Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 0 2/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona. Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (PREČIŠĆEN TEKST) I - OPŠTE ODREDBE Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini građana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeđuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovođenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje oe preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa. P - ORGANIZOVANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovođenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku. Član 5.

Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovođenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima građana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima. Član 7. Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovođenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerađuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara. Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovođenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara. Član 9.

elemente. investitori i izvođači građevina i građevinskih celina. održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. 3. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. Član 10. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. skupštine opština donose. 5. 6. organizovanje osmatračke službe i obezbjeđenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. državni i drugi organi. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. obezbjeđenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara.Preduzeća i druga pravna lica. uređaja. Za ugrađeni materijal iz stava 2. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. izbor lokacije i dislokacije objekata.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. 8. kao i izbor materijala. Član 11. Preduzeća i druga pravna lica. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. 2. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i građenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. Član 13. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrađivati samo materijali određenih požarnih karakteristika. . izvođač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. opremu i druge materijale koji se ugrađuju u objekat. preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. član 10. postavljanje uređaja za javljanje. uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se obezbjeđuje sigurnost protiv požara. 9. Za građevinski materijal. pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. 4. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. kada je to ovim zakonom određeno. Š . 7. stav 2.

sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrđuje se naročito: 1. ovog člana utvrđuje se odlukom koju donosi Vlada. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. odlukama i planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. Za prostorne. Republika. prolazi i prilazi. 2. postupak u slučaju požara. urbanističke i regulacione planove. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. Izvođač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. grad i opština. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1.Organizovanje i sprovođenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. udaljenost između objekata različite namjene unutar industrijske zone. Član 16. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. urbanističkim i regulacionim planom. . organizacija zaštite od požara. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. način snabdjevanja vodom. Član 15. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). gasova i eksplozivnih materija. sistem obavještavanja. sistem objekata vodosnabdjevanja. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. 3. državnih i drugih organa. 4. Građevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovođenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. Član 17. način upotrebe vatrogasnih jedinica. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. skladišta zapaljivih tečnosti. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. jedinicama Vojske Republike Srpske. utvrđenim zakonom. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom određene poslove u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara. Prostornim. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. u skladu sa ovim zakonom. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. putevi. Član 14. udaljenost između zona predviđenih za industrijske objekte. U planovima zaštite od požara utvrđuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. kao i planova zaštite od požara.

naftnih derivata. Član 19. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. Požarni sektori određuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za građenje: . . Prilog iz stava 1. . 2. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima određuju se požarni sektori. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za građenje ostalih objekata.industrijskih objekata za preradu nafte. da se ove opasnosti otklone. koja rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata dužni su: 1. . Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvođenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. odnosno radi veći broj lica (bolnice. . saobraćajne stanice. Preduzeća i druga pravna lica. zapaljivih tačnosti i gasova. Odobrenje za građenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. 3.skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. pansioni.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. tačka 2. ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom .U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. ovog člana izrađuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. škole. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi.objekata hemijske. načina širenja požara. hoteli. .industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. a koji nisu navedeni u stavu 2. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. magistralnih naftovoda i gasovoda. ovog člana.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. Član 18. . robne kuće. Član 20. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviđene u tehničkoj dokumentaciji. izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. . sportske i druge dvorane. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko .

Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. ovog zakona izdaje nadležni centar. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara. Saglasnost iz stava 1. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. . ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. Član 24. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. odgovarajuće uređaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti uređaja. Za građevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. uređaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i uređaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. Odobrenje za upotrebu izgrađenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. Član 23. Član 21. Član 22. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. sprava i opreme za gašenje požara. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. ako se u organizaciji iz stava 1. tačka 2. a za objekte iz člana 19. stav 3. radi ocjene predviđenog odnosno odabranog sistema zaštite od požara. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara.odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrađen sistem za dojavu i gašenje požara. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. stav 2. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. ovog člana za objekte iz člana 19. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za građenje objekata. njegove funkcionalnosti i efikasnosti.

šumarstva i vodoprivrede. i 2. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovođenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. mehaničkih. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preuređeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. Član 28. Član 25. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. sajmovi i slično. toplovodne. hodnik. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne uređaje. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. Otvorena vatra (otvorena ložišta. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno . pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. državni i drugi organi. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. opštine. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. ventilacione. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvođača o čemu mora postojati dokumentacija. gromobranske i druge instalanije i uređaji. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva.). preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvođači. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava.Električne. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. gasne. 1. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. Instalacije i uređaji iz prethodnog stava. osmatračke službe. mjesne zajednice. Gradovi. otvoreni plamen i sl. trijem i sl. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. kao i druge odgovarajuće mjere). priredbe. Član 27. Član 29. naftovodne. hemijskih i drugih oštećenja.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. preduzeća i druga pravna lica. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. Član 26.

Korisnik objekta u kojem je ugrađen sistem. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. funkcionalnost. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet uređaja. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. Izuzetno. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklađenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. Preduzeća i druga pravna lica.gašenje početnih požara. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. državni i drugi organi. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovođenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. preduzeće i druga pravna lica. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. Član 31. Član 33. za dojavu i gašenje požara. odnosno standardima. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. Preduzeća i druga pravna lica. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvođača. . a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. hidrantska mreža. o čemu mora voditi evidenciju. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. ovog zakona. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača. Član 32. uređaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urađaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovođenje mjera zaštite od požara preduzeću. Član 30. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja.

prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. ovog člana. Član 36. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. 4. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. 11. Odgovorno lice iz stava 1. 8. ovog člana. uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. polazeći od svojih uslova i potreba. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovođenja propisa iz oblasti zaštite od požara. 2. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. prema posebno utvrđenom programu. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapređenju zaštite od požara. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. 10. 7. praktičnom upotrebom priručnih aparata. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspoređivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. državni i drugi organi iz prethodnog stava. 9. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovođenjem zaštite od požara. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je raspoređen. način vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja zaštite od požara.Preduzeća i druga pravna lica. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. 3. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. Član 35. tehničkom službom zaštite na radu. 6. te dužnosti. prostorije. koristiti ili prenositi otvorena vatra. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. radnik preduzeća. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. 5. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili . ovog zakona. Član 34. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovođenje mjera zaštite od požara.

Radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. prilikom utvrđivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeđu i pravnom licu. Član 40. odnosno u stanovima u svojini građana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. Izuzetno od odredaba stava 1. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrđenih opštinskim planom zaštite od požara. Za sprovođenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. odnosno državnom organu. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to određeno ovim zakonom. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. državnim i drugim organima. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. . paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. svaki u svom djelokrugu. Član 37. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice.drugim organom.VATROGASNE JEDINICE Član 38. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. osnivaju se vatrogasne jedinice. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. Član 39. odgovorni su za organizovanje i sprovođenje zaštite od požara. Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. IV .

Član 45. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava.Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. ovog člana. Nadležni organ skupštine opštine. Član 41. Član 43. koga imenuje skupština opštine. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica.000 stanovnika. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. Član 42. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. šesti stepen složenosti. Izuzetno. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su međusobno sarađivati i jedne drugima pružati pomoć. Za naseljena mjesta preko 20. Skupština opštine određuje koja će se mjesta sa manje od 20. stav 2. Za naseljena mjesta do 20. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i . Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. Član 44. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa određenom funkcijom. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. Član 46. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40.

Vatrogasne jedinice iz stava 1. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. dužne su da skupštini opštine. 3. bravarske. Član 50. Isto tako. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je određeno planom zaštite od požara. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je raspoređen. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. Lica iz stava 1. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. građevinske. da nije starije od 25 godina.usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. obavjestiti nadležni Centar. Član 48. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. metalske. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. električarske i dr. hemijske. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. ovog zakona. Kod utvrđivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. 2. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni . Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. Član 49. na njen zahtjev. Član 47. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. Stručni ispit iz stava 1. Član 52. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. stav 3. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice.ispit. prethodnog člana. Član 51. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka određenih opštim aktom vatrogasne jedinice. i 3. 2. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije određuje ministar unutrašnjih poslova. kao stručni ispit iz člana 50. Član 53. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. Uslovi iz stava 1. ovog zakona rad se odvija u smjenama. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. V .VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. tačke 1. .

ovog zakona. stav 1. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci.Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja građana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. ovog zakona. i stava 2. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. Član 56. kao i broj vatrogasaca utvrđuje se pravilima društva. Član 58. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. i stava 2. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. radni ljudi i građani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. stav 1. stalnu ili povremenu nagradu . kao i radi preventivne djelatnosti. ovog zakona. i 3. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrđene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. Član 57. tačka 1. ovog zakona. Član 55. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. po pravilu vrše poslove besplatno. odnosno vršiti gašenje požara. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. skušntina opštine. a nisu stalno zaposleni u jedinici. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. i 3.

Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. 4. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovođenju aktivnosti za koje su osnovana. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude raspoređen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. preduzeća i druga pravna lica. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. 5. Ako se planom zaštite od požara predviđaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. preduzeća i druga pravna lica. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. . Član 59. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. Član 60. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapređenje. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. odnosno spasavanja. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. 3. prati sprovođenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapređenje vatrogastva i za usklađivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. državni i drugi organi. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. opštine. Vatrogasni savez Republike Srpske. pored poslova i zadataka utvrđenih statutom. Član 61. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara.vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. 2. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrđuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Visinu naknade utvrđuje skupština opštine. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. Opštine.

Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviđen u stavu 1. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. Član 63. rukovođenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. rukovodilac . odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. ovog člana. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. Preduzeće i drugo pravno lice. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar. kad sazna za požar.VI . a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. odnosno sposobnosti i opremljenosti. gradonačelnik. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. Gradonačelnici. državni i drugi organi ili samostalna radnja. Član 65. Član 64. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovađenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovođenje akcijom gašenja požara. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika.GAŠENjE POŽARA Član 62. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. Član 66. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Vatrogasna jedinica.

narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. 5.gašenja požara. narediti prekid dovođenje električne energije i plina. ovog člana. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Član 67. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. načelnik opštine može narediti svim sposobnim građanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. kao i lica koja učestvuju u . narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. 6. Republička uprava civilne zaštite. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. 2. prevozna. 3. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. prevozna. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. Članovi vatrogasnih društava. kao i preduzeti mjere za obezbeđenje stvari koje su evakuisane. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. samostalnim radnjama. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. kao i saobraćaj pored tog mesta. načelnik opštine. gradonačelnik. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. pod uslovima iz stava 1. državnim i drugim organima. alat. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. načelnik opštine može. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. 8. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeđenja potrebne količine vode za gašenje požara. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. Gradonačelnik. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. rezervoara. kao i republički ikspektor. Član 68. 7. 9. može: 1. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. 10. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. cisterni. 4. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. Član 69. tehnička i druga sredstva. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima.

Član 70. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. kao i nad sprovođenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. zanatskim radnjama i graćanima. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. UP . kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. aparatima. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. i 7. ovog zakona. Visinu štete utvrđuje skupština opštine.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. hidrantima. dnevnice i dr. Povjerava se opštinskim. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. Inspekcijske poslove iz stava 1. sredstva utrošena za gašenje požara. plaća opština na čijem području je požar gašen. u slučajevima iz člana 66. hidranata. Vatrogasne jedinice. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. tačka 4. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima.i 67. vrši Inspektorat. Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara određenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara.gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. Član 71. 62. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. 6.). . Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. Član 73. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. aparata za gašenje požara.NADZOR NAD SPROVOĐENjEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. gorivo. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi.

dogradnja i pregradnja na objektima. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. 9. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. naloži da se izvrši popravka. 10. instalacije i drugi uređaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. 3. dogradnja i pregradnja na objektima. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. Član 75. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preuređenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili uređaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. rekonstrukcija. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. premjeste. 5. odnosno demontiraju dimnjaci. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrađenoj suprotno propisima. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. 11. 6. izbijanja i širenja požara. 2. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. rekonstrukcija. ovog člana vrši Inspektorat. popravak postojeće opreme i sredstava. 4. Član 74. instalacija i uređaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara.O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. naloži da se izvrši popravka. . naloži da se preurede. kao i druge lako zapaljive materije. dok izvođač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. 14. 12. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. 8. standardima i drugim normativima zaštite od požara. do 4. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. instalacijama i uređajima u svrhu sprečavanja. naloži uklanjanje građevinskih i drugih prepreka. Ako vlasnik. zapaljive tečnosti i gasovi. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. 13. vatrogasna jedinica iz stava 1. peći. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. 7. da zabrani dalje izvođenje radova. Pre određivanja mjera iz tačke 1. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima.

Član 77. državni i drugi organi. . preduzetnik i pojedinci. Preduzeća i druga pravna lica. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. članarina i poklona. odnosno grada.Član 76. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeđuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. državni i drugi organi. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviđeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. a mogu se obezbjeđivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka određenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. preduzetnik i pojedinci.FINANSIRANjE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. UŠ . Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet uređaji. sredstva i oprema iz člana 30. zabraniće njihovu dalju upotrebu. odnoso grada. Preduzeće i druga pravna lica. obavezni su u određenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. ovog člana. Preduzeća i druga pravna lica. Član 79. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeđuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. te drugih izvora u skladu sa zakonom. državni i drugi organi. te iz drugih izvora. Član 80. odnosno gradu kao posebne opštinske. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeđuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. odnosno gradske organizacije. obezbjeđuju se u budžetu opštine.

i pored rješenja o zabrani korišćenja. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj.Član 81. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. humanitarne i nevladine organizacije. Novčanom kaznom u iznosu od 3. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeđuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0.. udruženja građana i fondacije. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. stav1. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. ne utvrde propisanu organizaciju član 8.. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. stav 2. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za građenje objekata. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili uređaja. i čl. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. IX . standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeđena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. suprotno propisima. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. st. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. 3. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. 60% na račun budžeta opština.000 . Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. Član 82.KAZNENE ODREDBE Član 83.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza.). ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. ako: 1. i člana 32. ovog člana prati Inspektorat. stav 2. 4. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. 22.000 do 15. 2. Grad. 3. člana 31. 20. ovog zakona. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeđuju se od članarina vatrogasnih društava. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora.000 KM. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeđivanja sredstava. ovog zakona. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3.

ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. stav 2. ovog zakona ili ako ne izrši naređenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76.). stav 3. 1.500 KM i odgovorno lice u preduzeću. Novčanom kaznom od 500 do 10.). ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. 75. 8. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81.). stav 3. stav 1. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti uređaja. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovođenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. ovog zakona. ovog zakona.). kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24.). ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori određeni (član 17. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29.KM.). ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. 11. ako ne drži u pripravnosti uređaje. stav 2. Član 84. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. 9. istog zakona. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. 10. ovog zakona. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. stav 1. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji.stav 2. 3. 4.). opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. 12. 2. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. ovog zakona. ovog zakona.). 13. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. stav 3. 5a. 16. 6.). 15. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvođača. i 77. uređaje. 7. 2.stav Z. dimovode ili ložišta (član 24. 17.). ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije.).000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1. Član 85. 14. ovog zakona. ako pri izvođenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata.). ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. stav 4.). ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. stav 1. Novčanom kaznom od 100 do 1. prevozna. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49.). ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. 5. ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat.76. . i član 66. ako stavi u promet uređaje. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviđenom roku (član 74.

3. 5. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. i 66. 76. ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviđenom roku (član 74. godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. šumarstva i vodoprivrede.). ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. Član 88. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”. aprila 2002.stav 1.stav 1.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. Član 89.). donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. tačka 2. stav 1. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50.). ovog zakona. 4.). ovog zakona. 8. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. 7. Član 87. tehnička sredstva. ako u određenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. stav 1. 6. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: . broj 16/95).). Ministarstvo poljoprivrede. ako postupi protivno odredbi člana 62. X . Radnici koji su se na dan 8. a nastavi sa korišćenjem odnosno građenjem objekta. 75. i 2. i 77.stav 2. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. Član 90. ako sprječava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65.

. broj 56/69). -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ". . broj 13/68 i 13/78): . broj 38/89).Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". broj 27/71). broj 19/68). broj 35/80). . -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ".broj 57/85). ..Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ".Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". broj 65/86). . -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Službeni list SFRJ". broj 16/83).Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". broj 18/61). -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". broj 13/78). broj 52/90). . broj 62/73). -Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ". broj 26/85). . broj 39/90).Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ". Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". broj 74/90).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". broj 24/71 i 26/71). broj 24/87). broj 20/71 i 23/71). . broj 12/85).Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". broj 25/80). . . . broj 76/90). broj 7/84). -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". broj 45/67). broj 44/83 i 31/89).Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". . broj 13/79). broj 45/83).Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". broj 53/86 i 54/88). .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ".

godine. godine. broj 80/91). godine.Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. odnosno 08. . odnosno 12.Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". aprila 2002.o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". januara 2008. . odnosno 19.Pravilnik . januara 2005. Član 91. . Ovaj zakon stupio je na snagu 26. avgusta 1995. broj 30/91). godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful