Dokumenta u Osiguranju

DOKUMENTA U OSIGURANJU

 Potvrda o sklopljenom osiguranju. .  List pokrića.  Certifikat osiguranja.Nnajvažnija dokumenta koja su prisutni u osiguranju su:  Polisa osiguranja.  Slip i cover note.

Polisa služi kao dokument kojim se osiguranik legitimiše i dokazuje svojstva osiguranika.Polisa osiguranja   Polisa osiguranja predstavlja dokaz. odnosno jednog od ugovaraĉa osiguranja. . odnosno potvrdu da je zakljuĉen ugovor o osiguranju.

Osnovni elementi polise osiguranja su: predmet osiguranja.  rizik obuhvaćen osiguranjem.  trajanje osiguranja i vreme pokrića.  ugovorne strane osiguranja.  datum izdavanja polise.  potpisi ugovornih strana.  .

.Najčešća je sledeća podela polisa na:  pomorske i kopnene.  pojedinaĉne i generalne.  individualne i kolektivne.  valutirane i nevalutirane.  kargo i kasko polise.

. posebno u meĊunarodnom transportnom saobraćaju.List pokrića     List pokrića se izdaje ukoliko ne postoje uslovi da se zakljuĉi klasiĉna forma ugovora o osiguranju. Ovaj dokument potpisuje po pravilu samo osiguravaĉ. Najĉešće se upotrebljava u osiguranju pomorskih brodova. List pokrića se kasnije zamenjuje polisom osiguranja ili nekim drugim dokumentom koji potvrĊuje da je ugovor o osiguranju zakljuĉen. bilo zbog vremenskog ograniĉenja ili nepoznavanja svih relevantnih ĉinjenica potrebnih za zakljuĉivanje ugovora. potvrĊujući na taj naĉin preuzimanje obaveze iz osiguranja.

POLISA OSIGURANJA OD AO .

POLISA KASKO OSIGURANJA .

GRANIĈNA AO .

ZELENA KARTA .

IMOVINSKO OSIGURANJE .

POLISA OSIGURANJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA PUTNIĈKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA .

broker ili špediter koji su zakljuĉili opšti ugovor o osiguranju za raĉun svojih klijenata. Najĉešće se koristi u transportnom osiguranju. ali se dešava da ga izdaju i posrednici.Certifikat osiguranja    Certifikat osiguranja predstavlja skraćeni oblik polise osiguranja. Ovaj dokument sadrži osnovne podatke o uslovima osiguranja. Certifikat osiguranja uglavnom izdaje osiguravaĉ. .

sadrži neke osnovne elemente o osiguranju i najĉešće se koristi kod osiguranja roba u uvozu. .Potvrda o zaključenom osiguranju   Potvrda o zakljuĉenom osiguranju je zapravo pismeni dokaz kojim se potvrĊuje da je zakljuĉen ugovor o osiguranju. mada u nekim sluĉajevima može sadržati i detaljnije elemente.

Tekst ugovora u slipu se daje u skraćenom obliku. odnosno belešku o pokriću na osnovu koje obaveštavaju osiguranika pod kojim uslovima je zakljuĉen ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. cover note. ali dovoljno da bi se kasnije pojedini delovi ugovora detaljnije regulisali.Slip i cover note    Slip je dokument u kome su dati uslovi pod kojima se želi zakljuĉiti ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. kao i o uĉešću pojedinih osiguravaĉa u njemu. Cover note je dokumenat kojim se u praksi potvrĊuje da je osiguravaĉ odnosno reosiguravaĉ prihvatio uslove iz slipa i da je saglasan sa pokrićem osiguranog rizika. Posrednici u osiguranju na bazi elemenata iz slipa ispostavljaju tzv. . a pripremaju ga posrednici u osiguranju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful