DOKUMENTA U OSIGURANJU

.  List pokrića.  Certifikat osiguranja.  Potvrda o sklopljenom osiguranju.  Slip i cover note.Nnajvažnija dokumenta koja su prisutni u osiguranju su:  Polisa osiguranja.

odnosno potvrdu da je zakljuĉen ugovor o osiguranju.Polisa osiguranja   Polisa osiguranja predstavlja dokaz. . Polisa služi kao dokument kojim se osiguranik legitimiše i dokazuje svojstva osiguranika. odnosno jednog od ugovaraĉa osiguranja.

 potpisi ugovornih strana.  .Osnovni elementi polise osiguranja su: predmet osiguranja.  rizik obuhvaćen osiguranjem.  ugovorne strane osiguranja.  datum izdavanja polise.  trajanje osiguranja i vreme pokrića.

 pojedinaĉne i generalne.  kargo i kasko polise.Najčešća je sledeća podela polisa na:  pomorske i kopnene. .  individualne i kolektivne.  valutirane i nevalutirane.

Ovaj dokument potpisuje po pravilu samo osiguravaĉ. posebno u meĊunarodnom transportnom saobraćaju. . potvrĊujući na taj naĉin preuzimanje obaveze iz osiguranja.List pokrića     List pokrića se izdaje ukoliko ne postoje uslovi da se zakljuĉi klasiĉna forma ugovora o osiguranju. bilo zbog vremenskog ograniĉenja ili nepoznavanja svih relevantnih ĉinjenica potrebnih za zakljuĉivanje ugovora. List pokrića se kasnije zamenjuje polisom osiguranja ili nekim drugim dokumentom koji potvrĊuje da je ugovor o osiguranju zakljuĉen. Najĉešće se upotrebljava u osiguranju pomorskih brodova.

POLISA OSIGURANJA OD AO .

POLISA KASKO OSIGURANJA .

GRANIĈNA AO .

ZELENA KARTA .

IMOVINSKO OSIGURANJE .

POLISA OSIGURANJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA PUTNIĈKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA .

Ovaj dokument sadrži osnovne podatke o uslovima osiguranja. broker ili špediter koji su zakljuĉili opšti ugovor o osiguranju za raĉun svojih klijenata. Najĉešće se koristi u transportnom osiguranju. Certifikat osiguranja uglavnom izdaje osiguravaĉ.Certifikat osiguranja    Certifikat osiguranja predstavlja skraćeni oblik polise osiguranja. . ali se dešava da ga izdaju i posrednici.

. mada u nekim sluĉajevima može sadržati i detaljnije elemente. sadrži neke osnovne elemente o osiguranju i najĉešće se koristi kod osiguranja roba u uvozu.Potvrda o zaključenom osiguranju   Potvrda o zakljuĉenom osiguranju je zapravo pismeni dokaz kojim se potvrĊuje da je zakljuĉen ugovor o osiguranju.

a pripremaju ga posrednici u osiguranju. Tekst ugovora u slipu se daje u skraćenom obliku. . Cover note je dokumenat kojim se u praksi potvrĊuje da je osiguravaĉ odnosno reosiguravaĉ prihvatio uslove iz slipa i da je saglasan sa pokrićem osiguranog rizika. odnosno belešku o pokriću na osnovu koje obaveštavaju osiguranika pod kojim uslovima je zakljuĉen ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju.Slip i cover note    Slip je dokument u kome su dati uslovi pod kojima se želi zakljuĉiti ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. Posrednici u osiguranju na bazi elemenata iz slipa ispostavljaju tzv. kao i o uĉešću pojedinih osiguravaĉa u njemu. cover note. ali dovoljno da bi se kasnije pojedini delovi ugovora detaljnije regulisali.