SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
Subota, 24. avgust 2002. godine BAWA LUKA Broj 53 God. XI JP Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Pave Radana 32A Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708 @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 Razvojna banka AD Bawa Luka 567-162-10000010-81 Zepter komerc banka AD Bawa Luka

697
Na osnovu Amandmana XL ta~ke 2. na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

- koordinaciju privrede i integrisawe socijalnog i ekonomskog razvoja u skladu sa zahtjevima za{tite `ivotne sredine; - uspostavqawe i razvoj institucija za za{titu `ivotne sredine. Primjena zakona ^lan 2. Odredbe ovog zakona se primjewuju na pravna i fizi~ka lica koja imaju prava i obaveze u odnosu na `ivotnu sredinu i koja obavqaju poslove utvr|ene ovim zakonom. Odredbe ovog zakona }e se primjewivati i na sve elemente `ivotne sredine (vazduh, vodu, zemqi{te, floru i faunu, pejza`, izgra|enu `ivotnu sredinu). Odredbe ovog zakona se primjewuju i na sve vidove djelatnosti koje imaju za svrhu kori{}ewe i optere}ivawe prirodnih resursa, odnosno djeluju na `ivotnu sredinu tako da predstavqaju opasnost od zaga|ivawa `ivotne sredine, zaga|uju `ivotnu sredinu, ili imaju izvjestan uticaj na `ivotnu sredinu (poput buke, vibracija, radijacije – izuzimaju}i nuklearnu radijaciju, otpad, itd.). ^lan 3. Svako lice ima pravo na zdravu i ekolo{ki prihvatqivu `ivotnu sredinu. Svako lice ima pravo na `ivot u `ivotnoj sredini koja je podobna za zdravqe i blagostawe, stoga je li~na i kolektivna obaveza da se za{titi i poboq{a `ivotna sredina za dobrobit sada{wih i budu}ih generacija. II - DEFINICIJE ^lan 4. U ovom zakonu upotrebqeni su pojmovi sa slijede}im zna~ewem: - “biota” - skup svih biolo{kih (`ivih) organizama u bioti~koj sredini. Bioti~ka sredina je sistem u kome pored fizi~kih i hemijskih zakonitosti vladaju i specifi~ne biolo{ke zakonitosti; - “grani~ne vrijednosti emisija” - propisom odre|en nivo koncentracije pojedinih zaga|uju}ih materija u vazduhu; - ”dozvola” - je pismena odluka kojom se odobrava gradwa i rad nekog postrojewa; - ”emisija” - direktno ili indirektno ispu{tawe supstanci, vibracija, toplote, mirisa ili buke koje proizvodi jedan ili vi{e izvora u postrojewu i ispu{ta u vazduh, vodu, tlo; - ”`ivotna sredina” - podrazumjeva komponente `ivotne sredine, odre|ene sisteme, procese, i strukturu `ivotne sredine; - ”zainteresovana strana/organ” - fizi~ko lice sa prebivali{tem, odnosno boravi{tem ili pravno lice

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O ZA[TITI @IVOTNE SREDINE

Progla{avam Zakon o za{titi `ivotne sredine koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na sjednici odr`anoj 25. jula 2002. godine. Broj: 01-020-569/02 29. jula 2002. godine Bawa Luka Predsjednik Republike, Mirko [arovi}, s.r.

ZAKON
O ZA[TITI @IVOTNE SREDINE

I - OP[TE ODREDBE Ciqevi zakona ^lan 1. Ovim zakonom ure|uje se: - o~uvawe, za{tita, obnova i poboq{awe ekolo{kog kvaliteta i kapaciteta `ivotne sredine, kao i kvalitet `ivota; - mjere i uslovi za upravqawe, o~uvawe i racionalno kori{}ewe prirodnih resursa; - okvir pravnih mjera i institucija za o~uvawe, za{titu i poboq{awe za{tite `ivotne sredine; - finansirawe aktivnosti vezanih za `ivotnu sredinu; - poslovi i zadaci organa uprave predvi|eni zakonom i podzakonskim aktima, te obaveze organa javne uprave. Ovaj zakon promovi{e: - smaweno kori{}ewe, spre~avawe optere}ivawa i zaga|ivawa `ivotne sredine, spre~avawe naru{avawa, kao i poboq{awe i obnovu o{te}ene `ivotne sredine; - za{titu qudskog zdravqa i poboq{awe uslova `ivotne sredine za kvalitet `ivota; - o~uvawe i za{titu prirodnih resursa, racionalno kori{}ewe resursa i takav na~in privrede kojim se osigurava obnova resursa; - uskla|enost drugih interesa Republike sa zahtjevima za za{titu `ivotne sredine; - me|unarodnu saradwu u za{titi `ivotne sredine; - inicijative od strane javnosti i u~e{}e javnosti u djelatnostima koje imaju za ciq za{titu `ivotne sredine;

Strana 2 - Broj 53

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Subota, 24. avgust 2002.

sa sjedi{tem u podru~ju uticaja, ili podru~ju koje }e vjerovatno biti pod uticajem; - “zainteresovana javnost” - ozna~ava javnost koja je pod uticajem ili }e vjerovatno biti pod uticajem, ili koja ima interes u odlu~ivawu vezanom za za{titu `ivotne sredine bilo zbog lokacije projekta ili zbog prirode datog slu~aja; nevladine organizacije koje promovi{u za{titu `ivotne sredine i ispuwavaju uslove propisane u ~lanu 4. stav 1. alineja 2, kao i me|uentitetski organ nedle`an za za{titu `ivotne sredine. - ”zaga|enost” - podrazumijeva direktno ili indirektno uvo|ewe, kao rezultat qudske aktivnosti, supstanci, vibracija, toplote, mirisa, ili buke u vazduh, vodu, ili zemqi{te, koje mogu biti {tetne po zdravqe ~ovjeka ili imovinu, ili kvalitet `ivota u `ivotnoj sredini; - ”za{tita `ivotne sredine” - podrazumijeva sve odgovaraju}e djelatnosti i mjere koje imaju za ciq prevenciju od opasnosti, {tete ili zaga|ivawa `ivotne sredine, smawewe ili otklawawe {tete koja je nastala, i povrat na stawe prije izazvane {tete; - ”zna~ajna promjena” - promjena u radu postrojewa koja mo`e imati zna~ajan negativan uticaj na qude i `ivotnu sredinu. Zna~ajnom promjenom se smatra bilo koja promjena ili pro{irewe postrojewa koje odgovara kriterijumima propisanim podzakonskim aktima; - ”informacije o `ivotnoj sredini” - bilo koja informacija u pisanoj, vizuelnoj, audio, elektronskoj ili bilo kojoj drugoj materijalnoj formi o stawu `ivotne sredine, odnosno o komponentama `ivotne sredine, a to su obavje{tewa o: - stawu elemenata `ivotne sredine, kao {to su vazduh i atmosfera, voda, tlo, zemqi{te, prostor i prirodna podru~ja, biolo{ki diverzitet i wegove komponente, ukqu~uju}i genetski modifikovane organizme i me|udjelovawe ovih elemenata; - faktorima, kao {to su supstance, energija, buka i radijacija, djelatnosti i administrativne mjere, sporazume o za{titi `ivotne sredine, politike, zakonodavstvo, planove i programe, koji uti~u ili postoji vjerovatno}a da }e uticati na elemente `ivotne sredine u okviru datog u alineji 1, i analizu tro{kova i korisnih efekata i druge ekonomske analize i pretpostavke koje se koriste u odlu~ivawu vezanom za za{titu `ivotne sredine; - stawu qudskog zdravqa i sigurnosti, `ivotnim uslovima, kulturnim dobrima i gra|evinama, u tolikoj mjeri u kojoj su ili bi mogli biti pod uticajem stawa elemenata `ivotne sredine ili preko ovih elemenata pod uticajem faktora, djelatnosti ili mjera gore navedenih u alineji 2; - ”javnost” - fizi~ka, pravna lica i wihova udru`ewa, organizacije ili grupacije; - ”komponente `ivotne sredine” zemqi{te, vazduh, voda, biosfera, kao i izgra|ena (vje{ta~ka) `ivotna sredina koja je nastala kao rezultat djelatnosti qudskog faktora koji je uz to i sastavni dio `ivotne sredine; - ”kori{}ewe `ivotne sredine” - zna~i djelatnost koja izaziva promjene u `ivotnoj sredini, na na~in da se koristi `ivotnom sredinom u cjelini, ili nekom wenom komponentom, kao prirodnim resursom ili ispu{taju}i supstance, odnosno energiju, u `ivotnu sredinu ili komponentu `ivotne sredine, a u okviru propisa koji ure|uju oblast za{tite `ivotne sredine. - ”najboqe raspolo`ive tehnologije” - najefektniji i najnapredniji stepen razvoja djelatnosti i wihovog na~ina rada koji ukazuje na prakti~nu pogodnost primjena odre|enih tehnologija (za obezbje|ewe grani~nih vrijednosti emisija) u ciqu spre~avawa i tamo gdje to nije izvodqivo, smawewa emisija u `ivotnu sredinu u cjelini; - ”nevladine organizacije koje promovi{u za{titu `ivotne sredine” - organizacije koje su na listi

resornog Ministarstva nadle`nog za za{titu `ivotne sredine. Nevladine organizacije koje se bave za{titom `ivotne sredine i koje su se svojim statutima opredjelile da promovi{u za{titu `ivotne sredine, a najmawe dvije godine su aktivne u oblasti za{tite `ivotne sredine, sti~u pravo da se na|u na ovoj listi; - ”nesre}a ve}ih razmjera/akcident” - pojava emisije ve}ih razmjera, po`ara ili eksplozije usqed nekontrolisanih promjena nastalih tokom rada postrojewa koje predstavqaju ozbiqnu opasnost po zdravqe qudi ili `ivotnu sredinu, neposrednu ili odlo`enu, unutar ili izvan postrojewa, a koja ukqu~uje jednu ili vi{e opasnih supstanci. - ”odgovorno lice” - fizi~ko ili pravno lice koje rukovodi radom ili kontroli{e postrojewe, odnosno u onim slu~ajevima za koje je utvr|eno zakonom, lice na koje je preneseno ovla{}ewe odlu~ivawa o tehni~kom funkcionisawu postrojewa; - “opasnost” - unutra{we svojstvo opasnih supstanci ili fizi~ka situacija koja mo`e izazvati {tetu po qudsko zdravqe ili `ivotnu sredinu; -”opasna supstanca” - podrazumijeva supstancu, mje{avinu supstanci ili preparat koji odgovara kriterijumima koji su propisani podzakonskim aktom, koja je prisutna kao sirovina, proizvod, nusproizvod, talog ili me|uproizvod, ukqu~uju}i i one supstance za koje je osnovano o~ekivati da bi mogle nastati u slu~aju nesre}e; - ”optere}ivawe `ivotne sredine” - emisija supstanci ili energije u `ivotnu sredinu; - ”projekat” - projektovawe i izvo|ewe svih radova, i ostale intervencije u prirodnom okru`ewu i prostoru, ukqu~uju}i i one koje su vezane za kori{}ewe mineralnih resursa; - ”promjena u radu” - promjena u prirodi ili funkcionisawu ili pro{irewe postrojewa koje bi moglo imati posqedice po `ivotnu sredinu; - ”procjena uticaja na `ivotnu sredinu“ utvr|ivawe, opisivawe i procjena (u konkretnom slu~aju), na jedan odgovaraju}i na~in, direktnih i indirektnih uticaja nekog projekta na slijede}e elemente i faktore: - qude, floru i faunu, - zemqi{te, vodu, vazduh, klimu i pejza`, - materijalna dobra i kulturno nasqe|e, - me|udjelovawe faktora navedenih u pod ta~kama jedan, dva i tri; - ”podru~je uticaja” - podru~je ili dio prostora gdje je izazvan izvjestan stepen uticaja na `ivotnu sredinu koji je definisan zakonskim propisima, ili koji mo`e nastati kao rezultat kori{}ewa `ivotne sredine; - ”postrojewe” - mjesto na kojem se nalazi pogon ili jedna ili vi{e tehni~kih jedinica u kojima se vr{e djelatnosti koje mogu imati negativne uticaje na `ivotnu sredinu ili gdje su prisutne opasne supstance; - ”prirodni resurs” - komponenta prirodne `ivotne sredine, odnosno sastavni dio prirodne `ivotne sredine koji se mo`e koristiti da bi se zadovoqile potrebe dru{tva, izuzuzimaju}i vje{ta~ku `ivotnu sredinu; -”rizik” - mogu}nost pojave odre|enog u~inka unutar odre|enog razdobqa ili u odre|enim okolnostima; -”standard kvaliteta `ivotne sredine” - propisani zahtjevi koji se moraju ispuniti u odre|enom vremenskom periodu u odre|enoj sredini ili odre|enom dijelu, kao {to je propisano ovim zakonom ili drugim zakonima, npr. koje se odnose na kvalitet vazduha ili vode; -”skladi{tewe” - prisustvo neke koli~ine opasnih supstanci radi skladi{tewa, odlagawa radi ~uvawa na sigurnom mjestu ili dr`awa na lageru;

Subota, 24. avgust 2002.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 53 - Strana 3

-”uticaj na `ivotnu sredinu” - promjene u `ivotnoj sredini nastale kori{}ewem i optere}ivawem `ivotne sredine. III - NA^ELA ZA[TITE @IVOTNE SREDINE Na~elo odr`ivog razvoja ^lan 5. Odr`ivost `ivotne sredine podrazumijeva o~uvawe prirodnog blaga. Potrebno je voditi ra~una da stepen potro{we obnovqivih materijala, vodenih i energetskih resursa, ne prevazilazi okvire u kojima prirodni sistemi mogu to nadomjestiti, te da stepen potro{we ne obnovqivih resursa ne prevazilazi okvir prema kojem se odr`ivi obnovqivi resursi zamjewuju. Odr`ivost `ivotne sredine tako|e podrazumijeva da stepen zaga|uju}ih materija koje se emituju ne prevazilazi mogu}nosti vazduha, vode, zemqi{ta da ih apsorbuje i preradi. Odr`ivost `ivotne sredine podrazumijeva stalno o~uvawe biolo{ke raznolikosti, qudskog zdravqa, te kvaliteta vazduha, vode i zemqi{ta prema standardima koji su uvijek dovoqni za `ivot i blagostawe qudi, kao i flore i faune. Na~elo predostro`nosti i prevencije ^lan 6. Kada prijeti opasnost od stvarne i nepopravqive {tete po `ivotnu sredinu, nedostatak potpune nau~ne ispitanosti ne mo`e se koristiti kao razlog za odga|awe preduzimawa nu`nih mjera da bi se sprije~ila daqa {teta po `ivotnu sredinu. Kori{}ewe prirodnih resursa `ivotne sredine se organizuje i obavqa na takav na~in da: - rezultira najni`im mogu}im stepenom optere}ewa i kori{}ewa `ivotne sredine, - spre~ava zaga|ivawe `ivotne sredine, - spre~ava {tetu po `ivotnu sredinu. Pri kori{}ewu prirodnih resursa `ivotne sredine mora se po{tovati na~elo predostro`nosti, tj. pa`qivo upravqati i ekonomi~no koristiti komponente `ivotne sredine; osim toga, i produkovawe otpada mora se svesti na najmawu mogu}u mjeru, uz primjenu recikla`e nastalog otpada, odnosno ponovnog kori{}ewa prirodnih i vje{ta~kih materijala. U ciqu prevencije, primjewuju se najboqe rapolo`ive tehnologije prilikom kori{}ewa prirodnih resursa `ivotne sredine. Korisnik `ivotne sredine koji izaziva opasnost po `ivotnu sredinu, ili uzrokuje {tetu po `ivotnu sredinu, du`an je odmah obustaviti radwu koja predstavqa opasnost ili uzrokuje {tetu. Ukoliko je {teta nastala kao rezultat djelatnosti korisnika `ivotne sredine, onda je korisnik du`an da otkloni i popravi {tetu koja je nastala u `ivotnoj sredini. Na~elo zamjene ^lan 7. Svaku djelatnost koja bi mogla imati {tetne posqedice po `ivotnu sredinu potrebno je zamjeniti drugom djelatno{}u koja predstavqa znatno mawi rizik od opasnosti, ~ak i u slu~aju da su tro{kovi takve djelatnosti ve}i od vrijednosti koje treba za{tititi. Zaga|ivawe `ivotne sredine treba ograni~iti na izvoru, na na~in propisan prethodnim stavom. Na~elo integracije ^lan 8. Visok nivo za{tite `ivotne sredine i poboq{awe kvaliteta `ivotne sredine su zahtjevi koji moraju biti

sastavni dio svih politika koje imaju za ciq unapre|ewe `ivotne sredine, a koji se osiguravaju u skladu sa na~elom odr`ivog razvoja. Svrha na~ela integracije je da se sprije~i ili svede na najmawu mogu}u mjeru rizik od {tete po `ivotnu sredinu u cjelini. Ovaj pristup podrazumijeva `ivotnu sredinu kao integralnu cjelinu na taj na~in {to uzima u obzir u~inak supstanci ili djelatnosti na sve komponente `ivotne sredine (vazduh, vodu, zemqi{te), i `ive organizme (ukqu~uju}i qude) u okviru tih komponenti, ba{tinu kulturnih i estetskih vrijednosti. Va`ni aspekti integralnog pristupa obuhvataju: - uzimawe u obzir cijelog `ivotnog ciklusa supstanci i proizvoda; - predvi|awe posqedica u svim komponentama `ivotne sredine kao rezultata djelovawa supstanci i djelatnosti (postoje}ih i novih), uzimaju}i u obzir i sve komponente `ivotne sredine, te na~ine izlagawa i djelovawa kroz `ivotnu sredinu; - svo|ewe produkovawa, koli~ine i {tetnosti otpada na najmawu mogu}u mjeru; - primjewivawe op{tih metoda, kao {to je procjena rizika, za procjewivawe i pore|ewe problema u `ivotnoj sredini i - primjenu svih mogu}ih mjera u odnosu na posqedice, poput kvalitativnih ciqeva za{tite `ivotne sredine, i mjera koje su usmjerene na izvore, kada su u pitawu emisije. Na~elo saradwe i podjele odgovornosti ^lan 9. Ciq odr`ivog razvoja mo`e se posti}i samo kroz usagla{eno zajedni~ko djelovawe relevantnih u~esnika koji su du`ni da kroz zajedni~ki rad sa organima Republike, organima uprave jedinica lokalne samouprave, fizi~kim i pravnim licima i drugim institucijama, ostvaruju saradwu u ciqu za{tite `ivotne sredine na osnovu podjele odgovornosti. Pravo na saradwu i obaveza saradwe odnosi se na sve faze postizawa odre|enih ciqeva za{tite `ivotne sredine. Sprovo|ewe interesa vezanih za `ivotnu sredinu podsti~e se me|uentitetskom saradwom, bilateralnim ili multilateralnim me|unarodnim sporazumima o za{titi `ivotne sredine i drugim sporazumima o saradwi, kao i pru`awem informacija i podr{ke u vezi sa za{titom `ivotne sredine, a posebno u odnosima sa susjednim zemqama. U~e{}e javnosti i pristup informacijama ^lan 10. Svaki gra|anin i organizacija moraju imati odgovaraju}i pristup informacijama koje se odnose na `ivotnu sredinu, a kojim raspola`u organi uprave, ukqu~uju}i i informacije o opasnim materijama i djelatnostima u wihovim zajednicama, kao i mogu}nost u~e{}a u procesu dono{ewa odluka. Organi koji donose propise i nadle`ni organi koji se bave pitawima za{tite `ivotne sredine su du`ni podsticati razvoj svijesti javnosti, kao i podsticati u~e{}e javnosti u postupku dono{ewa propisa i odlu~ivawu, omogu}avaju}i dostupnost informacija {iroj javnosti. Mora se obezbijediti u~e{}e javnosti u upravnom postupku. Na~elo “zaga|iva~ pla}a” ^lan 11. Zaga|iva~ pla}a tro{kove kontrole i prevencije od zaga|ewa, bez obzira da li su tro{kovi rezultat nametawa obaveze zbog emisija zaga|ewa, ili odgovaraju}i ekonomski mehanizmi, ili obaveza proizi{la iz propisa o smawivawu zaga|enosti `ivotne sredine.

nadzor. uz obezbje|ewe odr`ivosti ekosistema. U toku. IV . kao i prije sprovo|ewa projekata (izgradwe. ukoliko su ispo{tovani odre|eni propisi o za{titi `ivotne sredine. sa svim wenim procesima. za{tita vazduha. Prirodan protok. Korisnik `ivotne sredine je odgovoran za sve djelatnosti koje imaju uticaja na `ivotnu sredinu. obalnih podru~ja kopnenih voda i akvafera. u~e{}e javnosti i finansirawe za{tite vazduha propisani su posebnim Zakonom o za{titi vazduha.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. za{titu korita.ZA[TITA KOMPONENTI @IVOTNE SREDINE Integrisana za{tita komponenti `ivotne sredine ^lan 12. zapaqive. Kori{}ewe biosfere mo`e se vr{iti na na~in koji ne naru{ava prirodne procese i uslove biodiverziteta. kvantiteta i wihovih zaliha. a otpadne vode i kanalizacija mogu se ispu{tati u vode – uz primjenu odgovaraju}eg tretmana – na na~in koji ne predstavqa opasnost za prirodne procese ili za obnovu kvaliteta i kvantiteta vode.Strana 4 . radioaktivne.). kancerogene. organizacija za{tite voda. regulisawe kvaliteta i kvantiteta vode. avgust 2002. u~e{}e javnosti i finansirawe za{tite voda su propisani posebnim Zakonom o za{titi voda. nakon zavr{etka djelatnosti koje ukqu~uju kori{}ewe zemqi{ta. Posebnim propisima utvr|uje se redoslijed za ispuwavawe zahtjeva u vezi sa vodama. strukture. ure|uju se posebnim zakonskim propisima. Kada se planira uvo|ewe djelatnosti i uspostava postrojewa. Za{tita od {tetnih uticaja opasnih supstanci obuhvata upotrebu svih prirodnih i vje{ta~kih supstanci koje se koriste. Za{tita vazduha obuhvata za{titu atmosfere u cijelosti. zaliha. Za{tita zemqi{ta ^lan 13. mora se osigurati adekvatno razdvajawe i za{tita povr{inskog zemqi{ta. Za{tita voda obuhvata za{titu izvori{ta povr{inskih i podzemnih voda. itd. Planirawe za{tite vazduha. izazivaju infekcije. Za{tita vazduha ^lan 15. materijalne procese zemqi{ta i komponente `ivotne sredine. kvalitet i biotu voda iz kojih se vr{i snabdijevawe ili u koje se vr{i povrat. te biote zemqi{ta. mo`e biti dozvoqena na na~in utvr|en posebnim zakonskim propisima u skladu sa prirodom optere}ivawa `ivotne sredine. Planirawe za{tite voda. a koje su po svom kvantitetu ili kvalitetu. kao i kori{}ewe tog zemqi{ta kao poqoprivrednog zemqi{ta. Obavqawe odre|enih djelatnosti u pojedinim zonama gdje postoji za{titna udaqenost ili podru~je. Ekstrakcija i povrat otpadnih voda u vode. kvalitet. Vazduh mora biti za{ti}en od optere}ewa bilo koje vrste vje{ta~kih uticaja koja se vr{e na vazduh ili na druge komponente `ivotne sredine putem transmisija radiokativnih. Prostornim planovima odre|uju se zone izgradwe na odre|enim lokacijama u odre|enom podru~ju zavisno od stepena optere}ewa `ivotne sredine i svrhe izgradwe unutar odre|enih dijelova na odre|enim lokacijama. struktura protoka. Opasne supstance i tehnologije ^lan 18. proizvode ili distribuiraju od strane korisnika `ivotne sredine u toku sprovo|ewa djelatnosti. Uslovi za ekstrakciju i kori{}ewe vode se propisuju za svaku vrstu vodnih resursa u skladu sa uslovima tog podru~ja prema utvr|enim standardima za kori{}ewe. eksploatisawa ruda. Za{tita zemqi{ta obuhvata za{titu produktiviteta. izvori emisija. za{tita voda i vodnih ekosistema. Na povr{ini zemqi{ta ili ispod povr{ine mogu se vr{iti takve vrste djelatnosti i odlagati takve vrste materija koje ne zaga|uju ili o{te}uju kvantitet. kao i o~uvawe prirodnih procesa unutar komponenti i wihove prirodne ravnote`e. Komponente `ivotne sredine moraju biti za{ti}ene pojedina~no i u sklopu ostalih komponenti `ivotne sredine. nadzor. Korisnik takvog podru~ja }e osigurati obnovu tog podru~ja prema utvr|enom planu. uzev{i u obzir wihove me|uzavisne odnose. isuvi{e podlo`ne koroziji. Za{tita biosfere ^lan 16. uslovi protoka. O~uvawe izgra|ene `ivotne sredine ^lan 17.uzev{i u obzir i za{titu prirodnih procesa unutar wihovih stani{ta i prirodne ravnote`e. formacije stijena i minerala. Sveobuhvatnim pravilima ure|uju se posebne oblasti za{tite i o~uvawa komponenti `ivotne sredine i za{tite od uticaja koji predstavqaju opasnost po `ivotnu sredinu koji se donose u okviru posebnih zakonskih propisa. toksi~ne. odnosno razvoj. gasovitih ili ~vrstih materija ukoliko postoji opasnost da }e {tetno uticati na kvalitet vazduha ili se {tetno odraziti na qudsko zdravqe. Za{tita biosfere obuhvata za{titu `ivih organizama. eksplozivne. . 24. ili iritiraju}e. Za{tita zemqi{ta obuhvata povr{inu i ispodpovr{inske slojeve zemqi{ta. a tamo gdje postoje uslovi za to i ponovni razvoj – ~ak i ranije u toku samog kori{}ewa prirodnih resursa `ivotne sredine ukoliko se to zahtjeva zakonskim propisima ili odlukom nadle`nog organa. mutagene. Zelene povr{ine. wihovih zajednica i stani{ta . niti predstavqa opasnost za wegovu odr`ivost. vr{i se na na~in koji ne uti~e nepovoqno na rezerve. Za{tita voda ^lan 14. ekotoksi~ne. ravnote`e vode i vazduha. potrebno je preduzeti potrebne mjere kako bi stepen zaga|uju}ih materija vazduha bio sveden na najmawu mogu}u mjeru. kao i pojas za{titnih zona unutar jedinica lokalne samouprave. U skladu s tim utvr|uje se i na~in optere}ivawa i kori{}ewa komponenti `ivotne sredine. kao i proizvodwa i kori{}ewe proizvoda. te~nih. kao i wihove prirodne i prelazne oblike i procese. Vode se mogu koristiti i optere}ivati. te wene strukture i klimatskih obiqe`ja. ili koje mogu izazvati takav uticaj u kontaktu sa drugim supstancama. kao i prenos voda. korito. i koji ne predstavqa opasnost za wihovo samopre~i{}avawe. obalna podru~ja mogu se mijewati samo uz obezbje|ivawe o~uvawa prirodne ravnote`e vodenih ekosistema i wihovog funkcionisawa. Za{tita komponenti `ivotne sredine podrazumijeva za{titu kvaliteta.

Za{tita od {tetnih uticaja radijacije po `ivotnu sredinu obuhvata za{titu od vje{ta~ki i prirodno proizvedene jonizacije i termalne radijacije. Imalac otpada je du`an preduzeti adekvatne mjere za upravqawe otpadom i obezbjediti osnovne mjere u ciqu spre~avawa stvarawa otpada. ^lan 23. obuka i kultura u sferi za{tite `ivotne sredine ^lan 26. [irewe i unapre|ivawe saznawa o `ivotnoj sredini su primarne obaveze republi~kih organa i organa jedinica lokalne samouprave. Buka i vibracije ^lan 20. ekstrakciju sirovina i mogu}e energije. . Studija usmjerena na istra`ivawe stawa `ivotne sredine i razvoja za{tite `ivotne sredine predmet je prioritetne podr{ke. kako bi se na taj na~in pru`ila podr{ka ciqevima za istra`ivawe stawa `ivotne sredine. Obim i vrsta stalne {tete po `ivotnu sredinu. kako je to utvr|eno zakonskim propisima. . Ministar za urbanizam.da je mogu}e utvrditi kvantitativne i kvalitativne promjene stawa `ivotne sredine koje su nastale kao rezultat kori{}ewa. Radijacija ^lan 21. ukqu~uju}i i detaqne prikaze koji su potrebni za odre|ivawe uzro~no-posqedi~ne veze u odnosu na {tetu. Ministar nadle`an za `ivotnu sredinu je du`an.smawivawe optere}ewa. Otpad ^lan 19. na na~in: . odnosno izvora koji stvaraju buku ili vibracije. skladi{tewe. .naknadna za{tita u onim sredinama koje su pod stalnim optere}ewem iznad utvr|enih standarda.Subota. te omogu}e pristup podacima nadle`nim organima. V . prekograni~no kretawe otpada. Za{tita `ivotne sredine od buke i vibracija obuhvata sve vrste za{tite od vje{ta~ki proizvedenih emisija energije koje izazivaju {tetne posqedice po zdravqe. gra|evinarstvo i ekologiju (u daqem tekstu: ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine) je obavezan podzakonskim aktom uspostaviti sistem informisawa o `ivotnoj sredini i omogu}iti sprovo|ewe monitoringa stawa `ivotne sredine. Kada se primjewuju tehnologije koje mogu predstavqati opasnost od {tete po `ivotnu sredinu. Planirawe upravqawa otpadom.smawivawe stvarawa emisija buke ili vibracija. Ako je odlukom suda utvr|ena odgovornost za u~iwenu {tetu. Izvr{avawe obaveza koje se odnose na za{titu `ivotne sredine se unapre|uje kroz razvoj nauke i tehnologije. kao i drugim ministrima. moraju se preduzeti sve potrebne za{titne i sigurnosne mjere kojima se rizik od opasnosti po `ivotnu sredinu svodi na najni`i stepen ili se sasvim elimini{e mogu}nost takvih opasnosti. prikupqawa. potrebno je primjewivati tehni~ke i organizacione metode koje podsti~u: . na na~in da se procjewuju zajedno sa socijalnim i ekonomskim podacima. organizaciju nau~nog istra`ivawa i tehni~kog razvoja. odnosno ekstrakciju.da uzroci uticaja na `ivotnu sredinu mogu biti utvr|eni sa zadovoqavaju}om ta~no{}u. U okviru za{tite od buke.mogu preduzimati mjere predvi|ene propisima i druge mjere od strane nadle`nih organa. nadzor nad upravqawem otpadom. Korisnici `ivotne sredine su du`ni da vr{e mjerewe optere}ewa i kori{}ewa `ivotne sredine nastalo kao rezultat wihovih djelatnosti na na~in utvr|en ovim zakonom. ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine du`an je sara|ivati sa ministrom nadle`nim za prosvjetu. ili kada se primjewuju opasne tehnologije. odlukom organa uprave nadle`nim za `ivotnu sredinu ili odlukom suda se utvr|uje prestanak ili smawewe stepena prirodne zaga|enosti `ivotne sredine. dozvole za upravqawe otpadom. . stambeno-komunalne djelatnosti. i porediti ih na me|unarodnom nivou. Na osnovu zahtjeva vlasnika nepokretnosti. te ne{kodqivo odlagawe. Svaki gra|anin ima pravo da sti~e i unapre|uje saznawa o `ivotnoj sredini. mora se odrediti za{titna oblast ili razdaqina shodno prirodi izvora opasnosti kako bi se umawio rizik od opasnosti po `ivotnu sredinu. Unos podataka o `ivotnoj sredini u druge registre ^lan 24. izradu i primjenu.da se {to je mogu}e prije mo`e predvidjeti opasnost po `ivotnu sredinu. Za{tita od {tetnog uticaja otpada na `ivotnu sredinu obuhvata tretirawe svih vrsta supstanci i proizvoda . avgust 2002. bri{u se ukoliko organ nadle`an za ocjenu zakonitosti donese povodom pravnog lijeka suprotnu odluku. Sistem informisawa se uspostavqa i organizuje na osnovu teritorijalne gustine naseqenosti. Edukacija. Odluka se po slu`benoj du`nosti dostavqa katastru nekretnina radi brisawa izvr{enog upisa. odnosno da ih potvrde i evidentiraju u skladu sa propisanim tehni~kim mogu}nostima. U toku ispuwavawa obaveza Republike Srpske u sferi za{tite `ivotne sredine. a u ciqu osiguravawa stru~ne edukacije o `ivotnoj sredini i da nastavi sa unapre|ivawem znawa na trajnoj osnovi. . transport.ukqu~uju}i ambala`u i materijal za pakovawe tih supstanci. odnosno sve vrste proizvoda koji se odla`u ili za koje se planira da }e biti odlo`eni. proizvodwu. koordinira podr{ku i procjenu takvih istra`ivawa. 24.da se koristi u svrhu planirawa. . djelatnosti i odgovornosti upravqawa otpadom.Strana 5 Kada se upravqa opasnim supstancama ili u toku upotrebe – ukqu~uju}i i eksploataciju. reciklirawa i tretirawa otpada za ponovnu upotrebu. kao i sa aspekta uticaja na zdravqe stanovni{tva. obrade i evidentirawa podataka o kori{}ewu i optere}ewu. takva odluka se po slu`benoj du`nosti dostavqa organu nadle`nom za za{titu `ivotne sredine i katastru nekretnina. kao i prakti~ne primjene doma}ih i me|unarodnih istra`iva~kih radova. . utvr|eni odlukom nadle`nog organa uprave ili suda upisuju se u katastar nekretnina. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . Istra`ivawe u oblasti za{tite `ivotne sredine i tehni~ki razvoj ^lan 25.INFORMISAWE I EDUKACIJA U OBLASTI ZA[TITE @IVOTNE SREDINE Sistem informisawa o `ivotnoj sredini i prikupqawe informacija ^lan 22. kao i aktivnosti mjerewa. objavqivawe nalaza. odnosno spre~avawe pove}avawa optere}ewa bukom ili vibracijama. naknade {teta propisani su posebnim Zakonom o upravqawu otpadom. da u saradwi sa ministrom nadle`nim za nau~na istra`ivawa.

Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. Jedinica lokalne samouprave prikupqa podatke o mawim postrojewima. . dodijeliti raspolo`iva finansijska sredstva. s tim da postoji obaveza organa da obrazlo`i razlog zbog kojeg se informacija dostavqa u drugoj formi ili . tehni~kog procesa.podatke o kontroli. Informacije o `ivotnoj sredini }e biti stavqene na raspolagawe najkasnije u roku od 15 dana od dana podno{ewa zahtjeva za davawe informacija. ^lan 27. Organ pred kojim se vodi postupak. kako se u~estvuje u odlu~ivawu i kako se dolazi do pristupa pravdi po pitawima za{tite `ivotne sredine.U^E[]E JAVNOSTI I PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE ODNOSE NA PITAWA @IVOTNE SREDINE ^lan 30. lokalne zajednice i {tampe. promjene i sl. avgust 2002. . gowewa ili uznemiravawa lica koja su ostvarila svoje pravo na u~e{}e javnosti se smatra nezakonitim.Strana 6 .ime odgovornog lica i adresu lokacije postrojewa. Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine u saradwi sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom nauke i kulture organizuje redovnu obuku nevladinih organizacija koje se bave pitawima za{tite `ivotne sredine. Registar sadr`i slijede}e podatke o djelatnostima i postrojewima koja ugro`avaju ili mogu ugroziti `ivotnu sredinu : . Pristup informacijama o `ivotnoj sredini ^lan 32. ministar }e predstavnicima javnosti koja bi mogla biti ugro`ena. koja ugro`avaju ili mogu ugroziti `ivotnu sredinu i dostavqa godi{wi izve{taj o izdatim dozvolama za ta postrojewa Ministarstvu nadle`nom za za{titu `ivotne sredine.ukoliko nijedan organ uprave ne posjeduje tra`ene informacije o `ivotnoj sredini. U zahtjevu se ne moraju navesti razlozi za tra`enu informaciju. Edukacija i kadrovsko ja~awe ^lan 31. u saradwi sa udru`ewima za za{titu `ivotne sredine i nevladinim organizacijama koje anga`uju javnost u za{titi `ivotne sredine.ako je opravdano da organ uprave dostavi tra`ene informacije u drugoj formi. Obrazovni planovi sadr`e podatke o tome kako se dolazi do pristupa informacijama. a takve informacije su izuzete od davawa nekim drugim.. Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine vodi registar postrojewa i zaga|iva~a. opasnih supstanci prisutnih u postrojewu. odbranu ili op{tu bezbjednost. VI . . . Parni~ni. ka`wavawa. Obrazovnim planovima za za{titu `ivotne sredine unapre|uje se obrazovawe i svijest javnosti o za{titi `ivotne sredine u nastavnom i vannastavnom programu. . nadle`ni organ uprave }e dati uputstva podnosiocu zahtjeva gdje mo`e dobiti potrebne informacije. Podaci iz registra su dostupni javnosti. mogu}nost u~estvovawa u odlu~ivawu i mogu}nost pristupa pravdi po pitawima vezanim za za{titu `ivotne sredine bez obzira na dr`avqanstvo. Zahtjev za pristup informacijama o `ivotnoj sredini mora biti u pisanoj formi. ovog ~lana u saradwi sa me|uentitetskim tijelom. Registar postrojewa i zaga|iva~a ^lan 28. odmah dostaviti sve podatke koje posjeduju organi uprave i koji bi mogli omogu}iti javnosti preduzimawe mjera za spre~avawe ili smawewe {tete koja proizilazi iz odre|ene opasnosti. Republi~ki organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave du`ni su izvr{iti obaveze iz prethodnog ~lana preko institucija za obrazovawe. Zahtjev za davawe informacija o `ivotnoj sredini bi}e odbijen: . Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine u saradwi sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom nauke i kulture izra|uje godi{we obrazovne planove u oblasti za{tite `ivotne sredine i postupa u skladu sa istim. . Odredbama ovog zakona daje se mogu}nost pristupa javnosti informacijama. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine je obavezan davati sve informacije o `ivotnoj sredini propisane podzakonskim aktom na transparentan na~in koriste}i publikacije u {tampanoj i elektronskoj formi koje su lako dostupne javnosti . a za pravna lica bez obzira na sjedi{te. 24. kao i kopije dokumentacije koja sadr`i takva informacija. kao i koristiti sredstva javnog informisawa. ^lan 33. relevantnim rezultatima i preduzetim mjerama. vjerskim zajednicama.podatke koji se odnose na izdavawe dozvola. du`an je obezbijediti da lice ne bude ka`weno. Funkcioner koji rukovodi organom uprave mora obezbijediti da informacije o `ivotnoj sredini u~ine dostupnim javnosti. krivi~ni. produkovawa otpada.me|unarodne odnose. Odgovor na zahtjev mora biti u pisanoj formi. U takvim slu~ajevima. Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine propisuje metodologiju i na~in vo|ewa registra iz stava 1.ukoliko je informacija dostupna javnosti u drugoj formi. nacionalnost ili mjesto prebivali{ta.ukoliko je informacija ve} adekvatno data predstavnicima nevladinih organizacija. . Aktivno pru`awe informacija o za{titi `ivotne sredine ^lan 29. Zahtjev za pristup informacijama o `ivotnoj sredini mo`e biti odbijen ukoliko bi objavqivawe datih informacija imalo {tetan uticaj na: . u kojem u~estvuje lice radi za{tite svojih prava propisanih ovim zakonom. ili se odnosi na informaciju koja se ti~e unutra{wih odnosa organa uprave. na na~in propisan ovim zakonom.kratak opis aktivnosti.relevantne podatke koji se ti~u emisija.ukoliko se zahtjev odnosi na informacije ~iji sadr`aj nije pripremqen. kori{}ewa resursa i energije. nau~nim institucijama. Republi~ki organi i organi lokalne samouprave su du`ni pru`iti podr{ku obrazovnim institucijama. osim: . prekr{ajni postupak ili postupak vezan za radne odnose pokrenut radi naknade {tete. bez obzira da li je ona prouzrokovana djelatnostima ~ovjeka ili prirodnim uzrocima. stru~nim organizacijama i udru`ewima kako bi mogli djelotvornije sprovoditi svoje obrazovne aktivnosti i ukoliko je potrebno.ako je zahtjev neosnovan ili ako ne sadr`i dovoqno podataka u vezi sa tra`enom informacijom. . goweno ili uznemiravano na bilo koji na~in zbog u~e{}a u postupku. U slu~aju neposredne opasnosti po qudsko zdravqe ili `ivotnu sredinu.

{to ne uti~e na pravo da se odbije objavqivawe odre|enih informacija.predvi|enom postupku. Ove tra`ene informacije }e sadr`avati slijede}e: . gdje je to mogu}e. osnov za odbijawe }e se kratko obrazlo`iti uzimaju}i u obzir da objavqivawe informacija nije od javnog interesa. Rok se mo`e produ`iti za jo{ osam dana zbog slo`enosti informacije. Nadle`no ministarstvo }e obezbijediti u~e{}e javnosti u: . Zainteresovana javnost }e biti obavje{tena prije o vremenu po~etka postupka izvo|ewa dokaza.osnovne izvje{taje i stru~na mi{qewa koja su pripremili organi uprave. Nadle`ni organ uprave mo`e odlu~iti da se ne}e primijeniti odredba ovog zakona. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . Ako organ uprave ne posjeduje tra`ene informacije du`an je u najkra}em roku proslijediti zahtjev organu uprave za koji smatra da ima tra`ene informacije i da o tome obavijesti podnosioca zahtjeva. organ uprave }e na zahtjev zainteresovane javnosti. kao {to su mjesta uzgoja rijetkih vrsta. informacije koje su dostupne u vrijeme postupka u~e{}a javnosti. koja }e u~estvovati u raspravama i da obezbjede informacije o ciqevima wihovog zahtjeva za izdavawe ekolo{ke dozvole prije nego {to taj zahtjev podnesu. .prirodi mogu}e odluke ili nacrtu odluke.`ivotnu sredinu na koju se informacije odnose. Organi uprave koji namjeravaju da uvedu takse za davawe informacija stavi}e na uvid podnosiocima zahtjeva cjenovnik sa iznosima taksi koje mogu biti uvedene. ukoliko bi pristup tra`enoj informaciji imao {tetan uticaj na odbranu zemqe.predlo`enim aktivnostima/djelatnostima i zahtjevu za izdavawe ekolo{ke dozvole kome }e biti donesena odluka. . informacije o emisijama koje su bitne za za{titu `ivotne sredine ne smiju se otkrivati. . podsticati podnosioce zahtjeva za izdavawe ekolo{ke dozvole da navede zainteresovanu javnost.vremenu i mjestu predvi|ene javne rasprave. . Ako se odbija pristup informacijama koje se odnose na emisije u `ivotnu sredinu. kao i razlozi na kojima se ona zasniva. Zainteresovana javnost mo`e. gdje je takva povjerqivost za{ti}ena zakonom kako bi se za{titili legitimni ekonomski interesi. Organi uprave mogu odlukom propisati taksu za davawe informacija.prava intelektualne svojine. .organima uprave od kojih se mogu dobiti bitne informacije i kod kojih javnost mo`e izvr{iti pristup bitnim informacijama. Nakon pokretawa upravnog postupka. Organi uprave }e primijeniti odredbe ovog ~lana i na odluke o predlo`enim djelatnostima koje nisu navedene u ~lanu 1.Strana 7 . fizi~kih i tehni~kih karakteristika predlo`ene aktivnosti/djelatnosti ukqu~uju}i procjenu o~ekivanih rezidijuma/taloga i emisija. . i . Informacije koje se daju po zahtjevu ^lan 36. . i koje mogu imati zna~ajan uticaj na `ivotnu sredinu. propisa}e se poseban iznos takse. . .o stawu `ivotne sredine. . omogu}iti besplatan uvid u sve informacije koje su bitne za dono{ewe odluke. i stavom 2. U~e{}e javnosti u odlukama o posebnim djelatnostima ^lan 35. Organ uprave }e obezbijediti da tekst odluke bude objavqen.opis lokacije. ukqu~uju}i dostupne informacije o: . u pisanoj formi podnijeti primjedbe.mogu}nosti za u~e{}e javnosti.opis zna~ajnih uticaja predlo`ene djelatnosti na `ivotnu sredinu. U ovom okviru. Ako se odbije pristup informaciji. nadle`ni organ uprave u pisanoj formi obavje{tava podnosioca zahtjeva o odbijawu pristupa informaciji u roku od osam dana od podno{ewa zahtjeva za pristup informaciji. u skladu sa Zakonom o op{tem upravnom postupku.tok pravde. analize ili mi{qewa koje smatra bitnim za datu djelatnost. ovog ~lana.postupcima procjene uticaja projekata na `ivotnu sredinu (poglavqe IX ovog zakona). Obavje{tewe }e sadr`ati upozorewe da se u roku od 30 dana od dana obavje{tavawa moraju podnijeti dokazi i ~iwenice koje se ti~u datog slu~aja.postupcima izdavawa ekolo{kih dozvola za postrojewa koja prelaze pragove propisane podzakonskim aktom. .pokretawu postupka.interese tre}eg lica koje je obezbijedilo tra`ene informacije a da na to nije bilo obavezno i ukoliko to lice ne da saglasnost sa otkrivawem datog materijala. Organ uprave }e. Organ uprave }e obezbijediti da javnost bude obavije{tena o odluci odmah nakon dono{ewa.povjerqivost li~nih podataka i/ili dokumente koji se odnose na fizi~ka lica u slu~aju da ta lica nisu dala saglasnost za otkrivawe datih informacija javnosti gdje je ta povjerqivost predvi|ena zakonom. u najkra}em vremenskom roku. . u roku od 30 dana od dobijawa informacija iz stava 1. avgust 2002. Rok za davawe informacija ra~una se od dana kada je podnosilac zahtjeva podnio zahtjev za pristup informaciji organu uprave koji je zahtjev proslijedio. izme|u ostalog o: . . Organ uprave }e odobriti pristup informaciji o `ivotnoj sredini ako se takva informacija mo`e izdvojiti od informacija koje su izuzete od objavqivawa propisanog stavom u alineji 3. organ uprave mo`e na zahtjev zainteresovane javnosti da produ`i ovaj rok jo{ za 30 dana. tj. U pokrenutim postupcima. Za slu~ajeve u kojima organ uprave mora da sprovede istra`ivawe ili neke druge aktivnosti na koje nije obavezan zakonom. informacije. . Takse za pru`awe informacija ^lan 34. U slu~aju izuzetno slo`enih pitawa. ovog ~lana.povjerqivost informacija koje se ti~u trgovine i industrije.opis mjera koje su predvi|ene za spre~avawe i/ili smawewe tih uticaja ukqu~uju}i osnovnih alternativnih rje{ewa prou~enih od strane podnosioca zahtjeva i . . zainteresovana javnost }e biti obavje{tena putem sredstava javnog informisawa o slijede}em: . s tim da }e podnosilac zahtjeva biti obavje{ten o razlozima produ`ewa. pravo lica na zakonito su|ewe i mogu}nost organa da sprovedu krivi~nu ili drugu istragu.organima uprave koji su odgovorni za dono{ewe odluke. .organima uprave ili bilo kog drugog zvani~nog organa kome se mogu podnijeti primjedbe i pitawa kao i vremenski rok za podno{ewe primjedbi ili pitawa.Subota. 24.~iwenici da je data djelatnost podlo`na entitetskom ili prekograni~nom postupku procjene uticaja na `ivotnu sredinu.

rukovodi poslovima uprave u oblasti za{tite `ivotne sredine. a vr{i i nadzor nad poslovima koje obavqaju organi uprave na lokalnom nivou. Vlada je du`na da primjeni/ugradi standarde koji se odnose na za{titu `ivotne sredine.obavqa poslove za{tite `ivotne sredine. druge propise i op{te akte i sprovodi politiku Republike u oblasti za{tite `ivotne sredine. kao i iskustva ste~ena u oblasti za{tite. odnosno da pokrenu postupak pred sudom radi ocjene zakonitosti. .sprovodi interese za{tite `ivotne sredine dono{ewem zakona. Predstavnici zainteresovane javnosti koji su u~estvovali u prvostepenom postupku imaju pravo da ulo`e `albu na prvostepene odluke organa uprave. Vlada imenuje predsjedavaju}eg Vije}a iz reda ~lanova Vije}a na godinu dana..odobrava sredstva za ostvarivawe ciqeva vezanih za `ivotnu sredinu. .vr{i upravni nadzor nad radom organa jedinica lokalne samouprave za za{titu `ivotne sredine. te unapre|uje primjenu tehnologija i postrojewa koji su prihvatqivi za `ivotnu sredinu. ima pravo podno{ewa `albe drugostepenom organu.NADLE@NOSTI Nadle`nosti Narodne skup{tine u oblasti za{tite `ivotne sredine ^lan 39. odnosno pravo podno{ewa tu`be sudu shodno odredbama Zakona o op{tem upravnom postupku. izdavawe ekolo{kih dozvola u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim propisima koji se odnose na `ivotnu sredinu. ukoliko ova nadle`nost nije prenesena na organe lokalne samouprave. nau~ne i stru~ne osnove za za{titu `ivotne sredine. te usmjerava i uskla|uje rad ministarstava nadle`nih za za{titu `ivotne sredine. .za ostvarivawe prava i izvr{avawe obaveza proiza{lih iz me|unarodnih sporazuma iz oblasti za{tite `ivotne sredine. . i u tom pogledu ispuwava zahtjeve koji se odnose na za{titu `ivotne sredine. U slu~aju vanrednih doga|aja koji mogu izazvati naro~ito {tetne posqedice po `ivotnu sredinu.utvr|uje nadle`nost Vlade i organa lokalne samouprave u oblasti za{tite `ivotne sredine. . . kao i za implementaciju odluka nadle`nog me|uentitetskog tijela. da ukloni posqedice {tete nastale po `ivotnu sredinu i nadoknadi tro{kove prouzrokovane nastankom {tete. koje je suprotno odredbama propisa vezanih za za{titu `ivotne sredine.Strana 8 . te da promovi{e poboq{awe stawa `ivotne sredine. monitoring i nadzor. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine je kopredsjedavaju}i Vije}a. kori{}ewa i razvoja `ivotne sredine. . avgust 2002. U ciqu ostvarivawa {ire dru{tvene. . Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine obavqa slijede}e poslove: . Pored ocjena zakonitosti odluka navedenih u stavu 1. ^lan 37. kao i pri uspostavqawu razvojnih ciqeva.sprovodi sprovo|ewe zakonske obaveze po pitawu `ivotne sredine.uspostavqa i rukovodi sistemom informisawa o `ivotnoj sredini. 24. Narodna skup{tina Republike Srpske u oblasti za{tite `ivotne sredine nadle`na je da: .organizacija i ustanova koji zastupaju stru~ne i ekonomske interese.priprema zakone i druge propise i op{te akte.analizira i ocjewuje stawe `ivotne sredine i aktivnosti za{tite `ivotne sredine. . Vije}e zauzima stavove o programima i drugim pitawima vezanim za za{titu `ivotne sredine i iste dostavqa Vladi i nadle`nom resornom ministarstvu. Pri izradi drugih planova i programa. .da donosi pravilnike.nau~nih krugova imenovanih u Vije}e od strane predsjednika Akademije nauka koji su srazmjerno zastupqeni.da predla`e Narodnoj skup{tini Republike Srpske prijedlog strategije za{tite `ivotne sredine i podnosi Narodnoj skup{tini izvje{taj o stawu `ivotne sredine. . . Nadle`nosti Vlade Republike Srpske u oblasti za{tite `ivotne sredine ^lan 40. kao {to su. i dr. Nadle`nosti Ministarstva u oblasti za{tite `ivotne sredine ^lan 42. odluke i druge akte za izvr{avawe zakona iz oblasti za{tite `ivotne sredine i stara se za unapre|ewe sistema organa dr`avne uprave za za{titu `ivotne sredine. VII . u ciqu pru`awa savjeta Vladi i ministru nadle`nom za pitawa za{tite `ivotne sredine.udru`ewa za za{titu `ivotne sredine. . kao i .da kontroli{e kori{}ewe tih sredstava.da promovi{e proizvodwu na ekolo{ki prihvatqiv na~in. . . Funkcioner koji rukovodi organom uprave }e obezbijediti da svako lice koje smatra da wegov zahtjev za davawe informacija nije razmatran. da na wega nije u potpunosti ili pravilno odgovoreno. Vije}e obrazuje Vlada kao posebno tijelo koje ima konsultativnu i savjetodavnu ulogu. . Ministarstva dostavqaju Vije}u svoje planove koji se odnose na izradu propisa i programa politike u okviru svojih nadle`nosti radi zauzimawa stavova i davawa mi{qewa na iste. obrazuje se Savjetodavno vije}e za za{titu `ivotne sredine (u daqem tekstu: Vije}e). Vije}e u~estvuje u ocjewivawu strate{kih procjena `ivotne sredine i nacrta koji slu`e kao osnova za strate{ku procjenu `ivotne sredine. Vije}e se sastoji od 15 ~lanova i to iz: . ^lan 38. Vlada je nadle`na. Savjetodavno vije}e za za{titu `ivotne sredine Republike Srpske ^lan 41. . Vlada Republike Srpske u oblasti za{tite `ivotne sredine nadle`na je: .Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Pristup pravdi Subota. da je neosnovano odbijen. Postupak pred drugostepenim organom i sudski postupak se smatraju hitnim postupcima.usvaja strategiju za{tite `ivotne sredine i druge planove neophodne za o~uvawe interesa za{tite `ivotne sredine. ovog ~lana zainteresovana javnost ima pravo pokretawa sudskog postupka kako bi osporila odre|eno ~iwewe ili ne~iwewe koje vr{i fizi~ko lice ili organ uprave.u~estvuje u izradi programa i planova koji se odnose na kori{}ewe prirodnih resursa a u~estvuje i u izradi i ostvarivawu posebnog plana za pitawa za{tite `ivotne sredine.da izvr{ava zakone. i procjewuje wihovo izvr{avawe svake dvije godine na osnovu izvje{taja Vlade o stawu `ivotne sredine. uputstva.

O sprovo|ewu odre|enih planskih dokumenata za{tite `ivotne sredine podnose se izvje{taji skup{tinama koje su donijele planske dokumente. upravqawa otpadom i drugim sastavnim komponentama `ivotne sredine i uticajima na `ivotnu sredinu.~isto}a `ivotne sredine na toj lokaciji.op{te elemente za za{titu i upravqawe `ivotnom sredinom iz ~lana 55. Svi planski dokumenti za{tite `ivotne sredine donose se na period od {est godina. Radi planirawa za{tite `ivotne sredine na nivou Bosne i Hercegovine.na~ela i smjernice za za{titu `ivotne sredine. Op{tine. U Republici Srpskoj se donose slijede}i planski dokumenti o za{titi `ivotne sredine: . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . Savjetnik za pitawa za{tite `ivotne sredine u Ministarstvu nadle`nom za za{titu `ivotne sredine je nosilac aktivnosti i koordinira radom savjetnika za pitawa za{tite `ivotne sredine u ostalim ministarstvima u procesu ujediwewa interesa za{tite `ivotne sredine. koji se donose na osnovu posebnih zakona. odnosno gradovi su du`ni da pripreme i donesu programe za{tite `ivotne sredine u periodu od {est godina u skladu sa republi~kim strate{kim planom. 24. Po isteku roka iz stava 1. . Savjetnik za pitawa za{tite `ivotne sredine ^lan 43. entitetske vlade zakqu~uju me|uentitetski sporazum. Uloga javnog tu`ioca ^lan 45. Nacrt republi~kog strate{kog plana priprema i izra|uje ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine i dostavqa Savjetodavnom vije}u. svake dvije godine.aktivnosti i zadatke koji se trebaju obaviti radi ostvarivawa planiranih ciqeva. a lokalne programe sprovode op{tinski.sredstva i metode za ostvarivawe postavqenih ciqeva.subjekte planirawa.u~estvuju u postupcima izdavawa dozvola za djelatnosti koje imaju direktan uticaj na `ivotnu sredinu. . odnosno grada. da u roku od 30 dana da svoje primjedbe. kao i sadr`aje takvih instrumenata. . Republi~ki strate{ki plan sadr`i: . Republi~ki strate{ki plan ^lan 49. naro~ito za slijede}e oblasti: . Dono{ewe republi~kog strate{kog plana ^lan 50. U ministarstvima se bira savjetnik za pitawa za{tite `ivotne sredine. kao i podnijeti tu`bu radi naknade {tete nastale vr{ewem te djelatnosti. vazduha i prirode. Vlada u roku od 30 dana dostavqa nacrt republi~kog strate{kog plana Narodnoj Skup{tini na razmatrawe i usvajawe.odre|uje ekolo{ki klasifikacioni sistem supstanci. O planirawu uop{te ^lan 47. .podatke o sada{wem stawu `ivotne sredine. Lokalni programi za{tite `ivotne sredine sadr`e dugoro~ne mjere i aktivnosti za{tite `ivotne sredine. Odgovornosti organa lokalne samouprave ^lan 44. koji su od interesa i u nadle`nosti op{tine.nazna~ena podru~ja u kojima su potrebni posebni instrumenti za za{titu `ivotne sredine. Na osnovu usvojenog nacrta republi~kog strate{kog plana. .izvr{avaju poslove i zadatake iz svoje nadle`nosti propisane zakonima i podzakonskim aktima donesenim na osnovu wih u oblasti za{tite `ivotne sredine.organizuje poslove koji imaju za ciq spre~avawe ili smawewe {tetnih posqedica po `ivotnu sredinu. proizvoda i tehnologija.kao i redoslijed ostvarivawa planiranih aktivnosti i zadataka s utvr|enim rokovima. . .izdaju ekolo{ke dozvole na na~in propisan odredbama ovog zakona kao i odredbama drugih propisa koji se odnose na za{titu `ivotne sredine. . odnosno gradski organi uprave i organizacije.Subota. socijalnim i prostornim planskim dokumentima o razvoju Republike. . op{tina i gradova kao i ostalim planovima razvoje svih sektora privrede. Planski dokumenti za za{titu `ivotne sredine sadr`e: . sa nazna~enim planiranim izvorima finansirawa. U slu~aju nastanka {tete ili postojawa opasnosti po `ivotnu okolinu javni tu`ilac ima pravo podnijeti tu`bu radi zabrane ili ograni~ewa djelatnosti. Prijedlog republi~kog strate{kog plana sa obrazlo`ewem. VII . Lokalni programi ^lan 51. Elementi planskih dokumenata ^lan 48. ovog ~lana izra|eni nacrt Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine dostavqa Vladi Republike Srpske. Vlada dostavqa Narodnoj skup{tini na razmatrawe i dono{ewe. Organi lokalne samouprave u oblasti za{tite `ivotne sredine obavqaju slijede}e poslove: .Republi~ki strate{ki plan za{tite `ivotne sredine (u daqem tekstu: Republi~ki strate{ki plan). Vlada priprema u roku od 60 dana prijedlog plana i dostavqa ga Narodnoj skup{tini na razmatrawe i usvajawe. Republi~ki strate{ki plan sprovode nadle`ni republi~ki organi uprave i organizacije. ovog zakona. Lokalni programi za{tite `ivotne sredine moraju biti uskla|eni sa Republi~kim strate{kim planom.Programi za{tite `ivotne sredine op{tina i gradova (u daqem tekstu: lokalni programi).ciqeve koji se moraju ostvariti u planiranom periodu. . avgust 2002. i izdaje dozvole za distribuciju i kori{}ewe istih. . na na~in i pod uslovima propisanim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. . Na osnovu podnesenih izvje{taja skup{tine mogu izmijeniti ili dopuniti odgovaraju}e planske dokumente (rebalans).PLANIRAWE ZA[TITE @IVOTNE SREDINE Sistem planirawa ^lan 46.Strana 9 . Mjere za{tite `ivotne sredine utvr|ene planskim dokumentima o za{titi `ivotne sredine moraju biti uskla|ene sa ekonomskim.republi~ke strate{ke dokumente o za{titi voda.

^lan 56.opis projekta koji sadr`i informacije o lokaciji. . vodu. . .materijalna dobra i kulturno nasqe|e.za projekte ~iji rast proizvodwe. ovog ~lana. Prilikom dono{ewa propisa i odluka.upravqawe zelenim povr{inama i lokalnim prirodnim za{ti}enim podru~jima. Strate{ku procjenu uticaja na `ivotnu sredinu pribavqa predlaga~ propisa ili odluke iz stava 1. odnosno grada.stepen do kojeg namjeravani propis ili odluka mo`e pozitivno ili negativno uticati na stawe `ivotne sredine. ovog ~lana i dostavqa je uz nacrt propisa ili odluke wenom donosiocu. . Nadle`ni organi za procjenu uticaja na `ivotnu sredinu ^lan 57. floru i faunu.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. ^lan 54. . . IX . Strate{ka procjena uticaja na `ivotnu sredinu dostavqa se Savjetodavnom vije}u za pitawa za{tite `ivotne sredine.organizovawe lokalnog transporta.tretirawe. Uz zahtjev za dono{ewe rje{ewa o odobrewu za gra|ewe. prikupqawe.izvod iz planskog akta. Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine odlu~uje o dono{ewu procjene uticaja na `ivotnu sredinu. koja se namjerava donijeti. . 24. Preduze}a donose programe upravqawa za{titom `ivotne sredine u okviru svojih potreba i interesa. odnosno odluku. upotreba energije. Strate{ka procjena ^lan 53. nadle`no ministarstvo pribavqa saglasnost lokalnog organa uprave nadle`nog za urbanizam. . nadle`no ministarstvo dostavqa nadle`nim organima i zainteresovanim licima radi davawa mi{qewa i primjedbi. . odnosno odluke i strate{koj procjeni uticaja na `ivotnu sredinu. zajedno sa mi{qewem Savjetodavnog vije}a za za{titu `ivotne sredine. smawile ili ukoliko je mogu}e sanirale zna~ajne nepovoqne posqedice.kolike su mogu}nosti nadle`nih organa uprave da sprovedu propis. .tretirawe otpada na teritoriji grada. podnosilac zahtjeva mora dostaviti ovjerenu kopiju odobrene studije o procjeni uticaja na `ivotnu sredinu. vibracija i zaga|enosti vazduha nastale kao rezultat aktivnosti javnosti i javnih usluga. Strate{ka procjena uticaja na `ivotnu sredinu sadr`i: . ako propis. odnosno odlukom. Zakonom }e se propisati obaveza da su odre|ena preduze}a du`na da donesu programe upravqawa za{titom `ivotne sredine ili druge planske dokumente o za{titi `ivotne sredine. . emisije ili proizvodwa otpada u zadwih deset godina prelazi 25% i . . a koje mogu {tetno uticati na kvalitet `ivotne sredine odnosno neku od komponenti `ivotne sredine i qudsko zdravqe. dva i tri. koje donosi Vlada ili skup{tina op{tine. opisivawe i analizu direktnih i indirektnih uticaja nekog projekta na slijede}e elemente i faktore: . namjeni i veli~ini projekta.PROCJENA UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU Ciq procjene uticaja na `ivotnu sredinu ^lan 55.snabdijevawe vodom za pi}e. . klimu i prostor. Kad odlu~uje o procjeni uticaja na `ivotnu sredinu. .u kojoj mjeri su povoqni uslovi za uvo|ewe mjera namjeravanim propisom. potrebno je pribaviti strate{ku procjenu uticaja na `ivotnu sredinu. te primjedbe i sugestije me|uentitetskog tijela.drena`a buji~nih voda. veleprodaje. .za znatne promjene na projektima iz stava 1. organa uprave nadle`nog za zdravqe i za{titu prirode na ~ijoj teritoriji se projekat predla`e.lokalno upravqawe energijom. ovog ~lana sa dokazima. vazduh. .Strana 10 . odnosno odluka ne bude donesena. Podzakonskim aktom utvr|uju se projekti za koje je uvijek potrebna procjena uticaja na `ivotnu sredinu. Procjena uticaja na `ivotnu sredinu potrebna je: .za{tita od buke. kori{}ewe vode. . Uz zahtjev za dono{ewe odluke o procjeni uticaja na `ivotnu sredinu za projekte navedene u prethodnom ~lanu ovog zakona. Procjena uticaja na `ivotnu sredinu podrazumijeva: utvr|ivawe. ovog ~lana. drena`a i pre~i{}avawe kanalizacije na teritoriji grada.kratak pregled alternativa koje je dao obra|iva~/podnosilac zahtjeva za projekat sa osnovnim razlozima zbog kojih su date alternative izabrane uzimaju}i u obzir uticaj na okolinu. Planski dokumenti preduze}a ^lan 52. ugostiteqstva. Strate{ku procjenu uticaja na `ivotnu sredinu izra|uje pravno lice koje ima licencu nadle`nog ministarstva.zemqi{te. odnosno stanovni{tvo.podaci koji su potrebni za identifikaciju i procjenu osnovnih uticaja na `ivotnu sredinu. Savjetodavno vije}e mo`e zahtijevati pomo} stru~waka da se izvr{i detaqna procjena uticaja na `ivotnu sredinu za odre|eni propis. zajedno sa nacrtom propisa.kolika bi {teta mogla nastati po `ivootnu sredinu. npr. odnosno odluke. ^lan 59. . .za prestanak rada postrojewa i ru{ewe objekata iz stava 1. Savjetodavno Vije}e du`no je da u roku od 90 dana donese mi{qewe o nacrtu propisa. op{tinskih postrojewa. Projekti podlo`ni procjeni uticaja na `ivotnu sredinu ^lan 58. odnosno odluku. . Uz zahtjev iz stava 1. kori{}ewe prostora. avgust 2002. dostavqa se: . kao i projekti podlo`ni procjeni uticaja na `ivotnu sredinu ukoliko nadle`ni organ tako odlu~i dono{ewem odluke o procjeni.opis predvi|enih mjera kako bi se sprije~ile.me|udjelovawe faktora navedenih u alinejama jedan.qude.

U roku od {est mjeseci od dobijawa odluke o procjeni uticaja mo`e se podnijeti zahtjev nadle`noj instituciji za izradu studije o procjeni uticaja na `ivotnu sredinu. proslijediti datoj dr`avi/entitetu posebno poglavqe studije o uticaju na `ivotnu sredinu i bitne podatke koji se ti~u datog postupka. Kada ovla{}ena institucija za izradu studije ima saznawa da }e neki projekat vjerovatno imati zna~ajan uticaj na `ivotnu sredinu druge dr`ave izradi}e posebno poglavqe o studiji o uticaju projekta na `ivotnu sredinu. . Javna rasprava ^lan 62. Odobravawe studije o procjeni uticaja na `ivotnu sredinu ^lan 64. Ovla{}ena institucija je du`na. 24. Ukoliko dr`ava/drugi entitet koja je obavje{tena.informacije propisane ~lanom 36.podnosiocu zahtjeva. Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine odobrava studiju o procjeni uticaja na `ivotnu sredinu u roku od 30 dana od dana dobijawa izra|ene studije o uticaju na `ivotnu sredinu.informacije o odluci koja mo`e biti donesena. podmiriti iz sredstava Fonda za za{titu `ivotne sredine. Postupak procjene uticaja na `ivotnu sredinu ^lan 60. stav 3. . ministar }e preduzeti sve neophodne mjere kako bi obezbjedio da nadle`ni organi i javnost mogu uzeti u~e{}a u procjeni prekograni~nih uticaja na `ivotnu sredinu. stav 2. izradi}e posebno poglavqe u studiji o mogu}im uticajima projekta na `ivotnu sredinu drugog entiteta. Nakon izrade kona~ne studije. iska`e svoju namjeru da u~estvuje u postupku procjene uticaja na `ivotnu sredinu. Po prijemu zahtjeva. i javnosti. Javnu raspravu vodi predstavnik nadle`nog organa. Vjerovatno}a prekograni~nih uticaja na `ivotnu sredinu ^lan 63. Tro{kove koji proizilaze iz stavova 2-4.nadle`nim organima.opis projekta sa dostupnim informacijama o mogu}em prekograni~nom uticaju. Ovla{}ena institucija }e kona~nu studiju o uticaju na `ivotnu sredinu izraditi u roku od 30 dana po zavr{etku javne rasprave. Nadle`ni organ priprema zapisnik sa javne rasprave u roku od tri dana nakon odr`avawa. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . Sva ostala lica koja prisustvuju javnoj raspravi }e imati priliku da daju svoje primjedbe na na~in koji odredi predstavnik nadle`nog organa. . . stav 2.Subota. Studija o procjeni uticaja na `ivotnu sredinu ne}e se odobriti ukoliko se: . Detaqi o postupcima izrade studije za projekte sa mogu}im me|uentitetskim uticajem mogu biti odre|eni sporazumom izme|u entiteta koji se zakqu~uje uz konsultaciju nadle`nog me|uentitetskog tijela za za{titu `ivotne sredine. Ukoliko se sazna za projekat koji se odvija u drugoj dr`avi/entitetu koji mo`e imati zna~ajne posqedice po `ivotnu sredinu na teritoriji Republike Srpske.kada postoji vjerovatno}a da }e projekat imati zna~ajan uticaj na `ivotnu sredinu drugog entiteta. Odluka o procjeni uticaja dostavqa se podnosiocu zahtjeva i svim licima navedenim u ~lanu 64. . Uz zahtjev se podnose: . Nadle`no ministarstvo }e drugom entitetu/dr`avi na koju mo`e biti uticaja dostaviti obavijest koja sadr`i: . Pravila koja se odnose na procjenu uticaja na `ivotnu sredinu primjewuju se i u slu~ajevima: . .utvrdi da projekat nije u skladu sa planom za{tite `ivotne sredine na dr`avnom i entitetskom nivou. nadle`no ministarstvo }e sa predstavnicima dr`ave na koju projekat mo`e imati uticaja pristupiti konsultacijama. stav 1. Odluka se objavquje na na~in propisan ovim zakonom. dok }e se tro{kovi koji proizilaze iz stava 5. u roku od 90 dana od dana zakqu~ewa ugovora.rok u kome }e se dr`ava/drugi entitet na koje projekat mo`e imati uticaja. izjasniti da li `eli da u~estvuje u postupku procjene uticaja na `ivotnu sredinu. Nadle`no ministarsgvo obavje{tava i poziva javnost na raspravu o nacrtu studije putem sredstava javnog informisawa da u roku od 30 dana po zavr{etku javne rasprave dostave nadle`nom organu pismene primjedbe na nacrt.) ostavqaju}i im rok od 30 dana od dana primawa nacrta studije za davawe primjedbi. snosi}e podnosilac zahtjeva.utvrdi da bi projekat mogao izazvati znatno zaga|ivawe `ivotne sredine.nadle`nom me|uentitetskom organu i ostalim zainteresovanim licima. 35.kada dr`avu na to obavezuju me|unarodni ugovori i na osnovu bilateralnih sporazuma. ^lan 61. . . nadle`no ministarstvo }e. Nadle`ni organ dostavqa nacrt studije o uticaju na `ivotnu sredinu podnosiocu zahtjeva. Kada ovla{}ena institucija za izradu studije o uticaju ima saznawa da }e neki projekat vjerovatno imati zna~ajan uticaj na `ivotnu sredinu drugog entiteta. Odluka o odbijawu zahtijeva za odobrewe studije o procjeni uticaja dostavqa se: . uva`avaju}i primjedbe upu}ene od strane podnosioca zahtjeva organima iz ~lana 53. Nadle`no ministarstvo }e omogu}iti u~e{}e predstavnika javnosti iz dr`ave/drugog entiteta na koje projekat mo`e imati uticaja u javnoj raspravi. nadle`ni organ je obavezan u daqwem roku od 15 dana zakqu~iti ugovor sa ovla{}enim institucijama o izradi studije o procjeni uticaja na `ivotnu sredinu u skladu sa smjernicama i uputstvima datim u podzakonskom aktu kojeg donosi ministar. i drugim zainteresovanim licima (~l.ustanovi da projekat nije u skladu sa me|unarodnim obavezama dr`ave po pitawu za{tite `ivotne sredine. Stru~waci i predstavnici zainteresovanih op{tina }e prisustvovati javnoj raspravi i ima}e priliku da iska`u svoje stavove. Nadle`no ministarstvo }e tako|e preduzeti sve neophodne mjere kako bi obezbjedilo da primjedbe organa uprave i javnosti do|u do nadle`nih organa dr`ave/drugog entiteta iz koje poti~u prekograni~ni uticaji na `ivotnu sredinu. odnosno da bi projekat mogao u znatnoj mjeri ugroziti `ivotnu sredinu. . stav 2. nadle`nim organima iz ~lana 63. avgust 2002. Nadle`ni organ organizuje javnu raspravu o nacrtu studije u op{tini koja je najbli`a lokaciji datog projekta.dodatne informacije propisane podzakonskim aktom. reciprociteta ili drugih razloga.Strana 11 Rok za dostavqawe mi{qewa i primjedbi je 30 dana od dana prijema zahtjeva. izraditi nacrt studije o uticaju na `ivotnu sredinu saglasno uputstvu ministra nadle`nog za za{titu `ivotne sredine.

sadr`inu odluke. a odgovorno lice ove dokaze podnosi uz zahtjev nadle`nom organu.opis osnovnih i pomo}nih sirovina. . buke. Postrojewa moraju da budu izgra|ena i da rade tako Uslovi dati u stavu 1. mirisa. U slu~aju prekograni~nog uticaja.sanacionih mjera za spre~avawe zaga|enosti. ovog ~lana.opis prirode i koli~ine predvi|enih emisija iz postrojewa u sve dijelove `ivotne sredine (vazduh. .se preduzimaju neophodne mjere za spre~avawe nesre}a/akcidenata i ograni~avawe wihovih posqedica. 24. . Ukoliko je posebnim zakonom propisano dono{ewe drugih dozvola za postrojewa.preduzmu sve odgovaraju}e preventivne mjere tako da se sprije~i zaga|ewe i da se ne prouzrokuje zna~ajnije zaga|ewe. tehnologija i drugih tehnika za spre~avawe. Zahtjev mora sadr`avati i ostale dokaze radi dobijawa dozvola propisanih posebnim zakonima koje }e biti izdate zajedno sa ekolo{kom dozvolom. . .uslova propisanih za dobijawe ekolo{ke dozvole. .).se preduzimaju neophodne mjere nakon prestanka rada postrojewa da bi se izbjegao bilo kakav rizik od zaga|ewa i da bi se lokacija na kojoj se postrojewe nalazi vratilo u zadovoqavaju}e stawe. smawewe emisija iz postrojewa. rada i prestanka rada postrojewa. posebno mjera nakon zatvarawa postrojewa. ovog ~lana. u postupcima iz stava 1. Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine u~estvuje u postupku izdavawa odobrewa za gra|ewe za projekte koji su podlo`ni procjeni uticaja na `ivotnu sredinu. ili ukoliko to nije mogu}e. vode i zemqi{ta. .Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. Ekolo{ka dozvola ^lan 68.ne ugro`avaju niti ometaju zdravqe qudi i ne predstavqaju nesnosnu/pretjeranu smetwu za qude koji `ive na podru~ju uticaja postrojewa ili za okolinu zbog emisija supstanci. Zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole treba da sadr`i: . Zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole ^lan 69. avgust 2002.posebnih obaveza i uslova propisanih za ove aktivnosti ili postrojewa (~lan 75. Ako ne postoji poseban uslov za izdavawe ekolo{ke dozvole (postrojewe nije navedeno u podzakonskom aktu). .redovne inspekcijske kontrole i .opis mjera za spre~avawe produkcije i za povrat korisnog materijala iz otpada koji produkuje postrojewe. Ekolo{ka dozvola se izdaje i za zna~ajne promjene u radu postrojewa. . . Organi nadle`ni za izdavawe posebnih dozvola ukqu~uju se u postupak izdavawa ekolo{ke dozvole.). Obavje{tewe i javno objavqivawe moraju sadr`avati: . ovog ~lana. Nadle`no ministarstvo. ove dozvole }e biti izdate zajedno sa ekolo{kom dozvolom. navedena su postrojewa koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu koju donosi organ propisan ~lanom 70. ovog zakona.ime i adresu odgovornog lica i adresu lokacije na kojoj se postrojewe nalazi. nadle`no ministarstvo prosqe|uje odluku drugom entitetu/dr`avi na koju projekat mo`e imati uticaja. . .opis ostalih mjera radi uskla|ivawa sa osnovnim obavezama odgovornog lica. ovog ~lana moraju da pripreme ovla{}ene institucije. U~estvovawe nadle`nog ministarstva u postupcima davawa dozvola ^lan 65. Zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole mora biti dostupan javnosti radi davawa mi{qewa.dokumentacije u registru/katastru o zaga|enosti `ivotne sredine. ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi postrojewe.se energetski i prirodni resursi efikasno koriste. .opis izvora emisija iz postrojewa. {to zna~i da su ispuweni svi standardi kvaliteta `ivotne sredine koji su bitni za lokaciju postrojewa naro~ito oni koji se ti~u za{tite zemqi{ta i vode.opis postrojewa i aktivnosti (plan.opis predlo`enih mjera. . Ovi uslovi moraju biti ispuweni prilikom dono{ewa ekolo{ke dozvole. tehni~ki opis rada. vibracija ili toplote ili saobra}aja iz postrojewa ili prema postrojewu. Va`ewe studije o procjeni uticaja produ`i}e se za naredne dvije godine ukoliko je do propu{tawa roka iz prethodnog stava do{lo zbog nea`urnosti organa. Aktivnosti ili postrojewa koja ugro`avaju ili mogu ugroziti `ivotnu sredinu ili koja imaju ili mogu imati negativan uticaj na `ivotnu sredinu stavqaju se pod poseban re`im kontrole.opis stawa lokacije na kojoj se postrojewe nalazi. pazi da li su se okolnosti u kojima je vo|en postupak procjene uticaja na `ivotnu sredinu promijenile i kontroli{e da li su ispuweni uslovi odre|eni u studiji o procjeni uticaja na `ivotnu sredinu. Osnovne obaveze odgovornog lica ^lan 67. Podzakonskim aktom. ovog ~lana moraju biti zavr{eni. . X . Podzakonskim aktom }e se propisati pravila za dono{ewe ekolo{ke dozvole. zapo~eti postupci izdavawa dozvola iz stava 1.Strana 12 . voda. Nadle`no ministarstvo svakih pet godina vr{i reviziju izdatih ekolo{kih dozvola.izbjegavaju produkciju otpada. . . zemqi{te) kao i identifikacija zna~ajnih uticaja na `ivotnu sredinu. da: . ovog ~lana predstavqaju op{tu obavezu odgovornog lica koje treba ispuniti tokom izgradwe. .opis alternativnih rje{ewa. Ekolo{ka dozvola ima za ciq visok nivo za{tite `ivotne sredine u cjelini preko za{tite vazduha.osnovne razloge na kojima je odluka zasnovana. Dokaze iz stava 1. Kontrola se sprovodi putem: . nadle`ni organ }e prilikom izdavawa urbanisti~ke saglasnosti/dozvole za gradwu za namjeravani projekat tra`iti ispuwewe uslova propisanih stavom 1.opis mjera planiranih za pra}ewe emisija unutar podru~ja i wihov uticaj. donesenim na osnovu ovog zakona. U roku od tri godine nakon izrade studije o procjeni uticaja na `ivotnu sredinu. . . Tro{kove produ`ewa va`ewa studije o procjeni uticaja snosi organ iz stava 1. itd.IZDAVAWE EKOLO[KIH DOZVOLA I SPRE^AVAWE NESRE]A VE]IH RAZMJERA ^lan 66.

ukoliko je zaga|ewe koje stvara dato postrojewe toliko zna~ajno da postoje}e grani~ne vrijednosti emisije propisane u dozvoli moraju biti razmotrene ili nove vrijednosti moraju biti unesene u dozvolu. Odgovorno lice za postrojewa za koje je izdata ekolo{ka dozvola mora redovno da obavje{tava nadle`ni organ o rezultatima pra}ewa emisija i bez odlagawa da prijavi svaku slu~ajnu ili nepredvi|enu nezgodu ili akcident koji zna~ajno uti~u na `ivotnu sredinu i dostavqa nadle`noj instituciji sve podatke i infomacije potrebne da bi se ispunili uslovi propisani za izvje{tavawa na entitetskom.Strana 13 Zahtjev se objavquje putem sredstava javnog informisawa. . nadle`no ministarstvo primi dokaze o tome da postrojewe mo`e imati negativan uticaj na `ivotnu sredinu na podru~ju Republike Srpske.uslove za za{titu zemqi{ta. spre~avawe nesre}a velikih razmjera ^lan 70. a posebno prilikom inspekcijskog nadzora.).. . Nadle`ni organ je du`an u roku od 60 dana da od dana prijema zahtjeva izda ekolo{ku dozvolu. itd. godine.ukoliko bezbjednost odvijawa rada i aktivnosti zahtijeva kori{}ewe drugih tehnologija. vazduha. da je preduzeo neophodne mjere propisane ovim zakonom.Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine za velika i sredwa postrojewa iznad pragova koji su propisani podzakonskim aktom i za postrojewa koja su navedena u okviru odredbi o spre~avawu nesre}a ve}ih razmjera. mawe zaga|uju}ih goriva. . urbanisti~ku saglasnost: . Detaqne informacije u vezi prekograni~nih uticaja rada postrojewa na drugu dr`avu }e biti odre|ene u bilateralnim sporazumima sklopqenim sa drugim dr`avama. nadle`ni organ mora nalo`iti odgovornom licu da mu dostavi program poboq{awa/prilago|avawa za postrojewe sa mjerama i vremenskim rokovima za prilago|avawe postrojewa osnovnim obavezama utvr|enim ovim zakonom. Za postrojewa koja su dobila odobrewe za gra|ewe i dozvolu za rad bez ekolo{ke dozvole. Lica koja `ive na podru~ju drugog entiteta imaju ista prava da u~estvuju u ovom postupku. Ovakvi sporazumi se donose uz mi{qewe nadle`nog me|uentitetskog tijela. Spre~avawe i kontrola nesre}a velikih razmjera ^lan 72. Mi{qewe se mo`e dati najkasnije u roku od 30 dana od dana wegovog objavqivawa. prije stupawa na snagu ovog zakona. vazduha.) zahtijevaju stro`ije uslove od onih koji se posti`u primjenom najboqih raspolo`ivih tehnologija. Nadle`ni organ ponovo razmatra i mijewa ekolo{ku dozvolu. 24. Odgovorno lice uvijek mora predo~iti nadle`nom organu. ili ukoliko druga dr`ava ili entitet tako zahtijeva. . drugoj dr`avi u isto vrijeme kada postane dostupan javnosti.lokalni organ uprave nadle`an za za{titu `ivotne sredine za mawa postrojewa.uslove za dovo|ewe na minimum prekograni~nog zaga|ewa. vode. . Izdavawe ekolo{ke dozvole. u okviru procesa izdavawa dozvole koji se sprovodi u drugoj dr`avi ili entitetu. ili. Ministar }e odrediti rokove za podno{ewe zahtjeva za izdavawe ekolo{ke dozvole za odre|ene vrste postrojewa putem podzakonskih akata. Ukoliko rad nekog postrojewa mo`e da izazove zna~ajne negativne posqedice na podru~ju druge dr`ave ili entiteta.zahtjeve za pra}ewe emisija uz odre|ivawe metodologije i u~estalosti mjerewa. me|uentitetskom i me|udr`avnom nivou. organi nadle`ni za izdavawe ekolo{kih dozvola. uzimaju}i u obzir wihovu mogu}nost zaga|ivawa. dodatne mjere }e se odrediti radi izdavawa dozvole (npr. odnosno koja nisu propisana podzakonskim aktom. ograni~ewe radnih sati. primjewiva}e se odredbe ovog zakona. odnosno postrojewa koja su ispod utvr|enih pragova propisanih podzakonskim aktom. . Odgovorno lice postrojewa u kojem su prisutne opasne supstance mora preduzeti sve preventivne mjere neophodne za spre~avawe nesre}a ve}ih razmjera i ograni~iti wihov uticaj na qude i `ivotnu sredinu. avgust 2002. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . Dozvola posebno sadr`i osnovne obaveze odgovornog lica i uslove propisane zakonima ~ije odredbe se primjewuju na dato postrojewe.Subota. Ukoliko standardi o kvalitetu `ivotne sredine (vode.grani~ne vrijednosti emisija za zaga|uju}e materije koje moraju biti zasnovane na najboqim raspolo`ivim tehnologijama. . Prekograni~ni uticaji ^lan 73. nadle`ni organ ne}e izdati dozvolu. Ponovno razmatrawe i izmjena dozvola ^lan 71. Ekolo{ka dozvola sadr`i: . Detaqi o postupcima vezanim za projekte koji }e imati me|uentitetske prekograni~ne uticaje mogu biti odre|eni sprazumima. Postoje}a postrojewa ^lan 74. Na promjene u radu postoje}ih postrojewa. Za postrojewa za koja je potrebna ekolo{ka dozvola ili na koja se odnose odredbe u vezi sa kontrolom opasnosti od nesre}a velikih razmjera nadle`nni su slijede}i organi: . Lica koja `ive u drugom entitetu i na koje rad postrojewa mo`e da ima negativne posqedice mogu imati svojstvo stranke u postupku. biqnog i `ivotiwskog svijeta.mjere za uslove `ivota u vanrednim situacijama. Podaci koje dostavqa odgovorno lice ^lan 75. Ukoliko izmjene postrojewa radi prilago|avawa uslovima iz oblasti za{tite `ivotne sredine prouzrokuju potpunu promjenu postrojewa. Nadle`ni organ mo`e izmijeniti ekolo{ku dozvolu na zahtjev lica koje `ivi na podru~ju na kojem rad postrojewa mo`e imati negativan uticaj. Ukoliko ovi uslovi nisu ispuweni. . zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole bi}e dostavqen drugom entitetu putem nadle`nog organa. moraju se obezbijediti ekolo{ke dozvole do 2008.ukoliko je do{lo do zna~ajnih promjena u najboqim raspolo`ivim tehnologijama koje omogu}uju zna~ajno smawewe emisija bez ve}ih tro{kova ili . ukoliko ona nije potrebna. Ukoliko.. nadle`no ministarstvo }e informisati stanovni{tvo koje `ivi na tom podru~ju i pru`iti mogu}nost da iznesu svoje mi{qewe. kao i ona lica koja `ive na podru~ju gdje postrojewe treba da se gradi.mjere za upravqawe otpadom koje proizvodi postrojewe.

Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine du`no je da vodi evidenciju i vr{i izmjene u registru postrojewa. ovog ~lana moraju raditi na informisawu javnosti i dostavqawu informacija nadle`nom organu radi pripreme spoqnih planova intervencije. Nadle`no ministarstvo iz stava 1. izvje{taj se mijewa i ranije ili na inicijativu odgovornog lica ili na zahtijev nadle`nog organa iz razloga {to se ~iweni~no stawe izmijenilo ili su se pojavile nove tehnologije u vezi pitawa bezbjednosti. gradwu. u slu~aju da ga je neophodno izmijeniti ili izmijeniti periodi~ni izvje{taj bez odlagawa. Izvje{taj sadr`i izmjewenu listu opasnih supstanci prisutnih u datom postrojewu. a kada je to potrebno. Kada se takva postrojewa identifikuju. . pripremawa izve{taja o procjeni opasnosti i unutra{wih planova intervencija u vanrednim situacijama. odgovorno lice mora da napravi izvje{taj o stawu bezbjednosti iz kojeg se vidi: . donosi akt kojim propisuje na~in izrade i sadr`aj izve{taja o bezbjednosonom stawu. Za postrojewa u kojima su opasne supstance prisutne u propisanim koli~inama.da su rizici od pojave ve}ih nesre}a identifikovani i da su preduzete neophodne mjere za identifikovawe takvih nesre}a i ograni~avawe wihovih posqedica. Odgovorno lice je du`no dostaviti informacije o mjerama procjene opasnosti licima na koje nesre}a ve}ih razmjera uzrokovana kvarom na postrojewu mo`e imati uticaja.okolnosti nesre}e. a za postoje}a postrojewa u roku od dvije godine od stupawa na snagu ovog zakona. U slu~aju promjena na postrojewu ili koli~ini opasnih supstanci koje mogu biti uzrok ve}ih nesre}a. . ukoliko je to neophodno. Informisawe o nesre}ama ^lan 76. . Pravna i fizi~ka lica ovakvih postrojewa koja su utvr|ena stavom 1. ovog ~lana o mjerama predvi|enim za ubla`avawe posqedica nesre}e i spre~avawe pojave novih. Izvje{taj o procjeni opasnosti ^lan 77. promijeniti politiku spre~avawa nesre}a ve}ih razmjera ili izvje{taj o stawu bezbjednosti. . Informacija o procjeni opasnosti ^lan 79. kao i da vodi registar nesre}a ve}ih razmjera koje su prijavqene. Izvje{taj o procjeni opasnosti mora biti dostupan javnosti. Unutra{wi i spoqa{wi planovi intervencija moraju biti primijeweni bez odlagawa u slu~aju nesre}a ve}ih razmjera ili u slu~aju pojave nekontrolisane nezgode koja bi mogla dovesti do ve}e nesre}e. Informacije moraju biti dostupne javnosti. odgovorno lice mora.da su politika spre~avawa nesre}a ve}ih razmjera i sistem bezbjednosnog upravqawa za weno sprovo|ewe po~eli da se sprovode. funkcionisawe i odr`avawe postrojewa. . Obaveze Ministarstva nadle`nog za za{titu `ivotne sredine ^lan 80. ovog ~lana }e zabraniti upotrebu ili pu{tawe u pogon postrojewa ili dijelova postrojewa ukoliko postoje ozbiqni nedostaci kod mjera koje odgovorno lice preduzima za spre~avawe ili ubla`avawe nesre}a ili ukoliko odgovorno lice nije dostavilo obavje{tewe. izve{taj o stawu bezbjednosti ili neku drugu tra`enu informaciju u navedenom roku.opasne supstance koje su prisutne. 24. . radi izrade spoqa{wih planova intervencije za mjere koje }e se preduzeti izvan postrojewa. Ove informacije }e se razmatrati svake tre}e godine ili ukoliko je to neophodno. u saradwi sa me|uentitetskim tijelom. Unutra{wi i spoqa{wi planovi intervencije ^lan 82. .da se prenesu neophodne informacije javnosti i nadle`nim slu`bama i organima koji se nalaze u datom podru~ju. `ivotnu sredinu i imovinu. Za nova postrojewa zajedno sa zahtjevom za izdavawe dozvola propisanih ovim ili drugim zakonima. Izve{taj mora sadr`avati dovoqno informacija da bi nadle`no ministarstvo prilikom izrade prostornih planova bilo u mogu}nosti da odredi lokacije za nove djelatnosti u blizini postoje}ih postrojewa.hitne mjere koje su preduzete. Svrha izrade planova intervencije je: . Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine du`no je identifikovati postrojewa ili grupe postrojewa kod kojih vjerovatno}a ili mogu}nost pojave posqedica prozrokovane nesre}om ve}ih razmjera mogu biti pove}ane zbog blizine lokacije ili blizine takvih postrojewa kao i da izvr{i identifikaciju supstanci. ^lan 81. avgust 2002.da se primjewuju mjere koje su neophodne za za{titu ~ovjeka i `ivotne sredine od uticaja nesre}a ve}ih razmjera. kao i o adekvatnom pona{awu u slu~aju nesre}e. Na osnovu izvje{taja o procjeni opasnosti. Na osnovu obavje{tewa koja se podnose. Odgovorno lice mora da obavijesti nadle`no lice organ iz stava 1.da su napravqeni unutra{wi planovi intervencija koji pru`aju informacije za dono{ewe spoqnog plana.da kontroli{u nesre}e tako da se wihove posqedice svedu na najmawu mogu}u mjeru i da se ograni~i {tetan uticaj po qude. . Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine mora obezbijediti razmjenu informacija koje }e omogu}iti odgovornim licima takvih postrojewa da uzmu u obzir prirodu i ukupni rizik nastao zbog pojave nesre}a ve}ih razmjera prilikom izrade planova spre~avawa ve}ih nesre}a.da su odgovaraju}a bezbjednost i pouzdanost ukqu~ene u projektovawe. Odgovorno lice vr{i reviziju izvje{taja o bezbjednosnom stawu svakih pet godina. Ministar. Odgovorno lice postrojewa mora da obavijesti Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine o nesre}i ve}ih razmjera i dostavi slijede}e podatke: .Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. Izvje{taj o procjeni opasnosti podnosi se nadle`nom ministarstvu.podatke potrebne za procjenu uticaja nesre}e na qude i `ivotnu sredinu. upravqawa sistema sigurnosti. . .da se omogu}i restauracija i ~i{}ewe `ivotne sredine nakon nesre}a ve}ih razmjera. Pravno lice je du`no da izradi i pripremi unutra{wi plan intervencije koji sadr`i mjere koje }e se preduzeti u postrojewu u slu~aju nesre}a ve}ih razmjera i dostaviti ga nadle`nom organu za upravqawe u vanrednim situacijama. Promjene na postrojewu ^lan 78. ponovqene i izmijewene najmawe svake pete godine.Strana 14 .

Op{tinski inspektor za za{titu `ivotne sredine postavqa se uz saglasnost Ministarstva nadle`nog za za{titu `ivotne sredine. Podzakonskim aktima iz stava 1. Da se ne bi pove}ao rizik po qude ili `ivotnu sredinu. na osnovu ovog zakona. dok se za op{tinskog. Ako inspektor utvrdi da je povrije|en zakon ili drugi propis. XII . Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. Inspektori mogu kontrolisati sva dokumenta.Strana 15 Odgovorno lice ili nadle`no ministarstvo je du`no u periodu od tri godine provjeriti i ukoliko je neophodno. odnosno spoqa{wi plan intervencije uzimaju}i u obzir promjene do kojih je do{lo u radu postrojewa ili u planovima intervencije.dodatne odredbe za spre~avawe nesre}a ve}ih razmjera. Inspekcijski nadzor ^lan 87. uzimati uzorke i sprovoditi mjerewa. . a posebno u vezi sa najboqim raspolo`ivim tehnologijama i grani~nim vrijednostima emisija i tehni~kim mjerama u skladu sa pravilima za uspostavqawe standarda. izmijeniti unutra{wi. vr{i Miniistarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine. Kod izrade i dono{ewa planova prostornog ure|ewa moraju se uzeti u obzir ciqevi spre~avawa nesre}a ve}ih razmjera i ograni~avawe wihovih posqedica. Standardi se primjewuju i na postoje}a postrojewa. ovog ~lana. odnosno gradski i republi~ki organi uprave nadle`ni za poslove za{tite `ivotne sredine. a ako smatra da je povredom u~iweno krivi~no djelo ili prekr{aj. 24. monitoring i podno{ewe izvje{taja. inspektor je du`an da sa~ini zapisnik. Inspekcijski nadzor nad sprovo|ewem odredaba ovog zakona i drugih propisa donesenih na osnovu wega vr{e op{tinski. . ili u novim tehnolo{kim saznawima. Inspektor za za{titu `ivotne sredine u vr{ewu inspekcijskog nadzora koristi odredbe utvr|ene zakonom o dr`avnoj upravi i ovim zakonom. O izvr{enom nadzoru. svako u okviru svojih nadle`nosti.NADZOR Upravni nadzor ^lan 86. XI .UTVR\IVAWE USLOVA ZA POSTROJEWA I STANDARDA ZA KVALITET @IVOTNE SREDINE Propisi/podzakonski akti ^lan 84. Pravno lice ~iji rad podlije`e nadzoru du`no je omogu}iti sprovo|ewe inspekcijskog nadzora.uslove koje mora ispuwavati ovla{}ena institucija za pripremu dokumentacije koja je propisana ovim zakonom. Planovi prostornog ure|ewa ^lan 83.odre|ivawa tehnolo{kih i operativnih uslova za postrojewa. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine priprema prijedlog podzakonskog akta iz stava 1. Primjerak zapisnika dostavqa se pravnom licu kod kojeg je vr{en inspekcijski nadzor u roku od 15 dana. vlasnik postoje}eg postrojewa i nadle`ni organ moraju voditi ra~una o potrebi primjene dodatnih tehni~kih mjera za{tite. radnim podru~jima i postrojewima radi sprovo|ewa kontrole na licu mjesta.Subota. avgust 2002. a u drugom stepenu Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine.postavqawem uslova za mjerewa. ure|aje i materijale koji se nalaze u pogonu i postrojewima. dati na uvid potrebnu dokumentaciju i pru`iti sve potrebne podatke i obavje{tewa. odnosno vr{iti kontrolu na svim mjestima gdje postoji mogu}nost ugro`avawa `ivotne sredine. Standardi za postrojewa ^lan 85. standarde i publikacije Evropske unije. ovog ~lana i stambenih naseqa. ovog ~lana donose se na osnovu preporuka me|uentitetskog tijela za za{titu `ivotne sredine i standarde koje utvr|uje zavod za standardizaciju. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine utvr|uje podzakonskim aktom standarde za vrste postrojewa ili djelatnosti u skladu sa najboqim raspolo`ivim tehnologijama i savremenim nau~nim dostignu}ima kako bi se uticaji postrojewa na `ivotnu sredinu sprije~ili ili sveli na najmawu mogu}u mjeru. {to se posti`e putem: . uzimaju}i u obzir postoje}e me|unarodne standarde. relevantne metode. Za republi~kog inspektora za{tite `ivotne sredine mo`e biti postavqeno lice sa zavr{enom visokom stru~nom spremom tehni~kih ili prirodnih nauka. ^lan 88.posebne uslove koji se ti~u dokumenata koji se podnose tokom postupka izdavawa ekolo{ke dozvole. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . javnih mjesta i podru~ja posebne prirodne osjetqivosti za kojima postoji poseban interes. utvr|enom stawu i preduzetim. ovog ~lana propisuje se vremenski rok za prilago|avawe i opremawe postoje}ih postrojewa. rje{ewem }e narediti mjere i rok za wihovo otklawawe. . ^lan 89. . a posebno kod odre|ivawa prostora namijewenog za nova postrojewa i promjene koje }e nastati na postoje}im postrojewima i nove gra|evine (saobra}ajnice. inspektor }e podnijeti prijavu nadle`nom organu. odnosno gradski organ uprave nadle`an za za{titu `ivotne sredine. Mora se voditi ra~una o udaqenostima izme|u postrojewa iz stava 1. dokumentaciju i preno{ewe podataka nadle`nim organima. .uslove u vezi sa izdavawem ekolo{kih dozvola za posebne vrste postrojewa. Poslove inspekcije za{tite `ivotne sredine u prvom stepenu obavqa op{tinski. donosi podzakonske akte kojim propisuje: . odnosno gradskog inspektora za za{titu `ivotne sredine mogu postaviti lica sa visokom {kolskom spremom odgovaraju}eg smijera. . uzimaju}i u obzir potencijal zaga|ivawa i tehnologije kojima raspola`e postoje}e postrojewe. .mjerewa i podno{ewe izvje{taja o emisijama. Inspektori za{tite `ivotne sredine imaju prava na nesmetan pristup svim prostorijama. Propisi iz stava 1. uporedne standarde drugih zemaqa i nau~ne publikacije. ^lan 90. odnosno izvr{enim mjerewima. Upravni nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu wega. Ukoliko je inspektor prilikom vr{ewa inspekcijskog nadzora utvrdio nepravilnosti kojima je povri- .pravila za vo|ewe postupka izdavawa ekolo{kih dozvola. javna mjesta) u blizini stambenih naseqa.uspostavqawa grani~nih vrijednosti emisija za zaga|uju}e materije. .standarde kvaliteta `ivotne sredine.

da u toku jedne ili vi{e faza ukupnog `ivotnog ciklusa proizvoda ima va`an uticaj na `ivotnu sredinu na globalnom ili regionalnom planu. koji su ozna~eni kao veoma toksi~ni i opasni po `ivotnu sredinu. do dodjele eko-oznake i zakqu~ivawa ugovora koji se odnosi na uslove za upotrebu oznake. trgovine. proizvodwe. ^lan 95. Eko oznaka se ne mo`e koristiti. Podzakonskim aktom iz stava 1. sve dok se ne izvr{i dodjela oznake. na na~in koji omogu}ava dobrovoqno u~e{}e pravnih i fizi~kih lica.SISTEM EKO-OZNA^AVAWA I UPRAVQAWA @IVOTNOM SREDINOM ^lan 92. od izbora grupa proizvoda i wihovog ekolo{kog kriterija. Na rje{ewe inspektora mo`e se ulo`iti `alba Ministarstvu nadle`nom za za{titu `ivotne sredine ali ista ne odla`e izvr{ewe rje{ewa. ukqu~uju}i i skladi{tewe opasnih materija radi kontrole upravqawa sigurnosnim sistemom i sprovo|ewa plana spre~avawa nesre}a velikih razmjera. objektivne i periodi~ne procjene djelovawa takvih elemenata i . obaveze. kao i upotrebe proizvoda sa smawenim uticajem na `ivotnu sredinu u toku ukupnog perioda trajawa tog proizvoda. Sistem dodjele mora biti u skladu sa postoje}im i novonastalim zdravstvenim. postupke i resurse bilo koje organizacije za utvr|ivawe i sprovo|ewe sistemskih mjera za za{titu `ivotne sredine. Eko-oznaka se dodjequje na osnovu zahtjeva kojeg podnose proizvo|a~. ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine propisuje sistem dodjele oznaka. Izbor grupa proizvoda i ekolo{ki kriterijumi tih grupa se utvr|uju nakon konsultacija sa predstavnicima zainteresovanih grupa iz oblasti industrije. du`an je donijeti rje{ewe kojim }e nalo`iti otklawawe nedostataka u odre|enom roku.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. inspektor }e donijeti rje{ewe o zabrani rada postrojewa. ili da wihova uobi~ajena primjena mo`e biti opasna za potro{a~a. te pru`awa odgovaraju}ih informacija javnosti. toksi~ni za reprodukciju. ili onima koji pru`aju usluge. Nadle`ni organ du`an je da uspostavi inspekcijski nadzor u stalni sistem kontrole za postrojewa i pogone koje koriste opasne materije. marketinga. potro{a~kih organizacija. Eko-oznaka se dodjequje za proizvode i usluge. Posebnim propisima uredi}e se dodjela eko-oznaka za hranu. Podzakonskim aktom ure|uje se sistem za upravqawe i kontrolu `ivotne sredine kao i uslovi u~e{}a u tom sistemu i postupak za evidentirawe u registru. odnosno pravnog lica koje obavqa djelatnost. . bezbjednosnim i ekolo{kim zahtjevima. Zainteresovane grupe same biraju svoje predstavnike zavisno od grupe proizvoda o kojima se radi. ili koji su kancerogeni. snabdjeva~ uslugama i trgovac. 24. Pravila postupaka utvr|uju se podzakonskim aktom.da se znatan dio prodajne koli~ine proizvoda te grupe nalazi u prodaji za kona~nu potro{wu i upotrebu. Sistem dodjele eko-oznaka se uspostavqa radi podsticawa izrade. kao i da se nastavi sa stalnim i neprekidnim unapre|ivawem operacionih djelatnosti u okviru za{tite `ivotne sredine. organizacija za pitawe za{tite `ivotne sredine. kontrola koju vode organi za procjenu uticaja }e biti uskla|ena sa pomenutom kontrolom. Nadle`ni organ mora izraditi program kontrole po kojem }e se predvidjeti najmawe jedan pregled godi{we za postrojewe u kojem su prisutne opasne materije. kao i radi boqe informisanosti potro{a~a o uticaju proizvoda na `ivotnu sredinu. ^lan 94.prikupqawe informacija o unapre|ewu u oblasti za{tite `ivotne sredine. uvoznik. utvr|ene propisima.sistemati~ne. kao ni na proizvode koji se izra|uju procesima za koje postoji vjerovatno}a da su izrazito opasni po ~ovjeka ili `ivotnu sredinu. a nakon dodjele se mo`e koristiti samo za onu vrstu proizvoda za koju je dodijeqena. je|en zakon ili drugi propis donesen na osnovu zakona. ~lana 94.Strana 16 . . Ukoliko postrojewe mora da pro|e postupak procjene uticaja na `ivotnu sredinu. Eko-oznake se ne mogu stavqati na supstance. Sistem upravqawa `ivotnom sredinom obuhvata organizacionu strukturu. Eko-oznaka je amblem koji se utvr|uje posebnim propisima. Glavni ciqevi ovog sistema su da se izvr{i procjena i unapre|ivawe djelatnosti u okviru za{tite `ivotne sredine.da predstavqa veliku mogu}nost uticaja na `ivotnu sredinu u smislu poboq{awa `ivotne sredine putem izbora potro{a~a i daju podsticaj proizvo|a~ima. Podzakonskim aktima }e se utvrditi nadle`ni organ koji vr{i upravqawe sistemom eko-oznaka. Ukoliko utvr|ene nepravilnosti nisu otklowene u datom roku. ili preparate. Da bi bila uvr{tena u ovu vrstu ozna~avawa. ^lan 96. u odnosu na ukupan `ivotni ciklus proizvoda. ~iji proizvodi i usluge zadovoqavaju zahtjeve ovog sistema. se odre|uju tro{kovi postupka dodjele i takse za kori{}ewe oznaka koju pla}a podnosilac zahtjeva za dodjelu eko-oznake. Podzakonskim aktom donijetim na osnovu ovog zakona. ukqu~uju}i kori{}ewe energije i prirodnih resursa. ^lan 91.da je zastupqena u znatnoj mjeri u prodaji i prometu na tr`i{tu. Nadle`ni organ zakqu~uje ugovor sa podnosiocem zahtjeva za eko-oznaku kojim su utvr|eni uslovi kori{}ewa oznake. Oznaka se dodjequje na period od tri godine. . Osnovni elementi ovog sistema su slijede}i: . grupa proizvoda mora ispuwavati slijede}e uslove: . ili su mutageni. Ovaj ugovor sadr`i i odredbe koje se odnose na povla~ewe ovla{}ewa za kori{}ewe oznake. ^lan 97. avgust 2002. XIII . Odluku o dodjeli oznake donosi nadle`ni organ.uspostavqawe i sprovo|ewe sistemskih mjera za za{titu `ivotne sredine. Uticaji na `ivotnu sredinu se utvr|uju na osnovu ispitivawa me|usobnog djelovawa proizvoda sa `ivotnom sredinom. Pod grupom proizvoda podrazumijeva se bilo koja vrsta proizvoda ili usluga koji imaju sli~ne svrhe i koji se kao takvi izjedna~avaju u smislu upotrebe i zapa`awa od strane potro{a~a. farmaceutske ili medicinske ure|aje. da izna|u konkurentne prednosti. pi}e. niti se mo`e pozivati na eko-oznaku pri reklamirawu. programa i sistema upravqawa od strane organizacija. . koji prima zahtjev nakon {to provjeri da li su ispo{tovani zahtjevi ekolo{kih kriterijuma za te grupe proizvoda. ^lan 93. nude}i proizvode koji odgovaraju sistemu ekooznaka i . Eko-oznaka se mo`e dodijeliti za proizvode koji su u skladu sa osnovnim ekolo{kim uslovima i kriterijem eko-oznaka koji se uspostavqa prema grupi proizvoda.

Subota, 24. avgust 2002.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 53 - Strana 17

Organizacije koje ispuwavaju uslove za ukqu~ivawe u takav sistem moraju se registrovati kao jedinice koje mogu u~estvovati u sistemu. Nadle`ni organ propisan aktom iz stava 1. ovog ~lana vr{i registraciju date organizacije, preduze}a na osnovu ekolo{ke izjave, propisane istim aktom. Da bi se mogla registrovati u ovom sistemu, organizacija, preduze}e mora ispuwavati slijede}e zahtjeve: - usvojiti sistemske mjere za za{titu `ivotne sredine, koja osim {to moraju biti u skladu sa odre|enim zakonskim zahtjevima koji se odnose na pitawa `ivotne sredine, moraju obuhvatati obaveze koje imaju za ciq opravdano stalno unapre|ivawe u oblasti za{tite `ivotne sredine, u smislu smawivawa {tetnog uticaja na `ivotnu sredinu do nivoa koji odgovara ekonomski izvodqivoj primjeni odgovaraju}ih najboqih raspolo`ivih tehnologija; - vr{iti ekolo{ke preglede; - uvesti program za za{titu `ivotne sredine i sistem upravqawa `ivotne sredine primjenqiv za sve aktivnosti na tom mjestu; program za{tite `ivotne sredine ima za ciq ostvarivawe obaveza sadr`anih u sistemskim mjerama za{tite i poboq{awa `ivotne sredine, i unapre|ivawe rada na tom planu; - sprovoditi kontrolu i doprinositi kontroli u pogledu za{tite `ivotne sredine; - uspostaviti ciqeve na najvi{em nivou odgovaraju}eg sistema upravqawa koji su usmjereni na stalno unapre|ivawe rada u oblasti za{tite `ivotne sredine, u smislu odre|ivawa kontrole, i revidirati programe za za{titu `ivotne sredine kako bi se omogu}ilo ostvarivawe ciqeva na tom mjestu; - pripremiti ekolo{ku izjavu, koja se objavquje javno; - imati sistemske mjere za za{titu `ivotne sredine, program, sistem upravqawa, izvr{iti pregled ili postupak kontrole i ekolo{ke studije, ili provjeriti da li ekolo{ke studije odgovaraju odre|enim zahtjevima nezavisnih verifikatora; - proslijediti ekolo{ku izjavu nadle`nom organu. Dobrovoqni sporazumi ^lan 98. Lica koja zastupaju odre|ene interese grupa mogu}ih zaga|iva~a ili pojedinih zaga|iva~a mogu zakqu~iti sporazume sa nadle`nim organima radi zadovoqavawa ekolo{kih zahtjeva na ekolo{ki prihvatqiv i ekonomski efikasan na~in. Podzakonskim aktima bi}e propisani uslovi i postupak za dobrovoqni sporazum i u skladu sa uslovima utvr|enim ovim zakonom. ^lan 99. Kod zakqu~ivawa dobrovoqnog sporazuma moraju se uzeti u obzir slijede}e smjernice i uslovi: - uspostavqawe procesa konsultacija, u kojem bi zainteresovane grupacije – sve relevantne poslovne asocijacije ili preduze}a, udru`ewa za za{titu `ivotne sredine, lokalni i drugi organi mogli dati svoje sugestije o nacrtu sporazuma; - ugovor je obavezuju}i za obe strane i predvi|a jasan okvir, te mo`e obuhvatiti i sankcije koje su primjewive u slu~aju nepo{tivawa ugovora; - ciqevi ugovora izra`avaju se broj~anim iznosima; - uspostavqawe ciqa i odre|ivawe roka pristupa sporazumu; - definisawe sporazuma na na~in na koji se odvija monitoring; - sporazumi se objavquju u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

XIV - FINANSIRAWE ZA[TITE @IVOTNE SREDINE I EKONOMSKI INSTRUMENTI Buxet Republike Srpske ^lan 100. U buxetu Republike Srpske obezbje|uju se sredstva za: - podr{ku u ostvarivawu zadataka koji proizilaze iz obaveza i odgovornosti prema me|unarodnoj zajednici iz oblasti za{tite `ivotne sredine; - suzbijawe {tete po `ivotnu sredinu, u slu~aju kada se ne mo`e primijeniti odgovornost za izazivawe {tete odre|enom licu; - tro{kove spre~avawa ili otklawawa {tete po `ivotnu sredinu koja zahtijeva neposrednu intervenciju; - podr{ku mjerama u ciqu za{tite `ivotne sredine, naro~ito u oblasti razvoja i funkcionisawa informativnog sistema, kontrole od strane javne uprave, obrazovawa i {irewa informacija, istra`ivawa i aktivnosti javnosti koje se odnose na za{titu `ivotne sredine. Fond za za{titu `ivotne sredine ^lan 101. Fond za za{titu `ivotne sredine (u daqem tekstu: Fond) osniva se zakonom s ciqem prikupqawa i distribucije finansijskih sredstava za za{titu `ivotne sredine na podru~ju Republike Srpske, a koristi}e se naro~ito za slijede}e namjene: -podr{ka u ostvarivawu zadataka koji proizilaze iz obaveza i odgovornosti prema me|unarodnoj zajednici iz oblasti za{tite `ivotne sredine; - suzbijawe {tete po `ivotnu sredinu u slu~aju kada se ne mo`e primjeniti odgovornost za izvr{avawe {tete odre|enom licu; - tro{kovi spre~avawa ili otklawawa {tete po `ivotnu sredinu koja zahtjeva neposrednu intervenciju; - podr{ka mjerama u ciqu za{tite `ivotne sredine, naro~ito u oblasti razvoja i finansirawa informativnog sistema, obrazovawa i {irewa informacija, istra`ivawa i aktivnosti javnosti koje se odnose na za{titu `ivotne sredine; - unapre|ivawe razvoja ekonomske strukture koja je povoqna za `ivotnu sredinu; - o~uvawe za{ti|enih prirodnih podru~ja; - unapre|ivawe ekolo{ke svjesti javnosti i istra`ivawe `ivotne sredine. XV - GRA\ANSKA ODGOVORNOST ZA [TETU NANESENU @IVOTNOJ SREDINI ^lan 102. Radi spre~avawa nano{ewa {tete `ivotnoj sredini i obezbje|ewa adekvatne naknade, ovim zakonom se utvr|uje odgovornost za djelatnosti opasne za `ivotnu sredinu u oblasti za{tite `ivotne sredine, sanaciju {tete nanesene `ivotnoj sredini, teret dokazivawa, pristup informacijama o odgovornim licima, pravila za davawe prava nevladinim organizacijama i du`nost odgovornih lica da nadoknade {tetu. Odgovornost u odnosu na djelatnosti ^lan 103. Pravno lice, koje se bavi djelatno{}u opasnom po `ivotnu sredinu, odgovorno je za {tetu nanesenu tom djelatno{}u qudima, imovini i `ivotnoj sredini. Djelatnosti opasne po `ivotnu sredinu su one djelatnosti koje predstavqaju zna~ajan rizik za qude, imovinu ili `ivotnu sredinu. Opasne djelatnosti po `ivotnu sredinu su: - upravqawe lokacijama koje su opasne za `ivotnu sredinu,

Strana 18 - Broj 53

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Subota, 24. avgust 2002.

- osloba|awe geneti~ki modifikovanih organizama i - osloba|awe mikroorganizama. Pod opasnim lokacijama se podrazumijevaju: rudnici, nalazi{ta nafte ili rafinerije, postrojewa za snabdijevawe plinom i taqewe, termolektrane, koksne pe}i, postrojewa za proizvodwu i obradu metala i minerala, hemijska postrojewa, postrojewa za tretman, spaqivawe i skladi{tewe otpada, postrojewa za tretman otpadnih voda, klaonice, bojare i ko`are, postrojewa za proizvodwu papira, brane i gasovodi ili naftovodi. “Geneti~ki modifikovani organizmi” su bilo koje biolo{ke jedinke sposobne za reprodukciju ili preno{ewe geneti~kog materijala. “Mikroorganizmi” su mikrobiolo{ke jedinke, }elijske ili bez}elijske, sposobne za replikaciju ili preno{ewe geneti~kog materijala. Ukoliko vi{e lica na istoj lokaciji obavqa opasnu djelatnost, onda snose zajedni~ku odgovornost za {tete. Izuzeci od odgovornosti ^lan 104. Pravno lice se osloba|a odgovornosti za {tetu prouzrokovanu: - ratom, gra|anskim ratom ili nekom posebnom prirodnom pojavom, - od strane tre}eg lica ~ija je namjera bila nano{ewe {tete ili - zbog posebnih naredbi i mjera nadle`nih organa, koje su direktno prouzrokovale {tetu. Odgovornost je iskqu~ena i ukoliko pravno lice doka`e da je primijenilo odgovaraju}e mjere za{tite koje su okolnosti zahtijevale, kako bi sprije~ilo ili ubla`ilo {tetu. Pretpostavka uzro~nosti ^lan 105. Ukoliko je djelatnost opasna za `ivotnu sredinu zbog specifi~nih okolnosti slu~aja i mo`e prouzrokovati {tetu, pretpostavqa se da je {teta nastala tom djelatno{}u. Djelatnost koja prouzrokuje {tetu procjewuje se na osnovu na~ina rada, kori{}enih postrojewa, vrste i koncentracije materija koje se upotrebqavaju ili nastaju tom djelatnosti, geneti~ki modifikovanih organizama ili mikroorganizama, meteorolo{kih uslova kao i vremena i mjesta nastanka {tete. Pretpostavka se odbacuje ukoliko odgovorno lice doka`e da nije prouzrokovalo {tetu ili ukoliko doka`e da je vjerovatnije da je {teta prouzrokovana vr{ewem neke druge djelatnosti. Pravo na informisawe ^lan 106. Svako ko tvrdi da je pretrpio {tetu nekom djelatno{}u opasnom po `ivotnu sredinu, mo`e zahtijevati podatke o oklonostima radi dokazivawa da je ta djelatnost prouzrokovala {tetu. Pravno lice, protiv kojeg je podnesena tu`ba za naknadu {tete, ima pravo na informacije od drugog pravnog lica. Finansijske garancije ^lan 107. Pravno lice, koje obavqa djelatnost opasnu po `ivotnu sredinu, du`no je putem osigurawa ili na drugi na~in obezbijediti sredstva za nadoknadu eventualne {tete.

[teta nanesena `ivotnoj sredini ^lan 108. Ukoliko je opasna djelatnost prouzrokovala {tetu `ivotnoj sredini, pravno lice treba da nadoknadi tro{kove procjene {tete i tro{kove mjera za vra}awe u prija{we stawe. Zahtjev za naknadu {tete obuhvata i tro{kove mjera za spre~avawe ili ubla`avawe {tete nanesene `ivotnoj sredini kao i visinu naknade za {tetu licima i imovini koja su pogo|ena tim djeltanostima. Naknada za izazvanu {tetu ^lan 109. Ukoliko {teta nanesena `ivotnoj sredini ne mo`e da se sanira odgovaraju}im mjerama tada je lice koje je prouzrokovalo {tetu odgovorno za naknadu u visini vrijednosti uni{tenog dobra. Visina naknade treba biti pribli`na ekonomskoj i ekolo{koj vrijednosti uni{tenog dobra iz `ivotne sredine. Ukoliko se ta vrijednost ne mo`e utvrditi uobi~ajenim postupcima, tada sud treba da odredi visinu {tete. Ukoliko je pravno lice prouzrokovalo {tetu nenamjerno ili slu~ajno ili ukoliko bi ga isplata potpune {tete dovela u oskudicu, sud mo`e smawiti iznos naknade na razuman nivo. Republika Srpska je du`na da izvr{i naknadu {tete ukoliko nema drugih lica odgovornih za nastalu {tetu. ^lan 110. Za sva pitawa o odgovornosti za {tetu nastalu u `ivotnoj sredini koja nisu propisana ovim zakonom, primjewiva}e se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. XVI - ME\UENTITETSKA SARADWA 1. ME\UENTITETSKI ODNOSI Me|uentitetski sporazum ^lan 111. Republika Srpska uspostavqa sa Federacijom Bosne i Hercegovine odnose saradwe i koordinacije u okvirima zajedni~kih ciqeva i interesa za{tite `ivotne sredine osnivawem me|uentitetskog tijela za za{titu `ivotne sredine. Me|uentitetsko tijelo za za{titu `ivotne sredine osniva se odlukama Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Me|uentitetsko tijelo za za{titu `ivotne sredine broji ~etiri ~lana iz Republike Srpske i ~etiri ~lana iz Federacije Bosne i Hercegovine. Sastaju se po potrebi, a najmawe {est puta godi{we. Odluku donose konsenzusom. ^lan 112. Me|uentitetsko tijelo za za{titu `ivotne sredine bavi se svim pitawima iz oblasti `ivotne sredine koja zahtijevaju usagla{en pristup entiteta, kao i drugim pitawima koja su prenesena na Me|uentitetsko tijelo za `ivotnu sredinu od strane entiteta, ovim zakonom i drugim propisima, a naro~ito pitawa: - me|unarodnih sporazuma i programa iz oblasti `ivotne sredine; - saradwe sa me|unarodnim organizacijama i drugim zemqama; - koordinaciju implementacije i dono{ewa zakona i drugih propisa; - koordinaciju monitoringa sprovo|ewa standarda i procedura za `ivotnu sredinu;

Subota, 24. avgust 2002.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 53 - Strana 19

- davawe preporuka za uspostavqawe usagla{enih standarda kvaliteta `ivotne sredine na nivou entiteta; - koordinaciju entitetskih akcionih planova i drugih programa i planova iz oblasti `ivotne sredine; - koordinaciju monitoringa i sistema za informisawe i - prikupqawe i razmjenu informacija. Me|uentitetsko tijelo za za{titu `ivotne sredine pru`a stru~nu pomo} nadle`nim entitetskim ministarstvima. Me|uentitetsko tijelo za za{titu `ivotne sredine je du`no osigurati da su interesi oba entiteta uzeti u obzir pri planirawu projekata, naro~ito kada su u pitawu razli~ite vrste kori{}ewa `ivotne sredine koje su u koliziji u podru~jima koja presjecaju me|uentitetske linije razgrani~ewa. Me|uentitetski program za{tite `ivotne sredine ^lan 113. Me|uentitetsko tijelo za za{titu `ivotne sredine donosi me|uentitetski program za{tite `ivotne sredine. Me|uentitetski program za{tite `ivotne sredine obuhvata pitawa koja zahtijevaju usagla{en pristup entiteta, posve}uju}i posebnu pa`wu saradwi na me|unarodnom nivou i me|unarodnim obavezama. Me|uentitetski program za{tite `ivotne sredine izra|uje zajedni~ka radna grupa, koja se formira od predstavnika entiteta, sa ravnomjernom zastupqeno{}u predstavnika oba entiteta. Vlada Republike Srpske imenuje 15 predstavnika u radnu grupu. Zajedni~ka radna grupa formira se u roku od 90 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona. Radna grupa du`na je pripremiti nacrt me|uentitetskog programa za{tite `ivotne sredine u roku od {est mjeseci od dana formirawa. Nacrt me|uentitetskog programa za{tite `ivotne sredine dostavqa se Savjetodavnom vije}u i vladama entiteta radi davawa mi{qewa u roku od 30 dana od dana dostavqawa. Nakon obavqenih konsultacija, zajedni~ka grupa izra|uje kona~an nacrt me|uentitetskog progama i dostavqa ga Me|uentitetskom tijelu za `ivotnu sredinu. Me|uentitetski program za{tite `ivotne sredine objavquje se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske’’. Me|unarodna saradwa ^lan 114. Entiteti, uz posredovawe Me|uentitetskog tijela za `ivotnu sredinu u~estvuju u me|unarodnoj saradwi u oblasti za{tite `ivotne sredine. XVII - KAZNENE ODREDBE ^lan 115. Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kazni}e se za prekr{aj svako pravno lice koje: - prekr{i uslove iz ~lana 67. stav 1.; - izvodi ili rukovodi radom postrojewa ili obnove djelatnosti bez ekolo{ke dozvole ili suprotno ekolo{koj dozvoli; - ne ispuwava uslove utvr|ene ekolo{kom dozvolom, odnosno uslove propisane va`e}im propisima iz oblasti ekologije; - ne podnosi nadle`nom organu informacije i podatke propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu wega; - ne izradi plan preventivnih mjera za spre~avawe nesre}a ve}ih razmjera i ne preduzme preventivne mjere;

- ne izradi unutra{wi plan intervencije i ne dostavi ga organu iz ~lana 82. stav 1. Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM za prekr{aje iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se pravno lice. XVIII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 116. Narodna skup{tina Republike Srpske donosi republi~ki strate{ki plan za za{titu `ivotne sredine u roku od dvije godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. Propisi Vlade ^lan 117. Obavezuje se Vlada Republike Srpske da u roku od dvije godine od dana stupawa na snagu ovog zakona donese podzakonske akte navedene u ovom zakonu. Propisi ministra ^lan 118. Obavezuje se ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine da u roku od jedne godine od dana dono{ewa ovog zakona donese podzakonske akte navedene u ovom zakonu. ^lan 119. Osnivawem Me|uentitetskog tijela za za{titu `ivotne sredine prestaje sa radom Koordinacioni odbor za za{titu `ivotne sredine kao zajedni~ko tijelo Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan 120. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 01-621/02 25. jula 2002. godine Bawa Luka Predsjednik Narodne skup{tine, Dr Dragan Kalini}, s.r.

698
Na osnovu Amandmana XL ta~ke 2. na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O ZA[TITI VAZDUHA

Progla{avam Zakon o za{titi vazduha koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na sjednici odr`anoj 25. jula 2002. godine. Broj: 01-020-570/02 29. jula 2002. godine Bawa Luka Predsjednik Republike, Mirko [arovi}, s.r.

ZAKON
O ZA[TITI VAZDUHA

I - OP[TE ODREDBE Sadr`aj zakona ^lan 1. Ovim zakonom ure|uje se za{tita vazduha od zaga|ivawa radi za{tite zdravqa qudi, klime i `ivotne sredine od {tetnog uticaja zaga|enog vazduha. Za{tita vazduha od zaga|ivawa prouzrokovanog radioaktivnim materijama, industrijskim nesre}ama i elementarnim nepogodama, ure|uje se posebnim zakonom. Ciqevi za{tite vazduha ^lan 2. Za{titom vazduha prema ovom zakonu obezbje|uje se:

Zabraweno je ispu{tawe ili uno{ewe u vazduh zaga|uju}ih supstanci u koli~inama koje mogu ugroziti zdravqe qudi i `ivotnu sredinu.na~elu da se mjere i postupci za za{titu vazduha ne mogu sprovoditi ako bi imali negativan uticaj na `ivotnu sredinu izvan Republike Srpske ili bi bili suprotni strogim propisima o za{titi na radu.Strana 20 . . Osnovne obaveze ^lan 5.za{titi vazduha.“pravno ili fizi~ko lice” zna~i bilo koje fizi~ko ili pravno lice koje rukovodi radom ili kontroli{e objekat ili kome je data mo} ekonomskog odlu~ivawa o tehni~kom funkcionisawu preduze}a. . ovaj nivo se mora dosti}i u odre|enom periodu i kasnije ne smije biti prekora~en. . ovaj zakon se primjewuje samo na pogone sa sagorijevawem koja su namijewena za produkovawe energije sa izuzetkom onih pogona koji direktno koriste produkte sagorijevawa u procesima proizvodwe.“vazduh” zna~i spoqni vazduh (skup svih gasova) u atmosferi. .na~elu “zaga|iva~ pla}a” koje osigurava da tro{kove sprovo|ewa mjera poboq{awa stawa vazduha snose pravna ili fizi~ka lica koja ispu{taju zaga|uju}e materije u vazduh. . avgust 2002.proces za{tite vazduha. spre~avawa ili smawivawa. .PLANIRAWE ZA[TITE VAZDUHA Svrha planirawa ^lan 6. Definicije i pojmovi ^lan 4.“zna~ajna promjena” zna~i promjenu u radu postrojewa koja mo`e imati {tetne uticaje na qude ili `ivotnu sredinu.“zaga|ivawe vazduha” zna~i direktno ili indirektno uno{ewe supstanci u vazduh od strane ~ovjeka {to rezultira takvim {tetnim uticajima koji ugro`avaju qudsko zdravqe. 24. Radi postizawa ciqeva za{tite vazduha utvr|enih ovim zakonom. .u~e{}e javnosti u procesu za{tite vazduha. . spre~avawa ili smawivawa {tetnih uticaja na qudsko zdravqe i/ili `ivotnu sredinu u cjelini.“postrojewe” zna~i bilo koji objekat koji se koristi za industrijske ili javne komunalne svrhe koje vjerovatno mogu da izazovu zaga|ivawe vazduha. du`ni su da me|usobno sara|uju po pitawima za{tite `ivotne sredine.“grani~na vrijednost kvaliteta vazduha” zna~i nivo odre|en na osnovu nau~nog znawa. .odr`avawe postoje}eg stawa kvaliteta vazduha na podru~jima nezaga|enog (~istog) vazduha. klimu i `ivotnu sredinu u cjelini. . kao i pokretne izvore kao {to su motorna vozila. Polaze}i od osnovnih na~ela za{tite `ivotne sredine.“emisija” zna~i ispu{tawe supstanci iz bilo kog izvora u vazduh. .“postrojewe sa sagorijevawem” zna~i bilo koju tehni~ku napravu u kojoj se goriva oksidiziraju kako bi se koristila toplota koja se na taj na~in produkuje. ne ukqu~uju}i radne prostorije. kao dio sistema za{tite `ivotne sredine. . . izdavawu saglasnosti i dozvola.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. ukqu~uju}i i neprijatne mirise. s utvr|enim pravima.ostvarivawe i drugih ciqeva za{tite vazduha u skladu sa ovim zakonom. {tetnog uticaja zaga|ivawa vazduha na qudsko zdravqe.u~e{}u javnosti u postupku utvr|ivawa politike i dono{ewu planova i programa za{tite vazduha.ograni~avawu ispu{tawa zaga|uju}ih materija u vazduh na najmawu mogu}u mjeru. ukqu~uju}i stacionarne izvore iz industrije i doma}instava.“prag informisawa” zna~i nivo iznad koga postoji rizik po qudsko zdravqe usred kratkog izlagawa za izuzetno osjetqive dijelove stanovni{tva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.“izvor” zna~i bilo koje porijeklo ispu{tawa supstanci u vazduh. . uz kori{}ewe najboqih raspolo`ivih tehnologija.“postrojewe za spaqivawe otpada” zna~i bilo koju stacionarnu ili pokretnu tehni~ku jedinicu namijewenu termalnoj obradi otpada sa ili bez povrata toplote od sagorijevawa koja se produkuje.poboq{avawe vrijednosti kvaliteta vazduha u zonama u kojima je vazduh zaga|en. Pojedini izrazi koji se upotrebqavaju u ovom zakonu imaju slijede}e zna~ewe: . .“grani~na vrijednost emisije” zna~i koncentraciju i/ili koli~inu zaga|uju}ih supstanci u emisijama iz nekog izvora u toku odre|enog perioda koje ne smiju biti prekora~ene.kontrola zaga|ivawa vazduha koja poti~e od qudskog djelovawa i ograni~avawe intenziteta zaga|ivawa vazduha na izvorima zaga|ivawa. . . gasifikacije ili plazme kada se supstance koje nastaju kao rezultat tretirawa naknadno spaquju. Svi subjekti ~ije aktivnosti imaju uticaj na vazduh. po`ara ili eksplozije koje nastaju zbog nekontrolisanih promjena nastalih tokom rada postrojewa i predstavqaju veliku opasnost po zdravqe qudi ili `ivotnu sredinu posredno ili neposredno unutar ili izvan postrojewa ukqu~uju}i jednu ili vi{e opasnih supstanci.“velika nesre}a/udes” zna~i pojavu velike emisije.“zaga|uju}a materija” zna~i bilo koju supstancu koju ~ovjek direktno ili indirektno unosi u vazduh i koja vjerovatno mo`e imati {tetan uticaj na qudsko zdravqe i/ili na `ivotnu sredinu u cjelini. za{tita vazduha zasniva se na: . i ta~kaste i difuzne izvore. .za{tita kvaliteta vazduha radi izbjegavawa.“ciqana vrijednost” zna~i nivo odre|en sa ciqem izbjegavawa vi{e dugotrajnih {tetnih uticaja na qudsko zdravqe i/ili `ivotne sredine u cjelini. obavezama i odgovornostima fizi~kih i pravnih lica.“vrijednost uzbune” zna~i nivo iznad koga postoji rizik po qudsko zdravqe prilikom kratkog izlagawa i na kojem }e biti preduzeti direktni koraci.“neprijatan miris” zna~i svojstvo odoranata za koje se qudskim ~ulom mirisa opa`a da izaziva negativan fiziolo{ki uticaj. u Republici Srpskoj se utvr|uje republi~ka strategija za{tite vazduha s akcionim planom . .“kvalitet vazduha” zna~i koncentraciju zaga|uju}ih supstanci u vazduhu u toku odre|enog perioda. . ovaj nivo se mora dosti}i u odre|enom periodu gde je to mogu}e. . s ciqem izbjegavawa.informisawe stanovni{tva o vrijednostima kvaliteta vazduha i mjerama za o~uvawe i poboq{awe kvaliteta vazduha. . . II . . inspekcijskom nadzoru i drugim postupcima procesa za{tite vazduha. nanose {tetu `ivotnim resursima i ekosistemima. materijalnoj svojini i koji o{te}uju ili uti~u na razonodu i ostale vrste zakonskog kori{}ewa `ivotne sredine. . . ovo ukqu~uje spaqivawe putem oksidacije otpada kao i putem ostalih procesa kao {to su procesi pirolize. bilo da su ti uticaji neposredni ili odlo`eni. . . Na~ela za{tite vazduha ^lan 3. . vode i zemqi{ta kao i osnovnih komponenti i potencijala `ivotne sredine.

Grani~ne vrijednosti emisija ^lan 13.podatke o stawu kvaliteta vazduha i tendencijama wegovog kretawa kada su u pitawu zaga|uju}e materije za koje su grani~ne vrijednosti utvr|ene na osnovu Zakona o za{titi `ivotne sredine. mogu imati uticaja na `ivotnu sredinu koji se mo`e odrediti.ne prekora~e grani~ne vrijednosti emisija. Izvje{taj o sprovo|ewu politike ^lan 9.supstancama koje }e biti ispu{tene u vazduh u toku redovnog rada objekta. Grani~ne vrijednosti emisija propisuje Vlada Republike Srpske. u skladu sa republi~kom strategijom za{tite vazduha. na period od {est godina.podatke o tendencijama i razvoju emisija zaga|uju}ih materija koje su upisane u katastar emisija. Vlada Republike Srpske podnosi Narodnoj skup{tini Republike Srpske na razmatrawe izvje{taj najmawe jednom u dvije godine. ukqu~uju}i i rasipaju}e emisije. Republi~ka strategija za{tite vazduha je sastavni dio republi~ke strategije i akcionog plana za{tite `ivotne sredine. avgust 2002. . koje poti~u iz izvora za ~iju izgradwu i upotrebu nije potrebna ekolo{ka dozvola. Lokalni program za{tite vazduha: . Republi~ku strategiju za{tite vazduha priprema Ministarstvo za urbanizam. na kojima se ne mo`e graditi nijedan novi ta~kasti izvor emisija. Republi~ka strategija za{tite vazduha ^lan 8. . Lokalni program za{tite vazduha sastavni je dio lokalnog programa za{tite `ivotne sredine.supstancama koje }e biti ispu{tene u vazduh iz objekta u slu~aju nesre}e ve}ih razmjera. Lokacija.lokalni (gradski i op{tinski) programi za{tite vazduha. odnosno grada na razmatrawe izvje{taj. prilikom odre|ivawa lokacija za nove ta~kaste izvore emisija i izvore za koje je potrebna ekolo{ka dozvola. . utvr|uje se lista za{ti}enih podru~ja. du`ni su da: . 24.vr{e mjerewa i pra}ewa emisija. na osnovu studije o vazduhu.IZVORI EMISIJA 1. Prilikom planirawa prostora. na na~in utvr|en me|uentitetskim sporazumom koji je ratifikovala Narodna skup{tina Republike Srpske. na na~in propisan Zakonom o za{titi `ivotne sredine za pripremawe lokalnog programa za{tite `ivotne sredine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 .Subota. Za podru~je neke op{tine. Izvje{taj sadr`i naro~ito: . Kod izrade i dono{ewa prostornih planova.donosi skup{tina op{tine. . na osnovu studije o uticaju na `ivotnu sredinu se utvr|uje da li emisije u vazduh. O sprovo|ewu politike utvr|ene republi~kom strategijom za{tite vazduha. koje }e se koristiti za sprje~avawe i smawivawe emisija. uz primjenu najboqih raspolo`ivih tehnologija. odobrewem za gra|ewe i odobrewem za upotrebu. posebno pogoni i postrojewa. III .priprema nadle`ni op{tinski. Pravno lice pogona. Lokalnim programom za{tite vazduha utvr|uje se politika za{tite vazduha i na~in upravqawa kvalitetom vazduha na podru~ju op{tine.osnovnim supstancama koje }e se koristiti u radu objekta. . na~elnik podnosi skup{tini op{tine.mjere za poboq{awe kvaliteta vazduha koje su preduzete i rezultati istih. stambeno-komunalne djelatnosti. Da li emisije u vazduh. odnosno grada. najmawe jednom u dvije godine. politika. a u postupku pripremawa i dono{ewa uskla|uje se s odgovaraju}im planskim dokumentom Federacije Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Federacija). Na prijedlog Vlade Republike Srpske. posebna pa`wa posve}uje se za{titi ventilacionih hodnika i kvalitetu vazduha gusto ili stalno naseqenog podru~ja. Republi~kom strategijom za{tite vazduha utvr|uje se politika za{tite vazduha i upravqawa kvalitetom vazduha. .republi~ka strategija za{tite vazduha s akcionim planom upravqawa kvalitetom vazduha (u daqem tekstu: republi~ka strategija za{tite vazduha). Ekolo{kom dozvolom. O sprovo|ewu politike utvr|ene lokalnim programom za{tite vazduha. na na~in propisan Zakonom o za{titi `ivotne sredine za pripremawe republi~ke strategije i akcionog plana za{tite `ivotne sredine. utvr|uje se urbanisti~kom saglasno{}u. Planirawe prostora ^lan 11. veli~ina i karakteristike ventilacionih hodnika odre|uju se meteorolo{kom studijom.Strana 21 upravqawa kvalitetom vazduha i drugi planovi i programi koji se donose i ostvaruju na na~in i pod uslovima utvr|enim ovim zakonom. Zahtjev za izdavawe saglasnosti i odobrewa iz stava 1. . predstavqaju jedan od obaveznih osnova za pripremawe i izradu prostornih planova. OP[TA OGRANI^EWA Obaveze pravnog lica izvora emisija ^lan 12. Lokalni programi za{tite vazduha ^lan 10. koje poti~u iz izvora za ~iju je izgradwu i upotrebu potrebna ekolo{ka dozvola. na prijedlog na~elnika na period od {est godina. postrojewa i drugih izvora.preventivnim mjerama i mjerama za ubla`avawe posqedica. podzakonskim aktom. . Vrste planskih dokumenata ^lan 7. . Izvori emisija i druge dozvole ^lan 14. sadr`i i podatke o: . niti se mogu vr{iti zna~ajnija pro{irewa postoje}ih djelatnosti. odnosno grada. ovog ~lana.smawe na najmawu mogu}u mjeru emisije zaga|uju}ih materija i neprijatnih mirisa u vazduh. postrojewa sa sagorijevawem i postrojewa za spaqivawe otpada.izvje{taji o izvr{avawu planova i programa. Narodna skup{tina Republike Srpske donosi strategiju za za{titu vazduha. mogu imati uticaja na `ivotnu sredinu koji se mo`e dozvoliti. . . odnosno grada. pored elemenata propisanih posebnim zakonom. gra|evinarstvo i ekologiju (u daqem tekstu: Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine). odnosno gradski organ uprave. U Republici Srpskoj se donose slijede}i planski dokumenti iz oblasti za{tite vazduha: . mjere i ograni~ewa utvr|eni planskim dokumentima iz oblasti za{tite vazduha. koji ispu{tawem {tetnih materija u vazduh zaga|uju ili mogu da zagade vazduh.

opis kvaliteta vazduha u podru~ju uticaja. . Uslovi i podaci koji ~ine sadr`inu dozvole iz ~lana 13. .rezime studije. ukqu~uju}i lokaciju.pore|ewe tehnologije koja }e se koristi u odnosu na najboqe raspolo`ive tehnologije. 24. izdaju se na na~in i po postupku propisanom posebnim zakonom. . ako je izvjesno da }e izvor ispu{tati u vazduh supstance iznad grani~nih vrijednosti emisija propisanih na osnovu ovog zakona. i lica koje on odabere sa liste kao izvo|a~a izrade.skicu podru~ja koje je pod uticajem izvora emisije. okru`ewe.podatke koji su kori{}eni i metoda koje su primjewene u izradi studije. Sadr`ina dozvole ^lan 20. odnosno odobrewa za upotrebu. ako se radi o slu~aju iz ~lana 14. zahtjev za: . stambeno-komunalne djelatnosti. ovog zakona. emisije u vazduh iz izvora mogu {tetno uticati na zdravqe qudi i klimu ili `ivotnu sredinu u znatnoj mjeri. U pogledu emisija zaga|uju}ih materija u vazduh. prema studiji o uticaju na `ivotnu sredinu. saglasnost ili odobrewe iz stava 1. u studiji obuhvata: . na na~in i pod uslovima utvr|enim posebnim propisima. prema tarifi koju propisuje ministar za urbanizam. kao naru~ioca. Rezime studije bez tehni~kih podataka javno se objavquje odmah nakon izrade na oglasnom mjestu op{tine u kojoj }e objekat biti lociran i ostaje objavqen najmawe dva mjeseca. odnosno studiji o vazduhu. tra`i se prethodno mi{qewe nadle`nog organa neke op{tine. Promjena odobrenih uslova ^lan 19. planu ili radu nekog izvora emisije. prirodu aktivnosti i gdje je to potrebno. avgust 2002. . tehnologiju koja }e se koristiti.uslove i na~in ispu{tawa zaga|uju}ih materija u vazduh. koje je obavezna dati u roku od 15 dana od dana kada je zatra`eno. O izradi studije zakqu~uje se ugovor izme|u pravnog lica izvora emisije. gdje je to odgovaraju}e. odobrewe za gra|ewe i odobrewe za upotrebu. faunu. koje je du`no da primjewuje odgovorno lice izvora emisija. U slu~aju mawih promjena. ovog ~lana. ukqu~uju}i difuzne emisije. Ako ekolo{ka dozvola.opis uticaja o~ekivanog kvaliteta vazduha nakon realizacije projekta na qude. uslovi u pogledu tehni~ke opremqenosti i za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine. floru. dozvole iz stava 1.opis kvaliteta vazduha u podru~ju uticaja prije realizacije projekta. Studiju o vazduhu izra|uje pravno lice koje ima ovla{}ewe Ministarstva nadle`nog za za{titu `ivotne sredine. utvr|uju se na osnovu ekolo{ke dozvole.izmjenu odobrewa za gra|ewe odnosno izmjenu ili dopunu urbanisti~ke saglasnosti. . mijewawa uslova obavqawa djelatnosti. posebno one koje se odnose na emisije u vazduh. Sadr`ina studije o vazduhu ^lan 18. gra|evinarstvo i ekologiju (u daqem tekstu: ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine).listu preventivnih i za{titnih mjera kojima se spre~ava ili smawuje uticaj emisija prouzrokovanih realizacijom projekta. Urbanisti~ka saglasnost. pravno lice je du`no da tra`i izmjenu odobrewa. U postupku izdavawa odobrewa za rad. ova procjena uticaja ukqu~uje opis stepena zaga|ewa vazduha u odnosu na propisane grani~ne vrijednosti.projektu. ovog zakona. zemqi{te.opis i prora~un dodatnog zaga|ewa prouzrokovanog realizacijom projekta uz kori{}ewe podataka o lokalnim meteorolo{kim uslovima. Nadle`ni organ ne mo`e izdati dozvolu. ukqu~uju}i primjenu najboqih raspolo`ivih tehnologija. Odobrewe za rad pravnog lica izvora emisija u vazduh izdaje se prilikom svakog po~etka obavqawa djelatnosti (u slu~aju prekida rada. Tro{kove izrade studije snosi naru~ilac izrade. . Izrada studije o vazduhu ^lan 17. . nadle`ni organ se obavje{tava o prirodi promjene i wenim uticajima na emisiju zaga|uju}ih materija u vazduh u roku od osam dana od nastanka promjene. . odnosno grada. . kao i drugi propisani uslovi (u daqem tekstu: odobrewe za rad). infrastrukturu.supstancama koje }e se koristiti za proces proizvodwe i za proizvodwu energije. za{tite na radu i za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine.supstancama koje }e biti emitovane u vazduh u toku normalnog rada objekta. ovog ~lana sadr`e i: . ako za upotrebu objekata nije propisana obaveza izdavawa ekolo{ke dozvole. Smetwe za izdavawe dozvola ^lan 15. kojim se utvr|uje da su ispuweni uslovi u pogledu tehni~ke opremqenosti.izmjenu ekolo{ke dozvole. i ~lana 14. . Ako emisije u vazduh mogu imati uticaja na `ivotnu sredinu na podru~ju jedne ili vi{e susjednih op{tina.podatke o preventivnim mjerama za{tite protiv zaga|ewa vazduha. u postupku izdavawa saglasnosti i odobrewa prema stavu 3.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. ovog zakona. Studija o vazduhu sadr`i podatke o: . nadle`ni organ ne mo`e izdati odobrewe za rad dok pravno ili fizi~ko lice ne dostavi studiju o vazduhu. . ako se radi o slu~aju iz ~lana 13. O svakoj promjeni u projektu. kao i u slu~aju nesre}e ve}ih razmjera. Dozvola. . ovog ~lana ne}e se izdati.Strana 22 . ovog zakona ako. pravno lice izvora emisije podnosi nadle`nom organu. promjene djelatnosti i sli~no).propisane zabrane i ograni~ewa emisija u vazduh. propisani su Zakonom o za{titi `ivotne sredine i Zakonom o ure|ewu prostora. U slu~aju zna~ajne promjene. odnosno gradova. Odobrewe za rad ^lan 16. i ~lana 14. prije pristupawu promjeni. . saglasnost ili odobrewe iz ~lana 13. Studija posebno sadr`i: . materijalno i kulturno nasqe|e. odnosno odobrewe za upotrebu nisu izdati na osnovu studije o uticaju na `ivotnu sredinu koja sadr`i elemente i uslove za utvr|ivawe uticaja emisija u vazduh na `ivotnu sredinu ili studije o vazduhu. Izrada studije vr{i se prema pravilima struke i elementima propisanim ovim zakonom. Opis uticaja na `ivotnu sredinu koje imaju zaga|uju}e materije u toku normalnog rada i u slu~aju nesre}a ve}ih razmjera. Nadle`ni organ izdaje pravnom licu izvora emisije odobrewe za po~etak obavqawa djelatnosti.

Strana 23 . U slu~aju kvara na izvoru emisija iz ~lana 14. Nadle`ni organ iz stava 1. rad izvora emisije ne mo`e da traje neprekidno du`e od osam ~asova.lokacije za uzimawe uzoraka i vr{ewe periodi~nih mjerewa.mjere koje se trebaju preduzeti u slu~aju nesre}a ve}ih razmjera. 1320. U ku}nim izvorima emisije mogu se koristiti samo ~vrsta i te~na goriva utvr|ena u standardima organizacije nadle`ne za standardizaciju. na zdravqe qudi.Subota. pogoni za proizvodwu sirovog gvo`|a ili ~elika ukqu~uju}i stalno livewe). jednake ili ve}e od 50 MW. . Kvar na izvoru emisija ^lan 25. . ovog ~lana utvrdi da se prema uslovima utvr|enim u dozvoli ne mo`e obezbijediti da se grani~ne vrijednosti emisija ne prekora~uju. ako za to ima osnova. obavje{tava se organ nadle`an za izdavawe ekolo{ke dozvole i stanovni{tvo ugro`enog podru~ja. Nesre}e ve}ih razmjera ^lan 26. propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. mo`e se privremeno dozvoliti ako ne traje du`e od {est mjeseci i ako nije dva puta ve}e od grani~ne vrijednosti emisije. . nadle`ni organ je ovla{}en da po slu`benoj du`nosti izmjeni ili dopuni dozvolu i preduzme druge mjere propisane ovim zakonom. ako se nijedna propisana grani~na vrijednost ne mo`e primijeniti. Izvje{taj se javno objavquje na oglasnom mjestu op{tine. ovog zakona. 13. odnosno grada odmah nakon podno{ewa i ostaje objavqen (dostupan javnosti) najmawe dva mjeseca. koji koriste doma}a ~vrsta goriva. Ako pravno lice izvor emisija iz ~lana 14. Na~in redovnog pra}ewa emisija zaga|uju}ih materija u vazduhu. odgovorno lice je du`no da smawi trajawe ili prekine rad dok se izvor emisija ne osposobi za bezbjedan rad. proizvodwe cementnog klinkera u rotacionim pe}ima i proizvodwe celuloze iz drveta ili drugih vlaknastih materijala. Preispitivawe dozvola ^lan 23. Izvje{taj sadr`i podatke o potro{wi energije i goriva.obustavi rad izvora emisija dok pravno lice ne uskladi ispu{tawe zaga|uju}ih materija u vazduh sa grani~nim vrijednostima emisija ili ne stavi izvor emisija van pogona. ovog ~lana obustavi rad izvora emisija dok se prekomjerno ispu{tawe zaga|uju}ih materija. koje pravno lice izvora emisija ne mo`e prekora~iti. POSEBNA OGRANI^EWA Ku}ni izvori emisije ^lan 27. ne saniraju. i posqedice nesre}e. i 14. ovog ~lana mo`e se izdati ako se na ovaj na~in ne prekora~uju grani~ne vrijednosti kvaliteta vazduha. Industrijska postrojewa ^lan 29. nominalne termalne snage mawe. koje se ispu{taju u vazduh. 2. Godi{wi izvje{taj ^lan 22. propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine.) se ne primjewuju na emisije u vazduh iz ku}nih aktivnosti ili ku}nih izvora sagorijevawa ~ija je termalna snaga mawa od 250 KW. ovog zakona. o emisiji zaga|uju}ih materija i spaqivawu biomasa maweg obima. pravno lice je du`no da o tome obavijesti organ nadle`an za izdavawe dozvola. ovog ~lana. Goriva ku}nih izvora ^lan 28. Monitoring vazduha ^lan 21. Grani~ne vrijednosti emisija utvr|uju se prema okolnostima slu~aja. emisijama iz izvora. u pravilu svake desete godine. preispituju se redovno. u dijelu koji se odnosi na emisije zaga|uju}ih materija u vazduh i grani~ne vrijednosti emisija. 24. Postrojewa za spaqivawe otpada ^lan 30. Op{ta ograni~ewa utvr|ena ovim zakonom (~l. Prekora~ewe grani~nih vrijednosti ^lan 24. podlije`u prethodnom odobravawu tipa proizvoda kome pripadaju. avgust 2002. ure|aji i ostale ma{ine. a ukupno godi{we trajawe rada ne mo`e biti du`e od 96 ~asova.odredi najdu`i rok do koga rad izvora emisija mo`e biti obustavqen zbog ve}e koncentracije emisija u vazduh od utvr|enih grani~nih vrijednosti. Dozvole za izvore emisija iz ~l. te op{te podatke o uticaju koji mogu imati supstance. O nesre}i ve}ih razmjera. mjerewe i patente. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 .grani~ne vrijednosti emisija. Prekora~ewe grani~nih vrijednosti emisija odre|enih za pogone sa sagorijevawem. Emisiju iz postrojewa sa sagorijevawem. koje se koriste u doma}instvima i koje predstavqaju izvore emisija. . Uslove za rad postrojewa za spaqivawe otpada propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine u skladu sa ovim zakonom. jednom godi{we. Propisom ministra nadle`nog za za{titu `ivotne sredine utvr|uju se grani~ne vrijednosti emisija i zahtjevi koji se ti~u monitoringa zaga|uju}ih materija za industrijske sektore proizvodwe metala (pogoni za pe~ewe metalne rude ili za sinterovawe. koje ugro`ava zdravqe qudi i `ivotnu sredinu. ovog ~lana. U okolnostima iz stava 1. Nadle`ni organ je du`an da u slu~aju iz stava 1. propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. Privremena dozvola iz stava 2. a vanredno prilikom procjene propisa. Ako se u slu~aju iz stava 1. ovog zakona. du`an je da: . Pravno lice stacionarnog izvora emisije iz ~lana 13. ovog zakona podnosi izvje{taj nadle`nom organu op{tine ili grada. te rokove i na~in postupawa prilikom uzimawa uzoraka i periodi~nih mjerewa. uzimawa uzoraka i mjerewa parametara vazduha i osmatrawe promjena kvaliteta vazduha i wihovog uticaja na zdravqe qudi i `ivotnu sredinu. koja je zadesila izvor emisija iz ~lana 13. Oprema. prijema godi{weg izvje{taja pravnog lica ili nalaza inspektora. ovog zakona ispusti u vazduh koli~inu zaga|uju}ih materija koja je ve}a od utvr|enih grani~nih vrijednosti emisija. Pravila o odobravawu tipa proizvoda.

1. Upotreba organskih jediwewa iz stava 1.ZA[TITA VAZDUHA Vrijednosti kvaliteta vazduha ^lan 38. ovog ~lana. Te{ka uqa kod kojih sadr`aj sumpora prelazi 1. .10 % wihove mase. U registar emisija u vazduh obavezno se unose slijede}e zaga|uju}e materije: sumpordioksid. uvozu i potro{wi supstanci koje o{te}uju ozonski omota~ kao i na~in podno{ewa izvje{taja.00% mase. utovar i prevoz benzina od jednog skladi{ta do drugog ili od glavnog skladi{ta do benzinske stanice. Skladi{tewe goriva ^lan 34. Nadle`ni organ ne mo`e izvr{iti registraciju vozila. Nadle`ni organ ne mo`e odobriti obavqawe djelatnosti koja bi prouzrokovala prekora~ewe grani~nih vrijednosti u podru~ju gdje grani~ne vrijednosti nisu prekora~ene. propisuje Vlada Republike Srpske. U registru postrojewa i zaga|iva~a `ivotne sredine. u najve}oj mogu}oj mjeri i najkra}em roku. i ~lanom 14.1. . odnosno grada. 24. ^lan 31. postrojewa. amonijak. ukqu~uju}i i emisije iz prirodnih izvora na podru~ju Republike Srpske za pretpro{lu godinu. ne}e se vr{iti promet olovnog benzina. nemetanski ugqenvodonici. wihovim pravnim licima i zaga|uju}im materijama koje izvori ispu{taju u vazduh. ukoliko je sadr`aj sumpora ve}i od 0. goriva koja su namijewena za preradu prije finalnog sagorijevawa. avgust 2002. Propisom iz stava 1. 2. koji se uspostavqa na osnovu Zakona o za{titi `ivotne sredine. ovog ~lana utvr|uje se na~in vo|ewa evidencija o izvozu. Registar emisija ^lan 37.zadr`e preostala isparewa u kontejneru nakon istakawa benzina. Pogoni sa sagorijevawem koji koriste te{ka uqa kod kojih je sadr`aj sumpora ve}i od 1. metodologiju i na~in vo|ewa podataka u registru. Isparqiva organska jediwewa ^lan 35. januara 2010. nitrooksidi. Sadr`aj sumpora u gorivu ^lan 32. podno{ewe izve{taja i drugo) propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. Redovno testirawe nepropusnosti kamiona cisterni i periodi~nu kontrolu ispravnosti ventila za vakuum/pritisak na svim pokretnim kontejnerima. koja se koriste za motorna vozila i brodove. Emisije isparqivih organskih jediwewa utvr|uje posebnim propisom ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. Emisija iz motornih vozila ure|uje se podzakonskim aktom. januara 2015. godine.prihvate i zadr`e povratna isparewa iz prostora za skladi{tewe na benzinskoj stanici ili glavnom skladi{tu. vr{i u instituciji koju ovlasti Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine. koji se usqed isparqivih organskih jediwewa klasifikuju kao kancerogeni. Uslovi i postupak postepenog iskqu~ivawa iz upotrebe supstanci koje o{te}uju ozonski omota~ i wihove zamjene alternativnim supstancama koje imaju zna~ajno mawi {tetni uticaj na `ivotnu sredinu. goriva koja }e biti prera|ena u rafinerijskoj industriji. Goriva za vozila ^lan 33.20% wihove mase. Mjerewe kvaliteta vazduha ^lan 39. Ograni~ewa iz st. Skup{tina op{tine. nitrozooksidi. Goriva za motorna vozila moraju odgovarati standardima kvaliteta koje utvr|uje organizacija nadle`na za standardizaciju. Od 1.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Motorna vozila Subota. ugqenmonoksid. Za{tita ozonskog omota~a ^lan 36. ovog ~lana u djelatnostima i pogonima mora biti svedena na najmawu mogu}u mjeru.00% mase. ovog ~lana. Uslove mjerewa i kontrole sadr`aja sumpora u gorivu propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. Grani~ne vrijednosti. dostavqawa i upisivawa u registar. mjerewa i patente. . IV .Strana 24 . do 3. mutageni ili toksi~ni za reprodukciju. vozila i brodova koji se koriste za skladi{tewe. ovog zakona. Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine obezbje|uje redovan monitoring kvaliteta vazduha od dana stupawa na snagu ovog zakona. Dizel goriva. januara 2010. benzen i PM 10. ciqane vrijednosti i pragovi uzbune za zaga|uju}e materije koje se ispu{taju u vazduh propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine u skladu sa ovim zakonom. Sadr`aj podataka koji se vode u registru iz stava 1. u skladu sa ovim zakonom. vr{i se tako da se: . metan. koje su ni`e od vrijednosti utvr|enih u propisu iz stava 1. januara 2010. Na osnovu podataka registra emisija u vazduh. ukoliko je sadr`aj sumpora ve}i od 0. na~in i rokove wihovog prikupqawa. mogu da rade samo na osnovu dozvola izdatih u skladu sa ~lanom 13. u rokovima koje utvrdi ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. kojim se ure|uje redovni godi{wi tehni~ki pregled motornih vozila. zavisno od specifi~nosti podru~ja. koje prekora~uje propisane grani~ne vrijednosti emisija. ovog ~lana ne primjewuju se na: 1. moraju biti zamijeweni mawe {tetnim supstancama i preparatima. . vodi se i registar emisija u vazduh u koji se upisuju podaci o izvorima emisija u vazduh.zadr`e isparewa u pokretnom kontejneru dok ne do|e do ponovnog puwewa u glavnom skladi{tu. 1. Projektovawe i kori{}ewe objekata. ne mogu se koristiti kao goriva za pogone sa sagorijevawem od 1. kao i postupak za rukovawe proizvodima koji sadr`e ili su napravqeni od supstanci koje o{te}uju ozonski omota~. kao i na~in upravqawa podacima upisanim u registar (davawe informacija. ugqendioksid. Supstance i preparati. mo`e odrediti grani~ne vrijednosti kvaliteta vazduha za svoje podru~je. ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine objavquje u januaru svake godine izvje{taj o emisijama zaga|uju}ih materija u vazduh. ne mogu biti kori{}ena kao goriva od: .

relevantne topografske podatke. . televizije. Mjere za ugro`ena podru~ja ^lan 40. kao {to su koncentracije uo~ene u prethodnim godinama. pored mjera kontrole. te o sredwoj vrijednosti emisija kao i procjenu u vezi sa grani~nim vrijednostima i pragovima uzbune i wihovom uticaju na qudsko zdravqe i `ivotnu sredinu. radi objavqivawa. Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine dostavqa me|uentitetskom organu nadle`nom za za{titu `ivotne sredine Informisawe javnosti ^lan 43. Op{tina. VI . Stru~na institucija iz ~lana 39. detaqan opis mogu}ih mjerewa za poboq{awe kvaliteta vazduha. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . predvidjeti obustava aktivnosti izvora emisije ukqu~uju}i motorni saobra}aj koji doprinose prekora~ewu pragova upozorewa. {tampe ili na drugi uobi~ajen na~in).zapo~ne sa radom bez pribavqene ekolo{ke dozvole (~lan 14. . Informisawe se vr{i putem radija.).detaqan opis mjera ili projekata koje treba usvojiti radi smawewa zaga|ivawa nakon stupawa na snagu ovog zakona. . Razmjena informacija ^lan 42. ovog ~lana vodi bazu podataka o mjerewu kvaliteta vazduha i priprema godi{wi izvje{taj o stawu kvaliteta vazduha i dostavqa ga Ministarstvu nadle`nom za za{titu `ivotne sredine i Ministarstvu nadle`nom za za{titu zdravqa.neophodne buxetske zahtjeve (sredstva. Nov~anom kaznom u iznosu od 1.). putem radija. . Prekora~ewe grani~nih vrijednosti.ne podnese godi{wi izvje{taj (~lan 22. osobqe.analizu situacije. mo`e se zabraniti kori{}ewe odre|enih drumova za odre|ene vrste vozila. prijedlog plana mora biti dostupan javnosti radi davawa primjedbi. 24.lokaciju podru~ja pretjerane zaga|enosti (regioni. bez pribavqene ekolo{ke dozvole (~lan 20. Planovima iz stava 1. . . Stawe izuzetnog zaga|ivawa ^lan 41.). Informacije i izvje{taje institucija i organa nadle`nih za procjenu kvaliteta vazduha iz ~lana 39.Subota.KAZNENE ODREDBE Prekr{aji ^lan 45. moraju se utvrditi u izvje{taju. ovog ~lana mora biti dostavqen Ministarstvu nadle`nom za za{titu `ivotne sredine i ostalim ministarstvima u ~ijoj je nadle`nosti sprovo|ewe mjera iz plana. ciqanih vrijednosti i dugoro~nih ciqeva za za{titu vazduha. ovog ~lana mogu se predvidjeti mjere kontrole. Stru~na institucija iz stava 2. . U postupku dono{ewa. Nov~anom kaznom u iznosu od 1.ne obavijesti nadle`ni organ o prekora~ewu grani~nih vrijednosti emisija (~lan 24. koje je prouzrokovano drumskim saobra}ajem. razumqive i dostupne. informacije i sl. televizije. . Op{tina. oblik).Strana 25 Stru~na institucija koju ovlasti Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine zajedno sa Ministarstvom nedle`nim za za{titu zdravqa. U slu~aju da pitawe zaga|ewa vazduha.). ne mo`e biti rije{eno na drugi na~in. informacije o zaga|ivawu koje dolazi iz drugih podru~ja. Informacije iz stava 1.000 KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice koje: . industrijska ili ruralna oblast). gradovi) i stanica za mjerewe.potrebne klimatske podatke. ukupna koli~ina emisija iz ovih izvora (tona godi{we).ponovo otpo~ne sa radom u postoje}em objektu ili promjeni namjenu bez pribavqene ekolo{ke dozvole (~lan 16.procjenu planiranog poboq{awa kvaliteta vazduha i o~ekivanog vremena koje je potrebno da bi se postigli ovi ciqevi.500 do 15. kao {to je lista osnovnih izvora emisije odgovornih za zaga|ivawe (mapa).500 do 15. displeja ili putem kompjuterskih mre`a. kao {to je detaqan opis onih faktora koji su prouzrokovali prekora~ewe (prenos. . ovog zakona. Informacije koje se dostavqaju javnosti i organizacijama. Plan iz stava 1.000 KM kazni}e se za prekr{aj pravno i fizi~ko lice koje: . Nadzor nad sprovo|ewem odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu wega vr{i Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine. tehnike koje se koriste za procjenu. ovog zakona obezbje|uje da se a`urirane informacije o koncentracijama zaga|uju}ih materija u vazduhu redovno dostavqaju javnosti i odgovaraju}im organizacijama. ukqu~uju}i motorni saobra}aj. ovog ~lana sadr`e podatke o prekora~ewu koncentracija utvr|enih grani~nih vrijednosti i pragova uzbune u periodu za koji se informacija daje. . stav 1. . .informacije o vrsti ciqeva koji zahtjevaju za{titu u datom podru~ju.vr{i namjerne zna~ajne promene u projektu ili radu izvora emisije. . ukqu~uju}i prekograni~ni prenos.prirodu i procjenu zaga|ivawa. televizija ili {tampe) o prekora~ewu pragova za ozon. utvr|uju}i mjere smawewa rizika od prekora~ewa i ograni~ewa trajawa pojava izuzetnog zaga|ivawa (smog). Nadle`ni organ du`an je informisati javnost (na primjer putem radija. nadle`ni lokalni organi preduzimaju neophodne mjere kako bi javnost bila obavje{tena (npr. Ministarsvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine preduzima mjere koje su neophodne za postizawe ciqne vrijednosti koncentracije ozona u vazduhu. odnosno grad donosi akcioni plan za{tite kvaliteta vazduha za podru~ja u kojima su prekora~ene grani~ne vrijednosti kvaliteta vazduha za jednu ili vi{e zaga|uju}ih materija. . U slu~aju da su prekora~eni utvr|eni pragovi uzbune.op{te informacije o vrsti podru~ja (grad.) koje iziskuje planirano poboq{awe kvaliteta vazduha. ovog zakona. na na~in propisan Zakonom o za{titi `ivotne sredine. {tampe. ukoliko doprinose poboq{awu kvaliteta vazduha. pragova upozorewa. Planovima se mo`e. odnosno grad donosi plan kada postoji rizik prekora~ewa praga upozorewa. uspostavqa i vr{i monitoring kvaliteta vazduha u skladu sa uslovima utvr|enim propisom iz ~lana 26. . V .). obustavqawa aktivnosti.porijeklo zaga|ivawa.procjenu zaga|enog podru~ja (km2) i broja stanovnika izlo`enog zaga|ivawu. moraju biti jasne. avgust 2002.NADZOR ^lan 44. Plan pored ostalog sadr`i: .

Na~ela za{tite voda ^lan 3. ZAKON O ZA[TITI VODA I . 24.spre~avawu prekomjernog optere}ivawa voda i unapre|ivawe odr`ivog kori{}ewa voda. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ^lan 48. ovog zakona i najkasnije od jedne godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. stav 4. Za{tita voda od optere}ewa. odr`avawe obale i vodnog zemqi{ta i dono{ewe odluka o postizawu racionalno-odr`ivog kori{}ewa. Ovim zakonom ure|uje se za{tita voda od zaga|ivawa i neracionalnog i nerazumnog kori{}ewa. godine Bawa Luka Predsjednik Narodne skup{tine. metoda mjerewa. organi i organizacije rije~nog sliva. sprovo|ewem politike da korisnik pla}a realnu nadoknadu za kori{}ewe voda. lokalni i drugi organi.odr`ivom kori{}ewu voda. s. . nov~anom kaznom od 100 do 1. 1. avgust 2002. stav 1. gra|evinarstvo i ekologiju (u daqem tekstu: Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine) i drugi republi~ki organi i organizacije. s.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. prirodne ravnote`e vodnih ekosistema. o~uvawa prirodnih procesa i prirodne ravnote`e voda. stav 1. svaki u okviru svojih nadle`nosti. za koje je postupak izdavawa dozvola pokrenut nakon stupawa na snagu ovog zakona. iz ~lana 8. Narodna skup{tina Republike Srpske }e donijeti u roku od jedne godine od dana stupawa na snagu ovog zakona.principu predostro`nosti prema kojem gdje postoje prijetwe od ozbiqnih i nepopravqivih o{te}ewa. za{tita voda zasniva se na: . ~lana 27. Postoje}i objekti su du`ni pripremiti planove implementacije o postepenom poboq{awu karakteristika svojih emisija kako bi se ispunili uslovi iz ovog zakona. Propise iz ~lana 17. Strategiju za za{titu vazduha. ovog zakona donije}e ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine u roku od jedne godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. Za{titom voda obezbje|uje se odr`ivo kori{}ewe voda radi o~uvawa i poboq{awa wihovog kvaliteta. ovog zakona donosi Vlada Republike Srpske u roku od godinu dana od dana stupawa na snagu ovog zakona.u primjenama najboqih raspolo`ivih tehnologija i novih nau~nih saznawa u ekologiji. Planirawe i sprovo|ewe za{tite voda ^lan 5. nedostatak potpune nau~ne sigurnosti se ne}e koristiti kao razlog za odlagawe mjera za spre~avawe degradacije `ivotne sredine. na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. utvr|eni ovim zakonom. stav 2. te obezbje|ivawe potrebnih koli~ina voda za razne namjene. Postoje}i objekti. koji su u vrijeme stupawa na snagu ovog zakona ve} pu{teni u pogon i koji su dobili potrebne dozvole ili pokrenuli postupak izdavawa dozvola. jula 2002. Sa organima i organizacijama nadle`nim za za{titu voda sara|uju udru`ewa i druge grupe gra|ana. stav 2. ~lana 34. koje se zasniva na obezbje|ivawu funkcionisawa prirodnih procesa i odr`avawu prirodne ravnote`e vodnih ekosistema i na dugoro~noj za{titi i racionalnom kori{}ewu raspolo`ivih vodnih resursa. jula 2002. . najboqih raspolo`ivih vrijednosti tehnologija i drugo vr{i}e se najmawe svakih pet godina. . VII . nerazumnog kori{}ewa i zaga|ivawa. i ~lana 38. Dr Dragan Kalini}. biqnih i `ivotiwskih vrsta i wihovih stani{ta koja zavise o vodama (u daqem tekstu: vodni ekosistemi). stav 5. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu i fizi~ko lice. Polaze}i od osnovnih na~ela za{tite `ivotne sredine.integritetu rije~nih slivova.PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 46. . ovog zakona. du`ni su da u roku od osam godina od dana stupawa na snagu ovog zakona usklade svoje aktivnosti sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu zakona. Uskla|ivawe propisa donesenih na osnovu ovog zakona. . stav 2. jula 2002. ~lana 32.r. 699 Na osnovu Amandmana XL ta~ke 2. ^lan 47. Ciqevi za{tite voda ^lan 2. Planovi se dostavqaju nadle`nim organima radi odobravawa i javnosti na na~ine definisane u ~lanu 40.Strana 26 . Nadle`nosti u za{titi voda ^lan 4. stambeno-komunalne djelatnosti. Mirko [arovi}. a zaga|iva~ nadokna|uje {tetu prouzrokovanu vodama.r. na na~in utvr|en ovim zakonom.OP[TE ODREDBE ^lan 1. propisivawe grani~nih vrijednosti. dobrog stawa. Propise iz ~lana 12. godine Bawa Luka Predsjednik Republike. stav 1. Za prekr{aj iz st. stav 1. stav 2. stav 3. sa tehni~kim razvojem. ~lana 35. godine. Broj: 01-020-571/02 29. d o n o s i m UKAZ O PROGLA[EWU ZAKONA O ZA[TITI VODA Progla{avam Zakon o za{titi voda koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na sjednici odr`anoj 25. Broj: 01-622/02 25. . ~lana 21. Za{tita voda obuhvata o~uvawe i regulisawe potrebnih koli~ina voda. ~lana 30. organizacije i institucije.ekonomskom pristupu vodama. broj 28/94).500 KM. uzimaju}i u obzir dinamiku voda i prirodnih procesa i sklad i me|uzavisnost vodnih ekosistema u okvirima rije~nog sliva. ^lan 49. i 2. Za pojedina pitawa za{tite voda nadle`ni su: Ministarstvo za urbanizam. ~lana 29. ~lana 37. stav 1. i 36. Odredbe ovog zakona primjewuju se na nove objekte. ukqu~uju}i i obale i vodno zemqi{te u za{ti}enim i ugro`enim podru~jima planira se i sprovodi tako da se obezbijedi o~uvawe prirodnih procesa.

Strana 27 za{ti}enih prirodnih dobara i podru~ja kao i o~uvawe pejza`nih karakteristika voda u skladu sa ovim zakonom. . . . U smislu ovog zakona slijede}i izrazi imaju zna~ewe: . . II . rijeka i/ili jezera u odre|enu ta~ku vodnog puta (normalno jezero ili ostrvo rijeke). .opasne supstance ozna~avaju supstance ili grupe supstanci koje su toksi~ne.najboqe raspolo`ive tehnike ozna~avaju najefikasniju i najnapredniju fazu u razvoju djelatnosti i metoda rada koje su naznaka prakti~ne pogodnosti odre|enih tehnika za obezbje|ivawe osnove za grani~ne vrijednosti emisije. .Subota.plutaju}i materijal ozna~ava organske i druge plutaju}e materijale (balvane.vode ozna~avaju sve prirodne i vje{ta~ke povr{inske i podzemne vode. 24. v) vodni resursi kao prirodni izvori podzemnih voda. postojane i podlo`ne bioakumulaciji. . . Staja}e vode tako|e ozna~avaju i vodne bazene koji se formiraju kao rezultat postavqawa brana na teku}e vode ili drugog kori{}ewa prostora. . . termalne i termo-mineralne vode: . sedimentu ili bioti koja ne . b) podzemne vode koje se nalaze u aluvijalnim i terasnim sedimentima u priobaqu toka povr{inskih voda.zaga|ivawe je direktno ili indirektno uvo|ewe supstanci ili toplote u vazduh. posebno one navedene u Aneksu VIII Direktive 2000/60/EZ. odre|ene da bi se sprije~ile i gdje to nije prakti~no mogu}e smawile emisije i uticaj na `ivotnu sredinu u cjelini. Naknade za vode za svako optere}ewe.podzemne vode obuhvataju: a) podzemne vode koje slobodno teku u podru~jima sa poroznim stijenama.podsliv ozna~ava podru~je zemqi{ta sa koga sve povr{inske vode oti~u pojedina~nim tokovima malih vodotoka. otpad i sli~no). .podru~je rije~nog sliva ozna~ava podru~je kopna koje se sastoji od jednog ili vi{e susjednih rije~nih slivova zajedno sa wihovim podzemnim i obalnim vodama.mineralna voda ozna~ava podzemne vode koje ispuwavaju propisane kriterijume za pi}e i koje se crpe iz bunara.pravo na vodu ozna~ava pravo na posebnu upotrebu ili kori{}ewe vode. koje prema tome predstavqaju posebne hidrolo{ke. koje je rezultat qudskih aktivnosti. Naknade za optere}ewe voda ^lan 6. Vodno zemqi{te tako|e ozna~ava i napu{tena rije~na korita i {qunkovita podru~ja koja voda povremeno plavi. i koje mo`e biti {tetno po qudsko zdravqe ili kvalitet vodnih ili zemnih ekosistema koji direktno zavise od vodnih ekosistema. vodu ili zemqi{te. . . . i ostale supstance i grupe supstanci koje prouzrokuju isti nivo zabrinutosti. . hemijskih i biolo{kih karakteristika koje se odnose na povr{inske i podzemne vode u odre|enom podru~ju u toku odre|enog vremenskog perioda. vodnih izvora ili slivova. koje rezultira o{te}ewima materijalne svojine ili koje naru{ava ili uti~e na u`ivawe ili druge vrste zakonske upotrebe `ivotne sredine.voda za kupawe ozna~ava vodu u kojoj je dozvoqeno kupawe na osnovu pravnog akta nadle`nog organa ili vodu u kojoj kupawe nije zabraweno i u kojoj se obi~no kupa veliki broj qudi. Zemqi{te povremenih jezera ne ozna~ava vodno zemqi{te. pojili{ta i ostale vodne bazene koji imaju stalno ili periodi~no uticawe ili isticawe teku}ih ili podzemnih voda. g) mineralne. .ekolo{ko stawe povr{inske vode je definisano kvalitetom vodnog ekosistema s obzirom na wegovu strukturu i funkcionisawe. grane. posebno jediwewima azota i fosfora koje posebno ubrzavaju rast algi i vi{ih oblika vodenih biqaka i na taj na~in prouzrokuju ne`eqeni poreme}aj ravnote`e organizama koji su prisutni u vodi i poreme}aj kvaliteta vode.voda za pi}e ozna~ava vodu koja ispuwava propisane standarde kvaliteta i koja se mo`e koristiti za pi}e i proizvodwu i pripremu hrane.vodno zemqi{te ozna~ava zemqi{te stalno ili periodi~no prekriveno unutra{wim vodama. primjena mjerewa i uzimawe uzoraka vode za analizu hemijskih.DEFINICIJE ^lan 7.eutrofsko podru~je ozna~ava podru~je u kojem je mogu}e odrediti ili o~ekivati saturaciju voda hranqivim materijama. .povr{inske vode ozna~avaju unutra{we vode. .zaga|uju}a materija ozna~ava bilo koju supstancu koja vjerovatno mo`e da prouzrokuje zaga|ivawe.me|udr`avne vode ozna~avaju povr{inske ili podzemne vode koje teku du` grani~ne linije izme|u dvije ili vi{e dr`ava ili koje teku preko grani~ne linije.rije~ni sliv ozna~ava podru~je zemqi{ta sa koga sve povr{inske vode oti~u pojedina~nim tokovima malih vodotoka. . fizi~ko-hemijskih i mikrobiolo{kih svojstava vode.op{ta upotreba vode ozna~ava upotrebu na koju se ne primjewuju specifi~ne zabrane uvedene ovim zakonom (na primjer kupawe i navodwavawe vrtova). za podru~je svakog rije~nog sliva ili dijela me|unarodnog rije~nog sliva na teritoriji Republike Srpske.optere}ewe voda ozna~ava emitovawe supstanci ili energije u vodu. avgust 2002. Svaki pojedinac je obavezan da za{titi kvalitet i koli~inu voda koriste}i ih tako da u najmawoj meri uti~e na ravnote`u vodnih ekosistema.ispirawe se odnosi na ~vrste mineralne ~estice koje su isprane od strane povr{inskih voda i koje se prenose du` korita vodnih tokova ili koje flotizuju vodenom strujom. li{}e.standard kvaliteta `ivotne sredine je koncentracija odre|ene zaga|uju}e materije ili grupe zaga|uju}ih materija u vodi. ribwake.staja}e vode ozna~avaju prirodna jezera ukqu~uju}i jezera koja se povremeno javqaju. . kori{}ewe i zaga|ivawe vode izuzev kori{}ewa vode za op{tu upotrebu regulisa}e se Zakonom o fondu za za{titu `ivotne sredine. . geo-morfolo{ke i biolo{ke uslove koji defini{u vodne ekosisteme i koji dopiru do obale. . u skladu sa ovim zakonom. izuzev podzemnih voda. rijeka i/ili jezera u more preko jednog rije~nog u{}a. .direktno ispu{tawe u podzemne vode ozna~ava ispu{tawe zaga|uju}ih materija u podzemnu vodu bez prethodne perkolacije kroz tlo ili podtlo.ispitivawe podzemnih voda ozna~ava odre|ivawe geolo{ke strukture hidrolo{kih osobina prisutnih stijena i hidrodinami~nih parametara vodnih tokova. .kvantitativno stawe je izraz stepena do koga je podzemna voda pod uticajem direktnih ili indirektnih eksploatacija. Aktivnosti koje imaju negativan uticaj na stawe povr{inskih i podzemnih voda propisuje Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine u skladu sa Aneksom II Okvirne direktive o vodama 2000/60/EZ. . rukavca ili delte.vodni re`im ozna~ava skup prirodnih ili vje{ta~kih hidrolo{kih. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 .

Strana 28 . sjedi{te. mogu se donositi pomo}ni planovi koji se odnose na pojedina~na pitawa za{tite voda (pomo}ni planovi). kori{}ewe vode kao prirodnog resursa ili emitovawe supstanci ili energije u vodu. ukqu~uju}i i procjenu i analizu sprovedenih mjerewa.na~ela uspostavqawa mehanizama koordinacije za rije~ne slivove i podslivove sa drugim dr`avama.odre|ivawe osjetqivih i neosjetqivih podru~ja. Republi~ka strategija za{tite voda sadr`i naro~ito: 1. koji se dijele na rije~ne podslivove Une.termalna voda ozna~ava podzemne vode iz bunara. Plan za{tite podru~ja rije~nog sliva sadr`i : 1. vodnih izvora ili slivova koje ispuwavaju propisane kriterijume i imaju temperaturu ve}u od sredwe godi{we temperature podru~ja. Vrste planskih akata ^lan 11. . . .mehanizme koordinacije za rije~ne slivove i rije~ne podslivove sa Federacijom Bosne i Hercegovine (Federacija). demografske i socijalnoekonomske karakteristike. Drine. . . U Republici Srpskoj donosi se Republi~ka strategija za{tite voda i planovi za{tite rije~nih slivova. III . jedinstvenost i koherentnost vodnog re`ima Republike Srpske. ovog ~lana.PLANIRAWE ZA[TITE VODA Teritorijalna osnova za{tite voda ^lan 8. Bosne i Vrbasa.upotreba ili kori{}ewe vode ozna~ava aktivnost koja izaziva promjene vode. Radi obezbje|ivawa integralne i dosqedne za{tite voda. . ovog ~lana mo`e biti dio Strategije za{tite `ivotne sredine BiH. kojim se ure|uje upravqawe vodama na teritoriji Republike Srpske. . Nadle`na organizacija rije~nog sliva ^lan 10. prora~un sredstava koja su potrebna za primjenu Strategije. karakteristike rije~nih slivova na teritoriji Republike Srpske. podslivovi i dijelovi podslivova.{tetni uticaji vode ozna~avaju one uticaje vode koji predstavqaju prijetwu po `ivote qudi ili wihovu imovinu kao i na `ivotnu sredinu i qudsko zdravqe. Za{tita voda na podru~ju rije~nog sliva. 24. . koje obavqa nadle`na organizacija rije~nog sliva i na~in obavqawa tih poslova. 3. Rije~ni podslivovi mogu imati svoje posebne dijelove (dijelovi rije~nih podslivova). . . ukqu~uju}i i grani~ne vode. Pored planova iz stava 1. Na teritoriji Republike Srpske utvr|uju se rije~ni slivovi Save i Trebi{wice.opis mre`e monitoringa stawa povr{inskih i podzemnih voda i za{ti}enih i ugro`enih podru~ja. ovim zakonom utvr|uju se rije~ni slivovi. osnovne linije od koje se mjeri {irina teritorijalnih voda. Sva ostala pitawa od zna~aja za nadle`nu organizaciju rije~nog sliva (naziv.uticaje i optere}ewa povr{inskih i podzemnih voda koji su rezultat qudskih aktivnosti.administrativne. . Strategija iz stava 1. 2. u dijelu koji se nalazi na teritoriji Republike Srpske u nadle`nosti je organizacije rije~nog sliva. . koji sadr`i: . opis stawa rije~nog sliva. rije~nih podslivova i dijelova rije~nih podslivova. .za{titu voda od optere}ewa i poboq{avawe wihovog kvaliteta. biodiverziteta i pejza`nih karakteristika. ^lan 13.unutra{we vode ozna~avaju teku}e i staja}e vode na povr{ini zemqi{ta i sve podzemne vode na strani okrenutoj kopnu.termo-mineralna voda je termalna voda sa karakteristikama mineralne vode. potoci i rijeke sa stalnim ili periodi~nim tokom i vodotokovi koji se formiraju kao rezultat transfera nekog prirodnog vodotoka ili wegovog geografskog polo`aja.karakteristike povr{inskih i podzemnih voda koje mu pripadaju. .odre|ivawe postoje}ih planova koji se odnose na konkretno podru~je. vodnih ekosistema.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. uzimaju}i u obzir hidrografske karakteristike. Republi~kom strategijom za{tite voda utvr|uje se politika za{tite voda. poslovi upravqawa vodama i drugo) utvr|uju se posebnim zakonom. Republi~ka strategija za{tite voda ^lan 12. . 4. . . . Poslovi upravqawa za{titom voda. Podru~ja rije~nih slivova i rije~nih podslivova kao i dijelova rije~nih podslivova zajedno sa podzemnim vodama koje im pripadaju odre|uje Vlada Republike Srpske na prijedlog ministra nadle`nog za za{titu `ivotne sredine. kao teritorijalna osnova planirawa i ostvarivawa za{tite voda na teritoriji Republike Srpske. Plan za{tite podru~ja rije~nog sliva ^lan 14. za period od najmawe deset godina. Sane.o~uvawe i regulaciju koli~ine voda radi obezbje|ivawa zaliha vode za pi}e i ostalih oblika upotrebe voda. Nadle`na organizacija rije~nog sliva osniva se posebnim zakonom kojim se ure|uje upravqawe vodama na teritoriji Republike Srpske.teku}e vode ozna~avaju prirodne vodotokove kao {to su bujice.hemijsko stawe vode je definisano koncentracijom supstanci i drugih vodnih fenomena. bi trebalo da bude prekora~ena kako bi se za{titilo zdravqe qudi i `ivotna sredina. avgust 2002. . osnivawe. ciqeve i smjernice za: .o~uvawe i regulaciju koli~ine voda radi o~uvawa ili uspostavqawa prirodne ravnote`e. Rije~ni slivovi i podslivovi ^lan 9. odre|ivawe prioriteta za postizawe ciqeva za{tite voda.ekonomski prora~un za{tite voda.na~in primjene me|unarodnih obaveza dr`ave vezanih za oblast za{tite voda na teritoriji Republike Srpske. Republi~ku strategiju za{tite voda donosi Narodna skup{tina Republike Srpske na prijedlog Vlade Republike Srpske. ure|uju se ovim zakonom. rawivih zona i za{ti}enih podru~ja prema ovom zakonu i za{ti}enih podru~ja prema propisima koji se odnose na o~uvawe prirode za koje su zna~ajni vodni re`im i kvalitet vode.

Dobro kvantitativno stawe/karakteristike ozna~ava stalan nivo podzemnih voda u du`em vremenskom periodu kojim se spre~ava {tetan uticaj na povezane povr{inske vode i kopnene ekosisteme. vode namijewene za vodosnabdjevawe i za mineralne. IV . propisuje ministar nadle`an za poslove za{tite `ivotne sredine. koji se odnose na izabrane referentne lokacije. ovog ~lana mogu predlaga~u plana podnijeti pisane primjedbe na nacrt plana u roku od {est mjeseci nakon wegovog objavqivawa. radi za{tite qudskog zdravqa i interesa potro{a~a. Predlaga~i planova obavje{tavaju javnost o po~etku pripreme pojedinih planova najmawe tri godine prije po~etka perioda na koji se plan odnosi i obezbje|uju u~e{}e javnosti u pripremi i usvajawu relevantnog plana. nevladine i druge organizacije. kontrolu i prikupqawe podataka za za{titu voda i druge mjere utvr|ene ovim zakonom. ovog ~lana moraju biti u skladu sa Republi~kom strategijom i sa planom za{tite rije~nog sliva. zakona. javne slu`be. opis djelatnosti i zakqu~ci vezani za u~e{}e javnosti u pripremi plana.Subota. [ema klasifikacije i kategorizacija voda iz prethodnih stavova ovog ~lana obavezan je elemenat planova za{tite voda.. odre|ivawe ograni~ewa i uslova za upotrebu vode. mogu se donositi pomo}ni planovi za{tite voda. posebne zabrane i ograni~ewa u za{ti}enim podru~jima. Ciq za{tite kvaliteta voda je obezbje|ivawe dobrog stawa voda i `ivotne sredine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . ukqu~uju}i monitoring u lokalnim zajednicama. Dobro hemijsko stawe/karakteristike postoje ukoliko hemijske supstance koje se nalaze u vodi. kao i za dijelove rije~nih podslivova. avgust 2002. odnosno gradske skup{tine. U skladu sa stavom 2. termalne i termomineralne vode odre|uje Vlada Republike Srpske. predlaga~ poziva na saradwu nadle`ne republi~ke i lokalne organe. Dobro hemijsko stawe/karakteristike ozna~avaju hemijski kvalitet vode koji nije {tetan za zdravqe qudi. fizi~ko-hemijske i biolo{ke parametre za vode za kupawe. Plan iz stava 1. Predlaga~ mora objaviti nacrt plana najmawe godinu dana prije po~etka perioda na koji se plan odnosi. 6. Nadle`na organizacija rije~nog sliva vr{i kategorizaciju svojih podru~ja u skladu sa propisanom {emom klasifikacije. Za pojedina pitawa za{tite voda. Predlaga~i akata prostornog planirawa moraju u toku pripreme ovih akata kao jednu od obaveznih polaznih osnova uzeti u obzir ograni~ewa i uslove iz planova za{tite voda. Dobro stawe/karakteristike podzemnih voda ozna~ava dobro kvantitativno i hemijsko stawe/karakteristike. ekonomski prora~un za{tite voda. Pomo}ni planovi ^lan 17. ^lan 16. 2. a na wihovo tra`ewe predlaga~ im mora obezbijediti pristup dokumentima na osnovu kojih je plan izra|en. ovog ~lana shodno se primjewuju na odre|ivawe sadr`aja planova za rije~ne podslivove i dijelove rije~nih podslivova. Ciqevi za{tite kvaliteta ^lan 20. Dobro stawe povr{inskih voda ozna~ava dobro ekolo{ko i hemijsko stawe.ZA[TITA VODA I VODNIH EKO-SISTEMA ^lan 19. ovog ~lana. ispuwava raznolike potrebe potro{a~a i spre~ava negativan uticaj na kvalitet zavisnih vodnih ekosistema povr{inskih voda. Planovi se objavquju u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Planovima za{tite rije~nih slivova obezbje|uje se postizawe ciqeva za{tite kvaliteta voda predvi|enih ovim ~lanom u vremenskom periodu za koji je donesen plan za{tite rije~nog sliva. Pomo}ne planove iz stava 1. Za{tita voda i vodnih ekosistema ukqu~uje klasifikaciju povr{inskih i podzemnih voda. ciqeve za{tite voda u pojedina~nim podru~jima rije~nih slivova. program mjera. . ispu{tawe. ovog stava. [emu klasifikacije voda. nosioce prava na vodu i ostala lica. vlasnici obale ili vodnog zemqi{ta ili koji u tom podru~ju imaju prebivali{te ili sjedi{te i upoznaje ih sa prijedlogom sadr`aja i rasporedom izrade i usvajawa plana. mijewa ili dopuwuje po postupku po kojem je donesen. Grani~ne vrijednosti i klasifikacija ^lan 23. ^lan 21. koja su. u skladu sa odredbama ~lana 15. u podru~ju koje je obuhva}eno planom. predlaga~ obezbje|uje i saradwu javnosti u toku pripreme plana i mora upoznati javnost sa izvje{tajem o napredovawu na pripremi plana najmawe dvije godine prije po~etka perioda na koji se plan odnosi. 4. Lica iz stava 2. Plan za{tite podru~ja rije~nog sliva donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog nadle`ne organizacije podru~ja rije~nog sliva. re`im protoka i sl.Strana 29 . O po~etku pripreme pojedinog plana i wegovom usvajawu {ira javnost se obavje{tava putem medija.spisak institucija koje su nadle`ne za pojedina~na pitawa vezana za upravqawe vodama i za{titi voda. 5. regulisawa uslova drena`e ili upotrebe vode. ukqu~uju}i i razvoj finansijske osnove za postizawe ciqeva iz ta~ke 3. Detaqniji sadr`aj planova iz prethodnih stavova ovog ~lana propisuje Vlada Republike Srpske. u skladu sa utvr|enim grani~nim vrijednostima. Izmjene i dopune plana vr{e se na na~in i po postupku wegovog usvajawa. raznolike zahtjeve potro{a~a i posebno na dobro ekolo{ko stawe/karakteristike utvr|ene prethodnim stavom ovog ~lana. ^lan 22. 24. regulisawe uslova drena`a i upotrebe vode. Dobro ekolo{ko stawe postoji ukoliko uslovi na odre|enoj lokaciji samo neznatno odstupaju od ~istih/prvobitnih stawa koje odgovara odre|enom tipu vode. sedimentima i bioti ne uti~u na qudsko zdravqe. ^lan 15. Polazna osnova planirawa prostora ^lan 18. 3. Prije po~etka pripreme pojedinih planova. ovog ~lana donose op{tinske. zabrane i ograni~ewa koja se odnose na optere}ewa voda. Plan za{tite rije~nog sliva mora biti u skladu sa Republi~kom strategijom za{tite voda. Odredbe stava 1. Ovi ~isti/prvobitni uslovi se utvr|uju i klasifikuju na osnovu abioti~kih kriterijuma kao {to su visina. ovog ~lana ponovno se razmatra svakih {est godina i ukoliko je potrebno. Grani~ne vrijednosti za hemijske. Planovi iz stava 1.

Za izgradwu postrojewa i ure|aja u skladu sa st 1.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. Nagomilavawe i odlagawe materija ^lan 28. Zabraweno je prawe vozila i drugih ma{ina i ure|aja u povr{inskim vodama. urediti ili zabraniti upotrebu vje{ta~kih |ubriva. obale ili vodnog zemqi{ta. prirodnih gnojiva ili sredstava za za{titu biqa. Nadle`na organizacija rije~nog sliva mo`e u ovim zonama ograni~iti. javno preduze}e koje gazduje vodama na podru~ju akcidenta obavezno je da preduzme sve mjere za uklawawe opasnosti ili {tetnih uticaja zaga|ewa. i 2. spa{avawa qudi. \ubrewe ili kori{}ewe sredstava za za{titu biqa na obalnom zemqi{tu zabraweno je u {irini zemqi{ta od 10 metara od granice obale unutra{we vode. Lice koje prouzrokuje ili je svjedok ispu{tawa. OP[TE MJERE ZA[TITE VODA Ispu{tawe otpadnih voda ^lan 24. postrojewa ili ure|aji za rukovawe opasnim supstancama ili za wihovo skladi{tewe i postrojewa ili ure|aji za odlagawe otpada. ribwake. Opasne supstance ^lan 29. Zabraweno je direktno ispu{tawe otpadnih voda u podzemne vode. Tro{kove otklawawa posqedica zaga|ewa snosi subjekat koji je izazvao zaga|ewe (po~inilac) koji tako|e snosi i tro{kove sprovo|ewa mjera i aktivnosti iz stava 2. pojili{ta ili prirodne vodne bazene sa stalnim ili periodi~nim ulijevawem ili izlijevawem kopnenih i podzemnih voda. Izgradwa postrojewa ili ure|aja iz stava 1. pojili{tima i drugim prirodnim vodnim bazenima sa stalnim ili periodi~nim ulivawem i izlivawem povr{inskih i podzemnih voda. Izuzetno od prethodnog stava. ovog ~lana. Zabrawena je izgradwa na vodnom zemqi{tu: postrojewa ili ure|aja namijewenih proizvodnom procesu u koji su ukqu~ene opasne supstance. U skladu sa propisima o za{titi od prirodnih i drugih katastrofa. ovog ~lana na obalnom i vodnom zemqi{tu. 1. . kao i u slu~aju neposredne opasnosti od navedenih aktivnosti. sprovo|ewa policijskih zadataka i u slu~aju vojne odbrane.odr`avawe uslova za reprodukciju tih biqnih i `ivotiwskih vrsta. odlagawa ili deponovawa opasnih ili {tetnih supstanci u vode ili na obalno ili vodno zemqi{te. koji zbog svoje forme. Kod bilo kog optere}ewa povr{inskih voda. bilo u ~vrstom. Primjena dobre poqoprivredne prakse obavezna je u osjetqivim zonama. Pravila dobre poqoprivredne prakse za smawewe zaga|ewa vode nitratima i sredstvima za za{titu biqa utvr|uje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. Akcidenti ^lan 30. ^lan 27. mora se obratiti pa`wa na: . ovog ~lana izuzetno je dozvoqena za potrebe luka i odbranu zemqe. Zabrawuje se na vodnom i obalnom zemqi{tu deponovawe i pretovar opasnih materija. Prevoz tereta plovnim objektima koja kao pogonsko gorivo koriste naftu zabrawen je na unutra{wim vodama. Prevoz i pretovar opasnih materija na rijekama vr{i se u skladu sa posebnim propisima o prevozu opasne robe kojim se iskqu~uje mogu}nost nekontrolisanog ispu{tawa ili svodi na najmawu mogu}u mjeru. ili na obali ili vodnom zemqi{tu. Po uputstvima nadle`ne organizacije rije~nog sliva. i ispu{tawe u vodne bazene prilikom va|ewa ili kori{}ewa sirovih minerala i drugih sli~nih slu~ajeva upotrebe voda. radi za{tite biqnih i `ivotiwskih vrsta i wihovih stani{ta. fizi~kih. Zabraweno je ispu{tawe otpadnih voda direktno iz plovnih objekata. ovog ~lana. wihovoj za{titi od zaga|ewa i o~uvawu prirodne ravnote`e vodnih ekosistema. da ote`aju tok voda ili da ugroze vodne objekte i ure|aje. Upotreba |ubriva i sredstava za za{titu biqa ^lan 25.Strana 30 . Mjere koje se preduzimaju u slu~aju akcidenata propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. du`no je da odmah obavijesti nadle`nu organizaciju rije~nog sliva o doga|aju ili neposrednoj opasnosti. `ivotiwa i imovine. Optere}ivawe povr{inskih voda ^lan 31. nadle`na organizacija rije~nog sliva mora u~initi sve u svojoj mo}i kako bi se {tetne posqedice na `ivotnu sredinu svele na najmawu mogu}u mjeru. ili na zemqi{te koje se nalazi u za{ti}enom podru~ju. avgust 2002. Zone u kojima su podzemne vode zaga|ene nitratima ili sredstvima za za{titu biqa ili u kojima postoji vjerovatno}a za pojavu zaga|ivawa ukoliko se ne preduzmu adekvatne mjere u osjetqivim zonama odre|uje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. i tada se primjewuju odredbe o op{toj upotrebi voda. osim u vanrednim slu~ajevima za{tite voda. Zabraweno je ispu{tawe. Vlada Republike Srpske mo`e dozvoliti da se pojedine povr{inske/unutra{we vode i wihovi dijelovi koriste za prevoz tereta ili kori{}ewe plovnih objekata iz stava 1. te~nom ili gasovitom stawu te odlagawe ili deponovawe ekstrahovanih ili otpadnih materija ili drugih sli~nih supstanci i odlagawe otpada. Ispu{tawe otpadnih voda i emisija toplote u povr{inske vode i apsorpcija toplote sa povr{inskih voda mogu se vr{iti samo na na~in i pod uslovima utvr|enim ovim zakonom. polagawe i odlagawe u vode supstanci ili objekata. Indirekno ispu{tawe otpadnih voda i emisija toplote u podzemne vode i apsorpcija toplote iz podzemih voda mo`e se vr{iti samo na na~in i pod uslovima odre|enim ovim zakonom. ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine mo`e propisati posebne uslove. 24. odmah nakon {to je obavije{teno. Zabraweno je ispu{tawe otpadnih voda u prirodna jezera. Plovidba i zaga|ewe voda ^lan 26. koji ovise o vodi. osim nezaga|ene vode za hla|ewe. Zabraweno je kori{}ewe ili upotreba voda koja degradira hemijsko ili ekolo{ko stawe voda u prirodnim jezerima. hemijskih ili biolo{kih karakteristika ili drugih osobina. Monitoringu voda u osjetqivim podru~jima posve}uje se posebna pa`wa. ribwacima. mogu da ugroze `ivot ili zdravqe qudi i vodne ekosisteme.

izgradwu postrojewa ili ure|aja odobrava ministar nadle`an za poslove ure|ewa prostora. u skladu sa planom za{tite rije~nog sliva. svako u okviru svojih nadle`nosti. Re`im za{tite voda ^lan 38. koja bi mogla uticati na zdravstvenu podobnost vode i na wenu koli~inu. . 24. 2. ukqu~uju}i i obavezu prolaza za `ivotiwske vrste. propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. kojim se obezbje|uje da se prirodni procesi ne}e znatno izmijeniti. kao i kriterijume kojima se odre|uje koli~ina materijala koja se uklawa. POSEBNE MJERE ZA[TITE VODA Za{ti}ena vodna podru~ja ^lan 35. u {to ve}oj mogu}oj mjeri.Strana 31 . du`na je da donese odgovaraju}i prostorni plan kojim se obezbje|uje mogu}nost izgradwe postrojewa i ure|aja za snabdjevawe vodom za pi}e podru~ja druge lokalne zajednice.metode finansirawa za{tite i odr`avawa podru~ja. ovog ~lana vr{i se u skladu sa ~lanom 35. . Ukoliko se otkrije izvor vode koji je bitan za snabdjevawe vodom za pi}e.odr`avawe ostalih uslova va`nih za odr`awe i razvoj vodnih ekosistema i vrsta. Skup{tina op{tine. ovog ~lana detaqno se odre|uju u vodoza{titnoj saglasnosti. osim onda kada je prirodni protok ni`i od odre|enog ekolo{ki prihvatqivog protoka.Subota. Obaveze iz stava 1. i 2. U za{ti}enom vodnom podru~ju mogu se ograni~iti ili zabraniti aktivnosti koje mogu ugroziti kvantitativno ili kvalitativno stawe izvora voda.granice za{ti}enog vodnog podru~ja. .nadzor sprovo|ewa propisanog re`ima. da ne}e biti uni{tena prirodna ravnote`a vodnih ekosistema i da se ne}e pove}ati negativan uticaj na vode. . . . za{tite protiv zaga|ewa ili drugih vrsta optere}ewa voda. Nadle`na organizacija rije~nog sliva odre|uje za{ti}ena podru~ja radi za{tite vodnih tokova ili dijelova vodnih tokova putem kojih podzemne vode teku prema slivnim podru~jima da bi se koristile za javno snabdjevawe vodom za pi}e. du`na je da donese program kojim }e se obezbijediti mogu}nost izgradwe postrojewa i ure|aja za tretman otpadnih voda. Za{tita voda u podru~ju iz stava 1. stav 3. a naro~ito uslova drena`e. termalne ili termomineralne vode za proizvodwu pi}a.privremeni re`im za{tite voda u za{ti}enom vodnom podru~ju i pojedina~nim za{ti}enim pojasevima. ovog ~lana odre|uju se: . Bli`e uslove i metode uklawawa i vra}awa materijala. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. fla{irawe prirodne vode za pi}e ili za kori{}ewe mineralne. vodnih ekosistema i smawewe ugro`avawa nizvodnog toka. Uklawawe materijala kao {to je {qunak. koje sadr`ava vodoza{titna saglasnost. 1. Privremena za{tita ^lan 37.odr`avawe odgovaraju}ih uslova u wihovim zimskim skloni{tima vodnih ekosistema. ovog zakona. Ograni~ewa iz stava 1. obale ili vodnog zemqi{ta. Vlasnicima ili drugim posjednicima zemqe u za{ti}enom vodnom podru~ju mogu se odrediti obaveze da sprovedu ili dozvole sprovo|ewe mjera za za{titu kvantiteta i kvaliteta izvora vode.metod finansirawa za{tite i odr`avawa podru~ja. ekolo{ki prihvatqiv minimalan protok mora biti obezbije|en u toku cijele godine. avgust 2002. odnosno grada (u daqem tekstu: Skup{tina lokalne zajednice)na ~ijoj se teritoriji nalazi za{ti}eno vodno podru~je iz kojeg se crpi voda za pi}e i snabdijeva vodom za pi}e druga lokalna zajednica. Ekolo{ki prihvatqiv minimalan protok ^lan 33. propisati detaqnije uslove i metode za{tite voda. U ciqu uspostavqawa razli~itih nivoa za{tite. pijesak i sl. Tro{kove stru~nog mi{qewa stava 3. U slu~aju upotrebe ili kori{}ewa teku}e vode. ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine mo`e. . Za pojedine vrste optere}ewa vode. ovog zakona. i za za{titu podru~ja iznad tokova vode iz kojeg povr{inske vode oti~u ili se slivaju u vodni tok. Vrste upotrebe ili kori{}ewa vode. ovog ~lana. Pravila za{tite voda u za{ti}enim vodnim podru~jima utvr|uje Vlada Republike Srpske u skladu sa odredbama ovog zakona. u skladu sa propisima o o~uvawu prirode. a naro~ito: . Obaveze lokalnih zajednica ^lan 36. dozvoqava se samo u onoj mjeri i na na~in. stawa voda. termalne ili termo-mineralne ili druge podzemne vode za proizvodwu pi}a. ovog ~lana odnose se na: . za{ti}eno vodno podru~je se klasifikuje u za{ti}ene vodne pojaseve. ili izvor mineralne. zabrane i ograni~ewa u za{ti}enim vodnim podru~jima i pojedina~nim za{ti}enim vodnim pojasevima (u daqem tekstu: re`im za{tite voda).nadzor sprovo|ewa propisanog re`ima. skup{tina lokalne zajednice na prijedlog nadle`ne organizacije rije~nog sliva mo`e donijeti odluku o privremenoj za{titi podru~ja na kojem se izvor nalazi. Ekolo{ki prihvatqiv protok predstavqa najmawu koli~inu vode koja obezbje|uje o~uvawe prirodne ravnote`e vodnih ekosistema i pejza`nih karakteristika vodotoka. stav 1. Skup{tina lokalne zajednice na ~ijoj teritoriji je osjetqivo vodno podru~je. ukqu~uju}i zamjenu i oboga}ivawe.mjere. ovog ~lana snosi investitor na osnovu metodologije koju propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine u skladu sa propisima o o~uvawu prirode. a izgradwu finansira lokalna zajednica. O~uvawe uslova drena`e ^lan 32. Za{tita iz stava 2. koje bi mogle smawiti wen protok. Ekolo{ki prihvatqiv protok se odre|uje odlukom o davawu prava na vodu na osnovu stru~nog mi{qewa javnog preduze}a nadle`nog za gazdovawe vodama. Odlukom o privremenoj za{titi iz stava 1.o~uvawe postignutog dobrog stawa voda. Optere}ewe `ivotne sredine mo`e biti takvog intenziteta da obezbje|uje o~uvawe. Za{titu voda u za{ti}enim vodnim podru~jima organizuju i sprovode nadle`ne organizacije rije~nog sliva i javno preduze}e nadle`no za gazdovawe vodama. U slu~aju da skup{tina lokalne zajednice ne donese prostorni plan ili program iz st. Uklawawe materijala ^lan 34. prema stavu 1. ovog ~lana mo`e biti na snazi samo do stupawa na snagu akta o odre|ivawu za{ti}enog vodnog podru~ja na osnovu ~lana 35.

klasifikuju u najvi{i red. . kupovine ili naknade iz stava 1. ovog ~lana nije dozvoqeno podizawe stalnog ili privremenog postrojewa ili drugih prepreka koje bi spre~avale slobodan prolaz du` voda. Mawe osjetqiva podru~ja su podru~ja gdje ispu{tawe otpadnih voda ne izaziva {tetne uticaje na `ivotnu sredinu ili gdje nije vjerovatno da }e se takvi uticaji pojaviti u budu}nosti kao rezultat morfolo{kih. 24.zabranu ili ograni~ewe izvo|ewa odre|enih aktivnosti. . Naknada ^lan 44. U osjetqivom podru~ju posve}uje se posebna pa`wa monitoringu voda. optere}ewe prostora i aktivnosti koje mogu ugroziti hemijsko ili kvantitativno stawe povr{inskih voda. Podru~ja namijewena za kupawe utvr|uju se u planu za{tite rije~nog sliva a prostornim planom lokalne zajednice utvr|uje se podru~je namijeweno za organizovana kupawa. nadle`na organizacija vr{i wihovu renaturalizaciju. ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine mo`e odrediti obaveze izgradwe i opremawa za postrojewa za preradu otpadnih voda (ukqu~uju}i i minimalne vrijednosti pre~i{}avawa i grani~ne vrijednosti za efluente). Ukoliko lokalna zajednica ne ponudi odgovaraju}e zemqi{te i ukoliko nije zainteresovana za kupovinu. i 2. hidrolo{kih ili specifi~nih hidrolo{kih uslova koji postoje u tom podru~ju. uzimaju}i u obzir rizik da bi se ispu{teno zaga|ewe moglo prenijeti na susjedna podru~ja u kojima mo`e prouzrokovati {tetne uticaje na `ivotnu sredinu. mogu se ograni~iti ili zabraniti. Osjetqiva i mawe osjetqiva podru~ja odre|uje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. Pored za{ti}enih podru~ja iz ~lana 35. termo-mineralna ili druga povr{inska voda za proizvodwu pi}a. u kom slu~aju odgovornost ima onaj ko zadr`ava pravo na vode. ovog ~lana uspostavqaju se na osnovu odre|enih rezervi povr{inskih voda koje se. Vlasnik zemqi{ta koje se nalazi u za{ti}enom vodnom podru~ju mo`e zahtijevati od lokalne zajednice razmjenu svog zemqi{ta za drugo odgovaraju}e zemqi{te na istom podru~ju. ovog zakona u zna~ajnoj mjeri onemogu}avaju vlasnika u kori{}ewu zemqi{ta ili ukoliko je kori{}ewe zemqi{ta trajno onemogu}eno. Za{ti}ena podru~ja rezervi povr{inskih voda ^lan 39. Kriterijume klasifikacije iz stava 2. Podru~ja iz stava 1. Zabrane i ograni~ewa u podru~jima namijewenim za kupawe propisuje nadle`na organizacija podru~ja rije~nog sliva u skladu sa ovim zakonom i propisima iz oblasti za{tite `ivotne sredine.Strana 32 .45. ovog ~lana utvr|uje se klasifikacija renaturalizacije u hitnu. Renaturalizacija povr{inskih voda ^lan 43.zabranu ili ograni~ewe prevoza roba ili qudi. Osjetqivim podru~jima u smislu ovog zakona. U podru~ju iz stava 1. ovog ~lana. ovog ~lana. Kupali{na podru~ja moraju biti za{ti}ena od zaga|ewa i od ostalih oblika kori{}ewa ili pojava. s obzirom na svoje hemijske. Tro{kove razmjene. smatraju se: .Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. termalna. ovog ~lana snosi lokalna zajednica koja se snabdjeva vodom za pi}e iz za{ti}enog vodnog podru~ja. . Ozna~avawe kupali{ta obezbje|uje nadle`ni organ uprave lokalne zajednice. avgust 2002. Za osjetqiva podru~ja mogu se primijeniti stro`i kriterijumi za postrojewa za preradu otpadnih voda. Za{ti}ena vodna podru~ja ozna~ava javno preduze}e nadle`no za snabdjevawe vodom za pi}e. u skladu sa planovima rije~nog sliva i rije~nih podslivova. koje bi mogle uticati na podobnost vode za kupawe. namjewene za kori{}ewe vode za pi}e koje bi mogle sadr`avati ve}u koncentraciju nitrata od one utvr|ene zakonom. ostale slatke vode i obalne vode za koje je utvr|eno da su eutrofske ili koje u bli`oj budu}nosti mogu postati eutrofske ukoliko se ne preduzmu mjere za{tite.povr{inske slatke vode. Za{ti}ena podru~ja i kupali{ta moraju biti ozna~ena.prirodna slatkovodna jezera. fizi~ko-hemijske ili mikrobiolo{ke karakteristike. vlasnik mo`e zahtijevati naknadu tr`i{ne vrijednosti zemqi{ta. Planovima iz stava 1. potrebnu i preporu~qivu i odre|uju se mjere i na~in renaturalizacije. Renaturalizacija se realizuje prema programu koji donosi nadle`na organizacija rije~nog sliva u saradwi sa organizacijom nadle`nom za o~uvawe prirode. uzimaju}i u obzir i broj stanovni{tva na podru~ju. U ciqu za{tite od zaga|ewa. aktivnosti koje bi mogle ugroziti zdravqe ili `ivote kupa~a moraju biti ograni~ene ili zabrawene u vodnim podru~jima namijewenim za kupawe.podru~ja u kojima je neophodna dodatna obrada kako bi se postigao kvalitet voda dobrog stawa. Vodna podru~ja namijewena za kupawe ^lan 41. i ~lana 36. ili wegovu kupovinu. . Osjetqiva podru~ja ^lan 40. ovog zakona. a program odobrava ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. Ozna~avawe za{ti}enih podru~ja ^lan 42. nadle`na organizacija rije~nog sliva mo`e odrediti za{ti}ena podru~ja rezervi povr{inskih voda. U podru~jima iz stava 2. U osjetqivom ili mawe osjetqivom podru~ju. Ukoliko je za{ti}eno vodno podru~je namijeweno iskori{}avawu termalnih. osim za{ti}enih podru~ja ~ija voda je mineralna. ovog ~lana. Pravo svojine na zemqi{tu koje se nalazi unutar za{ti}enog vodnog podru~ja za snabdjevawe vodom za pi}e mo`e se opozvati u skladu s propisima o eksproprijaciji ukoliko je nemogu}e posti}i za{titu kvaliteta i kvantiteta izvora vode na osnovu ograni~ewa i zabrana iz stava 2. i to samo ukoliko su pre~i{}ene do utvr|enih grani~nih vrijednosti. . u skladu sa kriterijumima utvr|enim u stavu 1. Nadle`na organizacija rije~nog sliva mo`e odlu~iti da se u osjetqivom ili mawe osjetqivom podru~ju mogu ispu{tati komunalne otpadne vode. u slu~aju da ograni~ewa i zabrane iz ~lanova 37 . Na~in ozna~avawa za{ti}enih podru~ja i kupali{ta propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine .zabranu ili odre|ivawe posebnih uslova kori{}ewa prostora. ovog ~lana utvr|uje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. mineralnih ili termo-min- . U ciqu poboq{awa naru{ene prirodne ravnote`e vodnih ekosistema povr{inskih voda.

saglasnosti i koncesija. Baza podataka i monitoring ^lan 50. Voda se mo`e koristiti bez prethodno pribavqene vodoza{titne saglasnosti u slu~aju za{tite od po`ara i radi poduzimawa hitnih i sanitarnih mjera. Naknada se utvr|uje prema propisima o eksproprijaciji. 24. vodnim kwigama i katastrima. ostale obaveze koje korisnik prava na vodu mora ispuniti u skladu sa ovim zakonom i propisima koji su izdati na osnovu ovog zakona. Vodoza{titna saglasnost izdaje se i za kori{}ewe vode u tehnolo{ke svrhe. Svrha i karakter saglasnosti ^lan 46. Vodoza{titna saglasnost ne mo`e se izdati za postoje}a postrojewa i ure|aje koji ispu{taju otpadne vode ili opasne i {tetne materije u vode. uzgoj vodenih organizama.podatke o vodi koje podnosilac zahtjeva namjerava da koristi. izgradwu luke. 2. Vodoza{titna saglasnost sadr`i: 1. 9.podatke o namjeni kori{}ewa. 4. javnom monitoringu.detaqan opis vrste. 3. za ispu{tawe otpadnih voda i emisiju toplote u vode.Strana 33 eralnih i drugih povr{inskih voda za proizvodwu pi}a. koja prevazilaze op{tu upotrebu u skladu sa ovim zakonom za koje nije potrebna koncesija. avgust 2002. stalnom monitoringu kvaliteta i kvantiteta voda. 3. 3. podacima iz monitoringa koji vr{e sami korisnici voda.podatke o pravu na vodu podnosioca zahtjeva. . Sistem monitoringa kojim rukovodi nadle`na organizacija rije~nog sliva sadr`i bar slijede}e elemente: . koja su namijewena za snabdjevawe vodom za pi}e. pogonske vodne mlinove. Vodoza{titna saglasnost izdaje se: . proizvodwu toplote. Vodoza{titna saglasnost donosi se po posebnom postupku koji propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. podatke o korisniku prava na vodu. na~in i uslove kori{}ewa. mjere koje je korisnik prava na vodu du`an sprovesti kada pravo na vodu istekne. 4. 6. . navodwavawe poqoprivrednog zemqi{ta ili drugih podru~ja. . obima i svrhe prava na vodu.Subota. 7. Zahtjev za izdavawe vodoza{titne saglasnosti podnosi se nadle`noj organizaciji rije~nog sliva.podatke o podnosiocu zahtjeva. 10. obima i namjene prava na vodu koje podnosilac zahtjeva `eli da dobije. 2. Informacioni sistem za{tite voda rije~nog sliva zasniva se na: 1. utvr|uje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. ne du`e od 15 godina. ako se koristi voda sa ure|aja i postrojewa. 5. odobrewa za gra|ewe. smatra se da je za tu aktivnost potrebna vodoza{titna saglasnost. . Izdavawe saglasnosti ^lan 48. odre|ivawe pla}awa prava na vodu i vodne naknade. kupovine ili isplate naknada snosi nosilac prava na vode. Zahtjev za izdavawe saglasnosti ^lan 47. Listu aktivnosti direktnog kori{}ewa ili upotrebe voda za koje nije potrebna vodoza{titna saglasnost. onda tro{kove razmjene. Vodoza{titna saglasnost izdaje se u slu~ajevima direktne upotrebe ili kori{}ewa voda za: 1. Sadr`aj saglasnosti ^lan 49. ukqu~uju}i obaveze monitoringa. informacijama koje se sakupqaju putem postupaka izdavawa dozvola. . proizvodwu elektri~ne energije u hidroelektranama sa ukupnim potencijalom dijela vodotoka koji se koristi mawim od 1 MW.ako kori{}ewe vode ne degradira. Va`ewe vodoza{titne saglasnosti mo`e se produ`iti na zahtjev korisnika ako svi propisani uslovi za izdavawe saglasnosti postoje u vrijeme produ`ewa va`ewa saglasnosti. koje korisnik prava na vodu mora po{tovati tokom ostvarewa prava na vodu. du`inu trajawa. . Vodoza{titna saglasnost je uslov za izdavawe dozvola i odobrewa iz stava 1. detaqan opis vrste. vodoprivredne dozvole ili drugih dozvola ili odobrewa propisanih posebnim zakonom. Vodoza{titna saglasnost obavezno se prila`e uz zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole. 7. osim za uzgoj u ribwacima u skladu sa propisima koji reguli{u slatkovodno ribarstvo. atmosferu ili zemqi{te. Zahtjev za izdavawe vodoza{titne saglasnosti propisuje ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. pilane ili sli~ne ure|aje. koli~inu i prostor protoka koji uti~e na ekolo{ko i hemijsko stawe i ekolo{ki potencijal voda.vremenski period za koji se tra`i kori{}ewe vode. 5. ograni~ava ili onemogu}ava ostvarewe prava na vodu drugih korisnika. tehnolo{ke svrhe. Vodoza{titna saglasnost se izdaje za odre|eno vreme. VODOZA[TITNA SAGLASNOST Slu~ajevi izdavawa saglasnosti ^lan 45. 4. druga optere}ewa voda. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . u skladu sa odredbama ovog zakona. 11. ovog ~lana. 8.ako je kori{}ewe vode mogu}e na osnovu plana za{tite voda rije~nog sliva. 6. ovog ~lana. 3. kupali{ta. koje je doneseno na osnovu vodoza{titne saglasnosti. a mo`e se pobijati `albom protiv dozvole ili odobrewa. Nadle`na organizacija rije~nog sliva du`na je da izradi i odr`ava informacioni sistem za{tite voda na svojoj teritoriji. Ukoliko direktno kori{}ewe ili upotreba vode nije na listi iz stava 3.za povr{inske vode: 1. Vodoza{titnu saglasnost izdaje nadle`na organizacija podru~ja rije~nog sliva. 5. privatno snabdijevawe vodom za pi}e ili snabdijevawe vodom za pi}e predvi|eno kao javna komunalna slu`ba. 2. a isti mora najmawe da sadr`i: .

ovog ~lana ne imenuje ~lana Upravnog odbora. iz reda uva`enih stru~waka u oblasti za{tite voda i `ivotne sredine. . ovog ~lana i elemente sadr`ane u zakonskim propisima po kojima je odre|eno podru~je progla{eno za{ti}enim .jednog ~lana. Nadzorni odbor nadle`ne organizacije rije~nog sliva sastoji se od tri ~lana koje imenuju: . posebno o gustini lokacija za monitoring. V . Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine donosi propise o jedinstvenom sadr`aju i metodologiji baze podataka za{tite voda rije~nog sliva.Strana 34 . Rukovodioca nadle`ne organizacije podru~ja rje~nog sliva imenuje i razrje{ava ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine. imenovawe vr{i ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine.po jednog ~lana svaki grad ili op{tina. . Na~in rada Nadzornog odbora utvr|uje se poslovnikom. koja ima sjedi{te na podru~ju rije~nog sliva u dijelu koji pripada Republici. metodama analize i algoritmima procjene i nizu pogona koji su obavezni da sami sprovode monitoring ili na drugi na~in obezbijede podatke vezane za za{titu voda. svakog drugog mjeseca.jednog ~lana. 2. . Ministarstvo nadle`no za poslove za{tite `ivotne sredine. . Upravni odbor zasjeda zajedno sa upravnim odborom odgovaraju}e organizacije istog rije~nog sliva iz Federacije BiH.ORGANIZACIJA ZA[TITE VODA Upravqawe za{titom voda ^lan 51. donosi Plan za{tite voda rije~nog sliva. Sredstva za finansirawe rada nadle`ne organizacije podru~ja rije~nog sliva obezbje|uju se u Fondu za za{titu `ivotne sredine. Nadle`nost i rad Upravnog odbora ^lan 53. na na~in i pod uslovima utvr|enim ovim zakonom. Nadzorni odbor ^lan 55. Ministarstvo poqoprivrede.jednog ~lana. Inspekcijski nadzor nad sprovo|ewem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu wega vr{i Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine putem inspektora za za{titu `ivotne sredine (u daqem tekstu: inspektor). stru~ne i druge poslove u oblasti upravqawa za{titom voda rije~nog sliva. . Inspekcijski nadzor ^lan 58. . . odlu~uje o drugim pitawima utvr|enim statutom i drugim op{tim aktima. .jednog ~lana iz nevladinih organizacija koje se bave za{titom `ivotne sredine. razvoja i drugih zajedni~kih aktivnosti.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. . te usvaja izvje{taje o radu i godi{we obra~une. obavqaju organizacione jedinice nadle`ne organizacije rije~nog sliva. i 2. U slu~aju da neka institucija ili grupacija iz stava 1. .za za{ti}ena podru~ja. vode}i ra~una o specifi~nosti sliva.jednog ~lana iz nevladinih organizacija koje se bave za{titom `ivotne sredine. pored elemenata iz alineja 1. procjena stawa voda. pripremawe i utvr|ivawe planova za{tite voda rije~nog sliva u oba entiteta.utvr|ivawa programa zajedni~kog monitoringa.razmjene informacija. utvr|ene aktom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta. Godi{wi finansijski plan nadle`ne organizacije rije~nog sliva donosi Upravni odbor uz saglasnost Vlade Republike Srpske. donosi statut i akt o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta nedle`ne organizacije rije~nog sliva uz saglasnost Vlade. Upravni nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu wega. 4. {umarstva i vodoprivrede. Upravni odbor radi na sjednicama koje se odr`avaju najmawe jednom mjese~no.jednog ~lana iz Ministarstva poqoprivrede. u~estalosti i metodologiji uzorkovawa. Upravni odbor: 1. Zajedni~ka zasjedawa ^lan 54. Na~in rada Upravnog odbora utvr|uje se poslovnikom.uspostavqawa saradwe i koordinacije u procesu izvr{avawa planova za{tite voda rije~nog sliva. pru`awa uzajamne pomo}i. radi: . upozoravawa i uzbuwivawa u kriti~nim situacijama. . Nadzor nad radom Upravnog odbora vr{i Nadzorni odbor.za podzemne vode: hemijsko i kvantitativno stawe.NADZOR Upravni nadzor ^lan 57. utvr|enog ovim zakonom. Upravni odbor nadle`ne organizacije podru~ja rije~nog sliva sastoji se od ~lanova koje imenuju: . buxetu Republike i buxetima lokalnih zajednica na podru~ju rije~nog sliva u skladu sa godi{wim finansijskim planom nadle`ne organizacije podru~ja rije~nog sliva. listi obaveznih parametara. konsultacija. informisawa javnosti i drugih pitawa od zajedni~kog interesa. ekolo{ko i hemijsko stawe i ekolo{ki potencijal voda. Administrativne. . Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine.jednog ~lana iz osnovnog komunalnog preduze}a iz podru~ja rije~nog sliva. ako statutom ili drugim op{tim aktom nadle`ne organizacije rije~nog sliva nije za dono{ewe pojedinih odluka propisana posebna ve}ina glasova. 24. Za{titom voda rije~nog sliva upravqa nadle`na organizacija podru~ja rije~nog sliva. Bazom podataka o za{titi voda rukovodi se putem komjuterizovanog Geografskog informacionog sistema (GIS) i Interneta. Sastav Upravnog odbora ^lan 52. donosi godi{wi program rada i finansijski plan. VI . 3.jednog ~lana iz preduze}a nadle`nog za gazdovawe vodama. Administrativni poslovi ^lan 56. istra`ivawa. avgust 2002. {umarstva i vodoprivrede RS. pokazateqa i metodologije za izradu. koordinirawa sistema komunikacije. a odluke na sjednici donose se ve}inom glasova prisutnih ~lanova. . 2. Sjednica Upravnog odbora mo`e se odr`ati ako sjednici prisustvuje ve}ina od ukupnog broja ~lanova. sprovodi Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine.utvr|ivawa elemenata.

Strana 35 Zadaci inspektora ^lan 59.obavijesti o preduzetim mjerama u vezi sa otklawawem utvr|enih nedostataka i nepravilnosti. . klizi{ta. opreme i profesionalne podr{ke za one koji sprovode ovaj vid u~e{}a javnosti. .postoji neposredna opasnost od zaga|ivawa vode za pi}e. ^lan 60. koje se goni po slu`benoj du`nosti. stav 1. utvr|uju se prema propisima koji se odnose na prirodne katastrofe.indirektno ispusti otpad. dati na uvid potrebnu dokumentaciju i pru`iti sve potrebne podatke i obavje{tewa. . Pravno lice ~iji rad podle`e nadzoru. U vr{ewu nadzora nad poslovima koje vr{i pravno lice. . Inspektor ima pravo na nesmetan pristup obali ili vodnom zemqi{tu i pravo da u|e u vodoprivredna postrojewa koja su namewena posebnoj upotrebi ili kori{}ewu. ukoliko se ove aktivnosti sprovode u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i vra}awe na prethodno stawe. du`no je omogu}iti sprovo|ewe inspekcijskog nadzora. . . stav3. Na u~e{}e javnosti i pristup informacijama u procesu za{tite voda po ovom zakonu.ispusti otpadne vode u prirodno jezero.prekid izgradwe ili druge vrste kori{}ewa prostora ukoliko se ove aktivnosti sprovode bez vodoza{titne saglasnosti ili u suprotnosti sa wom . . .sanaciju {tete i vra}awe u prethodno stawe.FINANSIRAWE Finansirawe za{tite voda ^lan 64.000 do 10. 24. @alba na rje{ewe inspektora ne odla`e izvr{ewe re{ewa.zabranu ili ograni~ewe ispu{tawa ili drena`e supstanci u vode. stava 1. u skladu sa Zakonom o fondu za za{titu `ivotne sredine. povr{inskih ili podzemnih voda ako je do{lo do pote{ko}a u snabdjevawu vodom za pi}e zbog su{e i drugih prirodnih doga|aja.).). i 3. . inspektor mo`e od odgovornog lica zahtjevati da: .Subota. buxeta Republike i buxeta lokalnih zajednica. ukoliko se vr{i protivno ovom zakonu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . Primjerak zapisnika dostavqa se pravnom licu kod kojeg je inspekcijski pregled izvr{en. ovog ~lana. VIII . odrona ili lavina. u skladu sa propisima kojima se ure|uje za{tita `ivotne sredine.). ta~ke 2.nad kr{ewem zabrana optere}ivawa voda i drugih zabrana i ograni~ewa odre|enih ovim zakonom. Okolnosti iz stava 1.|ubri ili koristi sredstva za za{titu biqa na obalnom zemqi{tu ili u zabrawenim zonama.nad pona{awem pravnih i fizi~kih lica u izvr{avawu svojih obaveza utvr|enih ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.postoji neposredna opasnost od poplava. Inspektor vr{i nadzor: . te o tome obavijestiti policiju.pere vozilo ili drugu ma{inu i ure|aj u povr{inskoj vodi ili na vodnom zemqi{tu (~lan 27. ribwaka. suprotno zakonu (~lan 25. stav 3.). . ovog zakona inspektor mo`e da odredi i usmeno. nad svim postrojewima i ure|ajima i na otvorenim prostorima pravnog lica. bujica. ukoliko se to pravo ostvaruje bez vodoza{titne saglasnosti odnosno odgovaraju}e dozvole ili koncesije.). . stav 1.dostavi na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu za obavqawe nadzora. . .postoje drugi razlozi utvr|eni zakonom. primewuju se odredbe Zakona o za{titi `ivotne sredine i odredbe ovog zakona.zabranu upotrebe postrojewa ili ure|aja ukoliko se koriste bez vodoza{titne saglasnosti ili koncesije ili u suprotnosti sa wima.uklawawe nanosa iz povr{inskih voda. . odnosno emituje ili apsorbuje toplotu iz podzemnih voda suprotno zakonu (~lan 24.).). IX . ili u suprotnosti sa wima. i 2. .omogu}i vr{ewe inspekcijskog nadzora u svim vodnim postrojewima. ako: . ako: . stav 2. ukoliko su prekr{ene odredbe zakona.privremeni prekid aktivnosti.upotrijebi ili koristi vode iz prirodnog jezera. Mjere iz ~lana 60.prevozi teret ili plovi na naftni pogon na unutra{wim vodama suprotno zakonu (~lan 26.nad primjenom standarda emisija i zabrana. .).ispusti otpadne vode direktno u podzemne vode (~lan 24. ako postoji opasnost od wihovog uni{tewa. .preduzimawe rehabilitacionih mjera za eliminisawe izvora i posqedica pretjeranog optere}ewa voda ili predlagawe nadle`noj organizaciji rije~nog sliva dono{ewe i sprovo|ewe programa rehabilitacije. inspektor }e obezbjediti mjesto na kome je djelo po~iweno i tragove. . .vlasnik ili posjednik obalnog ili vodnog zemqi{ta ne dozvoqava prelaz preko svog zemqi{ta ili izvo|ewe radova koji se odnose na za{titu voda.KAZNENE ODREDBE Prekr{aji ^lan 65. Nadle`na organizacija rije~nog sliva podr`ava javni monitoring izme|u ostalog i putem obezbje|ivawa redovne obuke. avgust 2002. Usmeno rje{ewe ^lan 61. .ispu{ta otpadne vode iz plovnih objekata direktno u vodu (~lan 26. Vr{ewe inspekcijskog nadzora ^lan 62. stav 4. pojili{te ili drugi prirodni vodni rezervoar koji se stalno ili privremeno uliva ili odliva u unutra{we ili podzemne vode ili u vodne rezervoare koji su nastali kao rezultat ekstrakcije ili kori{}ewa mineralnih sirovina (~lan 24. .zabranu ili ograni~ewe ostvarivawa prava na vodu.nad stawem voda i vodnog re`ima. Nov~anom kaznom od 1. pojili{ta i drugog prirodnog vodnog rezervoara koji se stalno ili privremeno uliva ili odliva u unutra{we ili podzemne vode na takav na~in da se unaza|uje wihovo ekolo{ko i hemijsko stawe (~lan 24.U^E[]E JAVNOSTI ^lan 63. stav 5. . ribwak. Inspektor je ovla{}en da rje{ewem odredi: . . Ukoliko postoji sumwa da je po~iweno krivi~no djelo. Finansirawe aktivnosti propisanih ovim zakonom se obezbje|uje iz Fonda za za{titu `ivotne sredine. VII .000 konvertibilnih maraka (KM) kazni}e se za prekr{aj pravno lice.

ekstrakcijom. .). ovog ~lana. stav 5. ~lana 26.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. stav 3. osim ako to nije regulisano posebnim propisom. godine.odlo`eni eksploziv.koristi vodu za op{tu upotrebu u podru~ju u kome je takva upotrba zabrawena ili ograni~ena ili je u suprotnosti sa propisima. stav 3. . . Mirko [arovi}.sve kategorije otpada.koristi obale i vodno zemqi{te ~ime pogor{ava re`im ispu{tawa. ovog ~lana u propisanom roku. ~lana 29. . a koje nisu usagla{ene sa ovim zakonom.djeluje u eutrofskom podru~ju u suprotnosti sa odredbama ovog zakona. stav 4. stav 4.otpadne vode. stav 1. stav 1. Dr Dragan Kalini}. stav 2. stav 2. ~lana 33. U slu~aju da Vlada Republike Srpske ili ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine ne donesu propis iz stava 1. . stav 2 .radioaktivni otpad.700 konvertibilnih maraka (KM). . Vlada Republike Srpske je du`na da.odlo`i ili pretovari opasne supstance u ~vrstom. ~lana 46.prerade otpada za ponovnu upotrebu i recikla`u. operacije i postrojewa u upravqawu otpadom. Odredbe ovog zakona ne primjewuju se na: . godine Bawa Luka Predsjednik Republike. d o n o s i m UKAZ O PROGLA[EWU ZAKONA O UPRAVQAWU OTPADOM Progla{avam Zakon o upravqawu otpadom koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na sjednici odr`anoj 25. uzimawe uzoraka zemqi{ta i ostale radove koji se odnose na testove monitoringa i mjerewe supstanci. Ovim zakonom ure|uju se: . tretmanom i skladi{tewem mineralnih resursa i radom kamenoloma.ne preduzima aktivnosti radi spre~avawa negativnih posqedica vode na povr{inama koje su o{te}ene ili izmjewene usqed gra|ewa. Vlada Republike Srpske }e donijeti u roku od jedne godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. ~lana 16.izdvajawe sirovog materijala iz otpada i wegovo kori{}ewe za proizvodwu energije i . stav 3. Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaju da va`e odredbe posebnih propisa koje reguli{u pitawe za{tite voda. ~lana 23.Strana 36 . ZAKON O UPRAVQAWU OTPADOM I . ~lana 30. . stav 3. broj 28/94). jula 2002. stav 4. godine Bawa Luka Predsjednik Narodne skup{tine. a primjewiva}e se nakon stupawa na snagu novog Zakona o vodama ali ne du`e od godinu dana od dana objavqivawa ovog zakona. . Stavqawe van snage ^lan 67. osim otpada navedenog u stavu 3. . te~nom ili gasovitom stawu. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 500 do 1. ~lana 42. stav 3. Propise iz ~lana 23. Nov~anom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM kazni}e se fizi~ko lice za prekr{aje iz stava 1. stav 3. . Propise iz ~lana 9.sigurno odlagawe otpada. i 2.koristi ili sprovodi aktivnosti na prirodnim vodnim rezervoarima ukqu~uju}i mo~vare {to bi moglo ugroziti wihov vodni re`im ili prirodne karakteristike. Ciq Zakona o upravqawu otpadom je podsticawe i obezbje|ivawe najva`nijih uslova radi: . na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. iskopavawe i bu{ewe.r. ovog ~lana.spre~avawa nastajawa otpada. testirno pumpawe. 24. Odredbe ovog zakona primjewuju se i na: .onemogu}ava rad postrojewa i mjerne opreme za istra`ivawe. . . avgust 2002.onemogu}ava slobodan prilaz obali ili vodnom zemqi{tu javnim slu`bama. stav 4. .PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE Podzakonski akti ^lan 66. Ciq zakona ^lan 2. . . ~lana 34. ~lana 31.`ivotiwski otpad i drugi neopasni materijal prirodnog porijekla koji se mo`e koristiti u poqoprivredne svrhe. s.uklawa aluvijume u suprotnosti sa propisanim uslovima. .r. ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine }e donijeti u roku od jedne godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. X . podnese izvje{taj o razlozima zbog kojih propis nije donesen i preduzetim mjerama za wegovo dono{ewe.sve vrste djelatnosti. . 700 Na osnovu Amandmana XL ta~ke 2.).OP[TE ODREDBE ^lan 1.ispusti ili odlo`i supstancu ili predmet u vodu suprotno zakonu ili ispusti otpadne vode (~lan 28. Broj: 01-020-573/02 29. . . ~lana 56. na~inima i ktiterijumima ili kr{i obaveze ili na~ine vra}awa aluvijuma u unutra{we vode.otpad nastao istra`ivawem.gasove ispu{tene u atmosferu. ~lana 43. Broj: 01-623/02 25. . i 5. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.te~ni otpad. Stupawe na snagu ^lan 68. odlo`i ekstrahovani ili otpadni materijal ili drugu sli~nu supstancu ili otpad (~lan 28. . stav 4. ~lana 35. stav 2.ne omogu}i privremeno kori{}ewe svoga zemqi{ta.ometa slobodni prilaz vodi preko svog zemqi{ta ili onemogu}ava op{tu upotrebu vode. stav 4. ~lana 50. stav 1. Za prekr{aje iz stava 1. ~lana 25. stav 1.sprovodi aktivnosti ili koristi prostor u rizi~nim podru~jima u suprotnosti sa uslovima utvr|enim u planu upravqawa podru~jem rije~nog sliva. . ~lana 47. svaka tri mjeseca nakon isteka roka.podi`e privremene ili stalne prepreke na obali ili vodnom zemqi{tu ~ime se spre~ava slobodni prilaz vodi. jula 2002. . jula 2002. ~lana 14. s.

kao i onaj otpad koji je naveden u Katalogu otpada kao opasni i regulisan posebnim propisima. po svom porijeklu.“inertni otpad” zna~i otpad koji nije podlo`an zna~ajnim fizi~kim.”skladi{tewe” je ostavqawe otpada koje vr{i proizvo|a~ unutar postrojewa i pogona. . planirawe i kontrolu djelatnosti i procesa upravqawa otpadom. . . . .“transport” je kretawe otpada van postrojewa. .“skupqawe” je djelatnost sistematskog skupqawa i po mogu}nosti sortirawa otpada u ciqu olak{awa budu}eg tretmana. deponije gdje proizvo|a~ otpada zbriwava vlastiti otpad na mjestu nastanka). vrtni otpad.“opasni otpad” zna~i svaki otpad koji je utvr|en posebnim propisom i koji ima jednu ili vi{e karakteristika datih u podzakonskom aktu koji donosi ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. ovog ~lana uzimaju se u obzir: .“ponovno kori{}ewe” je svaka djelatnost kojom se otpad upotrebqava za namjenu za koju je prvobitno zami{qen.“pravno ili fizi~ko lice” je fizi~ko ili pravno lice odgovorno za bilo koju vrstu djelatnosti upravqawa otpadom. ali iskqu~uju}i muq.DEFINICIJE ^lan 4.tretirawe otpada na na~in kojim se osigurava povrat sirovinskog materijala iz wega.tehni~ka izvodqivost uz kori{}ewe najboqe raspolo`ive tehnologije. biolo{ki razgra|ivati ili nepovoqno uticati na druge supstance sa kojima dolazi u kontakt na na~in da prouzrokuje zaga|ewe `ivotne sredine ili ugro`avawe zdravqa qudi. ukqu~uju}i: unutra{wa mjesta za odlagawe (npr. . uspostavqawe. smawivawe koli~ine otpada i wegovih opasnih karakteristika. a nalaze se u Katalogu otpada usvojenom u posebnom zakonskom propisu. II . odla- . . . ukqu~uju}i otpadne vode. kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sli~an otpadu iz doma}instva.da bi se smawio rizik po zdravqe qudi i `ivotnu sredinu i da bi se izbjegla degradacija `ivotne sredine prilikom planirawa i prilikom izvo|ewa djelatnosti u upravqawu otpadom treba izbjegavati nastajawe otpada ili smawiti koli~ine i {tetnosti nastalog otpada. kao {to je hrana. tretmana.“povrat komponenti” je svaka djelatnost data podzakonskim aktom koji donosi ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. . . rad. a naro~ito: .smawewe na minimum proizvodwe otpada a posebno wegovih opasnih karakteristika. koji prouzrokuju opasnost po zdravqe qudi i `ivotnu sredinu. Za potrebe ovog zakona koriste se slijede}e definicije: .na~elo zaga|iva~ pla}a . Inertni otpad se ne}e rastvarati.na~elo prevencije . na period ne du`i od tri godine. .bez stvarawa smetwi putem buke ili mirisa. . ovog zakona potrebno je preduzeti slijede}e neophodne mjere: .prema karakteristikama proizvoda proizvo|a~ je odgovoran za odabir najprihvatqivijeg ekolo{kog rje{ewa u tehnologiji proizvodwe. avgust 2002. Mjere iz stava 1.Strana 37 Prioriteti u upravqawu otpadom ^lan 3. koje posjeduje otpad.Subota. .“upravqawe otpadom” je sistem djelatnosti i radwi koji podrazumijeva prevenciju nastanka otpada. mawi od tri godine ili prethodno skladi{tewe otpada za odlagawe u periodu mawem od jedne godine. . .proizvo|a~ ili imalac otpada snosi sve tro{kove prevencije. . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . i stalna mjesta koja se upotrebqavaju za dugogodi{we odlagawe otpada iskqu~uju}i objekte gdje nije dozvoqeno skladi{tewe otpada. namjerava odlo`iti ili mora odlo`iti u skladu sa jednom od kategorija navedenih u podzakonskom aktu kojeg donosi ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine. sastavu ili koncentraciji. Preduzimaju}i mjere iz stava 1. `ivotiwe i biqke. . . zatvarawe i odr`avawe ure|aja za tretman otpada nakon zatvarawa. termalne. transport otpada.“te~ni otpad” je svaki otpad u te~noj formi. tretmana ili odlagawa na drugom mjestu i prethodno skladi{tewe otpada za ponovnu upotrebu ili tretman za period.smawewe koli~ine otpada. .“neopasni otpad” zna~i otpad koji nije definisan kao “opasni otpad”.“odlagawe” je bilo koja djelatnost propisana podzakonskim aktom koji donosi ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine.“deponija” je mjesto na povr{ini ili ispod povr{ine zemqi{ta gdje se otpad odla`e. vazduh. .bez {tetnog uticaja po prirodu ili mjesta koja su od posebnog interesa.spaqivawe ili odlagawe na deponije na ekolo{ki prihvatqiv na~in onih vrsta otpada koji ne podlije`u povratu komponenti.radi spre~avawa opasnosti ili {tete po `ivotnu sredinu koju prouzrokuje otpad preduzima}e se i one mjere za koje nije uvijek na raspolagawu nau~na podloga. Na~ela upravqawa otpadom su: .“komunalni otpad” zna~i otpad iz doma}instva. ukqu~uju}i ponovno kori{}ewe. a otpad je spreman za daqi transport u ciqu ponovnog kori{}ewa. .“otpad” zna~i sve materije ili predmete koje imalac odla`e.bez rizika po vode. sortirawe ili druge operacije koje dovode do promjena fizi~kih karakteristika ili sastava otpada. pri tome imaju}i u vidu `ivotni ciklus proizvoda kao i kori{}ewe najadekvatnije raspolo`ive tehnologije. monitoring. hemijskim ili biolo{kim promjenama.OSNOVNA NA^ELA ^lan 5. tretman otpada. spaqivati ili na drugi na~in fizi~ki ili hemijski obra|ivati.“imalac” zna~i svako fizi~ko ili pravno lice. po pravilu. .ekonomska izvodqivost. . koji mijewaju karakteristike otpada u ciqu smawivawa koli~ine ili opasnih osobina.“biorazgradivi otpad”je svaki otpad koji je pogodan za aerobnu ili anaerobnu razgradwu. . 24. olak{avaju rukovawe ili pove}avaju povrat komponenti otpada. tlo. Radi postizawa ciqa iz ~lana 2. hemijske ili biolo{ke procese.na~elo odgovornosti proizvo|a~a otpada. savjetovawe i obrazovawe u vezi djelatnosti i radwi na upravqawu otpadom.“proizvo|a~ je pravno ili fizi~ko lice ~ijom djelatno{}u se proizvodi otpad ili pravno ili fizi~ko lice koje obavqa predtretman. ovog ~lana preduzimaju se na na~in da se izbjegne ugro`avawe zdravqa qudi i bez stvarawa {tete ili prouzrokovawa zna~ajnih rizika po `ivotnu sredinu. . ukqu~uju}i sortirawe.ekolo{ki korisni efekti. papir i karton.“tretman” zna~i fizi~ke. III .na~elo opreznosti .

ovog ~lana objavquje se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. . . Regionalni i lokalni planovi upravqawa otpadom ^lan 9.strate{ke planove za kori{}ewe komponenti iz komunalnog otpada.podrazumijeva da tretman ili odlagawe otpada treba da se vr{i u najbli`em adekvatnom postrojewu ili lokaciji.me|uentitetskim tijelom za za{titu `ivotne sredine. .saradwu izme|u op{tina da bi se postigli zadati ciqevi. ovog ~lana vr{i se u saradwi sa nadle`nim organima uprave. alineja 1-4. Jedinice lokalne samouprave donose lokalne planove upravqawa otpadom. plan iz stava 3. . te~ni otpad.davawem komentara i mi{qewa na nacrt strate{kog plana za upravqawe otpadom.listu predlo`enih mjera koje se trebaju preduzeti. predstavnicima privrednih organizacija i udru`ewa koje se bave pitawima za{tite `ivotne sredine. . .utvr|ivawem op{te politike upravqawa otpadom na nivou Bosne i Hercegovine. stav 1. . .prostor namijewen za locirawe postrojewa za upravqawe otpadom. stambeno-komunalne djelatnosti.program o sakupqawu opasnog otpada iz doma}instava. Prije podno{ewa Nacrta strategije iz stava 1. ovog ~lana dostavqa se ministru za urbanizam.vrstu.predstavnicima udru`ewa za za{titu `ivotne sredine. Za obavqawe djelatnosti upravqawa otpadom propisanih ovim zakonom i podzakonskim aktima done- . kao {to je opasni otpad. avgust 2002. . Izrada plana iz stava 1. i opasni otpad.strate{ki program sa razra|enim prioritetima u upravqawu otpadom i djelatnosti koje se trebaju preduzeti. Vlada Republike Srpske donosi regionalni plan upravqawa otpadom na osnovu sporazuma dvije ili vi{e jedinica lokalne samouprave o zajedni~kom upravqawu otpadom na teritoriji Republike Srpske. koji moraju biti u saglasnosti sa Strategijom upravqawa otpadom i koje usvajaju skup{tine lokalne samouprave.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota.Vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Lokalni planovi upravqawa ~vrstim otpadom sadr`e slijede}e elemente: .DOZVOLA ZA UPRAVQAWE OTPADOM ^lan 11. ^lan 12.ciqeve upravqawa otpadom.predstavnicima op{tinskih. . a stavqa se na uvid javnosti svake godine.podrazumijeva da izgradwa postrojewa i objekata za tretman otpada i wegovo odlagawe treba da bude obezbje|ena na na~in da pokriva potrebe regiona i omogu}ava samoodr`ivost izgra|enih objekata. ovog ~lana mora biti uskla|ena sa Strategijom ekonomskog razvoja Republike Srpske i lokalnim razvojnim planovima. Narodna skup{tina Republike Srpske mo`e dati ovla{}ewe me|uentitetskom konsultativnom tijelu za za{titu `ivotne sredine da uskla|uje entitetske strate{ke planove za upravqawe otpadom. uzimaju}i u obzir ekolo{ku i ekonomsku profitabilnost. ambala`ni otpad.na~elo blizine. . Strategija iz stava 1.uslove koji se ti~u tehni~ko-tehnolo{ke opremqenosti ure|aja unutar prostora na kojem se nalaze. koje obuhvata pitawa nabrojana u ~lanu 6. ovog ~lana Narodnoj skup{tini Vlada vr{i konsultacije sa: . gawa i monitoringa otpada. Nadle`ni organi du`ni su izraditi planove za upravqawe otpadom u roku propisanom ovim zakonom. . ^lan 7. na prijedlog Vlade Republike Srpske. odnosno gradskih organa uprave. . Prije usvajawa.specijalni sistem upravqawa za pojedine vrste otpada. V . .PLANIRAWE UPRAVQAWA OTPADOM ^lan 6. Uskla|ivawe entitetskih strate{kih planova u upravqawu otpadom se posti`e na slijede}i na~in: . . Vlada Republike Srpske je obavezna podnijeti Narodnoj skup{tini izvje{taj o sprovo|ewu Strategije upravqawa ~vrstim otpadom svake dvije godine. Plan iz stava 1. . koli~inu i porijeklo otpada koji se proizvodi i koji se treba tretirati ili odlo`iti.raspolo`iv i podesan tretman i mjesta odlagawa i ure|aje unutar odre|ene teritorije. gra|evinarsvo i ekologiju (u daqem tekstu: ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine) na stru~nu ocjenu i mi{qewe.program za smawewe procenta biorazgradivog otpada i ambala`nog otpada u komunalnom otpadu. u saradwi sa drugim nadle`nim ministarstvima. Strategija upravqawa otpadom ^lan 8. Lokalni plan upravqawa ~vrstim otpadom donosi se na period od {est godina i mo`e se revidirati. ovog ~lana vr{i se saglasno odredbama Zakona o za{titi `ivotne sredine.specijalno ure|ewe sistema za tretman ili odlagawe otpada za vi{e op{tina. stambeno-komunalne djelatnosti. gra|evinarstvo i ekologiju (u daqem tekstu: Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine).procjenu tro{kova za izvr{avawe zadataka u upravqawu otpadom. Strategiju upravqawa otpadom priprema Ministarstvo za urbanizam. 24. Poslove upravqawa otpadom iz nadle`nosti Republike Srpske vr{i Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine u saradwi sa Ministarstvom nadle`nim za za{titu zdravqa i drugim nadle`nim ministarstvima.odr`avawem zajedni~kih sastanaka radi uskla|ivawa nacrta entitetskih planova. . IV . itd. kao i tro{kove sanacionih mjera zbog {teta prouzrokovanih `ivotnoj sredini ili {tete koju }e otpad nejvjerovatnije prouzrokovati. ovog ~lana mora biti u saglasnosti sa Strategijom iz ~lana 8.. . . koji }e obuhvatati: .Strana 38 . Strategija iz stava 1. Saradwa iz stava 4. Sadr`aj lokalnog plana upravqawa ~vrstim otpadom ^lan 10. . ovog zakona. Strategiju upravqawa ~vrstim otpadom na period od {est godina donosi Narodna skup{tina Republike Srpske.programe za podizawe javne svijesti u upravqawu otpadom. .izdavawem smjernica o metodologiji izrade i sadr`aja strategije za upravqawe otpadom u entitetu.na~elo regionalnosti .

. . ^lan 19. . Odgovorna lica postrojewa i deponija sa opasnim otpadom moraju dati finansijsku garanciju i druge oblike garancija propisanih posebnim propisima radi podmirivawa tro{kova koji se odnose na rizik od {tete ili tro{kovi koji se odnose na smawivawe bilo koje mogu}e {tete na minimum kao i tro{kova prouzrokovanih djelatnostima koje se preduzimaju nakon zatvarawa postrojewa ili deponija.projekat nije u skladu sa relevantnim planom (planovima) za upravqawe otpadom. . u postrojewa i poslovne prostorije. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . . uvijek je potrebna dozvola za upravqawe otpadom (u daqem tekstu: dozvola). VI .podatke o porijeklu. Finansijska garancija ili wen dio za rad deponije mora postojati koliko je potrebno za odr`avawe i djelatnosti nakon zatvarawa lokacije a najmawe 30 godina. o~ekivanim tro{kovima i pojavi rizika.prikupqawe i kretawe otpada unutar mjesta gdje se otpad proizveo. .). . ^lan 16.opis o~ekivanih uticaja na `ivotnu sredinu. monitoringa i voditi evidenciju o uslovima datim u dozvoli i ostalim relevantnim podacima i jednom godi{we podnijeti izvje{taj nadle`nom organu za za{titu `ivotne sredine. itd. .otvori kontejnere sa otpadom. Dozvola se mo`e produ`iti za isti vremenski period ako se nisu promijenili uslovi pod kojima je dozvola data.predlo`ene/postoje}e metode za spre~avawe i smawewe zaga|ivawa.op{te tehni~ke zahtjeve za rad .projekat nije u skladu sa pravnim. .kretawe otpada izme|u razli~itih postrojewa ili lokacija istog proizvo|a~a. te vrste i koli~ine takvog otpada.u|e na lokaciju.predlo`ene/postoje}e djelatnosti. Dozvole se izdaju samo za odre|ene vrste otpada i samo za obavqawe odre|enih djelatnosti propisanih podzakonskim aktom. . putem inspektora nadle`nih za za{titu `ivotne sredine. Dozvola se ne}e izdati ukoliko: . . a najvi{e 12 sati nakon {to se otkrije.nije osigurana odgovaraju}a finansijska ili druga garancija. monitoring i sisteme pra}ewa. Finansijska garanacija mora biti srazmjerna koli~ini otpada. pra}ewe i plan kontrole. .Strana 39 senim na osnovu ovog zakona potrebno je pribaviti dozvolu koju donosi Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine. .predlo`eni/postoje}i tretman. .Subota. avgust 2002. .predlo`eni ili stvarni kapacitet postrojewa ili lokacije. Odgovorno lice je du`no inspektoru za za{titu `ivotne sredine omogu}iti vr{ewe nadzora.vizuelno evidentira ~iweni~no stawe (video. slike. ovog ~lana vr{i nadzor nad odgovornim licem za upravqawe otpadom i proizvo|a~ima otpada u pogledu ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti upravqawa otpadom. .zahtijeva od svih pravnih ili fizi~kih lica da stave na raspolagawe sve potrebne podatke. Dozvola sadr`i: . odredi{tu i tretmanu otpada. . Licu koje prikupqa i prevozi svoj ku}ni otpad na mjesto za prikupqawe otpada nije potrebna dozvola za ovakve djelatnosti.nije obezbje|en tehni~ki i profesionalni razvoj i obuka osobqa. Inspektor ima pravo da: . Dozvola se izdaje na period od pet godina s tim da se dozvola za deponije i spaqivawe izdaje na period od deset godina. u slu~aju malih koli~ina ne ve}ih od 100 kg po jednoj po{iqci sa izuzetkom opasnog otpada.ulaz i izlaz. .predlo`en plan za djelatnosti zatvarawa i postupke nakon zatvarawa.finansijske i druge garancije od strane podnosioca zahtjeva.zaustavi prevoz otpada.tehni~ko . Nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu wega vr{i Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine. .mjere predostro`nosti koje se trebaju preduzeti.podatke o podnosiocu zahtjeva i odgovornom licu kada se radi o razli~itim licima. ^lan 15.nisu preduzete neophodne mjere spre~avawa nesre}a/akcidenata i ograni~ewe wihovih posqedica.pravno lice nema tehni~kih stru~waka za upravqawe postrojewima ili lokacijom.tehnolo{ke uslove za rad. Dozvola nije potrebna u slijede}im slu~ajevima: .opis vrste i ukupne koli~ine otpada .NADZOR NAD UPRAVQAWEM OTPADOM ^lan 18. . Zahtjev za dobijawe dozvole mora sadr`avati slijede}e: .zahtijeva preduzimawe svih neophodnih mjera potrebnih radi uskla|ivawa djelatnosti sa uslovima iz . ^lan 20. .vra}awe ambala`e ili iskori{}enih proizvoda od strane trgovaca. . 24. sa izuzetkom opasnog otpada. Organ iz stava 1.prevoz otpada koji vr{i sam proizvo|a~ sa svojim vlastitim prevoznim sredstvima do lokacije ili postrojewa za tretman. Proizvo|a~i otpada i odgovorna lica postrojewa za upravqawe otpadom du`ni su sprovoditi program kontrole.metode tretmana. . . . ukqu~uju}i karakteristike `ivotne sredine. odobrewa za gra|ewe i ekolo{ke dozvole propisane posebnim propisima. ^lan 14. Finansijske garancije ^lan 17. Proizvo|a~i otpada i odgovorna lica du`ni su obavijestiti nadle`ni organ za za{titu `ivotne sredine o otkrivenim negativnim uticajima na `ivotnu sredinu odmah.opis postrojewa ili lokacije. . . ekolo{kim i zdravstvenim zahtjevima. dokumentaciju i informacije.vrstu i koli~inu otpada koji se treba tretirati i/ili odlo`iti. Pored urbanisti~ke saglasnosti.uzme uzorke otpada. ^lan 13.

Proizvo|a~ mo`e primiti nazad ili nadoknaditi proizvode ili otpad od proizvoda od imaoca ili sklopiti ugovor sa prodava~em za obavqawe tih usluga. . U ciqu spre~avawa produkovawa otpada i smawewa koli~ina i {tetnih uticaja otpada stimulisa}e se: . VII .propisati posebne mjere koje se trebaju preduzeti i odrediti rok za preduzimawe mjera.kori{tewe tehnologija kojima se vr{i racionalno kori{}ewe materijala i energije. .mjere koje se preduzimaju radi spre~avawa produkcije otpada. Da bi se ispunile obaveze utvr|ene u stavovima 1-3. radi ponovnog kori{}ewa ili odlagawa na ekolo{ki prihvatqiv na~in. i ako je to kori{}ewe tehni~ki i ekonomski izvodqivo. stimuli{e ponovno kori{}ewe i recikla`u proizvoda. a ukoliko to nije mogu}e stimulisa}e se kori{}ewe otpada kao energetskog izvora. Uzimaju se tri uzorka. koristiti tehnologije i razvijati proizvodwu na na~in koji vodi najefikasnijoj upotrebi materijala i energije. ^lan 26.Strana 40 . 24. . . . Posebnim propisom se propisuje obaveza kori{}ewa sistema naknade kaucije/depozita za odre|ene proizvode. kao i proizvodi koji se mogu koristiti ponovo za prvobitnu svrhu bez daqeg tretmana. Zabraweno je mije{ati razli~ite vrste otpada. . Proizvo|a~ }e primiti nazad i nadoknaditi kori{}ene proizvode ili otpad od proizvoda od imaoca.postigne maksimalne ciqeve za odlagawe. Nakon izvr{enog nadzora inspektor za za{titu `ivotne sredine rje{ewem mo`e: .izre}i nov~anu kaznu. Odgovornost proizvo|a~a ^lan 23. da se promovi{e ponovna upotreba. Produkovani otpad se koristi samo ako je ekolo{ki koristan. a na kraju `ivotnog ciklusa proizvoda proizvo|a~ }e promovisati ekolo{ki odr`iv tretman. da se smawi koli~ina i {tetan uticaj otpada. . . sadr`aj i postupak obavje{tavawa. avgust 2002.dokumentaciju o otpadu koji se produkuje u preduze}u. Ostaci nastali u toku tehnolo{kog procesa. Za nova postrojewa plan za upravqawe otpadom se prila`e uz zahtjev za dobijawe ekolo{ke dozvole propisane Zakonom o za{titi `ivotne sredine.DJELATNOSTI I ODGOVORNOSTI UPRAVQAWA OTPADOM ^lan 22. na~ini tretmana i odlagawe. posebno za deponije onih vrsta otpada koji su utvr|eni posebnim propisom.zamjena materijala koji prouzrokuju rizik kad postanu otpad. gomilati. a koji se uvode ponovo u tehnolo{ki proces. ^lan 24.odrediti posebne uslove za budu}i rad.narediti obustavu rada dok se uslovi ili zahtijevi ne ispune. Proizvo|a~ je du`an obavijestiti prodavca i potro{a~a o va`nim karakteristikama proizvoda i ambala`e sa stanovi{ta upravqawa otpadom.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. Jedan se ~uva na lokaciji.zaustavi djelatnosti ako su u opasnosti `ivotna sredina ili qudsko zdravqe. priprema i donosi plan upravqawa otpadom koji sadr`i: . Podzakonskim aktom }e se propisati: forma. inspektor donosi rje{ewe protiv kojeg `alba ne odla`e izvr{ewe. poluproizvoda i ambala`e koji smawuju upotrebu energije i materijala i ~ijom upotrebom se smawuje proizvodwa otpada i upotreba ambala`e koja du`e traje i koja ima najmawe optere}ewe na `ivotnu sredinu kada postane otpad. . ^lan 21. Za postoje}a postrojewa plan se dostavqa nadle`nom organu za za{titu `ivotne sredine u periodu od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. postaju otpad jedino kada iza|u iz ovog proizvodnog ciklusa. a jedan }e se koristiti za testirawe ili kao dokaz. osim ako se tim radwama omogu}ava povrat sirovina i odlagawe. Proizvo|a~ }e dizajnirati proizvod i ambala`u. . dozvole i posebnih propisa. recikla`a i bezbjedno odlagawe otpada. Otpad slabog kvaliteta. recikla`a i zamjena sirovina otpadom.proizvodwa proizvoda kojom se produkuje najmawa koli~ina otpada i stvara najmawe {tetnih uticaja.odvajawe otpada. jedan kao rezerva. kojim mjerama se ne}e nanijeti {teta i neopravdani tro{kovi odgovornom licu.zadr`avawe materijala i ostataka unutar procesa proizvodwe i potro{we {to je vi{e mogu}e.zatvoriti postrojewe ako se aktivnosti ne mogu izvoditi bez {tete po `ivotnu sredinu i qudsko zdravqe. ~iji se povrat vr{i u preduze}u ili ~ije odlagawe obavqa preduze}e (vrsta. rok trajawa proizvoda i ponovna upotreba proizvoda i pakovawe. sastav i koli~ina otpada). . Zabraweno je napu{tati. Proizvo|a~ }e nadoknaditi kauciju/depozit koja je prethodno pla}ena na proizvod. U ciqu upotrebe materija ili energije iz otpada stimulisa}e se ponovna upotreba. kao i o na~inu tretmana u slu~aju kraja `ivotnog ciklusa proizvoda i otpada produkovanog iz wega. odlagati ili tretirati otpad bez nadzora. posebno opasnog otpada od druge vrste otpada i od otpada koji }e se ponovo koristiti. .postigne minimalne ciqeve za sakupqawe i povrat raznih vrsta otpada navedenih u podzakonskim propisima. ^lan 25.ne koristi materijale i opasne supstance i robu koja prelazi grani~ne vrijednosti za sve materijale ili supstance koje su utvr|ene u podzakonskom aktu. za koja je prema Zakonu o za{titi `ivotne sredine potrebna ekolo{ka dozvola. Ako se u vr{ewu inspekcijskog nadzora utvrdi da }e budu}i rad i proizvodwa otpada prouzrokovati neposrednu opasnost. posebno kada se radi o opasnom otpadu. . na~in. ovog zakona proizvo|a~ je obavezan da: . . pakovawe i obnovqivost kvaliteta }e biti ozna~eni na vidqivom mjestu na proizvodu u skladu sa posebnim propisima. Odgovorno lice u postrojewima. materijalne karakteristike proizvoda. u skladu sa posebnim propisima. Proizvo|a~ }e stimulisati kori{}ewe takvih sirovina i osnovnih materijala. Sve djelatnosti se preduzimaju tako da imaju najmawi uticaj na `ivotnu sredinu i qudsko zdravqe. kori{}ewe i odlagawe.skladi{tewe otpada na samoj lokaciji. Otpad se odla`e samo ako nije mogu}e kori{}ewe wegovog materijala i energije u postoje}im tehni~kim i ekonomskim uslovima i ako su tro{kovi ponovnog kori{}ewa nerazumno visoki u pore|ewu sa tro{kovima odlagawa.

Organ nadle`an za poslove za{tite `ivotne sredine }e biti obavije{ten o odre|ivawu koordinatora za otpad. Dozvola mora da opi{e djelokrug i kqu~ne elemente sistema za prikupqawe.obezbje|ewe ekolo{ki prihvatqivog upravqawa otpadom. Zajedni~ki uslovi za proizvo|a~a i prodava~a ^lan 29. pored elemenata propisanih ~lanom 15: . 24. postupak ili postrojewe za povrat ili odlagawe u skladu sa propisanim uslovima ili koristiti ovla{}enu slu`bu za tretman otpada uz nadoknadu. Sistem prikupqawa otpada ^lan 30. Pored uslova propisanih u ~lanu 16. ovog zakona su: . . 23-25. na~in finansirawa. Pru`awe usluga upravqawa komunalnim otpadom u nadle`nosti je jedinice lokalne samouprave. . Podzakonskim aktom }e se propisati postupak selektivnog prikupqawa. ^lan 34. Odgovornost koordinatora za otpad ne smawuje odgovornosti odgovornog lica u postrojewu proizi{le vr{ewem djelatnosti upravqawa otpadom.obezbje|ewe ispuwewa ciqeva utvr|enih propisima. Proizvo|a~i otpada koji nisu doma}instva }e koristiti usluge preduze}a za otpad koji oni produkuju ukoliko wihov otpad ima iste ili sli~ne osobine ku}nog otpada. . imaju}i u vidu akte koje donosi op{tina. Podru~ja za selektivno sakupqawe otpada odre|ena su tako da se ku}ni otpad selektivno sakupqa odvojeno od opasnog otpada iz doma}instva. U slu~aju uvo|ewa sistema selektivnog prikupqawa otpada. . Posebne odredbe o upravqawu komunalnim otpadom ^lan 32.Subota. Javne usluge za upravqawe komunalnim otpadom obuhvataju: . na odgovorno lice sistema za prikupqawe otpada putem ugovora ~iji }e uslovi biti regulisani posebnim zakonskim propisom. Podzakonskim aktom }e se utvrditi postupak i na~in po kojem je prodava~ proizvoda ili vr{ilac usluga (u daqem tekstu: prodava~) du`an uzeti nazad ili nadoknaditi kauciju za iskori{}enu ambala`u ili proizvode. Javne usluge obavqaju lica koja su ovla{}ena za pru`awe usluga upravqawa otpadom i koja su odabrana putem raspisanog tendera. stav 1. Odgovornost proizvo|a~a i imaoca otpada ^lan 31.rukovo|ewe mjestima za selektivno prikupqawe otpada. Odgovornost prodava~a ^lan 28.organizacionu strukturu sistema. ponovnog kori{}ewa i recikla`e otpada. ^lan 33. pakovawa i ozna~avawa otpada. na~in selektivnog prikupqawa i predaje iskori{}enih proizvoda proizvo|a~u ili odgovornom licu ovla{}enom za poslove upravqawa otpadom. geografsko podru~je koje ovaj sistem pokriva. Sistem za prikupqawe otpada mo`e uspostaviti proizvo|a~ ili prodava~. Proizvo|a~ i imalac otpada du`ni su skupqati. Zahtjev za izdavawe dozvole sistema prikupqawa otpada sadr`i.prikupqawe otpada iz doma}instava i drugih izvora koji proizvode komunalni otpad.dovoqan broj i raspored .da pregleda uskla|enost pravnih zahtjeva za upravqawe otpadom i izvje{tava odgovorno lice o stawu uskla|enosti.metode tretmana. stav 1.raspored prikupqawa. doma}instva i drugi proizvo|a~i otpada }e biti obavezni izvr{iti selekciju i prikupqati otpad u skladu sa tim propisom. mora odrediti lice koje }e vr{iti poslove koordinirawa upravqawa otpadom (u daqem tekstu: koordinatora za otpad). Koordinator za otpad ^lan 27. Odgovorno lice postrojewa. Komunalni otpad se sakupqa i tretira u skladu sa posebnim propisom o pru`awu usluga od strane komunalnih preduze}a. Proizvo|a~ i prodava~ mogu prenijeti obaveze iz ~lana 25. Koordinator za otpad je du`an: . . Doma}instva su du`na prikupqati svoj produkovani otpad i predati ga komunalnim preduze}ima. . vrstu i koli~inu otpada.vrste otpada koje se trebaju prikupiti. avgust 2002. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . .da predla`e mjere za poboq{awe prevencije. Posebnim propisom uredi}e se uslovi za pla}awa javnih usluga. ili preduze}e za upravqawe otpadom.geografsko podru~je sa kojeg se prikupqa otpad. .da a`urira plan za upravqawe otpadom. za koja je prema Zakonu o za{titi `ivotne sredine potrebna ekolo{ka dozvola. i ~lana 28. Uvoznik ima istu odgovornost kao i proizvo|a~ prema ~l.mjesta za prikupqawe. dokumentaciju o kretawu otpada.tretman komunalnog otpada ukqu~uju}i upravqawe povrata sirovina ili odlagawa. . brinuti se o povratu ili odlagawu otpada koji produkuju wihove djelatnosti ili o otpadu koji posjeduju. . Proizvo|a~i nisu obavezni koristiti usluge preduze}a za otpad ukoliko skupqaju i tretiraju svoj otpad u skladu sa propisima iz oblasti za{tite `ivotne sredine i ako predaju svoj otpad ovla{}enom odgovornom licu za upravqawe otpadom. Rad mjesta za selektivno sakupqawe otpada mora biti u skladu sa tehni~kim zahtjevima i uslovima utvr|enim dozvolom kada je u pitawu upravqawe otpadom. a opasni otpad predati na odre|ena mjesta za selektivno prikupqawe (centre) ili osobi koja je ovla{}ena za pru`awe usluga u upravqawu otpadom.Strana 41 Planovi za upravqawe otpadom preduze}a se a`uriraju svake tri godine ili nakon promjene u radu postrojewa. Proizvo|a~ i imalac otpada je odgovoran za ekolo{ki prihvatqivo skladi{tewe otpada prije wegovog povrata ili odlagawa. . .da organizuje sprovo|ewe plana za upravqawe otpadom. Proizvo|a~ ili imalac otpada mo`e vr{iti povrat ili odlagawe sam koriste}i adekvatnu opremu.da izradi nacrt plana za upravqawe otpadom. Usluge mogu pru`ati javna ili privatna preduze}a. . Tender raspisuje jedinica lokalne samouprave za jednu ili vi{e djelatnosti upravqawa otpadom ili za sve djelatnosti upravqawa otpadom. uslovi koji se moraju ispuniti da bi se dobila dozvola iz ~lana 13. {emu sakupqawa.

opreme i materijala za tretman otpada. Odlukom jedinice lokalne samouprave o upravqawu komunalnim otpadom uredi}e se: . .porijeklo ili izvor otpada. Spaqivawe ^lan 42.Strana 42 . vremenski je ograni~en i ne zahtijeva posebnu dozvolu. Ako se otpad ne mo`e isporu~iti na odredi{te. Sakupqawe otpada ^lan 37.odre|ivawe lokacije za deponije i lokacije za druge vrste tretmana otpada. prevoznik je odgovoran za ~i{}ewe i dovo|ewe u prvobitno stawe zaga|enog podru~ja.zahtjeve za postupke primawa otpada. Pored elemenata propisanih ~lanom 15. Otpad se mo`e koristiti kao sirovinski materijal i za proizvodwu energije. prije po~etka odlagawa. transfer stanice ili mjesta za ponovnu upotrebu i reciklirawe. prava i obaveze preduze}a i doma}instava onih ~iji je otpad sli~an otpadu iz doma}instava. . nadle`ni organ o vrstama i koli~inama odlo`enog otpada i o rezultatima programa monitoringa. zahtjev za dozvolu za spaqivawe otpada sadr`i opis mjera kojima se obezbje|uje: . avgust 2002. . . . Opasni otpad u toku transporta mora biti ozna~en i pakovan u skladu sa navedenim propisom iz stava 4. ovog ~lana odgovoran samo za ispravnu isporuku otpada na odredi{te koje je odredio po{iqalac. Nadle`ni organ vr{i pregled lokacije deponije u pogledu ispuwenosti uslova iz dozvole. bar jednom godi{we.Pored elemenata propisanih u ~lanu 16. Preduze}e za prikupqawe otpada skupqa otpad od proizvo|a~a i imaoca i transportuje ga do mjesta za prikupqawe otpada. . deponija za inertni otpad).popis vrste i ukupna koli~ina otpada koju je dozvoqeno odlo`iti na deponiji.geografsko podru~je koje pokriva preduze}e. Preduze}e za upravqawe otpadom smatra se i proizvo|a~em otpada ukoliko prizvodi otpad u toku tretmana. U slu~aju zaga|ewa nastalog u toku transporta. Podzakonskim aktom mo`e se propisati da je potrebno odobrewe ili tehni~ka kvalifikacija za kori{}ewe i prodaju odre|enih tehnologija. Otpad se koristi na na~in da proizvodi koji nastaju kori{}ewem otpada ne}e prouzrokovati ve}e ekolo{ko optere}ewe nego proizvodi iz osnovnog sirovinskog materijala. ovog zakona dozvola za odlagawe otpada na deponije }e sadr`avati: . Odlagawe se mo`e vr{iti: . ukqu~uju}i plan za nepredvi|ene situacije.zahtjeve za pripremu deponije. opremqeno i funkcioni{e u skladu sa zahtjevima kategorije otpada koji se spaquje. Prikupqawe otpada unutar lokacije proizvo|a~a ili imaoca na na~in koji iskqu~uje negativan uticaj na `ivotnu sredinu. aktivnosti deponovawa. stav 1. 24. ^lan 35. . Tretman otpada ^lan 36. Otpad se mo`e preuzeti od imaoca i na mjestima za prikupqawe. ovog ~lana. . .da se omogu}i u {to ve}oj mjeri povrat toplote koja se proizvede u procesu spaqivawa. Transport otpada ^lan 39. ukqu~uju}i metode skupqawa (kao npr.procjena visine naknade kojom se omogu}ava pouzdana. Prevoz opasnog otpada mora biti uskla|en sa op{tim uslovima za prevoz opasnih roba.obavezu podnosioca zahtjeva da izvijesti.vrste kaznenih odredbi i stimulacionih mjera.uvo|ewe sistema selektivnog prikupqawa otpada. Izvje{taj sadr`i: . Preduze}e iz stava 1.da je postrojewe projektovano.vrstu i sastav otpada u skladu sa Katalogom otpada i wegovim sadr`ajem.tehni~ke i druge zahtjeve koji se odnose na obezbje|ewe usluga ukqu~uju}i skupqawe. Kori{}ewe otpada ^lan 38. tretman ili kona~no odlagawe. Proizvo|a~ ili imalac otpada skupqa otpad odvojeno u skladu sa potrebom budu}eg tretmana. u~estalost.osnovni zahtjevi za obezbje|ewe rada preduze}a.primjenom hemijskih. a koji nisu doma}instva. postupak monitoringa i kontrole odlagawa. Odlagawe otpada ^lan 40. U slu~aju transporta koji nije kombinovan sa aktivnostima tretmana otpada prevoznik je u skladu sa stavom 1. . . Deponija ^lan 41. kao i privremene zahtjeve za zatvarawe deponija i postupke nakon zatvarawa. . . prevoznik }e vratiti otpad po{iqaocu. . na lokaciji koja je odobrena za upravqawe otpadom. .na deponije.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. deponija za bezopasni. selektivno skupqawe otpada). . . Transport opasnog otpada je pra}en odgovaraju}om dokumentacijom propisanom posebnim propisom kojeg donosi ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine u saradwi sa ministrom nadle`nim za saobra}aj.uslove za pronala`ewe i tretirawe nezakonitog komunalnog otpada. kontinuirana i prihvatqiva usluga i uslovi pla}awa. zajedno sa odre|ivawem mjesta za selektivno prikupqawe otpada. tretman i odlagawe. . ovog ~lana vodi evidenciju podataka o otpadu koji je preuzeo na tretman ili produkovao i obavje{tava nadle`ni organ za za{titu `ivotne sredine u skladu sa posebnim propisima najmawe jednom godi{we. biolo{kih ili fizi~kih postupaka.koli~inu otpada.klasu deponije (deponija za opasni.kao termalno odlagawe i .da se koli~ina i {tetni efekti ostataka svedu na minimum i omogu}i recikla`a gdje je to mogu}e. . Dozvola za nove sanitarne deponije mo`e se izdati samo za deponovawe na regionalnom nivou.odre|ivawe na~ina kori{}ewa usluga preduze}a za proizvo|a~e i vlasnike otpada. Otpad se transportuje na na~in koji iskqu~uje zaga|ewe `ivotne sredine.

. putem Ministarstva nadle`nog za za{titu `ivotne sredine. 24. radi odlagawa otpada na ekolo{ki prihvatqiv i efikasan na~in ili ako se otpadi koji su u pitawu koriste kao sirovina za industruju reciklirawa ili povrata komponenti u dr`avi BiH i Republici Srpskoj . zemqu.primio od zemqe uvoznice potvrdu o postojawu ugovora izme|u izvoznika i odlaga~a koja isti~e ekolo{ki na~in upravqawa otpadom.obaveza primaoca da obezbjedi {to je prije mogu}e i ne kasnije od 180 dana nakon prijema otpada.prijema otpada nazad ukoliko po{iqka nije realizovana kako je planirano ili ukoliko je do{lo do kr{ewa odredaba ovog zakona i podzakonskih akata.da se odlagawe ostataka otpada ~ija se proizodwa ne mo`e sprije~iti.postoji odgovaraju}a dokumentacija o kretawu od ta~ke gdje je wegovo kretawe po~elo do momenta odlagawa u skladu sa nacionalnim i me|unarodnim standardima i me|unarodnim propisima koji se odnose na po~etak prekograni~nog prometa do ta~ke odlagawa.na~in na koji je rije{en prevoz i osigurawe tre}ih lica da se pokriju tro{kovi u slu~aju {tete. VIII . Dozvola iz stava 1. Pored elemenata propisanih ~lanom 16. . .primio pismenu saglasnost zemqe uvoznice i tranzitnih zemaqa i . institucijama ili slu`bama se sakupqa odvojeno. sastavu i koli~ini otpada i podatke o proizvo|a~u.podatke o ukupnom kapacitetu postrojewa za spaqivawe. Nije dozvoqeno vr{ewe poslova prekograni~nog kretawa dok proizvo|a~ ili izvoznik ne primi pismeno potvrdu da je nadle`ni organ: .specifikaciju minimalnog i maksimalnog protoka masa tih opasnih otpada.koli~ine razli~itih kategorija opasnog otpada koji se mo`e tretirati. kapacitete ili odgovaraju}e lokacije za odlagawe otpada. Opasni otpad proizveden u doma}instvima. ina~e je transport ili odlagawe otpada zabraweno. avgust 2002. Postoje}e deponije ili one koje su zatvorene kao rezultat revidirawa plana prilago|avawa registruju se u katastar nekretnina i katastru zaga|iva~a na osnovu odluke nadle`nog organa za za{titu `ivotne sredine. wene prirode i obima. Ugovor iz stava 3. vazduh.je kretawe otpada odobreno samo zbog posebnih razloga. ovog ~lana sadr`i: . lokacija postrojewa za tretman i odlagawe. . smatra se opasnim dok se ne ustanovi da su opasni ili bezopasni.se otpad pakuje. Op{ta pravila za opasni otpad ^lan 43. U slu~aju prekograni~nog kretawa otpada kada je Republika Srpska izvoznik. wihove najni`e i najvi{e kalorijske vrijednosti i wihov maksimalan sadr`aj zaga|uju}ih materija. Registracija deponija ^lan 44. Prekograni~no kretawe otpada vr{i se pod uslovom da: . Prekograni~no kretawe zapo~eto u Republici Srpskoj ^lan 46.PREKOGRANI^NO KRETAWE OTPADA Op{ti zahtjevi prekograni~nog kretawa otpada ^lan 45. .ako se kori{}ewe ili odlagawe otpada mo`e efikasnije preduzeti kao tretman smjese.mjere koje treba preduzeti da se osigura siguran transport. kao i vrstu i va`ewe dozvole za rad postrojewa. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . Nadle`ni organ i sud nala`u vlasniku deponije da preduzme neophodne mjere radi spre~avawa potencijalne opasnosti po zdravqe ili {tete po qudsko zdravqe i zaga|ivawa `ivotne sredine. Nadle`ni organ obavje{tava katastar o procjeni potencijalnog rizika. . dozvola se izdaje: .podatke o izvoru. ovog ~lana. .ako smjesa ne ugro`ava pejza`e ili mjesta od posebnog interesa.ako rizik po `ivotnu sredinu i zdravqe zbog smjese nije pove}an. nadle`ni organ tih dr`ava o bilo kom prekograni~nom kretawu otpada. . Ukoliko je nadle`ni organ ili sud donio odluku kojom je utvr|ena zna~ajna kontaminacija zemqi{ta otpadom obavjesti}e o tome katastar nekretnina i katastar zaga|ivawa radi evidentirawa kontaminacije. Obavje{tewe mora sadr`avati : .kategorije i koli~inu otpada koje se mogu tretirati. i ukoliko se zna. Svaka deponija mora biti registrovana u katastru nekretnina i katastru zaga|iva~a. U skladu sa stavom 2.Strana 43 . stav 1. nadle`ni organi obavje{atavaju ili }e zahtijevati od proizvo|a~a ili izvoznika da pismeno obavijesti.podatke o procesima tretirawa i odlagawa otpada. Vlasnik deponije je du`an po zatvarawu deponije zahtijevati od nadle`nog organa procjenu potencijanog rizika koji ona predstavqa za `ivotnu sredinu i/ili qudsko zdravqe. nego kao tretman wenih pojedinih komponenti.utvr|ene postupke uzorkovawa i mjerewa radi ispuwewa obaveza periodi~nih mjerewa za svaku zaga|uju}u materiju vazduha ili vode. . . .ako smjesa ne prouzrokuje {tetu po `ivotnu sredinu bukom ili mirisom. alineja 2. ovog ~lana mora ukqu~ivati obavezu: .naziv primaoca otpada. . potvrdu za nadle`ni organ da je odlagawe otpada izvr{eno na ekolo{ki prihvatqiv na~in. etiketira i transportuje na na~in kojim se spre~ava zaga|ewe `ivotne sredine u skladu sa najboqom raspolo`ivom praksom. . biqni i `ivotiwski svijet.izvoznice nemaju tehni~ke mogu}nosti i neophodna postrojewa. ovog ~lana pored podataka iz stava 2. Predaja otpada preduze}u koje je ovla{}eno za sakupqawe opasnog otpada vr{i se u skladu sa podzakonskim aktom. .ako smjesa ne predstavqa rizik za vodu.uvoznicama. identitet prvobitnih proizvo|a~a. Opasni otpad se mo`e pomije{ati sa drugim otpadom ili materijalima samo na osnovu posebne dozvole nadle`nog organa za za{titu `ivotne sredine. .dr`ava BiH i Republika Srpska .u slu~aju otpada iz razli~itih izvora detaqan inventar otpada. smawiti ili reciklirati izvr{ava u skladu s odredbama ovog zakona.Subota. Otpad koji se ne nalazi na spisku otpada u posebnom propisu kao opasni ili ~iji sadr`aj je nepoznat. na na~in da se onemogu}i zaga|ivawe i {teta po `ivotnu sredinu. dozvola sadr`i: . . .

). Prekograni~no kretawe kada je Republika Srpska tranzitna zemqa ^lan 48. Izuzetno. avgust 2002.KAZNENE ODREDBE ^lan 56. Obavje{tewe sadr`i: . IX . od strane izvoznika.. . informacije o kretawu za nadle`ne organe. U slu~aju prekograni~nog kretawa kada je kona~no odredi{te Republika Srpska. Na osnovu op{teg obavje{tewa.specifi~ne uslove za kretawe (obavezu kori{}ewa odre|enih grani~nih prelaza. potrebno je obavje{tewe ministarstva nadle`nog za za{titu `ivotne sredine entiteta iz kojeg se izvozi otpad. . ovog ~lana od lica za koje se utvrdi da je izvr{ilo nedozvoqenu djelatnost. radi za{tite qudskog zdravqa. ministarstvu nadle`nom za za{titu `ivotne sredine entiteta u koji se uvozi otpad..000 KM kazni}e se za prekr{aj svako pravno i fizi~ko lice ako: . ^lan 52. ukoliko se ne mo`e na}i drugo rje{ewe za odlagawe otpada na ekolo{ki prihvatqiv na~in u roku od 90 dana od dana dolaska otpada na odredi{te. ovog ~lana propisuje se postupak u kojem je odlaga~ otpada du`an obavijestiti izvoznika i nadle`ne organe dr`ave izvoznice o primawu po{iqke od strane odlaga~a otpada u odgovaraju}em roku i o zavr{etku aktivnosti upravqawa otpadom.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. X . stav 2. Podzakonskim aktom utvr|uju se oblici osigurawa kojima se mo`e osigurati prekograni~no kretawe otpada. Republika Srpska ima pravo nadoknade tro{kova koji nastanu obavqawem djelatnosti i preduzimawem mjera iz stava 1.redovno ne obavje{tava nadle`ni organ o otpadu preuzetom na tretman (~lan 36. ovog ~lana. . koje sadr`i: . sastavu i koli~ini opasnog otpada.ako sve zemqe koje u~estvuju nisu obavje{tene. Ministarstvo nadle`no za za{titu `ivotne sredine je du`no u roku od 60 dana nakon prijema obavje{tewa pismeno dati dozvolu za kretawe.).ako je odobrewe falsifikovano ili pribavqeno prevarom. . odnosno djelatnosti ~i{}ewa. na~in i vrijeme transporta. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine }e podzakonskim aktom propisati sadr`aj i izgled prate}eg dokumenta kojeg je du`no potpisati svako lice koje vr{i prekograni~ni prevoz otpada nakon isporuke otpada. stav 2. va`ewe odobrewa. . ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine mo`e staviti van snage op{te odobrewe koje se daje pod uslovima iz stava 1.).naziv primaoca otpada. Nov~anom kaznom u iznosu od 1. Nakon ovog perioda op{te odobrewe mo`e biti revidirano i produ`eno za isti vremenski period ako nije do{lo do promjena uslova. ovog zakona i drugim informacijama u skladu sa zahtjevima iz ~lana 46.NAKNADA [TETE ^lan 55. . Kada prekograni~no kretawe otpada za koje postoji odobrewe ne mo`e da se izvr{i u skladu s odredbama ugovora. Za prekograni~no kretawe otpada treba imati odgovaraju}u finansijsku garanciju ili polisu osigurawa ili drugi oblik osigurawa zavisno od zahtjeva dr`ave uvoznice ili tranzitne dr`ave. stav 3.mjere za obezbje|ewe sigurnog transporta. Prekograni~no kretawe }e se smatrati nezakonitim: .). U slu~aju prekograni~nog kretawa kada je Republika Srpska tranzitna zemqa primjewuju se odredbe iz prethodnih ~lanova.ako ne postoji odobrewe svih zemaqa. 24. kao i lice koje vr{i prijem otpada.dogovoren putni pravac i dogovoreno osigurawe za tre}e strane u slu~aju {tete.koristi otpad suprotno odredbi ~lana 38. Ako nepoznato lice izvr{i djelatnosti u upravqawu otpadom suprotno ovom zakonu.ako je suprotno datom odobrewu. dr`ava koja izvozi {aqe pismeno obavje{tewe ministarstvu nadle`nom za za{titu `ivotne sredine. ovog zakona. . Zabrawuje se prekograni~ni uvoz otpada radi odlagawa otpada u Republici Srpskoj.kr{i uslove u dozvoli. . Republika Srpska mo`e zabraniti kretawe izvjesnih vrsta opasnog otpada ili kretawa iz drugog entiteta koji su ve} najavqeni. ^lan 51. odbiti davawe dozvole za kretawe ili zahtijevati dodatne informacije. zemqa koja izvozi obezbje|uje da otpad bude vra}en u zemqu izvoznicu. flore i faune i `ivotne sredine. .Strana 44 . ^lan 54. Izuzetno. . Otpad se mo`e uvoziti u Republiku Srpsku samo radi aktivnosti povrata materijala. obaveza}e se Republika Srpska na preduzimawe hitnih mjera. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine donosi rje{ewe kojim daje odobrewe za prekograni~no kretawe/uvoz otpada. .ne uskladi{ti otpad na ekolo{ki prihvatqiv na~in prije wegovog odlagawa ili ponovnog kori{}ewa (~lan 31. Obavje{tewe mora biti u skladu s zahtjevima iz ~lana 46. ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine izdaje op{te odobrewe na period od najvi{e 12 mjeseci.ne pribavi dozvolu za djelatnosti upravqawa otpadom (~lan 13. ^lan 50. U slu~aju kretawa opasnog otpada radi odlagawa izme|u entiteta BiH. i 2.ako se vr{i namjerno odlagawe otpada (odbacivawem) kojim se kr{e odredbe ovog zakona i op{ti principi me|unarodnog zakonodavstva o za{titi `ivotne sredine. Op{te odredbe za sve vrste prekograni~nog kretawa ^lan 49. . ^lan 53.10. Prekograni~no kretawe u slu~aju kada je Republika Srpska kona~no odredi{te ^lan 47. Podzakonskim aktom iz stava 1. lokacije na kojoj }e se tretirati i na~in na koji }e se odlagati otpad. putem iste carinske ispostave na ulazu u zemqu uvoza i u slu~aju transporta putem iste carinske ispostave na ulazu ili izlazu iz zemqe ili zemaqa tranzita.podatke o izvorima. . Op{te obavje{tewe se mo`e prihvatiti kada se otpad koji ima iste hemijske i fizi~ke karakteristike prevozi redovno istom odlaga~u preko iste carinske ispostave na izlazu iz zemqe izvoza.000 .podake iz ~lana 46.

u roku od {est mjeseci od stupawa na snagu ovog zakona.vr{i prekograni~ni promet otpada suprotno ~lanu 46. jula 2002. zatvarawe }e se izvr{iti u roku od tri godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine donosi slijede}e akte: . Nov~ane kazne upla}uju se u korist Fonda za za{titu `ivotne sredine Republike Srpske.atalog otpada ukqu~uju}i opasan otpad radi sprovo|ewa ~lana 4. godine Bawa Luka Predsjednik Republike. . nastalih izgradwom i ru{ewem objekata. otpad od opreme koja sadr`i PCB i PCT. nadgledawe i naknadne aktivnosti. .zahtjeve javnog zdravstva za razli~ite djelatnosti i operacije upravqawa otpadom. . Mirko [arovi}. Sva pravna lica moraju uskladiti svoje djelatnosti sa odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od stupawa na snagu ovog zakona. Nov~anom kaznom od 500 . Odredbe Zakona o za{titi `ivotne sredine koje se ti~u nadle`nosti drugih organa. alineja 10 u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. rudarstvo i industriju donosi akte koji se odnose na uslove upravqawa otpadom nastalim u gra|evinarstvu.Subota. drumskim.700 KM kazni}e se za prekr{aj iz stava 1. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine u saradwi sa ministrom nadle`nim za saobra}aj donosi akte koji se odnose na zahtjeve vezane za transport otpada. Ako postrojewe nije deponija ili krajwe odlagali{te. 701 Na osnovu Amandmana XL ta~ke 2.Strana 45 . s. Ure|aji i postrojewa koji u trenutku stupawa na snagu ovog zakona imaju dozvolu ili koja ve} obavqaju djelatnosti upravqawa otpadom moraju u roku od tri godine od dana stupawa na snagu ovog zakona ispuniti slijede}e uslove: .r. d o n o s i m UKAZ O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O URE\EWU PROSTORA Progla{avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ure|ewu prostora koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na sjednici odr`anoj 25. `eqezni~kim putem ili brodom (~lan 39. Dr Dragan Kalini}. na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine u saradwi sa ministrom nadle`nim za poqoprivredu i vodoprivredu donosi akte koji se odnose na sprovo|ewe ~lana 1. Na sve zapo~ete postupke za dobijawe odobrewa za obavqawa djelatnosti upravqawa otpadom.nakon podno{ewa plana prilago|avawa. ~lan 43.) u roku od {est mjeseci od stupawa na snagu ovog zakona. . stav 1. . Podzakonskim aktom uredi}e se sadr`aj plana prilago|avawa i aktivnosti koje }e preduzeti nadle`ni organ. u roku {est mjeseci od stupawa na snagu ovog zakona. u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona.PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE Postoje}a postrojewa i djelatnosti ^lan 57. u roku od godinu dana od stupawa na snagu ovog zakona.posebne propise koji se odnose na upravqawe specifi~nim vrstama otpada: otpadna uqa. 24. jula 2002. Nadle`ni organ propisa}e uslove budu}ih djelatnosti ili mjere za sanaciju {tete nanesene `ivotnoj sredini. .uslove za obavqawe razli~itih djelatnosti upravqawa otpadom ukqu~uju}i tehni~ke uslove i zahtjeve radi sprovo|ewa ~lana 12. ovog ~lana odgovorno lice. s. ^lan 58. primjewiva}e se u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona. primjewiva}e se odredbe ovog zakona.djelatnosti upravqawa otpadom i zadatke vezane za medicinski otpad. stav 2. Narodna skup{tina Republike Srpske donosi propis iz ~lana 8. u roku od jedne godine od stupawa na snagu ovog zakona (~lan 23. u roku od 18 mjeseci od stupawa na snagu ovog zakona. . avgust 2002. nadle`ni organ }e donijeti odluku da li se aktivnosti mogu nastaviti na osnovu plana prilago|avawa i propisa upravqawa otpadom.r.1. ~lan 36. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine u saradwi sa ministrom nadle`nim za obrazovawe donosi akte koji se ti~u uslova za edukaciju i obuku koordinatora za otpad za sprovo|ewe ~lana 27.uslove za zatvarawe i naknadnih mjera za postrojewa iz oblasti upravqawa otpadom koja ne mogu nastaviti sa radom radi implementacije ~lana 58. jula 2002. . stara vozila. . XI . u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. broj 28/94). stav 4. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine u saradwi sa ministrom nadle`nim za energertiku. ^lan 59. stav 3.odla`e otpad suprotno odredbi ~lana 40. Ministar nadle`an za za{titu `ivotne sredine u saradwi sa ministrom nadle`nim za zdravqe donosi u roku od godinu dana od dana stupawa na snagu ovog zakona akte koji se odnose na: . radi odobrewa. zatvarawe }e se izvr{iti u roku od ~etiri godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. otpad od elektri~ne i elektronske opreme radi implementacije ~lana 23. ^lan 60. u roku od jedne godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. u slu~ajevima gdje nije donesena odluka. vlasnik lokacije ili postrojewa }e pripremiti i podnijeti nadle`nim organima.na osnovu odobrenog plana prilago|avawa nadle`ni organ }e dozvoliti rad i odrediti prelazni period za zavr{etak realizacije plana koji ne}e prije}i tri godine nakon dana odobrewa. Broj: 01-020-575/02 29. Broj: 01-625/02 26. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . U slu~aju da se ne odobri plan prilago|avawa nadle`ni organ }e donijeti odluku o zatvarawu i djelatnostima nakon zatvarawa postrojewa ili lokacije. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. stav 1. Ako se radi o deponiji.). stav 4. Stupawe na snagu ^lan 61.djelatnosti upravqawa otpadom i zadatke vezane za qudske lijekove. godine Bawa Luka Predsjednik Narodne skup{tine. plan prilago|avawa koji se sastoji iz korektivnih mjera za koje vlasnik postrojewa smatra da su potrebne. iskori{}ene baterije i akumulatore.

i druge potrebne vrste projekata /projekt temeqewa. Selo je naseqe ~ije se stanovni{tvo prete`no bavi poqoprivredom. Idejni projekt je skup me|usobno uskla|enih nacrta i teksta. avgust 2002. 25/96 i 10/98). ^lan 3. Pomo}ne zgrade su gra|evine koje posredno slu`e odre|enoj djelatnosti ili namjeni. obaveznosti i sinhronizovanosti pripreme. Za{titni pojas i za{titna zona su povr{ine zemqi{ta. Obavqawe stru~nih poslova mo`e se povjeriti ovla{}enim institucijama. planove oplate. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O URE\EWU PROSTORA I .ZNA^EWE IZRAZA ^lan 4a. instalacije i tehni~ki opis. 11. Idejno rje{ewe je skup me|usobno uskla|enih nacrta i teksta. U ~lanu 3. definisana grafi~ki i numeri~ki. Regulaciona linija je planska linija. Iza glave I dodaje se nova glava Ia i novi ~lan 4a.OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. obezbje|ewa javnosti u procesu planirawa i obezbje|ewa dostupnosti planova svim zainteresovanim licima”. dodaje se novi stav 4. dono{ewa i sprovo|ewa planova. 4. Glavni projekt je skup me|usobno usagla{enih projekata kojima se daje tehni~ko rje{ewe gra|evine. ili u skladu sa stru~nim pravilima koja se primjewuju u odgovaraju}oj oblasti. 12. koji sadr`i: nacrte. u skladu sa odredbama posebnih propisa. koji glase: “Ia . i predstavqa skup dokumenata koji ~ine: prostorni. Pripremni radovi su radovi na izgradwi pomo}nih gra|evina privremenog karaktera. gotovih elemenata i konstrukcija. Zgrade su gra|evine koje vawskim zidovima i krovom uokviruju prostor namijewen stanovawu ili obavqawu odre|enih djelatnosti ili funkcija. dogradwu i nadzi|ivawe postoje}ih gra|evina. koji su definisani planom numeri~ki i grafi~ki. dodaje se stav 3. definisane. 3. ili samo grafi~ki. kao i drugi radovi za potrebe organizacije gradili{ta i primjenu odgovaraju}e tehnologije gra|ewa. kojima se daju osnovna oblikovnofunkcionalna i tehni~ka rje{ewa gra|evine i smje{taj u prostoru. Javne povr{ine su zemqi{ne ili vodne povr{ine koje su planom numeri~ki i grafi~ki. 7. 24. armaturne nacrte. definisana grafi~ki i numeri~ki. 16. planovi parcelacije. na~elima odr`ivog razvoja i odredbama ovog zakona o kontinuiranosti. 14. a nije sjedi{te op{tine. i namijewene za obavqawe javnih funkcija. studije i drugi dokumenti izra|eni u okviru poslova planirawa ure|ewa prostora. sistem konstrukcije. i namijewena za izgradwu i redovnu upotrebu jedne ili vi{e gra|evina. 15. . projekt ugradwe opreme. koja je planom definisana numeri~ki i grafi~ki. ali je nadle`ni organ uprave odgovoran za uspostavqawe i funkcionisawe sistema i za distribuciju i kori{}ewe podataka tog sistema”. ili samo grafi~ki. koji sadr`i: nacrte. koji sadr`i: arhitektonski i konstruktivni projekt. i koje su. ^lan 4. povr{ina ili prostora. u planu./. izrade. kao i mjere za{tite na radu i za organizaciju gradili{ta. opreme i drugih elemenata”. Naseqe je izgra|eni i funkcionalno objediwen prostor na kome su obezbje|eni uslovi za `ivot. projekt infrastrukturnog ure|ewa i dr. Grad je naseqe koje je kao grad utvr|eno zakonom. 19. obezbje|ivawem uslova za funkciju glavnih zgrada. izvod iz katastarskog plana sa ucrtanom situacijom i susjednim gra|evinama na geodetskoj podlozi odgovaraju}e razmjere i tehni~ki opis. U ~lanu 4. u ~lanu 2. koji i glasi: “Poslovi organizovawa i vo|ewa jedinstvenog informacionog sistema o prostoru su poslovi od posebnog interesa. kojima se daju na~elna oblikovnofunkcionalna i tehni~ka rje{ewa gra|evine i wenog smje{taja u prostoru. 6. U gradovima koji su podijeqeni na op{tine nosioci ovih prava i obaveza utvr|uju se u skladu s odredbama propisa o lokalnoj samoupravi”.Strana 46 . analize. 18. uputstva za izvo|ewe i druga rje{ewa neophodna za izgradwu gra|evine. ^lan 2. vodne povr{ine ili vazdu{ni prostori. tehnolo{ki projekt. te ugradwu i monta`u opreme. stav 2. urbanisti~ki i regulacioni planovi.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. 5. Projekt za izvo|ewe je razra|eno tehni~ko rje{ewe gra|evine kojim se razra|uju uslovi odre|eni glavnim projektom. {to se potvr|uje izjavom odgovornog projektanta. 13. kojom se odre|uje planski prostor za izgradwu i funkciju gra|evine i odvaja od prostora za javne namjene. Ove poslove vode organi uprave nadle`ni za poslove ure|ewa prostora. Izrazi upotrebqeni u ovom zakonu imaju zna~ewe: 1. rad i zadovoqavawe zajedni~kih potreba stanovnika. izvod iz katastarskog plana sa ucrtanom situacijom i susjednim gra|evinama na geodetskoj podlozi odgovaraju}e razmjere. Gradili{te je prostor na kome se gradi gra|evina. koja predstavqa granicu do koje se odre|ena gra|evina mo`e graditi. bezbjednost i funkciju gra|evina. na kraju teksta umjesto ta~ke stavqa se zapeta i dodaju rije~i: “kao i na~ela integralnog pristupa u planirawu. 20. donesenim na osnovu zakona. 2. izra|en na osnovu urbanisti~ke saglasnosti i utvr|enih urbanisti~ko-tehni~kih uslova. Gra|ewe je proces koji obuhvata izvo|ewe pripremnih i gra|evinskih radova za izgradwu gra|evina (ukqu~uju}i gra|evinsko-zanatske i instalaterske radove). kao takve. kao i privremeno zauzeto zemqi{te koje slu`i za gra|ewe. koje sadr`i sve detaqe. broj 19/96. 10. 8. ili na kojoj se mora graditi. projekt instalacija. U Zakonu o ure|ewu prostora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. namijeweno za izgradwu gra|evine. Dokumentacija o ure|ewu prostora /prostornoplanska dokumentacija je dokumentacija za plansko ure|ewe prostora Republike na principu integralnog pristupa planirawu. Gra|evinska linija je planska linija na. dostupne neodre|enom broju individualno neodre|enih fizi~kih ili pravnih lica. ili je planom ili drugim aktom. urbanisti~ko-tehni~ki uslovi. zasnivawa planirawa na jedinstvenom informacionom sistemu o prostoru. Privremena gra|evina je gra|evina postavqena privremeno za potrebe gradili{ta ili za druge potrebe u skladu sa planom. iznad. 17. djelatnosti i aktivnosti. iza stava 3. i namijeweni za za{titu `ivota i zdravqa qudi. Uklawawe gra|evine je ru{ewe ili demonta`a gra|evine i odvo`ewe preostalog materijala. Gra|evinska parcela je povr{ina zemqi{ta. ili ispod povr{ine zemqe. kao i dokumenti sa podacima iz informacionog sistema o prostoru. koji glasi: “Prava i obaveze koji su ovim zakonom utvr|eni za op{tine odnose se i na gradove koji nisu podijeqeni na op{tine. rekonstrukciju. 9.

uslovi za{tite i kori{}ewa spomeni~kih cjelina kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a. dodaju se novi stavovi 5. primjewuju se. postaje stav 3. U ~lanu 56. spratnost. ^lan 17. rije~i “iz ta~ke 2. dodaje se novi stav 1. alineja tre}a “. ^lan 8. stav 1. broj “60” zamjewuje se brojem “30”.Subota. ^lan 9. rije~i “i saglasnost o pitawima za koja ih zakon obavezuje” zamijewuju se rije~ima “o planskim rje{ewima koja spadaju u wihov stru~ni djelokrug”. IV . stav 1. i 6 . nivelacioni plan. alineja tre}a. dodaje se novi stav 4. obavezno se imenuje najmawe jedan diplomirani in`ewer arhitekture ili gra|evinarstva i jedan in`ewer geodezije ili geometar”. daju saglasnost na odgovaraju}a planska rje{ewa kada je to odre|eno ovim zakonom ili zakonima kojima je ure|ena odgovaraju}a djelatnost.regulacione i gra|evinske linije. koji glasi: “Organi i organizacije iz stava 1. dodaju se novi stavovi 3. U ~lanu 8. stav 1. dodaje se novi stav 5. i odgovaraju}i propisi o za{titi `ivotne sredine. U ~lanu 26. ^lan 57. Iza stava 1. smjernice za oblikovawe. rije~i “uslova utvr|enih u odluci o sprovo|ewu urbanisti~kog plana” bri{u se. stav 4. konkretnije odre|uju i u okviru odgovaraju}eg plana. usvaja se odlukom skup{tine svake op{tine. ^lan 16. zamjewuju se novim stavom 3. bri{e se. stav 2. a iza rije~i “zemqi{tu” dodaju se rije~i “iznos naknade za ure|ewe ili djelimi~no ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta”. U ~lanu 72. mijewa se i glasi: “. U ~lanu 16. stavovi 3. ovog zakona) do dono{ewa odgovaraju}eg plana. koeficijent izgra|enosti. ^lan 67.) primjewuje se re`im zabrane gra|ewa za cijelo vrijeme dok taj plan va`i”. U ~lanu 62. op{ti urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za izgradwu i ure|ewe prostora. stav 3. Iza stava 2. Na rezervisanim povr{inama koje su kao takve odre|ene odgovaraju}im planom (stav 1. U alineji tre}oj rije~i “uslova utvr|enih u odluci o sprovo|ewu prostornog plana” zamjewuju se rije~ima “i plana parcelacije”. plan regulacionih i gra|evinskih linija. namjena povr{ina. stav 1. koji glasi: “Plan parcelacije sadr`i plan organizacije prostora. vrijeme za koje su planski parametri odre|eni. odobrewa za gra|ewe ili za promjenu namjene i odobrewa za upotrebu za gra|evine u kojima se obavqaju djelatnosti iz stava 1. uslovi za rekonstrukciju.PLANIRAWE PROSTORA I NASEQA ^lan 10. namjena planiranih gra|evina. programi. iza stava 4. koji glasi: “U stru~nu komisiju iz stava 3. Odlukom se odre|uje da ovaj plan zamjewuje prostorni plan za svaku od tih op{tina”. ^lan 6. 24.vremenski period za koji se utvr|uju. dodaje se novi stav 2. U ~lanu 69. ^lan 15. Davawe ili uskra}ivawe ove saglasnosti ne obavezuje skup{tinu koja donosi plan. odre|enim po stavu 2. U stavu 2. i 4. i 3. procjewuju ili izra~unavaju planski parametri” ^lan 13. U ~lanu 73. ^lan 18. strategije razvoja i sl. bri{e se. ^lan 11. dopuwuju uslovi za izgradwu i kori{}ewe gra|evine i zemqi{ta”. stav 2. mijewa se i glasi: “Regulacionim planom utvr|uje se granica obuhvata plana. U ~lanu 47. dodaje se novi stav 4.” III . idejna rje{ewa komunalne infrastrukture. U ~lanu 40.koji glase: “Dvije ili vi{e op{tina mogu se sporazumjeti da donesu jedinstveni prostorni plan podru~ja tih op{tina. ali ne du`e od pet godina od stupawa na snagu odluke iz stava 2. primjewuje se re`im zabrane gra|ewa (~lan 9. koji glasi: “U postupku izdavawa urbanisti~ke saglasnosti. U ~lanu 54. postaje stav 2. U ~lanu 71. iza stava 4. Jedinstveni prostorni plan iz stava 5. dodaje se novi stav 3. ^lan 7.OSNOVE URE\EWA PROSTORA I ZA[TITE @IVOTNE SREDINE ^lan 5. Stav 2. u alineji drugoj. ^lan 21. pored odredaba ovog zakona. koji glase: “Na rezervisanim povr{inama. i 4. Dosada{wi stav 1. Stav 4. ^lan 14. kao i uslove za intervencije na postoje}im gra|evinama”. Iza stava 3. iza rije~i “neure|enom” dodaju se rije~i “ili djelimi~no ure|enom”. op{te urbanisti~ke uslove za izgradwu planiranih gra|evina. ^lan 20. U ~lanu 61.) koji obavezuju skup{tinu koja donosi plan”. horizontalni gabariti gra|evina (orijentacioni. kao i odrediti da taj plan treba da ima sadr`aj odre|en u ~lanu 41. stav 3. ovog zakona za prostorni plan op{tine. kao i orijentacioni tro{kovi ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta”. U ~lanu 30. koji glasi: “ Obavezna revizija regulacionih planova i urbanisti~kih projekata vr{i se najkasnije godinu dana prije isteka vremenskog perioda iz ~lana 54. mijewa se i glasi: “Nosilac pripreme plana i organ koji je po propisima nadle`an za podno{ewe predloga skup{tini koja donosi plan sporazumno utvr|uju predlog plana i podnose ga skup{tini”. osim u slu~aju ako se saglanost ili uskra}ivawe saglasnosti na planu vi{eg reda ili na drugim dokumentima usvojenim zasnivaju od nadle`nog dr`avnog organa (planovi. ^lan 12. tretman postoje}ih gra|evina. koji glasi: . elementi regulacije . U ~lanu 9. bri{e se. Broj 53 . stav 3. bri{e se. iza stava 3. maksimalni ili fiksni). iza stava 2. sa smjernicama za mogu}e intervencije. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Alineja osma bri{e se. avgust 2002. postaje stav 5. plan infrastrukture.” zamjewuju se rije~ima “iz alineje druge i tre}e”.Strana 47 II .IZGRADWA GRA\EVINA ^lan 19. koji glasi: “Urbanisti~ko-tehni~kim uslovima razra|uju se.

mijewa se i glasi: . i 7. kao ni lica koja vr{e nadzor nad sprovo|ewem ovog zakona”. koristiti za privremene namjene. U stavu 3. 6. bri{e se. predstavqa urbanisti~ku osnovu za konstituisawe tih prava u skladu s propisima kojima su ure|ena ta prava”. ^lan 28. dodaje se novi stav 4. ukqu~uju}i i uklawawe privremene gra|evine. gasovod. toplovod. ^lan 26. ^lan 32. ^lan 75. ^lan 30. Stav 3. urbanisti~kim projektom ili planom parcelacije mo`e se odrediti da se odre|ene povr{ine mogu. ta~ka 5. ^lan 29. stav 2. stav 2. mijewa se i glasi: “U stru~nu komisiju iz stavova 1. umjesto ta~ke stavqa se zapeta i dodaju rije~i “koji moraju biti me|usobno usagla{eni”. najdu`e do privo|ewa trajnoj namjeni. stav 1. vrelovod. U stavu 6. i 4. koja glasi: “20. mijewa se i glasi: “Urbanisti~ka saglasnost izdaje se. U ~lanu 85. koji postaje stav 8. Iza stava 3. i 3. U ~lanu 76. Izvje{taj o istra`ivawima tla (~lan 39. 24.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. kada je to zbog karakteristika gra|evine ili tla neophodno”. u smislu zakona kojima se ure|uju radni odnosi”. U ~lanu 111. dodaje se novi stav 2. 2. a vlasnici tih gra|evina nemaju pravo na naknadu u slu~aju uklawawa gra|evine na osnovu odluke nadle`nog organa”. U ~lanu 122. projektovawu i tehni~koj kontroli projekta. 121 i 124. za izgradwu trajnih gra|evina. V . ali koji kao sastavni dio urbanisti~ke saglasnosti. mijewa se i glasi: “Op{tina }e svojom odlukom regulisati status bespravno izgra|enih gra|evina koje ne ispuwavaju uslove iz stava 3. Stav 6. javni put i dr. stav 2. koji glasi: “U slu~aju iz stava 3. dodaju se novi stavovi 5. rije~ “registrovano” zamjewuje se rije~ju “ovla{}eno”. Stavovi 4. nadle`ni organ preduze}a. stav 2. mijewa se i glasi: “U izradi tehni~ke dokumentacije ne mogu da u~estvuju stru~na lica koja su u~estvovala u izradi urbanisti~ko-tehni~kih uslova ili u odre|ivawu drugih elemenata urbanisti~ke saglasnosti. iza rije~i “rje{ewe” dodaju se rije~i “ili idejni projekt”. TT vodovi. Urbanisti~kom saglasno{}u mo`e se odrediti obaveza detaqnih geolo{kih istra`ivawa tla i za projektovawe drugih gra|evina. “. U stavu 5. U stavu 3. bri{e se. i nacionalne spomenike odre|ene odlukama Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika. Iza stava 4. mijewa se i glasi: “Ministarstvo }e donijeti pravilnik o sadr`aju i na~inu pripreme tehni~ke dokumentacije”. radnici organa uprave koji su vodili postupak izdavawa urbanisti~ke saglasnosti i odobrewa za gra|ewe. U ~lanu 103. odgovorni rukovodilac gra|ewa. stav 3. nadzorni organi gra|ewa. rije~i “i idejnog projekta” zamjewuju se rije~ima “idejnog ili glavnog projekta”. radnik tog organa koji vodi postupak izdavawa odobrewa za upotrebu i nadle`ni urbanisti~ko-gra|eviniski inspektori”. mijewa se i glasi: “Nadle`ni organ uprave mo`e tehni~ki pregled povjeriti preduze}u ili drugom pravnom licu koje ima ovla{}ewe za izradu tehni~ke dokumentacije ili za gra|ewe te vrste gra|evina”. U ~lanu 93. ^lan 25. koji glase: Projekti za izvo|ewe gra|evina iz ~lana 7. na kraju. postaju stavovi 2. stav 2. odnosno gra|evina za koje se unaprijed ne ograni~ava vrijeme kori{}ewa zemqi{ta potrebnog za izgradwu i redovnu upotrebu gra|evine. Stav 3. osnovane Aneksom 8. stav 1. U ~lanu 83. odnosno drugog pravnog lica rje{ewem odre|uje stru~nu komisiju. Trajawe privremene namjene odre|uje se brojem godina od dana kona~nosti rje{ewa o odobrewu za gra|ewe. kanalizacija. elektrovod. ovog ~lana izvo|a~ radova dostavqa nadle`noj inspekciji {emu organizacije gradili{ta potpisanu od strane odgovornog rukovodioca gra|ewa”. nezavisno od roka utvr|enog po stavu 4”. Regulacionim planom.). postaju stavovi 3. ^lan 27. Stav 4.Strana 48 . ne mogu se odrediti lica koja su u~estvovala u izradi urbanisti~ko-tehni~kih uslova. odnosno za radove kojim se zemqi{te privodi planskoj namjeni. “Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi su stru~ni dokument kojim se neposredno ne konstitui{u stvarna prava na odgovaraju}em zemqi{tu. ta~ke 1. Detaqna geolo{ka istra`ivawa tla a u granicama iz ~lana 39. U ~l. i 4. ukqu~uju}i i postavqawe privremenih gra|evina. i 2. Zakona o geolo{kim istra`ivawima izra|uju se na osnovu i u skladu sa detaqnim geolo{kim istra`ivawima tla. istog zakona obavezna su i za projektovawe gra|evina iz ~lana 76. u pravilu. istog zakona) sastavni je dio projekta za izvo|ewe gra|evine.”. Iza ta~ke 19. Stavovi 3. gra|evine u kompleksu grani~nih prelaza ili na me|uentitetskoj liniji razgrani~ewa. bri{e se. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u BiH”. koji postaje stav 9. i 4. avgust 2002. U ~lanu 90. Pravo kori{}ewa zemqi{ta za privremenu namjenu prestaje danom kona~nosti rje{ewa o urbanisti~koj saglasnosti za izgradwu gra|evina. ^lan 24. stav 3. mijewa se i glasi: “Gra|evine izgra|ene ili zapo~ete bez odobrewa za gra|ewe ne mogu biti prikqu~ene na instalacije komunalne i druge infrastrukture (vodovod. odnosno o odobrewu za izvo|ewe drugih radova ili za privremenu namjenu. i 2. i 5. u skladu sa odredbama stavova 1. U ~lanu 92. ^lan 23. iza stava 1. dodaje se nova ta~ka 20. ^lan 22. 120. rije~ “zapo{qava” zamjewuje se rije~ima “ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Urbanisti~kom saglasno{}u odre|uje se trajawe privremene namjene i obaveza korisnika da po isteku tog vremena zemqi{te dovede u odgovaraju}e stawe.PREDUZE]A I SLU@BE ^lan 31. stav 2. ovog zakona i gra|evina ~ija bruto gra|evinska povr{ina prelazi 400 m2. koji glasi: “Uz prijavu iz stava 1. rije~i “koje su u funkciji dalekovoda” zamjewuju se rije~ima “napona 110 i vi{e kV”. rije~i “do dana stupawa na snagu ovog zakona” bri{u se.

za koje projektna organizacija nije ovla{}ena. U ~lanu 125. do 148. kontrolu tehni~ke dokumentacije povjeri preduze}u ili drugom pravnom licu koje ne ispuwava propisane uslove (~lan 88. Odgovorno lice u organu uprave koje izda odobrewe za gra|ewe bez prethodno pribavqene urbanisti~ke saglasnosti ili izvr{ene kontrole tehni~ke dokumentacije ili na osnovu tehni~ke dokumentacije koju je izradilo preduze}e ili drugo pravno lice koje ne posjeduje odgovaraju}e ovla{}ewe. va`e ~etiri godine od dana izdavawa. Krivi~na djela”. Rje{ewe iz stava 5. izda urbanisti~ku saglasnost.). koji glase: “Va. Ovo rje{ewe se dostavqa i urbanisti~ko-gra|evinskom inspektoru u sjedi{tu pravnog lica”. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . Iza ~lana 124. u roku od osam dana od nastale promjene. Projektne organizacije iz stava 2.Strana 49 “Za izradu dijelova tehni~ke dokumentacije.). toplovod. . zamjewuju se novim ~lanovima 144. do 143. ^lan 33. Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 1. koji glasi: “^lan 124a. 7. odnosno izrade plana na wegov zahtjev. ^lan 36. 6. a koji su neophodni za izradu plana (~lan 56. do 148. 3. Ministarstvo mo`e u svako vrijeme. U ~lanu 124. –UPRAVNI NADZOR ^lan 131a. ili odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu koje je investitor gra|evine koja se gradi bez odobrewa za gra|ewe. ^lan 38. ^lan 142. elektrovod. koji glase: “^lan 141.odgovorni projektant u organizaciji u ~ijoj osnovnoj djelatnosti je projektovawe takvih gra|evina. javni put i dr. 121. Fizi~ko lice kao investitor. i novi ~lan 131a. dodaju se novi stavovi 3.). odnosno odobrewe za gra|ewe ili odobrewe za upotrebu. Pravno lice koje je dobilo rje{ewe odnosno licencu iz stava 1. U glavi VII – KAZNENE ODREDBE rije~i “1. TT vodovi.). zamjewuju se novim ~lanovima 141. mijewa se i glasi: “Polagawa stru~nog dijela ispita oslobo|eni su doktori nauka i magistri odgovaraju}ih tehni~kih struka”. 2. na inicijativu inspekcijskih ili drugih dr`avnih organa. kanalizacija. kazni}e se zatvorom do jedne godine. koji glase: “^lan 144. ^lan 34. mijewa se i glasi: “Pravilnikom Ministarstva propisa}e se minimalni uslovi tehni~ko-tehnolo{ke opremqenosti i potrebnog broja zaposlenih radnika”. preduze}ima i drugim pravnim licima koja su imala licencu mogu da se izdaju nova rje{ewa i licence u skladu sa odredbama ovog zakona.). Po isteku roka iz stava 1. 122. ^lan 35. koji glase: “U slu~aju iz stava 2. 71. na instalacije komunalne i druge infrastrukture (vododvod. ili je izgra|ena. zakqu~uje se ugovor sa jednom ili vi{e ovla{}enih organizacija. bez opravdanog razloga ne izda urbanisti~ku saglasnost. ^lanovi 141. ^lan 143. stav 6. Upravni nadzor nad sprovo|ewem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona obavqa Ministarstvo. kazni}e se za krivi~no djelo zatvorom do dvije godine. toplovod. podnosilac zahtjeva du`an je da uz zahtjev prilo`i. 8. ne prikupqa. ovog ~lana izre}i }e se i za{titna mjera zabrane vr{ewa djelatnosti u periodu od jedne do tri godine. u propisanim rokovima. organizacija ili gra|ana. Fizi~ko lice kao investitor. kao odgovorni projektant cijelog projekta (~lan 86. plinovod. odobrewe za gra|ewe ili odobrewe za upotrebu protivno propisima (~lan 30. po slu`benoj du`nosti. 5. ^lan 39. ne dostavi podatke kojim raspola`e. 24. ne sre|uje ili ne obra|uje dokumentaciju u skladu sa propisima (~lan 127. ne ~uva tehni~ku dokumentaciju (~lan 89. elektrovod. Rje{ewa o ispuwenosti uslova i licence iz ~l. bez odobrewa za gra|ewe. je kona~no i izvr{no danom dostavqawa pravnom licu na koje se odnosi. Privredni prestupi” zamjewuju se rije~ima “1. kanalizacija. plinovod. i 4.). i 124. ili je izgra|ena.). javni put i dr. TT vodovi.) smatra}e se: a) za stambene.500 konvertibilnih maraka kazni}e se za prekr{aj odgovorno lice u organu uprave ako: 1. vrelovod. ^lanovi 146. na instalacije komunalne i druge infrastrukture (vododvod. solidarno odgovaraju za tehni~ku ispravnost i me|usobnu usagla{enost projekta kao cjeline”. Odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu koje izvodi radove bez propisanog ovla{}ewa ili prethodno pribavqenog odobrewa za gra|ewe.). izradu prostorno-planske dokumentacije povjeri preduze}u ili drugom pravnom licu koje ne ispuwava propisane uslove (~lan 120. da izvr{i kontrolu ispuwenosti uslova utvr|enih u izdatim rje{ewima i licencama i ako utvrdi da uslovi nisu ispuweni. i dokaz o stru~nim rezultatima postignutim u periodu va`ewa prethodnog rje{ewa i licence. bez odobrewa za gra|ewe. vrelovod. U slu~aju iz stava 2.” VII – KAZNENE ODREDBE ^lan 37. dodaje se nova glava Va. stambeno-poslovne i poslovne zgrade odgovorni projektant u organizaciji koja je izradila arhitektonsko-gra|evinski dio projekta. Preduze}u ili drugom pravnom licu iz stava 2. 120. a objavquje se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. dokumentaciju i podatke ne dostavqa odgovaraju}oj slu`bi za dokumentaciju (~lan 129. ukinuti rje{ewe i licencu.). a koje samovoqno izvr{i prikqu~ewe gra|evine koja se gradi. Iza ~lana 131. ovog ~lana obavezno je da pismenim putem obavijesti Ministarstvo o svakoj promjeni uslova utvr|enih u tim rje{ewima i licencama. nosiocu pripreme. b) za ostale gra|evine . do 145. i 128. kazni}e se za krivi~no djelo zatvorom do dvije godine. 4. ili bez prethodno rije{enih imovinsko-pravnih odnosa. ili odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu koje je investitor. kazni}e se za krivi~no djelo zatvorom do jedne godine. uz naknadu stvarnih tro{kova.Subota. dodaje se novi ~lan 124a. avgust 2002.” Iza stava 2. i 108. pored drugih dokaza. kazni}e se zatvorom do jedne godine”. Odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu koje dozvoli prikqu~ewe gra|evine koja se gradi. stav 4.

ne prijavi u propisanom roku dan po~etka radova na gra|ewu gra|evine odnosno izvo|ewe pripremnih radova (~lan 103. prije po~etka gra|ewa gra|evine ne obezbijedi iskol~avawe gra|evine (~lan 104. Nov~anom kaznom u iznosu od 10. opreme i dr.). 3. ^lan 145. izradu tehni~ke dokumentacije povjeri licu koje je u~estvovalo u utvr|ivawu elemenata urbanisti~ke saglasnosti ili licu koje vr{i nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona (~lan 85. 6.). 3. stav 1.500 konvertibilnih maraka. ta~ka d). avgust 2002. omogu}i ili nastavi sa kori{}ewem gra|evine nakon dono{ewa rje{ewa o zabrani wenog kori{}ewa (~lan 137. Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana. 2. 13. Nov~anom kaznom u iznosu od 10. propisima. Za prekr{aj iz stava 1. 5.000 do 15. odnosno rijetkosti. odnosno gradili{te i okolinu u slu~aju prekida radova (~lan 102. ta~ka g). licu koje vr{i stru~ni nadzor i ovla{}enom inspektoru ne stavi na uvid svu dokumentaciju o kvalitetu izvr{enih radova. ovog ~lana. omogu}i ili nastavi sa izvo|ewem radova nakon dono{ewa rje{ewa o wihovom obustavqawu (~lan 137. odnosno stavi gra|evinu u pogon. 17. ne vodi gra|evinski dnevnik i kwigu inspekcija (~lan 102. ta~ka v). Za prekr{aj iz stava 1. 4. stav 2. Za prekr{aj iz stava 1. ne obavijesti nadle`nu slu`bu za{tite. 4. prije po~etka gra|ewa gra|evine ne obezbijedi iskol~avawe gra|evine (~lan 104. ta~ka b). ne obezbijedi gra|evinu. 5. ta~ka e).). i ne preduzme propisane mjere za{tite nalazi{ta (~lan 102. 15.000 konvertibilnih maraka kazni}e se za prekr{aj preduze}e ili drugo pravno lice.).). ne obezbijedi sigurnost gra|evine. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 1.). Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 1. (~lan 102. ne obavijesti nadle`nu slu`bu za{tite.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. odnosno rijetkosti. ne izvodi radove u skladu sa tehni~kom dokumentacijom na osnovu koje je izdato odobrewe za gra|ewe. ne obezbijedi vr{ewe stru~nog nadzora nad gra|ewem objekta (~lan 105. i 122. 3. izra|uje prostorno-plansku dokumentaciju suprotno zakonu i drugim propisima. 16. 2. gradi gra|evinu a pismenim aktom ne odredi odgovornog rukovodioca gradwe ili za odgovornog rukovodioca gradwe odredi lice koje ne posjeduje propisano ovla{}ewe (~lan 101. pored nov~ane kazne. organ koji je izdao odobrewe za gra|ewe i nadle`nu inspekciju o nedostacima u tehni~koj dokumentaciji i o nastupawu nepredvi|enih okolnosti koje su od uticaja na izvo|ewe radova i primjenu tehni~ke dokumentacije (~lan 102. ne ra{~isti i ne uredi gradili{te i neposrednu okolinu po zavr{etku gradwe.). 24. ^lan 147. osim odgovornog lica za krivi~no djelo iz ~lana 142. pismeno ne upozori investitora.).). povjeri izgradwu gra|evine preduze}u. ta~ka a).500 konvertibilnih maraka.500 konvertibilnih maraka ili kaznom zatvora do 30 dana kazni}e se za prekr{aj gra|anin ako: 1. lica koja se nalaze na gradili{tu. pored nov~ane kazne. na gradili{tu nema propisanu dokumentaciju. odnosno organ uprave kada u toku gra|ewa ili izvo|ewa drugih radova nai|e na gra|evine koje mogu imati obiqe`je prirodnog ili kulturno-istorijskog nasqe|a. preduze}u ili drugom pravnom licu izre}i }e se i za{titna mjera zabrane vr{ewa djelatnosti u periodu od {est mjeseci do tri godine. 12. 7. tehni~kim mjerama.). ^lan 146. kao investitor. odnosno organ uprave kada u toku gra|ewa ili izvo|ewa drugih radova nai|e na gra|evine koje mogu imati obiqe`je prirodnog ili kulturno-istorijskog nasqe|a. . koristi susjedno zemqi{te i/ili javne povr{ine za potrebe gradili{ta bez vaqanog pravnog osnova.000 do 15.000 konvertibilnih maraka kazni}e se za prekr{aj preduze}e ili drugo pravno lice kao izvo|a~ radova ako: 1. Nov~anom kaznom u iznosu od 10. 5. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 1. 6. ta~ka `). preduze}u ili drugom pravnom licu izre}i }e se i za{titna mjera zabrane vr{ewa djelatnosti u periodu od {est mjeseci do tri godine. 4. Za prekr{aj iz stava 1. bez prethodno pribavqenog odobrewa za upotrebu (~lan 106.).000 do 15.). 2. odnosno drugom pravnom licu koje ne ispuwava propisane uslove (~lan 124.). i ne preduzme propisane mjere za{tite nalazi{ta (~lan 102. vr{i kontrolu tehni~ke dokumentacije. normativima i standardima koji va`e za gra|ewe odnosne vrste gra|evina (~lan 102. 2. nastavi ili omogu}i izvo|ewe radova na gra|evini nakon dono{ewa rje{ewa o obustavi gra|ewa (~lan 137. izra|uje tehni~ku dokumentaciju suprotno propisanim urbanisti~ko-tehni~kim uslovima i drugim propisima. 11. 14. 10. ako: 1. ne ugra|uje materijal i elemente koji odgovaraju standardima. 3. 6. ne obezbijedi mjerewe i geodetsko osmatrawe pona{awa tla i objekta u toku gra|ewa (~lan 102. 121. instalacija. ta~ka |). izradu tehni~ke dokumentacije povjeri preduze}u ili drugom pravnom licu koje ne ispuwava propisane uslove (~lan 121. 9. odnosno gradili{ta. ne ispuwava propisane uslove (~lan 120.). ta~ka |).500 konvertibilnih maraka. izvodi gra|evinske radove bez propisanog ovla{}ewa (~lan 124. nastavi sa izvo|ewem radova nakon dono{ewa rje{ewa o obustavi gra|ewa (~lan 137. odnosno ako investitoru.). vr{i pripremne radove za izgradwu gra|evine bez prethodnog odobrewa za gra|ewe (~lan 92. poslove odgovornog projektanta povjeri licu koje ne ispuwava propisane uslove (~lan 86. pro- laznika.). susjednih gra|evina kao i nesmetano odvijawe saobra}aja (~lan 102.). 5.).000 konvertibilnih maraka kazni}e se za prekr{aj preduze}e ili drugo pravno lice koje izra|uje prostorno-plansku odnosno tehni~ku dokumentaciju ako: 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 1.). 4. a ne ispuwava propisane uslove (~lan 88. ugra|enog materijala. koristi susjedno zemqi{te i/ili javne povr{ine za potrebe gradili{ta bez vaqanog pravnog osnova”. otpo~ne koristiti gra|evinu. nastavi sa kori{}ewem gra|evine i nakon dono{ewa rje{ewa o zabrani kori{}ewa (~lan 137. 8. ^lan 148.Strana 50 .

uslovima za planirawe i projektovawe gra|evina za nesmetano kretawe djece i osoba sa umawenim tjelesnim sposobnostima. vo|ewu kwige inspekcije i gra|evinskog dnevnika (~lan 102. Ministarstvo }e po slu`benoj du`nosti. ta~ka 8. ^lan 41. 10. rokovi i na~in pla}awa naknada za potrebe legalizacije. Op{tine i gradovi obavezni su da odluku iz ~lana 93. Vlada Republike Srpske. gra|evina izgra|enih bez odobrewa za gra|ewe. godine”. 702 Na osnovu ~l. Preduze}ima i drugim pravnim licima ~iji se zahtjev za izdavawe novog rje{ewa i licence rje{ewem Ministarstva odbije zbog neispuwavawa utvr|enih uslova. Zakona o ure|ewu prostora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. tehni~ko-tehnolo{koj opremqenosti i potrebnom brojuradnika za dobijawe ovla{}ewa za gra|ewe (~lan 124. stav 3.r. donijeti rje{ewa o ukidawu rje{ewa izdatih licima sa sredwom stru~nom spremom po ~lanu 86. i 2. Odlukom iz stava 1. Rje{ewem iz prethodnog stava odredi}e se da se za privremeno zadr`anu gra|evinu ukidaju ograni~ewa iz ~lana 93. polagawu stru~nog ispita (~lan 125. magistralne i auto puteve. 24. 10/98)”. U ~lanu 149.Strana 51 VIII . U ~lanu 153. stav 1. izradu tehni~ke dokumentacije (~l. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . op{tim pravilima urbanisti~ke regulacije i parcelacije. 12.). Odlukom iz stava 1. 8. 8. pribavqawa i kori{}ewa gra|evinskog zemqi{ta. odredi}e se uslovi pod kojima se izgradwa gra|evine. 3. 15.).). tehni~kim mjerama i uslovima za izvo|ewe istra`nih radova za gra|evine iz nadle`nosti ministarsatva. Preduze}ima i drugim pravnim licima koja ne podnesu dokaze i zahtjev po stavu 1. ukinu}e se ranija rje{ewa i licence danom kona~nosti rje{ewa Ministarstva o odbijawu tog zahtjeva. godine Bawa Luka Predsjednik Narodne skup{tine. kao i za gra|evine zapo~ete bez odobrewa za gra|ewe poslije dana snimawa aerofotogrametrijskog snimka iz stava 3. vr{ewu tehni~kog pregleda gra|evina i izdavawu odobrewa za upotrebu (~lan 116. donije}e se rje{ewe o ru{ewu gra|evine po ~lanu 137. jula 2002. 7.) i za gra|ewe objekata odnosno izvo|ewe radova (~lan 124. dodaje se novi ~lan 153a. obavezna su da u roku od {est mjeseci od stupawa na snagu ovog zakona podnesu Ministarstvu dokaze o ispuwavawu uslova iz ~l.) i odgovaraju}e licence.PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 40. 6. nostrifikaciji tehni~ke dokumentacije (~lan 85.).). i zahtjev za izdavawe novih rje{ewa i licenci. koji glasi: “^lan 154b. godine. sadr`aju. sadr`aju planova (~lan 33. legitimaciji urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora. koji je op{tina.). godine. s. za koje vlasnik ne podnese zahtjev za naknadno izdavawe rje{ewa o odobrewu gra|ewa. u smislu stava 2.). 4. 13. Odlukom iz stava 1. donijela je . najdu`e do kona~nosti rje{ewa o urbanisti~koj saglasnosti za izgradwu gra|evine ili za druge radove radi privo|ewa zemqi{ta trajnoj namjeni odre|enoj odgovaraju}im planskim dokumentom. 2. avgust 2002. ~uvawu i kori{}ewu podataka i dokumentacije (~lan 130. odredi}e se da se postojawe bespravno izgra|ene gra|evine utvr|uje iskqu~ivo aerofotogrametrijskim snimkom. ovog zakona. Odlukom iz stava 1. broj 19/96. vr{ewu stru~nog nadzora u toku izgradwe gra|evina (~lan 105. Iza ~lana 153. a gradovi i op{tine prostorne i urbanisti~ke planove do 2005. stav 3. i tako izgra|ena gra|evina privremeno zadr`ati u smislu stava 4. obrascima upravnih akata koji se donose po ovom zakonu. u roku od 30 dana od stupawa na snagu ovog zakona. ^lan 45. 122. stav 4. i ~lan 88. ^lan 42. dodaje se novi ~lan 154b. rje{ewem Ministarstva ukinu}e se ranija rje{ewa i licence narednim danom po isteku roka iz stava 1.). ^lan 43. Zakona o osnovnoj {koli („Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na~inu pripreme i kontroli tehni~ke dokumentacije (~lan 83. Rje{ewem o privremenom zadr`avawu bespravno izgra|ene gra|evine. du`na da obezbijedi prije dono{ewa odluke iz stava 1. tehni~kim normativima za temeqewe gra|evina. odredi}e se rok za podno{ewe zahtjeva za naknadno izdavawe rje{ewa o odobrewu gra|ewa. 11. 121. 25/96. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. mo`e se zavr{iti. Iza ~lana 154a. 14.). zapo~eta bez odobrewa za gra|ewe do dana snimawa aerofotogrametrijskog snimka iz stava 3. broj 4/93). odnosno rje{ewa o privremenom zadr`avawu.Subota. stav 3. donesu u roku od {est mjeseci od stupawa na snagu ovog zakona. i 124. 120. uslovima za izgradwu benzinskih stanica uz regionalne. odredi}e se da se bespravno izgra|ena gra|evina privremeno zadr`ava. 5. jula 2002. i 122. ^lan 44. Broj: 01-627/02 25.). Zakonodavno-pravna komisija }e u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona utvrditi wegov pre~i{}eni tekst. koji glasi: “^lan 153a. Za bespravno izgra|ene ili zapo~ete gra|evine. ili taj zahtjev bude pravosna`no odbijen. na sjednici od 23. stav 1. Dr Dragan Kalini}. Preduze}a i druga pravna lica koja imaju rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu planova (~lan 120. 121. odnosno grad. mijewa se i glasi: “Ministarstvo }e u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona donijeti podzakonske akte o: 1. koji ne mo`e biti du`i od {est mjeseci od dana stupawa na snagu odluke. odnosno privremenog zadr`avawa gra|evina po osnovu ure|ivawa. odnosno rje{ewa o privremenom zadr`avawu. stav 1. koji }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 9. do roka odre|enog odlukom iz stava 1. mijewa se i glasi: “Republika je du`na da donese Prostorni plan iz ~lana 34. ovog zakona do 2004. i 9. stav 1. 16. odredi}e se visina. osim ograni~ewa koja se odnose na naknadu u slu~aju uklawawa gra|evine. odnosno 9.

2/99. Stupawem na snagu ove odluke prestaje da va`i Odluka o privremenom broju i prostornom rasporedu osnovnih {kola u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Rakovski” “Mladen Stojanovi}” Bronzani Majdan Hateqi Strupi}i Blaca Quti do Dabrica Patkova~a Pu~ile Novo Naseqe Ra~anska Popovi Amajlije Qeqen~a Batkovi} Dvorovi Balatun Me|a{i Ostoji}evo Bawica Vr{ani Dowa ^a|avica Sredwa ^a|avica Gorwa ^a|avica D. 20/00). Magnojevi} Dowa Kola Rekavice Pavlovac BIJEQINA “Jovan Du~i}” “Vuk Karaxi}” “Knez Ivo od Semberije” “Sveti Sava” ^esma Ortopedija Motike Obrovac Kme}ani Melina Stratinska Borkovi}i Pervan Strawani Veri}i Konatari Vilusi “Petar Ko~i}” Brodac “]irilo i Metodije” Glavi~ice “Stevan Nemawa” Gorwi Dragaqevac “Miroslav Anti}” Bistrica “Janko Veselinovi}” Mi{in Han “Desanka Maksimovi}” Drago~aj “Milutin Boji}” Potkozarje “Petar Ko~i}” Kola . ^lan 4. 30/97. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u „Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Piskavica Radosavska Milanovac Debeqaci Prije~ani Kuqani Barlovci ODLUKU O PRIVREMENOM BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU OSNOVNIH [KOLA U REPUBLICI SRPSKOJ 1 2 ^lan 1. “Milan Raki}” Karanovac “Vojislav Ili}” Krupa na Vrbasu “Prva kraji{ka brigada” Piskavica “\ura Jak{i}” Srpski Drakuli} “Stanko Rakita” Vrbawa “Jovan Du~i}” Zalu`ani TABELARNI PREGLED OSNOVNIH [KOLA Op{tina Naziv {kole Izdvojeno odjeqewe Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Centar za obrazovawe. Dr Mladen Ivani}. Bukovica G. Tabelarni pregled broja osnovnih {kola i izdvojenih odjeqewa po op{tinama sastavni je deo ove odluke.Strana 52 . Osnovne {kole upisane u mre`u {kola na osnovu ove odluke upisuju se u sudski registar. Karaxi}” “Borisav Stankovi}” “Georgi S.r. jula 2002. 2/98. 2/97. Dragaqevac D. vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Dje~iji Dom “Rada Vrawe{evi}” Centar “Za{titi me” BERKOVI]I “Petar Petrovi} Wego{“ BAWA LUKA “Branko ]opi}” “Dositej Obradovi}” “Zmaj Jova Jovanovi}” “Petar Petrovi} Wego{“ “Branislav Nu{i}” “Ivan Goran Kova~i}” “Sveti Sava” “Jovan Cviji}” “Branko Radi~evi}” “Ivo Andri}” “Aleksa [anti}” “Vuk S. 18/00. Prava osniva~a prema osnovnim {kolama iz ove odluke vr{i Vlada Republike Srpske. ^lan 2. Magnojevi} G. Bukovica S. ^lan 5. 25/97. ^lan 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. avgust 2002. s. Broj: 02/I-020-681/02 23. br. 15/97.Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. 3 Pavi}i Stri~i}i Lokvari Novoselija Quba~evo Bo~ac Rekavice Ledenice Krmine Agino selo [umwaci G. Ovom odlukom utvr|uje se broj i prostorni raspored osnovnih {kola kao i broj izdvojenih odjeqewa osnovnih {kola u Republici Srpskoj. 24. Dragaqevac S.

Karajzovci G.Strana 53 3 Trebovqani Jeli}i Bistrica Milo{evo brdo Rogoqi Ma{i}i Miqevi}i Vilusi Romanovci Ko~i}evo D. Karajzovci Petrovo selo Vakuf Grbavci Cimiroti Bukvik [imalovska Jazovac Kijevci G. Zagoni Gradac 1 2 Broj 53 . Lupqanica 1 D. avgust 2002. Mokrawac” BILE]A “Sveti Sava” “Petar Ko~i}” Nova Topola Plana Meka gruda Divin Baqci Bijela rudina Vrawska Voqevica Bjelovac Fakovi}i Osamsko Polom Slapa{nica Kowevi} poqe Sase Prelovo Dobrun G. Crwelovo S. Lupqanica 2 Crn~a D. Gora`de Mi{ari Cikotska rijeka Gnionica Brezik Avtovac Fojnica Nadini}i Stepen Dobreqi Brqevo Duli}i “Vuk Karaxi}” Turjak “Petar Petrovi} Wego{“ BRATUNAC “Vuk Karaxi} “Sveti Sava” Laminci DERVENTA “19. S. 24. Vardi{te D. april” “Branko Radi~evi}” “Petar Ko~i}” Kravica VI[EGRAD “Vuk Karaxi}” “Nikola Tesla” “Todor Doki}” Kalenderovci “\or|o Panzalovi}” Osiwa VLASENICA “Vuk Karaxi}” VUKOSAVQE “Aleksa [anti}” GACKO “Sveti Sava” Zavod za slijepe i slabovide “Budu}nost” DOBOJ “Vuk Karaxi}” “Dositej Obradovi}” “Sveti Sava” GRADI[KA “Danilo Borkovi}” “Vasa ^ubrilovi}” “Kozarska djeca” “Mladen Stojanovi}” Gorwi Podgradci “Petar Petrovi} Wego{“ Boqani} “Radoje Domanovi}” Osje~ani Orahova Vrba{ka Dowi Podgradci Jablanica “\ura Jak{i}” Podnovqe “Milan Raki}” Rudanka Kostajnica Miqkovac Makqenovac Lipac Pridjel [evarlije Teku}ica Suvo poqe Osje~anske ^iv~ije Ko`uhe Bu{~eti} Majevac Qeskove vode Grabovica Stanovi . So~anica M. So~anica Lu`ani G. Jurkovica Laminci Novo selo Agi}i Mi{kovci Trstenci Kostre{ V. Detlak Drijen D. Vi{wik G. Cerani G. Osiwa Pojezna D. Vardi{te Me|e|a S. 1 2 “Me{a Selimovi}” Jawa SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 Piperci ^engi} Modran Glogovac ^arda~ine Vruqa D.Subota. Cerani “Sveti Sava” Crwelovo “Dositej Obradovi}” Suho poqe “Petar Petrovi} Wego{“ Velika Obarska Osnovna muzi~ka {kola “ S.

Karaxi}” Ro|evi} Dom za djecu i omladinu “Kiseqak” Kiseqak JEZERO “Vuk Karaxi}” KALINOVIK “Qutica Bogdan” KNE@EVO “Dositej Obradovi}” “Desanka Maksimovi}” Trn LOPARE “Sveti Sava” Ulog Mali}i Mokri lug Bregovi Bastaji Kobiqa Golo brdo Borak Kori}ani Vlatkovi}i Petrovo poqe Vujinovi}i “Veqko ^ubrilovi}” Priboj “Dositej Obradovi}” Koraj “Petar Ko~i}” Imqani QUBIWE “Sveti Sava” MILI]I . Stefan Driwa~a Zeliwe Lije{aw Snagovo Kamenica \ur|ev grad Oraovac Kri`evi}e Sjenokos Cer Petkovci Karakaj Tr{i} Sko~i} Male{i} Lokaw Bare Kiseqak KRUPA NA UNI “Branko ]opi}” Dubovik “Desanka Maksimovi}” ^elopek LAKTA[I “Mladen Stojanovi}” “Georgius Papandreu” Aleksandrovac “Holandija” Slatina “Osnovna muzi~ka {kola” “Petar Ko~i}” Kozluk “Nikola Tesla” Pilica “Vuk S. Radwa Cvrtkovci Cerovica Jelawska Ostru`wa Dragalovci G. 24.Strana 54 . Han Osredak G. avgust 2002.Broj 53 1 2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 Kotorsko Mali Prwavor D. Pale`nica Zeliwa Brestovo D. Paklenica Strije`evica Trbuk 1 Subota. 3 Javorani Ro|i}i Slabiwa Komlenac Pucari Jelovac Demirovac Me|e|a Kne`ica Me|uvo|e ^itluk Vrbawci Zabr|e Vagani Lipqe Obodnik Gari}i Grabovica Kru{evo brdo ]orkovi}i Grabova~ka rijeka Duni}i Ha{ani Mali Dubovik Osredak Bu{evi} Kri{kovci Kla{nice Bo{kovi}i Jaru`ani Qubatovci Drugovi}i Glamo~ani Tobut Brusnica Ma~kovac Vukosavci Jablanica Piperi Lipovice Peqave Podgora Pu{kovac Milino selo Mrtvica Bobetino brdo Koreta{i Mirosavci 2 “Vuk Karaxi}” @ivinice “Petar Ko~i}” Sjenina rijeka KOZARSKA DUBICA “Sveti Sava” “Vuk Karaxi}” “Desanka Maksimovi}” Stanari “Majka Kne`opoqka” KOTOR VARO[ “Sveti Sava” “Ozren” “Petar Petrovi} Wego{“ Maslovare “Petar Ko~i}” [iprage Osnovna Muzi~ka {kola ZVORNIK “Sveti Sava” Sv. Pale`nica G.

Rakani ^a|avica M. 24. Puharska G. Kladari O}une Majdan Kopqevi}i [ehovci Surjan Podra{nica Gerzovo Medna Podbrdo Graci Orahovqani Baqvine Magaqdol Gustovara Pridvorci Kifino selo Zovi do Oxak Lakat Bijewa Krekovi Brata~ Xinova mahala Biograd [ipa{no Udre`we Dobrqin Poqavnice Ravnice D.Strana 55 3 Blatna V.[. Vodi~evo V. Dragotiwa Cikote MODRI^A “Sveti Sava” “Branko ]opi}” Dowi Agi}i “Dragan Vujanovi}” Svodna “\or|e Kova~evi} \oja” PALE “Pale” Pale MRKOWI] GRAD “Petar Ko~i}” “Mokro” Mokro “Ivan Goran Kova~i}” “Vuk Karaxi}” Bara}i PELAGI]EVO “Vasa Pelagi}” “Branko ]opi}” Bjelajce PETROVO “Vuk Karaxi}” NEVESIWE “Risto Prorokovi}” “Sveti Sava” Kakmu` PRIJEDOR “Branko ]opi}” “Petar Ko~i}” Spec. Ruji{ka G. “\or|e Nato{evi}” “Dositej Obradovi}” NOVI GRAD “Vuk Karaxi}” Desanka Maksimovi} Osnovna muzi~ka {kola “Jovan Cviji}” Brezi~ani “Sveti Sava” . 1 2 “Bra}a Jak{i}” SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 Dubnica Derventa Koprivna Skugri}i Milo{evac Skugri} Vrawak Koprivna Dugo poqe Brijestovo Tarevci Koprivska Trebava Vrawa~ka Trebava G. O. avgust 2002. Rije~ani Botajica Garevac Tolisa Kr~avqani @dreban Mi{i}i Potpoqe D. Ruji{ka Ra{}e Crna Rijeka Agi}a brdo Kr{qe Gorwi Agi}i ]ele Johovica Blagaj Japra Radomirovac Sokoli{te Graba{nica Caparde Matkovac Podgrab Podvitez Qubogo{ta Bulozi Jahorina Jasik Dovli}i Mokro Hre{a Vu~ija luka Brezovice Kadino selo ]endi}i Porebrice Bla`evac Porje~ina Krtova Kalu|erica Karanovac So~kovac Gomjenica G. @uqevica Rudice 1 2 Broj 53 . Dragotiwa D. N. Orlovci G. Jelovac Malo Paln~i{te Tukovi Rasavci Hambarine Rizvanovi}i D. Garevci ^ejreci G.Subota.

Gaqipovci Grabik Ilova Drenova G. i omladine PRWAVOR “Branko ]opi}” “Nikola Tesla” [trpci D.Strana 56 .Broj 53 1 2 “Petar Petrovi} Wego{“ Busnovi SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 Volari Toma{ica Rakeli}i lug Sredwa Mari}ka Gorwa Mari}ka Krivaja Rakeli}i Miqakovci Peji}i D. za za{titu dj. avgust 2002. Bistrica Babi}i Miska glava Ravska Qeskare [urkovac Gradina Sredwa Lamovita Jeli}ka Ni{evi}i G. Petrov gaj Petrov gaj Hrni}i Jaruge G. 3 2 Osnovna muzi~ka {kola RIBNIK “Nikola Ma~ki}” Previja “Desanka Maksimovi}” “Branko Radi~evi}” Busnovi “Petar Ko~i}” Sitnica ROGATICA “Sveti Sava” Rastoka Gorwa Previja D. Mravica Vr{ani Smrti}i Ilova Pala~kovci Kremna Prisoje Popovi}i Li{wa Mlinci Otpo~ivaqka Hrva}ani Kokori Crkvena Prosjek Ora{je Velika Ilova Dowa Ilova Gorwa Ilova SRBAC “Jovan Jovanovi} Zmaj” “Vuk Karaxi}” Dowi Vija~ani “Vuk Karaxi}” Sitne{i “Sveti Sava” Gorwi Smrti}i “Ivo Andri}” Kula{i “Dositej Obradovi}” Razboj Lijev~e “Me{a Selimovi}” Naseobina Li{wa “Milo{ Crwanski” Poto~ani SRBIWE “Sveti Sava” “Petar Ko~i}” [ibovska “Veselin Masle{a” . Garevci Kozarac 1 Subota. Vrbqani Delbrdo Velija{nica Slatina ^a|avica Bunarevi Borike Brankovi}i Sjeversko Podgaj Stjenice @epa Mrsovo Mio~e Budimlija Uvac Mokronozi Cvrkote Oskoru{a Kne`ina Sokolovi}i Ravna Romanija Margeti}i Koba{ Nova Ves Kaoci Poveli~ No`i~ko Stari Martinac \ukali Ili}ani Gorwa Lepenica Dowa Lepenica Gorwi Sr|evi}i Dowi Sr|evi}i Kukuqe Lili} Barda~a Bajinci Prijebqezi Mali Razboj Miqevina Drago~ava Brusna Kamen Jo{anica Brod Mje{aja Popov most “Jovan Du~i}” Lamovita “Mladen Stojanovi}” Qubija “Vuk Karaxi}” Omarska RUDO “Rudo” “Bo{ko Buha” [trbci “]irilo i Metodije” Trnopoqe SOKOLAC “Sokolac” Sokolac Cen. 24. [trpci Mravica D.

Kolibe Petriwa Kalenderi Marini Koprivna Usorci Batkovci “Jefrem Stankovi}” ^e~ava “Vuk Karaxi}” Vitkovci TREBIWE “Jovan Jovanovi} Zmaj” SRPSKA KOSTAJNICA “Petar Me}ava” SRPSKI SANSKI MOST “Petar [kundri}” Budimli} Japra “Josif Pan~i}” Kozica “Desanka Maksimovi}” O{tra luka “Sveti Vasilije Ostro{ki” “Vuk Karaxi}” Osnovna muzi~ka {kola TRNOVO “Trnovo” Trnovo UGQEVIK “Aleksa [anti}” Kijevo Ugqevi~ka Obrije` Jawari Ugqevik selo Stari Ugqevik Gaji}i Mirkovi}i G.Subota. avgust 2002. Buleti} G. 1 2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 Kuta ^elebi}i Me{trovac Velini}i Krna jela 1 2 Broj 53 . Klakar D. 24. Buleti} ^ELINAC “Milo{ Duji}” “Novak Piva{evi}” Stara Dubrava “Mladen Stojanovi}” Jo{avka . [wegotina Lukavac G. Ugodnovi} D. Klakar Zbori{te G. Vija~ani Gorwi Brane{ci Crni vrh Kamenica “Petar Petrovi} Wego{“ “Dositej Obradovi}” Blatnica “Petar Ko~i}” Ugodnovi} “Du{ani} Stevan” Pribini} Mladenovo Ru`evi} Memi} brdo Osivica Bari}i Rudnik Bawa Vru}ica Mladikovine Kamenica O~au{ G.Strana 57 3 G. Lipqe Parlozi Gorwi Tesli} Vlaji}i Kuzmani G. ^e~ava Rastu{a Ukrinica Kiseqak Gorwi Vitkovci Lastva Qubomir Aran|elovo Grab Petrovo poqe “Ivo Andri}” \uli}i Osnovna muzi~ka {kola SREBRENICA “Petar Petrovi} Wego{“ “Kosta Todorovi}” Skelani SRPSKI BROD “Sveti Sava” Poto~ari Su}eska Crvica Lije{~e Vinska G. Swegotina velik. Trnova Tutwevac Male{evci Korenita G. Zabr|e SRPSKA ILIXA “Aleksa [anti}” Vojkovi}i “Jovan Du~i}” Kasindo “Petar Petrovi} Wego{“ Lukavica SRPSKO NOVO SARAJEVO “Sveti Sava” “Milan Jovi}” Dowa Trnova “Vuk Karaxi}” Zabr|e Tilava Miqevi}i Petrovi}i Osnovna muzi~ka {kola SRPSKO ORA[JE “Dowi @abar” Dowi @abar SRPSKI PETROVAC “Drini}” Drini} TESLI] “Vuk Karaxi}” Lon~ari ^ovi} poqe HAN PIJESAK “Milan Ili}-^i~a [umadijski” ^AJNI^E “Jovan Du~i}” ^ajni~e Markovi} kolo Luke Miqeno Zaborak Opsje~ko Popovac [ahinovi}i Skatavica Milo{evo [trbe Swegotina dowa Swegotina sred.

godine Bawa Luka Direktor. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske. godine. DOO “Nerc-kompani” Novo Sarajevo 4401462960009 13. 01/0502/052-4220/02 01/0501/052-4358/02 01/0501/052-4455/02 01/0501/052-4456/02 [AMAC “[amac” [amac “Crkvina” Crkvina “Gorwa Slatina” Gorwa Slatina “Obudovac” Obudovac [EKOVI]I “Jovan Du~i}” 8. KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE REGISTAR EMITENATA HARTIJA OD VREDNOSTI Oznaka i registarski broj emitenta_________________________ Naziv emitenta_______________________________________________________ _____________ Popuwava Komisija za hartije od vrednosti: 3 Broj upisa Datum re{ewa o upisu Obrazac P -RE Prilog uz prijavu Broj re{ewa o upisu Podaci o kapitalu emitenta 1.r. PP “Koming” S. U Pravilniku o Registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. DOO “Gama trgovina” Lakta{i 4401604770008 10. DOO “MBS trade com” Bawa Luka 4401613920004 01/0101/490-2906/02 01/0101/053-3116/02 01/0501/052-4093/02 01/0501/052-4181/02 01/0501/052-4184/02 01/0501/052-4215/02 01/0502/052-4217/02 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU EMITENATA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOD KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE ^lan 1. Milica Bisi}. broj 16/00). 24. DOO “Oktan oil” Bijeqina 4400339980007 11. 1.Strana 58 . DOO “GM BiH” Bawa Luka 4401562670008 01/0501/052-5430/02 01/0501/052-5431/02 Broj: 01/0501/052-5779/02 14. DOO “Coller” Bawa Luka 4401614140002 12. godine Bawa Luka Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS. ta~ka 1. s. ^lan 2. DOO “Gerzovo” Prijedor 4400696820000 3. na sjednici od 26. Obrazac P-RE Prilog uz prijavu tri zamjewuje se novim koji ~ini sastavni dio ovog pravilnika. avgust 2002. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske Na osnovu ~lana 100. broj 4/02 Pre~i{}en tekst). i ~lana 12. DOO “Balkan-eks” Bawa Luka 4401572710008 4. DOO “Candy company” Bawa Luka 4400989680008 7. DOO “Kamarad kom” Bawa Luka 4401018530006 6. Zakona o hartijama od vrijednosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. jula 2002. ~lana 6.r. s. Kapital emitenta a) Osnovni kapital (iz sudskog registra) Upisani (u KM) Od toga upla}eni (u KM) . DOO “Dimit company” Bawa Luka 4401571230002 9. jula 2002. broj 45/01). Statuta Komisije za hartije od vrijednosti (“Su`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 01-LVII-1192/02 26. Branka Bodro`a. d o n i j e l a j e [IPOVO “Nemawa Vlatkovi}” “Rade Marjanac” Strojice Poreska uprava Republike Srpske Spisak poreskih obveznika kojima je izdato Rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja (JIB) radi progla{ewa istih neva`e}im.Broj 53 1 2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 Jo{avka gorwa Brezi~ani Ti{ina Kru{kovo poqe Srnice Sredwa Slatina Gajevi Obudovac 2 Batku{a Ti{~a Papra}a Trnovo Javor Pqeva Volari Mujxi}i Babi}i Novo selo Subota. Sanski Most 4400778390003 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. DOO “Camelija” Bawa Luka 4400842070000 5. avgusta 2002.

Gubitak do visine kapitala 8. Ovo rje{ewe je kona~no. godine Bawa Luka Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS. Poslovnika o radu Komisije za hartije od vrijednosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. za odobrewe druge emisije akcija uz skra}eni prospekt broj 913/02 od 25. Neraspore|eni dobitak 7. Branka Bodro`a. Odbija se zahtjev emitenta. godine. Ukupno kapital (1+2+3+4+5+6 -7) 9. Juki}a 11. rje{avaju}i na osnovu ~lana 19. Dispozitiv ovog rje{ewa objavquje se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 4/02 . 2. Zakona o hartijama od vrijednosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 03-UP-031-1133-1/02 26. Bawa Luka. 2. broj 15/01) i ~lana 24. Emisiona premija 3. jula 2002. godine.r. stav 4. d o n i j e l a j e RJE[EWE 1. po zahtjevu emitenta “Bijeqina-put” Akcionarsko dru{tvo. 3. broj 15/01) i ~lana 24. ~lana 59. Gubitak iznad kapital a Datum: __________ M. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske u Bawoj Luci.Pre~i{}en tekst). rje{avaju}i na osnovu ~lana 19. u predmetu odobrewe druge emisije akcija uz skra}eni prospekt. Odbija se zahtjev emitenta. Ovo rje{ewe je kona~no. . broj 4/02 .P. broj 16/00). broj 16/00). jula 2002. “Bijeqina-put” Akcionarsko dru{tvo. u predmetu odobewe druge emisije akcija uz skra}eni prospekt.Subota. stav 4. stav 1. r. godine donijela je RJE[EWE 1. Poslovnika o radu Komisije za hartije od vrijednosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. marta 2002.Pre~i{}en tekst). Revalorizacione rezerve 4. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. jula 2002. jula 2002. Dispozitiv ovog rje{ewa objavquje se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na svojoj redovnoj sjednici od 26. avgust 2002. Bawa Luka. Osnovni kapital 2. s. Rezerve iz dobitka 5. godine. stav 1. po zahtjevu emitenta “Autoservis Centar” akcionarsko dru{tvo. Broj: 03-UP-031-870-2/02 26. Fond preventive iz dobiti(za organizacije za osigurawe) 6. b) Osnovni kapital . 24. za odobrewe druge emisije akcija uz skra}eni prospekt broj 249/02 od jula 2002.Strana 59 Broj 2 Nominalna vrednost (u KM) 3 Vrednost (u KM) 4(2x3) Ukupna vrednost osnovnog kapitala - - v) Ukupni kapital eitenta na dan posledweg godi{weg izvje{taja Opis 1. Iznos (u KM) Potpis ovla{}enog lica ______________________ Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske u Bawoj Luci. “Autoservis Centar” akcionarsko dru{tvo. Zakona o hartijama od vrijednosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na svojoj redovnoj sjednici od 26. 3.akcije Vrsta 1 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 53 . ~lana 59. Branka Bodro`a. Bijeqina. Bijeqina. godine Bawa Luka Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS. I. F.

. . . . . . . . . . . . Bawa Luka. . . . . . . .59 Rje{ewe o zahtjevu emitenta “Autoservis Centar” Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka . . Direktor i glavni i odgovorni urednik Milivoje Tutwevi}. . . . . . . @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod Razvojne banke AD Bawa Luka i 567-162-10000010-81 kod Zepter komerc banke AD Bawa Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 60 . . . . . . . . .1 Zakon o za{titi vazduha . . . . . . . . . . . . lokalne samouprave i organizacijama koje obavqaju javna ovla{}ewa”. . .59 VLADA REPUBLIKE SRPSKE 702 Odluka o privremenom broju i prostornom rasporedu osnovnih {kola u Republici Srpskoj . .46 PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE Spisak poreskih obveznika kojima je izdato Rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja (JIB) radi progla{ewa istih neva`e}im . . . . . . . [tampa AD “Grafi~ar” Doboj. . redakcija: (051) 311-545. . . . . . . . . . . Telefon/faks: (051) 311-532. . . . . . . . . . . . . . . . . Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. . . . . .26 Zakon o upravqawu otpadom . . . . . . . . . . . .Broj 53 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Subota. . . . . 302-708. . . . . . . po{tanski fah 88. .52 Obavje{tewe pretplatnicima i ~itaocima “Slu`benog glasnika Republike Srpske” U {tampi je “Priru~nik za polagawe op{teg dijela stru~nog ispita zaposlenih sa vi{om i visokom {kolskom spremom u organima dr`avne uprave. . . . . . avgust 2002. . . Redakcija Osniva~: Narodna skup{tina Republike Srpske. . . .19 Zakon o za{titi voda . 24. Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. . . . . .58 KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske . . .58 Rje{ewe o zahtjevu emitenta “Bijeqina-put” Akcionarsko dru{tvo Bijeqina . . . . . . . . . Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. . . . . .36 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ure|ewu prostora . Izdava~: Javno preduze}e Slu`beni glasnik Republike Srpske. . . . . . SADR@AJ NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE 697 698 699 700 701 Zakon o za{titi `ivotne sredine . . . . Sve informacije o nabavci ovog priru~nika mo`ete dobiti putem na{eg telefona 051/311-545. . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful