1;\'hfllii(1iHl/;J Javio se 'Energoinveslu

'

Korumpiranibivsi ministar iz SBiH predstavio se kao zaslUpnik "Sinochem Internationala~· • Pokusava isposlovati nagodbu
Rkon sto ie, na osnovu sudskih presuda koie je dobila londanska kompanija "Sinachem. International", u Hrvatskoj pokre-

N

nut izvrsni postupak naplate pokretne i nepokretne imovine "Energoinvesta", u cijeli slucaj ukljucili su se razni mesetari kako bi iskoristili ovu haoticnu si-

tuaciju i profitirali. Kako saznaje "Dnevni avaz", jedan ad njih je bivsi minis tar energije, industri]e i rudarstva Vahid Heco, 3. Sfrana

Mjesecno za mobilel Irosio 779 maraka.!

Rastrosni ministar Ahmetovic

~~~

~~~~~::'::::(F.'.::'_'A.B,jn__j"<BIi".)

RELIGIJA JEMOCAn ElEMEnT~ U POLITICI
u ciieloi BiH

Ekstremne vrucine doniieleprobleme

Ukratko

2

Dnevniavaz,.utorak, 3. lulVsrpanl 20t 2.

aktueln 0

REVIZIJA Kako je smijenjeni ministar sigurnosti BiH krslo zakone i pravilnike

snainiii (ast

Cue: Kreirali uvjele za

~Da bi pruzio finansiisku podrsku, MMF-u su potrebna uvjerenja da ce v Jasti nastaviti s politikarna prilagadavanja i reforrnama kako bi korigirale postoiece pro bleme i ponovo kreirale uvjete za Srnu rezidentni predsravnik MMF-a u BiH Milan Cue, Istakao je da se BiH suocava s potrebom u pogledu finansirania platnog bilansa, zbog cega je razumljiva zainteresiranost za aranzman saMMF-om.
snazniii rasr, iziavio ie za

"aslauili s relormama

Milan

CUG

AhmelOuiC mlesee 0 samo z mObilel rOBiO779 HM!
Ugostiteljske usluge Sluzbe za zaJednicke poslove za Ahrnetovcev ured bh. gradane kostaiu 1.600 rnaraka • Rastrosni ministar dobio izvjestaj s rezervom
poiedine ne sadrze obrazlozenja a povodu i svrsi nastanka troska te se ne maze utvrditi da je reprezentacija nastala u svrhu obavliania
poslovne
3U

Krug 99

~ Na izborno-izvjestajno; Skupstini Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99" potvrdeno ie opredjelj enie da ova organizacija i u narednom periodu nasravi svoje aktivnosti angaziranim iskazivanjem glasa javnosti, Na Skupstini su izabrani i novi Clanovi "Kruga 99". Akademik prof. dr. Sule;man Redzic ponovo je izabran za predsjednika,

RedZiC ponouo predSjednili

Smijenjeni minis tar sigurnosti Bill Sadik Ahmetovic kapom i sakorn je u prosloj godini trosio budzetske pare, krseci pri tome zakone i pravilnike, pokazao je izvjesta] Ureda za reviziju institucija BiH. Ahrnetovicevo minis tarstvo samo je za telefonske i postanske usluge potrosilo 188.722 KM, a racuni za mobilne telefone kos tali 3U bh. gradane 53.305 KM. Najvise je potrosio Ahrnetovic, eiji su mjesecni racuni za mobitel u prosjeku iznosili 779 KM.

aktivnosti

- naveli

revizori i sugerirali Ministarstvu da na racunima obrazlozi povod i svrhu nastanka troska radi racionalizacije troskova Ie preispita stvarnu potrebu koristenia
,~unutr.asDje reprezentacije".

Isplate stimulac.ija
Pazio je Ahmetovic i na ugled pred gostima, ali na drzavni racun. Tako su za usluge reprezentacije potrosene 137.622 KM. Limit
za .amutrasniu reprezcntaci-

Alija Behmen

ju", odnosno korisrenje ugostiteljskih usluga koje pruza Sluzba za zajednicke pas lave institucija BiH, krece se ad 75 KM za sefove odsieka do 1.600 KM za ured ministra. - Pregledorn faktura za reuocili sruo da

Osim sro se dobra jelo i pilo, Ahmetovic je i bogata nagradivao pojedine sluzbenike, iako ie proslu gadinu obiljezilo privremeno finansiranje, kojim je bio obustavljen obracun i isplata stirnulacija za rad u komisijama i radnim rijelima. Taka su u 2011. isplacene stimulacije za 49 uposlenika II iznosu ad 31.915 KM, a pojedine su iznosile cak 5.019 KM! Kada nije trosio u resroranu, Ahmetovic je putovan svijetom. Putni rroskovi u inozemstvo iznosili su cak 336.146 KM. Kontro-

~ Na poziv gradenacelnika Praga, gradonacelnik Sarajeva Alij a Behmen i sekretar Gradske uprave Milorad Koiovic boravili su u glavnorn gradu Ceske. To-

DOgOuOreni ..Dani sarmeua u PragU"

kom prijenia kod gradonacelnika Bohuslava Svobode dogovoreno je da krajem septem bra i pocetkom okra bra ove godine bude odrZana kulturna manifestacija "Dani Sarajeva u Pragu".

Sarno za usluge prevodenia Ahmetovicevo ministarstvo ie u 2011. gadini potrosilo 33.556 KM. Ugovor je zakljucen 17. avgusra 2010. s prevoditeljskom agencijorn "Barbadas" u vrijednosti ad 16.704 KM. No, iako je ugovor istekao 30. iuna 2011., ova kompaniia pruzala ie usluge sve do kraja 2011. Takoder, revizori su

ustanovili da je Ministarsrvo, prilikom provodenia ljnijeg dobavliaca za autogume i poklone, otvaranje ponuda vrsilo 15., odnosuo 21. dan nakon krajnjeg roka za orvaranje ponuda, a ne izravno nakan roka prijema kako ie propisano Zakonom a [avnirn nabavkamaBiH.
procedura za izbor naipovo-

okarte, tako da se nisu mogli uvjeriti u ispravnost obracuna vremena traianja i obracuna troskova sluzbenog putovanja, Za pojedine purne naloge ne navodi se stvarni povod siuzbenog putovanja i ne saciniava se izviestaj nakon obavljenog sluzbenog putovanja,

Ponovljeni postupak
No, to nile sve. Ministarstvo je, nakon ponovljenog postupka objavljenog u "Slillbenom glasniku BiH", izabralo najpovoljnijeg dobavliaca za aviokarte Izabrana je firma "Kampas" iz Saraje-

va, s koiorn je ugovor 23. marta 2011. godine u iznosu 190.000 KM, bezPDV-a. No, revizijorn je utvrdeno da [e Minis!arstvo u tenderskoj dokumentaciji trazilo da se, uz zahtiev za dostavu ponuda, dostavi bilans uspjeha za posljednie dvije godine ida se ponude s negativnirn finansijskirn rezultatom nece uzeti u razmarranje. Kako je ,~KompasH imao negativan finansijski rezultat za obje godine, ponudu je trebalo odbaciti i postupak za nabavku aviokarata ponistiti. F.KARALIC

~N a sudenju aptuzenirna za zlotin poCinjen n Varesu, svjedok adbrane Muhidina Basica ispricao je da je 1994. nzeo izjaVll od svjedokinie A, u kojoj je navela da je optuzeni traiio novac kako bi pustia njenog brata iz zarvor'd. U optuznici Tuzilastva BiH navodi se da su Muhidin Basic i Mirsad Sijak,2S. januara 1994. gadine prisilili ua seksualni odnos zastiCenu svjedokinju A, koja je bila u posjet; u zatvoru II Varesu.

Trazio nouae

Sudenje Basicu

Pola miliOna KM za UgOUOre 0 d)elu
Drzavni revizori u izvjestaju a paslavanju Predsjednistva BiH za 2011. godinu utvrdili su da je potroilena 7.690.2.11 KM. Najvise novca otislo je na plaCe i naknade upasleuih kaje su II Preds;ednislvu Bill rasle i prosle godine,. zatim na putovanja, mobilne telefone, scrvisiranje automobila, unajrnljivanje prastora, za javne nabavke i llslugereprezentacije. Za bruto pla~e i naknade Ulrosena je 3.639.301 KM. Ostalih skoro cetid miliona maraka Predsjednistvo :je skrSilo na razlicite ugovorene usluge na koje su potrosene 1.037.922 KM. Zanimljiva je da se iza ove stavke kriju traskavi usluga javnog informirania i odnosa s javnoscu, usluge reprezenlacije na koju je atiSlo 187.669 KM te i~daci z.augovore 0 djelu u visini ad 496.042 KM. Putovanja su gradane BiH u proUaj 732.364 godini koslala KM, dok su 580.662 KM "pojeli" troskovi vozila. T e1efoniranjeje i u pro5loj godini bio omiljeni i posao i hobi Clanova i nposlenih u Predsjednistvu BiH, koji su na !elefonske i po:"ltanskeusillge potrosili cak 272.946 KM. Sporni su i mnogi drugi troskovi.zbog kojib su revizari za finansijski izvjditaj Predsjednistva Bill dali mi£Ljenje s rezervom. s. D.

Revizorski izvjestaj

0

radu Predsjednistva BiH za proslu godinu

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 3" julVsrpanj 2012"

3

HeeD Z8 ;ngleZe uUerule dug od 'EnergOinuest8'!
Kadar SBiH za vrijeme mandata rusta nije paduzeo kaka bi bio rijesen spar stetan za FBiH, a sada pokusava isposlovati nagodbu

'Avaz' otkriva Korumpirani bivsi ministar otkrio koji je njegov dio tala

Od Dindlca, preko Tad.ica, Srbija je, cini se, prevalila samo put do Milosevicevog trabanta
lake preuzimanje kormila srbijanskog politickog broda od Tome Nikolica prestaje biri regionalni slager sczone, komsiluk se i dalje "raspada" od srbijanskog poIitickog turbofolka. ad Dindica do Tadica Srbija ie, cini se, prevalila sarno pUI do Milosevicevog trabanta, S I vicorn Dacicern, koji je 15 godina bio glavni praktikant na[ozloglasenije balkanske pol itike, garant cerno se jos "dobro" zahaviti. Moglo bi b iti i pohrickih zemljotresa, od kojih bi tlo moglo opel podrhtavati i u Bosni, Ova Srbija sve vise ima duplu "loj3Inost" prerna Rusiji j Zapadu, IIi kako kaze Ceda [ovanovic: Beograd priie podne laze Brisel, a poslije podne nastavlja lagati Moskvi. Za razliku od Nikolica, koji se dici svojorn zlom ideologijorn, Dacic se ponosi svojim neunistivim oprtunizmom. On, kao, ne bi da osvaja, ali bi i dalje da dijeli iz "praklienih" razloga kao, recimo, Kosovo, Uz sve, davoljev segrt pokusava prodati da mu je stale "sarno do (pragmaticne) buducnosti", iako svi dobro znamo da on jos zivi od nedavne proslosri. Kupuje Ii to sarno jedan dio Evrope, ostaie da se vidi, Uoci godisnjice geopa bi se toga morala prisietiti. [er, i Dacic, ocito, jos ne razmislja 0 izvinjenju za svoje uCeSce u devedesetim godinama minulog 5tOljeca.

Srb-jansMi bUmerang

nocida u Srebrenici, Evr-

Nakon 8[0 je, na osnovu sudskih presuda koje je dobila londonska kornpanija "Sinochern International", u Hrvatskoj pokrenut izvrsni postupak nap late pokretne i nepokretne irnovine "Energoinvesta", u cijeli slucaj ukljucili su se razni mesetari kako bi iskoristili ovu haoticnu situaciju i profitirali, Kako saznaje "Dnevni avaz", jedan od njih je bivsi minis tar energije, industrije i rudarstva Vahid Heco, koji se prije nekoliko dana susreo s rukovodstvom "Energoinvesta" predstavljajuCi se kao zastupnik "Sinochem Internationala". Heco je, kako nam je porvrdeno iz vise izvora, od celnika ove drzavne kompanije trazio vansudsku nagodbu!

koiu [e 25. septembra prosle godine potvrdio Trgovacki sud u Zagrebu, "Energoinvest" je ovoi londonskoi kompaniji duzaa ispiatiti 8,5 miliona dolara, odnosno 14

apsurdnija, Heco, uz kojeg se vezu brojne afere u energetskorn sekroru, tokorn svog petogodisnjeg mandata kao resorni minis tar, od 2006. do 2011., niie nista poduzimao

GengiCbeZ lIomenlara
Generalni direktor "Energoinvesta" Enes Cengie tvrdi za "Avai" da ne zna Dista a ovome, navodeci da su advokati ave kornpanije otputovali u Hrvatsku kako bi pregovarali 0 novenastaloj situaciji nakon surniliona maraka, na osnovu ugovora 0 isporucenoj nafti iz septernbra 1991. Sudovi su, naime, postupili po pokrenutoj tuzbi za narnirenje duga iz 1991. godine po osnovu ugovora 0 kupovini nafte u vrijednosn od 19,8 miliona dobra. Da siruacija bude jos dske presude. - Ovo sto me pilate ne mogu komentirati. U "Energoinvestu" ima toliko struja da bih ia, kada bib imao dvije struje na jednoj strani, bio vrlo sretan - kazao je Cengi«. kako bi s Britancima riiesio ovai spor, koji ce sada skupo kostati kako "Energoinvest" tako i FBiH.

Namirenje dl.lga
Podsjetirno, prema presudi Visokog suda Velikc Britanije od 16. februara 2002.,

Kri.vicne prijave
Indikativno za cijeli ovaj slucaj [este cinjenica da on upravo sada potvrduje sumnje da je za vrijeme svog

ministrovanja ulazio u razne talove, a upravo na stetu drzave, Ova] kadar SBiH poznat je po brojnim krivicnim prijavama, medu kojima je i izvjestaj 0 pocinjenom krivic nom djelu protiv njega i jos sedam 080ba za zloupotrebu polozaia, Cime je doprinio steti po "Naftne terminaIe FBiR" u iznosu od 9.653.652 KM. Takoder, HeeD i jos 12 osoba od decembra 2007. godine terete se za zloupotrebu polozaja tako sto su potpisivaIi odluke kojima 5U nanijeli stetu preduzecu "Zrak" u iznosu od 3.253.660 KM. Njegova porodicna firma "Gas & Metal", prerna izvjestaiu Centra za istrazivacko novinarSIVO, godinama ignorira dvije pravosnazne sudske presude prema kojirna je, na ime duga i zareznih kamara, duma platiti skoro 68.000 KM. A.DUGU5

PORTAL - komentar

dana

Viiegradanka dobila 50 odbijenica za posao: Sfakultetskom dsplomom. m do mjesta iistaiice

'MID,al' mOlemO naQeral1
Pitanje:Mazemali naijerati "Millal" da,
nakon pagan a u Njemacho] i Belgiji, ugradi eko-filtere i u Zenici?
A) Mozemo, trebalo ie [0 davno uraditi 69,57% B) Teske, njirna niko nista ne moze 26,09% C) Nemarn nikakvo misljenje 0 tome 4,35%

da Ugradl eMO-llliere na pogonlma u Zenlcl

S rUSllo-ntemaCllom IIrmom
U povodu spekuIacija 0 navodnom potpisivanju protokola 0 saradnji s ruskonjemackom kompanijom IFC & IFM GmbH, "Elektroprivreda BiH" saopCila je da ni s jednim projektnim partnerom nije potpisala nijedan dokument 0 gradnji elektroenergetskih objekalao

neDostoliUgOUOr OSaradnli
EPBiH naqlasava da nije i ne namjerava slijediti principe i nacin rada prethadnih vlada
sve svoje aktivnasti na gradnji novih elektroenergetskih kapaciteta obavlja rransparentno i u skladu sa zakonskom regulativom, navade iz Sluzbe EPBiH za komunikacije. U saopcenju EPBiH, takader, naglasava da nije i ne namjerava slijediti principe i nacin rada prerhodnih vladajuCih strukrnra, koje su sa "strateskim(' partnerima ugoYorepOlpisivale na osnovu direk!nih pogodbi. lz te kompanije najavljuju da Ce u 03rednih 15 dana "Elektroprivreda BiH" raspisati javni medunaradni poziv za iskazivanje in teresa za gradnju elektroenergetskih cibjekata. Uprava i N adzorni odbor EPBiH jednoglasno 5Udonijeli odluku 0 raspisivanju javnog poziva i definirali krilerije. Medunaradni javni poziv bit ce objavljen u domaCim i relevantnim medunarodnim javnim glasilima. Nakon provedenib analiza i obavljenog istrazivania trzista, "Elektroprivreda BiRO'spremna je za pocetak aktivnosti na gradnji novih elektroenergetskih objekata, navode iz te kompanije.

Saopcenie .Elektroprivrede BiHf!

o aidllelnim

"Elektroprivreda

BiH"

pilanilma II BtH I svlietll moiete glasatl svakog dana na www.dnevniavaz.ba.

Ukratko

4
ISTRAZUJEMO

D~ev~i avaz, utorak, 3. julVsrpanj 2012.

aktuelno
..

"Pahllijica "; Vlas/lik flajavio prodaju

Vlasi6

zaluorena

... Jedan od najljepsih planinskih hotela u BiH, "Pahuljica" na Vlasicu, zatvorio ie L jula svoja vrata te je neizvj esno hoce li i kada ponovo poceti s radom. Kako smo pisali prethodnih dana, vlasnik Mustafa Osmic naiavio je prodaju hotela, ali nije iskljucio ni mogucnost da, nakon renoviranja, "Pahuljica" ponovo bude otvorena, M. As.

..PahUl)ica"

selimOuiCi u samo deuel irmlla I naprau Ii g b laM Odb iz 30 iliona maraMa'
Miliollske gubitke zabiljezili pekare, pivare, fabri.ke tekstla i trgovackilallci ko] su dallas u vlasnstvu Hilme i Muje SeHmovi6a • Sarno "Klas" u manjku 14,8 miliona KM

Kako ratni profiteri unistavaiu nekada uspiesne kompanije

.. Pripremno rcciste po tuzbi Agencije za pri vatizaciju u FBiH za raskid Ugovora 0 kuproprodaji drzavnog kapi tala preduzeca "Feroelektro" Sarajevo protiv kupca "S tanic invest" Kresevo iucer je ponovo odgodeno, U Sindikatu "Feroelektra" ogorceni su ovakvom odlukom i naglasavaju da ciieli slucai predugo traie te da je ovo vee 14. put da se rociste odgada, Novo roi'iste zakazano je tek za 1. oktobar, M. As.

RociSte ooel OdgOdenO

Feroelektro

Sarno devet kompanija koje kontroliraju Hilmo i Mujo Selimovic, a koje su nekada bile u drzavnorn vlasnistvu, u 2011. godini zabiljezilo je gubitak od blizu 30 miliona maraka, Prema procjenarna nezavisnih ekonornskih analiticara, ukupni dug ratnih profiter a i v lasnika "Sarajevske pivare" narastao [e na vise od tri milijarde maraka. Prema zvanicnim podaeirna Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, apsohitni rekorder po visini gubitaka je nekada superuspiesni drzavni .Klas'', koji je protekle godine poslovao s rnanjkom od 14.864.966 KMI

Pivarski bilteni
Iako se direktor "Klasa" Haris Kuskunovic u pivarskim biltenima nedavno pohvalio da ova kompanija i dalie "njeguje medusobno povjerenje i cvrste partnerske odnose s kupcirna i do bavljacima", podaci Komisije za vriiednosne papire govore drugacije, Visegodisnja dubioza "Klasa", naime, nastavljena je i u ovoj godini, te je firma i prvog kvar tala 2012. poslovala s gubitkom od 1.679.093 marke. U dubiozi su i ostale pekarske kompanije koje kontroliraju Selimovici. Kompanija "Sprind" polugo-

Trusina

TeMoosliie rala CUO za Zlocine
",N a sudeniu za zlocine u Trusini, svjedok Tuzilastva BiH Esad Ramie rekao je da se Haso Hakalovic prorivio da u zonu odgovornosti 45. brigade "Nerervica" Armij e RB.iH, kojom je komandovao, ulaze druge jedinice ARBiH, medu koj ima je bio i odred "Zulfikar". Naveo ie, takoder, da se ne sjeca gdje [e bio 15. april a, dan. prije zlocina, te da je tek poslije rata cuo da su u Trusini pobijeni civili,

diste je zavrsila sa 622.000 KM minusa, dok je firma "Mlin i pekara Ljubace" poslovala s manjkom od 1.980.391 KM. Izvjestaji 0 poslovanju nekada drzavnih, na sumnjiv nacin privatizir-

anih kompanija, a koje je nedavno objavio i internetportal Indikator.ba, govore da j e i trgovacki lanac Selimovica u milionskim gubicima. Sarno je "Merkur" prosle godine zabiljezio gubitak od 3.783.000, dok je preduzcce .Dobrinja" poslova10 u minusu od 615.313 KM. Daleko gore poslovala je Starnpar ija "U nionin vestplastika", koja je gubitak od 1,1 milion KM u 2010. udvostrucila u 201 L godini, koju je zavrsila s manjkorn od 2.511.000 KM.
Nekada uspjesno drzavno

rke, Imovina "Poleta" odavno ie rasparcana i oteta, a vecina radnika zavrsila [e na ulici, Gubici Selimovica evidentirani su i u tekstilnoj industriji, a sarno preduzece "Zlatka Vukovic" Mostar godinu ie zavrsilo u manjku od 352.954 marke,

Ista sudbina
Sarno jedna kompanija u vlasnistvu Selimovica, nakon cije Sll sumnjive privatizacije otac i sin oteli vise od stotinu drugih drzavnih firmi, "Sarajevska pivara", poslovala je u plusu od 2.938.495 KM. Da i ovu kompaniju, medurim, ceka ista sudbina kao i ostale, govori podatak da ie samo prije nekoliko godiuaj.Pivara" biljesila dobit vecu i od IS

Sudenje Popovi6u

Presuda 5. lula
.. Na sudenju Mirku Popovicu, optuzenom za zlocin u Bosanskoj Gradisci, sviedok Ferid Begovic izja vio je da mLLje poznanik ispricao da j e vidio optuzenoga s trojicom Bosnjaka, koji su ubijeni, Prema optuznici,Popovic i jos tri 050be 10. avgusta 1992. ubiIi su .AIdu Husedzinoviea, Ferida Cehajiea i Resida Ajanovica. Izricanje presude zakazano je za 5.juli.

Hilma IMlljo Selimovlt; Dllini /lekoliko milijardi KM

graflcko-izdavacko drustvo "Polet" nastavilo je katastrofalno poslovati, Iz godine u godinu "Poler" biljezi enorrune gubirke, a samo u 2011. oni S11 iznosili 1.965.094 rna-

miliona KM. No, debit se svake godine urnanjuje. Druga pivara kojuposjeduj u Selimovici, "Tuzlanska pivara", proslu godinu zavrsila je u manjku od 2.497.372 marke, F.KARAUG

ijednosne

Direktor Komisije za vrpapire FBiH Hasan Celam potvrdio je za "Avaz" da ova kamisija trenutno prikllplja i provjerava dokumentaciju u vezi sa sumnjama 11 regularnost sjedoice Skupstine dionicara "BosnaIijeka" odriane 16. juna.

HomiSiia istrazuie broMershe MUCBSelimouica
Celam je potvrdio tacnost pisanja "Dnevnog avaza" 0 pokretanju nadzora nad pojedinim brokerskiro klleama, a na zahtjev federalnag premijera Nermina Niksica, navodeei da ce po zavdetku nadzora javnost biti obavijestena 0 njegovim rezultatima. Podsietimo, istragu protiv brokerskih kuca, medu kojima su "FIMA International" i "AW Brokers", te drugih fizickih liea za koje postoje omove sumnje da su tesko krsili zakon ucestvujnCi u falsificiranju punomoc; na sjednici, uporedu

vode i istrazitelji Federalne uprave policiie. Brokerska kuea ,,A W Brokers" usko je povezana sa ZIF-om "Naprijed" u vlasnistvu Hilme i Muje Selimavita, a koji je, rakoder, ucestvavan na Skupstini dionicara "BosnaJijeka". A. Du.

Nadzo! nil zahtiav flldaralnog premijera

pogJedi

Dnevni avaz, utcrak,
3.julVsrpanj 2012.

5

INTERVJU Ugledni teolog Stefan Srajner za .Dnevni avaz"

Svi mogu zajedno u miru zivjeti u BiH • Jedini nacln da se prevlada vjerska netolerancija, koia se obleno temelji na neznanju i predrasudama, jeste obrazovanje
Razgovarao: MersadGUSIC
[edan od najuglednijih svjetskih teologa i koordina(or Evropskog abrahamskog foruma za promociiu interkulturalnog i interreligijskog dijaloga, profesor Stefan Sra[ner (Schreiner) rekao [e u ekskluzivnorn intervjuu za "Duevni avaz" da ie religija u velikoj mjeri pridonijela oblikovanju novog poliuniverzitetu u Tubingenu u Njemackoj, smatra da religiozno opredjeljenje Ijudi igra mnogo vecu ulogu u politickom zivotu nego sto ie to bilo krajern 20. stoljeca.

BiFI izazvan

o Mislite

Ral u BiHniiebio uierSlli
li da je rat
II

Jednaka prava
okruzenje u BiFI u posljednja dva desetljeca? - Kao odgovor na sve vecu globalizaciju, Ijudi se

gijskom netrpeljiuoicu, tj. je li to bio vjerski rat.
- Rat u Bosni sigurno niie bio vjerski rat, jer, prema mom misljenju, uopce ne postoji vjerski rat. Ratove sigurno ne izaziva religija, nego ljudi, Sta uzrokuje

medureli-

o Sta mislite, kako [e religija oblikovala politicko

da Ijudi ratuju? N erijeseni socijalni i politicki problemi, "stari dugovi" u kombinaciji s nacionalnim teznjama itd. Nijedna religija to ne radio U vrijeme rata, medutim, religija maze biti, i cesto se koristi, kao dodatno "oruzje" na svim stranama. tim, posner samo tako da svi, u svim diielovima BiH, uzivaju jednaka prava, IskuSIVa u svakodnevnom zivotu, nazalost, pokazuju da to nije slucaj ovdje.

Selimbegovic: Medijsld snajperisla Selimoviea i Baldra '/zelbegoviea

megalOn maliJe
Dna danas na nlsanu drzi svakoga ko u javnom prostoru govori i djeluje protiv radikalne ideologije
Vildana Selirnbegovic oda vno se legi timirala kao medij ski snajperista porodice Selimovic, Ona ureduje njihov ratnoprofiterski bilten, pokriva njihove sumnjive poslove i blati javne licnosti i politicare koji nisu po volii oca i sina, Hilrne i Muje. luje protiv radikalne ideologiie koia [e strana i Bosniacirna, i BiH, i njenom evropskorn putu, Take je njena specijalna meta postao i Almir Dzuvo, flefObaviestajno-sigurnosne agenciie (OSA). Dzuvin glavni grijeh je sto svojirn beskompromisnim stavorn prema terorizmu i opasnosti ad terorizma u BiH, kvari planove radikala iz SDA. i Selimbegovickinog politickog mecene. Dzuvo ne minimizira utjecaj i opasnost od selefijskih i slicnih ideologija na tlu BiH, a javno se deklarira kao osoba prozapadne orijentacije, Vjeruju mu Amerikanci, ima dobru saradnj u s evropskirn kolegama,

Licnosl dana Vildana Selimbegovic

o Kako

Dugorocni prnces
to prevladati?

religiju treba izucauati u ueomaranoj dobi. Zasto to misfire?

- Prema mom misljenju, a uno ce se nekome Cinili malo stereotipno, jedini nacin da se prevlada vjerska netolerancija, koja se obicno temelji na neznanju i predrasudama, jeste obrazovanje, To je uvijek dugorocan proces i trebao ga zapoceti stO je prije rnoguce, u vrticu iii osnovnoj skoli, Vi, dakle, smatrate da

o

Bakirove veze
Poput svojevrsnog megafona drzavne rnafije, koja svoje konce ima u svim porama drustva, od visoke politike, preko krupnog biznisa, do placenickih medija, Selimbegovic posebno revuosno odraduje posao za Bakira Izetbegovica, privatizacijskag suvlasnika porodice Selimovic, Kazu da ta politicko-novinarska ljubav ima i vrlo konkretnu materijalnu i finansijsku podlogu, Uglavnom, vee pet godina Vildana ne otvara temu Bakirovih veza s radikalnim elementima i radikalnom ideologijom unutar i izvan SDA, iako je upravo na priCi o radikalnoj islarnizaciji Armije RBiH i ulozi Bakira Izetbegoviea u tome, odmah nakon rata, gazeCi preko leseva, izgradila svoju novinarsku karijeru. Stavise, ona danas na nisanu drzi svakoga ko u iavnom prostoru govori i dje-

tickog krajolika u BiH. Srajner, koji ima nekoliko doktorata iz podrucia protestantske teologije, arapskih i islamskih te jevreiskih studija na Univerziteru "Marrin Luther" i profesor komparativne nauke 0 religiji i judaistike na "Eberhard Kails"

okrecu otkrivanju svoie vjere i kulture kao izvora sarnih sebe. Ovaj proces nece prestati, ne samo u BiH nego nigdje II svijetu, gdje religije ponovo postaju mocan element u [avnorn diskursu, prvenstveno u pnlitici, pa cak i ekonomiji.

o U BiFI zive pripadnici tri razliciie religije. Mislite li da oni mogu koegzistirati u dugotrajnom miTU na ovim prostorima?
- Vjerujern da mogu. Svi mogu zajedno u miru iivjeti u ovoj predi vnoi zernlji, to je sigumo, To se maze, medu-

- Naravno, religija ie nesto privatno i licno u prirodi svakog covjeka, Ipak, trebala bi se poducavati u osnovnim skolama, ali ne samo u crkvenom srnislu, vee u smislu komparativne studije religija, kako bi se omogucilo ucenicima da stvore svijest 0 sebi i drugirna. To bi im pomoglo cia razumiju ono sto cini sistem vrij ednosti.

Gol,emistrah
N a drugoj strani su oni koje Selimbegovic uporno stiti i govori u njihovo ime: radikali, kriminalnopdvatizacijski mesetari, alSidijevski kamuilirani inveslitori, medijski plaeenici i egzekutori te mafijasko anahroni elementi koji iz sjene dominiraju uSDA. Njihov golemi strah od nove vlasti vidl;iv je na svakom koraku, a Vildana Selimbegov;c taj mah, kako i priliei rnegafoDu, sarno glasno i javno artikulira. D. A.

Oanijel Serverr americki ekspert za Balkan

Srbna mra 10bOlili odnose sa HiH
Nema povratka na posljednju deceniju proslog stoljeca
UpitaJl trebaju Ii se susjedi Srbije, u prvom redu Crna Gora, Kosovo i BiH, bojati tog smjera, nas sagovornik kaze da cemo s odgovorom morati sacekati. - Vjerujem da neko ko zeli stititi interese Srbije neee radiri ono SlO je Milosevic radio. Umjesto toga, on bi trebao rjesavati i rijesiti otvorena pitanja koja Srbija ima sa susjedima. To znaCi poboljsanje odnosa sa BiH, Kosovom i Makedonijom, Ekspert za Balkan i Bliski istok te profesor na Univerzitem "Ioha Hopkins" u Vailingronu Danijel Server (Daniel Serwer) ne smatra da koalicija Srpske napredne stranke i Socijalistickepartije Srbije region vraea. U posljednju decenijll proslog stolje':a. - Vidjer cerno kakvu ce po[jtiku ta vlast voditi. No, nelDa pavratka n3 devedesete, jer su okolnosti drugaCije.Ipak, ta koalicija vodi prema nacionalizmu - kaze Server za "Avaz". a ne njihovo pogoriiavanje. Ako se Sibija odluci na izvoz nestabilnosti, onda ne moze ocekivati brie kretanje prema EU - Davodi on. Server pozdravlja akti vnosti na podrZavljenju Kosova. On smatra da. je dobra da ta d:rZava preuzima sve viSe odgovornosu u svoje ruke, ukljueujuci i odnose s Beogradom. - To se poeinje desavati sa smanjenjem medunarodnog prisustva na Kosovu te stvaral1jem ozbiljnih sigurnosnih Server: Smanjenje prisustva snaga. No, NATO ce marati ostati garant sigumosti sve dok Srbiia ne prizoa kosovski suverenitet i leritorijalni integritet - dodaje Server. S. NUMANOVIC

spec
• Samir Anie iz Mostara, kojem je 19. juna direktor "Aiuminija" Ivo Bradvica dao otka.z nakon 8tOje ucestvovao U osni vaDjU "nelegalnog U druzenja malih dionicara", jos ne zna hoce Ii se vratiti na posao. - OpCinski sud u Mostaru za deset dana bi se trebao oCitovato u mom slueaju. Vjerujem u bh. pravosude i nadam se da u ovom slueaju nece bili korupdje - kaze Anie. M.H.

Sta drugi pisu

6

Dnevni avaz, utarak, 3. lulijsrpanj 2012.

m0z ale k

Maika i sin koji se ne mogu znoji!i

la SUnCemOgU JedinO u laHnamaDUnilm leda
Amerikanka Virdziniia Higins (Virginia Higgins) iz Hazelvuda u SAD-u i njen cetverogodisnii sin Zane boluju od ektodermalne displazije, rijetkog porernecaia koj ionernogucava znoj enje i oslobadanje ropline iz tijela, Osim toga, simptomi togporemecaja BU i gubitak kose i noktiju, - Mararno planirati nase aktivnosti izvan kuce te biti vise svjesni vrucina i sta nam one rnogu napraviti -isrice Virdzinija. Kako bi prebrodili nesnosne Ijetne vrucine, ona i njen sin moraju ljeti kada izlaze iz kuce, nositi sa 50born [akne ispunjene ledom, prijenosne ventilarore i punovode, Isto tako, ljeti u kuci moraju klimu podesiti na temperaturu ad 22 stepena, jer malenom Zaneu hipertermija prijeti vecna23 srepena Celzijeva, Prilikom izlaska na suucc nose mokre majice te taka repliciraju efekt znoienja.

Virdzinija Higins i njen sin

U rnuzeju je postavljeno i poroolcno stable bosanske dinastije Kotromanit u impozantnoj velicini od 7,5 metara, a tu je i Povelja Kulina bana, replika Ahdname ...
Mali muzej Aleja arnbasadora smjesten na samom ulazu u istoirnenu aleju na Bembasi u Sarajevu nedavno je otvorio Dzerno Surkovic, vlasnik i svojevrsni umietnik koji je za 3,5 godina, koliko je trajala gradnja muzeja, uspio na jednom mjestu objediniti historijski znaeaineobjekteizcijeleBifl. Posebnost ambiientu daju motivi starih bosanskih cilima koji su izrezbareni ria drvenim stubovima, sebilj izraden po uzoru na onaj na Bascarsiji te stara bosanska avlija sazvekirirna i kaldrmorn. Surkovic je, kako kaze.posebnupazniuposvetio izradi sanka koji je napravljen od dijelova porusene stare bosanske kuce cerpicare,

CiJ81ahistoriJa
Latinska cuprija
Surkovit: Gradnja trajafa 3,5 godlna ljubavi i paznje izgradio i Latinsku cupriju od autenticnog kamena, omjera 1:5, visoka je 1,60, a duga sest metara. N a desnom zidu muzeja smiestene su slike s motivirna bh. gradevina koje su obiliezile historiju i tradiciju Bili. - Ove slike govore da j e RepNka stecka ;1 RiJdimtje kod Sloca BiH stoljecima stars, a ne da je nastala potpisivanjem Dei tonskog sporazuma - goveri nam Surkovic, isticuci da je rad muzeja, koji je zatvorenog tipa, namijenjen za posjete ucenika, visokih zvanicnika, organiziranje seminars islicno,

Hanlbal napao fenu I poceo IOllestlllce
II II
I

Slravican dogadaj u Kini

I

Prema pisanju kineskih rnedija, vozac autobusa po imenuDong zaustaviojeautabus ispred automobila mlade zene te joj je onemogucio kretanje, Potom je izasao iz autobusa, popeo se na autornobil ipoceo udarati po njemu dok je uspanicena zena vristala. Kada je izasla, vozac je skocio na nj u i poceo je udarati te ju je oborio na zernlju. Tada ju je poceo gristi po lieu i jesti komade njene koze, Zene je bila oblivena krvlju, Slucaj ni prolaznici pokusali su snje maknuti podi vljalug
vozaca,

Kod ulaza u muzej posravljenjedvarnetravisokstecak, raden po uzoru na iedan od srednjovjekovnih stecaka iz Radimlje kod Stoca, najpoznatiie nekropoleu BifI,

Rad na pergamentu
- Tu je i Povelja Kulina bana radena na pergamentu, kao i replika Ahdname sultana Mehrneda Fatiha, bosanska soba radena U oriiental nom stilu sa starorn bosanskorn peci. Sve je radeno od autenticnih materijala kazeSurkoviL L.K.C.

Tu je i 7,5 metara visoko drvo koje oslikava porodicno stablo bosanske dinastije Kotromanic aurora Envera Ima-

movies. Surkovic je s mnogo lena oblivena krvlju Tek ga j e policii a uspiela zaustaviti re je odmah odveden u pritvor. Djevojka je prevezena u bolnicu,a ljekari kazu da ce morari izvesti operaciju da hi popravili njen nos iusne,

BilJlle mesoiderlle IIO)e se hrane Dod zemlJom
U brazilskim savanama otkrivene su tri nove vrste biljki mesozderki koje se hranepod zemljom, Biljke mesozder ke hrane se pornocu mre.ze ljepljivih listova ko;i rastu pod zemljam_ To podzemno Lisee
poznatih biljaka mesozderki, kao sto je venerina rnuholov-

Cuda prirode

omogucava biljkama da zarobei svare insekte i crve koji sekrecupodzemljom. Botanicari smatraiu da posroiijos vrstabiljaka kojesekoriste ovirn, do sada ncpoznatim nacinom ishrane, Vecina ka, korisrilistove izoad zemlje da biuhvatileplijen.

Reprezenracija Bosne i Hercegoviue pobjednik ie medunarodnog malonogornetnogturnira beskucnika "Evropski sociialni kup" koii ie odrzan u Potocariina. Organizatori cumin bili BU Opcina Srebrenica i Medunarodni forum solidarnosti -Emmaus, Turnir jeotvoren revijalnom utakmicorn Opcine Srebrenica i Mjesne zajednice Potocari, Drugo mjesto na turniru zauzela je ekipa MZPotocari, trecaiebilase-

Reprezenlacua BiHnibolia u Polocarila
lekcija Hrvatske, a cetvrta Sloveniie. Pehar za najboljeg igraca turnira podigao je Alija Smajlovic, a za najboljeg golmana proglasen je reprezentativni golman Bosne i Hercegovine, Turnir u Potocarirna bio je pripremni za sve tri reprezentacije, koje ce nastupiti na Svjetskom prvenstvu beskucnika u malom nogometu koje se u oktobru odrzava u Meksiku, Sa. N.

Pripremni medunaradni turnir beskucnlka u malam nagametu

Getatj s utakmice BIH protiv Hrvatske: Nadigranl "Vatreni"

DUlle bronzanemedalJe zamlade .matemallCare HIH
iii> Clanavi ekipe Bosne i Hercegavine Milica Bibic iz "Georgi Stoikov Rakovski" Banja Luka) i Din Bostandzic iz OS "Musa CazimCatk" Sarajevo osvojili su bronzane medalje na 16. juniorskoj balkan· skoj matematickoj olimpi-

Americkim gradovima kru'li jedan poseban kamion koji prodaje sladoled_ U njega niko ispod 18 godina starosti ne moze uti. "Adults Only" Dave sladoled kamion zastao je u Detroita, koji jesamo jedna od deset destinacijakoje ce obiC! taspecijalnapokretna slasdcarna. Osim ukusnog sladoleda, oni ko;i se uadu u taj slasdcatni dobitce ispecijalan [relman - petaminutnu masazlli besplatnu manikuru_

Snac

os

jadi (JBMO) II grckom gradu Veriji, iz,avio ie Vedad LeriC, voda ekipe BiH na JBMO 2012_,javlja Fena. Osim njih, medll 11 ekipa u zvaniCnoj i pet ekipa u nezvanicnoj konkureneiji, a ukategoriji do 15 i po godina starosti, BiH

predstavljali su uceniei Adnan Kreho (Medunarodna srednja skola Sarajevo), Naria Dedovic (OS "Sveti Franio" Juzla), Pasko Zdilar (OS "Kiseljak" Kiseljak) i Filip Bozic (Gimnazija "Filip Visnjie"Bijeljina).

Vode ekipe BiH hili su Vedad Leti.': i ZeljkoPotkonjak,koji su istakli da senadaju dobrom uspjehui mladih maternancara - srednjoskolaca na 53. medunarodooj matematickoj olimpijadi koja poCinje naredne sedmice uArgentini.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 3, julVsrpanj 2012.

71

Sta kazu poznati
Svetlana Siapsak

PRIJATELJSTVA U povodu obiliezavania Dana nezavisnos1i

Tramvaj okupan bojama Amerike najljepsi je poklon koji ste moglidati nasol zemlli, kale Mun
U povodu obiljezavanja Dana -nezavisnosti SAD-a, 4. iula, Kanton Sarajevo i GRAS juter su na slikovit nacin doprinijeli ovom za Amerikance najvaznijern prazniku i simbolicno oslikali tramvaj s americkim motivima. Ambasador SAD-a u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) i premijer KS Fikret Music prisustvovali su promotivnoj voznii, Ambasadar Mun nije krio odusevljenje, a kako nam je kazao, ovaj gest jos je jedan dokaz prijateljskih odnosa BiHiAmerike. - Zaista sam impresioniran. Tramvaj okupan bojarna Amerike najljepsi je poklonkoji steruogli dati nasoi zemlji inasem narodu i to istinski cijenimo, Saradnja izmedu nas cvrsta je i dugorocna, Mi cemo nastaviti pomagati BiH na njenorn putu ka evropskim integracijarna, ali i prikljucivanju NATO-u. H vala vam- istakao je Mun, koji ce za ovaj praznik ostati u Saraievu, te dodao da se Dan nezavisnosti Iradicionalno slavi vatrometom, karnevalam, piknicirna, politickim govorirna i koncertima,

OSlia i tram al D III n SAD·

-Zvucim vjerovatno [akopesimisticki, ali, ukoliko stvarno nije proveden proces odgovornosti, suocavanja s prosloscu, nekakvog odmjeravania toga sta se zaista deSiapsak.: silo, ako zaista nisu podijeljene historijPodijeJjene ske uloge onako kako su se desile, nema u/age nikakvih sansi za buducnost, A desile su se najuzasnije stvari.

SUOCimOse pruo s PI'OSIOSCU

Vladislav Bajac

- Losu politiku, ratove i sankcije osudivao sam prevashodno zbog drugih koji nisu mogli da pu ruin. Bez ogledanja u drugima kao u ogledaiu, ne mozemo da znamo ko smo, ne mozerno da krenemo Bajac: PoJitiku naprijed. Civilizacijski i zivotno gledano, asurfivao hum su bogati samo onda kada shvate da postoj i nesto drugacije iod togastrah ne srnije da postoji. Kn 'izevnik za "Politiku")

Bez OgledaDjau drugima ne znamo 110 smo

Nada Sargin

- Strasno me pogadaprica kako su glumci dobro placeni i dobra rive. Mi ni od jedne reprize filma ili serije ne dobivamo nista, a lice ti se "trosi", dojadis publici i ona trazi nove ljude. Nasi honorari su uzasno mali, posebno na televiziji, i sve su manji i manji, Malo su bolji na filmu, Ali film iii serijase poslije prikazujecijeli vaszl vot, a vied toga nematenista.jerjetaj zakon- ukinutl (Glumica za "Nooosti")

OlumCi nisu dobro Dlaceni

Sta kazu u narodu
w w

li""'j

Vjerujem da su politicari posveceni tome da pronadu rjesenje u ovoj trenutnoj stagnaciji i zaista ih podsjecam da to ucine sto je prije rnoguce, To je rekao ambasador Mun i naglasio da je op-

mun: EO dala Morisne uDUle

tirnista kada ie rekonstrukcija vlasti u pitanju, - Poslije sastanka u Briselu, Evropska unija dala je vrlo korisnu mapu puta za bh, politicare, oni se trebaju sastati i poceti raditi - dodao je Mun.

- Kod nas se siromas tvo i neimastina tretiraju kao nesto normalnu.nesto sto jenepromienliivo. Tako jekako je ista se tu dalje moze. Nikome ne padanapametda se nestouradi.da ta sirotinja prestane da bude sirotinja, da im se daju posao i kruh u ruke, Drzavi je najlakse sirotinji koje je sve vise mjesecnoizdvajaunekucrkavicu. (CitateljicaM.D.)

Siromasluo Maoneslo normalno
Vremenska prognoza
3.7. 2D12.

r::-71 iii' D33/281-393 redakcija@avaz.ba

SUlra opel UOZI uU8SlnglOnaC"
Veliku paznju prisutnih privukao je legendarni "vasingtonac", tramvaj koji ne vozi jos od 1967. godine, Prema naiavama iz GRAS-a, "vasingtonac" ce sutra simbolicno obici krug od Ilidze do BascaIsije, a voznji ce prisustvovati ambasador Mun.

Premiier KS naglasio je da ie tramvaj mali. znak paznje koji pokazuje da se cijeni americkapodrskanasoj zemlji. - S posebnim zadovoljstvompredsravljamo tramvaj s americkim motivima. Zelimo na simbolican nacin doprinijeti prazniku koji je za

sve Amerikance od velikog znacaja-rekaonamje Music, Arnbasador Mun od Harisa Kadica, direk tara GRAS -a, na poklon je dobio dvije knjige: "Sarajevski tramvaj" i "Nestali". Nakon manifestacije upriliceni su druzenje uz muziku i igru KUD-a "Saobracajac" te prigoduazakuska. B.B.

Svjetski poznati pisac iz Brazila, Paulo Koeljo (Paulo Coelho), na svorn Twitter profilu napisao je da bi zelio dod u Bosnui Hercegovinu, - Imam veliku zelju upoznati Bosnu i Hercegovinu. Posjeta mi je u planu - napisao je Koeljo kao odgovor ua pozdral! od-jedne citateljiceiznasezemlje. Da su zelje autOIa popularnog romans "Alhemicar", ali i jos desetak dmgih njegovih djela koja su u

Koello zen uDoznal1 BIH
kratkom roku postala svjetski bestseleri, za njegove izdavace i u BiH zapovijed, pokazuje i reakcija Izdavackekuce "Buybook", koja j e prosle godine dobila pravana objavljivanje Koeljovih knjiga na bosanskom Kako ie za "Avaz' rekla Ida Hamidovic, urednica ove kuee, "Buybook" je putem agencije koja ga zastupa, slavnom piseu uputio paz; v da bude njihov gast. -Imi smo vidje1i Koeljo-

Brazilski plsac objavio na Twitter profilu

razvojem timicno u Bosni s kratkotrainim kom ponegdje p'"~~."'_ mljavinom. Vjetar slab prornjenljivog smjera, J utarnja temperatura 13 do 21, na jugu zemlje do 23, a najvisa dnevna od 29 do 38 stepeni.

t1TORAK
3.'.2(112. JUiARNJE1EMpEi'lA.1URE

SRIJEDA :
4.1,1012. JUrAR~~JE TEMpERATURE 5.1.201:2". JlJ1ARNJi:rEMpE.RAnJRE

od13'Cdo25'C
DNEVNE: rEMPERAltJRE

ad 12' C do 25' C
DNEV~Jl:tE.I"p'ERAIURE

od 17' C do 25' C
DNEIi'NE WdflE:AA1URE

ieziku.

od 29' C do 38' C BIOMETEOROLOSKA

ad 31' C do 36' C PROGNOZA

od 33' C do 38' C

Pisac namjeru objavio na popuJarnoj druslvenoj mreii da bude nas gost i poieljeli vu poruku ua Twineru i vee smo muputem agencije koja dobrodoslieu. u nasu. zemlju. je zaduzena za prava nadnjeVidjet cemo kakav cemo odgoyim dj'elima, kao izdavaCi govor dobiti - kaze Hamidonjegovih djela uputili poziv vic. S.D.

Jutarnji san bit ce ugodniji ad drugog dijsla dana, kada su kod VSGInS populacije, pod utjecajarn vru6ine i sparnog vremena. mogu6e izrazenije tagobe poput glavobolje. iscrpljenosti. dekoncentracije i razdralljivostl. Takam naei. nedastatak svjezine uzrokavat ce probleme sa snom. Hrani~ni bolesnici i meteorapati trebali bi reducirati aktivnosti Grad Sarajevo Izlazak 5.09 Zalazak 20.32 Zalazak 3. 7.2012. Izlazak 20.10 4.43

Ukratko

8
FEDERALNI PAR1AMENT Zakazana sjednica Doma naroda

Dnevni avaz, utorak,

3. Julifsrpanj 2012.

teme

Diombic: Opravdati poslojanje

Dasenle agenciia
... Predsjedrrik Vlade Republike Srpske Aleksandar Dzombic izjavio [e da moraju biti ugasene mnoge agenciie RS koje nisu opravdale postojanje, Dzombic je dodao da ce u narednih desetak dana biti odrzana tematska sjednica Vlade 0 opravdanosti postojanja agencija i svi ministri ce dostaviti prijedloge 0 racionalizaciii.

DZombic

R Monstru Cila ulasti FBi danas se nastaulla
Postoji uvjerljiva nova parlarnentarna veclna od 3·9 delegata, izlavlo predsjednik Kluba Hrvata ovog dorna Radoje Vidovic
ti niz zakljucaka putem kojih cerno ornoguciti rekonstrukcij u vlasti u FBiH, kako bismo se mogli posvetiti riesavaniu zivotnih pitanja. Doci ce i do smjene rukovodstva Doma kazao je Vidovic, lako jucer niko nije bio izricit u tome ko ce biti smijenen, saznajemo da je spremna smjena aktuelne predsi edavajuce Doma naroda PFBiH Karoline Pavlovic (NSRzB). Njena funkciia trebala bi pripasti delegatu iz Kluba I-Irvata kojeg ce predloziti HDZ BiH. Zanimlji vo je da se Pavlovic iucer, za razliku od bivseg predsjedavajuceg Predstavnickog dam a PFBiH Denisa Zvizdica te jos aktuelnog predsjednika FBiH Zivka Kalegij dania adtuku: Karolina Pavlovic postoval ce vetinll Najavljena vanredna sjeinsistirala na odrzavanju vanredne sjednice ovog dorna, a koju je ranije Zvizdic zakazao za jucer, Tako se niko od poslanika ove sttanke iucer nije pojavia u zgradi Parlamenta FBiH, a otkazana je i redovna sjednica ovog doma koia je trebala biti cdrzana danas, Budimira, nije suprotstavljala volji nove parlamentarne vecine za sazivar.je vauredne sjednie Doma naroda, - Zelim naglasiti da me parlamentarna vecina izabrala na pozicij u koju trenutno obnasam te cu postivati volju parlamentarne vecine i u buducnosti, akoce to znaciti boljitak za FBiH i za sve nase gradane i narode kazala je Pavlovic . Predsjedniea Kluba Srba u Damu naroda PFBiH Mira Ljubijankic ocijenila je da je dauasnja sjednica ovog dorna odraz volie nove parlaruentarne vecine za promjenama,
(Frrta: M. Kadric)

POdrSMa rUralnOm

Kontarenciia

SeMloru u BiH
... Zavrsna konferencija projekta "Sektorske analize za IP ARD" podrske poljoprivrednorn i ruralnorn sektoru u BiH, koji finansira Evropska uniia, bit ce uprilicena danas u Saraievu, Konferenciju organizira]u Delegaeija EU u BiH, Ministarsrvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda,

Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FEiH, koja ce bi ti odd ana danas, nastavi t ce se rekonstrukcija federalnih vlasti, zapoceta u Predstavnickom dom prosle sedmice, zakljuceno je na iucerasnjem zasjedanju Kolegija Doma naroda PFBiH. Predsjednik Kluba Hrvata ovog doma Radoje Vidovic (HDZ BiH) izjavio je da je razlog sazivanja siednice politicka kriza u FBiH, u kojoj se ne postiva parlainentarna vecina,

Smjena Pavlovic
- U Domu naroda postoii uvjerlji va nova parlamentarna vecina od 39 delegata, N a siednici bismo trebali donije-

dnica koju je zakazao bivSipredsjedavajuci Predstavnickog

... Zakon a civilnoj zastiti u Republic Srpskoj prestat ce vaziti aka poslanici N arodne skupstine RS usvoje novi zakon a zastiti i spasavanju u vanrednim situaciiama u manjem entitetu, No, vecina odredbi koja regulira oblast civilne zastite uskladena jei ugradena U ova, zakon koji je u fermi naerta upucen na razmatranje parlarnentu za siednicu koj a pocinje 10. jula,

Ultidanle laMona 0 CIUilnOJzaStili

NSRS

doma PFBiH, kako ie ocekivano, jucer niie odrzana, Kako saznaje "Dnevnl avaz", poslanici SDA u Predstavnickom domu PFBiH zestoko su se usprotiviii Centrali svoje stranke, koja [e do posljednjeg casa

Legitiman zahtiev
Predsjeduik Kluba Bosnjaka u ovom domu Amir Zukic (SDA) istakao je da je legitiman zahtjev predstavnika Kluba Hrvata da

se sazove siednica, ali on smatra da stvarni razlozi koji se odnose na nefunkcioniranje vlasti ne stoje. Na Zukicev zahtjev, na dnevni red danasnje sjednice uvrstena je informacija 0 Protokolu 0 saradnji izmedu V1ade Federacije BiH i .JmmoFinanzCenter - International Finance Managemeuta" a ulaganju u energetski sektor, A. DUCIC

SledniCa GradSMOg uneca
... U Centru za kuleuru Grada Mostara danas ce biti. odrZana 46. sjed.l1ica Gradskog vijeea Mostata. Na dnev.l1om redu Vijeea bit ce Odluka 0 usvajanju Regulacionog plana "Sjeverrti logot", Odluka o usvajanju Regulacionog pl:ma "Centat II", izvjeileaj Komisi;e za procjenu stete nastale tokom vremenske nepogode UZIokovane velikim snjeznim padaviuama u februaru 2012. i druge tacke.

Mostar

Predsjedavajuci Vijeca ministara BiH Vjekoslav Bevanda te minis tar vanjskih poslova Zlatko Lagumdzija ucestvovat ce na sedmoj medunarodnoj konfereneiji "Croatia Summit 20 l Z", koja ce u petak i subotu u Dubrovniku okupiti drzavnike iz Evrope, SAD-a i juznog Mediterana, potvrdeno je "Avazu" u Vijecu minis tara BiH. Ovaj sacuit bit ce upri!iccn pod nazivom "Izgradnia drzave i EU iskustvo". Na dvodnevnoj konfereneiii, koju organizira Vlada Hrvatske, raspravljat ce se 0 trenutnim politickim, sigurnosnim i privrednim aspektima te magucnostima izgradnje sta bilne i prosperitetne buducnosti za zemlj~ jugoiseocne Evrope. Na ovom, za region veorna vaznom politicko-sigurnosnom te ekonomskom dogadaju ucestvoval ce hrvaIski dti3vni vrh predvoden predsieduikom Ivom Josipo-

S europsMilD

Lagumdzija i Bevanda na samitu u Dubmvniku

IDa 0 prolDleni ulasli POPiSstanounistua II
ktor Orban, premiier Poljske Donald Tusk, bugarski premijer Boike Borisov, crnogorski premijer Igor Luksic, prernijer Rurnunije Viktor Ponra, zatim slovacki prernijer Robert Fico, te generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen). Srbija za sada jos nije potvrdila ucestvovanje na ovom samitu. Saznajemo da ee Bevanda i Lagumdzija na marginama samita imati niz bilateralllih susreta s politickim zvanicnicima. Cijeni se da bi predsiedavajuCi i dopredsjedavajuei Vijeca ministara BiH ucesnike najavljenih panela u Dubrovniku trebaIi upoznati s aktuelnom politickom situacijom u nasoj drZavi, odnosno demokratskih procesa, u okviru ko-· jih nova parlamentarna ve6na, zarad ubrzanja reformi i puta EiH prema EU, pokusava farmirati novu vIas!. A. Du. Tokom popisa stanovnistva nema mjesta greskarna, jer je to veoma zahtjevan i skup proces. Zato je vazno sve na vrijeme utvrditi, s obzirom na to cia je nemoguce napraviti popravke, israkao je Pi ter Everers (Pieter Everaers), direkror Ureda za statistiku Evropske komisije (Eurostat). Everers se jucer, uakon saslanka s ministrom finami,a i trezora BiH Nikolom SpiriCem,obratio novinarirna, istakavsi veliki znaeaj popisa stanovrtistva za BiH. Kazao je da je osnovrti zadatak U pravnog odbora Medunarodne posmatraCke operacije (MFO) u EiH da nadgleda kompletno provodenie popisa s tehnicke strane, kao i da prati. sve faze popisa. Prva misija Upravnag odbora odrZaua je u aprilu, a druga pros Ie sedmice. - Popis sranovnistva kcStat ce ad celiri do pet miliona

Piter Everers, direktor Eurostata

sUOllU sna inUISliCi)a

Lagumdiiia: SerlJa saslanaka sa zV8r1icnicim8 vicem, premijerom Zoranom Milanovicem te ministricom vanjskih i evropskih poslova VeS110lllPusie. Takoder, na samitu, izmedu ostalih, ucestvuju i albanski premijer Sali Berisa, premijer Kosova Hasim TaCi, madarski premijer Vi-

Everers: Nema mjesta Z8 greske (FolD: 8. Niz;,! KM. l'otrebno je dva do tri eura po st:movniku. Skupo jeste, ali popis stanovnistva u svakoj zemlji zapravo je svojevrsna investicija, S obzirom na to da prikupljene informacije imaju veliku vriiednost i taj novae vrlo brzo moze bitl vraeen. Inaee, proces formulacije i dalje je u toku i nem3mo jaSfinalnu verziju - kazao je Everers. A. C. Z.

teme

Dnevni avaz, utorak, 3. julilsrpanj 2012.

9

Ukratko

Mtadit:: Monstrum ima nove primjedbe

Odbr,anatrail izmlenu lisle sUledOMa
... Odbrana ratnog zlocinca Ratka M.ladica zatrazila ie jucer da s liste od sedarn svjedoka tuzilastva koji bi trebali biti saslusani u ponedjeljak, 9. iula, budu skinuta tri, objavljeno ie iucer u Haskorn tribunalu. Branioci su zatrazili da budu odgodena svjedocenja Dejvida Harlanda (David), Ricarda Dareta (Richard) i jozefa Kingorija (Iozeph). Odbrana predlaze da njihovo unakrsno ispitivanje bude obavljeno kasnije.

Sudenje Mladicu

Djeca osvjeienje ad frap.kih vretms fraiita i u Mitjacki

(FiJI.

F. F.&!)

Banja Luka: HlarJenJe1Ii1 Vrbasu i Vrbanji

(FiJI.:

M. Lugli)

LJETO Ekstremne vrucine donijele probleme u cijeloj Bosni i Hercegovini

la - Ise I moera ure u s -ednl-h slo gOd-na
Sindikat traz.i hitnu procjenu stepena ugrqzenosti stanovnlsfva visokim ternperaturarna • Lj'ekari imaju pune ruke posla • Zive u terrnornetru dostigle 40. podjeljak

SaSlanaM Radoni:ica i LambSdorla
... Sastanak predsjednika Saveza za boliu buducnost BiH Fahrudina Radoncica i Grafa Larnbsdorfa (Lambsdorff), politickog direktora za Balkan u njemackom ministarstvu vanjskih poslova, bit ce odrzan danas u Sarajevu, Nakon sastanka, bit ce objavljeno saopcenje za javnost,

SBB BiH

Ziva na termometrima u Bosni i Hercegovini i narednih dana dosezat ce 40 stepeni, au pojedinim kraj evirna nase zernlje i vise, najavljuju rneteorolozi. Bosanci i Hercegovci jucer su se "kuhali" u ios jednorn teskorn i pretoplom danu. Pojacan rad ovih dana posebno irnaju sluzbe hitne pomoci sirom BiH, a sindikat je zatrazio da se radnicima olaksa rad u vrijeme ekstremno visokih temperatura. Izuzetna roplo vrijeme bez padavina meteorolozi iz Federalnag hidrometeoroloskog zavoda najavljuiu do polovine jula, nakon cega su moguce padavine i neznatno niJe temperature. Metearolag Zeljko Majstorovic ne ohrabruje kada je rijec 0 vremenskim prilikama za naredne dane.

PreDoruMe
118Mara
• Nositi kape i sesire • J esti sezonsko voce • Piti vodu • Smanjiti kretanje • Djecu ne izvoditi
u setnju

• • • • •

Mosrar: 42 stepen Sarajevo: 41 stepen Bania Luka: 37 stepeni Tuzla: 36 stepeni Zenica: 34 stepena

Statisticke analize
- S tatisticke analize pakazuju da bi juli u pogledu srednje temperature trebaa biti iznad visegodisnjeg prosjeka (19,2 stepena). Posebno ce biti topla prva polovina rnjeseca, Ukupna kolicina padavina bit ce ispod visegodisnjeg prosjeka - kazuje Majstorovic. Savez sarnostalnih sindikata BiH uputio [e iucer zahtjev federalnom ministru rada i socijalne polirike Vje-

Sarajevo: Mjerito se vise ad 40 stepelli koslavuCamberu da, u skladu sa zakonom i svoiim nadleznostima, hitno procijeni

([pIp: 8. Nfl/tii

UgrlZl pasa I Hrpella
Doktoriea Nerzina Zijadic istiee da su psi zbog ve1ikih vrueina izuzetna agTeSlvnL - Imamo pojacan broj ngriza pasa i krpelja_ Prilikom odlaska u prirodu oba· vezne su adekvatna abuea i odjeea, kao i pregled diela nakan toga. Patike i pamuene duge hI ace najbolja su zas:tita - dodala ie Zijadic.

stepen ugrozenosti stanovnistva visokim remperaturama te da, u slucaju da ovakve temperature budu i nuredna dva dana, prog1asi stanje elementarne nepogode_ M.eteorolozi najavljuju da ce naj taplile biti u Mostaru, ali i u cijeloi PosavinL Majstorovic napominje da je juni bio u pogledu srednje temperature znatno iznad visegodisnjeg prosieka. U mnogim krajevlma u BiH,

juni ie bio i najtopliji u stogodisnjem nizu. - Apsolutni rnaksimumi nisu probijeni, Sume padavina bile su znatno ispod visegodisnjeg prosjeka. J uni i e bia najoskudniii s padavinama od pocetka sluzbenih mjerenja - kazao je Majstorovic, Stanovnici grada na Neretvi jucer su se budili okupani znojern pri jutarnjirn temperaturarna visirn i od 30 stepeni, dok je u 14 sati u Meteoroloskoj stanici Bijeli Brijeg izmjereno 38 stepeni, No, temperarurne vrijednosri na uzarenorn mostarskorn asfaltu bile su mnogo vise od sluzbenih, pa su zabiljezena i 42 stepena. Mas tar je, prerna informacijama Federalnog hidrometeoroloskog zavoda, jucer bio najtopliii grad u BiR, a mnagi M.ostarei cak i since oko 19 sati pri ternperaturi koja se nije spustala ispod 37 stepeni bili su prisiljeni os· vjeiavati se vodom i polijevati svoje basce i avlije. Meteoalarrn za regiiu Banie Luke i iueer je pokazivao llcrveni nivo" opa.snosti, jer se temperatura II ovom gradu sa oko 38 stepeni opasno priblizavala bIOill 40, zbog eega se oglasila veCina nadleznih sluzbi dajuCi saviete i upozorenja. Utociste od

gradske vreve, Banialucani su uglavnorn potrazili na rijecnirn kupalistima, odnosno abalama Vrbasa i Vrbanje,

Poziu DroiZUodai:ima
... Radi poboljsania paljoprivredne proizvodnje u FBiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva poziva poljoprivredne proizvodace da aplieiraju za sredstva koja dodjeljuju iz Programa poticaia polioprivrednicirna, Takoder je objavilo i pravilnike po rnodelu poticaia proizvodnji i po modelu ruralnog razvirka, saopceno je iz Federalnog minis rats tva poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva.

Federacija BiH

Preporuke Ijekara
Veliki braj kolapsa zabiliezen je u svirn gradovirna, Ljekari potcrtavaju da ovakva siruacija nije bezazlena i da se moraju postivati upure koje daju, Nezrina Zijadic, doktorica Hitnepomoei u Saraievu, apelira na sve gradane da se uozbilje, jer indeks UV zraeenja je visok i zastita je posebno neophodna starcima, djeci i trudnicama, - Najbolja prevencija za sve ieste ostanak u kuci. Medutim, mlada populacija koja radi mora pili sto vise tecnosti, izbjegavati gazirana pica i kofein te koristiti sesire i kape - istice Zijadic, Roditelji s djecom bez potrebe se ne trebaiu kretati, kao ni starci i hronicni bolesnici. - Vjeruite da imamo toliko posla da jedva stiZemo. Prosrorije se trebaju zarnraCiti i piti voda i limunada. Ko ima obaveza, neka to zavrsi u iutarnjim iE popodnevnim satima. Nije ovo Ijeta kao nekad. Tropske su vruCine na koje nas organizam ne zna reagirati - naglasava Zii·adic. A. z.. B. S. - M. Sm.

Pjesma 0 Srebrenici

Haluk Levent

t.

... U povodu obiljezavanja 17 godina od genaeida 11 Srebrenici, paznati Turski rok pjevac Haluk Levent u Potoearima je snimio spot za pjesmu "Srebrenica" _Pjesmu je kompanirao prosle godine i posvetio je zrtvama i parodieama Zrt.ava genocida u Srebrenici. Leventa\' spot bit ce prikazan 11. jula na turskaj nacionalnoj telel1iziji TRT

Klub poznatih

Pred smaM suileta raspaliO bih rostill
Profil frontmena benda "Heaven"

Vedran Tomlclc

10

Dnevni avaz. utorak, 3. juli/srpanj 2012,

t em e
.

Ime i prezime: Vedran Tomicic. Datum i mjesto rodenja: 3. maj 1983., Zenica, Koji [e Vas uajveci porok: "Nescafe". Biste Ii donirali ergane: Da, svojirn naiblizima. Sta svaka dama mora imati u tasni, a muskarac u novcaniku: Dama srninku, a rnuskarac novac. Ima li istine u izreci "Ko pjeva, zlo ne misli": Naravno da ima. Da je sutra smak svijeta, sla biste danas uradili: Okupio bih svu rodbinu i prijatelje i ios jednom raspalio rostilj. Je Iibolje danas biti Iijep ill pametan: Biti parnetan, jer ljepora svakome dode i prode, Politika je za Vas: Ne predstavlja nista na sto bih trebao obracati neku paznju, J este Ii ikada izdali priiatelja: Ne. Je li Vasa slava gorkogili slatkog okusa: Ne srnatram se bas sl avnom 050born. Otkriite nam jednn tajnu: Moguce je da se opet zaljubirn. Cega se najvise sramite: Zaista nemam potrebe za tim. Najljepsa zena/mnskarae je: Red cu sarno da ie najljepsa zena Natasa Bekvalac, Kada [e brak dobar brak: Kada postoie iskrena ljubay i povjerenje. Je Ii iutro pametnije od veceri: Da. Neostvarena zelja: Da snimim album. Omilieni film: Irna mnogo komedija i akcija ... Vas hobi: Sviranje, Sportista koji Vas inspirira: Fudbaler reprezentacije Brazila, Nejmar

loran lYIilanouiC ajauiO dOlazaM U S braniCu
Komemoraeiji ce prisustvovatii dopremijer Republike Turske Bekir Bozdag,. jordanski prine Hasan Talal te mnoge druge driavne delegaeije
Priprerne za obiliezavanje 17. godisnjice genocida u Srebrenici pri vode se kraju. Kako nam je kazao Mersed Srnajlovic, direktor Memorijalnog centra Potocari, s iucerasnjim danom identificirano ie i pripremljeno 519 posmrtnih ostaraka zrtava ubijenih u genocidu 1995.

POTOCARI Pripreme za obiljezavanje 17..,godisnjice genocida

Iskapani kaburi
- Medu identificiranima jei 16 ztt2vadjisuposmrtni ostaci pronadeni u akurnulaciji iezera Perucac, Mislirn da ce se identifikacija 23vrsiti u naredna dva-tri dana, tako da ocekujem neznatno povecanje broja identificiranih,o kojem smo danas (jucer, op. a.) obavijesteni. Vee je iskopano 150 kabura i te akti vnosti bi lee za-

Tomicic: Inspirira me Brazilac Nejmar (Neymar). Sjecate li se prvog poIjnpca: Da. Sta je Vas najveci strah: Ne razrnisljarn a lome. Najdraza pjesma: Ima ih mnogo, ali izdvojit CU "Aka me ikada sretnes" Dine Merlina. Kada ste posljednji put bili na izlozbt iii u pOZQ· ristu: Ima nekoliko mjeseci, Citatkoii pamtite: "Pravi se prijatelji u nevolji ]JOZnaju". Omiljena modna marka: Ne obracam mnogo pazniu na to. Osoba koja Vas zivcira: Prijatelj Admir Mehie.

Mil8nOvi(;; Hrvalski premijer odal

ce pocast

irtvama genocida ske Zoran Milanovic, zatim doprernijer Turske Bekir Bozdag, jordanski prine Hasan bin Talal, kao i rnnoge drzavne iparlamentarne delegacije evropskih zemalja i njihovih diplornatskib predstavnistava uEiH. - I ove go dine ucesnike komernoracije, s raznih destinacija, prevozit ce blizu 200 auto busa, Ocekuje se i nekoliko hiljada privatnih vozila, kao i znatan broj vozila koja ce prevo ziti zvanicne delegacije - navodi Durakovic. A.HADZIC

Z'80laSluanle DouratnlHa
Prema rijecima Emira Suljagica, eksperta za genocid u Srebrenici, ucestale su policijske provjere i uznemiravanj a Srebrenicana na adresarna nakojima su priiav lieni, a sve u nastojanju da ih se zaplasi ida odustanu od povratka u Srebrenicu, Policiji su se, navodi, u klasicnoj harangi pridruzili i mediji iz RS, koji, izrnedu ostalih neistina, protuzakonito objavljuju adrese na kojima su poiedinci prijavljeni. Iz Gradanske inicijative "Glasat cu za Srebrenicu", takoder, ne kriju razocarenje sto se "BHT 1 kao iavni servis prikljucio medijskoj hajci protiv aktivista i gradana Srcbrenice", a koju, kako navode, ojesomucno vade mediji pod kontrolom SNSD-a.

vrsene na vrijeme. Takoder, privodi se kraju i postavljanje nisana na mezare zrtava ukopanih 2010.i2011.god.ine- kazao nam je Smajlovic,

Oka 200 aumbusa
Carnil Durakovic, predsjednik Organizacionog odbora za obiljezavanje 17. godisnjice genocida u Srebrenici.ocekuje dacekomemoraciji prisusrvovati vise od 30.000 gradanaizflil-Ii inozemstva, N aglasa va da su prisustvo komemoraciji u Srcbrenicinajavili prernijer Hrvat-

'Avaz' saznaje Proces celnlctma

tZV.

Herceg-Bosne

Dneuni auaz
061-142-015
SENAD RADI ZAHILMUCharo kako Senad Avdic dijeli lekcije kolegarna novinarima i prica 0 Sllom postenju i nezavisnosti i fatam se za glavu. Pa, svi mi u fi.rmi znamo da vee godinamane pIaea slampu u stampariji naseg gazde Hilme Selimoviea i da zauzvrat ima sarno iedan zadat.ak: da ne dira Selimovice i ne pise o njihovom kriminalu, ida brani n;ihovog zajednickog mentora Bakira Izetbegovica, Nikad n Senadovoj novini ne citamo 0 SelimoviCima i robovskom polozaju nas radnika. Svi su drugi lopoyi, saroo su Senad i Hilma postenjacine. Malo SUlra. Radnik "Unionplastike" u Semizovcu BEZOBRA· ZLUKU TUZLI-Pri ulasku ns koncert Zdrav,ka Coliea na kapijama Tusnja djeci su oduzimali plasticne bocice s vodom, a unurar s tadiona takvu vodu prodavali su za 2,SKM. VIKEND ZABRANA· Postoji Ii kakva Sansa da se zakonom zabrani saobraeaj tokom vikenda za teretna vozils preko brdsko-pIaninskih prijevoja? Nevjerovatno je da Ii vozaCi nemaju osjeeaja da su iza njih kilometarske kolone! Jos je gora stvar sto liudi s "bijesnim." autima pretjecu na nepreglednim dijelovirna ceste.

DO MraJa gOdlne oreSUda
Presuda sestorici bh, Hrvata, bivsim vojnim i politickirn celnicirna takozvane Herceg-Bosne, [adranku Prlicu, Bruni Stojicu, Slobodanu Praljku, Mili-.;oju Perkovicu, Valentinu Coricu i Berislavu Pusieu, rrebala hi biti izrecena prije krajaovegodine. Potvrdila je ovo u razgovatu za uDnevni avaz') 'Nerrna Jelacic, portparol Haskog ll·ibunala. Dna nije mogla orkriti ko je rreDutno ua slobodi od iiestorke optuzene za udruzeni z106nacki poduhvat. protjerivanja nehrvatskog stanovnistva iz dijelova BiH na teritoriji samoproglasene paraddave radi pripajanja Republici Hrvatskoj. duzih sudenjapred Tribunalorn. J elacic kaze da Sudsko vijece u na[nbimnijem predrneru avog suda posao priJela·(;i(;; vodikraju. Nistl svi na - Predslobodi met ie u zavrsnoj fazi. Sudsko viieee sada dovtsava presudu, cije se izricanje ocekuje prije kraja 2012., waci uposljednjem tromjesecju ove godine - kateJ elacic. Iako "A vaz" nezvanicno s3znaje da sva sesrorica opruzenika presudu ad kraja prosle godine i'ekaju na privremenoi slobodi u Hrvatskoj, dja je Vladadala garandie da ce se svi vratiti u Sheveningen prij eizricanja presude, JelaCic nije otkrila ko se ad optuzenika vee Dalazi iza haskih resetaka, odnosno ko ji su optuzenici trazili produzenje odluke 0 borav-

PrlIGU I saucesnlclma

Najduze sutfenje
prosle godine, kada Stl odriane zavrsne d jeb. Proces celnicima "Herceg- Bosue" poceo je u aprilu 2006. i pretvorio se u jedDo ad naj-

.lie i ostali" ceka se od marta

Presudau predmeru "Pr-

Sa sllr1enja IIpredmetll "Prli(; i ()stali" odluku, postoji i moguenost ku na slobodi koja im je isteda se neki dopisi u vezi 5 kla21. juna. ovim slucajem odvijaju pod Mogucnost zalbe oznakom tainos!i - kaze J elaeie. - Nisu oni sv! na privre-' Za Prliea, Praljka, PeImenoi slobodi. Za one koji kovica, Corica, Pusica i Stojesu ne mogu reei da Iije dojiea Tuzilasrvo Haskog trinesena konacna odluka do bunala trazi ukupno 240 gokada ee bi ti tamo. dinazatvora. ,, S obziromna todapostoS_DEGIRMENDZIC ji mogucnasl zalbe na tu

teme

Dnevni avaz. utorak, 3. julVsrpanl 2012.

11

Ukratko

ZELJEZNICE. Moderni poslovni .Koncarov" voz konaeno u prometu

OdSaraleu . d m slara za rna -e od dua sala
Povratna karta od Zenice do Mostara iznosi 36,90 KM. lzuzetan komfor

Afanasijev: Analiza zakonodavshta

Kultura za razvoj

USPJesno prouedenproJeld
...Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novic ocijenio je jucer u Sarajevu da je program Kultura za razvoj jedan od najbofje provedenih programa u BiH. Rezidentn.i koordioator UN-a u BiH jurij Afanasijev rekao je da je U okviru proiekta uradena analiza zakonodavsrva BiH u oblasti kulture, koia sada predstavlja mapu pula za uskladivanje zakonodavstva BiH s evropskim zakonima,

Iz ZFBiH najavljuju da ce voz saobracan i do Banje luke

Novi niskopodni elektromotorni voz "Konear", koii je Uprava "Zeljeznica FBiH" jos 2009. kupila za 5,3 miliana eura, konacno je j ucer poceo saobracati na relaciji Zenica ,-Sarajevo- Mastar. Rijec a poslovnorn vozu koji su "Zeljeznice FBiH" odlucile uvesti u novi red voznje nakon SID je propala mogu6.10Stda on saobraca za vrijeme turisticke sezone na relaciji Sarajevo - PloCe- Sarajevo. Moderni voz "Koncar" 13. juna imao je i svoju prvu promotivnu vozniu iz Sarajeva do Mostara, koja ie traiala nesto manje ad dva sata. Zbog iznzetnog komfora koji pruza putovanje ovim luksuznim vozom (internet, LCD rnonirori, klima, bar), cijene su vise, a u njih su uracunati dodatak i rezervacije od sedam maraka (pet KM dodatak, dvije KM rezervaciia), Ovaj voz saobraca radnim danima, od ponedjeljka do petka, a subatam samo na relaciji Sarajevo - Mastar - Sarajevo. Kada su u pitanju cijene,

SSSBiH

PrOglaSi1i staDle neDOgOde
... Savez samostalnih sindikala (SSS) BiH zahtijeva ad poslodavaca da, s obzirom na visoku temperaturu, preduzmu dodatne mjere zastite radnika, Takoder, SSSBiH pozvao je nadlezne u vlasti da izdaju uputstva poslodavcima i da, u slucaju da visoka temperatura potraje naredna dva dana, proglase stanje elementarne nepogode. Kaniiar: Prvabifna trebaa vazili do P/oca od Zenice do Mosrara 11 jednom smjeru potrebno je izdvojiti 20,20 KM, a povrarna karla kosta 36,90 KM. Za drugom razredu, Maksimavoznju od Zenice do Sarajava Ina brzina koju maze razvipotrebno je platiti 12,80 KM, ti [e 160 kilomerara na sat, ali a obrnuto 11,80 KM. Povratna zbog loseg stenia nasih pru _ od Zenice do Sarajeva iznosi ga voz nece voziti maksima21 KM, a iz Sarajeva od ZeniInom brzinom, ce 20 KM. Karla od Sarajeva do Mostara u jednom pravcu

Ozgur Ozaslan
iznosi 16 KM, a povratna 28,10 KM, dok u obmutom smjeru povratna karla kosta 23,50 KM.. isplativ te hoce li opravdati svoja ocekivanje s obzirom na nesto vise cijene. Potvrdeno narn je da ce voz saobracati u vrijeme ljetne sezone, jer se od 15.. decembra uvodi novi red voznje koji ce podrazumijevati i uvodenje vozova ,,[alga", koji ce zamijeniti lokomotive.

SJedeClh 176 lI1.Iesla
Radi se 0 luksuznom vozu koji se sastoji od cetiri dijela, s dva pogonska modulao Raspolaze sa 176 siedecih miesta u prvom i drugom razredu te 94 stajaca mjesta u

Novi red voznje
Iz "Zeljeznica FBiH" vee ranije su saopcili da ce poslovni voz u dogledno vrijeme voziti i prema Banjo] Luci, No, pitanje je koliko ce biti

IS~OriSlili tUrislic~e Dolencilale u liH
...Na POZlV ministrice okolisa i turizma Federaciie BiH Branke Durie, Sarajevo je iucer posjetio podsekretar turskog ministars Iva kulture i turizma Ozgur Ozaslan, - N akon Sarajeva, pasjetit cemo Travnik, BiH irna potencijal za turizam 10kom sva cetiri godisnja doba, Cilj nam je da isrrazimo kako sro bolje mozemo iskoristiti te potenciiale kazao je Ozaslan,

M.ASCIC

DZon Morton, direktor Agencije za imigracije

BalMansMim zlocincima necemo dozuolili da se nasele U SAD-U
Iza nedavnog hapsenia Dejana Radojkovica u Americi, pod optuzbom da ie pocinio ratni zlocin u Srebrenici, i njegove predaje bh. vlastima, stoji americka Agencija za irnigracije icarine, Cijidirektor Dzon Morton (john) kaze da njihovim poslom Arnerika, ali i cijela medunarodna zajednica zele reci: Svi koji su pocinili ratne zlocine, moraju racunati da ce se, prije iii kasnije, naCi pIed licem pravde. U razgavoru za Radio S[obodna Evropa, Morton je istakao da zapaduom Balkauu i Bosni i Hercegovini [reba vratiti osjeeaj da je pravda dostizna. - Vee vise puta se s razlicitih strana cu[o: Nema pomirenja bez pravde, a bez pomirenja nema ni moguenosti da zapadl10balkanski region ponovo stekne stabilnost i bude spreman da se vrati ta-

RadiUOjeUiC doslauiO iSpraUl)enu luzbu
Dopremijer FBiH i federalni minisrar prostornog uredenja Desnica Radivojevic dostavio je jucer Opcinskorn sudu Sarajevo tuzbu projiv predsiednika FBiH Zivka Budimira uz sitnu tehnicku ispravku, saznaje "Dnevni avaz", U ovom sudu naveli su da je Radivojcvic duzan tuzbu ispraviti u roku od osarn dana, ali on je to, kako nam je potvrdeno u njegovom kabinetu, uradio ios [ucer, jer se radilo 0 tehnickoi gresci, Radivojevic je, naime, u svojoj tuzbi, umjesto Ministarstva, nayeo adresu Vlade FBiH. Inace, kako smo pisali, Radivojevlc je pu tern tuzbe trazio privremenu

Sud zaprimio predmet protiv Budimira

Visnko

Budimir podnio apelacUu
mo gdje pripada - evropskoj matiei. ViSepula feCellO, a ne-davno osnovana americka Agencija za imigracije i carine (ICE) na tome predano radi - kaze Morton. Predsjednik FBiH Zivko Budimir podnio je Ustavnom sudu FBiH apelaciju za ocjenu ustavnosti smjene Desuice Radivojevita, javlja FTV. On se ohrario Sudn da donese odluku zbog toga sto federalni premijer Nermin Niksic nije prihvatio Radivajevicevu ostavku. Ustavnom sudu FBiH apeJaciju su podnijeli i smijenjeni predsjedavajuCi i potpredsjedavajuCi Predstavnickog doma Parlamenta FBiH Denis Zvizdic i Stanko Primorac, koji smatraju nezakonitom proslosedmicuu sjeduicn ovog dorna ua kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Tratio mjem osigufanja mjem osiguranja kako bi mu hila dozvoljeno da obavlja svoju duznost dok se pred USlavnim sudom FBiH ne okonca apelacija za ocjenu ustavnosti Buc1i.mirove odluke 0 njegovoj ostavci. A. Du.

Ustavni sud FBiH

... Izlozba fotogra.fija "Ne zaboravi Srebrenicu" autora Amela Emrica, u izvrsnoj produkdji Mehmeda Pargana, tematski trelira problem Srebrenice i njenih stanovnika od marta 1993, - juli 2009. j svjedoci 0 izbjegliekim konvojima iz Cerske i Srebrenice, prdivljavanju u izbjeglickom i povratnickorn zivotu, potmzi za l1estalim i balnom II. julu. Izlozba ee hiti otvoreua. 8. jula u Zavicajnom muzeju u Visokom.

IZlozba 'He zaboraui srebrenicu'

r-

12

Onevni avaz: utorak, ~ 3_.~Ju_IV_s~~an~J_20_1_2_.

nan 0rama

ZDRAVSTVO Neuvjetna zgrada klinike sa sarno 25 kreveta

{Juri;;: Potrebno mnogo 8trpljenjil

sedam godina u jeosnovana radionica za tkanje, Vera Durie,
Visegradu vlasnica tkackog studija, kaze da ovu radionicu odli-

Izrada uniHatnB Odlace
Prije

Radionica za tkanje u Visegradu

n banialUCMOIneurohirurgili D eilen i leze i DOhodnieima

Vet dugo cekaiu preselienie u krug Univerzitetsko-ldinicknq centra na Paprikovcu, a nadlezni U ovoj bolnici jos nemaju konkretan rok kada ce se to desiti

kuie izrada rucno tkanih od[evnih predmeta od priradnih vlakana, prije svega, pamukaivune. - Od nasih tkanica krojirna i sijemo parnucne tanke haljine, runike, komplete za dame, vunene salove, ponco ogrtace, suknje, dzernpere

kao i rucno radene seSirice, kape itorbice -istice Duric, Sve sto jepotrebno ad pribora da bi se doslo do raznih mustri i bordura od prirodnih vlakana je tzv. skandinavskirazboj. - Baviti se ovim poslom iziskuje puno vrernena jer se sve radi sjedeci za razbojern. Potrebno je i mnogo ljubavi i strpljenja da bi se u materijal utkalo uesto iz maste- naglasava Duric. M~An.

Na prigodnoj svecanosti u Dornaljevcu Crveni kriz Posavskog kanrona urucio je zah valnice i diplome dobrovoljnim davaocima krvi, Rekorder po darivanju krvi je Mu.barem Krdzaliciz Odzaka sa 128 doza drageejene tecnosti koja zivo! znaci. Po 50 darivania krvi s podrucia Orasia zabiljezili su sportski radnik Marko Orsolic iz Tolise i casna sestra Katica Rukavina dok su isto toliko puta krv s podrucia Odzaka dali Esad Saldici Hazim Hamzic.

Dauaocima IIrui zahualnice i diD orne

Svecanost u Domaljevcu

Velike guzve na banjaluckoj hirurgiji, pacijenti koji se pregledaju i opserviraju na hodnicima, neklimatizirane prostorije i redovi ispred prijemne hirurske ambulante samo na pry! pogled izgledaju kao haos, tvrdi nacelnica Klinike za neurohirurgiiu u Banjoi Luci Vesna Ivanisevic i dodaj e da "svako do bra zna svoj dio posla, od nosaca i medicinske sestre do glavnog hirurga",

Vrijeme epservaclle
Ova klinika, inace jedina ustanova koja zbrinjava pacijente s neurohirurskim
poteskocama s prostora cije-

Marko Andie iz DomaIjevcakrvjedarovao40puta,a

Orso/i(;; Krv dao 50 putil jos 75 davalaca krvi dobili su zahvalnice za krv darovanu od pet do 15 puta, a koji su svojim humanim gestorn spasilibrujnezivoteu Bifl, N.Tr_

"teRS,irna samo 25 krevetal - Mi srno ustanova u kojoj se Iijece i pacijenti 12 rubnih dijelova FBiH, Unsko-sanskog i Srednjobosanskog kantona. Imamo 25 kreveta, sto je zaista nedovoljno za podrucje i broj stanovnika koje pokrivamo, Za odredene povrede kao sto je potres mozga postal; zakonom propisano vrijeme opservacije i moramo ih nadgledati nairnanje 24 sata, Cesto smo prisilieni da pacijente nadgledamo na hodniku - objasnila je doktorica Ivanisevic, Dodala je da se pacijent ne smije otpustiri kuci jer, U slucaju da mu se nesto desi, ljekari mogu i krivicno oo-

Kfiflika

za nermJhlrurgiju

a Banjoj iuci maju konkretan rok kada ce se to desiti, ali obecavaju da ce biti u "dogledno vriieme".

(F.t.: M. lJJgic)

govarati, zbog cega im nije ostavliena druga rnogucnost osim da ih ostave da leze na hodnicirna i tame nadgledaju i prate nj ihovo zdravstveno stanje. Banialucka hirurgija vee dugo ceka preseljenje u krug U ni verzitetsko-klinickog cen tra na Paprikovcu, a nadlezni u ovoj bolnici jos ne-

Priznanje liekarima
Prerna rijecima generalnog direktora UKC-a Banja Luka Brane Topics, Neurohirurgija ima zauzetost kapaciteta do 130posto. - Oni na 25 kreveta goro-

vo uvijek imaju vise pacijenata koje nadgledaju, Moramo odati priznanje ovirn Ijekarima, posebno u ljetnim mjesecima, kada je pojacan saobracai kao i padovi s drveca i gradevina jer su tada narocito zastupljene povrede glave i kicrnene rnozdine - dodao je Topic.

B_SPASENIe

Oluorena nouosagradana
__.r-c-,__

Okupljanje u Glinjama kod Ugljevika

IOUaCMa 8UCa

~------------~

KailUa Ie SUdblna 15 dlece s

Novi-stari problem upisa u srednje skole u Doboju

POleSllocama u razuOIU7
Prosle godine petero djece s posebnim potrebama nije nastavilo skolovanle
teljskoj itrgovinskoj Doboju.

U dobojskoj opcini i ave je godine izrazen problem upisa svrsenih osnovaca,
diece s posebnimporrebama u srednje skole, Prosle godi-

skoli u

Opcinske stipendije
Opcina Doboj odobrila ie 75 stipendiia djeci s posebnim potrebama, ali to, ocito, niie dovolino da riiesiprobleme oko upisa, Kako bi pronasli rjesenje, iz Udruzenja djece s posebnim potrebama u Doboju organizirali su siru raspravu 0 ovorn problemu. - Na nasu nesrecu, nisu se odazvali najodgovorniji Ijudi iz Pedagoskog zavoda. Ne znam razlog. Svi su na vrijeme obavijesteni. I to mi je vr10 iao jer mislim da su nam mogli pomoCi U ovom problemudagastoprijerijesimo - istice Rajko Todorovic, predsjednik UdruZenja djece s posebnim potrebama u Doboju. M. CABRIe

Lovci OlV8f1ici!i i krilj seznne IOWI1Ii18mdill;8 Nainicijativugrupelovaca Glinjai Trnove. iz Glinje i lovackng drustva - Obecavam dacemo obe"Partizan" iz Donje Trnove, zbijediti i dodatna sredstva otvorena je novosagradena 10- kako bi radovi na ovoj kuci vacka kuca koja se nalazi izmbili privedeni kraju. NaCi edupovratniCki.b naselja Glicemo sredstva i za rekonnje i AtmaciCi. Tim povodom strukciju Dorna kulture i priredena je sVeCanostnakojoj sportskog terena u Glinjama je istaknuta dobra saradanja - naglasio je nacelnik opcine 10vacailokalnihmieSlana. Ugljevik VasilijePeric. Izgradnju lovacke kuce Ovo je ujedno bila prili· veCinom je finansirala Opka da se uz lovacke specijali6na U gljevik, dok je preostete i janjace pecenje ozvatali dio novea ptikupljen doniCi zavrsetak lovne sezone nacijama lovaca iz Teocaka, nasrndaca. E.nZ.

ne petero diece se nije uspie10upisati, a ove godine 15 osnovaea ometenih u razvoju mora racunati na problerne prilikorn upisa u srednje skole jer je broj mjesta ogranicen,

Zakonska obaveza
lako je inkluzivna nastava godinarna prisutna u veciniosnovnih skolanapodruej u dobojske opCine, svi, i pored zelje, ne uspijevaju nastaviti obrazovanje u srednjoj skoli. Razlog je sto skole pokusavaju izbjeci zakonsku obavezu upisa po dvoje djece s posebnim potrebama u odjeljenje jer to Jerinic-{Jukic: Nepotreball plan umnogome umanjuje broj planiranogupisa u skolama. testi su izgovori i da upisu djece ometene u razvoju mora pret.boditi izrada posebnog plana, sto nije tacno, smatraju ustrLlci. - Nikakav plan nije potreban jer se svakom ovom Todorovic; Mogli 8U pamo(;i djetetu pristupa posebno iza svako se radi pojedinaean tretman. Uzakonunigdjene pise koja je [0 skola koja moze primiti ucenika. Dakle, sve skole imaju obavezu da prime dijete kad dode - istice Miroslava Jerinic-Dukic, pedagogica u Ugosti-

unsko-sanski kanton

DnevnI avaz, utorak, 3. julVsrpanj 2012.

13

BI:HAC Pripreme za 40. medunarodnu turisticku Una regatu

Ukupni budzet manifestacije je 80.000 KM, od cega su vise ad pola sredstava asigurali spanzori, dok je pakrovitelj Vlada USKizdvojila 25.000 maraka
Vlada USK, nadlezna ministarstvai Turistickazajednica USK u potpunosti su sprernni da tradicionalnoj 40. medunarodnoj turistickoj Una regati vrate stari sjaj kao kraiiskom turistickom brendu, jedan je od zakljucaka iznesenih na jucerasnioi pres-konferenciji za novinare, Ministar unutrasnjih poslova Sefik Srnlatic istakao je da ce prvi put, umjesto zastirarskih agencija koje su do sada "mlatile" pare ua Unaregati, ovu manifestaciju u potpunosti osiguravati pripadniciMUP·a USK. . Time ce se znacaino smanjiti ukupni troskovi Unaregate.asigurnostucesnika bitce na visokom nivou -rekao jerninistar.

Jelllniia HOllZaCua
Ove godine ucescc na regati je znatno ;eftinije. Tako kotizacija za ucesnike iznosi 20 KM, a Iani ie bila 50, dok su cijene iznajmljivanja Smlatic je novinare upoznao s jos jednom novinorn, IZV. stafetom, koja ce prvi

Udruzenje pcelara "Kesten" iz Cazina pokrenulo ie Malu skolu pcelarstva, koju pohada 20 mladih ljudi, Prvi dio ovog projekra, koji ie organiziran i protekle godine, obuhvata strucna predavanja, dok ce u drugom uslijediti prakticna obuka kod iskusnih pcelara, Za sve mlade pcelare koji uspjesno zavrse Malu skolu pcelarstva Udruzenje "Kesten" osiguralo je po nekoliko kosnica i oprernu neophodnu za pocetak bavljenja pcelarstvom, - Polaznici ce se kroz 30 nastavnih sari, teoretski i prakticno, upoznati 8 osnovarna pcelarstva te proizvodnjom meda i drugih pceli-

POHrenula mala iHola Dcelarslua

Udruzenie pcelara "Kesten"

Hudiic: Obrazovani pee/ari niih proizvoda.Bitno za ovu skolu pcelarstva sto imarno i djevojaka koj e su zain teresirane za ovu oblast - istaknuo je Hazim Hodzic, predsjednik U druzenja pcelara "Kesten".

s.r.

camca za tri dana Una regale
sa 1.500 maraka pale na 687 KM. Pet rafting eamaca donirat ce i preduzece Nacionalni park "Una". put spajati Una regatu i slicnu manifestaciju koju nastavljaju opcine Bosanski N ovi i Kostajnica,

Kladuski dani borbe protiv ovlsnosti

Zabavne veceri
. Una regata pocinje 12. j ul a okupljaniern ucesnika u Martin Brodu, a sutradan se vozi prvaetapado Strbackog buka, U subotu, 14. jula, od S trbackog buka do Bihaca vozi se druga, a u nedjelju treca erapa do Bosanske Krupe. Tokom sve tri etape bir ce organizirane izabavne veceri . kazala je J asminka Susko, direktorica'I'Z USK. Ona je dodala da jeukuprri budzet manifestaciie 80.000 KM, od cega su vise od pola sredstava osigurali sponzori,a pokroviteli Vlada USK izdvojilaje25.000 KM.

Prva stateta
- N akon trece etape u Bosanskoj Krupi nasirn susjedirna predat cerno "Unsko veslo" kao s tafetu kojom se povezuju dvije turisticke manifestacije na vodi. Istovrernena, posade Bosanskog Novog i Kostajnice vozit ce svetri etape Una regate- objasnio je Smlatic, Obavijestio je dace susiedne hrvarske zupaniie, takoder, poslati svoje predstavnike. M. DEDIC

-_

,~--

S jtJcerai!njeg press»: Okoncane pripreme

/F.t.:

M. D,dit)

U sklopu Kladuskih dana borbe protiv ovisnosti u Todarovu odrzana je biciklijada eiii je cilj promocija zdravog nacina zivota. Ucestvovalo je 60 biciklista iz ovog mjesta, a osirn u Todorovu, biciklijade suodrzane u Sumarcu,gdjejeucesrvovalo

25 biciklista, dok je u Vrnogracu postignut rekord ove godinesoko Z'iuucesnika, Zavrsnica manifestacije odrzana je prekiucer, kada je od Starog grada u Velikoj Kladusi pa do izletista Zrnajevac bila organizirana setnja, A.D.

PI'Mupljarua sredslaua za UUOd8nJ8 glriJanja PUCeia obnoua mosla
Clanovi Vijeca roditelja ucenika Osnovue skole "J ezerski" u J ezerskom kod Bosanske Krupe pokrenuli su akciju prikupljanja novca za uvodenje centralnog gri[anja u dva objekta skole, N avode da dotraj ale peci na koje se griju ucionice ave skoli u J ezerskom i podrucnoj skoli u Mahmic Selu vise nisu dovoljne jer je stolarija vrlo stara pa pros· torije gube top[otu. - Nastavu pohada 550 ucenika skole u J ezerskom i 180 u podrucnoj skoli u Mahmic Selu i svi su ono

Akcija Vijeca roditelja ucenika Osnavne skote "Jezerski"

U Sanskom Mostu

Broieul zlroracuna

Neophodno izbaciti slare peel

Svi koji ide pomoci mogu to uciniti uplatorn na ziroracun otvoren karl UniCredit banke na ime Mirta J usic, broj 3385302162674074. Uplate iz inozemstva mozete uplariti ivan BiH na devizni raCun 40429687101 BK 10, lEAN: BA39 3385302862675447, S\VIFT CODE: UNCRBA22.

zasluzili bolje grijanje u svojoj skoli. Stare peci u ucionica rna preds ta vljaju i stalnu opasnost od pozaraistekla je Mirra [usic, predsjeduica Vijeca roditelja. Dodaje da [e za uvodenje centralnog grijania u obaobjekta potrebno oko 160.000 KM. Jasmin Danan, v. d. direktora ove skole, navodi da ce ueenici dobiti grijanje aka se u akciju ukljuce gra· dani, ali i predstavnici op· Cinske,kantonalne i fedetalnevlasti. A.D.

Most zalvoren te saobrai:aj Ovih dana otpoceli BU planirani radovi na gradskarn mostu u Sanskom Mastu. Izvodac radova je firma "Prijedorputevi".

Pjesaci BU dobili jednu rraku za karistenje, a za motorna vozila saobracaj ce bili zatvoren u narednih 150 dana. T.K.

.--1_4

D~_ej~~_~~~_~j~~_rf~:_s_a_r_a,jevski

kanton

PROBLEMllzuzHtno visoke temperature utlecu na bolesnike

Od naredne akademske godine djeca sehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznania imat ce pravo na besplatno srudiranje. Njihova obrazovanje ici ce na teret budzeta, kazao je nakon [uccrasnjc sjednice Vlade Kantona Sarajevo ministar za boracka pitanja Vahid Karavelic, . - Studentikojisu upisani na visokoskolske ustanove kao redovni i samofinansiraiuci imaju pravo na besplatno skolovanje. Oni ce imati i prednost prilikom upisa na fakultete. Vlada se obavezala da svake godine posebnom odlukom izdvaja novae za skolarinu, Zakliucci sa sjednice bit ce proslijedeni dekanirna- rekao ie Karavelic, A.Na.

BeSDlatno studiranJe za dlecu sehida

VIada KS

paeilan i sa iala na no u --a a ambulani
Vcclna podrucnih ambul.anti u KS radi samojednu smjenu, od 7.30 do 15 sati
kazao nam je A tifKevro. Meha i Ajna Tucak jucer su po vrelini iz opcine Centar na lijecenje dosli u Stari Grad, ier ie u niihovorn Dornu zdravlja "Vrazova" bila velikaguzva, - Dolje je konstantno puna pacijenata, ne mozemo cekati jer su vrucine nesnosne. Veliki je rizik uopce kremjeseca cekarn na pregled kad interniste da bih mogla otici na fizikalnu rerapiju, U ambulanrarna stalno imaju izgovor da svi rnoraju cekati - navela ieflediiaf'rolaz. Direktorica Dorna zdravlja "Stari Grad" Rabija Vilie pojasnila nam ie da ambulante godinama rade po standardnom radnom vre-

lake izuzetno visoke temperature nepovoljno utjecu na zdravlje gradana, vecina podrucnih ambulauti u KS radi sarno u jednoj smjeni.od 7.30 do 15 sati. Zbog toga pacijenti sa stomacnim tegobarna, glavoboljom iii vrtoglavieom na tropskim vrucinarna moraju pjesaciti do damova zdravlja, i to II periodu kada ljekari preporucuju da seneizlazi vani, Ekipa "Dnevnog avaza" zatekla je [ucer u Domu zdravlja "Stari Grad" nekoIiko pacijenata koji su neza-

sarllie: nemamo Madra
Portparol JV "Dam zdravlja" KS Arman Sarkic rekao nam je da devet domova zdravlja raw ad 7.30 do 20 sati te da ce tako biti i ubuduce, dok vecina od 72 arnbulante radi do 15 sati. - Radno vrijerne pravili smo u skladu S renrabilnoscu, U ambulantarna s malim brojem paciienata nemamo kadra da bi radili do 20 sati, Broj paciienata odreduie radno vrijerne kazao ie Sarki':.

dovoljni zbog raga sro ambulante u njihovim naseljimane rade. - Iako imarno ljubazno osoblje, veliki jeproblem sto je radno vrijeme samo do 15 sati, Trebali biraditiiposlije, jer su velike vrucine i rizik je izlaziti napolje II periodu kada rade ambulante -

tati se- kazao je Meho. I dok jedni pacijenti muku muce 5 kratkim radnim vremenom arnbulanti, drugi negoduju zbog predugog cekanja na pretrage, - Sec eras sam, a vee dva

menu te da ga nije rnoguce produziti, - ISla je tokorn velikih vrucina, Gradani bi trebali dolaziti na preglede sroranije da bi izbjegli tropske vrueine -dodalajeVilic.zl, VREBAC

PIR.OD'AJA POSLOVNIH PIROSTORA, U CE,NTRUI 'TUZLIE,

av·z

avaz.ba, web: www.8vaz·r:o'boMlJiZla.lba

biznis

Dnevni avaz, utorak, 3. julVsrpanj 2012.

15

I,ZVJE.STAJI Optimisticni rezultati lz zavoda za zaposllavanle BiH

Nezaposlenost smanjena u FBiH za 1.106, u RS za 2.131, a u Brcko Distriktu za 579 osoba
U Bosni i Hercegovini 31. rnaja bilo je 536.520 osoba na evidencijarna zavoda i sluzbi zaposljavanja u nasoj zemlji. Broj nezaposlenih manji je za 3.815 080ba iii 0,71 posto nego prerhodnog mjeseca,

sma len brol ezaoosleoih
Trazeni radnici
Poslodavci svevise prijavljuiu potrebe za Ilovim osobljem 080ba prestao radni odnos, Cine osobe s trecirn stepedok su poslodavci u ovom nom obrazovanja KV radniperiodu prijavili potrebe za ci 34,82 posto teNKV radnizaposljavanjern 2.237 novih ei 30,08 posto, radnika, U maju su ukupno 13.854 osobe brisane s eviPosao za zene dencija sluzbi zaposliavaPrema podacima Agennja. Od tog broja, 8.046 cije za statistiku BiB, u apri080ba zaposlerio je s evilu 2012. broj zaposlenih u dencija sluzbi zaposljavanja, pravnirn subjektima u BiB Jznosio ie 689.985, a od toga Istovremeno [e za 5.065

Na iucerasnjern trgovanju na Saraievskoj berzi ostvaren je ukupan prometod 62.400,98 KM, Pro met na kotaciji iznosioje 54.764,74 KM, Najveci dnevni porast vrijednosti zabil jezile su FBiH obveznice ratnih potrazivanja serije E, ad 7,14 posto, dok je najveci dnevni pad registrirao emitent ZIF "BIG Investiciona grupa" Sarajevo, od 2,86 posto, te dostigao cijenu od 3,68 KM,

dionicama 'HigiJe e'
VRIJ EDNOST I NDEKSA BIFX SASX·1D SASX·30 0,74% D,60% 0,18% 1.432,2H 665,68 874,57

laJuee' oromel

Trqovanje ad 62.400 KM

Na primarnom slobodnom trzistu najveci dnevni promet ostvaren je dionicama ernitenta "EH Telecom" (3.796,24 KM), po kursu 16,02 KM, a na sekundarnorn dionicama ernitenta "Higijena" Sarajevo, po kursuod tri marke,

U Federaciji BiH nezaposlenih je manje za 1.l06 (0,3 posto), u Republici Srpskoj za 2.131 (1,38) re u Brcko Distriktu za 579 osoba(4,64), Prema podacirna Agencije za rad i zaposljavanje BiH, u strukturi osoba koje traze zaposlenje, zakljueno sa 31. majem, NKV radnika je 161.412 ili 30,08 posta, PKV 11.320 iii 2,11 posto, KV 186.810 iii 34,82 posto, VKV 3.874 iii 0,72 posta, NSS 1.890 iii 0,35 posto, SSS 134.209 iIi 25,01 posto, VSS 7.423 ili 1,38 posto i VSS 29.582ili5,51 posto, I dalje najveci broj evidentirane nezaposlenosti

282.991 zena, U odnosu na mart 2012, godine, broj ukupno zaposlenih u pra vnim subjektima povecan je za 0,2 posto, a broj zaposlenih zena takoder je povecan za 0,2 posto, Stopa registrirane nezaposlenosti zaapril je iznoaila 43,9 posto, sto je za 0,2 postotni paen manje nego u martu.

Na jucerasnjem trgovanju na Banjaluckoj berzi ostvaren je promet od 1.072.908,55 KM. N a sluzbenorn berzanskarn trzistu, Iista B, naj veci promet ostvaren ie akcijarna RiTE Gacko(5.653,45 KM), po prosjecnoj cijeni od 0,209 KM, cime je ostvaren rast u odnosu na proslo trgovanje zal,46posta. Medu zatvorenim investicionirn fondovima najveci promet ostvaren je akcijama ZIF-a "Zepter fond" Banja

Pad DroslBCnB cilana aMCi)a dua londa

Trgavina ad 1,072.908 KM

Luka (1.203,60 KM), po prosjecnoj cijeni od 5,90 KM, sto predstavlja pad cijene za 1,50posto. Akcije dva fonda irnale supadprosjecnecijene.agubitnik dana rnedu fondovirna su akcije ZIF-a "Invest nova fond" Eijeljina (2,33 posto), po prosjecnoj cijeni od 0,042 KM.

Poslije proslogodisnje katasrrofe, kada ie zbog suse urod stonog grozda bio za 60
posto manii, ove godine her-

Mulese odrcna berba
kaze Soce.

Herceqovacki vinogradari zadovoljno trljaju ruke

mo gdjeprodati robu u BiH, pa izlaz trazimo u izvozu -

cegovacki vinogradari vee zadovoljno trlia] u ruke, Ocekuie se odlicna berba, grozde vrhunskog kvaliteta. To su riieci Milenka Soce, clan Udruzenja vinara i vinogradara iuzne Hercegovine, koji se bavi proizvodnjom voca i povrca, najavljujuci urod ad oko 5.000 tona grozda, On istice da ce uvoz nase vinogradare, kao i svake godine do sada, dotuci, - Najtuznije je sto nerna-

Berba ranih sorti stonog grozda u Hereegovini pocinie vee krajem jula i traje sve do kraj a oktobra, Kako nam je Soce potvrdio, i ove go dine vinogradari ce uposliti veliki broj sezonaca u branju. - Norma ie pet beraea po hektaru. Sto se rice dnevne zarade, ana je oko 30 maraka, Ima onih koji moguzaraditi i do 50 KM, jer koliko uberes, toliko i zaradis - is-

Za branje grozrfa bit ce patreban veci braj sezonskih radnika

tice Soce,

M.H.

Kompanija "Robot" u Bratuncu otvorila novi poslovno-prodajni centar
Kompa.nija "Robot" otvorila je u Bratuncu novi poslovno-prodajni centar, koji je smjeihen na naiatraktivnijoj lokaciji n centru grada. N a povrsini od 1.800 kvadratnih metara sa 200 parking mjesra, izmedu osralih sadrzaja, stanovnicima Bratunc a i okolnih mjesta ponudeni su hipermarket, odjel tekstila i igracaka, odjel akustike i mahh kucanskih aparata, salon bijele i smede tehnike, salon sanitarija i

Posao za 40 radniHa

I zvanicna statistika u Republici Srpsko] potvr.dila je da taj entitetima negativuu stopu bruto dornaceg proizvoda (BDP) u prvom kvartalu ove godine. Bruto domaci proizvod, obracunat po proizvodnom pristupu, u prvorn trornjesecju 2012. u odnosu na prvo tromjesecje 20ll. ima negativnu stopu rasta od 0,9 posto, podaci su Zavada za statistikuRS. Evidentiran ie potpuni pad u realnorn sektoru, U prvorn kvartalu 2012. bruto dodana vrijednost realno je rnanja na.podrucjima - preradivacka industrija (6,3 posto), gradevinarstvo (5,5) i poljoprivreda, lov i sumarstvoj-l,l ). U prvomkvartalu2012. brnto dodana vrijednost realno je veca na padrucji-

negatiuna stopa BDP-a

Padaci Zavada za statistiku RS

rna: ostale jayne, komunalne, drustvene, socijalne i licne usluzne djelatnosti (3,3 posto), finansijsko posredovanje za tri posto, zdravstveni i socijalni rad (2)7), saobracaj, skladistenje i komunikacije (2,6) teobrazavanje(2,5). Statistika ie evidentirala posebno veliki pad u sektoru gradevinarstva u RS. Taka je
vriiednost radova izvrsenih

u periodu ianuar-maj 2012. godinezacak 18postornanja nego u Jstom periodu prosle godine. Vrijednost radova izvrsenih u maju 2012. veca je za 14,9 posto nego prethodnog mjeseca, dok je za 25,9 pOSIOmania od prosjecne vrijednosti radova izvrsenih u 201 L, a za cak 26,7 posto manja nego u maiu 2011, godine,

opreme za knpatilo, vrtnog programa, posuda i robe sirokepotrosnje. U sklopu novog cemra nalaze se i kafe-bat, picetija, servis za elektricne aparate i mnogi drugi sadrZaji. Planirano ie da oka 40 gradana s padrucj a Bra tunea i iz okolice u novom objektn dobije zaposlenje, sto je, naravno, veliki doprinos smanjenju t.renutne nezaposlenosti u nasoj driavi.

Prorekle sedmice pacela ie zetva psenice i na semberskim poljima. Prinosi su iznad ocekivanih, iako sn biline bolesti i vremenske neprilike na mnogim parcela· rna umanjile urod ido 30po· st~. Psenicom je u RS zasijano oka 25.000 hekrara. Ocekuje se da bude proizve· dno oko 40.000 rona, a sarno

Prinosi iznad OCeMiuanih

letva psenice u Semberiji

potrebe u RS su 200.000 tona psenice. Razlika od 160.000 tana bit ee ()sigurana uvozorn. Iz Ministarstva paljopri· vrede RS zemljoradn.icima porucuju danefure s prada· jom psenice Ie da ce se za de· setak dana znati otkupna ci· jena. Ocekuje se da cijena neee biti ispod 40 feninga za kilogram. E.M.

16

Dnevniavaz,ulorak,

3. julVsrpanj 2012.

crna hronika
.

ilUKAVICA Pronadeno tijelo ispod mosta u selu Mladica

001 a se u
Smrlno slradaJa u slanu svog mladica
(Foto: M. Kadr;")

U-da Sia MOUle

Hrunastradale DOSlanana anallzu
ja [e pronadena mrtva u stanu uulici Bosanskih gazija u sarajevskom naselju Ilidza najvierovatniie je trovanje ugljenmonoksidom. Kako smo saznali, jucer ie obavljena obdukcija, a krv tragicno nastradale djevojke po slana je na dodatnu analizu,

Nakon pronalaska tiJela u Sarajevu

Nema tragova nasilja na tijelu 75-godisnjakinje • Pod nerazjasnienirn okolnostima jucer ujutro upala u vodu

Mu

U selu Mladica kod Lukavice jucer oko 15 sati u potoku ispod improviziranog drvenog mosta pronadeno ie tijelo starije zeue. Policajci su utvrdili da ie rijec 0 75-godisnjoj Vidi Stankovic,

Ermina Alihodzic (26) otrovala se ug:ljenmonoksidnm s tva Sarajevo, rekla ie da je Uzrok smrti djevoj ke kodezurni tuzilac rukovodio uvidajem koji su obavili pripadnici MUP-a KS te da su prisustvovali i predstavnici "Sarajevogasa" .

Dosia policija
Tijelo su jucer primijetili mjestani koji su odmah pozvali CJB Istocno Sarajevo, eiji su pripadnicu osigurali lice mjesta do dolaska dezurnog tuzioca. Seljani su pozvali i ekipu Hitne rnedicinske pomoci, ali [e zena vee oda vno bilamrtva. Stariea je bila upetljana u granje, pa je trebalo vise od 4S minuta da policajci izvuku njeno tijelo na povrsinu kako bi vjestak sudske medicine Hamza Zujo mogao izvrsiti vanjski pregled. Posto na OVOIll miestu voda nije duboka, jos nije poznato pod kojim okolnostima sestarica utopila.

Dovodi za zrak
Mehmedalija Sijaric, izvrsni direktor"Sarajevogasa", u telefonskorn razgovoru nam je rekao da je njegova firma sva svoja sredstva i ljude stavila na raspolaganje Tuzilastvu i viestacirna te da ne rnoze spekulirati 0 uzrocima smrtidjevojke. - U ovom trenutkuapeliram na sve koji koriste prirodni plin da provjere ispravnost svih instalacija, Za razliku od zimskog perioda, ljeti, kada je ua krovovima temperatura i iznad 40 stepeni, rnoze doci do takozvane inverzije ugljenmonoksida re jeveoma bitno da su dovodi za zrak i odvodi za plinove u dobrom stanju - naglasio je Sijaric, A. C.

Dolazila

1.1

granap

(Foto: M. KadriC)

Kako nezvanicno saznajemo, tijee ie 0 Ermini Alihodzic (26), koja je na Ilidzu dolazila kod svog mornka koii ju ie pronasao mrtvu u kupatilusvogstana. - Vidala sam je cesto, kupovala je hljeb u obljiznjem granapu, Bila je lijepo odgojena djevojka. Nisarn juj znala ime, ali rnislim da je bila studentica ida je trebala uskoro da magistrira i da se vienca sa svojim momkom. Stvarno prava tragedija - rekla nam je jedna od kornsinica izulice Bosanskih gazija. Jasmina Ornicevic, portparol Kantonalnog tuzila-

Obaviti obdukciju
Kako narn je Zu jo potvrdio, smrt [e nastupila utapanjem, a na tijelu nisu primijeceni tragovi borbe i nasilja.

Starica je, naivierovarnije, iucer u jutarnjim satirna po jos nerazjasnjenim okolnostima upala u potok, gdj e se ugusila. J os nije poznato je li starica pokusala izvrsiti samoubistvo ili je u pitanju nesretan slucaj. Tijelo nesretne srarice je vozilom pogrebnog drustva "Sveti Marko" prevezeno u prosekturu "Bare'" gdje ce biti obavljena obdukcija tijela, A_ALJIMI

Okruzni sud u 8anjoj Luci

JOSilU - SUGUI'II 6,5 DOdina ZalUON
Optuzeni za iznudu 28.000 KM i prernlacivanie Mirka Krivokuce, vlasnika firme "Evrorad" u Bosanskom Novom
Okruzni sud u Banjoj Luci osudio je jucer Zorana Sucura iz Doboja na cetiri godine zatvora i [ovana [osila iz Banje Luke na 2,5 godina zbog iznude 28.000 KM i premlacivanja Mirka Krivokuce, vlasnika firme 'Evrorad' u Bosauskom Novorn, u februaru ovegodine, putajernijenjaoiskaz. Sucura, inace bi vseg menadzera Baje Malog Knindze, i [osila, policiji poznatog po brojnim kri vicnim djelima, optuznica je teretila da su 29. februara ove godine dosli u hug fir me "Evrorad" kako bi od vlasnika Krivokuce utjerali dug od 28.000 KM koji je dugovaoSucuru. [ovan josilo je u julu 2011. godine nepravosnaznorn presudom 0510baden krivice za ubistvo N edeljka Culuma. Utvrdeno je da je djelovao u samoodbrani, dok su pripadnici suparnicke grupe, brat ubijenog N edeljka Slavisa Culum (27) te Dejan Kostic (20) i Dejan Cajie (24) osudeni na ukup0.0 17,5 godina zatvora zbog pokusaja ubistvaJosila. V.S_

N a magistralnorn putu u Gornjim Raincima kod Kalesije u nedjelju oko 20 sari dogodila se saobracaj na nesreca u kojoj je povrijeden Adrian A. (30) iz Tuzle, koji je bio za upravljacem motoeikla "suzuki". On se sudarios automobilom "renault" koji se ukljucivao u 8ao-

PouriJeden mOIOCiMlisia

bracai sa sporednog puta. Uvidai na lieu miestu obavili su pripadnici Polieijske uprave Kalesija .. Povrijedenom AdnanuA. prva pomoc ukazana je u kalesijskom Domu zdravlja, nakon cega jeprevezenna Univerzitetsko-khniCkieenlarTuzla. F.S.

Sueur: Bivsi menadier nu bi ti uracunata i kri viea za posjedovanje ilegalnog oruzja koje su istraii telii pronash u njegovoj kuCi u Ba-

J osilu

ce u zatvorsku

kaz-

njoj Luei nekoliko dana nakonhapsenja. Tokom ovog sudenja svjedokBranislav Repac, radnik firme "Evrorad", Iri

crna hronika

Dnevni avaz, utnrak, 3. julVsrpanj 2012.

HRVATSKA Nastradao motociklista u Igranima

BOmba bacena POd
Nije bllo povrijedenih, osteeena stakla na prozorima • teste intervencije policije
Snaznaeksplozija koja je odjeknula iucer uiutro oko cetiri sata uznemirila ie stanare u ulici Branilaca Sipa 25 u Sarajevu, Bomba, kola je, najvjerovatnije, bacena s parkinga iza zgrade, pala je na zernlju, a od detonacije i gelera ostecena su stakla na nekim stanovima na prvorn i drugom spratu, Povrijedenih nije bilo, a policija radi na otkrivanju pocinioca. Prerna riiecima stanara, policajci su iucer tokorn uvidaja morali pokositi travu visoku vise ad metar i po da bi dash do rnjesta gdje je bomba eksplodirala, - Sreca u nesreci je da je bornba pala na zemlju, a da nije na beton, Ne srnijern ni pornisliti kakve bi tada posljedice bile jcr se na strani gdje je bornba pala nalaze spavace sobe, a u mnogima spavaju i djeca- kazala ie jedna odstanarki kojazivi u pri-

Sarajevsko naselje Sip

rozore zgrade

Policija utvrdila da P. M., nije bio pod utjcajem alkohola • Iz "Centrotransa" saopclll da je vozac lmao zdravstvenih problema
Policija je alkorestiranjem utvrdila da P. M., vozac "Centrotransovog" alltobusa koji je L1 nedjelju izazvao saobracajnu nesrecu ua raskrsnici kod BKC-a U Tuzli, nije bio pod utjecaiem alkohola prilikom prijevozaputnika,

uozae aulObuSa
lakse povrede

Istraga a saobracajno] nesreei u Tuzli

Dstecenil stilkta zemlju zgrade. Vlasnik stana iza kojeg je eksplodirala bomba M. A. trenutno ie na putu, Komiliie su rekle da u naseliu vrlo cesto lopovi obijaju stanove. Intervenciie policije su ceste jer ima i stanara koji nepostuiu red irnir. Eksplozija je prouzrokovalai kvar na elektricnim instalacijarna, koji je u toku danasaniran, A.C.-F.N.

Ponovo uhapsen trgovac drogom

Hnezeuic DriUeden na OSnOUUDOlrage
Tornislav Knezevic (37) iz Radida kod Skender-Vakufa uhapsen je 29. [una u Banjoi Luci, potvrdeno je "Dnevnorn avazu" u policiii. Iako ie j ucer saopceno da ie Knezevic uhapsen na osnovu raspisane po trage CJB Bania Luka i to zbog izvrsenog krivicnog djela ubistva, iz policije je demantirana ova kvalifikacija krivicnog djela, Istovrerneno, banjalucka policija jucer nije saopcila 0 kojem krivicnorn djelu je rijec, niti Ie banjalucko Okruzno tuzilastvo imalo saznanja 0 privodcnju
oveosobe,

Pukom srecorn, sestero putnika proslo ie saruo s laksirn povredama kada je autobus iz betona izvalio kompletnu konstrukciju sernafora te stub ulicne rasvjete. Povodom ovog nemilog dogadaja oglasio se i Odj el za odriose s j avnoscu firme "Centro[ran'S". - Razlozi zbog kojih je autobus udario u stub nisu tehnicke prirode, Odgovorno tvrdimo da je au tobus bio potpuno tehnicki ispravanm, sro se moze provjeriti ikod PU Tuzla, koja vodi istragu. Prije izlaska na liniju prosao ie propisanu proce-

Interesantno je da je Knezevic u maju uhapsen sa Zoranom Ducanovicern (36) iz Kotor- Varosi i kod njega [e tada pronadena odredena kolicina narkotika, oruzja, novca te sporogoreci stapin s detonatorskom kapislom.duzineoko So metara, pistol; "erma", 11 metaka i PVC vrecica u kojoj se nalazio heroin, ukradeni zidni satovi i urnjetnicke slike .. U vozilu "ford", koje je vlasnistvo Verice Sabic-Milovanovic iz Lokarna u SVicarskoj, policija je.osim umietnina i droge, pronasla i 24 metkatepar rukavica. V. S.

duru provjere tehnicke ispravnosti, gdje je utvrdena potpuna ispravnost autobusa koja garantira sigurnost putnika, Prema nasirn saznanjima, a na osnovu tvrdnjc vozaca, do udesa ie doslo zbog njegovog trenutnog zdravstvenog problema -

receno ie u "Centrorransu", Nakon vjestacenja zdravstvenog stanja vozaca uskoro bi rrebao biti poznat uzrok udesa,

Gasen pozar
Dio juzne saobracajnice na kojern se nesreca desila

preksinoc ie bio blokiran do 20sati, Posla SU irnali i vatrogasci koji su gasili manji pozar na rnotoru autobusa izazvan udarom, a dugo je traialo i sapiranje ceste od mo tornog ulja rasutogpo asfaltu,

spec
Pripadnici Jedinice granicne policije Trebinje su 29. juna u poslijepodnevnim satirna prilikorn ulaska u BiH na Medunarodnom granicnom prijelazu Ivanica uhapsili dvojicu drzavljana BiH zbog teskih krada, Rijec je 0 B. Z. (63), kojeg j e rrazio M UP Posavskg kantona, iT. S. (30), za kojim je potragu raspisao Opcinski sud Capljina. Obojica su predara sluzbenicirna Sudskepolicije MosIar.

A.Mu.

18

Dnevniavaz.utorak. 3. juli/srpan) 2012.

erna hronika

SlavQnac jzbj~gao sljj~tanje

BosanskiSamac

sm ga OQerale neimaSi a i olesl Udario u
OgradU mOSla
Snalazio se da prehrani troje djece • Radio kao partir u mljekari, a placu nije primao i po nekoliko rnlesecle lsao u narodnu kuhinju po hranu
Hasan Hodzic (57) iz Sarajeva koji [epocinio sarnoubistvo viesanjern u dvoristu porodicne kuce u ulici Nadlipe na broju 7 vee se jednom pokusao ubiti. Nasa ekipa iucer n kuci zalosti nije zatekla nikoga ad clanova porodice tragicno nastradalog Hodzica, ali smo razgovarali s iedn im oduiegovih koinsija.

SAMOUBISTVO Sarajlija Hasan Hodzit pronaclen oblesen u dvorlsfu

Hrvatski drzavljanin M. D. (59) iz Slavonskog Samea je u nedjelju automobilom "renault clio" udario u zastitnu ogradu mosta u Bosanskom Sameu koji povezuje nasu zemlju s R Hrvatskorn. Pukom srecorn vozac je izbjegao slijetanje s rnosta u rijeku Savu. Vozio je neprilagodenom brzinom uvjetima na putu i udario je u zastitnu ogradu uz desni rub ceste. Automobil ie ostecen, a Slavouac je prosao bez povreda - kazu u policiji. Sluzbenici PU Orasie ce protiv vozaca podnijeti prekrsajnuprijavu. r« T.

Povucen i mira"
On nam je kazao da je Hasan nedavna izasao s visemjesecnog psihijatrijskog lijecenja, jer je vee pakusavao izvrsiti samoubistvo, Navodno je pokusao skociti s kuce II Rakovici, ali

naDao

~ Policija u Istocnoj Ilidzi uhapsila je E. N. zbog sumnje da je fizicki napao policajce D. M. i A. L dok su obavljali poslove iz oblasti sigurnosti S30bracaja, saopceno ie iz Centraiavne bezbjednosti Istocno Saraj evo. U toku je dokumentiranje ovogpredmeta.

DOliemee

(Foro: I. S.~.lj)

jeulOmesprijeCen. Prerna rijecima kornsije, Hasan je radio u mliekari kao partir, a placu nije primao i po nekoliko mjeseci. Imao ie troje djece, a zena rnu je mlada urn ria, pa se snalazio da prehrani djecu odlaskom u narodnu kuhinju, Kada se vratio s li-

[ecenja, boravio ie u svojoj kuei. Prije nego sto ce pociniri sarnouhisrvo, clanovi parodice su mu dali terapiju te su ga, na vodno, zakljucali u sabu jer je, prema kornsijinim tvrdnjama, imao suicidalne misli, - Bio je sa mnom na Iiniji

cijeli rat i dozivio je mnago stresa, sto ie mazda doprini[eloovomestosedesilo.

Naretrena obdukcija
On je bio posten, tih i povucen covjek, dobarprij atel] i komsija - kazao nam ie iucer Hasanov kornsija, Hasan se obj esio a metal-

nu konstrukciju koia sluzi za susenje tepiha. Oko sedam sati ujutro njegovo tije10prirnijetio je kornsija, koji mu jc pokusao pornoci, ali je Hasan vecbio mrtav, Poslije je pozvao policiju, koja ie obavila uvidaj, N aredena je i obdukcij a ti iela nesretnogcovjeka. Ad.A.

Ukratka
~

20

Dnevnl avaz, utorak, 3_.jU_I~_rpan_12_012_.

g·lo bus
~ ..

HISTORIJSKI DAN Partneri zakljucili da nezavisnost

Mardakav savjet

HornnQu lreba boUllirn
~ Medijski magna! Rupert Mardok (Murdoch) ociienio je da bi republikanskom predsjednickom kandidatu Milu Rornniju (Min Romney) za pobjedu nad Barakorn Obamom (Barack) trebao mnogo bolji tim. On je na svom Twitter nalogu, kako prenosi Reuters, obiavia da bi Romni iz svog rima trebao izbaciti stare prijatelje i angazirati prave profesionalce ..Mardok oejenjuje da ce americki izbori biti referendum 0 Obami i da ce sve ostalo biti nevazno.

PIli su H so ana
Odnosi sa Srbim.a

Premijer Taci u Becu kazao da institucijama sada predsto] rad na

vesteaete:

Nema mjesta slImnjama

Ruska crkva

PobaGaii 1180

~ Portparol Ruske pravoslavne crkve Vsevolod Capin uporedio je pobacaje s holokausrom tokom protests protiv abortusa i hornoseksualizma u Moskvi. - .Abortusi 3U ubi!i vise ljudi nego svi ratovi. Zato se nadam da ce Rusima biti moralno neprihvatljivi - kazao je taj svestenik. Demonstranri su pozvali na usvajanje nacionalnih zakona protiv abortusa i propagande homoseksualnih odnosa medu rnaloljernicirna.

holollauSi

Ititimo ujerslle tradiCije
Reagirale musllmanske i ievrelske vade
Njemacki ministar vanjskih poslova Gvido Vestervele (Guido Westerwelle) ponudio je uvjeravanja da njegova zemlja stiti vierske tradicije nakon SIDie sud u Kelnu odlucio da obrezivanje djecaka na religiiskirn 05novama predstavlia nanosenje rjelesnih povreda, pa cak i uzdozvolu roditelja, Vestervele je dodao da pravna debata "ne smije 1'0diti sumnjama u vezi s religiiskom rolerancijom u Njemackoj", - U Njemackoj je zasticena sloboda vjeroispnvijesri, a to ukljucuie odredene vjerske tradicije. Svi nasi partneri u svijetu to trebaju mati -rekaojeon. Prosle sedmice sud u Kelnu odlucio je da su prava dietetana fizicki integriret iznad vjerskih sloboda iprava rodirelja. Ovu odluku suda kritizirao je sef njemackog Cenrralnog vijeea Jevreja Diter Grauman, koj; ie apelirao na parlamenr darazjasni pravnu

uesteruele: lYIi
siruaciju i zastiti vjerske slobode. Muslimanske vode takoder suizrazile zabrinutost, Grauman je istakao da se obrezivanie novorodenih J evreja obavlja hiljadama godina. Mnogi roditelji to trazena zdravsrvenim osnovama. Evropski jevrejski kongres takoder je kritizirao ovu odluku suda, - Nadali smo se da ce Njemacka, mimo svih ostalih drzava, dozvoliti Jevrejima da :l;i ve i prosperiraju bez ogranicenja - rekao je predsjednikovegrupe MoseKantor. Sud u Kelnu donio [e odluku nakon sto se zdravstveno stanje iednog cerverogodisnjaka pogorsalo nakon sto je obrezan uz dopustenje roditelja muslirnana, Ljekar je oslobodenopruzbi.a ruzioci surekli dase necezaliti. Ovaodluka suda nijeobavezui uea iza druge, ali stvara potencijalno osjetljivu pra,,nu situaciju za. Ijekare koji obavljaiu ovai zahvat po naredbiroditelja.

Oebata

0

obrezivanju djecaka

M.edunarodna upravliacka grupa za Kosovo zakljucila je na sastanku u Becu dasu sestekli uvjeti da se nadgledana nezavisnost Kosova okonca II septernbru. Kako je saopcila Medunarodna civilna kancelarij a II Pristini, Medunarodna grupa je na jucerasniem sasrankuodlucila da senadgledana nezavisnost Kosova okonca, jer smatrada se dovoljno provode odredbe iz Sveobuh vatnog prijedloga za rjesenje statusa Kosova Martiia Ahtisariia, Tagrupa ienaiavila uspostavljanje suvereniteta najesen, a Vladu u Pristinipohvalila je zbog namjere da "produbi angaziranje sa srpskorn zajednicomnasjeveru", Medunarodna uprav[Jacka grupa, koju cine zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova, odo brava odgovarajucim kosovskim institucijama da usvoie potrebne ustavne i pravne amandrnane za okoncanje nadzirane nezavisnosti, navodi se usaopcenju. Grupa ie izrazila ocekivanje da ce se detalji paketa Ahtisarijevog plana pestevati i da ce se time stvoriti uvjeti za okoncanje nadzirane nezavisnosti poslije njenog sasranka predvidenog za seprem bar 2012. godine. Takoder, Medunarodna upravljacka grupa je navela da [e posvecena podrsci Kosovu nil putu daljnjih priznanja nezavisnosti i teznji ka clanstvu u relevantnim medunarodnim organizacijama. NaI5 ..sastanku ovegrupe izrazen. je podrska pOSvecenosti Kasova na evIOpskorn puru i pozdrav Ijena ie

Jemen

~ Desetorica pripadnika El-Kaide uhapsena su u [cmenu, medu kojima i 10 kamikaza, Kod uhapsenih je naden testament jednog od napadaca samoubica koji je bio rnaloljetan i ucestvovao u napadirna 21. rnaja u Sani, kada je ubijeno srorinjak jemenskib vojnika. Taj napad dogodio se '1okom ofanzi ve jemenske vojske protiv EI-Kaide.

teroriSii

UhaDieni

Zapadna abala

Tae; juller II Bella; Velika odluka medunarodnih snaga .. spremnost Evropske unije da pomogne u tom procesu. Pristinski i strani zvanicnici ocijenili Sll ovaj zaSavjeti sudstvu kljucak historijskirn za Ko80VO te israkli da j e napreI austrijski s,;:f diplomadak tokom ovecetiriipo gotije Mihael Spindeleger dine od proglasenja neza(Michael Spindelegger) izvisnosti postignut zahjavio ie da.ce puni sllverenivaljujuCi sarildnji kosovtet Kwovo dobiti najesen, ali i naglasio da jos neriskih instituciia s medunajesena silUacija ua sjeverll rodnom za:jednicom. Medunarodni civilni zahtijeva dOlljnje prisusrvo

AMeQa praliu

~ Palestinska policija uhapsi!a jeviseod 150 ljudi, ukljucuillCi pripadnike snaga sigurnosri, u akeiii proti.v 5vercera orozja na Zapadnoj obali. Medu uhapsenima su naoruzane osobe povezanes pokretorn Fatah palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa. Zvani~nici navode da Sll u akciji konfiskovOlne vilike kolicine oru.i:ja.

iuerca

Elitna iranska Revolucionama garda poce!a je jueer vojne vjdbe na kojima ce biti koristene i rakete zemlja-zemlja, javila je Ima. Menevri ce biti izvcdeui u pllstinji u centralnom dijelu Irana i trajal ce rri dana. General iranske Revolucio-

Iran ooel uadi orO)eM e
name garde Amir Ali Hadzizadeh rekao je da viezbe imaiu za ellj procjenu preciznosti i efikasnosti bojevih g!ava i sistema gadania. Premaniegovim rijeCima, rokom vjdbi simulirar ce se raketni napadi na zrakoplovnevojne baze. Iranske rakere "sibab-3" imaill domet od 2.000 kilometara, zbog cega bi mogle biti llsmjerene na Izrael i juznedijeloveEvrope. Hadzizadehje saopCio da rakerne probe {rebaju biti shvacene kao poruka Islamske Republike Iran da je

Revolucionarna garda pocela vojne vjezbe

globus

Dnevni avaz, utorak, 3. jullisrpanj 2012.

21 U nesrecama u Srbljl10 mrtulh
II> U Srbiji je sedam osoba poginulo u noci s nedieli e na ponedjeljak u reskoj saobracajnoj nesreci na magisrralnom puru Pancevo - Alibunar kada je putnicko vozilo podletilo pod prikolicu karniona koji je zbog kvara bio na
putu,

Ukratko

vise ne treba nadgledati

jacanju vladavine prava, ekonomskom razvolu

18S8n

-

il81

Sva sedmorica poginulih nalazila su se u autornobilu marke "opel kadett", a vozac kamiona je zadrzan u policiji. U pancevacko] bolnici kazu da su svi purnici bili rnuskarci i da su stradali na Iicu rnjesta. Navodno susvi stradali Rorni. Policija utvrduje

kako je doslo do ovog tragicnog saobracajnog udesa. Takoder, u jos jednoj nesreci na Ibarskoj magistrali u sudaru su zivote izgubile tri osobe, a cetiri 3U resko povrijedene. Medu povrijedenirna je i petogodisnje dijete.

oaeiC: zuao sam premi)ere da
Vee je obavio telefonske razgovore s Bevandom i Lagumdzijom
Srbijanski mandatar Ivica Dacic kaze da nema razlo-

Mandatar

0

politici nove vlade prema regionu

im llaiem a zelim saradnJu

POb)Bda ODOZICIIB II>

Meksiko

ga za uznernirenost zbog sastava buduce vlade i naglasava da ce njegov kahinet radiri na produbljivaniu saradnje drzava inaroda, - Osirn zadataka koje V1ada Srbije trebada irnakada je rijee 0 evrointegracijama, zastiti nacionalnih i drzavnih interesa, borbi za standard gradana, ekonomskom oporavku, Vlada ce svakako imati znacajan zadatak da nastavipolitiku dobre saradnje i pomirenja u regionu - rekaojeDacic. U tom smislu, dodao je, vee ie obavio telefonske razgovore s prernuerom I nnnistrom vanjskih poslova Crne Gore Igorom Luksicem i Milanom Rocenom, predsjedavajucim Vijeca ministaraBiH i sefom diplomatije Vjekos-

Prvi rezultati predsjednickih izbora u Meksiku pokazuju da je pobjedu odnio kandidat opozicijske Institucionalne revolucionarne stranke (PRI) Enrike Pena Nieto (Enrique) . Bivsi guverner ovom pobjedorn na vlast vraca stranku koja je drzavu vodila vise ad sedam desetlieca, U N ietovo] kampanii 3U dominirale ekonomske terne i rat prati v droge.

Najave

Roeen sa
lavorn Bevandom i Zlatkom Lagumdaijom, premuenma Makedonije i Bugarske Nikolom Gruevskim i Bojkom Borisovim, U narednim danima, najavio je Dacic, razgovarat ce i s ostalim prerniierima i liderirna drzava i vlada na Balkanu, s jasnom namjerom da iskaze zelju za jos blizom saradnjom i da se na praktican nacin rjesavaju svaotvorenapitania. Dacic je uvjeren da je to stav i niegovih koalieionih partners, predsjednika SNS-a i URS-a Aleksandra Vucica iMladana Dinkica, ave sedmice pociniu OZbi!jni pregovori aka sastava Vladeu Srbiji.

II> Ministar vanjskih poslava i evropskih integraeija Milan Rocen iziavio je da je odlucio da se povuce s te funkcij e.

DOulacl

Predsjednik Srbije Tomislay Nikolic iziavio [e da ce ad nove vla de, Ciji je mandatar Dacic, traziti da povede borbu protiv krirninala i ispita sporne privatizacije, Dodaje da smatra da su ljudi koji 3U dosli da mu predsravnik Piter Fejt (Pieter Faith) kazao je na.konferenciji za novinare da ce nakon zatvaranja niegove kancelarije u septembru rnedunarodni zvanicnici i dalje ostati i pruzau savjete u pojedinirn institucijarna na Kosovu, da ce KFOR nastaviti pruzari sigurnost, kao i da ce EULEX nastaviti savjetovati kosovsku policiju isudstvo, Kosovski prernijer Hasim Taci naveo je da je odluka 0 okoncanju nadgledane nezavisnosti historijski dan za Kosovo te da kosovskim institueijama sada predstoji radna j acanju vladavine prava, ekonomskom razvoiu te ojacavanju saradnje sa svim zajednicama, posebno sasrpskom,

IsPitati sporne priuatizaCile

kazu, s Dacicern na celu, da imaju vecinu - ozbiljni, - Nadam se da raspodjela miesta nije odlucuiuci faktor koji bi mogao da utice na forrniranje Vlade, Tajkuni ne mugu da uticu na njeno formiranje - kazao je Nikolic.

- Smatram da ie pravi trenutak otici poslije svih uspjeha koje je Crna GOIa osrvarila, posebno sada nakon sto BU otvoreni prisrupni pregovori s EU i nakon sro je Crna Gora prakticno na pragu ulaska u NATO - rekao je Rocen. Odluka 0 napustanju drzavne funkeije vrlo brzo ce, kaze on, uci u zvanicnu proceduru.

PODinUIO 10 Ijudl

Pozar u Kini

.. U pozaru II trznom centru Laide u Tjandinu, na sjeveru Kine, poginulo je deset, a lakse je povrijedeno 16 osoba, saopcili su spasioci, POZar je gasen nekoliko sari, U toku je istraga 0 uzroku nesrece,

Agencija Reuters ocjenjuje da je Iran iznio neke ad svojih naiostrijih prijetnji uporedo s pocetkom primjene embarga odlucna dase nalj ace odupre svakom napadu. - Na bilo kakav napad Izraela na nas odgovorit cemo najodluenije. Ako ani poduzmu bilo kakvu ah:iju, dar ce nam izgovor da ih zbrisemo s liea zemlje - re-

EmbargO na naltu

U napadlma 17 mrlUlh
Zbag povecanog palitickog pritiskau trenucima kada eurozona razmislj a 0 jos vecoj integraciji,brilanski prernijer Dejvid Kameron(DavidCameron)kazao je da hi birae; u njegovoj zemlji rnogli izaCi na referendwnoEU. - Dvije rijeei '~Evropa" i "referendum" mogn "",jedno, posebno ako stvamopred1tiemo promjenu u nacmu vladanja naSom napisao je Kameronutekstn za "SundayTeJegraph". No, s oprezom pise 0 izlasku n;egove drzave iz Uuije. - Izlazak ne bi bio u najboljern interesu nase zemlje - pise Kameron Ie dodaje da smatra da bi vecina BritanacazeLJeladasepromiieneodnosi s Briselam, a ne da se izadeizEU. ke u vez; 0 F."' ..... !O.,."O.<,,~ ••duma pojasnio i miuisrar vanjskih poslova Vilijern Hejg(William Hague). - Taod1ukatnibastiCitek :nakon sto Evrapa napravi planove kakoceserazvijati u narednimmjesecima i godi'nama U vezi s krizom eurozone i kada doznamo kako poboljsati nase odnose- rekaoieHejg.

Atak na crkve

EU na iransku nafru i druge nove, ostre mjere. Te mjere su usvojene ranije, a sada su stupile na snagu.

kaojegeneraJ. Takoder je dodao da se arnericke baze u regionu nalaze u darn em iranskih projektila i drugog oruzja i da zbog toga SAD ne~e saradiv3ri izraelskim rezimom.

------"

.. Najmanje 17ljudi jepoginulo, a vise ad 60 je rwjeno u isrovremenirn uapadima na dvije crkve na sjeveroistoku Kenije, u blizini granice sa Somalijom, saopcila je lokalna policija. Somalski ekstremistisu tokom proteklih mjeseci izvrlili nekaliko napada na teritoriju Kenije, ali ovo je jedan od najrezih po braju zrtava. Za sada niko nije preuzeo odgovomosr za napade.

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 3. juli/srpanj 2012.

23

OTKRICE MILENIJA Nakon potrage duge 48 godina

S nestrpljenjem se ocekuie sutrasnla pres-konferencija na koiu je pozvano petero fizicara, zbog cega nauena zajednica ocekule da ce CERN objaviti postojanje Higsovog bozona
Nakon potrage duge 48 godina cini se da su naucnici Evropskogcentrazanuklearna istrazivanja (CERN) potvrdiii postojanje Higsovog bozona, IZV. boziie cestice, Za ovu srijedu su sazvali konferenciju za starnpu u Svicarskoj na koju su pozvali petero vodecih fizicara, ukljucujuci profesora Perera Higsa (Higgs), po koiem je cesticanazvana, zbog cega naucna zajednica ocekuje da ce CERN objaviti otkrice "boziiecestice". S nestrpljenjem se iscekuje hoce Ii istrazivaci koji su provodili eksperimenteu Velikom hadronskom sudaracu (LHC) objaviri da je postojanje Higsovog bozona potvrdeno s 99,99-postolOom sigurnoscu, tj. sasigurnoscu od cetiri sigme, Na otkricu "boziie cestice paralelno rade dva CERN -ova istrazivacka tima koia svoje pokuse provo de u tajnosti jedan ad drugog i sada sernisli da su oba neovisno dosla dnistogrezultata,

huace a'

ces ·ca'7
seme s dvije m01cke

naJPOZnatiJa surogat maJMa Ddlazi u penziJu
nsn Hokins (Jill Hawkins), najpoznatija britanska surogat rnajka, na] avila je svoie povlacenie iz "bebi biznisa" nakon sto ie na sviiet donijela desetero diece, Hokins, medutim, nije i britanska rekorderka ier je surogat majka Kerol Harlok (Carole Harlock), ko] a sada zivi u Francusko], rodila 12djece, Hokins, koja ce uskoro navrsiti 48 godina, prije nekoliko dana je, osam sedrnica ranije od planirauog termina, carskim rezoru rodila

Britanka najavila kraj "bebi blznisa"

I ~1IdjJ;~

Na otkriclI "boiiie eestiee" parafefnQ r01dedva CERN-Qva istraiivacka CERN zeli da oba tirna potvrde pcstojanie Higsovag bozona sa sigurnoscu ad pet sigmi, odnosno 99,99995 posto, sto govori a znacaju rezultata pokusa s ovom neuhvatljivom cesticom. "Bozija oesuca" je zapravo ono sto subarornskim cesticarna daje masu i stoga je fizicari smatrajukljucernzarazurnijevanie svemira. Bez masesubatomske cestice ne bi se mogle spojiti u atome koji tvoresveu

lima svemiru, vee bi samo letiele naokolopri brzini svjetlosti, Aka se na konferencij i uistinu objave rezultati kakve ocekuju fizicari, bit ce to jedno od najvaznij ih otkrica danasnjice.

blizance Dzejkoba U acob) i Vilijama (William). Djecaci su sad u inkubatoru.a Dzil [e pustena kudo - Vrijeme je da prestanem. Nemogu dovoditi u pitanje zivore djece. Dovoljno je lose sro sam bebe rodila prije vremena, Mogla sam umrijeti zbog krvarenja - kazala ie Hokins, koj a zi vi samas dvije rnacke, Za usluge surogat rnajcinstva dobi vala je 12.000 funri (oko 14.000 eura), ali tvrdi da to nije cinila radi novca, Istice da ie surogat rnajcinstvo ispuniavalo,

rUHa u aulo1malu Aulonsa 52 DutnlHaoronaden na ArasHI
Rijesena misterija stara 60 godina
Dalekog 22. novembra 1952. teretni avion americke ratne aVIJ3cLJe "douglas C-124" Globemaster, koristen tokom korejskog rata, srusio se negdje iznad Aljaske i u njemu su smrtno stradala 52 putnika, Zbog losih vrernenskih uvjeta avion nikada nije pronaden, a clanovi porodice poginulih nisu znali gdje su njihovi najdrazi, sve dok 10. juna ove godine ostaci aviona i nastradalih vnjnika nisu otkriveni na ledenjaku "Knik" na Aljaski, Za otkrice njihove ledene identificirati na osnovu rnaterijala pronadenog na lieu mjesta, a dokazni materijal koji je osmeroclana posada prikupila poslan je na dalinju analizu u Centralni lao boratorij za identifikaciju JPACnaHavajima, Prema rijecirna Tonie Anderson, koja radi na istrazivanju pronadenog aviona, a Ciji je died, avijaticar Isak Anderson (Isaac), bio iedan od poginulih 1952., avion se srusio s visine od oko 2.400 metara, iznad planine Mount Ganet, prilikom leta iz avionske baze u Vasingtonu do baze na Aljaski. Jedan 17-godisnjak iz Kalifornije na tezi je nacin naucio da se ne isplati krasti nakon sto mu je ruka zapela u autornatu za pica pri pokusaiuda ukrade sodu. Tinejdzer Cije ime nije objavljeno gurnuo je ruku u otvor u automatu za pica na kolodvoru u N ational Cityju i posegnuo za sodom. Da mu je zapela ruka, primijetio ie

'-neldieru ZaBela
jedan vozac tramvaja i pozvao policiju, Na mjesto dogadaja stigli su vatrogasci, policija, Hitna porno': i kolodvorsko osiguranie, Vatrogasci SLL ga pokusali oslo boditi koristeciraznorazne alate. II spjeli su ga izvuci nakon sto su prepilili vrata ad automata. Ljekari su mu sanirali duboke ogrebotine koje ie zadobio pri pokusaiimada seoslobodi,

Dokaz da se krasti, lpak, ne isplati

Popularni blog posvadao pariz Njujorka

GrobniclI pronaiHa posada helikoptera Nacionalne garde Aljaske nalnoj gardi vojske Aliaske, grobnice zasluzna [e posada Kapetan helikoptera tvhelikoptera UH -60 "blackhawk", koji pripada Naciordi da je avion bilo rnoguce

lesMe 500.000
Pas Semi (Sammy), Tezak 4,5 kilograma, nasao se usred ruzbe teske 500.000 dolara. Skot Smit (SCOlI Smith) iz Njujorka vlasnik je preslatkog psa, a s njim ie stvorio i blog nazvan "Sammy and theCity". Smi! [un svoju bivsu dievojku da rnu ie ukrala unosan posao koji je imao sa Semijevim blogom. Blog je pokrenut pmsle godine, a zaiedno su na njemu radili Skot, niegova sestra [e bivsa dievojka Ana Kamara(AnnaCamara). Na blogn su objavljivali Semiieve fotografije s 1"aznih njuiorskih lokadja. Ubrzo je blogpostao pravi hit te jeusarna miesee aV3llture psica pratiloeak40,000posjetilaca. Sedmogodisnii pas ima vise ad 10.000 poklonika na

Pas u SrediSlu luZbe

dolara

eOiem s-roCe uralila u ziuOI
Dankioia Matija Kristensen (Maria, 25) spasila je napusteno novorooence ad sigurne smrri. Ona, suprug KemisinLukas(Lucas,3)putovalisu taksiiem naaerodrom u Turskoj. ProlazeCi kroz Kusadasi, Mariia je HZ cestu primiietila mali svezanj. Ui'inilo joise da je vidjel.aruCieekojesu stciileizsarenog prekrivaca. Zamolila je [aksis[u da se zaustavi. Ona i suprug su izasli izau IOmobila isaki tali se vidjevsi bezivotno lijelo tek rodene bebe. - Beba je izgledala kao da ie mrtva. Bila ie crvena u lieu ier ie valli pr:l:i!o SUllee. Instinktivno sam ie meta u ruke i unijela u automobilispricala je Marija, koja je u 3 L sedmieitrudnoce. Vozac ie pojacao klimu, ali dijete nije davalo znake ZiVOla. - Ocajna zbog svega, bebu sam prislonila na prsa. Isprva se nije nista desavalo, ali sam odahnula kada sam osjetila kako se ujena usca mieu. Pocela ie sisati. Otvo· rila je 06 i pogledala me. Pocela sam plakari od sreceispricala ie Kristensen.

Dankinja spasila napusteno novorodence

Marija ie pia kala ad Sr8Ge

Semi ima vise ad 10.000 pokfo"ika "01Facebaoku Facebookui Twirreru. Kad su prekinuli vezu, Kamara i Smit su nastavili unosan posao sa psom, ali je u aprilu Anaiskljucila Skota iz biznisa te sebe predstavila kao jedinu vlasnieu. Navodno je prorni ienila sifre da Smitvise nebi ulazio u blogi postav ljao nove sadrzaie. Stoga ju je i miio rraieCi sao .000 dolara.

24
... PremUera lIomedile 'RodlJaci' USDlesna liHouna lIolonl)a
:I:
11.1 11.1

Dnevni avaz, utorak, 3. juli/srpanl 2012.

kultura
'

"'" :I:
11.1 11.1

!iii- Na maloj seem Hrvatskog narodnog kazalista u Mostaru veceras ce premijerno biti izvedena predstava "Rodijaci" .kojuieprerna tek-

,---~..___~---c,.---c--,

...
....
:I:
11.1 11.1

...
....

stu Petra MiloSa postavio Velimir Njiric Psenicnik, koji zajedno s Mirom Barnjakorn igra u ovom komadu. Njih dvojica igrajo gastarbajtere Matisu i Stipana, a predstava [e.porucuju, duhovita, na.svevremenaiakruelna, iskre-~------~

-I ua probarna jebilo resko suspregnuti smijeh, N adamse daceisto tako reagirati ipublika - kazaoje Barnjak, M Sm,

"Napredak'<iz'Tuzleorganiziralo je od 24. do 30. juna tradicionalnu manifestaciju "Medunaradna Jikovna kolonija Breske", na kojoj ie ucesrvovalo 16 umjetnika iz Bili, Hrvatske, Madan;ke, Slovenije i Srbije, MOOunjima su bili -=:;;._.,--;-~:""-~ Tamara Grbavac, Dzevad Karadza, Aleksandar Markovic, CazimSarajlic ...Nakon13 godinapostoianjaufundusulikovne kolonije je 500 umietnickih djelaod kojih ce se.nekauskoro nacina aukcijizastipendiranjemladih umjetnika, DZ,R,

!iii- Hrvatsko kulturno drustvo

!iiiNa40. Teatarskomfestivalu "Fedra 2012."predstavilo se i Amatersko pozoriste "N eretva" iz Konjicaspredstavom "Ona stvar", koiu so prema tekstu bugarskog pisca Hriste Bojceva refirali Ajdin Tinjak iEmir Gacanin Carli.koji uiedno i glume, U predstavi igraju i Berin Habibija, Sijan Dzajic, Amra Buturovic, Ena Husic i Almir Alic. L_=--=-.... Likovi Hriste Bojcevaokupiranisu apsurdom vlastitihzivotadanisuustaojuprepoznatiapsurdkojiihokrurujeAz.M.

na 'Fedl'i' i 'Dna stuar'

EKSKLUZIVNO Svje1ska fudbalska zvijezda u bh. prliestonlcltt. jula

Kasumovic: U celvrtak pred pubJikom

IF.t.: A. Has.vit)

Erotski triler i bluz opera

U okviru "Open Air" programa predstavit
Legendarni Francuz, fudbalski mag Erik Kantona (Eric Cantonal, kako ekskluzivno doznajemo, 11. iola stize u bh. prijestonicu na Sarajevo Film Festival!

EriM Kantona dolat na 18. SFF!
ce film
"Buntovnici fudbala" lila Pereza i lila Rofa King Erik

'BaMsuzmaniJa'i'TabU serna' 'Da'BihacMomi u ostalim IJetu' Predstave "Magacin Kabarea"
gradovima BiH
fiji "Magacin Kabare",
jc jedan od osni vaca glurnica

Zana Marjancvic, predstavit cesepublici iu Bihacu, U okviru "Bihackog ljeta 2012." surra i prekosutra igrat ce dvije predstave u Kultumorn centru. Prvi je na redu erotski triler "Tabu serna", u kojem igraju Mona Muratovic, Ena Kurtalic, Ejmi Denijelson (Amy Danielson) i Adnan Novo, dok ce 0 cetvrtak pred bihacku publiku izaci Moamer Kasumovic, Mona Muratovic i

Damir Niksic s bluz operom "Baksuzmanija", Za obje predstave, koje su imaJe zapazen uspjeh u Sarajevo i Zagrebu, gdie su do sada igrane, reziju potpisuje Emir Kapetanovic, Iako je sezona u sklopu "Latenite" programa u sarajevskom klubu "Gogo" zavrsena, "Magacin Kabare" ce 0 narednim rnjesecima obici jos nekoliko gradova BiH i predstaviti svoi rad, a za septembar pripremaju novepredstave. S.A.A,

PUstl SUOID Hraatlunost

Likovne radionice u Maglaju

King Erik, kako su ga nazvali dok je igrao u Mane· esteru, festivalskoj publici ce u okviru najpopularnijeg "Open Air" programa predstaviti film "Buntovnici fudbala" :lila Pereza i :lila Rofa (Gilles). U tom ostvarenje Kantona je narator i prica 0 petorici izvrsnih svjetskih fudbalera - Rasidu Meklufiju (Rachid Mekhloufi), Sokratu Mojsovu, Predragu Pasicu, Karlosu Umbertu Kaseljiju Garidu (Carlos Humberto Caszely Garrido) iDidieru Drogbi, njihovoj horhi van fudbalskog terena, re kako su se usproriviii vrcmcnu kada je fudbal pas tao biznis, Dakle, film, osirn snima-

Kantana: Prica a peiarici izvrsnih spartisla ka sa svietskih fudbalskih terena koji su usli u sportske anale, prikazuje borbu fudbalskih zvijezda, potpuno razlicituodonena terenu, Erik Kantona jedna je od najkontroverznijih figura svjetskog fudbala svih vremena te jedan od najboljih francuskih igraca s kraja 20. stoljeca. uparncen i po karate udarcu koiim ie "onesvijestio" navijacana tribini, Markantan kao igrac, s uvijek podignutim okovratnikom, i nakon karijere nastavio je plijeniti pazniu.pa je 1998. godine glumio 0 filmu "Elizabet" s Kejt Blanset (Kate Blanchet), a godinu kasniie snirnio jefilm "U potrazi za Erikom". Osim toga, kao glumac ucestvovao je i u snirnanju velikog broia reklama. Trenutno je trener francuskereprezentacije u nogometu nva pijesku, M,Cu,-A.C.

Podignuti okovratnik ~~

Dolazi i Zil Perez
U Sarajevo s Kantonom dolazi i jedan od reditelja "Buntovnika fudbala" Zil Perez. On je jedan od najvecih ratnih fotografa danasnjice, Obisao je gotovo sva ratista i fotografirao skoro sve svietske vazne dogadaje i licnosti, Izmedu ostalog, Perez je svoiim fotografijama u svijet prenosio i istinu 0 stradanjima tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine.

Bio ie nezamjenjiva "sedmica" Mancester junajteda, a taj broj na ledima prije njega nosili so sarno velikani Dzordz Best (Geirge) i Brajan Robson (Bryan), a
poslije njega Dejvid Bekarn

(David Beckham) i Kristijano Ronaldo (Cristiano). Osim sto se iskazao kao neprikosnoveni Iider fenornenalnog tirna, vjecno ce ostati

Palaznici isprobali svoj kreativni jezik Vec trecLl godinoo Maglajo akademska graficarka Admin Bradarie u galeriji AB organizira radionice Jikovnog i kreati vnog izrazavanja. - Cilj radionice je da svaki polaznik osjeti i isproba svoj kreativni jezik, odnosno rokopis. Kod veCine jean nerijetko godinama potis" nut. Prvo je na redu bio ertei, a onda su polazniei mo" gli bitati tehnike kojima ce raditi - kazeEradaric. Na kraju radionice orga" nizirane su i dvije kolektivne izlozbe radova polaznika pod nazivom "Pusti svojo kreativnost". N.Br,

U galeriji "Roman Petrovic" 0 Sara jevu preksinoc je otvorena prva samostalna izlozbaAnese Kadic pod nazi vom ":libe", koj a ce biti otvorena do 5. jola. Kadi': je studentica treee godine na Akademiji likovnih umjetnost} u Sarajevu, Odsjek kiparstvo, ,u klasi profesora Mirsada Sehiea .. Kako je istakla Sanela Nuhanovic, profesor historijeumjetnos-

vazan trenutaB na stualaCBOm putu
Jadan ad Anesinih radava

"Zaba", prva samos1alna lzlozba Anese Kadic

ti ikornparativne knjizevnosti, prva samostalna izlozba od posebne je vaznosti na stvaralackom putu umjetnika. Predstavljeni dklus mlada aotorica realizirala je tokom 20ll. i2012., apokusala je uhvatiti trenutak i fiksirati pakret Zabe - njen izlazak iz vode,ples, skok slokvanja .., Anesa je izlozbu posvetila nedavnoumrlomocu.

S,A,A.

26

D~_~~:!~_I~~~ Jet

set

39

RAZGOVOR Dino Saran prec sarajevski koncert grupe 'Letu stuke' 18. jula

fill SmUt US1uarl, na paUZI, all pare se muralu zaradlll
'Ba~tarSiiske noel" su veorna dobra manifeslacija _ Bendovi sa rasparnu kada su tlanovi prevlse zajedno I mi se odmaramo jedni od druglh
l~rum """i", "'" Mi smc inS3111i

Glamurozni ediiOrDal za 'UOgUe'
Glumb sc roi~l'ljlli(- u ~1)"(Im i'i!<lanjn 1"'-'>!6:WQ6 I~.'.'llji!llttlii .l. jI:: Ijrib7.IJj~ 1::3" r"',_~'O::::~nu f:1~~oal'lru d_i,ru i? ~=i_b !IMina 11ro.U08:iTt)· l,i~.~II~I~fIJI!J!:IILfir~~ni· ~~i" !objt! Okldd,l! (Mi,klI i.el\Jd"id!!",~ ~ 6~nii~I"'" r~~rlJ 1:oo~lim~ i fri;:J.J.l1J U ~[illl Ltz t<iwr (T'I'I"t) Q!""i,j.IU~ I'" Keti K:m""in{Olay KIo.re· rine].

Fotografije glumice DZesike Braun Findli

(J~D[lvi gTLI~ ''-L~IU~m keuS-lnri;1I. na ~3Llci, ali ipall (~ M[lm; lillnOM"l ~:f:. julaiip~~Il-Hl;:.:nr,auSJra· j~,'u,gdj~~1l MN.o~u ~ooinu iruali i pa;lj~dCliLJ. svirku u hh_ ",;j~"'l[lid_ 00 n3jpoll~larniiihllC"llll(lv:ll1ll m'im p",.tmiJ1l8 nlsrupil ~ U nkvlru ru~lljf6tldje ~B... rnr.jii-k~ h.ju frtlnlm~ll DinfJ S3n.n km dar"'''C'('m~doom

Lucija Jelcic napusta maticnu agenciJU

nazadououna ISDlalOm hOnOrara
j<><u"""",i~]Jl~ta htJ~maJll luJji i n~rlj~tk!l-Ilugo ~3~1l~, lJ ljernom [I".ioou .:Ij~"fl.i~~ ~u EcU~ anga.l!il"311~ IJ Azljl, j~. j~ .~mla>:~.ia "'" mmlclima U E~rn~ ta.d3 dtlit:l ~13tlija M~lllim,o~[Io(~muia ,,~ nu,ool"ll~milljanl~u[)arlik3

Gaga MUPila hallinu za 136.400 dOlara

Novl flnansljskl podunvat pjevaclce

iB~lgij3i~.iitt'il"8mooDa,cr-na. Polcvinoru jul.ll 'Ha.t3m ,~","Nj.,rn8~kuiJlad:Bm""da til naj.lr3l·id pravl ii-~[II'3];i,til'rma:n,""knkak"jll(Wlh da:n3IJfiv:ls.:J~\'Clj"m~rooiIXIItlU1XldlllJi(.,I'IEni ,4,J,M

Predstaulja BiH Da dua izbora IjBDotB
Nakoll Miss "United Nations" Ijepotica takmlci i na ~Miss Internaticmal"
SB
NakilnitojtmputOl'al3u Majami na i~t.a. I,,"Jl"t~ "Mlis Unitt.d Nuiong~, koji ~hitioona[lIli"ri<'","k,5 jul.ll,AnuMarijuJuliiitw· 1=]] sa.:l~jJ.~d5m'·lj~ Ec5[la iHc-ro:~(I-I'lnu i ~3 i;:b(l-f-uza "M.;"5][It~madonDl·'u"k[tJIJI1l ~~a];ina~iuJ~p.anu. ~_\!!ii ]m~rlUl[;i)n~!~ j<--d.!~ j[:t)d n3jnarijlh i natugl_mLniiih [;jkJ1li~eni~lli"l-'(io['" koj~ rnj~ j()~oi.lI%tJil ... dine i ~~ r~l>;mi;;;;nilL BiH .:;" 52. imiL[irr"UI)rt:J~CiI'·ni~u. S\ll'~ "" UI'~{I;;.~(Og'il-

Ana Marlja Juri~ic odlazi u Japan

Cesteln i HarelSOn so na)seMsePIInili UegelariianCi
r;; w,g;;(~"j~m'"k<)n~D,-;;n' II ci~i .·iie 00 storinu evcjih kcl$i, m",h1 ku-jimil ill i M.iM FKiftT{MJcb.t:lkPf~LIf!;,"T),In l{;;liit"j (I'm,,~ l{;;lb;,w:.Jf~
dlLIJ

~t'''i

<W[ll~ li~p<JEi.;'"l\ Vii~J.:!.Ig $ i~

1LLL-C'jtLlilL lli~imtL...,i.l"'I'rim ...

-Ne);.,limd.'i m\l~'illl~ii ... iit'o srvcrenie, "~ dii. ~I''il( :<'i.I"'" n~ rnb\'

iJ,g~[Iit..'i(rJI_i~J~ i:tho". p.-iS~SLI·m'-S.Li \"«-S.D.Oill ~~ja~~ ~ bi(i u""iL'U;;U~p<l~uJrm. D~na 1l~z.a\'l~!IO!-I' SAD·~. "",,K,

Ben Stiler (I;[ilkr) ... wit ....

gJumi[lln"i,.,j~ru,"""idmgu hnmu ~it'~[i[lr$k~ ]J'.II'jj~kl~ ,.~t,15 godlnD, a ]JIJ,I;r.lnjih pe-lj~i\"~~~Larij811g.

~illl'lLnJ-I,<).li.!~ij~(~ ·izj~~ilal"Dz.:,jb Vurli H.ar"Jw[I ~~) lakokr)daYnlJoo...:i;;aoru~:;al !.ndlrla.adailllamnogo d~~ "ru:rgljC"JiMg'"

sveznadar

D~evni avaz, utorak.,

3. iulVsrpani2012.

41
2 3

Trudnice Boie rade uiBe Od25 sali sedmicno radaiu maniu diecu
Vjerovatnije je, pokazala je studlla, i da ce zone od kojih prafesija zahtijeva da testa stoje na nogama raditi. manje bebe
nuzno bolesnija, njima prijeti veci rizik problema s disanjem, srcane mace i stanja koia utiecu na probavu, Takoder posroie dokazi da 13 djeca imaiu visepoteskocau uceniu, Istrazivaci s Univerzitetskog medicinskog centra u Roterdamu u Holandiji ispitivanje su vrsili na 4.680 trudnica. Pi tali BU ih koliko su sati sedmicno radile i jesu Ii cesto tokom radnog vremena bilena nogama, One koje su radile vise od 25 sati sedmicno, rodile su djecu koja teze izrnedu 148 i 198 grama manje od prosjecnog djeteta, Opseg glave bio je za centimetar rnanji ad prosjeka, Bebe koj e su rodile trudnice koje su radile vise od 25 sati sedmicno teze do 200 grama manje od prosjecne novorodencadi, Vjerovatnije ie i da ce zene od kojih profesija zahtiieva da cesto stoie na nogarna, roditi manju novorodencad. J edno objasnjenje jeda fizicki zahtjevniji poslovi mogu reducirari protok krvi u placentu, ogranicavaiuci tako kolicinu nutrijenata i kisib koj iulaze u fetus. Strucnjaci ne znaju zasto ista kolicina sati rada u uredskorn poslu ima slican efekt. Medutim, smatraju da bi to moglo biti zbogstresa. Iako manja djeca nisu

ISTRAZIVANJE Tvrdnje holandskih naucnika

svoj pOSilO? Piesme ne daju hljelJ, kaie jedan lali nski eilat? Frsllcuzi su napravili najvecu, a Englezi, rnajlez.u limuzinu na sviietu?
1. NETACNO

' NASA-ina llaur" za lovsvemirska leljelica "ken-, na ,komele i danas radl

Tacno Nelacno

'Kentaur' je nestao u svemiru
Ne maze Be reci da NASA-ina svemirska letjelica "kentaur" za loy na komete i danas radi svoj posao, Lansirana ie na danasnji dan" 3. jllia 2002. godine, a vee 15. avgusta NASA ie s njom izgubila vezu. Letjelica vriiedna 158 miliona dolara izgubila se u trenutku kada je trebala napustiti orbitu oko Zemlie i uputiti se prema mjestu susrera s prvom kometorn. Kentaur se trebao 2003. godine pribliziti kometi Encke, a 2006. kometi Scbwassmann-Wachmann 3. Proucavanje tih korneta trebalo je pruziti dragocjene podatke 0 nastanku Suncevog sistema prije 4,6 milijardi godina, 2. TACNO

USH'IstruH I UeUHastrainnca
noge i izrazeniji struk iznad njih zdraviji je oblik tijela od onog iabukolikog, sa sirokim rarnenirna, vecim grudima i uzim bokovirna. Tim naucnika s Oksforda, predvoden dr. Margaret Esvil (Ashwell), proveo je studiju eiji su rezultati vierovatno razocarali poklonike tipicneljepotesnaslovnica. Dr. Esvil naglasava da je struk jedan od kljucnih elernenata dobrog zdravlja i preporucuje oprez iprovjeru: zdravaosoba trebala bi imati struk obima barem dvostruko maniegod visine,

Znakovi zdravlja

Posljedice usamljenosti
Novo istrazivanje provedeno u Brazilu sugerira da pijenje crnog vina maze biti povezano s vecirn izgledim a za pojavu migrena. Podaci prikupljeni od 33 osobe koje su redovno konzumirale crno vino ukazali su na vecu ucestalostrnigrena 11 roku od 12 sati nakon popiienih nekoliko decili tara viua, Ova pojava bila je jos izrazenija nakon kunzumirani a vina s vecom koncentracij om flavonoida tanina, U pravo su ovi antioksidansi zasluzni za boju vina, pojasnjavaju istrazivaci, Osobe koje :live same imaju had ocekivani zivotni vijek, pokazalo je istrazivanje naucnika s Harvarda provedeno medu ispitanicima s bolestimasrca, Ranije srudije su vee ukazale na povezanost drustvene izolacije i veceg rizika za srcani udar te slabljenjefunkcijeimunoloskogsisterna. U novorn istrazivaniu uces tvovalo je vise od44.000ispi tanikastarijih od 45 godina. Tokom posmatranog cerverogodisnjeg razdoblja umrlo je 7,7 posta ispitanika koji su zivieli sarni te 5,7 posto ostalih sudionika istrazivanja,

Siri bokovi, deblje

KraCi ziuotni uiieh

Od pjesama se ne rnoze zivieti
Pjesme ne daju hljeb, tj, od pjesarna se ue moze zivjeti ("Carmina non dona! panem"), kaze iedan latinski citat. Ali, u vezi s pjesmom mogu se sresti i sljedeci citati: "Pjesme dolaze iz vedre duse", "Veselo srce kudelju prede", "Vjecna ce biti slav a koju donose pjesme" te "Pjesrna godi i visnjim bogovirna i dusama pokojnika". 3. NETACNO

Slruk je kljucan

Amerikanci proizveli naivecu limuzinu
Niti su FranCUZI napravili najvecu niti Englezi najtezu limuzinu na svijetu, Duzinom od 2I metra i ruasorn od 25 rona "midnight rider" ie, prerna Ginisovoj (Guinnessovoj) knjizi rekorda, najveca i najteza limuzina na svijetu, a izradili su je Amerikanci. J edini problem je taj sto, tehnicki gledano, "midnight rider" nije lirnuzina vee sieper. Za izradu ovog monstruma trebalo je sedam godina - od 1997. do 2004. godine, a cak 90 posto od 4.200 dijelova izradeno ie specijalno za njega, Unurrasnjost povrsine 38 kvadrata skriva tri odvojene prostorije, S sankovima i LCD televizorima, Njegova masa rasporedena je na 22 tocka koje pokrece 345 KS snazan motor.

QUSTA SUMA

MUSLlMAN· SKI MJESEC POSTA

UDARAC

TETOVO KUDENJE

PORTUGAL

DUH08'~O ~t&8~~A PtfN}E'

O~&~N SLUHA

KOLICINA LlJEKA I SL

ARAPSKO PISMO

'7'1'1
J'

B~t~t·
GESKI TENISER STEPANEK IZRAVNA OIOBA

DY6~11~~ VRATA LAGANI VJETRIC UMOKAC

tj ~
J

UZVIK NES· TRPLJENJA

~

AZIJI GLUMAC BANDERAS DloSEDMICE

~

RJESENJEIZ PROSLOG BROJA MASAKRIRATI, OPUS, UZAN, S, NEMAN, DOTOK, TRAFIKA, OTO, AKT, KATOllK, ZARKO SAVIC, ATAe, EKOTIP 2933

PREZIME TENISERKE NASUCI

PRI, KOD

~

GLUMAC

ITALIJA J.DI. KOMPOZI· TOR KALlJ NOKAT U PTICA I ZVIJERI

R.C.
IME TENISERKE NASLICI SLQVE· NACKO ZENSKO IME

~

Moj Euro

POmOgiisoaneima
U Poljskoj i Ukrajini bilo je mjesta za .Zmaleve"
Euro je ea- ,..--------------, Ipak, za rezultamfen onaka katski prikljucak ho su rnnogi oier>;Sl1 imali fansi kiuali; ad navinakon. fro su ad jaca do struinja62. minute imali ka, trijumfom 'graca manje. mocne Spanije. Sponci su poDo finala igral; kazali da i bee 511 bas koliko im pra'l!og napatreba za pobjedaea, flo S8 meni du, a onda su u licno ne suida, n edj e l j n o m mogu produziti okFraju S Italijasvoju dominae inima pakazal; ju. Mazda "FuS1!U snoju snanja" igra 4-6-0 guo Medutim, i zato ito je sele"Azuli" su im ktoru Visent~u pomogii. Kako? del Boskeu laMe Odigtali S1l '--_L_ pokaeasi klupu takticki ueoma Piie: Vahid Fernandu 'Ibresu loie. Posebna Sll HALILHOnZIC nego, recimo, Sesakaeali stoperi sku Fabregasu. Andrea Barzaln i Leonardo Turnir u Poljsko} i UkrajiBonuii, koji su rijetko bili ni neiemo dugopamtiti, "11)zOO zajedno u liniji, pa su Cavilek transformaaju. Italije iz trjeve i lnijestine dubinske lopte adicionalne nmie i defanzivno prolazile pared njikkao da je upitgnju lak{i trening. Francuski fudbal Capi jeste majstorski proje tesko bolestan, igrao Zordija Albu kod 2:0, ali ne znam kad ce repreeentacija koja ima ambipronaci lijek ciju poStllti najba/jll na Staram horuinentu onohau gal ne smije primui. _ arijentirane reprezentacije U Selektorltalije Cesare Prekipu hoja S'VOj uspjeh traii,prandeli ostao je dosljedan sebi u v'e svega, napadom. finalu, no najbo/ju svjetsku serfCina selekcija na Buro js stigla umomo i emotivno prale",iiu krenuo je s dva napadata, Marijom. Balotelijem i zno. U modemom Sportu psihicki umOI' imc veee posljediA ntoniom Kasanom. Pohvala za hrabrost, ali .koliko je to hi- ce ad fiZilkog. To S8 posebno 10 sorsishodno? odnosi na Francusku, tiji ie S jednim napadacem, ali hompletan fudballe5ko bolepoJacanim vezn;m [edom i siani ne zna se had ie bui prsuifcnim prostorem, Spanc; se anode>! Iljek. lie hi mogl: onaka zabav/jati Kad pogledam ho je we na kijevskom travnjaku. Tek igraona Burn, tin; mi Sf daje je ulaskom Antonija di Natapo kvalitetu bilo mjesta i za JJZmajeve~: lea Italija postala opasna.

IlaliJani su -

56
••

Dnevni avaz, utorak, 3. luli!srpanj 2012.

EVROPSKI PRVAC,I Spanci pokazali svu svoju moe i ispisali

Ovo je historijski uspjeh, no sada se okrecerno onome sto nas ocekuje u kvalifikacijama za
Bilo je (0 sve saruo ne ravnopravna igra dva rima. Lekcija iz fudbalske igre i to nakon silnih kritika da su postali dosadni, da tika-taka ubija fudbal i da je Spanija unistila klasicnu "dewtku" ... Sve su to lezerno isrrpjeli, ne osvrcuci se 0 svojoj ekonomicnosti i pragmaticnosti na pisanja medija i kritike navijaca,

I

UI U
su da fudbal moze biti opijat u teskim vremenima, metafora hrabrosti i kolekrivnog napora", Na kraju "El Pais" zakljucuje: "Ovo ne samo da je najbolja generacij a spanskih fudbalera ikada, vee najbolja u Evropi, ali vjerovatno i u his toriji svih fudbalskih takmicenja, Takav kvalitet fudbala, toliku kolicina talenta, preciznosri, mirnoce ... pokazao ie do sada jos sarno Brazil iz 70-tih."

Tri Dula huala
- Usfi 'SU U legendu i V1'atili ponos naciji - sukus ie panegirika knje su spanski mediji opjevali na racun svoje fudbalske rcprezentacije, "Spanija, niko drugi", vristi s naslovnice "Marce", dok na portalu ovoga lists sroii "Hvala, hvala hvala", Konzervativni .El Mundo Deporti va" donosi naslov "Sampiooi legendi" i nastavlja "ta je saCica sportista bez premca. Pokazali triiumfalno, "pocijepa"lsi" do tada fenomenalne Italijane sa cak 4;0. N e bi rnozda toliko visok rezultat bio da se .Azuri" nisu postavili onako kako ovima najvise odgovara, da su igraci zadnje Iinije Italijana u svojoi kanjeri odigrali barem

Peta brzina
Spanija ie ubacila u peru brzinu onda kada ie najvise rrebalo, u finalu Evropskog prvenstva, koje su okoncali

Ramos kao lareadar: Hislariiski uspieh

primljeni gol Spanije u sesr utakmica iii za 570 minora

SDaoua u brO)Hama '1
2

rrofeja Visentea del Boskea (Vicente del Bosque) na klupi reprezentaciie, jedinog cov]eka u historiji, uz Niiemca Helrnuta Sena (Schoen), koji je vodio tim do svj etskog i evropskog naslova

golova ima potpis Davida Silve (dva je dao, rri namjestio)

5

minuta na terenu proveo ie "Zlatna kopacka" Fernando Totes (Torres), srrijelactri pogodca i jednom asistent

189

broj realizrranih dodavania najpresiznijeg igraca na Euru Cavija Ernandeza (Xavi Hernandez) jos nekoliko birnih utakmica, da su bili svjeziji iIi da nisu posljednjih 30 minllta igrali bez povrijedenog Tijaga Mote (Thiago Motta), koji je kao treea zamjena na tereou proveo cijele cetiri minute prije nego s[o s~ povrijedio. No, da je Spanija potpuno zasluzeno osvojila Euro i sasvim opravdano ispisala historiju kao prva reprezentacij a n a Bvijetu koj a j e oSl!ojilatri velika takmicenja - jeste!

531

pros)ecna DOslela 46.481
.... S prosjecnom posje[Qm od 46.481 gledaoca na tribinama, minuli Euro bio ie drugi najposjeceniji nakon EP-a u Njemackoj 1988. gorune (62.379). No, buduCi da je tada orugrano sarno 15 utakmica, u Poljskoj i Ukrajini zabiljezen je najveCi ukupan broj gledalaca (1.440.896n3 31 utakmici). Del Boske: Putokal spanslmm druslvu

sport

Dnevni avaz, utorak, 3. juli!srpanj 2012.

57

fudbalsku historiju

I
I
na drustvo, to bi bilo fenomenalno - rijeci su trofejnog rrenera,

SP 2014., kazao je Visente del Boske

Klasicni bunker
Spance je moguce zaustaviti samo klasicnim bunkerom, no i tada, kada hi dosh do jedanaesteraca, prolazili 2008. protiv Italije,

suo Prvo u cetvrtfinalu EP-a
te u po-

ca zaredom, Osovina iz dva najbolja spanska, a mozda i
evropska kluba, cini se nenadmasnom. Barceloniua kre-

lufinalu minulog EP-a protiv Porrugala. U Poljskoj i Ukrajini s formacijom 4-6-0 primili su samo iedan gal i postigli 12. U nokaut fazi nisu primili gol 990 minuta iii deset utakmi-

prlS)elili se Umrlih
Gest kojim su aktuelni evropski prvaci proslavili
odbranu naslova izazvao ie odusevljenje u Spaniji. N aime, Serhio Ramos (Sergio), Sesk Fabergas (Cese) i. Pepe Reina podigli su pehar

i likovima igraca koii su posljednjih god ina prerano urnrli:
rna s imenima Antonija Puerre, Mikija Rokea (Roque), cija je iragcdiia posljednja u nizu onih koje su potresie spanski nogomet, te Danija Harkea arque).

evropskih
pobjednicki

prvaka i trcali
krug u dresovi-

a

J este

zato sto za nju igraigraci svih vr-

ju ponajbolji

emena, zato sto imaju kosrnicku srecu otjelovljenu u Caviju (Xavi) i Inijesri (Iniesta), dvojcu kakav se u istoj

generaciii tesko vise ikada moze roditi, Furija i njihov selektor Viseme del Boske (Bosque), koii ie odmah nakon utakrnice kazao da ie sarno slijedio pur svog prerhodnika Luisa Aragonesa, postavili su nove standarde, iako ill je i sreca nekoliko puta pornazila na putu do historijskog rriiumfa.

pry; gol Itahia je djelovala jako opasno, ali brzo srno reagirali, Preuzeli smo posj ed lopte, pritiali ih i zaigrali duboko - kazao je Del Boske nakon utakmice i nastavio: - Presretan sam, ovo [e historijski uspjeh. Sada se odmah okrecemo onome sto za SP 2014. Takoder, nas IIijumf mogao bi biti pokazatelj za spansko drustvo koje se nalazi u velikim problemirna. Ako bi se uspieh na fudbalskorn polju transferirao

- Nakon sto smo postigli

acija i lncidnos t te Realova cvrsroca kombinacija je koja Spance izdvaia kao naiveceg favorita za naslov i na
Svjetskoru prvenstvu u Brazilu 2014. Cavi, koii ie blistao u finalu, ocekuie da ce biti tamo iako ce tada imati 34 godine. - Osjecam se dobro i bit cu u Brazilu. Pricat cu 0 tome jos sa selektorom, ali u osnovi spreman sam odigrati tai turnir, Vidjet cemo - kazao ie Cavi, koii je u svim ostalim utakmicama prije finala bio potpuno indiferentan, da b.i s dvije asistencije zablistao onda kada je na[vise trebalo. A. GULle

nas ocekuje u kvalifikaciiarna

Kasiljas i {;avi: Rea/ova cvrslota i Barcina kreacija

(fot"

R.ut.,,)

DUeell za SamPiOOa
Nakon prijema kod spanskoq kralja Huana Karlosa, ekipa se pridruzila slavlju na centralnom madridskom trgu
Spanija j e jucer docekala svoje fudbalske heroic, koii su se po treci put zaredom sa jednog

Reprezentacija Spaniie vratila se u domovinu

kmicenja

velikog tavratili S trofe-

jam, ali ovoga put a, njihov

uspjeh je jos veci, jer je zemlji donio odusak i malo mentalnog bijega od teske

Prijem kod spanskog kra/ja Huana Kar/osa
ekonomske situacije, Na madridskom aerodromu Barahas, prvi su iz aviuna izaSli selektor Visente Del Boske (Vicente Bosque) i kapiten Iker Kasilias (Casillas), drzeci srebrni pe-

ljan, Bilo je tesko, ali smo
postigli Sto smo zelieli - rekao ie Kasilias novinarima po izlasku iz aviona, koji su na pisti docekala vatrogasna

lni prijem kod spanskog kralja Huana Karlosa (Juan oslavu na madridskom centralnom trgu "Plaza de Cibeles", gdje BU ih cekali navijaci i velika bina s videoekranima. (M. T.) Carlos), a potom su se zaputili na veliku sampionsku pr-

vozila sa aktiviranim

sm-

har sampiona Evrope, - Sretan sam i zadovo-

rkovima. Fudbaleri su sa aerodrorna otisli ua vee tradiciona-

I dba
DesampnapusllO lYIarsej, danas Imenouanje?
Nagadanja mediia da ce Didiie Desarnp (Didier Deschamps) preuzeti kormilo Francuske ocito su imala iaka uporista, Ovaj strucnjak jucer je najavio odlazak s klupe Marseja, sto se savrseno uklapa u prognozeda cevrlo brzo biti imenovanza nasljednika Lorans Blana (Laurent Blanc). Cetrdesettrogodisnji

PUMazao OIIMO

LAUREATI Andres Inijesta je izabran za najboljegigraca

Eura 2012
Inijesla: Jedan ad desetorice Sparla.ca u idea/flam timu
(Fa/a: AFP)

III Mreallu

Nazire se rasplet na klupl Francuske

lako nije dao nijedan gol, a asistirao je samo jednom, lmao je presudan utjecaj na igru evropskih prvaka
skog prvenstva 2012. je Andres Inijesta (Iniesta), obi avila ie iucer UEF A. Endi Roksbur (Andy Roxburgh), sef UEFA-ine Tehnicke grupe od 11 clanova.pojasniojezasto: - Andrea Pirlo je bio veIicanstven za Italiju, Cavi (Xavi) je na Euru 200.8. bio najbol ji i mogao je to biti opet, nagrada [e takoder mogla pripasti i Cabiju Alonsu (Xabi), ali nam je Inijesta poslao jasnu poruku koliko fudbal moze biti kreativan ipronicljiv. Zanimljivo, statisticki ucinak veznog igraca Barcelone nije tako dobar kao kod nekih ostalih fudbalera - u Poljskoj i Ukrajini nije postigao nijedangol.azahilf~ziojesamoiedIluasjsten-

DiClliU
Spanci su bas lijepo rasporedili individualne nagrade. Serhiju Ramosu(Sergio), clanu odbrane koja je primila samo jedan gol na Euru (ad ltalijeu grupnoj fazi 1: I), pripalo je prvo mjesto na listi "Castrol EDGE Index", koia se formira na osnovu statistickih pararnerara, Dvadesetsestogodisnji igrac Reala se, zahvaliuiuei bezgresnom izdanju u finalu, popeo za eak sedam mjesta i s trona skinuo do

Ramos statlstlCHI nalHorlsnlJ1

tada vodeceg Kristijana

Ro-

Kao kapiten vodio reprezentaciju u pohodima na titule svjetskog i evropskog prvaka
u maiu, jos prije nego sto se znalo da ce Blan napusti ti posao selektora, ali nakon sto ie sada vee bivsi voda "Trikolora" naja vioodlazak s klupe reprezentacije, prica jeaktuelizirana, Predsjednik Francuske fudbalske asocijacije Noel L Gre (Le Graet) poslao je u Marsej ernisara, da bi nakon toga Desamp ponovo od

ObeCaUa)uca Harliera
Desamp je aktivnu karijeru zakljucio kao veliko ime francuskog fudbala, ali, kako je krerruo, na putu je da s podjednakim uspjehom obavlja i trenersku funkciju, Vee u prvom angazrnanu u karijeri Monako je 20.0.4. godine doyen do finala Lige prvaka, a onda je [uvenrus 20.07. godine vraDesarnp, koji je kao kapiten vodio reprezentaciju Francuske u akciji osvajanja titula svjetskog i evropskog prvaka 1998.120.0.0.. odine, zag trazio je ad Marseja da ga oslobodi duznosri, iako ima jos dvije godineugovora, ilto je klub s francuske obale i prihvatio, Desamp je razlaz trazio i tio u prvu italijansku ligu, N a poziciiu selektora "pucao" je jos 20.0.8. godine, nakon ispadanja Francuske u grupnoj fazi Eura, ali tada je Rajrnond Dornenek (Raymond Domenech) sacuvao stolicu, Na klupi Marseja je od 20.0.9. godine, a ekipi je donio prvi naslov prvaka u 18 godina. kluba zatrazio da ga oslobodeobaveza. Zvanicno Desampovo imenovanje moglo bi se desiti vee danas, na sjednici Izvrsnog korniteta Francuske federacije, dok j e Marse; objavio da ce za nekoliko dana imenovati Desarnpovog nasliednika. (M. T.)

Inijesta ie iedan od desetoricaspanskihreprezentativaca izabranih u naibolju postavu [urn ira, sastavljecuu, nuod23 igraca (zanimljivo, Doduse, vrijedi izdvoji~:y,popisu nije najbolji striti njegovo maestralno do)!flac prvenstva. Fernando davanje Sesku Fabregasu lJores! ?). (Cesc) u akciji koia j~ rezulTa'koc!er, Inij~ta je prot1ralaprvlm.golo~SpamJe glaten za najboITeg igraca ufinaluprotiv Italije, ' .. j J inala. lpak, nagraden je zah kornpletan ucinak, zapra utiecaj na igru evropski.Il'i::::!!~ •• prvaka,

L_;:===:::;-::-:::-:==--;:=========:::.. Tim Eura 2012

nalda (Cristiano). "Podijum" popuniava Ramosov partner iz odbrane Dzerard Pike (Gerard Pique) Poredak prvih deset: Ramos (Spanija) 9,68, Ronaldn (Portugal) 9,61, Pike (§panija), 9,54, AIQIIso (Spanija)9,48,lnijesp(Spanija) 9,43, Alya (Spanija) 9,38, Arbeloa (Spaniia) 9,33, Pepe (Portugal) 9,29, Buskets (Spaniia) 9,25, Markizio (Italija) 9,2L

_::!!!.

_;;=-fI!~...

GOLMANI: Bufon (Italija), Kasiljas (Spanija), Neier (Njemacka); , ODBRANA: Pike (Spanija), Koentrao (Portugal), Lam (Njemacka), Pepe (portugal), Ramos (Spanija), Alba (Spanija); VEZNJ RED: De Rosi (Italija), Dzerard (Engleska), Cavi (Spanija), Iniiesta (Spaniia), Kedira (Njemacka), Buskets (Spanija), Ozil (Njernacka), Pirlo (Italija), Alonso (Spanija); • NAP AD: Baloteli (Italija), Fabregas (Spanija), Ronalda (Portugal), Ibrahimovic (Svedska), Silva (Spanija)

,.. Predsjednik mrskog kluba Feuerbahce Aziz Jildirirn proglasen je krivim za namjestanje rezultata u tutskoj Super ligi iDrugoj ligi, zbogcega ce platiti noveauukaznuod 729.00.0. dolara i u zatvoru provesti sest godina i tli mjeseca. Turske vlasti ad februara istrafujl1 ukupno 93 osumnjiceneosobei 19prvenstvenih utakmica. (M. T.)

Jildirimu sest gOdinazatuora i 729.000 dolara globe

Spanski napadac Fernando Tores (Torres) jucer je izvanicno proglasen osvajacem nagrade "Zlatna kopacka" za najboljeg strijelca EP-a. Pogotkom protiv Italije, kojim je postao jedini fudbaler u historiji koji je bio stri;elae u dva finala evropskih prvenstava, te dodavanjem Huanu Mati (Juan Matta) za

Tri gOla i aSistenCiJa za naJmanJe minuta
konacnih-kO, Teres (28) ses tri gala i jednom asistenci[om poravnao na vrhu s Mariom Gomezorn. No, za njegov uciriak trebalo mu je 189 minuta provedenih na terenu, naspram 282, koliko je igrao njemacki napadac, pa je igracu Celzija pripalo priznanJe. U z nj ih dvojicu,po tri go-

Fernandu Toresu pripala "Zlatna kopacka" kao golgeteru prvenstva

Fernando Tores (Spanijaj 1 Alan DZagojev (Rusijal 0 MaJio Mand~u~c (Hrvatskal 0 Mano Gomez (Njematkaj 1 Mano BaJoteli(Italilai 0 Knstijano Ronaldo (Portugal) 0 Prrn:z kolonajebmj golcrva~dtuga aSistenciia. a ETetamirlllltl l'Ialertnu

KonaCna lista strlJelaca

189
253 282 421

270 480

Tares sa lJinam Leom «(I pazadini), k{;erkom Noram i djecom oslalih spanskih reprezentativaca (f.'.: «,ul,,,,) la dah Stl Mario Baloteli (Ba(Cristiano), Alan Dzagojev i lotelli), Kristijano Ronalda Mario Mandzukic.

D~ev~i avaz, ulorak, 3. iulVsrpa~i 2012.

Da je postavio bilo kakvu drugu taktiku, izgubio bi s jedan iii eva razlike, no nije zelio voj' koju su do finala svi oka rizi ..... '~"r~,~""r\ __
Kakva je razlika izgubiti 0: 1 iii 0:4? Vjerovatno ie tako razmisljao selektor fudbalske reprezentacije Italije Cezare Prandeli (Cesare Prandelli), stavivsi kaziprst na celo, rastrgnut izmedu dva pitsnja: napasti Spance u finalu Evropskog prvenstvaili odustati ad svoie filozofije zarad "katenaca" i vece rnogucnosti da se zatvori najbolji tim koji je ikad igrao i zernljom hodao, micenja koje je okoncano u Polj skoj i Ukra) ini, Prandeli je uvea nesto novo, ocarao Evropu, ali su njegovi igraci u finalu potpuno pukli - i fizicki imentalno. No, Italijani su takvi, najkontroverzniji, Pa i kada gube,oni gube sastilom, kao nikad niko u svim dosadasnjirn finalima. N ems til puno price, sve same krajnosti, Ili ce rastrgati po svemu grandioznu Njernacku (u polufinalu ie kornotno rnoglo biti
6: 1 za Italiju) iii ce im se povrijediti igrac nakon trece iztesko desiti neki transfer da u

Suze u aciml najbaljeg ilalijansirog igraca Andree Pirla nakon debakla (Fola: R•• I.,s)

Ocarali Evropu
Igra italijanske reprezentacije kala ie u finalu karastrofalnimporaznmu.a od "Furije la Rohe' neslavno zavrsila svoj put na Evropskom prvenstvu, bila ie iedna od "highligtsa" tak-

Suze zal lira)

vrsene izmjene, pa ce dozi vietipotpuni debakl ufinalu. Italijani su nacija koja zivi "calcic", ali i koja uziva u aferama ("Calciopoli" pa "Calcioscomesse"), tamo ce se

njemu umjesto dva.sto ie normalno, ne ucestvuju barem ('etiri kluba, Paonda ani trguill,razmjenjuiupostotke ... U Italiji, kao malo gdje drugdie, igraci grade karijerenakraju trece decenije (Di Natale, ranije Toni), tame svaki drugoligas ima majstora koji bi rnogao igrati u reprezentaciji, a rnoguce je da za drzavni tim neko debitira i sa 29 godina i to sa stilom(Dijamanti). Zbog svega toga ijesu naikontroverzniji. Iii ih se voli ili mrzi. Neko rece da bi im bolje bilo da su ispali u grupnoj fazi i izbjegli debakl, no igrati finaleuvijek je dobitak, pamakarizgubilisaO:4.

Italijanski mediji okarakterizirali su visok poraza od Spanije kao "krai sna" " Pobiiedio je mnogo iaci, elegantniii, mastovitiji tim. Nisu nas pobijedili, oni su nas unistili. To nije bila igra, vee spektakularna lekcija - pise "La Repubbliea" i donosi naslovnicu na kojoj je pisale "Hvala Yam u svakom slucaiu".

11allla08H,1madill: Hral sna
"Corriere della Sera" u tekstu pod naslov "Spaniia razbila umornu Iraliju" obiasniava da se igra odvijala sarno u jednom smjeru, "Bili su bolji od nas, ali sutra cemo podici nase glave, Napokon imamo tim", istice ova; list. Gotovo svi mediji pozdravili 511 "historijsko dostignuce" pob[ednicke strane, koja [e osvoiila vee trece veliko takmicenje u nizu,

"II Messaggero" je potcrtao da "105a partija u finalu ne maze zasjeniti odlican turnir" te istakao: - Mnogi su smatrali da cemo se obrukati pod teretom nove afere i losih rezultata italijanskih klubon u medunarodnim takmicenjima, Prandeli ie, ipak, uspio talent i igru staviti u prvi plan ispred intriga i korupcije,

OdUcan turnir
- JakojebolnoizgubitiO:4 u finalu, ali mislim da smo irnali odlican turnir, To ce Ijudi sasvim sigumo prepoznati kakovrijeme budeodmicalo. Nismo fizicki rnogli pa-

rirati Spancima, a kako je utakmica odmicala, sve smo viSe padali, pogorovo na srcdini tereua. Povreda Mote nas ie dotukla i nakontoga visenismo mogli bitiozbiljna priietniapredgolom Spanije.
Ipak, svoiim igracima ces-

Balatelija je uljesio njegov zastilnik Prandeli Odrnah nakon sto ie su- Objasnio sam mu da dija Pedro Proenka (Preenje ovo gorko iskustvo tacal oznacio kraj utakmice, koder dio odrastanja i saMario Baloteli (Balotelli) zrijevanja i da ga treba odjurio ie s terena, iako su prih vatiti, Zbog toga sam ga pokusali zaustaviti s itamu rekao da se mora vralijanske klupe, Njegov titi na teren, biti sa svojirn zastitnik i jedan od rijetkih saigracima, koji su takoder koji je i prije Eura vjerovao tdko tugovali, ali i da bi u njega, selektor .Prandeli, cestitao protivniku koii nastoiao ga je vratiti u .Zivot nas je zasluzeno pobiiedio pedagoskim metodama. - riieCi su Prandelija.

titam i porucuiem im da sam ponosan na ono sto su napravili na ovom takmicenju - rckao je selektor Italiie, koji, zaista, mora biti ponosan, Stvorio ie jak klupski, timski duh, igraci su zivjel! i borili se iedni za druge, Nakon izdanja na Euru Italijani, uz nekoliko igrackih 05vjezenja, imaju jako uporiste za naredno veliko takmicenje - SP 2014. u Brazilu. N aravno s Prandelij em, koji ie iucer produzio ugovor s Italijanskim fudbalsJ5im sa: vezom, A, CULIC

ltali;anski napadac Mario Ealoteli (Balotelli) postat ee otac, objelodanila ie njegova djevojka Rafaela Fiko(Raffaella Fico). Fudbaler "Azura" i Mancester sitija sretnu vi-

mariO BalOlali Ga Dostali otac
jest cuo je dan uoCi polufinalne utakmice Eura protiv Niemcake,aproslaviojujes dva postignutagola. - N azvala sam Marija prijeutakmice 5 Njemackom i rekla da ce senas san 0 [Orne

Njegova djevojka ocekuje bebu

da postanemo roditelji obistiaiti ida ocekuiem niegovu bebu-reklajeFiko. Kako je dodala ona, Baloteliiev ~omentar bio je da je to naibolja vijest 03 svijetu. (M.T,)

~

60
__ ·

~~~snort
3_iul_Vsr_pa~ni2_01_2.~1!

SARAJEVO Nermin Haski6 prizeljkuje reprizu proslog Ijeta

Napadac bordo tima pastigao oba gala protiv Svedana • Ne smijema patcijeniti Maltetane
Igracima su draii jutarnji od poslijepodllevllih trellillga

neMa se POnOUi OrebI'D
GOdiSniica pruB lilule
Drugog jula 1967. godine Sarajevo je pobjedam u posljednjem kolu na Kosevu proti v Celika osvoiilo pry! naslov prvaka, Za bordo klub su u toj sezoni nastupali velikani poput Vahidina Musemica, Mirsada Fazlagica, Fuada MUZUIOvica, Seada J esenkovica, pokojnog Boska Antica ...

Raport s priprema Zeljeznicara u Austriji

Utakmice be pokazati gdje srno, kate Stanic
(Od specijalnog izojeitaca "Dnezmog auaza" iz Austrije) Izvrsne uvjete za rad u austriiskom Hajligenkrojcu kvare samo nesnosne vrucine. Ovaj gradic spada u naitoplije u Austriji, pa ie igracirna mnogo drazi jutarnji ad poslijepodnevnog treninga. Strucni stab zadao je menadzer "Plavih" svakog prijelaznog roka odbija poteneijalne kupce i ne zeli prodati Stanica, - S to se tice suage, dobro idem 0, cijele godine ne prestajemo raditi i fizicka spremanijenikada bila problem. Za ostalo moramo sacekati utakmice, tek kada odigrarna nekoliko meceva, vidjet cemo gdje smo, ali mislim da

UruCina naiuee· proliunill 'Plauih'

U dalekom Orebru dobro su upamtili Nerrnina Haskica, jer je napadac Sarajeva proslog jula u revans-susretu pretkola Evropske lige na Kosevu s dva gala presudio Svedanirna. Haskic pnzelikuie reprizu protiv Hiberniansa II cetvrtak (19.30 sad), takoder u kvalifikacijama za Evropskuligu. -Neka se ponovi Orebro i mislim da bi svi u klu bu, ad trenera, igraca, Up rave i navijaca, hili zadovaljni.

nouailiie Djeuale
U sali restorana centra "Pummer" fudbaleri Zeljeznicara priredili su iucer predstavu koja je izazvala ovacije svih prisutnih, Nairne, novim igracima receno je da moraju proci "obavezni test" kako bi postali clanovi ekipe, Zadatak je bio da pred ekiporn 0[. pjevaju pjesmu po svorne izbaru. Za mikrofonorn, kojeg je simuliralo pakovanje multiviramina, smjenjiva10 se pet novajlija. N ajvece ovacije pripale su hrvatzesrok tempo, sinocnjoj utakmici s Krivbasom prethodio ie jak [utarnii trening,a tako cevecinorn biti i preostalih dana. Osviezavanje ekipe za meceve Lige sampiona s Mariborom pocer ce tek nekoliko dana prijeutakrnica u kojima ce Zeljo pokusati izbaciti nosioca iplasirati se u trece pretkolo. Srdan Stanic na pripremama ie uvijek medu najspremnijirn igracima. Osimov "covjek za sve" u pre!bodnirn sezonama nastupao je gotovo na svim pozicijama u ekipi. Na desnom i liievom beku, u vezi, napadu, zbog njegove univerzalnosti skom golmanu koji se predstavio rijecima: "[a sam Marijan Antolovic i pjevat cu pjesrnu Sinana Sakica", a na kraju ie u zanosu zavrsio na koljenima, J apanca Ejsana josidu (Eishan Yoshida) nagovarali su da otpj eva "Zasto BU ti kose pobelele, druze" Muharema Serbezovskog, no Joili, kako ga saigraci zovu, oprcdijelio se za piesmu ua iapanskom feziku. Zapazen nastup imali su i Daniial Brkovic, Tomislav Tomic i Adnan Gabeljic, samo mozemo biti [aci nego proslesezone -govoriStanic. U ekipi su svjesni da evenrualnim prolaskorn Marib ora mogu dobiti mnoga, osigurari jos najmanje cetiri utakrnice u Evropi, Prolazak utrece pretkolo Lige prvaka znaci da ce cak i u slucaju eliminacije ekipa igrati cetvrto pretkolc Evropskelige, - Prosle godine smo ih nadigrali na pripremama, ali ljudi su se poslije prosetali slovenskom ligom i osvojili duplu krunu, Izuzetno su organizirani, bogati, imaju nekoliko sjajnih igraca, ali siguran sam da se mozemo nositi s njima- smatra Stanic. Z. SARIC

Haski(; u mecu sa Splitom: PolJjeda 2:0 iii 3:0 bila bidovoljna ad dva iIi tri gola razlike, sto bi, vjerovatno, bilo dovoljno za revans, Naravno, rnoramo sacuvati svoju mrezu - izjavio ie Haskic. U posljednjoj provjeri uoci Hiberniansa Sarajevo je u subotu na Olimpijskom

za revans

(Fola: S. Salelovic)

Nismo neskromni ako tvrdimo da smo kvalitetniji ad Maltezana. Merllltim, to ne znaiii da cemo u duel na Kosevu uci opusteno, Naprotiv, protivnika ne smijemo potciieniti nijednog trenutka, Sarno na taj nacin mozemo do pobjede

stadionu" Asim F erhatovic Hase" savladalo Split sa 1:0, a upravo je Haskic bio strijelac. - Posljednje tri kontrolne utakmice ostvarili smo isto toliko pobjeda primivsi svega jedan gal, i to s bijele tacke,

Gruzijski Dila Gori, ukraiinska Tavrija i Splicani su kvalitetne ekipe i dobre igre protiv njih daju nam pravo da se nadamo prolazu u drugo pretkolo i mecevirna s bugarskim Levskim - istakao ie Haskic. A. Dr.

la Hamberouica POl)u tren-rali
Nakon sto BU se novorn treneruVladi jagodicu na prozivku u proslu srijedu odazvala samo desetoriea igraca, od cega tri golmana, Celik sc polako, ali sigurno zabuktava ikompletira igracki kadar. Jucer su na treningu na Kamberovica poliu bila i dvojica novajliiR, povratnik iz niksickog Celika Elvir Kuduzovie te Jasmin Mesanovic iz tuzlanske Siobode. PrikljuCili su se i Zoran Brkovic, s kojirn ce ugovor biti produzen, teEmir Jusic. Jagodic najavljuje da bi do sutra magli imat! u kadru i novog stop era, koji stize iz inozemsLVa, te veznj aka.

Zahuktavaju se pripreme Celika

i meSanOuiC i HuduZOuiC
- Pridruzit ce nam se i Vlado Markovic i Mehmedalij a Covic, dok ocekujemo Dejana Martinovica - kazao namje jagodic, Takoder, nada se povratkuAladina lsakovica, koji je u privatnoj posjeti U Njernaekoj, a koji, kao i Anid TravanCic, ima rok do sutra da se prikl;uci.Zenicani su jucer trenirali u Busovai'i, gdje ce vjdbati do polaska naZlatiboru subo luujutro. Plan je da na Ziatiboru ostanu deset dana i odigra;u cetiri utakmiee. Vee ie dogovoreno da ce igrati protiv [0kalnog Ziatiborca i Sutjeske izNiksica. V.B.

Novajlije Mesanol'ic (u prvom planu) i Kuduzovic (desllo) lIa Irellillgu s .Brkovicem
(F9tO:

1. Hadiic}

nakon dvije pobjede nad Tomislavom

... Doskorasnji fudbaler Borea, aranij ei Veleza Perica Ivetic novo je pojacanje najmladeg sarajevskag premijeligasa Olimpica. On je jucer u prostori;ama kluba

luetic iz Horea Sligao u Olim,Dic
potpisao dvogodiSnji ugovor zatim sa Otoke. - Poznajem igraGeOlimpica, a sa nekima sam ranije i igrao. Mislim da se radi a veoma kvalitetnoj ekipi ko-

ja ima velike domete. N adam se da eu doprijenijeti u oSLVarenju visokih ambieija kluba - rekaa je Ivetie nakO.llpotpisivanja ugovarR. lvetic, kaji je treee ovo-

sezonsko pojacanje "Vukova" odmah nakon potpisa ugovora zaputio se u Fojnieu gdje se prikljucio ostatkuekipenapripremama. (A. C.)

ort
VIMBLDON

Dnevni avaz, utorak, 3. julVsrpanj 2012.

61

"

Prva nositeljica zavrsila nastup u Londonu

Boltova cestitka Blejku

Atletika Serena Vilijams se domogla desetog cetvrtlnala Vimbldona u karijeri
Za prvu teniserku svijetu Mariju Sarapovu Vimbldon ie zavrsen. Ruska teniserka, koja ie u London dosla nakon sto ie protutnjala kroz Pariz, u cetvrtom kolu je izgubila od Njemice Sabine Lisicki, Sarapova, koja je na Vimbldonu trazila drugi trofe], porazena je s glatkih 0:2, cime joj se Njemica revansirala za poraz iz polufinala2011. godine. ~U ovom porazu pokusat cu pronaci rnotivaciju, ier zelim sacuvati prvo mjesto na listi. Pred sobom imam jos rnnogo zacrtanih ciljeva ~ rekla ie Sarapova, osvajacica iz 2004. godine. Slicno iznenadenje nije dozvolila cetverosrruka osvajacica Serena Vili jams (Williams),koja ieza 10. cetvrtfinale Vimbldona u karijeri savladala Iaroslavu Sve~ dovu. Kazahstanska teniserka, koja je u prethodnorn kolu postala prva teniserka koja ie na jednom gren sleIOU osvojila set bez izgubljeDOgpoena, Sereni je pruzila

Drogl

Vladavina U seinaBolta (Usain) u sprinterskim disciplinama ugrozena je nakon sto ga [e u okviru jamajcanskih kvalifikacijaza Olimpiiske igre dva pula pobijedio [ohan Blejk
(Yohan Blake),

Doraz .80118

N aibrzi covjek na svijetu uspio se plasirati na Igre, iako je izgubio utrke na 100 i 200 metara. Blejk je u petak istrcao 100 melara za 9,75 sekundi, sto je (etvrti najbolji rezultat u historiji atletike, a Bolt je bio drug; s rezultatom 9,86_ Isti poredak je ponovolien na 200 metara. Blejk je pobijedio s vremenom 19,80, a Bolt ie zaostao tri statinke.

Plivanje

FelDSOU
(Faro: ~FP)

jak otpor, ali je na kraju porazenas 1:2 usetovima. ViU~ jams ce u cetvrtfinalu igrati

protiv braniteljice naslova Petre K vi tove. Dok su [ucer zavrsni svi

Pouriiedeni Federer le8110 do celurtlinala
Rodzer Federer tesko se probio do cetvrlfinala. lako je protiv Belgijanca Ksavijera Malisea poveo sa 2:0, Svicarcu ie za trijumf trebalo vise napora neRo sto se mislilo. Sesterostrukom osvajacu Vimbldona posao protiv neugodnog Malisa dodatnn je otezala povreda leda, zbog koje mu se u nekoliko navrata ukazivala - Bas je boljelo, ali srecorn tretmani su mi po-

Ijekarska pomoc ..

mogli, Izvinio sam se Malisu, posto je prekid kod njegovog servisa za prvi set izgledao malo glupo - rekao je Svicarac, Federeru ce ova hili cak 33.. uzastopno cetvrtfinale na gren slem turnirima.

mecevi cetvrtog kol au konkurenciji zena, rnuski program prekidala je kisa, pa je taka na vrijerne zavrsen sarno duel izmedu Rodzera Federera (Roger) i Ksavijera Malisea (Xavier Malisse). Rezultati: MUSKARCI, cervrto kola: Rodzer Federer (Svicarska, 3) - Ksavijer Malise (Belgija) 7 :6,6: 1,4:6,6: 3. ZENE, cetvrto kolo: Sabine Lisicki (Njernacka, 15) - Marija Sarapova (Rusija, 1) 6A, 6:3, Petra Kvitova

(Ceska, 4) - Franceska Skjavane (Italija, 24) 4:6, 7:5, 6: 1, Serena Vilijarns (SAD, 6) - [aroslava Svedova (Kazahstan) 6: 1,2:6, 7:5, Tamira Pasek (Austrija)- Roberta Vinci (ltalija, 21) 6:2, 6:2, Madja Kirilenko (Rusija, 17) - Peng Suai (Kina, 30) 6: 1,6:7,6:3,Anzelik Kerber (Njemacka, 8) - Kim Klajsters (Belgija) 6: 1, 6: 1, Agnjeska Radvanska (Poljska, 3) - Kamila Dordi (Italija)6:2,6:3. (M. T.)

sezone

rezultat

Menadzer Mirze Teletoviea a transferu

Menadzer kapitena kosarkaske reprezentacije BiH Mirze Teletovica izjavio je za spanski list "El Correa" da posao s Bruklinom iii b il 0 k oj om drugom NBA ekipom nije zakljucen, Misko Raznatovic je dodao da nernaju cvrstu ponudu bilo kojeg rima iz najjace kosarkaske ligena svijetu do sada, ali mu se cini da od cetiri tirna koja su pokazala in teres za potpis ugovora s nasirn igracern, Bruklin ima najjasnije planove za Teletovica, Spanski list izvjestava cia bi Netsi mogli Teletovicu ponuditi godisniu placu od 5 miliona dolara, a od tog bi iznosa Teletovic, najvjerovatnije, morao podmiriti dio ods tete Kahi Laboral koja, prerna nekim informacijama, traZi 2,5 rniliona eura. NBA klub, prema pravilima Lige,mozeplatiti maksimalno 550.000 dolara na imeodstete. (V.B.)

POsao nila gOIOu, POZIUnlCe dObll1 DllUaellUana nama Gursla ponude IlnIlOU-(: 1Ensar Halder
Ekspedicija bh. sportista koji ce nastupiti na Olimpijskim igrama II Londonu od 27. jula do 12. avgusta porasla je na sest imena, nakon sto su pozivnice Svjetske plivacke federaciie dobili Ivana Ninkovict 100 prsno) i Ensar Hajder(200mjeSovito). Raniie su A nonne za Igre ispunili Arnel Mekie (dzudo), Kemal Mesic i Lucija Kimani (atletika), dok je pozi vnicu ili takozvani wild card dobio Nedzad Fazlija (streliastvo), Sedamnaestogodisnia clanica Leotara Ivana Ninkovic istakla je cia je ponosna sto ie London uspjela izboriti iako u Ninkovi{;: Nada bh. plivanja

8rojnija bh. ekspedicija za Olimpijske igre

Felps na sliJrlu: Moie i bolje (Fala: Reul.,,) Americki plivac Majkl Felps (Michael Phelps) s vremenom 51,14 sekundi postigao je naibolji rezultat sezone na 100 metara delfin i as rvario eetvrtu pobjedu na kvalifikacijarna SAD-a za Olimpijske igreu Londonu, - Prvih 50 metara nisam najbolje plivao, a finis je bio takoder slab. Morao bili plivati drugacije, as[eca] nije bio fantastican niti grozan- rekao je Felps.

Amerika

UhaDsen sin
MalHla

Trebinju nema adekvatne uvietezarad tokomcijelegodine. - U mom gradu nemamo zatvoreni bazen, pa sam tokom veceg dijela godine primorana da vozarimo i treniram u Herceg- Novorn iii Dubrovniku - kaze lvana.ciji tre-

ner Veljko Piljevic istice vriiednosr njenog dostignuca sljedecimrijecima: ~Njen plasman na Ohmpijske igre ie, prema mom misljenju, vee rezultat vrijedan kao da je osvojila medalju. M.P.

Teletovii:: Najbliii Bruklinu

Najbolja bosanskohercegovacka stonoteniserka Emina Hadiiahmetovic osvojila je bronzanu medalju u pojedinacnoi konkurenciji i srebrenu u konkurenciji pa-

Eminl HadzlahmetoulC dUlJe medal)e
rova na 20. balkanskom prvenstvu za mlade u Gabrovu u Bugarskoj. Hadziahmetovie je u polufinalu singla izgubila od svoje dubl partnerice Anete

Juniorsko Balkansko prvenstvo u stonom tenisu

Maksuti (1 :4) iz Srbije, koja je osvoj ila prva mjesto. U ekipnom dijelu prvenstva zenska ;uniorska selek~ cija BiH osvojila je trece mjesto.

Polieajci Arnericke Savezne Drzave Nebraska morali su u gradu Omaha privesti Markusa Dzordana (Marcus Jordan), sina legendarnog kosarkasa Majkla(MichaeJ). Policija se odazvala na POUI' osiguranjau jednom hotelu u kojem jeDzOl"dan imao verbalni konflikt s neirnenovanom zenskom osobom. Policajci su u izvjestaju zapisali da je Dzordan bio "izrazita razdraZen, intoksiciran i nezainteresiranzasaradnju".

DiOrdana

44

Uror~~, 3_ jWsrD~n~ 2(112_

Dnevni avaz
od srnrti naseg Obavjestavamo rodbinu, prijatelje nas dragi i komsije da je Navrsava se 7 tuznih dana ad smrti

Dana, 2. [ula 2012. navrsilo se 13 godina dragog supruga, oca, svekra i dede

RIFET (RAMIZ) MIRVIC
V rijeme nece izbrisati si ecanie na tvoju dobrotu i plemenitost, S ljubavlju cuvamo na tvoi lik. uspornenu preselio

RAGiB (ZECA) CRNCEVIC
na ahiret 1. 7. 2012. godine, u 90. godini. u Priboiu, selo Kasidoli, 3. 7. 2012.

FAHIRA (AHMETA) MUMINOVIC
Koracamo kroz hodnik sto zivot se zove, mama! Kako dalje bez tebe? Pitarno se ... mama .. Imala si veliko srce, dusu i ljubav za sve nas. Tvoja dobrota pratit cc nas cijeli Hvot. Nase molitve neka te prate aka ne mogu da nam te vrate, Ponosni na tebe, mama. Sin Hasan, nevjesta Lamija, kcerke Emina, Adisa, Almeida, unuci Denis i ';'mar~ Adi i Adnan, unuke MeJisa i Lajla, porodice Muminovic, Comaga, Macanovic, Sadikovic, Paic, Tokalic, Cevra, Palic, Savic, Cvijanovic, Kadric, Isovic VoH te tvoja Adisa, EI-Fatiha
808S-ndl

Supruga Ifeta, sin Damir, unuk Dani

kcerka Amira, snaha Amila i
13693-1[

Dzenaza ce se obaviti godine u 13.00 sati.

OZ.ALOstENA Dana, 3. 7. 2012. navrsavaju smrti se dvije godine od rragicne

PORODIC.A

I PRIJATELJI
8091-odi

ADNANA JAZVINA

Dana, 3. 7. 2012. navrsava se sest mjeseci od preselienja na ahiret nase drage majke, punice, nane i pranane

Siecanie na sina nase kolegiee Zlarke postalo ie dio nasih zivora u kojirna ce svima nama, a najvise svojo] marni nedostajati. Mamine kolegice: Maida 0., Emina K., Senada T., Azra D. i Edina r. D., Azra S., Eneza

FATIMA (TUKELIJA) HADZIMURATOVIC
Mohmo dragog Allaha, dz.s -: da joj , podari Dzennet i vjecni rahrnet, Kcerka Leila, zct Resid, unuka Amra, unuk Carnil, praunucad Riiad, Abdurahman i Iman

POSLJEDNJI SELAM mom voljenom bratu

POSLJEDNJI SELAM

nasern dragom

Dana, 3. 7. 2012. navrsava se 40 dana otkako je preselila na ahiret nasa

SJECANJE mom voljenorn suprugu

ARIF DIVOVIC LICE - PASA
Neb ti dragi Allah, dz.s" podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. Po dobroti cu te pamriri i spominiati. Tvoja iedina EI-Fariha!
8087-odi

SENIJA KUDUS, rod. ARNAUTOVIC
Mohmo Allaha, dz.s., da ti podari lijepi Dzennet, Tevhid ce Be prouciti 4. 7. 2012. godine u 17.00 sati u stanu, ulica Muhameda Hadzijahica br, ION!. Sa ljubavlju Porodica i posrovanjern,
13692-1r

SAFETU (VEHIDA) TRGO
Neka ti Allah podari lijepi Dzennet. Majka Adila, supruga Ziba, kcerka Azra sa porodicom, unuk Tarik

SULJO (AHMED) BABIC
Esma, Zehro, Taiba, Bahra i Ado Beslija
p-71340

sestra Ismera
80:32-11d;;:;

Danas, U utorak, 3. 7. 2012. go dine navrsava se 40 tuznih dana otkako ahiret nas dragi suprug, otac, svekar, punac i deda

je preselio na

Dana, 2. 7. 2012. navrsilc se 20 godina otkako zaboravljenu suprugu, majku, svekrvu i nenu

izgubismo

nasu dragu

i nikad

HIBUDZUDZA

Draga rnoja zeno, rahmet Dzennet i vjecni rahmet.

ti rvojoj dobraj

dusi, Bog ti dao

MUJO (MUSTAFA) BULJUBASIC
Sro te duze nema, sve vise re volimo, a bezgranicna zi vota viecno ostaie u nasim srcima i sjecanju. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzenner, Tevhid ce se prouciti Dobojska br. 16. istog dana (3. 7. 2012. godine) 1jubav koju si nam pruzio do kraja

Tvoj suprug Ahmet, kcerka Velmana, sin Braco, nevjesta Lida, unucad Arman i Ismar DiudZa) Anel, Amar i .Amela Dervisevic, Adi i Miran Hodzic, zaova Zeha Buljko, prija Mersa Cemalovic i ostala rodbina ]1)69·'"0

Dana, 3. 7. 2012. navrsava ahiret naseg dragog u 17.00 sati u kuci zalosti u ulici

se pola godine -

ad preseljenja -

na

Supruga Dika, sin Adin, keerka Tarik, Haris i Adis

Adila, snaha Mersida,

zet Arner, unucad

Kenan,

Ajla,
No(B3016

SEBlBA ZIGICA

POSLJEDNJI

POZDRA V

Kazu da coviek umre kad ga zaborave, mi tebe ne mozemo zaboraviti, Hvala ti za svu tvoju dobrotu i postenie. Molimo Allaha, di."., da ti podari lijepi Dzennet, svastike Fadila, Azra, Ajna i
p-S1l420

nasoj kolegici

Tvoji najmiliji: puniea Kadira, badze Ahmet, Salko, Nesib, Hasena, djeca Aida, Elma, Aldin, Adna, Diejla, Amar

Dana,

3. 7. 2012. navrsava

se 7 dana od kada je preselio

na ahiret

nas dragi

FERID - MIRSO (DULAGA) CELIK

AZRI DZINIC
Plemeniti ljudi kao ti se ne zaboravljaju, ani zive kao uzor ... Nasrnijan borae za zivot. .. ali on je ipak zivot ... i dade dan kad nas umori ... S ljubavlju, Kolege iz Sektora i pozitivan

Mohmo dragog vjecni rahmet,

Allaha,

dZ.s., da mu podari lijepi Dzennet

i

'Ievhid ce se prouciti istog dana (utorak, ul. Hrasnicka hr. 2 - Hrasno,
8081-odz

3. 7. 2012, god.) u 17.00 sati u stanu,

za odrzavanie

MiP

Tvoji:

majka Fata, sestra Samka,

zet Muradif

Husic,

sestricna

Amila i sestric

Armin
13647-1[

Dnevni avaz
SJECANJE
Dana, 3. jula 2012. navrsava se dvadeset pel godina ad smrti voljenog late i djeda

uto"k. a iulV",ani 2011.

45

supruga,

na sehide - poginuie mjestane Tihovica tokom agresije na BiH

HALACMUjO HALACSEFER HALACSINAN HALACFEHIM HALAC SULEjMAN HALACBESIR HALACSABAN HALAC IBRAHIM HADZIC KASIM HADZIC DZEMO HADZICESAD HEROSEAD KAHRIMAN KAHRIMAN KAHRIMAN KAHRIMAN SEAD SENAD IBRAHIM MAHMUT

KOZLjAK

HASIM

KOZLJAK UZEIR KOZLJAK RAMIZ KOZLJAK ABDULAH KOZLJAK HAMID SEHIC VELIJA HUSEINOVIC HANKA SEHICHANKA AZEMOVIC TIJA HRUSTOMEHO HUSEINOVIC TREBINJAC ELVEDIN ZEjNIL
SjECANJE SjECANJE SjECANJE na naseg dragog

prof. dr. SULEJMANA SMLATICA
S Ijubavlju,

Supruga Dinka, kcerka dr. jasminka i unuk Mirza

HALACHALIL HALAC FIKRET HALAC RIF.ET KAHRIMAN EDIB KOZLJAK MEHO PIKNJAC MUJO HALACSAFET HALACISMET KAHRIMAN MURAT

KERICISMET KOZLjAK RASIM KOZLjAK KOZLjAK KOZLjAK S.EVAL BAjRO MENSUD

HAJDARA

(NAILA) HAJDARA (NAILA)

MEJRA (MEHE) MORINA, rod. JELESKOVIC
Nikad zaboravljena. Ii ie vjeciti rahrnet, Od rvojih najmilijih N eka

Ovom prilikom pozivamo rodbinu, komsije i prijatelie da prisustvuju tevhid-dovi koja ce se prouciti u dzarniji u Tihovicirna 4.7. 2012. godine. Rodbina i prijateiji
nr~0334S1

Dani prolaze, a tuga i bQJ ostaju. Osravio :;1 rragove koji se ne brisu, sjedauja ko]a ne blijede, dobrotu i ljubav koja lie pamti. Smrt nije pitala koliko te volimo, koliko cd naru nedosrajau. Pcnosni smo sto si bic dio nas Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dfennet, a rvojoj dusi vjecni rahmet. Tvoii: sestra Suvada, let Suvad, sesrrici Selmedin i Selma 13697-[1

BECKOVICA 1969 ·1995.

8G79-ndz

Zivot nesraje u rrenutku, ali sjecanje osraje zauvijek. Bol uije u suzama, ni u rileclma, bQI [e II nasim srcima gdje cd romvijek nstati vcljeu i nikad zaboravlien Neka ti Allah, dt.s., podari 1ijepi Dzennet i viecni rahmet. Tvoji: otac Nail, majka Hana, brat Suvad, sesrra Mirsada.snaha Mediba, bratici Hanm iAmina 13697-[[

~

BECKOVICA 1969· 1995.

Danas,

3.7.2012.

navrsava

se 40 dana od smrti

SJECANJE na

MUSTAFE BAVC:U:A
Tuznih, praznih i jako bolnih 40 dana je proslo bez tebe u nasim iivolima, ma i sreima nasim, dok god ona budu kueala, ti ees biti dio njih, Neka Ii dragi Allah, dz.s., podari liiepi Dzennet i sve dzenetske svom privremenom boravku na ovom svijetu, i zasluzio. Tvoj sin Edin sa suprugorn Amelom i kcerkorn Asjorn
!lOgS-om

ali u misli-

MUSTAFU BAVC:ICA
25.5.2012·3.7.2012.
Prodose i ovih tuznih 40 dana. Umjesto utiehe, svaki novi dan donosi bolnu istinu da re vise nerna medu nama. N edostaje nam rvoia dobrota, rvoia Ijubav, tvoj savjet i sve ono sto si nam velikodusno znao poklanjati. jednostavno, nedostaies nam. Sin Dino, unuke Arianna i Alma i snaha Klaudia
flOS5-nw:

Ijepote koje si ti, u

Danas, 3. 7. 2012. navrsava se 40 tuznih dana ad smrti mag voljenog oca
Dana, 3. 7. 2012. uavrsava

SjECANJE se 40 bolnih dana otkako je preselio moj suprug

MUSTAFE BAVC:ICA
Svakim proteklim danom praznina je sve veca, a bol sto sam te izgubila sve jaca, Sa tvojirn likom zaspem i budiru se, sjeeania naviru, a uspornene bole. Zauvijek ostati moj uzor. Nedostaies mi, tara.

ces

MUSTAFA (SEMSE) BAVC:IC
Bolan mi je svaki dan bez Tebe. Tevhid ce se prouciti u utorak, 3.7.2012. u 18.00 sati
U

kuci zalasti, Trg nezavisnosti

15.

Neka ti dragi Allah, dB.,

podari

sve dzenetske

ljepote

i vjecni rahrnet, Tvaja Jasminka
8085-udz ~mK5-ndL

Tvoia Elma sa porodicom

46

Uror~~,3_jWsrD~n~ 2(112

Dnevni avaz
TUZNO S]ECAN]E Dana, 3. 7.2012. navrsava se pola godine od preseljenja na ahiret nase drage mnjke i babe, a dana, 8. 7. 2012. navrsava se 17 godina ad preseljenja na ahiret naseg dragag oca i dede

Dana, 3. 7. 2012. navrsava

se godina od kada nije sa nama nasa draga

BEGZADA (MUHAMED) TANOVIC, rod. HASAGIC
S ljubavlju Porodica i postovanjern,
J3657-1t

Malima Allaha, Djeca i unucad

ATA HANDZIC, rod. BRKANIC dz.s., da im podari Iijepi Dfennet
tuznih godina

DZEMAL HANDZIC
i viecni rahmet.
8049-ndz

Dana, 1. 7. 2012. navrsila se godina otkako nasa draga mama, nana, svekrva i pranana

nije sa nama

Dana, 3. jula 2012. navrsava se sedamnaest od kada ie preselio na ahiret nas dragi

Dana, 3. 7. 2012. navrsava voljenog

se godina

od smrti naseg

SALIHA ARNAUTOVICA ZEJNEBA JELEC, rod. PODZO
Rijecima se ne moze opisati ova bol, ruga i praznina od kada nisi sa nama. Zauvijek cemo [e pamriri po dobroti i ljubavi koju si nam pruzila. Molimo dragog Allaha, d;U., da ti da Iiiepi Dzennet i njegove ljepote. Tva;i najmiliji Tevhid ce se prouciti u nedjelju u 14.00 sati, Mali Sedrenik Ne posroje rijeci koje mogu izrazui, niti vriierne koie rnoze umanjiti ovu bol i rugu za mbom. Postojis i postojat ces zauvijek u nasim mislirna i nasim srcirna, Ponosni smo sto sma te imali, vjecno tuzni sto smo te izgubili. Neka ti Allah, di.s., podari Dzennet i vjecni rahrner,
p-71108

RUZDIJA (MAHMUTA) ROVCANIN

S ljubavlju Porodica 2.

i postovanjem,

Tvoji: zena Muharema, Haris i Aron

kcerka

Aida, zer Ziiad i unuci
1365>-"

136S4-1r

Dana, 1. 7. 20l2. navrsila se godina napustila nasa draga tetka

od kada nas je

Treceg jula 2012. navrsavaju se cetiri tuzne godine otkako nije s nama tiha i plernenita zena, nasa draga rnajka i nana

Dana, 3. 7. 20l2. navrsava se 7 dana od kada je preselila na ahiret nasa draga

ZEjNEBA jELEC, rod. PODZO

FATIMA (MEDE) IBISEVIC, rod. GLUHIC
Ponosni smo na nacin kako si nas odgajala i nastojali smo isto prenijeri nasoj djeci. Tuga i bol nisu u velikim riiecima, nose se u srcu, Molimo Uzvisenog Allaha, di.s., da ti podari rahmer i sve dzenetske ljepote.

HAjRIjA OMERBEGOVIC, rod.RAMIC
S ljubavlju i postovaniem cuvarno uspomenu na tvoj plemeniri lik i nesebicnu dobrotu. Molimo Allaha, di.'., da ti podari Dzennet, vjecni Tevhid ce se prouciti istog dana (3. 7. 2012. godine) 11.00 sari u ulici Carina broj 27.
p-7112{)

u

Vrijeme prolazi, ali sjecanje na rebe ne blijedi, Zauvijek ces ostati u nasim srcima i biti dio nailjepsih uspomena, Tvoii: Hazim Husic, Saida, Almir, Amela, Senida
136S4-1L

Tvoii najmiliir

Tvoji naimiliii

13677-CI

Danas je 7 dana od preseljenja
nane
1

drage nam

pranane

SJECANJE

hadzi ZAKIRA·hanuma HODZIC, rod. SOCIVICA
kolegu Sta god da kazemo 0 Tebi, malo ie. Sjetih se rijeci ~~nog~,h koj i su zu Tebe rekh da si "melek zena' . Ponosna sam S(Osam Tvoje krvi.. Za mene, Ti si roditeli, majka, nana.; Ona koia je uvijek hila tu da mi da saviet, podrsku, pruzi Ijubav, neko ka je vjerovao u mene. Marne odgoju posvetila si veliki dio svoga zivota. Hvala Ti, sto si ucinila insanom ... Neka Tl kapije dzenetskih basel uvijek budu otvorene, a dragi AIlah, dz.s. podari Ti vjecin rahmet. El·Fariba Tvoie - unuka Indira Dokara i praunuka Elma 13682-1l
j

Dana, 3. 7. 2012. navrsavaju draga Majka

se dvije godine

kako je nasa

na naseg radnog

BEHIjA MALKOC
preselila na ahiret. N edostaju nam rvoja dobrota i tople rijeci koje si imala za sve nas. Da ti dragi Allah, dzelle sanuhu, podari vjecni rahmet, zele tvoji najmiliji: Kcerka, zet, unuci

SEVKIjA CAVRK

i praunuci

Uprava

i uposlenici

Centrotrans

tranzit

d.d. Sarajevo
N

POSLjEDNjl

SELAM

Dana, 3. 7. 20 12. navrsava se 7 dana ad smrti nase drage maj ke inane

SJECANJE

DAMIR (MIRSAD) DlZDAR
3.7.1996·3.7.2012.
Sjecanie na tebe je dio naseg zivota u kojem nam uvijek nedostajati. Molimo dragog Allaha, M.s., da tvoju plemenitosr i dobrotu nagradi lijepirn Dzennetom.

dragom, plernenitom zeru, tetku i, prije svega, nasem iskrenorn prijarelju

hadfi hanume ZAKIRA HODZIC, rod. SOCIVICA
N eka ri dragi Allah podari Iiiepi Dzennet i dzenetske ljepote i tvojoj dusi vjecni rahmet, Tvoje neutjesne kceri Saida Dokara porcdicarna Tevhid ce se prouciti rahmerlije, Podcarina

ces

FARUKU (IZETA) SARACEVICU

i Bahra Bulbul

sa

3. 7. 201 2. u 17.00 sati u kuci br. 10, Alifakovac.

S ljubavlju i postovanjem, Otae Mirsad, majka Zija, sestra Nina, zet Dian i sestric Zlatan

13680-[[

Miran,

Sanka, Mirna

i Mirza Ajanovic
J3655-1t

SjECANjE Dana, 3. 7. 20 12. navrsava rnajke, svekrve se 7 dana od smrti nase nane, na nase drage roditelie

SPRECIC .EMIR
2007·2012.
SJECANJE

BAHRA (MEHO) GODINJAK, rod. KARIC
ANGELA (JOSIP) SEDLAR
15.6.2000 - 3_ 7. 2012.

Dana, 3. 7. 2012. godine navrsava se pel godina otkako ie preminuo suprug Supruga

i otac,
p-79260

Tevhid ce se odrzati istog dana u 17.00 sari u Istiklal dZarniji na Oroci. Ozalosceni: sin Mustafa, i unuei Nedzad i Haris snaha Jasmina
S072-Ddt

BRANKO (JOSIP) SEDLAR
3.7.2006 - 3. 7. 2012.

i dieca

S neizmjernom ljubavlju, ponosom i postovaniem cuvamc trajnu uspomenu na vasu plemenitost, dobrotu i ljubav koju ste nam nesebicno poklaniali. Sinovi Damir i Zeljko sa porodicama 13687·"

Dana, 2. 7. 2012. godine navrsila su se 42 mieseca od preseljenja na ahiret nase drage

Dana, 2. 7. 2012. godine navrsilo se 48 mjeseci od preseljenja na ahiret naseg dragog

MUNIRE MUJACU:, rod. OSMANBEGOVIC
5.5.1931· 23. 12.2008.

NIHADA (SEFKO) MUJACU:A
24. 1. 1929 - 2. 7. 2008.

Neka Yam dragi Allah, di.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, Vasi najmiliji: sinovi Midhat i Seiad, snahe Aida i Aida, unucad Eldar, Adnan, Nadija i Nejra
ptr

SANELA REDZEPAGIC
(2008 - 2012)
Najdraza, Cetiri godine su premalo za bol i tugu, nedovoljne za sjecanja na dobrotu i ljepotu Tvoju, a mnogo, mnogo za prazninu u srcu i saznanje da nisi vise sa nama. Sarno da znas Dusice, koliko nam nedostajes i koliko Te se mnogi sa ljubavlju i postovanjem sjecaju, Nedavno su Tvoji kolege i prijatelji, Tebi u pomen i cast nastupali u Sarajevu i Zenici: Marija, Melisa, Ivana, Leonardo, Hiroko, Jasmin, Cucko, te "Sarajevski dragulji", clanovi orkestra Srednje muzicke skole Sarajevo. A divna Marija Kuhar Sosa, po povratku u Zagreb, napisa nam: "Bila mi je cast nastupati za Vasu i nasu Sanelu. Od srca Marija Kuhar Sosa." Dana, 3.7.2012. godine iza ikindija-namaza (17.00 sati), proucit ce se tevhid u Potockoj dzarniji u Zenici. Nakon tevhida, porodica, rodbina i prijatelji obici ce Sanelin mezar, pomoliti se za njenu dusu i poloziti cvijece, Tvoje ljubimice, sestricne Lorena i Sara, zet Dragan, sestra Larisa, "Tajo" i "Mamiea Sabinica"
13656-tt

TUZNO

SJECANJE

IN MEMORIAM

Treceg jula 2012. navrsava se sest godina otkako sa nama nije nas dragi

DZEMILKA MARIJAN SILJEG

PRCIC

prof. dr. MIDHAT PRCIC
1985 - 2012.

2010 - 2012.

Uz zahvalnost za svu ljubav i paznju koju si nam pruzao, euvat cemo Te zauvijek II srcima i mislima, N edostajes nam i volirno Te.
E-073-!ldi

Dragi nasi marna i [ala, Vrijeme kale ie proslo niie umanjilo bol i tugu za varna. Uvijek cere nam bid uzor
dobrore, plemenitosti, roditeljske nasim srcima i mislima. Ijubavi i pozrtvovanosti, Volirno Vas i trajno ste U

Tvoji: Lela, Renato i Marijana

POSLjEDNJI

[dl ~
SELAM

SJECANjE

~ ;"~~~;,""'"' '~~·~I;W
SjECANjE Dana, 3. 7.2012. navrsavaiu se Dana, 3.7.2012. navrsavaiu se

Vasa djeca, Alisa i Alden sa porodicama

1360G-u

SJECANJE

.
DEMI FERHATBEGOVICU
mom kornsiji,

HUSEIN • ISLAMOVIC
3.7.2000 ravljen. - 3. 7. 2012. nikad zaboUviiek volien,

ZEKIJA - t\ZRA OMANOVIC, rod. KAVAZOVIC
3.7.20113. 7.2012.
S ljubavlju i postovanjern CU\'acemo najljepse uspomene na tvoj vedri lik i na tvoju dobrotu.

HAJRUI~HNA , (SALA) BASOVICA

Iil
gubitka
8059-1ndi:

HAJRUDINA (SALA) BASOVICA
Teske [e zivieti i gledati oval svijet, au njemu ne vidjeti teo be. Za nas nema utjehe ni zaborava, ali ni r ijeci de opisu nasu bo1. Ostaje narn samo ljubav i siecanie na rebe. Tvo] [: sestra Adisa, zet Almir, sesn-ic Anur, sestricna Una
8OS9·ndz

da mu dragi Allah da Iiiepi Dzennet, . Od Kusturice Ahmeda
13679-[1

Supruga Jasmina, kcerke Selma, Seida i Leila, zetovi Nijaz i Admit, unucad Ensar, Tarik i Kanita
13674-u

Bratic Fake i snaha Selma
12846-tt

Uvijek cemo te volieri i pamriti sve zaiednicke trenutke provedene s tobom. Ne postoji rijec kojom Sf moze opisati ova ruga i prazn ina koju osjecamc u dusi. S tugom u Stell, TVOI i najmiliji - otac Sale, rnajkn Rnxija, brat Asmir

HIDAJETA HABES, rod. FAZLAGIC
3.7.1993·3.7.2012. Porodica
8004-ndz

48

Uror~~, 3_ jWsrD~n~ 2(112_

Dnevni avaz
3, 7, 2012, godine, navrsava se jedna godina ad smrti nase drage i nikad zaboravliene SJECANJE

Danas,

na nascg dragog i plemenitog

DZEHVE HUSANOVIC
Sretni srno sto smo te imali, a tuzni sto vise nisi s nama, Zauvijek ostati u nasim srcima i nasim sjecanjima kao simbol dohrote i Ijudske velicine,

ces

plemenitosti,

ASAD (MUSTAFE) HADZIKAPETANOVIC
lijepi

Najmilija nasa Dzela, neka ti je rahmet Dzennet i dzenetske ljepote. Tvoii najmiliji: te prijatelji kcerka [asna

tvojoj dragoj

dusi i neka ti Allah podari

3.7.1980·3.7.2012.

i sin Miro sa porodicama,
-

sva uza i sira rodbina,
1059-mo

S ljubavliu i postovanjem,
Porodica
13696-tt

POSLJEDN]I nasem dragom

POZDRAV prijatelju

POSLJEDNJI ocu nase kolegice

POZDRAV Bralo

dr, Vesne Hadzikadunic

SULJO (AHMETA) BABIC
S posrovaniem Idriz Karnenica, zauvijek cemo cuvati uspomenu Karnenica, Mehmed na tebe, Batotic
p-71101

TOMOBRALO
Direktor, menadzrnen t i uposlenici Kantona Sarajevo
N

Mehmed

JV

"Zavod

za zdravsrvenu

zastitu zena i materinsrva"

Dana, 4, 7, 2012, navrsava se 7 tuznih dana od preselienja naseg voljenog sina, brata, [are i daidze -

na ahiret

REFIK (IBRO) MULAOSMANOVIC
5.7.1993 - 5. 7. 2012.
Devetriaest godina prode kad te ubi agresorski nama osta tuga i vjecni bol za toborn. Molimo Allaha, dz,s" da ti podari Dzennet metak (snajperista),

ARIF (RASID) nrvovrc
Vrijeme ne donosi utiehu, vee samo bolnu istinu da ti vise nisi sa nama, Nasa srca su ispuniena tugom, a u zivote nam ude neopisiva praznina. Neka I; Allah, dz.s, podari Iijepi Dzennet i sve dzenetske Ijepote, Tevhid ce se prouciri dana, 4, 7, 2012. godine u 17,00 sa ri u kuci rahrnetlije, Babica 1/12,
8074-Ddi

i viecni rahmet,

u ulici Ante

Tvoie sestre Sefika i Hikmeta

Tvoj a ozaloscena

porodica

80!!2-ndi

POSLJEDNJI Dana, 3, 7, 2012. navrsavaju se 3 godine ad smrti naseg dragog nasem radnorn

SELAM kolegi

DERVIS • DERVO REBIBOVIC
izKonjica
Uposlenici

MUSTAFA (MURAT) KAmC

i postovanjem, Tvoii najmiliii: Samka, Lada, Dragan,
S ljubavlju

Niho,

Adnan

i Ena
PI.[

Enes, Hajra, Eso, Kemo, Izet, Mirso, Jasko, Eso, Struja, Remzo, Nusret, Sajo, Sanel, Nail, Vahid, Cika, Svereo

KCVS-a:

Zite,

Nera, Kemo, Daljo, Manje,

Dozo,

Sejo, Mirso,

Pasan,

Fahro,

POSLJEDNJI

POZDRA V

Dana, 4, 7, 2012. navrsava moj voljeni tala

se 7 tuznih

dana kako je utisao

Dana, 3. 7. 2012. navrsava se godina ad prerane naseg dragog supruga, oca, dede

smrti

ARIF DlVOVIC
velikorn covjeku i zetu Bio si veliki horae, moj borae. I otisao si dostoianstveno. Ostavio si ranu u mom srcu, jer otae je samo jedan, S ponosom i ljubavlju te spominjati, jer ti si to zasluzio i dok zivim ja, zivie; i ti u mom srcu. N eka ri je vjecni rahmet tvojoj postenoj dusi.

FERRAN - CICAK BUCAN
Sva ljudska dobrora, ponos i plemenitost bila ie u tebr, Bio si najliepsi dio naseg zi\'o[a_ Uvijek ces biti rana na srcirna, suza U ocima i boL u nasim dusarna. Neka ti Allah, dz,s" podari lijepi Dzennet, Tvoji: supruga Azijada, sin Arnel, kcerka Aldijana, snaha Selbina, zct Ruzmir i unucad Ajla i Faris
3075-ndz

SULJI BABICU

eu

ces

i plemenitoj

Porodica

SiSic Ferida
13690-1[

Tvoia iedina

i voljena kcerka MaJa

80S2-ndf

Dnevni POSLJEDNJI POZDRAV

avaz

U'''''.'.juIV''D,"j''''.

49

nasoj radnoj kolegici

ERMINI ALIHODZIC
Suvisne su riieci tuge. Muk, tisina i nevjerica kazuju sve ... Spavaj, cviiete nas, u vjecnim bastama rajskim,

KOLEKTlV:
DUNMORR GROUP AG

Dana,

3. 7. 2012. navrsava se cetrdese; svekar, punac, djed, pradjed

dana kako ie nas dragi otac, preselio na ahiret

ALIJA (AVDE) JASAREVIC
Dragi nas dedo, tvoje rijeci i tvoja djela ce viecno u nama cuvati neizmjernu ju smo gajili prerna tebi. Neka ti Allah, di .•. , podari lijepi Dzenuet i vjecni rahmet. Tvoji najmiliji: porodice jasarevic, Prnjavorac, Okanovic i Mujkic
842.-t ..

LIDIJA COLIC, rod. IVANDIC
ljubav ko20. 3. 1961 - 3. 1. 2012. S ponosorn i tugnm cuvamo sjecanje Volimo te, Daja, Tania, Vona, Bobo
863-t;:

na tebe ...

HIVZO GAKOVIC
3.7.2009. 28.1. 2006.

51
- supruga,

TUZNO

SJECANjE

NA NA.SE NAJMILIJE

POSLJEDNJI postovanom

POZDRAV

kolegi ; saradniku

DZEMAL GAKOVIC
23.2.1992. Federalno
lO70-m(J

~

SVLjI (AHMETA) BABICU

Dragi nasi, svakim danom nedostajete nam sve vise i vise~ Vrijeme koie prolaxi nikad nece umanjiti bot i tugu u nasim srcima. Volieni ne umiru, ani cdluze, <I ostavljaju svoiu dobrotu i diela u lijcpom sjecanju. Neka yam dragi ~nah, ~z.s .• podari Iijepi Dgenner i viecnl rahmet. Vas} najmiliji: Mirsada 1 [asna sa porodicama

tuzilastvo

Federaciie

BiH
B7{)HI

Dana, 3. 7. 2012. godine nas dragi

navrsava

se 40 dana od kada nije sa nama morne

POSLJEDNJI dragorn rodaku

SELAM i nasern amidzi

MAHMUT (ISMET) PANjETA

FARUK (IZET) SARACEVIC
uspomenu na tvoiu dobro-

S liubavlju tu i radost

te se sjecarno i zauvijek koju si nam pruzao,

nosimo

u srcima

i cuvamo

Tvoii najmiliji

djeca, snahe, zct i unuka

137QS-1t

Tvoii Meliha,

Haris i Omar

POSLJEDNJI

POZDRAV

IN MEMORIAM

SJECANJE

dragoj

sestri

SANELA REDZEPAGIC DULSI - BEHKI DRLjEVIC
3.7.2008 - 3. 7. 2012.

ILMA (EDlN) PINjIC
2009 - 2012.

"Mislim 0 tome kako su svi oni koji su otisli mladi, nedovoljno ozaljeni i kako zbog njih smrt duguie zivotu i nepoznati svetovi ovom nasem svetu u kome po nuzdi zivimo." Batlak Fahira sa porodicom
lOn-fill

Dvije godine su prosle, ali tuga u nasim srcima nikad nece proci. Neka ti Allah, dB., podari lijepi Dzennet i sve dzenetske Iiepote. Nikad tc necemo zaboraviti. Tvoji - babo Edin, mama Senada i brat Bilal
p-71240

Tetka Mikana,

Vania i Davor

50

Ulor~k, 3_ i~lijsrpJ~i

:2(1j2_

Onevni avaz
Dana, 3. 7. 2012. godine navrdava se 7 dana ad smrti naseg dragog

SjECANjE

Treceg jula 2012. navrsava se devernaest godina od pogibije naseg' dragog supruga, oca, djeda i punca

na sina nase ucitcljice Zlatke Veizovic

JUSUFA (MEHE) DURAKOVICA
Sretni smo sto smo te imali, a tuzni sto vise nisi s nama. Zauvijek ces ostati u nasim srcima i nafim sjedaniima kao sim bol plemenitosti, dobr-ote i Ijudske velidinc. Molimo dragog Allana, dz.s., da ti podari sve dzerietske liepote, a rvoioi dusi vjecni rahmer. na, zetovi Nedzad i Dzemal, nevjesta Alma,brat Mujo - Hamdiia, Nurka, unucad Emir, Mediha, Amina, Adnan, Lejla iN arcis, te porodice Ganic, Fuka, Krvavac, Mlmarevic, Delilovic, Palalic, te ostala mnogobroina rodbina, komsiie i priiateli i
sesrra Supruga Zejra, sinovi Sabahudin i Mesud, kccrkc Nurka i Nerma-

DIBANA (ATIFA) AVDIBASICA
1936 -1993. Sa ljubavliu i posrovaniem cuvat cemo uspomene na sve S[O si nam prujiio, Neka ti dragi Allah, di.s., podari lijepi i viecni Dzennet. Tvoj i najmiliji: supruga Rabija, kcerke Minka i Hasna, zetIbrahirn i unuke Dijana, Jasmina i Emina
S093-nJi

ADNAN JAZVIN

Ucenici i roditelii IV3 odielienia JU IV osnovna skola Mostar
l073-nlO

Dana, 3. 7. 2012. godine navrsava se 6 mjeseci od smrti nase drage

Treceg jula 2012. navrsava se godina od kada niie sa nama nasa

Danas se navrsava 7 tuznih dana od kada je na ahiret preselio nas dragi
suprug, deda i punac

ATA (IBRAHIM) HANDZIC
Sjecamo te se sa ljubavlju. vjecni rahrnet. Neka ti ie

TIFA (RAMO) LISICA, rod. KARACIC
Sa tugom koiu vrijerne ne Iijeci, sa ljubavliu koja viecno traie, zil'i, u nasim srcima.
Tvoji najrniliji:
8094-nd;;:

DZEMAL (FERHAT) FERHATBEGOVIC
Kada god pomislimo na tebe i tvoj dragi i vedri lik, osmijeh nam vracas na lice. Tvoji najdrazi Tevhid C!,se prouciti u urorak, 3. iula 2012. godine, u dzarniii Cobanua u 17.00 sati. 0·71104

Tvoii: Adnan, Alma, Iris i Irma Komlenac

sinovi i kceri sa porodicarna
1l0%-lnd~

Danas se navrsava tuzna godina od smrti naseg dragog

Proslu je 6 mjeseci otkako vise nisi sa nama

SALKO (ADIL) HODZIC
3.7.20113. 7. 2012. Vrijerne prolazi, a boli isto kao onog dana kada si nas napustio. Vrijeme prolazi i nikad nece izblijediti tugu i zalost u nasim srcima, Volimo teo Tvoii: Enisa, Mimes, Amila i Ella Dvadeset godina ad srnrti
SJECANJE

ELVEDINA SPIODIC

Tvoj Brat, Mama i Babo ...
809-7-udi; 8084-ndz

SjECANjE na naseg sehida

POSLjEDNJI

POZDRAV

dragorn badzi, vehkom covjeku

namamu

SABIRA (IBRAHIM) MEHICIC, rod. BASIC
5.2.1945 - 3. 7.1992. Doboj Obicno uviiek ... 1 slicnim danima ... Proslost se navali kao planina ... Na tom cu vrhu da sazrem ... [er samo s niega nekad nazrem ... N as ... Sin Alen, snaha Delveta
- Deki, unuk

RUSMIR (SAFETA) PASIC
1992·2012.
S liubavlju, na tebe. postovanjern

SULJI BABICU
i ponosom
cuvamo uspornene

Maid

pn

otac Safer, majka Canula, brat Almir, snaha Enisa, bratic Rusmir i braticna Sejla 8m·.d' Tvoii najmiliji:

S neizmiernim postovanjem, Tvoji - Vila i Ahmed Hurem
B7{)8-Cl

POSLJEDNjIPOZDRAV

Dana, 3. 7. 2012. navrsava se je drage tetke
17 tuznih godina od smrti mo-

SJECANJE

F1RDESA KARAMEHMEDOVIC mr.prof.

BECIR SMAJLOVIC
Neka ti dragi Allah, di.s., podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet, Porodica Hasanovic Ismet i Zehra i kcerke Azra i Amina

CAMILA - CAMA GABELA, rod.

BECO SMAJLOVIC
S rugom i postovanjem nasem dragorn prijatelju, Avdo Cenanove i uposleuici "Sara Kompani" d.o.o,
g{l98-1I1d~

Godine ne brisu ljubav u srcu, vriiedncsti 0 koiima si me ucila, te bol zbog tvoie prerane smrti,
Neke

cnac

pi Dzennet.

ti je vlecni rahmer

.i liie-

lijeci, vjecno cemo te voljeti, pamtiri tvoi dragi lik i plemenitu dusu, Tvoja braca Alija i tamil i bratic Adnan
13709-((

S tugom koju vrijerne

ne

Tvoja sestricna

Alida 13700·11:

Dulancic sa porodicom

8102-ndz

POSLjEDNJI

SELAM

nasoj dragoj

FARUK (IZET) SARACEVIC AZRIDZINIC
N eka ti Allah, dz.s., podari liiepi Dzennet i vjecni rahmet, a porodici sabur, PertefMunevera, Jasmin, Alma
81Q30-nM:

Dragi Faruk, neka ti dragi Allah, ill.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet tvojoj plerneniroj dusi. Tvoji: Becir i Zurnra, Indira, Maksud sa sin om Tarikorn, Nedirn i Arnrita sa sinorn Harisom i kcerkom Selmom

Dnevni

avaz

ulDrald.

IUIV"panl

2012.

51

Tuznim, zalosnim sreem obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da ie nas dragi suprug, otae, deda i brat

FARUK (IZET) SARACEVIC
iznenada preselio na ahiret u petak, 29. juna 2012. godine, u 66. godini, Dzenaza ce se klanjati u utorak, 3. jula 2012. godine, iza ikindija-namaza obaviti u 18.00 sati na mezarju Grlica Brdo. u haremu Begove dzamije, a ukop ce se

OZALOSCENI: sup ruga Emira, sinovi Fariz i Adis, unucad Omar i Alen, snahe Nermina i Amra, brat Salih, snahe Mirjana i Sanja, bratici Anel i Eren, braticna Mia, amidzicna Meliha, amidzic Muhamed s porodieom, tetici Fehim i Selim sa porodieama, teticna Vasva sa porodieom i Merdzana, daidzicp.e Nidzara i Nedra sa porodieom, sure Esad, Becir i Zaim, svastika Ratmira sa porodieama, te porodiee Saracevic, Ziga, Skaljic, Bicakcic, Tahmiscia, Vukotic, Hamza, Alic, Custovic, Tanovic, Aianovic, Pljevljak, Dubiea, Numic, Selimovic, Kurspahic, Prelievic, Terzic, Panic, Markovic, Kolovrat, Kuric, Hadzihalilovic, kao i os tala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 18.00 sati u kuci zalosti u ulici Zagrebacka br. 711. NoOl>014

~ij~~:::=:;:~~~:"""'~' -.
preselio na ahiret u ponedjeljak, 2. 7. 2012. . godine, u 77. godini, Dzenaza ce se obaviti u utorak, 3. 7. 2012. godive, u 17·90 sari on meaar]u Kozadre - Rogatica. OZALQSCENI: sinovi Kemal .i Dzemal, kcerke Nezira i Munevera, zer hadzi Abdurahrnan, snahe Rasida i Sernsa, unucad Irfan, Edin, Enis, Dzenana, Amela, Aida, Neira i Sejla, brat Alija sa porodicom, sestrici i sestricne, amidfici i amidaicne sa.porodicama, surevi hadzi Salim i Amir sa porodicama, svastike Amira i Munira sa porodicama, te porodice Grabovica, Carie, Heco, Hodzic, Budimlic, Dedovic, Pasic, Selimovic, Halimic, Oprasic, ¢ureva9, Panieta, Turcalo, Cocalic, Durakovic, Dzananovic.] usic, Colic, Cutahiia, Bakija, Handrkq, Selmanovic, Hadrovic, Causevic, Omanovic, Habibovic, Kekic, Sljivnjak, Vrazalica, Heljic, 'Iurcinovic, Kapo, Harbmja, Bezdrob, Spahic. Susa, Karaman, Zukanovic, Katica, Becirevic, kao i ostala brojna mdbina, komsiie i prijatelji Tevhid ce se prouciti istog dana poslijeikindija-namaza u Adilbegovo] dzamiji na Kobiljoj Glavi. Priievoz do mezaria i nazad obezbiieden ispred Acil-begove dfamiie sa poleskom u 14.30 sati, sa usputnim zaustavljanjern na Vijecnici. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

Obaviestavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je nas dragi -

Duboko okalosceni obaviestavamo rcdbinu, prijatelje i komsiie da je nas dragi

HASAN (OMER) SABANOVIC
1930·2012.

NEDZAD (SALIH) SOFIC
preselio na ahiret u nedjelju, 1. 7. 2012. godine, u T]. godini. Dfenaza ce se obaviti u sriiedu, 4. "7. 2012. godine, uJ~.30 sari na mezariu Grlica Brdo. OZALOSCENI: supruga Sonja, kcerka vesna, unuk Filip, zet Davor, sestre vasvi]a i Ediba, sestrlci, te porodice Sofie, Tomic, Tuzi, Nakas, Bajraktarevic, Alikalfic, Koso, Spasic, Avdagic, Hadziagic, te ostala rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciti istog dana u 15.30 sari u dzamiji Vrbaniusa. Kuca zalosu: ul. Sime Milutincvica l/II RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

dipl, ing. arh.

dana, L 7. 2012. godme u 20.45 san, U 82. godini preselio na ahiret. Dzenaza ce se klaniati u urorak, 3_7. 2012. godine, u 18.30 sari u haremy SevaS Djjve,gdie ce se rahmerliiai ukopati. QZALOSCENI: sin Ramiz, kcerka Camila, brat. Ibro, bratic Sa6T~braticna Deuka, nevjeste Munra, Danira i Adisa, zetovi Zijad i Ibro, unucad Irhad, Faris, Irma, Elrna, Ajdin, Admir, Ena, Edin i Sarnir, te porodice Sabanovic, ¥aksumic, 'Iojaga, Cuhara, Iugo, Avdic, (:olakovic, Colakhodzic, Sura, Begovic, Kobo, Mahinic, Muratspahic, Kukuruzovic, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komfiie lO71-m'J

... Z3 ovai trenutak ~pripremajte se ~(hadis) Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kornsi]e da je nas dragi

Duboko ozalosceni obavies-avamo rodbinu, prijarelje i komsije da je nas dragi

'Iuznirn srcem javljamo rodbini, prijateljima i komsijama da je nas dragi

BECIR (SELIM) SMAJLOVIC
preselio na ahiret u nedielju, L.jula 20l2. godine, u 56. godini. Dzenaza ce se obaviti U utorak, 3. iula 2012. godine, u 14<00 sati na gradskom groblju Vlakovo. OZALOSCENI: supruga Sabina, sin Orner, sestra 'Rasa i let Mumin sa porodicom, njegova Safija, sura Nurija sa.porcdicorn, te porodice Smailovic, 'Ibrlakovic, Dedic, SlipBc~]t1..edi, Praskac, Dzonlagrc, Sejclic, Hasauovic, Ugfianir., Tosic, Zunic, Ahmetagic, Tunovic, Cengic, Eminagic, J azic, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sati u kuci zalosti u ulici Iosipa Pancica hr. 13/1 - Ilidaa, Luzani. III

SAFET (IBRO) GLUSCEVIC
preselio na ahiret u nediefiu, 1.7.2012. godine, u 81. godini. Dzenaza ce se obaviti u utorak, 3< 7 2012. godine, 1117 .00 sari na mezarju Ravne Bakiie. OZALOSCENI~ jsin Aziz - Ziska, kcerka Hermina, unuka Armela, prijateljica Ziba Cedic, komsinica Kimeta sa porodicorn, te porodice Gluscevic, Memic, Dernirovic, Hadzovic, Beglerovic, Hadziavdic, Doze, Kuduz, kac i ostala bmjna rodbina, prijatelji i komsiie Kuca zalosti: ul, Magribija 2 ~ RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

SRDAN (VLADIMIRA) ZAZULA
preminuo 25.4.2012. godine u 54. godini, Sahrana ce se obaviti 6.7.2012. godine u 14.15 sat! na gradskom groblju Bare. OZALOSCENI: kcerke Dea i Ena, Amra, porodice H.lilhod'ic i Pravdic, te ostala rodbina, prijatelji i komsiie ni

[avliamo rodbini, prijateljima i komsijama da je nasa draga

... za ovai trenutak - pripremajte Se - (hadis) Duboko ozalosceni obaviestavamo rodbinu, prijateije i komsije da je nBSdragi

MUFIDA (hadzi SALIH) MADZAREVIC, rod. FOCO
preselila na ahiret u nedjelju, I. jula 2012e godine, u 86. godini. Dzenaza ce se klanjati u lltorak, 3. jllia 20l2. go dine, poslije ikindija-n.amaza u haremu Begove d,arnije, a ukop ee se obaviti u 18.00 sBti na mezarju Hambina Carina - Komatin. Prijevoz obezhijeden ispred Careve dZamije Sa polaskorn II 17.30 sap, do ml2~arja i nazad. OZALOSCENI: sin Muhamed, keerka Aida,zet Adnan Sule)tnanagic, snaha Amra, unuead. Nadir, Ensar~Arnina i Lamija~ nevjesta SubhijaSena, zaovs Mahira, prije Rajrija i DZenana,bratiene, sestrici i ,,,,triene, te pororuce MadZarevie, Foeo, Sulejmanaglc, Spaho, GaleSie,Bilal, KapeUlJlovic,Mulabegovic, TopCagi~Ticlc.lmamovic. Sulejmanovic, Gili~ <;llmurovic,Pop) Hoffer, HadZijahic, SofradZ:ija, Hasibovic, KuCukalie,Celjo, Divanovic, R>lmie, ao i ilia familija, prij.,elji i kOmSile k Tevhid ce s.e prouciti istog dana u 18.00 sati u kuCi merhume u ulid Potoklinica br. 8. ] II

... za ova] trenutak - pripremaite se - (hadis) Duboko ozalos':eni obavjdtavamo rodbinu, pria.jtelje i komsije da je nas dragi

HASAN (IBRAHIM) HODZIC
pre,elio na ahiret u subotu, 30. 6. 2012. godine. u 58. godini. Dzenaza ce:se obaviti u utorak, 3.7.2012. gopine, u);I.OO sat1 na mezarju Hambina Carina . OZALOSCENI: ,inovi Almir i Emir, keerka Almira, braea Adem sa porodicom, Orner sa porodicom, Izber sa porodicom, Izet i Ismet, sestra Me\ta sa porodioom, maceha Iljka, re porodice Hod:iic, Kurtanovic, Cos.ovic, Smailagic, kao i ostala brojna rodbina komsije i prljatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

SULJO (AHMED) BABIC
prese1io na ahiret u nedjelju, 1. 7. 2012. godine, u 70. godini. Dzenaza ce se klanjati i ukop obaviti u utorak, 3. 7. 2012. godino, u 17.00 sati na gr~dskolI! grobliu "Lay", OZALOSCENI: ,upruga Vahid., kcerka Arijana, unuke Em. i Zana, ~t Goran, braca Hamdo i Murat, sestra Esma, te porodice Babic, Sisie, Moric, Heri':) Beslija, Daidzic, Zuhric, Hurem, kao i ostuLarodbina, prijatelji i komsije Kuca zalosti: ul. Mithat Karie Mltke 12 - Vrtovi sunca. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kornsije d. je nasa drag.

Sa zaloscu javliamo nnlhini prijatcljimai

poaaanicime da je nasa draga

SAHZA aUSO) MAS-IC,rod, HABIBOVIC
dana, 2. 7.2012. godine preselila na ahiret u 75. godini, Kopacima, a ukopat cc se na mezarju M.a~iCi. Tevhid ce se prouiiiti is cog dana u kuci meehnme u MasiCima u 17,00 sati. %HME_1:ULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
OZALOSCENI: sinovi Enes i. Sei do, kcer Enisa, zet Samir, unuk Dzenaza ce se klanjati u utorak, 3. 7.2012. gadine, u 17.00 sati ispred dzarniie u

porodicama, djever Sejfo i jetrva Abida sa porodicom, zaova Saima sa porodicom, bratici, braticue, dieverici, d'evericne, sestricne, te porodice Masic, Hubler, Ilabibovic, Tozo, Dizdarevic, Buco, Daemidzic, Hadzic, Ras.tic~ Sma, Memic~ Basic i ostala mnogobroina rodbina, kornsiie i prijatelji 471-1go

Emir, prija Fadila, braca Nurkc

i Veisil sa

AZRA (ADEM) SINANAGIC ..DZINIC
preselila na ahiret u
ju Faletici 2.
SUbOlU,

30. juna 2012. godine.

... za ovai rrenurak - pr'ipremajte se ~ (hadis) Obaviestavamo rodbinu, priiatelje i komsije d a ie nas drag;

~

Dzenaza ce se obaviti u utorak, 3. jula 2012. godine, u 18.00 sari na bakiiskom mezarOZALOSCENI: suprug Alija, kcerka Jasmina, niena Samija, zaova Dzevada, porodice Dzinic, Sinanagi«, Kalaj"dzic~ Sinanovic, Peleksic, Knezevic, Karahasanovic, Secibovic, Selmanovic, Slipac, Turkovic, Sahovic, Cizmic, kao i ostala radbina, prijarelji, radne kolege i knmsijc Tevhid ce se proueiti is tag dana poslije ikindija-namaza u Carevoj dzamiii,
Kuca ialos[i: ul. Titova br. 58/IV
N-om.3015

FERID (VE]SILA) MANGAFIC
preseliona ahire-. dana, 29.6. 20] 2. godi ne u 71. godin..
Dsenaza ce se klanjari ispred Ceruralne dzamije u S. Kcloniii, 3. 7. 20L2. gudine, 13.30 (puslijc podne-namaaa).a ukop ce se obaviti na mezariu Kovac! - Hrasnica.
U ,,

-

--

%HMET]JLLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Rahija, sin Iidiu, kcerke, unucad, sestra Advija, sesrricne Sanela, Vesna i Mirsada~ sestric Denis, bratic Dino, snahe Senada, Hafa i Badema.zetovi, re porodice Mangafic, Dedie, Uzunovic, Brajlovic, Kamaric, Karovic, MUstajbegovic, Dzambas, Tarle, Vetrie, Skoric, Hamric, Mrso i osrala mnogobroina rodbina, priiaref i i komsije
Tevhid ce se prouciri u 13.30 sari .istoga dana,
II

Centralno]

dxemiii

LL

S. Koloniii.

8099·]]dz

... za ova] rrenurak pripremajte
r

se - (hams)
rcdbinu, prijatelje

Duboko

ozalosceni

obavjestavamo

i komsije

da je nas dragi

HALIL (ZE]NIL) CAKARIC
preselio na ahiret u nedjelju, 1. 7. 2012. gnrfine,
Dzenaza ce se obaviti u uturak,
U 85. U

godini.
13.30 sati na mezariu Kuka-

vi~e - Kuleta, Rogatica. OZALOSCENI: sinov. Zejnil i Zenid.soahe Mirsada, Seida I Zuhra, unucad Muhidin, Sanela, Behudin, Majda, Nizama, Belma i Izudin, praunucad Adi i Lana, sestra Hanka,
zet Deian, prijate1j Dzafer, prija Mujesira.bratici

3. 7. 20] 2. gudiue,

Zahid.Zijad i Nijaz sa porodicama.sestrici Alega, Fehim, Galib, Safe~Medres i Edbems porodicama.sestricne Dulka, Aj", iZimks saporodicama, Sl,)reMchmed iMentis sa pcrodicema bedzenozi Ramp .i Fadil, svastike Naila .i Ifera sa porodicams, reporodice Cakeric, Zukic,HodZic, Behljulji, Kurbasic, Cesko, Cubara, Ajnadzic. Mas;e, Cordaliia.Dedaiid, Bcjic, [amakovic, Ianjos, Kokot, Ma-

.Javilese nanese tetefone: 0331281·364 0331281·361 iiifax: 0331281-435

i

~s,J ukic, Kulic, Music, Isakovic, P3~ic, Solak, Haidarevic, kilo iosrala brojna rodbina, koillSiie iprijarelji Tevhid ce se proudiri istog dana II kuci rahmetlije u 13.30 sari, ul, Avde Palida 209, Zabrde. Prijevoz do mezarja i nazad obezbi [eden ispred dzam ije Zabrde sa polaskom u l l .00 sati, sa usputnim
zaustavhauiem na autobuskim stajalistima: Stup (is pod mosta) i Vijecnica.

AKO STE ZAINTERESOYANID
molimo vas da citko popunjenu
III

narudzbenlcu

OVU JEDINSTYENU PONUDU,
dostavite

na nasu adresu:

RAHMETULLAHI

ALEJHI RAHMETEN VASIAH

avaz-roto I?ress, Tesanjska 71000 SARAJEVO

24A,

POKOPNO DRUSTVO

SA NAZNAKOM ."%A KUCNU DOSTAVU··
U Oglasnu sluzbu "Twist Tower" Tesanjska 24A, "avaz-roto press" (Avaz Bussines centar) - Dzemala Bijedica 1~

.iIi
:
I I

SARAJEVO

--------------------------~-. nARUDZBEnICA
IZOANJE:
• DNEVNI AVAZ • SPORT kom. kom . kom . kom, U !(UCI knm. kom .

OSNOVANO 1923

Pokopno clr'usrvo "BAKI]E" vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dzeriaze na teritoriji BiH.
~el. 00387 00387 (0)33 533-763 :mobite1 00387 (0)61 131-788 (0)33 233-062

I
I I I

,
Opcira___
Broj

• AZRA • EXPRESS • ZPRAVLJE • BEBEIMAME

X
I

Ime i prezi me ulica

tax: 00387 (0)33 447-122
WW"W.bakije.coIll.

mobitd za inostranstvo 0049(0) 16093427808

I I J
I

te!efona/mobitela
eat!

Vrijeme d ostave do Sroj liene karte: Svojerucni potpis

I I

Dnevniavaz
UZ NAJVECI TIRAZ
NAJPRISTUPACNIJE Osmrtnice, sjecanja, CIJENE pozdravL.. posljednji

~----------------------------za pogr.ebfle lis/age, Irgavinu i proizvodlJjll Sarajevo

.. 033/281 - 451; Fax: 281- 461: E-mail: sm,l.vnice@av.z,IJa + SARAJ.EVO:

MEDZL!S ISLAMSKE ZAJLDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Tesanjska 24A, .~ 033/281 - 7H Diemala Bijedica hr, 185, 51: 033/281 - 451 +ZENI.CA: Marjanovil:a pUI bb (zgrMa Jabuka) • /fax: 03.2/424 - 441; 424.440;

+ GORA2:DE:

Sukrije .Kukavice 12
iil 038/222" 251;
+ TUZLA: TuralbegoVa 22 (poslovno zanatskl centar Korz.D-pasaz) W /tax; 035/257 - 277;

+ MOSTAR: Husnije Repea bb ~/fax: 036/558-890;

+TRAVNI.K: Zitarnica F

• /tax:
030/512 - 71 B;

257-477

Pokopno drustvo "Jedileri" - Sarajevo, pruza pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogucava brzu, kvalitetnu i iednostavnu organizaciiu dzenaze na podrucju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrIih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija dzenaze (posljednjeg ispracaja umrlog) obavlia se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatliivoj lokaciji - Turbe sedam brace, u neposrednoj blizini troleibuske okretnice na Austrijskom trgu, ul, Bistrik do br, 8. Svakim danom od 0·24 sata, Varna dostupan telefon: 033 712.800. fax: 033 712801.

UTORAK 3. 7. 2012.

BHT 1
07.30 Prirodna hastlna 8iH: PrekD ZelengDre, r. 08.00 BHT "ijesli 08.15 SDko Wisrnar, r. 09.05 Kiri klaun 09.10 8HT slagalica 09.40 Bajke D zivDlinjama 09.50 Zacaran! trg, animirani tilm 10.00 BHT "ijesli 10.10 Ezel, igrana serlla, 130{142 11.00 RetrDvizoJ, muzicki program 11.30 NeDpjevani strucnjacl Japana, snana dokumentama ssrlla, 1/4 12.00 BHTvi.lesli' 12.15 Pod krllvom, r. 12.45 BH gastrD kutak, r 13.1S Dimenzijavise, r. 14.15 BHTvilesli Program za djeeu i mlade 14,30 Kako da ne, skola engleskog jezika 15.00 8HT 51agalica 15.25 Veliko drijemanje 15.40 Soko Wismar, igrana serlla, 87/117 16.30 Pritodna ~aSUna BiH: Na BDrackDm j~zeru 16.55 In Memoriam: Sukrija Omeragic 17.30 Planeta .KlipeJlDn: OIDk ~Iu na, stram dokumentarni program 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Kiri klaun 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 RetrO"iW, muzitki program 20.05 Taina istDrija zlata, stranl dok. program 21.00 suncene skale 2012 Pjesma Ijeta, prllenos 00,30 BHT "ijesti 00.45 Business News 00.50 Sve u svemu, r. 01.35 Pregled programa za srijedu 07.05 Tv IDur. muzitki program 00.00 Da sam oblak, r. 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana ser'ia, 182. epizoda, r./12/ 10.00 Jagodica 8obica, ortana serila 10.30 SIDmljena mta, igrana serua, 67. i 68, epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin iI~or, igrR03 sen[a, 14. i 15. epizoda, r. 14.00 Villa Maria, igrana sari[a, 134 epizoda 14.45 MDj ueliki prijalelj 15.10 Vije!ti 15.20 Mutke, hurnoristicka serija, 1. ep, r. 15.55 CSI Miami, igrana seriia 1. ep, r 16.50 Federaeija danas 17.15 Tajna Slarog MQsla, igrana seriia, 183. epizoda /121 18.10 Da sam oblak, igrana serlja. 19. speoca 19.10 Super .LoID, prijenos izvlacenla MDj aute Finansijske nDvDs!' 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, igrana senia, 2. BP20.55 Lud zbunjen normalan, igrana senla, 12. ep./12/ 21.25 Mucke. numonsncka senia, 2. ep 21.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na cestama 22.30 Larin lzhor, igrana senia 16, i 17 epizoda 00.15 Haski dnevnik 00.45 Villa Maria. igrana seri[a, 134. epizoda 01.30 Dnevnik 3, r. 02.00 Pregled prnqrama za srijedu

_IVALFA __
07.05 Jufm uz sevdah 07.30 NovD julrn, 09.00 10.05 11.0fi 11.30 11.40 12.45 program Top pjesme (sms ehatl Kinali kat, igrana serija Muzicka nostalgiia Vijasti Sirasii i iollige, igr~m senla (r) U Skripeu, ileal'll u lice sa ZVDnkDm Maricem (r.) Vijesli m,kan, igrana senja (r) Alia classic, muzicki program Sirasii i intrige, Igrana serija Vijesti Kinali kar, igrana serrja SevdalinkD.

_PINKBH __
Igrana seriia, 90. ep, (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, Igrana sarila, 49. ep, (r) 11.00 TUrksn, igrana seriia, 50. ep. (rl 12.00 Vijesti plus 12.15 Okusi kulluta, seriial 0 hranl, ep.3/14 13.00 Uijesti 13.05 DDba,Ijubaui, igrana senla, ep. 10/24 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni ZiVDli, Igrana serlia. ep, 84/134 15.00 Uijesti 15.05 Tek rDoeni, igrana seriia, eo. 22/26 (r) 16.00 Sirasti i intrige, igrana seriJR. 91. ep, 17.00 Vijesti pl•• 17.15 Kinali kar, igrana seriia, 50. ep, 18.15 Najaus Dnevnika 19.00 18.16 DDktDr Martin, igrana sarlla, BP- 12135 19.00 Dnevnik TV1 20.05 TUrkan, igrana seriia, 51 ep. 21.05 Eliza, igrana seriia, ep. 7/6B 22,00 Doktor Martin, igrana seriia, ep, 12/35 22.40tivot naparaca 1, igranilllm 00.30 Dnevnik TIll (RI 01.30 Avanture Kaleba Vilijamsa 3, igranililm 03.00 NDtni program 07.00 Udri muski, lut.3rnli program 10.00 Obieni Ijudi,

HAVATIV
07.30 sasuke ninja ratnlcl 08.00 Timmy, crtani film 08.20 Garlie'ld, ertani film. 49. i 50. epizoda 08.43 TV IZLDG 09.00 Rumba, crtari lilm, 82 i 83. epzoda 09.13 NDdi, crtani film, 94. apznda 09.30 Gradilelj BDb, ertani film. 30. eplzcda 09.40 Moji dzepni Ijubimei, nrtarl film, 53. epizoda 09.55 Lijeni grad, crtanl film. 31. eplzoda 10.20 Bakugan, ertani lilm, 10.45 Dragnnball Z, crtan film. 63. epizoda 11.05 Win X, crtani tilm. 32. epizoda 11.28 TV IZLOG 11.45 V.ijesti 12.00 Slijepa Ijubav, igrana serija, 101. epeoda 13.00 Kad lisee pana, igrana serija, 323. eplznda 14.00 Bandini, igrana serija, 66. epzoda 15.05 Muzicki prnqram 15.21 TV IZLOG 16.00 Sasuke ninja ratnici, zaoavno-sportski TIl show 16.30 Slijepa Ijubau, igrana serija, 102. epenna 17.30 Uiareni aslalt, zabavnt program 18.45 nemaeiea OvakD 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19,30 Sperl 19.38 HDrizonti 19.55 Kad lisee paea, igrana seMja. 323. epizoda 21.02 2MBT 5, audlcila 22.20 Bandin!, igrana serija, 67. epiznda 23.30 VraeenD vrijeme , igrani film. 2. diu 01.06 Astra Nul'll CaUe, uzivo

[utarn.i

serja

14.00 14.05 15.05 16.00 17.00 17.15 18.10

11.00 tnto top, in/ormativni program 11.05 Vremenska prnqncza 1.1.,10 Grand ShDW, muzicki show r. 12.45 Brze 'pare, kviz 14.00 Kukaviea, indilska senla r. 14.45 MDjurce kuca za tolu, rnekseka serija 15.50 Inlo tDP, inlorma1lvni program 16_05 Akademija debelih, direktna ukljucenje u s~ow 17.00 Mala nevlesta, Indilska senja r. 17.50 Info top, 18.17 18.30 1:9.00 19.50 20.40 21.15 22.45 23.45 00.20 02.00 03.45 vijestl Vremenska prognDza Cil)'E~clusiv~, zabav na show biz emisja Mala; nevjesta, indijska senja Kukaviea, indijska serija Akadarnija debelih, pregled dana Sekulai njegove zane, film iz regije Multimilioner, kvlz Nemoguca misija, reality emisila Ima'it pilots U i.wionu?, amsricld film KDboa pDtjera, arneritki film eil)' E~sclusive, zabavna show biz erusiia r.

44. epzoda

certrane

vjecna sl,

lTIuzieki program 18.5fi Dnevnik 19.20 Veter Z8 zaljubljene, muzi~ki program 20.00 Tiirkan, igrana senla 21.00 Veter za zaljubljene, muzitki program 22.00 Vijesli 22.40 ZiVDt paparaca 1, igrani film 00.15 Dnevnik 00.50 Astrologija 04.00 Urbani lolk

SATELITSKI PROGRAM
_RTS _
07_30 09.00

I!liJielmu _Nalio.naLG_._
Bieiklizam. 'rrka KIoz
Prancusku Fudbal, Bundeslig. Njemacks. Kaeerstartem Bajern Minhen BicikHzam. 06,30

12.30 Malemalika u srcu 13.00 Trezor 14.00 Gradanin, info 14.30 Nauc"i kale 15,10 Ova je Srbija 16.00 Srecni ~judi, serija 17.00 Dnevnik RT yojvodina 17.20 Sta radits, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Razglednica 19.00 Siagalica, kviz

Grand Slam

09.00

Odbojka svjetska
liga. Argentina Bugarska Fudbal spanska liga. Road to the Title

11.DO

Trk. Kroz Fudb.I,

Francusku 13.00 15.00 Snuker. Kina 17_00 Svi sportov1, WATTS 17_30 Fudbal, UEFA EURO 2012 19_30 Vijesti 20.00 BJciklizam. Trka Kroz FrancLJsku UEFA EURD

2012

Wimbledon 09.30 Sailing Ocean Race - Sir Robin Knex jj 10.30 Wimbledon 81LJdio 11.00 Wimbledon Pregled dana 12.00 Uzivo: Wimbledon 13.00 22.00 Uiivo: Grand Slam WImbledon Uiivo: Wimbledon

11,00

Malaga - Real
Madrid 13,00

Fudbal

11.40 lstrazlvanje planete Zernlje , 2.35 lsi rage avionskih nesreca 13.30 Saptac pSlma

14.25 Se~unde do
katastrote 15.20 Drevni dDsjei X

to the T.le Inler15.00 liverpool Tv 17.00 Olympic Series. Episode 44 Juventus

italijanska liga. Road

19.30 Dnevnik
20.05 21.00 21.30 22.15

SludiD

16.15 Megagradevine
17.10 MegatvornicB 18.05 ty1egagraoevlne

22.40 Oka magaZin. info 23.10 Vi i Mira Adanja 23.55 Dnevnik

Srecfli tJudi, seriJa Za sva vremena TpBnd setter Dos~je 0 ..., silovanje zivDta

Studio

22_00 Fudbal, FraneuskaSrbija 23.00 Austra~ijski

22.30' Wimbledon 23.30 00.00

18.00 Fudbal brazilsk. Ilga 20.00 Fudbal Mis liga.
22.00

19.00 Saptae

Polak

fudbal

Preg!ed dana Real NBA Grand Slam
Wimbledon

Tomnto ~ New York

Aulomo10sporl.
Nascar GameS

pSlma , 9.55 Megagradevine 21.00 Megatvornice 2

21.55 MegagraCIeviM"
22.50 ZatoGeni u inozemstvu 23.45 Megagradevine.

00.00 Poker Big

----------------------

12.57
SERIJA, HRT2

MIV Adria_
16.30 The Challenge
17.20 Ridiculousfless 17.40 Pranked 4 18.10 Punk'd 19.00 BiggestlHottesl!

FOXlife __
14.10 Melis. I D20i 15.05 Ali Mekbil
"6.00 1:6.30 1;6.45 17.40 1,8.30 16.55 20.00 20.55 21.30 22.00 23.00 23.50 00.20 01.0-5 Kako sam upoznaa vasLJmajku Da, draga Ni n8 kartj KugatTaun Kel i Kim Ludnica LJKjiv!endLJ 1.2.30 Pisac i detekliv 14.10 Pariski forenzieari

_H80
15.5D Sah-mal
1"6.40 Medijum 17.30 Kr4minalistlcka istraga. Pariz 06.00 Sudar !ilana 07.45 Sreca, ep. 1 D8.45 Viktorija - zivot mlade kraljice 10.30 Arthur 2. Na tankome ledu

_Cine Stalr_1V _
09.00

lijepi Joe, film,
komedija

11.00 Odbjegli kaubaji.
film, komedlja 13.0D Iz diung~e u dzunglu, filmj komedija komedija

Loudestl 19.50 3 From 1 20.00 Jukebox 20.50 Hip Hop Chart 21.20 3 From 1 21.30 Death Valley 22.00 Reno 911

18.D5

Ali Mekbil

22.50 Ugly Americans

23.10 Pauly D Project
23.30 Jersey Shore 5 00.20 Oomaca zadaca

01,20 3 From 1

Privatna praksa Osveta Melisa i Dzoi Mslfsa i Dzol Terra Nova Ket i Kim

z;!ocinacke namjere 20.55 Alibi
21,,45· Detekliv na Floridi 22.35· Medijum 23.25 ~sdinica

, S. , 0- Put osvete 20.QO Red i zakon.

1B.20 Kasl

12.25 Auli 2 14.10 A-Team

16.25 Sreca. ep. 2 19.06 Uredni:§tvo. ep. 2 20.D5 Strasilo 21.55 Stvoreni jedno za drugo 23.35 Raketnr trio D1.10 Previse je slozeno 03,10 Tajni prol'or 04.50 Saba za posjete

15.00 8to zene vole. film.
film, drama , 9.15 Aajski vrtlar. film, drama/komedija 21.00 Pakleni poslovi 2, film, triler 23.15 lena po narudzbi, film komedija 01.00 Jill HipS. film. akclja
l

17.25 Zamjena

17.15 Neslali u Ameriel.

00.15 Sah-mal

Ali Mekbil

01.40 Music Non Stop

Skola za parove

01.05 Put osve'ie 01,.5D Krlminalisticka istraga. Pariz

UTORAK3. 7. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

HRT1
DR.2D Roni Oily runt, crtanifilm .08.35 Gerald MeBning, crtanifilm .09•.05 Crtani litm .09.35 Ja sam t,oia sudbina [16), indilska seMja 10.25 Skri.ena kamera, hurnorisnem program 1.0.35 Nasa mala klinika, dornaca humoristicna sorija 11.25 Prine iz Ben Aira, numnnsncna sari]s 11.5.0 Crime Time, crtani film 11.55 OBNlnlo, informativni program 12 •.05 Najbrziigrac, kviz 12.55 Ruza .jelmva (16), dnmaca se,ija 1.3.55 Skrivena kamera, tumersnern program 14 •.0.0 8ilo jednom u Turskn] (16), terska sariia 15.35 Skrivena kamera, hurnnrlstlcnl program 15.4.0 ljuba.·vjera·nada (16), iurska seriia 16.5.0 Odbafena (16), indijska senla 17.5.0 Ljubav bez granlca (16), latino-amercka seriia 16.5.0 OBN Inlo, informativni program 19 •.05 OBN Sporl, sportski pregled 19.2.0 In Magazin 2.0•.0.0 Huza vjetrova (16), dornaca sBcija 21.05 BalkanSke prevare 21.3.0 Vox Populi 21.35 Odbacena 116), indiiska senia 22.35 Slicenik (16), igranitilm .0.0.3.0 Eso TV .02.3.0 OBN .Inlo, informativni program .02.45 Vox populi .02.5.0 furo liga. spnrtsk' pregled 1.0.05 Vriieme ~anas 1.0.13 Mi~sto pod suneemostaflill otici 5, dok. senja 11 •.02 Prirudnl svijet 4. ema mamha- smrlonosna epasnest, dok, seriia 12.0.0 Dnevnik 12.1.0 Sport 12.12 Vrijeme 12.17 TVkalendar 12.32 Mot sudblne, telenovela 1.3.2.0 Igrac iz lijevog polja, film 1 S.OD Vijesti uz hrvatski znakovni iezik 15 •.09 Vrijeme sutra 15.12 PonDs Ratkaievih, TV serii' 16.02 Gorski lijecnik 3, seriia 16.47 TV kalendar 17 ..0.0 Viiesti u pet 17.20 H.AK· Promsl inlo 17.25 Hrvatska U~hfO 17.55 Jugoslavija· ddava Z3 jedno stoljece. Previra· nje u Bosol I Hercegovi· ni, dok. seriia 16.3.0 Dr. uz, talk show 19.12 2Dpet, kviz 19.3.0 Onevnik 19.59 Sport 20.05 Veceras 2.0.06 Vriieme 20 •.09 ZARA· 90 seku ndi, ernisiia 2.0.13 Boje turizma 21 •.0.0 Michel Vailiant, film 22.5.0 Dnevnlk3 23.1.0 Sport 23.13 Vrijeme sutra 23.15 News 23.2.0 Vijesli iz kullOre 23.35 Seks i G,ad, ssnia .00.0.0 Ciklus Ijubica • R.PiIener. Novi pocetak, lVfllm .01.3.0 Dr. Ot tb, talk show .02.1.0 CSt Las Vegas 11, senja .02.52 Skic3 za portret

HRT2
lU.DU Gra~lc Wakkaville, crtana serila 1.0.25 Najbolje iz povijesti HTIl·a. Haidukseli u Po· Ijud, dok. film 11.25 Gnrski lijecnik J, sariia 12.1.0 Edgemont 2, serl.a za mlad. 12.33 Obicna klinka, seriia za mlade 12.51 Dharma i 6 reg 4, serija 13.18 Gla~ba, gla'ba ... 13.33 Hl'latska kronika 8iH 13.48 Jugoslavija· dria.a za iednn sloljece. Hrvatska u ram, dok. seriia 14.18 Napjevi naroda SanPlesni lestival u pustinji Kalahari, dek. film 15 ..03 Top Gear 10, dakumentarna seriia 15.55 Rekonstrukeiia. Ele· mental 16.21 Menu nama. Sto msmo o Ijudskom 16.51 Rijeh. More 17.21 Idemo na sjever s seranom Milicem 18.05 Ljubav u zaledu, telenovela 16.5.0 Novi klinei s 8everly Hil· Isa 1, seriia 19.30 Telefubbies, arnrnlrana seriia 19.55 Veceras 2.0.0.0 Draiesni pupoljei svi· ~anjskil, seriia 2.0.50 Zincinei u odijelima 1,seriia 21.40 CSI. las Vegas 11, 22.25 Mucke 1A, serija 23.00 Bilange i prineeze 2, serlla 23.35 Ruziona 0.0.05 Saptaeiea du~ovima 5, serha 0.0.47 Katilornikacija 3, serlja .01.14 Dobtaiena 1, seriia 01.54 Zahn.i red. Odiel za zl'lve 11, miia .02.34 Glazbeni spotovi

Nova lV
06.15 Neustrasi.i Seooby·doo, serija 06.4.0 8eba Felix, crtana serja .01.0.0 TV izlog 07.15 Kad lisce pada, serij. 08.15 TV izlog 08.30 Strasti Orije.nta, ssrlla 10.15 Walker, teksaski rendier, serlla 12 •.05 Zauvijek susjedi, sariia 13.15 IN magazf" 14 ..0.0 Walker, telrsaski rendzer, serlia 15.50 Zauvijek susiedi, ssrua 11..0.0 Viiesti Nove TV n.25 IN magazin 18.05 Kad lisce pada, ssriia 19.15 Dnevnik Nove TIl 20 ..05 Strasti Orijenta, seriia 22 ..00 Vee ernie .iiesti 22.2.0 Gimnazija za divljake, film 00.00 Potkupljivac, lilm 02.00 Ziva meta, seriia 02.50 Seinleld, serlla .03.35 E10 TV, tarot snow .04.35 Dnevnik Nove TV 05.25 IN magazin .05.45 Kraj program

RIRS
.07..06 Jularnji program .09.00 Vijesti .09.1.0 Robin Hud 3, serija Mala tv 10 •.00 U nocnoj basil, program za diecu 10.30 Bontan za djecu 1.0.40 Muzika za djecu 11..0.0 Za.druga, mladi i ,eligiia 11.3.0 Ruski titanik, ruskl dokumentarni film 12 ..00 Dnevnik 1 12.15 Biee bolje, lilm 14.00 Larin lzhnr, sarlja 15 ..0.0 Vijesti· sa geslo.nog jezika 15.10 Larinizbnr, serija 15.50 Zdravlje ie lijsk 16.3.0 Srpska danas 17.15 Mutke, seriia 17.55 Mutke, seua 18.35 Robin Hud 3, seMja 19.30 Dnevnik 2 20.1.0 Moj rodak serija 21 ..05 Sabirnl center, lilm 22.45 Dneunik 3 23.10 Mj9slo zloclna, Majami9 SBn]. 23.55 Taine svjelsklh arhiuaknsmenast Vladimir IIjusin, dok. ssrila 00.45 MuCke, seMia

crtana

uimaeem

sa seta,

senla

MREZA
90. ep. (R) 10.05 Kinall kar, fgrana serija, 49. ep, (R) 11.00 TOrk.n, igr,," serfi'. 5D. ep, (R)1S.00 ~~. ep, 20.05 "grana.sna, II
09.05 Strasti i intrigB, i~ran~ sE!rija,

oak. progcam, 15/1 B (r) 0.0.25 Onsvnik lVSA Ir)

08.05 Put za Sejdlbras / SagebrushTrail, western 111m

HlV OSKAR C
09.05 Str""i i intri~a , igl1ln'

Hr."a Ivlno, emlsija 16.30 Kuhiol', ernsta 17.05 AMOR LAnNO, <e'i' (R)18.05 Report~. ~~e~~~k~SS~;~'~~~~~J~IK HRT

~;~~1~.; 5W~~'li '~~~~ig~;~~asirlja,

~~~:ni~l;a~~ ~B01' Gtaz~enl rogl1lm13.00 Oruga .. .. 4.05 15.00 Strastii Int"~e.iglO"" sena 17.15 Kinalll<ar. igrana serija 18.15 ,~ertegovina 0,n as 19.30 R.'m~"anje dna""ika ~n52~i~~, Dol(t()rMartin,igranase)II,22,40

~tb~

~~r.' S~~i~~~~3~:~~lla i~~~~ ~~:gg2.2.00Llfesl\lle, emisija KISS (~)
KAKANJ

Herna m~,gazin, ~~nttalna lntorrnativna ernisi]a 22.45 Tarih dokurnarlarnl program

Na~1ra'govorl. 1"lervlu 22.00

I

lV USK

23.00 Covle, i zdrsvstvena ku~u" 23.56 Nocno program

14.05lgrani lilm-r16.00 Dnevni, 116.20 Tv serija; Rula vietrova ~r1s~p~~~~iA'1~aT~a~~~ii~·0~u~inas vietro" 19.30 Dnevnl' 2 20.00 Mar',ting20.05 Igran. ",ii' ~~';~i~~~~'~g ~~.~~ ~:~n30 Naidivniit dan moglivot. oO.ao Zvezdanonebo

07.00 S"'i'"s,o iutm, Informanv"o·re,lial"i program, u2ivol0.00 Gladiialorska
akadernlla,

T~r~~' J~f;Hb~a

2ivol papaaca 1, igrani film

10.25 Med I di,lolin., progr.m za djeeu (r) 10.55 Pnvatnl ~i471t6"\~'U~~~'in~':,~~r:~' s,rilsKI pro~rarn, III dlo 13.00 Viiesli TVSA 13.10 Sport maga~n 14.05 Pajem tl svole otl.

~rQ{Jram za dj8CU (r}

ZENICA
13.05 Music box, rnu,lt,a emlslle. r.14.00 I, dana u dan, servisn. informacllel4,05 Muzitkl spotovi loaj'vo pm~ram') 14.30 .Kris Angel- repn,. 14.55 Mall ogl,si 15.00 Viiesti 15.05 Igrana serij' 15.55lV "log 16.00 R"glednica, repriza17.00 I, dana u dan, m,li oglasi17.15 Igranas.rij. 18.15 lV ~I~I~ ~~;~i~~~Rj~r9~3030 Zenica danas 19.30 Muzl~ki ~~~~Vig1~;~5S~~i~~~li'~'to u gradu 22.00 Mali oglasi 22.40 Igrani film .0.0.00Zenica danas, "pr~a 00.30 VOA 61,s Am"i" 13.30 R.portala K18814.30 Dokul1l.ntarni program 16.00
-----------------

lVOSM
16.15 DW·timo16.45 Hr.na lvlno 17.15 Amor l.atino, serj]a 18.20 M",ketin~ 618.30 Dan, "ntralo, infoomlSII' 19.05 Vromens,a prognoza 19.10 MarKeting719.15 Zod.ksI9.25 Portal 19.30 Gam. ZOne19.4U lirana I vlnD 20.00 ~~r~,~~~n~'2~G~~~~d~~pom 22.00 VDA 22.. 0 DW·lim. 23.00 3 Utorkom uiivo 00.30 Astro show

VISOKO
19.00 I, ami.o, r..19,25 Marketing ~Iok 19.30 Dnei",k FTV20.10 S]ecani,20,30 AMulenostl, Inf. program 20.45 PriC" dok pro~ram 21.15 Markellng blok 21.20 Karm.lita, s,niski program 2220 Marketing ~JOk2:2.25TV ~~~In~g ~r~~rf~~'~rane
18,15 Karmelitl, serijski pmgr"m

program, 1/8 17.00 Lletne Ilub,vl, seri)ski pragram17.26 Code g, s",fisk! program 18.20 Tarih, dDk. WMl~Jr~'~~n~~~v~:~gnoza19.00 za diecu 19.25 Med I dJetellna, program za diecu 20.00 Leonardo Da V!ntl, dok. program 20.50 ~~~ ~~koi~~·~~b·~~cVii.~~im pre,o Bosn,·, muzic" ~rogram 23.00 Voic' of Ame"ca 23.30 Priv.tni ll.ot-"m,k diol.,
G~adii[ltorsk(l a~ademija, program

~~~~5 ~:j~i~:~~t. f~~o~~a~~

HEMA

~~~~r.

09.00 S'i.llo istine. fBligijskl program 10.00 Hema mag"'in. 11.00 Mu,icki progr.m + Prom",lla programa 15.00 Viiesti, informativei program 15.30 Tanh, do,umsn!arnl progmm 16.00 Iskr. ku.lturo, !3mislja a umletnosti i kul'lurnim
cenlralna inf(Jrmativna emisija,

[

lV GORAiOE
08.00 Naja.. program,; Dnevnl~r OB.30Rep"'", programlr 17.00 ~~~~'~iR~o¥~aWOa;D~~V~i~~'I; Mar,etlng 19.30 MUlitk! program 20.00 Ogl.dalo grad, 20.30 Dokumen!arni program 21.00 Folk ta1<122.00Igrana soriia 23.00 Gins Ameri., 23.30 DI1'vl1i~r 00.00 Ddi'va program.

HIT lV
21.00 Utorkom ul!vo, muzick, .misii" 22.00 Dbiakii, II 22.30 8•• liool<· ogl,sl 22.40 Igraoililm, Zivol paparacaOO.15Tn mlnula-vllesli 00,20 Kapri, igrana s!mi~ 01.15 Trent! setter, ernisij[l 01.50 Wele gume

j~IVO'~~ij:sli~'i~~o~~~fi~tniint'rvju wograml8.30 Tarih,

---------------------------------

Dnmmiavaz

Alkohol znatno skuplji

Zabrana za PiUD

MOSKVA - Od jueer su u Rusiji znatno skuplii votka i druga zestoka pica. To je naredba prerniiera Drnitrija Medvedeva. Pivo je sada na spisku alkoholnih pica. Zbog toga je zabranjeno da se pije na ulicama, u parkovima .._Ubuduce pivo ne srnije biti reklamirano na te!eviziji i radiju kao ni u javnom saobracaju,

Poznati italijanski biznismen uzlva sa 30 godina mladom suprugom

Flavio i Elizabeta zaigrali su nogomet te se, sudecl prema fotografijama, dobra zabavljali
men Flavia Briatore i njegova 30 godina mlada supruga Elizabeta Gregoraci (Elisabetta Gregoraci) slobodno vrijerne provode u popularnom italijanskom odmara-

BRIA OR

RIM - Poznati italijanski biznis-

lisru Porto Cervo. Mlada Gregoraci prepustila se Ijetnim carima te u svijetloplavorn bikiniju pokazala tiielo na kojern bi io] pozavidjele mnoge zene.

Dobra raspolozeni, u krugu bliskih prijatelja, Flavia i Elizabeta zaigrali su nogcrner te se, sudeci prerna fotografijarna, dobra zabavljali. Italijanski rnilijarder i bivsi

menadzer momcadi ING Renault Fl , koji se povukao iz Formule 1 nakon optuzbi za namjestanje utrke 2008. u Singapuru, sada ima vrernena uzivati sa svojorn liiepomsuprugom.

NABLUS - Popularni turski hamarn u palestiuskom gradu radi vee 300 godina. U vlasnistvu je porodice Toukan i jedan je ad dva hamama koji su jos u funkciji. Palestina je imala ukupno 48 hamarna. Renoviran je 1993. godine i otad radi kaoiscieliteljski centar. Harnam je izgraden u doba vladavine [avuza Sultana Selima

TUrsKI hamam slar 300 DOdina
i u to doba bio je rezerviran sarno za nekolicinunajvecih uglednika i elitu, pa je Sultan Selim izdao naredbu da se otvori za javnu upotrebu, prenosi Anadolija. Sunceva svjetlost u hamam ulazi kroz 700 prozorcica na krovnoj kupoli koji Sll poznati kao slonove oci. Podje uraden od "sultanskog" kamena koii ne zadrzava prljavstinu iuvijek iecist,

TEL AVIV - Ibrahim Hamed, clan vojnog krila Hamasa, osuden je II izraelskorn vojnorn sudu za ubistvo 46 ljudi u nizu bombaskih napada tokorn druge palestinske in tifade na 54 dozivotne kazne zatvora, Hamed je predvodio vojno krilo Hamasa na Zapadno] obali do hapsenja 2006. godine, prenosi Reuters.
I

preSUda Hamedo

V ASING TON - Americki informaticki gigant "Apple" prihvatio ie da plati 60 miliona dolara radi reguliranja spora s jednim kineskim proizvodacem u vezi s vlasnistvorn nad nazivorn iPad, objavioje sud uprovinciji Guangdong. Kornpanija "Preview Technology", koja je do 2009. godine prodavalastoni racunar pod nazi-

'ADDie' imeDlaCa 60 miliona dolara

vom iPad, tufila je "Apple" pred vise kineskih sudova tvrdeci da ima prava nataj naziv 11 Kini i pokusala zabraniti prodaiu u toi zemlji istoimenog tablet uredaia americkogproizvodaca. Nakon sporazuma postignutog25_ juna izmedu dviiu kompanija "Apple" je isplatio 60 milionadolara.

RIO DE ZANEIRO -Zatvoru brazilskom gradicu Santa Rita do Sapusai proriasao je novi izvor alternati vne energije - svoje vlastite zatvorenike, Zatvorenicima j e ponudeno smanjenje kazne ako pristanu "puniti" baterije pedalajuci na bieiklirna. Na ovu je ideju dosao sudija prerna modelu koji se vee koristi u drugim zarvorima. Za svakih 16 sati pedalanja zatvorska kaznaim seumanjujeza j edan dan.

PedalanJem do marne lIazne

Iskosa

Pa/estinGi uiivaju u kupkama