koju su albanski teroristi postavili u rejonu sela Domanek. u @itora|i. na Aerodromu „Golubovci”. marta 1971. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Zavr{io je Sredwu vojnu . juna 1999. tako {to je motorno vozilo u kojem se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. obavqaju}i du`nost in`iwerca pionira. avijacijskoj brigadi 229. Dok je pripremao vazduhoplov za let. Uspomenu na mladog stare{inu na{e avijacije ~uva}e porodica Tadi}. Kao tehni~ar za vazduhoplovno naoru`awe. motorizovane brigade. op{tina Plu`ine.T S p o m e n -kk w i g a vazdu{ne odbrane 37. u stroju 354. marta 1999. k}eri Sawa i Tawa i porodica Tani}. 4. na stajanki aerodroma u Ni{u. a izbijawe gra|anskog rata u prethodnoj Jugoslaviji spre~ilo ga je da zavr{i i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. Stariji vodnik A}im Tadi} je poginuo 28. slu`bovao je u 172. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. maja 1999. Uspomenu na Dragana ~uva}e wegov sin Davor. Kao vojni obveznik. TADI] Mihaila A]IM Stariji vodnik VJ A}im Tadi} je ro|en 15. obavqaju}i du`nost osmatra~a plan{etiste. 312 TANI] Radivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragan Tani} je ro|en 28. Uspomenu na Gorana Tavri}a ~uva}e wegova porodica. JUNACI OT AX BINE {kolu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane u Rajlovcu. Poginuo je 28. lova~kobombarderske eskadrile „Ma~evi”. Orlane.

U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. u Gostiqu. u trenutku kada su bombe aviona NATO-a eksplodirale u wegovoj blizini. Uspomenu na vojnika Olivera Tarici}a ~uva}e wegova porodica. gde je osposobqen za protivpo`arnu du`nost. godine. septembra 1977. Vojni rok je slu`io u Gardijskoj brigadi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova 1991. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. godine. u Visbadenu. . Te{ko je povre|en. Bio je policajac u Policijskoj stanici Suva Reka. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999. Zavr{io je sredwu {kolu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Mla|i vodnik policije Radovan Tanovi} je ro|en 5. Poginuo je 11. 5. Uspomenu na mladog vojnika ~uva}e wegova porodica. na podru~ju op{tine De~ani.313 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T TANKOSI] Slobodana DRAGAN TANOVI] Petra RADOVAN TARICI] ^edomira OLIVER Vojnik VJ Dragan Tankosi} je ro|en 20. Dragan Tankosi} se 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. a od posledica rawavawa preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji 28. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Uspomenu na wega ~uva}e sinovi Ivan i Milan i porodica Tanovi}. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. maja 1999. u Ivawici. avgusta 1979. \akovica. juna 1999. nalazio na du`nosti u Beogradskom garnizonu. Vojnik VJ Oliver Tarici} je ro|en 12. i osposobio se za du`nost strelca. maja 1999. januara 1969. Odgovorno obavqaju}i svoju vojnu slu`bu. Odlikovan je Medaqom za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti. op{tina ^ajetina. Savezna Republika Nema~ka.

U Vojsci Jugoslavije osposobio se za du`nost vojnika voza~a. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Agresiju NATO-a do~ekao je na du`nosti komandira baterije u 250. u \akovici. Slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. aprila 1999.T S p o m e n -kk w i g a TASI] Luke ZVEZDAN TATAR Miodraga VLADO JUNACI OT AX BINE 314 TEPAVAC Dobrivoja NEBOJ[A Mla|i vodnik prve klase policije Zvezdan Tasi} je ro|en 8. smer protivvazdu{ne odbrane. marta 1961. u [apcu. obavqaju}i du`- . Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. op{tina Prizren. aprila 1999. u selu Pirane. Poginuo je 9. u Rajlovcu. Major Tepavac se 5. u Prizrenu. juna 1999. predano obavqaju}i svoju vojni~ku du`nost u 55. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Qubomir i Petar i porodica Tasi}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. uspe{no je odoleo vi{emese~nom okru`ewu u Sisku i uspeo da je izvede iz grada. aprila 1978. Uspomenu na vojnika Tatara ~uva}e wegova porodica. Sa svojom jedinicom. raketnoj brigadi PVO. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Vojnik VJ Vlado Tatar je ro|en 15. u vreme rata u Hrvatskoj. 18. grani~nom bataqonu. slu`bovao u Mladenovcu i Obrenovcu. Major VJ Neboj{a Tepavac je ro|en 27. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Prizren. septembra 1966. Zavr{io je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju „Mar{al Tito” u Mostaru i Vazduhoplovnu tehni~ku vojnu akademiju. na borbenom zadatku u rejonu sela Draga{. nalazio u sastavu borbene posluge svog diviziona. godine. kao raketa{. da bi potom.

Kao pripadnik 5. motorizovane brigade. obavqaju}i du`nost komandira voda. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 125. TEPAVAC Milanka JOVAN Stariji vodnik prve klase VJ Jovan Tepavac je ro|en 4. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. maja 1999.315 JUNACI OTAXBINE wu vojnu {kolu. major Tepavac je toga dana poginuo od dejstva neprijateqeve protivradarske rakete. bataqona Vojne policije. aprila 1999. Poginuo je od dejstva avijacije NATO-a. Uspomenu na vojnika Vukomana Te{ovi}a sa~uva}e wegova porodica. u selu Markovi}evu. Za svoje bora~ke podvige odlikovan je Ordenom za hrabrost. Uspomenu na Jovana Tepavca ~uva}e wegove k}eri Jovana i Milica i porodica Tepavac. kao vojnik strelac. Poginuo je 20. u borbi protiv albanskih terorista u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi}”. S p o m e n -k w i g a k B nost komandira baterije za vo|ewe raketa. u Pqevqima. borio se na Kosovu i Metohiji za odbranu slobode otaxbine. intendantski smer. 11. u rejonu sela Stani Batu{ec kod De~ana. Hrabro obavqaju}i borbeni zadatak. Jedinica se nalazila na vatrenom polo`aju u rejonu sela Vuki}evca kod Obrenovca. novembra 1977. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je Sred- . U~estvovao je u ratovima za odbranu slobode Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. op{tina Plandi{te. TE[OVI] Mirka VUKOMAN Vojnik VJ Vukoman Te{ovi} je ro|en 16. Uspomenu na poginulog raketa{a ~uva}e wegova porodica. \akovica. marta 1957.

Uspomenu na mladog artiqerca ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. osposobiv{i se za poslu`ioca na minobaca~u 120 mm. u Kosovskoj Mitrovici. op{tina Kosovska Mitrovica. u Pan~evu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. Poginuo je 29. Mla|i vodnik prve klase policije Slavi{a Todi} je ro|en 22. kada je avijacija NATO-a bombardovala rejon sela Glo|ane. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. marta 1992. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Leposavi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Dowa Morina. u selu Gorwe @abare. op{tina De~ani. juna 1978. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kula.T S p o m e n -kk w i g a TIRAGI] Zorkana BOGDAN TI[MA Jovana LAZAR JUNACI OT AX BINE 316 TODI] Dragi{e SLAVI[A Vodnik prve klase policije Bogdan Tiragi} je ro|en 22. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. juna 1962. \akovica. avgusta 1970. 8. godine. Poginuo je 6. Pamti}e ga sin Slobodan i porodica Tiragi}. . Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u Bawaluci. juna 1999. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine. juna 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Somboru. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. Vojnik VJ Lazar Ti{ma je ro|en 15. motorizovane brigade.

u Beogradu. 30. u selu Suvo Grlo. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. Desetar VJ Stojadin Toma{evi} je ro|en 13. u selu Hrtkovci. TODOSI] Obrada PREDRAG TOMA[EVI] Mihajla STOJADIN TODOROVI] Miodraga VLADAN Vojnik VJ u rezervi Predrag Todosi} je ro|en 21. Uspomenu na Predraga ~uva}e wegovi sin Aleksandar. pe{adijske brigade. februara 1959. na Karauli „Ko{are”. Prizren. Uspomenu na desetara Vladana ~uva}e wegov sin Aleksa i porodica Todorovi}. aprila 1999. Poginuo je na zadatku 8. k}i Nata{a i porodica Todosi}. maja 1999. u selu Qubi`da. \akovica. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti referenta u Komandi Vojnog odseka Prizren. U Vojsku Jugoslavije stupio je septembra 1998. aprila 1979.317 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Kristina i Katarina i porodica Todi}. op{tina Istok. i napredovao do du`nosti komandira streqa~kog odeqewa. op{tina Prizren. u selu Kori{a. Kao vojni obveznik. u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u lakom artiqerijskoraketnom divizionu protivvazdu{ne odbrane 505. . motorizovane brigade. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. 14. Kao vojni obveznik. juna 1999. Desetar VJ u rezervi Vladan Todorovi} je ro|en 29. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. Poginuo je u iznenadnom sukobu protiv albanskih terorista. oktobra 1968. Ruma. hrabro predvode}i svoje streqa~ko odeqewe u brojnim akcijama. Uspomenu na vojnika Stojadina ~uva}e porodica Toma{evi}.

me{ovite artiqerijske brigade. u Kladovu. op{tina Gwilane. Uspomenu na poginulog Dragana sa~uva}e porodica Tomi}. General{tabnu {kolu i [kolu nacionalne odbrane. 17. kao vojni obveznik. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. avgusta 1975. Otet je 10. Telo je prona|eno 24. u selu Ranilug. Borio se za odbranu Republike Srpske Krajine.T S p o m e n -kk w i g a TOMA[EVI] Sime MIODRAG TOMI] @ivka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 318 TOMI] @ivojina QUBOMIR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Toma{evi} je ro|en 10. obavqao je du`nost poslu`ioca na haubici. u ataru sela Ajnovce. Pukovnik VJ Qubomir Tomi} je ro|en 5. maja 1999. Pukovnik Qubomir Tomi} je poginuo 31. op{tina Kosovska Kamenica. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. jula 1999. Poginuo je na zadatku. marta 1999. Mla|i vodnik prve klase policije Dragan Tomi} je ro|en 27. februara 1947. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost na~elnika artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane u Komandi Prve armije. oktobra 1967. Uspomenu na vojnika Miodraga ~uva}e wegova porodica. . u toku napada avijacije NATO-a na objekte Komande Prve armije. u operacijama za oslobo|ewe Vukovara. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. op{tina Gwilane. avgusta iste godine u masovnoj grobnici u selu Ugqare. Bio je u~esnik rata u Republici Srpskoj Krajini. u Vrbasu. u haubi~kom divizionu 155 mm 24. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju. kod Feketi}a. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce.

. Zoran Tomovi} je poginuo 25. TOMOVI] Toma ZVONIMIR Vojnik VJ u rezervi Zoran Tomovi} je ro|en 16. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 58. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. U~estvovao je u odbrani Republike Srpske Krajine. Kao vojni obveznik. godine. lake pe{adijske brigade. ^uva}e ga u trajnoj uspomeni wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Kao vojni obveznik. Te{ko je rawen u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e porodica Tomovi}. avgusta 1956. jula 1970. februara 1975. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. k}i Tawa i porodica Tomi}. u toku obavqawa borbenog zadatka. godine. Vojnik VJ u rezervi Zvonimir Tomovi} je ro|en 1. tako {to je vozilo u kojem se nalazio nai{lo na protivtenkovsku Mla|i vodnik policije Stanko Tomovi} je ro|en 16. maja 1999.319 JUNACI OTAXBINE minu. maja 1999. u selu Gora`devac. Poginuo je 3. S p o m e n -k w i g a k T Uspomenu na pukovnika Qubomira Tomi}a ~uva}e wegov sin Miodrag. TOMOVI] Veroquba ZORAN TOMOVI] Gligorija STANKO 9. Preminuo je 11. Kraqevo. u nasequ ^abrad. op{tina \akovica. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. u selu Lazac. op{tina Pe}. maja 1999. oklopne brigade. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. obavqaju}i du`nosti mehani~ara za pe{adijsko naoru`awe. maja iste godine u Klini~ko-bolni~kom centru u Pri{tini. koju su postavili albanski teroristi. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 252.

februara 1959. motorizovanoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. na du`nosti vojnika voza~a. te porodica Toti}. . op{tina Pe}. 320 TOPLI^ANIN Radojice MILOVAN TOTI] \or|a MIROSLAV voqno je stupio u stroj branilaca otaxbine. op{tina Kru{evac. JUNACI OT AX BINE za jedinicu. Obavqao je du`nost mitraqesca u 37. godine. TO[I] Jovana ZORAN Vojnik VJ u rezervi Milovan Topli~anin je ro|en 31. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobroMla|i vodnik prve klase policije Zoran To{i} je ro|en 4. Poginuo je 8. 8. aprila 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u rejonu sela Likovac.T S p o m e n -kk w i g a od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Savine Vode. tako {to su wegovo vozilo presreli albanski teroristi u rejonu sela Qubo`da. pe{adijske brigade. aprila 1999. Uspomenu na vojnika Milovana ~uva}e wegovi sinovi Bratislav i Branislav i porodica Topli~anin. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 7. u selu Ma~kovac. dobrovoqac Miroslav Toti} je ro|en 19. Uspomenu na vojnika Zvonimira ~uva}e porodica Tomovi}. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog dobrovoqca Miroslava trajno }e ~uvati k}eri Sla|ana. Jasmina i Sne`ana. op{tina Istok. Kao vojni obveznik. u toku prevoza hrane Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik Zvonimir Tomovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1969. marta 1949. u Vrbasu.

juna 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je du`nost in`iwerca pionira u in`iwerijskom bataqonu 252. Uspomenu na poginulog vojnika @eqka trajno }e ~uvati porodica To{i}. avgusta 1951. 28. godine. U~estvovao je u borbi . Bio je saobra}ajni policajac u Stanici Saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Leskovcu. u rejonu sela Vla{ki Drenovac u op{tini Orahovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Vojnik VJ @eqko To{i} je ro|en 31. u Smederevskoj Palanci. op{tina Suva Reka. u {irem rejonu \akovice. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Dowem Milanovcu. 9. oklopne brigade. TO[I] Rajka @EQKO TO[KOVI] Aleksandra MOM^ILO za za{titu Srba u Republici Srpskoj Krajini. u selu Budakovo. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. bataqonu Vojne policije. januara 1993. aprila 1999. Obavqao je du`nost strelca u 52. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati k}eri Milica i Miqana i porodica To{i}. maja 1978. maja 1999. Uspomenu na poginulog in`iwerca Mom~ila trajno }e ~uvati sin Sa{a. 8. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca.321 JUNACI OTAXBINE zio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslavije. k}i @aklina i porodica To{kovi}. S p o m e n -k w i g a k T Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nala- Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo To{kovi} je ro|en 17.

322 Uspomenu na wega sa~uva}e k}i An|elka i porodica To{ovi}. u mestu Stani Batu{ec. op{tina Kur{umlija. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a zabrawenim kasetnim bombama. 11. odsek ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne odbrane. januara 1971. . Potporu~nik VJ Pripadnik rezervnog sastava policije Bo`in To{ovi} je ro|en 16. juna 1969. samohodne raketne baterije PVO 311. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. maja 1999. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. sin Marijan i porodica To{kovi}. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. godine. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u ~eti Vojne policije 125. samohodnog raketnog puka PVO. godine. kada je avijacija NATO-a bombardovala selo Merdare. Poginuo je 11. aprila 1999. TO[OVI] Vuksana BO@IN TRAJKOVI] Slobodana DRAGAN Stariji vodnik VJ Milijan To{kovi} je ro|en 22. septembra 1974. u Kosovskoj Mitrovici. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. godine u Vrawu. De~ani. Dragan Trajkovi} je ro|en 15. smer artiqerijsko-raketnih jedinica PVO. Bio je vaspita~ mnogim generacijama vojnika. godine. Upisao je i studije fizike na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Pri{tini. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira raketnog voda 4. Zavr{io je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju VJ.T S p o m e n -kk w i g a TO[KOVI] Obrada MILIJAN JUNACI OT AX BINE Uspomenu na poginulog starijeg vodnika trajno }e ~uvati k}i Marija.

Bio . godine. pe{adijskoj brigadi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. u selu Makrmaq. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. novembra 1967. godine. S p o m e n -k w i g a k T Poginuo je na vatrenom polo`aju. 20. 27. Uro{evac. Trajno }e ostati u se}awu svoje porodice. op{tina Srbica. Uspomenu na poginulog Dragana trajno }e ~uvati porodica Trajkovi}. jula 1975. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Uspomenu na poginulog vojnika Milana trajno }e ~uvati sinovi Nikola i Ilija. Obavqao je du`nost strelMla|i vodnik prve klase policije Du{an Trifunovi} je ro|en 9. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. TRIFUNOVI] Milana DU[AN Pripadnik rezervnog sastava policije Dejan Trebje{anin je ro|en 20. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 11.323 JUNACI OTAXBINE sovskoj Mitrovici. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1991. maja 1999. aprila 1999. maja 1999. u Kosovskoj Mitrovici. Bio je zaposlen u AMD „Magistrala” u Ko- Vojnik VJ u rezervi Milan Trifunovi} je ro|en 27. maja 1994. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. u Prokupqu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1970. te porodica Trifunovi}. u selu Tankosi}. u Ubu. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. TREBJE[ANIN Danila DEJAN TRIFUNOVI] Dragomira MILAN ca u 354.

u Kosovskoj Mitrovici. godine. op{tina Srbica. u selu Likovac. Uspomenu na poginulog vodnika prve klase trajno }e ~uvati porodica Trifunovi}. nakon odslu`ewa vojnog roka i oba- . 324 TRIFUNOVI] Pantelije VEROQUB TRIFUNOVI] Milomira GORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Veroqub Trifunovi} je ro|en 29. u selu Likovac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zavr{io je sredwu {kolu. 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. op{tina Srbica. Sekretarijata unutra{wih poslova u Vaqevu. Obavqao je du`nost komandira odeqewa specijalne namene u 24. decembra 1973. marta 1999. pru`aju}i pomo} rawenom drugu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista. maja 1999. u rejonu Karaule „Boro Vukmirovi”. u Trsteniku. 6. 26. Za ispoqenu hrabrost i po`rtvovawe odlikovan je Ordenom za hrabrost. maja 1999. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Trifunovi}. JUNACI OT AX BINE vqawa du`nosti vojnika i stare{ine po ugovoru. U profesionalnu vojnu slu`bu je primqen u februaru 1999. De~ani. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Trifunovi}. Vodnik prve klase VJ Goran Trifunovi} je ro|en 20. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima.T S p o m e n -kk w i g a je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Lajkovac. maja 1974. bataqonu Vojne policije. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998.

februara 1977. . Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. u [apcu. na prevoju Volujak kod \akovice. 14. u 41. bataqonu Vojne policije. Vojnik VJ Rade ]iri} je ro|en 28. S p o m e n -k w i g a k ] TRIFUNOVI] Slobodana SVETOMIR TRO[I] Miodraga DRAGAN Major VJ Svetomir Trifunovi} je ro|en 2. 1. aprila 1999. samohodnog raketnog puka PVO i rukovalac ga|awa u radarskoj stanici za osmatrawe i navo|ewe. smer artiqerijsko-raketnih jedinica protivvazdu{ne odbrane. avgusta 1978. u mestu Medve|a u op{tini Trstenik. marta 1965. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka u Vojsci Jugoslaviji. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Obavqao je odgovorne du`nosti u artiqerijskoraketnim jedinicama PVO i bio vaspita~ mnogim generacijama vojnika. ]IRI] Marka RADE Vojnik VJ Dragan Tro{i} je ro|en 10.325 JUNACI OTAXBINE TO-a. Obavqao je du`nost strelca u 52. u selu Omoqica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. juna 1999. Pan~evo. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se na odslu`ewu vojnog roka. Poginuo je od posledica dejstava avijacije NA- Poginuo je od posledica dejstava avijacije NATO-a na borbeno vozilo u kojem se nalazio. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je na du`nosti komandira raketne baterije 310. Uspomenu na poginulog vojnika Dragana trajno }e ~uvati porodica Tro{i}. izvi|a~ko-diverzantnoj ~eti. u selu Preseka op{tina Zubin Potok. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 52. klasi. Uspomenu na poginulog majora trajno }e ~uvati sin Andrej. k}i Jovana i porodica Trifunovi}.

19. 8. Poginuo je od posledice dejstava avijacije NATO-a. Uspomenu na poginulog vojnika Velimira trajno }e ~uvati k}i \ur|ica i porodica ]irovi}. aprila 1999. u rejonu Moli}a. u Ra{koj. Uspomenu na poginulog vojnika Radeta trajno }e ~uvati porodica ]iri}. JUNACI OT AX BINE za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. ]IROVI] Stani{e VELIMIR ]UKOVI] Milo{a SLAVI[A ]UR^I] Velimira MIROQUB Vojnik VJ u rezervi Velimir ]irovi} je ro|en 1. 326 Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. avgusta 1969. oktobra 1964. u rejonu sela Gorwe Obriwe. u rejonu sela Bawica. motorizovanoj brigadi. u Kosovskoj Mitrovici. Vojnik VJ u rezervi Miroqub ]ur~i} je ro|en 20. novembra 1976. u rejonu Karaule „Liken”. 19. motorizovanoj brigadi. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju obavqao je du`nost komandira odeqewa u 125. kao vojnik po ugovoru. Za vreme agresije snaga NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju odazvao se pozivu otaxbine i stao u stroj wenih branilaca. Za vreme agresije NATO-a na SRJ nalazio se u sastavu Artiqerijsko -raketnog diviziona protivvazdu{ne odbrane 37. u Kraqevu. 15. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. motorizovane brigade. aprila 1999. Obavqao je du`nost izvi|a~a u 37. .] S p o m e n -kk w i g a Poginuo je od posledica dejstva avijacije NATO-a. Odlikovan je Ordenom Vojnik VJ po ugovoru Slavi{a ]ukovi} je ro|en 18. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. aprila 1999. De~ani. kao poslu`ilac na topu 20/3 mm. Uspomenu na poginulog vojnika Slavi{u trajno }e ~uvati porodica ]ukovi}.

motorizovane brigade. u Beogradu. jula 1977. Te{ko rawen. u Kraqevu. S ponosom }e ga se se}ati wegova porodica. URO[EVI] Radomira IGOR Vojnik VJ u rezervi Bratislav ]ur~i} je ro|en 20. maja 1999. gde je podlegao povredama. juna 1999. osposobiv{i se za automehani~ara. U~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini. Pogo|en je 1. preba~en je u KBC Pri{tina. ]UR^I] Radislava BRATISLAV URO[EVI] Qubomira DU[AN 2.327 JUNACI OTAXBINE prevozio upalo u zasedu albanskih terorista u rejonu sela Bawica. Zavr{io je „Zastavinu” sredwu {kolu u Kragujevcu. Oborio je ~etiri neprijateqeve rakete. Zavr{io je sredwu . delovima projektila avijacije NATO-a koja je napala polo`aj wegove jedinice u Lapqem Selu kod Pri{tine. u Kragujevcu. jula 1975. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e k}i Milica. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao in`iwerac pionir u sastavu 1. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. tre}i stepen. S p o m e n -k w i g a k U Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. Poginuo je 2. samohodnom raketnom bataqonu 311. samohodnog raketnog puka protivvazdu{ne odbrane. Uspomenu na poginulog vojnika Bratislava ]ur~i}a sa~uva}e wegova porodica. juna 1965. Za vreme agresije NATO-a na SRJ bio je voza~ i strelac protivavionac u Mla|i vodnik policije Igor Uro{evi} je ro|en 10. sin Marko i porodica ]ur~i}. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. gde je bio rawen. kada je vozilo kojim se Vojnik VJ Du{an Uro{evi} je ro|en 6. motorizovanog bataqona 37.

kao komandir Karaule „Mladen Stojanovi}”. Odlikovan je Medaqom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti. februara 1996. u selu Pe{ca. op{tina Klina. u selu Qubovi{te. aprila 1999. URO[EVI] Radowe RADE USENI Husena BEHQUQ FATI] Mileta ZORAN Vodnik prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi Rade Uro{evi} je ro|en 12. kada je pogo|eno mesto gde je bila sme{tena stra`a u ~ijem je sastavu bio vojnik Rade. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Uro{evi}. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslavije vodnik BeVojnik VJ Zoran Fati} je ro|en 14. u selu Kastrate. Behquq Useni je ro|en 3. juna 1972. Draga{ Gora. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e porodica Uro{evi}. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova ^ukarica. godine. 328 hquq je bio u sastavu 55. Poginuo je 15. maja 1999. 1. Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. aprila 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1978. Gorwi Milanovac. Uspomenu na poginulog vodnika sa~uva}e sinovi Bajram i Adel i porodica Behquq. grani~nog bataqona. od dejstva avijacije NATO-a na karaulu u kojoj je svoje borbene zadatke obavqao komandir Useni. u selu Kalimani}i. Gorwi Milanovac. Berane. pozadinske baze. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Fa- . Poginuo je 3. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 6. septembra 1970. u selu Drenova.U S p o m e n -kk w i g a ma{insku {kolu i kurs za policajce. JUNACI OT AX BINE Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Uro{evi} se borio u sastavu 608.

5. de. motorizovane brigade. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1971. Pri{tina. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u rejonu Planeja. zaselak Blac Mahala. pe{adijske brigaVodnik prve klase VJ po ugovoru Zoran Filipovi} je ro|en 24. op{tina Podujevo. Prizren. u @itora|i. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijskog bataqona 354. . Uspomenu na poginulog vojnika Sini{u Filipovi}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999. Poginuo je od minobaca~ke vatre albanskih terorista. 20. kao strelac. aprila 1974. u selu Duz. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Stefan. pe{adijske brigade.329 JUNACI OTAXBINE Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. 20. k}i Sowa i porodica Filipovi}. aprila 1966. juna 1999. Novi Pazar. kao vojnik strelac. u selu Makovac. u selu Dojlovi}i. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Slavi{a se borio u sastavu 1. kao vojni policajac. u @itora|i. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. FILIPOVI] Ivana SINI[A FILIPOVI] Ivana SLAVI[A FILIPOVI] Sretena ZORAN Vojnik VJ u rezervi Vojnik VJ u rezervi Sini{a Filipovi} je ro|en 13. S p o m e n -k w i g a k F ti} se borio u sastavu 549. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik Sini{a se borio u sastavu 1. pe{adijskog bataqona 354. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Slavi{a Filipovi} je ro|en 7. Uspomenu na vojnika Zorana Fati}a sa~uva}e wegova porodica. maja 1999.

Rusija. specijalne brigade. kao komandir odeqewa. pe{adijske brigade. vojnoteritorijalnog odreda Vojnog odseka Gwilane. juna 1976. dobrovoqac [uqga Fjodor je ro|en 20. kao vo|a patrole. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je ~et- Vojnik VJ Goran Fili} je ro|en 30. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu izvi|a~ko-diverzantskog bataqona 72. te porodica Filipovi}. dok je s patrolom obavqao borbeni zadatak. Kosovska Kamenica. u Kur{umliji. januara 1963. aprila 1999. u selu Carevce. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republi- Vojnik VJ u rezervi. Uspomenu na poginulog vodnika Zorana sa~uva}e sin Filip i porodica Filipovi}. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. obavqaju}i borbeni zadatak u rejonu Karaule „Ko{are”. JUNACI OT AX BINE ni stare{ina u prvoj pe{adijskog ~eti 354. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana Fili}a sa~uva}e wegova porodica. Uspomenu na poginulog borca Bo`ura sa~uva}e k}eri Nela i Sawa. \akovica. FJODOR Fjodorovi} [UQGA Rezervni stariji vodnik VJ Bo`ur Filipovi} je ro|en 15. Poginuo je 1. 20. novembra 1948. godine u Sibiru. 330 FILIPOVI] Stojana BO@UR FILI] @ivojina GORAN ku Jugoslaviju nalazio se u sastavu 58. maja 1999. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je od snajperskog metka. . za vreme bombardovawa avijacije NATO-a u selu Lu`ani. u rejonu sela Carevce. 22. Podujevo.

Uspomenu na Fjodora [uqgu sa~uva}e wegova porodica. Bio je vojnik strelac. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u Vojnik VJ u rezervi Ivan Cvetanovi} je ro|en 5. u selu Magura. jula 1976. op{tina Kur{umlija. Kao vojni obveznik. u selu Merdare. HOXI] Hameda RAFET CARI^I] Milovana PETAR CVETANOVI] Du{ana IVAN Vojnik VJ u rezervi Petar Cari~i} je ro|en 12. oklopne brigade. oklopnog bataqona 453. Zavr{io je sredwu {kolu. Uspomenu na borca iz Merdara ~uva}e porodica Cari~i}. u rejonu Mr~aja. Smederevska Plana. S p o m e n -k w i g a k B Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 125. motorizovane brigade. 22. stroju 354. 23. Podujevo. op{tina Lipqan. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. maja 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u . u rejonu sela Duz. Belo Poqe.331 JUNACI OTAXBINE sastavu 3. 31. U rodnom gradu bio je cewen kao izuzetan muzi~ar i strastan lovac i ribolovac. u Novom Pazaru. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. septembra 1976. maja 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Rafeta Hoxi}a sa~uva}e wegova porodica. De~ani. u rejonu razme{taja wegove jedinice. Vojnik VJ Rafet Hoxi} je ro|en 3. Poginuo je prilikom obavqawa borbenog zadatka. marta 1960. marta 1999. u selu Azawa. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista.

332 CVETANOVI] Stojadina SLAVOQUB Vojnik VJ u rezervi Slavoqub Cvetanovi} je ro|en 24. U toj jedinici dugo }e se pamtiti wegovi podvizi. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. na{av{i se na stra`i u svojoj jedinici. u kojoj je obavqao du`nost za koju je osposobqen. Slavoqub Cvetanovi} je rawen 1. Uspomenu na tenkistu iz Aleksinca ~uva}e wegova porodica. decembra 1978. u rejonu sela Muhaxer Prelaz. kod Uro{evca. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Planeja. jer su avioni NATO-a zlokobno kru`ili iznad Uro{evca. Leskovac. vratio se na svoje stra`arsko mesto. juna 1999. u selu Grdelica. Jedna raketa. motorizovane brigade. jer je svakog dana dobrovoqno i{ao u Ho~u Zagradsku po hranu i ostale potrep{tine svojih drugova iz jedinice. Uspomenu na vojnika Ivana ~uva}e sinovi Milo{ i Aleksandar i porodica Cvetanovi}. Savesni stra`ar na trenutak je napustio svoje mesto kako bi upozorio drugove koji su spavali da se hitno sklone iz ku}e. Na Kosovu i Metohiji slobodu otaxbine branio je u stroju 252. Poginuo je 1. februara 1962. a posebno wegova plemenitost. izla`u}i se opasnostima od mu~kih napada albanskih terorista.C S p o m e n -kk w i g a Kao vojni obveznik. Prizren prilikom dejstva avi- CVETANOVI] Stani{e BOJAN Vojnik VJ Bojan Cvetanovi} je ro|en 10. juna 1999. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 549. maja 1999. op{tina Prizren. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. me|utim. Po{to se uverio da su wegovi drugovi na bezbednom. JUNACI OT AX BINE osposobiv{i se za du`nost voza~a tenka T-55. U Vojsku Jugoslavije stupio je u septembru 1998. Bojan Cvetanovi} je poginuo 14. u rejonu sela Planeje. motorizovane brigade. u Aleksincu. oklopne brigade. pogodila je ku}u i tenk ispred kojih je Bojan stra`ario i tom prilikom je vojnik stradao. gde je zavr{io Sredwu tehni~ku {kolu. na du`nosti vojnika strelca. .

k}i Jelena i porodica Cvetkovi}. Poginuo je 10. Ni{. septembra 1969. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Merdare. oklopne brigade. Sr|an Cvetkovi} je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na rezervnog potporu~nika Srboquba ~uva}e porodica. Uspomenu na borca iz Leskovca ~uva}e wegovi sin Aleksandar. Poginuo je pri razbijawu albanskih terorista. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira protivvazdu{ne odbrane. k}i Milijana i porodica Cvetanovi}. u ^a~ku. oklopne brigade. Uspomenu na vojnika Sr|ana ~uva}e sin Dalibor. juna te godine u Medicinskom centru u Prizrenu. a preminuo je 3. juna 1999. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. S p o m e n -k w i g a k C jacije NATO-a. U~estvovao je u ratu za . CVETKOVI] Vlastimira SR\AN CVETI] Dragana SRBOQUB Vojnik VJ u rezervi Sr|an Cvetkovi} je ro|en 29. Rezervni potporu~nik VJ Srboqub Cveti} je ro|en 3. Kao rezervni stare{ina. aprila 1999.333 JUNACI OTAXBINE odbranu Republike Srpske Krajine. Kao vojni obveznik. op{tina Orahovac. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je komanduju}i baterijom samohodnih haubica 57/2 mm iz sastav 252. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. imao je du`nost komandira baterije. u selu Oreovac. Vozilo u kojem se potporu~nik Cveti} vozio nai{lo je na protivtenkovsku minu. novembra 1966. 4. u rejonu sela Mali{evo.

Uspomenu na vojnika Mom~ila ~uva}e sin Bojan. u selu Rudare. maja 1999. maja 1979. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 211. u stroju 211.C S p o m e n -kk w i g a CVETKOVI] Vuka{ina BOBAN CVETKOVI] \or|a SR\AN JUNACI OT AX BINE 334 CVETKOVI] Ilije MOM^ILO Vojnik VJ u rezervi Boban Cvetkovi} je ro|en 29. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. Kao vojni obveznik. op{tina Podujevo. Uspomenu na wega trajno }e sa~uvati porodica Cvetkovi}. aprila 1999. Vojnik VJ u rezervi Mom~ilo Cvetkovi} je ro|en 27. oklopne brigade. Povre|en je u borbenom vozilu pe{adije M-80. godine. u selu Ravna Bawa. Podujevo. oklopne brigade. na du`nosti strelca u borbenom vozilu pe{adije. avgusta 1973. 8. op{tina Pe}. u Leskovcu. Zavr{io je sredwu {kolu. 18. maja 1997. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Bio je zaposlen u DD „Koneks” u Pe}i. aprila 1999. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. u selu Dowe Barane. Uspomenu na vojnika Bobana ~uva}e wegova porodica. jula 1954. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Kao vojni obveznik. maja 1999. a ranama je podlegao 16. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Sr|an Cvetkovi} je ro|en 26. op{tina Medve|a. godine. k}eri Sne`ana i Svetlana i porodica Cvetkovi}. . 4. u rejonu sela Godi{wak.

Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 175. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. i obavqao du`nost komandira streqa~kog odeqewa. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. u Lebanu. decembra 1963. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odVojnik VJ Tibor Cerna je ro|en 8. aprila 1999. CVETKOVI] ^edomira ZORAN CERNA Jo`efa TIBOR Vojnik VJ Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. Mahala Mutivode. S p o m e n -k w i g a k C CVETKOVI] Predraga ZORAN brane i bezbednosti prvog stepena. Poginuo je 14. maja 1978. aprila 1999. Poginuo je 12. Uspomenu na vojnika Zorana ~uva}e sin Vuk i porodica Cvetkovi}. od dejstva avijacije NATO-a na rejon sela Medevce. osposobiv{i se za du`nost ni{anxije operatera na borbenom vozilu pe{adije M-80. u Beogradu. Uspomenu na vojnika Vojnik VJ u rezervi Zoran Cvetkovi} je ro|en 16. maja 1999. u Kragujevcu. od dejstva avijacije NATO-a na wegovu kasarnu u Pri{tini. motorizovane brigade. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. obavqaju}i du`nost poslu`ioca operatera. oklopne brigade. novembra 1978. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. pe{adijske brigade. kao izuzetno pouzdan i ve{t komandir streqa~kog odeqewa. u borbi protiv albanskih terorista u re- . obavqaju}i du`nost za koju se osposobio u toku slu`ewa vojnog roka.335 JUNACI OTAXBINE Zorana Cvetkovi}a ~uva}e wegova porodica iz Kragujevca. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 15. Poginuo je 27.

motorizovane brigade. aprila 1999. juna 1979. Uspomenu na Dragoquba Cincarevi}a sa~uva}e wegova porodica. op{tina Klina. op{tina \akovica. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. JUNACI OT AX BINE NATO-a protivradarskom raketom na polo`aj wegove jedinice. marta 1999. go- Vojnik VJ Slobodan ^abarkapa je ro|en 31. Uspomenu na vojnika \or|a ~uva}e porodica Cimbaqevi}. 20. artiqerijsko -raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. 336 dine.T S p o m e n -kk w i g a jonu Karaule „Ko{are”. na du`nosti poslu`ioca radara. Obavqaju}i borbeni zadatak. u rejonu Qug Bunar. u Kuli. jula 1978. nalazio u motornom . Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. \akovica. godine. CIMBAQEVI] Mili}a \OR\E CINCAREVI] Vidosava DRAGOQUB ^ABARKAPA Tomislava SLOBODAN Vojnik VJ u rezervi \or|e Cimbaqevi} je ro|en 17. slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji u stroju 37. od dejstva avijacije Pripadnik rezervnog sastava policije Dragoqub Cincarevi} je ro|en 22. u Beranu. obavqaju}i du`nost radio-telefoniste. vojnik Slobodan ^abarkapa se. Uspomenu na vojnika Tibora Cerne ~uva}e wegova porodica. maja 1999. Kao vojni obveznik slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju komandnog diviziona 52. Kao vojnik VJ. u selu Lozica. Poginuo je 31. 18. Bio je zaposlen u GIP „Modul 2000” u Klini. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. februara 1952.

hrabro i odlu~no izvr{avaju}i sve zadatke vojnika strelca. motorizovane brigade. u Pan~evu. oktobra 1962. Poginuo je 19. osposobiv{i se za du`nost strelca.337 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. vra}aju}i se sa zadatka u svoju jedinicu. op{tina Prizren. U Vojsci Jugoslavije obavqao je du`nost komandira odeqewa u Gardijskoj brigadi. 17. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. u nasequ Cvilen. Vojnik VJ Izet ^olakovi} je ro|en 31. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1989. Desetar VJ Dalibor ^ankovi} je ro|en 22. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e k}eri Qubica i Katarina i porodica ^emeriki}. ^EMERIKI] Miodraga SR\AN ^OLAKOVI] Hakije IZET ^ANKOVI] Branka DALIBOR Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an ^emeriki} je ro|en 1. u Prizrenu. u Tutinu. marta 1978. Uspomenu na vojnika Slobodana ~uva}e porodica ^abarkapa. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. S p o m e n -k w i g a k T vozilu koje su albanski teroristi napali u rejonu sela Istog Mahala. juna 1999. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. maja 1999. U Vojsku Jugoslavije stupio je u junu 1998. marta 1977. a na putu Srbica – Glogovac. Uspomenu na Dalibora ^ankovi}a ~uva}e wegova porodica. Zavr{io je sredwu {kolu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Poginuo je u `estokom okr{aju s wima. .

1999. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Kemaq [abani je ro|en 28. k}i Marija i porodica ^oli}. \akovica. juna 1957. u rejonu sela Dowe Streoce. Radio je u Resoru dr`avne bezbednosti. 338 Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik ^oli} se borio u sastavu 7. u Pri{tini. u sukobu s albanskim Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. Uspomenu na poginulog vojnika Mihajla sa~uva}e sin Nemawa. Uspomenu na vojnika Izeta ^olakovi}a ~uva}e wegova porodica. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. . dobrovoqac Branko ^uturilo je ro|en 3. u selu Borje. kod sela Gorwe Prekaze u okolini Srbice. godine. Gospi}. Uspomenu na poginulog dobrovoqca sa~uva}e sin Nemawa i porodica ^uturilo. kao vojnik strelac. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. januara 1965. pe{adijske brigade. motorizovane brigade. De~ani. aprila. ^OLI] Borisava MIHAJLO ^UTURILO Nikole BRANKO [ABANI Ganija KEMAQ Vojnik VJ u rezervi Mihajlo ^oli} je ro|en 23. Zavr{io je Filozofski fakultet. septembra 1959. 11. u selu Kr{. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Poginuo je 15. maja 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dobrovoqac ^uturilo se kao vojnik strelac borio u sastavu 125. novembra 1986. op{tina Aleksandrovac.^ S p o m e n -kk w i g a Poginuo je 11. od dejstva avijacije NATO-a u rejonu sela Ko{are. JUNACI OT AX BINE teroristima.

februara 1963. Dobrastan. u selu Trstenik.339 JUNACI OTAXBINE Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. aprila 1999. motorizovanog bataqona 37. Vojnik VJ u rezervi. u rejonu sela Rzni}. Poginuo je 11. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. 9. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. [A]IROVI] [efketa GORAN [IQI] Milenka ZORAN Mla|i vodnik prve klase policije Vidomir [alipur je ro|en 30. jula 1999. 16. Odlikovan je Ordenom za zasluge o oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Petar i Vidomir i porodica [alipur. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. maja 1999. u Boru. Vojnik VJ Goran [a}irovi} je ro|en 6. januara 1991. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 14. u Priboju. S p o m e n -k w i g a k [ Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. kada je motorno . dobrovoqac Zoran [iqi} je ro|en 18. u Pan~evu. kao vojnik strelac. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. motorizovane brigade. De~ani. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju vojnik [a}irovi} se borio u sastavu 1. avgusta 1970. godine. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. godine. u selu Radavac. op{tina Pe}. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. [ALIPUR Nenada VIDOMIR 12. Uspomenu na poginulog vojnika Gorana [a}irovi}a sa~uva}e wegova porodica. avgusta 1978. Uspomenu na Kemaqa [abanija sa~uva}e wegova porodica. aprila 1999.

marta 1999. Poginuo je 30. u Slavonskom Brodu. maja 1999. ujedno zamenik komandanta bataqona. te porodica [krpan. . motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. JUNACI OT AX BINE 11. novembar 1966. \akovica. Uspomenu na Sa{u [kiqevi}a sa~uva}e wegova porodica. u rejonu sela Mogila. sinovi Gligor i Nikola. Poginuo je u sukobu s albanskim teroristima. [QIVI] Momira NEVEN Kapetan prve klase VJ Vojnik VJ u rezervi. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. u ^a~ku. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. U~estvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. u rejonu sela Ko{are. Zavr{io je sredwu upravnu {kolu i kurs za policajce. Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u iz- Vodnik prve klase policije Neven [qivi} je ro|en 8. 340 [KIQEVI] Pavla SA[A [KRPAN Gligora PETAR vi|a~ko-diverzantskom bataqonu 72.[ S p o m e n -kk w i g a vozilo kojim se prevozio nai{lo na protivtenkovsku minu koju su postavili albanski teroristi. od kasetnih bombi. Uspomenu na poginulog kapetana sa~uva}e k}i Eleonora. Petar [krpan je ro|en 27. Uspomenu na Zorana [iqi}a sa~uva}e wegova porodica. smer pe{adije. u Beogradu. Vitina. dobrovoqac Sa{a [kiqevi} je ro|en 25. marta 1961. Zavr{io je Vojnu akademiju Kopnene vojske. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. decembra 1971. speci-jalne brigade kao komandir ~ete.

maja 1999. op{tina Pe}. u selu Bajgora. 25. Bio je policajac u Policijskoj stanici 92 Sekretarijata unutra{wih poslova u Beogradu. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. godine. maja 1999.341 JUNACI OTAXBINE Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 19. aprila 1999. sin Ivan i porodica [o{ki}. op{tina Pri{tina. RJ Pe}. Trajno }e ga u svojim se}awima sa~uvati porodica [o{ki}. juna 1965. op{tina Pe}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Pripadnik rezervnog sastava policije Zvonimir [o{ki} je ro|en 29. Rezervni poru~nik VJ Radule [}eki} je ro|en 15. S p o m e n -k w i g a k [ Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. smer in`iwerije. 30. . u selu Klin~ina. u selu Klin~ina. jula 1953. op{tina Podujevo. Bio je zaposlen u „Zastavi”. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 11. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. oktobra 1964. godine. Uspomenu na wega sa~uva}e sinovi Stefan i Nikola i porodica [qivi}. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu i kurs za policajce. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira. u selu Klin~ina. [O[KI] Milorada DRAGAN [O[KI] Milorada ZVONIMIR []EKI] Radovana RADULE Mla|i vodnik prve klase policije Dragan [o{ki} je ro|en 2. Uspomenu na wega sa~uva}e k}i Ivana. novembra 1990. op{tina Pe}. septembra 1983. u selu Devet Jugovi}a. godine. i tokom u~estvovawa na vojnim ve`bama unapre|en je ~in rezervnog poru~nika. 25. novembra 1990. Poginuo je u borbi s albanskim teroristima. u Mostaru.

342 943. Obavqao je du`nost manipulanta pogonskim gorivom u pozadinskom bataqonu 52. [URBATOVI] Luke MILOVAN Desetar VJ u rezervi Milovan [urbatovi} je ro|en 3. te porodica [}eki}. JUNACI OT AX BINE Za vreme slu`ewa vojnog roka unapre|en je u ~in desetara. Uspomenu na poginulog Sa{u An|elkovi}a sa~uva}e wegova porodica. Nalazio se na odslu`ewu vojnog roka kada je po~ela agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Draga{. Uspomenu na poginulog desetara Milovana [urbatovi}a sa~uva}e wegova porodica. u Pri{tini. kao komandir pionirskog voda.[ S p o m e n -kk w i g a Za vreme agresije NATO-a na SRJ borio se u sastavu 2. od dejstva avijacije NATO-a na rejon Lopu{ki Han. maja 1999. u rejonu sela Dobre Vode. . AN\ELKOVI] Zorana SA[A Vojnik VJ Sa{a An|elkovi} je ro|en 18. u \akovici. 942. prilikom obavqawa borbenog zadatka. avgusta 1979. Poginuo je 13. Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju desetar [urbatovi} je bio bolni~ar u 354. pe{adijskoj brigadi. motorizovane brigade. Poginuo je 29. u Oyacima. maja 1999. decembra 1970. 8. Uspomenu na poginulog rezervnog stare{inu sa~uva}e sinovi Nikola i Nemawa. aprila 1999. motorizovanog bataqona 37. Poginuo je pogo|en snajperskim hicem albanskog teroriste.

Poginuo je 3. Vojnik VJ Petar markovi} je ro|en 25. u drugoj polovini 1991. godine. Kao vojni obveznik. Za vreme slu`ewa vojnog roka. 26. u rejonu sela Pni{ kod \akovice. godine u Prokupqu. aprila 1999. Kao vojni obveznik. aprila 1999. poginuo je u vozu koji je raketiran na `elezni~kom mostu u Grdeli~koj klisuri 12. Trajnu uspomenu na wega ~uva}e porodica Markovi}. Sa~uva}e ga u trajnoj uspomei wegova porodica. Vojnik VJ u rezervi Ivan Markovi} je ro|en 16. septembra 1977. juna 1999. motorizovanoj brigadi. godine. novembra 1963. u Surdulici. za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. i prvoj polovini 1992. u~estvovao je u odbrani srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i republici Srpskoj. Uspomenu na wega sa~uva}e sin Nikola i porodica Inwatovi}. na putu ka svojoj ratnoj jedinici. januara 1973. nalazio se u 252. . koja je za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dejstvovala na Kosovu i Metohiji. u Novom Sadu. za vreme izvo|ewa borbenih dejstava protiv albanskih terorista u rejonu Lipovice.343 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k IGWATOVI] Dragi{e MIODRAG MARKOVI] ^aslava IVAN MARKOVI] Mom~ila PETAR Vojnik VJ u rezervi Miodrag Igwatovi} je ro|en 24. selo Zborci. oklopnoj brigadi. Poginuo je na borbenom zadatku. Kao vojnim strelac nalazio se u 549.

juna 1976. u rejonu Opqeza. Uspomenu na poginulog Sr|ana Spasojevi}a sa~uva}e wegova porodica. sela Ko{are. Poginuo je 21. u borbi protiv albanskih terorista. Agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju zatekla ga je u 211. u Podgorici.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 344 RISO Antonija MARIO SPASOJEVI] Sretena SR\AN Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju nalazio se kao vojni obveznik u sastavu 125. Uspomenu na wega sa~uva}e porodica Riso. . Vojnik VJ u rezervi Sr|an Spasojevi} je ro|en 6. u Zubinom Potoku. Poginuo je 2. motorizovane brigade. oklopnoj brigadi. juna 1974. maja 1999. tako {to je wegovo vozilo nai{lo na protivtenkovsku minu u rejonu sela Glavnik kod Podujeva. aprila 1999. Za vreme slu`ewa vojnog roka stekao je ~in desetara. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Desetar VJ Mario Riso je ro|en 14.

Pripadnici Vojske i policije nestali na Kosovu i Metohiji .

.

u rejonu sela Ko{are. aprila 1941. u Orahovcu. Oteli su ga albanski teroristi. Potom mu se gubi svaki trag. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. juna 1999. . godine. u Sjenici. \akovica. u selu Po`arawe. Zavr{io je sredwu ma{insku {kolu. 12. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ka~anik. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. Radio je kao vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. Zavr{io je sredwu {kolu. Na teritoriji Kosova i Metohije borio se u sastavu 125. aprila 1999. Poznato je da je bio rawen 16. Vojnik VJ Zlatko Aci} je ro|en 23. u Orahovcu. op{tina Vitina. motorizovane brigade. u isto vreme kad i vodnik Dejan Miti}. januara 1999. oktobra 1971. Sekretarijata unutra{wih poslova u Uro{evcu. jula 1998. u selu Po`arawe.347 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k A ANTI] Vlajka MILISAV ACI] Radoslava ZLATKO BAQO[EVI] Ilije \OR\E Mla|i vodnik policije Milisav Anti} je ro|en 28. 17. op{tina Vitina. Stariji vodnik prve klase policije \or|e Baqo{evi} je ro|en 26. juna 1979. juna 1971. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 16. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla.

aprila 1976. motorizovanu brigadu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. motorizovane brigade. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao sa posla. Stariji vodnik prve klase policije Qubisav Bio~anin je ro|en 23. op{tina Kur{umlija. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu. op{tina De~ani. Radio je u Odeqewu kriminalisti~ke policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. godine u Ni{u. u rejonu sela Nivokaz kod Junika. u Pri{tini. Vojnik VJ u rezervi. godine. javio se kao dobrovoqac za odbranu otaxbine i bio je raspore|en u 125. Nestao je 14. . Nestao je 13. prilikom borbi s albanskim teroristima na deonici puta [timqe . juna 1999. novembra 1973. Zavr{io je sredwu {kolu. Kada je po~ela agresija NATO-a na SRJ.Prizren. jula 1977.B S p o m e n -kk w i g a BELHIM [u}e MUJA BIO^ANIN Stanoja QUBISAV JUNACI OT AX BINE 348 BLAGOJEVI] Nenada SA[A Vojnik VJ Muja Belhim je ro|en 15. Bio je vojnik vezista 549. u selu Kutlovo. maja 1999. dobrovoqac Sa{a Blagojevi} je ro|en 9. maja 1950. u selu Grn~are kod Prizrena. 22. juna 1999.

Tokom rata je bio mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. u Prizrenu. Stariji vodnik policije Ivan Bulatovi} je ro|en 24. 23. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. avgusta 1955. godine. Vojnik VJ u rezervi Dragan Bur|i} je ro|en 29. maja 1998.349 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k B BOJI] Milorada DRAGOQUB BULATOVI] Du{ana IVAN BUR\I] Dobrivoja DRAGAN Vojnik VJ u rezervi Dragoqub Boji} je ro|en 7. Po~etkom rata bio je mobilisan kao mehani~ar za raketno naoru`awe u pozadinskom bataqonu 52. kada su albanski teroristi napali kolonu vojnih vozila koja se vra}ala iz Leskovca za Prizren. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1981. . juna 1999. u Suvoj Reci. godine. tokom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu. artiqerijsko-raketne brigade protivvazdu{ne odbrane. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Glogovac. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. motorizovanoj brigadi. Nestao je 13. jula 1960. Nestao je 13. marta 1961. u \akovici. iz voza na `elezni~koj stanici Bawica. juna na deonici puta [timqe – Prizren. op{tina Glogovac. Oteli su ga albanski teroristi.

. Nestao je u borbi sa albanskim teroristima. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 10. dobrovoqac Dragan Vu~eti} je ro|en 1. juna 1999. avgusta 1957. 11. kada su kolonu u kojoj se i on nalazio. na deonici puta [timqe – Prizren. napali albanski teroristi. januara 1956. motorizovanoj brigadi. motorizovane brigade. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i. u selu Kosuri}. Vodnik prve klase policije Zenun Ga{i je ro|en 16.V S p o m e n -kk w i g a BUCALO Miladina DRAGAN VU^ETI] Milinka DRAGAN JUNACI OT AX BINE 350 GA[I Ramadana ZENUN Vojnik VJ u rezervi Dragan Bucalo je ro|en 15. op{tina Pe}. godine. septembra 1957. sredinom avgusta 1998. aprila 1999. maja 1982. na deonici puta Prizren – Pri{tina. u Prizrenu. Bio je vojnik dobrovoqac u sastavu 549. u selu Uzovica kod Qubovije. iz sela Kosuri}a. Nestao je 13. Vojnik VJ u rezervi. prilikom vra}awa iz Leskovca za Prizren. Oteli su ga albanski teroristi. Bio je mobilisan kao voza~ motornog vozila u 549. op{tina Pe}.

op{tina Orahovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. u selu Pirane. Bio je vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeqewa unutra{wih poslova Orahovac. u selu Dobro~ane. marta 1999. u Vitini. godine.351 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k D DAJI] Trajka RADOVAN DOLA[EVI] Milorada DU[KO \AFI]I Sejde IMER Mla|i vodnik policije Radovan Daji} je ro|en 25. op{tina Prizren. Radio je u Odseku pograni~ne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. u selu Velika Ho~a. Oteli su ga albanski teroristi. Poru~nik policije Imer \afi}i je ro|en 4. Stariji vodnik prve klase policije Du{ko Dola{evi} je ro|en 30. juna 1991. jula 1998. 31. 17. Zavr{io je sredwu {kolu. Zavr{io je vi{u pedago{ku {kolu. 9. novembra 1954. u Orahovcu. Sekretarijata unutra{wih poslova u Prizrenu. godine. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 15. Oteli su ga albanski teroristi. juna 1977. jula 1999. marta 1999. ispred wegove ku}e u selu Pirane. op{tina Prizren. Oteli su ga albanski teroristi dok se vra}ao s posla. septembra 1972. maja 1950. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. . Zavr{io je sredwu {kolu. op{tina Kosovska Kamenica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1.

. Nestao je 16. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. aprila 1999. godine. 9. godine. Oteli su ga albanski teroristi. Radio je kao policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. oktobra 1998. u Prizrenu. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. u blizini sela Nedakovac. op{tina Klina. avgusta 1976. u selu Grabanica. januara 1979. Stariji vodnik prve klase policije Xemo Zuqi je ro|en 18.\ S p o m e n -kk w i g a \URI^I] Jeremije NEBOJ[A ZUQI Tefika XEMO JUNACI OT AX BINE 352 IVANKOVI] Milomira SA[A Mla|i vodnik policije Neboj{a \uri~i} je ro|en 5. prilikom napada albanskih terorista na wegovu jedinicu u rejonu Karaule „Ko{are”. jula 1999. motorizovanoj brigadi. u Beogradu Bio je vojnik u 125. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. godine. 17. Vojnik VJ Sa{a Ivankovi} je ro|en 31. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. juna 1972. Oteli su ga albanski teroristi iz wegovog stana u Gwilanu. februara 1999. op{tina Vu~itrn. \akovica. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. januara 1953.

Vojnik VJ u rezervi Predrag Ivkovi} je ro|en 31. Kretali su se pravcem selo Lukare – Lebane. Nestao je 13.353 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k I IVEZI] Slobodana NEBOJ[A IVKOVI] Budimira PREDRAG IZDERI] Miroslava SLAVI[A Vojnik VJ u rezervi Slobodan Ivezi} je ro|en 20. maja 1999. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. juna 1999. prilikom napada albanskih terorista. novembra 1974. u Ni{u. u 17. Zavr{io je Muzi~ku sredwu vojnu {kolu i bio muzi~ar trombonista u Vojnom orkestru Pri{tinskog korpusa. u Suvoj Reci. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan kao voza~ vojnog vozila u pozadinskom bataqonu 52. juna 1999. Tokom agresije NATOa na SRJ bio je mobilisan na Kosovu i Metohiji. jula 1959. u Prokupqu. marta 1974. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. krenuo kamionom sa grupom vojnika po ve~eru.25 ~asova. oko 12 ~asova u pri{tinskom nasequ Vrawevac dok se vozio „opel askonom”. Zastavnik VJ Slavi{a Izderi} je ro|en 28. . u Novom Pazaru. Nai{li su na zasedu albanskih terorista i tu se vojniku Ivezi}u gubi svaki trag. Zna se da je 18. Potom se i Slavi{i i vozilu gube tragovi. O wegovoj sudbini se jedino zna da je te{ko rawen 13.

godine u Vu~itrnu. godine. Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. maja 1998. maja 1969.J S p o m e n -kk w i g a JOVANOVI] Radovana NIKOLA JOVANOVI] Slobodana IVICA JUNACI OT AX BINE 354 da pri|u motornom vozilu i da spasu povre|enog vojnika Igora Smiqkovi}a. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Srbica. godine. godine. jula 1993. Na wihovu vatru su qudi iz obezbe|ewa odgovorili vatrom i povukli se u ku}e u neposrednoj blizini. Vojnik VJ u rezervi Ivica Jovanovi} je ro|en 1. na ulasku u Suvu Reku. Poznato je da su tog dana u 18 ~asova. op{tina De~ani. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. juna 1973. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. u Pan~evu. kolonu vozila u kojoj je bio vojnik Jovanovi} napali iz zasede albanski teroristi. motorizovanu brigadu. Zavr{io je sredwu {kolu. Nestao je 13. 23. mobilisan je u 51. Wemu je kasnije u Prizrenu pru`ena medicinska pomo}. Kada je otpo~ela agresija NATO-a na SRJ. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Bio je borac na isto~noslavonskom rati{tu 1991. Bio je policajac u Policijskoj stanici op{te nadle`nosti u Odeqewu unutra{wih poslova Qubovija. juna u okolini Prizrena prilikom izvla~ewa tehnike. na putu Mitrovica – . 24. na putu Babalo} – Junik. Oko 22 ~asa uspeli su Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Joci} je ro|en 30. aprila 1963. Oteli su ga albanski teroristi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1993. Oteli su ga albanski teroristi. JOCI] Vukoja SR\AN Mla|i vodnik policije Nikola Jovanovi} je ro|en 18. godine. avgusta 1999.

maja 1999. Robert Kova~ je ro|en 1. pristupio je 37. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 19. u rejonu sela Ko{are. januara 1972. aprila 1965. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji desetar Sa{a Komatovi} branio je u stroju svoje jedinice. motorizovanoj brigadi. bataqonu Vojne policije. dobrovoqac Pripadnik rezervnog sastava policije Du{an Karanovi} je ro|en 4. 19. aprila 1999. kod sela Veliki Ki~i}. Oteli su ga albanski teroristi. na putu Jablanica – Rau{i} – Pe}. u Kragujevcu. op{tina Biha}. Nestao je 6.355 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k K Vu~itrn. u akciji protiv albanskih terorista. Kao vojni policajac bio je na slu`bi u 24. aprila 1994. KARANOVI] Dragana DU[AN KOVA^ I{tvana ROBERT KOMATOVI] Miroslava SA[A Vojnik VJ u rezervi. sukobio se s albanskim teroristima u selu Dowe Obriwe i od tada ni wegovoj porodici. juna 1975. u Rajnovcima. maja 1999. u Kikindi. \akovica. kod sela Luga|ija. godine. Kao dobrovoqac u odbrani slobode otaxbine. . ni Vojsci Jugoslavije nije poznata wegova sudbina. 1. Zavr{io je sredwu {kolu. Posle povratka sa sahrane poginulom drugu. Desetar VJ po ugovoru Sa{a Komatovi} je ro|en 29.

19. op{tina Gwilane. op{tina @itora|a. Ka~ikol. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. septembra 1972. u akciji izvla~ewa rawenih i poginulih drugova. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 354. na du`nosti ni{anxije bestrzajnog topa 82 mm. Vojnik VJ u rezervi Batica Lazi} je ro|en 15. pe{adijske brigade.L S p o m e n -kk w i g a KOSTI] Du{ka DEJAN LAZI] Radomira BATICA JUNACI OT AX BINE 356 MARINKOVI] Srboquba GORAN Vojnik VJ Dejan Kosti} je ro|en 2. Oteli su ga albanski teroristi. u Be~u. Austrija. . 19. u selu Pejkovac. Borio se za slobodu Republike Srpske Krajine. februara 1973. Mla|i vodnik policije Goran Marinkovi} je ro|en 25. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 25. Nestao je 16. op{tina Pri{tina. Zavr{io je sredwu {kolu i radio je kao ma{inbravar. koji su tog dana napali Karaulu „Ko{are”. gubi se svaki trag Batici Lazi}u. u rejonu Suvi Bunar. juna 1999. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. aprila 1994. \akovica. u selu Slivovo. juna 1978. Kao vojnik. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Kosovo Poqe. u sukobu s albanskim teroristima. motorizovane brigade. U borbi protiv albanskih terorista. kod sela Labqane. godine. maja 1999. Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. aprila 1999.

Bio je policajac u Policijskoj stanici za bezbednost na `eleznici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. vodnik Markovi} isti~e se hrabro{}u i odlu~no{}u. Vodnik prve klase policije Veqko Markovi} je ro|en 8. godine. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 1998. juna 1965. U sukobu s albanskim teroristima u rejonu Suva Reka. septembra 1998. u Brusu. Nakon sredwe {kole. na putu Re~ane – Movqane. godine. u selu Bratotin. u blizini sela Nedakovac. op{tina Vu~itrn. 9. . zavr{io je jednogodi{we {kolovawe za podoficira VJ i u ~inu vodnika prve klase obavqao je du`nost komandira odeqewa za mototehniku u svojoj jedinici. 22. oktobra 1977. Zavr{io je sredwu {kolu. Oteli su ga albanski teroristi. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju pozadinskog bataqona 52. op{tina Suva Reka. ni Vojsci Jugoslavije. Zavr{io je sredwu {kolu. juna 1999. februara 1999. ali posle te akcije wegova sudbina nije poznata ni porodici. Oteli su ga albanski teroristi. op{tina Orahovac. 13.357 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MARKOVI] Ilije ZORAN MARKOVI] Radivoja VEQKO MATI] @ivorada BOBAN Vodnik prve klase VJ Zoran Markovi} je ro|en 24. godine. Pripadnik rezervnog sastava policije Boban Mati} je ro|en 23. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1986. februara 1973.

u Ra{koj. Mla|i vodnik policije Miroslav Metodijevi} je ro|en 8. . slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. motorizovane brigade. godine. avgusta 1997. Radio je kao policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. sukobila s albanskim teroristima u rejonu Karaule „Ko{are” i od te borbene akcije sudbina mladog vojnika iz Ra{ke nije poznata wegovoj porodici i Vojsci Jugoslavije. 16. Zavr{io je sredwu {kolu. 13. ispred ku}e s brojem 30. u Pri{tini. Pripadnik je rezervnog sastava Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije od 24. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. Vojnik VJ Zoran Mijatovi} je ro|en 16. aprila 1961. u Jablani~koj ulici. u Pri{tini. decembra 1975. juna 1998. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 17. Jedinica VJ u kojoj se borio vojnik Zoran Mijatovi} se.M S p o m e n -kk w i g a MA[ULOVI] Milivoja MIODRAG JUNACI OT AX BINE 358 METODIJEVI] Dobrivoja MIROSLAV MIJATOVI] Milutina ZORAN Pripadnik rezervnog sastava policije Miodrag Ma{ulovi} je ro|en 10. aprila 1999. u Gwilanu. Oteli su ga albanski teroristi. Oteli su ga albanski teroristi. Bio je zaposlen u „Hidrotehnici” u Pri{tini. u Gwilanu. juna 1999. avgusta 1979. 25. godine. Kao vojnik VJ. juna 1999.

Nestao je 18. slobodu otaxbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 37. op{tina Blace. aprila 1999. pe{adijske brigade. Zavr{io je sredwu {kolu i kurs za policajce. jula 1972.359 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k M MILIVOJEVI] Zorana SR\AN MILOVANOVI] Vukomana SMIQKO MILOSAVQEVI] Milana DRAGAN Mla|i vodnik prve klase policije Sr|an Milivojevi} je ro|en 14. Vojnik Dragan Milosavqevi} je 11. u selu Vrbovac. u Svilajncu. u Kladovu. Vojnik VJ Dragan Milosavqevi} je ro|en 22. u stroju 354. u ataru sela Lapu{nik. maja 1999. Jedinica u kojoj je bio Smiqko Milovanovi} imala je 21. Nije se vratio u svoju jedinicu i o wegovoj sudbini se ne zna ni{ta. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeqewa unutra{wih poslova Kladovo. Kao vojni obveznik. Vojnik VJ u rezervi Smiqko Milovanovi} je ro|en 5. u borbi s albanskim teroristima. . slobodu otaxbine branio je na Kosovu i Metohiji. jula 1993. op{tina Glogovac. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 31. obavqaju}i du`nost vojnika strelca. motorizovane brigade. Kao vojnik VJ. Sekretarijata unutra{wih poslova u Boru. `estok okr{aj sa albanskim teroristima u rejonu sela Dobri Do kraj Podujeva i od te akcije wegova sudbina nije poznata porodici i Vojsci Jugoslavije. aprila 1967. obavqaju}i du`nost protivpo`arca. iz rejona rasporeda svoje jedinice u selu Srbica po{ao prema selu Dowe Prekaze. oktobra 1973. godine. maja 1999.

u Vu~itrnu. op{tina Vu~itrn. u rejonu Ko{ara. u selu Gajbuqa. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 125. Suva Reka. Nakon toga mu se gubi svaki trag. U Vojsci Jugoslavije bio je komandir voda. juna 1999. januara 1976. Vodnik Dejan Miti} je rawen 16. aprila 1999. Dana 18. godine. Oteli su ga albanski teroristi. . septembra 1971. mehanizovane brigade. wegova jedinica se sukobila s albanskim teroristima u rejonu sela Beranica. Zavr{io je Sredwu vojnu {kolu. novembra 1977. Sekretarijata unutra{wih poslova u Kosovskoj Mitrovici. aprila 1999. motorizovane brigade. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 243. Bio je policajac u Odeqewu unutra{wih poslova Vu~itrn. 25. Zavr{io je sredwu {kolu.M S p o m e n -kk w i g a MITI] Slavoquba DEJAN MIHAJLOVI] Nenada VLADIMIR JUNACI OT AX BINE 360 MIHAJLOVI] Predraga ALEKSANDAR Vodnik VJ Dejan Miti} je ro|en 9. u Pri{tini. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1998. Dobrovoqac VJ Aleksandar Mihajlovi} je ro|en 23. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. Mla|i vodnik policije Vladimir Mihajlovi} je ro|en 16. u Ni{u.

Tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu pozadinskog bataqona 52. u rejonu sela Beranica. Zavr{io je vi{u komercijalnu {kolu. godine. Uspomenu na poginulog vojnika sa~uva}e sin Milan. 24. k}i Miqana i porodica Nikoli}. februara 1980. aprila 1999. Suva Reka. javio se u Vojsku Jugoslavije 24. u rejonu Suva Reka.361 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k O NIKOLI] Jovana MIODRAG O@EGOVI] Milana ALEKSANDAR POPADI] Aleksandra RADE Vojnik VJ u rezervi Miodrag Nikoli} je ro|en 14. u Beogradu. Kao vojnik dobrovoqac. marta 1999. gubi mu se svaki trag. novembra 1973. op{tina De~ani. Obavqao je du`nost vo|e sektora prve kategorije u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u [apcu. Oteli su ga albanski teroristi. na putu Babalo} – Junik. 1. mehanizovane brigade. u Ni{koj Bawi. oktobra 1957. maja 1998. 13. juna 1999. u [apcu. artiqerijske brigade protivvazdu{ne odbrane. Dobrovoqac VJ Aleksandar O`egovi} je ro|en 15. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a vojnog motornog vozila. . Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu 243. godine. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 18. Posle borbe s albanskim teroristima. avgusta 1956. Stariji zastavnik policije Rade Popadi} je ro|en 15. Poginuo u sukobu s albanskim teroristima.

upalo u zasedu albanskih terorista. . Zavr{io je sredwu {kolu. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1990. Motorno vozilo u kojem se nalazio desetar Dragi{a Ra{ovi} je. juna 1999. godine. Oteli su ga albanski teroristi. u selu Ple{. kao ~lan posade vu~nog voza. Bio je policajac u Policijskoj stanici za de`urstvo i intervencije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pri{tini. 13. na putu Klina – \akovica. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije. Desetar VJ u rezervi Dragi{a Ra{ovi} je ro|en 4. juna 1998. Mla|i vodnik prve klase policije Nenad Remi{tar je ro|en 4. op{tina Aleksandrovac. Za vreme borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji borio se u sastavu Pri{tinskog korpusa. 13. 13. aprila 1991. 15. juna 1999. godine. u Pri{tini. nakon ~ega mu se gubi svaki trag. godine.R S p o m e n -kk w i g a RAJ^I] Vujice ZORAN RA[OVI] Slavka DRAGI[A JUNACI OT AX BINE 362 REMI[TAR Aleksandra NENAD Mla|i vodnik prve klase policije Zoran Raj~i} je ro|en 8. Bio je saobra}ajni policajac Stanice saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u \akovici. februara 1969. u selu Stanci kod Kru{evca. Zavr{io je sredwu {kolu. Oteli su ga albanski teroristi. marta 1962. aprila 1969.

maja 1999. motorizovane brigade Pri{tinskog korpusa. . u selu Veliko Rakitovo. Ukrajina. ~ete Kragujeva~kog korpusa. 6.363 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k S STANOJLOVI] Miodraga VLADAN STARCEV Ivanovi~ SERGEJ STOIQKOVI] Obrada DEJAN Razvodnik VJ po ugovoru Vladan Stanojlovi} je ro|en 25. godine. na putu Kosovska Mitrovica – Pe}. u ^erkasu. Dobrovoqac VJ Sergej Starcev je ro|en 1. juna 1962. u Kragujevcu. 19. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu oklopnog bataqona 37. Nestao je u akciji. u rejonu sela Ko{are. maja 1998. odeqewa 1. iz autobusa. jula 1974. voda 24. Dwepropetrovsk. U Vojsci Jugoslavije bio je na du`nosti voza~a motornog vozila. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 1. Zavr{io je Sredwu {kolu unutra{wih poslova. februara 1975. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u sastavu 3. op{tina Kosovska Kamenica. Unapre|en je u ~in razvodnika. jula 1992. maja 1999. U zasedu albanskih terorista upao je 11. Oteli su ga albanski teroristi. Mla|i vodnik prve klase policije Dejan Stoiqkovi} je ro|en 20. kao vojnik po ugovoru. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutra{wih poslova u Gwilanu. u rejonu sela Rezala. posle ~ega mu se gubi svaki trag.

u Prizrenu. smer pe{adije.T S p o m e n -kk w i g a TANASKOVI] Nikola DRAGOQUB TODOROVI] Stanislava @IVOTA JUNACI OT AX BINE 364 FILIPOVI] Panta @ARKO Rezervni kapetan prve klase VJ Dragoqub Tanaskovi} je ro|en 16. Na putu Suva Reka – [timqe vojnika Todorovi}a su. oktobra 1946. na putu Suva Reka – [timqe. . Na toj du`nosti zatekla ga je i agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. u Prizrenu. aprila 1999. U toku agresije NATOa na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se u 108. Oteli su ga albanski teroristi 11. Vojnik VJ u rezervi @arko Filipovi} je ro|en 12. aprila 1999. aprila 1999. Kao rezervni kapetan prve klase. 11. Vojnik VJ u rezervi @ivota Todorovi} je ro|en 13. 11. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je u sastavu 108. Za vreme vojnog roka bio je poslu`ilac na sredstvima veze. obavqao je du`nost referenta u Organu bezbednosti Komande Vojnog odseka Prizren. Dragoquba Tanaskovi}a su. vojnoteritorijalnog odreda Prizren. jula 1951. u Prizrenu. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. vojnoteritorijalnom odredu Prizren. na putu Suva Reka – [timqe. oteli albanski teroristi i od tada mu se gubi svaki trag. marta 1962. Za vreme slu`ewa vojnog roka polo`io je voza~ki ispit i dobio zvawe voza~a motornog vozila. i od tada mu se gubi svaki trag. kao voza~ vojnog teretnog motornog vozila. kao radiofonista. Zavr{io je [kolu rezervnih oficira.

u Pqevqima. u Pe}i.365 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k ^ CVETKOVI] Sretena BOJAN ^UPI] Dragutina BRANKO Dobrovoqac VJ Bojan Cvetkovi} je ro|en 5. 16. motorizovane brigade. avgusta 1952. Zavr{io je vi{u ekonomsku {kolu. juna 1999. Za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju borio se kao dobrovoqac u sastavu 549. Oteli su ga albanski teroristi. Zaposlio se u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije 20. . januara 1989. Radnik Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije Branko ^upi} je ro|en 29. upu}en je u Prizren. u Ni{u. godine. [estog aprila 1999. Od tada mu se gubi svaki trag. septembra 1972. Radio je u Odeqewu saobra}ajne policije Sekretarijata unutra{wih poslova u Pe}i.

.

sa saveznim ministrom za odbranu Pavlom Bulatovi}em na ~elu. Izdava~ki odbor je odlu~io da u kwigu uvrsti i `rtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji iz stroja policije i Vojske Jugoslavije koji su poginuli u odbrani otaxbine izme|u 10. Predgovor za Spomen-kwigu napisao je predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. Savezna vlada je. Po{tuju}i odluku Izdava~kog odbora i hronologiju doga|aja. Zbog ~vrste sprege i jedinstvenog strate{kog i politi~kog ciqa albanskog terorizma i NATO-a. odlu~ila da „u znak najdubqeg po{tovawa. na sednici odr`anoj 21. U skladu s tim stavom. godine. objavi spomen-kwigu kao svedo~anstvo o poginulim borcima u otaxbinskom ratu”. i 24. februara 1998. odaju}i priznawe i izra`avaju}i duboko po{tovawe prema palim braniocima otaxbine i veli~ini wihovog dela. ve~ne zahvalnosti i trajne obaveze. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor pristupili su pripremi spomen-kwige sa izuzetnom odgovorno{}u i pijetetom prema svakom borcu koji je polo`io `ivot na oltar otaxbine. marta 1999. sastavqen od istaknutih delatnika javne re~i i vrsnih profesionalaca iz Vojske Jugoslavije i MUP-a Repu- . Ure|iva~ki odbor. jula 1999. Savezna vlada je osnovala Izdava~ki odbor.367 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k POGOVOR Predsednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant Slobodan Milo{evi} je u svom govoru povodom zavr{etka oru`anog dela agresije NATO-a na na{u zemqu istakao da }e imena svih poginulih i nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije biti javno publikovana.

policajci. oko tridest odsto poginulih bili su vojnici na slu`ewu vojnog roka. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. bez obzira na ~in i mesto u borbenom poretku. razvrstao je gra|u za ovu spomen-kwigu prema jedinstvenom azbu~niku. do 24. godine. marta 1999. u tri poglavqa. Saveznog ministarstva za unutra{we poslove i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije u toku agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na oltar otaxbine `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka. oko petnaest odsto je iz stroja profesionalnih stare{ina. U istom poglavqu objavqene su biografije i fotografije branilaca otaxbine preminulih od posledica rawavawa. prema va`e}im pravnim normama. Svi poginuli pripadnici MUP-a Republike Srbije pripadali su stalnom ili rezervnom sastavu i imali su oficirske ili podoficirske ~inove. U Spomen-kwizi su biografije hiqadu i dvoje poginulih ili nestalih pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije. dobrovoqci iz zemqe i sveta. Saveznog ministarstva za odbranu. U tre}em poglavqu objavqene su biografije i fotografije pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije koji su. pripadnici rezervnog sastava.S p o m e n -k w i g a k JUNACI OT AX BINE 368 blike Srbije. oko ~etrdeset odsto vojnici u rezervi. februara 1998. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor zajedni~ki su ocenili da je svako od poginulih. U prvom su objavqene biografije i fotografije svih poginulih pripadnika MUP-a Republike Srbije i Vojske Jugoslavije u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. a osam odsto dobrovoqci. Veli~inom svog herojskog dela svaki od poginulih s pravom izaziva divqewe i po{tovawe na{ih gra|ana i celog slobodoqu- . progla{eni za nestale. `rtvovao za otaxbinu najvi{e {to je mogao – svoj `ivot. U drugom poglavqu objavqene su biografije i fotografije poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. Od ukupnog broja poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije. podoficiri.

ali nepokorenih i nepobe|enih branilaca na{e otaxbine. uz svesrdnu pomo} Vojske Jugoslavije. Proslavqeni vojskovo|a vojvoda Stepa Stepanovi} ostavio nam je u amanet poruku: „Mi }emo radije pasti na bojnom poqu nego ostaviti na cedilu svoju otaxbinu!” I ova plejada branilaca je ispunila svoj zavet otaybini. Ure|iva~ki odbor je. MUP-a Republike Srbije. uradio sve {to je mogao da za Spomen-kwigu obezbedi biografije i fotografije svih palih i nestalih branilaca otaxbine. porodica poginulih i nestalih i mnogih saradnika. zbog trenutnog stawa na Kosovu i Metohiji. U tome se uglavnom i uspelo. Ure|iva~ki odbor i daqe o~ekuje pomo} gra|ana i odgovaraju}ih institucija. koje se priprema za kraj maja 2000. bilo {to celovitije. Izdava~ki i Ure|iva~ki odbor smatraju da su zauzeli eti~ki ispravan stav time {to su sve `rtve uvr{tene u jedinstveni stroj palih. IZDAVA^KI I URE\IVA^KI ODBOR SPOMEN-KWIGE „JUNACI OTAXBINE” .369 JUNACI OTAXBINE S p o m e n -k w i g a k bivog sveta. Da bi drugo izdawe Spomen-kwige „Junaci otaxbine”. Na`alost. nedostaje dvadesetak fotografija i nekoliko potpunih biografija poginulih i nestalih junaka.

podoficiri. i tokom dvoipomese~ne agresije NATO-a u prole}e 1999.Obrada podataka: Milivoj Raicki. Na oltar otaybine i slobode `ivot su polo`ili vojnici na odslu`ewu vojnog roka.Agresija NATO-a na Jugoslaviju . februara 1998. Vesna Jovanovi} i Dragica Brki} UDK 355. 2000 (Beograd : Vojna {tamparija).293 (497. . Prema jedinstvenom azbu~niku objavqene su biografije i fotografije 1002 poginula i nestala borca. Kwiga je trajno svedo~anstvo o palim junacima u otaybinskom ratu. Nada Stankovska. . .Str. Spomen-kwiga je posve}ena poginulim i nestalim braniocima otaybine u borbi protiv albanskih terorista na Kosovu i Metohiji od 10. ]ir. 5-7: Predgovor / predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Radmila Krsti}. 29 cm. dobrovoqci iz zemqe i sveta.1)„1998/1999” JUNACI otaybine: spomen-kwiga / Êodgovorni urednik Radoqub Matovi}Ë. . : ilustr.368 str.Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji b) Stradali u ratu . policajci. a) Stradali u ratu . Nina Kandi}. godine. pukovnik Tehni~ka obrada podataka: Pava Bobi}. vrhovni komandant Slobodan Milo{evi}. oficiri i general-pukovnik iz [taba Vrhovne komande. pripadnici rezervnog sastava.Podatak o odgovornosti preuzet sa preliminarija. CIP – Katalogizacija u publikaciji Centralna biblioteka Vojske Jugoslavije .1999. Beograd : Savezna vlada : Novinsko-informativni centar „Vojska” : Vojnoizdava~ki zavod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful