Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 0 2/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona. Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (PREČIŠĆEN TEKST) I - OPŠTE ODREDBE Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini građana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeđuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovođenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje oe preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa. P - ORGANIZOVANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovođenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku. Član 5.

Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovođenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima građana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima. Član 7. Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovođenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerađuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara. Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovođenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara. Član 9.

s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. 2. Š . 9. Preduzeća i druga pravna lica. Član 11. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. kao i izbor materijala. Član 13. postavljanje uređaja za javljanje. investitori i izvođači građevina i građevinskih celina. skupštine opština donose. obezbjeđenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. izbor lokacije i dislokacije objekata. Za građevinski materijal.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. uređaja. stav 2. . 5. Za ugrađeni materijal iz stava 2. uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se obezbjeđuje sigurnost protiv požara. 4. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. 7. pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. kada je to ovim zakonom određeno. državni i drugi organi. 3. izvođač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. 8. elemente. održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i građenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. 6. organizovanje osmatračke službe i obezbjeđenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. opremu i druge materijale koji se ugrađuju u objekat.Preduzeća i druga pravna lica. Član 10. član 10. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrađivati samo materijali određenih požarnih karakteristika.

4. skladišta zapaljivih tečnosti. Izvođač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. organizacija zaštite od požara. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovođenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. način upotrebe vatrogasnih jedinica. prolazi i prilazi. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. državnih i drugih organa. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. Član 14. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. jedinicama Vojske Republike Srpske. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. Građevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. grad i opština. postupak u slučaju požara. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. u skladu sa ovim zakonom. udaljenost između objekata različite namjene unutar industrijske zone. Za prostorne. Član 15. Član 16. gasova i eksplozivnih materija. . širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. 2. urbanističke i regulacione planove. sistem obavještavanja. sistem objekata vodosnabdjevanja. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. urbanističkim i regulacionim planom. Republika. 3. U planovima zaštite od požara utvrđuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana utvrđuje se odlukom koju donosi Vlada. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. Prostornim. udaljenost između zona predviđenih za industrijske objekte. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom određene poslove u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara. utvrđenim zakonom. način snabdjevanja vodom. Član 17. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. odlukama i planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. kao i planova zaštite od požara. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). putevi.Organizovanje i sprovođenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrđuje se naročito: 1. u skladu sa svojim pravima i dužnostima.

električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. saobraćajne stanice. Član 18. Požarni sektori određuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. odnosno radi veći broj lica (bolnice.objekata hemijske. . navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. . Preduzeća i druga pravna lica. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvođenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. ovog člana. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviđene u tehničkoj dokumentaciji. pansioni.U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. hoteli. Član 19. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima određuju se požarni sektori. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. . Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. zapaljivih tačnosti i gasova. robne kuće. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za građenje ostalih objekata. .industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. 2. sportske i druge dvorane.industrijskih objekata za preradu nafte. škole. . načina širenja požara. Prilog iz stava 1. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. koja rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata dužni su: 1. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. Član 20. da se ove opasnosti otklone.skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. tačka 2. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za građenje: .tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. Odobrenje za građenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. naftnih derivata. a koji nisu navedeni u stavu 2. . prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. magistralnih naftovoda i gasovoda. 3.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. ovog člana izrađuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. . ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom .

uređaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i uređaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. stav 2. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. tačka 2. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. . ako se u organizaciji iz stava 1. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. Član 23. Saglasnost iz stava 1. radi ocjene predviđenog odnosno odabranog sistema zaštite od požara. a za objekte iz člana 19. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. ovog člana za objekte iz člana 19. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrađen sistem za dojavu i gašenje požara. sprava i opreme za gašenje požara. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. Član 21. Za građevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za građenje objekata. Član 24. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. Odobrenje za upotrebu izgrađenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. odgovarajuće uređaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti uređaja. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje.odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. Član 22. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. stav 3. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. ovog zakona izdaje nadležni centar. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara.

organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. sajmovi i slično. i 2. Član 25. Član 29. otvoreni plamen i sl. Član 28.Električne. kao i druge odgovarajuće mjere). ventilacione. mehaničkih. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovođenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvođača o čemu mora postojati dokumentacija. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. Otvorena vatra (otvorena ložišta. 1. priredbe. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvođači.). Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne uređaje. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. Član 26. gasne. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. Instalacije i uređaji iz prethodnog stava. preduzeća i druga pravna lica. državni i drugi organi. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. Član 27. Gradovi. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno . hodnik. trijem i sl. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preuređeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. hemijskih i drugih oštećenja. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. gromobranske i druge instalanije i uređaji. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. šumarstva i vodoprivrede. osmatračke službe. toplovodne. naftovodne. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. mjesne zajednice. opštine.

O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. Član 30. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklađenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22.gašenje početnih požara. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. preduzeće i druga pravna lica. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. Član 33. Član 32. za dojavu i gašenje požara. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. odnosno standardima. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. Preduzeća i druga pravna lica. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. ovog zakona. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovođenje mjera zaštite od požara preduzeću. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. o čemu mora voditi evidenciju. funkcionalnost. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. Član 31. hidrantska mreža. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. Preduzeća i druga pravna lica. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvođača. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet uređaja. . uređaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urađaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. državni i drugi organi. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovođenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. Izuzetno. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. Korisnik objekta u kojem je ugrađen sistem. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara.

Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. Član 36. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je raspoređen. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. tehničkom službom zaštite na radu. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapređenju zaštite od požara. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. 2. polazeći od svojih uslova i potreba. praktičnom upotrebom priručnih aparata. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. 11. Član 35. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. radnik preduzeća. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. 4. 7. 5. 9. ovog člana. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. prostorije. 6. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovođenje mjera zaštite od požara. te dužnosti. koristiti ili prenositi otvorena vatra. 8. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspoređivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. 10. Član 34. 3. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili . stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. državni i drugi organi iz prethodnog stava. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovođenja propisa iz oblasti zaštite od požara. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. utvrdiće opštim aktom naročito: 1.Preduzeća i druga pravna lica. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. ovog zakona. ovog člana. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. način vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja zaštite od požara. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovođenjem zaštite od požara. uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. prema posebno utvrđenom programu. Odgovorno lice iz stava 1.

Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. odgovorni su za organizovanje i sprovođenje zaštite od požara. Član 39. odnosno državnom organu. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. prilikom utvrđivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. državnim i drugim organima. osnivaju se vatrogasne jedinice. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. Član 37. Izuzetno od odredaba stava 1.VATROGASNE JEDINICE Član 38. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrđenih opštinskim planom zaštite od požara. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. IV . odnosno u stanovima u svojini građana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. Član 40.drugim organom. Radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. Za sprovođenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. . a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to određeno ovim zakonom. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. svaki u svom djelokrugu. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeđu i pravnom licu. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima.

Član 41. ovog člana. Nadležni organ skupštine opštine. stav 2.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. Član 45. Član 46. Za naseljena mjesta do 20. koga imenuje skupština opštine. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera. Član 44. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1.Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su međusobno sarađivati i jedne drugima pružati pomoć. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu.000 stanovnika. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. Skupština opštine određuje koja će se mjesta sa manje od 20. Član 43. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa određenom funkcijom. Izuzetno. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. Za naseljena mjesta preko 20. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. šesti stepen složenosti. Član 42. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i .

Član 47. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca.usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. da nije starije od 25 godina. obavjestiti nadležni Centar. Član 49. ovog zakona. hemijske. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je određeno planom zaštite od požara. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. 2. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. bravarske. metalske. Isto tako. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je raspoređen. Vatrogasne jedinice iz stava 1. električarske i dr. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. dužne su da skupštini opštine. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. 3. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. Član 48. Lica iz stava 1. građevinske. na njen zahtjev. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. Kod utvrđivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni . Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. Član 50.

Član 53. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. Uslovi iz stava 1. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka određenih opštim aktom vatrogasne jedinice. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Stručni ispit iz stava 1. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. Član 52. Član 51. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. . odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. tačke 1.ispit. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. kao stručni ispit iz člana 50. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije određuje ministar unutrašnjih poslova. i 3. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. 2. stav 3.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. ovog zakona rad se odvija u smjenama. V . s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. prethodnog člana.

skušntina opštine. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. i 3. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. stav 1. po pravilu vrše poslove besplatno. ovog zakona. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrđene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. Član 58. ovog zakona. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. kao i radi preventivne djelatnosti. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. radni ljudi i građani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. odnosno vršiti gašenje požara. i stava 2. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. ovog zakona. i 3. Član 56. i stava 2. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. kao i broj vatrogasaca utvrđuje se pravilima društva. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. tačka 1. a nisu stalno zaposleni u jedinici. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. ovog zakona. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44.Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja građana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. stav 1. stalnu ili povremenu nagradu . Član 57. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. Član 55.

Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. prati sprovođenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapređenje vatrogastva i za usklađivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrđuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. Član 61.vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapređenje. Član 60. Visinu naknade utvrđuje skupština opštine. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. državni i drugi organi. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. preduzeća i druga pravna lica. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovođenju aktivnosti za koje su osnovana. 2. opštine. 4. Vatrogasni savez Republike Srpske. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude raspoređen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. Ako se planom zaštite od požara predviđaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. Član 59. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. 3. pored poslova i zadataka utvrđenih statutom. Opštine. 5. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. preduzeća i druga pravna lica. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. odnosno spasavanja. .

načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. rukovodilac . Član 64. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske.VI . Preduzeće i drugo pravno lice. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. Vatrogasna jedinica. odnosno sposobnosti i opremljenosti. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. rukovođenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar.GAŠENjE POŽARA Član 62. Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. Član 63. kad sazna za požar. Član 66. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. gradonačelnik. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovađenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovođenje akcijom gašenja požara. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar. državni i drugi organi ili samostalna radnja. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. ovog člana. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. Član 65. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviđen u stavu 1. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. Gradonačelnici. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga.

U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. alat. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. kao i lica koja učestvuju u . tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Član 68. tehnička i druga sredstva. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. pod uslovima iz stava 1. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. prevozna.gašenja požara. rezervoara. kao i preduzeti mjere za obezbeđenje stvari koje su evakuisane. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. može: 1. narediti prekid dovođenje električne energije i plina. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. gradonačelnik. načelnik opštine može. prevozna. kao i saobraćaj pored tog mesta. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. 9. cisterni. 8. 10. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. načelnik opštine može narediti svim sposobnim građanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. Republička uprava civilne zaštite. 2. Član 69. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. kao i republički ikspektor. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. ovog člana. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. 6. Gradonačelnik. samostalnim radnjama. Član 67. 4. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeđenja potrebne količine vode za gašenje požara. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. načelnik opštine. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. 7. narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. 5. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. državnim i drugim organima. Članovi vatrogasnih društava. 3. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik.

vrši Inspektorat. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. sredstva utrošena za gašenje požara. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. aparatima. Inspekcijske poslove iz stava 1. dnevnice i dr.i 67. UP .gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. hidranata. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. 6. ovog zakona. tačka 4. plaća opština na čijem području je požar gašen. Član 73. gorivo. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. Vatrogasne jedinice.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara određenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara.). odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. Član 70. . Povjerava se opštinskim. hidrantima. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. Član 71. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. zanatskim radnjama i graćanima. Visinu štete utvrđuje skupština opštine. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi.NADZOR NAD SPROVOĐENjEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. 62. kao i nad sprovođenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. aparata za gašenje požara. i 7. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. u slučajevima iz člana 66.

zapaljive tečnosti i gasovi. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. . inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. popravak postojeće opreme i sredstava. 3. vatrogasna jedinica iz stava 1. dogradnja i pregradnja na objektima. da zabrani dalje izvođenje radova. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. 4. naloži da se izvrši popravka. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. Ako vlasnik. 14. ovog člana vrši Inspektorat. rekonstrukcija. 7. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. Član 75. instalacije i drugi uređaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. 12. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. instalacijama i uređajima u svrhu sprečavanja. 11. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preuređenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. Član 74. kao i druge lako zapaljive materije. 2. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. instalacija i uređaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. premjeste. 6. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. 5. naloži da se izvrši popravka. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. dogradnja i pregradnja na objektima. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. peći. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. izbijanja i širenja požara. naloži uklanjanje građevinskih i drugih prepreka. naloži da se preurede. Pre određivanja mjera iz tačke 1. rekonstrukcija. 13. 8. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. odnosno demontiraju dimnjaci. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrađenoj suprotno propisima. 10. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije.O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. standardima i drugim normativima zaštite od požara. dok izvođač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. 9. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. do 4. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava.

odnoso grada. te iz drugih izvora. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. sredstva i oprema iz člana 30. članarina i poklona. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet uređaji.Član 76. Član 77. državni i drugi organi. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeđuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. . Preduzeća i druga pravna lica. odnosno grada. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviđeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. a mogu se obezbjeđivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. obavezni su u određenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. te drugih izvora u skladu sa zakonom. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeđuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. državni i drugi organi. Preduzeće i druga pravna lica. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. državni i drugi organi. Preduzeća i druga pravna lica. zabraniće njihovu dalju upotrebu. UŠ . odnosno gradu kao posebne opštinske. Član 80. preduzetnik i pojedinci. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka određenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. obezbjeđuju se u budžetu opštine. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. ovog člana. preduzetnik i pojedinci. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeđuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. odnosno gradske organizacije. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara.FINANSIRANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. Član 79.

ovog člana prati Inspektorat.. humanitarne i nevladine organizacije. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu.000 KM. suprotno propisima. i čl. Član 82. ovog zakona. stav 2. 20. 60% na račun budžeta opština. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara.KAZNENE ODREDBE Član 83. ako: 1. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Grad. ovog zakona. udruženja građana i fondacije. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeđuju se od članarina vatrogasnih društava. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. 3. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. 22. IX . standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeđena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili uređaja.). a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. i člana 32. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22.Član 81. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeđivanja sredstava. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. Novčanom kaznom u iznosu od 3. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. 2. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja.000 do 15. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. stav1. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeđuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. st. 3. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. 4.000 . odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata.. člana 31.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. stav 2. i pored rješenja o zabrani korišćenja.

stav 2. stav 3. 7. 13.). ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63.KM. 15. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji. stav 4. ovog zakona. stav 1. 8. ako stavi u promet uređaje. Član 85. 3. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. stav 3. 4.). dimovode ili ložišta (član 24. stav 3. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81.). ako pri izvođenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti uređaja. ovog zakona.). 2.).stav 2. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. 14.stav Z. 5. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviđenom roku (član 74. ovog zakona.500 KM i odgovorno lice u preduzeću. ovog zakona ili ako ne izrši naređenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76.). odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvođača. ako ne drži u pripravnosti uređaje.).000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. uređaje. 6. 2. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovođenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. stav 1. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori određeni (član 17. stav 1.).). 10. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1. . ovog zakona. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24.). prevozna. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. 1. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. istog zakona. Novčanom kaznom od 500 do 10. stav 2.). 12.76. ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat. 75. i 77. Član 84. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. 17. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. Novčanom kaznom od 100 do 1. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. ovog zakona. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. 16. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25.). 5a. i član 66.).). 9. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. 11. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. ovog zakona.

i 66. ovog zakona. i 2. Član 88. stav 1. stav 1. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27.). aprila 2002. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske.stav 1.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. Član 89.3. ako postupi protivno odredbi člana 62. godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. broj 16/95). mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. i 77. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: .). ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviđenom roku (član 74. donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. a nastavi sa korišćenjem odnosno građenjem objekta. X . a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”. Član 90. Član 87. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama.stav 2. 4. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. 6. tačka 2. 7. ovog zakona. tehnička sredstva. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova.stav 1.). Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministarstvo poljoprivrede. Radnici koji su se na dan 8.). šumarstva i vodoprivrede. 75. 76.). 5. 8.

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". broj 65/86).Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". broj 39/90). -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ". . broj 7/84).Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ". . broj 27/71). broj 18/61). . broj 45/67).Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". broj 44/83 i 31/89). . broj 13/78). -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Službeni list SFRJ". . . broj 56/69). .Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". broj 76/90).Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". broj 45/83). .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". . -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". broj 13/68 i 13/78): .Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ". broj 53/86 i 54/88)..Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ". Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". broj 13/79). broj 24/71 i 26/71). -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport („Službeni list SFRJ". broj 52/90). broj 24/87). broj 38/89). broj 35/80). broj 62/73).Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ". broj 74/90).broj 57/85). broj 20/71 i 23/71). . broj 16/83). . broj 25/80). broj 26/85). .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". . -Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". broj 12/85). broj 19/68).Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ".

.Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. januara 2005. januara 2008. . Član 91. godine. odnosno 19. Ovaj zakon stupio je na snagu 26. . odnosno 12. broj 80/91).o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". aprila 2002. avgusta 1995. godine.Pravilnik . godine. broj 30/91). odnosno 08.Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful