P. 1
Zakon o Zastiti Od Pozara

Zakon o Zastiti Od Pozara

|Views: 76|Likes:
Published by Dražen Janković

More info:

Published by: Dražen Janković on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2012

pdf

text

original

Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 0 2/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona. Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (PREČIŠĆEN TEKST) I - OPŠTE ODREDBE Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini građana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeđuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovođenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje oe preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa. P - ORGANIZOVANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovođenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku. Član 5.

Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovođenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima građana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima. Član 7. Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovođenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerađuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara. Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovođenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara. Član 9.

Član 10. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. državni i drugi organi. opremu i druge materijale koji se ugrađuju u objekat. . izgradnja prilaznih puteva i prolaza. obezbjeđenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. organizovanje osmatračke službe i obezbjeđenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. Za građevinski materijal. 9. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. 8. 2.Preduzeća i druga pravna lica. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. 3. 5. elemente. održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. Š . izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se obezbjeđuje sigurnost protiv požara. član 10. Preduzeća i druga pravna lica. postavljanje uređaja za javljanje. investitori i izvođači građevina i građevinskih celina. Član 11. uređaja. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. 4. izvođač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. Za ugrađeni materijal iz stava 2. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. Član 13. pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrađivati samo materijali određenih požarnih karakteristika. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i građenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. skupštine opština donose. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. stav 2. 6. 7. izbor lokacije i dislokacije objekata. kada je to ovim zakonom određeno. kao i izbor materijala. uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi.

tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. .Organizovanje i sprovođenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. Izvođač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. urbanističke i regulacione planove. jedinicama Vojske Republike Srpske. Član 17. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. Član 14. u skladu sa ovim zakonom. odlukama i planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. organizacija zaštite od požara. kao i planova zaštite od požara. skladišta zapaljivih tečnosti. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovođenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. U planovima zaštite od požara utvrđuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. Član 16. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. 2. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrđuje se naročito: 1. ovog člana utvrđuje se odlukom koju donosi Vlada. utvrđenim zakonom. Za prostorne. sistem obavještavanja. udaljenost između objekata različite namjene unutar industrijske zone. Prostornim. Republika. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. putevi. 4. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom određene poslove u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. gasova i eksplozivnih materija. udaljenost između zona predviđenih za industrijske objekte. način upotrebe vatrogasnih jedinica. sistem objekata vodosnabdjevanja. urbanističkim i regulacionim planom. način snabdjevanja vodom. 3. grad i opština. postupak u slučaju požara. Građevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. državnih i drugih organa. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. prolazi i prilazi. Član 15.

Član 19. . 2. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA.objekata hemijske. načina širenja požara. . tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom . . Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvođenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara.industrijskih objekata za preradu nafte. a koji nisu navedeni u stavu 2. magistralnih naftovoda i gasovoda. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara.skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. Požarni sektori određuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. Prilog iz stava 1. zapaljivih tačnosti i gasova. Preduzeća i druga pravna lica. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za građenje: . 3. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviđene u tehničkoj dokumentaciji.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. pansioni. tačka 2. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Član 20. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. škole. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . . .tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. robne kuće. Član 18. . naftnih derivata. saobraćajne stanice. Odobrenje za građenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. . da se ove opasnosti otklone. hoteli. koja rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata dužni su: 1.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. ovog člana izrađuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. ovog člana. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za građenje ostalih objekata. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima određuju se požarni sektori. odnosno radi veći broj lica (bolnice. sportske i druge dvorane.U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža.

ovog člana za objekte iz člana 19. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrađen sistem za dojavu i gašenje požara. a za objekte iz člana 19. ovog zakona izdaje nadležni centar. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. Za građevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. ako se u organizaciji iz stava 1. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. Saglasnost iz stava 1. radi ocjene predviđenog odnosno odabranog sistema zaštite od požara. Odobrenje za upotrebu izgrađenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. sprava i opreme za gašenje požara. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. Član 21. Član 22. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. odgovarajuće uređaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti uređaja. stav 3. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. tačka 2. . prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara.odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. Član 24. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. uređaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i uređaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. Član 23. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. stav 2. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za građenje objekata. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga.

Član 28. kao i druge odgovarajuće mjere). Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. otvoreni plamen i sl. hodnik. Instalacije i uređaji iz prethodnog stava. 1. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. Član 27. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. priredbe. sajmovi i slično.Električne. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno . Gradovi. Član 25. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. Član 29. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. preduzeća i druga pravna lica. naftovodne. i 2. državni i drugi organi. gromobranske i druge instalanije i uređaji. mjesne zajednice. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preuređeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. hemijskih i drugih oštećenja. opštine. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. gasne.). Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. šumarstva i vodoprivrede. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovođenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. trijem i sl. Otvorena vatra (otvorena ložišta. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne uređaje. osmatračke službe. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. ventilacione.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. toplovodne. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvođači. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvođača o čemu mora postojati dokumentacija. Član 26. mehaničkih.

o čemu mora voditi evidenciju. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. Izuzetno.gašenje početnih požara. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovođenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. Preduzeća i druga pravna lica. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. ovog zakona. hidrantska mreža. Korisnik objekta u kojem je ugrađen sistem. za dojavu i gašenje požara. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. Preduzeća i druga pravna lica. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvođača. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovođenje mjera zaštite od požara preduzeću. Član 32. preduzeće i druga pravna lica. odnosno standardima. Član 31. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. Član 33. funkcionalnost. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. Član 30. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklađenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. uređaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urađaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet uređaja. . pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. državni i drugi organi. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara.

utvrdiće opštim aktom naročito: 1. ovog zakona. 3. 9. 2. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovođenje mjera zaštite od požara. 8. Član 35. radnik preduzeća. način vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja zaštite od požara. tehničkom službom zaštite na radu. te dužnosti. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. 4. 11. praktičnom upotrebom priručnih aparata. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. ovog člana. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. Član 34. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapređenju zaštite od požara. državni i drugi organi iz prethodnog stava. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je raspoređen. prema posebno utvrđenom programu. 6. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspoređivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. 7. Član 36. 10. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovođenja propisa iz oblasti zaštite od požara. ovog člana. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovođenjem zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili . stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. koristiti ili prenositi otvorena vatra. prostorije. polazeći od svojih uslova i potreba. uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica.Preduzeća i druga pravna lica. Odgovorno lice iz stava 1. 5. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara.

odgovorni su za organizovanje i sprovođenje zaštite od požara. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to određeno ovim zakonom.VATROGASNE JEDINICE Član 38. državnim i drugim organima. osnivaju se vatrogasne jedinice. Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. svaki u svom djelokrugu. Član 37. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke.drugim organom. Radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. Za sprovođenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. IV . Član 39. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. odnosno u stanovima u svojini građana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. Izuzetno od odredaba stava 1. Član 40. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeđu i pravnom licu. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. . paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. odnosno državnom organu. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. prilikom utvrđivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrđenih opštinskim planom zaštite od požara.

U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su međusobno sarađivati i jedne drugima pružati pomoć. Skupština opštine određuje koja će se mjesta sa manje od 20. ovog člana.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa određenom funkcijom. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. Nadležni organ skupštine opštine. Za naseljena mjesta do 20. Za naseljena mjesta preko 20. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. Član 43. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. Član 41.Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu.000 stanovnika. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i . Izuzetno. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. Član 45. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera. Član 44. Član 42. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. koga imenuje skupština opštine. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. šesti stepen složenosti.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. stav 2. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. Član 46.

ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. ovog zakona. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je određeno planom zaštite od požara. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je raspoređen. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. 3. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. građevinske. Član 47. 2. Kod utvrđivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. Lica iz stava 1. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni . Član 49. Isto tako. na njen zahtjev. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. električarske i dr.usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. hemijske. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Član 50. metalske. dužne su da skupštini opštine. Član 48. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. bravarske. Vatrogasne jedinice iz stava 1. da nije starije od 25 godina. obavjestiti nadležni Centar.

ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. i 3. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije određuje ministar unutrašnjih poslova. 2. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. prethodnog člana. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. V . Stručni ispit iz stava 1. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara.ispit. kao stručni ispit iz člana 50. Član 51. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Član 52. tačke 1. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. stav 3. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. Član 53. ovog zakona rad se odvija u smjenama. . Uslovi iz stava 1. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka određenih opštim aktom vatrogasne jedinice. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici.

kao i radi preventivne djelatnosti. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. i stava 2. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. ovog zakona. odnosno vršiti gašenje požara. ovog zakona. Član 55. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. stalnu ili povremenu nagradu . može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. Član 58. i 3. Član 57. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. i 3. i stava 2. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade.Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja građana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. ovog zakona. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrđene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. kao i broj vatrogasaca utvrđuje se pravilima društva. po pravilu vrše poslove besplatno. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. stav 1. a nisu stalno zaposleni u jedinici. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. radni ljudi i građani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. ovog zakona. tačka 1. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. stav 1. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. skušntina opštine. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Član 56.

državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. Član 59. opštine. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude raspoređen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. 5. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. Član 61. preduzeća i druga pravna lica. 4. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. Visinu naknade utvrđuje skupština opštine. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. . Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. Vatrogasni savez Republike Srpske. preduzeća i druga pravna lica. pored poslova i zadataka utvrđenih statutom. Opštine. 3. Ako se planom zaštite od požara predviđaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. 2. odnosno spasavanja. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrđuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapređenje. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. državni i drugi organi. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara.vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. prati sprovođenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapređenje vatrogastva i za usklađivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovođenju aktivnosti za koje su osnovana. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. Član 60. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana.

ovog člana. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. rukovođenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. odnosno sposobnosti i opremljenosti. državni i drugi organi ili samostalna radnja.VI . Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. Član 63. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. Vatrogasna jedinica. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. Član 65. Član 64. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. Član 66. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar. Gradonačelnici. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika.GAŠENjE POŽARA Član 62. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovađenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovođenje akcijom gašenja požara. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. kad sazna za požar. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviđen u stavu 1. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. rukovodilac . Preduzeće i drugo pravno lice. gradonačelnik.

načelnik opštine može. samostalnim radnjama. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. 7. 5. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. Gradonačelnik. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. narediti prekid dovođenje električne energije i plina. načelnik opštine može narediti svim sposobnim građanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. 10. gradonačelnik. Član 68. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. rezervoara. 9. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. Član 69. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. pod uslovima iz stava 1. narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. Član 67. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. 6. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. kao i saobraćaj pored tog mesta.gašenja požara. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. državnim i drugim organima. prevozna. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. 3. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. načelnik opštine. alat. ovog člana. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. kao i republički ikspektor. prevozna. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. kao i lica koja učestvuju u . narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. 8. može: 1. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. 2. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. Članovi vatrogasnih društava. kao i preduzeti mjere za obezbeđenje stvari koje su evakuisane. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeđenja potrebne količine vode za gašenje požara. Republička uprava civilne zaštite. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. cisterni. 4. tehnička i druga sredstva. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik.

i 7. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. u slučajevima iz člana 66. Član 70. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. hidranata. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. 6. sredstva utrošena za gašenje požara. 62. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. . Visinu štete utvrđuje skupština opštine. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. Inspekcijske poslove iz stava 1. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. zanatskim radnjama i graćanima. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. hidrantima.i 67. Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara određenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. plaća opština na čijem području je požar gašen. vrši Inspektorat. Povjerava se opštinskim. UP . aparatima. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. Član 73. Član 71. aparata za gašenje požara. gorivo. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima.NADZOR NAD SPROVOĐENjEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72.gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. tačka 4. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana.). dnevnice i dr. Vatrogasne jedinice. ovog zakona. kao i nad sprovođenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara.

naloži da se izvrši popravka. 9. standardima i drugim normativima zaštite od požara. kao i druge lako zapaljive materije. dok izvođač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. odnosno demontiraju dimnjaci.O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. do 4. rekonstrukcija. 12. instalacije i drugi uređaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. Ako vlasnik. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. 14. ovog člana vrši Inspektorat. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. . instalacija i uređaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. 11. 13. vatrogasna jedinica iz stava 1. 8. premjeste. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. instalacijama i uređajima u svrhu sprečavanja. 6. popravak postojeće opreme i sredstava. Pre određivanja mjera iz tačke 1. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. da zabrani dalje izvođenje radova. naloži da se preurede. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. 10. 3. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. naloži da se izvrši popravka. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. dogradnja i pregradnja na objektima. izbijanja i širenja požara. Član 75. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. 7. Član 74. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. naloži uklanjanje građevinskih i drugih prepreka. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. 5. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. dogradnja i pregradnja na objektima. peći. 4. zapaljive tečnosti i gasovi. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preuređenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrađenoj suprotno propisima. rekonstrukcija. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. 2.

Preduzeća i druga pravna lica.FINANSIRANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. državni i drugi organi. zabraniće njihovu dalju upotrebu. te drugih izvora u skladu sa zakonom. odnosno gradske organizacije. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. članarina i poklona. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. obezbjeđuju se u budžetu opštine. odnosno grada. Član 79. Preduzeće i druga pravna lica. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviđeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. sredstva i oprema iz člana 30. preduzetnik i pojedinci. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeđuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. Član 80. . a mogu se obezbjeđivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. obavezni su u određenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. preduzetnik i pojedinci. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka određenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. državni i drugi organi. Preduzeća i druga pravna lica. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet uređaji. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeđuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. UŠ . preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara.Član 76. odnoso grada. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeđuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. državni i drugi organi. odnosno gradu kao posebne opštinske. te iz drugih izvora. Član 77. ovog člana.

a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. i čl.. 3. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica.). opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeđivanja sredstava. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. 20. Grad.. 2. 60% na račun budžeta opština. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva.Član 81. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. stav1. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. ako: 1. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. stav 2. i pored rješenja o zabrani korišćenja. udruženja građana i fondacije. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. stav 2. Član 82. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. 3. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. suprotno propisima. Novčanom kaznom u iznosu od 3. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. 22. ovog zakona. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. ovog člana prati Inspektorat. humanitarne i nevladine organizacije. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeđuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. IX . stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. st. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeđuju se od članarina vatrogasnih društava. i člana 32.000 . standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeđena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. člana 31. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske.KAZNENE ODREDBE Član 83.000 KM.000 do 15. 4. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili uređaja. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. ovog zakona.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75.

5a. ovog zakona. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. . ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. Novčanom kaznom od 500 do 10. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. stav 2. 8. ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat. 6.). stav 4.). ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. ako pri izvođenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. 9. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. uređaje. 75. Novčanom kaznom od 100 do 1. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovođenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31.).KM.). 17. stav 3. 14. i član 66. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. ovog zakona. stav 3. stav 2. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti uređaja.). 10. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30.76. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. stav 1. ovog zakona. 12. 15. ako ne drži u pripravnosti uređaje.stav Z. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24. istog zakona. Član 85. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. stav 1.). dimovode ili ložišta (član 24.stav 2. 16.). 11. 3. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji. Član 84.). tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63.). prevozna.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. ovog zakona ili ako ne izrši naređenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76.). ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. ako stavi u promet uređaje. 7. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. i 77. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviđenom roku (član 74.500 KM i odgovorno lice u preduzeću. 2. ovog zakona.). ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori određeni (član 17.). ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. 13. 4.). 1. ovog zakona.). ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. 2. 5. stav 1. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvođača. stav 3. ovog zakona.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1.

i 66. ovog zakona. Član 89.stav 1. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. tehnička sredstva. i 77. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. 76. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: .PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. 7. 75. i 2. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”.).). 8. tačka 2. godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca.3. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. 4. ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviđenom roku (član 74. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65.). broj 16/95). 5. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. X . ako postupi protivno odredbi člana 62. donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. a nastavi sa korišćenjem odnosno građenjem objekta. Član 88. aprila 2002. stav 1. Ministarstvo poljoprivrede.). mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. Radnici koji su se na dan 8. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. ovog zakona.stav 2. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.). 6. Član 90.stav 1. Član 87. stav 1. šumarstva i vodoprivrede.

.Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". broj 65/86). . . Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". broj 13/79). . broj 19/68). -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ". broj 53/86 i 54/88). -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". broj 12/85). -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". . broj 16/83). . . . broj 39/90). broj 76/90).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". broj 24/87). broj 45/67). broj 45/83). broj 24/71 i 26/71). -Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport („Službeni list SFRJ". broj 52/90). broj 7/84). broj 13/78). . . .broj 57/85). broj 26/85). broj 18/61).Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". broj 35/80).Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". broj 27/71).Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Službeni list SFRJ". broj 44/83 i 31/89). broj 25/80). broj 20/71 i 23/71).Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". broj 74/90). broj 62/73). broj 38/89).Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ".Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ". broj 56/69). . -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". broj 13/68 i 13/78): .Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ"..

odnosno 19.Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. januara 2005. odnosno 08. Član 91. godine. broj 30/91).Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". broj 80/91). . godine.o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". avgusta 1995. . januara 2008.Pravilnik . odnosno 12. godine. aprila 2002. Ovaj zakon stupio je na snagu 26. godine. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->