DOKUMENTA U OSIGURANJU

 Certifikat osiguranja.  Slip i cover note.  List pokrića.Nnajvažnija dokumenta koja su prisutni u osiguranju su:  Polisa osiguranja.  Potvrda o sklopljenom osiguranju. .

Polisa osiguranja   Polisa osiguranja predstavlja dokaz. Polisa služi kao dokument kojim se osiguranik legitimiše i dokazuje svojstva osiguranika. odnosno jednog od ugovaraĉa osiguranja. . odnosno potvrdu da je zakljuĉen ugovor o osiguranju.

 .  datum izdavanja polise.  rizik obuhvaćen osiguranjem.  potpisi ugovornih strana.  ugovorne strane osiguranja.Osnovni elementi polise osiguranja su: predmet osiguranja.  trajanje osiguranja i vreme pokrića.

 individualne i kolektivne. .Najčešća je sledeća podela polisa na:  pomorske i kopnene.  kargo i kasko polise.  valutirane i nevalutirane.  pojedinaĉne i generalne.

potvrĊujući na taj naĉin preuzimanje obaveze iz osiguranja. bilo zbog vremenskog ograniĉenja ili nepoznavanja svih relevantnih ĉinjenica potrebnih za zakljuĉivanje ugovora.List pokrića     List pokrića se izdaje ukoliko ne postoje uslovi da se zakljuĉi klasiĉna forma ugovora o osiguranju. posebno u meĊunarodnom transportnom saobraćaju. . List pokrića se kasnije zamenjuje polisom osiguranja ili nekim drugim dokumentom koji potvrĊuje da je ugovor o osiguranju zakljuĉen. Najĉešće se upotrebljava u osiguranju pomorskih brodova. Ovaj dokument potpisuje po pravilu samo osiguravaĉ.

POLISA OSIGURANJA OD AO .

POLISA KASKO OSIGURANJA .

GRANIĈNA AO .

ZELENA KARTA .

IMOVINSKO OSIGURANJE .

POLISA OSIGURANJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA PUTNIĈKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA .

. broker ili špediter koji su zakljuĉili opšti ugovor o osiguranju za raĉun svojih klijenata. ali se dešava da ga izdaju i posrednici. Najĉešće se koristi u transportnom osiguranju. Certifikat osiguranja uglavnom izdaje osiguravaĉ.Certifikat osiguranja    Certifikat osiguranja predstavlja skraćeni oblik polise osiguranja. Ovaj dokument sadrži osnovne podatke o uslovima osiguranja.

Potvrda o zaključenom osiguranju   Potvrda o zakljuĉenom osiguranju je zapravo pismeni dokaz kojim se potvrĊuje da je zakljuĉen ugovor o osiguranju. . mada u nekim sluĉajevima može sadržati i detaljnije elemente. sadrži neke osnovne elemente o osiguranju i najĉešće se koristi kod osiguranja roba u uvozu.

ali dovoljno da bi se kasnije pojedini delovi ugovora detaljnije regulisali. cover note. Tekst ugovora u slipu se daje u skraćenom obliku. kao i o uĉešću pojedinih osiguravaĉa u njemu. .Slip i cover note    Slip je dokument u kome su dati uslovi pod kojima se želi zakljuĉiti ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. Cover note je dokumenat kojim se u praksi potvrĊuje da je osiguravaĉ odnosno reosiguravaĉ prihvatio uslove iz slipa i da je saglasan sa pokrićem osiguranog rizika. odnosno belešku o pokriću na osnovu koje obaveštavaju osiguranika pod kojim uslovima je zakljuĉen ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. a pripremaju ga posrednici u osiguranju. Posrednici u osiguranju na bazi elemenata iz slipa ispostavljaju tzv.