Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 0 2/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona. Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (PREČIŠĆEN TEKST) I - OPŠTE ODREDBE Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini građana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeđuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovođenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje oe preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa. P - ORGANIZOVANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovođenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku. Član 5.

Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovođenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima građana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima. Član 7. Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovođenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerađuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara. Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovođenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara. Član 9.

izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se obezbjeđuje sigurnost protiv požara. 9. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Š . 7. preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. Član 13. investitori i izvođači građevina i građevinskih celina. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. opremu i druge materijale koji se ugrađuju u objekat. uređaja. obezbjeđenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. izvođač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. član 10. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrađivati samo materijali određenih požarnih karakteristika.Preduzeća i druga pravna lica. elemente. Za ugrađeni materijal iz stava 2. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. 4. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. postavljanje uređaja za javljanje. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. 6. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. skupštine opština donose. 2. održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. organizovanje osmatračke službe i obezbjeđenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. 8. stav 2. 5. kada je to ovim zakonom određeno. izbor lokacije i dislokacije objekata. državni i drugi organi. pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. Član 11. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. Preduzeća i druga pravna lica. kao i izbor materijala. . Član 10. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i građenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. Za građevinski materijal. 3.

staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovođenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrđuje se naročito: 1. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. Prostornim. sistem obavještavanja. utvrđenim zakonom. način upotrebe vatrogasnih jedinica. urbanističke i regulacione planove. u skladu sa ovim zakonom. kao i planova zaštite od požara. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. Član 14. prolazi i prilazi. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. 4. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. gasova i eksplozivnih materija. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. odlukama i planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima.Organizovanje i sprovođenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. putevi. skladišta zapaljivih tečnosti. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. Izvođač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. Za prostorne. jedinicama Vojske Republike Srpske. Član 15. Građevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. urbanističkim i regulacionim planom. Član 16. Republika. organizacija zaštite od požara. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. ovog člana utvrđuje se odlukom koju donosi Vlada. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. način snabdjevanja vodom. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom određene poslove u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. 2. 3. Član 17. . udaljenost između objekata različite namjene unutar industrijske zone. grad i opština. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. državnih i drugih organa. postupak u slučaju požara. sistem objekata vodosnabdjevanja. U planovima zaštite od požara utvrđuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. udaljenost između zona predviđenih za industrijske objekte.

aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima određuju se požarni sektori. a koji nisu navedeni u stavu 2. .objekata hemijske. škole.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. ovog člana izrađuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. naftnih derivata. Član 20. Odobrenje za građenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. 2. zapaljivih tačnosti i gasova. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za građenje: . Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. načina širenja požara. Prilog iz stava 1. . ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom . požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. robne kuće.industrijskih objekata za preradu nafte. Član 18. Preduzeća i druga pravna lica. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. koja rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata dužni su: 1. sportske i druge dvorane. Član 19. Požarni sektori određuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja. saobraćajne stanice. odnosno radi veći broj lica (bolnice.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. hoteli.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. pansioni. 3. . . magistralnih naftovoda i gasovoda.skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. ovog člana.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. da se ove opasnosti otklone. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviđene u tehničkoj dokumentaciji.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. . i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvođenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. . tačka 2. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za građenje ostalih objekata. .

a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. sprava i opreme za gašenje požara. .odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. tačka 2. uređaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i uređaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. ovog člana za objekte iz člana 19. Odobrenje za upotrebu izgrađenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. ovog zakona izdaje nadležni centar. Član 21. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za građenje objekata. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. radi ocjene predviđenog odnosno odabranog sistema zaštite od požara. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. odgovarajuće uređaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti uređaja. Za građevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. stav 2. Član 24. Član 23. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara. Član 22. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. ako se u organizaciji iz stava 1. a za objekte iz člana 19. stav 3. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrađen sistem za dojavu i gašenje požara. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. Saglasnost iz stava 1.

sajmovi i slično. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne uređaje. preduzeća i druga pravna lica. hodnik.Električne. državni i drugi organi. Član 28. osmatračke službe. Član 25. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preuređeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. otvoreni plamen i sl. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvođači. gasne. mjesne zajednice. 1. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. Član 29. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno .) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. priredbe. Otvorena vatra (otvorena ložišta. trijem i sl. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. ventilacione. mehaničkih. Član 26. i 2. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. Instalacije i uređaji iz prethodnog stava. hemijskih i drugih oštećenja. naftovodne. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. Član 27. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. kao i druge odgovarajuće mjere). Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. Gradovi. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovođenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvođača o čemu mora postojati dokumentacija. toplovodne. šumarstva i vodoprivrede. opštine. gromobranske i druge instalanije i uređaji. zaštićenim od visokih i niskih temperatura.).

Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovođenje mjera zaštite od požara preduzeću. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovođenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. . razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. odnosno standardima. za dojavu i gašenje požara. Član 33. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. hidrantska mreža. uređaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urađaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. o čemu mora voditi evidenciju.gašenje početnih požara. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. Preduzeća i druga pravna lica. Član 31. Član 30. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. preduzeće i druga pravna lica. Korisnik objekta u kojem je ugrađen sistem. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklađenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. funkcionalnost. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet uređaja. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. Izuzetno. ovog zakona. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. Preduzeća i druga pravna lica. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. Član 32. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvođača. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. državni i drugi organi. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice.

kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. 7. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovođenja propisa iz oblasti zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovođenje mjera zaštite od požara. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. ovog člana. ovog zakona. koristiti ili prenositi otvorena vatra. Član 36.Preduzeća i druga pravna lica. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. Član 35. 5. Član 34. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. polazeći od svojih uslova i potreba. te dužnosti. 3. 8. 10. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. tehničkom službom zaštite na radu. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je raspoređen. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. radnik preduzeća. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. 9. 11. 2. način vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja zaštite od požara. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. 4. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapređenju zaštite od požara. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. praktičnom upotrebom priručnih aparata. državni i drugi organi iz prethodnog stava. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovođenjem zaštite od požara. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili . prema posebno utvrđenom programu. 6. prostorije. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspoređivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. Odgovorno lice iz stava 1. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. ovog člana. utvrdiće opštim aktom naročito: 1.

kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrđenih opštinskim planom zaštite od požara. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. Član 37. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to određeno ovim zakonom. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. Član 39. Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. Izuzetno od odredaba stava 1.VATROGASNE JEDINICE Član 38. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu.drugim organom. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. . Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). Za sprovođenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. prilikom utvrđivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. Član 40. svaki u svom djelokrugu. odnosno u stanovima u svojini građana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. IV . ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. osnivaju se vatrogasne jedinice. odnosno državnom organu. Radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. državnim i drugim organima. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. odgovorni su za organizovanje i sprovođenje zaštite od požara. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeđu i pravnom licu. Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima.

Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i . Nadležni organ skupštine opštine. Član 43. šesti stepen složenosti. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su međusobno sarađivati i jedne drugima pružati pomoć. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Član 44. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara.000 stanovnika. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. koga imenuje skupština opštine. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera.Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. Član 46. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. Skupština opštine određuje koja će se mjesta sa manje od 20. ovog člana. Član 41. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. Izuzetno. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Član 42. Za naseljena mjesta do 20. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa određenom funkcijom. Za naseljena mjesta preko 20. Član 45. stav 2.

na njen zahtjev. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. 3. građevinske. Član 49. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. Kod utvrđivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. Član 47. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. Lica iz stava 1.usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. električarske i dr. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je raspoređen. 2.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. Član 48. dužne su da skupštini opštine. hemijske. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. Isto tako. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. Vatrogasne jedinice iz stava 1. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je određeno planom zaštite od požara. obavjestiti nadležni Centar. Član 50. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni . da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. da nije starije od 25 godina. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. bravarske. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. metalske. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. ovog zakona.

Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. Član 53. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Uslovi iz stava 1. i 3. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. Stručni ispit iz stava 1. V .ispit. stav 3. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije određuje ministar unutrašnjih poslova.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. 2. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. tačke 1. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. Član 51. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. prethodnog člana. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka određenih opštim aktom vatrogasne jedinice. kao stručni ispit iz člana 50. ovog zakona rad se odvija u smjenama. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. . Izuzetno od odredbe prethodnog stava. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. Član 52. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci.

Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrđene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. ovog zakona. i stava 2. Član 55. po pravilu vrše poslove besplatno. Član 57. ovog zakona. kao i broj vatrogasaca utvrđuje se pravilima društva. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. ovog zakona. i 3. stalnu ili povremenu nagradu . Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. stav 1. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. tačka 1. stav 1. Član 58. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. a nisu stalno zaposleni u jedinici. i 3. ovog zakona. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. radni ljudi i građani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. skušntina opštine. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. odnosno vršiti gašenje požara. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. kao i radi preventivne djelatnosti.Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja građana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. i stava 2. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. Član 56.

preduzeća i druga pravna lica. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. prati sprovođenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapređenje vatrogastva i za usklađivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. državni i drugi organi. Član 59. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. pored poslova i zadataka utvrđenih statutom. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. Vatrogasni savez Republike Srpske. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. Visinu naknade utvrđuje skupština opštine. Opštine. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. Član 60. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude raspoređen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrđuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovođenju aktivnosti za koje su osnovana.vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. Član 61. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapređenje. Ako se planom zaštite od požara predviđaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. preduzeća i druga pravna lica. 2. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. 3. 4. . donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. odnosno spasavanja. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. opštine. 5. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice.

državni i drugi organi ili samostalna radnja. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. Preduzeće i drugo pravno lice. Vatrogasna jedinica. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama.GAŠENjE POŽARA Član 62.VI . Član 65. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. odnosno sposobnosti i opremljenosti. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. Član 66. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. rukovodilac . Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. ovog člana. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. kad sazna za požar. Član 64. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovađenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovođenje akcijom gašenja požara. Član 63. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviđen u stavu 1. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. Gradonačelnici. rukovođenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. gradonačelnik. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu.

a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. 8. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. Član 68. pod uslovima iz stava 1. 4. načelnik opštine može narediti svim sposobnim građanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. kao i republički ikspektor. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. načelnik opštine. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. 5. prevozna. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. 3. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. narediti prekid dovođenje električne energije i plina. 7. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. 9. Gradonačelnik. Republička uprava civilne zaštite. može: 1. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. kao i saobraćaj pored tog mesta. Član 67. državnim i drugim organima. kao i preduzeti mjere za obezbeđenje stvari koje su evakuisane. rezervoara. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. kao i lica koja učestvuju u . državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. cisterni. načelnik opštine može. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. 6. alat. gradonačelnik. tehnička i druga sredstva. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. ovog člana. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. samostalnim radnjama. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeđenja potrebne količine vode za gašenje požara. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. 2. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. Članovi vatrogasnih društava. prevozna.gašenja požara. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. Član 69. 10. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi.

vrši Inspektorat. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. Član 71. kao i nad sprovođenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. gorivo. i 7. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama.gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. hidranata. Vatrogasne jedinice. hidrantima. Visinu štete utvrđuje skupština opštine. Član 70. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. sredstva utrošena za gašenje požara. tačka 4. Povjerava se opštinskim. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. plaća opština na čijem području je požar gašen. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. Inspekcijske poslove iz stava 1. 62. UP . Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara određenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. aparatima. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. u slučajevima iz člana 66.). Član 73. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. aparata za gašenje požara.NADZOR NAD SPROVOĐENjEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. 6. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. . imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi.i 67. dnevnice i dr. zanatskim radnjama i graćanima. ovog zakona. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć.

10. peći. do 4. dogradnja i pregradnja na objektima. Član 75. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrađenoj suprotno propisima. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. 8. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. premjeste. Pre određivanja mjera iz tačke 1. dok izvođač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. 12. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. rekonstrukcija. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima.O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. standardima i drugim normativima zaštite od požara. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. naloži da se izvrši popravka. ovog člana vrši Inspektorat. instalacije i drugi uređaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. rekonstrukcija. 13. dogradnja i pregradnja na objektima. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. Ako vlasnik. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. 11. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. naloži uklanjanje građevinskih i drugih prepreka. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. 3. . kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preuređenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. instalacijama i uređajima u svrhu sprečavanja. odnosno demontiraju dimnjaci. naloži da se preurede. 6. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. 5. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. zapaljive tečnosti i gasovi. izbijanja i širenja požara. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. 7. vatrogasna jedinica iz stava 1. 9. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. 14. 4. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. instalacija i uređaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. da zabrani dalje izvođenje radova. 2. kao i druge lako zapaljive materije. Član 74. naloži da se izvrši popravka. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. popravak postojeće opreme i sredstava.

Preduzeće i druga pravna lica. odnoso grada.FINANSIRANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. Član 77. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet uređaji. Preduzeća i druga pravna lica. preduzetnik i pojedinci. državni i drugi organi. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeđuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. preduzetnik i pojedinci. . odnosno gradu kao posebne opštinske. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeđuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. državni i drugi organi. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. sredstva i oprema iz člana 30. državni i drugi organi. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviđeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka određenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. UŠ .Član 76. Preduzeća i druga pravna lica. obezbjeđuju se u budžetu opštine. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeđuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. Član 80. odnosno gradske organizacije. zabraniće njihovu dalju upotrebu. članarina i poklona. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. te iz drugih izvora. ovog člana. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. a mogu se obezbjeđivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. odnosno grada. te drugih izvora u skladu sa zakonom. Član 79. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. obavezni su u određenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara.

22. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. ovog zakona. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeđena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. Član 82. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeđuju se od članarina vatrogasnih društava. st. 4.000 KM.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4.). stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. ako: 1. humanitarne i nevladine organizacije.. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata. suprotno propisima. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. Novčanom kaznom u iznosu od 3. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. i člana 32. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. člana 31. ovog zakona. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili uređaja. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. i čl.000 . ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23.000 do 15. 20. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. stav 2.. 2. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. 60% na račun budžeta opština. ovog člana prati Inspektorat. 3. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. udruženja građana i fondacije. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. stav 2. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeđivanja sredstava. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu.Član 81. i pored rješenja o zabrani korišćenja. IX . Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0.KAZNENE ODREDBE Član 83. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. 3. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. Grad. stav1. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeđuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi.

ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. stav 3. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. 2. i član 66. stav 3.). 9. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. stav 1. ovog zakona. 12. 4. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije.). ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviđenom roku (član 74.).).500 KM i odgovorno lice u preduzeću. dimovode ili ložišta (član 24. ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat. Član 85. 7.stav Z. i 77.).000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori određeni (član 17.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1. ovog zakona. stav 2. stav 1. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. stav 1. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvođača. 17. Novčanom kaznom od 500 do 10.). ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. ovog zakona. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. 13.). prevozna. 15.KM. 16. 10.). 5a. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. istog zakona. 1. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. ako pri izvođenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. 3.stav 2.). Novčanom kaznom od 100 do 1. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti uređaja. 14.). stav 3.76. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24. ovog zakona. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1. Član 84.). opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. 5. 6. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. ovog zakona.). ovog zakona ili ako ne izrši naređenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. . uređaje. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. stav 2. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji. ovog zakona. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30.).). ako stavi u promet uređaje. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. stav 4. 75. 8. 2. 11. ako ne drži u pripravnosti uređaje. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovođenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46.

stav 1. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: . ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. X . i 2.). Član 88. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”. Ministarstvo poljoprivrede. ovog zakona. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27.).PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86.). Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 4. stav 1. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. tehnička sredstva.). mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31.3. Član 87. 8. i 77. 5. aprila 2002. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. ovog zakona. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. šumarstva i vodoprivrede. i 66. a nastavi sa korišćenjem odnosno građenjem objekta. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. 7. ako postupi protivno odredbi člana 62. ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviđenom roku (član 74. 76. 6.stav 2.). po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. broj 16/95). Radnici koji su se na dan 8. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. Član 89.stav 1. godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca. 75. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. stav 1. tačka 2. Član 90.

broj 26/85). -Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". broj 24/87). broj 56/69). broj 65/86).Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport („Službeni list SFRJ". . broj 13/68 i 13/78): .Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ". broj 18/61).. broj 13/78). -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Službeni list SFRJ".Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ". broj 45/83). broj 52/90).Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". broj 7/84). broj 12/85).Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ". . broj 35/80). -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ". . broj 45/67). broj 16/83).Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ". . broj 38/89). broj 24/71 i 26/71). broj 74/90). broj 44/83 i 31/89). . broj 76/90). . -Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ".Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ". broj 27/71). broj 20/71 i 23/71). broj 13/79).Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ".broj 57/85).Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". broj 62/73). . . . broj 25/80). -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ". broj 19/68). Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". . . . -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". broj 39/90). broj 53/86 i 54/88).

Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. . januara 2008. godine. godine.o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". Ovaj zakon stupio je na snagu 26. odnosno 08. broj 80/91). godine. odnosno 19. . broj 30/91). Član 91. januara 2005. . avgusta 1995. aprila 2002.Pravilnik . odnosno 12.Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful