Ispracaii

(Ftile: F. Foeo)

KomolnoDl vecinom glasova smijenjeni Denis Zvizdic iSlanko PriDlorac iz. SOA i HSP-a • Imenovani novi clan'ovi UO RTVFBiH
ova parl.amentarna v.edna u FBiH, koju cine SDP, Savez za bolju buducriost BiH i dva HDZ-a, iucer je u Predsta-

N

·

Alen Maslo olpulovao na liiecenie

vnickom domu Federalnog par-. lamenta smijenila rukovodstvo ovog doma i postavila novo. Glasovirna 56 poslanika, s funkcije predsjedavajuceg i do-

predsiedava.iuceg o.vog doma srnijenjeni su Denis Zvizdic i Stanko Prirnorac, a za nove ru~ovodioce imenovani su Fehirn Skaljic i Torno Vidovic. 2. str,

Kuei se ne vr,aea bez _ri boda ~

Hrvalska: Rjesenje Suda u Zagrebu

Dana Skrba sjedila fotografu na ledi a dok ga je klala! !
--3
1'1

Polvrdlena opluznica protiv dobriniske koliacice

1IIiIiIi!:ii:Im~.

III ,j
I t

r

~

'J.

r~

Ukratko

2

Dnevni avaz, snleda, 27. junimpanj 2012.

aktu elno

SARAJEVO Izabrano novo rukovodstvo Predstavnlckoc doma
posjeta ambasadora

SAD ce ostali DOUZdanDarlner
.. Zamjenik anibasadora Sjedinjenih Americkih Drzava Dzonatan Mur (Jonathan Moore) boravio ie jucer u oprostainoi posieti Federalnom ministarstvu unutrasnjih poslova, gdje ga je primio ministar Predrag Kurres, Ovom prilikom, Mur je naglasio da ie Ambasada SAD·a uSarajevu cvrsro opredijeljena da i dalje bude pouzdan
partner, na kojeg ce se Fe-

Kurtes - Mur

Fehi SMalli' -menouan na Ce 0 a lame la FBiH
Komotnom vecinorn glasova srnijenjeni Denis Zvizdic j Stanko Primnrac iz SDA i HSP-a • Promjene ce vratiti dignitet federalnim institucijama

deralno mnistarstvo unurrasnjih poslova moo osloniti i ubuduce,

promocila dilaloga
.. Ambasador Italije u BiH Raimondo de Kardona (Raimondo de Cardona) informirao jeClana Predsjednisrva BiH Ne· boisu Radmanovica 0 pripremama za organizaciju predstoieceg Medunaro· dnog skupa za mir, koji ce biti odrzan u septembru u Sarajevu. Tokom razgovora istaknuta ie vaznost odrzavanja ovog skupa radi promoviranja medureligijskog i medukulturalnog dijaloga, liZ ucesce velikog broja znacainih licnosti iz Evrope i svijeta.

De Kardona

OSBiH

.. Predstavnici Norveske narodne pornoci jucer su u Vogosci predali 20 detektora metala na koristenje Derninerskom bataIjonu Oruzanih snaga BiH, u skladu s Meinorandumom 0 razumijevanju s Ministarstvom odbrane BiH. Pomoc je urucena na osnovu Plana za iacanje kapaciteta Mi· nistarstva odbrane, odnosno Deminerskog bataljona 0 SHiH u ovoj godini, saopceno ie iz Ministarstva odbrane,

UrUCeni deleMlori

Nova parlamentarna vecina u FBiH, koju cine SDp, Savez za bolju buducnost BiH i dva HDZ·a, jucer ie u Predstavnickom domu Federalnog parlamenta, postujuci principe demokratije, zakona i U stava FBiH, smijenila rukovodstvo ovog doma I postavila novo. Glasovima 56 poslanika, 5 funkcije predsjedavajuceg
i

dopredsiedavaiuca Predstavnickog doma PFBiH ostala je Mira Grgic (SDP).

Vracanje digniteta
N ovi predsiedavaiuci Pr-

dorna srniienjeni $U Denis Zvizdic (SDA) i Stanko Primorac (HSP), a za nove rukovodioce imenovani su Fehim Skaljic (SBB BiH) iTo· mo Vidovic (SDP). Druga

dopredsiedavaiuceg

ovog

edstavnickog doma larla· menta FBiH Fehim Skaljic nakon izbora obratio se prisutnim poslanicima rijecima da ce, kao jedan od jednakih, "doprinositi FBiH i svim njenirn narodima radi prosperiteta". . Radit en ua tome da vratimo dignitet Parlamentu FBiH, kao mjestu iznalazenja rjesenja za dobrobit gradana te odgovora na putu zaustavljanja krize, Parla-

Sekovici

.. Na Iokaciji Bjelasnica u opCini SekoviCi jncer je obavljena ekshurnaciia, prilikom koje su pro· nadeni nekompletni ostaci jednog ljudskog ti· jda. Pronadeni ostaei bit ce prebaceni n Komemorativni centar Tuzla, gdje ce biti uzeti nzorci za DNK analizu radi ide· ntifikacije i utvrdivanja identiteta Zrtve.

EMShUmiranO luelO

HaIiIDUiC.MICIC I HUnlC prisustuouall S)8dniCi
Nova parlamentarna vedna tokom rada Predsta· vnickog doma PFBiH, kako je bilo viilljivo, jucer je dje· lovala daleko efikasnije nego dosadasnja, u kojoj su uce~tvovali. SDA, NSRzB i HSP. Poslanici ove tri stra· nke, kako se i ocekivalo, nisu se pojavili na sjednici ovog doma, cime su, po na· Iogu svojih stranaka, nasta· viii s opstrukcijom rada fe· deralnih vJasti. Izostali su i po jedan posianik DNZ-a i A-sda te poslanici SBiH. S druge strane, svoju obavezu pre· dstavnika gradana una· jvisem zakonodavnom tiie· Iu FBiH odgovo:rno su shvatili nezavisni zastupni· ci Spomenka Miele i Safel HaliloviC te zastnpnik SNSD'a Ve[intir KuniC, ko· ji su se odazvali sjednici.

ment FBiH mora biti rcprezent volje gradana, naroda i onoga sto je nase ustavno uredenje, Imali smo do sada ustaljenu praksu na principu politicke vlasti. Ta forma ne smije dalje biti prisutna . izjavio je Skaljic, 8to je izazvalo gromoglasan aplauz II sali Parlamenta. Skaljic ie potcrtao da domovi Parlamenta FBiH moraju biti efikasni i strucni radi donusenia zakonskih rjesenja na putu nase drzave ka euroatlantskirn integracijarna, Naja vio je snazno zagovaranje saradnje Parlamenta s Vladorn FBiH i sindikatima, a narocito u oblasti ekonomije.

Imenouani nOul Cianoui DO RlUFBiH
Zastupnici su JUGer imenovali nove Clanove Upravnog debora RTVFBiH, jer su istekli man dati starima. Iz reda bosnjackog navke. tavara je precizirao da parlarnentarna vecina koja ih je izabrala vise ne postoj i te da je Budimir napravio niz krsenja Ustava FBiH i zakoua, Takoder, Predstavnicki dom PFBiH jednoglasno je izglasao zahtjev federalnom premijeru Nerminu Niksicu da predlozi smjenu ministara koji opstruiraju rag. Vlade FBiH. Podrzan je i Cavarin prijedlog da Vlada FBiH Zllrno dostavi Parlameutu prijedloge za imenovania iz njegove mjerodavnosti te da, u skladu sa svojim ovlastima, pojaca nadzor u minismr· stvima, javnim preduzeeima i instirucijama. roda imenovan je Zehrudin Isakovic, dok su iz reda hrvatskog i srpskog JI3Ioda imenovani Nino Coric i

Vania Keniic,

Smjena ministara
. Ova; parlarnen ttre ba t ce donositi rjesenja koja ce sa BiH skinuti atribute zemije koja je u Evropi na pryom rniestu po korupciji i organiziranom kJiminaiu . jasno je porucio Skaljic. N a prijedlog sefa Kluba zastupnika HDZ·a BiH Ma· rinka Cavare jucer je jedno· glasno u Predstavnickom domu PFBiH izgIasan zahtj ev predsjednik!;l i potpre· dsjedniku FBiH Zivku Bu· dimiru (HSP) i Mirsadn Ke· bi (SDA) da podnesll osta-

Zioupotrebe pozicija
. Vlada FBiH mora donijeti potrebne mjere radi sprec3vanja zloupotreba po· zicija u ministarstvima, ja· vnim ustanovama, institucijama i agencijama u kojima kadrovi koji ne pripadaju

parlamentarnoj vecini nastole zloupotriiebiti svoje pozicije suprotno zakonu te nastoje usposliti veci broj Ijudi. Imamo situaciju u kojoj odredene osobe vrse pritisak na namiestenike ucienjujuci ih da rade nezakonite radnje, Pozivamo ih da to ne rade, postujuci novu parlamentarnu vecinu i zakone . kazao je Cavara. Na prijedlog predsjednika Kluba poslanika SDP·a J asenka Selimovica jucer je odgodeno izjasniavauie 0 drugim tackarna dnevnog reda, odnosno zakonskim riesenjirna, S obrazlozenjem da su neke od njih predlozili mini· stti koji opstruriaju rad insti· tucija FBiH. Takoder, na prijedlog pr· edsjedavajuceg Skaljica po· nistene su ranije Zvizdiceve odluke 0 sazivanju vaure· dne i redovne sjednice ovog doma, jer su donesene supr· olno poslovniku. A.DUGIC

aktuelno

Onsvni avaz, snieda, 27. junillipanj 2012.

3
doma zakazana za 5. juli

Komentar dana
PUe: Fahir KARAllC (jkaralic@avaz.ba)

STAVOVI Sjednica Predstavnickoc

U SDP-u uvjereni u potvrdu Bevandinog zahtjeva, porucuje Magazinovic • U svim parlamentima odlucuje se veehom kaie Prodanovic • Opstrukcije nose previse rizika, smatra FranJicevic
Sjednica Predsravnickog doma Parlamenta BiH, na kojoj ce se poslanici izjasniti 0 odluci predsjedavajuceg Vijeca ministara BiH Vjekoslava Bevande da smijeni ministre odbrane i sigurnosti BiH Sadika Ahmetovica i Muhmueda Ibrahirnovica te zamjenika ministra fiuansija i trezora Fuada Kasumovica, svi iz SDA, bit ce odrzana 5. jula u Sarajevu, drzati Bevandinu odluku, Sef Kluba poslanika SDPa Sasa Magazinovic kaze za ,,A vaz" da su drzavni poslanici dobili dnevni red u koji je uvrstena srnjena dva ministra i jednog zamjenika iz SDA. - Mi u SDP-u uviereni SillO da postoji potrebna veciua da odluka Bevande dobije svoju potvrdu u Predstavnickorn domu - uvjeren je Magazinovic, Slicnog je misljenja i poslanik SNSD-a u Predstavnickom domu Lazar Prodanovic, koji ocekuje da ce se konacno zavrsiti prica a rekonstrukciji Viieca ministara BiH u skladu sa sporazurnorn SDP-a i SBB-a. On se nada da ce nakon sporazuma te dvije parriie, ukljucujuci i HDZ, sa SNSD-om i SDS-om biti postignuta konkretizacija pitanja koja se odnose na ministarska

Parlamenl liH D ria. ce smlenu m-nislara iz SDA
Konkretizacija pitanja
Poslanici i sefovi klubova stranaka koje odnedavno Cine novu, kornotnu parlarnentarnu vecinu ne dvoie da ce Predstavnicki dam po-

Jauna PllaCHa
Otkud tolika borba do posljednieg daha SDA da ostane u vlasti, najholje oslikava podarak nevladinog sektora da se 62 posto j avnih nabav ki u Bili vdi na netransparentan nacin,
po CelllU smo 11 sauixnu

Putem javnih nabavki bivsa vlast predvodena SDA otela je u posljednjlh 20 godina milijarde maraka narodnih para
vora koji su sklopljeni pod strogom sapom korupcijske hobotnice, a po principu 'lima li mene tu", Tek (ada bit ce iasno koje su razmjere ave brutalne pljacke, Milionski ugovori odlazili su nekolicini povlastenih, vlasti bliskih porodica, koje su orele storine drZavnih kompanija, A ogromne provizije od tih ugovera odlazile Sll nekolicini kadrova SDA Sarno putem javnih nabavki bivsa vlast je u posljednjih 20 godina otela milijarde maraka, Zbog toga ie SDA daleko vise zaboljelo kada je Federalna vlada smijenila nadzo-

i zamienicka mjesta, - Nadam se da cerno nakou toliko dugo vrernena stabilizaciju stanja u SDA nepotrebno problematizira ovo pitanje, svim parlamentirna se vecinorn. amo gdje posroji . na taj naein bise izvrsna vlast, i u BiH treba biti =rekao ie Prodanovic i dodao da nije upitno da ce .. SNSD-a po. odluku predsjedavaBevande.

svjetskorn vrhu. Upravo ra stranka do savrsenstva je dovela sistem otimanja narodnih para putem nabavke usluga i robe, koji se godinama vrsi pod strogorn kontrolom vrha SDA i cesto SBiH. Da su Jayne nabavke rak-rana bh. drustva, potvrduje i angazrnan arnericke vlade, koja putem USAID-a pomaze BiH da se uhvati ukostac s korupeijom u ovoj oblasti. Treba znati da tek kada drzavna rnafija ode s vlasti,
rnoci ce se pokrenuti poSIUpak revizije rnilionskih ugo-

me odbore "BH Telecoma" iii "BH Peste" od usvajanja drzavnog budzeta, Znaju ani da se od toboznje borbe za
drzavu ne kupuju limuzine,

nailuksuzniji
begovska

stanovi niti

imanja.

PORTAl- komentar dana

Spomenik boinjaikim irlvama rata ponovo na udaru: Trakom pokrili njec "genocid"

ougum: I engleSHa Hrallica DUStUleueelnu
Cinjenica da je pokrenut postupak smjene ministara i jednog zamjenika ministra iz SDA, za sefa Kluba poslanika Saveza za bolju buducnost BiH Mirsada Duguma dokaz [e da postoji parlamentama vecina da se to provede u djelo. - Aka ie u tom pro~esu sest stranaka, onda sigumo postoji vecina, Ni engleska kraljiea ne zaustavlja takav proces aka postoji parlamentarna vecina - kate Dugurn,

ta,

ovom pitanju, - Opstrukcije su moguce u Domu naroda, u Zastupnickom nisu, Iskreno, ne ocekujern da ce ih biti ui u Domu naroda, s obzirom na to da to nosi previse rizika i za one koji bi opstruirali - kaze Franjicevic. E KARAIIC

SDA ne moie OOdnileti aoelaCiJU
Apelacija se odnosi na zastitu Ijudskih prava i sloboda, a ne funkcioniranje sistema drzavne vlasti, kaze prof. Trnka
sjednica bude proglasena neustavnorn. Trnka je to nazvao politi('kim rjecnikorn te pojasnio da ovdje nije rijec 0 Ijudskim pravima. - Kada bude dokument, odnosno pravni akt ko;i Ce am pokretati, tosvakakoneeemoci bili apelacija. U pravnitkom rjeeniku apelacija je zaStitaIjudskih prava i sloboda Ovdje se, oCigledno,ne racti 0 zastiti IjucIskih prava i slobodanego 0 funkdonisanju sistema drZavne vlasti - kaZeTrnka. Stranka demokratska akcije ne mcze podniieti apeJad;u Ustavnom sudu FBiH, jer u pravnickom rjecniku apelacija znad zastita ljudskih prava i sloboda, izjavio je jucer za "Dnevni avaz" Kasim Trnka, profesor ustavnog prava. On je na taj nacin komentirao jucerasnju najavu SDA da ce Klub poslanika ove stranke u Predstavnickom domn Parlamenta FBiH podnijeti apelaciju U stavnom sudu FBiH, kojom ce traiiti da juceraSnja iern su smislu povrijedena neeija [judska prava i slobode. Takoder, on kaie da je potrebno vidjeti ko su 01' lasteni predlagaCi te pojasnjava da to ne moze biti stranka nego, naprimjer, jedna cetvrtina bila ko;eg doma. Trnka kaie da predlagac mora znati protil' kojeg se akta. pokreee takav postupak, je Ii tal akt formalno-pravni i je [i u domenu nadleznosti Ustavnog suda. F. K. On dodaje da bi se u ovom slucaiu morale dokazati u ko-

Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, 0 najavi obracanla Ustavnom sudu

MariO Gomez lauoril za nalboUea struelea EP-a!
Pitanje: Ko ce bitiproi strijelac Evropskog proenstua u nogometu?

Trnka: Treba dokazati povredu Ijudskih prava i sloboda

o aktuelflim pitanjima

u 8iH i 8vijet!l mQ/ete glasati 8vakag dana na www.dnflvniavaz.ba.

Ukratko

4
'Avaz' saznaje Na pomolu dogovor
0

Dnevniava.z.,sriI6.da, 27 juni/lipanj 2012

aktuelno
. .. _ _

MIMic: Pretresi do 20. jula

Sudenje Mladicu

sedam sUledOMa do pauze
.... Tuzilastvo Haskog tribunals predalo ie jucer llOVU skracenu listu sa sedam svjedoka koje namjerava saslusati u nastavku sudenia ratnom

noua ulaS . ima r- esenle i za e PSBi P 1 iH!
Brisel spreman prihvatiti korektno i kreativno rjesenje za otklanjanje diskriminaciie u Ustavu • Otklanla se posljednja prepreka za podnosenje aplikacije zaclanstvo u Evropskoj uniji
vrlo konkretnog i korektnog riesenia za otklanjanje diskriminacije iz Ustava BiH. S konkretnim rjesenjern bit ce upoznata i Evropska komisija, Ako sve bude kako se ocekuie, tada bi BiH mogla rijesiti i posljednji od tri kljuena uvjera za podnosenje zahtjeva za clansrvo u Evropskoj uniji. To bi otvorilo vrata

presudi "Sejdic - Finer"

zlocincu Ratku Mladicu
od 9. do 20. jula, Prvi svjedok je Elvedin Pas;':: iz Kotor-Varosi, Pretresi bi trebali biti odrzani do 20. iula, kada pocinie ljerna paUZ3 u radu suda,

CIKBiH

OMOncana oulera MOaliCiia
.... Centralna .izborna komisiia.rCl.K) Bosne i Hercegovine okoncala je iucer postupak provj ere i ovjere prijava politickih stranaka za ovjeru koalicija za ucesce na Iokalnim izborirna, zakazanim za 7. oktobar 2012. go dine, saopcio je CIK. Kako se navodi, ukupno su ovjerene 62 koalicije za izborne iedinice i za organe vlasri za koje ispuniavaju zakonom propisane uvjete.

Lideri stranaka koje Cine novu parlarnenrarnu vecinu na drzavnom nivou, a koja ne ukliucuje Stranku demokratske akciie, u Brisel idu sa skoro u cij elosri usaglasenim rieseniem preostalog evropskog uvjeta provodenja presude u slucaiu "Sejdic - Finci", saznaj e ,.Dne''TIi avaz" iz pouzdanih izvora. Celnici stranaka koje ce saciniavati novo Viiece rninistara Bill veoma su blizu

1,@n:.,tJIJm;!)lJ!"[lpl,liDla
Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodika prisustvat ce danas u Briselu sastanku zvanicnika i lidera stranaka u Bil-l s predstavnicima Evropske unije, ali sma Ira da ie taj sastanak "nepripremljen i vise je manifesracionog karaktera", vodenje presude Evropskog suda za liudska prava iedini je preostali uviet. - Ne vjerujem i da je rnoguc bilo kakav dogovor 0 mehanizmu koordi-

Jednak status
Rijec ie
0

odredenim

izmjenama Ustava pri izboru delegata u do move naroda te u Predsjednistvo BiH, a koje ce omoguciti da se maniinama osigura ravnopr-

nacije na evropskom puru
BiH, jer nije ui bilo 0 tome razgovora u dosadasnjem periodu, vee se radi 0 nacelnim razgovorirn - kazao je Dodik, .incipijelno pitanje koje se, uz tek sada pokazanu politicku voliu nove koalicione vecine, moze tehnicki i ustavno rije5iti bez trzavica koje su godinama

avnost, a istovremeno
nstitutivnim

ko-

drzavi da, konacno, nakon

narodi-

cetiri go dine zapocne primjenu Sporazuma 0 stabilizaciji i pridruzivanju u eijelosti te se prijavi za kandidatski status, Sve [0 moguce je do kraja godine, a pro-

Politicka volja
Brisel je, kako saznajemo, raspolozen da prihvati svako

prisutne, svaki put kada se
spomene ustavna reforma, Ispunjavanje rri uvjeta otvara mogucnost BiH da prijede na novi nivo saradnje ipriblizavanja clanstvu, ali i - sto je rnnogo vaznije nacin na koji nova parlamemarna vecina vee u prvim koracima Iunkcionira pokazuje da ce i svi ostali evropski uvjeti, uz punu politicku volj u i spremnosr, biti ispunieni. 1: .LAZOVIC

konstrukrivno

i kreativno

Alija Osmic

DanaS presuda

rjesenje za izlazak iz corsokaka u koji je drzava usia tokom vlasti stare sestorke, ali i ranijih koalicija koje su provodenje presude koristile za medusobno potkusurivanje i polirikantstvo, Za Evropsku uniju je provodenje presude "Sejdi~ - Finci", kako nam ie receno, pr-

.... Izricanje presude pred Apelacionim vij ecem Odjela I za ratne zlocine Suda Bosne i Hercegovine, u predmetu "Alija Osmic", zakazano ie za danas. Pretresno vijece Odjela I za ratne zlocine Sud. BiH izreklo ie 4. marta 2011. prvostepenu presudu 11 predrnetu "Alija Osmic" kojom je optuzeni oglasen kri vim za rami zlocin protiv zarobljenika, S tim u vezi, Sud BiH je Osmica osudio na kaznu zatvora od 11 godina,

Danas sastanak celnika vodech polilickih parfiia i bh. zvanicnika s Fileom

Travnik

EU OCeBuiedl liH P OgOUOrilednim gilsum
Bevanda, lzetbeuovlc, Lagumdzija, Dodi.k, Radoncic, Covie, Liubic, Bosic i Tihic pozvani na susret
Evropska kornisija nada se da ce BiH uskoro biti u mogu~nosti ispuniti preostale uvjete za podo05enje vjerodostojnog zahtjeva za clans tva u EU, sto zoaci da pravovremeno mora spoznati sta je potrebno za pripremu ovog kompleksnog poduhvata. 01'0 je, noCi danasnjeg sastank. najviSih bh. dUZnosnika i lidera vodeCih politickih partij. s duZnosnicinla EU u Briselu, formalno nazvanog "Dijalog n. visokom nivou 0 procesu pristupanja BiR u EU", saopeeno u Uredu komesara za prosirenje i evropsku politiku snsjedsrva Stefaoa Filea (Stefan Fule), koji je domacin i inidjator susrem. Kako je reCeno u Evropskoj komisiji, nR sastanak su pozvani predsj edavaiuei Predsjednistva BiH Bakir Izetbegovic, predsjeda vaj uti Vijeea ministara Vjekoslav Beyanda, predsjednik SDP-a Zlatka Lagnmdzij a, predsiednik SNSD-a Milomd Dodik, predsjednik SBB BiH Fahrudin RadonCic, predsjednik SDA Sulejman Tihie, Ilredsjeduik HDZ-a Dragan Covie, predsjednik HDZ-a 1990 Bozo Ljubic i lider SDS-a Mladen Basic. Iako je formalna tema sastanka proces imegIacija sa Eli, izviesno ie da ce, osim zadaraka koje BiH mora ispuniti na putu ka EU, biti govora i 0 aktuelnoj politiCkoj situaciji n zemlji nakon raspada vladajuce koalicije i formirania novog politickog saveza. - Na sastanku s politickim predstavnicima Bill pokrenut cemo dija- log na visokom nivou 0 procesu pristUpanja EU. Ocekujemo da ce dijalog pokazati, na konkretnim primjerima, da je u BiH potreban efikasan i ucinkovir mehanizarn koordinacije, kako bi bila u ....

PrezentacUa laMOna 0 mladlma
.... Cemar za edukaciju mladih Travnik, u sklopu projekra "Mladi za demokralsku BiH da-

"""~"'!"-.

mogucnosti da 'pregovara sa EU i govori jednim glasorn saopceno je iz Evropske. komisije. M. GUSIC

nas, a ne sutra~!, upri-

[ielo je jueer prezentaciju "Zakon 0 mladima Federacije BiH". Na prezentaciji je predstavljen Zakon 0 mladima FBiH i obaveze koj e lZ njega proizlaze radi informiranja svih relevantnih strana da postoje odgovarajuCi mehanizmi za sistemsko ukljuCivanje mladih Ijudi u drustvene procese.

BiHmora oredslauili suol orogram
Kako su rekli II Evropskoj komisiji, nakon lito BiH podnese vjerodostojan zahtjev za danslVO u EU, potrebno je da prode rigorozan tehnicki proees koji se

zove ,~skrining".
- Taj proces vezan je liZ

uskladivanje i provedbu intemag zakonodavstva u skladu sa zahtjevima EU. Takoder, BiH mora predstaviri svoje osnove za vodenje pregovora po svakom bitnom pitanju EU - rekli su u Evropskoj komisiji.

pogledi
.

Dnevniavaz,srijeda, 27. IUni/llpanl 201 2.

5

SARAJEVO Fahrudin Hadonclc, lider SBB BiH, uocl odlaska u Brisel

Ha a drza Da mall)a Od8. IIH C8 prodlsatl
Ucescem u vlasti pornazemo da Bosnlacl ldu ka euroatlantskim integracijama, pnrucuie Radoncic • Dno sto guvori SOA, zapravo govori drzavna mafija
odlaska u Uoci danasnjeg

Brisel, gdje ce zaiedno s ostalim predsjednicirna bh. stranaka ucestvovati na sastanku s duznosnicima Evropske unije, lider Saveza za bolju buducnost BiB Fahrudin Radouci« iziavio ie jucer U<I konferenciji za medije da su ocekivanj a od ovog sastana velika te da je to vazan korak na bh. evropskom putu,

Konkretan problem
- N as stav je da preuzimamo sve obaveze dosadasnje sesrorke i da svojim prisustvom darno jos brzu i snazniiu dinamiku na evropskorn putu

Preds-edniilDU' drZaUniUdar
Budimir sa 2.000 osvojenih glasova hoce da ponisfllzbornu volju 600.000 biraca ko] podrzavaiu novu koaliciju
ra parlamentarnu

ucnest dana Zivko Budimir
I

BiB. N arna se nece desavati da tri godine blokiramo Zakon 0 popisu stanovnistva, kao sta je radila SDA, a onda ga preko noci prihvatimo i niko nas ne pita zasto smo to radili - rekao
je Radoncic,

Poziv za ucesce na sasta-

nku Radoncic ie dobio licno, kao lider Saveza za bolju buducnost, stranke koja je dio nove sestorke. Istovremeno, Radoncic kaZe da nema nista proti v da i Tihic bude u Briselu. Naprotiv, lider SBB-a smatra da i opozicija ima pr3\70 i obavezu da participira u avo! vrsti razgovora, Sto se tire ponasanja SDA, Radoncic kaZe da je evidentno

RadrmiHc: Preuzimamo sve obaveze dosadaslIie seslorke jkun Kutle, koji je ukrao 175 da neko ko je vladao 22 godine "ni minute nece da prepufabrika, dok u Srbiji s vlasti nisri svoje fotdje" te da se moze je otisao Marko Milosevic, a pretpostaviti zasto [e to tako. braca Karle pobjegla iz SrbiNo, Radoncic porucuje da je je, te dvije zemlje nisu mogle to u konacnici cisto gubljenje ici naprijed, jet su imale vrcmena, i za njih i za demodrzavne mafije u obavjestajnoj kratsku volju gradana, jer je to zajednici, industriji j mediiineminovnost koja ce se dogorna. I ovdje, dok jedan covjek diti, No, kaze da u BiB postokoji je dOVeD vjerske radikale ji vrlo konkretan problem. u BiB i jedna familija koja je - Dok u Hrvatskoj s vlasti ukrala 130 fabrika ne ado, avo nisu otisli sin Miroslav drustvo nece moci normalno Tudman i privatizacijski tadisati - porucuj eRadoncic.

(FotD:

s S~/tJf(J"'f~)

Dobre uiJesti iz Brisela
Fahrudin Radoncic kazao je da ie irnplernentacija presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predrnetu "Sejdic i Fiuci proti v BiH" vr 10 vazna te se zbog toga predsjednik SBB-a nada da ce iz Brisela doci dobre vijes ti, - Vrlo intenzivno razgcvaramo. Mislirn da cemo
naci kompromis koji bi bio

Izborna volja
On dodaje da one Sto govori SDA, odnosno dio tih
ljudi, zapravo govori drzavna

dobar za sve _.rekao je Radoueic_

mafija. - Mnogirna ova izgleda kao borba za fotelje. Vjerujte, vodi se strateska borba hoee Ii Bosoa iei evrapskim, euroatlantskim i putem za-

padne civilizacije, iii ce Bosnjaci biti robovi iranskag koncepta vladanja. Svojim ucescem u vlasti mi prakticno pomazemo da Bosniaci idu euroarlantskim inregracijama, kao i da izbalansirarno hrvatsko prisustvo na federalnom nivou. To su dvije vrlo vazne stvari za ta dva naroda i za BiH u cjelini - kaze Radoncic, Ou zakljucuie da formiranje uove parlamentarne vecine ima veze sarno s pravom gradana, naroci to Bosnjaka, da se postuie njihova izborna volja, koja se pokazala prije dvije godine na izborima kada je 80 posto njih odlucilo da zeli promjene, kao i s pravom hrvatskog naroda da participi ra kroz dva HDZ-u u FederaInoj vladi. R KA.RALlC

2:i vko Budimir, odlazeci predsjednik Federacije BiH, zaprijetio ie since s ekrana FTV-a vladajucoj koaliciji, predvodenoj SDP-om, da ce raspustiti Federalni parlament, a proces formiranja nove vlasti nazvao je "puza[ucirn drzavnim udarom". N i manjeg politickog kalibra, nit vece dimne bombel Coviek koji iza sebe ima mizernu podrsku 2.000 glasaca, hoce da ponisti izbornu volju 600.000 biraca koji su na opcim izborima 2010_ godine

podrzali SDP, SBB i dva HDZ-a, cime brutalno negidemokrati-

ju i otvoreno
rusenje drzavnih

poziva

na

J os gore, lekcije novoj parlaruentarnoj vecini drzi osoba koja je na duznost predsjednika FBiH izabrana u 10m is10m parlamentu i Ciji legi timiter ne postoji bez podrske miuimalno 50 poslanika u Predstavnickorn domu Federalnog parlamenta. A tu vecinu Zivko Budimir iza sebe vise nerna, R M.

instirucija!

Ook je u toku istraga a .Bosnaliieku"

Uladi FBiH ObraCa SB SUB uiSe preuarenih diOniCara
Pripadnici Federalne uprave policije i jueer su nastavili 5 privodenjem i saslusavanjem brokera i osoba za koje postoji osnova sumnje da su na sjednici Skupstine dionicara ~Bosnalijeka" odrianoi 16. j Ulla naslUpali S falsificiramm punomoCima za zastupanje. U poredo s aktivnostirna pripadnika FUP-a, istragn vodi i Kantonalno tu.zilastvo Sarajevo, iz kajeg se u narednim dauima oeekuje i donosenje izvjesraja 0 poCiojenim krivicoim djelima. Vladi FBiH, kako nam je
potvrdeno,o'braca se sve vise

01810nlllblo ade relorms81h procesa
Sastanak delegaciia SDPa BiH i HDZ-a 1990, koje su predvodili predsjednici Zlatko Lagumdzija i Bozo Ljubie, uprilicen je jueer u Sarajevn, u sjedislU SDP-a. U povodu danasnjeg sastauka u Briselu, kojem ee prisustvovati oba predsjednika, konstatirano je da postoji ViSDk stepen saglasnosti 0 implementadji presu.de Evropskog suda za ljudska prava u Srrazbum u slueaju "Sei die - Finei" te je zaiednicki iZr3zena nada u postizanje kompro.misa 0 konacnom rjesenju, eija bi realizacija doprinijela stabi-

Sastanak Zlatka Lagumdzijei Boze Ljubica

Konstatirano da proces koji je otpoceo razrjesenjem ministara iz SDA treba sto prije zavrsiti
vajuceg Vijeea l1linisrara Viekoslava Bevande, treba sto prije zavrsiti, kao i ukupan praces rekonstrukcije vlasti na svim drugim nivoima kako bi time bile otkloniene postojere blokade reformskih procesa, sto je preduvjet da BiI-I snazno hene naprijed. Osim toga, razgovarano je 0 programskim prioritetima nove parlamentarne veCine na federalnom nivon re je konstatirano da proce5i koji su blokirani u ParIamenlU FBiH od pojedinih stranaka koje su mniie cinile veCinu, trebaju biti deblokirani sto prije.

Lagumdiija: Pasti,;i kompromis lizaciji politickih prilika u Bosni i HercegovinL U razgovoru je konstati-

Ljubic: Programski priorileli rano da proces koii je otpoceo razrjesenjem minisrara iz SDA, od predsjeda-

osoba s izjavama da Stl prevuene, odnosno da nisu nikome uikada davale punomoGi za zastupanje njihovib dioniC3 na toj siedmci, ua kojoj, podsjetimo, nije izglasana smjene rukovodstva "Bosnalijeka"_ Federalni premijer Nermin Nikilic jueer je dioniearima "Bosnalijeka" uputio

Vlilda FBiH: PC)duz~likarac; na zasliti kampanije Ol\7orenopismo u kojem ih je upoznao s tim da je Vlada poduzela niz karaka na zaStiti kompanije_ - Zaprimili smo zuacajau braj informacija i dokumenmcije koji ttkazuju oa nepotistieko, neCransparentno i krirninalno vodenje drustva "Bosnalijek" ad Uprave s dugogodisnjim direktorom Edinom Arslanagicem na celu - naveo je Niksit u saopcenju. A_ Du.

Sta drugi pisu

6

Dnevni avaz, sriieda, 27. luni/lipanj 2012.

mozai k

mc: Ugrat1en joj vjestacki kuk

Dogodilo se u Srbiji

ProIBsorici slomio BuM Zbog jedinice .~ matamaliMB
Uceuik prvog razreda Gimnazije "[ovan Skerlic" u Vladicinom Hanu A. S. (15) osumnjicen ie da ie nogorn udario u Ieda profesoricu matematike ko ja ie pri padupolomilakuk. - Vidjela sam da me je pratio. J ednog momenta se izgubio iz mog vidokruga, ali sam nekoliko rninuta

Ovo ce biti test za cijelu driavu, kaze Stevovic
Alternativni klub Trebinje dostavit ce 3. iula Tuzilastvu Bosne i Hercegovine krivicne prijave protiv reditelja Emira Kusturice, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, vladike zahumsko- hercegovackog Grigoriia inacelnika Trebinja Dobroslava Cuka zbog rusenia austrougarske kule Petrina II Trebinju za potrebe "Andricgrada" u Visegradu, ali i zloupotrebe budzetskih sredstava za realizaciju tog farnoznog projekta. Potvrdio je to [ucer za "Dnevni avaz" predsjednik ovog kluba Blaze Stevovic, rekavsi da ce prijave biti podnesene i proti v nekih visokih funkcionera iz Srbije, Nakon sto au shvatili da Skupstina opcine Trebinje nece reagirati, iako je bilo nekih inieijativa od pojedinih odbornika, u Alternativnom klubu odlucili su poduzeti

kasnije osietila jak udarac nogom u predjelu bubrega, pala sam i polornila kuk, Povriiedila sam i desnu ruku. Strasno se lose osj ecarn. S ucenicima imam korektne odnose, a njemu sam dan ranije pokusala da popravim jedinieu, ali nije znao odgovor ni na jedno pitanje - ispricala je prof. Dikica Ilic, kojoj ie ugraden vjestacki kuk na Ortopediji KIinickog centra u N isu.

Stevovic: Po{;injena krivi{;no djelo

POdlu8em 101 eMSPIDdiral1 leM UaradeDI imalanlali
1 :••

Pre.kasno shvatHa svoju zabludu

odredenekorake, - Evidentno je da je u cijeloj prici pocinjeno tesko krivicno djelo. Ovo ce biti test za cijelu dd3VU. Vidjet cerno postoji li BiH U onom kapacitetu II kojem bi treba[a postojati iii je ona, na zalost svih nas koji ie volimo, sarno fikcija - porucio ie Stevovic, M. Sm.

Petrina: Rusenje ktJle Z8 patrebe "Andricgrada"

19---'nll

Iako je u potpunosti bila uvjerena da je detaljno istrazila sve rizike operacije povecanja grudi, Britanka Keli Hadson (Kylie) prekasno je shvatila svoju zabludu kadasu joj.samo sest sedmica nakon obav ljenog zah vata, dok se tusirala, implantati,
jednostavno.eksplodirali.

POliCila pr~laUila 20 zena

Zbog sprecavanla radnika da dodu do radilista u Kaknju

Sokirana Kdi hitno je u bolnicu, gdie joj je privatni hirurg ponovo operirao grudi i stavio nove silikone te tako zamijenio
prebacena

KeNje "zaradila "310 savava one postojece koje je nieno tijelo odbacilo, Prilikorn ovog zahvata "zaradila" je 310 savova, pa ce sada na plazi, umjesto pokazivanja rijela, morati prikrivati savove.

HCerlludriala zatocenu U ormaru
Gnusni sluca] zlostavljanja djeteta sokirao [e Amerikance, Policija je u Kansas Sitiiu uhapsila Dzekol Prince (Jacole, 29), koja ie lO-godisnju kcer ku drzala zatocenu u ormaru. Nije je pustala da spava u krevetu, jedei odlazi obavitinuzdu. Soeijalni radnici su primilianonirnni poziv da majka u stanll ddi zatocenu kcerku.

Slucaj ko] je soklrao Amerikance

Ubrzo su stigli do zgrade, Popeli su se na drugi sprat, a onda im je umalo pozlilo od smrada urina koji se sirio po stubistu. Usli su u stan i primiietili koliievku prislonienu na ormar cije je kvake Dzekol jos dodatno zavezala spagom. Policajci su upitali "Ima li
koga unutra", a njezni glasic

Odbijeno naret1enje sluibenika PS Kakanj do radilista radi gradnie kuca Policiiska stanica Kakani narnijenjenih Romima. pokrenula [e zahtjev za pokretanje prekrsajnogposmpNaj starija zena proti v ka protiv 20 zena naselja Bakoje je pokrenut zahtjev za re, nakon sto su odbile postuprekrsaini postupak ima 58, anajmlada30 godina, piti po naredenju policijskih Tokom maja i juna u nesluzbenika, jer su svojim tijelima sprecavale radnike i koliko navrata pisali smo o problernatici zgradnjenaselia gradevinske masine da dodu

lene tijelima sprijeiHle pralazak radnika i maSin8 za deser rornskih porodica na nezeljenih posljedica privrepodrucju Bam. Poslije tri pomenu treba obustaviti izkusaia ulaska izvodaca radovodenjeradova", va=Seta Inzenieringviz ZaviSvi zakljucci definirani dovica i spontanih otpora, na su 13. juna, a sarno dva dana jednom od sastanaka najposliie sastanka Policijska blizih saradnika opcinskog stanica Kakanj pokrenula ie nacelnika zakljuceno je da zahtjev za pokretanje pre"radi sprecavanja nastanka krsainogpostupka, Az. S.

Svjetsko priznanje Evropskog udruzenja u Rimu

spec

izormara jedva je rekao "Da", Sokirali su se vidjevsi izgladnjelu djevojcicu kako stoji u uglu ormara, Imala ie samo 14 kilograrna.

• Nadzorna karnera na benzinskoj pumpi II australskom gradu Tomastovnu snimila je vazaea kako se igrao upaljacem dok ie gorivom punio rezervoar svog automohila. U jednom trenutkuplamen;e zahvatio i automobil i kame s gorivom. Vozae seuplasio i pobjegao, a sarno prisebna reakcija upoalenika benzinske pumbe i Ijekara koji se slucajno tamo zatekao sprijecila j e katastrofu.

Pedijatrijskoj klinici Klinickog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) na prestiznom svjetskom skupu u Rimu urueena Je Internacionalna dijamantna nagrada Evropskog udruzenia za istrazivanjekvaliteta. Ovo znacajno priznanje urueeno je direktorici Klinike prof. dr. Senki Mesihovie-Dinarevic, koja je proteklih dana boravila uItaliji.

Dilamantna nagrada PedilatrilslIOlllliniCi KCUS-a
- Konacno je nas rad prepoznat, ne samo u regionu nego i na svjetskom nivou, stD me posebno veseli. Ukazano priziianje potvrcla je kvaliteta pnlianja usluga pacijentima nase klinike, kao i nase sITaregije i organiziran08ti, rartoja, primjene nacela dobre lijeenicke prakse, novih ideja, naucnog istraZivanja i timskograda - kazala je za "Avaz" dr. Mesiho-

vic-Dinarevic, naglasava;uCi da ie Pedijatrijska klinika jedina klinika iz BiH koja ie ikada doblla ovakvo maCajnoevropskopriznanje. Prema njenim rijecrma, dobitnici ove nagrade, osim sarajevske Pedijatrijske klinike, jesu i vrhunski strucnjaci iz oblasti medicine, nancnoisITaZivackog rada, ekonomije iz SAD-a, Velike Britanije, Rusiie,Japana... A.Nu.

Dt. Mesihovic-Dinarevic prizflanjem iz Italije

s

mozaik

Dnevni svaz, srlieda. 27. junVlipanj 2012.

7

Sta kazu poznati
Vesna Krmpotic

ISPRACAJI Alen Maslo otputovao na lijecenje u Njemacku

HUC- S· ne raca bezlrib a
U Berlinu ce ostati 19 dana. Najblizi prijatelji pozeljeli mu brz povratak kuc.i Nada
U

Hlliige su Mao lalice

Krmpo/ic: Mnugu dogat1a;a

- Svaki trenutak koristim za pisanje, u godinarna koje slijede zeljela bih objaviti • preostalih nekoliko desetaka rukopisa, Knjige su kao latiee: kad napisem sve svoje knjige, eviler ce biti potpun i posliednia ce se latica orvoriti ... Kad se osvrnem, mnogo se sudbinskih dogadaja zbilo u moruzivotu. (Hruatska pjesnikinja za "Gloriju")

Paul Krugman

lude oholosti

Grella Ie irtua

Osjecam sefenomenalno sLO konacno putujern na liiecenje. U ova! utakmici u kojoj vodim borbu za zivot pobijedit cu, aka Bog da, sigurno, Ne vracarn se kuci bez tri boda.

- Grei nemogu rijesiti ovukrizu.jedini nacin na koji ce euro maida, samo maida, biti spasen jest da Niiemci i Evropska centralna banka shvate da upravo oni trebaju Krugman: promiieniti ponasanje, poceti trositi vise i Prillvatiti prih vatiti visu inflaciiu . Ako ne, onda ce irlflaciju Grcka upovijesti hitizapisanakao zrtvatudeoholosti. (Ekonomista za "The New York Times")

oporavak

Dijego Maradona

To [eza "Dnevni avaz" iz[avio obolieli Sarajlija Alen Maslo (17) neposredno prije polaska na lijecenje u Berlin (Niemacka), gdje ce ostati 19 dana, sarno s jednom zeljornMaraduna: Puhvaleza Purlugaica

ROnaldulreba Sagradili staluu
- Bio sam uvjeren da ie Lionel Mesioajbolji, da jesam na vrhu. Ali, s niirn ie lama i Kristijano Ronaldo. Sagradite rnu statuu u Lisabonu! Zasluzio ie s obzirom na to kako igra zareprezen taciiu Portugala. (Slavni argentinski nogometas za Goal.com)
L:::::::::::,j

St a kaZD 1:1 narn d U
nije moguce. Alenova maika Sadeta, koja ie ostala u Sarajevu, u razgovoru za nas list priznala je da osieca neopisivu nervozu.ali iveliki optimizam. - Alen putuje s Deem Dzevadom, Teska rni je sto necu biti s njim II najtezirn rrenucirna, ali sam i sretna i zahvaina svim ljudima koji su ornogucili da moj Alen ode na lijecenje - kroz suze nam je kazala Sadeta,

1':""7'1 iii 033/281· 393 redakci"alalavaz.ba

UPlaHani priJatelJ Pazarac
Almir Pazarac, 21-godisnji Sarajlija koji je ucestvovao u akciji prikupljanja pomoci, burna je reagirao kada je shvatio da je zakasnio na Alenov ispracaj, N akon sro je Alen usao u program "Otvorene mreze" i_ kada je u emisiji Almira Cehajica Batka "Hrabri ljudi" procitao svoje pismo, javiii su se ljudi sirom svijeta. Potreban novae prikupljen jezamanjeod30dana. Danko Delibasic iz "Otvorenernreze" naglasio jeda - Zakasnio sam pet minuta, ali nadam se da cu ga docekati vedrog i nasmij anog da zajedno nastavimo kroz zillo! - rekao je uplakani prijatel] Pazarae. je ciiela akeija prevazisla profesionalizam te da ie sve shvatio licno. - Alen i njegova porodica usadili su narn se u srca, S dozom trerne i beskrajnim opunnzmom ocekuiemo njegov povratak, Alene, neka si narn zi v i zdrav - kazao je Deiibasic, A.C.Z.

Emotivan raslanak s majkom Sadelom da upotpunosti ozdra vi. Uz brojnu rodbinu i priiatclie jucer j e nasmijani Alen ispracen sa Saraievskog aerodroma, Uz gromoglasan aplauz, sa mnogo povika: "Sretno!" i suznih DCiju, najblizi prijatelji pozeljeli su mu brz povratak kuci, Masli je u jeku mladenacke radosti dijagnosticirana rijetka bolest- histioeitoza Langerhansovih celija, cije lijecenje u nasoj zemlji

- N ije rijerkost da cujemo da se desila neka katastrofa, da su ljudskim nemarorn unistene priroda i sva njena bogarsrva, Eva, posljednji primjer a pomoruribe u Binjezevu goYorio tome. Tek poneko je svjesran da unistavanjem biljnog i zivotinjskog svijeta te zagadivanjern rijeka, mora, planina nece nestati zemlja, vee mi sami, Zernlja ce nastaviti da postoji.pa makar ibez ljudi, (CitalacH.G_)

Priroda Ce uzuratili udarae

Vremel1ska prognoza

27.6.2012.

Emotivnopismo
N e skidaiuci osmiieh s licaiporucujuci svimada cese vratiti brzo i nastaviti tamo gdj e je stao, Alen je, takoder, zah valio svima na pomoci,

Prlca dlecaka iz Stoca sa sretnim krajem
Ocekuie se malo doumjereno oblacno i suncano vriieme. Po kotlinama i uz rijecne tokove s maglom iii niskim oblacima, Vjetar slab do umjeren sjeveroisrocnog smiera, jutarnja temperatura od 7 do 14,na;ugu do 21,a najvisa dnevna od 23 do 28, na [ugu do 32 stepena,

SRIJEOA 21. B, lOU

CElVR1AK
~8,

PETAK 'Z!I=.fi,201Z

)

e. eeta,

JUTAIlNJETEMI'EFtolJURE

.mARNJE TEMPERATUIlE

JIDIIRr.JJETEMPERATlJRE

odTCdo21'C
DNEVNE TEMPERATURE

od 10' C do 22' C
DN"E\I~JE1f.MI"EI'1ATURE

od 14' C do 24' C
DNE'JNt TEMPERATURE

Vjerujte, stalno mu je Edin Dzeko na parneli. Uvijek nam priea 0 njemn, 0 njegovoj igri,gledasventakmice, nosi majiee s njegovim imenom ividitekolikojesretan. To je kazala rna; ka Adisa Dzeke, djecakaiz Stoca, koji je vodio zivornu bitku i operirao STee. Najveea zelja,

osim one da ozdravi, bila mu je da upozna svog prezimenjaka, jednog ad najboljih nogornelasa.Evrope i ambasadora UNICEF-a Edina Dzeku, pise portal Zasvakodijete.ba. Spletom okolnosti, tada je njegova zelja da upozna Edina osrala neispunjena,

Adisa su roditelji iz Stuca duveli na upuznavan;e s Edinum ali ie prica irnala sretan epiKadaje Adis.kojeg surolog - mali Adis uspjesno je ditelji iz Stoca doveli u Saraoperiran, dobra se osjeca i jevo, napokon srea svog predanas igra nogomet, a priea zimenjaka Edina, njegovoi o njegovoj velikoj :telji da sreel nije bilo kraja i kao da upozua svog Idola dosla je na nile mogao vjewvati sta mu kraju putem UNICEF-a sedesava. BiH i do Edina Dzeke, koji I osmijeh rnu nakon susjesodusevljenjempristaoda rem s Edinom Dzekom nije muispuni najvecuzelju. silaziosliea.

od 23" C do 32" C BIOMETEOROLOSKA

od 26' C do 31' C

od 30" C do 33' C

PROGNOZA

Nastavlja se razdoblje povoljniJih biometeoroloskih prilika. Vecina Ijudi bit ce dobrog raspoloienja. a osjeUji~e osobe nawecu paznJu trebaju pos~etiti zastiti od UV zracenja te reducirati bora~ak na o1vorenom u najtoplijem dijelu dana Grad Sarajevo -----27.6.2012. Izlazak 5.06 Izlazak 13.26 Zalazak 00.06 Zalazak 20.33

Ukratko

8
ELEKTROPRIVREDA BiH Konacno pozitivni rezultati poslovanja

Dnevni avaz, srijeda, 27. junVlipanj 2012.

teme
.

za gfJnflCili

PriluOr SlaniSiCU i MiiOSeUiCU
"Sud BiH odredio ie [ednomiesecni prirvor Ostoii Stanisicu i Marku Milosevicu, koji su osumnjiceni za genocid, Stanisi': 1Milosevie uhapseni su ucetvrtak, 21. juna, na podrueiu Zvornika, a osumnjiceni su za zlocin pocinjen na lokalitetu Brane u Petkovcima, u mjestu Dulici kod Zvornika, gdje je u julu 1995. godine, kako tvrdi Tuzilastvo, strijeliano oko LooO Bosnjaka iz Srebrenice,

Sud B.iH

a nile raSMI uta Moanclla SOA-SOP, no bl gOrel
EPBiH zavrsila 2011. sa 1,5 miliona KM dobiti, au 2010., pod bivsom upravom, gubici iznosili 39,6 millona KM • Zatekli 16 miliona maraka gubitka, rekao Grabovica
Ovi podaci izneseni su na jucerasnjo] Skupstini EPBiH, na kojoi ie skoro jcdnoglasno usvojen Izvjestaj 0 poslovanju kompanije za prethodnu godinu te je donesena odluka 0 raspodjeli dobiti.

Avlosaobraeal

Uspostaullena liOlla KuuaJl- Saraleuo
.. Redovna avionska linija izmedu Kuvai ta i Sara[eva uspostvaliena je iucer nakon sto ie dan ranije iz Kuvajta do Saraieva obavljen promotivni let S poslovnirn Ijudima iz Kuvajta i drugim uglednim gostima iz ove zemlje. Radi se 0 direktnoj avionskoj liniji kojom se BiH ne povezuje samo s Kuvajtorn nego i zemljama Perzijskog zalieva, kao i Bliskim istokorn u cjelini.

J avno preduzece "Elektroprivreda BiH" (EPBiH) ostvarilo je dobit u 2011. godini od oko 1,5 rniliona maraka, za razliku od 2010., kada je U prava s direktorom Amerom J erlagicem i resornim ministrom Vahidorn Hecom, kadrovima Stranke za BiH, zabiljezila rekordan gubitak ad 39,6 miliona maraka.

Trzisl1a recesiia
Direktor EPBiH Elvedin Grabovica kazao je da je nova uprava zatekla milionske gubitke, ali je, uprkos losoj hidroloskoj siruaciji, ipak uspje-

Bugojno

la pozitivno poslovati. - - "Elek[roprivreda BiH" proslu godinu zavrsila je s oko milion i po maraka dobiti iako smo polovinom godine zatekli gubitak ad 16 miliona KM - kaze Grabovica, Inace, EPBiH ie u protekloj godini ostvarila ukupan prihod u iznosu 958,5 miliona KM. Uprkos izuzeIna nepovoljnim hidroloskim uvjetima, maksimaInirn angaziranjem terrno-

.. Ukristalnoj sali Opcine Bugojno iucer je uprilicena svecanostpotpisivanja pretprotokola 0 bratimljenju Bugojna S opcinom Menemen iz Turske, Uz prisustvo predstavnika izvrsne i zakonodavne viasti dva grada pocetak nove saradnie, koja bi trebala rezultirati
unapredenjern prijate-

Bralimlleme s Dionicarima 888.303,25 KM lursMom ODCinOm Na Skupstini ie usvo- KM. Takoder, u kapital
jena odluka 0 raspodjeli dobiti te ce diouicarima bi ti isplacena di videnda u iznosu od 668.303,25 za investicije bit ce rasporedeno 518.549,66 KM i Fondu za rezerve 296.713,22 KM.

kapaciteta ostvarena ie rekordna proizvodnju elektricne energije, za 1,6 posto vise nego 2010. godine, Ostvaren je rast prodaje elektricne energiie, a Uprava EPBiH navodi da su svi kupci bili uredno snabdjeveni elektricnom energijom. Iz EPBiH pojasnjavaju da se poslovanje odvijalo pod utjecajern globaluih negativnih privrednih okalnosti i [rZisne recesije, koja je uzrokovala srnanjenje po-

Sa Skupstifle: Usvojefli izvjesfaji 0 poslovanju trosnje i potraznje za elektricnom energijom u BiH i regionu.

(Fr;tu:

S.

Salel'Jvic)

Kadrovi SDA
Clan NO Bahrudin Sarie izrazio je zadovoljstvo rezultatima poslovania EPBiH za 2011. godinu. To je posebno znacajno aka se zna, kako [erekao, da je Porezna uprava retroaktivno fakturisala EPBiH 10,5 miliona KM te je za toliko i smanjena dobit kornpanije. Da ni-

je bilo gubitka iz prvog polugodista te retroaktivnih faktura Porezne uprave, Saric kaze da bi dobit EPBiH 201 L godine iznosila cak oko 32 miliona KM. . Moram priznati da mi se neki kadrovi iz SDA uopste nisu svidali, jer nisu odgovorili zadatku, Medurim, bolje je sro je prekinuta ovakva koalicija SDA-SDP, jer se bojim da bi u narednom periodu bi10 jus gore - kaze Saric, F.KARAUG

Organizacioni odbor za obilietavanie 17. godisnjice genocida u Srebrenici

ljskih iposlovnih odnosa, potpisima su ozvanicili nacelnik Bugojna Hasan Ajkunic i nacelnik Menemena Tahir Sabin (Sabin).

Baz 0 acanla
S jucerasnjim danom identificirano 510 zrtava kole ce biti ukopane 11. jula u Potocanrna, sto, tvrdi Durakovlc, nije konacan hro]
Organizacioni odbor za obiliezavanie 17. godisnjice genocida u Srebrenici [ucer ie jedooglasno odlucio da prilikorn g.]avne komemoracije i ukopa Zrtava 11. jula u PolOearima nece biti obraeanja politicara, niti predstavnika vlasti bilo kojeg nivoa Zakljuceno je da se, u lme domacina, kratko abrati predsjeOOik Organizacionag odbora Camil DurakoviC, dok ce se u sklopu vjerskill aktivnosti prisu!nima obratiti rabin Artur Snajer (Arthur Schneier) iz Njujor_ ka, jordanski prine Hasan Talal te reisu-l-ulema IZBiI'[ dr. Mustafa ef Ceric, koji ce predvoditi dzenaza-namaz, - N a danasnjoj (juceramjoj, op. e.) sjednicl Organizacionog odbora bila je opreenib sravova nekih predsravnika udru.zenja Zrtava 0 tome ko to nije dobrodosao u PoinCare 11. jUla. Ipak, prevladalo je misljenje veCine da su svi ljudi dobrih namjera, svi proti vniei negacije genocida, dobrodosli u Srebrel1icLLNa dZenazu se dolazi da se iskaie postovallje prema .Zrtvama, a srebreoitke Zrtveto zasluZuju - porutio je DurakoviC. Pripreme za obiljezavanje 17. godisnjice genocida u Srebrenici privode se kraju, Tradicionalni "Mars mira" i ove godine krenut ce 8. jula njutro iz Nezuka u opCini Sapna. Takoder, pored biciklisticke utrke Bihac - Srebrenica, ove godine, prvi put, bit ce organiziran i maraton Vukovar - Srebreniea. S jucerasl1,jim danom, saznajemo, identi.fiCirano je 510 zrtava koje ce biti ukopane 11. jula, sto, kako Dam je kazao Durakovic, nije konacan broj. A. H.

Testirame diSllriminaCile
.. Asociiaciia za demokratske inicijative Sarajevo organizirala je u prostorijama Americkog kutka u Mastaru dvodnevni trening a terni "Testiranje diskriminacije". Prema rijeCima trenerice 11a ovom projektu i koordinalorice Regionalnog centra za manjine iz BeogradaJovane Vukovic, cilj je treninga da obuci ucesnike, mlade ljude iz Mostara, da sutra mogu prepoznati diskriminaciju, iskoristiti ovu metodu testiranja diskriminacije te da se mogu efikasuo bOIiti protiv nje.

Mostar

DurakrJVi(;: Pripreme se privolie kraju

DOIIIICara

L- __~

Klub ~oznatih Rade Bogdanovic

me -nSDir-rao
Profil bivseg nopornetasa Zeljeznicara, Atletika i Verdera
Ime i prezime: Rade Bogdanovic, Datum i mjesto rodenja: 21. rna; 1970., Sarajevo. Koji je Vas naiveci porok: Kladionica, Biste li donirali organe: Da. Sta pomislite kada Vam crna macka prij ede preko puta: Da se posebno trebam pripaziti tog dana. Sta svaka darna mora imati u tasni, a muskarae u novcaniku: Maramice i licnu kartu. Ima Ii istine u izreci "Ko pjeva, zlo De misIi.": Da. Da je sutra smak sviieta, sta biste danas utadili: Igrao se s djecom. Je Ii bolje danas biti lijep iii pametan: Pametan. Politlka [e za Vas: Manipulisanie do sticania

Salel SUSie

10

Dnevni avaz, srjeda, 27. junVlipanj 2012.

te me

CIJENE Reakcija potrosaca na izostanak lancanoc pojeftinjenja

Nema promptne reakcije kao u s.lucajevima rasta cijena goriva, kada, pod izlikom "skupljih ulaznih komponenti", poskupe i ostali proizvodi
Bogdanavic: Valim partizanske fi/move zan ski filmovi. Vas hobi: Nemam. Sportista koji Vas inspirira: Trenutno nerna nijednog, a nekad jc bio Safer SUS1C. Sjecate Ii se prvog poIjupea: Da. Sta je Vas najveci strah: Bolest i rat. Najdraza pjesma: "Sarajevo, ljubavi rnoja". Kada ste posljednji put bili na izlozbi iii u pozoristu: U martu u pozoristu. Citat koji pamtite: "[a cu da zivim svo] zivot jer sarno jedan zivot Trgovci iprozvodaci brane i ostalih proizvoda siroke potrosuie u EiH ovih dana potpuuo ignoriraju Ciojen!cu da cijene goriva konstantno padaju. Ovog puta nema promptne reakcije kao u slucajevima rasta cijena goriva, kada, pod izlikom "skupljih ulaznih kornponenti", u maloprodaji rastu iostalecijene, trgovce da potrosacima barem objasne zasto nema poieftinieuja. Nairne, kako ie sada rnanje novca potrebno da bi proizvodi dospj eli do polica, potrosaci upozoravaju da bi proizvodaci, odnosno trgovei i distributed, rnogli ostvari ti ekstraprofit. - Naravno da bi cijene trebale biti nize.potrosaci to ocekuiu, Ocekuiemo da cijene budu snizene barern na onaj nacin kako su irasle, s rastorn cijena energenata, Pozivarno proizvodace, odnosno distributere itrgovce, da se oglase, da kazu, ako nista drugo, kojim su to proizvodima snizili cijene, j er to se na trZisLUne maze primijetiti - kazala nam ie Gordana Bulic, predsjednica Upravnog odbora Saveza udruzenjapotrosaca Bifl. udari na cijenu do laze iz vise pravaca, - Najcesccdrzava uzimaza sebe radi "krpljenja" rupa u proracunu,a onda ipreduzeca prebacuju u svoju dobit ono sto bi trebalo pripasti stanovnisrvu, tj. kupcima. Mrviee na kraju dobivaju ikupci, aline u alikvotnom dijelu koliko bi cijene trebale stvarno padari objasniojejekauc, Dakle, zakljucuje 00, i avos puta izostat ce lancana reakcija snizenia cijena na ldistu po osnovu snizavanja cijena nafte na svjetskim berzama. B. TURKOVIC

materijalnog bogatstva.

Barern [e tako na Balksnu. J este li ikada izdali prijatelja: N e. Je Ii Vasa slava gorkog iIi slatkog okusa: Ako je ima, onda ie slatkog, Otkrijte nam jednu tajnu: Navijam za Hajduk iz Sp!ira. Cegy se najvise srarnite: Sto je u zernlji gdje sam roden voden rat. Nailjepsa zena/muskarae je: Mnogo je plastike na Iijepim zenama i muskarcima, Kada je brak dobar brak: Kada su djeca srecna, Je Ii iutro parnetnije od veceri: Da. Neostvarena zelja: Nemam, Omiljeni film: Svi parti-

Krpljenje ruaa
Anton Jekauc, ekonomski analiticar i direktor Instituta za strateska ekonornska istrazivanja, objasniava da, kada padaju eijene sirove nafte i naftnih derivata, to ne prati adekvatno snizenje cijena ostalih proizvoda, ier

Sta se oce.kuje
S ovorn konstatacijorn slazu se iuS avezu udruzenja potrosaca BiH, iz kojeg su iucer pozvali distributere i

imam."

Omiljena modna marka: "Dsquared", Osoba koja Vas hYdra: Ona koja prica 0 nacionalnoj pripadnosti.

hoUel zoalu samoza dlzaD)aGllaOa
- Trebalo bi sniziti cijene namirnica, Nisam upoznat s tim za koliko poskupi hrana kada ci[ene goriva porastu, ali mislim da je vrije~e da sada pa- Garan MrSic Idnu cuene. IF.t., M. Lag'") - Apsolutno se slazern da sada cijene osnovnih zivotnih narnirnica trebaju pasti, jer su i u proslosti rasle cirri gorivo poskupi. Hrana je loran preskupa. Obradovic - Cijenc goriva sve diktiraju, ali sarno kada su poskupljenja u pitanju. Sramota je ovo !ito nam rade. Cliene osnovnih namirnica tre~al~ ~i b~ti niie pa- Jasmin JeftmJenJem nafte. Bes/agic -Kadazna;upoditi cijene u trgovinarna kada poskupi gori vo, neka· ih fino i vrate! Pravdaju se da diio cijene kada gori vo ide gore. Eto imsadaopravdanja da ih i snize. ~ ...

Trebaju Ii zbog jeftinijeg goriva pojeftiniti i ostali proizvodi?
- N eznarn zakoliko

Dneuni auaz
081-142-015
LOPOVI I PIRAMIDE - Trebali hi sve lopove u BiH pokupiti, sirne i krupne i one koii cekaju na odsluzenje kazne, i dotjerari ih u Visoko da qtkopavaiu P!ramide. SANSA ZA SIROKI Obavljen je rrijeb eurokupova i nakon dugo vremena nasi timovi su imali sreee. Smattam da svi mogu praei prve prepreke, a najvete Sarise za uspjeh u ~vropi dajem igracima Sirokog, koji hi se uz malo sreee i rruda mogli nad u grupnoj fazi Lige UEF A. Haris iz N emile Sretno, prijatelju, vrati narn se s boljim zdravljem da se nastavimo druziti! Mi cerno osrati u Sarajevu, dr'lat cemo fige za tvoje ozdravljenie. Raja s. Pofalica

bi cijene hrane mogle bi ti snizene, jer
je gori vo pojeftinilo za svega nekoliko feninga, Da barem cijene hoce os-

tati na sadasniem
DlVOU.

1-

FORZA AZZURRI SIHra nam igTa Italija protiv NjemaCke .. Piro10 i drusrvo igraju najIjepsi nogomet u Evropi, sto su i pokazali u proteklim susretima, posebice protiv Spanije i Engleske. Nadamo se pobjedi i proLazu u finalei utakrniciprotivPortugala. Ako pobijede "Elf", idemo u Kijev. Forza Azzurri! Navijab halije iz Mostara

Kada poskupi gorivo,odmah imaju opravdanje da povecaiu ostale cijene. Naravno da trebaju sniziti cijene hrane, jer sve diktira cijena nafte. - Trebajupojeftini-

ALENE, SRETNO -

Alen Maslo otputovao je na lijecenje u Njemacku.

ti toostali lancano. ... i i sve proizvodi, Meni je sve skupo, od osnovnih . namirnica do stana, koji skupo I placam jer sam lora pods tanar. Skegro

B

- Ako jedno drugo veze, onda hi snizenje cijena nafie trebalo utjecati i na manu. Kad naS jedva eekaju da poskupi gorivo, kako bi irnali opravdanje za druga Edin poskupljenja. Muharem(Jvic - Cijena goriva ut- ~ jeee na cijenu ostalih proizvo da, ali • trgovcito postuju sarno kada je u . pitanju dizanje ci- ,;. jena, a kada rreba sniziti, onda se ne Idravko Anit/(; obazlru. B. S_ -A.Mu_ -M_H.

Fadil Mi/anovic

teme

27,

Dnevni avaz, sriieda, junVlipanj 2012.

11
.--........
""'qll~·I.n

Ukratko

'Avaz' saznaje Prema rieseniu Truovackoq suda u Zagrebu

Bh. kornpaniia firmi .Slnochern International Oil" iz Londona obavezna isplatiti 14 miliona maraka na ime ugovora 0 isporucenoj nafti
Izvrsni direktor "Energoinvesta" Sarajevo jusuf Zahiragic poslao je prije dva dana obavijest svim sektorima i biroima ove kompanije da rnoraju biti oprezni kod realizacije projekata i buduceg ugovaranja poslova kada je u pitanju Evropska unija, [er se ne mogu pretpostaviti ni sagledati buduci patezi londonske kompanije "Sinochem International Oil", koja ie u Hrvatskoj pokrenula izvrsni postupak naplate pokretue i nepokretne irnovine avog preduzeca, saznaje ),"Dnevni avaz", "Energoinvest"; Gigant na koljenima

Br·tanci u HruatsMO) OliJene imOuinu 'EnergOinuesta'!

--_._
Davidi.:Pas/eta Daboju

Renco Davidi

::::~!:bavijesti
19,8 miliona dolara, Kako Rafinerija nije bila u mogucnosti platiti ovu naftu, sukcesivno ill. je otplacivao "Energopetrol". Zbog rata u BiH ostao je neplacen dug od 3.672.564 dolara, koji ie "Petrochem" prenio na britanski "Sinochern", a od kojeg je i kupio sirovu naftu, Prema rjesenju Trgovackog suda u Zagrebu, 10-

direktora Zahiragica svim
ndonska firma "Sinochem International Oil" moze U Hrvatskoj pokretari izvrsne postupke radi naplate predmetnog potrazivauja
113 svim

... U okviru programa posjeta specijalnog predstavnika EU opcinama u BiH, [ucer [e zamienik sefa Delegacije EU u BiH Renee Davidi (Renzo Daviddi) posjetio Opcinu Doboj. - Uz ispunienje poznatih uvjeta, mogli bismo reci da je kandidatski status za BiB do 201.4. go dine realm - kazao je ovom prilikom Davidi, M.

HandidalsBistalUs do 2014. realan

c.

Ugovor iz. 199,1.
Kompanija "Energoinvest" Sarajevo duzna je isplatiti "Sinochem International Oilu" 8,5 miliona dolara (14 miliona maraka) na osnovu ugovora a isporucenoj nafti iz septembra 1991., ('jia ie vrijednost iznosila 19,8 miliona dolara,

Rijec je 0 presudi Visokog suda Ve1ike Britaniie, koju je protiv ,,Energoinvesta" 16. februara 2002. dania britanski sud, a 25. septembra prosle godine potvrdio Trgovacki sud u Zagrebu, "Sinochem" ie u Londonu pokrenuo tuzbu za namirenje duga po osnovu ugovora kojim je nekadasnji .Energoinvest-Energopetrol"
II ime

"Petrochema" iz austrijskog Klagenfurta kupio tanker sirove nafte u vrijednosri od

nepokretnim i pokretnim stvarima "Energoinvesta'" u Hrvatskoj, kao i novcu, ako ga ima na racunirna, sa cime su upoznati u bh. kompaniji,

Blokiran izvoz
No, "Sinochem" je vee pokrenuo izvrsni postupak na zernljiste Sesvete kod Zagreba, koje je u vlasnistvu ,,Energoinvesta", i postavio rnjeru osiguranja na robi - dalekovodnim stubovirna u luei Ploce, namijeojenoj za izvoz u Libiiu, a Giji je daljnji izvoz potpuno blokiran sve dok traje mjera o]>i$u; ranja, M. ASCIC

Sioline miliona dolara
Saznajerno da se vrijednost imovine "Energoinvesta" u Hrvarskoi procjenjuje na stotinc miliona dolara, medu kojima je 25 benzinskih pumpi, ali i zgrade ove kompanije u Zagrebu, Osijeku, Spliru.. - Sve ce zaplijeniti, Kompanija je na izdisaju, Vrijeduost sarno jedne purnpe procjenjuje sc na oko milion KM - kaze nail izvor, blizak U pravi preduzeca,

i za racun Rafinerije Bosanski Brad u septembru 1991. od

... Ministar industri je, energetike i rudarstva RS Zeljko Kovacevic izjavio [e [ucer da se intenzivno provode istrazivanja nafte, a sada su ti radovi koncentrirani na podrucju Posavine, - Prema sadasnjim preliminarnim nalazima, rezu!tati su optimisticni i misljenje je da ce u RS biti komercijalnih nalazista nafte - rekao ie Kovacevic.

Optimisticni rezullali

Istrazivanje nafte

OSIObOden blUSI dlreHtor 'AgrOHOmerCa'MllaH
Bivsi direktor "Agrokomerca" Mujo Milak i ad vokat iz Bihaca Mirsad Mesic jucer su u KantonaInom sudu u Bihacu nepravomocno oslobodeni za vise krivicuih djela koja 5U im stavljana na teret. Sudsko vijece u sastavu Vojislav Pusac, Delista Delic i Muhamed Cirnirotic zakljucilo je da Tuzilastvo USK niie dokazalo navode iz optuznice, - Tuzilastvo USK, nakon sto dobije pismeni otpravak presude, ulozit ce zalbu Vrhovnom sudu FBiH - kazao je tuzilac Muhamed Budimlic, Milak je bio optuzen za zloupotrebu polozaja i ovlasti i sklapanje sretnog ugovora, a Mesic za pomaganje Mi1aku u zlouporrehi polozaja i prekoracenju ovlasti, Prema optuznici, Milak i ,-----------,

Odluka Kantonalnog suda u Bi.hacu

Milak je bin optuzen za zloupotrebu polozaia .i ovlasti i sklapanje stemoq ugovora., a Mesic za pomaganje

Mesic radi stjecanja imovinske koristi 6. aprila 2006. zakljucili su ugovor 0 zastupanju, prema kojern bi MeSiC, kao pravni zastupnik ,~AgrokoDlerca'\ u dva izvrsna predmeta iz 2006. kod Opcinskog suda Bihac radi naplate potrazivania ad Opcine Bihac ad 300.000

Pozalmica od: 600.000 HM
Tacka C optuznice Milaka je teretila da je 8. maja 2006., bez ovlastenja Nadzornog odbora "Agrokomerca", zaklj u60 ugovor s privatnom firmom "Imidz- T 4" iz Bihaca, koju su osnovali Ibrahim Veladzic i Isak J onuzi. Ovoj firmi, na ime avansa, uplatio je 600.000 KM kao kratkarotnu pozajmicu, iako je taj ugovor Steran za "Agrokomerc", jeI se nije radllo a poslovnoj saradnji.

Budimli{;: Najavio talbu KM glavnice plus kamate i troskovi, dobio deset posto od cjelokupne naplate, Cjelokupno porrazivanje naplaceno je putern Mdicevog transakcijskog racuna, na koii je uplaceno 1.274.977 KM. Ovo je uradeno jcr su optuzeni znali da je svih sedam racuna "Agrokomerca" blokirano kod banaka i Porezne up rave Bihac zbog naplate potrazivanja od 32,4 milionaKM. Da bi prikrio protivzakonite radnje, kako je navedeno u opl1Imici, Milak i MeSic sklopili su 11 fiktivnih ugovora a cesiji, Clme su sebi i drugima pribavili imovinsku korist ad 1.260.149 KM_ M.DEDIC

LJkratko

12

Dl1evni avaz, srijeda, 27. jun~ipani 2012

teme

SRBIJA Susjedna drzava korak do Vlade koju ce ciniti naprednjaci i socijalisti

Valentin Incko

II-Visoki predstavnik za BiH Valentin Incko (Inzko) [ucer je u Prijedoru nacelnikorn opcine Markom Pavicern, predstavnicima osam bosnjackih i hrvatskih udruzenja, clanova Organizacionog odbora za obiljezavanje stradanja nevinih Iiudi, te predstavnicima kornpanije ,,Arcelor Mittal'" Prijedor. Ovom prilikom ocijenio je da "i pored razlicitihmisljenia 0 obiliezavanju 20. godisniice stradanja u Prijedoru, postoji mogucnost da se nade put koji bi zadovoljio i jedne i druge".

Pronaci put MOmprOmiSa

Nikolicevi i Vucicevi naprednjaci ponudili lideru SPS·a mjesto premijera, a Dinkicevorn LJRS·ueak sest ministarstava
Sudeci na osnovu izjava lidera Srpske napredne stranke i jedinstvene Srbije, susjedna drzava na korak je do Vlade koiu ce cirriti naprednjaci i sociialisti, na cijern ce celu biti premijer Iviea DaCic, prvi covjek Socijalisticke partije Srbije. Predsjednik SNS-a Aleksandar Vucic to [e prekjucer nagovijestio, a jucer je lider JS-a Dragan Markovic Palma objelodan io da ce Dacic dobiti mandat za sastay Vlade.

DaeiC naDuila ladiC '?
LOP Odustao Od

odrzao razgovore s

ucea uulasti
Li beralno-demokratska partija Cedomira J 0vanovica saopcila ;e da je odustala od ucesCa u buducoj vladi, cije [e fonniranje naj avljivala zajedno s Demokratskorn strankom i Socijalistickom partijom Srbije. - Za nas niie moguca vlada sa socijalistima, jer nismo spremni na kompromis 0 sustini nase politike, o evropskim integracijarna, evropskim vrijednostima, uvodeniu reda u ;avne finansije, okretanju realnosti u kosovskoi politici, neophodnosti da pornognerno i omogucimo proces reformisanja BiH, promjene regionalne politike - navodi se u iziavi [ovanovica dostavIjenoj agenciji Beta.

Druga strana
Kako prenose srbijanski mediji, za danas je Dacic sazvao Predsjednistvo SPSa [er zeli svoju odluku da pravi Vladu sa SNS-om formalizirati i kroz organe stranke, Premijerskoj fotelji, ponudi naprednjaka na cijem je celu donedavno bio aktuelni -------::.,,-----------------::--,

Sud BiH

II-Svjedok Tuzilastva BiH isprieao je na sudenju za ratne zlocine pocinjene u Odzaku da ga je Albina Terzic udarala dok je bio zatvoren u skoli, uakon cega ie prisao optuzenoj i udario je papirima po glavi. Svjedok Mirko Rakic, prolazeci pored op tuzene na pauzi, udario je Terzic po glavi papirirna kojeje nosio u ruei i uputio jo; nekoliko psovki i uvredljivih rijeci,

SUjedOMudario Op1UZeno

Izba.C"ana' m'al-a GD.I-bDU-IC· n

Predsjednistvo URS-a iskljucilo je Maju Gojkovic i njenu Narodnu partiju iz koalici]e zbog, kako je saopceno, "grubog krsenja koalicionog sporazum i

Daci~; Danas sastanak stranackog vrha Nikolic.' Ponuda koja se ne odbija predsjednik drzave TorniPoslije skoro 50 dana prbila je ponudu ad SNS-a slav Nikolic, ocito je tesko egovora s Demokratskom mandat za premijera, odnodoljeti, konstatira B92. strankom, uvjeravanja da osno da mandatar bude ide da Boris Tadic vodi Ivica Dacic, Mi sino irnali novu vladu, koalicija okujedan sastanak i nismo se 0 pljenja oko Dacicevog SPStome izjasnili. Ali, nisu a ipak bi rnogla prijeci i na vazue funkcije. Ivica odluke Predsjednistva drugu stranu, Dacic, [ovan Krkobab ic i URS-a". Gojkovic je nedaja doniiet cerno odluku sta vno podrzala lidera DS-a. Kontrola finansija cerno prihvatiti - izjavio je Borisa Tadica u njegovom iucer Dragan Markovic PaSN S soci jalistima nudi nastojanju da bude novi sve sro zele, lma. premijer Srbije, Kao treci partner u Vla- Da, nasa koalicija do-

di naprednjaka i socijalista spominju se Mladan Dinkic i njegov URS. Spekulira se da su niima napredniaci ponudi!i sest ministarstava i kontrolu iavnih finansija.

I U BratunGUkampanja prijave prebivalista
SaIki';; Sumnjiv; prekidi rada na salter;ma

II-Holandska drzava zalit ce se na presudu kojom su holandski vojnici iz sastava UNPROFOR-3 proglaseni "djelirnicno krivim" za smrt trojiee Bosniaka u Srebrenici u [ulu 1995. godine, izvijestilo je ministarsrvo odbrane te zemlje. Apelacioni sud u Hagu ocijenio ie 5. [ula 2011. da ie holandska drzava odgovorna za smrt "tri muslimana u vrijeme masakra u Srebrenici".

Zalba Holandije

Srebrenica

an Mada Ie spalleno uise Od 70 BosnlaMa
Kraj ostataka kuce Mehe Aljica srpski vojnici su napravili takozvanu zivu lornacu
U naselju Bikavae u Visegradu, kraj ostataka kuce Mehe Aljica, danas ce biti obiljezena 20. godisnjica Jedne od visegradskih "zivih lomaca" U tom je objektu 27. juna 1992. godine zapaljeno vise od 70 civila, uglavnorn iena i diece te starih i iznernoglih osoba. S teskim opekotinarna i tra j nim poslj edicarna prezivjela je samo Zehra Turjacanin, Dogadaj ie detaljno opisan pred sudijama Haskog tribunals, na sudenju visegradskim monstrumima Milanu i Sredoiu Lukicu. Svjedokinja dogadaja ispricala je da je tog dana grupa vojnika, s LukiCima na celu, u vecernjim satima puskama gurala Bosnjake u stravicnu smrt. Objekt su potom polili benzinom, zapalili ga i pucali u prowre, dok sn iz plamena dopirali uzasni krici koji su, kako je kazala svjedokinja, podsjecali na "zavijanja

Godisnjica zlocina bit ce danas obiliezena u Visegradu

II-U Sarajevu je odrzana sj ednica Konkurencijskog vijeca BiH, na kojo; je usvojeno misljcnje po zahtjevu subjekta "Magros Veletrgovina" Sarajevo 0 obavezi podnosenja prijave konceD!racije. Konkurencijsko vijece oeijenilo je da se u predmetnom slucaju radi o internoj reorganizaciji drustava u veCinskoID vlasnistvu privrednih subjekata "Al-Shiddi Trading" i "Al-Shiddi International" te da ne postoji obaveza podnosenja prijave koncentracije.

'MagrOS' Odbllen

Konkurencija

SalMic: SuOCeni smo
Aktivnosti registraeije biraca koje se posljednih dana provode u Srebrenici, animirale su i zitelje drugih podrinjskih opCina da liena dokumenta konacno izvade u opCinama u kojima zive. - Svakodnevno imamo izrnedu pet i deset osoba koje predaju zahtjeve za licna dokumenta. NaZalost, suoceni smo sa opstrukcijarna adminis!racije, odnosoo vecim prekidima rada na

s oDstruRCiJama

salterima CIPS-a koji se pravda navodnim "padom si-· sterna" - kazao nam je jucer potpredsjednik NS RS Ramiz Salkii', inaee iz Bratunea. Salkic pozi va sve Bratuncane, posebno one koji su ostvarili mnage privile-· gije po osnovu povratka, da u Bramncu izvade i liena dokumenta i tako na izborima glasaju za svoju opCinu. A. H.

S jedflog od okupljanja porodici.l macaka". Malobrojni prezivjeli Bosnjaci, koji su se u to vrijeme krili po okoInim kui'ama, na zgaristu ku':e zatekli su ugljenisana tijela. - N ajstrasnije od svega je slo ni 20 godin3 nakon faLanismo u mogucnosti doscojanstveno ukopati nase

irtava na Bikavcu najdraze. Od ratnog rukovodstva SDS-a, a posebno direktorice tadasnjeg komunalnog preduzeca, trazimo da nam kaiu. gdje su izrnjestili njihove izgorjele kosti - kazala nam je predsjednica Udruzenja "Zena-irtva rata" Bakira HaseciC. AI. B.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 27. juoillipanj 2012.

13
BracnlPar iz pallia
:1\:~~~lti~a
.~ .. tIIl
,~-._"""Elvir Korac, Skrbin mill koji na dusi nosi svoju kompletnu porodieu, nedavno je pusten s neur-

Ukratko

opsibijarrijskog lijecenja, gdje se javio dan nakon
ubistva, dok je policija jos tragala za njim. On ie uoci rata trnokopom ubio svog oca, dok je majku i sestru

ubio rame 1993. iz pistolja.

II> Policijska misija Evropske unije (EUP M) ostvarila je znacajne rezultate u policijskoj reformi i jacanju policijskih kapaciteta u BiH, zakljucili su ucesnici sastanka koordinacije koji je u Sarajevu organizirao EUPM. Ucesnicima dvodnevnog sastanka koordinacije pridruzili su se i dali
podrsku u radu arnbasador
SAD-a u BiH Patrik Mun (Patrick Moon), zamjenik americkog am basadora u

Ostuareni znacalDi rezunali

EUPM.

aonarhan

Bill Dzonatan Mur Moore) i speciialni predstavnik EU u Bill Peter Sorensen.

'Avaz' saznale Podignuta i potvrdena optumca protiv dobrinjske kollacice
I

S rba sled- a lOIOgraiu Ie Ima dO ga Ie Hala
Glavna teza odbrane je da se ubistvo desilo u nuzno] odbrani, tvrdl Midhat Koco, Skrbin branilac • Nakon ublstva okrenula zrtvino tijelo na leda i pokrila ga dekom
ubistvo sc dogodilo pod veoma cudnim okolnostima, [er je Bukvic navodno bio jedna od Skrbinih musterija, a ona je odranije poznata kao jedna od saraj evskih prostiruth Prema optuznici, Skrba se u momentu ubistva nalazila na zrtvinim ledima, a on je bio nag do pojasa i lezao je na duseku. Bio je okrenut tr-

ZaSlo olasali zazenu

Kampanja u julu

II> U 11 opcina u BiH od juLace poceti kampanja koja ce rename ornoguciti javni prostor te ih upoznati sa 101 razlogom zasto trebaju birati ibiti birane na izborima, Cilj kampaniealul ra[e podsiecanje gradana da zene imaju pravo na opcinsku govornicu, a ne samo "kuhinjski" pult, saopcili su organizatori kampanje.
zlog zasto glasati za zenu"

Zlocin koji je potresao bh. javnost konacno dobiva i sudski epilog, jcr ie Kantonalni sud' u Saraievu potvrdio optuznicu
Skrbu tereti

nastavila svoi krvavi pir srezuci zrlvin vrat rukama re
mu je tako uzrokovala prije10m hrskavice stitne zlijezde s lijeve strane, N a obje strane vrata, prilikom vanjskog pregleda tijela, pronadeni BU tackasti pndljevi na sljepoocnicama te oguljotine li-

koja Danu

da je 23. februskalpelom brutalno zaklala sarajevskog fotografa Mustafu B ukvica, s kojim je bila u ljubavnoj ve-

ara ove godine

zi,

jeve strane vrata, _ Nakon sto ga [e ubila,
Skrba je fotografovo tijelo okr-

Navodi optuzni,ee
Prema navodima iz opruznice, Skrba jeoko 14.10 sari sari dosla u fotografsku radnju "Fow San" u ulici Omladinskih brigada do broja sedam u sarajevskom naselju Dobrinja, u kojoj je radio Iotograf Bukvic. Nakon sto je usia, Bukvic je zakljucao ulaznavrata. Skrba je

buhom prerua podu, a kako
se navodi u opruznici, Skiba smisljeno i neocekivauo Bukvica uhvatila za glavu, koju je naglo povukla prema gore, a onda i prema nazad razdvajajuci mu trupove izmedu sestog i sedmog vratnog prsljena, Bezosiecaino, ne osvrcuci

enula na leda i neko vrijerne
nakon toga ga je pokrila dekorn. Oko 15.05 sati napustila je radnju, Uhapsena je uMostaru, na autobuskoj stanici, Kontaktirali smo i Midhata Kocu, Skrbinog advokata, koji nam [e kazao da

ie

.. BOSl1a i Hercegovina na 'leoma je niskom nivou u oblastienergiie i okolisa aka sc uporedi s evropskim standarima, iako se radi 0 oblasti u kojoj ce se morati uraditi najvise na putu prikljucenja Evropskoj uniji, avo su neke od poruka s iucerasnjeg javnog dijaloga u oblasti energiie i okolisa, koji je u Sarajevu organizirala iniciiativa "Gradani za Evropu", koja okuplja vise ad 40 nevladinih organiza-

BiH daleMO Od euroDSlioo standarda

Energija i okolis

cija,

cinjenicno stanje opisano u Tuzilastva, terostrukim
Skrba je ses-

sisla s njim u podrumske prostorije, pa ga je, koristeci stanje intimnosti i njegovo povjerenje, svirepo ubiLa.
Kako smo ranije pisali,

se na njegove muke, u namjeri da ga ubije skalpelorn duzine devet centimetara, nanijela mu je smrtonosne povrede po vratu,
Prema tvrdnjama

povlaceniem

i

DgOrCBnJeI strah gradana
Tuzilastvo je predLozilo da, nakon potvrdi vanja optuznice, Skrbi hude proQuzen pritvor. Razloga za to su okolnosti pod kojimaje poCinila zloCin. Njeno PuStanje izazvalo bi ogorcenje i strah gradana, jer je ubistvo poCinjeno usred dana u gustonasljenom i frekventom dijelu grada. Nien izlazak i2 pritvora rezultiralo bi priietnjom narusavanju javnog reda i mira, a dOdatni razlog je da. se za. ovo dje10 moze iZreCi kazna zatvora u trajanju od najmanje deset godina iIi dugotrajni zatvar.

pritiskom os trice pravila rane na vratu zrtve. Nesretni fotograf svjesno ie pruzao otpor hvatajuCi se rukama za sjecivo skalpeLa i trpia je jakebolove.

Sedmi m)8sec trudnoce
Skrba je U sedmom mjesecu trudnoce. Kako [e ranije nail ]jstpisao, ponovo joj se aktivirao rak crijeva od kojeg je ranije bolovJila, pa je ljekar1 redovno posjecuju u celliiu pritvoru. ana ie svojevrzdrijelo u potpunosti. Uz dvije rezne rane strainje stijenke zdrijela i rreceg vratnog prsljena, nesretnom covjeku nanesene su smrtonosne povrede, Ni nakon stravicnog kLanja, brutaInost nije prestala. Skrba je

emeno kazala da za sada ne zeli otkriti identitet oca svog
djeteta, ali ce to uciniti kada za to dode vrijeme. Spekillira se da je otae djeteta razuzdani sin jednog od poznatih bh. politicara. optuznici ne odgovara u potpunos!i dogadaju koji se u stvaruosti desio, - Glavna tez:a odbrane bit nw.na odbrana. Tokom procesa dokazar eu da se moja klijentica bran.ila od.uapada - kazao nam je Koeo. A. ALJIMI

Predauaie o nasiliu nad diecom
.. Seksualno, fizicko i ernocionalno nasilje nad djecom, t.ema je predavan;akoje biti odrfuno danas u Policijskoj akademiji FM.UP-a u Sarajevu. Predavauju 0 toj terni,osim sluzbenika po]jcije, prisustvovat i predstavnici Kantonalnog tuzilailtva u Sarajen!, cenrara za socijaIni rad,Disdplinskog centra za maloljetnike, obra" zovnih institucija, NVO-a ...

FMUP

Sest rana
Kaljaeica mu je nanijela najmanj·e sest rezuih rana u gamjoj tredni vrata, neposredno iznad jezicne kosti, koje so. spojene u jedllu veliku ranu. Skalpelom mu je hladnokrvno prerezala sve misice prednje strane vrata, obje vaniske vene, artedju, desnu podvilicnu zlijezdu i

ce

ce

ce

r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_27_.~Ju_n_VI~IP_an~J_20_1_2_.

14

Dne~nlavaz.~rijeda. ~

nanorama

ZIEPCE Zbog odluke da na terapiiu rnoraiu ici u Zenicu

(Foro: K.. Kamber)

Program OduseuiO
Livanisko HKUD "Dinara" je iove godineorganiziralo godisnji koncert na glavnom gradskom trgu kojem je, zahvaljujuci lijepom vrernenu i proslavi Sv. Ive, prisustvovalo dosta posjetilaca iz Livna idrugih mjestaBiH. N astupile su sve sekcije: gradska lirnena glazba, mjesoviti hor, mazoretkinie, folklorna sekcija i orkestar

Koncert HKUD~a"Dinara" Livno

Ahmet Delit kate da nile logicno da 13 lludl s podrucla Zeljeznog Polja, Begovog Hana i Golubinja, pored izgraaenog centra u Zepcu, putuJe oko 100 kilometara do Zeni.ce i nazad
Bubrezni bolesnici s podrucja opcine Zepce, njih 13, jucer su blokirali ulaz u Satelitski centar za diializu Zepce. Time su iskazali svoje nezadovoljstvo odlukom da na terapiju moraju ici u Kantonalnu bolnicu Zenica (KBZ). Odluku 0 ovim izmjenarna u subotu je donie Vcdad Gradincic, sef Odjela za dijalizu i hemodijalizu KBZ-a, pravdaiuci je nedostatkorn aparata irnjesta.

DieS iei blOlliar Cenlar za d-)aliZU

brolne Doslelioce

harrnonika. N astupu j e i ovoga puta prethodio defile clanova Drustva glavnom ulicorn odEkonornske skole do trga. o radu Drustva govorila je predsjednica BozicaBralo. Vise stotina gradana uzivalo je u programu u kojem su i ovoga puta najprofesionalnije i najdojmljivije djelovali harrnonikasi. A.Ka.

Jednakostza sve
Pacijent Ahmet Deli': kazao nam je da nije logicno da 13 Ijudi s podrucja Zeljeznog Polja, Begovog Hana i Golubinja, pored izgradenag centra U Zepcu, putuje oko 100 kilometara do Zenice inazad. - Niko odpaciienata nece postivati tu odluku po cijenu da svi urnremo. Niko

agrade iDriznanJa nalbOlJim elliPama

Zavrsen "Zlatni kotlie Semberije"

(Fa/,,: R. Agic)

Jedino rlesenle

nece da nam objasni zasto je donesena ovakva odluka da

Sef Odjela za dijalizu i hemodijalizu KBZ-a dr. Vedad Gradincic na vodi da je zbog prevelikog broja pacijenata reorganizacija u sva tri dijalizna centra ZDK hila jedino rjesenje, - Pacijenri koji su od-

bili usluge dijalize teritorijalno su najblizi Zenici, zbog cega j e i donesena ovakva odluka, Drugo rjesenje je da bolesnici iz udaljenijih gradova putuju do Zenice, sto je potpuna nehurnano i sebicno - kaze Gradincic,

mi moramo na dijalizu ici u Zenicu, a da za pacijente s podrucja Maglaja i Zavidovica ima mjesta u zepackorn centru, Zclimo jednakost za svepacijente-kaze Ahmet,

Deset sati
Ibrahim Delic dodaje da je ova odluka za njih ravna ubistvu. - Umjesto da kuci nakon dijalize dodem za nekih pola sat a, prema ovoj odluei, trebalo hi nam ideset sati da sve

zavrsirno, a j OS su nam odredili i dolazak u nocnu srnjenu. Po tome bih trebao ciravu noc provesti u zenickoi bolnici i, nakon sto se oporavim od svega, trebao bih opet nazad-kazefbrahim. Nakon razgovora s opcinskim nacelnikom Matorn Zovko inacelnikorn Policijske up rave Zepce VIa· dorn J ozinovicem paciienti su orisli kucama, ali su najaviIinovu blokaduza sutra,

R.AGIC

Nagra{feni .rlajuspjesniji uiJesrlici jubilarni deseti "Zlatni kotlic Semberiie" odrzan je proteklog vikenda na reviru "Pet iezera" pored Bijeljine. Tradicionalua ribarska Iesta okupila je oko 10.000 posjetilaca, a u takmicenju za najbolje pripremljenu riblju corbu ucestvovalo je 80 ekipa iz cijele BiH i regiona, Specijaliteti ribarske kuhinje, druzenje i boravak u prirodi bili su dovolian povod za pnsjetu oval manifestaciji, ali su organizator Sportsko-ribolovno drusrvo

(FG/'o: G, Boilie)

"Riba" iz Bijeljine te pokrovitelj Opcinazauajboljetakmicarske ekipe priprernili nagradei priznanja. U takmicenju za najbolje spravlienu riblju corbu prvo miesto pripalo je ekipi "Radex" iz Bijeljine, drugo rnjesto osvojila je ekipa "Produkt", takoder 1Z ovog grada, a trece je zauzela ekipa "Bajic" iz Zvornika, Ekipa "Tunjevina" dobila je nagradu kao naj rnlada, a "Roza Tot" izBezdana u Vojvodini proglasena je najoriginalnijom ekipom. E.M.

Stabla b Dlliraia UIlIIDUlce, UZUPCicima stradali uSleu~
Nacelnik Muhamed Ramovic oblsao gorazdanska sela
Nacelnik opcine Muhamed Rarnovic sa saradnicirna posjetio je gorazdanska naselja Vi tkovici, Zupcici, Dubiste i dio Bacaka koje je u suborn navecer pogodilo [akonevrijeme. J ak vjetar cupao je stabla, a grad je nanio velike stete na usjevima ovdasnjih poljoprivrednika, - Grad, vj etar, pra vi tornado cupao je stabla i bilo je strasno, Zadesio sam se vani, Ima stete i na stambenirn objektirna koji su prokisli, ali sve se to da sanirati. Najvaznije je pomoCi Ijudima koji zive od poljoprivrede i nadam se dace iusti.tucije i pomoCi - kazao nam je Edvin Dzamhegovic, predsjednik SavjetaMZ"ZupciCi". U noCi izmedu suhote i nedjelje mobilni Sl1 bili gorazdanski vatrogasci, policajci, putne sluzbe, a u Vitkovicima i radnici kornpanijeT'revent" . - Tu noc mjestani nisu mogli ni izaci iz naselja ni uci u njega jer je bilo blokirano topolama koje su pale direktno na putnu komunikaciju - kaze predsjednik MZ "Vitkovici" FeridHerak. N acelnik Ramovic je pozvao sve gradane koji imaju stete na svojim imanjima da to u narednih nekoIiko dana prijave u Sluzbi civilne zastite kako bi poslaIi komisiju na teren. - U saradnji s Kantonom i visim nivoima vlasti borit cemo se da Ijudima pomognemo, jer Ijudi od ovoga iive, tosemoracijenitiinaci modus da im se pomogne kazao jeRamovic. AI.B.

Nevrijeme praeeno gradom pogodilo dijelove opcine Gorazde

Promocija u Bosanskom Samcu

nillSa nezirouic napiSaO mOnOgrali)U grada
U Bosanskom Sameu promovirana je knjiga "Monografija Bosanskog Samca (od najranijih vremena do 1945. godine)" autora Nikse Neziroviea. Promociji ie prisustvovaGveliki braj Samcana koj i sudoSliizsvihkrajevasvijeta. Autor je istakao da knjiga obuhvata period od prahistorije do 1945. godine te da je koristio literaturu iz arhiva bivse Jugosbvije i razgovarao s brojnim Sameanirna. S.Je.

Ramovic s mj~iila"ima Z//piJi(:a

IF,I., A. Sal,.m.,II)

RAZGOVOR Husein Hodzlc, trebinjski imam

Db ouio dZamile Da Sad ide u DOilillu
Hodzic aktivno radio na izgradnji deset u ratu porusenlh dzamija - Nosilac liste stranke Novi pokret BiH za odbornicko mjesto u Skupstini opclne Trebinje Donacije grad'ana

U Karadoz-beqovoi dzamiji u Mastaru

Kada je efendija Husein Hodzic, prije 11 godina, dosao da radi kao imam u Trebinju, sam se sebi zarekao da ce mu prioritet biti obnova svih deset u ratu porusenih dzarniia na podrucju ove opcine, Kaka kaze, taj posao je uspjesno pri yeo kraju i devet dzarnija je obnovljeno, a a bnova desete i najstarije dzamije na ovim prostorima tecepoplanu, - Radovi na Sultan Ahmedovoj dzamiii poceli su lani u novernbru i u naredne dvije godine trebali bi biti zavrseni, Priznaj em da srno se dosta umorili i zelimo da sto prije zavrsimo ova; projekt, a problem su i finansije jer su obnovu svih ovih dzamija u 80 posto slucajeva finansirali gradani, Bosnjaci iz Trebinja.mada ima iSrba koji sudali priloge - kaze efendija Hodzic, inace predsjednik Medilisa Islamske zajednice (MIZ) Trebinje. Dodaje da je, nakon sto je priveo kraju obnove dzami-

zora.

Svecanim program om i dodjelom diploma u Karadoz-begovoj dzamiji u Mostaru zavrsen j e treci Karnp za mujezine koji ie organizirao Medzlis Islarnske zajednice CIZ) Mostar u saradnji s Karadoz-begnvom medresom. Kamp je poceo 18. juna,a ove godine na poziv Medzlisa IZ Mostar odazvalo 29 ucenika, Prviput ucestvovali su i ucenici iz Stoca i Pro-

urucene diDlome treeD) generaCiJi mu)ezina

Kurra hafiz Armin ef. Abaza u ime Karadoz-bego-

ve medrese [e prije dodjele diploma kazao da je ti tula mujezina jedna od najznacajnijih kojom se covjek u islamu moze okititi. - N astavite njegovati S110je glasovne mogucnosti, posjecivari dzamije i pozivari liude na namaz - porucio ie Abaza mladim muiezinima. Glavni imam Medzlisa IZ Mostar Salem ef, Dedovic kazao ie da ie urucenje ovih diploma mladim narastajima po svorn obimu i radosti dogadaj slican Bajramu. M.H.

Uandalizam i babatost
Efendija Hodzic istice da je za njega Trebinje najljepsi grad Hercegovine, Zato ga je, kaze, i pogodilo kada je poceo odzvoz kamena s kule Petrina na brdu Strac pored Trebinja,

Efendija HOdiiG lIa gradilistu Sultan Ahmedove diamije ja.odlucio da se ukljuci u poti vnosti u vezi s izborom noliticki zivot Trebinja, Zbog vog imama, on tu funkciju josobavlja, toga je i dao ostavku namjesto predsjednika MIZ, no Mladastranka dok traju proceduralne ak- Kada sam dosao u Trebinje, u opcinskoj skupstini bila su trojica Bosniaka, a na posliedniim lokalnim izbo- Bio sam sokiran vanrima nijedna probosujaeka dalizmorn i bahatoscu nestranka nile irnala kandidakih ljudi, Odavno Trebitao Shvatio sam da to treba promijeniti- objasnjava ef nje nije ovakva bruka zaHomic. desila i drago mi je sto su N avodi da se iz tog razlose gradani ujedinili i reaga prikljucio stranci Novi girali- kaze ef. Hodzic. pokretBiH.

(Fola: P. Mlicovic)

- Ova je mlada stranka i odlucili su da budem nosilac liste za predstoiece 10kalne izbore i pristao sam. Koga cemo podrzati na 10kalnim izborima za nacelnika opcine Trebinje, ostat ce tajna do posljednjeg dana, Mislim da ce se poslije izbora pricari druga prica, bit ce druga politicka slika, Ocekujern u buducem sazivu lokalnog parlamenta liude koji ce raditi za dobrobit gradana - zakljucio ie ef. Hodzic. P.MUCOVlt

Oluorena DrOdauniCa sDortsBe BonleBCi)e

"Hama-tex" astvaruje planave

U konkursu za prijem studenata UNSA u studentske dornove II Sarajevu u akademskoj 2012./2013. godini za smjesraj i ishranu II naporneni stoii da srudenti iz Hercegovacko-neretvanskog kantona koii ispune kri terij e mogu pris tupiti zaduzeniu kao i studenti iz drugih kantona ukoliko Vlada HNK ispuni sve finansijske obaveze iz prethodnih godina do 1, septem bra ovegodine. Kantonalni odbor SBB BiH HNK obavjeStava ;avnOS! da je zasmpnik ove stranke u Skupstini HNK Osman Macic jos 10. januara uputio poslanicko pitanje VladiHNKi resornom ministarstvu, skrecuCipaznju da je nemarom prema studentskoj papulaciji "Vlada HNK prisilila studente iz HNK da na-

~miritidUgSludenlSBimdomlima u lara]euu

Kantonalni odbor SSB BiH HNK poziva ministra obrazovanja

puiitaju studentske domove, a dazbog nemogucnosti placania privatnog smjestaja i odustajuodskolovanja - Odgovor na ova paslanicko pitanje jos nije stigao niti se problem smjestaja studenata iz HNK u novoj
l ).

akademskoj godini rjesava, Takoder, OpCinski odbor SBB Konjie u januaru je uputio i Qtvoreno pismo Vladi, osudujuCi neodgovo~ ran odnos vlasti u HNK prerna studentskoi populaeiji. Ministarstvom obrazovan;a, nauke, kulture i sparta

HNK vee godinarna rukovode ministri iz SDA koji su ovaj resor spustili na najnize grane - navodi se u saopcenju. Dodaju da je nedopustivo, nemoralno i bahato uskracivati djeei demobilisanih boraca.ratnih vojnih invalida i sehida pravo na obrazovanje u dornovini za koju su se borili,dok pdvilegirana djeca ra[nib profirera odlaze na skolovanje van BiH. - Kantonalni odbor SBB BiH HNK poziva nadleznog ministra Zlatka Hadziomerovica da, iako na odlasku, ulozi naporei rijesi ovaj problem prije isieka rokana konkurs da bi studenti s podrucja HN K mogli aplicirali za srojcitaj u studentske domoveu Sarajevu -kaze se u saopcenju KO SBB BiH HNK· M.t.

Tvornica tekstilnih proizvoda "Rama-rex" nakon uspjesnog starta i zaposliavanja 70 radnika nastavlja s realizacijorn planirane zadatke, Ovih dana otvorena je prva prodavnica sportske konfekcije u Prozoru, U ponudi kupcima su predmeti

za sport i rekreacijuiz vlastitog proizvodnog prograrna, a nesto robe na policarnaje iz drugih pogona ovefirme. Prodavacics Marijana Crnjac kaze da prvi dani pokazuju da je otvaranje prodavnice pun pogodak buduel da su cijene kvalitetne robeveomapovoljne. H.M.

DiacaDOHaZala talant
Meduuarodni centar za djecuiomladinu "Fortis"Jablanicaorganizirao je, u sklopu projekta "Muzicki most", u prepunoj kinosali sveeani koncert polaznika Male skolekIavira. Na konCetLUsu nasrupili uceniciI,IIiIlIsrepenasnastavnicom prof Indirom em.:' te su pokazali veliki talent. OSiill klasicne muzike, po~ laznici sU izvodili i mnoge poznate bh. sevdalinke. Ucenieima su urucene diplome 0 zavrsenoj skoli kIaviraipokloni. EI.B.

Mala skola klavira u Jablanici

Zdravstveno stanje rnlade doktorice Aile Hadzismailovic (28), koja ie dozivjela stravicnu saobracajnu nesrecu kod Narodnog pozorista u Sarajevu, i dalje je izuzetno tesko, potvrdila nam je iucer Biljana Jandric, portparol KellS-a. J andric nije iznijela vise detalja vezanih za povrede koje je zadobila Hadzismajlovic, a koja je jos vjestacki uspavana, Podsjecamo da je dievojka u udesu zada bila

Dohtorica i dalle u MritiCnom stanlD

Nakon nesreee u Sarajevu

16

Dnevniavaz,srijeda, 27. junillipanj 2012.

erna hronika
. •

teske povrede glave i karliee,koje su opasnepo zivot, Odluka 0 jednomjesecnom pri tvoru za vozaca "rnercedesa" Tarika Aljevica (18), koji je, navodno, prosao kroz crveno svietlo na semaforu i udario u dokotoricin "citroen"; bit ce donesena danas do 15 sati. Nadlezni sudija Opcinskog sud a u Sarajevuosumnjicenog je zadrzao jos 24 sata do donosenja odluke a odredivanju pritvora, Ad.A.

SUDBINE Supruznicl Dzaferovi6 iz Sarajeva nadeni mrtvi u stanu

DOSlaun-m UOzilOm slelio u Banal
Ljekari se bore za zlvot vozaea Ardina Btserovlca (23) iz Brckog
naizlazuizsela Domaljevac,
Ardin Biserovic (23), radnik "Spanish marketa" - poslovna iedinica Brcko, iucer je tcsko povrijeden u saobracajnoj nesreci koja se dogodila oko 11 sati na lnkalnoj cesri tako da je autornobil brzo naisao na makadamski dio pula, zbog cega nije mogao zadrzati kontrolu nad upravljacem - kazu iz Saobracajnepolieijeu Orasju, Teske povrijedenog vozaca uz cesru su pronasle dvije Zene iz Osric Luke koje su uaisle automobilom izsuprot-

Na cesti kod Domaljevca

umrr
Skladan brak

EJUb i uabid istu DC
Tijela roditelja u subotu na bracnorn krevetu pronasao mladl sin Edin • Vjestak medicinske struke potvrdio prirodnu smrt • Obavljena zalednlcka dzenaza

D

inlal'llta srca
Mjesec rodellja

U prisustvu rodbine i brojnih prijatelja iucer je na sarajevskom mezarju Grlica Brdo obavljena dzenaza Ejubu (60) i Vahidi(63) Dzaferovic.kojejeusubotuoko 14sati u stanu na Aerodramskorn Naselju mrtve pronasao niihovmladisinEdin(30). Sudski vjestak je pregledam tijela ustvrdio da su supruznici istu noc u subotu umrli prirodnom smrcu, Edinje roditelje zatekao na krevetu u spavacoj sobi modra lie a kako leze prigrljeni jedno uzdrugo, Vjestak medicinske struke potvrdio je da su oboje umrli od posIjedica infarktasrca. Pretposravl ja se da ie Vahida prva umrla, ada srce njenog supruga nije izdrzalo bol kada je ugledao njeno bezivctnotijelo. Prema Edinovim rijecirna, njegovi rodi telji su bili

ledao ukljucentelevizor, pomisliosamnaono naigore Mislio sam da ie provalnik upao u stan i da se ocu i majci nesto desila. Na kraju samih zatekao uspavacoj sobi, otae je IdHO priljubljen uz rnajku s glavom naslonienom na njenorn ramenu kazaonamjeEdin.

Prema sluzbenim informacijama, Biserovic je upravljao dostavnim vozilom i u

Ermin i Edin Oiaferovic; Niko ad nas ova nije aiJekivaa vezani jedno za drugo i raz- Kadasrno brat Ermin ija dvajali su se samo kada bi shvatili da se nikom ad nas Eiub odlazio naposao. Imali nisu javili, pokusali smo ih su skladan brak i uvijek se kontaktirati, No,kakose nisu borili da skupa ostanu bez javljali na telefon i mobitel, obzira na sve nedace koje su zaputio sam se do njihovog ih u zi votu zadesile. Svakoga stana. T rnei su kroz meneprdana su se oko podne javljali osli kada sam ugledao odskrisvojirn sinovima, no, kako nuta vrata na balkonu, kroz nam je ispricao Edin, u BUkoja sam usao u stan. Kada botu to nije bioslucaj, sam u dnevnom boravku ug-

S nevjericom i suzama u ocirna sinovi ovog bracnog para su nam ispricali da su Ejub i Vahida rodeni u istomrnjesecu. - Oboje su rodeni u aprilu, on prvog, a ona 1L Majka je davno operirala rak na debelorn crijevuisveje bilouredu, Otac ie prezivio mozdani udar ito bez ikakvih posljedica. Nakon toga nisu irnali nikakvih tegoba, Niko ad nas ovo nije ocekivac - govori namErmin, L. KAVAZOVlC

·CAMDZIC

Uni§IIWi "reflilllil

clio"

(FOIO:

r.

Trogrl/c!

Ubica se iZJairuaua 0 IIriuiCi
Sa cetiri hica usmrtio 24-godisnju Amilu Sabljic 7. aprila ove godine ispred hotela "Era"
ni ti o krivici. Prema optuznici koju zastupa tuaiteliica Sabina Beganovic, Muslic se tereti da je kobne noci, nakon prethodnog verbalnog sukoba sa Sablii':, iza pojasa izvadio sluzbeni pistolj "gloek" pa je, drzeCi djevojku Ii j eVOfi ruka rn ako paS3, iz neposredne blizine ispaEnes Muslic, mladi inspektor Federalne uprave poliei j e, ko j i j e 7. aprila ispred mostarskog hotela "Ero" sa celiri hica iz sluzbenog pistolja llsmrtio 24-godisnju Arnilu Sttb1jic iz naselja Lokve kod Capljine, sutra ce se na rocistu zakazanom na Kantonalnom sudu u Mostaru izjaslio II nju iedan metak, a potom jos dva u predjelu stomaka, poslije cega je ona paIa natrotoar. Nakon toga, opruzeni [e ponovo iz neposredne blizine ispalio jos jedan rnetak u grudi 24-godisnjakinje, (,ime joj je nanio cetir; prostrelne rane, kojima je ona podlegla. M.Sm.

Na Kantonalnom sudu u Mostaru

jednoj krivini izgubio je kontrolu nad volanorn te automobilom "renaul t c1io"sletio ukanal pored puta. Preliminarnim uvidajem je utvrdeno da se nesreca desila zbog neprilagodene brzine llvjelima i slanju na pUtu. Vozae je dolazio iz pravea Damaljevea. N ekoliko metara dalje prestala je asfaltna podloga i vozae je vjerovatno to previdio

nog pravea. Pozvana je Hitna pomoc, cijirn vozilorn je Biserovic prevezen s teskim i po zivot opasnim povredama u orasku Kantonalnu bolnicu, -Pacijentnam jedovezen bez svijesti, Prufili smo mu pornoc i odmah llputili II Tuzlu. Povrede su opa.sne po zivot. Rije':; je 0 teskim pavredama kieme, glave, grudnog kosa - reeeno nam je u boIniei. Ta. T.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 27. junVlipanj 2012.

PRESUUA Apelaciono viiece Vrhovnog suda FBiH

E Inu UUMU 1 In za blstuo ra MlstriC
Anelu Heraku potvrdena kazna od cetiri godine, a za napad na trudnicu ponovo zakazan glaNni pretres • Midhatu Cajicu i Almiru Bravi po novo ce se suditi

PrivorIenje osumnjic.ellog u Tuiilaslvo

Mirsadu Subasicu (18), osumnjicenom da je 26. rnaia ove godine izazvao udes u

Mlrsadu SUbaS-CU JOS dua mJ81BCaprlluora
pustanje ua slobodu izazva10 uzuemirenost gradaua, receno ie u Sudu. Subasicev pritvor trajat ce do 28. avgusta, Podsjecamo da je do udesa doslo kada se Subasic automobilom "audi", koji je vozio bez vozacke dozvole, zabiou "peugeot" kojijestajao na sernaforu, a u kojem su bili Handzic i Montero-Kortez. Mladk je "audi" posudio odsvog prijatelja,

Kantonalni sud Sarajevo

kojern ie smrtno stradao Zlatan Handzic, profesor engleskog iezika, a tesko je povrijedena njegova saputnica, drzavljanka Spanije Sonja Montero-Galvez (Sonia), jucer je produzen pritvor za jas dva mjeseca, potvrdeno nam je u Kantonalnomsudu u S arajevu.

Razlog produzenja pritvora j e taj sto bi niegovo

Ad.A.

OdvQrIanja Vuka sa sjad{lice

{Iii

VrhovnQm sudu iija kazna zatvora u trajanju od 18 godina, Presuda ie u njegovorn slucaju postala pravosnazna i on ce biti upucen na izdrzavanie kazne. Ariel Herak je presudom Kantonalnog suda bio osuden cetiri godine za nasilnicko ponasanje, a za pokusaj ubistva trudnice N ejre Varatan na tri godine pa mu je izrecena jedinstvena kazna u trajanjuod sesrgodina i osam mjeseci zatvora.Potvrdena mu je kazna ad cetiri godine, a ukinuta presuda za napad na trudnicu, te ce se u tom slucaiu ponovo suditi na Vrhovnom sudu FBiH.

Heraku

ce se ponov£! suditi

za pokusaj ubisfva Nakon prepirke Vuk je fizicki napao Mistriea, a zatim ga je Herak izudarao po glavipistoliern. Na kraju mu je Vukiz neposredne blizine pueao u potiljak, Poslije ubistva pobjegli su vozilorn kojirn jeupravljao Cajic, dok je Bravo bio na mjesmsuvozaca. Sarajevska policija je ubrzo nakon toga uhapsila Cajica iBravu.a Vuk iHerak su uhapseni nekoliko dana kasnije u Omisu u Hrvatskoj, gdje su prepoznati kad su se raspi tivali 0 boravisnoj vizi u Policijskoj stanici, nakoncegasu izruceni BiH.

Apelaciono viiece Vrhovnog suda FBiH donijelo je odluku po zalbi Tuzilastva Kan tona Sarajevo na presudu Kantoualnog suda u Saraj evu koja je 21. septembra prosle godine izrecena Edinu Vuku, Anelu Heraku, Almiru Bravi i Midhatu Cajieu, optuzenima za ubistva Amara Mistriea 13. avgusta 2009. godine u kaficu "Ocho Rio" u sarajevskom naseljuCengic- Vila.

Takoder ie donesena odluka 0 oduzimanju pistolj a "tetejca" kojim je pocinjeno ubistvo, Za ova krivicno djelo Herak je presudom Kantonalnog suda bio osloboden,

UBraden terenac i Bouertasa 5.000 eura
ce traga za nepoznatim lopovima koji u nod izmedu 24 i 25. [una iz dvorisraporodicnc

Bosanska Dubica

Policijaiz BosaaskeDubi-

Glavni pretres
Cajicu i Br~vi ukinuta je presuda te im je ponovo zakazan glavni pretres pred Apelacionim vijecem VrhovnogsudaFBiH. Prema navodima optuznice, Mistric je ubijen nakon sto je Vuka i njegovo drustvo zarnolio da napuste kaficzbogfajronta,

StroiiJa kazna
Kako saznajerno, Vuku, koji je bioosuden na 16godina zatvora, izrecena ie stro-

kuce kojasenalazi u Kninskoj ulici ukrali terenac "VW [0uareg" njemackih oznaka u kojem se nalazila koverta s 5000 eura, Materijalna stela procijenjana je na 70. 000 mat-aka, a 0 svemu obavijesten i

nadlezni ruzilac iz Banjaluke, Vise detalia 0 ovorn slucaju, koje je podvedeno pod tesku kradu, ostalo je nepoznato.] edino je objavljeno da ie "touareg" star pet godina ierne boie, Vlasnik terenca je Gamal lelic koji zivi i radi u Njemackoj. Povremeno je dolazio u Bosansku Dubicu gdje je obnoviokucu M.Z.

Na lokallnom putu kod Tesrua

A_ALJIMI

Onesufes iO BUCnU DOmOCniCU i UBraO 50 HM
Nakon udarca u vrat zena pala j udarila glavom u ogradu balkona
Nepoznati raibojnik je u ponedjeljak oko 8.30 sati usao u otkljucan stan u naselju Hisera u Banjoj Luci, gdje je zatekao zenu koju je udario teukrao oko 50 KM. Kako je potvrdeno u banjaluckoj policiji, razbojnik ie usao u stan koji se nalazi u prizemliu zgrade i u [ednoj ad saba na balkonu zatekao zenu koju je udario u predjelu vrata, nakon cega je ona pala, udarila glavom u ogradui onesvijestila se. - Nepoznati izvrsilac je nakon toga iz lorbe u dnevnoj sobi uzeo ako 50 KM Ie se udaljio u nepoznalOm pravcu. Povrijedena je 110zi10m Hitne pornoCi prevezena u Klinicki eentar u Baporodica Sarac, au trenutku nap ada nisu bili kuci, nego je lU sama boravila, navodno, njihova kucna pornocnica, koja je napadnuta, - Provalnici su i ran ije iednom obili njihov SIan, jer se nalazi u prizemlju i bilo ,e lako uci preko balkona, nakon cega su vlasnici stavili metalne ilipke na prozore i vrata pa se na taj nacin pokusali zastititi, U trenutku kada je zena napadnuta niko ad kornsija nisra nije cuo. 0 svernu srno saznali lek kada ie sliglo vozilo Hime pomod i policija. Tada smo vidjeli zenu kako se drzj za glavu dok su je liekati vodili ka vozilu ispricala ie komsinica. B, S. Prevrnata prlkolica na puttJ

Razbojnik upao u stan u Banjoj Luci

Zgrada u naselju Hiseta: Uiiao u stall u prizemlju (Folo: M. Lug;';) njoj Luci,gdje joj jeukazana Kako smo saznali jucer Ijekarska pomoe - istakli su na mjestu dogadaja, u stanu u ulici Elure Elakovica zivi upoliciji.

Na lokalnom putu Tesanjka - Medakovo Tesanj, u naselju Zabljak, jueer oko 13 sati dogodila se saobracajna nezgoda kada se prikolica kamiona firme "Messer" na krivini otkaCila, udarila u zid pored puta i p.revrnula Da kolovoz. OdsiJine udara boces indus-

PrIUrnula SI DriMOIiCa S DlinSMim bocama

(foro: M. Cabrie)

trijskim plinom su se razletjelepo kolovozu, ali, srecom, nije doslo do ostecenja i eventualneeksplozije. Lakse povrede zadobio je slucaini prolaznik na8tojeCi se skloniti pred kOlrljajuCim bocama. Uvidaj su obavili pripadniciPUTesani. M.

t.

crna hronika

Onevni avaz. srijeda, 27. junVlipanj 2012.

19

SARAJEVO Izgorio objekt u kojem je zlvlela peteroclana porodica

Bani Dsm nouie ilan amid2i zal. alia barabu
Policija unapsila flanija koji je, kako tvrdi njegov amidza Ramiz Osmanevic, prije mjesec pokusao zapaliti njegovu poroclcu • Problemi s alkoholom
Gasenje potara u .Dubravici
(Futu: K. K.,,",uv;C)

Pripadnici MUP-a KS uhapsili su Danija Osmanovie a (29) zbog surnnje da je pijan izazvao pozar u ulici Halida Kaj taza, opcina Centar Sarajevo, u kojem je izgorjela baraka u kojoj je ziviela porodiea njegovog amidze Ramiza Osmanovica, U pozaru nije bilo povrijedenih,

bone a Wlana SMH
Pozar gasili clanovi dva viteska vatrogasna druslva
U viteskorn naseliu Dubravica uponedieliak je izbio pozarna obiektu pilane SMK koji su ugasili clanovi DVD "Stari Vitez" i DVD "Vitez". Prema informacijarna iz MUP-a SBK, pozar je izbio u 14.40 sati, 0 eemu su odmah obaviiesteni vatrogasci i Pohcijska stanica Vitez, - Odmah po dojavi uputili sma se na lice mjesta s dva navalna vozila. Po dolasku zatekli smo cijeli objekt u plamenu, tako da smo angazirali jos dva vatrogasna vozila, U akciji gasenja pozara ucestvovala su tri vozila iz DVD "Stari Vitez" i jedno vozilo iz DVD "Vitez" s ukupno II vatrogasaca, Pamogli su nam i vlasnik obiekta te radnici koji su se zatekli na lieu mjesta, GorieIi su briketara Ie oko 60 kubika gotovag proizvoda od bukve. Pozar je lokaliziran oko 18 sati, a na lieu mjesra ostali smo do 20 sati kako ne bi doslo do ponovnog zapaljenja - kazao nam je Mubarem Cupina, zarnjenik kornandira DVD "Stari Vitez". K.K.

Pozar u Dubravicikod Viteza

Sprijeceno sirenje
Iz Profesioualne vatrogasnc brigade Kantona Sarajevo kazali su da ie pozar izbio preksinocnestoposlije 21 sa t te da su va trogasci na miesto dogadaja stigli u 2 UO sati, a pozar je lokaliziranzadvadesetrninuta. - Baraka je potpuno izgorjela, ali su vatrogasci sprijecili vecu materijalnu stetu, jer je pozar prijetio okolnim objektirna i garazi GRAS-a koja se nalazi u blizini - rekli su iz vatrogasne brigade. Rarniz Osmanovic, koji je :iii vio u izgorjeloj baraci, kaze da je avo uradio Dani, sin njegovog rahmetli brata, jer ie bolestan i treba ga pritvoriti, ce, to nam je bia jedini dom, U vise navrata sam ga prijavljivao policiji, jernisam htio da se rucem 5 njim, niti da svoioi porodici pravim dodatne probleme - kazao ie Osmanovic, Uhapseni je predat u Odsjek za zadrzavanj e osoba lisenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo (KS), a 0 ovom slucaju obavijesten jei tuzilac Kantonalnog ruzilasrva. Uvidaj su obavili pripadnici MUP-a KS i' sudski vjestakPPZ-a, ,

Donio kantu
- Dani ie uvijek pravio probleme u nasern naselju, jer je alkoholicar, a problemi su ucestaliji u posljednjevrijeme. Prije mjesec denio je kaom benzina da nas zapali.ali sam ga sprijecio, Sada moram na ulicu, jer ne znam gdje cu sa zen om i troj e dje-

OSfflaflDvic; Nekoliko pula prijav{jivao bralica

(Futu: F. Numanuv;cJ

A. CANOVICF. NUMANOVIC

zelim da se Slti e Ilaga SmOg imena
U bihackoi ulici Hadziabdica mahala, u kojoj je 28. maja od gelera bombe Zivot izgubila Sabina Duli': (37), a reiiko tanjena Izera Dulie (54), federalni istraZitelji su pIlje dva dana pretres!i porodicnu kuru Fihera Besireviea (61), koji je medu prvima osumnjieen za postavljanje bombe M-57 ispod betonskog postolja suncobrana na pijacnomstandu. Besirevic tvrdi da SLL federalni istrazitelji, uz njegOY dobrovoljni pristanak

Pretresena kuca Fikreta Besirevica

Kantonalni sud u Livnu proglasio je Antu Cecuru (56) iz Livna hi vim i osudio ga na 2,5 godina zarvora zbog bludnicenja nad dvije djevojeice od 10 ill godina, ucenice jedne od osnovnih skola u Livnu. U optuznici koja je potvrdena 13. oktobra prosle godine Ceeuri je stavljeno na teret da jeod 2008. do decembra 2010. godine u mjesru Smricani, u napustenoj kuei, kao i u kuci dvije maloljetne sestre,

Bludnillu duile PO gOdine zatuora

Presuda u Livnu

pokusao ostvariti nasilni spolnicdnos sdievojcicama, Cecura je sestre G. C. i S. C, ucenice osnovne skole, koiesu tada imale 10 i 11godina, zakljucavao i vezao im ruke, udarao ih i vukao za kosu te dirao po spolnim organima, Slucai [epoliciji priiavila rnedicinska sestra Kantonalne bolnice "Fra Mihovil Sucic" u Livnu,kojoj je majka djevojCica prosle godine ispricala sta se dogodilo njenim kcerkama. Al.K.

Prikupljanje dokaza 0 rnoqucern postavljanju eksplozivne naprave
da se ne ceka naredba sud a, pretresli ciielu kucu. Ovo ie drugo prerraZivanje isre kuee koja se nalazi u neposrednoj blizini lakacije gdje sedog,odila tragedija. - Zelim da se konacno skine Ijaga smog imena, jer sam prirvoren i osumnjicen zbog jednog komada zice kazeBdirevic. On ie ubijeden da kantonalna policija tapka u mjestu u ovom slucaju pa su im u porno': dosle kolege iz FUP-a. M.D.

Besirevir;: Do~volio pretre8 be~ sudskog na/oga

Na prijedlag Daniee Arapavic-Kovacevic, kantonalne tuziteljica, Drazena Pejanovic, predsjednica Opcinskog suda Kalesija, odredila je [ednomjesecni pritvor za sest osoba koie su ucestvovale u rnasovnoj tuci kojase dogodila u centru Kalesije, u noCi izmedusubotei nedjelje. Jednomjeseeni pritvor je odreden za Jasmina (Mum in) Turica (21 ),Muju (Mumin) Turica (22), Smaju (Avdo) Selmanoviea (24), Elvira (Ramiz) Novacinovica (28), Emira (Sead) Mehanovica (23) i Semira (ibro) Mahmutovica(26), UTuCisllnapadnurai dvapolieajca. F. S.

[lrltuo~na GraniCni POliCa)CiSpaSili sestorlca drzaUII'-anhU Hru' al·she n n
v

Kale:ija

..

Udes kod Bosanskog Novog

Pripadnici Jedinice granicne policije za podrsku i kontrolu Bosanska Gradiska su 25. juna oko 19 sari spasili drzavljanku Republike HrvatskeD. M.,koja je iz nepoznatih razloga automobilom "audi" njemaekib oznaka skrenulas magistralne ceste i sletjela u kanal dubokokodvametra.

Pripadnici ove jedinice povrijedenu su odrnah odvezli do Doruazdrav lja u Bosanskom Novorn kako bi joj se ukazala strucna medicinskapornoc, Nesreca se dogodila u mjestu Ravnice na podrucju Bosanskog Novog, a do dolaska policije granieni policajci su osiguravalimjestodogadaja.

SDec
• Dvije nepoznate osobe izvrSile su tazbojnistvo nad I vomJ.u mjestuPodstinjekod Travnika. Prem3 informacijam3 iz MUP-a SBK, tazbojuici su preksinoc ok02.30sati upali u 1vinu kueu i udariliga u predjeluglave. N akon togaizvrsili su premetacinu iuzeli oko 500 konvertibilnih maraka, osravivsi vlasnika dalezi ukuparilu, akucusuzakljucalii udaljiliseunepoznatompravcu. K.K.

biznis

Dnevni avaz, sriieda, 27. juni/lipani 2012.

21

IZVJESTAJI Banka za medunarodna poravnanja upozorava

neOOh d e uece zalihe n uea
Strozija pravila za rad ban aka trebala bi sprijeciti krize u buducnostl, smatra "centralna banka svih cemralnih banaka" Poslovni modul
Iz BIS-a ocienjuiu da bi

Banka za medunarodna poravnanja (HIS) smatra da se finansijska i duznicka kriza moze zaustaviti samo strogirn reguliran iem poslova, sto moraju ucini ti velike medunarodne finansijske ustanove.

Na jueerasnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prometod 17.264.920,78 KM. J ucer j e odrzana i druga aukciia obveznica Federacije BiH. Metodom visestrukih cijena upisano je ukupno 17.165 obveznica po ponderisanoj prosjecno] eijeni od 99,886 posto od nominalne vrijednosti, cime je za ernitenta prikupljeno ukupno 17.l34.078,19KM. Promet na kotaciji iz-

obueznlca FBIH
nosio ie 46 .397,60 KM.

D Uga au Nella

Trgavina ad 17.264.920 KM

Najveci dnevni po-

rast vrijednosti zabiljezile su dionice ernitenta RMU Banovici, od 14,87 posto, dosrigavsi cijenuod31 KM,dokje naiveci dnevni pad registrirao emitent FBiH obveznice stare devizne stednje serije V, od 3,24posto.
VRIJEDNOST INOEKSA

BIFX

0,07% .... 1.4tiO,82 665,59

SASX-10 0,10%",

SASX-30 0,42% ... 877,05

banke morale biti podstaknute da preuzrnu poslovne modele koj i sumanje rizicni ikoii se zasni vaju nacvrscim temeljima, Strozijapravila za rad banab trebala bi sprijeciti krize u buducnosti, smatra ova "centralna banka svih centralnih banaka", koja od poIiticara zahtiieva stednju i budzetsku disciplinu. Nadzorni odbori morali bi u vesti iasnija pravila 0 vlastitom kapitalu banaka, kaze seu godisnjem izvjestaju BI§-a objavljenom u Bazelu(Svicarska). U ciielom svij etu nadzorni odbori moraiu donijeti odluku 0 dosljednom i brzom provodenju dogovo-

B{S upozorava da tefet krize ne smije iti pfevise na racun centra/nih banaka renih standarda, ue banke "Lehman Bropitala trebala bi iznositi - Banke ce vratiti povjethers't.pravila nazvana-Ba10,5 posto. ClaniceEU dorenie trzista samo ako zel Tri, pusraju da pojedine zeoiacaiu zalihevlastitogkapiV' mlje za svoje banke uvedu tala i poboljsaiu svoju likviivece kvote vlastirog kap idnost-zakliucuje Bl'S. Prema tom sporazumu, tala. Centralne banke zasrubanke moraju od 2013. forIz BIS-a upozoravaju da pljeneu BIS-u dogovorilesu mirati vece zalihe za krizna terct krize ne smije ici preujesen 2008. godine, nakon vremena. vise na racun centralnih basloma americke investicioKolicina vlastitog kanaka,

Na jucerasnjem trgovanju na Banialuckoi berzi ostvaren je promet od 494.178,81.KM. Na sluzbenorn berzanskom tdisru, Iista B, najveci promet ostvaren ie akcijarna "Telekorna Srpske" (8.667,19 KM), po prosjecnoj cijeniod 1,43 KM. Medu zatvorenim investicionim fondovima najveci
prornet ostvaren ie akcijama

GUbilnili da a Z F 'JahOrl a Hoin'

Trgovanje ad 494.178 KM

po prosjecnoj cijeni od 5,54 KM, sto predstavlia rast cijenezaO,91 posto, Akcije dva fonda ostvarile su pad prosjecne cijene, a gubitnik dana medu fondovima su akcije ZIF-a "[ahorina Koin"Pale (2,47 posto), po prosjecnoj cijeni od3,16KM,
VRIJEDNOST INDEKSA

ece kvote

ZIF-a "Krisral invest fond" Bania Luka (5.348,64 KM),

I BIRS I FIRS

303,76

I

0.19% ... 1.790,20 I

Spalliralle pallet Posao ~aUiS~ od
PO SUO)O) mleri!
Zahvaliujuci novorn Moj Mix tarifnorn modelu, u "M: telu" mozete pricati i tipkati poruke upravo onako kako varna odgovara! Prijedite na novu "M:tel" tarifu Mo] Mix i izaberite bonus prema svojoj rnjeri za minute, poruke i neograniceni mobilni internet i kreirajte svoi personalizirani tarifni paket. Prednost novih "M:tel" bonusa u postpaid mobilnoj telefoniji jeste mogucnost njihovog koristenja prerna svim mobilnirn i fiksnim mrefarna u BiH. Novu "M:telovu" jedinstvenu ponudu prati i atraktivna ponuda hardverske opreme priznatih proizvodaca, koji u saradnji s "M:telom" na trzistu BiH nude najnovije modele mobilnih telefona, tableta, laptop racunara i moderna Ciia cijena zavisi od izbora tarifnog paketa i perioda trajanja ugovorne obaveze s mogucnoscu placanjaodabranoguredaia u 12 mjesecnih rata, ako njegova cijena iznosi najman;eIOOKM. Preporuka "M:te1a" odaberite Moj Mil; 25 i za 25 KM spakirajte tarifni paket sa I GB neogranicenog mobilnog interneta S brzinom do 3,6 .Mb/s, 60 minuta ; 100 porub (SMS/MMS).. Distrikta usvojen
za zaposliavanje

Prelaskam na navu "M:tel" tarifu

Odluka Vlade Brcko Distrikta

l~!ci ~r.!praunilia
ie Program
pripravnikas kandidata, a za rea-

visokom strucnom spremom s evidencije Zavoda za zaposljavanje u organima jayne uprave, insritucijama Brcko Distrikta i kod privrednih kornpanija . Ocekuie se da ce u ovorn ciklusu zaposljavanja pripravnika biti angazirano vise
od stotinu

lizaeiju ovog programa iz budzeta Brcko Distrikta izdvojen jemilion maraka, Za razliku ad prethodnih ciklusa, ovog puta ce mogucnost zaposliavania kao pripravnici s VSS imati i oni kandidati koji su.eventualno, vee odradili pripravnicki staz snizomstrucnomspremom. Osnovnikriteriji koje ka-

MQgurJlr08t 2i1pos{jilvarrja pripravnika 8a VSS-om ndidati trebaju ispuniti jesu priiava na Zavodu za zaposliavanje s VSS i prijavljerio prebivaliste U Brcko Distriktu zakljucno sa 31. decembrom 2010.godine.

EO POCiDiepregouore
Ministri vanjskih pos!ova ovu odluku donijeli su u Luksemburgu
Viiece Evropske unije za opce i vanjske poslove donijelo je iucer u Luksernburgu odluku 0 otvaranju pregovora s Croom Gorom a pridruzivanju EU. Evropsko vijece [0kom dvodnevnog zasjedanja koje poeinie surra II Briselu forrnalno ce, prerna uobicajenoj proeeduri, potvrditi odluku Vijeca za opce .poslove, javile su agencue. Crna Gora i EU potpisale su 15. oktobra2007. prvi sveobuhvatni ugovorni odnos SSP, medunarodni ugovor koji uspostavlja pravni okvir za uzajamnu saradniu i postepeno priblizavanje evropskim standardima, Sporazum je stupia oa snagu 1. rnaja 2010. godine, aprethodno je ratificiran u parlamentirna svib27 drfavaclanica El.l.

Veliki korak u evropskim integracijama

g·lob u s 22 ~----------------------------------- --------~
Dnevni avaz, srijeda,

27. juni/lipaoj 2012.

.

sCrno Gorom

BRISEL Zvanicnici predlozil' niz reformi nakon

sto je

Kipar se pridruzio neslavnom drustvu Grcke, "Moody's" snizila je kreditni
Evropske institucije otkrile su svoiu viziju buducnosti evrope u kojoj bi one imale mnogo vecu moe te u kojoj bi bila kreirana ojacana fiskalna unija. To bi ukljucivalo forrniranje "evropske blagajne", koja bi irnala odredene nadleznosti nad nacionalnim budzetirna. Predsjednik Evropske komisije loze Manuel Barozo Uose Barroso) kazao je da ie 01'0 odlucuiuci moment za evropske inregracije. Dokument je objavljen pred sutrasnji sarnit Evropske unije, Njime bi bila kreirana i bankarska unija, s

File: Pozdravia odluku skriningom, a to je dubinska analiza crnogorskog i evropskog zakonodavstva i prakse, i to 1123. i 24. poglavlju, Odobravanje je do posljednjeg trena bilo neizvjesno zbog tvrdog stava Svedske. Ta zemlja je uvjetovala da, lIZ uobicaienu

Roellll: Naslavili reforms proceduru skrininga, za dozvolu 0 stvarnom otvaraniu pregovora 0 poglavljirna vezanirn za reforrne pra-

Pregovori pocinju tzv,

Podoorica: Trud se isplalio

vosuda iunurrasnjih poslovabudeobavezno prilozen i izvjestai Europola, a to je zaiednicka evropska agencija za suzbijanje kriminala, pisu podgoricke "Vijesti". - Pozdravljarn sro su evropski ministri preporucili otvaranje pregovora s Crnom Gorom - poslao je poruku ns Twitteru komesar za prosirenje Stefan File (Fuel e), navodi list. Jucerasnja odluka visoko ie priznanje za drzavu i sve subjekte drustva koji su pomogli crnogorskim integraeionim uspjesirna, oeijenio je predsiednikte zernlje Filip Vujanovic. Sef crnogorske dipiornatije Milan Rocen kazao je da je to stimulans za ovu zemlju da nas tavi reforme.

lesudeOi minislar
Vasilis Rapanos, koii je trebao preuzeti duinosr ministra finansija Grcke, nekoliko sari prije polagania zakletve zavrsio je u bolnici, Pozlilo mu ie, imao je jake belove u trbuhu i osjecao je veliku slabost, Pocetkom sedmice je nesudeni rninistar poslao pismo premijeru Samarasu u kajem je napisao da podnosi ostavku, Alilla: EVlopska kriza poce/a je u Grckoj, a .lahvatiia je i dfUoezemije evropskim bankarskim regulatorom i zajednickorn semomosiguranja depozita, bati novae za izbavljenje iz finansiiske krize. U kratkoj obavijesti evropske su lidere informirali da im je finansijska pomoc potrebna zbog negativnog ucinka koji ie oa njihov finansijski sektor proizvela kriza u Grckoj. U sljedecih nekoliko da-

Najgori trenutak
Inace, neslavnom drusrvu Grcke, Portugala, Irske i Spanije pridruzio se i Kipar, koji je Bvropsku korrrisiju obavijestio da ce tre-

Ruski predsjednik Vladimir Putin boravio je iucer u prvoj posjeti palestinskim teritoriiima, gdje se sastao s predsjednikom Mahmudom Abasom,
Abas je urgirao na Putina

AbaS raZgOUaraO S PUlinOm
vori izmedu Palestine i IZlaela te da pomogne oslobadanje desetina Palestinaca koji su zatvoreni u izraelskim zatvorima kao i da odrzi mirovnu konferenciju uMoskvi. - Pitali smo nase prijatelje da nam pornognu da se

Susret u Palestini

dapornogne dase odblokiraju dugo zaustavljeni prego-

oslobode nasi zarobljenici koji su uhapseni prije 1994. i za koje smo se s Izraelom dogovorili da ce biti oslobodeni, ali jos nisu - kazao je Ahas. Putin je najprije stigao u Berlehem, gdje je posjerio crkvurodenja Isusovog.

nATO __viO Dunu
Rasmusen istakao da je sigurnost Alijanse
Na sastanku NATO-a oeijenjeno je da je neprih vatljivo sto Ie Sirija unistila turski borbeni avion i izrazeni su podrska i solidarnosr s Ankarom, iziavio je glavni sekretar Atlantskog saveza Anders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen). - Sm atramo da j e ovaj em neprihvatljiv i najostrije ga osudujemo. Saveznici EU izrazili snaznu podrsku i soIidarnost S Turskorn - iziavio ie Rasrnusen novinarirna nakou sjednice ambasadora 28 zernalja clanica N ATO-a u sjedistu ovog saveza u Briselu.

SJevernoatlantski savez ostro osudio

Prijetnja integritetu
Dodao je da je sigurnost Alijanse nedjeljiva te da je savez "na stran; Turske u duhu snazne solidarnosti". Istakao je da cenastaviti ptariri razvoj simacije na jugoistocnoj graniei NATO-a, javilajeagencijaAFP. Erdoall: .Novapravila Sjednica je odrzana na zahtjev Turs.ke, koja se pozvala na clan 4. sporazuma

(F.t.: AFP)

NATO-a koj; je predvidio da svaka zemlja Clanica maze postaviti pitanje Ali-

lobus

Dnevni avaz, sriieda, 27. junV1ipanj 2012.

23

Ukratko

pet zemalja zatrazilo vanjsku finansijsku pornoc

Portugala, Irske i Spaniie • Agencija za procjenu rizika rejting 28 spanskih banaka
nima, Dodao je ida ce vlada nastaviti pregovore 0 moguco] pozajrnici i sa zernliamakoje nisu uEU poput Rusije i Kine, Boniretna agencija "Filch" procijenila je d. ce Kipar trebati cetiri milijarde eura da san ira svoie banke, a to je ekvivalent cetvrtini BDP-a te zemlje. Vijest 0 bankrotu Kipra stigla je U najgorern rnogucern trenutku, kada je na trzistu nervoza zbog eura ionako hila na vrhuncu, Dioniee u Grckoj, Italiji i Spaniji drasticno su izgubile na vrijednosti zbog straha da ni ovosedmicni samitEU nece datinikakav rezultat,

TimoselJko: ViiiegodiiilJja kazna Jedna osoba zarobl;ena pod rusevinama

Ukrajina

Tragedija u Oldhamu u Velikoj Britaniji

[edno dijete poginulo je u eksploziji u Oldhamu u Velikoj Britaniji, U eksploziji koja se dogodila jucer oko 11 sati poginulo je dijete Cijadob ni spol jos nisu poznati, teze je ozlijeden jedan muskarac, jedna ie osoba zarobljena pod rusevinama, a rna, pise "Daily Mail". Ozlijedeni muskarac s teskirn opekotinarna prebacenjehelikopterom u bolnieu. Britanski mediji javljaju da mu je opeceno 80 posto tiiela.
tri osobe smatraiu se nestali-

POginUIDdilete, troJe PDur-ledenih

Spanija je prije nekoliko dana formalno zatrazila pomoe za svoj bankarski sektor, a nedavno je dogovoreno d. ce on biri vrijedan do 100 milijardi eura,

Barozo: Odlllvu;uGi moment Iz "Moody'sa" porucuju da smanjena kredirna sposobnost Spanije podrazum i· jeva slabiji kreditni profil spanskih banaka, "Moody's" je zadrzao Santander banku na jednom nivou iznad rejtinga Spanije "Baa3" zbognjenogmedunarodnog poslovanja. Milijarder Dzordz Soros (George Soros) upozorio je jucer da su Niemackoj ostala dva dana predsamitu Briselu da provede stvaranie svojevrsnog "embriia buduce evropske fiskalne unije ako zeli spasiti eurozonu"

Per kuca sruseno ie u eksploziji za koju sevjeruje da iu je izazvalo curenje plina, izvijestio je BBC. Evakuirani su stanovnicistotinjakkuca. Na mjestu dogadaia je 30 vatrogasacakoji tragajuza nestalima uzpomocpsa tragaca. Svjedok je opisao da se prilikorn eksplozije zatresla zemlja. - Izgleda kao rama zona, raznesene plocice i srvari iz kuca su posvuda po cesti - reo kao je Aleks Perkins (Alex Perkins), koji zivi u blizini raznesenih kuca,

... Zatvorena ukrajinska liderka opozicije] ulija Timosenko iucer je ulozila ialbu na presudu osedrnogodisnioj kazni zarvora zbognavodnezloupotrebe sluzbenog polozaja, Vlasti Ukrajine su, s druge strane, vee pripremileniz drugih.navodno, oibiljnih opruzbiprotiv nie.

ZalbaJUlue Timosenllo

Japan

zuanicnlll se ubio japanskog ... Zvanicnik

Soros upozorava
na Kipar mora nabaviri oko 1,8 milijardi eura da bi dokapitalizirao drugu najvecu banku u zemlii. Koliki ce iznos Kipar traziti od svojih partnera u eurozoni jos niie poznato, a vladin portparol Stefanos Stefanou porucio je da ce se 0 tome intenzivno raspravljati u narednim daAgencija za procjenu rizika "Moody's" snizila je kreditni rejting 28 spanskih banaka, ukljucujuci i Santander banku, zbog slabljenja javnih fmansija u to; zemlji, sto je najnoviji udarae evropsko] ekonorniji. Potez agenciie nadovezuie se na snizen]e kreditnog reitinga Spanije ovog mieseca na nivo nadomak bezvrijednog statusa,

za ubiSluo 70 ciuila Mazna 128 gOdina zatuora
Odjel Viseg suda za ratne

Visi sud u Beogradu

minis tars tva vaniskih poslova, osumniicen da je starnpi odavao informacije okineskoj prodaii voj De opreme Sjevernoj Koreji, izvrsio je sarnoubistvo, izvijestili su japanskimediji. Ovaj 47-godisnji zvanicnik, strucnjak za terorizarn i nuklearnu energiju, pronaden ;e 20. juna objesen.

POdl'SMu AnMari
nedjeljiva i da ce nastaviti pratiti razvo] situacije
jansi kada ocijeni da postoji priietnja njenom teritorijalnom integritetu i sigurnosti. Ova je drugi put otkako je osnovanNATO, 1949. godine,daseneko pozvaona Clan 4. Prvi put je to ucinila, takoder, Turska 2003. godine zbogratauIraku. Napad na lUrski avion je "jos ;edan primjer kako sirijske vlasti preziru medunarodne propise, mir i siglrrnost, kao i Ijudski zivot", oci;enio je Rasmusen, ali nije spomenuovojnuopeiju. Sirija je u petak oborila turski vojni avion F-4 u medunamdnom zracnom prostofU. Sef turske diplomatije Ahmet Davutolu (Davutoglu) rekao ie da "avion nije pokazi vao nikakve make neprijareljsrva prema Siriji i da je oboren nekih 15 minura nakon sm ;e na moment usao usirijskizracniprostor.

ponasanle Sirije i obaranje turskog aviona

zlocine u Beogradu osudio je jucer na ukupno 128 godina zatvora 14 pripadnika bivse JNA i paravojne forrnacije "Dusan Silni" zbog ubistva 70 hrvatskih civila u selu Lovasu Hrvatskoj 1991.godine. Nekadasnji predsravnici lokalne vlasti Ljuban Devetak, Milan Devcic i Milan Radojcic osudeni su na 20, deseri 13godina zatvora, dok je komandir stan ice milicije Tovarnik Zeljko Krnjajic osuden na deset godina zatvora, iavilc su agencije.

PogUbuema Zbog droge
... Troiicarnuskaracapogubljena su u kineskoi istocnoj provinciji Fudzijan nakon sro su osudeni zbog krijumcarenja droge preko Taj vanskog moreuza, saopciii su jucer sudski zvanicnici. Mus· karei su osudeni jer su od 2009. do 2010. godine brodom od Fudzijana do Tajvana prokrijumcarili hiliade kilograrna ketamina, droge popularne u tajvanskirn nocnim klubovima.

Kina

Bez upozorenja
On jedodao da Sirija nije izdala nikakvo upozoren;e prije nego lito je oborila avion koji niie bio naoruzan i koji jeobavljao trenazni let,

provjeravajuci radarski sistern. - Sirijci su mali da ie to bio turski vojni avion iznali su u kakvoi se misiji nalazi . dodaojeministar. Turska j e saopcila da su se pravila njenog vojnog angazmana promijenila na· kon obaranja aviona, javio je BBC. Premijer RedZep Tajip Erdoan (Recep Ta· yyip Erdogan) kazao je u parlamentu da ce sirijske trupe bili tretirane kao voj· na meta ako se priblize mr· skoj granici.

pripadnici JNA Miodrag mmitrijevicna lO,Darko Peric i Radovan Vlajkovic na po pet, a Radisav Josipovie na cetirigodinezatvora. Sud je bi vse pripadnike paravojne formaciie "Dusan Silni" jovana Dirnitrijevica i Zorana Kosijera osudio na osarn odnosno dever godina zarvora, Sasu Stojanoviea, Dragana BaCiea, Petronija Stevanoviea na osam, sest i 14 godina zatvora, a Alek· sandra Nikolaidisa na sest godina zatvora, prenijela je Sma. Oni su opruzeni da su u

Bivsi

Vekaric zadovol;an oktobru i novembru 1991. godineubili 70 hrvatskih civila, Tokom napada na Lovas, 10. okrobra 1991. godine, 22 civila ubijena su u kucarna i d voristima, a do 18. oktobra ubi;ene su jos 23 osobe u improviziranim zatvorima. Zamjenik miioca za rarne zloCine Bruno Vekaric rekao je da je Tuzilastvo yeo' rna zadovoljno preslldom i da ona predstavl ja adekvar· nu kaznuza tal zlotin.

Beograd
tro doslo je do curenja leenog nafrnog phna iz dvije eisterne na zeljez· nickoj staniei u OvCi kod Beograda, a povrijedenih nije bilo. Curenje je zaus· tavljeno tokom jurra, a zeljeznicki saobracaj je ponovo uspostavljen,

CuriO Plln uju... Jucer oko sesr sati

kiosk
"

Dnevni avaz, snieda, 27. juni/lipanj 2012.

27

Mekdermot: Nije prestaa

traiili istlnu

SE.NZACIONALNO Anja Parson, poznata svjetska skilaslca, otvorila dusu

Ziulm s leuoiliom lelia dllele
Vee gotovo devet mjeseci znam sta cu ubuduce raditi. MoJ naivecl zivomi san postaje stvarnost. Postat cu mama, kazal,aje Parson

naHOn 115gOdlna saznao da mu ie miHa Ubl)ena
Popularni glumac Dilan Mekdermot (Dylan McDermott) imao je sarno pet godina kadamujemajka ubijena, Nakon 45 godina uspio je nagovoriti policiju da ponovo otvori sluca] te poceo razgovarati sa svjedocima, N a probleme je naisao odmah u pocetku istrage jer je glavni osumnjicenik, tadasnji decko njegove majke Dzon Sponza (John) pronaden mrtav jos davne 1972. godine, Sponza je bio nasilan i agresivan covjek i bavio se mutnim poslovima ..Na dan tragediie on je Dilana "izba-

Poznati glumac konacno nasao mir

Anja Parson (Parson, 31) osvojila jesedamzlarnih medalia na svjetskim skijaskim prvenstvima i olimpijsko zlato, a u karijcri je pobijedila u ukupno 42 utrke, Pa ipak je u jednom slusanorn svedskorn radii skorn tok souu, gdje je bila gost urednik, izjavila: "Sad se bacam s najstnnijeplanineuzivctu." N aime, nakon brojnih godina nagadanja 0 njenom privatnom _Z.ivotukonacno je priznala da je gej. Vee pet godina zivi sretno 5 djevojkom Filipom Ridin (Filippa 39), kaja je nije osvojila na prvi pagled, snaznorn hemijom, ali je osvojila za cijeli fivot. - Nikad se nisam zeljela zaljubiti u zenu, nikad nisam mogla ni pornisliti da bi mi srcc moglo tako snazno lupati zbog zene. Ludacki sam se zaljubila - kazala ie, gotovo kao da sc pravda, skijasica koia zbog poreznih

spec

cio" iz kuce, Petogodisnji djerak je tada cuo prasak iz pistolja. Taj prasak koji ie na sudu proglasen nesretnim slucajem bio je smrtonosan za njegovu majku Dijan (Diane). Sponza je na sudu prvo tvrdio da je cistio pistol] i slucajno ispalio hitac u Dijan, da bi zatim tvrdio da ie ona pocinila samoubistvo u kuhinji, Njegov otac je bio utiecajan covjek koji je irnao vezeu policiji.a Sponza jeuspio izbjeci kaznu, Slucaj policijskog zataskavanja konacno je izasao navidjelo nakon ponovne iscrpne istrage, a glumac je timeuspiopronaci svoi mir.

Parson: Pet godina iivi

8 FilipDm

Ridi"
zeljela je jos nesto podijeliti sa svojim naviiacima. ~ . - Cesto me prtaju sto cu raditi sad kad je zavrsila mola sportska karijera, Sad mogu reci, ja vee gotovo dever mjeseci znam sto cu ubuduce raditi, Moj najveci Zivorni san postaje stvarnost, Postat cu mama -otkrila je Parson.

olaksica Zivi debar dio godineu Monaku, Za kraj je Anja, kaousvoi-

im najboljim trkarna, sacuvala najuzbudljiviii dio. Po-

• Nevjerovatna porodicna tragediia dogodila se u malom selu u niemackoj pokrajini Rhineland-Palatinate. Dvogodisnja djevojcica pronadena je mrtva u porodicnoi kuci, U tvrdenoje da je djevojcica ubi] ena, a glavna osumnjicena za ovaj stravican zlocin je njena 5S-godisnja baka, Lokalni sud je izdao nalog za njeno hapsenje zbog sumnje da je pocinila ubistvo.

Projekt libanonske kompanije vrijedan divljenja

r(HLffilwrn ~~J]J~®Lill

Stadion koji ce rnoci primiti 40.000 liudi bit ce srniesten u pustinji AI Ain u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Libanonska dizainerska

kompanija"MZ
dizajnirala

Architects"
u pusti-

Arapskim Emiratima tako stosustjenovitupadinupretvoriliuinfrastrukturuzagradniu. Struktura se oslanja na prirodne materijale sa samog

nji AI Ain u Uiedinienim

ie stadion

deran stadion na nacin da ocuvaiuautenricnosrokoline. Tako su gradevinu, UlDjesto da je aaprave pokraj stjenovite padine, sagradili unutar geografske struktureo Upravo im je to donijelo

gradilista velikog 2()(}.OOO kvadratnih metara. Nairne, arhitekti su Zelje1idizajnirati mo-

nagradu za "zeleni stadion". Na takvom bi stadionu, na koji bi trebalo stati 40.000 Ijudi, bili sprijeceni ekstremni temperaturni uvjeti vrucih dana i hladnih noci kroz nev[erovatne kolicine grijanja i hladenja, Procjena je da ee projektkostati oka 953 milionadolara,

Pola Sala uisila sa SedmOg sDrala
Zena (74) iz ukrajinskog Mariupolja, kojoj mediji nisu naveli identitet, osrala ie ziva isklj uci vo zahvaljujuCi haliini koja je zapel a za metalnu armaturu balkonanasedmom spratu. Glavna junakinja price je izasla na balkon da bi utisala ulicne svirace koji joj nisu dali spavati, ali sen jednom trenntkuprevise nagnula iprevrnula. Gradani su pozvali vatrogasce Cim su vidjeli stravican

Ukrajinki haljina spasila zivot

prizor, a oni su ie uspjeli uvuci u zgradn nakon sto supresjekli zapeli komad haljine, U porno': su priskocili i ljekari, ali nije bilo potrebe da se zena prebacuje u bolnicu, vee su je zadriali na kucnom lijecenju uzsedative.

035 704148'

I 033 65'& 688 I www.'suman.iba

kultura

Dnevni svaz, sriieda. 27. junVlipanj 2012.

29

SFF Predstavljen popularni "Open Air" program

GlaUnigOSI F sliuala E ill Kanlona?
Jedno od glavnih obiljezja vecine filmova kojice biti prikazani u Ljetnom kinu!hej jeste humor, kale Mira Purivatra
najpopulnaj-

Sijamija: Mogli sm» viSe

Interesiranje medija za 18. Sarajevo Film Festival, koiice biti odrzan od6. do 14. juJa,vecejenego ikada.saopceno je na iucerasnjo] pres-konferenciji, Publika ce moci pogledati 210 filrnova iz 57
zemalja, a u okviru

arnijeg "Open Air" prograrna bir ce prikazano dever
naslova, koji su obiljezili znacajnijesvjetskefestivale,

"isam zadouol)an proteM 10m sezonom
U subotu ce u Narodnorn

Ermin Sijamija, direktor Drame NPS-a

Problem je, kao i uvijek, nedostatak novca • Za kraj predstava "Gazi Husrev-beze'
stituciia, ali oni za to imaju finansijska sredstva, rni nemamo ni za institucionalno pozoristc istice Sijamija, Proteklorn pozorisnorn sezonorn nijezadovoljan, jer je produkcijski vrlo malo uradeno, Problem je, kao i uvijek, nedostatak nOYCE, odnosno malo, gotovo ni>

erne komedije
- [edno od glavnih obiljezja vecine filmova koji ce biti prikazani u Ljetnom kinu I hej jeste humor. Bit ce mnogo smijeha, pa makar i u crnim komedijama, Ovogodisnjifestivalsigurno cemo pa-

rntitipodobrojatmosferi ikvalitetu - kazao je Mirsad Miro Purivatra, direktor SFF-a. Festival ce orvoriti film "Dieca" bh. rediteljke Aide Begic, a bit ce paralelno prikazan u Ljetnom kinu !hej i Narod-

PDcele 8mS rezeruacue
- SMS rezervacije ulaznica pocele sujucer i vecu prvim satima zabiljezena je velika zainteresiranost gradana, Ulaznice se mogu rezervirati do 13. iula ito na broj 063 888 05, putem SMS-a, koji sadrzi kod pr-

Purivatra sa predstavilicima HT ErMeta na juceraslljoj pres-konferellciji (FolD: F. Foto) nom pozoristu Sarajevo. Na srbijanskog reditelia Miroslnia tri dana Festivala bit ce "Open Airu" bit ce prikazani ava Morncilovica. prikazani filmovi "[a, Anna" "Tajni adur" Toda Solonza - Publika ce vidjeti i film Barnabija Sotkomba (Barna(Todd Solondz), "A gdie sa"Nedodirljivi" francuskih byj Southcombe), "Cezarrnoda?" libanske glumice i redi - reditelja Oliviera N akasa ra umrijeti" za koji reziju pot ~ teljke Nadine Labaki, kao i (Nakachea) i Erika Toledana pisuiubraca'Iaviam.e Sf'Fce "Srnrt covjeka na Balkanu" (Eric), kao i "Fudbaleri bunzatvoriti "Andeoski dio" Ketovnici" :lila Rofa (Gilles) i naLoha(Loaeh). lila Pereza, kojeg ovdasnia publika dobro poznaje i koji je dokazanipriiatelj Bosne, Ostvarenje donosi pet pricaolegendarnafudbala.rnedu kojirna je i nas Predrag Pasic, Prien je ispricao legandarni ErikKantona(ErieCantona), a cinimo sve da on bude jedan od glavnih gostiiu Festivala istakao ie Purivarra, Poslied-

pozoristu Sarajevo biti upriliceno izvodenje predstave "Gazi Husrev-beze iIi: Bukagije", koprodukcijski projekt Travnickog rnuftiluka, Bosanskog narodnog pozorista Zenica i "Karadoz Gruop". Tekst Dzemaludina Latka rezirao jeGradimir Geier, a subotnje izvodenje bit ce upriliceno povodom 550 godina ad osnivania Grada Sarajeva, te je Gradska uprava pokrovitelj gostovanja,

kakvo ulaganj

e u kulturu,

Poseban dogatfaj
- S druge strane, ono sto smo uradili bilo je vrlo uspjesno, Za nas je svakako poseban dogadaj bio praizvedba teksta "Kad bi ova bio film" dornaceg autora Almira Imsirevica, koja je osvojila i publiku i kritiku, a tu je i predstava "Zlocin na koz[em otoku" - govori Sijamija. I pored teske situacije u kojoj senalaze.planovi zanarednu sezonu neizostaju, Ales Kurt hi trebao raditi predstavu "Eliza beta Bam" ruskogpisca Danila Harrnsa, Selma Spahic "Lopove" Dee Loer.potorn bi isao Diego de Brea sa Gogoljevim "Mrtvimdusama",.. S.A.A.

Brenigen i MUland

Rad van kuce
Nakon ove predstave sezona u N arodnom pozoristu Sarajevo zvanicno se zatvara te kraj juna za zaposlene u ovoj kuci znaci i odlazak na godisnjiodmor. Ermin Sijamija, direkror Drame NP Sarajevo, volio bi da tada pozoriste pocne dielovati arnbijentalno, kao sto ovih dana i sam ima priliku vidjeti u susjednoj Hrvatskoj. - Pozorista se ljeti sele van velikih centara, van in-

ojekeije i broj zelienih ulaznica. Cijena SMS-a iznosi 1KM +PDV. Ulaznice se mogu preuzeri u Glavnorn Box Officeu u BKC-u od 30. juna, saopceuo ie iz Pres-ureda SFF-a.

Publici ce ga predstaviti glumci Pol Brenigen (Paul Brannigan), Geri Mitland (Gary Maitland) i Jasmin Riginsf Riggins). Purivatrai Stipe Prlic, predjednik Uprave HT Eroneta, iucer su produzili dugogodisnju saradnju, M ..Cu.

RezimeraSMOS
Istaknuta glumica, 76-godisnja Banjalucanka Dara Stojiljkovic priprema dvije knjigepoezije koje bi uskoro trebale ugledati svjetlo dana. Riiec je 0 naslovima "Bites tamo", koju glumiea posvecuje majei, te "Na prozoru zaluzine", koja predstavlja intimnu ispovijest oveumjetnice. - Imam potrebn ispricati jos jedan dio sebe. PIije svega kroz stihove opisati. ulogu, znacaj, snagu i ljU:bav majke, ali i zene opcenilo. Nisam feministica, u tom smislu cak sam vrlo tradicionalna, ali s godinama, zreloscu i iskustvom tek shvatite punu dragoejeuost zene i

Glumica Dara Stojiljkovi6 napisala dvije knjige poezije

Imam jos mnogo snage u sebi, porucuie 76-godisnja Banialucanka

liUOla SanlieaUe uaCeri
maike-poiasnjavaglumica, U drugoj knjizi urnjetnica se kroz stihove suo cava s osamom, tisinorn istaroscu, - Imam ios mnogo snage u sebi i osjecam da imam jos sla da dam i kaZem - iSlice StojiIjkoviC dodajud da su nove knjige i rezime njenog 1'a8kosnogzivota. Uloga Mileve u predstavi "Krmeci kas" Aleksandra Popovica ovoj glumici donijela je angazman u Kamernom teatru 55 u Sarajevu, gd;e je igrala 26 godina, teje slekla i Slatus prvakinje. Objavila je 13 knjiga, dobitoica je brojnib_priznanja, medu kojima i Sesroaprilske oagrade Grada Sarajeva. V.S. Poersko-scenskim kolazom pod nazivorn "Sve se rane aka srca spleen", koji je prerna stihovima Osmana Dikica za scenu priredio Salko Sarie povodom sto godina od smrti ovog mostarskog pjesnika, 3. jula u Pozoristu lutaka u Mostaru _pocet ce ovogodisnje 39. Santiceve "eceri poezije. Drugog dana manifestaciie koju organiziraju Grad MostariMuzejHercegovioe bit ce oddan i program "Sjeeanje na stvarnost" u okviru kojeg ce big predsta~ vljen knjizevnik Zeljko Bojovic. Kraj manifestacije, 5. juJa, t:radicionalno je rezerviran za pjesnii'ku vecer u ko-

Od 3. jula u Mostaru
---=-1 ~

Slojiljkuvi(;: Bi/a prvakinja Kamefllag lea Ira 55

(FolD:

V.Slev.novit/

PlakrJt m81lifestacije joj ee ucestvovati brojnimostarski pjeso.ici. Gosti su Marko VeSovic, Enes Halilovic i Zeljko Bojovic. Iste veceri u centru ~IPava.rotti" nastupit ceDuoArkul. M_Sm.

32

Hosanac OJ Allosna na scenl s Harlom HoMsom

U sklopu drugog "Big Beacha" na Zrcu

RAZGOVOR

Moje su plesme "Iesar", "M.lo [e malo dana', imamo duet s Nadom Obric I zasto se neko cudi saradnii s Draqanom Mir,ovic • nanas pramii'" singl. "Ti mislis da i' mem lake"
"Ti rn L~li~d.i jc nu;ni Ilk<l" -~I)O'Li!"61"J"l:J"Qg",,'1<~~m" $ninllj~~! nl':3g3~mMit"=<)' "L~ -da~3g ee l''''-''IIlij':''~Qt>!'; I:milb';i~ na t.aJi(lo.'iI~.~i.:.ama, ~, !kal<o rC'~-" ~Dn~""! ~""~" tl~krio Ii"l)n rmen kullDog 1)1:;~.:l~,i$r(loim~~ialllum I,il&(llJj~"ll"-""n3,e:dllih~rni."" Till, ~lhlLm<)~J ';Jl,"\ rc p'~k!_~Uli d;ik(l61~filru p,m lIllilu~urri~~esl~ocIin~, L~II. ~m... rIH~~li u Ljublj8.JJi, g<lje ,..:..li~J· !.I.it po;nl1J1-'; ''tLlln~ l:1OILIJ"j CD, ~li i _[~Idl~~l ~.il~jlll, ~..,:,. ru~l:1O~imliL"imJ1ruj~Jo.lim ••
~H .;."

Imam zauldan reoertoar narodne muzlMe
dn~ ~lu1.i"=-c-nij~ ~ii~3 ncvo u ~]Il""ill ~f'!~W6 (lL.-!'C':!~ra~ Ml ba~rnD d..:I n3l'tJI'imo kr\4!,dll [l_n ... "~ .. llJ('a"!il.li ~311o&~~k k3dj~re. N~"S(loI, JKiWILl blJJu~ 193~. imali ~t~pj:t~~i (it Dlli f"rl~~,,"~ ~<i S~mr""'il Film Fnli"~III, Usred JlIPI i p!).I~;&;i, film Miro.l.;il'~ (iIll "ta!.ldi~1I, mii ima radni
[1<1..

tosa

otkriva sve 0 novom albumu "Plavog orkestra"

~;;~:Il;:~~
~ Uk

....... ,'"'" ~,~ ~ ..~-~.

Bregin Dolilon
Pr1lt n~k.1IJk<l dlll.;] T_.n'"scuTll.lhll"~ s~,.. "" Go,~n"m Rr'!;i11 L"ill P,kl"nm m IC S\OI~ Bl1\'ll "lo.!u, ,M noo];I~1 11' BU 0" rn~ ,e nBJ'" IJ3 F~rI(~i("]~ U,,\,~~ J ,'\.::,.,
!

".w~~~

!ll.l~;U ~Io"""n~ 3,bll~1l.;] ~"""'J~Olo(' 0. ("".nm u !;i1d,~, l:.J,j~!, Bll ~1~IBll "O~U .Jm,H'. Rrc~"m , ~i'lda rJd,,1. kak 1 ,~ u.~,'k r~~I<:JlII~I.liIJ~ll 6<)'1J1I L"i\;! l.i~ ~l'I.:lM~ ElluC!~, TD j' (I<Ili6nlllm D Kaltt!;,~ ~~fI!,/l,kiiam<l: ""'(JI(l'h,r_"",dm~~ ,NOI',,,j'!D'Ll:j,d,t)$3d3 1'Il!(I:;Q-l"-k(l:;('b3!Wi~uie:dn~I~!\~id.1.j-c-I<l~J!aruLjbo-li~r!(I~_NOO!.J.ot>['uC'~c,S;ju, nana ~i~r311r'~'ndoo:~"" PI"-"Jm~ cr:, l<a.d~ liudi iJ,~du !j.:-dLli u l:.J.u~i iii k~jjtu i ill.lMi ;~, ~!I<!i~i,!"_ N!jM"3 l'iC;i~ll ~ij~!u ~ij_~~,

·&iJ;,~""l{l;;·~;,i-'iI'~liln·

FiwwliJj<~i-:O"'-"''1'I-:orI" bifip""(imJ..j"_pl,,r;.. "PI .. · ~,,~ wkU[rll ': Sw k.i.ij1~,.;r· dOl? ,Nc bib. "oCJli()upnLi U mmk~irla,j"k.pliciln~i;,;j" ... "u:~D..,m'{)i"J1O<liMnjial ... burn 'Pla\'(J~ orkenra'. - All ~,'icla[lm·il"""rla~n.Yr"'D"'" iC'Clj~ <II le IJI'() :tlL!I';iIranj~ knlg:a. P~u"" j~m~d~ nII",-h I"JoCJf;a iI'C dui:c, N(' ruo_g:u au mmi,jj.li -da u 1iO-1im IlQ!rclim 6:1iri goCJdin~ ~,.~ ~YDlII ~8 nm'~ _lJJ"fu ... Ali, nikadncro:dnikad.

gl j ~(Xl~ i, nupokon, I"I~ Up'-~I'<) ~ &,"no~J H~<lli.ib~· lil","i(it1lL USll.glat,ol'iI[]J "'ILI"'~ CD·;,·b""n~"lL~,

DizDJIK>II1~MB !tC.oN;;.-,j(>Ul........ ...aj~...t_....,.,.~I~~

.,....
NOV'j

_ .. ... _ ---,""'' ' ' '....--..., ...
PEUGE.OT

~nlte,"IdijII"""'_Ambk.JI.SIIIa'>-. ItOli¥<IlJ,wIu(1 OpfunlU\'inuJ ":1:1",, Ibloin ....

~"~J
•• ,I... _.,.lj

"'2<J .. ~.~EN"1tII.C1JU..., .. U""", ""-1"0",,,1. ~"".!I,"'Vl00lun,

__

mmn_m<l,<Jd ~rhIU=Uu .. ,_ ~aI1I<JOfl",",ijlt, do Pu.tJdClo ..... ""b)...xIi Iliw'ngj~""".....;..(jom:tOe-.d

208'

IotOTION.

,t- EMonON .... , .. ~ ...... ""-..... .

MN.""'_ .. ~ • ."...--._..t."'iUQ«l'l'.~~ 'l\JZl.A:1IUJO:.0l.!i~-"IlI'LYiJ~WIIk~~Q!;I»:I-,",,·_u.e,'~~~114! 1P'l'_,'_"'_'''Il'l-~jII):l ..... ·",~1I(;j1ll<;;r;M(IIJ'I''''JoO

~'o'qI_.,._'.·'IIII-;I~l...,~ ~I.'MI ..

__ f7'!IW>._o,,!!_-IlI'I ..... ,.I[oO'II~RAIfY9I!.w-.-l'U .... '~1 _Ul!iA:1lU.!'00'1:451'HOO~·._IIUl'tIPI"'.:IoIt_I.I&lI·MO!I'_~j)!llm:u'

dl'lli:l<lll():ittlt.:!.e~~lIti [J Z.:!II'-mij'-W1, ml pllJt,i~[~ m[l~ndamiki pard or- /:mi,q" "n..bw~" ~""~kfi'!l~ d:illldall3:r.:lllije,n3 k()jo:mCf iDrng-W'l<1'Mi'Mii, s[ONijalni g[lliti hi,i jJrorlll• [Jl~k, II tim ri~~I~rn~1 l~l:Il~.l&lI.po:lpIaCl(-[arn.:lm =-ot I.)kTi Etopero (J~rry) i ililwi[lirK ill~~n ,,~~I ~Pb. da[l.C~ him wW~ Speak 'l1e;g<J'''' iUI'r1J6~, I,j~<'"-"i"" \'-(I~orkd[r~'>l[lei:>j_h""liod::1 lLllJ~rinntl~.Oni~~il'fJipreNlr3nL{NJI'3~y), ih IIIl00l'~[]J ilUtllm-lj, T<:J su mij~rni n~srup u IliA iru~ti R0P~l'<J j~, ]'(1<1 i"(llim !i:,mil[lr'" nJ !f;!H(lm <'BI'(lIioJl(Iomu~, r,,· ~<Ioni~~()m <'i\I'3~1 Gu[J ~'~di III~' i.i:11'"",,-Plli IDD ~dj~ I" ",... mu"i~ki 0[1j d.c"', au~Ol' i~j~'5k~ OOu.~ IInd",~.,. j,· .. li oJ", st~ ~~.uj Ij~illdruqlj~[boo· rnr:g:3l1ill ''G,~n.:.w~'' 11::'\.::0-- "Ti miilii ~ir '~rl1'i flllw" f:(Irl!'l~<;Idrtll''''i) - 11 Oll[(lr ~(>u.~ k!3iflm ~c;.,,,", ""'mili.D""gll>w,,,Mi,k£l']:::lul)u <'Ito"i~w~~ 1'13 j~1,l::rll ~(Io",~&:li:l\'3jl.,·:lrIibiILjoC'lJi.:, MDclm~14_iul~ d~1l "d (lnib kub'L .u '-'l)j' TUf'j~"mu~li~<lj\'(]lj~ O\"<ln1 ~l'lliktJ~~ ~3~rul1ir !~\'[:ni ~lj,c;.;:1~1 :$'i'j-c-I!ki!)l liHlm.dtj,NlkDn~cooLILi &- IIJI n~luJli~i!l~ di)m~~!h "'C'Il'<J]'O)m'l\Jl -'I.C_ rav[l()d~","Il,rir'r"ck.aruL[,[I
[W

~Y.olaru:b B~ (.ool~ 11&,;[;" koir;!';j~"kuplj~~])Jd"fli8cSil\'ener Milnlno: (Syll·~;t~l) i :D~[IJ]OlOnI'=fil)Da[lJ].."n1

i~ aU~fr3l~~o~benda ru.:!lo

DJ-"'-a.,~""'fl.i~n.alll=-

Fllm.k. muzlk.

~~I" dw::r ~ Na.J.orn OlJl'it ~§'3 ~~ B~rn~, ~f~'i"!-fl. kll.C:3~il"~ n3! nLi-c-ni.~I~M'" "(l.J:liJ1m!"'<-'l3~t!(Iil'(lrnr"... j'!I::rr(k3ru nll'(1<1n~ nlllziJ:.c-, ]"J ~T'_"llju~, "M~I(I I"-'m~!-o daruL" .. ,T<l~u~I"'-'l'rC;inl~k<l' j~>-",,!j31l3pii"-'J_!m_"m1'3"!'" da~ klrl~~~i l'C:fl'tnO~r k;l(J 3~[Qr_ N"C('iJ,i':Il" rnL j~ d~ 5C' bil()k()~diIDm~, D !(~I"", iJ'i~~i ..aj~ (tJ),;; lI'im:il~rl!m;!i,;;~ oo..'~"!'iti

rtult?

OJ""''''~''''' ~'" (!.d{(U~" "-,,,{,d.
vue
ne,

Online na pl3zi o HlI~~ {i oI"Vtl1!' tj~tli lJ.i~i

14I,II''''_'
- J(.a.ll:..lJ

pj~"""

T(ll;kl)

i"

I'[:~()virai !\I_"~, ~3mu~i~ da., Imd

",1) ]'~'

udd u !1:3~, u ncku f(l[diu"l3l"lli~ ~L~~rt:w i "n da sc .!-o~j~k <)~j~-'oi pomll-o ],ra:.:3,,_/\)i ""'1l13mVl~rnt:ll~ nj~1 pn;J;;b ni~r~~mllili;,' ~j"'i~r~avr'!a~a", ml.l~Llru 1'3

*"~

,,,,,'~:t-~kJ'~ooa.,,' ,",ilml ~
• P.ir('<;J]l~r~l<:J !JoII~ ,-.;liJo.i k-unoa.-I II S~lr~je~lI, N~i· ~nlI(;~io.Lii! NiI..i'·itTIl'·~~lIj.it d.'i ~ IrJ i:>iL.i. Zein :F.:r~i~ti, II I:!kWC>!-lj Lli IlQ~I~<:Jm 1111I'~mbr:'. [Jv.,!:nrmi,~,,{i.,.lbllm,

[JK"d.:.i:t.:p;I~Wi""SII·

tmdi.,~u<><=dalJud~I[" d..:I.~3 Odll'L(1F.1,Pt1!\I<)\'~ k(ll" rn(l~u Qb3~ljm ~ Qn!!~llgdj~flLo,lIj~d.rilki,~l I'b~i l)an-"-]..u if(Irn~nLIrndi-c-l-"-kl'l:,U~I<lj~()$[:n'dorl!mrC'~Ii).ilI!~rn(l]'i'L!ka(u "1l11::~~~ki'Jl'fii, D Sw rad-i'~ Ii #~"iJ "rlj.Jm~? • Uii .... am ~di.iu~i YI:IUTub;, k~n~1 D);iJnij~ SOlll';",

OIL i Ari~1l Dedic trebali l>L o.lilDlli (rg U ~~'~k"m l..,.c'>:m

glll.dU

bi"k IU!!:IJsb.,j_it. M_il~ii .i. i~~ g{lj~ ,,"k~am .. LoiinJX'w~ , L SA_RAJL1C·RAMOJlIC

Nutricionisti su ponudili namirnice

Studije

V

jetre
U trenucima kada je jetra preopterecena, cijeli sistem moze biti izbacen iz ravnoteze, a zdravlje ugrozeno
rimarni nacin na ko] ti.Jelo izbacuje toksine je preko jetre koja prociscava i cisti orgaruzarn kontinuiranim filtriranjem otrova u krvi koj i u laze preko probavnog tra kta, koze i disnog sistema. Medutim, U trenucima kada je jetra preopterecena zbog stresa iii pretjeranog izlaganja toksinima, cijeli ststern moze biti izbacen IZ ravnoteze, a zdravlje ugrozeno, Nutricionlsn su zato ponudili sest vaznih namirnica koje ce zastititi ova organ, • Bijeli luk sadrii brojne sumporne sasto ke kOji aktivi raj u jet rene enzime odgovorne za ispiranje toksina iz tijela. On sadrii i alicin i selenj, dva bitna sastojka koja dokazano stite jetru od toksicnih ostecenla. • Grejpfrut je bogat prirodnim vitaminom C i antioksidansima. Sadri.i sastoixe kOJi povecavaiu proizvocn u jetroruh enzima za detoksikaciju. • Zeleni caj je bogat katetunom, biljnim antioksidansom koJi uklanja nakupliene rnasnoce i potice odgovarajuce funkcije jetre. • Lisnato zeleno povr6e: gorka tikva, rikola, splnat takoder sadrfe brojne spojeve koji neutraliziraju teske metale, a imaju jak utjecaj na jetru. • Avokado proizvodi spojeve za jetru tako da je stiti od toksi6nog preopterecenia i potice iacanle njene p rociscava juce snage. • Orasi imaju visok nivo t-arginna, aminokiselina, glutationa i ornega-3 masnih kiselina, a oni pomszu kod ciscenja jetre od bolesti kOje uzrokuje amonijak.

Mlijekom protiv

debUanja

P

·

U casopisu "Cell Metabolism" objavljeno je da prirodni sastojak mlijeka rnoze zastititi od debljine. Radi se 0 nikotinamid ribozidu, kOji naucnici smatraju novom vrstom vitamina. tstrazva nje je provedeno na rntsevirr-a Kojima je davan ovaj sastojak zajedno S obroo ma kOj i su i ma Ii visok ud i0 masnoca. Pokazalo se da rni sevi sagorijevaju vise masti te da su zasucem od debljanja uprkos naCinu prehrane. Pove6ana im je i mislcna snaga te su misevi posta Ii bolji trkaci,

Ljekovita biljka

Itvor vlakana

Kapari prijaju zelucu
Rezu Itati spanskog istraZivanja pokaza Ii su da se konzumiraruern ukiseljeruf kapara potlce rad probavnog sistema jer se pojacava apetit, ublazavaJu zelucane i crtjevne tegobe. Ova Ijekovita blljka i zacinjeizvorvlakana, kOji takoder doprinose zdravju probave. Dodatak male koIlcine kapara na mesu za rosti] sprecava stvaranje tvan kOje stete DNK-u i potenciialno rnogu uzrokovati rak i bolesti kard 10vaskularnog sistema. Sad rie i izotiocianate koji su odgovorni za opori okus, a pornazu razgradnji kancerogenih tvari u jetri i doprinose reduci ranju polave nekoliko vrsta raka.

Breskve,sljive, nektarine
Americka studija pokazala je da se spojevi iz orasastog voca, odnosno iz bres kve, sljive i nektarine, mogu koristiti u barb I protiv metabolickog sindroma koji maze dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. lako stil iivota, genetska predispozicija i 105a prehrana odreduju sklonost prema pretilosti, najveca briga Ijekara je pretilost povezana s metabotckim sindromom. - Nase studije su pokaza Ie da orasasto voce kao sto su breskve, SljIve I nektarine, sadrze supstance kojo se uspjesno mogu bonti 5 pretuoscu, d Ijabetesom I upala-na. Takoder, mogu smanjiti nivo loseg holesterola U krvi koji je povezan s kardiovaskularnim bolestima - izjavio je dr. Luis Kisneros-Zavalos (Cisneros-Zevalles). Ono sto ovo voce cini posebnirn jeste rruesavina bioaktivruh spojeva kOja istovremeno djeluje na razlu::rte komponente bolesti.

Voce topi rnasnoce

Vlasac je veoma bogat vitaminom C i blagotvornim.sluznim materija.ma, ali u sebi sadrii i mineralne materlie i • mikroelemente. Prema niecima beckog zoravstvenog strucniaka Hademara Bankhofera, vlasac, prije svega, spada u prirodne proizvode, koji u sebi sadrte veliku koliclnu zeljeza, sto je odlieno u borbi protiv umora.

L~!rJ~'ijIlI_'!P_~~'I11il'_ __ _:

J

Dllevni avaz, srueoa, 27. Juni!lipanl 2012

--------------------. caalaca .Dneonog
avaza"

PORODICA I ZDRAVLJE

(INa pitanja

odgovorila:
Prim. dr. Mira Ademovic

D KolikIJ novoro4enle treba debiti na telini u proom mjesecu li'Dota te koji su pokazatelji da dobro napreduje?
Prosjek napredovan]a na tezini dojenceta u prvih sest mjeseci je 600 grama po mjesecu. Ova ]e orijentaciona tezina za napre-

Dobivanje na tezini

o Treba li bebi mladoj od fest mjeseci koja iskljulivo deft davati vodu tokom toplih dana?

Voda ~da iii ne?

Vi pitateIjekar odgovara r------------------------------,
,

Naredne sed mice akademik prof. dr. Mirsada Hukic

U prilogu .Porodica i zdravlje" na pitanja nasih citalaca odgovaraju neki od renomiranih strucnjaka iz oblasti medicine. Vee od danas motete slati pitanja lz oblasti mikrobiologi]e, na koja 6e ovoga puta u prilogu ad 4. jula odgovoriti akademik prof. dr. Mirsada Huki6. Pitanja rnozete slati na e-mail adresu:edina@avaz.ba.

BIO.AK"UIRII PAIIIRODNII PREP:A:RAT

dovanje dojsncadi. ----Svjetska zdravslvena organizacija promavirala je standarde rasta i razvoja koj! se ocnoso na dojencad u svakam mjesecu i ad zavisnosti ishrane - dojen je iii formula,

lskljucivo dajenje podrazurnijeva sam a rnajcino mlijeka bez ikakvih dodataka do sestoq mjeseca, osirn ako nije medicinski uvjetavana dodavanjem drugih tvari, ukljucujuei i vodu, Mnaga istrazivanja, cak i u tropskim krajevima, to su potvrdila, Medulim, kad naglih skokova temperature iii aka je dijete bolesno i ima temperaluru iii je bilo lzlozeno ouzo na vecoj taplini, potrebno je davati uz savjet Ijekara i dehidratacijske tecnosti, Svakako je tad a belie potraz.ti savjet pedijatra.

Infekcija MRSA~om
D Koji su simptomi infekcije MRSA-om kod novoro4enCadi?
NajceW simptomi su kozne promjene, ali mogu biti i simptomi respiratornog trakta, kao i mnago teze , infekcije drugih organa. To je azbiljna infekcija i spada u isklJucivu nadleznost tretmana Ijekara, pedijatara, hirurga i inlektologa.

lise beba ad:tri mjeseca kupatiu mora ihazenu?

o Smije

Kupanje u bazenu

r------=- ...... .,.,~
T I!ao IIIIjnII'I_oI'!
C • ~

To treba izbjegavati iz vise razloqa, Bazeni imaju cesto oneclscenu vodu i puni su Ilemikalija. More ima hladniju temperaturu vade ad one koja je djetetu potrebna za kupanje. Odbrambeni mehanizmi malog dojsnceta tek su u .._._,....:: ... razvitku i stag a ih ne treba izlagati tim rlziclrna.

,PPilI1I!I pl4lutncl e;" II ,mUll' d!ll M~I'IiI.!!kW! hem! . HIIIYe. k__ mote dIlI&O~ldi I IDvriIme~MiIlio

~dlll

lDIli ;;;:~
pocie~~

do:MxlIliJ .... ~u IIfVIl1IW1'lI
prcl!W"O. •

1<CiOM~

11IIlIPIfOm ZIIta Ie potJ:ebno nre; ,dll}8 ,BlOC/I.Vl~FO.D NADf:.
11m "'"
!o.1!iin"

1035..270'-082, 061-410'·781,

0811-731-8971

cemu treba bazirati prekranu bebe koja tek preklzi na evrstu hranu tokom Ijeta?
Postoje preporuke SZO i EU a doh rani dojenceta nakon sestoq mjeseca zlvota kada prestaje iskljucivo dojenje. Preporuke su usvajene i u BiH (Protokol a ishrani dojencadi) koje se prsporucuju u nasim savjetovalistirna. U ljetnorn periodu treba iskoristiti bogatu ponudu svjezeg voca i povrca koju majke mogu spremiti svom djetetu. Treba voditi r~6una, kao i kod svake prehrane, da je to zdrava hrana. Sto je period ubiranjahrane, spremanja i davan ja djetelu kract, kvaiitetniji je ob rok.

o Na

Prehrana tokom Ijeta

be.I'IPO,sl,i:eJdli:ca

liiuaite: ullhran'i

o Kojim

je topiomjerom najbolje mjeriti temperaturu djetetu @godinu?

Izbor toplomjera

'---"'::;_=--

Danas postoje na trzistu razne vrste toplomjera koji mjere temperaturu na raznim dijelavima tijela djeteta, Svakako da se mora kod svakog ad till toplomjera drzati upute prolzvodaca. Digitalni toplomjeri su mnogo kanforniji ad zivinih toplomjera (koji su precizniji, ali se izbjegavaju zbag stotnostl zive). Toplomjeri trebaju biti ispravni i provjereni za upotrobu, NormaIna temperatura djeteta mjerena pod pazuhom ]e do 37 stepeni CeIziJevih, a normalna temperatura mJerena rektalno je do 37,5 stepsni, Temperatura visa ad 38,5 pod pazuhorn, ad nos no 39 mjerena u rektumu je visoka temperatura i po1rebna je paduze1i mjere za njeno sntzavanja.

niti?

D~~!~ ~:~;!l~~~!~)!.
cetkorn skinuti treba potraziti orneksale naslasavjel Ijekara.

Tjernenjaiiu djetetu treba skin uti po prvim znakovima i ne dapusti1i da se razvije u obliku ve6ih naslaga na glavi dje1eta. Skupljanjem naslaga stvaraju se masne kiseline koje ostecuju kozu, izazivaju upalu, svrbez, poreme6en rast kose i dr, Dovoljno je svaku vecer pred kupanje djeteta natopiti vatom povrsinu tjemenjace ulJem, stavif djetetu kapicu 15 minuta i nakon toga mekom ge. Aka su promjene u poodmakloj Iazi iii zapustene,

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevniam, sriieda, 27. juni/lipanj2012.

Hrana za Ijeto

Pise:
Pise: Prim. dr. Emir TaUrevlc
Moja klinlka Avaz TWist Tower Tesaniska 24a, Sarajevo Tel: 033-942-640; 942-641; 942-642 napretkom ultrazvucne tehnologile uocavarje suzerua na vratnirn arterf ama koje su di rektno odgovorne za transport krvl prema mozgu postalo je izuzetno jednostavno. Na ova) naon [ekari su dobilivelikl broj paciienata kojima su slucaino iii u sklopu evaluacije nekog njihovog zdravstvenog problema ustanovljena suzenja na ovim krvnirnsudovima. Naravno, kada nademo ove promjene, pred paeijenta i njegovog Ijekara se nuzno postavlja pitanje sta uraditi. Najmanji problem predstavliaiu pacijenti kod kojih se pretraga radi nakon epizode neuroloskog deficita za kojl se ispostavi da je bila tranzitorna ishem.cna ataka (TIA, ill za nase citaoce prolazn i mozdani udar), a na kojoj nademo tesko

Operativn· zahvat efikasno rjeSava problem
Kada odluclrno da kod nekog pacijenta posto] suzenje koje je potrebno ukloniti, suoceni smo s dilemom kako to uraditl: operativnim putem iii implantacijom stenta
Stent je metoda izbora za mlade asobe Siromasan mastima

Suzenie arterija na vratu - sta uraditi

S

Jedite

kUkUtlJZ
Amerieki iilstltut za ispitivanje karcinoma izdvojio je namirnice koje bi se trebale konzumirati tokom Ijeta. Osim borovnica, visanja, kelja i lubenice, nutrioion isti prep0l1.lcuj u tokorn najtoplijeg godisnjeg doba jesn sto vise kukuruza. U obrazlozenju se navodi da je kukuruz sirornasan mastima i kalor'ijama, alma mnogo zdravin vlaka na koja red uci raj u srcana oboljenja i sprecavaju nastanak karcinoma debelog criieva, Kukuruz obilule polifenoli rna, snaznun antioksidansima koji neutrallziraju

suzerue.

osteoenia izazvana slobodnim radikalima.

Neuroloski simptomi
Niz studija pokazao je da ovl pacijenti imaju znacajno smanjenje rizika rnozdanog udar ukoliko se ovo suzenje operatlvno ill invazivno ellmlnira. Problem nastaje s rnarurm suzenjlma koja obicno klasitlciramo kao urruerena, a koja nalazimo kod osoba koje nemaju nikakvih neuroloskih sirnptorna, Ovdje je problem rnnogo kompleksniji iz vise razloga, od koj ih je osnovni jaku brz

lstrazivania

transmasti

Razlicrte

razvoj novin medlkamenata u posljednjim godlnama,

Komplikacije
naglasavati da se radi 0 procedurama s visokirn rizikom komplikaclja ukoliko ih izvodi neiskusan [ekar, tako da sve ove procedure treba izvoditi u centru s velikim oblmom procedura uz upotrebu zastite od
je

Nepotrebno

mozdanog udara

U vidu

tzv.

urodeja za zasntu od embolije. I, naravno, ne zaboravite da i na kon operacij e ostaje potreba za trajnim uzimanjem lijekova. 0 svemu se vise konsulti rajte s vasim Ijekarom.

sto cini ranije studije neupotrebljivlm. Prilikom procjene rizik.a od nastanka mozdanog udara mnogo faktora ucestvuje u procjeni koji mogu dramaticno povecan rizik, iako samo suzenje nije u kategoriji

naslagarna

rnasti

koje

su

rnnogo mekSe.

Pusenje i gojaznost
kako se radio oboIjenja, svl drugi faktori rizika kOjl se pnmjenjuju prilikom evaluacije rizika nastanka srcanog uda ra vrij ede i za procjen u rizi ka mozdanog uoara. Ovdje ubraiarno poromoce] rnasnoca u klVi, pusente, gojaznost, porodi cnu povijest te niz d rugi h. Naravno,

grupi kardiovaskularnih

teskog, jeste mortotogua
ovih faktora iii oblik suzenja te sastav (matenjal) koJi ovo suzerjje pravi, odnosno postoji II puna kalcija u plaku iii S8 uglavnorn radi 0 Jedan od

Kada odtucimo da kod nekog pacijenta postojl suzetjje koje je potrebno utdoniti. suoceni smo s dilemom kako to uradlti: operativnlm putem iii implantacijom stenta? Odgovor na pitanje koja je metoda bolja dala je CREST studija koja je pokazala da starije osobe postltu bone rezultate s operativnim zahvatom, dok je implantacua stenta metoda izbora za mlade osobe.

Salate bez ulja nisu previSe zdrave
Naucnlcl 5 amerlckog univerziteta "Purdue" ispitali su kako zasicene, nezas.cene i transrnasne kiseline iz dresinga za salate utjecu na Ijudsku apsorpciju karatenoida, bi!jnih pigmenata koji u nasim tijelima djeluju kao mocnl antioksidansi koji

Iz naucnih casopisa

Povrce treba kombinirali s pravim masnocama

Pazilivno djelovilflje Nedavno istraz.varjje otkrlloje posebnu grupu prirodnih transmasti koje proizvode prezivari poput krava, koza i ovaca .. Te se masti
mogu pronse: u mesu I mlljeku tih zivotinja. Za razliku od industrijskih, ove transmasti rusu steme, rnsu povezane 5 kard Iovasku larni m rizlkom i cak rnogu lrnati pozitivan utjecaj na zdravlje. Zato trebaju bti I dio uravnotezene prehra ne. Istrazivacl isticu vaznost jasne dlstinkcije ove dvije kategoriie masti na deklaraciji prehrambenog prOlzvoda.

suzbjjaju brojne hronicne

u casopisu "Molecular Nutrition & Food Research" pokazala je da mala kolii':ina nezasicenlh masnih kiselina iz ulja pruza najvecu apsorpciju karatenoida, dok je za isti etekt potrebna POZarnasna kolicina zasicenih i transmasnih kiselina,

i degeneratlvae bolesti. Stud [a objavljena

- Ako zelite izvu6i maksimum iz voca i povrca, morate ih konzumirati s pravim masnocama, Ako jedete salatu s nernasnim dresmgom, smanjit cere unos kalorija, no pri tome 6ete izgubiti i korst koju pruZa povrte - Kaze dr, Mario Feruzi (Ferruzzi), profesor na Univerzitetu i autor studije.

Priprema kaze za vruce dane

Melisa za pamcene
Mellsalll maUiinja~J" ~Uka sb~nlmblag"tlmr nlmdJ,,'loYanJlma.nacrga· ni:zahl,Mlri$du'r<'JtJiIJl<e:po mesc kpd tlJele!!; ntaa ~1!llcWh ptobI8m",_ O~ltn ~kI ;5'1emik u hoIrtli [TlJ~" (lepr(':5ije, o;I'l~ pc holjS<iv'1l P<lmOenje,'krije· [1io:llJh,~l;rij'1l,n~pi,toot, [JI"jzp@lljepemislileSO!

Ciscenje i hidratacija tajne dobrog izgleda na plaZi
01l51<Qm mplop_ ~ men" ~o& [)Q5[Qje rneersja teje rotrebnc PlQmijenrtikIJ?me1ik~o;11lbUd"elllk!ietekstIJrek<ilios>ene t;.i ~~e-pil.; ~'"Qre_ U plQ'[iurom, [Xlgortiwilj~ S~ ten i eere. Kreme ~oje «onstrro limi mcrsmo ramtenltt'ce~rNl ~oje su I~Me te'ctu-

Alergljske reakcije na rukama

Pise:

Kola jeervena i upaljena s neuglednim mjehuricima
Pastoje standardni

upotrebljavaju onl alergeni koji su najcesci u
svskodnevoom zivotu

epikutani

testovi

u kojima se

re

D

~el'~jSke pmmj~ne ~ nsama \11'"10 ::!(j eeste Kod ekutrog kormIk~ler!i.U~1wg oemeonse crortqere re kob restaju za 00 cs I'lCIl<.on ~onIDkW s 1i1~rW1om na ~oji se orgeotIDmsel12ii:Hlizimtl [lI"ij£I~njim trog

A

ssu

sueeeocoos sesnesoo-

somcecm

roremecejem, kao is;;m· I<:;.~CIJ CajC'.'etJiljkek>ori;tise koJ(ln('~,iri""bilnQ;lji 1,,!<.Sin psJhicklh,t€~olJ.<i te ~PrQtMerr-.;-,PrQ~ ;istem;;.plJputg,rc!!'I.';;Ii oiezene oroteve.

Kurkuma sprei':ava upale
DoII,,1;ranoljedalmrku· rnnimo nasruaue pousupnfnn (jje:kMInje LJ bilj' nom S'ViJetu. KurltlJrnln inhillil'il(1"Just~l'1ja) (ljel':), I,';:mje enama COX·2 rehlook~igf:rll~·;ra), &oji je od§:lIIClriin. la. ~M!tanjc moh:-lilll'" !illJ" lUrokUjU u~ln"prDCCliC". LtiI3hiKldaupalsp,c\(] Idlkl tiro] bolcatl. od U~lnlh,~tanJa~(p$O rljaza, dcrmi!II~~), upal· nih st''''j'' zg)Qho"'i3,"U IoimLJnlhboblJJ(al"rgjJ£. rct.imalQidnl ".rthtl~. Jl$Q rljaza,kolag.=na.Jo, .. )do <l~["""nja ~1lJ2hh:;aU pm ba~nomtraktugdJ£LUro· ~jeci""""',rw;t1iP':',"~5 nijeiliar<::inome-. Ci~/;enje im:J ve:Jil':JJ ul'Clguod£l se ten ~I! POg!lrW CMiro I'f:OOI.'nclga&en_j:Juica I\odkiJCe,!'=:l\IjetlJjesejoo· nom mjesecnc lireci~tir:tu kozmetli:lwm selcnu. UI~oli· I'.Ollihtjelitrajrlijeplirerniti nee, rnokto napia~I11 plllr;,g r'ral<c<j5'~lrnIa~".rom h:ojl I""jno u,nl~~ poro j sman]i rna"""""",, lJ\ojc-tldcalnaopcljapo~t'lV<l2i3,O$Ohc,~a~tiatna ~ [X<IbtcmallCnlrnt".nom,Toobapa2lllda pl1d8rll1a~mnl li;rktorl za. sunee no tlLJdu ~Uj"Jdodalho2i3ro~JuJuprx<:_lzuzctnojobllno P",j" ~[:>a\I>lhja 11m dQ-bro ocl~11l1 Dei pudcra I krrnlaza ?<l&ljlulicilj.;rl:!;riliO\Q~i1:o~jlljepr:lffl_ UW~...-h":;I';tu:-'~limlijeI«il:1lC1scenjoe,dokSU!l"no

N£lj~OO :!IJ ~'lerg.eni r1IKt, srom, l~oM:it, fot1l"l~l:denid, (k:terdkriti, de.zinfe'lD::iOllll ~red~{a!.cl[:l&ll),pl;'lfitii:rtf. muse, koi:meti~ sreeswa. Ujel'.O'Ij (kinin, ~ulfo~midof" ~ni::illir1, rezorcn, :!i~ini spoJevi), gum~, neki orehramOOli'pr<liL\iooi{eeler,pe~un, p:Jplll':a, ;ioo) te iJm~in:J dr\'OO,druKe1iVlltinj=:l,ooJeVl'li pr",jlTOJ~

Upcrtooba akll~nl11 hemll<alljalJ5~J~mc1a ,",motamnje-nj£ dlhlcjrok,;JaG".Iohi3 ([IHo'.) mo:fu 'u~roi«lYa~ g.cr.r:lllke- rnutadje I <l~I"""'hJa DNK, tvrtic~t.NfroJad_ {lOli ~fX@~jlJ "" DI-IAmijenj<l~noeraznrh tiPQ'!1l c(,lij1l i o,:i~je-:hemi 'kalij.il~rOCim~ifln1i'Ukoniko~(' ~d",hn.; OJ, Rt;;iPi1!"l'lelieri (R~~i. ~i~oIoS i p~lmoloS "" Unlr.;erzit!ltIJ ~ F'en5Hv'1iniii. i~ti6e dil 0 wj te-mijo:i ne posmji dovoljno istr~~~nj"" ",Ii oe ie liil~riIQ d~ voeein;; koI'~5nrir.1l sprejeoJQl;<3:5<lmQt<omnjenj.;'U vecrlj rili m1injcrj koiicini t!di:'.eDHII

nco

Kraste i liuska
Ka.l.a.j£tl\'ChallJpalno promIJenj".n", OliI$LajU mjc h1u.rir:ICijeputanjelzaJlva en:lZgc ~ VIa~nje, a hi3lilln krga. !it"sli<arajuli.!'a~1e-lljlJs1<8_ S"""~Upromj".n8nGGl~11ll" ogtanl«:r..c:_ [Iijai1l'm1;3$,,~5tc~ljana ternelju~pIKUID~iliPilk':~ te~~ krlJI S~ In~ 11ro~ gloouoouzeti MlroUI«i!;'tldi· nOl,_iedrt=:lOO,n£ljdjefClWornijih metoon je pc..dml~dio,\,1nje I\oreml!wteruRijMl.U n]Uj"'mlkrolhJrl£lotocJUI:J.a!::I~~j~I~!'I~:~~a P<Jsmje 5!.'md~m~i ent~u1:ilni testo» ~ IIo'jil1"lQ :;0;~~_otr€-i:Jljil~j~ ont elergem t<o[1 su ""J~e~&1 ~ sveeoo !1ffVnamiivolU,~po[XItrebi se onr uootournuju i cilj~ nirn atergenlma karekterislic:nimL~ ooieoeus aanrna !1J~. Uje~njem.5e eoest ~mi rllje 1"11 trt do ~etiri o.€dmice, "Ii se odm~~ ja'lllj<l reaon

00L

_j

eTi~i~ gehWi, ~jene i mi· celarre otopee.trsvmasereC;MJ!1ja i smanjvanja ostecerue ittWe 00 Wt1TC=:l 00' uiGIO pam~~u Pl'f:l):l!ati, na tJ,~zil<itami~ C, E iA.Spreje· ~l~ml~raloomvodomi pre. parali 0liI bez! erce vcre rstc talillpomal'U Ulioliko oro prldF2a'iato <l~Jh$a~jetc. ~ "",""m "I~ zatwalna,al<:nost.atlb!:~prl!IeI<o~c.n_ A~Q !elite ~""hi i1_-

reus

ecen

Broj ooo~elih ad melanoma u porastu
Brojooolje-lihoo.melanom1lj(''U~t<olnoml)Q''''~ III i tcjelecen o+tueora :; n",j,.wm .;k~[l<lr$jom upmljoednjevrijoemoe_Goo,:iignje-I)IPI;C",nj.; t;.IQjQ atxJljoelihje5oE!d"llmposm_ M~liF/li tU"flQl"~ ~Dle ugrn!;crV<ljll~I'OI~1ii jil~ljajlJ se ~gIil~~Clm r"il ~ijelO"uima tijel8 koji su pohI;!Ynog 121a§3hja alergcrou,Uhronlcnomalorgjj5'l\cm kantaP:tnomdmmauti5lJpr<:rmJe-nonast.ajul<.aoposljcdlGil stalmg ul_lce"ja n"'[lrnpozrnnogaJcrg£na LIZ pestej"hjepocooliin8ffiJ<ltocJ5t12i3 ~51~n1ikoekcem~. ~je:5(Jh(l,lin1iIVil<Jn~, ,pojacan<lgc.tte~~prl~Ulnlm UI~d~lmpaplJlama_ ~l~fli:iIonije i<Jilga~n::!(jn

cno.

k~~~7n~

Veda i vjeZbe
NeZiloora-uited~je1"1lr;otllUnefekt5vj~e;i;r,gled8 reoetoonc aonzcroren d\lil nil:ril vose c-evoo , b~i urojereno ~!ilki eeucen. Ako tome ~mo pozttenu energijL! i eecnane. I'<I~ ooj~""" ~ilCl fl<Iliil!irli re resom cLrugom mje~tu, nece ostea n~Drimijecena.

u KohJ. u sloj u serne ac n"la:z.::5Itnl~l'.Inl~d<l~J,mG..riD G~1ia5no podmladuj",I1a~to:oAtll~_~rala.dcIroltl:a,iia.ka_Na IajOlil"<n~$"IOlt=~l'ligc hldrira j hrant, a jX<II:O'i-~Ia.""ja~Zh"thOJU5pora ....

eccerm, ate

otJIll«!\la~jo 11]1:]a ~ rjci.avanjGprQIJl"m"ooUlrrc ~!~Ia:~a

za

Ma.sne

eeltle

~1a;~rrn~~~

'JaI<l~J Pot~bcno je uradlll ~O'i-I troctmc.na /2-3 ~La ""'" mlcnol,aDditavalljcdanpul mj",".GGhOJ Ukollkc~rretcpr<:rble-ma5 manjlm lTE~hlrn nalilipiha ma,trctlTErolzbcrrajoka~It.adJa - jEJdinl n8hIIlJJ5~1 h",lh ""'2l~nl[JO'i-lupali~ldo5'1i:wno'Uhl5tcl'amab<1cooh_lcOl" storneku. bi::drima.ooil<:r~Jma,.ncdlaP:tlcarna ~~~cija se oori proti~ loki:lliiOrilnih m1l~nih ceuie, ~ ne-pro~l'prcl_lciar.r: g.:<jazno$~, li~".tm"nl 'iIJ ii3d'GJGd.n<lm

HroiliCni tok
Zoogolitele~j~ &ore, l':ojeje UgJ:l~ncJm.tr;"]j~o, rijel:je c hKlni610J bol'esli te se r»::Jg!1 j=:l"'j~ti IDLe oot"".IUtiunjOl i pag<lrl~nja.Nul'I"Ilje-izb~i tna rosu i U kur'.i)fiV;lku Lritoci~~ te ocreeene posleve mditr u FulID'vic£lm~ ,rp!'\'tl fit:a"u111 pamuere, atee onea gumel"lf-l\lk:J~ice}.

Traina njega
1N'",kon;;1o """ promjGhJ m1lro, na~la..tja sc trajre .njGgakl:dB,Kojaj811:xJggubllka prirodnlh2i31ilitrolh Iakto.a<Jdi2hltnnel'cl'n~11

u eeoem uc oeeer oane, e
lim

llmicellilitnihplQJl!;ima(tJo-

pr~teCQI1"I OI;l;;l,WlQrn tnom droen;;tom.

M~li8'li tenon kDle CeOCe5ejau1j.11jll kod (ISOba 3'Jijetle k&e i osoee 5tilrijiM< od 50 &OOin~. RizikjeDCWeeanillodDnih koji IroI'J&te rol1irije i koji imajlJ l<i1e 00 50 madeze. cjrosooa koje~u u poredic:rirrn:rlerlt!ko~'I\ClJe M'lov<Ioodr.Jl':a!ko1e

IPrir<>dni Imunomodulatg,

aa <!jeeu 1o<lr80le

PO ROD ICA I Z D RA V LJE

Dnevniaval, srijeda,27. junVlipanj 012. 2

Teska upalna oboljenja crijeva v

Pise:
Pise:Prof. dr. Zuvdija Kandic
Alea Avdage Sahjnagica Sarajevo Tel: 033-.538-100, 061-229-397

5,

Zbog otezane dijagnostike predstaVUa tezak sccjalnl i medicinski problem

Z·vots Kronovom boleseu

e.gianal ni enteritis (Mb Crahn) predstavlja akutno iii h ronicno, recid ivno, progresivno upal no oboljen Je, koje maze zahvatiti sve dijelove oigesnvnog trakta ad usta do crnara, U tri cetvrtine SIUCBjeVa lokalizira se u predjelu zavrsnog dijela tankoga crijeva (ileuma), Debelo crijevo zahvata aka 20-30 posta, tanka i debelo crijevo zaicdno u aka 40 posta, a zeludac u aka 2-5 posta slucaieva. Posebnu paznju zahtijevaju analne manifestacije ove bolesti. Regianalni enteritis (Kranovu bolest) karakterizira porast broja novih slucejeva oboljenja te recidivirajuci i progresivan tok bolesti. Bolest S8 javija kod osoba u dobi na]ace zlvotne aknvnosti, od 20. do 50. godine zivota i nasljednogje karaktera,

R

Imitacija

slike

prateti mode me mediccnsk8 I SOClja'loetrendove Merkur os guranje nudl plomrskl produkl - oslguranje troikova IIJooenla matlOnlm ceUJama/stanlcama. Merkur oS'9uranje, pokriva:
Simp/ami se javljaju u dabi lIajjace iivDllle ak/ivl1Dsti
manje iii vise duboke uzduzne ulceracije, koje nerijetko zahvataju cijeli crijevni zd, sto u nekim slucaievtma maze dovesti do prskanja crijeva i nastanka akutne petljaju crijeva. Klinicki sirnptorrn Kronove bolesti slicnl su ulceroznom kolitlSU, praceni su groznicom, proIjevima i mrsavlieruem, vodeci do zatvaranja lumena crijeva i drugim brojnim komplikacijama. Akutni oblik bolesti imitira sliku upale slijepog crijeva, divertikula crijeva, jajnika, a nekada daje sliku akutnag abdornena, Hronicni oblik S8 ispoliava anemijom, astenijom i upornim proljevi" rr.a, Kada se lumen cnjeva zatvori, nastanu smetnje II pasaz crijevnog sad r:l'aja, sto se IspolJava klinickom slikom subakluzije da potpune okl uzije crijeva, kada hirurska terapija zauzima vo-

Zbog otezaoe dijagnostike, skupe i slozene terapijske procedu re predstavlja teza k socijal ni i medicinski problem. Kronova bolest marufestlra se kao cesto recidiviraJu6a, akutna, subakutna iii hronlena nekrotizirajuca ulceracija u lumenu jed neg segmenta crijeva ko-

pflilkom ransplanlaciJe

mallc!l'llh celila,

• Trookove zdravstvemh usluga • Pulne tro§kove
TARlFA I P'~CI:IiUE PREMIJE

Odgoditi operaciju
Svakom hirurSkom lijecenju Kronove bolesti mora prethoditi medikamentozno lijecenje koje irra ci] usporiti progresuu bolesti, spnJecl infekciju, intoksikaciju ill tkivnu preosjetljivost, zvrsiti korekciju vodenog, elektrolitskog, krvnog, protei nskog i svakog drugog disba I ansa. Sve dok ne dode do kornplikacija, terapija je konzervativna. Hirursko ljecenje indicirano je u slucajovtma vee nastalih kornplikacija. Potrebno je sve UC I niti da se odgodi operacij a, jer se svakim zahvatorr u prosjeku skractje dio crijeva za meter, drame u trbuhu (akutnagabdomena). Daljnji tok vadi u blokirauje perfariranog mjesta crijevnimvijugama, stvaranju gnojnih korekcija i unutrasnjih fistulizacija s lumenom ostalih dijelova crijeva, mokracne besike ill vani ria koii (vanjske i unutrasnle fis-

'Oslgurana svola u Eurlma Godl§Rja premlJa II IEUflma

UID.OOO€.
100,00

s

'JlAZNtJl
U sJliCaju liOOltetle lMal'kur osigur,ava lro§ko,te lije&lnJa. za cijelu porocilcu' ,d,jeteta k.ojem su I!JrzelemaliCns I!:elije iz pupkovfns. Mefkur lrenu1I1O' IP.ma lpokriee za 73 bolesli predl.rldene uvletima osigura.nja. . Nile VaZno ked kojegl :posr dnika biobi!l1ke u svijelu SI.I pohral1jena maliCl'le 6elije SivadOk jlill osoba d,zav;ljanil'l 16iH.

JU

prati Jaka upalna reakcija akolnog crjevnog zida. Manifestacije vode ra ni m i kasnim komplkacijama bolesti kao sto je praskanja crijeva, sa slikom akutnog abdomena u akutnorn stadiju. Akutni obi ik bolesti poclnje naglo. U lu menu cnjeva dolazi do upatne reakcije limfnih crijevnih Pajerovih plocica, sto se pretvara u

m

dece rniesto.

Akutni abdomen
Oij agnoza se postavlj a na osnovu anarnnestic-dh podataka 0 ucestahm proljevastim stolicama, anemiji, gubitku tjelesne tefine, bolavima u trbunu, a u slucajevima komplikacija slikom akutnog abdomens. Endoskopija (direktan pregled criJeva optickim napravama, endoskopima) je najsigum~a metoda dijagnostike. Njom se posmatra lumen crjeva, verificiraju se postojece upalne promjene, njihoy izgled, sirina prolaznosti, uzi rna se patoh istoloski nalaz koiirn se sigurno potvrduje bolest. Od pomoci je rendgenska metoda dijagnostike primjenom kontrastnih sredstava.

• otac.

I:I!BI, .

tule). Cesce se proces zaustavi
na stvorenoj ulceraciji koja se pretvara u subakutni iii hron.cn oblik, taka da ulceracija zacijeli cvrstl-n, hipertroftcnirn, granulacionim tkivern kojc kasnije sve vise suzava lumen cnjeva. Na kraju dolazi do potpunogzatvaranja lurnena crijeva sa zapetljajem. Hronicni oblik ispoljava se hiaertrofickirn suzenjem lumena crijeva koje vade ad subokluzije do kompletne okluzije (zatvora u prolasku criievnog sadrzaja) I time za-

Ji/1

/1

Fibroza
Analne manifestacije Kronove bolesti su u vidu tvrdokornih fistulizacija u predjslu cmara koje su SV8 rezi stentnije na terapiju, Rezultirajucom fibrozom crnarnlh mi5ica na kraj u vod e kompletnom osteceniu ornsrnog mehanizma s iznueenun anus preterom na kazi trbuha.

Q,SIGUIRAINIJE
O,SIGURAVATELJ ZIIVOTA BR. 1 U BiH

'Osi:glulravamo leba itvoj ,zilv,o,t
Bespla
til Inlo lalefon

0801'02 02 25

sveznadar

D~evni avaz, sriieda, 27. junVlipanj 2012.

43

Tacno Nelacno
Prvi magazi 2 Parizu? n za zelle izasilo [e u Travllitki 1bosanskih kana k je bio sjediste 17 vezira?

ISTRAZII'VANJE Boqatstvo nema nlsta s tim

SIOUanle nas US cUle
Psiholozi pojasnlavalu da ce vas divljenje i postovanle koje drugi osleeau prema varna prije uciniti sretnirna nego da ste neizmjemo bogati
caja i drustvene povezanosti, nikada ne zastarijevaju - objasnjava vodi-

U Grtkoj 3nalleno i je u arheoloskim ustacima groblje mumificiranih "svetlh macaka"?
1. TACNO

Nova studija objavljena u naucnom casopisu a psihologiji pokazala je da postovanje i divljenje koje uzivamo od drugih vise utj ecu na nasu srecu nego visok socijalno-ekonomski status.koii ukljucuje visoko obrazovanje i materijalno bogatstvo. - J edan od razloga zasto novae ne moze kupiri srecu je taj sto se ljudi vr10 brzo naviknu na novi nivo prihoda iii bogatstva koje posjeduju. Taka, prirniera radi, debitnici na lotu na pocetku osjecaju veliku srecu, ali onda taj osjecaj splasne. Moguce je da osobine, poput posrovanja, utje-

Travnicki konak sjediste 77 bosanskih vezira
ski vezir BosanDefterdar Halil-pasa Coso
1699.

telj studije Kamerun Anderson (Cameron), psihologiz Kalifornije. Iako je avo istrazivanje pokazalo da je nivo postovanja koje ljudi uzi vaju usko povezano s nivoom njihove srece, jos jedna nedavna studija pokazala ie da jeprakticiranje pozitivnih karakternih osobina, koje bi mogle zaraditi i postovanje, povezano s vecim blagostanjem. Dokazano jedasnljudikojisnamjerom praktieiraju pozitivne karakterne osobine cesce dobro raspolozeni i
veseli,

~S;mel~~~A

I?--"~~";

prenosi vezirsku

tesce SIJraspoloi.eni oni koji imajlJ pozitivne karakteme osobille

Za tijestoje potrebno: 3 jaja, 2 solje mlijeka, 2 solie vode, malo soli, malo ulja, brasna po potrebi. Za fil: 400 g mljevenog mesa, prasa, 1 jaje, 2 mrkve, biber, cesno bijelog luka, ulie.persun.parmezan.suhi biljni zacin,

PalaClnHe punlene mesom

Preclazemo za danasn] rucak

Za pohovanje: 4 jaja, prezle, brasno, Za prilog: 200 g gljiva, 100 g spinata, cesno bijelogluka, maslac. N ado pripreme: 1. Umutiti smjesu i ispeci palacinke, " 2. Izdinstati prasu i rnrkvu. Dodati mljeveno meso i zacine pa nastaviti dinstati dok ne bude gotovo. Skloniti s vatre, a u ohladeni til dodati jaje, 3. Filovati palacinke, urolati ihi pohovati. Prvo uvaljati ujaja, brasno, pa prezle i prziti na vrelomulju. Gotoveihstaviti nasalvetuda seocijede. 4. Sos pripremiti taka sto cere

pomijesati sve navedene sastojke.osim parmezana, 5, Gljive prziti sa spinatom i bijelirn Inkom na maslacu, Servirati sa gljivama, preliti sosorn i posuti parmezanorn.

Ostoarila sam pravo na invalidsku penziju u BiH jos 2007. godine. Prije tri mjeseca moj sup rug, kojije bio IIZivalac starosne penzije u Hrvatskoj, je umro. Ako ostvarim prauo na porodicnu penziju u Hroatskoj, hote Ii to utjecati na isplatu moje invalidske penzijeuBiH,pitaZ. L. iz'[ablanice. Odredbom clana 21. Ugovora 0 socijalnorn osiguranju, zakljucenog izrnedu BiH i Republike Hrvatske, regulirano je da nezavisno ad pravnih propisa dviju drzava ugovornicao ukidanju.smanjenju iii obustavi isplate penzije zbog stjecanja prava na dvije ili vise penzija, koristenje starosnog, invalidskog iii porodicnog primanja, dobivenog prema pravnirn propisima jedne drza ve ugovornice, ne utiece

PenZiJa U HiHi HruatsMOJ o
ce,

ra ta sruseno.

stolicu iz Sarajeva, L koje ie spalio austrijski nadvojvoda Eugen Savojski, u Travnik. Od te godine, uz dva mania prekida, Travnik ce biti siediste bosanskih namiesnika, U prvoj polovini XVI]] stolieca na periferiji grada, na lijevoi obali Lasve, izgradena je vezirska rezidencija, zgrada Konaka. To je bilo veliko zdanje gradena u bosanskorn arhitektonskorn stilu. Uz nekoliko popravki, odolijevalo je vremenu viSe od dvije stotine godina, ali je, nazalost, nakon Drugog svietskog

~;;~~~I~~~:5

na pravo lica da istovremeno koristi bilo koju vrstu penzije ostvarene prema pravnim propisima drnge drzave ugovorniPrema tome, na isplatu vase invalidske penzije koju ste ostvarili u BiR nece utjecati ostvarena porodicna penzija u Hrvatskoi.jer u smislu ci tirane odredbe imate pravo da obje penzijekoristiteistovremeno. Federalni zauod PIO

U Konaku ie u toku 150 godina stolovalo 77 bosanskih vezira, od koiih je nekclicina vise puta posravljana na tu funkciju, tako da je bilo uknpno 90 promjena na vezirskoj stolici, Sedam vezira umrlo je u Travniku, 2.NETACNO

Prvi magazin za zene prije 300 godina

Prvi casopis - "'~~~~=-~~ magazin namijenjen zenama izasao je u Londonn, a ne u Parizu, Bilo je [0 na danasnji dan, 27. [una 1693. godine. Izlazio je pod imenom "The Ladies Mercury" (na slici), a izdavao ga je tada poznati izdavac Dzon Da- L__-"::"=CL...--=:...c:"-,,,, nton (John Dunton). kodnevnog zi vota.
Casopis je objavliivao savjete iz sva-

KRATICA BIVSEG SOVJETSK. SAvrn

SAVREME· NO PREVOZNO SREDSTVO

METAR

OPERSKA PJEVACIGA LJILJANA MOLNAR ROBNA RAZMJENA JUZ~O VOGE

UZ. DO. KRAJ

GLUMAC DRAJFUS

AUSTRIJA

OGRAQA .DUZ CEGA

BAGREM, AKACIJA IMN.)

3.NETACNO

REBRASTA TKANINA

Groblje mumificiranih "svetih macaka"
U Grcko] je u arheoloskirn osracima nadeuo i groblje mumificiranih "svetih macaka". Takvo jedno groblje nadena je u Egipru, u blizini Bubastisa. L_ -= Bubastis je stari grad u Donjem Egiptn. Danas je to Tell Basta. U njemu su nadeni i ostaci hrama mackoglave boginje Bastet, Macku sn stari Egipeani smatrali bozanstvom,

B.U. PJE\iAC D~AZ~N ZERIC

~

SNAZAN, SILAN FILMSKI OllLlK

POSTOLJE

~
RJESENJEIZ PROSLOG BROJA MILICIONARI, AMELA, BACIL, SEKA, KIDATI, TNT, IRMA, ER, IDI AMIN, ARI, LARA STOUN, J, ANARTI, BAZA -----2927

ONAJ KOJI SPRAT

NJEMACKA

VRSITI POVRAT

I TAKO DALJE

lako su svoju igru doveli gotovo do savrsenstva, sada ce morati voditi racuna i sta lrn SB desava iza leda zbog - Ronalda
Ne yjernjem da ce Spanci u ueierosnjo] borbi s Poitugalcima za finale Evropskog pruensroa odustati od svog stila
!gre, mnaglma dosadnog, bee obeira na to za koje se igrace

spane-se neCe mlJenlatl

Moj Euro

~

64

Dnevni avaz, srijeda, 27. junVlipanj 2012.

sport
.

vee

[e bio ave dvije posljednje Ulabuice, nema odbrane koja ga moze zaustamIi. Ne mislim da su. Pike·i Ramos spon iii losi sloperi, ali s Ronaldomjetakav

slucaj da ie on
napraoiti niz pr-

odluci Del Bo~ke (Bosque). Njihova javnosl nije zadoooljna ni selektorovim izborom da umjesto klasiCnog centaS (a-

Pile:
MellO KODRO

rfora igra

pogotooo

k a a van i m --------lasnim spicem (Fabregas), a
nije sretna ejifw-

oblema ko god da sgra odbranu. Tu Sll opasni Nani, pa Koentrao, Meirelei ...., koj; se odlicno ubaeuju iz drugog plana. Vjerujem da ce njihov seleP()rtuga/ci na trBningu: Ostaju d()sljedni igri

..
PORTUGAL Mogu Ii u polutlnalu Eura ponoviti posljednji duel sa Spancima

snosiu ckipe u Poljskoj i Ukrajini. Zapravo, Cinjenica je da igra Spanije nije ni teina ni brza hao nchad niti da reeultira vel;kim brojem. prilika. Uprhos sve veCim hriuhaBoske svik mana svoje ehipe i $Voje igre. ZnO' on da mu u ofanzivi nedostaju centarhuevi sa strana, udarci s distama, om" se nece promijeniti. Scjestan je vrlo dobra Del

Spanci su kvalitetniji, ali su Portugalci gladni i zedni trofeja
povuii svoje redoue, ne u totalnu defanzinu, ali da ce se ipak orijenurau na kontre i

ktor Fernando Santos malo

nce ...

Isto taleo, rneautirn, zna da ~u ova sto rade - a ta su taj neojerooatni posjed i kontro-

la lopte, beskonai'no dodavanje Ie ubac;vanje veznih igrata iz drugogpiana i stvaranje gel-sans: - doueli gotoVa do peTfektije. I zato oe ostatipri svome, bez obzira ko
bio napnjed, Fabregas

1IWZda Tares, kao klasiin! centarft»: S drug« strane, Spanija je protiv Portugala duina voditi raiuna i 0 neiemu ito ie se deiaoati iza leda Cauii«, Inijeste, Silve ... Del Basile, naime, jednostatmo mora biti zabrinu t haho Ronalda igra na ovom turniru. Kad je on prom, a taka v

iii

polukontre. Ne sumnjam da ie Portugal tmati stoje ianse. Ne mogu r§ii da sui u prednoui, jer je Spanija jpak hvali(ewm jara, ali cini m; 58 da ce imati i vise mottoa, da su gladn: i ze4,ni trofeja. S druge mane, Spanija je vee sve osvojila. Zbog J'Vega naoedenog, oi'ekujem neizvjesnu borbu kojoj je Ie§koprognozirali ishod, a "adam se atraktivnom, rokticki i teknicki saorienom fudbalu punom ri[mao l da, dvije relenice 0 drugom polufinalu: Prema sueml< videitom do sada, ipo pitanju kvaliteta, ali i mentalne snage, samopouedanja, forme ... , Njemailea hi trebala biti u prednosti. No, had je pogotoro 10 510 su. na drugaj
strani rerma Italijani, " puanju jedna utahmu:a, a nista

U posljednjem obracunu, prijateljskom susretu u Lisabonu, ponizili susjeda sa 4:0 • Cvrsta odbrana i brzi kontranapadi I
Sarno pet mieseci nakon sro je Spanija pobiiedila Po-

Portugalci

vjerovatno

rtugal u osmini finala Svietskog prvenstva Africi, "Selekao" u J uznoi je rezlrao

nece mijenjati s61 igre. Pod vodstvom Paula Benta, koji je i kao fudbaler bio zesrok defanzivac, ekipa ie prihva-

strahovitu osvetu.
U kliucalom Lisabonu

tila drugaciju taktiku odnosu no raniji period.

u

Portugalci su svojim susiedima nanijeli naj leZi poraz u posliednjih 47 godina,
Taj priiareliski duel bio je

njihov posljednji medusobni dueL

ne smijem prognoeirati.

Ofsajd

Evropska fudbalska federacija (UEF A) zabrani[a ie poznatom poliskom radionovinaru Mihalu Figurskom da zbog neptimjerenih viceva 0 Ukrajinkama u cetvrrak bude voditeli polufinalnog meca izmedu ltaliie i Niemacke. Poliski Saviet etike mediia osudio ie ponasanie Figurskog kao nkrajnje primitivuu ksenofohiju i govor mrznje".

GOuOrmrznle DOIiSMOgnOuinara

evrsti i borbeni
U urakmici koja

ie

za-

vrsena gotovo nevjerovatnim rezultatom 4:0, Spance su najvise terorizirali Kristiiano Ronaldo (Cristiano) i N aui, sto nagovjei'.tava da aktuelne svjetske i evropske prvake u vecerasniem polufinalu u Donjecku ocekuje nell1io zadatak, tim prije sto ~e u pastavi Portugala biti deve[ fudbalera koji su ih [ada ponizili.

- Naporno smo radili da stignemo ovdje gdje smo sada. Nikada nisam bio zabrinut jet sam uvijek imao vjeru u igrace, Imamo kvalitet i napomo radimo. Siguran sam da cemo i u polufinalu imati zadovoljavajuci odgovor za protivnika - kaze Bento. Iako ima fantasricne poiedince, selektor ih je uspio podrediti cvrstom i borbenom kolektivu koji se organizirano brani i trazi priliku da pro[ivniku nauill preko brzih kontranapada, za sta ima idealne fudbalere. Uz ro, Portugalci redovno prepuStaju igru protivniku, pa je za acekivati da taka bude i veceras, tim prije 8ro ce s dr-

Vijest u brojci

Njemacka fudbalska federacija ce zbog l1eprikladnog ponasania naviiaea "Elf." takom utakmi~e grupne faze protiv Danske UEFA-i platiti 25.000 emo. Njemacki navijaCi Sll koristili pimrehnikn, izvjesili neprikladne i skanillrali uvredljive parole, od kojih je jedua bila l1eonacisIicka. Njemaeka ie lokom Eura vee zaradila jednu kaznu ad 10.000 ema, zbog toga sto su l1avijaCi gadali fudbalere Porrogala. (M. T.)

25.000

nezadouollnl SUdl)om
Portugaki negoduju sto utakmicu vaditit_urski sudija Kunejt Cakir (Cuneyt Cakir). "A Bola" ie jucer obj avila paranoiCnu konsrrl1kdju o igrama iza kulisa, pozivajuci se na Cinjenicu da je predsjednik Komiteta Za sudije UEFA-e Anhel Vilja.r

ce

Spana~, a njego\' zarnjenik Senei'. Etzik (Senes) Tutem. POflugalci rvrde da Erzik jos radi i za UNICEF i da je umijdan u pregovore izmedu ove organizacije i Barcelone, Ie da Viljar i on iskori.stiti polufinalnu utakmicu naustrb Portu· gala.

uge mane posLedom lopte biri opsjednl1ri Spanei.

Bez Postige
Ostat cerno dosliedni nasoi igri, jer ona d'!ie rezultate. Postujemo Spauce, svj etski su i evropski prvaci, ali im necemo dati bas previse respekta, jer je avo igra 11 proti\' 11 - kaze Zoao Pe-

ce

reira (Joao Perreira). Portugalci ce u pobodu na svoje drugo veliko finale u hiscariji bili oslabljeni neigranjem povrijedenag Heldera Posrige, koieg mijenjati Hugo Almeida. Ouo sto je zanimliivo je to da ie Portugal u pet dosadasniih polufinala na velikirn takmieeniima prosao sarno jednom. (M. T.)

ce

sport

Dnev.ni ava1, stijeda, 27. junvlipanj 2012,

65

SPANIJA Aktuelni sarnpion ne misli rniieniati taktiku

imsB igrom zaus aui i Ronalda
I

Cabi Alonso ne obazire se na kritike da "Furija"igra dosadno

lake su reprezentaciiu Spanije poeeli kritizirati cak i njihovi mediji smatrajuci da je taktika koja se bazira na posjedu lopte i kratkim pasovirna izuzetno dosadna za gledanje, vezni igrac C.bi Alonso (Xabi) kaze da ce "Furij." nasraviri igrati kao i do sad a. Pobjeda protiv Francuske rezultatom 2:D donijela je plasman u polufinale, ali i sve glasniie kririke da ekipa
uopce n ern a napadacke

KasUlas ian 100. DObiadU
Kapiten Spanije Iker Kasiljas (Casillas) moze postati prvi igrac sa 100 pobied. u uieduuarodnim mecevima ako njegova ekipa savlada Portugal. Golman Reala stajat ce na golu Spanije 136. put, a a neutralni navijaci cak su zvizdali Spaneima trazeci d. igraju ofanzivniie, - To ie njihovo rnisljenje i validno je kao i svako ostanajveca prijernja bit ce mu klupski kolega Ronalda. - Mislim da Renaldo igra naibolji fudbal u karijeri, ima zaista nevjerovatnu sezonu - kaze 31. godisnji golman.
10.

[lutnije je da igrarno kao rim jer to je najbolji nacin da se

malih prilagodavania, ali na-

zaus tavi bilo koji igrac - rekao ie 30-godisnji fudbaler. Deset igraca spanskog ti-

1[1@II'milnijll
Atmosferu u taboru aktuelnog evropskog i svietskog prvaka porernetile

ambieije, nego samo umrtvljavanje igre i protivnika,

slim da se mi necemo rnijenjati, Mislim da vecina naviia~a ipak uziva u izvr-

S ta god ljudi

pricali,

mi-

FabragaS lIao MaSi
Spanski selektor Viseme del Beske tokom tnrnira koristio je dvije opcije, u jednoj je kao klasicni napad.c igrao Fernando Tares (Torres), a u drugoj je Sesk Fabregas (Cesc) nasrupao kao ofanzivni veznjak, Fabregas se nasrnijao kada su rekli d. je njegova uloga slicna onoj koju ima Leo Mesi (Messi) u Barceloni. - Nikada se ne mogu porediti s Leom, Mislirn da Ijudi ne ocekuju da [a
uzmern loptu, predriblam

cetiri igraca i onda pogodim raslje - rekao ie fudbaler Barcelone, dodavsi: - Igrarn gdje rni treuer kaze, volim ovu poziciju jer imam slobodu da idem naprijed i postizern golove.

i izvrsuim ekiparna - izjavio je dvostruki striielac u cetvnfinalu protiv Francuske (2:0), u SVOrn 100..nastupu za reprezentaciiu. PIed duel sa svojirn saigracern iz Reala Kristijanom Ronaldom (Cris tiano) Cabi Alonso kaze da nece biri specijalnih zadaraka za porrugalskog velemajstora, - U viiek igrarno S istom idejom, bez 0 bzira ko ie protivnik, U ovom slucaju, analizirat cemo Krisnianovu igru i mozda ce biti nekih snom fudbalu

su tuzne vijesti iz Spanije, Fudbaler Betisa Mikel Roke (Miquel Roqur), koii je pouikao u Barcelorii, izgubio je bitku s rumorom i umro u 23. godini.
Takoder, iznenada je

preminuo rrener Sportinga iz Hihona Manuel Presijado (Preciado), koii ie trebaopreuzeti Viljareal. rna vee je poznato, j edina dilema je hoce Ii selektor Viseme del Boske (Vicente Del Bosque) po novo krenuti bez napadaca iii ce Fabregas
ostati na klupi, a na teren (ZS.)

istrcati Tores,

Ruski fudbalski savez ostao bezcelnka

fursenMo podniO ostauHu
Predsjednik Rush fudbalske federacije (RFU) Sergej Fursenko podnio je ostavku n. tu duznost posliie razocaravaiuceg nastupa nacionalne reprezenracije na
Euru.

Fursenko, koji je i clan
Izvrsnog korniteta Evrnpske

fudbalske federacije (UEFA), odstupio je nakon sastanka s ruskim predsjednikorn Vladimirorn Putinom.

- Zelia bih se izviniti nasim navijacima za lose rezultate. Denio sam tesku odluku . rekao je Fursenko svom bliskom priiateliu Putinu ~ saopcio je Krernlj. (A. Dr.)

FfJrsenko: IzvinJavam fl8vijacima

Sf!

~

66
STATISTIKA Poredak najboljih igraca Eura
V'

Dnevni avaz, srijeda,

27_.iu_nV_liP_anJ_20_12_.~1!

Sn 0rt

Peloriea spanaea prilele ROnaidU
Poltugalski as i dalje ima najbolji rejting na turniru
na 9,68, naiveci dobitnik utakmice bio je Pepe, koji ie zahvaljuiuci uspjesnostisvojib (81 posto),ali i presjecanju protivnickih pasova, u ukupnom poretku sa 12. skocio na drugomjesto, Trecemjestopripada ltalijanu Klaudiju Markiziiu (Claudio Marchisio), koji [e odlicno odigrao cetvrtfinale prativ Engleske, Slijedi Spanac Cabi Alonso Xabij.ko]! ie Francuzima, u 100. nastupu za reprezentaciju, zabio dva pogotka, ali i imao 99 pasova, eime ie zasluzio epitet igrara utakrnice, U ovoj utakmici zabiljezio ie cak 99 dodavanja, a ukupno ihna Lurniruima 318. Slijede tri Spansa,Ancires Inijesta (Iniesta), Zerar Pike (Gerard Pique) i David Silva, Portugalac Fabio Koentrao (Coentrao), ;QS iedan Spanac Serhio Ramos (Sergio) i Ceh Mihal Kadlec (Michal)_

Nojer; Bit ce if1formiran

II SJIICiljll potrebe

Njemacka uoci polufinalnog okrsaia s Italijom ne vjezbapenale nista vise nego uobicajeno, 0 bjavio je trener golmana "Elfa" Andreas Kepke (Kopke), rekavsi da njegova ekipa nije opsicdnuta udarcima s bijele racke. Kepke tvrdi da ie penale nemoguce uviezbati na pravi nacin, jer se ne maze porediti izvodenje na treningu i

u)e2bati Denale

namasurha

Nijemci se ne optereculu

usarnoiutakmici. - Na treninzima ne rnozerno simulirati pritisak pod kojim se nalaze izvodac i golman, tako da nema smisla vjezbati udarce - rekao ie Kepke, uz napcmeuu da ce njemacki golman Manuel Nojer (Neuer), u slucaju da mec ode u penale, biti detalino informiran 0 tome sta da ocekuje odItalijana. (M. T.)

Predstavom u pobjedi nad Ceskom, Kristiiano Ronaldo (Cristiano) ucvrstio je poziciju naiboljeg igraca do sadasnieg taka Eura, u poretku "Castrol EDGE Indexa". Medullm, ~ve mu vise prijeti kontigent Spanaca, koji, zahvaljujuci dobrorn nastupu protiv Francuske, sada zauzimaju polovinu mjesta medu prvih lO,odnosno,pet_ Iako je Renaldo protiv Geske postigao gol odluke i tako ukupnirejting popravio

Euro U broJllama
371
......•.....•...
,

Spanac Cavi predvodi Iistu igraca s najvise pasova. Irnao ih je 371, od cega 89 u utakmici protiv Francuske
,

,

29
...._

U daraca na gol Kristijana Ronalda, najvise na Euru. Oborio ie rekord Rusa Romana Pa-

.... p.~~~~~~1~~~!.~;?;~~!.~.~~~:.~~~ ~ .. .~ .. ~~ ~ ~~~:_ ~
····O········-·-·-c~~b··~···d~~i~···~···p~~~g;;i~;;;···~jk·~·p~tii~
nijedan udarac u okvir gola ROllilldo.: Zildriilo prvo mjflslo

".lj~~~~~.~,.o.~.p..rij.:.~_e~~r.i.~~~~~~.~2.~_) _. Mesut Ozil postao je tek peti igrac koji je na ovom prvenstvu zabiljezio dvije asistenciie u jednoj utakrnici, Prije njega [0 su uradili Rus Andrej Mavin, Nijemac Bastijan Svainstajger, Francuz Karim Benzema i Spanac David Silva, ..................................................................................................

5

1

Sarno iedna utakmica zavrsila ie bez golova, Engleska - I talija.

Francuski napadac Olivije Ziru (Olivier Giroud), koji ie prosle sczoue bio uzdanica Monpeljea u pabadu na titulu prvaka, ubuducece nasi ti dres Arsenala, Engleski premijerligas objavio ie da se sa 25-godisniim napadacem dogovorio 0 dugorocnom ugovoru, te da je prinova vee

prosla ljekarski pregled, Mediji spekuliraju da obestecenie iznosi 12 miliona funti. Sa 21 golom lim ie prosle sezone s Neneom podijelio prvo mjesto na listi strijelaca francuske lige, Nastupio je i na Euru, ali se nije narocito iskazao. (M. T.)

Ukrajinski napadac Andrej Sevcenko, koji se nakon ispadania njegove selekcije s Eura oprostio od drzavnog t ima, izjavio je da razmatra ponudeod nekoliko klubova iz inozernstva, ali da ga to nece odvratiri od evenrualnog oprostaja od fudbala, . Tridesetpetogodisnji napadac Dinarna iz Kijeva

Seucenlla lOUU iz Amer-lie

Ukrajinac razmislja

0

buducnosf

ima ugovor do jula, a navodno ga zeli nekoliko arnerickih klubova. - Nisarn odlucio nista u vezi s buducnoscu, Ne znam hocu li nastaviti igrati iii ne, niti da li CU ostati II Ukrajini iii otici negdje drugo. Zelirn se malo odmoriti od Eura pa cu onda odlucitirekaoje Sevcenko, (M. T.)

Portugalska legenda osjeca se bolje

.. N avijac brazilskog Santa Kruza Franc Beken bauer ,koji je dobio ime po cuvenorn njemackorn defanzivcu, sada [e postao otac, a svom djetetu je nadjenuoirne Zlatan Ibrahimovie popoznatom svedskorn fudbaleru bh. korijena, Ponosni rata se zarekao i da ce na stadionu Arudazakopati pupeanu vrpcu nasljednika, A sve ovo jer mu [cvclika zelja da Zlatan Ibrahimovic iednag dana zaigra za Santa Kruz.

Brazilac dao ime sinu Zialan Ibrahimouic

ODOraUI)anl EUlablO
Legenda portugalske reprezentacije i Benfike Euzebio (Eusebio) bit ce otpusten iz bolnice u Poznanju posto su nalazi pretraga zadovoliavajuci. Liekari su objavili da su

Ga IZaGi iZ bOlniCB

kardioloski nalazi dobri, ali da Portugalac jos niie dovoIjno snazan da ga odmah puste. Euzebio je u bolnicu primljen u subotu nakon sto se nije osjecaodobro.

s~ort

Dnevni avaz, srijeda, 27. juni/lipanj 2012.

67

FRANCUSKA Neuspjeh je i sada za epilog imao skandal

nasrl stopa a loelMe I Lar-osa
Najveci incident desio se prije dvije godine na SP~u u Juznoj Africi
aeke,

Kada Francuzirna ne ide, uvijek se desi skandal, tako da je incident Samira Nasrija, koji ie nakon eliminacije od Spanije iednog 00vinara poslao dodavola, te se posvadao s pola svlacionice, uobicajeni epilog neuspjeha "Trikolora" na Emu. Zan -Fransoa Larios (Jean Francois) 1982., Erik Kantona (Eric Cantonal 1988. i Nikolas Anelka (Nicolas) 2010. svi su onineraspoiozenje zbog neuspjeha "iskaLili pril icno glupim i ishitrenirn reakcijarna zbog kojih su zavrsavali na stubu srarna.

ltalijanski defanzivac Bordo KjeIini (Giorgio Chiellini) oporavlja se od povrede bedra i rnogao bi konkurirati za polufinale protiv Njem-

HJellnl soreman za nJemaCMu
Dobre vijesti za Nijemce

Italijanski stoper se oporavlja

Stoper "Azura" propustio je duel s Englezima, a urnjesto niega ie igrao Leonardo Bonuci (Bonucci),

K jelini je jucer trenirao i Italijani ocekuju da bude spreman zafinale. "Azuri" ce u polufinalu biti oslabljeni neigranjem suspendiranog Kristijana Mada (Christian Maggio), dok su upitni nastupi Dani[ela de Rosija (Rossi) i Ignjacija Abatea (Ignazio).

Stra~ku Africi
Od svih primjera, svakako je najgori gest imao Andka, Francuski napadac je na SP-u prije dvije godine u J uznoi Africi prouzrokovao totalni raspad ekipe, nakon sro je selektoru (Raymond Domenech) izrekao niz najsocnijih uvreda. -J ... se, ti k ..... sinel-urlao je Anelka na svog sefa, sto je

Kantona je bio nesto biazi, Kada ga je Ami MiSel (Henri Michel) izostavio iz tima, legendarni Francuz, koji je tada imao 22 godine, nazvao ga je

Kantona: m-sel ie ureca gUUana

Nasri; Vrije(fao novirrara i 8va(fao bio pocetak najvece blamaze u historiji francuskog reprezentativnog fudbala, koj U su pratile uvrede i odbijanje igracada treniraju, Dok su Anelkine rijeci,

se sa saigracima
mozda, i naisle ua simpatiju u zemlji kod onih koji nisu podrzavali Domeneka, Lariosov gest iz 1982. godine tesko da moze naici na razumijevanje. nijepozvan u reprezentacii U. ANasTi? Sta ce biti s njirn, ne zna se, ali ako Loran Blan (Laurent Blanc) ostane selektor, vrlo je moguce da ga ubuduce nece zvati, [er se vecne-

SualnSlaJger Celgrall ProllU nlemaCHe

Blan Ijut
Ovaj fudbaler, koji je s Miselom Platinijern (Michel) cinio okosnicu reprezentacije, vracen je sa Svjetskog prvenstva nakon SIO SU procurile glasine da ima intimne odnose sa suprugorn svog slavnog kolege iz tima. S obzirom na to da je Platini bio neosporni lider francuskog lima, Larios vise nikada

vrecorn govana. Na raj nacin Kantona ie sam sebi rernpirao iednogodisnj u suspenzi] u nastupa za reprezentaciju,

koliko puta oglusio na njegova upozorenia 0 ponasanjui odnosirnas medijimai ostalim igracima. - Razgovarao sam s Nasriiern.ali ocito je darnoja poruka kod njega niie naisla na odobravanje. Njegovo ponasanje rusi njegov, ali, sta j e jos gore, i imidz reprezentacije- rekao Ie Ij utiti Blan. (M. T.) Muciga clanak Njemacki veznjak Bastijan Svainstaiger (Bastian Schweinsteiger) vjerovatno ce zalijeciti povredu clanks i bi ti u konkurenciji za sastav svog lima upolufinaluprotiv Italije u cetvrtak u Varsavi, Svainstajger niie trenirao posljednja dva dana zbog ozljede koja ga povremeno mucijos odfebmara. Vezniak Bajema poceo [e sve cetiri utakrnice Njernacke u dosadasnjem toku Eura. (M. T.)

Britanska policija pokrenula je istragu 0 rasistickirn uvredarna na racun dvojice engleskih repre-

RaSiSliCHi HOmenlari 0 HOIU i dang
zen tativaca koji su u cetvrtfinalnorn susretu protiv Italije prornasili [edanaesterce. Komentari uvredljivog sadrzajana racunEslija Kola (Ashley Cole) iEslijajanga (Ashley Young) pojavili

Istraga britanske pol.icije

su se na drustvenim mrezama, a ostali korisnici prijavilisu ihpoliciji. (M. T.)

Amir Rizvanovic, predsjednik Sarajeva

lYIalleiane oro: azimo, Bugara se ne bOJimO
Hibernians ne smijemo potcijeniti

68

Dnevni avaz, srileda, 27. juni/lipanj 2012.

S~ 0rt
-- ....

ZELJEZN:ICAR Zajko Zeba protiv svog nekadasnleq kluba

Predsjednik Fudbalskog kluba Sarajevo Amir Rizvanovic zadovoljan je prekjucerasnjim zrijebom pretkola Evropske lige kojim je bordo tim za protivnike dobio Hibernians s Malle (prva utakrnica 5_ jula na Kosevu, revans sedam dana kasniieri bugarski Levski. Rizvanovic smatra da. u prvom pretkolu ne bi srnje10 biti neugodnih iznenadenja. - Maltezani ne bi trebali biti problem nasoj ekipi, Naravno, Hibernians ne smijerno potcijeniti nijednog trenutka - kaze Rizvauovic, Ukoliko se eliminiraiu Malteiani, u sta niko na Kosevu ne sumnia, bordo lim ce u drugoj rundi (prvi mec 19. jula u Sofiji, revans 26. na Kosevu) cekati neuporedivotezirival, - Levski je velikan bugarskog fudbala, ali ih se ne bojimo, Moramo vise vjerovati u sebe, Ova izmijenjena ekipa Sarajeva ima potencijal im.islim da je iaca od one izprosleszeone, U ovom trenutku nemamo mnogo informacija 0

Marib Ir Ie lauD -I. ali m zemo D Ci

vjerav(lti II seee Bugarima, ali sam siguran da ce nas strucni stab s Draganom [ovicern na celu u potpunosti skenirati protivnika- isticeRizvanovie. Ekipa je jucer irnala slobodan dan po povratku iz Slovenije,a u subotu (19 sati) ce na stadionu "Asim Ferhatovic Hase" imati generalnu probu protiv hrvatskog prvoligasa Splits. A.Dr.

asislanl JagOdiCU
Novi strateg Celika Vlado J agodic, nakon sastanka sa svirn trenerima u klubu, jucer je obznanio sastav svog strucnog sraba, Tako ce mu prvi asistent biti Amir [apaur, trener golmana Nijaz Hrustanovic, a trener-skaut, koji ce bin povremeno angaziran i koji cevoditi i neku od mladih selekcija, Nizah Hukic. [agodic ce veceras u 18 sati izvrsiti i prvu prozivku, na kojoi, kako kaze, ocekuje najmanje 11 nogometasa, koie je zaokruzio sa spiska od ponudenih 29 irnena, te i mlade igrace pod ugovorom. Jedan od onih koii bi veceras trebali doci je i iskusni golman Adis Nurkovic, koji se povrijedio na pripremama u Istri i nije branio proteklog proljeca, Nurkovic je u ponedjeljak bio na pregovorima, sto implicira da ie i LL planovima novog trenera.

Amir Japaur Prui

Celik veceras pocinje pripreme

Zajko Zeba ce nakon pet godina ponovo zaigrati na stadionu Ljudski vrt u Mariboru, Ovoga puta nece biti u dresu slovenskog kluba, za koji je nastupao od 2005. do 2007. go dine, vee udresu bh. sampiona Zeljeznicara.

Izbacili VUjar'eal
- Pamtim to vrijeme po Jijepim stvarirna, a svakako ie najupecatljivije bilo kada

ZUlU optlmlsta
Predsjednik • Zeljez nicara Sabahudin Zujo optimista je pred utakmice s M.ariborom. - N ekoliko pula pred Zrijehanje sam govorio da cemo dobiti bas Maribor, tako je i bilo. Ovo je ekipa s kojorn se mozemo nositi, protiv Hapoela prije dvije godine nismo imali IIi jedan.posto sansi, sada imamo solidne sanse, Idemo dalje - smatra prvi eovjek "Plavih".

-

smo 2006. godine osvojili Intertoto kup, izbacili Viljareal, koji je nekaliko mjeseci ranije igrao polufinale Lige sampiona - sjeca se Zeba, s koj iII} je tada nastupao i Predrag Simic, Amar Osim nece morati traziti posebnog skauta da analizira ekipu Maribora, Zeba veoma dobro poznaje prorivnika Zelie u drugom pretkolu Ligeprvaka,

- Izuzetno su iaki u ofan zivi, iako im se najboiii napadac i strijelac Dalibor Volas vratio u Serif, igrao je na posudbi u Mariboru. Brazilac Tavares je odlican, Etien Velikonja brz, opasan, Po bokovima napadaju Dejan Mezgai Agim Ibraimi. N apadacki su zaista evropska ekipa, nasa sansa je dosta propusna odbrana, a i golman nije toliko kvalitetan. Sada im brani Jasmin Handanovic, iako mislirn da hi medu stati ve mogao i Matej Radan - govori Zeba.

Vise sansi
Plejrnejker "Plavih" analizu nije napravio samo iz priiateljske utakmice Zelje i Maribora od proslog ljeta (3:3). - Gledao sam ih LL Evrop-

skoj ligi, do bra poznajern ekipu Marihora, koja je ostala ista, kao i nasa. Treba biti realan, Maribor je favorit, sanse 3U 60:40 za njih, ali rnozemo ih proci, imamo sadavise sans! nego sto smo imali protiv Serifa prosle godine, a Moldavce smo izbacili - kaze Zeba, Maribor [e na priprernnoj utakrnici remizirao s ukraj ins kim Arsenalom iz Kijeva (2:2), oba gola za Slovence postigao ie Goran Cvijanovic, Nastupili suu sastavu: Handanovic, Resek, Rajcevic, Vidovic (Argus), Potokar (Mejae), Filipovic (Lesiak), Mertelj, Mezga (Crnie), Cvijanovic (Ibraimil, Tavares (Komazec), Velikonia (Beric), Trener: DarkoMiianic.

z.s.

NtJrkavii:.: Ob,lVio pregovare

v_n.

Tek juc~r,i to na dan prozivke, GOSK je imenovao novog sefa strucnog staba. To je donedavni trener Zrinjskog Slaven Musa, koji je poveo ekipu iz Gabele u pripreme. Za svog pomocnika odabrao je Duija Zadrn, bivseg trenera juniora Zrinjskog, koji mu je kasnije bio pomocnik u seniorskom timu mostarskog kluba. U strucnom stabu ostaje i NikolaSusak. -, Drago mi je sto su u GOSK-u prepoznali moj raniji rad. Nadam se da cemo

Musa za Mormilom GOSK-a

Gabeljani konacno d'obili trenera

osigurati. opstanak u Premiier ligi i stabilizirati se u ovom rangu, sto bi bila velika stvar- izjavio je Mnsa. Pred njim je puno posla naformiranjunoveekipe. - Kad povucem paralelu, ZrinJski sam prije dvije godine preuzeo kad su uVJeti bilijosgori. Ne hojimserada niti konkurencije - porucio jeMusa. GOSK je ostao hez Karica, Srenga, Zlomisliea, Tomica, igraca iz prve postave. Za sada nema naznaka koceihzamijenirj_ Er.B.

Dobar nastup Marija Mandzukica n dresu Hrvatske na Evropskom prvenstvu n Poljskoj i Ukrajini privukao je interes Bajema, kojise odlnciookrenuti jeftinijoj varijanli od Edina Dzeke. Britanski "Daily Mail" jueer je objayio da je nas na" padae traZio dvostruko ViSll plaeu u odnosu na Mandinkiea, oko 125.000 funti, sto jeotupilo interes Bavaraca, dok ce ih hrvatski napadac kostati mnogo manje 60.000sedmicno.

MandzulliC duoslrullo ieiliniU OdDielle

Nas napadac ne ide u Bajern

To znaGi da ce Dzeko, ukoHko se ne pojavi neki drngi zainteresirani klub, i sljedece sezone nositi dres Sioja, ali je pitanje koliko cesto, jer je kraj prosle doeekao kao eetvrta opcija u napadu, iza Serhija Aguera (Sergio), Karlosa Teveza (Carlos) i Marija Balotelija (Balote]]i). Ocekuje se da ce MandZukicev transfer biti zavrSen u narednih nekoliko dana te da ce Volfsburg za obeiitecenje dobiti oka 10 milionaeura. (M. T.)

ort

Dnevni avaz, srileda, 27. junVlipanj 2012.

69

VllMBLiDON Nastavljeno prvo kolo gren slema u Londonu

Drugiigrac svijeta gubio 0:4 u prvorn setu, ali se ekspresno vratio • Tsonga eliminirao Hjuita
Rafael Nadal, drugi igrac svijeta i osvajac prerhodnog gren slerna Rolan Garosa, gdie ie postavio rekord sa sedam odvojenih naslova, uspiesno je zapoceo kampanju I na neformalnom prvenstvu svijeta za tenisere Vimbldonu. Nakon sto su bez vecih problema dalje prosli najveci Nadalovi konkurenti za osvaianie tumira u Landonu Novak Dokovic i Rodzer Federer (Roger), ni Spanac se nile mnogo namucio u duelu s nekad vrlo nezgodnim Brazilcem Tomazorn Belucijern (Thomaz Belluci), savladavsi ga sa glatkih 3:0(7:6,6:3,6:2). Ipak, nije sve tako blista170 bilo na startu rneca, Brazilac je odrnah napravio dva brejka, poveo sa 4: 0 u gemovirna, no tada se Nadal pIObudio, osvojio nekoliko vezanih gemova, re na koncu sa 7:0dohio taj-brejk za vod-

Ralaa adal. ori od Tomaza Balu- ila

Teletavic: Uskoro i po/pis ugovora

serena UillJams SigUrna
(:etver08rruka pobjednica na Vimbldonu Serena Vilijams (Williams) napravila ie fautastican Slat! na njenom omiljenom tnrniru,

Teze ncgo SIO rezulrat ad 6:2, 6:4 pokazuie sa-

Nadal: Nj/e mu bilo lako na pocetku kada nekoliko mjeseci konstvo od 1: a u setovima. Kasstantno igrate sve rneceve na nije, U osrala dva seta, proturniru. Tako je bilo sa tivnik 1I je dopustio samo pet mnom, fizicki je tesko izgemova. drzati, covjek pocinje os- Uvijek je tesko prebacijecati umor. ti se sa zemljanih terena na Tomaz je bio debar na travnate, posebno u slucaiu pncetku, imao ie odlican servis, a ja sam pravin neke greske koieobicno ne cinim. Imao sam mnogo srece da se vladala je Cehinju Barvratirn nakon 0:4 u prvom born Zahlavovu Strikovu setu, Ipak, sretan sam zbog (Strycova) ne dozvolivsi pobj ede u tri sera - kazao je da se desi nesro slicuo kao Nadal, koji je prosle godine nienoi sestri Venus dan. izgubio finale od N ovaka ranije, kada ie izgubila od Dokovica, prethodno 08VOjElene Vesnine sa 1:6, ivsi Vimbldon 2008. i 2010. 3:6. godine,

(FOIO: AFP)

U jednom ad meceva koji su trebali biti zanimliivi Francuz 2:0 Vilfrid-Tsonga (Joe Vilfried Tsonga) eliminirao je australskog veterana Lejtona Hjuita (Lleyton Hewitt) sa 3:0 u setovima, 6:3,6:4,6:4. Veliki podvig napravio je 12. nosilac Spanac Nikolas Almagro (Nicolas), koji je savladaoHelgij anca Olivijea Rohusa (Olivier Rochus), nadoknadivsi 0:2 u setovima, Rohus ieimao priIiku da II raj-brej ku rreceg seta osigura po bjedu, no uakon sto ie izgubio Alrnagro jelakodoSaodo3:2. (A,C.)

Spanski rnediji su objaviii da je nas kapiten i najboIji igrac Mirza Teletovic (26 g, 206 em) postigao dogovor s NBA timom Bruklin netsirna, s kojima ce i formalno ugovor potpisati 1.jula, N avodi se da bi Kaha Laboral svoju kasu mogla popuniti sa cak dva milioua eura, ali da Bruklin po strogim pravilirna NBA lige moze platiti samo 550.000 arne-

Tee ouii: se dOgOuOr-Os Bruillinom

Prema pisanju spanskih med.ija

rickih dolara, dok bi razliku, vjerovatno, pokrio sam igrac, Teletovica su zeljeJi i Klivlend kavalirsi, ali se on odlucio za "Mrezice", jer smatra da ce imati vise prostoraza igru, N as kapiten iza sebe ima izvrsnu sezonu, u koioi ie na parketima Eurolige prosjecno postizao 21,7 poena, biljezio 6 skokova i 1,2 asistencije. V_B.

C-li ie DDstanaH 0 dr StUD naibDlilh
Dovedeni Etendic i Harnzic, precovori s Basicern, kucuzovcem, Zolencern..
Prvom prozivkom na Gradskom stadionu u Srebreniku i zvanicno su Z8pocele pripreme novog premijerligasa Gradine. Na prvom treningu pojavila se vecina nogometasa koja je cinila kostur tima u protekloi sezoni, a prikljucila su im se i cetvorica novih igraea. Vec su potpisani ugovori s Farisom Efendicem, bivsim golmanom Celika, Veleza i Zeljeznicara, koji je proteklu sezonu proven u Norveskoj, re Amirom HamziCem, dojucerasnjim kapi tenam Zvijezde. Aka zadovolje na probi, u Gradini ce as tar! i Milos J ovancevic iz kragujevackog Radnickog i Igor Sllsak iz Odzaka. Sto se tice pros]osezonskog kadra, otpali su MitIOvic, Dzananovic, San.el Alic, Turdija,M usic i M uratovic. U toku su pregovori sa Semirom Barjaktarevicem iz Sarajeva, Alenom Basicem iz drezdenskog Dinama, Elmirom Kuduzovicem iz Celi ka, Muamerom Zoleticem iz tuzlanske Slobode ... N a poziciji sefa Strucnog staba ostao je Samir Adanalit, a njegov prvi asis[enr bit ce Nedzad Bajrovic. NajveCi dio priprernnog ciklusa bit ce obavljen u Srebreniku, a u planu je odlazak oa sedmodnevne visinske pripl'eme na neku ad planina u Sloveniji iIi Austriji. - Takmieenje u Premijer ligi je veliki izazov, a nas primami cHj bi t ee da izborirno opstanak. Bit ce veoma tesko, a otezavaj ueu okolnost predstavlja i to sto cerna prvib nekoliko utakrnica kao domacini igrati u Gradaecu - istice Adanalic. O_MUJKIC

Nogometasi Gradine poceli priprerne

Pripremni sastanci za Skupstinu NSBiH

Bez pOdrle iZIIdenama _
U pr kos tome sto ga predstavnici entitetskih saveza nisu podrZali, Prijedlog izmjena j dopuua Statuta N 0gometnog saveza nac; ce se na dnevnom redu sjednice Skupstine bh. kuee fudbala, koja ce biti odrzana 6. jula. To je epilog sasranaka izmedu de1egacija NSBiH i izaslanika FIFA-e i UEF A-e Eve Paskije (pasquier) i iaka Bondalaza (Bondallaz) 8 predstavnicima enritetskih saveza,kojisu odriani jucer u Sarajevu u sklopu priprema zazasjedanjeSkupstine. Delegacije entiretskih saveza nina jucerasnjim saslancima nisu podrZale prijedlog. Iz FS RS istakli da je potrebno vremena kako bi se doslo do prihvatljivog rjesenja, delegacijaiz NS FBiH konstatirala jeda uovom savezunema jedinstvenog stava jer su misljenja kantonalnih izupani jskih saveza razlicita. N ajvise polemike 0 Prijedlogu izmjena i doptma Statuta koji su dasravile FIF A i UEF A izazvala suformiranj a Odbora za pasre-dovanje i savjetovanjei U druzenja prernijer ligasa, kao povecanje bIOja delegata Skupstine i 10. Kada je rije(' a Paslovniku Skupstine, on je usaglasan nakon sto su prihvacene primjedbe FSRS. M. T.

Mada je nedavno demantirao povratak na klupu Partizana, Dusko Vuiosevic se, nakon dvije sezonc pauze, vraca na klupu beogradskog kluba.s namjerorn da nastave dominaciju u Srbiji te da vrare naslov prvaka regionalne ABAlige .. Vujosevic ies Partizanom osvojio Zutrofejaoda l.koliko ih ima ovaj klub u svoiim vitrinama. Priie dviie godine presao jeumoskovski CSKA, Brzo je smijenjen, a proteklih godinuipojeodmarao. - Osjecam podjednaku tremu kao i prvi put kada sam preuzimao mjesto trenera, Partizan je moj prirodni ambijent, ovdje najbolj e radim i zato sam i prihvatio poziv. Imao sam ponuda i iz drugih zemalja, ali moja mana je

OUSMOUUloseUiC nastaulla gd~ Ie stao e

Partizan vratio bivseg trenera

sto tesko funkcionisem van Beograda i Partizana, J ednostavno je tako - kazao je Vujosevic, koji je potvrdio da je ovog ljeta imao ponudu i Z3grebacke Cibone, Da nije poziva iz Partiza.na, kaze da bi prihvatio ponuduZagrepcana., V_B.

Damir Dzumhurseplasirao u 2, kolo ATP celendZera uMilanu (30hiljada eUt!!) nakon sto je savladao Juri Sukina iz Kazahstana. Najbolje rangirani bh. teniser dobio je set 6: 3,a kod

Damir DZUmhUr u drUgOm HOIU

ATP celendzer u Milanu

rezultata protivnik je predao rnec zbog povrede. N 0vih 6 osvojenih bodova za naseg tenisera osigurat ce mu novi ranking karijere i plasman u prvih 200 tenis~ra(trenutnoje204.) Z_S.

SRIJEDA 27. 6. 2012.

BHTJ __
07.00 Dobro jutro Program za djecui rnlade, r. 09.10 Kiri klaun, animirana serlla, 23/29 09.15 BHT slagalica 09.40 Nema problema 10.00 BHTllijesli 10.1 0 Elel, 126(142 11.05 EURO panorama, r 11.30 Kad je svijel govorio arapski, strana dokurnentama seriia, 4/4, r. 12.00 BHT vijesli 12.15 BHT kJub, r. 13.15 0,9 ampara, r. 14.15 BHhijasli 14.30 Odliean,5+, edukativProgram za djecu i mlade 14.35 Vrijedni lav, animo film 14.45 Robol Robi, animirana serija,37/52 14.55 BHT slagafica 15.20 Pim i Porn, animirana serija, 22/26 15.30 Allelika. EP Helsinki 2012. Bacanje lrugle (m), kvalWikaGije, s~imak 10.15 Hronika regija. Hernegovina 16.45 Alletika. EP Helsinki 2012, pri.enos 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Allelika. EP Helsinki 2012, snlrr ak 20.00 EURO 2012, spnrtskl program 20.35 EURO 2012. Portuqal Spanija, 1. poutr ale, prijenos EURO 2012, sportski program 22.45 BHT uijesli 23.00 Business. News 23.05 EURO 2012, pregled 23.20 14 saU, film 00.50 P,egled programa za cetvrlak 07.00 Dobro jutro, jutarr] program 09.00 Vijesti Og.05 Iaina Starog Masta 10.05 Moj veliki prtjalelj 10.20 ProtesoT 8allatar 10.25 foko 10.40 Ilatvevtoons 11.05 Villa Maria, igrana sen[a, 133. opizona 12.00 Dnevnik 1 12.15 Latin i~bor, igrana serija, 3. epiznda t3.10 Larin lzlmr, igrana seriia, 4. epizoda 13.55 Da sam oblak, igrana serija, 10. eplzoca 14.50 Ilarveyloons, crtana serija 15.15 Vijesti 15.25 Slomljenakrila, igrana serqa, 60. i 61. epizoda 11.00 Federacija danas 17.25 Tajna Slarag Mosta, igrana seriia, 179. epizona /12/ 18.25 Da sam oblak, igrana serlja, 11. speoca Slanje na pulevima Moj auto Finansijske novosli 19.30 Dnevnik 2 20.00 EURO 2012. Specijalna emisija 20.35 EURO 2012. Portugal Spanija, priienos polufi~ala 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novos!i Stanje na putevima 23.05 EURO 2012. Pregled 23·.20 Latin lzher, igrana senla, 5. i 6. epizoda 01.15 Zivot lsusalsus pnbuAjenik, dokumentarna seriia, 3. epzoda 02.10 Villa Maria, igrana seriia, 133. epizoda 02.50 Dnevnik 3, r. 03.05 Pregled ptogtama %a celvrlak

_IVALFA__
07.05 Jutro uz sevdah 07.30 Novo julrn, [utarn.i program 09.00 Top pjesme (sms chat) 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.05 Muzicka noslalgija 11.30 Vijesli 11.40 Sirasti i inttige, igrana serija (rl 12.30 SehallizAcija Sulejmana Tihiea, retrospektiva 14.00 Uijesli 14.05 Tiirkan, igrana seriia (r) 15.05 Alfa music, muzicki program 10.00 Sirasti i inlrige, igrana serlja 17.00 Vijesti 17.15 Kinali 'kar, igra~a serija 18.10 Sevdalinko, vjeena &i, muzicki program 18.55 Vijesti 19.30 l[ocin bez hzne, "Ziva spaljena" 20.00 Tiirkan, igrana se[ija 21.00 U Skripcu, repriza emisije sa Draganom Andanom 22.00 Vijesli 22.10 Srijeda uz muzieke batade 22.40 Bijeg u slobodu, igra~i film 00.15 ViJesti 00.40 Astrologija 04.00 Urbani lolk

,~
1505 ELIZA

.\Ii~~
MOJE SRCE

~~

14 45

_1V1

_

_PINKBH __

HAVAIIV
06.00 06.45 07.30 06.D0 08.20 08.45 09.00 09.13 09.30 09.40 Bandin! Kad lisee pada Sasuke ninja ratnici. Timmy Garfield Top Shop Bumba Nodi Gradilelj Bob Moji dzepni Ij"bimci, crtari lilm, 49. epizoda 09.55 Lije"i grad, crtani film, 27. epznrta 10.20 Bakugan, crtani film, 40. epizoda 10.45 Dragon ball Z, crtani film, 59. epizoda 11.05 Winx, crtarn tilm, 28. epizoda 11.30 Top Shop 11.45Vijesti 12.00 Slijepa Ijubav, igrana senja, 97. epizona 13.00 Kad lisee pada, igra~a serija, 317. epizoda 14.00 Bandint, igrana serlla, 62. eplznda 15.05 Top Shop 15.58 Sport cenlar 16.00 Sasuke ninja ratnici, zabavna-sprntskl TV show 16.30 Slijepa Ijubav, igrana setija, 98. epizoda 17.30 Dobar dan svima, zabavni program t9.00V.ijesti u 7, intormativni program 19.30 SpDrl 19,38 Hnrlzentl 19.55 Kad IIsee pada, igrana serija, 318. eplzoda 21.00 Hayal prnductiun show, zabavno-rnuzlcc program 22.20 Bandini, igrana serija, 63. ependa 23.25 Sporl cenlar 23.30 Kodno ime DP, igran! film, 1. dln 01.00 Aslro N"m Catfe, uzlvo

09.05 Strasti i intrige serila, 86. ep, (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar serlla, 45. ep. (r) 11.00 Turkan, Igrana senla, 46. ep, (rl 12.00 TVVijesli plus 12.1.5 Put u Saharu, dnkurnentam serijal, ep, 2/13 13.00 Uijesti 13.05 Doba,ljubavi, 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni zivoli, seriia, ep, 80/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, Igra~a seriia, ep. 4/66 16.00 strastl i inlrige, ssrlla, 87. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serila, 46. ep. 18.14 Najava Dnevnika 19.00 18.15 Reportaza TVt. Mazorelkinje 18.25 Doktor Martin, seriia, ep, 8/35 19.00 Onevnik TV1 20.05 TUrkan, igrana seriia, 47. ep, 21.05 Eliza, igra~a serila, ep, 5/68 22.00 Reporlaza TV1. Mafotelkinje 22.10 Doktor Marlin, igrana serlia. ep, 8/35 22.40 Bijeg" slnbodu, igrani tilm 00.15 Ponocne vijesti 00.30 Avanture Kaleba Vili[amsa 2, Igran! film 02.00 Nocni program

senla, ep. 8/24

m saiia

07.00 Udri muski, luwrnli program 10.00 Obicni Ijudi, senja 11.00 Info lop, informa1ivni program 11.05 Vremenska ~rognola 11.10 Sopingholicarke, reality emisija r. 12.45 Brle pare, kviz t 4.00 Kukavica, incllska senja r. 14.45 Moje sma kuea za Lolu, rnekslcka serija 15.50 Info top, informativ~i program 16.00 Akademija debelih, ditektno "klj"civanje u show 17.00 Malane~jesta, indijska serija r. 17.50 Info top, certrane vijesti 16.17 Vremenska ptognO%a 18.18 Savrseno skladan svijet. informativno kolazna emisija 18.30 City Excl"sive, zabavna show biz emisija 19.00 Mala nerlesta, i~dijska serija 19.50 Kukavica, indiiska senja 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Braeni $udija, reality emisila 23.30 Grand perada, muzitki show 23.50 Zbogom Ij"bavnlce.arnertckl tilm 01.35 City Exclusive, zabavna show biZ emisila r. 02.00 Grand parada, muzitki show r.

SATELITSKI PROGRAM
_RIS
13.40

_
07.30 Svi sportovl 08.00 Trka automobila, eorsche Supercup 08.30 Snuker. Kina 11.30 Svl spcrtovl 11.45 Svi 5pOrtOV~ 12.00 Fudbal, Nacionalni 06.30 10.30

I!liJielmu _Nalio.n8LG_. _
Grand Slam
Wimbledon 09.30 11.30

LeU,!e!i pjesmo mo.a

mila 14.00 Medijska mrcra srpsxe dijaspore 14.30 SV8 boje tivota 15.00 Ova je Srbija 16.00 TV serqa 17.00 Dnevl1ik rt Vojvodlna 17.20 Sta radite, bre 17.45 8eogradska hranika 18.25 Oko, info 19.00 Siagaliea 19.30 Dnevnik 20.05 lV soriia 21.00 MiksBr 2012, hronika 22.00 Trag 22.30 Bioskop 23.00 DokLJment 23.43 Evronel 23.50 Dnevnik

Odboika Grand Prix,
prjjenos

Spaniia

Wimbledon STUDIO t 1.00 Wimbledon Preg!ed dana
12.00

Odbojka Grand Prix,

Kup

STUDIO Slam

unvo:

Wimbledon

13.00 22.00 22.30 23.3D

Uz.ivo: Grand

Snuker, Kina 14.45 Fudbal, SingapLJr 16.45 Fudbal, UEFA EURO 2012 18.45 Spidvej, Velika
14.DO

Wimbledon Wimbledon Studio WImbledon Pregled dana

Uzivo:

prlJenos 13.30 Olympic Series. Episode 12 14.00 Automotaspart. NasGar Sonoma 17.00 Olympic: Series. Episode 40 18.00 Hokej Nhl. Los

Angeles - New

19.30 Viiesli 20.00 WWe 20.30 Wwe 21.30 Soks, ISF Titula Notinghem 23.00 Snuker, Kina

Nagrada Republika Ceska

Jersey 2.0.00 Kasark? Kva~1fikaciJ8

Za Ep(Z). Srbija -

NBA Finale
Miami

Game 7. 01.45

Oklahoma Cily . Grand Slam
Wimbledon

Estonija, prijenos 23.00 O~ympic Series. Episode 40 00.00 Poker Big Game 5 02.50 Fudbal Copa Libertodores. Finale, priJenDS

09.50 Sapia;; psima 10.45 Sekunde do katastrcfe 11.40 Istrazivanje pisnsta Zerrtlja 1.2.35 lstraqe avionekih nesreca 13.30 Sapia;; palma 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Drevni dosjei X 16.15 Megagradevine 17.10 CSt. Ja osobno 18.05 Ludi znanstvenik 19.00 Sapia;; psima 19.55 MegagradevlnB 21.00 CSt. Ja osobno 21.55 Ludi znanstvenik 22.50 Zalo;;eni u inozemstvu 23.45 CSt. Ja o.obno OD.40 Ludi znanstvenik

MIV AdriB_
15.40 16.30

FOXlife __
12.20 Privalna praksa 13.15 Neobicna porodica "4.1:0 Neabicna porodlca 15.05 Ali Mekbil 1:6.00 Kako sam u p02nao vasu majku 16.45 Semafor 17.40 Kugar Taun 16.05 Ket i Kim 18.30 Ludnica u KHvlendu 18.55 Ali Mekbil 20.00 Privatna praksa 20.55 Eli Slone 23.00 Terra Nova 23.50 Sestra Dzeki 00.20 Ali Mekbil 01.0-5 Skola za parove 1.2.30 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30

_H80
Pisac i delekliv
Detektiv na FIDridi tJepogresivi instinkl Sah·ma1 Medijum Kriminalisticka istraga~ Pariz 09.35 Zalogainica Spi!lire 11.30 ~nvictus 13.40 Pus~olovine Ade~e Blanc·Sec 15.25 Legija izvanrednih plesaca. Tajne raa 17.05 Izvorni kod 18.35 KCi cuvara uspomena 20.05 127 sali 2 t .40 DjevDjke, ep. 9 22.10 Obilelj Borgia II 2.3.10 Pusteni S lanca 00.55 CarsNO pmoka II 0; .55 Murja.ci s k~upe D3.40 Kabna zamjena 05.25 Hollywood. Na sntmanju IX, ep. 26

_CineS'alr_1V _
09.00

Made The Challenge. BaIlie Ot The EKes

Pakleni poslovi, film,

17.20 Ridiculousness 17.40 Pranked 4 18.10 punk'd 19.00 BiggBstlHotlesl! 19.30 3 From 1 19.40 Jukebox 21.00 Top 20 21.50 3 From 1 22.00 Pauly 0 Project 22.20 Real World. New Orleans 00.00 A~temallve Na'iion 01.00 3 From 1 01.10 Music Non Stop

triler 11.00 Udolinr,!ilm, drama 13.15 Amencki mannci,fllm, akcija 15.00 Komodo vs c-obra~
17.DO

loudest!

18.20 Kasl 19.10 Put asvete 20.00 Red i zakon. z~ocinacke namjers 20.55· Inspektor Monta~bano 22.35 Medijum 23 .. 5 Jed'flica 2 00.15 San-mat 01.05 Put asvete

film,s! Seks i dorucak,film.
drama/komedija

19.00
21.DO

Policijska praVda,
0

film, triler Suriyothai, fHm, avamura 23.45 Godina oruzja, film, akcija 02.00 Operaeiia delta toree 4, film, akcija

Legenda

SRIJEDA 27. 6. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA

HRT1
07.55 Dibidogs, crtanifilm 08.20 Roni Oily roni, crtanifilm 08.35 G~r~ld McBning, crtanifilm 09.05 Ja sam IYDja sudhina 116), indiiska serija 09.55 Skrivena kamera. hurnorlstlcm program 10.05 Nasa mala klinika, oomaca humorisliena 1.1.02 Prlrnnnl svijet 4. ookumemarna serlla 1.2.00 Dne~nik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.17 TVkalendar 1.2.33 Mot surtbine, telenovela 13.22 Milijoni. film 15.00 Vijesti uz hrvatski znako~ni iezik 15.09 Vrijeme sutra 15.12 Ponos Ratkaje~ih, lV serqa 15.57 Gurski liiecnik 3, 16.41 17.00 17 .20 17.23 17.50 18.26 19.10 19.20 1'9.30 19.56 20.02 20.U5 20.06 20.39 21.09 22.58 23.1B 23..21 23.23 23.31 23.48 00.1B TV kalendar Vijesti u pet HAK· Prometinto Hrv.fska ulivo Jugoslavija· drzava .Z3 [ennn stDliete. Vrijeme izbora, dok. seriia Dr. Oz, talk show 20pel, kviz Lolo Dne~nik Sport Vrijeme ZA8A· 90 seku ndl, emlsija Hrvatsko podmnr]« 6. UIJe~i, dok. serija GSS· spas uplanini, dok. serija Nikad necu hiti !Voja, film Dnevnik 3 Sport VriJeme sutra News Vijesti iz kulture Seks i grad, numcrlsucna serija eiklus liubita· R. Pilcher. ljetna Ijubav,

HRT2
06.43 Moe sudnlne, 07.30 Teletubbies, antrnlrana serija 07.54 Mala TV OB.24 Fantasticni priJatelji .2, serlia 08.47 H20 Uz malo vode! 2, serija 09.11 PataHrka, crtana serija 09.34 Pipi Duga tarapa, crtana serua 10.00 Prijenos sjed"ice Hrvatskog sahnra 13.25 Ankara. kosarka (Z). Hrvatska • kOlaja, kvalifikacije za 01, pruenos 15.07 Edgemont 2, ssriia za mlade 15.30 Obie"a klinka, senla za mlade 15.57 Dharma i,Greg 4, sBrlia 16.17 City folk20tZ. Rileka 16.45 Puis Hrvatske 17.48 100% poduzelnik, ernisiia 17.5ti Top Gear 10, dok. serija 18.48 Novi kllnei S Beverly HiI· Isa 1, serija 19.31 Telelubbies, anrnrana senla 19.56 Veceras 20.00 Euro 2012., emisija 20.35 Euro 2012 .. Portuska, 1. PDI. 21.33 .. Pol1uIska, 2. pol. 2.2.35 Euro 2012., emisija 23.20 EulO 2012., sazetak 23.37 BUange i prlnceze 2, serija 00.18 GSl.lasVegasl1, serila 01.00 Dobra iena I, seriia 01.42 Zakon ired. Odiel za zrlve 11, serna

Nova TV
06.05 NeustrasiYi Scooby·doo, crtana serija Oti.30 Seba Felix,

RIRS
07.06 Juiarnji program 09.00 Viiesti 09.10 Robin Hud, serija Mala tv 10.00 U noenDi bastl, crtana seriia 10.35 Bonlon za diecu, ponasanle u naseliu 11.00 Za.drugs, ima Ii prnvada bez alkohnla] 11.25 Gulag Belija, ruski dokumentami film 12.00 Dnevnik 1 12.15 Oelije, film Gastronomad 14.00 Moj rodak sa sela, sariia 15.00 V.iiesti· sa tumacem gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 Reportaia 16.30 Srpska danas 17.10 Mlesto zloeina Malami 9, 5erija 18.00 Mutke, seua 18.35 Robin Hud 3, seMia 19.30 Dnevnik 2 20.10 Bileea· sveeana akatlemlja povodom 110 godina spd "Prosvjeta", direktan prijenos 21.45 Moj rndak seMja 22.45 Onevnik 3 23.10 Mjeslo zlocina. Majami 9. senja 23.55 Dragi Mopasane, seriJa 00.55 Delije,lilm 19.30 Top shop 19,46 Muzieki proQram20.05 Iurkan, igrana ser'[a 2.1.00Kullura, emlslj' lz kuHurB21.30 Tv libBrW. informativni program 22.00 lsfina, ook,program 22.25 Onsvnl<2 22.40 Igranifilm

telenovela

crana serja

serja

10.55 Prine iz BBII Aita, numo11.20 StDI za 4, sesta sezona, kulinarski show 11.50 Grime Time. crtani film 11.55 OBN..Info, informativni program 12.05 Ja sam tYoja sudbina 116). Indijska serija 12.55 Raza YjelrDva 116). comaca serila 13.55 Skrillena kamera, humnrlstlcnl program 14.05 ljubav bez granies 116), latinosmerlcka serija 15.05 ljubav·vjera·nada (161, turska serija 16.10 Kismet(16), 17..05 Vox Populi 17.10 steiza 4. sesta sezona, kulinarski show 17.50 Ljuh •• bez g,•• ica 116),latino· arnercka serija lB.50 OBN Info, informalivni program 19.05 OBN Sport. sportski pregled 19.20 feffa Presents, rnuzicka ermsiia 20.00 Huia vjelrDva (16), dornaca serija 21.00 U imekrafja (16), igranifilm 22.40 ~ismet (16), turska serija 23.45 Vox Pnpu Ii

risncna senia

seria

06.55 Kad Usee psda, serija 07.45 TV iztog 08.00 Strasli Oriie"ta, serija 09.45 TV izlng 10.00 Walker, leksaski rendler, serija 11.55 Zauvijek susiedl, serija 13.05 IN magazin 13.55 Walker. teksaski rendzer, seriia 15.50 Zauviiek serija 17.00 Viiesli Nove TV 17.25 IN magazin 1B.05 Kad Usee pada, serija 19.15 Onevnik Nove TV 20.05 Stras!i Orljenta, serija 22.00 VecernJe vijesti 22.20 Ovisni 0 tjubavi, igrani film 00.15 Vesali kamperi, iDranifilm 01.50 Ziva meta, seriia 02.40 Seinfeld, serija 03.30 E1DTV, tarot snow 04.30 Dnevnik Nove TV 05.20 IN magazin 05.40 Kr~j programa

suslent,

nirska senla

sa seta,

serja

01.46 Putem eurnpskih fond ova 02.01 Vrijeme je za jazz. Gerald Clayton Duo 02.57 GSI.LasVegas Hercegovinad.nasl.9.30 Reemitlranlednevnika nrt-a 20.05 Tur'"n. igran, serila 21.05 EI~a.Igra"a senia 22.00 Dol<tor

MREZA
08.05 Srem" lz leksa.a! TI18 Lueky TB'.n. western1!lm09.05 glras1;iintrige, serja, 86. ep, (Rl 10.05 Klnali kif. sarlia, 45. ep. (A) 11,00 Turkan, smija, 46. ep. IR) lS.00 Strasti i intngB. seriia. B7, ep. 17.15 Kinalikar. "rlja. 46. "P 20.05 Turkan, s.erlia,47. ep. 22.40 6110g sloOODU!fuga per ta u liberta- . i film

27.40 Blieg u siotncu, igrani rum ------15.05Igr,", serij.15.55 TV irlog 16.00 Lielo u grMu. r. 17.00 Iz
dana u Clan, servsne informacije17.15Igrfl.na
SIHijfl, r,

Martin, igran.a serija

ZENICA

~a~~~N~~'~I:~~'~ir.~t;f~~~: I~H Svj.tski rat 17.30 TV Liberty 18.00 Oragull u kru.ii, SBrij.19.00 Denis napllStl9.15 MarkBtlng 19.30 D n evnlk FTV 20.00 VIIBsti tc 20.20 Auto Shop Mag"in 2D.50 MarKetln g 21.10 Po,tti'nl formati 21.40 Draguli u kruni, serua ~~.45 MarKBting 23.00 GIas Arnerike 23.30 Viie,ti TV Sal", 00.00 ViiBs!iIe r:00.20 Program za Am,nku

Tvserii'. Anali23.451granifilm. Na linlii odorano4 01.30 Zvilo,dano
nebo

OB.OO va proqrama: Dnsvcliljr Nala OB.30R,prizni pro~ram 17.00 ~~~:~;R~O~~~o;bn~V~,~ra, Mark,ting 19.30 Muzicki program 20.00 Report.la20.S0 Nasa re.lnosl21.30 Liberty TV 22.00 ~~~~. DS;~j~i~~·gg.~~'6~~~ike programa

TV GORAlDE

VISOKO
14.00 TV straoe 17.00 Pregled e~ggci:·~II~i~5p;~g~:~·1 .35 ~
Karmeliia, serijski, ,program, r. 18.20 TV IibBrty.Inlo program, r.

inform:atillno-re\l'ijalni

07.00 Sarajevskojnro,

~r~~ 18,30 DnevnikTVSA·vrem.nska

u!i,a 09.00 17. Ra~ca'IBdniea Skupstine KS, oi"OO pfiisnos ("Iesti u p.uzarna sjednrce)17.00
1~~15C~~rih~V9~~~'t;r~~ram,

'Program,

~~~~a~li~'.~~U;li70~1:;i:; ooavlesteol' 19.00 Viies1i19.30 Muzi~k.i'pofovI19.50 Ooavle~lenj. 20.00 !gr.na se~I' 21.00 Zdra" TV. Kuhinj,21.30 Ookumnelamlprogram 22.00 Mall ogla'i 22.40 Igranililm 00.00 ZD, "pri" 00.30 VOA -GI" Ameri~,

HEMA
m[l~~in,

09.00 Tv IIoerty,mag"'in Radii' SiobodnaEvropal0.00 Herna
cE-nlr(lln(l iniorm(ltivna

TVOSM
18.30 Dan, c!lnlraJna Inf, emlsija

18.50 Price. r. 19.25 Markellng 01ok19.30Onevn!kFlV 20.10 Sioe.nja20.30 Al<tu,lnostl. dokum.ntarni Drogram21.45 Markeling olok 21 $0 Mu'le~

Vii,esti, informaitli'ni

,mlsila, r. 11.00 Muzi~ki program + Promocjj. program. 15.00
program 16.00

16.45 Hranai vino 17.15 Amor Latino. serija 18.20 Marketing6 19.05 vremen,ka ~rognozaf9.10 Marketing719.15Io~oks 19.25 Port.11S.30Gamezone 19.40
Hilma i vino 2,0.00 Amor-Latino,

informatlvni program 20.45 20 godlna otporaagres!ll,

prognora 19.00 Program" djeeu 20.00 Nasi ,trej"d!arl. doK program 20,30 S,vo.h. mu,icki program 21.~0 Viiestl TVSA 21.05 ~~A~~:i~~2i~r~o'~i;~a~;;'OO VoiGa
-

KISS

zrlriivlje, emisija Q zdravsl)lu 22.00 Hema magazill, cElntralna

N,Si r.rgovori17.00 Report." 18,00 Vile.tl, informaltvniprogram 18.30 T.rih. dokumentarni program 19.00 S"dah. mu,icki pro~ram 20.00 Oesetka.Bmisij. 0 'tu~entskim temama 21.00 Iz.b,ri

~lmiro~'Jsd~~!',~~~-&ko2ram,

inlorm.tlvlla emisiJ_22.45 Taril1. dokum.nfarnl program

seriia 20.55 Marketln~9 21.00 lies naciie22.00VOA 22.30 OW-tim. 23.0D Nil' t,~<o bili ja 00.30 Astro show

Visoko

~2o~~·~a~~~~:~~~~gp~~~~.m 23.00 Aktuelnostl.inlorm.tivni program. r. 23.15 TV ,trane 00.00
livEl

HIT TV
14.05 Hranai Vin~ 15.00 Kapri. igranas.r!i'. 16.00 Strast! i inlrige, igrana serll" 17.DO Tn minutavljest! 17.05 Svet!onlk• oglasl 17.15 Kinali kar; igranaserii_ 19.00 DOjsl<tiv 119.25Tf!um~ 19.30 Fram. 19.35 Svelionik~~'.~~~~~~,T~~~~.~~r~~~i;erii' 22.00 Ooj,ktiv II 22.30 Sv,ti,nik ~,~~~~~2ri~51~o/r1'~:~f~~1~~u nO.70Kaprr.Igranasaril_ 01.05
Ziatno runo

HTV OSKAR C

_BN

_

TV USK
11.00 Turk,n. igraoaseriia12.00 Vilesti12.05 Top shop 12.09 Igranl film 13.50 Trag,vi "uobioa, Inf.·~ok. ~rogram In 14:25 proporucu\'emo 14.30 Vilesli 14.35 Infermsea 4.50 Tv Inle"lu15.30 Opst,,,k 16.00 Slrasti i mtrige, Igran, sBrila17.00 Top shop 17.16 Kinali,ar, igranasenla
18.05 Dokumentlrni

09.05 Strasfii inlriga. Igr." "ril' 10.05 Kinali kar. igranaserii_ ~1~~g.~r~~~;:%'~i.~rbarJi~oo strana'jub.". Igran. s,nla 14.05 Stras1ii inlrige, igranaserijal5.00 l;)kon 'Iuoavl, !granaserij. '16.00 rV~'~i ~i~~~~ir'rJ~;;. sSe;~~l B.15

14.00 NovostJl4.05 Igranlfilm·r 1600 Dnevnik1 lfi.20 Tv.erii" RU2.vieiro," ·r17.00 Tv serlia. ~~~~1ij~0~~~n~~t~o;T~~Ok18.30 Dn,VOlk2 .20.05Mark.lmQ 20.05 Igrana•• rila 20.55 MarKeting 21.00 Ljslna prom.nad,22.30 Dn"vnik 3 22.55 Marketing23.00

14.00 Pre~metmr}nle. lilm15.30
Vrat(l t(ljni, turs.ka serija16.00

18.30 Eko ,utak 19.00 On"veik I

program

---------------------------------

Dnuvniavaz

Ml_ '101

Duras-Pauleti(;;

PULA - Martina Duras- Pauletic, 33-godisnja sluzbenica u uredu Grada Pule i bliska saradnica aktuelnog pulskog gradonacelnika Borisa Miletica, najvjerojarnije je pocinila samoubistvo! Portpaol Policijske uprave istarske Valter Opasic izjavio ie jucer da ie uzrok smrti trovanje gradskirn phnom.

SamoubiSluo DOliliCarlle

Trovanje plinom

Djevojka Dzastina Timberlejka dokazala da nije dosadna, kakvom su je smatrali

U razgovoru za magazin "Elle" otkrila je da za svoju savrsenu liniju mnogo toga zrtvuje
NJUJORK - Iako je u televiziiskorn souu Vendi Vilijams (Wendy Williams) nedavno proglasena jednom od najdosadnijih zvijezda, nove fotografije Dzesike Bil
(J essica Biel) pokazuju sasvirn suprotno. Bil, koja trenutno snima biografski film 0 Alfredu Hickoku (Hitchcock), otkrila je zavidne

ZESI A POHAZALA ATRIBUTE
obline na plazi u Portoriku, gdje se nalazi sa zarucnikorn Dzastinom Timberlejkom (Justin Timberlake), koji tamo snirna svoj novi film "Runner". U razgovoru za magazin "ElIe" otkrila je da za svo ju savrsenu liniju mnogo toga zrtvuje, a ove fotografije pokazuju da se odricanje itekako isplatilo. Gart vozio prema Makarskoj pronadeni su tragovi alkohola i ostaci upotrijebljenog dzointa, Uz probleme s tezinom i voznju po vrlo tap 18m vremenu, konzumiranje alkohola i droge mogloje uzrokovati zdravstvene probleme, navodi hrvatski portal. Gart je jedan od najpoznatijih ruskih gradevinskih poduzetnika i veliki prijateli ruskog predsjednika Vladirnira Purina.

V

zatrpana dleca

Kisa izazvala nesrecu

BUDUDA - Vise od 100 ljudi, vecinom djece, nestalo [e nakon aktiviranja velikog klizista i odrona zernlje koja je, usljed padavina, zatrpala tri sela u istocnom dijelu Ugande, Spasilacki radnici i mjestani kopali su rukama kroz naslage blata, ali mislekazu da sunapori uzaludni,

Oligarh ubijen u HruatsMOj?
ZAGREB - Na tiielu Leonida Garta, ruskog milijardera bliskog Vladirniru Putiuu, nisu pronadeni tragovi nasilja, Smrt je, vjerovatno, nastupila zbog srcanih tegoba, prenosi hrvatski portal "Indeks", pozivajuci se na izvore bliske istrazi. Ruska "Izvestia", s druge strane, obja vila je da je moguce da se radi 0. vrlo vjestcprikrivenomubistvu. U gurnenom camcuu kojem se

NJU DELHI - Indijski sud naredio je clanovima "grupe za srniieh" da se prekinu smijati nakon sto se jedan kornsija zalio da zbog njih prozivljava "psihicku agoniju",
N aredba ;e donesena nakon proslo-

Hlub smneha

Iskosa

sedrnicnog saslusanja, a clanovi grupe otad nastoje obuzdati svoju veselost. Klub je form iran na osnovuideiedasrnijeh donosi dobrobit,

TOKlO - japanska policija Istrazuje je li muskarac koji je skuhao vlastite odsjecene genitaIije i servirao ih gostima u restoranu pocinio zlocin, javila je jucer agencija AFP. Mau Sugijarniju su ud i testisi hirurski odstranjeni u marru, a on ih ie drzao zarnrznute dva mjeseca prije nego sto ih ie skuhao. Svaki od petgostiiuplatio ie po 250 dolara zaporciju,

seruirao gOSlima genitalije

Portparol policije u Tokiju po tvrdio je da su ulozene zalbe, ali je odbio saopciti vise detalja kazavsi da je "istraga u toku". Sugijama, slikar 20-tih godina, koji se opisuje kao "aseksualac", nije odgovorio na zahtjev za komentar. Na svorn Twitter profilu rekao je daje poduzeosvekorake da bi bio siguran da ne krsi nijedan zakon.