P. 1
testiranje softvera

testiranje softvera

|Views: 418|Likes:
Published by Siniša Ševo

More info:

Published by: Siniša Ševo on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2014

pdf

text

original

Testiranje softvera Šta je testiranje softvera?

Testiranje softvera je proces koji se koristi da bi se utvrdila ispravnost, potpunost i kvalitet razvijenog softvera. Imajući to u vidu, testiranje nikada ne može u potpunosti da utvrdi ispravnost računarskog softvera. Samo proces formalne verifikacije može da pokaže da u softveru nema grešaka. Testiranje softvera je način da se obezbedi manji broj grešaka, manji trošak održavanja i sveukupne cene softvera. U ovom projektu se usredsređujemo na proces testiranja i merenja softvera koja omogućavaju kvantitativnu procenu ovog kritičnog dela procesa razvoja softvera. Testiranje softvera uključuje proces otkrivanja neusaglašenosti softvera kako bi one bile ispravljene pre nego budu instalirane u živo okruženje koje je podrška za svakodnevni rad poslovnih jedinica kompanije. Testiranje je aktivnost koja se sprovodi radi evaluacije kvaliteta proizvodnje softvera i njegovog poboljšanja. Ono nije aktivnost koja počinje samo nakon kompletiranja faze kodiranja. Softversko testiranje se danas vidi kao aktivnost koja obuhvata ceo proces razvoja i održavanja, i predstavlja važan deo kompletne konstrukcije softvera. Planiranje testiranja treba da počne sa ranom fazom izrade zahteva za kvalitet softverskog proizvoda i procesa njegovog projektovanja, i test planovi i procedure moraju biti sistematski i kontinualno razvijani i po potrebi redifinisani. Pravi stav prema kvalitetu je prevencija, mnogo je bolje izbeći probleme nego ih ispravljati, kao i za sve ostale životne situacije fraza je neizbežna da je bolje sprečiti, nego lečiti. Ima neminovnih grešaka, naše je da ih svedemo na minimum ili potpuno uklonimo. Da stvorimo harmoniju i balans. U bilo kom upotrebljivom softveru u praksi postoji beskonačan broj mogućih testova koje je praktično nemoguće sve izvesti, te je nemoguće u određenom vremenskom periodu, sa ograničenim resursima (ljudi, oprema i alati) izvršiti totalno testiranje koje bi otkrilo sve greške u sofveru. Postoji mnogo pristupa u testiranju softvera, ali je efikasno testiranje složenog proizvoda pre rezultat procesa istraživanja, a ne samo pitanje izrade i slepog praćenja procedure. Jedna definicija testiranja softvera je: proces ispitivanja proizvoda u cilju njegove procene, gde se ’’ispitivanje’’ odnosi na to šta se testiranjem proizvoda želi postići, a’’proizvod’’ daje odgovor kroz reakciju na probno testiranje. Zašto testiranje softvera? Testiranje softvera je značajno zato što softver može, ukoliko ne radi adekvtano, izazvati neuspeh misije, uticati na operativnu efikasnost i pouzdanost. Efikasno testiranje softvera doprinosi isporuci kvalitetnog softverskog proizvoda koji zadovoljava potrebe, očekivanja i zahteve korisnika. Ukoliko radi loše, to vodi visokim troškovima održavanja i nezadovoljstvu korisnika. 20 zajedničkih sotverskih problema: Netačna kalkulacija, netačno uređeni podaci, neefikasno uređeni podaci, netačno kodiranje/primena poslovnih pravila, neadekvatan rezultat softvera, zbunjujući ili podaci koji mogu dovesti u zabludu, softver koji je teško koristiti, zastareo softver, neodslednost u obradi, teškoće u održavanju i razumevanju, nepouzdani rezultati, neadekvtana podrška poslovnim potrebama i ciljevima, slaba podrška od strane prodavca, netačna ili neadekvatna povezanost sa drugim sistemima, netačno povezivanje podataka, istraživanje podataka koje donosi netačne rezultate, neadekvatna obrada povezanosti podataka, netačno rukovanje fajlovima i podacima, neadekvatna kontrola, nemogućnost rukovanja kapacitetima proizvodnje podataka.
1

5 ključnih stvari u testiranju softvera su: 1. Strategija testiranja- koja pokazuje način, tj.metod testiranja-koje tipove i koju količinu testova treba upotrebiti da bi se na najbolji način otkrile greške koje su skrivene u softveru. 2. Plan testiranja- koji sadrži konkretne zadatke koji će omogućiti ostvarenje strategije testiranja. 3. Slučajevi tesiranja - koji su pripremljeni u formi detaljnih primera i koji se koriste da bi se proverilo da li softver odgovara zahtevima. 4. Podaci za testiranje- koji se sastoji i od ulaznih podataka i baze podataka, koji se koriste dok se izvršavaju test slučajevi, 5. Okruženje testiranja- softversko i hardversko okruyenje (operativni sistem i druga softverska rešenja)u kome se celo testiranje obavlja. Životni ciklus testiranja: započinje planom testiranja, izradom slučajeva, sprovođenjem testiranja, praćenjem grešaka, i završava se izveštajem procesa testiranja. Šta je kvalitet softvera? Kvalitet predstavlja sposobnost da se proizvede softver koji zadovoljava ili nadmašuje postavljene zahteve (prema definisanim merljivim kriterijumima) i koji je proizveden definisanim procesom. Ovaj proces ne svodi se samo na zadovoljenje definisanih zahteva, vec se u okviru njega moraju definisati mere i kriterijumi koji usmeravaju process postizanja kvaliteta. Potrebno je usvojiti pravila za jedan ponovljiv i upravljiv proces ciji proizvodi ce dostizati odredeni nivo kaliteta. Jedna od definicija koja se pominje u softverskoj literaturi je i definicija sa stanovišta potrošaca. Potrošac definiše kvalitet kao meru zadovoljavanja potreba kupca od strane proizvoda ili usluge. Drugom recju, upotrebnim kvalitetom. Najčešće zablude o kvalitetu: 1. Kvalitet može biti naknadno dodat i“utestiran“ –što ne stoji već kvalitet mora biti opisan i ugrađen u proces stvaranja proizvoda. 2. Kvalitet dolazi sam od sebe – što ne stoji već kalitet ne nastaje tek tako. Proces razvoja mora se definisati, sprovoditi i kontrolisati kako bi se dostigao odredeni nivo kvaliteta. 3. Kvalitet je jednodimenzionalna karakteristika i svakom znaci isto- što ne stoji već kvalitet ima više dimenzija od kojih su najvažnije: funkcionalnost, pouzdanost, upotrebljivost, efikasnost, stepen podrške. Svaku od dimenzija prati odgovarajući tip testiranja softvera. 10 pravila testiranja: Testiranje treba da započne još u ranoj fazi i da se obavlja često Treba integrisati razvoj aplikacije i životni ciklus testiranja. Dobiće se bolji rezultati bez neophodnosti posredovanja između dva ’’zaraćena tabora’’ u procesu testiranja softvera Treba formalizovati metodologiju testiranja- a to znači treba sve testitati na identičan način i dobiće se uniformisani rezultati Razviti obim plan testiranja- koji predstavlja osnovu za metodologiju testiranja Treba koristiti i statičke i dinamičke testove Definisati očekivane rezultate (problem Test Oracle) Razumeti poslovne potrebe koje stoje iza razvijene aplikacije-na taj način će se razviti i bolja aplikacija i bolje testiranje Koristiti različite nivoe i tipove testiranja (regresiju, sistemsko testiranje, integraciju) Pregledati i proveravati rad, što će smanjiti troškove
2

Neke od mera kvaliteta su: struktuiranje razvojnog procesa uz pomoc standarda za razvoj softvera i podršku razvojnog procesa metodama. Komparacija pravaca . vec su utkane u sam proces razvoja softvera. rezultat su proizvodi visokog kvaliteta i smanjeni troškovi održavanja. Ukupna ušteda prevazilazi pocetni trošak. Jedina kritika verifikacije je da povecava troškove razvoja softvera.ekonomski aspekti U literaturi se navode prednosti nekih od pravaca ili metoda u testiranju posmatrano sa aspekta troškova pre svega: 1. inspekcije. Jednostavno je uočiti razliku između specifikacije programa (određuje šta program treba da radi. analize i testiranja ugradene u životni ciklus. savremeni procesi testiranja se ne odvijaju samo nakon završetka programiranja.- Ne dozvolit svojim programerima da testiraju sopstveni rad. Dobitna kombinacija je korišcenje verifikacije i validacije u procesu testiranja. Koncept verifikacije ukljucuje dva kriterijuma: softver mora adekvatno i korektno izvršavati sve funkcije i ne sme izvršavati one funkcije koje sam po sebi ili u kombinaciji sa ostalim funkcijama mogu degradirati performanse citavog sistema. Inspekcioni troškovi sastoje se od merenja. do faze kodiranja. Troškovi eksternih otkaza sastoje se od grešaka otkrivenih nakon lansiranja proizvoda. Ukoliko su specifikacije u hijerarhijskim odnosima. Preventivni troškovi sastoje se od akcija koje se preduzimaju kako bi se sprecili defekti. tehnikama i alatima. programeri raymenjuju kod i testiraju tuđi kod. dugorocno gledano. Testiranje softvera se posmatra kao validacioni proces. Ovo se izbegava unakrsnim testiranjem tj. Nakon završetka programiranja sistem se validira ili testira da bi se odredile funkcionalne ili operativne performanse. 2. Prevencija se najviše isplati jer povecavanje preventivnih troškova smanjuje broj defekata koji idu kupcu neotkriveni i tako se unapreduje kvalitet proizvoda i smanjuju troškovi proizvodnje i održavanja. a validacija zadovoljenje zahteva kupaca na kraju životnog ciklusa proizvoda. internih i eksternih otkaza. Na osnovu hijerarhije programa specifikacije.jer će prevideti sopstvene greške. a često i na koji način). Naravno. Verifikacija ili validacija: Verifikacija omogucava da proizvod zadovolji zahtevekoji si specificirani tokom prethodnih aktivnosti i oblikovani kroz životni ciklus proizvoda. nego za vreme dizajniranja. Uz efektivan proces verifikacije redukuju se defekti instaliranih sistema. program se može testirati u različitim fazama razvoja. specifikacije arhitekture (prikazuje arhitekturu programa. Ukupni trošak efektivnog upravljanja kvalitetom predstavlja sumu cetri komponente troškova: prevencije. Verifikacija obuhvata sistematicne procedure pregleda. verifikacija zapravo umanjuje troškove softvera. pocevši od faze softverskih zahteva. Kada se troškovi softvera posmatraju kroz citav životni vek proizvoda. Nedetektovane greške koje su izazvale milione poslovnih gubitaka uslovile su rast nezavisnog testiranja. jer ispravka grešaka može koštati 20 do 100 puta više za vreme operacija i održavanja sistema. komponente unutar programa i njihove odnose) i detalje specifikacije programa ( opisuje kako se primenjuje svaka komponenta programa ). tj. Troškovi proizvodnje se smanjuju sa ranim otkrivanjem I ispravkom grešaka. procene i provere proizvoda ili usluga i njihovog slaganja sa standardima i specifikacijama. Verifikacija obezbeduje kvalitet i održavanje softvera. Verifikacija takode omogucava interoperabilnost medu razlicitim sekcijama u softverskoj dokumentaciji i povezanim delovima zahteva. evidentni su različiti nivoi testiranja: 3 . Cilj je da se sprece defekti ili nedostaci i da se proizvod ucini merljivim pomocu parametara kvaliteta. Kreiranje test proizvoda je bliže validaciji nego verifikaciji. Prevencija ili detekcija: Kvalitet se ne može postici na vec gotovom proizvodu. Uz alate za automatsko testiranje. Troškovi internih otkaza su oni koji podrazumevaju ispravku proizvoda sa greškama pre njihove isporuke.

Planiranje testiranja (odreduje se predmet. gde se testiranje vrši. Dizajn testova (odreduje kako se sprovodi testiranje na osnovu artefakta tj. Testprimera) 3. modela i drugih ulaza testiranja). Testiranje integracije programa korak po korak ( sa sve većim i većim komponenata programa koje se integrišu ali i testiranjem sve do onog momenta kada funkcionišu kao celina) 3. Slika1: Proces testiranja 4 . Testiranje jedinice (podrazumeva testiranje svake jedinice kao osnovne komponente u cilju određivanja korektnosti) 2. kada se vrši i ko izvršava testove) 2.Rational. uticaj promene zahteva i ulaza na plan testiranja) Svaka od ovih aktivnosti ima ulaze i izlaze. Izvršavanje testova (izvršavanje implementacije testa radi provere funkcionalnosti sistema) 5. Evaluacija testova (procena testova tj. Test Complete i sl. Implementacija testova (pravljenje višestruko upotrebljivih test scriptova koji realizuju test primere) 4. validnosti izvršavanja testa.). cilj i razlog testiranja( na osnovu zahteva. pregled zbirnih rezultata. analiza izlaza. Testiranje prihvatanja (vrši se prihvatanje gotovog programa i često se koristi podskup sistemskih testova) Proces testiranja Testiranje se sastoji od sledecih aktivnosti: 1. U procesu testiranja koriste se i razliciti alati koj pospešuju proces i daju bolji uvid u rezultate(npr. Sistemsko testiranje ( program se integriše u proizvod koji se može nazvati ”konačan proizvod” i potom se vrši testiranje da se utvrdi da i su ispunjeni svi zahtevi) 4.1.

Prvi korak pri izboru strategije testiranja programa jeste specifikacija. izvršenje i evaluaciju. Jedinicno testiranje (unit testing) – primenjuje se na pojedine klase. Ukoliko bi se radilo u idealnim uslovima. Za ovaj process moraju se realizovati standardizovani propisi i procedure koje definišu nacin rada I aktivnosti test odeljenja.testiranje sigurnosti (security testing): da li su funkcije dostupne onim i samo onim korisnicima kojima su i namenjene. module ili komponente programskog koda. a ostali uloge zapisicara(beleži pitanja. . Sprovode se na sastancima. recenzije i pregledi: Inspekcije. U testiranja višeg reda spadaju: . Ove tehnike opisuju se u okviru IEEE standarda na sledeci nacin: Recenzija (review) – formalni stastanak na kome se artefakt ili skup artefakata predstavlja korisniku ili drugim stranama koje ucestvuju u procesu odobravanja ili komentarisanja. metode. pri čemu se definišu nivoi testiranja. Ovo testiranje se dešava pre sistemskog. 5 . tipove koji ce se primeniti. programski kod) i efikasne su metode za poboljšanje kvaliteta i razvojnog procesa proizvoda. strategija testiranja bila bi zajednička za celu organizaciju.Strategija testiranja predstavlja celokupan pristup testiranju. Sve aktivnosti clanova tima koji ucestvuju u realizaciji procesa testiranja moraju biti dokumentovane i moraju pokriti sledece: . .Test materijal je podložan periodicnim aktivnostima kontrole kvaliteta Tipovi testiranja Inspekcije. 3.Odgovornosti i zaduženja za planiranje testa.Odgovarajuci materijal (dokumenta. Programi mogu biti veoma jednostavni ili složeni. da bi se lakše uocile greške i drugi problemi. tehnike i alati. a nakon jediničnog testiranja.testiranje kolicine podataka – verifikovanje da li softver može obraditi veliku kolicinu podataka. dok specifikacija (zavisno od veličine i primenjenih programerskih metoda) može da bude u obliku jednog dokumenta ili da predstavlja složenu hijerarhiju dokumenata. gde jedan od ucesnika ima ulogu vodeceg. kao i za sve programe unutar nje. . kao i svih ucesnika u razvoju. raspored i zaduženja kod testiranja kroz plan testiranja. . Ostali clanovi ucestvuju aktivno u raspravi. Integraciono testiranje je faza u testiranju softvera u kojoj se pojedinačni moduli softverskog sistema kombinuju i testiraju kao grupa i tako se otkrivaju greške. Pregled vrše osobe koje nisu autori. Tehnike testiranja 1. predloge. test primeri i dr. Specifikacija predstavlja osnovnu komponentu svih definicija. Ukoliko se posmatraju različite hijerarhije programa specifikacija može se zaključiti da se one sastoje od tri ili više nivoa dokumenata Organizacija procesa testiranja Proces testiranja mora se odvijati tokom svih faza životnog ciklusa.Ciljeve testa. Inspekcija (inspection) – fomalna tehnika procene u kojoj se artefakti detaljno pregledaju. Integraciono testiranje – primenjuje se na softverski sitem kao celinu.). Ova tehnika deli se na tehnike bele i crne kutije. probleme i sl. 2. Pregledi (walkthrough) – Tehnika pregleda u kojoj autor upoznaje ostale clanove tima sa elementima artefakta koji je izgradio. recenzije i pregledi su specificne tehnike fokusirane na ocenjivanje artefakata(pogodno za dokumentaciju.). Primena i razvoj strategije vrlo su bitni za postizanje određenog kvaliteta programa a samim tim i realizaciju projekta.

.test konfiguracije (configuration testing) – testira ponašanje softvera u razlicitim hardversko/softverskim okruženjima. poznatim sistemom. Moderni model softverskog životnog ciklusa izbegava ovakvo gledanje na stvari i u prvi plan stavlja iterativno testiranje kroz razvoj životnog ciklusa. konzistentnost korisnickog interfejsa. ali se često odnosi na to da testeri dobro razumeju softver pre samog testiranja. konzistentna upotreba resursa i sl..testiranje upotrebljivosti(usability testing) – estetski aspekti. 4. Ad hoc testing – Ad hoc testiranje 6 . Kako su do sada objašnjeni samo neki od tipova i tehnika testiranja u tabeli je dat pregledsavremenih tehnika testiranja sa opisom. neraspoloživi servisi i sl. Najcešce se mere protok i vreme odziva (srednja i granicna vrednost). ..etalonski test .test instalacije(installation testing) – testira instaliranje softvera na razlicitim sistemima i u razlicitim situacijama (npr.pregled tehnika testiranja Testiranje se posmatra kao posebna faza životnog ciklusa proizvoda koja prati kodiranje. . Tehnike se kombinuju i variraju. Tehnika Acceptance testing – Testiranje prihvatljivosti Kratak opis Finalno testiranje bazirano na specifikacijma krajnjeg korisnika/potrošača.testiranje integriteta(integrity testing) – robusnost(otpornost na otkaze). Obicno se koristi nekoliko testnih metodologija da bi se obradili razliciti aspekti softverskog proizvoda. Slično istraživačkom testiranju. .test u stresnim uslovima(stress testing) – vrsta testa pouzdanosti sistema pod nenormalnim uslovima (velika opterecenja sistema. prekid napajanja ili nedovoljno prostora na disku). . referentnim. nedovoljno memorije ili drugih resursa.. ili bazirano na korišćenju krajnjih korisnika/potrošača u odre₃enom vremenskom periodu.test opterecenja – vrsta testa performansi kojim se procenjuju operativni limiti nepromenjivog sistema pod razlicitim opterecenjima ili razlicitih konfiguracija sistema pri istom opterecenju. . korisnicka dokumentacija.uporedenje performansi novog sistema sa nekim. . .test zagušenja – provera da li sistem može da zadovolji višestruke zahteve razlicitih aktera za istim resursom. Regresiono testiranje – na osnovu jednom razvijenog testa više puta se sprovodi testiranje softvera (tipicno nakon neke izmene u softveru da bi se utvrdilo da nisu pokvarene funkcionalnosti softvera). Testiranje omogucava ranu detekciju grešaka i ispravku istih i tehnicki uvid u pravu prirodu performansi sistema.).

manje promene u dizajnu moguće su kao rezultat ovog testiranja. Kada su razvoj i testiranje u suštini završeni i potrebno je pronaći konačne greške i probleme pre samog lansiranja proizvoda. Potvrda da svaki uslov obuhvata sve moguće izlaze. Označavanje višestrukih simultanih ulaza koji mogu uticati na uslove testa. ne programeri ili testeri. Upore₃ivanje slabosti i dobrih strana softvera sa konkurentskim proizvodima.Alpha testing – Alfa testiranje Testiranje kada je razvoj pri kraju. Testovi se generišu na osnovu funkcionalnosti sistema. Pravljenje CRUD matrice i testiranje svih Basis path testing – Testiranje osnovnih tokova Beta testing – Beta testiranje Black-box testing – Black-box testiranje Bottom – up testing – Testiranje od dna ka vrhu Boundary value testing – Testiranje graničnih vrednosti Branch coverage testing – Branch(gransko) testiranje Branch/condition coverage – Grana/uslov testiranje Cause/effect graphing – Uzrok/posledica graf Comparison testing – Uporedno testiranje Compatibility testing – Testiranje kompatibilnosti Condition coverage testing – Testiranje pokrivenosti uslova CRUD testing – CRUD testiranje 7 . Obično ga izvršavaju krajnji korisnici ili drugi. Verifikacija da svaki uslov obuhvata sve moguće izlaze . Obavljaju ga krajnji korisnici ili drugi. Testovi se generišu iz graničnih vrednosti odgovarajućih klasa. Identifikovanje testova na bazi tokova i putanja programa ili sistema. Verifikacija da svaka grana ima true ili false izlaze. Integrisanje modula ili programa počevši od dna. Testiranje koliko dobro softver radi u odre₃enom hardversko/softverskom/OS/mrežnom okruženju. a ne programeri i testeri.

Tabele koje pokazuju kriterijume odluke i respektivne akcije. Kombinacija Black-box i white-box testiranja. Korišćenje ad hoc ili brainstorming intuicije za definisanje test case-ova. Grafička reprezentacija izmerenih vrednosti organizovanih prema frekvenciji doga₃anja koja se koristi da naglasi „vruće“ tačke. Često označava kreativno. Developer pregleda kod. npr. Database testing – Testiranje baze podataka Decision tables – Tabele odluka Provera integriteta vrednosti u poljima baze podataka. kako bi se izvukle najbolje strane oba ova tipa. ili interakcija sa drugim hardverom. Kontinualno testiranje aplikacije kada se Desk checking – Provera End-to-end testing – Sa kraja na kraj testiranje Equivalence partitioning – Ekvivalentno particionisanje Exception testing – Testiranje izuzetaka Exploratory testing – Istraživačko testiranje Free form testing – Slobodna forma testiranja Gray-box testing – Gray-box testiranje Histograms – Histogrami Incremental integration testing – 8 . Testovi se generišu iz reprezentativnih validnih ili nevalidnih klasa. aplikacijama ili sistemima. neformalno testiranje koje se ne bazira na formalnim test planovima ili test case-ovima.kreacija objekata. Slično sistemskom testiranju. korišćenje mrežne komunikacije. interakcija sa bazom podataka. čitanja. ažuriranja i brisanja. uključuje test kompletnog okruženja aplikacije u situaciji kada se oponaša stvarni korisnički svet. testeri uče o softveru za vreme testiranja. Identifikovanje poruka o grešci i obrade izuzetaka i uslova koji ih okidaju. Svaki ulazni uslov se deli na dve ili više grupa.

Inkrementalno integraciono testiranje doda nova funkcionalnost. Testiranje kombinovanih delova sistema radi utvr₃ivanja da li zajedno dobro funkcionišu. Matematička tehnika odre₃ivanja koje varijacije parametara treba da se testiraju. Delovi mogu biti kodni moduli. zahteva da različiti aspekti funkcionalnosti aplikacije budu dovoljno nezavisni da rade zasebno. Testiranje aplikacije pod opterećenjem. Metod odre₃ivanja da li je skup testnih podataka ili testova koristan. namernim uvo₃enjem raznih promena u kodu(„bugs“) i retestiranje sa originalnim test podacima/slučajevima kako bi se odredilo da li su otkrivene greške. Testovi se kreiraju ili ponovo pokreću za svaki defekt koji se prona₃e u prethodnim Inspections – Inspekcije Integration testing – Integraciono testiranje JADs Load testing – Load testiranje Mutation testing – Mutaciono testiranje Orthogonal array testing – Ortogonalno testiranje niza Pareto analysis – Pareto analiza Performance testing – Testiranje performansi Positive and negative testing – Pozitivno i negativno testiranje Prior defect history testing – Testiranje prethodnih defekata 9 . pre kompletiranja svih delova programa. Definisano je u zahtevima ili test planovima. Tehnika koja spaja korisnike i developere pri dizajnu sistema. Zahteva velike resurse. Analiza paterna defekata radi identifikacije uzroka i posledica. Testiranje pozitivnih i negativnih vrednosti svih ulaza. Izvršavaju ga testeri ili programeri. ulazne i izlazne kriterijume. Formalni pregled koji koristi čekliste. Koristi se često sa stres i load testovima. individualne aplikacije ili klijent/server aplikacije na mreži. Ovaj tip testiranja je jako važan za klijent/server i distribuirane sisteme.

Random testing – Nasumično testiranje Range testing – Testiranje opsega Recovery testing – Testiranje oporavka Regression testing – Regresiono testiranje Risk-based testing – Testiranje zasnovano na riziku Run charts – Grafici izvršavanja Sandwitch testing – Sendvič testiranje Sanity testing – Zdravorazumsko testiranje Security testing – Testiranje sigurnosti State transition testing – Testiranje prelaza stanja 10 . Intergacija modula ili programa sa vrha i dna simultano. Ako novi softver obara sistem svakih 5 minuta. Grafički prikaz kako karakteristike kvaliteta variraju u vremenu. Nasumična selekcija iz skupa ulaznih vrednosti. Inicijalni test napor kako bi se odredilo da li se novi softver dobro ponaša. Tehnika u kojoj se prvo identifikuju stanja sistema.testovima sistema. Testiranje sistema sa manjim izmenama za vreme spiralnog razvoja. gde je svaka vrednost jednako važna. hardverskih otkaza ili drugih velikih problema ovog tipa. Npr. Testiranje koliko dobro sistem reaguje na neautorizovane napade. održavanja ili razvoja u novom release-u. neće biti potrebno testiranje u takvom stanju. debagovanja. Testiranje koliko dobro se sistem oporavlja od padova. kako bi se prešlo na veći stepen testiranja. Meri stepen poslovnog rizika u sistemu kako bi se poboljšalo testiranje. Prototyping – Prototipovanje Pristup prikupljanja podataka od korisnika izgradnjom i demonstracijom nekog dela potencijalne aplikacije. a potom se pišu test case-ovi kako bi se testirali okidači koji prouzrokuju prelaz iz jednog stanja u drugo. Za svaki ulaz definiše se opseg za koji bi ponašanje sistema trebalo da bude isto.

Integracija modula ili programa počevši od vrha. Koriste se intervjui. Testiranje funkcionalnosti sistema pod opterećenjem.Statement coverage testing – Testiranje izraza Statistical profile testing – Statističko profil testiranje Svaki izraz programa se izvršava bar jednom. video zapisi i druge tehnike. Programeri i testeri ne odgovaraju za ovaj tip testiranja. Test izgleda aplikacije za korisnika. Statističke tehnike se koriste da razviju korisnički profil sistema koji pomaže da se definišu prelazne putanje. Mikro testiranje odre₃enih funkcija ili modula koda. Subjektivno je i zavisi od ciljne grupe korisnika. Obično ih obavlja programer. ponavljanjem odre₃enih akcija ili ulaza. uslovi. a ne tester. pokriva sve kombinovane delove sistema. jer zahteva detaljno poznavanje internog dizajna i koda programa. Testiranje pristupa. Tehnika za upravljanje sastankom na kom učesnici projekta ispituju rad proizvoda. sigurnosti i integriteta podataka tabela ulaza. Tehnika vo₃ena podacima i test kombinacijama ulazne sintakse. Testovi se definišu ispitivanjem logičkih Stress testing – Stres testiranje Structured walkthroughs – Strukturni pregledi Syntax testing – Sintaksno testiranje System testing – Sistemsko testiranje Table testing – Tabelarno testiranje Thread testing – Testiranje niti Top-down testing – Testiraje od vrha ka dnu Unit testing – Jedinično testiranje Usability testing – Testiranje korisnosti White-box testing – White-box testiranje 11 . Kombinovanje individualnih jedinica u okviru niti funkcionalnosti koje zajedno postižu neku funkciju ili skup funkcija. funkcije i tabele podataka. Black-box tip testiranja koji se bazira na zahtevima. veliki ulazni brojevi ili kompleksni upiti nad bazom.

Plan testiranja se određuje na osnovu elemenata implementacije softvera. Korišćenjem White box testing metoda jedan tester može izvući probne slučajeve koji: 12 . proverom svih funkcija ili proverom svih mogućih kombinacija različitih programskih naredbi. skup srednjih staza kroz kod definiše praćenje specifičnih promenljivih kroz svaki mogući proračun. Metoda bele kutije –"White-box" Ovo testiranje proverava i analizira izvorni kod i zahteva dobro poznavanje programiranja.kao što su programski jezik. DFT (Data Flow Testing) teži da održava zavisnosti. 2.iskaza sistema. Tabela 1. Ovo testiranja su vrlo teška i dugotrajana. black-box. Testovi se izvode na osnovu strukture programa. ali to je uglavnom kroz manipulaciju sekvenci podataka. Zavisnost petlji je prilično jednostavno testirati. na primer proverom da li se svaka linija koda izvršava barem jednom. Kodna pokrivenost je navedena u 6 sledećih koraka: · · · Segment pokrivenost – svaki segment koda u B/W kontroli strukture se izvršava makar jednom Područna rasprostanjenost ili čvorno testiranje – svaki ogranak u kodu se koristi u jednom mogućem smeru barem jednom Složeno stanje rasprostranjenosti – kada postoji više uslova. osim ako postoji među petlja ili kod sadrži B/W petlju. što se obično obavlja pomoću kombinacijske tabele (Truth Table) Osnovni put testiranja – svaka nezavisna staza kroz kod koristi prethodno definisan niz Testiranje toka podataka – u ovom pristupu. Testiranje petlje – ove strategije se odnose na testiranju jedne petlje. mora se testirati ne samo svaki smer.Iako ove staze smatraju nezavisnim. 3. deklariše ih ali ih ne koristi. manuelno i automatsko testiranje. Put testiranja – put testiranja definiše i pokriva sve moguće puteve kroz kod. staticko i dinamicko testiranje. grupnih petlji i ispletenih petlji. kao i dizajna konkretnog softverskog proizvoda. Kod ove metode postoji mogućnost provere skoro celokupnog koda. Specifičnim testovima može se proveravati postojanje beskonačnih petlji ili koda koji se nikada ne izvršava.Opis tehnika za testiranje Cesta je i podela testiranja na: 1. · · · · U White box testingu. Praćenje se zasniva na svakom odabranom pojedinačnom delu koda. već i sve moguće kombinacije uslova. white-box i gray-box testiranje. koristi se kontrola strukture proceduralnog dizajna za dobijanje test slučajeva. logika i stilovi. zavisnosti između višestrukih staza zapravo nisu testirane za ovaj pristup. odgovarajućeg programskog jezika. Ovaj pristup prikazuje skrivene bugove i koristi ih kao promenljive.

Upotrebljava unutrašnje strukture podataka kako bi obezbedio njihovu valjanost. Pisanje test slučaja je prilično sporo i teško Šanse za posedovanje neidentifikovanih staza tokom testiranja 13 . Izvršavaju sve logičke odluke o njihovoj istinitosti ili lažnoj vrednosti Izvlače sve petlje na sopstvenim granicama i unutar svojih dozvoljenih operativnih granica.● ● ● ● Garantuju da sve nezavisne staze u modulu budu istestirane barem jednom. Sinonimi za black box uključuju: ponašanje. Metoda crne kutije –"Black-box" Analizira se samo izvršavanje specificiranih funkcija i vrši se provera ulaznih i izlaznih podataka. funckionalnost. neprozinost i zatvorenost Testiranjem se pokušavaju pronaći greške u sledećim kategorijama: ● ● ● ● ● Neispravna ili nepotpuna funkcija Greška interfejsa Greška u strukturi podataka ili u pristupu spoljnoj bazi podataka Greška performanse Greška inicijalizacije i greška izvršavanja Primenom metode crne kutije izrađuje se skup test slučajeva koji ispunjavaju zahteve: ● ● Test slučaja koji smanjuju broj test slučaja na mogućnost razumnog testiranja Test slučaja koji će nam prikazati prisutnost ili odsutnost klase grešaka Prednosti Black box testinga · · · · Testiranje može biti ne – tehničko Ovo testiranje će najverovatnije pronaći one bugove koje je korisnik pronašao Testiranje pomaže u identifikovanju nejasnoća i protivrečnosti funkcionalnih specifikacija Test slučajevi mogu biti izrađeni po završetku funkcionalnih specifikacija Nedostatci Black box testinga ● ● ● ● Šanse za ponavljanje testova koje je već odradio proramer Test inputa zauzima veliki deo prostora Teško je utvrditi sva moguća testiranja ulaza u ograničenom vremenu. Problem funkcionalnog testiranja može da se pojavi u slučaju dvosmislenih zahteva i nemogućnosti opisivanja svih načina korišćenja softvera. U ovim testovima se ne vrši analiza izvornog koda. Skoro 30% svih grešaka u kodu posledica su problema nepotpunih ili neodređenih specifikacija. Tačnost izlaznih podataka proverava se na osnovu specifikacije zahteva za softver.

Staticko i dinamicko testiranje Staticko testiranje ne zavisi od vremena npr. jedna važeća i jedna nevažeća ekvivalentna vrednost je definisana Manuelno i automatsko testiranje Osnove manuelnog testiranja pocivaju na tome da su njegovi nosioci ljudi i da nije implementirano na racunaru. 14 . osnove automatskog.kao aplikacija koja verifikuje novu funkcionalnost a da ne onemogući prethodnu. jedna važeća i dve nevažeće ekvivalentne vrednosti su definisane Ako je ulazni uslov (input conditions) član specifičnog niza. Jednom izvedene. Ekvivalentne vrednosti prikazuju skup važećih i nevažećih ulznih uslova (input conditions) u sistemu. jedna važeća i dve nevažeće ekvivalentne vrednosti su definisane Ako ulazni uslov (input conditions) zahteva specifičnu vrednost. Ekvivalentno particionisanje Ekvivalentno particionisanje je metoda testiranja crne kutije koja deli ulazni softverski domen u klasu podataka od kojih se izrađuju u test slučajevi. Ekvivalentnost particionisanja pokušava da identifikuje naznačenu klasu grešaka u test slučaju.Alati koji se koriste u Black box testingu Osnovni funkcionalni alati testiranja izvode rezultate testova crne kutije u obliku skripte. Dinamicke tehnike zavise od vremena i podrazumevaju izvršavanje specificnog niza instrukcija na papiru ili racunaru. provera sintakse. Idealan test slučaja otkriva klasu grešaka pre nego što je greška detektovana. ove skripte mogu koristiti u budućem razvoju softvera. strukture i sl. Dizajn test slučaja za ekvivalentnost particionisanja je zasnovano na planiranju ekvivalentnih vrednosti unosa (inputa). Ekvivalentna vrednost može da se određuje na osnovu sledećeg: ● ● ● ● Ako je ulazni uslov (input conditions) specifičan niz. jedna važeća i jedna nevažeća ekvivalentna vrednost je definisana Ako je ulazni uslov (input conditions) Bulova. upravo na tome da je implementirano na racunaru.

TMM Nivo 2 Faza Definisana: Testiranje softvera je odvojena od faze otklanjanja grešaka (debugging) i definisano je kao odvojena faza nakon kodiranja. Okruženje zа simulаciju scenаrijа rаzvojа kvаlitetnog softverа koje omogućаvа minimizаciju troškovа i rizikа. Razvoj softvera troši više od polovine svog budžeta na aktivnosti povezane sa testiranjem u toku projektovanja softvera i na održavanju softvera nakon njegove predaje na upotrebu. alati i adekvatno obučen kadar. Ovaj tip organizacije odgovara SEI CMM Level 1. testirаnjа i održаvаnjа softverа koji zadovoljava 3. loše je definisan i nije jasno razgraničen sa fazom otklanjanja grešaka (debugging). a TS je profesionalni posao članova tima. To su pre svega ekspertski alati koji se integrisu na zahtev korisnika. Dalje. TMM Nivo 3 Faza Integrisanja: TS nije više faza koja sledi fazu kodiranja. zrelosti softverske kompanije. mere zа poboljšаnje PRS-PTS(Proces Razvoja Softvera. za razliku od TMM Nivoa 2. TS je integrisani deo SDLC. na ovom nivou zrelosti (TMM). Tabela 2 . Mada je planirana kao aktivnost. integrisаnih u optimizovаn i kvаntitаtivno rukovođen proces rаzvojа. Obuka kadra je 15 . je definisano nakon faze kodiranja zbog nezrelosti samog procesa Testiranja softvera. Nedostaju resursi. Organizaciono je uspostavljena grupa za TS. naprotiv. Proces Testiranja Softvera) nа osnovu ekonomskih pаrаmetаrа. Organizacije koje su ovladale TMM Nivo 2. odnosno onda kada se i generišu. Softver se iznosi na tržište bez primene sistema obezbeđenja kvaliteta. ne otkrivaju se blagovremeno. je da se pokaže da je softver zadovoljio specifikaciju. Primenjuju se osnovne tehnike i postupci.PISA (Poslovno Inteligentna Simulaciona Arhitektura) Kratak opis projekta OptimalSQM predstavlja skup nаjboljih modelа i tehnikа iz prаkse. Testiranju se pristupa neplanirano i na kraju faze kodiranja programa. 4 i 5-ti nivo zrelosti kompanije u pogledu testiranja softvera (TMM). TMM levels TMM Nivo 1 Inicijalna faza: Testiranje softvera (TS) je haotičan proces. Ciljevi i zadaci TS su utvrđeni na bazi zahteva klijenata i mogućih kupaca softvera i koriste se u fazi dizajna test primera i kriterijuma uspešnog odziva testa.Nivoi zrelosti TS tzv. greške (otkazi) softvera u ranim fazama propagiraju se do zadnjih faza SDLC tj. izborom аlternаtivnih plаnovа testirаnjа koji zаdovoljаvаju ogrаničenjа u pogledu slobodnih resursа. na Nivou 3 aktivnost TS se odvija i planira od početka SDLC tj. Cilj testiranja softvera je da se pokaže da program radi. Mnogi problemi vezani za kvalitet softvera na ovom TMM nivou posledica su planiranja TS kasno u ciklusu razvoja softvera (SDLC). kriterijumа optimаlnosti i performаnsi dаte kompаnije i ekonomski model kvаlitetа softverа zа ocenu isplаtivosti predloženih аktivnosti SQA. projektnih zahteva za softver pa do kraja najčešće V modela SDLC. Testiranje softvera na Nivou 2. Glavni cilj Testiranja softvera.

Program merenja kvaliteta TS kao i samog kvaliteta softvera kao proizvoda nije još uspostavljen. Prevencije grešaka i Kontrola kvaliteta: Nakon uspešne izgradnje infrastrukture kroz sazrevanje TMM od Nivoa 1 do 4. odgovarajuće metode. izvršavanju testova. TMM Nivo 4 Faza Merenja i Upravljanja: Proces TS se meri i kvalitet (cena. obuke kadra i td. 16 . alati za metriku. ova funkcija nije formalno primenjena u SDLC. efikasnost. Iako organizacije na ovom TMM nivou znaju za značaj kontrole i obezbeđenja kvaliteta. za koji se može reći da je TS definisan i kontrolisan. Automatska sredstva TS se koriste u svim fazama testiranja softvera dizajnu test primera. Softverski proizvod se testira radi ocene faktora kvaliteta kao što su pouzdanost.) Identifikaciju. efikasnost. aktivnostima osiguranja kvaliteta softvera u cilju povećanja efikasnosti i efikasnosti otkrivanja i otkrivanja grešaka u toku razvoja softvera. Razvoj softvera obuhvata:     Precizno planiranje(resursa. troškova. greškama i dodeljuje im se značaj (kritičnost). ponovnom izvršavanju. efikasnost. Otkazi. “Testware”. TMM Nivo 5 Faza Optimizacije. slabo razvijena metrika kvaliteta TS kao i sredstva automatizacije TS.fokusirana na oblast TS. efektivnost sada se na TMM Nivo 5 pristupa finom podešavanju i stalnom unapređenju kvaliteta TS. Uspostavljena je procedura za izbor i ocenu sredstava i alata za TS. Osnovna sredstva. Inspekcije i revizije se primenjuju planski u svim fazama SDLC kao obavezna aktivnost u TS i kontroli kvaliteta. greške. upotrebljivost i pogodnost za održavanje. preko metrika kao što su troškovi. alati za TS su u upotrebi. algoritmi i odgovarajuće softverski alati za integralni i optimizirani proces testiranja i održavanja softvera. ažuriranju baze podataka o otkazima. Ažurira se baza podataka o test-primerima sa svih projekata radi ponovne upotrebe pri regresionom (ponovljenom) testiranju. praćenje generisanja i analizu uzroka istih kao i sredstva održavanja tzv. efektivnost. efektivnost) ocenjuje. trajanja. U postizanju što boljeg kvaliteta softverskog proizvoda optimizacija se vrši uz navedena ograničenja u pogledu vremena i predviđenog budžeta. Pošto je nemoguće izvršiti testiranje i dokazati da je softver bez greške kako u fazi razvoja tako i u fazi održavanja softvera cilj ovog projekta bi bio da se predloži model razvoja. Nedostatak TS na ovom TMM nivou je i dalje primenjena preventivna aktivnost generisanja softverskih grešaka. greškama. se evidentiraju u bazi podataka o otkazima. procenu i kontrolu rizika na softverskom projektu Utvrđivanje merenja kvaliteta softverskog proizvoda Kvantitativno upravljanje procesom testiranja tj. Proces TS je kontrolisan statističkim postupcima uzorkovanja i merenja nivoa poverenja metrika kvaliteta TS kao što su troškovi.

pruža integrisano i koherentno upravljanje multidisciplinarnim aspektima ispitivanja softvera i omogućava testiranje pravila u upravljanju procesom testiranja određenog tipa softvera na optimalan način. 17 .Slika 2. OQT MNGR komponenta se nalazi u srcu PISA-e. Takođe. konkretne kompanije i konkretnog projekta putm simlacije mogućih scenarija realizacije procesa testiranja u okviru planiranog budžeta. MNGR je u srcu sistema.za rešavanje kritičnih vektorskih (preko 100 promenljivih) u procesu upravljanja testiranjem. OQT OPST. važna funkcija MNGR komponente je da pruži sve upitnike na projektu: aktivnosti razvoja procesa i bitne stavke produktivnosti procesa radi izračunavanja ograničenja procene rizika i radi postizanja održive procene određenih preduzeća i projekata.koja će biti prvi industriski jezik scenarija za testiranje softvera sa lako prilagodljivim unapred definisanim predložcima pravila . omogućavajući naprednu generaciju pravila testiranja. MNGR sadrži SaaS-ove (Softwere as a Service) paradigme pravila . OQT MAINT. obezbeđuje integrisano i koherentno upravljanje multidisciplinarnim aspektima operacija testiranja. Arhitektura OptimaISQM-a i Komponente softverske arhitekture OpimalSQM rešenja OptimalSQM sadrži (OQT MNGR. OQT BOX. trajanja i atribta kvaliteta softvera koji se razvija. OQT SIM) i dostupan je kao sveobuhvatni paket rešenja za upravljanje testiranjem i simulacijom mogućih scenarija procesa testiranja konkretne kompanije i konkretnog projekta.

kao što su smanjenje vremena testiranja. nivoa CMM i TMM zrelosti konkretne kompanije kojoj pružamo servis.). Svaka familija stimulacije je bogata sa pravilima koji su posebna meta poslovnih potreba. što omogućava poređenje stvarne koristi baziranih na akumulaciji informacija u realnom svetu procesa testiranja za razne vrste softverskih proizvoda. 18 . procesa testiranja u datoj kompaniji i sl. procenu optimalnog scenarija za dati projekat na bazi rezultata simulacije mogućih scenarija testiranja spremljenog pre primene u realizaciji datog konkretnog softverskog projekta. napredna statistička kontrola procesa. kvalitet i pouzdanost. pruža dokaz koncepta za više scenarija stvarnih performansi konkretne kompanije i konkretnog projekta te kompanije (iz sopstvene metrike ili usrednjene baze merenih karakteristika tipa softverskog proizvoda koji se razvija. kvalifikacijom potencijalne koristi ovih pravila pre primene. jednostavan za korišćenje i podržan je jakom metodologijom. smanjenje naknadne dorade usled napravljenih grešaka u svim fazama razvoja softvera. Zahvaljujući nadgledanjem planiranja.OQT SIM componenta simulira procese (scenarije) testiranje na osnovu uspostavljenih pravila i algoritama koji su bazirani na empirijskim rezultatima testiranja. OQT-SIM omogućava simulaciju pravila i postavljena pravila definisana u OQT-pravilima. SIM nudi simulaciju šablona koji sadrže algoritme iz različitih porodica softverskih proizvoda. OQT-SIM takođe proverava poboljšanje kvaliteta i efikasnosti postojećih pravila postavljenih tokom vremena. Simulacijoni tok je intuitivan. OQT-SIM nudi tačno razumevanje stvarne koristi i ROI postavljenih pravila. nivoa zrelosti softverskih kompanija. performansi razvojnog tima. Potpuno integrisan sa svim drugim OQT-MNGR modelima. koji onda mogu biti objavljeni putem OQT-MNGR u realnom vremenu ili kasnijem radnom okruženju.

Kao deo rešenja OptimalSQM-a. a na osnovu proverenih pravila koja su kreirana i proverena simulacijom mogućih scenarija testiranje softvera pre njihove primene u tesetiranju konkretnog softvera koji razvija i testira konkretna kompanija sa svojim ljudskim. podržavajući sve nivoe i tipove testiranja softvera. procesnim i laboratorijskim kapacitetima. a prema uspostavljenim kriterijumima efikasnosti i efektivnosti za sve SDLC aktivnosti. 19 . koje će biti spremljene za sve vrste softverskih proizvoda. BOX komponenta će biti potpuno nezavisna od modela procesa razvoja softvera i vrste softverskih proizvoda. „Bele kutije” i ”Sive kutije” u IT industriji. nivoa CMM i TMM zrelosti konkretne kompanije kojoj pružamo servis i kupljene softverske alate za testiranje.OQT BOX komponenta će biti najbolja praksa i skup univerzalnih tehnika za testiranje softvera po metodi „Crne kutije”. izvršavaće se na zahtev OQT MNGR komponente.

konačna stopa grešaka nakon 6 meseci upotrebe softvera. odnosno program za aktivnosti održavanje tj. adaptivno. nudeći ekstremni integritet podataka. Osim toga. MAINT komponenta vrši unakrsne procene kvaliteta svih flota testiranja. 20 . MAINT komponenta poboljšava pouzdanost softvera kroz SRE (Software Reliability Engineering) metodologiju metrike pouzdanosti softverskog proizvoda u predviđanju i proceni kritičnih faktora kao što su: stopa grešaka po fazama razvoja softvera. za sve procene efikasnosti testiranja u otkrivanju i otklanjanju defekata (povećenje prinosa otkrivenih grešaka). gustine grešaka na KSLOC ili FP metrici veličine softvera. profil greška itd. Na osnovu ovih podataka MAINT komponenta obezbeđuje kompletnu tehničku podršku nakon puštanja softverskih proizvoda u promet.OQT MAINT komponenta razmišlja o svim rezultatima testiranja radi poboljšanja kontrole kvaliteta i upravljanja svim aspektima operacija testiranja u korektivnom. adaptivnom i perfektivnom održavanju softvera kako u toku razvoja tako i nakon isporuke softverskog proizvoda na upotrebu.za korektivno. perfektivno i preventivno održavanje na optimizovan način.

odredi adekvatne tehnike detekcije grešaka koje obezbeđuju zahtevani kvalitet tokom razvoja softverskog proizvoda u okvirima projektnih ograničenja tj. Dakle. 21 . konkretne kompanije (Project Specific Software Testing) omogući da na osnovu stvarnih performansi konkretne kompanije i konkretnog projekta te kompanije i pronađenog optimalnog scenarija za dati projekat na bazi REZULTATA izvršenih simulacija (OQT SIM komponente) mogućih scenarija testiranja pre primene u realizaciji datog konkretnog softverskog projekta odredi karakteristike integralnog i optimalnog PTS (IOPTS). zrelosti (TMM nivoa) procesa testiranja u datoj kompaniji i sl. performansi razvojnog tima..OQT OPST komponenta (OPeratinonal Software Testing) treba timu za planiranje i sprovođenje testiranja konkretnog razvijanog softvera. sve parametre IOPTS. odredi aktivnosti i objekte testiranja u tačkama provere artifakata datog PTS (SDLC). na osnovu sopstvene metrike ili usrednjene baze merenih karakteristika tipa softverskog proizvoda koji se razvija.

22 .

što omogućava poređenje stvarne koristi baziranih na akumulaciji informacija u realnom svetu procesa testiranja za razne vrste softverskih proizvoda. tehničkih kapaciteta. Današnje tehnike i metode nastoje da izbegnu višestruko testiranje. 1. To rešenje predstavlja u ustvari zadatak simulacije mogućih scenarija realizuje procesa razvoja i testiranja konkretnog softverskog proizvoda date kompanije sa aspekta: zrelosti. OQT-Sim nudi tačno razumevanje stvarne koristi i ROI postavljenih pravila. pre njegovog uvođenja u proizvodnju tj. SIM nudi simulaciju šablona koji sadrže algoritme iz različitih porodica softverskih proizvoda. realno okruženje kod korisnika.Osvrt na OQT SIM komponentu Kako je testranje ključna aktivnost u procesu razvoja kvalitetnog softvera. ljudskih resursa u cilju pronalaženja optimalnog scenarija realizacije softverskog projekta. nivoa zrelosti softverskih kompanija. Na kraju ovoga pogleda. uzimajući u obzir testiranje karakteristika kvaliteta softverskog proizvoda. Softverski alati. OQT-SIM takođe proverava poboljšanje kvaliteta i efikasnosti postojećih pravila postavljenih tokom vremena. tehnike i modeli koje nudi naše OptimalSQM rešenje OQT SIM komponenta simulira procese (scenarije) testiranje na osnovu uspostavljenih pravila i algoritama koji su bazirani na empirijskim rezultatima testiranja. kao što su smanjenje vremena testiranja. pruža dokaz koncepta za više scenarija. Zahvaljujući nadgledanjem planiranja.to su poslovne odluke koje direktno utiču na troškove. kao i visok nivo pouzdanosti krajnjeg proizvoda. testiranje kvaliteta i pouzdanosti. kvalifikacijom potencijalne koristi ovih pravila pre primene. potrebno je ponuditi rešenje koje može da precizno i lako kvalifikuje i kvantitativno utvrdi uticaj procesa testiranja softvera. nivoa CMM i TMM zrelosti konkretne kompanije kojoj pružamo servis.1 Slika 3. napredna statistička kontrola 23 . pravila testiranja nisu više samo pravila .

koji onda mogu biti objavljeni putem OQT-MNGR u realnom vremenu ili kasnijem radnom okruženju. prvenstveno. Quality eXpert. Maintenance eXpert. izborom najboljih strategija i tehnika (zasnovane na simulaciji više scenarija) testiranja softvera (TS) na početku softverskog projekta. OptimalSQM rešenje će biti izbalansirano i unificirano tako da nudi potpun repertoar servisa obezbeđenja i kontrole razvoja kvalitetnog softvera na efikasan. Planner eXpert. integrisanih u optimizovan i kvantitativno rukovođen proces testiranja i održavanja softvera.procesa. koje se sastoji od skupa softverskih servisa koji se integrišu na zahtev da bi se optimalno upravljalo procesom razvoja kvalitetnog softvera. Risk Management eXpert. izborom i prelaženjem na alternativne planove testiranja. 2) softversko okruženje za optimalan razvoj kvalitetnog softvera (brže. Realizacijom servisno orijentisane arhitekture (PISA) sa integrisanim ekspertskim alatima (Profit eXpert. People Performance eXpert and Process Dynamics Control eXpert) biće ponuđeno OptimalSQM rešenje. Simulacijoni tok je intuitivan. Potpuno integrisan sa svim drugim OQT-MNGR modelima. bolje i jeftinije od drugih rešenja) koje omogućava minimizaciju troškova i rizika. OQT-Sim omogućava simulaciju pravila i postavljena pravila definisana u OQT-pravilima. biće ponuđen kao proizvod: 1) Web portal . Malim i srednjim preduzećima koja razvijaju softver. Svaka familija stimulacije je bogata sa pravilima koji su posebna meta poslovnih potreba. kvalitet i pouzdanost. kada trenutni 24 . jednostavan za korišćenje i podržan je jakom metodologijom. dispozitiv i naknadna obrada. efektan i konzistentan način.repozitorij najboljih modela i tehnika iz prakse.

a pre svega omogući da eksperti iz oblasti matematike. kao što su: 1. Kvantitativna predikcija i ocenjivanje pouzdanosti softverskog proizvoda 5. slobodni resursi (ljudi i oprema). nivoa zrelosti PRS-PTS kompanije prema SEI CMM i TMM metodologiji. Upravljanje konfiguracijom i sve izveštaje o performansama procesa TS (efiksanosti. koji treba da bude u funkciji podrške poslovanja i razvoja malih i srednjih preduzeća kao i podrške komercijalizaciji naučnih rezultata. i • Ključna metrika i merenje performansi projektnog tima. kao i mera za stalno poboljšanje PRSPTS na osnovu ekonomskih parametara (ROI. 25 .). Menadžment (odgovoran za projektovanje i testiranje) softverskog projekta će na brz i jednostavan način izrađivati: glavni plan testiranja na bazi utvrđene metrike kvaliteta softvera. da će za tri godine primene predloženog softverskog okruženja sa integrisanim ekspertskim alatima. Kvantitativno upravljanje softverskim projektom (veličinom softvera. Projektnih procesa. Važan cilj projekta je i da se spreči odliv stručnih kadrova iz regiona. potrebnim resursima. rade na Univerzitetu u Novom Pazar. upravljanje defektima i sl. na njihov zahtev. izveštaje o uočenim problemima tokom TS i postignutim rezultatima u odnosu na plan TS. informatike i računarstva ostanu u regionu i nakon odbrane magistarskih i doktorskih disertacija.izbor ne može da zadovolji ograničenja koja postavljaju zahtevi kvaliteta. Projektanata) • Ključna metrika i merenje kvaliteta softverskog proizvoda kao što su merenje veličine. posebno onih koji se bave razvojem i održavanjem softvera. Procenjuje se. Testware). i 5. OptimalSQM rešenje će ponuditi menadžmentu softverskog projekta čitav spektar servisa 4. Predloženi projekt je u tom smislu u potpunosti usklađen sa osnovnom idejom finansiranja naučno-istraživačkog rada u Evropi. troškovima. Kvantitatino će moći određivati upotrebu resursa u procesu TS koji daju najbonje rezultate). Menadžment servisi ostvarenog u odnosu na planiranu dobit softverskog projekta u toku PRS-PTS 2. prekrivenost projektnih zahteva. kao i u centru.) 3. Kvantitativno upravljanje rizicima (Ocenjivanje rizika preko identifikacije kritičnih rizika na projektu i preporuke kako se ti rizici mogu smanjiti i držati pod kontrolom na prihvatljivom nivou. ROI od 100:1. OPEX i dr. test slučajeve za svaku odabranu tehniku TS. 4. odnosno za svaku investiranu monetarnu jedinicu dobiće se 100 novčanih jedinica u odnosu na postejeće modele i infrastrukturu PRS-PTS softverske kompanije 1 i 2 nivoa CMM i TMM zrelosti. koji će služiti kao podrška poslovanju malih i srednjih preduzeća. troškovima. dovesti do povraćaja investicije tj. Takođe. kvantitativni kriterijumi optimalnosti i stabilnosti koji se uspostavljaju na bazi raspoloživih resursa i performansi date kompanije i 3) na bazi izrađenog ekonomskog modela kvaliteta softvera oceni isplativost predloženih aktivnosti obezbeđenja i kontrole kvaliteta. Prilagođen (datoj) kompaniji proces merenja – P3 (Proizvoda. CAPEX. koji skupa pružaju mogućnost da menadžmnjnt projekta može kvantitativno ocenjivati efikasnost i efektivnost realizacije projekta i da identifikuje rizike na softverskom projektu. rizicima) i kvalitetu softverskog proizvoda koje menadžment zahteva. procenu trajanja pojedinih poslova i zadataka na projektu i sl. strategiju i opis aktivnosti u implementaciji automatizovanog procesa TS. • Ključna metrika i merenje napredovanja na projektu . BCR. predloga izmena u dokumentima planiranog PRS-PTS tzv. na osnovu do sada obvjavljenih rezultata istraživanja u okviru projekta TR13018. izgraditi testno okruženje (oprema i softver tzv.

po prihvatljivoj ceni i u prihvatljivom vremenu. PISA treba da obezbedi potpun spektar servisa koji zadovoljavaju najviše nivoe (4 i 5 nivo zrelosti PRS-PTS po SEI CMM i TMM metodologiji) za razvoj kvalitetnog softvera na optimalan način. 9) izradi grafičkog korisničkog interfejsa za konkurentan. USA Standish Group kompanije iz 2001. 8) izradi balansirane metrike produktivnsti.000 pregledanih velikih projekata. 3) optimizaciji PRSPTS zasnovane na modelovanju i simulaciji kroz različite nivoe apstrakcije softvera koji testiramo. šablona smeštenih u bazi znanja. potrebnih resursa tokom PRS-PTS na sistematski i automatizovan način. mogu postići značajne uštede u ovim privrednim granama (između $600 i $1. ako se prouči poznati izveštaj – „Chaos Report“. trajanja razvoja i testiranja. inspekcije i testiranje softvera (TS). kvantitativnih modela simulacije procesa detekcije i uklanjanja defekata. zasnovan na internet tehnologijama (Web-based GUI) radi izvođenja velikog 26 . lošem kvalitetu ili njihovom kombinacijom. Da bi se realizovalo softversko okruženje OptimalSQM. 2) automatizaciji procesa planiranja zasnovanog na modelima estimacije veličine softvera. posebno koncept Poslovne Inteligentne Simulacione Arhitekture-PISA ulivaju poverenje u njegov uspeh. cene. kao aktivnosti osiguranja kvaliteta (SQA) su bitan preduslov za uspešan razvoj i implementaciju IKT. broju projektanata. a u cilju postizanja stabilnog (predvidljivog i kontrolabilnog) procesa testiranja softvera sa najnižim rizikom. jednostavan rad većeg broja članova tima. Takođe. projekat je značajan i sa stanovišta tehnološkog razvoja regiona. procedurama i alatima koje obezbeđuju razvoj kvalitetnog softvera u okviru planiranog budžeta i trajanja razvoja (OptimalSQM).500 miliona dolara).Strategijom naučnog i tehološkog razvoja predviđen je intenzivan razvoj IKT. 5) implementaciji integrisanog procesa merenja kvaliteta softvera. Istraživanje rešenja PISA se sastoji u: 1) izradi kolekcije najboljih znanja — rešenja iz prakse. Takođe. 6) izradi ekonomičnog modela kvaliteta softvera i tehnika upravljanja troškovima realizacije PRS-PTS. Optimalno rešenje se određuje na bazi scenarija angažovanja resursa na početku projekta (na osnovu sopstvenih ili iskustvenih podataka iz prakse drugih kompanija) kao i u toku same realizacije PRS-PTS. istraživanja u okviru ovog projekta će se fokusirati na dalju razradu i dogradnju PISA. 4) izradi okruženja za komjutersko eksperimentisanje po principima planiranog eksperimenta (Design of Experiments) sa razrađenim pravilima preko čarobnjaka tzv. usaglešene sa strategijom balansirane tabele željenih i postignutih rezultata (Balanced Scorecard) na putu dostizanja 4 i 5 nivoa zrelosti PRS-PTS (po SEI CMM i TMM metodologiji) i Šest sigma strategiji stalnog poboljšanja PRS-PTS. veliku podršku ovom istraživanju i pristupu PRS-PTS dao je i izveštaj Američkog Instituta za standarde i tehnologije (NIST) iz 2002. čiji ostvareni rezultati istraživanja. bolji uvid u predviđanje kvaliteta izabranog dizajna. Rules by wizards. Takođe je prosečno 90% više potrošeno od planiranog. Osim toga. metoda. preko 120% je duže trajao razvoj od planiranog kod završenih projekata. u kome je konstatovano da 25% velikih projekata nikada nije završen usled znatnog prekoračenja u troškovima. Pregledi. koji je ukazao da se izgradnjom pomenutnog adekvatnog softverskog okruženja sa infrastrukturom efikasnog i efektivnog PRS-PTS. 7) razradi metodologije upravljanja rizikom PRS-PTS. čemu direktno doprinosi ovaj projekat. Ova tvrdnja je evidentna. vremenu razvoja. na bazi veoma opširnog uzorka analiziranih softverskih projekata u finansijskom sektoru i oblasti saobraćajne grane industrije. na bazi 8. sa odgovarajućim softverskim komponentama koje omogućavaju dizajnerima softvera da postignu viši kvalitet dizajna. rukovodiocu testiranja da omogući unapređenje PRS-PTS kroz ocenu efikasnosti i efektivnosti alternativnih planova SQA upotrebom naprednih. Razvoj kvalitetnog softvera je jako složen i nepouzdan posao. Industrija razvoja softvera troši više od polovine svog budžeta na aktivnosti povezane sa testiranjem u toku projektovanja softvera i na održavanje softvera nakon njegove predaje na upotrebu. ali je upravljanje složenim procesom razvoja i testiranja (PRS-PTS) još teže bez adekvatnog softverskog okruženja sa integrisanim tehnikama. ovaj projekat je logičan nastavak projekta TR13018. jer je Državni univerzitet u Novom Pazaru njegov nosilac.

BCR. prvenstveno. rasporeda poslova. perfektivnog i preventivog održavanja softvera. ali je upravljanje složenim. PISA treba. izborom alternativnih planova testiranja koji zadovoljavaju ograničenja u pogledu slobodnih resursa. People Performance eXpert and Process Dynamics Control eXpert) za sve modele PRS-PTS. resursa kao što su: MS Office. Test Effort Estimation eXpert. u osnovi.).broja simulacija i deljenja rezultata obavljenih simulacija. Maintenance eXpert treba da obezbedi servis menadžerima dizajna i testiranja softvera u: izradi plana i proceni troškova korektivnog. plana aktivnosti smanjenja i kontrole rizika na prihvatljivom nivou. i 10) da omogući razmenu podataka i dokumenata sa standardnim radnim okruženjem članova tima jedne kompanije u obavljanju poslova planiranja. Quality eXpert. podizanje stručnog kapaciteta ljudi koji realizuju projekat korišćenjem softveskog alata People Performance eXpert. podizanje nivoa zrelosti preduzeća na 4 i 5 nivo CMM i TMM zrelosti i zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga. broju projektanata. broja potencijalnih grešaka u softveru. Realizacijom PISA sa integrisanim opisanim ekspertskim alatima. Quality eXpert treba da integriše specijalizovane ekspertske alate (Quality Metrics eXpert. Kao što smo već istakli. malim i srednjim preduzećima. OPEX i dr. Product release eXpert) koji obezbeđuju servis menadžerima dizajna i testiranja softvera u: izradi metrike integrisanog procesa merenja kvaliteta softvera. cene. trajanja razvoja i testiranja. Risk Management eXpert. dinamičkim procesom razvoja i testiranja (sa preko 100 promenljivih) još teže bez adekvatnog softverskog alata Process Dynamics Control eXpert. povećanje konkurentnosti. Reliability eXpert. automatizaciji procesa planiranja zasnovanog na modelima estimacije veličine softvera. velike uštede. Maintenance eXpert. Očekuju se. 2) okruženje za simulaciju scenarija razvoja kvalitetnog softvera koje omogućava minimizaciju troškova i rizika. trajanja testiranja. CAPEX. mere za poboljšanje PRS-PTS na osnovu ekonomskih parametara (ROI i dr. Risk Management eXpert treba da u saradnji sa Profit eXpert sofverskim alatom pruži servis menadžerima dizajna i testiranja softvera u: identifikaciji. estimacije troškova. Testware). neobhodno je: ocenjivanje i praćenje performansi projektnog tima. pruži neophodne podatke za simulaciju različitih scenarija PRS-PTS iz kojih se bira optimalni scenario realizacije projekta. koji treba da identifikje observabilne i kontrolabilne promenjive konkretnog softverskog projekta. biće ponuđen: 1) Web portal-repozitorij najboljih modela i tehnika iz prakse. proceni i predikciji pouzdanosti softverskog rešenja tokom simulacije različitih scenarija dizajna i u toku realizacije PRS-PTS. izgraditi testno okruženje (oprema i softver tzv. trajanja i cene njihove popravke tokom PRS-PTS. integrisanih u optimizovan i kvantitativno rukovođen proces testiranja i održavanja softvera. adaptivnog. datog softverskog projekta.). Dalo očekivane rezultate. Da bi ovako realizovano softversko okruženje za optimalan razvoj kvalitetnog softvera zaista obezbedilo uspeh na konkretnom softverskom projektu tj. nakon implementacije OptimalSQM rešenja u malim i srednjim preduzećima. Planer eXpert treba na osnovu istraženih modela estimacije i predikcije veličine softvera. da uspostavi kriterijume stabilnosti i optimalnosti u svakoj fazi PRS-PTS i za ceo proces. Zadatak Profit eXpert softverske komponente će biti da na bazi izrađenog ekonomskog modela kvaliteta softvera oceni isplativost predloženih aktivnosti obezbeđenja i kontrole kvaliteta PRS-PTS na osnovu ekonomskih parametara (ROI. kriterijuma optimalnosti i performansi date kompanije i 3) ekonomski model kvaliteta softvera za ocenu isplativosti predloženih aktivnosti SQA. Planner eXpert. trajanja razvoja. složenosti. da bude zasnovana na servisno orijentisanoj arhitekturi ( SOA) sa integrisanim ekspertskim alatima (Profit eXpert. proceni efekata. koji treba da dovedu do donošenja odluke o završetku PRS-PTS i predaje softveskog proizvoda (IS) na upotrebu. razvoj kvalitetnog softvera je jako složen i nepouzdan posao. Menadžment (odgovoran za projektovanje i testiranje) projekta će na brz i jednostavan način izrađivati: glavni plan testiranja na bazi utvrđene metrike kvaliteta softvera. strategiju i opis aktivnosti u implementaciji automatizovanog procesa 27 . MS Rroject i drugi specijalizovani softverski alati).

koji će služiti kao podrška poslovanju malih i srednjih preduzeća. Očekuju se. i • Ključna metrika i merenje performansi projektnog tima. povećanje konkurentnosti. Kvantitativno upravljanje rizicima (Ocenjivanje rizika preko identifikacije kritičnih rizika na projektu i preporuke kako se ti rizici mogu smanjiti i držati pod kontrolom na prihvatljivom nivou. podizanje nivoa zrelosti preduzeća na 4 i 5 nivo CMM i TMM zrelosti i zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga. troškovima. rizicima) i kvalitetu softverskog proizvoda koje menadžment zahteva. upravljanje defektima i sl. procenu trajanja pojedinih poslova i zadataka na projektu i sl. Kvantitatino će moći određivati upotrebu resursa u procesu TS koji daju najbonje rezultate). prekrivenost projektnih zahteva. Projektanata) • Ključna metrika i merenje kvaliteta softverskog proizvoda kao što su merenje veličine. informatike i računarstva ostanu u regionu i nakon odbrane magistarskih i doktorskih disertacija. test slučajeve za svaku odabranu tehniku TS. kao i u centru. Važan očekivani ključni rezultat projekta je i da se spreči odliv stručnih kadrova iz regiona. velike uštede. Upravljanje konfiguracijom i sve izveštaje o performansama procesa TS (efiksanosti. rade na Univerzitetu u Novom Pazar. i 5. nakon implementacije OptimalSQM rešenja u malim i srednjim preduzećima. troškovima. koji skupa pružaju mogućnost da menadžmnjnt projekta može kvantitativno ocenjivati efikasnost i efektivnost realizacije projekta i da identifikuje rizike na softverskom projektu. predloga izmena u dokumentima planiranog PRS-PTS tzv.) 3. • Ključna metrika i merenje napredovanja na projektu . izveštaje o uočenim problemima tokom TS i postignutim rezultatima u odnosu na plan TS. na njihov zahtev. Procenjuje se. Projektnih procesa. Prilagođen (datoj) kompaniji proces merenja – P3 (Proizvoda. posebno onih koji se bave razvojem i održavanjem softvera. koji treba da bude u funkciji podrške poslovanja i razvoja malih i srednjih preduzeća kao i podrške komercijalizaciji naučnih rezultata. OptimalSQM rešenje će ponuditi menadžmentu softverskog projekta čitav spektar servisa 4. potrebnim resursima. dovesti do povraćaja investicije . kao što su: 1. a pre svega omogući da eksperti iz oblasti matematike. Kvantitativno upravljanje softverskim projektom (veličinom softvera. Kvantitativna predikcija i ocenjivanje pouzdanosti softverskog proizvoda 5. 4. nivoa zrelosti PRS-PTS kompanije prema SEI CMM i TMM metodologiji. Menadžment servisi ostvarenog u odnosu na planiranu dobit softverskog projekta u toku PRS-PTS 2. Takođe. u odnosu na postejeću nfrastrukturu PRS-PTS softverske kompanije 1 i 2 nivoa CMM i TMM zrelosti. 28 .TS. na osnovu do sada obavljenih istraživanja na projektu TR13018.ROI od 100:1. Predloženi projekt je u tom smislu u potpunosti usklađen sa osnovnom idejom finansiranja naučno-istraživačkog rada u Evropi. da će za tri godine primene predloženog softverskog okruženja sa integrisanim ekspertskim alatima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->