DOKUMENTA U OSIGURANJU

Nnajvažnija dokumenta koja su prisutni u osiguranju su:  Polisa osiguranja.  Certifikat osiguranja.  Potvrda o sklopljenom osiguranju.  Slip i cover note.  List pokrića. .

odnosno potvrdu da je zakljuĉen ugovor o osiguranju. . odnosno jednog od ugovaraĉa osiguranja.Polisa osiguranja   Polisa osiguranja predstavlja dokaz. Polisa služi kao dokument kojim se osiguranik legitimiše i dokazuje svojstva osiguranika.

 datum izdavanja polise.  .  rizik obuhvaćen osiguranjem.  potpisi ugovornih strana.  ugovorne strane osiguranja.  trajanje osiguranja i vreme pokrića.Osnovni elementi polise osiguranja su: predmet osiguranja.

 kargo i kasko polise.  valutirane i nevalutirane. .Najčešća je sledeća podela polisa na:  pomorske i kopnene.  individualne i kolektivne.  pojedinaĉne i generalne.

bilo zbog vremenskog ograniĉenja ili nepoznavanja svih relevantnih ĉinjenica potrebnih za zakljuĉivanje ugovora. List pokrića se kasnije zamenjuje polisom osiguranja ili nekim drugim dokumentom koji potvrĊuje da je ugovor o osiguranju zakljuĉen.List pokrića     List pokrića se izdaje ukoliko ne postoje uslovi da se zakljuĉi klasiĉna forma ugovora o osiguranju. potvrĊujući na taj naĉin preuzimanje obaveze iz osiguranja. . posebno u meĊunarodnom transportnom saobraćaju. Ovaj dokument potpisuje po pravilu samo osiguravaĉ. Najĉešće se upotrebljava u osiguranju pomorskih brodova.

POLISA OSIGURANJA OD AO .

POLISA KASKO OSIGURANJA .

GRANIĈNA AO .

ZELENA KARTA .

IMOVINSKO OSIGURANJE .

POLISA OSIGURANJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA PUTNIĈKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA .

Ovaj dokument sadrži osnovne podatke o uslovima osiguranja. Najĉešće se koristi u transportnom osiguranju. ali se dešava da ga izdaju i posrednici. Certifikat osiguranja uglavnom izdaje osiguravaĉ.Certifikat osiguranja    Certifikat osiguranja predstavlja skraćeni oblik polise osiguranja. broker ili špediter koji su zakljuĉili opšti ugovor o osiguranju za raĉun svojih klijenata. .

Potvrda o zaključenom osiguranju   Potvrda o zakljuĉenom osiguranju je zapravo pismeni dokaz kojim se potvrĊuje da je zakljuĉen ugovor o osiguranju. sadrži neke osnovne elemente o osiguranju i najĉešće se koristi kod osiguranja roba u uvozu. . mada u nekim sluĉajevima može sadržati i detaljnije elemente.

. Cover note je dokumenat kojim se u praksi potvrĊuje da je osiguravaĉ odnosno reosiguravaĉ prihvatio uslove iz slipa i da je saglasan sa pokrićem osiguranog rizika. Posrednici u osiguranju na bazi elemenata iz slipa ispostavljaju tzv. cover note. Tekst ugovora u slipu se daje u skraćenom obliku. a pripremaju ga posrednici u osiguranju.Slip i cover note    Slip je dokument u kome su dati uslovi pod kojima se želi zakljuĉiti ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. odnosno belešku o pokriću na osnovu koje obaveštavaju osiguranika pod kojim uslovima je zakljuĉen ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. ali dovoljno da bi se kasnije pojedini delovi ugovora detaljnije regulisali. kao i o uĉešću pojedinih osiguravaĉa u njemu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful