www.glassrpske.

com

Petak
6. jul 2012.

Broj 12.867 Godina LXIX Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA
SRBIJA 30 dinara

VIJESTI

Nema napretka u saradwi tu`ila{tava BiH i Srbije

PANORAMA

странa 2

U Ratu{koj pe}ini otkrivene kosti nosoroga

странa 8

REVIZIJA PRAVOSU\A

Pravosudne institucije BiH u 2011. godini pove}ale tro{kove

Usvojen Prijedlog uredbe o podr{ci investicijama i zapo{qavawu u RS

Za novo radno mjesto od 3.500 do 5.000 maraka

SUDIJAMA ZA REGRES DO 5.000 KM
странa 5

Izbor preduze}a koja }e dobiti podsticaj vr{i}e se putem javnog konkursa, a osnovni kriterijumi su visina investicije i broj zaposlenih, rekao Tegeltija странa 7

DANAS

Ustavni sud nije {tedio na regresima za godi{we odmore. Najni`i regres tokom pro{le godine iznosio 1.425, a najvi{i 4.762 marke. Sudijama Suda BiH ispla}en regres od 2.100 KM
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH podr`ao odluku Vjekoslava Bevande

Od vi{e hiqada bruco{a samo pojedine ~eka dobra zarada

Potvr|ena smjena ministara iz SDA
странa 3

Ekonomisti najvi{e zara|uju, novinari na dnu
Kantri menayeri, izvr{ni direktori, direktori prodaje i regionalni menayeri zara|uju od 3.000 do 5.000 maraka mjese~no, dok je prosje~na plata `urnalista oko 780 maraka странa 6

Problem je {to se organizovani kriminal uvodi u strukture ove zemqe i {to }e imati svoju dr`avu, rekao Ahmetovi}. Biti ministar i tvrditi da je u policiji, pravosu|u i politici ve}ina qudi povezana sa organizovanim kriminalom je dovoqno za konstataciju "fa{izam je na vratima", kazao Lagumyija

2 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Pjer Mirel u Sarajevu
SARAJEVO - Direktor Odjeqewa za zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za pro{irewe Evropske komisije Pjer Mirel pozvao je vlasti u BiH da postignu dogovor sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) da bi i Evropska komisija mogla da uplati novac za BiH u okviru makrofinansijske pomo}i. - Pozdravqamo pozitivne korake koji su u~iweni u pogledu usvajawa buyeta BiH za 2012. godinu i Globalnog fiskalnog okvira rekao je Mirel u Sarajevu, prenijele su agencije. Mirel je, poslije dvodnevnog sastanka Privremenog odbora za pra}ewe sprovo|ewa Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitawima izme|u Evropske komisije i BiH, pozdravio politi~ke razgovore koji se vode u pravcu sprovo|ewa odluke u "slu~aju Sejdi} i Finci". Kao prioritete je istakao ubrzavawe priprema za popis stanovni{tva i probni popis, te sprovo|ewe Zakona o dr`avnoj pomo}i. Mirel je rekao i da je {okiran zaostatkom koji postoji u BiH u smislu nespremnosti za ulazak Hrvatske u EU.
FOTO: AGENCIJE

Stra{no mi je gledati novu ve}inu u Domu naroda, pred kojom je premijer mogao pri~ati i o tome kako se pravi salata i koji za~ini se stavqaju u wu, a nova ve}ina bi mu opet pqeskala. Damir ^aryi}, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH

Po~ela tre}a runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosu|a

Pomo} EU zavisi od dogovora sa MMF-om

Apel srpskih stranaka

Poziv raseqenim Srbima da glasaju u Srebrenici

Nema napretka u saradwi sa Srbijom
Treba raditi na uvo|ewu drugostepene instance koja bi razmatrala presude Suda BiH, ali to ne mora biti vrhovni sud ~ije formirawe nije predvi|eno, rekao ^olak
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

BEOGRAD - Predstavnici Srba iz Srebrenice pozvali su ju~e sve Srbe koji su registrovani u toj op{tini da do|u i glasaju na predstoje}im lokalnim izborima i da se registruju oni koji imaju pravo da bi mogli glasati 7. oktobra. Srbima je upu}en apel da glasaju za zajedni~kog kandidata srpskih stranaka za na~el-

nika op{tine Srebrenica Vesnu Ko~evi}. [ef izbornog {taba SNSD-a u Srebrenici Dragi} Gli{i} rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu da za Srebrenicu ovog puta ne}e va`iti poseban status i da sada postoji mogu}nost da predstavnici srpskih stranaka osvoje vlast u toj op{tini, prenio je Tanjug.

[tab NATO-a u Sarajevu

Treba zavr{iti definisawe granice
SA RA JE VO - [tab NATO-a Sa ra je vo pod sti ~e Vladu FBiH da nastavi komunikaciju sa Vladom RS u vezi sa pitawem definisawa me|uentitetske granice i apeluje da se u taj proces ukqu~i i nivo BiH da bi u skladu sa Aneksom dva Dejtonskog sporazuma bila formirana komisija koja bi posao zavr{ila {to je prije mogu}e. Odgovaraju}i na pitawe da li }e komandant NATO {taba general Valter Lord izvr{iti pritisak na Vladu FBiH da Aneks dva Dejtonskog sporazuma bude u potpunosti sproveden, portparol NATO {taba Ines Kuburovi} rekla je ju~e agencijama da raspola`u informacijama da entitetske vlade ve} komuniciraju u vezi sa pitawem razgrani~ewa.

MOS TAR - Na predak u vezi sa zakqu~ivawem Spora zu ma o raz mje ni doka za izme|u tu`ila{tava BiH i Srbije jo{ nije postignut, konstatovala je delegacija Evropske unije na po~etku tre}e runde strukturalnog dijaloga o reformi pravosu|a izme|u BiH i EU, koji je ju~e po~eo u Mostaru. Mi nis tar pravde BiH Bari{a ^olak izjavio je da nije zadovoqan {to nije potpisan protokol izme|u tu`ila{tava BiH i Srbije. - Bez obzira na to {to se ne mo`emo pohvaliti dinamikom i krajwim rezultatom, neke dogovorene stvari smo realizovali - istakao je ^olak. Potpisivawe sporazuma bilo je dogovoreno, ali je to spri je~io hrvat ski ~lan Predsjedni{tva BiH @eqko Kom{i}. Iz Direkcije za evropske integracije BiH saop{teno

je da je prvi dio sastanka bio fokusiran na pitawa procesuirawa ratnih zlo~ina, te prenosa tih predmeta u fazi istrage sa nivoa BiH na ni`e pravosudne instance.

CVIJANOVI]: EU aktivni u~esnik dijaloga, a ne posmatra~
- Dijalog je vo|en i o planu Tu`ila{tva BiH za procesuirawe zaostalih istraga ratnih zlo~ina, te mogu}nostima institucionalnog razvo ja kroz uspos tavqawe apelacionog suda na nivou

BiH u kontekstu poja{wewa nadle`nosti - saop{teno je iz Direkcije. ^olak je rekao da je potrebno raditi i na uvo|ewu drugostepene instance koja bi razmatrala presude Suda BiH, ali da to ne mora biti vrhovni sud ~ije formirawe nije ni predvi|eno. Kazao je da postoji i prostor da se unaprijedi rad Visokog sudskog i tu `i la~kog sa vje ta BiH. - Trebalo bi da postoje dva savjeta ili dva podsavjeta - jedan koji }e birati sudije, a drugi tu`ioce - rekao je ^olak. Ministar za ekonomske

POMO] EU
Na sastanku je vo|en i dijalog o budu}oj podr{ci sektoru pravosu|a u BiH iz pretpristupnih fondova EU (IPA). - Va`no je da vidimo kako }e se programirati pomo} i u {ta }e i}i novac koji daje EU. @elimo da ta pomo} bude usmjerena gdje je najpotrebnija - naglasila je Cvijanovi}eva.

odnose i regionalnu saradwu RS @eqka Cvijanovi} ukazala je na to da je EU direktno anga`ovana strana u pregovorima, a ne samo posmatra~. - Imali smo u vi{e navrata kvalifikacije da se ovaj dijalog de{ava u okviru BiH, a da je EU tu samo posmatra~. Jasno je da je dijalog zapo~eo tako {to je RS izrazila neslagawe sa na~inom funkcionisawa Suda i Tu`ila{tva BiH, te da je onda uslijedila odluka EU da se direktno anga`uje u dijalogu - izjavila je Cvijanovi}eva. Sastanak u okviru tre}e runde dijaloga nastavqa se i danas. Strukturalni dijalog o reformi pravosu|a BiH pokre nut je na ini ci ja ti vu predsjednika RS Milorada Dodi ka i vi sokog pred sta vnika za spoqnu politiku i bez bjednost EU Ke trin E{ton u maju pro{le godine. Prva runda odr`ana je u junu pro{le godine u Bawaluci, a druga u novembru u Sarajevu.

Vlada Republike Srpske i daqe sa jednim upra`wenim mjestom

Nove konsultacije o ministru pravde
BAWALUKA - Konsultacije unutar SNSD-a u vezi sa izbo rom novog mi nis tra pravde u Vladi Srpske, te razgovori sa premijerom RS Aleksandrom Yombi}em mogu se o~ekivati uskoro, jer isti~e rok od 90 dana, na koliko je imenovan vr{ilac du`nosti ministra pravde Gorana Zlatkovi}, Kova~evi} re kla je "Gla su Srpske" potpredMinistar industrije, energetike i rudarsjednik SNSD-a stva RS @eqko Kova~evi} rekao je da je Nada Te{anovi}. informacija da napu{ta funkciju u Vladi - Pred sje RS i da prelazi u "Elektroprenos BiH" dni{tvo SNSDspekulacija. a vje rova tno }e - Ostajem da radim u Vladi - kazao je Kobrzo imati konva~evi}. sultacije sa predsjednikom Vlade i dati svoj prijedlog za ministra pravde - istakla je Te{anovi}eva.

www.glassrpske.com
Da je Anton Kasi po vi} za is ta namjeravao da preu zme odgo vor nost za neispuwavawe obe}awa koje je dao, ponu |e nu ostav ku sigur no ne bi povu kao. Ovako sve izgle da insce ni rano. bozob87@gmail.com Dok politi~ari zabavqaju javnost rekonstrukcijama vlasti, po onoj staroj dajte narodu "hqeba i igara", zaboravqaju da narod niti ima hqeba, niti ih zanimaju wihove igre. Qudi ho}e posao, a ne cirkus. millybreza@blic.net

ZATRA@ENO imenovawe novih potpredsjednika Vlade
Iz vr{ni odbor SP-a pro ci je nio je da Zlat ko vi}eva, ~lan ove partije, uspje {no obavqa du `nost ministra trgovine i turizma, te je odbio ponu|eno Ministarstvo pravde. Yom bi} je ju~e upu tio

prijedlog predsjedniku Narodne skup{tine RS Igoru Radoji~i}u da za nove potpred sjedni ke Vla de budu imenovani ministar nauke i tehnologije Jasmin Komi} umjesto Yerarda Selmana, a ministar porodice, omladine i sporta Nada Te{anovi} umjesto ministra prosvjete i kulture Antona Kasipovi}a. Do sada{wi mi nis tar pravde Yerard Selman izabran je za predsjednika Ustavnog suda RS. S. T.

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 3

Lideri stranaka 13. jula u Bawaluci
SARAJEVO - Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} najavio je ju~e da }e se lideri politi~kih partija, koji su pro{le sedmice u Briselu sa predstavnicima EU dogovorili Mapu puta za pristupawe BiH EU sastati 13. jula u Bawaluci. - Obavio sam konsultacije sa svim liderima i dogovorili smo da 13. jula odr`imo sastanak u Bawaluci, na kojem bi bila razmatrana pitawa otvorena u Briselu, prije svega sprovo|ewe presude u "slu~aju Sejdi}-Finci" i koordinacije me|u politi~kim faktorima BiH u pregovorima s EU - rekao je Bosi} i dodao da }e sastanku prisustvovati i lideri SDA i SBB-a Sulejman Tihi} i Fahrudin Radon~i}. @. D.

Predstavni~ki dom Parlamenta BiH podr`ao odluku Vjekoslava Bevande

Potvr|ena smjena Ahmetovi}a, Ibrahimovi}a i Kasumovi}a
Problem je {to se organizovani kriminal uvodi u strukture ove zemqe i {to }e imati svoju dr`avu, rekao Ahmetovi}. Biti ministar i tvrditi da je u policiji, pravosu|u i politici ve}ina qudi povezana sa organizovanim kriminalom je dovoqno za konstataciju "fa{izam je na vratima", kazao Lagumyija
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net Poslanici se pozdravqaju sa Kasumovi}em

SARAJEVO - Predstavni~ki dom Parlamenta BiH potvrdio je ju~e smjenu ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovi}a, odbrane Muhameda Ibrahimovi}a i zamjenika ministra finansija i trezora BiH Fuada Kasumovi}a. Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda smijenio je ministre i zamjenika ministra iz reda SDA 25. juna, na zahtjev lidera SDP-a Zlatka Lagumyije nakon {to su te dvije stranke raskinule koaliciju. Bevandinu odluku podr`ala su 26 poslanika, me|u kojima su svi poslanici iz RS, {est poslanika iz SDA bilo je protiv, dok su uzdr`ana bila dva poslanika iz SBiH.

Rasprava
Gla sawu je pret hodi la troipo~asovna rasprava, koja je po~ela Bevandinim obra}awem poslanicima, u kojem je istakao da je odluku o smjeni mi nis ta ra SDA donio zbog politi~kog razmimoila`ewa nove parlamentarne ve-

}ine i te stranke. - Poslije obavqenih konsultacija sa svim predstavnicima stranaka koje ~ine novu parlamentarnu ve}inu donio sam odluku o smjenama. Pokrenuti procesi na putu BiH ka EU ne smiju se zaustaviti. Zbog toga je neophodna rekonstrukcija izvr{ne vlasti, kako reformski procesi ne bi zastali - rekao je Bevanda. Zahvaliv{i smijewenim ministrima i zamjeniku ministra na korektnom dosada{wem radu u Savjetu ministara, Bevanda je istakao da rekonstrukciju ne treba shvatati dramati~no. Ahmetovi} je rekao da je zahtjevom za wegovu smjenu osporen put BiH u EU. - U politi~kim, policijskim i tu`ila~kim strukturama ima mawe po{tenih nego nepo{tenih. Ve}ina ih je povezana sa organizovanim kriminalnim grupama. Moja jedina gre{ka je {to smo okupili nekoliko policajaca i ne{to malo tu`ilaca koji su bili odlu~ni da do|emo do samog vrha qudi koji se bave organizovanim kriminalom u na{oj zemqi. Problem je {to

se organizovani kriminal uvodi u strukture ove zemqe i {to }e imati svoju dr`avu rekao je Ahmetovi} i dodao da }e u vremenu koje slijedi BiH imati fingirane politi~ke procese, a da }e organizovani kriminalci raditi svoj posao. Na te konstatacije reagovao je ministar inostranih poslova BiH i lider SDP-a Zlatko Lagumyija kazav{i da je prije godinu i po bio uvjeren da }e SDA reformisati i zemqu i sebe. - Nije uspjelo, ni jedno, ni drugo. Da je ministar bezbjednosti o bilo kojoj ta~ki dnevnog reda rekao to {to je

sada kazao, to bi bio dovoqan razlog da upali zelena svjetla i da napusti Savjet ministara. Biti ministar i tvrditi da je u policiji, pravosu|u i politici ve}ina qudi povezana sa organizovanim krimina lom je dovoqno za konstataciju "fa{izam je na vratima". Tu sve prestaje - kazao je Lagumyija. Dodao je da se SDA dr`i procedura samo da bi ostala na vlasti i da to i sada ~ini.

da je pos tao po slu {nik SDP-a. - Htio sam zadr`ati dignitet Savjeta ministara i ovog ~asnog Doma i nisam se osvrtao na sve etikete koje sam dobio. Ako je to smu{enost i nespretnost ja se ne}u mijewati, a vama preporu~ujem da se mijewate - poru~io je Bevanda poslanicima SDA.

POSLANICI SDA optu`ili Bevandu da je poslu{nik SDP-a
Poslanik SDA [efik Yaferovi} rekao je da je prekompozicija vlasti sporna i da je Bevanda morao za taj potez dobiti saglasnost Predsjedni{tva BiH, koje ga je i predlo`ilo za mandatara. Rekao je da se BiH ovim potezima uvodi u te{ku politi~ku krizu i da sve {to se de{ava nije slu~ajno. - Ulazimo u neizvjesno razdobqe blokada i opstrukcija. Legalno je pravo da SDA brani pozicije - kazao je Yaferovi}. Wegov strana~ki kolega Senad [epi} rekao je da je sve inicirao lider SNSD-a Mi-

Optu`be
Poslanici SDA optu`ili su Bevandu tokom rasprave

"DIJAGNOZA"
[ef kluba poslanika SBBa Emir Kabil poku{ao je cijelu situaciju objasniti iz ugla qekara. - Va{e pona{awe posqedica je infekcije dvadesetogodi{we vladavine. Otpor SDA buyetu bio je otpor reformskom kursu. SDA je napravila katastrofalnu politi~ku procjenu da }e pet politi~kih lidera popustiti protiv jednog. Vi ste o~ajni zbog ne~eg drugog. Gubite sve kontrolne mehanizme. Nemate pravo ni SDP-u ni SNSD-u imputirati stvari koje su lo{e, jer ste vi du`e na vlasti. Vi ste gra|anima BiH ukrali normalan `ivot - kazao je Kabil.

lorad Dodik. Na to je reagovao {ef Kluba poslanika SDS-a Mladen Bosi} izra`avaju}i ~u|ewe na ove konstatacije. - To {to sada niste u koaliciji bila je svjesna odluka SDA da se iskqu~i iz parlamentarne ve}ine. U razgovoru {est lidera o buyetu jasno je re~eno da oni koji ne budu podr`ali buyet ne mogu biti dio koalicije. Poku{alo se do}i do buyeta, a lider SDA Sulejman Tihi} je izabrao da se iskqu~i iz te koalicije. Vi ili niste bili obavije{teni ili je rije~ o ~istom politikanstvu - kazao je Bosi}. Poslanik SNSD-a Du{anka Majki} kazala je da je SDA sama sebe eliminisala iz vlasti. - Lideri {est stranaka su se dogovorili, ali je jedan izne vje rio. Iz pa ke ta ko je su lide ri do govo ri li ne mo `e se uzi ma ti sa mo ono {to nekome odgovara kazala je Majki}eva. [ef Klu ba po sla ni ka SDP-a Sa {a Ma ga zi novi} rekao je da od SDA nije korektno da dvije ministarske fo teqe ve zu je za sudbi nu BiH. - SDA je sama izabrala da bude opozicija. Poku{aj blokade u Domu naroda koji najavquju je opasan potez koji mo`e zna~iti udar na dr`avu i uvo|ewe anarhije. To je antidejtonski ~in. Da li su dvije foteqe vrijedne toga? - upitao je Magazinovi}. Sjednici Parlamenta nije prisustvovao Ibrahimovi}, dok su Ahmetovi} i Kasumovi} pratili cijeli wen tok. Pozicije SDA u Savjetu ministara popuni}e SDP i SBB. Prema sporazumu koji su potpisale te dvije stranke predsjednik SBB-a Fahrudin Radon~i} bi}e novi ministar bezbjednosti, a ta stranka }e za zamjenika ministra finansija predlo`iti Editu \apo. SDP }e za ministra odbrane predlo`iti Zekerijaha Osmi}a.

Uhap{en osumwi~eni za zlo~in nad Srbima
GRADI[KA - Pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) uhapsili su Muju Muharemovi}a iz Gradi{ke zbog sumwe da je po~inio ratni zlo~in nad srpskim civilima na podru~ju Bosanskog Petrovca. Muharemovi} je osumwi~en da je u oktobru 1995. godine, kao pripadnik 17. kraji{ke brigade iz sastava Sedmog korpusa Armije RBiH u Dobrom Selu kod Bosanskog Petrovca ubio bra~ni par Vladu (92) i Miku [qivar (91). G. O.

Francuska podr`ava BiH
BAWALUKA - Francuska sna`no podr`ava evropsko prisustvo u BiH i evropski put BiH i zainteresovana je da se briselska Mapa puta {to prije primijeni, re~eno je na ju~era{wem sastanku predsjednika Narodne skup{tine RS Igora Radoji~i}a sa generalnim direktorom Ministarstva inostranih poslova Francuske Pjerom Ko{arom. Rado ji ~i} je tokom se ri je sas ta na ka sa fran cus kim politi~arima upoznao sagovornike sa stavovima RS o presudi u "slu~aju Sejdi}-Finci", te da RS o~ekuje ozbiqne reforme u pravosu|u.

Podignuta optu`nica protiv Save Babi}a
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Save Babi}a koja ga tereti za zlo~in protiv ~ovje~nosti na podru~ju op{tine Bratunac, prenijele su agencije. U optu`nici se navodi da je Babi} u svojstvu komandira Vojne policije u Bratuncu u maju 1992. godine planirao, naredio, pokrenuo, u~inio, pomagao i podstrekivao ratne zlo~ine. Optu`nica tereti Babi}a za ubistva, nezakonita zatvarawa, mu~ewa i progon nesrpskog civilnog stanovni{tva.

4 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE
Savjet ministara tra`i da se vodi ra~una o nacionalnoj zastupqenosti

Komentar dana
Pi{e: Svjetlana TADI]

(Ne)zastupqenost
Odavno je poznato da BiH mo`e slobodno da se #pohvali# obimnom administracijom, a ovaj niz zaposlenih mo`e da po~ne sa 331 osobom, koliko ih dr`i konce bh. institucija u svojim rukama. Pitawe je, ipak, drugo: Mo`e li se BiH pohvaliti ravnopravnom zastupqeno{}u me|u tim kadrovima? Te{ko. Pregled nacionalne zastupqenosti me|u rukovode}im kadrom u institucijama BiH potvrdio je ono {to brojni predstavnici Republike Srpske u zajedni~kim organima Podjela funkcija uporno godinama ponavqaju, ali ih jo{ niko, o~igledno nikada bar do sada, ne `eli ~unije bila ti. pravedna, Analiza Savjeta mins obzirom na to da istara stavila je pe~at na ovu cijelu pri~u koja su Bo{waci na dobitku. Toliko o #lebdi# tu negdje iznad konstitutivnosti zajedni~kih institucija. naroda! Ovakvo Za institucije BiH veimenovawe na zuju se mnogobrojne pri~e. rukovode}e Ogromni tro{kovi, a mafunkcije prema li rezultati. Obimna adnacionalnoj ministracija, a mala strukturi nije efikasnost. A sada se ovom nizu uspjeha i epiteregulisano ta prikqu~ila i nacionijednim zakonom, a sasvim nalna (ne)ravnopravnost. U trci na 331 rukovoje izvjesno da de}oj poziciji u instinikada ne}e ni tucijama BiH ubjedqivo biti, jer bi to vode Bo{waci i to sa zna~ilo da bi se 139 foteqa, dok su na vo|stvo u trci za drugom mjestu Srbi sa foteqe moralo 104, dok Hrvatima pripromijeniti, a to padaju 83 foteqe. Nekolicinu preostanaravno ne `ele oni koji bi onda lih rukovode}ih pozicija zauzeli su ostali i morali da odu neopredijeqeni. Takva kakva je BiH je odavno trebalo da ima zakon ili neki drugi pravni akt kojim se reguli{e zapo{qavawe u institucijama BiH. Ali s obzirom na to da se zna da je u ovoj zemqi sve naopako i onako kako ne treba, onda ne ~udi ni ~iwenica {to zajedni~ke institucije uop{te ne treba da nose to odre|ewe #zajedni~ke#. U wima je ponajmawe zajedni~kog rada i ravnopravnog i ravnomjernog planirawa, unapre|ewa razvoja, uslova `ivota svih stanovnika koji u BiH `ive. Podjela funkcija o~igledno nikada nije bila pravedna, s obzirom na to da su Bo{waci na dobitku. Toliko o konstitutivnosti naroda! Ovakvo imenovawe na rukovode}e funkcije prema nacionalnoj strukturi nije regulisano nijednim zakonom, a sasvim je izvjesno da nikada ne}e ni biti, jer bi to zna~ilo da bi se vo|stvo u trci za foteqe moralo promijeniti, a to naravno ne `ele oni koji bi onda morali da odu.

[ta pokazuje nacionalna struktura u institucijama na nivou BiH

Me|u {efovima najvi{e Bo{waka
U devet ministarstava na nivou BiH postoji 71 rukovode}a pozicija od kojih 33 zauzimaju Bo{waci, a po 19 Srbi i Hrvati. Dominacija Bo{waka najvi{e izra`ena u ministarstvima za qudska prava i izbjeglice i spoqnu trgovinu i ekonomske poslove
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

BAWALUKA - Na 331 rukovode}oj poziciji u institu ci ja ma BiH naj vi {e je Bo{waka ko ji dr`e 139 mjesta, Srbima su pripala 104, Hrvatima 83, a pripadnicima iz reda ostalih ~eti ri, dok je na jednoj rukovode}oj funkciji neopredijeqeni. Poka zu ju to poda ci iz Pregleda nacionalne strukture rukovode}eg kadra u ministar stvi ma i dru gim institucijama i tijelima iz nadle`nosti Savjeta ministara koji je usvojen na posqedwoj sjednici te institucije. Dok se na ni`im nivoima zapo{qavawe obavqa prema re zul ta ti ma po pi sa sta no vni{tva iz 1991. godine, nacional na zas tupqenost na rukovode}im pozicijama nije regulisana nijednim zakonom. - Za rukovode}e dr`avne slu`benike nijednim zakonom nije regulisano imenovawe pre ma na cional noj zastupqenosti u organima uprave. Oblast nacionalne zastupqenos ti za konski je ure|ena kada je rije~ o dr`avnim slu`benicima i to pre-

ma posqedwem popisu stanovni{tva u BiH iz 1991. godine - kazali su u Agenciji za dr`avnu upravu BiH.

OD 117 rukovode}ih mjesta u agencijama 54 zauzimaju Bo{waci
U devet ministarstava na nivou BiH postoji 71 rukovode}a pozicija od kojih 33 zauzi ma ju Bo{waci, a po 19 Srbi i Hrvati. Pet rukovode}ih pozicija u Ministarstvu inostranih po slo va BiH, ne ra~unaju}i ministra, zauzela su tri Bo{waka, te po jedan Srbin i Hrvat. Mi nis tar Zlatko Lagumyija je tako|e Bo{wak. Osam rukovode}ih pozicija u Ministarstvu spoqne trgovine i ekonomskih poslo-

va podijeqeno je tako da pet pri pada Bo{waci ma, a po dvi je Srbi ma i Hrva ti ma, dok je ministar Mirko [arovi} iz reda srpskog naroda. Na 12 rukovode}ih mjesta u Mi nis tar stvu za qud ska prava i izbjeglice BiH nalazi se sedam Bo{waka, tri Srbina i dva Hrvata, a ministar Damir Qubi} je tako|e Hrvat. Deset glavnih pozicija u Ministarstvu pravde podijeqeno je tako da pet pripada Bo{wacima, tri Srbima i dva Hrvatima s tim da je ministar Bari{a ^olak Hrvat. Ministarstvo finansija i trezora BiH ima 11 rukovodilaca me|u kojima su po ~etiri Bo{waka i Hrvata i tri Srbina, a ministar Nikola [piri} je tako|e Srbin. Na cional na ra vno pra vnost vlada u Ministarstvu transporta i komunikacija

PREPORUKA
Savjet ministara BiH uputio je preporuku svim institucijama da se prilikom zapo{qavawa rukovode}eg kadra vodi ra~una o nacionalnoj zastupqenosti. Zakqu~eno je da se a`urira Pregled nacionalne zastupqenosti i dokument bude dostavqen Parlamentu BiH.

gdje {est glavnih pozicija zauzimaju po dva predstavnika Bo{waka, Srba i Hrvata, dok im komanduje ministar Damir Hayi} iz reda ostalih. Sli~na situacija je i u Ministarstvu civilnih poslova, gdje se na devet rukovode}ih pozicija nalaze po tri Bo{waka, Srbina i Hrvata, a ministar Sredoje Novi} je Srbin. Ministarstvom bezbjednos ti BiH ru kovodi pet Bo{waka, dva Srbina i tri Hrvata, a smijeweni ministar Sadik Ahmetovi} je iz reda Bo{waka. Na devet glavnih mjesta u Ministarstvu od bra ne na la ze se ~e ti ri Bo{waka, dva Srbina i tri Hrvata. Ministar odbrane Muhamed Ibrahimovi}, koji je ta ko |e smi jewen, je Bo{wak. Sli ~na si tu aci ja je u agencijama i drugim tijelima koja su u nadle`nosti Savje ta mi nis ta ra BiH, a analizom je utvr|eno da se na 117 ru kovode }ih mjes ta u agen ci ja ma na la zi 54 Bo{waka, 37 Srba i 26 Hrvata. Dominacija Bo{waka pose bno je izra `e na u bezbjednosnim agencijama.

Sastanak porodica nestalih iz RS sa ministrom za qudska prava i izbjeglice BiH

Savjet ministara BiH
Ministri osudili postupak smijewenog zamjenika ministra finansija Fuada Kasumovi}a, koji je bez saglasnosti Ministarstva boravio u Iranu i ugovarao bilateralnu saradwu.

Proces tra`ewa nestalih mora biti deblokiran
SARAJEVO - Ministarstvo za qudska prava i izbjegli ce BiH za tra `i }e od Savjeta ministara BiH da se hitno odredi o problemu zastoja u procesu tra`ewa nestalih li ca i nes provo |ewu Zakona o nestalim. Rekao je to ju~e {ef Kluba Srba u Domu naroda Parlamenta BiH Sta{a Ko{arac poslije sastanka predstavnika porodica nestalih lica i predstavnika RS u institucija ma BiH sa mi nis trom za qud ska pra va i iz bje gli ce BiH Damirom Qubi}em. Na sastanku je zakqu~eno da je neophodno da se o ovom problemu izjasni Savjet ministara i da, kao suo sni va~ Instituta za nestala lica BiH, za tra `i ade kva tno u~e{}e u rje{ewu ovog problema od Me|unarodne komisije za tra `ewe nes ta lih (ICMP) kao drugog suosniva~a. - O~igledno da ICMP nije u potpunoj funkciji u rje{avawu ovog problema i zato tra`imo od drugog suosniva~a da ih pozove i da poku{amo ri je {i ti to pi tawe rekao je Ko{arac i izrazio nadu da }e u roku od desetak dana biti poznat stav Savjeta ministara o ovom pitawu. srpskih tijela, a identifikovano 103, ocijeniv{i da je to pora`avaju}e, jer Srpska tra`i jo{ 1.695 nestalih, dok vi{e od 600 tijela ~eka na iden ti fi ka ci ju u spo menkosturnicama. [ef Operativnog tima RS za tra`ewe nestalih Goran Kr~mar konstatovao je da je ~lan kolegijuma direktora Instituta za nestale Amor Ma{ovi} privatizovao tu instituciju. @. D.

Fuad Kasumovi}, smijeweni zamjenik ministra finansija i trezora BiH
Predvodio "delegaciju" BiH tokom posjete Teheranu, u koju je otputovao bez odobrewa Ministarstva finansija i trezora BiH, prekr{iv{i sve propisane procedure.

MA[OVI] privatizovao Institut
On je podsjetio da je od kada postoji Institut za nestala lica BiH prona|eno 19

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 5

Revizija utvrdila da su pravosudne institucije BiH u 2011. godini pove}ale tro{kove

Sudijama za regres do 5.000 maraka
Sudije Ustavnog suda BiH

Ustavni sud nije {tedio na regresima za godi{we odmore, pa tako najni`i ispla}eni regres tokom pro{le godine iznosi 1.425, dok je najvi{i 4.762 marke. Sudijama Suda BiH ispla}en regres od 2.100 KM
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

BAWALUKA - Pravosudne insti tu ci je na ni vou BiH ko{tale su pro{le godine poreske obveznike oko 40 miliona maraka, a najvi{e novca potro{ile su za plate, naknade, putovawa, ra~une za mobilne telefone, dok je Ustavni sud zaposlenima koji odlaze u penziju kupovao ~ak i namje{taj. Na rasipni{tvo pravosudnih institucija BiH ponovo je ukazala Kancelarija za reviziju institucija BiH u izvje{tajima o finansijskoj re vi zi ji Suda, Tu `i la{tva i Ustavnog suda BiH.

raka iz buyetske rezerve za nadogradwu zgrade, pa su ukupni tro {kovi pove }a ni za vi{e od milion maraka u odnosu na godinu ranije. Na plate i naknade 216 zaposlenih ispla}eno je 8,57 miliona maraka, {to je za 944.800 vi{e nego lani. Izdvajawa za plate pove}ana su zbog prijema novih radnika. Revizori su utvrdili da je de vet pri pra vni ka ko ji su zaposleni 2010. godine ponovo an ga `ova no zakqu~i vawem pripravni~kog ugovora,

{to nije u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH. Pored toga Zakon o Sudu BiH ni ne propisuje zapo{qavawe pripravnika. Za naknade tro{kova zaposlenih u Sudu dato je vi{e od pola miliona maraka, od ~ega se vi{e od 220.000 odnosi na regres. Sudijama Suda BiH je ispla}en regres za godi{wi odmor u iznosu od ~ak 2.100 maraka. Za telefonske i po{tanske usluge dato je 155.938 maraka, s tim da je predsjednik Suda imao pravo da tro{i 300 maraka mjese~no za mobilni telefon. Zanimqivo je da je Sud BiH, koji ima vi{e od 200 zaposlenih, pla}ao i pravne usluge, za koje je potro{io ~ak 2,21 mi lion, dok je za tro{kove vje{taka dato vi{e od 50.000 KM.

- Isplate za usluge vje{taka se vr{e na osnovu rje{ewa iz ko jih se mo `e konstatovati da sudija ima diskreciono pravo odre|ivawa i priznavawa visine tro{kova vje{taka - istakli su revizori.

Tu`ila{tvo
Tu`ila{tvo BiH je tokom 2011. godine potro{ilo vi{e od 8,52 miliona maraka, {to je za oko 20 od sto ili 1,48 miliona maraka vi{e nego 2010. godine. Bez obzi ra na to do bi li su pozitivno mi{qewe za rad u pro{loj godini. Na plate i naknade oko 180 zaposlenih potro{ena su 6,74 miliona maraka. - Ispla}ena je i stimulacija zaposlenim u ukupnom neto iznosu od 3.600 maraka

za devet lica, koja se kretala od 200 do 500 maraka - naveli su revizori i dodali da je za naknade tro{kova zaposlenih po tro {e no bli zu pola miliona maraka. Za putne tro{kove potro{eno je 194.608, a za telefoni rawe i slawe po {te 100.000 KM.

Ustavni sud
Ustavni sud BiH je pro{le godine potro{io oko 5,08 mi liona ma ra ka, {to je za 67.870 maraka vi{e nego godinu ranije, a od revizora su dobili pozitivno mi{qewe uz skretawe pa`we na isplatu za naknade tro{kova zaposlenih. U decembru je u Ustavnom sudu ispla}ena stimulacija za 71 zaposlenog, a iznos pojedina~nih stimulacija kretao se od 112 do 800 maraka. Za naknade tro{kova zaposlenih potro{eno je oko 696.350 ma ra ka, od ~e ga je najvi{e dato za naknadu za topli obrok, koja iznosi deset maraka dnevno. Ustavni sud nije {tedio na regresima za godi{we odmore, pa tako najni`i ispla}e ni re gres tokom pro {le godine iznosi 1.425 maraka, dok je najvi{i 4.762 marke. Za jubilarnu nagradu za stabilnost u radu potro{eno je 1.000 maraka, a odnosi se na kupovinu ugaone garniture za radnicu koja je oti{la u penziju. Revizori su utvrdili da se sudijama strancima prili kom dolas ka u Sa ra je vo na sjednicu ispla}uju dnevnice od 90 maraka, a pla}a im se i smje{taj, za koji su u 2011. godi ni da te 17.482 marke.

USTAVNI SUD kupio namje{taj za radnicu koja odlazi u penziju
Glavni tu`ilac je imao pravo da mjese~no tro{i 400 maraka mobilnog telefona u zemqi i 500 u inostranstvu, te 200 KM fiksnog telefona. De `ur nim tu `i oci ma bilo je dozvoqeno da tro{e 400 maraka mjese~no na mobilne telefone u zemqi. Zanimqivo je da je Tu`ila{tvo BiH za usluge {tampawa dalo 18.513 maraka, dok je prevo|ewe platilo 22.250, a stru~ne usluge 165.784 marke. Zaposleni u Tu`ila{tvu potro{ili su za reprezentaciju vi{e od 20.000 maraka, a glavni tu`ilac je mjese~no imao pravo da koristi usluge bifea u sjedi{tu pravosudnih institucija u iznosu do 1.000 maraka, van sjedi{ta do 500 maraka, a u inostranstvu do 300 evra.

VSTS
VSTS je pro{le godine imao na raspolagawu oko 14,15 miliona maraka, a na bruto plate i naknade 81 zaposlenog potro{ena su oko 2,92 miliona. Stimulacije u iznosu od 2.026 maraka ispla}ene su pro{le godine za 20 zaposlenih, a za naknade tro{kova radnika dato je vi{e od 435.000 maraka. Zaposleni u VSTS-u su pro{le godine boravili na raznim putovawima, na koja su potro{ili vi{e od 205.200 maraka, a za telefone je potro{eno oko 10.000 vi{e nego godinu ranije. Tro{kovi mobilnih telefona iznose 26.190 maraka, a predsjednik VSTS-a mogao je mjese~no da telefonira za 250 maraka, dok su voza~i imali limit od 100 KM. Revizori su utvrdili da je najmawe tro{kove mobilnog telefona imao portparol sa prosjekom od 48 maraka, predsjednik je tro{io prosje~no 222, a me|unarodni ~lan Savjeta 600 maraka.

Sud
Revizori su Sudu BiH dali pozitivno mi{qewe, ali su ~elnicima te institucije skrenuli pa`wu na pojedine tro {ko ve i po ten ci jal ne obaveze po osnovu tu`bi. Sud je u toku 2011. godine potro{io 12,11 miliona maraka, a dobio je i 180.000 ma-

Obiqe`ena 20. godi{wica ubistva 38 Srba u selima kod Srebrenice i Bratunca

Zlo~inci slobodno {etaju
SREBRENICA, BRATUNAC - Parastosom i polagawem cvije}a u Krwi}ima kod Srebrenice ju~e je obiqe`eno 20 godina od stradawa 24 srpska civila i vojnika, dok je na bratuna~kom grobqu slu`en pomen za 14 Srba ubijenih u selu Zagoni 5. jula 1992. godine. Porodice `rtava ogor~ene su na pravosudne instituci je BiH, jer za ma sakr u Krwi}ima koji su po~inile muslimanske snage iz Srebrenice jo{ niko nije odgovarao.

MASAKR po~inile muslimanske snage iz Srebrenice
- Te{ko mi je da govorim u rodnom selu i na na{im popaqenim ogwi{tima. Ovdje je sve zamrlo - rekla je Milanka Simi}, ~iji su otac Veqko i djed Ilija masakrirani na ku}nom pragu. Mje{tani Krwi}a ka`u

da su muslimanske snage iz Srebrenice zapalile u ku}i nepokretnog osamdesetogodi{weg u~iteqa Vasu Para~u, te ubile direktora {kole Radeta Trimanovi}a, staricu Soku Vuji} i sve{tenika Bobana Lazarevi}a. Predsjednik bratuna~ke Organizacije porodica zarobqenih i poginulih boraca i nes ta lih ci vi la Radoj ka Filipovi} istakla je da je u Zagonima ubijeno 14 srpskih

civila. Najstarija `rtva Mileva Dimitri} imala je 80 godina, u ku}i je zaklana Rada Gvozdenovi}, a wen ~etvorogodi{wi sin Aleksandar Milo{evi} zarobqen i odveden u srebreni~ki logor. - Zlo~inci se slobodno {etaju i prkose pravdi i `rtvama i zbog svega toga se s pravom pitamo kuda pravosudne institucije vode BiH - rekla je Filipovi}eva. K. ].

U ameri~kim dr`avama koje se najvi{e protive reformi zdravstvenog sistema predsjednika Baraka Obame `ivi najve}i broj gojaznih Amerikanaca, otkrio je nau~ni radnik sa Univerziteta u Harvardu Yeg Frenkel. Reformu zdravstva SAD po Obaminom prijedlogu, koji je usvojio ameri~ki Vrhovni sud 28. juna, prema istra`ivawima javnog mwewa, ne podr`ava 49 odsto Amerikanaca. Najmawa podr{ka predlo`enim rje{ewima je u Misisipiju, Alabami, Karolini i Teksasu. Upravo u tim dr`avama `ivi najve}i procenat Amerikanaca sa prekomjernom te`inom, prenijele su agencije. U SAD 70 odsto gra|ana ima prekomjernu te`inu, a 30 odsto wih spada u kategoriju debelih.

6 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

Intenzivirati saradwu privrednika iz RS i Srbije

Dru{tvo

ISTO^NO SARAJEVO - Privrednici iz Srbije i RS na ju~era{wem sastanku u Sarajevu razmotrili su mogu}nosti za intenzivirawe privredne saradwe. Sastanak je organizovan uz podr{ku Univerziteta u Isto~nom Sarajevu, odnosno Ma{inskog fakulteta, i Privredne ko-

more RS, a prisustvovalo mu je vi{e od 40 privrednika i predstavnika institucija iz Srbije, koju predvodi Grupacija "Zastava vozila" iz Kragujevca, i iz Srpske, prenijele su agencije.

FOTO: ARHIVA

Vi{egrad

Otvorene kapije Andri} grada
VI[EGRAD - Kapije Andri} grada otvorene su svakim radnim danom od 18 do 22 ~asa, a nedjeqom od 8 do 22 ~asa, objavqeno je na zvani~nom sajtu Andri} grada. U vrijeme posjeta radi i Gradska kafana "Goja". Samo prvog dana Andri} grad je posjetilo oko 500 gostiju. Posjetioci mogu pro{etati glavnom ulicom - Korzom, pogledati gra|evine Andri}evog instituta, Gradske ku}e, hotela, robne ku}e, kao i druge objekte gra|ene po uzoru na gra|evine iz doba sredwovjekovne srpske istorije i vremena austrougarske vladavine. Od Vidovdana tim graditeqa je po instrukcijama Emira Kusturice uspio da zavr{i centralni dio Andri} grada sa glavnom ulicom, bioskopom, pozori{tem, kwi`arom i drugim gra|evinama, kao i velelepni Trg Nikole Tesle na kome dominira 2,4 metra visok spomenik Ivi Andri}u.

Od hiqade bruco{a samo pojedine "~eka" dobra zarada

Ekonomisti najvi{e zara|uju, novinari na dnu
Kantri menayeri, izvr{ni direktori, direktori prodaje i regionalni menayeri zara|uju od 3.000 do 5.000 maraka mjese~no, dok je prosje~na plata `urnalista oko 780 KM
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

RTRS

Upozorewe

Signal u Kupresu i Mrkowi}u
BAWALUKA - RTRS zavr{ava posqedwi veliki projekat u analognom prenosu kojim }e signal ove televizije mo}i da gledaju stanovnici srpskog dijela op{tine Kupres i sela Medna i Pecka kod Bara}a, u op{tini Mrkowi} Grad. RTRS }e tokom vikenda pustiti u funkciju repetitore koji }e omogu}iti gledawe programa na 42. UHF kanalu ili 51. UHF kanalu, u zavisnosti od lokacije.

Oprez sa klimom
BAWALUKA - Qekari upozoravaju "zavisnike o hladnom" da budu oprezni sa klima-ure|ajima. - Qudi uglavnom zanemaruju upozorewa da u hla|ewu stana, poslovnih prostora i automobila ne treba pretjerivati te da prelaz iz toplog u hladno ili obrnuto ima svoja pravila - isti~u qekari i dodaju da razlika izme|u klimatizovanih prostora i vawske temperature ne smije biti ve}a od pet do {est stepeni Celzijusa, prenose portali.

BAWALUKA - Univerziteti u BiH otvorili su svoja vrata desetinama hiqada bruco{a, a najboqe zarade ima}e oni koji zavr{e ekonomski, farmaceutski, elektrotehni~ki ili pravni fakultet, dok su najslabije pla}eni oni koji posjeduju diplomu Fakulteta politi~kih nauka, i to `urnalistike. Podaci su ovo istra`ivawa, koje je uradio portal "Plata.ba", na uzorku od 22.090 plata. Prema ovom istra`ivawu, najve}e prosje~ne plate u BiH, ali i u regiji, jesu u kategoriji vi{eg menaymenta, gdje se nalaze mnogobrojne menayerske funkcije, koje uglavnom obavqaju qudi sa diplomom ekonomskog fakulteta. Tako kantri menayeri, izvr{ni direktori, direk-

tori prodaje i regionalni menayeri zara|uju od 3.000 do 5.000 maraka mjese~no. - Generalno, diploma ekonomskog fakulteta donosi prili~no visoke zarade. Direktor sektora u bankarstvu u prosjeku zara|uje 2.700 KM, rukovodilac odjeqewa 1.700 dok menayer za upravqawe rizicima zara|uje oko 1.600 maraka mjese~no, pokazalo je istra`ivawe. Sa diplomom Filozofskog fakulteta prevodioci u

prosjeku zara|uju oko 1.100 maraka, profesori oko 1.000, a psiholozi oko 900 KM. Najmawe zarade ipak imaju `urnalisti sa prosje~nom platom od oko 780 KM.

PROSJE^NA plata notara oko 5.700 KM
Sa zavr{enim farmaceutskim fakultetom mogu}a je zarada i do 2.200 maraka, na poziciji menayera farmaceutskih proizvoda, dok far-

IN@EWERI
Sa diplomom arhitektonskog i gra|evinskog fakulteta prosje~ne mjese~ne zarade kre}u se oko 1.000 KM. Plata projektnog menayera u ovoj oblasti je oko 1.500 maraka, gra|evinski in`ewer zaradi oko 1.100, a arhitekta 1.000 maraka. Od ostalih in`ewerskih pozicija, najvi{e zara|uju rudarski in`eweri sa prosje~nom platom od 1.250, potom ma{inski, hemijski i {umarski in`eweri sa platama od oko 1.100 KM, dok najmawe zara|uje poqoprivredni in`ewer i to 900 maraka mjese~no.

maceuti i farmaceutski predstavnici mjese~no u prosjeku zara|uju oko 1.400 maraka. Diploma elektrotehni~kog fakulteta tako|e donosi velike zarade u BiH. Tako specijalist-in`ewer telekomunikacija u prosjeku zara|uje 1.860 KM, a projekt menayer oko 1.840 maraka. - Najpla}enije pozicije u poqu informatike i softvera jesu IT konsultanta, ~ija je prosje~na plata 1.965 maraka, kao i specijaliste-projekt menayera koji zara|uje oko 1.960 KM, navodi se u istra`ivawu. Bruco{i koji su se odlu~ili za pravni fakultet mogu da o~ekuju prosje~nu platu od oko 1.260 KM. Oni koji se odlu~e da budu advokati zara|iva}e u prosjeku 1.800 KM. Zanimqiva ~iwenica jeste da se prosje~na plata notara kre}e oko 5.700 KM, dok notari u BiH mjese~no zara|uju i do 11.000 KM, kada se u mjese~nu platu ura~unaju i svi bonusi i ostale beneficije.

Nenad Stevandi}

[krbi}a i \oki}a treba smijeniti
BAWALUKA - Poslanik SDS-a u Narodnoj skup{tini RS i kandidat ove stranke za gradona~elnika Bawaluke Nenad Stevandi} rekao je ju~e da je potrebno smijeniti ministra zdravqa i socijalne za{tite Ranka [krbi}a i ministra bora~ko-invalidske za{tite Petra \oki}a zbog lo{eg stawa u zdravstvu i izuzetno lo{eg polo`aja bora~kih kategorija u RS. Stevandi} je izrazio `aqewe jer nije do{lo do rekonstrukcije Vlade RS naglasiv{i da je [krbi}eva ostavka ili smjena odgo|ena za period poslije izbora. Osim nezadovoqstva radom ministra zdravqa i socijalne za{tite, Stevandi} je rekao da su lo{e radile i institucije iz \oki}evog resora. V. K.

Srpski glumac do`ivio mo`dani udar

Bata @ivojinovi} u bolnici
BEOGRAD - Srpski glumac Velimir - Bata @ivojinovi} do`ivio je mo`dani udar i nalazi se u bolnici "Sveti Sava", gdje mu se qekari bore za `ivot. @ivojinovi} (79) je, kako prenose agencije, do`ivio te`ak mo`dani udar u utorak i trenutno se nalazi u Specijalnoj bolnici za lije~ewe cerebrovaskularnih bolesti "Sveti Sava". Izvor iz bolnice je rekao da glumac nije u komi, ali je wegovo zdravstveno stawe veoma ozbiqno. - Za dva dana, koliko le`i u bolnici, te{ko je prognozirati da li }e pre`iveti ili ne, ali za sad mu je zdravqe dosta ugro`eno. Pospan je i te{ko komunicira - ka`e taj izvor. Jedan od velikana srpskog glumi{ta do`ivio je sr~ani udar u oktobru 2006. godine, a bolovao je i od gangrene koju je prije tri godine izlije~io na Kubi.

STAWE glumca ozbiqno
Kako se navodi, zbog infarkta srce mu je o{te}eno, krvni sudovi su mu u lo{em stawu, a uz to je i dijabeti~ar, {to dodatno ote`ava situaciju. Sre}om, od gangrene koju je ranije lije~io, nema ni traga. @ivojinovi} je ro|en u

selu Kora}ica pod Kosmajem 1933. godine. Debitovao je na filmu 1955. godine ulogom u "Pesmi sa Kumbare", a zatim je snimio vi{e od 250 filmova i serija. Status je potvrdio ulogom u filmu "Valter brani Sarajevo", zbog ~ega je postao legenda, ne samo na prostoru SFRJ, ve} i u Kini. Bavio se i politikom - bio je po sla nik So ci ja lis ti ~ke par ti je Srbi je u ne koli ko mandata.

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 7

Posjeta patrijarha Irineja Glamo~u od ogromnog zna~aja
BAWALUKA - Posjeta Wegove svetosti patrijarha srpskog Irineja Glamo~u od ogromnog je zna~aja za sve Srbe koji `ive u Federaciji BiH, ali i BiH, jer patrijarh donosi blagoslov i podr{ku svom narodu, ocijenio je na~elnik ove op{tine Radovan Markovi}. - Posjeta }e nas u~vrstiti u opredjeqewu da ostanemo u Glamo~u i budemo svoji na svome - rekao je Markovi}, prenijele su agencije. Protonamjesnik glamo~ki Slobodan Kqaji} istakao je da se srpski narod raduje posjeti patrijarha srpskog Irineja koji }e posjetiti Glamo~ 22. jula. Ovo je patrijarhova druga posjeta Srbima u Federaciji BiH, nakon {to je u maju posjetio Mostar.

Usvojen Prijedlog uredbe o podr{ci investicijama i zapo{qavawu u RS

Vijesti
HE "Dabar"

Za novo radno mjesto od 3.500 do 5.000 KM
FOTO: A. ^AVI]

Uskoro glavni projekat
TREBIWE - Istra`ni ge olo {ki radovi na pet lokacija sistema Hidroelektrane "Dabar" do sada su pokazali pozitivne rezultate, a po wihovom zavr{etku u novembru bi}e iza bran pro je ktant za glavni projekat ovog veoma zna~ajnog elektroener get skog obje kta, pre ni je le su agen ci je. Di re ktor "Elek tro pri vrede RS" Bra ni sla va Mileki} poslije obilaska ovih lokacija u mjestu Vrijeka kod Berkovi}a istakla je da pripremni rado vi na re ali za ci ji projekta HE "Dabar" idu planiranom dinamikom.

Izbor preduze}a koja }e dobiti podsticaj vr{i}e se putem javnog konkursa, a osnovni kriterijumi su visina investicije i broj zaposlenih, rekao Tegeltija Fabrika duvana
\oki} je istakao da je pitawe Fabrike duvana prakti~no rije{eno i da bi danas na sastanku premijera RS Aleksandra Yombi}a sa vlasnikom i radnicima ove fabrike trebalo da bude rije~i o zakqu~ivawu ugovora. - Pro{le sedmice je ostavqen dodatni rok da se postigne dogovor o zakqu~ewu kolektivnog ugovora koji je uslov da Vlada ovoj fabrici da podsticaj od 1,5 miliona KM. Mo`emo smatrati da je ova aktivnost privedena kraju kazao je \oki}.
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com Konferencija za novinare poslije sjednice Vlade RS

TE "Gacko"

BAWALUKA - Poslodavci u RS koji budu investirali naj mawe dva mi liona maraka i zaposle najmawe 20 radnika dobi}e po svakom zaposlenom 3.500 maraka u razvijenim, odnosno 5.000 KM po radniku u nerazvijenim op{tinama. Predvi|eno je to Prijedlogom uredbe o uslovima i na~inu realizacije Programa

podr{ke investicijama i zapo{qavawu koji je Vlada RS ju~e usvojila. - Za investicije vrijedne vi{e od 25 miliona KM uz uslov da zapo{qavaju najmawe 100 novih radnika obezbijedi}e se sredstva od 15 odsto od ukupne investicije - rekao je ministar finansija RS Zoran Tegeltija poslije sjednice Vlade. On je istakao da je ciq uredbe podr{ka privredi i stimulisawu investicija, i to prevashodno u proizvodni sektor. - Izbor svih predu ze }a ko ja }e do bi ti pod sti caj vr{i}e se putem javnog konkursa, a osnovni kriterijumi su visina investicije i broj zaposlenih. Jedan od kriterijuma je i podr{ka lokalne zajedni ce za taj pro je kat. Sredstva }e se planirati u buyetu, a is pla }i va }e se u tran{ama, zavisno od realizacije projekta - kazao je Tegeltija i dodao da je Uredba predstavqena i privrednicima na nedavno odr`anoj te-

matskoj sjednici sa Privrednom komorom RS.

BESPLATNI uxbenici za 21.000 u~enika
Tegeltija je istakao da je Vlada dala saglasnost i na projekat realizacije javnoprivatnog partnerstva za izgradwu dioni ce auto pu ta Doboj-Vukosavqe, a koji ~ini dio koridora "Pet ce" koji prolazi kroz Srpsku. On je naglasio da slijedi javni poziv zainteresovanim koncesiona-

rima. Rije~ je o dionici du`ine 46 kilometara, procijewene vrijednosti izme|u 260 i 350 miliona evra. - Koncesija bi bila data na 30 godina, a poslovi bi trebalo da po~nu 2014. godine i budu zavr{eni za tri godine kazao je Tegeltija. Vlada RS donijela je ju~e i odluku o nabavci uybenika za oko 21.000 u~enika prvih i drugih razreda u svim osnovnim {kola ma u Srpskoj za 2012/13. {kolsku godinu. Ministar prosvjete i kul-

MMF
Tegeltija je rekao da }e predstavnici RS i MMF-a od 11. do 13. jula razgovarati u Bawaluci o aran`manu BiH sa ovom finansijskom institucijom. - Mi paralelno razgovaramo na vi{e strana kako ne bi bilo ugro`eno funkcionisawe bilo koje institucije u RS ukoliko bi aran`man sa MMF-om bio ugro`en. Aran`man u svakom slu~aju ne}e biti neuspje{an zbog RS, ali ne}emo dozvoliti da Srpska i~im bude uslovqena - naglasio je Tegeltija i dodao da misija MMF-a dolazi 7. jula u BiH.

ture RS Anton Kasipovi} rekao je da je za ovu namjenu predvi|eno 963.300 KM. On je naglasio da je Vlada donijela i odluku da se obezbijede i uybenici za odli~ne u~enike iz ostalih razreda osnovne {kole, a koji su iz vi{e~lanih porodica. Vlada je odobrila i 1,22 mi liona KM za so ci jal no zbriwavawe 1.168 radnika iz 64 preduze}a koji su ostali bez posla usqed ste~aja ili likvidacije. Ministar rada i bora~koin va lid ske za {ti te Pe tar \oki} rekao je da je za ovu godinu planirano deset miliona KM za pro gram socijalnog zbriwavawa radnika, a da je do sada realizovano 2,3 miliona KM. U okviru te odluke u cjelosti }e biti izmirene obaveze za "Levitu" iz Gradi{ke i Zemqoradni~ku zadrugu iz ^ajni~a. \oki} je kazao da je od 2004. godine u okviru ovog programa izdvojeno ukupno 160,2 miliona KM, a zbrinuto je 56.078 radnika.

Po~eo remont postrojewa
GACKO - U Termoelektrani "Gacko" po~eo je kapitalni remont postrojewa, ~iji }e radovi ko{tati oko 20 mi liona KM, a bi }e finansiran iz sopstvenog prihoda preduze}a, potvrdio je ru kovodi lac TE "Gac ko" Ma ksim Skoko, prenijele su agencije.

Nafta i gas

Istra`ivawa kre}u prema Doboju
MODRI^A - Seizmi~ka istra`ivawa nalazi{ta nafte i gasa zavr{ena su na podru ~ju Modri ~e i nas tavqaju se doli nom rijeke Bosne prema Doboju, rekao je Goran Gubi}, pred sta vnik predu ze }a "In te gral" iz La kta {a, ko je je lo gis ti ~ka po dr{ka ruskoj firmi "Kali nin grad ge ofi zi ka", prenijele su agencije.

Nadzorni odbor "@eqeznica RS" razmatrao rad menaymenta u prvoj polovini godine

"Bawalu~ka pivara"

Upravi kritike zbog sistematizacije
BAWALUKA - Nadzorni di{wi finansijski izvje{taj. - Preduze}e je za {est mjeodbor "@eqeznica RS" na ju~era{woj sjednici pozitivno je seci ove godine pove}alo preocijenio rad Uprave @RS za {est mjeseci ove godine, ali je ODGO\ENA menayment kritikovan jer nije zavr{ena sistematizacija radnih mjesta, kao i zbog kolektivU Ministarstvu saobra}aja nog ugovora. i veza RS kazali su da je tePredsjednik Nadzornog odmatska sjednica Vlade RS o bora Borislav Stevanovi} je stawu u "@eqeznicama RS", naglasio da }e kona~nu ocjenu koja je bila zakazana za daNO o radu Uprave @RS doninas, odgo|ena za idu}u sedjeti kada bude zavr{en polugovoz robe i usluga u odnosu na isti period lani, a sklopqeni su i novi ugovori o poslovnotehni~koj saradwi - rekao je Stevanovi} i dodao da je Uprava potpisala i sporazum sa sindikatima o isplati zaostale tri plate u idu}a tri mjeseca.

Posjeta Sorensena
BAWALUKA - "Bawalu~ku pivaru" posjetili su {ef Delegacije EU i specijalni predstavnik Unije u BiH Peter Sorensen i ambasadori 16 zemaqa EU, saop{teno je ju~e iz "Bawalu~ke pivare". Dodali su da je bilo rije~i o pro ce su moderni za ci je, poslije ~ega je organizovano dru`ewe uz degustaci ju svih proi zvoda "Bawalu~ke pivare". J. B.

SJEDNICA
micu. Dodali su da je glavni razlog odga|awa sjednice to {to Uprava @RS treba da dopuni informaciju o stawu u preduze}u, te sezona godi{wih odmora.

TRO[KOVI smaweni za 1,7 miliona maraka
Stevanovi} je naglasio da je preduze}e smawilo tro{kove nabavke za ~etiri mjeseca ove godine u odnosu na isti period

lani za 1,7 miliona KM. Stevanovi} je dodao da je NO uputio kritiku Upravi jer jo{ nije ura|ena sistematizacija radnih mjesta i potpisan kolektivni ugovor. Predstavnik Sindikata saobra}ajno-transportne djelatnosti @RS Zlatko Marin rekao je da }e predstavnici {est sindikata @RS 9. jula odr`ati sastanak sa Upravom preduze}a u vezi sa kolektivnim ugovorom. M. Mi.

8 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

Jo{ jedan polazak "}ire" na [arganu

Panorama
Me|ustrana~ki sporazum

VI[EGRAD - @eqeznice Srbije su na "[arganskoj osmici" uvele i tre}u redovnu vo`wu popularnog "}ire", u 16.20 ~asova, zbog velikog interesovawa gostiju koji posje}uju taj muzejsko-turisti~ki kompleks, javile su agencije. Osim novog termina, na relaciji Mokra Gora

- [argan Vitasi - Mokra Gora turisti i qubiteqi vozova svakodnevno se mogu provozati "Nostalgijom" i u 10.30 i 13.30 ~asova. Muzejski voz "Nostalgija" je od 15. aprila, kada je po~ela sezona saobra}aja, prevezao oko 30.000 turista.

FOTO: V. TOPI]

SDS i PDP zajedno na izbore u Prwavoru
BAWALUKA - Srpska demokratska stranka (SDS) i Partija demokratskog progresa (PDP) potpisa}e danas me|ustra na~ki spo ra zum o za jedni ~kom nas tu pu na lokal nim izborima u Prwavoru. Iz prwavorskog OO SDS-a je saop{teno da }e potpisivawu sporazuma o u~e{}u na izborima prisustvovati lideri ove dvije stranke Mladen Bosi} i Mladen Ivani}. Lokalni izbori u BiH zakazani su za 7. oktobar, a rok za predaju kandidatskih lista radi ovjere za u~e{}e na izborima isti~e u ponedjeqak. V. K.

Arheolozi sa Kembriya nastavili istra`ivawe lokaliteta u Tesli}u

Projekat u op{tini Trebiwe

Po~iwe obnova Muzeja Hercegovine
koga djeluje Republi~ka dire kci ja za obno vu i izgradwu obe zbi jedi }e 150 hiqada KM, op {ti na Trebiwe 30 hiqada, a UNESCO 80 hiqada KM. Novac }e biti utro{en za rekonstrukciju svih otvo ra na zgra di Muzeja kao i za obnovu fasade - istakla je direktor Muzeja Veseqka Salati} i dodala da ako ostane novca pred sto ji obno va unu tra{wosti ove ustanove. - Po sli je po tpi si vawa ugovora trebalo bi da po~ne zamjena otvora, a obnova fasade u septembru. Italijanska nevladina organizacija je obe}ala da }e pomo}i rekonstrukciju golubarnika i zvonika i to bi nam mnogo zna~ilo - dodaje Salati}eva. R. Mi.

U pe}ini na{li kosti nosoroga
Poslije pronalaska kostiju {piqskog medvjeda, kostiju jelena, zatim {piqskog lava, ovo otkri}e je novo za podru~je BiH, istakli istra`iva~i
PI[E: VITO TOPI] krozrs@glassrpske.com

TRE BIWE - Vla da RS, Op{tina Trebiwe i UNESCO u }e izdvo ji ti 180.000 KM za obnovu Muzeja Hercegovine u Trebiwu, koji je izgra|en prije 120 godina. - Mi nis tar stvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS u okviru

Lutrija Republike Srpske

Dodijeqen "reno megan"

TESLI] - U Rastu{koj pe}ini, koja se nalazi dvadesetak kilometara od Tesli}a, ekipa arheologa sa Univerziteta Kembriy prona{la je kosti nosoroga. Poslije pronalaska kostiju {piqskog medvjeda koji je imao brlog u pe}ini, kostiju jelena, zatim {piqskog lava, ovo otkri}e je novo ne samo za Rastu{ku pe}inu nego uop{te za podru~je BiH, istakli su istra`iva~i koji su posjetili ovaj lokalitet po tre}i put. - Ovu pe}inu karakteri-

{e unutra{wost tigrastog oblika {are {to je svrstava me |u tri sli ~ne u Evro pi. Osim Rastu{ke, tu su jo{ pe}ina kod Vi}ence i jo{ jedna nedaleko od Pariza - objasnili su istra`iva~i.

ISTRA@UJU alate od neandertalaca
@i vo to pi sno podru ~je mjesne zajednice Rastu{a, koje upotpuwuje pe}ina, pobu|uje sve ve}e interesovawe kako turista tako i nau~nih radnika. Najve}a istra`ivawa u pe}ini obavqena su 1990. go-

dine kada su stru~waci iz sarajevskog Zemaqskog muzeja prona{li mnogo eksponata kosti pe}inskog medvjeda, vuka, pa ~ak i kosti pra~ovjeka. Sve to je pre ne se no i odlo`eno u ovom muzeju, a tek prije nekoliko godina nastavqena su istra`ivawa. Tokom protekle dvije godi ne pe }i nu su po sje ti li stru~waci sa Univerziteta Kembriy, odsjek za arheologiju, zajedno sa kolegama iz Narodnog muzeja iz Bawaluke i Zavodom za za{titu spomenika i prirodnog nasqe|a. Profesor sa Kembriya dr Preston Mirikl, vo|a is-

tra`ivawa u Rastu{i, ka`e da trenutno istra`uju ostatke koje su ostavili qudi prije 30.000 do 60.000 godina. - Pretpostavqam da su to bili neandertalci, tako da smo na {li u sedi men tu u {piqi wihove alate od kremena - do sada je prona|eno oko 500 takvih alatki tokom tri sezone rada - navodi on i dodaje da tra`e ne samo ono {to su jeli pe}inski qudi, nego i kakve artefakte su napravili od kremena. - Tra `i mo i os tat ke ogwi{ta, jer postoje indikacije da postoji - objasnio je Mirikl.

Bogat program u okviru manifestacije "Lakta{ko qeto 2012"

Od folklora do fank muzike
FOTO: GLAS SRPSKE

Blagojevi} uvijek vjerovao da }e osvojiti nagradu

BAWALUKA - Nedeqko Blagojevi} iz Bawaluke dobitnik je prvog "renoa megan" izvu~enog na novoj instant sre}ki "mega" u organizaciji Lutrije RS. Automobil mu je dodijeqen ju~e u salonu "Union" i to je privi od deset "reno magana" koliko }e ih ukupno biti izvu~eno. - Lutrija RS prije dva mjeseca pustila je u prodaju instant sre}ku pod nazivom "mega". Naziv asocira na premiju a ona je deset automobila "reno megan". Ve} imamo prvog dobitnika {to zna~i da ostale igra~e ~eka jo{ devet automobila. Mogu se dobiti mnoge i nov~ane nagrade kao {to je 100 premija po 500 KM - rekao je {ef slu`be za razvoj igara u Lutriji RS Goran [aula i dodao da je cijena ove instant sre}ke 1,5 KM. Dobitnik automobila, Nedeqko Blagojevi} ka`e da je "megan" izgrebao na veliki srpski praznik Vidovdan. - Povremeno sam igrao nagradne igre i vjerovao sam da }u dobiti glavnu nagradu. Evo to mi se sada i ostvarilo, "megan" je odli~an i u`iva}u u vo`wi - rekao je Blagojevi}. J. B.

LAKTA[I - Qubiteqi tradicije mo}i }e ve~eras u 20 ~asova na platou Sportske dvorane u Lakta{ima gdje }e biti odr`an Festival folklora, da u`ivaju u zavi~ajnim igrama i pjesmama. Doma}ini ove manifestacije, koja se odr`ava u okviru "Lakta{kog qeta", su ~lanovi KUD-a "Slavko Mandi}" iz La kta {a, a pu bli ci }e se predstaviti i ~lanovi KUD-a "^ajavec" iz Bawaluke, KUD "\erdan" iz Trna i folklorna sekcija vrti}a iz Lakta{a.

Veliki broj posjetilaca o~ekuje se i na Muzi~koj ve~eri "Tatjana Topi} & disco funk grupa" koje }e biti odr`ano u subotu sa po~etkom u 21 ~as.

MUZI^KO VE^E na "Rimskim termama"
Ove godine u okviru "Lakta{kog qeta 2012", prvi put se odr`ava manifestacija na ar he olo {kom loka li te tu "Rimske terme", odmah pored novootvorenog objekta Turisti~ke organizacije op{tine Lakta{i. - Rije~ je o muzi~koj ve~eri, ~ija }e zvijezda biti Tatjana Topi}, mlada Lakta{anka koja se godinama bavi muzikom - istakli su u Turisti~koj organizaciji Lakta{a, koja orga ni zu je ma ni fes ta ci ju "Lakta{ko qeto". D. S.

KUD "Slavno Mandi}" doma}in Festivala folklora

STRITBOL RADIO IGOKEA
Radio Igokea Stritbol 2012, u okviru Lakta{kog qeta koji se igra {estu godinu zaredom u Aleksandrovcu, je na pola puta. Odigrana je grupna faza takmi~ewa i uspje{nije ekipe su se plasirale u drugi krug ovog, nikad ja~eg, takmi~ewa. Posjetioce u nedjequ o~ekuju polufinalne i finalne borbe, u svim kategorijama. Organizovan je i Stritbol veterana koji nastupaju u revijalnom dijelu, a basket }e igrati i svjetski {ampioni Goran Deli} i Dra`enko Nini} sa sportskim prijateqima.

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 9

“Najkutak Republike Srpske”
I vi mo`ete u~estvovati u izboru “Najkutak Republike Srpske” tako {to }ete dati glas onom prostoru koji je po va{em mi{qewu zaslu`io da bude izabran kao najqep{i kutak Republike Srpske. Na taj na~in sti~ete pravo na jednu od nagrada koje su namijewene upravo vama.

Pobjednici }e biti progla{eni na velikoj finalnoj sve~anosti 8. jula u direktnom TV prenosu na Televiziji RTRS od 9 do 11 ~asova 1. 2. 3. 4. 5.

BORISLAV KAJKUT, BAWALUKA

JOVO JEFTI], DOWA BUKOVICA

SMIQA I STANOJA MACANOVI], MALI RAZBOJ

MILENKO PEROVI], TREBIWE

MILE KEVI], GRADI[KA

6.

7.

8.

9.

10.

LUCIJA I MARKO ^AKAREVI], DOBOJ

NEVENKA NOVAKOVI], HAN PIJESAK

QUBO VASOVI], PELAGI]EVO

IBRAHIM ZAHIROVI], VUKOSAVQE

RADA DOLE, PETROVO

Javne povr{ine
11. 12. 13. 14. 15.

KPZ PJ “DRINA”, FO^A

ZAJEDNICA ETA@NIH VLASNIKA, BAWALUKA

JP “DEP-OT”, BAWALUKA

CVJETNI TRG, TREBIWE

VINARIJA “PETIJEVI]”, TREBIWE

16.

17.

18.

19.

20.

PAROHIJSKI DOM I CRKVA SVETOG PROKOPIJA, VERI]I

SOCIJALNO-GERIJATRIJSKI CENTAR, BAWALUKA

RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO, GACKO

CRKVENO DVORI[TE, KNE@EVO

CRKVA SV. GEORGIJA, NOVO GORA@DE

SMS-om glasate tako {to na broj 091/510-101 po{aqete poruku koja sadr`i rije~ GLAS zatim redni broj prostora. Primjer, ako `elite glasati za prijedlog pod rednim brojem 8, tekst SMS poruke glasi: GLAS 8. Broj va`i za sva tri operatera mobilne telefonije u BiH. Cijena poruke je 0,80 KM+PDV

OP[TINA TREBIWE

OP[TINA LAKTA[I

OP[TINA TESLI]

10 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

"Stirija" bi "Avaz", a "Avaz" "Pobjedu"

Biznis
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na Promjena cijena 39,23 46,58 0,29 47,88 0,18 0,21 39,50 1,43 0,62 Promet

PODGORICA - Austrijsko novinsko izdava~ko preduze}e "Stirija" po~elo je pregovore sa sarajevskom kompanijom "Avaz Roto Pres" - koja ve} godinu pregovara o preuzimawu podgori~kog dnevnika "Pobjeda". Mali problem u tom "krugu pregovora" je ~iwenica da

"Stirija" ve} posjeduje 25 odsto u konkurentskim podgori~kim "Vijestima", ali podgori~ki mediji prenose izjavu izvr{nog direktora "Avaza" Vlastimira Mijovi}a, koji ka`e da se pregovori o "Pobjedi" ipak nastavqaju.

U Bawaluci predstavqen prototip automobila na elektri~ni pogon
FOTO: A. ^AVI]

Република Српска - измирење ратне штете 6 Република Српска - измирење ратне штете 2 Електрокрајина а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 3 Рафинерија уља а.д. Модрича РиТЕ Гацко а.д. Гацко Република Српска - измирење ратне штете 5 Телеком Српске а.д. Бањалука ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић

0,05 181.918,9 0,24 24.582,08 0,00 9.910,82 -0,25 9.575,02 -1,69 8.857,69 -6,36 5.150,00 -0,03 3.515,55 -0,69 1.213,24 3,00 265,12

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 3,85 2,02 2,70 4,52 9,63 0,04 3,15 5,52 4,51 1,20 0,97 3,82 3,89 6,01 0,00 0,00 0,00 0,44 -0,72 2,38 0,00 -1,95 -4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 92,92 2.062,80 194,36 385,20 341,94 705,80 949,44 90,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,61

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

RS na pragu proizvodwe elektromobila
Promocija stritskutera ispred zgrade Vlade RS

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

3.63 4.20

-2.16 1,185.39 0.90 24,984.68

RS u finalnoj trci za dobijawe licence za proizvodwu vozila, a sqede}a faza razgovora bi}e krajem avgusta i po~etkom septembra, kazao Vu~eti}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

KOTACIJA OBVEZNICA
Investicioni fond FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. B FBiH stara devizna {tedwa serija D FBiH stara devizna {tedwa serija E FBiH stara devizna {tedwa serija N FBiH stara devizna {tedwa serija S FBiH stara devizna {tedwa serija T FBiH stara devizna {tedwa serija U
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

31.06 98.70 91.00 92.00 98.20 90.00 74.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 -1.33

452.54 16,758.27 2,917.46 3,450.00 8,698.56 4,050.00 3,939.02

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Energoinvest d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

2.80

0.00

742.00

DOBITNIK
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeqina
Cijena (KM) Promjena

GUBITNIK
ZIF Polara invest fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

0,043

2,38%

4,51

-4,25%

BAWALUKA - Prototip automobila na elektri~ni po gon ti pa strit sku ter pred stavqen je ju ~e u Bawaluci, a wegova proizvodwa bi mogla da po~ne u Republici Srpskoj, ako doma}e kompanije ispune sve tehni~ke pretpostavke. Stru~ni konsultant kompa ni je "Novi Jel {in grad" Dragan Vu~eti} rekao je da }e se u toku ove godine znati da li }e se automobil proizvoditi u RS, te da je ciq preduze}a iz Srpske da proizvode vi{e od 50 odsto dijelova. - RS je u finalnoj trci za dobijawe licence za proizvodwu vozila, a sqede}a fa-

za razgovora bi}e krajem avgusta i po~etkom septembra kazao je Vu~eti}. Prema wegovim rije~ima, stritskuter je koncipiran da radi u krugu od 100 do 150 kilometara, sa jednim puwewem. - Primjera radi, 100 kilometara elektri~ne energije ko{taju samo 1,2 KM, tako da je ovaj automobil izuzetno rentabilan. Proizvodi}e se za poznatog kupca, a preduze}e u Wema~koj koje je razvilo

taj automobil ima tr`i{te ve} pet godina - kazao je Vu~eti} i dodao da }e jedan od prvih kupaca biti Wema~ka po{ta, koja je ve} zavr{ila ugovor za 20.000 automobila.

CIJENA stritskutera oko 20.000 maraka
- Cijene ovog automobila bi}e niske, odnosno za na{e tr`i{te trebalo bi da budu

PROIZVODWA
Vu~eti} je rekao da bi se u prvoj fazi, 2014. godine, trebalo proizvoditi 300 automobila nulte serije. - Korak po korak proizvodwa bi do{la na oko 25.000 automobila godi{we - kazao je Vu~eti}.

oko 20.000 maraka, plus {to }e se baterija rentirati - kazao je Vu~eti}. Ministar industrije, ener ge ti ke i rudar stva RS @eqko Kova~evi} rekao je da }e Vlada i resorno ministarstvo pru`iti kompletnu podr{ku ukoli ko se uka `e prilika za proizvodwu ovog automobila u Srpskoj. - Nadam se da }e kompanije iz RS uspjeti da dobiju mogu }nost za proi zvodwu elektromobila, jer su u{le u naju`i krug pregovarawa kazao je Kova~evi}. Ministar nauke i tehnologije RS Jasmin Komi} rekao je da je uvjeren da }e biti ostvareni uslovi za realizaciju ovog projekta u Bawaluci.

Izvr{ewe presude u korist deviznog {tedi{e Qubqanske banke porijeklom iz Bawaluke FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
Lloyds Banking Group PLC Vodafone Group PLC Barclays PLC BP PLC GKN PLC

Zaplijewena imovina banke
Promjena
-3.16% 0.69% -0.30% 0.56% 10.93%

Cijena
30.66 181.75 165.5 432.95 207

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
Bank of America Corp JPMorgan Chase & Co General Electric Co Intel Corp Cisco Systems Inc

Cijena
7.87 34.31 20.32 26.4 16.88

Promjena
-2.36% -4.38% -0.54% -1.71% -1.57%

QUBQANA - U prostorijama Qubqanske banke u Qubqani ju ~e je iz vr{ena prva zapqena imovine radi izvr{ewa presude iz 2010. godine u korist deviznog {tedi{e porijeklom iz Bawaluke, prenijele su agencije. Rije~ je o dr`avqaninu BiH i Wema~ke, koji je umro, a pravnu bitku nastavio je wegov sin. To je prvi slu~aj zapqene u slu~aju Qubqanske banke. Procjewuje se da je oko 165.000 gra|ana BiH ostalo

bez u{te|evine u Qubqanskoj banci, te da im se duguje oko 350 miliona maraka.

[TEDI[AMA SE duguje oko 350 miliona maraka
Slove na~ki advokat Franc Bucik koji zastupa ovog klijenta rekao je da je, s obzirom na to da je imovi na Qubqanske banke ranije preba~ena na Novu qubqansku banku, za svog klijenta iz ban-

ke mogao uzeti samo dva kombija starih stvari. - Pokretna imovina koju smo zatekli ne vrijedi ni{ta. Uzeli smo stare stolove, stolice, telefone, slike. Napunili smo dva kombija. Ali, sve to vrijedi tek nekoliko stotina evra - kazao je on i dodao da }e se novac za kli jen ta po ri je klom iz BiH sigurno naplatiti, ali od dr`ave Slovenije, koja }e pre ma wego vim ri je ~i ma ima ti ve li kih fi nan sij-

skih pote{ko}a. ^lan UO Udru`ewa gra|ana za povrat stare devizne {tedwe BiH i dijaspori Svetozar Ni{i} ka`e da }e biti zaplijewena slovena~ka imovina u svim dr`avama. - Wema~ki advoka ti su preuzeli ~itav slu~aj i vjerujemo da }e se u sqede}em pitawu de {a va ti mno go krupnije stvari. Ova zapqena je ve oma bi tna i za os ta le {tedi{e - kazao je Ni{i}. M. ^.

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 11

Man~ester junajted izlazi na Wujor{ku berzu
WUJORK - Slavni fudbalski klub Man~ester junajted, koji je 19 puta bio pobjednik engleske lige, podnio je zahtjev za izlazak na Wujor{ku berzu hartija od vrijednosti u namjeri da smawi dugove, prenijele su agencije. Klub je predao obaveznu dokumentaciju ameri~koj komisiji za hartije od vrijednosti i saop{tio da u primarnoj javnoj ponudi planira da prikupi 100 miliona dolara. Broj akcija pripremqenih za izdavawe nije precizirao, kao ni cijenu.

Ogroman javni dug zemaqa biv{e SFRJ

Region prezadu`en, dug Srbije najve}i
FOTO: AGENCIJE

Slovenija
Prema preliminarnim podacima vlade u Qubqani, javni dug je 2011. porastao na 47,4 odsto bruto BDP-a, ili 16,8 milijardi evra, sa 37,9 odsto BDP-a iz 2010. godine. U 2007. godini javni dug Slovenije je, me|utim, iznosio samo 23,4 odsto BDP-a ili 8,1 milijardu evra. Javni dug Slovenije, koja je od ma ja 2004. godi ne ~lanica EU, nastavio je da raste tokom 2011. godine i malo je vjerovatno da }e se ove godine smawiti uprkos na po ri ma no ve vla de da obuzda potro{wu. Hrvatska je u 2012. godinu u{la s dugom od 27,03 milijardi evra ili 43,9 odsto BDP-a. Me|utim, uprkos visokom rastu u proteklih nekoliko godina, jo{ je ispod EU kri te ri ju ma po ko ji ma taj dug ne smije da prema{i 60 odsto BDP-a. Dr`avni dug Crne Gore na kraju aprila iznosio je 1,64 milijarde evra ili 48,1 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije iznosi 51,1 odsto BDP-a, Crne Gore 48,1 odsto, Slovenije 47,4 odsto, Hrvatske 43,9 odsto, BiH 34 odsto i Makedonije 32,7 odsto
BEO GRAD - Pre ma podacima o javnim dugovima zemaqa u regionu, Srbija je na prvom mjes tu sa u~e{ }em od 51,1 od sto u bru to dru{tvenom proizvodu. Slijedi je Crna Gora sa 48,1 odsto BDP-a, Slovenija - 47,4 odsto, Hrvatska - 43,9 od sto, BiH sa 34 od sto i Makedonija sa 32,7 odsto. Ukoli ko se po sma tra ju apsolutni iznosi javnog duga, prva me|u zemqama nasta lim na pros to ru biv {e Ju go sla vi je je Hrvat ska sa 27,03 milijarde evra, a druga Slovenija sa 16,8 milijardi, prenio je Tanjug. Sli jede Srbi ja sa 14,6 milijardi, BiH sa oko pet mi li jardi, Ma kedoni ja sa 2,2 milijarde evra i Crna Gora sa oko 1,64 milijarde evra.

PO APSOLUTNIM iznosima Hrvatska najgora
Analiti~ari navode da je javni dug Srbije pove}an naj vi {e zbog ras ta kur sa evra u odnosu na dinar, te da }e do kra ja ove de ce ni je privrede svih zemaqa regiHrvatska duguje 27 milijardi evra

ona sta gni ra ti zbog vra }awa dugova. Ja vni dug Srbi je je na

kraju prvog tromjese~ja 2012. godine iznosio 14,6 milijardi evra i u odnosu na kraj

2011. pove}an je za 151 milion evra, objavila je Narodna banka Srbije.

12 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

Ukraden olovni lim te`ak 1.400 kilograma

Hronika
Okru`no tu`ila{tvo Bawaluka
FOTO: G. [URLAN

BAWALUKA - Policija traga za nepoznatim osobama koje su u Bawaluci ukrale olovni lim te`ine 1.400 kilograma vlasni{tvo "PUP Kelava", saop{teno je iz CJB Bawaluka. Kra|u su policiji prijavili radnici

pomenutog preduze}a. Oni su naveli da je lim ukraden od 10. juna do 4. jula iz kontejnera na gradili{tu firme u ulici Sime Matavuqa u Bawaluci. G. O.

Presuda Mirku Popovi}u zbog ratnog zlo~ina
Mirko Popovi} sa advokatom Mirkom Dabi}em prilikom izricawa presude

Jovanovi}u predlo`en pritvor
BAWALUKA - Stevi Jovanovi}u (69) iz Bawaluke, koji je osumwi~en da je zloupotrebom slu`benog polo`aja, pronevjerom i falsifikovawem isprave o{tetio bawalu~ko preduze}e "Elmans" tako {to je prodao tri stana i prisvojio oko 300.000 maraka, Okru`no tu`ila{tvo u Bawaluci predlo`ilo je jednomjese~ni pritvor. U tu`ila{tvu su dodali da je Jovanovi} obavqaju}i du`nost direktora preduze}a "Elmans", ~iji je vlasnik Bo{ko Tali} u likvidacionom postupku prekora~io ovla{}ewa, te bez kwigovodstvenog evidentirawa prodao imovinu preduze}a, a novac sa `iro-ra~una preduze}a prenio na svoj teku}i ra~un, ostvario protivpravnu imovinsku korist od najmawe 294.000 maraka. G. O

Policija traga za Silvadom Lili}em

Iza{ao iz automobila i ranio gosta kafi}a

Kafi} "Promenada" poslije pucwave

Osam godina zbog ubistva tri civila
ustavilo vozilo i u wemu dvojicu mladi}a. Jedan od wih je iza {ao iz vozi la, pri {ao mom sinu iza le|a i pucao ispri~ala je @i{kova, ~iji je sin dovezen u bolnicu Ko{evo sa ustrelnom povredom lijevog stopala. Nezvani~no saznajemo da je Silvadu Lili}u meta bio izvjesni Biber, te da je @i{ko slu~ajno pogo|en. Silvad Lili} policiji je otprije poznat zbog razbojni{tava, a zbog pqa~ke po{te na Alipa{inom poqu proveo je osam godina u KPZ Zenica. G. O.

SARAJEVO - Policija traga za Silvadom Lili}em zvanim Buco, koji je osumwi~en da je u sri jedu uve~e hi cem iz pi {toqa u nogu ranio Ismira @i{ka (35) iz Sarajeva. Pucwava se desila kod kafea "Promenada" na raskrsnici uli ca Ferhadi ja ^emalu{a u strogom centru Sarajeva. Senija @i{ko, majka povrije|enog mladi}a, ispri~ala je da je wen sin Ismir preksino} iza{ao da se na|e sa prijateqem. - Dok su sjedili u ba{ti kafi}a Ismir je vidio da se za-

Prema navodima u presudi, Mirko Popovi} i jo{ tri osobe naoru`ane pu{kama, u maskirnim uniformama i sa ~arapama na glavama, ubili Aldu Huseyinovi}a, Ferida ^ehaji}a i Re{ida Ajanovi}a 10. avgusta 1992. godine u Gradi{ci
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Grani~na policija BiH

Priveden zbog provalne kra|e
ZVORNIK - Pripadnici Grani~ne policije Zvornik uhapsili su na grani~nom prelazu [epak dr`avqanina Srbije K. S. (45), saop{teno je iz Grani~ne policije BiH. Kontrolom je ustanovqeno da je za wim Interpol u Be~u u Austriji raspisao potjernicu zbog provalne kra|e i falsifikovawa slu`benih dokumenata, Dr`avqanin Srbije predat je slu`benicima Sudske policije Suda BiH na daqe postupawe. G. O.

BAWALU KA - Mir ko Popovi} (71) iz Gradi{ke osu|en je ju~e u bawalu~kom Okru`nom sudu na osam godina zatvora zbog ratnog zlo~i na pro tiv ci vil nog stanovni{tva koji je po~inio sa jo{ tri ne pozna te osobe tako {to su ubili tri civila bo{wa~ke nacionalnosti. Prema navodima u presudi, Popovi} i jo{ tri osobe ubili su Aldu Huseyinovi}a, Ferida ^ehaji}a i Re{ida Ajanovi}a 10. avgusta 1992. godine u Gradi{ci. Prije toga oni su naoru`ani pu{kama, obu~eni u maskirne uni for me i sa ~arapama na glavama do{li do ku}e porodice Huseyinovi} u Gradi{ci. U dvori{tu ku}e zatekli su Aldu Huseyinovi}a, Ferida ^ehaji}a i Re{ida Ajano-

vi}a. Popovi} je jednom od wih stavio ruku na rame i rekao: "Dok mi ginemo, vi se ovdje j..." Po tom su ih tu kli, odveli u drugu ulicu i kombijem odvezli do rijeke Save gdje se sada nalazi kafi} "Kajak". Tu su ih ubili. Tijela ubijenih prona|ena su poslije {est dana.

TIJELA ubijenih prona|ena poslije {est dana
Predsjednik sudskog vije}a Vesna Stankovi}-]osovi}

rekla je da je Tu`ila{tvo van svake sumwe dokazalo da je zlo~in po~iwen na na~in koji je naveden u optu`nici. - Na osnovu izjave svjedoka utvr|eno je da je u to vrijeme u Gradi{ci bila te{ka situacija zbog ratnih okolnosti. Prelas kom hrvat ske voj ske preko rijeke Save 8. avgusta 1992. godine ubijeno je 16 vojnika Vojske Republike Srpske i vi{e ih je raweno, pa je na dan wihove sahrane 10. avgusta 1992. godine bila te{ka situacija u ovom gradu - rekla je Stankovi}-]osovi}.

SNAHA
Mejra Huseyinovi}, snaha ubijenog Alde Huseyinovi}a, rekla je poslije presude Mirku Popovi}u da nije zadovoqna izre~enom kaznom. - Nismo zadovoqni visinom kazne, ali ovdje nije kraj. Za nas je zna~ajno da je izre~ena presuda i da je odgovorna osoba osu|ena rekla je Mejra Huseyinovi}.

Ona je dodala da je jedan od svjedoka izjavio da je Popovi} sa svoja dva sina i jo{ jednom oso bom po~i nio ovaj zlo~in. - Rije~ je o ratnom zlo~inu, jer su civili ubijeni samo zbog toga {to su bili druge nacionalnosti - istakla je Stankovi}-]osovi}. Ona je na vela da je sud uzeo u obzir kao olak{avaju}e okolnosti to {to je rije~ o starijem i porodi~nom ~ovjeku, koji nije bio ranije osu|ivan, a kri vi ~no djelo po~iweno prije 20 godina i u ratnim okolnostima. - Kao ote`avaju}a okolnost na strani optu`enog je to {to su ne bezobziran na~in ubijena tri mlada porodi~na ~ovjeka, koji su bili roditeqi po dvoje maloqetne djece i na taj na~in su uskra}eni qubavi jednog roditeqa rekla je Vesna Stankovi}-]osovi}.

Voza~ BMW-a poginuo u sudaru sa kamionom
JEZERO - Aleksandar Ni{i} (22) iz Volara kod [ipova po gi nuo je ju ~e oko 14 ~asova u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na ma gis tral nom pu tu Jaj ce Mrkowi} Grad u Prisoju kod Jezera. Nesre}a se dogodila kada su se sudarili BMW, kojim je upravqao Ni{i}, a koji se kretao iz pravca Mrkowi} Grada, i kamion MAN, za ~ijim volanom je bio Vinko Savi} (47) iz Quba~e va kod Bawaluke, koji je dolazio iz pravca Jezera. Od siline udara Ni {i} je po gi nuo u smrskanom BMW-u. lo su, uz po mo} spe ci jal ne opreme i sje~ewa vozila, izvukli vatrogasci Vatrogasne jedinice iz Mrkowi} Grada. Prema prvim nezvani~nim informacijama, do nesre}e je do{lo kada je Ni{i} svojim BMW-om poku{ao da preti~e kolonu vozila, a potom izgubio kontrolu nad vozilom i u punoj brzini se zabio pod kabinu MAN-a, vlasni{tvo preduze}a "Drvorez" iz Quba~eva kod Bawaluke. - Sve se dogodilo za nekoliko sekundi. BMW je preticao dva vozi la, a po tom je uslijedio stravi~an prasak. Vidio sam samo smrskano vozilo zabijeno ispod kamiona ispri~ao je jedan od o~evidaca ne `ele}i da mu se otkrije identitet. S. D.
FOTO.S.DAKI]

Te{ka saobra}ajna nesre}a na putu Jajce - Mrkowi} Grad

PRETICAO kolonu vozila
Tek poslije dva ~asa iz smrskanog vozila wegovo tije-

Policija na uvi|aju

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 13

Preminula beba nije donesena u Dom zdravqa u Sanskom Mostu
SANSKI MOST - Direktor Doma zdravqa u Sanskom Mostu dr Hajrudin Bo{kovi} demantovao je smrt jednoipogodi{we bebe u ovom gradu usqed temperaturnog {oka nakon {to su je roditeqi izvadili iz klimatizovanog automobila, prenijele su agencije. - To se nije desilo u Sanskom Mostu niti je evidentirano u posqedwih nekoliko dana. Pojedini mediji su objavili to, ali kod nas niko nije donio dijete niti je prijavio smrt bebe - izjavio je dr Hajrudin Bo{kovi}.

Policija

Nastavqeno su|ewe pripadnicima zlo~ina~ke organizacije

Vijesti
Br~ko

Supruga ubijenog Meki}a nazvala Turkovi}a ubicom
FOTO:ARHIVA

Poginuo u sudaru
BR^KO - Ha rudin Dewali} (75) iz Koraja poginuo je u ju ~e suda ru "mercedesa" i kamiona na putu Br~ko - Cerik. Prema izjavama o~evidaca, ova te{ka saobra}ajna nesre}a dogodila se kada je "mercedes" koji se kretao prema Br~ko distriktu pre{ao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa kamionom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Zasad nije saop{teno u kojem vozilu se nalazio ne sre }ni Ha rudin Dewali}. Policija je obavila uvi|aj.

Poslije februara 2010. godine sam zvala Mithata Meki}a, ali mu je telefon bio iskqu~en. Neko je sa wegovog broja nazvao mene u Wema~koj i pitao me: "Kako se `ivi bez mene", {to mi je bilo ~udno, rekla je Sanela Meki}
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Fo~a

Lopov odnio 8.000 KM
FO^A - Prilikom provale u poslovni prostor koji se nalazi u ulici Cara Du{a na u Fo~i ne pozna ta osoba je u no}i izme|u srijede i ~etvrtka ukrala oko osam hiqada maraka, potvr|eno je u CJB Isto~no Sarajevo. Policija je obavila uvi|aj i prikupila odre|ene dokaze koji mogu da pomognu u istrazi. G. O.

SARAJEVO - Svjedok tu`i la{ tva Sa nela Me ki} rekla je ju~e u Sudu BiH da je supruga Mithata Meki}a zvanog Miki, za ~ije je ubistvo optu`ena grupa Zijada Turkovi}a, posqedwi put vidjela polovi nom okto bra 2009. godine kada je djeci i woj bio u posjeti u Wema~koj. Na vela je da su se posqedwi put ~uli putem telefona u fe bru aru 2010. godine. Meki}eva je izjavila da poznaje Zijada Turkovi}a i da ih je 1993. godine u Wema~koj upoznao wen suprug, jer su se tada dru`ili. Sa Turkovi}em se, kako je dodala, posqedwi put ~ula 2006. godine, kada je Miki rawen. - Poslije februara 2010. godine zvala sam Mikija, ali mu je telefon bio iskqu~en. Neko je sa wegovog broja nazvao mene u Wema~koj i pitao me: "Kako se `ivi bez mene", {to mi je bilo ~udno, jer bi uvijek na po~etku razgovora moj suprug pitao kako smo djeca i ja, pa sam pretpostavila da je neko drugi nazvao sa wegovog telefona. Hajrudin Me-

Sa su|ewa Zijadu Turkovi}u

movi} (koji je me|u optu`enima) slao mi je tako|e SMS i pitao me gdje je Miki. Memovi} me u porukama pitao i da li znam da ima djevojku i da je trudna, ali sam odgovorila da znam sve - is pri ~a la je Meki}eva. Ona je dodala da je u vrijeme pqa~ke "Kargo centra" Aerodroma Sarajevo po~etkom decembra 2007. godine Meki} bio kod we u Wema~koj i da je, kada je na internetu vidio da je bila pqa~ka rekao: "Ma, ovo je Zijad Turkovi} uradio." Sanela Meki} je na kraju navela da postavqa imovinsko-pravni zahtjev ukoliko se doka`e da su optu`eni krivi za ubistvo wenog supruga. Turkovi}ev advokat Fahrija Karkin je pitao svjedoka da li je u Wema~koj od wegovog brawenika tra`ila novac za kauciju kada je Meki} bio u zatvoru, {to je ona negirala. Tada je Turkovi} upitao:

"Zar nije ta~no ovo {to je advokat rekao?" Meki}eva je rekla da sa ubicama ne `eli da razgovara. Turkovi} joj odgovorio da sa ubicama mora da razgovara. Ona je tra`ila da je Turkovi} oslovqava sa "vi", poslije ~ega je on pitao da li }e da tra`i naknadu {tete od tu`ioca ako on doka`e da je sve montirano, te da je "korum pi ra ni tu `i lac Oleg ^avka uzeo 30.000 evra" i istragu usmjerio na wega.

Turkovi} je potom najavio da }e dokazati da je Meki}eva, koju je nazvao u~esnicom pqa~ke "Kargo-centra", la`no svjedo~i la o pet stva ri, a predsjedavaju}i Vije}a Izo Tanki} ga je opomenuo da pazi na pona{awe.

TURKOVI] tvrdi da je svjedok u~estvovao u pqa~ki
Turkovi} je poslije rekao da razumije situaciju u kojoj

BLOKIRANA IMOVINA
Zijad Turkovi} se ju~e na kraju ro~i{ta po`alio da mu je imovina blokirana i da je wegovo dijete gladno i nema {ta da jede. Dodao je da je wegova supruga nezaposlena. Turkovi} je kazao da je vje{tak finansijske struke utvrdio da su wihovi prihodi legalni za razliku od prihoda "ovih korumpiranih tu`ilaca", pri ~emu se okrenuo prema stolu za kojim su Oleg ^avka i Diana Kajmakovi}. Na ovo je reagovala i Kajmakovi}eva, koja je tra`ila od Vije}a da sprije~i vrije|awe institucije Tu`ila{tva.

se svjedok nalazi te da se ne quti na wu jer ga je nazvala ubicom. Svoj iskaz dao je i grani~ni policajac Nedeqko Cicovi}, koji je bio na Aerodromu u trenutku kada je opqa~kano 2,5 miliona maraka. Cicovi} je ispri~ao da su u prostoriju u "Kargo centru", gdje je bio novac, u{le dvije maskirane osobe u policijskim uniformama, naoru`a ne "he kle rom" i automatskom pu{kom, koje su naredile kolegi Nevenku Samaryiji i wemu da legnu na pod te su sa kolica uzeli tri vre}e sa novcem. On je istakao da je prethodno jedan od napada~a uzeo pi{toq od policajca Samaryije. Osim Sanele Meki} i Cicovi}a, ju~e su u svojstvu svjedoka saslu{ani Nermin Ahme tovi}, Di no Sa ri} i Armin Sabqica. Nastavak su|ewa je zakazan za 12. juli.

Bawaluka

Zate~ena u kra|i
BAWALUKA - Bawalu~anka M. N. (53) privede na je na kon {to je za te~e na u kra |i ro be u prodavnici "DM market" u srijedu uve~e u bawalu~koj ulici Veselina Masle{e u Bawaluci. Radnici marketa prijavili su policiji da su M. N. zatekli u kra|i. Ona je ukrala tablete za sagorijevawe masno}e, farbu za ko su i vodu za ispirawe usta. G. O.

Fudbaler Hrgovi} istukao invalida u Splitu
SPLIT - Invalid Ivica Jer~i} optu`io je nekada{weg fudbalskog reprezentativca BiH i ~lana FK "Split" u Hrvatskoj Mirka Hrgovi}a da ga je udario {akom i oborio na tlo, ne osvr}u}i se na to {to nema obje noge. To se dogodilo poslije sva|e oko mjesta za parking u Splitu. Jer~i} je zadobio modrice ispod oka i na nosu, a isti~e da ga je najvi{e zaboqelo {to je Hrgovi} poslije udarawa pobjegao i nije sa~ekao policiju. - Ponio se kao prava kukavica i podlac. Udario je slabijeg od sebe i pobjegao. Kada je odlazio rekao mi je: "Ba{ me briga {to si invalid" - rekao je Ivica Jer~i} i dodao da je na sebi G. O. imao kratke pantalone sa jasno vidqivim protezama.

Francuzi priznali trgovinu oru`jem
SARAJEVO - Francuski dr`avqani Abed Eluzgani i Andrea Nebie Arsen sporazumno su priznali krivicu za neovla{}eni promet oru`ja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene i predlo`ene su im jednogodi{we kazne zatvora, saop{teno je ju~e iz Tu`ila{tva BiH. Wih dvojica su osumwi~eni da su kupili ru~ni baca~ na podru~ju BiH u namjeri da oru`je prebace u Francusku. Uhap{eni su 9. marta na podru~ju Tuzle, a u pritvoru se nalaze od 11. marta. Potpisivawem sporazuma u potpunosti su priznali krivi~na djela za koja se terete i pristali da svjedo~e pred Sudom BiH. Ovim sporazumom odri~u se prava na su|ewe i ulagawe `albe na krivi~nu sankciju, koju im odredi Sud BiH. G. O.

Provaqivali u ku}e u Derventi i Prwavoru
DERVENTA - Policija je uhapsila Slavena M. iz Dervente i Sr|ana M. iz Doboja zbog sumwe da su na podru~ju Dervente i Prwavora po~inili vi{e te{kih kra|a. Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Derventi policija je pretresla wihove ku}e i automobile i oduzela ve}i broj predmeta koji poti~u iz kra|e. - Prona|en je pi{toq, vi{e metaka razli~itog kalibra, televizor, laptop, dvogled, elektri~na ubodna pila, dvije bu{ilice, elektri~ni aparat za varewe, elektri~ni trimer i 15 mobilnih telefona - dodali su u CJB Doboj. Poslije kriminalisti~ke obrade protiv wih }e biti dostavqen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Doboju. G. O.

14 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

Region
Nevladin sektor Crne Gore

Izme|u pro{losti i budu}nosti biram budu}nost, jer u woj namjeravam da `ivim. Predrag Mati}, ministar boraca Hrvatske

Nova tu`ba protiv \ukanovi}a i Luk{i}a
PODGORICA - Mre`a za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela je ju~e novu krivi~nu prijavu protiv biv{eg i sada{weg crnogorskog premijera Mila \ukanovi}a i Igora Luk{i}a, zbog, kako je navedeno, nezakonitosti u poslovawu Prve banke, prenijele su agencije. Prijava je podnijeta i protiv ve}inskog vlasnika Prve banke Aca \ukanovi}a, predsjednika Odbora direktora Prve banke Kazimira Pregla, biv{eg izvr{nog direktora Prve banke Predraga Drecuna i guvernera Centralne banke Radoja @ugi}a. MANS je prijavu podnio i protiv cjelokupnog menaymenta i Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore - Sr|ana Kova~evi}a, Enrika Malerbe, Nikole Martinovi}a, Miodraga ^anovi}a, Borisa Bu{kovi}a, Maura Miglija, Renata Ravanelija i Emilija Rota.

Naser Keqmendi

Dr`avni tu`ilac nema dokaza da je kosovski biznismen narko-bos

Ministarstvo inostranih poslova

Kalu|erovi} nasqe|uje Ro}ena
FOTO: ARHIVA

Neboj{a Kalu|erovi}

Keqmendi za Crnu Goru ~ist ko suza
rmilo crnogorske diplomatije. Ro}en je u ponedjeqak rekao da je odlu~io da se povu~e s funkcije ministra inostranih poslova i evropskih integracija, ali nije naveo razloge. Crnogorski premijer Igor Luk{i} je izjavio poslije toga da }e novi ministar inostranih poslova biti poznat uskoro, dodaju}i da bi bilo dobro da na to mjes to bude imenovan profesionalni diplomata.

ZAGREB - Dr`avni sekretar za politi~ka pitawa u Ministarstvu inostranih poslova i evropskih integracija Crne Gore Neboj{a Kalu|erovi} bi}e novi {ef diplomatije nakon {to se Milan Ro}en zvani~no povu~e s te funkcije, prenijele su agencije. Pozivaju}i se na izvore u vladi, podgori~ki mediji su objavili da }e Ro}en zvani~no podnijeti ostavku 12. jula, a tada }e Kalu|erovi} preuzeti ko-

Nemamo ama ba{ nijedan dokaz da je Keqmendi narko-bos, rekla ^arapi}eva. Keqmendija ameri~ke vlasti ozna~ile kao glavnog narko-bosa na Balkanu
PODGORICA - Vrhovni dr`avni tu`ilac Crne Gore Ranka ^arapi} kazala je da nema podataka da je kontroverzni kosovski biznismen Naser Keqmendi diler droge, prenijele su agencije. - Nemamo ama ba{ nijedan dokaz da je Naser Keqmendi narko-bos - rekla je ^arapi}eva u crnogorskom parlamentu, tokom rasprave o izvje{taju o radu Tu`ila{tva. Ona je navela da je u toku nekoliko istraga koje }e u drugoj polovini godine rezultirati novim optu`nicama. - Tu`ila{tvo }e biti jedan od najva`nijih pokreta~a u daqem procesu uspostavqawa vladavine prava u Crnoj Gori. Daqom reformom pravosu|a garantova}e se nezavisnost u radu Tu`ila{tva - kazala je ^arapi}eva. Lider Pokreta za promjene Neboj{a Medojevi} pozvao je poslije ove izjave ^arapi}evu da podnese ostavku, navode}i da ona ne postupa po principu - zakon je jednak za sve. - Kqu~ problema u Crnoj Gori je srastawe vrha DPS-a sa organizovanim kriminalom. I daqe ste ~uvari tog poretka, jer ako krivi~no djelo ide prema vrhu DPS-a to nije va{ mandat - kazao je on. Iako su Keqmendija ameri~ke vlasti ozna~ile kao jednog od najja~ih kriminalaca na Balkanu, pravosudne institucije u Crnoj Gori tvrde da nemaju nikakve dokaze koji bi ga doveli u vezu sa {vercom droge. Naime, ameri~ki predsjednik Barak Obama u specijalnom izvje{taju Bijele ku}e ozna~io je Keqmendija stranim narko-bosom, zbog ~ega je wegovo ime dodato na crnu listu ameri~kih vlasti. Crnogorska policija potvrdila je da ameri~ke bezbjednosne slu`be u okviru wihove istrage ve} godinu tra`e podatke o Keqmendiju, za kojeg smatraju da je glavni narkobos na Balkanu. Ameri~ke bezbjednosne slu`be DEA i FBI zainteresovale su se za Keqmendija poslije podataka da wegova kriminalna familija osim na Bal ka nu trgovi nu drogom {iri i na SAD. Podaci o Keqmendiju i osobama bliskim wemu, ali i o albanskoj mafiji, vode se u regionalnom projektu "Besa", gdje su policije du`ne da razmjewuju podatke.

FOTO: ARHIVA

KEQMENDI na crnoj listi ameri~kih vlasti
Medojevi} je rekao da je Tu`ila{tvo bilo neefikasno u optu`nicama koje idu prema vrhu crnogorske vlasti.

Josip Leko, predsjednik Hrvatskog sabora

Hrvatska za dobre odnose sa Srbijom
ZAGREB - Vr{ilac du`nosti predsjednika Hrvatskog sabora Josip Leko izjavio je da je Hrvatska spremna da nastavi dobre odnose sa Srbijom i zatra`io od predsjednika Srbije Tomislava Nikoli}a promjenu stava prema wegovoj zemqi. Komentari{u}i izjavu Nikoli}a u vezi sa Vukovarom, Leko je rekao da takve izjave ne poma`u srpskom narodu niti odnosu prema susjedima. - Zagreb je svakako spreman da nastavi dobre odnose sa Srbima - istakao je on, ali je kao uslov naveo da Nikoli} promijeni svo ju izja vu, sta vove i poli ti ku, i da ih dovede "u saglasnost sa realno{}u". Leko je u Be~u ju~e prisustvovao ratifikaciji sporazuma o prijemu Hrvatske u EU od strane austrijskog parlamenta. On je ocijenio da je izbor Nikoli}a na ~elo Srbije legitiman izbor srpskog naroda.

[VERCER KOKAINA
Ameri~ke vlasti navele su da je Keqmendi stanovnik BiH, ali da je kosovski Albanac koji vodi jednu od najja~ih albanskih kriminalnih porodica na Balkanu. - Vjeruje se da Keqmendijeva organizacija {vercuje kokain i heroin, kao i acetic anhidrid, osnovni sastojak u proizvodwi heroina - naveo je zvani~nik Vlade SAD Vol strit `urnalu.

Vrhovni sud Hrvatske ukinuo rje{ewe o produ`ewu pritvora

Mer~ep izlazi iz pritvora
FOTO: ARHIVA

DOBRA VIJEST

ZAGREB
Zagreba~ki policajci prona{li su ju~e oko pono}i dva mrtva mu{karca H. P. (58) i J. P. (51) u stanu u ulici Bre{}enskog na Medve{~aku, a uzrok smrti jo{ se utvr|uje. Na wihovim tijelima nije bilo tragova nasiqa, a u stanu nije bilo nikakvih tragova borbe pa su tijela prevezena na obdukciju.

PLAV
S ciqem istra`ivawa jama i pe}ina u atraktivnim dolinama Grebaje i Ropojana na Prokletijama }e i ove godine boraviti qetna me|unarodna speleolo{ka ekspedicija koju }e ~initi ~lanovi klubova iz ^e{ke, Slova~ke, Srbije, BiH i Crne Gore.

LO[A VIJEST

ZAGREB - Vrhovni sud Hrvatske ukinuo je rje{ewe o produ`ewu pritvora ratnom policijskom komandantu Tomislavu Mer~epu, kome se sudi za ratne zlo~ine nad srpskim civilima, prenijele su agencije. Mer~ep, koji je u pritvoru od 10. decembra 2010. godine, optu`en je za zlo~ine protiv srpskih civila, odnosno za hap{ewe 52 osobe i mu~ewe i ubijawe 43 lica s podru~ja Zagreba, Kutine i Pakraca. Vanraspravno vije}e za-

Tomislav Mer~ep

Mer~ep je zbog zdravstvenih problema ve}inu pritvora proveo u bolnici, a nekoliko puta je o svom tro{ku, pod kontrolom pravosudne policije, premje{tan u Bawu, gdje je sredinom 2011. godine i primio optu`nicu.

OPTU@EN za zlo~ine protiv srpskih civila
greba~kog @upanijskog suda potvrdilo je ju~e odluku Vrhovnog suda. Zatvorska bolnica nije ustanova koja zadovoqava uslove medicinske brige koja je Mer-

~epu potrebna, pa bi to mogao biti jedan od razloga da mu ve} ove sedmice pritvor bude ukinut. Rje{ewe o ukidawu pritvora je do{lo u momentu kada ima sve vi{e svjedoka koji potvr|uju da je Mer~ep komandovao i imao glavnu ulogu u jedinici koja se proziva za umije{anost u brojne zlo~ine i koja je imala sjedi{te u selu Pakra~ka Poqana i u pa viqonu 22 Zagreba~kog velesajma, gdje je dr`ala i zatvorene civile.

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 15

Srbija
Vuk Jeremi} iznio optu`be na ra~un svog strana~kog kolege

Boris Tadi} je bio ki{obran iza koga su se mnogi zaklawali i krunili wegovu snagu. Jelena Trivan, potpredsjednik DS-a

Vijesti
Kosovska Mitrovica

\ilas se bori za prevlast u DS-u
Vuk Jeremi}

Kamenovana zgrada op{tine
KOSOVSKA MITROVICA - Nepoznate osobe oko pono}i su kamenovale zgradu op{tine Kosovska Mitrovica, ali povrije|e nih ni je bi lo. Na op{tinskoj zgradi kamenicama je polomqeno jedno staklo, a u trenutku napada u zgradi su se nalazila dvojica radnika obezbje|ewa, koji su ostali nepovrije|eni.

Jeremi} rekao da u \ilasovom napadu na wega ima i elemenata li~ne frustracije i li~nog animoziteta, kao i "srpskog prokletstva da se opra{ta sve osim uspeha"
BEOGRAD - Funkcioner De mokrat ske stran ke Vuk Je re mi} izja vio je da se wegov stra na~ki kole ga Dragan \ilas la`nim navodima o tro{kovima u Wujor ku za pra vo bo ri za prevlast u DS-u, prenijele su agencije. - Stva ri tre ba na zva ti pravim imenom. Ovo je demago{ki ispad i to je prvi pucaw u ne~e mu {to }e se okon ~a ti u bor bi za budu }nost i du {u De mokrat ske stranke - rekao je Jeremi} za srpske medije upitan o svom odnosu sa zamjenikom predsjednika demokrata i gradona~elnikom Beograda Draganom \ilasom. Jeremi} je dodao da u \ilasovom napadu na wega ima i elemenata li~ne frustracije i li~nog animoziteta, kao i "srpskog prokletstva da se opra{ta sve osim uspeha". Vuk Je re mi}, mi nis tar spoqnih po slova odla ze }e vlade, rekao je da vjeruje da }e Demokratska stranka iz tih isku{ewa iza}i jo{ ja~a. - Predsjedavawe Srbije u UN }e, nema nikakve sumwe, da ko{ta. Sva vrata svijeta, politi~ka i ekonomska, bi}e Srbiji otvorena. Ovo je ~ast koja nosi odre|enu cenu - rekao je Jeremi} negiraju}i da }e wegova plata tokom predsjedavawa Generalnom skup{ti nom UN u slede }oj godi ni bi ti 28.000 dola ra nazivaju}i te navode besmislenim.

ODOBRENO 2,9 MILIONA
Vlada Srbije, kako su objavili srpski mediji, odobrila je Jeremi}u 2,9 miliona dolara za kancelariju u Wujorku. Mediji se pozivaju na zakqu~ak vlade, iz kojeg proizilazi da se taj novac odnosi sapreko Ade, da naglasim, bez pristupnih saobra}ajnica rekao je Jeremi} govore}i da ta suma od sedam i po miliona evra nije ta~na. [ef pregovara~kog tima Beograda u dijalogu sa Pri{tinom i sekretar Predsjedni{tva Demokratske stranke Borislav Stefanovi} izjavio je da je bilo nepotreDragan \ilas

mo na 2012. godinu. U zakqu~ku Vlade se navodi da }e potrebna finansijska sredstva za pokrivawe tro{kova predsjedavawa u 2013. godini biti obezbije|ena iz buyeta za 2013. godinu. bno formirawe kancelarije u Beogradu za saradwu sa Ujediwenim nacijama tokom Jeremi}evog predsjedavawa GS UN. - Formirawe kancelarije je bilo nepotrebno. Naro~ito u situaciji kada imamo vi{e od 150 razli~itih agen ci ja i kancelarija. Ne

JEREMI] demantovao da su tro{kovi sedam miliona dolara
- Cifre koje su se pojavile nemaju veze sa stvarno{}u. To je be smi sle no, mo ja pla ta }e bi ti mno go pu ta mawa od tog iznosa - rekao je Jeremi}. On je kazao da je buyet za wegovu kancelariju u Wujorku "jo{ u formirawu" i da }e ga "formirati nova vlada". - Neki mediji su pisali da }e predsedavawe Generalnom skup{tinom UN Srbiju ko{tati sedam i po miliona evra. ^ak i da je to ta~no to bi zna~ilo da bi idu}ih 60 godina Srbija mogla da predsjedava UN za cijenu mosta

znam koji su motivi za tako ne{to kada je buyet prazan, a Srbiji predstoje o{tre mjere {tedwe - rekao je Stefanovi}. Medijski unutarstrana~ki obra~un po~eo je \ilasovom prozivkom Jeremi}a za "sramotan" buyet od sedam miliona dolara za wegovu kancela ri ju u Wujor ku, da bi Jeremi} uzvratio optu`uju}i \ilasa za "prvi pucaw u borbi za budu}nost i du{u Demokratske stranke". Sukob Jeremi}a i \ilasa ponovo je u podstakao pri~e o vanrednoj izbornoj skup{tini u DS-u. Srpski mediji su ju~e obja vi li da, ako SNS-SPSURS for mi ra ju vladu, DS ~eka vanredna izborna skup{tina na kojoj }e Boris Tadi} imati protivkandidata, i to svog zamjenika Dragana \ilasa. Srpski medi ji pre no se da je to potvrdilo vi{e funkcionera DS "sredweg ranga", dok su oni u naju`em vrhu "}utqiviji". Sve se ~e{}e mo`e ~uti da }e me|u demokratama do}i do kadrovskih promjena, tim prije ako se u obzir uzme najnoviji sukob dva istaknuta funkcionera demokrata Vuka Jeremi}a i Dragana \ilasa. Izvori iz DS-a ka`u da se trenutno ~eka {ta }e se dogoditi s formirawem vlade.

FBI istra`uje ubistvo Asanaja
PRI[TINA - Ambasada Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava na Kosovu je saop{ti la da su na Ko sovo stigli agenti Federalne istra`ne agencije (FBI) radi istrage pro{lomjese~nog ubis tva {e fa Agencije za privatizaciju na Kosovu Dine Hasanaja. U saop{tewu se navodi da je istraga ve} u toku i da su agenti imali sastanke sa zvani~nicima forenzi ~kog is tra `nog odjeqewa na Kosovu.

Pri{tina

Beyet Pacoli

Sjever Kosova kao Dubai
PRI [TI NA - Potpredsjednik kosovske vlade i lider Ali janse za novo Kosovo Beyet Pacoli pozdravio je nastavak di ja lo ga sa Beo gradom, osudio nasiqe nad Srbima za Vidovdan i predlo`io da sjever pokrajine bude slobodna ekonomska zona, poput Dubaija. - Uvijek smo spremni na raz govor i sa radwu sa Srbima na sjeveru - kazao je Pacoli.

Vi{i sud u Beogradu donio presudu za aferu "Pancir"

Pe}

Davini} oslobo|en optu`bi
BEOGRAD - Vi{i sud u Beogradu oslobodio je ju~e nekada{weg ministra odbrane SCG Prvoslava Davini}a i dvojicu oficira optu`bi za zloupo tre bu slu `be nog polo`aja prilikom nabavke pancira i druge vojne opreme za voj sku 2005. godi ne od firme za proizvodwu vojne opre me "Mi le Dra gi}" iz Zrewanina, prenosi Tanjug. Sud je utvrdio da tu`ila{tvo nije dokazalo da su Davini}, kao i oficiri Jovica Vu~kovi} i Milun Koka no vi}, o{te ti li buyet dr`a vne za jedni ce skla pawem ugovora vrijednog 176 miliona evra izme|u firme za proizvodwu vojne opreme "Mile Dragi}" iz Zrewanina i Vojske SCG. Tu`ila{tvo ima pravo da ulo`i `albu na presudu Apelacionom sudu u Beogradu, koji mo`e da je potvrdi, preina~i ili ukine i nalo`i novo su|ewe. Davini} je ranije u dva navrata pravosna`no oslobo |en op tu `bi za dodjelu vojnih stanova pripadnicima "ko bri", kao i jednom oficiru. Go ri jednog voj nog broda. Sudi mu se jo{ zbog op tu `bi za ugovarawe kupovine {pijunskog satelita od izraelske kompanije, a taj slu~aj je u javnosti poznat kao "afera satelit". U me|uvremenu, reagovala je i stran ka Mla |a na Dinki}a. Iz URS-a je Tanjugu re~eno da je osloba|aju}a presuda nekada{wem ministru odbrane "pravo ogledalo reforme pravosu|a".

Osu|en Albanac
PE] - Okru`ni sud u Pe }i osudio je Na zi fa Viso}ija na 16 godina zatvora zbog ubistva Srbina Miodraga Komatine i nezakonitog posjedovawa i upotrebe oru`ja. Kako je saop{teno iz EULEX-a, Viso}i je osu|en i za nano{ewe povreda Dejanu Bogi}evi}u i Dra{ku Ojdani}u zbog imovinskog spora u selu Dobru{a u op{tini Istok 20. oktobra 2011. godine.

SUDI MU SE i za aferu "Satelit"
Neda vno prvos te pe nom presudom oslobo|en je optu`bi za po klawawe Crnoj

Prvoslav Davini}

16 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN

Svijet
Trovawe Jasera Arafata

Bugarska tajna slu`ba zaplijenila je 12 tona ha{i{a koji je bio sakriven u magacinu {arafa u selu Mirovjane, u blizini Sofije. Ha-

{i{ je proizveden i preba~en iz Maroka. Droga je bila namijewena tr`i{tima Belgije i Holandije.
FOTO: AGENCIJE

Akcija britanske policije u Londonu

Izrael negira umije{anost

TEL AVIV - Zvani~nici izraelske vlade odbacili su sugestije da je Izrael mo`da otrovao palestinskog lidera Jasera Arafata smrtonosnim radioaktivnim polonijumom. - Ti izvje{taji su neosnovani - rekao je jedan neimenovani visoki zvani~nik u srijedu uve~e i istakao da nije Izrael bio taj koji je odlu~io da medicinska dokumenta dugogodi{weg palestinskog lidera ostanu zatvorena. Portparol izraelskog Ministarstva spoqnih poslova Yigal Palmor rekao je da okolnosti Arafatove smrti nisu misterija i da su ga u francuskoj bolnici lije~ili francuski qekari, koji imaju sve medicinske informacije, prenijela je "Al-Yazira".

Hap{ewa izvedena u blizini olimpijskog stadiona

[estoro uhap{enih zbog terorizma
Hap{ewa povezana sa zavjerom islamskih ekstremista uperenom protiv odre|enih strate{kih ciqeva u Velikoj Britaniji
LONDON - Britanska policija je saop{tila da je uhapsila petoro mu{karaca i jednu `enu zbog sumwe da su naru~ivali, pripremali ili podsticali djela terorizma. Osumwi~eni imaju od 18 do 30 godina. Troje je uhap{eno u zapadnom Londonu, a troje u isto~nom, prenio je AP. Policija ka`e da ova hap{ewa nisu u vezi sa predstoje}im Qetnim olimpijskim igrama koje se u Londonu odr`avaju od 27. jula do 12. avgusta. Me|utim, neka od hap{ewa izvr{ena su u blizini olimpijskog stadiona, prenio je Ej-Bi-Si. Policija u interesu istrage nije `eqela da otkrije imevila autobus, nakon {to je dojavqeno da je jedan putnik sipao neku te~nost u torbu, poslije ~ega je iz we po~eo da kuqa dim. Reaguju}i u skladu sa pravilima antiteroristi~ke akci je, poli ci ja je odmah evakuisala sve putnike iz autobusa.

Patino o Asan`u

"Vikiliks"

Smije{ne optu`be
KITO - Ministar spoqnih poslova Ekvadora Rikardo Patino nazvao je smije{nim optu`be za seksualni napad i silovawe protiv osniva~a sajta "Vikiliks" Yulijana Asan`a, koji se nalazi u ambasadi te zemqe u Londonu od kad je 19. juna zatra`io azil. Li~no mislim da je to smije{no, rekao je Patino novinarima, navode}i da je Asan` optu`en zato {to je wegov kondom pukao tokom seksualnog ~ina. Patino je naveo da je jedna od navodnih `rtava podnijela tu`bu nakon {to je shvatila da je do{lo do pucawa kondoma.

Uskoro dokumenta o Siriji
LONDON - Grupa "Vikiliks" namjerava da objavi otkrivene mejlove i dokumenta koji svjedo~e o vezama sirijske vlade sa zapadnim kompanijama, najavila je ju~e predstavnik "Vikiliksa" Sara Harison u Londonu. Harisonova je kazala novinarima da je otkriveno oko 2,4 miliona mejlova, od kojih neki otkrivaju uzajamni odnos izme|u sirijske vlade i zapadnih kompanija, prenijela je agencija AP. Harisonova je priznala da se "Vikiliks" trenutno suo~ava s pote{ko}ama i istakla da oni nastavqaju s radom.

BLOKIRAN magistralni put zbog autobusa
Policija ispred jedne od lokacija na kojoj su boravili teroristi

na ili bilo kakve druge podatke o uhap{enima. Ipak, saznaje se da su hap{ewa povezana sa zavjerom islamskih ekstremista uperenom protiv odre|enih strate{kih ciqeva u Velikoj Britaniji. Izvr{eni su prelo MI5 sproveo istragu tresi na osamprekacija, a sve ma britanskom ZakoHap{ewa su rezultat vi{emjese~ne nu o terorizmu iz istrage koju je sprovela britanska 2000. godine. obavje{tajna slu`ba MI5. Svi uhaDirektor p{eni sprovedeni su u policijsku obavje{tajne slustanicu u jugoisto~nom Londonu, gdje `be MI5 Yonatan su zadr`ani u pritvoru. Evans upozorio je

Policija je uz pomo} pasa pretra`ila cijeli autobus. Magistralni put M6 na kojo{ prije 30 dana da islamski jem je zaustavqen autobus je ekstremisti u Velikoj Brita- blokiran, a na licu mjesta niji svake godine pripremaju primije}ene su i ekipe za rateroristi~ki napad koji bi po dijaciono-atomsko-biolo{ku svojoj brutalnosti bio jednak opasnost. onom izvedenom 11. septembra, U blizini je bilo raspopodsjetio je "Dejli mejl". re|eno i nekoliko vojnih vozi- Na ulicama, u zaba~enim la iz obli`we kasarne, javio sobama i u automobilima {i- je Bi-Bi-Si. rom Velike Britanije `ive Poslije ~etvoro~asovne oni koji `ele da organizuju i detaqne pretrage, utvr|eno je izvedu teroristi~ke napade. Ta da ne postoji nikakva opasprijetwa je stvarna i svakod- nost. Niko od putnika nije ponevno prisutna - izjavio je vrije|en, a osoba koja je Evans. izazvala cijeli incident U me|uvremenu, policija je odvedena je u policijsku stau blizini Birmingema zausta- nicu na daqe ispitivawe.

Skandal u Pakistanu

Al`ir obiqe`io 50 godina nezavisnosti

Lin~ovan i spaqen zbog Kurana
ISLAMABAD - Hiqade qudi pretuklo je na smrt Pakistanca optu`enog za skrnavqewe Kurana, a zatim su zapalili wegovo tijelo, saop{tio je policijski zvani~nik. U Bahavalpuru, gradu u konzervativnom dijelu centralnog Pakistana, jedan mu{karac je uhap{en po{to su lokalni stanovnici rekli da je bacao stranice Kurana po ulici, a prema rije~ima policajaca, izgledalo je da je bio mentalno nestabilan. Dok su ga policajci ispitivali, nekoliko qudi je preko zvu~nika na yamijama pozivalo stanovnike da odu u policijsku stanicu i kazne ga. Za nekoliko sati vi{e hiqada qudi se okupilo ispred stanice i tra`ilo da im policija preda optu`enog.

Mjuzikl otvorio slavqe
AL@IR - U Al`iru je po~elo obiqe`avawe 50. godi{wice od sticawa nezavisnosti od Francuske. Proslava pet decenija nezavisnosti, koja }e zvani~no trajati cijele godine, po~ela je u srijedu uve~e muzi~kim spektaklom kojem je prisustvovao predsjednik sjevernoafri~ke dr`ave Abdelaziz Buteflik, poslije kojeg su uslijedili vatrometi {irom Al`ira, prenijela je "Al-Yazira". Istorijski mjuzikl "Heroj" izveden je u pozori{tu u qetovali{tu Sidi Frej, zapadnom primorskom gradu gdje su se 1830. godine iskrcale francuske snage.

SLET na Olimpijskom stadionu
U mjuziklu, ~ija je tema borba Al`iraca protiv francuske okupacije, u~estvovalo je gotovo 800 glumaca, pjeva~a i

baletskih izvo|a~a i preno{en je u`ivo na dr`avnoj televiziji. Usli jedi le su pa rade i spektakularni vatrometi {irom Al`ira, za koje je izdvojeno vi {e od sedam mi liona evra. Buteflik je ju~e u prisustvu civilnih i vojnih zvani~nika polo`io vijenac ispred hrama mu~enika, a na Olimpijskom stadionu je odr`an slet u kojem }e u~estvovati 10.000

mladih. Obiqe`avawe jubileja nastavi}e se danas i sutra nizom sve~anih manifestacija {irom Al`ira. Al`ir je bio francuska kolonija 132 godine, a nezavisnost je stekao 1962. godine, poslije osmogodi{wih krvavih sukoba s francuskim snagama, u kojima je, prema razli~itim izvorima, `ivot izgubilo izme|u 500.000 i 1,8 miliona qudi, uglavnom civila.

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 17

Ponovo broje glasove u Meksiku
SJUDAD MEKSIKO - Vi{e od polovine glasova s meksi~kih predsjedni~kih izbora odr`anih u nedjequ bi}e ponovo prebrojeno, saop{tila je izborna komisija. Glasovi }e se prebrojavati zbog tvrdwi kandidata qevice Andresa Manuela Lopesa da su izbori la`irani, prenio je AFP. Preliminarni rezultati pokazuju da je kandidat Institucionalne revolucionarne stranke Enrike Pewa Nijeto osvojio 38 odsto, a drugoplasirani Obrador 31 odsto glasova.

Nezavisna istra`na komisija predala izvje{taj japanskom parlamentu

Vijesti
Ukrajina

FOTO: AGENCIJE

^ovjek kriv za katastrofu u Fuku{imi
Vlada, regulatorna tijela i kompanija "Tepko" pokazale su nedostatak smisla za odgovornost za za{titu qudskih `ivota i dru{tva, zakqu~ak je izvje{taja
TOKIO - Nuklearnu katastrofu u atomskoj centrali Fuku{ima u Japanu pro{le godine izazvao je i qudski faktor a ne samo cunami, navodi se u izvje{taju koji je predat japanskom parlamentu. - U skladu sa studijom Komisije 11. marta smatramo da je postrojewe "Fuku{ima Dai~i" bila u stawu koje ne garantuje da mo`e da izdr`i zemqotres i cunami - konsta-

Pao avion
KIJEV - Tri ~lana posade poginula su kada se mali avion koji kontroli{e granicu sru{io na jugozapadu Ukrajine, saop{tili su zvani~nici. Ministarstvo za vanredne situacije je ju ~e sa op {ti lo da je avion "da ja mond DA-42" le tio iznad pla ninske oblasti na zapadnoj ukrajinskoj granici kada se u srijedu sru{io. Uzrok nesre}e nije poznat, a minis tar stvo na vodi da se spasila~ka akcija na mjestu pada aviona nastavqa, prenio je AP.

Iran

Ahmadinexad zove Morsija
Nadle`ni pokazali nedostatak odgovornosti

tovala je nezavisna istra`na komisija. Nuklearna elektrana Fuku{ima 1 sa {est reaktora te{ko je o{te}ena poslije zemqotresa i cunamija koji su onesposobili sistem hla|ewa reaktora, zbog ~ega su se oni topili, a radioaktivne ~estice su zavr{ile u prirodi.

- Vlada, regulatorna tijela i kompanija 'Tepko' pokazale su nedostatak smisla za odgovornost za za{titu qudskih `i vo ta i dru{ tva zakqu~ak je izvje{taja nezavisne istra`ne komisije. I pored brojnih prilika da preduzmu mjere, regulatorne agen ci je i me nayment "Tepko" odlagali su odluke,

nisu preduzeli akcije ili su donosili odluke koje su wima odgovarale, istakla je Komisija, a prenio AFP. Ina~e, prvi put od nuklearne katastrofe u Fuku{imi, prije 15 mjeseci, Japan od ju~e ujutro ponovo proizvodi nuklearnu energiju. Reaktor tri u nuklearnom postrojewu Oi od sedam sati

PONOVO pokrenut nuklearni reaktor

Desetine hiqada stanovnika evakuisano je iz zone oko elektrane, dok su se Upozorewe weni radni ci da ni ma borili da stave reaktoKriti~ari upozoravaju na opasre pod kontrolu. nosti u slu~aju novog zemqotreKomisija je istakla sa, i isti~u da reaktori u da je jasno da je ovu traFuku{imi, koji su razoreni, gediju izazvao qudski jo{ uvijek nisu pod kontrolom. faktor.

Nuklearno postrojewe Oi

ujutro po~eo je sa proizvodwom struje, saop{tio je koncern "Kansai Elektrik". Ovo je prvi put poslije nuklearne katastrofe da Japan pokre}e nuklearni reaktor, a protiv odluke vlade da se to u~ini nedavno je bilo vi{e demonstracija gra|ana. Do tragedije u Fuku{imi nuklearni reaktori pokrivali su 30 odsto potrebe elektri ~ne ener gi je u Ja pa nu. Zbog doga|aja u Fuku{imi svih 50 reaktora u zemqi bilo je iskqu~eno. Kako je najavqeno, proizvodwa struje u reaktoru tri postrojewa Oi od ponedjeqka trebalo bi da bude u potpunos ti uspos tavqena, ~i me se `eli iz bje }i nedos ta tak elektri~ne energije u regionu oko industrijskog grada Osaka.

TE HE RAN - Iranski predsjednik Mahmud Ahmadi neyad na zvao je novog egipatskog predsjednika Muhameda Morsija kako bi mu po`elio uspjeh, javila je egi pat ska novinska agencija. Ahmadineyadov poziv je, izgleda, prvi kontakt izme|u dva lidera otka ko je Mor si polo `io zakletvu za predsjednika Egipta, zemqe koja s Teheranom 30 godina nije imala diplomatske odnose.

Kina

Zatrpani rudari
PE KING - U rudni ku ugqa u centralnoj Kini 16 rudara je ostalo zatrpano kad je voda, iz za sada nepozna tih ra zlo ga, na glo prodrla u okno rudnika, javili su ju~e kineski mediji. Voda je u sri jedu poplavila rudnik u provin ci ji Hu nan i tokom preksino}we akcije spasavawa nijedan od 16 rudara ni je prona |en, ja vi la je agencija Sinhua.

Qetne oluje pokvarile proslavu Dana nezavisnosti u SAD

Vatrometi otkazani zbog nestanka struje
Dan nezavisnosti bez struje i rashladnih ure|aja, isto kao {to su to ~inili utemeqiva~i nacije 1776, po{to je nekoliko saveznih dr`ava na istoku i sredwem zapadu SAD pogodila qetna oluja. Zbog nestanka elektri~ne energije poslije sna`ne oluje pro{log petka, naslu}ivalo se da }e ro|endan SAD biti daleko od slavqa. Mnoge proslave su otkazane ili premje{tene u ~etvrti u kojima ima struje. Mnogi su izmijenili i planove za odmor. Oluja je stigla bez upozorewa i li{ila struje tri miliona do mova i fir mi u dr`avama od Zapadne Viryinije do Ohaja i Ilinoisa. Zvani~nici su 25 smrtnih slu~ajeva pripisali oluji i wenim posqedicama, a elektrokompanije su procijenile da }e pro}i dani dok se situacija vrati u normalu. odnosu na slavqe. Najmawe ~etiri vatrometa na otvorenom otkazana su u dr`avi Merilend, kod Va{ingtona, zbog nestanka struje. Slavqe u Rokvilu u Merilendu otkazano je po{to su drve}e i `ice blokirali dva od tri ulaza u kampus koleya u kojem je vatromet bio planiran. U Gejtersburgu u Merilendu od proslave se odustalo jer elektrokompanija na mjestu na kojem je ona bila planirana obavqa popravke. U Za padnoj Viryini ji, tako|e kod Va{ingtona, stanovni{tvo je pozvano da se uzdr`i od vatrometa zbog rizika od po`ara.

Kijev

Protesti zbog jezika
KIJEV - Ve}a grupa protivnika zakona o upotrebi ruskog kao zvani~nog jezika u Ukrajini i danas se okupila u centru Kijeva, dok je nekolicina nastavila sa {traj kom gla |u. Okupqeni demonstranti od preksino} kampuju ispred prestoni~kog konferencijskog centra, odakle odbijaju da se pomjere, ~ime je protest protiv spornog zakona u{ao u mirniju fazu, s obzirom na prekju~era{we `estoke okr{aje sa snagama reda.

Nisu svi Amerikanci u`ivali u vatrometu

VA [IN GTON - Spe ktakularnim vatrometom u Va {in gto nu je u sri jedu pro slavqen Dan ne za vi snosti SAD. Va tro met u San Di je gu nije pro{ao planirano. Tamo{we vlasti rekle su kako se za vrijeme vatrometa dogo-

dio kvar te su sve rakete eksplodi ra le u 15 se kun di, prenio je En-Bi-Si. Na tradi ci onal nom va tro me tu u Va{ingtonu prisutan je bio i pred sjednik SAD Ba rak Obama. U me|uvremenu, skoro milion Amerikanaca provelo je

MNOGI odustali od slavqa
Vi{e od 900.000 ku}a i firmi bilo je bez struje i na Dan nezavisnosti, a specijalizovane ekipe neprekidno su radile do samog praznika. Zbog toga je vra}awe struje u domove bilo prioritet u

18 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

7

djevoj~ica

8

dje~aka

Za suzbijawe alergene biqke bi}e izdvojeno 250.000 maraka

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

Po~iwe ko{ewe ambrozije
Prvo ko{ewe ambrozije u na{im uslovima treba obaviti prije 20. jula, odnosno prije cvjetawa i proizvodwe sjemena. Ova akcija kre}e sredinom jula, a za to je u gradskoj kasi predvi|eno 250.000 KM, ka`e Pipi}-Manojlovi}
PI[E: ALEKSANDAR POPOVI] aleksandarp@glassrpske.com

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 463-025 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 922 000 922 001 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Manojlovi}. Naglasila je da su veliki problem u borbi protiv ove korovske biqke zapu{tene privatne parcele gdje grad nema nadle`nosti da ih okr~i, a takvih na podru~ju Bawaluke ima mnogo.

taxi

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Akcija kr~ewa korova i ko {ewa am brozi je po~e }e sredinom mjeseca, a Slu`ba grada }e za ovaj posao izdvojiti 250.000 maraka. Potvrdila je ovo "Glasu Srpske" koordinator za analitiku i odnose sa javno{}u u Odjeqewu za stam be ne i komunalne poslove i poslove sao bra }a ja Da ni ra Pi pi}-Manojlovi}. Prema wenim rije~ima, za uni {ta vawe ko rova i ove alergene biqke zadu`ena su preduze}a "Tamaris" i “Ekoeuro tim”. - Prvo ko{ewe ambrozije u na{im uslovima treba obaviti prije 20. jula, odnosno prije cvjetawa i proizvodwe sjemena i tada u stvari i zvani~no po~iwe akcija uni{tavawa ovog korova. Imaju}i u vidu navedene karakteristike sa akcijom suzbijawa se kre}e sredinom jula, a za to je u gradskoj kasi predvi|eno 250.000 maraka - istakla je Pipi}-

ZAPU[TENE privatne parcele najve}i problem
- Ambrozija je biqka koja se ne mo`e potpuno uni{titi, ali se redovnim akcijama mo`e uspje{no suzbiti. Tokom akcije uni{tavawa obilazi}e se sva naseqa, jer je ambrozija rasprostrawena na prostoru cijelog grada. Kao i do sada, kosi}emo korovi{ta, a {to se ti~e obaveza gra|ana, oni su du`ni da suzbijaju ambroziju na svojim privatnim parcelama, {to }e kontrolisati Komu nal na poli ci ja i Poqoprivredna inspekcija dodala je Pipi}-Manojlovi}. U "Tamarisu" isti~u da alergenog korova ima najvi{e u Obili}evu. - Prilikom redovnog ko{ewa i odr`avawa javnih povr{i na uni {ta va mo i ambroziju. Ona se naj~e{}e pojavquje na mjestima gdje su obavqani gra|evinski radovi

APEL GRA\ANIMA
Gra|ani su se proteklih dana `alili na visoku travu i ambroziju u blizini `eqezni~ke stanice, a u "Tamarisu" su potvrdili da }e ovih dana iza}i na teren i pokositi korov. - Apelujemo na sve stanovnike da nas obavijeste gdje ima ambrozije kako bi na{e ekipe intervenisale - istakli su u "Tamarisu".

i gdje se kopalo zemqi{te. ^esta je pojava ove biqke i na poqoprivrednim zemqi{tima, kao i onima koja se ne obra|uju - rekla je tehni~ki rukovodilac "Tamarisa" Sla|ana Bubi}. Dodala je da ih gra|ani ~esto informi{u o tome gdje bi trebalo da dovezu kosilice. - Mi sami ne mo`emo znati gdje sve ima ambrozije pa nam dobro do|u obavje{tewa gra|ana, a na povr{inama koje se redovno kose ona se ne pojavquje. Akcija uni{tavawa ambrozije sprovodi}e se na teritoriji cijelog grada - rekla je Bubi}eva. U Domu zdravqa su rekli da zasad jo{ nema pacijenata sa simptomima alergije na ambroziju. - Simptomi alergije na ambroziju su kao i kod drugih alergija: kihawe, ka{qawe, curewe nosa, crvenilo o~iju, umor i razdra`qivost. Za lije~ewe ove alergije koriste se antihistaminici, lijekovi za blokirawe alergijskih reakcija, ali se gra|anima savjetuje da ne uzimaju lijekove na svoju ruku ve} da se u slu~aju izra`enih tegoba jave porodi~nom doktoru - istakli su u ovoj ustanovi.

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS" LEDENO DOBA 4: POMJERAWE KONTINENATA 3D `anr: animirana komedija uloge: Nikola \uri~ko, Voja Brajovi}, Goran Jevti}, Ma{a Daki}, Sr|an Mileti}, Isidora Mini} termini: 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 @ENA IZ SUSJEDSTVA `anr: triler uloge: Itan Houk, Kristin Skot Tomas termini: 19.30 BU\EWE `anr: horor, triler uloge: Ribeka Hol, Dominik Vest termini: 17.30, 21.15, 22.30 LARIN IZBOR: IZGUBQENI PRINC `anr: avantura, akcija uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg termini: 17.15, 19.00, 20.45, 22.30, dodatni termini subotom i nedjeqom: 12.30, 14.15 PIRANA 3D `anr: horor, komedija uloge: Dejvid Haselhof, Ving Rejms Termini: 17, 18:45, 2030, 22:15 MADAGASKAR 3, 3D `anr: animirana komedija, avantura uloge: Ben Stiler, Yada Pinket Smit, Kris Rok termini: 16, 18, 20, subotom i nedjeqom u 12 i 14 MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba - "Jasenovac" Izlo`ba - "Konzervatorski dosije" Izlo`ba ratnih obiqe`ja Vojske Republike Srpske GALERIJA "UDAS" Izlo`ba autora Nikoline Vulete pod nazivom "Apstrakvarel"

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 19

Stru~na rasprava o Nacrtu regulacionog plana
Odjeqewe za prostorno ure|ewe Administrativne slu`be grada danas organizuje stru~nu raspravu o Nacrtu regulacionog plana za stambeno-poslovni blok izme|u ulica Mom~ila Popovi}a, Kara|or|eve i Kraji{kih brigada. - Rasprava }e biti odr`ana u sali 238. Pozivamo stru~nu javnost kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju ovoj stru~noj raspravi - saop{teno je iz gradske uprave. A. P.

Odjeqewe za prostorno ure|ewe Administrativne slu`be grada
FOTO: B. ]IRKOVI]

GRADSKE VIJESTI

Danas zapra{ivawe komaraca
Radnici preduze}a "Eko-bel" danas i sutra }e uni{tavati komarce na podru~ju grada. - Danas }e u jutarwim i popodnevnim ~asovima biti obavqeno uni{tavawe larvi sa zemqe, dok }e u ve~erwim ~asovima od 20.30 do 23.30 ~asova uni{tavati odrasle komarce. Sutra ujutru od 4.30 do 6.30 ~asova bi}e nastavqen tretman suzbijawa odraslih insekata sa zemqe - rekao je direktor preduze}a "Eko bel" Vladimir [u{war. Iz preduze}a "Eko-bel" upozoravaju p~elare da za vrijeme uni{tavawa komaraca za{tite p~ele natkrivawem p~eliwih dru{tava najlonom, kartonom ili drugim priru~nim sredstvima. D. S.

Konferencija za novinare u Skup{ini grada

Novi nacrt za Rosuqe ponovo pred gra|anima
Nastoja}emo da uskladimo interese razvoja grada i gra|ana, ka`u u Skup{tini grada. Najve}i broj primjedbi odnosi se na pro{irewe ulice Kraqa Petra Drugog Kara|or|evi}a koja bi po novom planu trebalo da ima ~etiri saobra}ajne trake
PI[E: ANDREA SIMANI] andreas@glassrpske.com

Na qetovawe u Kumbor putuje 23 djece
FOTO: G. [URLAN

Prijem za djecu poginulih boraca

Po sli je za vr{et ka ja vnog uvida, Nacrta regulaci onog pla na za na seqe Ro suqe bi }e obra |e ne sve primjedbe i sugestije gra|ana i na osnovu toga sa~ini}e se novi nacrt koji }e sa unesenim izmjenama ponovo biti dostupan gra|anima na razmatrawe. Rekla je ovo ju~e na konfe ren ci ji za no vi na re u Admi nis tra ti vnoj slu `bi grada na~elnik Odjeqewa za prostorno ure|ewe Verica Kuni}. Predsjednik Komisije za pros tor no ure |ewe Skup {tine grada Zoran Novakovi} istakao je da su gra|ani ovih dana izlo`eni dezinformacijama i da se bespotre bno uno si ne mir, jer }e sve inicijative stanovnika na seqa bi ti ra zma tra ne a veli ki dio wih i pri hva }en. - Nastoja}emo da uskladimo interese razvoja grada i in te re se gra |a na i ta ko

do |e mo do naj boqeg rje {ewa. Nema razloga za paniku i podizawe nemira, jer je zakonom regulisan put kojim se mo `e sve pos ti }i. Pozivamo gra|ane da u petak i u ponedjeqak do|u i svoje mi{qewe izraze upisuju}i se u kwigu primjedbi u prostorijama Odjeqewa za prostor no ure |ewe, mje snoj zajednici Rosuqe i prostori ja ma no sioca izrade nacrta pro je kta, fir me "Ruting" - rekao je Novakovi}. Predsjednik mjesne zajednice Rosuqe @eqko Gagula

istakao je da je u kwigu primjedbi koja se nalazi u prostorijama mjesne zajednice do sada upisalo 88 gra|ana, ali da i daqe dolaze u velikom broju.

NACRT PLANA na javnom uvidu do ponedjeqka
- Najve}i broj primjedbi odno si se na pro {i rewe ulice Kraqa Petra Drugog Kara|or|evi}a na dijelu od uli ce Mi la na Radma na od Tri ve Ameli ce ko ja bi po novom planu trebalo da ima

ZBOR GRA\ANA
Iako Savjet mjesne zajednice Rosuqe, nije pokrenuo potpisivawe peticije, gra|ani su samoinicijativno dostavili veliki broj potpisa gdje izra`avaju neslagawe sa nacrtom regulacionog plana "Malta". - Peticija je validan na~in borbe {to gra|anima niko ne}e osporiti, a na wihov zahtjev uskoro }e biti sazvan i zbor gra|ana u prostorijama mjesne zajednice gdje }e se razgovarati o ovom problemu - rekao je Gagula.

~e ti ri sao bra }aj ne tra ke, biciklisti~ke staze i trotoare - kazao je Gagula. On je dodao da bi na taj na~in bi lo po sje~e no 120 sta ba la, ~e mu se pro ti ve stanovnici ovog naseqa jer kako ka`u ve}ina wih ne}e ni do~ekati da mlada stabla porastu i da se stvori aleja i postoje}i ambijent u ovom dijelu Rosuqa. On je dodao da je upis u kwigu primjedbi jedini vali dan na~in da se uva `e primjedbe i sugestije gra|ana kako bi se postoje}i nacrt izmijenio. - Nema potrebe za podizawe ikakve buke od strane po jedi na ca ko ji ~ak i ne `ive u ovom nasequ i da na pogre{na na~in izra`avaju podr{ku stanovnicima Rosuqa. Mi se sami kao i nekoliko puta do sada mo`emo izboriti za svoje ciqeve na zakonski predvi|en na~in rekao je Gagula i dodao da }e Nacrt regulacionog plana za Rosuqe biti na javnom uvidu do ponedjeqka.

Predsjednik Skup{tine grada Slobodan Gavranovi} ju~e je primio 23 djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji putuju na desetodnevno qetovawe u Kumbor i uru~io im prigodne poklone. - U saradwi sa gradskom Bora~kom organizacijom po deseti put organizujemo odlazak djece na Crnogor sko pri mor je, uz obezbje|ewe skromnih poklona za mali{ane, a rije~ je o yeparcu od 30 evra

- rekao je Gavranovi}. Predsjednik gradske Bora~ke organizacije Goran Rogi} je istakao da je nosilac ovog projekta Fond dje~ije za{tite RS, te da su imali pomo} i Centra za socijalni rad u prikupqawu dokumentacije. De se to godi{wa Ale ksandra Slavni} ka`e da je presre}na jer }e upoznati nove drugare i do`ivjeti nova iskustva na moru. D. S.

Po~ela sanacija klizi{ta u Ma|iru
U nasequ Ma|ir po~ela je sanacija klizi{ta na lijevoj i desnoj strani obale Vrbasa, ukupne du`ine od 180 metara. - Grad je za ove radove izdvojio 133.314 maraka, a preduze}e "Milo{ impeks" treba da ih zavr{i u roku od 60 dana. Sanacija }e se vr{iti u blizini ulica Zdravka Dejanovi}a i Lipova~ke. Radovima, koji }e biti izvedeni u sqede}ih 60 dana, bi}e u potpunosti rije{eni problemi nastali pojavom odrona zemqi{ta koje je ugro`avalo bezbjednost mje{tana - rekli su u Odjeqewu za stambeno-komunalne poslove i poslove saobra}aja. A. P.

PA@WA
Naseqa i ulice bez struje
Zbog radova na elektromre`i danas }e do}i do prekida u snabdijevawu potro{a~a strujom u naseqima Kumsale, ^esma, Ma|ir i Kr~marice od 8.30 do 9.30 ~asova. Bez struje }e biti i ulice Stepe Stepanovi}a i Sr|e Zlopogle|e od 8.30 do 12.30 ~asova, Ar~ibalda Rajsa, Bra}e Kavi} i Te{ana Podrugovi}a od 10 do 12.30 ~asova, saop{teno je "Elektrokrajine". D. S.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Uro{ Kari}, sin Sretka i Maje; Pavle Mi{i}, sin Peje i Dajane; Petar Vojvodi}, sin Zorana i Slavice; Aleksandar Raj~evi}, sin Bojana i Vesne; Kristina Jokanovi}, k}i Zvjezdana i Marijane; Aqa i Nika [ari}, k}eri Danijela i Mirele; Katarina Kremenovi}, k}i Darka i Mirjane; David Gotovac, sin Aleksandra i Milijane; Pavle Mari}, sin Stevana i Du{ke; Jelena Jovani}, k}i Jelenka i Zdenke; Jana Poli}, k}i Sa{e i Sawe; Sara Milo{evi}, k}i @elimira i Nedeqke; Danilo Popovi}, sin Dalibora i Maje.

20 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

Kultura
Sarajevo film festival

Desanka Maksimovi} VRT DJETIWSTVA

Virxinija Vulf KA SVETIONIKU

Po~iwe smotra sedme umjetnosti

Film "[e{ir profesora Koste Vuji}a"

Filmski festival Sofest u Sopotu

SARAJEVO - Jedna od najve}ih regionalnih smotri sedme umjetnosti, mjesto okupqawa filmayija iz ~itave jugoisto~ne Evrope - 18. Sarajevo film festival po~iwe danas, a zatvara se 14. juna. Tokom festivalskih dana, u Sarajevu }e biti prikazano 210 filmova iz 57 zemaqa, a gosti festivala bi}e, izme|u ostalih, Viktorija Avril, Erik Kantona, [arlota Rempling i mnogi drugi. Osniva~ i direktor festivala Mirsad Purivatra rekao je da je "karakteristika ovogodi{weg festivala da se napravi proslava regionalnog filma". Purivatra je dodao i da }e jedno "Srce Sarajeva" - nagrada festivala - biti uru~eno Branku Lustigu, jednom od najve}ih producenata dana{wice, ~ovjeku koji je po~eo rad na eks-ju filmovima, dobio dva "Oskara" i radio sa Ridlijem Skotom i Stivenom Spilbergom. M. P.

U takmi~arskom programu festivala prikazana tri doma}a filma i to "[e{ir profesora Koste Vuji}a", "Ustani~ka ulica" i "Klip"
PRIREDILA: MIRNA PIJETLOVI] kultura@glassrpske.com

FOTO: GLAS SRPSKE

Prikazana tri doma}a filma
SOPOT - Na 41. filmskom fes ti va lu So fest u Centru za kulturu u Sopotu prikazana su jo{ tri doma}a filma u konkurenciji za nagrade. Program je po~eo u podne projekcijom najnovijeg hita veterana Zdravka [otre "[e{ir profesora Koste Vuji}a", koji je snimqen prema romanu Milovana Vitezovi}a. Kos ta Vu ji} je is kusni profesor, pedagog specifi~nog stila, koju u duhu wegovog vremena na jedan originalan na~in prenosi znawe svojim nesta{nim u~enicima. Ono {to je posebna dra` su wegovi |aci, tada{wi maturanti Prve mu{ke gimnazije, koji }e kasnije oblikovati nau~nu svijest Srbije: Mihailo Petrovi} - Mika Alas, Jovan Cviji}, Ja{a Prodanovi}, Pavle Popovi}, Milorad Mitrovi}, Branislav Nu{i} i drugi. Milo{ Bikovi}, poznat po ulozi Aleksandra Tirnani}a Tirketa u filmu "Montevideo, Bog te video", i ovaj put igra zapa`enu ulogu znamenitog matemati~ara Miku Alasa. Efektne uloge direktora {kole i profesora ostvarili su i Vojin ]etkovi}, Branimir Brstina, Ivan Bosiq~i}, Predrag Ejdus, Zoran Cvijanovi}.

Vrawsko pozori{te "Bora Stankovi}"

Glumci uputili apel za pomo}

ZA NAGRADE se takmi~i 12 filmova
U ve~erwim terminima prikazani su debitantski dugometra`ni igrani filmovi - triler "Ustani~ka ulica" Miroslava Terzi}a i kontroverzni "Klip" Maje Milo{. "Us ta ni ~ka uli ca" je

VRAWE - Glumci izgorjelog vrawskog po zo ri {ta "Bora Stankovi}" uputili su sa sce ne svog ne kada{weg pozori{ta apel za pomo}, javile su agencije. Od lokal nih i dr`a vnih vlasti glumci tra`e da u~ine sve da se obnovi ta kultur na in sti tu ci ja. Pri je ~itawa svog proglasa, glumci su, na sceni pozori{ta ko je je osnova no pri je 116 godi na, a od kog su os ta li

samo pepeo i gare`, odr`ali redovnu probu "Narodne drame" autorke Olge Dimitrijevi}. Sqede}e probe, kako je naja vio di re ktor pozo ri {ta Cvet ko vi}, Ne boj {a vrawski glumci }e dr`ati na ulici, u parku i u iznajmqenim prostorima. Pozori{te je izgorjelo 2. jula u ranim jutarwim ~asovima, a sumwa se da je po`ar podmetnut.

PRATE]I PROGRAM
U prate}em programu Filmskog festivala Sofest u Sopotu za najmla|u publiku prikazan je animirani film "Misija: Spasiti Bo`i}" Sare Smit. Film otkriva nevjerovatan, nikada ranije dobijen odgovor na pitawe svakog djeteta: "Kako Djeda Mraz isporu~i sve one poklone u samo jednoj no}i?".

ozbiqan i te`ak, a istovremeno in te re san tan i do bro snimqen film na aktuelnu temu, za koji su scenario napisali \or|e Milosavqevi} i Nikola Pejakovi}. Ovaj politi~ki i psiholo{ki triler sa elementima drame naslovqen je po adresi Specijalnog suda i prati istragu ratnih zlo~ina s po~etka de vede se tih godi na 20. vijeka. Vi{estruko nagra|ivani debitantski film "Klip" Maje Milo{, koga }e imati priliku da pogleda i publika u Bawalu ci na fes ti va lu "Kratkofil Plus" je pri~a smje{tena u surovo okru`ewe beogradskog predgra|a. Sofest se odr`ava od 2. do 6. jula, a za nagrade se takmi~i 12 doma}ih filmova snimqenih u pro te klih 12 mjeseci.

Dani hrvatske kulture u Bawaluci

Bah uz orguqe
BAWALUKA - Koncert klasi~ne muzike odr`an je u srijedu uve~e u samostanu Marije zvijezde u Bawaluci, kao dio manifestacije "Dani hrvatske kulture". Posjetioci su mogli da ~uju muziku Johana Sebastijana Baha, Gioannia Morandia, Tomasa Albinonija, a sve uz zvuke na jednim od najve}ih orguqa u BiH. Hrvatski orguqa{ Pavao Ma{i} ocijenio je da je ovaj samostan savr{en prostor za izvo|ewe muzike. "Dani hrvatske kulture" odr`avaju se pod pokroviteqstvom generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bawaluci. Manifestacija je otvorena 19. maja u 20 ~asova koncertom u Banskom dvoru Kulturnom centru, a obuhvata niz doga|aja kao {to su izlo`be i muzi~ki nastupi. A. R. NEUM - Najboqi film Filmskog festivala u Neumu (NAFF) koji je dobio gran pri je francusko ostvarewe "Tajna tuga" autora Karla Vogele. Prema mi{qewu stru~nog `irija festivala, koji su ~inili predsjednik Borivoj Dovinkovi} Bordo, Majk Marfi, Majk Rajs, Amina Begovi} i Safet Zec, ovo djelo realizovano je u tehnici piksilacije. - U svim elementima dobrog animiranog filma ovo

Gran pri NAFF-a za film "Tajna tuga"
djelo je samo sebe preporu~ilo za najboqi film festivala. Film se najvi{e dopao i publici - navodi se u saop{tewu `irija.

Zavr{en Festival animiranog filma u Neumu

PUBLIKA odu{evqena prikazanim filmovima
Nagrada za najboqu 3D ani ma ci ju pri pa la je rus kom filmu "Dan za prawe" Olega U`inova, a film je prema

mi{qewu `irija, "kombinacija veoma funkcionalne ani ma ci je, do brog di zaj na, neodoqivih likova te {armantne pri~e i `ivog tempa". Za najboqu 2D animaciju nagrada je pripala holandskom filmu "Kafa" Sjaka Roda, dok je nagrada za dizajn dodijeqena ameri~kom filmu "Podstanar" Yejsona Karpetnera. [panski film "Ona" Huama Montesa de Oka dobio je

nagradu za najboqu muziku, na grada za os ta le tehni ke pripala je holandskom filmu "Ego" Levija Lehtinena, dok je za naj boqi studen tski film progla{eno rusko ostvarewe "Jo{ jedanput" Tatjane Okru`nove. Nagra|eni filmovi nisu samo dobili najboqe kritike `irija, ve} i publike, sude}i po aplauzu koji je uslijedio poslije svakog od ovih filmova. M. P.

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 21

Dokumentarac Sr|ana [arenca nagra|en u Francuskoj
BEOGRAD - Dokumentarni film "Selo bez `ena", po scenariju i u re`iji Sr|ana [arenca, dobitnik je nagrade Udru`ewa francuskih rediteqa SACD na filmskom festivalu u La Ro{elu, javile su agencije. Taj dokumentarac do sada je prikazan na 40 filmskih festivala {irom svijeta, a dobitnik je 13 nagrada. "Selo bez `ena" je film iz 2009. godine o bra}i Jankovi}, ne`ewama i posqedwim stanovnicima sela Zabr|e u jugozapadnoj Srbiji, koji kre}u u potragu za djevojkama iz Albanije.

Akademik Milosav Te{i} za "Glas Srpske"

Vijesti
Loznica

Ki~erske manifestacije slika srpske kulture
FOTO: GLAS SRPSKE

Kolonija u Tr{i}u
LOZNICA - Tr{i}, rodno mjesto Vuka Karayi}a, od sredine jula bi}e doma}in likovnim i kwi`evnim stvaraocima iz vi{e zemaqa Evrope i svijeta, javio je Tanjug. Qetwe aktivnosti u Tr{i}u otpo~e}e Me|unarodnom studentskom letwom likovnom kolonijom, koja }e trajati od 16. do 22. jula.

Bio nagra|en ili nenagra|en, pisac svako svoje novo delo zapo~iwe kao su{ti, kao goli po~etnik. Wemu nagrade, ma koliko da ih je dobio i ma koliko da su neke od wih veoma ugledne, unapred ni{ta ne jam~e, rekao Te{i}
RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

e morate biti ni ovo ni ono da biste s pravom mogli re}i da je dana{wa slika srpske kulture prili~no sumorna. Preduga~ak bi bio spisak pojava koje to veoma uverqivo ilustruju: televizijske serije, zapu{teni muzeji, ki~erske manifestacije, svi vidovi pogubnog propagandnog rada anacionalnih evrointegrativnih grupacija zadu`enih za kulturnu politiku... Ispri~ao je ovo u intervjuu za "Glas Srpske" akademik, pje snik i lin gvis ta Mi lo sav Te {i}, do bi tnik uglednih priznawa i nagrada u srpskoj kwi`evnosti. Te{i} je za svoje stvarala{tvo nagra|en "Zmajevom", "Disovom", nagradama "@i~ka hrisovuqa", "Milo{ Crwanski", "Me{a Selimovi}"..., a tim priznawima nedavno se pridru`ila i Poveqa Vidovdanskih pjesni~kih susreta na Romaniji. GLAS: Kako nagrade djeluju na Vas, kao podsticaj ili opomena da morate stvarati istim intenzitetom? TE [I]: Prvenstve no deluju kao upozorewe ili kao nalog da se i nadaqe mora stvarati makar na pribli`no istom esteti~kom nivou. Verujem da ve}ina pisaca, ili uop {te ume tni ka, ta ko do `ivqava javna priznawa. Mo`da ona na pojedine autore deluju i podsticajno, ali pravi, autenti~ni podsticaji jedino poti~u iz umetnikovog bi}a. Bio nagra|en ili nena-

N

Milosav Te{i}

gra|en, pisac svako svoje novo delo zapo~iwe kao su{ti, kao goli po~etnik. Wemu nagrade, ma koliko da ih je dobio i ma koliko da su neke od wih veoma ugledne, unapred ni{ta ne jam~e. GLAS: Kakvo je stawe u savremenoj srpskoj poeziji? TE[I]: Ostavqaju}i po strani ve} izgra|ene pesnike, one sa prepoznatqivom poetikom, kao i raznosmerno ideolo{ki ili kako druga~ije

obojeno pesni{tvo, te{ko bi se moglo re}i da u savremenoj srpskoj poeziji postoje jasno obele `e ni, odno sno upadqivije razgrani~eni pravi pesni~ki tokovi, a nema ni - kako mi se ~ini - napretek samosvojnih, individualnih pesni~kih pregnu}a. Neka od mo jih za pa `awa o te ku }em srpskom pesni{tvu bila bi i ova: pi{e se nepodno{qivo mnogo; jezik se toliko razgra|uje da postaje drugorazredni

~inilac u pesni~kom izra`avawu; ponekad se, bez ikakve r|ave namere, zapitam da li ono {to se danas naziva poezijom ne zaslu`uje neko drugo i svakako primerenije ime.

PI[E SE nepodno{qivo mnogo
GLAS: U kojoj mjeri se srpski jezik nalazi u opasnosti da se odr`i i da li se dovoqno pa`we po sve }u je o~uvawu jezika? TE[I]: O~uvawu i razvijawu srpskog jezika kod nas se ve} poslovi~no ne ukazuje naro~ita pa`wa, a uticaj onih koji se i po du`nosti bave tim pitawima uglavnom je neznatan. To {to oni ~ine da se srpski jezik o~uva i {to vi{e usavr{i uzima se kao ne{to {to je mawe va`no, pa ~ak i

STVARALA[TVO
Milosav Te{i} na srpsku kwi`evnu scenu stupio je sa zbirkom pjesama "Kupinovo" 1986. godine. U Te{i}evom stvarala~kom opusu nalaze se kwige "Kqu~ od ku}e", "Blago bo`ije", "Prelest severa", "Krug ra~anski, Dunavom", "Sedmica", "Bubwalica u p~eliwaku", "Na stani{tu brezovih dedova"...

bezna~ajno. Zato i nije slu~ajno da se jezi~ki prilozi u najtira`nijim i najgledanijim medijima mahom shvataju kao zabavno {tivo. Sa druge strane, na primer, anglizacija srpskog jezika je ne samo u punom jeku nego se i oberu~ke prihvata, dok se srpski leksi~ki fond prepu{ta nemaru i najposle zaboravu. Ipak, u jednom delu lepe kwi`evnosti srpski jezik se jo{ odr`ava. To {to su na wegovom govornom prostoru, posle tragi~nog raspada socijalisti~ke Jugoslavije, politi~kim odlukama imenovani novi jezici, to je mawa {teta u odnosu na nebrigu o onom {to se i daqe naziva wegovim jedinim i pravim imenom. GLAS: Postoji li dovoqno jaka kritika na srpskoj kwi`evnoj sceni i koliko se rije~ kwi`evnih kriti~ara uva`ava? TE[I]: Pretpostavqam da mislite na esteti~ki zasnovanu kwi`evnu kritiku, jedinu koja je relevantna. Ima i we, mada ne toliko koliko bi trebalo da je bude. I savremena kwi`evnost uop{te sve vi{e postaje markentin{ko-promotivna delatnost. Zato se opravdano mo`e pomisliti kako }e ona vremenom iskqu~ivo zavisiti od takve vrste medijskog predstavqawa, koje, nagla{avaju}i povr{ne strane nekog umetni~kog dela, udara u temeq svake prave umetnosti. Tim reklamnim kwi`evnim nastojawima sve ~e{}e se priklawa i kwi`evna kritika. Razume se da takav na~in vrednovawa kwi`evnih dela nije za uva`avawe, ali ti kriti~ari mnogo vi{e dr`e do svoje ra~unice nego do ne~ijeg uva`avawa. Nikako nije dobro {to se pisci, naro~ito oni mla|i, povode za trgova~ko-operativnim zahtevima kwi`evnog tr`i{ta, a posebno za~u|uje {to oni to ~ine s neverovatnom uporno{}u.

Kwi`evnost

Priznawe za prevode
BEOGRAD - Zdenka Valent-Beli}, prevodilac sa slova~kog na srpski jezik, ovogodi{wi je dobitnik Nagrade Pavla Orsaga Hvjezdoslava, saop{tila je Izdava~ka ku}a "Arhipelag". O nagradi je odlu~ivao Savjet Dru{tva pisaca Slova~ke. Nagrada Pavla Orsaga Hvjezdoslava dodjequje se za du go godi{we zna~aj no pre vodi la~ko stva ra la{ tvo u oblas ti pre vo |ewa slova~ke kwi`evnosti na strani jezik. A. R.

Bawaluka

Premijera "Jezika"
BAWALUKA - Predstava "Jezik je ta voda" autora Vladana Popovi}a premijerno je izvedena u srijedu uve~e u bawalu~kom Studentskom pozori{tu. - U predstavi autor se bori za o~uvawe srpske tradicije, istorije, kulture i jezika, za o~uvawe svega onoga {to srpski narod jeste, a {to polako odumire. Autor ukazuje da je krajwe vrijeme da se sve nacije zapitaju da li `ele da postoje ili }e izumrijeti kao narod. Pri~a o izboru pravih uzora i ideala, i rastajawu sa pogre{nim - saop{teno je iz pozori{ta. A. R.

Nagrada "Miodrag Borisavqevi}"

Nova podjela u operi "Safikada"

Laureat Jankovi}
BAWALU KA - Kwi`e vnik iz Bawaluke Slobodan Jankovi} dobitnik je nagrade "Miodrag Borisavqevi}" za kratku pri~u "Na{a la|a" koja je na konkurs stigla pod {i from "Sje }awe kao mo ra". Na ovo godi{wi, tre }i kon kurs za krat ku pri ~u, stiglo je oko 200 pri~a iz zemqe i inostranstva. U naju`em izboru na{le su se i pri ~e "Iza ogleda la" Radovana Pavlovi}a iz Sevojna, "Srce nekad treba poslu{ati" Du{ana Mijajlovi }a Ad skog iz Ni {a, "Kwiga" Ma je Vuj novi} iz Oyaka, "Rowgo" Va si li je Ka ra na iz Bawalu ke, "Iz gubqena ri je ka" Dra gi ce Grbi} Drage iz Vi{egrada, i "Nada" koju je napisao Vuka{in Aleksandar iz Zemuna. Na grada "Miodrag Bo ri savqevi}" }e bi ti dodi jeqena po~etkom septembra. A. M.

Lidija Paji} u glavnoj ulozi
BAWALUKA - Druga repriza opere "Safikada" zakazana je za subotu u Narodnom pozori{tu RS u 20 ~asova. - Interesantno je da ovog puta izlazimo sa novom postavkom podjele uloga. Safikadin lik povjerili smo sjajnoj umjetnici Lidiji Paji} - otkrio je autor i kompozitor ove opere Muharem Insani} i dodao da }e Lidija pjevaju}i Safikadu diplomirati u klasi profesorke Radmile Smiqani}. Insani} je zajedno sa operskom divom Duwom Simi}, koja je bila nosilac glavne uloge, do{ao do zakqu~ka da Safikadin lik treba da tuma~i mla|a osoba. Izmjena }e biti i u tenoru Askeru, umjesto Jasmina Pa{i}a, pjeva}e Emir Sara~evi}. - Najve}i problem je finansirawe, ali nai{li smo na odre|ena razumijevawa obja{wava Insani}. Cijena ulaznice iznosi}e 20 KM. A. M.

Be~

Izlo`ba posve}ena Klimtu
BE^ - Povodom 150 godina od ro|ewa austrijskog slikara Gustava Klimta u muzeju "Belvedere" u Be~u 12. jula bi}e otvorena izlo`ba pod nazivom "Remek-djela u fokusu: 150 godina Gustava Klimta", javqa Tanjug. Specijalna prezentacija istaknutog umjetnika }e trajati do 6. januara.

Duwa Simi}

22 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Mujo se malo razbolio, ka{qe, ima temperaturu pa po{aqe malog Mujicu da ode do apoteke po lijekove. Sjedi tako Mujo, pije ~aj, kad svrati do wega Haso. Ponudi on Hasu pi}em, sjednu i krenu razgovarati, kad }e Haso:

- Mujo, bolan, vidio sam ti sad Mujicu u ~ar{iji, izrast'o je otkad ga nisam vidio, u{ao je u pubertet. Mujo se uzruja i vikne: - A ja ga poslao u apoteku, ~u}e on mene kad do|e ku}i!

Pjeva~i kupili "gajbe" u istoj zgradi
Pjeva~i Aca Lukas, @eqko Joksimovi}, Aco Pejovi}, kao i voditeq Sr|an Predojevi} navodno su kupili stanove u istoj zgradi u Budvi i sada su prve kom{ije, pi{u beogradski mediji. - Po{to se me|usobno dru`e i u Beogradu, tri peva~a i voditeq re{ili su da zajedno i letuju, i to u svojim novim stanovima u Budvi! Lukas, Joksimovi} i Pejovi} nedavno su kupili stanove u istoj zgradi, tako da su sada kom{ije u crnogorskoj prestonici turizma. Najve}i stan uzeo je Aco Pejovi}, ali i ostali mogu da se podi~e kvadraturom, ~ija cena u ovom delu Budve iznosi oko 2.500 evra po metru. U kupovini nekretnina pridru`io im se i TV voditeq Sr|an Predojevi}, koji je kum @eqkove supruge Jovane. Sve u svemu, na stanove su zajedno potro{ili vi{e od pola miliona evra – rekao je dobro obavije{teni izvor. Novope~enim kom{ijama navodno se pridru`io i estradni menayer i kum @eqka Joksimovi}a Bane Obradovi}, koji je tako|e pazario stan u istoj zgradi, u kom }e boraviti u qetnom periodu sa suprugom Jovanom i djecom. Za sve qubiteqe italijanske kuhiwe evo recepta za posne lazawe da u`ivaju u ovom jelu i tokom dana posta. Ovdje }e preovladavati aroma brojnih za~ina, a za fil umjesto jedne mo`ete da koristite mje{avinu vi{e vrsta gqiva. Tako|e, ako imate mo`ete da upotrijebite i posni sir, jer je on redovan sastojak lazawi.

Posne lazawe

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: К, П, К, ПЕЛИКАН, ПАРАЛЕЛОПИПЕД, АПАТИН, РР, АЛА, РАКЕТА, ПАСТИР, МАК, НВ, ИАКО, КИ, Л, ИТАКА, С, МАЈ, ЕМ, ИНА, РАВЕНА, ЛАВ, ИМИЏ, А, МАНА, ЈЕН, АЊ, А, БАРАНДА, ПРСТИ, АТ, АБ, АТАРИ, И, НУ, КИТАРА, КАЛ, КАРАТИСТИ, РИ, ИГ, РНИЋ,

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 23

U~iteqica: - Perice, ko je razbio prozor? Perica:

- A je l', vi mislite da }u odati svog vlastitog brata!

Mujo vodi qubav sa `enom svog jarana Hase. Odjednom zvoni mobilni, javqa se ona, a Mujo }e poslije raz-

govora: - Ko je zvao? - Haso je zvao, ka`e da je s tobom na kuglawu!

Sastojci:
(za 4 osobe) kore za lazawe bez jaja 4 ka{ike bra{na 30 gr biqnog margarina pola kg gqiva (mogu {ampiwoni) pola kg paradajza 2 glavice crnog luka 1 mrkva so, biber origano bosiqak muskatni ora{~i} 2 ka{ike maslinovog uqa

Priprema:
1. Napravite be{amel sos, samo umjesto mlijeka koristite vodu. Dakle, rastopite margarin na sredwoj vatri, dodajte bra{no uz stalno mije{awe i dolivajte vodu dok ne dobijete te~nu smjesu. Za~inite bijelim biberom, soqu i muskatnim ora{~i}em. 2. U drugoj tavi, na maslinovom uqu propr`ite sitno isjeckani luk i mrkvu. Kad porumeni, dodajte na kockice isjeckane pe~urke, dinstajte tri do ~etiri minuta i dodajte oqu{teni paradajz, izgwe~ite ga, za~inite biberom, soqu i bosiqkom. Smawite vatru i ostavite da se kr~ka oko 20 minuta. 3. Nama`ite pleh uqem ili margarinom i naizmjeni~no re|ajte tijesto za lazawe, sos od paradajza i pe~uraka i be{amel dok ne potro{ite sve sastojke. Najboqe je da lazawe imaju tri do ~etiri sloja. Na vrhu treba da bude be{amel sos. Stavite u rernu i ostavite da se pe~e 40 minuta na 220 stepeni Celzijusa.

HOROSKOP
Cijene u KM
kore za lazawe gqive paradajz crni luk za~ini margarin bra{no maslinovo uqe 2,3 2,5 0,8 0,3 1 0,3 0,2 0,2

Ovan
(21.3 - 20.4)
Ovih dana }ete u`ivati u izletima i fizi~kim aktivnostima. Bi}ete u svom elementu jer }ete na zadovoqavaju}i na~in koristiti sposobnosti, posebno one koje imaju veze sa nagomilanom energijom. Za divno ~udo, izbjegava}ete prepirke i biti puni razumijevawa.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Uskladili ste se sa okolinom, {to zna~i da ste poslije du`eg vremena na{li sopstveni mir. Mnoge pripadnike znaka o~ekuje putovawe u inostranstvo, a neki razmi{qaju i o stru~nom usavr{avawu. Uglavnom u`ivate u svim `ivotnim sferama, po~ev od materijalne pa do duhovne.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Izuzetno povoqan period za pisawe i sticawe materijalnih dobara. Od partnera o~ekujte materijalnu podr{ku. On je po~eo da vas stimuli{e da promijenite svoj pristup vezi, u pozitivnom smislu, jer uvi|ate sopstvene gre{ke. Da li je pri dono{ewu ove odluke presudan novac ili seks?

Savjet:
Postoji nekoliko varijanti posnih lazawa: umjesto pe~uraka, mo`ete koristiti i tuwevinu, ili dodati blago propr`en karfiol, odnosno prokuvane komadi}e soje.

CIJENA RU^KA

7,6

Ne ponavqajte gre{ke iz pro{losti, posebno ne qubavne. Ako ste se ranije opekli, a pona{ate se sli~no, mo`e biti jo{ gore i bolnije. Upozorewe se odnosi i na ostale segmente `ivota. Morate po~eti da u~ite na sopstvenim gre{kama da biste bili boqi.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Blizanci }e sqede}i mjesec dana potvrditi da su zavodnici. Skloni ste flertu, sada posebno. Zra~ite {armom i qepotom i puni ste `eqe za u`icima. Izbjegavajte ipak nepromi{qene qubavne afere. Budite dovoqno mudri da ne sjedate na vi{e stolica odjednom.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Zahvaquju}i velikom broju dru{tvenoprihvatqivih osobina, voqeni ste. Niko ne mo`e da odoli va{oj plemenitoj i korektnoj prirodi, nastojawima da svima iza|ete u susret. Po{to ~iwewe usluga partneru stavqate na posqedwe mjesto, napokon se javqa `eqa da ne{to promijenite.

Dug put od kreveca do kreveta
Te{ko }ete prevariti dijete i uspjeti ga smiriti ako zna da je vrijeme za spavawe, a ono nije u poznatoj sobi, izme|u mame i tate ili u svom krevecu pokraj wih
Poznate su situacije kada dijete mjesecima spava u svom krevecu pokraj va{eg bra~nog kreveta, ali u jednom trenutku, vrijeme je da svog mali{ana preselite u vlastiti krevet, odnosno u vlastitu sobu. To ne kim rodi teqima nije nimalo lagan zadatak, jer se pojedini sa tom situacijom bore ~ak i po nekoli ko godi na . Uop {te no uzev{i, tranzicija od kreveca do vlastitog kreveta zapo~iwe u periodu od 18. do 30. mjeseca starosti, ali kako se svako dijete razvija individualnim tempom, prilago|avawe mo`e trajati nekoliko dana, ali i nekoliko sedmica. Selidba djeteta iz kreveca ili iz va{e spava}e sobe u dje~iji krevet, zavisi od nekoliko faktora, od kojih je mo`da najva`nija va{a procjena da li je dovoqno zrelo da spava samo. Osim toga, treba uzeti u obzir da djeca koju hranite no}u mo`da jo{ ni su spre mna da spa va ju u odvo je noj so bi. Stvar ote`ava ~iwenica da djeca koja dugo spavaju kraj roditeqa ili ~ak s roditeqima u krevetu, do`ivqavaju spavawe i no} kao udobno i sigurno wegovawe, pa }e se ne rado odvo ji ti od te privilegije. Ako je dijete ve} shvatilo va{u namjeru i opire se odvajawu, mora}ete pribje}i pomalo lukavim tehnikama. Nije na odmet da ispo~etka u novoj dje~ijoj sobi koristite krevetac i to na na~in da skinete jednu za{titnu ogradicu. Osim {to je krevet nizak, gotovo na podu, dijete }e kad otvori o~i imati osje}aj da je u poznatom kreveti}u, sa starim jastu~i}ima i poznatim pli{anim prijateqima, pa }e {ok mo`da biti mawi. Bu|ewe je svakako mawi problem. ga napravite ceremoniju uz sve~ano progla{ewe: "Sada kada si ve} veli ki dje ~ak/djevoj~ica koji ide ~ak u vrti}, tre ba da spa va{ u svom krevetu kao sva velika djeca". Tajna je u tome da odlazak na spavawe u~inite privla~nim momentom kojem }e se dijete veseliti kao posebnom trenutku u danu. Nakon {to }e sa mo pri pre mi ti krevet i samo odabrati pli{ane prijateqe kao no}no dru{tvo, uvedite u ceremoniju spavawa i neku posebnu rutinu. Kod nekih }e paliti ~itawe pri~e, kod drugih pjevawe uspavanke, molitva, pri~awe o proteklom danu, slu {awe ti he mu zi ke i ~avrqawe ili pak specijalni veli ki zagrqaj, golicawe, ma`ewe i poqubac za laku no}.

Rak
(21.6 - 20.7)
Sve je u znaku novca i toga kako ga ste}i. On se nalazi svuda oko nas. Treba biti mudar pa ga pokupiti. Vi to jeste, tako da ne}e biti problema. Jo{ kad biste umjeli da ga sa~uvate... Ve} u ruci dr`ite spisak stvari na koje }ete ga potro{iti.

Jarac
(21.12 - 19.1)
U`ivate u umjetni~kim, ali i drugim sklonostima. Dani koji su pred vama odli~ni su posebno za osobe koje se bave umjetno{}u, kao i za one koje rade u zdravstvu. Ostali pripadnici znaka mogu imati problema zbog pretjeranog konzumirawa {e}era i skroba.

Lav
(21.7 - 21.8)
Spustite se na zemqu i po~nite da funkcioni{ete kao sav normalan svijet. Idealizujete svaku situaciju, pa ste stalno u stawu razo~aranosti. To se posebno odnosi na prijateqstva. Morate svaku osobu staviti na ono mesto koje joj pripada. Zakasweli novac napokon sti`e.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Nova qubav, djeca, unu~ad, sport i zabava - bi}e aktuelni ovog mjeseca. Sve shodno uzrastu i interesovawima. Ako budete tvrdoglavo nastojali da ostvarite nemogu}e, suo~avawe sa preprekama bi}e neugodno i odrazi}e se na zdravqe. Stoga se zadovoqite realnom ponudom.

PRILAGO\AVAWE mo`e trajati nekoliko dana ili sedmica
Najve}i problem je odlazak na spavawe. Te{ko }ete prevariti dijete i uspjeti ga smiriti ako zna da je vrijeme za spavawe, a ono nije u poznatoj sobi, izme|u mame i tate ili u svom krevecu pokraj wih. Stoga je va`no uspos ta vi ti i obja sni ti djetetu pravilo da }e od sada spavati u vlastitoj sobi i kre ve tu i bi ti u to me dosqedan. Neki roditeqi ka`u da poma`e kada od sve-

Djevica
(22.8 - 22.9)
Nikako ne posustajete. Ambiciozni ste u ~asu kada mnogi odlaze na godi{wi odmor. U svemu poku{avate da na|ete statusni simbol, jer vam je izuzetno stalo do toga da ono ~ime se bavite ima adekvatno priznawe. Savjetuje se da se prepustite `ivotnim radostima i malo odmorite.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Nastupio je talas optimizma. Mo`da je qeto samo po sebi zaslu`no za takvo raspolo`ewe? Nudi vam se mogu}nost da budete {to vi{e u prirodi, {etate i meditirate. U isto vrijeme, okrenuti ste porodici i domu. Ideje o adaptaciji `ivotnog prostora ~ine vas sre}nim.

24 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

Feqton

MAJKE POZNATIH (Majke kroz vijekove)

(6)

Igo uspje{ni sin neuspjelog braka
JOVAN ]IRILOV

Majka je Viktoru rekla: "Zapamti to ime. To je tvoj kum." Viktor nije znao wegovo ime dok se ovaj krio u vrtu Fejantin. Svom kumu, po kome je nazvan, nije zapamtio samo ime ve} i wegov zavjet: "Sloboda je iznad svega" Viktor se do u{iju zaqubquje u Adelu Fu{e i ho}e da se `eni. Majka mu tako mladom brani sklapawe braka. "Vjen~a}emo se sutra, ubi}u se prekosutra. Ti }e{ biti moja udovica. Dan `ivota vi{e vrijedi nego cijeli `ivot pun nesre}e", pi{e zaqubqeni Igo

Viktoru Igou su vojna lica bila sudbina. Wegov otac @ozef - Leopold - Sigisber bio je visoko plasirani Napoleonov general, majka Sofija - k}erka pomorskog kapetana Trebi{ea, a wen qubavnik - general Lahori, koga je mali Viktor voleo vi{e nego oca. Detiwstvo mu je pro{lo u stalnim putovawima jer mu je otac, kao vojno lice, neprestano dobijao preme{taj iz grada u grad, iz zemqe u zemqu. Rodio se za vreme kratkog o~evog slu`bovawa u Bezansonu 26. februara 1802. godine. Me|utim, Viktor Igo je uvek govorio da je Pariz rodno mesto wegove du{e.

Qubavnika ~uvala u vrtu
Pred dolazak u [paniju general Igo je bio odlu~io da se rastane od svoje qubavnice Katarine Tomas, sa kojom je `iveo u jednom dvorcu. Bra~ni par se povremeno mirio, ali jednog dana general saznaje za vezu svoje supruge sa generalom Viktorom Fanoom de Lahorijem, koga je, kao svog prijateqa, upoznao sa su pru gom jo{ pre Vi kto rovog ro |ewa (1799). To je u~inilo da ga ose}a kao dvostrukog neprijateqa i suparnika, koji je bio na strani pora`enih rojalista i koji je Viktorovu majku, konzervativnih nazora, jo{ vi{e opredelio za stari re`im. Posle tog saznawa Igo vra}a `enu sa sinovima u Pariz, kako se redovno de{avalo kad bi dobio preme{taj. Ona od 1809. godine u dnu vrta Fejantin u

Latinskom kvartu ~uva svog qubavnika pod imenom De Kurlande. On deci recituje stihove, u~i ih latinski pru`a im za{titu i vaspi ta va ih kao da im je otac. Kad je do Pariza stigla neta~na vest da je Napoleon poginuo u Rusiji tokom svog pohoda, rojalisti dignu pobunu, a me|u wima i general Lahori. Rojalisti na jedan dan, izme|u 22. i 23. oktobra 1812, uzimaju vlast u svoje ruke, ali ve} posle ~etiri sata pohapse ih i streqaju. Me|u wima i generala Lahorija. Viktor i majka su saznali za wegovu smrt kada su na jednoj objavi na dverima crkve Svetog @arka videli wegovo ime me|u imenima streqanih rojalista. Majka je Viktoru rekla: "Zapamti to ime. To je tvoj kum." Viktor nije znao wegovo ime dok se ovaj krio u vrtu Fejantin. Svom kumu, po kome je nazvan, nije zapamtio samo ime ve} i wegov zavet: "Sloboda je iznad svega." Iz te godine datira i prvi sa~uvani tekst dvanaestogodi{weg Viktora "Pakao na zemqi; \avolov zamak".

deo. ^inio mu se uobra`en, hladan i samohvalisav, iako mu je ponudio ~ast da mu vrata svakodnevno budu otvorena od sedam do devet sati ujutro, {to mladi Viktor nije nikada iskoristio.

^vrsta veza sa majkom
Pi{e i drame. Tako majci 1. januara 1817. daje kao poklon tragediju Irtamena, napisanu u stilu Rasina i Voltera, sa 1.508 stihova punih naklonosti prema rojalistima. Dobija nagrade za prve stihove. Tada{wi poznati pesnik Sume pi{e mu: "Vi ste za nas zagonetka ~iju tajnu znaju samo muze." Kad je naimenovan za ambasadora u Berlinu, slavni [atobrijan je pozvao malog Igoa, koji je upravo postao punoletan, da po|e sa wim kao slu`benik ambasade. On nije prihvatio poziv jer nije hteo da napusti majku. U to vreme, sedamnaestogodi{wi Viktor se do u{iju zaqubquje u Adelu Fu{e i ho}e da se `eni. Majka mu tako mladom brani sklapawe braka. "Ven~a}emo se sutra, ubi}u se prekosutra. Ti }e{ biti moja udovica. Dan `ivota vi{e vredi nego ceo `ivot pun nesre}e", pi{e zaqubqeni Igo svojoj izabranici. Majka otkriva tu qubavnu korespondenciju i nastaje pravi haos u odnosima majke i sina. Me|utim, ona umire u ~etrdeset devetoj godini na rukama svojih sinova. Maj~inom smr}u nestala je prepreka da se Adela i Viktor uzmu. Otac je bio za to, iako 12. oktobra 1822. nije prisustvovao ven~awu u pariskoj crkvi Sen Silpis. ^ak je la`no posvedo~io da je Viktor kr{ten u Italiji da bi moglo do}i do ven~awa. Bogatim mirazom porodice Fu{e Viktor je osigurao egzistenciju te je mogao da se posveti pisawu. Postao je, po mi{qewu mnogih, najve}i pisac koga je Francuska imala do dana dana{weg, u~esnik u svetskom pokretu romantizma. On je jedini pisac ~iji su posmrtni ostaci, 1. juna 1885, bili izlo`eni ispod luka Trijumfalne kapije u Parizu, da bi zatim bili sahraweni u Panteonu. (Nastavi}e se)

VIKTOR VI[E VOLIO maj~inog qubavnika nego oca
Nastaje vreme okupacije od strane pruskih, ruskih i austrijskih vojnih snaga koje su porazile Napoleona. Op{te rasulo duboko se urezalo u Viktorova se}awa. Na vlast dolazi kraq Luj XVIII. Da bi ga odvojio od majke, otac svog ~etrnaestogodi{weg sina, sa starijim bratom, {aqe u strogi pansion Kordije, gde }e mladi Viktor provesti ~etiri sumorne godine (1814-1818). Sa majkom se vi|a samo kriomice. Ali upravo su te godine bile odlu~uju}e da Viktor postane kwi`evnik. U dugim ~asovima u mra~nom pansionu po~eo je da pi{e pesme - kao utehu. Sa trinaest godina ve} je imao trinaest svezaka poezije. Tad je u dnevniku zapisao: "@elim da budem [atobrijan ili ni{ta." Kada je sa prvim objavqenim pesmama do`iveo nezapam}en uspeh, poziva ga sam [atobrijan da bi se upoznao sa tim ~udom od deteta. Viktoru se slavni bard nije svi-

Majka
Odnos prema majci uvijek je odraz op{teg odnosa jedne civilizacije prema `eni. Za vrijeme dugih vijekova praistorije majka je o~igledno uvijek bila po{tovana. Kako nema pisanih spomenika, umjetnost tog doba je jedino svjedo~anstvo koje govori o odnosu qudskog roda prema majci. Danas je taj odnos mogu}e uo~iti na razne na~ine, a ovaj feqton }e predo~iti odnos nekih poznatih li~nosti prema majci.

6. jul 1855. godine

6. jul 1885. godine

6. jul 1913. godine

Ro|en @ivojin Mi{i}
1855 - Ro|en je vojvoda @ivojin Mi{i}, najpoznatiji srpski vojvoda i najtalentovaniji vojni komandant. Komandovao je operacijama u Kolubarskoj bici u kojoj su Srbi izvojevali pobjedu nad Austrougarskom (1914) u Prvom svjetskom ratu. Za uspje{no komandovawe u Srpsko-turskom ratu (1876-1877), odlikovan je medaqom za hrabrost, a u Srpsko-bugarskom ratu komanduje bataqonom. Od 1876. pa sve do 1918. u~estvuje u sve i jednom ratu koji je zadesio Srbiju. Napisao je nekoliko vojnih djela od kojih je najpoznatije "Strategija". Umro je 1921. godine.

Vakcina protiv bjesnila
1885 - Francuski biolog i hemi~ar Luj Paster prvi put je uspje{no primijenio vakcinu protiv bjesnila na qudskom bi}u, devetogodi{wem @ozefu Majsteru iz Alzasa. Paster je bio mikrobiolog i hemi~ar, a vakcinu je prvo primijenio na `ivotiwe. Eksperimentalno je potvrdio da su bakterije izaziva~i bolesti. Prona{ao je metodu za za{titu namirnica poznatu kao pasterizacija. Postavio je osnove imunologije unapre|ewem metoda vakcinacije i pronalaskom vakcine protiv bjesnila. Pokazao je da fermentaciju izazivaju mikroorganizmi.

Srpska pobjeda na Bregalnici
1913 - Pobjedom srpske vojske nad bugarskim trupama zavr{ena bitka na Bregalnici u Drugom balkanskom ratu. Bitka je po~ela 30. juna kada su bugarske trupe bez objave rata napale srpsku i gr~ku vojsku u Makedoniji, dotada{we saveznike u borbi protiv Turske. Gubici kod srpske armije bili su oko 20.000 mrtvih i rawenih, kod bugarske armije oko 30.000 mrtvih, rawenih i zarobqenih. Srbi su dobili materijalnu i moralnu pobjedu, koju nisu eksploatisali, ali su zarobili veliki plijen i znatan broj bugarskih vojnika.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 25

26 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWA LUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe
Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba

JAVNI POZIV
Odjeqewe za prostorno ure|ewe Administrativne slu`be Grada Bawaluka organizuje: STRU^NU RASPRAVU O NACRTU REGULACIONOG PLANA ZA STAMBENO-POSLOVNI BLOK IZME\U ULICA: MOM^ILA POPOVI]A, KARA\OR\EVE I KRAJI[KIH BRIGADA U BAWALUCI Stru~na rasprava bi}e odr`ana 6.7.2012. god. sa po~etkom u 13 ~asova u sali 238/II Administrativne slu`be Grada Bawaluka. Pozivamo stru~nu javnost, predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju stru~noj raspravi.

OGLASI @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ Ul. Svetog Save br. 71, Doboj 74 000, tel. 053/241-368 faks 053/222-247 Broj: I-4.1. 14864 /12 Dana, 28.6.2012. godine Na osnovu ~lana 10. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. glasnik RS" broj 74/05) i ~lana 54. Statuta @eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Uprava dru{tva raspisuje:

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 27

OGLAS
za izdavawe u zakup nepokretnosti 1. Zakupodavac @eqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, ulica Svetog Save br. 71, Doboj. 2. Predmet zakupa i namjena Kancelarijsko-poslovni prostor: - [IFRA (001) kancelarija u robnom magacinu `eqezni~ke stanice Bawaluka, povr{ine 7,5 m². - [IFRA (002) poslovni prostor br. 16 u objektu `eqezni~ke stanice Bawaluka, povr{ine 16 m². - [IFRA (003) poslovni prostor br. 2 u objektu `eqezni~ke stanice Bawaluka, povr{ine 16 m². Zemqi{te sa sqede}ih parcela: - [IFRA (004) zemqi{te sa k.~. br. 1119 upisana u PL broj 91 k.o. Velika Bukovica – u dijelu povr{ine od 79,70 m², namjena – poqoprivreda. - [IFRA (005) zemqi{te sa k.~. 6952/1 upisana u PL 762 k.o. Doboj – u dijelu povr{ine od 12 m², namjena – postavqawe privremenog objekta (monta`no-demonta`ni tip). - [IFRA (006) zemqi{te sa k.~. 6952/1 upisana u PL 762 k.o. Doboj – u dijelu povr{ine od 24 m², namjena – postavqawe privremenog objekta (monta`no-demonta`ni tip). - [IFRA (007) zemqi{te sa k.~. 921/1 upisana u PL 896 k.o. Novi Grad – u dijelu povr{ine od 345 m², namjena – postavqawe privremenog objekta (monta`no-demonta`ni tip), parking prostor, skladi{ni prostor i sl. - [IFRA (008) zemqi{te sa k.~. br. 2282/1 upisana u PL broj 72 k.o. Pridjel – u dijelu povr{ine od 500 m², namjena – privremeno skladi{tewe materijala i parking prostor. - [IFRA (009) zemqi{te u zoni `eqezni~ke stanice Suvo Poqe, sa lijeve strane pruge, od km 51+415 do 51+687, parcela broj (1) povr{ine od 300 m², namjena – poqoprivreda. - [IFRA (010) zemqi{te u zoni `eqezni~ke stanice Suvo Poqe, sa lijeve strane pruge, od km 51+415 do 51+687, parcela broj (2) povr{ine od 300 m², namjena – poqoprivreda. - [IFRA (011) zemqi{te u zoni `eqezni~ke stanice Suvo Poqe, sa lijeve strane pruge, od km 51+415 do 51+687, parcela broj (3) povr{ine od 324 m², namjena – poqoprivreda. - [IFRA (012) zemqi{te u zoni `eqezni~ke stanice Suvo Poqe, sa lijeve strane pruge, od km 51+415 do 51+687, parcela broj (4) povr{ine od 282 m², namjena – poqoprivreda. - [IFRA (013) zemqi{te u zoni `eqezni~ke stanice Suvo Poqe, sa lijeve strane pruge, od km 51+415 do 51+687, parcela broj (5) povr{ine od 282 m², namjena – poqoprivreda. - [IFRA (014) zemqi{te u zoni `eqezni~ke stanice Suvo Poqe, sa lijeve strane pruge, od km 51+415 do 51+687, parcela broj (6) povr{ine od 282 m², namjena – poqoprivreda. - [IFRA (015) zemqi{te u zoni `eqezni~ke stanice Suvo Poqe, sa lijeve strane pruge, od km 51+415 do 51+687, parcela broj (7) povr{ine od 280 m², namjena – poqoprivreda. - [IFRA (016) zemqi{te u zoni `eqezni~ke stanice Suvo Poqe, sa lijeve strane pruge, od km 51+415 do 51+687, parcela broj (8) povr{ine od 280 m², namjena – poqoprivreda. Nepokretnosti se u zakup mogu uzeti iskqu~ivo u punoj utvr|enoj povr{ini. 3. Na~in izdavawa u zakup - Nepokretnosti od {ifre 001 do {ifre 008: putem prikupqawa pisanih ponuda. - Nepokretnosti od {ifre 009 do {ifre 016: putem usmenog javnog nadmetawa. 4. Po~etna cijena zakupa U zavisnosti od namjene kori{tewa utvr|uju se sqede}e po~etne mjese~ne cijene zakupa: - Kancelarije i poslovni prostori – 10,00 KM po metru kvadratnom mjese~no. - Zemqi{te za postavqawe privremenih objekata do 30 m² - 3,50 KM, preko 30 m² - 2,50 KM, po metru kvadratnom mjese~no. - Zemqi{te za poqoprivredne svrhe - 0,10 KM, po metru kvadratnom mjese~no. Na utvr|ene cijene zakupcima }e se dodatno obra~unavati i napla}ivati porez na dodatu vrijednost (PDV), a zakupodavac zadr`ava pravo da na zakupce prenese pla}awe i drugih naknada (Komunalna naknada, struja, voda, odvoz sme}a i sl.). 5. Vrijeme trajawa zakupa Nepokretnosti iz ta~ke 3. ovog Oglasa daju se u zakup na period od 5 godina uz mogu}nost produ`ewa trajawa zakupa i po isteku ovog roka. Zakupodavac zadr`ava pravo otkaza zakupa i prije isteka roka iz prethodnog stava, pod uslovima koji }e se precizirati ugovorom o zakupu. 7. Uslovi za u~e{}e u postupku izdavawa u zakup Pravo u~e{}a u postupku imaju sva pravna i punoqetna fizi~ka lica koja do 18.7.2012. godine, do 12 ~asova, dostave ponudu sa sqede}om dokumentacijom u originalu ili ovjerenim fotokopijama: - za pravna lica: izvod iz sudskog registra (ne stariji od 6 mjeseci), uvjerewe o nevo|ewu ste~ajnog ili likvidacionog postupak (ne starije od 3 mjeseca), potvrda banke o solventnosti (ne starija od 3 mjeseca), uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost. - za fizi~ka lica: fotokopija li~ne karte i uvjerewa o prebivali{tu. Ponuda mora da sadr`i ime (naziv) ponu|a~a, kontakt telefon, ta~nu oznaku parcele koja se tra`i u zakup, namjenu kori{tewa (u slu~aju razli~ite namjene odrediti ta~nu povr{inu koja }e se koristiti za pojedinu svrhu) i cijenu koja se nudi po metru kvadratnom nepokretnosti. (svi nabrojani elementi moraju biti u skladu sa prethodnim ta~kama ovog Oglasa). Ponudu sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti zakupodavcu u zatvorenoj koverti sa ozna~enim imenom (nazivom) ponu|a~a, {ifrom nepokretnosti i naznakom "NE OTVARATI - Ponuda za zakup zemqi{ta po Oglasu za izdavawe u zakup nepokretnosti" , na adresu @eqeznice RS a.d. Doboj – ul. Svetog Save 71, 74000 Doboj, kancelarija br. 6. Ponudu dostaviti neposredno ili preporu~enom po{tom. Zakupodavac zadr`ava pravo da ne uzme u razmatrawe ponude koje se ne dostave u skladu sa uslovima propisanim ovim Oglasom. Otvarawe ponuda i izbor najpovoqnijeg ponu|a~a izvr{i}e komisija zakupodavca a o rezultatima }e svi ponu|a~i biti pisanim putem obavije{teni. Svi me|usobni odnosi izme|u zakupodavca i najpovoqnijeg zakupca regulisa}e se ugovorom o zakupu. 8. Ostali uslovi Kod izbora ponu|a~a prednost pod istim ponu|enim uslovima imaju ponu|a~i koji su sa zakupodavcem prethodno imali zakqu~ene ugovore o zakupu na predmetnoj nepokretnosti i redovno izmirivali svoje ugovorne obaveze, i ti ponu|a~i mogu naknadno ponuditi iste ili boqe uslove zakupa. Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena du`an je o svom tro{ku pribaviti svu dokumentaciju i dozvole potrebne za postavqawe privremenog objekta ili drugu dokumentaciju potrebnu za obavqawe odre|enih djelatnosti na predmetu zakupa. Sve nepokretnosti izdaju se u zakup u vi|enom stawu. Zakupodavac zadr`ava pravo da ne prihvati ponudu ni jednog od ponu|a~a bez sno{ewa bilo kakve odgovornosti. Sve preciznije informacije vezano za ovaj Oglas mogu se dobiti na kontakt telefona broj: 053/223-169. GENERALNI DIREKTOR Dragan Savanovi}, dipl. in`. saob.

Broj:435-12 Datum: 02.07.2012.

O BA V J E [ T E W E
o regionalnim 2D seizmi~kim ispitivawima

Obavje{tavamo javnost u Republici Srpskoj da }e koncesionar "JadranNaftagas" d.o.o. Bawaluka izvesti regionalna 2D seizmni~ka ispitivawa prema Programu regionalnih 2D seizmi~kih ispitivawa na istra`nom podru~ju Novi Grad-Doboj u Republici Srpskoj, koji su definisani prema unaprijed zadatim pravcima-profilima i izve{}e se na podru~ju op{tina Doboj, Tesli}, Petrovo, Modri~a i [amac. Projektovana su 2 profila sa ukupnom du`inom od 145 km, a radove }e za potrebe koncesionara izvoditi ruska kompanija OAO "Kaqingradgeofizika". Period trajawa radova s postavqawem dispozitiva i probnim ispitivawima je planiran od 02.07.2012. do 31.07.2012. (30 dana). Seizmi~ka mjerewa }e obaviti ruska kompanija OAO "Kaqingradgeofizika". Mjerewa }e se vr{iti vibratorom tipa AHV-IV (PLS 362). Navedeni radovi se izvode na osnovu Koncesije za istra`ivawe i kori{tewe ugqovodonika (sirove nafte i gasa) na cijeloj teritoriji Republike Srpske, koje je dobilo preduze}e "Jadran-Naftagas" d.o.o. Bawaluka, kao koncesionar, od Vlade Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, kao koncedenta. Generalni direktor Jadran-Naftagasa Predrag Radanovi}

28 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE
U skladu sa ~lanom 5. stav 1. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik" RS broj 65/08 i 92/09), "IMSS-TRADE" DOO, Aleja Svetog Save 25, 78000 Bawaluka, MB: 01914677, kao ponudilac objavquje

OGLASI
U skladu sa ~lanom 4. stav 1. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik" RS broj 65/08 i 92/09), Miroslav Vujatovi}, Dositeja Obradovi}a 1, 78000 Bawaluka, kao ponudilac objavquje:

JAVNU PONUDU ZA PREUZIMAWE JAVNU PONUDU ZA PREUZIMAWE
AKCIONARIMA EMITENTA "^AJAVEC FSU" AD LAKTA[I 1. "IMSS-TRADE" DOO, Aleja Svetog Save 25, 78000 Bawaluka, na dan objave ove ponude je vlasnik 5.271.457 akcija emitenta "^ajavec FSU" AD Lakta{i, Nemawina 35, 78250 Lakta{i, koje su redovne, pojedina~ne nominalne vrijednosti 1,00 KM, {to predstavqa 5.271.457 glas u skup{tini emitenta ili 99,105365% od ukupnog broja glasova. 2. Ponudilac u postupku objavqivawa javne ponude za preuzimawe djeluje samostalno. 3. Osnovni kapital emitenta iznosi 5.319.043 KM, podijeqen na 5.319.043 redovnih akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM. 4. Ova ponuda daje se svim akcionarima "^ajavec FSU" AD Lakta{i koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u Skup{tini Dru{tva. Ponudilac se obavezuje da }e kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u Skup{tini Dru{tva, pod propisanim uslovima i uslovima utvr|enim u ovoj ponudi. 5. Za svaku akciju koja je predmet ove ponude ponudilac se obavezuje da }e platiti iznos od 0,40 KM. 6. Ponudilac se obavezuje da }e platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka roka va`ewa ove ponude. Pla}awe }e se izvr{iti preko Nova banka AD Bawaluka, Kraqa Alfonsa XIII 37A, 78000 Bawaluka prenosom nov~anih sredstava sa posebnog ra~una ponudioca, otvorenog kod ove banke, na ra~une ili {tedne kwi`ice akcionara koji su deponovali akcije. Za pla}awe deponovanih akcija u postupku preuzimawa ponudilac je na namjenski ra~un kod Nove banke izdvojio nov~ana sredstva u doma}oj valuti potrebna za pla}awe svih akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimawe. 7. Depozitar je Centralni registar hartija od vrijednosti AD Bawaluka, Sime [olaje 1, 78000 Bawaluka. 8. Rok va`ewa ove ponude za preuzimawe je 30 (trideset) dana od dana wenog objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". 9. Akcionar koji `eli prihvatiti ovu ponudu du`an je akcije koje su predmet ove ponude deponovati kod depozitara, do isteka roka va`ewa ponude. Svoje akcije s pravom glasa akcionar deponuje tako da berzanskom posredniku Nova banka AD Bawaluka - Filijala za poslovawe sa hartijama od vrijednosti "Broker Nova" Bawaluka, Kraqa Alfonsa XIII 37A, 78000 Bawaluka daje potpisan nalog za prihvatawe ove ponude koji sadr`i podatke o: ponudi za preuzimawe, akcionaru, akcijama koje se deponuju, bankovnom ra~unu ili {tednoj kwi`ici akcionara i potpis akcionara. Obrazac naloga za prihvatawe ponude za preuzimawe akcionar mo`e preuzeti kod svih berzanskih posrednika ovla{tenih za poslovawe sa hartijama od vrijednosti. Akcionar ne mo`e raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatawa ponude. Istekom roka va`ewa ove ponude smatra se da je akcionar koji je deponovao akcije prihvatio ovu ponudu. Akcionar mo`e povu}i deponovane akcije ako ponudilac ne plati deponovane akcije u roku za pla}awe navedenom u ovoj ponudi ili u slu~aju objavqivawa konkurentske ponude za preuzimawe. Povla~ewe deponovanih akcija smatra}e se odustankom akcionara od prihvatawa ove ponude. Akcionar se ne mo`e odre}i prava na povla~ewe deponovanih akcija. 10. Ponudilac }e, saglasno ~lanu 18. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik RS" broj 65/08 i 92/09), iskoristiti pravo na prenos svih akcija koje ne budu deponovane u roku va`ewa ove ponude za preuzimawe - klauzula prinudne prodaje u postupku preuzimawa. To zna~i da ako ukupan broj glasova koji daju deponovane akcije, zajedno s ukupnim brojem glasova s kojima Ponudilac ve} raspola`e, prelazi 95,00% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, Centralni registar hartija od vrijednosti AD Bawaluka }e izvr{iti prekwi`avawe i preostalih akcija koje nisu deponovane u roku va`ewa ove ponude za preuzimawe na ra~un Ponudioca. Ponudilac }e tako otkupiti i akcije akcionara koji nisu prihvatili prodaju akcija po ovoj ponudi pod uslovima ponude za preuzimawe akcija, odnosno po cijeni navedenoj u ta~ki 5. ove ponude. 11. Ciqevi Ponudioca i wegove namjere u vezi sa emitentom u slu~aju uspjeha javne ponude su: - investirawe u nove proizvodne i skladi{ne kapacitete radi kvalitetnijeg obavqawa djelatnosti emitenta i pove}awa konkurentnosti, kao i obezbje|ivawa sigurnih radnih mjesta za zaposlene, a sa ja~awem preduze}a i zapo{qavawem novih radnika. Finansirawe investicija }e se vr{iti iz vlastitih izvora i iz povoqnih kreditnih linija komercijalnih banaka. Preduze}e }e nastojati obezbijediti dugoro~ne partnere u distribuciji proizvoda ne samo na podru~ju BiH nego i u {irem regionu. - u periodu koji slijedi donosi}e se poslovne odluke koje }e omogu}iti prilago|avawe promjenama poslovnog okru`ewa i bi}e kori{tene sve tr`i{ne prilike za razvoj. - ponudilac nema namjeru da mijewa sjedi{te Emitenta, kao i postoje}u djelatnost Emitenta 12. Ponudilac ne}e kupiti akcije s pravom glasa na kojima je zasnovan teret (zalo`no pravo, pravo plodou`ivawa, zabrana raspolagawa i drugi tereti). Ponudilac snosi tro{kove koji proizilaze iz ponude, bez obzira na rezultate preuzimawa, osim tro{kova prihvatawa ponude za preuzimawe koje snose akcionari koji su prihvatili ponudu. Ponudilac : IMSS-TRADE DOO zastupan po Nova banka AD Bawaluka Filijala za poslovawe sa HoV "Broker Nova" 1. MIROSLAV VUJATOVI], na dan objave ove ponude vlasnik je 142.561 akcije emitenta "Projekt" AD Bawaluka, Veselina Masle{e bb, 78000 Bawaluka, koje su redovne, pojedina~ne nominalne vrijednosti 1,00 KM, {to predstavqa 142.561 glas u skup{tini emitenta ili 27,41331% od ukupnog broja glasova. 2. Sa Ponudiocem zajedni~ki djeluju: - Borko \uri}, Aleja Svetog Save 15, 78000 Bawaluka, koji je na dan objave ovog obavje{tewa vlasnik 142.560 akcija Emitenta, lokalne oznake PROJ-R-A, koje su redovne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, klase "A", {to predstavqa 27,413118% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini emitenta i - Milenko ^i~i}, Kobatovci bb, 78250 Lakta{i, koji je na dan objave ovog obavje{tewa vlasnik 142.560 akcija Emitenta, lokalne oznake PROJ-R-A, koje su redovne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, klase "A", {to predstavqa 27,413118% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini emitenta. Ponudilac i lica koja zajedni~ki djeluju sa Ponudiocem zajedno posjeduju 427.681 akciju Emitenta, {to predstavqa 427.681 glas u skup{tini Emitenta ili 82,23955% od ukupnog broja glasova. 3. Osnovni kapital emitenta iznosi 520.043,00 KM, podijeqen na 520.043 redovne akcije nominalne vrijednosti 1,00 KM. 4. Ova ponuda daje se svim akcionarima "Projekt" AD Bawaluka koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u Skup{tini Dru{tva. Ponudilac se obavezuje da }e kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u Skup{tini Dru{tva, pod propisanim uslovima i uslovima utvr|enim u ovoj ponudi. 5. Za svaku akciju koja je predmet ove ponude ponudilac se obavezuje da }e platiti iznos od 1,23 KM. 6. Ponudilac se obavezuje da }e platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka va`ewa ove ponude. Pla}awe }e se izvr{iti preko NLB Razvojne banke AD Bawaluka, Milana Tepi}a 4, Bawaluka, prenosom nov~anih sredstava sa posebnog ra~una ponudioca, otvorenog kod ove banke, na ra~une ili {tedne kwi`ice akcionara koji su deponovali akcije. Nov~ana sredstva za pla}awe akcija iz ponude obezbije|ena su bankarskom garancijom izdatom od strane NLB Razvojne banke AD Bawaluka, Milana Tepi}a 4, 78000 Bawaluka, i koja glasi na iznos od 113.606,00 KM. 7. Depozitar je Centralni registar hartija od vrijednosti AD Bawaluka, Sime [olaje 1, 78000 Bawaluka. 8. Rok va`ewa ove ponude za preuzimawe je 30 (trideset) dana od dana wenog objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". 9. Akcionar koji `eli prihvatiti ovu ponudu du`an je akcije koje su predmet ove ponude deponovati kod depozitara, do isteka roka va`ewa ponude. Svoje akcije s pravom glasa akcionar deponuje tako da berzanskom posredniku Nova banka AD Bawaluka-Filijala za poslovawe sa hartijama od vrijednosti "Broker Nova" Bawaluka, Kraqa Alfonsa XIII 37A, 78000 Bawaluka daje potpisan nalog za prihvatawe ove ponude koji sadr`i podatke o: ponudi za preuzimawe, akcionaru, akcijama koje se deponuju, bankovnom ra~unu ili {tednoj kwi`ici akcionara i potpis akcionara. Obrazac naloga za prihvatawe ponude za preuzimawe akcionar mo`e preuzeti kod svih berzanskih posrednika ovla{tenih za poslovawe sa hartijama od vrijednosti. Akcionar ne mo`e raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatawa ponude. Istekom roka va`ewa ove ponude smatra se da je akcionar koji je deponovao akcije prihvatio ovu ponudu. Akcionar mo`e povu}i deponovane akcije ako ponudilac ne plati deponovane akcije u roku za pla}awe navedenom u ovoj ponudi ili u slu~aju objavqivawa konkurentske ponude za preuzimawe. Povla~ewe deponovanih akcija smatra}e se odustankom akcionara od prihvatawa ove ponude. Akcionar se ne mo`e odre}i prava na povla~ewe deponovanih akcija. 10. Ponudilac }e, saglasno ~lanu 18. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik RS" broj 65/08 i 92/09), iskoristiti pravo na prenos svih akcija koje ne budu deponovane u roku va`ewa ove ponude za preuzimawe - klauzula prinudne prodaje u postupku preuzimawa. To zna~i da ako ukupan broj glasova koji daju deponovane akcije, zajedno s ukupnim brojem glasova s kojima Ponudilac ve} raspola`e, prelazi 95,00% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, Centralni registar hartija od vrijednosti AD Bawaluka }e izvr{iti prekwi`avawe i preostalih akcija koje nisu deponovane u roku va`ewa ove ponude za preuzimawe na ra~un Ponudioca. Ponudilac }e tako otkupiti i akcije akcionara koji nisu prihvatili prodaju akcija po ovoj ponudi pod uslovima ponude za preuzimawe akcija, odnosno po cijeni navedenoj u ta~ki 5. ove ponude. 11. Ciqevi Ponudioca i wegove namjere u vezi sa emitentom u slu~aju uspjeha javne ponude su: obezbje|ewe uslova za stabilan rad i unapre|ewe poslovnog procesa u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. Ponudilac namjerava da putem efikasnog upravqawa Dru{tvom, omogu}i wegovo profitabilno poslovawe, {to bi obezbijedilo stabilan izvor prihoda, koji }e finansirati funkcionisawe i daqi razvoj Dru{tva, kao i odr`avawe postoje}eg broja zaposlenih, uz mogu}nost otvarawa novih radnih mjesta, u skladu sa potrebama Dru{tva Ponudilac nema namjeru da mijewa sjedi{te Dru{tva. 12. Ponudilac ne}e kupiti akcije s pravom glasa na kojima je zasnovan teret (zalo`no pravo, pravo plodou`ivawa, zabrana raspolagawa i drugi tereti). Ponudilac snosi tro{kove koji proizilaze iz ponude, bez obzira na rezultate preuzimawa, osim tro{kova prihvatawa ponude za preuzimawe koje snose akcionari koji su prihvatili ponudu. Ponudilac: Miroslav Vujatovi} zastupan po Nova banka AD Bawaluka Filijala za poslovawe sa HoV "Broker Nova" AKCIONARIMA EMITENTA "PROJEKT" AD BAWALUKA

Prodajem POSLOVNI PROSTOR

Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Zavisno preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" AD Ugqevik Broj: 11041/12 Dana, 4.7.2012. godine

OBAVJE[TEWE
75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska.
AKCIONARIMA O ISPLATI DIVIDENDE Obavje{tavaju se akcionari Mje{ovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik“ AD Ugqevik koji su na dan 20.7.2012. godine bili vlasnici akcija, da }e na osnovu Odluke Skup{tine akcionara Zavisnog preduze}a "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" AD Ugqevik o raspodjeli dobiti za 2011. godinu broj: 10981/12 od 4.7.2012. godine isplata dividende za 2011. godinu po~eti dana 20.8.2012. godine pa nadaqe. Ukupan iznos dividende u novcu koji se prema ~lanu 2. i ~lanu 3. Odluke o raspodjeli dobiti za 2011. godinu raspore|uje je 8.891.947,98 KM, a dividenda u novcu po jednoj akciji iznosi 0,03473238 KM i ispla}uje se u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS" br. 1/2011). Identifikacija akcionara }e se izvr{iti na osnovu isprava na kojima podaci moraju odgovarati podacima u kwizi akcionara koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republika Srpska Bawaluka (CRHOV). Dru{tvo poziva sve akcionare da na adresu Mje{ovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Zavisno preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" AD Ugqevik sa naznakom "za dividendu" dostave: - Zahtjev za isplatu dividende, te - Podatke neophodne za uplatu dividende za 2011. godinu: Za pravna lica: - Ovjerena kopija upisa u sudski registar - Mati~ni broj - @iro ra~un i ime banke na koju }e se iznos uplatiti Za fizi~ka lica: - Ime i prezime - JMBG (jedinstveni mati~ni broj) - Op{tina prebivali{ta iz li~ne karte - Broj teku}eg ra~una i naziv banke kod koje je ra~un otvoren Navedene podatke mo`ete dostaviti putem po{te ili dostaviti li~no u prostorijama Mje{ovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Zavisno preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" AD Ugqevik, Ugqevik bb. Provjeru statusa sa danom presjeka akcionari mogu izvr{iti 16. i 17.8.2012. godine na telefon broj: 055/774-304 i 774-286 od 8 do 15 ~asova. Ovo obavje{tewe }e biti objavqeno u dnevnim novinama "Glas Srpske", na veb stranici bawalu~ke berze i na veb stranici www.riteugljevik.com DIREKTOR ZP "RiTE UGQEVIK" AD UGQEVIK Dr Anto Gaji}, dipl. in`. ma{.

POVOQNO!

Telefon: 065/620-717.

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 29

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem dvije nove ku}e pojedina~no ili zajedno, lokacija mirna, u prirodi, za stanovawe ili biznis, vrti}, hostel, dom za stare i drugo. Mogu}e zamjene, tel. 38765/572-929, 065/572-929. Prodajem stariju ku}u sa oku}nicom od sedam dunuma, dva i po dunuma {ume i stariji vo}wak sa vodom strujom i telefonom, Lakta{i. 065/907-802, tel. 387 65/907-802. Bakinci - prodajem ku}u pod krovom 10h9,15 na 3.650 m2 zemqi{ta uz asfalt, dva kilometra od petqe, Krnete, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 065/979-003. Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, staru ku}u sa placem od 860 m2, tel. 065/698012. Prodajem u Bawaluci, Dervi{i, ku}u P+1, sa placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci, na Rebrovcu 14h9 m, nedovr{enu ku}u sa placem od 1.100 m2, tel. 065/698-012. Hitno izdajem mawu ku}u 36 m 2 kod "Maksmare", tel. 065/212-329. Prodajem useqivu ku}u - dupleks, 13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m2 - Bawaluka, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353. Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 065/034-768. Prodajem ku}u u Drakuli}u nedovr{enu, sa dunumom zemqe, cijena po dogovoru, tel. 066/679-278. Prodajem ku}e u Bawaluci naseqe Lazarevo (Buyak), 200.000 KM, 230.000 KM, 260.000 KM, 810.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545;. Prodajem u Bawaluci vi{e ku}a na razli~itim lokacijama i cijenama, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u s oku}nicom, 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem useqivu nedovr{enu ku}u, novogradwa, u Jablanu ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/297-732. Prodajem ku}u na {est dunuma zemqe, Gorwe Motike, Bawaluka, tel. 065/725-630. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/192-000. Prodajem ku}u na Paprikovcu 9h10 na placu od 640 m 2. Prizemqe, sprat, potkrovqe nije izgra|eno, ima centralno, tel. 065/448-763. Gradi{ka, na autobuskoj stanici, prodajem ku}u i poslovni prostor (biv{i "Bolero"), predvi|ena zgrada, plac 300 m2, cijena 65.000 evra, tel. 065/935-191. Gradi{ka - Drageqi, prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, rijeka, tel. 065/569-294. Prodajem ku}e u okolini Bawaluke i u Bawaluci, povoqno, tel. 065/355-359. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih toplica, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i poslovnim prostorom u Obili}evu, u ul. Bra}e Jugovi}a, tel. 065/ 636-545. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`om u Vrawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/307-514; 065/180-753. Prodajem ku}u preko puta "Sirana", mo`e zamjena za stan uz doplatu, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u, 220 m2, sa poslovnim prostorom, u Dervi{ima, oku}nice 760 m2, tel. 065/685-800. Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu od 1.300 m2 u Ko~i}evu-Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda, dvori{na, sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417-581. Prodajem ku}u i zemqi{te, oko 3.000 m2, u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, kod "Naprijedovog" igrali{ta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636545. Prodajem ku}u u ^elincu blizu Doma zdravqa i prodajem plac u Trnu, tel. 065/398-459; 065/322-144. Prodajem ku}u u Pavlovcu, veoma povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u u Glamo~anima, namje{tena dva stana, pomo}ni objekat sa 1.000 m2 oku}nice. Mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/685-800. Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 KM do 3.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Slatini kod autobuske stanice Oskoru{a, tel. 066/943-110. Prodajem dvori{nu ku}u 34 m2 u nasequ Drakuli} ul Mawa~ka, biv{a Lov}enska i plac 500 m2, tel. 066/796-423. Prodajem prizemqe ku}e od 120 m2 i 600 m2 placa - mijewam za stan uz doplatu, tel. 066/406-241. Prodajem ku}u na placu od 640 m2 preko puta bolnice na Paprikovcu, ul. J. Ra{kovi}a, tel. 065/421-795. Prodajem u Jablanu novu useqivu ku}u 8h10 P+1+M sa dozvolom na placu 1.335 m2, tel. 065/785-526. Nova ku}a na sprat sa podrumom sa ve}im pomo}nim objektima na deset dunuma zemqe u komadu u centru Potkozarja - Ivawska, asfalt, struja, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u u Lakta{ima, 9h8 i dvori{nu 9h5, 1240 m2 oku}nice i plac od 580 m2, povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u i 12 dunuma zemqe u Mi{inom Hanu - Vukovi}i 210, tel. 051/397-249; 051/466-170. Na ulazu u Glamo~, naseqe Pilana, prodajem ku}u sa pomo}nim objektima na 900 m2 zemqe, mo`e i zamjena za Novi Sad i okolinu, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem i oku}nicom od oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta "Glasa", Ko~i}ev vijenac, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana, sa gara`om, oku}nicom od 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat 180 m2 u Bugojnu, sa 670 m2 oku}nice, ul. Armije BiH, prema fabrici "Slavko Rodi}", hitno, tel. 065/636-545. Prodajem nedovr{enu ku}u 9h10 metara sa gra|evinskom dozvolom u Drago~aju, udaqena 300 metara od {kole na putu za Gradinu, cijena 40.000 evra, tel. 066/918229; 051/381-332. Prodajem ku}u u Glamo~anima, odmah useqiva, sa oku}nicom, 4.000 m2, tel. 065/920-111. Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana, cijena 310.000 evra, tel. 065/549687. Prodajem u Bawaluci ku}u, Kozarska, P+1 sa centralnim grijawem i placem oko 650 m2, tel. 065/698-012. Starija ku}a {tala 21 dunum obradive 3 {ume voda, struja 1/1 Kijevci op{tina Gradi{ka, povoqno, tel. 051/371-200. Prodajem novosagra|enu ku}u, 2008. godina, 9h8 m, na povr{ini od 1.300 m2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije, Rami}i, papiri 1/1, cijena 80.000 KM, tel. 065/636-545. Prodajem useqivu ku}u, selo ]etojevi}i, vo}wak, {uma, tri dunuma zemqe, tel. 065/075-941. Prodajem staru ku}u sa placem oko 600 m2, ~etiri kilometra od centra grada, 100 metara od rijeke Vrbas, dozvoqena gradwa, dva objekta P+2, uredni papiri, zvati od 19 do 21 ~as, tel. 066/390-015. Prodajem ku}u u ul. Frana Supila, cijena 79.000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem nedovr{enu ku}u, a u Novom Sadu, Lipov gaj, ul. S. Sin|eli}a, tel. +38162/310-032. Aleksandrovac - Mr~evci, ku}a P+1, 9,5h12 m i dvori{ni objekat 8h4,5 m, na placu od 3.100 m2, ogra|eno, 1/1, sa dokumentacijom, cijena 60.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u 6,5x12 i 300 m2 oku}nice, Jagare, tel. 066/633-885. Prodajem ku}u u Gorwim Kobatovcima, tel. 065/749-423. Prodajem povoqno noviju ku}u sa 1.500 m2, ogra|enu, u selu Kri{kovci, Lakta{i, tel. 065/008-451. Prodajem ili mijewam za mawi stan ku}u u Karanovcu sa 500 m2 oku}nice, tel. 051/212-357. Prodajem ku}u, v. p, sa 950 m2 zemqi{ta, u Kozarskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/763-941. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu BawalukaPrijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/626-734. Prodajem ku}u u centru grada, P+S, tel. 066/633-885. Prodajem ku}u u Rami}ima sa dva poslovna prostora prodavnica i kafi}, sve opremqeno, idealna lokacija, tel. 065/948-436. Prodajem ili mijewam seosko doma}instvo u Doboju za stan u Bawaluci, tel. 051/460-698. Bawaluka - Josipovi}i, prodajem ku}u i 35 dunuma zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u na Paprikovcu, deset minuta od centra. Tri posebna stana po 100 m2, tel. 065/685-800. Prodajem dvije devastirane ku}e sa 11.000 m2 zemqi{ta na Tuwicama, u blizini Tehnolo{kog parka Rami}i, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u u Prwavoru, Gavrila Principa 26, P+P+S, centralno, kablovska, internet, tel. 051/663-439; 051/436-711; 065/751-072. Prodajem ve}u ku}u u Doboju. Ku}a ima tri odvojena stana, gara`u, pomo}ne prostorije, sve prikqu~ke, oku}nica 400 m2, tel. 065/907-272. Prodajem ku}u na Paprikovcu iznad nove bolnice, mo`e zamjena za dva stana, tel. 065/746-295. Prodajem ku}u 20 dunuma zemqe u Papa`anima, povoqno, op{tina Lakta{i, tel. 352-756. Prodajem dio ku}e, ul. Du{ka Ko{~ice 14, tel. 066/436-767. Prodajem ku}u u Dowem Vakufu (ku}a+ {tala+1.500 m2, ba{ta pored rijeke), tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Bawaluci, naseqe Petri}evac, ul. Qev~anska 31, cijena 110.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u prizemnicu, pov. 95 m2, sa dva pomo}na objekta, na parceli od 450 2 m , kod `eqezni~ke stanice u Vrbawi, papiri 1/1, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u u Rosuqama, 700 m 2 oku}nice, tel. 065/685-800. Prodajem novosagra|enu ku}u 250 m2 (P+1+M) na placu od 2.500 m2, Kr~marice, devet kilometara od centra Bawaluke, cijena 90.000 KM, tel. 065/304-901. Prodajem devastiranu ku}u 7h7 sa 1.560 m2 zemqi{ta u Debeqacima, cijena 20.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem nedovr{enu ku}u u Drago~aju, plac 1.000 m2, veoma povoqno, tel. 065/ 215-455. Na placu od 460 m2 prodajem pola ku}e, dva stana sa podrumom, mogu}a izgradwa stana u potkrovqu, pogodno za predstavni{tvo, objekat je sa dva lica, tel. 307-445. Prodajem nedovr{enu ku}u ^esma, 813 m2, cijena po dogovoru, 1/1, tel. 066/669113; 065/807-911. Prodajem novu nezavr{enu ku}u 10h9, P+S, na 1.300 m2 zemqi{ta u Rami}ima, zaselak Savi}i, tel. 065/763-941. Trn - Jablan, prodajem ku}u prizemnicu sa centralnim grijawem, 14h9 i plac od 830 m2, tel. 065/698-012. Prodajem useqivu ku}u u Bawaluci, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 065/528-247; 051/454-066. Ku}u sa zemqom na putu Bawaluka Krupa na Vrbasu prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/448-808. Izdajem prizemqe ku}e - dvosoban stan - kod "Veleprehrane", ulica Dunavska 2D, tel. 065/531-166.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Povoqno prodajem ku}u - dupleks, Karanovac uz ulicu, tel. 051/254-130. Prodajem ku}u 81 m 2 + dvori{na zgrada 780 m2 + 2,200 m2 zemqe, sve 1/1, tel. 051/359-516. Prodajem ku}u u Kozarskoj Dubici, povr{ine 160 m2, na placu od 470 m2, sve u vlasni{tvu 1/1, tel. 066/845-977. Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni + gara`a + stambeni prostor ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644785. Prodajem staru ku}u sa dozvolom za novu poslovno-stambenu zgradu Po+P+4 (1.670 m2 bruto gra|evinske povr{ine), tel. 065/581-549. Prodajem ku}u u Rosuqama, gradwa 1990.godine na placu od 700 m2 ili mijewam za stan uz doplatu, tel. 066/628-337. Prodajem povoqno ku}u u Obili}evu iznad "Alibabe", tel. 066/855-579; 065/817-021. Prodajem porodi~nu ku}u sa pomo}nim objektima u Srpcu, ul. Mome Vidovi}a 36, centar grada, 815 m2, zvati od 19 do 22 ~asa, tel. 051/252-016. Prodajem sre|enu, useqivu ku}u spratnicu u Bawaluci (dva ulaza, dva dvosobna stana, gara`a, pomo}ne prostorije), papiri uredni, tel. 066/347-480. Prodajem mawe imawe sa tri zidana objekta u Kosijerovu, cijena po vi|ewu imawa, tel. 065/622-572. Ku}a niskoprizemnica, gara`a sa kanalom i dvori{na ku}a 900 m2 placa, po~etak Kuqana, tel. 065/687-698. Prodajem ku}u na placu 862 m2, ul. D. i Vlade Kopawe 28 A, tel. 066/275-094. Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591-823. Ku}a 60 m2 i 1.500 m2 zemqe ogra|eno, sa vo}em, struja, voda, odmah useqivo u Kri{kovcima, tel. 065/008-451. ZAMJENA Mijewam u Bawaluci, sre|enu, useqivu ku}u spratnicu, za ku}u u Rumi (Srbija), papiri uredni, tel. 066/347-480. Mijewam ku}u, v. p., na periferiji, uz {kolu, za stan ili lokal u Bawaluci, uz dogovor, tel. 065/981-918. Mijewam ku}u u Dowem Vakufu (ku}a+{tala+1.500 m2, ba{ta pored rijeke) za sli~no u Bawaluci, ku}a, {tala, baraka, zemqa, tel. 065/549-687. Mijewam ku}u na Crnogorskom primorju za stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/528-247; 051/454-066. Mijewam ku}u sa dvije gara`e i pomo}nim objektima u Kru{evcu za ku}u ili stan u Bawaluci, tel. 065/663-203. IZDAVAWE Izdajem dvori{nu ku}u za dva studenta pod Star~evicom, cijena 200 KM, tel. 065/828-437. Od 15.7. iznajmqujem mawu ku}u u N. varo{i u neposrednoj blizini PMF za studente Bawaluka, tel. 066/973-063. Izdajem praznu trosobnu ku}u kod Zelenog mosta, slobodna, hitno, na du`i period, tel. 065/636-545. Sprat ku}e namje{ten ili nena mje{ten za studente, poseban ulaz i gara`a kod TO i Apeirona, tel. 051/858332; 065/858-332. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613. Izdajem dowi sprat ku}e u Lakta{ima, polunamje{ten, 500 m do centra, cijena 150 KM, tel. 051/530-574; 065/825-215. Izdajem dvori{nu ku}u u Lazarevu, tel. 065/622-803; 051/351-514. Izdajem sprat ku}e na Lau{u, povoqno (200 KM), ul. Bose @ivkovi} 14, tel. 051/282-289.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem stan u nasequ Sunce, 67,4 kvadrata, cijena 1.650 KM po kvadratu, tel. 38765930931. Prodajem potpuno renoviran nekori{}en stan, 54 m 2, dva balkona, kablovska, internet, ameri~ki plakar, kodirawe vrata, super lokacija. Jug Bogdana 72, tel. 38766213232. Prodajem stan 42 m2 i 30 m2, ul. Cara Lazara, Obili}evo, drugi sprat, cijena

1.650,00 KM/m2, tel. 051/922-778, 065/794304. Prodajem stan kod apoteke "1. maj", trosoban, 80 m, 30 m potkrovqa, slu`i kao ostava, ~etvrti sprat, stawe odli~no, mogu}a zamijena, tel. 38765/598-800. Prodajem trosoban stan 90 m2 u nesequ Sunca, kod "Tamarisa", visoko prizemqe, cijena 1.400 KM/m2, tel. 066/648-726. Prodajem stanove kod Auto-moto saveza, 47 m2 i 49 m2, tel. 065/685-800. Prodajem stan u Boriku 76 m2, povoqno i gara`a po dogovoru, tel. 065/974-232. Prodajem stan u "Pentagonu", 76 m2, prvi sprat, tel. 065/685-800. Prodajem stan u Novoj varo{i, 65 m2, drugi sprat, tel. 065/685-800. Prodajem stan, 86 m2, tre}i sprat, Aleja Svetog Save, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban stan u Boriku, 57 m2, u zgradi, tel. 065/384-318. Prodajem dvosoban stan u stogom centru V.P. 57m2, tel. 065/355-359. Prodajem ~etvorosoban stan u Aleji Svetog Save 108 m2, tel. 065/355-359. Prodajem nov stan u Bijeqini od 42 m2, stan je polunamje{ten, ukwi`en 1/1 gruntovno i katastarski, tel. 065/990-177. Prodajem stan u ulici Majke Jugovi}a, 89 m2, prvi sprat, "Integralova" zgrada, tel. 065/685-800. Prodajem nov stan, 66 m 2, u Novoj varo{i, tre}i sprat, tel. 065/685-800. Prodajem stan u Bile}i ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/462-188. Prodajem stan u Lazarevu, 71 m2, tel. 065/685-800. Prodajem trosoban stan, 72 m2, renoviran, drugi sprat, ul. An|e Kne`evi}, kod SUP-a , cijena 1.650 KM/m2, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, 58 m2, tel. 066/927-781. Prodajem tri trosobna stana na Star~evici, tel. 065/355-359. Prodajem renoviran stan 57 m2 u ulici Jug Bogdana, podno`je Star~evice, tel. 066/633-885. Prodajem u centru noviji dvosoban stan, 64 m2, peti sprat sa podzemnom gara`om, tel. 065/785-526. Prodajem jednosobne stanove na Star~evici od 39-47m2, tel. 065/355-359. Prodajem jednoiposoban stan, drugi sprat, 52 m2, dobro o~uvan, Star~evica, tel. 065/897-013. Prodajem dvosoban stan na tre}em spratu u Novoj varo{i, 63 m2, cijena 95.000 KM, mo`e zamjena za mawi, tel. 051/302-383; 066/058-171. Prodajem dvosoban stan u Boriku 57 m2, tre}i sprat, centralno grijawe lift, tel. 065/764-964. Prodajem stan 42 m2, Josipa Pan~i}a, visoko prizemqe, tel. 066/130-333. Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci stan, 57 m2, prvi sprat, Borik, saniran, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 56 m2, visoko prizemqe, u centru, ul. Kraqa Alfonsa, dva balkona, tel. 065/763-941. Prodajem saniran stan, 49 m2, suteren, blizu fakulteta, podno`je Star~evice u Bawaluci, tel. 065/698-012. Na prodaju trosobna baraka, 65 m2, Vojvode Prijezde 220 kod "Intereksa", tel. 065/594-281. Prodajem stan od 42 m2, Obili}evo, Strahiwe Banovi}a 18, luksuzno renoviran, cijena po dogovoru, tel. 065/746-440. Prodajem u Boriku dva stana po 41 m2, u blizini kampusa, nova gradwa, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 40 m2, prvi sprat, strogi centar grada, tel. 065/685-800. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 61 m2, naseqe Lorka, Centar 2, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem nov dvosoban stan 58 m2, Borik, tel. 066/633-885. Prodajem stan, 64 m2, u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m2, drugi sprat, ul. Carice Milice, saniran, povoqno, mogu} dogovor, ili mijewam za ve}i, tel. 065/636-545.

30 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE
Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m2 uz doplatu, Bawaluka, tel. 065/419-294. Prodajem jednosoban stan u Boriku, 43 m2, ~etvrti sprat, 1.650 KM/m2, nije renoviran, tel. 065/324-935. Prodajem komforan stan, 57 m2, u Boriku, ul. @ivojina Mi{i}a, useqiv, ima lift, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 63 m2, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545. Prodajem ~etvorosoban stan, drugi sprat, naseqe Obili}evo, 1.790 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan 59 m2 novo u Boriku, tel. 065/906-228. Prodajem u Boriku dvoiposoban stan 78 m2, drugi sprat, u ul. Aleja Svetog Save 108m2, tel. 065/355-359. Prodajem nov trosoban stan, 78 m2, preko puta parka "Mladen Stojanovi}" , cijena 1.950 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stanove na Star~evici od 52, 60 i 64 m2, tel. 065/685-800. Prodajem stan, 62 m2, ~etvrti sprat, Lakta{i, kod vrti}a, tel. 065/685-800. Prodajem stan 72 m2 u Krfskoj ulici, cijena 136.800 KM, tel. 065/906-228. Izdajem polunamje{ten apartman, 50 m2, 200 KM + re`ije Lau{, tel. 065/639-433. Prodajem stan u centru grada u ul. Sime [olaje, 62 m2, prvi sprat, ima podrum, tel. 066/357-709. Prodajem u Boriku dvosoban stan u ul. @ivojina Mi{i}a, tel. 065/355-359. Prodajem garsoweru u strogom centru Kozarske Dubice, prvi sprat, renovirana, ili mijewam za seosko imawe na pravcima Kostajnica - Dubica - Gradi{ka, tel. 065/ 685-800. Prodajem stan kod "Intereksa", 54 m2, sa dvije spava}e sobe i stan od 50 m2, povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban stan, 60 m2, i trosoban stan 91 m2 u Jevrejskoj ulici, tel. 065/524-505; 051/316-955. Stanovi na prodaju kod Ekonomske {kole, 31, 40 i 92 m2, tel. 065/685-800. Prodajem stanove na Lau{u kod {kole 37 m2, 40 m2, 43 m2, 53 m2, povoqno, tel. 065/685800. Prodajem veliki ~etvorosoban stan, prvi sprat, centar, tel. 051/213-740. Mijewam stan 43 m2, prvi sprat, za stan do 30 m2, Star~evica, tel. 066/818-356. Prodajem stan u Obili}evu 45 m2, suteren, kompletno, renoviran, poseban vawski ulaz, povoqno, tel. 065/528-232. Prodajem nov useqiv ~etvorosoban stan 97 m2, tre}i sprat i gara`a 15 m2, naseqe Petra Preradovi}a, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem dvosoban stan u centru 58 m2 prvi sprat, sa podrumom 12 m2 i gara`om 15 m2, ul. Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, tel. 065/461-655. Prodajem stan na Star~evici 75 m2, visoko prizemqe, sasvim renoviran, tel. 066/633-885. Prodajem stan 63 m2 u Romanijskoj ulici, tel. 065/406-555. Prodajem stan u Bawaluci, 68 m2, prvi sprat, Borik, tel. 065/698-012. Prodajem stan 63 m2 na Star~evici, VP, 95.000 KM, tel. 065/906-228. Prodajem trosoban stan 90 m2 u nesequ Sunca , VP, stan je o~uvan i namje{ten, povoqno, mo`e bez namje{taja, tel. 065/773-730. Prodajem stan u centru grada, Bulevar, 46 m2, na sedmom spratu, ima lift, tel. 066/357-709. Prodajem stan 60 m2, drugi sprat, u`i centar grada. Pogodan za poslovni prostor, tel. 066/633-885. Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m2, prvi sprat, tel. 065/603-637. Prodajem nov stan, 76 m2, prvi sprat, u centru Bawaluke, ul. Jevrejska, cijena 2.100 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem renoviran stan 59 m2 na prvom spratu, ^aire, tel. 066/633-885. Povoqno prodajem dva nova stana u Bawaluci, 51 m2, prvi sprat i 40 m2 tre}i sprat, Star~evica i Obili}evo, tel. 051/217-613. Prodajem ~etvorosoban stan, 120 m2 "Marles" ku}a, ul. Srpskih dobrovoqaca, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan, 39 m2, u ulici Rajka Bosni}a, Star~evica, tel. 066/633-885. Prodajem u Bawaluci stan, 59 m2, trosoban, Borik, nova gradwa, tel. 065/698012. Prodajem stan u Obili}evu u ul. Gavrila Principa, 54 m2, na tre}em spratu, tel. 066/357-709. Prodajem trosoban stan 52 m2, prvi sprat, novogradwa, Lazarevo, tel. 065/668-263. Prodajem stan, 48 m2, Obili}evo, tre}i sprat, ul. Cara Lazara, 80.000 KM, fiksno, tel. 065/935-191. Prodajem nove stanove, 94, 95 i 118 m2, "Topolino" zgrade, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan, stara gradwa, sun~an, 54 m2, centralno grijawe, dvosoban, cijena po dogovoru, tel. 218-276; 066/931-453; 011/2140613. Prodajem stan 52 m2 sa dvije spava}e sobe na Hisetima, tel. 066/130-333. Prodajem ili mijewam za mawi stan u Novoj varo{i 63 m2, cijena 95.000 KM, tel. 065/788-215. Prodajem stan u Obili}evu, Bulevar S. Stepanovi}a, 46 m2, nova gradwa, drugi sprat, tel. 066/357-709. Prodajem stan u Obili}evu, u ul. Gavrila Principa 46 m2, prvi sprat, tel. 066/357-709. Pentagon, prodajem troiposoban stan, 94 m2, prvi sprat, komplet renoviran, mo`e zamjena, tel. 065/583-683. Prodajem ili mijewam dvosoban stan od 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889-959. Prodajem renoviran stan, 63 m2, Star~evica, drugi sprat, kod "Sindija", mo`e zamjena za mawi, doplata, tel. 065/527-021. Prodajem stan 62 m2, Milana Tepi}a, centar grada, tel. 066/130-333. Prodajem stan, Bawaluka, tel. 065/631613. Prodajem trosoban stan od 79 m2 ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 065/668909. Prodajem dvosoban stan od 52 m2, ul. Save Quboje (sa ugra|enom kuhiwom, spava}om sobom i klimom), cijena 1.390 KM/m2, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem baraku u Lazarevu, 51 m2, povoqno, tel. 066/130-333. Prodajem stan 57 m2 u Boriku ili mijewam za mawi, tel. 065/823-034. Prodajem stan 57 m2, prizemqe, dva balkona, stara gradwa, u`i centar grada, tel. 065/821-269. Prodajem povoqno dvosoban stan, prvi sprat, Obili}evo, tel. 051/666-271; 065/575-031. Prodajem stan 60 m2, ul. Kosovke djevojke, tel. 066/130-333. Prodajem stanove u Obili}evu 53 i 54 m2. Zgrada u izgradwi, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, povoqno, tel. 051/666-271, 065/575-031. Prodajem povoqno stan od 57 m2 u centru Kne`eva, tel. 051/386-944. Prodajem povoqno stan 51m2 u monta`noj ku}i u Lazarevu (Buyak 1), tel. 051/463-256; 065/382-221. Prodajem stan 49 m2, VP, Obili}evo, polurenoviran, tel. 065/906-228. Prodajem stan, 75 m2, zgrada u izgradwi. Zavr{etak izgradwe u aprilu, ulica Jovana Du~i}a, kod "Medicinske elektronike", cijena povoqna, tel. 065/685-800. Prodajem trosoban stan, 73 m2, u nasequ Mjesec, ulica Romanijska, cijena 1.800 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem ~etvorosoban stan u Boriku, drugi sprat, 108 m2, cijena po dogovoru, tel. 066/307-992. Prodajem stan kod nove zgrade Vlade, 56 m2, tel. 065/685-800. Prodajem nov stan na Malti, 74 m2, tel. 066/633-885. Prodajem dvosoban stan, 54 m2, kod Univerziteta PIM, Lazarevo 1.300 KM /m2, tel. 065/639-337. Prodajem stan u Slatini, 43 m2, tel. 065/837-256. Prodajem jednosoban i dvosoban stan, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod Gimnazije, 50 m2 ~etvrti sprat, 56 m2 tre}i sprat i 70 m2 drugi sprat, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549687. Prodajem dvosoban stan, 60 m2, na Hisetama, ul. Radoja Domanovi}a, ~etvrti sprat, cijena 1.600 KM/m2, tel. 065/763941. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 83 m2, komplet nov namje{taj, ul. Gunduli}eva, 2.000 KM/m2, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan, 70 m2, blok 23, Novi Beograd, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/561-195. Prodajem jednosoban stan u centru grada, 40 m2, ul. Talijanski bataqon Mateoti 5, tel. 065/825-773. Prodajem u centru renoviran trosoban stan, 65 m2, prvi sprat, tel. 065/733-555. Garsowera na Star~evici novogradwa, slobodna od 15. jula. Mogu}e za dvoje, tel. 063/950-946. Prodajem trosoban stan 70 m 2 kod "Glasa", tel. 065/906-228. Prodajem dvoiposoban stan 74 m2 u ul. @. Mi{i}a br. 1, tel. 065/739-420, 051/257-055. Prodajem dva stana, useqivi, u strogom centru grada, vel. 82 i 61 m2, cijena po dogovoru, papiri uredni 1/1, tel. 065/986453. Prodajem stan, 57 m2, u centru, cijena 100.000 KM, tel. 065/227-292. Prodajem jednosoban stan, 39 m2, u Boriku, ul. Beogradska, tre}i sprat, dva lifta, cijena po dogovoru, tel. 065/763941. Prodajem dvosoban stan, 64 m2, u Boriku, zgrada Titanik, cijena 1.600 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem nov namje{ten stan, 41 m2, ul. Majke Jugovi}a, blizu Univerziteta, odmah useqiv, ukwi`en, tel. 065/514-873. Prodajem stan, 120 m 2, u centru Bawaluke, stara gradwa, tel. 066/405-909. Prodajem dvosoban stan, 58 m2, u Obili}evu, zelene zgrade, tre}i sprat, cijena po dogovoru, tel. 065/763-941. Prodajem stan, 45 m2, sa terasom, sedmi sprat, ima lift, saniran, ul. \ure \akovi}a, ispod Dje~ijeg doma, cijena 76.500 KM, tel. 065/613-565. Prodajem komforan stan od 55 m2, ul. Talijanskog bataqona Mateoti, kod {kole "Jovan Cviji}" u Bawaluci, 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem stan, 93 m2, preko puta "Karingtonke". Cijena povoqna, tel. 065/685800. Prodajem troiposoban stan, 93 m2, na Star~evici kod kafea "Aleksandrija", tre}i sprat, cijena 1.400 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem dvosoban i trosoban stan, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem dvosoban stan, 57 m2, u Boriku, ul. @ivojina Mi{i}a, drugi sprat, lift, cijena 1.600 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem dvosoban stan, 52 m2, u Novoj varo{i, drugi sprat, ul. Stevana Mokrawca, cijena 88.000 KM, tel. 065/763941. Prodajem trosoban stan, 86 m2, prvi sprat, u Obili}evu, ul. Marka Kraqevi}a ili mijewam za [ibenik, tel. 065/763941. Prodajem mawi dvosoban stan 43 m2 u centru grada, nova gradwa, ul. Kraqa Alfonsa 2.300 KM/m2, tel. 065/465-962. Prodajem na Star~evici stan, 59 m2, drugi sprat, ul. \ede Kecmanovi}a, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan, 58 m2, u Obili}evu, ul. Krfska, renoviran, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem dvosoban stan u ulici Kraqa Alfonsa XIII, Bawaluka, tel. 065/513630. Prodajem dvosoban stan 56 m2, prvi sprat, ul. Du{ka Ko{~ice kod SUP-a, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem troiposoban stan u nasequ Pentagon, 94 m2, prvi sprat, ekstra sre|en, cijena po dogovoru, tel. 065/763941. Prodajem trosoban stan, 86,77 m2, mo`e zamjena za jednosoban na Star~evici, tel. 051/437-043; 065/191-858. Prodajem renoviran polusuteren od 40 m2, cijena povoqna, tel. 066/629-250. Prodajem nov stan Ko~i}ev vijenac 50 m2, tre}i sprat, lift, cijena 85.000 KM, tel. 065/788-215. Bawaluka, Ante Jaki}a, prodajem stan, 57 m2, prvi sprat, renoviran, u ra~un mo`e i vikendica ili jedan do dva dunuma zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem nove useqive trosobne stanove od 71 i 82 m2, naseqe Lorka, centar (ekskluziva), tel. 065/524-505; 051/ 316-955. Prodajem nov stan 66 m2 na Star~evici, ul. Sime Miqu{a, drugi sprat, tel. 065/526-714. Izdajem studentkiwama stan, ulica Stevana Mokrawca 20, Nova varo{, tel. 065/567-535. Bawaluka - Bulevar cara Du{ana prodajem dvosoban stan 48,70 m2, tel. 065/569294. Prodajem nov stan, 52 m2, prvi sprat, preko puta parka "Mladen Stojanovi}", tel. 065/685-800. Prodajem u centru renoviran dvosoban stan 58 m2, prvi sprat, tel. 051/211-048. Prodajem trosoban stan od 72 m2 , komplet renoviran, drugi sprat, naseqe Lorka fasadna cigla, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem dvosoban stan, 57 m2, centralno grijawe, u Boriku u zgradi, cijena po dogovoru, tel. 066/919-327. Prodajem stan, ul. Milana Tepi}a, tel. 065/546-128. Prodajem nov useqiv dvosoban stan, 41 m2 i trosoban stan, 59 m2, ul. Kne`opoqska - Borik,, tel. 065/524-505; 051/316955. Prodajem garsoweru 38 m2, tre}i sprat, ul. Isidore Sekuli} sa pogledom na Vrbas, cijena 1.750 KM/m2, tel. 051/922778, 065/794-304. Izdajem stan u centru Bawaluke, useqiv i namje{ten, mo`e odmah, tel. 065/220-016. Prodajem stan u Bawaluci, povoqno, tel. 065/522-838. Prodajem, izdajem ili mijewam trosoban renoviran stan u centru Bawaluke (Pentagon) za ve}i uz dogovor, tel. 065/935-055. KUPOVINA Kupujem mawi dvosoban stan, tel. 051/438-088. Kupujem jednosoban ili dvosoban stan, tel. 066/205-505; 051/216-155. Kupujem mawi dvosoban stan u Boriku do tre}eg sprata, obavezan lift, tel. 065/763-941. Ozbiqan kupac tra`i dvosoban stan u Bawaluci do 50 m2 gotovina, tel. 066/939995. ZAMJENA Mijewam trosoban stan u Novoj varo{i za mawi po dogovoru ili prodajem, tel. 065/693-070. Mijewam sre|en stan, 91 m 2, na Star~evici za dva jednosobna od 36 i 40 2 m ili prodajem, tel. 065/688-888. Mijewam garsoweru u ul. Aleja Svetog Save preko puta suda, za mawi jednosoban stan, novija gradwa. Zvati od 16 do 20 ~asova, tel. 066/533-960. Stan u centru od 79 m2 mijewam za mawi uz nadoknadu, tel. 051/463-419. Stan u Krfskoj od 72 m2 mijewam za jednoiposoban od 45 do 50 m2 ili prodajem, tel. 051/461-464; 065/668-896. IZDAVAWE Izdajem namje{ten, stan u centru Bawaluke. Prednost imaju studenti, tel. 38765056581. Jednosoban namje{ten stan. Kuhiwa, kupatilo, poseban ulaz, Nova varo{, slobodan od 1.7., tel. 38765/540-944. Od 1. avgusta izdajem jednosoban namje{ten stan u Boriku, ulica Novice Cerovi}a 17/8, stan 40, tel. 38766/191-118, 052/482-536. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Obili}evu, tel. 38765586958. Izdajem stan, 50 m2, Obili}evo, tel. 387 66/235-050. Izdajem stan samcima. Ul. Vaclava H. Vene. Poseban ulaz. Cijena povoqna, tel. 38766/628-221 i 051/436-556. Izdajem namje{ten stan ul. Novice Cerovi}a 13/4, 40 m2, 350 KM, tel. 065/657-110. Izdajem zaposlenim djevojkama ili studentkiwama jednosoban i dvosoban stan, tel. 065/547-711. Izdajem polunamje{ten stan 40 m2, sa centr. grijawem, slobodan neograni~eno, Lau{, povoqno za |ake, tel. 051/281-076. Izdajem namje{tenu garsoweru, K. brigada 47 (preko puta OMW pumpe, "Nestro petrola"), tel. 065/433-234. Izdajem prazan jednosoban stan na Petri}evcu kod {kole, poseban ulaz, parking, tel. 065/168-110. Izdajem dvosoban namje{ten stan blizu univerziteta u novoj zgradi, iznad "Centruma", cijena 400 KM + re`ije, tel. 065/514-873. Izdajem jednosoban stan, naseqe Rosuqe (crvene zgrade), tel. 065/244-254. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Obili}evu, tel. 065/391-168. Izdajem dvosobno namje{teno potkrovqe, ulica Stevana Moqevi}a, blizu Zelenog mosta, tel. 065/046-852. Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem, namje{ten, ima i gara`a, tel. 065/081-496; 051/921-496. Izdajem namje{ten stan u privatnoj ku}i kod "Kosmosa", tel. 065/528-247; 051/454-066. Izdajem namje{ten dvosoban stan, mo`e i za studente, |ake, novogradwa iza "Medicinske elektronike", tel. 065/750732. Izdajem hitno prazan trosoban stan na

OGLASI
prvom spratu ku}e, komforan, na du`i period kod {kole "Jovana Cviji}" u Bawaluci, tel. 065/636-545. Izdajem poslovnim qudima ekstra namje{ten stan, 93 m2, ul. Vase Pelagi}a 34 A, tel. 065/520-355. Izdajem mla|em bra~nom paru ili djevojkama stan, ul. Kosovska, Lau{, tel. 065/801-703. Izdajem jednosoban stan sa centralnim grijawem, namje{ten, Kosovska 21 - 250 KM, tel. 051/281-632. Izdajem na Star~evici dvosoban komforan stan, 75 m2, centralno grijawe, komplet namje{ten. Cijena sa svim re`ijama 500 KM, tel. 051/429-780. Izdajem poslovnim qudima namje{ten stan, 80 m2, tre}i sprat, centar, tel. 065/685-800. Izdajem prazan stan na Lau{u, ul. Srpskih rudara 48, tel. 280-922; 066/988-431. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Rosuqama, ul. @ivojina Preradovi}a 50, pogodan za mlade parove, tel. 066/406-241. Izdajem dvosoban stan u ul. Anke Drakuli} 29, posebno sve, ima parking, gara`u, eta`no gijawe, tel. 051/460-698. Izdajem namje{tenu garsoweru, sve novo, kod katoli~ke crkve Petri}evac, zaposlenim - 250 KM, tel. 065/269-112. Izdajem apartman na @awicama, Crna Gora, tri kreveta + jedan, cijena po no}ewu 20 evra, tel. 065/979-418. Izdajem namje{ten dvosoban stan kod pumpe "Integral" pod Star~evicom, ul. Prve kraji{ke brigade NO, tel. 065/636545; 065/192-000. Izdajem trosoban prazan stan, ul. Jaroslava Ha{eka br. 1E, Bawaluka, tel. 051/380-556. Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul. Stevana Markovi}a 34, tel. 066/994-094; 065/415-123. Izdajem dvosoban namje{ten stan na po~etku Star~evice useqiv 1. avgusta, tel. 065/768-858. Izdajem zaposlenoj djevojci ili bra~nom paru povoqno stan u ulici Bo`idara Ayije 39A, tel. 065/470-842. Izdajem polunamje{ten stan od 40 m2, cijena 120 KM, tel. 065/910-326. Izdajem hitno trosoban stan, centar grada, stambena zgrada na du`i period, tel. 065/636-545: 065/192-000. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno, ima grijawe i sve posebno, tel. 065/636-195. Izdajem zaposlenim djevojkama namje{ten dvosoban stan, poseban ulaz, centralno grijawe, Preradovi}a naseqe, tel. 051/302-398. Izdajem stan u centru, ul. Kraqa Alfonsa XIII, namje{ten, 60 m 2, tel. 066/425-229. Izdajem novu namje{tenu garsoweru u centru preko puta stare zgrade Vlade, cijena 350 KM + re`ije, tel. 065/514873. Izdajem jednosoban stan namje{ten, 40 m2 kod restorana "^ajavec", tel. 066/446903. Izdajem nov, moderan, namje{ten stan u zgradi od 45 m2 kod Rebrova~kog mosta, ozbiqnim poslovnim osobama, cijena po dogovoru, tel. 065/435-905. Izdajem jednosoban stan, odmah useqiv, ul. Bo`idara Ayije 51 c, tel. 051/281-464. Izdajem jednosoban namje{ten stan, ulica Du{ana i Vlade Kopawe 103, cijena po dogovoru, tel. 066/600-321. Izdajem studentima stan (sobe) u centru, tel. 066/535-301. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru Bawaluke kod Narodnog pozori{ta, poslovnim qudima ili zaposlenim djevojkama, tel. 065/681-400. Izdajem jednosoban stan u privatnoj ku}i i sa centralnim grijawem, namje{ten, 40 m2, tel. 051/439-928. Izdajem namje{ten jednosoban stan, naseqe Sunce, tel. 065/170-645. Izdajem polunamje{ten ili prazan dvosoban stan, 57 m2, u Boriku, cijena 300 KM+ re`ije, tel. 065/384-318. Izdajem stan 30 m2 kod po{te u nasequ Obili}evo, tel. 065/385-405. Izdajem stan u Boriku, tre}i sprat, ul. Reqe Krilatice 5, prednost imaju studentkiwe, tel. 065/541-709; 051/385-790. Izdajem dvosoban stan u ku}i, tel. 051/439-088. Izdajem stan u Boriku 46 m2, ul. @ivojina Mi{i}a, tel. 066/357-709. Izdajem dvosoban stan na Hisetama, 40 m2, cijena 400 KM, tel. 066/357-709. Izdajem jednosoban stan, poseban ulaz, ul. Ilije Gara{anina 98, tel. 051/316685. Izdajem potpuno namje{ten trosoban stan 90 m2 u privatnoj ku}i, poseban ulaz,

OGLASI
centralno, ul. Majevi~ka, Petri}evac, tel. 065/515-094. Izdajem trosoban namje{ten stan preko puta "Zoki komerca" u Lazarevu (Buyak), ul. Kwaza Milo{a 59, cijena 300 evra, tel. 065/520-410. Izdajem namje{ten stan u odvojenoj privatnoj ku}i za dvije zaposlene djevojke ili dva zaposlena momka, tel. 065/305-308. Izdajem jednosoban namje{ten stan u ul. Jovice Savinovi}a 103 a, Petri}evac, tel. 051/355-552. Izdajem studentima namje{ten trosoban stan, grijawe, internet, telefon, poseban ulaz i gara`a, ulaz poseban za studente ili vi{e~lanu porodicu, Petri}evac, tel. 066/605-575. Izdajem namje{ten dvosoban stan sa centralnim grijawem, tel. 065/523-768. Izdajem trosoban stan na spratu ku}e, nenamje{ten, poseban ulaz, Zelengorska 37, tel. 051/218-175. Izdajem trosoban stan, namje{ten sa balkonom, stan se nalazi u blizini "Obija", tel. 051/385-502. Izdajem namje{ten dvosoban stan 66 m2 u nasequ Nova varo{, ul. Ravnogorska 10, tel. 065/220-693. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Lazarevu 2, ulica Zmaj Ogwenog Vuka 58, hitno, povoqno, tel. 051/370-520. Izdajem djevojci le`aj u dvokrevetnoj sobi (u stanu studentkiwe), 120 KM, stan u privatnoj ku}i, odvojeno, blizu "Merkatora" na Star~evici, grijawe, kablovska, tel. 065/270-797. Izdajem prazan stan u ul. Du{ana Suboti}a 8, tel. 065/719-776. Izdajem nov dvosoban stan, namje{ten, kalorimetar, internet, kablovska, Jevrejska ulica, Bawaluka, tel. 065/190-060. Izdajem prazan jednosoban stan u stambenoj zgradi kod stare {kole "Kasim Hayi}", tel. 065/636-545 ; 065/192-000. Izdajem komforan namje{ten trosoban stan, prizemqe ku}e, poseban ulaz, kablovska, centralno grijawe, tel. 051/312055. Izdajem dvosoban stan, nova gradwa, ul. Pere Drqkovi}a 5a, sprat ku}e, tel. 463906; 066/835-045. Izdajem namje{ten dvosoban stan sa toplom vodom i grijawem, komplet kuhiwa, kod nove bolnice, tel. 066/996-016. Izdajem namje{ten dvosoban stan 60 m2 u Boriku kod "Merkatora", zvati od 16 do 20 ~asova, tel. 065/248-876. Izdajem mawi dvosoban namje{ten stan, ekstra namje{ten stan, 14 kreveta u centru, kod hotela "Bosna" i parking, tel. 065/520-355. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, po`eqno samci, zvati od 8 do 22 ~asa, Lau{, tel. 065/745-939. Izdajem namje{ten dvosoban stan 66 m2 u nasequ Nova varo{, ul Ravnogorska 10, drugi sprat, tel. 065/220-693. Izdajem namje{ten dvosoban stan, poseban ulaz, centralno grijawe, naseqe P. Preradovi}a, tel. 051/302-398. Izdajem dvosoban i jednosoban stan u Lov}enskoj (Drakuli}), tel. 066/679-278. Izdajem samcima garsoweru, tel. 065/613398. Iznajmqujem namje{ten stan 44 m2, podno`je Star~evice, pasarela, 350 KM, tel. 438-937; 065/202-408. Izdajem nenamje{ten stan u ul. \ure Jak{i}a kod SUP-a, Bawaluka, tel. 065/526-703. Izdajem studentima ili bra~nom paru bez djece stan, tel. 066/499-664. Izdajem namje{ten dvosoban stan kod sama~kog hotela, tel. 065/955-735. Izdajem garsoweru u strogom centru sa centralnim grijawem, poseban ulaz, zvati od 10 do 22 ~asa, tel. 051/219-921, 051/219051,066/357-323. Izdajem dvosoban stan, vrlo povoqno, na Lau{u, tel. 066/988-431. Izdajem dvosoban i jednosoban polunamje{ten stan, poseban ulaz, stanovawe bez gazda, tel. 066/135-281. Izdajem jednosoban namje{ten stan, 25 m2 u centru, blizu Ekonomske {kole, pogodan za dva studenta, sprat ku}e, poseban ulaz, tel. 065/754-152. Izdajem namje{ten stan, 60 m2, Aleja Svetog Save, tel. 051/214-381; 066/473-683. Izdajem namje{ten dvosobni stan u centru grada, parking i kablovska, tel. 065/264-693. Izdajem studentu, a mo`e i porodici stan, Star~evica, ul.Sana~kih `etelaca 26, tel. 051/438-593. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru grada Bawaluka, cijena 300 KM, tel. 061/789-873. Izdajem studentima stan u Boriku, tel. 065/312-797. Izdajem namje{ten stan, 60 m2, Bo`idara Ayije 39a, za djevojku ili mladi bra~ni par, cijena 200 KM, tel. 065/470842. Izdajem studentima namje{tenu garsoweru sa dva la`aja, centralno grijawe, kod Zelenog mosta, ul. G. Principa 32, Obili}evo, tel. 065/900-474. Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi, centralno, kablovska, blizu fakulteta, ul. Krfska, Obili}evo, tel. 066/168-803. Izdajem jednosobni djelimi~no namje{ten stan, 37 m2, strogi centar Bawaluke, iskqu~ivo osobama `enskog pola, tel. 065/672-731. Izdajem superkomforan namje{ten dvosoban stan u Bawaluci blizu "^ajaveca", tel. 066/808-770. Izdajem djevojci ili momku namje{tenu garsoweru sa grijawem bli`e centru grada, tel. 051/351-680; 065/450-544. Izdajem komplet moderno namje{ten jednosoban stan, prvi sprat, Nova varo{, slobodan od 1. jula, tel. 065/545-945. Izdajem komplet namje{ten i opremqen stan 30 m2 iznad "Harizme" sa gara`nim mjestom, tel. 065/194-969. Izdajem nenamje{ten stan 40 m2, za bra~ni par bez djece, bawalu~ko poqe, preko puta "Autoprevoza", tel. 065/819355. Na du`e vrijeme izdajem namje{ten jednosoban stan u centru grada, tel. 065/671560. Izdajem jednoiposoban stan na Star~evici, tel. 051/429-441; 065/836-879. Izdajem dvosoban namje{ten stan, 65m2 Jevrejska, kod RK "Boska", zaposlenim ozbiqnim licima (grijawe, internet, klima, parking) slobodan od 1.8.2012., tel. 065/441-115. Izdajem namje{ten dvosoban stan u nasequ Obili}evo, Bawaluka, tel. 065/491-112. Izdajem dvosoban prazan stan, ul. Carice Milice 39, tel. 413-538, 066/355404. Izdajem namje{ten jednosoban stan sa centralnim grijawem u Bawaluci, Obili}evo, tel. 066/399-809. Izdajem garsoweru u centru Herceg Novog od 10. jula, vlasnik u Bawaluci, tel. 051/211-585,065/870- 004. Izdajem prazan jednosoban stan u centru, tel. 051/218-435; 065/220-925. Izdajem jednosoban stan, cijena 150 KM, tel. 065/189-137. Izdajem jednosoban namje{ten stan 44 m2 na Star~evici, Kosovke djevojke 20, stan 32, tel. 052/418-220; 065/433-296. Povoqno izdajem dvosoban namje{ten stan u Trnu kod {kole, tel. 065/774002;051/385-436. Izdajem jednosoban stan namje{ten, blizu centra, `enskim osobama, povoqno, tel. 066/546-523. Izdajem namje{tenu garsoweru u ku}i, Nova varo{, tel. 051/305-039. Izdajem stan 80 m2 i 100 m2/prvi sprat u centru, cijena 800 KM/mj. + re`ije, tel. 065/549-687. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan u centru, 80 m2, centr. grijawe, obezbije|en parking, tel. 065/450-428. Izdajem jednosoban namje{ten stan u ulici Vida We`i}a u Bawaluci, tel. 065/400-722. Na Lau{u izdajem namje{ten ili polunamje{ten stan, sve odvojeno + dvori{nu ku}u namje{tenu ili polunamje{tenu, isto sve odvojeno, tel. 051/218-180; 065/650-370. Izdajem stan 97 m2 na Star~evici sprat ku}e poseban ulaz nenamje{teno ul.Milovana Hrva}anina 19, tel. 065/382775. Izdajem stan 45 m2 studentima ili bra~nom paru, Sr|e Zlopogle|e 39, Obili}evo (Mejdan), tel. 051/381-648, 066/311-726. POTRA@WA Tra`im cimerku u stanu, cijena 80 KM, naseqe Lazarevo, tel. 065/723-150. Prodajem poslovni prostor, 300 m2, sa upotrebnom dozvolom, dvije eta`e, na placu od 1.046 m2, kod hotela "Atina", tel. 065/685-800. Prodajem poslovni prostor, 70 m2, u Novoj Topoli, mo`e zamjena za gra|. materijal, radove, tel. 065/583-683. Prodajem nov kafi}, komplet namje{ten, 33 m2, ul. Maksima Gorkog, povoqno i poslovni prostor 25 m2 ul. Gunduli}eva, tel. 065/524-505; 051/316955. Prodajem poslovni prostor od 68 m2, Bawaluka, Obili}evo, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor 38 m2 kod "Medicinske elektronike", cijena 850 evra/m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor, kancelarija 47 m2 u Jevrejskoj bb, tel. 065/520-355. Prodajem poslovni prostor 69 m2 u ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 065/906-228. Prodajem poslovni prostor, 180 m2, nov. Mogu}e pro{irewe, ulica Vo`dova~ka do tranzita, tel. 065/685-800. Prodajem halu na placu 3.100 m 2 Tuwice, cijena 300.000 evra, tel. 065/549687. Prodajem poslovni prostor 36 m2 na placu od 895 m2, ulica Du{ana i Vlade Kopawe 12, Lau{, cijena 60.000 KM, tel. 065/516-850. Prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 32 m2, tel. 065/652-344. Prodajem poslovni prostor, 91 m2, ul. Vase Pelagi}a, kod Osnovnog suda, tel. 065/631-613. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor u strogom centru Prijedora veli~ine 30 kvadrata, prometna lokacija uz glavnu ulicu, tel. 387 65/725-502. Izdajem skladi{ni prostor sa kancelarijom oko 180 m2 u Trnu na glavnoj ulici, tel. 38765/539-888. Iznajmqujem poslovni prostor, 100 m2, u centru Bawaluke, sa upotrebnom dozvolom i grijawem, tel. 065/581-549. Izdajem poslovni prostor, 22 m 2, upotrebna dozvola za sve namjene, jeftino, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem ure|en poslovni prostor, 55 m2, u ul. Veselina Masle{e (Gospodska ulica), na drugom spratu, tel. 066/649-723. Izdajem poslovni prostor kod Rebrova~ke crkve 180 m2, vi{enamjenski, sa papirima, tel. 065/631-613. Izdajem povoqno poslovni prostor od 42 m2 u ul. Pave Radana 12 a, Nova varo{, cijena 350 KM, tel. 065/974-716,051/317455. Izdajem poslovni prostor 45 m2, Borik, cijena 270 KM, tel. 065/353-077. Izdajem poslovni prostor u centru ^elinca 25 m2, za razne namjene, parking, tel. 065/744-559; 066/999-105. Izdajem kancelarijski (poslovni prostor) 56 m2, u strogom centru Bawaluke (Jevrejska ulica), tel. 065/902-567. Izdajem poslovni prostor na tr`nici, 20 m2, i prodajem inventar i lutke za butik, povoqno, tel. 065/237-113. Izdajem poslovni prostor 12m2, ul. Majke Jugovi}, Bawaluka, tel. 065/584111. Izdajem kancelarijski prostor 25 m2 kod Hipo banke, Aleja Svetog Save 15, tel. 066/901-675. Izdajem poslovni prostor u Lakta{ima, 80 m2 ili prodajem povoqno, tel. 065/936-588. Izdajem lokal u centru Prwavora, 20 m2, tel. 065/603-637. Povoqno izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom u ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367413. Izdajem nov kancelarijski prostor, 150 m2, u krugu "^ajaveca", vrlo povoqno, tel. 065/685-800. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor u Gradi{ci, 54 m2 (sa mokrim ~vorom) pogodan za kafi}, prodavnicu, kancelarije. Ulica Prvog kraji{kog korpusa 10, prizemqe, blizu grani~nog prelaza, tel. 065/800-490. Izdajem prodavnicu u Rami}ima, sve namje{teno, idealna lokacija, tel. 065/948-436. Izdajem lokal za kancelariju u TC "Ekvator", tel. 065/530-831. Izdajem poslovne prostore od 240 m2, 90 m2, 30 m2, strogi centar, tel. 065/631-613. Izdajem u Bawaluci u centru grada poslovne prostore razli~itih veli~ina, tel. 065/522-838. Izdajem poslovni prostor u Zelengorskoj ulici, 70 m2, tel. 051/312-742.

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 31
Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, tel. 065/028-363. Izdajem poslovni prostor u Drugovi}ima pored puta Kla{nice - Prwavor, tel. 065/394-908. Izdajem povoqno lokal na Lau{u 15 m2 u zgradi, pogodon za kancelariju, kladionicu, butik, cijena 200 KM, tel. 065/580-227. Izdajem poslovni prostor, 40 m2, K. brigada 95, tranzitni put, preko puta ^ajevca, tel. 051/214-538; 066/063-931. Izdajem namje{ten kafi} na Paprikovcu, u ul. Zelengorskoj, Bawaluka, tel. 065/956-967. Izdajem poslovni prostor 30 m3 (predstavni{tvo, kancelarija, prodavnica), centralno grijawe, ul. Branka Popovi}a 18, tel. 370-385. Izdajem poslovni prostor 32 m2 u centru grada, tel. 051/253-736. Izdajem poslovni prostor 52 m2 pogodan za kafi} ili kancelarije, u`i centar grada, tel. 065/685-800. Izdajem kancelarijski poslovni prostor, pet kancelarija, 144 m2, mokri ~vor, klima, parking, ul. Jovana Du~i}a 41, tel. 065/518-573. Iznajmqujem 110 m2 kancelarijskog prostora Bawaluka, centar, glavna ulica, {est parkinga, grijawe, klima, alarm, upotrebna dozvola, tel. 065/666-435. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130 m2 + 130 m2 upotrebna dozvola, ul. Bra}e Podgornika 47, tel. 065/217-909. Izdajem poslovni prostor, 53 m2, centar Bawaluke, mokri ~vor, dva ulaza, parking, klima, sigurnosni sistem, tel. 065/902-804. Izdajem kancelarijski poslovni prostor u zgradi povr. 65 m 2 upotrebna dozvola, drugi sprat, grijawe, klima, parking (Jevrejska), tel. 065/441-115. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem ili prodajem poslovni prostor u Jevrejskoj ulici, Tr`ni centar, prvi sprat, 11 m2, klima, tel. 065/546-333. Izdajem poslovni prostor od 23 m2 u ulici Kraqa Alfonsa 13. br. 48, tel. 065/910-158 i 065/564-008. Izdajem poslovni prostor, 145 m2, Jevrejska, lamela dva, tre}i sprat, pet kancelarija, dva mokra ~vora, sve klimatizovano, 10 KM/m2, tel. 065/623-658. Izdajem 100 m2 kancelarijskog prostora na prvom spratu u ul. Veselina Masle{e 28 (Gospodska), tel. 066/649-723. 065/367-498. Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka. Pogodno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem povoqno u blizini bawe Slatina devet dunuma zemqe, sa potokom, tel. 065/526-679. Prodajem plac od 1.000 m 2 sa postavqenim temeqom za kuglanu u centru ^elinca, tel. 066/946-172. U Lakta{ima prodajem placeve 300 m od centra (sedam placeva), tel. 065/584802. Prodajem plac u Motikama kod crkve 1.110 m2, 1/1, cijena 30.000 KM, tel. 051/309-122; 065/329-733. Prodajem zemqu u Glamo~anima, 3.500 m2, 1/1, sa monta`nim objektom, tel. 051/309-122; 066/411-137. Prodajem plac, 600 m2, sa gra|evinskom dozvolom, na Tuwicama, veoma povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve razli~itih kvadratura, tel. 065/698-012. Prodajem dunum zemqe u Slatini kod {kole, hitno, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545. Prodajem povoqno placeve - zemqi{te kod motela "Brvnara", Gorwe Motike, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/789-138. Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636545; 065/355-359. Prodajem zemqu u Drugovi}ima, ~etiri dunuma, tel. 051/318-170. Prodajem 11 dunuma {ume u Gostiqu kraj Doboja, cijena po dogovoru, tel. 051/460-698. Povoqno prodajem 5.200 m2 zemqe uz asfaltni put Bawaluka-Sara~ica od centra {est kilometara, papiri uredni, tel. 066/307-457. Prodajem zemqi{te, 1.800 m 2, u Motikama - [argovac, cijena 12 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem plac, 1.000 m2, u Barlovcima sa dokumentacijom ili mijewam za automobil, tel. 065/293-840. Prodajem zemqu u Slatini, 2.250 m2, struja i voda, tel. 065/685-800. Prodajem zemqu u Barlovcima, 1.000 m2, struja i voda, tel. 065/685-800. Prodajem plac 350 m2 sa lokacijskom dozvolom Vrbawa, ul. R. Petrovi}a, tel. 065/644-713. Prodajem plac na Petri}evcu, 1.508 m2, tel. 065/685-800. Prodajem placeve u Motikama, Debeqacima, Lakta{ima, Star~evici, Rebrovcu, [argovcu i Prije~anima, tel. 065/355-359. Bawaluka - Zalu`ani - prijedorska petqa, prodajem 7,5 dunuma zemqe, mogu} ulaz i izlaz sa autoputa, predvi|ena hala, tel. 065/569-294. Prodajem plac u Trnu kod {kole, pored Vrbasa, 1.488 m2, tel. 068/685-800. Bawaluka, Dervi{i, prodajem ~etiri placa, iza "Obija", tel. 065/569-294. Prodajem 4.000 m2 zemqe ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, tel. 065/178-581. Prodajem u ^esmi gra|evinsku parcelu 850 m2, dozvoqena gradwa objekta, tel. 065/785-526. Prodajem plac 500 m2 u Lazarevu kod "Obija", tel. 065/538-906; 051/252-426. Prodajem plac 593+67, 1/1., dozvoqena gradwa P+2 blizina O. bazena i u{}e Vrbawa-Vrbas, tel. 065/605-005. Prodajem plac, 600 m2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/857-159. Prodajem povoqno 17 dunuma zemqe i {ume u komadu okolina Slatine, tel. 051/588-279. Gradi{ka - Drageqi, prodajem 13 dunuma zemqe pored puta Gradi{ka - Turjak, od autoputa pet kilometara, tel. 065/569-294. Bawaluka - Mi{in Han prodajem 57.600 m2 zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva monta`na objekta - voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772. Prodajem plac u Bijeqini na odli~noj lokaciji, preko puta marketa "Tempo", 4.500 m2, tel. 065/685-800. Prodajem 3,8 dunuma zemqe u Kobatovcima, kraj puta, dozvoqena gradwa, tel. 065/921-883. Prodajem povoqno 6.000 m2 zemqe kod "Unisa" u Rami}ima, tel. 065/684-212. Prodajem dva placa po 1.000 m 2 u Sara~ici, cijena 30 KM/m2, tel. 051/305585, 065/607-482.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem gara`u u Bawaluci, ulica Vojvode Mom~ila br. 1., tel. 065/565-069. Prodajem gara`u u centru, ul. Vase Pelagi}a br. 1, Bawaluka kod parkinga Rajfajzen banke, tel. 065/461-655. Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade, ul. Simeuna \aka br. 62, povr{ina 15 m2 vl. 1/1, tel. 065/512-822. Prodajem gara`u, vlasni{tvo 1/1, naseqe \ure \akovi}a, Hiseta, Bawaluka, tel. 065/612-431. Prodajem ili izdajem gara`u u centru, ul. Nikole Tesle, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem zidanu gara`u, ul. Filipa Macure - Kozarska, tel. 065/776-192. Prodajem gara`u zidanu, u`i centar Bawaluke, izgra|ena 1975. godine bez papira, povoqno, tel. 065/370-454. KUPOVINA Kupujem gara`u u nasequ Sime Matavuqa ili u ul. Mihaila Pupina, tel. 051/211-585,065/870- 004. Kupujem gara`u kod Zavoda za izgradwu ili na Bulevaru cara Du{ana, tel. 051/211-585, 065/870-004. IZDAVAWE Izdajem gara`u u suterenu stambene zgrade, ul. Vojvode Mom~ila 11 kod MUP-a, tel. 051/460-698. Izdajem kancelariju, strogi centar, veoma povoqno, tel. 066/263-040. Izdajem zidanu gara`u u ul. Save Mrkaqa kod Medicinskog fakulteta, tel. 065/587-598. Izdajem gara`u kod MF banke, Vase Pelagi}a, tel. 065/520-355.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor, 13 m2, sa mokrim ~vorom, pogodan za sve namjene. Kod kafi}a "007", tel. 065/685-800. Prodajem poslovni prostor u krugu "^ajaveca", 170 m2, cijena povoqna, tel. 065/685-800. Prodajem jednoiposoban stan 52 m2 na Star~evici, tel. 065/355-359. Prodajem poslovni prostor, 24 m2, preko puta dvorane "Borik", tel. 065/685800.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem imawe 7,5 km od Bawaluke, tel. 065/857-636. Prodajem plac 3,2 dunuma u Kobatovcima, pored autoputa BawalukaGradi{ka. Cijena po dogovoru. Telefon:

32 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE
Prodajem plac u Krupi na Vrbasu, uz obalu rijeke Krupe, ekstra lokacija, tel. 065/639-585. Prodajem plac u Lakta{ima, 1.000 m2, povoqno, tel. 065/292-384. Prodajem plac na Lau{u, ~etiri km od centra, povoqno, tel. 066/205-505; 051/216-155. Lakta{i - Mahovqani prodajem 27 dunuma zemqe uz put Lakta{i Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem plac 958 m2 na po~etku ul. Starog Vujadina na Star~evici, tel. 065/085-097. Prodajem plac na Lau{u i u Zalu`anima kod {kole, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem plac u Slatini 1.000 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/439-990. Povoqno prodajem plac u Rami}ima kod zgrada, povr{ine 1.430 m 2, tel. 065/538-245. Prodajem plac 1.000 m2 kraj glavnog puta blizu Slatine, pogodan za vikendicu - vrlo povoqno, tel. 065/386249. Prodajem placeve u Krupi na Vrbasu, desna obala, tel. 066/648-756. Prodajem plac u Barlovcima 1.300 m2, kraj asfalta, struja i voda, cijena 15.000 evra, tel. 066/294-008. Prodajem vi{e placeva u Trnu, tel. 066/284-363. Prodajem dvije parcele u Motikama, pogodno za vikendicu, ima struja i voda, tel. 065/375-853. Prodajem placeve na atraktivnoj lokaciji u Aleksandrovcu, 1/1, svi UTU, tel. 065/397-088. Prodajem plac u Obili}evu 400 m2, predvi|ena ku}a po reg. planu, cijena 60.000 KM, tel. 066/357-709. Prodajem plac, 600 m2, ul. Novaka Piva{evi}a, mjesna zajednica Ada, tel. 065/644-713. Bawaluka - Trn prodajem dva placa po 1.000 m2, tel. 065/569-294. Prodajem dva placa kod {kole u Motikama, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/618505, 0038598/262-017. Prodajem deset dunuma zemqe i pet dunuma {ume na Star~evici, 3,5 km od centra, cijena povoqna, tel. 065/875-820. Prodajem plac 4,5 dunuma zemqe uz ulicu u V. Bla{ku, cijena 30.000 KM, tel. 0038765/561-328. Prodajem plac-zemqu u ^arda~anima, 20.000 m2, cijena 23 KM/m2 (regulacionim planom predvi|ene dvije hale), tel. 065/549-687. Povoqno prodajem plac preko puta pumpe "[eva" na Pavlovcu, papiri uredni, dozvoqena gradwa, tel. 066/382381; 066/626-297. Prodajem plac od 1.680 m2 u Desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 m od "Vodovoda", tel. 066/545-465; 051/413-257. Prodajem plac-zemqu u Kr~maricama 11.500 m2, cijena 120.000 KM (mo`e zamjena za stan), tel. 065/549-687. Prodajem plac 741 m2 na Drakuli}u kod spomen-kosturnice, vl. 1/1 sa svim gra|evinskim projektnim dozvolama, temeq 9h10 m, tel. 065/773-730. Prodajem zemqu na Star~evici ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vo}wak, tel. 065/666197. Bawaluka, Barlovci, plac 1233, struja, voda, 1/1, kilometar iza kasarne Zalu`ani, tel. 065/586-911. Prodajem dva placa u [argovcu (1.300 m2 i 1.200 m2 (kod prodavnice "Jabuka"), dokumentacija 1/1, tel. +38544/535-503. Prodajem povoqno dva dunuma zemqe pod vo}em u blizini bawe Slatina, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem plac 1.000 m2 Bawaluka Barlovci, tel. 065/823-034. Prodajem povoqno 1.700 m2 zemqe u Krupi na Vrbasu, struja, voda, asfalt, povoqno za ku}u ili vikendicu, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/218-415; 216067. Prodajem dva placa povr{ine 500 i 706 m2, dozvoqena gradwa porodi~nih ku}a, ulica Franca [uberta, Bawaluka, tel. 051/437-862. Prodajem plac u Ma|iru, 742 m2, voda, struja, put, vlasni{tvo 1/1, cijena 46.000 KM, tel. 066/149-470. Bawaluka - Prije~ani, prodajem tri placa uz asfalt, desno, cijena 25 KM/m2 i {umu 2.779 m2, fiksno 10.000 KM, tel. 051/212-981; 065/333-966. Prodajem povoqno plac, ~etiri kilometra od grada, Lau{, papiri uredni, dozvoqena gradwa, tel. 066/382-381. Prodajem 500 m2 i 1.000 m2 zemqe uz asfaltni put Bawaluka - Sara~ica, cijena 60 KM/m2, od centra {est km, papiri 1/1, tel. 051/305-585, 065/607-482. Bawaluka - Kuqani prodajem deset dunuma zemqe uz put Kuqani -Rami}i, tel. 065/569-294. Prodajem plac 550 m 2 u Kuqanima, izme|u crkve i zgrada, struja, voda, telefon, kanalizacija, tel. 066/224-007. Prodajem plac u [argovcu, 1/1, dozvoqena gradwa, veli~ina 940 m2, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem u Trnu plac 550 m2, 1/1, povoqno, tel. 065/539-699. Prodajem plac 650 m2, Petri}evac, Bawaluka, tel. 065/170-792. Prodajem 1.500 m2 zemqe u Pavlovcu, voda, struja, telefon i asfalt na placu, tel. 066/151-574. Prodajem dva dunuma zemqe kod Prwavora, tel. 065/575-031. Prodajem zemqu u ul. Srpskih rudara, Lau{, voda, struja, telefon na placu, tel. 051/280-680; 065/868-419. Prodajem zemqu u Ulciwu 250 m2, nalazi se blizu gradske pekare, ima struju, vodu i telefon, tel. 051/460-698. Prodajem placeve u [argovcu, struja, voda, papiri uredni, 1/1, tel. 00497 31 723614. Prodajem zemqu povoqno za vikend ku}e, tel. 066/899-241. Prodajem plac od 600 m2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/716-250. Prodajem 3,5 dunuma zemqe u ^okorskim poqima 200 m od Kowi~kog kluba, papiri uredni, voda i struja na parceli, tel. 066/646-702. Prodajem plac 895 m2 i poslovni prostor na placu 36 m2, ulica Du{ana i Vlade Kopawe 12, Lau{, cijena 60.000 KM, tel. 065/516-850. Prodajem plac za ku}u 600 m 2 u Prije~anima ({est km od centra Bawaluke), vlasni{tvo 1/1 cijena 9.000 E, tel. 051/958-643; 065/970-068. Prodajem plac, 521 m2, u Prije~anima, 35 KM/m2, tel. 065/578-287. Prodajem hitno deset dunuma zemqe pod {umom, pogodno za vikendice, tel. 588150; 065/964-929. Prodajem plac, 500 m2, kraj asfalta, papiri 1/1, ul. Tuzlanska 76, dozvoqena gradwa, Star~evica, tel. 051/424-876. Prodajem na Star~evici plac 525 m2, tel. 065/698-012. Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, 580, 620 i 640 m2, voda i struja, tel. 065/698-012. Prodajem 1.700 m2 zemqe u Krupi na Vrbasu, asfalt, struja, voda, povoqno, tel. 051/218-415; 051/216-067. Prodajem plac u Slatini, voda, struja, asfalt na placu, tel. 065/378-181; 051/588638. Prodajem pet dunuma zemqe u Doboju Lipac, cijena po dogovoru, tel. 051/460698. Prodajem povoqno placeve u Pavlovcu, tel. 065/902-744. Prodajem 20 dunuma zemqe, deset dunuma {ume, starija ku}a, struja, voda, tri km od bawe u Slatini, tel. 065/528-576. Prodajem gra|evinsko zemqi{te, 4.765 m2, preko puta Rebrova~ke crkve, predvi|ena izgradwa poslovno-stambene zgrade 100h16, Po+P+3+M (6.400 m2), tel. 065/763-941. Prodajem plac u Barlovcima, 360 m2, voda i struja, tel. 065/031-045. Prodajem osam dunuma zemqe, cijena 3.000 KM/dunumu, tel. 065/189-137. Prodajem plac u Jablanu gorwem, 3.500 m2, cijena 16.000 KM, tel. 065/811-058. Prodajem plac sa podumentom, nalazi se blizu Kla{nica, tel. 066/931-671. Bawaluka - Rami}i prodajem plac 472 m2 i plac 985 m2, tel. 065/569-294. Prodajem mawe placeve, cijena povoqna, nalaze se na po~etku Jakupovaca, blizu autoputa, tel. 066/467-752. Prodajem plac na moru 227 m2, Milna Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 065/818-425. Prodajem plac od 200 m2 u Bilicama, Vruqe kod [ibenika, tel. 065/410-485; 065/971-583. Prodajem osam dunuma zemqe, dunum ko{ta 3.000 KM, tel. 065/189-137. Prodajem vi{e parcela u [argovcu po 500 m2, pojedina~no ili zajedno, vl. 1/1, cijena ve} od 20 KM/m2, tel. 066/294-247. Prodajem 20 dunuma zemqe i ku}u u Papa`anima, op{tina Lakta{i, tel. 065/835-612. Prodajem dva placa od 450 i 850 m2 u blizini Slatine, povoqno, tel. 065/596336. Prodajem placeve kod motela "Brvnara" - Motike, povoqno, vlasni{tvo 1/1, tel. 066/111-371. Prodajem dva placa u Ma|iru ogra|eni, voda, struja, regulacioni plan, papiri uredni, cijena po dogovoru, tel. 065/008451. Prodajem plac 636 m 2 na po~etku Motika, {est kilometara od centra, preko Paprikovca, put, voda, struja, papiri 1/1. Cijena 24 KM/m2, tel. 066/668786. Prodajem povoqno dva dunuma zemqe u [u{warima uz rijeku pogodno za vikendice, tel. 066/175-988. Prodajem plac u Rije~anima, 7,5 dunuma, vikendica, ima struja i voda, ~etiri kilometra od Lakta{a, tel. 065/955-895. Prodajem dva dunuma zemqe, Gorwi Drakuli}, tel. 051/381-358; 066/671-493. Prodajem dunum zemqe u Trnu preko Vrbasa, tel. 065/723-423. Prodajem plac u [u{warima povoqno, dozvoqena gradwa, zvati od 19 do 21 ~as, tel. 051/467-557. Prodajem 15 dunuma zemqe na Star~evici, 3,5 kilometara od centra, cijena povoqna, tel. 065/875-820. KUPOVINA Kupujem zemqu kod petqe u Topoli, uz autoput, tel. 065/685-800. Kupujem plac ili stariju ku}u uz Vrbas od Krupe na Vrbasu prema Bawaluci, tel. 066/939-995. Iznajmqujem `enskoj osobi sobu u Boriku, tel. 065/226-945. Izdajem studentu namje{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe, tel. 066/819-937. Izdajem dvokrevetnu sobu sa ni{om i kupatilom, poseban ulaz u centru, tel. 065/561-328. Izdajem studentkiwi sobu u centru Bawaluke, tel. 066/300-994. Izdajem studentima namje{tene sobe kod Apeirona, Fabrika obu}e, sve zasebno, sprat ku}e, cijena po dogovoru, tel. 065/855-332. Izdajem namje{tenu sobu u ku}i, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 051/454568. Izdajem dvokrevetnu sobu sa upotrebnom kuhiwe i kupatila, Obili}evo, ul. G. Principa 30, tel. 051/466-646; 065/006068. Izdajem namje{tenu jednokrevetnu sobu mu{karcu, kablovska i zimi grijawe, tel. 065/740-176, 051/300-458. Izdajem djevojkama jednokrevetne sobe, poseban ulaz, ul. Qubice Gerovac, kod auto-{kole "Volan", tel. 065/974-600. Izdajem jednokrevetnu sobu u centru, 130 KM s re`ijama, upotreba kuhiwe, prone}i{te 20 KM, tel. 065/384-318. Izdajem namje{tenu sobu, ul. Marka Kraqevi}a 9, tel. 051/465-300. Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu sa grijawem u Boriku studentkiwama, cijena po dogovoru, tel. 066/617-811.

OGLASI
ZAMJENA Mijewam vikend ku}u u Slatini za stan u Bawaluci, tel. 065/917-009. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1 le`aja, minimalno sedam dana, 200 KM, tel. 065/811-058. Izdajem vikend ku}u Zelenika, pet minuta do mora automobilom. Izdajem vikendicu u Kne`evu turistima, tokom qeta, tel. 051/591-054; 051/214-611.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2012. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528238. Prodajem "fijat punto 1.9 JTD", 2001. god. troja vrata, klima, servo, el. podiza~i, registrovan. Cijena 4.500 KM. Telefon 065/694-343. Prodajem "golf 2", registrovan do kraja godine, cijena povoqna, tel. 066/931-671. Prodajem "jugo 55", 87. g. p., neregistrovan, u voznom stawu, tel. 065/567-161. Prodajem "fijat punto", 1,1 kubika, 1998. g.p., tek registrovan, u odli~nom stawu, tel. 065/292-464. Prodajem "pasat" karavan dizel 1.600 m3, sve ispravno, dobro stawe, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem povoqno "mercedes" 124 i 123 u dobrom stawu, mogu}a zamjena za mawe vozilo, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes 250" dizel, povoqno, mogu}a zamjena za yip, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem kamion cisternu od rostfraja, povoqno, tel. 066/524-493. Prodajem "mercedes 250 dizel 124", trula vi{wa boja, u odli~nom stawu, nov, registrovan, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "spark {evrolet", c.b. el. podiza~, klima, ct. ure|aj brzina, g.p. 2005, tel. 051/393-120. Prodajem "lan~iju", 1989. g. p., 990 cm3, mali potro{a~, povoqno, u dobrom stawu, lijep automobil, tel. 065/297-493; 065/068663. "Ford fokus 1.6. TDCI", 2006. god., crveni, sport, oprema 110 KS, 137.000 km, cijena 12.900 KM, registrovan do 23.7.2013. godine, tel. 065/633-378. Prodajem "golf 5" sa troja vrata, tel. 065/372-927. Prodajem "ford eskort" 1,3 benzin, 1992. g. p., registrovan do petog mjeseca 2013. godine, tel. 065/365-163. Prodajem "golf 2", 1986, 1.6 dizel, bijeli, registrovan do 19.7.2012, cijena povoqna, tel. 066/626-347. Prodajem "reno megan kabrio", 2008. g. p., pre{ao 45.000 km, kupqen u "Union" salonu, ekstra stawe, redovno servisiran, cijena 17.500 KM, tel. 065/776-666. Prodajem kombi MB 100 visoki, 1992. g. p., dizel, pre{ao 29.000 kilometara, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes E 280 CDI", 2007. godi{te, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem moped "robot jamasaki 500 TZ", 49 cc, 2009., tel. 051/891-583. Prodajem "golf karavan", 2001. godi{te, 66 KW, metalik sivi, registrovan, uvezen iz Wema~ke, cijena 8.400 KM, tel. 065/630-233. Prodajem "mercedes C 220 CDI", g.p. 2002, tamnoplava, metalik, pre{ao 168.000, tel. 065/622-173. Prodajem "pasat" 2001. g.p. 74 KW, 1,9 TDI, hitno, tel. 065/293-840. Prodajem "opel kadet", 1.2 g.p. 1975. registrovan do kraja 2012. u dobrom stawu, cijena 1.000 KM, Bawaluka, tel. 065/419294. Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. godina proizvodwe, registrovan do decembra 2012. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528-238.. Prodajem "fijat palio", 2000. g. p., ~etvoro vrata, registrovan, tel. 066/974296. Prodajem "jugo 45" neregistrovan, tel. 065/843-186, 051/461-348. "Opel kalibra 2.oi 16v", 90, o~uvan, klima, alufeluge, crna boja, istekla registracija, povoqno, mogu}a zamjena, Bawaluka, tel. 065/843-252. Prodajem "jugo koral", proizveden 2003. g., povoqno, tel. 065/707-190. Prodajem "golf 2", 1990. godina proizvodwe, 1.6 dizel, metalik, povoqno, tel. 051/371-557.

KIOSCI
PRODAJA
Prodajem mawi metalni kiosk pogodan za ~uvara, cijena 400 KM, tel. 066/679-527. Prodajem metalni kiosk, dobro o~uvan, visina 2,7 m, povr{ine 4,5 m2, cijena 1.300 KM, tel. 065/988-140. IZDAVAWE Izdajem kiosk u Aleji Svetog Save kod Pozori{ta RS, tel. 065/633-044; 065/894233.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem vikendicu i 1.500 m2 placa (vo}waka) u Rije~anima kod Lakta{a, gra|evinska, urbanisti~ka dozvola, 1/1, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem vikendicu 6h5 sa 2.000 m2 zemqi{ta u Gorwoj ^esmi, cijena 35.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem drvenu vikendicu, wema~ke proizvodwe, o~uvana, cijena po dogovoru, tel. 051/460-698. Prodajem vikendice - Motike, Kr~marice, Karanovac, Tre{wik, Aleksi}i, ]etojevi}i, tel. 065/355-359. Prodajem vikendicu, dva dunuma zemqe, vo}e, struja, bazen ki{nice sve u ogradi, Bo{kovi}i, Aleksi}i, Lakta{i, tel. 066/683-034; 457-103. Povoqno prodajem namje{tenu vikendicu 40 m2 i gara`u 30 m2 sa dva dunuma zemqe, Jakupovci - Lakta{i, tel. 066/626-347. Prodajem devastiranu vikendicu kod Slatine u G. Kadiwanima, 18 km od Bawaluke, asfalt, struja, vo}wak, ograda, ~etiri metra od rijeke, tel. 065/319-295. Prodajem vikendicu, u Zelenom viru (struja i voda), zvati polije 17 ~asova, tel. 051/424-935. Prodajem vikendicu - Drago~aj, sre|enu, 7,5h6,5 sa podrumom i 1.800 m2 zemqe sa vo}em, ogra|eno, cijena 30.000 KM, tel. 066/648-726. Prodajem ili mijewam za stan ve}u vikendicu u [u{warima, tel. 065/797368. Le`aj {est evra soba, kuhiwa i kupatilo, tel. 065/ 396 -736; 066/789 - 504. Prodajem mawu vikendicu u [u{warima sa pet dunuma zemqe, tel. 065/797368. Prodajem sre|enu useqivu vikendicu na 25 dunuma zemqe, cijena 30.000 KM, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem imawe u ^arda~anima, ve}u vikendicu, voda, struja, telefon, vo}wak, sedam dunuma zemqe, useqivo, mogu i placevi, tel. 051/785-583. Prodajem vrlo povoqno vikendicu i 950 m2 placa blizu centra u Slatini, tel. 065/580-293. Prodajem vikendicu na putu Bawaluka Jajce, 8 km od Bawaluke, ima i struju i vodu, tel. 065/955-895. Prodajem vikendice u Gorwim Prije~anima naseqe Kolonija, tel. 065/375-542, 051/460-806. Prodajem vikendicu u Krupi na Vrbasu, 60 m2, iznad slapova, tel. 065/906-228. Prodajem nezavr{enu vikendicu 9h8 sa 2.500 m2 zemqi{ta na Kr~maricama, cijena 25.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588150; 065/964-929. Prodajem vikend ku}u u Slatini, Malo Bla{ko, tel. 065/512-708. Prodajem vikendicu, 80 odsto sre|ena, voda, struja, put, pored Han Kola, cijena 55.000 KM, tel. 066/664-768. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz (dvori{na ku}a), tel. 051/214-472. Namje{tena soba za dvije osobe, grijawe, kuhiwa, kupatilo i drugo po dogovoru, tel. 387 65/729-176, 051/464-415, 066/660-453. Izdajem sobu, poseban ulaz, sa grijawem i kupatilom, Star~evica, tel. 437-780. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwi, stambena zgrada, centralno grijawe, upotreba kuhiwe, fri`idera i kupatila, tel. 051/464-458. Povoqno izdajem sobu sa upotrebom kuhiwe i kupatila kod Gimnazije, tel. 065/478-277. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, poseban ulaz, tel. 065/470-934. Izdajem dvokrevetnu sobu sa svim uslovima bez gazda, Obili}evo, novija zgrada kod vrti}a, po 150 KM, tel. 066/324-144; 066/672-193. Izdajem studentu ili |aku dvokrevetnu sobu, ul. @ivojina Mi{i}a br. 47, sedmi sprat, stan 87, tel. 065/005-782; 051/257240. Izdajem namje{tenu sobu studentkiwi, Borik, blizina Ekonomskog fakulteta, tel. 051/250-268. Izdajem djevojci sobu u stanu, kori{}ewe ostalih prostorija, bez gazda, tel. 065/735-897. Izdajem nepu{a~ima jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu, kao i le`aj u dvokrevetnoj sobi, sa odli~nim grijawem, u nasequ Nova varo{, tel. 051/315-890; 065/530-861. Izdajem djevojkama jednokrevetnu sobu sa grijawem u centru Bawaluke, tel. 051/352-587. Izdajem dvije dvokrevetne sobe studentkiwama centar grada, tel. 065/561-328. Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, Borik, tel. 066/219-543. Izdajem u potkrovqu kuhiwu, sobu i kupatilo za jednu ili dvije osobe, povoqno, tel. 065/844-408. Izdajem djevojkama sobu sa dva le`aja u trosobnom stanu u Novoj varo{i, stan bez gazda, tel. 065/693-070. Izdajem namje{tenu sobu ima centralno grijawe, kablovsku, TV, internet, nova gradwa, povoqno, tel. 051/214-120; 065/337-218. Hitno tra`im sobu s posebnim ulazom i kuhiwom, tel. 065/587-993. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu namje{tenu sobu, poseban ulaz, kuhiwa, dnevni boravak, kupatilo, blizu fakulteta, tel. 051/436-587, 065/668-870.

OGLASI
"Ford sijera 1.8" limuzina, 90, novi model, tamnocrven, o~uvan, istekla registracija, povoqno, Bawaluka, tel. 065/549568. Prodajem yip "frontera 2,3 TDI" 74 KV, godina proizvodwe 1993, pre{ao 178.000 km reg. boja metalik zelena, mo`e zamjena za mawe i novije dizele 8.900 KM super stawe, Trebiwe, tel. 065/390-247. Prodajem skuter, 49 kubika, 2007. godi{te, Bawaluka, tel. 066/401-400. Prodajem motocikl "kanuni" 200 cm3 star tri godine, tel. 065/631-613. Prodajem "rovera 200" metalik plava, 1999. godina proizvodwe, petoro vrata, 1.100 kubika, registrovan do maja 2013. godine, tel. 066/129-999. Prodajem "mazdu 323 F" 1.800 cm3, 1989. proizvodwa, sport, registrovana, alu. felge, super, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "golf 2", registrovan, u voznom stawu, cijena povoqna, tel. 065/580-337. Prodajem "sitroen ksaru" 2.0 HDi, g.p. 2001. povoqno, tel. 065/526-282. Prodajem "jugo 55", g.p. 90, nije registovan, prvi vlasnik, cijena 650 KM fiksna, tel. 38765/064-043. Prodajem "mercedes 190 D", 92. g.p., registrovan do 1/13, crni, alarm, ABS, centralna, {iber, al. felge, tel. 065/428-178. Prodajem "lagunu" 2001. godi{te, 1,9 D, tel. 066/256-211;. Prodajem "mercedes E 300", g.p. 1997. u odli~nom stawu, tel. 065/631-613. Prodajem "reno 5", neregistrovan, o~uvan, tel. 065/318-054. Prodajem "sitroen ZX", 1,4, g.p. 1995. mo`e i za dijelove, tel. 065/932-596. Prodajem "golf" benzin, 87. god., 40 KW, registrovan godinu, cijena 1.200 KM, tel. 066/252-068. "Nisan targo kabriolet" 100 NH 2.oi, 94, ko`a, spojleri, 150 ks, alu felge, registrovan, bijela boja, 220 km/~, 3.500 KM, tel. 065/317-474. "Skuter jamaha" 125, 1994. g.p. o~uvana, kompletna, prvi lak, 110 km/~, istekla registracija, Bawaluka 799 KM, tel. 066/659817. Prodajem "reno 9" dizel veoma o~uvan a mala potro{wa, zvati od 19 do 21 ~as, tel. 051/467-557. "Ford orion dizel", 1986. g.p. pet brzina, solidan, ~etvoro vrata, istekla registracija, crna boja, povoqno, Bawaluka, tel. 065/416-311. Prodajem "mercedes" E 220 CDI, 02 automatik, ko`a, silver, registrovan, alu felge, 13.500 KM, mogu}a zamjena - jeftinije, Bawaluka, tel. 065/204-890. Prodajem skuter "xilera raner" 125 cm3, 2000. godi{te, istekla registracija, cijena 700 evra, tel. 051/463-863; 065/784-091. KUPOVINA Kupujem sve vrste automobila do 300 KM, tel. 065//636-004. Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/859-069. DIJELOVI I OPREMA Prodajem dvije gume, 155r 12 sa felgama "nd nisan", tel. 065/931-383. Prodajem ~etiri qetne gume 225-65-16 i ~etiri zimske 205-65-15 sa al. felgama BV, tel. 065/931-383. Prodajem kamp prikolicu "brako", tel. 051/300-099. Auto-guma "kontinental" nova 195h55 R 16 za 200,00 KM (fiksno), tel. 065/722-309. Prodajem ~etiri gume qetne za yip 215/55/16, polovne, cijena 100 KM, tel. 065/828-437. Prodajem gume 205-60-16, tel. 065/391383. Prodajem dvije gume 225-60-15 i gume 225-60-16 i 4 al. feluge "opel vektra", tel. 065/931-383. Prodajem ili mijewam prikolicu sa dvije osovine, istekla registracija, tel. 065/513-672. Prodajem dvije automobilske gume "trajal" 185-65 R 15, cijena 30 KM, tel. 065/971583. Prodajem "vektrine" al. felge, 16 cola, ~etiri rupe, sa gumama, tel. 065/931-383. Aluminijumske felge BMW, "opel", "folksvagen", 15 cola, ~etiri rupe, sa ili bez guma, "opel" original 14-ke, "mercedes" `i~ane "BBS", tri kom, Bawaluka, tel. 063/962-774. Prodajem prikolicu, neto nosivost 400 kg, sa ceradom, jamovi rostfraj, 450 KM, tel. 066/499-664. Prodajem ~etiri alu. felge sa gumama 14-ke petokrake, cijena 250 maraka, tel. 066/912-083. Prodajem alu-felge za "audi jaje" sa gumama 195/50/15, cijena 250 KM, tel. 065/828-437. Prodajem letvu volana, poluosovine, mjewa~ za "golf 3", tel. 065/931-383. Prodajem gume 235-50-18, tel. 065/931383. terije, puwa~i, brzi servis, Bawaluka, tel. 066/532-379. voda tekstova sa engleskog, tel. 387 65/329-448. Molerske radove izvodimo profesionalno 25 godina iskustva, tel. 38765/773-852 i 051/253-769. Tepih servis obavqa usluge prawa svih vrsta tepiha, staza, itisona, jorgana, deka, prekriva~a, besplatan odvoz i dostava, tel. 38765891407. Ovla{}eni prevodilac - stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Aleja Sv. Save 30. Prijem dokumenata od 8 do 20 ~asova, tel. 38766/497-868. Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Profesor engleskog jezika daje ~asove (sedam KM) i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Nudim usluge kre~ewa, gletovawa, unutra{we fasade radim i demit fasade i keramiku, tel. 066/536-311. Profesorka matematike sprema |ake za prijemne i popravne ispite, tel. 065/887-796. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Instrukcije iz matematike za prijemni ispit pri upisu na fakultete daje profesor matematike, tel. 065/481325;. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Servis gumenih i PVC ~amaca, du{eka, monta`nih bazena, ribarskih odjela, varewe plastike, tel. 065/990-944. Dimwa~ar - ~istim dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe, tel. 051/483-144; 065/670-639. Popravqam digitalni i analogni fotoaparat - Miki, tel. 065/573-349. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se s brojem polaznika, tel. 051/465-553; 066/430105. Pru`am usluge ma{inskog cijepawa drva hidrauli~nim cjepa~em, tel. 065/345-604. Kre~ewe, gletovawe, tapete, unutra{we fasade, hidroizolacije, dekoracije, rigips, laminat, keramika, adaptacija, sanacija i zavr{ni radovi, tel. 066/449-783. Izra|ujem {amote za {porete, "alfe" sedmice i devetke, {amotiram i ostala lo`i{ta, tel. 051/350-923; 065/831-729. Ma{inske glazure, fasade, moleraj, sanacije, tel. 066/777-377. Besplatno odvozim stare ve{-ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/898-589. Povoqno ~asovi, harmonike, gitare, klavira, za po~etnike i napredne, tel. 065/182-157. Ku}ni majstor obavqa vodo i elektro radove, popravke, od{topavawe odvoda, moleraj, tel. 065/882-511. Prodajem ~ista~ na paru cijena 70 KM, tel. 066/491-551; 065/334-641. ^uvala bih jedno ili dvoje djece, tel. 065 415-044. Elektri~ar ugra|uje, popravqa instalacije, mijewa grija~e, termostate, indikatore, rasvjetna tijela, automatske osigura~e i ostalu opremu, tel. 066/858688. Prevozim putnike automobilom na razne relacije (aerodromi, more) po dogovoru, veoma povoqno, tel. 066/034-484. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, prevoz po potrebi obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/233-318. Fizoterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373-906. ^uvala bih djecu i pomagala starijim `enskim osobama, tel. 065/217-616. Zidar povoqno malteri{e i zida ku}e, tel. 051/466-633. Gradimo ran~eve, pravimo kamine, pecane, fontane i bazene, tel. 066/256211. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875684. Vodoinstalater radi sve poslove povoqno, uz garanciju, tel. 065/304-476.

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 33
Izra|ujem metalne ograde, kapije, nadstre{nice, zatvaram balkone i sve ostalo od metala, tel. 051/463-329; 065/321-392. Wegovateqica tra`i posao wege starijih, bolesnih, mo`e kuvawe u porodici, tel. 066/257-678. Instrukcije za u~ewe osnovcima, stru~no i povoqno, daje u~iteqica i nastavnica, tel. 051/257-560; 061/926051. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, gletovawe, kre~ewe i lakirawe stolarije, tel. 065/818-425. Fizioterapeut - manuelna masa`a, povoqno, tel. 066/842-368. Potrebna dva saradnika za marketing, dodatni posao, tel. 066/247-277. [kola ra~unara "Giga Computers" nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima, polagawe sertifikata, zvati svaki dan od osam do 16 ~asova, tel. 051/213-088. Elektri~ar - ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, interfona, grija~a, stubi{nih automata, rasvjete, indikatora, instalacija. Dolazak besplatan, Bawaluka. Hitne intervencije 0-24, tel. 065/566-141. Profesor engleskog jezika i sudski tuma~ za engleski jezik, povoqno prevodi sa ovjerom i bez ovjere, tel. 066/993-587. Sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi, za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048. Dajem instrukcije iz wema~kog i srpskog jezika, pripreme za prijemne i popravne ispite, tel. 066/491-699; 051/312-913. Servis televizora, muzi~kih linija, poja~ala i sli~ne elektronike, prevoz i dijagnoza besplatni, tel. 051/435-000; 065/965-291. Ozbiqna `ena sa radnim iskustvom wegovala bi starije osobe, Bawaluka, tel. 065/292-376. Izvodim zidarske i tesarske radove od temeqa do krova, brzo i kvalitetno, tel. 066/078-178. Ozbiqna `ena sredwih godina nudi usluge spremawa stana, kuvawa, kupovine namirnica, na pijaci i prodavnici, tel. 065/433-461. Sanacija stanova, gra|evinski radovi, farbawe, kre~ewe, vawska fasada, grijawe, vodoinstalacije, bravarski radovi, tel. 065/706-149; 062/563-898; 065/379-628. Kucawe maturskih, diplomskih, seminarskih i magistarskih radova, tel. 065/706-149; 062/563-898; 065/379-628. Vr{im nadzor nad izvo|ewem radova (grijawe i klamitizacija) sa licencom, tel. 065/706-149; 062/563-898;. Nau~ite svirati duva~ke instrumente, truba, trombon, saksofon, povoqno, tel. 065/182-157.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem hidrauli~nu dizalicu za podizawe kamiona, tel. 065/034-768. Prodajem ma{inu za obradu drveta, za izradu `qebova, brodskog poda, lamperije, tel. 065/034-768. Prodajem VW "{aran", 1,9 TDi, kraj 2004. godine, automatik, ful oprema, u odli~nom stawu, tel. 065/642-920. Prodajem polovnu {iva}u ma{inu "singer" u koferu, povoqno, tel. 051/302-196. Prodajem pr`ionicu kafe, kapacitet 15 kg, sa opremom, cijena 1.000 KM, tel. 066/418-267. Prodajem limarsku ma{inu 2 m, punkt aparat 3x3 trofazni, sig ma{inu, maju za cijevi, stabilnu bu{ilicu, tel. 065/451-380. Prodajem ispravnu pekarsku mije{alicu za tijesto, "Kiblo" 80 litara, fiksno 500 KM, tel. 066/276-807. Prodajem prekrupac sa mrvilicom, tel. 065/189-137. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal "metalac SB-26 profesional MK-2", ispravna, kao nova, cijena povoqna, tel. 066/814-693.

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku od 60 basova, i novu harmoniku 32 basa, cijena po vi|ewu, tel. 065/206-060. Prodajem pijanino "Petrof" u odli~nom stawu, tel. 051/253-471. Prodajem vufer sa poja~alom 250 W, cijena 150 KM, tel. 065/470-842.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem TV "grundig" u odli~nom stawu, iz uvoza, povoqno, tel. 387 65/516-441 i 051/216-969. Prodajem polovan el. {poret (gasstruja) 120 KM "kon~ar", tel. 065/836947. Prodajem televizor, tel. 065/537-298. Prodajem el. {poret, "Corona" (Slo), puklo staklo, cijena po dogovoru, tel. 065/471-260. Povoqno prodajem el. {tedwak (dva plin, dva struja) po dogovoru, tel. 065/478-277. Prodajem zamrziva~ 400 litara, cijena po dogovoru, tel. 051/460-698. Prodajem ve{-ma{inu "obod 6" ispravnu i kupujem kazan za "obod 7", tel. 065/397-088. [poret "beko", noviji povoqno, tel. 065/443-751.

TRGOVINA
PRODAJA
Prodajem komplet trgova~ki inventar, izdajem prostor za sve namjene, tel. 065/214-295; 066/279-141.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem dva ormara novija, povoqno, tel. 065/443-751. Prodajem regal i ugaonu garnituru (trosjed na razvla~ewe, dvosjed, ugaoni dio, foteqa i tabure), tel. 051/217-065; 065/497-491. Prodajem ugaonu i dva kau~a, veoma povoqno, (kori{}eno), tel. 065/844-408. Prodajem dvije o~uvane foteqe, masivno drvo, 160 KM, tel. 065/686-991. Prodajem {poret na gas sa gasnom bocom, tel. 066/181-684. Prodajem namje{taj: spava}u sobu, dnevni boravak i bijelu tehniku, tel. 065/421-176; 066/323-246. Povoqno prodajem polovnu komodu du`. 180 cm, visina 85 cm, sto za dnevni boravak, "Brest" Slovenija, tel. 065/716678. Prodajem dvodijelni sudoper sa vise}im elementima, tel. 065/385-405. Prodajem kau~, plus dvije foteqe, plus sto, sve puno drvo, tel. 065/767-888. Prodajem sto za kompjuter, tel. 066/ 927-781. Prodajem fotequ od bambusa, tel. 065/767-888. Prodajem trpezarijski sto (~etvorougaoni) u odli~nom stawu malo kori{}en, cijena po dogovoru, tel. 066/156-966. Prodajem ormar {irina 150, visina 225 cm, klizna vrata, kao nov, boja bukva, tel. 065/980-038. Prodajem skoro nov sto za ra~unar, tel. 065/671-560. Prodajem krevet i kau~, povoqno, tel. 066/535-301. Prodajem trokrilni regal, 100 KM, tel. 066/369-864. Prodajem dvije kompjuterske stolice, tel. 065/009-643. Prodajem dvosjed, kuhiwu dva dijela, komodu, trokrilnu dva dijela, {poret na struju, u dobrom stawu, tel. 066/433032. Prodajem sobni i kuhiwski namje{taj, i ure|aje, radi selidbe, tel. 066/ 546-523.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem motel sa 12 soba, cijena 300.000 evra, tel. 065/513-006. Prodajem gostionicu sa {est soba, cijena povoqna, tel. 065/513-006. Prodajem barske stolice, drvene, tapacirane, stare dvije godine, 30 kom, mo`e na komad, Bawaluka, tel. 063/977080. Prodajem jedan vise}i sto "bavarija", ~etiri vise}e stolice i 12 ba{tenskih stolica, tel. 065/519-273.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem malo kori{}en krupwa~ i prokrupwa~ marka "oyaci" i ne kori{}enu ceradu 14x6 metara, tel. 065/895-349. ZAMJENA Mijewam prikolicu za traktor za sviwe i koze, tel. 065/513-672.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem dva dvokrilna prozora 170h130 postakqena, tel. 065/920-111. Prodajem nova drvena vrata sa {tokom, cijena 80 KM i `eqezna unikatna za 300 KM, tel. 066/191-132. Prodajem metalne spiralne stepenice, tel. 066/324-144. Prodajem polovna tri krila prozora 50h70 cm, cijena 50 KM sve, tel. 065/950-098. Prodajem stolariju, vrata i prozore, polovne, prozori sa griqama i postakqeni, tel. 065/215-455. Prodajem 25 metara pocin~anih cijevi za vodu, 40-50 koqena, tri ventila, novo, sve 130 KM, tel. 065/011-065. Prodajem stari klesani kamen, tel. 066/477-515. Prodajem betonske cijevi fi 50h100 cm, {est komada, tel. 051/413-344. Prodajem suvu hrastovu dasku debqine 5cm i du`ine 4m, tel. 065/382-379. Povoqno prodajem hrastov parket "S" klase, 400h42h16 mm, tel. 065/617-033.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem i izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, povoqno, tel. 065/642920. Radi zatvarawa butika prodajem `ensku garderobu, sve po 2-3 KM, tel. 065/680-861.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem kukuruz i zob, odli~nog kvaliteta. Cijena povoqna, tel. 38766/838-237 i 065/722-795. Prodajem povoqno ku}ni bicikl,steper i orbitrek. Iz uvoza, tel. 38765 516441; 051/216-969. Prodajem metalnu cisternu 3.500 l, nova, tel. 065/920-111. Prodajem nov zidni nosa~ za TV i novu satelitsku antenu, tel. 066/926-781. Prodajem dje~iji bicikl i "poni" bicikl, tel. 065/811-058. Prodajem projektor "scenelghts", USB, mikro kartica, mogu}nost prikqu~ka na ra~unar, cijena 350KM - Hitno, tel. 065/010-301. Prodajem sto za stoni tenis, dva reketa "head" za tenis, trpezarijski sto na rasklapawe sa {est stolica povoqno, tel. 065/609-893. Prodajem {iva}u ma{inu marke "Pfaff", tel. 065/529-275. Prodajem pi{toq 6,35 mm, "~e{ka zbrojovka", odli~no stawe, cijena po dogovoru, tel. 065/596-582. Prodajem odli~na jaka kola, gumewak

USLUGE
OSTALO
Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Instrukcije i priprema za ispite iz engleskog jezika, tel. 38766/497-868. Brzo kvalitetno i sa garancijom radim vodoinstalacije i kanalizaciju kao i sitne popravke, te ma{insko od{topavawe. Rako, tel. 38765/546-390 i 051/211-763. Kvalitetna i stru~na izrada seminarskih, diplomskih i magistarskih radova, biografija, prezentacija i pre-

RA^UNARI
PONUDA
Primam na poklon polovni kompjuter, tel. 065/368-103.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA
Mobilni telefoni, starije generacije, sa i bez kamere, dijelovi, ba-

34 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE
za terete, mo`e se ka~iti za traktor i za zapregu, cijena po vi|ewu, tel. 065/206-060. Prodajem luster star 80 godina, nov zidni nosa~ za TV, novu satelitsku antenu, tel. 066/927-781. Prodajem kwige za V, VII, VIII razred osnovne {kole, kao nove, tel. 066/488-811. Prodajem pi{toq zastava 7,65 mm, lova~ke pu{ke brokerica 12 mm i zastava 8h57 mm sa dokumentima, tel. 051/281-021. Prodajem betoniranu grobnicu za ~etiri mjesta u grobqu Perduv, tel. 065/318-054. Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, tel. 066/953-305. Prodajem grobnicu sa ~etiri mjesta na ^eni}a grobqu, tel. 065/442-400. Prodajem {tence bernskog planinskog psa, stari {ezdeset dana, tel. 065/902-087. Prodajem lova~ku pu{ku CZ 1.6 mm, licima sa dozvolom, tel. 065/666-197. Prodajem ~etiri zidna kupatilska ormari}a, 250 KM, tel. 065/686-991. Prodajem mlin "mio standard" sa vi{e prikqu~aka, tel. 051/532-558; 065/256-793. Prodajem namje{taj, regale, ma{inu za {ivawe kabinet "jadranka", sve u odli~nom stawu, hitno, tel. 065/636-545; 065/192-000. Lova~ka pu{ka kombinovana, marke "^SSR zbrojevka", "brno", kalibar 16/7 x 57 r., tel. 061/107-264. Prodajem polovan tepih, 2,8h4,5 metara, povoqno, tel. 051/302-196. Povoqno prodajem dvije sobne pe}ice, tel. 051/312-682. Prodajem su|e (escajg, tawiri, ovali, zdjele i kutla~e), tel. 065/950-098. Prodajem stalak za muzi~ku liniju i TV (mesing-staklo), tel. 065/950-098. Prodajem {poret "smederevac", cijena po dogovoru, tel. 051/355-323. Prodajem pi{toq na dozvolu, neupotrebqavan, cijena po dogovoru, tel. 065/643-524. Prodajem rakiju {qivu, kleku, kru{ku, 50 stepeni, tel. 066/927-781. Prodajem grobnicu na grobqu "Sveti Pantelija" Borik, tel. 065/823-034. Prodajem bagremovo koqe, prva klasa, tel. 065/189-137. Unikatni lova~ki karabin M-48, kalibra 7,9 mm, povoqno, tel. 061/107-264. Prodajem na grobqu "Sveti Pantelija" betonsku grobnicu, dva rama, crni mermer, sa nadgrobnim spomenikom, tel. 381 11/354-87-18; 381 63/112-40-58. Iza{la je kwiga o Drugovi}ima, autor Drago Jovanovi}, cijena 20 KM, tel. 065/517-821. Prodajem betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 066/252-990; 051/388-094. Prodajem kazan za rakiju 100 l, proizvo|a~ Slankatenac Novi Sad, u vrlo dobrom stawu, tel. 066/909-848. Prodajem porodi~nu grobnicu {esticu na Perduvovom grobqu, tel. 065/633-378. Prodajem povoqno bagremovo koqe i deset kubika drva, tel. 065/282-925. Prodajem kuku sa kotura~om za gra|evinsku dizalicu, tel. 065/034-768. Povoqno prodajem 200 kom. tegli sa poklopcima za zimnicu, tel. 065/716-678. Prodajem 30 L.R. ko{nica sa p~elama, tel. 065/613-398. Prodajem gusanu pe} 35.000 kalorija i cirkulacionu pumpu za centralno grijawe, tel. 051/501-642; 065/658-758. Prodajem bagremovo koqe za ograde, vinovu lozu i pulceve za gra|evinare, tel. 065/206-060. Prodajem prijedorsku {qivovicu od plavih {qiva, odli~nog kvaliteta, jaka, ukusna, pogodna za sve prilike - slave, kr{tewa, svadbe, tel. 065/206-060. Prodajem jaja japanske prepelice veoma povoqno, tel. 065/972-346. Prodajem baliranu p{eni~nu slamu, tel. 066/416-004. Prodajem sudoper lijevi, emajlirani kao nov, mikrotalasnu pe}nicu, odli~na i 1,3 m3 suve gra|e, tel. 065/011-065. Prodajem jedno grobno mjesto na dobroj lokaciji na Novom grobqu Bawaluka, tel. 051/213-564. Prodajem grobnicu {esticu bez nadgrobne plo~e na Perduvovom grobqu, tel. 051/282-772. Prodajem dva grobna mjesta na Novom grobqu, pogodno za gradwu ~etvorke, tel. 066/316-867. Ugaona garnitura, kolor TV, kompjuterski monitor, kuhiwski bojler "Tiki" povoqno, Bawaluka, tel. 063/674-534. @ica za ogradu, kace za rakiju, povoqno, tel. 051/254-130. Prodajem inventar za "braun" proizvode, tel. 065/034-768. Prodajem elektri~ni topionik za vosak, nov, cijena po dogovoru, tel. 051/460-698. Prodajem kau~, dva balkonska prozora, dvije {iva}e ma{ine i vakuum sto za peglawe, tel. 051/311-908. Prodajem kompletnu opremu za stomatolo{ku ordinaciju, tel. 065/526-714. Prodajem inventar i lutke za dje~iji butik, tel. 065/237-113. Prodajem povoqno francuski krevet, elektri~ni {poret, fri`ider i ormar, tel. 066/930-628. Prodajem dva grobna mjesta na gradskom grobqu, tel. 066/953-305. Prodajem DVD "daewoo", odli~an videorikorder "soni internacional", ~etiri glave, tel. 065/011-065. Prodajem deset litara reduktorskog uqa, "tehnosint redol TS-68", cijena 30 KM, tel. 065/971-583. Prodajem bagremovo koqe, tel. 065/189-137. Prodajem pi{toq italijanska "bereta", 7,65 mm2, licu sa odobrewem, plasti~ni ormari} sa dva ogledala, novo crijevo sa tu{ baterijom, tri nove ~esme na umivaonik i sudoper, jedan umivaonik, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem svijetle}u reklamu sa dva lica, cijena 170 KM, tel. 065/950-098. Prodajem dva kau~a drvena sa~uvana, dvije foteqe drvene sa~uvane, jednu TA pe} ~etvorku, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i voza~e, jednu ko`nu novu bundu, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem deset m3 drva i bagremovo koqe u Kuqanima, povoqno, tel. 065/282-925. Prodajem pokretnu klimu kori{}ena sezonu, tel. 065/513-795. Prodajem tri grobna mjesta, mo`e jedno ili dva, posebno, grobqe "Sveti Pantelija", Borik, Bawaluka, tel. 065/819-546. Prodajem polovne kwige za osmi razred (dobro o~uvane), tel. 051/219-985. Prodajem palmu viryinija, vis 1.50 m u saksiji, idealna za hotele i repr. prostore, cijena po dogovoru, tel. 051/318-678. Prodajem kwigu "Eksperimentalna psihologija" od R. Vudvorta, 50 KM, tel. 065/525559. Prodajem dva kolektora za solarno grijawe tople vode sa bojlerom i ostalim priborom, tel. 066/999-451. Prodajem kau~ veoma o~uvan, a povoqno, TV "gorewe" povoqno, staklene fla{e od litra i tegle, re{o na gas sa tri kuvala, tel. 051/467-557. KUPOVINA Kupujem zlatni i srebrni nakit, tel. 38765/927-809. Kupujem stari i lomqeni zlatni nakit, lan~i}e, narukvice, prstewe, zubno zlato, dukate, tel. 38765/983-661. Kupujem sviwac 3h2 m od drveta, tel. 065/009-643. IZDAVAWE Izdajem nadstre{nicu 300 m2 u Dervi{ima sa velikim parkingom, 10 KM/m2, tel. 065/936-588. Potrebne ~ista~ica i sekretarica u kafi}u, tel. 065/519-273. Tra`im posao, pomo} u ku}i, ~i{}ewe i odr`avawe i nabavka, tel. 065/876-450. Hemijski tehni~ar (sa radnim iskustvom) tra`i posao u butiku, merketu, prodavnici, ~i{}ewe stanova ili ku}a, tel. 065/466-331. Tra`i se radnica za prodaju i {ivawe zavjesa, tel. 065/909-151. Mu{karac, iskren i po{ten, tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, elektri~ara, ~uvara poslovnih telekomunikacija, tel. 066/135-000. Tra`im posao u ugostiteqstvu, mo`e i zamjena slobodnih dana ili odmora, tel. 065/415-773. Ozbiqna i iskusna `ena tra`i posao, ~uvala bi i wegovala starije osobe, kao i djecu, tel. 066/790-685.

OGLASI

IZDAJE SE
poslovni prostor u centru grada od 1.000 m2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog sa trodnevnim boravkom na moru 19.7.2012. godine, tel. 051/465-210; 065/644-500. IZDAVAWE Izdajem povoqno apartman i sobe u Igalu, zvati poslijepodne, tel. 0038231/335-144. Apartman do {est osoba, 40 evra dnevno, Tribw kod Vodica, tel. 00385/91-7253-541. Vodice kod [ibenika izdajem sobe s upotrebom kuhiwe, blizu pla`a, centar grada, sopstveni parking, cijena 100 kuna po osobi, dvoje djece jedno pla}a, tel. 003852 2440459. Novoizgra|eni, potpuno namje{teni i opremqeni apartmani u blizini Titove vile, tel. 00382 (0)68216140; 00382(0)69909307; 00387(0)65433812. Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj nonstop voda, parking i niz drugih pogodnosti uz hotel "Delfin", tel. +38269/079-527. Izdajem apartman sa ~etiri le`aja, velikom terasom i dvori{tem u Igalu, neseqe (cvjetni vrt), tel. 065/217/039, 065/607/482. Izdajem sobe ili apartman, Vodice - centar, blizu mora i svih sadr`aja. Zvati tokom cijelog dana, tel. 00385981661749. Neum, centar, izdajem apartmane 50 m od mora, tel. 063/350-149; 036/880-320. Izdajem dvosoban stan u Bijeloj sa povoqnim uslovima za qetovawe, tel. 065/569-569. Izdajem velike i male apartmane u Hrvatskoj u Vodicama, blizu pla`e, tel. 00385/22 443-484. Izdajem lijepo namje{tene apartmane Srima III/43 A, Vodice - Hrvatska, tel. 0038522/441-230. Neum - povoqno izdajem apartmane smje{tene uz more, tel. 063/327-098; 036/884-169. Izdajem nov apartman na Viru pored Zadra, s dvije spava}e sobe, pet le`aja, terasom, klimom, povoqno, tel. +38598411634. Izdajem apartmane na Pagu od tri do {est le`ajeva, pet minuta do pla`e, pogled na more, tel. 065/613-372. Izdajem apartman na Pagu od tri do {est le`ajeva, pogled na more, pet minuta do pla`e, tel. 065/671-117. Izdajem povoqno apartmane u Bao{i}ima, 100 metara od mora, kablovska TV, tel. 061 213 256. Izdajem sobe i apartmane, 100 m od mora u Herceg Novom, tel. 00382/69-675-530. Izdajem apartman u Igalu sa ~etiri le`aja, velikom terasom i dvori{tem, tel. 051/305-585; 066/802-092. Izdajem povoqno apartmane sa parkingom u Bristu na Makarskoj rivijeri, tel. 00385/91-5715-505. Izdajem apartmane kompletno opremqene, u Neumu uz samu pla`u, vrlo povoqno, tel. 036/880-531; 066/328-406. Izdajem apartmane u Zaostrogu, 100 metara od mora, tel. 00385/21-629-041; 00385/95-5406331. Izdajem apartmane na moru - Murter kod [ibenika, tel. 065/640-070; 066/133-805. Izdajem apartmane u \enovi}ima, 50 metara od mora, tel. 382 68/506-287. Izdajem apartmane i studio apartmane u centru Neuma, tel. 063/715-509. Neum, odmor u apartmanima na samoj obali, tel. 036/884-215; 063/856-164.

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem ze~eve raznih vrsta, tel. 38765/668-978 i 051/381-851. PONUDA Poklawam male mace qubiteqima `ivotiwa, tel. 065/566-996. Poklawam umiqato {tene o~i{}eno od parazita, tel. 066/813-885.

ZAPO[QAVAWE
Potrebna tri saradnika za dopunski posao, SSS-VSS, 25-55 godina starosti, zakazati razgovor, tel. 387 65/815-238. Potreban kuvar za rad u restoranu, tel. 066/185-139.

HITNO
potreban konobar za rad u motelu "Kawon" u Kne`evu.

mo`ete predati u "Minutica" kiosk br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE

Tekst:

Prijave slati na e-mail: nnsekretar@nezavisne.com ili na telefon: 051/331-850.

LI^NI KONTAKTI
Galantan, {armantan gospodin iz EU visokog nivoa, zrelih godina, bez poroka, `eli da upozna u Bawaluci mla|u damu-djevojku, vitku, lijepe gra|e, bez obaveza, tel. 387 66/958-555.

Telefon:

OGLASI/^ITUQE
MONET BROKER AD BAWALUKA Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 139. B. Luka Tel: 051/345-600, Faks: 051/345-601 mail@monetbroker.com www.monetbroker.com U skladu sa ~lanom 4. Stav 1. i 4. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Sl. glasnik RS" br. 65/08 i 92/09), Milo{evi} (Mojsije) Bo`o, JMBG 0201959151011, sa adresom u Ul. Vladimira Ga}inovi}a 30, 89230 Bile}a, kao Ponudilac, objavquje ispravku

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 35

Dana 10.7.2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

OBAVJE[TEWA
o sticawu akcija Emitenta Veterinarska stanica a.d. Bile}a, sa sjedi{tem u Ul. Leontija Ninkovi}a 58, 89230 Bile}a, na osnovu kojih nastaje obaveza objavqivawa ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa na kojima nije zasnovan teret. Datum sticawa akcija Emitenta je 5.7.2012. godine. Osnovni kapital Emitenta iznosi 49.258,00 KM, podijeqen je na 49.258 redovnih (obi~nih) akcija klase "A" nominalne vrijednosti 1,00 KM. Milo{evi} Bo`o na dan objave ovog obavje{tewa vlasnik je 39.414 akcija emitenta Veterinarska stanica a.d. Bile}a, lokalne oznake VSBI-R-A koje su redovne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, klase "A" {to predstavqa 80,015429 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini Emitenta. Ponudilac }e u postupku preuzimawa djelovati samostalno. Ponudilac izjavquje da }e ponuda za preuzimawe biti objavqena u roku, pod uslovima i na na~in koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava. Ponudilac: Milo{evi} (Mojsije) Bo`o zastupan po punomo}niku: "Monet Broker" a.d. Bawaluka

SWE@ANE MIR^I]
U nedjequ, 8.7.2012. godine, u 11 ~asova posjeti}emo tvoju vje~nu ku}u na Novom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Swe`ana, `ivot bez tebe te`ak je, vrijeme bez tebe koje prolazi tu`no je, ali qubav koju osje}amo prema tebi vje~na je, volimo te i nosimo u srcima. Ostavila si nas i oti{la An|elima da te ~uvaju. Majka Smiqa i sestra Sandra zahvaquju zaposlenim u Osnovnom sudu Bawaluka {to su bili uz wih u najte`im trenucima, kako bi lak{e podnijeli bol i tugu koja ih je iznenada zadesila. O`alo{}eni: otac Srbobran, majka Smiqa, sestra Sandra, brat Aleksandar, snaha Miroslava, mala Aleksandra, tetke Gordana, Qubinka i Miladinka i druga rodbina i prijateqi 23440 B-5 G

36 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE Posqedwi pozdrav

ILONI BAJI]

Kumo, Dani prolaze, ali nijedan da te neko od nas ne spomene ili bar ne pomisli na Tebe. Vole te tvoji Andrej, Marija, Marijo i Suzana Kozi} 23385 B-2 G
Tu`no sje}awe na na{e drage

majci na{eg uva`enog kolege Igora Baji}a Zaposleni iz Sekretarijata Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine

B-2 F
Dana 7.7.2012. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage majke i bake Dana 7.7.2012. godine navr{ava se devet tu`nih godina od smrti na{eg dragog

QIQANA COTA

ZORKU
9.7.2011 - 9.7.2012.

ZORANA
10.7.2006 - 10.7.2012. Godina pro|e, a mi jo{ nismo shva ti li... ^u va mo te u svom srcu. Mirjana 23410 A-2 G Tu`no sje}awe na dragu prijateqicu

BRANKA \OGE

MILIVOJEVI]
U subotu, 7.7.2012. godine, u 10.30 ~asova posjeti}emo wihovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. U na{im srcima i mislima `ivje}ete vje~no. O`alo{}eni: k}erka i sestra Goga, snaha i supruga Irena, unuk i sin Bojan, unuka i k}erka Darija, praunuk i unuk Pavle i zet Dario 23415 A-9 G Dana 7.7.2012. godine navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{eg dragog

VAJE \UKI]
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u u Crkvenu, polo`iti cvije}e i odati po{tovawe. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 627 A-8 D Dana 7.7.2012. godine navr{ava se petnaest godina od smrti na{e drage majke i bake

Toga dana u 9 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sve ti Pan teli ja", polo `i ti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}eni otac Spaso 23366 A-4 G Tu`no sje}awe na dragog brata i strica

QIQU COTA
Tawa i Ne{o 23424 A-1 G Dana 7.7.2012. godine navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi

BRANKA

GORANA GOLI]A
Toga dana u 11.20 ~asova na Novom grobqu odr`a}e se parastos, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i Goranove drugove da nam se pridru`e. Dragi sine, `ivot vi{e nije {to je bio s tobom. Bog re~e da idem daqe i kora~am sve bli`e da sam tebi. Tvoja mama 23425 A-8 G Tu`no se}awe na dragog brata Tog dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: supruga Darinka, sinovi Darko i Milan sa porodicama 23395A-3 M Tu`no sje}awe na dragog oca

DRAGICE (Save) VUJASINOVI]
1997 - 2012. Uvijek je se sje}aju i tuguju za wom K}erka Branka i unuk Sr|an, rodbina i prijateqi

Milan, Boris i Darko 23366 A-3 G

MILORAD SARAYI]
Dana 5.7.2012. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage majke i bake

23374 A-8 G

Navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e drage

LEPOSAVE DAMJANOV-ZEC
U subotu, 7.7.2012. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 23376 A-3 G

GORANA
"No}u kada gleda{ nebo, i ti namigni meni. Neka to bude tajna. Uprkos danima sivim, kad vidi{ neku kometu da nebo zarumeni, upamti: to ja jo{ uvek {a{av letim i `ivim". Besmrtna pesma za tebe besmrtnog. ^uvam u sebi se}awe na tebe i ako nekad mnogo boli. Deo mene }e uvek biti s tobom. Nisi mrtav sve dok ja `ivim. Voli te zauvek tvoja sestra Maja 23425 A-8 G Dana 7.7.2012. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog

DU[ANKE ^I^A
MILORADA
Sin Darko sa porodicom 23395 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog oca U subotu, 7.7.2012. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija", polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: k}erke Zora, Mica i Bojana, zetovi Frawo i Tomislav, unu~ad Sawa, Sara, Bobana i Branislav, praunu~ad Mimi, Meli, Dino i Damir 23365 A-8 G Dana 7.7.2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

U subotu, 7.7.2012. godine, navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage majke

JOVANA ZALADA MILORADA
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija" u 11.30 ~asova. O`alo{}ena porodica 23406 A-6 G Sin Milan sa porodicom 23395 A-1 M

RUDIJA HAGELKRAJCA

KOVIQKE KEREZOVI]
Toga dana parastos }e se odr`ati u 10 ~asova u crkvi u Jablanu, a potom posjetiti wen grob. O`alo{}ena porodica 23431 A-3 G

Toga dana u 8 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Ivo" u Trapistima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: supruga Branislava, k}erke Adrijana i Marijana i brat Ivica sa porodicom 23429 A-6 G

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 37
Dana 7.7.2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 5.7.2012. godine, u 72. godini `ivota, preminula na{a draga Dana 7.7.2012. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog Dana 7.7.2012. godine navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{a draga

SLAVICE (ro|. Lon~ar) KOVA^EVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 23432 A-6 G

VOJINA VUJI]A

BRANKA (Mirka) KREMENOVI]
Sje}awe
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se u petak, 6.7.2012. godine, na ^eni}a grobqu u 13 ~asova. Povorka kre}e u 12 ~asova iz ku}e `alosti. O`alo{}eni: k}erka @eqka, sinovi Dragan, @eqko i Zoran, sestra Milka, brat Drago, snahe, zet, unu~ad i ostala o`alo{}ena rodbina, prijateqi i kom{ije 23422 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

Toga dana u 11 ~asova na Rebrova~kom grobqu, posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 23390 A-3 G

NADA SANDO
Zauvijek ostaje{ u na{im srcima. Tvoji najmiliji A-3 014425-J

Dana 13.7.2012. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

BRANKI
od k}erke @eqke sa porodicom. 23422 A-1 G

BRANKI
od sina @eqka sa porodicom. 23422 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj U subotu, 7.7.2012. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Tvoji najmiliji 23414 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj Tu`no sje}awe na dragog supruga

MLADENA MIRNI]A

DEJAN ROSI]
9.9.1987 - 7.7.2006.

Posqedwi pozdrav dragoj majci

BRANKI
Sje}amo se, LIJEPI GROME MOJ. Sutra, 7.7.2012. godine u 9.30 ~asova posjeti}emo tvoju vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S qubavqu tvoji: majka, otac i brat
od sina Dragana, unuke Dijane i unuka Du{ka. 23422 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

BRANKI
od Zorana Kremenovi}a sa porodicom. 23422 A-1 G

BRANKI
Posqedwi pozdrav dragoj baki od Drenke Kremenovi}.

MLADENA
S qubavqu i po{tovawem, Supruga Mira 23414 A-1 G Tu`no sje}awe na

23407 B-1 G
Tu`no sje}awe na voqenog unuka

23422 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

BRANKI DEJANA
od unuke Sanele sa porodicom. 23422 A-1 G

BRANKI
od unuka Dra`ena sa porodicom. 23422 A-1 G

BRANKI
Vje~na je qubav i ponos {to sam imala takvog unuka. S tugom i po{tovawem, voli te tvoja baka Dragica 23407 A-6 G Sje}awe Tu`no sje}awe na dragog Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 4.7.2012. godine, u 83. godini `ivota, preminuo na{ dragi od djevera Marka sa porodicom. 23433 A-1 G

MLADENA MIRNI]A
S po{tovawem i tugom, Porodica Milinovi} 23429 A-1 M

Dana 9.7.2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage majke i bake

DEJAN
Sje}amo se tvog nasmijanog lika. Kuma Rada i Dragana 23407 A-1 G

DEJANA
Baka Ivka, stric Neboj{a, strina Neda i sestra Lena 23423 A-1 M

@IVKO BANOVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u petak, 6.7.2012. godine, u 13 ~asova na grobqu u Aginom Selu. O`alo{}eni: supruga Gospana, k}erke Du{ka i Bo`ica, bra}a Jovo i Petar, zet Stevan, unuke Dajana, Tamara i Bojana i praunuke An|ela i Nevena, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 23409 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom suprugu, ocu i djedu

Tu`no sje}awe na dragog prijateqa

DANICE VUJANOVI]
U subotu, 7.7.2012. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu ^elebi}, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena djeca sa porodicama 23396 A-8 G Posqedwi pozdrav na{em prijatequ i ~lanu Posqedwi pozdrav dragom kom{iji i prijatequ

@IVKU

@IVKU
od supruge Gospane, k}erke Du{ke i unuke Bojane.

DEJANA ROSI]A
Zoka, Bole, Pajo, None, Savi}, Friz, Neboj{a, Rade i Qubi{a 23416 A-8 M

od k}erke Bo`ice, zeta Stevana, unuka Dajane i Tamare, praunuka An|ele i Nevene. 23409 A-2 G

MILI PANI]U
23409 A-2 G MO SNSD [argovac 23421 A-1 M

MILI
od porodice Selak. 23421 A-1 M

38 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE
Dana 10.7.2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage majke i bake Tu`nim srcem javqamo da je dana 4.7.2012. godine u 53. godini `ivota nakon kratke bolesti preminuo na{ dragi suprug, otac, djed i brat Dana 6.7.2012. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

BORE PAVLOVI]A

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Kuqani, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena supruga Jawa 23427 A-6 G

MILEVE [EVA
U subotu, 7.7.2012. godine u 10.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu [eve u Piskavici, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: k}erke Biqana i Dragana, unu~ad Milan, Mario, Dijana, Ivana, Jelena, Sowa i Qubi{a, zetovi Ivica i Neboj{a 23418 A-8 G Tu`no sje}awe na dragu majku Tu`no sje}awe na dragu majku

PETAR (Milivoje) [ERBEYIJA
Sahrana dragog nam pokojnika bi}e obavqena dana 6.7.2012. godine u 13 ~asova na grobqu u ^arda~anima. O`alo{}eni: supruga Slavica, k}erka Milijana, sin Mi{o, sestre Biqana i Marija, brat Mom~ilo, unuka Valentina, zet Brane te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 23402 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu Posqedwi pozdrav dragom bratu

Tu`no sje}awe na dragog

Tu`no sje}awe na dragog

BORU
Voqeni ne umiru, oni `ive dok `ive oni koji ih vole. Sin Dra`enko, snaha Swe`ana, unuci Boris i Nikola

BORU
U na{im srcima i mislima `ivje}e{ vje~no. Sin Radenko, snaha Marina, unuci Aleksandar i Stefan 23427 A-3 G

PETRU MILEVU
Kako da ka`em srcu da ne boli, du{i da ne tuguje, kada sam te prerano izgubila i daqe te volim, i daqe su bol i tuga isti. K}erka Biqana 23419 A-3 G Dragoj baki

MILEVU PETRU
U ti{ini vje~nog mira nek te prate moje misli i molitve. S qubavqu te nosim u srcu, a s ponosom se sje}am tvoje dobrote, qubavi i plemenitosti K}erka Dragana 23419 A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri od supruge Slavice, sina Mi{e i k}erke Milijane sa porodicom. 23402 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu od sestre Biqane, zeta @ike i Gorana. 23402 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

23427 A-3 G

Dana 7.7.2012. godine navr{i}e se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

MARKA - YIKCA \ERMANA
Na taj dan, ujutru u 9.30 ~asova na Perduvovom grobqu okupi}e se porodica i prijateqi i jo{ jednom mu odati po~ast. O`alo{}ena porodica 23417 A-6 G Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca 23402 A-1 G Posqedwi pozdrav ro|aku Tu`no sje}awe na dragog striku

PETRU
od brata Mom~ila.

PETRU MILEVI KOSANKI
Mnogo mi nedostaje{, draga moja bako. Unuka Dijana 23419 A-2 G od sestre Zore, zeta Nikole i sestri~ine Biqane 633 A-2 D od sestre Marije, zeta Sa{e, Andreja i Maje. 23402 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ujaku

YIKCA MARKA PETRU
od Nade i Qubi{e. Jo{ uvek za tobom pla~an je glas I zauvek tako }e biti, U se}awu na tebe tra`i}emo spas U svakom osmehu suzu za tobom kriti. Tvoje cure Swe`ana, Andrea, Dajana i Sara 23417 A-4 G Tu`no sje}awe na dragog brata Snaha Goga i djeca 23417 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 5.7.2012. godine u 83. godini `ivota preminula na{a draga

PETRU
od Sawe sa porodicom. 23402 A-1 G

23402 A-1 G

Tu`no sje}awe na dragog

Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

KOSANKA (ro|. Jo{i}) SRDI]
Sahrana }e se obaviti 7.7.2012. godine u 14 ~asova na grobqu u [u{warima. O`alo{}eni: sinovi Slavoqub, Mi{o i Pero, snahe Qubica, Jawa i Dragiwa, unu~ad i praunu~ad i ostala o`alo{}ena rodbina 632 A-8 D Tu`no sje}awe na na{eg sina i brata Posqedwi pozdrav dragoj sestri

YIKCA
Sestra Slavica, Mi}o i Petar 23417 A-1 G

DRAGU BOGDANOVI]A YIKCA PETRU
od porodice Kresoja. 23402 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ 23426 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog zeta 23417 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog zeta od ujne Borke, bra}e Zorana, Gorana i snahe Renate sa djecom. Sestra Branka

Tu`no sje}awe na dragog prijateqa i kuma

YIKCA
S tugom i po{tovawem Ivana, Maja, Bobo, Filip i Tara 23417 A-1 G

DARIA DRAGI]A
Jedanaest godina nisi sa nama, mi jo{ vidimo tvoje we`ne plave o~i i ~ujemo tvoj glas. Ti si tu sa nama dok je nas. Tvoji najmiliji. 23401 A-3 BG

KOSANKI YIKCA
od brata Pane i snahe Nade. 633 A-3 D

Tu`no sje}awe na dragog

YIKCA
Vesna, Hari i Irena 23417 A-1 G

PETRU
Ilija i Marija sa djecom od porodice ]ur~i}. 23402 A-1 G 23417 A-1 G

YIKCA
Kuma Bo`ana i prijateq Ivo 23417 A-1 G

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 39 Sje}awe na moju dragu djecu
Dana 9.7.2012. godine navr{ava se tu`na godina od prerane smrti na{eg Tu`no sje}awe na dragog sina

DRAGU

ZVONIMIRA COTU
9.7.1992 - 9.7.2012.

QIQANU COTA
14.7.2011 - 14.7. 2012.

DRAGE - PELE BOGDANOVI]A
U subotu, 7.7.2012. godine u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica Bogdanovi} 23438 A-8 G Tu`no sje}awe na supruga i oca

Dragi sine, istina je te{ka, ali tuga i bol u na{oj du{i vje~na. Neutje{na majka Sema i otac Aleksa 23438 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog brata

Roditeqska tuga je prevelika, bol je prete{ka, sje}awe neizbrisivo, a tuga je za vama vje~na. U subotu, 7.7.2012. godine u 9 ~asova posjeti}emo wihovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Majka Leposava, sestra Danijela, zet Ratko, Pavle i Matea 23420 B-2 M
Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na drage

DRAGU DRAGU
Vrijeme koje je pro{lo, tu`no je i bolno, sje}awe na tebe je dio na{ih `ivota u kojem nam svaki dan sve vi{e nedostaje{, a `ivot bez tebe je mnogo druga~iji i te`i. Bio si na{ idol, otac i suprug na koga smo ponosni. Supruga Bo`ica, k}erka Nikolina i sin Goran 23438 A-6 G Dragi brate, te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu, a imati snagu za svaki dan `ivjeti bez tebe. Sestra Nada i zet Mile 23438 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog ujaka

i

OBRENA
Supruga Zora i sin Milo{ 23413 A-1 G

QIQANU COTA

ZVONIMIRA
Tu`no sje}awe na dragu majku 23411 A-7 G Tu`no sje}awe na dragog brata

U ti{ini vje~nog mira neka vas prate na{e misli. S qubavqu: Zorana, Jelena i Ivana

Dana 13.7.2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

Dana 13.7.2012. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

DRAGIWU
K}erka Mira i unu~ad Tijana i Goran Kova~evi} 23428 A-1 M

DRAGU
Dragi brate, sa qubavqu koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i postoji{ i traje{ kroz najqep{e uspomene koje bolno podsje}aju na tebe. Sestra Vela, zet Rade, sestri} Vladimir i Marija 23438 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog ujaka

PELETA
Zoran, Sanela, Du{an i Marija Popovi} 23438 A-2 G Tu`no sje}awe na dragu priju

DRAGIWE NIKOLI]

Tu`no sje}awe na

OBRENA BO@I]A
U subotu, 7.7.2012. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Bo`i}i u Dowim Kolima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: otac Todor, majka Perka, supruga Zora, sin Milo{, bra}a Stanimir i Milan, sestre Stanimirka i Milija sa porodicama 23412 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog ujaka Tu`no sje}awe na dragog ujaka

U subotu, 7.7.2012. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u selu ^itlukKne`ica, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Sin Dragoqub i snaha Gordana 23428 A-4 M

PELETA
Tu`no sje}awe na dragog zeta Oti{ao si iz stvarnog `ivota, ali u srcu, du{i i mislima uvijek si sa nama. Autoservis "Dijagnostik" 23438 A-3 G Draga na{a bako 23438 A-2 G

ZAGU PELETA
Dragana, Dragan, Sergej i Matej Strika Prijateqi Dragoqub, Dragica i Dragoslava \aji} 23442 A-1 M

PELETA
Gordana i Miroslav Vu~i} 23438 A-2 G

PELETA
Radmila, An|elko i Awa Vu~enovi} 23438 A-2 G

DRAGU
Punica Dara i {urijak Milan sa porodicom 23438 A-2 G

Tu`no sje}awe na dragog brata

ZAGO
Dana 8.7.2012. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage
Hvala ti za svu qubav, pa`wu, plemenitost i vrijeme koje si nam posvetila. Uvijek }emo te nositi u srcu i sje}awu. Sin Darko, snaha Dragana, unu~ad Matija, Natalija i Marija 23442 A-3 M Tu`no sje}awe na dragu majku, baku i priju

DRAGU
Bog nam je uzeo tebe, a mi nismo bili spremni na to, koliko god da boli toliko vi{e te volimo. Brat Nenad, snaha Jadranka i brati}i Vladimir i Nikola 23438 A-3 G Tu`no sje}awe na dragu suprugu

ZAGORKE (ro|. Spasojevi}) ALEKSI]
U subotu, 7.7.2012. godine, u 11 ~asova odr`a}e se parastos u Rebrova~koj crkvi, potom }emo posjetiti wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: suprug Sredoje, sin Darko, k}erka Darija, snaha Dragana, zet Svetislav, unu~ad Matija, Natalija, Luka, Marija i Elena 23442 B-2 M

ZAGU ZAGORKU
od k}erke Darije, zeta Svetislava, unu~adi Luke i Elene i prijateqa Jovi}a. 23442 A-2 M Suprug Sredoje 23442 A-1 M

40 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

Dana 7.7.2012 (subota) navr{ava se tu`nih 40 dana otkako nije sa nama na{a draga

Tu`no sje}awe na dragu tetu

Dana 7.7.2012. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

SLAVICU KOVA^EVI]
Tvoji Andrej, Ana, Sa{a i Dragana 23435 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

SOFIJE PA[ALI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Marko" u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: sestra Olga, porodice Onufrej~uk, Ken|er i Marjanac 23439 A-8 G Dana 5.7.2012. godine dali smo dvogodi{wi pomen na{oj dragoj k}erki i sestri

TINU
U na{im srcima i mislima `ivje}e{ vje~no. Radovan, Mirjana i Ceca 23441 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu

KRISTINA MIRNI] - TINA

SUZANI LEMEZ
Draga NA[A SUZO, ponosni smo {to smo TE imali, a vje~no tu`ni {to TE vi{e nemamo. Tu`na je TVOJA i na{a sudbina. Tvoje sestre tuguju za TOBOM. Mama i tata TE kupaju u suzama i pokrivaju cvije}em. Po~ivaj nam u miru An|ele na{. TVOJI: tata Velimir, mama Radmila i sestre Ivana i Vedrana. Ovim putem kolektiv Ermeks se izviwava porodici Lemez zbog gre{ke u ju~era{wem broju. 014164 A-8 E Tu`no sje}awe na dragu Tvojim odlaskom ostala je neizmjerna tuga i praznina. Du{an, Qiqana, Luka i Aleksa 23441 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu Tu`no sje}awe na dragu

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci i odr`ati pomen. Danas je tu`nije nego ju~e, sutra }e biti tu`nije nego danas, sa sobom si zauvijek odnijela dio nas. Otac Novak i majka Katica 23441 B-5 M In memoriam

TINU

TINU
Sestra Lala sa porodicom 23441 A-1 M

TINU
Nata{a, Leon i Konrad 23441 A-1 M Najdra`a na{a

TINU
Tu`no sje}awe na dragu Tetka Dosta i tetak Bo{ko 23441 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu

TINU
Sestra Qiqa sa porodicom 23441 A-1 M

TINA
Voqeni ne umiru, oni `ive vje~no u srcima onih koji ih vole. Jole, Fina, Taca i Swe`a 23441 A-2 Obavje{tavamo rodbinu, kumove i prijateqe da }e se ~etrdesetodnevni pomen

TINU
Tu`no sje}awe na dragu Brat Mi}o sa porodicom 23441 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu

Mr KRISTINA MIRNI]
TINU
Sestra Mira Tukeri} sa porodicom 23441 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu

TINU
Milovan, Koviqka i Darko 23441 A-1 M Na{a

IGWATIJU TRAPARI
oba vi ti 7.7.2012. godi ne na grobqu Vrawe{ u 11.30 ~asova, a za tim }e mo se sas ta ti u ku }i `alosti u 12.30 ~asova. O`alo{}eni: k}erka i sinovi sa porodicama. 014165 A-4 E

Pro|e ve} 40 tu`nih dana od Tvog odlaska, draga Kristina. Ostaje{ zauvijek u srcima svih tvojih kolega, studenata, prijateqa. Kolektiv Filolo{kog fakulteta Univerziteta u Bawaluci KRISTINICE
Sve je u `i vo tu prola zno, i qubavi, i tuge, i svi sre}ni dani... samo si ti neprolazna... Zauvijek u na{im srcima, vole te tvoja Taca i Swe`ana! 23441 A-3 M

TINU
Sestra Nada Kos sa porodicom

B-5 F

23441 A-1 M

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 41

Sport

Rukovodstvo Zvezde napravilo je odli~an sistem, izvuklo klub iz finansijskih problema. Nadam se da }e ostati na okupu, a uz par poja~awa u ekipi, vidim i sebe u celoj toj pri~i. Bilo bi sjajno zavr{iti karijeru u klubu gde sam je i zapo~eo. Igor Rako~evi}, srpski ko{arka{

Srbin i [vajcarac odmjeri}e snage danas u 14 ~asova u polufinalu Vimbldona

\okovi} i Federer po 27. put
Trudim se da igram {to agresivnije. Ho}u da u odlu~uju}im poenima udaram {to ja~e i preciznije i da koristim servis kao jedno od glavnih oru`ja. Razmi{qam pozitivno, a laknulo mi je pro{le godine posle trijumfa na Vimbldonu, jer je to bio moj prvi trofej na travi. Sada se ose}am sjajno dok igram na toj podlozi, kazao \okovi}
LONDON - Polufinale 126. izdawa Vimbldona donosi okr{aj velikih {ampiona Nova ka \okovi }a i Royera Federera (14 ~asova), u kojem }e \okovi} poku{ati da sa~uva prvo mjesto ATP liste, a Federer da pobjedom do|e na korak do povratka na ~elo karavana i do sedme titule na terenima "Ol Ingland tenis kluba". Srpski teniser }e protiv Federera braniti vimbldonski trofej, ali i prvo mjesto na ATP listi. U slu~aju da pobijedi na Vimbldonu, [vajcarac }e se vratiti na vrh. - Trudim se da igram {to agresivnije. Ho}u da u odlu~uju}im poenima udaram {to ja~e i preciznije i da koristim servis kao jedno od glavnih oru`ja. Razmi{qam pozitivno, a laknulo mi je pro{le godi ne po sle tri jum fa na Vimbldonu, jer je to bio moj prvi trofej na travi. Sada se ose}am sjajno dok igram na toj podlozi - kazao je \okovi}.

ME\USOBNI SKOR
Federer i \okovi} igrali su 26 puta, ali nikada na Vimbldonu. [vajcarac vodi 14:12, s tim da je Novak dobio posqedwa tri duela. U jednom trenutku bilo je 7:2 za tada dominantnog Federera, ali od tada znatno viprotiv Royera Federera u polufinalu Vimbldona. - Royer ima raznovrsnu i pametnu igru za ovu vrstu podloge. Odli~no koristi servis, voli slajs udarce jer tako loptica odska~e nis ko. U pojedinim trenuci ma je ve oma agre si van, a {e uspjeha imao je \okovi}, koji je dobio {est od posqedwih sedam duela sa pet godina starijim rivalom. po zna je mo, ~es to smo igra li na velikoj sceni i

U DRUGOM polufinalu igraju Marej i Conga
Najboqi svjetski teniser rekao je ju~e da mu prija igrawe na travnatoj podlozi i naveo da o~ekuje dug i te `ak me~

ovaj put }e ulog za obojicu biti veoma veliki - dodao je \okovi}. On je priznao ~ak i da je pro{le godine probao ko madi} tra ve po sle tri jum fa na Vimbldonu. - Obe}ao sam sebi da }u to uraditi ako pobedim, ali ne znam da li je to bilo ba{ pametno. Ko zna, mo`da ponovim ta ko ne-

Royerove titule
Federer je Vimbldon osvajao 2003. (pobijedio u finalu Marka Filipusisa), 2004. (Endi Rodik), 2005. (Endi Rodik), 2006. (Rafael Nadal), 2007. (Rafael Nadal) i 2008. godine (Endi Rodik), a prvi na ATP listi bio je u dva navrata, od 1. februara 2004. do 11. avgusta 2008. godine, a potom i od 6. jula 2009. do 24. maja 2010. godine. {to i ove godine - poru~io je \okovi}. U drugom polufinalu, koje je na rasporedu odmah poslije zavr{etka prvog, sastaju se Endi Marej i @o Vilfred Conga.
FOTO: ROJTERS

Statistika
Novak \okovi} Royer Federer

22. 5. 1987. Beograd Monte Karlo 188 cm 80 kg 2003. 36/6 2 430/117 30 37.672.100 12

datum ro|ewa mjesto ro|ewa prebivali{te visina te`ina profesionalac od omjer u 2012. titule u 2012. omjer u karijeri titule ukupno zarada me|usobni skor

8. 8. 1981. Bazel Botmingen 185 cm 85 kg 1998. 39/6 4 846/192 74 71.126.377 14

zna i da se brani. Pretpostavqam da wegovom na~inu igre najvi{e i odgovara travnata podloga kazao je \okovi}. Novak je po bi jedio u posqedwa tri me~a sa Federerom, od kojih su dva igrali ove godine. - Ve}ina na{ih me~eva su te{ki i dugi. Veoma dobro se

Novak \okovi}

Crvena zvezda nastavqa saradwu sa trenerom

Uspjeh srpsko-slovena~ke kombinacije

Pe{i} potvrdio ostanak
MINHEN - Sve {to je Neboj{a ^ovi} rekao na nedavnoj pres-konferenciji stoji. Nemam {ta da dodam, izjavio je za srpske medije trener Crvene zvezde Svetislav Pe{i}. Naime, ^ovi} je nedavno rekao da Pe{i} i daqe os ta je tre ner iako je bilo spekulacija da napu{ta klub dok je istovremeno wegov advokat uputio pismo klubu jer pre ma tro fej nom stru~waku postoje neizmirene obaveze. Pe{i} se trenutno nalazi u Wema~koj, a prije odlaska razgovarao je sa igra~ima i detaqno im predo~io plan pripremama za sqede}u sezonu, koja }e biti veoma naporna. - Imali smo nekoliko dobrih razgovora pre ne go {to sam oti {ao, prvo na odmor, zatim u Nema~k u. Igra~ima ~e ti ri fron ta, na po ri }e biti mnogo ve}i nego ove godine, Jadranska liga je sada daleko zna~ajnija dodao je Pe{i}. On, me|utim, nije pro pus tio da prokomentari{e situaciju kluba sa Ma log Ka lemegdana. i onom sportskom delu - poru~io je trener Zvezde. Iskusni strateg nije `elio da se bavi pri~ama da li ostaje ili odlazi iz Zvezde te je rekao da }e biti vremena za sve.

Ziki i Katarina u ~etvrtfinalu
LONDON - Srpski teniser Nenad Zimowi} i Slovenka Katarina Srebotnik plasirali su se u ~etvrtfinale miks pa rova na Vim bldonu, po {to su sa vlada li do ma }i miks Skupski i Sautova sa 6:4, 6:7 (7:5), 9:7. U idu}oj rundi }e se takmi~iti sa boqim iz duela Robson/ Inglot i Fleming/Hsje. Ovom pobjedom Srbin i Slovenka su nadma{ili pro{logodi{wi rezultat, jer su ispali ba{ u osmini finala, po{to su predali me~ zbog premorenosti Srebotnikove. Wih dvoje u paru imaju dva osvojena Rolan Garosa (2006, 2010) i dva Australijan opena (2004, 2008).

SQEDE]E sezone Zvezda igra na ~etiri fronta
- Kada se u na{oj lepoj Srbiji stvori ose}aj sigurnosti, kada osetite da vas cene, po{tuju i vole, qudi ne}e mo}i da umawuju ono {to ste uradi li. Ali kod nas uvek ima onih koji }e pri~ati o drugima da bi za{titili sebe - konstatovao je Pe{i}.

Poznate finalistkiwe Vimbldona

s m o podelili plan pri prema. Sled e } e sezone Z v e z d a Svetislav igra na Pe{i}

Ra du je me {to reorganizaci ja ide u dobrom sme ru. Sada mo ra mo da se okrenemo

Radvanska i Vilijams u borbi za pehar
LONDON - U finalu `enskog dijela Vimbldona igra}e Poqakiwa Agwe{ka Radvanska i Amerikanka Serena Vilijams. Radvanska je bila ubjedqiva pro tiv Wemi ce An |eli ke Kerber 6:3, 6:4, dok je mla|a sestra Vilijams nadigrala Viktoriju Azarenku sa 6:3, 7:6.

42 petak, 6. jun 2012. GLAS SRPSKE

Pripreme ekipe Slavije
FOTO: ^. MUCOVI]

Trebiwski premijerliga{ dobio vrijedna poja~awa

Nevrijeme prekinulo me~ sa Olimpikom
KISEQAK - Prijateqska utakmica izme|u fudbalera Slavije i Olimpika koja je igrana u Kiseqaku prekinuta je u 35. minuti zbog jake ki{e i grmqavine. Tim iz Isto~nog Sarajeva je do tada vodio sa 1:0, a strijelac je bio Marko Mijatovi} u 20. minutu susreta. Me~ se igrao jo{ petnaestak minuta uz dominaciju tima Vlade ^apqi}a, a onda je veliko nevrijeme bilo razlog {to je glavni sudija Danijel Bojo u 35. minuti donio odluku da aktere oba tima po{aqe u svla~ionicu, a poslije petnaestak minuta ~ekawa ozna~i i kraj utakmice. Ina~e, trener "sokolova" ^apqi} je odlu~io da utakmicu po~nu: Dujkovi}, Svitlica, Papaz, Aleksi}, Benovi}, Dudo, Peri{i}, Mijatovi}, Mirosavqevi}, Dudi} i Vidi}. Bilo je predvi|eno da priliku s klupe dobiju golman Tomovi}, te Pu{ara, Popovi}, Peqto, kao i igra~i na probi: Ojdani}, Mami} i Idrizovi}. Zbog lak{e povrede izostali su Sa{a Radovanovi} i Haris Be{lija. G. I.

@rijeb za Futsal kup

Trebiwci protiv Moldavaca i Malte`ana
TREBIWE - Klub malog fudbala Leotar imao je sre}e na `rijebu preliminarne i glavne runde Futsal kupa, najeminentnijeg futsal takmi~ewa u Evropi. Trebiwci }e u okviru grupe A, ~iji }e biti doma}ini, igra ti sa eki pa ma Leksmaks [tauceni iz Moldavije i Balzan Juts sa Malte. U slu~aju da osvoje prvo mjesto Trebiwci }e putovati u ^e{ku u grad Hrudim, gdje }e pored protiv Era Paka iz ^e{ke, Targu Mure{ iz Rumunije i Ener gija iz Ukrajine. - Ne smijemo da potcijenimo ni jednog pro ti vni ka. Imali smo sre}u da igramo samo dvije utakmice, ali to tako|e zna~i da nemamo prava na kiks. Ipak, ne sumwam da smo boqi od na{ih pro-

Wego{ Golo~evac

Stigao tandem iz kulskog Hajduka
Rije~ je o dva provjerena i kvalitetna igra~a te }e sigurno predstavqati poja~awa u pravom smislu te rije~i. Ovih dana }e im se prikqu~iti jo{ nekoliko fudbalera, rekao Radovi}
PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

Savo Andri}

tivnika i da }emo putovati u ^e{ku, gdje tako|e imamo realne {anse da se plasiramo u elitnu rundu - rekao je igra~ Le ota ra Sa vo An dri}. ^. M.

Zlatko \ori} revoltiran

Otkaz bez pozdrava
FOTO: N. \ERI] Zlatko \ori}

TREBIWE - Wego{ Golo~evac i Aleksandar Vasiqevi}, ko ji su mi nule sezone nosili dres kulskog Hajduka, poja~ali su redove trebiwskog premijerliga{a Leotara. Dolazak Golo~evca i Vasiqevi}a je bio najavqen na po~etku priprema, ali se cijela procedura otegla zbog sre |i vawa svih pa pi ra za uredan prelazak u novi klub. Golo~evac (29) je vezni fudba ler. Nas tu pao je za Slobodu PS, Ocelul (Rumunija), Slobodu iz U`ica i Hajduk iz Kule, gdje je u protekloj polusezoni bio standardan i koji je upisao 14 nastupa i dva pogotka. Vasiqevi} (30) igra na pozici ji {to pe ra. Ri je~ je u sna`nom igra~u, kojeg je ka-

rijera vodila iz Sur~ina i Dobanovaca, preko Austrije, Be `a ni je, ki nes kog Kin gdaoa, Slobode PS, Mladog radnika, kaza{kog Itri{a, Jagodine i Hajduka iz Kule. Pomenuti dvojac do sada predstavqa jedina prava poja~awa koja u Trebiwu ne}e biti na probnom roku. O~ekuje se da idu}ih dana do|e do re ali za ci je jo{ ne kih

transfera. - Sre }ni smo {to smo dobili dva kvalitetna poja~awa. Rije~ je o dva provjerena i kvalitetna fudbalera ko ji }e si gur no predstavqati poja~awa u pravom smislu te rije~i. Ovih dana }e im se prikqu~iti jo{ nekoli ko igra~a. Znam da su svi nestrpqivi, da su vjerovatno i sumwali, ali za pra-

vog igra~a nikada nije kasno. Mo`emo da dovedemo 40 fudbalera, ali {ta nam to zna~i ako nemaju kvalitet rekao je sportski direktor Leotara @eqko Radovi}.

ANI^I] ostaje na "Policama"
Najboqi strijelac Leotara Igor Ani~i} je postigao dogovor sa predsjednikom kluba i on }e i idu}e sezone nositi dres Leotara, te }e se ekipi prikqu~iti na pripremama na Zlatiboru. Igra~i i stru~ni {tab Leotara danas }e se uputiti na Zla ti bor, gdje }e de set dana boraviti u hotelu "Palisad". Na put }e putovati svi mladi igra~i, te nekoliko igra~a koji su se najboqe pokazali na probi. Planirano je da odigraju tri-~etiri utakmice.

RASPORED
Poznat je i raspored Leotara u idu}oj sezoni, a u klubu ne kriju zadovoqstvo. - Povoqan `rijeb na po~etku prvenstva mo`e mnogo da zna~i da se prvenstvo dobro otvori i napravi pozitivna atmosfera oko kluba i u klubu. Me|utim, svi igraju protiv svih, danas je lak{e, sutra }e biti te`e, tako da ni to ne mora mnogo da zna~i. Drago mi je da prvu utakmicu igramo na doma}em terenu protiv Zriwskog, koji nam je veliki du`nik. Ipak, do te utakmice nas ~eka jo{ mnogo posla - rekao je trener Leotara Bor~e Sredojevi}.

U Rudar Prijedoru dolasci jo{ nisu ozvani~eni

Stojni} ima "temeq"
PRIJEDOR - Od po~etka priprema fudbalera Rudar Prijedora za sqede}e prvenstvo Premijer lige BiH jo{ nisu ozvani~ena poja~awa, a o wima niko ne `eli da pri~a. U Upravi kluba isti~u da }e se ja~awu redova pri}i selektivnije nego u prethodnoj sezoni kada je prijedorskim gradskim stadionom bio "defile", jer je ~ak 39 igra~a nosilo "zeleno-crni" dres. - Ima mo te meqe prve ekipe i sada je na redu nadogradwa. Evidentno je da }e biti vi{e odlazaka nego dolazaka. Doskora{wi kapiten Neyad @eri} je odlu~io da okon ~a ka ri je ru i bi }e ~lan Stru~nog {taba, uz {efa Velimira Stojni}a, wegovog dosada{weg saradnika @eqka Kne`evi}a i trenera golmana Nikolu ^obanovi}a. Iz kluba su oti{li Vedran Kantar, Marko Jevti}, Damir Tosunovi}, Nemawa Vejnovi}, Mahir Kari}, Adis Stambolija, Luka Kujunyija, a ne pojavquje se ni prido{lica od zimus, iskusni Goran Mirovi} - ka`u u upravi kluba. Planirano je da "rudari" sa Sane u nedjequ krenu put Me|ugorja na osmodnevni boravak, a vaqda }e onda biti i saop{ten spisak imena na koje se ra~una u toj i te kako va`noj fazi rada u kojoj }e se po~e ti sa odi gra vawem kontrolnih utakmica i uigravawem ekipe.

PRIJEDOR - Iskusni napada~ Zlatko \ori}, koji je proteklog proqe}a, po odlasku iz redova Rudar Prijedora, branio boje Radnika, revoltiran je nekorektnim odnosom qudi iz bijeqinskog premijerliga{a. - [ef stru~nog {taba Darko Nestorovi}, zbog kojeg sam najvi{e i do{ao u Semberiju, indirektno mi je, predo~iv{i da je situacija u klubu lo{a, predlo`io da potra`im novu sredinu. Me|utim, iz medija sam saznao da ne ra~unaju ni na moje usluge. Istekao mi je ugovor, slobodan sam igra~, ali je u Radniku, kao velikom klubu od kojeg ipak imam vi{e sezona u premijerliga{koj konkurenciji trebalo da se zapitaju ho}e li neko od nas igra~a da ostane. Razgovora nije bilo, ali neka im je na ~ast - istakao je \ori}. N. \.

U NEDJEQU se odlazi u Me|ugorje
Redove Rudara poja~ali su nekada{wi na pada~ bawalu ~kog Borca i nekoliko klubova u BiH i inostranstvu Vladimir Karali} i doju~era{wi defanzi vac Koza re Miodrag Gigovi}. N. \.

Velimir Stojni}

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 43

Trebiwac Radoje \eri} priprema se za nastup na OI

Slavqe brazilskog Korintijansa

Sawa medaqu sa ~etvercem Srbije
Pripreme teku odli~no, tako da na Olimpijadu idemo s velikim ciqem. Za po~etak, o~ekujem ulazak u finale, a onda i borbu za medaqu, rekao \eri}
Srpski ~etverac vjeruje u svoje mogu}nosti

Emerson donio Kopa Libertadores

SAO PAOLO - Do~ekali su navija~i Korintijansa titulu klupskog prvaka Ju`ne Amerike, prvu u istoriji kluba, po{to su u revan{ me~u savladali Boku Juniors sa 2:0 i tako sa ukupnih 3:1 osvojili jedan od rijetkih trofeja koji im nedostaje. Prvak Brazila je potvrdio dominaciju i na kontinentu, a junak me~a je bio iskusni napada~ Emerson, strijelac oba gola. Tako je Korintijans na fantasti~an na~in zavr{io elitno takmi~ewe, bez poraza na 14 me~eva, uz samo ~etiri primqena gola. - Tim kao {to je Korintijans zaslu`io je i ranije da osvoji Kopa Libertadores. U{li smo u finalni me~ vrlo fokusirani i odigrali smo sjajnu utakmicu - izjavio je jedan od kqu~nih igra~a brazilske ekipe Danilo.

FOTO: R. MIJANOVI]

Argentinac dolazi u BiH

PI[E: RATOMIR MIJANOVI] mratomir@gmail.com

TREBIWE - ^lan ~etverca bez kormilara vesla~ke selekcije Srbije zajedno sa Milo{em Vasi}em, Goran Ja ga rom i Miqanom Vukovi}em, Trebiwac Radoje \eri} izjavio je ju~e za "Glas Srpske" da po red ispuwewa dje ~a~kih ma {tawa o nastupu na Olimpij skim igra ma sawa medaqu u Londonu. - Odli~je bilo kojeg sjaja bi ispunilo moju dosada{wu karijeru i krunisalo dugogodi{wi naporan rad. Treba bi ti re alan i re }i da }e konkurencija u Londonu biti izuzetno jaka ali da}emo sve od sebe da ostvarimo {to boqi rezultat - ka`e \eri}. Na Svjetskom prvenstvu na Bledu 2011. godine ~etverac bez kor mi la ra Srbi je odve slao je fan tas ti ~nu trku kojom se plasirao u polufinale ovog takmi~ewa i

ta ko {i rom otvo rio vra ta Olimpijskih igara, a samo ~etiri dana kasnije petim mjestom u B finalu ovjerio "vizu" za London. - Pri pre me te ku odli ~no, tako da na Olimpijadu idemo s velikim ciqem. Za po~e tak, o~e ku jem ula zak u fi na le, a on da i bor bu za medaqu. Iako to neskromno izgleda poprili~no napreduje mo. Sla `e mo koc ki ce. Najmla|a smo ekipa, i zato se nadam da }emo biti jo{ boqi. Sam odlazak na OI u London je neopisiv osje}aj. Kad zna{ da ima{ ~ast da

predstavqa{ svoj narod, svoju dr`avu, zastavu, kad zna{ da su svi uz tebe. To je neopisivo, vjerujte - zakqu~io je \eri}.

VESLAWEM se bavi samo {est godina
Radoje i wegov ~etverac ne strahuje od konkurencije. Is ti ~e da su na jo pa sni ji ekipa iz Velike Britanije, Australije i Gr~ke, ali da vjeruju u sebe i da se nadaju finalu u kojem je onda sve otvoreno. Kada je krajem 2006. go-

TREBIWE U SRCU
Iako je svuda poznatiji nego u svom rodnom gradu, Radmilo sa ponosom isti~e da je iz grada na Trebi{wici. - Ako me neko u Beogradu pita odakle sam, sa osmijehom i ponosom odgovorim da sam iz Trebiwa - rekao je \eri}, koga je Trebiwe skoro zaboravilo. On to ne zamjera i nada se da }e do}i u rodni grad sa olimpijskom medaqom.

dine prvi put sjeo u ~amac, mogao je samo da sawa da }e za samo {est godina dobiti pri li ku da u~es tvu je na Olimpijskim igrama, a nije ni sawao da }e imati realne {anse da se bori za olimpijsku medaqu. - @eqa za novim saznawima me je privukla da odem na testirawa koje je u mom rodnom gradu or ga ni zovao Vesla~ki savez Srbije. Kada su vidjeli da imam potencijal objeloda ni li su da }e naj per spe kti vni ji klin ci do bi ti pri li ku da odu na {kolovawe u Beograd i da }e tamo po~eti ozbiqno da treniraju veslawe. Isprva sam mi slio da je ri je~ o ne koj {ali, ali sve se brzo de{avalo i sve je bilo kao san rekao je \eri}. Tako }e Trebiwe u Londonu imati dva predstavnika, jer je po red \e ri }a nas tup na Olim pij skim igrama obezbijedila i pliva~ica Ivana Ninkovi}.

I Mesi u Me|ugorju
BAR SE LONA - Naj boqi fudbaler dana{wice Lionel Mesi uskoro }e do}i u BiH i posjetiti sve popularni je sve ti li {te me|u poznatim li~nostima, Me|ugorje. Tr o s t r u k i dobitnik Zlatne lopte ni kada nije krio svoju vjeru u Boga, a svaki put kada ulazi na teren, ili kad postigne gol, Argentinac se prekrsti i pogleda u nebo. I sam je u nekoliko navrata izjavqivao kako je sve ono {to on danas predstavqa u svijetu fudbala dar od Boga. Mesi namje ra va da obi |e sve ti li{te u Me|ugorju,

koje su pohodili Roberto Man}ini, trener Man~ester sitja i \anlui|i Bufon, golman reprezentacije Italije.

Biv{i igra~ Bajerna u zatvoru

Brenu tri godine i devet mjeseci
MINHEN - Biv{i defanzivac Bajerna Breno Borge{ osu|en je na tri godine i devet mjeseci zatvora zbog namjernog paqewa svoje ku}e kako bi dobio novac od osigurawa. Mladi defanzivac (22), kojeg je Bajern otpustio na kraju pro{le sezone, se branio tvrdwom da je bio pijan, ali to nije pomoglo u izricawu presude. Wegov advokat Verner Lajtner zahtijevao je uslovnu kaznu ili najvi{e dvije godine zatvora, ali je sudija Rosi Dacman obrazlo`ila da je Breno prihvatio krivicu i da }e mu poslije dvije i po godine zatvora biti dozvoqeno da se vrati u Brazil.

Dolazak Migela Velosa u Dinamo iz Kijeva otvorio {ansu za Crvenu zvezdu

Sjomin ne ra~una na Ninkovi}a
KIJEV - Povremeni repre zen ta ti vac Srbi je Mi lo{ Ninkovi} mogao bi da do bi je odri je {e ne ru ke od Di na mo Ki je va, ko ji je u svo je redove po sli je Ni ke Kraw~ara doveo i reprezentativca Portugalije Migela Velosa. Oma le ni ve zni igra~ ve} dva prelazna roka bio je na me ti Crve ne zvezde, ali taj tran sfer ni ka da nije bio blizu realizacije zbog obe {te }ewa, ali i Ninkovi}eve `eqe da odradi ~itav ugovor u klubu koji vodi Ju ri Sjo min. Me|utim, sada je situacija dru ga~i ja i te {ko da }e Sjomin zadr`ati Ninkovi}a, ko ji ni do sa da ni je ba{ ~esto dobijao priliku da igra, a poslije dolaska
Milo{ Ninkovi}

daleko realnija opcija je da Ninkovi} do|e na pozajmicu u klub za ko ji je ne koli ko puta javno rekao da navija i da }e si gurno jednog da na obu}i "crveno-bijeli" dres.

Promjene u FS Hrvatske

ZVEZDA na potezu
[to se ti~e Velosa, koji se istakao odli~nim nastupima na Evru dres \enove je za mi je nio Di na movim i isti~e da je vrlo zadovoqan. - Bio sam svjestan intere sovawa mno gih klu bova, ali Dinamo je pokazao najve}u odlu~nost da me dovede. Svidjelo mi se i to {to je klub sa tradicijom i bogatom istorijom, kao i to {to }u igrati u Ligi {ampiona - rekao je Veloso.

[uker predsjednik umjesto Markovi}a
ZAGREB - Biv{i hrvatski reprezentativac Davor [uker izabran je za predsjednika Hrvatskog fudbalskog saveza i na tom mjes tu je zamijenio Vlatka Markovi}a poslije 13 i po godina vladavine. - Moja nova obaveza je da ~uvam vrijednosti koje imamo, trudi}u se da dostignem uspjehe Vlatka Markovi}a. Zahvaqujem medijima koji su objektivno izvje{tavali o na{em fudbalu koji je imao lijepu sliku u svijetu, bez obzira na mi{qewe pojedinaca. Svje-

FOTO: AGENCIJE

Velosa i Kraw~ara, te{ko da biti u konkurenciji za prvih 11 eki pe sa "Olimpijskog stadiona".

Sada je na potezu rukovod stvo klu ba sa "Ma ra ka ne", koje istina nema mnogo sred sta va za transfe re, a

sni smo problema hrvatskih klubova, napravi}emo sve da to popravimo, da odr`imo popularnost fudbala - rekao je u prvom obra}awu [uker.

44 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

"Moto-trke Bawaluka - 2012"

Odgo|ena vanredna Skup{tina Rukometnog kluba Borac m:tel
FOTO: GLAS SRPSKE

Asovi u Zalu`anima
BAWALUKA - "Moto-trke Bawaluka - 2012" - takmi~ewe za {ampionate Srbije i Republike Srpske bi}e odr`ano 7. i 8. jula na stazi u Zalu`anima. O~ekuje se u~e{}e blizu 200 takmi~ara, koji }e voziti trke u {est klasa. Ovo je jedinstveno takmi~ewe ovakvog tipa u BiH. Trke su otvorenog tipa, pa }e pored voza~a iz Republike Srpske i Srbije, u~estvovati i voza~i iz Hrvatske, Rumunije, Gr~ke... - Potvr|en je dolazak najja~ih voza~a sa ovih prostora. Vrijedi ista}i imena Milo{a Milovanovi}a i Dragoslava Peri{i}a (Aran|elovac) koji jedini u~estvuje u trkama izdr`qivosti 24 ~asa Le Mana... Na ovaj na~in `elimo da popularizujemo motosport na ovim prostorima i zato smo odlu~ili da "Tintor Team" za`ivi i u Srpskoj - rekao je predstavnik "Tintor Racing Teama" i organizator takmi~ewa Dra`enko Tintor. V. G.

Problemi u RK Borac se gomilaju

Prijem za @KK Trebiwe 03

Godina za ponos

Sedam dana za kvorum
Od 31 ~lana Skup{tine Borca pojavilo se samo wih 15, {to zna~i da je nedostajao bar jedan ~lan kako bi sjednica mogla biti odr`ana
PI[E: DU[AN REPIJA dusanr@glassrpske.com

TREBIWE - Povodom zapa`e nih re zul ta ta ko je su u posqedwe vrijeme postigle ko {ar ka {i ce @KK Trebiwe 03, na~elnik op{tine Trebiwe dr Dobroslav ]uk uprili~io je prijem za rukovodstvo i ~lanice ovog kluba. Podsje}aju}i da su juniorke trebiwske ekipe {ampionke Republike Srpske i BiH, a seniorke vice{ampionke Republike Srpske, ]uk je izrazio zadovoqstvo {to jo{

jedan u nizu brojnih trebiwskih sportskih kolektiva posti`e zna~ajne rezultate. - Radujemo se i ovom, kao i svim drugim uspjesima trebiwskih sportista, jer to potvr|uje da je Trebiwe izraslo u pravu sportsku sredinu rekao je dr ]uk. Kapiten @KK Trebiwe 03 Nikolina Mili} zahvalila je na podr{ci koju lokalna zajednica pru`a sportistima Trebiwa. ^. M.

Stritbol u Kotor Varo{u

Basket na trgu
KOTOR VARO[ - Pod pokroviteqstvom op{tine Kotor Varo{, a u organizaciji Ko{arka{kog kluba Mladost danas po~iwe turnir u uli~noj ko{arci. Rije~ je o priredbi koja zajedno sa turnirom u malom fudbalu i turnirom u odbojci na pijesku ~ini kotorvaro{ko sportsko qeto. - Turnir }e biti odr`an na novoure|enom Gradskom trgu na staroj ~ar{iji u tri kategorije: seniori, kadeti i pioniri. Postavili smo reflektore i monta`ne tribine kako bismo imali pravi ambijent - istakao je predsjednik Organizacionog odbora turnira Slobodan Petrovi}. Za najuspje{nije pojedince i ekipe obezbije|ene su vrijedne nagrade. Prva utakmica je danas u 18, a smotru }e otvoriti na~elnik op{tine Kotor Varo{ Dalibor Vu~anovi}.

BAWALUKA - Vanredna sjednica Skup{tine rukometnog kluba Borac, koja je trebalo da bude odr`ana u srijedu uve~e, odgo|ena je za sedam dana zbog nedostatka kvoruma. Potpredsjednik Skup{tine Sveto Baji}, koji je predsjedavao sjednici u bawalu~kom hotelu "Bosna", konstatovao je da je od 31 ~lana prisutno svega wih 15. - Nedostajao je jo{ jedan ~lan kako bi sjednica mogla biti odr`ana, odnosno kako bi bila prisutna natpolovi~na ve}ina delegata. U nedostatku kvoruma sjednica nije mogla biti odr`ana - konstatovao je Baji}. Tema vanredne Skup{tine trebalo je da bude povjerewe aktuelnom Upravnom odboru kluba i izbor novog trenera, kao i rje{avawe nagomilanih problema koji priti{}u velikana.

Predsjednik Upravnog odbora Borac m:tel Igor Babi} izjavio je da je ovo tijelo bilo spremno da ponudi svoj mandat Skup{tini i kako je naveo "opoziciji koja je najavqivala promjene u klupskom rukovodstvu, {to se nije desilo". - Prije svega, rekao bih da postoji nekoliko optimalnih razloga {to se nije skupilo dovoqno delegata na Skup{tini, s obzirom na godi{we odmore i velike vru}ine. Bili smo spremni da saslu{amo prijedloge onih koji misle da mogu boqe da vode klub, ali se

oni nisu pojavili. Mislim da i to dovoqno govori koliko su oni ozbiqni i kakve planove imaju - rekao je Babi}. On je dodao da dosada{we rukovodstvo kluba ima spreman prijedlog i program kako klub treba da nastavi daqe i da je dobio dva dokumenta "opozicije" koji ne govore ni{ta konkretno. - Jedan dokument na ba{ ru`an na~in govori o dosada{wem rukovodstvu, ali ne nudi konkretna rje{ewa, dok je drugi ura|en konkretnije, sa analizom dosada{weg stawa,

ali opet bez konkretnih prijedloga {ta i kako daqe zakqu~io je Babi}. Novo zasjedawe Skup{tine zakazano je za 11. jul u 19 ~asova.

NOVA sjednica 11. jula
Povodom odga|awa Skup{tine ju~e se oglasio biv{i predsjednik kluba i nekada{wi ~lan Borca Miro Bjeli}: - Nije mi jasno da se biv{i igra~i, pogotovo iz moje {ampionske generacije, koji u medijskim istupima izjavquju kako ih du{a boli za Borcem, nisu udostojili da do|u na Skup{tinu ili opravdaju izostanak. Suludo je odga|ati Skup{tinu i ne rje{avati probleme, a sa pripremama je do sada trebalo po~eti zbog EHF takmi~ewa. Trenutno nema ni trenera - kazao je Bjeli}.

DELEGATI
Od 31 delegata, koliko broji Skup{tina Rukometnog kluba Borac, u srijedu su se na neuspjelom poku{aju zasjedawa pojavili: Sveto Baji} (potpredsjednik), Goran Raca, Zoran Trnini}, Nikola Arbutina, Branko Jankovi}, Dra{ko Prtina, Igor Jovi~i}, Du{ko Vrhovac, Ragib Ibrahimbegovi}, Zoran Babi}, Trivun Mandi}, Nikola Pavli{in, Mario Bla`evi}, Dario Sandi} i Zoran Ivankovi}.

Yudo turnir u Splitu

Stefanu Majdovu dva zlatna odli~ja
IS TO^NO SA RA JE VO Takmi~ari Yudo kluba Randori iz Isto~nog Sarajeva blistali su u Splitu na "Kupu Jadrana", a najuspje{niji je bio Stefan Majdov koji je osvojio dvije zlatne medaqe. Jednu je osvojio u konkurenciji juniora, a drugu u seniorskoj konkurenciji. S najsjajnijim odli~jem ku}i se vratio i Stefan Kraj{umovi} ko ji je bio su pe rioran u konkurenciji juniora do 66 kilograma. Preostale dvije medaqe, obje srebrne, osvojili su mladi Toni Mileti} i Aleksandar Krsmanovi}. - Nastavili smo kontinu-

SEHA liga preskupa
BAWALUKA - Tri rukometna kluba iz BiH, Borac m:tel, Sloga i Izvi|a~, koji su izborili pravo nastupa u regionalnom takmi~ewu, nalaze se na prekretnici kada je u pitawu igrawe u SEHA ligi po{to }e organizacija jedne utakmice ko{tati paprenih od 30.000 do 40.000 maraka. Ne pos to jawe spon zo ra koji bi pokrio tro{kove orga ni za ci je pred stavqa ka men spoticawa po{to }e se prema sada{wim propozicijama utakmice morati igrati na spe ci jal noj podlozi (gerflor), oko terena }e morati biti LED displeji za reklamirawe, a dvorana mora da ima kapacitet od najmawe 2.500 mjesta. - Prijedlog rukovodstva SEHA lige je taj da klubovi sami snose sve tro{kove organizacije utakmica, kao i smje{taja protivnika, slu`benih lica i svega ostalog {to ide uz to. Tako|e, postavqeni su visoki standardi u vezi sa samom organi za ci jom i me~e vi bi se morali igrati na specijalnoj rukometnoj podlozi ~ije postavqawe za jednu utakmicu iznosi 5.000 maraka. Iznajmqivawe LED dis ple ja ko{ta izme|u 10.000 i 15.000 ma ra ka. Tu tre ba doda ti i os ta le tro {ko ve, i on da postaje jasno da je to presku po ta kmi ~ewe za na {e klubove, jer u suprotnom SEHA liga prakti~no ne nudi ni {ta na {im klu bovi ma izjavio je generalni sekretar Rukometnog saveza BiH mu nije poznato ho}e li Sloga igrati u SEHA ligi i da }e se o tome izjasniti Upravni odbor kluba.

Neizvjesno u~e{}e klubova iz BiH u regionalnom takmi~ewu

TRO[KOVI jedne utakmice do 40.000 KM
- Na Upravnom odboru je da donese odluku. Shodno sada{woj si tu aci ji, po mom mi{qewu te{ko je o~ekivati da zaigramo u SEHA ligi, jer bi nam to stvorilo ogromne tro{kove - kazao je Dugi}. Od pred sta vni ka bawalu ~kog klu ba ju ~e ni smo mo gli da do bi je mo mi{qewe o ovom pi tawu, jer se ni ko od wih ni je javqao na telefon. M. Z.

itet dobrih rezultata i opet se sre}ni vra}amo sa jednog jakog i kvalitetnog takmi~ewa - rekao je trener yudis ta Ran do ri ja Qubi {a Majdov. G. I.

Smajo Kara~i}. Trener Dobojlija Aleksandar Dugi} je istakao da

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 45

Holandski napada~ objavio da ne}e produ`iti ugovor sa klubom

Francuska

Van Persiju dos ta Arsenala
Nismo se slo`ili oko toga kako bi Arsenal trebalo da izgleda. Dugo i naporno sam razmi{qao o tome, ali sam odlu~io da ne produ`im ugovor, rekao Van Persi
LON DON - Naj boqi igra~ Premijer lige u sezoni 2011/12. obja vio je na svom saj tu da ne }e produ `iti ugovor sa Arsenalom, koji isti~e na kraju sqede}e sezone, a informaciju je objavio na svom zvani~nom sajtu. On je poslije razgovora sa Arsenom Vengerom shvatio da klub ne ide u smjeru u kojem bi on `elio i kojem se nadao i donio kona~nu odluku. - Nismo se slo`ili oko toga kako bi Arsenal trebalo da izgleda. Dugo i naporno sam razmi{qao o tome, ali sam odlu~io da ne produ`im ugovor. Vi, navija~i,

Zidan kandidat za selektora
PARIZ - Prema pisawu uglednog "Ekipa", predsjednik Fudbalskog saveza Francuske Noel La Graet ozbiqno razmatra mogu}nost da na mjesto selekto ra dovede Zi nedi na Zidana. Sportski direktor madridskog Reala, koji ina~e nema nikakvo trenersko iskustvo, u nedjequ je izjavio da bi jednog dana volio da vodi nacionalnu ekipu, {to se o~igledno dopalo predsjedniku La Graetu, koji je mogu}nost zapo{qavawa jednog od najboqih fudbalera u istoriji uzeo u obzir istog trenutka. Nakon {to se posqedweg dana juna sa selektorske pozicije povukao Loran Blan, koji je sa repre zen ta ci jom ispao u ~etvrtfinalu Evropskog prvenstva, upisav{i na turni ru u Poqskoj i Ukrajini samo jednu pobjedu, uz dva uvjerqiva poraza, najve}i favorit za selektora postao je Didije De{amp, a wegove {anse su se dodatno pove}ale nakon {to je dva dana kasnije objavio da vi{e ne}e vodi ti Olim pik Marseq. Blan, De{amp i Zidan zajedno su ~inili okosnicu reprezentacije koja je uzela naslov svjetskog prvaka 1998. godine, kao i evropsku ti tulu dvije godine kasnije.
FOTO: AGENCIJE

Robin van Persi

imate pravo da mislite da ni sam stva ri sa gledao na pravi na~in i da nisam donio dobru odluku i uvijek }u po{tovati va{a mi{qewe napisao je Holan|anin. Iako odluka efikasnog napada~a nije iznena|uju}a i iako je Arsen Venger preventivno poja~ao napad Luka som Podol skim i Olivijeom @iruom, izvjesno je da }e o~ekivani odlazak prve zvijezde ekipe razqutiti navija~e Arsenala.

- Robinov ugovor isti~e sqede}eg qeta i o~ekujemo da se pona{a profesionalno - kratko je napisano u odgovoru "tobyija" na odluku Van Per si ja da na pus ti London.

MAN^ESTER Siti vreba Holan|anina
Iz ovog se mo `e zakqu~iti da wegovi poslodavci o~ekuju da poka`e pu-

nu posve}enost i indirektno mu poru~uju da }e sigurno os ta ti do sqede }eg qeta. Ta ko bi sa pu ni ca oko odlaska ili ostanka Robina van Persija brzo mogla da bude gotova, a malo je vjerovatno da }e ~elnici Arsena la odbi ti ponude, ko jih }e si gurno bi ti ve} ovog qeta i ta ko is ko ris ti ti posqedwu {ansu da za rade na naj boqem igra~u. Ve} odavno su Man~ester Siti

i Ju ven tus za in te re sova ni da do vedu Van Per si ja, a vje ru je se da je eki pa sa "Eti ha da" na jo zbiqni ji kan didat da ga dovede, jer mu mo`e ponuditi najboqe uslove. Van Persi je pro{le sezone u svim ta kmi ~ewima tre sao mre `e 37 pu ta, a u Premijer ligi je postigao 30 golova u 33 utakmice, ~ime je zaslu`io naslov najboqeg igra~a pro{le sezone u Engleskoj.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Sun~ano
Biha} Bawaluka Doboj Tuzla Bijeqina

Beograd
Subotica

Prete`no sun~ano
U Republici Srpskoj ujutru i prijepodne bi}e prete`no sun~ano i vrlo toplo vrijeme. Od podneva do ve~eri umjeren do jak dnevni razvoj oblaka nestabilnosti pa }e u centralnom, a zatim i sjevernom pojasu biti pove}ane obla~nosti. Grmqavinski procesi lokalno sa pquskovima javi}e se prvo u Podriwu, Sarajevsko-romanijskoj regiji, gdje postoji i mogu}nost za lokalne nepogode sa gradom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 22, na planinama od 11. Najvi{a dnevna temperatura vazduha od 30 do 36, na jugu i ponegdje na sjeveroistoku oko 37, a na planinama od 26 stepeni Celzijusa.

Zvornik Zenica Sarajevo Pale

Mostar

U Srbiji }e tokom cijelog dana preovladavati prete`no sun~ano vrijeme, dok se u pojedinim krajevima o~ekuje ki{a i grmqavina. Minimalne temperature kreta}e se od 11 do 18 na planinama, u ostalim krajevima od 17 do 22, a najvi{e dnevne od 24 do 30 na planinama, u ostalim krajevima od 34 do 37 stepeni Celzijusa.

Maks. Min.

36 oC 22 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra MILETI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

36 oC 19 oC
32 33 25 20 24 23

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 18 35 30 33 2 19 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 17 23 29 23 20 19 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 30 31 30 20 30 20

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 petak, 6. jul 2012. GLAS SRPSKE

B92

4.50

Antena
RTRS 12.10

More snova
U selu pored mora, punom romantike, ~uda i misterije `ivi djevojka po imenu Grecija, koja je ~uvena po svojoj opasnoj qepoti - qepoti u koju se ~ak i more zaqubilo. U davnoj pro{losti, Grecijini roditeqi su nesre}no izgubili `ivot u moru, ali mlada Grecija je ostala nepovrije|ena. @ive}i sa bakom koja je podi`e, Grecija izrasta u prelijepu mladu `enu. Ona ubrzo postaje predmet qubavi dvojice bra}e, Benyamina i Sebastijana. Kada se Benyamin utopi pod misterioznim okolnostima, Greciju qudi u gradu, predvo|eni Tomasom, gledaju sa strahom, jer vjeruju da je ukleta. Sebastijan ne vjeruje u tu kletvu i on i Grecija se jo{ dubqe zaqubquju. Ali Sebastijan je razapet - ako bi slijedio svoje srce i qubav prema Greciji, to bi zna~ilo izdaju majke, koja mu brani da se o`eni Grecijom. Jednog dana, u grad dolazi fotograf Mar~elo i odmah ostaje op~iwen Grecijinom qepotom i `ivotnim duhom. Uloge: Yonatan Ski~, Sendi Bar, An|elika Maria, Nikolas Gonzales Re`ija: Hoze Bojorkez

Kraj vikenda
Film "Kraj vikenda", demistifikuje tradicionalne bra~ne uloge. Bra~ni par, u kojem se jedan supru`nik `rtvuje za drugog, gdje se izgubila po~etna bliskost i qubav, pronalazi na~ine da se me|usobno mu~e. Na kraju, oni ponovo nalaze privla~nost, koja ih spaja.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.30 11.00 11.20 12.00 12.10 13.20 13.40 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 17.20 18.30 19.30 Muzika Info kanal Vijesti Jutarwi program Vijesti Robin Hud, serija U no}noj ba{ti Bonton za djecu Za.Druga Ruski zatvori Dnevnik FILM Kraj vikenda Sajam malina Kozara - etno 2012 Larin izbor, serija Vijesti Larin izbor, serija Ah ta planeta Srpska danas Bratunac Mu}ke, serija TV Bingo Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Dok. program 14.00 Novosti 14.05 Izazovi istine 14.40 Rije~ vi{e 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 16.20 Ru`a vjetrova, serija 17.00 Svijet na dlanu 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 FILM 22.30 Dnevnik 23.00 Loto 23.10 FILM FBI: Pregovara~ 0.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.05 9.50 10.20 10.50 12.00 12.10 12.20 13.20 13.40

RTS1
Jutarwi program Balkan ekspres, serija Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Du` rakove obratnice Dnevnik Sport plus Kasl, serija Dizni na RTS
FILM

RTS2
=6.00 6.50 7.30 7.40 7.50 8.00 8.10 8.20 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 12.50 13.50 15.00 16.00 16.30 17.40 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 0.20 Koncert za dobro jutro Slagalica Munzi, crtani film Veliki i mali Otkrivajmo svijet sa \oletom Tomas i drugari Frenine cipele [kolski program Moj qubimac Metropolis @ivot i standardi Gitar art festival Libela Trezor [kolski program Milan Ka{anin Ekologija Biciklizam Kapri, serija Na veslu pri~a Qetna duhovna akademija Filozofija kao zanat Lov i ribolov Kapri, serija Dobro je dobro je znati Emisija iz kulture Biciklizam Aleksandra Kova~ Reprizni program 6.50

B92
Inspektor Valander, serija Dolina sunca, serija Vijesti Dnevni magazin Crtani filmovi FILM Blejd Vijesti Sportski pregled Kao slu~ajno, serija Prijateqi, serija Vijesti Sun|er Bob, crtani film [trumfovi, crtani film Uvod u anatomiju, serija FILM Pri~a o vitezu Vijesti Sportski pregled FILM Ajova Uvod u anatomiju, serija Saut Park, serija FILM Tri ki{na dana FILM More snova Info 6.00

PINK BH
Moje srce kuca za Lolu, serija Seqaci, serija Udri mu{ki Obi~ni qudi, serija Info top Bra~ni sudija Brze pare Kukavica, serija Moje srce kuca za Lolu, serija Info top Akademija debelih Mala nevjesta, serija Info top Ful dobar sport Siti ekskluziv Mala nevjesta, serija Kukavica, serija

8.50

7.00 8.00 10.00 11.00 11.10 12.40 14.00 14.40

10.00 10.30 12.30 13.40 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.10 19.20 20.00 21.00 23.20 0.00 0.20 2.00 3.00 3.20 4.50 -

15.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

Dvadeset hiqada miqa pod morem 2 Ovo je Srbija Sre}ni qudi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Putopis Slagalica Dnevnik

15.50 16.00 17.00 17.50 18.20 18.30 18.50 19.50

20.10
8.00 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30

ATV
Kod Ane Vijesti Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Sirene, crtani film Vinks Vijesti Slijepa qubav, serija Kad li{}e pada, serija Bandini, serija Sasuke ninxa ratnici Slijepa qubav, serija Kod Ane Necenzurisano Pozori{te u ku}i, serija Agro kutak Vijesti Kad li{}e pada, serija Hitna 94, serija Vijesti Bandini, serija FILM Autoput No}ni program

6.00
9.00 9.05 10.00 11.00

K3
Vijesti Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Junska no}, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija SMS Box Vijesti Stav Strasti i intrige, serija Hronika Doboja Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Junska no}, serija Zavi~aju mili raju Novosti FILM Univerzalni vojnik 6.20 6.30 7.00 7.50 8.20 8.30 9.00 9.30 10.20 11.10 11.20 11.50 11.55 12.00 12.50 14.30 14.40 15.50 16.50 17.50 18.50 19.00 19.20 20.00 21.00 23.10 0.30 2.30 2.50 5.40

OBN
Hairy Scary, crtani film Atomska Beti, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Dibidogs, crtani film Roni Oli roni, crtani film Xerald Mekboing, crtani film Crtani film Ja sam tvoja sudbina, serija Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Princ iz Bel Ejra, serija Crime Time, crtani film Info Najbr`i igra~ Bilo jednom u Turskoj, serija Skrivena kamera Qubav vjera nada, serija Odba~ena, serija Dejana tok {ou Qubav bez granica, serija Info OBN Sport In magazin Ru`a vjetrova, serija FILM Neobi~an za{titnik Red karpet FILM Vo`wa smrti Info Evro liga ^uvari planeta

14.40

MOJ RO\AK SA SELA, SERIJA
20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.10 Antimafijska jedinica, serija 22.40 Dnevnik 23.10 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 23.50 FILM Za{ti}eni svjedok 1.50 Mu}ke, serija 2.50 Dnevnik 3.10 Ruski zatvori 3.40 Antimafijska jedinica, serija 5.10 Muzika

9.50 10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 17.40 18.20 18.50 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.20 1.40

JUTARWI PROGRAM
20.00 Sre}ni qudi, serija 20.50 FILM Prisiqen da ubije 22.50 Oko 23.20 Kasl, serija 23.50 Dnevnik 0.20 Ru`na Beti, serija 1.00 FILM Premlada za qubav 2.30 Reprizni program

12.00 12.05 12.50 15.00 15.05 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

MOJE SRCE KUCA ZA LOLU, SERIJA
20.40 Akademija debelih 21.10 Grand {ou 22.30 FILM Groznica qubavi 0.00 FILM Kraqevi mamba 2.00 Top spid 2.30 Siti ekskluziv 3.00 Grand {ou

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 Jutarwi program Vijesti Muzika raspolo`ewa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 12.30 Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 16.00 Dnevnik 16.30 Muzika 17.00 Vijesti 17.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Muzika raspolo`ewa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Rije~ i muzika 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 Higijena `ivota 1.00 Vijesti 1.05 No}ni program 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10

Preporu~ujemo...
2100
B92

Pri~a o vitezu

Ovo je na moderan na~in, uz dobru rok muziku, ispri~ana sredwovjekovna pri~a o hrabrosti, romansi i izdaji, o grupi mladih qudi koji su krenuli u avanturu. Vilijam Te~er je seqak koji se predstavqa kao vitez i sa svojom dru`inom obilazi gradove u kojima se odr`avaju nadmetawa vitezova za slavu, ponos i novac. Najve}i san mu je da postane {ampion u vite{tvu, posqedwem testu snage i vje{tine. Ipak, ima}e mnogo izazova da rije{i prije nego {to osvoji turnir. Uloge: Hit Leyer, Rufus Suel, Mark Edi, Pol Betani Re`ija: Brajan Helgeland

GLAS SRPSKE petak, 6. jul 2012. 47

B92

3.20

RTRS

23.50

Tri ki{na dana
Jednog tmurnog utorka u Klivlendu po~iwe oluja koja }e trajati tri dana. Tander je zanatlija ~iji krov proki{wava, prijete}i da mu uni{ti posao i `ivot. Denis je radnik na `eqeznici koji shvata da mu je posao u opasnosti kada wegov kolega, Yim dovodi u pitawe wegovu sposobnost. Tes je mlada `ena, narkomanka, koja ima seksualnu vezu sa pokvarenim sudijom da bi mogla da posje}uje k}erku nad kojom je izgubila starateqstvo. Valdo je stariji ~udak koji stalno manipuli{e svojim sinom Majklom koji voli oca, a zatim mu se izviwava zbog takvog pona{awa. Uloge: Piter Folk, Majkl Santoro, Lajl Lovet, Erik Ever Re`ija: Majkl Meredit

Za{ti}eni svjedok
Frenki Karbone je biv{i mafija{ stavqen u program za{tite svjedoka nakon {to su ga biv{e kolege poku{ale da elimini{u. Doseliv{i u Litl Rok u Arkanzasu, Frenki misli da je umakao smrtnoj prijetwi, ali poznanstvo sa sestrama Kirkindal moglo bi ga ko{tati `ivota. Li Kirkindal wegova je nova kom{inica, a Butsi je wena razvratna sestra ~iji je qubavnik – Liin suprug. Kada Butsi sazna da je Frenkijeva glava ucijewena, ona odmah kuje plan kako bi ga izru~ila mafiji i zaradila milion dolara, a wena sestra Li pronalazi romanti~no uto~i{te u Frenkijevom zagrqaju. Uloge: Armand Asante, An|ela Federston, Dina Mejer Re`ija: Entoni Hikoks

BHT1
7.30 8.10 9.00 9.10 9.30 10.10 11.00 11.30 12.10 12.40 13.00 13.40 14.30 14.40 15.00 15.20 15.40 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 21.00 21.30 21.40 22.00 22.20 23.20 1.20 Prirodna ba{tina BiH Soko Vizmar, serija Crtani film Slagalica TV enciklopedija Ezel, crtani film Retrovizor Neopjevani stru~waci Japana Bar kod Muzika Bra}a Karamazovi, serija Putevi zdravqa Najqep{e pri~e klasi~ne starine Problemati~no zaqubqen Slagalica Crtani film Soko Vizmar, serija Prirodna ba{tina BiH Ekologika Gastro kutak Sve u svemu Dnevnik Sarajevo Film Festival BHT 1 Ekskluziv Posthumno, kratki film Edina, kratki film Scene sa `enama, kratki film Tjelesna funkcija, kratki film FILM \avoqe oko Sve u svemu 6.00 7.00 9.00 10.00 10.05 10.50 12.00 12.30 13.10 15.00 15.10 16.00 17.00 17.20 17.50 18.30 19.10 19.30

HRT 1
Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Divqi plamen, serija Vijesti Mjesto pod suncem - ostati ili oti}i Prirodni svijet Dnevnik Mo} sudbine, serija
FILM

HRT 2
7.00 7.40 8.00 8.30 9.00 9.20 9.50 13.20 14.00 18.00 18.40 19.30 Mo} sudbine, serija Teletabis, crtani film Na kraju ulice Fantasti~ni prijateqi, serija H2O Uz malo vode, serija Jura Hura Sjednica Hrvatskog sabora Jugoslavija - dr`ava za jedan vijek Vimbldon - polufinale Briqantin Idemo u Ameriku Qubav u zale|u, serija Novi klinci s Beverli Hilsa, serija Teletabis 5.40 6.00

NOVA
I tako to, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Beba Feliks, crtani film Kad li{}e pada, serija Strasti Orijenta, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kad li{}e pada, serija Dnevnik 6.20 6.50

RTL
RTL danas Dragon Ball Z, crtani film PopPiksi, crtani film Moji xepni qubimci, crtani film Ezel, serija Kismet - okovi sudbine, serija Vatreno nebo, serija Magazin Ve~era za 5 Poroci Majamija, serija Ezel, serija RTL 5 do 5 Ezel, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 10.40 11.10 11.40 12.30 13.30 14.20 15.20 16.10 17.10 18.00 19.00 19.50 Heroji posqedweg rata Drevni iks fajlovi [apta~ psima Privid ili stvarnost Sekunde do katastrofe [apta~ psima Megastrukture Avionske nesre}e Najnevjerovatnije fotografije NG Nevjerovatni snimci NG Istra`ivawe planete Zemqe [apta~ psima Avionske nesre}e Apokalipsa: Drugi svjetski rat Drevni iks fajlovi

6.30

7.40 7.50

6.50

8.00 10.00

8.00 10.00 11.20 12.20 13.00 13.50 15.50 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

U osvit zore Vijesti Ponos Ratkajevih, serija Gorski doktor, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Svete planine svijeta Dr Oz 20pet Dnevnik

11.50 13.00 13.50 15.50 17.00 17.20 18.00 19.10

TV1
6.00 7.00 8.00 9.05 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 0.20 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija FILM Pustiwski vjetrovi Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Junska no}, serija Vijesti plus SFF Doba qubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Eliza, serija Strasti i intrige, serija Vijesti Kinali kar, serija Doktor Martin, serija Dnevnik Junska no}, serija Eliza, serija Doktor Martin, serija FILM Univerzalni vojnik Dnevnik FILM Gvozdeni orao 3: Asovi No}ni program

18.30

19.30

13.50

6.50

11.10

DOKTOR OZ
20.00 Odabrao \elo H., dok. program 21.00 FILM Deveti krug 22.40 Dnevnik 23.40 Seks i grad, serija 23.50 FILM Dolar za mrtve 1.40 FILM Deveti krug 3.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 3.50 Dr Oz 4.40 Jelovnici izgubqenog vremena 5.00 Svete planine svijeta 5.30 Cern: U potrazi za bo`ijom ~esticom 5.40 Divqi plamen, serija

TELETABIS, SERIJA
20.00 Atletika 22.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.40 Mu}ke, serija 23.20 Bitange i princeze, serija 23.50 Opasna qubav, serija 1.40 Kalifornikacija, serija 2.00 Dobra `ena, serija 2.40 Zakon i red: Odjel za `rtve, serija 3.20 Muzika

VOKER, TEKSA[KI RENXER, SERIJA
20.00 Strasti Orijenta, serija 21.40 FILM Cura na zadatku 0.00 FILM Resident Evil 3: Istrebqewe 1.40 FILM Bijeli prah 3.50 Ezo TV 5.00 Dnevnik

DRAGON BALL Z, CRTANI FILM
20.00 Kismet - okovi sudbine, serija 20.50 FILM Fantasti~na ~etvorka 22.40 FILM Izgubqena budu}nost 0.20 FILM Kriti~na ta~ka 2.00 Astro {ou 3.00 RTL danas

SEKUNDE DO KATASTROFE
21.00 Drevne megastrukture 21.50 Tajna istorija 22.50 Tabu 23.40 Drevne megastrukture 0.40 Tajna istorija 1.30 Tabu 2.30 Privid ili stvarnost 2.50 Sekunde do katastrofe 3.20 Megastrukture 4.20 Tabu 5.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 6.10 Nevjerovatni snimci NG 7.00 Istra`ivawe planete Zemqe

020
B92

Ajova

000
PINK BH

Kraqevi mamba

Poslije sumwive smrti svog oca, Esper i wegova qubavnica Dona sti~u pravo na veliki iznos osigurawa. Nadaju}i se da }e pobje}i od `ivota u svom malom gradu, oni se okre}u svijetu metilamfetamina i uskoro postaju zavisnici. Prqavi lokalni policajac Lari, u dosluhu sa Esperovom majkom Efi, `eli novac za sebe. Poslije zavjere oko ubistva Esperovog oca, oni moraju sada da se otarase Espera. Uloge: Mat Farnzvort, Dajan Foster, Yon Seviy, Rozana Arket, Majkl T. Vajs Re`ija: Mat Farnzvort

Armand Asante i Antonio Banderas glume bra}u Cezara i Nestora Kastiqa, popularne muzi~are, koji po~etkom pedesetih bivaju prinu|eni da napuste Kubu i odu u Wujork. Tamo se zapo{qavaju kao mesari, dok Cezar na sve na~ine poku{ava da im obezbijedi mogu}nost da sviraju u nekom od no}nih klubova. Poslije puno pote{ko}a, wihova muzika, Cezarov glas i Nestorovi tekstovi puni emocija pronalaze put do wujor{ke publike i oni izdaju veoma popularan album "Qubavne pjesme Kraqeva mamba". Uloge: Armand Asante, Antonio Banderas, Keti Morijati Re`ija: Arne Glimher

Glogovac i Bjelogrli} kao Dra`a i Tito

Luda planeta

Zbog sva|e otplivala na ostrvo
Sva|a s dru{tvom s kojim qetuje u Hrvatskoj, tokom ve~ere u kampu u Biogradu, toliko je iznervirala jednu ^ehiwu da je bijesna otplivala ~itavih pet kilometara do najbli`eg ostrva. U tri ~asa poslije pono}i `iteqe mjesta Tkon na ostrvu Pa{man iznenadila je strankiwa koja je iz mora iza{la na lokalnu pla`u i zatra`ila pomo}. Policiji je ^ehiwa objasnila da se posva|ala sa svojim dru{tvom i jednostavno preplivala do ostrva.

S
Odno si izme |u bri tanske kraqice Elizabete Druge i Kejt Midlton postaju sve lo{iji, tvrdi jedna princezina prijateqica, dodaju}i da kraqica u`iva da javno poni`ava suprugu svog unuka Vilijama. Sve je, navodno, po~elo kada je kraqica ponovo objavila jedan stari tekst u kojem se "od svih osoba na dvoru, koje nisu kraqevske krvi, zahtijeva da se poklone svaki put kada se sre tnu sa ne kim od ~la nova kraqevske porodice". Iako predodre|ena da i sama jednog dana stupi na britanski tron,

erija "Ravna gora" rediteqa Rado {a Ba ji }a, koja govori o Dra`i, Titu, Krcunu, Kosti Pe}ancu i drugim istorijskim likovima, po~e}e da se snima 24. jula na ~uvenoj mokrogorskoj [arganskoj osmici. U ovoj koprodukciji RTS-a i "Kontrast studija", pored Neboj{e Glogovca u ulozi generala Dragoquba Mihailovi}a, i Dragana Bjelogrli}a koji tu-

ma~i Tita, igra}e i brojni glumci iz zemqe i regiona. Rije~ je o dramskoj trilogiji pod nazivom "1941-1945", ~iji }e prvi serijal nazvan "Ravna gora", a sastavqen od 15 jedno~asovnih epizoda, biti sniman ove i sqede}e godine. Pri~a po~iwe u proqe}e 1941. godine i kroz trilogiju prati de{avawa u Srbiji za vrijeme Drugog svjetskog rata. Pored Neboj{e Glogovca, koji }e tuma~iti jedan od gla-

vnih likova - generala Dragoquba Mihailovi}a, i Dragana Bjelogrli}a u ulozi Josipa Broza Tita, tu je i plejada velikih imena srpskog glumi{ta, me |u ko ji ma su Fe |a Sto ja novi}, Mir ko Ba bi}, Milorad Mandi} Manda, Slobodan Boda Ninkovi}, Olga Odanovi}, Qiqana Stjepanovi}, Aleksandar Sre}kovi}, Milo{ Timotijevi} i mnogi drugi, kao i poznata gluma~ka imena iz regiona.

Za deset minuta pojela 45 hot-dogova
Sowa Tomas, koja te`i 45 kilograma, za deset minuta uspjela je da pojede nevjerovatnih 45 hot-dogova. Na pro{logodi{wem takmi~ewu Tomasova je bila pobjednica u `enskoj kategoriji sa 40 komada. - Moja tehnika se sastoji od umakawa dva hotdoga u vodu, koje onda progutam - rekla je Tomasova.

Kraqica u`iva da poni`ava princezu
Kejt je prinu|ena da klekne kad god se na|e pred nekim od ~lanova porodice svog mu`a. Isti izvor navodi da je kraqica ponovo uvela ovo pravilo samo da bi ponizila mladu princezu, "da je podsjeti da je, iako veoma popularna, mawe zna~ajna od kraqice i bilo kog drugog ~lana kraqevske porodice". - Kraqica to ~ini iz ~iste qubomore. Ona zavidi Kejt Midlton na popularnosti i ~ini sve da je podsjeti na weno porijeklo - isti~e princezina prijateqica.

Pre`ivio pad sa 120 metara
Neimenovani BASE skaka~ iz Konakova u Rusiji, dok se pewao na dalekovodni stub, vjerovatno nije ni sawao da bi taj dan mogli biti ostvareni wegovi najve}i strahovi. Naime, prilikom skoka u martu ove godine, wegov padobran se nije otvorio. Wegov prijateq je mogao samo nijemo da posmatra dok je padao sa visine od 120 metara. Na wegovu sre}u, snijeg je ubla`io pad. Iako je slomio obje noge, karlicu i imao napuknu}e nekoliko pr{qenova, mladi} je pre`ivio. Tri mjeseca poslije nesre}e je ponovo hodao.

NEKAD BILO...
Na dana{wi dan 1971. godine umro je ameri~ki yez muzi~ar Luj Armstrong. Iako se prvo proslavio sviraju}i trubu, krajem karijere postao je najpoznatiji kao pjeva~ i bio je jedan od najuticajnijih yez pjeva~a. Tokom svoje karijere postao je najve}i yez muzi~ar, neosporni predstavnik popularne muzike 20. vijeka i jedna od najve}ih figura u istoriji muzike. Armstronga su voqeli ne samo zbog wegovog truba~kog talenta, nevjerovatno ~istog i prodornog svirawa na trubi i specifi~nog hrapavog pjevawa, nego i zbog qudske topline i velikodu{nosti, kao i zbog simpati~ne posebnosti "velikog djeteta" koje se raduje `ivotu i `ivi za muziku.

POSQEDWA
Vanesa ostavila Depa prije dvije godine
Yoni Dep i Vanesa Paradi rastali su se jo{ 2010. godine poslije 14 godina veze, jer slavna glumica i pjeva~ica nije mogla da `ivi u sjenci svog supruga, tvrdi ameri~ka {tampa. Kako ka`e izvor blizak slavnom paru, sve je po~elo kada je francuska glumica i pjeva~ica urgirala kako bi Dep dobio ulogu u filmu "Pirati sa Kariba" 2003. godine. Iako je i tada bio slavni glumac, Dep je igrao sasvim druga~ije uloge. Samo u 2010. Dep je zaradio 75 miliona dolara. - Vanesa se osje}ala kao da je `rtvovala svoju karijeru zbog wegove rekao je izvor blizak gluma~kom paru. Sve je kulminiralo 2010. godine kada je Vanesa Paradi rije{ila da se rastanu, ali u tajnosti.

Umro Luj Armstrong

Глас Српске
7 - 13. jul 2012.

TESLI], izbor najkutka RS

nedjeqa, 9.00

Qepota prirode nadohvat ruke
"Na veslu pri~a"
petak, 19.05

BOKS:
subota, 22.50

Sedam pisaca na dvije rijeke

Vladimir Kli~ko vs Toni Tompson

Sudar divova

826. i-7. decembar 2009. GLAS PLUS 7 13. jul 2012.

Глас Српске

RTRS, nedjeqa, 9.00 Tesli} - izbor najkutka RS

Qepota nadohvat ruke
^esto se odu{evqavamo prirodnim qepotama drugih zemaqa zanemaruju}i ono {to imamo prakti~no nadohvat ruke. Siguran sam da }e ekipa RTRS-a na pravi na~in predstaviti te potencijale, ali i jedno nedjeqno jutro u~initi na{im gledaocima qep{e i interesantnije, rekao ]orsovi}
Pro{logodi{wi pobjednik

Sada ve} tradicionalna akci ja "Gla sa Srpske", Izbor naj kut ka Re pu bli ke Srpske, a u saradwi sa Radio-tele vi zi jom Re pu bli ke Srpske, odr`a}e se ove godine 8. jula. Do ma }in }e bi ti, prvi put bawa Vru }i ca i ho tel "Kardial", ina~e perjanica bawskog tu ri zma Srpske. Emi si ja po sve }e na ovom izboru u direktnom prenosu traje od devet do 10.30 ~asova. Urednik je Dragi{a ]orsovi}, a sa wim u voditeqskom tandemu bi}e Belma Spahi}. - Poku{a}emo da to jutro na {im gleda oci ma, ali i svima onima koje se budu na{li ispred hotela "Kardial", u~i ni mo li je pim i interesantnim. Prikaza}emo svih 20 ku ta ka ko je je

stru~ni `iri uvrstio me|u kan dida te, de set je ja vnih povr{ina, a deset privatnih - rekao je Dragi{a ]orsovi}. Planirano je da se, kao gosti, pojave predstavnici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, te gra da do ma }i na Te sli }a, bawe Vru}ice... Mislim da }e gledaoci zaista u`ivati u predivnim kadrovima i da }emo uspjeti svima pokazati koliko lijepih i za nimqivih ku ta ka ima u Re pu bli ci Srpskoj. Nada mo se da }e ova na {a emisija, ali i kompletna akcija koju rade "Glas Srpske" i RTRS, pomo}i u razvoju turizma na na{im prostorima, jer ~es to se odu {evqava mo pri rodnim

qepotama drugih zemaqa, zanemaruju}i ono {to imamo pra kti ~no nadohvat ru ke dodao je ]orsovi}. Po tri najboqe povr{ine u obje kategorije dobi}e posebna priznawa i nagrade od stru~nog `irija, a i gledaoci }e svojim glasovima izabrati tri najboqa kutka. - Siguran sam da }e ekipa RTRS-a na pravi na~in predstaviti te potencijale, ali i jedno nedjeqno jutro na{im gledaocima u~initi qep{im i interesantnijim - rekao je ]orsovi}. U kul tur no-za ba vnom pro gra mu u emi si ji u~estvova}e Ma ja Ta ti}, Igor Vukojevi}, etno-grupa "Iva", bend "Aleksandrija" i gost ~ije ime se ~uva kao iznena|ewe.

"Stranac u Srbiji" nagra|en u Italiji

Svijetla budu}nost eko-turizma
Doku men tarna emi si ja Reda kci je do ku men tar nog programa "Stranac u Srbiji", autora Ranke Jak{i}, osvo ji la je gran pri za originalnost autorskog djela na 50, jubilarnom Me|una rodnom fes ti va lu "Tourfilm" u italijanskom gradu Le}e. U primorskom gradu Le}e u Italiji je odr`an 50, ju bi lar ni Me |u na rodni festival dokumentarnog turisti~kog filma, za koji je bilo prijavqeno tri stotine filmova, od kojih je za ta kmi ~ar sku kon ku ren ci ju `i ri oda brao 67 fil mova iz 24 zemqe. U~estvovale su Austrija, ^e{ka, Italija, Makedonija, BiH, Hrvat ska, Pa kis tan, Poqska, Rusija, Tahiti, Ma |ar ska, Jer me ni ja, Australija, Butan, ^ile, Meksi ko, Poqska, Wema~ka, Iran, Ke ni ja, Li tva ni ja, Slovenija, Uzbekistan i Srbija. - Te ma, sa dr`aj i ciq ove emisije podudara se sa ju za film "Veli ka nada", dok je druga po redu nagrada za autor stvo, gran pri za originalnost autorskog djela pripala Ranki Jak{i} za do ku men tar nu emi si ju "Stranac u Srbiji", uredniku u Redakciji dokumentarnog programa. Ita li jan iz Ve ne ci je Lu}o de Marki je do{ao u selo Vrmya kod Sokobawe da sa svojom suprugom Biqanom provodi penzionerske dane i da ispred svog novog doma razvije zastave Srbije i fudbal skog klu ba Ve ne ci je. Obi{ao je cijeli svijet, vidio mnoge qepote, ali je za wega Vrmya najqep{e mjesto na svijetu. On se dru`i sa mje {ta ni ma, seqani ga u~e da radi na zemqi i da pe~e rakiju, odlazi u crkvu i uspijeva da prati slu`bu na staroslovenskom jeziku. - U emisijama "Stranac u Srbiji" moji protagonisti, tj. stranci koji `ive u Srbiji, upravo govore o tome kako svojim boravkom ne sa mo da pri hva ta ju na {u kulturu ve} imaju priliku i da promovi{u svoju - dodala je Ranka Jak{i}. Me |u na rodni "To urfilm" festival je osnovan jo{ 1962. godine u Veneciji, kao Doma}i festival turisti ~kog fil ma, da bi od 1970. godine mijewao sjedi{ta po ita li jan skim i evropskim gradovima, te je 1983. godine dobio karakter me|unarodnog festivala. - U ovoj emisiji dominira qubav koju dajemo jedni drugima, po{tovawe prema pri rodi, tradi cional nim vrijednostima, kulturnom i na ci onal nom iden ti te tu, {to je svakako moglo da doprinese promovisawu ideje 50, ju bi larnog Me |u na rodnog "Tourfilm" festivalu u Le }eu o za jedni ~kom na pretku naroda svih dr`ava svijeta - rekla je Jak{i}eva. Osni va~ fes ti va la je Antonio Konte, sada po~asni direktor festivala, koji je i du go godi{wi po~asni predsjednik Me|unarodne organizacije za koordinaciju svih festivala turisti~kog filma, predsjednik Evropske fede ra ci je za tu ris ti ~ku {tam pu i predsjednik Evropskog kluba za turizam, dok je Antonio Pri mi }e ri di re ktor ovogodi{weg festivala. U sklo pu fes ti va la odvijale su se projekcije takmi~arskih filmova, predavawa i okru gli stolo vi "Budu }nost eko tu ri zma". U smislu turisti~ke promocije regiona organizovana su razgledawa da bi se stekao utisak o turisti~koj i gastronomskoj ponudi tog kraja, kao i o tradiciji, umjetni~kim rukotvorinama i istorij skim zna me ni tos ti ma ba roknih gradova re giona Salento. U realizaciji ove emisije u~estvuje stalna ekipa, ~iji ~lanovi podjednako doprinose svojom profesional no{ }u i kre ati vno{ }u, te ona ostavqa utisak prepoznatqivog sti la ko ji je uvidio i `iri ovog festivala.

ovogodi{wim stavom organizatora festivala da sklapawe pri ja teqstva, pri hva tawe ra zli ~i tos ti bez ob zi ra na na cional no po ri je klo, te ri to ri jal nu pri padnost i vje ru bri {e

gra ni ce me |u na rodi ma i dr`a va ma - re kla je Ran ka Jak{i}. Gran pri za najboqi turisti~ki film ovogodi{weg festivala pripao je iranskom autoru Keivanu Majdi-

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2012. 3 9 7 - 13. jul 2008.

RTRS, nedjeqa, 14.00, "Dvadeset godina od stvarawa Republike Srpske"

Lohan glumi u trileru

BHT 1, ~etvrtak, 23.00, "Yejk"

Sje}awe na velikog glumca

Povratak na filmsku scenu
Lindzi Lohan je dobila ulogu u filmu "The Canyons", u kojem }e glumiti zajedno s porno-zvijezdom Yejmsom Dinom. Scenario za triler u kojem }e Lohan tuma~iti glavnu `ensku ulo gu na pi sao je Bret Is ton Elis, a svoj gluma~ki talenat uz wu }e pokazati i dvadeset{estogodi{wi porno-glu mac Yej ms Din. Pisac scenarija Elis na "Tviteru" je objavio: "Uloge Kristijana i Tare pripale su Lindzi i Dinu. Boqu gluma~ku postavu nisam mogao ni sawati. Lindzi je odli~na." Film sa snimawem kre}e idu}i mjesec, a re`ira}e ga Pol [reder, jedan od sce na ris ta kla si ka "Ra zja re ni bik". Lindzi je do skoro u Los An|elesu snimala televizijski film "Liz i Dik", s kojim se nakon dugo vremena ponovo vratila na filmsku scenu.

@rtva tehnologije

U emisiji se prisje}amo Qube Tadi}a, barda jugoslovenskog i srpskog glumi{ta. Svojim gluma~kim kreacijama ostavio je neizbrisiv trag i qestvicu umjetni~kog izra`aja podigao na veoma visok nivo. Emisija snimana 2004. godine, posqedwi je intervju koji je, prije smrti, u oktobru 2005. godine, Quba Tadi} dao za Televiziju Republike Srpske. Gluma, film, pozori{te, `ivot uop{te – dijapazon razmi{qawa velikog umjetnika zaista je bio {irok i raznovrstan.

Ovog ~etvrtka BHT 1 po~iwe sa emitovawem igrane serije "Yejk" od 16. epizoda. Yejk Foli, radnik Nacionalne agencije za bezbjednost, slu~ajno postaje `rtva nano tehnologije. Milioni mikrokompjutera spajaju se s wegovom biohemijom i omogu}uju mu kontrolu tehnologije umom. On je savr{eno poboq{awe ~ovjeka, tajni agent sa nadqudskim mo}ima koji se mo`e nositi i sa najte`im zadacima. U glavnim ulogama: Kristofer Gorem, Filip Entoni Rodrigez, Yudit Skot, Marina Blek, Kigen Konor Trejsi.

Zabavni program BN TV

U dobrom qetnom ritmu
Emisija No}ni TV projekat je emisija koja se emituje svakog utorka od 21 na Televiziji BN. Ova emisija se razlikuje od drugih zbog toga {to gosti emisije postaju doma}ini
Subota, 18.00 Pisma iz Herceg Novog Pogledajte novi serijal emi si ja "Pi sma iz Herceg Novog". Voditeqi, reporteri i novinari, pripremili su za vas nove reporta`e, zapise i pri~e. Nedjeqa, 12.00 Zvuci zavi~aja Pod sje }awe na sta re, izvor ne pje sme, sta re obi ~a je i tradiciju. Emisija obiluje folklornim igrama, do b r o m pje smom i pozitivnom energijom ko ja }e nas bar na krat ko vratiti u pro{lost. U emisiji u~estvuju poznata imena doma}e estrade koji su nepri ko sno ve ni u izvo |ewu nezaboravnih pjesama. Ponedjeqak, 21.00 Muzi~ki {ou U okvi ru qetwe {e me, BN TV os ta je vjerna mu zi ~kom ponedjeqku. Vrhunska zabava. Najboqe pjesme. Najve}e muzi~ke zvijezde. Voditeq je Vi ole ta Pa pi} Stamenkovi}. Utorak, 21.00 No}ni TV projekat Emisija No}ni TV projekat je emisija koja se emituje svakog utorka od 21 na Te le vi zi ji BN. Ova emisija se razlikuje od drugih zbog to ga {to gos ti emi si je pos ta ju do ma }i ni, ko me }e pored te uloge biti doda te jo{ ne ke. No }ni TV pro je kat je emi si ja ko ja se zaista razlikuje od svega {to ste do sada gle-

RTS 2, utorak, 18.25, "Hrana d.o.o."

Otrov u tawiru

dali na na{im televizijama. Zna mo da to svi ka `u, ali ovoga puta to nije samo fraza. Prvi put gost emisije postaje doma}in kome su pored te uloge namijenili i ne ke dru ge. Ba{ za to gost No}nog TV projekta ne mo-

`e da bude svako. Vodi teqke: An |el ka Prpi} i Marijana Mi}i}. Srijeda, 21.00 Qetwa promenada Qeto je vri je me za odmor, dru`ewe i lijepo raspolo`ewe. U novoj sezoni

"Qetwe promenade" prodefi lova }e broj ni mu zi ~ki gosti i wihovi saradnici. Sa Draganom, Violetom, Cecom i poznatim gostima rashla di }e vas u ove qetwe dane i donijeti osvje`ewe u vidu dobre zabave.

RTL, subota i nedjeqa, 19.10, "Galileo"

Nauka kroz zabavu uz male ekrane
Subota - U novom izdawu emisije sazna}emo vi{e o ru`i, kakvog je ukusa te kako postaje jestiva. Otkri}e nam i posqedwe novosti o na~inima i metodama otkrivawa la`i. Detektori la`i u slobodnoj prodaji trebalo bi da rije{e zauvijek brige i pitawa koja postavqamo - istina ili la`? Jeste li znali da sastojci kola~a – bra{no, {e}er i kakao u prahu mogu imati opasno dejstvo na va{e zdravqe. Ne govorimo o suvi{nim kilogramima, ve} doslovno o eksplozivu. Nedjeqa - Samo u "Galileu" razotkrivaju mitove i saznajemo pravu istinu. Kada se temperature spuste ispod nule, poku {a va mo u{tedje ti energiju tako {to no}u gasimo grijawe, kad ujutro kre}emo na po sao pus ti mo auto mo bil da ma lo radi u praznom hodu ne bi li se motor zagrijao, a kako bi zagrija li svoj vlas ti ti mo tor, na{a tijela, rado popijemo {oqicu kuvanog vina. Zaista, radimo li sve to kako bismo olak{ali `ivot ili posti`emo sasvim suprotno dejstvo? Vanilija je neizostavna u na{im `ivotima – nalazimo je svuda: u sladoledu, kola~u, raznim mirisima, eteri~nim uqima, `enskim parfemima… U novoj rubrici "U tren oka" usporene su neke od najobi~nijih cirkuskih ta~aka te je ekipa "Galilea" zavirila izbliza u nauku koja stoji iza `onglirawa, klovnova i gutawa vatre.

Iz ci klusa fil mova prikazanih na festivalu dokumentarnog filma BEL DOKS, na pro gra mu je ame ri ~ki film, kandidat za Oskara, ~iji bi se original ni na slov "Hra na d.o.o." mogao prevesti i kao "korporativna hrana" ili inkorporirana hrana, mada je i "dru{tvo sa ograni~enom odgo vor no{ }u" sa svim prikladan prevod s obzirom na sadr`aj filma. Vjerovatno }ete se posli je ovog po gleda iza kulisa prehrambene industrije dobro zamisliti ~i me se u stva ri hra ni te. Po se bno {to ovaj do ku men ta rac ne ra zot kri va sa mo sr` problema ve} nudi i neka al ter na ti vna rje {ewa. Iako kri ti ~an pre ma in dus trij skoj proi zvodwi hra ne, film ne pro pu {ta da istakne i korisnu stranu masovne proizvodwe jeftine hrane, ali nastoji da razotkrije zloupo tre be unu tar we i ~esto tragi~ne posqedice koje one ostavqaju na poqoprivrednike i krajwe korisnike.

846. i-7. decembar 2009. GLAS PLUS 7 13. jul 2012.

Глас Српске

Elta TV, nedjeqa, 20.00, "Posqedwa oaza" - dokumentarni film

Numi Repejs u krvi i znoju

B92, subota, 10.20, "Tajne nauke"

Van doma{aja civilizacije
Ovo je film koji na dokumentarno-umjetni~ki na~in predstavqa jedan od rijetkih pejza`a netaknute prirode koji je smje{ten izme|u Dunava i Drave u biv{oj Jugoslaviji. Kada se u proqe}e ptice vra}aju s dalekog juga preletje}e urbane prostore koje stvara ~ovjek, da se nepogre{ivo, bez kompasa i geografske karte, na|u van doma{aja civilizacije. U na{oj oazi ima preko tri stotine vrsta. Ima tu i druge divqa~i. Pune tri godine skrivenom kamerom, jer je ovdje ~ovjek nepo`eqan, biqe`ena su ra|awa, borbe, qubav i smrt stanovnika oaze. Taj ~udni svijet divqine, u kojem prirodni zakoni nevjerovatno podsje}aju na qudske norme i pona{awa, pored stalnog uni{tavawa, obnavqa se i `ivi. Film je re`irao poznati re`iser Petar Lalovi}, a naraciju u filmu ~itao Zoran Radmilovi}.

Neobi~an zahtjev
Glumica Numi Repejs u nau~nofantasti~nom filmu rediteqa Ridlija Skota - "Prometeus" - prema sopstvenoj `eqi insistirala je da bude prekrivena krvqu i znojem. Numi u novom spektaklu Ridlija Skota "Prometeus" - glumi arheologiwu Elizabet [ou, koja se bori s vanzemaqcima. Glumica ovaj put nije htjela izgledati seksi, ve} je insis ti ra la na to me da je mej kap artisti potpuno prekriju s vje{ta~kom krvqu. "Nisam tu zato da budem lijepa i seksi. Ulogu qepotice odglumi}u u nekom drugom filmu. Ovdje glumim znojnu i prqavu `enu, prelivenu krvqu. Mejkap artist mi je rekao da je prili~no neobi~no da glumci zahtijevaju jo{ krvi i blata" - rekla je Numi. U tom filmu nije trpio samo wen izgled, nego i weno tijelo. Numi je dodala: "Rediteq nije htio da se suzdr`avamo. Kompletno tijelo bilo mi je prekriveno masnicama. Bila sam izmu~ena i u bolovima... ali moj lik se nije predavao, zato nisam mogla ni ja."

Zdravqe iz srpske kuhiwe

"Tajne nauke" u novoj epizodi otkrivaju najnovija saznawa o arheolo{kom lokalitetu Kale u dolini Ju`ne Morave. Istra`ujemo koliko je sa stanovi{ta nauke srpska kuhiwa zdra va i ka ko he mi ~a ri pri pre ma ju hra nu. Stru~waci Instituta za prou~avawe qekovitog biqa "Dr Josif Pan~i}" ispituju koliko je aronija dobra za qudski organizam. Autorka emisije Jelena Milutinovi}.

RTS 2 i Nova, subota, 22.50 Boks: Vladimir Kli~ko - Toni Tompson

RTS 2, petak, 19.05, "Na veslu pri~a"

Sedam pisaca na rijekama
Serijal "Na veslu pri~a" u produkciji Udru`ewa "[ta ho}e{" u originalnoj formi tretira odnos ~ovjeka prema prirodi, bude}i umjetni~kim sadr`ajem vi{i nivo svijesti gra|ana u odnosu prema `ivotnoj sredini

Sudar divova

^etiri mjeseca nakon {to je nokautom rije{io "Slu~aj Mormek" Vladimir Kli~ko ulazi u ring za svoj 61. profesionalni me~. Protivnik mu je Toni The Tiger Tompson, ~e trde se to godi{wi Amerikanac. Tompson i Kli~ko ve} su se jednom susreli. Prije ta~no ~etiri godine u Hamburgu mla|i Kli~ko slavio je nokautom u jedanaestoj rundi. Tompson je po fizi~koj gra|i nalik Kli~ku: gotovo dvometra{ (196 cm), dugih ruku i jakog udarca. U karije ri je bo ksao 38 pu ta, a osim poraza od Kli~ka izgubio je jo{ samo jednom, od Erika Kirklanda, na po~etku karijere. Vladimir Kli~ko ~etiri je godine mla|i i dva centimetra vi{i. Profesionalni skor vrlo dobro poznat: 60 borbi, 57 pobjeda (~ak 50 nokautom) i tri po ra za. U ring stadiona u Bernu unije }e svo ja ~e ti ri po ja sa: WBA (Super), IBF, WBO, IBO & The Ring Heavyweight title. Ubiqe`io je petnaest pobjeda zaredom, a ho}e li Toni Tom pson iz bje }i sudbi nu svih svo jih pret hodni ka u posqedwih sedam i po godina, sazna}emo u subotu 7. jula u direktnom prenosu na RTS 2 i Novoj TV.

Dvije rijeke - Sava i Kolubara. Sedam pisaca na veslu pri ~a sedam ori gi nal nih pri~a o prirodi. Da li smo zaboravili da pripadamo prirodi? To je si`e dokumentarnog ekolo {ko-umje tni ~kog serijala "Na veslu pri~a", koji }e biti emitovan u dvije emisije na drugom programu Radio-televizije Srbije u petak 19.05 ~asova.

Serijal "Na veslu pri~a" u produkciji Udru`ewa "[ta ho}e{" u originalnoj formi tretira odnos ~ovjeka prema prirodi, bude}i umjetni~kim sadr`ajem vi{i nivo svijesti gra|ana u odnosu prema `ivotnoj sredini. Tradicionalna, a izgubqena forma pri~awa pri~a, besjede, dobija originalnim konceptom serijala "Na veslu pri~a" novu dimen-

ziju. Svoje pri~e pri~aju istaknuti kwi`evnici razli~itih ge ne ra ci ja: Vladi mir Andri}, autor antologijskih serijala "Pustolov" i "Laku no}, djeco"; Slobodan Stoji}evi}, autor deset kwiga proze i dugogodi{wi slobodni repor ter "Poli ti ke"; Ve sna Aleksi}, jedan od najnagra|ivanijih autora za djecu i adolescente; Slavko Stameni},

pi sac i autor uybe ni ka srpskog je zi ka za osnovnu {kolu; Dragan Babi}, kantautor i sce na ris ta se ri ja la "Moj ujak"; Ana Buji}, dobitnica nagrade za roman godine Saveza jevrejskih op{tina Jugoslavije i Aleksandar M. Po povi}, kolu mnis ta i kwi`evnik. Svi autori su iz Obrenovca, jedne od ekolo{ki najoset-

qivijih ta~aka Srbije, i time je wihov odnos prema prirodi jo{ zanimqiviji. Prirodna qepota rijeka, slikane u HD tehnologiji, ujediwena sa originalnom muzikom i zvucima sredine, daje jedinstveni osje}aj prisustva trenutku stvarawa. Ovaj serijal se usu|uje da sawa o boqem svijetu koji }e pokretati obnovqiva energija i qudska kreativnost.

Liga {ampiona i Liga Evrope na javnim servisima

Najboqi fudbal utorkom i ~etvrtkom
Ja vni emi te ri RTRS, BHRT i FTV s ponosom objavquju da }e u idu}e tri godi ne gleda oci Ja vnih RTV servisa u BiH imati zadovoqstvo da gledaju: najboqe fudbalske uta kmi ce Li ge {am pi ona utor kom i najboqe fudbalske uta kmi ce Lige Evrope ~etvrtkom na programima Radio-televizije Republike Srpske (RTRS), Ra dio-te le vi zi je Bo sne i Hercegovine (BHRT) i Federalne televizije (FTV). Jedini javni servis u regionu koji je o~uvao kontinuitet nosioca televizijskih pra va ovog te le vi zij skog programa, koji prema meritornim istra`ivawima ima rekordnu gledanost i masovni odziv u`ivalaca najva`ni je spo redne stva ri na svijetu i koji je etablirao na{a tri javna emitera kao vnog RTV sistema BiH za period od 2012. do 2015. godine. Prenosi najboqih utakmi ca ko je se igra ju utorkom, po pra }e nih sa pre gledi ma me ~e va, bi }e emi tova ni na pro gra mi ma RTRS, BHT 1 i FTV, a Magazin Lige {ampiona bi}e emitovan nezavisno na sva tri emi te ra, u skla du sa wihovim pro gram skim potrebama i {emama.

medijske ku}e koje u programu ima ju na pres ti `ni ji i najatraktivniji program.

Eksklu zi vna ze maqska TV prava (za utorak i ~etvrtak) otkupili su ~lanovi Ja-

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2012. 5 9 7 - 13. jul 2008.

"Morska patrola" uskoro na TV1

Kraqevska mornarica u opasnim akcijama
Kroz sve sezone protkana je parola, koja glasi: "Po{tewe hrabrost, lojalnost i integritet", ali su slikovito prikazane i kulturne raznolikosti ratne mornarice, koja se bavi i savremenim problemima kao {to je prodaja qudi i narkotika

Cenzori zabrinuti za tinejyere

"Alijen" je previ{e seksi

"Morska patrola" je australijska televizijska akciona drama koja je snimana u periodu od 2007. do 2011. godine, sa ukupno pet sezona. Osim {to je dobila brojne po klo ni ke, osvo ji la je i mno ge TV na grade i pri znawa. Radwa se de {a va na izmi{qenom pa trol nom brodu Kraqevske australijske mornarice i fokusirana je na `i vo te ~la no va po sade i wihovu bor bu sa okorjelim kriminalcima na moru. U prvu sezonu serije ulo`eno je ~ak 15 miliona dola ra, da bi po sli je wenog nevjerovatnog uspjeha uslijedi le, "Mor ska pa trola 2: Udar", "Morska patrola: Cr-

veno zlato", "Morska patrola: Ispravna stvar" i "Morska pa trola: Kon trol na {teta". Kroz sve sezone protkana je parola koja glasi: "Po-

{tewe, hrabrost, lojalnost i integritet", ali su slikovito prikazane i kulturne raznolikosti ratne mornarice, koja sa bavi i savremenim problemima kao {to je

prodaja qudi i narkotika. Serija je do sada emitova na u Veli koj Bri ta ni ji, Srbiji, Belgiji, Indoneziji, Indiji, Rusiji, Italiji, Ju `noj Afri ci, Me ksi ku,

Vijetnamu i Wema~koj, a od ove godi ne svi pokloni ci serije u svijetu imaju i kult nazvan po ovoj seriji, koju }ete uskoro mo}i da pratite i na TV1.

Bri tanski cen zo ri su 1979. smatrali "Alijena" prestra{nim, ali i preeroti~nim za maloqetnike. Otkrivene su biqe{ke iz arhiva britanskog cenzorskog odbora BBFC-a koje poka zu ju za {to je "Alijen" u doba premijere dobio ocjenu "H" i tako bio zabrawen za maloqetnike. Cenzori su 1979. razmatrali ho}e li taj SF horor dobiti ocjenu "AA" (dozvoqeno za starije od 13) ili "H" (zabraweno za mla|e od 18). Na kraju je prevladalo mi{qewe da film ne bi trebalo da gledaju maloqetnici, a jedan od cenzora obrazlo`io je da film ima perverzan pogled na reprodukciju. Cenzori su sma tra li da 14-go di{waci ne bi smjeli da gledaju eroti~ne prizore u kontekstu horora, ~ak i onda kada ne prikazuju ni{ta eksplicitno.

OBN, radnim danom, 19.20, "In magazin"

Scena pod lupom
Qetna {ema OBN televi zi je bo ga ti ja je za novu emisiju iz doma}e produkcije. Naime, gledaoci }e imati priliku svakog dana da dobiju najsvje`ije vijesti sa doma}e i strane {oubiz scene, preglede dru{tvenih doga |awa, kao i aktuel ne intervjue. Dnevni life style magazin nastaje pod uredni~kom pali com Be ri ne Spa ha li}Mir ko vi} i Fe |e Fetahagi}a koji }e gledaoce OBN televizije svakodnevno vodi ti kroz aktuel ne, uzbudqive, pou~ne i zabavne mi nu te emi si je "In ma gazin" sva kog radnog da na u terminu od 19.20 ~asova. Uredni ci i vodi teqi Be ri na i Fe |a za jedno sa svojim kolegama novinarima svakodnevno }e donositi zanimqive i intrigantne puto pi se i re por ta `e iz cijelog regiona.

Ovog qeta kre}e snimawe "Razjarenog bika"

Drama o bokseru
U ovom sla vnom fil mskom ostvarewu, izme|u osta lih, gleda }e mo i Penelope En Miler, Nata{u Hen striy i Ali si ju Vit. U pro je ktu u~es tvu ju i k}er ka Mar ti na Lan daua, Yuli jet, zvi jez da "Tvin Peaksa" Rej Vajs, Pol Sorvino i Yo Montewa. Ulogu bokse ra Yej ka La mo te do bio je Vilijam Forsajt. Nastavak poznate Skorse ze ove spor tske dra me iz 1980., u kojoj smo u glavnim ulogama gledali Roberta de Nira i Yoa Pe{ia, sa snimawem kre}e ovog qeta, navodi fil mski por tal MovieHole.net.

8 6. i -7. decembar 2009. 6 7 13. jul 2012.

Глас Српске

OBN

21.00

OBN

23.00

Unakrsna vatra
Kad ozlogla{eni {ef kriminalnog svijeta Abel Vargas pobjegne policiji, iskusni policajac Vinsent Dri dobija zadatak da ga prona|e. Pribli`avaju}i se kraju svoje karijere, Dri je o~vrsnuo i nema iluzija o policijskom poslu i quti ga {to je poslat u neku rupu od gradi}a u kojem je zlo~in u potpunosti van kontrole. Ali za razliku od svojih kolega, Dri je odlu~an u tome da izvr{i svoj zadatak, iako wegovi metodi nisu nimalo uobi~ajeni. Uloge: Ri~ard Beri, Paskal Elbe, Zabu Brajtman, Aisa Majiga, Bernard Blankan Re`ija: Klod-Mi{el Rom

Izgubqeno bratstvo
U korejskom filmu iz 2004. godine pri~a te~e retroaktivno. Prikazuje mirni `ivot jednog ~ovjeka iz Ju`ne Koreje, period prije nego {to je Sjeverna Koreja napala. On i wegov brat su pozvani u vojsku. Film svjedo~i o wihovoj bolnoj transformaciji iz civilizovanih qudi u vojnike, na tom putu de{avaju im se `eqene i ne`eqene situacije, onako kako to samo rat mo`e da napravi. Uloge: Jang Dong-Gan, Von Bin, Li Eun-Jo Re`ija: Je-gju Kang

RTRS
6.00 8.00 8.10 9.30 10.00 12.00 12.10 12.40 13.00
FILM

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 12.30 Familijarna namje{taqka 14.20 BN koktel 16.00 Dnevnik 16.10 FILM Mi nismo an|eli 18.00 Pisma iz Herceg Novog 19.30 Dnevnik 20.00 Vitafon 20.20 Nijemo mi od ju~e 20.50 BN muzika 22.00 Dnevnik 22.30 No}ni TV projekat 0.00 Crveno 1.00 FILM Divqa trka 6.30 6.00 9.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00

RTS1
Jutarwi program @ikina {arenica Dizni Gastronomad Dnevnik Sport plus Uvi|aj Vi i Mira Adawa Polak TV lica Sre}ni qudi, serija
FILM

RTS2
6.10 7.10 8.00 8.20 8.30 8.50 9.00 9.40 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 13.30 14.00 14.20 15.00 15.40 16.30 17.30 18.00 18.10 20.10 21.00 21.30 22.00 22.50 23.30 0.00 Znawe imawe TV lica Veliki je svijet Bernard, serija Vejbalu Ruske bajke Plava ptica Vjerski mozaik Srbije Klinika vet Profil i profit Kwiga utisaka Svijet zdravqa Moja lijepa Srbija Gra|anin Leti leti pjesmo moja mila Emisija iz kulture Svetlana Zaharova Biografije Biciklizam Vrele gume Total tenis Dvoboj trubama: Boban i Marko Markovi} Izgubqeni svjetovi Potro{a~ki savjetnik Svijet sporta ]elija: Iskra `ivota Boks: Vladimir Kli~ko - Toni Tompson Biciklizam Pink Martini 6.20 8.00 9.00 10.10 10.20 11.00 11.30 13.00 14.30 16.00 16.30 18.30 19.00 22.30 0.20 1.00 1.20 2.50 4.30 -

B92
Inspektor Valander, serija Dobra zemqa Crtani filmovi [qaka Tajne nauke Vijesti Prijateqi, serija Kao slu~ajno, serija Internat, serija Vijesti No}ni TV projekat Vijesti FILM Gospodar prstenova: Dvije kule FILM Policijska akademija Vijesti Sportski pregled FILM Ameri~ki psiho FILM Ameri~ki psiho 2 FILM Vjerni partner Info 6.00

PINK BH
FILM

Za{ti}eni svjedok

Vijesti
FILM Tajna {kolskog podruma Male olimpijske igre Moj ro|ak sa sela, serija Dnevnik Bratunac Festival animiranog filma u Neumu Tamburica fest - koncert Zvonka Bogdana Mo}niji od dr`ave, serija Draguq u kruni, serija Vijesti Ah ta planeta Tamburica fest - koncert Jelene Rozge Intervju sa Svetlanom Ra`natovi} Dnevnik

8.10 12.00 12.10 14.00 15.00 15.50 16.00

13.50

14.40 17.00 17.10 17.40

15.00 15.30

16.40

18.50

19.30

Gospo|ica Marpl 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik

17.00 19.00

Sre}na Nova '49. Kukavica, serija Info top Gold Music Nemogu}a misija Hrabri qudi Info top Mala nevjesta, serija Show Time Pare ili `ivot, serija

14.40
7.00 8.00 9.50 10.00 10.30 11.00

ATV
Farma Jutarwi program Vijesti Pokemoni, crtani film Gormiti, crtani film Ben 10, crtani film Vijesti Kad li{}e pada, serija Auto {op magazin ATV specijal Istorija nauke FILM Muwe Stil Agro kutak Vijesti Sinema Magika hronike Kad li{}e pada, serija FILM Petrijin vijenac FILM Iznena|ewe u [angaju No}ni program

6.00

K3
9.00 Vijesti 9.05 Pipi {ou 10.30 Tek ro|eni, serija 11.30 Atlas 12.00 Vijesti 12.05 Rodni kraju mili raju 13.00 FILM Blago Damaska 15.00 Vijesti 15.05 Hronika Doboja 16.00 Superhitovi 17.00 Biografija 18.00 ABS {ou 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Panorama regije 21.00 FILM Uli~ni trka~ 22.40 FILM Dobar, lo{, {a{av 0.20 Korleone, serija 6.20 6.30 7.00 7.20 7.40 7.50 8.20 8.40 9.00 10.30 11.00 12.00 12.50 14.00 15.00 15.20 17.20 17.50 18.50 19.00 20.00 21.00 23.00 1.30 3.40

OBN
Hairy Scary, crtani film Atomska Beti, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Roni Oli roni, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Gladijatori, crtani film Xerald Mekboing, crtani film Roni Oli roni, crtani film Crtani film Princ iz Bel Ejra, serija Odba~ena, serija Lonci i poklopci Bakina kuhiwa Najbr`i igra~, kviz Skrivena kamera Odba~ena, serija Balkanske prevare Dejana tok {ou Info Bakina kuhiwa Da to sam ja FILM Unakrsna vatra FILM Izgubqeno bratstvo Eso TV ^uvari planete

12.10

DRAGUQ U KRUNI, SERIJA
20.10 Aristokrati, serija 21.00 FILM Ip Man 23.00 Dnevnik 23.20 No limit 23.40 FILM Veliki povratak 1.20 Aristokrati, serija 2.10 Dnevnik 2.30 FILM Ip Man 4.20 Tamburica fest - koncert Jelene Rozga 5.20 Intervju sa Svetlanom Ra`natovi} 5.40 Muzika

11.50 12.00 14.30 15.00 15.50 16.30 18.20 18.50 19.00 19.40 19.50 21.00 23.00 1.00

JUTARWI PROGRAM
20.00 Sre}ni qudi, serija 20.50 FILM Prokletstvo zlatnog cvijeta 23.00 FILM Konopac 0.20 Reprizni program

GOLD MUSIC
20.00 Akademija debelih 21.00 Zvijezde Granda 0.00 FILM Vrijeme za ubijawe 2.00 FILM Sre}na Nova '49.

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 Jutarwi program Vijesti Turisti~ki vodi~ Vijesti Iskre pravoslavqa Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti Zvrk Vijesti 14.05 Sportsko-zabavno popodne 16.00 Dnevnik 16.30 Sportsko-zabavno popodne 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo zapjevajmo 20.00 Vijesti 20.05 Kad sam bio mlad 21.00 Vijesti 21.05 Muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Xez 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program

Preporu~ujemo...
810
RTRS

Tajna {kolskog podruma

Pri~a filma, u kojem je definisana granica izme|u dobra i zla, po~iwe onog trenutka kada u~enici otkrivaju tajnu {kolskog lo`a~a, samozvanog alhemi~ara, koji traga za magi~nim kamenom. Uloge: U~enici {estog razreda Osnovne {kole "Branko Radi~evi}" Prijedor Ra`ija: Zoran Radowi}

subota, 7. jul
PINK BH 0.00 B92

7 - 13. jul 2012.

7

19.00

Vrijeme za ubijawe
Ovaj napeti film nastao je prema romanu Yona Gri{ama, a u centar zbivawa postavqa su|ewe obojenom ~ovjeku koji je poku{ao da uzme pravdu u svoje ruke. Karl Li Hejli osumwi~en je da je ubio dva bijelca koji su silovali i pretukli do smrti wegovu k}erku. Ipak, Karlovi metodi osvete ne}e nai}i na simpatije ameri~kog pravosudnog sistema, a ~iwenica da su on i wegova k}erka crnci, dodatno doliva uqe na vatru u zajednici u kojoj se ponovo razbuktavaju rasisti~ke strasti uz teror Kju kluks klana. Uloge: Metju Mekonahi, Semjuel L. Yekson, Sandra Bulok, Kevin Spejsi, Donald Saterlend, Brenda Friker, Oliver Plat Re`ija: Yoel [umaher

Gospodar prstenova: Dvije kule
Nakon {to je ~arobwak Gandalf nestao u provaliji, a dru`ina prstena se raspala na tri dijela, hobit Frodo nastavqa put prema Mordoru sa svojim prijateqem Semom. Iako iznemogao, mu~en privi|ewima i u bijegu pred orkama, Frodo ne odustaje od zadatka koji mu je povjerio Gandalf: prenijeti svemo}ni prsten zlog ~arobwaka Saurona do ogwa Mordora i ondje ga zauvijek uni{titi. Froda i Sema }e presresti nekada{wi vlasnik prstena Golum koji }e im se ponuditi kao vodi~ do odredi{ta. Uloge: Ilaja Vud, Ijan Mekilen, Liv Tajler, Vigo Mortensen, [on Ostin, Kejt Blan{et, Yon Rajs-Dejvis Re`ija: Piter Yekson

BHT 1
7.30 8.00 8.10 8.40 Prirodna ba{tina BiH Vijesti Tribunal Josip Pejakovi}: U ime naroda FILM Putovawe u daleku zemqu Govor ti{ine Vijesti FILM Smrt ja{e na kowu Festival cirkusa Vijesti Euro panorama [koda HC liga Nova avantura, magazin SFF Dnevnik SFF - crveni tepih SFF - ekskluziv FILM 32. decembar Vijesti SFF, hronika FILM Tsotsi FILM Smrt ja{e na kowu 6.30 7.00 7.50 10.00 10.10 10.40 11.10 12.00 12.30 13.10 13.40 14.30

HRT1
Drugo mi{qewe Emisija iz kulture FILM Planina Divqeg zapada Vijesti Ku}ni qubimci Narodna medicina Normalan `ivot Dnevnik Mo} sudbine, serija Religijski program Prizma
FILM

HRT2
7.20 Mo} sudbine, serija Majstori svira~i Animanijaci, crtani film Maharal, serija Mala TV Ku}ni svemirci, crtani film Sportske igre mladih FILM Qeto u Arizoni FILM Crvene patike Odabrao \elo H. Me|u nama Ru`iona Koncert Na rubu nauke Boje turizma Teletabis Gara`a 6.00 7.30

NOVA
Bijele udovice Dodir s neba, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Lego Ninxako, crtani film Gormiti, crtani film Pokemoni, crtani film Klub otpisanih, serija Hitna Majami, serija FILM Pustolovine Plutona Ne{a FILM Djevojka na zadatku Vijesti Provjereno Periferija Siti, serija Dnevnik 5.00

RTL
RTL Danas 5.40 Najqep{e bajke svijeta, crtani film 7.20 PopPiksi, crtani film 8.40 Ben 10, crtani film 9.20 Kolumbo, serija 11.20 Poroci Majamija, serija 13.40 FILM Osveta {mokqana 4 15.30 FILM Fantasti~na ~etvorka 17.20 Diskaveri 18.30 RTL Danas 19.10 Galileo

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 10.40 Megastrukture Avionske nesre}e [apta~ psima Privid ili stvarnost Sekunde do katastrofe Megafabrike [apta~ psima Velike migracije Vje{ti~ji doktor }e vas sada primiti [apta~ psima Panasonik prikazuje [apta~ psima Reskju ink

8.00 8.30

8.20

9.10 11.00 12.00 12.10 14.00 15.20 15.30 16.00 16.30 17.30 19.00 19.30 20.00 20.30 22.00 22.10 22.40 0.20

9.00 9.30 10.00 10.20 10.40 12.20 14.30 15.20 15.50 16.20 17.20 18.10 19.00 19.30

11.10 11.40 12.30 13.30 14.20

8.50 9.00 9.40 10.30 11.00 13.00 14.50 17.00 17.10 18.10 19.10

Djeveru{e 16.00 Svijet prirode 17.00 Vijesti 17.10 Obrazovni program 17.40 Reporteri 18.50 Najboqe od Globalnog sijela 19.10 Loto 19.30 Dnevnik

15.20 18.00 19.00 19.50

TV1
6.00 8.05 12.00 12.10 13.00 15.05 Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Vijesti Zvijezde SFF-a FILM Blago Damaska Kako vrijeme prolazi, serija Vijesti
FILM

10.10

19.30

9.00

19.10

11.40

KU]NI QUBIMCI
20.00 Sovjetski {pijun Richard Sorge 21.00 FILM Talac 22.40 Dnevnik 23.20 FILM Izdajica 1.20 FILM Kvaka 22 3.20 FILM Izgon 6.10 Obrazovni program

GARA@A
20.00 Dra`esni pupoqci majski, serija 20.40 Zlo~inci u odijelima, serija 21.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.00 Mu}ke, serija 22.40 Bitange i princeze, serija 23.20 Johan Folk, serija 0.50 Evrovizija mladih muzi~ara 2.00 Muzika 20.00

GORMITI, CRTANI FILM
FILM

GALILEO
20.00
FILM

MEGAFABRIKE
21.00 [apta~ psima 21.50 Qudi-ajkule 22.50 Velike migracije 23.40 [apta~ psima 0.40 Qudi-ajkule 1.30 Velike migracije 2.30 Najnevjerovatnije fotografije NG 3.20 Nevjerovatni snimci NG 4.20 Tabu 5.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 6.10 Nevjerovatni snimci NG 7.00 Istra`ivawe planete Zemqe

16.50 17.00

Udri |avola 19.00 Dnevnik 20.00 Korleone, serija 21.00 FILM Uli~ni trka~ 22.40 FILM Dobar, lo{, {a{av 0.20 Dnevnik 1.30 FILM Univerzalni vojnik 3.00 No}ni program

Najve}i rizik 21.50
FILM

Poroci Majamija 22.10 1.10 3.10 4.10 4.40
FILM

Otporan na metke 22.30 Boks: V. Kli~ko - T. Tompson 0.00 FILM , nastavak 1.40 FILM Pampkinhed 3: Pepeo pepelu 3.20 Ezo TV 4.50 Dnevnik

Vru}ina
FILM

Zvjeriwak Astro {ou RTL Danas Diskaveri

2100
RTRS

Ip Man

2340
RTRS

Veliki povratak

Film se fokusira na `ivot i djelo Ip Mana koji je navodno `ivio u gradu Fo{an tokom Drugog kinesko-japanskog rata tridesetih godina. On je jedan od bogatijih qudi u gradu i ostavqa utisak da nema potrebe za dodatnim poslom osim da cijeli svoj `ivot posveti mukotrpnom vje`bawu kineske borila~ke vje{tine "Ving ~un". Uloge: Doni Jen, Sajmon Jam, Siu-vong Fan, Ka Tung Lam Re`ija: Vilson Jip

Mu` poslije dvadeset i ~etiri godine braka prizna supruzi da je nedavno prvi put prevario. Poslije toga ga ona izbacuje iz ku}e, podigne mu sav novac sa zajedni~kog ra~una, on zavr{i u zatvoru, ali ipak odlu~uje da se po svaku cijenu ponovo vrati supruzi i dvjema k}erkama od kojih je jedna potpuno na maj~inoj strani, dok druga ipak ima razumijevawa za wega. Nevjerni mu` tra`i stan i po nalogu suda postaje cimer sa povrije|enim igra~em sredwo{kolskog ragbi tima. Uloge: Rej Qota, [aun Sipos, Glen Hedli Re`ija: Brus Mekuloh

8 6. i -7. decembar 2009. GLAS PLUS 8 7 13. jul 2012.

Глас Српске

OBN

15.00

OBN

21.00

Rin Tin Tin
Pilot Li Dankan dobio je naredbu da sa bombardovanog podru~ja u okupiranoj Francuskoj izvede sve pre`ivjele, ali general nije naglasio da se to odnosi samo na pre`ivjele qude. Dankan je u ru{evinama otkrio wema~ku ov~arku s troje {tenaca i poveo ih sa sobom. On i wegov francuski saborac mehani~ar Gaston daju psima imena: majka je Beti, a djeca su Luis, Nanet i Rin Tin Tin. Ve`u se za pse, a kad jedinica mora da se prebaci u drugu bazu general dozvoli Dankanu da zadr`i jednog od wih i on bira Rin Tin Tina. Uloge: Ben Kros, Vilijam Houp, Ian Porter, Tajler Jensen Re`ija: Deni Lerner

Jedna no} s kraqem
Persijski kraq Artakserkso otjerao je svoju `enu, te kre}e u potragu za osobom koja }e je naslijediti na prestolu. U palate su dovedene brojne prelijepe, mlade `ene me|u kojima kraq odabira Jevrejku Hadasu. Ona mijewa svoje neprihvatqivo jevrejsko ime u vavilonsko, te postaje Estera. Nedugo zatim naziru se te{ka vremena za wen narod. Kraqev saradnik Haman nagovara poglavara da u potpunosti istrijebi Jevreje. Esterin starateq, tako|e Jevrej, moli svoju {ti}enicu da se obrati kraqu i zatra`i milost za svoj narod uprkos ~iwenici da se uznemiravawe kraqa bez poziva ka`wava smr}u. Uloge: Tifani Dupont, Omar [arif, Yon Rajs Dejvis Re`ija: Majkl O. Sajbel

RTRS
6.00 7.30 8.00 8.10 9.00 Veliki povratak Ah, ta planeta Vijesti Fragolanija, crtani film Tesli} - izbor najkutka RS, prenos Moj ro|ak sa sela, serija Dnevnik Snop Samo pjesma zna 20 godina od stvarawa Republike Srpske Draguq u kruni, serija Vijesti Kastel rok fest
FILM FILM

BN
7.00 8.10 9.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 19.30 20.10 20.40 21.30 Zvuci zavi~aja Serija Kumovi Selo Cvr~ak na sat Zvuci zavi~aja BN Muzika Bez maske Balkanske prevare Serija Nedjeqno popodne Dnevnik Balkanske prevare Familijarna namje{taqka
FILM

RTS1
6.00 9.05 11.00 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 14.50 15.10 16.00 Jutarwi program @ikina {arenica Dizni Sedam RTS dana Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad SAT Sre}ni qudi, serija Moj heroj Lud, zbuwen, normalan, serija Sasvim prirodno, serija Slagalica Dnevnik 5.50 7.00 8.00 9.00 9.20 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.20 15.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.20 20.00 21.00 22.00 22.50 23.20 23.50 0.20

RTS 2
Muzika za dobro jutro Mi danas Dozvolite @ogarija Bernard, crtani film Po{tar Pat [umska {kola [kolski program Moj qubimac Brazde Potro{a~ki savjetnik e-TV Trag u prostoru Kultura i tradicija Roma Srpski isto~nici Program za dijasporu Koncert "Selo gori" Biciklizam Odbojka na pijesku Biciklizam Olimpijski krugovi Velikani scene Nau~ni kafe FILM Ivan Jelen Top deset Ja mi i drugi Biciklizam Vikend evronet Reprizni program 7.20

B92
Inspektor Valander, serija Dobra zemqa Vijesti Prijateqi, serija Kao slu~ajno, serija Internat, serija Vijesti Svijet na dlanu Na{a mala klinika, serija Xet-set Vijesti Velika Srbija Sun|er Bob, crtani film Gladijatori Utisak nedjeqe Vijesti Sportski pregled FILM Sving FILM Su|ewe u Nirnbergu FILM Su|ewe u Nirnbergu 2 FILM Ju~e ne umire nikad Info 7.00

PINK BH
FILM

9.00 11.00 11.30 13.00 14.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 21.00 23.00 23.30 23.50 1.40 3.10 4.40 -

8.40 12.00 12.10 14.00

11.00

12.00 12.10 13.00 14.00

15.00 15.50 16.00 18.00 18.50

17.00 17.40

14.40

[ejtanov ratnik Seqaci, serija Info top Gold ekspres Grand hit godine Kursaxije Info top Dobar kom{ija Top Speed Mala nevjesta, serija

17.00 17.10 17.40

1.30

Tesna ko`a 2 19.30 Dnevnik

Posqedwi ~in Zvjezdano nebo

18.20

19.00 19.30

14.00
7.00 8.00 9.50 10.00 10.30 11.00 11.50 12.00 13.00 14.00

ATV
Svijet poqoprivrede Jutarwi program Vijesti Pokemoni, crtani film Gormiti, crtani film Ben 10, crtani film Vijesti Kod Ane Kad li{}e pada, serija F1, Velika nagrada Belike Britanije Kad li{}e pada, serija Ema, serija Agro kutak Vijesti Kad li{}e pada, serija FILM U djeli}u sekunde FILM Minion No}ni program

9.05

K3
9.00 Izvorwaci 10.00 Zemqa izvor `ivota 11.00 Panorama regije 11.30 Video top 10 12.20 FILM Devet 14.00 Hrana i vino 15.00 FILM Uli~ni trka~ 17.00 Kafanska 18.00 Trend Seter 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Kako vrijeme prolazi, serija 21.50 FILM O~eva pravda 6.20 6.30 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 8.40 9.00 9.30 9.40 9.50 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 17.50 18.50 19.00 19.20 20.00 21.00 23.00 1.30 3.40

OBN
Hairy Scary, crtani film Atomska Beti, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Roni Oli roni, crtani film Miksmaster, crtani film Gladijatori, crtani film Metajets, crtani film Roni Oli roni, crtani film Hairy Scary, crtani film An|eli i prijateqi Metajets, crtani film Crtani film Princ iz Bel Ejra, serija Odba~ena, serija Lonci i poklopci Telering Najbr`i igra~, kviz FILM Rin Tin Tin Red karpet Dejana tok {ou Info OBN Sport Magazin Balkanske prevare FILM Jedna no} s kraqem FILM Unakrsna vatra Eso TV ^uvari planete

21.10

20 GODINA OD STVARAWA RS
20.10 Aristokrati, serija 21.00 FILM Gledaju}i detektive 22.40 Dnevnik 23.00 Sportski pregled 23.30 U susret festivalu Egzit 0.00 FILM Tesna ko`a 2 1.10 Aristokrati, serija 2.10 Dnevnik 2.30 20 godina od stvarawa Republike Srpske 3.20 FILM Gledaju}i detektive 4.50 Muzika 5.10 Snop

@IKINA [ARENICA
20.00 Sre}ni qudi, serija 20.50 FILM Qubav u doba kolere 23.20 Dnevnik 23.40 Egzit 2.00 Reprizni program

SVE ZA QUBAV
20.00 Akademija debelih 21.10 Sve za qubav 22.50 [opingholi~arke 0.00 FILM Klopka 2.00 FILM Nepristojno pona{awe

15.30 18.00 18.50 19.00 19.50 21.00 23.00 1.00

RADIO RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Kutak za ma{tawe i muzika za djecu Starogradska muzika Vijesti @ivotok Vijesti Izvornik Vijesti Iz vjerskih zajednica 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 18.00 18.05 19.00 Vijesti Zvrk Vijesti Muzika Vijesti Sportski pregled Dnevnik Muzika Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.05 5.00 Zaigrajmo zapjevajmo Vijesti Razgovornik Vijesti Metronom Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti @ivotok Pono}ne vijesti No}ni program Izvornik

Preporu~ujemo...
700
PINK BH

[ejtanov ratnik

Film govori o grupi sredwo{kolaca koji upadaju u niz komi~nih i stra{nih situacija. Cane, Ti}a i Mirko su sredwo{kolci, koji poku{avaju da zaustave iskonsko zlo. Wihov {kolski drug, iskompleksirani Stanislav, dokopao se misti~ne kwige i oslobodio monstruoznog [ejtana. Grupi se pridru`uje i simpati~ni \omla, kao i Bora. Uloge: Radovan Vujovi}, Sta{a Koprivica, Milo{ Tanaskovi}, Vladimir Te{ovi} Re`ija: Stevan Filipovi}

nedjeqa, 8. jul
PINK BH 0.00 PINK BH

7 - 13. jul 2012. 9

2.00

Klopka
Rembrantova slika neprocjewive vrijednosti ukradena je uprkos vrhunskim mjerama bezbjednosti. Viryinija "Yin" Bejker, mlada i privla~na istra`iteqka osiguravaju}eg dru{tva, uvjerena je da takav poduhvat mo`e da izvede samo jedan jedini po~inilac na svijetu. Wen {ef Hektor Kruz skepti~an je prema wenoj teoriji, ali ipak joj odobri put u Englesku gdje }e stupiti u kontakt s Robertom "Makom" Mekdugalom, vrhunskim provalnikom i stru~wakom za spektakularne kra|e. Uloge: Ketrin Zita-Yons, [on Koneri, Ving Rajms Re`ija: Yon Amiel

Nepristojno pona{awe
Kada direktor firme seksualno napastuje jednu od svojih radnica ona odlu~i da ga prijavi i sudski goni zbog silovawa. Sud donese osloba|aju}u presudu zbog pomawkawa dokaza. Poslije toga shrvana `ena po~ini samoubistvo. Wena sestra odlu~i da se po svaku cijenu osveti direktoru firme koji je silovao wenu sestru. Sestra joj je stradala poslije nepravedne sudske odluke kada su oslobodili direktora koji je silovao na radnom mjestu. Ona se zapo{qava u toj firmi odlu~na da preuzme pravdu u svoje ruke i osveti se za svu nepravdu koju su nanijeli wenoj sestri. Uloge: Stiven Bauer, Teni Vel~, Yon Laflin Re`ija: Yag Mandra

BHT 1
7.30 8.00 8.10 9.00 10.10 11.00 12.00 12.10 12.40 14.30 14.40 15.10 15.20 15.50 16.20 16.50 17.30 19.00 19.30 20.00 20.30 22.30 22.40 23.00 23.30 0.00 Prirodna ba{tina BiH Vijesti Nova avantura Crtani film Divqina Rusije Duhovni mostovi Vijesti SFF, hronika FILM Opasan `ivot crkvene bra}e Muzike Izazovi poqoprivrede Vijesti Smawi gas FIFA World Cup Brasil TV Liberti Dimenzija vi{e SFF Dnevnik SFF - crveni tepih SFF - ekskluziv FILM Na ivici raja Vijesti BHT Sport SFF, hronika Majstori brzine FILM Na ivici raja 6.40 7.20 8.00

HRT1
Duhovni izazovi Normalan `ivot
FILM

HRT2
6.50 Evrovizija mladih muzi~ara 8.00 Prijateqi 9.00 Vesele trojke, crtani film 9.20 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film 9.50 Merlin, serija 10.40 Biblija 10.50 Misa 12.00 FILM Ubistvo na fakultetu 12.30 FILM 18.30 Olimpijci 6.30

NOVA
Klub otpisanih, serija 7.00 Dodir s neba, serija 8.00 Neustra{ivi Skubi Du, crtani film 8.40 Lego Ninxago, crtani film 9.00 Gormiti, crtani film 9.30 Pokemoni, crtani film 10.20 Bijele udovice 11.50 FILM Koraci revolvera{a 13.40 FILM Taina 2 15.00 FILM Zagrizi metak 17.00 Vijesti 18.00 Nad lipom 35 19.10 Dnevnik 5.50

RTL
RTL Danas 6.20 Najqep{e bajke svijeta, crtani film 8.00 Moji xepni qubimci, crtani film 9.20 Ben 10, crtani film 10.00 Kolumbo, serija 11.50 Poroci Majamija, serija 14.00 Budva na pjeni od mora, serija 14.50 FILM Stvaraju}i gospodina Pravog 16.40 FILM Osveta {mokqana 4 18.30 RTL Danas 19.10 Galileo

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 10.40 11.10 12.30 13.30 14.20 Megastrukture Avionske nesre}e [apta~ psima Privid ili stvarnost Sekunde do katastrofe Avionske nesre}e Velik ve}i najve}i Nesre}a na Kosta Konkordiji Avionske nesre}e Planetarni turisti~ki vodi~ Kada su krokodili jeli dinosauruse Bjekstvo

9.50 10.20

12.00 12.20 13.20 14.00 15.00

Pijesak Ivo Xime Vijesti Ubistva u Midsomeru, serija Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva
FILM

15.20 18.00

17.00 17.10 17.40 18.10 19.10 19.30

Sre{}emo se opet Vijesti Mir i dobro Vrtlarica Lijepom na{om Loto Dnevnik

19.00

19.50

TV1
6.00 Strasti i intrige, serija Turkan, serija Vijesti FILM Devet Zvijezde SFF-a Tajna slu`ba, serija Tek ro|eni, serija Dadiqa Ana, serija Vijesti Kako vrijeme prolazi, serija Dnevnik Kako vrijeme prolazi, serija
FILM

14.00

1.30

9.30

19.10

8.00

8.05 12.00 12.20 13.40 14.00 15.05 16.00 17.00 17.20 19.00 19.50 21.50 0.00 1.00

NEDJEQOM U DVA
20.00 U registraturi, serija 21.00 FILM Neke druge pri~e 23.00 Dnevnik 23.40 Dr Oz 0.20 Nedjeqom u dva FILM 1.20 Sre{}emo se opet 2.50 Ubistva u Midsomeru, serija 4.20 Prizma 5.10 Lijepom na{om

MUZIKA
19.00 Teletabis 19.30 Muzika 20.00 Izbor mis i mr Hrvatske 21.30 FILM Vikinzi 23.30 FILM Bostonski daviteq 1.30 Muzika

POKEMONI, CRTANI FILM
20.00 Periferija Siti, serija 21.00 FILM [ina: Kraqica xungle 23.10 FILM Xesi Stoun: Ubistvo u raju FILM 0.50 Otporan na metke 2.30 Gospodari iluzija FILM 3.20 Najve}i rizik 5.00 Dnevnik

GALILEO
20.00 Budva na pjeni od mora, serija 21.00 Qubav je na selu 22.00 Brak je mrak 23.00 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 1.30 Astro {ou 2.30 RTL Danas 3.10 Diskaveri

MEGASTRUKTURE
21.00 Spasavawe Titanika sa Bobom Balardom 21.50 Izvan kosmosa 22.50 Tabu 23.40 Spasavawe Titanika sa Bobom Balardom 0.40 Bjekstvo 1.30 Izvan kosmosa 2.30 Najnevjerovatnije fotografije NG 3.20 Nevjerovatni snimci NG 4.20 Tabu 5.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 6.10 Nevjerovatni snimci NG 7.00 Istra`ivawe planete Zemqe

O~eva pravda Dnevnik
FILM

3.00

Dobar, lo{, {a{av No}ni program

2350
B92

Sving

2100
RTRS

Gledaju}i detektive

Entoni Verdi je mlad ~ovjek rastrzan izme|u sna o tome da postane profesionalni muzi~ar i konvencionalnog `ivota uz konzervativnog oca i dugogodi{wu vjerenicu. Rad u o~evoj radwi omogu}ava mu da pla}a ra~une i da izdr`ava sebe i svoju budu}u mladu. Me|utim, jedna slu~ajna posjeta klubu u kome se svira sving muzika iz 1940-ih godina mijewa zauvijek wegov `ivot. Sada Entoni mora da se odlu~i izme|u sigurnog `ivota i strasti. Uloge: Inis Kejsi, Tom Skerit, @aklin Bise, Yonatan Vinters Re`ija: Martin Guigui

Nil, samoprozvani filmofil i vlasnik prodavnice starih filmova, uvijek je bio sre}an {to `ivot posve}uje svom omiqenom filmskom `anru, "film noiru". Nil je toliko zaokupqen gledawem filmova i citirawem scenarija da `ivot leti pored wega. Tu wegovu strast za filmovima podr`avaju i wegovi prijateqi. Kada upozna Violet, pravu fatalnu `enu, wegov svakodnevni `ivot okrene se naopako. Uloge: Kilijan Marfi, Lusi Liu, Yejson Sudeikis, Mark Harelik Re`ija: Pol Soter

8 6. i -7. decembar 2009. GLAS PLUS 10 7 13. jul 2012.

Глас Српске

B92

21.00

B92

1.10

Legenda o crvenom zmaju
Otac i sin lutaju Kinom poma`u}i siroma{nima i slabima, nastoje}i da sa~uvaju svoju ~ast. Nakon {to mu ubiju porodicu, majstor kung-fua Hang Hej-Kvun zavjetuje se na osvetu. Sa svojim sedmogodi{wim sinom Hung Man-Tingom on putuje Kinom, ogrezlom u korupciju, poma`u}i slabima i siroma{nima. Kad stignu do {aolinskog samostana, on }e pristati da pomogne sve{tenicima i da za{titi de~ake koji na le|ima imaju ucrtane dijelove mape koja vodi do blaga dinastije Ming. Me|utim, Hung ne zna da su mu za petama i vlast i wegov stari neprijateq Ma Ling-Je, koji se u me|uvremenu pretvorio u pravo ~udovi{te. Uloge: Yet Li, Sung Jang ^en, ^en-Hu ^i Re`ija: Jing Vong, Corej Juen

Alhemija
Napraviv{i kompjuter koji mo`e da simulira osje}awa i pona{a se kao `ivo bi}e, univerzitetski profesor svim silama poku{ava da wegov rad za`ivi. Uz pomo} svog prijateqa, urednika magazina, on odlu~uje da poka`e vrijednost svog izuma tako {to }e dokazati da `ena mo`e jednako brzo, ako ne i br`e, da se zaqubi u ma{inu kao i u mu{karca. Kada i sam postane op~iwen djevojkom koja u~estvuje u eksperimentu, pred wim je veliki izazov. On mora da porazi svog romanti~nog suparnika. Uloge: Tomas Kavano, Sara ^alke, Yejms Barbur, Ileana Daglas Re`ija: Evan Openhajmer

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 Muzika Info kanal Vijesti Jutarwi program Vijesti Dajana posqedwi dani jedne princeze U no}noj ba{ti Bonton za djecu Za.Druga Bitka za Moskvu Dnevnik Pregled za osobe za o{te}enim sluhom
FILM

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti u podne 12.10 FILM 14.00 Novosti 14.05 FILM 16.00 Dnevnik 16.20 Ru`a vjetrova, serija 17.00 Neko te posmatra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Muzi~ki {ou 22.30 Dnevnik 23.00 FILM Blagoslovena Marija 0.30 Zvjezdano nebo 6.30 6.00 9.05 9.50 10.20 10.50 12.00 12.10 12.30 13.20 14.00

RTS1
Jutarwi program Balkan ekspres, serija Lov i ribolov Eko karavan Du` rakove obratnice Dnevnik Sport plus Kasl, serija Dizni na RTS
FILM

RTS2
6.00 7.00 7.20 7.30 7.40 7.50 8.00 8.10 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.30 13.00 14.00 15.20 16.20 16.40 17.40 18.40 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.40 0.00 1.00 Koncert za dobro jutro Slagalica Munzi, crtani film Veliki i mali Otkrivajmo svijet sa \oletom Tomas i drugari, crtani film Frenine cipele [kolski program Vrele gume Kwiga utisaka Klinika vet Dobro je dobro je znati Muzika Ekologija Trezor [kolski program SAT Sve boje `ivota Biciklizam Kapri, serija Muzika Vjerski mozaik Srbije Bingo Zdravstveni vodi~ Kapri, serija FILM U zabiti Biciklizam Ribqa ~orba Reprizni program 6.40 6.50

B92
[qaka Inspektor Valander, serija 8.50 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.30 Dnevni magazin 12.30 Crtani filmovi 13.30 FILM Pri~a o vitezu 16.00 Vijesti 16.30 Sportski pregled 17.00 Kao slu~ajno, serija 17.30 Prijateqi, serija 18.30 Vijesti 19.10 Sun|er Bob, crtani film 19.20 [trumfovi, crtani film 20.00 Uvod u anatomiju, serija 21.00 FILM Legenda o crvenom zmaju 22.40 No}ni TV projekat 0.10 Vijesti 0.50 Sportski pregled 1.10 FILM Alhemija 2.30 Uvod u anatomiju, serija 3.20 Saut Park, crtani film 3.50 FILM Neobja{wiva privla~nost Info 6.00

PINK BH
Moje srce kuca za Lolu, serija Seqaci, serija Udri mu{ki Obi~ni qudi, serija Info top Sve za qubav Brze pare Kukavica, serija Moje srce kuca za Lolu, serija Info top Akademija debelih Mala nevjesta, serija Info top Savr{eno skladan svijet Siti ekskluziv Mala nevjesta, serija Kukavica, serija

7.00 8.00 10.00 11.00 11.10 12.40 14.00 14.40

12.30 14.00 15.00 15.10 15.50 16.30 17.10 18.30 19.30

Burdu{ Larin izbor, serija Vijesti Larin izbor, serija Tribunal Srpska danas Mu}ke, serija Robin Hud, serija Dnevnik

15.10 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

Legenda o velikom {apowi Ovo je Srbija Sre}ni qudi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Razglednica Slagalica Dnevnik

15.50 16.00 17.00 17.50 18.10 18.30 18.50 19.50

23.10
8.00 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30

ATV
Kod Ane Vijesti Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Sirene, crtani film Vinks Vijesti Slijepa qubav, serija Kad li{}e pada, serija Bandini, serija Sasuke ninxa ratnici Slijepa qubav, serija Kod Ane Necenzurisano Pozori{te u ku}i, serija Vijesti Kad li{}e pada, serija Qetni talas Vijesti Bandini, serija FILM Prva porodica No}ni program

17.40
9.00 9.05 10.00 11.00

K3
Vijesti Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Junska no}, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija SMS Box Vijesti
FILM

OBN
6.20 7.20 7.40 7.50 8.20 8.30 9.00 9.30 10.20 10.30 11.20 11.50 11.55 12.00 12.50 13.50 14.00 15.30 15.40 16.50 17.40 18.50 19.00 19.20 20.00 21.00 21.30 23.30 0.30 1.20 3.30 Hairy Scary, crtani film Roni Oli roni, crtani film An|eli i prijateqi, crt. film Dibidogs, crtani film Roni Oli roni, crtani film Xerald Mekboing, crt. film Crtani film Ja sam tvoja sudbina, serija Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Princ iz Bel Ejra, serija Crime Time, crtani film Info Najbr`i igra~, kviz Ru`a vjetrova, serija Skrivena kamera Bilo jednom u Turskoj, serija Skrivena kamera Qubav vjera nada, serija Odba~ena, serija Qubav bez granica, serija Info OBN Sport In magazin Ru`a vjetrova, serija Balkanske prevare Odba~ena, serija FILM Advokat terora Telering Eko TV ^uvari planeta

22.40

MJESTO ZLO^INA: MAJAMI, SERIJA
20.10 Mo}niji od dr`ave, serija 21.10 Presing 22.20 Tamburica fest - koncert Jelen Rozge - drugi dio 22.40 Dnevnik 23.10 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 23.50 FILM Kameleon 1.40 Mu}ke, serija 2.40 Dnevnik 3.00 Presing 4.10 Bitka za Moskvu 4.40 FILM Burdu{

9.50 10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 17.40 18.20 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.20 1.00

BEOGRADSKA HRONIKA
20.00 Sre}ni qudi, serija 20.50 FILM ^ekaj me ja sigurno ne}u do}i 22.40 Oko 23.10 Kasl, serija 0.00 Dnevnik 0.20 Ru`na Beti, serija 1.00 FILM \avolova granica 2.30 Reprizni program

12.00 12.05 13.00 15.00 15.05

AMI G [OU
20.40 Akademija debelih 21.10 Grand narod pita 22.40 Ami G {ou 0.00 FILM Put u divqinu 2.00 Siti ekskluziv 2.40 Show Time

Dugo putovawe 16.00 Strasti i intrige, serija 16.50 Divqi svijet 17.10 Kinali kar, serija 18.10 Hrana i vino 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Junska no}, serija 21.00 Tek ro|eni, serija 22.00 Novosti 22.40 FILM Slatkorje~ivi

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 Jutarwi program Vijesti Muzika raspolo`ewa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 16.00 Dnevnik 16.30 Muzika 17.00 Vijesti 17.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo 20.00 Vijesti 20.05 Velikani sporta 21.00 Vijesti 21.05 Muzika raspolo`ewa 21.40 Starogradska muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Medaqoni u vremenu 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 Metronom 1.00 No}ni program

Preporu~ujemo...
2330
OBN

Advokat terora

Dokumentarac o @aku Vergesu, kontroverznom advokatu i biv{em pripadniku snaga Franskiskih gerilaca. U~estvovao je u odbrani nepopularnih figura kao {to je visokopozicionirani nacista Klaus Barbi. Uloge: @ak Verges, Klaus Barbi, Barbet [reder Re`ija: Barbet [reder

ponedjeqak, 9. jul
B92 3.50 Pink BH

7 - 13. jul 2012. 11

0.00

Neobja{wiva privla~nost
Kamden Koley. [on Bejtmen je mla|i brat pokvarenog brokera sa Volstrita, Patrika Bejtmena. On je tako|e diler droge koji duguje ogroman novac "kolegi" dileru, Rupertu Gestu, kao i poznati `enskaro{ koji je spavao sa gotovo polovinom `enske populacije na univerzitetu. Lorin Hajnd je, tehni~ki, djevica. Ona se ~uva za svog povr{nog de~ka, Viktora Yonsona, koji nije trenutno u Americi, jer putuje s rancem na le|ima po Evropi. Viktor se dopada i wenoj seksi cimerki, Lari, Pol Denton, koji se nekada zabavqao sa Lorin, otvoreni je biseksualac, kome se dopada Mi~el Alen. Mi~el izlazi sa Kendis, kako bi dokazao Polu da nije homoseksualac. Uloge: Yejms van Der Bik, [anin Sosamon, Yesika Bil Re`ija: Royer Ejveri

Put u divqinu
Film nam pri~a pri~u o Kristoferu Mekendelsu, studentu koji poha|a univerzitet Imori. Uz izvrsne ocjene Kristofer se tako|e isti~e u sportskim aktivnostima. Nakon {to je diplomirao, Mekendls odlu~uje da da svoju cijelu u{te|evinu, 24 hiqade dolara, pokloni u dobrotvorne svrhe. Kada se bude rije{io novca u banci on }e uni{titi sva svoja dokumenta i novac u nov~aniku. Kristofer odlu~uje da se udaqi od civilizacije i provede neko vrijeme putuju}i zemqom kako bi se pripremio za kona~an test izdr`qivosti, `ivot na Aqasci. Tokom svojih putovawa on susre}e mno{tvo razli~itih likova na ~ije `ivote uti~e i vi{e nego {to je mislio. Uloge: Emil Hir{, Marsia Gaj Garden, Vilijam Hart Re`ija: [on Pen

BHT1
7.30 8.00 8.10 9.00 10.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.30 14.50 15.10 15.20 15.40 16.30 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00 20.30 22.40 23.00 23.30 Prirodna ba{tina BiH Vijesti Soko Vizmar, serija Crtani film Vijesti Ezel, serija TV Liberti Ekologika Vijesti SFF hronika FIFA World Cup Brasil, magazin Majstori brzine Evro panorama Vijesti Nema problema Slagalica Bajke o `ivotiwama Crtani film Soko Vizmar, serija Pod krovom, magazin Gastro kutak SFF Dnevnik SFF - crveni tepih SFF - ekskluziv FILM Prah vremena Vijesti SFF hronika FILM Prah vremena 6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 12.00 12.30 13.10 15.00 15.10 16.00 17.00 17.20 17.50 18.20 19.10 19.30

HRT 1
Mir i dobro Dobro jutro, Hrvatska Divqi plamen, serija Vijesti Mjesto pod suncem Prugasta bra}a - Dru`ina mungosa Dnevnik Mo} sudbine, serija
FILM

HRT 2
6.50 7.40 8.00 8.30 9.00 9.20 10.00 10.20 11.20 12.00 12.50 13.40 14.00 14.50 15.00 15.40 16.20 17.20 19.30 Mo} sudbine, serija Teletabis, crtani film Na kraju ulice Fantasti~ni prijateqi, serija H2O Uz malo vode, serija Jura Hura Gradi} Vakavil, crtani film Najboqe iz istorije HTV-a Gorski doktor, serija Plodovi zemqe Idemo u Ameriku Svete planine svijeta Qubav u zale|u, serija Edgemont, serija Obi~na klinka, serija Na Stradunu Od Pekinga do Rima ATP Umag Teletabis 5.40 6.00 6.30 7.10 8.30 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 17.20 18.00 19.10

NOVA
I tako to, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Beba Feliks, crtani film Kad li{}e pada, serija Strasti Orijenta, serija Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kad li{}e pada, serija Dnevnik 6.30 7.00 7.30 7.40 8.00 10.00 11.20 12.30 13.00 14.00 15.50 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

RTL
RTL Danas Najqep{e bajke svijeta, crtani film PopPiksi, crtani film Moji xepni qubimci, crtani film Ezel, serija Kismet - okovi sudbine, serija Vatreno nebo, serija Magazin Ve~era za pet Poroci Majamija, serija Ezel, serija RTL od 5 do 5 Ezel, serija Magazin RTL Danas Ve~era za pet

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 10.40 11.10 11.40 12.30 13.30 14.20 15.20 16.10 17.10 18.00 19.50 Piloti sa Aqaske Zvijezde na stijenama [apta~ psima Privid ili stvarnost Sekunde do katastrofe [apta~ psima Megastrukture Avionske nesre}e Najnevjerovatnije fotografije NG Nevjerovatni snimci NG Istra`ivawe planete Zemqe [apta~ psima Avionske nesre}e Neuni{tivi

Dug povratak ku}i Vijesti Ponos Ratkajevih, serija Gorski doktor, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Faust Vran~i} Dr Oz 20pet Dnevnik

TV1
6.00 7.00 8.00 9.05 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 22.40 0.30 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija FILM Dugo putovawe Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Junska no}, serija Vijesti Zvijezde SFF-a Doba qubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Korleone, serija Strasti i intrige, serija Vijesti Kinali kar, serija Doktor Martin, serija Dnevnik Junska no}, serija Tek ro|eni, serija Vijesti Doktor Martin, serija FILM Slatkorje~ivi Dnevnik FILM Uli~ni trka~ No}ni program

18.20

19.30

18.00

16.50

18.00

DR OZ
20.10 TV bingo 20.30 Puls Hrvatske 21.30 FILM Dr`avni neprijateq br. 1 - drugi dio 23.50 Dnevnik 0.40 FILM Tajne 2.00 Zlo~inci u odijelima, serija 2.50 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 3.40 Najboqe iz istorije HTV-a 4.40 Idemo u Ameriku 5.20 Divqi plamen, serija

TELETABIS,
PROGRAM ZA DJECU 20.00 Dra`esni pupoqci majski, serija 20.40 Zlo~inci u odijelima, serija 21.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.10 Mu}ke, serija 22.40 Bitange i princeze, serija 23.20 [apta~ica duhovima, serija 0.00 Kalifornikacija, serija 0.30 Dobra `ena, serija 1.20 Zakon i red: Odjel za `rtve, serija 2.00 ATP Umag 4.00 Muzika

KAD LI[]E PADA,
SERIJA 20.00 Strasti Orijenta, serija 22.00 Vijesti 22.20 FILM Prekomjerna sila 0.00 FILM [ina: Kraqica xungle 2.00 @iva meta, serija 2.50 Sajnfeld, serija 3.40 Ezo TV 4.40 Dnevnik

RTL OD 5 DO 5
20.00 Kismet - okovi sudbine, serija 20.50 Havai Five-O, serija 22.30 Odstrel, serija 23.30 Vijesti 23.40 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 1.20 Astro {ou 2.20 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 3.00 RTL Danas

AVIONSKE NESRE]E
21.00 Titanik: Posqedwi razgovor sa Xejmsom Kameronom 22.50 Tabu 23.40 Titanik: Posqedwi razgovor sa Xejmsom Kameronom 1.30 Tabu 2.30 Najnevjerovatnije fotografije NG 3.20 Megastrukture 4.20 [apta~ psima 5.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 6.10 Nevjerovatni snimci NG 7.00 Istra`ivawe planete Zemqe

1230
RTRS

Burdu{

2350
RTRS

Kameleon

Tri siroma{na muzikanta, va{arska zabavqa~a, zahvaquju}i u~estvovawu u jednoj televizijskoj seriji, postaju poznate li~nosti i bogati qudi. Neo~ekivani uspjeh i novac razdvoji}e stare prijateqe. Basista Burdu{, usamqen i izgubqen, odlu~i da krene na put u potragu za novim drugovima. Uloge: Jovan Jani}ijevi}, Milan Srdo~, Miodrag Andri} Re`ija: Miodrag Mi}a Popovi}

Nevjerovatna istinita pri~a o Frederiku Fortenu, koji se, premda ve} prerastao pubertet, predstavqa kao 13-godi{wi Niklas Berkli, Amerikanac koji je nestao prije tri godine. Niklasova porodica prima ga kao svoga sina, na zgra`awe Interpola i FBI-ja. Za istra`iteqe, porodicu i Burdena zapo~ela je trka s vremenom. Ko manipuli{e kime? I ko je zapravo Frederik Forten? Uloge: Mark-Andre Grondin, Emili de Ravin, Famke Jansen, Elen Barkin, Nik Stal Re`ija: @an-Pol Salome

8 6. i -7. decembar 2009. GLAS PLUS 12 7 13. jul 2012.

Глас Српске

HRT 1, subota

14.30

NOVA, subota

13.00

Djeveru{e
Keril, Kim, Bet i Pat putuju u rodni grad na vjen~awe svoje prijateqice Suzan, kojoj }e biti djeveru{e. Sti`u nekoliko dana ranije, kako bi u~estvovale u probama {to ih pomno organizuje Suzanina majka koja sve `eli da ima pod kontrolom. Keril je uvijek bila atraktivna, postala je poznati model, sada je poslovna `ena s vlastitom modnom firmom. Nije udata. Kim je udata za ~ovjeka koji ima dvoje odrasle djece i vi{e ne `eli imati dijete. Pat ima mu`a koji spava sa svakom `enom koja na to pristane. Poku{avao je zavesti i wene prijateqice, a s jednom od wih je i spavao. Ovaj susret bi}e prilika da sazna i tu tajnu. Ovo }e biti i prilika da sretne svoju sredwo{kolsku qubav, Suzaninog brata Mata, koji je nikada nije zaboravio. Uloge: [eli Hak, Sela Vord, Bruk Adams, Stefani Farasi, Yek Koleman Re`ija: Lila Garet

Pustolovine Plutona Ne{a
Na Mjesecu 2087. godine jedan smioni vlasnik kockarnice, wegov androidski tjelohraniteq i prekrasna Zemqanka koja `eli da postane pjeva~ica jure za bogatim gangsterom. On naime `eli na Mjesecu da stvori kockarsko carstvo, a vlasnika kockarnice `eli uni{titi. Uloge: Edi Marfi, Rendi Kvejd, Rozario Douson, Yon Pantoliano, Yej Mor Re`ija: Ron Andervud

Prijateqi (Friends with Kids)
Najboqi prijateqi odlu~e da imaju zajedno dijete. Jako se vole, super se sla`u, odnos je platonski, iskreno `ele dijete ali jo{ vi{e `ele izbje}i sve komplikacije koje donosi brak i porodica. Da li je to mogu}e? Odgovor na to pitawe da}e vam odli~na gluma~ka postava, koja na osebujan i zabavan na~in pri~a `ivotnu pri~u.

God Tra @a rom Zem Re` Ulo feld Mega Krist

Godina: 2011. Trajawe: 109 @anr: akcija, drama, biografski Zemqa: Belgija Re`ija: Li Tamahori Uloge: Dominik Kuper, Ludivajn Sagnijer, Rad Roul

4

\avoqi dvojnik (The Devils Double)
Zastra{uju}u viziju ku}e Sadama Huseina do`ivqavamo kroz pogled ~ovjeka koji je bio prisiqen da postane dvojnik Sadamovom sadisti~kom sinu Udaju. Godina je 1987. i Bagdad je igrali{te bogatih i zlih – gdje se sve mo`e kupiti - ali i sve ima svoju cijenu. Zemqa je utonula u prevaru i korupciju te je postala lovi{te za ira~kog "princa" ~ije ime je Udaj Husein. ^eznuv{i za raskala{enim `ivotom i besmrtno{}u prisvaja sve {to mu se svidi. Va{ "ferari", va{u suprugu, va{u k}erku i va{u krv – wemu se niko ne usu|uje i{ta odbiti. Kad pukovnik Latif Jahia (Dominik Kuper) biva pozvan s rati{ta u Sadamovu palatu, suo~ava se s nemogu}im zadatkom – da bude Udajov dvojnik; u protivnom }e mu ubiti porodicu. U `ivotu kojeg provodi na rubu, wegova je sudbina ve} zape~a}ena. Latif zapo~iwe putovawe kao Udaj Husein, jedan od najomra`enijih i najmo}nijih Ira~ana. On u~i kako treba hodati, govoriti i izgledati poput wega te se suo~ava sa ekstravagancijom wegovog `ivota u kojem vladaju brzi automobili, neograni~ena koli~ina novca i lake `ene. Latif je pri tom primoran da zna kome mo`e vjerovati, jer za wega to predstavqa pitawe `ivota ili smrti dok se bori kako bi pobjegao od `ivota na kakav je jednostavno bio primoran. Sarab (Ludivajn Sagnier), Udajeva zloglasna konkubina, postaje saveznica koja }e Latifu pomo}i da pobjegne iz no}ne more u kojoj se na{ao. Film se baziran na istinitim doga|ajima.

4

Godina: 2011. Trajawe: 100 @anr: triler {ka Zemqa: Norve Tajldum Re`ija: Morten e, Nioge: Aksel Heni Ul ldau, Sikolaj Koster-Va Elvin nd, nove Makodi Lu gard Ol Sander, Yuli R.

4

Blockbuster
HRT 1, nedjeqa 15.00 NOVA, nedjeqa

7 - 13. jul 2012. 13

11.50

Sre{}emo se opet
Privla~na mlada `ena Moli Lask iz gradi}a Briarvuda iza{la je poslije {est godina provedenih u zatvoru uslovno na slobodu. Kaznu je izdr`avala zbog ubistva svog supruga, doktora Garija Laska. Moli nikad nije priznala krivicu, tvrde}i da se ne sje}a doga|aja te no}i kad se ubistvo dogodilo. Wujor{ki novinski urednik predlo`i privla~noj novinarki Fran Simons da istra`i taj slu~aj, slute}i da bi to mogla biti senzacionalna tema. Fran je Briarvud napustila kad je imala sedamnaest godina, poslije tragi~nog porodi~nog doga|aja, i sad se prvi put poslije mnogo godina vra}a. Moli je wena sredwo{kolska prijateqica i radosno je do~eka, tra`e}i od we da joj pomogne da prona|e pravog ubicu. Uloge: Laura Leiton, Brendi Ledford, Gedeon Barkhard, Ana Open{ou, Endrju Yekson Re`ija: Majkl Stori

Koraci revolvera{a
Li Haket je ran~er starog kova, navikao na svoje zakone i na rje{avawe problema pi{toqem. Poku{ao je i svoja dva sina da odgoji po uzoru na sebe, a sa starijim je i vi{e nego uspio, ~ak toliko da je ovaj optu`en za ubistvo. Mla|i sin je druga~iji, on napu{ta stara pravila i zbli`ava se sa sestrom ubijenog ~ovjeka. Li uvi|a da wegov na~in rje{avawa stvari vi{e ne funkcioni{e. Uloge: Van Heflin, Tab Hanter, Ketrin Grant, Yems Daren Re`ija: Fil Karlson

odina: 2012. ajawe: 107 anr: komedija, mansa mqa: SAD `ija: Yenifer Vestfeld oge: Yenifer Ve std, Adam Skot, Yo n Ha an Foks, Maja Ru m, dolf, ten Vig

3

Godina: 2012. @anr: romansa, avanturisti~ki Trajawe: 105 Zemqa: Hrvatska Re`ija: Tomislav Rukavina Uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}, Stefan Kapi~i}, Jagoda Kumri}

4

Larin izbor: Izgubqeni princ
Filmski nastavak najgledanije hrvatske televizijske serije. Cjelove~erwi film "Larin izbor: Izgubqeni princ" direktno se nastavqa na doga|aje iz prve sezone serije. Mali Zlaja, plod velike qubavi Jakova i Lare, te jedini nasqednik porodice Zlatar, nestao je u avionskoj nesre}i koja je zauvijek razdvojila wegove roditeqe. Lara se zaredila, nesposobna za svjetovni `ivot bez sina, uz mu{karca kojeg voli, ali i kojeg krivi za nesre}u. Jakov se otisnuo na more, odlu~uju}i se na `ivot vuka samotwaka. Nekoliko godina poslije, nevjerovatnom igrom slu~aja, Jakov pristaje na ostrvo da bi dostavio svoj ulov na lokalnu pe{kariju te ugleda dijete za koje misli da je Zlaja. Gowen instinktom, ostaje na ostrvu, koji se priprema za godi{wu procesiju svoje za{titnice pulice Bjanke, koja stanovni{tvu donosi sre}u. Procesiju ove godine predvodi dje~ak Noel, sin lokalnog mo}nika Viktora Morlacija, koji terori{e cijelo mjesto. Mogu li Lara i Jakov jo{ jednom izna}i snage, pobijediti vlastite sumwe i dileme kako bi se jo{ jednom izborili za svoju qubav i porodicu? Za ono {to im je sveto mora}e biti spremni platiti i najve}u cijenu.

Lovci na glave (Headhunters)
Radi se o ekranizaciji istoimenog romana autora Yo Nesbaa, koji je jedan od najpopularnijih krimi pisaca u Norve{koj. Izgleda da Royer Braun ima sve. On je najuspje{niji norve{ki agent za zapo{qavawe, "lovac na glave", o`ewen lijepom vlasnicom galerije i u posjedu veli~anstvene ku}e. Zbog stila `ivota iznad svojih mogu}nosti, bavi se kra|om umjetnina. Na otvorewu galerije, wegova ga `ena upoznaje s Klasom Grejvom. Grejv nije samo idealan za sqede}i posao za koji Royer upravo regrutuje kandidate; on je tako|e i vlasnik Rubensovog djela Lov na veprove u Kaledoniji, jedne od najtra`enijih slika u novijoj istoriji umjetnosti. Royer nalazi svoju priliku da postane finansijski nezavisan i zapo~iwe planirawe svoje, do sada najve}e, pqa~ke. Vrlo brzo ulije}e u nevoqe i ovog puta nisu finansijski problemi ti koji }e ga pokoriti.

8 6. i -7. decembar 2009. GLAS PLUS 14 7 13. jul 2012.

Глас Српске

OBN

22.30

B92

1.40

Izgubqeno vrijeme
Antoni je {ef gradili{ta koji putuje svijetom kontroli{u}i podizawe va`nih objekata. Put }e ga sve samo ne slu~ajno dovesti i do Maroka, rodnog mjesta wegove prve i jedine prave qubavi Sesil, s kojom je raskinuo prije tri decenije, ali koju nikada nije prebolio. Sesil vodi radijsku emisiju, u nesre}nom je braku sa doktorom Natanom, koji je sklon alkoholu. Ima i ve} odraslog sina Samija, koji se vratio ku}i iz Pariza zajedno sa Nadijom, `enom sa kojom `ivi i wenim sinom. Uloge: Ketrin Denev, @erar Depardije, Gilbert Melki Re`ija: Andre Te~i

Posqedwi rez
Neposredno poslije smrti Yuda, wegova partnerka Sedi poziva nekoliko wihovih prijateqa na bdjewe u wenom stanu, gdje se oni okupqaju da zajedno pogledaju snimak video-dokumentarca na kojem je Yud radio u vrijeme smrti. Gosti su {okirani kada otkriju da "dokumentarac" prikazuje tajno napravqene snimke kamerom gotovo svakog od wih i to u najgorem svjetlu. Nekoliko mu{karaca je uhva}eno kako {mr~u kokain, dok drugi prekopavaju po Sedinoj korpi za prqavi ve{ tra`e}i weno umrqano dowe rubqe. Uloge: Rej Vinston, Yud Lou, Sedi Frost, Yon Beket Re`ija: Dominik Anciano

RTRS
6.00 Muzika 6.30 Info kanal 7.00 Vijesti 7.05 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Robin Hud, serija 10.00 U no}noj ba{ti 10.30 Bonton za djecu 10.40 Muzika za djecu 11.00 Za.Druga 11.30 Ural fenomeni 12.00 Dnevnik 12.10 FILM Put oko svijeta 14.00 Larin izbor, serija 15.00 Vijesti 15.10 Larin izbor, serija 15.50 Zdravqe je lijek 16.30 Srpska danas 17.10 Mu}ke, serija 18.30 Merlin, serija 19.30 Dnevnik

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti u podne 12.10 Muzika 14.00 Novosti 14.05 FILM 16.00 Dnevnik 16.10 Ru`a vjetrova, serija 17.00 Neko te posmatra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 No}ni TV projekat 22.30 Dnevnik 23.00 FILM Leptir 0.30 Zvjezdano nebo

RTS1
6.00 Jutarwi program 9.00 Balkan ekspres, serija 10.00 Kvadratura kruga 10.20 Putopis 11.00 Du` rakove obratnice 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Kasl, serija 13.20 Dizni na RTS 13.40 FILM Gospodin Magu 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Sre}ni qudi, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite bre 17.30 Beogradska hronika 18.20 Razglednica 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 6.00 6.50 7.30 7.40 7.50 7.55 8.00 8.20 9.40 10.10 10.40 11.00 11.50 12.30 12.50 13.50 15.20 16.00 16.30 17.00 18.00 18.20 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.10 23.40 0.30

RTS2
Koncert za dobro jutro Slagalica Munzi, crtani film Veliki i mali Otkrivajmo svijet sa \oletom Tomas i drugari, crtani film Frenine cipele [kolski program Sve boje `ivota Muzika Trag Gra|anin Muzika Zdravstveni vodi~ Trezor [kolski program Pozitivna energija Vrijeme je za bebe Ekologija Kapri, serija Odbojka na pijesku Beldoks festival TV mre`a Hit libris Kapri, serija Obrazovni program Nau~ni kafe TV Feqton Arsen Dedi} u Beogradu Reprizni program

B92
6.50 Inspektor Valander, serija 8.50 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.30 Dnevni magazin 12.30 Crtani filmovi 14.00 FILM Legenda o crvenom zmaju 16.00 Vijesti 16.30 Sportski pregled 17.00 Kao slu~ajno, serija 17.30 Prijateqi, serija 18.30 Vijesti 19.10 Sun|er Bob, crtani film 19.20 [trumfovi, crtani film 20.00 Uvod u anatomiju, serija 21.00 FILM Gospodar prstenova: Povratak kraqa 0.40 Vijesti 1.20 Sportski pregled 1.40 FILM Posqedwi rez 3.10 Uvod u anatomiju, serija 4.00 Saut Park, serija 4.30 FILM Laku no} Xozef Parker

PINK BH
6.00 Moje srce kuca za Lolu, serija 7.00 Seqaci, serija 8.00 Udri mu{ki 10.00 Obi~ni qudi, serija 11.00 Info top 11.10 Grand {ou 12.40 Brze pare 14.00 Kukavica, serija 14.40 Moje srce kuca za Lolu, serija 15.50 Info Top 16.00 Akademija debelih 17.00 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top 18.30 Siti ekskluziv 18.50 Mala nevjesta, serija 19.50 Kukavica, serija

16.30
8.00 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30 9.50 10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 17.40 18.20 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.20 1.00

ATV
Kod Ane Vijesti Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Sirene, crtani film Vinks Vijesti Slijepa qubav, serija Kad li{}e pada, serija Bandini, serija Sasuke ninxa ratnici Slijepa qubav, serija Kod Ane Necenzurisano Pozori{te u ku}i, serija Vijesti Kad li{}e pada, serija Qetni talas Vijesti Bandini, serija FILM Prva porodica 2 No}ni program

12.10

K3
9.00 Vijesti 9.05 Strasti i intrige, serija 10.00 Kinali kar, serija 11.00 Junska no}, serija 12.00 Vijesti 12.05 Ukradeni `ivoti, serija 13.00 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Tek ro|eni, serija 16.00 Strasti i intrige, serija 16.50 Divqi svijet 17.10 Kinali kar, serija 18.10 Hrana i vino 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Junska no}, serija 21.00 Folk {ou 22.00 Novosti 22.40 FILM Slu`avka po kazni

OBN
7.50 Dibidogs, crtani film 8.20 Roni Oli roni, crtani film 8.30 Xerald Mekboing, crtani film 9.00 Crtani film 9.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 10.20 Skrivena kamera 10.30 Na{a mala klinika, serija 11.20 Princ iz Bel Ejra, serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 Info 12.00 Najbr`i igra~, kviz 12.50 Ru`a vjetrova, serija 13.50 Skrivena kamera 14.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 15.30 Skrivena kamera 15.40 Qubav vjera nada, serija 16.50 Odba~ena, serija 17.50 Qubav bez granica, serija 18.50 Info 19.00 OBN Sport 19.20 In magazin 20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Balkanske prevare 21.30 Odba~ena, serija 22.30 FILM Izgubqeno vrijeme 0.30 Eso TV 2.30 Info 2.50 Euro liga 4.40 Info 5.40 ^uvari planete

18.50

SRPSKA DANAS
20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.00 FILM Balkan ekspres 22.50 Dnevnik 23.20 Sjednica Narodne skup{tine RS 23.30 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 0.20 Tajne svjetskih arhiva 1.10 Mu}ke, serija 2.10 FILM Put oko svijeta 3.40 Dnevnik 4.00 FILM Balkan ekspres

SPORT PLUS
20.00 Sre}ni qudi, serija 20.50 FILM Za sve je kriv Rio 22.40 Oko magazin 23.10 Kasl, serija 23.50 Dnevnik 0.00 Ru`na Beti, serija 1.00 FILM Crna voda 2.30 Reprizni program

MALA NEVJESTA, SERIJA
20.40 Akademija debelih 21.00 FILM Sekula nevino optu`en 22.40 Multimilioner 23.40 Nemogu}a misija 0.20 FILM Zajedni~ka vo`wa 2.00 FILM Demonski gospodar 3.40 Siti ekskluziv

Preporu~ujemo... 200
PINK BH

Demonski gospodar
udova, te da ga odnese u sveti hram gdje }e biti na sigurnom, ne bi li na taj na~in sprije~io demona da ikada vi{e ide u lov na ~ovjeka. Ali...

2100
B92

Gospodar prstenova: Povratak kraqa

Postojawe ~ovje~anstva je ugro`eno kada demon preuzme mo} bijelog ratnika, ali ratnik uspijeva da ga rani i otkine jedan od demonovih

Uloge: Erik Li, Sid Kembel, Stiv Nejv Re`ija: Semjuel Oldhem

Sauronove sile ulo`ile su ima samo ostarjelog i onemosve snage da bi eliminisale }alog upraviteqa. Da li }e qudsku rasu i sada su u opsaAragorn mo}i da odgovori na di Minas Tirita, glavnog grazov svojih predaka i svog da Gondora. Nekada to bje{e nasqedstva i postane ono {to veliko kraqevstvo koje sada mu je su|eno da bude? Uloge: Ilaja Vud, Vigo Mortensen, Ian Mekilen Re`ija: Piter Yekson

utorak, 10. jul
RTRS 12.10 RTRS

7 - 13. jul 2012. 15

21.00

Put oko svijeta
Na svom putu oko svijeta Jovan~a Mici}, trgovac iz Jagodine, do`ivqava mnoge avanture i uzima u~e{}e u doga|ajima u zemqama u kojima boravi. U Pe{ti se fiktivno `eni, na Divqem zapadu je `rtva napada na po{tanska kola i postaje {erif, zatim je zarobqenik gusara, na}i }e se me|u kupcima djevojaka na dvoru u Kini, u haremu u Persiji. I najzad, poslije svega slijedi trijumfalan povratak u Jagodinu. Uloge: Miodrag Petrovi} ^kaqa, Rade Markovi}, Dara ^aleni} Re`ija: Soja Jovanovi}

Balkan ekspres
Posqedwi dani mira u Srbiji pred aprilski slom 1941. godine. Grupa sitnih lopova luta preru{ena u muzi~ki sastav "Balkan ekspres". Jedina briga ovih yeparo{a je kako sa~uvati glave na vjetrometini prvih ratnih strahota. Qudi sa dna, u tom stra{nom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju iz svojih do tada bezna~ajnih sudbina i postaju heroji jedne epohe. Uloge: Dragan Nikoli}, Bora Todorovi}, Tatjana Bo{kovi} Re`ija: Branko Baleti}

BHT1
7.30 8.10 9.00 9.10 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.20 12.00 12.10 12.40 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 15.40 16.30 17.00 17.20 19.00 19.30 20.00 20.30 22.00 22.20 22.50 23.40 0.20 Prirodna ba{tina BiH Soko Vizmar, serija Crtani film Slagalica Bajke o `ivotiwama Crtani film Vijesti Ezel, serija Dimenzija vi{e Pod krovom Vijesti SFF hronika Gastro kutak Dimenzija vi{e Vijesti Kako da ne Slagalica Crtani film Soko Vizmar, serija Prirodna ba{tina BiH @ivot i ostalo SFF Dnevnik SFF crveni tepih SFF ekskluziv FILM Hotel Belvedere Vijesti SFF hronika Tajna istorija dijamanata Soko Vizmar, serija FILM Hotel Belvedere

HRT 1
6.00 Tre}e doba 7.00 Dobro jutro Hrvatska 8.50 Divqi plamen, serija 10.00 Vijesti 10.05 Mjesto pod suncem - ostati ili oti}i 11.00 Prugasta bra}a - Dru`ina mungosa 12.00 Dnevnik 12.30 Mo} sudbine, serija 13.10 FILM Kristi: Povratak u Kater Gap 15.00 Vijesti 15.10 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Gorski doktor 17.00 Vijesti 17.20 Hrvatska u`ivo 17.50 Faust Vran~i} 18.20 Dr Oz 19.10 20pet 19.30 Dnevnik

HRT 2
6.50 Mo} sudbine, serija 7.40 Teletabis, crtani film 8.00 Na kraju ulice 8.30 Fantasti~ni prijateqi, serija 9.00 H2O Uz malo vode, serija 9.20 Jura Hura 9.50 Gradi} Vakavil, crtani film 10.20 Najboqe iz istorije HTV-a 11.20 Gorski doktor, serija 12.10 More 12.50 Idemo u Ameriku 13.30 Faust Vran~i} 14.00 Qubav u zale|u, serija 14.50 Muzika 15.10 Edgemont, serija 15.20 Obi~na klinka, serija 15.50 Rekonstrukcija 16.20 Od Pekinga do Rima 17.20 ATP Umag 19.30 Teletabis

NOVA
5.40 I tako to, serija 6.00 Neustra{ivi Skubi Du, crtani film 6.30 Super Lunatiks, crtani film 7.00 Kad li{}e pada, serija 8.30 Strasti Orijenta, serija 10.00 Voker teksa{ki renxer, serija 12.00 Zauvijek susjedi, serija 13.00 In magazin 14.00 Voker teksa{ki renxer, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti 17.20 In magazin 18.00 Kad li{}e pada, serija 19.10 Dnevnik

RTL
6.20 RTL Danas 6.50 Najqep{e bajke svijeta, crtani film 7.40 PopPiksi, crtani film 7.50 Moji xepni qubimci, crtani film 8.00 Ezel, serija 10.10 Kismet - okovi sudbine, serija 11.20 Vatreno nebo, serija 12.20 Magazin 13.00 Ve~era za 5 13.50 Poroci Majamija, serija 15.50 Ezel, serija 16.50 RTL od 5 do 5 17.00 Ezel, serija 18.00 Magazin 18.30 RTL danas 19.00 Ve~era za pet

N. Geographic
8.00 Megafabrike 8.50 Megastrukture 9.50 [apta~ psima 10.40 Sekunde do katastrofe 11.40 Istra`ivawe planete Zemqe 12.30 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.20 Sekunde do katastrofe 15.20 Drevni iks fajlovi 16.10 Megastrukture 17.10 Megafabrike 18.00 Megastrukture 19.00 [apta~ psima 19.50 Megastrukture 21.00 Megafabrike 21.50 Megastrukture 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.40 Megafabrike

TV1
6.00 Zakon qubavi, serija 7.00 Ukradeni `ivoti, serija 8.00 FILM Teksa{ki teror 9.05 Strasti i intrige, serija 10.05 Kinali kar, serija 11.00 Junska no}, serija 12.00 Vijesti 12.10 Zvijezde SFF-a 13.00 Doba qubavi, serija 14.00 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Tek ro|eni, serija 16.00 Strasti i intrige, serija 17.00 Vijesti 17.10 Kinali kar, serija 18.10 Doktor Martin, serija 19.00 Dnevnik 20.00 Junska no}, serija 21.00 Eliza, serija 22.00 Vijesti 22.10 Doktor Martin, serija 22.40 FILM Slu`avka po kazni 0.30 Dnevnik 1.30 FILM Dobre kom{ije 3.00 No}ni program

12.30

19.30

15.50

19.00

11.40

MO] SUDBINE, SERIJA
20.00 Boje turizma 21.00 FILM Amerikanac 22.30 Dnevnik 23.20 Seks i grad, serija 23.50 FILM Ondje gdje je srce 1.50 Dr Oz 2.40 Zlo~inci u odijelima, serija 3.20 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 4.30 Najboqe iz istorije HTV-a 5.20 Divqi plamen, serija

TELETABIS, PROGRAM ZA DJECU
20.00 Dra`esni pupoqci majski, serija 20.40 Dok. program 21.00 Otvarawe Dubrova~kih qetnih igara 21.40 Zlo~inci u odijelima, serija 22.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 23.10 Mu}ke, serija 23.40 Bitange i princeze, serija 0.20 Ru`iona 0.50 [apta~ica duhovima, serija 1.30 Kalifornikacija, serija 2.00 Dobra `ena, serija 2.40 Zakon i red: Odjel za `rtve, serija 3.30 ATP Umag 5.30 Muzika

ZAUVIJEK SUSJEDI, SERIJA
20.00 Strasti Orijenta, serija 22.00 Vijesti 22.20 FILM Ri~i Ri~ 0.00 FILM Prekomjerna sila 1.40 @iva meta, serija 2.30 Sajnfeld, serija 3.20 Ezo TV 4.20 Dnevnik 5.00 In magazin

VE^ERA ZA PET

ISTRA@IVAWE PLANETE ZEMQE
0.40 Megastrukture 1.30 ]orkirani u inostranstvu 2.30 Istra`ivawe planete Zemqe 3.20 Avionske nesre}e 4.20 Istra`ivawe planete Zemqe 5.10 Avionske nesre}e 6.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 7.00 Zakopane biblijske tajne

20.00 Kismet - okovi sudbine, serija 20.50 FILM Radnik mjeseca 22.40 Zakon i red, serija 0.30 Vijesti 0.40 Havai Five-O, serija 1.30 Astro {ou 2.30 Havai Five-O, serija 3.20 RTL Danas

RADIO RS
0
20
PINK BH

Zajedni~ka vo`wa
{kolu. U ~itavom haosu koji zavlada u kombiju tata Daniel Miler shvati da djeca vi{e po{tuju pqa~ka{a nego wega, dok su im za petama profesionalni pqa~ka{i i policija.

Frenklin Laslo o~ajan je ~ovjek u velikim nov~anim problemima. Kada se odlu~i za pqa~ku, kao taoce uzme tatu, wegove klince i jo{ nekolicinu djece wegovih kom{ija koje je poveo u

Uloge: Tom Arnold, Dejvid Pajmer, Rea Perlman, Rod Stajger Re`ija: Artur Hiler

6.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 Muzika raspolo`ewa 9.40 Vrijeme je za sport 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 11.05 Zajedni~ki talas 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 12.30 Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare

13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 17.00 17.05 19.00 19.10 20.00 20.05

Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Hronika Euro 2012 Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Muzika

21.00 Vijesti 21.05 Muzika raspolo`ewa 21.40 Starogradska muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Razgovornik 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program

8 166. i -7. decembar 2009. GLAS PLUS 7 13. jul 2012.

Глас Српске

B92

21.00

RTRS

12.10

Pravila privla~nosti
Odri Vuds i Danijel Raferti su advokati koji vode brakorazvodne parnice. Iako se bave istim poslom, u privatnom `ivotu oni se potpuno razlikuju - Odri se slijepo dr`i pravila dok se Danijel vi{e oslawa na sre}u. Kada ih poznati par Serena i Torn unajme zbog svog razvoda, ovo dvoje advokata postaju quti neprijateqi. Naime, ni Odri ni Danijel nikada nisu izgubili slu~aj i jo{ va`nije, ne namjeravaju da se to ikada desi. Parnica se dodatno komplikuje kada advokati odu u Irsku, jer se Serena i Torn prepiru oko dvorca koji se tamo nalazi. Uloge: Pirs Brosnan, Yulijen Mur, Majkl [in, Frensis Fi{er Re`ija: Piter Hauit

Slavica
Film po~iwe pri~om iz nekog mjesta na moru, negdje u Dalmaciji u vrijeme pred Drugi svjetski rat. Slavica je mlada siroma{na djevojka, koja ima simpatiju - Marina, mladog ribara. Zbog svoje qubavi imaju velike probleme u provincijskoj sredini, koja ne odobrava wihovu vezu zbog klasne razlike me|u wima. Kad se u Dalmaciji narod po~iwe buniti i spremati na ustanak protiv italijanskih okupacionih vlasti, wih dvoje, zajedno s grupom zadrugara iz svoga mjesta pridru`uju se ustanicima i skrivaju tek sagra|eni ribarski brod (za zadrugu), da bi ga predali partizanima. Uloge: Irena Kolesar, Jozo Lauren~i}, Marijan Lovri}, Braslav Borozan, Dejan Dubaji}, Dubravko Duj{in Re`ija: Vjekoslav Afri}

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.30 11.00 11.20 12.00 12.10 Muzika Info kanal Vijesti Jutarwi program Vijesti Merlin, serija U no}noj ba{ti Bonton za djecu Za.Druga Egzoti~ni ku}ni qubimci Dnevnik
FILM

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 FILM 14.00 Novosti 14.05 FILM 16.00 Dnevnik 16.20 Ru`a vjetrova, serija 17.00 Neko te posmatra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Qetna promenada 22.30 Dnevnik 23.00 Qetna promenada 0.00 FILM Koliba straha 2 1.30 Zvjezdano nebo 6.30 6.00 9.05 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 12.30 13.20 13.40 15.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

RTS1
Jutarwi program Balkan ekspres, serija Trag Moj heroj Du` rakove obratnice Dnevnik Sport plus Kasl, serija Dizni na RTS
FILM

RTS2
5.50 6.50 7.30 7.35 7.40 7.50 8.05 8.10 8.30 9.40 10.10 10.40 11.20 11.50 12.30 13.00 14.00 14.20 15.40 16.30 17.30 18.40 19.00 19.50 21.40 22.40 0.00 0.40 Koncert za dobro jutro Slagalica Munzi, crtani film Veliki i mali Otkrivajmo svijet sa \oletom Tomas i drugari, crtani film Frenine cipele Zujalica [kolski program e-TV TV mre`a Hit libris Nau~ni kafe Muzika TV feqton Trezor Zujalica [kolski program Kapri, serija Biciklizam Link U svijetu Beokult Ko{arka (`): Srbija - Poqska Kapri, serija FILM Leo Biciklizam Reprizni program 6.50 8.50 10.00 10.30 12.30 14.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.10 19.20 20.00 21.00

B92
Inspektor Valander, serija Dolina sunca, serija Vijesti Dnevni magazin Crtani filmovi Na{a mala klinika, serija Vijesti Sportski pregled Kao slu~ajno, serija Prijateqi, serija Vijesti Sun|er Bob [trumfovi Uvod u anatomiju, serija
FILM

PINK BH
6.00 Moje srce kuca za Lolu, serija Seqaci, serija Udri mu{ki Obi~ni qudi, serija Info top [opingholi~arke Brze pare Kukavica, serija Moje srce kuca za Lolu, serija Info top Akademija debelih Mala nevjesta, serija Info top Savr{eno skladan svijet Siti ekskluziv Mala nevjesta, serija Kukavica, serija

7.00 8.00 10.00 11.00 11.10 12.40 14.00 14.40

Slavica 14.00 Larin izbor, serija 15.00 Vijesti 15.10 Larin izbor, serija 16.00 Kamp prijateqstva 16.30 Srpska danas 17.10 Mu}ke, serija 18.30 Merlin, serija 19.30 Dnevnik

Mi{ Perez i Zubi} Vila Ovo je Srbija Sre}ni qudi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Moja lijepa Srbija Slagalica Dnevnik

Pravila privla~nosti 23.00 Vijesti 23.30 Sportski pregled 23.50 FILM Crna maska 2 1.30 Uvod u anatomiju, serija 2.20 Saut Park, crtani film 2.30 FILM Engleski za strance 4.30 FILM Ukradeni snovi Info

15.50 16.00 17.00 17.50 18.10 18.20 18.50 19.50

16.30
8.00 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30 9.50 10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 17.40 18.20 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.20 1.00

ATV
Kod Ane Vijesti Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Sirene, crtani film Vinks Vijesti Slijepa qubav, serija Kad li{}e pada, serija Bandini, serija Sasuke ninxa ratnici Slijepa qubav, serija Kod Ane Necenzurisano Pozori{te u ku}i, serija Vijesti Kad li{}e pada, serija Qetni talas Vijesti Bandini, serija
FILM

17.20
9.00 9.05 10.00 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

K3
Vijesti Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Junska no}, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija SMS Party Vijesti
FILM

OBN
6.20 7.40 7.50 8.20 8.30 9.00 9.30 10.20 10.30 11.20 11.50 11.55 12.00 12.50 13.50 14.00 15.30 15.40 16.50 17.50 18.50 19.00 19.20 20.00 21.00 21.30 22.30 0.30 2.30 2.50 5.40 Hairy Scary, crtani film An|eli i prijateqi, crt. film Dibidogs, crtani film Roni Oli roni, crtani film Xerald Mekboing, crt. film Crtani film Ja sam tvoja sudbina, serija Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Princ iz Bel Ejra, serija Crime Time, crtani film Info Najbr`i igra~, kviz Ru`a vjetrova, serija Skrivena kamera Bilo jednom u Turskoj, serija Skrivena kamera Qubav vjera nada, serija Odba~ena, serija Qubav bez granica, serija Info OBN sport In magazin Ru`a vjetrova, serija Balkanske prevare Odba~ena, serija FILM Teret Eso TV Info Evro liga ^uvari planete

14.40

SRPSKA DANAS
20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.00 FILM Bal na vodi 22.50 Dnevnik 23.20 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 0.00 Dragi Mopasane, serija 1.00 Mu}ke, serija 2.00 FILM Slavica 3.40 Dnevnik 4.00 FILM Bal na vodi

[TA RADITE, BRE
20.00 Sre}ni qudi, serija 20.50 FILM Crni pas 22.40 Oko 23.10 Kasl, serija 23.50 Dnevnik 0.00 Ru`na Beti, serija 1.00 FILM Wujor{ki krovovi 2.30 Reprizni program

MOJE SRCE KUCA ZA LOLU, SERIJA
20.40 Akademija debelih 21.00 Bra~ni sudija 22.40 Grand parada 23.50 FILM Tajfun smrti 1.30 Siti ekskluziv 2.00 Grand parada

Rendi ja{e sam Strasti i intrige, serija Divqi svijet Kinali kar, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Junska no}, serija Korleone, serija Novosti
FILM

Pri~e o jednom gradu No}ni program

Ni~ija zemqa

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 Jutarwi program Vijesti Muzika raspolo`ewa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 17.00 17.05 19.00 19.10 Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Hronika Evro 2012 Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo 20.00 Vijesti 20.05 Oaza 21.00 Vijesti 21.05 Muzika raspolo`ewa 21.40 Starogradska muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Kad sam bio mlad 0.00 Vijesti 0.05 Muzika 1.00 No}ni program 2.00 Sabornik 3.00 No}ni program

Preporu~ujemo...
2230
OBN

Teret

Film govori o mladi}u koji upada u nevoqe na svom proputovawu kroz Afriku i odlu~i da se ilegalno ukrca na teretni brod koji plovi za Evropu. Tokom wegovog putovawa prema Evropi posada broda po~iwe da nestaje jedan po jedan bez ikakvog razloga. Uloge: Piter Malan, Danijel Bril, Luis Tosar Re`ija: Klajv Gordon

srijeda, 11. jul
RTRS 21.00 NOVA

7 - 13. jul 2012. 17

22.20

Bal na vodi
U Beogradu pedesetih godina ~etiri mladi}a i jedna djevojka, sedamnaestogodi{waci, idu u isti razred, zajedno veslaju, imaju orkestar, kom{ije su i porodice im se znaju. Dje~aci su pomalo zaqubqeni u djevojku, a ona ih smatra samo drugarima. Qubav }e ipak da se dogodi, ali sa petim, do{qakom iz provincije, koji je mu`evniji. On zavodi djevojku koja krije svoju vezu. Te{ko bolesna djevoj~ina majka umre, a otac je poslije zarobqeni{tva ostao u inostranstvu. Djevojka otkrije da je zatrudwela, ali to ne}e da ka`e ni drugarima, a ni mladi}u u koga se razo~arala. Me|utim, dje~aci su sve naslutili i `ele samoinicijativno da joj pomognu. Uloge: Dragan Bjelogrli}, Sr|an Todorovi}, Gala Videnovi} Re`ija: Jovan A}in

Striptiz
Neki qudi se uvale u nevoqe bez obzira na to {ta nose. Poslije razvoda Erin gubi pravo da se brine za svoju k}er jer nije zaposlena. Prihvata posao striptizete da bi {to prije do{la do para, ali upada u opasne situacije kada se ne razmi{qaju}i uplete u razne feti{e, fantazije i prestupe raznih pokroviteqa, ukqu~uju}i tu i ambicioznog izbaciva~a, qigavog vlasnika kluba, razne likove iz podzemqa, ali najvi{e kada se jedan kongresmen preko mjere zainteresuje za wu. Uloge: Demi Mur, Bert Rejnolds, Armand Asante Re`ija: Endrju Bergman

BHT1
7.00 7.30 7.50 8.00 8.30 9.00 10.00 10.10 11.00 15.00 15.10 15.20 15.40 16.30 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.20 22.00 22.20 Vijesti Slagalica Nema problema Vijesti @ivot i ostalo Ezel, serija Vijesti Srebrenica, dok. program Srebrenica Vijesti Zaboravqen, dok. program Pim i Pom Soko Vizmar, serija Prirodna ba{tina BiH Dimenzija vi{e SFF Dnevnik SFF - crveni tepih SFF ekskluziv Vrijeme poslije SFF hronika Vijesti
FILM

HRT 1
6.00 7.00 8.50 9.50 10.10 Me|u nama Dobro jutro Hrvatska Divqi plamen, serija Vijesti Mjesto pod suncem - ostati ili oti}i Prugasta bra}a - Dru`ina mungosa Dnevnik Mo} sudbine, serija
FILM

HRT 2
6.40 7.40 8.00 8.30 9.00 9.10 10.00 13.00 13.40 14.00 14.50 15.20 15.50 16.20 17.20 19.30 Mo} sudbine, serija Teletabis, crtani film Na kraju ulice Fantasti~ni prijateqi, serija H2O Uz malo vode, serija Jura Hura Sjednica Hrvatskog sabora Idemo u Ameriku Faust Vran~i} Qubav u zale|u, serija Edgemont, serija Obi~na klinka, serija Siti folk Od Pekinga do Rima ATP Umag Teletabis 5.40 6.00 6.30 7.00 8.30 10.00

NOVA
I tako to, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Super Lunatiks, crtani film Kad li{}e pada, serija Strasti orijenta, serija Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kad li{}e pada, serija Dnevnik 6.20 7.00 7.50 8.00 8.20 10.00 11.20 12.20 13.00 13.50 15.40 16.50 17.00 18.00 18.10 18.30 19.00

RTL
RTL danas Najqep{e bajke svijeta, crtani film PopPiksi, crtani film Moji xepni qubimci, crtani film Ezel, serija Kismet - okovi sudbine, serija Vatreno nebo, serija Magazin Ve~era za 5 Poroci Majamija, serija Ezel, serija RTL od 5 do 5 Ezel, serija Upoznaj Hrvatsku Magazin RTL danas Ve~era za pet

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 10.40 11.10 11.40 12.30 13.30 14.20 15.20 16.10 17.10 18.00 19.00 19.50 Misteriozna potjera Panasonik prikazuje [apta~ psima Privid ili stvarnost Sekunde do katastrofe [apta~ psima Megastrukture Istraga mjesta nesre}e Najnevjerovatnije fotografije NG Nevjerovatni snimci NG Istra`ivawe planete Zemqe [apta~ psima Avionske nesre}e Istra`ivawe planete Zemqe Posqedice

11.00

12.00 12.30 13.10 15.00 15.10 16.00 17.00 17.20 17.50 18.20 19.10 19.20 19.30

12.00 13.00 14.00 15.50 17.00 17.20 18.00 19.10

Ujak Bonmi koji se mo`e sjetiti pro{lih `ivota

Maj~in dar Vijesti Ponos Ratkajevih, serija Gorski doktor, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Faust Vran~i} Dr Oz 20pet Loto Dnevnik

TV1
6.00 7.00 8.00 9.05 10.05 11.00 14.00 14.05 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 22.40 0.30 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija FILM Rendi ja{e sam Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Prenos u`ivo Vijesti Ukradeni `ivoti, serija Eliza, serija Strasti i intrige, serija Vijesti Kinali kar, serija Doktor Martin, serija Dnevnik Junska no}, serija Eliza, serija Vijesti Doktor Martin, serija FILM Ni~ija zemqa Dnevnik FILM Razmjena srca No}ni program

12.30

9.00

14.00

7.50

11.40

MO] SUDBINE,
SERIJA 20.00 Hrvati u zemqi fudbala i tanga 21.00
FILM

H2O UZ MALO VODE,
SERIJA 20.00 Dra`esni pupoqci majski, serija 20.30 Zlo~inci u odijelima, serija 21.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.10 Mu}ke, serija 22.30 Bitange i princeze, serija 23.20 [apta~ica duhovima, serija 0.00 Kalifornikacija, serija 0.30 Dobra `ena, serija 1.20 Zakon i red: Odjel za `rtve, serija 2.00 ATP Umag 4.00 Muzika

VOKER TEKSA[KI RENXER, SERIJA
20.00 Strasti orijenta, serija 22.00 Vijesti 22.20 FILM Striptiz 0.30 FILM Ri~i Ri~ 2.00 Zaboravqene du{e, serija 2.50 Sajnfeld, serija 3.40 Ezo TV 4.40 Dnevnik

POPPIKSI,
CRTANI FILM 20.00 Kismet - okovi sudbine, serija 20.50 FILM L.A. Povjerqivo 23.20 FILM Sliver 1.00 Vijesti 1.30 Zakon i red, serija 2.20 Astro {ou 3.20 Zakon i red, serija 4.00 RTL danas

[APTA^ PSIMA
21.00 [akltonov viski 21.50 Posqedice 22.50 Tabu 23.40 [akltonov viski 0.40 Posqedice 1.30 Tabu 2.30 Najnevjerovatnije fotografije NG 3.20 Megastrukture 4.20 [apta~ psima 5.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 6.10 Nevjerovatni snimci NG 7.00 Istra`ivawe planete Zemqe

Obala komaraca 23.00 Dnevnik 23.40 Seks i grad, serija 0.00 FILM The Secret Laughter of Woman 1.50 Dr Oz 2.30 Zlo~inci u odijelima, serija 3.20 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 4.00 Prekid programa 5.20 Divqi plamen, serija

2350
B92

Crna maska 2

2350
PINK BH

Tajfun smrti

U potrazi za lijekom za biolo{ku anomaliju zbog koje je dobio nevjerovatnu mo}, Crna Maska se sukobqava s teroristi~kom grupom kojoj je ciq da uni{ti qudsku vrstu uz pomo} DNK bombe. Da bi ih sprije~io da provedu svoj pakleni plan, mora}e da se suprotstave grupi profesionalnih rva~a sa sposobno{}u preobra`aja u mo}ne mutante, koji se ne}e zaustaviti sve dok genetski kod cijele populacije ne bude zauvijek promijewen. Uloge: Tobin Bel, Yon Polito, Endi On, Tereza Herera Re`ija: Hark Tsui

U potrazi za deset miliona dolara u igri potrage za blagom u~estvuju policajac i ~uvari kov~ega sa novcem. Na napu{tenom ostrvu, kojem prijeti i uragan sazna}emo ko }e oti}i sa novcem. Uloge: Suzan Volters, Klif De Jang, Trit Vilijams Re`ija: Yim Vinorski

8 6. i -7. decembar 2009. GLAS PLUS 18 7 13. jul 2012.

Глас Српске

B92

0.00

HRT 1

13.10

Voqena Evan|elina
Robert Kenon je predsjednik softverske kompanije. Iznenada saznaje da je wegov brat Kevin, kreativni genije koji stoji iza strogo ~uvanih programskih tajni kompanije, poginuo u brodskoj nesre}i. Robert se zbog sahrane vra}a u zavi~aj, u ku}u na ju`noj obali Nove [kotske, u kojoj su dvojica bra}e odrasla. Me|utim, on ni najmawe nije spreman za ono {to }e otkriti u rodnom gradu. Evi [ou, prelijepa vlasnica lokalne marine, ubije|ena je da Kevinova smrt nije posqedica nesre}e. Robertu se Evi jako dopadne i on postaje opsjednut wom. Uloge: Nik Mankuso, Keli Rouan, [ari Belafonte Re`ija: Timoti Bond

Ko je ubio djecu iz Atlante
Od 1979. do 1981. godine u Atlanti, glavnom gradu Yoryije, ubijeno je dvadeset i devetoro djece. Sva su djeca bila crnci iz najsiroma{nijeg sloja. Najmla|em je bilo osam godina. Tijela su otkrivana sedmicu za sedmicom. Istraga je ukazivala na vezu s dje~ijom prostitucijom, a po zavr{etku istrage uhap{en je crna~ki pjeva~ Vejn Bertram Vilijams. Dokazi su ga povezivali s dvadeset i tri ubistva, a za {est nikako nije mogao biti okrivqen. Ipak, osu|en je na smrtnu kaznu. Tokom sqede}e godine prona|eno je jo{ petnaestoro, a tokom 1983. jo{ {esnaestoro ubijene djece. Uloge: Yejms Belu{i, Gregori Hajns, [on Mekan Re`ija: ^arls Robert Karner

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 14.00 15.00 15.10 15.50 16.30 17.10 18.30 19.30 Muzika Info kanal Vijesti Jutarwi program Vijesti Merlin, serija U no}noj ba{ti Bonton za djecu Za.Druga Me|unarodna svemirska stanica Dnevnik FILM Velika frka Larin izbor, serija Vijesti Larin izbor, serija Likovna kolonija Barda~a Srpska danas Mu}ke, serija Merlin, serija Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Qetna promenada 14.00 Novosti 14.05 FILM 16.00 Dnevnik 16.10 Ru`a vjetrova, serija 17.00 Neko te posmatra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Dok. program 22.30 Dnevnik 23.00 FILM Statista 0.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.00 10.00 10.20 11.00 11.50 12.10 12.30 13.10 13.40 15.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

RTS1
Jutarwi program Balkan ekspres, serija Sasvim prirodno Moja lijepa Srbija Du` rakove obratnice Dnevnik Sport plus Kasl, serija Dizni na RTS
FILM

RTS2
6.00 6.50 7.20 7.30 7.50 8.20 10.00 10.20 10.50 11.20 11.40 12.30 13.00 13.50 15.10 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 19.05 19.10 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50 22.40 23.10 0.40 Koncert za dobro jutro Slagalica Munzi, crtani film Veliki i mali Otkrivajmo svijet sa \oletom [kolski program Link Obrazovni program U svijetu Trag u prostoru Muzika Beokult Trezor [kolski program Likovna kolonija Niti kulture Biciklizam Kapri, serija @eqko Joksimovi} Munzi Veliki i mali Otkrivajmo svijet sa \oletom Tomas i drugari Frenine cipele Mjesto za nas Metropolis Kapri, serija Me|u nama Biciklizam Stjepko Gut Reprizni program 6.50 8.50 10.00 10.30 12.30 14.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.10 19.20 20.00 21.00 23.20 23.50 0.00 1.40 2.30 3.00 4.30 -

B92
Inspektor Valander, serija Dolina sunca, serija Vijesti Dnevni magazin Crtani filmovi FILM Pravila privla~nosti Vijesti Sportski pregled Kao slu~ajno, serija Prijateqi, serija Vijesti Sun|er Bob, crtani film [trumpfovi, crtani film Uvod u anatomiju, serija FILM Blejd 2 Vijesti Sportski pregled FILM Voqena Evan|elina Uvod u anatomiju, serija Saut Park, serija FILM Sestre iz pakla FILM Ukradeni snovi 2 Info 6.00

PINK BH
Moje srce kuca za Lolu, serija Seqaci, serija Udri mu{ki Obi~ni qudi, serija Info top Grand parada Brze pare Kukavica, serija Moje srce kuca za Lolu, serija Info top Akademija debelih Mala nevjesta, serija Info top Siti ekskluziv Mala nevjesta, serija Kukavica, serija

7.00 8.00 10.00 11.00 11.10 12.40 14.00 14.40 15.50 16.00 17.00 17.50 18.20 18.50 19.40

Bebe Ovo je Srbija Sre}ni qudi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Razglednica Slagalica Dnevnik

23.10
8.00 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30

ATV
Kod Ane Vijesti Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Sirene, crtani film Vinks Vijesti Slijepa qubav, serija Kad li{}e pada, serija Bandini, serija Sasuke ninxa ratnici Slijepa qubav, serija Kod Ane Necenzurisano Pozori{te u ku}i, serija Vijesti Kad li{}e pada, serija Qetni talas Vijesti Bandini, serija FILM Pri~e o jednom gradu 2 No}ni program

10.20
9.00 9.05 10.00 11.00

K3
Vijesti Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Junska no}, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija SMS box Vijesti Zemqa izvor `ivota Strasti i intrige, serija Divqi svijet Kinali kar, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Junska no}, serija Tok {ou Novosti FILM Rambo 6.20 6.30 7.00 7.50 8.20 8.30 9.00 9.30 10.20 10.30 11.20 11.50 11.55 12.00 12.50 13.50 14.00 15.30 15.40 16.50 17.50 18.50 19.00 19.20 20.00 21.00 21.30 22.30 0.30 2.30 2.50 5.40

OBN
Hairy Scary, crtani film Atomska Beti, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Dibidogs, crtani film Roni Oli roni, crtani film Xerald Mekboing, crtani film Crtani film Ja sam tvoja sudbina, serija Skrivena kamera Princ iz Bel Ejra, serija Na{a mala klinika, serija Crime Time, crtani film Info Najbr`i igra~, kviz Ru`a vjetrova, serija Skrivena kamera Bilo jednom u Turskoj, serija Skrivena kamera Qubav vjera nada, serija Odba~ena, serija Qubav bez granica, serija Info OBN Sport In magazin Ru`a vjetrova, serija Balkanske prevare Odba~ena, serija FILM Bra}a Grim Eso TV Info Evroliga ^uvari planete

18.50

MJESTO ZLO^INA: MAJAMI, SERIJA
20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.00 Pe~at 21.50 Putem zvijezda, serija 22.40 Dnevnik 23.10 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 23.50 Stjuardese, serija 0.40 Mu}ke, serija 1.40 FILM Velika frka 3.10 Me|unarodna svemirska stanica 3.40 Dnevnik 4.00 Putem zvijezda, serija 4.50 Muzika 5.10 Stjuardese, serija

9.50 10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 17.40 18.20 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.20 1.00

MOJA LIJEPA SRBIJA
20.00 Sre}ni qudi, serija 20.50 FILM Heroji neba 22.40 Oko magazin 23.50 Dnevnik 0.20 Kasl, serija 1.00 Zlo~ina~ki umovi, serija 1.50 FILM Iznajmqene usne 3.20 Reprizni program

12.00 12.05 12.50 15.00 15.05 16.00 16.50 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

MALA NEVJESTA, SERIJA
20.40 Akademija debelih 21.30 23.30
FILM FILM

Povjerqivo iz L.A. 1.30 2.00 Siti ekskluziv Gold ekspres

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 Jutarwi program Vijesti Muzika raspolo`ewa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 12.30 Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 16.00 Dnevnik Hronika Evro 2012. 17.00 Vijesti 17.05 Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Muzika raspolo`ewa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10

Preporu~ujemo...
2320
NOVA

Nestali zarobqenik
destinaciji gdje je podvrgnut postupku "rendicije". Rije~ je o kontroverznoj CIA taktici koja osumwi~enike bez su|ewa otima i prebacuje u zemqe s okrutnim ispitivala~kim metodima. Uloge: Omar Metvali, Riz Viterspun, Aramis Najt, Yejk Gilenhal, Meril Strip Re`ija: Gevin Hud

Izabel je supruga egipatskog nau~nika Anvara ElIbrahimija koji iznenada nestaje na putu iz Sjeverne Afrike prema Va{ingtonu. Izabel odlu~uje da otputuje u Va{ington gdje saznaje da wenog supruga terete optu`bama za terorizam. Saznaje i da se Anvar trenutno nalazi skriven na nekoj tajnoj

~etvrtak, 12. jul
OBN 22.30 PINK BH

7 - 13. jul 2012. 19

23.30

Bra}a Grim
Radwa se ne bazira na stvarnim `ivotima bra}e Grim, ve} opisuje fiktivne do`ivqaje bra}e Jakoba i Vilhelma, koji zara|uju {tite}i stanovnike svog sela od izmi{qenih ~arobnih stvorewa, sve dok ne upoznaju stvarnu, opaku magiju. Oni su dva prevaranta koji putuju Francuskom i ubijaju la`ne demone i obavqaju la`na djela egzorcizma u zamjenu za novac. Me|utim, kada se zareda nekolicina tajanstvenih ubistava u {umama izme|u Wema~ke i Francuske, vlada ih, poznavaju}i wihovu reputaciju, natjera da se time pozabave. Uloge: Mat Dejmon, Hit Leyer, Yonatan Prajs, Lena Hedi Re`ija: Teri Gilijam

Povjerqivo iz L.A.
Los An|eles pedesetih godina pro{log vijeka. Tri potpuno razli~ita policajca tragaju za istinom, svaki na svoj na~in. Ed Eksli, zlatni de~ko policije, spreman je na sve kako bi napredovao, osim na sopstvenu prodaju. Bad Vajt spreman je zaobi}i pravila zbog pravde, ali rijetko uspijeva da kontroli{e svoju nasilnu stranu. Yek Vinsenes uvijek je u potrazi za slavnima i lakom zaradom, sve dok ga savjest ne natjera da se pridru`i Eksliju i Vajtu u otkrivawu pravog lica mra~nog svijeta L.A. Uloge: Rasel Krou, Kevin Spejsi, Kim Bejsinger, Deni de Vito Re`ija: Kartis Hanson

BHT1
7.30 8.10 9.00 9.10 9.30 9.40 9.50 10.10 11.00 12.00 12.10 12.40 13.10 13.40 14.00 14.30 14.40 15.20 16.00 16.30 17.30 19.00 19.30 20.00 20.30 22.00 22.20 23.00 23.40 Prirodna ba{tina BiH Soko Vizmar, serija Crtani film Slagalica Robot Robi, crtani film Pim i Pom, crtani film Crtani film Ezel, serija Moris [evalije srce koje pjeva Vijesti SFF hronika Gastro kutak Dimenzija vi{e Tragom tartana - Sen Trope Vijesti Frenderi, crtani film Soko Vizmar, serija Bar kod Putevi zdravqa Hajrudin [iba Krvavac SFF Dnevnik SFF crveni tepih SFF ekskluziv FILM Takva: Strah pred Bogom Vijesti SFF, hronika Xejk, serija FILM Takva: Strah pred Bogom 6.00 7.00 8.50 10.00 10.10 10.50 12.00 12.30 13.10 15.00 15.10 16.00 17.00 17.20 17.50 18.30 19.10 19.30

HRT 1
Religijski program Dobro jutro Hrvatska Divqi plamen, serija Vijesti Mjesto pod suncem - ostati ili oti}i Prugasta bra}a - Dru`ina mungosa Dnevnik Mo} sudbine, serija FILM Ko je ubio djecu iz Atlante Vijesti Ponos Ratkajevih, serija Gorski doktor, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Faust Vran~i} Dr Oz 20pet Dnevnik 6.50 7.40 8.00 8.30 9.00 9.20 10.00 13.00 13.40 14.10 14.50 15.00 15.30 15.50 16.20 17.20 19.30

HRT 2
Mo} sudbine, serija Teletabis, crtani film Na kraju ulice Fantasti~ni prijateqi, serija H2O Uz malo vode, serija Jura Hura Sjednica Hrvatskog sabora Idemo u Ameriku Faust Vran~i} Qubav u zale|u, serija Muzika Edgemont, serija Obi~na klinka, serija Traumatologija Od Pekinga do Rima ATP Umag Teletabis, serija 5.40 6.00

NOVA
I tako to, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Super Lunatiks, crtani film Kad li{}e pada, serija Strasti Orijenta, serija Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kad li{}e pada, serija Dnevnik 6.00 6.40

RTL
RTL Danas Najqep{e bajke svijeta, crtani film PopPiksi, crtani film Moji xepni qubimci, crtani film Ezel, serija Kismet - okovi sudbine, serija Vatreno nebo, serija Upoznaj Hrvatsku Magazin Ve~era za 5 Poroci Majamija, serija Ezel, serija RTL od 5 do 5 Ezel, serija Magazin RTL Danas Ve~era za pet

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 10.40 11.10 11.40 12.30 13.30 14.20 15.20 16.10 Ameri~ka trava Iza re{etaka [apta~ psima Privid ili stvarnost Sekunde do katastrofe [apta~ psima Megastrukture Avionske nesre}e Najnevjerovatnije fotografije NG Nevjerovatni snimci NG Istra`ivawe planete Zemqe [apta~ psima Avionske nesre}e Sekunde do katastrofe Te{ka vremena

6.30

7.30 8.00

7.00 8.30 10.00

8.10 10.00 11.20 12.20 12.30 13.00 13.50 15.50 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

12.00 13.00 14.00 15.50 17.00 17.20 18.00 19.10

17.10 18.00 19.00 19.50

TV1
6.00 7.00 8.00 9.05 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 22.40 0.30 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija FILM Bezakowe Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Junska no}, serija Vijesti Zvijezde SFF-a Doba qubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Eliza, serija Strasti i intrige, serija Vijesti Kinali kar, serija Doktor Martin, serija Dnevnik Junska no}, serija Eliza, serija Vijesti Doktor Martin, serija FILM Rambo Dnevnik FILM Ni~ija zemqa No}ni program

12.30

14.10

14.00

11.20

9.50

MO] SUDBINE, SERIJA
20.00 Kratki susreti 20.30 Mo} boja 21.00 FILM Dnevnik s motocikla 23.00 Otvoreno 23.50 Dnevnik 0.40 Seks i grad, serija 1.10 FILM Ko je ubio djecu iz Atlante 2.40 Zlo~inci u odijelima, serija 3.20 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 4.00 Idemo u Ameriku 4.50 Kratki susreti 5.20 Divqi plamen, serija

QUBAV U ZALE\U, SERIJA
20.00 Dra`esni pupoqci majski, serija 20.30 Zlo~inci u odijelima, serija 21.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.10 Mu}ke, serija 22.40 Bitange i princeze, serija 23.20 [apta~ica duhovima, serija 0.00 Kalifornikacija, serija 0.30 Dobra `ena, serija 1.20 Zakon i red: Odjeqewe za `rtve, serija 2.00 ATP Umag 4.00 Muzika

VOKER, TEKSA[KI RENXER, SERIJA
20.00 Strasti Orijenta, serija 22.00 Vijesti 22.20 Provjereno 23.20 FILM Nestali zarobqenik 1.30 Magazin MMA lige 2.00 FILM Pe}ina 3.40 Glupost nije prepreka, serija 4.00 Ezo TV 4.50 Dnevnik

VATRENO NEBO, SERIJA
20.00 Kismet - okovi sudbine, serija 20.50 Vrijeme straha, serija 0.00 Vijesti 0.20 FILM L.A. Povjerqivo 2.50 Astro {ou 3.50 RTL Danas

[APTA^ PSIMA
21.00 Sekunde do katastrofe 21.50 Te{ka vremena 22.50 Tabu 23.40 Sekunde do katastrofe 0.40 Te{ka vremena 1.30 Tabu 2.30 Najnevjerovatnije fotografije NG 3.20 Megastrukture 4.20 [apta~ psima 5.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 6.10 Nevjerovatni snimci NG 7.00 Piratska flota Benxamina Frenklina

2100
B92

Blejd 2
bno treniranom grupom mo}nih vampira, ~iji je osnovni zadatak bio da uhvate i ubiju upravo wega. Uloge: Vesli Snajps, Kris Kristoferson, Ron Perlman, Leonor Varela Re`ija: Giqermo del Toro

1210
RTRS

Velika frka
vrati, zati~e veliku frku u svojoj ku}i, puno izazovnih, nepoznatih djevojaka, lokalnih sileyija i drugih, smije{nih spodoba. Uloge: Dragan Nikoli}, Olivera Markovi}, Mi}a Tomi} Re`ija: Milan Jeli}

Kad je Blejd posqedwi put ostavio Vistlera mislio je da mu je prijateq mrtav, me|utim, istina je jo{ gora: on je zara`en vampirskim virusom. Blejd otkriva da je Vistler `iv i kre}e u potragu za wim. Ovoga puta Blejd mora da se udru`i sa Bludpakom, pose-

^eda je slu`benik kojeg svi maltretiraju. On je "djevojka za sve". [eta pudlicu, kuva kafu za dru{tvo pokera{a wegove supruge. ^eda polazi u bawu jer je wegova punica odlu~ila da ba{ tada ide na godi{wi odmor, a on je naravno obavezni pratilac. Kada se zbog posla sam

8 6. i -7. decembar 2009. GLAS PLUS 20 7 13. jul 2012.

Глас Српске

B92

23.50

PINK BH

22.30

Recept za osvetu
Karli vodi mali biznis dostave hrane. Kako joj posao ne ide ba{ najboqe, nema izbora i ne mo`e da odbije prijateqicu koja joj u posqedwem trenutku zatra`i pomo} da bi impresionirala novog prijateqa pravom, doma}om ve~erom. Dok u ti{ini priprema jelo u kuhiwi, Karli za~uje kucawe na vratima stana pra}eno pucwem. Kada se pribere, zati~e hladnokrvno ubijeni par. Wu ubica nije vidio, ali Karli vjeruje da je ona vidjela wega, pa detektivu Yeku Braniganu tvrdi da se radi o ^esteru Vinifieldu, uspje{nom televizijskom voditequ, poznatom po tituli "profesor strasti". Uloge: Kim Haufman, Aleks Karter, Korbin Bernsen Re`ija: Stejsi Stjuart Kertis

Bra}a po materi
Isprovociran Veselin na maturskoj sve~anosti ubije svog vr{waka. U zatvoru dobije pismo od polubrata, politi~kog emigranta iz Austrije. Po~iwe dopisivawe i polubrat mu pri~a o Dalmatinskoj Zagori krajem tridesetih godina kad je ro|en u braku majke Srpkiwe i oca Hrvata, koji se 1941. godine pridru`uje usta{ama i gine. Poslije rata majka se udaje za prvoborca iz srpskog sela i ra|a se Veselin, a wega i daqe prati obiqe`je da je sin usta{e. Bje`i preko granice i pridru`uje se usta{kom pokretu u Austriji. Uloge: @arko Lau{evi}, Slavko [timac, Mira Furlan Re`ija: Zdravko [otra

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.30 11.00 11.20 12.00 12.10 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 17.20 18.30 19.30 Muzika Info kanal Vijesti Jutarwi program Vijesti Merlin, serija U no}noj ba{ti Bonton za djecu Za.Druga Inovacije Dnevnik
FILM

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Dok. program 14.00 Novosti 14.05 Izazovi istine 14.40 Rije~ vi{e 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 16.20 Ru`a vjetrova, serija 17.00 Neko te posmatra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 FILM 22.30 Dnevnik 23.00 Loto 23.10 FILM Ju`noameri~ki zmaj 0.30 Zvjezdano nebo 6.30 6.00 9.05 9.50 10.20 10.50 12.00 12.10 12.20 13.20 13.40

RTS1
Jutarwi program Balkan ekspres, serija Razglednica Stranac u Srbiji Du` rakove obratnice Dnevnik Sport plus Kasl, serija Dizni na RTS
FILM

RTS2
6.00 6.50 7.30 7.40 7.50 8.00 8.10 8.20 10.00 10.30 11.00 12.00 12.50 13.50 15.40 16.10 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 20.20 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 0.00 Koncert za dobro jutro Slagalica Munzi, crtani film Veliki i mali Otkrivajmo svijet sa \oletom Tomas i drugari Frenine cipele [kolski program Moj qubimac Metropolis Mjesto za nas Muzika Trezor [kolski program Obrazovni program Biciklizam Kapri, serija Me}u prijateqima u Sankt Peterburgu Ekologija Na veslu pri~a Porodica ~ovjeka Lov i ribolov Kapri, serija Dobro je dobro je znati Art zona Biciklizam Dejvid Sanborn Reprizni program 6.50 8.50 10.00 10.30 12.30 13.40 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.10 19.20 20.00 21.00 23.00 23.30 23.50 1.20 2.10 2.40 4.00 -

B92
Inspektor Valander, serija Dolina sunca, serija Vijesti Dnevni magazin Crtani filmovi FILM Blejd 2 Vijesti Sportski pregled Kao slu~ajno, serija Prijateqi, serija Vijesti Sun|er Bob, crtani film [trumfovi, crtani film Uvod u anatomiju, serija FILM @estoki momci Vijesti Sportski pregled FILM Recept za osvetu Uvod u anatomiju, serija Saut Park, serija FILM Oni se ponekad vra}aju... ponovo FILM Staklena mena`erija Info 6.00

PINK BH
Moje srce kuca za Lolu, serija Seqaci, serija Udri mu{ki Obi~ni qudi, serija Info top Bra~ni sudija Brze pare Kukavica, serija Moje srce kuca za Lolu, serija Info top Akademija debelih Info top Ful dobar sport Siti ekskluziv Mala nevjesta, serija Kukavica, serija

7.00 8.00 10.00 11.00 11.10 12.40 14.00 14.40 15.50 16.00 17.50 18.20 18.30 18.50 19.50

Bi}e boqe Larin izbor, serija Vijesti Larin izbor, serija Ah ta planeta Srpska danas Petrovo u srcu qepote Mu}ke, serija Merlin, serija Dnevnik

15.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

Magi~no putovawe u Afriku Ovo je Srbija Sre}ni qudi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Putopis Slagalica Dnevnik

20.10
8.00 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30

ATV
Kod Ane Vijesti Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Sirene, crtani film Vinks Vijesti Slijepa qubav, serija Kad li{}e pada, serija Bandini, serija Sasuke ninxa ratnici Slijepa qubav, serija Kod Ane Necenzurisano Pozori{te u ku}i, serija Agro kutak Vijesti Kad li{}e pada, serija Hitna 94, serija Vijesti Bandini, serija FILM O~uh No}ni program

6.00
9.00 9.05 10.00 11.00

K3
Vijesti Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Junska no}, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija SMS Box Vijesti Stav Strasti i intrige, serija Hronika Doboja Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Junska no}, serija Zavi~aju mili raju Novosti FILM Smrtonosni stroj 6.20 6.30 7.00 7.50 8.20 8.30 9.00 9.30 10.20 10.30 11.20 11.50 11.55 12.00 12.50 13.50 14.00 15.30 15.40 16.50 17.50 18.50 19.00 19.20 20.00 21.00 23.20 0.30 2.30 2.50 5.40

OBN
Hairy Scary, crtani film Atomska Beti, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Dibidogs, crtani film Roni Oli roni, crtani film Xerald Mekboing, crtani film Crtani film Ja sam tvoja sudbina, serija Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Princ iz Bel Ejra, serija Crime Time, crtani film Info Najbr`i igra~, kviz Ru`a vjetrova, serija Skrivena kamera Bilo jednom u Turskoj, serija Skrivena kamera Qubav vjera nada, serija Odba~ena, serija Qubav bez granica, serija Info OBN Sport In magazin Ru`a vjetrova, serija FILM An|eli i djevice Red karpet Eso TV Info Evro liga ^uvari planete

14.40

MOJ RO\AK SA SELA, SERIJA
20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.10 Antimafijska jedinica, serija 22.40 Dnevnik 23.10 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 23.50 FILM Qubav je ku~ka 2.20 Mu}ke, serija 3.20 Dnevnik 4.00 Inovacije 4.20 Antimafijska jedinica, serija

9.50 10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 17.40 18.20 18.50 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.20 1.00

JUTARWI PROGRAM
20.00 Sre}ni qudi, serija 20.50 FILM ^uvar 22.50 Oko 23.20 Kasl, serija 23.50 Dnevnik 0.20 Zlo~ina~ki umovi, serija 1.00 FILM Logika Kvinsa 3.00 Reprizni program

12.00 12.05 12.50 15.00 15.05 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

MOJE SRCE KUCA ZA LOLU, SERIJA
20.40 Akademija debelih 21.10 Grand {ou 22.30 FILM Bra}a po materi 0.00 FILM Pregovara~ 2.00 Siti ekskluziv 2.30 Siti ekskluziv 3.00 Grand {ou

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 Jutarwi program Vijesti Muzika raspolo`ewa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 12.30 Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 17.00 17.05 19.00 19.10 Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Hronika Evro 2012 Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 Kultura u ogledalu Vijesti Muzika raspolo`ewa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Rije~ i muzika 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 Higijena `ivota 1.00 Vijesti 1.05 No}ni program

Preporu~ujemo...
2100
OBN

An|eli i djevice
zapela za oko je qepotica Pampinea, koju opsjedaju ruski grof i neuravnote`eni plemi}. Na Lorencu je da se bori za svoju pravu qubav. Uloge: Hajden Kristensen, Mi{a Barton, Tim Rot, Kristofer Egan Re`ija: Dejvid Liland

[armantni prevarant bori se za svoju pravu qubav koju opsjedaju ruski grof i mladi plemi}. Lorenco di Lambertio `ivi u Firenci tokom ~etrnaestog vijeka. Pravi je {armer koji osvaja djevojke, a zatim ih ostavqa bez ikakvog obja{wewa. Jedina koja mu je

petak, 13. jul
B92 21.00 HRT 1

7 - 13. jul 2012. 21

23.50

@estoki momci
Kada ste ~lan mafije u va{em `ivotu nema mjesta za gre{ke i osje}awa. Meti }e to shvatiti na te`i na~in kada wegova ekipa izgubi yak novca u zaba~enom mjestu negdje na Sredwem zapadu. Da stvar bude jo{ gora wegov otac je {ef mafije i ima velike planove za wega. Kada Metijev drug iz djetiwstva ne uspije da vrati novac, wegov najboqi prijateq Tejlor pravi skoro savr{en plan ali korumpirani policajci dr`e grad i situacija ubrzo izmi~e kontroli. Tada sti`e ujak Tedi da sredi stvari i da jednom zauvijek nau~i Metija {ta to zna~i biti "dio porodice". Uloge: Denis Hoper, Yon Malkovi~, Vin Dizel, Set Grin Re`ija: Brajan Kopelman, Dejvid Levien

Predmet obo`avawa
Socijalna radnica Nina Borovski u bezuspje{noj je potrazi za srodnom du{om i trenutno u nesre}noj vezi s napornim advokatom Vinsom. Yory Hanson mladi je u~iteq, homoseksualac, kojeg je upravo ostavio narcisoidni de~ko, dr Robert Yoli. Nina i Yory se upoznaju na ve~eri kod wene polusestre Konstance te ga ona pozove da se useli u wen stan, jer ima sobu vi{ka. Provode}i mnogo vremena zajedno, otkrivaju da su srodne du{e i razvijaju duboko prijateqstvo. Kad Nina otkrije da je trudna s Vinsom, odlu~i da rodi dijete i odgoji ga zajedno s Yoryom. Uloge: Yenifer Aniston, Pol Rud, Alan Alda, Yon Pankov, Tim Dali Re`ija: Nikolas Hitner

BHT1
7.30 8.10 9.00 9.10 9.30 10.10 11.00 12.00 12.10 12.40 13.00 13.40 14.30 Prirodna ba{tina BiH Soko Vizmar, serija Crtani film Slagalica TV enciklopedija Ezel, crtani film Hajrudin [iba Krvavac Vijesti SFF hronika Muzika Xejk, serija Putevi zdravqa Najqep{e pri~e klasi~ne starine Rokeri Slagalica Crtani film Soko Vizmar, serija Ekologika Gastro kutak SFF Dnevnik SFF crveni tepih FILM Bijela traka Vijesti SFF hronika FILM Zli poru~nik FILM Bijela traka 6.00 7.00 9.00 10.00 10.05 10.50 12.00 12.30 13.10 15.00 15.10 16.00 17.00 17.20 17.50 18.30 19.10 19.30

HRT 1
Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Divqi plamen, serija Vijesti Mjesto pod suncem - ostati ili oti}i Isto~noafri~ki tektonski jarak Dnevnik Mo} sudbine, serija FILM Original Sins (Acts of Contrition) Vijesti Ponos Ratkajevih, serija Gorski doktor, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Svete planine svijeta Dr Oz 20pet Dnevnik 6.50 7.40 8.00 8.30 9.00 9.20 9.50 12.50 13.40 14.10 14.50 15.20 15.40 16.20 17.20 19.30

HRT 2
Mo} sudbine, serija Teletabis, crtani film Na kraju ulice Fantasti~ni prijateqi, serija H2O Uz malo vode, serija Jura Hura Sjednica Hrvatskog sabora Idemo u Ameriku Faust Vran~i} Qubav u zale|u, serija Edgemont, serija Obi~na klinka, serija Briqantin Od Pekinga do Rima ATP Umag Teletabis 5.40 6.00

NOVA
I tako to, serija Neustra{ivi Skubi Du, crtani film Super Lunatiks, crtani film Kad li{}e pada, serija Strasti Orijenta, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kad li{}e pada, serija Dnevnik 6.10 6.50

RTL
RTL danas Najqep{e bajke svijeta, crtani film PopPiksi, crtani film Moji xepni qubimci, crtani film Ezel, serija Kismet - okovi sudbine, serija Vatreno nebo, serija Magazin Ve~era za 5 Poroci Majamija, serija Ezel, serija RTL 5 do 5 Ezel, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 10.40 11.10 11.40 12.30 13.30 14.20 15.20 16.10 17.10 18.00 19.00 19.50 Heroji posqedweg rata Drevni iks fajlovi [apta~ psima Privid ili stvarnost Sekunde do katastrofe [apta~ psima Megastrukture Avionske nesre}e Najnevjerovatnije fotografije NG Nevjerovatni snimci NG Istra`ivawe planete Zemqe [apta~ psima Avionske nesre}e Drevne megastrukture Tajna istorija

6.30

7.40 7.50

7.00

8.30 10.00

8.00 10.00 11.20 12.20 13.00 13.50 15.50 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

14.40 15.00 15.20 15.40 16.20 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00 22.30 22.50 23.20 0.50

12.00 13.00 14.00 15.50 17.00 17.20 18.00 19.10

TV1
6.00 7.00 8.00 9.05 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 22.40 0.20 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija FILM Sanset Karson ponovo ja{e Strasti i intrige, serija Kinali kar, serija Junska no}, serija Vijesti plus Zvijezde SFF-a Doba qubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Eliza, serija Strasti i intrige, serija Vijesti Kinali kar, serija Doktor Martin, serija Dnevnik Junska no}, serija Eliza, serija Vijesti Doktor Martin, serija FILM Smrtonosna ma{ina Dnevnik FILM Rambo No}ni program

18.30

19.30

14.00

10.00

11.10

DOKTOR OZ
20.00 Odabrao \elo H., dok. program 21.00 FILM Povratak 22.40 Dnevnik 23.20 Seks i grad, serija 23.50 FILM Predmet obo`avawa 1.40 FILM Povratak 3.20 Zlo~inci u odijelima, serija 3.50 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 4.50 Idemo u Ameriku 5.40 Divqi plamen, serija

TELETABIS, SERIJA
20.00 Dra`esni pupoqci majski, serija 20.40 Zlo~inci u odijelima, serija 21.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.00 Mu}ke, serija 22.40 Bitange i princeze, serija 23.20 Confined, serija 0.00 Ubi me dosada, serija 0.30 Dobra `ena, serija 1.10 Zakon i red: Odjel za `rtve, serija 2.00 ATP Umag 4.00 Muzika

VOKER, TEKSA[KI RENXER, SERIJA
20.00 Strasti Orijenta, serija 21.40 FILM Dobri~ina 23.50 FILM Pre`ivjeti igru 1.40 FILM G 3.20 Magazin MMA lige 3.50 Ezo TV 4.50 Dnevnik

KISMET - OKOVI SUDBINE, SERIJA
20.00 Kismet - okovi sudbine, serija 20.50 FILM Zatamwewe 22.40 FILM Ne reci ni rije~ 0.40 FILM Divqa orhideja 2.40 Astro {ou 3.40 RTL danas

SEKUNDE DO KATASTROFE
21.00 Drevne megastrukture 21.50 Tajna istorija 22.50 Tabu 23.40 Drevne megastrukture 0.40 Tajna istorija 1.30 Tabu 2.30 Najnevjerovatnije fotografije NG 3.20 Megastrukture 4.20 [apta~ psima 5.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 6.10 Nevjerovatni snimci NG 7.00 Istra`ivawe planete Zemqe

2350
RTRS

Qubav je ku~ka

000
PINK BH

Pregovara~

Ovo je pri~a o ukr{tawu sudbina nekoliko qudi poslije jedne saobra}ajne nesre}e u Meksiko Sitiju. Suzana i Oktavio, Danijel i Valerija, El ^ivo i Maru. Koliko god bile razli~ite vrste qubavi i razli~iti dru{tveni uslovi u kojim se razvijaju, ipak sve pri~e su iste. Qubav je svugdje jednaka. Bilo u `ivotnim uslovima Suzane, kojoj je baba govorila: "Ako `eli{ da se Bog nasmije, reci mu svoje planove" ili Valerije, kojoj u invalidskim kolicima nedostaju novac, qepota i slava. Qubav je qubav. Uloge: Emilio E~evarija, Gael Garsija Bernal, Goja Toledo Re`ija: Alehandro Gonzales Inaritu

Poru~nik Deni Roman stvorio je karijeru kao pregovara~ u tala~kim situacijama. Me|utim i sam gubi kontrolu kad mu smjeste ubistvo kolege koji je istra`ivao korupciju u wihovom odjeqewu. Uvjeren da se u kancelariji Interne kontrole nalaze dokazi koji ga mogu osloboditi, Roman sve u zgradi uzima za taoce. Zahtijeva da dovedu pregovara~a poru~nika Krisa Sabijana, poznatog po tome da izbjegava nasiqe, misle}i da }e tako kupiti malo vremena. Uloge: Semjuel L. Yekson, Kevin Spejsi, Dejvid Mors Re`ija: F. Geri Grej

8 6. i -7. decembar 2009. GLAS PLUS 22 7 13. jul 2012.

Глас Српске

FOX LIFE
SUBOTA 7.50 8.20 9.00 9.50 12.30 14.00 17.00 19.00 19.50 21.00 22.50 23.50 1.00 1.10 2.00 3.00 4.00 5.40 Seks i grad Sve ispo~etka Houp i Fejt Privatna praksa Kako sam upoznao va{u majku Melisa i Xoi Pictures of Hollis Woods Dveri Ali Mekbil Dr Quinn - Medicine Woman Dveri Gimnazijske traume Seks i grad Uprava Sve ispo~etka Houp i Fejt Dr Quinn - Medicine Woman Rajlijev `ivot NEDJEQA 6.00 6.50 7.50 8.10 9.00 10.00 12.30 17.10 19.00 19.50 21.00 22.50 0.00 1.00 1.10 2.00 3.00 4.00 5.40 Sve ispo~etka Uprava Sofi Parker Sve ispo~etka Houp i Fejt Seks i grad Osveta Doktorka Kvin: Film Neobi~na porodica Gimnazijske traume One True Love Gimnazijske traume Svi vole Rejmonda Sofi Parker Uprava Sve ispo~etka Houp i Fejt One True Love Rajlijev `ivot PONEDJEQAK 9.20 9.50 10.40 11.00 11.20 12.20 13.10 14.00 15.00 15.50 16.30 17.30 18.00 18.30 18.50 20.00 20.50 21.30 23.00 23.50 0.20 1.00 2.00 3.20 4.00 4.50 Kugar Taun [apat duhova Ket i Kim Vil i Grejs Da draga Privatna praksa Osveta Melisa i Xoi Ali Mekbil Da draga Ni na karti Kugar Taun Ket i Kim Vil i Grejs Ali Mekbil Privatna praksa Osveta Melisa i Xoi [apat duhova Ket i Kim Ali Mekbil Ulica sje}awa [apat duhova Da draga O~ajne doma}ice Ni na karti UTORAK 9.20 9.50 10.40 11.00 11.20 12.20 13.10 14.00 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 20.50 21.30 23.00 23.50 0.20 1.00 2.00 3.20 4.00 4.50 Kugar Taun [apat duhova Ket i Kim Vil i Grejs Da draga Privatna praksa Osveta Melisa i Xoi Ali Mekbil Da draga Ni na karti Kugar Taun Ket i Kim Vil i Grejs Ali Mekbil Privatna praksa Osveta Melisa i Xoi [apat duhova Ket i Kim Ali Mekbil Ulica sje}awa [apat duhova Da draga O~ajne doma}ice Ni na karti SRIJEDA 9.20 9.50 10.40 11.00 11.20 12.20 13.10 14.00 15.00 16.00 16.40 17.30 18.00 18.30 18.50 20.00 20.50 21.30 23.00 23.50 0.20 1.00 2.00 3.20 4.00 4.50 Kugar Taun [apat duhova Ket i Kim Vil i Grejs Da draga Privatna praksa Osveta Melisa i Xoi Ali Mekbil Da draga Ni na karti Kugar Taun Ket i Kim Vil i Grejs Ali Mekbil Privatna praksa Osveta Melisa i Xoi [apat duhova Ket i Kim Ali Mekbil Ulica sje}awa [apat duhova Da draga O~ajne doma}ice Ni na karti ^ETVRTAK 9.20 9.50 10.40 11.00 11.20 12.20 13.10 14.00 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.30 18.50 20.00 20.40 21.30 22.50 23.50 0.20 1.00 2.00 3.20 4.00 4.50 5.40 Kugar Taun [apat duhova Ket i Kim Vil i Grejs Da draga Privatna praksa Osveta Melisa i Xoi Ali Mekbil Da draga Ni na karti Kugar Taun Ket i Kim Vil i Grejs Ali Mekbil Privatna praksa Osveta Melisa i Xoi [apat duhova Ket i Kim Ali Mekbil Ulica sje}awa [apat duhova Da draga O~ajne doma}ice Ni na karti Da draga PETAK 9.20 9.50 10.40 11.00 11.20 12.20 13.10 14.00 15.00 15.50 16.40 17.40 18.00 18.30 18.50 20.00 20.50 21.30 22.50 23.50 0.20 1.00 2.00 3.20 4.00 4.50 5.40 Kugar Taun [apat duhova Ket i Kim Vil i Grejs Da draga Privatna praksa Osveta Melisa i Xoi Ali Mekbil Da draga Ni na karti Kugar Taun Ket i Kim Vil i Grejs Ali Mekbil Privatna praksa Osveta Melisa i Xoi [apat duhova Ket i Kim Ali Mekbil Ulica sje}awa [apat duhova Da draga O~ajne doma}ice Ni na karti Da draga

HRT 1
Ponedjeqak Lucija je {okirana kada wen otac ka`e da je Aleks Ivanov sin. Ivan silno `eli da sazna gdje je wegov sin. Gerardo u suzama ka`e Luciji da sama odlu~i ho}e li mu re}i istinu, ali da misli i na Aleksa jer }e to wemu sigurno biti te`ak udarac. Lucija ka`e da bi on trebao da odlu~i da li da ka`e Ivanu istinu. Huan Haime okre}e mjesne seqake protiv Mek gi ra i nu di im nov ~a nu pomo}. Ivan ka`e Antoniju da je Gerardo bio jako nervozan i da je izmislio izgovore kako ne bi razgovarao s wim. Ka`e mu da mo`da Kamilo ima pravo i da je Aleks wegov sin. Utorak Gerardo ka`e Ivanu da nema ni{ta sa smr}u wegove majke, da on ne bi napustio trudnu `enu, a {to se Ivanovog sina ti~e, ka`e da nije mogao ni{ta da u~ini. Ivan ga ispitu je o Ale ksu. Ge rar do ka `e da on ni je wegov sin i da, ka da se o`e nio, wego va je `e na do ve la Aleksa sa sobom. Lukrecija upozori Maripaz da ako se sa zna da je pri je

Mo} sudbine
deset godina rodila sina, da je to wen problem. Ka`e joj da }e svi govoriti da je pijanica i lu|akiwa. Maripaz ka`e g|i Karloti da je ne smiju napustiti. G|a Karlota joj odvrati da je ~inila gadosti i da joj ne}e oprostiti {to je Luciji uni{tila `ivot. Karolina ka`e Luciji da se uda za Ivana. Gerardo se iznenadi kada vidi da je Ivan do{ao s grobarom. zi jer sigurno naslu}uje da je Aleks Ivanov sin. Kamilo govo ri ma mi za sva |u izme |u Ivana i Lucije. Qutito ka`e da Ivan ne smije biti takav prema Luciji, a Arcelija mu ka`e da se ne bavi wihovim pro ble mi ma. Kar lo ta ka `e Antoniju da je Lucija jako poti{tena i pita ga zna li on ne{to. Karolina ka`e Antolinu da misli da on stoji iza ucje na ko je pri ma Ma ri paz Srijeda jer je ispitivao o Aleksu, a Gerardo ka`e Karolini da je onda je ona po~ela dobijati siguran da je Antolin taj koji pozive kojima neko iznu|uje ucjewuje Ivana jer je spreman novac od we. Antolin pori~e da u~ini bilo {ta da bi lako da ima ne{to s time. Ivan se do{ao do novca. quti jer vje ru je da mu g|a Ka `e i da Kar lo ta i Lu ci ja pre da ju mo ra da wegov dio nasqedstva da bi pripa- se svidjele Antoniju. Antoni ka`e da nikad nije kasno za ispravak gre{aka, te da }e im on svejedno pomo}i. Ivan je spreman re }i g|i Karloti da ne `eli nasqed stvo, ali do{av{i k woj saznaje da je Lucija jako bo le sna, te se za bri ne za wu. Nu di Lu kre ci ji i Kar lo ti pla }awe svih bolni~kih tro{kova.

^etvrtak Huan Haime je qutit jer institut nije na{ao razloge zbog kojih bi Mekgiri morali da napuste Alamos. Ka`e Saulu da moraju spaliti `etvu svih seqaka da bi svalili krivicu na Mekgire. G|a Karlota poku{ava da nagovori Lukreciju da plati otkupninu koju tra`e od Maripaz. Ka`e joj i da je sigurna da ovoga puta wena k}erka govori istinu. Lukrecija odgovori da otkupninu plati Ivan. Ivan posjeti Luciju u bolnici i ka`e joj da je smatra jedinom prijateqicom i da }e je uvijek voqeti. G|a Karlota ka`e Ivanu da ne

vjeruje da se Gerardo poigravao s wegovom mamom jer on nikada nije dr`ao do dru{tvenih slojeva. Savjetuje mu da razgovara s wim. Ka`e mu i da se o`eni s Lucijom ako je voli i da ne dozvoli da tu|e pogre{ke uti~u na wih. Petak Ivan ka`e Luciji da je jo{ voli i da joj se `eli vratiti. Mo li je da ga ne odba cu je. Ona mu ka`e da i ona voli wega i da ne bi podnijela da ih i{ta razdvoji. Karmen ka`e Saulu da nije vi{e jadnica jer sada wena porodica posjeduje dio zemqe Kurielika. Sa-

ul to ispri~a Huanu Haimeu koji qutito prigovori Lukreciji jer je prodala dio zemqe, a wemu nikada nije htjela ni pro da ti ni iznaj mi ti tu zemqu. Ivan predlo`i Luciji da se uda za wega da bi oti{li `ivjeti u Los An|eles. Ka`e joj da }e je porodica mo}i posje}ivati, te ona pristaje. Lukrecija moli Luciju da zamoli Ivana da nikome ne ka`e da je zemqa koju je dobio u nasqedstvo wenog oca jer ne `eli da se i{ta sazna o pro{losti. Ivan ka`e Gerardu da ga mnogo toga upu}uje na to da je Aleks wegov sin, a ponajprije datum ro|ewa.

FOX CRIME
SUBOTA 9.10 10.00 10.50 Put osvete Za{titnica svjedoka Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Imitator Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Aerodrom Frikovi [ah-mat [erlok Detektiv na Floridi Pariski forenzi~ari [ah-mat Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Jedinica Pariski forenzi~ari NEDJEQA 6.50 7.50 9.10 10.00 10.40 Aerodrom Frikovi Put osvete Za{titnica svjedoka Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Medijum Pariski forenzi~ari Za{titnica svjedoka Detektiv na Floridi [ah-mat Put osvete Aerodrom [ah-mat Domovina Imitator Ne~ujno Alibi Put osvete Pariski forenzi~ari Jedinica Pariski forenzi~ari PONEDJEQAK 9.10 10.00 10.50 11.40 12.30 14.00 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.00 20.00 20.40 21.30 22.30 23.20 0.00 1.00 1.40 2.30 3.20 4.00 5.00 6.00 Put osvete Medijum Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Kriminalisti~ka istraga: Pariz Pisac i detektiv Kraqevi bjekstva Imitator [ah-mat Medijum Kriminalisti~ka istraga: Pariz Kasl Put osvete Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Domovina Ne~ujno Medijum Jedinica Nepoznati Put osvete Kriminalisti~ka istraga: Pariz Jedinica Pariski forenzi~ari Kriminalisti~ka istraga: Pariz Pariski forenzi~ari Kriminalisti~ka istraga: Pariz UTORAK 9.10 10.00 10.50 11.40 12.30 14.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.00 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 0.00 1.00 1.40 2.30 3.20 4.00 5.00 6.00 Put osvete Medijum Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Kriminalisti~ka istraga: Pariz Pisac i detektiv Pariski forenzi~ari Nepoznati Medijum Kriminalisti~ka istraga: Pariz Kasl Put osvete Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Alibi Detektiv na Floridi Medijum Jedinica Nepoznati Put osvete Kriminalisti~ka istraga: Pariz Jedinica Opasni cimeri Kriminalisti~ka istraga: Pariz Opasni cimeri Kriminalisti~ka istraga: Pariz SRIJEDA 9.10 10.00 10.50 11.40 12.30 14.00 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.00 20.00 20.50 22.30 23.20 0.00 1.00 1.40 2.30 3.20 4.00 5.00 6.00 Put osvete Medijum Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Kriminalisti~ka istraga: Pariz Pisac i detektiv Detektiv na Floridi Alibi Nepoznati Medijum Kriminalisti~ka istraga: Pariz Kasl Put osvete Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Inspektor Montalbano Medijum Ovo nije moj `ivot Nepoznati Put osvete Kriminalisti~ka istraga: Pariz Ovo nije moj `ivot Opasni cimeri Kriminalisti~ka istraga: Pariz Opasni cimeri Kriminalisti~ka istraga: Pariz ^ETVRTAK 9.10 10.00 10.50 11.40 12.30 14.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.00 20.00 20.50 22.30 23.20 0.00 1.00 1.40 2.30 3.20 4.00 5.00 6.00 Put osvete Medijum Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Kriminalisti~ka istraga: Pariz Pisac i detektiv Inspektor Montalbano Nepoznati Medijum Kriminalisti~ka istraga: Pariz Kasl Put osvete Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere [erlok Medijum Ovo nije moj `ivot Nepoznati Put osvete Kriminalisti~ka istraga: Pariz Ovo nije moj `ivot Opasni cimeri Kriminalisti~ka istraga: Pariz Opasni cimeri Kriminalisti~ka istraga: Pariz PETAK 9.10 10.00 10.50 11.40 12.30 14.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.00 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 0.00 1.00 1.40 2.30 3.20 4.10 5.00 Put osvete Medijum Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Kriminalisti~ka istraga: Pariz Pisac i detektiv [erlok Nepoznati Medijum Kriminalisti~ka istraga: Pariz Kasl Put osvete Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Kraqevi bjekstva Imitator Medijum Ovo nije moj `ivot Nepoznati Put osvete Kriminalisti~ka istraga: Pariz Ovo nije moj `ivot Opasni cimeri Kriminalisti~ka istraga: Pariz Opasni cimeri

14.10 15.00

15.20 17.30 19.00 20.00 21.40 22.30 0.00 1.00

1.50 4.00

11.30 13.20 15.00 15.50 16.40 17.30 19.10 20.00 20.40 21.30 22.30 23.20 0.00 1.00 2.30 4.00

7 - 13. jul 2012. 23

SPORT KLUB
SUBOTA 0.00 9.30 10.00 10.30 Grend slem Vimbldon NBA emisija Atletix Grend slem Vimbldon NBA emisija Vimbldon studio Vimbldon pregled Vimbldon studio Grend slem Vimbldon Grend slem Vimbldon Grend slem Vimbldon Vimbldon studio Vimbldon pregled Ko{arka: Francuska - Velika Britanija NEDJEQA 1.00 2.10 3.10 4.00 Moto GP Wema~ka Moto GP Wema~ka Moto GP Wema~ka Grend slem Vimbldon Vimbldon studio Vimbldon pregled Vimbldon studio Grend slem Vimbldon Grend slem Vimbldon Vimbldon studio Vimbldon pregled Sport klub Superliga: SBB Vukovi – Wild Boars PONEDJEQAK 6.30 Grend slem Vimbldon Boxing - Staze slave ATP Bastaad SK Vijesti Moto GP Moto GP Moto GP Vimbldon pregled Moto GP pregled Grend slem Vimbldon UTORAK 3.00 Super liga: SBB Vukovi - Mozzart Wild Boars Grend slem Vimbldon ATP Bastaad Vimbldon pregled ATP Bastaad ATP [tutgart SK Vijesti CHTV News Fudbal: Maribor - Lokomotiva M. Barca TV: Histories del Camp Nou SRIJEDA 0.00 6.30 7.30 9.30 9.40 10.00 11.00 12.30 20.30 20.40 21.30 23.30 ATP Bastaad Sailing NBA ko{arkologija SK Vijesti CHTV News Barca TV ATP Bastaad ATP [tutgart SK vijesti CHTV News Fudbal Barca TV ^ETVRTAK 0.30 0.40 1.00 9.30 9.40 10.00 SK Vijesti CHTV News ATP Bastaad SK Vijesti ATP Bastaad ATP Tour pregled ATP Bastaad ATP [tutgart SK Vijesti CHTV News SK studio Magazin Premijer lige Kvalifikacije za Evropa ligu: Mura - Baku PETAK 0.00 1.30 Ko{arka: Francuska - Belgija ATP Bastaad i ATP [tutgart SK Vijesti SK studio ATP Bastaad ATP [tutgart Trans World Sport Ko{arka: Francuska - Bjelorusija

9.30 10.00 18.10 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30

5.00

6.00 10.00 11.00 12.30 20.30 20.40 21.00 22.40

12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 17.00 19.00 22.00 22.30 23.30

9.30 10.00 11.00 14.00 22.00

12.30 13.00 14.00 15.00 18.00 22.00 22.30 23.30

11.00 12.30 20.30 20.40 21.00 21.30 22.00

22.40

23.00

HRT 2
Ponedjeqak Anitu u napu{tenom skladi{tu presretne inspektor Hr{ak, ispituje je te se dogovaraju o sastanku. Goga predla`e Cukiju da uzme nekog drugog za Ogijevog agenta, Cuki poludi pri pomisli na tu ideju. Frenki je u frci da se Anita ne izbrbqa, zove Anitu i prijeti joj da dr`i jezik za zubima. Maja poziva Marka da ide s wom u Dubrovnik, Marko se izmotava. Marko zove Ninu, Nina ne `eli da se javi, Marko misli da ga izbjegava. Goga dolazi u posjetu rawenoj Lani, Lana je odu{evqena, tra~aju Maju. Utorak Teo je u {oku kad vidi fotografije na kojima je s Vandom. Maja prijeti da }e slike pokazati Nini. Marko prihvata ideju da ode u Dujinu ku}u na [oltu prije priprema. Ogi i Lana su sre }ni u no vom stanu, Lana poziva djevojke na zabavu za useqewe, a Maja kipi u sebi. Fren ki napa dne Kre {u misle}i da je on Ksenijin qubavnik. Teo poku{ava da izgladi

Qubav u zale|u
odnos s Ninom, Nina je prijatno iznena|ena, qube se. Nina odlu ~i da ode na [oltu u likovnu kolo ni ju. Ani ta je na in for ma ti vnom razgovoru kod inspektora Hr{aka. Ksenija poziva Gogu i Cukija na ve~eru. Cukiju je neprijatno kad sazna gdje su pozvani. Srijeda Frenki se zaprepasti kad ugleda Gogu i Cukija na vratima. Goga ga zlobno provocira, a wemu je nepri ja tno. Marko go vo ri Ma ji da umjes-

dovodi `ene u wegovu kancelariju, a Ksenija to povjeruje. Voditeq snimawa dolazi na ideju da slika Maju i Tea zajedno te mu nudi anga`man u Dubrovniku. Marko s ru`om ~eka Ninu ispred zgrade, ali ugleda Ninu i Tea kako dolaze pred stan i qube se, pa bijesno odlazi. Goga prepri~ava Kseniji da je ~ula da Marko Maru{i} petqa s nekom slikarkom, a Ksenija shvati da se radi o Nini. Petar ^etvrtak i Anita su zajedno na sponzorKod Fren ki ja u kan ce la ri ji skoj ve~eri. Maja grli i qubi Ksenija nalazi `enske ga}ice. Marka u velnes centru, Nina je Frenki okrivquje konobara da bijesna kad to vidi. to Dubrovnika `eli da bude sam na [olti. Maja se pravi da je tu `na, Mar ko ne zna {ta bi, tje{i Maju koja ga po~ne qubiti. Teo je dobio otkaz u disko klubu. Cuki `eli da Ogi potpi{e ugovor kako bi mu on bio agent. Ogi ne zna {ta bi, odlazi Frenkiju. Teo kupuje karte za Split, `eli da ide s Ninom na [oltu. Nini je i drago i nije.

Petak Kre{o je qut na Anitu jer misli da ga je neko napao u mraku zbog we. Ma ri ja na je sumwi~ava, jer i Teo ide u Dubrovnik. Obja{wava Teu da su ispali `rtve Majine spletke. Ogi se izvla~i kad mu Cuki ponudi ugovor i odlu~i mu re}i da ve} ima agenta. Goga dolazi k Frenkiju, ali Frenki je i daqe odbija. Wih dvoje shva te ko je Kse ni jin taj ni qubavnik. Frenki izvodi Kseni ju na ve ~e ru. Mar ko je odbojan prema Maji.

ELTA
SUBOTA 0.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.30 15.30 16.10 16.40 18.10 19.40 20.00 22.10 23.50 1.00 2.00 Videostrane Lovci na zmajeve Lovci na zmajeve Lovci na zmajeve Avanture Zoroa Pad leta 29, serija Pad leta 29, serija Pad leta 29, serija Mladi talenti Srbije Trend seter Sazrevawe Impuls 180 stepeni na jug FILM ^arlijeva pri~a o duhu Muzika Gonzo FILM Tre}i kqu~ Nijemi svjedok, serija Nijemi svjedok, serija Nijemi svjedok, serija NEDJEQA 2.10 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.40 18.40 20.00 21.40 22.40 23.40 Videostrane Lovci na zmajeve Lovci na zmajeve Avanture Zoroa Avanture Zoroa FILM Crvle ide u grad Pad leta 29, serija Avanture Zoroa Sem i Maks FILM ^arlijeva pri~a o duhu Gonzo FILM Crvle ide u grad FILM Posqedwa oaza Nijemi svjedok, serija Majstori horora, serija Nijemi svjedok, serija PONEDJEQAK 8.00 10.00 10.30 11.10 12.00 12.30 12.40 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.50 16.20 16.30 17.00 17.30 18.10 19.30 20.00 20.20 22.00 23.00 0.00 0.10 Videostrane Kuhiwica Polarotor Vi{e od sporta Sem i Maks Cover magazine Muzika KCN karavan Impuls Lovci na zmajeve Meridijanima Mladi talenti Srbije I akcija, emisija o filmu Cover magazine Kuhiwica Pad leta 29, serija Autosprint Osmi dan Sem i Maks Cover magazine FILM Inferno Nijemi svjedok, serija Majstori horora, serija Cover magazine Osmi dan UTORAK 8.00 10.00 11.40 12.20 12.40 13.10 13.50 14.00 14.30 15.00 15.40 16.00 16.30 17.00 17.40 18.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.40 22.40 23.00 23.50 Videostrane Kuhiwica Sem i Maks Cover magazine Meridijanima I akcija, emisija o filmu Sport Lovci na zmajeve Meridijanima Autosprint Cover magazine I akcija, emisija o filmu Kuhiwica Kafa u pet Muzika FILM ^arlijeva pri~a o duhu Sem i Maks Cover magazine Trenutak za kulturni kutak Pad leta 29, serija Nijemi svjedok, serija Cover magazine Trenutak za kulturni kutak Kafa u pet SRIJEDA 7.30 10.00 10.30 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.20 14.00 14.30 15.00 15.30 16.10 16.30 17.00 17.50 18.20 19.50 20.20 21.00 21.40 23.00 0.50 1.20 Videostrane Kuhiwica Trenutak za kulturni kutak Sem i Maks Cover magazine Meridijanima I akcija, emisija o filmu Cover magazine Sport Lovci na zmajeve Meridijanima TV Liberti Trenutak za kulturni kutak Cover magazine Kuhiwica Kafa u pet Pad leta 29, serija FILM Posqedwa oaza Sem i Maks Pod istragom Pad leta 29, serija Nijemi svjedok, serija FILM Inferno I akcija, emisija o filmu TV Liberti ^ETVRTAK 8.00 10.00 10.30 11.30 12.10 12.40 13.10 13.40 14.00 14.30 15.00 15.30 16.10 16.30 17.00 17.50 18.20 19.50 20.00 20.20 21.00 21.40 22.40 23.40 0.00 Videostrane Kuhiwica Pod istragom Sazrevawe Sem i Maks Meridijanima I akcija, emisija o filmu Cover magazine Lovci na zmajeve Meridijanima Muzika Play Sport Kuhiwica Kafa u pet Pad leta 29, serija FILM Pri~a o Tomiju Daglasu Sem i Maks Cover magazine Meridijanima Pad leta 29, serija Nijemi svjedok, serija Majstori horora, serija Cover magazine I akcija, emisija o filmu PETAK 8.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.50 18.20 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 0.00 1.30 Videostrane Kuhiwica Meridijanima Sem i Maks Cover magazine Meridijanima I akcija Lovci na zmajeve Auto{op magazin Meridijanima Muzika Kuhiwica Kafa u pet Pad leta 29, serija FILM Pri~a o Tomiju Daglasu Sem i Maks Cover magazine Mra~na strana digitalnog svijeta Pad leta 29, serija FILM Otvori vrata pravom FILM Henri portret serijskog ubice Majstori horora, serija

HRT 1, subota

21.00

NOVA, nedjeqa

21.00

NOVA, nedjeqa

23.10

Talac
Yef Teli, biv{i pregovara~ policije, preselio se izvan Los An|elesa te je odlu~io da ostavi svoj posao i dotada{wi `ivot. Postao je {ef policije u predgra|u Bristo Kamino, a najve}i problem mu je rje{avawe problema wegove k}eri tinejyerke. Uloge: Brus Vilis, Kevin Polak, Yimi Benet, Ben Foster Re`ija: Florent Emilio Siri

[ina: Kraqica yungle
Ostav{i bez roditeqa na podru~ju plemena Zambuli, [inu odgoji plemenito pleme i nau~i je telepatskom komunicirawu sa svim `ivim bi}ima. Dobija i lekciju iz qubavi od Vika Kesija, vrckavog novinara. Uloge: Tanja Robertson, Ted Vas, Donovan Skot, Franc Zobda Re`ija: Yon Gilermin

Yesi Stoun: Ubistvo u raju
Yesi Stoun je policijski upravnik u gradi}u Paradiz u Masa~usetsu u Novoj Engleskoj. Yesi se susretne sa slu~ajem ubijene mlade djevojke ~ije je tijelo prona|eno u jezeru. Uloge: Tom Selek, Edvard Edvards, Vilijam Divejn, Viola Dejvis Re`ija: Robert Harmon

7

Глас Српске

HRT 1, utorak

21.00

Amerikanac
Amerikanac Yek odmara se u [vedskoj, u dru{tvu predivne `e ne. Pri li kom {etwe idi li ~nim zim skim kra joli kom u Yeka po~iwe da puca nepoznati mu{karac. Yek ga odmah ustrijeli, a zatim likvidira i svoju djevojku, te mu{kar~evog pomo}nika. Poslije toga, u Italiji, Yek se sastane s poslodavcem Pavelom, koji mu daje kqu~eve automobila i {aqe ga da se sakrije u maleni i predivni grad Kastelvekio, savjetuju}i mu da tamo ne sklapa nikakva prijateqstva. Me|utim, Yek se zbli `i s mje snim sve {te ni kom Benedetom, a po~ne i da posje}uje prostitutku Klaru. Pavel ga zove i daje mu novi posao u koji je ukqu~ena atraktivna pla}enica Matilda. Uloge: Yory Kluni, Violante Placido, Tekla Reuten, Paolo Bonakeli, Irina Bjorklund Re`ija: Anton Korbin

B92, subota

1.20

B92, subota

2.50

RTRS, nedjeqa

17.40

Ameri~ki psiho
Patrik Bateman je mlad, privla~an i bogat. Pripada poslovnoj eliti Wujorka. @ivi savr{eno, u supermodernom apartmanu, koristi samo najboqe proizvode, nosi najskupqu odje}u. Po danu je savr{eni mladi poslovni ~ovjek, a no}u - savr{eni serijski ubica. Uloge: Kristijan Bejl, Viqem Defo, Yared Leto Re`ija: Meri Haron

Ameri~ki psiho 2
Patrik Bejtmen je mrtav, ali wegovo zlo `ivi u tijelu Rej~el Wumen, jedine `rtve koja je izbjegla wegov smrtonosni dodir. Rej~el je postala opsjednuta serijskim ubicama. Ni ona nije mogla da odoli izazovima `ivota na univerzitetu. Uloge: Mila Kunis, Vilijam [atner, Gereint Vin Re`ija: Morgan J. Frimen

Tesna ko`a 2
Referentu preduze}a koje se nalazi na ivici propasti sine ideja da sagradi motel za brojne Turke koji prolaze kroz Jugoslaviju. Za projekat se zainteresuje i jedan Tur~in. Direktor, ina~e intrigant, `eli da osujeti referentov plan. On u povjerewu saop{ti Tur~inu da je referent homoseksualac. Uloge: Nikola Simi}, Milan Gutovi}, Josif Tati} Re`ija: Milan @ivkovi}