Prva srednja informatička škola s pravom javnosti EduKon - škola cjeloživotnog obrazovanja Zavrtnica 17 (objekat 16), 10 000 Zagreb www

.edukon.hr

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE METODIČKE (NASTAVNE) JEDINICE

Nastavni predmet : Fizika 1 Nastavnik : Kristijan Karić Nastavna cjelina :Uvod Nastavna jedinica : Analiza inicijalnog testa Redni broj sata : 4

Ponavljanje gradiva
Analiza testa

Pretvaranje jedinica
 1. Izrazite zadane jedinice u traženim jedinicama:

A. 5 mm = 5· 10-3 m  Isto postupamo i u ostalim primjerima B. 0,3 mm= _______________ m C. 2 mm = _______________ dm D. 4 cm2 = 4·(10-2 m)2 = 4·10-4m2 E. 15 m/s = _____________ km/h

Matematičko-logičke operacije
 3. U jednoj srednoj školi ima 15 puta više učenika

nego profesora. Napišite to kao jednadžbu.
 P- profesori ; U – učenici

P= 15 U  Isto kao i ( y= profesori; x= učenici ) : y = 15x  Razlika je samo u zapisu ( primjer: F = ma -> y= ax )

 Kupili ste paket od 3 olovke za 5 kuna.

Kolika je cijena jedne olovke? Koliko olovaka možete kupiti za 1 kn?  Cijena jedne olovke - ukupnu cijenu moramo podijeliti s brojem olovaka :
x= 5:3 ili x = 5/3  Koliko olovaka možemo kupiti za 1 kunu – moramo 5 kn svesti na 1 kn, a to dobijemo tako da 3/5 podijelimo sa 5. 3/5 = 3 olovke koštaju 5 kuna ( 3 olovke po 5 kn )

 6. Izraz za električnu silu glasi :

q1  q2 Fel  k  2 r gdje su s q1 i q2 označeni naboj prvog odnosno drugog tijela, a sa r razmak između nabijenih tijela. Što će se dogoditi sa silom, ako razmak između nabijenih tijela povećamo 3 puta?
 Budući da nam se razmak u ovom izrazu nalazi u

nazivniku, povećanjem razmaka smanjuje se sila.  Potrebno je uzeti u obzir i to da je razmak na kvadrat, pa kažemo: Sila opada sa kvadratom udaljenosti među tijelima koja su u međudjelovanju  U ovom slućaju (električno međudjelovanje među nabojima, sila opada za 9 puta, 32 = 9

Računski zadatak
 7.)

Djevojčica je idući u školu učinila 390 koraka u 5 min.Kolikom se brzinom. Kolikom se brzinom kretala ako je srednja duljina njezina koraka 60 cm ? Izraz za brzinu pri jednolikom pravocrtnom gibanju :
v = s/t t= 5 min = 5·60 s = 300 s s= 390·0,6 m = 234 m