UGOVOR

O
KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA
Zaključen između:
__________________________ (ime i prezime) iz ________________________
(mesto, ulica i broj) jmbg _________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan
"PRODAVAC", s jedne strane
i
__________________________ (ime i prezime) iz ________________________
(mesto, ulica i broj) jmbg ________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan
"KUPAC", s druge strane.
Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".
UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:
Član 1.
PRODAVAC
prodaje,
a
KUPAC
kupuje:
_________________________________________ (u daljem tekstu vozilo), marke
___________________, registarske oznake i broj ______________, tip
________________, godina proizvodnje ____________, broj šasije ______________,
broj motora _______________, broj karoserije __________________, radne zapremine
motora ______cm3, snage motora _______________ KW, mase _______________ kg
(ili dopuštene nosivosti), ______ broj putničkih mesta, boje _____________.
Član 2.
Ugovorena cena za vozilo iz člana 1. ovog Ugovora iznosi dinara:
_________________________
i
slovima:
_____________________________________________________________________
KUPAC je isplatio PRODAVCU ugovorenu cenu iz stava 1. ovog člana u celosti uz
potpis Ugovora, što PRODAVAC potvrđuje potpisom ovog Ugovora.
Član 3.
U posed vozila iz člana 1. ovog Ugovora KUPAC ulazi ________________________
Prodavac garantuje Kupcu da predmetno vozilo nije otuđeno drugom fizičkom ili
pravnom licu, niti opterećeno bilo kakvim teretima u korist drugog fizičkog ili pravnog
lica.
Član 4.
Vozilo je registrovano do _____________________ i plaćeni su svi pripadajući porezi,
takse i dažbine za registraciju.

Član 5.
Troškove vezane za sklapanje ovog Ugovora, kao i prenos prava vlasništva na KUPCA,
snosi ________________________.
Porez
na
promet
u
vezi
_______________________________________.

ove

kupoprodaje

plaća:

Član 6.
KUPAC kupuje vozilo iz člana 1. ovog Ugovora u viđenom stanju i nema prigovora u
pogledu kvaliteta za ugovorenu cenu.
Na sve što nije ovim posebno ugovoreno, primenjivaće se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima.
U slučaju spora iz, ili u vezi sa ovim Ugovorom, obe ugovorne strane će isti pokušati da
reše mirnim putem, u suprotnom, ugovara se nadležnost Opštinskog suda u
____________________ .
Član 7.
Ovaj Ugovor sačinjen je u _______ istovetnih primeraka po _______ za svaku
UGOVORNU STRANU i _________ primerka za sud overe.
UGOVORNE STRANE preuzimaju prava i obaveze iz ovog Ugovora i u znak
njegovog prihvatanja potpisuju ga svojeručno.
U ______________________, ___________________.
(mesto)
(datum)

KUPAC
_______________________

__________ OPŠTINSKI SUD U _______________

PRODAVAC
________________

Ov. br. _________

Potvrđuje se da su Prodavac ....................... i Kupac ....................... svojeručno potpisali
ovaj Ugovor i potpise na istom priznali za svoje.
Identitet utvrđen na osnovu ličnih karata.
Sudska taksa za overu u iznosu od __________ dinara naplaćena pri overi u sudu.
U ........................, .............200_. godine

Ovlašćeni službenik