DOKUMENTA U OSIGURANJU

 Slip i cover note.  Certifikat osiguranja. .  List pokrića.  Potvrda o sklopljenom osiguranju.Nnajvažnija dokumenta koja su prisutni u osiguranju su:  Polisa osiguranja.

Polisa osiguranja   Polisa osiguranja predstavlja dokaz. odnosno jednog od ugovaraĉa osiguranja. . Polisa služi kao dokument kojim se osiguranik legitimiše i dokazuje svojstva osiguranika. odnosno potvrdu da je zakljuĉen ugovor o osiguranju.

 potpisi ugovornih strana.  ugovorne strane osiguranja.Osnovni elementi polise osiguranja su: predmet osiguranja.  .  trajanje osiguranja i vreme pokrića.  rizik obuhvaćen osiguranjem.  datum izdavanja polise.

 kargo i kasko polise. .  pojedinaĉne i generalne.  individualne i kolektivne.Najčešća je sledeća podela polisa na:  pomorske i kopnene.  valutirane i nevalutirane.

posebno u meĊunarodnom transportnom saobraćaju. . potvrĊujući na taj naĉin preuzimanje obaveze iz osiguranja. Najĉešće se upotrebljava u osiguranju pomorskih brodova. Ovaj dokument potpisuje po pravilu samo osiguravaĉ. bilo zbog vremenskog ograniĉenja ili nepoznavanja svih relevantnih ĉinjenica potrebnih za zakljuĉivanje ugovora.List pokrića     List pokrića se izdaje ukoliko ne postoje uslovi da se zakljuĉi klasiĉna forma ugovora o osiguranju. List pokrića se kasnije zamenjuje polisom osiguranja ili nekim drugim dokumentom koji potvrĊuje da je ugovor o osiguranju zakljuĉen.

POLISA OSIGURANJA OD AO .

POLISA KASKO OSIGURANJA .

GRANIĈNA AO .

ZELENA KARTA .

IMOVINSKO OSIGURANJE .

POLISA OSIGURANJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA PUTNIĈKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA .

Certifikat osiguranja uglavnom izdaje osiguravaĉ. .Certifikat osiguranja    Certifikat osiguranja predstavlja skraćeni oblik polise osiguranja. broker ili špediter koji su zakljuĉili opšti ugovor o osiguranju za raĉun svojih klijenata. ali se dešava da ga izdaju i posrednici. Ovaj dokument sadrži osnovne podatke o uslovima osiguranja. Najĉešće se koristi u transportnom osiguranju.

sadrži neke osnovne elemente o osiguranju i najĉešće se koristi kod osiguranja roba u uvozu. mada u nekim sluĉajevima može sadržati i detaljnije elemente.Potvrda o zaključenom osiguranju   Potvrda o zakljuĉenom osiguranju je zapravo pismeni dokaz kojim se potvrĊuje da je zakljuĉen ugovor o osiguranju. .

a pripremaju ga posrednici u osiguranju. odnosno belešku o pokriću na osnovu koje obaveštavaju osiguranika pod kojim uslovima je zakljuĉen ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. . kao i o uĉešću pojedinih osiguravaĉa u njemu. cover note. ali dovoljno da bi se kasnije pojedini delovi ugovora detaljnije regulisali. Posrednici u osiguranju na bazi elemenata iz slipa ispostavljaju tzv. Tekst ugovora u slipu se daje u skraćenom obliku. Cover note je dokumenat kojim se u praksi potvrĊuje da je osiguravaĉ odnosno reosiguravaĉ prihvatio uslove iz slipa i da je saglasan sa pokrićem osiguranog rizika.Slip i cover note    Slip je dokument u kome su dati uslovi pod kojima se želi zakljuĉiti ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful