Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 0 2/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona. Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (PREČIŠĆEN TEKST) I - OPŠTE ODREDBE Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini građana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeđuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovođenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje oe preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa. P - ORGANIZOVANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovođenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku. Član 5.

Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovođenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima građana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima. Član 7. Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovođenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerađuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara. Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovođenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara. Član 9.

Š . 7. 4. 8. Za ugrađeni materijal iz stava 2. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrađivati samo materijali određenih požarnih karakteristika. .Preduzeća i druga pravna lica. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. Preduzeća i druga pravna lica.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. 3. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. obezbjeđenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se obezbjeđuje sigurnost protiv požara. pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. 5. uređaja. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. član 10. 2. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. državni i drugi organi. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. postavljanje uređaja za javljanje. stav 2. skupštine opština donose. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i građenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. Član 11. kao i izbor materijala. 6. organizovanje osmatračke službe i obezbjeđenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. elemente. izvođač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. kada je to ovim zakonom određeno. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. Za građevinski materijal. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Član 10. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. Član 13. 9. izbor lokacije i dislokacije objekata. investitori i izvođači građevina i građevinskih celina. opremu i druge materijale koji se ugrađuju u objekat.

potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. ovog člana utvrđuje se odlukom koju donosi Vlada. Za prostorne. sistem obavještavanja. Član 17. Građevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. jedinicama Vojske Republike Srpske. urbanističke i regulacione planove. utvrđenim zakonom. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. urbanističkim i regulacionim planom. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. 4. postupak u slučaju požara. način snabdjevanja vodom. udaljenost između objekata različite namjene unutar industrijske zone. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. Republika. Član 14. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom određene poslove u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara. skladišta zapaljivih tečnosti. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovođenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. odlukama i planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. Izvođač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. kao i planova zaštite od požara.Organizovanje i sprovođenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. putevi. u skladu sa ovim zakonom. gasova i eksplozivnih materija. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. način upotrebe vatrogasnih jedinica. 2. državnih i drugih organa. grad i opština. Član 15. organizacija zaštite od požara. udaljenost između zona predviđenih za industrijske objekte. sistem objekata vodosnabdjevanja. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. prolazi i prilazi. Član 16. Prostornim. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrđuje se naročito: 1. . a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. U planovima zaštite od požara utvrđuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. 3. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica.

sportske i druge dvorane. Požarni sektori određuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja. Prilog iz stava 1. ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom .objekata hemijske. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima određuju se požarni sektori. saobraćajne stanice. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviđene u tehničkoj dokumentaciji. magistralnih naftovoda i gasovoda. odnosno radi veći broj lica (bolnice. ovog člana.industrijskih objekata za preradu nafte.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. 3. a koji nisu navedeni u stavu 2.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. Član 18.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za građenje ostalih objekata.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku.U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. . Član 19. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za građenje: . Preduzeća i druga pravna lica. . ovog člana izrađuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. Odobrenje za građenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. . koja rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata dužni su: 1. . robne kuće. . tačka 2. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela.skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. škole. 2. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvođenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. hoteli. načina širenja požara. pansioni. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. . naftnih derivata. Član 20. . da se ove opasnosti otklone. izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. zapaljivih tačnosti i gasova.

a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. ako se u organizaciji iz stava 1. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za građenje objekata. ovog člana za objekte iz člana 19. stav 3. . a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. Član 21. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. odgovarajuće uređaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti uređaja. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrađen sistem za dojavu i gašenje požara. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. a za objekte iz člana 19. Član 24. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. stav 2. uređaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i uređaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. Odobrenje za upotrebu izgrađenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. Član 23. sprava i opreme za gašenje požara. Saglasnost iz stava 1. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. tačka 2. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. ovog zakona izdaje nadležni centar. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji.odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. Za građevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. Član 22. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. radi ocjene predviđenog odnosno odabranog sistema zaštite od požara. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva.

Član 25. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvođača o čemu mora postojati dokumentacija.Električne.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. šumarstva i vodoprivrede. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. hemijskih i drugih oštećenja. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. i 2. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. mehaničkih. toplovodne. otvoreni plamen i sl. 1. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno . U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. gromobranske i druge instalanije i uređaji. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvođači. ventilacione. opštine. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. preduzeća i druga pravna lica. hodnik. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne uređaje. kao i druge odgovarajuće mjere). Član 27. Član 29. Član 26. Gradovi. državni i drugi organi. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovođenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. naftovodne. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. priredbe. sajmovi i slično. gasne. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. Član 28.). Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preuređeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. mjesne zajednice. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. Instalacije i uređaji iz prethodnog stava. Otvorena vatra (otvorena ložišta. osmatračke službe. trijem i sl.

a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklađenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovođenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica. uređaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urađaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. Član 32. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. funkcionalnost. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. Član 30. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1.gašenje početnih požara. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. za dojavu i gašenje požara. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. hidrantska mreža. Korisnik objekta u kojem je ugrađen sistem. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvođača. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovođenje mjera zaštite od požara preduzeću. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. . odnosno standardima. ovog zakona. Član 33. Član 31. državni i drugi organi. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. Izuzetno. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet uređaja. o čemu mora voditi evidenciju. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. preduzeće i druga pravna lica. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost.

Član 35. prostorije. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili . stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. 7. 2. koristiti ili prenositi otvorena vatra. praktičnom upotrebom priručnih aparata. Član 34. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. prema posebno utvrđenom programu. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovođenja propisa iz oblasti zaštite od požara. način vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja zaštite od požara. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. ovog člana. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. 8. tehničkom službom zaštite na radu. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspoređivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. 9. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovođenjem zaštite od požara. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. Odgovorno lice iz stava 1.Preduzeća i druga pravna lica. ovog člana. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovođenje mjera zaštite od požara. 5. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je raspoređen. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. 10. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. 11. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. polazeći od svojih uslova i potreba. radnik preduzeća. 4. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapređenju zaštite od požara. te dužnosti. uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. Član 36. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. 3. ovog zakona. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. 6. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. državni i drugi organi iz prethodnog stava. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica.

Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrđenih opštinskim planom zaštite od požara. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeđu i pravnom licu. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). Radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. IV . državnim i drugim organima. Za sprovođenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. Član 37. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. osnivaju se vatrogasne jedinice. odnosno državnom organu. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. odnosno u stanovima u svojini građana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to određeno ovim zakonom. . Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. svaki u svom djelokrugu. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima.VATROGASNE JEDINICE Član 38. Izuzetno od odredaba stava 1. Član 39. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. odgovorni su za organizovanje i sprovođenje zaštite od požara. Član 40.drugim organom. prilikom utvrđivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar.

odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su međusobno sarađivati i jedne drugima pružati pomoć. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. koga imenuje skupština opštine. šesti stepen složenosti. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i .000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. Član 43. Član 44. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. Skupština opštine određuje koja će se mjesta sa manje od 20. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. Član 42. Član 46. ovog člana. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. Nadležni organ skupštine opštine. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Za naseljena mjesta preko 20. Član 41. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. Član 45. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa određenom funkcijom. Izuzetno. stav 2.000 stanovnika.Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. Za naseljena mjesta do 20.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica.

na njen zahtjev. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je raspoređen. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je određeno planom zaštite od požara. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni . 2. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. Član 49. hemijske. električarske i dr. građevinske. bravarske. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. dužne su da skupštini opštine.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. 3. Član 50. ovog zakona. Lica iz stava 1. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. Vatrogasne jedinice iz stava 1. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara.usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. metalske. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. obavjestiti nadležni Centar. da nije starije od 25 godina. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. Član 47. Član 48. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. Isto tako. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. Kod utvrđivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava.

VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Uslovi iz stava 1. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. Član 51. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka određenih opštim aktom vatrogasne jedinice. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici.ispit. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. Član 52. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. i 3. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. . kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. V . Član 53. tačke 1. 2. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. stav 3. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. ovog zakona rad se odvija u smjenama. kao stručni ispit iz člana 50. Stručni ispit iz stava 1. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije određuje ministar unutrašnjih poslova. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. prethodnog člana.

stav 1.Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja građana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. stav 1. ovog zakona. stalnu ili povremenu nagradu . U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. odnosno vršiti gašenje požara. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. i 3. i stava 2. Član 58. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. skušntina opštine. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. Član 56. ovog zakona. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrđene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. i 3. ovog zakona. a nisu stalno zaposleni u jedinici. kao i radi preventivne djelatnosti. i stava 2. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. Član 57. radni ljudi i građani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. po pravilu vrše poslove besplatno. tačka 1. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. Član 55. kao i broj vatrogasaca utvrđuje se pravilima društva. ovog zakona. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava.

Visinu naknade utvrđuje skupština opštine. Ako se planom zaštite od požara predviđaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke.vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. Član 61. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. 5. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapređenje. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. 4. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovođenju aktivnosti za koje su osnovana. odnosno spasavanja. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. 2. preduzeća i druga pravna lica. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude raspoređen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. opštine. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. preduzeća i druga pravna lica. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. državni i drugi organi. Vatrogasni savez Republike Srpske. pored poslova i zadataka utvrđenih statutom. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. 3. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. prati sprovođenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapređenje vatrogastva i za usklađivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. Član 60. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrđuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. Opštine. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. Član 59. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. .

dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviđen u stavu 1. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovađenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovođenje akcijom gašenja požara. Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. rukovodilac . Gradonačelnici. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. ovog člana. Član 66. Član 65. državni i drugi organi ili samostalna radnja. gradonačelnik. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar.GAŠENjE POŽARA Član 62. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi.VI . Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. Član 64. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. Vatrogasna jedinica. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. kad sazna za požar. rukovođenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. Preduzeće i drugo pravno lice. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. Član 63. odnosno sposobnosti i opremljenosti. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara.

5. prevozna. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. kao i saobraćaj pored tog mesta. samostalnim radnjama. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Član 67. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. gradonačelnik. narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. 8. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. 3. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. 7. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. kao i preduzeti mjere za obezbeđenje stvari koje su evakuisane. ovog člana. može: 1. 10. načelnik opštine može. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. cisterni. 9. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. Član 69. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.gašenja požara. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. državnim i drugim organima. 6. 4. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. pod uslovima iz stava 1. načelnik opštine može narediti svim sposobnim građanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. Gradonačelnik. načelnik opštine. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeđenja potrebne količine vode za gašenje požara. kao i republički ikspektor. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Republička uprava civilne zaštite. rezervoara. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. prevozna. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. 2. kao i lica koja učestvuju u . narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. alat. narediti prekid dovođenje električne energije i plina. tehnička i druga sredstva. Članovi vatrogasnih društava. Član 68.

Vatrogasne jedinice. 6. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. Član 70. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. ovog zakona. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. Član 71. hidranata. tačka 4. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. vrši Inspektorat.i 67. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. gorivo. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. u slučajevima iz člana 66. i 7. Član 73. zanatskim radnjama i graćanima. Inspekcijske poslove iz stava 1. aparatima. Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara određenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. Povjerava se opštinskim. UP .) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju.gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. 62. kao i nad sprovođenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. . plaća opština na čijem području je požar gašen.). Visinu štete utvrđuje skupština opštine. dnevnice i dr. sredstva utrošena za gašenje požara. hidrantima. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. aparata za gašenje požara.NADZOR NAD SPROVOĐENjEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72.

Ako vlasnik. naloži da se izvrši popravka. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. izbijanja i širenja požara. dogradnja i pregradnja na objektima. zapaljive tečnosti i gasovi. 12. 4. 9. 5. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. 3. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. premjeste. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. kao i druge lako zapaljive materije. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrađenoj suprotno propisima. ovog člana vrši Inspektorat. instalacijama i uređajima u svrhu sprečavanja. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. do 4. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. 6. Član 75. Član 74. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. 11. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije.O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. naloži uklanjanje građevinskih i drugih prepreka. 13. naloži da se preurede. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. 14. instalacija i uređaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. dogradnja i pregradnja na objektima. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. rekonstrukcija. odnosno demontiraju dimnjaci. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. 2. standardima i drugim normativima zaštite od požara. dok izvođač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. rekonstrukcija. 7. instalacije i drugi uređaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. 10. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. Pre određivanja mjera iz tačke 1. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. naloži da se izvrši popravka. 8. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. da zabrani dalje izvođenje radova. . vatrogasna jedinica iz stava 1. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preuređenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. popravak postojeće opreme i sredstava. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. peći.

odnoso grada.Član 76. odnosno gradu kao posebne opštinske. ovog člana. obavezni su u određenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. državni i drugi organi. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. te iz drugih izvora. Član 77. preduzetnik i pojedinci. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviđeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. obezbjeđuju se u budžetu opštine. a mogu se obezbjeđivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. te drugih izvora u skladu sa zakonom. sredstva i oprema iz člana 30. odnosno gradske organizacije. Preduzeće i druga pravna lica. .FINANSIRANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeđuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. državni i drugi organi. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeđuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. zabraniće njihovu dalju upotrebu. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. Član 80. Preduzeća i druga pravna lica. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeđuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. UŠ . Član 79. državni i drugi organi. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. članarina i poklona. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet uređaji. odnosno grada. preduzetnik i pojedinci. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka određenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. Preduzeća i druga pravna lica.

udruženja građana i fondacije. suprotno propisima. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. ovog zakona. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. 4. Član 82. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. stav 2. 3. i čl. st. stav 2. ako: 1. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. 2. IX .000 do 15. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23.). ovog člana prati Inspektorat. stav1. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeđivanja sredstava. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata. i člana 32. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. 3. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu.KAZNENE ODREDBE Član 83. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. humanitarne i nevladine organizacije.000 KM. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeđuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva.000 .Član 81... i pored rješenja o zabrani korišćenja. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. Grad. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeđena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. 60% na račun budžeta opština. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili uređaja. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. ovog zakona. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. 22. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeđuju se od članarina vatrogasnih društava. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. člana 31. 20. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. Novčanom kaznom u iznosu od 3. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica.

Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1.). ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. Novčanom kaznom od 500 do 10. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. ako stavi u promet uređaje. prevozna.).stav 2. stav 4.).). . opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. 10.500 KM i odgovorno lice u preduzeću. uređaje. ako pri izvođenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. 4. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. 5.76. 8. dimovode ili ložišta (član 24. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije.). ovog zakona ili ako ne izrši naređenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76. 11. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti uređaja. 75. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori određeni (član 17. ako ne drži u pripravnosti uređaje. ovog zakona. stav 2. stav 3. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata.). stav 1. 12. ovog zakona. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. 1. stav 1. ovog zakona. i 77. 14. 16.). ovog zakona.stav Z. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. 5a. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviđenom roku (član 74. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24.). ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovođenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46.). 15. 17. stav 2. 6. 3. 7. ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat. Član 85. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. Član 84. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvođača.). istog zakona. ovog zakona.). ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. 9. 13. ovog zakona. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac.). ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. 2. i član 66. stav 3. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. stav 1.). 2. Novčanom kaznom od 100 do 1. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1. stav 3.KM. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35.). drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji.

i 77. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. X . ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. ovog zakona. broj 16/95). Ministarstvo poljoprivrede. donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Član 90. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. Član 87. Radnici koji su se na dan 8. tehnička sredstva. 75.). stav 1. Član 89. ovog zakona.stav 1. 76.stav 1. 7. stav 1. Član 88.). aprila 2002. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. i 2.). ako postupi protivno odredbi člana 62. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. 6.). 4. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. tačka 2. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. 5.). ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviđenom roku (član 74. a nastavi sa korišćenjem odnosno građenjem objekta.3. šumarstva i vodoprivrede. i 66. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: .stav 2. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. 8. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”.

Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ". broj 13/79). broj 13/68 i 13/78): . broj 20/71 i 23/71).Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". . . Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". broj 39/90). . broj 38/89).Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". broj 35/80). broj 26/85). broj 12/85). broj 24/87). -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". . broj 13/78). broj 53/86 i 54/88). . . broj 18/61). broj 19/68). -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ".Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". . . broj 52/90).Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ".Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ".Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Službeni list SFRJ". broj 62/73).Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". . .broj 57/85). broj 45/67). -Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". . . -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ". broj 74/90).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ". broj 16/83). broj 27/71). -Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". broj 44/83 i 31/89).Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". broj 45/83). -Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ". broj 25/80). broj 56/69). -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". broj 24/71 i 26/71). .. broj 65/86). broj 7/84). broj 76/90). .Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ".

Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. godine. broj 30/91). odnosno 19.Pravilnik . avgusta 1995. godine. godine. . januara 2005. . broj 80/91). aprila 2002.o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". . januara 2008. odnosno 12. Član 91. odnosno 08. Ovaj zakon stupio je na snagu 26.Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful