P. 1
Zakon o Zastiti Od Pozara

Zakon o Zastiti Od Pozara

|Views: 76|Likes:
Published by Dražen Janković

More info:

Published by: Dražen Janković on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2012

pdf

text

original

Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 0 2/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona. Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (PREČIŠĆEN TEKST) I - OPŠTE ODREDBE Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini građana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeđuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovođenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje oe preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa. P - ORGANIZOVANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovođenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku. Član 5.

Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovođenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima građana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima. Član 7. Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovođenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerađuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara. Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovođenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara. Član 9.

a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. elemente. organizovanje osmatračke službe i obezbjeđenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. 3. izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se obezbjeđuje sigurnost protiv požara. uređaja. . održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. 6. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrađivati samo materijali određenih požarnih karakteristika. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. opremu i druge materijale koji se ugrađuju u objekat.Preduzeća i druga pravna lica. skupštine opština donose. izbor lokacije i dislokacije objekata. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. izvođač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. Za građevinski materijal. postavljanje uređaja za javljanje. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. investitori i izvođači građevina i građevinskih celina. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. 4. uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. državni i drugi organi. 2. Preduzeća i druga pravna lica. kada je to ovim zakonom određeno. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. 8. Član 13. pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. Član 11. stav 2. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. Član 10. obezbjeđenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. 5. Za ugrađeni materijal iz stava 2.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. član 10. Š . 7. kao i izbor materijala. preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i građenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. 9.

Organizovanje i sprovođenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. 3. 4. . skladišta zapaljivih tečnosti. udaljenost između zona predviđenih za industrijske objekte. Izvođač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. organizacija zaštite od požara. ovog člana utvrđuje se odlukom koju donosi Vlada. Član 17. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom određene poslove u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. odlukama i planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. urbanističke i regulacione planove. sistem obavještavanja. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. Član 14. u skladu sa ovim zakonom. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrđuje se naročito: 1. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. U planovima zaštite od požara utvrđuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. kao i planova zaštite od požara. jedinicama Vojske Republike Srpske. Član 16. utvrđenim zakonom. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. sistem objekata vodosnabdjevanja. način snabdjevanja vodom. postupak u slučaju požara. gasova i eksplozivnih materija. Prostornim. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. državnih i drugih organa. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. putevi. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. Republika. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. 2. udaljenost između objekata različite namjene unutar industrijske zone. grad i opština. Građevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. način upotrebe vatrogasnih jedinica. Za prostorne. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). Član 15. urbanističkim i regulacionim planom. prolazi i prilazi. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovođenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica.

Požarni sektori određuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. Odobrenje za građenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. .skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³.skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom . navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. tačka 2.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. . izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. . a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. Član 19. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. Prilog iz stava 1. hoteli. škole. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvođenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. ovog člana. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. 2. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. Član 20. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. saobraćajne stanice. da se ove opasnosti otklone. ovog člana izrađuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za građenje ostalih objekata. Član 18. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviđene u tehničkoj dokumentaciji. odnosno radi veći broj lica (bolnice. načina širenja požara. zapaljivih tačnosti i gasova. . naftnih derivata.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. koja rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata dužni su: 1.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. 3.U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža.industrijskih objekata za preradu nafte.objekata hemijske.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. sportske i druge dvorane. robne kuće. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. magistralnih naftovoda i gasovoda. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima određuju se požarni sektori. pansioni. . a koji nisu navedeni u stavu 2. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za građenje: . . Preduzeća i druga pravna lica. .

sprava i opreme za gašenje požara. Član 23. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. Za građevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. uređaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i uređaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. Saglasnost iz stava 1. radi ocjene predviđenog odnosno odabranog sistema zaštite od požara. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. stav 2. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. . tačka 2. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrađen sistem za dojavu i gašenje požara.odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za građenje objekata. Član 24. odgovarajuće uređaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti uređaja. stav 3. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. Odobrenje za upotrebu izgrađenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. ovog člana za objekte iz člana 19. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. Član 22. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. ako se u organizaciji iz stava 1. Član 21. a za objekte iz člana 19. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. ovog zakona izdaje nadležni centar.

priredbe. Član 25.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. gasne. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovođenjem tih i drugih mjera zaštite od požara.). zaštićenim od visokih i niskih temperatura. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. trijem i sl. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. toplovodne. mehaničkih. hemijskih i drugih oštećenja. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvođača o čemu mora postojati dokumentacija. sajmovi i slično. Član 28. šumarstva i vodoprivrede. i 2. Gradovi. Član 29. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. opštine. Član 26. državni i drugi organi. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. preduzeća i druga pravna lica. 1. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvođači. hodnik. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preuređeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. kao i druge odgovarajuće mjere). gromobranske i druge instalanije i uređaji. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. Član 27. osmatračke službe. Instalacije i uređaji iz prethodnog stava. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno . mjesne zajednice. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne uređaje. otvoreni plamen i sl. naftovodne. Otvorena vatra (otvorena ložišta.Električne. ventilacione.

Član 31. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. ovog zakona. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. Izuzetno. Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvođača. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. o čemu mora voditi evidenciju. Član 30. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. Preduzeća i druga pravna lica. hidrantska mreža. odnosno standardima. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet uređaja.gašenje početnih požara. funkcionalnost. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovođenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. za dojavu i gašenje požara. Član 32. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. Član 33. Preduzeća i druga pravna lica. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. uređaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urađaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. Korisnik objekta u kojem je ugrađen sistem. . ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. preduzeće i druga pravna lica. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklađenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. državni i drugi organi. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovođenje mjera zaštite od požara preduzeću. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju.

tehničkom službom zaštite na radu. državni i drugi organi iz prethodnog stava. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. te dužnosti. 6. polazeći od svojih uslova i potreba. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili . prema posebno utvrđenom programu. Odgovorno lice iz stava 1. 11. Član 36. 3. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. ovog člana. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. praktičnom upotrebom priručnih aparata. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovođenja propisa iz oblasti zaštite od požara. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovođenje mjera zaštite od požara. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. 9. ovog zakona. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je raspoređen. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. način vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja zaštite od požara. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. 2. Član 34. 8. Član 35. 5. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. 4.Preduzeća i druga pravna lica. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. 7. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. koristiti ili prenositi otvorena vatra. ovog člana. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapređenju zaštite od požara. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspoređivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. radnik preduzeća. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovođenjem zaštite od požara. 10. prostorije.

Izuzetno od odredaba stava 1.drugim organom. odnosno državnom organu. osnivaju se vatrogasne jedinice. Član 40. Član 39. prilikom utvrđivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. IV . odgovorni su za organizovanje i sprovođenje zaštite od požara. Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrđenih opštinskim planom zaštite od požara. Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. državnim i drugim organima. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeđu i pravnom licu. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. svaki u svom djelokrugu. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa.VATROGASNE JEDINICE Član 38. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. . Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. odnosno u stanovima u svojini građana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. Za sprovođenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). Član 37. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to određeno ovim zakonom. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). Radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija.

Član 43. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. Za naseljena mjesta do 20. Nadležni organ skupštine opštine. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i . stav 2. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su međusobno sarađivati i jedne drugima pružati pomoć. Član 46. Član 45. Skupština opštine određuje koja će se mjesta sa manje od 20.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. Član 44.000 stanovnika. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Izuzetno. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Član 41.Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. šesti stepen složenosti. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa određenom funkcijom. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera. Član 42. Za naseljena mjesta preko 20.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. koga imenuje skupština opštine. ovog člana. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu.

ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je raspoređen. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. ovog zakona. 2. Član 49. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. metalske. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. građevinske. hemijske. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je određeno planom zaštite od požara. Vatrogasne jedinice iz stava 1. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. električarske i dr. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. Član 48. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni . Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. Lica iz stava 1. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1.usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. dužne su da skupštini opštine. na njen zahtjev. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. Član 47. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. Isto tako. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. obavjestiti nadležni Centar. Kod utvrđivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. 3. bravarske. da nije starije od 25 godina. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. Član 50. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. i 3. ovog zakona rad se odvija u smjenama.ispit. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. Član 52. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. tačke 1. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. V . Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka određenih opštim aktom vatrogasne jedinice. 2. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. Uslovi iz stava 1. . koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. Član 51.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije određuje ministar unutrašnjih poslova. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. Član 53. prethodnog člana. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. kao stručni ispit iz člana 50. stav 3. Stručni ispit iz stava 1. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. Izuzetno od odredbe prethodnog stava.

a nisu stalno zaposleni u jedinici. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. ovog zakona. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. stalnu ili povremenu nagradu . i stava 2. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. Član 56. kao i radi preventivne djelatnosti. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. i 3. kao i broj vatrogasaca utvrđuje se pravilima društva. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. radni ljudi i građani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. stav 1. Član 55. ovog zakona.Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja građana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. Član 57. tačka 1. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. i 3. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. skušntina opštine. i stava 2. stav 1. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. Član 58. odnosno vršiti gašenje požara. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrđene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. po pravilu vrše poslove besplatno. ovog zakona. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. ovog zakona. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo.

opštine. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. Vatrogasni savez Republike Srpske. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. državni i drugi organi. Opštine. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovođenju aktivnosti za koje su osnovana.vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. . prati sprovođenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapređenje vatrogastva i za usklađivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude raspoređen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. Član 60. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. 3. Visinu naknade utvrđuje skupština opštine. Ako se planom zaštite od požara predviđaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapređenje. 2. odnosno spasavanja. 4. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. pored poslova i zadataka utvrđenih statutom. Član 61. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. Član 59. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. preduzeća i druga pravna lica. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrđuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. 5. preduzeća i druga pravna lica. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke.

starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. Vatrogasna jedinica. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. Preduzeće i drugo pravno lice. rukovođenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. ovog člana. državni i drugi organi ili samostalna radnja. odnosno sposobnosti i opremljenosti. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. Član 66. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovađenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovođenje akcijom gašenja požara. Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. kad sazna za požar. Član 63. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. Član 65. Član 64. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviđen u stavu 1. rukovodilac . Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga.VI .GAŠENjE POŽARA Član 62. gradonačelnik. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. Gradonačelnici.

5. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. Član 69. državnim i drugim organima. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. Član 67. kao i saobraćaj pored tog mesta. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. 7. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. 8. 6. ovog člana. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. 9. narediti prekid dovođenje električne energije i plina. pod uslovima iz stava 1. gradonačelnik. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. Član 68. 4. alat. Republička uprava civilne zaštite. 2. rezervoara. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. prevozna. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Članovi vatrogasnih društava. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. načelnik opštine može. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. cisterni. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. kao i preduzeti mjere za obezbeđenje stvari koje su evakuisane. samostalnim radnjama.gašenja požara. načelnik opštine. Gradonačelnik. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. prevozna. kao i republički ikspektor. 10. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. tehnička i druga sredstva. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeđenja potrebne količine vode za gašenje požara. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. 3. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. kao i lica koja učestvuju u . načelnik opštine može narediti svim sposobnim građanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. može: 1.

kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. 6. tačka 4. Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara određenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. . Povjerava se opštinskim. aparatima.gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. zanatskim radnjama i graćanima. plaća opština na čijem području je požar gašen. Član 73. Član 71. dnevnice i dr. vrši Inspektorat. u slučajevima iz člana 66. i 7. Inspekcijske poslove iz stava 1. aparata za gašenje požara. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. Vatrogasne jedinice. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. Visinu štete utvrđuje skupština opštine. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije.NADZOR NAD SPROVOĐENjEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. sredstva utrošena za gašenje požara. gorivo. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. Član 70. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. ovog zakona.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. kao i nad sprovođenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara.i 67. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. hidrantima. UP . funkcionalnost i ispravnost vodozahvata.). hidranata. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. 62. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima.

kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. naloži da se izvrši popravka. odnosno demontiraju dimnjaci. vatrogasna jedinica iz stava 1. popravak postojeće opreme i sredstava. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. 7. 14. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. peći. 4. Član 74. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. instalacijama i uređajima u svrhu sprečavanja. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Ako vlasnik. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. dok izvođač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. instalacije i drugi uređaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. 13. 2. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. zapaljive tečnosti i gasovi. da zabrani dalje izvođenje radova. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. do 4. 5. naloži da se preurede. dogradnja i pregradnja na objektima. 6. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. standardima i drugim normativima zaštite od požara. naloži da se izvrši popravka. Član 75. naloži uklanjanje građevinskih i drugih prepreka. izbijanja i širenja požara. . Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. premjeste. rekonstrukcija. Pre određivanja mjera iz tačke 1. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. 11. kao i druge lako zapaljive materije. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. instalacija i uređaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. dogradnja i pregradnja na objektima. 3. 8. 12. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. rekonstrukcija.O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. 9. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preuređenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. 10. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrađenoj suprotno propisima. ovog člana vrši Inspektorat.

Član 80. Preduzeća i druga pravna lica. Član 77. članarina i poklona. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. državni i drugi organi. odnosno gradu kao posebne opštinske. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju.Član 76. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeđuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. odnoso grada. ovog člana. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviđeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. obezbjeđuju se u budžetu opštine. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. a mogu se obezbjeđivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. te iz drugih izvora. zabraniće njihovu dalju upotrebu. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet uređaji. odnosno gradske organizacije. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka određenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. Član 79. Preduzeća i druga pravna lica. Preduzeće i druga pravna lica.FINANSIRANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. državni i drugi organi. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. . sredstva i oprema iz člana 30. UŠ . preduzetnik i pojedinci. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeđuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeđuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. te drugih izvora u skladu sa zakonom. državni i drugi organi. odnosno grada. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. preduzetnik i pojedinci. obavezni su u određenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama.

ako: 1. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. ovog zakona. i člana 32. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. i čl. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu.). stav 2. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske.. člana 31. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeđuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. 60% na račun budžeta opština. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeđivanja sredstava. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeđena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih.000 do 15. udruženja građana i fondacije. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1.. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada.000 . 4.000 KM. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. Grad. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili uređaja. IX . dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. suprotno propisima. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. Član 82. ovog člana prati Inspektorat. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. i pored rješenja o zabrani korišćenja.KAZNENE ODREDBE Član 83. ovog zakona. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi.Član 81. st. 20. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. stav1. humanitarne i nevladine organizacije. 3. 2. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Novčanom kaznom u iznosu od 3. 22. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeđuju se od članarina vatrogasnih društava. stav 2. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. 3.

ovog zakona. ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1. 13. 6. 15.). ovog zakona ili ako ne izrši naređenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76. 2. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32.).). stav 3. stav 2. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. i 77. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti uređaja.KM. ovog zakona. i član 66.). 8. 10.). ovog zakona. 11. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviđenom roku (član 74. stav 2. istog zakona. prevozna.76.stav 2. stav 1. 75.500 KM i odgovorno lice u preduzeću.). ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovođenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. 4. Član 85. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. ako pri izvođenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. ovog zakona. stav 1. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. 16. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. 17. 2.).). ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. stav 3. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. Novčanom kaznom od 100 do 1. 5a.stav Z. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1.).).). stav 4. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. 12. stav 3. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. Član 84. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. Novčanom kaznom od 500 do 10.). 5. . 14. stav 1. ako stavi u promet uređaje. 9. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori određeni (član 17. ovog zakona. 7. 3. 1. ako ne drži u pripravnosti uređaje.). ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24. ovog zakona. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvođača. uređaje. dimovode ili ložišta (član 24. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac.).

broj 16/95).).). Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviđenom roku (član 74. a nastavi sa korišćenjem odnosno građenjem objekta. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona.stav 2. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: . ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. 4. tačka 2. ako postupi protivno odredbi člana 62.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. 6. i 66. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. X .). 8. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. ovog zakona. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. ovog zakona. Član 87. Član 88. stav 1. šumarstva i vodoprivrede. stav 1. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministarstvo poljoprivrede.stav 1. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”.). 76. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama.). Radnici koji su se na dan 8. i 77. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. 75. Član 90.3. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50.stav 1. 5. Član 89. 7. i 2. tehnička sredstva. aprila 2002. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara.

broj 35/80). . broj 56/69). broj 52/90). . broj 25/80). broj 12/85). . . -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". . . broj 44/83 i 31/89).Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ".Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". broj 76/90). broj 39/90). . . broj 7/84). broj 24/71 i 26/71).Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". broj 27/71). -Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ". broj 38/89). -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ". . Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". broj 45/83).Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ".Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". broj 13/79). -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport („Službeni list SFRJ". . -Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". broj 19/68). broj 53/86 i 54/88).Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". broj 20/71 i 23/71).Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ". broj 62/73). . broj 13/78).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ".. broj 24/87). broj 26/85). broj 74/90). broj 13/68 i 13/78): . broj 18/61). . -Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". broj 45/67). -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ". broj 65/86).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Službeni list SFRJ".broj 57/85). .Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ".Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ". broj 16/83).

godine. .Pravilnik . broj 80/91). januara 2005. godine. odnosno 08. godine.Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". Član 91. Ovaj zakon stupio je na snagu 26. odnosno 12. broj 30/91). avgusta 1995.o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". aprila 2002. . godine.Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. . odnosno 19. januara 2008.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->