Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 0 2/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona. Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (PREČIŠĆEN TEKST) I - OPŠTE ODREDBE Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini građana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeđuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovođenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje oe preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa. P - ORGANIZOVANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovođenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku. Član 5.

Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovođenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima građana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima. Član 7. Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovođenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerađuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara. Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovođenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara. Član 9.

Član 10. Za ugrađeni materijal iz stava 2. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. Š . Za građevinski materijal. Preduzeća i druga pravna lica. uređaja. skupštine opština donose. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i građenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. opremu i druge materijale koji se ugrađuju u objekat. Član 11. 6. elemente. 7. državni i drugi organi. izbor lokacije i dislokacije objekata. 4. uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. . investitori i izvođači građevina i građevinskih celina. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. 9. postavljanje uređaja za javljanje. preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. obezbjeđenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrađivati samo materijali određenih požarnih karakteristika. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. organizovanje osmatračke službe i obezbjeđenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. 5. 2. izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se obezbjeđuje sigurnost protiv požara. 8. kao i izbor materijala.Preduzeća i druga pravna lica. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. izvođač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. stav 2. kada je to ovim zakonom određeno. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. 3. Član 13. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. član 10.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Član 14. 2. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom određene poslove u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara. grad i opština. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. Član 17. ovog člana utvrđuje se odlukom koju donosi Vlada. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. Član 16. jedinicama Vojske Republike Srpske. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. Izvođač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. organizacija zaštite od požara. prolazi i prilazi. postupak u slučaju požara. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. Za prostorne. udaljenost između objekata različite namjene unutar industrijske zone. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. 4. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. putevi. U planovima zaštite od požara utvrđuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. gasova i eksplozivnih materija. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrđuje se naročito: 1. Građevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. Republika. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. . skladišta zapaljivih tečnosti. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama.Organizovanje i sprovođenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. način upotrebe vatrogasnih jedinica. državnih i drugih organa. sistem obavještavanja. Prostornim. odlukama i planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. kao i planova zaštite od požara. urbanističke i regulacione planove. 3. udaljenost između zona predviđenih za industrijske objekte. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovođenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. način snabdjevanja vodom. urbanističkim i regulacionim planom. u skladu sa ovim zakonom. utvrđenim zakonom. sistem objekata vodosnabdjevanja. Član 15. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima.

požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. . sportske i druge dvorane. odnosno radi veći broj lica (bolnice. Član 19. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvođenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima određuju se požarni sektori. da se ove opasnosti otklone. 3. ovog člana.U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko .skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. škole.industrijskih objekata za preradu nafte. magistralnih naftovoda i gasovoda.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. načina širenja požara. . Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za građenje: . navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. Član 20. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za građenje ostalih objekata. hoteli.skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. Prilog iz stava 1.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. . izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. ovog člana izrađuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. Požarni sektori određuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja. saobraćajne stanice. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviđene u tehničkoj dokumentaciji. . Član 18.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. pansioni. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. a koji nisu navedeni u stavu 2. zapaljivih tačnosti i gasova. . Preduzeća i druga pravna lica. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. robne kuće. naftnih derivata. koja rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata dužni su: 1.objekata hemijske. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. . 2.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom . . a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. tačka 2. Odobrenje za građenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji.

najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. Za građevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. stav 3. tačka 2. uređaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i uređaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. sprava i opreme za gašenje požara. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. Član 22. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. stav 2. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. . ovog člana za objekte iz člana 19. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. radi ocjene predviđenog odnosno odabranog sistema zaštite od požara. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrađen sistem za dojavu i gašenje požara. a za objekte iz člana 19. Saglasnost iz stava 1. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost.odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara. Odobrenje za upotrebu izgrađenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. Član 23. Član 24. ako se u organizaciji iz stava 1. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za građenje objekata. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. ovog zakona izdaje nadležni centar. Član 21. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. odgovarajuće uređaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti uređaja.

Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne uređaje. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. kao i druge odgovarajuće mjere).) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. Član 26. hodnik. sajmovi i slično.). gromobranske i druge instalanije i uređaji. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvođači. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno . Član 28. opštine. državni i drugi organi. otvoreni plamen i sl. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. ventilacione. Otvorena vatra (otvorena ložišta. toplovodne. mjesne zajednice. Gradovi. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. preduzeća i druga pravna lica. Instalacije i uređaji iz prethodnog stava. hemijskih i drugih oštećenja. i 2. šumarstva i vodoprivrede. Član 25. trijem i sl. gasne. priredbe. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvođača o čemu mora postojati dokumentacija.Električne. Član 29. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preuređeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. osmatračke službe. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovođenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. naftovodne. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. Član 27. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. 1. mehaničkih.

Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica. funkcionalnost. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvođača. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. preduzeće i druga pravna lica. državni i drugi organi. o čemu mora voditi evidenciju. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovođenje mjera zaštite od požara preduzeću. za dojavu i gašenje požara. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklađenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. Član 30. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. Korisnik objekta u kojem je ugrađen sistem. Izuzetno. Preduzeća i druga pravna lica. hidrantska mreža. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovođenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. Član 31. ovog zakona. Član 33. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. .gašenje početnih požara. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. uređaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urađaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet uređaja. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. Član 32. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. odnosno standardima.

Preduzeća i druga pravna lica. 4. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je raspoređen. ovog člana. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. Član 36. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. ovog člana. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. koristiti ili prenositi otvorena vatra. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. 8. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovođenje mjera zaštite od požara. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. 7. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. ovog zakona. te dužnosti. Član 35. 2. 3. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. prema posebno utvrđenom programu. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. način vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili . 6. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. prostorije. Odgovorno lice iz stava 1. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapređenju zaštite od požara. 11. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspoređivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. polazeći od svojih uslova i potreba. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovođenja propisa iz oblasti zaštite od požara. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. 10. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. tehničkom službom zaštite na radu. praktičnom upotrebom priručnih aparata. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovođenjem zaštite od požara. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. Član 34. 9. državni i drugi organi iz prethodnog stava. radnik preduzeća. 5.

održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. Član 39. . a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. Član 37. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrđenih opštinskim planom zaštite od požara. osnivaju se vatrogasne jedinice. odgovorni su za organizovanje i sprovođenje zaštite od požara. svaki u svom djelokrugu. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Član 40. prilikom utvrđivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to određeno ovim zakonom. IV . Za sprovođenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. odnosno državnom organu. Izuzetno od odredaba stava 1. državnim i drugim organima.drugim organom. odnosno u stanovima u svojini građana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeđu i pravnom licu.VATROGASNE JEDINICE Član 38. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. Radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara.

stav 2. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. Član 45. Skupština opštine određuje koja će se mjesta sa manje od 20.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa određenom funkcijom. Nadležni organ skupštine opštine. Član 44.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. Izuzetno. Član 42. šesti stepen složenosti. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice.000 stanovnika. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. Za naseljena mjesta preko 20. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. Za naseljena mjesta do 20. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su međusobno sarađivati i jedne drugima pružati pomoć.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. Član 46. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i . Član 41. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu. Član 43. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. koga imenuje skupština opštine.Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. ovog člana.

ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. dužne su da skupštini opštine. bravarske. da nije starije od 25 godina. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. ovog zakona. Član 50. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je raspoređen. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je određeno planom zaštite od požara. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. Član 48. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni . obavjestiti nadležni Centar. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. 2. Vatrogasne jedinice iz stava 1. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. metalske. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite.usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. Isto tako. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. 3. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. Član 47. Kod utvrđivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. Član 49. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. električarske i dr. na njen zahtjev. Lica iz stava 1. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. građevinske. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. hemijske.

Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. tačke 1. ovog zakona rad se odvija u smjenama. prethodnog člana. Član 52. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske.ispit. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. 2. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije određuje ministar unutrašnjih poslova. Stručni ispit iz stava 1. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. stav 3.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. Član 53. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. Član 51. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka određenih opštim aktom vatrogasne jedinice. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. . i 3. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. V . kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Uslovi iz stava 1. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. kao stručni ispit iz člana 50. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice.

ovog zakona. i 3. radni ljudi i građani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. i stava 2. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. skušntina opštine. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrđene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara.Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja građana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Član 55. odnosno vršiti gašenje požara. ovog zakona. stav 1. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. kao i broj vatrogasaca utvrđuje se pravilima društva. Član 56. Član 58. ovog zakona. a nisu stalno zaposleni u jedinici. kao i radi preventivne djelatnosti. ovog zakona. i 3. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. tačka 1. stalnu ili povremenu nagradu . starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. i stava 2. po pravilu vrše poslove besplatno. stav 1. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. Član 57.

Vatrogasni savez Republike Srpske. 2. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. Opštine. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrđuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Ako se planom zaštite od požara predviđaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Član 59. . U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude raspoređen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. Član 60. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. Visinu naknade utvrđuje skupština opštine.vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. 3. preduzeća i druga pravna lica. preduzeća i druga pravna lica. državni i drugi organi. 5. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. opštine. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. odnosno spasavanja. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapređenje. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovođenju aktivnosti za koje su osnovana. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. 4. prati sprovođenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapređenje vatrogastva i za usklađivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. Član 61. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. pored poslova i zadataka utvrđenih statutom.

starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. državni i drugi organi ili samostalna radnja. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. Preduzeće i drugo pravno lice. rukovođenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviđen u stavu 1. Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. kad sazna za požar. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. rukovodilac . a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. Član 66. Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar.VI . načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. gradonačelnik. odnosno sposobnosti i opremljenosti. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore.GAŠENjE POŽARA Član 62. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. Vatrogasna jedinica. ovog člana. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovađenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovođenje akcijom gašenja požara. Član 65. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Član 64. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. Gradonačelnici. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. Član 63.

a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. kao i saobraćaj pored tog mesta. 3. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeđenja potrebne količine vode za gašenje požara. Gradonačelnik. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. može: 1. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. rezervoara. alat. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. načelnik opštine može narediti svim sposobnim građanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. načelnik opštine može. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. narediti prekid dovođenje električne energije i plina. državnim i drugim organima. prevozna. prevozna. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. Republička uprava civilne zaštite. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. ovog člana. Član 69. 10. kao i republički ikspektor. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. Član 67. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar.gašenja požara. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. kao i preduzeti mjere za obezbeđenje stvari koje su evakuisane. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. 5. gradonačelnik. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. pod uslovima iz stava 1. Članovi vatrogasnih društava. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. načelnik opštine. 2. 9. 8. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. Član 68. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. tehnička i druga sredstva. samostalnim radnjama. cisterni. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. 6. 7. 4. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. kao i lica koja učestvuju u .

vrši Inspektorat. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. 6. ovog zakona. Povjerava se opštinskim. 62. Inspekcijske poslove iz stava 1. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. Član 71. dnevnice i dr. u slučajevima iz člana 66. Visinu štete utvrđuje skupština opštine. aparatima. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. hidranata. Član 73. tačka 4.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. sredstva utrošena za gašenje požara. Vatrogasne jedinice. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. zanatskim radnjama i graćanima.NADZOR NAD SPROVOĐENjEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. gorivo. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. i 7. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. UP . hidrantima.). blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. kao i nad sprovođenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. Član 70. aparata za gašenje požara. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana.i 67. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata.gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. . Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara određenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. plaća opština na čijem području je požar gašen. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima.

Član 74. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. dogradnja i pregradnja na objektima. naloži da se izvrši popravka. 9. popravak postojeće opreme i sredstava. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. dok izvođač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. 3. 14. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. kao i druge lako zapaljive materije. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. 5. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preuređenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. standardima i drugim normativima zaštite od požara. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. instalacija i uređaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. rekonstrukcija. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. instalacije i drugi uređaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. 13. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. do 4. . naloži da se preurede. 4. naloži da se izvrši popravka. instalacijama i uređajima u svrhu sprečavanja. 7. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. izbijanja i širenja požara. 2.O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. Pre određivanja mjera iz tačke 1. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. odnosno demontiraju dimnjaci. peći. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. vatrogasna jedinica iz stava 1. 8. rekonstrukcija. Ako vlasnik. 12. da zabrani dalje izvođenje radova. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. ovog člana vrši Inspektorat. 6. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. naloži uklanjanje građevinskih i drugih prepreka. 11. premjeste. dogradnja i pregradnja na objektima. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrađenoj suprotno propisima. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. 10. zapaljive tečnosti i gasovi. Član 75.

ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. odnosno gradu kao posebne opštinske. članarina i poklona. odnosno gradske organizacije. državni i drugi organi. obavezni su u određenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeđuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. a mogu se obezbjeđivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1.Član 76.FINANSIRANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. sredstva i oprema iz člana 30. državni i drugi organi. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka određenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. Preduzeće i druga pravna lica. odnoso grada. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviđeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. preduzetnik i pojedinci. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet uređaji. Član 80. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. Preduzeća i druga pravna lica. Preduzeća i druga pravna lica. preduzetnik i pojedinci. zabraniće njihovu dalju upotrebu. državni i drugi organi. obezbjeđuju se u budžetu opštine. ovog člana. te drugih izvora u skladu sa zakonom. odnosno grada. Član 77. UŠ . Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeđuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. . te iz drugih izvora. Član 79. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeđuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano.

preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata. člana 31. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. 22.000 . a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. 4. 2. 20. i člana 32. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. 3.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4.. udruženja građana i fondacije.000 do 15. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili uređaja. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. ovog zakona.000 KM. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeđivanja sredstava. ako: 1. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. st. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22.KAZNENE ODREDBE Član 83.Član 81. Grad. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. ovog člana prati Inspektorat. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. ovog zakona. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. 3. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. i pored rješenja o zabrani korišćenja. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeđuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Novčanom kaznom u iznosu od 3. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl.. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. humanitarne i nevladine organizacije. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeđena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. stav 2. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu. i čl. suprotno propisima.). Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeđuju se od članarina vatrogasnih društava. IX . stav 2. 60% na račun budžeta opština. stav1. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. Član 82.

). 13. 2. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. stav 1. 16. ovog zakona. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. i 77. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29.).). ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti uređaja. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviđenom roku (član 74. Novčanom kaznom od 500 do 10.).). drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji. stav 2. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. stav 3. stav 1. 75. 12.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. Član 85. ako stavi u promet uređaje. ovog zakona ili ako ne izrši naređenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76. istog zakona. ovog zakona. 3. 10. i član 66. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31.500 KM i odgovorno lice u preduzeću.KM.). a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32.). .). odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvođača. ako ne drži u pripravnosti uređaje. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1.). Član 84. 9. ovog zakona. 14. ako pri izvođenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. prevozna.). 5. 7. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori određeni (član 17. 1. 17. 2. 4. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25.76. Novčanom kaznom od 100 do 1. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. stav 3. ovog zakona. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49.). 15. dimovode ili ložišta (član 24. stav 4. ovog zakona. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. ovog zakona.). ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat. 8.). ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. stav 3.stav Z. uređaje.). stav 2. stav 1. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovođenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. 6. 11. 5a. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35.stav 2.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac.

ovog zakona. stav 1. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. Član 88.). 75. 6.stav 2. i 2. Član 89. broj 16/95). godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca.). prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. 4. tehnička sredstva.3. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. ovog zakona.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: . a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”. X . donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara.stav 1.). 5. ako postupi protivno odredbi člana 62. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. šumarstva i vodoprivrede. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. Član 87. 8.). Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31.stav 1. a nastavi sa korišćenjem odnosno građenjem objekta. i 66. Radnici koji su se na dan 8. ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviđenom roku (član 74. stav 1. i 77. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. Član 90. aprila 2002. Ministarstvo poljoprivrede. 76. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. 7. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. tačka 2. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva.).

-Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". broj 26/85). -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". broj 12/85).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". broj 20/71 i 23/71). .broj 57/85). -Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". broj 27/71). broj 45/67). broj 52/90). . -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ".Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". broj 39/90). broj 65/86). broj 53/86 i 54/88). broj 62/73). Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". broj 44/83 i 31/89). broj 76/90). -Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ". broj 7/84). . .. . . broj 13/78).Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". broj 16/83). -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". . broj 38/89). broj 18/61). . broj 24/71 i 26/71). broj 13/68 i 13/78): . broj 56/69).Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". . broj 25/80). broj 24/87). .Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ". broj 45/83). . broj 74/90). broj 19/68).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Službeni list SFRJ". broj 35/80). broj 13/79). -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ".Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ".Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ". . . . .

Član 91. broj 80/91). januara 2008. odnosno 19. januara 2005.Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ".o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". broj 30/91). odnosno 12. odnosno 08. avgusta 1995. godine.Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. . .Pravilnik . godine. aprila 2002. godine. godine. . Ovaj zakon stupio je na snagu 26.