Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik subota, 18. 4. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4884 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

6+*+  $4#0-18+ /14# &#6+ 156#8-7
Aktuelni federalni premijer izbjegao odgovoriti na pitanje ho}e li se povu}i s du`nosti Bi~ak~i} nije upoznat s tekstom optu`nice Predsjedni{tvo SDA morat }e zauzeti stav
u`ila{tvo Kantona Sarajevo nadle`nom sudu dostavilo je optu`nicu protiv Ned`ada Brankovi}a i Edhema Bi~ak~i}a

AFERE

Tu`ila{tvo podnijelo optu`nicu sudu

Nova igra „Bajka“: Danas drugi kupon

8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA

T

zbog zloupotrebe polo`aja. Njih dvojica ju~er za „Dnevni avaz“ nisu `eljela komentirati taj ~in. Predsjednik SDA Sulejman

Tihi}, pak, istakao je da, ako optu`nica bude potvr|ena na sudu, onda Brankovi}, u skladu s politikom SDA, treba podnijeti ostavku. 2. strana

2 NA DAR
Kupon br. 18. 04. 2009.

MILION
vi{e od

BAJKA

Jubileji

11.520
nagrada!!!

Akcize: [ta predvi|a Prijedlog zakona

CIGARETE SKUPLJE ZA 15, KAFA ZA 50 FENINGA?
Pozivi: Prijavite bezo~ne kamatare

7. strana

Franjevci su jedan od pe~ata i simbola BiH prisutni na ovom tlu ve} osam stolje}a

(Foto: F. Fo~o)

Bosanski franjevci obilje`avaju 800 godina pokreta

INSPEKCIJE MOGU KA@NJAVATI BANKE

4. str.

^uvaj Bosnu kao o~i svoje
11. str.

POLEMIKE

MITTAL

TUZLA

Baka proziva ]iru

Opet povrije|en radnik
19. strana

Selimovi}i uni{tili ’Pivaru’

73. str.

9. strana

2

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

aktuelno

AFERE Ured sarajevskog tu`ioca Branka [ljivara saop}io

Bi~ak~i}: Nije bilo osnova

Tihi}: To su ozbiljne optu`be

Podignuta optu`nica protiv Brankovi}a i Bi~ak~i}a
^eka se potvr|ivanje optu`nice Terete se da su kupovinom stana za Brankovi}a o{tetili „Energoinvest“ za 150.000 KM i bud`et FBiH za 114.000 KM
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo prekju~er je podiglo optu`nicu protiv aktuelnog i biv{eg premijera FBiH Ned`ada Brankovi}a i Edhema Bi~ak~i}a, saop}eno je iz ureda glavnog kantonalnog tu`ioca Branka [ljivara. Optu`nica je, kako „Avaz“ saznaje, ju~er ujutro dostavljena sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda u Sarajevu Jasenku Ru`i}u na potvr|ivanje. Sudija Ru`i} za na{ list je pojasnio da je rok za njeno potvr|ivanje osam dana, a u slo`enijim slu~ajevima i 15.

Ako optu`nica bude potvr|ena

Tihi}: Brankovi} mora dati ostavku
Pravilo je da ~lan SDA pod optu`nicom ne mo`e obavljati strana~ku ili javnu funkciju, ka`e Tihi}
Federalni premijer Ned`ad Brankovi} ju~er nije `elio op{irnije komentirati podizanje optu`nice protiv njega. Iz njegovog kabineta saop}eno je da premijer optu`nicu nije dobio, pa je stoga ne mo`e ni komentirati. - Nemam komentara, nisam ni dobio optu`nicu. Znam da se to pitanje povla~i posljednjih osam godina i mo`da i nije lo{e da se jednom razjasni u cijelosti - kazao uradi takav korak. Naravno, kada se on ve} desio, na adekvatan na~in }u odreagirati - rekao je kratko Bi~ak~i}. Brankovi}ev strana~ki {ef, predsjednik SDA Sulejman Tihi}, bio je mnogo konkretniji kada je u pitanju mogu}a ostavka aktuelnog premijera FBiH. - Ako optu`nica dobije pravnu snagu, odnosno bude potvr|ena, pravilo na{e stranke je da takva

Potpisana odluka
U optu`nici, ~ije je detalje objavilo Tu`ila{tvo, tvrdi se da su po~etkom 2000. godine u Sarajevu, po prethodnom dogovoru, Bi~ak~i}, kao tada{nji premijer FBiH, i Brankovi}, kao direktor „Energoinvesta“ Sarajevo, „radi pribavljanja protupravne imovinske koristi Brankovi}u“ iskoristili svoja slu`bena ovla{tenja. Brankovi} je tada stanovao u sarajevskom naselju Ciglane, u stanu na Merhemi}a trgu broj 7, ali je iz njega morao iza}i 3. jula 2000. zbog zahtjeva Hajre Balorde za povrat. Prema optu`nici, Bi~ak~i} je, kr{e}i Zakon o Vladi FBiH, potpisao Odluku o rasporedu sredstava bud`eta u 2000. za stambena pitanja djelatnika u tijelima zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti od 20. januara 2000., iako je i njemu i Brankovi}u bila poznata ~injenica da Vlada nikada nije ni razmatrala niti donijela ovu odluku i da ona ne mo`e bi-

Ned`ad i Suada Brankovi}: Cijena od 46.017 KM pla}ena u certifikatima

Razli~ita tuma~enja
Do tuma~enja o tome ho}e li Brankovi} biti smijenjen ili }e podnijeti ostavku ju~er nismo uspjeli do}i od predsjednice FBiH Borjane Kri{to, niti potpredsjednika Mirsada Kebe. Potpredsjednica FBiH Spomenka Mi~i} izjavila je da „premijer mo`e obavljati funkciju sve dok optu`nica zvani~no ne bude potvr|ena“, ali nije mogla detaljnije precizirati budu}e korake. - Sa~ekat }emo {ta }e se dalje de{avati. Niko se ne mo`e amnestirati od odgovornosti, ako ona postoji. Sve zakonske procedure moraju se po{tivati. No, u Ustavu je Brankovi} u izjavi za „Dnevni avaz“. Na na{e pitanje ho}e li zbog podizanja optu`nice podnijeti ostavku na mjesto premijera FBiH, odgovorio je da „ne `eli prejudicirati“. - Neka sve institucije rade svoj posao, ja po{tujem njihovu nezavisnost - rekao je Brankovi}. Predsjednik Nadzornog odbora „Elektroprivrede BiH“ i biv{i premijer FBiH Edhem Bi~ak~i} za na{ list je izjavio da nije upoznat s tekstom optu`nice i da je ne mo`e komentirati. - Na putu sam i ne znam {ta ta~no pi{e u optu`nici. Smatram da nije bilo osnova da se uop}e FBiH nigdje se ne navodi da morate odmah reagirati kada se radi o ovakvim slu~ajevima - kazala je Mi~i}. Kako ka`e Safet Softi}, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, podizanje optu`nice je po~etak krivi~nog procesa. - Me|utim, premijer Brankovi} jo{ nije progla{en krivim, a treba li i dalje obna{ati funkciju premijera kada je protiv njega podignuta optu`nica, to on mora sam odlu~iti. O tome se mora o~itovati i SDA, koja ga je kandidirala na ovu poziciju - naglasio je Softi}. Az. D. osoba, ako je ~lan SDA, ne mo`e obavljati strana~ku ili javnu funkciju u vlasti. To zna~i da bi Brankovi} trebao podnijeti ostavku rekao je Tihi}. On je istakao i da nije detaljno upoznat s navodima optu`nice i da }e se to pitanje razmatrati na organima stranke, kada „budu imali sve elemente“. - U svakom slu~aju, radi se o ozbiljnim optu`bama, zloupotrebi polo`aja ili nekim drugim ne~asnim radnjama. Podr`avamo rad institucija za provo|enje zakona, generalno. Radi se o ozbiljnom pitanju i Predsjedni{tvo SDA mora zauzeti stav - rekao je T. LAZOVI] Tihi}.

Najmanje tri godine zatvora
Za krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja i ovlasti za koje su optu`eni Brankovi} i Bi~ak~i}, kako se navodi u KZFBiH, predvi|ena je kazna zatvora od najmanje tri godine. U tom zakonu, naime, pi{e da je to minimalna kazna za „u~initelja koji pribavi sebi ili drugome materijalnu korist u iznosu ve}em od 10.000 KM“. na Ciglanama, na Merhemi}a trgu broj 15, vlasni{tvo Nade LudvigPe}ar. Spornim sporazumom utvr|ena je orijentaciona cijena od 150.000 KM.

Interes javnosti
Rijetkost je da sarajevsko tu`ila{tvo u javnost daje kompletnu optu`nicu prije njenog potvr|ivanja. Portparol Tu`ila{tva Edina Pirija ka`e da je, naro~ito u pro{loj godini, bilo slu~ajeva kada se objavi optu`nica prije potvr|ivanja te da se to de{ava kada je u pitanju interes javnosti. Interesantno je da takav slu~aj nije bio u predmetu „Ga{i“, {to u Tu`ila{tvu obja{njavaju time da je optu`nica dora|ivana do samog potvr|ivanja. vlasni{tvo Vlade FBiH, nezakonito je, kako isti~e optu`nica, dodijeljen Brankovi}u, jer njegov mandat u Parlamentu FBiH prestao je po~etkom 2000. i nije postojao pravni osnov da mu se dodijeli stan. Osim toga, Vlada FBiH nije posjedovala ni akt na osnovu kojeg bi se obavila dodjela stana. Ugovorom o kupoprodaji izme|u Vladine Slu`be za zajedni~ke poslove, odnosno Azre Gradin~i}, i Ned`ada Brankovi}a i njegove supruge Suade, utvr|ena je cijena stana od 46.017 KM. Ovaj iznos, obra~unat u certifikatima, 18. avgusta 2000. s jedinstvenog ra~una Suade Brankovi} upla}en je na ra~un Vlade FBiH. Optu`nica zaklju~uje da je na ovaj na~in „Energoinvest“ o{te}en za 150.000 KM i bud`et FBiH za 114.000 KM, a Brankovi}u pribavljena korist od 217.983 KM, u vidu nekretnine, odnosno pravo nad ~etveroiposobnim stanom povr{ine 132 metra kvadratna u sarajevskom naselju Ciglane. - Kupovinom stana po~inili su krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja ili ovlasti iz ~lana 358. stav 3. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa ~lanom 23. Krivi~nog zakona FBiH - saop}eno je iz ureda tu`ioB. C. ca [ljivara.

Stan od 132 m2
[ljivar: Optu`nica za zloupotrebe Ru`i}: Rok od osam do 15 dana

Istog dana, Slu`ba za zajedni~ke poslove u svojstvu kupca potpisala je s Nadom Ludvig-Pe}ar kupoprodajni ugovor kojim je utvr|ena cije-

Istraga zavr{ena za dva mjeseca
Istraga protiv Brankovi}a i Bi~ak~i}a, kako tvrde u Tu`ila{tvu KS, otvorena je u februaru ove godine, {to upu}uje na to da je zavr{ena za nepuna dva mjeseca. Godinu ranije prikupljani su podaci na osnovu izvje{taja Finansijske policije FBiH, u kojem nisu bile navedeti pravni osnov za zaklju~enje bilo kojih pravnih poslova. Uprkos tome, 22. maja 2000. zaklju~ili su Sporazum o udru`ivanju sredstava izme|u „Energoinvesta“ i Vlade FBiH, putem Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH, zastupane po Azri Gradin~i}, za kupovinu stana tako|er ne osumnji~ene osobe. Ina~e, Dr`avno tu`ila{tvo vodi istragu protiv Bi~ak~i}a te Dragana ^ovi}a, u svojstvu nekada{njeg dopremijera i ministra finansija u Vladi FBiH, i ostalih slu`benika zbog kupovine stanova 2000. godine i prodaje za certifikate. na stana od 264.000 KM. Ukupni iznos 29. maja 2000. upla}en je na teku}i ra~un Nade Ludvig-Pe}ar. „Energoinvest“ je uplatio 150.000 KM, a Vlada FBiH ostalih 86.280, kao i dio koji se odnosi na uplatu po osnovu prometa nepokretnosti i tro{kova postupka od 27.720 KM. Nakon {to je stan uknji`en kao

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Federalni poslanik optu`en da je pretukao dje~aka
- Ko je ovom kabadahiji dao pravo da tu~e djecu? Osim {to plja~kaju i varaju narod, jo{ i tuku djecu. [ta }e sutra raditi? Mo`da }e po~eti masovno strijeljati ljude na ulicama! I samo svjedo~enje djeteta ka`e da njegovi za{titari teroriziraju cijeli zeni~ki (sakale) kraj.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Edina LATIF (latif@avaz.ba)

TR@I[TE Promet u bh. autoku}ama pao i do 30 posto

Skupi krediti oborili i prodaju automobila
Kupcima sve te`e na}i povoljno finansiranje
Drasti~an pad prodaje novih i rabljenih automobila u BiH jasno pokazuje u kojoj mjeri se ekonomska kriza, a posebno pad plasmana bankarskih kredita, odra`ava na ekonomiju u BiH. Prema podacima iz nekoliko autoku}a u BiH, od po~etka ove godine prodato je i do 30 posto manje automobila, iako se o~ekivalo da }e prolje}e donijeti ve}u potra`nju.

Kratko pam}enje
Primjer kako se ne smije i ne treba zaboraviti jesu holokaust i Jevreji, ali ta lekcija nije se niti }e se, sude}i prema Ahmi}ima, savladati
Ahmi}i nadomak Viteza 16 godina kasnije. Sje}anje na 116 nevino stradalih `ena, djece, staraca, mu{karaca... Uplakani su samo pre`ivjeli ~lanovi porodica. Sami u svojoj boli. Ostatak svijeta, uklju~uju}i, na`alost, i bo{nja~ke zvani~nike ~iji je protokol za 16. april bio ispunjen „pametnijim stvarima“, pona{ao se kao da je zlo~in po~injen u nekoj afri~koj zemlji, a ne na samo sat vo`nje od njih. Kako koja godina odmi~e od masakra koji su po~inili pripadnici HVO-a, tako Ahmi}i i `rtve zlo~ina polako po~inju padati u zaborav. Osim reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a, delegacije Islamske zajednice u BiH, federalnog ministra za bora~ka pitanja Zahida Crnki}a te kantonalnog premijera i nekoliko ministara iz Vlade SBK, na mezarje u Ahmi}e nisu do{li oni koji se, po potrebi, u svojim politi~kim govorima naprasno sjete svih bosanskih ahmi}a, srebrenica, zvornika, prijedora... Do prije samo nekoliko godina, 16. aprila jedva se prilazilo Ahmi}ima od silnih kolona bijesnih automobila, namrgo|enih tjelohranitelja... Danas toga vi{e nema. A i {to bi, jer nije izborna godina. Inferioran odnos prema na{oj bliskoj pro{losti, prema zlo~inima, prema agresiji i genocidu ne donosi ni{ta dobroga. Primjer kako se ne smije i ne treba zaboraviti jesu holokaust i Jevreji. Ali, ta lekcija nije se niti }e se, sude}i prema Ahmi}ima, savladati. Nove generacije u ud`benicima historije uop}e ne u~e period od 1992. do 1995. Pitanje je kako i od koga }e onda saznati {ta se uistinu tada doga|alo, ako odrasli koji su im uzori ignoriraju `rtve zlo~ina i zaboravljaju na njih. Ne treba za~uditi ako i u Srebrenici za koju godinu, kada budu ukopane sve prona|ene `rtve, 11. jula do|u samo majke i sestre. Bo{nja~ko sje}anje polako blijedi, a to nikoga u ovoj zemlji, ~ini se, ne uznemirava. Kao da je bilo malo ubijanja, silovanja, klanja...

Cijene padaju, ali i prodaja

Promijenjeni uvjeti
Kao glavni razlog tome, iz autoku}a navode sve stro`ije i skuplje uvjete bankarskog finansiranja, zbog ~ega se gra|ani te{ko odlu~uju na kupovinu. Manju prodaju nije sprije~io ni najve}i pad cijena novih automobila u BiH u posljednjih nekoliko godina. Vedran Per{i}, portparol kompanije „ASA Holding“ koja je i najve}i autodiler na bh. tr`i{tu, ka`e za na{ list da trenutna kriza utje~e na sve automobilske brendove. - Tr`i{te novih automobila u BiH je veoma specifi~no i te{ko je praviti adekvatno pore|enje s pro{lom godinom, jer su i uvjeti promijenjeni. Kupci danas imaju najve}e pogodnosti pri kupovini automobila uz op}u neizvjesnost sutra{njice. Tr`i{te je palo za nekih 15 do 20 posto u prva tri mjeseca u odnosu na pro{lu godinu, ali to je pogodilo sve segmente dru{tva i utjecalo na gra|ane da dodatno razmisle prije kupovine - rekao je Per{i}. Emina Kusturica, izvr{na direktorica prodaje i marketinga autoku}e „Hyundai auto BiH“, ka`e kako je evidentno da je prodaja automobila ove godine manja.

Iz jednog od autosalona: Prolje}e nije donijelo ve}u potra`nju

- Prema nekim procjenama, u prva tri mjeseca ove godine u autoku}ama je prodato za 25 do 30 posto manje automobila, nego u istom periodu pro{le. Kada je u pitanju na{a ku}a, prodali smo 134 automobila, {to je oko 20 posto manje nego lani - govori Kusturica.

Pad uvoza vozila
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, u prva tri mjeseca ove godine uvezeno je novih i rabljenih automobila za skoro 40 miliona KM manje, nego u istom periodu pro{le godine. Od januara do kraja marta lani je uvezen 10.601 novi i rabljeni automobil ukupne vrijednosti 153.200.994 KM. Za isti period ove godine uvezena su 8.273 automobila vrijedna 112.865.277 KM. navode da prodaju sve manje automobila, iako su uvjeti, odnosno cijena i popusti mnogo povoljniji. Haris Karahmet iz te firme isti~e da je prodaja manja i do 40 posto, iako su cijene ni`e, a nema ni tro{kova carine. - Prodali smo blizu 40 posto manje automobila nego u prolje}e pro{le godine. Tada je obi~no najja~a prodaja. Sada to nije slu~aj, jer ljudi sve te`e nalaze mogu}nost da finansiraju kupovinu automobila, bilo da je rije~ o novim ili rabljenim vozilima - ka`e KaraT. LAZOVI] hmet.

Veliki problemi
Prema njenim rije~ima, klju~ni razlog manje prodaje jeste ekonomska kriza i slab plasman bankarskih proizvoda. - Imamo velikih problema s finansiranjem, iako su cijene ni`e i do 20 posto, banke te{ko daju kredite, uvjeti su stro`iji. Uz to ljudi se sada boje ulagati u kupovinu i postoji odre|eni strah - dodaje Kusturica. U kompaniji „Bunjo“, prodava~u „Renaulta“ u BiH, tako|er,

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Prekinuti poslovni odnos s bankama kao {to je UniCredit
Pitanje: Trebaju li dr`avne institucije i kompanije raskinuti poslovni odnos s bankama kao {to je UniCredit, koje su neopravdano pove}ale kamate na kredite?
A) DA 86% B) NE 11% C) Ne znam 3%

Uvoz za prva tri mjeseca 2008.
- Nova vozila: 2.469 automobila u vrijednosti od 81.817.539 KM - Polovna vozila: 8.132 automobila u vrijednosti od 71.383.455 KM

Uvoz za prva tri mjeseca 2009.
- Nova vozila: 2.522 automobila u vrijednosti od 61.421.185 KM - Polovna vozila: 5.751 automobil u vrijednosti od 51.444.092 KM

Ocjena agencije „Standard & Poor’s“

B C A

BiH zadr`ala stabilan kreditni rejting
Me|unarodna agencija za kreditni rejting „Standard & Poor’s“ u godi{njem izvje{taju ocijenila je odr`ivost i stabilnost kreditnog rejtinga BiH sa B+ sa stabilnim izgledima, zadr`av{i tako ocjenu koja je dodijeljena na{oj zemlji 22. decembra 2008. godine. U kontekstu globalne finansijske i ekonomske krize i padaju}eg trenda rejtinga mnogih vlada, ova ocjena predstavlja ohrabruju}i i pozitivan znak, ocijenila je Centralna banka BiH. Rizik u finansijskom sektoru BiH, iako prisutan, manjeg je intenziteta nego u regiji. - Pobolj{anje rejtinga BiH }e direktno korespondirati s dinamkom reformi i napretka u ja~anju institucija i procesu pridru`ivanja EU, uz vo|enje zdravih makroekonomskih politika - navodi se u saop}enju.

Centralna banka BiH: Rizik manji nego u regiji

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 96.076 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

aktuelno

„Avaz“ saznaje Tirak poziva gra|ane da prijave kamatare

Kozari} i Incko: Povjerenje u konvertibilnu marku

(Foto: B. Nizi})

Visoki predstavnik obi{ao Centralnu banku

Inspekcije mogu ka`njavati banke!
Mo`emo izdati rje{enje za vra}anje kamata u prvobitno stanje Predvi|ene nov~ane kazne bankama Neuvjerljive tvrdnje o neophodnosti pove}anja kamata
Potaknuta `estokim reakcijama bh. javnosti, Uprava za inspekcijske poslove Federacije BiH ispitat }e brojne slu~ajeve bankarskog lihvarenja i podizanja kamata kod banaka koje djeluju u na{oj zemlji, prije svega UniCredit banke, saznaje „Dnevni avaz“.

Incko: CBBH je pri~a o uspjehu
Guverner Kozari} smatra da je medijska kampanja protiv nekih banaka opravdana
Efekti ekonomske krize odrazili su se na BiH, {to pokazuje i predvi|anje Me|unarodnog monetarnog fonda da }e dr`ava u}i u recesiju i do 1,8 posto, izjavio je guverner Centralne banke BiH (CBBH) Kemal Kozari} nakon ju~era{nje posjete visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) ovoj instituciji. Incko je do{ao dati podr{ku radu CBBH, isti~u}i da je ona pri~a o uspjehu i jedna od klju~nih dr`avnih institucija. Kozari} je nakon razgovora istakao da BiH ulazi u te`ak period zbog smanjenja kreditne aktivnosti, ali da je Centralna banka donijela niz mjera kojima se bankama osloba|a kapital za kreditiranje. Govore}i o pove}anju kamatnih stopa u komercijalnim bankama, kazao je da je medijska kampanja protiv nekih komercijalnim bankama sasvim opravdana, dok protiv nekih nije. - Ne opravdavam postupke komercijalnih banaka. I ranije smo rekli da ima prostora za smanjenje kamate, a ne njihovo pove}avanje. Ne `elim biti njihov advokat, ali postoji druga dimenzija. Stabilne komercijalne banke su nam potre-

Pitanje novog ~elnika na vrijeme rije{iti
Kozari} je naveo kako o~ekuje od vlasti da, s obzirom na to da mu za tri mjeseca istje~e mandat, kao i viceguverneru, na vrijeme rije{e to pitanje, jer je Centralna banka institucija koja ne mo`e podnijeti neizvjesnost. Izrazio je nadu da }e Predsjedni{tvo BiH podr`ati kontinuitet uspje{nosti rada tima koji vodi ovu banku. nije, posebno za privredu i stambeni krediti, trebaju biti povoljnije izjavio je Kozari} i najavio da }e u utorak kod ministra finansija i trezora BiH Dragana Vranki}a biti organiziran sastanak s komercijalnim bankama, na kojem }e biti rije~i i o visini kamatnih stopa. Incko je potcrtao ogromno povjerenje u konvertibilnu marku i sposobnost o~uvanja finansijske stabilnosti zemlje uprkos izazovima. Naglasio je da je Centralna banka radila efikasno, profesio-

Ni{tavni ugovori
To je za na{ list ju~er potvrdio direktor Uprave Ibrahim Tirak, navode}i da su inspektori ve} prikupili vi{e spornih ugovora s bankama u kojima su kamate drasti~no pove}avane. - U skladu sa Zakonom o za{titi potro{a~a FBiH, mi mo`emo izdati rje{enja o vra}anju kamata u prvobitno stanje te vra}anju ostvarene dobiti gra|anima i firmama. Tako|er, imamo mogu}nost da za svaki pojedina~ni slu~aj podizanja kamata izdamo prekr{ajni nalog za kazne od ~etiri do pet hiljada KM. Ozbiljno }emo „zakuhati“ s bankama i ne vjerujem da }e to pro}i tek tako - izjavio je Tirak. Na pitanje mo`e li Federalna uprava za inspekcijske poslove

Tirak: Ozbiljno }emo „zakuhati“ s bankama

Itekako nas „ribaju“
- Htjeli mi to ili ne, moramo priznati da nas banke, ipak, itekako „ribaju“. Ja sam za to da se to u svakom slu~aju zaustavi. Jer, i pro{le godine ovo su jednom uradili, a to ne smiju isti~e Tirak.

Sa~uvati slobodne rezerve
Guverner CBBH posebno se osvrnuo na dogovore politi~ara, ta~nije trojice strana~kih lidera, o kori{tenju dijela slobodnih rezervi banke, navode}i da zakon ne dopu{ta takve korake. - Imamo 480 miliona slobodne rezerve. Zakonom nije dobne i nema ekonomije bez njih kazao je Kozari}. Prema njegovim rije~ima, CBBH nema instrumente da utje~e na formiranje kamatnih stopa, a dok god ima onih koji uzimaju skupe kredite, takvih kredita bit }e na tr`i{tu. - Smatram da neke kreditne lizovoljeno njihovo kori{tenje. To je osigura~ monetarne politike u BiH i borit }u se da se on sa~uva. Nije dobro da politi~ari razgovaraju i odlu~uju o tim sredstvima. Na{a nezavisnost nikada nije bila upitna i ne treba biti ni sada naglasio je Kozari}. nalno i odgovorno prema javnosti, „i ti uspjesi bili su vidljivi osobito kada je po~ela kriza u BiH i Evropi pro{le godine“. - Reakcija CBBH bila je dobro ciljana i pravovremena, tako da je do{lo do stabilizacije u bh. bankarskom sektoru - zaklju~io je T. LAZOVI] Incko.

intervenirati u ovom slu~aju, s obzirom na to da je za banke nadle`na Agencija za bankarstvo FBiH, Tirak odgovara potvrdno. Isti~e, naime, da su banke obavezne slu{ati Agenciju, ali da inspekcija provodi Zakon o za{titi potro{a~a, koji je „op}i zakon i stariji od svakog drugog zakona“. - Ako nam gra|ani po{alju obavijesti o naglim pove}anjima kamata, mo`emo provjeriti ugovor s bankom i na~in na koji je sve obavljeno. Banke ne mogu drasti~no pove}avati kamate bez obzira na to {ta pi{e u ugovorima s klijentima. Takav ugovor, prema Zakonu, ni{tavan je! Zakon o potro{a~ima nagla{ava da ne mo`e postojati nikakav ugovor u kojem dvije stranke nisu isto tretirane i za{ti}ene. Ako mijenjaju kamate, banke moraju s klijenti-

ma potpisivati novi ugovor, a ne samo da im proslijede obavje{tenje da su samoinicijativno mijenjale kamatne stope - tvrdi Tirak.

Za{tita potro{a~a
Prema njegovom stajali{tu, klauzula o mogu}nosti da banke same mijenjaju kamatne stope ne bi smjela stajati u ugovorima. Dodaje da tvrdnje banaka o neophodnosti pove}anja kamata nisu uvjerljive, jer su „gra|ani kupovali novac po cijeni koja je vrijedila u to vrijeme“ te da se u ovom slu~aju ne mo`e djelovati naknadnom pame}u. Tirak }e u utorak, 21. aprila, u Mostaru odr`ati sastanak i s ombudsmenom za za{titu potro{a~a BiH Draganom Dokom, koji bi se, tako|er, trebao uklju~iti F. VELE u cijeli slu~aj.

Dr`avi nanesene milionske {tete

Za sve bankarske poslove morali biti raspisivani tenderi
Suprotno Zakonu o javnim nabavkama BiH, sve banke u na{oj zemlji, a ponajvi{e UniCredit banka, ve} godinama dobivaju od vlada i dr`avnih institucija na svim nivoima vrijedne bankarske poslove bez raspisanih javnih tendera. Time na{a dr`ava ve} godinama trpi milionske {tete, a pojedine banke na jeftin na~in stvaraju monopol. Ovo je ju~er za „Dnevni avaz“ izjavio biv{i ~lan Komisije za dr`avnu imovinu BiH Muharem Cero, navode}i da je praksa nezakonitog dodjeljivanja poslova bankama po~ela u vrijeme Lagumd`ijine Alijanse za promjene, ali da je nastavljena do danas. - To je skandalozno, jer da bi se proveo bilo koji posao koji prelazi 30.000 KM, mora biti objavljen tender. Vlasti u BiH stoga bi hitno trebale raskinuti ugovore s bankama, prije svega s UniCredit bankom, te raspisati javne tendere za sve bankarske usluge za sva ministarstva i dr`avne institucije u BiH. Poslovanje s bankama mora se voditi u okviru Zakona o javnim nabavkama. Na taj na~in
Cero: Nastavljena Lagumd`ijina praksa

rdno

Vlada HNK nije udovoljila zahtjevima

Generalni {trajk dr`avnih slu`benika
Vi{e od 200 dr`avnih slu`benika i namje{tenika zaposlenih u organima dr`avne slu`be HNK stupit }e u generalni {trajk, izjavio je za „Avaz“ njihov sindikalni predsjednik Jaki{a Stan~i}. Prema njegovim rije~ima, odluka o tome donesena je ju~er na Skup{tini Nezavisnog sindikata dr`avnih slu`benika i namje{tenika u HNK, na kojoj je formiran i [trajka~ki odbor. Osim povla~enja odluke Vlade HNK o smanjenju pla}a za 15 posto, kako je rekao Stan~i}, Sindikat tra`i potpisivanje granskog kolektivnog ugovora i dono{enje odluke o primjeni dosada{njih koeficijenata za obra~un pla}a. - U dogovoru s ostalim sindikalnim organizacijama u HNK utvrdit }emo termin stupanja u generalni {trajk - najavio je M. Sm. Stan~i}.

Lobiranje kod hrvatskih predstavnika
- Banke djeluju kao veliki monopolisti! Zakon o javnim nabavkama u pogledu sklapanja poslova s bankama se ne po{tiva, jer su se mnogi ministri na svim razinama vlasti uhljebili u upravne odbore raznih banaka. Oni gledaju svoj interes. Osim toga, majke banke iz Hrvatske, recimo, imale su jak utjecaj na lobiranje kod hrvatskih predstavnika u vlasti - kategori~an je Cero.

banke bi se dovele u konkurenciju po osnovu kamata i velikih bankarskih provizija. Time se sna`no mo`e utjecati i na kamate - ka`e Cero. On tvrdi da bi banke nu|enjem ni`ih kamatnih stopa na tenderima kona~no u{le u poslovnu F. VELE konkurenciju.

pogledi

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

5

RAZGOVOR [ef Ureda Svjetske banke u BiH Marko Mantovaneli

Banke }e morati vagati uvjete za davanje kredita
Sada }e banke morati na}i pravi balans izme|u upravljanja rizicima i stvaranja pravih pozicija za daljnje plasiranje kredita
Delegacija Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), predvo|ena {efom Odjela za BiH Kostasom Hristuom (Costas Christou), ve} nekoliko dana boravi u BiH kako bi s doma}im vlastima razgovarala o stand-by aran`manu. Najavljeno je da }e odobriti novac samo za servisiranje vanjskog duga, a ne za pokrivanje bud`etskih rupa. BiH Marko Mantovaneli (Marco Mantovanelli) pozdravlja odluku bh. vlasti da razgovaraju sa MMF-om i isti~e da }e aran`man s ovom finansijskom institucijom pomo}i ubrzanje reformskih procesa u BiH. - Ovo bi mogao biti program u fazama i definitivno }e biti znak ostalim institucijama, poput Svjetske banke i Evropske komisije, da razmotre dodatnu pomo} BiH. Koliko }e BiH dobiti novca, zavisit }e od dogovora MMF-a i bh. vlasti - ka`e Mantovaneli u razgovoru za „Dnevni avaz“.
Sli{kovi}: Poznat po kontroverzama

Li~nost dana Bla` Sli{kovi}

Program u fazama
U principu, MMF uglavnom i sklapa ara`mane koji, ustvari, slu`e za servisiranje vanjskog duga, ~ime dr`avama koje dobiju kredit otvara prostor da novac iz bud`eta umjesto za inozemni dug preusmjere u reforme i daljnje investicije. [ef Ureda Svjetske banke u
Mantovaneli: Pozdravio po~etak razgovora

Preduzete mjere
Mantovaneli se dotakao i nemoralnog pove}anja kamatnih stopa komercijalnih banaka u BiH, prije svega, UniCredit banke. - Uprkos padu me|ubankarske kamatne stope, euribora, zbog percepcije pove}anog rizika, tro{kovi bankarskog poslovanja su pove}ani {irom svijeta. Stoga nije iznena|uju}e da su kamate u BiH ve}e nego prije - navodi Mantovaneli. On nagla{ava da su bh. vlasti

Majstorski autogol
Bakine optu`be na ra~un ]ire Bla`evi}a mogu se shvatiti samo kao zavist
Bla` Sli{kovi} bio je nogometni velemajstor, omiljen gdje god je igrao. Njegovi potezi i golovi i danas se prepri~avaju kao savr{eno majstorstvo. No, Baka je poznat i kao kontroverzna osoba. Ta osobina ko{tala ga je mo`da i bogatije igra~ke (i trenerske) karijere. Upravo je Sli{kovi}eva „tamna strana“ isplivala na povr{inu kada je optu`io Miroslava ]iru Bla`evi}a da uzima novac za pozive u reprezentaciju, a nekada{nje izabranike prozvao da su ga prodali u utakmicama s Ma|arskom i Gr~kom. Kakav (majstorski) autogol!? Ne znamo {ta je izazvalo Sli{kovi}a, ali znamo da bi mu bolje bilo da je {utio. Za{to bi Marko Topi}, kao drugi strijelac jake ruske lige, u 33. godini `ivota, davao ikome novac da zaigra minutu za reprezentaciju? Za{to se Sli{kovi} tek sada „sjetio“ da su ga igra~i prodali u kvalifikacijama za Euro 2008 i za{to ih nije imenovao? Sli{kovi} mora pod hitno ponuditi dokaze za svoje tvrdnje (ako ih ima) i odgovoriti na ova pitanja. U protivnom, njegove neutemeljene optu`be mogu se shvatiti samo kao zavist {to danas reprezentacija posti`e rezultate koji je vode ka bara`u gdje Baka nikad nije bio i {to u dr`avnom timu vlada pozitivna atmosfera kakvu je on u svojoj ekiA. N. pi rijetko imao.

Preporuka ombudsmena Vladi FBiH

Delegacija MMF-a danas u Sarajevu
Delegacija MMF-a ovih dana je boravila u Banjoj Luci, a ve} danas }e doputovati u Sarajevo, kako bi se u ponedjeljak sastala s ~elnicima Federalne vlade i po~ela tehni~ke razgovore o stand-by aran`manu.

preduzele mjere kako bi osigurale potrebnu likvidnost bankarskog sektora, pa }e banke sada morati na}i pravi balans izme|u upravljanja rizicima i stvaranja pravih uvjeta za daljnje plasiranje krediI. [MIGALOVI] ta.

Nezakonito ~lanstvo u vi{e upravnih odbora
Ombudsmeni FBiH uputili su preporuku Vladi FBiH i svim nadle`nim organima vlasti za imenovanje nadzornih i upravnih odbora da upozore ~lanove koji su imenovani u dva i vi{e odbora da u roku od 30 dana podnesu ostavke i da ne vr{e imenovanja suprotna Zakonu o privrednim dru{tvima, saop}eno je iz Ureda federalnih ombudsmena. Ombudsmeni Federacije BiH su na osnovu pra}enja i analize primjene Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH uo~ili da se u ve}em broju nadzornih i upravnih odbora na federalnom, kantonalnim i op}inskim nivoima nalaze ~lanovi koji su birani u dva ili vi{e odbora. Kako je od 2. januara 2009. na snazi Zakon o izmjenama i dopuna-

Dr`avna komisija upozorila „Jopinvest“ iz Stoca

Kamenolom }e ugroziti Daorson i Radimlju
Kamenolom koji na lokaciji Barine u kanjonu Radimlje kod Stoca namjerava izgraditi firma „Jopinvest“ iz Stoca ugrozit }e helenisti~ki grad Daorson, nacionalni spomenik i jedno od najve}ih arheolo{kih nalazi{ta BiH. Na ovu ~injenicu ju~er su na raspravi o izdavanju okoli{ne dozvole za kamenolom u Radimlji upozorili predstavnici Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH. Zijad Halilovi} iz Komisije kazao je da je kamenolom planiran unutar za{titnog pojasa arheolo{ke zone Daorson, gdje nije dozvoljena izgradnja. Rekao je da }e s tim biti upoznati i ministar kulture i sporta FBiH Gavrilo Grahovac i Federalni zavod za za{titu spomenika FBiH koji }e „preina~iti svoju odluku, budu}i da su prethodno odobrili izgradnju kamenoloma“. Na raspravi, koju je organiziralo Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, predstavnici „Jopinvesta“ predvo|eni direktorom Ivanom Antunovi}em nevoljko su prihvatili upozorenje. Kako nam je kazao mje{tanin Barina Almir Be{o, ovaj isti investitor prije vi{e od tri godine poku{avao je sli~no uraditi na samom vrelu Radimlje, na {ta selo pobunilo. - Kamenolom koji planiraju izgraditi udaljen je kilometar i po od Daorsona. Tako|er, direktne posljedice trpjet }e i ste}ci na RaA. Du. dimlji - ka`e Be{o.

Vlada FBiH: Jasna poruka

ma Zakona o privrednim dru{tvima, njime se izri~ito zabranjuje kumulacija funkcija i utvr|uje da ista osoba mo`e biti ~lan samo jednog nadzornog i upravnog odbora.

Spec
LJUBLJANA - Na lokaciji koja je predvi|ena za izgradnju d`amije u Ljubljani danas }e biti odr`ana akcija ~i{}enja. Lokalitet budu}e d`amije posjetit }e gradona~elnik glavnog grada Slovenije Zo(F. V.) ran Jankovi} i delegacija evropskih gradona~elnika.

Radimlja: Prijetnja ste}cima

Od 0 do 24 sata
Arifovi} ogor~en zbog indolentnosti institucija

6

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

mozaik

Poreznici se ne mogu sami boriti
Preksino}nja akcija Pojepodnevnim i no}nim sarezne uprave FBiH, u kotima i ~ekamo da nam se joj je u Sarajevu, Kiseljaku ostali priklju~e. Neshvai Busova~i privremeno zatljivo je kako op}inske i tvoreno 13 objekata u kojikantonalne vlasti kukaju ma su nelegalno prire|ivada nemaju novca u bud`ene igre na sre}u, uslijedila tima, a ne bave se pitanjem je nakon saznanja da ih je nelegalnog rada. ponovo otvoren veliki brTako je u pekarskoj, Arifovi}: oj. mesarskoj, trgova~koj, stDirektor Midhat Arifo- Nelegalni rad omatolo{koj djelatnosti. vi} u izjavi za „Dnevni avaz“ Zbog ometanja u radu, u neprijaizra`ava nezadovoljstvo {to se i tnost dolazi isklju~ivo porezna druge institucije ne uklju~e u inspekcija. Ne posustajemo, ali rje{avanje ovog problema. o~ekujemo da i ostale institucije - Jedini od kontrolnih institu- ne{to u~ine - apelira Arifovi}. B. T. cija, osim policije, radimo u posli-

IGRE NA SRE]U Upitno po{tivanje Zakona o javnim nabavkama

Ba{i}: FTV 12 godina posluje s „Lutrijom BiH“ bez tendera
Brojne TV stanice tra`ile mogu}nost da prenose bingo i loto po ni`im cijenama U pet godina FTV od „Lutrije“ zaradila 7,5 miliona KM
Ba{i}: U{teda za bud`et bila bi i do milion KM

Ve} 12 godina „Lutrija BiH“ pla}a prijenos izvla~enja lota i binga Federalnoj televiziji, kao da je ona Bogom dana za to. Nikad nije proveden tender o izboru najpovoljnije TV stanice za pru`anje tih usluga.

Otpu{teni radnik „Oslobo|enja“ na Neurologiji

O~ekuje podr{ku
Tako je „Lutrija“ samo u posljednjih pet godina platila oko 7,5 miliona maraka Federalnoj televiziji, za organizaciju, pripremu i prijenos izvla~enja brojeva lota i binga, izjavio je ju~er Haris Ba{i}, ~lan Upravnog odbora „Lutrije BiH“. On je potvrdio kako }e se pred UO „Lutrije BiH“ u utorak na}i njegova inicijativa kojom

Novinar Be{li} ponovo u bolnici
Biv{i novinar „Oslobo|enja“ iz Zenice Elvir Be{li}, kojem je direktorica Lidija Kora}, dok je bio na bolovanju i lije~enju od mo`danog udara, potpisala otkaz kao tehnolo{kom vi{ku, kasno preksino} primljen je u Kantonalnu bolnicu zbog pogor{anog zdravstvenog stanja, potvr|eno nam je u toj ustanovi. - Nakon svih poni`enja, neupla}ivanja zdravstvenog osiguranja i blama`e, ju~er (prekju~er, op. a.) ponovo sam po~eo osje}ati bolove u potiljku i sljepoo~nicama. Mislio sam da }e pro}i, ali se pogor{alo, tako da sam se bukvalno sru{io na stepenicama Hitne pomo}i. Nakon intervencije, preba~en sam na Urgentni blok KBZ, a onda na Neurologiju, gdje mi ljekari daju terapije - kazao nam je prilikom na{e posjete Be{li}. A. D`.

Be{li} u KBZ: Do`ivio poni`enje

se tra`i da menad`ment raspi{e tender za izbor TV ku}e koja }e prenositi izvla~enje brojeva lota i binga. Kako ka`e, brojne TV stanice tra`ile su mogu}nost da ponude usluge po ni`im cijenama, a po{to mnoge od njih u cijelosti pokrivaju signalom FBiH, me|u kojima su BHT 1, Hayat TV, OBN, Pink, i druge, jasno je da bi konkurencija bila jaka. - Nije zanemariva ~injenica da se veliki broj TV ku}a izjasnio da bi taj posao mogao biti ura|en tri puta jeftinije i kvalitetnije. To bi zna~ilo da bi „Lutrija“ mogla dodatno uplatiti u bud`et FBiH, za penzionere i socijalno ugro`ene izme|u 800.000 i milion KM, {to su ogromna sredstva pogotovo u kontekstu situacije u kojoj se nalazimo - navodi Ba{i}. On o~ekuje podr{ku inicijativi na sjednici UO „Lutrije“, odnosno, kako ka`e, podr{ku tome da se isprave nezakonitosti u izboru TV stanice koja prenosi loto i bingo. - Ako UO ne otkloni ovu nezakonitost, sutra njegovi ~lanovi mogu o~ekivati da budu krivi~no gonjeni, jer nisu ni{ta poduzeli da bi i ovaj dio rada „Lutrije“ bio u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - iznosi Ba{i}, dodaju}i da se ovdje povla~i i pitanje {tete koja je dosada{njim na~inom rada na~injena Federaciji BiH.

Bez odgovora

Tvrdi da FTV njega ucjenjuje i reketira
Komentiraju}i optu`be Federalne televizije da „ucjenjuje i reketira“ ovu TV ku}u zbog nezadovoljstva prilogom o njemu objavljenom u emisiji „60 minuta“, Ba{i} je pozvao FTV da sve nezakonitosti, ako ih ima u njegovom radu, prijavi nadle`nim institucijama. - Takvim tvrdnjama FTV zapravo nastoji mene ucijeniti da povu~em svoju inicijativu sa sjednice UO. No, ja ne}u podle}i ucjenama reketa{a koji su zauzeli FTV i zloupotrebljavaju svoje pozicije - rekao je Ba{i}.

Predsjedavaju}i UO „Lutrije BiH“ Zdravko Raji} izjavio je za na{ list da jo{ nije vidio Ba{i}evu inicijativu, te da ne `eli prejudicirati njen epilog. Uprkos brojnim poku{ajima, ju~er nismo mogli dobiti reakciju iz Federalne televizije, jer odgovora na na{e ~ak i pisane upite nije bilo ni iz njihove press slu`be, niti odgovornih ~elnika, D`emala [abi}a i ZvoS. [KULETI] nimira Juki}a.

„Avaz-roto press” Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost, Sarajevo objavljuje

TV BINGO
6 83 40 86 41
1

16. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

JAVNI TENDER
za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a - I PREDMET TENDERA Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za vr{enje dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije, - dezinfekcija (svaka dva mjeseca) - dezinsekcija (dva puta godi{nje) - deratizacija (dva puta godi{nje), na cca 20.000 m2 za potrebe kompleksa “Avaz” u ul.Te{anjska br. 24a, Sarajevo. - II PODNO[ENJE PONUDE Propisano zatvorenu ponudu sa izra`enom cijenom po m2 dostaviti na recepciju “Avaz-roto press” D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo. Na koverti nazna~iti “Ponuda za vr{enje dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije”. Ponudu dostaviti najkasnije do 24. 04. 2009. godine.

12 32 22 66

2

48 16 39 45

3

75 65 10 47

4

70 24 50 25

5

55 90 89 13

6

17 63 67 56

7

19 81 18 46

8

72 84 14 27

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: Jedan dobitak - 56.912,38 KM Kartica kupljena u Mostaru Deseterac: 29 dobitaka - 1.177,50 KM Peterac: 11.721 dobitak - 6,05 KM

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/

1. 028 3761056 86 2. 028 2754824 21 3. 028 1960719 89 4. 028 3863109 81 5. 028 3550621 27
D`ek pot u narednom kolu iznosi oko 760.000 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Milo \ukanovi}

PROPISI [ta predvi|a Prijedlog zakona o akcizama BiH

Cigarete skuplje za 15, kafa za 50 feninga?
Ko ho}e da pu{i, neka za to i plati
Prijedlog zakona o akcizama, koji je Vije}e ministara uputilo Parlamentu BiH na razmatranje po skra}enoj proceduri, predvi|a poskupljenje kutije cigareta za 15, a kilograma kafe za 50 feninga. Namet na kilogram sirove kafe umjesto dosada{njih 1,5 iznosit }e dvije KM, a na kilogram pr`ene umjesto tri bit }e 3,5 marke. Akciza na pi}a iznosit }e 8 KM po litri apsolutnog alkohola za vo}ne prirodne rakije. Predlaga~ zakona cijeni kako se ovim indirektno stvara prostor da doma}i proizvo|a~i pove}aju proizvodnju tradicionalnih prirodnih pi}a u odnosu na pi}a od etilalkohola. Zakon predvi|a i uvo|enje posebne akcize od deset feninga po litri goriva za izgradnju autoputeva. - Treba zadr`ati jedinstvenu stopu PDV-a, ali zato hitno treba usvojiti predlo`eni zakon o akcizama. Ovo nije zakon za poticanje proizvodnje, ve} za prikupljanje dodatnih prihoda, bez kojih smo ostali smanjuju}i odre|ene carinske stope. Zato je neophodno pove}ati akcize na luksuzne proizvode. Pa, ko ho}e da pu{i, neka to i plati - ka`e ministar finansija BiH Dragan Vranki}.

Nismo jo{ otvorili temu izbora novog mandatara
\ukanovi}: Politi~ke konsultacije

- Nismo jo{ otvorili temu izbora novog mandatara, pa samim tim ni sastava nove vlade. Bili smo zaokupljeni definiranjem kona~nog izvje{taja Dr`avne izborne komisije, a nakon toga odre|ivanjem sastava poslani~kog kluba na{e koalicije. Sada se stvaraju uslovi da po~nemo po(Premijer Crne Gore u „Pobjedi“) liti~ke konsultacije .

Klint Istvud

Cijena alkohola i sokova nepromijenjena

Ne `alim zbog pro{lih postupaka
- Ne vjerujem u `aljenje zbog pro{lih postupaka. Mnogo stvari bi u~inili druga~ije da ih imate priliku ponoviti, ali nemate, pa jednostavno ne razmi{ljate o Istvud: tome. I to se mo`e primijeniti na cijeli `ivot. Na raspo- Razli~ita laganju ima{ samo znanje koje posjeduje{ u tom trenu- iskustva tku, kao 20-godi{njak nema{ iskustvo 50-godi{njaka, i (Glumac za „Jutarnji list“) to je to. Nema `aljenja.

Emina Ze~aj

Danas pjeva ko ho}e
Ze~aj: Izvorni melos

- Danas pjeva ko ho}e. Do|u s ulice i odmah snime album. Ove pjeva~ice i progutaju pola pjesme, ali nikome ne smeta. Nije muzika vi{e {to je bila. Ja sam ostala dosljedna izvornom melosu, iako sam imala mnogo prilika i ponuda da pjevam novokomponovane pjesme. Nisam pristala, ni onda kada mi je bilo najte`e.
(Pjeva~ica za „Azru“)

[ta ka`u u narodu
Vranki}: Nadomjestak za ni`e carine

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Akciznim proizvodima smatraju se derivati nafte, duhanske prera|evine, bezalkoholna pi}a, alkohol, alkoholna pi}a i vo}na prirodna raklija, pivo i vino, te kafa. - Sav novac prikupljen od akciza bit }e upla}ivan na podra~un koji je Uprava za indirektno oprezivanje (UIO) du`na otvoriti i bit }e kori{ten za gradnju autoputeva. Taj novac }e se

raspore|ivati prema odluci Fiskalnog vije}a, kao {to se dijeli i novac s jedinstvenog ra~una UIO - obja{njava predsjedavaju}i Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavni~kog doma Slavko Jovi~i}. Prema njegovim rije~ima, on se zalagao za ve}e akcize na uvozne cigarete, ali to, zbog „jakog uvoznog lobija“, ipak, nije priS. R. hva}eno.

Postajemo zemlja sirotinje
- Porazni su rezultati o broju ljudi koji su ostali bez posla. Skoro 100 hiljada ljudi vi{e nema egzistencije i o tome u BiH niko ne razmi{lja. Ovoj zemlji treba vlast koja }e se baviti narodom i njegovim boljitkom, vlast koja }e imati odgovornost i planove. Ina~e }emo postati zemlja sirotinje koju }e svi zaobilaziti.
(^itateljka iz Sarajeva)

Vremenska prognoza

18. 4. 2009.

Pitanje entitetskom premijeru

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

Ko }e nadoknaditi milionske {tete FBiH
Zbog neimenovanja direktora Fonda za za{titu okoli{a, Federacija BiH do sada je izgubila desetine miliona maraka, re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare Centra civilnih inicijativa (CCI) u Sarajevu. - Samo po osnovu posjednih vodonaknada nekoliko desetina miliona maraka je trebalo biti u Fondu, to odgovorno tvrdim - kazao je Zoran Ad`aip, voditelj CCIjeve kampanje „O~istimo otpad“. Trenutno u Fondu stoji neiskori{teno pet miliona maraka, a {tete nastaju i zbog neizdavanja drugih dozvola industrijskim proizvo|a~ima. Adis Arapovi}, projekt menad`er ove organizacije, rekao je da je Vlada FBiH nedavno s dnevnog reda skinula tu ta~ku. Press je organiziran kako bi premijeru Ned`adu Brankovi}u

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA]

BANJA LUKA 20 BR^KO 19

VRIJEME DANAS

20

Prete`no obla~no

TUZLA 19 LIVNO ZENICA 19
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Arapovi} i Ad`aip: Blokiran novac

(Foto: I. [ebalj)

bila upu}ena pitanja za{to direktor za proteklih pet godina nije imenovan, u ~ijem je to interesu, ko }e odgovarati za kr{enje zakona i ogromnu {tetu... Re~eno je da zbog neimenova-

nja direktora ni ni`i nivoi vlasti ne mogu koristiti sredstva IPA fondova. Do Fonda ne dolazi ni novac koji proizvo|a~i PET ambala`e trebaju pla}ati kao naknadu za zbriB. T. njavanje otpada.

Danas se u BiH o~ekuje 15 umjereno do prete`no obla~no vrijeme mjestimi~no s ki{om, a ponegdje i s pljuskovima pra}enim grmljavinom uglavnom poslije podne. Ne{to vi{e obla~nosti bit }e u Hercegovini, dok }e u sjeveroisto~nim podru~jima biti sun~anije uglavnom prije podne. Vjetar slab do umjeren ju`ni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a najvi{a dnevna od 12 do 23 stepena.

SARAJEVO 18 GORA@DE 18

MOSTAR 20

NEUM 20

SUBOTA
18. 4. 2009.

NEDJELJA
19. 4. 2009.

PONDJELJAK
20. 4. 2009.

Ratni zlo~ini po~injeni u Srebrenici

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 40C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 6 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

Obustavljena istraga protiv 13 policajaca RS
Tu`ila{tvo BiH donijelo je odluku kojom se obustavlja istraga protiv 13 pripadnika biv{eg CJB Zvornik, optu`enih za u~e{}e u ratnim zlo~inima u Srebrenici, saznaje „Avaz“ u Tu`ila{tvu BiH. Postupak protiv 19 pripadnika MUP-a RS prekinut je prije, za njih 16 jo{ se vr{e provjere a jedan je optu`en. Istraga je obustavljena protiv policajaca Jovana Lazi}a, Dragana Hajdukovi}a, Predraga Peri}a, Ljubomira Popovi}a, Radeta Mili}a, Nedeljka Vidovi}a, Bobana Stupara, Radislava Risti}a, Milana Bogdanovi}a, Mire Jovanovi}a, Nikole Raki}a, @eljka Jovanovi}a, Milisava Prodanovi}a. Njima }e biti vra}eni dokumenti, tako da }e se nakon suspenzije, koja je trajala 21 mjesec, mo}i slobodno kretati i van granica BiH. E. L.

od 60C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

od 120C do 230C

od 130C do 210C

od 140C do 210C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Prolazak ciklone iznad na{e zemlje uvjetuje relativno nepovoljne biometeorolo{ke prilike, pri ~emu bi najvi{e problema mogle imati osobe sa psiho smetnjama, a kod reumati~ara su tako|er mogu}i ja~i bolovi. Hroni~nim bolesnicima savjetujemo da ne pretjeruju s fizi~kim aktivnostima.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.58 Zalazak 19.34

18. 4. 2009.
Izlazak 2.44 Zalazak 12.28

Brzo - kratko
Danas sjednice Glavnog odbora SDA

8

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

teme

Pripreme za Peti kongres
Glavni odbor SDA danas }e na sjednici u Sarajevu razmatrati pitanje pripreme Petog kongresa, koji }e biti odr`an 26. maja. Ne}e biti utvr|ena lista kandidata za strana~ko rukovodstvo, nego samo broj delegata i ~lanova novog saziva GO. Kona~na lista kandidata za predsjednika i rukovodstvo SDA bit }e poznata na sjednici GO pred sami kongres. Na posebnoj sjednici, koja }e tako|er biti odr`ana danas, GO GO SDA: S jedne od ranijih sjednica }e razmatrati ekonomsku situaciju, uvodni~ar }e biti federalni premijer Ned`ad Brankovi}, a o~ekuje se rasprava o na~inu prevazila`enja krize. Predsjedni{tvo SDA ranije je utvrdilo i o~ekuje se potvrda GO da }e na Kongresu biti 766 delegata, od ~ega }e 533 do}i iz op}inskih organizacija, {est iz Br~ko Distrikta, a 26 njih daju kantonalni i regionalni odbori. Jo{ 30 delegata dolazi iz inozemstva, 141 delegat prema polo`aju, 15 ih imenuje preT. L. dsjednik stranke i po pet daju asocijacije mladih, `ena i „Fatma“.

UPOZORENJA Uo~i sjednice Doma naroda Parlamenta BiH

Zakon o za{titi doma}e proizvodnje uru{ava dr`avu!
[piri} upozorio na kr{enje CEFTA-e Neozbiljno je da ne po{tivamo me|unarodne ugovore
Iako je Vije}e ministara pozvalo Parlament BiH da glasa protiv zakona o za{titi doma}e proizvodnje, koji je predlo`io poslanik Narodne stranke Radom za boljitak Jerko Ivankovi} Lijanovi}, izvjesno je da }e Dom naroda na sjednici 27. aprila potvrditi odluku Predstavni~kog doma. - Koliko Vije}e ima nadle`nosti u odlu~ivanju, govori i potez Predstavni~kog doma, koji se potpuno oglu{io na na{e preporuke. Zakon je usvojen iako je suprotan CEFTA-i - rekao je predsjedavaju}i Vije}a ministara Nikola [piri}. Uprkos upozorenju Evropske komisije da taj zakon kr{i me|unarodni sporazum, prijedlog bi, prema sada{njem raspolo`enju u Domu naroda, trebao dobiti podr{ku ve}ine delegata. Protiv predlo`enog zakona, kako sada stvari stoje, jedino }e glasati Klub Hrvata. - Mi }emo biti izri~ito protiv. Usvajanje predlo`enog zakona vodi ka uru{avanju dr`ave. Ako smo potpisali CEFTA-u, onda bi bilo vrlo neozbiljno od nas kao dr`ave da ga kr{imo - upozorava

Skup{tina Saveza op}ina i gradova FBiH

Smajlovi} predsjednik umjesto Be{li}a
Husein Smajlovi}, na~elnik op}ine Zenica, novi je predsjednik Saveza op}ina i gradova Federacije BiH, odlu~eno je ju~er na sjednici u Neumu. Na tom mjestu do sada je bio mostarski gradona~elnik Ljubo Be{li}. Za Smajlovi}evog zamjenika izabran je Vlado Alilovi}, na~elnik Vitez, A. Du. a za predsjednika Skup{tine Ivo Jerki}, na~elnik ^itluka.

Otvaranje ~etvrte arheolo{ke sezone u Visokom

Manifestacija „Srcem za piramide 2009“
U Visokom }e danas biti odr`ana kulturna manifestacija „Srcem za piramide 2009“, povodom otvaranja ~etvrte arheolo{ke sezone istra`ivanja Bosanske doline piramida. Programom je predvi|ena posjeta podzemnom tunelu Ravne, pje{a~enje transverzalom bosanskih piramida, takmi~enje rafting klubova na rijeci Fojnici, kao i spu{tanje paraglajdera sa vrha bosanske piramide Sunca na parking KTK-a. Tako|er, bit }e uprili~ena i nau~na tribina o gra|evinskim materijalima kori{tenim za gradnju piramida i o radiokarbonskom datiranju podzemog kompleksa tunela Ravne, saop}eno je iz Fondacije „Arheolo{ki park: Bosanska piramida Sunca“.

Dom naroda: Protiv }e glasati jedino Klub Hrvata

Polaznicima {kole dodijeljeni certifikati

Pripreme za nepovratna sredstva EU
Deset polaznika iz raznih institucija ili preduze}a dobilo je ju~er na sve~anosti u Sarajevu certifikate po uspje{nom zavr{etku prve [kole prakti~ne pripreme projekata za nepovratna sredstva EU, koju je organizirala slovenska kompanija RR&Co, u saradnji s Apriori komunikacijama BiH. - Cilj {kole je da u organizacijama ~iji su predstavnici poSarajevo: S dodjele certifikata ha|ali {kolu najbolje budu iskori{tene mogu}nosti koje su sada otvorene i koje }e biti otvorene {to se ti~e nepovratnih sredstava EU - rekao je konsultant kompanije RR&Co Damjan Struna.

predsjedavaju}i Kluba hrvatskog naroda u ovom domu Branko Zrno. S druge strane, stav SNSD-a odranije je poznat. Iako predsjedavaju}a Kluba Srba Du{anka Majki} tvrdi da je usvajanje ovog zakona izvan svake logike i racionalnog razmi{ljanja, ka`e da }e

Proizvodi na koje }e se pla}ati carina
U predlo`enom zakonu koji je usvojio Predstavni~ki dom Parlamenta BiH navodi se da }e vlasti Srbiji i Hrvatskoj napla}ivati pune carine na uvoz vode, sokova, mlijeka, mlije~nih proizvoda, mesa i mesnih prera|evina.

ga, ako to u~ine Bo{njaci, ipak podr`ati. A podr{ka Bo{njaka, kada je rije~ o delegatima iz SDA, prema rije~ima predsjedavaju}eg Kluba Hazima Ran~i}a, nije upitna. - Na Zapadu svi poma`u svoj kapital. Za{to ne bismo preduzeli mjere u pravcu minimalne za{tite svojih proizvo|a~a? Imamo ogroman deficit i debalans u robnoj razmjeni sa zemljama regiona, zbog niza sitnih administrativnih zapreka koje nam name}u susjedi. Za{to i mi ne bismo za{titili svoje proizvode - ka`e Ran~i} za S. RO@AJAC na{ list.

ANKETA me|u gra|anima Mostara, Bijeljine i Travnika
Treba li Parlament BiH podr`ati zakon o za{titi doma}e proizvodnje iako je suprotan evropskim regulativama?

U saradnji sa US EUCOM-om

[ta ako nam susjedi uzvrate istom mjerom
- Bolje bi bilo za{tititi doma}u proizvodnju, ali {ta }emo ako nam zemlje iz susjedstva uzvrate istim? ^esto smo svjedoci da je jeftinije Zuhra ono {to se uveze. Ba{i} - Ne znam koliko se to kosi s ve} potpisanim me|unarodnim sporazumima, ali bih takav zakon podr`ao, kao i svaku akciju da se Samir kupuje i koristi Cami} doma}e. - Mislim da pod hitno treba donijeti taj zakon. Na{a zemlja prebogata je vodama i ni{ta ne mo`emo izvesti. Nesib Isto je i s mlijeMemi} kom.

O vje`bi „Zdru`eni napor“ u utorak u Sarajevu
Ministarstvo odbrane BiH je doma}in Centralne planske konferencije za vje`bu „Zdru`eni napor 2009“, koja }e biti u septembru odr`ana u Banjoj Luci. Planska konferencija bit }e odr`ana u utorak u Sarajevu, u saradnji s Ameri~kom komandom za Evropu (US EUCOM), uz prisustvo vi{e od 250 u~esnika iz 40 zemalja ~lanica NATO-a i NATO-ovog programa Partnerstvo za mir, javila je Fena. Konferenciju }e otvoriti ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} i ambasador SAD ^arls Ingli{ (Charles English), uz prisustvo visokih doma}ih i me|unarodnih zvanica.

Mostar

- Apsolutno sam za taj zakon. Iako je ~injenica da moramo uvoziti, prednost treba dati doma}im proizvo|a~ima.
Vjekoslav Bubalo

- Podr`avam taj zakon, mada nisam ni za jednu politi~ku opciju, ali ako nama zemlje regije name}u neke svoje zakone, mo`emo onda i mi Igor to u~initi. Marinovi} - Mislim da su uvozni~ki lobiji i korumpirani politi~ari i doveli do katastrofalnog stanja u privredi. Mi mo`emo proizvoditi, ali kao da Angelo o tome niko ne Berdica vodi ra~una. - Doma}a proizvodnja treba biti za{ti}ena. Imamo vla{i}ki ili travni~ki sir i za{titom tih prehrambenih proizvoda dobili i prHamid oizvo|a~i.
M. Sm - E. M. - K. K. Sulji}

Cekinovi} predat Tu`ila{tvu BiH
Dr`avljanin Srbije Mi}o Cekinovi} uhap{en je na grani~nom prijelazu Ra~a i ju~er ujutro predat je Tu`ila{tvu BiH, potvr|eno je ju~er iz Grani~ne policije BiH. Savo [trbac, direktor dokumentacionog centra Veritas, potvrdio je Srni da je Cekinovi} jedan od ~etrdesetak Srba s Korduna protiv kojih je sud u Karlovcu otvorio istragu 1995. zbog ratnog zlo~ina protiv civila. Ako se utvrdi da Cekinovi} ima i dr`avljanstvo BiH, prema rije~ima Borisa Grube{i}a, portparola Tu`ila{tva BiH, on ne}e biti izru~en Hrvatskoj. - Ako ne bude imao bh. dr`avljanstvo, onda se pokre}e ekstradicioni postupak prema zemlji koja ga tra`i - kazao nam je Grube{i}. Cekinovi} je od 1995. s porodicom `ivio u Srbiji, a uhap{en je dok se vra}ao iz Bosanskog Broda, gdje je radio u Rafineriji nafte, u ime beogradske firme „Dekompani“ u kojoj je zaposlen. U saop}enju GP-a navodi se kako je na granici provjerama utvr|eno da je sarajevski Interpol za njim raspisao potjernicu zbog ratnog zlo~ina. E. L.

Bijeljina

Uhap{en zbog ratnog zlo~ina u Hrvatskoj

- Trebalo je i ranije donijeti takav zakon. Ne znam za{to nas Evropa po`uruje u slobodi trgovine, a na{e firme ne mogu podnijeti ko- Alija nkurenciju. Arifovi} - Svakako da treba usvojiti zakon o za{titi doma}e proizvodnje, posebno kada su u pitanju prehrambeni proizvodi.
D`enan [a}irbegovi}

Travnik

teme

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

9

KRIMINAL Novi dokaz uru{avanja ekonomskih temelja zemlje

Softi}: Selimovi}i i „Tuzlansku pivaru“ doveli do ste~aja
Do prije samo tri godine, kada su vlasni{tvo preuzeli Selimovi}i, poslovanje bilo odli~no, a danas „Pivara“ ima gubitak od 3,8 miliona KM, ka`e predsjednik UDAUBiH
Za ju~er planirani sastanak u organizaciji Udru`enja dioni~ara, akcionara i udjeli~ara (UDAU) BiH, na kojem su vlasnici kapitala, radnici, Uprava, predstavnici Sindikata trebali razgovarati o stanju u „Pivari“ Tuzla, u kojoj najve}i vlasni~ki udio imaju otac i sin Hilmo i Mujo Selimovi}, te mogu}nosti da se izbjegne njen ste~aj, nije odr`an. Prije tri godine kontrolu nad „Tuzlanskom pivarom“ preuzeli su Selimovi}i, putem „Sarajevske pivare“ koja u „Tuzlanskoj“ ima udio od 18,8752 posto te Fonda „Naprijed“ sa 10,6354 posto. Po vla-

Hilmo i Mujo Selimovi}: Nov~ana kazna zbog la`nih podataka

Konkurencijsko vije}e zaustavilo spajanje firmi

Sprije~eno {irenje monopola Selimovi}a
Otac i sin planirali preuzeti potpunu kontrolu nad cijenama pekarskih proizvoda stavljanjem „Klasa“ i „Sprinda“ pod isti krov
Konkurencijsko vije}e BiH na sjednici odr`anoj 8. aprila sprije~ilo je pripajanje sarajevskog „Sprinda“ firmi „Klas“ na tr`i{tu pekarskih proizvoda i polugotovih jela od tijesta na podru~ju Kantona Sarajevo. Osim toga, Konkurencijsko vije}e saop}ilo je i da je „Klasu“ izre~ena nov~ana kazna od 15.000 KM, a njegovom direktoru Vahidu Pa{ovi}u 5.000 KM „zbog dostavljanja neta~nih i pogre{nih informacija u ocjeni koncentracije“. Selimovi}a na tr`i{tu Kantona Sarajevo, koje je za cilj imalo ograni~enje i naru{avanje tr`i{ne konkurencije.

Onemogu}ena dominacija
Konkurencijsko vije}e BiH navelo je da bi, zbog raspolo`ivosti resursa Selimovi}evih firmi koji utje~u na uvjete poslovanja i na tr`i{nu konkurenciju u Kantonu Sarajevo, kao {to su pristup sirovinama, proizvodnim kapacitetima te kanalima distribucije proizvoda, to spajanje oja~alo dominanaciju „Klasa“ i „Sprinda“ i stvorilo monopolisti~ki polo`aj. - Na osnovu tr`i{ne snage,

„Tuzlanska pivara“: Ne mo`e servisirati vlastite obaveze

Udar na male pekare
„Sprind“ i „Klas“ u vlasni{tvu su predratnih milicionera, oca i si-

Softi}: Radnici bez pla}a

sni~kim udjelima slijede NLB Ljubljana (19,3274 posto), Hypo AlpeAdria Bank Mostar (6,8077 posto), mali dioni~ari (oko 11 posto). Prema rije~ima Rizaha Softi}a, predsjednika UDAUBiH, razlog za sazivanje ju~era{njeg sastanka je alarmantna situacija u „Tuzlanskoj pivari“. - Do prije samo tri godine, trenutka kada vlasni{tvo preuzima porodica Selimovi}, poslovanje „Pivare“ Tuzla bilo je odli~no,

Ni kod Karad`i}a takve strahovlade
- Podijelili smo vi{e od stotinu poziva, ali, evo, niko nije do{ao. Radnici su bili pod velikim pritiskom Uprave, {to sam i sam osjetio kada sam im dijelio pozive. Ljudi su ~ak odbijali da uop}e prime pozive, takve strahovlade nije bilo ni kod Karad`i}a. [okiran sam da vlasnici i Uprava „Pivare“ mogu toliko isprepadati radnike - isti~e Softi}.

~ak je dijeljena i dividenda. Danas „Pivari“ Tuzla prijeti ste~aj ka`e Softi}, dodaju}i da je prekju~er Skup{tina dioni~ara verificirala gubitak od 3,8 miliona KM, {to je male dioni~are {okiralo. Stoga, Softi} navodi da bi Uprava ve}, prema zakonu, trebala proglasiti ste~aj. U hotelu „Tuzla“, gdje je sastanak trebao biti odr`an, ju~er su se uz predstavnike malih dioni~ara pojavili i predstavnici Sindikata „Tuzlanske pivare“ i granskog sindikata PPDIVUT, ali nije bilo nikoga iz „Sarajevske pivare“, kao ni radnika. Upravo zbog nedolaska radnika sastanak nije ni odr`an. Softi} upozorava da radnici do ju~er nisu primili martovsku pla}u, a „Pivara“, tvrdi on, ne mo`e servisirati vlastite obaveze.
E. HUREMOVI]

Pokazatelji grabe`ljivosti
Na tr`i{tu Kantona Sarajevo djeluje veliki broj privrednih subjekata s vrlo malim tr`i{nim udjelom i malom ekonomskom i finansijskom snagom, koji su od grabe`ljivih Selimovi}a uspjeli na Hilme i Muje Selimovi}a. Spajanjem te dvije firme stvorio bi se monopol na tr`i{tu pekarskih proizvoda, ~iji bi efekt bio potpuno preuzimanje kontroliranja cijena pekarskih proizvoda, te ugrozio rad oko 130 samostalnih pekara. Analizom podataka, Konkurencijsko vije}e utvrdilo je da Selimovi}i na tr`i{tu pekarskih proizvoda imaju tr`i{ni udjel od oko 50 posto, odnosno vi{e od 51 posto na tr`i{tu polugotovih jela na bazi tijesta. Spre~avanjem pripajanja zaustavljeno je ja~anje dominacije otrgnuti 41,72 posto udjela, ali su njihovi pojedina~ni tr`i{ni udjeli ispod 0,32 posto. Izuzetak je firma „Aspek“, koja u ovih 41,72 posto ima najve}i tr`i{ni udjel od {est posto. „Klas“ bi bio u mogu}nosti direktno kontrolirati tr`i{ne cijene, samostalnim utvr|ivanjem cijena relevantnih proizvoda za potro{a~e i donosio bi druge odluke bez sna`nijeg ograni~avanja koje donosi pritisak tr`i{ne konkurencije, jer na njemu nema ekonomski jakih tr`i{nih konkurenata - zaklju~ak je Konkurencijskog vije}a BiH. U Konkurencijskom vije}u BiH dobili smo poja{njenje da drugih kazni, osim nov~anih i spre~avanja namjere pripajanja, nema, uz ocjenu da su one sasvim dovoljne za ovo djelovanje. I. [m.

Tu`ila{tvo TK podiglo optu`nicu za zlo~in u Koraju

Za smrt 57 Bo{njaka optu`eno 15 osoba
Kantonalno tu`ila{tvo Tuzla podiglo je optu`nicu protiv 15 osoba kojima se na teret stavljaju te{ka djela ratnog zlo~ina po~injena nad bo{nja~kim civilima u Koraju po~etkom 1992. godine. Optu`enima se, kako je saop}eno iz Tu`ila{tva TK, na teret stavlja da su kao pripadnici Vojske RS napali to selo u op}ini Lopare, ubili najmanje 57 civila i protjerali cjelokupno bo{nja~ko stanovni{tvo. - Jedan broj mje{tana prvo je zatvoren u sabirne centre, a potom zato~en u logoru Batkovi}. Optu`eni se terete i da su zapalili tri d`amije i uni{tili brojne privredne objekte i ku}e - stoji u saop}enju Tu`ila{tva. Iako iz Tu`ila{tva nisu `eljeli saop}iti imena optu`enih, prema informacijama do kojih je do{ao „Dnevni avaz“, rije~ je o nekada{njim visokim du`nosnicima civilne i vojne vlasti Lopara, odnosno RS. Nezvani~no saznajemo da je prvooptu`eni nekada{nji predsjednik SDS-a u Loparama i ratni vojvoda Dragomir Kerovi} te nekada{nji potpukovnik JNA Momir Zec, ratni komandant Majevi~ke brigade Isto~nobosanskog korpusa VRS. Me|u optu`enima bi se moglo na}i i ime aktuelnog

Novi ataci na Islamsku zajednicu u Srbiji

Obijen mesd`id i napadnuti vjernici u Novom Sadu
U Med`lisu Islamske zajednice Novi Sad ju~er se dogodio novi incident kada su pristalice porodice Jusufspahi}, koja kontrolira beogradsku Bajrakli d`amiju, obile mesd`id i kancelarije glavnog imama Fadila ef. Muratija. Kako je ju~er saop}eno iz Me{ihata IZ u Srbiji, upad je izvr{ila peto~lana grupa koju su predvodili Eldin A{}eri} iz Priboja i Meho Martinovi} iz Bijelog Polja. Ef. Murati, koji u Novom Sadu radi 27 godina, potvrdio je da su tek intervencijom policije provalnici izba~eni iz prostorija Islamske zajednice. Nakon toga je izbila i tu~a, ali je zahvaljuju}i prisustvu policije brzo okon~ana. Vjernici iz IZ u Srbiji, koju vodi Muamer Zukorli}, optu`ili su pristalice Jusufspahi}a i samoprogla{enog reisa Adem Zilki}a da su prijetile oru`jem. Navodno je jedan od njih u tu~njavi potegao i pi{tolj nakon ~ega su pobjeA. M. gli.

Lopare: Ve}ina optu`enih ve} saslu{ana

predsjednika Skup{tine op}ine Lopare Bo`idara Markovi}a. Ve}ina optu`enih ve} je saslu{ana u Tu`ila{tvu. A. H.

10

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

teme

ZAGREB Hutba reisu-l-uleme Mustafe Ceri}a

Nema nam spasa bez zajedni{tva i jedinstva
Zagreba~ka d`amija, IZBiH i bo{nja~ka zajednica u Hrvatskoj neodvojivi su dio na{eg zajedni~kog partikularnog vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta
Mesi}: Tuma~i BiH na jedini mogu}i na~in

Predsjednik Hrvatske primio reisu-l-ulemu

Ef. Ceri}: Mesi} je za BiH vi{e od prijatelja
Ho}e li Hrvatski sabor usvojiti rezoluciju o 11. julu, Danu sje}anja na `rtve genocida u Srebrenici
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} primio je ju~er u svom uredu reisu-l-ulemu Mustafu ef. Ceri}a, koji je ovih dana u posjeti Islamskoj zajednici u Hrvatskoj, javlja Hina. - Predsjednik Mesi} je za BiH vi{e od prijatelja, on tuma~i na{u zemlju na jedini mogu}i na~in, kao dr`avu koja ima svoje granice i posebna je po tome {to je najmultinacionalnija i najmultikulturalnija zemlja nakon raspada biv{e Jugoslavije - rekao je ef. Ceri} novinarima nakon susreta. Ef. Ceri} dr`i da bi BiH, Hrvatska i bo{nja~ka zajednica u Hrvatskoj trebale jo{ vi{e razvijati bosansko-hrvatske odnose na kulturnom, politi~kom i vjerskom podru~ju. - Raduje nas {to Islamska zajednica u Hrvatskoj pronosi rije~i dijaloga i {iri ozra~je su`ivota i tolerancije, osobito u vrijeme intenzivne debate izme|u islama i Zapada - ustvrdio je reis. Izvijestio je i da je s Mesi}em razgovarao o mogu}nosti da Hrvatski sabor usvoji rezoluciju Evropskog parlamenta o progla{enju 11. jula Danom sje}anja na `rtve genocida u Srebrenici. Komentiraju}i izjavu kardinala Vinka Pulji}a o lo{em polo`aju katolika u Sarajevu, ef. Ceri} je rekao da mu je `ao {to se kardinal tako osje}a, no nikada mu se nije na takav na~in po`alio. - Mi u BiH mo`emo mnogima poslu`iti za primjer u me|ureligijskoj toleranciji - istakao je, dodav{i kako Sarajevo jest ve}inski bo{nja~ko, ali zbog prognanika kojima jo{ nije omogu}eno da se vrate u svoje domove. U postratnom oporavku Bosna je primjer da nije bilo nijednog incidenta osvete unato~ genocidu nad bosanskim muslimanima, {to nam daje za pravo da nam niko ne mo`e dr`ati lekcije o moralu, su`ivotu i toleranciji u Bosni, rekao je reis. Uz ef. Ceri}a bili su muftija [efko ef. Omerba{i}, predsjednik Me{ihata IZ u Hrvatskoj, i Muamer ef. Zukorli}, glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji.

Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri} ju~er je u d`amiji u Zagrebu imamio d`uma-namaz i odr`ao hutbu, javlja agencija Mina. Na po~etku hutbe reis Ceri} je podsjetio na bit poruke islama vjera u Boga kao motiv da se promoviraju moralne vrijednosti bez kojih nema ni ljudskog uspjeha ni ljudskog spasa.

mo daleko nego o onome {to je ovdje blizu. Jer kad god progovorimo o onome {to nas boli ovdje i sada, odgovora nam da se nemamo pravo mije{ati u politiku vlastite sudbine mada su se svi oni umije{ali da nam skroje mjeru, koja ne mora odgovarati nama, ve} mora biti prihvatljiva njima.

Moralni zahtjevi
- Ne mogu se ni~im zamijeniti moralni zahtjevi ~ednosti, po{tenja, iskrenosti, pravednosti, tolerancije, su`ivota i samilosti, kao {to se ni~im ne mogu opravdati nemoralni postupci bestidnosti, pokvarenosti, la`i, nepravde, netolerancije, nasilja i bezosje}ajnosti za ljudsku patnju i bol. To je univerzalni sistem moralnih vrijednosti nad kojim niko nema monopol, ve} svako ima mogu}nost da kroz usvajanje moralnih vrijednosti postigne uspjeh na ovome i spas na drugom svijetu. Nije finansijska, ve} moralna kriza koja dana{nji svijet optere}uje. Pohlepa da se bogati od tu|ega rada, nije finansijski problem, ve} je to problem ljudske nezasi}ene du{e. Samo sa vjerom i moralom svijet se mo`e promijeniti nabolje

@ivotni put
Naravno, va`no je da znamo ~itati univerzalnu mapu, ali je isto tako va`no da znamo ~itati partikularnu mapu na{eg `ivotnog puta na kojoj Zagreba~ka d`amija zauzima vidno mjesto. Da, tako je - danas smo ovdje da to jasno i glasno ka`emo: Zagreba~ka d`amija, IZBiH i bo{nja~ka zajednica u Hrvatskoj neodvojivi su dio na{eg zajedni~kog partikularnog vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta. Za Islamsku zajednicu u BiH od prevelike je va`nosti da polo`aj muslimana u Hrvatskoj bude jednakopravan, da se po{tuju vjerske, kulturne i nacionalne posebnosti Bo{njaka i da se uloga bo{nja~ke zajednice u Hrvatskoj u promicanju hrvatsko-bosanskih odnosa podigne na vi{u razinu od dosada{nje. Bo{njaci i Hrvati treba da unapre|uju partnerski odnos u svakom pogledu zato {to su upu}eni jedni na druge ne samo zbog geografskih, ve} i zbog povijesnih razloga od kojih su najva`niji pravo i sloboda na vlastiti kulturni i nacionalni identitet. Dakle, moramo imati mapu `ivotnog puta, koju }e na{a djeca znati ~itati tako da idu pravim a ne krivim putem koji ih mo`e odvesti do genocida. Zato na mapi na{eg `ivotnog puta mora biti upisan znak jedinstva u vjeri i ljubavi, kojeg niko od nas ne smije izgubiti iz vida ma gdje bio - naveo je, izme|u ostalog, u hutbi reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}.

Ef. Ceri}: Vjera mogu}a bez morala

tako {to }emo imati obrazovanje s odgojem; poslovanje s etikom; bogatstvo s radom; politiku s principima; dru{tvo s familijom. Draga bra}o i sestre, uvijek je lak{e govoriti o univerzalnoj nego o partikularnoj mapi na{eg `ivotnog puta. Posebno nama muslimanima u Evropi i na Balkanu lak{e je govoriti o onome {to je ta-

Politi~ke ambicije
Na novinarski upit o naga|anjima da }e se kandidirati na predsjedni~kim izborima u BiH, ef. Ceri} je rekao da nema politi~kih ambicija. Upitan {ta misli o ocjeni pojedinih imama da je Ivo Andri} bio „~etni~ki ideolog“, kazao je da }e takve prosudbe o njegovoj ulozi u odnosu na BiH ostaviti stru~njacima.

Odustati od li~nih interesa radi op}eg dobra nije poraz
- Na prvi pogled poraz i pobjeda su lice i nali~je jedne medalje koji trebaju jedno drugo da bi oboje imali smisla. No, to nije uvijek tako. Ima poraza iza kojih ne slijede pobjede i obratno - ima pobjeda koje ne dolaze kao posljedica poraza. Neki porazi su zapravo pobjede. Povu}i se pred bratom za ljubav zajedni{tva nije poraz. Odustati od li~nih interesa radi op}eg dobra nije poraz. Ustupiti mjesto boljem i djelotvornijem od sebe u poslovima od op}eg interesa nije poraz, ve} pobjeda od op}eg zna~aja. Zato ideju o dobrim i korisnim porazima - od kojih ~ovjek u~i, gdje se ~ovjek odri~e i dopu{ta da pobijedi bolje rje{enje za op}e dobro ne treba odbaciti, ve} tu ideju treba promovirati.

vaz ni a v Dne

NA DAR
MP4 1.
1. 063233911 2. 061728890 3. 066627048 4. 061138389 5. 062196163

MILION
Mini TV
1. 061553238 2. 062189936

Po{aljite SMS i osvojite...
SMS sa sadr`ajem AVAZ SRCE po{aljite na broj 091 - 310-107 i osvojite neku od 67 redovnih dnevnih nagrada, a mo`da i AUTOMOBIL Samand
OSVOJI ME

Cijena SMS 0,35+PDV

Dobitni brojevi telefona za 17. april 2009. godine i spisak nagrada
3. 061156365

DVD bh. film
1. 062468542 2. 061483550 3. 062682940 4. 065021147 5. 061552835 6. 062925575 7. 063164767

DVD player
1. 061907896 2. 061787863 3.061647127

MP3
1. 061177855 2. 062991125

8. 061703722 9. 061133588 10. 061243879 11. 061792367 12. 061484032 13. 062361016 14. 061413436 15. 063344098 16. 065366964 17. 061206157

18. 063339147 19. 061410489 20. 062166156 21. 062205856

Knjiga
1. 061216817 2. 062720909 3. 061159632 4. 062334485

5. 030832921 6. 062280170 7. 061504915 8. 061892803 9. 062255149 10. 061200064 11. 061367369 12. 061234546 13. 061750909 14. 065627193

15. 061363471 16. 065846374 17. 063338834 18. 066235119 19. 061143869 20. 063350100 21. 063516709 22. 062553778 23. 061926457 24. 062657588

25. 061362615 26. 066787201 27. 062262070 28. 061652068 29. 061295266 30. 062400932 31. 062665790 32. 061825046 33. 061260328

teme

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

11

^estitke mitropolitu Nikolaju

JUBILEJI Bosanski franjevci obilje`avaju 800 godina pokreta

^uvaj Bosnu kao o~i svoje
Kada je do{la Titova diktatura, sjaranili se s njegovom Jovankom Na`alost, mi imamo prezir Bosne, prezir Bosne i iz Hercegovine, ka`e fra Ivo Markovi}
Jedan od pe~ata i simbola Bosne svakako su bosanski franjevci. Malo ko se tako stopio s bosanskim bi}em kao ovaj veliki pokret i njegovi plemeniti ba{tinici na ovim prostorima. Bosanski franjevci ove godine obilje`avaju osam stolje}a franjeva~kog pokreta i reda svetog Franje Asi{kog te sedam stolje}a franjeva~ke prisutnosti u BiH.
(Foto: F. Fo~o)

Ef. Ceri}: Neka Vaskrs pro|e u miru i radosti
Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} uputio je mitropolitu dabrobosanskom Nikolaju ~estitku u povodu pravoslavnog blagdana Vaskrsa. U ~estitki, koju je prenijela Mina, ka`e se: - U povodu nastupaju}eg blagdana Vaskrsa Vama, gospodine mitropolite, Va{im saradnicima i svim pravoslavnim vjernicima u BiH upu}ujem iskrene ~estitke uz `elju da ga provedete u najboljem raspolo`enju, miru i radosti. @elim da radost podijelite sa svojim najbli`ima, prijateljima, saradnicima i svim dobrim ljudima uz nadu za dobrobit svih u na{oj domovini Bosni i Hercegovini. ^estitke za Vaskrs uputili su i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}, zamjenici predsjedavaju}ih Predstavni~kog i Doma naroda Parlamenta BiH Niko Lozan~i} i Du{anka Majki}, predsjednica FBiH Borjana Ki{to, premijer FBiH Ned`ad Brankovi}, predsjednik HKD „Napredak“ Franjo Topi}, predsjednik Jevre-

Temelj duhovnosti
Fra Ivo Markovi}, bosanski franjevac i osniva~ Interreligijske slu`be „O~i u o~i“, za „Dnevni avaz“ ka`e da su franjevci u Bosnu do{li

Nikolaj: Primio ~estitku

jske zajednice BiH Jakob Finci, predsjednik i dopredsjednik Skup{tine Br~ko Distrikta Mirsad \apo i Ivan Krndelj, predsjednik SDS-a Mladen Bosi} i premijer HNK Sre}ko Boras.

Franjeva~ka bogoslovija u Sarajevu: Vi{e gledaju u ~ovjeka nego u Rim

Markovi}: Istinski bosanski Hrvati

ve} u prvih stotinu godina postojanja reda. Uprkos raznim isku{enjima, u BiH su u kontinuitetu opstali od dolaska, 1291. godine. - Kako je temelj franjeva~ke du-

hovnosti usmjerenje na potrebe ljudi, oni su ondje gdje jesu. Oni vi{e gledaju ~ovjeka nego u Rim. Zato su uvijek bili vi{e bosanski nego {to su povezani s Rimom. To im je ujedno omogu}ilo da budu bosanski ljudi. Oni ne idu u salonske biskupske dvore, ve} ostaju uz bosanskog ~ovjeka. Zato franjeva~ki pokret predstavlja duhovnost koja se lako lijepi za svakog ~ovjeka - govori fra Ivo Markovi}. Upravo zahvaljuju}i toj vezanosti uz bosanskog ~ovjeka, dodaje, franjevci su nau~ili da opstaju na ovim prostorima uprkos burnoj historiji na{e zemlje.

- Ta komunikacija sa ~ovjekom ~inila je pokret `ivahnim. Ostajali smo s Ma|arima i s Turcima. Do|u Srbi, do|e Tito, a mi na|emo rije~ i s njima. Zbog toga smo i opstajali ovdje. Mogli smo se dru`iti s muslimanima, @idovima, Srbima... Kada je do{la Titova diktatura, mudri franjevci sjaranili su se i s njegovom Jovankom - kroz smijeh pri~a na{ sagovornik.

Iako novog sastanka trojke ne}e biti do juna

Lajtmotiv od dolaska
Obja{njavaju}i skoro nevjerovatnu povezanost s Bosnom, ka`e da za franjevce BiH nije rezervna domovina, niti nekakav imaginarni prostor. - Bosna je na{a sredina. Mi smo uz nju bitno vezani. Mi smo istinski bosanski Hrvati. Zato je na{ fra Josip Marku{i} u Jajcu mogao re}i: „^uvaj Bosnu kao o~i svoje!“ To je na{ lajtmotiv od dolaska na ove prostore. To je sr` franjevaca u Bosni. Dakle, ne daj Bosnu, ona mora ostati onakva kakva jeste. Grijeh bi bio da se uni{ti takvo susreti{te civilizacija. Ali, uprkos takvim razmi{ljanjima, mi imamo prezir Bosne. Imamo, recimo, prezir Bosne i iz Hercegovine - zaklju~uje fra Ivo Markovi}. F. VELE

Praizvedba „Mise bosanske„
U sklopu obilje`avanja dvije velike godi{njice franjeva~kog pokreta u BiH, u Narodnom pozori{tu u Sarajevu 23. aprila bit }e izvedena koncertna praizvedba „Mise bosanske“, koju }e izvesti Sarajevska filharmonija pod dirigentskom palicom Andrije Pavli~a, koji je i njen kompozitor. „Bosanska misa“ je katoli~ki oratorij, a sarajevski hor „Pontanima“ priprema i islamski i jevrejski oratoriji. - Pavli~ je za 800. godi{njicu franjeva~kog pokreta, koji je vi{e od 700 godina prisutan u Bosni, za „Pontanimu“ komponirao „Misu bosansku“ posve}enu svetom Franji Asi{kom, svim nesretnima, ispa}enima i izgubljenima ovog svijeta te bosanskim franjevcima i samom zboru „Pontanima“ - istakao je fra Ivo Markovi} na ju~era{njoj pres-konferenciji.

^ovi} u Tuzli: Prekompozicija vlasti

^ovi}: Novo ure|enje BiH prije idu}ih izbora
Novi sastanak prudske trojke ne mo`e se o~ekivati prije juna, izjavio je ju~er tokom posjete Tuzli lider HDZBiH Dragan ^ovi}. Razlozi su, prije svega, priprema za Kongres SDA, ali i to {to se predsjednici HDZBiH, SDA i SNSD-a ^ovi}, Sulejman Tihi} i Milorad Dodik ne `ele sastajati „samo radi sastajanja i u lo{oj atmosferi“. UprVe} u avgustu nam se mo`e desiti da ne}emo mo}i ispla}ivati penzije, pokrivati materijalne tro{kove i sli~no, izme|u ostalog, i zbog toga {to imamo stotine ministara i zastupnika - kazao je ^ovi}. On nije `elio komentirati Dodikovu izjavu da je „tre}i entitet ve} formiran, ali da se svi to boje javno re}i“. - U Banjoj Luci su dogovorene

Muftija zeni~ki i na~elnik Doboja posjetili Sjeninu

Petrovi}: Ovdje `ive vrijedni povratnici i sve ostalo je la`
Muftija zeni~ki Ejub ef. Dautovi}, dobojski na~elnik Obren Petrovi} i glavni imam Med`lisa Islamske zajednice Doboj Bajro ef. D`afi} ju~er su posjetili povratni~ko naselje Sjenina, koje je proteklih dana bilo u vrhu pa`nje javnosti. Ranije su pojedini mediji iz RS objavili „da se Bo{njaci svakodnevno naoru`avaju i okupljaju oko grupe vehabija“. Sve to demantirao je Petrovi}, kazav{i da ni{ta od toga nije ta~no. - Ta~no je da ovdje `ive vrijedni povratnici i bore se da imaju kvalitetniji `ivot, sve ostalo je la`. Mi }emo sa svoje strane pomo}i ovim ljudima, posebno u gradnji vodovoda. Nastavit }emo i s asfaltiranjem puta - obe}ao je Petrovi}. Muftija Dautovi} izjavio je da je nekome zasmetao odli~an povratak u Sjeninu i su`ivot, pa su lansirane la`i. - Ponosam sam na svoje d`ematlije u Sjenini - rije~i su ef. Dautovi}a. H. ^.

U stranku svi dobrodo{li
^ovi} je kazao da HDZBiH nema potrebe ujedinjavati se s bilo kim i napomenuo da za njega termin ujedinjenje ne postoji, ali da su dobrodo{li svi koji su shvatili da je kos tome {to u narednih mjesec i po razgovori ne}e biti nastavljeni, ^ovi} o~ekuje relativno brzo postizanje dogovora. - Meni se ~ini da }emo dobiti novo ure|enje BiH prije narednih izbora, da }e nas na to natjerati i ekonomska kriza. Bez prekompozicije vlasti i smanjenja administracije, ne}emo je znati rije{iti. S pet vlada, jednom dr`avnom i ~etiri entitetske, umjesto sada{njih 14, dali bismo sebi {ansu za uspjeh. besmisleno da u BiH djeluje 18 stranaka s hrvatskim predznakom. Rekao je da se nije susreo s predstavnicima HDZ-a 1990, ali da poziv va`i i za njihovo ~lanstvo. ~etiri teritorijalne jedinice, s diskontinuitetom teritorije, ~iji }e centri biti Banja Luka, Tuzla, Sarajevo i Mostar. Nikada nije raspravljano o tome koje }e op}ine pripasti kojoj teritoriji. To }e biti stvar o kojoj }e se javno razgovarati u Parlamentu izjavio je ^ovi}. On o~ekuje da eventualne promjene na ~elu SDA ne}e utjecati na nastavak prudskog procesa, jer „ne vjeruje da se politika te stranke vodi kroz jednu osobu“. E. H.

Dautovi} i D`afi} s mje{tanima Sjenine

Klub poznatih

Dinka @ivalj

12

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

teme

Volim pametne i nje`ne mu{karce
Li~ni profil portparola Regionalnog vije}a za saradnju
Ime i prezime: Dinka @ivalj. Datum i mjesto ro|enja: 14. juli 1973., Sinj, Hrvatska. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S obzirom na to da sam iz Hrvatske, u Sarajevu sam podstanar. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Obiteljski, ro|endani prijatelja, dan kada sam do{la u Sarajevo. Koji automobil vozite: „Reno megan“. Kako se odmarate: Slu{am glazbu, ple{em, putujem... Omiljeni muzi~ar: Brus Springstin (Bruce Springsteen), U2, Gibonni, To{e, „Crvena jabuka“... Volite li kuhati: Da, ali ne stalno. Najdra`a knjiga: „Veronika je odlu~ila umrijeti“. Omiljeni pisac: Koeljo (Coelho), Frost, Neruda. Umjetnik kojeg cijenite: Mone (Monet), Generali} i Van Gog (Van Gogh). Za koji klub navijate: U nogometu za Hajduk, u ko{arci za Zadar. Koga biste poveli na pusti otok: Jednog mu{karca. Jeste li ljubomorni: Ljubomora je odraz nesigurnosti, nastojim je ne ispoljavati. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Volim pametne mu{karce, sna`ne, odva`ne i nje`ne. I sla`em se da su o~i ogledalo du{e. Biste li ikada oprostili nevjeru: Te{ko pitanje. Bavite li se sportom: Povremeno tr~im i vozim bicikl. Omiljena hrana i pi}e: Volim doma}u kuhinju, prije svega dalmatinsku. Od pi}a najvi{e vodu i svje`e sokove. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: [oping

SIPA Pomo}nik direktora pred Komisijom 22. aprila

Za{to je strani posmatra~ udaljen sa saslu{anja Luka~a
U nastavku izno{enja svoje odbrane pomo}nik direktora prila`e jo{ 100 dokaza
Saslu{anje Dragana Luka~a, pomo}nika direktora Agencije za istrage i za{titu (SIPA), pred Disciplinskom komisijom ove agencije, koje je zapo~elo prekju~er, bit }e nastavljeno u srijedu, 22. aprila. Njegov nadre|eni Mirko Luji} podnio je disciplinsku prijavu jer je Luka~, navodno, prekr{io direktorovu instrukciju prilikom slanja izvje{taja o po~injenom krivi~nom djelu protiv premijera RS Milorada Dodika i jo{ 15 osoba iz Republike Srpske Tu`ila{tvu BiH u februaru ove godine. Luji} je, naime, ne staviv{i van snage prethodnu odluku, donio uputstvo da svaki akt koji izlazi iz SIPA-e mora pro}i kroz njegove ruke. U svoju odbranu da je radio po zakonskoj proceduri, uz dokume-

@ivalj: Prati sportove

me nekada zna oraspolo`iti, a nekada umoriti. Jeste li sujevjerni: Trudim se ne biti, ali sam sretnija kada mi je horoskop dobar. Imate li ku}nog ljubimca: Da, zlatne ribice. Koji je Va{ `ivotni moto: Pokazati po{tovanje prema ljudima, u svim vrstama odnosa. Va{ najbolji prijatelj je: Moja najbolja sarajevska prijateljica je Mersiha ^au{evi}-Pod`i}. Pratite li politi~ku situaciju: Trudim se. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Poku{ala bih okupiti kvalitetne i sposobne ljude s kojima bih nastojala utvrditi komparativne prednosti i razvojne mogu}nosti zemlje. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Luji}: Izdao instrukciju

Luka~: Zakonska procedura

Nezavisni odbor
Zanimljivo je da prijava koju je po~etkom marta Luka~ uputio Unutra{njoj kontroli SIPA-e protiv Luji}a ne}e biti razmatrana sve dok ne bude formiran nezavisni odbor ~ije su imenovanje stopirali srpski delegati u Domu naroda BiH. Prema novim zakonima o reformi policije, ~elnici dr`avnih policijskih agencija odgovaraju samo ovom odboru.

ntaciju kojom potvr|uje da je direktor sve vrijeme znao sve detalje istrage u ovom slu~aju, Luka~ }e u srijedu prilo`iti jo{ 100 dokaza. Izme|u ostalog, tu se nalazi i dopis tu`ioca Tu`ila{tva BiH Harija Furlana od 12. januara ove godine kojim od SIPA-e tra`i da se ubrzaju istra`ne radnje u slu~aju „Dodik“, a koji je Luji} dan kasnije proslijedio Luka~u. Tako|er, svaki zahtjev SIPA-e upu}en ministarstvima RS, kojima se tra`i odre|ena dokumentacija, potpisao je direktor. S druge strane, jedina doku-

mentacija protiv Luka~a koju je uz prijavu prilo`io Luji} jeste njegova prepiska s predsjedavaju}im Vije}a ministara Nikolom [piri}em i zahtjev ministra sigurnosti Tarika Sadovi}a da mu bude dostavljen izvje{taj. Kako saznaje „Avaz“, prekju~era{nje saslu{anje pratili su i predstavnici OHR-a i EUPM-a, dok je predstavnik Me|unarodnog kriminalisti~ko-istra`nog programa pomo}i u obuci (ICITAP), koji finansira ameri~ko ministarstvo pravde, udaljen iz E. LATIF prostorije.

Jedna skup{tina u Sarajevu, druga u Banjoj Luci

SMS
BESKRUPULOZNA PLJA^KA - Da se radi o beskrupuloznoj plja~ki bo{nja~kog naroda, od UniCredit, odnosno Zagreba~ke banke, najo~itiji primjer je preseljenje Uprave iz Sarajeva u zapadni Mostar i poslije toga otpu{tanje radnika u Sarajevu s otpremninama i zapo{ljavanje i primanje na rad radnika u zapadnom Mostaru. ODLAZAK KLIJENATA - UniCredit banku napu{taju klijenti iz ve} poznatih razloga. Ja }u navesti jo{ jedan. Naime, prije tri godine ova banka je davala kamatu od 0,1 posto mjese~no na novac koji se nalazio na teku}em ra~unu. U posljednje vrijeme tu ka-

Dnevni avaz 061-142-015
matu su smanjili sedam puta, pa iznosi 0,015 posto mjese~no. Ovo mo`e svako provjeriti, samo ako ima neku paru na teku}em ra~unu i ako zna matematiku. PRIMORANI STOPIRATI - Pripadnici SIPA-e nisu od decembra dobili naknadu za prijevoz. Policajci koji vozare po 100 i vi{e kilometara prinu|eni su da stopiraju, kre}u na posao tri ili ~etiri sata prije smjene da bi stigli na vrijeme. Prinu|eni smo se zadu`ivati da do|emo na posao. Nije nam problem obavljati bilo koje poslove i zadatke. Glavni nam je problem do}i na posao. BENEFICIRANE PENZIJE - Svakodnevno ~itam izjave o krizi u Zavodu PIO/MIO i da su glavni problem beneficirane penzije. Pa, gospodo, poslije toliko nepravde kojoj sam bio izlo`en, ovo je jedina pozitivna stvar nakon u~e{}a u ratu i formiranja Oru`anih snaga BiH. Kada su me, i pored ispunjavanja svih uslova, degradirali sa ~ina kapetana na ~in vojnika, bilo mi je najte`e, a sada me podsje}aju na to ova omalova`avanja moga, kao i ve}ine drugih, prisilnog prijevremenog penzionisanja. NANA FATA - Da li je imalo sramota na{e bo{nja~ke politi~are zbog na{eg heroja Fate Orlovi}, koju su ostavili na cjedilu?!?

Abdi}ev moralista osniva dr`avni savez logora{a!?
Tahirovi} ka`e da se uz Hakiju Beganovi}a nalazi Zijahudin Smailagi}, koji je pro{le godine napustio Savez
Savez logora{a BiH za danas je u Sarajevu zakazao Izbornu skup{tinu na kojoj }e biti izabrano novo rukovodstvo. U isto vrijeme, ali u Banjoj Luci, bit }e odr`ana osniva~ka skup{tina saveza logora{a na nivou BiH, {to je za „Avaz“ potvrdio Zijahudin Smailagi}, predsjednik Inicijativnog odbora za formiranje saveza. Murat Tahirovi}, predsjednik jedinog saveza na nivou BiH, rekao nam je da raspola`e provjerenim informacijama da Smailagi}, koji je pro{le godine samoinicijativno napustio Savez logora{a BiH, uz pomo} Hakije Beganovi}a, moraliste vojske zlo~inca Fikreta Abdi}a, pravi nekakav novi savez. - Na skup{tini u Sarajevu bit }e prisutna sva udru`enja logora{a iz RS, a me|u njima i predstavnici Regionalnog saveza Udru`enja logora{a Banja Luka, koji nikada nisu prihvatili Smailagi}evo napu{tanje Saveza niti `ele da budu izdvojeni - poja{njava Tahirovi}.

Smailagi}: Osniva~ka skup{tina

Tahirovi}: Nova imenovanja

Smailagi}eva pri~a da je potrebno formirati novi savez na nivou BiH jer predstoji usvajanje dr`avnog zakona o logora{ima te da je to nu`no kako bi logora{i mogli lak{e ostvariti svoja prava, za Tahirovi}a je klasi~na obmana. - Putem Saveza logora{a BiH oni ve} mogu ostvariti svoja prava.

A zakon o kojem pri~a uop}e ne}e biti usvojen, kamo sre}e da je to istina. Stopiran je 2006. godine pred izbore, a kada }e ponovo u proceduru, to niko ne zna - ka`e Tahirovi}, dodaju}i da je usvajanje zaustavljeno jer Savez logora{a BiH insistira da u njega bude ugra|en E. L. - Z. K. termin genocid.

panorama

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

13

PROJEKTI Francuzi snimaju afirmativni film o Srebrenici

@elimo pokazati da ovdje ima `ivota
Radna verzija filma nosi naziv „Rat poslije“
Mladi francuski re`iseri Aude Lea Rapin i Adrien Selbert do{li su prije mjesec i po u Srebrenicu kako bi snimili afirmativni dokumentarni i film o `ivotu mladih u tom gradu. Radna verzija filma nosi naziv „Rat poslije“, a snimanje }e biti zavr{eno polovinom jula ove godine. - Ljudi u Francuskoj samo znaju da se ovdje dogodio genocid i ni{ta vi{e. Na{ cilj je da kroz film poka`emo da ima interesantnih aktivnosti i ljudi u Srebrenici, kao {to su Omladinski ce-

Promocija u oktobru

Jankovi} je obavijestio policiju

U selu Lepnica kod Ora{ja

Dok je orao njivu, prona{ao granate
Povratnik u srpsko selo Lepnica kod Ora{ja Savo Jankovi} iskopao je tri minobaca~ke granate prilikom pripremanja zemlji{ta za proljetnu sjetvu, iako je na toj parceli deminiranje zavr{eno u oktobru pro{le godine. - Pripremao sam njivu za sjetvu kukuruza. Tanjira~ama sam izvukao na povr{inu dvije neeksplodirane granate, kalibra 60 i 82 milimetra, da bi ne{to kasnije ugledao jo{ jednu kako viri iz zemlje - rekao je Jankovi} i dodao da je odmah obustavio radove i o slu~aju obavijestio Policijsku stanicu u Ora{ju. O doga|aju je upoznat kantonalni ministar za poljoprivredu Anto Petri}, koji je iza{ao na lice mjesta. - Ovdje se radi o krupnom deminerskom propustu, {to ne ide u prilog odr`ivom povratku na ovim prostorima. Zato moramo u~initi sve da se ovakvi slu~ajevi vi{e ne de{avaju rekao je Petri}. E. Ra.

Pozitivne stvari
Lea isti~e da je interesovanje gra|ana Francuske za Bosnu opalo. - Francuzi bi trebali pronalaziti informacije iz Bosne jer }e i BiH za nekoliko godina biti ~lanica Evropske unije. Poenta je da poka`emo da u BiH i Srebrenici postoje pozitivne stvari, a ne da se pominju samo u odre|enim datumima - ka`e. ntar, Dom kulture, Udru`enje „Prijatelji Srebrenice“ i sli~no ka`e Lea. Njen kolega Adrien ka`e da `ele promijeniti svijest kod Fra-

Mirni protest bu`imskih poljoprivrednika
Lea i Adrien: Mladi u Francuskoj imaju bolje mogu}nosti

ncuza o Srebrenici. - Meni ovdje nije dosadno, ljudi u Srebrenici rade vrlo dobre stvari koje }emo mi poku{ati prikazati - ka`e Lea, koja pri~a bosanski jer je prije {est godina snimala film u BiH. Lea i Adrien planiraju ponovo da se vratite u Srebrenicu u oktobru kada }e biti uprili~ena pro-

mocija filma, koji }e potom biti prikazan i na nekoliko TV stanica u Francuskoj, ali i u bh. gradovima. Isti~u da nema razlike izme|u mladih na{e zemlje i Francuske. Razlika je jedino u boljim mogu}nostima koje imaju mladi Francuzi.
Ms. MUSTAFI]

Od januara slu{aju obe}anja, a isplate poticaja jo{ nema
Udru`enje poljoprivrednika op}ine Bu`im organiziralo je preksino} mirne proteste zbog nepla}anja poticaja za poljoprivredne proizvo|a~e. Poljoprivrednici su formirali traktorsku kolonu i pro{li kroz Bu`im. Kako ka`e predsjednik Udru`enja Ermin Velad`i}, Vlada FBiH obe}ala je isplatiti sredstva za poticaj poljoprivrede jo{ 31. januara ove godine, a zatim 31. marta pa 15. aprila, ali isplata jo{ nema. Na sastanku u Udru`enju zaklju~eno je da }e, ne bude li ovih dana isplata za poticaj, ponovo or-

Nastavak sanacije korita i vodopada Plive

Podr{ka Vlade FBiH od tri miliona KM
Predstavnici Jaja~kog akademskog kluba razgovarali su sa op}inskim na~elnikom Nisvetom Hrnji}em o realizaciji Projekta Druge faze sanacije korita i vodopada rijeke Plive. Kako je re~eno, Vlada FBiH je za nastavak projekta u ovoj godini osigurala tri miliona KM. Nagla{eno je da }e op}ina Jajce od Ministarstva okoli{a i turizma FBiH tra`iti aktivnije uklju~enje u realizaciju ovog projekta sa ciljem prilago|avanja betonskih povr{ina prija{njem izgledu, pri ~emu bi se uva`ili sve ~e{}i zahtjevi gra|ana, ali i sa~uvao prirodni izgled rijeke Plive. ^lanove Kluba zanimala je koli~ina protoka Plive na vodopadu. Na~elnik Hrnji} je istakao da je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva i Agenciji za vodno podru~je rijeke Save uputio zahtjev za pove}anje protoka vode sa sada{njih tri kubika na {est,
Vratiti nekada{nji izgled vodopada ~ime bi vodopad dobio atraktivniji izgled, a korito i sedra bili za{ti}eni od daljeg propadanja. Ad. S.

Kolona traktora kroz grad

ganizirati proteste po svim gradovima USK ali }e tada blokirati N. V. sve va`ne saobra}ajnice.

Iz Unsko-sanskog kantona
Biha}
Kao i prethodnih godina, april u Biha}u se obilje`ava kao mjesec ~isto}e. Tim povodom imenovan je Operativni tim za organizaciju i [tab za pra}enje akcije. Dogovoreno je i da se zajedni~ki podr`i kampanja selektivnog odlaganja otpada koja je po~ela 22. marta uz Svjetski dan voda, te brojne druge akcije. S obzirom na to da ovakve akcije uvijek imaju natjecateljski karakter, „Stanouprava“ i Zavod za prostorno ure|enje odlu~ili su da najgr(I. Nu.) ade najuspje{nije timove i pojedince.

Klju~
U Klju~u je potpisan ugovor vrijedan 100.000 eura, koji se odnosi na razvoj Zadru`ne proizvodnje mlijeka. Njema~ka Zadruga Rajfajzen obezbijedila je mljekaru sa kapacitetom od 1.500 litara dnevno, odnosno za proizvodnju do 150 kilograma sira. Osnovni motiv je pomo} proizvo|a~ima u poljoprivredi, u pla- Potpisnici ugovora smanu i brendiranju proizvoda, a sredstva koja }e se upla}ivati za opremu bit }e usmjerena na pomo} poljoprivrednicima u drugim mjestima. (F. B.)

Stari dugovi „olak{ali“ bud`et SBK

Zbrinjavanje otpada livanjske Ko`are
Kako najavljuje direktor Civilne za{tite Livanjskog kantona Franjo La{tro, uskoro bi mogao biti rije{en dugogodi{nji problem deponiranih kemikalija u krugu neaktivne livanjske Ko`are (KTK Visoko). Radi se o nekoliko desetina plasti~ne buradi sa za sada nepoznatim sadr`ajem, a vjerovatno su u pitanju odre|ene kiseline koje locirane u krugu u blizini rijeke i naselja ozbiljno pprijete zdravlju ljudi i `ivotinja. La{tro je istakao da su nadle`ni donijeli odluku da se stupi u kontakt sa specijaliziranom firmom „Kemis“ iz Lukavca koja se bavi zbrinjavanjem otpada ovakve vrste. Odlu~eno je i da Kantonalni zavod za javno zdravstvo uzme i uzorke vode iz Bu{kog jezera i dostavi ih Federalnom zavodu za javno zdravstvo na analizu zbog navodnog odlaganja radioaktivnog otpada prije desetak godina od strane Al. K. pripadnika SFOR-a.

Milion maraka za isplate Poziv lukava~kom „Kemisu“ po sudskim rje{enjima
U prva tri mjeseca ove godine bud`et Srednjobosanskog kantona „olak{an“ je za 981.964 KM kako bi se isplatila sredstva po osnovu sudskih rje{enja. Rije~ je o neizmirenim obavezama po osnovu toplog obroka, naknada za prijevoz i naknada za vrijeme trajanja trudni~kog bolovanja iz proteklih godina. Ina~e, u bud`etu SBK su u teku}oj godini za ovu svrhu planirana dva miliona KM. Pola novca je ve} potro{eno, a u Vladi SBK niko nema podatak koliko je jo{ tu`bi po osnovu neispla}enih naknada iz proteklih godina na sudu. I pored ogromnih iznosa koji su pla}ani proteklih nekoliko godina po ovom osnovu, upu}eni tvrde da nije ispla}ena ni jedna tre}ina novca koji se K. K. duguje.

Cazin
Na podru~ju Cazina ove godine }e prema planu proljetne sjetve, koji je uradila Slu`ba za razvoj i poduzetni{tvo ove op}ine, proljetnim kulturama biti zasijano 8.151 hektara oranica, {to je ne{to manje u odnosu na realizaciju pro{logodi{nje sjetve. @itaricama }e biti zasijano 4.600 hektara oranica, od ~ega je najvi{e zastupljen kukuruz. Kako je naglasila Remza Alagi}, stru~ni savjetnik za poljoprivredu u op}ini Cazin, plan sjetve je ne{to manjeg obima u (S. J.) odnosu na pro{logodi{nji, ali je dosta kvalitetniji.

14

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

panorama

GORA@DE Esad Papra~anin, zaljubljenik u Drinu

Sam finansirao ure|enje oko dva kilometra obale
Gra|ani su u defileu pozdravili 12 odjeljenja maturanata

Konkretniju podr{ku dobio jedino od poduzetnika Fikreta Devli}a
Nakon {to nije nai{ao na razumijevanje kod vlasti, Gora`danin Esad Papra~anin Podrinjski koji je, kako ka`e, srcem i du{om vezan za rijeku Drinu ve} oko 40 godina, vlastitim je sredstvima finansirao ure|enje njenih obala. Nizvodno od Mosta `rtava genocida u Srebrenici obje obale dobile su mnogo ljep{i izgled nakon {to je uklonjeno sme}e, trnje i korov. - Deponije na obje obale Drine toliko bodu srce i du{u svakog ~es-

Otvorena sezona maturskih zabava

Defile ulicama Ora{ja
Ve} po tradiciji, 230 u~enika Srednjo{kolskog centra Ora{je preksino} je prije maturalne zabave pro{etalo ulicama Ora{ja. Sretni roditelji i mnogobrojni gra|ani u defileu su vidjeli 12 odjeljenja maturanata klasi~ne gimnazije, ekonomske struke, medicinara, stolara, automehani~ara, konobara, kuhara i frizera. - Svim u~enicima koji }e {kolovanje nastaviti na studijima `elim mnogo sre}e a onima koji budu po~eli raditi dug i uspje{an rad rekao je direktor Srednjo{kolskog centra „Fra. Martin Nedi}“ profesor Branimir Leovac. Poslije {etnje svi u~enici su autobusima prevezeni do restorana „Oaza“ gdje su do ranih jutarnjih sati proslavljali zavr{etak srednjE. \. o{kolskog obrazovanja.

Besplatan lijek
Esad Papra~anin jedan je od heroja odbrane grada, penzioniran prije dvije godine u ~inu natporu~nika. Autor je nekoliko zbirki poezije, a najljep{e stihove je, kako ka`e, napisao inspiriran ljepotom rijeke s kojom se dru`i svaki dan. - Ova rijeka opija i lije~i. Nema doktora koji mo`e uraditi ono {to mo`e ona. Drina je besplatan lijek kakvog nema, kojeg trebamo mnogo vi{e cijeniti - poru~uje Podrinjski. titog gra|anina ovog dru{tva. Ne mogu da shvatim da pojedine institucije i gospoda koja se nalazi na visokim pozicijama i za to prima pla}u, sebi mogu oprostiti ovo {to
Radnici uklonili sme}e, trnje i korov

Festival srednjo{kolskog stvarala{tva u Konjicu

Do 26. aprila 42 predstave
U Konjicu je sve~ano otvoren 7. festival srednjo{kolskog dramskog stvarala{tva BiH, na kojem }e do 26. aprila biti izvedene 42 predstave, javlja Fena. Predstave }e ocjenjivati stru~ni `iri u~ijem sastavu su Hamica Nametak, Nihada Lubovac, Adis Luka~, Igor Vida~kovi} i Zorana [uman, saznajemo od Emira Ga~anina, predsjednika Amaterskog pozori{ta „Neretva“, koja je organizator Festivala.

Prvi carski rez u Sanskom Mostu

Edina Garibovi} rodila dvije djevoj~ice
U Op}oj bolnici u Sanskom Mostu ju~er su carskim rezom na svijet do{le dvije zdrave `enske bebe, a sretna majka Edina Garibovi} uspje{no se oporavlja. Ovo je prva ovakva operacija u sanskoj Op}oj bolnici koja egzistira 10 mjeseci. Do sada su ove operacije za sanske i klju~ke porodilje ra|ene u 130 kilometara udaljenom Biha}u. - Operativni zahvat protekao je bez problema, bilo je malo pozitivne treme, prezadovoljni smo - rije~i su dr. Enesa Karabega, na~elnika Ginekolo{ko-aku{erskog odjela kome je u ovom operativnom zahvatu asistirao dr. Elmer @uti} iz Kantonalne bolnice M. D. Biha}.

Papra~anin: Podr{ka sugra|ana

su dozvolili jednoj od najljep{ih rijeka na Balkanu. Iz sopstvenih sredstava anga`ovao sam jednog, a poslije drugog radnika koji su uklonili sme}e, trnje i korov. Ovih 1.800 metara njenih ~istih obala poklanjam omladini ovog grada i svim ~estitim gra|anima herojskog Gora`da - kazao nam je Podrinjski, dodaju}i da je za ovaj posao, osim moralne, koju mu sugra|ani upu}uju svaki dan, konkretniju podr{ku dobio jedino od poduzetnika Fikreta Devli}a. Al. B.

Spec
BIJELJINA - U okviru projekta „Pomo} djeci sa posebnim potrebama“, a u ime Omladinske grupe Helsin{kog odbora za ljudska prava u RS, u Osnovnoj {koli „Vuk Karad`i}“ u Bijeljini Admir Kari} i Oliver Janji} uru~ili su prigodne paketi}e za 93 djece (E. M.) sa posebnim potrebama.

OKOLI[

Klju~

Bosanska Gradi{ka

Prijedor

Proljetna akcija ~i{}enja
U proljetnu akciju ure|enja Klju~a i njegovih urbanih dijelova uklju~ile su se i ~lanice Udru`enja `ena „Bedem“ iz Kami~ka. Dvadesetak `ena zajedno sa komunalcima radile su na ~i{}enju otpadnog materijala i divljih deponija sme}a u MZ Krasulje, rejon Pe}i. - Nije sramota ~istiti, sramota je da na{a okolina bude u ovakvom stanju - rekla je Enisa Bajrektarevi}, predsjednica Udru`enja. ^lanice „Bedema“ su se sa zadovoljstvom odazvale akciji, a neke su pje{a~ile i po ~etiri kiloF. B. metra da bi dale doprinos ure|enju okoli{a.

Podijeljeno 5.000 sadnica
U okviru kampanje „Ljep{a Srpska“, iza koje stoji Vlada RS, u Prijedoru je 5.000 sadnica cvije}a podijeljeno gra|anima, {kolama, te predstavnicima mjesnih zajednica. Akciju je podr`ala i NLB Razvojna banka koja je za nabavku sadnica izdvojila 7.000 KM. - Cvije}e smo darovali i O[ „Branko ]opi}“ i mje{tanima MZ Prijedor Centar koja }e s 1.500 sadnica uljep{ati gradski park u naselju Pe}ani - kazao je Marko GoluboM. Z. vi}, direktor prijedorske filijale ove banke.

Na~elnik Kragulj sadi ukrasno drvo

Cvije}e za svaki kutak grada
Na~elnik Bosanske Gradi{ke Nikola Kragulj i predsjednik Skup{tine op{tine Uro{ Grahovac promovisali su sadnjom cvije}a i ukrasnog drve}a nedjelju ure|enja grada. - Namjera nam je da populari{emo higijenu i zdrav `ivot u na{oj sredini. @elimo uljep{ati svaki dio grada i op{tine, o~istiti sme}e i stvoriti ljep{e uslove za `ivot. Ne}emo uspjeti ako ne dobijemo {iroku podr{ku svih B. G. gra|ana - rekao je Kragulj.

^lanice „Bedema“ ~iste okoli{

NLB Razvojna banka dijelila cvije}e Prijedor~anima

(Foto: D. Stojni})

panorama

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

15

Bh. mozaik

BIJELJINA Nakon tekstova u „Dnevnom avazu“

Salihovi}ima stigla i pomo} {vicarskog Crvenog kri`a
Otac Ahmo zahvalio svima koji su do sada pomogli da njegova porodica lak{e podnese posljedice nezaposlenosti i siroma{tva
Bijeljinska porodica Salihovi}, otac Ahmo (52), majka Mevlida (31) i njihovo petero djece, koji `ive u neuslovnoj {upi od 25 kvadrata, bez kupatila i osnovnih uvjeta za `ivot, nakon pisanja „Dnevnog avaza“ jo{ jednom su obradovani, ovaj put donacijom {vicarskog Crvenog kri`a. Radi se o paketima hrane i ku}nih potrep{tina, sredstava za higijenu, zatim o posteljini, }ebadima, obu}i i odje}i, te {kolDva dana trajao je njihov put do cilja

Planinari iz BiH i Hrvatske na vrhu Prenja

Aprilski uspon na Lupoglav
Grupa planinara iz BiH i Hrvatske protekle sedmice na{la se na 2.102 metra visokom planinskom vrhu Lupoglav na planini Prenj. Aprilski uspon na snijegom okovani Lupoglav trajao je dva dana, a uprili~en je u znak sje}anja na poginule alpiniste Iliju Dilbera, Milorada Stjepanovi}a i Ziju Jajatovi}a koji su prije 39 godina stradali u snje`noj me}avi na Prenju. U osvajanju vrha Lupoglav u~estvovali su planinari iz Tuzle, Banovi}a, A. H. Lukavca, Zenice, Visokog, Vukovara, Vinkovaca i \akova.

U Bosanskoj dolini piramida u Visokom

Po~etak ~etvrte sezone istra`ivanja
Salihovi}i sa humanitarcima koji su dovezli pomo}
(Foto: G. Bobi})

Obradovani i mali{ani

skom priboru za djecu. Mirsada Jahi} i Jasmina Naki} iz tuzlanskog ureda ove humanitarne organizacije, u dru{tvu \oke Mihajlovi}a iz bijeljinskog Crvenog krsta, posjetile su porodicu Salihovi} u njihovoj skromnoj ku}i u Novoj Mahali, ulica ]irila i Metodija broj 111, u Bijeljini, i uru~ile im vrijedne poklone. Ahmo Salihovi} zahvalio se

humanitarcima iz Tuzle i svima koji su do sada pomogli da njegova porodica lak{e podnese posljedice nezaposlenosti i siroma{tva. Kako nam je rekla Mihela Hini}, {efica bh. ureda {vicarskog CK, ova akcija dio je {ireg projekta pomo}i siroma{nim porodicama koji ova organizacija realizira i na podru~ju Tuzlanskog i Posavskog E. MUSLI kantona.

Kantonalno takmi~enje osnovaca u Grada~cu

Tuzlaci prednja~ili u znanju iz matematike
U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Udru`enja matemati~ara TK u Grada~cu je odr`ano 50. kantonalno takmi~enje osnovaca iz matematike. Najbolje rezultate od 47 takmi~ara u~enika petih razreda postigli su Dino Mustafi} (O[ „Br~anska Malta“ Tuzla), Adnan Baji} (O[ „Kladanj“), Lejla Hidanovi} (O[ „Centar“ Tuzla), Ademir Avdi} (O[ „Dubrave“) i Aida Bungur ( O[ „Safvet-beg Ba{agi}“ Grada~ac). Od u~enika {estih razreda najvi{e znanja su pokazali: Emina Modri} (O[ „Banovi}i“), Ahmed Mahmud (Me|unarodna O[ Tuzla), Mejra Mustafi} (O[ „Klokotnica“), Ajla Nurki} (O[ „Jala“ Tuzla) i Samir Omerbegovi} ( Druga O[ @ivinice). Za plasman na federalno takmi~enje me|u 37 u~enika sedmih razreda najbolji su bili: Irma Had`i} (Druga O[ Srebrenik), Semir Omerovi} (O[ „Rapatnica“), Haris Kurali} (O[ „Toj{i}i“), Alen Mujki} (O[ „Kalesija“) i Amer Muratagi} (O[ „Dr. Safvet-beg Ba{agi}“ Grada~ac). Od osmih razreda najuspje{niji su bili: Medina Kuli} ( Druga O[ Gra~anica), Belma Skepljakovi} (O[ „Simin Han“ Tuzla), Mladen Peji} (O[ „Br~anska Malta“ Tuzla), Fatima Sinanovi} (O[ „Kalesija“) i Andrija Dujakovi} (O[ „Ivan Goran Kova~i}“). D`. D.

Fondacija „Arheolo{ki park: Bosanska piramida Sunca“ cjelodnevnim kulturno-muzi~kim programom danas }e ozvani~iti ~etvrtu sezonu istra`ivanja u Bosanskoj dolini piramida. U Visokom o~ekuju do- Ovogodi{nji bilbordi lazak na desetine gostiju, od planinarskih, kulturno-umjetni~kih i sportskih dru{tava, do nekoliko muzi~kih zvijezda. I za ovu sezonu Vlada ZDK i Op}ina Visoko izdvojili su 150.000 KM. U okviru otvaranja sezone istra`ivanja danas je previ|eno pje{a~enje transverzalom bosanskih piramida, defile Motokluba „Karo“, rafting „Eko vikinga“, modna revija Amile Efendira, spu{tanje paraglajdera sa N. O. piramida na gradski stadion Luke.

Podr{ka zapo{ljavanju u Zvorniku

Op{tina izdvaja 100.000 maraka
Radi smanjivanja nezaposlenosti ali i kao pomo} u razvoju malih i srednjih preduze}a Op{tina Zvornik }e ove godine iz svog bud`eta izdvojiti 100.000 KM podsticajnih sredstava za ove namjene. O~ekuje se da }e na ovaj na~in posao dobiti najmanje 25 Zvorni~ana sa Zavoda za zapo{ljavanje gdje je evidentirano 5.300 nezaposlenih osoM. M. ba.

Spec
KAKANJ - Mjesne zajednice Bijele Vode i Brnj u op}ini Kakanj nakon 30 godina kona~no su povezane asfaltnim putem na dijelu kamenoloma Greben u du`ini od 1.350 metara. Ministarstvo za privredu ZDK obezbije( Az. S.) dilo je 150.000 maraka.

Najbolji izborili plasman za federalno takmi~enje

Pomo} penzionerima-umirovljenicima Biha}a

I bh. ribari ugledali se na politi~are

Iz op}inskog bud`eta 20.000 KM
Pomo} biha}kim penzionerima kroz izdvajanja iz op}inskog bud`eta u iznosu od 20.000 KM obe}ao je Hamdija Lipova~a, na~elnik Biha}a, koji je sa njima razgovarao na redovnoj Izbornoj skup{tini. Govore}i o dosada{njem odnosu prema penzionerima na podru~ju op}ine Biha}, Lipova~a je kazao da }e i ove godine problemi i te{ko}e s kojima se susre}e ova populacija biti u fokusu pa`nje, kako njega li~no, tako i op}inske uprave. U op}inskom bud`etu predvi|eni su i drugi vidovi podr{ke koji }e se realizirati kroz pomo} javnim kuhinjama i socija- Lipova~a sa penzionerima lno ugro`enim penzionerima. - Dajem punu podr{ku radu va{eg udru`enja, na isti na~in kao i poljoprivrednicima, proizvo|a~ima kruha i svim na{im sugra|anima koji, svako na svoj na~in, u ovim te{kim vremenima daju doprinos u tra`enI. Nu. ju odre|enih rje{enja - kazao je Lipova~a.

Krovni savez u tehni~kom mandatu
U njema~kiom gradu Drezdenu u ~etvrtak je po~eo kongres Me|unarodne sportsko - ribolovne federacije CIPS. Kongres je izborni, birat }e se novi ~elnici Federacije i njenih asocijacija. Na{a dva delegata odre|ena da na kongresu predstavljaju Sportsko-ribolovni savez BiH, podnesu odgovaraju}e aplikacije, te obave razgovore oko organizacije Jadransko-podunavskog Kupa u fly fishingu 2009. i 16. evropskog prvenstva 2010. godine u BiH, nisu otputovali u Njema~ku. Ura|ene su prezentacije, CDovi, bilteni, upla}ena kotizacija, ali kako to kod nas obi~no bude, zapelo je kod uplate novca i bh. predstavnici ostali su kod ku}e. Ina~e, krovni Sportsko-ribolovni savez BiH konstituiran je Sporazumom o udru`ivanju 16. 4. 2005. godine i tada formiranim organima upravo u ~etvrtak istekao je mandat. Do 16. maja, kada je predsjednik SRS BiH Mehmed Batoti} zakazao Izbornu skup{tinu, Savez radi u tzv. tehni~kom I. B. mandatu.

Batoti}: Skup{tina tek u maju

Naselje Rodo~ u Mostaru

Davor Bo{njak ubio se hicem iz pi{tolja
Tridesetjednogodi{nji Davor Bo{njak iz Mostara po~inio je ju~er poslijepodne samoubistvo hicem iz pi{tolja u svojoj porodi~noj ku}i u mostarskom prigradskom naselju Rodo~. Odmah nakon prijave, na lice mjesta iza{li su pripadnici policije i Hitne medicinske pomo}i. Na`alost, ljekar je mogao samo konstatirati smrt mladi}a. Uvi|aj su na licu mjesta obavili pripadnici kriminalisti~ke policije Policijske uprave Mostar i kantonalni tu`ilac Mirko Mili~evi}. Nakon zavr{enog uvi|aja, tijelo mladi}a je prevezeno u gradsku mrtva~nicu Bijeli Brijeg, gdje bi trebalo obaviti vanjski pregled tijela. [okirani mje{tani Rodo~a kazali su kako se ni~im nije moglo naslutiti da }e nesretni mladi} di}i ruku na sebe. Za njega i njegovu porodicu imali su samo M. Sm. rije~i hvale.

16

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

crna hronika

Automobil zavr{io u kanalu

(Foto: O. Mujki})

Kamion poslije udara

SREBRENIK Kamion se zabio u automobil

Voza~a „audija“ spasili zra~ni jastuci
Policija na mjestu doga|aja u Rodo~u
(Foto: fotoservis.info)

Juro J. (38) prevezen u tuzlansku bolnicu zbog povreda na le|ima
Na magistralnom putu TuzlaOra{je, u Tinji kod Srebrenika, ju~er oko 12 sati dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj su u~estvovali kamion „iveko“ (34BK-8018), kojim je upravljao turski dr`avljanin Huseyn U. (60) iz Istanbula, i automobil „audi-A4“, austrijskih oznaka „W-20097-L “, za ~ijim upravlja~em je bio Juro J. (38) iz Dragunje kod Tuzle. Prema izjavama o~evidaca, do udesa je do{lo kada je voza~ „audija“, kre}u}i se u pravcu Ora{ja, poku{ao skrenuti desno prema obli`njoj autopraonici. U tom trenutku iza njega je nai{ao kamion koji je u punoj brzini udario u stra`nju stranu automobila, koji je nakon toga zavr{io u kanalu s desne strane puta. Na „audiju“ je pri~injena ve}a materijalna {teta, a njegov voza~, nakon ukazane prve pomo}i u Domu zdravlja Srebrenik, prevezen je na UKC Tuzla, ~iji se ljekari nisu izjasnili o te`ini povreda. Prema izjavama o~evidaca, voza~ „audija“ `alio se na povrede u predjelu le|a, a sretna okolnost je to {to su se prilikom udesa aktivirali zra~ni jastuci koji su ubla`ili udar. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije PS Srebrenik.
Aktivirali se jastuci O. MUJKI]

Demanti BPS-a

La`i i konstrukcije pojedinaca
Povodom teksta u odgovornost mnogih u Zena{em listu pod naslovom nici i kantonu, a koji su se „Federalni poslanik opogrije{ili o zakon. tu`en da je pretukao - Gospodin Ramo Isak dje~aka“, saop}enjem za se u vrijeme de{avanja javnost oglasila se Bosaovog slu~aja nalazio na prnskohercegova~ka patriooslavi godi{njice „BM Ratska stranka, demantiradija“ koja se odr`avala u ju}i navode da je Ramo Bosanskom narodnom poIsak pretukao maloljetni- Isak: Bio na zori{tu Zenica, a {to mogu godi{njici ka. potvrditi i novinari raznih U demantiju koji potpiglasila koji su bili prisutni. suje Midhat Ajani} navodi se da je Rami Isaku je objavljivanjem rije~ o la`ima i konstrukcijama ovih navoda nanesena velika morpojedinaca i pojedinih politi~kih alna {teta - navedeno je izme|u struktura kojima smeta Isakovo ostalog u demantiju Op}inske orzalaganje i stalno pozivanje na ganizacije BPS-a Zenica.

Prijavljen nestanak u Sanskom Mostu

Gornje Dubrave kod @ivinica

Pucao iz automatske pu{ke
Tridesetjednogodi{nji E. D. ju~er oko tri sata ispalio je iz automatske pu{ke vi{e metaka u pravcu ku}e M. B. (24) u Gornjim Dubravama kod @ivinica. Povrije|enih nije bilo, a razlozi pucnjave za sada su nepoznati. Nedugo nakon doga|aja `ivini~ka policija uhapsila je E. D. i oduzela mu pu{ku, a nakon saslu{anja u policijskim prostorijama pu{ten je na slobodu. Uvi|aj su na mjestu incidenta obavili pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PU @ivinice, a o doga|aju je obavije{teno i Kantonalno tu`ila{tvo. A. Mu.

Sumnja se da je Bo{ko Todorovi} pao u rijeku Sanu
Slu`benici Policijske uprave 3 u Sanskom Mostu i Policijske stanice O{tra Luka u RS intenzivno tragaju za 50-godi{njim Bo{kom Todorovi}em iz Koprivne, ~iji je nestanak prijavljen 16. aprila ove godine. Todorovi} je, prema izjavama svjedoka, 15. aprila do{ao s konjskom zapregom s dva konja u Podlug kod Sanskog Mosta kod rodbine u vidno pijanom stanju. Nakon sat vremena uputio se u obli`nji ugostiteljski objekt „Bistro“, gdje je popio konjak. Iako su gosti kafane oko 22 sata nudili da ga prevezu do Koprivne ili da mu pomognu, on je to odbio i uputio se prema konjskoj zaprezi koja se kretala prema rijeci Sani. Todorovi} se nije vratio ku}i u pet kilometara udaljenu Koprivnu, a umjesto njega, oko jedan sat nakon pono}i, stigli su samo konji. Sumnja se da je Todorovi} pao u nabujalu rijeku Sanu. Ju~er su mje{tani Podluga i policajci tragali
„Bistro“ u kojem je popio konjak

za Todorovi}em, a anga`irani su i ronioci. Potraga }e biti nastavljena M. DEDI] i narednih dana.

Udarila u drvo kod [irokog Brijega

Poginula za volanom „{kode fabije“
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er oko 12.40 sati u Kne{polju kod [irokog Brijega smrtno je stradala Zora Bo{njak (73) koja se nalazila za volanom „{kode fabije“ bh. registarskih oznaka, potvrdio nam je Damir ^utura, portparol MUP-a ZHK. On je kazao da je do nesre}e do{lo kada je Bo{njak, voze}i iz pravca [irokog Brijega prema Mostaru, na magistralnoj cesti M6/1 izgubila kontrolu nad vozilom, nakon ~ega je sletjela s ceste udariv{i lijevom bo~nom stranom vozila u drvo, te od siline udara zadobila te{ke povrede glave. Nedugo nakon toga, preminula je prije dolaska vozila Hitne pomo}i. Uvi|aj su obavili pripadnici PU [iroki Brijeg i glavni kantonalni tu`ilac Tihomir JurA. Du. ko.

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

17

SLU^AJ GA[I Nastavljeno su|enje u Sarajevu

Za tu`ioca sporan i originalni dokument suda iz [apca
Advokat Zdravko Raji} najavio da }e zbog iznesenih la`i podnijeti krivi~nu prijavu protiv svjedoka optu`be Emira Poljaka
Ulaganjem originalnih rje{enja te potvrde Okru`nog suda u [apcu, kojima se potvr|uje da je Uglje{a Aranitovi} Ugo u periodu od novembra 2006. do januara 2008. godine bio u pritvoru zbog ubistva, ju~er je u nastavku su|enja bra}i Ga{i i ostalima optu`enima za udru`ivanje u zlo~ina~ku organizaciju odbrana zavr{ila s izno{enjem svojih dokaza.
Voza~ lak{e povrije|en
(Foto: O. Mujki})

Tinja kod Srebrenika

Teretni voz udario u automobil
Na pru`nom prijelazu u Tinji kod Srebrenika teretni voz broj „45-101“, kojim su upravljali ma{inovo|a Damir Kurtovi} iz Miri~ine kod Lukavca i njegov pomo}nik Damir Hanki} iz Tuzle, ju~er u 10.39 sati udario je u automobil „opel-astra“ (517-T712), za ~ijim upravlja~em je bio Rijad D`indo (29) iz Tuzle. Do nezgode je do{lo kada je voza~ automobila poku{ao prije}i preko pruge Br~ko-Banovi}i na pru`nom prijelazu na kojem je saobra}aj reguliran „andreinim kri`om“ i znakom „stop“. Lokomotiva je udarila u lijevu bo~nu stranu „opel-astre“, a potom je vozilo gurala ispred sebe desetak metara, da bi ga kasnije odbacila u kanal s lijeve strane pruge. Iako je od siline udara bo~na strana automobila potpuno

Dokazi suda
Branilac Muhameda Alija Ga{ija, advokat Zdravko Raji} najavio je da }e zbog iznesenih la`i podnijeti krivi~nu prijavu protiv svjedoka optu`be Emira Poljaka, koji je na su|enju izjavio da mu je u junu 2007. godine Aranitovi} u Novom Beogradu kazao da je Muhamed Ali naru~io ubistvo Ramiza Delali}a ]ele i Amira Pa{i}a Fa}e. Kantonalni tu`ilac Oleg ^avka osporio je autenti~nost spomenutih

Optu`eni~ka klupa: Ogor~eni du`inom trajanja procesa

(Foto: S. Jordamovi})

Uvi|aj na pru`nom prijelazu

Burno reagiranje
Sud nije prihvatio prijedlog odbrane da se zavr{ne rije~i zaka`u ranije kako bi su|enje kra}e trajalo. Po izlazu ~lanova Vije}a iz sudnice, optu`eni Mirso Krasni}, koji je zajedno s bra}om Ga{i i Edinom Hotom ostao u pritvoru, po~eo je vikati je najavila izvo|enje dokaza Suda, koje }e zapo~eti na sljede}em pretresu zakazanom za 5. maj ove godine. Sud je nalo`io vje{ta~enje po govore}i: „Ovo je zlo~in, ovo je genocid, sudi mi se samo {to mi je prezime albansko“. On se potom okomio na advokate pitaju}i ih za{to nisu podnijeli nijednu krivi~nu prijavu, te da }e on tu`iti sudiju koji je potvrdio optu`nicu. vje{taku geodetske struke koji treba objasniti na kojim katastarskim ~esticama je izgra|en objekt u Titovoj 46 i koja je bruto povr{ina objekta i zemlji{ta oko njega.

uni{tena, voza~, koji je bio sam u vozilu, pro{ao je samo s lak{im povredama. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije PS SrebrO. M. enik.

Vlada ZDK odobrila nov~ana sredstva

Nalo`ena vje{ta~enja
Od Zavoda za planiranje i izgradnju Kantona Sarajevo zatra`eno je izja{njenje da li je dvori{te u [enoinoj ulici progla{eno javnim dobrom ili zemlji{tem posebne namjene. Vje{tak geodetske struke trebat }e odgovoriti i ~ije je vlasni{tvo bila tro{na ku}a u dvori{tu [enoine ulice. Vje{tak finansijske struke, po naredbi Suda, dat }e odgovor da li je CM cosmetic market iz Viteza u periodu od juna 2008. do danas upla}ivao zakupninu Muhamedu Aliju i u kojem iznosu. Sutkinja Burzi} je najavila i narednu dinamiku su|enja, po kojoj bi zavr{ne rije~i, nakon jo{ dva termina u maju, trebale otpo~eti 15. juna B. C. ove godine.

Raji}: Ulo`io originalna rje{enja

rje{enja navode}i da nije poznato na koji na~in je odbrana do{la do originala. On je tako|er osporio sadr`inu potvrde suda iz [apca koju je potpisao sudija Ivan Lazarevi}, jer u potvrdi nije navedeno kome se ona dostavlja. Predsjedavaju}a Vije}a Kantonalnog suda u Sarajevu, sutkinja Dalida Burzi} kazala je da }e Sud ove dokaze naknadno cijeniti zajedno s ostalim dokazima. Po{to su odbrana i optu`ba zavr{ile s izno{enjem dokaza, sutkinja

Bit }e uklju~ene sve raspolo`ive snage

Potraga za Selmom Kova~evi} produ`ena jo{ sedmicu
Potraga za Selmom Kova~evi} (17) iz Zenice, koja je nestala u nabujaloj Bosni prije dvije sedmice u centru Zenice, bit }e nastavljena jo{ najmanje sedam dana, potvrdio je ju~er Miralem Galija{evi}, premijer ZDK. Vlada ovog kantona odobrila je isplatu 15.000 KM, ~ime }e se finansirati aktivnosti spasila~kih jedinica uklju~enih u potragu. - Vlada je pa`ljivo razmotrila Informaciju o traganju za djevojkom koju je napravila Uprava Civilne za{tite ZDK-a. Zaklju~eno je da se u narednih sedam dana u potragu uklju~e sve raspolo`ive snage, uklju~uju}i i ~lanove rafting klubova i ronioce A. D`. - kazao je Galija{evi}.

Burzi}: Nastavak 5. maja

Alipa{ino Polje u Sarajevu

Usmr}en pje{ak Zijo Bajrovi}
Nakon saobra}ajne nesre}e koja se preksino} pola sata prije pono}i dogodila u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje utvr|en je identitet nastradalog pje{aka. Potvr|eno nam je da se radi o 48-godi{njem Ziji Bajrovi}u iz Sarajeva. Njega je automobilom „pasat“ usmrtio P. D@. (24) iz Sarajeva. Od siline udara pje{ak je zadobio te{ke povrede kojima je podlegao na licu mjesta te su ljekari Hitne pomo}i mogli samo konstatirati smrt. Uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo, nakon ~ega je tijelo vozilom KJKP „Pokop“ D`. Ma.B. prevezeno u prosekturu Bare.
Kasno bilo za pomo}

18 Subota, 18. april/travanj 2009. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA/FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU TRAVNIK Na temelju ~lanka 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduze}a (Slu`bene novine F BiH broj 28/05-pre~i{}eni tekst, 53/07) i Odluke Nadzornog odbora BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK ,broj 60-4/09 od 03.04.2009.godine , Agencija za privatizaciju u KSB/SBK Travnik objavljuje:

oglasi
U skladu sa ~lankom 4. stavak 1. i 2. to~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2008. GODINU
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma „BNT POSLOVNI SUSTAV“ Dioni~ko dru{tvo za trgovinu i usluge Novi Travnik BNT POSLOVNI SUSTAV“ d.d. Novi Travnik Kralja Tvrtka 7 72290 Novi Travnik (030) 793-812 Niko Dujo, predsjednik Velimir Didak, ~lan @eljko Rado{, ~lan Milica Rado{, v.d. direktora

JAVNI POZIV
za prikupljanje zatvorenih ponuda (tender)za prodaju sljede}ih predmeta : BROJ 554. NAZIV PREDMETA: Glavna ulazna kapija. [ifra predmeta: 060300566 Prodavatelj: BNT „IN@ENJERING“ d.o.o. NOVI TRAVNIK Lokacija predmeta: Mehmeda Spahe br.1 Kontakt osoba u poduze}u: Hamdija Haski}, tel: 030 /525-024 Po~etna cijena: 122.795,00 KM Depozit:12.279,00 KM Naknada za sudjelovanje: 122,00 KM KRATAK OPIS PREDMETA: Predmet prodaje je glavna ulazna kapija prostor povr{ine 404 m2,pripadaju}e ekonomsko dvori{te povr{ine 602 m2 kp.1853/116 na k.~.350/103.Lokacija predmeta Ul.Mehmeda Spahe br.1 ozna~enu u k.~. 350/103 ,izvod iz zemlji{nog registra Op}insko Rje{enje broj: 05-31-300/01 i Rje{enje br.0531-300-2/01.Postoje elektro instalacije, instalacije za grijanje, vodovodna i kanalizaciona mre`a.Ima asfaltiran pristupni put sa vanjskom rasvjetom. Detaljnjiji opis u prospektu tendera sa prate}om dokumentacijom. Metod prodaje : javno prikupljanje ponuda-tender. Na~in pla}anja: gotovina - 100%. NAPOMENA:Ponuda sa cijenom ponu|enom ispod 51% po~etne cijene ne}e se vrednovati. Kriteriji za vrednovanje ponuda: 1. Nova financijska ulaganja u djelatnost u minim. iznosu od 50.000,00 KM u roku od 3 godine, 2. Zadr`avanje 2 djelatnika poduze}a na rok od min. 3 godine, 3. Cijena Ukupno

- adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora - ~lanovi uprave II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira - dionica emitenta s pravom glasa III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva h) Teku}a sredstva i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva PASIVA f) Kapital g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze j) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi g) Rashodi h) Dobit/gubitak prije poreza i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima1

broj dionica 252599 nominalna vrijednost 12,50 KM @eljko Rado{ (97,20%)

0 2.408.415 48.878 0 2.457.293 2.219.450 3.157.487 0 237.843 2.457.293 17.449 97.730 -80.281 0 -80.281 „REVICUS“ d.o.o. Zenica Izvje{taji su nerevidirani

do 300 bodova ili 30 % do 350 bodova ili 35 % do 350 bodova ili 35 % 1000 bodova ili 100 %

Vrijeme i mjesto javnog objavljivanja ponuda: 07.05.2009 . godine sa po~etkom u 11,00 sati u Agenciji za privatizaciju u KSB/SBK. 1. Pojedina~ne ponude za predmete iz javnog poziva 554 dostaviti neposredno ili preporu~enom po{tom zaklju~no sa 27.04.2009.godine do 16,00 sati. Ponude podnesene po{tom smatrat }e se valjanim, ukoliko je datum otpreme po{te u skladu sa krajnjim rokom za podno{enje ponuda. Adresa: Agencija za privatizaciju KSB/SBK Travnik Ul. Bosanska br.12. Nepotpune i neblagovremene ponude podnesene na na~in druga~iji od propisanog Pravilnikom ne}e biti razmatrane. 2. Ponuda se podnosi u zape~a}enoj kuverti, na kojoj je nazna~ena {ifra podnositelja ponude.Uz kuvertu sa ponudom podnositelj je du`an prilo`iti posebne dvije zape~a}ene kuverte, od kojih jedna sadr`i {ifru i podatke o identitetu podnositelja ponude i preslik osobne iskaznice ( za pravne osobe izvadak iz sudskog registra), a druga kuverta sadr`i dokaze o uplati depozita i naknade za sudjelovanje na tenderu. 3. Depozit se upla}uje na ra~un Agencije za privatizaciju KSB/SBK, broj 1327310012552317 kod NLB TUZLANSKA BANKA DD, filijala Vitez. 4. Naknada za sudjelovanje se upla}uje na ra~un Agencije za privatizaciju u KSB/SBK broj 1327310012344155 kod NLB TUZLANSKA BANKA DD, filijala Vitez. 5. Za dodatne informacije obratiti se Agenciji za privatizaciju KSB/SBK Travnik na telefon 030/ 511-807, 511-809, kontakt osobe : Miroslava [afradin. U Agenciji za privatizaciju KSB/SBK se mo`e izvr{iti i uvid u prospekt trendera. 6. Rangiranje i izbor najpovoljnije ponude }e se vr{iti prema kriterijima iz javnog poziva, a u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduze}a . 7 . Nakon podno{enja ponude podnositelj ima pravo dopuniti ponudu sve do isteka roka utvr|enog za podno{enje ponuda na na~in utvr|en Pravilnikom.

Na osnovu ~lana 241. stav 2. i ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine F/BiH“ broj 23/99 i 45/00), ~lana 78. Statuta „Centrotrans“ Prevoz putnika dioni~ko dru{tvo Kakanj, Odluke Nadzornog odbora broj NO-18/09 o sazivanju i odr`avanju {este Skup{tine, Nadzorni odbor dru{tva objavljuje:

O B A V J E [ T E NJ E
O SAZIVANJU I ODR@AVANJU [ESTE SKUP[TINE DRU[TVA
1. [esto zasjedanje Skup{tine „Centrotrans“ Prevoz putnika, dioni~ko dru{tvo Kakanj, saziva se za dan 19.05.2009.g. sa po~etkom u 11,00 sati, u prostorijama Dru{tva. 2. Za ovo Zasjedanje Skup{tine Dru{tva predla`e se sljede}i: DNEVNI RED 1. Utvr|ivanje kvoruma Skup{tine Dru{tva; 2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika; 3. Usvajanje zapisnika sa Pete Skup{tine Dru{tva; 4. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg izvje{taja Dru{tva za 2008. godinu, sa izvje{tajem o radu: Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora; 5. Dono{enje Plana poslovanja za 2009. godinu; 6. Dono{enje odluke: - o razrje{enju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora, - o razrje{enju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju 7. Dono{enje odluke o izboru novih: - ~lanova Nadzornog odbora, - ~lanova Odbora za reviziju; 8. Davanje ovla{tenja o izboru Vanjskog revizora; 9. Dono{enje odluke o elementima za naknadu: - Nadzornom odboru, - Odboru za reviziju, Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluke skup{tine najkasnije /8/ osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju i odr`avanju skup{tine. 3. Postupak u~e{}a u radu i odlu~ivanju u Skup{tini Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju skup{tine imaju dioni~ari koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra 30 dana prije dana odr`avanja skup{tine Dru{tva. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini, dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika sa uredno potpisanom punomo}i od strane dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Dru{tvu li~no ili po{tanskom po{iljkom najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{tine. Kandidate za ~lanove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju mo`e predlo`iti dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica. 4. Uvid u materijale za skup{tinu Dioni~ar ili punomo}nik mo`e ostvariti uvid u materijale pripremljene za Skup{tinu koji se nalaze u sjedi{tu dru{tva od 8,00 do 15,00 sati. Predsjednik Nadzornog odbora

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA /SREDNJOBOSANSKI KANTON AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU TRAVNIK

Na temelju ~lanka 2. Zakona o privatizaciji poduze}a („Sl.novine F BiH“, broj 27/97 , 8/99, 32/00,45/ 00,54/ 00, 61/ 00, 27/ 02,32/ 02,28/04,44/04,42/06 i 4/09 ) i ~lanka 9.stavak 3. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduze}a (Slu`bene novine F BiH broj 28/05-pre~i{}eni tekst, 53/07 ), Agencija za privatizaciju u KSB/SBK , o b j a v lj u j e

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

19

ZENICA Nesre}a u postrojenju „ArcelorMittala“

Vehid Kova~evi} zadobio te{ke opekotine
Radio na jednom elektropostrojenju kada je do{lo do visokonaponskog strujnog luka koji ga je spr`io
Vehid Kova~evi}, ~etrdesetsedmogodi{nji elektri~ar „ArcelorMittala Zenica“, te{ko je stradao preksino} oko 22.30 sati u pogonu koksare od vatre koja je izbila na jednom elektropostrojenju. Kako su nam potvrdili dr. Kasim Spahi}, na~elnik Urgentnog bloka Kantonalne bolnice Zenica, i portparol KBZ Aida Buro, Kova~evi} je dovezen s opekotinama po cijelom tijelu i rukama, nakon ~ega je zbrinut u ovoj ustanovi. - Nakon opservacije i pregleda obavljenih na nekoliko odjela, pacijent je zbrinut na Odjelu plasti~ne i rekonstruktivne hirurgije - kazao nam je dr. Spahi}. Posjetili smo Kova~evi}a, koji nam je potvrdio da je radio na jednom elektropostrojenju kada je do{lo do tzv. elektri~nog luka, odnosno prijenosa visokog napona preko instalacija na njega, a potom i po`ara. - Postoje procedure u ovakvim radovima, kojih smo se pridr`avali, pa su kolege koje su bile iza mene odmah prisko~ile u pomo}. Iako osje}am jake bolove, dobro sam pro{ao, jer kao dugogodi{nji elektri~ar znam {ta ovakva struja mo`e napraviti. Za{to je do{lo do svega, ne znam, vjerovatno }e nadle`ni utvrditi uzroke kvara - kazao nam je Kova~evi}, kojeg je ju~er posjetila porodica. Kako saznajemo u KBZ, planirano je da Kova~evi} na ovom odjelu ostane izme|u pet i seA. D@. dam dana.
Sa uvi|aja u mjestu ^a|avica
(Foto: G. Bobi})

Na putu Bijeljina-Br~ko

Prevrnuo se {leper s tovljenim svinjama
Voza~ teretnjaka firme „Lijanovi}“ lak{e ozlije|en
Na magistralnom putu Bijeljina-Br~ko u mjestu ^a|avica prekju~er se prevrnuo kamion {leper firme „Lijanovi}“ pun svinja tovljenika. Na kamionu je bilo 140 tovljenika, ukupne te`ine oko 17 tona, vrijednosti 50.000 KM, koji su transportirani sa farme Ljube Maleti}a iz sela Koj~inovac. Za sada nije utvr|ena materijalna {teta, a voza~ kamiona zadobio je lak{e povrede i preba~en je u bijeljinsku bolnicu. Dva sata nakon nesre}e svinje su jo{ bile u prikolici kamiona, ali se nije moglo utvrditi koliko ih je nastradalo prilikom prevrtanja. Pretpostavlja se da je do nesre}e do{lo zbog neprilago|ene brzine na dijelu puta s o{trim krivinama, a prilikom prevrtanja na saobra}ajnicu se izlila nafta iz rezervoara kamiona Na lice mjesta iza{li su pripadnici saobra}ajne policije koji su regulirali saobra}aj jednom kolovoznom trakom, te pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Bijeljina, koji su cijelo popodne, koliko je trajalo izvla~enje {lepera, bili u pripravnosti zbog opasnosti od zapaljenja nafte na cesti. Saobra}aj je bio potpuno obustavljen kako bi velike hidrauli~ne dizalice izvukle kamion. E. M.

Kova~evi}: Kolege pritekle u pomo}

(Foto: A.D`onli})

Optu`eni supru`nici iz Br~kog

Zarobili nastavnike koji su im podu~avali sina
Vasilije (58) i Kata (68) Gaji} dva sata, silom i prijetnjama, dr`ali u stanu zato~ene nastavnike optu`uju}i ih da su njihovom sinu dali drogu
Tu`ila{tvo Distrikta podiglo je optu`nicu protiv Vasilija Gaji}a (58) i njegove supruge Kate (68) zbog po~injenog krivi~nog djela protivpravnog oduzimanje slobode, saop}eno je iz br~anskog tu`ila{tva. - Krajem novembra pro{le godine u svojoj ku}i u Krbetima kod Br~kog Vasilije i Kata, oboje u stanju neura~unljivosti, koja je uzrokovana trajnom du{evnom bole{}u - paranoidnom psihozom, dr`ali su dva sata zarobljene nastavnike N. M. i S. V., koji su do{li da njihovom sinu D. dr`e nastavu - saop}eno je iz Tu`ila{tva Distrikta Br~ko. Vasilije je fizi~ki sprije~io nastavnicu N. M. u njenoj namjeri da iza|e iz sobe nakon {to ju je optu`io da je navodno dala drogu njegovom sinu D., dok je Kata u ruci dr`ala kuhinjski no`, a nakon toga su nastavniku S. V. oduzeli mobilni telefon i klju~eve od auta i zabranili im napu{tanje ku}e. Gaji}i su nastavnike dr`ali zarobljene sve dok nije do{la lokalna policija i nadle`ni iz vladinog Odjela za obrazovanje. „Dnevni avaz“ je krajem pro{le godine pisao o Gaji}ima jer je njihov sin veoma nasilno dijete i stalno fizi~ki zlostavlja svoje vr{njake. Zbog toga je i nekoliko puta premje{tan iz {kole u {kolu, no na kraju su nadle`ni iz Odjela za obrazovanje odlu~ili da on odre|eno vrijeme nastavu slu{a kod svoje ku}e kada je i nastao spomenuti problem zarobljavanja nastavnika od strane njegovih roE. Ra. ditelja.

Prevo`en tovar vrijedan 50 hiljada KM

Gaji}: Du{evna bolest

20

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Najve}a igra najve}eg bh. lista
I danas se mo`ete uklju~iti u novu igru “Bajka” sa velikim nagradnim fondom,

Prava je stvar M
11.520
nagrada!!!
xtra igra E
od u Sarajevu Stan

U spektakularnoj seriji nagradnih igara, u sedam sedmi~nih, ~itaoce nagra|ujemo sa sedam automobila, stanom u Sarajevu, ~arobnim putovanjima, skuterima..., u SMS igri vi{e od auz redovnih tokom 42 dana, 67 dnevnih nagrada, najsretnijima dodjeljujemo jo{ dva automobila SAMAND

x2
2

Dobitak snova
U ovoj seriji igara nudimo Vam i „Vi{e od igre“. Upravo pod tim nazivom priredili smo igru u kojoj }e jedan, najsretniji u~esnik postati vlasnik dobitka snova. Dobitak za cijeli `ivot je - opremljen stan u Sarajevu, terenski automobil SsangYong Actyon, na bankarskom ra~unu 20.000 KM te egzoti~no putovanje....

57 m

42 dana igre “SMS-om do automobila“ x2
U ovoj posebnoj igri koja ukupno traje 42 dana svakodnevno mo`ete osvojiti neku od brojnih nagrada.

Kako igrati
Svakog dana pro~itajte „rije~ dana“ koju objavljujemo u dnu strane. U svoj mobitel ukucajte:

AVAZ (razmak) SRCE
i poruku po{aljite na broj

091 310 107
Potom }ete dobiti odgovor da je Va{a poruka primljena i da je u{la u konkurenciju za jednu od nagrada dana.

Dobitne brojeve za 17. april objavljujemo na 10. strani

Brojevi telefona sa kojih su upu}eni SMS-ovi sa klju~nom rije~ju dana, automatski se ubacuju u kompjutersku bazu podataka, a u 21 sat peto~lana komisija nasumi~nim pritiskom na taster zaustavlja kru`no kolanje brojeva i tako se dobije 67 dobitnika dnevnih nagrada. Njihovi brojevi odmah idu u {tampu i objavljuju u sutra{njem „Dnevnom avazu“. Dobitnici mogu istog dana preuzeti svoje nagrade! Na Vama je da i danas po{aljete poruku i da automatski u~estvujete u izvla~enju nagrada dana. Poruku treba poslati najkasnije do 21 sat. Broj poruka koje mo`ete poslati je neograni~en. Ukoliko po{aljete vi{e poruka, vi{e je i {ansi da osvojite neku od nagrada dana. Cijena jedne poruke je 0,35 KM plus PDV. Ova igra ima dva ciklusa. Prvi ciklus traje od 10. do 30. aprila. Drugi ciklus po~inje 1. maja, a traje do 21. maja. Nakon svakog od dva ciklusa bit }e obavljeno izvla~enje premije ove igre - automobil „samand“! U konkurenciji za ukupno dva automobila bit }e sve poruke koje su pristigle, a nisu osvojile neku od nagrada dana.

Dnevne nagrade
MP 4 .............................x 3 DVD player .................... x 5 Mini TV ..........................x 2 MP 3 ..............................x 3 DVD bh. film ................ x 21 Knjiga .........................x 33 Broj nagrada za jedan dan .. 67

Rije~ dana

SRCE

Ukupno dnevnih nagrada 6 7 x 42 dana = 2.814

oglasi

Dnevni avaz

subota, 18. april/travanj 2009.

21

- 8 nagradnih igara u 49 dana!
kao i u paralelnu igru “SMS-om do automobila” sa posebnim nagradama

ILION NA DAR
Jo{ nije kasno da se uklju~ite u na{u novu sedmi~nu igru “Bajka” u kojoj Vas ~eka ~ak 1451 vrijedna nagrada Danas objavljujemo drugi kupon Potrebno je sakupiti svih sedam kupona igre
kupona objavit }emo i joker kupon. Uz ju~era{nji broj “Dnevnog avaza” dobili ste karticu za igru “Bajka”. Za u~estvovanje u ovoj igri dovoljno je da pratite “Dnevni avaz” i sakupljate kupone koje }emo svakog dana, do ~etvrtka 23. aprila, objavljivati na prvoj strani na{eg lista. Da biste konkurisali za jednu od 1451 nagrade, Mada je ju~er po~ela druga iz spektakularne serije nagradnih igara “Dnevnog avaza”, jo{ nije kasno da se uklju~ite u igru impresivnog nagradnog fonda. Danas objavljujemo drugi od ukupno sedam redovnih kupona nove sedmodnevne nagradne igre. S obzirom da i ova igra traje sedam dana, uz sedam redovnih

x6
x 30 x 30
x 30

Ljubav na prvu vo`nju - [koda Fabia - Najprodavaniji automobil u BiH

x 30
300 KM

Sedmi~no 1 nagrada 1.45

x 180

x 30

x 30

Info telefoni
Sve informacije o najve}oj nagradnoj igri „Dnevnog avaza“ svakog dana od 8 do 20 sati mo`ete dobiti na telefonske brojeve: 033 942-500 062 349-132 061 482-743 062 347-630 062 335-397 062 349-094 Ili na e-mail: nagradnaigra@avaz.ba

Kartice sa kuponima igre “Sre}a” trebaju sti}i do 24. aprila
Prva u seriji na{ih sedmi~nih igara koju smo nazvali “Sre}a” ve} je zavr{ena. Va{e kartice sa svih sedam zalijepljenih kupona ove igre i ~itko upisanim podacima po{aljite najkasnije do petka, 24. aprila u 12 sati, u zalijepljenoj koverti na na{u adresu: Dnevni avaz PP 140, 71 001 Sarajevo Tog dana bit }e obavljeno i izvla~enje nagrada ove igre. Imena dobitnika nagrada igre “Sre}a” bit }e objavljena u “Dnevnom avazu” u subotu, 25. aprila. Ukoliko kartice `elite predati u dopisni{tvima “Dnevnog avaza” to mo`ete u~initi do ~etvrtka, 23.

[koda Fabia Putovanje u Tursku Spava}a soba Garnitura za sjedenje Sedam dana za dvije osobe u Neumu Ugaona garnitura Laptop Ljetovanje u Ulcinju za dvije osobe PlayStation Sony 3 Kompjuter COOL LE W 2 Skuter LCD Samsung 32 Inch Kuhinja Dje~ija soba Ma{ina za ve{ Ma{ina za su|e Klima-ure|aj Fri`ider Autonavigacija Potro{a~ki bon 300 KM Digitalna kamera Ku}no kino Mobitel Autokasetofon Dresovi Edin D`eko Digitalni fotoaparat Ljulja~ka Bicikl Mikrovalna pe}nica Usisiva~ Garnitura za vrt Peka~ kruha Ro{tilj elektri~ni Fiksni telefon [estomjese~na pretplata na revijalno izdanje Pribor za jelo Komplet bh. filma DVD (4 kom.) Zippo upalja~ Bu{ilica aprila do 12 sati, u sljede}im gradovima:: Pegla Zenica ( Marjanovi}a put bb -zgrada Jabuka; Tuzla Sjeckalica mini Turalibegova ulica 22 poslovno zanatski centar KorMikser zo-pasa`), Br~ko - Bosne srebrene 3 ( Kvadrant); Biha} - Biha}kih Sedmi~ni nagradni fond; Servis za jelo branilaca 2; Mostar Prvo izvla~enje 24. aprila 2009. Dvogled - Husnije Repca bb; USB memorija 2 GB Gra~anica - zgrada Ozrenka; Travnik - @itarnica F; Vaga Banjaluka - Tr`ni centar Ekvator ( Ulica kralja Petra Kara|or|evi}a); Gora`de - [ukrije Kukavice 12 ; BiNogometna lopta jeljina - Me{e Selimovi}a 2. Knjige U Sarajevu koverte sa karticama mo`ete predati u CD PC igrice oglasnim slu`bama koje se nalaze u Pru{~akovoj ulici

potrebno je da sakupite svih sedam redovnih kupona ( ili {est redovnih i jedan joker kupon). Rok do kojeg Va{e kartice sa kuponima igre “Bajka” treba da stignu u na{u redakciju je 1. maj, do 12 sati. Tog dana }e biti obavljeno izvla~enje nagrada igre “Bajka”. Imena nagra|enih bit }e objavljena narednog dana, 2. maja u “Dnevnom avazu”.

Sedmi~ni nagradni fond igre „Bajka“
x1 x1

x5 x5 x2 x4 x5 x1 x5 x5 x5 x5 x3 x3 x5 x5 x5 x5 x5 x30 x5 x5 x6 x5 x1 x10 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x60 x20 x20 x5 x20 x100 x50 x100 x10 x20 x166 x100 x166 x271 x166

x 30

x 30

x 30

x 30

x 30

13, u {oping centru Grbavica, te u Avaz biznis centru.

Ukupno nagrada: 1.451

22

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

biznis

POSLOVANJE Efekti krize utje~u i na lizing ku}e

Nakon pove}anja, najava kresanja kamatnih stopa
GIKIL: Uprava ne `eli uru~ivati otkaze

Nakon otkazivanja narud`bi

Sve vi{e zahtjeva za odgo|eno otpla}ivanje Vra}anje objekata lizinga Pad naplativosti Problem firme kojima je du`na dr`ava
Lizing ku}e u Bosni i Hercegovini uveliko su po~ele osje}ati udare krize pa je sve vi{e zahtjeva za odgo|eno otpla}ivanje i vra}anje objekata lizinga. Predsjednik Udru`enja dru{tava za lizing BiH Sulejman Had`i} ka`e da je u odnosu na pro{lu godinu obim povrata vozila, ma{ina i drugih stvari ve}i i do 50 posto te nagla{ava da je to generalni trend s kojim se susre}u sve ku}e iz te bran{e u svijetu.

U GIKIL-u smanjene pla}e rukovodiocima
Menad`ment Global Ispat koksne industrije Lukavac (GIKIL) donio je odluku o smanjivanju pla}a rukovode}eg kadra ove kompanije za 20 posto. - Ne}emo otpustiti nijednog radnika zbog krize. Svi ostajemo na poslu ili svi idemo na ulicu - ova izjava data je na sjednici Uprave GIKIL-a, koji je ve} mjesecima suo~en s te{kom ekonomskom krizom. U obrazlo`enju odluke menad`menta o rezanju pla}a navedeno je da je najva`nije da se Koksara u GIKIL-u ne zaustavi i da nijedan uposlenik ne dobije otkaz. Globalna svjetska ekonomske kriza u prvoj polovini pro{le godine pogodila je industriju ~elika, {to je dovelo do zatvaranja vi{e od 400 tvornica koje se bave proizvodnjom koksa u svijetu. Danas skoro nijedna `eljezara u Evropi i Americi ne proizvodi ~elik. Kriza nije zaobi{la ni BiH pa se na udaru na{ao i GIKIL, kojem su kupci otkazali narud`be koksa u vrijednosti od 69 miliona dolara. U menad`mentu vjeruju da }e na ovaj na~in bar malo ubla`iti situaciju u kojoj se kompanija nalazi, a uvjereni su da }e najavljeni ugovori vratiti GIKIL-ovu proizvodnju na raniji nivo, prenosi Bosanska medijska grupa.

Nepopularne mjere
- Sve je ve}i problem i naplate potra`ivanja pa lizing ku}e pose`u za nepopularnim mjerama oduzimanja vozila, ali i drugih ma{ina kod firmi - ka`e Had`i} za „Avaz“.
ASA: Nepromjenjive kamate

Zakon o lizingu veliki problem
Had`i} isti~e da im veliki problem predstavlja novi Zakon o lizingu, koji ne omogu}ava produ`avanje ugovora ku}e s klijentima i da, prema tom Zakonu, objekt operativnog lizinga nakon isteka mora biti oduzet. - Veliki problem, ipak, predstavljaju firme koje obavljaju poslove za dr`avu, konkretno na autoputu, jer im vlasti duguju novac za izvr{ene radove te i oni kasne s isplatama. Svjesni krize i svih problema, mi, me|utim, poku{avamo da iza|emo ususret klijentima i da na sve na~ine pomognemo kako bismo im olak{ali ispunjavanje obaveza - ka`e direktor VB Leasinga Slobodan Vuji}. - Poslali smo vlastima zahtjev za izmjenu te stavke pa }emo vidjeti kada i da li }e nam to uva`iti. Znaju}i koliko brzo na{e vlasti rade, to bi moglo potrajati do sljede}e godine pa }e lizing ku}e izgubiti mnogo - ka`e Had`i}. Da je problem naplativosti u lizing ku}ama prisutan, potvrdio nam je i direktor prodaje ASA Abanka Leasinga, ~lanice ASA Preventa, Muamer Golubovi}, koji ka`e da je u odnosu na pro{lu godinu naplata potra`ivanja pove}ana za skoro 30 posto. - Kada je rije~ o povratu stvari uzetih na lizing, to nije u tolikoj mjeri izra`eno, ali sve firme zbog krize ve} razmi{ljaju o smanjivanju najmova - ka`e Golubovi}. Kamatne stope u ASA Abanka Leasingu ostale su na nivou pro{logodi{njih i kre}u se oko deset posto, a Golubovi} isti~e da trenutno imaju najni`e tro{kove obrade, koji iznose 1,25 posto.
I. [MIGALOVI]

Berzanski barometar za 17. 4. 2009. godine

Euro/dolar 1,3066 0,90

Nafta 49,74 $ po barelu Zlato 869,50 $ po unci 0,84% 2,13%

Vuji}: Pomo}i klijentima

Zbog neupla}ivanja doprinosa

Radnici Petrola tu`ili vlasnika
Radnicima i Poreznoj upravi Lu~i} duguje skoro dva miliona maraka
Radnici benzinskih pumpi Petrol s podru~ja Livanjskog i Srednjobosanskog kantona tu`ili su ve}inskog vlasnika Milana Lu~i}a iz Ljubu{kog, jer im od 1. januara 2005. godine nije uplatio doprinose za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje niti im je isplatio druge naknade, javlja Srna. Rukovodilac Komercijalnog odjeljenja Petrola u Livnu Ljubo Veli} potvrdio je da su 43 radnika podnijela tu`be protiv Lu~i}a istakav{i da dugovanja Petrola prema Poreznoj upravi i radnicima iznose skoro dva miliona maraka. - Kada je saznao za tu`be koje su podnijeli radnici, vlasnik je po~eo vr{iti pritisak na njih prijete}i im otkazima - izjavio je Veli} lokalnim medijima. Veli} je rekao da se vlasnik ugovorom o dokapitalizaciji prije nekoliko godina obavezao da }e izvr{iti rekonstrukciju svih benzinskih pumpi na podru~ju Livanjskog kantona, {to nije u~inio, zbog ~ega je stanje na pojedinim pumpama katastrofalno.

U jeku krize i poskupljenja sredstava za refinansiranje lizing ku}e su pove}ale i kamatne stope izme|u jedan i 1,75 posto u odnosu na tre}i kvartal 2008. godine. No, prema informacijama koje razmjenjuju lizing ku}e, ve} za drugi kvartal ove godine najavljeno je blago smanjivanje kamata. U VB Leasingu, jednoj od vode}ih lizing ku}a u BiH, isti~u da se osjeti blagi pad naplativosti potra`ivanja, ali da to nije ni pribli`no u onom omjeru kao u susjednim zemljama.

Smanjivanje najmova
On nagla{ava da su kamatne stope u ovoj ku}i pove}ane prije po~etka krize izme|u jedan i dva posto te da trenutno iznose od 8,5 do 10,5 posto te je za naredni period najavio smanjivanje kamatnih stopa.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku

Industrijska proizvodnja smanjena za 14,6 posto
Radnici bez osiguranja

Kantonalna inspekcija iz Livna zatvorila je {est benzinskih pumpi, jer nisu ispunjeni minimalni tehni~ki uvjeti, kao i zbog neizmirenih obaveza prema BiH, fondovima i radnicima. Dvije pumpe zatvorene su u Livnu, a po jedna u Tomislavgradu, Kupresu, Bosanskom Grahovu i Drvaru. Na ovim pumpama zaposleno je tridesetak radnika.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u FBiH u martu manja je za 14,6 posto u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodnju 2008. godine, dok je u odnosu na februar ve}a za 7,2 posto. Ukupna industrijska proizvodnja u periodu od januara do marta ove godine u odnosu na isti period 2008. manja je za 10,9 posto, u rudarstvu je ve}a za 6,1, u prera|iva~koj industriji manja je za 20, dok je u snabdijevanju elektri~nom energijom, plinom i vodom ve}a za 1,9 posto. Prema glavnim industrijskim

Industrija: Mart uspje{niji od februara

grupacijama proizvoda u periodu od januara do marta ove godine u odnosu na isti period lani, zabilje`eno je pove}anje proizvodnje energije za 4,8 posto. Smanjenje je zabilje`eno kod intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 28,6 posto, kod kapitalnih proizvoda za 32, kod trajnih proizvoda za {iroku potro{nju za 34,4 i kod netrajnih proizvoda za {iroku potro{nju za 3,9 posto. Najve}i rast proizvodnje zabilje`en je u va|enju metala, za 124,6 posto, te u proizvodnji tekstila, za 52,4 posto, podaci su Federalnog I. [m. zavoda za statistiku.

biznis

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

23

MMF Optimistima zadat sna`an {amar

Aktuelna kriza je atipi~na, jer je nastala kombinacijom finansijskog kraha i globalnog sinhroniziranog slabljenja privrede u vi{e zemalja, {to }e usporiti oporavak
Me|unarodni monetarni fond (MMF) prognozira dugotrajniju i dublju globalnu recesiju, spor i slab oporavak te slab dotok kapitala u ekonomije u usponu, koji }e pogoditi isto~nu Evropu, prenose agencije. - Postoji tra~ak nade da pritisak popu{ta - kazao je na konferenciji za medije Sefan Daninger (Stephan Danninger), ekonomista MMF-a. Analiza je pokazala da se mjere fiskalnih poticaja ~ine posebno efikasnim za privo|enje recesije kraju, dok monetarna politika, kao i smanjivanje poreza, mo`e pomo}i kra}em trajanju recesije, ali s manjom efikasno{}u. Aktuelna recesija je atipi~na, jer je nastala kombinacijom finansijske krize i globalnog sinhroniziranog slabljenja ekonomije. Zato }e, vjerovatno, biti neuobi~ajeno duboka i dugotrajna, predo~io je MMF u svojoj najnovijoj, aprilskoj „Prognozi izgleda svjetske ekonomije“. Tipi~ne recesije poslije Drugog svjetskog rata trajale su godiSanski Most: S potpisivanja ugovora krajem avgusta 2007.

DJ@ M@R CTFNSQ@IM@ H CTANJ@ QDBDRHI@

Nakon upozorenja Agencije za privatizaciju USK

Turski kupac sada poku{ava kupiti vrijeme
Mi vi{e ne mo`emo i ne}emo davati saglasnost za prodaju rashodovane i otpisane imovine, ka`e ]atovi}
Jo{ jednim dogovaranjem sastanka s Agencijom za privatizaciju Unsko-sanskog kantona ve}inski kupac DI Sana iz Sanskog Mosta, poslovna grupacija Seha Endustryel Yatirmilar iz Istanbula poku{ala je, najvjerovatnije, samo kupiti vrijeme i do daljnjeg odgoditi rje{avanje sudbine prijeratnog drvnog kompleksa s industrijskim halama na 20 hektara povr{ine. Samir ]atovi}, direktor Agencije za privatizaciju USK, obavijestio je tursku firmu da nikakvi razgovori o prolongiranju obaveza iz kupoprodajnog ugovora, koji je potpisan 31. avgusta 2007. godine, ne dolaze u obzir. - Mi vi{e ne mo`emo i ne}emo davati saglasnost za prodaju rashodovane i otpisane imovine Sane dok kupac ne izvr{i obaveze iz ugovora - navedeno je u pismu direktora ]atovi}a, koji od Turaka tra`i da opomenu, posljednje upozorenje Agencije, shvate najozbiljnije, jer su se u ovu poziciju doveli isklju~ivo neizvr{avanjem svojih obaveza. Agencija je ranije, na osnovu sporazuma Sindikata i menad`menta, davala saglasnost za pr[traus-Kan: Bez pojedinosti o oporavku svjetske ekonomije

Mrtvo slovo na papiru
Turci su 67 posto dr`avnog kapitala u Sani, koji je procijenjen na skoro 9,7 miliona KM, kupili za 150.000 KM uz obavezu da ulo`e tri miliona maraka u novu opremu i obrtna sredstva, da zaposle svih 178 radnika ovog preduze}a i da plate sve zaostale obaveze. odaju ma{ina, od ~ega je trebalo platiti dugove za struju i osposobiti trafostanicu u krugu preduze}a. Agencija }e obra~unati i penale zaklju~no s 31. decembrom 2008. godine zbog ka{njenja u realizaciji ugovora. Saznajemo da je za{titarska agencija koja je osiguravala imovinu preduze}a, raskinula ugovor sa Turcima zbog nepla}anja. Nezvani~no saznajemo da taj dug iznosi skoro 200.000 KM. Osiguravanje kruga preduze}a preuzelo je osam radnika kojima turski partner ispla}uje u gotovini 1.000 M. DEDI] maraka sedmi~no.

nu, a oporavak pet godina. MMF, koji vodi Dominik [traus-Kan (Dominique Strauss-Kahn), u ovom svom najnovijem izvje{taju, me|utim, ukazuje na to da recesije povezane s finansijskom krizom, kao {to je sada{nja, obi~no traju znatno du`e. Oporavak poslije takvih slabljenja ~esto usporava slaba li~na

Isto~na Evropa veoma ranjiva
MMF je upozorio da bi slabiji dotok kapitala u ekonomije u usponu mogao biti dugotrajniji zbog problema sa solventno{}u, s kojima se suo~avaju razvijene zemlje, te da su zato isto~noevropske zemlje posebno ranjive. - S obzirom na njihovu veliku izlo`enost, ekonomije u usponu mogle bi biti sna`no pogo|ene - navedeno je u izvje{taju.

tra`nja s obzirom na to da doma}instva nastoje {to vi{e u{tedjeti. Sinhronizirano slabljenje - kada su mnoge od svjetskih privreda istovremeno u recesiji - traje jedan i po put du`e od tipi~ne recesije, ukazao je MMF. - Takva kombinacija finansijske krize i sinhroniziranog globalnog slabljenja je historijski rijetka. Ta dva faktora govore da }e sada{nje slabljenje biti dugotrajno, a oporavak sporiji od prosje~nog - navedeno je u izvje{taju. MMF u svojoj prognozi nije, me|utim, iznio pojedinosti vezane uz trajanje oporavka u svjetskoj ekonomiji. Detaljnije prognoze o zemljama pojedina~no MMF }e objaviti sljede}e sedmice.

Iz {vicarske kompanije

La Roche bilje`i rast prometa od sedam posto
[vicarska farmaceutska kompanija La Roche ostvarila je u prvom kvartalu ove godine rast prometa od sedam posto, na 11,6 milijardi franaka, odnosno na skoro 7,6 milijardi eura, prenose agencije. To je postignuto zahvaljuju}i dobroj prodaji glavnih proizvoda La Rochea, kao {to su lijekovi tamiflu i avastin. Ostvareni promet u skladu je sa o~ekivanjima analiti~ara. La Roche je nedavno za 36,5 milijardi eura kupio cjelokupnu ameri~ku biotehnolo{ku kompaniju Genentech.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,076381 1,233601 26,420113 0,072805 0,261900 0,663924 1,504542 0,565032 0,223118 0,176707 1,281995 0,926724 2,209946 1,494057 0,044661 2,081343 1,955830 1,079079 1,236693 26,486329 0,072987 0,262556 0,665588 1,508313 0,566448 0,223677 0,177150 1,285208 0,929047 2,215485 1,497802 0,044773 2,086559 1,955830 1,081777 1,239785 26,552545 0,073169 0,263212 0,667252 1,512084 0,567864 0,224236 0,177593 1,288421 0,931370 2,221024 1,501547 0,044885 2,091775

24

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

biznis

SLOVENIJA Kako dr`ava brani nacionalni interes

FDM: Dionice uzletjele za 42 posto

Tajna slu`ba spa{ava Mercator od Todori}a
O trgova~kom lancu ovisi sudbina prehrambeno-prera|iva~kog sektora i skoro 100.000 radnih mjesta u Sloveniji
Povodom najave da }e Vlada Slovenije zbog nacionalnog interesa sprije~iti navodni poku{aj ulaska hrvatskog Agrokora u Mercator, ljubljanski „Dnevnik“ tvrdi da su prve informacije o poku{aju preuzimanja najve}e slovenske trgova~ke kompanije stigle do premijera Boruta Pahora od nacionalne obavje{tajne slu`be SOVA. Ministar finansija Franc Kri`ani~ izjavio je u ~etvrtak u parlamentu da bi bio ugro`en nacionalni interes ako bi Mercator preuzela strana trgova~ka kompanija, koja bi s polica najve}eg slovenskog trgova~kog lanca skinula doma}e artikle, koji ~ine 70 posto Mercatorove ponude.

Trgovanje 260.507 KM

Sva tri indeksa u plusu
Neuspjela vanredna aukcija Zna~ajniji skok cijene Fabrike duhana Mostar
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 260.507 maraka, a u sklopu 115 transakcija prometovana je ukupno 22.931 dionica. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 28.955 KM, me|u fondovima 36.303 KM, na primarnom slobodnom tr`i{tu 169.705 KM, na sekundarnom 25.542 marke, dok na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo transakcija. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`ile su dionice Fabrike duhana Mostar od 42,11 posto, sa 9,50 na 13,50 KM i uz promet od 270 maraka, dok je najve}i dnevni pad registrirao Unevit iz Konjica, od 40 posto, sa dvije na 1,20 KM i uz promet od 298 maraka. Uvjerljivo najlikvidnija kompanija na ju~era{njem trgova-

Vrijednost indeksa
BIFX 2,97% 1.533,25 989,07 1.043,22 SASX-10 2,65% SASX-30 1,78%

nju, s prometom od 98.000 KM, bio je BH Telecom, ~ije su dionice sko~ile za 1,45 posto. U sklopu vanredne aukcije dionicama UTP ^vrsnice iz Jablanice nije bilo sklopljenih transakcija zbog nepostojanja kupaca. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 2,97 posto, na 1.533,25 poena, vrijednost indeksa SASX-10 uzletila je za 2,65 posto, na 989,07 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 sko~ila za 1,78 posto i sada iznosi 1.043,22 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Kri`ani}: Podigao uzbunu

Todori}: Vlasnik Agrokora

Dogovor s bankom
O Mercatoru u Sloveniji, prema nekim ocjenama, ovisi skoro 100.000 radnih mjesta, a prema uvrije`enom mi{ljenju, i sudbina

Za{to `uri Bo{ko [rot?
Kako pi{e „Dnevnik“, [rotu se s prodajom barem polovine od skoro 50 posto dionica Mercatora s kojima raspola`e `uri, jer se Infond Holding na{ao na rubu insolventnosti zbog 430 miliona eura kratkoro~nih zajmova.

Kursna lista SASE na dan 17. 4. 2009.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
16 7 1 1 5 2 28 1 9 7 1 1 1 10 1 10 1 3 1 1 1 3 1 1 2 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF MI GROUP DD SARAJEVO IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO ABS BANKA D.D. SARAJEVO BIMAL BR^KO BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB JP ELEKTROPRIVREDA BIH RMU BANOVI]I DD BANOVI]I RUDNIK SOLI TUŠANJ DD TUZLA SOLANA DD TUZLA ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO VRANICA D.D. SARAJEVO ELEKTRO GRUPA DD JAJCE FABRIKA DUHANA MOSTAR MAPEX DD MAGLAJ SIPOREX D.D. TUZLA TVORNICA CEMENTA KAKANJ UNEVIT D.D. KONJIC

ZVANI^NA KOTACIJA 13,59 0,95
KOTACIJA FONDOVA

2.131 9.110 136 500 5 73 4.087 10 1.855 139 5 20 7 510 37 2.287 90 530 1 198 20 800 51 80 249

28.955,67 34.077,00 326,40 1.900,00 834,00 766,50 97.972,15 64,50 22.317,25 11.586,50 22,50 2.440,20 245,07 13.770,47 1.147,00 14.024,05 1.125,00 3.342,00 48,00 19.404,00 270,00 1.160,00 1.530,00 2.880,00 298,80

3,70 2,40 3,80 166,80 10,50 23,97 6,45 12,03 83,29 4,50 122,01 35,01 27,00 31,00 6,17 12,50 6,32 48,00 98,00 13,50 1,45 30,00 36,00 1,20

8,17 4,35 7,65 16,91 0,00 1,45 14,16 -10,88 3,95 12,50 -0,69 0,03 3,77 0,00 -3,61 -5,23 -0,71 20,00 1,55 42,11 14,17 0,00 0,00 -40,00

prehrambeno-prera|iva~kog sektora, koji svoje proizvode plasira preko Mercatorove mre`e. Ljubljanski dnevni list „Dnevnik“ pi{e da je Kri`ani~ u svojim izjavama otvoreno aludirao na Todori}ev Agrokor. Kako pi{e list, od obavje{tajne slu`be SOVA Pahorova vlada dobila je prije sedam dana informaciju da Infond Holding, koji kontrolira „celjski tajkun“ Bo{ko [rot, dio svojih dionica u Mercatoru namjerava prodati Todori}evoj kompaniji zbog finansijskih te{ko}a. - Informacije SOVA-e, da je Todori} s UniCreditom ve} dogovarao kredit kojim bi njegov Agrokor u{ao u Mercator, izazvale su pravu buru u Vladi i mogle bi iza-

zvati novo zao{travanje s Hrvatskom - pi{e „Dnavnik“.

Otkup dionica
Vlada Slovenije sada tra`i na~in da sprije~i mogu}u prodaju Mercatora Agrokoru, koja bi ugrozila slovenski prehrambeni sektor, te da vrati te dionice pod dr`avnu kontrolu, pi{e „Dnevnik“. Kri`ani~ je sugerirao da bi jedan od na~ina mogao biti da [rotove dionice ponovo otkupe dr`avni fondovi, koji su ih ranije prodali. Drugi na~in je da dionice u svom portfelju nekoliko godina zadr`i Nova Ljubljanska banka (NLB), koja je u ve}inskom dr`avnom vlasni{tvu. Ta je banka ove sedmice Infond Holdingu za jo{ 45 dana produ`ila rok dospije}a 150 miliona eura.

PRIMARNO TR@I[TE

SEKUNDARNO TR@I[TE

Nakon pada prodaje zbog recesije

Otkaze dobilo 4.500 kopa~a dijamanata
Bocvana, najve}i svjetski proizvo|a~ dijamanata, smanjit }e ove godine izvoz za vi{e od 50 posto zbog drasti~nog pada potra`nje dragog kamenja, objavila je ju~er kompanija Debswana. Firma, koja je u zajedni~kom vlasni{tvu dr`ave i kompanije De Beers, saop}ila je da }e zemlja ove godine proizvesti 15 miliona karata dijamanata, u pore|enju s 33 miliona karata pro{le godine. U nacionalnoj rudarskoj industriji od po~etka krize bez posla je ostalo skoro 4.500 ljudi.

Slabija potra`nja dragulja

globus

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

25

Ukratko

NJEMA^KA Amerikanac osu|en za ubistva Ira~ana

Naredniku Hetliju do`ivotni zatvor
Progla{en krivim za ubistvo s predumi{ljajem i u~estvovanje u planiranju ubistva
Vojni sud izrekao je do`ivotnu kaznu zatvora naredniku ameri~ke vojske D`onu Hetliju (John Hatley), zbog u~e{}a u ubistvu koje je bilo „u stilu egzekucije“ ~etiri ira~ka zarobljenika u Bagdadu prije dvije godine.
Avion kompanije „Mimika Air“
(Foto: AFP)

Pad malog aviona u Indoneziji
D@AKARTA - Mali avion kompanije „Mimika Air“ sru{io se u planinama na istoku Indonezije, a sudbina 11 putnika i ~lanova posade jo{ nije poznata, saop}ile su indonezijske vlasti. - Mje{tani sela u ~ijoj se blizini dogodila nesre}a javili su vlastima da su vidjeli olupinu letjelice, ali nisu znali ni{ta o sudbini pilota i putnika - izjavio je predstavnik vlade provincije Papua Hanok Ilbo, te dodao da spasila~ke ekipe zbog lo{eg vremena nisu mogle pri}i podru~ju.

Organizator egzekucije
Iako se izjasnio da je nevin, Hetli (40) je progla{en krivim za ubistvo s predumi{ljajem i u~estvovanje u planiranju ubistva, ali je oslobo|en optu`nice za ometanje pravde. Njemu je su|eno u njema~kom mjestu Vilseku, gdje je smje{tena njegova jedinica i gdje Sjedinjene Dr`ave imaju jedan od najve}ih transportnih centara van svoje teritorije. ^etiri ira~ka zarobljenika, nenaoru`ani i vezanih ruku i o~iju, ubijena su u martu 2007. u Bagdadu, a zatim su njihova tijela ba~ena u kanal i nikada nisu prona|ena. ^etiri ameri~ka vojnika do sada su osu|ena za umije{anost u ovo ubistvo. Tu`ilac je rekao kako je Hetli bio organizator „egzekucije“, a kaznu }e prvo slu`iti u Njema~koj, zatim }e biti preba~en u zatvor na teritoriji SAD. Ameri~ki narednik }e molbu za ranije pu{tanje iz zatvora mo}i predati za 20 godina. Prilikom slu{anja presude,

Preminula Kineskinja nije bila zara`ena
MOSKVA - Kineskinja koja je iznenada preminula u vozu na dalekom istoku Rusije nije bila zara`ena SARS-om, odnosno pti~ijom gripom, saop}ila je ruska zdravstvene slu`ba. Ona je bila u vozu koji je iz Blagove{~enska, na granici sa Kinom, i{ao u Moskvu. Preliminarna laboratorijska analiza uzoraka uzetih iz plu}a, unutra{njih organa i mozga preminule `ene pokazala je da u njima nema virusa SARS-a, kako se u prvi mah sumnjalo. Zbog te sumnje u karantinu su dr`ane 53 osobe iz voza.

Su|enje odr`ano u vojnoj bazi u Vilseku

Hetli je osmo~lanom odboru rekao da po{tuje njihovu odluku, te dodao kako je bio pod stresom zbog velikog broja ubijenih ameri~kih vojnika njegove 150-~lane jedinice u Iraku.

Najve}a gre{ka
- Razumijem va{u odluku. Nisam savr{en niti sam an|eo. Te{ko je bilo sakupljati dijelove tijela mojih vojnika, civila i prijatelja nakon bomba{kih ili snajperskih napada -

kazao je Hetli i dodao kako je njegova jedinica do`ivjela oko 130 razmjena vatre s Ira~anima. Kada je spomenuto kako je Hetli popustio pod pritiskom, on je sudiji rekao da „nije lud“. Njegov advokat Dejvid Kurt (David Court) izjavio je da je Hetli „stoi~ki“ podnio kaznu. Vojni tu`ilac kapetan D`on Rizenberg (John Riesenberg) kazao je da je Hetli po~inio „jednu od najve}ih gre{aka u vo|enju koja se mo`e zamisliti“.

Razbijen lanac dje~ije pornografije
BADEN-VIRTEMBERG - Njema~ka policija saop}ila je da je razbila lanac dje~ije pornografije u koji je, kako se vjeruje, bilo umije{ano 9.000 osoba iz vi{e od 90 dr`ava. Zvani~nici u Baden-Virtembergu, na jugozapadu Njema~ke, naveli su da su fotografije, me|u kojima je na nekima prikazano te{ko seksualno zlostavljanje djece, slate putem interneta u evropske zemlje, kao i SAD, Kanadu i Novi Zeland. Tokom racije {irom Njema~ke zaplijenjeno je 500 kompjutera, a vi{e osoba je privedeno.

Prema pisanju crnogorskih medija

U klizi{tima 60 osoba izgubilo `ivot
LIMA - Strahuje se da je oko 60 osoba izgubilo `ivot u klizi{tima izazvanim obilnim pljuskovima u regionu Libertad, na sjeverozapadu Perua, no broj `rtava nije kona~an. Klizi{ta su potpuno zatrpala 25 ku}a u gradovima ^amanaku~o i Arikapampa, u provinciji San~es Karion, oko 750 kilometara od Lime. Do sada je spa{eno 12 osoba, a spasila~ke napore ometa jaka ki{a.

Krivokapi} ostaje na ~elu Parlamenta
Lider Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapi} najvjerovatnije }e zadr`ati poziciju predsjednika Parlamenta Crne Gore i u novom skup{tinskom sazivu. Dnevnik „Vijesti“ prenosi da je SDP zainteresiran da Krivokapi} i dalje bude predsjednik Skup{tine, dok iz Demokratske partije socijalista (DPS) niko to ne dovodi u pitanje. Osim izvje{taja Dr`avne izborne komisije o rezultatima izbora, poslanici bi trebali izabrati predsjednika i potpredsjednike Skup{tine, kao i predsjednika i ~lanove Admi-

Moldavija

Potvr|ena pobjeda Komunisti~ke partije
Ponovno prebrojavanje glasova u Moldaviji potvrdilo je pobjedu Komunisti~ke partije na parlamentarnim izborima i pokazalo da nije bilo izborne kra|e, {to je tvrdila opozicija, saop}ila je Centralna izborna komisija. Generalni sekretar Centralne izborne komisije Juri ^okan izjavio je da su podaci o ponovnom prebrojavanju glasova pristigli sa svih izbornih mjesta i da su potvrdili da nije bilo kra|e glasova u korist bilo koje stranke.

Povrije|ene 24 osobe u sudaru vozova
BERLIN - Najmanje 24 osobe povrije|ene su u sudaru regionalnog i teretnog voza u glavnom gradu Njema~ke. Regionalni voz s 22 putnika udario je u no}i s ~etvrtka na petak na stanici Berlin-Karov u teretni voz koji se sporo kretao, a prevozio je teku}i plin. Putni~ki voz je od siline udara isko~io iz {ina. Povrije|eni, me|u kojima i petorica u kriti~nom stanju, prevezeni su u bolnice.

Krivokapi}: Sjednica Parlamenta 23. aprila

nistrativnog odbora. Konstitutivna sjednica novog saziva Parlamenta Crne Gore bit }e odr`ana 23. aprila.

Su|enje Sretenu Joci}u u Bugarskoj

Jocu Amsterdama {titili Borisov i Gigov
Izjava Sretena Joci}a, poznatijeg kao Joca Amsterdam, na su|enju za podstrekivanje za ubistvo, da su ga devedesetih godina pro{log stolje}a tokom boravka u Bugarskoj {titili Bojko Borisov, koji je kasnije postao gradona~elnik Sofije, i Nikolaj Gigov, vlasnik nogometnog kluba Lokomotiva, uzdrmala je bugarsku skup{tinu koja je formirala komisiju ~iji je zadatak ispitati ta~nost ove tvrdnje. Najzanimljiviji i najintrigantniji posao komisije je da utvrdi u kakvim su odnosima bili „balkanski kralj kokaina“, kako mediji u Bugarskoj zovu Joci}a, i Borisov, najozbiljniji kandidat za premijera nove bugarske vlade. Do sada je izabrano devet ~lanova komisije, na ~ijem je ~elu Hristo Biserov. Komisija ima zadatak da u roku od tri sedmice ispita navode, a kada }e po~eti s radom, za sada nije poznato.
Uni{tena lokomotiva regionalnog voza
(Foto: AP)

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

26

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

globus

SAD Objavljeni tajni memorandumi o mu~enju

Zvani~nici CIA-e ne}e odgovarati zbog o{trog ispitivanja zatvorenika
Prethodni predsjednik Bu{ dozvolio „poja~ane tehnike“ Sudskog gonjenja ne}e biti po{te|eni agenti koji su prekora~ili pravila
Ameri~ki ministar pravosu|a Erik Holder (Eric) izjavio je da zvani~nici Centralne obavje{tajne agencije (CIA) ne}e biti procesuirani zbog takozvanog waterboardinga, simuliranog pogubljenja utapanjem, i drugih „o{trih“ metoda ispitivanja osumnji~enih terorista, koje su bile odobrene u vrijeme administracije D`ord`a Bu{a (George W. Bush). - Bilo bi nepo{teno procesuirati po`rtvovane mu{karce i `ene koji su radili kako bi {titili Ameriku, za pona{anje koje je bilo unaprijed odobreno od ministarstva pravosu|a - stoji u Holderovom saop}enju, koje prenose agencije. Administracija predsjednika SAD Barak Obama (Barack) istodobno je objavila ~etiri memoranduma, koje je napisao vode}i pravnik ministarstva pravosu|a 2002., u kojima se daju pravne smjernice za cijelu izvr{nu vlast, uklju~uju}i obavje{tajne agencije, o dopustivim „poja~anim tehnikama ispitivanja“ koje se mogu koristiti protiv pritvorenih osumnji~enika za terorizam. Zbog tih memoranduma vodila se `ustra rasprava unutar administracije, jer su protivnici tvrdili da }e njihova objava, zbog opisa problemati~nih metoda ispitivanja kao

Potra`ite na kioscima specijaliziranu i veoma popularnu ediciju koja se pokazala kao dobro edukativno {tivo za mlade i one malo starije koji `ele nau~iti svirati ili pjevati popularnu muziku, ta~no, prema notama. Na pove}anom broju strana, donosimo Vam notni zapis uz originalne tekstove pjesama.

31

Od sevdalinki, preko starih do najnovijih hitova, pop, rok i narodne muzike...

Holder: Nepo{teno procesuirati po`rtvovane Amerikance

(Foto: AFP)

U prodaji

{to je udaranje glavnom zato~enika o zid ili „waterboarding“, nanijeti {tetu ugledu pripadnika CIA-e. Povodom objave memoranduma, Obama je izjavio kako po{tivanje ameri~kih vrijednosti u za{titi ljudi ~ini dr`avu ja~om i sigurnijom. - Demokratija `ilava kao {to je na{a, mora odbaciti la`ni izbor izme|u na{e sigurnosti i na{ih ideala - naglasio je Obama, koji je

ubrzo nakon stupanja na du`nost u januaru zabranio pripadnicima CIA-e upotrebu „poja~anih tehnika ispitivanja“ zatvorenika. Sudskog gonjenja, me|utim, ne}e biti po{te|eni agenti koji su prekora~ili pravila opisana u navedenim memorandumima, kao ni osobe koje nisu zaposlene u CIA-i ali su u~estvovale u odre|ivanju ograni~enja za tehnike ispitivanja osumnji~enih.

Tri osobe ubijene u pucnjavi u Boliviji

Zemljotresi u Afganistanu

Osuje}en atentat Poginule na Moralesa desetine osoba
Predsjednik Bolivije Evo Morales saop}io je da su sigurnosne snage i visoki zvani~nici osujetili atentat na njega i ubili tri osobe u polusatnoj pucnjavi u jednom hotelu. Kako je potvrdio {ef bolivijske policije Ugo Eskobar (Hugo), ubijena su dvojica Ma|ara i jedan dr`avljanin Bolivije. Re~eno je kako postoji mogu}nost da su me|u „stranim pla}enicima“ osobe iz Irske i Hrvatske, te da su u akciji uhap{ene dvije osobe, javio je ju~er Reuters. - Dao sam instrukcije potpredsjedniku da uhapsi te pla}enike, a dan kasnije sam obavije{ten o pucnjavi u hotelu u mjestu Santa Kruz - rekao je Morales.

Policija iznosi tijelo jednog od ubijenih

(Foto: AFP)

Dva zemljotresa pogodila su ju~er ujutro isto~ni Afganistan i odnijela na desetine `ivota. Kako su zvani~nici saop}ili, poginulo je najmanje 25 osobe, no taj broj }e biti ve}i jer je sru{eno stotinjak ku}a i mnogi se vode kao nestali. Ameri~ki geolo{ki institut javio je da je pokrajina Nangarhar pogo|ena s dva potresa, jednim oko 5,5 stepeni po Rihterovoj skali oko dva sata, i drugi ja~ine 5,1 stepen dva sata kasnije. Najve}u {tetu pretrpjela su sela Sargad Keil i Kodi Keil oko 90 kilometara isto~no od Kabula. Mje{tanin [ah Muhamed Kan izjavio je za AP da je 40 osoba poginulo a 60 povrije|eno, ali vladini zvani~nici nisu mogli potvrditi te brojke.

Me|unarodni sud pravde u Hagu

Predati argumenti o nezavisnosti Kosova
Pravni tim Srbije i institucije Kosova predali su ju~er argumente o kosovskoj nezavisnosti Me|unarodnom sudu pravde u Hagu. Ta dokumentacija je neophodna kako bi se sud mogao izjasniti o legalnosti samoprogla{ene nezavisnosti Kosova. Srbija je dostavila podnesak na vi{e od 300 strana, a s dodatnim dokumentima ima ih vi{e od 1.000. Prema pisanju medija iz Pri{tine, argumente su pripremile i kosovske institucije. Dokument pri{tinskog tima, predvo|enog britanskim i me|unarodnim stru~njakom Majklom Vudom (Michael Wood), ima dva dijela na oko 500 strana.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry Bosna i Hercegovina Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje REGIONALNI CENTAR MOSTAR Broj: 02/6-3/III-16-D3349/2009 Mostar, 16. 04. 2009. godine

Dnevni avaz

subota, 18. april/travanj 2009.

27

Bosna i Hercegovina Uprava za indirektno oporezivawe

Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 49/05), a u vezi sa ~lanom 35. ta~ka 6. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, br. 01-02-285-3/07 od 28. 08. 2007. godine i 01-02-61-3/09 od 18. 03. 2009. godine, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva SLU@BA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OP]E POSLOVE 1. Vi{i referent za kancelarijsko poslovanje 2 izvr{ioca

Na osnovu ~lana 15. st. 1. to~. a. Odluke o prodaji carinske robe („Slu`beni glasnik BiH“ br. 90/07), Uprava za indirektno oporezivanje Regionalni centar, Komisija za prodaju carinske robe Regionalnog centra Mostar najavljuje

DIREKTNU PRODAJU
koja }e se odr`ati putem prikupljenih pismenih ponuda dana 28. 04. 2009. godine (utorak) u prostorijama Regionalnog centra Mostar na adresi Rodo~ bb. Mostar s po~etkom u 12 sati. Spisak robe (LOT-ova) objavljen je na web stranici UINO (www.uino.gov.ba) i na oglasnim plo~ama Sredi{njeg ureda Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb i Regionalnog centra Mostar, Rodo~ bb. Razgledanje robe mo`e se izvr{iti dana 24. 04. 2009. godine (petak) od 9,00 do 15,00 sati u Carinskom skladi{tu RC Mostar, Rodo~ bb, a za LOT 15 tako|er 24. 04. 2009. od 9,00 do 15,00 sati na grani~nom prijelazu Kamensko. Uvjeti u~e{}a i prodaje: Roba se prodaje u vi|enom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju. Za robu izlo`enu direktnoj prodaji ne postoji minimalna dogovorena cijena za prodaju, jer je ista bila predmet dvije aukcije. Komisija mo`e odlu~iti da odbaci sve ponude ako se iste smatraju neprihvatljive. Direktna prodaja imovine se vr{i bez obaveze polaganja depozita. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrirana za obavljanje djelatnosti registriranu kod nadle`nog organa, uz predo~enje ovjerene dokumentacije za obavljanje predmetne registrirane djelatnosti za LOT-ove pod rednim brojem 2, 5, 12 i 13 sva punoljetna fizi~ka lica. Na direktnoj prodaji ne mogu u~estvovati uposlenici UINO i osobe/lica koja su u rodbinskom odnosu s uposlenim UINO BiH do tre}eg stepena u pavnoj liniji ili tazbinskog krvnog srodstva. Prilikom u~e{}a na direktnoj prodaji u~esnici su se du`ni identificirati predo~enjem osobne iskaznice/karte ili paso{a, odnosno punomo}i o zastupanju, ukoliko se radi o zastupnicima. Uz prisustvo svih u~esnika, Komisija }e otvoriti koverte i prodati robu osobi/licu s najboljom ponudom. Ukoliko dva ili vi{e u~esnika ponude isti iznos, Komisija }e vr{iti prodaju imovine putem nadmetanja me|u tim osobama/licima koja su dala ponudu s istim iznosom. Kupac pla}a cijenu odmah nakon okon~anja direktne prodaje, a predaja robe kupcu vr{i se nakon {to isti preda dokaze o pla}anju dogovorene cijene i doka`e da su ispunjene obaveze proiza{le iz kupovine. Na~in dostavljanja ponuda: Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije vr{enja prodaje uz jasno navo|enje robe koja je predmet ponude (LOT-a) - naziv robe kao i ponu|enu cijenu, ponude dostaviti osobno/li~no ili na adresu: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, Regionalni centar Mostar Odsjek za pru`anje usluga Rodo~ bb. Mostar S naznakom „PONUDA ZA KUPOVINU ROBE - NE OTVARAJ“ Detaljne informacije o odr`avanju i podacima o razgledanju i prodaji robe mogu se dobiti na tel. 036/350-894 kontakt osoba Igor Valenti}
Ul. Rodo~ bb 88000 Mostar tel: + 387 (0) 36 350-177, fax: +387 (0) 36 350-171 Ul. Rodo~ bb 88000 Mostar tel: + 387 (0) 36 350-177, fax: +387 (0) 36 350-171

Opis poslova: Prima podneske stranaka; izdaje potvrde o primljenim podnescima; daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje odre|enih prava ili izvr{avanje obaveza, naplata i poni{tavanje administrativne takse; vr{i prijem predmeta i akata za Ministarstvo i iste nakon signiranja razvrstava na klasifikacione oznake i zavodi u odgovaraju}e upisnike i djelovodnike predmeta i akata; vr{i i druge poslove koje odredi na~elnik Slu`be. Uslovi: Pored op}ih uslova utvr|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 49/05), kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove: SSS - gimnazija ili ekonomska {kola, polo`en stru~ni ispit, najmanje deset mjeseci radnog sta`a i poznavanje rada na ra~unaru. Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme. Uz prijavu na Javni oglas potrebno je prilo`iti slijede}a dokumenta shodno ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 49/05): - uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od {est mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est mjeseci), - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vr{enje poslova radnog mjesta (ne starije od {est mjeseci), - svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli, - dokaz o radnom sta`u, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, - uvjerenje nadle`nog suda da se ne vodi krivi~ni postupka (ne starije od tri mjeseca), - izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini; - izjavu ovjerenu u op}ini ili sudu da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Sva prilo`ena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporu~enom po{tom na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, ul. Mar{ala Tita br. 15 Sarajevo, kancelarija br. 209, sa naznakom „za Javni oglas“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. MINISTAR mr. sci. Damir Ljubi}

BOSNA I HERCEGOVINA/FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU TRAVNIK Na temelju ~lanka 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduze}a (Slu`bene novine F BiH broj 28/05-pre~i{}eni tekst, 53/07), i Odluke Nadzornog odbora BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK, broj 60-4/09 od 03. 04. 2009. godine, Agencija za privatizaciju u KSB/SBK Travnik objavljuje:

JAVNI POZIV br. 24
ZA SUDJELOVANJE NA PRODAJI PUTEM JAVNE DRA@BE ZA SLJEDE]E PREDMETE
Tip predmeta [ifra predmeta 1. Imovina poduze}a . 060200371 2. Imovina poduze}a 3. Imovina poduze}a 4. Imovina poduze}a 5. Imovina poduze}a 6. Imovina poduze}a 7. Imovina poduze}a 8. Imovina poduze}a 060200372 060200373 060200374 060200375 060200376 060200377 060200378 Naziv predmeta Imovina poduze}a-gara`e 3/1-povr{ina 54 m2,ekonom.dvori{te 48m2 i ek.dv 189m2 Imovina poduze}a- ekonomsko dvori{te povr{ine 343m2,prilaz parking utovar istovar roba Imovina poduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 895 m2 Imovina poduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 651 m2 Imovina poduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 364 m2 Imovina poduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 1.171m2 Imovinapoduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 148m2 Imovina poduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 845 m2 JMB 20175966 20175966 20175966 20175966 20175966 20175966 20175966 20175966 Naziv preduze}a/poduze}a BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK Prodavac KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP Po~etak nadmetanja 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 Po~etna cijena 18.728,00 5.174,00 17.900,00 13.020,00 9.100,00 23.420,00 7.852,00 16.900,00 Naknada za u~e{}e 19,00 5,00 18,00 13,00 9,00 23,00 7,00 17,00

Dra`ba }e se odr`ati u Agencija za privatizaciju KSB/SBK Travnik Ul. Bosanska br. 12. Pregled predmeta prodaje mo`e se izvr{iti u dogovoru sa kontakt osobom u poduze}u,a uvid u dokumentaciju se mo`e izvr{iti u Agenciji za privatizaciju u KSB/SBK Travnik. Dra`ba }e biti odr`ana 04.05. 2009. godine sa po~etkom u 11 sati .Pla}anje se vr{i isklju~ivo u gotovini. Prijava za sudjelovanje na dra`bi: Sticanje prava sudjelovanja na dra`bi se posti`e popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za svaki predmet za koji }e se nadmetati . Obrazac prijave se mo`e dobiti u Agenciji za privatizaciju u KSB/SBK Travnik . Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice,kao dokaz o upla}enom depozitu u vrijednosti od 10 % od po~etne cijene predmeta za koji se nadme}e. Depozit,u gore navedenom iznosu , upla}uje se u korist KAP Travnik na ra~un broj: 1327310012552317 kod NLB TUZLANSKA BANKA DD, filijala Vitez, najkasnije 7 (sedam) dana prije po~etka dra`be. Obrazac prijave sa prilo`enom kopijom uplatnice mora se dostaviti, najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma

odr`avanja dra`be,odnosno najkasnije do (27.04. 2009. godine do 1600 sati) u Agenciju za privatizaciju. Agencija za privatizaciju }e na temelju podnesenih prijava i dokaza o uplatama depozita utvrditi listu sudionika dra`be i objaviti istu na oglasnoj plo~i u prostorijama Agencije najkasnije 48 sati prije po~etka dra`be. Registracija sudionika za dra`bu }e po~eti 2 (dva) sata prije po~etka dra`be, u prostorijama Agencije za privatizaciju Travnik. Prilikom registracije ,sudionik }e platiti naknadu za sudjelovanje, u iznosu od 0,1% od po~etne cijene predmeta za koji se nadme}e,maximalno do 100 KM. Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti: Kontakt osoba u poduze}u: Hamdija Haski} 030-525-024 Kontakt osoba u Agenciji za privatizaciju: Miroslava [afradin, 030-511-807

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA /SREDNJOBOSANSKI KANTON AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU TRAVNIK Na temelju ~lanka 2. Zakona o privatizaciji poduze}a („Sl.novine F BiH“, broj 27/97 , 8/99, 32/00,45/ 00,54/ 00, 61/ 00, 27/ 02,32/ 02,28/04,44/04,42/06 i 4/09) i ~lanka 9.stavak 3. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduze}a (Slu`bene novine F BiH broj 28/05-pre~i{}eni tekst, 53/07), Agencija za privatizaciju u KSB/SBK , o b j a v lj u j e

DOPUNU REGISTARA PREDMETA DRA@BE
[ifra predmeta
1. 060200371 2. 060200372 3. 060200373 4. 060200374 5. 060200375 6. 060200376 7. 060200377 8. 060200378

Naziv predmeta
Imovina poduze}a-gara`e 3/1-povr{ina 54 m2,ekonom.dvori{te 48m2 i ek.dv 189m2 Imovina poduze}a- ekonomsko dvori{te povr{ine 343m2,prilaz parking utovar istovar roba Imovina poduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 895 m2 Imovina poduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 651 m2 Imovina poduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 364 m2 Imovina poduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 1.171m2 Imovinapoduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 148m2 Imovina poduze}a-ekonomsko dvori{te povr{ine 845 m2

JMB
20175966 20175966 20175966 20175966 20175966 20175966 20175966 20175966

Naziv poduze}a
BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK BNT IN@ENJERING DOO NOVI TRAVNIK

Po~etna cijena (KM)
18.728,00 5.174,00 17.900,00 13.020,00 9.100,00 23.420,00 7.852,00 16.900,00

28

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

globus

IZJAVE Francuski predsjednik komentirao kolege

Sarkozi usvojio manire Berluskonija
Obama i Kalderon: Zaustaviti protoke kroz granice
(Foto: AP)

Saradnja SAD i Meksika protiv narko-kartela

Obama neiskusan, Zapatero nije previ{e pametan, a Merkel mu se priklonila zbog lo{eg stanja njema~kih banaka
Londonski list „Times“ pisao je o najnovijem netakti~nom potezu francuskog predsjednika Nikolasa Sarkozija (Nicholas Sarkozy). On je u utorak ru~ao s grupom poslanika iz vi{e francuskih politi~kih stranaka i sa njima dosta otvoreno podijelio {ta misli o nekim svojim kolegama. Za ameri~kog predsjednika Baraka Obamu (Barack) je, kako prenosi „Times“, rekao da je vrlo pametan i harizmati~an, ali i da je neodlu~an i neiskusan, jer prije ulaska u Bijelu ku}u nije bio na ~elu nijednog ministarstva. Nije po{tedio ni neke od evropskih dr`avnika, te je za {panskog premijera Hozea Luisa Zapatera (Jose Luis Zappatero) primijetio da nije pretjerano pametan. Jelisejska pala~a, kako navodi list „Guardian“, to odlu~no demantira, ali izvori koji su prisustvovali ru~ku potvr|uju da je Sarkozi to rekao. List ocjenjuje da je Sarkozi, nastoje}i sebe prikazati kao heroja borbe protiv globalne ekonomske krize, bocnuo i njema~ku kancela-

Obama: Rat se ne mo`e voditi jednom rukom
Saradnja SAD i Meksika klju~na je u borbi s narko-kriminalom na granici dvije dr`ave, ocijenili su u Meksiko Sitiju ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) i njegov meksi~ki kolega Felipe Kalderon (Calderon). - Taj rat se ne mo`e voditi samo jednom rukom. Uz uspje{no partnerstvo, vjerujem da }emo posti}i napredak u smanjivanju ulaska droge na sjever, kao i novca i oru`ja za kartele na jug - rekao je Obama. - Ako dvije dr`ave uspiju zaustaviti protok droge, nezakonito ste~enog novca i oru`ja, one }e unaprijediti za{titu i sigurnost du` granice - istakao je prvi ~ovjek Meksika, te dodao kako je s Obamom razgovarao i o zajedni~kim ekonomskim naporima, ja~anju grani~ne infrastrukture i {irenju carinske saradnje, u interesu {to uspje{nije trgovine. Najmanje desetak ljudi ubijeno je tokom pucnjave izme|u vojnika i trgovaca drogom u Meksiku prije dolaska ameri~kog predsjednika.

Sarkozi sa Merkel: Dobri komentari samo o Berluskoniju

(Foto: AP)

Spec
PEKING - Kina je izrazila spremnost da posreduje u razgovorima izme|u Sjeverne Koreje i SAD o nuklearnom programu Pjongjanga. - Nastavak procesa u interesu je svakog u~esnika {estostranih razgovora, koji uklju~uju Japan, Ju`nu Koreju, Sjevernu Koreju, Rusiju, Kinu i SAD - izjavio je kineski ministar vanjskih poslova Jang \ie~i (Yang Jiechi).

rku Angelu Merkel. Rekao je da se ona pred nedavni samit G20 u Londonu priklonila njegovim zahtjevima tek po{to je shvatila u kakvom su stanju njema~ke banke i automobilska industrija. Malo je vjerovatno da }e Sarkozi sada postati popularniji u o~ima Merkel, koju ina~e prili~no iritiraju njegova hiperakti-

vnost i pretjerana neposrednost, dodaje „Guardian“. Lijepu rije~ je imao jedino za italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Silvio Berlusconi) kojem je odao priznanje {to je tri puta pobijedio na izborima. „Times“ primje}uje da je Sarkozi izgleda usvojio i Berluskonijeve manire.

kiosk

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

29

DRAMA Razvedeni Francuz i Ruskinja u sporu zbog skrbni{tva

Tri puta otimali svoju k}erku u dvije godine
Ma|arska policija uhapsila je majku koja je djevoj~icu poku{ala prevesti u Ukrajinu Eliz predata ocu, koji ju je odveo u Francusku
Dvoje posva|anih roditelja svoju su trogodi{nju k}erku nakon razvoda otimali tri puta u dvije godine te bez znanja onog drugog prebacivali preko granice. Slu~aj je dospio u svjetske medije nakon {to je prije nekoliko dana majka djevoj~ice Ruskinja Irina Belenkaja uhap{ena dok je poku{avala sa k}erkom prije}i granicu Ma|arske i Ukrajine. Ma|arskim policajcima {engenska baza podataka pokazala je da je Belenkaja tra`ena u Francuskoj zbog otmice djeteta. Naime, pro{li mjesec su Belenkajinog biv{eg supruga Francuza @anMi{ela Andrea (Jean-Michel Andre) pretukla dvojica mu{karaca, a njegovu trogodi{nju k}erku Eliz (Elise) odveli sa sobom.

Andre sa k}erkom

Pomirljivi tonovi
Andre je sada ponudio pomirljivije tonove. - Volio bih da Eliz ima i majku i oca, kako bi neko vrijeme mogla provoditi u Francuskoj, a neko u Rusiji. Ako dobijem garancije da joj je tamo dobro i da }e se vratiti u Francusku do dogovorenog datuma, bit }e mi drago pustiti je da ide u Rusiju rekao je otac male Eliz. ikom na glavi posmatrala otmicu. Ali, to nije bila prva otmica koju je pro{la Eliz. Majka ju je prvi put otela iz Francuske 2007. i odvela je u Moskvu, bez obzira na to {to je francuski sud skrbni{tvo dao ocu. Potom je otac djevoj~icu oteo na ulici u Moskvi u septembru 2008., nakon {to je dadilju zbunio buketom cvije}a. U me|uvremenu je ruski sud skrbni{tvo dodijelio Belenkaji. Ma|ari su djevoj~icu u utorak

Prijeti joj zatvor
Neposredno nakon napada, Andre je tvrdio da je prepoznao svoju biv{u suprugu, koja je s per-

predali ocu, koji ju je odveo u Francusku. Majku, kojoj prijeti sedam godina zatvora, spremni su izru~iti ~im to zatra`i Pariz. Ali, Moskva tvrdi da situacija nije tako jednostavna.

Radikalni stavovi
- Vjerujemo da je odluka da se djevoj~ica vrati francuskim vlastima bila preuranjena. Rije~ je o slu~aju koji je pravno kompleksan, sudovi dvije zemlje donijeli su radikalno razli~ite presude o istom pitanju - rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ma|arski sud u me|uvremenu je ubla`io situaciju te je Francuskoj postavio rok da do 25. maja dostavi evropski nalog za hap{enje ili }e Belenkaju pustiti na slobodu. Situaciju komplicira ~injenica da Moskva nije potpisala Ha{ku konvenciju o gra|anskopravnim aspektima me|unarodne otmice djece iz 1980., koja sadr`i mehanizme za rje{avanje ovakvih slu~ajeva.

U prodaji

Belenkaja: Poku{ala odvesti djevoj~icu u Moskvu

Stanovnici Ljubljane mogu odahnuti

Uspavan mrki medvjed koji je lutao gradom
Divlji medvjed, koji se u ~etvrtak pojavio u centru Ljubljane i izazvao nevi|enu paniku, uspavan je i bit }e prevezen u divljinu. Slovenska policija je prije toga nakratko uspjela otjerati medvjeda prema Polhogradskim Dolomitima, s kojih je vjerovatno i do{ao, me|utim, izgleda da mu se dopao lak pristup hrani te se samo nekoliko sati kasnije vratio na ulice Ljubljane. Stru~njaci su upozoravali gra|ane da se pri evenutalnom susretu s njim prave mrtvi. Pojava zvijeri u Ljubljani i nije toliko nevjerovatna, s obzirom na to da je Ministarstvo za{tite okoli{a Slovenije 2007. odobrilo odstrel ~ak stotinu medvjeda, pod izgovorom da su se po~eli opasno pribli`avati slovenskoj metropoli u potrazi za hranom.

Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u aprilskom izdanju prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje „Bebe&Mame“

Ko su aprilske Zvjezdice i ko }e dobiti 16 poklona
@ivotinja }e biti vra}ena u divljinu

Medvjedima nije pomoglo niti zgra`anje Svjetskog udru`enja za

za{titu divljih `ivotinja (WWF) i institucija EU.

Kako izbje}i 10 naj~e{}ih roditeljskih gre{aka Ko dobija djevoj~ice, a ko dje~ake Poma`e li NE u odgoju Bolovi za uzbunu Prolje}e i alergije Pitanja i odgovori Sva{tice

30

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi
BosnaiHercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Skup{tina - Slu`ba Skup{tine Broj: 02-34-264-2/09 Tuzla, 16.4.2009.g. Na osnovu ~lana 23. i ~lana 30. stav 6. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 49/05) i ~lana 10. a u vezi sa ~lanom 7. stav 2. i ~lanom 20. stav 2. Pravilnika o radnim odnosima u Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona, sekretar Skup{tine Tuzlanskog kantona, objavljuje

Pravila nagradne igre
Na osnovu Zakona o igrama na sre}u (Sl. list FBiH 1/2002), Avon Cosmetics BiH d.o.o. Sarajevo, Ulica Fra A. Zvizdovi}a 1A, Bosna i Hercegovina (porezni broj: 200838910002) donosi

PRAVILA NAGRADNE IGRE Avon
^lan 1. Avon Cosmetics BiH d.o.o. organizuje nagradnu igru za korisnike Avon proizvoda, s ciljem propagande i unapre|enja prodaje. ^lan 2. Nagradna igra po~inje 17.04.2009. i traje do 26.05.2009. godine. ^lan 3. U nagradnoj igri u~estvuju svi Avon proizvodi u bro{urama C06/2009 i C07/2009. ^lan 4. Pravo u~e{}a u nagradnoj igri imaju svi korisnici Avon proizvoda gra|ani Bosne i Hercegovine isklju~ivo u navedenom terminu. Kako bi korisnik u~estvovao, potrebno je da naru~i proizvode iz kataloga 06 u vrijednosti od 18,90 KM i dobi}e karticu na kojoj }e se nalaziti jedinstven kod. Potrebno je da po{alje jedinstveni kod dobiven na kartici zajedno s li~nim podacima (ime, prezime i adresa) na broj telefona 061-486-175 koji }e biti nazna~en na svim promotivnim materijalima. Kako bi korisnik u~estvovao, potrebno je da naru~i proizvode iz kataloga 07 u vrijednosti od 18,90 KM (jedan proizvod mora biti novi ru` za usne UCR 24k) i dobi}e karticu na kojoj }e se nalaziti jedinstven kod. Potrebno je da po{alje jedinstveni kod dobiven na kartici zajedno s li~nim podacima (ime, prezime i adresa). Cijena SMS poruke sukladna je cijeni va{eg va`e}eg operatera. ^lan 5. Pravo u~e{}a u nagradnoj igri imaju svi gra|ani BiH, izuzimaju}i zaposlenike Avon Cosmetics BiH d.o.o i njihove porodice, te menad`ere zona, unit leadere i ~lanove President Cluba. ^lan 6. U izvla~enju nagrada u~estvova}e samo brojevi, odnosno osobe ~ije SMS poruke sadr`e sve tra`ene informacije. Broj poslanih kodova nije ograni~en. ^lan 7. Pravo na nagradu ostvaruju dobitnici ~iji broj bude izvu~en metodom slu~ajnog uzorka na izvla~enjima, koja }e se odr`ati 14.05.2009. i 04.06.2009. godine. ^lan 8. Ukupan fond nagrada iznosi oko 24.000 KM i sadr`i: * 2x100 iPod shuffle u zlatnoj boji - dva nagradna izvla~enja u kojima }e se izvu}i po 100 dobitnika. NAGRADNO IZVLA^ENJE ^lan 9. Nagradna izvla~enja odr`at }e se 14.05.2009. i 04.06.2009. godine. U svakom nagradnom izvla~enju }e se softverski, slu~ajnim odabirom izvu}i 100 dobitnika. Jedan ispravno poslan SMS s ta~nim podacima - kodom i li~nim podacima, mo`e samo jednom u}i u kombinaciju. Uz razli~it kod isti korisnik ima pravo da novim slanjem SMS poruke dodatno u~estvuje u nagradnoj igri. Svaki od ukupno 200 dobitnika nagrada bi}e obavije{teni telefonom. Izvla~enja su javna, uz prisustvo ~etvero~lane komisije. PREUZIMANJE NAGRADA ^lan 10. Avon Cosmetics d.o.o. }e sve dobitnike nagrada telefonski kontaktirati prvog radnog dana po izvr{enom izvla~enju dobitnika. Avon Cosmetics d.o.o. }e se s dobitnicima nagrada dogovoriti o svim potrebnim detaljima o preuzimanju nagrada. Dobitnici nagrada }e po preuzimanju nagrada potpisati posebne potvrde o primitku nagrada, ~ime prestaju sve dalje obaveze Avon Cosmetics d.o.o. prema njima. ^lan 12. Ako je dobitnik neke od nagrada maloljetna osoba, nagradu obavezno preuzima jedan od roditelja ili staratelj u njegovoj pratnji. ^lan 13. U~e{}e u nagradnoj igri podrazumijeva pristanak dobitnika na fotografisanje i objavljivanje fotografija i TV zapisa o dobitniku nagrade, kao i njihovih osobnih podataka za promotivne svrhe, bez prava na nadoknadu. OSTALE ODREDBE ^lan 14. Avon Cosmetics d.o.o. mo`e prekinuti nagradnu igru u slu~aju poreme}aja u proizvodnji ili na tr`i{tu koji bi onemogu}ili predvi|eni tok i trajanje nagradne igre. U tom slu~aju Avon Cosmetics d.o.o. preuzima obavezu da u~esnike blagovremeno obavijesti i pru`i potrebne upute u sredstvima javnog informisanja. ^lan 15. U~e{}em u nagradnoj igri sudionici su saglasni s ovim pravilima. U slu~aju spora nadle`an je Op}inski sud u Sarajevu. ^lan 16. Dobitnik nagrade nema pravo da od Avon Cometics d.o.o. BiH zahtijeva protuvrijednost u novcu ili u drugoj odgovaraju}oj nagradi/usluzi umjesto osvojene nagrade. U skladu s odobrenjem Federalnog Ministarstva financija izdatog u Sarajevu, dana 16.03.2009. godine. Broj: 05-15-380/09

JAVNI OGLAS
o prijemu namje{tenika u radni odnos na poslovima: 1. Portir na odre|eno vrijeme, radi sezone kori{tenja godi{njih odmora, a najdu`e do {est mjeseci . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac.
Opis poslova: - obavlja poslove unutra{njeg i vanjskog osiguranja ljudi i imovine; - obavlja sve poslove u vezi sa ulaskom osoba u zgradu Skup{tine; - vr{i prijem stranaka i izdaje odgovaraju}e propusnice; - vodi evidenciju prijema stranaka i popunjava propisane obrasce; - vodi evidenciju o ulasku i izlasku zaposlenika Slu`be; - du`an je da otkloni opasnost od objekta, zaposlenika i funkcionera na radu; - du`an je da sprije~i pristup i ulazak neovla{tenim osobama u objekat i prostorije koje obezbjedjuje i da takve osobe, ukoliko pru`aju otpor, prinudno udalji; - du`an je da sprije~i neovla{teno izno{enje stvari. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, zavr{ena srednja stru~na sprema, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju da ispunjavaju i slijede}e posebne uslove, i to: - {est mjeseci radnog iskustva, - rad u smjenama. Kandidat je du`an uz prijavu na javni oglas prilo`iti slijede}a dokumenta: 1. diplomu o zavr{enoj srednjoj stru~noj spremi, 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte, 4. potvrdu o radnom iskustvu, 5. izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini (ovjerenu u op}ini), 6. izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da ne izdr`ava kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju, da nije pod optu`bom niti se oglu{io o poziv da se pojavi pred sudom), ovjerenu u op}ini. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, orginale ili ovjerene kopije, dostaviti na adresu: Slu`ba Skup{tine Tuzlanskog kantona, Ul. Pozori{na br. 2, 75 000 Tuzla. Rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Sekretar Skup{tine Ahmet Smajovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 018201 06 Ps Sarajevo, 10. 04. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Edhem ]ato u pravnoj stvari tu`itelja NATRON MAGLAJ DD LIJE[NICA B.B. protiv tu`enog „RAPOD“ DOO SARAJEVO radi Isplata potra`ivanja v.s. 3.201,60 KM objavljuje

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni „RAPOD“ DOO SARAJEVO da isplati tu`itelju „NATRON“ MAGLAJ d.d. glavni dug u iznosu od 3.201,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana padanja u docnju, kako slijedi: - na iznos od 1.321,00 KM od 09. 04. 2004. godine - na iznos od 569,00 KM od 16. 05. 2004. godine - na iznos od 1.311,60 KM od 02. 06. 2004. godine kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 192,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Sudija Edhem ]ato

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Edhem ]ato u pravnoj stvari tu`itelja NATRON MAGLAJ DD LIJE[NICA B.B. protiv tu`enog „RAPOD“ DOO SARAJEVO radi isplata potra`ivanja v.s. 3.201,60 KM, dana 10. 04. 2009. godine, donio je:

ZZ „Agrobisernica“ Ro`aje, na osnovu odluke Skup{tine ZZ „Agrobisernice“ Ro`aje, br. 141 od 14. 04. 2009. godine,

OGLA[AVA
Drugu prodaju putem javnog nadmetanja zemlji{ta, vlasni{tvo ZZ „Agrobisernice“ Ro`aje, koje se vodi u zemlji{no-knji`ni izvodak br. 6216 op{tina Sarajevo, Katastarska op{tina SP Gornji Butmir, u povr{ini od 20 ari (2 duluma), koja se sastoji iz katastarske parcele 97/3 zvana „Oranica“ u povr{ini od 196 m2, kat. parcele br. 86/1 zv. „Oranica“, u povr{ini 1324 m2 i kat. parcela 152/21 zv. „Oranica“ u povr{ini od 480 m2 (sve tri parcele su kao jedna cjelina). Parcela u ukupnoj povr{ini od 20 ari (2 duluma) je ogra|ena industrijskom ogradom. Po~etna cijena 90.000,00 E (devedesethiljada eura).

Javno nadmetanje }e se obaviti u zgradi „Avaza“ koja se nalazi u ul. D`emala Bijedi}a 185 Sarajevo, u prisustvu komisije za prodaju i zainteresovanih kupaca dana 28. 04. 2009. godine u 12,00 ~asova. Sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica prije po~etka javnog nadmetanja kod komisije - blagajnika }e uplatiti 10 % od ukupne po~etne cijene. Kontakt telefon: 0038251/271-171 mob. tel. 0038267503165 direktor Mujo Agovi} mob. tel. 0038268564621 predsjednik komisije ZZ „AGROBISERNICA“ RO@AJE Direktor, Mujo Agovi}, dipl. pravnik

Apoteka „ZDRAVLJE“ S. Zajke Sarajevo

OGLAS
Potreban jedan magistar farmacije za rad u apoteci. Informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 061/480-269 033/235-028.

kiosk

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

31

U Rusiji uhap{ena dvojica kanibala

STRAVI^NO Bruklin Brigs oporavlja se u bolnici

Dje~ak pre`ivio pad u kontejner pun kiseline
Zdravstveno stanje stabilno, ali bi devetogodi{njak mogao ostati slijep
Devetogodi{nji dje~ak iz Velike Britanije mogao bi ostati potpuno slijep nakon {to je propao kroz krov napu{tene ku}e i upao u kontejner pun kiseline. Naime, Bruklin Brigs (Brooklyn Briggs) s prijateljima je igrao nogomet te im je lopta zavr{ila na krovu napu{tene zgrade u Roterhemu. Kada je poku{ao uzeti loptu, propao je u kontejner s kiselinom. O~evici su ~uli dje~akove pozive upomo}, a kada su do{li do kontejnera ve} je bio prekriven krvlju. Bruklin je hitno prevezen u bolnicu u Roterhemu, a kasnije je preba~en na Odjel za opekotine bolnice u [efildu. Izvori iz policije rekli su da je zdravstveno stanje dje~aka sada stabilno. Dje~akova majka Trejsi Brigs (Tracey) kazala je da su njen suprug Geri (Gary) i ona automobilom do{li na mjesto nesre}e ubrzo nakon {to je njihov sin propao kroz krov.

Ubili i pojeli brata jer ih je odao policiji
Dvojica kanibala iz centralne Rusije posljednjih {est mjeseci hranili su se mesom brata kojeg su zajedno ubili. Timur i Marat G. iz grada Perma priznali su ubistvo svoga brata Rafisa. Timur je bio bijesan na Rafisa jer mu je smjestio 10-godi{nju robiju zbog u~e{}a u ubistvu susjeda. Rafis je, naime, policiji odao Timurovu umije{anost u zlo~in. Policija je posumnjala da je Rafis mrtav nakon {to su bra}a prijavila njegov nestanak, jer su razli~ito odgovarala na pitanja tokom istrage. Nakon pretresa u vrtu su prona{li zakopan kostur `rtve. Timur je nakon hap{enja policiji ispri~ao da se potukao s Rafisom te da mu je u pomo} prisko~io mla|i brat Marat. Ubili su ga, a zatim do{li na ideju da ga pojedu kako Timur

Faksimil iz ruske {tampe

ne bi morao nazad u zatvor. - Da, odlu~ili smo ga ubiti. Odrubili smo mu glavu i zakopali je, a zatim smo odsjekli dijelove tijela i stavili ih u fri`ider. Posljednjih {est mjeseci pripremali smo hranu od njegovog mesa - ispri~ao je policiji Timur.

Napu{tena ku}a kroz ~iji je krov Bruklin propao

- Kada sam tamo do{la, on je vri{tao u Gerijevim rukama - rekla je majka i dodala da je dje~ak molio oca da mu pomogne.

Hemikalija u koju je Bruklin pao je kausti~na soda ili natrijev dioksid koji mo`e prouzrokovati te{ke opekotine, o`iljke i sljepilo.

Amerikanac pro`ivio pravu filmsku pri~u

Na Googleu na{ao k}erku za koju je mislio da je mrtva
Dirk Prat (Pratt) posljednjih 27 godina k}erkin ro|endan slavio je uz njenu sliku. Sve vrijeme mislio je da je mrtva. Njegova supruga povela je tada dvogodi{nju djevoj~icu na put u Ekvador. Nakon nekoliko dana nazvala ga je punica i rekla mu da je malena Fran~eska (Francesca) umrla nakon {to ju je ubo komarac. Prije {est sedmica Dirk je gledao film s An|elinom \oli (Angelina Jolie) u kojem glavni lik upi{e svoje ime u pretra`iva~ Google. Tako je i Dirk napisao svoje ime. Me|u rezultatima na{la se i poruka u kojoj je pisalo: „Poku{avam kontaktirati Dirka Prata. Molim da mi se javi, jer sam ja njegova k}erka.“ Prat je mislio da se neko {ali s njim, nije vjerovao da je prona{ao mrtvu k}erku. Me|utim, to je za-

Fran~eska i Dirk Prat zajedno nakon 27 godina

ista bila njegova k}erka s kojom se napokon susreo prije nekoliko dana. Fran~eski su majka i baka kazale da joj je tata poginuo dok

je ronio, ali ona u to nije vjerovala. Preselila se u SAD kako bi ga na{la. To joj je i uspjelo nakon mukotrpne i dugotrajne potrage.

Propao brak para koji se vjen~ao na prvom susretu

Dvoje Iraca razvelo se nakon sedam dana
Bebin Okifi (Bebhinn O’Keeffe, 25) i Alan Hili (Healy, 31) koji su razmijenili vjen~ane zavjete na jednoj irskoj radiostanici, a prije toga se nisu poznavali, razi{li su se nakon samo sedam dana zajedni~kog `ivota. Paru koji se zakleo na vje~nu vjernost putevi su se razi{li ve} nakon kratkog medenog mjeseca koji su proveli u Portugalu. Njihovo vjen~anje nije slu`beno priznato prema zakonima Irske, ali su Bebin i Alan imali mogu}nost potvrditi svoju odluku nakon odre|enog broja mjeseci koje bi proveli zajedno. Kao dio nagrade ponu|ena im je i mogu}nost kori{tenja ku}e koju bi besplatno imali na raspolaganju godinu, u slu~aju da nakon tri mjeseca i dalje budu zajedno. - Jednostavno imamo potpuno razli~ite poglede na `ivot - rekla je Bebin.

Osvrt

32

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

kultura

REAKCIJE Senad [epi}, zamjenik ministra civilnih poslova BiH

Scena iz predstave: Vi{e uigranosti

„Kaligula“ u Narodnom pozori{tu Sarajevo

Novi} je pristao na Kasipovi}evu ucjenu!
Na{ sagovornik obja{njava za{to Braco Dimitrijevi} ne}e predstavljati BiH na Venecijanskom bijenalu Ministarstvo ne smije biti talac nijedne politike
Nakon {to je direktor Ars Aevija Enver Had`iomerspahi} uputio posljednje pismo ministru civilnih poslova Sredoju Novi}u i ministru prosvjete i kulture RS Antonu Kasipovi}u u kojem tra`i da se podr`i u~e{}e Brace Dimitrijevi}a na 53. Venecijanskom bijenalu, saznajemo da ni na njega ne}e biti pozitivno odgovoreno. Naime, zamjenik ministra civilnih poslova BiH Senad [epi} otkriva nam da unato~ njegovim molbama da se udovolji zahtjevu Ars Aevija i tako dr`ava BiH u~estvuje na najzna~ajnijoj svjetskoj smotri savremene likovne umjetnosti, to se ipak ne}e dogoditi. - I pored toga {to su iz Ars Aevija u~inili sve, pribavili stru~na mi{ljenja Muzeja savremene umjetnosti RS i Umjetni~ke galerije BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministar[epi}: Ovo je skrnavljenje stva kulture i dr`ave sporta FBiH, te {to Braci Dimitrijevi}u njegov umjetni~ki rad niko ne mo`e osporiti, entitetski ministar RS Kasipovi} zaustavio je ovaj dr`avni projekt, a dr`avni ministar Novi} je, na`alost, pristao na njegov ucjenjiva~ki stav - ka`e [epi}. Ministarstvo civilnih poslova BiH, napominje [epi}, mora raditi u interesu dr`ave i treba {tititi dignitet na{e zemlje. - Ovo ministarstvo ne smije biti talac nijedne politike, niti ne~ijih hirova. Ne vidim {ta to smeta ministru Kasipovi}u u ovom projektu, niti vidim zbog ~ega ga je u tome poslu{ao ministar Novi}. Osporavanje da Ars Aevi i svjetski priznati Braco Dimitrijevi} predstavlja BiH na ovogodi{njem Venecijanskom bijenalu je skrnavljenje dr`ave, njenog ugleda i uloge koju mo`e imati na ovoj umjetni~koj smotri - zaklju~uje Novi} za na{ list. Napominje da je Ars Aevi od po~etka imao njegovu podr{ku te da je velika {teta za BiH {to je u Veneciji ne}e predstavljati Dimitrijevi}. A. GAJEVI]

Kako o`ivjeti Kamija
Velika je odgovornost pred glumcima i rediteljkom igrati komad francuskog nobelovca
Nedavno je jedan ~lan `irija na MESS-u izjavio da je predstava dobra zato {to je dobar tekst. Bila je to rije~ o „Lovu na `ohare“ Janu{a Glovackog (Janusz Glowacki). Ista takva izjava ~ula se na premijeri „Kaligule“ Albera Kamija (Albert Camus) u Narodnom pozori{tu Sarajevo. Da predstava zavisi od naslova i zvu~nog imena njegovog autora, onda bi, naprimjer, svaki [ekspir (Shakespeare) bio dobar. Rediteljka Lajla Kaik~ija u svojim izjavama prije premijere govorila je da ima veliku odgovornost postaviti francuskog nobelovca. I istina, takva vrsta odgovornosti treba postojati. Da li zbog svih problema koji prate skoro svaku predstavu u Narodnom pozori{tu Sarajevo, ~inilo se na premijeri da je na{em „Kaliguli“ trebalo vi{e uigranosti, zaigranosti, ma{tovitosti kako bi ozbiljne filozofske Kamijeve replike o vlasti, mo}i, besmislu, `ivotu i smrti, uistinu `ivjele na sceni u odnosu me|u likovima. Ako je nedostatak vremena ili nedovoljan broj proba utjecao na gluma~ku igru, koja }e onda svakako uznapredovati, to ne bi trebao biti razlog za neinventivno postavljeno svjetlo i scenografiju (makar je potpisao i vrlo ugledni Dragutin Broz), kao i kostime kojima je, osim u slu~aju Kaligule (Ermin Bravo, koji je, kako je rekla i rediteljka, uistinu dobar izbor), trebalo vi{e smjelosti. Dosljednost u gluma~koj igri pokazali su Miraj Grbi} i Amra Kapid`i}, dok nas vrlo autenti~na kreacija Aldina Omerovi}a uvjerava da }emo vidjeti jo{ mnogo izvrsnih uloga ovog, jednog od najboljih mladih glumaca. Vjerovat }emo da }e glumci i rediteljka vremenom, kada predstava stvarno za`ivi, opravdati odgovornost koju su na sebe preuzeli.
Anila GAJEVI]

Projekti Sarajevo Film Festivala

Promocije u Tirani, Cetinju i Skoplju
Nakon uspje{nih promocija Sarajevo Talent Campusa i projekta Sarajevo grad filma u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu, promocije projekata Sarajevo Film Festivala uprili~ene su za studente zavr{nih godina filmskih akademija i u Tirani, Cetinju i Skoplju. Studentima Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, Akademije filma i multimedije Marubi u Tirani i Fakulteta dramskih umjetnosti u Skoplju ove projekte predstavile su Asja Makarevi} i Ivana Bilo{, koordinatorice Sarajevo Talent CampuA. G. sa i Sarajevo grad filma.

Promovirana „Sofra bosanske ljepote“

U Maloj galeriji „Sv. Ante“ u Sarajevu

Izbor poezije o gradovima
U Muzeju Sarajeva preksino} je promovirana knjiga „Sofra bosanske ljepote“ Aj{e D`emile Zahirovi} koja je napravila izbor poezije o gradovima na{e zemlje, a ~iji su autori bh. i strani pjesnici sve od 16. stolje}a do danas. Knjigu, koja je iza{la u izdanju „Connectuma“, povodom 30 godina knji`evnog rada Zahirovi}, predstavili su Gradimir Gojer i Nijaz Alispahi}, dok su stihove govorili glumci Nada \urevska i Nermin Tuli}. - Vi{e od dvije decenije istra`ivala sam ljubav koju su na{i i strani pjesnici opisali u svojim pjesmama prema na{im gradovima, nastambama, selima i naseljima. Knjiga je prevedena i na engleski jezik jer `elim pokazati cijelom svijetu da je bosanska ljepota A. Gr. zapisana u poeziji - rekla je Zahirovi}.

Amira Medunjanin preporu~uje za vikend

„Gospodari prstenova“ i Nik Kejv
Interpretatorica sevdalinke Amira Medunjanin preporu~uje na{im ~itaocima da za vikend pro~itaju Tolkinovu (J. R. R. Tolkien) knjigu „Gospodar prstenova“, pogledaju istoimeni film Pitera D`eksona (Peter Jackson) te poslu{aju CD „No More Shall We Part“ Nika Kejva (Nick Cave). - Knjiga je klasik koji je uvijek aktuelan, a film je, prema meni, jedno od najve}ih ostvarenja i veoma uspje{na ekranizacija fantasti~ne knjige. Nik Kejv mi je omiljeni umjetnik, a ovaj album smaMedunjanin: Omiljeni tram remek-djelom - ka`e MedunjaA. Gr. nin. umjetnik

Predstavljena ostvarenja iz svih oblasti likovne umjetnosti

Izlo`ba djela „Napretkovih“ ~lanova
Tradicionalna izlo`ba djela ~lanova Udruge likovnih umjetnika HKD „Napredak“ otvorena je preksino} u Maloj galeriji „Sv. Ante“ u Sarajevu. Otvorenju izlo`be prisustvovali su brojni posjetioci koji su mogli vidjeti radove 39 umjetnika svih generacija iz svih oblasti likovne umjetnosti. Prema rije~ima predsjednice Udruge Ivane Miji}, ovogodi{nja izlo`ba nije tematska, a umjetnici su se predstavili s jednim radom. Osim akademskih sliA. Gr. kara, radove su izlo`ili i amateri.

S promocije knjige Aj{e D`emile Zahirovi}

(Foto: M. Kadri})

(Foto: M. Kadri})

Prof. dr. Ivo Kom{i}

Lobiranje pred Kongres SDA

DODIK SE BOJI SVIH STRANACA

ZAKON PONUDE I POTRAZNJE

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

ISTRA@UJEMO GDJE SE [KOLUJU POTOMCI BH. POLITI^ARA

^elnici SBiH ne vjeruju u obrazovni sistem BiH

RODITELJI ZA BiH, A DJECA VAN BiH

2

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

INTERVJU Prof. dr. Ivo Kom{i}, potpredsjednik SDU

Dodik se boji svih stranaca
Srbija `uri da otvori „slu~aj Dobrovolja~ke“ samo da bi ona dala interpretaciju tih doga|aja ^ovi} je bli`i Dodiku i SDA nego Ljubi}u ili bilo kojoj hrvatskoj stranci u BiH Izra`avam sumnju da je na{e tu`ila{tvo u koordinaciji sa srbijanskim
Razgovarao: Fadil MANDAL
rofesor dr. Ivo Kom{i}, potpredsjednik Socijaldemokratske unije i svojevremeno ~lan ratnog Predsjedni{tva RBiH, iznena|en je {utnjom i nepostojanjem konkretnog stava vrha dr`ave o potjernici srbijanskih vlasti protiv 19 bh. gra|ana, me|u kojim bi, prema nekim medijskim navodima, trebali biti i ~lanovi ratnog Predsjedni{tva RBiH Ejup Gani} i Stjepan Kljui}

P

Zlo~ini i genocid
- O~ekivao sam da }e organi dr`ave odgovorni za ~uvanje njenog suvereniteta i njen me|unarodni polo`aj reagirati na to. Oni nisu morali stati u za{titu ljudi, ve} u za{titu dr`ave i njenih institucija jer se, navodno, na spisku ljudi koji se istra`uju nalaze uglavnom oni koji su na samom po~etku agresije na na{u zemlju stali u njenu obranu, uz sve velike rizike koji su iz toga slijedili. O~ekivao sam ~ak da }e to uraditi i radi samih ljudi jer se radi o onima po kojima je borba za opstojnost dr`ave bila prepoznatljiva i o onima koji su bili simboli organiziranog otpora agresiji. To, zapravo, pokazuje

Kom{i}: Postupci srbijanskih vlasti su predvidljivi

ce nastoji u tome i poma`e im. Me|utim, sama ~injenica da se tra`e krivci i odgovorni za smrt vojnika

Va`no je za stabilnost BiH ko }e biti predsjednik SDA
Uskoro }e i Kongres SDA. Imate li procjenu ko }e pobijediti u trci za predsjednika SDA - Bakir Izetbegovi} ili Sulejman Tihi}. Ili }e to biti mo`da Adnan Terzi}, koji tako|er ozbiljno najavljuje kandidaturu? kakav odnos imaju neke na{e institucije i funkcioneri dr`ave prema toj herojskoj borbi, prema samom ratnom stanju kroz koje se pro{lo i {to to danas njima zna~i, ka`e Kom{i}. Kako, ina~e, gledate na to da Srbija daje sebi za pravo da vodi postupak o doga|ajima u Dobrovolja~koj ulici, kada su tada{nje vlasti tvrdile da u BiH nema njene vojske i da Srbija nije u~estvovala u ratu u BiH? - Postupci srbijanskih vlasti su predvidljivi i razumljivi u kontekstu njihovog nastojanja da se izjedna~i krivica za zlo~ine koji su se u BiH desili i da se agresija prika`e kao gra|anski rat. Na`alost, i dio me|unarodne zajedni- Vrlo je te{ko procijeniti tko }e biti budu}i lider SDA. To je mnogo va`nije za budu}nost BiH i njenu unutarnju stabilnost nego {to se misli. Zato je va`no da to bude onaj koji }e to mo}i osigurati. koji su porijeklom iz Srbije, a koji su stradali u Sarajevu mjesec dana nakon me|unarodnog priznanja BiH, govori o agresiji. Ako su ti vojnici pobijeni izvan borbe, kao zarobljenici ili nevini ljudi, on-

da za to bez dvojbe mora neko odgovarati. Ali, to ne zna~i da su unaprijed za to odgovorne bh. vlasti. Po{to se sve to desilo u me|unarodno priznatim granicama BiH, onda je logi~no da to nadle`ni organi na{e dr`ave istra`e. Srbija `uri da otvori „slu~aj“ samo da bi ona dala interpretaciju tih doga|aja, da bi na taj na~in legitimirali tezu o tome kako su oni bili napadnuti, izlo`eni agresiji, zlo~inima i sl. i kako bi pravdali zlo~ine i genocid za koje su odgovorni. Pri tome zaboravljaju temeljnu ~injenicu koju sami potvr|uju - sve se to desilo u BiH, a ne u Srbiji, vojska kojom su oni komandovali zarobila je predsjedavaju}eg Predsjedni{tva RBiH, koji je na tu funkciju legalno izabran, i potpredsjednika tada{nje vlade.

Cijela situacija u kojoj su poginuli vojnici druge dr`ave u na{oj dr`avi imala je karakter vojnog pu~a. Zato je va`no provesti istragu u na{oj zemlji, a ne da to radi dr`ava odgovorna za razmje{taj tih vojnika u na{oj zemlji. Mislite li da postoji i gre{ka sudskih i tu`ila~kih vlasti u BiH, odnosno da li su one same trebale pokrenuti istragu o ubistvima u koloni pripadnika biv{e JNA u Dobrovolja~koj? - Naravno da postoji gre{ka i da su na{i organi trebali pokrenuti tu istragu. Uostalom, Ha{ki sud je samo na{oj zemlji odobrio istrage i su|enja za zlo~ine koji su po~injeni na tlu BiH. Ja osobno izra`avam sumnju da je na{e tu`ila{tvo u koordinaciji sa srbijanskim i da je neefikasnost i nezainteresiranost

na{ih organa koordinirana s aktivno{}u tih organa susjedne zemlje. Pogledajte samo u kom trenutku se objavljuje informacija o istra`nim radnjama - u trenutku kada je Tu`ila{tvu BiH predata informacija SIPA-e o krivi~nim djelima Milorada Dodika.

Vanredni izbori nisu realni
Koliko su realni vanredni izbori u BiH? - Mislim da nisu realni vanredni izbori kao novi politi~ki dogovor i rearan`iranje postoje}e vladaju}e koalicije. Ona }e gr~evito dr`ati vlast do zadnje sekunde i ne}e ni~im riskirati da je izgubi. Vanredni izbori su mogu}i samo kao posljedica op}eg nezadovoljstva u dr`avi i kao posljedica ogor~enja gra|ana svih socijalnih kategorija, nacija i vjera. pove}avati i mijenjati dokaz je Ilija Juri{i}, potpuno nevin ~ovjek, a ipak mu se sudi i dr`i se u zatvoru ve} tri godine. Cijeli svijet to mirno promatra. Zamjenica ministra vanjskih poslova BiH Ana Tri{i}-Babi} najavila je disciplinski postupak protiv Zorana Perkovi}a. pomo}nika ministra Alkalaja, zato {to je razgovarao s Vama, Mirom Lazovi}em i Ejupom Gani}em o potjernicama iz Beograda. Kako to komentirate? - Pa to je samo o~itovanje njihovog odnosa prema dr`avi BiH i njenim institucijama, kako ratnim tako

Slu~aj „Juri{i}“
Osje}ate li se sigurno na teritoriji cijele BiH. Pla{ite li se i Vi mogu}eg hap{enja ili nekakvih novih potjernica od strane srbijanskih vlasti, s obzirom na to da ste bili ~lan vrhovne komande Armije BiH? - Ja se osobno osje}am sigurnim jer u to vrijeme nisam bio ni u kakvim dr`avnim organima, ~ak ni u lokalnim. ^lan Predsjedni{tva sam postao po~etkom oktobra 1993. godine i svi moji postupci su bili usmjereni da se vojni sukobi zaustave i okon~a rat. Sli~na je situacija i s ostalim ~lanovima Predsjedni{tva RBiH tog saziva. Nismo mi reagirali radi sebe, ve} radi solidarnosti s ljudima koji su ovu zemlju branili, kao i mi uostalom u svoje vrijeme, jer je to izraz na{eg stava prema obrani dr`ave, njenom suverenitetu i me|unarodnom polo`aju. A da se spisak optu`enih u Srbiji mo`e proizvoljno

Vlada FBiH trebala je podnijeti ostavku
Kako ocjenjujete mjere Federalne vlade na ubla`avanju ekonomske krize? - Federalna vlada nema mjera za prevladavanje ekonomske krize, koja je dio svjetske krize. Vlada ima mjere za svoj izlazak iz krize u koju se sama uvela. Ona donosi mjere da sanira pro{logodi{nje gubitke koje je napravila. Vlada je priznala na sjednicama Parlamenta Federacije da nije dobro planirala pro{logodi{nji bud`et i da ga nije ispravno tro{ila, te je Federaciju dovela u bankrot. Ona nije ispo{tovala zaklju~ak Doma naroda da organizira zajedno s kolegijem Doma sjednicu o polo`aju privrede u Federaciji kako bi se omogu}ilo povoljnije poslovno okru`enje za privredu i smanjile obveze. Vlada ne pokazuje nikakvu odgovornost prema privredi, prema gra|anima, radnicima, penzionerima, poslodavcima itd. Jedino politi~ki ispravno, moralno i odgovorno bilo bi da je podnijela ostavku.

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

3

Sumnjam da je Lagumd`ija u stanju da okupi opoziciju
Treba li i mo`e li Zlatko Lagumd`ija, kao ~elnik najve}e opozicione stranke SDP-a, okupiti opoziciju u ovom dijelu BiH? Mo`ete li sebe zamisliti da ponovno s njim blisko sara|ujete? - Posljednji lokalni izbori su pokazali da SDP mo`e biti sto`er okupljanja opozicije u Federaciji. To bi, dodu{e, morao biti savez svih stranaka izuzev i dana{njim, u kojima i sami participiraju. Oni koriste svaku priliku da te institucije delegitimiraju, da poka`u kako, tobo`e, ne mogu funkcionirati. Radi se o tome da oni ne mogu funkcionirati u tim institucijama jer su one dr`avne, predstavljaju dr`avu i svijet ih uva`ava kao dr`avne. SDA, HDZ BiH i SBiH, koje su danas nositelji vlasti u Federaciji, pa i u BiH. Sumnjam, me|utim, da je lider SDP-a spreman na to i da je to u stanju izvesti. Za tako ne{to potrebna je velika tolerancija, demokrati~nost, odricanje, te velika vizija. U svakom slu~aju, podr`ao bih takvu koaliciju jer bi ona bila u interesu BiH i njene budu}nosti. Postoje}i ustav je gotovo nemogu}e dograditi i promijeniti amandmanski na zadovoljavaju}i na~in jer to ne bi bila radikalna potrebna promjena. To nisu ni one promjene koje je dogovarala tzv. prudska trojka. Novi ustav bi trebao konstituirati BiH kao funkcionalnu, racionalnu, demokratsku, sekularnu i pravnu dr`avu u skladu s evropskim standardima. Ti standardi trebali bi biti temelj novog ustava, a ne interesi nacionalista, kriminalaca, stranih lobija i sli~no. Vjerujete li u skori ve}i anga`man ameri~ke administracije u BiH i slanje specijalnog izaslanika ameri~kog predsjednika za Balkan? - Vrlo kratko - vjerujem. Kako komentirate stav Milorada Dodika da stranci, a samim tim ni Amerikanci, ne trebaju biti uklju~eni u proces ustavnih promjena u BiH? - Dodik se danas boji svih stranaca, bez obzira da li dolaze iz ameri~ke ili evropske administracije. On se boji izgradnje pravne dr`ave, prije svega. Njemu treba nedodirljivost i trajnost RS ne radi tog entiteta, ve} radi njega i za{tite njegovog interesa.

SRAMOTNO Za{to se u BiH {uti o ratnom zlo~inu

Zna se ko je i kada odveo deportirane iz Crne Gore
Trojicu bra}e Rikalo preuzeo je Momir Mali{, dok je Slavko Koroman u KPD Fo~a smjestio 37 `rtava Tu`ila{tvo BiH posjeduje dokumentaciju
Sramotno je da u BiH, ni nakon gotovo 17 godina od po~injenog zlo~ina nad 83 bh. dr`avljanina (zvani~ni podatak) koji su se od strahota rata sklonili u Crnu Goru, odakle su ih tamo{nje vlasti u maju 1992. uhapsile i predale u ruku Karad`i}evih kolja~a, niko jo{ nije odgovarao.

Izjave svjedoka
Tu`ila{tvo BiH prije tri godine upoznato je s ovim slu~ajem. [eki Radon~i}, publicista i novinar, koji je 13 godina svoga `ivota i rada potro{io na istra`ivanje slu~aja deportacije bh. dr`avljana iz Crne Gore, {to je, na koncu, rezultiralo sudskim procesom protiv devetorice policijskih zvani~nika i vi{emilionskom od{tetom porodica-

Izvorna opcija
Kako gledate na najavu ujedinjenja dva HDZ-a? Je li to svojevrsna pobjeda struje Dragana ^ovi}a u odnosu na strana~ki projekt Bo`e Ljubi}a, kojeg je ranije otvoreno podr`avao hrvatski premijer Ivo Sanader? - Ne vjerujem u ujedinjenje ove dvije stranke. Razumijem nastojanja lidera HDZ Hrvatske da se to ujedinjenje ostvari, ali dva HDZ-a u BiH su duboko suprotstavljena po raznim osnovama. Ne radi se samo o personalnom presti`u, kako se naj~e{}e misli, nego o politi~kim gledanjima u cjelini, uklju~uju}i i poglede na koalicije, evropski put BiH, te unutarnje probleme u dr`avi. Uostalom, ^ovi} je bli`i Dodiku i SDA nego Ljubi}u ili bilo kojoj hrvatskoj stranci u BiH. Da li na ovaj na~in ja~a opcija u hrvatskoj politici koja je za stvaranje tre}eg, hrvatskog entiteta u BiH? - Opcija tre}eg entiteta je ekskluzivno ^ovi}eva i HDZ-a BiH i oni tu opciju nisu napu{tali jo{ od formiranja „Herceg-Bosne“. Danas ona slu`i ili bi slu`ila za naknadno legitimiranje te paradr`avne tvorevine. Kod drugih hrvatskih stranaka i institucija u BiH ona je ili potpuno odba~ena ili se odr`ava samo u mjeri u kojoj je podgrijavaju srpski i bo{nja~ki radikalizmi. Ne treba smetnuti s uma da se u BiH radikalizmi uglavnom podgrijavaju. Me|utim, i u tim okolnostima treba razlikovati izvornu i sistemsku politi~ku opciju od one koja je reakcija na ne{to, te zavisi od slu~aja do slu~aja. U BiH su opasne konstante radikalne politike. Kakve ustavne promjene su nam potrebne. Je li rje{enje u onome {to zagovara prudska trojka, Dodik, Tihi} i ^ovi}? - Na{oj zemlji treba novi ustav jer je postoje}i nepravi~an i odr`ava nejednakost naroda i gra|ana.

Sa ekshumacije u Sremskoj Mitrovici

Azemovi posmrtni ostaci na|eni u Srbiji
- Samo mjesec dana nakon deportacije, 29. juna 1992. godine, tijelo Azema Pljevljaka izbacila je Sava kod sela La}arak, blizu Sremske Mitrovice. Istra`ni organi iz tog grada odmah su uradili obdukciju, ali nisu mogli ustanoviti identitet `rtve, jer uz nju nije bilo nikakvih li~nih dokumenata. Trinaest godina kasnije, Izme|u ostaloga, postoji originalna dokumentacija iz koje se vidi da je krajem marta 2005. godine, Komisiji za tra`enje nestalih FBiH stigla je slu`bena potvrda iz Srbije da je pomo}u DNK utvr|eno da su na tom mjestu posmrtni ostaci Azema Pljevljaka, kojeg je crnogorska policija uhapsila i predala srebreni~kim policajcima - napisao je Radon~i} u svojoj knjizi „Kobna sloboda“. trojicu bra}e Rikalo, Huseina, Midhata i Zaima, 24. maja od crnogorske

Mitrovi} odgovara za Kravice
Zanimljivo je da je srebreni~ki policajac Petar Mitrovi} pred Sudom BiH odgovarao za zlo~in nad Bo{njacima po~injen u Kravici. No, niko od tu`ilaca nije se osvrnuo na njegovu ulogu s po~etka agresije kada je preuzeo deportirane bh. dr`avljane, iako je na jednom od ro~i{ta do{lo do incidenta kada su ga ~lanovi porodice jedne od `rtava, koja je nakon deportacije iz Crne Gore ubijena, po~eli prozivati. ma `rtava, dostavio je Dr`avnom tu`ila{tvu dokumentaciju i svoju knjigu „Kobna sloboda“. No, do danas nije bilo pomaka, iako se u njegovom istra`iva~kom djelu nalaze ispovijesti svjedoka, te svjedoka pokajnika Slobodana Pejovi}a, crnogorskog policajca koji je u~estvovao u majskoj hajci na bh. dr`avljane u HercegNovom.

dno po~injenog ratnog zlo~ina. Policajci iz Srebrenice Petar Mitrovi}, Predrag Perendi}, Slavi{a Perendi} i Nenad @ivanovi} su, do{av{i u Herceg-Novi 27. maja, prilo`ili ovla{tenje koje je potpisao na~elnik SJB Srebrenica Milutin Milo{evi} i od crnogorskih vlasti preuzeli 35 bh. dr`avljana. Oni su ukrcani u autobus vlasni{tvo „Drina“ d. d. Srebrenik, kojim je upravljao voza~ Radi{a Milosavljevi}.

Bosanska strana
Jedna grupa nestala je u zloglasnom fo~anskom zatvoru, a druga na relaciji izme|u Bratunca i Srebrenice. Autobus je odvezao 35 ljudi u sigurnu smrt. Gdje se nalaze tijela svih njih mogli bi posvjedo~iti policajci koji su ih u maju

Opozicija u RS
Dodik u posljednje vrijeme ne spominje secesiju i ne prijeti referendumom o otcjepljenju RS. [ta je tome, prema Va{em mi{ljenju, razlog? - O~ito je on shvatio da njegovu retoriku i la`na obe}anja vi{e ne prihva}aju ni Srbi u RS. Uz to, ma koliko on ignorirao dr`avne organe BiH, oni }e raditi svoj posao, posebno pravosudni organi. On, o~ito, ve} sada ima va`nijeg posla sa samim sobom nego sa secesijom i referendumom. Opozicija u RS, predvo|ena Mladenom Bosi}em, Draganom ^avi}em i Mladenom Ivani}em, pravi blok kontra Dodika? Za{to sli~nog okupljanja opozicije nema u Federaciji BiH? - Ne vjerujem u mogu}nost jake opozicije u RS. Radi se o strankama i njihovim liderima koji te{ko mogu posti}i konsenzus o bilo ~emu. Uostalom, i neki od njih su i danas bli`i Dodiku nego jedan drugome. Takvo okupljanje i ne treba biti model formiranja jake opozicije u Federaciji.

Na spisku nestalih
Zvani~no crnogorske vlasti priznaju deportaciju 83 bh. dr`avljanina (48 Bo{njaka, 33 Srbina i 2 Hrvata), dok je u „Kobnoj slobodi“ navedeno da je rije~ o 143 osobe. Trinaest godina nakon zlo~ina prona|eni su posmrtni ostaci osam njih, dok se 73 vode kao nestali. 1992. godine preuzeli na bosanskoj strani. Nadati se da }e se Tu`ila{tvo BiH i tu`ioci koji se bave istra`ivanjem ratnih zlo~ina napokon pozabaviti i ovim slu~ajem, kako bi porodice koje i danas tragaju za posmrtnim ostacima svojih o~eva, bra}e, supruga dobile jo{ jedan djeli} satiE. LATIF sfakcije.

Faksimili dokumenata koji potvr|uju odgovornost pojedinaca

Pismo Papi Ivanu Pavlu II
- Va{a svetosti, na{ sin i brat, Alenko Titori} zarobljenik je u Bosni. Molimo Vas, pomozite nam da ga na|emo. Alenko ima 30 godina. Uhapsili su ga crnogorski policajci 26. maja 1992. godine u HercegNovom, u Crnoj Gori. Prema zvani~noj dokumentaciji, Alenko je s jo{ 34 osobe tamo uhap{en na zahtjev tzv. srpske republike BiH, radi navodne razmjene zarobljenika. ... Ne pro|e niti jedan dan, a da ne pomislimo na voljenog sina i brata. Te{ko je ne znati gdje je i kako je Alenko. Da li }ete nam pomo}i? - stoji u pismu koje su Titori}i uputili Papi.

policije preuzeo Milomir Mali{, tada{nji komandir stanice milicije u Fo~i. Dan kasnije, upravnik KPD Fo~a Slavko Koroman preuzeo je 37 bh. dr`avljana deportiranih iz Crne Gore, od ~ega je 21 bio Bo{njak. Sedam Bo{njaka predato je 19. maja na grani~nom prijelazu Metaljak policajcima iz ^ajni~a, dok je Sulejman Pili} proslije|en prema Beogradu, zbog navo-

4

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

ISTRA@UJEMO

Gdje se {koluju potomci bh. politi~ara

Roditelji za BiH, a djeca van BiH
Gotovo sva djeca ~elnika Stranke za BiH fakultete zavr{ila u SAD, dok se Silajd`i}ev Mirza opredijelio za London Brojni politi~ari, iako ne tako mladi, imaju djecu osnovce i srednjo{kolce koje tek ~eka put na svjetske univerzitete

B

rojni bh. politi~ari godinama svoju djecu {koluju van granica na{e zemlje, dok ovda{njoj javnosti licemjerno podvaljuju la`nu zabrinutost zbog „odliva mladih iz BiH“ i jeftine apele da se „mladi vrate u BiH, tu {koluju i grade svoje bolje sutra“. Na`alost, ve}ina njih svojim primjerima ne pokazuju da im je previ{e stalo do sve te pri~e, odnosno zorno isti~u kako ipak ne cijene doma}e visoko{kolske ustanove.

Tihi}
Lider SDA Sulejman Tihi} je svoju djecu ipak odlu~io {kolovati u BiH. Tako mu je sin Anvar studirao na Pravnom fakultetu, dok mu je k}erka Azra studirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

i visokopozicinirani ~lan SNSD-a Neboj{a Radmanovi} i{kolovao je u BiH. I k}i Ana i Borjana fakultete su zavr{ile u Banjoj Luci.

vanje nastaviti na nekom od univerziteta izvan BiH.

Ivani}
Sin predsjednika PDP-a Mladena Ivani}a je u Londonu zavr{io studije finansija i bankarstva. Nakon studija je ostao da `ivi i radi u tom gradu. Ivani}eva k}erka ipak je ostala kod ku}e, i studira u Banjoj Luci.

^ovi}
Iako je nebrojeno puta stao u obranu Sveu~ili{ta u Mostaru, kao jedine visoko{kolske ustanove na hrvatskom jeziku u BiH, k}erka lidera HDZ-a BiH Dragana ^ovi}a Danijela studirala je u Be~u, a danas `ivi u Mostaru.

[piri}
Aleksandar, sin predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a, student je Ekonomskog fakulteta na Univerzitetu u Banjoj Luci. No, k}erka dr`avnog premijera Jovana studira pravo u Be~u.

^avi}
Dragan ^avi} odlu~io je oboje djece {kolovati u BiH. Njegov sin Tibor studira na Komunikolo{kom fakultetu u Banjoj Luci, gradu u kojem se {koluje i njegova k}erka Sonja.

Jatin sin
Ubjedljivo u ovome prednja~i Stranka za BiH, na ~elu s Harisom Silajd`i}em, bo{nja~kim ~lanom Predsjedni{tva BiH, ~iji sin nije ni okusio bh. obrazovni sistem. Nakon osnovne i srednje {kole, koju je Silajd`i}ev Mirza zavr{io u Istanbulu, sada studira re`iju u, ni manje i vi{e, nego Londonu. Zanimljivo je da se u istom gradu {koluje i sin Hamzalije Ibri}a Jate, bliskog prijatelja i dugogodi{njeg finansijera SBiH i Harisa Silajd`i}a. Obojica sinova zamjenika predsjednika SBiH i dr`avnog ministra za ljudska prava i izbjeglice Safeta Halilovi}a zavr{ili su presti`ne fakultete u Americi, dok njegova k}i poha|a gimnaziju u Sarajevu. Kako
^elnici SBiH ne vjeruju u obrazovni sistem BiH

Ljubi}
I obje k}erke lidera HDZ-a 1990 i dr`avnog ministra prometa i komunikacija Bo`e Ljubi}a su fakultetske diplome stekle izvan BiH. Mla|a k}erka je fakultet zavr{ila u vrijeme izbjegli{tva u Americi, a starija se skrasila u Belgiji.

Dodik
Halilovi} ka`e, ona za sada ne pokazuje volju da se nakon srednje {kole oku{a na nekom od ameri~kih univerziteta, odnosno odseli se svojoj tetki u Ameriku, kao {to su njena bra}a u~inila. I sin jo{ jednog zamjenika lidera SBiH i predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma BiH Beriza Belki}a tako|er je zavr{io studije u Americi, nakon ~ega se vratio u BiH da `ivi. Tako|er, kadar SBiH ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj - kojem u biografiji pi{e da ima dvije k}erke, pobrinuo se da obje studiraju izvan na{ih granica. K}erka iz njegovog prvog braka ostala je da `ivi i fakultet je zavr{ila u Americi. A drugoj k}erki, preciznije pastorki, odnosno k}erki njegove supruge iz drugog, aktuelnog braka, omogu}io je da se za vrijeme njegovog mandata ambasadora BiH u Briselu tamo {koluje o tro{ku na{e dr`ave. Premijer RS i lider SNSD-a Milorad Dodik je oboje djece uspio i{kolovati, odnosno i danas {koluje izvan BiH. Njegova k}erka Gorica Dodik-Tri{i} je nakon zavr{ene srednje Ekonomske {kole u Banjoj Luci, fakultet zavr{ila na Kipru, smjer General Business Administration. Ni sin Igor nije gore pro{ao {koluje se u Italiji.

Lagumd`ija
Lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija iz prvog braka s Dijanom ima k}erku Dinu, koja `ivi i {koluje se u Beogradu.

Ragu`
Martin Ragu`, zamjenik predsjednika HDZ-a 1990, s ponosom isti~e kako mu je k}erka upisala Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Mostaru. Ipak, ne vidi ni{ta lo{e u tome ukoliko se opredijeli svoje obrazoko ne tako mladih, politi~ara su mahom osnovci ili srednjo{kolci, tako da se ona, uprkos motu „ima se, mo`e se“, jo{ ne mogu osamostaliti odlaskom na {kolovanje van

Novi}
U Beogradu je i k}erka ministra civilnih poslova BiH Sredoja Novi}a. Na{i sagovornici tvrde da je {kolovanje stekla u tom gradu, te da navodno radi u tamo{njem MUP-u. granica na{e zemlje. No, ne treba sumnjati da apsolutnu ve}inu njih tek ~eka put na presti`ne svjetske univerzitete.
Sanja [KULETI]

[ta ih ~eka
I ministrica obrazovanja Meliha Ali}, tako|er kadar SBiH, svoju k}erku je na vrijeme zbrinula u Americi, osigurav{i joj bolji obrazovni sistem od onog kojim ona upravlja u ve}em bh. entitetu. Od sve djece „roditelja za BiH“, najbli`a Sarajevu

Radmanovi}
Obje k}erke predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH je k}erka potpredsjednice FBiH Spomenke Mi}i}. Ona je postdiplomski studij upisala na Univerzitetu u Beogradu. Djeca drugih brojnih, ia-

UPOZORENJA

[ta se doga|a u va`noj instituciji Federacije BiH

Arhivari te{ko optu`uju direktora Jerkovi}a
U pismu uposlenika Arhiva FBiH pi{e i da direktor koristi slu`beni auto u privatne svrhe i napla}uje kori{tenje svoje gara`e
Po~etkom ovoga mjeseca uprili~ena je sve~anost povodom 55. godi{njice Arhiva Travnik. I, umjesto da se djelatnici arhivske struke na{e domovine doista raduju lijepom jubileju, bili su beskrajno ljuti, razo~arani, pa, moglo bi se kazati, i bijesni na ni manje ni vi{e - direktora Arhiva Federacije BiH Adamira Jerkovi}a. Za{to? nac i kulminaciju va{im nepromi{ljenim i za arhivsku struku nerazumnim i neprihvatljivim djelovanjem - stoji u pismu {to su ga Jerkovi}u pisali ~lanovi Upravnog odbora Arhivisti~kog udru`enja BiH, Predsjedni{tva Arhivisti~kog udru`enja Federacije BiH i direktori arhiva u BiH. [ta konkretno kolege zamjeraju, i istodobno javnost upozovaraju, Adamiru Jerkovi}u? - Vi{e ste potro{ili finansijskih sredstava na ure|enje va{e „rezidencije“ nego na cjelokupnu za{titu arhivske gra|e kao osnovnog i primarnog zadatka va{e i drugih ustanova ove bran{e. Posebno je zanimljiv postupak rje{avanja zovnih utvr|enih parametara i normi, uglavnom dovodite nestru~no osoblje, vama odano i poslu{no, bez stru~ne kvalifikacije za ovu djelatnost (raznorazni tehni~ari, konobari, nastavnici fizi~ke kulture, kriminalisti...) - pi{u djelatnici arhivske struke Jerkovi}u. Uz to, konstatiraju da je „dovedeno osoblje privilegirano, dok je zate~eno osoblje va{eg Arhiva omalova`avano i potcjenjivano, izlo`eno stalnoj presiji i pritisku“. Pitaju djelatnici arhivske struke Jerkovi}a i o tome kakav je u~inak ustanove na ~ijem je ~elu. Redom: kakav mu je stru~ni u~inak ustanove, koliko je arhivske gra|e stavio pod stru~nu za{titu, koliko je fondova preuzeo i obradio, koliko inventara publicirao, arhivskih informacija mikrofilmovao i digitalizirao, koliko je stru~nih radova napisao i publikacija objavio... Naravno, znaju ljudi od struke da za realizaciju pitanja postavljenih Jerkovi}u treba novac. Ali, znaju i sljede}e. vatne svrhe, naplatom za kori{tenje va{e gara`e za va{e potrebe sredstvima Arhiva i sli~no - poru~uje se Jerkovi}u. Da bi se aktuelni direktor Arhiva Federacije BiH mogao na}i u silnim nevoljama, jasno je iz klju~ne poruke iz pisma djelatnika arhivske struke u BiH. Naime, kako poru~uju pismom, o svemu {to znaju, i za {ta tvrde da imaju argumentaciju, izvijestit }e Vladu Federacije BiH, Inspekciju rada, SIPA-u, Finansijsku policiju, nadle`na tu`iteljstva... Kako }e se Jerkovi} braniti, ne zna se. Zna se samo to da uop}e nije odgovorio potpisnicima pisma.
Husein ORAHOVAC

Vanredna sjednica
- Primorani smo odr`ati vanrednu sjednicu, a u povodu najbezobzirnijeg ataka na arhivsku struku na{e zemlje, koji dolazi od strane vas, direktora Arhiva Federacije Adamira Jerkovi}a. Taj atak upravo ovih dana do`ivljava svoj vrhu-

Besmislena putovanja
- Sve ove zadatke, u skladu s utvr|enim standardima i normama, mogli ste izvr{iti samo sredstvima koja ste naplatili kroz va{e dnevnice „zara|ene“ putem brojnih besmislenih i izmi{ljenih putovanja u zemlji i inozemstvu, kori{tenjem slu`benog auta u pri-

Jerkovi}: Nije odgovorio

kadrovske problematike u va{oj ustanovi. Naime, vi mimo utvr|ene zakonske procedure, stru~nih i obra-

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

5

POGLED IZ OPOZICIJE

PRESSIJA
Pe}anov{tina - prvi dio

Opstati ili nestati?
I Tihi}, i Silajd`i}, i Lagumd`ija, svaki iz svog ugla, i{~ekuju 26. maj, svjesni da im od rezultata izbornog kongresa SDA umnogome zavisi politi~ka budu}nost
ao da se gubi prilika dugoro~nog i nepovratnog izmirenja nacionalnog i gra|anskog kao modusa vivendi za budu}nost BiH. Osuje}ivanjem mogu}nosti obnove matrice bh. dru{tva, uzro~no-posljedi~no isklju~uje se i mogu}nost nastanka stabilne dr`ave. U~inak upitno dobronamjernog poku{aja me|unarodne zajednice da o~uva ve} nepostoje}i ekonomski suverenitet BiH }e biti taj koji }e prekinuti njenu virtualnost i potvrditi ili osporiti njenu evropsku i regionalnu izli{nost.

K

Historijski kontekst
Ukoliko BiH `eli potvrditi svoju ekonomsku samoodr`ivost, morat }e platiti opasnu cijenu visokog stupnja unutra{nje decentralizacije, {to }e je suo~iti s ucjenom prihvatanja etnoteritorijalnih postratnih realiteta. Sa stanovi{ta bh. integralista, reklo bi se krajnje nepovoljan historijski kontekst. Sa stanovi{ta onih „kojima Bosna nije u srcu“, nada dogledivosti ostvarenja vlastitih politi~kih ciljeva. Pregovara~ke pozicije dva konstituenta, srpskog i hrvatskog, jasno su zadate, a politi~ki ciljevi oja~ani unutarpartijskim konsenzusom i formalizirani (Kre{evska deklaracija i Rezolucija NSRS). Pri tome, ove pozicije gotovo koketno-urotni~ke me|usobno se podupiru i ni~im isklju~uju. Okvir za ove zadatosti je smje{ten u principe prudskog sporazumijevanja i ve} stavljen u pretencioznu odrednicu „Prudskog procesa“, sada oja~an me|unarodnom potporom. Za razliku od umije}a i iznala`enja adekvatnog vojnog odgovora na ratni poku{aj realizacije istovjetnih ciljeva, nemu{ta i me|usobno zava|ena aktuelna bo{nja~ka politika i njeni lideri nisu u stanju smo}i politi~ke mudrosti i osujetiti prikrivene mirnodopske politi~ke agresije za ostvarenje ovih ciljeva. Za po~etak dovoljno bi bilo da lideri po{alju jasnu poruku o me|usobnom dogovoru kojim utvr|uju donji prag prihvatljivosti rje{enja. Na to su obavezni i to od njih o~ekuje bo{nja~ka javnost. Sude}i po izbornim rezultatima, tu obavezu i odgovornost imaju: TiPi{e:

Muharem CERO

U pravu su oni koji tvrde da su upravo ti Silajd`i}evi „slobodni gra|ani“ u zakonodavnoj i izvr{noj vlasti na svim nivoima i djelovali kao dobro u{timani slobodni strijelci
hi}, Lagumd`ija i Silajd`i}. Krenimo redom. Tihi}: udobno u{u{kan u prudsko tekne, intimno svjestan ishitrenosti i pogubnosti preuzetih prudskih obaveza po dr`avnost BiH. Ipak, spreman se i dalje prudati sve zarad ostvarenja „broja 1“ u vlastitoj politi~koj opciji, a gdje la`ni oreol „uspje{nog pregovara~a“ donosi kao jedini kongresni miraz u odnosu na protukandidata Izetbegovi}a. Po ostvarenju ovog cilja, dosljedan jedino u vlastitoj nedosljednosti, ima opcije i ostanka i iskakanja iz prudskog tekneta. Zadovoljen „brojem 1“, spreman na punu odanost stranim gospodarima Bosne, u znak zahvalnosti, svoje daljnje politi~ko djelovanje podredit }e izvr{enju od njih postavljenih politi~kih ciljeva. Ta lojalnost Bosnu bi

mogla ko{tati trajnog betoniranja prudskog dogovora o etnoteritorijalnoj podjeli. Nagodba je bila tante za tante, oro~eno do 26. maja. Lagumd`ija: optere}en bremenom ideologije i prakse preuzetog kontinuiteta komunizma, vje{tim ostavljanjem utiska politi~ke samoizolacije prikriva definitivno me|unarodnu i doma}u izolaciju zbog neautenti~nog socijaldemokratskog politi~kog djelovanja. Upravo ova nevjerodostojnost mu oduzima pravo za ozbiljno u~estvovanje u politi~kom `ivotu Bo{njaka. On to zna, prihvata i djeluje kao jalovo-cini~na opozicija po`eljna samo sebi i svojima. Ipak je spreman u datom trenutku uhvatiti priklju~ak i obezbijediti politi~ko trajanje. I za njega je 26. maj dan „D“. Silajd`i}: politi~ki bonvivan, vje{t animator, spreman uvijek re}i {ta, nikad znati kako. Stalno u nepremostivom neskladu izme|u htjeti i mo}i, politi~kih rije~i i politi~kih djela. Nesklon transparentnosti, a izrazito sklon konspirativnosti i mistifikaciji kao na~inu obezbje|enja vlastitog politi~kog trajanja.

Pe}anin: Medijski reketa{ tra`i obe}ano

Pe}anin: Silajd`i} je milionski plja~ka{
[ta je o svom dana{njem partneru iz energetske mafije pisao unerednik „Dana“
Dirljiva je ljubav koja se u posljednjih godinu dana rasplamsala izme|u unerednika „Dana“ Senada Pe}anina i lidera Stranke za BiH Harisa Silajd`i}a. Naravno, nisu ih spojile emocije niti politi~ka bliskost, ve} novac koji su namirisali u mafija{kom projektu otimanja energetskih potencijala Federacije BiH. ambasadora u Sarajevu koji u Silajd`i}u nije prepoznao klju~nog raspiriva~a bo{nja~kog nacionalizma, u kojem je prona{ao jedino uto~i{te, ba{ kao {to ga hulje ~esto nalaze u patriotizmu. Objavljivanjem la`ne informacije i svojim komentarima o kandidaturi za generalnog sekretara Ujedinjenih naroda, postao je objekt sprdnje na diplomatskim ve~erama i prijemima u Sarajevu. Tu`na sudbina. Drugi motiv ovakvog trenutnog Silajd`i}evog anga`mana vjerovatno je vezan za osje}aj vlastite gri`e savjesti. Tja, pa nije li upravo on bio perjanica me|u onima koji su prvo promovirali koncept etni~kog suvereniteta i konstitutivnosti naroda, da bi ga zatim i ustavno formulirali navla~enjem „luda~ke ko{ulje“ Bosni u Daytonu?!

Civilni sektor
Uspio je od simbola dobre politi~ke ideje postati i jedina njena sadr`ina. Svjestan poraza, gotovo plebiscitarnu podr{ku predizbornim obe}anjima nastoji odbraniti lucidnim reduciranjem svoje politi~ke opcije na „asocijaciju slobodnih gra|ana“. Politiku jedne od najja~ih bo{nja~kih stranaka lagano seli u civilni sektor uzimaju}i odrednicu djelovanja NGO-a. U pravu su oni koji tvrde da su upravo ti Silajd`i}evi „slobodni gra|ani“ u zakonodavnoj i izvr{noj vlasti na svim nivoima i djelovali kao dobro u{timani slobodni strijelci. Umjesto mobilnog odgovora na robusno-militantno razaranje Bosne, ova opcija nudi bar{unasto-liberalnu i slobodno-gra|ansku pomirljivost. I on je, ni manje ni vi{e nego gore re~eni, sudbinski vezan za 26. maj. Ne mora se biti sujevjeran, ali ima neke {uhve u tome {to je ova pri~a, duboko iz podsvijesti, odre|ena brojem 3. Od sebe, nas ne vide. Te{ko nama sa nama. Propuha je vakat `eljan.

Nepla}eni ra~uni
Po{to se nazire skora propast Silajd`i}evog plana preuzimanja energetskog sektora, „debeljko“ Pe}anin - kako ga odmilja zove zajedni~ki prijatelj i brat po prevarama i la`ima Safet Oru~evi} - sve je nervozniji. Vi{emjese~no medijsko advokatiranje u prljavom poslu Silajd`i}a i Oru~evi}a nije mu donijelo o~ekivanu finansijsku korist, a nepla}eni ra~uni i fakture prema „Danima“ se gomilaju. Ne poma`u ni obe}anja da }e uskoro sti}i finansijska injekcija iz Silajd`i}u dragog i bliskog Kuvajta. Pe}anin u svom poznatom reketa{kom stilu tra`i odmah dio nov~anog kola~a ili }e se vratiti tamo gdje je prije vi{e od godinu dana stao. A stao je na temi kriminalnih aktivnosti svog sada{njeg mentora Harisa Silajd`i}a, njegovim vezama s Hamzalijom Ibri}em Jatom, prodaji Tuzlanske banke, privatizaciji @eljezare Zenica, sumnjivom nestanku novca od kredita dobijenog iz Pakistana i sestrinoj ulozi u svemu... Za one s malo kra}im pam}enjem, ovoga puta citirat }emo Pe}aninov tekst u kojem se ismijava i la`na kandidatura Harisa Silajd`i}a za novog generalnog sekretara UN. - Vi{e nema nijednog

Tuzlanska banka
Tre}i razlog Silajd`i}evog „ustavnog patriotizma“ le`i na adresi Kantonalnog tu`ila{tva u Tuzli. Samo poluge vlasti koje Silajd`i} jo{ uvijek preko svoje stranke dr`i u rukama spre~avaju Tu`ila{tvo da se napokon po~ne ozbiljno baviti vi{e desetina miliona te{kom plja~kom Tuzlanske banke, kojom je svom {ti}eniku Hamzaliji Ibri}u Jati i sebi napunio d`epove, napisao je, izme|u ostalog, unerednik „Dana“ o Silajd`i}u pred pro{le op}e izbore. Kako se stvari u njihovom zajedni~kom biznisu u energetskom sektoru lo{e odvijaju, ne}e biti iznena|enje ako se iskori{teni i vjerovatno na kraju odba~eni medijski reketa{ istim temama vrati i pred naredne izbore 2010. godiF. MANDAL ne.

PRESSIJA [ta su otkrili radnici „Unigradnje“

Zastupnici lijepili `vake po novim klupama
Nakon sjednice Zastupni~koga doma FBiH prona|eno 112 polijepljenih `vaka
U obnovljenoj sali Parlamenta Federacije BiH odr`ana je tek jedna sjednica Predstavni~kog doma. Nakon {to je sjednica zavr{ena, radnici „Unigradnje“, preduze}a koje je adaptiralo salu, trebali su „udariti“ jo{ jedan sloj laka na novopostavljenim zastupni~kim klupama. - [ta je ovo, pobogu?! Pa, ko ovdje sjedi: intelektualci ili zadnji uhljupi - uzviknuo je jedan od radnika „Unigradnje“ koji je prvi po~eo lakirati, htiju}i upozoriti svoje kolege na „~udo nevi|eno“. Naime, taj je radnik nai{ao na „buljuk“ `vaka}ih guma izlijepljenih po donjem dijelu zastupni~kih klupa, ali i udobnim zastupni~kim foteljama. Skupa sa ostalima skupio je sve polijepljene `vake i izbrojao ih. I, imali su radnici „Unigradnje“ „lijepoga posla“: skupili su 112 `vaka}ih guma izlijepljenih po zastupni~kim klupama i foteljama. Dakle, vi{e od jedne `vake po zastuH. O. Sa sjednice Zastupni~kog doma: Ko vi{e `va}e pniku. Aferim, zastupnici.

6

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

PRESSIJA
Nikad se ne zna ko snima

POLITI^KI POLIGON

Ivani} uredno pla}a parking
Predsjednik PDP-a vozi „{kodu oktaviju“ staru devet godina

Ima li Incko 100 dana?
Pro{lo je vi{e od tri sedmice od njegovog ustoli~enja i jo{ se ~eka na njegov prvi va`niji politi~ki potez

P
Ivani}: Sad }u da ubacim dvije marke...

remijerima i vladama se obi~no daje 100 dana prije prve zna~ajnije analize njihovog u~inka i obi~no kritika i primjedbi javnosti i bira~a. Sli~no bi moglo biti i s novim visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom (Inzko). Me|utim, problem je u tome {to bi Incko mogao, u novom mandatu, imati tek nekoliko dana vi{e od te brojke, pa bi se toliko ~ekanje moglo pokazati bespredmetnim.

Druga~iji stav
Uz to, kada je Incko kandidiran, a potom, nakon podu`ih konsultacija, imenovan, govorilo se o visokom predstavniku ~iji je klju~ni kvalitet u tome {to dobro poznaje region, situaciju u BiH i mo`e odmah krenuti sa poslom. No, kada je do{ao, Incko je iznio druga~iji stav, kazav{i kako }e isprva samo slu{ati. Da je Incko do{ao redovnom procedurom, planirano, i u druga~ijim okolnostima, bilo bi razumljivo da dolaskom na novu funkciju treba i mo`e uzeti prostora da slu{a, upozna se i pripremi da odigra svoju ulogu na pravi na~in. Ali, trenutak i okolnosti u kojima je austrijski diplomata do{ao za {efa OHR-a je dijametralno razli~it. Incko je do{ao u vrtlog ustavnih debata, pred unutarstrana~ke izbore, u ve} otpo~eloj kampanji i lobiranjima pred parlamentarne izbore naredne godine. Incko je do{ao u klju~nim sedmicama i mjesecima za evropski put BiH, ukidanje viznog re`ima, u finale jednog mandata Vije}a ministara BiH, i u vrijeme preporoda ameri~ke uloge u BiH. Sve to, i jo{ pone{to, uvjeti su koji Incku ba{ i ne pru`aju previ{e mjesta da slu{a i razmatra, ve} mole i kume da se djeluje. Kurtoazni susreti za

Pi{e: Tarik LAZOVI]

... samo jo{ da uzmem karticu ...
(Foto: D. Stojni})

Na njemu je sada da zasu~e rukave i uhvati se uko{tac s problemima, jer upravo zbog njih, a ne zbog bh. prirodnih ljepota i ekonomskih potencijala, i postoji funkcija koju obavlja
po~etak mogu se zavr{iti za desetak dana, i toliko svako mo`e halaliti, ali nakon toga OHR se mora vratiti na scenu. Sa nekoliko sitnih detalja Austrijanac je mo`da privukao poneku simpatiju javnosti, recimo, dolaskom na sjednicu Vije}a ministara BiH sa {alom reprezentacije BiH, ili, pak, time {to je i premijera Nikolu [piri}a povukao sa sobom u Biha}. Ali, OHR

nije tu, niti je Vije}e za implementaciju mira od njega tra`ilo da gradi lijep i pozitivan imid` me|unarodnoj zajednici i njenim predstavnicima. Niti jedan {ef OHR-a u BiH nije u prvim danima svog mandata imao posjet trojice ministara vanjskih poslova dr`ava koje su vodile, vode i koje }e biti na ~elu EU. Takvu podr{ku Incko mora iskorisiti na vrijeme, a to zna~i odmah. Prioritete je va`no poredati, ali ih je mnogo va`nije provoditi. ^injenica da BiH nije ispunila ni polovinu obaveza na evropskom putu iz pro{le godine je alarm za Incka, ako ve} taj evropski put smatra prioritetom. Ne da koordinira i prati situaciju, ve} da u|e duboko u su{tinu i ukloni uzroke zastoja, te otko~i napredak BiH. Pro{lo je vi{e od tri sedmice od njegovog ustoli~enja i jo{ uvijek se ~eka na njegov prvi va`niji politi~ki potez. U neku ruku, i politi~ke strukture u BiH i{~ekuju ulazak novog „igra~a“ te svoje pozicije dr`e ~vrsto bez uzmicanja.

Sna`na podr{ka
Bilo kakvo daljnje odga|anje startnih aktivnosti te, sportskim rje~nikom kazano, „lete}e izmjene“ u timu me|unarodne zajednice mo`e biti negativan signal, imaju}i u vidu da BiH ima jo{ samo nekoliko mjeseci pred izbornu godinu. Incko je do{ao sa dobrom pripremom i sna`nom podr{kom. Na njemu je sada da zasu~e rukave i uhvati se uko{tac s problemima, jer upravo zbog njih, a ne zbog bh. prirodnih ljepota i ekonomskih potencijala, i postoji funkcija koju obavlja. Kada i ako te Gordijeve ~vorove uspije razrije{iti, neka slobodno i drage volje stavi klju~ u bravu Ureda visokog predstavnika.

...pa da po{aljem Nagradi}a do „oktavije“

Mladen Ivani}, lider PDP , partije koja ina~e pretendira da postane i lider opozicije RS, u Prijedor se nedavno dovezao vlastitim automobilom, „{kodom oktavijom“ starom devet godina. Auto je uredno parkirao na jednom od parkinga u blizini gradske tr`nice i na parking automatu platio dvije KM. S obzirom da je `urio na susret s novinarima, parking karticu na vidno mjesto u Ivani}evom automobilu ostavio je potpredsjednik stranke Slobodan Nagradi}. - Uvijek i u svakom gra-

du pla}am parking mjesto. Zakon je zakon i niko ne treba da bude izuzet, pa ni ja - po{teno je priznao Ivani} i dodao da u svom podu`em voza~kom sta`u nikad nije imao problema s kaznama za parkiranje, a ni s „lisicama“. O tome ko od politi~ara pla}a ili ne pla}a parking mjesto Ivani} nije `elio govoriti. Posjeta Prijedoru bila je isklju~ivo strana~ka, jer je {ef PDP-a bio na pripremnom sastanku za sabor ove partije koji }e biti odr`an u junu ove godine.
M. ZGONJANIN

PRESSIJA

Kako Milorad @ivkovi} dijeli bosanski lonac

Meso dr`avi, kupus entitetima
@ivkovi}evo kulinarsko neznanje razljutilo je Azru Had`iahmetovi}, koja se nije mogla suzdr`ati da ne ka`e koji su sastojci bosanskog lonca
^lanovi Vije}a ministara BiH, pozvani gosti, te predstavnici „sedme sile“ na posljednjoj sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH u`ivali su u predstavi koju su im priredili dr`avni poslanici. Nerad Vije}a ministara i prezentacija „iskrivljenog izvje{taja“ ove institucije, iz kojeg bi neupu}eni stekli dojam da kroz svaku poru na{e zemlje proti~e med i mlijeko, na trenutak je zasjenila lekcija o kulinarstvu koju je dopredsjedavaju}i Doma Milorad @ivkovi} poku{ao odr`ati poslanicima. Slu`e}i se metaforom kojom je dr`avu i ubiranje prihoda od PDV-a uporedio sa bosanskim loncem i sastojcima koji ga ~ine, @ivkovi} je rekao da dr`ava od ovog „jela“ dobije meso, a entiteti kupus. Kulinarsko neznanje dopredsjedavaju}eg Doma razljutilo je poslanika Stranke za BiH Azru Had`iahmetovi}, koja se nije mogla suzdr`ati da ne ispravi @ivkovi}eve krive navode. - Bosanski lonac, za va{u informaciju, nije samo meso i kupus. U njemu je mnogo vi{e sastojaka od tih koje ste vi spomenuli. I svi ti sastojci su ravnopravni u ovom jelu. Bez njih, ovaj specijalitet ne bi bio to {to jeste. Na pauzi }u vam dati recept, kako biste ta~no imali uvid u sastojke koji

Sit gladnom ne vjeruje

Direktor zbijao {ale
Komornu atmosferu koja je vladala prije dva dana na pres-konferenciji Agencije za rad i zapo{ljavanje BiH, a na kojoj su iznesene crne statistike iz oblasti (ne)zapo{ljavanja u BiH, direktor Huso Sari} razbio je s nekoliko opaski koje su izazivale smijeh prisutnih. Tek {to su predstavnici sedme sile upalili kamere, postavili mikrofone i diktafone, za~uo se bu~an rad gra|evinskih ma{ina, jer je u toku adaptacija zgrade u kojoj je smje{tena Agencija. „Iz opravdanih razloga“ uslijedio je prekid pres-konferencije, a dok su Sari}evi saradnici tr~ali da zaustave radnike u poslu, prvi ~ovjek Agencije, ponesen temom konferencije, napravio je neslanu {alu. - Mo`da im poslodavac sada zbog nas prekine ugovore u radu - kazao je Sari} uz osmijeh. Me|utim, kada je buka prekinuta, Sari} je saop}io da ima drugi problem. Naime, rekao je da }e ti{e pri~ati, da ne mo`e biti glasniji jer ima laringitis, da se lije~i u „Vojnoj boB.T. lnici“...

@ivkovi}: Zaboravio sastojke

Had`iahmetovi}: Dala recept

sa~injavaju bosanski lonac, replicirala je Had`iahmetovi}, {to je popra}eno gromoglasnim smijehom u sali Parlamenta.

Na pauzi zasjedanja, kako je obe}ala, dopredsjedavaju}em Doma dostavila je recept, na {to se @ivkovi} od srca nasmijao. S. RO@AJAC

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

7

DOSJE Kako se razvijala i opstala institucija Rijaseta u BiH

Reisa postavljali sultan iz Istanbula i car iz Be~a
Austro-Ugarska je od po~etka radila na uspostavljanju posebne vjerske hijerarhije u BiH, kako bi muslimane odvojila od Carigrada i tako u~vrstila svoj polo`aj u okupiranoj zemlji
itanje pravnog polo`aja i unutra{nje organizacije Islamske vjerske zajednice u BiH postavlja se tek nakon okupacije 1878. godine. Do austrougarske okupacije u BiH nije postojala posebna vjerska organizacija, po{to je i sama osmanska dr`ava bila islamska. U stvarnosti sve vjerske poslove vodio je istanbulski muftija sa zvanjem {ejhu-l-islama, kao sultanov mjestozastupnik u oblasti vjere i prava.

Od Hilmi ef. Had`iomerovi}a do Mustafe ef. Ceri}a

P

Doma}i ljudi
Austro-Ugarska je od po~etka radila na uspostavljanju posebne vjerske hijerarhije u BiH, kako bi muslimane odvojila od Carigrada i tako u~vrstila svoj polo`aj u okupiranoj zemlji. Po odredbama Berlinskog ugovora Austro-Ugarska se obavezala da }e u BiH po{tivati slobodu vjeroispovijesti. ^lanom 2 Carigradske, ili tzv. Novopazarske konvencije od 21. aprila 1879. zajam~eno je bosanskim muslimanima pravo da slobodno odr`avaju veze sa {ejhu-l-islamom u Istanbulu. Austro-Ugarska se u na~elu slagala da {ejhul-islam mo`e imenovati vjerske slu`benike u BiH, ali samo iz reda doma}ih ljudi. Nakon du`eg oklijevanja i raznih diplomatskih manevara na relaciji Be~-Istanbul, {ejhu-l-islam je 22. marta 1882. imenovao sarajevskog muftiju had`i Mustafu Hilmi ef. Omerovi}a za bosanskog muftiju, ~ime je Porta indirektno priznala potrebu uspostavljanja jednog islamskog starje{instva u okupiranoj zemlji. Austro-Ugarska je potvrdila ovo imenovanje tako {to je carskim dekretom od 17. oktobra 1882. Hilmi ef. Omerovi} postavljen za prvog reisu-l-ulemu IVZ BiH. Car je istovremeno imenovao i prvu ~etvoricu ~lanova Ulema-med`lisa. Za ~lanove su imenovani kadije: Hasan ef. Pozderac, Mehmed Nezir. ef. [kalji}, Nuri ef. Hafizovi} i Husein ef. Ibrahimovi}. Time je fakti~ki u BiH uspostavljena institucija Rijaseta. Muslimani su bili veoma nezadovoljni ovakvim polo`ajem svoje vjerske i vakufske organizacije. Razlog za nezadovoljstvo bile su i prozelitisti~ke akcije Katoli~ke crkve, koja je vodila agresivnu propagandu za pokr{tavanje muslimana. U takvoj situaciji odr`ana je 5. maja 1899. protestna skup{tina mostarskih gra|ana povodom otmice jedne maloljetne muslimanske djevojke od strane nekih ~asnih sestara. Ovom skup{tinom po~ela

je borba muslimana BiH za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju. Na ~elo autonomnog pokreta stavio se hercegova~ki muftija Ali Fehmi D`abi}. Muslimani su se izborili za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju poslije desetogodi{njih napora, pisanja memoranduma, pregovora sa Zemaljskom vladom i slanja deputacija u Be~ i Istanbul. Vlada je 15. aprila 1909. kona~no ozakonila „Statut za autonomnu upravu islamskih vjerskih i vakufsko-mearifskih poslova u BiH“, koji je 1. maja iste godine stupio na snagu. Prije nekoliko dana, u Sarajevu je obilje`eno 100 godina od dono{enja Statuta.

Autonomni statut
Svi vjerski i vakufski organi ustanovljeni „Autonomnim statutom“ bili su samoupravni. Jedino je izbio spor ko treba da izda men{uru (duhovnu investituru) reisu-

isu-l-ulemu izabrala Mehmed-D`emaludina ef. ^au{evi}a, {to je Car kona~no potvrdio dekretom od 27. oktobra 1913. Men{uru je ^au{evi} primio na sve~anosti u Carevoj d`amiji 26. marta 1914. [to se ti~e obaveze imenovanja reisu-l-uleme za cijelu dr`avu, vlada Kraljevine SHS, nastala 1918. godine, nakon Prvog svjetskog rata, formalno je priznala D`emaludina ^au{evi}a za poglavara svih muslimana u Kraljevini SHS, ali mu nije dozvoljavala da ima bilo kakvog utjecaja na vjerske poslove izvan BiH. Reorganizacija IVZ i njeno stavljanje pod kontrolu ministarstva pravde, izvedena je zakonom o IVZ Kraljevine Jugoslavije od 31. januara 1930. Zakonom je stavljen van snage „Statut za autonomnu upravu islamskih vjerskih i vakufskomearifskih poslova u Bosni i Hercegovini“.

matskog kora i mnogobrojnih delegacija iz zemlje. Nova situacija za IVZ nastupila je raspadom {estojanuarskog re`ima na tzv. petomajskim izborima i ulaskom dr. Mehmeda Spahe, 24. juna 1935., u prvu vladu dr. Milana Stojadinovi}a, u kojoj je Spaho dobio resor ministarstva saobra}aja. Kao jedan od uvjeta za ulazak Jugoslovenske muslimanske organizacije u vladu, Spaho je tra`io reviziju {estojanuarskog zakonodavstva IVZ, vra}anje sjedi{ta reisu-l-uleme u Sarajevo i uklanjanje vlastitih politi~kih protivnika iz vjerske i vakufske organizacije. Novi ustav IVZ donesen je 24. oktobra 1936., nakon ~ega je za prvog naiba Vjerskog starje{instva sa sjedi{tem u Beogradu postavljen profesor Salih Safvet Ba{i}. Kako u to vrijeme vi{e nije postojao ni hilafet ni istanbulski Me{ihat, to je Maglajli}u men{uru dodijelio poseban savjet za men{uru. Od tada se ustalila praksa da men{uru dodjeljuje poseban savjet ili odbor za men{uru. Kraljevski namjesnici su ukazom od 26. aprila 1938. imenovali Fehima ef. Spahu za reisu-l-ulemu Kraljevine Jugoslavije. Du`nost reisa Spaho je primio 6. maja od prvog naiba Saliha ef. Ba{i}a, a sve~ano ustoli~enje i predaja men{ure obavljeni su u Carevoj d`amiji u Sarajevu 9. juna 1938. godine.

Predaja men{ure
Faksimil austrougarske carske odluke o imenovanju prvog reisa u BiH

l-ulemi. Poslije kra}eg protivljenja austrougarske vlade, ovaj je spor rije{en na zahtjev muslimana, koji je po {erijatskom pravu jedino bio mogu}, a to je da men{uru izdaje {ejhu-l-islam. Nakon dono{enja „Autonomnog statuta“, tada{nji, a drugi po redu, reisu-l-ulema Mehmed Teufik ef. Azabagi} dobrovoljno se odmah povukao u mirovinu. Sredinom 1910. inauguriran je tre}i po redu, a prvi po „Autonomnom statutu“ birani reisu-l-ulema hafiz Sulejman ef. [arac. Samo dvije godine kasnije, ista Hod`inska kurija koja ga je izabrala i predlo`ila za taj visoki polo`aj zahtijevala je njegovu ostavku koju mu je Zemaljska vlada pod pritiskom njegovih saradnika ultimativno iznudila po~etkom avgusta 1912. Tokom 1913. Hod`inska kurija je, bez obzira na protivljenje Zemaljske vlade, u dva maha jednoglasno za re-

T je u BiH ukinuta vjeako rska, vakufska i prosvjetna samouprava muslimana. Stupanjem zakona na snagu stavljeni su na raspolaganje reisu-lulema za BiH, vrhovni muftija za Srbiju i Crnu Goru, ~lanovi Ulema-med`lisa i sve muftije. Zakon je odredio da }e reisu-l-ulemu sa sjedi{tem u Beogradu, ~lanove dva ulema-med`lisa, u Sarajevu i Skoplju, te devetoricu muftija postaviti kralj svojim ukazom. Reis ^au{evi} je pismom od 11. aprila 1930. zatra`io umirovljenje. Kraljevim ukazom od 6. juna 1930., na prijedlog ministra pravde, reisu-l-ulema ^au{evi} je poslan u penziju. Ve} 12. juna 1930. kraljevim je ukazom za novog reisu-l-ulemu sa sjedi{tem u Beogradu imenovan umirovljeni tuzlanski i banjalu~ki muftija Ibrahim-ef. Maglajli}. Sve~ano je ustoli~en u Bajrakli d`amiji u Beogradu 31. oktobra 1930. uz prisustvo kralja, ~lanova vlade, diplo-

Poslije velikih ljudskih patnji i stradanja tokom Drugog svjetskog rata, pristupilo se izradi i dono{enju novog ustava IVZ koji je usvojen na zasjedanju Vrhovnog vakufskog sabora u Sarajevu 26. avgusta 1947. Na temelju ovog ustava izabran je 12. septembra 1947. prvi poslijeratni reisu-l-ulema Ibrahim ef. Feji}. S obzirom na raskorak izme|u normativnog i stvarnog stanja, zadaci pred kojima je stajao Feji} i njegovi nasljednici na polo`aju reisu-luleme, Sulejman ef. Kemura i Naim ef. Had`iabdi}, nisu bili nimalo laki ni jednostavni. Na zasjedanju Vrhovnog sabora IVZ u Pri{tini 5. novembra 1969. usvojen je njen novi ustav, po kojem se IVZ slu`beno nazvala samo Islamska zajednica, jer se do{lo do zaklju~ka da rije~ islam implicira pojam vjere. Na vanrednom zasjedanju Vrhovnog sabora Islamske zajednice u SFRJ, odr`anom 12. aprila 1990. u Sarajevu, usvojen je novi ustav Islamske zajednice.
Pripremila: Edina LATIF („Historijski razvoj institucije Rijaseta“)

Mustafa Hilmi ef. Had`iomerovi} ro|en je 1816. godine u Kulen-Vakufu. Austrougarska uprava ga je u jesen 1882. godine imenovala za prvog reisu-l-ulemu. Ostavku je podnio 1893. godine. Mehmed Teufik ef. Azabagi} ro|en je u Tuzli 1838. godine. Funkciju reisu-l-uleme obavljao je od 1893. do 1909. godine. U penziju se povukao 1909. godine. Sulejman ef. [arac ro|en je u Stocu 1850. godine. On je bio prvi bh. reisu-l-ulema izabran od naroda. Austro-Ugarska monarhija nije bila zadovoljna njegovim imenovanjem, te su ga nakon samo dvije godine prisilili da podnese ostavku. Mehmed D`emaludin ef. ^au{evi} ro|en je 1870. godine u Arapu{i kod Bosanske Krupe. Nakon ostavke ef. [arca, Hod`inska kurija ga bira kao kandidata za reisu-l-ulemu, a Zemaljska vlada ga imenuje 1913. godine. U penziju je oti{ao 1930. godine. Ibrahim ef. Maglajli} ro|en je 1861. godine u Banjoj Luci. Za reisu-lulemu IVZ Kraljevine Jugoslavije postavljen je 1930. godine. Ustoli~en je u Beogradu, a penzioniran 1936. godine, kada je promjenom re`ima Vrhovno islamsko starje{instvo vra}eno u Sarajevo. Fehim ef. Spaho ro|en je u Sarajevu 1877. godine. Ukazom iz 1938. godine kraljevski namjesnici imenovali su ga za reisu-l-ulemu. Salih Safvet ef. Ba{i} ro|en je 1886. godine u Duvnu. Iako nikada nije obavljao funkciju reisu-luleme, nego samo njegovog zamjenika, pokazao je posebnu mudrost u dva

navrata kada je imenovan, i to od 1936. do 1938. godine, te od 1942. do 1947. godine. Ibrahim ef. Feji} ro|en je 1879. godine u Mostaru. Na temelju novog ustava IVZ, imenovan je 1947. godine za prvog reisu-lulemu u novoj Jugoslaviji. Na li~ni zahtjev 1957. godine povukao se u penziju. Sulejman ef. Kemura ro|en je 1908. godine u Sarajevu. Na mjesto reisu-l-uleme postavljen je 1957. godine. Na tom mjestu bio je punih 18 godina, sve do smrti. Naim ef. Had`iabdi} ro|en je 1918. godine u Pruscu. Nakon smrti ef. Kemure, prvo je izabran za vr{ioca du`nosti, a 1975. godine i za reisu-l-ulemu Islamske zajednice u SFRJ. Punih 12 godina bio je na toj poziciji. Husein ef. Muji} ro|en je 1918. godine u Gornjoj Orahovici kod Gra~anice. Sa funkcije tuzlanskog muftije, 1987. godine preuzimanjem men{ure u beogradskoj Bajrakli d`amiji, postavljen je za reisu-lulemu, a dvije godine kasnije povukao se sam sa tog polo`aja. Jakub ef. Selimoski ro|en je 1946. godine u Ki~evu, Makedonija. Po~etkom 1990. godine imenovan je za vr{ioca du`nosti reisu-l-uleme, a godinu kasnije predata mu je men{ura. Funkciju reisa obavljao je do formiranja Obnoviteljskog sabora za Islamsku zajednicu BiH. Mustafa ef. Ceri} ro|en je 1952. godine u Velikom ^ajnu kod Visokog. Za naibu-reisa izabran je 1993. godine, a men{ura reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH uru~ena mu je 1996. godine.

8

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

9

INTERVJU Emir Poljo, ~lan Glavnog odbora Stranke demokratske akcije

Bakir Izetbegovi} }e vratiti stari sjaj SDA
U SDA je vlast svedena na predsjednika Tihi}a i grupu interesnih ljudi koji ga okru`uju To sve neodoljivo podsje}a na biv{i delegatski sistem
ijetke su prilike da ~ujemo mi{ljenje ljudi koji se na indirektan na~in bave doma}om politkom, a `ive u dijaspori. Emir Poljo od 1986. godine `ivi u [vedskoj, gdje se bavi malim biznisom, u organima stranke je od njenog osnivanja, a trenutno je glavni povjerenik SDA za ovu skandinavsku zemlju. U razgovoru za na{ list govori o dijaspori, stanju u SDA i predstoje}em kongresu Stranke.

Dogovaranje je princip politike SDA, a ne samo predsjednika Tihi}a
Predsjednik Tihi} upozorava da bi stranka mogla skrenuti udesno u slu~aju da on ne bude ponovno izabran, te da politika dogovaranja i kompromisa nema alternativu? - Pratim rad organa stranke od njenog osnivanja i ne poznajem niti jedno ime koje zagovara stavove desnice. Stranka je od samog po~etka njegovala evropske vrijednosti i standarde, gra|ansko dru{tvo i vladavinu prava te podjednako bila udaljena i od ljevice i od desnice. Politika centra je primarno politi~ko opredjeljenje Stranke i tako }e ostati i dalje. A {to se ti~e realpolitike dogovaranja i kompromisa, pa ona je princip politike SDA, a ne samo predsjednika Tihi}a. Problem je u tome {to on to radi sam.

ANALIZA

Kako te~e lobiranje me|u delegatima za Kongres SDA

Zakon ponude i potra`nje
Dok se zone utjecaja u Federaciji ve} znaju, lobisti~kim igrama trenutno su najvi{e izlo`ene lokalne organizacije SDA u RS

R

Proces reformi
Odziv bira~a iz dijaspore na izborima je svake godine sve manji. Za{to? - Djelimi~no ste u pravu. Odziv na izborima jeste lo{ i to je svojevrsni fenomen, ali i posljedica je niza okolnosti. Jedan od osnovnih razloga je dugogodi{nje potpuno odsustvo interesa bh. politi~ke javnosti za tim bira~kim tijelom. Drugo, ne mo`ete da nemate ni{ta protiv ogromne sume novca koja dijaspora godi{nje unosi u BiH, a da u isto vrijeme tu

istu dijasporu uporno prezirete, i uz to da o~ekujete da dijaspora glasa na izborima. ^ime ste Vi, kao predstavnik dijaspore, nezadovoljni u stranci? - Vidite, SDA je jedina stranka u BiH koja je u zadnje dvije decenije bila prete~a demokratskih odnosa i reformskih procesa u zemlji. Od nje se to i dalje o~ekuje, da pokrene reformske procese s mrtve ta~ke i da ubrza put ka Evropi. Me|utim, SDA u dana{njem kapacitetu pokazala je, uz sve poku{aje, da to ne mo`e. Ugro`eni su demokratski odnosi unutar same SDA. Na {ta konkretno mislite? - Prije svega mislim na princip odlu~ivanja koji je uspostavljen kroz autokratizam izra`en kroz volju odre|ene „interesne grupe’’ koja daje nesebi~nu podr{ku predsjedniku Sulejmanu Tihi}u. Sve odluke se prije sjednice bilo kojeg organa stranke sistematski pripremaju i matemati~ki osiguranom ve}inom glasova provode na sjednicama organa stranke.

Tako se na direktan na~in onemogu}ava {irim krugovima ~lanova SDA u organima stranke da ravnopravno, slobodno i demokratski u~estvuju u dono{enju politi~kih odluka. Takav princip odlu~ivanja najsurovije se manifestira kroz metod glasanja prozivkom ili javnim izja{njavanjem koje ve} na mala vrata postaje praksa u radu Glavnog odbora. Na ovaj na~in je konkretno onemogu}en potreban stepen demokrati~nosti i neophodan kvalitet u dono{enju odluka. Ako znamo da fakti~ki vladaju one grupe koje imaju mo} da presudno utje~u na dono{enje politi~kih odluka, onda je jasno da je u SDA ta vlast svedena na predsjednika Tihi}a i grupu interesnih ljudi koji ga okru`uju. To sve neodoljivo podsje}a na biv{i delegatski sistem u kojem se vidi veliki broj ljudi kroz razli~ite forme, organe i komisije, ali bez stvarnih mogu}nosti da se kroz to u~e{}e ostvari

utjecaj na centre odlu~ivanja. E, sad ja Vas pitam, je li ovo alternativa „minder politici“? Oni koji se istinski zala`u za primjenu pravednijeg demokratskog principa odlu~ivanja unutar postoje}ih institucija i sistema stranke danas se prozivaju da su zagovornici „minder politike“.

Bitka za BiH
Ali, zaklju~ci koji se ti~u priprema za kongres su ponovo doneseni jednoglasno u Predsjedni{tvu Stranke SDA. - Da, na isti na~in o kojem sam upravo govorio. To su odluke pune politi~kog apsurda. Kao ilustraciju navest }u primjer RS. Izborni rezultati u RS su primjer da ova politika, bojim se, polako gubi bitku za BiH, a za to optu`uje neki izmi{ljeni „sarajevski lobi“. Stranka na posljednjim izborima ne samo da je pora`ena na tom dijelu BiH, ve} skoro da i ne postoji. U mnogim op}inama is-

Poljo: Ko je stvarna alternativa „minder politici“

Delegati iz dijaspore
Ne mo`ete fingiranim brojem zastupnika u SDA iz oba entiteta stvarati prividnu sliku o cjelovitoj BiH, a na terenu gubiti vlast. Izborni rezultat stranke i u Federaciji je relativan. Da li je logi~nije formalno pove}avati broj delegata iz RS ili iz dijaspore? Bez dijaspore nema glasova u RS, a bez predstavnika dijaspore u rukovodstvu stranke nema autenti~nih kandidata za koje bi glasala dijaspora. to~ne Bosne stranka nema ni jednog zastupnika. U Fo~i i Rogatici po jedan, a samo u Vi{egradu dva. Zastupnici stranke ispred RS u organima stranke kroz posljednju odluku Predsjedni{tva stranke, koja }e najvjerovatnije biti usvojena na GO, nagra|eni su na na~in da za isti broj glasa~a RS delegira tri, a Federacija jednog delegata na kongres. Na takav na~in ne poma`ete ni RS ni BiH. Ne mo`ete fingiranim brojem zastupnika u SDA iz oba entiteta stvarati privi-

dnu sliku o cjelovitoj BiH, a na terenu gubiti vlast. Izborni rezultat stranke i u Federaciji je relativan. Da li je logi~nije formalno pove}avati broj delegata iz RS ili iz dijaspore? Bez dijaspore nema glasova u RS, a bez predstavnika dijaspore u rukovodstvu stranke nema autenti~nih kandidata za koje bi glasala dijaspora. Ne mogu razumjeti logiku predsjednika Tihi}a, koji je uradio toliko i dobrih stvari za stranku, da pristaje na ovo sve. Ko je Va{ favorit za lidersku poziciju u Stranci? - Bakir Izetbegovi}. Za{to? - Zato {to je jedini od kandidata ponudio jasnu viziju izlaska iz ove politi~ke agonije u kojoj se ve} predugo nalazimo. Otvara mogu}nost novim idejama, zagovara nove standarde u politici te liberalizaciju odnosa unutar stranke. Najva`nije od svega je da preferira timski rad te uklju~ivanje eksperata u rad stranke. Najavljuje formiranje {irokog

proevropskog politi~kog bloka, stvara prostor za sna`nije investicije i tako otvara ekonomske perspektive u zemlji. Zatim, Izetbegovi}eva pobjeda zna~ila bi ponovno okupljanje bo{nja~ke politi~ke energije koja je zbog dana{njeg rukovodstva kao kroz rukavce otekla iz SDA u druge stranke, poput A-sda, NBS-a, pa i Stranke za BiH! Nova SDA s Izetbegovi}em do{la bi u poziciju najmo}nijeg politi~kog subjekta u BiH, {to bi osiguralo sna`niji poticaj reformskim procesima u dr`avi! S obzirom na izra`enu proevropsku Izetbegovi}evu politiku i politiku SDA, uvjeren sam da to `ele i krugovi iz me|unarodne zajednice i ve} odavno pri`eljkuju na{i istinski politi~ki partneri i prijatelji. Jednom rije~ju, puna afirmacija stranke koja ve} predugo ~eka nekog ko }e joj povratiti stari sjaj, ali u novom evropskom ruhu.
A. MALAGI]

Zuki}: Legitimna borba kandidata

Osmanovi}: Ne}e biti podjele u SDA

Pi{e: Almasa HAD@I]

N

INTERVJU Sadik Ahmetovi}, ~lan Predsjedni{tva SDA

Ne sumnjam u procjenu rahmetli Izetbegovi}a
Oko 80 posto Bo{njaka u RS su glasali za SDA, {to je pokazatelj ugleda ljudi koji ih vode
Sadik Ahmetovi}, ~lan Predsjedni{tva SDA koji dolazi iz Srebrenice, odnosno predstavlja bira~ko tijelo RS, ka`e da je predstoje}i kongres SDA veoma va`an za stranku, BiH, ali i za ukupne politi~ke odnose u regiji, jer od politike SDA zavise i ukupni odnosi na ovom dijelu jugoistoka Evrope. - Druga veoma va`na stvar je da SDA poslije ovog kongresa iza|e s jasno definiranim politikama koje }e ubrzati korake BiH ka evropskim i euroatlantskim integracijama. A preduvjet svega toga je da SDA zadr`i svoj kurs kojim trenutno ide, a to je kurs jedne moderne evropske stranke. kojim ide BiH. Ja dijelim mi{ljenje rahmetli Alije Izetbegovi}a koji je nedvosmisleno rekao koga ostavlja za svog nasljednika. Nema nikakvog razloga da bilo koji ~lan SDA sumnja u procjenu rahmetli Izetbegovi}a. I stoga se opredjeljujem za Sulejmana Tihi}a. Za{to? - Potvrda dobre procjene predsjednika Izetbegovi}a vidi se i sada, ali i u vremenu kada je Tihi} bio u Predsjedni{tvu BiH, kao i sada, kada on nije tamo. Tihi} je preuzeo stranku iz opozicije i od kada je on na ~elu stranke, kontinuirano je pobje|ivala na izborima. Tihi} je politi~ar s dobrim osje}ajem za pregovore i kompromise, a sve radi ja~anja dr`ave BiH. Veoma je va`no i to {to ima veoma sna`nu podr{ku i Va{ingtona i Brisela, jer bez toga je u BiH veoma te{ko gurati procese naprijed. BiH je zemlja razli~itosti i moramo graditi politiku spram BiH onakvu kakva jeste, jer je to jedina formula za uspjeh. Mislim da je Tihi}eva politika nalik na Bosnu. Jedino s takvom politikom mo`emo o~uvati na{u zemlju. Pozivate se na odluku rahmetli Izetbegovi}a, ali poznato je da se i on sam nije tre}i put kandidirao za predsjednika stranke, nego se povukao. Da li je Tihi} time odstupio od tradicije? - Ja vjerujem, da je Izetbegovi} `iv i da se povla~i 2009. godine, pred ovaj kongres, da bi istu odluku donio. Tihi}u se zamjera da se upravo on vodi „minder politiku“ i da se okru`io istomi{ljenicima i poslu{nicima. Kako to komentirate? - Mi smo mlada demokratska dr`ava i ako se okrenemo oko sebe i vidimo kakva pravila vladaju u drugim politi~kim partijama, mo`emo re}i da je SDA sigurno najbolje organizirana stranka i koja odluke donosi unutar organa stranke. Ja ne znam, a volio bih da oni koji znaju to javno ka`u, koja va`nija politi~ka odluka u BiH nije pro{la organe stranke, od Kolegija, Predsjedni{tva do Glavnog odbora. Naravno da sve ono {to je zacrtano u programskim ciljevima ne mo`e biti ostvareno za godinu ili dvije. Ali to je politika dr`avotvorne stranke koja ima viziju, koju je Tihi} jasno definirao i mislim da }e politika SDA do`ivjeti uspjeh kada je u pitanju izgradnja i fukcioniranje BiH u narednom periodu. Izetbegovi}a, kojeg veoma cijenim. Ali mislim da je u ovom trenutku Tihi} bolji za stranku i dr`avu BiH. Time ne `elim umanjiti vrijednosti koje ima Izetbegovi}. Odluka o broju zastupnika iz RS na kongresu ocjenjuje se kao nepravedna zbog broja osvojenih glasova na tom prostoru. Va{ komentar? - SDA je armatura koja dr`i BiH i veoma je va`no da te armature ima na svakom pedlju BiH. Pojedinci zbog kongresne matematike pomalo zaboravljaju na ovu ~injenicu. Ne smije SDA sebi dozvoliti da izbaci te cigle koje ~ine dr`avu BiH. Oko 80 posto Bo{njaka koji su se vratili u RS glasali su za SDA. Velik je to pokazatelj da kod tih bira~a ljudi koji ih tamo vode imaju ugled. A za{to nema vi{e Bo{njaka u RS, to je posebna pri~a. Ne mo`e ni SDA re}i da nije mogla napraviti vi{e. O tome se

Skretanje udesno
Iz krugova bliskih Tihi}u ocjenjuje se da bi SDA mogla oti}i udesno ukoliko pobijedi Izetbegovi}? - Ne bih komentirao kuda bi oti{la stranka da je na ~elu stranke Izetbegovi}. Mo`da bih bio subjektivan s obzirom na to da podr`avam politiku koju vodi Tihi}. inozemstva, odnosi u Parlamentu bili bi druga~iji i mogli bi napraviti kvalitetnu reformu Ustava koja bi osigurala bolju i funkcionalniju BiH. Kada je u pitanju broj delegata iz dijaspore za kongres, li~no bih `elio da ih je vi{e. Ali napravljen je neki kompromis i mislim da svi imaju prostora da iznesu svoje mi{ljenje i odrede kurs stranke u naredne ~etiri godine. Prema Va{em mi{ljenju, kakav }e taj kurs biti? - SDA se profilirala u narodnu stranku centra i jedino je to formula za SDA kao pretpostavka uspjeha politika u A. MALAGI] BiH.

epunih mjesec i po dana ostalo je do odr`avanja petog kongresa SDA BiH. Vrijeme je to intenzivnih tehni~kih i svih drugih strana~kih priprema i aktivnosti, nakon kojih }e ~lanstvo dobiti odgovor na pitanje {ta je to ostalo od one dr`avotvorne i svake druge snage SDA koja je simbolizirala period nastanka nove bosanske dr`ave, odnosno {ta je istina u pri~i o kontinuitetu politi~ke i kadrovske ozbiljnosti SDA, da u vremenu koje dolazi predvodi izgradnju perspektivne i jake BiH. Niko u ovom trenutku ne mo`e govoriti o snazi politi~kih odluka koje bi kongres trebao donijeti, kao i rezultatima izborne volje delegata kongresa. U ovom trenutku ~lanstvo stranke vi{e mu~i odgovor na pitanje {ta bi se moglo doga|ati dan nakon zavr{etka kongresa, odnosno slijedi li novo nemilosrdno postkongresno pospremanje strana~kih neistomi{ljenika, kakvo se dogodilo nakon pro{log kongresa i koje nije prestalo sve do danas.

ve}inu ljudi koji su godinama bez kalkulacija podr`avali SDA, nakon kongresa, bit }e sinonim za sna`enje stranke, odnosno za unutarstrana~ki rasip, zavisno ~emu budu}i izabrani predsjednik bude skloniji. . Opredjeljivanje na kongresu izme|u Izetbegovi}a, Tihi}a ili T erzi}a, premda to niko javno ne priznaje, razlog je

O tome kako ko lobisti~ki pokriva pojedine op}ine, u vrhu stranke ka`u da nemaju informacije. Ne znaju ni za pri~u o kongresnoj ponudi i potra`nji, gdje se za glas za nekog od budu}ih prvaka stranke nudi i tra`i sve - od visokih pozicija u partiji i izvr{noj vlasti do zapo{ljavanja u dr`avnim firmama djece, unu~adi, bra}e, svastika,

spominjani namjesnici „zaposjeli“ desetak budu}ih delegata kongresa iz ove op}ine, upozorenje je i Tihi}u, ali i njegovim protukandidatima na kongresu kako u budu}nosti ne bi smjeli raditi. Prema rije~ima Adila Osmanovi}a, potpredsjednika SDA BiH i potpredsjednika RSa, SDA je politi~ka snaga kojoj Bo{njaci u RS, bez

Desno krilo SDP-a?
U obra~unu sa strana~kim neistomi{ljenicima, SDA do sada nimalo nije zaostajala za SDP-om. Taj obra~un bio je brutalan i javan, a za posljedicu je imao osipanje strana~kog ~lanstva i nastanak novih partija u politi~kom `ivotu BiH. Kako koja godina odmi~e, SDA je ljudima, koji su se usudili da se javno ne {to na izbor lokalnih strana~kih organa i njihovih predsjednika trenutno pa`ljivo motre dvije vrste „partija{a“. Na jednoj strani su ve} poznati utjecajni strana~ki „komesari“, a na drugoj, pak, s ni{ta manje utjecaja u ~lanstvu, dodu{e pritajeni, biv{i kadrovi SDA, u razli~itim periodima udaljeni iz ove stranke Prema rije~ima Amira Zuki}a, generalnog sekretara SDA BiH, strana~ki izbori bi, bez obzira na sve {pekulacije koje se doti~u vremena prije kongresa, trebali donijeti kvalitetno kadrovsko osvje`enje na svim nivoima. - Za strana~ka tijela, kako na op}inskom tako i na kantonalnom i dr`avnom nivou, u izboru }e biti po vi{e kandidata, tako da je na bira~ima da se opredijele za kandidata kojeg smatraju boljim rje{enjem. Va`no je da procedura bude krajnje demokratska, a to {to neko lobira za sebe, ili drugog, to je legitiman i poznat ~in u cijelom svijetu, pa za{to ne bi bio i u BiH. Pa i Obama je lobirao za sebe. Va`no je samo da se u tom lobiranju zadr`i nivo korektnosti - navodi Zuki}, tvrde}i da je procedura izbora u SDA potpuno javna. sla`u s vo|ama, ili kritikuju njihove odluke, umjesto argumentiranog dijaloga, nudila isklju~ivo rigidnu bolj{evi~ku izolacija. Dogodili se to nakon ovog kongresa, potvrdit }e se pri~e o SDA kao desnom krilu SDP-a, s obzirom na poznati staljinisti~ki na~in obra~una Zlatka Lagumd`ije sa neistomi{ljenicima u svojoj stranci. obzira na sve slabosti, najvi{e vjeruju. On smatra da ~lanstvo, zbog nedoraslih pojedinaca, nikad ne}e dozvoliti uru{avanje SDA u tom dijelu BiH.

Presudan utjecaj
Iako se sve odvija po „planu i programu i Statutu stranke“, kako na novinarska pitanja redovno odgovaraju lokalni strana~ki prvaci, bitka za naredni ~etverogodi{nji mandat u SDA je uveliko krenula i naj`e{}a je upravo u „bazi“, odnosno u op}inskim strana~kim odborima. Za onog ko bude izabran na ~elo op}inske organizacije SDA, a izbori se moraju zavr{iti do kraja ovog mjeseca, smatra se da }e imati presudan utjecaj na budu}e delegate na kongresu, odnosno, opredjeljivat }e koli~inu naklonosti spram dvojice ili, eventualno, trojice jakih strana~kih prvaka koji bi se mogli pojaviti u utakmici za prvog ~ovjeka SDA. Zasad su to Sulejman Tihi}, Bakir Izetbegovi} i Adnan T erzi}. Njihova imena, za

Ahmetovi}: Sve va`nije odluke donesene u organima stranke

Osoba za pregovore
Koliko je pri tome va`no ko }e biti predsjednik SDA? - Veoma je va`no ko }e biti predsjednik SDA. To je ~injenica koja je opredjeljivala i koja }e opredjeljivati kurs

Zamor dijaspore
Rekli ste koje su Tihi}eve prednosti, a {ta je to {to zamjerate Bakiru Izetbegovi}u? - Ne bih govorio da li ne{to valja ili ne valja kod

mo`e na{iroko pri~ati i elaborirati. [ta je sa dijasporom? - Mislim da nijedna stranka u BiH, pa ni SDA, nije posvetila dovoljno pa`nje dijaspori. Ali, mislim da ljudi koji `ive van BiH ne mogu pobje}i od ~injenice

da su se pomalo zamorili, za {to nema opravdanja kada je u pitanju najve}a pomo} BiH, a to je glasanje na izborima. Da od ukupnog broja ljudi u dijaspori polovina glasa na izborima, politi~ka situacija u BiH bila bi puno druga~ija. Sa 100 hiljada glasova iz

{valerki itd. Dok se zone utjecaja u Federaciji ve} znaju, lobisti~kim igrama trenutno su najvi{e izlo`ene lokalne organizacije SDA u RS, koje }e na predstoje}i kongres poslati zavidan broj delegata. Iako su neformalno va`ile za sigurnu bazu Sulejmana Tihi}a, prema informacijama s terena, u RS bi, zahvaljuju}i upravo Centrali i bolj{evi~kim metodama njenih kadrova koji su do sada koordinirali sva kadrovska rje{enja na prostoru regionalnih odbora kojim pripadaju, moglo do}i do znatne promjene raspolo`enja. Tihi}, naravno, ne mo`e znati {ta su sve njegovi namjesnici u proteklom periodu radili na terenu, ali ne mo`e biti da ne zna da su u Zvorniku, naprimjer, u namjeri da zatru svaki trag njegovom biv{em protukandidatu na kongresu dr. Elmiru Jahi}u sebi svojstvenim smutnjama posva|ali tamo{nje ~lanstvo i OO SDA u ovoj op}ini bacili na koljena. ^injenica da je najve}i broj ~lanova Izvr{nog odbora RO SDA Srednje Podirnje prije dva dana osujetio namjeru da se u Zvorniku uvede povjereni{tvo, preko kojeg bi po automatizmu naprijed

Lo{i rezultati
- Svi kandidati za strana~ke funkcije imat }e priliku da se provjere na izborima, po~ev{i od mjesnih ogranaka do op}inskih organizacija i regionalnih odbora. Da li }e lokalne skup{tine birati one koji su vode}i stranku na izborima ostvarili lo{e rezultate, to }e zavisiti djelimi~no od njih samih, ali i od Kadrovske komisije SDA koja mora prepoznati ko su ljudi istinski odani stranci, odnosno ko je spreman da radi za interese stranke, a ne samo za svoje interese. Mo`e neko poku{ati da izre`ira izbore na lokalnom nivou, ali vrh stranke ne smije dozvoliti da to pro|e - ka`e za na{ list Osmanovi}. Kad je u pitanju lobiranje za izbor najvi{ih strana~kih organa na kongresu SDA, Osmanovi} navodi da nije uop}e zabrinut. Po njemu, bez obzira na upotrijebljene mehanizme, ne postoji na~in da neko izlobira 766 delegata kongresa, koliko }e ih glasati za najvi{e organe stranke.

10

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO OP]INA VOGO[]A OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 02-23-1182/09 Vogo{}a, 15. 04. 2009. Na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 25/03), ~lana 4. i ~lana 5. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu Op}inskog vije}a Vogo{}a („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 17/04), op}inski na~elnik Op}ine Vogo{}a, raspisuje

U smislu odredbe èlana 348. stav 3. ZPP-a Sud donosi

RJEŠENJE
Tu`enom Lonèar Zoranu iz Sarajeva ul. Ferhadija broj 13, dostavlja se presuda putem objavljivanja u novinama. Dostava ove presude smatra se izvršenom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

godine odr`anog u prisutnosti punomoænika tu`itelja i odsutnosti uredno obaviještenog tu`enog, donio je dana 17. 03. 2009. godine

PRESUDU
Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju iznos od 7.500,00 KM sa pripadajuæom ugovorenom kamatom od 8 % poèev od 30. 8. 2001. godine pa do 31. 12. 2001., a od 1. 1. 2002. godine, pa do isplate sa zakonskom zateznom kamatom odreðenom Zakonom o visini stope zatezne kamate poèev od 1. 1. 2003. godine pa do isplate, te na ime dospjele, a neisplaæene kamate iznos od 5.000,00 KM sa zateznom kamatom poèev od dana podnošenja tu`be 04. 10. 2004. god. pa do isplate, te mu naknaditi troškove parniènog postupka u iznosu od 4.569,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvršenja. SUDIJA Filipoviæ Milica POUKA: Protiv ove presude mo`e se izjaviti `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem ovog suda u roku od 30 dana od dana prijema iste u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu.

JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju slobodnostoje}ih individualnih stambenih objekata u naselju Ljubina 1. Predmet ovog Javnog konkursa je dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju slobodnostoje}ih individualnih stambenih objekata u Vogo{}i, u naselju Ljubina, na zemlji{tu ozna~enom kao dio k.~. 1335 i dio k.~. 1336 k.o. Semizovac po novom premjeru. Predmet konkursa je dodjela ~etiri (4) lokacije za izgradnju slobodnostoje}ih individualnih stambenih objekata. 1.1. Predmetne lokacije su ozna~ene brojevima: 1, 2, 3 i 4. 1.2. Sve lokacije su veli~ine pribli`no 300 m2. 2. Uvjeti izgradnje: - Povr{ina pod objektom: max. 50 % od povr{ine parcele; - Max. visina objekta: tri eta`e; - Namjena objekta - individualni stambeni objekat. 3. Obaveze budu}eg investitora su: Za zemlji{te i novodobijeni korisni prostor u novosagra|enom individualnom stambenom objektu investitor je du`an platiti sljede}e naknade: - za dodijeljeno neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemlji{te: po~etna cijena 14,43 KM/m2 zemlji{ta; - za pogodnost (renta): po~etna cijena 9,62 KM/m2 N.K.P objekta: . 4. Cijena tro{kova ure|enja gradskog gra|evinskog zemlji{ta utvrdit }e se naknadno. 5. Dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta vr{it }e se u skladu sa utvr|enom politikom stambene izgradnje u Op}ini, a redoslijed prvenstva odre|uje se na osnovu sljede}ih kriterija: - stambene potrebe lica koja u~estvuju na konkursu - nerije{eno stambeno pitanje, - broj ~lanova zajedni~kog porodi~nog doma}instva, - u~e{}e u ratu od 1992. do 1995. godine, svojstvo ~lana zajedni~kog porodi~nog doma}instva {ehida i poginulog borca i civilne `rtve rata, - postojanje invalidnosti, - logora{i i porodice nestalih, - zdravstveno stanje, - radni anga`man, - ukupan radni sta`, - nosioci javnih prizanja. 6. Prednost pri odabiru najpovoljnijeg investitora za izgradnju predmetnih stambenih objekata imat }e: - investitori koji budu imali najvi{e bodova u skladu sa ~lanom 14. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu Op}ine Vogo{}a („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 17/04). 7. Pravo sudjelovanja na ovom Javnom konkursu imaju sva fizi~ka lica koja ispunjavaju uslove konkursa. 8. Uz prijavu na konkurs potrebno je prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - naziv i ta~na adresa investitora, - dokaz o neposjedovanju stambene jedinice, sljede}a uvjerenja: uvjerenje iz Zemlji{noknji`nog ureda i Knjige polo`enih ugovora Op}inskog suda Sarajevo, uvjerenje iz Sarajevostana, uvjerenje iz Vojno-stambenog odsjeka i uvjerenje iz Katastra Op}ine prebivali{ta o neposjedovanju nekretnina, - ku}na lista, - dokaz o u~e{}u u Oru`anim snagama ARBiH, - dokaz o invalidnosti, - dokaz o statusu logora{a i porodica nestalih, - medicinsku dokumentaciju o oboljenju (ako postoji), - dokaz o zaposlenosti, - ukupan radni sta` (izvod iz PIO-MIO ili uvjerenje poslodavca), - dokaz o ratnim i javnim priznanjima. 9. Zainteresovani investitori se za detaljnije informacije u vezi sa urbanisti~ko-tehni~kim uslovima izgradnje i lokacija budu}ih objekata mogu obratiti Slu`bi za urbanizam, prostorno planiranje, gra|enje, imovinsko-pravne i stambene poslove Op}ine Vogo{}a, svakim radnim danom od 9,00 do 11,00 sati (soba broj 56/II), telefon 033/433-588. 10. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, zaklju~no sa petnaestim danom do 16,00 sati. 11. Svaki kandidat je du`an na ime u~e{}a na konkursu uplatiti iznos od 20,00 KM na `iro ra~un broj: 3380002210016547 Bud`et Op}ine Vogo{}a kod Unicredit banke d.d. Sarajevo i uplatnicu prilo`iti odvojenu od ponude prilikom njene predaje. 12. Prijave na konkurs slati u zatvorenim kovertama sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta - ~etiri lokacije za individualne stambene objekte u naselju Ljubina“, sa napomenom NE OTVARATI. Prijave se upu}uju na protokol Op}ine Vogo{}a za: Slu`ba za urbanizam, prostorno planiranje, gra|enje, imovinsko-pravne i stambene poslove Op}ine Vogo{}a. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OPÆINSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 044440 06 P Sarajevo, 17. 3. 2009. godine

Opæinski sud u Sarajevu i to sudija Filipoviæ Milica, u pravnoj stvari tu`itelja „TRANSPORT BEOGRAD“ RJ Saobraæaj Sarajevo, zastupane po punomoæniku Makareviæ Murisi, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Lonèar Zorana iz Sarajeva ul. Ferhadija br. 13, sada nepoznatog boravišta, radi duga v.s.p. 18.600,00 KM, nakon roèišta za glavnu raspravu dana 18. 02. 2009.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 081413 08 I (st. br. 621/08) Sarajevo, 13. 04. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Duri} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja BiH - IZBORNA KOMISIJA BiH, zastupana po Pravobranila{tvu Bosne i Hercegovine, protiv izvr{enika AB TEHNICS DOO SARAJEVO ul. Binje`evo bb, Had`i}i, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje

pka od 709,84 KM iz nov~anog iznosa dobijenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika i uplatom dobijenog nov~anog iznosa od prodaje u korist Bud`eta institucija BiH na ra~un broj 0000030000000145 a koji je otvoren kod Centralne banke BiH (svrha uplate izvr{enje sudske presude) Tro{kovi izvr{enja odre|eni su u iznosu od 709,84 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika AB TEHNICS DOO SARAJEVO Binje`evo bb Had`i}i te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom. Sudija Aida Duri} s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 29. 05. 2008. godine na osnovu pravomo}ne i izvr{ne presude Op}inskog suda u Sarajevu br. 013788 Ps 478/03 A od 09. 05. 2007. godine, radi pljenidbe, procjene i prodaje pokretnih stvari izvr{enika AB TEHNICS DOO SARAJEVO, Binje`evo bb, Had`i}i, zbog ispunjenja nov~anog potra`ivanja povjerioca u iznosu od 21.820,00 KM sa tro{kovima izvr{nog postu-

EKO - ŠKOBIÆ d.o.o. ÈITLUK

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Mals 006076 04 Mals Sarajevo, 01. 04. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an, u pravnoj stvari tu`itelja „AVAZ“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185. protiv tu`enog „REJZOVI]CO“ d.o.o. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a broj 144, radi duga u iznosu od 204,07 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH OBJAVLJUJE

PEKARSKA OPREMA, MLINARSKA OPREMA, SLASTIÈARSKA OPREMA, OPREMA ZA PICERIJE, UGOSTITELJSKA OPREMA , OPREMA ZA PROIZVODNJU TJESTENINA I NOKA , SILOSI I SILOSNI SISTEMI, VEÆE PROIZVODNE LINIJE I OSTALA OPREMA...

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju iznos od 204,07 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 04. 2003. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 15,30 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Edina Bu~an

Tel/Fax: 039 / 834-035 Mob: 063/ 156- 149 ; 00385 95 911 05 90 e- mail: zeljkoskrobo@yahoo.com

ZU „DOM ZDRAVLJA BU@IM“ BU@IM Na osnovu ~l. 4. Pravilnika o radu ZU „Dom zdravlja Bu`im“, (Pravilnik, br. UO: 03-103/08, 11. 12. 2008. godine), direktor ZU „Dom zdravlja Bu`im“, objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 009933 05 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Nives Abdagi} u pravnoj stvari tu`itelja „BH Teleroom d.o.o. Sarajevo, Ul. Hladivode br. 2 A, Sarajevo, zastupanog po punomo}niku Ko~o Midhatu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog PPUP „MSAA-Commerce“ d.o.o. Zavidovi}i, Ul. Gazija bb, Zavidovi}i, radi duga u iznosu od 288,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03)

OGLAS za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme
1. Ginekolo{ko-aku{erska sestra USLOVI: - op}a zdravstvena sposobnost, - zavr{ena srednja medicinska {kola, ginekolo{ko-aku{erska sestra, - polo`en stru~ni ispit i odobrenje od nadle`ne komore za samostalan rad, - jedna godina radnog iskustva na poslovima ginekolo{ko-aku{erske sestre. Kandidati su uz prijavu du`ni dostaviti kratku biografiju i dokaze o ispunjavanju uslova. Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidat je du`an dostaviti na adresu: ZU „Dom zdravlja Bu`im“, ul. Generala Izeta Nani}a br. 36, Bu`im 77245, sa naznakom „Komisija za prijem zaposlenika“. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 288,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 07. 02. 2005. godine pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~lana 69. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Nives Abdagi}

OBJAVLJUJE
Dana 18. 10. 2005. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 288,00 KM.

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

11

DNEVNIK Vinko Radovanovi}, gradona~elnik Isto~nog Sarajeva

Kad bi barem subote trajale 48 sati...
Svaki gradona~elnik mora `ivjeti sa svojim sugra|anima, i njihovim problemima. Ina~e, d`abe je zasjeo u tu fotelju

Subota, 11. april

Kafica s prijateljima
^ovjek jedva do~eka da nakon ubila~kog tempa radne sedmice do|e i ta subota. Ustajem kasnije nego obi~no. Malo se provrtim po ku}i, reda radi, i gdje drugo idem, nego u neki od kafi}a na obaveznu jutarnju kafu i „~a{icu razgovora“ s prijateljima. Ove subote izbor je pao na „Tom“. ^eka me staro dru{tvo. Teme? Ma svega se tu na|e. Od onih opu{taju}ih, neozbiljnih, ali, Boga mi, i ovih te{kih, jer su one, na`alost, na{a realnost. Svaki gradona~elnik mora `ivjeti sa svojim sugra|anima, i njihovim problemima. Ina~e, d`abe je zasjeo u tu fotelju. Ru~ak je obavezan sa suprugom, i uvijek, a sada kako sam na ovoj funkciji ostaju mi na raspolaganju samo dani vikenda, volim u ku}noj atmosferi u`ivati u dobroj doma}oj hrani. Poslijepodne provodim radno, razgovaram s profesorom o mojoj doktorskoj disertaciji. Subotnje ve~e koristim maksimalno za opu{tanje, a to uklju~uje i odlazak u Vojkovi}e na „Koncert prijateljstva“ koji su priredili SKUD „Vojkovi}i“ i KUD „Grbalj“ iz Crne Gore. Kad bi barem ova subota trajala 48 sati...

Skup{tine Darkom Babaljem, dogovorili smo detalje nekih aktivnosti. Vijest koja me obradovala toga dana jeste da je u „Slu`benom glasniku RS“ objavljena odluka o dodjeli zgrade „Telekoma“ u Lukavici Skup{tini grada. Napokon }e Isto~no Sarajevo imati svoj administrativni centar. Sada treba obezbijediti sredstva za dovr{etak zgrade. Okon~ao sam dio obaveza u Lukavici i putujem prema Palama. Tamo mi je drugo radno mjesto. Doru~ak? Naravno, u autu jedem pitu. Sre}a pa sam navikao tako u hodu jesti, jer ina~e, ko zna da li bi stigao bilo {ta prezalogajiti, dok ne do|em ku}i nave~er. A odmah po dolasku, ~eka me obaveza. Obe}ao sam supruzi da }emo i}i u kupovinu u „Tom“. I tako i bi. @urio sam s cekerima nazad, jer je na programu obavezna televizijska emisija „60 minuta“. Ipak sam ja politi~ar, moram znati {ta se doga|a u ovoj zemlji, i to promatrano iz svih uglova.

Utorak, 14. april

Pale u magli
Joj, bila je prva pomisao kada sam otvorio o~i. Olovno nebo, ki{a... Pa kako da ~ovjek ima volje bilo {ta raditi. Ali, kad se mora, ni{ta nije te{ko, velim sam sebi i ustajem. Kafa me donekle razbudila. U Lukavici se zadr`avam kratko i putujem do Pala. A gore sve u magli. Kao da je jesen, a ne ve} uveliko prolje}e. Zadubio sam se u papire, i ne}u ni da pogledam kroz prozor. Lak{e mi kada ne vidim kako je turobno vrijeme. Radim, radim, radim... I shvatim da sam ve} trebao krenuti nazad u Lukavicu, gdje imam dogovoren razgovor na RTV Isto~no Sarajevo. Radni ru~ak imao sam s na~elnicima op}ina, tako da ovoga puta nije bilo fast food hrane. Bilo je ne{to i ka{ikom. Poslijepodne sam proveo kod majstora, redovni servis automobila. Uletio u ku}u, kako bi se stigao lijepo „na{timati“ ispred televizora. Poslastica na programu, utakmica ^elzi-Liverpul. Barem da kraj dana bude lijep.

Nedjelja, 12. april

Punjenje baterija
Osje}aj da ne moram ustati rano, nekako me dodatno opusti. I zbog toga ostajem lje{kariti u krevetu. Zadovoljan sam, jer jo{ jedan dan imam pred sobom da napunim baterije. Naravno, ako izuzmem dvije-tri obaveze, koje }e mi ukrasti od odmora nekoliko sati. Jutarnju kafu odlu~io sam popiti s Milanom Peji}em, mojim prijateljem i predsjednikom Skup{tine Isto~no Novo Sarajevo, a nakon toga odmah sam se zaputio u Op}insku organizaciju PDPa, moje mati~ne stranke. Kasnim na nedjeljni ru~ak, ali supruga je navikla, pa se i ne ljuti {to ponovo mora podgrijati hranu. Moj kom{ija Ljubi{a Lazi} darovao mi je svoju knjigu „Posrnuli“, pa sam odlu~io odmah se baciti na ~itanje. Volim s knjigom u ruci zakunjati, ostalo je to valjda u svakome od nas iz vremena kada smo u~ili po cijelu no}...

Radovanovi}: Te{ke teme i pri~e su, na`alost, na{a realnost

(Foto: B. Nizi})

Srijeda, 15. april

Pobjeda Slavije
Lukavica-Pale, Pale-Lukavica, Lukavica-Pale. I tako cijele sedmice, svakog dana. Gradona~elnik s dva kabineta i dva radna mjesta. Sun~ano jutro daje mi snage i elana za rad. Druga~ije mi nego ju~er izgleda put do Pala, sada vidim i zelenila, ~uju se pti~ice. Sa Pala, zaputio sam se na Jahorinu. Kraj je zimske turisti~ke sezone. Mislim da svi imaju razloga biti zadovoljni. I opet ja u automobilu. Putujem? Naravno. Gdje? A gdje drugo nego u Lukavicu. ^eka me jo{ posla. @urim sve zavr{iti, da stignem na utakmicu Slavija-

Zrinjski. Igra se polufinale Kupa BiH. Uvijek dobro do|u utakmice, da se ~ovjek isprazni. Sat i po vremena razmi{lja{ samo o sportu, neoptere}en si `ivotnom svakodnevnicom, a jo{ kad Slavija pobijedi, e, to je pravi u`itak. Zna se, poslije tro{enja energije i glasa na tribinama, pravac kafana, slavlje do kasno u no}.

Ponedjeljak, 13. april

^etvrtak, 16. april

Ovog puta odredi{te mi je Banja Luka. Brojni sastanci, pri~a o lokalnoj samoupravi. Jedva da sam imao vremena da normalno jedem. Poslijepodne nazad ku}i. Sutra je Veliki petak. Samo su jo{ dva dana do Vaskrsa. Valja mi i supruzi pomo}i oko priprema. Koristim vo`nju do Lukavice za drijemanje u autu. Dobro do|e kada se „ukrade“ vrijeme, pa makar i polusjede}i zatvoriti o~i.

Umoran od vikenda
Kao i svi ostali ljudi, ponedjeljkom se osje}am „umoran od vikenda“. Bude mi lak{e, barem malo, kada je sun~ano jutro, a ovo je bilo turobno, ki{ovito. Radije bih ostao u krevetu, ali ve} je pro{lo {est sati. Valja mi se spremati na posao. U osam sam ve} u kabinetu u Lukavici. Brzinski sastanak s predsjednikom

Drijemanje u autu
Nije se vi{e u godinama kada ~ovjek mo`e do kasno ostati s dru{tvom u kafani, a onda rano ujutro ustati. Otvaram o~i i mislim, kud nije subota. Mogao bi spavati, izle`avati se. Gledam u sat, {est je. Moram ustati i spremiti se na put. Da makar idem na uobi~ajenoj relaciji Lukavica-Pale, bilo bi mi lak{e.

Petak, 17. april

Veliki petak
Danas mi je gu`va. U kolikim sam obavezama, dovoljno govori ~injenica da je za ovaj dan, kada su u fini{u pripreme za Vaskrs, ostalo mi taman toliko vremena da napi{em samo: Hristos vaskrse!

12

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

SID@IS 5B
Pile}a vir{la 200 gr. Brajlovi}

Mostarsko raskr{}e Rakovi~ka cesta 58 Ilid`a e-mail: sidzis5b@bih.net.ba Tel: 033 777 091, 033 777 080, fax: 033 625 152 www.sidzis5b.com

Ro{tilj na ugalj

8,90 KM

Ro{tljska kobasica 300 gr. Brajlovi}

^ips Love cor flips 30 gr. So-paprika

0,30 KM

1,15 KM

1,89 KM

Gumeni bomboni Jelibon 50 gr. Topik-Medo, Tam-Tam

0,39 KM

Smoki Gold Flips

0,20 KM

Pivo Preminger 0,33 l

0,79 KM
^okolada Zve~evo saporo 75 gr. 0,59 KM Sok Lavita Crveni koktel 2 l Napolitanka ~okoladna 800 gr. Pak Rampart

Mineralna voda Celvik 2 l

Vino rebula Vipava 0,75 l

5,90KM

0,48 KM
Maslinovo ulje ECE 0,5 l

4,39 KM
Masline ECE crne Ispanjola 500 gr. Vino Ru`ica 1l Vino @upa

1,99 KM

2,95 KM

2,89 KM

2,79 KM

Akcija traje 7 dana

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

13

S jednog od brojnih protesta protiv Rusije u proteklim godinama

(Foto: AFP)

Kraj ruske borbe u ^e~eniji
R
usija je objavila kako je proteklih dana okon~ala deset godina dugu borbu s teroristima u ^e~eniji uz tvrdnju da se stabilnost vratila u ovu regiju, koju su, od pada komunizma, u dva navrata potresali ratovi. Tokom ove operacije ruske snage su savladale separatiste koji su kontrolirali ^e~eniju, u kojoj su ve}ina stanovnika muslimani, te se mo`e o~ekivati da }e se hiljade vojnika i drugih jedinica, koji su se borili s pobunjenicima, vratiti ku}i. Prvi ~ovjek Federalne slu`be sigurnosti (biv{i KGB) Aleksandar Bortnikov je „otkazao dekret koji je nametnuo antiteroristi~ku operaciju na teritoriji ^e~enije“, objavio je ruski komitet za borbu protiv terorizma. Ovaj potez Rusije daje odrije{ene ruke prvom ~ovjeku ^e~enije Ramzanu Kadirovu, koji }e sada imati ve}e ovlasti u kontroliranju pokrajine. Kadirovu je tek 32 godine, a posljednje dvije je proveo na poziciji predsjednika ^e~enije. On je dugo lobirao u Kremlju oko povla~enja ruskih snaga kako bi dobio ve}u autonomiju u radu.

ZANIMLJIVOSTI
Projekt produkcijske ku}e „Sony Pictures“

Praznik sunca u Sjevernoj Koreji

Dokumentarac o Obami
Produkcijska ku}a „Sony Pictures“ objavila je kako je otkupila prava za snimanje dokumentarnog filma o 44. ameri~kom predsjedniku Baraku Obami (Barack) i njegovom dolasku na vlast. Daleko od obi~ne monta`e videosnimaka, poznatih intervjua i fotografija, ovaj dugometra`ni film sadr`avat }e i ekskluzivne razgovore s osobljem u Obaminoj kampanji od njegovog izbora kao senatora. Snimanje filma je ve} po~elo, ali jo{ nije objavljen datum kada }e se po~eti prikazivati u kinima.
Rajs: Prati Tajgera Vudsa

Ro|endan „vje~nog predsjednika“
Sjeverna Koreja je sve~ano{}u nazvanom „Praznik sunca“ proslavila ro|endan svog utemeljitelja Kima Il-sunga. Kim Ilsung, otac sada{njeg ~elnika Kima Jong-ila, nakon smrti 1994. progla{en je „vje~nim predsjednikom“. Deseci hiljada ljudi pohrlili su u posjetu mauzoleju koji nosi njegovo ime u Pjongjangu. Na proslavi, stanovnicima koji trpe hroni~nu nesta{icu hrane dijeljene su namirnice, a djeci bombone. Sjeverna Koreja vi{e od pola stolje}a `ivi u gotovo potpunoj izolaciji od svijeta. Slu`bena ideologija dr`ave proklamira zamisao o njezinoj samodostatnosti, zbog koje veliki dio stanovni{tva gladuje.

Novi posao dr`avne sekretarice

Rajs kao sportski komentator
@ene koje su radile u administraciji biv{eg ameri~kog predsjednika D`ord`a Bu{a (George Bush) ne trebaju brinuti za svoju budu}nost jer su ve} obezbijedile novi posao. Biv{a dr`avna sekretarica Kondoliza Rajs (Condoleezza Rice), pored profesure, obavlja odnedavno i posao sportskog komentatora, dok se biv{a predstavnica Bijele ku}e Dejna Perino (Dana) zaposlila u jednoj od vode}ih ameri~kih PR agencija. Rajs, ~ija je strast prema sportu op}epoznata stvar, po~ela je raditi kao sportski komentator i za blog lista „Daily Beast“ prati Tajgera Vudsa (Tiger Woods).

Obama: Snimanje filma ve} po~elo

(Foto: AFP)

S komemoracije Kim Il-sungu

(Foto: AFP)

14 18. APRIL/TRAVANJ 2009.
KULTURA DIJALOGA Gospoda i sloboda javne rije~i

Novinari izme|u politi~ara i osu|enika
Potpisnici nekih uradaka o ljudima iz podzemlja imaju u vidu da nepo{tivanje dostojanstva i osobnosti ovih ljudi povla~i brojne konzekvence koje nisu propisane samo kodeksima
ako je danas pisano o jednom vo|i, ve} vrlo brzo }e jednak medijski tretman imati i drugi. Uzor: na~elo jednakih mogu}nosti! Nema etiketa, kvalifikacija! Sve same ~injenice, tek pokoji bri`ljivo formuliran opis. Govoriti o osu|enicima s po{tovanjem mogao bi biti uzor kako govoriti i o onima koji to nisu (jo{ uvijek), a ipak dati gra|anima informaciju ili ponuditi analizu. S druge strane, svi oni koji ne dijele mi{ljenje sa, posebno medijskim, slobodnim mo}nicima su na stubu srama, ne prezaju}i od mogu}ih posljedica koje takve neodmjerenosti mogu ostaviti na njih, njihovu profesionalnu reputaciju ili nerijetko na ~itavu obitelj? Odjedanput se otvaraju brojne mogu}nosti da se uka`e na negativne aspekte onoga na koga je kriti~ka misao uperena. Ovdje sada postaje sasvim nebitno da li ste do ju~er govorili o toj osobi afirmativno, ako ste promijenili, naprimjer, svoj politi~ki pogled, nema veze, vi }ete zaboraviti {ta ste pisali ili govorili i re}i naprosto „pa ljudi grije{e i mijenjaju svoje stavove“, ali }ete to isto na najradikalniji na~in prigovoriti va{em neistomi{ljeniku. Nije problem

U

SAD je 1934. godine donesen Zakon o komunikacijama s tri elementarna ograni~enja: Propis o jednakim mogu}nostima, {to zna~i jednaku koli~inu vremena pod jednakim mogu}nostima, Propis o razumnom pristupu kako bi se izrazila sukobljena stanovi{ta ili mi{ljenja i Na~elo korektnosti koje je 1987. godine ukinuto u prvobitno postavljenoj formi, ali oja~ano drugim jo{ opreznijim formama.

Osobni detalji
Za{to ovo podsje}anje na ameri~ke medije? Mo`da da bi se potaklo na razmi{ljanje koliki su politi~ki i op}e dru{tveni u~inci medija, kakve u~inke mediji imaju na formiranje javnog mnijenja ili mo`da naprosto da bismo ponovno primijetili koliko je va`no, posebno za BiH, voditi ra~una o jednakim mogu}nostima za sve sudionike javnog `ivota. Koliko je zna~ajno prisustvo u medijima, i to ne bilo kakvo prisustvo? Gledaju}i ili slu{aju}i sve i sva{ta, posebno u medijskom prostoru, ~ovjek ne mo`e a da ne primijeti jednu zanimljivost. Politi~ari su kriminalci i nacionalisti, tek poneki se pojavi da nije (ali o ovome poja-

vljivanju ne{to kasnije), neovisni intelektualci su korumpirani, samo tobo`e nisu nacionalisti, kolaboracionisti su, a osu|enici i ~lanovi podzemlja su gospoda, a ako nisu gospoda, onda su jednostavno oslovljeni imenom i prezimenom uz du`no po{tovanje. Doga|a se, recimo, da na naslovnim stranicama nekih novina vidite zastra{uju}e fotomonta`e politi~ara ili nekih drugih javnih li~nosti za koje odmah znate da }e na narednim stranicama biti uglavnom predstavljeni na najneprijatniji na~in, uz mno{tvo pikantnih, sasvim osobnih detalja, ne {tede}i niti njihovu djecu, niti u`u i {iru obitelj. Ali isto tako, mo`da, mnogo ~e{}e, vidjet }ete ljuta, vesela, zabrinuta lica vode}ih ljudi iz svijeta s druge strane zakona, nerijetko ~itati ili pak gledati razgovore s njima pune divljenja i strahopo{tovanja. Nisu tu po srijedi nikakve fotomonta`e, ve} bri`ljivo pripremljene i odabrane fotografije. Moralo se pozirati satima za njih. U novinarskim analizama sve sama uljudnost do uljudnosti, ~ak nerijetko i rije~i ohrabrenja, ne eksplicitno izgovorene, ali sasvim prepoznatljive.

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]

pisati ili govoriti tako|er da je godinama, ili eto barem od posljednjih op}ih izbora, neki politi~ar lopov i samo lopov, a sada pisati i govoriti o istoj osobi, navodnom argumentacijom, da je ta osoba svijetla to~ka op}eg mraka. [to da ne? Kao da se ljudi sje}aju i kao da mare za principijelnost. A i ako mare, treba im uporno ponavljati nove vrijednosti i prestat }e da mare.

@albena tijela
Sada vi{e u ne~ijem liku ne}e vidjeti „kriminalca i ubleha{a“, ve} intelektualca i politi~ara svjetskih razmjera. A svi drugi }e postati predmet ismijavanja, izrugivanja i vrije|anja. Ne}e sada vi{e biti bitno tko je koje etni~ke pripadnosti, jer koga jo{ briga za to, posebno kada je rije~ o „gra|anskim“ medijima. Svako, dakle, povezivanje s najve}im ekstremima nekog naroda i osobe o kojoj je rije~ u „kriti~koj analizi“ ili spasonosnoj po{alici je sasvim slu~ajno i nema nikakve druge konotacije osim dobre ilustracije. Mediji unapre|uju jednakost, posebno etni~ku, pa ~emu briga? Sloboda medija je nu`an uvjet za razvijanje demokratskih, posebno li-

Svake hvale je vrijedna uljudnost odakle god da dolazi i kome god da je upu}ena, ali ima ne{to zanimljivo u tome. Kako objasniti da kada je rije~ o ovim ljudima, nema ni satire ni slobode medija ili, bolje re}i, slobode izra`avanja. Kako to isti ljudi pi{u ili govore najgore stvari o politi~arima, javnim li~nostima i ostalima, a po{tuju dostojanstvo onih s druge strane zakona, o kojima pi{u ili govore u skladu sa svim kodeksima i konvencijama. Prosto nevjerojatno da nema ni~ega duhovitoga

{to bi moglo biti duhovito i ~itaocima u toj ciljnoj skupini? Da li zaista nema? Ili potpisnici ovih bri`ljivo pripremljenih uradaka imaju u vidu da nepo{tivanje dostojanstva i osobnosti ovih ljudi povla~i brojne konzekvence koje nisu propisane samo kodeksima i ne treba ~ekati neko „neovisno cenzorsko tijelo“?

Na~elo uljudnosti
Nije li ovo primjer koji potkrepljuje tvrdnju da je dostojanstvo osobe o kojoj se govori nu`an uvjet da bi se govorilo uop}e. I jo{ ne{to,

REFORME Vildana Doder, pomo}nica ministra zdravstva FBiH

Osiguranik ima pravo da bira ljekara
Kod nas se naj~e{}e ide doktoru samo u slu~aju bolesti, a doktora treba posje}ivati i kada smo zdravi kako bismo kroz konsultacije sprije~ili, to jest prevenirali nastanak bolesti
Projekt ja~anja zdravstvenog sektora u sklopu kojeg se, izme|u ostalog, provodi reforma primarne zdravstvene za{tite ulazi u zavr{nu fazu. Osnovni cilj reforme je ja~anje porodi~ne medicine, kao boljeg na~ina pru`anja zdravstvene za{tite, te smo tim povodom razgovarali s pomo}nicom federalnog ministra zdravstva dr. Vildanom Doder. zahtjevima i potrebama korisnika zdravstvene za{tite. Prakti~ni rezultati koje o~ekujemo su vi{e prevencije bolesti, bolja dostupnost zdravstvenoj za{titi i ve}e povjerenje izme|u medicinskih radnika i gra|ana, a {to bi kona~no trebalo da utje~e i na pobolj{anje zdravstvenog stanja stanovni{tva. Mislite li da }e ovaj sistem biti efikasniji? - Kao {to sam rekla, adaptacijom prostora, nabavkom nove opreme i edukacijom stvorili smo preduvjete da sistem bude efikasniji. Do sada smo renovirali i opremili 246 ambulanti, planiramo obnoviti i renovirati jo{ 130 ambulanti, a educirali smo oko 570 timova porodi~ne medicine. Posebno bih spomenula da je projektom predvi|ena

Nadamo se brzoj reakciji kantona
U pojedinim kantonima jo{ nije usvojen ni pravilnik o registraciji. - Da, u pravu ste, ali s obzirom na to da smo do sada imali dosta uspje{nu suradnju u implementaciji projekta, o~ekujemo to i u potrebna je i podr{ka korisnika zdravstvenih usluga. Ina~e, javnost je upoznata s ovim promjenama i kroz kampanju koja se vodi pod nazivom „Mi mijenjamo sistem zdravstva, vi navike“. [ta to zna~i? To zna~i da mi mijenjamo sistem kroz sve aktivnosti o kojima sam govorila, ali da bi sistem bio uspje{an, potrebno je i da stanovni{tvo promijeni neke svoje navike i na taj na~in doprinese svom zdravlju, ovom segmentu. Registracija se regulira kantonalnim propisima, i istina je da nisu svi kantoni usvojili pravilnik, ali se nadamo brzoj reakciji kantonalnih ministarstava kako bi okon~ali ovaj va`an zadatak. ali i zajednici u kojoj `ivi. Primjera radi, kod nas se naj~e{}e ide doktoru samo u slu~aju bolesti, a doktora treba posje}ivati i kada smo zdravi kako bismo kroz konsultacije sprije~ili, to jest prevenirali nastanak bolesti. Kod tima porodi~ne medicine mo`e se dobiti informacija o faktorima rizika za pojedine bolesti, o pravilnoj ishrani... Poznato je da mnoge osobe dr`e dijete ili se bave fizi~kim aktivnostima bez

Kampanja u toku
[ta je osnovni cilj ovog projekta? - Kroz projekt obnavljamo i opremamo ambulante porodi~ne medicine kako bi se i stanovni{tvo i medicinsko osoblje osje}ali ugodnije, me|utim, jako mnogo radimo i na edukaciji i usavr{avanju medicinskog osoblja kako bi odgovorili

Doder: Bolja dostupnost zdravstvenoj za{titi

edukacija i iz zdravstvenog menad`menta, a {to je osnova za samoodr`ivost ovakvog sistema. Koliko je javnost upoznata s ovim reformama Va{eg ministarstva? - Prije svega, `elim re}i

da Ministarstvo koordinira ovaj projekt, a da uspjeh projekta zavisi od niza drugih faktora, prvenstveno mislim na kantonalna ministarstva koja trebaju osigurati da sve ovo profunkcionira na terenu. Ali,

18. APRIL/TRAVANJ 2009.

15

Ne{to razmi{ljam, REAKCIJE Red`ep Dizdarevi}, predsjednik UG porijeklom iz Sand`aka kada sam zadnji put mogla pro~itati da novinar igra neku staru dru{tvenu, bosansku igru sa nekim piscem, filozofom, politi~arom i jo{ pi{e tekst o tome, a sjetih se da Me|u ljudima kojima je oduzeto bh. dr`avljanstvo najve}im dijelom su bh. gra|ani porijeklom iz Sand`aka jesam s jednim Kod pravih ljudi animoziteta prema ljudima iz Sand`aka nema, toga mo`e biti samo kod mediokriteta mo}nim rezultat animoziteta? Kakva }e biti sudbina tih dstavlja nikakav problem, Razgovarao: predstavnikom ljudi ukoliko se ne uva`e jer su oni to rije{ili kroz Ru`dija AD@OVI] - Moram da budem kornjihove `albe, ho}e li morati razne zakonske forme. ektan i da priznam da nikadruge strane pravni odbor napustiti ovu zemlju? da nisam osjetio taj animoMo`ete li nam defiUdru`enja gra|ana - Bez dr`avljanstva do}i zitet kroz svoj posao, `ivot zakona. nirati taj fenomen u porijeklom iz Sa-

Dr`ava ne smije napustiti one koji su je branili
U
}e u izuzetno te`ak polo`aj, jer su oni u mjestima odakle su do{li sve prodali i ovdje kupili imovinu. Oni ne mogu vi{e da se zaposle, da se {koluju, da `ive normalno. Prema njima se ova dr`ava odnosi kao prema strancima, iako su ti ljudi ovdje izgubili najbli`e ~lanove porodice tokom agresije na BiH. Kada smo jednom u bolnici na Ko{evu posjetili predsjednika Aliju Izetbegovi}a, kada je bio bolestan, primio nas je veoma toplo, kako je to mogao samo tako divan ~ovjek kakav je bio rahmetli Izetbegovi}. On nam je tada rekao: „Znate, ~esto mi ka`u za Sand`aklije ovo-ono, a ja njima ka`em oti|ite pa pogledajte {ehidska mezarja i vidjet }ete da je svaki tre}i mezar ~ovjeka iz Sand`aka, koji je dao `ivot za odbranu ove zemlje“. E, prema njihovim porodicama trebalo bi da se ima obzira i da im se u duhu zakona i propisa omogu}i da im se vrati oduzeto dr`avljanstvo, kako bi normalno nastavili svoj `ivot ovdje, u njihovoj dr`avi. BiH, pogotovo u Sarajevu, oli~en u nekom pre{utnom animozitetu prema ljudima porijeklom iz Sand`aka? - Logi~no je da ljudi iz manjih mjesta `ele da do|u u ve}a
Dizdarevi}: Vicevi o Hercegovcima „preorijentirani“ na Sand`aklije

beralnih dru{tava. No, ipak ne bi trebalo zanemariti ~injenicu da zahtjev za njenim neograni~enim, slobodnim ostvarenjima poprima sve oblike samoregulacije i cenzure onda kada bi i dostojanstvo (pa i `ivot) osobe koja potpisuje, posebno novinske uratke, moglo biti ugro`eno bez upozorenja i `albenih tijela. Ne{to razmi{ljam, kada sam zadnji put mogla pro~itati da novinar igra neku staru dru{tvenu, bosansku igru s nekim piscem, filozofom, politi~arom i jo{ pi{e tekst o tome, a sjetih se da jesam s jednim mo}nim predstavnikom druge strane zakona. Nema vrije|anja, nema karikature, nema {ala, sve sami prizori nekoga doba i nekoga vremena i melankoli~ne refleksije potpisnika. Hm, mo`da sam ne{to propustila u me|uvremenu? prethodnog savjetovanja s ljekarom i na taj na~in, ukoliko imaju neke od faktora rizika, mogu ugroziti svoje zdravlje. Tako|er, op}a preporuka je unos te~nosti, me|utim, zdrava osoba i sr~ani bolesnik ni u kojem slu~aju ne smiju unositi iste koli~ine te~nosti.

nd`aka zatra`io je od institucija vlasti u BiH za{titu gra|anskih i ljudskih prava u procesu revizije dr`avljanstava. Naime, Udru`enje je na taj na~in reagiralo na rje{enja dr`avne Komisije za reviziju dr`avljanstava, kojima je brojnim bh. gra|anima porijeklom iz Sand`aka oduzeto dr`avljanstvo na{e zemlje.

ovdje, niti mi se iko od ljudi koji zna~e ne{to u svojoj struci `alio. Tako da mislim da se pomalo i preuveli~ava. O tome dovoljno govori ~injenica da u Sarajevu ima blizu 70 profesora univerziteta, odnosno doktora nauka, koji su ~lanovi

Niz gre{aka
Predsjednik Udru`enje, prof. dr. Red`ep Dizdarevi} za na{ list ka`e da se radi o gra|anima koji su i prije agresije `ivjeli na prostoru BiH, ali formalno nisu imali prijavljeno prebivali{te s obzirom na karakter prethodne, zajedni~ke dr`ave SFRJ. Osim toga, ti su gra|ani aktivno u~estvovali u odbrani BiH ili su roditelji {ehida i poginulih boraca Armije RBiH, odnosno, oni koji su oformili svoje porodice i stalno su nastanjeni u BiH te legitimno primljeni u dr`avljanstvo BiH prema tada va`e}em zakonu i propisima. - Me|u vi{e od 200 ljudi kojima je oduzeto bh. dr`avljanstvo najve}im dijelom su bh. gra|ani porijeklom iz Sand`aka. Veliki je broj onih koji su prije rata kupili ku}e, `ivjeli ovdje. Mi u Udru`enju ho}emo da vjerujemo da je Komisija radila po zakonu. Konsultiraju}i se s na{im advokatima, do{li smo do zaklju~ka da je Komisija napravila niz gre{aka - ka`e profesor Dizdarevi}.

Heroj u bijelom
Red`ep Dizdarevi} je ~itav rat proveo u BiH, lije~e}i ranjenike. Poznat je i po tome da je spasio `ivot te{ko ranjenoj snimateljki i novinarki CNN-a Margaret Rot (Roth). @ivot je spasio i novinarki iz Slovenije Dariji Lebar, koju je te{ko ranio agresorski metak u sarajevskom naselju Grmjesta, gdje imaju bolju perspektivu, ve}e mogu}nosti za {kolovanje svoje djece, za posao i uop}e za `ivot. Zahvaljuju}i tome, i mjesta kao {to su Sarajevo, Njujork, London, Pariz i tako dalje, od palanki postaju gradovi. I to je normalno. Vrlo ~esto, {to je odlika palana~kog mentaliteta, ljudi koji `ive u tim mjestima smatraju da je njihovo mjesto pod suncem u njihovom gradu ugro`eno dolaskom drugih ljudi s novim idejama, progresom. To je velika gre{ka. To je palana~ki mentalitet, {to je posebno izra`eno na Balkanu i u manjim gradovima. [to se ti~e Sand`aklija, prije rata toga nije bilo, na tapetu su bili Hercegovci i svi su vicevi o Hercegovcima sada „preorijentirani“ na Sand`aklije. Ljudi iz Sand`aka su kupovali jeftinu zemlju oko Sarajeva i sve {to su imali ulo`ili su u

Korak po korak
Kako komentirate ~injenicu da je lider Stranke za BiH i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} blokirao potpisivanje sporazuma o dvojnom dr`avljanstvu s Crnom Gorom? - Mi smo i o tome raspravljali na Upravnom odboru Udru`enja. Smatramo da je najpravi~nije i najljudskije rje{enje ukidanje ~lana 17. Zakona o dr`avljanstvu BiH. Me|utim, u ovoj konstelaciji izgleda da je to sada nemogu}e. [ta onda imamo: ili sve ili ni{ta, a na kraju nam ostaje ni{ta. Za{to se onda ne bi i{lo korak po korak. To zna~i da se potpi{e ugovor o dvojnom dr`avljanstvu sa Crnom Gorom. Sa Srbijom postoji, mada neki na{i politi~ari ka`u da on nije va`e}i, dok Srbija ka`e da jeste, jer je ona pravni sljednik biv{e Jugoslavije. Kod druga dva konstitutivna naroda, osim Bo{njaka, to pitanje ne pre-

bavica. Ona se kasnije udala za Bosanca i danas `ivi u Sarajevu. Ina~e, do penzije dr. Dizdarevi} bio je {ef Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju u Sarajevu. Trenutno ima svoju privatnu kliniku u Sarajevu. On je i predsjednik Udru`enja za plasti~no-rekonstruktivnu i maksilofacijalnu hirurgiju BiH, kao i ~lan Evropskog udru`enja za maksilofacijalnu hirurgiju. na{eg udru`enja. Imamo preko stotinu ljudi koji su na izuzetno odgovornim funkcijama u dru{tvenom i javnom `ivotu BiH i tako dalje. Dakle, kod pravih ljudi animoziteta prema ljudima iz Sand`aka nema. Toga mo`e biti samo kod mediokriteta, ali sve zahvaljuju}i toj propagadi o kojoj sam govorio, a koja im je tokom rata uba~ena. Vi znate, a o tome je pisao i Marko Ve{ovi}, da se ne pamti da je u toku rata u BiH zarobljen Sand`aklija a da nije `iv spaljen, {to govori {ta je neprijatelj mislio o ljudima iz Sand`aka. Koliko u BiH ima ljudi porijeklom iz Sand`aka? - Vrlo je te{ko imati egzaktne podatke. Prema na{im podacima, smatra se da u Sarajevu ima izme|u 130.000 i 150.000 ljudi porijeklom iz Sand`aka. U ~itavoj BiH ima ih jako puno.

Zakonska obaveza
Vi ste ve} korisnicima „BH Telecoma“ poslali uputstva o registraciji uz telefonski ra~un? - Da, mi smo to uradili ve} za korisnike fiksne telefonije preko „BH Telekoma“, a sada planiramo istu stvar uraditi i putem HT Mostara. Registracijom ostvarujete pristup zdravstvenoj usluzi, a birate porodi~nog ljekara, na {ta svaki osiguranik ima pravo u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj za{titi i Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Na kraju, zakonska i moralna obaveza svakog pojedinca je da se brine o svom zdravlju. Bitno je da se stanovni{tvo registrira, pogotovo zdravo stanovni{tvo, kako bi timovi porodi~ne medicine mogli preventivno djelovati. M. M.

U Sand`aku nekad bili Rudo i Gora`de
Izvorni Sand`ak jednim dijelom obuhvata i BiH? - Jeste, to su Rudo, Gora`de... Sand`ak, naravno, vi{e ne postoji kao cjelina. On je podijeljen poslije Drugog svjetskog rata. Jedan dio je pripao Crnoj Gori, drugi Srbiji, a tre}i dio Bosni. Pojam Sand`ak sada vi{e `ivi u na{im srcima, emocijama.

izgradnju ku}a. Kada je po~eo rat, ~ak i oni koji su htjeli oti}i, nisu imali gdje, morali su da brane svoju imovinu i svoju dr`avu. Oni su, {to je dobro poznato, pru`ili `estok otpor Karad`i}evim zlo~ina~kim hordama, posebno kada je odbrana Sarajeva u pitanju, a i {irom BiH. KOS je onda lansirao tezu „da nije Sand`aklija, ne bi bilo rata“, {to je van pameti. Me|utim, ako se i najgora la` vi{e puta ponavlja, ona se vremenom po~inje smatrati istinom. Tako je nastao jedan, hajde da ka`emo, animozitet prema ljudima iz Sand`aka. Zaboravljeni su Hercegovci, Kraji{nici...

Svoj narod
Da li su ljudi porijeklom iz Sand`aka s kojima razgovarate imali nekih konkretnih problema u odnosu s autohtonim stanovni{tvom, a da se zna da je to

16 18. APRIL/TRAVANJ 2009.
Orhan Pamuk ro|en je 1952. godine u Istanbulu, gdje je zavr{io studij novinarstva. Za prvi roman „D`evdet-beg i sinovi“ osvaja presti`nu nagradu „Milliyet Press“, nakon ~ega njegovi romani „Bijeli zamak“, „Crna knjiga“, „Zovem se Crvena“,

IZ BIOGRAFIJE

„Snijeg“ i „Istanbul“ postaju svjetski bestseleri. Godine 2006. osvojio je Nobelovu nagradu za knji`evnost. „Muzej nevinosti“ je njegov najnoviji roman, koji }e u bosanskom prijevodu iza}i u izdanju „Buybooka“. „Dnevni avaz“ objavljuje ekskluzivno odlomke iz ovog romana.

kult

RETROVIZOR

EKSKLUZIVNO Odlomci iz romana „Muzej nevinosti“ Orhana Pamuka

Bila je to glupa `elja, uostalom Fusun i nije posebno lijepa
Rekla mi je da je ta sirota djevojka (majka Fusunine majke), porijeklom Bo{njakinja, umrla u vrijeme Balkanskog rata, kad su evakuirali Jedrene
Izdava~: Buybook, Sarajevo, 2009, prijevod s turskog: Kerima Filan i Ekrem ^au{evi}, urednici Damir Uzunovi} i Ida Hamidovi}
ahvalih joj kad mi je uljudno pru`ila vre}icu. „Tetki Nesibe i ocu (u tom se trenutku nisam mogao sjetiti imena gospodina Tarika) upu}ujem izraze po{tovanja“, rekoh. Za trenutak zastadoh: moje drugo JA iza{lo je iz mene i u jednom rajskom zakutku ljubilo Fusun dr`e}i je u naru~ju. Brzo krenuh prema vratima. Bila je to glupa `elja, a, uostalom, Fusun i nije posebno lijepa. ^uo sam da se oglasilo zvono na vratima i da je zacvrkutao neki kanarinac. Iza{ao sam na ulicu, godila mi je vru}ina. Bio sam zadovoljan darom, a i Sibel sam silno volio. Zato odlu~ih zaboraviti trgovinu i Fusun. Pa opet, za ve~erom sam rekao majci da sam se, kupuju}i neku torbu za Sibel, susreo s na{om dalekom ro|akom Fusun.

Pi{e: M. Daki}

Drama
Nisam bio u pozori{tu, ne pamtim. Ni{ta da me privu~e. Kuka mi i moj Tare. Ka`e, sve neke tonu te{ke drame. Svi se ufatili poruka, sumorne stvarnosti... Pa, to i sami znamo, ne treba i}i u pozori{te da nas prepadaju. Kad vidi{ ra~une, kamate na kredite, cijene... drama, |e }e{ ve}a! I jo{ te sa~ekaju s tim na onim daskama... Dajte narodu malo bijega od stvarnosti, dobri moji i pametni kazali{tarci!

Z

Natjecanje za Miss
„Ah, da, Nesibina k}i radi tamo, u [enajinoj trgovini. Kakva {teta!“ re~e majka. „Vi{e ne navra}aju ni za blagdane. Lo{e je zavr{ilo ono natjecanje za miss. Svaki dan prolazim pored te trgovine, a opet, ne po`elim svratiti jadnoj djevojci da je pozdravim, niti mi ona padne na pamet. No kad je bila mala, jako sam je voljela. Kad bi Nesibe do{la {iti, ponekad bi i nju dovela. Vadila bih iz ormara igra~ke i davala joj, a ona bi se zabavljala dok je majka {ila. I Nesibina majka, va{a tetka Mihriver, bila je mila `ena. „U kakvom smo srodstvu s njima?“ Budu}i da nas otac nije slu{ao jer je gledao televiziju, majka mi je, ne bez pretjerivanja, ispri~ala da je Mihriver bila prva `ena kojom se, mnogo godina prije

Regina
^itam, „Regina“ k’o vodi na nekim listama... Haman }e pobijedit. I zamisli da bude tako, kuku nama! Bismo se uvalili, ne bi nas tri MMFa izvadila. Taki teferi~, za toliko ljudi, jedino bismo mogli organizirat na stadionu, a onda bi ga trebalo pokrit. Zato, ako pobijedimo, treba to odma’ nekom tu{nut. I jo{ zaradit! Halo Bing, kako brat, {ta Eurosong, prava sitnica, 50 miliona eura! More bez nule.

Pamuk: Jo{ jedan bestseler

Naslovnica bosanskog izdanja knjige

`enidbe mojom bakom po majci, na brzu ruku i sa svega dvadeset tri godine, o`enio njezin otac (to jest moj djed Ethem Kemal), koji se rodio iste godine kad i Ataturk i koji je s utemeljiteljem Republike poha|ao istu {kolu, Mekteb [emsi-efendije, {to se dalo zaklju~iti i po prvoj od svih fotografija u stanu. Rekla mi je da je ta sirota djevojka (majka Fu-

sunine majke), porijeklom Bo{njakinja, umrla u vrijeme Balkanskog rata, kad su evakuirali Jedrene.

Dalji rod
Ta `enica nije imala djece s mojim djedom Ethemom, ali je dobila k}er Mihriver sa siroma{nim {ejhom za kojega se „udala jo{ dok je bila dijete“ (rije~i moje ma-

jke). Majka je oduvijek govorila da tetku Mihriver (Fusuninu baku po majci), koju su podigli neki ~udni ljudi, i njezinu k}er Nesibe (Fusuninu majku) treba prihvatiti ne kao rodbinu, nego kao dalji rod, i tra`ila je od nas da `ene tog jako dalekog ogranka na{e porodice zovemo „tetkama“.
(Oprema teksta je redakcijska)

Oci
U ovom broju ne}u spominjat gradske oce. Toliko. E, ba{ sam dobra du{a. Rodila me majka. Neka se malo opuste...

BOSANSKOHERCEGOVA^KI STVARAOCI

Ars Aevi
Sad kad se ovo zakuhalo s odlaskom ~uvenog Brace u Veneciju, pade mi na pamet (vidi mom~ine, ima i to) muzej Ars Aevi. [to bi se treb’o gradit. Imamo djela svjetskih imena kojima niko ne zna vrijednost, koja ~ame, ~u~e, ~ekaju}i svoj topli dom. Koji bi bio svjetska atrakcija. A kako }emo to, jadni, izgradit kad ni most Ars Aevi ne mo`emo malo do}erat. Jo{ ga pustili da zahr|a!

Jedan od osniva~a Udru`enja knji`evnika BiH
[ukrija Pand`o pisao poeziju, prozu, dramske tekstove i za djecu i za odrasle
[ukrija Pand`o (ro|en 27. aprila 1910. godine u Ulogu kod Kalinovika, umro 30. maja 1984. godine) bio je istaknuti bosanskohercegova~ki knji`evnik. Osnovno {kolovanje zavr{io je u rodnom mjestu, u~iteljsku {kolu u Mostaru, a studirao knji`evnost i francuski jezik na Vi{oj pedago{koj {koli u Beogradu i zavr{ava ga 1940. godine. Kao u~itelj, potom kao nastavnik, radio je u raznim seoskim {kolama. Po dolasku u Sarajevo, tako|er je najprije radio kao nastavnik. Godine 1948. postao je urednik u Kulturnoj redakciji Radio Sarajeva. Jedan je od osniva~a popularne humoristi~ke emisije „Veselo ve~e“ i „Udru`enja knji`evnika BiH“. Pand`o je pisao poeziju, prozu, dramske tekstove i za djecu i za odrasle. Dvostruki je dobitnik nagrade „Udru`enja knji`evnika BiH“; za zbirku pjesama
[ukrija Pand`o

„Razgovori“ 1954. i za zbirku pri~a „Samo jo{ kosovi zvi`du}u“ 1961. godine. Odlukom Savjeta RTV Sarajevo, 10. aprila 1970. godine, dobija spomen-

plaketu u znak priznanja za dugogodi{nji uspje{ni rad, a 1. juna Josip Broz dodjeljuje mu Orden zasluga za narod sa srebrenim zracima.

jet set

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

49

U Beogradu pjevaju u~esnici „Operacije Trijumf“

Babaji}a }e u Sava centru bodriti i roditelji
Na koncert sti`e i veliki broj fanova iz @ivinica
Adnan Babaji}, pobjednik regionalnog {oua realnosti „Operacija Trijumf “, jedan je od u~esnika koncerata koji }e sutra i prekosutra biti odr`ani u beogradskom Sava centru, a na kojima }e zapjevati i Vuka{in Braji}, Sonja Baki}, Nikola Sari}, Ana Bebi}... Rije~ je o prvim koncertima u sklopu regionalne turneje takmi~ara „Operacije Trijumf“, u okviru koje su najavljeni i njihovi nastupi u Bosni i Hercegovini. Tim povodom u Beograd sti`u i Adnanovi roditelji, ali i veliki broj fanova iz rodnih @ivinica. No, prije beogradskih nastupa, Babaji} ima jo{ mnogo posla. Danas bi trebao nakratko svratiti do roditelja u @ivinice, a potom }e produ`iti put Opatije, gdje bi trebao pjevati na jednoj svadbi umjesto Halida Be{li}a. - Adnana je kontaktirao gitarista koji, ina~e, prati Halida i zamolio ga da uvje`ba Be{li}eve pjesme te da, umjesto na{e muzi~ke legende, zapjeva na ranije

^lanovi „Regine“, Elma Selimovi} i Danijela Ve~erinovi}: Proba u RTV domu

(Foto: I. [ebalj)

EUROSONG Zavr{ne pripreme „Regine“ u RTV domu u Sarajevu

I Valentin Incko na jednoj od proba Ve~eras
Za koreografiju zadu`ena Snje`ana Abramovi} Uz ~lanove grupe, i dva prate}a vokala pripremaju se za Moskvu
^lanovi grupe „Regina“ u zgradi RTV doma u Sarajevu po~eli su zavr{ne probe uo~i odlaska u Moskvu, gdje }e u prvom polufinalu Eurosonga 12. maja poku{ati osigurati ulaznicu za veliki finale ~etiri dana poslije. Za koreografiju, koju }e „Regina“ izvesti uz pjesmu „Bistra voda“, zadu`ena je Snje`ana Abramovi}, a u timu koji osmi{ljava scenski nastup na{ih evrovizijskih predstavnika je i reditelj spota bh. evrovizijske pjesme „Bistra voda“ Boris Miljkovi}. - Koreografske probe su vrlo uspje{ne i mi smo prezadovoljni. Ekipa je za kratko vrijeme savladala 90 posto koreografije. Ovog vikenda okon~at }emo i promotivnu turnju za „Bistru vodu“. Belgija i Holandija su posljednje destinacije koje }e momci iz „Re-

Babaji}: Sutra i prekosutra na koncertu u Beogradu

dogovorenoj svadbi. Adnan je zbog toga bio presretan, jer je za njega veliko zamijeniti jednog Halida Be{li}a - ka`e Ulfeta Babaji}, Adnanova majka. S. A. A.

Na manifestaciji „Beauty Weekend“
[uler: Go{}a iz Slovenije

„Ve~er mode i ljepote“
Danas }e u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu biti odr`ana manifestacija „Beauty Weekend“, u okviru koje }e se na „Ve~eri mode i ljepote“ u kreacijama Gordane Zu~i} predstaviti manekenke iz Bosne i Hercegovine i Slovenije. Specijalna go{}a ovog doga|aja je modna kriti~arka Lusi Bo{er (Lucy Boosher), koja ve} nekoliko godina prati modna de{avanja u BiH. Ve~era{nji program vodit }e Emir Cocali}, a osim Bo{er, gosti „Ve~eri mode i ljepote“ bit }e operna diva Ana Babi}, pjeva~i Dado ^au{evi}, Armin Muzaferija, slovenski duo „Clea&Kim“, Brigita [uler i drugi. A. I.

Inspiracija za koreografiju
Snje`ana Abramovi} ka`e da je lako napraviti koreografiju za dobru pjesmu te nagla{ava da „Bistra voda“ to jeste. - Inspiracija za koreografiju potekla je iz spota za pjesmu „Bistra voda“ - dodaje Abramovi}.

Ebner i Abramovi}: Kratki predah

gine“ obi}i prije nego {to 2. maja odu u Moskvu - ka`e Maja ^engi}, portparol BH Eurosonga. Uz ~lanove „Regine“ Aleksandra ^ovi}a, Davora Ebnera, Bojana Mili~evi}a i Denisa ^abri}a, na bini u Moskvi bit }e i prate}i vokali Elma Selimovi} i Danijela Ve~erinovi}. - Imamo odli~nu ekipu. Nas {estero na sceni veoma dobro funkcioniramo. Trema je sve manje

prisutna, a nemamo ni vremena da razmi{ljamo o njoj. Trenutno smo se koncentrirali samo na koreografiju koja nam se veoma dopala i dobro ide uz na{u pjesmu ka`e pjeva~ Davor Ebner. Kako doznajemo, jednu od „Regininih“ proba pratio je i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji je na{oj delegaciji po`elio mnogo sre}e i uspjeha u S. A[]ERI] Rusiji.

Nakon objavljivanja novog CD-a

Spec
Ivana Mari}, biv{a ~lanica grupe „Feminnem“, ve~eras }e odr`ati koncert u klubu „Bulldog“ u Zagrebu, na kojem }e je pratiti njen bend „The Pimps“, a predstavit }e svoj projekt pop-rok i soul obrada, s kojim }e ubrzo obi}i neke gradove. Na Ivaninom repertoaru na}i }e se pjesme Tine Tarner (Turner), Arete Frenklin (Aretha Frankin), D`enis D`oplin (Janis Joplin)... Bek vokale pjevat }e Ivanina mla|a sestra Ana.

Re`ak spreman za „Nevidljivu“
„Re`ak“: Promocija u BiH

„Korak dalje“ naziv je novog i dugoo~ekivanog albuma Banjalu~anina Borisa Re`aka, koji posljednjih nekoliko godina `ivi u Beogradu. Re`ak ovih dana sa ~lanovima

produkcijske ekipe vr{i posljednje pripreme za snimanje videospota za kompoziciju „Nevidljiva“. Ovaj Banjalu~anin uskoro planira organizirati i promociju CD-a u nekoliS. A{. ko bh. gradova.

50

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

jet set

ZAHTJEVI Planetarna zvijezda uo~i nastupa u Sarajevu

DJ Tiesto tra`i pe{kire odre|ene te`ine
Lepa Brena: U Zetri pjeva 30. maja

Uz specijalne svjetlosne lasere, zvuk u Skenderiji bit }e ja~ine od 150.000 vati, a program }e trajati do sedam sati
Menad`ment Centra Skenderija na{ao se posljednjeg mjeseca pred najve}im organizacijskim ispitom do sada, a koji je pred njih postavio DJ Tiesto, jedan od najboljih DJ-eva na svijetu, koji }e nastupiti 15. maja. Iako je Skenderija ~uvena po odr`avanju velikih manifestacija, generalni direktor ove ustanove Suad D`indo isti~e da je ote`avaju}a okolnost to {to niko nema iskustvo s tako istan~anom organizacijom. - Nismo navikli raditi sa zvijezdama i pred nas je postavljen strahovito te`ak zadatak. Planetarne zvijezde, me|u kojima je i DJ Tiesto, imaju odre|ene uvjete koji su razra|eni do najsitnijih detalja. Mo`da se to nama ovdje nekada i ne svi|a, ali to je, jednostavno, tako i mi moramo osigurati sve: od dvorane preko odre|enog broja pe{kira koji moraju biti odre|ene te`ine pa do pi}a i vo}a koje on po`eli. Apsolutno sve ka`e D`indo. Na pripremama dugoo~ekivanog spektakla radit }e do sada najve}i broj ljudi, bilo da se radi o osiguranju ili o tehni~koj potpori. Cijeli proces vo|en je instrukcijama koje sti`u iz Tiestovog tabora i koje ponekada izgledaju ~udno. O~ekuje se da ovaj doga|aj, koji je, prema mi{ljenju D`inde,

Koncert Lepe Brene u Sarajevu

Veliko interesiranje iako kampanja jo{ nije po~ela
^elnici agencije „Stage art“, koja organizira koncert Lepe Brene 30. maja u sarajevskoj Zetri, prezadovoljni su brojem rezerviranih ulaznica na portalu Kupikartu.ba, kao i pretprodajom. - Broj rezerviranih ulaznica za samo dva dana prema{io je na{a o~ekivanja. Ako se uzme u obzir da jo{ nismo po~eli marketin{ku kampanju, onda to ima posebnu te`inu. Najve}i broj rezervacija dobivamo iz glavnog grada BiH, a ulaznice su ve} osigurali i Brenini fanovi iz Mostara, Kiseljaka, Tuzle, Zagreba, ali i iz Londona. Uskoro }e na portalu Kupikartu.ba svi zainteresirani mo}i rezervirati i VIP ulaznice, kojih }e biti ukupno 400, a pored posebnih mjesta na tribini, dobit }e i mjesto na parkingu ispred Zetre - ka`e Nedim Srnja iz agencije „Stage art“, koja organizira Brenin sarajevski D. Z. koncert.

Grupa „Skroz“ promovira „Regiju“

Petog maja svirka u Zagrebu

DJ Tiesto: U Sarajevu nastupa 15. maja

od izuzetnog zna~aja za grad Sarajevo, podr`e i nadle`ne institucije Federacije BiH, kojima su po~etkom sedmice upu}ena obavje{tenja o zna~aju ovog projekta.

Nastup DJ-a Tiesta 15. maja obilje`it }e i zvuk ja~ine od 150.000 vati, kao i specijalni svjetlosni laseri te program koji }e trA. I. ajati do sedam sati.

„Amanet“ Ibrice Jusi}a nominiran za nagradu „Indexi 09“

„Skroz“: Dru`enje u klubu KSET

Tre}i studijski album jedne od najpopularnijih sarajevskih progresivnih rok grupa „Skroz“ za hrvatsko tr`i{te izdat }e „Menart“ te }e tako „Regija“ biti promovirana 5. maja u zagreba~kom klubu KSET. „Skroz“ je u martu u povodu

obilje`avanja deset godina postojanja grupe odr`ao koncert u prepunom sarajevskom Domu mladih, gdje je i promovirao „Regiju“. Sjajnoj atmosferi, kakva je obilje`ila sarajevski koncert, frontmen Dino [aran nada se i u Zagrebu.

Tu`an {to nije u utrci za pjeva~a godine
Jusi}: Svirka u „Cinemasu“

Dubrova~ki {ansonjer Ibrica Jusi}, ~iji je album „Amanet 2“ nominiran u kategoriji „Najbolji etnoalbum godine „Indexi 09“„, 3. juna, dan prije dodjele ove regionalne muzi~ke nagrade, nastupit }e u sarajevskom klubu „Cinemas“.

- Sretan sam zbog ove nominacije, ali i pomalo tu`an zbog toga {to nisam nominiran za pjeva~a godine. Mo`da ja, ustvari, i ne znam pjevati pa mi ta nagrada nije mogla ni pripasti - rekao je S. A{. Jusi}.

oglasi
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BRATUNAC - NA^ELNIK Broj: 02-020-130-2/09 Bratunac, 18. 04. 2009. god. Raspisuje:
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 015415 04 Ps Sarajevo, 18. 02. 2009. godine

Dnevni avaz

subota, 18. april/travanj 2009.

51

JAVNI OGLAS
Za podno{enje prijava za dodjelu donacije - pomo}i u gra|evinskom materijalu i za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica Na osnovu Programa rje{avanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usvojenog na 109. sjednici Vlade Republike Srpske, odr`anoj dana 28. 01. 2009. godine, planirana su sredstva za Op{tinu Bratunac u iznosu od 180.000,00 KM i to: Sredstva u iznosu od 75.000,00 KM namijenjena za izgradnju i sanaciju 3 (tri) stambene jedinice za interno raseljena lica. Pravo podno{enja prijave za dodjelu donacije (pomo}i) imaju interno raseljena lica (Srbi) Sredstva u iznosu od 105.000,00 KM namijenjena za izgradnju i sanaciju 4 (~etiri) stambene jedinice za povratnike u Republiku Srpsku. Pravo podno{enja prijave za dodjelu donacije (pomo}i) imaju povratnici u Republiku Srpsku (Bo{njaci i Hrvati). Napomena Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS kao donator zadr`ava pravo da izmijeni broj stambenih jedinica, odnosno izmijeni obim projektnog zahvata na podru~ju op{tine Bratunac srazmjerno ostvarenju bud`eta. Uslovi na osnovu kojih }e se vr{iti odabir prioritetnih korisnika pomo}i su: Op{ti kriteriji za utvr|ivanje potencijalnih korisnika pomo}i za izgradnju i sanaciju stambenih jednica su: 1. Korisnik pomo}i je izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH ili povratnik 2. Korisnik pomo}i je iskazao namjeru za povratkom 3. Utvr|en je status vlasni{tva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom korisnika pomo}i koja je predmet rekonstrukcije 4. Korisnik pomo}i je na dan 30. 04. 1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije 5. Stambena jedinica korisnika pomo}i koja je predmet rekonstrukcije smatra se neuslovnom za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova 6. Korisnik pomo}i/nosilac doma}instva i ~lanovi njegovog doma}instva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jednicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova 7. Korisnik pomo}i nije primio pomo} u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji utvr|ene standarde o minimumu stambenih uslova. Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas vezano za op{te kriterije: 1. Potvrda nadle`nog organa o statusu (za sve ~lanove povratni~ke porodice prijavljene za pomo} u rekonstrukciji) Izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnici Potvrda nadle`nog organa o statusu izbjeglica iz BiH, raseljene osobe i povratnika. 2. Prijava za dobrovoljni povratak Izbjeglice iz BiH i raseljene osobe u BiH Prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjev za povrat imovine/stanarskog prava 3. Dokaz o vlasni{tvu/stanarskom pravu Status o vlasni{tvu ili stanarskom pravu nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se sljede}im dokumentima: 1. ZK (zemlji{no-knji`ni) izvadak; 2. Izvod iz katastarske evidencije ne stariji od 6 mjeseci; 3. Rje{enje o povratu imovine/stanarskog prava. 4. Uvjerenje o kretanju Uvjerenjem o kretanju podnosioca prijave za dodjelu donacije pomo}i za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica, koje izdaje nadle`ni organ unutra{njih poslova dokazuje se da je korisnik pomo}i na dan 30. 04. 1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je prilo`iti original uvjerenje o kretanju ili ovjerenu kopiju. 5. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i Izjava korisnika pomo}i/nosioca doma}instva da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuslovna za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova. 6. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i i svih punoljetnih ~lanova njegovog doma}instva Izjava korisnika pomo}i/nosioca doma}instva i svih punoljetnih ~lanova njegovog doma}instva od 1991. godine (ovjeren obrazac izjave), da nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova. 7. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i i svih punoljetnih ~lanova njegovog doma}instva Izjava korisnika pomo}i/nosioca doma}instva i svih punoljetnih ~lanova njegovog doma}instva od 1991. godine (ovjeren obrazac izjave), da nisu primili pomo} u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji utvr|ene standarde o minimumu stambenih uslova. Posebni kriteriji Vrednovanje se vr{i na osnovu sljede}ih kriterija: Korisnik pomo}i se vratio na svoje prijeratno prebivali{te (spontani povratnik) i `ivi u uslovima koji su ispod utvr|enog stambenog minimuma. Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama, kao {to su: a) socijalne kategorije; b) osobe sa invaliditetom; c) nezaposlena lica; d) deficitarni kadrovi; e) samohrani roditelji; f) maloljetna djeca bez roditeljskog staranja; g) penzioneri; h) porodice poginulog borca; i) porodice nestalih osoba i biv{i logora{i. Korisnik pomo}i boravi u kolektivnom smje{taju (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smje{taju, ili ostvaruje pravo na alternativni smje{taj. Broj i starosna dob ~lanova porodice korisnika pomo}i koji su se prijavili za dobijanje pomo}i za rekonstrukciju i povratak u BiH. Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas vezano za posebne kriterije: 1. Korisnici koji su se vratili na svoje prijaratno prebivali{te i porodice u procesu povratka: Potvrda ili uvjerenje Op{tine povratka na kojoj su nazna~ena imena i prezimena povratnika sa ta~nom adresom povratka. 2. Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama - socijalne kategorije - rje{enje/odluka nadle`nog Centra za socijalni rad da je stalni korisnik pomo}i od Centra za socijalni rad; - osobe sa invaliditetom - uvjerenje nadle`nog organa/institucije; - nezaposlena lica - potvrda nadle`ne ustanove za zapo{ljavanje; - deficitarni kadrovi - potvrda/uvjerenje nadle`nog organa; samohrani roditelj - izvod iz mati~ne knjige umrlih; - maloljetna djeca bez roditeljskog staranja - potvrda/uvjerenje nadle`nog Centra za socijalni rad; - penzioneri - rje{enje/odluka nadle`nog organa/institucije ili ~ek od penzije; - porodice poginulih boraca - uvjerenje nadle`nog organa/institucije; - porodice nestalih osoba i biv{i logora{i - uvjerenje nadle`nog organa/institucije. 3. Korisnik se nalazi u kolektivnom smje{taju (tranzitnoprihvatni i kolektivni centri), alternativnom smje{taju ili ostvaruje pravo na alternativni smje{taj Potvrda nadle`nog organa na kojoj su nazna~eni svi ~lanovi doma}instva koji koriste alternativni smje{taj. 4. Porodice koje imaju vi{e ~lanova zajedni~kog doma}instva i njihova starosna dob Ku}na lista korisnika pomo}i ovjerena u Op{tini prebivali{ta/privremenog boravka ne starije od {est mjeseci uz fotokopije va`e}ih li~nih karata za svakog punoljetnog ~lana navedenog na ku}noj listi o zajedni~kom doma}instvu i izvod iz mati~ne knjige ro|enih za maloljetne ~lanove doma}instva. *** Obaveza podnosioca prijava za dodjelu donacije (pomo}i) namijenjene za izgradnju-sanaciju stambenih jedinica je da li~no obezbijede tra`enu dokumentaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u obzir na razmatranje i rangiranje. Prijava uz propisanu dokumentaciju iz ovog oglasa se predaje na adresu: Op{tina Bratunac, ul. Svetog Save 88. Prijava se, skupa sa dokazima o ispunjavanju Kriterija iz Javnog oglasa, preporu~enom pismenom po{iljkom ili li~no dostavlja Op{tini u zape~a}enoj koverti sa naznakom: ZA JAVNI POZIV - NE OTVARAJ! Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijedlog rang liste o izboru potencijalnih korisnika pomo}i }e biti objavljen na oglasnoj plo~i Op{tine Bratunac u roku od 10 dana od dana isteka roka objave oglasa.

OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Kenan Tanovi} u pravnoj stvari tu`itelja WURTH BH DOO protiv tu`enog BERINEX DOO radi isplata potra`ivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 07. 10. 2004. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog BERINEX DOO radi isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog - da tu`itelju isplati iznos od 3.998,19 KM iz razloga navedenih u izreci predmetne tu`be - Obavezuje se tu`eni da tu`itelju po osnovu sporednog duga isplati zateznu kamatu prema Zakonu o visini stope zatezne kamate za svaki dan du`ni~ke docnje ra~unaju}i od dana nastanka du`ni~ko-povjerila~kog odnosa i to: - na iznos od 1.355,49 KM po~ev od 18. 09. 2003. godine - na iznos od 184,23 KM po~ev od 19. 09. 2003. godine - na iznos od 178,47 KM po~ev od 21. 09. 2003. godine - na iznos od 2.280,00 KM po~ev od 28. 09. 2003. godine pa sve do isplate. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku do 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog

pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Kenan Tanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 P 000352 05 P Zenica, 23. 03. 2009. godine Tu`itelj: „BH Telecom“ d.d. Sarajevo Direkcija Zenica Tu`eni: Suat Vildiz iz Zenice, ul. Kanal broj 18 Radi: Isplata duga Vsp: 19.733,43 KM

POZIV
Za tu`enog Suat Vildiz Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan 05. 05. 2009. godine u 10,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 43/III. NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itej smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a): Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Po proteku roka od 15 (petnaest) od dana objave ovog poziva na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novinama Dnevnom avazu, smatrat }e se da je dostavljen tu`enom. Sudija Adnan Baru~ija, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 P 000797 06 P Zenica, 23. 03. 2009. godine Tu`itelj: Hvb Central Profit Banka Dd Sarajevo, Pravni sljednik Central Profit Banka Dd - Sarajevo Tu`eni: Jasjenjka Merdo Radi: Isplata duga Vsp. 9.526,54

POZIV
Za MA[OVI]-[I[I] SELMA Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 05. 05. 2009. godine u 11,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 43/III. NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Sudija Adnan Baru~ija

VREMEPLOV

18. april 2009.

DOGODILO SE
1946. - Zvani~no je raspu{tena Liga naroda, a njena imovina prenesena je na novoosnovane Ujedinjene narode (UN). 1951. - U Parizu su Belgija, Zapadna Njema~ka, Italija, Luksemburg, Francuska i Holandija potpisale ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i ~elik. To je bio po~etak stvaranja Evropske ekonomske zajednice, odnosno Evropske unije. 1954. - Gamal Abdel-Naser, mladi egipatski oficir i organizator dr`avnog udara kojim je svrgnut kralj Faruk, postao je egipatski premijer i vojni guverner ove zemlje. 1955. - U indone`anskom gradu Bandungu po~ela Afroazijska konferencija 29 zemalja na kojoj su utvr|eni principi „pokreta nesvrstanih“ kao alternative vojnim blokovima, NATO-u i Var{avskom ugovoru. 1956. - Raspu{ten je Informbiro, savje-

52
ISTRA@IVANJE Te{ko breme

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

sveznadar

O mr{avljenju svakodnevno razmi{lja svaka peta osoba
Vi{e od polovine ispitanika priznaje da razmi{lja o gubitku kilograma svaki put kad kupuju odje}u
Svakog dana svaki peti Britanac razmi{lja o tome kako izgubiti vi{ak kilograma, a dvije tre}ine ljudi o tome misli svaki put kad stane ispred ogledala. Vi{e od polovine ispitanika priznaje da razmi{ljaju o gubitku kilograma svaki put kad kupuju odje}u, 45 posto `ena kila`a najvi{e brine kada se spremaju na neki sve~ani doga|aj, dok te`ina kod 39 posto `ena postaje no}na mora tek pred odlazak na odmor. Iako je briga oko kilograma svakodnevna te mu~i veliki broj ljudi, istra`ivanje je pokazalo da je malo ko spreman u~initi ne{to konkretno po tom pitanju. Ve}ina ih se izvla~i na to da nemaju vremena za vje`banje, njih 39 posto, a 36 posto vjeruje da mo`e izgubiti kilograme bez mu~ne tjelesne vje`be. Polovina ispitanika priznala je da je pohlepna i da tanjire pretrpavaju hranom, dok ih 20 posto vjeruje da zbog pretjeranog u`ivanja u alkoholu ne gube kilograme. Oko petine njih tvrdi da imaju puno va`nijih problema koji ih trenuta~no mu~e od vi{ka kilograma. Pokazalo se da strah od neuspjeha zaustavlja njih 40 posto da uop}e krenu u borbu s kilogramima.
Strah od neuspjeha zaustavlja njih 40 posto da krenu u borbu s kilogramima

1980. - Rodezija je promijenila ime u Zimbabve, a njen glavni grad Solzberi u Harare. todavno i koordinaciono tijelo devet evropskih komunisti~kih i radni~kih partija, kojim su dominirali sovjetski komunisti. 1992. - Uspostavljen je zra~ni most izme|u SAD i BiH za dostavu humanitarne pomo}i. Na Sarajevski aerodrom sletio je prvi avion s lijekovima i hranom, a u toku dana sletjela su jo{ ~etiri aviona s ameri~kom pomo}i narodu na{e dr`ave. 1992. - U oru`anim borbama sa srpskim paravojnim snagama na ulazu u „Unisovu“ fabriku „Pretis“ i TAS u Vogo{}i poginula su ~etiri pripadnika TO Republike BiH, me|u njima i Safet Had`i}, jedan od prvih branilaca Sarajeva, dok su 23 teritorijalca ranjena. Pripadnici TO Republike BiH do~ekani su u pripremljenoj zasjedi kada su poku{ali sprije~iti izno{enje opreme i naoru`anja iz ove fabrike. 1995. - Odlukom ameri~kog ministarstva finansija, srpskim ratnim zlo~incima blokirana je imovina u SAD i zabranjena sva transakcija s ameri~kim dr`avljanima.

ORDINACIJA

Suha ko`a na rukama
zne ne~isto}e, deterd`enti. Pranjem se skida za{titni hidrolipidni omota~ ko`e, povisuje se pH vrijednost povr{ine ko`e i time Ko`a ruku je na- smanjuje otpornost pjvi{e izlo`ena razli~i- rema mikroorganizmtim {tetnim utjecaji- ima. Potom, ko`a poja~ma, kao {to su vjetar, sunce i hladno}a, ra- ano gubi vlagu, isu{uje se i puca, {to nije samo kozmeti~ki deSpecijalisti~ka fekt, nego postaje dermatovenerolo{ka propusnija za sve ordinacija {tetne utjecaje. Dr. Dujmovi} Kreme za dnevnu njegu ruku su Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo nemasne podloge s Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 dobrim hidratizire-mail: kdujmovic@yahoo.com aju}im efektom. Omek{avaju ko`u

Ako malo du`e izlo`im ruke vodi i deterd`entu, ko`a postane suha, ispucala i hrapava. Za{to se to de{ava, pita I. C.

Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

ruku tokom dana i na taj na~in spre~avaju stvaranje grube i ispucane ko`e. Osim toga, na povr{ini ko`e stvaraju za{titnu prevlaku koja spre~ava njeno isu{ivanje. Za no}nu njegu ruku koriste se preparati s hranljivim djelovanjem koji ko`u hrane i rehidriraju, kao {to su hranljiva pakovanja s biolo{ki vrijednim preparatima.

Nau~nici iz Glazgova razvili su flaster koji sadr`i „inteligentnu tintu“ koja postaje ru`i~asta usljed predugog izlaganja suncu, ~ime nas upozorava da je dosta bilo sun~anja. Flasteri bi trebali biti vrlo jeftini, a mogu se nositi kao narukvice ili naljepnice na odje}i. Mijenjaju boju brzinom koja ovisi o tipu ko`e osoba koje ih nose, pa }e tako kod ljudi veoma blijede puti br`e promijeniti boju. Osim toga, mogu se koristiti istovremeno s kremama za za{titu od sunca jer ’ra~unaju’ i faktor kojim se ma`ete, pa tako korisnicima dopu{taju da maksimalno iskoriste dozvoljeno vrijeme boravka na suncu.

RO\ENI
1480. - Ro|ena je Lukrecija Bord`ija (Lucrezia Borgia), mecena umjetnika i nau~nika u vrijeme italijanske renesanse, vanbra~na k}erka pape Aleksandra VI. 1874. - U Ogulinu je ro|ena istaknuta hrvatska knji`evnica Ivana Brli}Ma`urani}.

Uvjeti za osiguranje
@ivim sa porodicom u okolini Travnika. Prije dva mjeseca dobio sam otkaz u firmi u kojoj sam radio 15 godina. Ja i ~lanovi moje porodice po~eli smo se baviti poljoprivrednom djelatno{}u. Pod kojim uvjetima bi se mogli osigurati, pita K. H. iz Travnika.
Odredbom ~lana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju izmijenjen je stav 1. i 2. ~lana 12. toga zakona i propisano da se obavezno osiguravaju fizi~ka lica i ~lanovi njihovog doma}instva koji se bave poljoprivrednom djelatno{}u kao jedinim i glavnim zanimanjem, ako na dan podno{enja zahtjeva za prijem na osiguranje imaju navr{enih 15 godina `ivota, op}u zdravstvenu sposobnost i prebivali{te na teritoriji Federacije BiH. Poljoprivrednom djelatno{}u u smislu stava 1. Zakona, smatra se djelatnost od koje se mjese~no ostvaruje prihod najmanje u visini najni`e pla}e ostvarene u decembru prethodne godine u FBiH. Prema tome, ako ispunjavate sve navedene uvjete, mo`ete se obavezno osigurati i vi i ~lanovi va{e porodice.

Prva kategorija invalidnosti
Imam 15 godina radnog sta`a, a nakon te{ke saobra}ajne nezgode ostao sam sto posto invalid. Bolovanje je nedavno zaklju~eno i ja bih, s obzirom na to da se na radno mjesto koje sam obavljao prije nezgode ne mogu vratiti, podnio zahtjev za invalidsku penziju. Da li imam uvjete za uva`avanje zahtjeva i ostvarivanje takve penzije, pita N. G. iz Sarajeva.
Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguraniku kod kojeg je utvr|ena prva kategorija invalidnosti stje~e pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bole{}u bez obzira na du`inu penzijskog sta`a, ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bole{}u, pod uvjetom da je prije nastanka invalidnosti imao navr{en penzijski sta` koji mu pokriva najmanje jednu tre}inu razdoblja od navr{enih najmanje 20 godina `ivota do dana nastanka invalidnosti (radni vijek), ra~unaju}i radni vijek na pune godine.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

UMRLI
1871. - U Carigradu umro turski mu{ir (mar{al) Omer-pa{a Latas. Ro|en je u li~kom zaseoku Latasi, u Janjoj Gori kod Pla{kog. 1955. - Umro je Albert Ajn{tajn (Albert Einstein), ameri~ki fizi~ar njema~kog porijekla, tvorac teorije o relativitetu. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1921. godine. 1983. - Bomba{ samoubica uletio je automobilom u ameri~ku ambasadu u Bejrutu. U eksploziji su poginule najmanje 63 osobe, a vi{e od 100 je ranjeno. 2002. - Mali turisti~ki avion, zbog tehni~ke gre{ke, zabio se u 26. sprat milanskog nebodera „Pirelli“, pri ~emu je poginulo pet osoba, a vi{e desetina je ranjeno.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Travnik: [ta ka`e zakon

sveznadar

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

53

Ta~no Neta~no
je bio glavni 1.Daorsoi ili Daorsonilirskog plemegrad heleniziranog na Daorsa? I Velikog 2.Iroda ili Irodapostavio jena mjesto kralja Judeje Rim? 3.Tarpan (Equus ferus ferus)jebio je euroazijski divlji konj koji istrijebljen?
1. TA^NO

ODJE]A Kako odr`ati idealnu temperaturu tijela

Kupujte donji ve{ od mikrofibera
Mikrofiber je bakteriostatski, {to zna~i da spre~ava razmno`avanje bakterija i samim tim pojavu neprijatnih mirisa
no, jer i ovi materijali ne propu{taju vazduh i zadr`avaju znoj, {to omogu}ava razvoj bakterija i gljivica, te gubljenje tjelesne temperature i lak{e prehla|ivanje. Savremena dostignu}a ukazuju da je donji ve{ - napravljen od kvalitetnog mikrofibera koji odr`ava idealnu temperaturu tijela - savr{en za proizvode koji dolaze u kontakt s ko`om. Mikrofiber je bakteriostatski, {to zna~i da spre~ava razmno`avanje bakterija i samim tim pojavu neprijatnih mirisa, znoja i raznih infekcija ko`e. U proizvodnji donjeg ve{a i ~arapa koristi se „Meryl Skinlife“ - bakteriostati~ki mikrofiber od „Nylstara“. Ovakav ve{ ne iritira, jer je bez {avova i etiketa koji grebu i ste`u svaki tip ko`e, a posebno onu koja je osjetljiva i sklona upalama i alergijama koje mogu biti prouzrokovane razli~itim godi{njim dobima.
Mikrofiber spre~ava i pojavu raznih infekcija ko`e

Daorsoi ili Daorson glavni grad plemena Daorsa
Daorsoi ili Daorson je bio glavni grad heleniziranog ilirskog plemena Daorsa, danas u selu O{ani}i povrh Stoca. Daorsi su bili ilirsko pleme koje je `ivjelo od 300. do 50. godine prije nove ere u dolini rijeke Neretve i ovdje izgradilo svoj megalitski grad. Danas se na pustom podru~ju nekada{njeg grada Daorsona nalaze kamene ru{evine, brojni spomenici. Ostaci ovog nekad najja~eg grada u {irem podru~ju nalaze se u O{ani}ima, blizu Stoca, u Hercegovini. ^inile su ga tri cjeline, od kojih je sredi{nja bila tvr|ava - akropola koja je bila opasana „kiklopskim“ zidinama od golemih kamenih blokova (sli~an onima u Mikeni u Gr~koj). U njoj su bili smje{teni svi va`niji upravni, javni i vjerski objekti. Odbrambeni zid koji se pru`a od jugozapada prema sjeveroistoku bio je dug 65 metara, {irok 4,2, a visok izme|u 4,5 i 7,5 metara, imao je vrata i tornjeve na oba kraja.
2. TA^NO

Do sada se smatralo da samo prirodni materijali odgovaraju ko`i ~ovjeka, kao {to su pamuk, vuna i svila. Ovo ustaljeno mi{ljenje se dokazalo kao neta~-

Hrana za dru`enje na otvorenom

Iscrpljene i izolirane

Smotuljci od }uretine
Potrebno je: 500 g }ure}ih prsa, ka{ika vegete, biber, maj~ina du{ica, bosiljak, origano, nekoliko ~esni bijelog luka, malo soli, 0,5 dl maslinovog ulja, 100 g malo masnijeg suhog mesa, 100 g `utog sira. Na~in pripreme: 1. Od }ure}ih prsa napraviti manje odreske i omek{ati ih drvenim ~eki}em preko celofana. 2. U kamenom mu`aru napraviti smjesu: pomije{ati sve za~ine i bijeli luk te ih dobro umutiti. Dodati maslinovo ulje i izmije{ati. 3. Suho meso i sir narezati na {tapi}e. 4. ]ure}e odreske premazati smjesom, po tome poredati po {tapi} suhog mesa i sira. Saviti, u~vrstiti ~a~kalicom i pe}i na ro{tilju.
Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“

Majke blizanaca ~e{}e pate od depresije
Majke blizanaca imaju dva puta ve}i rizik od postporo|ajne depresije nego majke koje rode samo jedno dijete, pokazalo je noI vi{estruki vo istra`ivanje. porodi Majke blizanaca ~euzrokuju {}e se osje}aju iscrpljekomplikacije no i izolirano, a vi{e od u trudno}i polovine njih provede manje od sat vremena na dan razgovaraju}i s odraslom osobom. @ene koje imaju vi{estruki porod tako|er imaju ve}u opasnost od komplikacija u trudno}i i u pravilu primaju manje pomo}i od okoline nakon ro|enja djeteta. Do ovog zaklju~ka stru~njaci su do{li prou~avaju}i vi{e od 1.400 majki koje su imale vi{estruki porod. ^ak sedamnaest posto majki koje su rodile vi{e od jednog djeteta, nakon poroda imaju postporo|ajnu depresiju.

Irod I Veliki svirepi kralj Judeje
Judeja je za vrijeme Iroda ili Iroda I Velikog kojeg je na mjesto kralja postavio Rim bila procvjetala i u trgovini zabilje`ila porast. Gradio je utvr|enja, vodovode i pozori{ta, ali nije uspio da napreduje s izgradnjom i procvatom zemlje onako kako je `elio zato {to se pla{io Fariseja, koji su u judaizmu onoga vremena bili jedna od najmo}nijih struja, a na njega su gledali isklju~ivo kao na stranca (bio je arapskog porijekla). Irod je bio svirep i okrutan kralj, ubio je `enu i druge ro|ake. Ubio je i svog najstarijeg sina, a poznat je i po pokolju djece u Vitlehemu. Umro je ubrzo nakon poku{aja samoubistva. Ro|en je 73., a umro 4. godine prije nove ere.
3. TA^NO

JAVNI PROGLASI

FEDERACIJA BiH ILI RS

OKOLI[

KINESKA MJERA ZA TE@INU

MJESTO U VOJVODINI

AFRI^KE ZEMLJE ZAPADNO OD EGIPTA NIJE JEFTIN

SKOPJE

NARAN^ASTO MASTILO

URAN

[AMPION

Tarpan divlji konj kojeg vi{e nema
Tarpan (Equus ferus ferus) bio je euroazijski divlji konj koji je istrijebljen. Zadnji primjerak ove rase je uginuo u Ukrajini 1918. ili 1919. godine. Tarpan na kirgijskom i kaza~kom jeziku zna~i konj. Ovu rasu prvi put je opisao Johan Fridrih (Johann Friedrich) Gmelin 1774. godine, kada je posjetio regiju Bobrovsk u dana{njoj Rusiji. Piter (Peter) Bodart je 1784. godine klasificirao ovog konja kao Equus ferus. Pretpostavlja se da svi udoma}eni konji (Equus caballus) potje~u od ove divlje pasmine. Poku{avalo se vratiti ovu pasminu „iz mrtvih“ pa`ljivim uzgojem konja sa sli~nim fenotipskim karakteristikama originalnog tarpana. To je donekle i uspjelo, pa je stvorena nova rasa konja u Poljskoj koja se naziva konik, koja fenotipski dosta podsje}a na tarpana, ali ne i genotipski.

ELEKTROPREKIDA^

S KRAJA, NA KRAJU RADIJUS

@ITELJKA ANKARANA

ZAOBI]I, PRO]I OKO ^EGA KANAL, PROKOP MRA^AN, TAMAN VRSTA RIBARSKE MRE@E EROTSKI PJESNIK POTVRDNA RIJE^ KALIJ I JEDAN I DRUGI RIJEKA U LATVIJI

INSEKT S MNOGO NOGU

”Pacific International Lines”

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MUSTAFA, ASP, ASTIBO, KOLA, STARA, BORAC, KATASTAR, NO, ONON, IZAZOV, TARIK HELI], AKINO, NIDAL 1776

NESRETNO DIJETE IZ GR^KOG MITA GLUMAC NA SLICI

DOMOVINA ODISEJA

STARIJI TENISER NOA

54

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA, raspisuje

oglasi
JAVNI OGLAS
za prijem zaposlenika u radni odnos 1. GLAVNA SESTRA Klinika fakulteta, 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme, u punom radnom vremenu. Posebni uslovi: - Zavr{ena Vi{a medicinska {kola - op{ti smjer - Polo`en stru~ni ispit - 3 godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima. Uz prijavu na Javni oglas prila`u se slijede}i dokumenti (original ili ovjerene kopije): - Diploma-svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli, - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - Potvrda o radnom iskustvu, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, obavit }e se intervju. Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Pri odlu~ivanju o izboru kandidata, uzet }e se u obzir i odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH pre~i{}eni tekst („Sl. novine Kantona Sarajevo br: 9/07, 7/08. i 33/08.) Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave na Javni oglas dostaviti li~no na adresu: Stomatolo{ki fakultet sa Klinikama u Sarajevu, Bolni~ka 4-a Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni oglas“. Nepotpune i neblagovremene kao i prijave koje ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa, ne}e se uzeti u razmatranje.

DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO NADZORNI ODBOR Broj: 00.1 - 1. 2 - 6254 -1/09 Sarajevo, 15.04.2009. godine Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (‘’Slu`bene novine F BiH’’, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 18. Skup{tine Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo sa 6. sjednice odr`ane dana 15.04.2009. godine, Nadzorni odbor Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, o b j avljuje

OBAVJE[TENJE
o sazivanju Osamnaeste Skup{tine Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo Saziva sa Osamnaesta Skup{tina Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo koja }e se odr`ati dana 11.05.2009. godine (ponedjeljak) sa po~etkom u 9,30 sati u Sarajevu, u prostorijama Generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8. velika sala na III spratu. I Za Skup{tinu se predla`e s l i j e d e } i:

Dnevni red
1. Otvaranje Skup{tine i izbor radnih tijela Skup{tine; 2. Dono{enje Odluke o usvajanju Izvje{taja o poslovanju Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo za period od 01.01. - 31.12. 2008. godine, koji uklju~uje finansijski izvje{taj, Izvje{taj ovla{tenog revizora i Izvje{taje o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 3. Dono{enje Odluke o raspodjeli dobiti za 2008. godinu. II Obavje{tenje za dioni~are o postupku prijave za u~e{}e i kandidovanje 1. Pravo u~e{}a i prijava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine: Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na Skup{tini Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo imaju dioni~ari upisani u listu dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Skup{tini Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skup{tine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu: Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Ulica Obala Kulina bana broj 8 (sa naznakom: za 18. Skup{tinu Dioni~kog dru{tva). U slu~aju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedi{tu Dru{tva, Ulica Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo, u sobi broj 302. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporu~enom po{tom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavje{tenja. 2. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine putem punomo}nika Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine Dru{tva dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara-vlastodavca. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, banka koja ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire za obavljanje skrbni~kih poslova, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine Dru{tva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije osam dana do dana za koji je sazvana 18. Skup{tina. Punomo} prestaje: - ako se dioni~ar-vlastodavac registruje za u~e{}e i prisustvuje Skup{tini s izri~itom iskazanom namjerom da li~no glasa, - izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od strane dioni~ara - vlastodavca, sa u~inkom danom dostavljanja Dru{tvu, - danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioni~ara - vlastodavca. III Glasanje u odsutnosti Pravo odlu~ivanja na Skup{tini Dru{tva, dioni~ar mo`e ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasa~kih listi}a dostavljenih Dru{tvu putem po{te ili faksa prije datuma odr`avanja Skup{tine. U ovom slu~aju, dioni~ari mogu, najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Dru{tvo da `ele pravo odlu~ivanja na Skup{tini ostvariti glasanjem u odsutnosti. Dru{tvo }e u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti dioni~ara, dostaviti dioni~aru na adresu iz liste dioni~ara izvje{taje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvr{tena u dnevni red Skup{tine i glasa~ke listi}e, a dioni~ar mo`e dostaviti popunjene glasa~ke listi}e najkasnije 3 dana prije dana odr`avanja Skup{tine. IV Radna tijela Skup{tine Odbor za glasanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 18. Skup{tine Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, ~ine: a) Sejdalija Helji}, predsjednik b) Mustafa Kurti}, ~lan c) Hariz Haljevac, ~lan Za zapisni~ara i ovjeriva~e zapisnika predlo`eni su: Za zapisni~ara Skup{tine: Edina Harbinja Za ovjeriva~e zapisnika Skup{tine: a) Hidajet [erbo b) Amra ^orda Esad Osmanbegovi}, zamjenik Hamdo Katica, zamjenik Aji{a Arifovi}, zamjenik Edin Sedlarevi}, zamjenik predsjednika Aida Ajanovi}, zamjenik Enisa ]urevac, zamjenik

„avaz-roto press“ d.o.o. D`emala Bijedi}a br.185 Sarajevo

OGLAS
za prodaju rabljenih vozila Dru{tvo „avaz-roto press“ d.o.o.Sarajevo stavlja u prodaju rabljena motorna vozila: vrsta vozila : /teretna/ - Iveco Daily 3.0 JTD - Citroen Jumper HDI 2.8 - Citroen Jumper D 2.5 - Citroen BerlingoD 1.9 - Fiat Ducato JTD 2.8 - Fiat Ducato JTD 2.8 - Fiat Ducato JTD 2.8 Snaga mot. 122 kw 94 kw 63 kw 51 kw 93 kw 93 kw 93 kw God.proiz. 2005- havarisano 2004 2001 2003 2002- havarisano 2005 2002 Cijena sa PDV-om 13.000,00 KM 15.000,00 KM 6.000,00 KM 5.000,00 KM 11.000,00 KM 14.000,00 KM 5.800,00 KM

Sva vozila se mogu pogledati u krugu „avaz-roto press“, svakog radnog dana u periodu od 8-16 ~asova. Za sve dodatne informacije pozovite na tel. 033/281-459 Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Skup{tinom Dru{tva, do izbora predsjednika Skup{tine Dru{tva, predsjedava prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara, sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. Skup{tina Dru{tva ve}inom glasova, izme|u prisutnih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara, bira predsjednika Skup{tine Dru{tva i dva ovjeriva~a zapisnika. V Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu Narednog dana od dana objavljivanja Obavje{tenja do dana odr`avanja Skup{tine, dioni~ari i punomo}nici dioni~ara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu u sjedi{tu Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, Ulica Obala Kulina bana broj 8, soba broj 302 na III spratu, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Obrazac br. 2. (Prijava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na 18. Skup{tini Dru{tva), kao i Obrazac br. 1. (Punomo} za punomo}nika da mo`e u~estvovati u radu i odlu~ivanju na 18. Skup{tini) iz Poslovnika o radu Skup{tine Dru{tva }e biti objavljeni zajedno sa materijalom za 18. Skup{tinu Dru{tva na web stranici Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo: www.bhtelecom.ba. VI Preporuka Preporu~uje se dioni~arima i punomo}nicima dioni~ara koji `ele u~estvovati u radu Skup{tine, da do|u 30 minuta prije zvani~no utvr|enog termina za po~etak rada Skup{tine Dru{tva, radi blagovremenog evidentiranja i utvr|ivanja kvoruma za po~etak rada Skup{tine Dru{tva. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA prof. dr. Samir ^au{evi}

show biz

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

55

ZVIJEZDE Ni{ta od rasprodaje idu}e sedmice

Majkl D`ekson stopirao aukciju
Skoro 2.000 predmeta trebalo je biti ponu|eno na prodaju
Posrnula pop megazvijezda Majkl D`ekson (Michael Jackson) uspio je dobiti sudsku zabranu daljnje prodaje svoje imovine. Skoro 2.000 predmeta trebalo je biti rasprodano idu}e sedmice na aukciji na biv{em D`eksonovom posjedu „Neverland“, ali je D`eksonova produkcijska firma pokrenula pravnu proceduru kako bi ta akcija bila otkazana, o ~emu je u posljednji trenutak uspjela posti}i nagodbu s aukcijskom ku}om „Julien’s“. Taj sporazum zna~i da }e vrijedni predmeti biti vra}eni D`eksonu, koji je na njih potro{io veliko bogatstvo. Ta vijest izazvala je olak{anje kod jednog dijela D`eksonovih
Aniston i [vimer: Sami u ~etrdesetima

D`enifer Aniston o svojim `eljama

Dejvid [vimer mogao bi biti otac mog djeteta
Popularna glumica D`enifer Aniston (Jennifer) izrazila je `elju da joj spermu donira dobar prijatelj i kolega Dejvid [vimer (David Schwimmer). Snimaju}i film „The Baster“, popularna Aniston do{la je do zaklju~ka da kroz ovaj film, ustvari, promovira vlastiti `ivot. Naime, radnja filma govori o neudatoj 40-godi{njakinji koja `eli zatrudnjeti umjetnom oploNeki od izlo`enih predmeta na ran~u „Neverland“
(Foto: AFP)

dnjom pa je na setu snimanja filma vrckava glumica izjavila da bi u njenom slu~aju definitivno najbolji kandidat bio [vimer. Ta je vijest {okirala sve prisutne, na {ta je D`enifer nastavila pri~ati da su David i ona, u vrijeme kada su se tek po~eli dru`iti, dogovorili da }e zajedno zasnovati porodicu ako budu samci u ~etrdesetima.

U reklami za „Motorolin“ mobitel

fanova, koji su sretni zato {to mu dragocjenosti nisu oduzete, ali i razo~aranje kod drugih, koji su se nadali da }e na najavljivanoj aukciji postati vlasnici barem nekog predmeta koji je do tada pripadala njihovoj zvijezdi. Utjeha im mo`e biti to {to je sada sve to izlo`eno za posjetioce na blistavom kalifornijskom ran~u „Neverland“ i mo}i }e se razgledavati sve do kraja idu}e sedmice. Me|u izlo`enim predmetima su mramorni {ah, slavne rukavice s kristalima iz spota za pjesmu „Billie Jean“ te biste na kojima je D`eksonovo lice ukra{eno raznim grimasama.

Terminator Dejvid Bekam
Dejvid Bekam (David Beckham) nedavno je snimio reklamnu kampanju za novi „Motorolin“ mobitel. Svom bogatom repertoaru, na kojem su do sada bili likovi poput Indijane D`onsa (Indiana Jones), gladijatora i sli~no, Dejvid je pridodao i lik Terminatora. Nau~nofantasti~ni Bekam nije ni{ta manje seksi kao zloglasni uni{tava~ iz budu}nosti nego kao maneken za „Armanijevo“ donje rublje. Biv{i kapiten engleske reprezentacije i ovog puta reklamira skupi proizvod. Naime, novi mobitel sti`e na tr`i{te s po~etnom cijenom od 1.400 funti. No, kako su rekli ~elnici „Motorole“, morali su podi}i cijenu mobitela kako bi kroz godinu mogli vratiti sav novac koji su uplatili na Dejvidov ra~un za reklamu. Naime, Bekam je sa njima potpisao ugovor na tri godine, {to }e firmu za proizvodnju mobitela ko{tati nekoliko desetina miliona dolara.

F L AS H

U trileru „The Crossing“

Megan Foks spa{ava supruga
Megan Foks (Fox) najavila je svoj novi film. Rije~ je o trileru „The Crossing“, pri~i o bra~nom paru koji postane `rtva otmi~ara - suprug je otet, a otmi~ari tjeraju suprugu, koju glumi Megan, da za njih sudjeluje u krijum~arenju droge sa meksi~kom mafijom. Naravno, Foks je primorana spasiti supruga i prevariti narko-mafiju a da ne ispuni njihove `elje i riskira ostatak `ivota u zatvoru.

Foks: Opet u akciji Bekam kao zloglasni uni{tava~

Ispad D`ejmija Foksa u radijskoj emisiji

Savjetovao Majli Sajrus da proba heroin
Oskarom nagra|eni glumac D`ejmi Foks (Jamie Foxx) izazvao je burne medijske reakcije svojim istupom u radijskoj emisiji „The Foxxhole“ kada je skrenuo temu na tinejd`ersku zvijezdu Majli Sajrus (Miley Cyrus). Foks se pretvarao da nema pojma ko je doti~na 16godi{njakinja, a zatim je zavapio: - Ima li ona uop}e zube? Mo`da bi joj trebali ugraditi zube! Potom joj je savjetovao da snimi amaterski pornouradak i da odraste. Tako|er, rekao je da bi se mogla ugledati na Britni Spirs (Britney Spears) i probati heroin.

LOS AN\ELES - Film „Devet i po nedjelja“ obilje`io ih je kao najstrastveniji filmski par, a 23 godine poslije Kim Besind`er (Basinger) i Miki Rurk (Mickey Rourke) ponovno su zajedno u filmu. Radi se o filmu „The Insider“ reditelja Gregora D`ordana (Jordan). Miki i Kim pali su jedno drugome u zagrljaj na premijeri „The Insidera“ u holivudskom „Arclight Cinemasu“.

Foks: Izazvao burne reakcije

Slavni i kompjuterske igrice

56

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

show biz

INTERNET Glumac privukao milion sljedbenika na „Twitteru“

E{ton Ka~er
popularniji od CNN-a
Ozborn: Bila ovisna o tabletama

Prije po~etka takmi~enja obe}ao je da }e, ako pobijedi, donirati 10.000 mre`a za za{titu od komaraca u povodu obilje`avanja Dana borbe protiv malarije
U takmi~enju u internet-popularnosti glumac E{ton Ka~er (Ashton Kutcher) za dlaku je pobijedio CNN, jednu od najja~ih medijskih ku}a na svijetu. E{ton je po~etkom sedmice izazvao CNN na utrku u tome ko }e prvi privu}i milion sljedbenika na popularnoj stranici za mikroblogove „Twitter“ te je ju~er proglasio pobjedu. Borba je imala i humanitarnu dimenziju. Slavni glumac obe}ao je da }e, ako pobijedi, donirati 10.000 mre`a za za{titu od komaraca u povodu obilje`avanja Dana borbe protiv malarije. U slu~aju poraza, obe}ao je darovati 1.000 mre`a. Na iste uvjete pristao je i CNN. Korisnici „T wittera“ itekako su se zagrijali za takmi~enje, a Ka~erova pobjeda povijesna je utoliko vi{e {to do sada nikome nije uspjelo da privu~e milion sljedbenika na „Twitteru“, stranici na kojoj korisnici objavljuju poruke od 140 znakova, koje se potom isporu~uju njihovim sljedbenicima. „T witter“ je isprva stekao medijsku pa`nju zbog aplikacija za medijske ku}e, ali je njegova informativna vrijednost ubrzo dospjela u drugi plan zbog velikog broja poznatih osoba koje ga koriste i imaju vjerne sljedbenike.

Keli Ozborn
opsjednuta „Wii Fitom“
Keli Ozborn (Kelly Osbourne), k}erka poznatog rokera Ozija (Ozzy), nedavno je u Oregonu zavr{ila s lije~enjem ovisnosti o tabletama protiv bolova. Nakon {to se rije{ila jedne ovisnosti, 24-godi{njakinja je odmah na{la novu. Sada je opsjednuta svojom kompjuterskom fitnesigricom. Osim za kompjuterom, Keli dosta vremena provodi sa svojim zaru~nikom Lukom Vorelom (Worralle), za kojeg tvrdi da joj je iz temelja promijenio `ivot. - Biti zaljubljen i sretan zaista mo`e promijeniti `ivot. On me nasmijava i najbolji mi je prijatelj. Nema bolje stvari od ljubavi tvrdi Keli.

Nakon propalog poku{aja usvajanja

Ka~er: Povijesna pobjeda

Usluga kolegici Sari Foster

Ni{ta od dueta Vajnhaus i Doga

Madona i Luz: Odvojeno se kre}u

Madona se pomirila sa Jesusom
Iako je Madona (Madonna) ne tako davno odlu~ila ostaviti dvostruko mla|eg manekena Jesusa Luza, nakon {to nije uspjela usvojiti ~etverogodi{nju Mersi D`ejms (Mercy James) iz Malavija, vratila se u njegov zagrljaj. Da su ponovno u vezi, Jesus i Madona poku{ali su sakriti od javnosti tako {to su odvojeno iza{li iz restorana i kabala centra, gdje su bili zajedno. Jesus je poslije toga snimljen kako ulazi u Madonin automobil.

D`ointima uni{tili posao
Britanska pjeva~ica Ejmi Vajnhaus (Amy Winehouse) i slavni reper Snup Dog (Snoop Dogg) planirali su snimiti duet, ali je sve propalo, jer su, umjesto da rade na pjesmi, palili d`oint za d`ointom. Slavni muzi~ari na{li su se u jednom studiju u Los An|elesu jo{ prije godinu, ali su rad na pjesmi zamijenili `estokim u`ivanjem u marihuani. - Ejmi je bila puna ideja, a ona i Snup se, ina~e, odli~no sla`u. Na{li su se kako bi napravili pjesmu, me|utim, pu{ili su d`oint za d`ointom pa je sve propalo - rekao je za britanski „The Sun“ izvor blizak Ejmi i slavnom reperu.

Reperski mogul fan britanske grupe

[on Kombs lud za „Arcitc Monkeysima“
Reperski mogul [on Kombs (Sean Combs), alijas Paf Dedi (Puff Daddy), izjavio je da je sigurno jedan od najve}ih fanova britanske grupe „Arcitc Monkeys“ te je pozvao ~lanove da prije|u u njegovu diskografsku ku}u „Bad Boy“. Na snimku koji je novinarima pokazao bubnjar „Arctic Monkeysa“ Mat Helders (Matt), Kombs govori: - Mnogo ljudi to ne zna, ali ja sam, vjerovatno, jedan od najve}ih fanova grupe „Arctic Monkeys“. Kada sam upoznao te momke, to mi je bilo kao ostvarenje sna, jer su i oni veliki fanovi Paf Dedija. „Arctic Monkeys“ uskoro }e postati dio etikete „Bad Boy Records“. Nama ne treba novac. Mi }emo, jednostavno, raditi. To je skoro siguran posao.
Hadson: Neo~ekivan potez

Kejt Hadson u „Beverly Hillsu“
Iako je do sada odbijala televizijske projekte, glumica Kejt Hadson (Kate Hudson) navodno je pristala da se pojavi u gostuju}oj ulozi u savremenoj verziji popularne tinejd`erske serije „Beverly Hills“. ^asopis „In Touch“ navodi da se Kejt odlu~ila na ovaj neo~ekivani potez kako bi u~inila uslugu dobroj prijateljici Sari Foster, koja se nedavno pridru`ila gluma~koj ekipi novog „Beverlyja“. Dvije glumice oduvijek su `eljele sara|ivati, a ovo im je, kako tvrde upu}eni, idealna prilika.

Kombs: Uskoro saradnja

Vajnhaus i Snup Dog: Pjesmu zamijenili marihuanom

Dnevni avaz

subota, 18. april/travanj 2009.

57

MALI

OGLASI
Prodaja
Prodajem 2 prednja blatobrana za Golf II, novi original za 100 KM. Tel. 061 145 636. Prodajem auto kamp prikolicu sa tendom. Tel. 033 691-392. Prodajem Daewoo-Nexia limuzina, 98. god., pre{la 86.000 km u odli~nom stanju, reg. do 11/2009., cijena 4.700 KM. Tel. 061 863 783. Prodajem Golf 2, god. 1984. dizel, crvene boje, 4 vrata, reg. do 1. 10. 2009. god. Tel. 061 219 127. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem kamion kiper 19-281, u odli~nom stanju. Tel. 061 201 583. Prodajem Pasat TDI, karavan, 2004. god., extra ispravan, registrovan. Tel. 061 141 674. Prodajem R-5 campus, benzin 1.1, 1990. god., reg. do 17. 5. 2009., 2.100 KM. Tel. 061 553 523. Prodajem Reno Megan Coupe 2001. god., reg. do jula 2009. Tel. 061 338 433. Prodajem za Golfa alnaser, alternator 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996. Punto 1.9 JTD, 2002. god., tek registrovan, 5 vrata, ful oprema, klima, alu. felge, met. sivi, povoljno. Tel. 033 461-897. Putni~ko vozilo Mercedes prodajem, proizv. 1985. Tel. 066 391 890. Reno Laguna 2, limuzina, 2002. god., 1.9 dizel, tek registrovana, ura|en servis, u odli~nom stanju, 14.200 KM. Tel. 061 701 989. Izdajem pos. prostor 17,5 m2 u Tr`nom centru „Tom“ Lukavica. Tel. 065 952 967, 065 396 736. Izdajem pos. prostor 40 m2, vi{estruka namjena, Aerodrom naselje. Tel. 062 255 171. Izdajem pos. prostor 70 m2, univerzalan - za sve namjene, ul. Stupska 78. Tel. 033 638-006. Izdajem pos. prostor, biv{a }evabd`inica, 20 m2, na ulazu u Hecinu pijacu. Tel. 061 531 130. Izdajem prazan dvos. stan, pos. ulaz, tel., kablovska, Aneks. Tel. 033 611-795, 062 416 771. Izdajem stan Anex, I sprat, ku}a. Tel. 033 656-341. Izdajem stan na Stupu kod Interexa. Tel. 061 266 869. Izdajem tros. namj{eten stan, 2 kupatila, 2 terase, u obzir dolaze studenti, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061 926 164. Izdajem uhodan friz. salon na ^. Vili kod praonice Slon. Tel. 061 139 960. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Jednokrev. soba studentici, blizu Katedrale. Tel. 219-285. Jednos stan u ku}i, nenamje{ten, pos. ulaz (ima kuh. elemente), zvati od 17 h. Tel. 033 801 524. Kancelariju izdajem Ko{. brdo kod Robota, povoljno. Tel. 033 760-355, 061 259 968. Luksuzno opremljena ku}a 240 m2, ba{ta 800 m2, parking 8 mjesta, u centru, blizu Avaz Twist Pouer. Tel. 061 346 888. Namje{tena garsonjera izdajem, 400 KM, 6 mjeseci unaprijed. Tel. 061 272 743. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Otes, izdajem sobe za gra|. radnike. Tel. 629-257. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani uz pla`u, 10 EUR-a po osobi, izdajem, 6, 7 i 8 mjesec. Tel. 00385 21 773 305. Otok Kor~ula, polupansioni, bos. kuhinja, hotel tri zvjezdice, vrlo povoljno izdajem. Tel. 00385 20 715 791. Pos. skladi{ni prostor na Stupu izdajem kod Interexa. Tel. 061 266 869. Posavska 128, izdajem dvosoban namje{ten stan na spratu priv. ku}e. Tel. 062 422 405. Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa svim priklju~cima, za sve namjene izuzev ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061 345 991, 033 454-542. Radnicima izdajem namje{tene sobe ili sprat ku}e. Tel. 033 659-474, 061 866 090. S. Grad, iznajmljujem ili prodajem ku}u sa pos. prostorom 250 m2+200 m2 parking. Tel. 063 180 064. Sobe za spavanje sa TV-om, Ba{~ar{ija izdajem, po osobi 20 KM. Tel. 061 192 073. Stan izdajem preko puta Vije}nice, namje{ten, dvjema studenticama, centr. grijanje. Tel. 061 218 938. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Ciglane - trosoban, vl. 1/1, odmah useljiv. Tel. 065 480 265. 3810-1Gr Prodajem ili izdajem poslovni prostor u Privrednom gradu Skenderija. Tel. 061 132 428. 5141-1Nd` Prodajem jednosoban stan 41 m2/III sprat, adaptiran, bez posrednika. Mob. 062 812 565. 5122-1Nd` Prodajem stanove 34 m2 M. Dvor, 93 m2 u Radi~evoj, 59 m2 Otes, 41 m2, 40 m2 Dobrinja, 73 m2 Grbavica. Tel. 066 117 202. 3469-1Pr A. Hangija, 32 m2/II, sprat+balkon. Tel. 061 558 932. Aerodromsko, ku}a sa 6 stamb. jedinica, 1/1, useljiva, na parceli 525 m2, cijena 320.000 KM. Tel. 061 709 430. Ahatovi}i, ku}a sa oku}nicom 1.500 m2, cijena 150.000 KM. Tel. 061 132 197. Al. Polje, Nerkeza S., trosoban stan 64 m2, povoljno. Tel. 062 23 02 26. Al. Polje, Trg me|. prijateljstva, 70 m2, 1 sp., povoljno. Tel. 033/544-722, 061 269 148. B. Potok, nov dvos. stan, 57 m2+7,5 m2 balkon. Tel. 065 098 407. Bare-[ip, novogradnja, 92 m2, II sp. Tel. 061 558 932. Bla`uj, Sarajevo, ku}a sa stvarima, sve novo, klju~ u ruke, odmah useljiva, 1/1, sa 500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 033 656-235, 061 325 750. Br~ko centar, prodajem ku}u 270 m2, tri eta`e, plac 538 m2. Tel. 049 217 785, 061 568 563. Centar kod II gimnazije, prodajem trosoban stan 80 m2. Tel. 061 875 291. Centar, Alipa{ina, troipos. stan 80 m2, Vi sprat, sun~an, lift. Tel. 062 105 908. Centar, prodajem stan 81 m2 kod Latinske }uprije. Tel. 061 185 231. Centar, Titova, stan 147 m2, 2 sp., cijena 3.400 KM/m2. Tel. 061 225 810. D. Ozme, 170 m2, na III sp. Tel. 061 558 932. Dobrinja 2, II sprat, tros., 2 balkona, sun~an, odli~na lokacija. Tel. 062 911 842. Dobrinja 3, prodajem stan 87 m2, kod „Kup“ slasti~arne. Tel. 061 685 506. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32-80 m2, useljenje maj 2009. Tel. 061 398 786. Dvoipos. stan prodajem 58 m2, c.g, 3 sp., 2 balkona, K. Kapetanovi}a. Tel. 655-390. Dvos. stan 54 m2, 1/1, 4 sp., Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061 356 085. Dvos. stan 63 m2, u dobrom stanju, naselje Kova~i}i, ul. Radni~ka. Tel. 061 229 547. Dvos. stan prodajem 58 m2 ili mijenjam za Bijeljinu stan-ku}a. Tel. 033 453-737. Fo~a-Brod na Drini, prodajem ili mijenjam ku}u sa tri dun. zemlje. Tel. 061 836 405. Gra|. zemlji{te 4.400 m2, predvi|ena gradnja zgrade, p+4, blizu olimp. bazena, cijena 700.000 KM. Tel. 061 709 430. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan, visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50. Had`i}i, prodajem ku}u useljiva, 1/1, p+s+p, 8,5x9 m, svi priklju~ci, 2 gara`e, oku}nica 618 m2. Tel. 033 420 319. Had`i}i, prodajem useljivu ku}u, 1/1, p+s+p, 183 m2, svi priklju~ci, 2 gara`e, oku}nica. Tel. 033 420-319. Had`i}i-Zovik, prodajem ku}u sa dva ulaza i oku}nicom 5.937 m2. Tel. 033 531167, 062 529 466. Hitno prodajem stan u Hrasnom 56 m2, A. B. [imi}a, 3 sprat, 120.000 KM. Tel. 066 377 033. Hitno-povoljno prodajemn stan kod OHR-a, 54 m2, pogodan i za posl. prostor. Kont. tel. 063 595 222. Hrasno, prodajem nov, dvoipos. neuseljen stan, 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 214 743. Hrasno, Trg heroja, ~etvorokatnica, ve}i dvos. stan na III sp., balkon, u odli~nom stanju, vl. 1/1, centr. grijanje. Tel. 061 510 964. Ilid`a, prodajem dvos. stan 56 m2+8 m2, II sp., centralno, blind vrata, kablovska. Tel. 061 811 792, 062 327 460. Ilid`a-Lu`ani prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 033 625-993. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, 3 sp., pogled na park i hotele. Tel. 033/624205. Kijevo-Luke, prodajem 1.000 m2 zemlji{ta na samoj rijeci @eljeznici, pogodno za sve. Tel. 033 638-006. Kompletno adapt. stan 47 m2, prizemlje, kod Katedrale, za kancelarije idealan, 200.000 KM. Tel. 061 901 909 iza 17 h. Kova~i}i, prodajem plac 576 m2, dozvolj. gradnja, svi priklju~ci na terenu. Tel. 061 335 484. Ku}a Breka, p+s, 400 m2 placa, pozicija odli~na. Tel. 061 558 932. Ku}a p+s sa gra|. dozvolom i 1.900 m2 zemlji{ta pod vo}em i ~empresima, PerivojReljevo. Tel. 065 953 045. Ku}a S. Grad, ravni dio, ul. Ke~ina, jednosoban+~etvorosoban, gara`a, veliki podrum, ba{ta, eta`. grijanje, 330.000 KM. Tel. 061 510 964. Ku}a u [vrakinom sa dva ve}a stana, gara`om i {upom i 500 m2 oku}nice, cijena

Prodajem kamion sa prikolicom Reno, troosovinac, vrlo povoljno. Tel. 061 922 089. 5141-1Nd` Prodajem Gilera Nexus 250i cc, kao nov, 2007. god., crveni, registrovan, cijena 7.000 KM. Tel. 061 432 189. 3840-1Gr [koda Fabia, 1.9 SDI, 2000. god., 140.000 km, plava, kommplet servis. Reg. do januara 2010., 10.500 KM. Tel. 066 739 225. 3850-1Gr Atraktivan sportski motor LBC 150 ccm, 2007., pre{ao 6.000 km, registrovan, prvi vlasnik, vo`en 1 godinu. Tel. 061 165 097. Auto Lada 112, 1.5 GLI, 16 V-hobak, god. 2004., 22.000 km, skoro nova, centr. brava, kod za{tita, el. stakla, poluklima, podesiv volan. Tel. 033 533-449 ili 061 927 080. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 50.000 KM. Tel. 061 195 938. ^etiri kom. al. felgi sa gumama za Opel COrsu 1.2, prodajem. Tel. 063 145 516. Dacia Logan 1.6, ful oprema, stara dvije godine, reg. do febraura 2010. god. Cijena po dogovoru. Tel. 062 337 813. Dvije gume Sava S3, 175/70 R14, u odli~nom stanju. Tel. 033 223-844. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fiat Punto I, 1.1 benz., plava boja, nove gume, servisna, registrovan. Tel. 063 506 303. Fiat Punto I, 1.1 benz., plava boja, nove gume, servisna. Tel. 063 506 303. Fiesta 1.6i, 90. god., reg. do 9. 09., crna, alarm, el. gepek, o~uvan i dijelova, extra stanje. Tel. 061 319 656. Ford Ka, 2000. god., tek registrovan, hitno, povoljno. Tel. 062 535 986. Golf 2, 91. god., crvena boja, 4.800 KM. Tel. 063 595 464. Golf 3, 1.9 SDI, 1997. god., pre{ao 195.000 km, kand`a, alarm, CD/MP3, Sarajevo. Tel. 061 212 840. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 9.500 KM. Tel. 061 133 413. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Jeta B, 2001. god., silver boja, mala potro{nja, klima, airbag, alarm, muzika, 13.500 KM. Tel. 066 110 440. Kombi Mercedes 312 D, {printer, prva reg. 2000. god., mo`e zamjena. Tel. 061 138 457. Mercedes A klasa, 170 CDI, 99., ful oprema, 13.000. Tel. 061 143 036. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., ful oprema, ko`a, cobra, metalik sivi. Tel. 061 146 657. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., ful oprema. Tel. 061 145 887. Motokultivator 3 KW/4.1 KS, nov povoljno prodajem. Tel. 467-299. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Astra 1.4i, 1999., karavan, automatik, servisna knjiga, mo`e zamjena za Punto I. Tel. 061 144 162. Opel Astra 1.4i, 1999., karavan, automatik, servisna knjiga, mo`e zamjena za Punto I. Tel. 061 144 162. Opel Astra 1.7 TDI, 1997. god., 130.000 km, tek registrovan, Sarajevo. Tel. 061 262 516. Pasat dizel-karavan, 1992. god. Tel. 033 432-482. Pasat TDI, karavan, 2004. god., extra ispravan, registrovan. Tel. 061 141 674. Peugeot 206, 1.1 benzin, 99. god., sve osim klime, u ovla{tenom servisu odr`avan, cijena povoljna. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Polo 1.4 B, 2000. god., ,met. perla boja, el. podiza}i, centralna, daljinsko, servisna, gara`iran, 8.600 KM. Tel. 066 110 440.

Kupovina
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 061 426 997. 208-1Ze Dijelove kupujem za Seat-Ibica, Olimp 91. Tel. 062 967 871. Kupujem havarisana vozila Golf 2, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala auta za autodijelove. Tel. 061 249 467, 033 622-904. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem Ford Ka ili neko dr. auto. Tel. 063 132 183. Kupujem prednje blatobrane i obrve za Fi}u, blatobrane prednje. Tel. 061 595 114.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor 100 m2, ul. Safeta Zajke 314, preko puta OMW pumpe u Brije{}u. Tel. 062 359 139, 033 674064. 4925-1Nd` Izdajem super opremljen 30 m2 frizersko-kozmeti~ki salon u Barskoj 33, Ilid`a. Kontakt telefon: 061 201 245 ili 061 724 728. 5018-1Nd` Advokatsku kancelariju izdajem kod Suda, [enoina, zvati iza 18 h. Tel. 534-126. Apartmani i sobe S. Grad, Sarajevo, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Blizu @eljezni~ke stanice, izdajem stan u zgradi 62 m2. Cijena 500 KM. Tel. 061 553 803. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, kod Katedrale, izdajem stan pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189. ^. Vila, izdajem namje{ten jednos. stan, centr. grijanje, lift. Tel. 061 916 429, 063 885 323. Dobrinja 4, Trg V. [ekspira br. 2, izdajem pos. prostor 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 171 399. Dvos. stan izdajem, R. Prgude, Ko{evo. Tel. 208-177. Famos, Hrasnica, proizvodno sklad. objekat u izgradnji, prodajem ili izdajem. Tel. 061 188 383. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem na Vracama, ul. A. Smajlagi}a. Tel. 061 335 484. Hrasno, izdajem dvoiposoban stan sa gara`om. Tel. 061 262 733. Izdaje se pos. prostor 50 m2 u Ned`ari}ima, Lukavi~ka c. Tel. 033 471-778. Izdaje se pos. zgrada u centru Busova~e, za sve namjene. Tel. 061 169 542. Izdaje se radnja na Ba{~ar{iji, 11 m2, WC i mala galerija, trgovke. Tel. 061 516 854, 061 364 399. Izdajem apartmane u Igalu i Zaostrogu. Tel.033 614-664. Izdajem lux. opremljen sprat ku}e, pos. ljudima i strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567.

Prodaja
Prodajem savremeno izgra|eni poslovni objekat - novogradnja, vrhunski materijali, pogodan za proizvodnju i skladi{te, povr{ine 4.300 m2 + asfaltirano dvori{te od 4.600 m2, na parceli od 8.000 m2, Vlakovo, u blizini Mostarskog raskr{}a. Tel. 061 144 847, www.vlakovo.homeip.net vlakovo@gmail.com N. Prodajem parcelu cca 100 m2 u ulici Ticina 20, sa urbanisti~kom saglasno{}u za stambeni objekat od 180 m2. Cijena: 65.000 KM. Tel. 061 158 936, 061 373 949. 3009-1Pr Dobrinja, Kasima Prohi}a 7, prodajem jednosoban stan, 39 m2, zvati od 16-19 sati. Tel. 061 503 219. 5010-1Nd` Prodajem-izdajem poslovne prostore na: Ilid`i - Mala Aleja; ^. Vila; PC-Robot - N. Sarajevo, raznih veli~ina. Inf. 061 134 044, 062 902 823. 3749-1Gr Prodajem jednosoban stan 36 m2 + 4 m2 ostava, lok. Ciglane, I sprat. Cijena 98.000 KM. Tel. 061 206 728. 3394-1Pr Ilid`a - prodajem poslovni prostor, Mala Aleja Ilid`a, ul. Emira Boguni}a-^arlija br. 39. Tel. 032/408-047, 032/405-805. 207-1Ze Prodajem zemlju: Novi Grad - Perivoj, 70.000 m2, sa 2 gra|evinske dozvole, vrlo povoljno. Tel. 065 989 554. 3810-1Gr

300.000 KM. Tel. 061 709 430. Ku}u prodajem 400 m2+gara`a, 200 m2 oku}nice, Kova~i}i. Tel. 061 323 610. Ku}u prodajem u centru, mogu}nost pos. zgrade, 100 m2 i 100 m2 ba{te za gradnju. Tel. 066 620 022. M. Dvor 84 m2/III, ul. V. Peri}a. Tel. 061 558 932. Na Jablani~kom jezeru prodajem stamb. posl. ku}u. Tel. 063 180 064. Orebi}-Centar, 4 jednos. stana i dvosoban, balkoni, klima, ba{ta, parking mjesta, 450.000 EUR-a. Tel. 061 510 964. Otoka, prodajem dvos. stan sa c.g., dig. TV, ustaklj. lo|a, jako uslovan, useljiv vl. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. P Lige, 77 m2, I sp., neboder kod Zetre, . 2.000 KM/m2. Tel. 061 558 932. Pale, naselje Javor, prodajem 850 m2 zemlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200 854. Pale-Careve vode, prodajem-mijenjam plac zemlje 980 m2 sa svim gra|. dozvolama. Tel. 033 542-183, 061 856 024. Parcelu prodajem u naselju sa svim komunalijama, Isto~. Sarajevo. Tel. 062 437 558. Plac na Ni{i}ima, 5,5 duluma, pogodno za gradnju. Tel. 033 489-002, 061 254 038, 061 719 890. Plac prodajem na Kova~i}ima 576 m2, dokumentacija uredna. Tel. 061 335 484. Pofali}i kod FDS, dvos. 49 m2, balkon, na II sp., vl. 1/1, 85.000 KM. Tel. 061 510 964. Pofali}i, Humska ul, stamb. pos. objekat na placu od 610 m2, novogradnja, prodajem. Tel. 062 227 122. Pos. prostor 69 m2, potpuno renoviran, vlasni~ki list, cijena 295.000 KM. Tel. 061 140 071. Prodaje se dvoipos. stan 62 m2+terasa 4 m2, I zona, parking ve}i, lift. Tel. 659-485, Sarajevo. Prodaje se stan 56 m2, Al. Polje. Tel. 061 244 325. Prodajem 5.000 m2 zemlje, Ilid`a-Doglodi, 650.000 KM, vl. 1/1. Tel. 062 921 728. Prodajem garsonjeru suteren, 29 m2, kod PU N. Grad. Tel. 061 912 476. Prodajem ili izdajem stan na Skenderiji 49 m2. Tel. 061 374 626. Prodajem ili mijenjam zemlju-polje pored puta Vi{egrad-Jagodina, 12.800 m2.. Tel. 673-752. Prodajem ku}u i 2 dun. zemlje, ReljevoPerivoj. Tel. 065 95 30 45. Prodajem ku}u i 3 dun. oku}nice u Zoviku kod Pazari}a. Tel. 065 455 148. Prodajem ku}u sa 500 m2 oku}nice na Bistriku. Tel. 061 130 012. Prodajem ku}u u Hrasnom, N. Sarajevo, 3 stana, gara`a, cca 270 m2. Tel. 061 890 086. Prodajem ku}u-farmu za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 033 404-392. Prodajem na Bistriku pos. prostor 50 m2 u blizini Jap. ambasade. Tel. 061 276 207. Prodajem plac 910 m2, ul. H. Brankovi}a-Mojmilo, 1/1, 40.000 KM fix. Tel. 061 432 167. Prodajem pos. prostor na Dobrinji 3, suteren, 27 m2, preure|en za stanovanje. Tel. 061 200 854. Prodajem ran~ u Ljubini kod Semizovca, dvije ku}e, veliki obra|eni vrt i bazen. Tel. 061 192 073. Prodajem stan 103 m2, 3 kat, ul. HisetaCentar, za 270.000 KM. Tel. 061 145 636. Prodajem stan 171, ^adord`ina, S. Grad, 53 m2, I sp. Tel. 062 376 287. Prodajem stan 54 m2, kvadrat stana 1.700 KM, D`. Bijedi}a, 5 sp. Tel. 061 107 680. Prodajem stan 60 m2, A. Polje, B faza. Tel. 062 295 974, 057 484 055. Prodajem stan 60m2, Bare-[ip (novo naselje). Mob.061/339-739, e-mail: fahrudinvehabovic@yahoo.com Prodajem stan 75 m2, III sp., c.g. Trg nezavisnosti. Tel. 061 320 490. Prodajem stan u Br~kom, cijena po dogovoru. Tel. 049 214 437. Prodajem tros. stan 72 m2, 14 sp., nije zadnji, strogi centar. Tel. 033 445-876. Prodajem zemlju u Dej~i}ima, pored rijeke Bijele (Federacija). Tel. 061 829 117. Prodajem zemlju u G. Polju, parcela u cijelini 15.160 m2, cijena 150.000 EUR-a. Tel. 066 377 033. Prodajem zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. Ran~ prodajem sa dva objekta, bazen i ribnjak sa velikom gara`om. Tel. 061 192 073. Resnik-Pazari}, prodajem vikend., 2 stana, gara`a, oku}nica, 1.600 m2. Tel. 061 890 086. Stan 49 m2, Vraca. Tel. 061 208 920 iza 14 h. Stan 66 m2, I kat, renoviran, useljiv, 1/1, na Dobrinji 3, lijepa lokacija, cijena 130.000 KM. Tel. 061 709 430. Stan prodajem Al. Polje, A faza, 7 sp., 70 m2, cijena po dogovoru. Tel. 065 66 99 61. Stan u Vogo{}i, centar, povr{. 54 m2+33 m2 balkon. Tel. 061 916 160. Strogi centar, Danijela Ozme 12/III, stan 170 m2. Tel. 062 319 690. [vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, 1 sprat, parno grijanje. Tel. 062 370 987. [vrakino, ul. A. Firdusa 34 m2, 3 sp., jednos. stan, komplet adapt., sa ugradb. kuhi-

58

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 4325-1ND@ Radimo stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom i na{om skelom. Tel. 061 270 729, 062 216 268. 4938-1Nd` KVALITET I GARANCIJA - Vanjske PVC i alu. roletne, aluminijske `aluzine, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 291-1Gr Vr{im prevoz stvari, selidbe, odvo`enje starih stvari, po potrebi radna snaga. Tel. 062 760 396. 3673-1Gr Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo na adresu. Tel. 062 574 777. Radim molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Zubne proteze i druge stomatolo{ke usluge u toku dana, povoljno, radimo i vikendom, popust penzionerima. Tel. 061 141 544, 033 235-656. Zubna ambulanta sa protetikom. Tel. 033 461-712. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Lije~im hemoroide vanjske i unutra{nje, uspje{no. Tel. 061 533 146. Servis za popravku resa, ru~no tkanih i ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660. [ivenje autopresvlaka za sva vozila, paleta boja, popravak sjedi{ta. Tel. 061 215 658, Antuna Hangija 65. Elektroinstalater, idejna rje{enja, planovi, nacrti, popravak starih i postavljanje novih instalacija. Tel. 062 525 888. Arhitekta - savjet za ure|enje stana, enterijera, poslovnog prostora. Tel. 061 566 482. Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Stolar: izrada kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Kre~im stanove kvalitetno i ~isto. Tel. 062 672 723, 612-025. Lije~im infarkt srca na bazi ljekobilja. Tel. 033 616-211. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Postavljam i ugra|ujem blindo vrata, klime, stelitske antene. Tel. 062 627 602. Agencija „Drug“ vr{i usluge pla}anja va{ih ra~una, kupovine i svih ostalih vama potrebnih usluga uz minimalnu nadoknadu. Tel. 061 504 425. Obra~un pla}a i drugih primanja vo|enje poslovnih knjiga, za UG, DOO, povoljno. Tel. 061 353 244, 033 588-491. Dajem instrukcije iz fizike, matematike i engleskog jezika, u~enicima osnovne {kole. Tel. 061 266 659. Odgovorna apsolventica hemije daje instrukcije iz hemije osnovcima i srednjo{kolcima. Tel. 061 836 625. [ijem, radim prepravke povoljno. Tel. 033 441-720. Prof. njema~. jezika povoljno daje instrukcije i vr{i prevode. Tel. 062 618 039, 066 283 546. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno, 2 sata - 15 KM. Dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Kerami~ar - brzo, kvalitetno, povoljno, garancija za posao. Tel. 062 214 417. Brzo i kvalitetno vr{im vodoinstalaterske radove. Tel. 063 795 244. Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 061 524 387, 033 643990. ^istimo kercher aparatima }ilime, itisone, tepihe, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Prijevoz putnika luksuznim putni~kim vozilom, ugodno, sigurno i veoma povoljno na svim destinacijama. Tel. 062 534 807. Matematika - studenti i srednjo{kolci, dipl. ing. el., garantujem uspjeh. Tel. 062 327 168. Instaliram video igrice na va{ ra~unar, 1 igrica 1 KM. Tel. 061 159 367. Povoljno i kvalitetno izvodim sve vrste gra|evinskih radova, kao i adaptacije. Tel. 062 393 187. Termo fasade, rigips, moleraj, uz garanciju sa njem. iskustvom. Tel. 061 270 971. Centralno grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Moler-majstor, gletuje, kre~i, farba stolariju. Tel. 062 282 243. VKV moler - kre~enje od 90 KM, majstor pouzdan i stru~an. Mob. 061 861 199. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Radim kade koje su o{te}ene mjestimi~no, kvalitetno. Tel. 062 327 374. Iskusan profesor engleskog jezika (simultani prevodilac) prevodi stru~nu dokumentaciju za magistarske radove i disertacije, brzo i povoljno. Tel. 062 113 724. Struja-klima, elektroinstalacije i klima ure|aji, monta`a i servis. Tel. 061 191 566, 033 630-324. Njema~ki advokat porijeklom iz Bosne zastupa u svim pravnim sporovima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe putnika, povoljno, kombi Mercedes na svim destinacijama. Tel. 061 811 115. VKV vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi uz garanciju. Tel. 061 374 441. Vodoinstalaterska radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 062 385 675. Bravarsko varila~ke usluge, zamjena brava i cilindara, postavljamo blind vrata. Tel. 062 103 502. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova po sistemu „klju~ u ruke“. Tel. 062 180 957. Super efikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 234 026. Radim mol. far. radove, gletovanje, u bojama i ostalo, kvalitet garaancija. Tel. 061 502 031, 033 631-315. Moler radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Tel. 062 356 127. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Studentima lektori{em diplomske radove, posebno povoljno - prof. bosanskog jezika. Tel. 062 967 852. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. ^uvam - odr`avam vile-vikendice. Tel. 061 493 251. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 10 KM, prijave SMS-om. Tel. 061 379 586. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke na grijanju. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Leben - Agencija za medicinske usluge i njegu 24 h, dolazak po dogovoru. Tel. 033 666-445, 061 497 319. Pjeskarenje, zatamnjivanje i dekoracija stakla. Tel. 061 529 697. Dajem ~asove iz matematike i fizike. Tel. 464-863, Mojmilo. Medicinske usluge, fizioterapeutkinja, radim masa`e i opu{tam, zvati od 9-16 h. Tel. 061 507 813. Ba`darim i opravljam sve vrste tlakomjera. Tel. 061 366 112, Sarajevo. Servisiranje ra~unara i opreme, instalacije softwera, povoljno, dolazak besplatan.Tel. 062 419 358. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 222 851 i 033 471 812 Laminate i parkete postavljam, lakiram, bezpra{insko bru{enje, garancija. Tel. 063 949 386. Bu{im rupe i otvore u armiranom betonu. Tel. 062 420 480. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja, dijelovi, kursevi. Tel. 061 827 793. Vr{im selidbe stvari ostale transporte robe, kombi nosivosti 1,5 T, du`ine 3,5 m, visine 2 m, sa ili bez radne snage. Tel. 062 226 665, K. Brdo. Radim sve vrste stakala, ogledala, akvarijuma i ostalo. Tel. 061 501 799. Termo fasade, zidarski i tesarski radovi, adaptacije. Tel. 065 719 294, 062 357 501. Radim sve molerske farbarske radove povoljno. Tel. 061 397 187. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ing. saobra}aja podu~ava testove za voza~e, pi{e `albe i prigovore po saobra}aju. Tel. 061 205 803. Povoljno radim se vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Povoljno snimanje i monta`a najsre}nijih trenutaka vas i va{ih najdra`ih. Profesionalna obrada. Tel. 062 356 113. Pe}i za pice zidamo. Tel. 061 154 540. Stolar - sve usluge. Tel. 061 538 223. Profesor instruira francuski, latinski, talijanski. Tel. 061 566 590. Kombi prevoz stvari, povoljno. Tel. 061 439 666. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 Sve vrste prevoza kamionom kiperom do pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materijal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904. Prevoz putnika i robe {irom BiH i dalje, vozila klimatizirana. Tel. 062 205 740. Radimo od temelja do krova, kao i stiropol fasade sa na{om skelom. Tel. 062 216 268. Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i ure|aje, pozovite. Tel. 618-907. Radimo el. instalacije, povoljno. Tel. 061 901 646. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Profesorica instruira hemiju studentima i |acima. Tel. 061 800 103. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 262 868 i 061 967 229. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. Dajem instrukcije iz italijanskog jezika. Tel. 062 682 027. Sve vrste mol. radova ~isto i kvalitetno. Tel. 063 488 046. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220173. Ameri~ko dubinsko usisavanje kompletnog stana 30 KM, }ilima, le`aja, trosjeda, se}ija, itd. Tel. 062 524 502, 033 674-019. Masa`a opu{taju}a komplet tijela (Sarajevo), ne javljam se na skriveni broj i ne odgov. na SMS. Tel. 061 519 469. Prevozim sigurno, udobno, putnike seminari, inostranstvo, aerodromi, kombi Mercedes. Tel. 061 366 684. Izvodimo adaptacije i sanacije objekata, termo fasade, ma{insko malterisanje i ostale radove. Tel. 062 105 262. Molersko farbarski radovi, uredno, povoljno i kvalitetno. Tel. 630-163, 061 244 886. Voza~-instruktor obu~ava korektno i kvalitetno. Tel. 061 338 085. Dajem instrukcije iz vo`nje, instruktor „B“ i C“ kategorije. Tel. 061 414 081. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa, obuka. Tel. 061 530 704. Vodim poslovne knjige privrednih dru{tava, udru`enja neprofitnih organizacija - povoljno. Tel. 558-491, 061 353 244. Keramika 7, laminat 3,5, {ipod 5, stiropor izolacija stanova 7. Tel. 062 622 423. Zimsko sni`enje: rigips, moleraj, edel putz, blinda, laminat, keramika, estrih. Tel. 061 455 594. Kamine zidamo, ugra|ujemo, grijanje eta`no i zra~no iz kamina. Tel. 061 154 540. Iskusni vodoinstalater Vinko rado bi u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-988, 061 968 031. VK moler izvodi molersko-farbarske radove, garantujem kvalitet, cijena povoljna. Tel. 061 308 922. Vodoinstalater ako `elite otkloniti kvar na staroj ili uraditi novu instalaciju. Tel. 061 255 290, 513-744. Postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Instrukcije iz engleskog jezika, dolazim na adresu. Tel. 061 219 972. Stolar, izrada kuhinja i plakara po mjeri, brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806. Moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 574 040 Vr{imo sve vrste selidbi povoljno. Tel. 062 574 040 Prevoz putnika novim kombijem i minibusom sa klimom 9-21 sjedi{ta, za 1. maj, izleti, more, seminari, planine, inostranstvu, te po dogovoru. T 061 106-385. el. Prekucavam i sastavljam sve vrste radova, seminarski, brzo i kvalitetno, skeniranje slika. Tel. 061 723 505. Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata, stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel. 062 516 278 Snimanje i fotografisanje vjen~anja i drugih doga|aja profesionalnom digitalnom opremom. Mob. 061/555-869. Med. sestra pru`a med. usluge, injekcije, infuzije, obradu rana, ispiranje uha, kontrolu {uka, urina, tlaka, povoljno. Tel. 641-144. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Vizit kartice {tampam laserski, kolor, 100 kom. za 10 KM. Brza isporuka. Tel. 061 229 347. Profesorica engleskog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima i prevodi sve vrste tekstova i dokumenata. Tel. 061 867 095. Ku}na njega - presvla~enje, kupanje, terapija, profesionalno i povoljno. Med. sestratehni~ar. Tel. 062 270 249. Grafi~ku pripremu za ploter graviranje, pjeskarenje, fotografije pretvaram u vektore, radim mailom. Tel. 063 416 765, Vitez. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Kvalitetno i ~isto obavljam molerske poslove. Tel. 066 285 808. Monta`a namje{taja, popravka starog, radim po mjeri kuhinje, ormare, plakare. Tel. 061 267 648. Profesorica violine dugogodi{njeg iskustva povoljno instruira violinu. Tel. 642-192. Iskusni vodoinstalater vr{i popravke, instalacije i adaptacije vodoure|aja. Tel. 063 918 655. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Prof. engleskog i francuskog jezika daje instrukcije i vr{i sve vrste prevoda. Tel. 033 239-376. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{tita. Tel. 061 337 178.

njom i plakarima, 57.000 KM. Tel. 061 510 964. U centru prodajem stan 65 m2, prakti~nog rasporeda, na prekrasnoj lokaciji, balkon 16 m2. Tel. 061 243 923. U G. polju prodajem 1.650 m2 zemlje, odli~na lokacija, cijena 55.000 KM. Tel. 066 377 033. U Zenici prodajem stan 39,5 m2+5 m2 lo|a, 1.700 KM/m2. Tel. 032 409 002. U Zenici-centar, kod stadiona, lamela, caffe pogodan za sve namjene, hitno zbog odlaska, prodajem. Tel. 061 846 804. Vele{i}i Donji, jednos. stan 35 m2/I u stamb. zgradi, potrebna adaptacija, 49.000 KM. Tel. 061 510 964. Vogo{}a, Igmanska, prodajem stan 75 m2, nadogradnja, dvoeta`ni, klju~ u ruke, 1.900 KM/m2. Tel. 061 162 150. Vogo{}a, prodajem dvosoban stan 57 m2, adaptiran. Tel. 061 101 967. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vrlo povoljno prodajem stan na Obali 154 m2, pogodno i za pos. prostor. Tel. 203124. Zenica, centar, stambeno-poslovni objekat 60 m2, 1.200 KM/m2. Tel. 061 196 316.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 4288-1ND@ stavka. Tel. 061 191 619. Doma}a svje`a jaja ljekovita prepel}ija ja 30 kom. 10 i 9 KM (I i II kl.), i meso prepeli}ija za lije~enje mnogih bolesti. Tel. 061 138 184, 061 355 818. Pe} profesionalna restoranska za pe~enje pita i kuhanje, proizv. Slovenija. Tel. 061 769 201. Harmonika vrata proljetna akciona prodaja, sa kvalitetnom ugradnjom, svih modela i veli~ina. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Bayerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 062 476 602. Prodajem bukova iscjepana drva i ugalj sa prevozom. Tel. 061 159 904. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, doma}i do 20 posto besp. priklju~ak. Tel. 062 521 995. Dig. resiver sa preko 3000 kanala sa sat. antenom, tanjirom, vrlo povoljno. Tel. 061 206 345. Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kap. lipljena i pastrmke, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. Prodajem `eljezni ormar sa 10 latica za alat. Tel. 467-299. Raznu `ensku gardrobu, ko`ne stvari i cipele iz Njema~ke povoljno prodajem. Tel. 062 524 166. Polovan crijep V. Kikinda prodajem. Tel. 061 434 374. Prodajem 750 novih crijepova dilj Vinkovci. Mob. 062/139-269 Ra~unar P4 3 GHz, 1 GB ram, 80 GB HDD, DVD-RW, tast., mi{, nov, garancija 12 mjeseci. Tel. 061 135 748. Prodajem original har externi disk 640GB, 500 GB za memorisanje podataka. Tel. 033 610-550,061 438 855. Prodajem ve{ ma{ine nove i polovne 120-350 KM, fri`idere nove i polovne, 100300 KM, {porete struja-plin 100-150 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. Komplet inventar za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za sladoled Karpid`ani prodajem. Tel. 061 311 784. TV Samsung stereo, ravni ekran, 70 cm sa dva zvu~nika sa stalkom, malo kori{ten, 700 KM. Tel. 545-409. Prodajem kau} na razvla~enje, eko ko`a, boja plava sa dva jastu~i~a, 500 KM. Tel. 545-409. Prodajem ve}u fotelju i tabure od Simpa, boja staro zlato, skoro nova, 250 KM. Tel. 545-409. Ro{le skoro nove, uvoz, ko`a, ve}i broj sa gumenim to~ki}ima, 150 KM. Tel. 545-409. Prodajem 50 m {laufa, za vodu, {iri, plasti~ni, 80 KM. Tel. 545-409. Kvarcnu grijalicu sa 3 reda grija~a sa regulatorom, nova, 300 KM. Tel. 545-409. Prodajem 2 `eljezna vrata sa alumin. porapratom, dim. 200x100, 2 kom. Tel. 673752. Otes, prodajem polovna krila prozora 130x125 sa staklom. Tel. 629-257. Prodajem staru Singer ma{inu na `eljeznim nogama, ispravna. Tel. 061 366 491. [iv. ma{ina Bagat, {trika}a ma{ina Singer, dvoredna i 2 jorgana plava, prodajem povoljno. Tel. 061 27 27 43. Trodjelnu vise}u, ugaonu tapaciranu klupu za trpezariju, video Gorenje prodajem. Tel. 061 27 27 43. Elektri~ni {poret polovan, vrlo povoljno. Tel. 033 616-412.

Potra`nja
Kupujem staru dev. ku}u u S. Gradu-Centru. Tel. 061 107 710. Potrebno vi{e stanova, praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 033 203127, 062 28 28 70. Samcu potrebna namje{tena soba. Tel. 061 841 439. Kupujem manji stan. Tel. 062 322 467.

Zamjena
Mijenjam ve}i stan za manji uz nadoknadu, ili prodajem. Tel. 222-539. Sarajevo-Dobrinja 2, super lokacija, dvosoban stan 1/1, mijenjam za stan: Makarska Makarska rivijera. Tel. 062 213 786. Mijenjam stan 68 m2 na Dobrinji 4, za stan na rel. Dobrinja-Grbavica. Tel. 033 542183. Pale, naselje Careve vode, mijenjam plac zemlje 980 m2 sa svim gra|. dozvolama. Tel. 033 542-183, 061 856 024. Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. Mijenjam stan u Zenici za Bijeljinu. Tel. 062 465 926 od 14-19 h. Dva stana mijenjam, Ko{evsko 36 m2 prizemlje i Alipa{ino 67 m2/I sp., za stan preko 100 m2 ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 749 305. Mijenjam stan Sarajevo za Beograd, Trg nezavisnosti, 75 m2, 3 sp., c.g. sun~an. Tel. 061 320 490.

Prodajem iscijepana bukova drva, cijena 70 KM po metru. Sve vrste drvenog i kamenog }umura po povoljnim cijenama. Sve sa dostavom na adresu. Tel. 061 670 068. 5037-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 70 KM, ugalj (Kreka) 90 KM, (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Isporuka isti dan. Kon. tel. 062 552 323. 5080-1Nd` U prodaji su bukova cijepana drva, ugalj kameni i drveni. Isporuka brza. Tel. 061 855 460. 5082-1Nd` Prodajem ma{inu za hemijsko ~i{}enje. Tel. 065 906 740. 5126-1Nd` U prodaji su bukova cijepana drva 70 KM, }utci 65 KM, metrice 60 KM, sa dostavom kao i rezana gra|a 300 KM/m3. Tel. 061 189 713. 5145-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Lovci i ribolovci koristite knjigu „Sve tajne znanja prepariranja ptica, glava divlja~i i riba“. Tel. 035 204-328. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem inventar za radnju (police, vaga, kasa, fri`ideri). Tel. 062 170 722, Carina 23. Prodajem profesionalnu ma{inu za pranje ~a{a, italijanska. Tel. 061 531 130. Prodajem ma{inu za meso 22, {pricu za }evape, presu za hamburg., toster. Tel. 061 100 001. Pe} sa 1 rernom za bureke, prodajem na struju, slovena~ka od rosvajta+4 plate za kuhanje sa gornje strane pe}i. Tel. 061 769 201. Laptop IBM Think Pad T42, 1.7 GHz, malo kori{ten, super stanje, prodajem. Tel. 033 444-389, 061 551 454. Harmonika vrata, jednokr. i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i kvalitetna ugradnja. Tel. 061 512 294. Prodajem p~elnja dru{tva L.R. sa 2 na-

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 4834-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 3756-1Gr TV SERVIS vr{i popravak svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778. Mob. 061 148 042. 3780-1Gr „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 3602-1Gr ALU `aluzine 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, Harmo vrata, tende. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i mob. 061 131 447. 4603-1Nd`

Dnevni avaz
Povoljno vodim poslovne knjige. Tel. 033 450-965. Vr{im prevoz putnika i robe kombijem. Tel. 061 132 153. Prekucavam sve tekstove na ra~unaru. Tel. 061 219 003. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove, njema~ko iskustvo. Tel. 061 511 503. Uspje{no rje{avam mnoge zdravstvene probleme, penzionerima popust, te`im bolesnicima - gratis. Tel. 061 511 860, Huremu{a 10. Stolar vr{i opravku starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Elektri~ar izvodi instalacije jake i vr{i popravke na starim. Tel. 061 133 829. Radim centralno grijanje, prepravke i na ~vrsto gorivo. Tel. 062 316 826. Izra|ujemo zavr{ne ra~une uz ovjeru, po dogovoru. Tel. 061 208 084. Agencija „Sre}a“ za ~i{}enje ku}a, kancelarija, ordinacija. Tel. 066 709 506. Agencija „Mehlem“ pru`a usluge ~uvanja starih i iznemoglih osoba. Tel. 066 538 297. Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala, monta`a, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga. Dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Sve za ra~unare na jednom mjestu, programi, antivirusi, instalacija odr`avanja. Tel. 061 545 375. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili poslovnom prostoru. Brzo, kvalitetno i efikasno. Tel. 061 99 00 82. Radim sve vrste grijanja, servisiranje, veoma povoljno. Tel. 061 105 425. Molerski radovi. Tel. 061 925 742. Dipl. fizioterapeutkinja daje sve vrste masa`a na podru~ju Sar. kantona. Tel. 061 507 813. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Novo! Kondiciona vo`nja za neiskusne voza~e uz pomo} instruktora vo`nje. Tel. 061 379 050. Dipl. pravnik radi posebne projekte i vr{i poslovno i porezno savjetovanje. Tel. 061 348 031. Ekonomski ekspert izra|uje biznis planove i vodi knjige. Tel. 062 609 481. Brusimo, lakiramo, popravljamo sve vrste parketa, tako|e pedantno radimo moleraj. Tel. 062 452 469. Izvodim sve vrste gra|evinskih radova i adaptacije. Tel. 062 393 187. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Peremo }ilime, na{a dostava. Tel. 033 610-899, 061 259 954. Profesor instruira francuski i latinski vrlo uspje{no i povoljno. Tel. 033 223-347. Ku}na njega, profesionalno, povoljno, presvla~enje, kupanje, hranjenje, ~uvanje, terapija. Tel. 062 270 249. Prevodim tekstove sa turskog jezika. Cijena A4 format 5 KM. Tel. 061 701 189. Usluge {minkanja za maturske ve~eri, vje~anja i ostale prilike, profesionalno, kvalitetno. Tel. 061 803 400. Servis ve{ ma{ina i drugih elektro ure|aja, na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Vodoinstalater - radim kupatila i vr{im popravke. Tel. 062 528 969. Najpovoljnije u gra|evinarstvu izvodimo sve vrste gra|evinsko zanatskih radova. Tel. 062 270 960. Radimo molersko farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, kao i komplet adaptacije. Tel. 061 255 253, 061 320 562. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Kerami~ar. Tel. 033 641-177, 061 811 793. Izra|ujemo unikatne i tradicionalne }ilime, ponjave, suvenire, ta{ne... Tel. 061 202 367. Moler kre~i, gletuje povoljno. Tel. 061 244 325. ^asovi gitare (pop-rok i folk muzika). Tel. 061 325 020. Usmjeravanje satelitskih i analognih antena, opravka i servis. Tel. 062 435 513. Gledanje u fild`an-{oljicu, na vidovit na~in, pomo}, savjeti. Tel. 033 661-185. Engleski - dolazim ku}i, 60 minuta - 10 KM. Tel. 615-732. Povoljno i kvalitetno za vas vr{imo molersko-farbarske radove. Tel. 061 253 892. Medicinska pedikura, zdravstvena i opu{taju}a masa`a, manikura. Vrlo povoljno - samo za `ene. Tel. 062 464 953. Izrada torbi za profesionalna zanimanja, razne majstorske alatne, doktorske, naplatne, {umarske. Tel. 061 847 075, ul. M. Tita 23, Zenica. Povoljna ugradnja blindo vrata, `aluzina, harmonika vrata i vanjskih roletni. Tel. 033 209-595, 061 190 730. Moler sa velikim iskustvom izvodi sve farbarsko molerske radove, brzo, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345. Vr{imo pranje etisona i tepisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 310 044, Kurta [orka 48. Instrukcije violine, gitare i solfe|a. Tel. 061 310 045. Videosnimanje i fotografiranje - profesionalna oprema i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 215-900, 062 203 303. Dajem instrukcije iz engleskog, arapskog, ruskog i esperanto jezika. Tel. 061 201 358. Vodoinstalater, vr{im radove povoljno, besplatan dolazak na adresu. Tel. 062 591 300. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 033/653-311, 061 365 690. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taj, unutra{nj. auta, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Rigips majstor radi spu{tene plafone, pregrade, oblaganje zidova, potkrovlja. Tel. 061 262 895. Servis ra~unara, instalacija windowsa, rje{avanje problema sa internetom, antivirus za{tita. Tel. 061 515 560. Ovla{teni posrednik u bra~nim sporovima, rije{avam brzo i efikasno. Tel. 061 35 66 69. Diplomirani in`enjer instruira matematiku, fiziku, mehaniku, uspje{no, povoljno, dolazim i ku}i. Tel. 201-195, 061 277 297. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, i drugo. Tel. 061 524 123. Prevodim sa njema~kog i engleskog jezika i dajem ~asove. Tel. 061 434 621. Izvodim sve vrste molerskih radova, iskustvo iz Njema~ke. Tel. 061 181 929. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Uredno i kvalitetno radim molersko farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene usluge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-491. Instrukcije iz njema~kog i bosanskog daje iskusni nastavnik u Vrbovskoj ili kod Vas. Tel. 659-750, 061 377 496. Sudski prevodilac za slovena~ki jezik, brzo i povoljno. Tel. 061 356 669. Prevodim tekstove na {panski jezik i sa {panskog. Tel. 062 483 037. Akcija rigipsersko-molerskih radova, laminata, blind vrata, termo fasada. Tel. 061 455 584. Sve vrste bravarskih radova povoljno. Tel. 062 389 567 Vr{im selidbe, prevoz robe kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz dogovor. Tel. 063 872 529. KV moler nudi akcijsku ponudu kre~enje stanova i ku}a 60 KM, zvati od 18 do 23 h. Tel. 033 638-454. Gra|. bravar izra|uje ograde, stepeni{ta, gara`na vrata, zatvara balkone i dr. Tel. 062 256 609, 033 614-960. [ijem hla~e, suknje i sve vrste popravki. Tel. 033 659-813, 061 914 479. Izra|ujemo ograde, stepeni{ta, za{titne re{etke, zatvaramo balkone, brave. Tel. 062 256 609, 033 614-960. Stolar: popravka, monta`a, izrada: kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Dr`im ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avni i vani. Tel. 061 227 189. Diplomirani odgajatelj pru`a usluge kod ku}e, radim i subotom. Tel. 063 897 129, Ko{. brdo. Izgradnja svih vrsta objekata, od temelja do krova, uz stru~ni nadzor. Tel. 066 183 081. Povoljno „di`em“ windows, operativne sisteme, instaliram sve programe, dolazim na adrese. Tel. 061 349 710. Za ra~unovodstvo nudimo finansijsko knjigovodstvene usluge, veoma kvalitetno povoljno. Tel. 061 200 993. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Radimo ku}anske opravke namje{taja, ventila, ~esmi, stolarija, brave, bojleri, v. ma{ine i ostalo. Tel. 061 262 411. Auto elektr. opravke i ugradnja auto CD plejera i ostalo, vrlo povoljno, odmah po pozivu. Tel. 062 759 474. Povoljno dajem ~asove engleskog jezika. Tel. 033 466-930, zvati iza 18 h. Elektro opravka i ugradnja ku}anskih el. aparata i instalacija, za penzionere povoljnije. Tel. 061 262 411. Uz garanciju od godinu dana popravljam i punim rashladne ure|aje. Tel. 061 504 124. Povoljno vr{im selidbe, prevoz robe, kombi mercedesom. Tel. 061 204 061. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. [najderica sa iskustvom vr{i prepravke, {ivenje povoljno, Alipa{ino C-faza. Tel. 065 695 706. Brzo i povoljno {ijemo sve za ugostiteljstvo, navlake za trosjede, dvosjede, fot., stolice, stolnjake, zavjese i dr. Tel. 061 385 329. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Elektri~ar-vodoinstalater, radimo nove instalacije, el. osigura~e, bojlere, pe}i, sklopke, itd. Tel. 061 132 149. Dajem ~asove crtanja i slikanja - zvati na tel. 062 968 220. Kerami~ar sa iskustvom, rad timski brzo i kvalitetno. Tel. 061 525 310. Sve vrste bravarskih radova, povoljno (ograde, balkone, gitere, vrata, itd.). Tel. 062 389 567. Profesor glazbe daje ~asove iz violine, harmonike, teorija glazbe, solfe|o za sve uzraste. Tel. 061 549 495. Rainbow dubinsko usisavanje, pranje tepiha, namje{taja, automobila. Tel. 061 144 957, 033 223-008. Laminat ugra|ujem profesionalno {panerima, kao i sistem klik. Tel. 061 262 895. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa i alata, legalizacija windowsa, konekcija. Tel. 061 243 611. Agencija vr{i priklju~ak za jeftinije tel. razgovore, za sve firme i fizi~ka lica, dolazak na adresu. Tel. 062 788 739. Matematika i ma{insko, instrukcije - sigurno i povoljno, Sarajevo. Tel. 063 797 732, 652-343. Osnovce instruiram bosanski jezik - prof. bosanskog jezika. Tel. 062 967 852. Vodoinstalater popravlja i ugra|uje sanitarije, izra|uje cjevovode od eko plastike. Tel. 061 966 678. Vr{im stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Kombi prevoz, odvoz, dovoz materijala, selidbe, itd. Tel. 061 279 405. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Moler radi sve molerske radove, brzo i jeftino - ~isto. Tel. 062 214 519. Izvodim limarske radove po objektima. Tel. 062 151 468, Sarajevo. VKV elektri~ar opravlja i postavlja el. instalacije. Tel. 061 350 764. Ru{enje pregrada, zidova, skidanje stare keramike, izno{enje, odvoz. Tel. 061 544 449. Dajem instrukcije iz engleskog i prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 062 739 347. Profesor instruira engleski i francuski jezik, uspje{no, svi nivoi, povoljno. Tel. 062 407 517, 033 233-582. Dajem ~asove engleskog jezika, u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 062 397 320. Profesorica njema~kog jezika daje instrukcije i prevodi tekstove - Ned`ari}i. Tel. 061 236 573. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. VKV moler - kre~enje stanova pouzdano i uredno. Tel. 062 921 864. Povoljno, prevoz putnika sa novim klimatiziranim vozilom za Neum, Makarsku i ostale destinacije. Tel. 063 943 445. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Kerami~arske radove izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539. Bravar radi ograde, kapije, gara`na vrata, gelendere, zatvara balkone, i dr. Tel. 061 688 711. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova brzo i kvalitetno. Tel. 062 119 445. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlere, autom. osigura~e i dr. Tel. 061 261 909. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Prevodim sa i na engleski jezik i dajem instrukcije iz matematike za osnovce. Tel. 061 539 637. Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. Molerski radovi, unutra{nja izolacija zidova, stiropol, i dr. Tel. 061 544 449. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, prevod tekstova i aplikacije. Tel. 061 903 709. Medicinska sestra i fizioterapeut pru`a medicinske usluge, vr{i masa`e, povoljno. Tel. 061 313 469. Sudski tuma~ prevodi dokumente sa bosanskog na engleski i obratno. Tel. 061 530 346, 033 205-191. Apsolvent el. tehnike daje instrukcije iz ra~unara, instalira i osvje`ava windows XP . Tel. 061 349 710. Iskusan instruktor matematike dolazi va{oj ku}i i podu~ava |ake uspje{no i povoljno. Tel. 062 417 695. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Prof. matematike daje instrukcije za sve uzraste vrlo uspje{no. Tel. 061 367 742. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Legalizacija-izrada izvedbenih projekata za legalizaciju bespravno izgra|enih objekata. Tel. 062 649 370. Kerami~ar sa iskustvom kvalitetno i povoljno, sve vrste keramike i mozaika. Tel. 061 565 961. Izra|ujem idejna rje{anja ku}a, 7.000 primjeraka za urbanisti~ku saglasnost, 50 KM. Tel. 061 537 576. Servisiram sve vrste ra~unara, dolazak na ku}nu adresu (sistem) 20 KM. Tel. 061 537 576. Radimo projektovanje, ure|enje i odr`avanje svih vrsta zelenih povr{ina. Tel. 065 867 127. Gra|. ing. izvodi sve vrste gra|. radova, grubi i fini radovi, adaptacije i sl. Tel. 061 811 951. Kombijem prevozim namje{taj, po dogovoru obez. radna snaga. Tel. 061 185 744. Vodoinstalater - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija i bojlera. Tel. 061 389 112. Elektri~ar - popravka i ugradnja instalacija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, uti~nica, itd. Tel. 061 132 149. Radim sve vrste centralnog grijanja: monta`e, opravke, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 105 425. Zidarski i tesarski radovi, adaptacije, fasade. Tel. 065 719 294. Profesorica engl. daje ~asove. Tel. 626157. Profesor matematike sa iskustvom, daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Njema~ki, engleski, instrukcije, dizertacije, prevodi, dipl. radovi, referati. Tel. 063 947 405. Profesionalno snimam video kamerom i prebacujem va{e snimke na DVD. Tel. 061 159 367. Masa`a relax, kineska uz aroma terapiju, kiropraktika, refleksoterapija, sportska. Dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Vodoinstalater vr{i opravke, prepravke i adaptacije kupatila, jeftino, od 8-22 h. Tel. 061 233 517. ^istim stanove i poslovne prostore, ozbiljne ponude. Tel. 061 516 910. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, ~as 5 KM. Tel. 061 549 242. Izvodim sve radove na popravci ku}a i stanova, Sarajevski kanton. Tel. 061 501 835. Servisiranje, prodaja, programiranje registar kasa. Tel. 061 251 809. Prevoz putnika sa kombijem T4 i T5, na svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Prevoz putnika klimatiziranim automobilom, more, banje i ostalo. Tel. 063 943 445. Povoljno, elektri~ar, popravka starih i ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901 646. Izra|ujemo tradicionalne bosanske }ilime, unikatne }ilime, ponjave, serd`ade, jastuke, ta{ne, suvenire. Tel. 061 202 367. Elektri~ar veoma povoljno sve vrste elektrousluga, instalicije, popravke, servis ku}anskih aparata, auto instalacije i dr. servis. Dolazak besplatan, popust penzionerima. Tel. 062 134 551, 062 125 993. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Odvozimo nepotreban namje{taj iz va{ih stanova i podruma. Tel. 061 133 026. ^asovi iz op{teg engleskog samo za po~etnike, dvo~as 10 KM. Tel. 066 488 964. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523998, 061 863 559.

subota, 18. april/travanj 2009.

59

Buregd`inica „Forino“, ul. M. Tita br. 30. Potrebne 2 djevojke za prodaju sladoleda. Tel. 033/213-813, 061 778 526. Fast-foodu potrebna radnica. Tel. 062 910 221. Restoran „Bijela vila“ - potrebna kuharica. Tel. 061 546 049. Potrebna `ena moralna, po{tena, bez djece, muslimanka od 35-50. god. radi ispomo}i u ku}i bolesnoj `eni, protuusluga besplatno stanovanje i 200 KM mjese~no. Tel. 033/469724, 061 724 263. Potrebna djevojka sa radnim iskustvom za rad u kafi}u, centar grada, rad u prvoj smjeni. Tel. 061 278 917. Mogu}nost osnovne ili dodatne zarade 400-800 KM, mj., kantoni Ze-Do i Sa. Tel. 061 297 354. Potrebni saradnici za kat. prodaju Oriflam kozmetike, zarada dobra, kreditiranje. Tel. 061 622 304, 032 403 508. Velika ponuda poslova u svojoj ku}i, lak posao, dobra i sigurna zarada. Tel. 063 347 564. Potreban radnik ili radnica za rad na rezanju i poslu`ivanju donera na {alter prodaji.Tel. 061 325 565. Potrebna radnica za rad u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Potreban dostavlja~ sa polo`enom B kate. po mogu~nosti sa radni iskustvom za rad u buregd`inici.Tel. 061 325 565. Potreban ograni~en broj saradnika (10) za posao u ku}nom marketingu, zarada solidna. Tel. 062 165 694. Friz. salonu „Stup“ potreban frizer sa radnim iskustvom. Tel. 061 157 448. Penzionisanom samcu potrebna `ena muslimanka oko 60 godina za pomo} u ku}i, uslov da je slobodna, bespl. stanovanje i hrana. Tel. 532-730, 062 320 766. Lanac frizerskih salona „Madonna“ otvara konkurs za 4 frizera u stalni radni odnos, postanite i vi dio kreativnog tima uz jako povoljne uslove za rad. Mob. 061 181 424. ^uvala bi i njegovala stariju osobu. Tel. 061 482 104. Potrebni saradnici iz cijele BiH za kat. prodaju kozmetike zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. ^uvala bi dijete ili stariju `enu, ~istila stamb. i pos. prostor, po dogovoru. Tel. 531286, 061 740 918.

Starim i bolesnim osobama potrebna 2 kau~a ili ugao koji vam ne trebaju, hvala. Tel. 062 692 292, Dobrinja 5. Kupujem dionice, certifikate, kupujemprodajem, najpovoljnije. Tel. 061 279 971. Kupujemo dionice svih firmi i fondova, isplata odmah.Tel. 061 398 487.

Ponuda-potra`nja
Potrebno vi{e radnika za rad u hemijskoj ~istionici, ve{eraju. Tel. 066 758 239, zvati od: 10-15 sati. 3788-1Gr Ugostiteljskom objektu na Ilid`i, potrebna {ankerica ili {anker i jedna radnica za odr`avanje ~isto}e sa podru~ja Ilid`e. Tel. 061 183 789. 5102-1Nd` Pizzeriji „MINNELI“ potrebne dvije radnice u kuhinji sa iskustvom na izradi pizza. Tel. 061 279 908. 5114-1Nd` Potrebna radnica kafeteriji u Tr`nom centru. Tel. 061 741 433. 5132-1Nd` Pizza majstor-ica i konobar-ica za restoran na Dolac Malti. Tel. 061 256 515. 3837-1Gr Potreban mehani~ar za rad u autoservisu, plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 170 526. 5151-1Nd` Potrebne djevojke za rad u piceriji. Tel. 061 202 312. 3461-1Pr

Kupujem star. namje{taj, pe{kune, satove, ogledala, lustere i ostalu starinu. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Umjetni~e slike ulje na platnu, pastelu i akvarelu kupujem. Tel. 033 655-598, 061 583 640. Lomljeno i zub. zlato kupujem. Tel. 061 965 126. Kupujem zlato, {orvane, dukate. Tel. 061 701 857. Kupujem lomljeno zlato. Tel. 061 925 113. Kupujem umjetni~ke slike, ordenje JNA i strana, od Olimpijade baklje, plakete, medalje. Tel. 061 701 757. Kupujem lomljeno i zub. zlato, {orvane, dukate i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem dionice svih fondova preduze}a, certifikate kupujem-prodajem, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Stari `eljezni fenjer kupujem. Tel. 061 244 881. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Izdajem skelu sa kompletnom opremom, cijena po dogovoru. Tel. 061 254 269.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

60

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

KONKURS
za popunu radnih mjesta na neodre|eno radno vrijeme 1. Stru~ni saradnik za marketing i prodaju 4 izvr{ioca Uvjeti konkursa: - doktor medicine, magistar farmacije - znanje engleskog jezika - poznavanje rada na ra~unaru - voza~ka dozvola „B“ kategorije

Uz prijavu dostaviti: - ovjerenu kopiju diplome - potvrdu o znanju jezika - kopiju voza~ke dozvole

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave mo`ete dostavljati na adresu: Farmavita d.o.o. Igmanska 5a, 71320 Vogo{}a i na e-mail: farmavita@smartnet.ba.

NARUD@BE I PRETPLATA: 033 767 566, @ E-mail: bhpcelar@avaz.ba

Kakav vosak koriste bh. p~elari ZA[TO URED ZA VETERINARSTVO KRIJE FIRME KOJE UVOZE VOSAK U BiH?! [ta krije Elvira Abdi}-Jelenovi}, k}erka osu|enog ratnog zlo~inca Fikreta Abdi}a? VLADA USK, OP]INA KLADU[A I FEDERALNA VLADA DONIRALE BABINOJ K]ERKI DVADESETAK HILJADA MARAKA, ALI NE ZNAJU GDJE SU ELVIRINE KO[NICE!

Ra{id Zorlak: NAJSIGURNIJI NA^IN JE DA SE PRED GLAVNU PA[U, U P^ELINJU ZAJEDNICU UVEDE MLADA OPLODNA MATICA Profesor Sulejman Alijagi}: APRILSKA I MAJSKA ISPA[A BAGREMA Rajko Radivojac: PLANSKI I KONTROLISANO POSTUPATI SA OKSALNOM KISELINOM! Samir Baralija: ZNA^AJ I VRIJEDNOST MATICE U P^ELINJOJ ZAJEDNICI Gojko Bosan~i}, stogodi{njak iz Obili}eva: P^ELINJE PROIZVODE TREBA TRO[ITI POMALO, ALI REDOVNO Bo`o Kaku}a: ZA PET GODINA POSTOJANJA VI[EGRADSKOG UDRU@ENJA, OBEZBIJEDILI PREKO 100.000 KM PODR[KE U OPREMI, OBUCI I PROFESIONALNIM KADROVIMA Mr. Merima Kadri}-Osmanovi}: KAKO POVE]ATI KVALITET MEDA Predrag Jankovi}: SAVJETI P^ELARIMA I POTRO[A^IMA Izet Musli}, p~elar: MOJA P^ELARSKA PRAKSA Ferid V elagi}: BUDU]NOST P^ELARSTVA NA[E ZEMLJE NIJE U PROIZVODNJI MEDA Dino Ceri}: POLEN - ISKRA @IVOTA

ZA BH P^ELAR PI[U:

U PRODAJI J E NOVI BROJ

P^ELARSKI RAZGOVORI
Dane Male{evi}, direktor i p~elar: U P^ELINJAKU MI JE UGODNIJE NEGO U DIREKTORSKOJ FOTELJI Mehemed Mulabdi} iz @ep~a: PALETNI SISTEM P^ELARENJA U BiH, PRVO JE DO[AO U @EP^E Izum tesli}kog p~elara [emse Hod`i}a: MOJE AA KO[NICE SU TRA@ENIJE U SLOVENIJI NEGO KOD NAS Bruno Majstorovi} iz Biha}a: P^ELE SU ME „OTJERALE“ U PENZIJU
Koliko su entitetska ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede u BiH ove godine planirali za p~elare? U RS-u BEZ PODSTICAJA P^ELARI ISPOD 50 KO[NICA, „FEDERALCI“ POMA@U SVE IZNAD 30 DRU[TAVA

Slo`na bra}a:
RS ODE U APIMONDIJU, FEDERALCI KAD STIGNU!
U posjeti Udru`enju p~elara „Bagremka“ iz Gra~anice DOK NA^ELNIK DASO JA[E NA EVROPSKOM KONJU, P^ELARI NEMAJU STRUJU U UDRU@ENJU

P^ELARSKA PRAKSA MEDONOSNO BILJE MED U FITOKOZMETICI P^ELARSKI OGLASI P^ELARSKI GLOBUS: FRANCUSKA ZANIMLJIVOSTI Protestno pismo Udru`enja p~elara „Biha}“ iz Biha}a nakon gostovanja Hamzalije Hatibovi}a u programu TV Hayat: ZAR ME[ETAR I PREVARANT DA UDARI NA ^AST 200 ^ESTITIH P^ELARA?!

Dnevni avaz
Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se sedam dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

subota, 18. april/travanj 2009.

61

ZAHVALNICA
Ovom prilikom zahvaljujemo se rodbini, kom{ijama i prijateljima koji su u ovim te{kim trenucima bili uz nas. Velika hvala prim. dr. Vesni Nemec-Klisura i dr. Aldijani Begovi} te doktorima i medicinskom osoblju Doma zdravlja i Kantonalne bolnice Gora`de. Porodica
283-1go

had`i AGO (]AMIL) ]UROVAC
iz Gora`da Ponosni smo {to smo te imali. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik i dobrotu koju si pru`ao svima oko sebe.

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se {est dugih mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi i po{tovani suprug, otac, dedo i punac

D@EMALUDIN (MUSTAFA) NIK[I]
Vrijeme prolazi. [est dugih mjeseci. @ivot se nastavlja, a mi se trudimo i}i ukorak s njim. Te{ko je. Ka`u da tuga i praznina vremenom prolaze, ali NE!!! I dalje su tu. Ljubav, po{tovanje, ponos i sje}anje na TEBE vje~no }emo nositi u na{im srcima. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i u~ini kabur prostranim. S ljubavlju i tugom tvoji: supruga Amira, k}erke Amra i Esma, sin Amer, unuka Ajna i zet Emir
5165-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog brata, {ure i daid`e

dragom na{em dragom

AMIRU (HALIDA) HUBJERU
Tu`na je istina da nisi vi{e sa nama, ali }e{ uvijek `ivjeti u na{im srcima i sje}anjima. Neka ti je vje~ni rahmet. Mu{an, Mirsadeta i Adela Obu}a
277-1go

AMIRU (HALIDA) HUBJERU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Porodica Bunjo Enisa, Anes, Haris i Hilmo
282-1go

HAJRUDINA (AHMEDA) HARA^I]A
Cijelog `ivota si nas obilazio i obasipao toplinom i ljubavlju. Mnogo nam nedostaje{. S neizmejrnom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo svijetle uspomene na tvoj plemeniti i nama uvijek dragi lik. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: sestra Belkisa, zet Asim, sestri}i Amer i Samir, te sestri} Senad Hrva~i} sa porodicom iz Busova~e
205-1ze

TU@NO SJE]ANJE

Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se 14 godina od smrti na{eg dragog

AGANA SELIMHOD@I]A
iz Zenice

POSLJEDNJI SELAM

na{em

Dana 19. aprila 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage

AMIRU (HALIDA) HUBJERU
Danas su se spojili bol, tuga i beskrajna praznina. Te{ko se pomiriti sa bolnom istinom da vi{e nisi sa nama. Tvoja smrt sru{ila je dio na{ih `ivota, a ostalo je ono te`e, `ivot bez tebe i jo{ mnogo lijepih neizgovorenih rije~i. Tuga i bol za tobom }e trajati koliko na{i `ivoti. U na{im srcima }e{ ostati voljen, a u mislima nikad zaboravljen.

NEVRESE (IBRAHIMA) RAMI] - BEOGRADLIJA
S ponosom i ljubavlju }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11,00 sati u ku}i `alosti. O`alo{}ena porodica
209-1ze

Tvoja dobrota i plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im tu`nim srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Porodice Selimhod`i} i Aganspahi}
202-1ze

Bahrudin Vrana sa porodicom

280-1go

Danas se navr{avaju tri godine od preseljenja na ahiret na{e mame i majke

POSLJEDNJI POZDRAV

nje`nom pupoljku

HANKA (JAKUBA) MO^EVI] - ^E[LJAR
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Ti }e{ zauvijek `ivjeti u na{im srcima na{a draga mama, majko. Tvoji: sinovi Arel, Amar, snahe Besima, Sabina, unuci Tarik i Aid
3465-1pr

EDNI (SULJO) LJUTOVI]
„... U san mi do|e divna djevojka, izgleda sretno i zdravo i ka`e mi tata, nemoj se buditi, ostani sa mnom jo{ malo...“ Uposlenici Radio Kameleon City Sarajevo, Radio Kameleon Tuzla i OBN televizija
N

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

ABID [LJIVO
20. 12. 1930 - 18. 4. 2000.

ZIZA [LJIVO, ro|. DRINJAKOVI]
10. 3. 1933 - 4. 4. 2001.

S ljubavlju i po{tovanjem, Djeca
5160-1nd`

62

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 18. 4. 2009. god. navr{ava se 40 tu`nih dana otkada je preselila na ahiret na{a nezaboravljena

RABIJA HEVE[LIJA, ro|. SALIHBEGOVI]
Draga na{a suprugo, majko, nano i pranano, sa velikim bolom i tugom vje~no }emo te se sje}ati, tebe i tvoje dobrote. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Tvoj mu` Salim, djeca Sena, Mirsad, Mirsada i Senada, brat Mujo, zet Sabrija i Samir, snaha Amira, unu~ad Elvedin, Emina, Nermina, Eldan, Sabina i Admir, praunu~ad Medina, Lara, Hanna i Muris, djever E{o, te porodice Heve{lija, Salihbegovi}, Mehinovi}, D`afi}, Muji}, Muminovi} i Kadri} Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati, ul. Trg nezavisnosti br. 24.
5143-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kolegi

ADRIAN - CORNELI (CORNELI-VALENTINA) TANTAREAN
Tvojim ranim odlaskom izgubili smo dragog kolegu i prijatelja. Nedostajat }e{ nam. Tvoje radne kolege: Miro, Refa, Adi, Zlaja, Ai{a, Zijo, Maki, Elvir, Mirso, Ljilja @., Valida, Sejo A., Brankica, Ljilja D`., [ehida, Olga, Bla`, Ivan, Sejo H., Dragan D., Dragan V., Mile, Bule, Pe|a, D`evad, Ismet, Muriz D., Jaro
3415-1pr

Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se 12 godina od kada je na ahiret preselila moja mama

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

JASMINA JASU RAMI]A SENIJA SOFI], ud. SALIHA
Neka Ti Allah d`.{. podari d`enet. Sin Suad
50-1bi

18. 4. 1976 - 20. 7. 1995.

Dragi na{ Jaso, I danas, na tvoj 33. ro|endan Kao i uvijek s Tobom. Tvoji najdra`i
53-1bi

Dana 18. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, dedo i punac

SJE]ANJE

na na{e roditelje

ASIM D@OMBA ADILA ^ELJO
18. 4. 1993 - 18. 4. 2009.
Tvoja supruga Zlatija, sin Kasim, k}erka Hidajeta, unuk Bakir i zet Murat
3418-1pr

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

AHMED ^ELJO
14. 12. 2004 - 18. 4. 2009.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na vas. Va{a djeca s porodicama Hamzanija i ^eljo
3483-1gr

Dana 18. aprila 2009. navr{ava se 17 godina od smrti

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na

na na{e voljene roditelje

FAHRUDIN (ENES) ^AV^I]
({ehid) Tvoj lik, tvoja dobrota, plemenita du{a ostat }e vje~no prisutni u na{im srcima i mislima. ^av~i} Enes sa porodicom
5139-1nd`

MARIJU STANI], ro|. [KORO
Dana 18. 4. 2009. god. navr{ava se {est mjeseci od prerane smrti na{e drage majke i bake. Ne}emo te zaboraviti. Tvoji: Danijel, Danijela, Valentina, Du{an i Mirjana
4496-1nd`

JAKUB OPANKOVI]
18. 4. 1979 - 4. 2009.

RAZIJA OPANKOVI], ro|. MELEZOVI]
24. 4. 1991 - 4. 2009.
3440-1pr

Porodica
SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

FIKRET ^OLPA
16. 4. 2008 - 16. 4. 2009.
Oprosti na suzama i vje~itom bolu. Iako daleko, ono najljep{e podsje}a na tebe, dragi amid`a. Vje~no u srcu i mislima, Tvoja Sabina
3847-1gr

BAHRIJA (HUSO) HASANDI]
18. 4. 2008 - 18. 4. 2009.

D@EMAL (TAIB) GURDA
18. 4. 1991 - 18. 4. 2009.

Porodica
5105-1nd`

Porodica
5123-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 18. april/travanj 2009.

63

SJE]ANJE

na brigadnog generala, heroja i dobitnika najve}eg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“

KASIM SLIPAC
Tvoja dobrota i po{tenje krasili su te ~itav `ivot. Od nas ne}e{ biti zaboravljen. Sestra Rahima, zet Abdulah, Amna i Adnan Hod`i} sa porodicama
5142-1nd`

Proteklo je tu`nih godina i {est mjeseci od `alosnog dana 18. 10. 2007. godine, kada nas je utjecajem nesmiljene sudbine zauvijek napustila nezaboravljena i plemenita

SENADA (E[REFA) OMAZI]
Po iznenadnom vje~nom odlasku i neminovnom gubitku je ostalo prazno mjesto ~lana Glavnog odbora SSVOiZ BiH i ~lana KO TK, ~ija praznina se i danas osje}a. Granski Sindikat visokog obrazovanja i znanosti jo{ osje}a prazninu nastalu saznanjem da nas je zauvijek napustila i da nikada vi{e me|u nama ne}e biti humane, hvale vrijedne, radine, dru{tvene i pouzdane saradnice. Zbog toga svi ~lanovi ovoga granskog Sindikata jo{ uvijek `ale zbog neminovnog gubitka po{tovanog ~lana, ali se s ponosom i tugom sje}aju zajedni~kog rada i djelovanja. Glavni odbor granskog Sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH

rahmetli SAFETA (NEZIRA) HAD@I]A
28. 8. 1952 - 18. 4. 1992.

S po{tovanjem i zahvalno{}u, OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
N

N

Proteklo je tu`nih godinu i po dana sa 18. 04. 2009. godine, od kada je iz na{e sredine neminovno{}u `ivota zauvijek istrgnuta po{tovana

Danas se navr{avaju ~etiri godine otkako je na ahiret preselila

SENADA (E[REFA) OMAZI]
Po iznenadnom vje~nom odlasku i neminovnom gubitku je ostalo prazno mjesto ~lana Glavnog odbora SSVOiZ BiH i ~lana KO TK, ~ija praznina se i danas osje}a. SSVOiZ BiH i KO TK je izgubio zna~ajan oslonac u svom radu, te po{tovanja i hvale vrijednu potporu u radu. S ponosom i tugom, uz po{tovanje i veliku zahvalnost, podsje}amo na dan kada je zauvijek ispred na{ih o~iju nestao hvale vrijedan lik. Kantonalni odbor granskog Sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH Sarajevskog kantona
N

MUNIRA ^OLI], ro|. ^OKI]
Meki{ - Te{anj
Draga na{a majko, od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali od zaborava mo`emo. Po dobroti te pamtimo, a sa ponosom sje}amo. Pokazala si nam kako se `ivi ispravno i kako se umire smjelo. Neka ti Allah d`.{. podari rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: sinovi Abdurahman, Muris i Munir, k}i Ra{ida, brat Agan, sestre Amira i Sabira, snahe, zetovi, unu~ad i praunu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
5094-1nd`

Sa 18. 4. 2009. godine navr{ava se tu`nih godina i {est mjeseci od kada nas je zauvijek napustila po{tovana i plemenita

Proteklo je od 18. 10. 2007. godine do danas tu`nih godina i {est mjeseci od `alosnog dana, kada nas je djelovanjem neminovne sudbine zauvijek napustila po{tovana i nezaboravljena

SENADA (E[REFA) OMAZI]
Po iznenadnom vje~nom odlasku i neminovnom gubitku je ostalo prazno mjesto ~lana Glavnog odbora SSVOiZ BiH i ~lana KO TK, ~iji gubitak se i danas osje}a. Svojim nesebi~nim radom i zalaganjem zaslu`ila je po{tovanje i zahvalnost za veliki i zna~ajan doprinos u usponu i napretku granskog Sindikata. Sa velikom zahvalno{}u za sve {to je uradila, te s ponosom i dubokom tugom u srcu podsje}amo na po{tovanu saradnicu koja je unijela toliko mnogo od sebe u uspon SSVOiZ BiH. Kantonalni odbor granskog Sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH Tuzlanskog kantona

SENADA (E[REFA) OMAZI]
Po iznenadnom vje~nom odlasku i tu`nom gubitku je ostalo prazno mjesto ~lana Glavnog odbora SSVOiZ BiH i ~lana KO TK, ~ija praznina se i danas osje}a. Uz po{tovanje i zahvalnost za sav doprinos napretku granskog Sindikata dugo }emo se sje}ati s ponosom i tugom njenog plemenitog lika. Kantonalni odbor granskog Sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH Unsko-sanskog kantona

N

N

Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se `alosnih godina i po dana od kada nas je zauvijek napustila po{tovana i plemenita

Od dana 18. 10. 2007. godine navr{ava se tu`nih godina i {est mjeseci od kada nas je djelovanjem neminovne sudbine zauvijek napustila draga i plemenita

SENADA (E[REFA) OMAZI]
Po iznenadnom vje~nom odlasku i neminovnom gubitku je ostalo prazno mjesto ~lana Glavnog odbora SSVOiZ BiH i ~lana KO TK, ~ija praznina se i danas osje}a. Glavni odbor SSVOiZ BiH granskog Sindikata je zauvijek napustila hvale vrijedna, radina i pouzdana saradnica. Zbog toga svi ~lanovi KO HNK Sindikata jo{ uvijek `ale zbog neminovnog gubitka po{tovanog ~lana, ali se s ponosom, pijetetom i tugom sje}aju zajedni~kog rada i djelovanja. S velikom zahvalno{}u i dubokom tugom u srcu odr`at }emo uspomenu na plemenitu ~lanicu na{eg granskog Sindikata. Kantonalni odbor granskog Sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH Hercegova~ko-neretvanskog kantona

SENADA (E[REFA) OMAZI]
Po iznenadnom, vje~nom odlasku i neminovnom gubitku je ostalo prazno mjesto ~lana Glavnog odbora SSVOiZ BiH i ~lana KO TK, ~iji gubitak se i danas osje}a. Uz po{tovanje i zahvalnost za veliki i zna~ajan doprinos u usponu i napretku granskog Sindikata, s ponosom i tugom u srcu osta}e dugo sje}anje na plemeniti i po{tovani lik. Kantonalni odbor granskog Sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH Zeni~ko-dobojskog kantona

N

N

64

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Danas, 18. aprila 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na{a draga

Danas se navr{ava 7 dana od tragi~ne smrti na{eg dragog kolege

ADRIANA - CORNELIA TANTAREANU
... Ko `ivi u mislima svojih dragih, on nije mrtav, on je samo daleko... Kant Tvoji: Maja, Sabira, Nikola, Elvedin, Mirza V., Mirza K., Mevlida, Saliha, Ivana B., Ivana L., Ljiljana G. i Ljiljana @.
3436-1pr

AZIJADA ARNAUTOVI], mr. ph. u penziji
preselila na ahiret. @elimo ovim putem da se zahvalimo ljekarima i cjelokupnom medicinskom osoblju Odjeljenja anestezije i intenzivne njege, ortopedije, kardiologije i Apoteke Dr`avne bolnice „Dr. Abdulah Naka{„ kao i ljekarima i medicinskom osoblju Klinika za ortopediju i radiologiju/onkologiju KCUS-a na nesebi~noj pa`nji, njezi i medicinskom tretmanu na{e Majke. 3462-1pr Porodica Arnautovi}

Dana 18. aprila navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage majke, sestre, svekrve i nane

Dana 18. 4. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi prijatelj

RAZIJA (SADIJA) KULOVI], ro|. KARDA[EVI]
Uspomena na Tebe, Tvoju dobrotu i ljubav ostat }e vje~no u na{im srcima. Tvoji: sinovi Sabahudin, Ned`ad i Sead, sestra Fahra, snahe Emira i Amra, unu~ad Muharem, Muamer, Ado, Selma, Edin i Azra Tevhid }e se prou~iti 19. 4. 2009. godine (nedjelja) u d`amiji Hrasnica u 11.00 sati.
5153-1nd`

NEDIM (FERID) NERETLJAK
29. 3. 1982.
Oborci-Donji Vakuf
Ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti. Ostane trag koji se ne mo`e izbrisati i bol koju ne mo`emo preboljeti. Tvoj odlazak sru{io je dio na{ih `ivota, ostalo je ono te`e, `ivot bez tebe. Na{e misli i najljep{a sje}anja su danas upu}ena tebi prijatelju na{ dragi. Tvoja dobrota i plemenitost nikada umrijeti ne}e... Mogu prolaziti dani, mjeseci, godine - vrijeme nam ne mo`e izbrisati tugu niti lijepa sje}anja na svaki trenutak koji smo zajedno proveli... U ti{ini vje~nog mira neka te prati na{a beskrajna ljubav ja~a od vremena i zaborava... Jo{ jednom VELIKA, VELIKA HVALA ZA SVE... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji prijatelji: Haris, Mujo, Selmir, Adnan, Aner, Edita, Kiko, Mensur, Senad, Edo, Sanel, Turbo E., Anisa i brat Nermin 4981-1nd`

Dana 19. aprila 2009. godine navr{it }e se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga i nikad zaboravljena supruga, majka, sestra i nana

HAMIDIJA ([U]E) LA^EVI], ro|. [AHOVI]
Tvoja dobrota i tvoj lik zauvijek }e ostati u na{im srcima. Tvoj suprug [erif, sin Nedim, k}erke Alma, Nerma, bra}a, sestre, zetovi, snaha i unu~ad

Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 19. aprila 2009. godine, u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Glo|ina 21, preko puta Svrzine ku}e.
3845-1gr

SJE]ANJE

na na{u dragu majku

Dana 18. aprila 2009. godine navr{avaju se tri najtu`nije godine kako sa nama nije na{ najdra`i

Dana 18. 4. 2009. godine je 6 godina od prerane smrti na{eg dragog

ZVONIMIR FIKAJZ
Sa ljubavlju i najljep{im uspomenama na divnog supruga i oca, ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost koju si nam nesebi~no pru`ao.

RAMIZA HASANBEGOVI], ro|. HAD@I]
18. 4. 1990 - 18. 4. 2009.
Dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
3457-1pr

ALIJA HAJDAREVI]

MEVLA RE[IDOVI], ro|. SULJI]

Dok postojimo `ivjet }e{ vje~no u na{im srcima i mislima. Supruga Vera i k}erka Marina
3410-1pr

MUJA (RAMIZA) ARNAUTA
Ne postoji utjeha, a ni zaborav jer nas ovaj dan podsje}a na rastanak sa tobom. Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali od zaborava vje~no }emo te ~uvati. Neka ti Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoji voljeni: Sanela, Saudin, Enver, Edita, Kenan, D`enan, 5146-1nd` Sanin i Sumeja

18. 4. 2007 - 18. 4. 2009.
I godine koje prolaze ne mogu da ubla`e bol za tvojim odlaskom koji je ostao u mom srcu. Sje}anje na tebe ostaje zauvijek u na{im srcima. Vje~no o`alo{}ena tvoja brati~na Ra{ida sa porodicama Sarajki} i T utun
5158-1nd`

Danas se navr{ava tu`nih 40 dana od smrti dragog nam supruga i oca. O`alo{}ena porodica
3667-1gr

Dana 18. 4. 2009. navr{avaju se tri tu`ne godine od preseljenja na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

DEVLU KAHVED@I], ro|. HAMIDOVI]
18. 4. 2007 - 18. 4. 2009.
@ivi{ u na{im najljep{im sje}anjima. Mnogo nam nedostaje tvoj topli zagrljaj i blagi osmijeh koji si nam nesebi~no i s ljubavlju poklanjala. Volimo te. Sestre i bra}a sa porodicama
3429-1pr

MU[AN IMAMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Sema, sin Adil, Havka, Elma, Elmir
5119-1nd`

RAMIZ (DEMO) NURAJ
18. 4. 1993 - 18. 4. 2009.
Vrijeme brzo prolazi, a bol i tuga ostaju vje~ni, ali vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji najmiliji: otac Demo, majka Ferida, bra}a Memo, Izet, Ismet
5084-1nd`

MEVLA BE[LIJA
18. 4. 1997 - 18. 4. 2009.
S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica
3437-1pr

Dnevni avaz
Dana 11. aprila 2009. godine navr{ilo se {est mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi

subota, 18. april/travanj 2009.

65

prof. dr. ZAHID (OMERA) ^AU[EVI]
Vrijeme prolazi, praznina je stalna i tuga trajna. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 18. 4. 2009. godine u ulici Garaplina br. 22 u 15.00 ~asova. Tvoji: supruga E{efa, k}erke Nermina i Selma sa porodicama
3459-1pr

Dana 17. aprila 2009. godine navr{ilo se 18 godina od prerane smrti na{eg najdra`eg

BIBIJA [EHOVI]
22. 4. 1926 - 8. 3. 2009.
Navr{ava se 40 dana od kada je na{a majka, nana i pranana preselila na ahiret. Tim povodom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da }e se prou~iti tevhid u ku}i Grivi}i (Had`i}i) dana 19. 4. 2009. godine (nedjelja) u 13 sati. Zahvalna djeca, unu~ad, praunu~ad, snahe
5148-1nd`

ASIM (]AMIL) MA[I]

Vje~no }e{ ostati u na{im srcima, voljen i nikad zaboravljen. Tvoji roditelji ]amil i Zemka kao i sestre Asima i Naima
5144-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 18. 4. 2009. navr{ava se 6 godina od smrti na{e drage

A[IDA SMAJLOVI], ro|. DEDI]
Tuga u na{im srcima nikad ne}e nestati, a sje}anje na tebe vje~no }e ostati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet!

AVDO (HALIL) MALOHOD@I]
14. 6. 1934 - 8. 3. 2009.
...^etrdeset je te{kih dana i no}i... Svaka ptica, svaki cvijet... Nedostaje{, du{o... Tvoja `ena Milica
22-1tz

OMER JELOVAC

Tvoji: suprug Ferid, k}erka Alma, unuke Elma i Samra, zetovi Hasan, Elvir, Enver, praunu~ad Edin, Bakir, 3846-1gr Lamija, Nadir, Aj{a i Nejla

Dana 18. 4. 2009. navr{ava se 8 godina od smrti na{eg dragog Od prijatelja Cana i Zijo
553-1mo

ZAHIRA DELALI]A
Dragi na{, koliko god vrijeme prolazilo na{u tugu i bol za tobom ne mo`e ubla`iti. Ti si bio i uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet koji si svojom toplom du{om zaslu`io. Tvoja supruga Mina sa djecom i ostalom porodicom
PTT

TU@NO NAJTU@NIJE SJE]ANJE

Navr{ava se 40 dana

Navr{ava se 40 dana

na moga sina jedinca

NERMINA (BEGE) ZELJKOVI]A
9. 10. 1965 - 18. 4. 1992 - 18. 4. 2009.
Ti si mi bio svjetlost i radost mog `ivota i sva sre}a na ovozemaljskoj kugli. Otkako sam tebe izgubila sine jedini, ostala mi je samo tama, tuga i bol duboko u srcu i du{i za tobom. Nema vi{e svjetlosti, radosti i sre}e. Sve je oti{lo s tobom, `ivote mamin. Sine mamin! Dobri, po{teni i plemeniti kao {to si ti nikada ne umiru, sve dok `ivi tvoja mama, `ivjet }e{ i ti u mom srcu, du{i, mislima i cijelom mom bi}u najvoljeniji mamin sine jedini. Volim te najvi{e na svijetu i samo na tebe mislim. Tvoja neutje{na i usamljena mama Meliha
3816-1gr

MIRSAD - KIKO KUBUROVI]
18. 4. 2000 - 18. 4. 2009.
Danas se navr{ava 9 dugih godina kako nisi sa nama mili na{, ali u mislima si uvijek tu pored nas. Sada, u ovim danima nekako smo tu`ni, ali i ponosni {to si bio na{ i mi tvoji. Volimo te. Supruga Sena, k}erka Aldijana, sin Adnan i otac Asim
3777-1gr

SENAD (ISMET) CICVARA

SENAD (ISMET) CICVARA

POSLJEDNJI POZDRAV

Posljednji pozdrav Drugovi od djetinjstva Slavko, Pako, ^oka
3859-1gr

Posljednji pozdrav Od Piska
3859-1gr

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

sestri na{e kolegice Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od kako je preselio na ahiret

RAMIZ HOLJAN EDNA LJUTOVI] OMER JELOVAC
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Raha, k}erke Zejna i Minka, zet Ibrahim i unuk Emir
5140-1nd`

EDNI LJUTOVI]

OMER JELOVAC

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Frizerski saloni „KS“
3861-1gr

Od kolegica Frizerski salon „KS“ Unitic
3861-1gr

Od prijatelja Tomo Bajevi}
553-1mo

Od prijatelja Dragan Barbari}
553-1mo

66

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

KOORDINACIONI ODBOR BORA^KIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO - JOB „UNIJA VETERANA“ KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIJA „[P i PB“ KANTONA SARAJEVO - SAVEZ „RATNIH VOJNIH INVALIDA“ KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIJA „ZLATNI LJILJAN“ I „ZL. POL. ZNA^KA“ KANTONA SARAJEVO - SAVEZ „DEMOBILISANIH BORACA“ KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE ZELENE BERETKE KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE „PARAPLEGI^ARA“ KANTONA SARAJEVO - SAVEZ ANTIFA[ISTA I BORACA NOR-a KANTONA SARAJEVO - SAVEZ UDRU@ENJA BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE VETERANA ODREDA POLICIJE „BOSNA“ KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE „LOGORA[A“ KANTONA SARAJEVO
SJE]ANJE

ZAHIR (D@AFERA) ARAPOVI]
20. 4. 2007 - 20. 4. 2009.

Povodom 17. godi{njice bitke za „PRETIS“, sa dubokim po{tovanjem i u najljep{em svjetlu i zahvalno{}u, sje}amo se

Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam vje~no nedostajati. Tvoji najmiliji
3862-1gr

POSLJEDNJI POZDRAV

Povodom smrti oca na{e radne kolegice Alme ]elosmanovi}

BRIGADNOG GENERALA SAFETA HAD@I]A
i njegovih suboraca, koji tog dana `ivot dado{e za odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je neizmjerno hvala, vje~ni rahmet i lahka zemlja bosanska. Istovremeno, obavje{tavamo suborce, rodbinu i prijatelje da }e delegacije predstavnika zakonodavne izvr{ne vlasti i bora~kih organizacija i udru`enja odati po~ast i polo`iti cvije}e: 11.00 - Centralno spomen-obilje`je u Vogo{}i 12.00 - Mezarja Safeta Had`i}a i Alije Izetbegovi}a (Kova~i) 13.00 - Centralno spomen-obilje`je u Novom Gradu 14.00 - Glavna kapija „PRETIS“ KOORDINACIONI ODBOR BORA^KIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO
N

D@EMALU ZUKI]U
Od radnih kolega iz FIMA BANKE SARAJEVO: Aida M., Mirsad, Amer, Mirsada, Aida ^., Enisa, Branka, Sanja, Gordana, Edina, Sejo 3860-1gr S., Suvad D., Fe|a A.

SJE]ANJE

Dana 19. 4. 2009. godine navr{it }e se 40 tu`nih dana od kako nas je prerano napustila na{a draga k}erka, sestra, majka, supruga, snaha

MIRNA CIPRA, ro|. KAPETANOVI]
Draga na{a Mirna, ostavila si nas da vje~no patimo za tobom. Te{ko nam se pomiriti sa istinom da nisi vi{e sa nama. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. U nedjelju, 19. 4. 2009. godine u 14.00 sati okupit }emo se na groblju i polo`iti cvije}e. Tvoji najmiliji
555-1tz

POSLJEDNJI SELAM

DEVLIJA KAHVED@I]
Na{a voljena majko i nano, 18. aprila se navr{avaju dvije tu`ne godine od kada nas je tvoj dragi i nikad pre`aljeni lik napustio i preselio na ahiret. Zauvijek }e{ biti i ostati nezamjenjiva u na{im srcima. Vole te: sin Zlatan, k}erka Edina, unuk Faris, unuke Farah, Amber, Arela, snaha Merima i zet Emir
3854-1gr 3858-1gr

Dana 18. 4. 2009. navr{ava se tu`nih 40 dana od tragi~ne i prerane smrti na{eg voljenog supruga i oca

na{oj dragoj majci, nani i pranani

ZLATKI DEMIR

SENAD (ISMET) CICVARA
Smr}u se ne umire, umire se onda kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ive oni koji te vole, a vole te tvoji koji te nikada ne}e zaboraviti. Tvoji supruga Jasna i sin Alem
3855-1gr

K}erka Nazija, unu~ad Jasmina, Nermina, Admir i praunuka Nejra

Dana 18. 4. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{e majke, svekrve i nane

IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV

IBRO ^AKAR
iz Livna

na{oj voljenoj prijateljici

20. 4. 2004 - 20. 4. 2009.

JASMINI \ULI]
Tuga u nama i ti{ina nijema, toliko nam treba{, a tebe nema. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
3857-1gr

HAJRIJA \UMI[I], ro|. VRANAC
Tvoji: Rijad, Svjetlana i Tea
5006-1nd`

S tugom, ali sa po{tovanjem i ljubavlju, nosimo uspomenu na tebe. Porodica

Tvoje: Naja, Sad`a i Mira

3471-1pr

Dnevni avaz
U nedjelju, 19. 4. 2009. navr{it }e se 7 dana kako je na ahiret preselila na{a draga supruga, majka i naka

subota, 18. april/travanj 2009.

67

SABAHETA ABLAKOVI], ro|. HAD@IBAJRI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 19. 4. 2009. u 10 i 30 sati u ku}i `alosti Hamdije ^emerli}a 41. O@ALO[]ENI: suprug Mehmed, k}erka Sabina, sin Faruk sa porodicama

ZAHVALNICA Ovim povodom se iskreno zahvaljujemo na bri`nom i profesionalnom odnosu ljekara i medicinskog osoblja J.U.D.Z. ambulanta „Grbavica I“ i ekipama Hitne medicinske pomo}i. Porodica

TU@NO SJE]ANJE

Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

SJE]ANJE

ADNAN [PAGO - ADO
18. 4. 1991 - 1. 2. 2007.
Najmiliji, voljeni na{ Zauvijek u na{im srcima i mislima volimo Te... Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari sve d`ennetske ljepote, a Tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: nena Fata i tetka Azra
PTT

HANKIJE ALIHOD@I], ro|. AGANOVI]
Tevhid }e se prou~iti u Gora`du 18. 4. 2009. godine sa po~etkom u 13.00 sati u mesd`idu naselja Obarak. K}erka D`emka, zet Avdo i unuci Edin i Emir
5169-1nd`

ADNAN [PAGO - ADO
18. 4. 1991 - 1. 2. 2007.
Danas na Tvoj 18. ro|endan, Neka polete meleki poput ptica, nek dotaknu osmijeh Tvoga lica, nek Ti prenesu poruku na krilima bijelim, da Ti Tvoji najmiliji svih devet D`enneta `ele... Tvoji: majka Zlata, babo Ned`ad i sestra Dijana
PTT

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

ADNANA (NED@ADA i ZLATE) [PAGU
18. 4. 1991 - 1. 2. 2007.

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na voljenog oca i supruga Sje}anje na Tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati... Tvoji ro|aci Merima i Emir sa roditeljima
PTT

dragom bad`i, zetu i tetku

D@EVADA ([ABAN) MU[INOVI]A
Beskrajno te volimo i zauvijek u na{im srcima ~uvamo. Tvoji: sin D`enad i supruga Senada Hatma-dova }e se prou~iti dana 18. 4. 2009. godine u ku}i `alosti u ulici Podcarina 21 u 14 sati.
3473-1pr

HALILU (RAGIB) KADRI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i tugom, Tvoji: Vejsil i Dika, Edina, Meris, Adis, Edin i Elvira
3864-1gr

SJE]ANJE

ADNAN (NED@ADA i ZLATE) [PAGO
18. 4. 1991 - 1. 2. 2007.
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi, ~e`nje i sje}anja na Tebe. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote... Tvoji: Semir i Asad sa roditeljima
PTT

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi dedo

POSLJEDNJI SELAM

dragom suprugu, ocu, dedi i prijatelju

MU[AN (HAMID) ]UTUK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Zirka, zet Midhat, unuci Adel i Adela
5173-1nd`

HALILU (RAGIB) KADRI]U
Mnogo }e{ nam nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i tugom, Tvoji [efika, Fahro, Feriha, Aida i Samira
3863-1gr

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

Dana 18. 4. 2009. navr{ava se 40 dana od smrti mog voljenog supruga

POSLJEDNJI SELAM

AMIRU (HALIDA) HUBJERU
Neka mu je vje~ni rahmet. O`alo{}eni: amid`a [ahin, strina Fadila, amid`i}i Alija i Faruk sa svojom familijom
276-1go

MUSTAFE - MUJE [AHOVI]A
Te{ko je tra`iti utjehu za svaki dan bez tebe. Ponosni {to smo te imali. U na{im srcima ostat }e duboko urezana sje}anja na plemenitost i dobrotu koju si nam nesebi~no pru`ao. Vje~no }e{ ostati voljen, s bolom i tugom u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: supruga Razija i svastika Ferida Tevhid }e se prou~iti 18. 4. u 16.00 h, ku}a `alosti Mjedenica 43.
3871

na{em dragom

AMIRU (HALID) HUBJERU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i, a tvojoj mami Emini i sestri Aidi sabur. Vole te tvoji Kolo{i: Vasva, Kenan, Lejla, Harun i Hana
3865-1gr

Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ilo se 6 tu`nih mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ dragi otac

MU[AN (HAMID) ]UTUK AJI[A MAHI]
S ljubavlju koju smrt ne prekida `ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Rusmir, [ida, Elvedin, Sanela i mali Emin
5170-1nd`

@ivi{ u na{im mislima i u na{im srcima. Dok smo mi `ivi ti }e{ uvijek biti tu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 19. 4. 2009. godine u 13 sati u Ali-pa{inoj d`amiji. Tvoja djeca sa porodicama
5173-1nd`

68

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
ZAHVALNICA
Ovom prilikom `elimo se zahvaliti svim dobrim ljudima koji su nam pomogli u borbi protiv te{ke i opake bolesti. Posebno se zahvaljujemo dr. Adisi ^engi}, doktorima i osoblju sa Gastroenterohepatolo{ke klinike, uposlenicima CUM-a, dr. Maji Bantin i gl. sestri Fuadi sa Onkologije, rukovodstvu i zaposlenicima Elektroprenosa BiH, operativno podru~je Sarajevo, a njenim prijateljima iz Ssektora za ekonomske i pravne, kadrovske i op}e poslove veliko hvala. Hvala svima koji su voljeli na{u Minku, suprugu, majku i borca. Suprug Smajo sa djecom
5179-1nd`

Dana 19. 4. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako nije sa nama na{a draga

MINKA STROIL, ro|. BIKI]
Bila si veliki ~ovjek, puna dobrote i ljubavi. Tvoj odlazak ostavio je veliku prazninu i bol u na{im srcima i vje~no }emo ~uvati uspomene na tvoju dobrotu skromnost i plemenitu du{u. Sve tvoje godine `ivota daju nam da pamtimo tvoj lik i slijedimo tvoja dobra djela. Ponosni smo {to smo te imali. Ljudi kao ti nikad ne umiru, oni zauvijek `ive u na{im srcima. Hvala ti za sve {to si nam pru`ila. Volimo te puno. Tvoji: Smajo sa djecom Emirom, Majom i Arijanom Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 19. 4. 2009. u 14.00 h u d`amiji Hrasno.

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 18. aprila 2009. godine navr{ava se 11 tu`nih godina od kako nije sa nama na{a draga

za na{eg kapetana

MILAN SLADOJEVI]
1955 - 2009.

MILAN SLADOJEVI]
1955 - 2009.

HAFA KOSO, ro|. MA^KI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe.

Mirko i Mi{o Ti zna{ da smo te voljeli.
5162-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`enet. S ljubavlju zauvijek tvoja supruga Mira
5162-1nd`

Porodica Koso

5154-1nd`

Dana 18. 4. 2009. se navr{ava 40 dana od smrti na{eg brata, amid`e, daid`e i {ure

SJE]ANJE

Dana 19. 4. 2009. godine navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga i plemenita

na na{eg

NEZIR (HUSE) AVDI]
18. 4. 2003 - 18. 4. 2009.

MUSTAFE - MUJE [AHOVI]A
Dani prolaze a bol za tobom ne prestaje. Zato i dalje molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i d`enetsku ljepotu. @ele ti brat Asim, sestre Ha{a i Hajra, zetovi Asif i Fuad te brati}i, sestri}i i sestri~na
3871-1gr

S ljubavlju i tugom, Porodica
3785-1gr

JASMINA - JASNA MORANKI], ro|. PA[AGI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg

Dana 18. 4. navr{ava se najbolnijih 40 dana od kada nisi sa nama

Tevhid }e se u~iti u nedjelju, 19. 4. 2009. u Jordanskoj d`amiji na Grbavici u 11 sati. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik i tvoju dobrotu: suprug Osman, sinovi Izet i Emir, porodice Moranki}, Pa{agi} i ostala mnogobrojna 5168-1nd` porodica i prijatelji

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ro|aku

Dana 17. 4. 2009. godine preselio je na ahiret na{ dragi suprug i otac

MUSTAFA - MUJO [AHOVI] HASANU VATRE[U
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji Amir i Mevlida Vatre{ i D`emal, Amina i 5178-1nd` Afan Vatre{ Dana 18. aprila 2009. navr{avaju se dvije godine kako je preselila na ahiret na{a draga
Dragi babo, boli, u`asno boli svaki trenutak bez tebe, sa ponosom te spominjemo i sa ogromnom ljubavlju sje}amo. Mnogo nam nedostaje{. Sigurni smo da ti to zna{ i osjeti{. Dok `ivimo mi koji te volimo `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Babo, volim te! Tvoja k}erka Elvedina, zet Mevludin, unuka Nejla - tvoj 3871-1gr lijek

MUSTAFE - MUJE [AHOVI]A
Dragi na{ Mujo, tvoj lik ne mogu ni ki{e isprati, tvoj osmijeh ne mo`e ni u vjetru nestati, tvoj trag ne mogu ni snjegovi pokriti, niti te vrijeme mo`e odnijeti. Tvoja ljubav, iskrena i ~ista u srcima na{im ostaje da blista. Za sve ono {to si nam kroz `ivot gradio dragi Allah te lijepim D`enetom nagradio. Volimo te! Tvoji: [evko, Hana, Jasna i Jasmin 3476-1pr

HASAN VATRE[
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja supruga Fatima sa k}erkama Ajkom i Pa{om i zetovima i unu~adima

SJE]ANJE

5177-1nd`

Dana 18. 4. 2009. navr{ava se deset godina od kako nije sa nama na{
POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e kolegice Emine

SLAVKO ]ULIBRK
18. 4. 1999 - 18. 4. 2009.

DEVLIJA KAHVED@I]
S ljubavlju, Porodica [u{i}
3854-1gr

NASIHI HALILOVI]
Dragi ljudi ne umiru, njihova djela i dobrota vje~no ostaju u onima koji ih vole. Porodica
3468-1pr

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
3474-1pr

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 18. april/travanj 2009.

69

dragom ocu na{oj

Dana 18. 4. 2009. godine navr{ava se 17 godina od pogibije na{ih saboraca, ~lanova „Patriotske lige“ Kantona Sarajevo

EDNA LJUTOVI] BRANKI RAJMAN
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Kapo Mensur i Senada
3861-1gr

[EFIKU D@INOVI]U
Od sina Reufa Neka mu dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
3873-1gr

Por. generala SAFETA HAD@I]A

Od porodica Kokorovi} i Leki}
3870-1gr

i njegovih saboraca

SEAD VELI]
POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj sestri i zaovi

NERMIN ZELJKOVI] FAHRUDIN ^AV^I] ALMIR ISLAMOVI] SENAD ]IRI]
UDRU@ENJE BORACA „PATRIOTSKE LIGE“ NOVI GRAD UDRU@ENJE BORACA „PATRIOTSKE LIGE“ VOGO[]A

JASMINI \ULI], ro|. [KORNJA

Bra}a D`evad, Esad i Mesud, snahe Sabrija, Vi{nja, Samija
5175-1nd`

5181-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

dragoj

JASMINI \ULI], ro|. [KORNJA
Od sestre D`emke, zeta Ivice, Belinde i Tanje
5175-1nd`

JASMINI \ULI], ro|. [KORNJA
Od Gorana, Galje, Keke, Vi{nje, Irme, Jaska i Ajle
5175-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{avaju 3 godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi otac, dedo i pradedo

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom dedi

JAKUB (HASAN) KULOVI]
Dragi moj babo, prolaze mjeseci i godine, a moja tuga zbog tvog iznenadnog odlaska je sve ja~a. Ni{ta me ne mo`e utje{iti i zato oprosti za svaku moju isplakanu suzu. Svi plemeniti ljudi kao ti odlaze tiho i iznenada, ali se vje~no pamte. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Biber Sabaheta, unuk Anes, snaha D`eraldina, unuke Selma, Elvira, Asima, zetovi Agim, Klaus i Jasmin, praunuk Red`ep, praunuke Adelisa, Adelina, Elma i Vasvija

dragom ro|aku

ZAIMU ([A]IR) KRKALI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica [alaka
5176-1nd`

AMIRU (HALIDA) HUBJERU

Enver, Nejra i Anida
278-1go 285-1go

70

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HALIL - ZUHDO (RAGIB) KADRI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 16. aprila 2009. godine u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. aprila 2009. godine u 13.30 sati na mezarju u RAKOVICI. O@ALO[]ENI: supruga [efika, sin Fahrudin, k}erka Feriha, unuka Aida, brat Enver sa porodicom, sestre Munira i Emina sa porodicama, brati} i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i} Saud sa porodicom, punac Hajro, {ure Sulejman, Zahid i Remzija sa porodicama, svastika Dika i bad`o Vejsil, Samira sa porodicom, te porodice: Kadri}, Dugalija, [uvalija, Bi~i}, Had`ibajri}, Ahmethod`i}, Kari}, Mujanovi}, Kapo, Karovi}, Be}ovi}, Huseinovi}, Suljevi}, Gljiva, Serhatli}, Bajri}, Spahi}, Hrvo, Ba{i}, Dovad`ija, Mili}, Hod`i}, Panjeta, Ljutovi}, Kustura, Deli}, Kova~, Zorni}, Ramovi}, Isenaj, Obhod`a{, Zametica, Kurtovi}, Olov~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji u Rakovici.
111

AMINA (OSMAN) SKENDERAGI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. aprila 2009. godine u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. aprila 2009. godine u 14.00 sati na mezarju GRLI]A BRDO. O@ALO[]ENI: otac Osman, majka Dervi{a, sin D`enan Mehmedovi}, k}erka D`enita Mehmedovi}, bra}a Mehemed i D`evad, snahe Ismeta i Jasmina, brati}i Almir i Admir, brati~ne Amila i Lejla, tetka Munira Kulovi} sa porodicom, daid`e Husein i Rudolf, daid`inica Begza sa porodicom, te porodice: Skenderagi}, Kulovi}, Ahmetovi}, Kari{ik, Holler, Torschitz, Zul~i}, Karaman, Bu~o, Kustura, Mujezinovi}, Fazlagi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Osmana Krupalije br. 22a. Prevoz obezbije|en sa okretaljke Jezero kod Pionirske doline u 13.30 sati 111

HASAN (MEHO) VATRE[
preselio na ahiret u petak, 17. aprila 2009. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. aprila 2009. godine u 14.30 sati na mezarju GRLI]A BRDO. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, k}erke Pa{a i Ajka, zetovi Adis i Samir, unu~ad Alina, Nela i Aiden, bra}a Omer i Ahmo, sestra Selima, snahe Hafiza, Emina i Emka, brati}i i brati~ne, setri}i i sestri~ne, amid`a Emin sa porodicom, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Bego i Edhem sa porodicama, svastika Nura sa porodicom, te porodice: Vatre{, Begi}, Isakovi}, Burni}, Zec, Rami}, Bogilovi}, [ehi}, Deved`ija, Durmi{evi}, Imamovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Bu~a Potok (ul. Trebinjska). 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TIMA (IBRAHIM) [ABANIJA, ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. 4. 2009. godine u 89. godini. D`enaza }e se klanjati u SUBOTU, 18. 4. 2009. godine poslije podne namaza u haremu Adil-begove d`amije na Kobiljoj Glavi, a ukop }e se potom obaviti na mezarju ORLI] - KOBILJA GLAVA. O@ALO[]ENI: sin Abid, k}erka D`ehva, snahe Nura i Sabiha, unuci Edib, Musanif, Safet, Alen i Midhat, unuke Emina, Samka, Sanela i Selma, praunu~ad, zet Samir, snaha Amra, te porodice: [abanija, Hod`i}, Hod`i}, Uzunovi}, ^akar, Ahmetagi}, Bosno, Memi{evi}, Kurtali}, Bajri}, Hasovi}, Memi}, Bor~ak, Parabu}a, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u Adil-begovoj d`amiji na Kobiljoj Glavi. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

D@EVAHIRA (SALIH) SELIMBEGOVI], ro|. GA[EVI]
preselila na ahiret u petak, 17. 4. 2009. godine u 81. godini. D`enaza }e se klanjati u SUBOTU, 18. 4. 2009. godine poslije ikindije namaza (16.30) sati u haremu d`amije Svrake, a ukop }e se potom obaviti na mezarju BORANJE - SVRAKE. O@ALO[]ENI: sin Senad, k}erke Nerima i Sanela, zetovi Ranko i Amir, snaha Mira, unu~ad Damir, Sanjin, Sandra, Tijana i Jovana, brat Mirzo sa porodicom, djeveri}i Samih, Nihad i D`enan, zaova Safija, te porodice: Selimbegovi}, Ga{evi}, Planja, Po{ti}, Juki}, Imamovi}, Kotlo, Kreho, Hrvat, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 17.00 sati, ul. OMLADINSKA br. 52, VOGO[]A. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

HASNA (AVDO) TIHI], ro|. LELOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. 4. 2009. godine u 46. godini. D`enaza }e se klanjati u SUBOTU, 18. 4. 2009. godine poslije podne namaza (13.15 sati) u haremu gradske d`amije Had`i}i, a ukop }e se obaviti u 14.00 sati na mezarju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: suprug Ilijas, k}erke Mirela i Arnela, svekar Salih, svekrva Hanifa, brat Suljo, sestra Jasmina, djever Nijaz, tetka Fahra, rodbina: D`ana, Mina, Munira, Hajrija, Elvira, Alma, Kristijan, Mark, brati}i Muhamed, Husein i Ibrahim, sestri} Usmir, brati~na Arifana, sestri~ne Fikreta i Alma, te porodice: Tihi}, Lelovi}, Pa{ali}, Begovi}, Kumric, Huseinovi}, Huski}, [piodi}, Zul~i}, [abanovi}, Raskaj, Suljagi}, Ali}, D`ani}, ]erimovi}, Mand`i}, Gluhi}, Mahmutovi}, Ajeti, Horozovi}, Tankovi}, Veli}, Durakovi}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u 14.00 sati, ul. 12. HERCEGOVA^KE BRIGADE bb, BAN BRDO. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Za ovaj trenutak pripremite se... (hadis) Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZLATKA (MAHMUT) DEMIR, ro|. JA[AR
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. 4. 2009. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u SUBOTU, 18. 4. 2009. godine u 16.00 sati na mezarju GALJEVA NJIVA - KIJEVO. O@ALO[]ENI: sin Alija, k}eri Nazija, Hasnija, Zahida i Vasvija, zetovi Mustafa i Hasan, unu~ad Jasmina, Nermina, Admir, Merima, Hamo, Zejnil, Vahidin, Adnan i Adnela, praunuci, te porodice: Demir, Ja{ar, Krupalija, Bijelonja, Mehmedika, ]esir, Ajkuni}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati, ul. GORNJI KOTORAC br. 18. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

RAMIZA POLUTAK, ro|. BOROVAC
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. 4. 2009. godine u 73. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 18. 4. 2009. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Ba}ci. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}erka Hedija, zet Fadil, unu~ad Midhat, Nermin, Emir, Ned`ad, Mersiha, Nermina, sestra Mulija, snaha had`i Had`ira, djever Hamid, te porodice Polutak, Borovac, Hamzi}, Dizdarevi}, Alihod`i}, Dragolj, Sijer~i}, D`ambegovi}, Skopljak, Ekme~i}, Ma{i}, Obu}a, Hodovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ul. B. Ramovi}a 13 u 13.00 sati.
279-1go

ZAIM ([A]IR) KRKALI]
preselio na ahiret u petak, 17. 4. 2009. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. 4. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Safeta, sin Edin, k}erka D`enana, snaha Natalija, zet Neven, unu~ad Muhamed, Lejla, Danijela, D`esika i @anet, {ura Ismet sa porodicom, svastike Ismeta, Fahra, Sena, Lela, Behka i Bisera sa porodicama, te porodice: Krkali}, Pirija, Popovi}, Dizdarevi}, Tomi}, ]ulo, Baron, [arki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Hrasno. Ku}a `alosti: ul. Fojni~ka br. 3, Dolac Malta. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

TU@NO SJE]ANJE

Obavje{tavamo familiju, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{eg dragog

NED@ADA RIBI]A

OMER (rah. IBRE) JELOVAC 1955 - 2009.
preselio na ahiret dana 16. 4. 2009. godine u 54. godini.
D`enaza kre}e u subotu, 18. 4. 2009. godine u 15.00 sati sa Sutine, a klanjat }e se isti dan u 15,30 sati u [ari}a haremu, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en u 14.30 sati sa Balinovca, sa stajanjima: staro Vele`ova, vrh Avenije, Hit, Musala, Autobuska stanica, Zalik, Sutina, [ari}a harem. O@ALO[]ENI: supruga Senada, sinovi Adi i Sado, nevjesta Kanila, unuk Kaio, punac Enver Trbonja, punica Mulija Trbonja, {ura Senad Trbonja, nevjesta Razija Trbonja, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 551-1mo

Ostat }e{ zauvijek u na{im mislima i srcu kao plemenit, po{ten i human ~ovjek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj daid`a Hasan Kazija sa porodicom
3477-1pr

SJE]ANJE

Danas se navr{avaju 52 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, kumove i prijatelje da je na{ dragi suprug i otac

MILAN SLADOJEVI]
1955 - 2009.
preminuo dana 17. 4. 2009. godine u 54. godini. Sahrana }e se obaviti dana 18. 4. 2009. u 15.00 sati na gradskom groblju DONJI MILJEVI]I. O@ALO[]ENI: supruga Mira, sinovi Mirko i Mi{o, te mnogobrojna rodbina, kumovi i 5162-1nd` prijatelji
3852-1gr

SALEM (SALKO) GRABOVICA D@EMALUDIN (MUSTAFA) NIK[I]
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Smajevi}
3874-1gr

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Tvoji najmiliji: k}erka [evala sa porodicom

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 004181 09 Ps Biha}, 25. 3. 2009. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U i to sudija Gara [ahinovi} u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko Dru{tvo BH Telecom Direkcija Biha}, protiv tu`enog „Fimel“ D.O.O. Velika Kladu{a, I muslimanske brigade bb, radi isplate 6.537,80 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

subota, 18. april/travanj 2009.

71

AMIR (HALIDA) HUBJER
tragi~nom smr}u preselio na ahiret 11. 4. 2009. godine u 24. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 18. 4. 2009. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Hubjeri. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: majka Emina, sestra Aida, nana Nisveta Crnali}
276-1go

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dana 31. 12. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Fimel“ D.O.O. Velika Kladu{a isplate duga od 6.537,80 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom od dana dospije}a ra~una na pla}anje do isplate - fakture za PTT usluge broj 0807, 0907, 1007, 1107, 12070108. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH).

OGLAS

U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li piriznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Gara [ahinovi}

JASMINA (HASANA) \ULI]
preselila na ahiret dana 17. 4. 2009. u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. 4. 2009. u 17 h na Gradskom groblju Visoko. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 h u ku}i `alosti Husrefa Red`i}a 14/5 u Sarajevu. O@ALO[]ENI: sin Melvin, unuci Tarik, Mario, Alina i Namik, snaha Andrea, sestra D`emka, bra}a D`evad, Esad i Mesud sa svojim porodicama, te porodice: \uli}, [kornja, Kri{to, Fazlinovi}, Anadolac, ^olakovi}, Hatibovi}, te ostala rodbina i prijatelji
3471-1pr

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

033/ 281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 Pru{~akova 13 /fax: 442 - 415 Hasana Brki}a 30 /fax: 652 - 667; ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR:
Husnije Repca bb

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:
Bosne srebrene 3

ZIJO (DURKO) BAJROVI]
tragi~no preselio na ahiret u ~etvrtak, 16. aprila 2009. godine, u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. aprila 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Zahida, supruga [evala, sinovi Miralem i Mernis, sestra Zineta, zet Ahmo, sestri}i Aldin i Eldin, daid`e Safet, Hamdo, Alija, Zahid i Hakija sa porodicama, tetke Mel}a i Hata sa porodicama, strina Marija, {ura Ejub sa porodicom, svastike Azra, [efika i Sena sa porodicama, te porodice Bajrovi}, Ibrahimovi}, Kavazi}, Mahovi}, Skorupan, Je`, Mali} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Boljakov Potok.
111

049/ 215 - 648; BANJA LUKA:
Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

/fax: 036/ 558-890;
BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA SVAKO JUTRO NVAA[E
A VA VA[IM VRATIM VINE ILJENE NO OM
AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

avaz-roto press, D`emala Bijedi}a br. 185, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “[oping centar” Grbavica, ul. Hasana Brki}a br. 30, Pru{~akova 13, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ AS bh. dnevnik SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

72

Subota, 18. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

73

POLEMIKE Bla` Sli{kovi} optu`io Miroslava Bla`evi}a

iro za novac pozvao Topi}a
On je bolestan ~ovjek, ka`e napada~ Saturna Bla`evi}: Njegove rije~i dovoljno govore o njemu
Biv{i selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bla` Sli{kovi} uzburkao je sportsku javnost te{kim optu`bama na ra~un aktuelnog kormilara dr`avnog tima Miroslava Bla`evi}a. Baka je u ~etvrtak dao intervju mostarskoj Radiostanici „Studio 88“, u kojem je ustvrdio da ]iro uzima novac za pozive u reprezentaciju.
Del Pjero: Mo`e li Juventus zaustaviti Inter?

Novi dueli velikana u ligama petice
Sli{kovi}: Svi znaju, svi {ute Topi}: Zbog njega nisam igrao Bla`evi}: Bez komentara

Svi }e se zamisliti
- Meni su znali nabijati na nos da Baka uzima lovu od igra~a, a sada, kada se zovu ne znam kakvi sve igra~i, niko ne ka`e: „]iro je uzeo novac.“ Evo primjera, Marko Topi} je u{ao minutu protiv Belgije zato {to je odre|eni novinar zajedno sa igra~em platio ]iri Bla`evi}u. Svi to znaju, ali {ute. Rekao

sam i novinarima i ljudima u Savezu {ta sve znam. Ako po~nem pri~ati, svi }ete se dobro zamisliti - kazao je, izme|u ostalog, Sli{kovi}. Reakcije prozvanih nisu bile ni{ta manje o{tre: - Bla` Sli{kovi} je bolestan ~ov-

Igra~i prodali utakmice sa Ma|arima i Grcima
Sli{kovi} je, tako|er, kazao da su ga igra~i prodali u utakmicama sa Ma|arskom i Gr~kom u Zenici u okviru kvalifikacija za Euro 2008. Ostalo je nejasno za{to o tome nikada ranije nije progovorio. - Ranije smo igrali na Malti i ve} tada je bilo sve spremno da se utakmica proda. No, sa direktorom reprezentacije Ahmetom Pa{ali}em uspio sam to sprije~iti i pobijedili smo s 5:2. Danas odgovorno tvrdim da reprezentacija nikada ne bi izgubila na svom terenu od Ma|arske i Gr~ke da utakmice nisu prodali pojedini navija~i. Ok, moralno je bilo da ja i stru~ni {tab odstupimo nakon svega, jer smo bili najodgovorniji, ali me boli za{to javnost nije prepoznala ili nije `eljela prepoznati ono {to se doga|alo u reprezentaciji - rekao je Sli{kovi}.

jek! Zbog njega, zbog Ahmeta Pa{ali}a i njima sli~nih, sedam godina nisam igrao za voljenu reprezentaciju, jer su mi oni tra`ili pare za poziv. [okirao sam se kada mi je Samir Muratovi} javio da je to objavljeno. Nisam mogao vjerovati. Da je to izjavila normalna osoba, zamislio bih se, ali to je rekao ~ovjek koji je sve {to je imao izgubio na kocki. Upravo je on radio sve ono za {ta optu`uje mene i selektora Bla`evi}a - izjavio je napada~ moskovskog Saturna Marko Topi} za portal Sportsport.ba.

Arsenal i elzi za finale FA kupa
Inter u Torinu mo`e, prakti~no, ovjeriti titulu
Nakon Lige prvaka, slijede nova fudbalska uzbu|enja, najve}a u Engleskoj i Italiji. Kako su izborili polufinale Lige prvaka, Man~ester junajted, ^elzi i Arsenal bore se ovog vikenda za finale FA kupa. Danas igraju ^elzi - Arsenal, a Everton }e sutra poku{ati pomrsiti planove Man~esteru. Oba duela su na programu na Vembliju. malo vi{e neizvjesnosti. Mo`e li Volfsburg izdr`ati pritisak liderske pozicije, pitanje je na koje }e D`ekina i Misimovi}eva ekipa u duelu s Bajerom dati odgovor. Serijom od devet pobjeda „Vukovi“ su sedam kola prije kraja stekli tri boda prednosti nad Bajernom i Hamburgom na ~elu tabele. Bajer u Volfsburg dolazi s lo{om serijom, sa samo jednom pobjedom u sedam me~eva i sa slabim izgledima i za Evropsku ligu.

Povukao ru~nu
Bla`evi} je, pak, povukao ru~nu. - Ne}u ni{ta komentirati. Njegove rije~i dovoljno govore o njemu. @alosno je {to je tako. Bilo bi deplasirano da ja ne{to govorim o ovim tlapnjama - kratko A. N. je rekao ]iro.

Pritisak na Volfsburgu
Dok se ostale ekipe bore na vi{e frontova, Evertonu je FA kup jedina nada da do|e do trofeja. Ekipa iz Liverpula je u dobroj formi, izgubila je samo jednom u posljednjih 11 me~eva. Navija~i Man~estera se, vjerovatno, jo{ sje}aju 1995. godine, kada je Everton u finalu pobijedio njihove ljubimce, pa }e ovo Junajtedu biti prilika za revan{. Kolo u Italiji moglo bi definitivno rije{iti sve dileme, jer lider Inter dolazi drugoplasiranom Juventusu. Ako „stara dama“ pobijedi i smanji prednost Milaneza na sedam bodova, mo`da bi u fini{u sezone u Seriji A moglo biti

Hetafe igra za Real
Bajern ide Arminiji iz Bilefelda s imperativom pobjede, koja bi malo ubla`ila pritisak na trenera Jirgena Klinsmana (Jurgen Klinsmann). Hamburg, pak, do~ekuje Hanover. [panska liga donosi nam gostovanja Barcelone Hetafeu i Reala Rekreativu. Predsjednik Hetafea Anhel Tores (Torres), koji je, ujedno, i ~lan njegovog gradskog rivala Reala, dao je zanimljivu izjavu, da se nada da }e pomo}i Madri|anima i otkinuti Barceloni makar bod. Derbi kola igraju (M. T.) Valensija i Sevilja.

Poznati polufinalisti Kupa UEFA

Tempiran ukrajinsko-njema~ki finale
U finalu posljednje sezone Kupa UEFA prije pro{irivanja i preimenovanja u Evropsku ligu igrat }e njema~ki i ukrajinski predstavnik. To je postalo jasno nakon {to su se u ~etvrtfinalu radovale po dvije ekipe iz ove dvije zemlje, a ranije obavljeni `rijeb predvi|a im me|usobne susrete u polufinalu. Tako }e se 30. aprila i 7. maja sastati Dinamo - [ahtjor i Verder - Hamburg. Ukrajinski klubovi pokazali su nadmo} u duelima s francuskim pa je tako Dinamo Kijev razbio Pari Sen @ermen s 3:0, dok je [ahtjor pobijedio Marsej i u drugoj utakmici. Poslije 2:0 iz Donjecka, na Velodromu je bilo 2:1 za Ukrajince. Hamburg je eliminirao Man~ester siti, koji je uspio prepoloviti, ali ne i sti}i manjak iz prvog me~a. Verder je, pak, uz dva gola Dijega (Diego) u Udinama, ostavio Italijane bez ijednog preo(Foto: Reuters)

Parovi i satnica
Engleska
Polufinale FA kupa: SUBOTA: Arsenal - ^elzi (18.15 sati), NEDJELJA: Man~ester junajted - Everton (17). Premijer liga: Parovi 33. kola: SUBOTA: Aston vila - Vest hem, Midlsbro - Fulam, Portsmut - Bolton, Stouk - Blekburn, Sandrlend - Hal (16). NEDJELJA: Totenhem Njukasl (14.30), Man~ester - Vest Bromevi~ (16). Atalanta - Re|ina, Kaljari - Napoli, Katanija - Sampdorija, Palermo - Bolonja, Sijena - Kjevo, Udineze - Firoentina (15), Milan - Torino (20.30).

Njema~ka
Parovi 28. kola: SUBOTA: Sino}: [alke - Energi (20.30). SUBOTA: Keln - [tutgart, Arminija - Bajern, Ajntraht - Borusija Menhengladbah, Karlsrue - Hofenhajm, Bohum - Borusija Dortmund, Volfgsburg - Bajer (15.30). NEDJELJA: Hamburg Hanover, Herta - Verder (17).

Igra~i [ahtjora slave pobjedu u Marseju

(Foto: Reuters)

stalog predstavnika u eurokupovima. Rezultati ~etvrtfinala: Dinamo (Ukrajina) - Pari Sen @ermen (Francuska) 3:0 (prvi me~ 0:0, dalje ide Dinamo), Marsej (Francuska) - [ahtjor (Ukrajina) 1:2 (0:2,

[ahtjor), Man~ester siti (Engleska) - Hamburg (Njema~ka) 2:1 (1:3, Hamburg), Udineze (Italija) - Verder (Njema~ka) 3:3 (1:3, Verder).Finale je na programu 20. maja u Istanbulu.
(M. T.)

Francuska
Parovi 32. kola: SUBOTA: Monako - Ren, Kaen - Nansi, Nant - Nica, So{o - Okser, Grenobl - Tuluz, Valensijen - Le Man (19), Sent Etjen - Lil (21). NEDJELJA: Lorijen - Marsej, Pari Sen @ermen (17), Bordo - Lion (21).

Meksikanci dobili novog stratega

[panija
Parovi 31. kola: SUBOTA: Atletik - Deportivo, Atletiko Numansija, Hetafe - Barcelona, Malaga - Majorka (20), Rekreativo - Real Madrid (22). NEDJELJA: Espanjol - Rasing, Valjadolid - Viljareal, Almerija - Osasuna (17), Valensija - Sevilja (19), Betis - Sporting (21).

sp)

Aguire novi selektor
Biv{i trener madridskog Atletika Havijer Aguire (Javier Aguirre) imenovan je za novog selektora meksi~ke reprezentacije. Aguire, koji je pro{le sezone odveo Atletiko u Ligu prvaka, zamijenit }e na klupi Meksika Svena-Gorana Eriksona (Eriksson), koji je dobio otkaz nakon niza lo{ih rezultata. (M. T.)

Italija
Parovi 32. kola: SUBOTA: \enova - Lacio (18), Juventus Inter (20.30). NEDJELJA: Roma - Le~e,

Aguire: Zamjena za Eriksona

74

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

sport

PREMIJER LIGA ^elik bez prava na kiks protiv @eljezni~ara

S utakmice @eljezni~ar - ^elik jesenas na Grbavici

Neizvjesni nastupi Had`i}a i [abi}a
Moranjki} sigurno ne igra
Za razliku od utakmica na strani, u kojima ovog prolje}a redovno bilje`e poraze, fudbaleri ^elika na Bilinom polju imaju stopostotan u~inak. U tri dosada{nja me~e protivnici im nisu uspjeli posti}i ni gol ([iroki i Sloboda po 3:0, Modri~a 1:0). To bi trebalo biti garancija sigurnog trijumfa i protiv @eljezni~ara u ve~era{njem derbiju starih rivala u Zenici. No, upravo je slabo izdanje u posljednjem doma}em susretu, protiv Modri~e, zabrinulo igra~e ^elika. Nakon sljede}eg gostuju}eg poraza i indolentne igre u Lakta{ima, klupsko ~elni{tvo najavilo je da }e, u slu~aju novog slabog izdanja, nov~ano kazniti igra~e i trenere. - Jasno je da su svi zabrinuti nakon nekoliko slabih izdanja. Pobjeda u derbiju sa @eljom mogla bi biti prekretnica i najava na{ih boljih igara u nastavku optimista je najbolji igra~ i prvi strijelac ^elika Emir Had`i}, koji zbog povrede zadnje lo`e nije trenirao skoro mjesec te je propustio protekle tri utakmice.

Danas sve utakmice 23. kola

Pobjeda kao prekretnica

@eljo u Zenici
Utakmica na Bilinom polju po~inje u 20.10, u Banjoj Luci u 19, u Mostaru u 18.30, a pet ostalih u 16.30 sati
Danas je na programu svih osam utakmica 23. kola Premijer lige BiH u nogometu. ji}, Miki} (Orki}), Mi{kovi}, A. Vidovi}, Joldi} (\uri}), A. @ivkovi} (Halilovi}). Trener: [ener Bajramovi}. MODRI^A MAXIMA: Had`i|ulbi}, Vasi}, Matovi}, Savi}, Bogi~evi}, Vasiljevi}, Staji}, Stoki}, Kujund`i}, Ristani}, Zafirovi}. Trener: Zoran ]urguz.

[iroki B. Zvijezda
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Po~etak u 16.30 sati. Sudija: Radislav Vukasovi} (Trebinje). [IROKI BRIJEG: Bandovi}, Hanih, Brekalo, Topi}, Bari{i}, Flavio, Vagner, Juri}, [ili}, Zovko, Perajica. Trener: Ivan Katalini}. ZVIJEZDA: Kari}, Brkovi}, Vasili}, Jusi}, Gazibegovi}, Kodro, Deli}, Hamzi}, Ner. Huseinba{i}, ]ori}, Smajlovi}. Trener: Ratko Ninkovi}.

Zrinjski Lakta{i
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Po~etak u 18.30 sati. Sudija: Marinko Jeli} ([iroki Brijeg). ZRINJSKI: Melher, Nikoli}, D`idi}, Ivanovi}, @ur`inov, Serdaru{i}, \uri}, Selimovi}, @i`ovi}, Stojanovi}, Kordi}. Trener: Dragan Jovi}. LAKTA[I: Uro{evi}, Vukovi}, Raca, ]ori}, Stjepanovi}, Baji}, Novakovi}, Sekuli}, Milo{evi}, Muji} (D`afi}), Raji}. Trener: Lazo Jovani}.

Had`i}: Dobio dozvolu ljekara da nastupi

Sarajevo Travnik
Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Po~etak u 16.30 sati. Sudija: Predrag Stanki} (Bijeljina). SARAJEVO: Alaim, Rizvanovi}, Belo{evi}, Torlak, D`akmi}, Maksumi}, Ihtijarevi}, Pliska (^omor), [koro, Hiro{, Had`i}. Trener: Mehmed Janjo{. TRAVNIK: Nurkovi}, Terzi}, Helvida, Zeko, Saraj~i}, Svraka, ]uri}, Hod`i}, Pranjkovi}, Kola{inac, Dudi}. Trener: Ned`ad Selimovi}.

Najava njegovog povratka u tim dodatno je ohrabrenje za stru~ni {tab i doma}e navija~e. - Dobio sam dozvolu ljekara da nastupim, ali je, razumljivo, duga pauza ostavila traga. No, ova uta-

kmica veliki je ulog i nadam se da }u mo}i igrati - ka`e Had`i}. Neizvjestan je i nastup kapitena Nermina [abi}a, dok Jasmin Moranjki} sigurno ne}e igrati zbog bolova u preponama. V. B.

@eljezni~ar uo~i gostovanja u Zenici

^elik @eljezni~ar
Stadion Bilino polje u Zenici. Po~etak u 20.10 sati. Sudija: Ognjen Valji} (Banja Luka). ^ELIK: Bilobrk, Jur~evi}, Hasanovi}, Markovi}, Jan~evski, Puri}, Zahirovi}, Duro, [abi} (Jamak), D`ekson, Had`i} (Kapetan). Trener: Marin Bloudek. @ELJEZNI^AR: [ehi}, Bu~an, Sadikovi}, Mulali}, Baji}, Cocali}, Bekri}, Muharemovi}, Rov~anin, Zeba (Haznadar), Stani} (H. Be{lija). Trener: Demir Hoti}.

Na Bilinom polju bez petorice prvotimaca
Dodatni motiv je to {to se utakmica igra u no}nom terminu i s TV prijenosom, ka`e trener Hoti}
Na utakmici protiv ^elika u Zenici @eljezni~ar }e nastupiti oslabljen, bez petorice prvotimaca. Pored povrije|enih Mirsada Be{lije i Memi{evi}a, ne}e igrati ni ka`njeni [imi}, Kerla i Red`epi. Trener Demir Hoti} ipak se nada povoljnom rezultatu na Bilinom polju. - ^elik je ranjiv, bitno je da na po~etku utakmice ne primimo gol, jer {to vi{e vremena bude prolazilo, bit }emo u prednosti. Iako putujemo bez nekoliko prvotimaca, imamo adekvatne zamjene, a i iskusne igra~e, koji }e se znati sna}i na vru}em gostovanju - govori {ef @eljinog stru~nog {taba. Prema Hoti}evom mi{ljenju, ~injenica da se igra pod svjetlima reflektora i pred televizijskim kamerama dat }e dodatnu dra` utakmici. - Dodatni motiv je to {to se utakmica igra u no}nom terminu i s TV prijenosom. Siguran sam da }e to utjecati na kvalitet igre - ka`e trener Hoti}. Z. [.

Borac Sloboda
Gradski stadion u Banjoj Luci. Po~etak u 19 sati. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka). BORAC: Star~evi}, Stupar (Mil. Babi}), Kolarov, Vranje{, Puziga}a, Petri}, Ljubojevi}, Mio. Babi} (Masimovi}), Jandri}, Kajkut, Deket (Bilbija). Trener: Vlado Jagodi}. SLOBODA: Mujki}, Krasi}, E. Kuduzovi}, Red`epi, Prodanovi}, Omi}, Zoleti}, (Hasi}), Muji} (Reki}), Jahi}, Kasapovi}, Tosunovi}. Trener: Sakib Malko~evi}.

Slavija Posu{je
Stadion u Lukavici. Po~etak u 16.30 sati. Sudija: Adnan Pervan (Sarajevo). SLAVIJA: Lu~i}, Stankovi}, Regoje, ]irka, Arsenijevi}, Zimonji}, Simi}, Muskalu, [}epanovi}, Kutalia, Spalevi}. Trener: Zoran Erbez. POSU[JE: Markoti}, Prli}, Re`i}, Kara~i}, Vranjkovi}, Rezdeu{ek, Sakan, ^ui}, Ljubi}, Dani~i}, Pokraj~i}. Trener: Darko Dra`i}.

Leotar Vele`
Stadion Police u Trebinju. Po~etak u 16.30 sati. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica). LEOTAR: Mijanovi}, Komneni}, Todorovi}, ^orlija, M. Vico, Radovi}, Magazin, Ze~evi}, J. Vico, [e{lija, Souto. Trener: Sr|an Baji}. VELE@: Efendi}, [e~i}, Kadri}, Kadi}, Kazazi}, Zaimovi}, Zolj, Jugo, Durakovi}, ^oli}, [kalji}. Trener: Abdulah Ibrakovi}.

Tabela
1. Zrinjski 2. Sloboda 3. Slavija 4. Sarajevo 5. Lakta{i 6. [iroki B. 7. Zvijezda 8. Borac 9. @eljezni~ar 10. Leotar 11. ^elik 12. Travnik 13. Modri~a 14. Vele` 15. Ora{je 16. Posu{je 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 12 11 10 9 10 8 9 9 9 8 7 6 7 5 5 2 4 6 6 6 2 8 3 3 2 4 4 6 2 7 7 5 6 5 6 7 10 6 10 10 11 10 11 10 13 10 10 43:29 25:15 26:19 28:23 32:24 34:25 29:24 29:22 20:24 21:31 19:26 22:36 24:30 25:31 22:29 28:39 47 40 39 36 33 32 32 30 30 29 28 25 24 23 22 22

Hoti} i Alihod`i}: Kako do bodova u gostima?

Dragan Jovi} uo~i me~a Zrinjskog sa Lakta{ima

Vratiti se na pobjedni~ki kolosijek
Borbu za naslov prvaka Zrinjski }e nastaviti doma}om utakmicom protiv Lakta{a. - Poraz od Slavije i eliminacija iz Kupa malo su nas poljuljali, ali imamo snage i kvaliteta da se protiv Lakta{a vratimo na pobjedni~ki kolosijek. U kombinacije se vra}aju Ante Serdaru{i} i Ivan [arac tako da }e sigurno biti promjena u sastavu - izjavio je trener Zrinjskog Dragan Jovi}. U taboru Lakta{a, svjesni te`ine zadatka, ne o~ekuju mnogo na gostovanju u Mostaru. - Zrinjski je apsolutni favorit. Bez obzira na to {to su Mostarci u srijedu igrali u Kupu, to nas ne}e zavarati. Imaju oni {irinu na klupi. Ako izdr`imo prvo poluvrijeme, zgusnut }emo redove u nastavku. I bod bi nam bio puna kapa - ka`e trener Lazo Jovani}.
Ma. P - Z. V. .

Ora{je Modri~a M.
Stadion Goal u Ora{ju. Po~etak u 16.30 sati. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo). ORA[JE: L. Koba{, S. Koba{, Aleksi} (M. Vidovi}), M. Peji}, Filipovi}, I. Pe-

sport

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

75

SARAJEVO „Veziri“ dolaze na Ko{evo

Ne mislimo o Evropi nego o pobjedi nad Travnikom
Ukazala nam se velika prilika, ali ipak gledam od me~a do me~a, ka`e Janjo{
Fudbaleri Sarajeva do~ekuju Travnik u odli~nom raspolo`enju, s tri utakmice zaredom bez poraza i s bilansom od sedam osvojenih bodova. U pro{lom kolu Premijer lige BiH fudbaleri Sarajeva slavili su bod na Pecari kao da su osvojili tri, isto kao da su znali da }e rasplet u Kupu BiH biti takav da }e se i ~etvrtoplasiranoj ekipi lige otvoriti mogu}nost nastupa u Evropi. Tim remijem Sarajevo je u~vrstilo `eljeno ~etvrto mjesto, a ako danas na Ko{evu pobijedi Travnik, pozicija }e biti dodatno oja~ana. - Ne `elim unaprijed govoriti. Istina je da se otvorila ta velika mogu}nost, ali ja nastojim razmi{ljati od utakmice do utakmice, bez kalkuliranja, pa je tako i sada. Danas trebamo dobiti Travnik - ka`e trener Mehmed Janjo{. Strateg Sarajeva ne}e mo}i ra~unati na Mohara, Janjo{a, Muminovi}a, Dudu i, najvjerovatnije, na Nikitovi}a, ali je veliko ohrabrenje to {to se vra}a Ihtijarevi}. Odsustvo graditelja igre itekako se osjetilo u proteklim me~evima. - Velika je stvar to {to se vra}a Ihtijarevi}, ali ne smijemo misliti da }e biti lako. Odigrali smo u [irokom Brijegu veoma dobar me~, ali utakmice na Ko{evu nose posebnu te`inu. Uvijek je prisutan pritisak da se {to ranije postigne
Janjo{: Ozbiljno shvatiti me~ s Travnikom Jahi} (drugi slijeva) i saigra~i: Prilika za revan{

Sloboda u izmijenjenom sastavu u Banjoj Luci

Tuzlaci bez pola tima protiv Borca
Fudbaleri Slobode uvezali su ~etiri pozitivna rezultata, me|u kojima je najva`nija pobjeda nad [irokim Brijegom, i prolazak u finale Kupa BiH. Na krilima uspje{ne serije, Tuzlaci }e poku{ati neokrznuti pro}i ve~era{nje gostovanje u Banjoj Luci te tako u~initi jo{ jedan korak prema plasmanu u Evropu idu}e sezone. Trener Sakib Malko~evi} najavio je da }e odmarati vi{e od pola prvog tima. Zbog povreda }e izostati Sarajli}, Me{i} i Okanovi}, neizvjestan je nastup Muji}a, koji je otrovao `eludac, a priliku za dokazivanje dobit }e igra~i s klupe Kasapovi}, Zoleti}, Reki}, Red`epi... - Borac je jedina ekipa koja nas je jesenas savladala na Tu{nju. Ovo nam je prilika da im se revan{iramo. Istina, bit }e te{ko, jer i Borac na prolje}e igra odli~no. Ipak, nadam se povoljnom ishodu - ka`e Adnan Jahi}, u posljednje vrijeme najzapa`eniji pojedinac Slobode. Trener Borca Vlado Jagodi} izvest }e najja~i sastav, a kao recept za pobjedu navodi utakmice protiv Zvijezde i [irokog Brijega. E. M. - S. K.

Travnik bez Bradari}a i Varupe
Nogometa{i Travnika svjesni su uloge autsajdera u dana{njem me~u na Ko{evu, ali trener Ned`ad Selimovi}, uz puno uva`avanje protivnika, ne krije dozu optimizma. Mada u timu zbog povreda ne}e biti ni kapitena Varupe ni stopera Baradri}a, „Veziri“ }e se poku{ati revan{irati bordo timu za jesenji poraz na Piroti (1:2). - Sarajevo je favorit i bit }e te{ko ostvariti povoljan rezultat, {to je za nas sve osim poraza. Ipak, vjerujem da }e momci koji istr~e na Ko{evo, dati sve od sebe i biti tvrd orah - rekao je SeliS. P . movi}.

gol, {to ~esto zna biti nezgodno. Nadam se da }e igra~i ozbiljno stvatiti me~ i da }emo ostvariti novu zna~ajnu pobjedu - ka`e Janjo{. Trener Sarajeva izrazio je nadu da se ne}e ponoviti doga|anja od prije 10 dana, kada su navija~i bordo tima iz bojkota napustili utakmicu, te da }e njegovi momci ponovo imati veliku podr{ku sa M. T. sjevera.

Vele` gostuje kod Leotara

U Trebinje po bod(ove) spasa
U sedam preostalih utakmica fudbaleri Vele`a gostovat }e ~etiri puta, {to zna~i da im svaki naredni susret na strani mo`e biti presudan u gr~vitoj borbi za opstanak. „Ro|eni“ se nadaju da bi danas u Trebinju protiv Leotara mogli osvojiti bod(ove) spasa. - Protiv Slavije i Zrinjskog u gostima prokockali smo vodstvo i prilike da se odvojimo od dna. Nadam se da }emo u Trebinju nastaviti sa dobrim igrama, ali i da }emo napokon to kapitalizirati - ka`e trener Abdulah Ibrakovi}. Zbog kartona, pauzirat }e Velagi} i Obad, a pod upitnikom je nastup nedovoljno oporavljenog Majki}a. Leotar }e do~ekati „Ro-

[irokobrije`ani jo{ misle o Evropi

Bandovi}: Dok god ima nade, ne}emo se predati
Nakon ispadanja iz Kupa, nogometa{ima [irokog Brijega ostala je jo{ samo nada da mogu izboriti ~etvrto mjesto u Premijer ligi i tako se domo}i Evrope. Pitanje je koliko je serija lo{ih rezultata utjecala na ekipu i da li uop}e ima snage da se trzne iz letargije. Ako je suditi prema rije~ima golmana Dejana Bandovi}a, Evropa je jo{ u mislima igra~a: - Izgubili smo bitku u Kupu, Sarajevo nas je u pro{lom kolu udaljilo od cilja i u prvenstvu, ali ja sam, kao i svi igra~i, uvjeren da nije sve izgubljeno. Ku}i vi{e nemamo pravo na kiks, a i na strani nam se negdje mora otvoriti. Dok god ima nade, ne}emo se predati kazao je Bandovi} uo~i dana{njeg duela sa Zvijezdom. Trener Ivan Katalini}, koji je na klupi pre`ivio jo{ jedan cunami, protiv Zvijezde ne}e mo}i ra~unati na ozlije|ene Zuraka i Aleksandrea. Grada~a~ani su otputovali u Hercegovinu jo{ ju~er, ali bez povrije|enog Alimanovi}a. - Svaka utakmica je posebna i za nas je svaka derbi. Tako je i ovog puta kada gostujemo u [irokom Brijegu. Idemo se nadigravati, pokazati {ta i koliko znamo, a poku{at }emo izboriti povoljan rezultat - kazao je trener D. K. - D`. D. Ratko Ninkovi}.

Ibrakovi}: Pri`eljkuje bodove u gostima

|ene“ bez povrije|enih Rami}a, M. P - F. I. . ]uri}a i Dre~a.

Ora{je i Modri~a Maxima igraju derbi za~elja

Debitira [ener Bajramovi}
Ora{je i Modri~a Maxima nikada nisu bili u nepovoljnijem polo`aju uo~i me|usobnog susreta. Bodovi u borbi za opstanak neophodni su objema ekipama. U dosada{njih 11 duela gostuju}i sastav nijednom nije pobijedio, ali su doma}ini tri puta gubili po dva boda. Na klupi Ora{ja debitirat }e [ener Bajramovi}, a u sastavu ne}e biti Klai}a i Gorana @ivkovi}a, ali se vra}aju oporavljeni Joldi}, kapiten Peji}, a najvjerovatnije i Aleksi}. Trener Modri~ana Zoran ]urguz ne mo`e ra~unati na „kartonirane“ Jolovi}a, Miljkovi}a i prvog striN. Tr. - S. M. jelca Boji}a.

Ninkovi}: Ne mo`e ra~unati na Alimanovi}a

Nakon plasmana u finale Kupa, Slavija opet doma}in

Posu{ani nemaju {ta tra`iti
Nakon {to je osigurala plasman u finale Kupa BiH, Slavija se ponovo vra}a obavezama u prvenstvu. Na svom terenu do~ekuje Posu{je. - Nemamo previ{e vremena za slavlje. Uspjeh u Kupu dodatna nam je injekcija da u prvenstvu opet budemo pravi. Bez imalo potcjenjivanja, Posu{je nema {ta tra`iti na na{em terenu - najavljuje trener Zoran Erbez, koji ne mo`e ra~unati na povrije|enog Sretka Vuksanovi}a, a neizvjestan je i nastup nedovoljno oporavljenog Vlastimira Jovanovi}a. Posu{ani dolaze u goste Slaviji bez dvojice vrlo vrijednih igra~a Jure Ivankovi}a i Rajka Mi~ete. Obojica }e pauzirati zbog kartona, ali }e se u sastav, nakon „preboljene `utice“, vratiti Ante DaG. I. - A. K. ni~i}.

Pred zavr{nicu Prvenstva BiH u malom nogometu

Orli}, Ljubu{ki i Leotar za titulu
Ekipe Orli}a, Ljubu{kog i Leotara borit }e se za titulu prvaka BiH u malom nogometu. Trebinjci su jo{ ranije osigurali nastup u zavr{nici, dok su dva ostala u~esnika odlu~ena polufinalnim utakmicama prvenstva FBiH. Aktuelni prvak BiH Orli} nadigrao je ekipu Seljaka iz Livna u obje utakmice, u gostima je dobio sa 3:2, a u revan{u u Skenderiji 5:1. Ljubu{ki je u duelu s Drinom iz Gora`da morao stizati manjak od 4:8, ali je uvjerljivom pobjedom na svom terenu od 8:1 osigurao plasman na zavr{nicu. Finalni turnir bit }e odr`an od 8. do 10. maja, najvjerovatnije u Fo~i. Prije toga, u sarajevskoj Skenderiji }e 29. aprila s po~etkom u 17 sati biti odigrano finale Kupa BiH, u kojem S. Sp. }e se sastati Orli} i Leotar.

Prva liga FBiH
Parovi 22. kola: Danas (16 sati): SA[K Napredak - Krajina, Bratstvo - ^apljina, Ozren - Troglav, Vitez - Bosna, Rudar - Jedinstvo, Budu}nost - @ep~e. Nedjelja (16): Olimpik - Iskra, GO[K - Omladinac.

Prva liga RS
Parovi 22. kola: Danas (15.30): Sloboda - Rudar Prijedor, Proleter - Drina, Radnik - Jedinstvo, Glasinac Sutjeska, Kozara - Mladost, Drina HE - Sloga, Ljubi} G. I. Borac. Ponedjeljak (15.30): BSK - Famos.

76
RUKOMET 18. kolo Premijer lige BiH

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

sport

Bosna deklasirala Krivaju
„Studenti“ savladali goste iz Zavidovi}a sa 44:26
Od`akovi}: Osvojila srebro na pro{lom EP-u

Uo~i Evropskog prvenstva u karateu

BiH predstavlja 17 takmi~ara
Na 44. evropskom prvenstvu u karateu od 7. do 10. maja u Zagrebu Bosnu i Hercegovinu predstavljat }e 17 takmi~ara, deset u mu{koj i sedam u `enskoj konkurenciji. Prema izboru selektora mu{ke reprezentacije Suada ]upine, boje na{e zemlje u pojedina~nim borbama branit }e: Edin Musli} (kategorija do 60 kg), Tarik Lu{ija (do 65 kg), Adnan Had`i} (do 75 kg), Alem Kupusovi} (do 84 kg) i Oliver Mandari} (preko 84 kg) te u katama Aleksandar Mihajlovi}. U ekipnim borbama Had`i}u, Kupusovi}u i Mandari}u pridru`it }e se jo{ Admir Zukan, Mate Odak, Nermin Potur i Milan Trkulja. Za `ensku reprezentaciju selektor Fikret Selman izabrao je: Unu Selman (do 50 kg), Dijanu Okanovi} (do 55 kg), Mirsadu Suljkanovi} (do 61 kg), Arnelu Od`akovi} (do 68 kg) i Merimu Softi} (preko 68 kg). Ovim takmi~arkama u ekipnim borbama pridru`it }e se Tanja Umi}evi}, dok }e u katama nastupiti Dajana Mr{i}. Na pro{lom EP-u u estonskom Talinu medalje za BiH osvojile su Arnela Od`akovi}, Merima Softi} i `enska ekipa u borbama. (Is. ].)

Sa ju~era{nje utakmice: Laka pobjeda Bosne

(Foto: M. Kadri})

Bh. bokserka uspje{na u Podgorici

Deseta pobjeda Irme Balijagi}-Adler

Dvorana „Ramiz Sal~in“ u Sarajevu. Gledalaca: 300. Sudije: Milan Suzi} i Miroslav Tovilovi}. Delegat: Ned`ad Rastoder. Sedmerci: Bosna SO 2 (2), Krivaja 7 (5). Isklju~enja: Bosna 6, Krivaja 6 minuta. Rezultat: Bosna SO Krivaja 44:26 (23:14). BOSNA SO: Grahovac (15 odbrana, 1 sedmerac), Med`i} 4, Pucelj 1, Stevanovi}, Ja{ki}, Na-

doveza 4, Ra|enovi} 3 (1), Kapisoda 5, [abanovi} (9 odbrana), Buljugija 7 (1), Goli} 3, Sir}o 2, Meli} 9, Sablji} 6. Trener: Vojislav Ra|a. KRIVAJA: Selimbegovi} (2 odbrane), Had`ihasi} (14 odbrana), Puri} 1, [anti}, Rid`i}, Avdi} 4, Veli} 6 (3), Omerovi} 2 (1), Te{anovi}, Omer~evi} 3, Memi} 1, Ali} 4, Osmi}, Divkovi} 5 (1).

Trener: Adnan Ba{i}. Tri kola prije kraja Premijer lige BiH rukometa{i Bosne Sunce osiguranja deklasirali su ekipu Krivaje iz Zavidovi}a, koja je iole kvalitetno odigrala po~etkom prvog poluvremena. Najefikasniji u redovima „Studenata“ bio je Fahrudin Meli}, koji je postigao devet goA. ^. lova.

-@S@QHM@ ANKI@ NC DKID
U dramati~noj zavr{nici go{}e pobijedile sa 25:24
ka{, J. Muharemovi}, Ra{idovi}, Dervi{evi} 3, Konakovi} 4, Halilovi} 2, Sarajli} 11, Malanovi} 3, D`anki}, Boti}, Delali}, Fazlipa{i}, A. Muharemovi} 1. Trener: Adil Tabak. KATARINA: Gudelj, M. Ko`ul 2, Inga, Mari} 7, Vran~i}, Pehar, Ljolja 5, Orlovac 3, ^avar 6, Mikuli} 1, I. Ko`ul, Pazin, Zovko 1, Katani}. Trener: Josip Stani}.
Balijagi}-Adler: Savladala Njemicu Kol-Gruber

Polufinale Kupa BiH za rukometa{ice

U revijalnom me~u u Podgorici prvakinja svijeta po WIBA u kategoriji do 61 kilograma, bh. bokserka Irma Balijagi}-Adler savladala je Njemicu Marinu KolGruber (Marina Kohl-Gruber). Borba je u prepunoj dvorani Mora~i trajala {est rundi, a na{a najbolja bokserka pobijedila je jednoglasnom odlukom sudija. Balijagi}-Adler dominirala je

tokom cijele borbe i lako je iza{la nakraj sa Kol-Gruber. Bila je ovo deseta pobjeda bh. bokserke, koja se priprema za odbranu naslova prvaka svijeta, a prema rije~ima njezinog menad`era Jasminka Ja{ara, taj me~ trebao bi biti odr`an 4. septembra. Ina~e, Balijagi}-Adler putuje nakon ovog me~a u Njema~ku na jednomje(A. N.) se~ne pripreme.

Sportska dvorana u Had`i}ima. Gledalaca: 600. Sudije: Mladen Dragi~evi} (Doboj) i Vladimir Kri`anac (Banja Luka). Delegat: Milan Turudi} (Mostar). Sedmerci: @eljezni~ar 7 (7), Katarina 4 (3). Isklju~enja: @eljezni~ar 6, Katarina 8 minuta. Rezultat: @eljezni~ar - Katarina 24:25 (10:9). @ELJEZNI^AR: @iko, Ma-

Katarina je zaslu`eno u finalu Kupa BiH. U dramati~noj zavr{nici turnira koji se igrao u Had`i}ima go{}e su imale vi{e snage i kvalitetnih rukometa{ica. Dok se u @elji igra gradila preko Sarajli}, u Katarini je bilo vi{e kvalitetnih rukometa{ica poput Mari}, ^avar i Ljolje, koje su za odbranu doma}e ekipe bile neprR. BALI] emostiva prepreka.

Zavr{nica odbojka{kog plej-ofa

Spec
PARIZ - Biv{i golman rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i ~uvar mre`e francuskog Ivrija Dragan Po~u~a (36) branit }e od sljede}e sezone u ekipi Tremblea. Ovaj klub je na tre}oj poziciji u francuskom prvenstvu, ispred (Is. ].) ~etvrtoplasiranog Ivrija.

Prvi finalni me~evi u Kaknju i Od`aku
Kakanj i Jedinstvo u `enskoj konkurenciji te Napredak i Kakanj u mu{koj danas }e krenuti u boj na titule odbojka{kih prvaka BiH. U prvoj utakmici finalne serije doigravanja odbojka{ice Kaknja ugostit }e br~ansko Jedinstvo s po~etkom u 17 sati. Prednost doma}eg terena u eventualnoj majstorici idu}eg vikenda imat }e Br~anke, koje su nepora`ene u liga{kom dijelu takmi~enja. Odbojka{i Napretka danas (19 sati) }e u Od`aku biti doma}ini Kaknju u prvom finalnom me~u plej-ofa. Revan{ i eventualna majstorica na programu su idu}eg vikenda u Kaknju.

NA DAR
Dnevni avaz

MILION

Po{aljite SMS i osvojite...
SMS sa sadr`ajem AVAZ SRCE po{aljite na broj 091 - 310-107 i osvojite neku od 67 redovnih dnevnih nagrada, a mo`da i AUTOMOBIL Samand
OSVOJI ME

Cijena SMS 0,35+PDV

sport

Dnevni avaz, subota, 18. april/travanj 2009.

77

KO[ARKA Derbi Lige 8 igraju Igokea i Bosna

Veliki ulog u Aleksandrovcu
Zbog povreda ne}e nastupiti kapiteni oba tima Ikoni} i Kova~evi}
U prvom ovosezonskom duelu pro{logodi{njih finalista Prvenstva BiH za ko{arka{e ulog, tako|er, nije mali. Tre}i poraz u sedam kola gurnuo bi viceprvaka i doma}ina Igokeu Partizan daleko od prve startne pozicije u Ligi 8, koja garantira prednost doma}eg terena u plej-ofu i direktan plasman u NLB ligu.
Garnet: Propu{ta kompletno doigravanje?

NBA prvaci oslabljeni u plej-ofu

Upitan i Zimi}
S druge strane, braniocu naslova Bosni ASA BH Telecomu pru`a se {ansa da, nakon [irokog Eroneta, u gostima dobije i drugog najve}eg rivala te da trasira put prema osvajanju prvog mjesta. Planove {efu stru~nog {taba Vladi Vukoi~i}u remeti odsustvo kapitena Gorana Ikoni}a i neizvjestan nastup centra Emira Zimi}a, koji su povrije|eni. - U stalnom rotiranju igra~a zbog povreda do sada nismo uspjeli dosti}i pravu formu, ali da bismo ispunili cilj i bili prvi, moramo poku{ati pobijediti i jednog od najve}ih rivala u gostima. Osnovna karakteristika Igokee sa novim trenerom je jaka odbrana, s dosta kontakata, bez laganih poena protivnika i po cijenu od pet faulova. Moramo biti spremni da im pariramo jednako agresivno - isti~e Vukoi~i}. Aleksandrov~ani u derbi ulaze, tako|er, bez kapitena Sini{e Kova~evi}a, kojem je na gostovanju u [irokom Brijegu stradao list noge. Pored njega, izostat }e centarski par Mati} - Mirkovi}.

Seltiksi bez Garneta
Vukoi~i} i igra~i protiv Igokee brane prvo mjesto
(Foto: M. Kadri})

Tabela
Parovi 7. kola (18. april): BANJA LUKA: Borac Nektar - Sloboda Dita (18.30 sati), MOSTAR: Zrinjski HTM Hercegovac (19), TREBINJE: SL IAT Leotar - [iroki Eronet (19), ALEKSANDROVAC: Igokea Partizan - Bosna ASA BH Telecom (20).
1. Bosna 2. [iroki 3. Igokea 4. Sloboda 5. Borac 6. Zrinjski 7. Leotar 8. Hercegovac 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 3 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 4 5 554:446 522:462 479:456 499:485 460:467 478:503 401:443 406:425 11 11 10 9 8 8 8 7

[okantna vijest za Boston seltikse - klju~ni ko{arka{ aktuelnih NBA prvaka Kevin Garnet (Garnett) propustit }e, vjerovatno, plej-of zbog povrede koljena! Trener Seltiksa Glen Rivers (Glenn) ka`e da ne vidi na koji na~in 33-godi{nji krilni centar mo`e biti spreman za doigravanje, jer ne mo`e izdr`ati ni trening. - Volio bih da grije{im, ali Garnet ne}e igrati u plej-ofu. Sve je uradio da bi se vratio, poku{avao je ignorirati bol, ali nije pomoglo - tvrdi Rivers. Garnet se povrijedio 19. februara i do kraja regularne sezone

(prosjek 15,8 poena, 8,5 skokova) sakupio je samo 66 minuta u ~etiri utakmice. Redove Seltiksa dodatno je potresla vijest da je generalni menad`er i kreator {ampionskog tima Deni Ejnd` (Danny Ainge) pretrpio bla`i sr~ani udar zbog ~ega }e narednih nekoliko dana provesti u bolnici.Seriju protiv ^ikago bulsa Seltiksi }e otvoriti no}as na doma}em parketu, a prvog dana plej-ofa jo{ se sastaju: Klivlend - Detroit, San Antonio Dalas i Portland - Hjuston. Sutra igraju LA lejkers - Juta, Orlando - Filadelfija, Atlanta - Majami i (E. J.) Denver - Nju Orleans.

Danas finale NLB lige

Oni su propustili i me~ u [irokom Brijegu, gdje je Igokea pora`ena (71:85).

Agresivna igra
- Protiv rivala kao {to je Bosna, koja je na{ glavni konkurent u borbi za titulu, motivacija je na najvi{em nivou. Iz jake odbrane `elimo do pobjede i na tome

}emo graditi strategiju - ka`e plejmejker doma}ih Miljan Bocka. Trener Igokee Darko Ruso, tako|er, najavljuje da }e otpor „Studenata“ poku{ati slomiti agresivnom igrom i ~estim rotacijama igra~a, {to bi, uz podr{ku s tribina, mogli biti presudni faktori. E. J. - Z. V.

Prva titula Cibone ili tre}a Partizana
U dana{njem finalu NLB lige (20.45 sati) ko{arka{i Partizana poku{at }e na svom terenu u Beogradskoj areni savladati zagreba~ku Cibonu i postati tim s najvi{e titula u historiji regionalnog takmi~enje. Beogra|ani su osvojili posljednje dvije titule. Dva naslova ima i njihov gradski rival FMP (2004, 2006) te po jednu Union Olimpija (2002), Zadar (2003) i Hemofarm (2005). Partizan je u polufinalu savladao Crvenu zvezdu (15 poena Elmedina Kikakovi}a) sa 64:58, dok je Cibona porazila Hemofarm (77:65). U Beogradu su dodijeljene i NLB nagrade. Najboljim igra~em regularne sezone progla{en je centar Zagreba Ante Tomi}, najbo(Foto: J. Had`i})

Sloboda Dita gostuje Borcu

Tuzlaci `ele ~etvrtu pobjedu
Nakon tri uzastopne pobjede, kojima su prethodila tri poraza, ko{arka{i Slobode Dite vratili su poljuljano samopouzdanje te i u dana{nji me~ (18.30 sati) 7. kola Lige 8 za prvaka BiH protiv Borac Nektara u Banjoj Luci ulaze s ambicijama da nastave uspje{nu seriju. Ipak, trener Tuzlaka Senad Muminovi} upozorava da su Banjalu~ani znatno ja~i nego u prvom dijelu sezone, o ~emu svjedo~i i njihova pobjeda nad Bosnom prije dva kola. - O~ekuje nas te{ka utakmica. Moramo odigrati mnogo bolje nego u pro{lom kolu protiv Leotara, naro~ito kada je rije~ o odbrani. Ako nam se uka`e prilika, vjerujem da }emo je iskoristiti E. M. rekao je Muminovi}.

Partizan u polufinalu zaustavio Zvezdu

Prvenstvo BiH za ko{arka{ice

lji trener je Velimir Perasovi} (Cibona), a menad`er Marko Ivano(E. J.) vi} (Hemofarm).

Poraz elika u Trebinju
Dvorana Bregovi u Trebinju. Gledalaca 200. Sudije: Asmir Kajan (Mostar) i Vladimir Mari} (^itluk). Rezultat: Neimarstvo ^elik 80:74 (20:14, 18:17, 25:13, 17:30). NEIMARSTVO: Radovanovi}, Mil. D`ombeta 13, Milo{evi} 2, Vuk{i} 14, Ninkovi}, Kecojevi}, Popovi}, Pap~evi} 12, Milj. D`ombeta, Mara{ 17, Buha, Kapor 22. Trener: Milorad Nada`din. ^ELIK: Stojanovska 4, Tavi} 21, Grubi{a 7, Selimspahi} 6, Kova~evi} 16, Pripoljac, Musi} 2, Fazli} 4, Stamenkovi} 11, Halimi} 3. Trener: Eldar Durmi}. Ko{arka{ice Neimarstva pobijedile su ^elik (80:74) u prvoj utakmici posljednjeg 22. kola Prvenstva BiH. Sino}nji me~ izme|u Borca Mladosti i Violete Livno nije odigran, po{to su go{}e otkazale dolazak u Banju Luku i bit }e registriran 20:0 za doma}e. Danas se sastaju Jedinstvo - BHN Bugojno (17.30 sati) i Brotnjo 94 - RMU M. P Banovi}i (18).

San Hoze izgubio prednost doma}eg terena

Anahajm savladao najbolju ekipu
Najbolja ekipa regularnog dijela NHL lige San Hoze izgubila je prednost doma}eg terena ve} u prvoj utakmici prvog kola doigravanja. „Ajkule“ je na njihovom ledu dobio Anahajm s 2:0. Junak utakmice bio je {vicarski golman Jonas Hiler (Hiller), koji je prvi put branio u plej-ofu i zaustavio svih 35 udaraca doma}ih hokeja{a. Ostali rezultati prvih utakmica prvog kola: Boston Montreal 4:2, ^ikago - Kalgari 3:2 (produ`etak), Detroit - Kolumbus (Foto: Reuters) 4:1. Op}a tu~a na me~u Boston - Montreal (O. L.)

Slavni klub pred bankrotom

Euroliga izbacuje algiris?
Slavni litvanski ko{arka{ki klub @algiris mogao bi zbog dugova od 5,8 miliona eura izgubiti mjesto u Euroligi naredne sezone, rekao je direktor kluba Paulus Motejunas. - Postoji mogu}nost bankrota, ali bismo, u tom slu~aju, izgubili licencu za u~e{}e u Euroligi - rekao je Motejunas dodav{i da za sada niko nema rje{enje za izlazak iz krize. ^etvorica biv{ih igra~a pokrenula su sudski spor zbog neispla}enih zarada, a ko{arka{i koji su ostali u klubu, primaju pla}e i sa {est mjeseci zaka{nje(E. J.) nja.

SUBOTA 18. 4. 2009.

20.00
NOGOMET, BHT 1

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

18.00

BITI LIJEP

20.30

VE^ER SA EMIROM

20.00

ZVIJEZDE PLE[U

18.55

CENTRALNI DNEVNIK

13.00

DA PRE\EMO NA TI

Premijer liga BiH: ^elik @eljezni~ar

15.25
NOGOMET, FEDERALNA TV

Bundesliga: Volfsburg Bajer 04 L.
TVTK
18.40 Bra}a Koale 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rajmonda, humoristi~ka serija 20.05 Operacija „Modna pista“, teality show 21.00 Film 22.30 Bonaventura, porodi~ni magazin 23.00 Top ten stars top lista zabavne muzike 23.50 Na kraju dana 00.00 Glad igrana serija 00.30 Film 02.00 Odjava programa 02.05 Satelitski program, DW

08.00 Tribunal 08.30 De/konstrukcija spomenika, 2/4, r. Program za djecu i mlade 08.55 Dje~iji festival 09.07 Maca, igrani film 10.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.10 29. festival internacionalnog cirkusa - Monte Carlo 13.05 Tajne DNK: Traganje za Adamom, strani dokumentarni program 14.00 Rukomet (`): Finale Kupa BiH, prijenos 15.25 Engleska Premijer | liga, pregled 15.55 Nogomet: Engleska Premijer liga: Aston Vila - Vest Hem junajted, prijenos 18.00 Biti lijep, strana dokumentarna serija, 3/4 18.50 Celestin, crtani film 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.32 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Nogomet: Premijer liga BiH: ^elik @eljezni~ar, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.15 BHT sport 22.30 U susret Eurosongu, 1/3 23.15 Sophie School posljednji dani, njema~ki igrani film 01.15 Klasi~ni albumi: Fleetwood Mac, 8/24 02.15 Pregled programa za nedjelju

07.00 Turizam plus, r. 08.00 Vijesti 08.05 @ivot u divljini: @rtve predrasuda, strani dokumentarni program, 2. epizoda 08.30 Marvi Hamer 08.55 [trumfovi 09.20 Slon Bend`amin: Gdje je gorila 09.45 Nodi 09.55 Mali {lager 2005. - 2. dio 10.20 Garfield 10.55 Svi mrze Krisa, igrana serija, 7. epizoda 11.20 Autovizija, emisija o automobilizmu 11.55 Vijesti 12.00 Mozaik religija, vjerski program 12.30 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 32. epizoda, r. 13.15 Vrijeme je za bebe: Zavidovi}i, Mervana i Ramo, dokumentarni reality serijal, r. 13.50 Nje`ni Ben 2, ameri~ki igrani film /S/ 15.25 Nogomet: Bundesliga: Volfsburg - Bajer 04 /L/., prijenos 16.15 Vijesti 17.25 Monk, igrana serija, 10. ep. 18.19 Dnevnik, najava 18.20 Biografije: Milton Hershey, strani dokumentarni program, 9. epizoda 19.13 Medo Rupert, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.05 Dnevnik D: Gost: Milorad Bara{in 20.30 Ve~er sa Emirom, tok-{ou 21.40 Go West, doma}i igrani film /Z/ 23.45 Vijesti 23.55 Udru`ene ubice, australski igrani film /RP/ 01.35 Jazz in action, muzi~ki program 02.15 Pregled programa za nedjelju

07.20 Pepeljuga, 277/361, teen sapunica, r. 08.10 Pepeljuga, 278/361, teen sapunica, r. 09.00 Pepeljuga, 279/361, teen sapunica, r. 09.50 Pepeljuga, 280/361, teen sapunica, r. 10.30 NBA Regular Season: Cleveland - Boston, snimak utakmice 12.30 NBA Action, 24/36, sportski program 13.00 Zvijezde sa zvijezdama, zabavni program, r. 14.55 Mimohod, tok-{ou 16.00 @ivot na visokoj nozi 1.ep, serija 16.40 Mali lopov, film 18.20 Odred za ~isto}u, 55/59, zabavni program 18.55 OBN Info 19.15 !Hej Music, muzi~ki program 20.00 Zvijezde ple{u, zabavni program 20.30 Serie A: Juventus - Inter Izravan prijenos 22.30 Zvijezde ple{u Zabavni program 23.30 Irvasova igra, film 01.10 Ludi spoj, 10/21, zabavni program 01.40 Zvijezde ple{u Zabavni program, r. 03.15 Serise A: Juventus - Inter Snimka utakmice

08.00 Dobro jutro BiH, jutarnji program 10.00 Avanture Hucka Finna, crtani program 11.20 Autoklub 11.45 Bistro BiH 12.10 Biometeorolo{ka prognoza 12.11 Pastuh iz Cimmarona, igrani film 13.40 Vremenska prognoza 13.45 Crno-bijeli svijet, vanjskopoliti~ki magazin 14.15 Dokumentarni program 14.45 F1. kvalifikacija za VN Kine, sportski program, snimak 15.50 [umski ratnik, igrani film 17.30 Sekula i njegove `ene, igrani film 18.55 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em Stanje na putevima Bioprognoza 20.15 Zlate mi!, zabavni program 21.00 Odmori se zaslu`io si, igrana serija 21.50 Vijesti 21.55 Sport centar 22.00 [panska liga: Rekreativo Real Madrid, sportski program 00.00 Trava, igrana serija, 29. epizoda 00.35 Vremenska prognoza 00.37 Candyman,igrani film

07.20 Made in Banja Luka, r. 07.30 Sportissimo, r. 08.00 Napu{teni an|eo, r. 08.55 Vremenska prognoza 09.00 Balkan net 10.30 Babice, film (Midwives) 2001 12.00 Info top 12.10 Sarajevo on line 12.20 Made in Banja Luka 12.30 War at Home / Rat u ku}i, serija 13.00 Da pre|emo na ti 13.30 Mobih, r. 14.00 Info top 14.10 Gold music 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo 17.00 Show time 18.30 Info top 18.45 Vremenska prognoza 19.00 Smolvil 20.00 Pare ili `ivot 21.00 Zvijezde Granda 23.30 Specijalci, film (S.W.A.T.) 2003 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja Luka 02.00 Grand show, r.

17.30 Sekula i njegove `ene, igrani film 19.00 Centralni dnevnik 21.00 Odmori se, zaslu`io si, igrana serija 21.50 Vijesti 21.55 Sport centar 22.00 Recreativo - Real Madrid, sportski program

00.00 Muzi~ka linija

TV Visoko
14.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.05 20.35 20.45 TV strane Autovizija U dru{tvu sa..., r. Ispod povr{ine (r) 13. Dnevnik FTV Sje}anja Vijesti Sportski program 22. kolo I nogometne lige FBiH: Vitez - Bosna, snimak 22.40 Vijesti (r) 22.50 TV strane 23.00 Satelitski program

TV Gora`de
18.25 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 Muzi~ki program Dnevnik Cobra, igrana serija 10/22 Igrani film Dnevnik, r. Saga o McGregorovima, igrana serija, 51. ep.

17.25 FIS SHOP 17.30 Zagrljaj ljepote 18.30 Zov prirode, magazin o lovu i ribolovu 18.55 FIS SHOP 19.30 Dnevnik HRT 20.00 Hrvati s Ciri{kog jezera, r. 20.25 FIS SHOP 20.30 Narodno veselje 22.00 Vesna Kljaji} u`ivo 23.00 No}na mora, @eljko Malnar

00.00 Vijesti IC

TV Cazin
16.30 Gost i ona 17.30 Autovizija, repriza 18.00 Moja {kola, program za djecu 19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

TV Zenica
19.00 19.45 21.00 23.00 23.15 00.00 Vijesti TV teatar Igrani film Vijesti, r. Press klub Odjava

21.55 Sport centar 22.00 Recreativno - Real Madrid sportski program 00.00 Trava, igrani film

HIT TV
20.00 20.40 21.05 23.00 Auto shop magazin Emisija - Bonaventura Folk show, muzi~ka emisija Trend setter, muzi~ka emisija 23.50 Tri minuta 23.55 Gost i ona - premijerno 00.55 Film

TV Travnik
19.00 19.30 20.00 21.30 23.00 Dnevnik TV Travnik Muzi~ki program Igrani film Igrani film Dnevnik TV Travnik (r.)

TV Kakanj
15.30 17.00 17.05 18.00 18.30 19.30 20.00 20.25 23.00 23.30 Igrani film Flash vijesti Puls, informativni program Oliver Twist, zabavni program XL magazin, kola`ni program Dnevnik FTV Vijesti IC Igrani film, serija Autovizija Vijesti TV Sahar

TV USK
17.50 Bh. veza, inf. polit. magazin 18.20 Dugmence i Ri|i, crtani film 6/9 Slijedi 18.50 Intermeco 19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Gradovi svijeta 10/14 20.05 Coctail music, muzi~ki program 21.30 Trijumf ljubavi, igrani film 23.30 Vijesti 23.35 Bonaventura 00.00 SMS, ~estitke i pozdravi

BN
19.30 BN monitor 20.05 Vitafon zvuk koji lije~i 20.35 Nijesmo mi od ju~e, humoristi~ka serija 21.00 Mega sound 22.00 Jedanaest godina sa vama, praznici program nastavak

RTM
14.00 RTM vijesti 15.00 F1, kvalifikacije za VN Kine 16.00 [umski ratnik, igrani film

NTV Amna Te{anj
20.05 Dokumentarni program 20.30 TV VIKEND, kontakt program 23.00 Muzi~ki SMS

TV KISS
12.15 SMS BOX 13.00 Rubalica show 16.00 Bleiburg, simp. U Od`aku, reporta`a r. 16.50 Rep: Minerali Kre{eva r.

TV Bugojno
18.55 CD sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.00 Muzi~ki program 21.00 Odmori se, zaslu`io si, igrana serija 21.50 Vijesti

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.00
FILM, NOVA TV

20.20

SELO GORI ...

20.45

U@IVO: BOKS

20.30

FORMULA 1

18.15

U@IVO: [PANSKA KO[ARKA

20.00 PODVODNI AUTO

22.00

SPANKING

20.15 U@IVO: NJEMA^KA TRA@I

20.15 POBIJEDI RABA

17.30 Kvadratura kruga 18.00 Trendseter, muzi~ki program 18.45 Total tenis 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Vaskr{nja poslanica srpske pravoslavne crkve 20.20 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija

11.00 U@IVO: Bilijar SP u [efildu 13.45 U@IVO: Motorsport 16.00 U@IVO: Bilijar 18.30 Tenis WTA turnir u ^arlstonu 19.00 U@IVO: Tenis WTA turnir u ^arlstonu 20.45 U@IVO: Boks 23.00 Bilijar 00.03 Klub boraca

16.00 Hokej na ledu 16.30 Formula 1: Velika nagrada Kine 18.00 Fudbal: Engleska 18.10 U@IVO: Fudbal: Engleska 20.15 Bundesliga hitovi 20.30 Formula 1: Velika nagrada Kine 22.00 Smek-daun

13.30 U@IVO: ATP Masters Monte Karlo 1/2 finala 18.15 U@IVO: [panska ko{arka: Real Madrid Barcelona 20.45 U@IVO: Holandska liga: Fejenurd Tvente 22.30 Italija - Serija A: \enova Lacio

16.00 Hitlerova potopljena tajna 17.00 Lov na Hitlerove nau~nike 18.00 Ubijaju}i Hitlera 19.00 Opasna putovanja 20.00 Podvodni auto 21.00 Megafabrike 22.00 Holivudska nauka 23.00 Megafabrike: Corvette

17.30 Fresh/New 18.00 Adria Top 20 19.30 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 Videografija So 90’S 21.30 Music Mix 22.00 Spanking New Session: Lady Gaga 23.00 MTV World Stage: MTV Australia Awards 2009

15.20 Dobrodo{li kod Marija Barta 16.45 Inspektor za hotele 17.45 Njema~ka tra`i superzvijezdu, magazin 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Explosiv 20.15 U@IVO: Njema~ka tra`i superzvijezdu

14.20 Dva i po mu{karca, serija 14.50 Kako sam upoznao tvoju mamu, serija 15.15 Sta`isti, serija 16.10 Gossip Girl, serija 17.05 90210, serija 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Pobijedi Raba, TV {ou

Bijes boga zmaja
Zli ~arobnjak Demodar izaziva opasan vrtlog kako bi ukrao crnu kuglu, koja mu treba da bi ostvario opasan plan osvete protiv kraljevstva Ismira. Uloge: Brus Pejn, Mark Dajmond, Eli ^idzej Reditelj: Geri Liveli

SUBOTA 18. 4. 2009.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ljubavna harmonija je pod udarom posesivnosti ili nezadovoljstva. To vas navodi da reagirate burno. Posao: Pokazujete sklonost prema riziku ili „tajn21. III - 20. IV im“ poslovima. Istovremeno, prati vas protekcija i podr{ka utjecajnih ljudi. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
OVAN

22.30

KO[ARKA

20.15

ZVIJEZDE PJEVAJU

20.45

KO[ARKA

18.30

KOD ANE

08.00 Vijesti 08.10 Jutro u Srpskoj - Trebinje - zabavno-informativni program 09.00 RTRS preporu~uje 09.10 Biseri uz zelenu rijeku - dokumentarni program 09.30 Velika subota u Jerusalimu dokumentarni program 10.00 Vijesti 10.05 Super Bili - El Marsonjeros program za djecu 10.10 Tajna {kolskog podruma - film 11.20 Za.druga - emisija za mlade, repriza 11.50 Miroto~iva ikona - vjerski program 12.00 Vijesti 12.20 Ruke vrijedne 18 zanata - reporta`a 12.35 Sedam vaseljenskih sabora dokumentarni program 13.00 [tikla - zabavni program, repriza 14.30 Do kraja svijeta - Balkanski vrhovi - putopisna reporta`a 15.00 Isus - film 16.30 Vidanje - dokumentarni program 17.00 Vijesti 17.05 Dnevnik srpskog sve{tenika dokumentarni program 18.00 Ponikve - dok. program 18.25 Hristos voskrese - TV drama 19.00 Vaskr{nja poslanica 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Krst u umjetnosti - dokumentarni program 21.00 Vaskr{nja liturgija iz hrama Hrista spasitelja iz Moskve direktan prijenos 22.30 Ko{arka - Liga 8 - Igokea Partizan - Bosna Asa BH Telecom 00.00 Vaskr{nja liturgija iz Hrama svetog Save na Vra~aru - direktan prijenos 02.00 Sedam vaseljenskih sabora dokumentarni program 02.20 Ponikve - dokumentarni program, repriza emisija od danas 02.40 Vaskrs u Dobrunu - muzi~ki program

09.55 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Ku}ni ljubimci 10.50 Veterani mira, emisija za branitelje 11.55 Burzovno izvje{}e* 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela* 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.10 Duhovni izazovi 14.40 Fotografija u Hrvatskoj 14.55 Reporteri: Makedonija - zemlja u zamci (55’)* 15.55 Euromagazin 16.30 Vijesti 16.39 Vrijeme sutra 16.40 Hrvatska kulturna ba{tina: Zbirka Duj{in-Ribar 17.00 Svirci moji, glazbena emisija 17.45 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 17.55 U istom loncu, kulinarski show 18.35 TV Bingo Show 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 Zvijezde pjevaju (6/8) (1.dio)* 21.40 Zvijezde pjevaju (6/8) (2.dio)* 22.10 Francuska veza, ameri~ki film (12) (100’)* 23.50 Burzovno izvje{}e* 23.55 Dnevnik 3 00.05 Vijesti iz kulture 00.15 Filmski maraton: Utjeriva~ dugova, britanski fim (18) (oko 106’)* 02.00 Filmski maraton: Bandolero!, ameri~ki film (103’)* 03.45 Fotografija u Hrvatskoj 04.00 Reporteri: Makedonija - zemlja u zamci* 04.55 Draga neprijateljica, telenovela*

06.45 TEST 07.00 Najava programa 07.05 Disneyjevi crti}i: [iljo i sportovi* 07.30 Disneyjevi crti}i: Kuzco - careva nova {kola* 07.55 [angaj: Kvalifikacijska utrka F1 za Veliku nagradu Kine 09.10 Na kraju ulice (26’) 09.35 Danica: Danica i obitelj bijeloga zeca 09.40 ^arobna plo~a - u~imo engleski 09.55 Ninin kutak: Vjetrenja~e 10.05 Iznad crte 10.20 Navrh jezika 10.30 Kokice* 10.45 Parlaonica: Facebook - prednost ili opasnost 11.40 Briljanteen 12.30 Dr. Who 3., serija za djecu* 13.15 Jazz za po~etnike: [ezdesete i sedamdesete (9/9) 13.50 KS automagazin 14.20 4 zida 14.55 Ivani}grad: Hrvatski rukometni KUP (@) - finale 16.30 Magazin nogometne Lige prvaka 17.00 Ko{arka, PH: Zadar - Split, prijenos 18.50 U vrtu pod zvijezdama* 19.25 Gara`a: Alergija 19.55 Ve~eras... 20.00 Dokumentarni film 20.45 Ko{arka, NLB liga: Cibona Parizan, prijenos finale 22.40 Sportske vijesti 22.45 Talijanska nogometna liga: Juventus - Inter, snimka 00.25 No} u kazali{tu Sve~ano otvorenje Muzi~kog biennala 2009.: Sre}ko Bradi} „Prikriveni kri`“, opera 02.05 TV raspored Bitange i princeze 1, humoristi~na serija (12)* 130 godina Crvenog Kri`a, snimka koncerta

06.10 Code lyoko, crtana serija 06.35 Superheroj Spiderman, crtana serija 07.00 Winx, crtana serija 07.25 Pocoyo, crtana serija 07.50 Roary, crtana serija 08.05 Dora istra`uje, crtana serija 08.30 Ezo TV, tarot show 09.30 Nova lova, TV igra 10.30 Kralj Queensa, serija 11.30 ^arobnice, serija 12.30 Smallville, serija 13.30 Provjereno, informativni magazin 14.30 Farma, reality show 17.10 Vijesti 17.20 Ne zaboravi stihove, glazbeni show 18.30 Kod Ane, kulinarski show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Bijes boga zmaja, igrani film 21.55 Brzina zvuka, igrani film 23.35 To nije jo{ jedan film za dmlade, igrani film (12)* 01.05 Do krvi, igrani film (12)* 02.30 Metro smrti, igrani film (12)* 04.00 Trekkies 2, dokumentarni film 05.35 Kraj programa

Ljubav: Spoznat }ete {ta zaista `elite i od sebe i osobe koju volite. Veza }e se pokazati u pravom 21.IV - 22.V svjetlu. Posao: Predanim radom prebrodit }ete mogu}e probleme. Tako }ete stabilizirati poslovni `ivot i izbje}i neugodnosti. Zdravlje: Vodite zdraviji na~in `ivota.
BLIZANCI Ljubav: Osje}ate nalete strasti, `elite biti u vrtlogu

BIK

uzbu|enja i u`ivanja. Ipak, ne znate odgovore na sva pitanja. Posao: Dolaze odli~ni rezultati i zanimljive mogu}nosti za uspjeh. Pa`nja: sve obavljajte normalnim ritmom. Zdravlje: Djelujte preventivno.
23.V - 22.VI

Ljubav: Ne insistirajte na polovi~nim rje{enjima. Tako|er, i osoba koju volite o~ekuje vi{e otvore23.VI - 22.VII nosti i iskrenosti. Posao: Najvi{e uspjeha imat }ete ako radite u zdravstvu, privredi i trgovini. Slijede novi, zanimljivi susreti. Zdravlje: Nemojte se premarati. Ljubav: U cjelini gledano, ovaj dan donosi skladnije ljubavne odnose. Pogotovo, ako ste u du`oj, 23.VII - 22.VIII skladnoj vezi. Posao: Mo`ete o~ekivati napetosti. Mo`da je to signal da razmislite o malom povla~enju ili odmoru od obaveza. Zdravlje: Odgovara vam malo samo}e. Ljubav: Priznajte sami sebi {ta je to {to `elite. Nemojte se zavaravati. Prepustite se ljubavi, ali ne komplicirajte. 23.VIII - 22.IX Posao: Ovaj dan mo`e donijeti iznenadni dobitak ili mogu}nost za dodatnu zaradu. Prati vas sre}a, pa i uz rizike. Zdravlje: Pasivnost izaziva i osje}aj tromosti.
DJEVICA LAV

RAK

Ljubav: Iako je odnos sa partnerom, naizgled, sasvim u redu, vi se „vrpoljite“. Nemirni ste i vrlo nestrpljivi. 23.IX - 22.X Posao: Najva`nije je da budete strpljivi. Naravno, koliko god vam to dopu{ta va{a narav i osje}aj za red vrijednosti. Zdravlje: Smirite `ivce.
VAGA

20.30
NOGOMET, OBN

Serija A: Juventus - Inter

23.30
FILM, OBN

Irvasova igra
Nakon {to je proveo {est godina u zatvoru zbog kra|e automobila, Rudi Danken i njegov kolega iz }elije Nik kona~no se spremaju za uvjetnu kaznu. Nakon {to je ~uo beskrajne pri~e o romanti~nom dopisivanju izme|u Nika i E{li, djevojke koju nikad nije upoznao, nakon {to Nik bude ubijen tokom pobune u zatvoru, Rudi odlu~uje da preuzme njegov identitet i da se upozna sa nepoznatom `enom. Uloge: Ben Aflek, D`ejms Frein Reditelj: D`on Fraekenhimer

Ljubav: Mo`e }e desiti da pre|ete u drugu krajnost. Ako ste prije idealizirali voljenu osobu, sada joj 23.X - 22.XI {to{ta zamjerate. Posao: Mnogo razmi{ljate o partnerskom ulaganju. Naime, sve silnije `elite vlastiti biznis, u kojem }ete biti vo|a. Zdravlje: Sve je u redu.
STRIJELAC Ljubav: Ne pokazujete otvoreno da vam se ne{to

[KORPIJA

doga|a. Patite u sebi, a prema partneru ste vedri i 23.XI-22.XII dobronamjerni. Posao: Morate shvatiti da je budu}nost svjetlija nego {to zami{ljate. Prije svega, rije{it }ete finansijske probleme. Zdravlje: Vrlo ste optimisti~ni. Ljubav: Va{e su emocije manje intenzivne nego ranije. [to je najva`nije, ne}ete stvari dramatizirati 23.XII-21.I i preuveli~avati. Posao: Poku{ajte uspostaviti srda~niji i iskreniji odnos sa kolegama. Spoznat }ete koliko vam je njihova podr{ka potrebna. Zdravlje: Nemojte se forsirati.
VODOLIJA Ljubav: Preispitajte svoja osje}anja. Mo`da vam JARAC

Specijalci

23.30
PINK BH

Go West

21.40
FEDERALNA TV

FILM

D`im Strit zajedno s partnerom Brajanom Gemblom izba~en je iz vrhunskog tima S.W.A.T. zbog lo{e odluke koju je donio za vrijeme opsade plja~ka{a. Gembl se potpuno razo~aran povukao, a Strit je nakon napu{tanja tima postao policajac. Nova {ansa pru`a mu se kada komandant jedinice Den dobije naredbu da izabere pet najboljih policajaca i da ih posebno trenira za novi S.W.A.T. zadatak.

FILM

Milan i Kenan su homoseksualni par koji `ivi u Sarajevu. Njihovi `ivoti su uzdrmani agresijom na BiH. Iz opkoljenog Sarajeva ljubavnici uspijevaju pobje}i u Milanovo rodno selo. Da bi za{titio Kenana, Milan ga u o~ajanju preru{ava u `ensko i predstavlja kao svoju djevojku Milenu. Ljubo, Milanov otac, tra`i na~in da sretni par po{alje u Holandiju.

se samo ~ini da ste jo{ zaljubljeni, pa zavaravate sami sebe. Posao: Timski rad mo`e vam pomo}i da se izvu~ete iz te{ko}a. Tako|er, gode vam i prijatne relacije sa kolegama. Zdravlje: Poku{ajte se manje uzrujavati.
22.I-19.II

RIBE
20.II-2O.III

Ljubav: U situaciji ste da upoznate razli~ite ljude kroz raznolike susrete. Privla~i vas, zbog ne~ega, nedosti`na osobe. Posao: Nastupa razdoblje poslovnog ozdravljenja

i dobitaka. O~ekujte podr{ku i korist od utjecajnih poznanstava. Zdravlje: Nadahnuto koristite energiju.

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: D`emala Bijedi}a 185 List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

[atl na mjestu lansiranja

Lansiranje „Endeavoura“
KEJP KANAVERAL - Pripreme za lansiranje svemirskog {atla „Endeavour“, koji }e na Me|unarodnu svemirsku stanicu nositi materijal i opremu iz laboratorije Kibo iz Japana, u{le su u posljednju fazu. [atl „Endeavour“ postavljen je proteklih dana na lokaciju lansiranja, koje }e biti realizirano 13. juna.

Klum: Navodno u ~etvrtom mjesecu trudno}e

Poznati bra~ni par ~eka tre}u prinovu

Papa Benedikt XVI

HAJDI KLUM OPETTRUDNA
Njema~ka manekenka i njen mu` Sil imaju dvoje djece
NJUJORK - Supermodel Hajdi Klum (Heidi) ponovno je trudna i o~ekuje tre}e dijete sa suprugom Silom (Seal), objavio je www.people.com. Poznati par ve} ima dvoje djece, Henrija Guntera Ademola Dastua Samjuela (Henry Gunther Ademol Dashtu Samuel, 3) i Johana Rajlija Fjodora Tajvoa Samjuela (Riley Fyodor Taiwo, 2). Prema izvorima bliskim poznatoj njema~koj manekenki, Hajdi je navodno u ~etvrtom mjesecu trudno}e. Osim dvoje zajedni~ke djece, Hajdi i Sil odgajaju i njenu k}erku Leni (5) koja je ro|ena tokom veze s italijanskim biznismenom Flaviom Briatoreom. [u{kanja o trudno}i pokrenule su fotografije na kojima je Hajdi u {irokoj majici, {to za nju nije uobi~ajeno, a snimili su je paparaci dok je bila u {opingu.

Papin ro|endan
RIM - Papa Benedikt XVI (Benedict) skromno je obilje`io 82. ro|endan, odmaraju}i se u papinskoj rezidenciji Kastel Gandolfo, nedaleko od glavnog grada Italije. Skromno obilje`avanje ro|endana u suprotnosti je s pro{logodi{njim, kada je Papu, koji je bio u posjeti SAD, u Bijeloj ku}i ugostio tada{nji predsjednik D`ord` Bu{ (George W. Bush), a hor mu je na travnjaku otpjevao „Sretan ro|endan“.

Novi gafovi Berluskonija
AKVILA - Italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) ponovo je posjetio `rtve potresa u centralnoj Italiji. Uvijek ljubazni Berluskoni (72) udijelio je kompliment sve}enicima iz Afrike i zaposlenicima afri~kog crvenog kri`a u {atorskom kampu, rekav{i kako imaju „lijep ten“ i kako bi volio „ostati i malo potamnjeti“. Zatim je zgrabio jednog radnika, nasmije{io se i rekao mu da ga „dr`i ~vrsto i zove tata“. Tako je premijer po tre}i put od katastrofalnog potresa pokazao kako ba{ i ne shvata ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze desetine hiljada Italijana.

Iskosa

„Vijagra“ za glasove
BANGKOK - Politi~ari na Tajlandu ne biraju sredstva za pridobivanje pristalica i u tom cilju koriste ~ak i „vijagru“. Jedan visoki politi~ar optu`en je da je koristio poznati lijek protiv impotencije da bi kupio glasove, dijele}i recepte za plavu pilulu starijim bira~ima. - Ako neki politi~ar dijeli „vijagru“ da bi dobio na popularnosti, to zna~i da `eli dobiti nove glasove. To je najgora vrsta korupcije koju sam vidio - izjavio je aktivista Sajan Nop~a, koji je javno optu`io lokalne politi~are za tu vrstu zloupotrebe.

Jedan od dva akvarela

(Foto: AFP)

Hitlerove slike na aukciji
NIRNBERG - Dva akvarela, koja se pripisuju Adolfu Hitleru, bit }e ponu|ena na aukciju 25. aprila u bavarskom gradu koji je historijski povezan s nacisti~kim re`imom. Me|u 3.600 predmeta na aukciji, koju }e organizirati aukcijska ku}a „Weidler“, bit }e i dva akvarela s potpisom Adolfa Hitlera iz 1914., a po~etna cijena obje slike iznosit }e 3.500 eura. Prije tri godine, 21 slika njema~kog diktatora prodata je u Velikoj Britaniji za 126.000 eura.
Italijanski premijer s djecom u Akvili
(Foto: AP)