P. 1
Ugovor o Kupoprodaji Motornog Vozila

Ugovor o Kupoprodaji Motornog Vozila

|Views: 50|Likes:
Published by Nikola Novakovic

More info:

Published by: Nikola Novakovic on Jun 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2015

pdf

text

original

UGOVOR

O
KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA
Zaključen između:
__________________________ (ime i prezime) iz ________________________
(mesto, ulica i broj) jmbg _________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan
"!"#$%$&", s jedne strane
i
__________________________ (ime i prezime) iz ________________________
(mesto, ulica i broj) jmbg ________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan
"'U$&", s druge strane(
Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "U)"%"!*+ ,-!$*+"(
U)"%"!*+ ,-!$*+ su se saglasile o slede.em:
Član 1.
!"#$%$& prodaje, a 'U$& kupuje:
_________________________________________ (u daljem tekstu vozilo), marke
___________________, registarske oznake i broj ______________, tip
________________, godina proizvodnje ____________, broj /asije ______________,
broj motora _______________, broj karoserije __________________, radne zapremine
motora ______cm0, snage motora _______________ '1, mase _______________ kg
(ili dopu/tene nosivosti), ______ broj putnički2 mesta, boje _____________(
Član 2.
Ugovorena cena za vozilo iz člana 3( ovog Ugovora iznosi dinara:
_________________________ i slovima:
_____________________________________________________________________
'U$& je isplatio !"#$%&U ugovorenu cenu iz stava 3( ovog člana u celosti uz
potpis Ugovora, /to !"#$%$& potvrđuje potpisom ovog Ugovora(
Član 3.
U posed vozila iz člana 3( ovog Ugovora 'U$& ulazi ________________________
rodavac garantuje 'upcu da predmetno vozilo nije otuđeno drugom 4izičkom ili
pravnom licu, niti optere.eno bilo kakvim teretima u korist drugog 4izičkog ili pravnog
lica(
Član 4.
%ozilo je registrovano do _____________________ i pla.eni su svi pripadaju.i porezi,
takse i da5bine za registraciju(
Član 5.
-ro/kove vezane za sklapanje ovog Ugovora, kao i prenos prava vlasni/tva na 'U&$,
snosi ________________________(
orez na promet u vezi ove kupoprodaje pla.a:
_______________________________________(
Član 6.
'U$& kupuje vozilo iz člana 3( ovog Ugovora u viđenom stanju i nema prigovora u
pogledu kvaliteta za ugovorenu cenu(
*a sve /to nije ovim posebno ugovoreno, primenjiva.e se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima(
U slučaju spora iz, ili u vezi sa ovim Ugovorom, obe ugovorne strane .e isti poku/ati da
re/e mirnim putem, u suprotnom, ugovara se nadle5nost "p/tinskog suda u
____________________ (
Član 7.
"vaj Ugovor sačinjen je u _______ istovetni2 primeraka po _______ za svaku
U)"%"!*U ,-!$*U i _________ primerka za sud overe(
U)"%"!*+ ,-!$*+ preuzimaju prava i obaveze iz ovog Ugovora i u znak
njegovog pri2vatanja potpisuju ga svojeručno(
U ______________________, ___________________(
(mesto) (datum)
'U$& !"#$%$&
_______________________ ________________

__________ "6-7*,'7 ,U# U _______________ "v( br( _________
otvrđuje se da su rodavac ((((((((((((((((((((((( i 'upac ((((((((((((((((((((((( svojeručno potpisali
ovaj Ugovor i potpise na istom priznali za svoje(
7dentitet utvrđen na osnovu lični2 karata(
,udska taksa za overu u iznosu od __________ dinara napla.ena pri overi u sudu(
U ((((((((((((((((((((((((, (((((((((((((899_( godine "vla/.eni slu5benik

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->