Fakultet Organizacionih Nauka SEMINARSKI RAD

PREDMET : Preduzetnički poduhvat TEMA :

Primena standarda kvaliteta u preduzetništvu

Student:Tijana Lazarevic 488/08 Profesori:Prof.dr.Vesna Milićević Prof.dr.Bojan Ilić

Beograd 2012

2

Sadržaj

1.Uvod..............................................................................................................................3 2.Preduzetništvo................................................................................................................4 3.ISO sistem kvaliteta.......................................................................................................6 4.ISO standardi serije 9000...............................................................................................7 5.Standardi porodice ISO 14000.......................................................................................9 6.Ostali standardi..............................................................................................................11 7.Postupak uvođenja sistema kvaliteta ISO 9001.............................................................14 8.Prednosti uvođenja standarda kvaliteta..........................................................................16 9.Problemi na koje se nailazi tokom uvođenja sistema upravljanja..................................18 10.Troškovi kvaliteta.........................................................................................................19 11.Primeri..........................................................................................................................20 12.Zaključak.......................................................................... ...........................................26 13.Literatura......................................................................................................................27

3

1.Uvod „Kvalitet proizvoda se, svakim danom, sve više smatra presudnim faktorom konkurentnosti, koji se tiče opstanka i razvoja svakog preduzeća. Uvođenje sistema kvaliteta nije cilj, već sredstvo za ostvarivanje konkurentske prednosti, što je osnovna postavka koncepta upravljanja ukupnim kvalitetom (TQM) u industriji.“ 1 „Posedovanje odgovarajućih sistema i standarda kvaliteta sve češće se javlja kao obavezan uslov za izlazak na strana tržišta. Globalizacija zahteva proizvode za svetsko tržište koji treba da zadovolje određene zahteve, a pre svega da imaju visok kvalitet. Međunarodna ekonomska saradnja zahteva i uređene poslovne sisteme, posebno one koji posluju prema zahtevima odgovarajućih standarda. Zaostajanje naše privrede u ovim oblastima, već sada je prepreka za brže povezivanje naše zemlje sa integracionim procesima u svetu.“2 Najznačajniji faktor poslovne uspešnosti na tržištu je kvalitet proizvoda/usluge. Kvalitetom se obezbeđuje lojalnost korisnika na globalnom nivou, izgrađuje brend i postiže bolja pozicioniranost na svetskoj i nacionalnoj ekonomskoj rang listi. Sa pojavom organizacija koje posluju na globalnom nivou i sa povećanim internacionalnim prometom dobara i usluga, na tržištu se pojavila potreba za definisanjem minimalnog skupa zahteva, koji garantuju ujednačenost kvaliteta proizvoda i usluga i sprečavaju izlazak na tržište proizvodima i uslugama, koji ne zadovoljavaju specifikacije korisnika. „Standard je javno dostupan dokument, utvrđen konsenzusom i donet od priznatog tela, kojim se za opštu i višekratnu upotrebu utvrđuju pravila, zahtevi, karakteristike, uputstva, preporuke ili smernice za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u određenoj oblasti u odnosu na postojeće ili moguće probleme.“3

1 2

http://www.indmanager.edu.rs/site/pdf/g-2.pdf ,5.4.2012 http://www.timomed.co.rs/p50_kvalitet.htm ,5.4.2012 3 http://www.iss.rs/images/upload/prezentacije/Kako%20i%20zasto%20ucestvovati%20u%20nacionalnoj %20standardizaciji%20Valjevo.pdf ,9.4.2012

4

2.Preduzetništvo4 Prvi koraci u definisanju preduzetništva Prvi pokušaji određivanja funkcije i osnovnog smisla preduzetništva datiraju još iz 16. i 17. veka. Međutim, tek u 18. veku (1725), škotski ekonomista Cantilion je dao prvi veći doprinos ovoj oblasti istraživanja, određujući njene funkcije. U to vreme klasičan preduzetnik je bio farmer, koji je ispoljavao spremnost da ulazi u poslovni rizik uprkos neizvesnim vremenskim prilikama i drugim promenjivim poslovnim okolnostima. Nešto kasnije, ovaj pojam je počeo da se proširuje i na samostalne trgovce, gde se sve više prepoznavala uloga preduzetnika kao vođe i pokretača „ svega novog „ u poslu. Adam Smit razmatra slučaj kapitaliste koji pozajmljuje svoj kapital drugim ljudima i tako preproznaje posebnu funkciju onih ljudi koji preduzimaju brigu i rizik da taj kapital upotrebljavaju. Sej je u 19. veku (1803) u delu „Traktat o političkoj ekonomiji“, istakao važnost preduzetnika u posredovanju u ponudi i tražnji proizvoda, rada i kapitala. Takođe poznati ekonomista Ðon Stjuart Mil je uočio da bi snošenje rizika moralo da bude deo preduzetničke funkcije. Tek u 20. veku je data prva sveobuhvatna definicija preduzetništva. Nju je dao poznati naučnik Šumpeter 1934. godine, stavljajući akcenat u definisanju preduzetništva na značaju inovacija i kreativnosti. Po njegovom tumačenju preduzetništva, sve firme koje su sklone inoviranju uvode jednu od sledećih novih kombinacija: · nove proizvode ili usluge · nove metode proizvodnje · nova tržišta · nove izvore snabdevanja · novu organizaciju industrije Za razliku od definicije koju je dao Šumpeter, u literaturi se može naići i na jednu grupu definicija koje pod preduzetništvom podrazumevaju proces odlučivanja i razvoja profitabilnih poslova. Ovakvo pojmovno određivanje suštine preduzetništva je mnogo preciznije od onoga koju je dao Šumpeter i stoga se smatra prihvatljivijim. Uprkos tome, i ova definicija ispoljava izvesne slabosti, prvenstveno zbog toga što ne sadrži osnovne indikatore za određivanje kako i pod kojim uslovima treba otpočeti neku poslovnu aktivnost. Potpuna definicija Mnogo je obuhvatnija i samim tim prihvatljivija definicija, koju je dao američki ekonomista R. Hisrich (1985) godine. Shodno njegovoj definiciji preduzetništvo predstavlja „ proces koji se sastoji u kreiranju nečeg novog za šta je potrebno vreme i veliki uložen trud, pri čemu se preuzimaju psihološki, finansijski, i drugi oblici rizika, a za uzvrat dobija materijalna satisfakcija“.

4

http://www.link-elearning.com/site/kursevi/lekcija/1147 ,5.4.2012

5

Uprkos iskazanim razlikama u određivanju suštine preduzetništva, ono što je zajedničko za većinu definicija odnosi se na činjenicu da preduzetništvo ima kreativnu funkciju u stvaranju nove vrednosti od strane pojedinca ili grupe poslovnih partnera. Osim toga, u najvećem broju definicija postoji saglasnost da je reč o posebnoj vrsti ponašanja, koje uključuje: § preuzimanje inicijative § preuzimanje poslovnog rizika § poslovnu kreativnost § organizovanje i inoviranje poslovne aktivnosti u svim njegovim segmentima gde je to potrebno „U teoriji i praksi često dolazi do pogrešnog shvatanja reči preduzetnik.Ovaj problem značenja je posledica i socijalističke prošlosti, ali i činjenice da se reč preduzetnik koristi u Zakonu o privrednim društvima da označi jedan oblik poslovanja:fizičko lice koje obavlja neku delatnost radi dobiti. Samim tim, svi mali trgovci, zanatlije,majstori, stomatolozi, lekari, prevodioci, umetnici ... koji samostalno obavljaju delatnost su preduzetnici.Međutim, u pravom smislu reči, preduzetništvo se ne sme shvatiti kao vlasništvo nad biznisom, kako se često čini, jer vlasništvo nije uslov za postojanje preduzetništva. Ova funkcija postoji i kada je preduzetnik vlasnik svog porodičnog biznisa ali i kada nema svojine. Iz toga sledi da preduzetnik i kapitalista nisu sinonimi iako obojica funkcionišu po principima kapitala.Preduzetništvo se takođe često vezuje za male biznise, odnosno one sisteme koji daju inovacije ali i ovaj prilaz nije prihvatljiv, jer postoji takođe i mnogo velikih kompanija koje su se pokazale i dokazale kao dobri preduzetnici. Kao razvijeni koncept usmeravanja, preduzetništvom treba pre svega shvatiti kao,,filozofiju biznisa i način operativnog vođenja i funkcionisanja preduzeća. Pri tome treba biti objektivan i realan, jer je ono, kako kaže P.Drucker: rad, trud i napor”. Preduzetništvo je jezgo savremenog poslovanja jer upravo stalno rađanje i razvoj novih poslovnih poduhvata omogućava vitalnost tržišnoj privredi. Ti novi poslovni poduhvati čine značajnu proporciju inovativnih proizvoda koji transformišu način našeg života irada. Takvi proizvodi su npr. Personalni računari, softver, Internet, biotehnologija i dr.To je umeće da se oseti poslovna prilika tamo gde drugi vide haos, oprečnost i konfuziju.“5 „Za uspešnog preuzetnika u današnje vreme nije dovoljno samo isporučiti dobar kvalitet i prihvatljivu cenu - to se podrazumeva. Neohodno je zadovoljiti čitav niz dodatnih zahteva kupaca/klijenata, vezanih za rokove i način isporuke, ambalažu, uslove plaćanja, kontrolu kvaliteta i standarde,sposobnost da se u kratkom roku redizajniraju i isporuče pojedinačni proizvodi „skrojeni“ za specifičnog kupca,fleksibilnost, i sl. Kompanije danas znaju da su zapravo kupci njihova najveća vrednost, usled ogromne konkurencije na tržištu i lakoće kojom kupac može promeniti dobavljača. Zbog toga je kvalitet proizvoda na prvom mestu, ali se shvata da se strategija ne može graditi na samom proizvodu, vec na celom sistemu usluga koje prate proizvod nakon kupovine.“6

5 6

Kotlica, S. i Tomić.D.(2005), Preduzetništvo,, Viša poslovna škola, Novi Sad http://www.preduzetnistvomladih.org.rs/dokumenta/osnovni_preduzetnicki_koncepti.pdf ,9.4.2012

6

3.ISO sistem kvaliteta „Serije standarda ISO 9000 nastaju početkom 70-ih kao posledica napora da se izvrši sistematizacija i harmonizacija aktivnosti nacionalnih standarda koji definišu zahteve za kvalitet i upravljaju njime. Razvila ih je (ISO) Međunarodna organizacija za standardizaciju koju čine predstavnici iz različitih zemalja. Od osnivanja 1947. godine. ISO organizacija izdaje globalne, industrijske i komercijalne standarde koji se još zovu ISO standardi. „7 „ISO (International Organisation for Standardisation), je najveća svetska institucija za razvoj standarda i predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 156 zemalja, na bazi jedan član - jedna zemlja, sa sedištem u Ženevi u Švajcarskoj gde se ceo sistem koordiniše. Iako je ISO nevladina organizacija, mnogi članovi nacionalnih instituta su ili imenovani od strane izvršnih vlasti u svojim zemljama ili su u isto vreme članovi tih izvršnih vlasti. Samim tim, ISO predstavlja organizaciju u kojoj se konsenzusi postižu na bazi rešenja koja odgovaraju zahtevima kako poslovnih, tako i drugih interesnih grupa kao što su potrošači ili državna uprava. Naime, usvajanje ISO standarda za poslovne korisnike znači da dobavljači mogu da baziraju razvoj svojih proizvoda i usluga na specifikacijama koje imaju široku prihvaćenost u njihovim sektorima, što znači da poslovni subjekti koji koriste međunarodne standarde mogu da se takmiče sa konkurentima na tržištima širom sveta. Za državne uprave, međunarodni standardi obezbeđuju tehnološku i naučnu bazu koja omogućava kreiranje zdravstvenog, bezbednosnog, ekološkog i pravnog okvira. Za potrošače, postojanje globalne kompatibilnosti tehnologija koja se postiže primenom međunarodnih standarda na razvoj proizvoda i pružanje usluga donosi mogućnost značajno šire ponude, kao i pozitivne efekte konkurentske borbe između dobavljača. Pored toga, sama činjenica da proizvod ili usluga odgovara međunarodnim standardima pruža garanciju njihove bezbednosti, kvaliteta i pouzdanosti i samim tim neku vrstu sigurnosti za potrošače.“8 „Organizacija će imati bolje poslovanje na tržištu ukoliko kreira i zadrži zadovoljne kupce, samo ako u svojoj ponudi poseduje proizvode ili usluge koji odgovaraju potrebama, zahtevima i očekivanjima kupaca. Uvođenjem ISO 9001 usvajate novi način poslovanja koji omogućava korišćenje principa u cilju zadovoljstva kupca. Značaj kvaliteta danas postaje sve veći zbog konkurentnosti na svetskom tržištu, za razvoj na tom tržištu često nije dovoljan samo kvalitet već i međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001. U poslovnom svetu danas, to je osnova poverenja, ne samo kupaca već vaših budućih partnera. Partnerstva ili strateška povezivanja su uslov opstanka na internacionalnom tržištu. Biti deo strateške mreže ili sistema, znači imati prednost, a sertifikat ISO 9001 je ulaznica za njih.“9 „Bilo da se radi o državnim organima, proizvodnim ili trgovinskim preduzećima, ISO sistem upravljanja kvalitetom predstavlja osnov za ostale standarde. Iako je uticaj standarda u svakodnevnim aktivnostima često nevidljiv, oni čine ogroman doprinos u gotovo svim aspektima našeg života. Svi mi unapred podrazumevamo da će proizvod koji kupimo kvalitetom odgovarati našim zahtevima, da će biti kompatibilan sa uređajima koje već posedujemo, da će ispunjavati pretpostavljene kriterijume bezbednosti, pouzdanosti i efikasnosti, kao i obezbeđivati svaku od tih pogodnosti po odgovarajućoj ceni.“10 Osnovni principi ISO standarda11
7 8

http://www.mobes.rs/usluge/iso-9001.html?showall=1 ,5.4.2012 http://www.inmarkconsulting.co.rs/index.php?page_id=94 ,5.4.2012 9 http://www.mobes.rs/usluge/iso-9001.html?showall=1 ,5.4.2012 10 http://www.scribd.com/doc/65846171/Primjena-ISO-9000-u-Unapredjenju-Kvaliteta-Usluga ,5.4.2012 11 http://www.maturskiradovi.net/forum/archive/index.php/thread-10575.html ,5.4.2012

7

- Dobrovoljnost – - Trzisna orijentacija - ISO razvija samo one standarde za kojima postoji trzisno interesovanje. - Konsenzus - Međunarodni karakter ISO standardi 9000 i 14000 su najpoznatiji i najčešće korišćeni standardi od svih ISO standarda i implementirani su u 610000 organizacija u 160 zemalja. ISO 9000 je postao međunarodna referenca za zahteve menadžmenta kvaliteta u poslovnim odnosima a ISO 14000 omogućava organizacijama da se prilagode izazovima okruženja. 4.ISO standardi serije 9000 Porodica standarda ISO 9000 prvenstveno je bazirana na upravljanju kvalitetom. U praksi to znači da organizacija treba da ispoštuje određene principe kvaliteta. Sistem Menadžementa kvalitetom podrazumeva 8 osam principa12: Organizacija usmerena prema potrošaču Celokupna organizacija razume potrebe i očekivanja potrošača u vezi sa proizvodima, isporukom, cenom ili pouzdanošću i nastoji da održi trajne veze sa korisnicima proizvoda ili usluga13. Liderstvo Menadžment preduzeća ima obavezu da povede zaposlene sopstvenim primerom, da uspostavi jednistvo zajedničkog cilja i definiše smer kojim bi organizacija trebala da se kreće. Lider mora i da kreira ambijent koji ohrabruje saradnike da dostignu ciljeve organizacije. Uključenost zaposlenih Organizacija mora da ohrabri zaposlene da prihvate odgovornost za rešavanje problema i unapređenje procesa, kao i da omogući zaposlenima da konstantnim sticanjem novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom znanja i iskustava unutar timova i grupa doprinesu zadovoljstvu pri obavljanju posla kao i rezultatima organizacije. Procesni pristup Svi procesi neophodni za ostvarenje željenog rezultata moraju biti definisani, a ulazi i izlazi iz procesa zajedno sa vezama sa funkcijama organizacije identifikovani i praćeni. Pored toga, organizacija mora da definiše jasne nadležnosti upravljanja procesima, kao i da omogući korisnicima obuku, materijal i potrebne informacije. Sistemski pristup upravljanju Definisanje sistema identifikacije ili razvoja procesa i njegovo postavljanje na način da zadati cilj bude dostignut na najefikasniji način. Sistemski pristup podrazumeva i potpuno razumevanje međuzavisnosti procesa u sistemu kao i neprekidno unapređenje sistema kroz
12 13

http://sertifikacionotelocis.com/usluge/iso-9001 ,5.4.2012 http://www.inmarkconsulting.co.rs/index.php?page_id=56 ,5.4.2012

8

merenje i vrednovanje rezultata. Neprekidno unapređenje Princip ohrabruje uvođenje malih, inkrementalnih unapređenja procesa i sistema, kao i neprekidno poređenje učinaka sa postavljenim kriterijumima. Prilaz donošenju odluka na bazi činjenica Prikupljanje onih podataka i informacija koji su relevantni za ispunjenje unapred postavljenih ciljeva, kao i analizu prikupljenih podataka korišćenjem validnih metoda. Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima Organizacija treba da identifikuje i izabere ključne dobavljače, sa kojima kroz jasnu i otvorenu komunikaciju i zajednički rad na razvoju i unapređenju proizvoda i procesa treba da ostvari dugoročnu saradnju na obostranu korist. Kao što se vidi, principi na kojima se bazira ISO standard serije 9000 su prilično opšteg tipa i odnose se na način na koji su organizovani procesi unutar organizacije. To praktično znači da se u svakom trenutku zna: ko, kako, kada i gde obavlja aktivnosti vezane za optimalno funkcionisanje poslovnog sistema radi obezbeđenja kvaliteta. U seriji standarda ISO 9000 postoje sledeći „podsistemi“: 14 ISO 9001 – primenjuje se u poslovnim sistemima gde upravljanje kvalitetom počinje istraživanjem i završava se u fazi upotrebe, odnosno tamo gde se proizvod u sistemu razvija od ideje do faze postupotrebe. ISO 9002 – odnosi se na poslovne sisteme čije aktivnosti upravljanja kvalitetom započinju u fazi proizvodnje, a završavaju se u fazi upotrebe, odnosno u sistemima koji nemaju projektovanje i razvoj (npr. rade po licenci). ISO 9003 - projektovanje i atestiranje sistema kvaliteta u poslovnim sistemima čije aktivnosti upravljanja kvalitetom započinju u fazi kontrole, a završavaju se u fazi upotrebe, odnosno u sistemima koji rade završnu ugradnju i kontrolu. ISO 9004 - primena elemenata standarda u projektovanju i uvođenju sistema kvaliteta u preduzeću, a radi obezbeđenja kvaliteta. „ISO 9004:2000 sadrži uputstva za primenu standarda ISO 9001.“15 Standardi 9001, 9002 i 9003 su obavezni za dobijanje sertifikata, a standard 9004 sadrži preporuke koje treba implementirati. Još se kaže i da ISO 9004 služi za interno obezbeđenje kvaliteta, a 9001, 9002 i 9003 za eksterno. „ISO 9001 - ISO 9001:2008 sadrži zahteve za uređenje sistema menadžmenta kvalitetom (Ljudi često kažu sertifikat "standarda ISO 9000", ali ono što praktično znači da ispunjeni zahtevi standarda ISO 9001). To je jedinstveni model za uređenje organizacija bez obzira na njihovu veličinu ili oblast delatnosti.“16

14 15

http://www.siepa.gov.rs/files/pdf/EXPORTER7_2007_03.pdf http://www.cimgrupa.eu/sr/iso-9001.aspx ,9.4.2012 16 http://www.cimgrupa.eu/sr/iso-9001.aspx ,9.4.2012

,5.4.2012

9

Važno je istaći da su standardi familija ISO 9000 i ISO 14000 stekli svetsku reputaciju kao generički standardi sistema menadžmenta, što znači da se mogu primeniti na bilo koju organizaciju nevezano od veličine, finalnog proizvoda ili usluge, na bilo koji sektor ili aktivnost kojim se organizacija bavi, kao i na bilo koju organizaciju nevezano od toga da li se radi o poslovnoj organizaciji, javnoj organizaciji ili vladinom ogranku. „Sistem menadžmenta’’ odnosi se na organizacionu strukturu za upravljanje sopstvenim procesima ili aktivnostima, koji transformišu resurse u proizvode ili usluge koji zadovoljavaju ciljeve organizacije, kao što su zadovoljavanje zahteva potrošača za kvalitetom, usaglašavanje sa propisima ili ispunjavanje ciljeva zaštite životne sredine. Niti jedan niti drugi standard nisu obavezni za implementiranje, ali je sam napor organizacije uložen ka ostvarenju zahteva koji propisuju ovi sistemi kvaliteta jasna garancija svim zainteresovanim stranama da je organizacija svesna svoje pozicije u okruženju i da je spremna da investira u sistematičan i permanentan rad kako bi se ciljevi organizacije ostvarili na zadovoljstvo uprave, potrošača, poslovih partnera, administrativnih vlasti i drugih zainteresovanih strana, uz očuvanje i unapređenje životne sredine. ISO standard serije 9000 je doživeo reviziju 15. decembra 2000. godine i od tada svi standardi iz serije 9000 dobijaju sufiks „:2000“. „Kako bi ISO 9000 serija standarda zadržala svoju efikasnost, standardi se periodično pregledaju kako bi se implementirala novih dostignuća u oblasti upravljanja kvalitetom, kao i da bi se odgovorilo na povratne informacije korisnika.“17

5.Standardi porodice ISO 1400018 Serija standarda ISO 14000 nastala je kao odgovor na svakodnevno povećanje brige o životnoj sredini kao i proporcionalnom povećanju broja zakona koji obrađuje ovu materiju, odnosno kao sredstvo da se pomogne svakoj organizaciji da postavi svoje poslovanje na način da odgovori na rastuće zahteve zaštite životne sredine. Pored izbegavanja problema od strane mikrookruženja i zakonodavstva usled nepridržavanja ekoloških normi, organizacije koriste sisteme ekološkog upravljanja kao svoju konkurentsku prednost, nudeći proizvode koji sa jedne strane ne štete životnoj sredini, a nastali su kroz proces koji sam po sebi ne može da naudi prirodnom okruženju. Sam proces implementacije podrazumeva nekoliko faza. Kao prvo, od najvišeg rukovodstva očekuje se da definiše ekološku politiku organizacije, i obezbedi da ona odgovara prirodi, obimu i ekološkim uticajima njenih aktivnosti, proizvoda ili usluga, kao i da se obaveže na kontinualno poboljšanje i usaglašavanje sa relevantnim zakonskim i drugim propisima. Po formulisanju ekološke politike, prelazi se u fazu planiranja, u cilju ostvarenja ekološke politike. U ovoj fazi, organizacija treba da: • identifikuje, vrednuje i upravlja ekološkim aspektima i uticajima koji ti aspekti imaju na proizvodnju, proizvode ili usluge organizacije; • identifikuje zakonske i druge interno propisane zahteve; • identifikuje propisane ciljeve za svaku relevantnu funkciju u organizaciji, u skladu sa ekološkom politikom; • donese planove ekološkog upravljanja i programe kako bi sprovela postavljene
17 18

http://www.kvalitet.org.rs/standardi/iso-9000-sistem-upravljanja-kvalitetom ,9.2.2012 Časopis za izvoznike EXPORTER7, http://www.serbianfurniture.org/sprski/aktuelno/siepa/exporter/exp07/iso_sistem_kvaliteta.htm ,9.4.2012

10

ciljeve. U fazi primene i funkcionisanja, organizacija treba da: • definiše, dokumentuje i objavi organizacionu strukturu kao i uloge, odgovornosti i ovlašćenja svih učesnika. Pored ovoga, neophodno je i obezbediti postojanje ljudskih, finansijskih i tehnoloških resursa, kao i da se odredi predstavnik rukovodstva odgovoran za sprovođenje programa; • ustanovi sistem interne i eksterne razmene informacija o zahtevima i očekivanjima, koji proizilaze iz sistema ekološkog upravljanja, kao i da dokumentuje postupke, njihovo sprovođenje, kao i tekuća stanja po pitanju sprovođenja određenih postupaka; • ustanovi i održava sistem upravljanja dokumentima kao i sistem arhiviranja, koji će biti u skladu sa zakonskim regulativama i internim propisima. U fazi proveravanja i korekcije, uspostavlja se kontrolna funkcija sistema ekološkog upravljanja i to kroz: • praćenje i merenje efektivnosti upravljačkih aktivnosti; • korektivne i preventivne mere po pitanju neusaglašenosti; • održavanje zapisa o obuci, proverama i ocenjivanju; • sprovođenje preispitivanja sistema ekološkog upravljanja. Poslednja faza predstavlja preispitivanje od strane rukovodstva, kako bi u vremenskim intervalima koje odredi preispitalo sistem ekološkog upravljanja i na taj način obezbedilo njegovu neprekidnu podobnost, adekvatnost i efikasnost. Preispitivanje obuhvata: • preispitivanja opštih i posebnih ciljeva i učinaka; • nalaze proveravanja sistema ekološkog upravljanja; • ocenjivanje efikasnosti sistema ekološkog upravljanja; • ocenjivanje pogodnosti ekološke politike u svetlu promenjenih zakona, napretka u nauci i tehnici, kao i izmena priozvoda i aktivnosti organizacije. Smisao ekološkog upravljanja je predmet međunarodnih standarda serije ISO 14000. Ovi standardi se preuzimaju kao jugoslovenski standardi serije JUS ISO 14000. U toj seriji važno mesto ima grupa standarda koji se odnose na ocenjivanje uticaja proizvoda u toku njihovog životnog ciklusa (od sirovine i energije, preko proizvodnje, do konacnog odlaganja na otpad). Ovoj grupi standarda pripadaju sledeci standardi:19

◦ISO 14040: Upravljanje zaštitom životne sredine – Ocenjivanje životnog ciklusa – Principi i okvir ◦ISO 14041: Upravljanje zaštitom životne sredine – Ocenjivanje životnog ciklusa – Utvrdjivanje ciljeva i obima i analiza inventara životnog ciklusa ◦ISO 14042: Upravljanje zaštitom životne sredine – Ocenjivanje životnog ciklusa – Ocenjivanje uticaja životnog ciklusa ◦ISO 14043: Upravljanje zaštitom životne sredine – Ocenjivanje životnog ciklusa – Interpretacija životnog ciklusa

19

http://www.automobilizam.net/zivotni-ciklus-motora-sa-unutrasnjim-sagorevanjem/ ,9.4.2012

11

◦ISO 14048: Upravljanje zaštitom životne sredine – Ocenjivanje životnog ciklusa – Format dokumentovanja podataka o ocenjivanju uticaja životnog ciklusa ◦ISO 14049: Upravljanje zaštitom životne sredine – Ocenjivanje životnog ciklusa – Primeri primene ISO 14041 u definisanju cilja i predmeta i u analizi inventara Prvi iz te grupe, standard ISO 14040 daje metodološko uputstvo za ocenjivanje životnog ciklusa proizvoda. Iako je relativno kratko na snazi, može se efikasno primeniti za sagledavanje i planiranje složenog postupka ocenjivanja životnog ciklusa svakog proizvoda.. 6.Ostali standardi20 AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA ISO TS216949 je međunarodni standard za QMS (ISO 9001:2000) u automobilskoj industriji. Ovaj standard integriše zahteve iz ISO 9001:2000 sa specifičnim zahtevima standarda iz automobilske industrije kao što su američki QS-9000, nemački VDA 6.1, francuski EAQF i italijanski AVSQ. U izradi ovog standarda su učestvovali i japanski proizvođači automobila. Ovaj standard se odnosi na sve interne i eksterne isporučioce sirovina, polufabirkata, delova, komponenti i usluga. Njegov osnovni cilj je obezbeđenje kvaliteta u proizvodnji originalnih auto-delova. Na ovaj način se isporučioci na međunarodnom nivou oslobađaju višestruke sertifikacije i audita prema različitim standardima iz ove oblasti. ISO / TS 16949:2009 ima za cilj razvoj sistema menadžmenta kvalitetom koji obezbeđuje kontinuirano poboljšanje, ističući prevenciju nedostataka, smanjenje otpada i varijacije u lancu snabdevanja. 21 PREHRAMBENA INDUSTRIJA HACCP3 sistem je model razvijen od strane Američkog odseka za inspekciju i bezbednost u poljoprivredi (FSIS) i njihove Agencije za hranu i lekove (FDA). HACCP u primeni obezbeđuje apsolutnu zdravstvenu bezbednost u lancu proizvodnje i distribucije hrane. Prihvaćen je i podržan od strane UN (Codex Alimentarius), EU, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana, a primenjuje se za: sve prehrambene proizvode; restorane, bolnice, hotele; proizvođače i isporučioce hrane. U velikom delu sveta je zakonska obaveza. Standard ISO 22000 ima za osnovu principe HACCP sistema za proizvodnju bezbednog krajnjeg proizvoda. ISO 22000 se primenjuje u celokupnom lancu proizvodnje i prometa hrane. ISO 22000 je prvi standard koji mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom. To uključuje i dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga, kao što su proizvođači opreme i ambalaže, kao i davaoci logističkih usluga. Od 2003. godine francuski i nemački trgovci u maloprodaji primenjuju Međunarodni standard za hranu IFS (International Food Standard) i ostale standarde priznate od strane GFSI (Globalne inicijative za bezbednost hrane),a njihova primena je sve veća i u drugim zemljama.

20

http://www.infogo.biz/sistemi-i-standardi-kvaliteta.html

, 22.3.2012

21

http://www.cimgrupa.eu/sr/ShowArticle.aspx?ID=88&AspxAutoDetectCookieSupport=1 ,9.4.2012

12

Farmaceutska industrija ISO 13485/88 je standard QMS-a za proizvođače medicinskih uređaja. Dobre proizvodne prakse (GMP)4su procedure koje moraju da primene proizvođači medicinskih uređaja i lekova ako žele da ih plasiraju na tržište SAD. CE znak predstavlja znak usaglašenosti sa evropskim propisima (franc.: Conformité Europée nne) za proizvod. Od uvođenja Novog pristupa (New approach) 1985. godine, predstavlja zakonsku obavezu za proizvođače u EU i izvan EU koji podležu nekoj od 23 trenutno važeće direktive (uređaji koji sagorevaju gasne fluide, žične instalacije, proizvodi 1 - ISO - International Organization for Standardization 30 2 - ISO TS - ISO Technical Specification 3 - HACCP - Hazard Analisys and Critical Control Point 4 - GMP - Global Marketing Practices za građevinarstvo, elektromagnetska kompatibilnost, oprema u eksplozivnim atmosferama, eksplozivi za civilnu upotrebu, liftovi, oprema pod niskim naponom, medicinski uređaji, uređaji za merenje, ambalaža, lična zaštitna oprema, dragoceni metali, oprema pod pritiskom, radio i telekomunikaciona terminalna oprema, rekreaciona plovila, bezbednost mašina, bezbednost igračaka, telekomunikacioni terminali i zemaljske satelitske stanice). ISO/IEC517025 standard razvijen je 1999. godine, a sadrži zahteve za akreditaciju kontrolnih i ispitnih laboratorija, koji se odnose na to da one moraju predočiti dokaze da rade prema QMSu, da su tehnički kompetentne i da generišu tehnički validne rezultate. IT INDUSTRIJA QS (QMS)6za softver se primenjuje od 1994. godine. Predstavlja model za obezbeđenje kvaliteta u razvoju, projektovanju i korišćenju softvera i orijentisanje softverskim kompanijama koje rade na njegovom razvoju. BS77799 (ISO 17799) standard je razvijen od strane BSI, i predstavlja standard za upravljanje zaštitom informacionog sistema (ISMS). On se može primeniti u različitim privrednim organizacijama, za informacione i komunikacione sisteme kao i računarske mreže. TL89000 standard je kreiran 1999. godine. On predstavlja QMS model za telekomunika- cionu industriju. Od dobavljača u ovoj industriji se zahteva primena dodatnih elemenata koji se odnose na njihovu proizvodnju, dok se od hardverskih i softverskih kompanija traži da primene sve specificirane zahteve za ovaj sektor. SISTEMI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI OHSAS918001 standard, razvijen je od strane evropskih tela za standardizaciju, kao standard za menadžment sistem za zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih (OHSMS). Cilj mu je kreiranje bezbednog radnog mesta. Ovaj standard je idealan za organizacije koje žele da povećaju bezbednost svojih zaposlenih, zaštite njihovo zdravlje, smanje medicinske troškove lečenja iznenadnih povreda i povećaju prevenciju u ovoj oblasti. SA108000 standard je izdat 1997. godine i predstavja prvi međunarodni standard iz oblasti socijalne odgovomosti za zaposlene i kompaniju. On od poslodavaca zahteva da zaposlenom garantuje osnovna radnička prava, bezbedne radne uslove, zabranu zapošljavanja dece i bolesnih i regulamu radnu nedelju od 42 sata. Ostali zahtevi SA 8000 odnose se na zdravstvenu zaštitu, pravo na sindikalno organizovanje, zabranu diskriminacije na verskoj, rasnoj i nacionalnoj osnovi kao i mogućnost napredovanja u struci.Razvijen je od strane Saveta Agencije za ekonomski razvoj (CEPAA), uz pomoć širokog kruga privrede, industrije, sindikata, organizacija za Ijudska prava, UN i drugih.

13

Sertifikacija prema ovom standardu kompaniji daje pozitivan imidž i reputaciju kod njenih klienata, zaposlenih, isporučilaca, vlasnika i kupaca, zbog najbolje prakse socijalne zaštite zaposlenih kao i uslova njihovog rada. 5 - ISO/IEC - ISO International Engineering Consortium 6 - QMS - Quality Management System 7 - BS - British Standard 8 - TL - Telecommunications Industry Standard 31 9 - OHSAS - Occupational Health and Safety Management System 10 - SA - Social Accountability Razno ISO/IEC1115408 standard je izdat 1999. godine kao prvi međunarodni standard za informacione tehnologije, koji definiše kriterijume za ocenu zaštite proizvoda ovih tehnologija kao što su operativni sistemi, kompjuterske mreže, distributivni sistemi, aplikacije iz hardvera, firmvera i softvera. Zahtevi ovog standarda su specifikovani kao funkcije zaštite IT proizvoda i sistema, kao i merenje nivoa zaštite i validacije obezbeđenja. AS129100 standard je objavljen 1999. godine. On predstavlja model za menadžment kvalitetom isporučilaca i podisporučilaca za vazduhoplovnu i kosmičku industriju (postoje i EN 9101, 2, 3 - evropski standardi).BS 6072 - Menadžment rizikom je standard izdat 2000. godine a odnosi se na upravljanje rizikom poslovnih projekata. On opisuje upravljanje rizikom kao "osnovni" proces u bilo kojoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, aktivnost i sektor delovanja. Definiše dobru praksu za upravljanje rizikom, koja obuhvata: identifikaciju rizika, analizu rizika, procenu i kontrolu. Upravljanje kvalitetom (TQM)13je danas opšteprihvaćeni model za ocenu organizacija za dodelu međunarodnih, nacionalnih i kompanijskih nagrada za poslovnu izvrsnost. Osnovni koncept TQM je orijentisan proizvodnim organizacijama. Poslovna izvrsnost (BE)14standard je razvijen kao novi evropski model TQM 1999. godine. osnovni cilj ovog standarda je da evropska privreda postane lider u svetu po kvalitetu svojih proizvoda i usluga u različitim oblastima a pre svega u uslugama. Primenjeni model menadžmenta kvalitetom u organizaciji ocenjuje se dostignutim nivoom zadovoljstva kupaca, zaposlenih, partnera i društva. Od 1993 godine, ruskа Vlаdа donosi zаkone koji obаvezuju verifikaciju proizvoda i GOST R se uvodi u sistem sertifikаcije sа nаmerom zаštite zdrаvljа i bezbednosti stаnovništvа Rusije. Gost standardi se odnose na: potrošаčke proizvode kаo što su hrаnа, tekstil, kozmetikа i igrаčke; mehаničku i električnu robu; industrijsku opreme zа prehrаmbenu i hemijsku industriju, industriju nаfte, gаsа i izgrаdnje i druge industrije. Sertifikovanje proizvoda prema GOST R standardu daje propusnicu proizvođačima širom sveta da svoje proizvode plasiraju na ruskom tržištu, koje je veliko i samim tim značajno za plasman svih vrsta proizvoda. Zahtevi GOST R standarda su često strožiji od regulativa Evropske unije i međunarodnih standarda.

14

7.Postupak uvođenja sistema kvaliteta ISO 9001 Kao što je več pomenuto,ljudi često kažu sertifikat "standarda ISO 9000", ali ono što to praktično znači jeste da su ispunjeni zahtevi standarda ISO 9001. ISO 9001 – primenjuje se u poslovnim sistemima gde upravljanje kvalitetom počinje istraživanjem i završava se u fazi upotrebe, odnosno tamo gde se proizvod u sistemu razvija od ideje do faze postupotrebe. „Sistem menadžmenta kvalitetom u organizaciji mora biti uspostavljen, dokumentovan, primenjen, održiv i mora se stalno poboljšavati njegova efektivnost, u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001. Ovim sistemom moraju biti obuhvaćeni pored internih procesa i procesi iz autsorsa (procesi koje obavlja druga organizacija), ukoliko ovi procesi utiču na usaglašenost proizvoda sa zahtevima. Postoji obavezna dokumentacija Sistema menadžmenta kvalitetom definisana standardom ISO 9001, koja podrazumeva: -Dokumentovane izjave o politici kvaliteta i ciljevima kvaliteta, -Poslovnik o kvalitetu, -Dokumetovane procedure i zapise, -Dokumente i zapise, koje organizacija utvrdi kao neophodne za efektivno planiranje i izvođenje svojih procesa i upravljanje tim procesima. Dokumentovane izjave o politici kvaliteta i ciljevima kvaliteta su u nadležnosti rukovodstva, koje je odgovorno za njihovo sastavljanje i prenošenje na zaposlene. Politika kvaliteta je prikaz vizije top menadžmenta kompanije, na razumljiv način i u meri koja je realna, dok su ciljevi kvaliteta jasno definisani i rokovima ograničeni ciljevi unutar organizacije, koji moraju biti merljivi i usklađeni sa politikom kvaliteta. Prilikom uspostavljanja Sistema menadžmenta kvalitetom ne treba ih poistovećivati sa ekonomskim ciljevima. Poslovnik kvaliteta predstavlja baznu osnovu Sistema menadžmenta kvalitetom, čija se -adekvatnost mora periodično preispitivati. Dokumentovane procedure se izrađuju u skladu sa zahtevima standarda, a prema potrebama organizacije i prate ih zapisi, koji služe kao dokaz da su se aktivnosti izvršile u skladu sa dokumentovanom procedurom. Pre primene procedure moraju biti odobrene od strane rukovodstva i mora se strogo voditi računa o njihovim važećim izdanjima. Dokumenta i zapisi koje organizacija utvrdi kao neophodne su veoma važan sastavni deo Sistema menadžmenta kvalitetom i nikako ne smeju da se izuzmu prilikom uspostavljanja istog. U njima su uglavnom sadržani iskustvo i tehnologija procesa i ključni su elemenat Sistema menadžmenta kvalitetom u organizaciji. „22 „Globalni postupak rada menadžmenta na razvoju sistema kvaliteta (QS) izgleda ovako: • priprema primene standarda serije ISO 9000, • snimanje stanja kvaliteta u poslovnom sistemu, • projektovanje QS, • uvođenje QS, • atestiranje QS i • provera atestiranog QS. Najveći deo posla oko uvođenja sistema kvaliteta je na menadžmentu preduzeća koji pokreće
22

http://www.sertifikacija.com/index.php/kontakt/23-iso-standardi/iso-9001 ,9.2.2012

15

postupak, radi na internoj organizaciji tokom rada konsultantske kuće i obezbeđuje održavanje sistema kvaliteta. U fazi pokretanja postupka, menadžment radi na iniciranju postupka i pripremi za uvođenje sistema, odnosno sprovodi sledeće aktivnosti: • donošenje odluke o uvođenju QS, • izbor spoljnih saradnika (konsultantske kuće) za rad na uvođenju QS, • izbor metodologije za rad na uvođenju QS, • izbor planova i programa za obrazovanje kadrova, • obrazovanje kadrova. U fazi snimanja stanja aktivnosti menadžmenta obuhvataju: • donošenje odluke o utvrđivanju nivoa QS, • instaliranje modela i softvera za snimanje stanja QS, • određivanje tima za snimanje stanja, • definisanje planova snimanja, • snimanje stanja, • izveštaj o postojećem stanju. Projektovanje QS zahteva sledeće aktivnosti: • donošenje odluke o projektovanju QS, • projektovanje modela QS, • projektovanje osnovne dokumentacije QS, • obuka kadrova za prihvatanje projektovanih rešenja, • donošeje odluke o sprovođenju projektovanih rešenja. Samo uvođenje QS podrazumeva: • određivanje organizacije za primenu projektovanih rešenja • provera projektovanih rešenja • donošenje odluke o primeni rešenja u celom poslovnom sistemu • primena projektovanih rešenja Nakon toga dolazi atestiranje sistema: • donošenje odluke o atestiranju QS • uvod u izvršenu pripremu za atestiranje QS • izbor organizacije za atestiranje QS • analiza postupka za atestiranje QS • atestiranje QS • završni razgovor Poslednja faza pre sertifikacije je provera sistema kvaliteta i obuhvata: • donošenje odluke o proveri QS • provera delova QS • donošenje odluke o internoj oceni QS • interna ocena QS pred ponovno atestiranje • ponovno atestiranje QS • završni razgovor. Sertifikaciju standarda, odnosno verifikaciju ispunjenosti vrše sertifikaciona i akreditaciona tela, a njih za ovaj standard ima puno, jer se radi o bazičnom sistemu kvaliteta.“23
23

www.maturskiradovi.net/forum/attachment.php?aid=965

,9.4.2012

16

8.Prednosti uvođenja standarda kvaliteta Serija međunarodnih standarda je prevashodno orijentisana na zadovoljenje zahteva kupaca u cilju unapređivanja konkurentske prednosti kao jednog od osnovnih preduslova permanentnog unaprešenja kvaliteta poslovanja. Najbolji dokaz uspešnosti primene standarda ISO 9000 je rastući broj preduzeća u svetu koja su implementirala ovaj koncept. Region koji ima najviše preduzeća sa uvedenim sistemom kvaliteta prema seriji standarda ISO 9000 je Evropa. „Koristi uvođenja sistema kvaliteta su povećanje profita poslovnog sistema, smanjenje troškova poslovanja, povećanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, uklanjanje barijera za poslovanje na domaćem i svetskom tržištu, mogućnost povećanja cene prodaje na domaćem i svetskom tržištu na osnovu kvaliteta, povećanje cene poslovnog sistema pri promeni vlasništva, smanjenje cene koštanja proizvoda i usluga koja se ostvaruje kroz smanjenje troškova za kvalitet, ostvarivanje zahteva tržišta, povećanje konkurentske sposobnosti poslovnog sistema i dr.“24 „Iskustva inostranih preduzeća koja su uvela sistem kvaliteta ukazuju na sledeće prednosti: troškovi poslovanja se snižavaju i do 50% - produktivnost se po pravilu povećava do 50% - profit se povećava 30% - 50% Prednosti od uvedenog koncepta upravljanja kvalitetom mogu biti: -unutrašnje: unapređenje dokumentacije, unapređivanje očekivanja kupaca, unapređenje procesa , razvoj kvaliteta proizvoda, smanjenje škarta, povećanje efikasnosti, unapređenje poslovanja, unapređenje motivacije zaposlenih.. -spoljašnje: unapređenje proizvoda, razvoj marketing imidža, povećanje prodaje, zadovoljenje zahteva kupaca, razvoj odnosa sa dobavljačima, povećanje konkurentnosti, povećanje prodaje na inosgtranom tržištu, rast profita, smanjenje žalbi kupaca.. Praksa i iskustvo je pokazalo da je ISO 9001:2008 bazni (osnovni) standardi i da se na njega mogu nadograditi bilo koji drugi standardi. Najčešće se uvodi kao poseban ili integrisan sa drugim standardima. Razlozi uvođenja sistema upravljanja kvalitetom (QMS) su različiti, a to su: -Zahtevi kupaca -Zahtevi tendera -Zahtevi rukovodstva radi unapređenja poslovanja i bolje kontrole“25 “Koristi od implementacije ISO 9001: • Smanjenje ukupnih troškova poslovanja • Veći profit • Obezbeđenje zadovoljstva kupaca • Bolje tržišne mogućnosti • Povećava poverenje klijenata • Kontrola svih procesa • Veća odgovornost zaposlenih • Bolja osposobljenost i edukacija zaposlenih
24 25

http://www.agencija.autentik.net/tekst4.php 9.4.2012 www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat8843.ppt ,9.4.2012

17

• • • • • • •

Postizanje timskog rada Povećanje svesti zaposlenih o kvalitetu Bolja iskorišćenost vremena i resursa Sledljivost sistema Bolja prolaznost na tenderima Stalno unapređenje kvaliteta i efikasnosti Pozicioniranje u društvu uspešnih

Razlog zbog koga je standard ISO 9001 čest u primeni od strane organizacija, a veoma često i sam uslov za početak saradnje između dve organizacije, je: -svest o potrebi za poboljšanjem sopstvenog načina poslovanja, -svest o potrebi za kvalitetnijim poslovnim partnerima, -svest o potrebi za zadovoljnijim korisnicima i -svest o potrebi za sveopštim boljitkom i napretkom poslovnog okruženja u okviru kog organizacija vrši svoje aktivnosti. Standard ISO 9001 je jedini standard u poslovnom svetu, koji se koristiti za sertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom, za koji međunarodna sertifikaciona tela izdaju sertifikate o usaglašenosti. Ovi sertifikati su dokaz da sertifikovana organizacija ima efikasan sistem kojim postiže: -zadovoljstvo korisnika i ispunjavanje njihovih zahteva, -efektivnost i kontinuitet u primeni zahteva standarda ISO 9001, -verodostojnost u ispunjavanju zakonskih, ugovornih i drugih preuzetih obaveza, -poverenje tržišta u kvalitet proizvoda/usluga. Primena standarda ISO 9001 ne predstavlja zakonsku obavezu, ali je tržištno uslovljena i u većini slučajeva se podrazumeva. Naše organizacije se najčešće susreću sa zahtevom da primene standard ISO 9001 prilikom izvoza i uspostavljanja saradnje ili partnerstva sa inostranim organizacijama, dok je sve češće ovaj zahtev prisutan i kao uslov za učešće na javnim nabavkama (tenderima) i konkursima kod investicionih fondova i drugih ustanova koje podstiču razvoj. Činjenica je da Evropski fondovi i drugi podsticajni programi ulažu samo u zdrave organizacije, čije se poslovanje zasniva na čvrstim organizacionim osnovama, koje u velikoj meri obezbeđuje primena standarda ISO 9001. Cilj primene standarda ISO 9001 nije postizanje uniformisanosti kod organizacija, već isticanje njihove posebnosti i stoga se prilikom primene standarda strogo vodi računa o organizacionoj strukturi, raspoloživim resursima, tržištu na kom organizacija posluje, poslovnim planovima i dugoročnoj viziji kojom se organizacija vodi. Primenjivati standard ISO 9001 znači uključiti sve zaposlene u organizaciji da učestvuju u primeni Sistema menadžmenta kvalitetom i u njegovom konstantnom poboljšanju. Na ovaj način zaposleni, pored toga što svi učestvuju u kreiranju i pružanju kvalitetnog proizvoda i/ili usluge, učestvuju i u raspodeli odgovornosti. Odgovornost za kvalitetno obavljanje posla ne pada samo na rukovodstvo organizacije, već se deli na sve zaposlene u skladu sa njihovim radnim mestom, zaduženjima koja su preuzeli i radnim procesima na kojima su angažovani.“26 „Primena standarda ISO 14001 od strane organizacija i jasno demostriranje brige o životnoj sredini, doprinose većoj lojalnosti korisnika i poslovnih partnera, koji su sigurni u doprinos organizacije zaštiti životne sredine. Zahvaljujući poverenju, koje organizacija uživa među svojim dobavljačima, korisnicima i saradnicima, reputacija same organizacije je mnogo bolja,
26

http://www.mobes.rs/usluge/iso-9001.html?start=1 , 9.4.2012

18

pozicioniranje na tržištu lakše, a komunikacija sa nadležnim organima i drugim zainteresovanim stranama jednostavnija i efikasnija. ISO 14001 predstavlja oruđe za upravljanje proizvodima, uslugama i procesima organizacije, koji utiču posredno ili neposredno na životnu sredinu.“27 „Organizacije koje se upuste u uvođenje ovog sistema upravljanja mogu da računaju da će na duži rok moći da isporuče kvalitetne i konkurentne proizvode kako na domaćem tako i na inostranim tržištima, uz sistematsko postizanje i održavanje saglasnosti sa ekološkim zakonima i regulativama u svojoj industriji i vezanim granama industrije. Pored toga, organizacija se postavlja u puno povoljniji položaj u kontaktima sa vladinim institucijama, potrošačima se demonstrira da je spremna da ponudi proizvod ili uslugu koja je u skladu sa smanjenjem negativnog uticaja na okolinu, umanjuju se cene osiguranja, potrošnja energije i drugih resursa, samim tim dolazi se i do prednosti na tržištu.“28 9.Problemi na koje se nailazi tokom uvođenja sistema upravljanja „Prvo rukovodioci moraju da uče o ISO,da planiraju projekat i naznače odgovornosti, da obezbede resurse i da nagrađuju učešće u ISO projektu. Ljudi ne žele da uđu u projekat ako ne znaju šta to znači za njih i njihov posao.Treba im objasniti zašto je ISO toliko važan za kompaniju,kako će to njihov posao učiniti lakšim. Opšti uvod u ISO 9000 je bitan za celokupno osoblje.Za vođe projekta se može obezbediti Napredniji trening. Pogrešna interpretacija standarda vodi ka uzaludnim naporima i trošenju vremena.Poželjno je koristiti pomoć eksperta. Prilikom definisanja procedura,treba koristiti kratke rečenice koje počinju sa glagolom,takođe mora biti jasno ko obavlja dužnost.“29 „Tokom uvođenja nekog od sistema upravljanja, bilo da se radi o sistemu upravljanja kvalitetom (QMS), sistema upravljanja bezbednosti hrane (HACCP, FSMS) ili sistema upravljanja životnom sredinom (EMS) i sl. možete naići na različite probleme. -Neki od njih mogu biti sledeći: -Nedostatak podrške rukovodstva -Nedostatak organizacije -Nedostatak obuke / znanja -Nedostatak discipline -Nedostatak resursa -Nedostatak vremena

27

http://www.sertifikacija.com/index.php/2011-08-26-07-38-58/2011-09-02-11-18-56/koristi-od-primenestandarda-iso-14001 , 9.4.2012 28 http://www.kvalitet.org.rs/standardi/iso-9000-sistem-upravljanja-kvalitetom ,9.2.2012 29 http://www.slideshare.net/bsckragujevac/maja-pei-rakanovi ,9.4.2012

19

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom treba da bude strateška odluka organizacije. Najvažnije od svega je podrška najvišeg rukovodstva, bez nje nema ni sistema. Sam standard ISO 9001:2008 nalaže da se za predstavnika rukovodstva za kvalitet bira osoba koja je deo najvišeg rukovodstva. Osoba koja će bez obzira na svoje druge odgovornosti, morati preuzeti odgovornosti i ovlašćenje koji se odnose na uvođenje i održavanje sistema kvaliteta. „30 10. Troškovi kvaliteta31 Troškovi kvaliteta se mogu podeliti na: -direktno vidljive troškove: gubici, škart, dorada, garancijja, troškovi ispitivanja, troškovi usled greške -indirektno vidljive troškove: - troškovi aktivnosti za sprečavanje grešaka - troškovi za odvijanje delatnosti - pomeranje termina - povećani troškovi otpremanja - previsoki troškovi zaliha - smanjivanje radnog morala, gubitak imidža - gubitak klijenata Postoji veza između troškova kvaliteta i cene proizvoda. U cenu su uračunati troškovi škarta (i servisa koji se javlja usled neophodnosti otklanjanja greške nakon isporuke proizvoda) i cene prevencije u cilju otklanjanja škarta. Te dve cene su uzajamno povezane i obrnuto proporcionalne. Troškovi prevencije su nekoliko puta niži od troškova korekcije koji nastaju kada se neusaglašenosti ili škart pojave. Kada se radi o tehnikama merenja troškova kvaliteta, javljaju se određeni problemi: 1. Troškovi kvaliteta se jasno ne izražavaju u finansijskim izveštajima 2. Ponekad je vreme između preduzetih mera i ostvarene koristi relativno dugo 3. Brojne su subjektivne procene 4. Troškovi su ponekad nevidljivi, ne daju se proceniti lako 5. Javljaju se problemi poređenja troškova u vremenu U tradicionalnom pristupu, troškovi kvaliteta se dele na : Troškove zadovoljavanja i usaglašavanja sa zahtevima kvaliteta -Troškovi prevencije- troškovi svih aktivnosti koje se preduzimaju da bi se sprečila pojava neusalašenosti (troškovi obuke, provere kvaliteta, istraživanja tržišta) -Troškovi procenjivanja- troškovi merenja i ocenjivanja usaglašenosti kvaliteta proizvoda uz troškove ispitivanja, kontrolisanja, testiranja, Troškovi otklanjanja neusaglašenosti - Interni troškovi - Nastaju pre isporuke proizvoda (dorada, prepravka, popravka, ponovno kontrolisanje, ispitivanje nakon izvršenih dorada) - Eksterni troškovi- nastaju nakon isporuke neusaglašenog proizvoda kao što su troškovi garancije, servisa, žalbe kupaca i povraćaja sredstava 11.Primeri
30 31

http://www.alphasolutions.rs/problemi.html ,9.4.2012 www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat8843.ppt , 5.4.2012

20

Tvojih 5 minuta

Temeljem ulaganja u nova postrojenja i opremu od 2008 godine radi kao industrijska pekara i upotrebljava savremenu pekarsku tehnologiju. Na tržište Srbije lansiralo je nove vrste hleba, peciva i krofni. Integrisanim sistemom standarda kvaliteta (HACCP, ISSO 9001) svi procesi u preduzeću su u funkciji kvaliteta proizvoda i produktivnosti poslovanja.32 Metro Cash & Carry

26.3.2010 Kompanija METRO Cash & Carry Srbija u petak, 26. marta organizovala je prezentaciju IFS/GFSI standarda koji predstavljaju najviše standarde za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane, kojoj je prisustvovalo preko 400 dobavljaca iz Srbije. U skladu sa strategijom koja predviða da se 2010. godine aktivnosti kompanije usmere ka proizvoðacima i dobavljacima, kompanija METRO upoznala je zainteresovane partnere sa prednostima koje im pruža uvoðenje standarda koji ce, prema ocekivanjima, postati obavezujuci za sve METRO dobavljače do kraja 2012. godine.33 Kao partner svojih dobavljača, kompanija METRO Cash & Carry proglasila je prilikom obeležavanja petogodišnjice poslovanja u Srbiji 2010. godinom dobavljača i proizvođača iz Srbije. Prvi korak u pružanju pomoći dobavljačima kompanija METRO je učinila uključivanjem u SECEP Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza, a usaglašenost poslovanja srpskih proizvođača sa standardima EU biće dodatno unapređena IFS sertifikacijom. U hotelu Grand Casino u Beogradu kompanija METRO je organizovala prezentaciju vrhunskih evropskih standarda IFS/GFSI za sve dobavljače koji žele da unaprede svoje poslovanje sertifikovanjem za ove standarde kontrole bezbednosti i kvaliteta hrane.34 5.4.2011 Kompanija METRO Cash & Carry Srbija i Sertifikaciono Telo ISA Cert uručili su na svečanosti u hotelu Grand Kazino IFS i BRC sertifikate grupi od 30 lokalnih proizvođača koji proizvode pod METRO robnom markom. IFS i BRC ulaze u grupu standarda priznatih od strane Globalne Inicijative za Bezbednost Hrane (GFSI). Standardi iz ove grupe predstavljaju najviše standarde za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane, čijim uvođenjem dobavljači u Srbiji postaju konkurentni na domaćem i stranom tržištu. 35 8.2.2012 METRO Cash & Carry u Srbiji uspešno je sertifikovao svih sedam veleprodajnih objekata po IFS Cash&Carry standardu, koji predstavlja najviši svetski standard za kvalitet i bezbednost
32 33

http://www.pdm.rs/sr/poslovne-informacije/ 22.3.2012 www.vibilia.rs/srpski/izvestaj/0508/METRO.pdf .4.4.2012 34 www.metro.rs/servlet/PB/menu/...l41/index.htmlCached, 4.4.2012 35 http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/domae-aktuelnosti/1092-metro-sertifikovao-svoje-dobavljae/ , 5.4.2012

21

hrane priznat od Globalne Inicijative za Bezbednost Hrane (GFSI). Sertifikati su dodeljeni nakon provere koja je obavljena početkom decembra 2011. godine36. BAMBI-BANAT37

Poslovne aktivnosti Koncerna BAMBI-BANAT zasnovane su na principima Politike kvaliteta. Bambi je prvi u konditorskoj industriji tadašnje Jugoslavije uveo i potvrdio sistem kvaliteta dobivši međunarodni sertifikat ISO 9001, 2000. godine. Dobijanje sertifikata za oblast upravljanja higijenom i HACCP sistemom predstavlja izuzetan uspeh jer je ''Bambi'' postao prva firma u Jugoslaviji, ali i van nemackog govornog područja, dobitnik ovog sertifikata. Sredinom oktobra 2004. godine BAMBI dobija sertifikat kojim integriše tri najvaznija standarda u svoje poslovanje: sistem kvaliteta ISO 9001, sistem higijenske ispravnosti i kontrole rizika HACCP i sistem zastite životne sredine ISO 14001. Stalna briga o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti naših proizvoda jedan je od primarnih ciljeva naše kompanije. U skladu sa sistemom kontrole bezbednosti hrane HACCP i zahtevima međunarodno priznatih standarda ISO 9001:2000 i ISO 14001 poboljšavamo naše poslovanje stalnim ispunjavanjem postavljenih poslovnih ciljeva i ciljeva besprekornog kvaliteta. Obavljamo stalnu proveru parametara kvaliteta u odnosu na utvrđene zahteve specifikacija, zakonskih propisa i pravilnika koji su u skladu sa propisima EU i svih zemalja u kojima poslujemo. Negovanjem naše tradicije, umeća i znanja čuvamo visok kvalitet naših proizvoda i ostvarujemo konstantna poboljšanja što za rezultat ima stalno povećanje indeksa zadovoljstva naših kupaca i potrošača. U jesen 2009, "Bambi-Banat je počastvovan dobijanjem HALAL certifikata za preko 80 svojih proizvoda.

Kompanija Tigar38

36 37

http://kupijeftinije.rs/admin/metro-spesno-sertifikovao-ifs-cashcarry-standard/ ,5.4.2012 http://ukusnidani.bambi.rs/c/?lang=sr&p=values ,9.4.2012 38 http://www.tigar.com/tigar.php?str=6&lg=sr ,9.4.2012

22

Upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom životne sredine i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu kao integrisani menadžment sistemi su deo ukupnog menadžmenta u "Tigru". Sistemi su građeni na osnovu procesnog modela i zadovoljavaju sadašnji stepen tehničkotehnološkog i organizacionog razvoja "Tigra" kao matične kompanije i svih njenih zavisnih preduzeća i zahteve relevantnih medjunarodnih standarda iz oblasti upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom životne sredine i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosšću na radu. Izjava o politici kvaliteta, Izjava o politici zaštite životne sredine i Izjava o politici zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, koje su sastavni deo zajedničke Politike kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, definišu bazične principe i generalno opredeljenje rukovodstva "Tigra" prema kvalitetu kao osnovi poslovne filozofije, prema zaštiti i očuvanju životne sredine kao moralnoj obavezi prema sadašnjim i budućim generacijama i prema zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, kao izraz brige i poštovanja prema zaposlenima – najvećoj snazi kompanije. Sertifikacija, odnosno provera usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, vrši se posebno po zavisnim preduzećima i odnosi se na konkretne proizvodne i uslužne programe.

Pionir39 Kvalitet nikada nije slučajnost.Dobar „imidž“ naše kompanije posledica je jasnog identiteta,kvalitetnog rada i kvalitetnih odnosa.Stalno unapređujemo svoje znanje,primenjujemo nove tehnologije i savremene načine organizacije. Rezultat naših aktivnosti je kvalitet.Razlog su naši kupci. Marta 2004. „Pionir“ je izvršio resertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom,prilagođavajući sistem zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001. Poslovna poslitika „Pionira“ je proizvodnja visoko kvalitetnih i bezbednih konditorskih proizvoda,uz korišćenje sopstvene tehnologije i znanja,modernizacija i racionalizacija u svim oblastima poslovanja,kao i preduzimanje mera za očuvanje životne sredine. Stalno poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane je zadatak i odgovornost rukovodstva svih nivoa.Svi zaposleni se obavezuju da izvršavaju svoje radne zadatke u skladu sa ovom politikom. Zlatiborac40
39 40

http://www.pionir.rs/ , 9.4.2012 http://www.zlatiborac.com/kvalitet.html ,9.4.2012

23

GOST R standard Proizvodni proces u potpunosti zadovoljava rigorozni GOST R standard, koji je potvrda da je Zlatiborac u svemu zadovoljio uslove i tehničke propise Rusije i da se naši proizvodi mogu plasirati na Rusko tržište. DLG 2011 Na sajmu Nemačkog poljoprivrednog društva DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), U okviru međunarodnog takmičenja 'Ham and Sausage Quality Competition 2011' u konkurenciji sa 20.000 prehrambenih proizvoda iz celog sveta, suvomesnati delikatesi Zlatiborca osvojili su 5 medalja za kvalitet: tri zlatne i dve srebrne, što je veliko priznanje za naša dosadašnja ulaganja u tehnološki proces proizvodnje koji prati rigorozne svetske standarde. HALAL SERTIFIKAT HALAL sertifikat koji nam je dodelila Agencija za certificiranje HALAL kvaliteta' iz Tuzle, predstavlja potvrdu da su goveđi proizvodi Zlatiborca u skladu sa islamskim propisima, da ispunjavaju sve uslove HALAL standarda i da su kao takvi dopušteni muslimanskom stanovništvu za konzumiranje. HALAL standard predstavlja potvrdu bezbednosti proizvoda za zdravlje ljudi i kao takav značajan je ne samo za muslimansko stanovništvo, već i za sve one koji su svesni važnosti visokog kvaliteta, vrhunske higijenske ispravnosti i biološke vrednosti prehrambenih namirnica koje svakodnevno koristimo u ishrani. HACCP standard Zlatiborac d.o.o. je ponosan na brzo i efikasno uvođenje HACCP standarda. To je sistem zaštite i kontrole kvaliteta i bezbednosti proizvoda koji je razvila Američka kosmička agencija, a Zlatiborcu dodelila Švajcarska SGS, vodeća svetska kompanija za inspekciju, verifikaciju,testiranje i sertifikaciju, osnovana pre 130 година, sa više od 1000 kancelarija i laboratorija širom sveta. Uvođenje ovog sistema znači strogu analizu rizika od bioloških, hemijskih i fizičkih rizika za sirovine od nabavke do rukovanja, preko proizvodnje, tokom distribucije i sve do konzumacije finalnog proizvoda. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje HACCP kao vrhunski standard, a mnoge zemlje Evropske Unije i sveta su ga usvojile kao zakonsku obavezu u proizvodnji hrane.

Metalac41
41

http://www.metalac.com/pgs/sr/o_kompaniji/kvalitet_i_zastita_zivotne_sredine/ ,9.4.2012

24

Upravljanje kvalitetom i upravljanje zaštitom životne sredine kao integrisan sistem deo je ukupnog menadžmenta u Kompaniji Metalac a.d. Preko QMS/EMS i sistema informacionih tehnologija obezbeđujemo brže poslovne cikluse, činimo ih merljivim i kontrolisanim. Primena svetskih standarda kvaliteta i zaštite životne sredine za nas je ne samo imperativ već i moralni čin. To je integralni deo poslovne filozofije u kojoj upravljanje procesima znači pre svega upravljanje izgrađenom svešću da kvalitet nema alternativu. Sistem menadžmenta kvalitetom Metalac a.d. i zavisnih društava urađen je uz zadovoljenje zahteva standarda ISO 9001:2008, odnosno SRPS ISO 9001:2008. Sistem menadžmenta zaštite životne sredine Metalac a.d. i zavisnih društava urađen je uz zadovoljenje zahteva standarda ISO 14001:2004 (SRPS ISO 14001:2005), uključujući i ukazivanje na integraciju sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (QMS/EMS). Izjava o politici kvaliteta i Izjava o politici zaštite životne sredine, koje su sastavni deo zajedničke Politike kvaliteta i zaštite životne sredine, definišu bazične principe i generalno opredeljenje rukovodstva Kompanije prema kvalitetu kao osnovi poslovne filozofije i prema zaštiti i očuvanju životne sredine kao moralnoj obavezi prema sadašnjim i budućim korisnicima naših proizvoda. Sertifikacija usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 14001:2005, vrši se posebno po zavisnim preduzećima i odnosi se na konkretne proizvodne i uslužne programe.

25

Aura42

Vizija: napraviti značajan iskorak na tržištu i prestići direktnu konkurenciju kvalitetom, vrhunskim dizajnom i cenama. Najkraće: postati sinonim za kozmetiku u regionu (bivša Jugoslavija). Misija: posvećenost postizanju vrhunskog kvaliteta u pružanju usluga klijentima uz osećaj topline, prijateljstva, ličnog ponosa i korporativnog duha. Od 2003. godine, Aura ima sertifikat ISO 9001:2000. Energoprojekt43

Energoprojekt Holding a.d. sa ponosom izjavljuje da je opredeljen da stalno unapređuje kvalitet upravljanja i rukovođenja poslovnim sistemom Energoprojekt i realizacijom složenih projekata, kako bi se obezbedilo da zahtevi i očekivanja naručilaca budu ispunjeni i premašeni, a sistem Energoprojekt konkurentan sa srodnim kompanijama iz oblasti projektovanja, konsaltinga, inženjeringa i izgradnje infrastrukturnih projekata iz domena energetike, vodoprivrede, niskogradnje, industrije, visokogradnje, ekologije i informacionih tehnologija, kao i ostalih javnih i komercijalnih projekata. U tom cilju Energoprojekt Holding a.d. uspostavlja i unapređuje sopstveni Sistem menadžmenta kvalitetom, usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.

42 43

http://www.aura.co.rs/index.php/profil/ ,9.4.2012 http://www.energoprojekt.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=58&lang=sr , 9.4.21012

26

12.Zaključak Podaci o sertifikovanim preduzećima u Srbiji 44 HACCP – 358 preduzeća,među kojima:AD Štakt, AD Swisslion Miloduh Kragujevac, Aerodrom ketering doo Beograd,DOO Banatski klas,Pančevo,DOO Sweet home,Brus, Restoran „Franš“ Beograd,JKP Beogradski vodovod i kanalizacija,Kondiva DOO Beograd itd. ISO 9001 -1340 preduzeća ISO 14001-273 preduzeća (Apoteka Beograd,Energoprojekt Holding,Beograd, Fresh & CO DOO Subotica,Galenika AD Beograd,Hemofarm AD Vršac itd.) IS0 16949-2 preduzeća (FAD,Gornji Milanovac i Visan DOO Beograd) ISO 22 000- 50 preduzeća (Centroproizvod AD Beograd, Fresh & CO DOO Subotica...) ISO 27001- 25 preduzeća (JKP Informatika,Novi Sad,Institut za stanardizaciju Srbije,Srpska banka itd.) OHSAS 18001 -168 preduzeća (AD Zaštita na radu Beograd,Alpine DOO,Beograd, Apoteka Beograd,Delta inženjering,Gemax DOO Beograd itd.) Sertifikaciona tela: BSI,BUREAU VERITAS,CERTIND,CERTOP CO,CISQ,DAS CERTIFICATION ltd, DQS GMBH,EVROCERT,INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE,JUQS,KVALITET itd. Ipak možemo reći da u Evropi ima zemalja sa još manjim brojem preduzeća koje su uvele sistem kvaliteta prema zahtevima ISO ali su to u glavnom zemlje Istočne Evrope koje su još u procesu tranzicije. Ali zato su druge zemlje u velikom broju prihvatile sistem kvaliteta (Velika Britanija 63.725 preduzeća, Nemačka 32.500, Italija 30.367, Francuska 17.170...) Razlog što je relativno mali broj naših preduzeća uveo sistem kvaliteta leži u tome što je materijalna situacija većine preduzeća jako teška. Više od deceniju naša privreda ima hroničan nedostatak finansijskih sredstava a uvođenje sistema kvaliteta zahteva značajne poslovne napore i ulaganja. U preko 50% organizacija koje su uvodile sistem kvaliteta taj proces je trajao više od 2 godine, skoro 86% organizacija je koristilo usluge konsultantskih firmi što je sve uticalo na visinu troškova uvođenja kao i probleme tekuće likvidnosti. Ipak veoma brzo je 2/3 organizacija koje su uvele sistem kvaliteta ISO i dobile sertifikat o uvedenom sistemu kvaliteta ostvarilo osim navedenih benefita u tekućoj proizvodnji i finansijskim efektima i značajne poslovne aranžmane na tržištu Evrope. 45

13.Literatura
44 45

Privredna komora Srbije, http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=sertifikati ,9.4.2012 www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat8843.ppt ,5.4.2012

27

http://www.indmanager.edu.rs/site/pdf/g-2.pdf ,5.4.2012 http://www.timomed.co.rs/p50_kvalitet.htm ,5.4.2012 http://www.iss.rs/images/upload/prezentacije/Kako%20i%20zasto%20ucestvovati%20u%20nacionalnoj %20standardizaciji%20Valjevo.pdf ,9.4.2012 http://www.link-elearning.com/site/kursevi/lekcija/1147 ,5.4.2012 Kotlica, S. i Tomić.D.(2005), Preduzetništvo,, Viša poslovna škola, Novi Sad http://www.preduzetnistvomladih.org.rs/dokumenta/osnovni_preduzetnicki_koncepti.pdf ,9.4.2012 http://www.mobes.rs/usluge/iso-9001.html?showall=1 ,5.4.2012 http://www.inmarkconsulting.co.rs/index.php?page_id=94 ,5.4.2012 http://www.mobes.rs/usluge/iso-9001.html?showall=1 ,5.4.2012 http://www.scribd.com/doc/65846171/Primjena-ISO-9000-u-Unapredjenju-Kvaliteta-Usluga ,5.4.2012 http://www.maturskiradovi.net/forum/archive/index.php/thread-10575.html ,5.4.2012 http://sertifikacionotelocis.com/usluge/iso-9001 ,5.4.2012 http://www.inmarkconsulting.co.rs/index.php?page_id=56 ,5.4.2012 http://www.siepa.gov.rs/files/pdf/EXPORTER7_2007_03.pdf ,5.4.2012 http://www.cimgrupa.eu/sr/iso-9001.aspx ,9.4.2012 http://www.cimgrupa.eu/sr/iso-9001.aspx ,9.4.2012 http://www.kvalitet.org.rs/standardi/iso-9000-sistem-upravljanja-kvalitetom ,9.2.2012 Časopis za izvoznike EXPORTER7, http://www.serbianfurniture.org/sprski/aktuelno/siepa/exporter/exp07/iso_sistem_kvaliteta.htm ,9.4.2012 http://www.automobilizam.net/zivotni-ciklus-motora-sa-unutrasnjim-sagorevanjem/ ,9.4.2012 http://www.infogo.biz/sistemi-i-standardi-kvaliteta.html , 22.3.2012 http://www.cimgrupa.eu/sr/ShowArticle.aspx?ID=88&AspxAutoDetectCookieSupport=1 ,9.4.2012 http://www.sertifikacija.com/index.php/kontakt/23-iso-standardi/iso-9001 ,9.2.2012 www.maturskiradovi.net/forum/attachment.php?aid=965 ,9.4.2012 http://www.agencija.autentik.net/tekst4.php 9.4.2012 www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat8843.ppt ,9.4.2012 http://www.mobes.rs/usluge/iso-9001.html?start=1 , 9.4.2012 http://www.sertifikacija.com/index.php/2011-08-26-07-38-58/2011-09-02-11-18-56/koristi-od-primenestandarda-iso-14001 , 9.4.2012 http://www.kvalitet.org.rs/standardi/iso-9000-sistem-upravljanja-kvalitetom ,9.2.2012 http://www.slideshare.net/bsckragujevac/maja-pei-rakanovi ,9.4.2012 http://www.alphasolutions.rs/problemi.html ,9.4.2012 www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat8843.ppt , 5.4.2012 http://www.pdm.rs/sr/poslovne-informacije/ 22.3.2012 www.vibilia.rs/srpski/izvestaj/0508/METRO.pdf .4.4.2012 www.metro.rs/servlet/PB/menu/...l41/index.htmlCached, 4.4.2012 http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/domae-aktuelnosti/1092-metro-sertifikovao-svoje-dobavljae/ , 5.4.2012 http://kupijeftinije.rs/admin/metro-spesno-sertifikovao-ifs-cashcarry-standard/ ,5.4.2012 http://ukusnidani.bambi.rs/c/?lang=sr&p=values ,9.4.2012 http://www.tigar.com/tigar.php?str=6&lg=sr ,9.4.2012 http://www.pionir.rs/ , 9.4.2012 http://www.zlatiborac.com/kvalitet.html ,9.4.2012 http://www.metalac.com/pgs/sr/o_kompaniji/kvalitet_i_zastita_zivotne_sredine/ ,9.4.2012 http://www.aura.co.rs/index.php/profil/ ,9.4.2012 http://www.energoprojekt.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=58&lang=sr , 9.4.21012

28